KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA

ProTiM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM 3M

ProTiM
(Edisi Ketiga)
TERBITAN

MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cetakan Pertama 2006 Cetakan Kedua 2008 Cetakan Ketiga 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Edisi Ketiga Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Dicetak oleh: Unit Penerbitan dan Percetakan Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

KANDUNGAN
MUKA SURAT KANDUNGAN PENGENALAN Perihal Modul Pengajaran Unit I: Nombor bulat hingga 100 Unit 2: Tambah dalam lingkungan fakta asas Unit 3: Tolak dalam lingkungan fakta asas Unit 4: Nombor bulat hingga 1000 Unit 5: Tambah dalam lingkungan 1000 Unit 6: Tolak dalam lingkungan 1000 Unit 7: Fakta asas darab Unit 8: Fakta asas bahagi Unit 9: Nombor bulat hingga 10 000 Unit 10: Tambah dalam lingkungan 10 000 Unit 11: Tolak dalam lingkungan 10 000 Unit 12: Darab 2 digit dengan 1 digit Unit 13: Bahagi 2 digit dengan 1 digit Unit 14: Darab 2 digit dengan 2 digit Unit 15: Bahagi 4 digit dengan 2 digit iii v vi I 13 23 3I 37 43 49 57 65 69 75 8I 87 97 I0I

iii

iv

PENGENALAN Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu komponen di bawah rancangan yang dinamakan ProTiM (Program Penguasaan Tiga “M”) untuk membantu murid Tahap II di sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Ia dilaksanakan mulai September 2006 sebagai program pemulihan selepas UPSR. ProTiM diperluaskan kepada murid Tahun 4 dan Tahun 5 pada 2008 di semua sekolah rendah Kementerian Pelajaran Malaysia. Selepas dua bulan murid berada di Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6, guru akan mengenal pasti murid yang belum menguasai asas mengira akan menduduki Ujian Diagnostik yang dipanggil Ujian PraProTiM. Bagi murid yang tidak melepasi skema yang ditetapkan murid tersebut mesti mengikuti kelas ProTiM yang akan dilaksanakan selepas pelaksanaan praujian dianalisis. Bagi yang melepasi skema yang ditetapkan murid tersebut akan mengikut kelas seperti biasa. Program ProTiM ditambah baik lanjutan pelaksanaan Program LINUS 2010. Proses penambahbaikan program ini perlu dilakukan bagi membantu murid yang telah mengikuti program LINUS 2010 hingga 2012. Penambahbaikan ini tertumpu kepada murid Tahun 4 mulai Tahun 2013. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas mengira. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan secara pembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan. Konsep tersebut perlu dizahirkan dalam modul kemahiran asas mengira. Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan murid menguasai asas mengira sebaik mungkin. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang menyumbangkan idea dan kepakaran untuk menghasilkan modul ini sama ada secara langsung atau tidak.

v

Perihal Modul Pengajaran
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu bahan pengajaran utama di bawah rancangan ProTiM (Program Penguasaan Tiga “M”) untuk membantu murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6 di sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira walaupun setelah melepasi 3 tahun mempelajari Matematik di peringkat persekolahan rendah. Kandungan modul telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan apabila melangkah masuk ke sekolah menengah kelak.

Struktur dan Organisasi Modul
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira telah dirangka supaya membentuk satu program pengajaran yang lengkap tetapi padat, merangkumi kandungan yang perlu disampaikan, aktiviti yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid serta aspek pentaksiran kemajuan dan pencapaian. Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira mengandungi 15 unit pembelajaran dengan setiap unit pembelajaran menumpukan kepada suatu aspek khusus atau tahap dalam membuat pengiraan. Setiap unit pembelajaran mempunyai struktur seperti berikut: 1. Langkah Pengajaran 2. Lembaran Kerja 3. Ujian Langkah Pengajaran merupakan arahan yang memberi panduan kepada guru untuk menyediakan aktiviti yang dapat memberi pengalaman kepada murid bagi membina kefahaman dan kebolehan khusus dalam membuat pengiraan. Lembaran Kerja menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid dalam bidang atau aspek tertentu seperti yang dinyatakan pada tajuk aktiviti itu.
vi

Kebanyakan unit pembelajaran mempunyai lebih daripada satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun hanya terdapat satu lembaran Ujian bagi setiap unit pembelajaran. Lembaran Ujian ini terdapat di akhir setiap unit. Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira disusun kandungannya dan dirancang supaya dapat dilaksanakan secara intensif dalam jangka masa 10 minggu persekolahan. Tempoh ini adalah dijangkakan mencukupi dalam memulih dan meneguhkan setiap murid yang sebelum ini belum menguasai kemahiran asas mengira. Oleh yang demikian amatlah sesuai sekali modul ini digunakan sebagai pengisian yang bermakna kepada aktiviti sekolah bagi mempastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira.

Program Penguasaan Mengira
Tiga kemahiran asas dan utama yang perlu dikuasai oleh setiap murid di peringkat awal persekolahan ialah membaca, menulis dan mengira. Kegagalan untuk menguasai salah satu atau kesemua kemahiran asas tersebut bermakna seseorang murid itu tidak mungkin dapat mengikuti pelajaran seterusnya dengan bermakna. Membaca dan menulis merupakan proses verbal yang dapat dikesan secara langsung melalui penglihatan dan pendengaran. Mengira aktiviti atau proses mental yang tidak dapat diperhatikan dan hanya dapat ditafsir dari perlakuan seseorang. Pada tahap tertentu untuk mengesan kebolehan mengira seseorang, kebolehannya untuk membaca dan menulis adalah diperlukan.

Takrif mengira
Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan tahap. Dalam konteks kurikulum matematik negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai  Tambah  Tolak  Darab  Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.
vii

Skop dan Tahap Penguasaan Mengira
Dalam bidang ilmu matematik, operasi asas aritmetik dilakukan terhadap semua jenis nombor iaitu nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan sebagainya. Namun begitu bagi murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6, sekurang-kurangnya pengiraan terhadap nombor bulat mesti dikuasai. Dari segi nilai, saiz nombor yang perlu ditangani ialah sehingga 10 000.

Kandungan Modul PROTIM
1. Nombor bulat hingga 10 000 o Membilang o Nilai tempat o Pembundaran Tambah dalam lingkungan 10 000 o Tambah dalam lingkungan fakta asas o Tambah dua nombor hingga 4 digit Tolak dalam lingkungan 10 000 o Tolak dalam lingkungan fakta asas o Tolak dalam lingkungan 10 000 Pendaraban o Darab dalam lingkungan fakta asas o Darab 2 digit dan 1 digit o Darab 3 digit dan 1 digit o Darab 2 digit dan 2 digit o Darab melibatkan 10, 100 dan 1000. Pembahagian o Bahagi dalam lingkungan fakta asas o Bahagi hingga 4 digit dengan 1 digit o Bahagi hingga 4 digit dengan 2 digit o Bahagi melibatkan 10, 100 dan 1000.

2.

3.

4.

5.

viii

Konstruk
Daripada takrif dan skop kebolehan mengira seperti yang telah dibincangkan, kandungan bagi program pendidikan ke arah memulihkan murid yang belum menguasai kemahiran tersebut telah dirangka. Kandungannya adalah tersenarai seperti berkut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nombor bulat hingga 100 Tambah dalam lingkungan fakta asas Tolak dalam lingkungan fakta asas Nombor bulat hingga 1000 Tambah dalam lingkungan 1000 Tolak dalam lingkungan 1000 Fakta asas darab Fakta asas bahagi Nombor bulat hingga 10 000 Tambah dalam lingkungan 10 000 Tolak dalam lingkungan 10 000 Darab 2 digit dengan 1 digit Bahagi 2 digit dengan 1 digit Darab 2 digit dengan 2 digit Bahagi 4 digit dengan 2 digit

Strategi Pengajaran
Pengajaran untuk program penguasaan kemahiran asas mengira adalah berasaskan modul yang disediakan. Modul yang disediakan menganjurkan dua bentuk penyampaian iaitu verbal dan visual. Dalam kebanyakan kes, amalan pengajaran bagi tujuan membina kebolehan mengira, model verbal sering digunakan. Guru lazimnya menerangkan atau menyenaraikan algoritma yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil kepada sesuatu operasi. Dalam modul yang disediakan ini, model visual turut diajukan. Model visual yang terbukti berkesan dalam membina kebolehan dan kemahiran mengira ialah abakus.

ix

Disarankan guru melaksanakan pendekatan yang dicadangkan. a.

pengajaran

dengan

menekankan

Pendekatan secara pembelajaran masteri: Pastikan bahawa murid mempunyai pengetahuan asas yang kukuh sebelum memperkenalkan kemahiran yang baru. Murid yang belum dapat menguasai sesuatu kemahiran perlu diajar semula, khusus untuk memperbetulkan ketidakfahaman mereka. Walau bagaimanapun, pengajaran semula ini harus menggunakan strategi yang berbeza dari pengajaran sebelumnya. Pendekatan ansur maju (berperingkat): Perkenalkan konsep matematik bermula daripada perkara yang senang kepada yang susah, daripada yang konkrit kepada abstrak, dan daripada kontekstual kepada konstruktif. Pendekatan didik hibur: Perlu diingat murid yang mengikuti program ini adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus. Bagi membolehkan mereka berminat dalam pembelajaran, aktiviti yang disampaikan perlu menggunakan pendekatan yang menarik, melalui cara penyampaian yang paling berkesan. Konsep didik hibur melalui nyanyian, permainan dan penggunaan bahan manipulatif yang menarik disarankan untuk diaplikasi dalam pengajaran. Pendekatan penggabungjalinan kemahiran: Guru perlu menggabungjalinkan suatu kemahiran dengan kemahiran yang lain mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, dalam tajuk ’Bahagi’ kemahiran mendarab harus diaplikasi.

b.

c.

d.

x

Jadual Pelaksanaan
MINGGU UNIT MODUL TAJUK PERUNTUKAN WAKTU

1 2 3 4 5 6 7

Nombor bulat 1 hingga 100 1 Ujian (Pilihan item dari Ujian 1) Pemulihan (jika perlu) Tambah dalam lingkungan fakta asas 2 Ujian (Pilihan item dari Ujian 2) Pemulihan (jika perlu) Tolak dalam lingkungan fakta asas 3 Ujian (Pilihan item dari Ujian 3) Pemulihan (jika perlu) Nombor bulat 1 hingga 1000 4 Ujian (Pilihan item dari Ujian 4) Pemulihan (jika perlu) 5 6 Tambah dalam lingkungan 1000 Tolak dalam lingkungan 1000 Ujian (Pilihan item dari Ujian 5 dan 6) Pemulihan (jika perlu) Fakta asas darab 7 Ujian (Pilihan item dari Ujian 7) Pemulihan (jika perlu) Fakta asas bahagi 8 Ujian (Pilihan item dari Ujian 8) Pemulihan (jika perlu)

