E-Learning Software educaŃional

TEHNOLOGII MODERNE ÎN EDUCAłIE ŞI CERCETARE

http://www.cniv.ro | http://www.icvl.eu Universitatea din Bucureşti & Siveco România CNIV and ICVL Project | Conf. dr. Marin Vlada
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 1

www.cniv.ro/2009

| 31 oct. - 2 nov. 2009, IAŞI

www.icvl.eu/2009

4/5/2009

M. VLADA- University of Bucharest

2

Obiective
Realizarea cadrului de manifestare a iniŃiativelor profesionale şi de management ale comunităŃii universitare şi preuniversitare Realizarea de activităŃi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaŃa muncii Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaŃia iniŃială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaŃie şi în formarea continuă
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 3

Obiective specifice
Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinŃifice în domeniile e-Learning, Software EducaŃional şi Virtual Reality Creşterea rolului şi răspunderii cadrelor didactice în conceperea, elaborarea şi utilizarea metodelor tradiŃionale în complementaritate cu tehnologiile şi metodele moderne de tip IT, în procesul de formare inŃială şi formare continuă Promovarea şi dezvoltarea tehnologiilor informatice în activităŃile educaŃionale, de management si de training Promovarea şi utilizarea produselor de Software EducaŃional în învăŃământul superior şi preuniversitar
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 4

Foundation of the "International E-Learning Association“- IELA
New York

www.ielassoc.org
To serve as a catalyst for the development and exchange of information regarding eLearning among universities, educational institutions, businesses, government agencies, funding agencies, and conferences, and to publish materials which will advance the use of e-learning; To promote excellence in research, development and use of elearning; To disseminate to the public, the media, and governments, information about the opportunities for the use of e-learning; To share and promote policies, practices and procedures with respect to all matters pertaining to the use of e-learning; and To cooperate and liaise with related regional, national and international associations.
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 5

DEFINITII
DefiniŃie. E-learning înglobează metode şi tehnici tradiŃionale sau moderne şi folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia şi comunicare asincronă sau sincronă) conduce subiectul care îl utilizează, la obŃinerea unei experienŃe în înŃelegerea şi stăpânirea de cunoştinŃe şi îndemânări într-un domeniu al cunoaşterii. CNIV 2003
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 6

DEFINITII
DefiniŃie.
Software EducaŃional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment. o lecŃie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluŃie faŃă de metodele educaŃionale tradiŃionale (tabla, creta, etc.) CNIV 2003
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 7

ACTIVITATI & REZULTATE
BILANł CNIV 2008

Matematica şi Informatica
http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaB/1_3_vlada.pdf

• CNIV 2006, ediŃia a IV-a (76 lucrări înscrise, 53 • •
lucrări publicate, 108 autori, 150 Evaluatori), ExpoziŃie "Software EducaŃional", SecŃiuni: A, B, C, D CNIV 2007, ediŃia a V-a (80 lucrări înscrise, 66 lucrări publicate, 162 autori, 108 Evaluatori), ExpoziŃie+Concurs "Software EducaŃional", SecŃiuni: A, B, C, D CNIV 2008, ediŃia a VI-a (71 lucrări înscrise, 58 lucrări publicate, 147 autori, 311 Evaluatori) , ExpoziŃie+Concurs "Software EducaŃional", SecŃiuni: A, B, C, D, E

• Cuvântul "matematică" vine din
grecescul µάθηµα (máthema) care înseamnă "ştiinŃă, cunoaştere sau învăŃare" • µαθηµατικός (mathematikós) înseamnă "cel care îndrăgeşte învăŃarea“ • “Nimic nu costă mai scump decăt neştiinŃa” Grigore C. Moisil

CNIV 2007 - Ziarul GÂNDUL, SCOALA - 26 octombrie 2007

CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. oct.-

CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. oct.-

“ŞtiinŃele sunt reprezentări virtuale ale cunoaşterii”(MV)
M. VLADA- University of Bucharest 8

4/5/2009

Procesul de ÎnvăŃare – stocarea cunoaşterii

4/5/2009

M. VLADA- University of Bucharest

9

Cele 4 valuri – Societatea cunoaşterii
Construirea societăŃii bazate pe cunoaştere
Cele 4 valuri ale societăŃii informaŃionale societăŃ informaŃ

ReferinŃa: Tudorel FĂTU, Alexandru łUGUI, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi FĂTU, Cuza” Iaş
[Boar B.H., The Art of Strategic Planning for Information Technologies, 2nd edition, John Wiley, 2001]
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 10

Sursa: R. Jugureanu – Siveco (2005)

Proiectare
6. Creare 6. Creare 5. Evaluare 5. Evaluare 4. Analizare 4. Analizare

AeL SCORM

3. Aplicare 3. Aplicare 2. ÎÎnŃelegere 2. nŃelegere 1. Reamintire 1. Reamintire

LCMS

TI PO

LO

Formare diferenŃiată
G II

Corelatia BLOOM-ANDERSON - SCORM
4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 11

Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania
Biologie. Clasa a XI-a. Anatomia şi fiziologia omului Echipa de realizare
Proiectare lecŃii: prof. Maria DINU, dr. Ciprian DINU Scenariu de realizare: dr. Ciprian DINU

Coordonare tehnică: Doru PANAITE Coordonare didactică: prof. Maria Dinu Echipa de dezvoltare conŃinut: - redactare conŃinut ştiinŃific: prof. Maria DINU, dr. Ciprian DINU - desene anatomice 2D: Mădălin ŞERBAN, Alexandru-Mihnea ANDRAŞCU - desene anatomice 3D: Andrei Iordăchescu - programare Flash/ActionScript: Viorel ŞOLDAN, Mihai MILEA, Andrei LUCACI, Teodor TĂNASE, Ştefan SIVU, Cătălin COSTEA - programare JavaScript: Viorel ŞOLDAN - integrare SCORM/AEL: Doru PANAITE, Viorel ŞOLDAN Redactare manual profesor: dr. Ciprian DINU, Ştefan SIVU. 4/5/2009 M. VLADA- University of Bucharest 12

Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania

4/5/2009

M. VLADA- University of Bucharest

13

END www.unibuc.ro | www.siveco.ro marinvlada@gmail.com
Universitatea din Bucuresti & Siveco Romania CNIV and ICVL Project | Conf. dr. Marin Vlada

4/5/2009

M. VLADA- University of Bucharest

14

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.