CONTURI NAÞIONALE

NATIONAL ACCOUNTS

11

Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook

CUPRINS TABELE

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17

Gross domestic product, by category of resources
Indices of gross domestic product,
by category of resources
Gross domestic product, by category of uses
Indices of gross domestic product,
by category of uses
Indices of gross domestic product,
by category of resources and category of uses
Macroeconomic aggregates,
by institutional sector
Specific indicators for institutional sector
Main aggregates, per inhabitant
Ratios specific to national accounts
Production, intermediate consumption and
gross value added, by activity
Indices of production, intermediate consumption and gross value
added, by activity

Teritorial

Territorial

Produsul intern brut regional, în anul 2001 ........................... 454
Produsul intern brut regional, în anul 2002 ........................... 454
Produsul intern brut regional, în anul 2003 ........................... 456
Produsul intern brut regional, în anul 2004 ........................... 456
Produsul intern brut regional, în anul 2005 ........................... 458
Produsul intern brut regional ...................................................... 460

Regional gross domestic product, in 2001
Regional gross domestic product, in 2002
Regional gross domestic product, in 2003
Regional gross domestic product, in 2004
Regional gross domestic product, in 2005
Regional gross domestic product

Cercetãri statistice:

428

TABLES CONTENTS

Produsul intern brut, pe categorii de resurse ....................... 437
Indicii produsului intern brut,
pe categorii de resurse .................................................................. 438
Produsul intern brut, pe categorii de utilizãri . ...................... 439
Indicii produsului intern brut,
pe categorii de utilizãri ................................................................. 439
Indicii produsului intern brut, pe categorii
de resurse ºi categorii de utilizãri .............................................. 440
Agregatele macroeconomice
ale sectoarelor instituþionale ....................................................... 441
Indicatori specifici ai sectoarelor instituþionale .................... 442
Principalele agregate, pe locuitor .............................................. 443
Rate specifice conturilor naþionale ............................................ 443
Producþia, consumul intermediar ºi
valoarea adãugatã brutã, pe activitãþi ..................................... 444
Indicii producþiei, consumului intermediar ºi
valorii adãugate brute, pe activitãþi .......................................... 449

SURSA DATELOR

11

Pagina
Page

DATA SOURCE

¾ Valorificarea rezultatelor cercetãrilor statistice elaborate în
cadrul sistemului statisticii oficiale.

Statistical surveys:
¾ Turning into account the results of statistical surveys carried
out within the system of official statistics.

Surse administrative:
¾ Ministerul Economiei ºi Finanþelor, pentru datele din
execuþia bugetului public naþional, bilanþurile contabile,
precum ºi pentru datele privind impozitarea veniturilor
persoanelor fizice independente ºi asociaþiilor familiale;
¾ Banca Naþionalã a României, pentru datele din balanþa de
plãþi.

Administrative sources:
¾ Ministry of Economy and Finances, for data provided on the
execution of the state budget, the balance sheets, as well as for
data concerning the tax on the income of family association
and individual natural persons;
¾ National Bank of Romania, for data from the balance of
payments.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

Conturile naþionale au fost elaborate pe baza principiilor
metodologice ale Sistemului European de Conturi 1995
(SEC 1995).
Contabilitatea naþionalã reprezintã un ansamblu coerent
ºi detaliat de conturi ºi tabele ce oferã o imagine comparabilã ºi
completã a activitãþii economice a unei þãri. Aceasta clasificã
marea varietate de fluxuri economice într-un numãr restrâns de
categorii fundamentale ºi le înscrie într-un cadru de ansamblu
ce permite obþinerea unei reprezentãri a circuitului economic
adaptatã nevoilor de analizã, previziune ºi politicã economicã.

The national accounts have been drawn up according to the
methodological principles of European System of Accounts 1995
(ESA 1995).
National accounting represents a coherent and detailed
whole of accounts and tables, which give a comparable and
complete picture of the economic activity of a country. It classifies
the wide variety of economic flows into a low number of basic
categories inscribing them in a frame allowing for obtaining a
representation of the economic circuit adapted to the analyses,
forecasts and economic policies requirements.

Principalele conturi ce se elaboreazã în cadrul contabilitãþii
naþionale sunt:
– contul de producþie;
– contul de distribuire primarã a venitului;
– contul de exploatare;
– contul de alocare a veniturilor primare;
– contul de venit al întreprinderii;
– contul de alocare a altor venituri primare;
– contul de distribuire secundarã a venitului;
– contul de redistribuire a venitului în naturã;
– contul de utilizare a venitului;
– contul de utilizare a venitului disponibil;
– contul de utilizare a venitului disponibil ajustat;
– contul de capital;
– contul variaþiilor nete datorate economiei ºi transferurilor
de capital;
– contul achiziþiilor de active nefinanciare;
– contul financiar;
– contul altor modificãri de active;
– conturile de patrimoniu;
– contul restului lumii.
Tranzacþiile din conturile naþionale sunt clasate pe sectoare
instituþionale.
Sectorul instituþional reprezintã ansamblul unitãþilor
instituþionale ce au un comportament economic asemãnãtor.
Unitãþile instituþionale sunt clasate în sectoare, în funcþie de
douã caracteristici reprezentative pentru comportamentul lor
economic:
– categoria de producãtori;
– natura activitãþilor ºi a funcþiilor lor principale.
Ansamblul de unitãþi instituþionale rezidente (unitãþi ce au
centrul de interes pe teritoriul economic al unei þãri) se grupeazã
în cinci sectoare instituþionale: societãþi nefinanciare; societãþi
financiare; administraþii publice; gospodãriile populaþiei;
instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei.
Sectorul societãþi nefinanciare cuprinde unitãþile
instituþionale dotate cu personalitate juridicã care sunt
producãtori de piaþã ºi a cãror activitate principalã constã în
producerea de bunuri ºi servicii nefinanciare. În acest sector se
include activitatea regiilor autonome ºi a societãþilor comerciale
nefinanciare, precum ºi a cvasi-societãþilor nefinanciare.
Sectorul societãþi financiare cuprinde ansamblul de
societãþi ºi cvasi-societãþi a cãror funcþie principalã constã în
furnizarea de servicii de intermediere financiarã ºi/sau în
exercitarea de activitãþi financiare auxiliare. În acest sector au
fost incluse urmãtoarele tipuri de unitãþi: Banca Naþionalã,
Bãncile comerciale româneºti ºi strãine, Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni,
Case
de
Ajutor
Reciproc
(CAR),
Companiile/societãþile de brokeraj, Societãþi de investiþii
financiare, Bursa de valori, Case de schimb valutar, RASDAQ,
Cooperative de credit, Societãþi de Asigurare, Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul Privat de Pensii.

The main accounts compiled within national accounting are:
production account;
primary distribution of income account;
generation of income account;
allocation of primary income account;
entrepreneurial income account;
allocation of other primary income account;
secondary distribution of income account;
redistribution of income in kind account;
use of income account;
use of disposable income account;
use of adjusted disposable income account;
capital account;
change in net worth due to saving and capital transfers
account;
– acquisition of non-financial assets account;
– changes in assets;
– other changes in volume of assets account;
– balance sheets;
– rest of the world account.
Transactions of national accounts are classified by
institutional sector.
Institutional sector groups together all the institutional units,
which have a similar type of economic behaviour. Institutional
units are grouped into sectors, according to the two following
criteria, characteristic for their economic behaviour:

producers class;
the nature of activities and of their main economic function.

The resident institutional units (units whose center of interest is
placed on the economic territory of a certain country) are grouped
in five institutional sectors: non-financial corporations; financial
corporations; general government; households; non-profit
institution serving households.
Non-financial corporations sector comprises the nonfinancial institutional units with legal status, that are market
producers and whose function consists of producing non-financial
market goods and services. This sector includes the activity of
autonomous, non-financial corporations and non-financial quasicorporations.
Financial corporations sector includes all corporations and
quasi-corporations, which are mainly involved in financial
intermediation and/or auxiliary financial activities. This sector
includes the following categories of units: National Bank,
Romanian and foreign Commercial Banks, Savings Bank, Mutual
insurance fund, Brokerage companies, Financial investment
companies, Stock Exchange, Exchange offices, R.A.S.D.A.Q, Credit
co-operatives, Insurance companies, Guarantee Fund of the
Banking Deposits, Private Pension Fund.

11

429

Sectorul administraþii publice cuprinde toate unitãþile
instituþionale a cãror producþie non-piaþã este destinatã
consumului individual ºi colectiv; resursele lor provin, în cea mai
mare parte, din contribuþiile obligatorii vãrsate de unitãþile
aparþinând altor sectoare ºi/sau toate unitãþile instituþionale a
cãror activitate principalã o constituie efectuarea de operaþii de
redistribuire a veniturilor ºi a patrimoniului naþional.
Sectorul administraþii publice se compune din urmãtoarele
subsectoare:
– Administraþia centralã;
– Administraþiile locale;
– Administraþiile de securitate socialã.
“Administraþiile publice” includ: organismele administrative
publice care conduc ºi finanþeazã un ansamblu de activitãþi ce
constau, în principal, în furnizarea de bunuri ºi servicii non-piaþã
pentru colectivitate; instituþiile fãrã scop lucrativ ce produc
servicii nedestinate pieþei controlate ºi majoritar finanþate de
cãtre administraþiile publice; fondurile de pensii autonome.
Sectorul gospodãriile populaþiei cuprinde indivizi sau
grupuri de indivizi, atât în calitatea lor de consumatori cât ºi,
eventual, de întreprinzãtori, ce produc bunuri sau servicii
financiare ºi nefinanciare de piaþã.
Sectorul instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaþiei grupeazã unitãþile instituþionale
rezidente care produc, în principal, servicii de non-piaþã pentru
gospodãrii ºi ale cãror resurse, în cea mai mare parte, provin din
vânzãri ocazionale, contribuþii voluntare efectuate de
gospodãrii, vãrsãminte provenite de la administraþiile publice ºi
din venituri din proprietate. În acest sector instituþional se includ
organizaþii religioase (de cult), sindicate, partide politice, uniuni,
fundaþii, asociaþii culturale ºi sportive.
Sectorul restul lumii este caracterizat printr-un set de
conturi care reflectã tranzacþiile ce au loc între unitãþile
rezidente ºi cele nerezidente. Conturile specifice acestui sector
furnizeazã o vedere de ansamblu asupra relaþiilor economice
care leagã o þarã cu restul lumii.
Produsul intern brut (PIB), principalul agregat
macroeconomic al contabilitãþii naþionale, reprezintã rezultatul
final al activitãþii de producþie a unitãþilor producãtoare
rezidente. Acesta se poate calcula prin urmãtoarele metode:

11

430

General government sector comprises all institutional units,
that are other non-market producers whose output is intended for
individual and collective consumption and mainly financed by
compulsory payments made by units belonging to other sectors,
and/or all institutional units principally engaged in the
redistribution of national income and wealth.
The general government sector is divided into the following
sub-sectors:
– Central government;
– Local government;
– Social security funds.
“General government” includes: general government entities
which manage and finance a group of activities, mainly providing
non-market goods and services, intended for the benefit of the
community; non-profit institutions recognized as independent
legal entities which are other non-market producers and which are
controlled and mainly financed by general government;
autonomous pension funds.
Households sector covers individuals or groups of individuals
as consumers and possibly also as entrepreneurs producing market
goods and non-financial and financial services.
Non-profit institutions serving households (NPISHs) sector
consists of resident institutional units, which serve households and
which are mainly non-market producers; their principal resources,
apart from those derived from occasional sales, are derived from
voluntary contributions in cash or in kind from households in their
capacity of consumer, from payments made by general government
and from property income. This institutional sector includes religious
organizations (of cults), trade unions, political parties, unions,
foundations, cultural and sports associations.
Rest of the world sector is represented by a group of accounts
that reflects transactions that occur between the resident units and
the non-resident ones. Rest of the world accounts reflect the
operations carried out between resident units and non-resident
units.
Gross domestic product (GDP), the main macroeconomic
aggregate of national accounting, represents the final result of the
production activity of resident producer units. This aggregate could
be calculated according to the following approaches:

a) Metoda de producþie:
PIB = VAB + IP + TV - SP, unde:
PIB = Produsul intern brut (preþuri de piaþã)
VAB = Valoarea adãugatã brutã (preþuri de bazã)
IP
= Impozitele pe produse
TV = Taxele vamale
(drepturi asupra importurilor)
SP = Subvenþiile pe produse

a) Production approach:
GDP = GVA + TP + D – SP, where :
GDP = Gross domestic product (market prices)
GVA = Gross value added (basic prices)
TP = Taxes on products
D
= Import duties

b) Metoda cheltuielilor:
PIB = CF + FBCF + VS + (E - I), unde:
CF = Consumul final efectiv
FBCF = Formarea brutã de capital fix
VS = Variaþia de stoc
E
= Exporturile de bunuri ºi servicii
I
= Importurile de bunuri ºi servicii

b) Expenditure approach:
GDP = FC + GFCF + CS + (E–I), where:
FC = Final consumption
GFCF = Gross fixed capital formation
CS = Change in inventories
E
= Exports of goods and services
I
= Imports of goods and services

SP

= Subsidies on products

c) Metoda veniturilor:
PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP+TV – SP, unde:
R
= Remunerarea salariaþilor
EBE = Excedentul brut de exploatare
AIP = Alte impozite pe producþie
ASP = Alte subvenþii pe producþie
IP
= Impozite pe produse
TV = Taxe vamale
SP = Subvenþii pe produse
Venitul naþional brut (VNB) reprezintã ansamblul
veniturilor primare primite de cãtre unitãþile instituþionale
rezidente: remunerarea salariaþilor, impozitele pe producþie ºi
importuri minus subvenþiile, veniturile din proprietate (cele de
primit minus cele de plãtit), excedentul de exploatare (brut) ºi
venitul mixt (brut). VNB (la preþuri de piaþã) este egal cu PIB
diminuat cu veniturile primare vãrsate de unitãþile nerezidente
ºi mãrit cu veniturile primare primite de la restul lumii de cãtre
unitãþile rezidente.
Estimãrile privind economia neobservatã încorporate în
conturile naþionale se realizeazã pentru:
– sectorul formal, prin estimarea muncii la negru ºi a fraudei la
declararea taxei pe valoarea adãugatã;
– sectorul informal, prin estimarea valorii producþiei
nedeclarate obþinute de cãtre asociaþiile familiale ºi
întreprinzãtorii individuali.
Serviciile de intermediere financiarã indirect mãsurate
(SIFIM) se mãsoarã convenþional prin soldul dintre dobânzile
încasate ºi cele plãtite de instituþiile financiare, fiind rezultatul
activitãþii de intermediere financiarã a acestora. Începând cu
anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocatã pe ramuri de activitate
ºi sectoare instituþionale în conformitate cu cerinþele
Regulamentului Comisiei Europene nr. 448/1998.
Producþia ºi valoarea adãugatã brutã au fost calculate în
preþuri de bazã (inclusiv subvenþiile pe produse ºi exclusiv
impozitele pe produs ºi taxa pe valoarea adaugatã).
Indicii produsului intern brut au fost calculaþi pe baza
datelor în preþuri comparabile, fiind utilizate preþurile anului
anterior celui de calcul. Legãtura între datele calculate pentru
diferite perioade s-a fãcut pe baza înlãnþuirii indicilor.
Datele pentru anii 2004 ºi 2005 sunt definitive, iar cele
pentru anul 2006 sunt semidefinitive.
Conturile regionale reprezintã versiunea la nivel regional a
conturilor naþionale ºi respectã principiile metodologice ale SEC
1995. Conform nomenclatorului unitãþilor statistice teritoriale a
UE (NUTS), regiunea corespunde nivelului 2. În România,
produsul intern brut regional (PIBR) se calculeazã pentru cele
opt regiuni de dezvoltare ºi pentru extra-regiuni. Pentru
România, extra-regiunile se referã la platforma continentalã
aflatã în Marea Neagrã ºi enclavele teritoriale (ambasadele ºi
consulatele române din strãinãtate). Regionalizarea indicatorilor
se poate realiza dupã metodele ascendente, descendente sau
mixte, în conturile regionale româneºti fiind utilizate, în
principal, metoda descendentã ºi, în funcþie de datele
disponibile, metoda mixtã. Metodele sunt descrise mai jos:

c) Income approach:
GDP = C+ GOS + OTP – OSP+TP + D – SP, where:
C
= Compensation of employees
GOS = Gross operating surplus
OTP = Other taxes on production
OSP = Other subsidies on production
TP = Taxes on products
D
= Import duties
SP
= Subsidies on products
Gross national income (GNI) represents total primary income
receivable by resident institutional units: compensation of
employees, taxes on production and imports less subsidies,
property income (receivable less payable), (gross) operating surplus
and (gross) mixed income. GNI (at market prices) equals GDP minus
primary income paid by resident units to non-residents plus primary
income received by resident units from the rest of the world.

The non-observed economy estimates included in national
accounts are calculated for:
– formal sector, by estimating underground labour and the tax
evasion on value added tax;
– informal sector, by estimating the undeclared output of family
associations and self-employed persons.
Financial intermediation services indirectly measured
(FISIM) are, by convention, measured by the balance between the
interests received and those paid by credit institutions as result of
their financial intermediation activity. Starting with 2003, the value
of FISIM has been reallocated by industries and by institutional
sectors, according to the requirements of the Council Regulation
no.448/1998.
The output and gross value added were calculated in basic
prices (including the subsidies on products and excluding the taxes
on product and value added tax).
The indices of gross domestic product were calculated on
the basis of data expressed in comparable prices making use of the
prices recorded in the previous year. The relation between data for
different periods was based on chaining indices.
The data for 2004 and 2005 are final and those for 2006
are semi-final.

11

Regional accounts represent the version of national accounts
at regional level and they are in accordance with the
methodological rules of the ESA 1995. According to the
nomenclature of territorial units for statistics of EU (NUTS), the
region corresponds to the level 2. In Romania the compilations of
regional gross domestic product (RGDP) are made for the eight
development regions and for extra-regions. In Romania case, extraregions refer to the continental platform from the Black Sea and
territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from
abroad). The regionalisation of indicators could be made using the
bottom-up, top-down or mixed methods, the Romanian regional
accounts compilation being based mainly on the top-down
method and, depending on the available data, on the mixed one.
The methods are described below:

431

11

432

Metoda ascendentã („de jos în sus”) presupune a pleca de la
informaþiile relative ale unitãþilor rezidente dintr-o regiune ºi
apoi a le însuma, pânã la obþinerea totalului regional al
agregatului respectiv. Suma valorilor regionale trebuie sã fie
egalã cu valorile naþionale.
Metoda descendentã („de sus în jos”) presupune
repartizarea cifrei naþionale a valorii adãugate brute pe regiuni,
folosind diverse chei de distribuþie, reflectând pe cât posibil
caracteristicile estimate.
Metoda mixtã presupune combinarea celor douã metode
mai sus prezentate în funcþie de datele disponibile ºi fiabile la
nivel regional.

Bottom-up method considers as starting point the
information related to units located in a certain region and their
summing-up, thus obtaining the regional total of the respective
aggregate. The sum of regional values is to be equal to national
values.
Top-down method means a breakdown of national gross
value added figure by regions, using various conversion keys,
reflecting as far as possible the estimated characteristics.