5 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 5 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 5 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 5 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 2 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 5 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 5 Waktu 1 Waktu 1 Waktu

xi

MINGGU

UNIT MODUL

TAJUK

PERUNTUKAN WAKTU

9

Nombor bulat dalam lingkungan 10 000 Tambah dalam lingkungan 1000 Tolak dalam lingkungan 1000 Ujian (Pilihan item dari Ujian 9, 10 & 11) Pemulihan (jika perlu)

1 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 2 Waktu 1 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 2 Waktu 1 Waktu 1 Waktu

8 9 10

10 11

12 13

Darab 2 digit dengan 1 digit Bahagi 4 digit dengan 1 digit Ujian (Pilihan item dari Ujian 12 dan 13) Pemulihan (jika perlu)

14 15

Darab 2 digit dengan 2 digit Bahagi 4 digit dengan 2 digit Ujian (Pilihan item dari Ujian 14 dan 15) Pemulihan (jika perlu)

Mengenai Modul Ini
Modul ini:      mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang dibina dan disusun supaya mudah dilaksanakan oleh guru dan diikuti oleh murid. mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang menekankan penanaman konsep Matematik melalui aktiviti didik hibur. mencadangkan penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan. mencadangkan soalan-soalan terarah dalam konteks matematik yang dapat mengukuhkan pemahaman murid. mencadangkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan murid.

xii

Unit I

Nombor Bulat hingga I00

Unit I(a): Mengenal, Menyebut dan Menulis Angka I hingga I0 dan Sifar
BAHAN BANTU BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: 1. Objek maujud 2. Set kad bertitik 3. Jadual perkaitan antara gambar, sebutan dan tulisan nombor LANGKAH PENGAJARAN I. Membimbing murid a. Menyebut nombor I hingga 9 b. Mengenal pasti angka I hingga 9 c. Membilang objek dalam kumpulan I hingga 9 d. Menulis angka I hingga 9 e. Membaca dan menulis nombor dalam perkataan Langkah pengajaran diteruskan bagi nombor „0‟ diikuti nombor I0.

I.

2. Jadual perkaitan antara gambar, sebutan dan tulisan nombor boleh dijadikan sebagai panduan. Gambar Perkataan sifar Angka

satu

dua

0 I 2

1

Gambar

Perkataan tiga

Angka

empat

lima

enam

tujuh

lapan

sembilan

sepuluh

3 4 5 6 7 8 9 I0

4. Edarkan Lembaran Kerja I(a).

2

Lembaran Kerja I(a)

Nombor Bulat hingga I0
Nama:…………………………………………………….. Tarikh:…………………..

I.

Tulis angka yang mewakili bilangan titik bagi gambar berikut.

0

3

2.

Tulis perkataan bagi nombor berikut. I 3 5 2 6 7 8 4 9

3.

Tulis angka bagi nombor berikut. Satu ……………………………………………… Tiga ………………………………………………

Lima ……………………………………………… Dua ……………………………………………... Enam .…………………………………………….. Tujuh ….…………………………………………… Lapan ……….……………………………………. Sifar ……………………………………………...... Sepuluh ………………………………………….. Empat ……………………………………………. Sembilan …………………………………………

4

Unit I(b):

Mengenal, Menyebut dan Menulis Angka II hingga 20

BAHAN BANTU BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Objek maujud 2. Set kad gambar jubin 3. Jadual perkaitan antara gambar, sebutan dan tulisan nombor LANGKAH PENGAJARAN I. Terangkan kepada murid konsep membilang dengan menyusun objek dalam kumpulan sepuluh-sepuluh.

2. Pilih sepasang murid. Minta murid pertama membilang, menunjukkan dan menyebut bilangan sepuluh objek maujud. Murid kedua menunjukkan satu objek maujud lagi. 3. Guru membimbing murid menyebut “sepuluh dan satu jadi sebelas”. Minta murid menyebutnya bersama-sama. Bimbing murid menulis nombor „II‟. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 sehingga “sepuluh dan sepuluh jadi dua puluh” 5. Minta murid menyebut nombor II hingga 20 mengikut urutan. 6. Jadual di bawah boleh dijadikan panduan.

Gambar

Perkataan sepuluh

Angka

sebelas

I0 II

5

Gambar

Perkataan dua belas

Angka

tiga belas

empat belas

lima belas

enam belas

tujuh belas

lapan belas

sembilan belas

dua puluh

I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

7. Edarkan Lembaran Kerja I(b).

6

Lembaran Kerja I(b)
Nombor Bulat I0 hingga 20 Nama:…………………………………………………….. Tarikh:…………………..

I.

Tulis angka yang mewakili bilangan titik bagi gambar berikut.

I0

7

2.

Tulis perkataan bagi nombor berikut. II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

3.

Tulis angka bagi nombor berikut. Sebelas ..………………………………………… Dua belas Tiga belas .……………………………………… .………………………………………

Empat belas .…………………………………... Lima belas ……………………………………… Enam belas .……………………………………. Tujuh belas .…………………………………….. Lapan belas .…………………………………… Sembilan belas .……………………………….. Dua puluh ……………………………………….

8

Unit I(c): Mengenal, Menyebut dan Menulis Angka 20 hingga I00
BAHAN BANTU BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Rod Cuissenaire 2. Set kad gambar rod Cuissenaire (I hingga I00) LANGKAH PENGAJARAN I. Terangkan kepada murid bahawa sepuluh kubus membentuk satu rod Cuissenaire-I0.

2. Setiap batang rod Cuissenaire-10 mewakili sepuluh. Dua batang rod Cuissenaire-10 mewakili dua puluh, tiga batang mewakili tiga puluh dan begitulah seterusnya. 3. Tunjukkan kepada murid cara membilang sepuluh-sepuluh diikuti dengan membilang satu-satu untuk mengetahui jumlah sekumpulan objek dengan menggunakan rod Cuissenaire, contoh:

lima puluh tiga

4. Tuliskan angka yang mewakili jumlah objek tersebut. 5. Imbaskan kad gambar rod Cuissenaire dan minta murid menyebut nombornya serta menulis angkanya. 6. Ulangi langkah pengajaran 5 dengan kad yang lain pula. 7. Murid membuat Lembaran Kerja I(c).

9

Lembaran Kerja I(c)
Nombor Bulat hingga I00 Nama:…………………………………………………….. Tarikh:…………………..

Tulis angka dan perkataan bagi gambar berikut.

10

Ujian I
Nama:…………………………………………………….. Tarikh:…………………..

Tulis angka bagi nombor berikut. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas __________________ Tujuh belas ___________________ Lapan belas Sembilan belas Dua puluh
11

Dua puluh satu Dua puluh tiga Dua puluh lima Dua puluh enam _____________ Dua puluh lapan _____________ Dua puluh sembilan Tiga puluh Tiga puluh satu Tiga puluh dua Tiga puluh tiga Tiga puluh lima Tiga puluh tujuh Tiga puluh sembilan Empat puluh Empat puluh satu ____________ Empat puluh dua ____________ Empat puluh empat Empat puluh lima Empat puluh enam Empat puluh tujuh

Empat puluh sembilan Lima puluh ___________________ Lima puluh satu Lima puluh dua Lima puluh tiga Lima puluh lima Lima puluh enam _____________ Lima puluh lapan _____________ Lima puluh sembilan Enam puluh Enam puluh satu _____________ Enam puluh dua Enam puluh tiga Enam puluh empat Enam puluh lima _____________ Enam puluh enam Enam puluh tujuh _____________ Enam puluh lapan Enam puluh sembilan Tujuh puluh __________________ Tujuh puluh satu Tujuh puluh dua Tujuh puluh tiga Tujuh puluh empat
12

Tujuh puluh lima Tujuh puluh enam Tujuh puluh tujuh Tujuh puluh lapan Tujuh puluh sembilan Lapan puluh Lapan puluh satu Lapan puluh dua Lapan puluh tiga Lapan puluh empat Lapan puluh enam Lapan puluh tujuh Lapan puluh lapan Lapan puluh sembilan Sembilan puluh Sembilan puluh satu Sembilan puluh dua Sembilan puluh tiga Sembilan puluh empat Sembilan puluh lima Sembilan puluh enam Sembilan puluh lapan Sembilan puluh sembilan Seratus _____________________

Unit 2

Tambah dalam lingkungan Fakta Asas

Unit 2(a): Gabungan kumpulan objek
BAHAN BANTUAN BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Dua bikar 2. 20 biji guli 3. Garis nombor 4. Kad bertitik LANGKAH PENGAJARAN I. Jalankan demonstrasi berikut:

Lima guli …

…tambah tiga guli lagi…

…jadi lapan guli semuanya.

2. Terangkan konsep tambah: a. gabungan dua kumpulan objek. b. membilang semula c. membilang terus 3. Edarkan Lembaran Kerja 2(a).

13

Lembaran Kerja 2(a) Tambah dalam lingkungan Fakta Asas
Nama:……………………………………………… Tarikh:………………………...

Cari hasil tambah.

