You are on page 1of 50

3

KNJIGE I ASOPISI

2001 uro Baglivi: Opera Omnia Medico-Practica et Anatomica. Bassano 1737. Sabrana djela europski poznatog hrvatskog lijenika ure Baglivija (Dubrovnik 1668 - Rim 1707), koja su od 1702. izala u 20 izdanja na latinskom i bila prevoena na veinu europskih jezika. Originalan uvez u kou sa zlatom ornamentiranim rebrastim hrptom i naslovom. Veliki kvarto format. Izvrsno stanje. 635 str. plus indeks.

450

Jambreievu pomo. Budui da je u vrijeme kada je Hrvatski sabor dao dozvolu za tiskanje rjenika unik umro, sav teret izdanja pada na Jambreia. 1742. u Zagrebu Andrija Jambrei objavio je latinsko-hrvatsko-njemakomaarski poredbeni rjenik Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica. Omaan enciklopedijski rjenik (1172 str.) sastoji se od dva djela: etverojezini na 1068 str. donosi 27 000 rijei, dok dvojezini hrvatskolatinski dio na 72 str. donosi 7 000 rijei.Osim toga Jambrei je uvrstio u rjenik uz neznatne izmjene svoju Orthographiu iz 1732. Hrv. leksika graa u osnovi je kajkavska, uz velik broj tokavizama i akavizama. Uz Habdeliev Dikcionar i Belostenev Gazofilacij, Lexicon latinum Andrije Jambreia jedan je od najvanijih rjenika starije hrv. leksikografije.

2002 Andrija Jambrei, Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica..., Zagreb 1742. Predmetni primjerak je u dobrom stanju, hrbat je pojaan, cjelovit je, naslovna stranica je skenirana iz izvornika i umetnuta je u knjigu. Andrija Jambrei, pedagog i leksikograf (Cesargrad kod Klanjca 1706.- Varadin 1758.). Isusovac, filozofski fakultet zavrio je na isusovakom uilitu u Trnavi, a teologiju u Grazu. Gimnazijski prof. u Zagrebu i Varadinu te prof. i dekan ve spomenutog isusovakog uilita u Trnavi.1739. isusovac Franjo unik poeo je sastavljati vei, obilniji i suvremeniji rjenik od Dikcionara Jurja Habdelia, ali kako je ve bio bolestan uzeo je za pomonika Andriju Jambreia koji je ve djelom Manductio ad croaticam orthographiam ( Zagreb 1732.) (Prirunik za hrvatski pravopis) predlagao reformu hrvatske grafije na temelju dijakritikih znakova, ak stoljee prije nego to je tu reformu pokuao napraviti Ljudevit Gaj. To je djelo ba ponukalo unika da u svom radu zatrai

750

2003 Matija Petar Katani: Sveto pismo Novoga zakona, Budim, 1831., prvi dio:565 str., drugi dio: 572 str., knjiga je u vrlo dobrom stanju. 14x23 cm. Zadnjih godina svoga ivota franjevac Matija Petar Katani (1750.-1825.) prevodio je i do kraja preveo Sveto pismo, koje je objavljeno u Budimu 1831., tj. poslije njegove smrti. O tiskanju se brinuo Kataniev subrat fra Grga evapovi koji je hrvatski tekst dao tiskati usporedno s latinskim tekstom Vulgate. Biljeke su prireene prema biblijskim napomenama suvremenoga bibliara Ignacija Weitenauera. To je prvi cjeloviti i objavljeni prijevod Biblije na hrvatski jezik. Vano je razumjeti da Katani nije smio riskirati da mu se podkradaju netonosti u prijevodu posveenoga teksta, jer bi to izazvalo reakciju crkvenih vlasti. Katani nije odustao od narodnoga jezika: njegova tokavska ikavica bila je u tome trenutku gotovo svenarodni hrvatski jezik (osim kajkavskog sjeverozapada). Oslanjao se na hrvatsku lekcionarsku, ali i na drugu tradiciju, te pie u predgovoru da kad mu ponestane odgovarajua rije, on pogleda u Kanilia, Relkovia, Kaia.

500

2004 Minucio Minuci: Historia degli Uscochi, Aspresso Roberto Meieti, Venecija 1676. Znamenita povijest uskoka, koju je zadarski nadbiskup Minucci (15511604) opisao do 1602, a P.M. Paulo Sarpi dopunio do 1616. Originalan uvez u pergament sa zlatnim slovima na hrptu, 472 str. Izvrsno stanje. Rijetko.

2006 Freschot Casimiro: Des konigreichs Dalmatien, Leipzig 1688. Knjiga se sastoji od pregovora (76 str.), i 372 str. teksta. Freschotova povijesnica uz Luievu povjesnicu De regno Dalmatie et Croatie 620 libri sex jedno je od prvih djela koje daju povijesni i geografski prikaz Dalmacije i Hrvatske do kraja 17 st. Knjiga je u vrlo dobrom stanju, u originalnom uvezu i vrlo je rijetka. Dimenzije: 9x14 cm.

850

2007 Franjo Zdelar (Krievci 1685-Ljubljana 1745): Series Banorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae sub Regibus Croatiae, ungariae, et Ungariae-Austriacus. Tyrnaviae, Typis Academis, per Leop. Berger 1737. Franjo Zdelar je poznati hrvatski isusovac, filozof i teolog. Studirao je u Grazu a u doktora moralne teologije promoviran je u Beu 1725. Bio je predavava u Varadinu, Zagrebu, Grazu, Trnavi, Beu i Ljubljani. Tijekom boravka u Trnavi napisao je svoje najvanije djelo Povijest banova Dalmacije, Hrvatske i Slavonije koja je od izuzetne vanosti za hrvatsku historiografiju.Predmetna knjiga je u vrlo dobrom stanju, u originalnom je uvezu i ima 230 str. 10 x 16 cm. 2005 Matija Petar Katani: De columna miliaria romana ad Eszecum, biskupijska tiskara, Zagreb 1794. (Valpovo 1750. - Budim 1825.)Jedan od najuenijih umova na prijelazu iz 18. u 19. stoljee, knjievnik, sveuilini profesor arheologije i numizmatike, kustos knjinice, prvi prevoditelj Svetog pisma na hrvatski jezik.Katani je i autor prve arheoloke rasprave u Hrvata, Dissertatio de columna milliaria = Rasprava o rimskom miljokazu pronaenom kod Osijeka, znamenitog strunog djela nastalog za vrijeme njegova boravka u osjekom Franjevakom samostanu, uz iscrpnu raspravu donosi i crte ovog izgubljenog miljokaza, te tlocrt rimske Murse. Prvo izdanje,1782. Diwalt Osijek, tvrdi uvez, 14x21 cm. 400 2008 Roi Antun: Compendium Totius orbis Geographicum I-II,1825. Be, Geistenger.Autor je bio profesor na Varadinskoj gimnaziji. Predmetna knjiga je jedna od prvih hrvatskih knjiga o geografiji. Ovo je dopunjeno izdanje prvoga iz 1821. Knjiga se sastoji od dva dijela koji su zajedno uvezani. Prvi dio podijeljen je na 3 poglavlja. U prvom poglavlju opisane su austrijske, hrvatske i maarske zemlje te Albanija i Galicija. U drugom dijelu opisane su njemake dravice a u treem dijelu su opisane Poljska, vedska, Norveka, Britanija, kotska, panjolska, Talijanske dravice i vicarska. U drugom dijelu opisani su kontinenti Azija, Afrika, Amerika i Australija. Knjiga je u vrlo dobrom stanju i u originalnom uvezu. Prvi dio ima 274 str. a drugi 150 str. te indeks od 36 str. Knjiga je pisana na latinskom jeziku. 11x18 cm.

450

250

Frankopan i ban Nikola Zrinski. 1652. Ratkaj objavljuje svoju povijest Hrvata pod naslovom Memoria Regnum et Banorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae...( uspomena na kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavonije), koja sadri obilnu arhivsku grau 15. i 16. stoljea i prve polovice 17. stoljea, kao i opis vlastitih doivljaja, a uz to i razliite legende, kao na primjer onu, po kojoj eh, Leh i Meh potjeu iz Krapine. To je prva sustavna povijest Hrvata. Ratkajevo djelo je prvo povijesno djelo nakon Kronike Antuna Vramca iz 1578. tako da ga moemo smatrati preteom Ivana Luia, Pavla Ritera Vtezovia, Baltazara Adama Krelia.

2009 Kreli Baltazar Adam: De regnis Dalmatiae Croatiae Sclavoniae notitiae praeliminares, Zagabriae typis demum Antonii Jandera 1770. Predmetnoj knjizi Kreli daje prikaz Hrvatske politike povijesti Hrvatske do 1606. Djelo je vrlo rijetko i do sada nije izalo reprint izdanje. Knjiga je u odlinom stanju i u originalnom uvezu ima 522 str. teksta i 26 str. kazala. Ima vrlo lijepe biljeke na kajkavskom dijalektu i latinskom jeziku. Dimenzije:21x31 cm.

600

2012 BokoviRuerJosip:ElementorumUniversaeMatheos, Tomus III, sectionum conicarum elementa, 1754. 468 str, 7 tabli na uzvlaenje. 14x21cm. Originalan uvez, odlino uuvano. Vrlo rijeka knjiga, I izdanje. 2013 Kai Mioi Andrija: Razgovor ugodni naroda Slovinskoga, Venecija 1759. 338 str 17x 22 cm. Drugo izdanje t.j. dopunjeno prvo izdanje jer u prvom izdanju iz 1756. su samo 2/5 ovog izdanja. Ovo je izdanje dopunio sam Kai Mioi i ono je posljednje koje je izalo za njegova ivota. Kapitalno djelo hrvatske knjievnosti 18st.

500

750

2010 Ivan Lui: De Regno Dalmatiae et Croatiae, Libri sex (Editio nova atque emendata), Trattner, Be 1763. Tree (nakon frankfurtskog i amsterdamskog) samostalno izdanje najpoznatijeg djela oca hrvatske historiografije. Folio format, originalan mramorirani uvez, u savrenom stanju. 2011 Juraj Ratkaj: Memoria Regnum et Banorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae...Be 1772. Drugo beko izdanje, u vrlo dobrom stanju, u originalnom uvezu, cjelovit je i ima svih 247 str. Djelo je izuzetno rijetko, koliko je nama poznato u Hrvatskoj postoji samo po par primjeraka prvog i drugog izdanja. Juraj barun Ratkaj Veliko Taborski (Veliki Tabor 1612.-Zagreb 1666.) povjesniar, isusovac. kolovao se u Isusovakom kolegiju u Grazu, a zatim u Hrvatskom kolegiju u Beu. Godine 1640. postao je kanonik zagrebakog biskupa Vinkovia. Sudjelovao je u borbama protiv Turaka, 1641. i 1648., 1647. u tridesetogodinjem ratu. 1649. godine je bio zastupnik na Ugarskom saboru u Pounu. Drugovao je s najvanijim osobama tog vremena kao to su: biskup Juraj Drakovi, grof Petar Zrinski, knez Juraj

800

700

2014 Joakim Stulli: Vocabolario Italiano- Illirico-Latino, I-II tom, Dubrovnik 1810. Trea inaica poznatog Stulijevog leksikona, (838 str+862 str), vrlo rijetko. 2015 vear Ivan: Ogledalo Ilirie, iliti dogodovtina Ilirah, zatim Slavinah, a najposle Horvatah i Serbaljah zvanih, 1842. Prva povijest pisana na hrv. jeziku. IV dio od 1114. do godine 1790. 544 str. Dobro stanje, vrlo rijetko. 14x20 cm.

600

150

2016 Govorenja sveta chjudoredna; varhu svih nedigljaa od godiscchja rukotvorje; Ivana Kampadelli popa Padvanskoga. Prinesseno u Harvaski jezzik od Dominika Pavicichja Huaranina iz Varbagna, popa od Skuppa S. Filippa u Splitu. Izdana u Mnezzih 1754., koni uvez, malo oteen na hrptu, 520. str., 18x24cm. 2017 Klohammer Francisci i Gabrielis Valechich: Tentamen publicum ex mathesi pura...Theoremata et problemata ex algebra, Zagrabiae, Typis Novoszelianis, 1806. Rasprava o algebri, 32 str, 11x18 cm.

100

200

2018 Horvatovi Domoljub: Sollen wir Magyaren werden? Karlstadt, 1833. 92 str, 12x19 cm. 2019 SzepeshzyKroly:WegweiserdurchdasKnigreichUngarn und nach allen angrnzenden Lndern, Postkarte von Ungarn undSiebenbrgen,undBeschreibungderBader,GesundbrunnenundHeilquellendesKnigreichUngarn,Croatien,Slavonien und Siebenbrgen. Kaschau 1827.240 str. 13x20 cm. 2020 Vukotinovi Ljudevit: Historike novele, II. dio Novi vojvoda, Zagreb 1844. Pripovijetka iz 14. st. 83 str, 11x14 cm. 2021 De jure voti nobilibus in congregationibus regnorum Dalmatiae, Croatiae, & Slavoniae competentis. Zagrabiae 1843. 36 str, 13x20 cm.

2022 Ausfhrliche und Warhafftige Beschreibung Wie es 2250 mit denen Criminal-Processen, Vnd darauff erfolgten Executionen Wider die drey Graffen Frantzen Nadaszdi, Peter von Zrin, Vnd Frantz Christophen Frange200 pan, eigentlich hergangen. Be, 1671. Izvorno izdanje slubenog izvjetaja Bekog dvora, tiskano ve 1671. kao obrazloenje i opravdanje za utamnienje, suenje i smaknue Petra Zrinskog i Krste Frankopana, opremljeno s 12 bakroreznih ilustracija folio formata, koje prikazuju suenje i pogubljenje. Ubrzo nakon ovog 100 prvog njemakog izdanja tiskana su i izdanja na talijanskom i latinskom. Izvjetaj sadri cijeli tijek ispitivanja i suenja, ukljuujui oprotajna pisma Petra Zrinskog 100 i Krste Frankopana. Pismo Petra Zrinskog supruzi Katarini koje zapoinje rijeima Drago moje serce! je najprevoeniji hrvatski tekst na strane jezike do 20. 170

2023 Danica Ilirska 1849. godite, 200 str., dobro uuvano, 22x28 cm. 2024 vear Ivan: Ogledalo Iliriuma I-III, 1839. Prva povijest pisana na hrv.jeziku. I dio od potopa svijeta 1656. do Oktavijana Augusta 741., 117 str. II dio od narodjenja Isu-Kersta do 540. 125 str. III. dio od god. Isusa 540 do 1114. 350 str. Dobro stanje, vrlo rijetko. 14x20 cm.