DEFINIÞII

DEFINITIONS

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanþare reprezintã
soldul contului de capital ºi aratã suma netã a resurselor pe care
economia totalã le pune la dispoziþia restului lumii (dacã este
pozitivã) sau pe care le primeºte de la restul lumii (dacã este
negativã).
Cheltuiala pentru consum final acoperã cheltuielile
efectuate de cãtre un sector pentru achiziþionarea de bunuri ºi
servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile
individuale sau colective ale membrilor colectivitãþii. Cheltuiala
pentru consumul final poate fi efectuatã pe teritoriul economic
sau în restul lumii.
Cheltuiala pentru consum final al administraþiilor
publice cuprinde douã categorii de cheltuieli:
– valoarea bunurilor ºi serviciilor produse de administraþiile
publice în alte scopuri decât formarea de capital pentru sine
sau vânzare;
– cheltuielile pe care administraþiile publice le consacrã
cumpãrãrii de bunuri ºi servicii produse de cãtre
producãtorii de bunuri ºi servicii destinate pieþei în vederea
furnizãrii lor, fãrã prelucrare, gospodãriilor populaþiei cu
titlu de transferuri sociale în naturã.
Cheltuiala pentru consum final al gospodãriilor
populaþiei acoperã cheltuielile pentru achiziþionarea de bunuri
ºi servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile
individuale ale membrilor acestora.
Cheltuiala pentru consum final al instituþiilor fãrã scop
lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei cuprinde
cheltuielile pe care aceste instituþii le consacrã achiziþionãrii de
bunuri ºi servicii produse de cãtre producãtorii de bunuri ºi
servicii destinate pieþei în vederea furnizãrii lor, fãrã prelucrãri,
gospodãriilor populaþiei cu titlu de transferuri sociale în naturã.
Consumul final colectiv efectiv al administraþiilor
publice cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al
administraþiilor publice (servicii publice generale, apãrare
naþionalã ºi securitatea teritoriului, menþinerea ordinii ºi
securitãþii publice, activitãþi legislative ºi de reglementare,
cercetare ºi dezvoltare etc.)

Net lending (+) or net borrowing (-) is the balancing item of
the capital account and shows the resources that the nation puts at
the disposal of the rest of world or that it receives from the rest of
the world (in case a borrowing occurs).

Mixed method means a combination of the above two
methods, depending on the available data, reliable at regional
level.

Final consumption expenditure consists of expenditure
incurred by resident institutional units for the purchase of goods
and services that are used for directly meeting of individual needs or
the collective needs of the community members. Final consumption
expenditure may take place on the domestic economic territory or
abroad.
Final consumption expenditure of government includes
two categories of expenditure:
- the value of the goods and services produced by general
government itself for other purpose than own-account capital
formation or sale;
- purchases by general government of goods and services
produced by market producers that are supplied to households
without any transformation as social transfers in kind.

Household final consumption expenditure covers the
expenditure for purchasing goods and services to directly meet the
individual needs of resident household members.
Final consumption expenditure of non-profit institutions
serving households (NPISHs) includes expenditure by NPISHs on
goods or services produced by market producers that are supplied without any transformation – to households for their consumption
as social transfers in kind.
Government’s actual collective final consumption
comprises government expenditure for collective consumption
(management and regulation of society, security and defence, the
maintenance of law and order, legislation and regulation, research
and development a.s.o ).

Consumul final individual efectiv al gospodãriilor
populaþiei cuprinde: cheltuielile gospodãriilor populaþiei
pentru cumpãrarea de bunuri ºi servicii în scopul satisfacerii
nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al
administraþiilor publice (învãþãmânt, sãnãtate, securitate socialã
ºi acþiuni sociale, culturã, sport, activitãþi recreative, colectarea
de deºeuri menajere) ºi cheltuiala pentru consum individual al
instituþiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor.
Consumul final efectiv cuprinde bunurile ºi serviciile
achiziþionate de cãtre unitãþile instituþionale rezidente pentru
satisfacerea directã a nevoilor umane, atât individuale cât ºi
colective.
Consumul intermediar reprezintã valoarea bunurilor ºi
serviciilor, excluzând activele fixe, utilizate ca intrãri în cursul
producþiei ºi care sunt fie transformate, fie consumate în
totalitate în timpul procesului de producþie.
Cotizaþiile sociale în sarcina patronilor pot fi efective sau
imputate.
Cotizaþiile sociale efective în sarcina patronilor cuprind
vãrsãmintele pe care aceºtia le efectueazã, în beneficiul
salariaþilor lor, cãtre organismele de asigurare.
Cotizaþiile sociale imputate în sarcina patronilor
reprezintã contravaloarea prestaþiilor sociale furnizate direct de
patroni salariaþilor lor, foºtilor salariaþi ºi altora care au acest
drept, fãrã sã fi recurs în acest scop la o societate de asigurãri sau
la un fond de pensii autonom sau la constituirea unui fond
specific sau unei rezerve distincte.
Economia brutã reprezintã soldul contului de utilizare a
venitului disponibil ºi mãsoarã partea de venit disponibil brut
care nu este destinatã cheltuielii pentru consum final.
Economia neobservatã reprezintã totalul activitãþilor
economice care sunt ascunse observaþiilor statistice.
Excedentul brut de exploatare este soldul contului de
exploatare ºi reprezintã ceea ce rãmâne din valoarea adãugatã
creatã în procesul de producþie dupã remunerarea salariaþilor ºi
plata impozitelor pe producþie.
Exporturile de bunuri ºi servicii reprezintã ansamblul de
bunuri ºi servicii furnizate de rezidenþii României cãtre
nerezidenþi prin intermediul vânzãrilor, trocului, donaþiilor sau
transferurilor.
Formarea brutã de capital fix reprezintã valoarea
bunurilor durabile (active corporale ºi necorporale), destinate
altor scopuri decât cele militare, achiziþionate de unitãþile
producãtoare rezidente cu scopul de a fi utilizate timp de cel
puþin un an în procesul de producþie, precum ºi valoarea
serviciilor încorporate în bunurile de capital fix.
Importurile de bunuri ºi servicii reprezintã ansamblul
bunurilor ºi serviciilor furnizate de nerezidenþi cãtre rezidenþii
României prin intermediul vânzãrilor, trocului, donaþiilor sau
transferurilor.

Households actual individual final consumption consists of
households expenditure on purchasing goods and services in order
to directly meet the individual needs of resident households
members, government expenditure for individual consumption
(education, health, social security, and welfare, culture, sport,
recreation, collection of households refuse) and NPISH expenditure
for individual consumption.
Actual final consumption consists of the goods or services
that are purchased by resident institutional units for directly
meeting of human needs, whether individual or collective.
Intermediate consumption consists of the value of the goods
and services, excluding fixed assets, consumed as inputs in a
process of production that are either transformed or entirely
consumed within the production process.
Employer’s social contributions may be actual and
imputed.
Employer’s actual social contributions consist of the
payments made by employers for the benefit of their employees, to
insurance bodies.
Employer’s imputed social contributions represent the
counterpart to social benefits paid directly by employers to their
employees or former employees and other eligible persons without
involving an insurance enterprise or autonomous pension fund and
without creating special fund or segregated reserve for the purpose.
Gross savings represent the balancing item of the use of
disposable income account and it measures the part of gross
disposable income that is not intended to final consumption
expenditure.
Non-observed economy represents the total of economic
activities hidden to statistical observations.
Gross operating surplus is the balancing item of operating
surplus account and it corresponds to the value added after
deducting compensation of employees and the taxes on
production.
Exports of goods and services consist of transactions in
goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to
non-residents of Romania.

11

Gross fixed capital formation represents the value of the
durable goods (tangible and intangible assets) for non-military
purposes, purchased by the resident producing units to be used at
least one year in the production process, as well as the value of
services incorporated in fixed capital goods.
Imports of goods and services consist of transactions in
goods and services (purchases, barter, gifts or grants) from nonresidents to residents of Romania.

433

11

434

Impozitele curente pe venit, patrimoniu etc. cuprind
toate vãrsãmintele obligatorii, fãrã contrapartidã, în bani sau în
naturã, prelevate în mod periodic de administraþiile publice ºi de
restul lumii asupra venitului ºi patrimoniului unitãþilor
instituþionale, cât ºi anumite impozite periodice, care nu sunt
percepute nici asupra venitului, nici a patrimoniului.
Impozitele pe producþie ºi importuri sunt vãrsãminte
obligatorii fãrã contrapartidã, în bani sau în naturã, prelevate de
administraþiile publice sau de instituþiile Uniunii Europene. Ele se
descompun în:
– impozite pe produse (impozite datorate pe unitatea de bun
sau de serviciu produs sau schimbat);
– alte impozite pe producþie (impozite pe care întreprinderile
le suportã ca urmare a activitãþii lor de producþie,
independent de cantitatea sau valoarea bunurilor ºi
serviciilor vândute sau schimbate).
Prestaþiile sociale cuprind transferurile în naturã sau
numerar atribuite persoanelor pentru acoperirea unor riscuri sau
nevoi ca: boalã, bãtrâneþe, deces, invaliditate, ºomaj, accidente
de muncã, boli profesionale. Ele cuprind de asemenea alocaþiile
pentru copii ºi ajutoare pentru unele categorii de familii.
Producþia este o activitate socialmente organizatã pentru a
realiza bunuri ºi servicii în cursul unei perioade date.
Producþia de bunuri ºi servicii destinate pieþei reprezintã
producþia vândutã sau destinatã vânzãrii pe piaþã la un preþ
semnificativ din punct de vedere economic. Prin convenþie,
conform conturilor naþionale toate bunurile sunt considerate
destinate pieþei. Serviciile destinate pieþei reprezintã acele
servicii care pot face obiectul cumpãrãrii pe piaþã ºi care sunt
realizate de o unitate economicã ale cãrei resurse provin, în cea
mai mare parte, din vânzarea producþiei realizate.
Producþia pentru consumul final propriu cuprinde
bunurile sau serviciile pe care o unitate instituþionalã le produce
ºi le pãstreazã, fie în scopul consumului final, fie în scopul
formãrii brute de capital fix (numai gospodãriile populaþiei pot
pãstra produse în scopul consumului final propriu, ca de
exemplu produsele agricole conservate de agricultori; în schimb
toate sectoarele pot pãstra produsele în scopul formãrii brute de
capital fix pentru sine, cum ar fi: maºini, unelte fabricate de cãtre
întreprinderi, locuinþe construite de cãtre populaþie,
construcþiile pentru sine efectuate de întreprinderi).
Producþia non-piaþã constã în producþia administraþiilor
publice ºi instituþiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor
populaþiei furnizatã altor unitãþi instituþionale, fie cu titlu gratuit,
fie la un preþ nesemnificativ din punct de vedere economic.
Ramura de activitate reprezintã o grupare de unitãþi cu
producþie omogenã (ce grupeazã unitãþile cu activitate
economicã localã). Aceste unitãþi se caracterizeazã printr-o
activitate unicã ºi anume prin intrãri de produse ºi servicii, prin
procese de producþie ºi ieºiri cu produse omogene.
Remunerarea salariaþilor este definitã, în contabilitatea
naþionalã, din punct de vedere al angajatorului ºi reprezintã
costul forþei de muncã cuprinzând nu numai salariile declarate,
precum ºi toate formele de remunerare directã ºi indirectã.

Current taxes on income, wealth a.s.o. cover all compulsory,
unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by
general government and by the rest of the world on the income and
wealth of institutional units, and some periodic taxes which are
assessed neither on the income, nor the wealth.
Taxes on production and imports cover all compulsory,
unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by
general government and by the European Union units. Taxes on
production and imports are divided into:
– taxes on products (due taxes on goods or services unit
produced or transformed);
– other taxes on production (taxes paid by enterprises as a result
of production activity independent of the amount or value of
goods and services sold or transformed).
Social benefits comprise all current transfers in kind or in cash,
provided to individuals in order to cover certain risks or needs such
as: sickness, old age, death, disability, unemployment, work injury,
occupational disease. They comprise also allowances for children
and for certain family categories assistance.
Production is an activity organized within the society in order
to produce goods and services during a given period.
Market production of goods and services is the output sold
at prices that are economically significant or intended to be sold on
the market. By convention and according to national accounts
rules, all the goods are considered to be sold on the market. The
output of market services covers all services which could be
purchased on the market and are produced by an economic unit
whose resources are mainly covered by revenue from sales of their
own output.
Output for own final use covers goods or services that are
retained either for final consumption by the institutional unit or for
gross fixed capital formation. Only households can produce and
retain output for own final consumption, for example, agricultural
goods produced and consumed by members of the same
household. Goods or services used for own gross fixed capital
formation can be produced by any kind of enterprise. They include,
for example, machine tools produced for their own use by
enterprises, dwellings or extensions to dwellings produced by
households.
Other non-market output consists of goods and individual or
collective services produced by general government and NPISHs
that are supplied free, or at prices that are not economically
significant, to other units.
The industry represents a grouping of units with
homogeneous production (formed by local kind of activity units).
These units are characterised by unique activity i.e inputs of
products and services, by production processes and outputs of
homogeneous products.
Compensation of employees is defined in national
accountancy, from the employer standpoint and represents the
labour force cost, comprising not only stated salaries, but all forms
of direct and indirect compensation.

Salariile nete primite reprezintã sumele primite de
angajaþi în contrapartida muncii depuse (inclusiv prime, sporuri,
avantaje în naturã), din care se scad cotizaþiile sociale în sarcina
salariaþilor, precum ºi impozitul pe venit.
Subvenþiile sunt transferuri curente fãrã contrapartidã pe
care administraþiile publice sau instituþiile Uniunii Europene le
varsã producãtorilor rezidenþi în scopul influenþãrii nivelurilor lor
de producþie, preþurilor lor sau remunerãrii factorilor de
producþie.
Existã douã categorii de subvenþii:
– subvenþii pe produse (sumele vãrsate pe unitatea de bun
sau serviciu produsã sau importatã);
– alte subvenþii pe producþie (sumele de care pot beneficia
unitãþile producãtoare rezidente, în funcþie de activitãþile lor
de producþie).
Unitatea instituþionalã reprezintã centrul elementar de
decizie economicã caracterizat prin unicitate de comportament,
cu autonomie de decizie în exercitarea funcþiei sale principale ºi
care dispune de o contabilitate completã.
Valoarea adãugatã brutã este soldul contului de producþie
reprezentând valoarea nou creatã în procesul de producþie.
Variaþia stocurilor este mãsuratã prin valoarea intrãrilor în
stoc, diminuatã cu valoarea ieºirilor din stoc ºi cu eventualele
pierderi curente ale stocurilor datorate deteriorãrilor fizice,
pagubelor accidentale sau furturilor. Stocurile reprezintã
bunurile, altele decât cele de capital fix, deþinute la un moment
dat de unitãþile de producþie.
Venitul disponibil brut este soldul contului de venit ºi
mãsoarã partea din valoarea creatã de care dispune naþiunea,
pentru consum final ºi economie brutã.
Veniturile fiscale sunt vãrsãminte obligatorii cãtre
administraþiile publice sub forma impozitelor pe producþie ºi
importuri, a impozitelor pe venit ºi patrimoniu ºi a impozitului
pe capital.
Veniturile nete din proprietate ale întreprinderii
reprezintã veniturile încasate de întreprinderi sub forma
dobânzilor, a rentelor asupra terenurilor ºi activelor nemateriale
închiriate pentru exploatare, a dividendelor ºi a altor venituri
încasate, din care se scad veniturile de aceeaºi naturã plãtite de
întreprindere altor unitãþi (sectoare, societãþi etc).

Net salaries received include the amounts received directly by
the employees in return for their work (including bonuses,
enhanced rates of pay, payments in kind) after deducting the social
compulsory contributions of employees and tax on income.
Subsidies are current unrequited payments which general
government or the institutions of the European Union make to
resident producers, with the objective of influencing their levels of
production, their prices or the remuneration of the production
factors.
Subsidies are classified into:
– subsidies on products (subsidies payable per unit of goods or
services produced or imported);
– other subsidies on production (amounts which resident
producer units may receive depending on their producing
activities).
Institutional unit is an elementary economic decision-making
center characterized by uniqueness of behavior, decision-making
autonomy in the exercise of its principal function and which keeps
(or can compile at request) a complete set of accounts.
Gross value added is the balancing item of the production
account and measures the value newly created within the
production process.
Change in inventories are measured by the value of the
inventories less the value of withdrawals and the value of any
recurrent losses of goods held in inventories due to physical
deterioration, or accidental damage or pilfering. Inventories
include all goods, other than fixed capital goods, held at a given
moment in time by producer units.
Gross disposable income is the balancing item of the income
account and measures the part of the created value at the nation’s
disposal intended for final consumption and gross saving.
Fiscal revenues represent compulsory payments to general
government taking the form of taxes on production and import,
taxes on income and wealth and the taxes on capital.
Net property and entrepreneurial income covers the
income of an enterprise which takes the form of interests, rents on
land and intangible assets, rented for production purposes,
dividends and other income, after deducting the income of the
same nature paid by the enterprise to other units (sectors,
companies a.s.o).

11

435

VARIAÞIA CREªTERII PRODUSULUI INTERN BRUT
GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH VARIATION

11.G1

%

anul precendent = 100 / previous year = 100

110

105,7

103,9

105
100
95

108,5

107,1
103,9

102,1

105,2
105,1

98,8

101,5

107,9

104,2

94,4

90

91,2

85

95,2

93,9

87,1

Notã: Datele pentru anii 2004 ºi 2005 sunt definitive, iar cele pentru anul 2006 sunt semidefinitive. / Note: The data for 2004 and 2005 are final
and those for 2006 are semi-final.