0 + 0 = ____ 0 + I = ____ 0 + 2 = ____ 0 + 3 = ____ 0 + 4 = ____ 0 + 5 = ____ 0 + 6 = ____ 0 + 7 = ____ 0 + 8 = ____ 0 + 9 = ____ I + 0 = ____ 2 + 0 = ____ 3 + 0 = ____

4+0 = 5+0 = 6+0 = 7+0 = 8+0 = 9+0 = I+I = 2+I = 3+I = 4+I = 5+I = 6+I = 7+I =

8 + I = ____ 9 + I = ____ I + 2 = ____ 2 + 2 = ____ 3 + 2 = ____ 4 + 2 = ____ 5 + 2 = ____ 6 + 2 = ____ 7 + 2 = ____ 8 + 2 = ____ 9 + 2 = ____ I + 3 = ____ 2 + 3 = ____

14

Lembaran Kerja 2(a) 3 + 3 = ____ 4 + 2 = ____ 5 + 3 = ____ 6 + 3 = ____ 7 + 3 = ____ 8 + 3 = ____ 9 + 3 = ____ I + 4 = ____ 2 + 4 = ____ 3 + 4 = ____ 4 + 4 = ____ 5 + 4 = ____ 6 + 4 = ____ 7 + 4 = ____ 8 + 4 = ____ 9 + 4 = ____ I + 5 = ____ 2 + 5 = ____ 3 + 5 = ____ 4 + 5 = ____ 5 + 5 = ____ 6 + 5 = ____ 7 + 5 = ____ 8 + 5 = ____ 9 + 5 = ____ I + 6 = ____ 2 + 6 = ____ 3 + 6 = ____ 4 + 6 = ____ 5 + 6 = ____ 6 + 6 = ____ 7 + 6 = ____ 8 + 6 = ____ 9 + 6 = ____ I + 7 = ____ 2 + 7 = ____ 3 + 7 = ____ 4 + 7 = ____ 5 + 7 = ____ 6 + 7 = ____ 7 + 7 = ____ 8 + 7 = ____ 9 + 7 = ____ I + 8 = ____ 2 + 8 = ____ 3 + 8 = ____ 4 + 8 = ____ 5 + 8 = ____

15

Lembaran Kerja 2(a) 6 + 8 = ____ 7 + 8 = ____ 8 + 8 = ____ 9 + 8 = ____ I + 9 = ____ 2 + 9 = ____ 3 + 9 = ____ 4 + 9 = ____ 5 + 9 = ____ 6 + 9 = ____ 7+ 9 = ____ 8 + 9 = ____ 9 + 9 = ____

16

Unit 2(b): Mengingat Fakta Asas Tambah
BAHAN BANTU BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Kad Imbasan Fakta Asas Tambah LANGKAH PENGAJARAN I. Bina kad fakta asas tambah. Rujuk rajah di bawah.

6+9
hadapan

I5
belakang

2. Murid menjalankan aktiviti secara berpasangan. Seorang murid akan mengimbas kad soalan manakala seorang lagi menyebut jawapan secara spontan. 3. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan kad-kad fakta asas tambah yang lain. Murid kemudiannya bertukar peranan. 4. Edarkan Lembaran Kerja 2(b).

17

Lembaran Kerja 2(b) Mengingat Fakta Asas Tambah
Nama:………………………………………………… Tarikh:………………………...

Selesaikan sepantas yang mungkin.

0 + 0 = ____ 0 + I = ____ 0 + 2 = ____ 0 + 3 = ____ 0 + 4 = ____ 0 + 5 = ____ 0 + 6 = ____ 0 + 7 = ____ 0 + 8 = ____ 0 + 9 = ____ I + 0 = ____ 2 + 0 = ____ 3 + 0 = ____ 4 + 0 = ____ 5 + 0 = ____ 6 + 0 = ____ 7 + 0 = ____

8 + 0 = ____ 9 + 0 = ____ I + I = ____ 2 + I = ____ 3 + I = ____ 4 + I = ____ 5 + I = ____ 6 + I = ____ 7 + I = ____ 8 + I = ____ 9 + I = ____ I + 2 = ____ 2 + 2 = ____ 3 + 2 = ____ 4 + 2 = ____ 5 + 2 = ____

6 + 2 = ____ 7 + 2 = ____ 8 + 2 = ____ 9 + 2 = ____ I + 3 = ____ 2 + 3 = ____ 3 + 3 = ____ 4 + 3 = ____ 5 + 3 = ____ 6 + 3 = ____ 7 + 3 = ____ 8 + 3 = ____ 9 + 3 = ____ 1 + 4 = ____ 2 + 4 = ____

18

Lembaran Kerja 2(b)

3 + 4 = ____ 4 + 4 = ____ 5 + 4 = ____ 6 + 4 = ____ 7 + 4 = ____ 8 + 4 = ____ 9 + 4 = ____ I + 5 = ____ 2 + 5 = ____ 3 + 5 = ____ 4 + 5 = ____ 5 + 5 = ____ 6 + 5 = ____ 7 + 5 = ____ 8 + 5 = ____ 9 + 5 = ____ I + 6 = ____ 2 + 6 = ____

3 + 6 = ____ 4 + 6 = ____ 5 + 6 = ____ 6 + 6 = ____ 7 + 6 = ____ 8 + 6 = ____ 9 + 6 = ____ I + 7 = ____ 2 + 7 = ____ 3 + 7 = ____ 4 + 7 = ____ 5 + 7 = ____ 6 + 7 = ____ 7 + 7 = ____ 8 + 7 = ____ 9 + 7 = ____ I + 8 = ____ 2 + 8 = ____

3 + 8 = ____ 4 + 8 = ____ 5 + 8 = ____ 6 + 8 = ____ 7 + 8 = ____ 8 + 8 = ____ 9 + 8 = ____ I + 9 = ____ 2 + 9 = ____ 3 + 9 = ____ 4 + 9 = ____ 5 + 9 = ____ 6 + 9 = ____ 7 + 9 = ____ 8 + 9 = ____ 9 + 9 = ____ 0 + 9 = ____ 0 + 5 = ____

19

Ujian 2
Masa: 15 minit Nama:……………………………………………………… Tarikh:………………...

Selesaikan sepantas yang mungkin.

0 + 0 = ____ 0 + I = ____ 0 + 8 = ____ 0 + 2 = ____ 0 + 5 = ____ 0 + 4 = ____ 0 + 6 = ____ 0 + 3 = ____ 0 + 7 = ____ I + 0 = ____ 0 + 9 = ____ 2 + 0 = ____ 7 + 0 = ____ 4 + 0 = ____ 6 + 0 = ____ 3 + 0 = ____
20

5 + 0 = ____ 9 + 0 = ____ 8 + 0 = ____ 2 + I = ____ 5 + I = ____ 7 + I = ____ I + I = ____ 3 + I = ____ 4 + I = ____ 8 + I = ____ 6 + I = ____ 2 + 2 = ____ 6 + 2 = ____ 3 + 2 = ____ 5 + 2 = ____ I + 2 = ____

4 + 2 = ____ 7 + 2 = ____ 2 + 3 = ____ I + 3 = ____ 3 + 3 = ____ 5 + 3 = ____ 4 + 3 = ____ 6 + 3 = ____ 2 + 4 = ____ 5 + 4 = ____ I + 4 = ____ 4 + 4 = ____ 3 + 4 = ____ I + 5 = ____ 3 + 5 = ____ 4 + 5 = ____ 2 + 5 = ____ 3 + 6 = ____ 2 + 6 = ____ I + 6 = ____
21

2 + 7 = ____ I + 7 = ____ I + 8 = ____ 8 + 2 = ____ 2 + 8 = ____ 7 + 3 = ____ 3 + 7 = ____ 5 + 5 = ____ 4 + 6 = ____ 6 + 4 = ____ 9 + I = ____ I + 9 = ____ 9 + 3 = ____ 5 + 6 = ____ 9 + 2 = ____ 8 + 6 = ____ 8 + 3 = ____ 7 + 6 = ____ 9 + 4 = ____ 6 + 6 = ____

8 + 4 = ____ 7 + 5 = ____ 4 + 7 = ____ 6 + 8 = ____ 8 + 9 = ____ 6 + 5 = ____ 9 + 7 = ____ 2 + 9 = ____ 6 + 7 = ____ 3 + 8 = ____ 3 + 9 = ____ 8 + 7 = ____ 4 + 8 = ____ 7 + 9 = ____

5 + 8 = ____ 5 + 7 = ____ 8 + 8= ____ 8 + 5 = ____ 9 + 8 = ____ 7 + 7 = ____ 7 + 8 = ____ 6 + 9 = ____ 7 + 4 = ____ 4 + 9 = ____ 9 + 6 = ____ 9 + 9 = ____ 9 + 5 = ____ 5 + 9 = ____

22

Unit 3

Tolak dalam lingkungan Fakta Asas

Unit 3(a): Pengasingan kumpulan objek
BAHAN BANTU BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. dua bikar 2. 20 biji guli LANGKAH PENGAJARAN I. Jalankan demonstrasi berikut.

Lapan guli …

…keluarkan tiga guli …

…tinggal lima guli dalam bikar.

2. Terangkan konsep tolak: a. pengasingan objek b. bilang secara menurun c. songsangan tambah 3. Edarkan Lembaran Kerja 3(a).

23

Lembaran Kerja 3(a)
Menolak dalam Lingkungan Fakta Asas
Nama:…………………………………………… Tarikh:…………………..

Cari baki. I8 − 9 = ____ I7 − 9 = ____ I6 − 9 = ____ I5 − 9 = ____ I4 − 9 = ____ I3 − 9 = ____ I2 − 9 = ____ II − 9 = ____ I0 − 9 = ____ 9 − 9 = ____ I7 − 8 = ____ I6 − 8 = ____ I5 − 8 = ____ I4 − 8 = ____ I3 − 8 = ____ I2 − 8 = ____ II − 8 = ____ I0 − 8 = ____ 9 − 8 = ____ 8 − 8 = ____ I6 − 7 = ____ I5 − 7 = ____ I4 − 7 = ____ I3 − 7 = ____ I2 − 7 = ____ II − 7 = ____ I0 − 7 = ____ 9 − 7 = ____ 8 − 7 = ____ 7 − 7 = ____ I5 − 6 = ____ I4 − 6 = ____ I3 − 6 = ____ I2 − 6 = ____ II − 6 = ____ I0 − 6 = ____ 9 − 6 = ____ 8 − 6 = ____ 7 − 6 = ____ 6 − 6 = ____ I4 − 5 = ____ I3 − 5 = ____ I2 − 5 = ____ II − 5 = ____ I0 − 5 = ____ 9 − 5 = ____ 8 − 5 = ____ 7 − 5 = ____

24

Lembaran Kerja 3(a)

6 − 5 = ____ 5 − 5 = ____ I3 − 4 = ____ I2 − 4 = ____ II − 4 = ____ I0 − 4 = ____ 9 − 4 = ____ 8 − 4 = ____ 7 − 4 = ____ 6 − 4 = ____ 5 − 4 = ____ 4 − 4 = ____ I2 − 3 = ____ II − 3 = ____ I0 − 3 = ____ 9 − 3 = ____ 8 − 3 = ____ 7 − 3 = ____

6 − 3 = ____ 5 − 3 = ____ 4 − 3 = ____ 3 − 3 = ____ II − 2 = ____ I0 − 2 = ____ 9 − 2 = ____ 8 − 2 = ____ 7 − 2 = ____ 6 − 2 = ____ 5 − 2 = ____ 4 − 2 = ____ 3 − 2 = ____ 2 − 2 = ____ I0 − I = ____ 9 − I = ____ 8 − I = ____ 7 − 1 = ____

6 − I = ____ 5 − I = ____ 4 − I = ____ 3 − I = ____ 2 − I = ____ I – I = ____ 9 − 0 = ____ 8 − 0 = ____ 7 − 0 = ____ 6 − 0 = ____ 5 − 0 = ____ 4 − 0 = ____ 3 − 0 = ____ 2 − 0 = ____ I − 0 = ____ 0 − 0 = ____

25

Unit 3(b): Mengingat Fakta Asas Tolak
BAHAN BANTU BELAJAR Alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Kad Imbasan Fakta Asas Tolak LANGKAH PENGAJARAN I. Bina kad imbasan fakta asas tolak. Rujuk rajah di bawah.

I5 − 9
hadapan

6
belakang

2. Murid menjalankan aktiviti secara berpasangan. Seorang murid akan mengimbas kad soalan manakala seorang lagi menyebut jawapan secara spontan. 3. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan kad-kad fakta asas tolak yang lain. Murid kemudiannya bertukar peranan. 4. Edarkan Lembaran Kerja 3(b).

26

Lembaran Kerja 3(b)
Mengingat Fakta Asas Tolak Nama:……………………………………………………… Tarikh:…………………..

Selesaikan sepantas yang mungkin. I8 − 9 = ____ I7 − 9 = ____ I6 − 9 = ____ I5 − 9 = ____ I4 − 9 = ____ I3 − 9 = ____ I2 − 9 = ____ II − 9 = ____ I0 − 9 = ____ 9 − 9 = ____ I7 − 8 = ____ I6 − 8 = ____ I5 − 8 = ____ I4 − 8 = ____ I3 − 8 = ____ I2 − 8 = ____ II − 8 = ____ I0 − 8 = ____ 9 − 8 = ____ 8 − 8 = ____ I6 − 7 = ____ I5 − 7 = ____ I4 − 7 = ____ I3 − 7 = ____ I2 − 7 = ____ II − 7 = ____ I0 − 7 = ____ 9 − 7 = ____ 8 − 7 = ____ 7 − 7 = ____ I5 − 6 = ____ I4 − 6 = ____ I3 − 6 = ____ I2 − 6 = ____ II − 6 = ____ I0 − 6 = ____ 9 − 6 = ____ 8 − 6 = ____ 7 − 6 = ____ 6 − 6 = ____ I4 − 5 = ____ I3 − 5 = ____ I2 − 5 = ____ II − 5 = ____ I0 − 5 = ____ 9 − 5 = ____ 8 − 5 = ____ 7 − 5 = ____

27

Lembaran Kerja 3(b)
6 − 5 = ____ 5 − 5 = ____ I3 − 4 = ____ I2 − 4 = ____ II − 4 = ____ I0 − 4 = ____ 9 − 4 = ____ 8 − 4 = ____ 7 − 4 = ____ 6 − 4 = ____ 5 − 4 = ____ 4 − 4 = ____ I2 − 3 = ____ II − 3 = ____ I0 − 3 = ____ 9 − 3 = ____ 8 − 3 = ____ 7 − 3 = ____ 6 − 3 = ____ 5 − 3 = ____ 4 − 3 = ____ 3 − 3 = ____ II − 2 = ____ I0 − 2 = ____ 9 − 2 = ____ 8 − 2 = ____ 7 − 2 = ____ 6 − 2 = ____ 5 − 2 = ____ 4 − 2 = ____ 3 − 2 = ____ 2 − 2 = ____ I0 − I = ____ 9 − I = ____ 8 − I = ____ 7 − I = ____ 6 − I = ____ 5 − I = ____ 4 − I = ____ 3 − I = ____ 2 − I = ____ I – I = ____ 9 − 0 = ____ 8 − 0 = ____ 7 − 0 = ____ 6 − 0 = ____ 5 − 0 = ____ 4 − 0 = ____ 3 − 0 = ____ 2 − 0 = ____ I − 0 = ____ 0 − 0 = ____

28

Ujian 3
Masa: 15 minit Nama:………………………………………………………. Tarikh:…………………..

Selesaikan sepantas yang mungkin.

9 − 9 = ____ 9 − 8 = ____ 8 − 8 = ____ 9 − 7 = ____ 8 − 7 = ____ 7 − 7 = ____ 9 − 6 = ____ 8 − 6 = ____ 7 − 6 = ____ 6 − 6 = ____ 9 − 5 = ____ 8 − 5 = ____ 7 − 5 = ____ 6 − 5 = ____ 5 − 5 = ____ 9 − 4 = ____ 8 − 4 = ____ 7 − 4 = ____

6 − 4 = ____ 5 − 4 = ____ 4 − 4 = ____ 9 − 3 = ____ 8 − 3 = ____ 7 − 3 = ____ 6 − 3 = ____ 5 − 3 = ____ 4 − 3 = ____ 3 − 3 = ____ 9 − 2 = ____ 8 − 2 = ____ 7 − 2 = ____ 6 − 2 = ____ 5 − 2 = ____ 4 − 2 = ____ 3 − 2 = ____ 2 − 2 = ____

9 − I = ____ 8 − I = ____ 7 − I = ____ 6 − I = ____ 5 − I = ____ 4 − I = ____ 3 − I = ____ 2 − I = ____ I – I = ____ 9 − 0 = ____ 8 − 0 = ____ 7 − 0 = ____ 6 − 0 = ____ 5 − 0 = ____ 4 − 0 = ____ 3 − 0 = ____ 2 − 0 = ____ I − 0 = ____

29

0 − 0 = ____ I8 − 9 = ____ I7 − 9 = ____ I6 − 9 = ____ I5 − 9 = ____ I4 − 9 = ____ I3 − 9 = ____ I2 − 9 = ____ II − 9 = ____ I0 − 9 = ____ I7 − 8 = ____ I6 − 8 = ____ I5 − 8 = ____ I4 − 8 = ____ I3 − 8 = ____ I2 − 8 = ____

II − 8 = ____ I0 − 8 = ____ I6 − 7 = ____ I5 − 7 = ____ I4 − 7 = ____ I3 − 7 = ____ I2 − 7 = ____ II − 7 = ____ I0 − 7 = ____ I5 − 6 = ____ I4 − 6 = ____ I3 − 6 = ____ I2 − 6 = ____ II − 6 = ____ I0 − 6 = ____ I4 − 5 = ____

I3 − 5 = ____ I2 − 5 = ____ II − 5 = ____ I0 − 5 = ____ I3 − 4 = ____ I2 − 4 = ____ II − 4 = ____ I0 − 4 = ____ I2 − 3 = ____ II − 3 = ____ I0 − 3 = ____ II − 2 = ____ I0 − 2 = ____ I0 − I = ____

30

Unit 4

Nombor Bulat hingga I000

Unit 4(a): Nilai Tempat dan Nilai Nombor hingga I000.
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang diperlukan ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Satu nombor tiga digit ditunjukkan kepada murid, contoh:

I23
2. Jelaskan kepada murid nillai digit dengan menggunakan Jadual Nilai Tempat. Ratus Puluh Sa I 2 3

3. Nombor itu dinamakan sepadan dengan nilai tempatnya. Nilai tempat sa tidak perlu disebut. “Seratus dua puluh tiga.” 4. Edarkan Lembaran Kerja 4(a).

31

Lembaran Kerja 4(a)
Nama Nombor dan Nilai Tempat Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

I. Tulis nombor berikut dalam perkataan.

812 …………………………………………………………….. 301 …………………………………………………………….. 957 …………………………………………………………….. 400 …………………………………………………………….. 620 ……………………………………………………………..
2. Tulis nombor berikut dalam angka. Lima ratus enam puluh empat ……………….. Dua ratus dua puluh enam …………………… Seratus sembilan ………………………………… Sembilan ratus sembilan puluh sembilan …... Tujuh ratus tiga puluh tiga ……………………..

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan 456 379 708 537 222 …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

32

Unit 4(b): Mengingat Nombor hingga I000
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang diperlukan ialah: I. Carta nombor 2. Dekak-dekak LANGKAH PENGAJARAN I. Guru boleh menunjukkan perwakilan nombor dengan menggunakan dekak-dekak. Contoh:

24I
“Dua ratus empat puluh”
ra pu sa

2. Murid membiasakan diri dengan gambaran dan sebutan ringkas bagi nombor. Carta nombor berikut dijadikan panduan. Nama Seratus Dua ratus Tiga ratus Empat ratus Seratus dua puluh Lima ratus Dua ratus empat puluh Enam ratus sembilan belas Lapan ratus tiga belas Empat ratus dua Angka

I00 200 300 400 I20 500 240 6I9 8I3 402

3. Guru boleh tukar nombor dalam jadual dengan nombor lain dalam lingkungan I000. 4. Edarkan Lembaran Kerja 4(b).

33

Lembaran Kerja 4(b)
Mengingat Nombor hingga I000 Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Tulis nombor berikut dalam angka. Seratus lima puluh dua…………………………. Dua ratus lima belas……………………………. Seratus tiga puluh……………………………….. Empat ratus tiga…………………………………. Sembilan ratus dua puluh tujuh………………. Tiga ratus………………………………………….. Tujuh ratus sembilan…………………………….. Lima ratus lima…………………………………… Sembilan ratus sembilan puluh sembilan…… Seribu……………………………………………….

34

Ujian 4
Masa: I5 minit Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

I.

Tulis nombor berikut dalam perkataan. 30I 4II 520 400 604 5I5 729 888 655 923 …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

2. Tulis nombor berikut dalam angka. Sembilan ratus enam puluh tujuh ………….. Tiga ratus empat puluh enam ……………… Seratus tiga …………………………………….. Tujuh ratus tujuh puluh sembilan …............... Lima ratus tiga puluh empat ………………... Empat ratus dua belas ……………………….. Enam ratus enam puluh ……………………… Lapan ratus lima puluh lima …………………

35

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan 826 3I5 407 93I I00 333 502 930 2I8 789 …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

36

Unit 5

Tambah dalam lingkungan 1000

Unit 5(a): Tambah tanpa Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang diperlukan ialah: I. Jadual nilai tempat 2. Rod/ Blok Cuisenaire LANGKAH PENGAJARAN I. Guru menunjukkan kepada murid menambah dengan menggunakan Jadual Nilai Tempat. Contoh: 734 + 53 = 787
ratus puluh 7 + 7 3 5 8 sa 4 3 7

2. Guru juga boleh menggunakan Rod/ Blok Cuisenaire untuk melaksanakan operasi tambah. 3. Edarkan Lembaran Kerja 5a.

37

Lembaran Kerja 5(a)
Tambah tanpa Mengumpul Semula Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Cari hasil tambah. 2I5 + 4 = 490 + 9 =

254 + 40 =

362 + 27 =

I7I + 400 =

506 + I60 =

630 + 263 =

4I3 + 372 =

38

Unit 5(b): Tambah dengan Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang dperlukan ialah: I. Jadual nilai tempat 2. Rod/ Blok Cuisenaire LANGKAH PENGAJARAN I. Guru menunjukkan kepada murid menambah dengan menggunakan Jadual Nilai Tempat. 2. Guru juga boleh menggunakan Rod/ Blok Cuisenaire. 3. Edarkan Lembaran Kerja 5(b).