150 350

2025 Palmoti Junije: Kerstovka (Kristijada) Budim 1835. Za tisak priredio Ignacije Brli Broanin. Drugo izdanje, vrlo rijetko. Odlino uuvano, 641 str.

400

stoljea (vidi J. Bratuli: Cimelia Croatica; Iz zbirke Ive Dubravia). Vrlo rijetko. Zbirka Dubravi posjeduje drugo izdanje na talijanskom jeziku. Originalan uvez u kou, folio format (30x20cm), izvrsno stanje i snaan otisak bakroreza. Literatura: Posljednji Zrinski i Frankopani, Matica hrvatska, Zagreb, 1908.

2026 Nikola Tommaseo: Iskrice, Zagreb 1848. Ljudevit Vukotinovi: titonoa, pripovdka iz XVI. vka., Zagreb, 1844. 2027 Zanimljiv tekst tiskan u Karlovcu tipografija Ivana Pretera 1831. godine., za daljnje prouavanje.

50

20

povijesti Kraljevine Hrvatske do 1564. Kreliev ljetopis Annuae ili historija 1748. do 1767. dragocjen je izvor za povijest naznaena razdoblja, s mnotvom podataka o prilikama u Hrvatskoj, osobito o seljakim i krajinikim bunama.Nakon Vitezovia, najistaknutija je linost hrvatskoga kulturnog ivota svojega doba. (izvor Wikipedija)

2028 Mari Josip: Der Abzug des ersten Bataillons des ersten Banal-Grenzregiments nach Italien am 20. Februar 1848. Uz knjigu nalazi se i prijevod: Odlaz p rve ete I. banske regimente, 20. veljae 1848. 15 str, 15x23 cm. 2029 Responsa ad vastum illud Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungariae nexus et relationes : disquisivit Georgius Fejr : non minus quam et ad illud De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae, quem critice illustravit et de eo in usum Croatarum Latine disseruit Georgius Gyurikovits. Zagreb 1847. 188 str, 16x23 cm.

70

200

2033 Glas iz naroda, promibena knjiica uoi saborskih izbora 1872. 32 str, 12x19 cm. 2034 Ivan Tkali: Borba naroda hrvatskoga za anovinsku kuu proti ugarskomu kralju Arpadovcu, Andriji III. Zagreb, 1876. 34 str, 15x24 cm.

45 60

2030 Juraj Haulik: Officia varia sanctorum, quae diversis in locis vel de praecepto vel speciali indulto Sedis apostolicae recitari debent ... Zagrabiae, 1845. 312 str, 12x19 cm. 2031 Beri Ivan: Bukvar staroslovenskoga jezika, Prag 1860. Za itanje crkvenih knjiga, na glagoljici. Odlino uuvano, 58 str, 12x19 cm.

150

2035 Hrvatska i Slavonija, Tipografika izloba u Budimpeti 1878. Popis izloaka glavnih tiskarskih kua onoga doba. 50 str, 14x21 cm.

70

40 2036 Tomek Vladivoj: Povstnica austrijske drave, Be 1856. Udbenik za gimnazije, s ekog preveo Matija Mesi. 187 str, 13x21 cm.

100

2032 Mesi M. : O Kreliu i njegovih Annuah. Zagreb, 1875. 82 str, 16x24 cm.Baltazar Adam Kreli (enkovec kraj Zagreba, 5. veljae 1715. - Zagreb, 29. oujka 1778.)[1], hrvatski povjesniar, teolog i pravnik.Bio je zagrebaki kanonik i rektor Hrvatskog kolegija u Beu. Pisao je na latinskom i kajkavskom narjeju, a glavna su mu djela posveena zagrebakoj crkvenoj povijesti do polovice 17. stoljea i politikoj

40 2037 Starevi Ante: Ime Serb, Zagreb 1868. Rasprava o porijeklu imena Srb na 43 str. 14x23 cm. 2038 Juraj Haulik: Selectiores encyclicae literae et dictiones sacrae, tomus V: Encyclicas, seu pastorales literas, Zagreb 1859-1862. 364 str, 15x22 cm. 30 100

2045 Kuha F. S.: Glasbeno nastojanje Gajevih Ilira, Zagreb 1885. Povijesna crtica povodom proslave 50. godinjice hrv. knjievnog preporoda. 51 str, 12x19 cm. 2046 Demetar Dimitrije (tekst) i Muller Wilhelm (muzika): U slavu Novorodjenoga Cesarevia Austrianskoga, Zagreb 1858. Sveana pjesma uz notni zapis, 70 objavljeno prigodom roenja austrijskog princa Rudolfa, 21. kolovoza 1858. Preveo na njemaki jezik Milovan Vukovi. Odlino uuvano, 22x30 cm. 25

30

25

2039 Mileti Ivan: Hrvati od Gaja do godine 1850. Zagreb 1878. 66 str, 14x21 cm. 2040 Bisernica, sbirka popievaka za etiri muka grla. Hrvatskoj prosvjeti upriliioVienac. Uvezeni notni zapisi za: bas I, bas II i tenor II. Zagreb 1874., uvez djelomino repariran, 58+58+56 str., dimenzije knjige 22x13. 2041 Leptir zabavnik za godinu 1862, Zagreb. Izdao Stjepko Ljuboje Lopai, dobro uuvano. 256 str., 15x12cm.

75

2047 Deeli Gjuro: Hrvatska narodnost iliti dua hrvatskoga naroda, Zagreb, 1879. Povijesno-filozofska rasprava, 416 str, 11x13 cm. 2048 Pjesme, Stanko Vraz. Kartonski uvez, izdana 1880. godine, 480 str., 13x18cm. 2049 Urbar hrvatsko-slavonski, uredio: Milivoj Vei, izdalo Pravniko drutvo u Zagrebu, 1882. Sadri 100 hrvatski i slavonski urbar carice i kraljice Marije Terezije, te zakone ugarskih sabora iz 1832/6 i 1840. 610 str, 16x23 cm. 120

60

20 100

2042 Gaj Ljudevit: Gedanken zum ausgleich Croatiens und Slavoniens mit der Regierung, Zagreb 1864. 65 str, 14x20 cm. 2043 Utieenov M.: Die Hauskommunionen der Sdslaven, Wien, 1859. Eine denkschrift zur Beleuchtung der volkstmlichen Acker und Familienverfassung des serbischen und des kroatischen Volkes. 277 str, 14x22 cm. 2044 J. P.: Vorwort zu der zweiten Auflage des Werkes: Das historisch-diplomatische Verhltniss des Knigreiches Kroatiens zu der ungar. St. Stephans Krone. Separat iz knjige o povijesno-diplomatskim odnosima kraljevine Hrvatske sa ugarskom krunom sv. Stjepana, Zagreb 1861.

70

2050 M. Mesi: ivot Nikole Zrinjskoga, Sigetskoga junaka, Zagreb 1866. 298 str+90 str priloga. 16x24 cm.

200

10

2051 Dr. Frank Josef: Bla Lukcs und Die Quote Kroatiens, Zagreb 1879. Na njemakom, 24 str. 15x24 cm 2052 Utieenov M.: Die Militargranze und die Verfassung, Wien, 1886. 172 str, 14x20 cm.

50

2058 Obi zagrebaki kolendari, 1846-1857. Sadri narodne pjesme, pripovijetke i crtice iz hrvatske povijes40 ti. 17x23 cm. 2059 Raki Franjo: Odlomci iz dravnoga prava hrvatskoga za narodne dynastie, Be 1861. 164 str, 13x20 cm.

200

90

2053 Ljubi ime: Ogledalo knjievne poviesti Jugoslavjanske, Rijeka, 1864. Pisac posveuje ovu knjigu gospodinu Bart. Smaiu, velikom upanu upanije Rijeke i graanskom kapetanu slobodnih gradova i kotara Rijeke i Bakra. 344+587 str, 13x18 cm. 2054 Velimir Gaj: Knjinica Gajeva, Ogled bibliografijskih studija, Zagreb, 1875. Sin LJudevita Gaja na spomen svog oca i prilikom otvorenja prvog sveuilita Franje Josipa u Zagrebu izdaje ovo djelo koje sadri i preporuku o otkupu Gajeve knjinice. 210 str, 16x23 cm.

80

2060 Sabljar Vinko: Miestopisni rienik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije, Zagreb 1866. Sadri abecednim redom sve gradove, mjesta, sela, gore, 110 planine, rudnike, spomenike, povijest podneblja... Originalan uvez sa zlatnim grbovima Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. 540 str, 17x25 cm. 2061 Nae gore list,1864., Zagreb, urednik Mijo Krei, 290 str., 23x29 cm.

300

120

2055 Knjievnik, asopis za jezik i poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti. Godina I, 1864. uredili: F. Raki, V. Jagi i J. Torbar, 608 str, 17x25 cm. 2056 Knjievnik, asopis za jezik i poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti. Godina II, 1865. 2057 Knjievnik, asopis za jezik i poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti. Godina III, 1866. uredili: F. Raki, V. Jagi i J. Torbar, 617 str, 17x25 cm.

150 2062 Glasnik drutva za umjetnost i umjetni obrt, godite 1884. uredjuje Ivan Bojnii Kninski, vrlo rijetkom, 90 str. sa ilusracijama. 45

100

100 2063 Boi rev. Josip-Dobroslav: Ujedinjenje i samostalnost velike Hrvatske, Emigrantsko izdanje iz 1897. 28 str, 15x21 cm.

40

11

2064 Tkali Ivan: Poviest Hrvatah, Zagreb 1870-1872. Svezak prvi: O prasjediocih Hrvatske, pa do ugovora s kraljem Kolomanom. Svezak drugi: Doba od kralja Kolomana do smrti Ljudevita II, ili do poraza ugarskoga na Mohakom polju. 92+254 str, 14x21 cm. 2065 Povstniki pregled hrvatske knjievnosti iz 1871. Rukom pisana skripta za uporabu Vie dvojake uione. 93 str. 14x21 cm.

120 2070 Vjekoslav Klai: Pripoviesti iz hrvatske poviesti, Zagreb 1886. Puka knjinica, izdalo Drutvo Sv. Jeronima. 200 str, 12x19 cm. 100 2071 Vjekoslav Klai: Atlas za hrvatsku povjestnicu, Zagreb 1888. Sadri 16 stranica tumaa karata i 6 zemljovida. 19x27 cm. 40

120

2066 Pilar Gjuro: Geografijske koordinate ili poloaji glavnijih taaka Dalmacije, Hrvatske Slavonije... Zagreb 1890. Popis geografskih koordinata gradova, mjesta, gora itd. 168 str, 26x35 cm. 2067 Vojnovi Dr. Costantino: Cenni Statistici sulla Croazia, Zara 1874. Mala knjiica u kojoj je statistiki obraeno stanovnitvo i glavne gospodarske grane Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u drugoj polovici 19.st. 57 str, 11x15 cm.

50 2072 Mesi M. : Korespondencija Krelieva i njeto gradje iz njegove velike pravde. Zagreb, 1876. Mesi opisuje ivot i djelovanje znamenitog povjesniara 40 i teologa. Obol hrvatskog kulturnog ivota druge polovice 18. st. 150 str, 15x23 cm. 2073 Knjievnik godite 1865. asopis za jezik i poviest Hrvatsku i Srbsku, uredjuju Franjo Raki, Vatroslav Jagi i Josip Torbar. Originalni uvez, odlino uuvan vrlo rijetko. 600 str, 24x17 cm.Knjievnik je bio znanstveno-knjievni asopis u kome su prevladavali znanstveni prilozi. Pokrenut je uz pomo Matice hrvatske s namjerom da se pokae kako u Hrvatskoj ima znanstvenoga potencijala koji omoguuje da se utemelji akademija znanosti. U tri godita otisnuta je ukupno 1821 stranica, a sam Jagi napisao ih je 437. Znanstveni prilozi najee su filoloke i povijesne naravi, rjee iz prirodnih znanosti, a pristup knjievnim umjetninama potpuno je filoloki. asopis donosi brojne recenzije novih izdanja, domaih i inozemnih, naa knjievna historiografija dri da on znai prekid sa znanstvenim diletantizmom u hrvatskoj znanstvenoj proizvodnji. I znanstvenici iz drugih slavenskih zemalja izvjeuju svoju javnost o prilozima u Knjievniku. Iz toga je asopisa proizaao Rad Jugoslavenske akademije 35 znanosti i umjetnosti koji e poeti izlaziti ve 1867. 2074 Knjievnik godite 1866. asopis za jezik i poviest Hrvatsku i Srbsku, uredjuju Franjo Raki, Vatro130 slav Jagi i Josip Torbar. Originalni uvez, odlino uuvan vrlo rijetko. 600 str, 24x17 cm 40

120

2068 Franjo Petrai: Hrvatska itanka za vie razrede srednjih kola, knjiga druga: Povijest knjievnosti u primjerima, Zagreb, 1898. 774 str, 15x21 cm. 2069 toos Pavao: Kitice crkvenih psamah s napvi, Zagreb, 1858. 15x22 cm.

120

12

2075 Sabljar Vinko: Miestopisni rienik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije, Zagreb 1866. Abecedni popis gradova, mjesta, sela, potanskih ureda... 540 str, 18x25 cm. 2076 Hortense: Eine erinnerung an die Illyrier, Zagreb, 1891. 41 str, 21x14 cm.

90

2081 Grupa ekih autora: Slovenski sviet, Historikostatistiko-etnografike razprave iz naunog slovnika eskoga. Zagreb, 1870. 192 str, 13x21 cm. 2082 Pacel Vinko: Nae potrebe, Zagreb, 1863. Pisac istie kao najvanije potrebe: jedan narod, knjievni jezik, narodna svijest, rodoljublje, obrazovanje. 84 str, 13x20 cm.

100

80

40

2077 Kvaternik Eugen: Das historisch-diplomatische Verhltniss des Knigreichs Kroatien zu der ungarischen St. Stephans-Krone. Zagreb, 1860. 198 str., 15x22 cm. 2078 Ante Starevi: Pisma Magjarolacah, Suak 1879. Politika satira na 377 strana. 11x14 cm.

120

2083 Niccolo Tommaseo: Quesiti di patrio interesse, Rijeka, 1861. 95 str, 14x21 cm.

70 65

2084 Bogoslav ulek: Hrvatsko-ugarski ustav ili konstitucija, Zagreb 1861. ulek istie da su Hrvati ve prije svog 80 sdruenja s Ugarskom imali ustav i da ga nisu dobili od Magjarah, te da su ovi prigrlili dravne uredbe slavenske. To je dokaz, da Magjari nisu drali Hrvate za svoje podlonike, nego za svoje premce... 122 str, 13x20 cm.

2079 Tkali Ivan: Parnice proti vjeticam u Hrvatskoj,1890. i O staroj zagrebakoj trgovini, 1893. Poseban otisak iz Raz. Jug. Akademije, knjiga 103, str. 83-116; knjiga 176, str. 177-238, knjiga 178, str. 87-114. Izdano u Zagrebu,1909. 2080 Weber Adolfo: Skladnja ilirskoga jezika, Pravopis i gramatika za nie gimnazije tiskano u Beu 1862.192 str., 13x21 cm.

18 2085 Sladovi Emanuel: Uputa u pjesmenu umjetnost, Zagreb 1852. Nauk o estetici potkrijepljen izabranom lirikom. 72 str, 13x19 cm. 100 2086 Govor Eugena Kvaternika, to ga je govorio na saboru trojedne kraljevine 18. lipnja 1861. s prijedlogom zakonskog lanka. Tiskano u Zagrebu kod Narodne tiskarnice Ljudevita Gaja. 55+37str., 12x18 cm.

100

150

13

2087 Adresa sabora trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije na kraljevske predloge od 26. veljae, 12., 14. i 27. oujka 1861. Priloge dodao Vinko Pacel. Tiskala Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja. 92 str, 12x18 cm. 2088 Radeti Ivan: Pregled hrvatske tradicionalne knjievnosti, Senj 1879. Tvrdi uvez, 212 str, 13x19 cm.

50 2092 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Arkiv za povestnicu jugoslavensku I-XII knjiga, Zagreb, 1851-1872. Ivan Kukuljevi Sakcinski (Varadin, 29. svibnja 1816. 25 - Puhakovec, Hrvatsko Zagorje, 1. kolovoza 1889.), hrvatski povjesniar, knjievnik i politiar.Jedan od osnivaa Drutva za povjesnicu jugoslavensku, ureuje asopis Arhiv za Povjesnicu jugoslavensku, te objavljuje vrijedne monografije. Udario je temelje moderne hrvatske historiografije. Prikupio je i izdao brojna vrela za hrvatsku povijest, napisao je biografski leksikon sa 800 ivotopisa umjetnika, a dri se i pionirom hrvatske znanstvene bibliografije. 1200

2089 Tkali Ivan: Hrvatska povjestnica. Zagreb, 1861. 196 str, 12x18 cm. 2090 Ljubi ime: Pregled hrvatske poviesti, izvadak iz Ogledala knjievne poviesti Jugoslavjanske, Rijeka, 1864. 360 str, 12x18 cm.

100 120

2093 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Arkiv za povjestnicu Jugoslavensku knjiga IX. , Zagreb, 1868., dimenzije: 15x23.5 cm, 343 str., odlino uuvana. 2094 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Povjesni spomenici junih Slavenah; Diplomatiki zbornik kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom , Zagreb, 1875. 700 Dio II, od godine 1102-1200. Kukuljevi obrauje isprave i listine iz 12. stoljea. 280 str, 19x26 cm. 2095 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1860. svezak V. 2096 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Leben Sdslavischer Knstler, Zagreb, 1868. Biografski leksikon junoslavenskih umjetnika, 136 stranica, 13x17 cm.

85

120

2091 Spisi saborski, sabora kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije iz 1861. I-III dio. Uredili i izdali: Dragojlo Kulan i Mirko uhaj. U prvom svesku nalaze se saborski zakljuci, u drugom prijedlozi, kraljevska pisma, previnji odpisi, izvjea, a u treem svesku pravosudne ustanove.

120 90

14

2097 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Jugoslavenska knjinica, Zagreb, 1867. Cijela zbirka dijeli se na 3 dijela: I. dio- preko tisuu rukopisa, II. dio-vie tisua listina i povelja, III. dio- dvanaest tisua tiskanih knjiga. 2098 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Pavao Skali, Zagreb 1875. Gradjanin zagrebaki, uenjak na glasu, sveenik katoliki i protestantski, prvi ministar pruski, pustolov smjeli, nazvan Cagliostro XVI vieka.

90

2103 Libra Marka Marulia. Reprint izraen u bakrotisku u Zagrebu 1950., koni uvez, 15x21cm. 2104 ulek Bogoslav: Hrvatski ustav ili konstitucija godine 1882., Zagreb 1883. 318 str, 14x21 cm.

20 40

70

2105 Dr. Gustav Janeek O prometu stranaca, Zagreb 1912. Izuzetno zanimljiva knjiga o poetcima turizma u Hrvatskoj. 31 str. meki uvez 11x18 cm. Odlina kvaliteta. 2099 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Varasdin, Zagreb 1857. 21 str, 13x20 cm. 2100 Bibliografija Hrvatska, Ivana Kukuljevia Sakcinskog. Prvi dio, 1860., i dodatak prvom dijelu 1863. u Zagrebu. Kartonski uvez, 233 + 31 str., 15x22cm i 14x22cm. 100 2106 Breyer Mirko: katalog Slavica XV -1910. (160str) i katalog Slavica XX -1911. (184 str) 1911. Uvezano s jo par stranih kataloga antikvara. 100 2107 Dragutin Pari: Rjenik Talijansko-Slovinski, Hreljanovi, Senj 1908. Odlino uuvano, 14x20 cm.

20

70

40

2101 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari, Zagreb, 1863. 65 str+ XVII listina na latinskom. 2102 Vrlo lijepo ukrasno pismo iz 1873 na hrvatskom upueno iz mjesta Verbanovec, kotar Ludbreg

100

2108 Dante Alighieri: Boanstvena komedija, preveo Stjepan Buzoli, ilustrirano sa 76 slika Gustava Dorea. Zadar 1897., Vitaliani, 361 str. 20 Najljepe hrvatsko izdanje Boanstvene komedije. Vrlo rijetko. Odlino ouvano, 26x34 cm.

100

15

2109 Mileti Ivan: Hrvatska glagolska bibliografija. Zagreb 1911. S dva priloga: Horvat Karlo: Glagolitica Vaticana, Glagolai u Dalmaciji po. 17. st.; Vajs Josip: ivot sv. Klimanta pape u IV. vrbnikom misalu. Dodatak: I. Mileti i J. Miloevi: ibenska molitva XIV vijeka, pisana latinicom. 618 str, 16x23 cm. 2110 Wannieckschen Friedrich: Victoria -Baumschule Lovreina. 1904-1905. 66 str, mnotvo fotografija raznih biljaka. 16x23 cm.(Lovreina grad, dvorac udaljen od Vrbovca etiri kilometra. U srednjem vijeku bila je to nizinska utvrda opkoljena jarkom (otuda ime Lovreina grad). U dokumentima se prvi puta spominje 1540. Dvorac ima tlocrt u obliku slova U s cilindrinim kulama na dvama uglovima. Dograen je i pregraen sredinom XIX. st. u duhu historicizma. Danas je tu samostan sestara milosrdnica.)

70 2115 Rudolf Horvat: Hrvatska Prolost 1. knjiga, Zagreb 1940., odlino uuvano, 158 str, 17x24 cm. 2116 Mirko Glojnari: Borba Hrvata, Valzek, Zagreb, 1940. Platneni uvez, odlino stanje. 20 25 25

2117 Dr. Milada Paulova: Jugoslavenski odbor (Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914.-1918.), Prosvjetna nakladna zadruga, Zagreb 1925, 603 str. 2118 Peki Petar: Povijest Hrvata u Vojvodini, Zagreb 1930. Od najstarijih vremena do 1929. godine. 317 str, 16x23 cm.

20

40

2111 Marko eparovi: Hrvatska povijest djedova unuku, 2. izdanje, vlastita naklada, Zagreb, 1938. 2112 Ivo arini: Ideologija hrvatskog seljakog pokreta, Albrecht, Zagreb, 1935. Platno sa zlatnim slovima, 190str. Izvrsno stanje.

10 15

2113 Domjani Dragutin: V suncu i senci, etvrto izdanje, Zagreb 1943. Zbirka prekrasnih pjesama na kajkavskom narjeju od koji su neke uglazbljene i tako postale nadaleko poznate. 40 str, 15x18 cm. 2114 Rudolf Horvat: Hrvatska na muilitu, Hrvatski rodoljub, Zagreb 1942. Platneni uvez.

15

2119 asopis Hrvatska smotra. Kompletno godite 1935. Uredio Vilko Rieger. Platneni uvez, izvrsno stanje, 592 str.

30 30

2120 Kuini Viktor: Veronika Desinika u svjetlu historije, Zagreb 1939. Krvavi zapisi iz sredovjenih kronika koji nam priaju o strahovladi Celjskih grofova, o crnoj kraljici, o vjetikim progoni25 ma...Odlino uuvano, 67 str, 17x24 cm.

16

2126 SVIJET. Kompletno godite 1931. kultnog asopisa koji je predstavljao prozor u svijet mode, filma, putovanja i drugih zanimljivosti. Opremljen izvrsnim ilustracijama majstora crtea (Babi, Antonini i dr.). Odlino stanje. 2127 Ivo Pilar (L. V. Sdland): Junoslavensko pitanje, Matica Hrvatska 1943.,518 str., 16x24 cm. 2121 Novovjeki izumi, u nauci obrtu i umjetnosti; knjiga V: Telegraf i telefon bez ica; Oton Kuera. Kartonski uvez izdano u Zagrebu 1925. godine, 106 str., 13x20cm. 2122 Hrvatski skaut, glasilo hrvatskog skautskog saveza; god. 1, brojevi: 1-8, 1928. 2123 Skaut II. reda, izdanje Savske skautske upe Zagreb 1938. Izvrstan prirunik za izviae. 53 str., 23x30 cm. 10

180

50

50 20

2128 Raunica za II godite pukih kola 1942. NDH, odlino uuvana, nekoritena, ilustracije Maurovi. 2129 Raunica za III godite pukih kola 1942. NDH, odlino uuvana, nekoritena, ilustracije Maurovi. 2130 Raunica za IV godite pukih kola 1942. NDH, odlino uuvana, nekoritena, ilustracije Maurovi.

45 45 45

2124 Stjepan Radi (ispjevao) i Josip Cani (skladao): Hrvatska narodna molitva, Zagreb 1928. 2125 Tomislav Krizman, mapa grafika Jadran sa 61 grafikom reproducirane u bakrotisku. Uvodni tekst napisao prof. dr. Grga Novak. Uvod na hrvatskom, srpskom (irilica) i engleskom. Originalni potpis autora i numeracija 67. Sve u originalnim koricama i u izvrsnoj kvaliteti. Vrlo povoljno s obzirom na broj gafika u mapi.

14 280

2131 Ustaki godinjak 1942., 350 str., 14x22cm. 2132 Vinko Nikoli: Nacionalni zadatci knjievnosti, Zagreb 1944. 13x18 cm.

50 25

17

2133 Danijel Crljen: Na Poglavnik, Velebit 1943., 236 str. Knjiga je vrlo dobro ouvana, s monogo fotografija i crea iji je autor Mladen Vea. 21x26 cm. 2134 Koriensko pisanje, Hrvatski dravni ured za jezik 1942, Zagreb, 136 str, dobro uuvan 12x16cm.

100 2138 Hrvatski Narod 10.09.1943. Hrvatske. 8 str., 39 x54 cm. za cjelokupnost 10 25 10 10

12

2139 Posebno izdanje Hrvatskog naroda -plakat od 11.09.1943. Hrvatska zastava na Marjanu, 38x56 cm. 2140 Hrvatski Narod 11.09.1943. ponitenje rimskih ugovora. 8 str., 39 x54 cm. 2141 Hrvatski Narod 10.04.1942. Prva obljetnica NDH. 24 str., 39 x54 cm.

2135 Fritz von Forell: Molders i njegovi piloti, Hrvatska krila 1942, vrlo rijetko izdanje, hrvatsko prijevod, predgovor Slavko Kvaternik i Vlado Kren. Knjiga je posveena njemakom pilotu Werneru Modelsu koji je poginuo 1941. Odlino ouvana. 14x22cm, 156 str. 2136 Filip Lukas (gl.urednik): Zbornik Naa domovina I-II,Izdava: Glavni ustaki stan, Zagreb 1943. Hrvatska zemlja, hrvatski narod, hrvatska povijest, hrvatska kultura. Vrlo dobro stanje, sa zemljovidima i crno bijelim ilustracijama. 1174 str u II toma, 19x25 cm.

40

280

2142 Narataj Slobode, glasilo stoera muke Ustake mladei Velike upe Vrhbosna, Broj 5, Sarajevo 1942.12 str., 23x31 cm. Vrlo rijetko. 2143 Narataj Slobode, Broj 4, Sarajevo 1942. 2144 Narataj Slobode, Broj 3, Sarajevo 1942. 2145 Narataj Slobode, Broj 2, Sarajevo 1942. 2146 Narataj Slobode, Broj 1, Sarajevo 1942. 2147 Narataj Slobode, Broj 6, Sarajevo 1942. 2137 Hrvatska enciklopedija I-IV, Zagreb 1941/42 vrlo dobra kvaliteta. 150

25

25 25 25 50 25

18

2148 Narataj Slobode, Broj 7, Sarajevo 1942. 2149 Narataj Slobode, Broj 8, Sarajevo 1943.

25 2159 Pokret 19/1942. Poglavnik prisustvuje mimohodu hrvatskih legionara na Jelaievom trgu u Zagrebu. 20 str., 26x36 cm. 25 2160 Pokret 18/1942. Mlada djevojka iz ustakih redova u Dubrovniku. 20 str., 26x36 cm. 2161 Pokret 17/1942. Reportaa iz marokanskog grada. 20 str., 26x36 cm.

12

12 12

2150 Novo pokoljenje broj 2/1942. 16 str., 22x29cm. 2151 Novo pokoljenje I broj 1/1942. 16 str., 22x29cm. 2152 Ilustrirani Vjesnik 25/1946., zanimljiva naslovnica: Finale hokejskog prvenstva NR Hrvatske u Zagrebu. 24 str.,26x37 cm.

12 35 7

2162 Pokret 16/1942. enidbeni sajam u Bosni. 20 str., 26x36 cm. 2163 Pokret 15/1942. Hrvatska ena prede vunu. 20 str., 26x36 cm. 2164 Pokret 14/1942. Zarobljeni odmetnik. 20 str., 26x36 cm. 2165 Pokret 13/1942. Sarajevska tkaonica ilima. 20 str., 26x36 cm. 2166 Pokret 11/1942. Talijanski odredi strunjaka na istonom bojitu. 20 str., 26x36 cm. 2167 Pokret 20/1943. Djevojica iz bosanskog sela. 20 str., 26x36 cm. 2153 Pokret 10/1942. Pastirica s planina Hrvatske Bosne. 20 str., 26x36 cm. 2154 Pokret 9/1942. lanovi hrvatskog Ustakog pokreta pomau seljacima kod etve. 20 str. 26x36 cm. 2155 Pokret 12/1942. Hrvatski zrakoplovac na istonom bojitu. 20 str., 26x36 cm. 2156 Pokret 8/1942. Izvia na Istonom bojitu. 20 str. 26x36 cm. 2157 Pokret 7/1942. Poglavnik meu vojnicima. 26x36 cm., 20 str. 2158 Pokret 6/1942. Albanski gortak u Skradu prilikom boravka kralja i cara Viktora Emanuela III. 20 str. 26x36 cm. 12 12 12 12 12 2168 Marijan Mikac: Film u NDH, Drina press, Madrid 1971. 12x19 cm, 102 str. 12 2169 Drina br. 10-12, Madrid 1961. 12.5x19.5 cm, 64 str.

12 12 12 12 12 12

25 25

19

2170 Drina br. 6-9, 1961. Madrid, 100 str., 12x18 cm. 2171 Drina br. 1, 1962., Madrid, 96 str., 12x19 cm.

25 25 2175 Paul Joseph Schaffarik - Geschichte der Sudslawischen literatur I-II. Tempsky, Prag 1864. U prvoj knjizi uvezani su I i II tom odnosno povijest slovenske i ilirske, tj. hrvatske knjievnosti, a u dugoj knjizi je III tom - povijest srpske knjievnosti. Vrlo dobro uuvano, 382 str. +480 str. 15x22cm. 2176 S. M. tedimlijaAuf Dem Balkan 1943. Zagreb, Verlag, predgovor Sekula Drljevi, 191 str, 15x23cm. 180

40

2172 Felix Niedzielski: Socijalni eseji, Madrid 1964. 12.5x19.5cm, 81 str. 2173 asopis Hrvatska sloboda, glas ujedinjenih Hrvata u Evropi. godina II-br 23, lipanj-juni 1968. Odlino uuvano.

20 10

2177 Friedrich Parsche: Die dutschen in Kroatien und ihre Landwirtschaft, 1944. Zagreb. Vrlo rijetka knjiga o folsdojerima, s puno zemljovida i fotografija. 230str. 17x25 cm. 2178 Liburnicus (pseudonim ustakog dunosnika Vilim Bai) Der Kampf um dir ostkuste der Adria, HIBZ 1944., 351 str. Vrlo zanimljiva knjiga o jadranskom pitanju. 16x24 cm.

60

30

2174 T. G. Jackson: Dalmatia the Quarnero and Istria I-III., Oxford 1887., dimenzije: 15.5x23 cm, prvi tom 418 str., drugi 397 str., trei 459 str. Odlino je uuvan s mnotvom grafikih priloga i ilustracija. Jackson u tri toma daje izvrstan pregled povijesti i geografije Dalmacije. Proputovao je cijelom Istrom i Dalmacijom od Trsta do Kotora. U prvom tomu nalazi se i vrlo lijepi preklopni zemljovid. Jacksonov putopis je jedan od najvrjednijih i najzanimljivijih putopisa po Dalmaciji.

750

2179 Muir Mackenzie and A. P. Irby: Travels in the Slavonic Provices of Turkey in Europe, London 1877. Odlino uuvan putopis po Balkanu (Bosna, Srbija, Kosovo, Albanija, Bugarska).

470

20

2180 Fr. Miklosich, J. Fiedler: Slavische Bibliothek oder Beitrge zur slavischen Philologie und Geschichte, Wien 1858. II. dio, 313 str, 15x23 cm. 2181 Dr. Frank Josef: Die Quote Kroatiens, Zagreb 1879. Na njemakom, 42 str, 15x23 cm.

100 2186 Piskur Giuseppe: Manuale dellIstituzione consolare Austriaca, Vienna 1862. Prirunik o konzularnim predstavnitvima u Austriji, 371 str, 15x22 cm. 55 2187 De Purgatorio; Leonis Allatii de Utriusque Ecclesiae. Originalni uvez u koi. Knjiga zanimljiva naslova iz 1655., 952 str., dimenzije 12x18.

50

30

2182 Kriek Vacslav: Anthologie jihoslovanska, Prag 1863. Sadri osnove pravopisa, tvorbu rijei, narodne pjesme i pripovijetke, basne... najznaajnijih spisatelja slovenske, hrvatske i srpske knjievnosti. Na kraju se nalazi mali rjenik srpsko-hrvatsko eki. 344 str, 16x23 cm. 2183 Kunits Michael: Reflexionen uber die Begrundung der Magyarischen Sprache in Ungarn, Zagreb 1833. Rasprava o maarskom jeziku na 215 str. 12x19 cm.

40 2188 Institutiones philosophiae moralis; Francisci Samuelis Karpe. Kartonski uvez, tom I-III zajedno uvezen; prvi dio Philosophia practica universalis, drugi dio Ethica philosophica seu doctrina virtutis, trei dio Jurisprudentia universalis seu doctrina juris rationis. Izdana 1804. u Beu, 345 str., 13x20cm. 300 2189 Caesaris Baldinotti Florentini Tentaminum Metaphysicorum, Patavi 1816. 400 str. vrlo ouvanog udbenika metafizike. Meki uvez 14x23 str.

16

20

2184 Paul Joseph Schaffarik - Geschichte der Slawischen sprache und Litteratur nach allen mundarten, Tempsky, Prag 1869. Odlino uuvana, 527 str. 14x21 cm. 2185 Speranski M.: Rukopisi Pavla Iosifa afarika, Moskva 1894. 106 str, 19x28 cm.

120

2190 Staatsverfassung, Josef Kropatschef. Be 1794., gotica. Kartonski uvez oteen hrbat, 749 str., dimenzije knjige 13x20.

20 25

2191 Assertiones ex universa philosophia; quas in antiquissima, ac celeberrima universtitate Vindononensi. Koni uvez, izdana 1762., 93 str. + dva dijagrama na kraju knjige, 50 20x25cm.

21

2192 Elementi di storia naturale; Degli Animali, di Ermenegildo Pino B. 1808. Na kraju knjige 12 str. sa jako lijepim ilustracijama iz ivotinjskog svijeta. Kartonski uvez, dosta oteen,posebno na hrbtu, 417+12 str., dimenzije knjige: 14x21. 2193 Dvije knjige, Instituto Philosopicae, Lugdunenisis, prvi dio logica i drugi dio metaphysica. Tiskano 1782. Originalan koni uvez,10x17 cm. odlina kvaliteta, vrlo povoljno.

2197 Bernardo Zamagna (Bruno Damanji): Homeri Odyssea (Venecija 1783) i Navis Aeria (Be 1783). Knjiga sadri dva poznata djela dubrovakog pisca i prevoditelja Bernarda Zamagne (1735 - 1820), lana rimske Aka50 demije degli Areali i jednog od najpoznatijih uenika Rajmonda Kunia i Ruera Bokovia. Prvo djelo je Zamagnin glasovit prijevod Homerove Odiseje u prvom venecijanskom izdanju, a drugo Zamagnin ep o fantastinom putovanju svijetom u balonu, koji anticipira pokuaje brae Mongolfier. Obje Zamagnine 40 knjige objavljene su iste godine (1783.) kad su braa Mongolfier uspjela poletjeti u balonu punjenom toplim zrakom. Oba djela su uvezana u koni uvez iz onog vremena, s rebrastim hrptom ukraenim zlatnim ornamentima i naslovom, a Navis Aeria sadri zanimljiv bakrorez letee lae. Kvarto format, 477 + XXVI + 82 stranice, u izvrsnom stanju.

550

2198

2199

2201 2200

2194 Institutionum Physicae, Andrea Jaszlinszky, Tyrnavie 1756 godina. 340 str. sa 6 grafikih prikaza u originalnom konom uvezu i izvrsnoj kvaliteti, 21x17 cm. 2195 Hipokrat: Opera Omnia, Graece et Latine, Tomus Secundus. Leyden, 1665. Drugi dio sabranih djela Hipokrata, zaetnika medicine, na izvornom grkom i paralelnom latinskom prijevodu. Originalan pergamenski uvez, 1034 stranice plus opsean indeks. Odlino stanje. 2196 Joseph Jackson: Enchidrion Medicum. Njemako izdanje na latinskom glasovite male enciklopedije ili Vademecuma svih bolesti. J. Dan. Tauber, Nrenberg, 1716. Izdueni oktavo format (prikladan za dep lijenika), originalan uvez u pergament, 192 str. Izvrsno stanje.

20

2198 Elementa Physices, Georgii Erhardi Hambergeri Jena 1761. s 19 grafikih prikaza, preko 550 str. originalni 170 koni uvez, odlina kvaliteta. 2199 Institutiones metaphysic, Sigismundi Storchenau, in academia Vindobonensi. Koni uvez, izdana 1775. u Veneciji, trei i etvrti tom knjige su zajedno uvezeni, 630. str., dimenzije knjige 10x18. 250 2200 Compendiaria Logicae Institutio, Paulus Mako de Kerek-Gede, Vindobonae 1773. 400 str. 12x19 cm. odlino uuvan udbenik. 2201 Institutiones Philosphie, Carolo Steinkellner, Vindobonae 1771. 328 str. vrlo ouvana knjiga 13x20 cm.

20

20

25

20

22

2202 Salanthomme ober der gesellschafter wie er sein foll. Knjiga na njemakoj gotici o lijepom ponaanju za dame. Leipzig 1858., kartonski uvez, 272 str., dimenzije knjige 12x17. 2203 Geschihte der sudslawischen literatur, Josef afariks. Kartosnki uvez, izdana u Pragu 1864. godine, 480 str., 15x23 cm.

20

2208 Recherches sur les causes particulieres des phenomenes electriques, Abbe Nollet. tiskano u Parizu 1753. s vie grafikih prikaza. Originalan koni uvez, 435 str, 10x17 cm. 2209 Feltgebete der Istaeliten, I. A. Mannheimer. Knjiga na njemakom (gotica) i hebrejskom jeziku. Be 1904., uvezena u platno, malo oteen hrbat, 307. str., dimenzije knjige 13x19.

25

70

20

2204 Sermones Voragine; Sermones eurei et vulcherrimi de tempore. Knjiga je na latinskom iz 1546., kompletna je u konom uvezu, dimenzije 13x18. Jacobus de Varagine, talijanski kroniar i nadbiskup Genove. Poznat je po svojim djelima o ivotima svetaca srednjovjekovne crkve. Uz to poznat je i po propovijedima koje zabiljeio. 2205 Sermones quadragesimales, eximii doctoris; Iacobi de Voragine. Knjiga propovijedi na latinskom jeziku, tiskana 1589. u Veneciji. Koni uvez, 258. str., 11x15 cm.

30

2210 Della Vita di santo Spiridone Vescovo di Trimitunte, Venecija 1833. 132 str. s jednom grafikom sv. Spiridona, meki uvez, 15x23 cm. 50 2211 Adolf Hitler: Mein Kampf. Brtlin 1940., pisan goticom, izuzetno ouvano. Dimenzije 13x20cm, 782 str.

20

40

2206 Institutiones philosophicae, quas in usum auditorum sourum elucubratus est; P. Henricus Walser. Kartonski uvez, izdana 1790. godine, 208. str., 12x20 cm. 2207 Baumeisteri, Institutiones metaphysicae, methodo Wolfi 1754. 430 str. odlino uuvanog udbenika metafizike. Koni originalni uvez 11x18 str.

20

2212 Karta Europe, u mjerilu 1:6000000, 1942., oznaena je NDH-a. Dimenzije 105x84. 2213 Danilo Gregori: So endete Jugoslawien, Leipzig 1943. Detaljan opis raspada prve Jugoslavije. Tvrdi uvez, 255 stranica.

25 15

20

23

ZEMLJOVIDI

2214 Abraham Ortelius: Pannoniae et Illyrici Veteris Tabula. Prikaz Hrvatske u rimskom razdoblju iz Preregona, dodatka najstarijeg atlasa Theatrum Orbis Terrarum. Bakrorez, 36x45cm, vjerojatno orig. boja, Antwerpen 1595.

410

2217 Antonio Zatta, La Croazia, Bosnia e Servia. Venecija, 1782.32,5x42cm, originalna boja.

130

2218 Brion de la Tour: De la Pannonie, de la Liburnie, de la Dalmatie. Izmeu ostalog Primorje do Zadra, popraeno legendom. Bakrorez, 37x54cm, orig. boja, Pariz 1770. 2215 Anselm Bandur: Imperii Orientalis. Jedna od rijetkih svjetskih karata na kojoj se pojavljuje hrvatski kartograf, dubrovaki benediktinac Anselm Bandur (Ston 1675 - Pariz 1743), bizantolog i numizmatiar, koji je dao izraditi kartu kod uvenog francuskog kartografa De LIslea za potrebe svoje knjige o povijesti Bizanta, Imperium Orientale. Ukljuuje cijelo podruje Hrvatske. Bakrorez, 61,5x46,5, orig. boja, vrst papir, Pariz 1711. 650

130

2219 Zemljovid Hrvatske i Slavonije posveen banu Josipu Jelaiu oko 1850. Sastavio Mihalj Katzenschlager, dopisni lan akademije znanosti i umjetnosti u Toskani. Statistike tablice s puno onodobnih podataka, kairano, 110x65 cm. Vrlo zanimljivo. 2216 Franz-Joseph von Reilly: Knigreich Kroatien. Prikaz Istre i Primorja i ostatka Hrvatske nakon Poarevakog mira, s popritima bitaka, potanskim putovima i postajama. Bakrorez, 21x29cm, orig. boja, iroke margine. Be 1790. 160

24

PLAKATI I REKLAME

2222 2. Savezni logor skauta Kraljevine Jugoslavije, Zagreb, 1932. karton, 23,5x31 cm. 2223 Plakat na kartonu, za II. meunar. automobilsku trku i narodnu motociklistiku trku, Samobor, 1927. 23,5x33 cm.

10 70

2220 Plakat, 1000 godina Hrvatskog kraljevstva 925- 1200 1925. Spomen krunjenja prvog kralja Tomislava. Sarajevo 1925. Tisak: lit. zakl. tisk. narodnih novina u Zagrebu. Izuzetno atraktivan, odlino uuvan, karton, 73x102 cm. 2224 Njemaka plastika sadanjosti, plakat s izlobe, Zagreb 1942. Karton, 22x32 cm. Oteen na gornjem lijevom uglu. 2225 Uspomena sa svesokolskog sleta u Pragu 1948. Autor A. Maurovi. 12x17 cm. 100

20

2221 Plakat za Meunarodnu izlobu novina Per esperanto, Umjetniki paviljon Zagreb, 1927. Tisak: Lit. zakl. tisk. narodnih novina, Zagreb. Oteen, ali vrlo rijedak, velikih dimenzija 95x126 cm.

180 2226 Plakat, za asopis Borba, itajte va list, Zagreb 1952. Odlino uuvan, 70x100 cm. 70

25

2230 Franckov reklamni karton oko 1910. Vrlo atraktivan 29x23 cm. 2227 Plakat, Konjike utakmice na pampasu, Zagreb 1950. Autor K. Trifkovi, izvrstan plakat, odlino uuvan, 60x84 cm. 120

50

2231 Reklama na kartonu, Neda-vone kocke, oko 1930. 23,5x33 cm. 2232 Reklama na kartonu, Dr. Oetker, blago u kuhinji, oko 1930. 23,5x33,5 cm.

30 30

2228 Plakat, ampionat u rvanju Balkansko-srednjeevropske igre, Zagreb 1948. Autor Trpin, odlino uuvan, 68x100 cm.

60

2233 Reklama na kartonu, za vonu kavu VO-KA. Oko 1930. 23,5x33 cm. 2229 Album; reklama za okoladu Mirim sa fotografijama uvenih filmskih glumaca iz toga vremena. Album ne sadri fotografije svih glumaca. Maribor oko 1935., 17. str., dimenzije albuma 23x19. 20 2234 Reklama na kartonu, Sisaka mineralna voda. Oko 1930. 23x33 cm.

30 70

26

2235 Reklama na kartonu, za sirup Kresival, Bayer. 1932. 23x33 cm. 2236 Reklama na kartonu, Ortizon, vodica za usta. Oko 1930. 23x33 cm.

30 2241 Reklama na kartonu, Orahol-ulje za sunanje, Rave Zagreb. Oko 1930. 23,5x33,5 cm. 30 2242 Reklama na kartonu, Sphinx Benzin-Vacuum Oil Company d.d., oko 1935. 23x32 cm.

30 30

2237 Reklama na kartonu, Darmol, okolada za otvaranje. Oko 1930. 23x31 cm. 2238 Reklama na kartonu, Odol, tpasta za zube. Oko 1930. 23x31 cm.

30 2243 Reklama na kartonu, auto koda. Oko 1930. 23x33 cm. 30 2244 Reklama na kartonu, Nivea ampon. Oko 1930. 23x33 cm.

50 40

2239 Reklama na kartonu, Gastol, tablete za dobru stolicu, RAVE Zagreb. Oko 1930. 23x33,5 cm. 2240 Reklama na kartonu, Chlorodont pasta za zube. Oko 1930. 23,5x33 cm.

2245 Reklama na kartonu, Khasana, Dr. M. Albersheimtvornica finih parfimerija, osnovana 1892. Luksuzni pokloni za Boi. Oko 1930. 23,5x33,5 cm. 30 30 2246 Reklama na kartonu, za proizvode Khasana, Dr. M. Albersheim-tvornica finih parfimerija, osnovana 1892. Skladite za S.H.S. Jugopharmacija d.d. Zagreb. Oko 1930. 23,5x33,5 cm.

30

30

27

ji. Dimenzije stranice 49.5x33.5 cm, dimenzije karte 12.5x16.5 cm. Karta je u sredini stranice, s puno toponima otoka Krka kao i nasuprotne obale od Bakra do Senja. Tekst je na talijanskom jeziku, opisani su otoci Cres i Krk i na poleini Rab. Na izvrsnom papiru, u vrlo dobrom stanju. Ova karta Krka se rijetko pojavljuje na tritu.

2247 Reklama na kartonu, za kozmetiku Coty, generalno zastupstvo za Jugoslaviju Ernest Thiriet, Zagreb. Oko 1930. 23,5x33 cm. 2248 Reklama na kartonu, za kozmetiku L.T. Piver, Paris. Oko 1930. 23,5x33 cm.L. T: Piver je sinonim za luksuznu kozmetiku koja se koristila na dvoru Luja XVI pa sve do 21. stoljea.

30

30

ISTRA, RIJEKA I PRIMORJE

2251 G.M.Seutter: Ducatus Carniolae. Karta Kranjske, Istre i Primorja, takoer prema Valvasorovom predloku. Bakrorez, 49x56 cm, orig. boja, Augsburg oko 1730. Izvrstan otisak.

390

2249 Sebastian Mnster: Sclavonia oder Windisch Marct, Bossen, Crabaten. Jedan od najranijih prikaza Istre i Primorja, prema Orteliusovom predloku. Drvorez, 30,7x35,6cm, boja, Basel oko 1580.

270 2252 J. Blaeu: Karstia, Carniola, Histria et Windorum Marchia. Bakrorez iz Atlas Maior, 50x39cm, originalna boja, Amsterdam oko 1650.

390

2253 Zemljovid Loinja i Cresa. Oko 1860, kairan u odlinom stanju. Dimenzije 39x27.

25

2250 Karta otoka Krka. Stranica iz Isolario dellAtlante Veneto, autor Vincenzo Coronelli, izdano 1696. godine u Veneci-

280 2254 Zemljovid Cresa i Krka, kairano, 1880. 50x27 cm. Odlina kvaliteta.

oko

30

28

2255 M. Merian: Rijeka (S. Veit am Flaum). Prikaz Rijeke i Trsata prema Valvasorovom predloku. Bakrorez, 20x33cm, Frankfurt 1650.

210 2259 T. Selleny: Arena u Puli. Kolorirana litografija iz albuma Wiener Knstler, 22x33,5cm, Be 1857. 2260 Ublinski Goranin, prikaz mukarca iz Ublina, izdanje: Zadar, braa Battara, utisnut suhi ig. 22x31 cm.

70 100

2256 Pierre Mortier, Senj. Bakrorez, 17,5x27,5 cm, Amsterdam 1704.

75

2261 Petar Stankovi: Biografia degli uomoni dell Istria I-II. Vrlo rijetka biografija znamenitog hrvatskog bibliofila, povjesniara i sveenika Petra Stankovia 496 + 446 ,15 x 23 cm. Izdano u Trstu; I tom 1828., II tom 1829. Prva stranica u I i II tomu izrezana.

400

2257 Cassas-Lavalle: Panorama Pule. Pogled na luku i Arenu iz Voyage pittoresque et historique de lIstrie et de la Dalmatie. Bakrorez, 49x33cm, Pariz 1802. 2258 Cassas-Lavalle: Amfiteatar u Puli iz Voyage pittoresque et historique de lIstrie et de la Dalmatie. Bakrorez, 52x34cm, Pariz 1802.

190

2262 Minuci Minucio: Storia degli Uscochi, Milano 1831., zanimljiva knjiga o senjskim uskocima. Dobro stanje, 10x 14 cm.

250

2263 Dr. Ivan rni: Popa Dukljanina ltopis po latinsku i toga nekoliko i jo neto po hrvatsku, Kraljevica 190 1874., po prepisu popa Jerolima Kaletia. 26 str. predgovora + 60 str, 16x24 cm.

150

29

2264 Dane Gruber i Vjekoslav Spini: Povijest Istre i Narodni preporod u Istri, Zagreb, 1924., 312 str, 15.5x21.5 cm. 2265 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Beatrica Frankapan i njezin rod, Zagreb 1885. Povijest starohrvatske obitelji krkih knezova, kasnijih Frankapana. 72 str, 14x21 cm.

20

90 2270 Mioni, Luigi. Mali Loinj. Najugledniji Studiska fotografija mukarca nastala u ateljeu Mioni u Puli oko 1870. Mioni je istarski rani fotograf. Aktivan u Puli od 1862. do 1902. Istodobno je od 1870. djelovao i u Trstu. Zadarske razglednice tiskala je njegova tvrtka u Malom Loinju poetkom 20. stoljea. 2271 Lot oko 30 dokumenata vezanih za Rijeku, Kostranu, Suak i okolicu. Nastali u razdoblju 1840 1930. Vrlo zanimljivi dokumenti KuK. konzulata na Krfu upuivani u Rijeku. Za daljnje prouavanje. Povoljno. 20

25

DALMACIJA
2266 Lot od 14 brojeva brojeva asopisa Mali Istranin (1930-1939). Urednici Ernest Radeti i Josip Kralji. Vrlo rijedak. Pojedine brojeve ilustrirao je Andrija Maurovi. 2267 Istra i Slovensko primorje; borba za slobodu kroz vjekove. Knjiga se sastoji od 3 dijela; 1. Od najstarijih vremena do Drugog Svjetskog rata, 2. Narodnooslobodilaka borba, 3. Politikodiplomatska borba obnova i izgradnja. Rad, Beograd 1952,750 str + zemljovid Istre. 50

30

2268 Laboratorij Alga, Suak, knjiica kalendar za 1940. godinu., 8x12 cm. 2269 Laboratorij Alga, Suak, preklopni kalendar za 1931. godinu. Karton, 8x12 cm.

2272 Petar Conrad Monath: Dalmatia et regiones adjacentes... Vrlo zanimljiva i rijetka karta objavljena u Schwandtnerovom izdanju Luieve povijesti Dalmacije i Reuschevoj knjizi Alter und neuer Staat des Knigreichs Dalmatien, prvom stranom detaljnom opisu cijele jadranske obale. Uz ostalo na kartuu nalazimo tlocrte Senja, ibenika, Splita, Korule, Dubrovni12 ka, Hvara, Trogira, Zadra itd. a u lijevom gornjem dijelu grbove Dalmacije, Hrvatske, Bosne itd. Bakrorez, 55x48cm, Nrnberg 1723. Izvrsno stanje, vrst papir. 12

680

30

2276 Pogled na Trogir od strane iova, originalni naslov Vue de Trau, prise de lile Bua, drvorez, Pariz,1876., 8x16 cm. 2273 V.M. Coronelli: Dalmacija. Najimpresivniji list Corronelijeve karte Podunavlja u 6 listova iz atlasa Atlante Veneto. Detaljno prikazuje podruje od Karlobaga do Dubrovnika a ukraen je jednim od najraskonijih baroknih kartua uope i grbovima Dalmacije i Bosne. Bakrorez, 60x45 cm, boja, Venecija 1695. 600 2277 Seoske kue u Drniu, originalni naslov Habitation villageoise, a Dernis, drvorez, Pariz 1876., 8x12 cm.

18 18

2278 Tvrava Sv. Ivana u ibeniku, originalni naslov Sebenico: Le fort de Giovani, drvorez, Pariz 1876., 8x16 cm. 2279 Slapovi Krke kod Skradina, originalni naslov Les chutes de la Kerka, a Scardona, drvorez, Pariz 1876., 8x16 cm.

19

19

2274 Rijeka Krka iznad Kninskog mosta, originalni naslov Le cours de la Krka au-dessus du pont de Knin, drvorez (ksilografija) iz francuskog ilustriranog asopisa Le Tour du monde, posveenog putovanjima i istraivanjima nepoznatih krajeva, tiskano u Parizu u prvom polugoditu 1876., pribline dimenzije slike 8x16 cm, runo obojano, pod passepartout-om. 2275 Ruevine vojarne Marmontove konjice kod Ostrovice, originalni naslov Ruines des casernes de cavalerie de Marmont, a Ostrovitza, drvorez, Pariz, 1876., 8x16 cm.

15

15 2280 Supetar na Brau, originalni naslov Pietro della Brazza, Pariz 1876., 8x16 cm. 19

31

2286 Unutranjost katedrale sv. Dujma u Splitu, originalni naslov Vue interieure du temple du palais de Diocletien, aujourdhui cathedrale de Spalato, drvorez, Pariz 1876., 23.5 x 16 cm.

28

2281 Vranjic, Mala Venecija, originalni naslov Branizza: La petite Venise, drvorez, Pariz 1876., 8 x 16 cm. 2282 Omi, originalni naslov La ville dAlmissa, a la cote, entre Spalato et Raguse, drvorez, Pariz 1876., 8 x 16 cm. 2283 Makarska, originalni naslov Vue de Macarsca, drvorez Pariz 1876., 6x16 cm.

18 2287 Pogled na Dioklecijanovu palau u Splitu, originalni naslov La muraile exterieure du palais de Diocletien, prise du quai de la ville, drvorez, Pariz 1876., 16x24 cm. 19 18

30

2288 Vrata Sv. Krevana u Zadru, originalni naslov Zara: La porte Saint-Chrysogone, drvorez, Pariz 1876., 12x15.5 cm.

20

2284 Dalmatinsko selo u ibenskom zaleu, originalni naslov Golfe de Sebenico: Village dalmate de la cote, drvorez, Pariz 1876., 16x12 cm. 2285 Pogled na peristil i katedralu sv. Dujma u Splitu, originalni naslov Vue de la Place du Dome avec la cathedrale et la campanile; peristyle antique du palais de Diocletien, drvorez, Pariz 1876., 23.5x15.5 cm.

16

30 2289 Pogled na Knin s Vrlike ceste, originalni naslov Vue generale de Knin prise de la route de Verlika, drvorez, Pariz 1876., 16x24 cm.

28

32

2290 Motivi iz Dalmacije, Zadarska katedrala i kopnena vrata, te prikaz Dubrovnika. Lith. Laudmann, 1846. 40x16 cm.

60

2295 Katilska pralja, prikaz ene iz Katela, izdanje: Zadar, braa Battara, utisnut suhi ig. 22x31 cm. 2296 Otoanka blizu Zadra, prikaz ene u narodnoj nonji, izdanje: Zadar, braa Battara, utisnut suhi ig. 22x31 cm.

100 100

2291 Prikaz mukaraca i ena u dalmatinskim i morlakim nonjama, litografija u boji, sredina 19. st., 28x19 cm.

60

2297 Isprava javne procjene za zemlju koju daje grof Grissogono svojoj keri kao miraz, prilikom udaje za porunika Konrada Sommermana pripadnika k.k. regimente br. 27. Procjenjena zamlja se nalazi u katelanskom polju. Vrlo zanimljiv dokument sastavljen u Splitu 21. 01. 1801. 2292 Mukarac iz Benkovca, prikaz mukarca u narodnoj nonji, izdanje: Berlin, Farbendr. v. Winckelmann & Shne, sredina 19. st., 21x30 cm. 2293 Splitska varokinja, prikaz graanke iz Splita, izdanje: Zadar, braa Battara, 20x25 cm. 120 2298 Giovanni Lucio, Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense Libri Sei, a cura di Paolo Clemente Miossich e Luigi Cesare Pavissich, Trieste 1896. 703 str.+6 zemljovida. 20x27 cm.

30

120

100

2294 Katilski seljanin, prikaz mukarca iz Katela, izdanje: Zadar, braa Battara, utisnut suhi ig. 22x31 cm.

120 2299 Valentinelli Giuseppe: Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zagabria 1855. Povijest Dalmacije i Crne Gore, druga knjiga kao dodatak bibliografiji izala 1862. 340+132 str. 100

33

2300 Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia / compilato dall Ab. Simeone Gliubich di Citta Vecchia. - Vienna : Rod. Lechner Librajo dell I. R. Universita ; Zara : Battara e Abelich Libraj, 1856.., Biografski leksikon za Dalmaciju iz 19 st. Vrlo rijetka knjiga, 325 str, 14x22 cm. 2301 S. Ljubi: Obiaji kod Morlakah u Dalmacii, Zadar 1846. Narodni obiaji Dalmatinaca od porijekla imena Morlak do njihovih svetkovina, jezika, prijateljstva, poslovica, plesa, pogreba... 114 str, 12x18 cm.

100

2306 Zrcalo talijanstva u Dalmaciji. Razor i prosutak Dalmaciji u njezinim uionicam. Be, 1861. 98 str, 13x20 cm. 2307 Nikola Tommaseo: Parnica dalmatinska razvidjena s njezinih novih pogledah, Zadar 1861. 116 str, 15x22 cm. 2308 egvi Cherubino: Tommaso Arcidiacono di Spalato. Il suo tempo e la sua opera. Split 1914. 87 str+8 tabli. 18x27 cm.

90

80 20

150

2302 Luka Svilovi Dubrovanin: Kratka povjestnica Dalmacije, Zagreb 1861. 127 str, 13x20 cm. 2303 Ivan Kukuljevi Sakcinski: Bericht ber einenAusflug nach Dalmatien, Zagreb, 1854. 24 str, 13x20 cm.

100

2309 Prodan Ivo: Uspomene, Zadar 1895. I. Na program -Hrvatsko dravno pravo, V. Moj album, VII Hrvatska iznad Italije, Obraun izmeu Srba i Hrvata. Au70 tor iznosi program stranke prava u Dalmaciji. 524 str+175 str. 14x19 cm. 2310 Katalini Ivan: Memorie degli avvenimenti in Dalmazia dopo la caduta della Republica veneta, Split,1841. 280 str, 14x20 cm.

100

150

2304 Direttive sulla guerriglia antipartigiana in mare, Comando militare marittimo della Dalmazia, Spalato 1943. Smjernice o anti-partizanskom ratovanju na moru, koju izdaje vojna komanda u Dalmaciji, Split. 39 str, 12x20 cm. 2305 Ferrari-Cupilli Giuseppe: Biografie e necrologie Dillustri e benemeriti Dalmati, Zara 1874. 95 str, 13x20 cm.

40

40

2311 Lago Valentino: Memorie sulla Dalmazia, II dio. Venecija 1870. 526 str, 12x18 cm. 2312 Prospetto cronologico della storia della Dalmazia, Zadar 1878., 430 str., 15x22 cm, dobro ouvano.

80 120

34

2316 Holbach Maude: Dalmatia, London 1928. Vrlo zanimljiv putopis sa lijepim ilustracijama i preklopnim zemljovidom Dalmacije, 236 str., vrlo dobro stanje. 14x20 cm. 2317 Niccolo Tommaseo: Ai Dalmati, Trst, 1861. Na talijanskom, 32 str, 11x16 cm.

75

60

2313 Shoebrl Frederic, Ilyria and Dalmatia I-II, London 1820., vrlo rijetka knjiica sa 64 ilustracije narodnih nonji hrvatskih krajeva. Vrlo dobro uuvano. 10x 15 cm.

550

2318 .M. Ivekovi: Sebenico, seine Bauten und Kunstschtze, Anton Schroll, Be 1928. Jedna iz niza glasovitih monografija dalmatinskih gradova i otoka. Folio format, 43 fotografije, tvrdi uvez. Vrlo uuvano. 2319 iril i Metod Ivekovi: Split-Spalato, Anton Schroll, Be, 1927. Predmetna mapa s 52 litografije Splita je II. izdanje predmetne monografije iz 1910. Odlino je uuvana, 31 x41 cm. Ima i 14 str. tekstualnog uvoda i opisa Splita sa kazalom.

240

270

2315

2314 Lujo Vojnovi: La Dalmatie, Italie et unite Yougoslave, Geneva 1917. Odlino uuvana,vrlo rijetko. 370 str, 13x20 cm. 2315 Paul Pisani: La Dalmatie de 1797 1815., pisode des conquttes Napoloniennes, Paris 1893. 490 str,+10 zemljovida.

70 2320 Pierrot Ilo, opereta u 3 ina s epilogom. Libreto napisao i uglazbio Ivo Tijardovi. Prva izved300 ba u Splitu, Narodno kazalite 3.12.1922. 2321 Fotografija mukarca nastala Zinka u Splitu oko 1870. godine. u ateljeu P. 30

12

35

DUBROVNIK
2322 J.N. Bellin: Carte de l Etat Raguse iz Le petit atlas maritime. Cijelo podruje Dubrovnika i okolice. Bakrorez, orig. boja, 18,5x23 cm. Pariz 1764. 95

2325 Prikaz mukaraca u renesansnim kostimima, gradonaelnik iz Klna, krvnik iz Klna, glasnik iz Dubrovnika, sudski glasnik. Litografija u boji, Louis Edwarmay,19 st. 28x22 cm.

60

2323 Der Sudliche Thell des Koenigreich Dalmatien mit Republik Ragusa, No. 25. Zemljovid June Dalmacije s Dubrovakom Republikom.Franz Johann Joseph von Reilly. 1790. 28x29 cm. (Mletaki posjed tada je bio u svojem najveem opsegu sve do Bara. Oznaena je granica izmeu Mletake Dalmacije i Osmanskog Carstva s tono ucrtanim izlazima na more na Kleku i Sutorini koje je Dubrovaka Republika ustupila Turskoj nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. Naime, u okviru toga mirovnog sporazuma Dubrovaka je Republika bojei se direktne granice s Mletakom Republikom, odstupila dio svojih teritorija na Kleku i Sutorini u korist Osmanskog Carstva. Najstariji dio Dubrovake Republike oznaen je ljubiastom bojom, a preostali dio crvenom bojom (Mljet i poluotok Peljeac). Naslov zemljovida nalazi se u donjem lijevom uglu na kartui u obliku plata prebaenog preko grane masline pored koje raste vinova loza, simboli Dalmacije. Mjerilo je izraeno u talijanskim i njemakim miljama. Ovaj je zemljovid objavljen u Reillyevom atlasu Schauplatz der Welt Atlas 1789-1791.)

2326 Dubrovnik, originalni naslov Ragusa, Dalmatia, drvorez (ksilografija) iz engleskog ilustriranog asopisa The Illustrated London News, tiskano u 110 Londonu u broju od 29. travnja 1876., 16x21 cm, runo obojano, pod passepartout-om. 2327 Proelje Franjevake crkve u Dubrovniku, originalni naslov Facade de leglise des Franciscains de Raguse, drvorez (ksilografija) iz francuskog ilustriranog asopisa Le Tour du monde, posveenog putovanjima i istraivanjima nepoznatih krajeva, tiskano u Parizu u drugom polugoditu 1876., 16x12 cm, runo obojano, pod passepartout-om.

32

23

2328 Pogled na Dubrovnik, originalni naslov Vue generale de Raguse, drvorez, Pariz 1876., 16x23.5 cm. 2324 M. Merian: Veduta Dubrovnika prije i poslije potresa 1667. Vrlo zanimljiv prikaz Dubrovnika i okolice prije potresa i nakon poara. Bakrorez, 22x32,5 cm, Frankfurt 1677. 290 2329 Klaustar Franjevakog samostana u Dubrovniku, originalni naslov Le cloitre du couvent des Franciscains, a Raguse, drvorez, Pariz 1876., 15.5x23.5 cm.

32 28

36

2336 Portret mukarca, autor fotografije Tomaso Burato Dubrovnik oko 1869. godine 2330 Dvorac na otoku Lokrumu kod Dubrovnika, originalni naslov Chateau de la Croma, pres de Raguse, drvorez Pariz 1876., 12x16 cm. 2331 Stradun, glavna ulica u Dubrovniku, originalni naslov La Stradone: rue principale de Raguse, drvorez, Pariz 1876., pribline dimenzije slike 23.5x16 cm. 23 2337 Portret mukarca, autor fotografije Tomaso Burato Dubrovnik oko 1869. godine 2338 Mukarac, fotografija nastala u ateljeu Tomasa Burata, Dubrovnik 1869 godine.

12 12 20

32

2332 Osmanides, Ioannis Francisci Gondulae. Izdana u Veneciji 1865., napisana na latinskom jeziku. Novi uvez, 223. str., 21x30 cm. 2333 Crvena Hrvatska i Dubrovnik; N. Z. Bjelovui. Zagreb 1929., 67. str. + 39 slika na kraju knjige, 16x22 cm. 2334 Radio Zagreb, hrvatski ilustrirani list, 01.03.1941. br. 9. Izdanje osveeno gradu Dubrovniku, dobre kvalitete. Dokumentiran put ban Hrvatske dr. Ivana ubaia u Dubrovnik.

2339 Mu i ena, autor fotografije Tomaso Burato Dubrovnik 1868 s posvetom na poleini. Burato, Tomaso (1840 - 1910). Najvrsniji fotograf u Dalmaciji na prijelazu 19. u 20. stoljee. Roen u Dubrovniku, u Padovi 1865. stekao akademski stupanj maestra kemije i 40 farmacije, a u Zadar doao 1873. U oujku 1876. podijeljen mu je naslov carskoga i kraljevskog dvorskog fotografa.1884. utemeljio je Prvi zavod u Dalmaciji za fotomehaniki tisak za izradbu postojanih oti20 saka masnom bojom prema najnovijem usavrenom postupku. U pitanju je tehnologija svjetlotiska kojom 14 su se sluile sve vee europske fotografske kue. Prvu vlastitu razglednicu tiskao je 1894. 2340 Majka s djecom, autor fotografije Tomaso Burato Dubrovnik oko 1868. 2341 Portret mukarca, autor fotografije Tomaso Burato Dubrovnik oko 1868. Burato je jedan od prvih dubrovakih fotografa koji se nakon nekoliko godina rada u Gradu preselio u Zadar gdje je ostvario zapaene rezultate koji su bili priznati i na meunarodnim izlobama.

20

20 12

2335 Patent za etiketu za rafinirano maslinovo ulje, Dubrovnik 1939. Uprava za zatitu industrijske svojine izdaje potvrdu Prvom dalmatinskom trgovakom drutvu iz Dubrovnika, za prihvaanje etikete Dubravka Medicinale, 1939. Sadri 7 predloaka izgleda etikete Dubravka.

80

2342 Portret mukarca, autor T. Burato, Dubrovnik 1869. 2343 Portret mukarca, autor T. Burato, Dubrovnik 1869. 2344 Portret mukarca, autor T. Burato, Dubrovnik 1869. 2345 Portret mladia, autor T. Burato, Dubrovnik 1869. Neto loija kvaliteta.

12 12 12 12

37

SLAVONIJA

2346 Cantelli da Vignola: Karta Slavonije. Najdetaljnija karta, prema Markoviu, najboljeg kartografa naeg podruja. Raena prema znamenitoj karti Stjepana Glavaa, na podruju Zagreba biljei sva tadanja naselja, npr. Trnje, Remete, Vlaku ulicu, Sv. Duh, itd. Bakrorez, 56x43cm, Rim 1690.

650 2349 Poega; zemljopisne biljeke iz okoline i prilozi za povijest slobodnog i kraljevskog grada Poege i Poeke upanije, sabrao i napisao Julie Kempf. Sa 4 priloga i 318 slika u tekstu, plan grada Poege iz 1908., katonski uvez, potrgan. Poega 1910., 779 str., 21x30 cm. 2350 Crtice iz Slavonske povijesti s obzirom na prolost upanija: Krievake, Virovitike, Poeke, Cisdravske Baranjske, Vukovske i Srijemske te kraljevskog i slobodnog grada Osijeka u srednjem i novom vijeku; napisao Josip Bosendorfer. Osijek 1910., 482. str. + karta Donje Slavonije, dimenzije knjige 18x26 cm. 50

50

2347 Boethius: Die Brcken bey Esseck. Vrlo rijetka veduta Osijeka i osjekog mosta te bitke s Turcima. Bakrorez, veliina papira 37x30cm, veliina vedute 23x12,5 cm, Nrnberg 1686.

220

2348 ZDENCI, zanimljiv dokument o vlasnicima u opini Zdenci. Spominju se Jelaii, Rauh, Novosel itd.

15

2351 Rudolf Horvat: Slavonija (Povijesne rasprave i crtice), Tipografija, Zagreb 1936, 174 str. 2352 Spomenica pedesetgodinjice obstanka dravne realne gimnazije u Vukovaru, 1942., 234 str., vrlo dobro ouvano, 17x24 cm, vrlo rijetka knjiga izdana u periodu NDH u Vukovaru s velikom slikom dr. Ante Pavelia.

15 55

38

2354 Patent za grb Daruvara kao zatitnog znaka Vinogradarske zadruge u Daruvaru, 1940. Uprava za zatitu industrijske svojine izdaje potvrdu Vinogradarskoj zadruzi iz Daruvara, da dozvoljava uporabu grba Daruvara kao njihovog zatitnog znaka. Sadri 4 velika i 4 mala predloka izgleda grba u razliitim bojama. Izvrsno sauvano. 2355 Patent za etiketu za Staroeko zimsko pivo, Gradjanska pivovarad.d.d. Daruvar, 1940. Uprava za zatitu industrijske svojine izdaje potvrdu Gradjanskoj pivovari iz Daruvara, za prihvaanje etikete za Staroeko zimsko pivo. U prilogu etiketa. Izvrsno sauvano.

80

80

ZAGREB

2356 I. Zasche: Panorama Zagreba. Naslovni grafiki list iz poznate mape Park Jurjaves. Litografija, 25x32,5 cm, Be 1853. Izvrsno stanje. Rijetki prikaz Zagreba iz polovice 19. stoljea.

160

2353 Album oblasne gospodarske izlobe i VII. osjekog velesajma u koji se odravao u Osijeku 1929. Album sadri 100 izvrsno sauvanih fotografija koje svjedoe o najznaajnijim slavonskim gospodarstvenicima tog vremena. 35x20 cm.

1000

2357 Zagreb, zanimljiv dokument iz 1618, za prouavanje...

40

39

2358 Varadin, zanimljiv dokument iz 1668, spominje se Erdedy i vie puta civitas Varasdien, zanimljivo je da je te godine ustolien za bana Petar Zrinski, za prouavanje...

50 2362 Povijesni dokument Zagrebake upije, pisan na latinskom jeziku iz 1830.

nadbisk-

50

2359 Zagreb, zanimljiv dokument pisan na hrvatskom iz 1837 (57)? godine.

10 2363 Obi zagrebaki koledar za godinu 1849. , uredio Vladislav Veia, izdao Lavoslav upan. Sadri uz kalendar, imenik visokog duhovnitva, graanstva, poglavarstva, zabavnik...17x23 cm.

150

2360 Turopolje, zanimljiv dokument iz godine 1746, spominje Juraja Pogledia upana Turopoljskog i zapovjednika grada Gline. J.Pogledi imenovan je 1750 zapovjednikom 2 banske pjeadijske regimente. Njegova udovica Judita ima u posjedu Pleso, dananju zranu luku Zagreb.

40

2361 Turopolje, zanimljiv dokument iz godine 1738, spominje Pavla Pogledia upana Turopoljskog i zapovjednika grada Zrina.

40

2364 Reklama na kartonu, Gradska ljekarna K crnom orlu Zagreb. Oko 1930. 23x33 cm. Gradska ljekarna K Crnom orlu, jedna je od najstarijih ljekarni u Zagrebu i jedina koja ima peat preventivno zatienog kulturnog spomenika. Ljekarna K crnom orlu nalazi se u Kamenitoj ulici na broju 9 - na oku sa Habdelievom, odmah iznad Kamenitih vrata. Prvi puta se spominje 1355. u sudskoj parnici, to znai da je postojala i prije ove spomenute godine. Od poetka 20. st nalazi se u ovoj zgradi u Kamenitoj ulici. Zgradu je u klasicistikom stilu, u prvoj polovici 19. st., podigao zagrebaki graditelj Bartol Felbinger. 2365 Plakat za Zagrebaki Zbor iz 1931. autora Emila Viia. Karton, 20x29 cm.

100

50

40

2366 Plakat Zagrebakog zbora, Zagreb 1934. Autor Kocjani, foto L. Griesbach, tisak: Offsetni tisak jugosl. tampe d.d. Zagreb. Izvrstan plakat, odlino uuvan, 63x95 cm.

120 2369 Plakat, Izloba lokalne privrede grada Zgreba, 1950. Tisak Nakladni zavod Hrvatske Zagreb, vrlo atraktivan plakat, odlino uuvan, 68x98 cm. 2370 Zemljovid Zagreba i okolice, kairan, oko 1910. U odlinom stanju, mjerilo 1:75000. Dimenzije 78x55.

80

20

2371 Plan grada Zagreba, kairano, oko 1930. 83x50 cm. dobra kvaliteta. 2367 Plakat Zagrebakog zbora, Zagreb 1935. Autor Lenard, tisak tipografija d.d. Zagreb. Odlino uuvan, vrlo upeatljiv, 63x95 cm. 120

25

2372 Horvat Nikola: Je li Dimitar I. biskup zagrebaki jote kao takov bio kardinal? Zagreb 1856. Autor posveuje ovu raspravu Jurju Hauliku hrvatskom kardinalu i zagrebakom nadbiskupu. 36 str, 14x22 cm. 2368 Plakat, Yugoslavia Zagreb international fair, 1951. Tisak ZOPZ 510/51. Odlino uuvan, 70x100 cm. 50 2373 Lot fotografija i plakata utrke I Hrvatskog Moto-kluba iz Zagreba. Odline fotografije koje su

120

120

41

djelomino objavljene u asopisu Svijet 1926 na str 622. Prava prilika za sakupljae Zagreba, hrvatskog porta i ljubitelje Harley Davidsona.

2376 Vrlo zanimljiv lot prepisaka izmeu obitelji Urlich i Rosenberg, nastanak duga te pokuaja naplate u Dravnoj riznici, uredu za podravljeni imetak (idovska imovina).

25

2374 Lot 4 originalne fotografije dr. Otona Kuere i supruge Elze s teleskopima prilikom osnivanja zvjezdarnice u Zagrebu. Roen u Petrinji, osniva zvjezdarnice u Poegi i Zagrebu. lan Brae Hrvatskog Zmaja. Autor jedne od najpopularnijih knjiga Nae nebo itd. Vrlo rijetko i zanimljivo za povijest hrvatskog zvjezdoznanstva.

2377 Pozivnica za sveani prijem povodom posjeta Nixona Zagrebu 1970. i oznaka za slobodno kretanje autom za vrijeme boravka amerikog predsjednika u 80 Zagrebu.

20

BOSNA I HERCEGOVINA

2375 Lot, jedna vea i tri manje fotografije Bele Kangrga (kasnije Krlea) te par novinskih isjeaka. Vrlo rijedak materijal ove poznate zagrebake glumice nastao u razdoblju 1912-1916.

50

2378 von Reilly: Zemljovid Bosne (Das Koenigreich Bosnien). Jedna od rijetkih karata 18. st. usredotoena iskljuivo na Bosnu. Bakrorez, boja, 21x29 cm. vrst papir, izvrsno stanje.

90

42

CRNA GORA

2379 Weisbach A. i Gluck L.: Crania Bosniaca, Sarajevo 1906. Sve o lubanjama i glavna nalazita u Bosni i Hercegovini, iz zbirke bosansko-hercegovakog zemaljskog muzeja iz Sarajeva. 48 str, i 9 tabli, 19x27 cm. 2380 Pogled u Bosnu ili kratak put u onu krajinu, uinjen 1839-40. po Jednom Domorodcu, Zagreb 1842. 80 str, 13x20 cm.

30

2383 J. Roux: Boka Kotorska. Iz atlasa Plans des Ports et Rades de la Mer Meditarennee. Bakrorez, boja, 12,5x19cm, Marseille 1764.

65

200

2384 Vrlo atraktivan zemljovid Bokokotorskog zaljeva oko 1860, kairan, odlina kvaliteta. 40x57 cm. Vrlo povoljno.

40

2381 Robert Munro: Rambles and studies in Bosnia Herzegovina and Dalmatia, 1895. London, 395 str, odlino uuvano, 16x22 cm, vrlo zanimljiv putopis sa mnogo fotografija i ilustracija kroz BIH i Dalmaciju,. Autor knjige je u kolovozu 1894. otputovao u Sarajevo na kongres arheologa i antropologa.

220

2382 Depni kalendar za 1941. godinu, knjiare i papirnice Mii Stjepana iz Dervente. 7,5x11 cm.

2385 Pogled na Herceg Novi, originalni naslov Vue de Castel-Nuovo a lentree des Bouches de Cattaro, drvorez (ksilografija) iz francuskog ilustriranog asopisa Le Tour du monde, posveenog putovanjima i istraivanjima nepoznatih krajeva, tiskano 12 u Parizu u drugom polugoditu 1876., pribline dimenzije slike 12x15.5 cm, runo obojano, pod passepartout-om.

22

43

2386 Pogled na Kotor, originalni naslov Vue de la ville de Cattaro, drvorez, Pariz 1876., 17.5x16 cm.

24

2387 Pogled na Bokokotorski zaljev iz ptije perspektive, s crnogorskih planina, originalni naslov Les Bouches de Cattaro, vue a vol doiseau, prise des hauteurs du Montenegro, drvorez, Pariz 1876., 16x23.5 cm.

2390 Yriarte Charles: Les Bords de L Adriatique et le Montenegro. Hachette Paris 1878, 257 gravura i 7 zemljovida, 639 str, 27x35cm, vrlo dobro ouvano, ex libris (oznaka vlasnitva) na poleini hrbta. Yriarte, Charles, novinar, publicist, (puto) pisac (Pariz, 24 1832- Pariz, 1898). Autor putopisnog i kulturnoantropolokog djela Les bords de lAdriatique et le Montngro: Venise, lIstrie, le Quarnero, la Dalmatie, le Montngro et la rive Italienne (Paris 1878),. Knjiga je prepuna gravura i vrlo kvalitetnih i detaljnih opisa Istre, Dalmacije, Boke i Crne Gore.Valja Yriarteu pripisati i zaslugu da je Julesa Vernea (koji nikada nije bio u Pazinu i Istri) oduevio i inspirirao opisom Pazinske jame i katela da napie svoj pustolovni fantastini roman Mathias Sandorf (1885.).

500

2388 Medakovi G.: ivot i obiaj Crnogoraca, Novi Sad 1860. Na irilici, 186 str, 15x22 cm. 2389 Sepan Mitrov Ljubia: Pripovijesti crnogorske i primorske, Dubrovnik 1875. 280 str, 13x18 cm.

150 30 2391 Portret mukarca, autor fotografije Androvich u Hercegnovom oko 1870 god. 2392 Portret mukarca, autor fotografije Androvich u Hercegnovom oko 1870 god. 12 12

44

MAKEDONIJA

2393 orevi Tihomir: Makedonija, Beograd 1929. II. izdanje. Od doseljenja junih Slavena, Bugarske, Srpske, pa Turska vladavine u Makedoniji, borbe srpskog naroda za osloboenje, makedonski dijalekti srpskog jezika, do narodnih obiaja. Izvrsno tivo kao prilog za raspravu makedonskog pitanja. irilica, 189 str, 13x19 cm.

25 2396 Hron Karl: Narodnosta na Makedonskite Sloveni, Arhiv na Makedonija, Skopje 1966. Sadri reprodukciju rukopisa iz 1889. Na makedonskom i njemakom. 58 str, 17x24 cm. 2397 Grupa autora: Macedonia and the Macedonians, Rome, printing-office C. Colombo, 1918.O makedonskom pitanju i makedonskim Slavenima, na 125 str. jo ne razrezana, 14x22 cm.

15

30

2394 Doflein Franz: Mazedonien. Erlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers im Gefolge des Deutschen Heeres (1921). Njemaki prirodoslovac, profesor Franz Theodor Doflein (1873-1924), jedan od najveih njemakih zoologa, koji je istraivao Makedoniju 1917 i 1918.Knjiga je prvi znanstveni rad o makedonskoj flori i fauni. i njenoj velikoj biolokoj raznolikosti. Makedonija takoer sadri 296 fotografija, crtea i drugih ilustracija, od kojih je veinu napravio sam autor.

2398 Tuan Fran: Po Makedoniji, putnike slike i dojmovi, pretisak iz Rijei, Hrvatska tiskara Zagreb. 215 str, 12x18 cm. 50 2399 ilingirov Stilin: Prez Makedoni, Sofia 1941. 158 str, 13x19 cm.

30

35

2395 Aperu historique de la Question macdonienne, Comit national, de lunion des associations des migrs Macdoniens en Bulgarie, Sofia 1928. O makedonskom pitanju uz prilog: statistiki prikaz stanovnitva Makedonije, 60 str, 1 tabla, 15x23 cm.

2400 Arsi Borislav: Vardarska banovina, Skoplje 1933. Turistiki vodi kroz Vardarsku banovinu, mnotvo 20 ilustracija. 32 str, 10x23 cm.

10

45

2401 Mesesnel France: Starohrianska bazilika u Suvodolu kod Bitolja, Godinjak muzeja june Srbije, knjiga I, Skoplje 1937. s posvetom J. Matasoviu. 96 str, 21x29 cm. 2402 Revija Voa kroz Skoplje, prosinac 1933. asopis za oglasno-reklamna prikazivanja i publikacije. 38 str, 24x32 cm.

2405 Cosyns i Van der Elst originalni potpisi posade stratosferskog balona koji se prizemljio kod enavlja u Prekomurju s visine od 16 km. 1934. go15 dine. Na drugoj razglednici uz potpis Cosyns i tekst poiljatelja danas sam toliko okupiran s prenosom stratosferske kugle... od 20. 08 1934.Balon je krenuo iz Belgije preko Njemake i Austrije te se prizeljio u Sloveniji, to su tada zabiljeile sve svjetske novine i znanstveni asopisi. Vrlo rijetki i zanimljivi dokazi ovog izvanrednog i znaajnog leta. 15

300

SLOVENIJA

2406 Reklama na kartonu Jugoeska- Dagmar svila. Oko 1930. 23,5x33,5 cm. 2407 Reklama na kartonu Jugoeska- Dagmar svila. Oko 1930. 23,5x33,5 cm.

30 30

2403 August Dimitz: Geschichte Krains I-II. Laibach 1874., 340 + 316 str, 15x23cm. Obadva toma zajedno uvezena, tvrdi uvez, malo oteen na hrbtu. 2404 Lot novina izdanih poetkom svibnja 1945 prilikom ulaska partizana u Maribor i okolicu.

60 2408 Reklama na kartonu Jugoeska- Dagmar svila. Oko 1930. 23,5x33,5 cm. 2409 Reklama na kartonu Jugoeska- Dagmar svila. Oko 1930. 23,5x33,5 cm. 30 30

16

46

SRBIJA

2410 Plakat, Svetovno prvenstvo v rokometu, stadion Odreda Ljubljana, 1952. Oteen na rubovima, repariran, 70x100 cm. 2411 Plakat, Slovenski poroevalec, atelje ubic, Maribor, oko 1950. 68x98 cm.

60 2414 J. B. Homann: Danubii Pars Infima. Detaljan prikaz Srbije i Dunava od Beograda do Crnog mora. Bakrorez, 55x47 cm, orig. boja, Nrnberg oko 1700. 100 140

2415 Dumont-Rousset: Plan bitke za Beograd 1717. iz Histoire militaire du Prince de Savoy..., bakrorez, 55x47 cm, Den Haag 1729. 2412 Plakat, Perion pere vse Zlatorog Maribor, izdava OZEHA Fayst, tisak GZH Zagreb, 1953. Izuzetno atraktivan, 67x100 cm. 180

240

2413 Plakat I. izlobe pokustva Les Ljubljana, 1952. godina, autor Scagnetti. Tisak Umetniki zavod za litografijo. Odlino uuvan, 68x98 cm.

2416 J.B. Homann: Ungarisches Kriegstheatrum in Servien... 1716 und 1717. Karta u ijem sreditu je Beograd. Lijevo detaljni plan opsade i tlocrt Beograda. U desnom gornjem uglu isto za Petrovaradin. U dnu karte tlocrti Temivara, Palanke, Paneva, apca 90 i Orsave te dvije lijepe vedute Beograda i Smedereva. Bakrorez, 48x58cm, vrlo lijepa orig. boja, Nrnberg 1720.

530

47

2417 Hristofor efarovi: Grbovi iz Stematografije: Srbija, Tesalija, Slavonija dunavska, Slavonija mora baltijskoga, bakrorez 35x43cm, 1741., odlino uuvana, u passpartuu.Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 58 str, 4 tabla.

380

2421 Nepoznat autor: Vavedenje bogorodice i Sv. Teodor Tirion; 1800. godina, 23x33cm. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 93 str, 39 tabla.

200

2418 Johann Georg Mansfeld: Hristos Krmija oko 1800. godine, 21x25cm, odlino uuvana, u passpartuu. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 95 str, 41 tabla. 2419 Johann Georg Mansfeld: Kelija Sv. Jovana Zlatoustog, oko 1800. godine, 22x26cm, odlino uuvana, u passpartuu.Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 94 str, 40 tabla.

200 2422 Nepoznat autor: Vaznesenje Bogorodice; 1761. godina, 30x41cm. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 85 str, 31 tabla. 200

200

2420 Thomas Messmer: Hristos Eukaristija; 20x31cm, 1741. godina, odlino uuvana, u passpartuu. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 70 str., 16 tabla.

200 2423 Nepoznat autor: Oprosnica grehova patrijarha pekoga Atanasija; 1750. godina, 25x35cm. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 72 str, 18 tabla.

200

48

2424 Zaharija Orfelin: Sv. Trojica i Arhimandrit Mihajlo 1758. godina, 33x49cm.Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 75 str, 21 tabla.

200 2427 Johann Philipp Binder: Vaskresenje Hristovo, 1780. godina, 15x21cm.Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 89 str, 35 tabla. 200

2425 Sebastian Zeller: Insignien der Familie arnojevi, 1780. godina, 21x24cm. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 82 str, 28 tabla

200

2428 Zaharija Orfelin: Bogorodica Vinansko-Bezdinska, 1770. godina, 10x18cm.Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 78 str, 24 tabla.

200

2426 Zaharija Orfelin: Krunisanje Bogorodice; 1775. godina, 14x20cm. Dinko Davidov: Srpski bakroresci 18. Veka, Novi Sad 1983., 81 str, 2 tabla.

2429 Teodosije:Kanoni Simeona II i Svetog Save,Venecija Dimitra Teodesija 1776.Vrlo rijetka i vana knjiga za Srpsku pravoslavnu crkvu.Bakrorezna gravura Sv.Save na 4 str. Odlino uuvana,koni uvez iz 200 vremena, 112 str. Knjiga je opisana na 132. str. Srpske bibliografije 18 vekaGeorgija Mihajlovia

150

49

2430 Milojevi M. S.: Odlomci istorije Srba i srpskihjugoslavenskih-zemalja u Turskoj i Austriji, II dio, Beograd 1872. 166 str, 14x20 cm. 2431 Bokovi Jovan (urednik): Letopis matice srpske 1875. knjiga 118, Novi Sad 1875. Iz sadraja: Jovanovi Milan: San i java, istorijska drama u 3 ina, crtice iz Dragaevieva putovanja po Srbiji, srpska bibliografija...220 str, 14x20 cm.

50

40

2432 Rukom pisan molitvenik na crkveno slavenskom jeziku (irilica) iz 1855. godine. 2433 Rai Jovan arhimandrit, IV tom Istorije raznih slavenskih naroda. Ovaj tom je zanimljiv jer u njemu obrauje povijest Srba. Dobro ouvano, nedostaje 1. str. kazala. Izuzetno rijetko. Oko 350 str., 13x19 cm.

20 220

2434 Crkvena knjiga Venecija 1802. godine, pisana na staroslavenskom jeziku. Koni uvez, 48 str., 16x22cm. 2435 Vuk Stefanovi Karai: Srpske narodne pjesme, knjiga peta u kojoj su pjesme junake novijih vremena o vojevanju Crnogoraca, Be 1865. 560 str, 15x23 cm.

80 90

2436 Franjo Ksaver Pejaevi: Historia Serviae de state 2500 Regni et religionis Serviae, Kaloa 1799. Franjo Ksaver Pejaevi (Pejacsevich) ( 1707-1781, Poega, hrvatski povjesniar i teolog, barun virovitiki. U 15. godini je stupio u isusovaki red, u kome je postigao doktorat filozofije i teologije. Kao profesor predavao je u Trnavi etiku, u Zagrebu filozofiju, u Ljubljani, Linz-u i Beu kazuistiku; u Gracu je bio kancelar sveuilita i predavao je kanonsko pravo. Kada je postao rektor isusovakog kolegija, sluio je u Zagrebu, Peuhu i Poegi do ukidanja reda. Umro je s titulom petrovaradinskog opata. Kada je izbio sukob izmeu pravoslavnih i unijata, poslije tiskanja srpskog kalendara u Beu (1771), zbog broja praznika Pejaevi je odluio napisati srpsku povijest : Historia Serviae seu colloquia XIII. de statu regni et religionis Serviae ab exordio ad finem, sive a saeculo VII. ad XV. Nije je dospio sam tiskati, nego je izdana poslije njegove smrti od M. F. Kertice (Kaloa, 1799). Pejaevi je htio u ovoj povijesti, u obliku dijaloga izmeu Srbina i Bugarina dokazati, da su svi Srbi, naroito njihovi vladari i svetitelji, bili u vezi s rimokatolikom crkvom i redovno pod njom, sve dok nisu dospjeli pod tursku okupaciju, i tako pod jak grki crkveni uticaj. Na taj je nain Pejaevi mislio Srbima olakati sjedinjenje s rimokatolikom crkvom. Pejaevieva povijest Srbije napisana je na osnovi bogate zbirke izvora, meu kojima je bilo i mnogo rukopisa, i birane literature, u kojoj je i Julinev Kratki Uvod, do kog je Pejaevi mnogo drao. Predmetna knjiga je izuzetno rijetka, odlino je ouvana s mnogo preklopnih tabli i preklopnim zemljovidom na kraju knjige. Folio je formata 35x23cm. 440 str + 64 str kazala.

50

2437 esterojezini rjenik-Dictionare abrege de six langues slaves (Russe,Vieux.slave, Bulgare, Serbe, Tcheque et Polonas) St.Petersburg 1885., vrlo rijetko, 955 str., 23x17 cm.

2442 Serbski letopis za godinu 1846. ast III., godina XX. knjiga 74, izdaje Matica Serbska u Budimu. Sadri 200 tekstove iz srpske povijesti, srpske knjievnosti...156 str, 13x22 cm. 2443 Suboti Jovan: Udbenik srbske slovesnosti za vie gimnazije u Austriji, Be, 1853. II svezak, 582 str, 13x20 cm.

50

100

2438 Pravoslavni molitvenik Venecija. Izdan 1799. godine, crkveno slavensko pismo, koni uvez oteen, 8x14cm. 2439 Zmaj Jovan Jovanovi: Pevanija, Novi Sad 1882. Odabrane cjelokupne umotvorine u pjesmi i prozi sa opirnim ivotopisom pjesnika Zmaja. Lijepo ureen platneni uvez, 15x20 cm.

2444 Uput za voenje i uvanje automobila (sa slikama u tekstu; Milo M. Dimitrijevi. Beograd 1928., 40 irilica, 82. str., dimenzije knjige 12x15.

12

40

2440 Filipovi Simeon (urednik): Serbski letopis za godinu 1848. ast I., godina XXII knjiga 80, izdaje Matica Serbska u Peti. Sadri tekstove iz srpske povijesti, narodne igre, pjesme, zagonetke...156 str, 13x22 cm. 2441 Serbski letopis za godinu 1846. ast IV., godina XX. knjiga 75, izdaje Matica Serbska u Budimu. Sadriizvjee o glavnoj skuptini Matice Srpske ...157 str, 13x22 cm.

2445 Glasnik drutva srbske slovesnosti, 1847-1863. 1700 Lot od 17 knjiga.Srpska akademija znanosti i umjetnosti (srp.: Srpska akademija nauka i umetnosti, SANU), najvia srpska znanstvena ustanova, sa sjeditem u Beogradu. Razvila se iz Drustva srbske slovesnosti (1842.-1864.) i Srpskog uenog 50 drustva (1864.-1892.). Godine 1841. objavljen je Ustav Drustva srbske slovesnosti, a 1842. postavljeni su prvi lanovi. Glavni cilj Drutva bilo je usavravanje srpskog jezika i irenje znanosti. 50

51

Drutvo je izdavalo Glasnik Drustva srbske slovesnosti (izalo 17 knjiga) i Zasebna izdanja (popularno-znanstvenog karaktera). Od 10. broja Glasnika rasprave su pisane Vukovim pravopisom.

BUGARSKA

2448 Kanitz F.: Donau-Bulgarien und der Balkan, Leipzig, 1882.Felix Philipp Kanitz-Maarski crta, etnolog i arheolog(Budimpesta 1829.-Be 1904)Mnogo je 2446 Glasnik Srpskoga uenog drutva, Beograd 1865- 1000 putovao po Balkanu i objavio jeilustrirane knjige o 1887. Lot od 20 knjiga. Razlina znanstvena graa. Bugarskoj i Srbiji. Putovanje u Dalmaciju i na BalSrpska akademija znanosti i umjetnosti (srp.: Srpska kan 1858, oznailo je poetak njegovog temeljitog akademija nauka i umetnosti, SANU), najvia srpistraivanja Junih Slavena. Osim Dalmacije, posjetio ska znanstvena ustanova, sa sjeditem u Beogradu. je i Hercegovinu, Bosnu, Crnu Goru, Srbiju, BugarRazvila se iz Drustva srbske slovesnosti (1842.sku i Makedoniju. On je radio na toj temi do 1889. Bio 1864.) i Srpskog uenog drustva (1864.-1892.). je dobar slikar i crta, autor je nekoliko crno-bijelih Godine 1841. objavljen je Ustav Drustva srbske crtea koji se odnose na ivot na Balkanu. Kanitz sloslovesnosti, a 1842. postavljeni su prvi lanovi. vi kao jedan od prvih etnografa Junih Slavena. Glavni cilj Drutva bilo je usavravanje srpskog jezika i irenje znanosti. Drutvo je izdavalo Glasnik Drustva srbske slovesnosti (izalo 17 knjiga) i Zasebna izdanja (popularno-znanstvenog karaktera). Od 10. broja Glasnika rasprave su pisane Vukovim pravopisom. Odlino uuvan.

280

2449 Leger Louis: La Bulgarie, Paris, 1885. L. Leger (1843-1923) francuski pisac, jedan od pionira u slavistici. 229 str, 12x18 cm. 2450 Balcanicus: La Bulgaria - ses ambitions - sa trahison; ouvrage traduit du Serbe, accompagn des textes de tous les traits secrets et correspondances diplomatiques, Paris 1918. 296 str, 12x18 cm. 2447 Plakat, Balkanski ampionat u ahu, Beograd, 1946. Tisak Ofset tampa dravne tamparije 503. Odlino uuvan, vrlo upeatljiv, 70x100 cm. 180

40

30

52

2451 Jireek Konstantin: Geschischte der Bulgaren, Prag 1876. 587 str, 15x22 cm. 2452 La Bulgarie sous le regime de lAssassinat, Paris 1925. Knjiga o politikim ubojstvima 1922-1924., bijeli teror u Bugarskoj. Mnotvo fotografija, 478 str, 12x19 cm.

50 40

2453 Die Bulgarische Armee, Wien 1912. Sve o bugarskoj vojsci, ustrojstvo vojske, organizacija za vrijeme rata..., mnoto fotografija. 134 str, 11x16 cm.

25

2454 Spassov Boris: La Bulgarie, diteur, Paris: Librairie gnrale de droit et de jurisprudence. Knjiga jo ne razrezana, 400 str, 14x19 cm. 2455 Todorov Kosta: Politika istorija savremene Bugarske, Beograd 1938. Od stare bugarske povijesti do 1923. godine prevrata protiv zemljoradnike vlade. 366 str, 16x23 cm.

40

40