PONDEREA SECTORULUI PRIVAT ÎN PRODUSUL INTERN BRUT
WEIGHT OF PRIVATE SECTOR IN GROSS DOMESTIC PRODUCT

11.G2

%

80

11

70

68,0

69,4

67,7

71,5

70,1

71,8

2004

2005

2006

60
50
40
30
20
10
0
2001

436

2002

2003

Notã: Datele pentru anii 2004 ºi 2005 sunt definitive, iar cele pentru anul 2006 sunt semidefinitive. / Note: The data for 2004 and 2005 are final
and those for 2006 are semi-final.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

80

11.1 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1999

187,2

416,1

1147,4

4204,3

9895,1

14266,9

20946,3

45516,7

53745,4

53753,8

72776,0

-0,1

-0,2

0,5

1,5

2,5

2,4

2,9

16,1

18,4

19,1

29,2

347,6

834,6

2311,0

6781,4

18018,3

23711,3

36181,5

78093,8

103053,7

98212,8

135343,8

Construcţii
Construction

46,0

96,1

290,1

1040,0

3251,3

4755,1

7067,4

13230,0

18731,4

19029,2

27376,7

Comerţ
Trade

41,7

254,4

728,7

1695,1

3385,8

6242,5

9972,6

22789,2

40789,7

40902,1

60913,2

Hoteluri si restaurante
Hotels and restaurants

11,5

42,1

130,8

362,6

690,0

1327,7

2749,7

5978,3

8704,6

9501,1

13685,6

Transport, depozitare şi comunicaţii
Transport, storage and communications

49,4

147,1

514,3

2014,6

4354,0

5576,6

9804,7

22665,3

34471,5

35527,0

54289,2

Intermedieri financiare
Financial intermediations

23,2

57,9

322,2

1014,5

2375,7

3588,1

3243,1

4298,7

6529,1

6622,6

9499,9

37,9

85,9

260,8

839,5

2158,0

3452,6

5871,1

25860,1

42971,0

42454,2

69557,0

Administraţie publică şi apărare
Public administration and defence

23,9

68,1

203,3

620,2

1611,1

2691,8

3355,2

6763,3

13222,1

12833,7

18275,3

Învăţământ
Education

22,3

61,3

159,8

491,6

1260,1

1853,9

2776,5

5152,7

9975,1

10016,3

16343,1

Sănătate şi asistenţă socială
Health and social assistance

17,4

49,9

127,3

361,8

943,5

1304,6

2105,9

3709,4

7916,6

8240,4

10792,7

-19,9

-47,2

-281,0

-847,9

-1990,7

-2175,0

-2222,7

-1256,0

-5522,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5564,7

-8406,6

Valoare adăugată brută
Gross value added

788,1

2066,1

5915,2

18579,2

45954,7

66598,5

101854,2

232817,6

334606,1

331547,6

480475,1

Impozite pe produs 3)
Taxes on product 3 )

102,0

193,2

484,8

1857,5

3848,2

5579,4

7458,7

18569,1

32952,2

39806,6

61605,7

1,6

24,7

86,9

303,5

648,9

1189,0

1852,3

3808,2

5741,4

5859,4

7242,5

Subvenţii pe produs
Subsidies on product

-33,8

-80,1

-457,7

-704,5

-678,6

-1231,4

-2245,6

-2269,2

-2105,9

-3415,4

-3593,1

Produs intern brut
Gross domestic product

857,9

2203,9

6029,2

20035,7

49773,2

72135,5

108919,6

252925,7

371193,8

373798,2

545730,2

37,0

95,1

264,6

880,5

2189,7

3180,4

4817,8

11218,2

16495,4

16611,2

24300,0

16,4

23,6

26,4

34,8

38,9

45,3

54,9

60,6

62,0

61,4

63,7

369795,4

539357,7

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură
Fishery and pisciculture
Industrie1)
Industry 1)

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi
de servicii prestate în principal întreprinderilor
Real estate transactions, renting and service
activities mainly rendered to enterprises

Ajustare pentru producţia imputată de
servicii bancare (PISB)
Adjustment for imputed output
of banking services (IOBS)
Servicii de intermediere financiară
indirect măsurate (SIFIM) 2)
Financial intermediation services
indirectly measured (FISIM) 2)

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Import duties

Produs intern brut pe locuitor ( mii lei )
Gross domestic product per inhabitant (ROL thou)
Ponderea sectorului privat în
produsul intern brut ( % )
Weight of private sector in gross
domestic product ( % )
Venit naţional brut
Gross national income
1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industries and by institutional sectors.
3)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
2)

11.1 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES - continued
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8898,5

15612,9

17301,2

22835,2

31030,1

24277,9

26898,2

3,0

5,0

6,4

14,0

13,8

13,8

15,8

Industrie 1)
Industry 1)

21948,0

32304,7

42609,8

49489,7

60794,9

71009,8

83612,3

Construcţii
Construction

3928,7

6233,4

8788,9

11483,1

14648,7

18468,4

25607,1

Comerţ
Trade

8236,4

10664,1

13033,4

16806,9

22349,8

28132,6

36510,2

Hoteluri şi restaurante
Hotels and restaurants

1904,2

2459,0

3233,8

3735,6

4469,0

6028,4

7325,7

Transport, depozitare şi comunicaţii
Transport, storage and communications

8035,3

11681,3

14670,8

19310,6

24205,0

28116,9

33455,5

Intermedieri financiare
Financial intermediations

1236,4

2300,6

3524,4

3654,9

5578,4

5826,4

6396,6

10437,9

15655,4

21137,6

24627,8

30036,1

38745,8

47168,3

Administraţie publică şi apărare
Public administration and defence

3460,0

4248,7

5804,8

12816,4

12610,7

16282,6

16393,5

Învăţământ
Education

2326,0

3108,8

4210,2

6020,9

8138,4

9739,3

11717,3

Sănătate şi asistenţă socială
Health and social assistance

1576,5

1808,3

2978,9

4606,7

6101,0

7860,9

9054,2

-858,4

-1798,5

-1681,0

-

-

-

-

71132,5

104283,7

135619,2

175401,8

219975,9

254502,8

304154,7

8806,3

12185,8

15769,5

22072,0

26278,2

33715,4

39506,9

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Import duties

905,2

903,8

936,1

1329,7

1632,5

2047,8

2443,4

Subvenţii pe produs
Subsidies on product

-466,7

-604,6

-849,7

-1238,7

-1417,8

-2089,9

-1569,5

80377,3

116768,7

151475,1

197564,8

246468,8

288176,1

344535,5

3582,6

5210,9

6950,1

9090,3

11372,0

13326,8

15962,3

65,6

68,0

69,4

67,7

71,5

70,1

71,8

79784,6

115953,5

149958,2

193067,6

236194,2

279685,3

333097,0

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură
Fishery and pisciculture

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi
de servicii prestate în principal întreprinderilor
Real estate transactions, renting and service
activities mainly rendered to enterprises

Servicii de intermediere financiară
indirect măsurate (SIFIM) 2)
Financial intermediation services
indirectly measured (FISIM) 2)
Valoare adăugată brută
Gross value added
Impozite pe produs 3)
Taxes on product 3)

Produs intern brut (PIB)
Gross domestic product (GDP)
Produs intern brut pe locuitor - lei
Gross domestic product
per inhabitant
Ponderea sectorului privat în
produsul intern brut (%)
Weight of private sector
in gross domestic product (%)
Venit naţional brut
Gross national income
1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
2)

11.2 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES
1990 = 100

2000=100

1998=100

Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

87,7

76,3

86,7

89,2

93,4

89,5

88,3

79,1

103,3

84,6

128,1

119,5

125,7

149,2

123,3

127,4

186,5

-

-

-

-

-

-

-

100,7

82,6

104,9

100,6

113,7

102,0

103,5

107,2

Industrie 1)
Industry 1)

87,2

75,2

76,0

78,6

83,0

88,7

81,6

77,3

98,5

104,3

104,4

109,7

114,5

121,8

125,0

133,7

Construcţii
Construction

80,6

76,1

94,9

120,8

128,9

129,9

104,9 100,2

97,7

103,9

111,1

119,5

127,9

139,6

153,5

191,4

Comerţ
Trade

74,5

67,5

62,7

64,8

77,0

82,5

74,9

80,6

101,2

103,2

101,6

105,4

121,5

138,4

161,0

189,8

Hoteluri si restaurante
Hotels and restaurants

74,1

68,7

54,4

43,5

59,2

81,3

67,9

61,6

96,6

94,2

101,0

108,6

110,8

119,9

132,8

144,3

Transport, depozitare şi comunicaţii
Transport, storage and communications

91,2

87,6

90,0

90,7

92,2

98,0

88,7

79,9

96,8

101,3

103,7

109,0

118,2

131,7

141,0

152,5

Intermedieri financiare
Financial intermediations

99,7 139,3

140

142,3

144,3

123,7

95,8

97,6

100,6

102,7

132,0

142,2

132,8

170,4

174,8

177,3

98,2 117,0

114,7

122,4

136,0

156,3

145,6 145,5

103,8

111,1

110,7

120,3

123,0

130,4

142,1

158,0

92,0 101,9

103,9

113,9

119,0

110,5

106,9 103,3

95,9

114,8

90,8

98,5

104,3

88,5

97,1

81,4

116,5 115,6

119,6

120,0

124,2

136,6

123,8 123,3

103,7

108,5

97,3

101,4

102,4

110,5

112,4

114,4

105,2 121,7

81,0

89,3

84,1

104,9

99,8

106,1

110,2

111,7

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură
Fishery and pisciculture

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi
de servicii prestate în principal întreprinderilor
Real estate transactions, renting and service
activities mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare
Public administration and defence
Învăţământ
Education
Sănătate şi asistenţă socială
Health and social assistance

98,0

95,2

97,3

106,2

109,1

119,4

Valoare adăugată brută
Gross value added

88,2

80,3

83,0

86,5

92,4

96,0

89,0

84,2

99,5

101,7

106,7

112,1

117,7

127,6

132,2

142,7

Impozite pe produs 2)
Taxes on product 2)

77,1

69,0

66,0

62,1

68,0

71,6

67,6

61,9

94,2

96,2

100,6

106,6

114,2

123,8

133,8

139,8

102,8 109,8

102,8

117,7

129,7

138,8

137,8 165,0

91,1

86,8

87,4

88,4

105,1

118,3

135,3

153,7

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Import duties
Subvenţii pe produs
Subsidies on product

84,6

73,3

85,4

77,6

77,1

85,4

38,6

17,9

94,3

90,1

115,2

123,8

153,1

150,4

150,8

106,6

Produs intern brut (PIB)
Gross domestic product (GDP)

87,1

79,4

80,6

83,8

89,8

93,4

87,7

83,5

98,8

101,0

105,7

111,2

117,0

126,9

132,2

142,5

Produs intern brut pe locuitor
Gross domestic product per inhabitant

87,2

80,9

82,3

85,6

91,9

95,8

90,2

86,1

99,0

101,3

105,9

114,4

120,7

131,3

137,1

148,2

1)
2)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
Inclusiv TVA. / Including VAT.

11.3 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1999

857,9

2203,9

6029,2

20035,7

49773,2

72135,5

108919,6

252925,7

371193,8

373798,2

545730,2

Consumul final
Final consumption

679,5

1672,5

4642,5

15235,8

38452,4

58662,4

89939,4

218619,8

334672,4

337468,6

484361,5

Consumul final al gospodăriilor populaţiei
Final consumption of households

557,7

1323,7

3750,8

12670,3

31442,0

48545,1

75288,8

186238,2

278626,2

-

-

Consumul final al administraţiei publice
Final consumption of general government

114,3

333,9

861,1

2473,2

6851,8

9877,0

14273,9

30999,8

52740,9

-

-

7,5

14,9

30,6

92,3

158,6

240,3

376,7

1381,8

3305,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

310922,7

453308,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26545,9

31053,5

169,8

317,0

1156,8

3583,7

10095,7

15424,9

24998,5

53540,1

68111,6

67919,9

96630,4

Variaţia stocurilor
Change in inventories

89,7

301,1

736,7

2212,2

2252,6

2085,1

3161,4

-1368,7

-1586,4

-1586,4

-8889,9

Exportul net 1)
Net export 1)

-81,1

-86,7

-506,8

-996,0

-1027,5

-4036,9

-9179,7

-17865,5

-30003,8

-30003,9

-26371,8

Produsul intern brut
Gross domestic product

Consumul final al
administraţiei private
Final consumption of private non-profit
institutions serving households
Consumul final individual efectiv
al gospodăriilor populaţiei
Households actual individual
final consumption
Consumul final colectiv efectiv
al administraţiilor publice
Government's actual collective
final consumption
Formarea brută de capital fix
Gross fixed capital formation

1)

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

Export-Import. / Exports-Imports.

11.3 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI - continuare
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES - continued
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Produsul intern brut
Gross domestic product

80377,3

116768,7

151475,1

197564,8

246468,8

288176,1

344535,5

Consumul final efectiv
Actual final consumption

69253,3

99473,7

127269,2

169233,4

210155,2

252282,4

294752,7

63459,0

91718,6

116940,4

149259,0

191050,3

226947,0

268586,3

5794,3

7755,1

10328,8

19974,4

19104,9

25335,4

26166,4

15194,7

24115,4

32283,6

42293,0

53850,3

66503,8

88272,0

454,4

2229,5

556,1

873,8

4792,8

-1240,0

3013,6

-4525,1

-9049,9

-8633,8

-14835,4

-22329,5

-29370,1

-41502,8

Consumul final individual efectiv
al gospodăriilor populaţiei
Households actual individual
final consumption
Consumul final colectiv efectiv
al administraţiilor publice
Government's actual collective
final consumption
Formarea brută de capital fix
Gross fixed capital formation
Variaţia stocurilor
Change in inventories
Exportul net 1)
Net export 1)
1)

Export-Import. / Exports-Imports.

11.4 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES
1990 = 100

1998 = 100

2000=100

Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

87,1

79,4

80,6

83,8

89,8

93,4

87,7

83,5

98,8

101,0

105,7

111,2

117,0

126,9

132,2

142,5

Consumul final efectiv
Actual final consumption

88,2

83,3

84,3

87,5

97,0

103,7

99,3

100,4

97,5

98,9

106,3

111,4

120,7

132,9

145,7

159,2

Consumul final al gospodăriilor populaţiei
Final consumption of households

83,8

77,5

78,2

80,2

90,7

98,0

94,4

94,9

-

-

-

-

-

-

-

Consumul final al administraţiei publice
Final consumption of general government

110,6

113,0

116,0

128,8

130,1

132,0

120,9

123,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,9

99,1

106,8

111,9

121,2

136,7

149,5

166,6

-

-

-

-

-

-

-

-

80,9

97,4

99,8

105,9

114,8

104,2

116,5

104,9

68,4

75,9

82,2

99,2

106,1

112,1

114,0

107,5

95,2

100,4

110,1

119,2

129,4

143,8

162,0

193,3

Produsul intern brut
Gross domestic product

Consumul final individual efectiv
al gospodăriilor populaţiei
Households actual individual
final consumption
Consumul final colectiv efectiv
al administraţiilor publice
Government's actual collective
final consumption
Formarea brută de capital fix
Gross fixed capital formation

11.5 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE
ŞI CATEGORII DE UTILIZĂRI
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES
AND CATEGORY OF USES
anul precedent / previous year = 100

RESURSE
Agricultură, vânătoare şi silvicultură

2001

2002

2003

2004

2005

2006

128,1

93,3

105,2

118,7

82,6

103,3

Pescuit şi piscicultură

104,9

95,9

113,1

89,7

101,4

103,6

Fishery and pisciculture

Industrie 1)

104,4

105,1

104,4

106,4

102,6

107,0

Industry

Construcţii

111,1

107,6

107,0

109,1

109,9

124,7

Construction
Trade

1)

Comerţ

101,6

103,8

115,3

113,9

116,4

117,8

Hoteluri şi restaurante

101,0

107,5

102,0

108,2

110,8

108,6

Hotels and restaurants

Transport, depozitare şi
comunicaţii

103,7

105,2

108,4

111,4

107,0

108,2

Transport, storage and
communications

Intermedieri financiare

132,0

107,7

93,4

128,3

102,6

101,4

Financial intermediations

111,2

Real estate transactions, renting
and service activities mainly
rendered to enterprises

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor

110,7

108,6

102,2

Administraţie publică şi apărare

90,8

108,6

Învăţământ

97,3

104,2

Sănătate şi asistenţă socială

84,1
155,8

Servicii de intermediere financiară
indirect măsurate (SIFIM) 2)

106,0

109,0

105,9

84,9

109,6

83,9

101,0

107,9

101,7

101,8

Education

124,7

95,1

106,3

103,9

101,4

Health and social assistance

68,9

119,8

-

-

-

Public administration and defence

Financial intermediation services
indirectly measured (FISIM) 2)

Valoare adăugată brută

106,7

105,1

105,0

108,4

103,6

108,0

Gross value added

Impozite pe produs 3)

100,6

105,9

107,1

108,4

108,1

104,5

Taxes on product

87,4

101,2

118,9

112,5

114,4

113,6

Import duties

Subvenţii pe produs

115,2

107,5

123,7

98,2

100,2

70,7

PRODUS INTERN BRUT (PIB)

105,7

105,1

105,2

108,5

104,2

107,9

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

Produs intern brut
pe locuitor

105,9

108,1

105,5

108,8

104,4

108,1

Gross domestic product
per inhabitant

Drepturi asupra importurilor
(taxe vamale)

UTILIZĂRI
Consumul final efectiv
Consumul final individual efectiv
al gospodăriilor populaţiei
Consumul final colectiv efectiv
al administraţiilor publice
Formarea brută de capital fix

3)

Subsidies on product

USES
106,3

104,9

108,3

110,2

109,6

109,3

106,8

104,8

108,3

112,8

109,4

111,4

99,8

106,0

108,5

90,7

111,8

90,1

110,1

108,2

108,6

111,1

112,7

119,3

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.

2)

Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.

2)

Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
Inclusiv TVA. / Including VAT.

3)

RESOURCES
Agriculture, hunting and sylviculture

Actual final consumption
Households actual individual
final consumption
Government's actual collective
final consumption
Gross fixed capital formation

11.6 AGREGATE MACROECONOMICE ALE SECTOARELOR INSTITUŢIONALE
MACROECONOMIC AGGREGATES, BY INSTITUTIONAL SECTOR
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1999

788,1

2066,1

5915,2

18579,2

45954,7

66598,5

101854,2

232817,6

334606,1

331547,6

480475,1

564,5

1462,0

4009,1

11941,6

28286,0

38275,7

59964,6

128087,6

198433,7

196683,3

273112,2

140,6
23,2

384,1
57,9

1314,2
322,2

4834,3
1014,5

12943,8
2375,7

20629,8
3582,4

32079,1
3235,2

84532,6
4298,7

100187,8
6529,1

100022,8
6615,0

156498,2
12184,9

74,7
5,0

198,0
11,3

526,7
24,0

1571,3
65,4

4212,4
127,5

6103,1
182,5

8552,9
245,1

16460,2
694,5

32779,8
2198,2

32658,6
-

43462,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1132,6

3624,1

-19,9

-47,2

-281,0

-847,9

-1990,7

-2175,0

-2222,7

-1256,0

-5522,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5564,7

-8406,6

349,7

1028,8

3324,2

10466,1

27462,7

38563,5

59519,3

153368,2

192969,3

180724,8

284587,6

204,9

657,0

2054,1

5733,2

14863,1

17631,0

28360,6

69175,8

98764,4

87024,4

134989,4

138,8
20,7

365,5
48,5

1260,9
283,1

4705,7
863,2

12646,0
1913,3

20155,3
2887,3

31314,3
1951,3

84147,7
961,6

97208,5
1848,4

97043,5
1673,8

152103,6
3794,5

5,0
0,2

5,0
-

7,1
-

11,7
0,2

30,0
1,0

44,9
20,0

100,0
15,8

325,0
14,1

630,7
39,8

630,7
-

1878,1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-82,9

228,6

-19,9

-47,2

-281,0

-847,9

-1990,7

-2175,0

-2222,7

-1256,0

-5522,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5564,7

-8406,6

865,2

2264,7

6120,2

20623,2

50870,0

73004,9

109882,5

254759,9

373935,4

376544,8

562841,8

119,7

476,5

1151,1

3132,8

7355,8

6205,2

11513,2

26207,7

36766,4

52831,8

71348,0

588,1

1345,5

3883,7

13197,5

33909,3

52545,9

79647,7

188462,1

280348,4

257927,2

397054,8

15,8

38,7

216,7

616,1

748,7

2319,6

2127,6

6856,6

2992,7

3118,1

289,2

133,1
8,5

384,8
19,2

815,7
53,0

3519,4
157,4

8605,6
250,6

11516,9
417,3

15742,7
851,3

31100,8
2132,7

49801,7
4026,2

59498,9
-

91820,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3168,8

2329,8

679,5
557,7
114,3
7,5

1672,5
1323,7
333,9
14,9

4642,5
3750,8
861,1
30,6

15235,8
12670,3
2473,2
92,3

38452,4
31442,0
6851,8
158,6

58662,4
48545,1
9877,0
240,3

89939,4
75288,8
14273,9
376,7

218619,8
186238,2
30999,8
1381,8

334672,4
278626,2
52740,9
3305,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337468,6
310922,7
26545,9

484361,5
453308,0
31053,5

Economia brută / Gross saving
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households

185,7
119,7

592,1
476,5

1477,7
1151,1

5387,4
3132,8

12417,6
7355,8

14342,5
6205,2

19943,1
11513,2

36140,1
26207,7

39263,0
36766,4

39076,2
52831,8

78480,3
71348,0

30,4

21,7

132,9

527,2

2467,3

4000,8

4358,9

2223,9

1722,2

-21976,0

-2230,5

15,8

38,7

216,7

616,1

748,7

2319,6

2127,6

6856,6

2992,7

3118,1

289,2

18,8
1,0

50,9
4,3

-45,4
22,4

1046,2
65,1

1753,8
92,0

1639,9
177,0

1468,8
474,6

101,0
750,9

-2939,2
720,9

5172,2
-

12780,4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-69,9

-3706,8

Formarea brută de capital fix
Gross fixed capital formation
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households

169,8

317,0

1156,8

3583,7

10095,7

15424,9

24998,5

53540,1

68111,6

67919,9

96630,4

154,3

233,9

912,5

2829,8

7764,6

11369,7

16641,6

44911,1

49745,7

49373,1

66748,1

10,8

82,8

134,9

232,6

1093,3

1831,6

5432,2

3516,0

4916,1

4916,1

8499,3

0,2

2,6

18,2

113,2

399,7

641,9

629,6

945,9

5985,3

6081,4

8992,7

4,4
0,1

-2,9
0,6

90,1
1,1

401,2
6,9

810,2
27,9

1514,6
67,1

2156,9
138,2

4006,5
160,6

6949,7
514,8

6972,4
-

11474,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

576,9

915,8

-73,7

-23,9

-409,4

-399,2

98,1

-2586,5

-7667,9

-15577,7

-26806,8

-26801,9

-8483,9

-69,0

-15,1

-353,9

-1275,1

-1969,7

-6478,0

-9688,5

-15663,5

-23447,5

2778,8

-4273,0

7,7

-93,2

-25,2

91,7

2259,4

3939,9

3740,9

556,7

8145,8

-22301,4

2537,5

14,8

-21,9

-78,5

393,0

415,9

1627,9

1447,1

5853,0

-3465,1

-3098,7

-9110,1

-28,1
0,9

102,6
3,7

26,8
21,4

333,0
58,2

-671,6
64,1

-1786,2
109,9

-3503,8
336,4

-6914,2
590,3

-8246,1
206,1

-3876,9
-

5840,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-303,7

-3478,8

Valoarea adăugată brută
Gross value added
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei / Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
Producţia imputată de servicii bancare (PISB)
Imputed output of banking services (IOBS)
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 1)
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 1)
Excedentul brut de exploatare
Gross operating surplus
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei / Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
Producţia imputată de servicii bancare (PISB)
Imputed output of banking services (IOBS)
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM)
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM)
Venitul disponibil brut
Gross disposable income
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
Consumul final / Final consumption
Gospodăriile populaţiei / Households
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Consumul final efectiv / Actual final consumption
Gospodăriile populaţiei / Households
Administraţii publice / General government

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare
Net lending (+) or net borrowing (-)
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice / General government
Administraţia privată
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
1)
1)

Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industries and by institutional sectors.

11.6 AGREGATELE MACROECONOMICE ALE SECTOARELOR INSTITUŢIONALE - continuare
MACROECONOMIC AGGREGATES, BY INSTITUTIONAL SECTOR - continued
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000

2001

2002

2003

2004

2005

71132,5

104283,7

135619,2

175401,8

219975,9

254502,8

39419,1

57122,2

77472,4

97441,9

121512,7

144802,5

22475,6

34306,8

41103,0

46502,8

63810,3

68617,3

2299,1

4111,3

3513,2

3672,7

5551,5

5826,5

7172,0

9883,6

14307,2

26563,0

27146,6

32619,6

625,1

658,3

904,4

1221,4

1954,8

2636,9

-858,4

-1798,5

-1681,0

-

-

-

35666,5

57250,5

75668,2

101621,5

129953,7

142508,6

13849,1

21555,8

34667,8

46240,2

59731,2

68894,0

21232,1

33262,7

38882,7

43505,4

59458,0

63374,6

789,1

2645,7

2002,6

1643,0

2828,7

2527,3

623,5

1421,2

1742,3

10238,7

7167,1

7525,5

31,0

163,6

53,8

-5,8

768,7

187,2

-858,4

-1798,5

-1681,0

-

-

-

81631,7

119199,1

158438,6

202970,6

256482,0

291886,2

6647,5

17252,9

31912,4

33094,4

36463,1

47271,7

58627,2

82493,4

101789,1

116372,8

159014,9

175881,5

569,4

1096,0

1232,1

5926,3

7842,2

5244,4

17340,6

20516,0

26163,0

44058,5

48563,7

60995,4

-1553,0

-2159,2

-2658,0

3518,6

4598,1

2493,2

69253,3

99473,7

127269,2

169233,4

210155,2

252282,4

63459,0

91718,6

116940,4

149259,0

191050,3

226947,0

5794,3

7755,1

10328,8

19974,4

19104,9

25335,4

Economia brută
Gross savings
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households

12378,4

19725,4

31169,4

33737,3

46326,8

39603,8

6647,5

17252,9

31912,4

33094,4

36463,1

47271,7

3239,8

2156,4

-881,9

-11777,6

-8229,8

-21142,1

569,4

1096,1

1232,1

5926,3

7842,2

5244,4

4405,5

2823,2

3365,3

5278,0

8782,4

9539,8

-2483,8

-3603,2

-4458,5

1216,2

1468,9

-1310,0

Formarea brută de capital fix
Gross fixed capital formation
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households

15194,7

24115,4

32283,6

42293,0

53850,3

66503,8

10905,3

18029,2

25041,2

32820,2

42685,2

51856,6

1325,8

1916,1

1363,3

1635,9

1963,1

2319,5

1199,2

968,6

1090,7

1318,9

1550,8

1247,6

1518,8

2803,2

4603,7

6247,0

7377,4

10978,5

245,6

398,3

184,7

271,0

273,8

101,6

-3231,2

-6226,6

-1472,4

-8517,9

-10013,4

-22698,7

-6272,2

-26022,4

5369,7

-12053,2

-14427,1

-7745,2

4007,6

24274,6

361,7

1716,5

607,8

-14290,0

-663,2

-9,6

46,9

4544,9

6072,7

4274,3

2280,2

-1002,5

-3035,2

-3767,5

-3779,1

-3969,7

-2583,6

-3466,7

-4215,5

1041,4

1512,3

-968,1

Valoarea adăugată brută
Gross value added
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 1)
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 1)
Excedentul brut de exploatare
Gross operating surplus
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 1)
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 1)
Venitul disponibil brut
Gross disposable income
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
Consumul final efectiv
Actual final consumption
Gospodăriile populaţiei
Households
Administraţii publice
General government

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare
Net lending (+) or net borrowing (-)
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei
Households
Societăţi financiare
Financial corporations
Administraţii publice
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
Non-profit institutions serving households
1)
1)

Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.

11.7 INDICATORI SPECIFICI AI SECTOARELOR INSTITUŢIONALE
SPECIFIC INDICATORS FOR INSTITUTIONAL SECTOR
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current
Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Remunerarea salariaţilor
Compensation of employees
Impozite pe producţie şi importuri
Taxes on production and imports
Venituri nete din proprietate ale întreprinderii
Net property and entrepreneurial income
Variaţia stocurilor
Change in inventories
Gospodăriile populaţiei
Households
Salarii nete primite
Net wages received
Prestaţii sociale primite
Social benefits received
Impozite curente pe venit şi patrimoniu
Current taxes on income and wealth
Cotizaţii sociale vărsate
Social contributions paid
Administraţii publice
General government
Total venituri fiscale
Total fiscal revenues
Cotizaţii sociale efective primite
Actual social contributions received
Prestaţii sociale vărsate
Social benefits granted
Subvenţii
Subsidies
Transferuri nete de capital
Net capital transfers
Societăţi financiare
Financial corporations
Dobânzi primite
Interests received
Dobânzi vărsate
Interests paid
Restul lumii
Rest of the world
Exporturi de bunuri şi servicii
Exports of goods and services
Importuri de bunuri şi servicii
Imports of goods and services
Soldul operaţiilor de repartiţie
Balance of distributive transactions
Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a naţiunii
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1999

372,8

755,0

1906,1

5658,1

12295,9

18577,9

28079,5

51790,6

93413,4

108546,8

132641,8

53,2

137,7

356,6

1018,1

2211,3

3486,3

5249,6

10564,1

10792,7

50002,5

79652,0

-27,1

-70,0

-507,7

-1480,5

-4767,7

-5871,6

-7594,6

-18033,0

-22319,1

-24970,7

-39957,5

74,3

260,0

700,7

1984,4

1969,3

1650,0

4420,5

-4247,5

-2426,1

-2433,6

-9063,4

362,5

719,8

1774,9

5250,8

12126,7

18471,3

26957,0

49558,0

94544,5

96706,8

116723,9

99,2

212,1

553,9

1823,0

4490,8

6826,4

9936,0

25011,4

39392,8

38247,4

58423,3

6,3

4,1

7,1

14,7

56,8

169,5

349,0

368,0

1113,4

15964,5

8507,0

79,8

234,3

659,1

1960,4

4182,4

6052,9

8745,8

18732,4

35139,3

34518,7

61521,9

230,4

547,8

1413,7

4384,1

10156,7

14951,6

21151,1

49320,7

70500,5

80729,3

116647,6

77,0

226,1

637,5

1898,8

4035,9

5737,9

8199,4

17702,0

33350,4

32910,1

60367,5

98,9

208,2

543,2

1798,3

4435,5

6678,4

9661,8

24535,9

38694,5

37729,2

56051,1

100,3

167,8

765,4

1172,3

1762,9

2650,9

3970,7

5712,1

6642,7

6642,8

9362,4

-38,9

54,6

164,5

-311,8

-1422,7

-1823,5

-2869,3

-3474,2

1877,3

-1842,2

4641,8

50,7

131,8

842,9

2378,1

7216,5

8910,9

11665,3

32685,1

35513,3

36461,2

44141,3

30,8

84,6

561,9

1530,4

5209,2

6132,6

8485,8

22447,6

27684,8

27689,4

35734,7

143,5

387,9

1675,6

4611,5

12394,2

19921,3

30651,1

73795,7

87104,5

84559,3

152902,7

224,6

474,6

2182,4

5607,5

13421,7

23958,2

39830,8

91661,2

117108,3

114563,2

179274,5

7,4

62,7

97,6

596,8

1125,6

1450,4

1511,8

2287,8

3197,0

3202,0

17887,9

-73,7

-23,9

-409,3

-399,2

98,1

-2586,5

-7667,9

-15577,7

-26806,8

-26801,9

-8483,9

11.7 INDICATORI SPECIFICI AI SECTOARELOR INSTITUŢIONALE - continuare
SPECIFIC INDICATORS FOR INSTITUTIONAL SECTOR - continued
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2002
2003

2000

2001

2004

2005

23304,1

36145,3

42850,7

51787,1

63290,9

77066,2

12933,6

13415,8

17387,5

24175,2

28674,4

36654,6

-5588,1

-6283,7

-6167,2

-9822,6

-14544,5

-14170,2

410,7

2040,8

402,4

704,4

4209,1

-845,6

19477,2

29711,5

36822,0

45818,7

59282,0

76631,4

7550,7

10830,7

14122,2

17081,0

21966,7

25641,8

2829,8

4615,0

4909,7

6606,4

5130,8

6169,2

9749,2

12839,1

17061,5

19925,4

24114,8

29484,4

18477,8

20892,7

26281,5

35828,7

44657,0

52568,3

9626,3

12246,3

16473,6

18651,8

22674,4

27739,3

7427,8

10614,1

14116,6

16667,5

21609,5

25641,8

1487,3

1598,2

1701,1

2763,0

3884,3

4404,9

-599,4

-1013,5

-1730,9

-2717,0

-5038,9

-2475,8

4842,7

4861,9

6619,5

6672,5

8983,5

8511,8

3984,3

3984,0

5481,0

4214,4

5580,6

9056,2

26418,7

38914,7

53677,1

68584,0

88554,9

95595,6

30943,8

47964,6

62310,9

83419,4

110884,4

124965,7

1293,9

2823,3

7161,4

6317,5

12316,1

6671,4

-3231,2

-6226,6

-1472,4

-8517,9

-10013,4

-22698,7

Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Remunerarea salariaţilor
Compensation of employees
Impozite pe producţie şi importuri
Taxes on production and imports
Venituri nete din proprietate ale întreprinderii
Net property and entrepreneurial income
Variaţia stocurilor
Change in inventories
Gospodăriile populaţiei
Households
Salarii nete primite
Net wages received
Prestaţii sociale primite
Social benefits received
Impozite curente pe venit şi patrimoniu
Current taxes on income and wealth
Cotizaţii sociale vărsate
Social contributions paid
Administraţii publice
General government
Total venituri fiscale
Total fiscal revenues
Cotizaţii sociale efective primite
Actual social contributions received
Prestaţii sociale vărsate
Social benefits granted
Subvenţii
Subsidies
Transferuri nete de capital
Net capital transfers
Societăţi financiare
Financial corporations
Dobânzi primite
Interests received
Dobânzi vărsate
Interests paid
Restul lumii
Rest of the world
Exporturi de bunuri şi servicii
Exports of goods and services
Importuri de bunuri şi servicii
Imports of goods and services
Soldul operaţiilor de repartiţie
Balance of distributive transactions
Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a naţiunii
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation

11.8 PRINCIPALELE AGREGATE, PE LOCUITOR
MAIN AGGREGATES, PER INHABITANT
lei (ROL) preţuri curente / ROL current prices
Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1999

36966

95057

264565

880487

2189697

3180444

4817827

11218246

16495445

16611185

24300009

Venitul disponibil brut - total
Gross disposable income - total

37283

97678

268561

906305

2237950

3218776

4860419

11299598

16617281

16733240

25061949

Consumul final al gospodăriilor populaţiei
Final consumption of households

24031

57092

164589

556808

1383244

2140347

3330240

8260393

12381844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13817065

20184681

1308

938

5830

23168

108545

176395

192807

98639

76533

-976589

-99319

330

-4019

-1104

4029

99399

173710

165471

24692

361990

-991050

112989

Produsul intern brut
Gross domestic product

Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei
Households actual individual final consumption
Economia brută a gospodăriilor populaţiei
Gross saving of households
Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a gospodăriilor populaţiei
Net lending (+) or net borrowing (-) of households

11.8 PRINCIPALELE AGREGATE, PE LOCUITOR - continuare
MAIN AGGREGATES, PER INHABITANT - continued
lei preţuri curente / lei current prices
Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Produsul intern brut
Gross domestic product

3582,6

5210,9

6950,1

9090,3

11372,0

13326,8

Venitul disponibil brut
Gross disposable income

3638,6

5319,4

7269,6

9339,0

11834,0

13498,3

Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei
Households actual individual final consumption

2828,5

4093,0

5365,5

6867,7

8815,0

10495,2

Economia brută a gospodăriilor populaţiei
Gross saving of households

144,4

96,2

-40,5

-541,9

-379,7

-977,7

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a gospodăriilor populaţiei
Net lending (+) or net borrowing (-) of households

178,6

1083,3

16,6

79,0

28,0

-660,8

11.9 RATE SPECIFICE CONTURILOR NAŢIONALE
RATIOS SPECIFIC TO NATIONAL ACCOUNTS
procente / percentage
Metodologia SEC 1979
ESA 1979 methodology
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Rata de investiţii a sectorului societăţi nefinanciare 1)
Investment ratio of non-financial corporations sector 1)

27,3

16,0

22,8

23,7

27,5

29,7

27,8

35,1

25,1

25,1

24,4

27,7

31,6

32,3

33,7

35,1

35,8

Rata de autofinanţare a sectorului societăţi nefinanciare 2)
Self-financing ratio of non-financial corporations sector 2)

69,8

96,9

78,1

73,5

81,5

56,6

59,8

64,6

59,8

105,4

93,8

52,2

40,6

119,4

75,0

74,5

86,7

1,3

-6,9

-0,6

0,7

6,7

7,5

4,7

0,3

2,9

-8,6

0,6

6,8

29,4

0,4

1,5

0,4

-8,1

5,2

1,6

3,4

4,0

7,3

7,6

5,5

1,2

0,6

-8,5

-0,6

5,5

2,6

-0,9

-10,1

-5,2

-12,0

Rata de economie financiară a naţiunii 5)
Financial saving ratio of the nation 5)

-8,5

-1,1

-6,7

-1,9

0,2

-3,5

-7,0

-6,1

-7,2

-7,1

-1,5

-4,0

-5,2

-0,9

-4,2

-3,9

-7,8

Rata excedentului brut 6)
Gross operating surplus ratio

44,4

49,8

56,2

56,3

59,8

57,9

58,4

65,9

57,7

54,5

59,2

50,1

54,9

55,8

57,9

59,1

56,0

Rata de presiune fiscală 7)
Fiscal ratio 7)

26,9

24,9

23,4

21,9

20,4

20,7

19,4

19,5

19,0

21,6

21,4

23,0

17,9

17,4

18,1

18,1

18,2

Rata de presiune socială 8)
Social ratio 8)

9,0

10,3

10,6

9,5

8,1

8,0

7,5

7,0

9,0

8,8

11,1

12,0

10,5

10,9

9,4

9,2

9,6

Ponderea capacităţii (+) sau necesarului (-) de finanţare a naţiunii în PIB 9)
Weight of lending (+) or net borrowing (-) of the nation economy in GDP 9)

-8,6

-1,1

-6,8

-2,0

0,2

-3,6

-7,0

-6,2

-7,2

-7,2

-1,6

-4,0

-5,3

-1,0

-4,3

-4,1

-7,9

Rata de economie financiară a gospodăriilor populaţiei
Financial saving ratio of households 3)
Rata de economie a gospodăriilor populaţiei
Saving ratio of households 4)

1)

Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

3)

4)

6)

Formarea brută de capital fix a sectorului societăţi nefinanciare: Valoarea adăugată brută a sectorului societăţi nefinanciare x 100.

1)

Gross fixed capital formation of non-financial corporations sector: Gross value added of non-financial corporations sector x 100.

2)

(Economia brută + Transferuri nete de capital) : (Formarea brută de capital fix + Variaţia stocurilor + Achiziţii minus cedări de active nefinanciare neproduse) x 100.

2)
3)

(Gross saving + Net capital transfers)/(Gross fixed capital formation + Change in inventories + Acquisitions less disposals of non financial non produced assets)x100.
(Capacitatea (+) sau necesarul de finanţare (-) al gospodăriilor populaţiei : Venitul disponibil brut al gospodăriilor populaţiei) x 100.

3)

(Net lending (+) or net borrowing (-) of households : Gross disposable income of households) x100.

4)

Economia brută a gospodăriilor populaţiei: Venitul disponibil brut al gospodăriilor populaţiei x 100. / Gross saving of households: Gross disposable income of households x 100.

5)

Capacitatea (necesarul) de finanţare a (al) economiei naţionale: Venitul disponibil brut al economiei naţionale x 100.

5)

Net lending (+) or net borrowing (-) of national economy: Gross disposable income of national economy x 100.

6)

Total excedent brut de exploatare: Valoarea adăugată brută a economiei naţionale x 100. / Gross operating surplus of national economy: Gross value added of national economy x 100.

7)

(Impozite pe producţie şi importuri + Impozite curente pe venit şi patrimoniu) : Produsul intern brut x 100.

7)

(Taxes on production and imports + Current taxes on income and on wealth) : Gross domestic product x 100.

8)

Cotizaţiile sociale efective primite de administraţiile publice: Produsul intern brut x 100. / Total actual social contributions of general government: Gross domestic product x 100.

9)

Capacitatea (necesarul) de finanţare a (al) economiei naţionale : Produsul intern brut x 100. / Net lending (+) or net borrowing (-) of national economy: Gross domestic product x 100.

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY
Anii
Years

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Agriculture, hunting and sylviculture

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Pescuit şi piscicultură
Fishery and pisciculture

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

302,5
115,3
821,6
405,5
2275,8
1128,4
7999,8
3795,5
17886,6
7991,5
25160,3
10893,4
38074,9
17128,6
82656,9
37140,2
104388,5
50643,1
101200,5
47446,7
133157,9
60381,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

187,2
416,1
1147,4
4204,3
9895,1
14266,9
20946,3
45516,7
53745,4
53753,8
72776,0

16925,4
8026,9
8898,5
29149,5
13536,6
15612,9
33385,8
16084,6
17301,2
43039,8
20204,6
22835,2
58567,1
27537,0
31030,1
49622,9
25345,0
24277,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
3,2
3,3
3,5
3,7
14,6
14,1
33,5
32,0
41,2
38,7
49,1
46,7
50,8
47,9
109,0
92,9
122,7
104,3
122,7
103,6
161,1
131,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20,1
29,8
37,1
58,2
58,5
67,0

-0,1
-0,2
0,5
1,5
2,5
2,4
2,9
16,1
18,4
19,1
29,2

17,1
24,8
30,7
44,2
44,7
53,2

3,0
5,0
6,4
14,0
13,8
13,8

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Industrie
Industry

Industrie extractivă
Mining and quarrying

Extracţia şi prepararea cărbunelui
Coal mining and preparation

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe
Hydrocarbons extraction and ancillary services

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

1245,5
897,9
347,6
3163,5
2328,9
834,6
8486,0
6175,0
2311,0
21304,5
14523,1
6781,4
50219,6
32201,3
18018,3
72092,8
48381,5
23711,3
118096,4
81914,9
36181,5
256550,6
178456,8
78093,8
308840,0
205786,3
103053,7
303112,7
204899,9
98212,8
446817,8
311474,0
135343,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

65578,9
43630,9
21948,0
93623,4
61318,7
32304,7
123499,9
80890,1
42609,8
152818,1
103328,4
49489,7
192759,4
131964,5
60794,9
214235,5
143225,7
71009,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

59,7
31,9
162,6
95,8
512,0
314,6
1435,1
778,5
3436,1
1795,7
4593,7
2708,8
6640,1
4502,9
16301,7
10090,1
18449,1
10481,1
20122,8
10426,4
26738,0
14825,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

3738,7
2018,1
4984,7
2693,3
6857,4
3613,7
7285,0
4529,3
9156,6
5843,0
10685,7
6861,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

1720,6
2291,4
3243,7
2755,7
3313,6
3823,8

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

10,3
9,6
38,5
29,1
146,3
106,2
417,2
283,6
1087,6
708,3
1310,7
877,7
2049,5
1544,9
3975,6
3106,2
4060,8
3045,2
4500,9
3025,2
5898,9
4191,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

0,7
9,4
40,1
133,6
379,3
433,0
504,6
869,4
1015,6
1475,7
1707,9

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

908,0
575,7
1306,3
699,3
1625,5
872,7
1861,3
1130,4
2135,9
1305,8
1975,6
1205,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

332,3
607,0
752,8
730,9
830,1
770,5

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

30,3
6,7
74,5
31,4
213,1
100,0
664,2
268,6
1618,9
622,2
2241,6
940,3
3401,8
1494,6
9594,3
4215,8
11138,0
5072,1
11742,7
5047,2
14992,5
6746,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

23,6
43,1
113,1
395,6
996,7
1301,3
1907,2
5378,5
6065,9
6695,5
8246,1

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1919,5
2460,1
3538,6
2697,0
3287,1
5030,2

846,2
1170,7
1678,5
1606,8
1979,3
3097,8

27,8
66,8
197,4
656,6
1640,4
1884,9
2137,2
6211,6
7968,0
9696,4
11912,2

1073,3
1289,4
1860,1
1090,2
1307,8
1932,4

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Extracţia de produse neenergetice
Extraction of nonenergetic products

Industrie prelucrătoare
Manufacturing

Alimentară şi băuturi
Food and beverages

Produse textile
Textile products

Articole de îmbrăcăminte
Clothing articles

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

19,1
15,6
49,6
35,3
152,6
108,4
353,7
226,3
729,6
465,2
1041,4
890,8
1188,8
1463,4
2731,8
2768,1
3250,3
2363,8
3879,2
2354,0
5846,6
3888,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

3,5
14,3
44,2
127,4
264,4
150,6
-274,6
-36,3
886,5
1525,2
1958,2

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

911,2
596,2
1218,3
823,3
1693,3
1062,5
2726,7
1792,1
3733,6
2557,9
3679,9
2559,0
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

315,0
395,0
630,8
934,6
1175,7
1120,9

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

1075,3
760,2
315,1
2617,9
1918,7
699,2
6602,2
4791,4
1810,8
17030,6
11692,3
5338,3
40695,0
26407,4
14287,6
59009,2
39922,7
19086,5
99701,8
68296,4
31405,4
211046,5
145923,1
65123,4
252570,4
167358,6
85211,8
245850,2
166612,2
79238,0
343704,2
240278,0
103426,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

52230,6
34608,8
17621,8
74976,1
48163,6
26812,5
94917,8
60639,1
34278,7
118659,3
77549,8
41109,5
153187,0
101777,1
51409,9
171298,7
110704,8
60593,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Produse din tutun
Tobacco products

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

209,8
158,5
522,2
396,7
1487,2
1107,8
4264,6
2901,7
10223,2
6673,9
15561,4
10281,5
27887,3
18530,3
65960,6
44167,1
76153,5
49718,3
72090,6
49706,6
103915,0
73534,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

51,3
125,5
379,4
1362,9
3549,3
5279,9
9357,0
21793,5
26435,2
22384,0
30380,8

15870,1
10444,6
5425,5
22723,4
14083,2
8640,2
26262,2
16379,4
9882,8
33689,3
21560,9
12128,4
42543,1
27725,0
14818,1
45419,1
28252,4
17166,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

13,9
4,7
19,4
9,7
39,1
18,5
86,7
39,9
246,4
115,1
269,9
128,1
484,8
234,9
2276,9
1135,6
2985,2
1439,1
2007,5
1415,3
3803,9
2734,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

9,2
9,7
20,6
46,8
131,3
141,8
249,9
1141,3
1546,1
592,2
1069,0

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

444,5
313,5
753,7
589,0
878,7
699,9
994,2
761,6
893,9
692,9
583,8
421,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

131,0
164,7
178,8
232,6
201,0
162,5

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

78,3
45,8
217,4
154,2
402,3
288,9
1003,0
682,7
1897,2
1233,4
2557,8
1717,8
4607,5
3215,1
7294,1
5109,3
8900,3
6141,6
8880,8
6180,9
12404,1
8819,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

32,5
63,2
113,4
320,3
663,8
840,0
1392,4
2184,8
2758,7
2699,9
3584,2

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1663,8
1011,5
2348,4
1433,9
3075,9
1883,2
3982,0
2534,6
4879,0
3146,4
5152,7
3247,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

652,3
914,5
1192,7
1447,4
1732,6
1905,0

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

40,1
23,1
72,0
46,5
191,9
117,5
456,1
236,5
1596,9
701,0
2341,4
1089,2
3796,0
1851,9
8428,7
4103,0
9303,1
4448,1
9224,0
4409,7
15232,1
8532,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
2423,3
1314,3
3796,6
2068,9
5062,4
2814,5
6187,8
3492,5
7639,7
4342,5
7558,6
4239,1

17,0
25,5
74,4
219,6
895,9
1252,2
1944,1
4325,7
4855,0
4814,3
6700,0

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1109,0
1727,7
2247,9
2695,3
3297,2
3319,5

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Pielărie şi încălţăminte
Leather goods and footwear

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă)
Wood and wooden products manufacturing (except furniture)

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie
Pulp, paper and paper products

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Publishing houses, polygraphy and
recording reproducible registrations

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui
şi tratarea combustibililor nucleari
Crude oil processing, coal
coking and nuclear fuel treatment

Substanţe şi produse chimice
Chemical substances and products

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

20,0
11,8
48,1
31,4
113,7
70,3
297,1
178,6
611,8
342,8
825,6
491,6
1612,3
1069,1
3309,1
2208,0
4111,6
2664,9
4108,7
2647,2
5987,6
4004,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

8,2
16,7
43,4
118,5
269,0
334,0
543,2
1101,1
1446,7
1461,5
1983,3

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

934,8
591,5
1442,0
841,6
1990,9
1171,4
2600,2
1529,8
3047,9
1809,4
3147,2
1843,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

343,3
600,4
819,5
1070,4
1238,5
1303,3

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

16,0
9,0
43,8
25,3
122,7
68,0
348,7
180,2
938,0
449,0
1243,9
618,9
2789,1
1501,9
5149,5
2780,0
5950,2
3166,7
5949,8
3149,8
11189,8
6697,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

7,0
18,5
54,7
168,5
489,0
625,0
1287,2
2369,5
2783,5
2800,0
4492,4

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1805,6
1069,2
2617,7
1540,8
3553,7
2079,3
4344,0
2605,2
5933,2
3464,4
6466,6
3850,5
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

736,4
1076,9
1474,4
1738,8
2468,8
2616,1

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

13,5
9,7
39,5
27,4
95,6
69,9
202,8
143,6
445,5
293,3
750,4
506,0
1308,2
889,4
2086,7
1447,9
2939,0
1920,3
2937,2
1911,7
4790,5
3167,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

3,8
12,1
25,7
59,2
152,2
244,4
418,8
638,8
1018,7
1025,5
1623,5

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

830,5
535,2
1041,8
597,4
1591,6
883,2
1845,2
1099,1
2017,2
1213,5
1991,6
1198,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

295,3
444,4
708,4
746,1
803,7
793,3

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

6,7
3,5
17,2
13,0
45,6
33,9
133,7
95,4
407,1
268,3
657,7
446,3
1421,3
834,9
2664,7
1580,9
3381,9
1963,5
3381,8
1960,6
6549,2
3911,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

3,2
4,2
11,7
38,3
138,8
211,4
586,4
1083,8
1418,4
1421,2
2637,8

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

879,3
521,5
1312,0
749,1
1764,8
1013,5
2239,3
1335,2
2816,9
1686,9
3320,2
1977,2
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

357,8
562,9
751,3
904,1
1130,0
1343,0

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

80,1
82,3
183,1
157,6
501,5
414,0
1522,9
1197,7
3655,0
3019,0
5040,1
4611,7
7163,0
6448,8
17045,7
15304,9
22121,9
17253,9
21448,4
17235,9
27473,1
23194,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

-2,2
25,5
87,5
325,2
636,0
428,4
714,2
1740,8
4868,0
4212,5
4278,5

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

4305,4
3473,7
5501,1
4584,4
7760,8
6084,6
7402,5
5509,8
8258,6
6590,1
14112,3
10528,2
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

831,7
916,7
1676,2
1892,7
1668,5
3584,1

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

73,6
61,1
207,3
162,1
617,0
463,5
1474,5
1115,0
3540,2
2501,5
5659,0
4192,2
8033,6
6094,2
14669,2
11440,9
16246,2
11819,9
16022,5
11738,2
22977,8
17532,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

12,5
45,2
153,5
359,5
1038,7
1466,8
1939,4
3228,3
4426,3
4284,3
5445,7

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

3727,3
4952,9
6035,9
7536,5
10052,0
9452,0

2767,1
3644,5
4413,5
5690,7
7693,3
6967,6

960,2
1308,4
1622,4
1845,8
2358,7
2484,4

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Produse din cauciuc şi mase plastice
Rubber and plastic products

Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse
din minerale nemetalice
Manufacturing of construction materials and
other products of non metallic minerals

Metalurgie
Metallurgy

Construcţii metalice şi produse din metal
Metallic construction and metal products

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente
electrice şi optice)
Machinery and equipment (except electrical and
optical equipment)

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
IT and office means

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

37,3
25,5
88,4
61,5
188,9
123,0
478,6
298,1
846,4
514,9
1338,8
889,5
2152,8
1470,0
3990,0
2716,2
5078,2
3282,0
5074,4
3267,8
7144,1
5027,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

11,8
26,9
65,9
180,5
331,5
449,3
682,8
1273,8
1796,2
1806,6
2116,6

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1131,3
741,9
1784,8
1150,3
2553,8
1607,8
3679,2
2379,8
4780,8
3098,2
5542,8
3554,5
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

389,4
634,5
946,0
1299,4
1682,6
1988,3

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

47,9
31,5
141,6
95,6
357,5
219,9
869,4
517,2
1794,1
999,2
2450,3
1430,9
4001,3
2404,4
8483,3
5066,2
11606,9
6707,9
11587,7
6638,7
15784,5
9585,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

16,4
46,0
137,6
352,2
794,9
1019,4
1596,9
3417,1
4899,0
4949,0
6199,1

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

2251,7
1346,0
3346,1
2003,8
4249,8
2564,8
5134,3
3310,0
7033,1
4562,7
7733,9
5004,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

905,7
1342,3
1685,0
1824,3
2470,4
2729,5

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

96,3
81,1
270,2
218,0
666,9
555,7
1560,0
1254,9
4212,0
3220,9
6062,6
4745,7
10484,6
8445,4
23033,1
18698,7
24977,8
19950,4
24972,1
19877,4
26453,4
21780,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

15,2
52,2
111,2
305,1
991,1
1316,9
2039,2
4334,4
5027,4
5094,7
4672,5

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

4533,6
3618,3
6451,4
5094,9
7869,0
6311,8
9354,5
7926,1
14938,6
12800,9
15317,5
13171,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

915,3
1356,5
1557,2
1428,4
2137,7
2146,4

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

51,7
32,2
106,4
70,3
280,2
194,1
666,4
431,2
1745,0
1051,5
2095,1
1292,5
3742,7
2286,4
7122,8
4392,7
8879,9
5326,4
8877,7
5255,4
11843,2
7136,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

19,5
36,1
86,1
235,2
693,5
802,6
1456,3
2730,1
3553,5
3622,3
4706,3

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1716,7
1005,3
2579,7
1462,8
3450,4
1954,1
4792,0
2872,4
6299,1
3762,1
7418,2
4242,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

711,4
1116,9
1496,3
1919,6
2537,0
3175,9

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

132,1
80,3
262,9
186,0
618,1
422,7
1299,3
833,0
2975,0
1686,6
4045,7
2428,0
6150,2
3824,6
10432,5
6578,1
12511,5
7316,9
12490,4
7138,8
16328,3
9927,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

51,8
76,9
195,4
466,3
1288,4
1617,7
2325,6
3854,4
5194,6
5351,6
6401,2

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

2478,1
1443,4
3831,8
2227,9
4733,5
2798,9
5987,4
3805,0
7436,6
4729,3
8098,5
4996,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

1034,7
1603,9
1934,6
2182,4
2707,3
3101,7

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

4,9
2,1
6,2
3,9
11,0
8,8
48,6
37,4
115,7
89,5
182,3
141,9
411,5
305,1
1141,0
835,5
1616,4
1227,7
1614,7
1207,4
1909,8
1475,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

2,8
2,3
2,2
11,2
26,2
40,4
106,4
305,5
388,7
407,3
434,4

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

204,3
255,3
306,3
507,8
743,0
1018,6

144,7
203,7
227,4
376,4
546,0
738,4

59,6
51,6
78,9
131,4
197,0
280,2

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Maşini şi aparate electrice
Electric machinery and appliances

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii
Radio, TV and communications equipment

Aparatură şi instrumente medicale,
de precizie, optice şi ceasornicărie
Medical, precision, optical and watchmaking
instruments and apparatus

Mijloace de transport rutier
Means of road transport

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere
Means of transport not included in road transport

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte
Furniture and other industrial activities not elsewhere classified

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

26,5
17,3
50,3
35,4
109,2
82,6
272,0
187,0
779,2
457,1
1339,6
790,7
2201,2
1333,3
4620,5
2787,8
6001,7
3681,9
5998,0
3665,1
8269,9
5130,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

9,2
14,9
26,6
85,0
322,1
548,9
867,9
1832,7
2319,8
2332,9
3139,2

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1219,0
738,1
1879,0
1082,9
2700,1
1531,7
3334,4
2006,0
4033,3
2392,1
5675,9
3152,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

480,9
796,1
1168,4
1328,4
1641,2
2523,6

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

17,0
10,0
38,6
25,8
58,9
38,8
257,4
159,0
725,4
397,7
919,5
503,8
1447,5
769,9
2318,0
1235,2
3428,8
1786,5
3315,2
1784,9
4424,2
2483,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

7,0
12,8
20,1
98,4
327,7
415,7
677,6
1082,8
1642,3
1530,3
1940,7

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

567,4
308,4
748,4
420,8
884,2
497,6
1105,2
643,2
1449,0
827,9
1316,0
702,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

259,0
327,6
386,6
462,0
621,1
613,7

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

23,7
12,8
44,0
29,4
71,8
43,1
157,9
83,8
386,3
181,6
519,6
248,5
481,2
245,1
933,7
504,2
1270,3
682,1
1260,3
663,0
1732,3
994,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

10,9
14,6
28,7
74,1
204,7
271,1
236,1
429,5
588,2
597,3
738,2

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

362,1
201,7
532,2
310,3
730,8
407,1
946,0
541,8
1146,7
651,8
1177,6
683,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

160,4
221,9
323,7
404,2
494,9
493,8

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

26,3
20,6
95,8
73,3
246,8
188,0
602,1
441,9
1383,4
931,6
2018,0
1360,6
4268,1
3007,6
8373,6
5936,2
10201,4
7256,4
9716,7
7228,9
14574,6
10966,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

5,7
22,5
58,8
160,2
451,8
657,4
1260,5
2437,4
2945,0
2487,8
3608,2

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1771,6
1206,9
2409,9
1374,3
3491,4
1878,1
4861,5
2658,5
7420,8
4020,0
9923,9
5337,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

564,7
1035,6
1613,3
2203,0
3400,8
4586,8

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

30,2
20,0
70,5
49,5
184,2
130,6
438,8
303,0
687,2
437,5
893,0
590,1
1618,4
1071,9
3846,9
2559,3
5035,3
3403,1
5034,1
3349,3
7924,7
5401,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

10,2
21,0
53,6
135,8
249,7
302,9
546,5
1287,6
1632,2
1684,8
2523,3

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1141,4
759,5
1785,4
1181,3
2287,1
1529,8
3175,7
2228,5
3754,1
2617,7
4274,7
2899,5
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

381,9
604,1
757,3
947,2
1136,4
1375,2

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

29,4
17,3
73,0
46,1
192,1
131,8
590,0
374,5
1484,0
842,0
2237,5
1417,2
3639,2
2462,2
7865,9
5335,4
9869,3
6201,0
9857,6
6179,6
12992,1
8240,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

12,1
26,9
60,3
215,5
642,0
820,3
1177,0
2530,5
3668,3
3678,0
4751,3

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1968,8
2882,5
3684,5
4960,3
6070,4
6597,0

1052,5
1517,8
1907,5
2682,7
3404,0
3696,1

916,3
1364,7
1777,0
2277,6
2666,4
2900,9

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Electric and thermal energy, gas and water

Producţia, transportul şi distribuţia de energie
electrică şi termică, gaze şi apă caldă
Electric and thermal energy, gas and hot water production
transport and distribution

Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Water catchment, treatment and distribution

Construcţii
Construction

110,5
105,8
383,0
314,4
1371,8
1069,0
2838,8
2052,3
6088,5
3998,2
8489,9
5750,0
11754,5
9115,6
29202,4
22443,6
37820,5
27946,6
37139,7
27861,3
76375,6
56370,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

9609,6
7004,0
13662,6
10461,8
21724,7
16637,3
26873,8
21249,3
30415,8
24344,4
32251,1
25659,0
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

106,6
103,6
372,2
309,0
1337,7
1050,4
2715,5
1986,2
5690,8
3789,5
7912,8
5439,1
10842,8
8585,5
26951,3
21241,6
33701,9
25778,8
33021,2
25705,3
71507,9
53793,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

8954,1
6664,8
12897,8
10091,9
20765,6
16187,8
25880,9
20669,1
29356,1
23720,1
30878,1
24867,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

2289,3
2805,9
4577,8
5211,8
5636,0
6010,7

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

3,9
2,2
10,8
5,4
34,1
18,6
123,3
66,1
397,7
208,7
577,1
310,9
911,7
530,1
2251,1
1202,0
4118,6
2167,8
4118,5
2156,0
4867,7
2576,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

1,7
5,4
15,5
57,2
189,0
266,2
381,6
1049,1
1950,8
1962,5
2291,1

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

655,5
339,2
764,8
369,9
959,1
449,5
992,9
580,2
1059,7
624,3
1373,0
791,6
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

316,3
394,9
509,6
412,7
435,4
581,4

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

126,1
80,1
263,2
167,1
713,0
422,9
2442,4
1402,4
6774,7
3523,4
11041,9
6286,8
16571,6
9504,2
31422,0
18192,0
42172,7
23441,3
42191,3
23162,1
60004,4
32627,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Hoteluri şi restaurante
Hotels and restaurants

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)
Comerţ
Trade

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

4,7
68,6
302,8
786,5
2090,3
2739,9
2638,9
6758,8
9873,9
9278,4
20005,4
2605,6
3200,8
5087,4
5624,5
6071,4
6592,1

3,0
63,2
287,3
729,3
1901,3
2473,7
2257,3
5709,7
7923,1
7315,9
17714,3

46,0
96,1
290,1
1040,0
3251,3
4755,1
7067,4
13230,0
18731,4
19029,2
27376,7

8946,4
5017,7
3928,7
14265,2
8031,8
6233,4
19297,7
10508,8
8788,9
25577,2
14094,1
11483,1
32870,5
18221,8
14648,7
40985,0
22516,6
18468,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
61,3
19,6
325,7
71,3
916,2
187,5
2208,1
513,0
4386,9
1001,1
8610,1
2367,6
14988,2
5015,6
34204,9
11415,7
58105,6
17315,9
58156,9
17254,8
88263,9
27350,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

41,7
254,4
728,7
1695,1
3385,8
6242,5
9972,6
22789,2
40789,7
40902,1
60913,2

12473,2
4236,8
8236,4
17066,7
6402,6
10664,1
20762,8
7729,4
13033,4
27743,2
10936,3
16806,9
37037,2
14687,4
22349,8
46628,8
18496,2
28132,6
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
68,5
57,0
143,1
101,0
373,0
242,2
983,4
620,8
1769,6
1079,6
4019,7
2692,0
6784,5
4034,8
12736,6
6758,3
19120,2
10415,6
19519,4
10018,3
26607,9
12922,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
3513,9
4833,3
6755,4
8320,6
10096,8
12733,2

1609,7
2374,3
3521,6
4585,0
5627,8
6704,8

11,5
42,1
130,8
362,6
690,0
1327,7
2749,7
5978,3
8704,6
9501,1
13685,6
1904,2
2459,0
3233,8
3735,6
4469,0
6028,4

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Transport, depozitare şi comunicaţii
Transport, storage and communications

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Intermedieri financiare
Financial intermediations

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Real estate transactions, rentings and services activities mainly
rendered to enterprises

Sănătate şi asistenţă socială
Health and social assistance

93,0
43,6
271,1
124,0
864,5
350,2
3331,6
1317,0
6849,7
2495,7
9738,0
4161,4
17680,0
7875,3
40298,7
17633,4
58929,5
24458,0
59715,0
24188,0
93339,0
39049,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

49,4
147,1
514,3
2014,6
4354,0
5576,6
9804,7
22665,3
34471,5
35527,0
54289,2

13737,7
5702,4
8035,3
19937,5
8256,2
11681,3
25015,9
10345,1
14670,8
33725,0
14414,4
19310,6
43089,2
18884,2
24205,0
49861,7
21744,8
28116,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
24,5
1,3
62,1
4,2
354,2
32,0
1108,5
94,0
2631,9
256,2
4238,1
650,0
4249,6
1006,5
6394,6
2095,9
10071,8
3542,7
10577,6
3955,0
14866,9
5367,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

23,2
57,9
322,2
1014,5
2375,7
3588,1
3243,1
4298,7
6529,1
6622,6
9499,9

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

1812,1
575,7
3432,7
1132,1
4967,7
1443,3
5724,1
2069,2
8093,9
2515,5
8790,8
2964,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

1236,4
2300,6
3524,4
3654,9
5578,4
5826,4

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

42,9
16,8
94,9
40,1
350,7
152,9
1112,0
465,1
2376,3
801,9
3864,8
1374,6
6572,0
2563,7
35373,8
13760,6
54434,7
19474,3
54444,7
19140,3
91759,7
36633,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Învăţământ
Education

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)
Administraţie publică şi apărare
Public administration and defence

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

26,1
54,8
197,8
646,9
1574,4
2490,2
4008,3
21613,2
34960,4
35304,4
55126,0

13464,5
5365,2
8099,3
22544,2
9738,1
12806,1
29895,0
12616,7
17278,3
37947,3
18130,0
19817,3
46451,1
22395,0
24056,1
56762,8
25518,7
31244,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
50,7
26,8
145,3
77,2
400,8
197,5
1097,3
477,1
3056,1
1445,0
4527,9
1836,1
6134,3
2779,1
14061,6
7298,3
23126,0
9903,9
22238,3
9404,6
29176,1
10900,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

23,9
68,1
203,3
620,2
1611,1
2691,8
3355,2
6763,3
13222,1
12833,7
18275,3

5438,9
1978,9
3460,0
6230,8
1982,1
4248,7
9011,4
3206,6
5804,8
17743,7
4927,3
12816,4
15690,6
3079,9
12610,7
20843,9
4561,3
16282,6
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

26,4
4,1
81,0
19,7
209,1
49,3
632,6
141,0
1573,2
313,1
2524,1
670,2
4037,8
1261,3
7674,0
2521,3
13240,4
3265,3
13270,4
3254,1
22458,6
6115,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

3225,0
899,0
4408,6
1299,8
5767,7
1557,5
8179,2
2158,3
11538,2
3399,8
13649,2
3909,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

24,7
7,3
78,0
28,1
208,8
81,5
620,6
258,8
1649,0
705,5
2293,2
988,6
3699,5
1593,6
7852,0
4142,6
15105,5
7188,9
15360,3
7119,9
24603,6
13810,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

3672,1
5318,9
7689,1
10140,2
12792,9
16271,5

2095,6
3510,6
4710,2
5533,5
6691,9
8410,6

22,3
61,3
159,8
491,6
1260,1
1853,9
2776,5
5152,7
9975,1
10016,3
16343,1
2326,0
3108,8
4210,2
6020,9
8138,4
9739,3

17,4
49,9
127,3
361,8
943,5
1304,6
2105,9
3709,4
7916,6
8240,4
10792,7
1576,5
1808,3
2978,9
4606,7
6101,0
7860,9

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Celelalte activităţi ale economiei naţionale
Other activities of the national economy

22,5
10,7
59,5
28,4
133,8
70,8
414,5
221,9
1124,6
541,0
1954,7
992,3
3659,2
1796,4
8544,0
4297,1
14528,0
6517,4
13591,0
6441,2
29458,5
15027,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

4966,6
2628,0
6584,4
3735,1
8320,5
4461,2
10754,1
5943,6
13494,1
7514,1
16666,6
9164,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)

Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 3)
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 3)

19982)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Impozite pe produs 4)
Taxes on product 4)

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

Ajustare pentru producţia imputată de servicii bancare (PISB)
Adjustment for imputed output of banking services (IOBS)

Total

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

19,9
47,2
281,0
847,9
1990,7
2175,0
2222,7
1256,0
5522,5
5564,7
8406,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

11,8
31,1
63,0
192,6
583,6
962,4
1862,8
4246,9
8010,6
7149,8
14431,0
2338,6
2849,3
3859,3
4810,5
5980,0
7501,7
-19,9
-47,2
-281,0
-847,9
-1990,7
-2175,0
-2222,7
-1256,0
-5522,5
-5564,7
-8406,6

858,4
-858,4
1798,5
-1798,5
1681,0
-1681,0
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
2091,8
1303,7
5512,5
3446,4
15300,5
9385,3
43288,8
24709,6
100339,4
54384,7
150114,7
83516,2
240598,8
138744,6
537878,7
305061,1
722185,6
387579,5
713500,8
381953,2
1060675,4
580200,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

788,1
2066,1
5915,2
18579,2
45954,7
66598,5
101854,2
232817,6
334606,1
331547,6
480475,1

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

153774,8
82642,3
71132,5
227425,0
123141,3
104283,7
294406,0
158786,8
135619,2
381770,7
206368,9
175401,8
482539,5
262563,6
219975,9
547118,9
292616,1
254502,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

102,0
193,2
484,8
1857,5
3848,2
5579,4
7458,7
18569,1
32952,2
39806,6
61605,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Import duties

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

8806,3
12185,8
15769,5
22072,0
26278,2
33715,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

1,6
24,7
86,9
303,5
648,9
1189,0
1852,3
3808,2
5741,4
5859,4
7242,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

905,2
903,8
936,1
1329,7
1632,5
2047,8

11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
Anii
Years

Subvenţii pe produs
Subsidies on product

Valoare
adăugată
brută
Gross value
added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

-33,8
-80,1
-457,7
-704,5
-678,6
-1231,4
-2245,6
-2269,2
-2105,9
-3415,4
-3593,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

-466,7
-604,6
-849,7
-1238,7
-1417,8
-2089,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices

Produs intern brut
Gross domestic product

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19982)
19992)

857,9
2203,9
6029,2
20035,7
49773,2
72135,5
108919,6
252925,7
371193,8
373798,2
545730,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices

20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)
1)

Metodologia SEC 1979. / ESA 1979 methodology.
Metodologia SEC 1995. / ESA 1995 methodology.
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
3)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sectors.
4)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
2)
3)

80377,3
116768,7
151475,1
197564,8
246468,8
288176,1

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
adăugată
brută
Gross value
added

Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Agriculture, hunting and sylviculture

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

106,5
97,7
87,6
112,2
100,4
104,1
100,5
101,9
92,2
104,5
86,0
122,1
97,0
107,6
116,8
86,8

74,2
113,9
87,9
110,8
97,6
103,5
106,5
105,9
95,4
105,8
91,0
115,4
101,4
110,1
114,6
91,5

137,2
87,7
87,0
113,7
102,9
104,6
95,8
98,7
89,6
103,3
81,9
128,1
93,3
105,2
118,7
82,6

Pescuit şi piscicultură
Fishery and pisciculture

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

135,4
50,4
111,4
82,1
75,0
83,3
66,2
95,5
82,3
100,2
94,7
109,8
101,9
128,6
91,5
107,2

131,1
52,5
101,8
82,1
74,2
84,1
66,0
95,7
82,3
100,1
97,5
110,7
103,1
131,9
92,0
108,9

46,2
186,5
83,3
92,8
71,4
69,8
92,0
82,0
100,7
82,0
104,9
95,9
113,1
89,7
101,4

Industrie
Industry

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

79,2
84,0
86,6
101,2
103,6
108,3
108,3
93,6
93,2
99,8
105,8
106,5
105,6
105,5
106,8
103,1

77,6
82,7
86,7
101,3
103,7
109,8
109,1
94,3
92,6
100,4
105,7
107,6
105,9
106,1
107,0
103,3

83,3
87,2
86,3
101,0
103,4
105,6
106,9
92,0
94,7
98,5
105,9
104,4
105,1
104,4
106,4
102,6

Industrie extractivă
Mining and quarrying

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

65,7
85,2
91,6
104,7
101,3
100,2
94,1
89,6
91,3
96,0
104,1
105,1
97,3
99,5
104,8
99,9

82,8
94,3
94,9
108,4
102,1
100,3
96,8
90,4
86,2
99,6
105,8
107,8
97,5
98,9
105,1
101,2

47,7
74,7
86,9
98,7
100,5
100,1
90,2
87,8
99,5
92,2
102,0
102,0
97,2
100,3
104,3
97,7

Extracţia şi prepararea cărbunelui
Coal mining and preparation

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

57,4
92,0
107,0
105,3
105,5
100,4
102,5
79,8
77,5
87,4
116,3
112,8
93,8
103,0
104,8
97,4

76,4
80,2
109,7
107,2
104,9
100,2
101,7
81,6
76,5
89,5
112,7
101,5
94,2
103,0
105,3
98,7

13,3
251,6
98,4
100,5
106,9
100,8
104,0
74,4
80,9
83,0
125,1
132,4
93,3
102,9
104,1
95,4

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe
Hydrocarbons extraction and ancillary services

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

91,7
81,7
94,1
99,4
99,8
100,4
97,7
96,0
96,7
94,5
97,9
99,5
97,4
93,6
106,7
112,1

123,8
146,6
98,7
103,1
100,2
101,3
97,7
97,8
94,5
96,3
98,4
108,5
98,2
88,9
107,2
116,5

84,1
63,1
90,8
96,1
99,5
99,9
97,7
94,6
98,4
93,1
97,4
92,5
96,8
97,9
105,9
105,4

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Extracţia de produse neenergetice
Extraction of nonenergetic products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

55,5
87,0
76,0
111,4
99,3
99,3
75,9
88,0
92,2
110,7
107,8
109,2
101,0
108,6
102,9
90,7

79,3
80,3
79,3
114,6
100,8
99,1
91,0
92,3
84,3
119,4
111,2
112,8
99,2
111,2
103,0
90,6

20,6
117,1
67,8
103,7
96,7
99,6
-13,5
110,8
-509,5
97,2
101,0
102,4
104,7
104,2
102,6
90,8

Industrie prelucrătoare
Manufacturing

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

78,0
83,1
87,1
96,6
104,4
109,5
110,9
95,1
93,1
100,8
108,6
107,6
105,6
106,1
109,2
104,7

74,4
82,2
87,8
97,3
105,0
111,0
110,7
95,9
92,7
101,3
107,8
107,6
105,7
106,7
109,8
105,1

87,1
85,4
85,3
94,7
103,1
106,7
111,2
93,2
94,1
99,7
110,4
107,5
105,3
105,1
107,9
103,7

Alimentară şi băuturi
Food and beverages

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

96,1
92,1
97,7
98,1
109,2
115,0
119,6
97,8
92,0
107,7
107,3
111,3
103,5
111,1
108,6
103,0

94,4
92,2
97,9
99,1
112,6
115,5
118,2
98,8
91,8
108,7
105,0
108,7
103,3
108,1
109,2
103,9

102,1
91,6
97,2
95,0
101,9
114,1
122,3
95,9
92,4
105,6
112,9
116,3
103,8
116,1
107,6
101,5

Produse din tutun
Tobacco products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

93,2
47,0
85,3
104,4
94,5
89,6
96,0
103,0
88,9
103,0
106,3
129,3
90,2
95,2
86,5
77,8

48,8
51,2
85,3
109,4
113,9
89,7
96,9
105,1
87,6
103,1
104,3
140,4
89,7
94,1
86,8
78,6

168,5
44,9
85,3
100,0
77,9
89,5
95,2
101,0
90,2
102,7
111,3
102,5
92,0
99,6
85,4
75,0

Produse textile
Textile products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

85,5
100,5
74,6
101,1
102,6
104,9
118,8
93,5
90,5
103,0
101,1
101,3
108,0
106,4
104,6
94,9

82,5
103,8
75,1
101,8
103,7
105,3
119,0
94,1
89,5
104,2
100,1
103,6
108,6
107,6
104,8
95,5

89,6
95,9
73,6
99,5
100,2
104,1
118,5
92,2
92,8
100,3
103,5
97,7
107,1
104,5
104,2
94,0

Articole de îmbrăcăminte
Clothing articles

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

77,6
91,2
98,9
79,0
130,9
112,8
114,2
104,9
90,5
116,9
119,3
116,0
105,1
101,7
101,3
97,0

74,3
86,0
99,1
78,5
130,7
117,7
114,1
105,9
89,0
127,6
119,8
120,1
105,8
101,8
101,5
98,3

82,0
98,2
98,7
79,7
131,2
108,9
114,3
103,9
91,9
107,2
118,6
111,0
104,3
101,5
101,1
95,3

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Pielărie şi încălţăminte
Leather goods and footwear

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

80,4
91,9
84,9
92,0
87,2
104,3
122,0
89,7
96,8
103,5
119,3
99,7
104,7
102,7
99,9
96,0

83,5
95,4
83,4
93,8
88,1
105,7
121,3
90,4
95,7
103,7
115,7
99,3
105,3
102,6
100,0
96,6

76,8
86,8
87,6
89,1
86,0
102,6
122,9
88,3
99,1
103,1
126,4
100,4
103,9
102,9
99,8
95,1

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă)
Wood and wooden products manufacturing (except furniture)

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

69,2
86,8
104,5
89,1
106,7
100,8
152,1
86,4
90,3
131,4
112,6
103,3
106,3
104,0
121,5
104,9

72,2
86,0
104,5
89,6
107,3
101,2
158,2
87,3
88,5
140,9
115,7
104,0
106,7
103,0
121,5
105,6

66,0
87,9
104,4
88,5
106,2
100,4
146,0
85,4
92,4
120,7
107,8
102,3
105,7
105,5
121,6
103,8

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie
Pulp, paper and paper products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

67,4
68,1
89,8
93,1
99,1
118,8
120,3
82,4
95,8
114,8
123,5
99,0
120,6
100,3
100,7
104,1

56,7
75,8
92,0
93,5
100,5
120,0
118,7
83,2
95,2
116,1
127,7
93,7
119,8
101,0
100,9
104,5

105,8
48,3
84,9
92,1
95,7
116,3
123,6
80,9
97,4
112,3
115,3
108,6
121,6
99,4
100,5
103,6

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Publishing houses, polygraphy and
recording reproducible registrations

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

89,1
103,1
131,7
100,2
141,6
108,0
127,1
95,9
93,8
129,5
108,5
120,9
109,6
104,7
115,4
110,7

87,8
116,8
132,4
102,2
147,3
110,4
126,3
96,8
92,5
130,7
110,2
121,8
110,1
105,8
117,3
112,1

90,3
88,2
129,6
94,5
127,3
103,2
128,9
94,6
95,6
127,7
106,0
119,5
109,0
103,3
112,6
108,7

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui
şi tratarea combustibililor nucleari
Crude oil processing, coal
coking and nuclear fuel treatment

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

63,2
57,4
87,3
116,0
107,7
102,0
98,8
98,1
98,9
88,2
101,6
98,5
112,0
100,6
97,0
132,2

69,2
52,4
86,1
105,6
105,1
102,3
98,0
98,7
98,8
89,1
101,3
102,2
110,3
101,4
97,3
135,4

95,0
165,1
117,1
100,9
106,6
92,8
99,0
84,6
103,5
83,2
120,7
97,5
96,1
119,5

Substanţe şi produse chimice
Chemical substances and products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

75,8
82,4
91,8
97,6
96,2
110,5
94,1
82,3
89,2
104,6
109,4
101,5
103,7
104,8
112,7
88,1

71,0
78,8
90,2
99,8
97,6
113,4
95,1
83,5
87,6
105,9
109,3
102,0
103,5
105,3
113,8
86,3

107,6
100,4
97,5
91,0
91,9
103,5
91,5
78,5
94,9
101,2
109,9
100,1
104,3
103,4
109,4
93,8

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Produse din cauciuc şi mase plastice
Rubber and plastic products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

80,5
75,9
71,4
103,9
85,8
112,2
107,2
83,5
99,6
100,3
109,4
123,4
111,4
117,9
110,6
106,0

69,1
76,1
69,7
105,7
85,7
117,0
106,9
84,2
99,4
100,8
107,8
126,5
111,7
119,2
110,7
106,5

119,1
75,6
75,2
100,6
85,9
104,7
107,9
82,0
99,8
99,3
113,3
117,4
110,8
115,9
110,5
105,0

Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse
din minerale nemetalice
Manufacturing of construction materials and
other products of non metallic minerals

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

70,4
84,3
84,4
95,0
91,6
105,5
105,1
88,5
97,5
97,1
106,6
104,3
104,0
100,6
114,4
101,0

64,0
87,1
82,3
98,5
92,6
108,3
105,5
89,2
97,2
99,2
109,3
105,6
104,4
103,0
114,9
102,1

83,9
78,8
88,7
89,3
90,1
102,1
104,5
87,5
97,9
94,2
102,5
102,3
103,5
96,9
113,3
98,9

Metalurgie
Metallurgy

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

69,3
75,7
82,8
90,5
110,7
110,0
112,9
99,7
90,5
73,7
120,1
107,1
104,9
100,3
121,1
101,3

68,0
71,9
86,4
90,5
111,5
112,0
113,9
100,8
89,8
74,8
119,4
107,7
105,6
104,5
123,0
101,6

76,0
96,2
68,1
90,5
107,5
103,5
109,4
94,8
93,7
69,2
123,2
104,5
102,2
82,9
110,7
99,4

Construcţii metalice şi produse din metal
Metallic construction and metal products

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

64,3
87,7
85,5
93,5
100,2
100,7
110,6
97,1
97,3
102,1
104,2
112,9
106,7
101,6
111,3
109,2

58,7
91,7
87,6
95,7
100,0
100,8
114,0
97,7
96,7
102,6
105,0
114,1
108,0
113,6
111,4
109,7

74,5
81,2
81,4
88,7
100,7
100,5
105,1
96,2
98,2
101,4
103,1
111,1
105,0
85,9
111,0
108,3

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente
electrice şi optice)
Machinery and equipment (except electrical and
optical equipment)

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

80,0
76,3
82,1
83,0
96,3
107,9
91,1
87,0
87,3
91,2
112,7
104,4
101,7
106,0
104,2
99,5

70,1
78,1
83,0
85,3
95,3
111,6
93,2
88,1
85,1
93,3
113,0
107,4
102,7
110,5
103,0
99,6

99,4
73,6
80,0
77,9
98,2
103,0
87,9
85,4
90,9
88,4
112,2
100,1
100,3
99,4
106,1
99,3

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
IT and office means

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

58,9
73,0
87,8
182,6
109,5
120,9
149,6
96,3
99,8
89,0
75,5
89,3
99,2
139,1
127,8
112,7

58,9
83,0
104,9
182,8
111,2
121,2
149,1
96,6
99,8
89,4
73,5
96,2
94,9
140,0
128,0
113,8

58,9
65,6
59,2
181,8
103,6
120,0
151,4
95,3
99,9
87,8
82,6
72,5
116,1
136,4
127,2
109,4

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Maşini şi aparate electrice
Electric machinery and appliances

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

79,1
73,5
88,5
81,4
136,2
128,8
108,9
101,1
98,6
94,2
101,9
107,0
115,9
105,6
105,8
132,4

73,4
75,0
94,7
84,3
125,5
129,5
109,4
101,4
99,7
94,9
103,0
108,4
118,7
106,8
106,1
126,3

90,1
70,8
73,8
72,4
159,7
127,8
108,1
100,7
96,8
93,1
100,0
105,0
112,1
104,1
105,5
141,4

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii
Radio, TV and communications equipment

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

80,1
101,6
62,6
125,6
123,8
101,7
103,6
104,0
99,7
97,9
99,6
107,5
100,7
104,4
115,1
96,5

86,5
111,0
64,3
126,3
118,1
101,9
103,3
104,3
99,6
99,0
99,7
112,4
101,8
106,8
115,4
98,5

72,7
88,1
59,0
124,3
133,2
101,5
103,8
103,8
99,9
96,6
99,6
101,7
99,3
101,4
114,8
93,8

Aparatură şi instrumente medicale,
de precizie, optice şi ceasornicărie
Medical, precision, optical and watchmaking
instruments and apparatus

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

75,2
51,2
67,6
95,8
88,7
100,9
62,9
94,9
99,0
98,9
146,1
104,3
113,5
114,4
106,9
100,4

68,5
60,1
68,0
99,3
88,2
101,3
64,0
95,4
98,7
99,0
144,1
110,0
113,6
116,4
107,3
100,5

84,0
40,7
66,8
90,6
89,2
100,6
61,8
94,4
99,4
98,8
148,8
97,0
113,3
111,7
106,3
100,3

Mijloace de transport rutier
Means of road transport

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

70,6
114,8
82,2
101,5
95,6
105,8
130,5
99,6
97,3
112,7
91,1
98,4
110,4
111,0
123,3
123,4

66,5
108,1
82,6
102,2
95,1
105,2
133,6
100,1
98,6
113,1
90,5
94,3
111,1
113,0
123,5
126,0

88,2
138,9
81,0
99,2
96,8
107,0
123,9
98,5
94,3
111,7
92,6
107,1
109,4
108,6
123,0
120,3

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere
Means of transport not included in road transport

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

66,4
82,4
84,9
91,4
78,5
98,4
121,9
96,5
91,2
98,4
107,7
109,3
95,9
103,2
100,6
105,0

63,8
83,9
87,0
95,5
74,4
99,3
122,4
97,9
91,7
98,6
109,3
110,7
97,4
109,0
100,7
105,7

71,5
79,4
79,8
81,3
87,5
96,8
120,8
93,8
90,2
98,0
104,3
106,5
92,8
91,4
100,3
103,2

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte
Furniture and other industrial activities not elsewhere classified

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

80,3
95,9
94,8
105,3
114,5
117,3
102,7
99,0
96,4
100,7
118,2
110,3
107,2
108,4
104,3
102,4

89,4
97,4
97,7
107,2
111,6
124,7
104,3
99,0
96,1
100,8
118,8
111,9
106,7
109,3
104,6
103,3

70,7
93,7
89,6
101,1
119,6
107,6
100,1
98,9
97,2
100,4
117,2
108,5
107,6
107,5
104,1
101,3

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Electric and thermal energy, gas and water

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

102,7
91,8
81,2
122,1
100,1
104,7
98,6
83,5
95,2
95,5
94,0
101,4
109,1
104,9
96,9
95,9

106,8
83,3
77,8
117,0
97,0
105,9
103,7
84,2
94,7
95,7
97,0
107,6
109,2
105,8
97,0
95,9

69,5
280,2
96,5
140,3
108,3
102,3
87,8
81,1
96,8
94,8
85,2
84,8
108,9
101,9
96,5
96,1

Producţia, transportul şi distribuţia de energie
electrică şi termică, gaze şi apă caldă
Electric and thermal energy, gas and hot water production
transport and distribution

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

102,7
92,8
80,8
122,8
99,8
104,2
98,3
82,6
94,8
96,8
93,7
102,7
110,4
105,5
97,1
95,5

107,2
83,7
77,5
117,4
96,6
105,6
103,8
83,4
94,4
96,6
96,8
108,8
110,0
106,0
97,1
95,6

61,8
407,6
96,8
142,8
108,6
101,4
86,2
79,4
96,2
97,5
84,3
84,9
111,9
103,7
96,8
95,2

Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Water catchment, treatment and distribution

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

103,4
64,6
92,9
94,2
107,5
111,4
101,9
94,6
99,5
85,0
97,8
84,5
86,8
92,2
93,5
106,8

90,2
66,4
93,7
94,5
109,8
111,9
101,0
97,4
99,3
85,2
102,8
84,9
86,6
99,0
93,8
106,2

119,1
62,3
92,2
93,8
104,9
110,9
103,0
90,6
99,8
84,7
92,2
84,0
87,0
86,2
93,2
107,6

Construcţii
Construction

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

74,8
82,4
92,4
125,9
125,1
114,4
100,5
81,4
95,2
98,4
107,9
113,7
109,1
107,7
109,3
110,3

64,2
83,5
91,2
126,7
123,5
121,4
100,2
81,9
94,9
99,0
109,2
115,8
110,3
108,2
109,4
110,6

101,1
80,6
94,4
124,7
127,4
106,7
100,8
80,7
95,5
97,7
106,3
111,1
107,6
107,0
109,1
109,9

Comerţ
Trade

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

104,7
77,8
89,4
94,2
102,8
126,8
118,6
93,7
109,3
103,9
103,9
104,0
103,5
115,8
114,8
116,2

105,7
84,9
85,4
98,7
101,5
153,5
148,7
99,5
112,7
110,1
108,2
108,7
103,1
116,8
116,3
116,0

104,3
74,4
90,6
93,0
103,2
118,9
107,1
90,8
107,6
101,2
102,0
101,6
103,8
115,3
113,9
116,4

Hoteluri şi restaurante
Hotels and restaurants

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

97,6
67,6
86,5
78,7
80,9
160,0
116,5
80,2
92,5
92,1
98,9
108,2
110,8
102,5
107,1
111,3

92,4
66,3
83,8
78,5
81,5
175,3
106,1
78,0
94,0
87,7
100,4
116,6
114,2
102,9
106,2
111,6

131,3
74,1
92,8
79,2
79,9
136,1
137,4
83,5
90,7
96,6
97,5
101,0
107,5
102,0
108,2
110,8

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Transport, depozitare şi comunicaţii
Transport, storage and communications

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

82,6
94,0
90,1
101,2
101,3
101,8
108,1
90,4
88,9
96,8
104,1
104,4
105,7
111,3
111,6
107,6

88,0
97,2
82,7
98,9
102,0
102,2
110,3
90,2
87,5
96,8
103,3
105,5
106,4
115,5
112,0
108,3

78,7
91,2
96,0
102,8
100,8
101,6
106,4
90,5
90,0
96,8
104,6
103,7
105,2
108,4
111,4
107,0

Intermedieri financiare
Financial intermediations

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

117,9
100,1
143,0
100,5
101,7
103,6
88,9
77,9
106,7
100,4
98,6
135,8
106,6
97,7
120,8
101,0

132,3
106,0
189,3
100,3
102,2
124,1
106,1
79,6
116,6
100,1
92,5
143,9
104,4
108,2
107,5
97,4

117,3
99,7
139,7
100,5
101,7
101,4
85,8
77,4
101,9
100,6
102,1
132,0
107,7
93,4
128,3
102,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Real estate transactions, rentings and services activities mainly
rendered to enterprises

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

100,9
111,1
130,4
99,3
98,1
112,0
115,0
106,7
99,6
111,0
103,9
124,1
107,9
107,9
107,1
111,6

102,0
116,2
121,6
100,3
89,7
116,4
123,6
130,1
99,8
127,2
103,5
139,5
108,4
115,1
108,1
113,5

100,2
107,8
136,9
98,5
104,1
109,8
110,2
91,7
99,4
102,2
104,2
113,8
107,5
102,7
106,1
109,8

Administraţie publică şi apărare
Public administration and defence

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

89,2
99,1
105,8
101,1
121,4
102,5
97,3
97,9
96,0
88,6
119,0
87,8
115,5
115,8
84,5
111,3

73,2
105,5
101,4
100,2
136,6
100,4
103,7
99,2
95,4
78,6
117,6
82,6
130,4
133,9
83,6
117,9

114,0
92,0
110,8
101,9
109,7
104,4
92,9
96,8
96,6
95,9
119,8
90,8
108,6
105,9
84,9
109,6

Învăţământ
Education

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

106,4
121,5
100,8
106,2
97,4
110,8
113,9
87,1
97,2
113,1
105,3
98,6
103,2
102,5
119,6
102,9

112,6
149,2
105,8
115,2
87,1
140,6
124,7
79,5
92,2
142,3
107,0
101,9
100,9
106,7
152,3
105,6

105,4
116,5
99,2
103,4
100,3
103,5
110,0
90,6
99,6
103,7
104,6
97,3
104,2
101,0
107,9
101,7

Sănătate şi asistenţă socială
Health and social assistance

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

118,9
103,5
106,1
104,8
115,2
102,8
113,3
92,8
122,5
99,9
111,2
102,8
114,2
97,2
114,6
107,9

107,2
116,9
122,0
109,0
123,7
103,0
118,4
99,0
128,6
121,7
111,9
116,8
108,8
98,5
121,5
111,6

124,4
98,0
97,2
102,2
109,1
102,7
109,4
88,1
115,7
81,0
110,3
84,1
124,7
95,1
106,3
103,9

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Celelalte activităţi ale economiei naţionale
Other activities of the national economy

19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

Ajustare pentru producţia imputată de servicii bancare (PISB)
Adjustment for imputed output of banking services (IOBS)

82,8
95,8
98,0
111,4
118,1
129,6
98,2
103,2
134,4
119,8
103,0
107,4
100,8
105,5
105,7

89,4
104,3
99,6
107,8
122,0
131,9
100,2
103,6
159,8
121,8
105,5
102,7
101,4
105,5
105,9

76,9
88,0
96,2
115,5
114,5
127,3
96,2
102,8
111,6
117,7
100,1
113,6
100,1
105,7
105,6

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)

128,8
94,3
150,8
100,5
101,7
97,1
94,7
46,6
298,0

128,8
94,3
150,8
100,5
101,7
97,1
94,7
46,6
298,0

Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM)3)
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 3)

19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

107,9
99,2
155,8
68,9
119,8
-

107,9
99,2
155,8
68,9
119,8
-

Total

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

78,6
86,8
89,1
102,9
103,6
111,0
109,4
94,3
95,6
103,6
104,7
111,3
105,7
108,8
109,1
105,1

97,6
88,2
91,0
103,3
104,3
106,8
103,9
92,7
94,6
99,5
102,2
106,7
105,1
105,0
108,4
103,6

Impozite pe produs4)
Taxes on product 4)

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

98,0
77,1
89,5
95,6
94,1
109,6
105,2
94,4
91,6
94,2
102,1
100,6
105,9
107,1
108,4
108,1

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Import daties

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

111,3
102,8
106,8
93,7
114,5
110,2
107,0
99,3
119,7
91,1
95,3
87,4
101,2
118,9
112,5
114,4

85,2
87,3
89,8
103,0
103,9
109,1
107,0
93,6
95,2
101,7
103,6
109,2
105,4
107,1
108,8
104,4

11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued
în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year
Valoare
Anii
Years

Producţie
Production

Consum
intermediar
Intermediate
consumption

adăugată
brută
Gross value
added

Subvenţii pe produs
Subsidies on product

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

790,9
84,6
86,6
116,5
90,9
99,3
110,8
45,2
46,5
94,3
95,5
115,2
107,5
123,7
98,2
100,2

Produs intern brut
Gross domestic product

19901)
19911)
19921)
19931)
19941)
19951)
19961)
19971)
19981)
19992)
20002)
20012)
20022)
20032)
20042)
20052)

94,4
87,1
91,2
101,5
103,9
107,1
103,9
93,9
95,2
98,8
102,1
105,7
105,1
105,2
108,5
104,2

1)

Metodologia SEC 1979. / ESA 1979 methodology.

2)

Metodologia SEC 1995. / ESA 1995 methodology.

3)

Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.

3)

Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.

4)

Inclusiv TVA. / Including VAT.

11.12 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 1998
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 1998
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Regiuni / Regions

Extra-regiuni
Extra-regions

Total

Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

Sud-Muntenia
South-Muntenia

Sud-Vest Oltenia
South-West Oltenia

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

53753,8
19,1
98212,8
19029,2
40902,1
9501,1
35527,0
6622,6

9745,6
3,4
13575,7
2192,0
4854,9
915,5
3913,0
643,7

7535,0
9,7
12995,6
2891,3
4518,8
1957,3
4265,7
646,6

9254,2
3,0
14083,5
2245,1
4410,9
722,9
4060,8
665,0

6734,3
0,6
10423,4
1928,2
3080,5
734,9
2811,8
699,5

6003,2
0,6
6589,3
1800,5
3786,6
847,7
3530,7
484,2

7182,5
0,7
11629,6
1963,6
4304,0
963,1
4281,4
679,0

6472,4
0,7
14628,9
2163,5
4723,7
1461,5
3998,2
650,0

826,6
0,4
13924,8
3845,0
11222,7
1898,2
8665,4
2154,6

362,0
-

42454,2
12833,7
10016,3
8240,4

4576,5
2151,7
1675,6
1282,6

5511,0
1666,9
1062,1
937,2

4902,5
1992,6
1226,9
1099,1

3112,4
1372,7
1073,3
815,4

5130,4
1176,0
885,7
868,1

5584,3
1629,9
1568,7
1169,8

4264,9
1515,7
1229,2
965,5

9372,2
1233,2
1294,8
1102,7

95,0
-

-5564,7

-751,6

-726,3

-737,3

-541,2

-513,4

-676,1

-694,5

-916,8

-7,5

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

331547,6
39806,6
5859,4
-3415,4

44778,6
5376,3
791,4
-560,9

43270,9
5195,2
764,7
-271,6

43929,2
5274,3
776,4
-304,9

32245,8
3871,5
569,8
-585,6

30589,6
3672,7
540,6
-425,1

40280,5
4836,2
711,9
-508,3

41379,7
4968,2
731,3
-396,1

54623,8
6558,2
965,4
-362,9

449,5
54,0
7,9
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 2)
Import duties
Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor (lei)

373798,2
16611185

50385,4
13252775

48959,2
16635893

49675,0
14245353

36101,5
14951802

34377,8
16761724

45320,3
15859722

46683,1
17584213

61784,5
26945539

511,4
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Invăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
1)

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM)

11.13 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 1999
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 1999
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Regiuni / Regions

Extra-regiuni
Extra-regions

Total

Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

Sud-Muntenia
South-Muntenia

Sud-Vest Oltenia
South-West Oltenia

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Invăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM)

72776,0
29,2
135343,8
27376,7
60913,2
13685,6
54289,2
9499,9

13129,3
5,6
15955,6
2511,5
6996,4
1419,7
6116,9
877,1

11322,9
11,7
15250,1
3257,5
6932,6
2192,9
6288,6
868,7

12930,3
4,4
18543,7
2813,5
7282,5
1202,6
6402,7
899,2

8983,3
0,5
14895,7
2491,7
4957,2
1274,5
4292,4
650,6

7450,6
1,7
12231,4
6295,9
6048,7
1235,4
5635,2
662,2

9614,8
1,9
15071,2
2426,4
7184,8
1417,3
6419,6
964,3

8255,3
1,1
20668,2
2706,7
7827,0
2124,8
5822,8
963,1

1089,5
2,3
22289,7
4873,5
13684,0
2818,4
13311,0
3614,7

438,2
-

69557,0
18275,3
16343,1
10792,7

6671,6
3098,6
2806,0
1722,2

7474,9
2386,8
1769,6
1377,5

6944,4
2825,8
1900,4
1254,8

5190,1
1955,4
1657,3
1070,2

7647,5
1665,2
1578,4
1076,4

10392,2
2317,7
2486,0
1484,0

7795,7
2163,3
2071,5
1207,0

17440,6
1727,0
2073,9
1600,6

135,5
-

-8406,6

-1054,3

-1016,8

-1083,4

-815,4

-886,1

-1028,0

-1059,4

-1453,4

-9,8

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

480475,1
61605,7
7242,5
-3593,1

60256,2
7725,9
908,3
-368,1

58117,0
7451,7
876,0
-277,5

61920,9
7939,4
933,4
-443,3

46603,5
5975,5
702,5
-792,5

50642,5
6493,3
763,3
-464,0

58752,2
7533,1
885,6
-647,5

60547,1
7763,3
912,7
-467,7

83071,8
10651,3
1252,2
-132,5

563,9
72,2
8,5
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 2)
Import duties
Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor (lei)

545730,2
24300009

68522,3
17970100

66167,2
22531695

70350,4
20249537

52489,0
21822638

57435,1
28065066

66523,4
23342559

68755,4
25981291

94842,8
41486213

644,6
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
1)

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM)

11.14 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2000
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2000
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Regiuni
Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

8898,5
3,0
21948,0
3928,7
8236,4
1904,2
8035,3
1236,4

1647,0
0,6
2557,7
436,9
861,5
151,0
887,2
104,9

1308,6
1,3
2554,8
564,8
814,4
294,1
920,7
103,9

1361,1
0,4
3073,3
448,4
917,3
152,3
893,5
102,7

10437,9
3460,0
2326,0
1576,5

947,4
388,1
401,2
240,9

927,9
363,7
253,6
196,3

-858,4

-102,8

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

71132,5
8806,3
905,2
-466,7

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei

80377,3
3582,6

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
1)

Regions

Total

Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
South-Muntenia South-West Oltenia

Extra-regiuni
Extra-regions

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

1039,5
2469,8
413,1
584,3
142,6
600,6
72,2

906,5
0,2
2073,8
396,1
677,8
169,5
825,7
83,4

1310,7
0,2
2372,8
392,8
881,5
195,4
949,2
118,0

1204,0
0,2
3353,6
416,8
985,0
273,0
887,8
129,4

121,1
0,1
3450,0
859,8
2514,6
526,3
2070,6
521,9

42,2
-

935,9
426,6
273,4
189,8

688,4
343,5
241,2
162,3

950,3
307,9
216,4
153,2

1413,8
357,0
338,0
208,7

1035,4
338,8
298,5
194,3

3538,8
909,6
303,7
231,0

24,8
-

-99,0

-104,6

-80,6

-80,7

-101,8

-108,7

-179,4

-0,8

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM)

8521,6
1055,0
108,4
-50,2

8205,1
1015,7
104,5
-38,5

8670,1
1073,4
110,4
-46,8

6676,9
826,6
85,0
-99,6

6680,1
827,1
85,0
-65,4

8436,3
1044,4
107,3
-87,0

9008,1
1115,2
114,5
-60,3

14868,1
1840,7
189,3
-18,9

66,2
8,2
0,8
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 2)
Import duties
Subsidies on product

9634,8
2506,8

9286,8
3185,3

9807,1
2920,7

7488,9
3001,0

7526,8
3676,7

9501,0
3331,3

10177,5
3838,6

16879,2
7408,2

75,2
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

11.15 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2001
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2001
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Regiuni
Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

15612,9
5,0
32304,7
6233,4
10664,1
2459,0
11681,3
2300,6

2681,1
0,9
4093,8
704,9
1132,5
233,9
1313,2
194,5

2049,8
1,9
3794,2
946,7
1019,8
405,0
1247,8
170,6

2839,1
0,8
4147,6
695,3
1158,0
192,3
1321,4
184,0

15655,4
4248,7
3108,8
1808,3

1348,7
485,6
551,4
274,0

1303,0
438,1
339,3
217,7

-1798,5

-220,6

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

104283,7
12185,8
903,8
-604,6

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei

116768,7
5210,9

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
1)

Regions

Total

Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
South-Muntenia South-West Oltenia

Extra-regiuni
Extra-regions

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

2076,5
0,1
3205,9
625,6
725,2
202,9
877,7
129,3

1846,0
0,2
3033,1
636,7
921,5
197,3
1258,5
147,2

2136,5
0,4
3639,5
682,2
1206,5
270,6
1390,8
212,4

1776,0
0,2
5220,2
676,8
1164,0
332,1
1284,9
249,3

207,9
0,5
5131,2
1265,2
3336,6
624,9
2987,0
1013,3

39,2
-

1343,9
526,0
374,9
217,0

808,0
425,1
323,6
178,3

1365,8
372,1
281,4
191,1

1788,9
437,1
455,8
242,2

1368,3
411,8
376,4
233,3

6328,8
1117,6
406,0
254,7

35,3
-

-202,3

-220,4

-162,4

-173,8

-211,3

-222,0

-384,4

-1,3

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM)

12793,9
1495,0
110,9
-60,1

11731,6
1370,9
101,6
-38,9

12779,9
1493,4
110,8
-71,8

9415,8
1100,3
81,6
-112,6

10077,1
1177,5
87,3
-118,3

12251,6
1431,6
106,2
-122,1

12871,3
1504,0
111,6
-65,7

22289,3
2604,5
193,2
-15,1

73,2
8,6
0,6
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 2)
Import duties
Subsidies on product

14339,7
3737,4

13165,2
4490,0

14312,3
4138,0

10485,1
4378,1

11223,6
5521,2

13667,3
4811,1

14421,2
5465,0

25071,9
11028,6

82,4
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

11.16 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2002
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2002
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Regiuni
Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

17301,2
6,4
42609,8
8788,9
13033,4
3233,8
14670,8
3524,4

3496,6
1,2
4870,3
954,9
1377,9
246,8
1721,5
287,6

2511,8
2,7
4887,3
1201,1
1220,1
486,6
1535,0
255,2

2700,5
0,8
5924,5
980,4
1538,4
224,8
1751,1
271,6

21137,6
5804,8
4210,2
2978,9

1997,6
668,1
790,9
453,5

1952,4
609,7
456,9
362,7

-1681,0

-206,5

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

135619,2
15769,5
936,1
-849,7

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei

151475,1
6950,1

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
1)

Regions

Total

Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
South-Muntenia South-West Oltenia

Extra-regiuni
Extra-regions

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

1510,6
0,2
4387,0
830,9
947,8
252,5
1158,9
188,2

1987,7
0,3
3939,4
926,4
1172,8
328,8
1583,2
246,5

2635,6
0,7
4833,9
838,3
1533,6
289,7
1800,8
318,8

2243,0
0,5
6656,8
1024,0
1555,4
430,5
1593,3
344,2

215,4
7010,7
2032,9
3687,4
974,1
3527,0
1612,3

99,9
-

2036,1
738,7
490,4
356,4

1254,4
602,8
414,5
289,8

1991,5
510,9
382,1
314,9

2546,2
601,1
601,9
389,9

2017,9
565,0
532,3
372,6

7341,5
1465,5
541,2
439,1

43,0
-

-189,6

-208,3

-144,9

-163,9

-200,7

-212,2

-353,2

-1,7

16660,4
1937,2
115,0
-105,2

15291,9
1778,1
105,5
-63,2

16805,4
1954,1
116,0
-101,9

11692,7
1359,6
80,7
-132,9

13220,6
1537,3
91,3
-135,2

16189,8
1882,5
111,8
-165,4

17123,3
1991,1
118,1
-119,0

28493,9
3313,2
196,7
-26,9

141,2
16,4
1,0
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 2)
Import duties
Subsidies on product

18607,4
4970,9

17112,3
5966,8

18773,6
5562,7

13000,1
5553,1

14714,0
7527,4

18018,7
6538,1

19113,5
7505,4

31976,9
14467,0

158,6
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM)

11.17 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2003
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2003
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Regiuni
Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

22835,2
14,0
49489,7
11483,1
16806,9
3735,6
19310,6
3654,9

4096,7
2,4
5917,8
1344,7
1637,6
294,6
2307,2
278,5

3498,3
4,5
5343,5
1626,2
1621,0
555,4
1902,4
247,0

3568,8
1,7
6985,3
1327,4
1731,8
280,8
2339,5
269,0

24627,8
12816,4
6020,9
4606,7

2703,1
1489,7
1053,5
723,9

2405,3
1347,8
666,7
486,5

-

-

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs 3)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

175401,8
22072,0
1329,7
-1238,7

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei

197564,8
9090,3

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie 1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM) 2)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA.
3)
Including VAT.
1)

Regions

Total

Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
South-Muntenia South-West Oltenia

Extra-regiuni
Extra-regions

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

2577,9
0,4
5093,0
1108,4
1214,1
290,4
1542,4
183,1

2703,2
0,4
4909,2
1060,4
1629,3
355,6
2087,4
244,0

3283,4
1,5
5891,2
1165,2
2115,3
434,3
2401,6
340,7

2840,2
2,1
7371,0
1382,6
2175,1
585,4
1997,1
350,7

266,7
1,0
7908,3
2468,2
4682,7
939,1
4733,0
1741,9

70,4
-

2606,5
1625,2
699,1
558,1

1638,0
1301,9
604,2
446,2

2621,7
1132,7
560,6
479,3

3052,0
1316,2
866,3
633,3

2777,9
1255,5
741,7
588,6

6823,3
3285,3
828,8
690,8

62,1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

21849,7
2749,5
165,7
-145,8

19704,6
2479,6
149,4
-69,8

21993,2
2767,5
166,7
-151,4

16000,0
2013,4
121,3
-203,3

17783,8
2237,9
134,8
-173,8

21501,0
2705,6
163,0
-258,8

22067,9
2777,0
167,3
-201,4

34369,1
4324,8
260,5
-34,4

132,5
16,7
1,0
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 3)
Import duties
Subsidies on product

24619,1
6575,9

22263,8
7788,1

24776,0
7377,4

17931,4
7698,0

19982,7
10265,2

24110,8
8783,8

24810,8
9747,8

38920,0
17639,0

150,2
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM) 2)

11.18 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2004
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2004
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Regiuni
Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

31030,1
13,8
60794,9
14648,7
22349,8
4469,0
24205,0
5578,4

4732,2
1,4
6780,7
1620,6
2573,9
374,6
2640,2
434,1

5240,7
0,5
6412,3
2235,7
2037,5
733,9
3213,5
391,8

5749,0
3,5
8954,1
1645,7
2440,2
330,5
2584,5
399,9

30036,1
12610,7
8138,4
6101,0

3341,2
1516,5
1396,8
905,2

3011,6
1340,1
855,1
709,5

-

-

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs 3)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

219975,9
26278,2
1632,5
-1417,8

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei

246468,8
11372,0

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie 1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM) 2)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA.
3)
Including VAT.
1)

Regions

Total

Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
South-Muntenia South-West Oltenia

Extra-regiuni
Extra-regions

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

3615,8
2,9
6338,3
1396,7
1526,6
326,4
1794,4
272,5

3558,7
1,5
6420,3
1332,6
2054,0
361,0
2509,8
352,8

3991,4
2,5
7747,1
1517,5
2864,0
450,1
2767,1
545,3

3655,2
1,3
9088,1
1452,2
2757,1
749,4
2293,5
500,6

487,1
0,2
8929,8
3447,7
6096,5
1143,1
6402,0
2681,4

124,2
-

3089,5
1576,3
891,4
705,6

1994,1
1272,9
789,7
577,1

3386,8
1166,2
799,5
655,0

3865,4
1276,4
1171,7
810,9

3409,1
1255,6
962,2
759,7

7938,4
3131,4
1272,0
978,0

75,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

26317,4
3143,9
195,2
-180,3

26182,2
3127,6
194,3
-79,0

28370,2
3389,1
210,5
-197,7

19907,4
2378,2
147,9
-430,3

22598,2
2699,5
167,6
-164,2

27009,4
3226,5
200,4
-126,0

26884,0
3211,6
199,6
-185,0

42507,6
5078,0
315,5
-55,3

199,5
23,8
1,5
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 3)
Import duties
Subsidies on product

29476,2
7884,3

29425,1
10323,4

31772,1
9506,8

22003,2
9493,8

25301,1
13045,1

30310,3
11068,4

30110,2
11858,3

47845,8
21673,3

224,8
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM) 2)

11.19 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2005
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2005
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
Regiuni
Nord-Est
North-East

Sud-Est
South-East

24277,9
13,8
71009,8
18468,4
28132,6
6028,4
28116,9
5826,4

4373,5
1,4
7707,2
1806,5
2979,1
505,3
3041,5
458,0

3688,6
0,5
7892,1
2297,4
2531,0
990,0
3755,8
422,3

4052,9
3,5
11053,3
1881,1
3172,9
445,7
3007,7
406,6

38745,8
16282,6
9739,3
7860,9

4304,2
1951,7
1713,3
1206,4

3953,6
1725,6
1041,8
891,1

-

-

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Impozite pe produs 3)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)
Subvenţii pe produs

254502,8
33715,4
2047,8
-2089,9

Produs intern brut regional (PIBR)-total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei

288176,1
13326,8

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie 1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistentă socială
Servicii de intermediere financiară indirect
măsurate (SIFIM) 2)

1)

Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA.
3)
Including VAT.
1)

Regions

Total

Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
South-Muntenia South-West Oltenia

Extra-regiuni
Extra-regions

Vest
West

Nord-Vest
North-West

Centru
Center

Bucureşti-Ilfov
Bucharest-Ilfov

2678,8
2,9
6938,9
1650,8
1772,8
440,4
2006,6
283,5

2653,3
1,5
7562,9
1619,3
2700,5
487,0
2935,3
361,4

3491,1
2,5
8509,3
1850,4
3420,3
607,1
3172,3
590,7

2969,9
1,3
10370,3
1721,4
3089,2
1011,0
2563,3
519,3

369,8
0,2
10851,0
5641,5
8466,8
1541,9
7634,4
2784,6

124,8
-

4218,0
1980,9
1080,7
894,7

2551,9
1511,7
950,3
730,4

4124,4
1402,8
895,7
781,3

4812,0
1663,7
1391,4
1061,0

4247,5
1564,4
1207,6
1017,4

10534,2
4384,8
1458,5
1278,6

97,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

30048,1
3980,7
241,8
-233,2

29189,8
3866,9
234,9
-194,9

32198,0
4265,5
259,1
-400,5

21519,0
2850,7
173,1
-416,5

25525,4
3381,4
205,4
-231,7

30571,8
4049,9
245,9
-247,2

30282,6
4011,7
243,7
-251,9

54946,3
7279,2
442,1
-114,0

221,8
29,4
1,8
-

Regional gross value added (RGVA)
Taxes on product 3)
Import duties
Subsidies on product

34037,4
9114,2

33096,7
11627,7

36322,1
10908,3

24126,3
10460,4

28880,5
14960,4

34620,4
12647,2

34286,1
13549,2

62553,6
28325,7

253,0
-

Regional gross domestic product (RGDP) - total
Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

Agriculture, hunting and sylviculture
Fishery and pisciculture
Industry 1)
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate transactions, renting and service activities
mainly rendered to enterprises
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Financial intermediation services indirectly
measured (FISIM) 2)

11.20 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

1999

2000

miliarde lei (ROL) preţuri curente/

2001

2002

2003

2004

2005

milioane lei preţuri curente / lei million current prices

ROL billion current prices
Total

545730,2

80377,3

116768,7

151475,1

197564,8

246468,8

288176,1

1. Nord - Est
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

68522,3
15068,6
6925,3
17176,4
10227,4
12786,8
6337,8

9634,8
2154,8
925,8
2469,1
1483,8
1802,5
798,8

14339,7
3347,0
1323,1
3605,8
2177,6
2596,5
1289,7

18607,4
4453,1
1777,2
4512,4
2691,5
3568,2
1605,0

24619,1
5797,6
2364,6
6128,3
3347,9
4622,9
2357,8

29476,2
6852,7
2597,5
7358,0
4377,9
5554,4
2735,7

34037,4
8044,5
3186,4
8720,4
5000,6
6233,8
2851,7

1. North - East
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

2. Sud - Est
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

66167,2
7902,7
9811,8
22539,6
13669,9
4462,7
7780,5

9286,8
1041,2
1317,8
3187,5
1995,1
627,6
1117,6

13165,2
1540,7
1926,0
4339,0
2928,5
979,0
1452,0

17112,3
2037,7
2374,7
5903,1
3547,4
1345,0
1904,4

22263,8
2649,7
3350,9
7593,5
4398,4
1884,5
2386,8

29425,1
3418,0
4237,2
10059,8
6129,1
2412,5
3168,5

33096,7
3665,0
4538,6
12511,8
6467,7
2577,4
3336,2

2. South - East
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

3. Sud - Muntenia
Argeş
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman

70350,4
15342,9
5380,0
9976,6
4542,5
6855,3
19699,8
8553,3

9807,1
2451,0
709,1
1403,0
564,5
836,6
2794,1
1048,8

14312,3
3177,5
1158,1
2027,9
952,5
1274,6
3934,0
1787,7

18773,6
4573,3
1239,9
2791,3
1129,3
1559,4
5445,9
2034,5

24776,0
6231,8
1739,9
3634,9
1403,1
2160,0
7137,1
2469,2

31772,1
7719,6
2537,3
4546,5
1960,5
3010,4
8670,6
3327,2

36322,1
9532,9
2287,6
5458,7
2059,9
2939,4
10637,1
3406,5

3. South - Muntenia
Argeş
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman

4. Sud - Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea

52489,0
15810,8
11300,1
5829,9
9405,3
10142,9

7488,9
2147,3
1668,1
779,5
1387,7
1506,3

10485,1
2931,4
2268,9
1293,2
1915,5
2076,1

13000,1
3511,5
3350,1
1493,9
2045,6
2599,0

17931,4
5099,5
4182,6
2251,0
2820,9
3577,4

22003,2
6613,5
4670,6
2690,4
3771,8
4256,9

24126,3
7274,1
5246,4
2760,2
4010,1
4835,5

4. South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea

5. Vest
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş

57435,1
14855,3
7560,8
11803,4
23215,6

7526,8
1838,8
1070,7
1703,2
2914,1

11223,6
2668,7
1573,9
2468,5
4512,5

14714,0
3301,1
2047,3
3345,3
6020,3

19982,7
4501,5
2839,9
4237,2
8404,1

25301,1
6184,8
3433,0
5264,9
10418,4

28880,5
7044,4
3855,3
5851,7
12129,1

5. West
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş

6. Nord - Vest
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj

66523,4
15798,2
6304,0
21572,9
9476,3
8250,0
5122,0

9501,0
2146,3
944,5
3241,5
1355,5
1134,3
678,9

13667,3
3296,8
1251,5
4469,3
1900,9
1731,2
1017,6

18018,7
4653,3
1639,2
5691,5
2584,5
2149,4
1300,8

24110,8
6044,9
2288,2
7618,4
3402,4
2873,1
1883,8

30310,3
7375,8
2779,7
9787,9
4512,4
3672,8
2181,7

34620,4
8147,4
3446,8
11340,2
5042,0
4069,8
2574,2

6. North - West
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj

7. Centru
Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

68755,4
8621,3
19238,2
5599,6
7999,2
16315,1
10982,0

10177,5
1322,1
2734,7
885,7
1239,5
2403,0
1592,5

14421,2
1793,1
4023,7
1124,5
1549,3
3526,6
2404,0

19113,5
2276,7
5442,9
1547,5
2051,6
3901,5
3893,3

24810,8
3374,9
6905,1
1911,7
2605,7
5774,0
4239,4

30110,2
4288,1
8095,5
2448,5
3138,7
6885,3
5254,1

34286,1
4720,7
9513,9
2572,4
3632,6
7540,3
6306,2

7. Center
Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

8. Bucureşti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureşti

94842,8
10234,1
84608,7

16879,2
1521,5
15357,7

25071,9
2227,5
22844,4

31976,9
3022,8
28954,1

38920,0
3110,2
35809,8

47845,8
4360,5
43485,3

62553,6
5641,9
56911,7

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

75,2

82,4

158,6

150,2

224,8

253,0

9. Extra - regiuni 1)
1)

644,6

Cuprind acele părţi din teritoriul economic al unei ţări, care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni. Pentru România, extra - regiuni
se referă la: platforma continentală aflată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale (ambasadele şi consulatele române din străinătate).
1)
Comprise those parts of the economic territory of a country, which can not be directly associated to a certain region. In Romania, extra - regions
refer to: the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad).

Total

9. Extra - regions

1)

PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ
ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M.
M.U.

= unitate de mãsurã
= measurement unit

kVA

= kilovoltamper
= kilovoltamper

mm

= milimetru
= millimetre

MVA

= megavoltamper
= megavoltamper

m

= metru
= metre

CP
HP

= cal putere
= horse power

m2

= metru pãtrat
= square metre

kcal

= kilocalorie
= kilocalorie

m3

= metru cub
= cubic metre

Gcal

= gigacalorie
= gigacalorie

ha (10000 m2)

= hectar
= hectare

kO

= kilooctet
= kilooctet

km

= kilometru
= kilometre

''

= secundã
= second

km2

= kilometru pãtrat
= square kilometre

'

= minut
= minute

microgr.

= microgram
= microgram

h

= orã
= hour

mg

= miligram
= miligram

0

= grad
= degree

g

= gram
= gram

nr.
no.

= numãr
= number

kg

= kilogram
= kilogram

%

= procent
= percentage

t

= tonã
= tonne

mii
thou

= mii
= thousands (thou)

tdw

= tonã deadweight
= tonne deadweight

mil.
mill.

= milion
= million

l

= litru
= litre

mild.
bn

= miliard
= billion

dal

= decalitru
= decalitre

echiv.
equiv.

= echivalent
= equivalent

hl

= hectolitru
= hectolitre

S.A.
A.S.

= substanþã activã
= active substance

W

= watt
= watt

buc.
pcs.

= bucatã
= pieces

kW

= kilowatt
= kilowatt

per.

= pereche
= pair

kWh

= kilowatt - orã
= kilowatt - hour

garnit.

= garniturã
= set

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

XVI

-

= nu este cazul
= data not applicable

...

= lipsã date
= data not available

~

= date neînsumabile
= nontotalized data

G

= grafic
= graph

*)

**)

***)

= date mai mici decât 0,5
= magnitude less than 0.5
= date mai mici decât 0,05
= magnitude less than 0.05
= date mai mici decât 0,005
= magnitude less than 0.005

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful