Pengujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KPN 5053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

TUGASAN 1
Oleh : ROSIADI BIN TAJUDIN
L20081002254 AT46D (PRODUKSI MULTIMEDIA)

MOHD FARIDZUL AKMAM BIN ZULKIFLI
L20081002251 AT46D (PRODUKSI MULTIMEDIA)

Pensyarah: EN. OMAR HISHAM BIN MOHD BAHARIN

SARIZAL BIN JAMALUDIN
L20081002273 AT47D (GRAFIK BERKOMPUTER)

KUMPULAN F (DPLI), SEMESTER 1, 2008
Isi Kandungan

Muka Surat PENGENALAN 1.0 2.0 3.0 PEMBINAAN JADUAL PENENTUAN UJIAN PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF PEMBINAAN SOALAN ESEI 1 2-16 17-21 22-25 26

KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

PENGENALAN

Pengujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan amat perlu dalam membantu guru-guru membina ujian dan seterusnya membuat penaksiran ujian yang berkualiti. Tugasan ini terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu pembinaan jadual penentuan ujian (JPU), pembinaan item objektif, dan pembinaan soalan esei. Dalam bahagian pertama iaitu pembinaan jadual penentuan ujian (JPU), langkahlangkah yang dilalui dalam pembinaan JPU dinyatakan secara spesifik beserta dengan illustrasi jadual yang dihasilkan. JPU yang dihasilkan adalah berdasarkan kepada huraian sukatan matapelajaran produksi multimedia tingkatan 4 dan 5. pembinaan JPU ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada penentuan bilangan soalan yang ingin diuji dalam sesuatu ujian mengikut topik yang dinyatakan dalam huraian sukatan matapelajaran dan pada aras kemahiran yang berbeza. Pada kebiasaanya jadual penentuan ujian untuk item objektif hanya akan mengukur 4 aras kemahiran sahaja iaitu aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi dan analisis. Manakala, untuk aras sintesis dan penilaian biasanya diukur menggunakan soalan subjektif seperti soalan esei. Dalam bahagian kedua pula, berdasarkan kepada JPU yang telah dihasilkan dalam bahagian pertama, 4 contoh item objektif dihasilkan yang setiap satunya terdiri daripada aras kemahiran yang berbeza. Pembinaan item objektif ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pembinaan item objektif yang berkualiti dan menepati objektif hasil pembelajaran yang terkandung dalam huraian sukatan matapelajaran. Ia juga memberi pendedahan kepada kepelbagaian jenis item objektif dan variasinya yang boleh diaplikasikan dalam pembinaan soalan objektif. Bahagian ketiga pula memberikan pendedahan untuk pembinaan soalan subjektif iaitu soalan esei. Dalam bahagian ini soalan esei yang dibina mengukur aras kemahiran pelajar pada peringkat sintesis dan penilaian. Skema pemarkahan turut disertakan bagi soalan esei yang dihasilkan.

1.0

PEMBINAAN JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU)

Langkah-Langkah Pembinaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) Langkah awal: 1) Menentukan matapelajaran yang ingin diuji. Dalam konteks tugasan ini matapelajaran yang ingin diuji ialah Produksi Multimedia. 2) Menentukan jenis ujian yang akan dijalankan. Dalam konteks tugasan ini, ujian yang akan dijalankan ialah Peperiksaan Akhir Semester tingkatan 5. 3) Mengkaji sukatan pelajaran dan huraian sukatan matapelajaran bagi subjek yang ingin diuji. Dalam tugasan ini sukatan matapelajaran yang ingin diuji meliputi keseluruhan tajuk dalam Produksi Multimedia yang meliputi sukatan matapelajaran bagi tingkatan 4 dan 5. 4) Menetukan jenis soalan dan bilangan soalan yang ingin dihasilkan. Dalam tugasan ini jenis soalan yang ingin diuji ialah soalan objektif aneka pilihan yang terdiri daripada 40 item soalan. Rujuk Lampiran Untuk Huraian Sukatan Matapelajaran Produksi Multimedia Tingkatan 4 Dan 5.

Langkah 1:

Membina sebuah jadual 2 dimensi yang menunjukkan kandungan tajuk sukatan matapelajaran yang akan diuji serta aras kemahiran yang merujuk kepada aras kognitif dalam taksonomi Bloom. Iaitu: Paksi X : Aras kemahiran Paksi Y : Tajuk yang akan diuji Ilustrasi: Paksi Y Paksi X

Aras Kemahiran Tajuk

Saiz jadual diatas hanya untuk ilustrasi sahaja dan bukan saiz sebenar bagi sebuah JPU.

Langkah 2:

Memasukkan isi kandungan (topik) yang hendak diuji dalam matapelajaran Produksi Multimedia. Dalam tugasan ini semua topik dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5 akan diuji yang meliputi 8 topik. Ilustrasi:

B i l 1 2 3 4 5 6 7 8 Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Topik

Kemahiran

Langkah 3:

Masukkan enam aras kemahiran yang akan diuji bagi setiap topik yang terkandung dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia. Aras kemahiran ini terdiri dari 6 aras kognitif yang berasaskan kepada aras kognitif taksonomi Bloom. Ilustrasi:

B i l 1 2 3 4 5 6 7 8 Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Topik Penget ahuan Kefahaman

Kemahiran Pengg unaan Analis is Sintesi s Penilai an

Langkah 4 : Meletakkan jumlah keseluruhan item yang hendak diuji dan wajaran bagi setiap topik yang akan diuji. Dalam ujian ini jumlah item obejktif yang hendak diuji ialah 40 item.

Penentuan wajaran dibuat berdasarkan bilangan sub-topik yang terdapat dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5. Ini dilakukan kerana dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak terdapat jumlah waktu pengajaran bagi setiap topik. Rumus: Wajaran (%) = Contoh: Wajaran Untuk Tajuk 1 = 6 30 x 100 = 20% Jumlah sub-topik bagi setiap tajuk Jumlah keseluruhan sub-topik x 100

Berikut merupakan pengiraan wajaran yang telah dibuat untuk menentukan wajaran bagi setiap tajuk yang terkandung dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5.

Bab 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

Tajuk Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk

Bil Sub-Topik 6 7 2 3 2 7 2 2 30

Wajaran (%) 20 23 6 10 6 23 6 6 100

Ilustrasi:

B a b 1 2 3 4 5 6 7 8 Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Jumlah Item Wajaran (%) Topik Penget ahuan Kefahaman

Kemahiran Pengg unaan Analis is Sintesi s Penilai an

J umlah Item

Wajaran (%) 20 23 6 10 6 23 6 6

40 100

Langkah 5 : Masukkan bilangan item yang perlu diuji untuk setiap tajuk berdasarkan kepada wajaran (%) yang telah dikira di langkah 4. Jumlah keseluruhan item soalan ialah 40.

Rumus: Bilangan Item = Contoh: Bilangan Item Untuk Tajuk 1 = 20 100 x 40 = 8 % wajaran bagi topik tersebut x 100 Jumlah Item Soalan

Berikut merupakan pengiraan bilangan item soalan yang telah dibuat untuk menentukan bilangan item yang hendak diuji bagi setiap tajuk yang terkandung dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5.
Bil SubTopik 6 7 2 3 2 7 2 2 30 Bil Item 8 9 3 4 3 9 2 2 40

Bab 1 2 3 4 5 6 7 8

Tajuk Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk

Wajaran (%) 20 23 6 10 6 23 6 6 100

Jumlah

Dalam pengiraan ini didapati bagi tajuk yang wajarannya 2%, jumlah item ialah 2.4. Oleh itu keputusan dibuat untuk memberikan 3 soalan bagi tajuk ke 3 dan ke 5 kerana secara kasarnya huraian untuk tajuk ini lebih banyak berbanding tajuk ke 7 dan ke 8.

Ilustrasi:

B i l 1 2 3 4 5 6 7 8 Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Jumlah Item Wajaran (%) Topik Penget ahuan Kefahaman

Kemahiran Pengg unaan Analis is Sintesi s Penilai an

J umlah Item 8 9 3 4 3 9 2 2 40

Wajaran (%) 20 23 6 10 6 23 6 6

100

Langkah 6 : Tentukan wajaran dan jumlah item bagi setiap aras kemahiran.

Menentukan wajaran bagi setiap item yang akan diuji mengikut aras kemahiran berpandukan huraian sukatan matapelajaran (HSP). Dalam pembinaan JPU ini, aras kemahiran yang akan diuji ialah pengetahuan, kefahaman, aplikasi dan analisis. Rumus: Wajaran (%) = Contoh: Wajaran Untuk Aras Pengetahuan = 20 38 x 100 = 53% Jumlah bagi satu aras kemahiran Jumlah keseluruhan aras kemahiran x 100

Berikut merupakan pengiraan wajaran yang telah dibuat untuk menentukan wajaran bagi setiap aras kemahiran yang terkandung dalam sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5.
Aras Kemahiran Bab 1 2 3 4 5 6 7 8 Tajuk Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk 20 53 8 21 6 16 4 10 38 100 Pengetahuan Kefahama n Aplikasi Analisis Jumlah

Jumlah Mengikut Aras Wajaran (%)

Ilustrasi:

B i l 1 Produksi multimedia 2 Elemen Multimedia 3 Perkakasan 4 Perisian 5 Rekabentuk 6 Pembangunan Multimedia 7 Jenis dan bentuk produk 8 Isu dan kegunaan produk Jumlah Item Wajaran (%) 53 21 Topik
Penget ahuan Kefahaman

Kemahiran
Pengg unaan Analis -is Sintesi -s Penilai -an

J umlah Item

Wajaran (%)

40 16 10 100

Langkah 7 :

Masukkan bilangan item yang perlu diuji untuk setiap 40. Rumus:

aras kemahiran berdasarkan

kepada wajaran (%) yang telah dikira di langkah 6. Jumlah keseluruhan item soalan ialah

Bilangan Item = % wajaran bagi satu aras kemahiran 100 x Contoh: Bilangan Item Untuk Aras Pengetahuan = 53 100 x

Jumlah Item Soalan

40 = 21

Berikut merupakan pengiraan bilangan item soalan yang telah dibuat untuk menentukan bilangan item yang hendak diuji bagi setiap aras kemahiran hendak diuji mengikut kandungan sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5.
Aras Kemahiran Bab 1 2 3 4 5 6 7 8 Tajuk Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk 53 21 21 8 16 7 10 4 100 40 Pengetahuan Kefahama n Aplikasi Analisis Jumlah

Wajaran (%) Jumlah Item

Ilustrasi:

B i l 1 2 3 4 5 6 7 8 Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Jumlah Item Wajaran (%) 21 53 8 21 Topik Penget ahuan Kefahaman

Kemahiran Pengg unaan Analis -is Sintesi -s Penilai -an

J umlah Item

Wajaran (%)

7 16

4 10

40 100

Langkah 8 :

Menentukan bilangan soalan yang hendak diuji bagi setiap tajuk mengikut aras kemahiran. Kemudian, memasukkan bilangan soalan ke dalam jadual. Ilustrasi:

B i l 1 2 3 4 5 6 7 8 Produksi multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Jumlah Item Wajaran (%) Topik Penget ahuan 6 5 2 1 2 3 1 1 21 53 1 1 1 8 21 1 Kefahaman 2 2

Kemahiran Pengg unaan Analis -is Sintesi -s Penilai -an

Juml -ah Item 8

Wajaran (%) 20 23 6 10 6 23 6 6

1 1 2

1

9 3 4

1 3 2

3 9 2 2

7 16

4 10

40 100

Langkah 9 : Menentukan urutan nombor soalan bagi setiap tajuk dan aras kemahiran. Dalam JPU ini pemberian nombor kepada setiap soalan adalah tersusun mengikut tajuk.

Ilustrasi:

B i l 1 2 Produksi multimedia Elemen Multimedia 3 4 5 6 7 8 Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis dan bentuk produk Isu dan kegunaan produk Jumlah Item Wajaran (%) Topik Penget ahuan 1,2,3,4 ,5,6 9,10,1 1,12,1 3 18,19 21 25,26 28.29. 30 37 39 21 53 31 38 40 8 21 22 Kefahaman 7,8

Kemahiran Pengg unaan Analis -is Sintesi -s Penilai -an

Juml -ah Item 8

Wajaran (%) 20

14,15

16 20 23,24

17

9 3 4

23 6 10 6 23 6 6

27 32,33, 34 35,36

3 9 2 2

7 16

4 10

40 100

Jadual Penentuan Ujian (JPU) Peperiksaan Akhir Semester Tingkatan 5 Mata Pelajaran: Produksi Multimedia Semester: 2
Aras Kemahiran Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Topik Pengetahuan Produksi Multimedia Elemen Multimedia Perkakasan Perisian Rekabentuk Pembangunan Multimedia Jenis Dan Bentuk Produk Isu Dan Kegunaan Produk Jumlah Item Wajaran (%) 1,2,3,4,5,6 9,10,11,12,13 18,19 21 25,26 28.29.30 37 39 21 53 31 38 40 8 21 7 16 4 10 32,33,34 22 Kefahaman 7,8 14,15 16 20 23,24 27 35,36 17 Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian

Tingkatan: Tingkatan 5 Vokasional 1
Jumlah Item 8 9 3 4 3 9 2 2 40 100 Wajaran (%) 20 23 6 10 6 23 6 6

2.0

PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF 21 (Dari Topik Perisian)

Nombor Soalan :

Objektif Hasil Pembelajaran i) Menyatakan definisi atau maksud perisian pengarangan multimedia Objektif aneka pilihan Variasi: Stem terbuka.

Jenis Item : Soalan

Perisian pengarangan multimedia adalah………..
A. Perisian yang digunakan untuk mengintegrasikan elemen-elemen multimedia seperti

teks, grafik, animasi, audio dan video dalam menghasilkan sebuah produksi multimedia yang interaktif.
B. Perisian yang berasaskan metafora menggunakan ikon-ikon yang disusun dalam suatu

carta alir yang akan membentuk satu persembahan penuh.
C. Perisian yang boleh digunapakai bersama-sama dengan perisian pengarangan yang

dipilih hendaklah memenuhi keperluan mengimport dan menyunting elemenelemen multimedia yang digunakan.
D. Perisian

yang

membenarkan

pengguna

mengarang

esei

multimedia

dan

mengintegrasikan dengan elemen-elemen multimedia. Jawapan : A Aras Taksonomi Bloom: Ulasan: Pernyataan tersebut menguji aras pengetahuan pelajar supaya melengkapkan pernyataan ayat tersebut dengan definisi yang sesuai tentang maksud perisian pengarangan multimedia. Aras Pengetahuan

Nombor Soalan :

15 (Dari Topik Perisian)

Objektif Hasil Pembelajaran i) Mengenal pasti penggunaan Elemen Multimedia di dalam sesuatu persembahan multimedia Jenis Item : Soalan Pernyataan 2 Fatimah menghasilkan satu persembahan multimedia memaparkan fotograf dan klip tayangan gambar. Penerangan ringkas dipaparkan di bawah setiap slaid. Berdasarkan Pernyataan 2, kenal pasti elemen multimedia yang digunakan oleh Fatimah dalam persembahannya. I Teks II Grafik III Audio IV Video Objektif aneka pilihan Variasi: Stem tertutup.

A. I,II dan III sahaja B. I,II dan IV sahaja C. I,III dan IV sahaja D. II,III dan IV sahaja Jawapan : B Aras Taksonomi Bloom: Ulasan: Soalan ingin mengukur aras pemahaman pelajar dengan memberi rangsangan Aras Pemahaman

berdasarkan situasi penggunaan elemen multimedia supaya pelajar dapat mengenal pasti elemen multimedia yang digunakan dalam persembahan multimedia tersebut.

Nombor Soalan :

32 (Dari Topik Pembangunan Multimedia)

Objektif Hasil Pembelajaran i) ii) iii) Mengetahui fasa-fasa pembangunan produk multimedia interaktif Meneliti media sebaran yang yang boleh diambil bagi tujuan penyebaran sesebuah produksi multimedia Membandingkan faktor-faktor yang perlu sebelum memilih sesebuah media bagi tujuan penyebaran. Jenis Item : Soalan Terdapat pelbagai cara atau media yang boleh digunakan bagi tujuan penyebaran sesebuah produksi multimedia yang mudah diperolehi di pasaran. Walau bagaimanapun pemilihan media adalah bergantung kepada beberapa faktor. Nyatakan faktor-faktor tersebut? I. Saiz fail produksi multimedia yang dipakejkan II. Masa capaian III. Berapa kerap sesebuah aplikasi tersebut ingin dimainkan IV. Kemudahan peralatan dan kepakaran yang ada V. Anggaran kewangan yang diperuntukkan A. B. C. D. I sahaja II, III, IV dan V II, III, IV I, II, III, IV dan V Jawapan : Objektif aneka pilihan Variasi: Stem tertutup.

Aras Taksonomi Bloom: Ulasan:

Aras Analisis

Soalan ini menguji kebolehan pelajar untuk mengasingkan bahan ke dalam bahagianbahagian kompenannya supaya struktur organisasinya mudah difaham. Ini melibatkan aktiviti mengenal pasti bahagian-bahagian, analisi hubungan antara bahagian-bahagian dan tindakan mengenal pasti prinsip-prinsip organsasi.

Nombor Soalan :

27 (Dari Topik Rekabentuk)

Objektif Hasil Pembelajaran i) ii) iii) Menerangkan fasa-fasa pembangunan produk multimedia interaktif Menyatakan langkah-langkah dalam pembangunan produk multemedia interaktif Membuat perbandingan fasa-fasa dalam membangunkan produk multimedia interaktif. Jenis Item : Soalan Perancangan Fasa 1 Penyediaan Fasa 2 Pengujian Fasa 3 Pengedaran Fasa 4 Objektif aneka pilihan Variasi: Padanan.

Rajah 2.0 : Fasa utama dalam pembangunan media interaktif I. Langkah 1 – Pembangunan Konsep II. Langkah 2 – Menyatakan Tujuan III. Langkah 3 – Mengenalpasti Kumpulan Sasaran IV. Langkah 4 – Pembangunan Spesifikasi V. Langkah 5 – Papan Cerita dan Navigasi

Rajah di sebelah menujukkan empat fasa utama dalam pembangunan multimedia interaktif. Berdasarkan langkah-langkah tersebut tentukan di fasa mana langkah tersebut dijalankan. A. Fasa 3 B. Fasa 1 C. Fasa 4 D. Fasa 2 Jawapan : D Aras Taksonomi Bloom: Ulasan: Soalan ini menguji kebolehan pelajar menggunakan bahan-bahan yang dipelajari dalam satu situasi baru dan konkrit. .Ini melibatkan aplikasi bebarpa perkara seperti kaedah, langkah-langkah, konsep, prinsip, prinsip dan teori. Dalam perkataan lain, pelajar menggunakan pengalaman mereka yang sedia ada untuk membentuk pengalamanpengalaman baru. Aras Aplikasi

3.0

PEMBINAAN SOALAN ESEI

Dalam bahagian ini satu soalan esei yang hendak diuji dirangka beserta dengan skema jawapan. Soalan esei yang dirangka adalah daripada Bab 4 (topik perisian) dan Bab 5 (topik rekabentuk), berdasarkan kepada huraian sukatan matapelajaran Produksi Multimedia tingkatan 4 dan 5. Objektif Hasil Pembelajaran i) ii) iii) Pelajar dapat menggunakan perisian yang relevan bagi pembinaan dan

penyuntingan suatu produk multimedia. Pelajar memahami fasa-fasa yang terlibat beserta aktiviti bagi setiap fasa dalam pembangunan sebuah produk multimedia. Pelajar dapat menghasilkan papan cerita untuk menghasilkan sebuah produk multimedia berdasarkan prinsip rekabentuk, contohnya papan cerita untuk laman web. Sebab Pemilihan Soalan Esei Pemilihan soalan esei untuk menguji pelajar bagi topik ini kerana: i) ii) Memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengeluarkan idea dan kekreatifan sendiri contoh nya dalam membina papan cerita. Menguji kemahiran yang lebih tinggi iaitu aras sintesis dan penilaian contohnya dalam aras sintesis, kemahiran pelajar diuji untuk menghasilkan suatu produk laman web dengan melakarkan papan cerita untuk laman web tersebut. Untuk aras penilaian pula, pelajar diuji untuk membuat perbandingan jenis aktiviti yang berbeza yang berlaku pada setiap fasa pembangunan produk multimedia. iii) iv) Dapat mengetahui gaya berfikir seorang pelajar samaada mereka mengeluarkan idea atau berdasarkan pada hafalan dari nota dan buku teks. Membentuk kemahiran menulis yang baik dan mengeluarkan idea yang berkesan serta kreatif.

Soalan Esei: Soalan 1

Fasa X

Analisis

Fasa Y

Pengujian

Rajah 1.1: Fasa pembangunan produk multimedia a) Rajah 1.1 menunjukkan satu turutan fasa yang akan dilalui oleh seorang pembangun produk multimedia dalam menghasilkan satu kandungan multimedia. Apakah yang di wakili oleh Fasa X dan Fasa Y. (2 markah) b) Berikan penerangan secara ringkas dan contoh aktiviti yang berlaku bagi setiap fasa tersebut. (8 markah) c) Dalam membangunkan sebuah produk multimedia perisian merupakan alat utama yang digunakan untuk tujuan pembinaan produk dan penyuntingan. Nyatakan dua contoh perisian yang boleh digunakan untuk penyuntingan video dan pembinaan laman web. (4 markah) d) Dengan teknik penulisan papan cerita yang telah didedahkan di dalam kelas, anda dikehendaki melakarkan sebuah papan cerita untuk halaman utama laman web sekolah anda. Buat penerangan ringkas untuk menjelaskan lakaran anda. (6 markah)

Skema Jawapan Dan Pemarkahan: Soalan 1 a) Fasa X = Fasa Perancangan / Planning (1 markah) Fasa Y = Fasa Pembangunan / Development (1 markah) b) Fasa X - Merupakan fasa awal dalam pembangunan suatu produk multimedia. Merupakan fasa terpenting dimana segala persediaan dibuat. (1 markah) - Contoh aktiviti seperti penghasilan papan cerita, pencarian ahli kumpulan (team member), penyediaan perisian dan perkakasan, pencarian sumber kewangan, pembahagian tugasan dan urusan surat menyurat. (mana-mana salah satu) (1 markah) Fasa Analisis - Merupakan fasa di mana pembangun membuat semakan dan analisis keatas kerja-kerja yang telah dilakukan pada fasa perancangan. (1 markah) - Contoh aktiviti seperti memeriksa segala perkakasan dan perisian yang hendak digunakan dari segi kebolehfungsian, memastikan semua ahli kumpulan telah maklum dengan tugas masing-masing. Memastikan supaya papan cerita selari dengan kehendak pelanggan. (mana-mana salah satu) (1 markah) Fasa X - Merupakan fasa dimana pembangun memulakan proses menghasilkan produk yang dan menyiapkan produk tersebut seperti yang dirancangkan. Setiap ahli kumpulan bekerja mengikut bahagian masing-masing dan di akhir proses pembangunan semua hasil akan digabungkan menjadi satu produk. (1 markah)

- Contoh aktiviti seperti pengambaran, rakaman suara, penyuntingan muzik, pembinaan pangkalan data, pembinaan laman web dan penyuntingan gambar. (mana-mana salah satu) (1 markah) Fasa Pengujian - Merupakan fasa awal dalam pembangunan suatu produk multimedia. Pada fasa ini pembangun membuat ujikaji kebolehfungsian terhadap produk yang dihasilkan sebelum menghantarnya kepada pelanggan atau pengguna. (1 markah) - Contoh aktiviti seperti mencuba produk tersebut pada platform komputer yang berbeza, membuat penujian melalui penilaian oleh beberapa orang pengguna, dan melakukan ujian alpha dan ujian beta. (mana-mana salah satu) (1 markah) c) Perisian Penyuntingan Video Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid, dan Sony Vegas. (mana-mana dua) arkah) Perisian Pembinaan Laman Web Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, DAN Microsoft Publisher. (mana-mana dua) (2 markah) d) Apa sahaja lakaran berdasarkan kreativiti pelajar. (6 markah) Contoh, Banner (1 markah) Butang Utama (1 markah) Gambar, animasi, atau video (1 markah) Butang pautan lain, gambar, iklan dan pengumuman. (1 markah) Hakcipta / Penafian (1 markah) (2

Susunan layout - (1 markah) Lakaran dalam bentuk lukisan - (+1 markah) KESIMPULAN Setelah menyiapkan kesemua bahagian dalam tugasan ini, penulis dapat merasai sendiri pengalaman sebenar dalam membina item soalan ujian serta membina jadual penentuan ujian (JPU) yang sememangnya berguna apabila penulis telah menjadi guru kelak. Secara keseluruhannya, tugasan ini telah menyediakan satu platform latihan terbaik yang memberikan pengalaman sebenar seorang guru dalam mengendalikan dan mentadbir suatu ujian. Pembinaan jadual penentuan ujian (JPU) amat perlu supaya guru dapat memastikan setiap topik yang sepatutnya diajar mengikut sukatan matapelajaran sesuatu subjek dapat diuji dan setiap aras kemahiran dapat dinilai. Ini boleh membantu guru untuk mengukur sejauh mana kefahaman pelajar terhadap topik yang diajar olehnya.

Bibliografi Bhasah Abu Bakar. 2003. Asas Pengukuran Bilik Darjah. Tanjong Malim : Quantum Books. Bhasah Abu Bakar. 2007. Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan. Kuala Lumpur : Pustaka Salam. Mokhtar Ismail. 1995. Penilaian Di Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 33 set kertas jawapan objektif matapelajaran Sains 1, Tingkatan 4 pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah, 2800 Temerloh, Pahang, Darul Makmur. Kertas soalan peperiksaan akhir tahun Sains 1, Tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah, 2800 Temerloh, Pahang, Darul Makmur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.