39

Lembaran Kerja 5(b)
Tambah dengan Mengumpul Semula Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Cari hasil tambah. I32 + 28 = 257 + 45 =

23 + 296 =

837 + I8 =

56 + 358 =

50I + 86 =

724 + I9 =

58 + 442 =

40

I32 + 228 =

257 + I45 =

223 + 296 =

837 + I84 =

565 + 358 =

590 + 860 =

724 + I97 =

558 + 442 =

843 + I57 =

255 + 345 =

41

Ujian 5
Masa: 15 minit Nama : ………………………………………………………… Tambahkan. I) I54 +64I 2) I23 +426 3) 268 +7 I I Tarikh: ………………….

4) I67 + I24

5) I 28 +338

6) 4 I6 +168

7) 489 +343

8) I39 +665

9) 474 +289

I0) 279 + I54

II) 267 +357

I2) 587 + I57

42

Unit 6

Tolak dalam lingkungan I000

Unit 6(a): Tolak Tanpa Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang diperlukan ialah: I. Jadual Nilai Tempat 2. Kad Petak Operasi LANGKAH PENGAJARAN I. Guru menunjukkan kepada murid menolak dengan menggunakan Jadual Nilai Tempat. Contoh: 849 − 32 = 8I7
ratus puluh 8 − 8 4 3 I sa 9 2 7

2. Guru juga boleh menggunakan kad petak operasi untuk melaksanakan operasi tolak. 3. Edarkan Lembaran Kerja 6(a).

43

Lembaran Kerja 6(a)
Tolak tanpa Mengumpul Semula Nama:…………………………………………………… Tarikh:……………………..

Carikan baki. 2I5 − 4 = 49I − I =

254 − 40 =

369 − 27 =

I7I − I00 =

506 − I0I =

775 − 263 =

483 − 372 =

44

Unit 6(b): Tolak dengan Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang diperlukan ialah: I. Jadual nilai tempat. LANGKAH PENGAJARAN I. Guru menunjukkan kepada murid menolak dengan menggunakan Jadual Nilai Tempat. Contoh: 734 − 69 = 665 Ratus Puluh Sa
6 12 14

7

3 6 6

4 9 5

6
2.

Edarkan Lembaran Kerja 6(a).

45

Lembaran Kerja 6(b)
Tolak dengan Mengumpul Semula Nama:…………………………………………………… Tarikh:……………………..

Carikan baki. I32 − 28 = 257 − 65 =

423 − 29 =

837 − 84 =

565 − 58 =

860 − 7I =

724 − I9 =

508 − 49 =

46

332 − I38 =

657 − 605 =

423 − 296 =

837 − I84 =

565 − 358 =

800 − 72I =

724 − I97 =

558 − 489 =

47

Ujian 6
Masa: 30 minit Nama:…………………………………………………… Tarikh:……………………..

Selesaikan. I) 523 –434 2) 9I I –584 3) 322 – I34

4) 445 –389

5) 75I –182

6) 323 –I 77

7) 723 –356

8) 2 I2 –153

9) 422 –234

I0) 5I 3 – I24

II) 22I –I 55

I2) 47I –188

48

Unit 7

Fakta Asas Darab

Unit 7(a): Konsep Darab
BAHAN BANTU BELAJAR Bagi pengajaran unit ini, alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Cip pembilang
LANGKAH PENGAJARAN

I.

Guru memberikan dua pinggan kertas kepada murid dan murid diminta untuk meletakkan tiga cip pembilang di atas setiap pinggan itu

Guru menerangkan kepada murid bahawa ianya ialah dua kumpulan tiga-tiga pembilang. Jumlah pembilang semuanya ialah enam. Ia boleh ditulis sebagai: 2 × 3 = 6. 2. Minta murid lukis gambar bagi situasi ayat matematik darab yang lain contohnya, 4 × 2 = 8 3. Bantu murid untuk melengkapkan ayat matematik darab dengan membacakan ayat matematik seperti berikut, “Lima kumpulan tiga-tiga, berapa semuanya?”

5×3=
4. Kemukakan kepada murid Lembaran Kerja 7(a) untuk disiapkan. Nota: Guru boleh mempelbagaikan konsep darab secara konsep:  tambah berulang     kali ganda lajur baris kombinasi luas

49

Lembaran Kerja 7(a)
Konsep Darab Nama: ………………………………………………… Tarikh: ….……………………..

Padankan gambar dengan ayat matematik darab. Lengkapkan ayat matematik berkenaan.

4 × 3 = ___

5 × 2 = ___

I × 8 = ___

3 × 4 = ___

7 × 9 = ___

50

Unit 7(b): Membina Jadual Sifir Darab
BAHAN BANTUAN PENGAJARAN Bagi pengajaran Unit ini, alat dan bahan bantu yang perlu ialah:I. Jadual Sifir (Fakta Asas Darab) 2. Kertas berpetak 3 × 3 3. Kertas berpetak 9 × 9 LANGKAH PENGAJARAN I. Minta murid mengkaji hasil darab jadual sifir bagi fakta asas darab. Setiap sifir mempunyai corak hasil darab tertentu. 2. Tunjukkan kepada murid cara membina hasil darab sifir menggunakan kertas berpetak 3 × 3. Bagi sifir nombor ganjil, isikan petak dengan urutan bilangan 1 hingga 9. Sifir 1 Sifir 3

1 4 7 1 14 07
2

2 5 8
Sifir 7

3 6 9 3 56 49
6

1 24 27
2

2 15 18
1

3 06 09
0

2 35 28
4

Sifir 9

1 54 27
8

2 45 18
7

3 36 09
6

Bagi sifir nombor genap, isikan petak dengan urutan bilangan dua-dua dari 2 hingga 18. Sifir 2 Sifir 6

2 08 14
0

4 10 16
0

6 12 18
0

2 48 54
4

4 30 36
2

6 12 18
0

2 08 04
1

Sifir 4

4 20 16
2

6 32 28
3

2 48 24
7

Sifir 8

4 40 16
6

6 32 08
5

51

3. Dengan bantuan guru, murid diminta untuk membina jadual sifir pelbagai guna (JSPG) seperti di bawah. Murid diberikan kertas berpetak 9 × 9 untuk menjalankan aktiviti ini.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

2 4 6 8 I0 I2 I4 I6 I8

3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27

4 8 I2 I6 20 24 28 32 36

5 I0 I5 20 25 30 35 40 45

6 I2 I8 24 30 36 42 48 54

7 I4 2I 28 35 42 49 56 63

8 I6 24 32 40 48 56 64 72

9 I8 27 36 45 54 63 72 8I

4. Murid membuat Lembaran Kerja 7(b).

52

Lembaran Kerja 7(b)
Membina Jadual Sifir Nama:…………………………………………………… Tarikh:……………………..

I. Bina Jadual sifir pelbagai guna (JSPG) sepantas yang mungkin.

2. Guna JSPG yang dibina untuk melengkapkan ayat matematik di bawah.

4×2 5×4 3×5 6×7 8×8

3× 4× 9× 7× 8×

 18  28  36  35  72

× 2  10 ×3  9 × 6  42 × 8  16 × 9  18

6×2 1×3 7×4 3×8 7×7

53

Unit 7(c): Mengingat Sifir Darab
Lembaran Kerja 7(c) Nama:…………………………………………………… Tarikh:……………………..

Lengkapkan jadual sifir berikut: Sifir 0 = = = = = = = = = = Sifir 1 = = = = = = = = = = Sifir 2 = = = = = = = = = = Sifir 3 = = = = = = = = = = Sifir 4 = = = = = = = = = =

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7 × 8× 9×

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

Sifir 5 = = = = = = = = = =

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

Sifir 6 = = = = = = = = = =

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

Sifir 7 = = = = = = = = = =

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

Sifir 8 = = = = = = = = = =

0× 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

Sifir 9 = = = = = = = = = =

54

Ujian 7
Masa: 30 minit Nama:………………………………………………… Lengkapkan Tarikh:……………………..

0 × 0 = ____ I × 0 = ____ 2 × 0 = ____ 3 × 0 = ____ 4 × 0 = ____ 5 × 0 = ____ 6 × 0 = ____ 7 × 0 = ____ 8 × 0 = ____ 9 × 0 = ____ 0 × I = ____ 0 × 2 = ____ 0 × 3 = ____ 0 × 4 = ____ 0 × 5 = ____ 0 × 6 = ____ 0 × 7 = ____

0 × 8 = ____ 0 × 9 = ____ I × I = ____ 2 × I = ____ 3 × I = ____ 4 × I = ____ 5 × I = ____ 6 × I = ____ 7 × I = ____ 8 × I = ____ 9 × I = ____ I × 2 = ____ 2 × 2 = ____ 3 × 2 = ____ 4 × 2 = ____ 5 × 2 = ____ 6 × 2 = ____

7 × 2 = ____ 8 × 2 = ____ 9 × 2 = ____ I × 3 = ____ 2 × 3 = ____ 3 × 3 = ____ 4 × 3 = ____ 5 × 3 = ____ 6 × 3 = ____ 7 × 3 = ____ 8 × 3 = ____ 9 × 3 = ____ I × 4 = ____ 2 × 4 = ____ 3 × 4 = ____ 4 × 4 = ____ 5 × 4 = ____

55

5 × 5 = ____ 6 × 5 = ____ 7 × 5 = ____ 8 × 5 = ____ 9 × 5 = ____ I × 6 = ____ 2 × 6 = ____ 3 × 6 = ____ 4 × 6 = ____ 5 × 6 = ____ 6 × 6 = ____ 7 × 6 = ____ 8 × 6 = ____ 9 × 6 = ____ I × 7 = ____

2 × 7 = ____ 3 × 7 = ____ 4 × 7 = ____ 5 × 7 = ____ 6 × 7 = ____ 7 × 7 = ____ 8 × 7 = ____ 9 × 7 = ____ I × 8 = ____ 2 × 8 = ____ 3 × 8 = ____ 4 × 8 = ____ 5 × 8 = ____ 6 × 8 = ____ 7 × 8 = ____

8 × 8 = ____ 9 × 8 = ____ I × 9 = ____ 2 × 9 = ____ 3 × 9 = ____ 4 × 9 = ____ 5 × 9 = ____ 6 × 9 = ____ 7 × 9 = ____ 8 × 9 = ____ 9 × 9 = ____

56

Unit 8

BAHAGI FAKTA ASAS

Unit 8(a): Bahagi Fakta Asas
BAHAN BANTU BELAJAR Bagi pengajaran Unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Objek maujud yang sesuai (guli, gula-gula, bola kecil, dsb.) 2. Gambar 3. Kad berwarna 4. Kad Ayat matematik 5. Pensel warna 6. Papan tulis individu 7. Pen marker LANGKAH PENGAJARAN I. Guru boleh menggunakan pelbagai konsep bahagi secara:  pengumpulan  pengongsian  tolak berulang  songsangan operasi darab Bimbing murid membina jadual sifir pelbagai guna. Tunjukkan cara penggunaan jadual sifir pelbagai guna untuk membina fakta asas bahagi. Jadual Sifir Pelbagai Guna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 5. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

2. 3.

Latih tubi murid mengingat fata asas bahagi. Edarkan Lembaran Kerja 8a(i), 8a (ii), 8a (iii).

57

Lembaran kerja 8a(i)
Nama:………………………………………… Tarikh:……………………..

Jawab soalan berikut.

4  2 = ____ 14  2 = ____ 24  4 = ____ 64  8 = ____ 28  7 = ____ 12  4 = ____ 10  5 = ____ 36  6 = ____ 15  3 = ____ 81  9 = ____

20  5 = ____ 16  8 = ____ 21  3 = ____ 4  2 = ____ 18  2 = ____ 24  3 = ____ 16  2 = ____ 42  6 = ____ 45  9 = ____ 6  3 = ____

58

Lembaran kerja 8a(ii)
Nama:………………………………………… Tarikh:……………………..

Jawab soalan berikut.

10  2 = ____ 25  5 = ____ 32  4 = ____ 72  8 = ____ 42  6 = ____ 49  7 = ____ 16  8 = ____ 18  3 = ____ 12  1 = ____ 21  7 = ____

20  4 = ____ 35  5 = ____ 35  7 = ____ 27  9 = ____ 24  8 = ____ 42  7 = ____ 8  8 = ____ 15  3 = ____ 36  4 = ____ 25  5 = ____

59

Lembaran kerja 8a(iii)
Nama:………………………………………… Tarikh:……………………..

Jawab soalan berikut.

30  6 = ____ 40  5 = ____ 81  9 = ____ 16  4 = ____ 36  9 = ____ 48  4 = ____ 63  7 = ____ 32  4 = ____ 72  9 = ____ 28  4 = ____ 63  9 = ____ 18  9 = ____ 45  9 = ____

56  7 = ____ 6  6 = ____ 25  5 = ____ 14  7 = ____ 36  9 = ____ 54  9 = ____ 45  9 = ____ 12  2 = ____ 15  5 = ____ 21  7 = ____ 12  4 = ____ 56 7 = ____ 24  4 = ____

60

Unit 8(b) Bahagi dengan baki
BAHAN BANTU BELAJAR Bagi pengajaran Unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Fakta asas darab 2. Jadual Sifir Pelbagai Guna 3. Papan tulis murid 4. Pen maker LANGKAH PENGAJARAN I. Bimbing murid menyelesaikan fakta asas bahagi berbaki Contoh : 9 ÷ 2 = Nota: Berdasarkan JSPG, nombor terdekat dengan 9 yang dibahagi ialah 8. Oleh itu, hasil bahaginya ialah 4 baki I. I 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 I2 4 8 I2 I6

Baki ialah hasil tolak nombor yang dibahagi dengan nombor yang dikenal pasti daripada JSPG. Dengan itu, 9 − 8 = I. 2. Ulangi Langkah I berpandu soalan berikut: 26 ÷ 4 = 37 ÷ 5 = 54 ÷ 2 = 3. 75 ÷ 8 = 68 ÷ 7 = 29 ÷ 3 =

Edar lembaran kerja 8b (i) dan 8b (ii)

61

Lembaran kerja 8b(i)
Nama:………………………………………… Jawab soalan berikut. Tarikh:……………………..

5  2 = ____ 3  2 = ____ 8  3 = ____ 9  6 = ____ 7  3 = ____ 15  4 = ____ 13  5 = ____ 39  6 = ____ 19  3 = ____ 74  9 = ____ 17  2 = ____ 29  5 = ____ 34  4 = ____ 74  8 = ____ 22  5 = ____
62

64  5 = ____ 27  4 = ____ 37  9 = ____ 15  7 = ____ 18  4 = ____ 27  5 = ____ 73  9 = ____ 46  9 = ____ 45  6 = ____ 13  2 = ____ 26  3 = ____ 19  2 = ____ 29  7 = ____ 15  3 = ____ 20  8 = ____

Lembaran kerja 8b(ii)
Nama:………………………………………… Jawab soalan berikut. Tarikh:……………………..

46  6 = ____ 51  7 = ____ 30  8 = ____ 20  3 = ____ 22  7 = ____ 35  6 = ____ 44  5 = ____ 26  4 = ____ 21  4 = ____ 38  5 = ____ 39  7 = ____ 28  9 = ____ 31  8 = ____ 44  7 = ____ 12  8 = ____
63

50  4 = ____ 73  9 = ____ 27  5 = ____ 18  4 = ____ 15  7 = ____ 35  4 = ____ 13  2 = ____ 71  9 = ____ 18  5 = ____ 29  4 = ____ 26  7 = ____ 66  9 = ____ 15  4 = ____ 20  9 = ____ 16  3 = ____

UJIAN 8
Nama :………………………………… Jawab soalan berikut: Tarikh :………………………

72  8 = ____

40  5 = ____

36  4 = ____

65  6 = ____

13  3 = ____

27  3 = ____

80  9 = ____

75  8 = ____

21  3 = ____

56  7 = ____

83  9 = ____

48  8 = ____

45  5 = ____

36  6 = ____

25  7 = ____

38  4 = ____

73  8 = ____

42  6 = ____

28  3 = ____

65  8 = ____

35  5 = ____

18  2 = ____

81  9 = ____

13  2 = ____

66  8 = ____

49  7 = ____

79  9 = ____

45  7 = ____

53  5 = ____

62  7 = ____

64

Unit 9

Nombor Bulat hingga I0 000

Unit 9(a): Nilai Tempat dan Nilai Nombor hingga I0 000
BAHAN BANTU BELAJAR Alat yang perlu ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN 2. Satu nombor empat digit ditunjukkan kepada murid, contoh:

I 234
3. Jelaskan kepada murid bahawa nombor ini mengandungi empat digit. 4. Digit pertama mempunyai nilai ribu, digit kedua nilai ratus, digit ketiga nilai puluh dan digit keempat nilai sa. 5. Isikan angka setiap digit ke rumah masing-masing dalam Jadual Nilai Tempat. Rumah-rumah angka ini disebut nilai tempat. Ribu I Ratus Puluh Sa 2 3 4

“Seribu dua ratus tiga puluh empat”

6. Untuk menyatakan nilai sesuatu nombor, nombor itu dinamakan sepadan dengan nilai tempatnya. Bagi nombor 1 234, ia disebut sebagai “seribu dua ratus tiga puluh empat”. Nilai tempat sa tidak perlu disebut. 7. Nombor I0 000 ialah nombor 5 digit. Nilai tempat bagi digit I ialah puluh ribu. 8. Murid membuat Lembaran Kerja 9(a) untuk mengukuhkan kefahaman tentang nombor dan nilai tempat.

65

Lembaran Kerja 9(a)
Nilai Tempat dan Nilai Nombor hingga I0 000 Nama : …………………………………………………… .. Tarikh: ………………..

I.

Tulis nombor berikut dalam perkataan. 5 I82 3 70I …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

9 675 …………………………………………………………….. I 300 ……………………………………………………………..

9 004 ……………………………………………………………..

2. Tulis angka bagi nombor berikut. Dua ribu lima ratus enam puluh empat ……………….. Lapan ribu enam ratus dua puluh dua …………… Enam ribu seratus sembilan ……………………….. Tiga ribu dua ratus lapan puluh sembilan …........ Empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ……………

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan. 456I ……………………………………………………………..

7379 …………………………………………………………….. 7028 ……………………………………………………………

5937 …………………………………………………………….. 2332 ……………………………………………………………..

66

Unit 9(b): Mengingat Nombor hingga I0 000
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang diperlukan: I. Blok 2. Alat dekak-dekak LANGKAH PENGAJARAN I. Untuk memahirkan murid dengan konsep nombor, guru juga boleh menunjukkan perwakilan nombor menggunakan a) Blok b) Alat dekak-dekak 2. Murid menjalankan aktiviti Lembaran Kerja 9(b).

67

Ujian 9 Masa: 15 minit Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………..

I.

Tulis nama bagi nombor berikut: I 812 3 0I0 9 357 5 400 2 620 …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

2. Tulis angka bagi nombor berikut: Lapan ribu lima ratus enam puluh empat ………… Dua ribu tiga ratus dua puluh enam …………………… Seribu enam ratus lima ………………………………… Sembilan ribu seratus sembilan puluh satu …... Empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga …………………

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan I 456 …………………………………………………………….. 3 729 …………………………………………………………….. 7 078…………………………………………………………….. 6 397 …………………………………………………………… I0 000……………………………………………………………

68

Unit I0

Tambah dalam lingkungan I0 000

Unit I0(a): Tambah Tanpa Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alatan yang perlu ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Berikan ayat matematik , 4 324 + 4 063 = ? 2. Tunjukkan cara pengiraan . 3. Tuliskan nombor-nombor untuk ditambah dalam jadual nilai tempat. ribu ratus puluh sa
+ 4 4 3 0 2 6 4 3

4. Bagi penambahan yang tidak melibatkan pengumpulan semula, fakta asas tambah diaplikasi terus kepada digit di setiap nilai tempat. Mulakan dengan nilai tempat terkecil dahulu. 5. Lengkapkan ayat matematik. 4 324 + 4 063 = 8 387 6. Ulangi langkah dengan contoh yang lain. 7. Edarkan Lembaran kerja I0(a).

69

Lembaran Kerja I0(a)
Tambah Tanpa Mengumpul Semula Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Cari hasil tambah. 4 I32 + 5 = 2 I30 + 60 =

6 2I6 + 23 =

I 354 + 40 =

I I7I + 400 =

I 506 + 130 =

2630 + 243 =

34I3 + 370 =

70

Unit 10(b): Tambah Dengan Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alat yang perlu ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Berikan ayat matematik 7208 + 1925 = ?

2. Tunjukkan cara pengiraan seperti di bawah:
ribu ratus 2 9 puluh 0 2 sa 8 5

Tulis semula ayat matematik ke dalam jadual nilai tempat.

+

7 I

Tambah bahagian sa: 8 sa+ 5 sa = I3 sa = I puluh 3 sa (Tulis digit I dan 3 dalam rumah puluh dan sa masing-masing) Tambah bahagian puluh: 0 puluh + 2 puluh + I puluh = 3 puluh = 3 puluh

ribu + 7 1

ratus 2 9

puluh 0 2 1

sa 8 5 3

ribu 7 + 1

ratus 2 9

puluh 0 2 1 3

sa 8 5 3 sa 8 5 3 sa 8 5 3

ribu

ratus 2 9 I

puluh 0 2 I 3 puluh 0 2 3

Tambah bahagian ratus: 2 ratus + 9 ratus = IIratus = I ribu I ratus (Tulis digit I dalam rumah ribu dan ratus masing-masing) Tambah bahagian ribu: 7 ribu + I ribu + I ribu = 9 ribu

+

7 I I

ribu + 7 I I 9

ratus 2 9 I

Ulangi langkah I, dengan contoh ayat matematik yang lain. 4. Edarkan Lembaran kerja I0(b).
3. 71

Lembaran Kerja I0(b)
Tambah dengan Mengumpul Semula Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Cari hasil tambah. 3 2I5 + 7 = 4 293 + I8 =

4 254 + 69 =

5 364 + 78 =

1 276 + 284 =

166 + 3 046 =

274 + 430 =

4 143 + 407 =

72

3 2I5 + 7 008 =

5 293 + I 078 =

4 075 + 2 819 =

3 746 + 3 777 =

2 350 + 2 675 =

8 287 + 3 576 =

274 + 4 637 =

4 539 + 2 647 =

73

Ujian I0
Masa: I5 minit Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Selesaikan. I) 8588 + 775 _______ 2) I 049 + 627I _______ 3) 909 + 4541 _______

4)

8799 + I067 _______

5)

4733 + 5267 ________

6)

7302 + 2582 ________

7)

3I 20 + 334 I ________

8)

3 I I7 + 6483 ________

9)

247I + 2022 ________

I0)

7249 + I I 78 ________

II)

I 288 + 7686 _______

I2)

5969 + 1695 _______

74

Unit II

Tolak dalam lingkungan I0 000

Unit II(a): Tolak tanpa Mengumpul Semula
BAHAN BANTU BELAJAR Alat yang perlu ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Berikan ayat metamatik: 5749 − 2043 = ? 2. Tunjukan cara pengiraan. 3. Tuliskan nombor-nombor untuk ditolak dalam jadual nilai tempat. ribu ratus puluh sa
− 5 2 7 0 4 4 9 3

4. Bagi pengiraan yang tidak melibatkan pengumpulan semula, fakta asas tolak diaplikasi terus kepada digit di setiap rumah dalam nilai tempat. Mulakan dengan nilai tempat terkecil dahulu. ribu ratus puluh sa

5 2

7 0

4 4

9 3 5

ribu ratus puluh sa

5 2

7 0

4 4 0

9 3 6

ribu ratus puluh sa

5 2

7 0 7

4 4 0

9 3 6

ribu ratus puluh sa

5 2 3

7 0 7

4 4 0

9 3 6
75

5. Lengkapkan ayat matematik
5 749 – 2 043 = ?

6. Jika perlu, tunjukkan sekali lagi proses pengiraan dengan ayat matematik yang lain menggunakan garis nombor. 7. Minta murid cerakinkan nombor yang kedua mengikut nilai tempat seperti di bawah:
2 043 = (2 000 + 40 + 3)

8. Edarkan Lembaran Kerja II(a).

76

Lembaran Kerja II(a)
Tolak tanpa Mengumpul Semula Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Tolakkan. 4 I33 − 2 = 2 I60 − 40 =

6 276 − 23 =

I 364 − 40 =

I 97I − 400 =

I 536 − I03 =

2633 − 2I0 =

3473 − 3I0 =

77

Unit II(b): Tolak Dengan Mengumpul Semula
BAHAN BANTU MENGAJAR Alat yang perlu ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Ayat matematik tolak yang hasil tolaknya dalam lingkungan 10 000 dikemukakan, contoh: 7233 − II28 = ? 2. Guru menunjukkan cara pengiraan untuk ayat matematik tersebut dengan cara bentuk lazim.

Ri 7

Ra 2 I l

Pu 3 2 0
2

Sa 7 8 9
l7

I 6

Guru juga boleh menggunakan blok, atau pembilang untuk membantu murid menyelesaikan masalah tolak. 4. Lembaran Kerja II(b) diedarkan untuk dijalankan aktivitinya oleh murid.
3.

78

Lembaran Kerja II(b)
Tolak dengan Mengumpul Semula Nama : …………………………………………………… Tarikh: ………………….

Tolakkan. 3215 − 7 = 4293 − 18 =

4254 − 69 =

5364 − 78 =

1276 − 284 =

9166 − 3546 =

5274 − 4637 =

4143 − 2467 =

79

Ujian II
Masa: I5 minit Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Selesaikan. I) 63 I 2 – 5924 2) 4342 – 2793 3) 6 I24 – 5245

4) 352 I – I 244

5) 6532 – 3 I79

6) 782 I – 5732

7) 2677 – 2349

8) I485 – I327

9) I744 – I I I9

I0) 8387 – 8342

II) 37 I6 – 3404

I2) 6886 – 488I

80

Unit I2

Darab Nombor 2 digit dengan I digit

Unit I2(a): Darab I0, II dan Nombor Puluh dengan Nombor I digit
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi pengajaran unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Nilai Tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Tegaskan kepada murid bahawa fakta asas darab perlu dikuasai untuk membolehkan pendaraban dibuat dengan cepat. Bagi murid yang belum menguasai fakta asas darab, mereka dikehendaki membina jadual sifir pelbagai guna terlebih dahulu. 2. Bagi sebarang nombor I digit yang didarab dengan I0, hanya tulis sifar di belakang nombor itu. Contoh: I0  2 = 20 9  I0 = 90 Bagi sebarang nombor I digit yang didarab dengan II, hanya ulang tulis nombor itu dua kali. Contoh: II  4 = 44 7  II = 77 Bagi sebarang nombor 1 digit yang didarab dengan nombor puluh (I0, 20, 30, 40, ..., 90), hasilnya ialah fakta asas darab bagi nombor itu dengan digit bukan sifar nombor puluh dan ditulis 0 di belakangnya. Contoh: 30  5 = I50 6  80 = 480 Lembaran Kerja I2(a) diedarkan untuk murid membuat latihan.

3.

4.

5.

81

Lembaran Kerja I2(a)
Darab I0, II dan Nombor Puluh dengan Nombor I digit Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Darabkan.
I)

7 × 20

2)

6 × 60

3)

7 × 50

4)

3 × 80

5)

5 × II

6)

9 × 30

7)

6 × 20

8)

7 ×I0

9)

9 × 90

I0)

3 × 60

II)

3 × 30

I2)

4 × II

82

Unit I2(b): Darab Nombor 2 digit dengan I digit
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi pengajaran unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual nilai tempat LANGKAH PENGAJARAN I. Tegaskan kepada murid bahawa fakta asas darab perlu dikuasai untuk membolehkan pendaraban dibuat dengan cepat. Bagi murid yang belum menguasai fakta asas darab, mereka dikehendaki membina jadual sifir pelbagai guna (JSPG) terlebih dahulu. 2. Guru menunjukkan cara lazim untuk mendapatkan hasil darab nombor 2 digit dengan nombor I digit. Contohnya I7 × 2 puluh sa I
×

Tulis ayat matematik darab dalam jadual nilai tempat. Darab nombor di rumah puluh dahulu. I puluh × 2 = 2 puluh

7 2

2

puluh sa Kemudian, darab nombor di rumah sa. 7 sa × 2 = 14 sa I4 sa ialah I puluh 4 sa. Akhir sekali, jumlahkan keduadua nombor. 20 + I4 = 34 Jadi, I7 × 2 = 34 I
×

7 2 4

2 I

puluh sa I
× +

7 2 4 4 Hasil darab diperoleh terus dengan kaedah abakus.

2 1 3

3.

Lembaran Kerja I2(b) diedarkan untuk murid membuat latihan.

83

Lembaran Kerja I2(b)
Darab Nombor 2 digit dengan Nombor I digit Nama : …………………………………………………… Tarikh: ……………………….

Selesaikan.

I)

I4 × 2

2)

32 × 3

3)

5I × 5

4)

22 × 4

5)

99 × I

6)

54 × 2

7)

II × 8

8)

6I × 9

9)

92 × 4

I0)

60 × 8

II)

50 × 0

I2)

73 × 3

84

I3)

88 × 5

I4)

75 × 6

I5)

53 × 5

I6)

65 × 3

I7)

67 × 7

I8)

58 × 5

I9)

I7 × 8

20)

64 × 9

2I)

99 × 6

22)

65 × 8

23)

66 × 4

24)

23 × 7

85

Ujian I2
Masa: I5 minit

Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Selesaikan.
I)

93 × 2

2) 60 × 7

3)

80 ×7

4)

37 × 4

5) 9 I × 3

6)

74 × 4

7)

6I × 9

8) 59 × 4

9)

99 × 6

I0)

94 × 3

II) 54 ×6

I2)

28 × 9

86

Unit I3

Bahagi

Unit I3(a): Bahagi Nombor 2 digit dengan Nombor I digit tanpa baki
BAHAN BANTU BELAJAR Bagi pengajaran Unit ini bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Sifir Pelbagai Guna 2. Jadual Fakta Asas Bahagi 3. Papan Tulis Murid 4. Pen Maker LANGKAH PENGAJARAN I. Murid menyelesaikan pembahagian.

82= I4  7 = 27  3 = I8  6 = 32  4 = 24  6 = 30  5 = 28  4 =

32  8 = 63  9 = 56  7 = 45  5 = 42  6 = 64  8 = 45  5 = 93=

87

2.

Guru menunjukkan teknik penolakan berulang. Contoh:

27  9 =
2 − 1 − − 7 9 8 9 9 9 0 3. 4. Murid membuat latihan seperti langkah Pengajaran I. Guru menunjukkan cara membahagi secara lazim Contoh: 2I  7 = I I I 7 2 − − − I 7 4 7 7 7 0 5. 6. Murid membuat latihan seperti langkah Pengajaran I. Edar lembaran Kerja I3(a)

   3 kali tolak dengan 9 untuk mendapatkan sifar.

3

88

Lembaran Kerja I3(a)
Bahagi Nombor 2 digit dengan Nombor I digit tanpa Baki Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Guna sebarang teknik pembahagian.

90  5 =

95  6 =

84  7 =

72  3 =

30  I =

50  2 =

12  4 =

95  I =

32  2 =

60  4 =

96  4 =

26  I =

75  3 =

64  4 =

97  7 =

72  3 =

89

Unit I3(b): Bahagi Nombor 2 digit dengan Nombor I digit Berbaki
BAHAN BANTU BELAJAR Bagi pengajaran Unit ini bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Sifir Pelbagai Guna 2. Jadual Fakta Asas Bahagi 3. Papan tulis murid 4. Pen maker LANGKAH PENGAJARAN I. Murid menyelesaikan pembahagian dibawah.

92= 27  8 = 29  3 = 28  6 = 33  5 =
2. Guru menunjukkan teknik penolakan berulang. Contoh:

29  4 = 45  6 = 67  9 = 69  8 = 60  7 =

29  9 = 2 9 − 9  2 0 − 9  1 1 − 9  2
3 kali tolak dengan 9 berbaki 2.

90

3.

Guru menunjukkan cara membahagi secara lazim. Contoh:

25  7 = I I I 7 2 5 − 7 I − I − 8 7 I 7 4 3 baki 4

4. 5. 6.

Murid membuat latihan seperti langkah Pengajaran I. Edar Lembaran Kerja I3(b). Ujian I.

91

Lembaran Kerja I3(b)
Bahagi Nombor 2-digit dengan Nombor I digit Berbaki Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Guna sebarang teknik pembahagian.

46  9 =

I4  9 =

48  5 =

29  3 =

44  9 =

93  7 =

39  9 =

3I  7 =

53  9 =

98  9 =

89  4 =

3I  8 =

92

Ujian I3
Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ………………….

Selesaikan.

26  4 = 39  3 = 48  4 = 32  7 = 25  8 = 36  9 = 83  6 = 29  5 = 30  6 = 2I  7 = 26  4 =

64  8 = 72  9 = 25  3 = 99  7 = 49  6 = 84  9 = 62  7 = 86  8 = 38  6 = 35  2 = 3I  8 =

64  8 = 28  3 = 95  5 = 39  4 = 50  2 = 3I  4 = 55  6 = 75  8 = 37  8 = 47  8 = 77  7 =

93

Unit I3(c): Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan Nombor 2 digit
BAHAN BANTU BELAJAR Bagi pengajaran Unit ini bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Sifir Pelbagai Guna 2. Jadual Fakta Asas Bahagi 3. Papan tulis murid 4. Pen maker LANGKAH PENGAJARAN I. Guru tunjukkan konsep bahagi secara:  tolak berulang  songsangan operasi darab  cerakinan  bahagi panjang. Murid membuat lati-tubi. Lembaran kerja I3(c). Ujian I3.

3. 4. 5.

94

Lembaran Kerja I3(c)
Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan 2 digit Nama:…………………………………………………………… Tarikh:…………………..

9I8  20 =

240  I4 =

393  92 =

906  20 =

228  45 =

759  64 =

3 702  48 =

8 625  37 =

6 475  9I =

4 727  I4 =

3 978  67 =

5 222  7I =

95

Ujian I3
Nama : ………………………………………………………… Tarikh: ………………….

Selesaikan.

478  I7 =

8 625  37 =

65I  33 =

I46  88 =

3 978  67 =

605  86 =

3 702  48 =

869  96 =

6475  9I =

4 727  I4 =

27I  57 =

5 222  7I =

96

Unit I4

Darab Nombor 2 digit dengan 2 digit

Unit I4: Darab Nombor 2 digit dengan Nombor 2 digit
BAHAN BANTUAN PENGAJARAN Bagi pengajaran Unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Nilai Tempat 2. Abakus Guru 3. Abakus Murid LANGKAH PENGAJARAN I. Tegaskan kepada murid bahawa fakta asas darab perlu dikuasai untuk membolehkan pendaraban dibuat dengan cepat. Bagi murid yang belum menguasai fakta asas darab, mereka dikehendaki membina jadual sifir pelbagai guna (JSPG) terlebih dahulu. 2. Guru menunjukkan cara lazim untuk mendapatkan hasil darab nombor 2 digit dengan nombor I digit. Contohnya 28 × 53, … Tulis ayat matematik darab dalam jadual nilai tempat. Darab nombor di rumah puluh dahulu. 20 × 50 = I000 ri
×

ra

pu 2 5

sa 8 3 0

I

0

0

ri Kemudian, darab nombor di rumah sa dengan pekali pu. 8 × 50 = 400
×

ra

pu 2 5

sa 8 3 0 0

I

0 4

0 0

ri Seterusnya, darab nombor di rumah pu dengan pekali sa. 20 × 3 = 60
×

ra pu 2 5

sa 8 3 0 0 0

I

0 4

0 0 6

97

Seterusnya, darab nombor di rumah sa dengan pekali sa. 8 × 3 = 24

ri
×

ra

pu 2 5

sa 8 3 0 0 0 4 sa 8 3 0 0 0 4 4

I

0 4

0 0 6 2

Akhir sekali, jumlahkan keduadua nombor. I 000 + 400 + 60 +24 = I 484

ri
×

ra pu 2 5

I

0 4

+

0 0 6 2 8

I 3.

4

Hasil darab diperoleh terus dengan kaedah abakus.

Lembaran Kerja I2(b) diedarkan untuk murid membuat latihan.

98

Lembaran Kerja I4
Darab Nombor 2 digit dengan Nombor 2 digit Nama : …………………………………………………… Tarikh: ………………….

Selesaikan.

I)

I2 ×I2

2)

37 × 84

3)

I9 × 9I

4)

83 × 75

5)

57 × 53

6)

65 × 28

7)

66 × I I

8)

83 × 87

9)

24 × 73

I0)

6I × 88

II)

57 × 75

I2)

3I × 6I

99

Selesaikan.

I4 × 23

37 × 74

3I × 36

30 × 45

36 × 74

39 × 23

46 × 45

65 × 36

63 × 23

49 × 53

54 × 36

5I × 74

28 × 36

47 × 45

45 × 74

54 × 23

32 ×I7

33 × 45

48 × 74

57 × 23

55 × 28

64 × 67

56 × 45

53 × 36

100

Unit I5

Bahagi Nombor 4 digit dengan 2 digit

Unit I5: Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan Nombor 2 digit
BAHAN BANTUAN PENGAJARAN Bagi pengajaran unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah: I. Jadual Sifir Pelbagai Guna (JSPG) 2. Jadual Fakta Asas Bahagi LANGKAH PENGAJARAN I. Tegaskan kepada murid bahawa untuk mahir membahagi sebarang nombor dengan apa sahaja nombor, fakta asas mesti dikuasai. Sekiranya murid masih belum menguasai fakta asas murid diminta membina JSPG dahulu. 2. Jelaskan bahawa membahagi nombor yang besar memerlukan murid boleh membahagi nombor 2 digit dengan I digit berbaki. 3. Tunjukkan kepada murid langkah-langkah membahagi nombor 4 digit dengan nombor 2 digit secara bahagi panjang. Contoh:

4 259 ÷ 25 = ?
Tukarkan bentuk ayat matematik kepada bahagi panjang. Fikirkan, ? × 25 = 4. 25 4 2 5 9

25 4 2 5 9

0 × 25 = 0 4–0=4

0
25

4 2 5 9 0 4

Turunkan 2.

0

25 4 2 5 9 0 4 2

101

Fikirkan, ? × 25 = 42. (rujuk JSPG jika perlu)

0

25 4 2 5 9 0 4 2 0 2 5 4 0 4 2 2 5 7 I 2 2 5 7 5 5 9 I 2 5 9

I × 25 = 25 42 – 25 = I7

Turunkan 5.
25

1 0 4 0 4 2 I

Fikirkan, ? × 25 = I75. (rujuk JSPG jika perlu)
25

0 4 0 4 2 I

I 2 2 5 7 5 5 9

7 × 25 = 175 175 – 175 = 0

0
25

1 2 2 5 7 7 0

7 5 9

4 0 4 2 I I 0

5 5 0

102

Turunkan 9
25

0 4 0 4 2 I I 0

I 2 2 5 7 7 0

7 5 9

5 5 0 9

Fikirkan, ? × 25 = 9. (rujuk JSPG jika perlu)
25

0

I

7

4 0 4 2 I I 0

2 2 5 7 7 0
I

5 9

5 5 0 9
7 0

0 × 25 = 0 9–0=9 Sudah tiada nombor untuk diturunkan, jadi … 4 259 ÷ 25 = I70 baki 9

0 25

4 0 4 2 I I 0

2 2 5 7 7 0

5 9

5 5 0 9 0 9

103

Lembaran Kerja I5
Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan 2 digit Nama:…………………………………………………………… Tarikh:…………………..

Selesaikan

I)

20 ) 9I8

2)

I4 ) 240

3)

92 ) 393

4)

20 ) 906

5)

45 ) 228

6)

64 ) 759

7)

48 )3 702

8)

37 )8 625

9)

9I )6 475

I0)

I4 )4 727

II)

67 )3 978

I2)

7I )5 222

104

UJIAN I5
Masa: I5 minit Nama:…………………………………………………………… Tarikh:………….……….

Selesaikan

I)

I7 )478

2)

37 )8 625

3)

33 )65I

4)

88) I46

5)

67 )3 978

6)

86 )605

7)

48) 3 702

8)

96 ) 869

9)

9I )6 475

I0)

I4 ) 4 727

II)

57 )27I

I2)

7I )5 222

105

Diterbitkan oleh:

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4 – 8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful