œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ

1¯ÿÌöLÿë s 312.00 6þæÓLÿë s.156.00 3þæÓLÿë s 78.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar, TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s > -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/12-14

RNI No. 52621/93

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
BHUBANESWAR

20É ¯ÿÌö
VOLL.XX

ÓóQ¿æ- 48
ISSUE - 48

4 - 10 þB 2013
4 - 10 May 2013
6.00

6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...

Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
AN ISO 9001: 2008 Certified

Join for Best Coaching....

Visit Us : www.samantaray.ac.in

BANKING SSC PPT/PD CDS/NDA

LIC/GIC RAILWAY LAW/CLAT OAS/IAS(CSA T)

Shree HB EnterprisesÀÿ Branch Office ¨æBô ¯ÿÜÿë f~ Staff Executive Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > {¾æS¿†ÿæ: 10th +2/+3. þæÓç L ÿ

10000 sZÿæ + Aœÿ¿æœÿ¿ > ¯ÿßÓ: 1 8 À ÿ ë 2 7 ¯ÿÌö > Experienced Computer Operator(Female) Aæ¯ÿÉ¿Lÿ >

SBI CLERICAL V ACANCY COMING VER Y SHORTL Y ALSO IBPS EXAM INAUG/SEPT - 2013 JOIN IN ADV ANCE

SHBE
Jagado Puri Duniya

Bhubaneswar Office 377, Brahmeswar Bank Colony, Near Palasuni Hat, BBSR, M: 7381109591 Sambalpur Office
Near D.I.E.T . Office, Ainthapali, Sambalpur M: 7381900171

CALL FOR RRB & SPLST. OFFICER P.I.
H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12 Call. : 0671-2323545 / 9438563121 BR.: Duplex-48, Sailashree Vihar , BBSR Mobile No. : 8280213839

Brahmapur Office
2nd lane, Gajapati Nagar, Near Safal Garden Inn, Income Tax Chhack, Brahmapur, M: 7735872689

Email: shreehbe@gmail.com PRASAR BHARATI (India's Public service Broadcaster) STAFF TRAINING INSTITUTE (TECH.) ALL INDIA RADIO & DOORDARSHAN KINGSWAY, DELHI - 110009

þB ’ÿç¯ÿÓ D¨àÿ{ä þæœÿ¿¯ÿÀÿ Àÿæf¿¨æÁÿZÿ

Aæfç þB ’ÿç¯ÿÓ A¯ÿÓÀÿ{Àÿ þëô Àÿæf¿Àÿ ÓþÖ É÷þL ç ÿ µÿæB µÿD~êþæœÿZÿë Éë{µÿbÿæ H Aµÿçœÿ¢ÿœÿ f~æDdç > FLÿ Óë× ÀÿæÎ÷ œÿçþöæ~ {ä†ÿ÷{Àÿ f{~ É÷þçLÿ œÿçf ¨ÀÿçÓÀÿ{Àÿ œÿçÏæ¨Àÿ µÿæ{¯ÿ Lÿþö LÿÀÿç œÿçf ¨æBô †ÿ$æ Àÿæf¿ ¨æBô S¯ÿö H {SòÀÿ¯ÿÀÿ LÿæÀÿ~ {Üÿ¯ÿæ Ó{èÿ Ó{èÿ Aœÿ¿þæœÿZÿ ¨æBô FLÿ D’ÿæÜÿÀÿ~ ÓõÎç LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ þëô AæÜÿ´æœÿ f~æDdç >

I&PR-15001/13/0025/1314

(Ý…. FÓú. Óç. fþçÀÿú)

Subject:- Pre-examination training for SC/ST candidates who have applied for the post of Engineering Assistant & Technician in Prasar Bharati for which examination is being held on 26.5.2013 by SSC. Pre-examination training for the above recruitment will be held by Prasar Bharati from 13th May to 17th May, 2013 at Staff Training institute (Technical), All India Radio & Doordarshan, Kingsway, Delhi-110 009 and at Regional Staff Training Institute (Technical), All India Radio & Doordarshan, Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751017 (Odisha). No. of candidates to be given pre-examination training will be 100 in each category. Selection will be done on first come first serve basis. Candidates may opt for training either at Delhi or at Bhubaneswar. Interested candidates may apply through e-mail on e-mail address: stit@stitairdd.org on or before 08th May, 2013. Selected candidates will be informed through e-mail on or before 10th May, 2013. The original SC/ST caste certificate-and copy of admit card/application form are to be produced at the time of training. No TA/DA. would be paid to the candidates willing to join the training. This is also available on our website: www.sti-tairdd.org (N.A. Khan) Addl. Director General (E)(Trg.) Website: www.stitairdd.org

¯ÿæˆÿöæ ¯ÿæˆÿöæ
¨¯ÿç†ÿ÷ þB ’ÿç¯ÿÓ A¯ÿÓÀÿ{Àÿ É÷þçLÿ µÿæB H µÿD~êþæœÿZÿë {þæÀÿ Üÿæ”}Lÿ Éë{µÿbÿæ f~æDdç F¯ÿó ÓþÖZÿÀÿ ÓëQ H Óþõ•ç Lÿæþœÿæ LÿÀÿëdç >
(œÿ¯ÿêœÿ ¨tœÿæßLÿ)
I&PR-15001/13/0029/1314 I&PR-15001/13/0027/1314

þB-1 É÷þL ç ÿ ’ÿç¯ÿÓ-ÓóWÌö¨‚ í ÿö SæÀÿçþæþß B†ÿçÜÿæÓÀÿ Ó´æäÀÿ > É÷þL ç ÿÀÿ Óójæ H ¨ÀÿçµÿæÌæÀÿ ¨ÀÿçÓÀÿ {¯ÿð¨¯ È ÿçLÿ ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿ ¨${Àÿ-> Ó¼æœÿ H Ó´æµÿçþæœÿ ÓÜÿ-Óµÿ¿†ÿæÀÿ ¯ÿçLÿæÉÀÿ ¯ÿæÜÿLÿ H ¯ÿæˆÿöæ¯ÿÜÿ µÿíþçLÿæ{Àÿ A¯ÿ†ÿê‚ÿö F¯ÿó F A¯ÿÓÀÿ{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ Lÿæþœÿæ LÿÀÿç¯ÿæ >

(AÀÿë~ LÿëþæÀÿ ÓæÜÿë) ÉNÿç, Óí`ÿœÿæ H {àÿæLÿÓó¨Lÿö þ¦ê, HÝçÉæ

Sealed application for expression of interest (EOl) is invited from reputed NGOs of Nabarangpur district having office in the, district, sufficient man power, experience in the field of -Agriculture, Horticulture, Animal husbandry and Fishery for empanelment under ATMA, Nabarangpur to execute various activities under ATMA, RKVY, NFSM, State plan etc, for the year 2013-14. The applications along with the required documents must be submitted to the office of the Project Director, ATMA, Nabarangpur on or before 7th May 2013 during office, hours (7 A.M to 1.00 P.M). The authority reserves the right to cancel the process at any stage or reject / accept one or ail the applications without assigning any reason thereof . The decision of the authority is final and binding. The selected NGOs will be notified soon after approval of the Collector -Cum-Chairman, ATMA, Nabarangpur. For more details log on to www.nabarangpur.nic.in DDA-Cum-Project Manager, ATMA, Nabarangpur

ADVERTISEMENT OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF AGRICULTURE CumPROJECT DIRECTOR, ATMA, NABARANGPUR

A

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

2

þæsç ÷ L ÿë ¿ {àÿÓœÿ Lÿç º æ B+Àÿþç x ÿç F sú ¨æÓú LÿÀÿç $ # ¯ ÿæ ÓþÖ Male/ Female þæœÿZÿvÿæÀÿë FLÿ Renowned International Corporation †ÿæ'Àÿ Management H administration Section {Àÿ ×æßê œÿç¾N ë ÿç ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~ LÿÀÿëdç > Age: Below 27 years. Monthly Payment: Rs. 5000/- > AæÓ;ÿæ 5 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Biodata ÓÜÿç†ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë >

NEW OFFICE - 21 VACANCY

Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Bank H Tower ¨æBô security Guard, Peon, Supervisor, Data Entry, Ladies Security Guard, Security Field Officer, Back Office Ladies ITI(Fitter, Electrician) B†ÿ¿æ’ÿç ¨çàÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ÀÿÜÿç¯ÿæÀÿ Óë¯ÿç™æ Adç > (Qualification 9th to +2 ) ( Age - 18 year to 45 year) Monthly Salary 6000/- to 9000/Contact: 7894854575 8093486024

IMPULSE GROUP
137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan, Infront of Ashoka Dry Cleaner, Bhubaneswar-9, M: 9238100184 (10am-4pm)

¨âæ+ú œÿç¾N ë ÿç
L&T, TATA, JINDAL, BHUSANA Lÿ¸æœÿê{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô

{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú, +2, +3, ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓú LÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓú LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß >
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061

þæsç÷Lÿú, +2, +3 ¨æÓú

œÿíAæ H Aµÿçj ¨÷æ$öê/¨÷æ$#œ ö ÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > BbÿëLÿ ¨÷æ$öê 2sç ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæ H 2 {Sæsç 5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ ÓÜÿç†ÿ Lÿçºæ Øçxÿú {¨æÎ fÀÿçAæ{Àÿ †ÿæ. 19.05.13 ÀÿçQ þš{Àÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > ¨ç F üÿú , sç F , xÿç F F¯ÿó Üÿ{Îàÿú À ÿ Óë ¯ ÿç ™ æ Adç > ¨’ÿ¯ÿê ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ ’ÿÀÿþæ {þ{+œÿæœÿÛ {Üÿàÿú¨Àÿú AæBsçAæB/xÿç{¨âæþæ 75 9500-14000 Lÿ¸ësÀÿ A¨{ÀÿsÀÿ xÿçÓF ç , ¨çfx ç ÿçÓF ç , sæàÿç 30 8600-12500 {¨÷æ{fLÿu Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿú S÷æfëFsú 50 7800-12000 {ÎæÀÿú Lÿç¨Àÿ 10þ, +2 25 7000-10000 ÓçLÿë¿Àÿçsç Sæxÿö/{Üÿàÿú¨Àÿú 5þÀÿë 10þ 120 6500-9000

þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ BIO-DATA, Certificate Xerox, 4sç üÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ Phone œÿºÀÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Speed Post/Regd Post ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö > ¯ÿßÓ: 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö >
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061

{¾æSæ{¾æS: Óœÿæ†ÿœÿ þÜÿæÀÿ~æ, œÿí A æ¯ÿfæÀÿ ÜÿæBÔÿë à ÿú ¨æQ, œÿí A æ¯ÿfæÀÿ, LÿsLÿ - 753004
PLANT VACANCY ODISHA
Action Thermal Power Generation Plant Power Plant Àÿ Bioler, CHP, AHP, Coal Mill, Turbine Àÿ Maintenance Work ¨æBô ¨÷ æ $ö ê œÿç ¾ ë N ÿç LÿÀÿë d ç > Post: Gr aduate in Mechanical Electrical, Diploma in Mechanical Electrical, Fitter, Electrician, Wiremen, in ITI, Supervisor, Storekeeper, Clerk, Helper. Qualification: 10 to +2/+3, ITI, Diploma, B.Tech. Salary: 7800/- - 18800 + Accomodation ,Fooding, Transportion Facility provided. Contact within 7 days

16-E

GOVERNMENT OF ODISHA HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT ADVERTISEMENT (WALK-IN-INTERVIEW)

ACTION POWER COMPANY
NTPC, Kaniha, T alcher , angul 9853555279 (Mr . Alok T ripathy)

Applications are invited for appointment for 01(one)post of Professor (contractual) in the subject of Rasashastra for Govt. Ayurvedic Medical College of the State . The applicants who are in-service / retired as Professor or Reader having at least two years teaching experience in the post of Reader in Govt. / Private Medical Colleges in respective discipline. P.G. qualification in concerned subject alongwith research work shall be given preference. The applicant shall have to apply in the prescribed application form with detailed bio-data with teaching experience to Director, AYUSH, Odisha, Bhubaneswar during office hours (10 A.M to 5 P.M) within seven days i.e. from the date of publication of advertisement excluding public holidays. For detailed information, applicants may visit our Website: http:// www.odisha.gov.in/health_portal/index.html. I & PR 07001/11/0003/1314 Under Secretary to Government

WELSPONE INDIA œÿç¾N ë ÿç

Zel Infra Power Plant Àÿ 1226 M.W. Plant ¨æBô †ÿë À ÿ;ÿ 28 f~ Candidate Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿë d ç > Degree - Mech. Engg - 8 nos 17500/-. Degree - Elect Engg - 8 Nos - 17500/-. Diploma - Mech Engg - 6 nos- 14000/-. Diploma - Elect Engg - 6 nos 14000/-. ITI, Fitter - 8 nos- 7000/-. ITI Elect - 09 nos - 7500/-.Helper 10th - 10 Nos - 5000/-. Sup. + 2 - 10 Nos - 7000/- BbÿëLÿ ¨÷æ$öê F¯ÿó ¨÷æ$#öœÿê †ÿë À ÿ;ÿ 7 ’ÿç œ ÿ µÿç † ÿ{Àÿ Contact LÿÀÿ;ÿë > ÀÿÜÿç ¯ ÿæ, QæB¯ÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç >

WELSPONE INDIA Pvt. Ltd Zel. INFRA POWER C.P .P Angul, Contact No: 9583086276, 9583086276

¨ævÿLÿZÿ ¨æBô Óí`ÿœÿæ: F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿç Lÿçdç ¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ ’ÿõÎç{Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç > ¯ÿçj樜ÿ {’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > F$#¨æBô œÿç¾N ë ÿç Q¯ÿÀÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] >

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE: NUAPADA
Application in the prescribed format are invited from eligible candidates for the post of VILLAGE LEVEL WORKERS for the Gram Panchayats of Nuapada District under Panchayati Raj Department on regular basis in the Scale of Pay P.B.-1 i.e. Rs.5200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2000/- and other allowances as admissible by Govt, from time to time per month. The selection of the candidates shall be made on the basis of marks secured in the +2 or any other equivalent examination thereto and the appointment of selected candidates for regular vacancies will be determined basing on category wise merit position in the selected list. The candidates should produce their required documents in original at the time of the appointment. Incomplete/defective applications & applications received after stipulated date shall not be taken into consideration and liable for rejection. Inclusionin the merit list confers no right to appointment. The authority has reserved the right to cancel the advertisement at. any point of time without assigning any reason thereof. The application should reach to the Collector, Nuapada by Regd./ Speed post in a closed envelope superscribe on the top as "APPLICATION FOR THE POST OF VLW". The last date of receipt of the application is 15.5.2013. The interested candidates may visit to the district website http:// www.nuapada.nic.in/DistrictPanchayat Office, Nuapada for details information and to get application form. The authority will be in no way responsible for any postal delay. 2. Vacancy Position:

THE ODISHA STATE POLICE HOUSING & WELFARE CORPORATION (A Government of Odisha Undertaking) E-mail: policehousing@rediffmail.com
Applications are invited from the intending candidates for a post of Architect on contractual basis for a period of one year, subject to renewal from time to time in The Odisha State Police Housing & Welfare Corporation Ltd., P.O.- Bhoinagar, Bhubaneswar-22. The requirement of the post is as per the following. 1. The candidate should be a degree holder in Architecture from a reputed Institute. 2. He should not be more than 35 years of age as on 01.04.2013. 3. He should have minimum 3 years of experience in major architectural design. (Certificate to be furnished) 4. He should have registration with Council of Architecture, New Delhi. 5. He will be given consolidated pay Rs. 30,000/ - per month. The candidates should apply with all Bio-Data and C.V. to The Chairman-cum-Managing Director, The Odisha State Police Housing & Welfare Corporation Ltd., P.O.- Bhoinagar, Bhubaneswar751022 by post which should reach this office by 15.05.2013. Chairman-cum-Managing Director

ORISSA STATE AIDS CONTROL SOCIETY (OSACS) (Department of Health & Family Welfare), Government of Orissa
OSACS invites applications from suitable candidates to fill-up the post of Staff Nurse on contractual basis to be posted at Link ART Centre Plus, SDH, Bhanjanagar, CHC, Polasara and CHC, Khalikote (one post in each centre) for implementation of HIV/AIDS programme in the State under National AIDS Control Programme (NACP). The monthly remuneration is Rs. 10,000/- only and to be revised from time to time as per NACO guidelines. TERMS OF REFERENCE: Qualifications - B.Sc. Nursing or General Nursing and Midwifery from Govt./Govt. recognized Institute. Brief Duties & Responsibilities - • Enrolment of PLHAs into HIV care. • Follow up of Pre-ART patients. • Referral of eligible patients to Nodal Centres for initiation of ART. • Screening of HIV-TB co-infection Treatment of minor Opportunistic infections. • Tracing of Loss to Follow Ups. • Sample collection for CD4 Count. Preparation of necessary reports. Eligible candidates for above the age of 21 years & maximum age limit is 60 years as on 01.04.2013 may apply to the District Programme Manager, District AIDS Prevention & Countrol Unit (DAPCU), office of the CDMO, DHH, Ganjam within 2 days of publication of the advertisement by submitting their bio-data in the prescribed format. The prescribed format for submission of application and details of the post, remuneration, qualification, experience, duties & responsibilities and other terms and conditions are available in the websites of www. orissa.gov.in and www.osacs.nic.in. The authority reserves the right to accept / reject any or all application(s) without assigning any reasons thereof. Terms and Conditions: a) The initial contract is for a period up to 30.09.2013 under NACP-III or till end of the project period whichever is earlier & extendable upon performance. b) The maximum age limit will be 61 years as on 01.04.2013. c) The application(s) received beyond the stipulated data and time will be rejected. d) The application received through fax/e-mail shall not be accepted. e) The application should reach the competent authority by Speed Post / Registered Post / Courier Services / Drop Box in DAPCU office, office of the CDMO, DHH, Ganjam within 2 days of publication of the advertisement. f) The posts are purely contractual and recruitment will be made as per NACO Guidelines. Commissioner-cum-Project Director

(3) The above posts may be increased/decreased on account of Instructions received from Govt, time to time or as decided by the District Authority. (4) O.R.V. Act. 1975 and subsequent Reservation Rules. PWD Act., 1995 shall be adhered into for reservation of Physically Handicapped persons, ExServiceman,Sportsman etc. (5) Eligibility of Candidates: Eligibility of the candidate to apply for the Post must: i) be a citizen of India. ii) have passed the +2 Examination or any other examination equivalent there to. iii) be able to read, write and speak odiya and has passed the Class-VII examination with Odiya as language subject or passed the High School Examination Certificate or an equivalent examination with Odiya as the Medium of Examination in non-language subject or passed a test in Odiya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. iv) have not more than one spouse living if she/he married. v) benot less than 21 years and not more than 32 years of age on 1st day of January 2013. The upper age limit shall be relaxed by 05 (five) years in case of S.C./S.T./Women candidates and by 3 (three) years in respect of SEBC candidates. vi) have registered his/her name in any Employment Exchange of District on or before the date of submission of application to the Collector. vii) no extra weight age shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. viii) be a good character, sound health, good physique and active habits. ix) must be the native of Nuapada District. x) must have complete minimum skill in computer education within a period of six months from the date of joining. 6. Documents to be submitted. True copy of the following documents duly attested by a Gazetted Officer not below the ran of Class-ll (Group-B) and signed by the candidates shall be attached with application form. 1. H.S.C. Examination certificate in support of age and date of birth. 2. Certificate and marksheet of +2 examinations or any other examination equivalent thereto. 3. Candidates other than SC/ST are required to pay Rs.150/- in shape bank draft in favour of District Panchayat Officer, Nuapada payable at S.B.I., Main Branch, Nuapada. 4. Caste certificate recently issued by the competent authority in case of S.C./S.T./S.E.B.C. candidates. 5. Two recent passport size photographs duly attested in the backsite. If employed, "No objection Certificate" from the Head of office. Character Certificate from two Gazetted officers (Not below the rank of Class-!!). Valid Registration card of District Employment Exchange, Nuapada. Residence Certificate issued recently by the Tahasildar. Collector, Nuapada

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

3
¨âæ+ú H {¨æsö{Àÿ œÿç¾N ë ÿç
Àÿæf¿ H Àÿæf¿ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ {Lÿ{†ÿSëÝF ç ¨âæ+ú H {¨æsö{Àÿ Qæàÿç$¯ # ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ¨íÀÿ~ ¨æBô ¨÷{†ÿ¿Lÿ fçàÿâæÀÿë ÉæÀÿêÀÿçLÿ Óäþ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öœ # ÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > œÿçfÀÿ {¾æS¿†ÿæÀÿ Bio-Data ÓÜÿ {sàÿç{üÿæœÿú œÿºÀÿ F¯ÿó 2sç 5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ, (2 Lÿ¨ç) ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæ ÓÜÿç†ÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ †ÿæ.03.05.2013Àÿë 22.05.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ xÿæLÿ{¾æ{S AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > ¨’ÿ¯ÿê {¾æS¿†ÿæ ÓóQ¿æ ’ÿÀÿþæ ITI/Diploma(Any Trade) 120 8,200Àÿë 12,000 {sLÿúœÿçLÿæàÿú Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿú Matric ¨æÓú 47 6,200Àÿë 8,000 Lÿ¸æœÿê {àÿ¯ÿÀÿú 5th ¨æÓú 65 6,000Àÿë 8,500 +2 ¨æÓú 24 6,000Àÿë 7,800 þæ{Lÿösè ç ÿú ¯ÿß xÿ÷æBµÿÀÿú 2 ¯ÿÌöÀÿ Aµÿçj†ÿæ 08 5,000Àÿë 7,500 FLÿæD+Óú +2 ¨æÓú with Tally 33 4,500Àÿë 6,500 {þÓçœÿú {Üÿàÿú¨Àÿú 5th ¨æÓú 16 4,200Àÿë 6,800 Àÿç{Ó¨úÓœÿçÎú +2 ¨æÓú 20 3,500Àÿë 5,000 ¨çAœÿ 7th ¨æÓú 14 3,500Àÿë 5,000 ÓçLÿë¿Àÿçsç Sæxÿö 7th ¨æÓú (ÜÿæBsú 5' 5'') 79 3,500Àÿë 4,800 ¨âæ+ú ÓëB¨Àÿú 5th ¨æÓú 5 3,500Àÿë 4,200
BAIDYANATH EMPLOYMENT INFORMATION
At: Gandarpur(Near Petrol Pump), Po: College Square, Cuttack-3 Ph No.: 9853102171/9692218277

œÿç¾N ë ÿç
Hindustan Spices FLÿ ISO CERTIFIED Lÿ¸æœÿê œÿí†ÿœÿ ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô HÝçÉæÀÿ ÓþÖ fçàÿâæÀÿë {þæs 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition Apply*

POST (Age-17-28) Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Field Executive Packing Boy

EARN Rs.8300 Rs.6750 Rs.4650 Rs.5200 Rs.4200

Q L F. +3 +2 10th 10th 7th

WANTED D.E.O.FOR SAMS LAB
Applications are invited within seven days from candidates with BCA/PGDCA qualification for the post of DATA ENTRY OPERATOR in R.G. Junior College, Padmapur, Dist: Rayagada. PRINCIP AL R.G. JUNIOR COLLEGE, P ADMAPUR, DIST: RAYAGADA - 765025
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ Óó×æÀÿ {Lÿò~Óç œÿç¾ëNÿç Lÿçºæ œÿæþ{àÿQæ Óº¤ÿêß ¯ÿçj樜ÿ {’ÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëô$#{àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë 0674 - 2582532

QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ Óë¯ÿç™æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Regd. Office Time: 8 AM to 2 PM ¨âsú œÿó-4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿ{H´ D¨ÝæLÿWÀÿ Óæþ§æ SÁÿê, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ

Cont.: 9237559242, Website: www.hindustanspices.com VACANCY!!!

NEW

Wanted 37 Male, 21 Female Graduate/Under Graduates for a MultiNational Company Expand in Odisha ¯ÿßÓ 18-35 ¯ÿÌö > þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 6500/-Àÿë Rs. 12000/- (Under Training) & Rs. 27000/- above onwards. No Experience/No Registration Fee. Hostel Free for all selected Candidates. Walk in with Bio-data & all document within 6 days.

CAREER PROMOTER
Opp. Hotel Basanti (T op Floor), Mahatab Road, Cuttack

OPENING NEW OFFICE
FLÿ Leading Multi National Company †ÿæ'Àÿ œÿç ß þç † ÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß N e w O f f i c e ¨æBô 42 f~ C a n d i d a t e s Zÿë D i r e c t œÿç ¾ ë N ÿç {’ÿDdç > {¾æS¿†ÿæ: 10th/+2, Monthly Income Rs. 5000/- Àÿë 11,000/-, Age below 30yrs. Contact within 7 days with Biodata.

GRAND VACANCY, 100% JOB GUARANTEE
NO ENTRY FEE/NO EXPERIENCE FLÿ NEW DELHI BASED INDIAN MNC CUTTACK O F F I C E { À ÿ Ó æ þë Ü ÿ ç L ÿ × æ ß ê œ ÿç ¾ ë N ÿ ç ¨ æ Bô 1 0 t h / + 2 or above pass LÿÀÿç$#¯ÿæ( 71 ) f~ Male/Female Zÿ vÿæÀÿë AæÓ;ÿæ 6 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ B i o - D a t a S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿë d ç > A g e b e l o w 3 5 y e a r. þæÓç L ÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 4500/-Àÿë upto Rs. 11500/- then onwards:-

{þæ¯ÿæBàÿú, àÿæ¨ús¨ú H Lÿ¿æ{þÀÿæ {s÷œÿçó
JOB GURANTEE IN SERVICE CENTER DIGITAL TECHNOLOGYLÿë {œÿB ÓþÖ ¨÷LÿæÀÿ {þæ¯ÿæBàÿú {üÿæœÿú, àÿæ¨ús¨úLÿ¸ë¿sÀÿ, xÿçfs ç æàÿú Lÿ¿æ{þÀÿæ D¨{Àÿ Hardware & Software Repairing {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾æB, Që¯ÿú Lÿþú Óþß H Less Course Fee œÿçAæ¾æB Student þæœÿZÿë MOBILE & IT SERVICE CENTER {Àÿ œÿç¾N ë ÿç H Aæþ#œÿç¾N ë ÿç ÓÜÿç†ÿ {Óþæ{œÿ þæÓçLÿ 5000/-Àÿë 30,000/- H E–ÿö {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿëd;ÿç > FÜÿæÀÿ ¨÷þæ~ Adç > {¾æS¿†ÿæ: Under Martic to B.Tech, Fvÿæ{Àÿ Practical, Servicecenter, Hostel, Spareparts & Placement Aæ’ÿçÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç >

MICRO EXPANSION
N/6 - 315, 1st Floor, Infront of Bank of Baroda Jayadev Vihar, Bhubaneswar-15, Ph: 9238100178

To :

AMAZING CREATION

PARIDA SAHI LANE. SANKARPUR, Near SIVANI GLASS HOUSE,

No experience/No Registration fee, Permanent JOB {Àÿ Monthly Rs. 5500/- Àÿë Rs. 8600/- ¨æB¯ÿæLÿë {¾æS¿ ¯ÿç { ¯ÿ`ÿç † ÿ {ÜÿD$# ¯ ÿæ ÓþÖ Male/Female þæœÿZÿë FLÿ MNC Company †ÿæ'Àÿ Administration Section{Àÿ œÿç¾N ë ÿç LÿÀÿëdç > Age- Below 35 Yrs. Qual.: 10th/+2 AæÓ;ÿæ 6 ’ÿçœÿ þš{Àÿ BioData ÓÜÿç†ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > (Fresher also applied)

NEW OFFICE ! VACANCY - 24

PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630

Fixed Job at Cuttack

ÓÀÿLÿæÀÿê Ó´ ê Lÿõ † ÿç ¨ ÷ æ © Lÿ¸æœÿê LÿsLÿ, µÿë ¯ ÿ{œÿÉ´ À ÿ, ¯ÿ÷ Ü ÿ½ ¨ ë À ÿ, ¯ÿæ{àÿÉ´ À ÿ, ¨ë À ÿê ÉæQæ ¯ÿç Ö æÀÿ œÿç þ {;ÿ Aüÿç Ó ç A æàÿú ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô 102(M/F) Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿë d ç > ¯ÿßÓÓêþæ: 27Àÿë Lÿþú 1 0th(4500) , +2(5500), +3(7500) > Fvÿæ{Àÿ ’ÿí À ÿ’ÿí À ÿæ ;ÿÀÿ ¨÷ æ $ö ê þæœÿZÿ ¨æBô QæB¯ÿæ F¯ÿó ÀÿÜÿç ¯ ÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç > Biodata H Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ÓþÖ Certificate Xerox Copy ÓÜÿ 11sæÀÿë 3sæ þš{Àÿ œÿç þ § vÿç L ÿ~æ{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > M A X - W E L L ORG, 1ST FLOOR, SURYA VIHAR, Plot No. 604, LINK ROAD, (BACK OF NISAMANI HALL) CUTTACK. MOB: 8908405173.

CMTI
Since: 2003

Registered with Govt. of India. w w w. c m t i o r i s s a . c o m 2182, Near Kalpana Film Hall, BHUBANESWAR - 14 0674- 2310838, 9861083738, 9437304324.

SUMMER COUSE FEE Rs. 5000/- (1-2 Months)
DA T AENTRY/CALLCENTRE Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). Mob: 9658257590, 9658175979. N6/447, Near Crown Hotel, Nayapalli,Bhubaneswar

WELLDONE INTERNATIONAL
Dhar ma Nagar, 1st Lane, House No-5, Berhampur(GM). Ph: 0680-6451093

dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
(Approved by the Govt. of Orissa) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ NALCO, PWD, †ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþç œ ÿÿ Revenue Inspector , Ó{µÿö ß Àÿ, {s÷ Ó Àÿ, xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ Work Sarkar Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ B.A. {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ SC/STZÿë

Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÿPrincipal, Regional Institute, Plot No- 265/266,
Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar 751003Zÿë s 50/- Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ

COLLECTORATE: NABARANGPUR GRAM PANCHAYAT SECTION ADVERTISEMENT IN RESPECT OF RECRUITMENT FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS OF NABARANGPUR DISTRICT Applications are invited in prescribed forms from the eligible candidates for special direct recruitment by means of selection to the Post of Village Level Workers in the district of Nabarangpur in the time scale of Pay Band-1, Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2000/- and other allowances as admissible from time to time. The details of the advertisement with terms and conditions of appointment are available at the District Website www.nabarangpur.nic.in Collector: Nabarangpur

µÿæÀÿ†ÿêß {Óœÿæ ¯ÿæÜÿç œ ÿê{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç œÿç þ {;ÿ ¨÷ æ Lÿú `ÿßœÿ †ÿæàÿç þ Éç ¯ ÿç À ÿ
µÿæÀÿ†ÿêß {Óœÿæ ¯ÿæÜÿçœÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ ¨æÀÿæ’ÿ´ê¨×ç†ÿ {S樯ÿ¤ÿë Îæxÿçßþvÿæ{Àÿ FLÿ œÿç¾ëNÿç Àÿ¿æàÿç †ÿæ 08.05.2013ÀÿçQ vÿæÀÿë †ÿæ 16.5.2013ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ AœÿëÏç†ÿ {ÜÿDAdç > {Ó$#¨æBô þßíÀÿµÿq fçàÿâæÀÿ BbÿëLÿ H {¾æS¿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô fçàÿâæ ¨÷ÉæÓœÿ þßíÀÿµÿq †ÿÀÿüÿÀÿë FLÿ ¨í¯ÿö `ÿßœÿ †ÿæàÿçþ †ÿæ 02.05.2013ÀÿçQ vÿæÀÿë †ÿæ 07.05.2013 ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ {ÓæàÿfÀÿ, {s÷xÿúÓ þ¿æœÿ F¯ÿó †ÿæ 02.05.2013ÀÿçQ vÿæÀÿë †ÿæ 10.05.2013ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ Aœÿ¿ ÓþÖ {s÷Ý ¨æBô fçàÿâæÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ D¨Qƒ LÿÀÿqçAæ , ¯ÿæÀÿ稒ÿæ, ÀÿæBÀÿèÿ¨ëÀÿ, D’ÿÁÿævÿæ{Àÿ AœÿëÏç†ÿ {Üÿ¯ÿ > †ÿæàÿçþ Óþß{Àÿ ¨÷æ$êöZÿ ¨æBô ÀÿÜÿç¯ÿæ H QæB¯ÿæ ¨÷ÉæÓœÿ †ÿÀÿüÿÀÿë ¯ÿ{¢ÿæ¯ÿÖ LÿÀÿæ¾æBdç > {Óœÿæ¯ÿæÜÿçœÿê œÿç¾ëNÿç `ÿßœÿ Óþß{Àÿ {¾DôÓ¯ÿë ¨ÀÿêäæSëÝçLÿ {Üÿ¯ÿ {ÓÜÿç ¨ÀÿêäæSëÝçLÿÀÿ †ÿæàÿçþ FÜÿç Éç¯ÿçÀÿ{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ F¯ÿó ¨÷æ$öêþæœÿZÿë Àÿ¿æàÿç ¨æBô ¨÷Öë†ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > †ÿæàÿçþ ¨{Àÿ {Óþæ{œÿ ¨æÀÿæ’ÿ´ê¨ ¾æB {Óœÿæ¯ÿæÜÿçœÿê œÿç¾ëNÿç Àÿ¿æàÿç{Àÿ {¾æS{’ÿ{¯ÿ > {Ó$#¨æBô fçàÿâæÀÿ BbÿëLÿ F¯ÿó {¾æS¿ ¨÷æ$êöþæœÿZÿë Aœÿë{Àÿæ™ {Óþæ{œÿ †ÿæ 30.04.2013 ÀÿçQ vÿæÀÿë †ÿæ 01.05.2013ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ ÓþÖ ’ÿÖæ¯ÿçfú ÓÜÿ Ó¸õNÿ ¯ÿâLÿ{Àÿ D¨×ç†ÿ ÀÿÜÿç `ÿßœÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ{Àÿ µÿæS{œÿ{¯ÿ > {¾æS¿ ¨÷æ$êöþæœÿZÿë †ÿæ ¨{Àÿ †ÿæàÿçþ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > FÜÿç œÿç¾ëNÿç ¨æBô ¨÷æ$êöZÿ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ, ¯ÿßÓ, ÉæÀÿêÀÿçLÿ {¾æS¿†ÿæ F¯ÿó ¨’ÿ¯ÿêSëÝçLÿÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê œÿçþ§{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæSàÿæ

DEPARTMENT OF WATER @ RESOURCES, ODISHA COMMUNITY TANK MANAGEMENT PROJECT, Adjacent to RTO Office, Acharya Vihar, Bhubaneswar Corrigendum to Recruitment Notice OCTMP
The recruitment notice of OCTMP, Dept. of Water Resources published on 28.04.13 for the post of Accountant in serial No. 03 may be read as Angul & Bargarh instead of Jharsuguda and Bargarh. All other s and conditions unchanged.

DISTRICT OFFICE, BHADRAK (GP.Section)
Applications are invited from the eligible candidates of Bhadrak District having passed +2 Examination or any other equivalent examination thereto, with age between 21 to 32 years (must not be less than 21 years and more than 32 years) as on 1.1,2013.He/She must have registered his/her name in Bhadrak District Employment Exchanage/Specical Employment Exchange, Bhubaneswar having other requisite qualifications as required under Odisha Village Level Workers (Recruitment and condition of Service) Rules,2008 as amended in 2012 and 2013 for direct recruitment for the post of VLWs against 51 Number of Vacancies as given below in Bhadrak District in pay Band of Rs.5200/Rs.20,200/- alongwith Grade pay Rs,2000 per month with DA.HRA and other allowances as admissible by Govt.from time to time. Details of Vacancy Position.

The last date of receipt of applications are 15.05.2013 by 11.00 A.M. Details regarding vacancy position, eligibility and application forms are available in the Notice Board of Collectorate, Bhadrak, D.R.D.A.Bhadrak.Dist. Panchayat Office, Bhadrak and in the Dist.Website:www.bhadrak.nic.in and in Odia dailies to be Published on 30.4.2013. Application in complete forms should reach in the Office of D.P.O., Bhadrak At/Po/ Dist:Bhadrak,PIN-756100 through Registered Post/Speed Post. Collector, Bhadrak

PHYSICAL STANDARD AND EDUCATIONAL QUALIFICATION REQUIRED Category: Soldier General Duty. Age: 171/2-21 Yrs. Height (cm): 169 *162. Weight (kg): 50 *48. Chest (cm): 77/82. Educational Qualification: Matric Pass with Min 45% marks in Aggregate and 32% in Each subject. No percentage required for higher qualification i.e. 10+2 and above. Soldier General Duty (Schedule Tribe) - 171/2-21 Yrs. - 169 - 48 - 77/82 - 8th Class Pass or Higher Qualification. 8th class pass candidates will carry birth cert, issued by Registerar of Birth & Death of respective districts as Proof and Date of Birth and Transfer Certificate and mark Sheets should be signed by District Inspector of School is mandatory. Soldier Tradesman, (Chief Community Steward, Dresser & Washer Man - 171/2 -23 Yrs. - 169 *162 - 48 - 76/81 - Simple 10th Class Pass. Soldier Tradesman, (House Keeper & Mess Keeper) - 171/2-23 Yrs. - 169 *162 - 48 - 76/81 - 08th Class Pass or higher education. 8th class pass candidates will carry birth cert, issued by Registrar of Birth & Death of respective district as Proof of Date of Birth and Transfer Certificate and Mark Sheets should be signed by District Inspector of School Is mandatory. Soldier Technical - 171/2 - 23 Yrs. - 169 *162 - 50-48 - 77/ 82 - Simple 10+2 Pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English as Compulsory Subjects Should have secured Minimum Pass Mark in Each Subject even if anyone of thern is taken as an Optional subject. Soldier Clerk / Store Keeper - 171/2-23 Yrs. - 162 - 50 *48 - 77/82 - (i) Should have secured 40% marks in each subject and 50% marks in aggregate in class XII. (ii) Should have studied English and Math/Accts/Book Keeping in Class XII or Class X. Should have secured min. 40% marks in each subject, whether it was studied in class XII or Class X. (iii) If a candidate is a graduate (any field) with Maths/ Acct/Book Keeping and English (even elective) as one of the subjects. The stipulation of scoring 40% marks in Maths/English in Class X or X and scoring 50% marks in aggregate in Class XII is waived off. (iv) If a candidates graduate but not having English and Maths/Accts/Book Keeping at graduate level, he should have scored minimum 40% marks in English and Maths/ Accts/Book Keeping at least once in Class XII or class X. Soldier Technical (Aviation)/ Soldier Technical (Ammunition Examiner) - 17 1/2-23 Yrs. - 169 *162 - 50 *48 - 77/82 - 10+2 / Intermediate Exam. Pass in Science with English, Maths, Physics and Chemistry as Compulsory Subjects with Minimum 50% Marks in Aggregate and 40% Marks in Each Subject (OR) Three Years Diploma in Engineering (Mechanical / Electrical / Electronics / Automobiles / Computer Science) from Recognized Polytechnic / Institute. Soldier Nursing Assistant - 171/2-23 Yrs. - 169 162 - 50 *48 - 77/82 - 10+2 Intermediate Examination Pass in Science with Physics, Chemistry, Biology and English with 50% Marks in Aggregate and Minimum 40% Marks in Each Subject or In case the candidate has a B.Sc Degree with (Botany / Zoology / Bn'o Science) and English stipulation of percentage in CL XII is waived off. However the candidate should have studied all the four subjects in class XII also. Relaxation in Height & Waight is applicable for Schedule Tribe Candidates Only. AGE CRITERIA - (a) Candidates Not Born after (for all categories) - 08 Nov. 1995. (b) Soldier Clerk / Store Keeper, Solder Nursing Assistant, Soldier Technical Soldier Technical (Aviation) & Soldier Technical (Ammunition Examiner) & Soldier Tradesman - Not Born before 08 May. 1990. (c) Soldier General Duty & Soldier General Duty (Schedule Examiner) - Not Born before 08 May - 1992.

fçàÿâæÀÿë {¾¨Àÿç ¯ÿÜÿëÁÿ ÓóQ¿æ{Àÿ ¨÷æ$êöþæ{œÿ AæÓç FÜÿç Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ{Àÿ {¾æS {’ÿ{¯ÿ {Ó$#¨æBô fçàÿâæ ¨÷ÉæÓœÿ †ÿÀÿüÿÀÿë Aœÿë{Àÿæ™ > fç à ÿâ æ ¨÷ É æÓœÿ, þßí À ÿµÿq

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY Ministry of Science & Technology, Govt, of India BIOTECH INDUSTRIAL TRAINING PROGRAMME (BITP) 2013-14

4

GOVERNMENT OF ODISHA MINORITIES & BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT ONLINE APPLICATION FOR POST MATRIC SCHOLARSHIP. 2013 FOR STUDENTS BELONGING TO MINORITY COMMUNITIES
Minorities & Backward Classes welfare Department Govt of Odisha invites Online Applications for award of Post Matric scholarship-2013 to meritorious students of Odisha belonging to Minority Communities (i.e. Muslim, Christian, Buddhist, Sikh and Parsee) studying in recognized Institutions inside Odisha and other States within India from Class XI up to Ph,D Courses.Scholarship Scheme details,Application format and groupwise courses covered under Post Matric Scholarship Scheme are accessible through URL www.momascholarship.gov. Eligibility: 1. Students must be permanent resident of Odisha. 2. Income ceiling of parents shall not exceed Rs, 2.00 lakh per annum. 3. Minimum eligibility mark is 50%,secured in the last final examination of the Board/ University . 4. 30% scholarship is earmarked for girl students. Documents to be enclosed: 1. One Passport size photograph duly signed. 2. Certificates in support of educational qualification/lncome/Caste duly attested. 3. 1st page of Savings Bank Pass Book mentioning correct A/C no.lFSC code, MiCR Code of the Bank. General Terms & Conditions: • Last date for submission of online applications- 30th September,2013(Fresh Scholarships) • Last date for submission of online applications - 10th December 2013(Renewal Scholarships) • Last date for submission of duly signed printed version of online applications alongwith required documents to the Head of the Institute -10th October, 2013 ( FRESH Scholarships) and 20th December,2013 in case of RENEWAL scholarships • FAQs (Frequently Asked Questions) are available on the Home page of the website of Ministry to help filling up of Online applications by the Students. • The Institutions, not registered into OSMS last year, should send their e-Mail ID, Course Curriculum and Mobile No of Head of the Institutions to this Deptt e-Mail address stscpms@gmail.com latest by 10-05.2013 to get their User ID and Password entered/registered into OSMS. Eligible students are advised to fill up their application ONLINE by accessing www.momascholarship.gov.in. and obtain a print out of the duly filled in application forms and submit the same along with all supporting documents to concerned District Welfare Officer through their respective Institute where studying. Submission of hard copies of applications and documents with recommendation of the Head of the Institution before the DWOs is mandatory. Without receipt of hard copies within due date the application is likely to be rejected. The students who have availed Post Matric scholarship for 2012-13 and not changed their course shall apply for RENEWAL scholarship. Other applicants to apply for FRESH scholarship. • Incase of any problem faced by the student at the time of filling of the application through online they should take the help of Helpline No.06742391780/or e-mail us stscpms@gmail.com. NB.:- Applicants have to be very careful and give their Bank Account information in the specified box of the online application. Any wrong entry or mismatch in case of Bank information the Department will not be responsible for mis-credit. The Aadhaar Field has been declared mandatory for the beneficiaries of Cuttack.Puri.Bolangir and Sonpur Districts applying under Post Matric and Merit cum Means based scholarship. It is therefore requested to get the Aadhaar Cards made for all eligible students under the schemes on priority basis. This will ensure DBT(Direcr Benefit Transfer) to the eligible beneficiaries. Dasharathi Satapathy. OAS(S), Director(OBC)

BITP is a programme of Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology, Government of India, managed by Biotech Consortium India Limited (BCIL). The objective of BITP is to provide practical industrial exposure for six months to students to improve job prospects and to help biotech industry to identify prospective manpower. During the training stipend @ Rs. 8000/- per month is paid to trainees and bench fee is paid to companies to cover expenses towards training. DBT invites applicationsfrom the biotech students and requisitions from the biotech companies. Attn: Biotechnology Industry - Biotech companies interested to provide practical training to the students of biotechnology under BITP may apply online. The companies would have no obligation towards any payments to trainees. For "Requisition Form" please visit www.bcil.nic.in/bitp2013/index.asp from 1st May, 2013. Trainees would be provided to companies subject to availability. In case of any query, please send email to bitp.dbt@nic.in. Attn: Biotechnology Students - Biotech students interested in practical training in biotech companies may apply online. B.E./B.Tech./M.Sc./M.Tech./M.V.Sc. in Biotechnology from Indian recognized universities with minimum 55% marks or equivalent grade completed in the year 2012 or 2013 are eligible to apply. Candidates will be selected based on online test followed by interview. Online test would be conducted at centers across the country. Applications will be accepted online only along with the non-refundable application fee of Rs. 500/- to be paid online by Debit/Credit card or internet banking. For details about the programme and to fill the application form, please visit www.bcil.nic.in (Online portal for filling applications forms will be opened from l" May, 2013). The following documents are to be sent to Mr. Manoj Gupta, Deputy Manager, Biotech Consortium India Limited (BCIL), 5th floor, Anuvrat Bhavan, 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002 by speed post/courier: a. Hard copy of the online submitted application form and payment receipt. b. Copies of marksheets and degree/provisional certificate of highest degree qualification upto the semester/year for which result has been declared attested by gazetted officer. Important Timelines (2013) - 1st May 31 : Last date for receipt of applications and documents. ii. June 3d week: List of the candidates short listed for online test will be displayed on the website, www.bcil.nic.in. iii. July 6: Online test. iv. July 12: Results of online test, list of candidates short listed for Interview, details of venue, date and time of the interview will be displayed on website. No individual intimation for interviews would be sent. v. July 25th August 23rd: Interviews for final selection of candidates vi. September 2nd week: List of candidates selected for training will be displayed on website. vii. October: Commencement of training. Candidates interested in higher studies and research need not apply. Application does not guarantee training under BITP. No TA/DA will be paid to the students appearing fot online test. Decision of the Selection Committee will be final. Training does not ensure permanent placement. Candidates will be required to join anywhere in India. Applications for change of location will not be entertained. If the trainee leaves the training in between or is terminated, stipend and bench fee would not be paid for the rest of the training period. (c) List of candidates drawn up in order of merit category wise will be published in the District website for inviting objection if any. before finalization (d) Inclusion in the merit list confers no right to appointment which shall depend among other circumstances on actual availability of vacancies (e) The authority reserves right to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. Collector, Cuttack APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS FOR CUTTACK DISTRICT (To be filled up by the Applicant) 1. Name of the Applicant (In Block Letters): Space for Photograph 2. Name of the Father / Husband : attested by Gazetted Officer 3. Date of Birth as recorded in High School Certificate : in front (to be pasted) Day...................... Month..............................Year ...:.......................... 4. Age as on 01.01.2013 : Year....................Month.................... Day.................... 5. Permanent Address: At........................ Po....................... P.S......................Dist..................., Pin Code............. 6. Present Address for Correspondence : At....................... Po..................... P.S.......................,Dist..................., Pin ................. 7. Nationality : 8. Religion: 9. Category (SC/ST/SEBC):- SC ST SEBC (Please tick mark in the box) Not applicable 10. PH/Ex-Servicemen/Sports person :PH Ex-Serviceman Sports Person (Please tick mark in the box) Not applicable 11. Sex: Male Female 12. Marital Status: Married Unmarried 13. Valid Registration No. & Name of the Employment Exchange : 14. Bank Draft details : Draft No.......................dt........................... Amount - Rs..................... Name of the issuing Bank............................................................ Branch .............................................................. (The candidate should mention his/her name, address and contact number on the back side of the bank Draft.) 15. Educational Qualification : -

OFFICE OF THE COLLECTOR, CUTTACK
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Village Level Workers (VLWs) in Cuttack district under administrative control of Collector, Cuttack in the pay band of Rs. 5,200/- - Rs.20,200/- along with Grade Pay of Rs. 2,000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. The category-wise vacancy position :-

Reservation of posts for P.H, Ex-Service men and Sports person will be considered against the vacancies under relevant category to which the candidates belong. 2. Eligibility Criteria: a. He / She must be a citizen of India. b. He / She must be a permanent resident of Cuttack district. c. He / She must have passed +2 Examination in any discipline or any other examination equivalent thereto. d. The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 1st of January, 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ST / S.E.B.C / Women / Ex-Servicemen candidates and 10 years for physically handicapped persons, who have put in not less than six months of continuous service. e. He/she must be of good character. f. He/she must be of sound health, good physique and free from organic defects, physical and mental infirmity and must be physically fit. g. Physically handicapped candidates who have the ability for walking, cycling, speaking and writing should only apply for the post. h. He/ She is able to read, write and speak Odiya and has passed the Class-VII Examination with Odiya as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odiya as the medium of examination in non-language subject or passed a test In Odiya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. i. He/She, if married, have not more than one spouse living. j. The candidates must have got his/her name registered in any Employment Exchange of this district on or before the date of submission of application to the Collector. k. He/she must not have been debarred from appearing in any competitive examination or from holding Govt. Service as order by any competent authority. I. No extra weightage shall be given for qualification higher than the minimum qualification prescribed for the post. 3. Application Form: Candidates must apply in the prescribed application format, which can be downloaded from, www.cuttack.nic.in. 4. Application Fee: There is no application fee in respect of SC/ ST/ PH candidates. Candidates belonging to SEBC category are required to submit along with application an account payee Bank Draft amounting to Rs.100/- (Rupees One Hundred) only(non-refundable and non-adjustable) drawn from any nationalized bank in favour of Collector, Cuttack payable at Cuttack. 5. Documents to be furnished along with the application form: a. Attested copy of HSC certificate showing proof of age. b. Attested copy of +2 certificate or equivalent certificate. c. Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination. d. Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/Card. e. Attested copy of Caste Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim of reservation. f. Attested copy of permanent resident certificate of Cuttack district issued by Competent Revenue Authority. g. Declaration regarding one spouse living. h. Attested copy of Certificate in computer education (Optional). i. Attested copy of the Pension Book of Ex-Servicemen/ Disability Certificate issued by C.D.M.O/ Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of Sports attending State/National level Competition, j. Two recent colour Passport size photograph duly attested .by a Gazetted Officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form, k. Account Payee Bank Draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft. I. Two self-addressed envelopes of 25cms X 15cms with postage stamp of Rs.25/-. m. The candidates shall be required to produce original of all documents at the time of verification failing which he/she shall be liable to be disqualified. 6. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Collector, Cuttack in a envelope super-scribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS-2013" by Registered Post/Speed Post only on or before 15.05.2013.Application forms will not be received after 5 p.m. on 15.05.2013. The authority will be no way responsible for any postal delay or loss in transit. Delivery of application form by hand would not be accepted. Application received in any other format or by any other means i.e imcomplete or without required documents will be rejected, 7. Selection Process: (a) Selection of candidates would be on the basis of marks secured in the +2 Examination or any other examination equivalent thereto. (b) Selection will be held in accordance with the Odisha Village Level Workers (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 as amended in the year, 2012 and in 2013 as well as by following the provisions contained in ORV Act.

16. Whether able to speak, read & write Odia (Yes/No) 17. Whether passed the H.S.C or equivalent exam. Having Odia as a subject (Yes/No ) 18. List of enclosures (As per SI. No.5 of the Advertisement): Declaration: I, Sri/Smt/Ms.............................................................................do hereby declare that the information furnished above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature selection/ appointment is liable to be cancelled / terminated without any notice by the authority. Place.................. Date.................. Full Signature of the Applicant Check list of Enclosers - (a) Attested copy of HSC certificate showing proof of age. (b) Attested copy of+2 certificate or equivalent certificate. (c) Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination. (d) Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/Card. (e) Attested copy of Caste Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim of reservation. (f) Attested copy of permanent resident certificate of Cuttack district issued by Competent Revenue Authority. (g) Declaration regarding one spouse living, (h) Attested copy of Certificate in computer education (Optional), (i) Attested copy of the Pension Book of Ex-Servicemen / Disability Certificate issued by C.M.O/ Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of Sports attending State/National level Competition. (j) Two recent colour Passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One should be pasted(not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. (k) Account Payee Bank Draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft. (I) Two selfaddressed envelopes of 25cmsX15cms with postage stamp of Rs.25/-.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

5
provisions contained in ORV Act. (c) The list of successful candidates will be drawn up in order of merit category wise will be published in the district website for inviting objection if any, before finalization. (d) Inclusion in the merit list confers no rights to appointment which shall prepared among other circumstances on actual availability of vacancy. (e) The authority reserves rights to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof, (e) The application form and details may also be downloaded from District Website http:// www.khordha.nic.in Collector, Khordha APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS FOR KHORDHA DISTRICT (To be filled up by the Applicant) 1. Name of the Applicant (In Block Letters): 2. Name of the Father/ Husband: Space for 3. Date of Birth as recorded in High School Certificate: Photograph attested Day............................. Month.............................Year.............................. by Gazetted officer 4. Age as on 01-01-2013: in front Year ..................... Month .....................Day ..................... 5. Permanent Address : At .................................. Po. ............................. PS ....................... Dist .............................. Pin .................................. 6. Present Address for Correspondence: At .................................. Po. ............................. PS ....................... Dist .............................. Pin .................................. 7. Nationality: 8. Religion: 9. Category(SC/ST/SEBC):- SC ST OBC (Please tick mark in the box) Not Applicable 10. PH/Ex-Servicemen/Sports person PH Ex-Servicemen Sports Person (Please tick mark in the box) Not Applicable 11. Sex: Male Female 12. Marital Status: Married Unmarried 13. Valid Registration No. & Name of the Employment Exchange: 14. Bank Draft/ Demand Draft No .............................. Dt ......................... Name of. the issuing Branch ........................................... 15. Educational Qualification:-

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, KHORDHA ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Village Level Workers (VLWs) in Khordha district under administrative control of Collector, Khordha in the pay band of Rs. 5,200-20,200/- along with Grade Pay of Rs. 2,000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. The category-wise vacancy position:

Reservation of posts for P.H, Ex-Service man and Sports person mentioned in each category of posts will be adjusted against the vacancies of SC/ST/SEBC category which the candidate belong to. 2. Eligibility Criteria: (a) He/ She must, be a citizen of India. (b) He/ She must be a permanent resident of Khordha district. (c) He/She must have passed +2 Examination in any discipline or any other examination equivalent thereto. (d) The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 1st of January, 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ST/ SEBC/Women candidates and 10 years for physically handicapped persons and for Ex-Service personnel as per provisions of Odisha Ex-Serviceman recruitment to state civil services and posts rules, 1985. (e) He/she must be of good character. (f) He/she must be of sound health, good physique and free from organic defects, physical and mental infirmity and must be physically fit. (g) The Physically handicapped candidates if they have the ability for walking, cycling and writing can only apply for the post. (h) He/She is able to read, write and speak Odiya and has passed the Class-VII Examination with Odiya as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odiya as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Odiya of Middle English School standard conducted by the Education Department. of the Government, (i) He/She, if married has not more than one spouse living. (j) The candidates must have got his/her name registered in any Employment Exchange of the district on or before the date of submission of application to the Collector, (k) He/she must not have been debarred from appearing in any other competitive examination or from holding Govt. Service as order by any competent authority. (I) No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. 2. Application Form: Candidates must apply in the prescribed application format, which could be downloaded from, http://www.khordha.nic.in. 4. Application Fee: There is no application fee in respect of SC/ST/PH candidates. Candidates belonging to SEBC category are required to submit alongwith application an Account Payee Bank Draft amounting to Rs. 100/- (one hundred) only (nonrefundable and non adjustable) drawn from any nationalized Bank in favour of Collector, Khordha payable at Khordha. 5. Documents to be furnished along with the application form: (a) Attested copy of HSC or equivalent certificate showing proof of age. (b) Attested copy of Mark Sheet of HSC or any other equivalent Examination. (c) Attested copy of +2 certificate or equivalent certificate. (d) Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination. (e) Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/Card. (f) Attested copy of Caste Certificate issued by the Competent Revenue authority in support of claim of reservation. (g) Attested copy of permanent resident Certificate of Khordha district issued by the Competent Revenue Authority. (h) Declaration regarding one spouse living. (i) Attested copy of Certificate in Computer education. (j) Attested copy of the Pension Book of Ex-Servicemen/ Disability Certificate issued by C.D.M.O/ Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of Sports attending State/National level Competition. (k) Two recent colour Passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer, one should be pasted on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. (k) Two self-addressed envelope of 25Cms X 15Cms with postage stamp of Rs.25/- for Registered Post/ Speed Post. (I) The Authority shall not be liable for any postal delay or loss of application in transit at any stage beyond 15.05.2013. The candidates shall be required to produce the original of all above documents at the time of the verification failing which he/she shall be liable to be disqualified. 6. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Collector, Khordha in a envelope super-scribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS2013" by registered Post/Speed Post only on or before 15.05.2013.The application forms will not be received after 5 p.m. on 15.05.2013 in the office. The authority will be no way responsible for any postal delay or loss in transit. Delivery of application form by hand would not be accepted Application received in any other format or by any other means i.e. incomplete or without required documents will be rejected: 7. Selection Process: (a) Selection of candidates would be on the basis of mark secured in the +2 Examination or any other examination equivalent: (b) The selection will be held in accordance with the Odisha Village Level Workers (Recruitment and Conditions of Service)' Rules, 2008 as amended in the year, 2012 and in 2013 as well as by following the

16. Whether able to speak, read & write Odiya (Yes/No) 17. Whether passed the H.S.C or equivalent exam. Having Odiya as a subject ( Yes/No ) 18. List of enclosures (As per SI. No. 5 of the Advertisement): DECLARATION: I Sri/ Smt/ Miss .................................................. do hereby declare that the information furnished above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature selection/ appointment is liable to be cancelled/ terminated without any notice by the authority. Place.............. Date............... Full Signature of the Applicant Check list of Enclosures- )a) Attested copy of HSC or equivalent certificate showing proof of age. (b) Attested copy of Mark Sheet of HSC or any other equivalent Examination, (c) Attested copy of +2 certificate or equivalent certificate, (d) Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination, (e) Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/Card, (f) Attested copy of Caste Certificate issued by the Competent Revenue authority in support of claim of reservation, (g) Attested copy of permanent resident Certificate of Khordha district issued by the Competent Revenue Authority, (g) Declaration regarding one spouse living, (h) Attested copy of Certificate in Computer education (optional).(i) Attested copy of the Pension Book of Ex-Servicemen/ Disability Certificate issued by C.D.M.O/ Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of* Sports attending State/National level Competition, (j) Two recent colour Passport size photograph duly attested by the Gazetted* Officer, one should be pasted on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form, (k) Two selfaddressed envelope of 25Cms X 15Cms with postage stamp of Rs.25/- for Registered' Post/ Speed Post. (I) Account Payee Bank Draft with details of candidates mentioned in the back side of the Draft. considered. The candidates belonging to SC/ST are exempted from paying the application fees. 4. HOW TO APPLY:- The complete Application in the prescribed format duly filled in by the applicant in his/her own hand writing in Block/ Capital Letter in Blue/ Black Ball point Pen along with the required documents shall be submitted in a Envelope superscribed "Application for the post of_____________________(Write Village Level Worker) : ___________"in the address of the Collector, Dhenkanal by Regd. Post/ Speed Post only. Submission of application in any other mode will be rejected. Application should reach on or before 15.05.2013 till 1.00 PM. The application received beyond the due date shall not be taken into consideration and the authority will no way be responsible for any postal delay. DOCUMENTS TO BE FURNISHED ALONG WITH THE APPLICATION FORM : The candidates shall furnish attested photocopy of following documents with the application form, i) Certificate and Marksheet of High School Certificate Examination passed, ii) Certificate and Marksheet of Higher Secondary Examination passed. iii) Certificate of Character from Head of the Institution he/she last studied or any Gazetted Officer. iv) Caste Certificate in case of SC, ST and SEBC issued by the competent authority, v) Permanent Resident Certificate issued by the competent authority, vi) Valid Employment Registration Certificate/ Card, vii) Two self-addressed envelope of 15x25cm. viii)Three recent passport size photographs duly attested. Photograph should be signed by the applicant on the front side and one to be pasted in the appropriate place of application form, ix) Attested copy of certificate in case of Ex-serviceman/ physically handicapped/ sports person. The candidate claimed as sports person shall produce the identity card issued by the Director of Sports, Odisha & submit the certificate of his level of participation. 5. CONDITIONS:- a) The incomplete application forms without any requisite documents or the application form without signature of the applicant or the application forms received after the last date shall be summarily rejected without assigning any reason. b) The authority also reserves the right to reject any application without assigning any reason. c) The authority also reserves the right to cancel or postpone the publication of Merit list without assigning any reason. d) Inclusion in the merit list confers no right to appointment, which shall depend among other circumstances, on actual availability of the vacancies. Note:- The application form & details may also be downloaded from District website : www.dhenkanal.nic.in. Collector, Dhenkanal APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKER IN THE DISTRICT OF DHENKANAL (Write in CAPITAL LETTER in English in own handwriting. Put (*) mark in the appropriate Box) 1. Post Applied for: 2. Name of the Applicant: 3. Father's / Husband's Name : 4. Category belongs to (S.C./ S.T./ UR/ SEBC/ PH/ Ex-Servicemen/ Sportsperson) 5. Name of the Sub-Caste/ Sub-Tribe : 6. a) Religion................................................b) Nationality................................. 7. Sex: Male : ( ) / Female ( )
(Contd. Page 12)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, DHENKANAL
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up the post of Village Level Worker in Dhenkanal District under the administrative control of the Collector, Dhenkanal in the Pay Band with Grade Pay mentioned against each post and other allowances as admissible to the State Government employees from time to time. The categorywise vacancies are furnished below :-

N.B.:- 1. The authority reserves the right to modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. 2. The above vacancy position is tentative and it may increase or decrease as per actual requirement. 3. The reservation for physically handicapped, Sports person and Ex-Serviceman is to be followed strictly as per G.O. No. 25384/Gen, Dt.20.09.2005 of G.A. Deptt. at the time of selection. 1. Eligibility Criteria:- a) He/She must be a citizen of India. b) He/She must be permanent resident of Dhenkanal District. c) He/She must be below 32 years of age and over 21 years of age on the 1st day of January, 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC, ST, SEBC and women candidates. d) He/She must have passed a Higher Secondary Examination (10+2) conducted by the Council of Higher Secondary Education, Odisha or equivalent thereto from a recognized Board. e) He/She must be good character and shall furnish a charter certificate from the Head of the Institution in which he/she last studied or any Gazetted Officer. f) He/She must not be having more than one spouse living. g) He/she must be able to speak, read and write Odia and must have passed the Class-VII Examination with Odia as a language subject; or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odia as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Odia of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Govt. h) He/She must be sound health, good physique and active habits and free from organic defects, physical and mental infirmity, i) He/She must have registered his/her name in the any Employment Exchange of the District on or before the date of submission of application to the Collector, j) No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. 2. a) The candidate shall furnish application with attested copies of all relevant certificates and marksheets including those relating to minimum educational qualifications, caste certificate in case of SC, ST and SEBC, resident certificate. b) The candidate shall furnish Original Certificates at the time of verification, failing which he/she will be liable for disqualified. c) (I) The application shall be scrutinized to determine the eligibility and to make a screening of the candidates on the basis of percentage of marks obtained in Higher Secondary Examination (10+2). 3. No application except the candidates belonging to SC/ST category shall be

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

6
OFFICE OF THE COLLECTOR, MAYURBHANJ (G.P. Section) ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT Of VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for the post of Village Leve workers (VLWs) in Mayurbhanj district on regular basis in the scale of pay PB-1 Rs,5,200-20,200/-with Grade Pay of Rs.2,000/- per month and other allowances as admissible by Govt, from time to time which should reach the Collector, Mayurbhanj (Gram Panchayat Section) on or before 17.05.2013. The Vacancy Position

OFFICE OF THE COLLECTOR, KANDHAMAL, PHULBANI. (G.P. SECTION.)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the post of Village Level Worker (VLW) under Kandhamal district on regular basis in the pay band P.B.-1 Rs. 5,200/- -20,200/- along with Grade Pay of Rs. 2000/- per month which should reach to the Collector, Kandhamal (G.P. Section) on or before 15-05-2013. The selected candidates should produce the required documents in original at the time of the appointment. Incomplete, defective and applications received after due date shall not be taken into consideration. Inclusion in the merit list confers no right to appointment. Eligible Criteria: 1. He/She must be a citizen of India; 2. He/She must have passed the +2 Examination or any other examination equivalent thereto. 3. He/She is able to read, write and speak Oriya, and has passed the Class VII Examination with Oriya as a language subject; or Passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Oriya as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Oriya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. 4. He/She, if married has not more than one spouse living. 5. He/She must not be less than 21 years and more than 32 years on 01-01-2013. 6. The candidate must have got his/her name registered in any Employment Exchange of Kandhamal district on or before the date of submission of application to the Collector, Kandhamal. 7. No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. The candidate shall furnish the following documents with their application form: 1. Two copies of recent Passport size photograph duly attested by Gazetted Officer, 2. Two self addressed envelope of 23 x 10 Cms with Rs. 27/- Postage Stamp in each. 3. Attested copy of certificate of High School Certificate Examination or equivalent examination. 4. Attested copy of mark sheet of High School Certificate Examination or equivalent examination. 5. Attested copy of certificate of +2 Examination or any other examination equivalent thereto. 6. Attested copy of mark sheet of +2 Examination or any other examination equivalent thereto. 7. Attested copy of the valid caste certificate issued by competent Revenue Authority. 8. Attested copy of the Residence Certificate issued recently by competent Revenue Authority. 9. Attested copy of the valid Employment Registration certificate. 10. Declaration regarding one spouse living. NOTE- The authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents may be submitted to the Collector, Kandhamal (G.P. Section) through Registered Post/ Speed Post only in an envolpe superscribed APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKER. Application Form For the post of Village Level Worker (VLW) in Kandhamal district. 1. Full Name of the candidate (in Block letters); 2. Father's Name: One recent passport size 3. Date of Birth and age as on 01-01-2013: Photograph to be pasted 4. Sex (Male/ Female): here. 5. Permanent Address (in Block letters): 6. Present address for correspondence (in Block letters): 7. Contact Number (Telephone/Mobile): 8. Nationality: 9. Education Qualification:

10. Category:11. Married or Unmarried (If married declaration of having not more than one spous should be attached). 12. Name of the Employment Exchange of Kandhamal District Number and Valid of the registration. 13. If employed, name of employer, nature and post of employment. Incomplete application forms, unsigned application forms, application form without documents, application form not in prescribed format will be summarily rejected, DECLARATION: I do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and correct in all respects. In the event of any information given hereby and found false or incorrect, at any stage hereafter, my candidature/selection/appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me. Date: Place: Signature of the Candidate By order of Collector, Kandhamal, Project Director, DRDA, Kandhamal

Reservation of posts for P.H., Ex-Service men and Sports person will be considered against the vacancies under relevant category to which the candidate belongs 2. Eligibility criteria: a. He/She must be citizen of India. b. He/She must be permanent resident of Mayurbhanj district c. He/She must have passed +2 Examination or any other examination equivalent thereto. d. He / She is able to read, write and speak Odiya and has passed Class-VII Examination with Odiya as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odiya as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Odiya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. e. He/She, if married, have not more than one spouse living. f. The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 01.01.2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 (five) years in case of SC/ST/SEBC/Women and 10 years for Ex-Servicemen and PH candidates. g. The candidate must have got his/her name registered in any Employment Exchange of this. district on or before the date of submission of application. h. No extra weightage shall be given for qualification higher than the minimum qualification prescribed for the post. i. He/She must be a good character, sound health, good physique and active habits. j. He/She shall have to acquire a minimum skill in computer education within a period of six months from the date of joining. 13. Application Form: i. Candidates must apply in the prescribed application format, which can be downloaded from www.mayurbhanj.nic.in 4. Application Fee: Candidates other than SC/ST/PH are required to pay 100/- (Rupees one hundred) only in shape of bank draft in favour of District Panchayat Officer, Mayurbhanj payable at Baripada. 5. Documents to be furnished along with the application form: a. Attested copy of H.S.C. certificate showing proof of age. b. Attested copy of +2 certificate or any other examination equivalent thereto. c. Attested copy of mark sheet of +2 or any other equivalent examination. d. Attested copy of the recent permanent resident certificate. e. Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/Card. f. Attested copy of recent caste certificate issued by Competent Revenue Authority. g. Two recent colour passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One should be pasted (not stapled) on the application form and another should be attached to the application form. h. Attested copy of Pension book in case of Ex-Servicemen / Disability certificate issued by C.D.M.O. / Medical Board in case of disable person and sports certificate issued by the Director of Sports attending State/National level competition in case of sports man. i. One self addressed envelopes of 25 cms X 15 cms with postage stamp of Rs. 25/- 6. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Collector, Mayurbhanj, Baripada (Gram Panchayat Section) through Registered Post/Speed Post only in an envelop superscribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS-2013". Note: The authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. Collector, Mayurbhanj APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS FOR MAYURBHANJ DISTRICT 1. Name of the Applicant (in Block letters): Attested 2. Father's / Husband's Name: 3. Date of birth: Photograph to be 4. Age as on 01.01.2013: 5. Permanent Address: affixed 6. Presence address for correspondence 7. Nationality 8. Religion 9. Category (SC/ST/SEBC) 10. PH/Ex-Servicemen/Sports person 11. Sex 12. Marital status: 13. Valid Registration No. & Name of the Employment Exchange 14. Bank Draft details: 15. Educational Qualification

OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE: BALANGIR (Grama Panchayat Section)
Application in the prescribed form are invited from eligible candidates (S.C/S.T.) for the post of VLW for Balangir District on regular basis in the pay band PB-1 Rs.5200-20200/-alongwith G.P Rs.2000/ - per month, which should reach the Collector, Balangir (Grama Panchayat Section) on 0 before 15.05.2013. Incomplete application, application without required documents and application received after due date shall be summarilly rejected. The selection will be made basing on the marks secured in Higher Secondary Examination (+2 examination) or equivalent thereto. The selection list of eligible candidate will be published by 10.06.2013. No of Vacancy:

16. Whether able to speak, read & write in Odia: Declaration: I, Sri/Smt./Ms............................................................do hereby declare that the information furnished above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event any information being found false or incorrect at any stage, my candidature selection/ appointment is liable to be cancelled / terminated without any notice by the authority. Place: bate : Full Signature of the Applicant 10. Married/ Unmarried 11. Educational qualification

Reservation of Ex-Service man, Physically Handicapped and Sports person shall be strictly followed as per provision of Government at the time of selection. Eligibility of the Candidate to apply for the post: 1. He/She must be a citizen of India. 2. He/She must have passed the '+2' Examination or any other examination equivalent thereto. 3. He/She is eligible to read, write and speak Oriya and has passed the Class VII Examination with Oriya as a language subject or passed the High School Examination or an equivalent examination with Oriya as the medium of examination in nonlanguage subject or passed a test in Oriya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. 4. He/She, if married has not more than one spouse living. 5. He/She must not be less than 21 years and more than 32 years as on 01.01.2013. 6. The candidate must have got his/her name registered in any Employment Exchange of the district on or before the date of submission of application to the Collector. 7. No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. Note: a. The Authority reserves the right to reject any application and modify/ cancel the advertisement without assigning any reason thereof. b. The Advertisement can be downloaded from the District Web-side www.balangir.nic.in. c. Application in the prescribed form alongwith required documents should be submitted to the Collector(Grama Panchayat Section) in an envelope superscribed " APPLICATION FOR THE POST OF V.L.W." by Registered/Speed Post only. d. The authority shall not be liable for postal delay or loss of application in transit at any stage of examination. APPLICATION FOR THE POST OF V.L.W. IN BALANGIR DISTRICT Advertisement No. ................/ Date............ Attested passport size 1. Name of the Candidate (In Block letter) photograph to be affixed 2. Father's/ Husband's Name 3. Date of Birth and Age as on 01.01.2013 4. Nationality 5. Residential Address (in Block Letter) 6. Correspondence Address (in Block Letters) 7. Name of the Employment Exchange of Balangir District/ Registration Nos 8. Category belongs to (S.C/S.T.) 9. Whether belongs to Ex-servicemen/PH./ Sports person

Enclosures to be attached : Attested copies of Residential ceritificate, Caste certificate, Employment Exchange Registration card, certificate & Marksheets of 10th Certificate & Marksheets of +2 (or equivalent), One passport size photographs to be pasted on the application at provided space, One self addressed envelope. I do hereby declare that the all information given in the application are true, complete and correct in all respect. In the event of any information given hereby is found false or incorrect at any stage, hereafter my candidature/ selection/appointment shall liable to be cancelled without any notice to me. Place Date Full Signature of the applicant. COLLECTOR, BALANGIR

Applications are invited from the eligible candidates for filling up the posts of Principals on contractual basis in Ekalavya Model Residential Schools of the State managed by OMTES under ST & SC Dev. Deptt., Govt, of Odisha. Essential Qualification: 1. MA/M.Sc/M.Com from a recognised university. 2. B.Ed, from a recognised University. 3. (a) Minimum 5 years full time work experience as a Principal/ Vice Principal of Kendriya Vidyalaya/Jawahar Navodaya Vidyalaya or such reputed Higher Secondary Institution, (b) PGTs of Jawahar Navodaya Vidyalaya/Sainik School/ Reputed Residential Schools having 08 years experience with 3 years experience as House Master. 4. Age Limit a) Not less than 35 years and more than 50 years of age as on 30th April, 2013 5. If found suitable and outstanding, retired Persons fulfilling the conditions in (a) and (b) above of KVs/JNVs/ Higher Secondary Colleges can also be engaged on same terms and conditions provided their remuneration will be fixed as per FD guidelines as applicable to retired govt, servants. b) In case of retired persons age should be below 62 years. 6. Working knowledge on Computer (Especially MS Office). 7. For the employees from KV and JNV contract period will be 3 years and their pay will be protected. Those who have attended the interview within one year of the date of publication need not attend the interview. The TOR and application format can be downloaded from the website of OMTES http://www.omtes.org Date of Walk-in-interview - 10.05.13 Deputy Secretary, OMTES

Odisha Model Tribal Education Society (OMTES) Adivasi Exhibition Ground, Unit-1, Bhubaneswar, Phone No. 0674-2598220. Website: www.omtes.org

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

7
service on medical grounds attributable to military service/circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension (iii) Who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment or (iv) Who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at this own request or by way of dismissal or discharged on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely: (a) Pension holders for continous embodied service. (b) Pension with disability attributable to military service and (c) Gallantry award winners. Departmental Candidates (For Central Government Employees)

GOVERNMENT OF INDIA BHABHAATOMIC RESEARCH CENTRE ADVERTISEMENT NO. 01/ 2013-R-III LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION 31.05.2013 “GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY.”
Applications are invited for the following posts from eligible candidates against the vacancies in BARC and constituent units of DAE located in Mumbai and Navi Mumbai.-

2. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE:-

Note: 1. The upper age limit is also relaxable suitably in cases of certain other categories such as Children/Family member of those died in 1984 riots, Ex-servicemen, repatriates, retrenched employees etc. as per rules. 2. Reservation for Ex-servicemen will be applicable as per Government order for the post of Stenographer Gr.III only. 3. Ex-Serviceman who have already secured employment in civil side under Central Government in Group C & D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under ex-serviceman category. 4. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). 5. Only date of birth indicated in SSC/Secondary School Leaving Certificate/Birth Certificate will be accepted. No subsequent request for change shall be granted. 4. METHOD OF SELECTION / RECRUITMENT: Selection will be made on qualifying the following examination. All tests will be held in Mumbai.

3. AGE LIMIT AS ON 31.05.2013 Min. 18 years for both the posts. Category wise Maximum age limit under relaxation is as given below: Category of candidates: General Candidates. Maximum Age (in years): 27. Condition for relaxation of age: N.A. Scheduled Caste/Scheduled Tribe - 32 - Caste certificate should be issued by authorised authority in the prescribed format and the community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state. Other Backward Class - 30 - Caste certificate should be issued by authorised authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the community should have been included in the Central lists of other Backward Caste. Persons domiciled in Kashmir Division of Jammu Kashmir - 32 - Persons who had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January 1980 to the 31st December 1989 provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules. Certificate should be from 1. The District Magistrate within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided (or) 2. Any other authority designated in this behalf by the Government of Jammu & Kashmir to the effect that he had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st day of January 1980 to the 31st day of December 1989. Persons with Disability - SC/ST – 42 OBC - 40 Gen – 37 - According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act, 1995 (1 of 1996), a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or State Government. The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired Permanent disability, the validity can be shown as permanent. Hearing Impairment means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. Physical deformity should not be less than 40 percentage. ExServicemen - An ex-servicemen means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union and (i) Who retired from such service after earning his/her pension. This would also include persons who are retired/retire at their own request by after having earned their pension or (ii) Who has been released from such

5. Nature of Duties: Stenographer Grade – III & II: Taking dictation in shorthand and its transcription in e-media, fixing of appointments, attending telephone calls & visitors, general assistance in matters of correspondence, filing papers, movement of files, co-ordination with various agencies. Preparation of draft notes, letters, minutes etc 6. HOW TO APPLY:- 1. Details of online applications are available in website www.barcrecruit.gov.in 2. Persons working under the Central / State Government/Public Sector Undertakings should submit their “NO OBJECTION CERTIFICATE” at the time of interview. 3. Application will be accepted online only. 7. NOTE: a. SC/ST outstation candidates will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as admissible under the Rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and the Concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination. b. Applications, which are not in conformity with the requirements indicated in the advertisement, are liable to be rejected at any stage. c. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for skill test/ interview. d. BARC reserves the right to fill up the post or even to cancel the whole process of recruitment without assigning any reasons. e. Mere fulfilling the requirements as laid down in the advertisement does not guarantee candidates being called for written examination etc. No correspondence will be entertained with candidates not considered for written examination / stenography / typing test / oral interview / appointment. f. More vacancies may also be filled through this advertisement. The vacancies shown above are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued from Government from time to time. CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION RECORDS OF THE CANDIDATES NOT SELECTED SHALL NOT BE PRESERVED BEYOND 06 MONTHS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF SELECT LIST. This advertisement is also available on BARC website at www.barc.gov.in

Odisha Livelihoods Mission Panchayati Raj Department, Government of Odisha Openings in accounts under District and Block Mission Management Unit
National Rural Livelihoods Mission (NRLM) aims at reduction of poverty by building institutions of poor and ultimately leading them to sustainable livelihoods. Odisha Livelihoods Mission under the aegis of Panchayati Raj Department, Government of Odisha has been established to spearhead the poverty alleviation initiatives of NRLM in the State of Odisha. Prime focus of National Rural Livelihoods Mission is to put in place a dedicated and sensitive support structure from the National level to the sub-district level which will focus on the institutions of poor and nurture them through social, economic and financial inclusion. OLM invites online applications from interested and eligible candidates for the following posts at its District and Block Mission Management Unit. The posts are purely contractual in nature for a period of one year with probation of six months and can be renewed only after satisfactory performance.

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
Walk in Interview to select teachers for appointment on contract basis in Jawahar Navodaya Vidyalayas located in the BHOPAL REGION will be conducted as per following details:

Candidates must visit http://www.tripti.org for detail eligibility criteria and other job requirement for the above post, other conditions, plan of examination, how to apply and also to apply online. After going through said eligibility criteria with job profile and finding themselves eligible, candidates shall apply online. No other mode of application is accepted. Based on initial scrutiny of age, qualification and experience of online applications, candidates will be shortlisted to appear one Objective Written Test. Candidates shall retain a signed copy of the downloaded application form which they shall bring to the next round of selection process accompanied by attested photocopies of relevant certificates/mark sheets and recent passport size colour photograph affixing on the appropriate place. The last date for submission of application online is 15th May, 2013,00.00 hrs. Odisha Livelihoods Mission reserves the right to alter the conditions of recruitment and cancel the present recruitment process at any stage without assigning any reason(s) thereto. State Mission Director-cum-CEO SIRD Campus, Unit VIM, Bhubaneswar 751012, Odisha Tel: 0674 2560166,2560126, Mail: spmu.tripti@gmail.com

For PGTs: Post Graduate Degree in the relevant subject with at least 50 percent marks and B.Ed, or its equivalent degree in teaching. For TGTs: Bachelor Degree with 50 percent marks or above in aggregate as well as in the concerned subject and B.Ed, or its equivalent degree in teaching. TGT (Maths)- Candidates should have studied Physics, Chemistry & Maths during all three years of graduation. TGT (Science)- Candidates should have studied Botany, Zoology and Chemistry during all three years of graduation. TGT (Social Science)- Candidates should have studied following combinations of subjects in graduation-History with Geography / Economics / Pol.Sc. or Geography with History / Economics / Pol.Sc. For PGT (IT) : B.E or B.Tech (Computer Sci) / MCA / M.Sc. Computer Science / M.Sc. (Maths) with PGDCA / DOEACC 'A' level. For F.C.S.A.: Graduate with Diploma in Computer Application (equivalent to 'A' level course of DOEACC) from a recognized institution. OR 'A' level certificate from DOEACC. OR BCA from recognized University / Institution. Candidates having less than 50% marks and Non-B.Ed, candidates will not be Interviewed: Upper Age limit is 40 years for PGTs and 35 years for TGTs as on 01.04.2013. Age relaxation will be given to SC / ST / OBC / PH and women candidates as per the samiti's rules. Consolidated remuneration per month (i) PGTs : Rs. 21,300/- per month (ii) TGTs / FCSAs : Rs.20,000/- per month. The contractual appointment will be initially for a period of 179 days extendable further with mutual consent subject to the satisfactory performance. The selected candidates may be offered appointment in any JNV of Odisha / Chhatisgarh / M.P. where the vacancies will be available. In addition to the remuneration, free boarding and lodging facilities as available in concerned Vidyalaya will be provided. The PGTs should be competent to teach'through both English & Hindi Mediums. Candidates should report at the venue of the interview on the date given above at 9.30 a.m. with original certificates, mark sheets and a set of photostat copies and one recent passport size photograph to be pasted on application forms which will be made available free of cost at the time of interview. 1. No expenses will be paid to candidate for attending Interview. 2. Canvassing in any form will be a disqualification. PRINCIPAL, KONARK, PURI

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿú `ÿçLÿçûæ ¯ÿçjæœÿ{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ
µÿæÀÿ†ÿêß {Üÿæþç H ¨¿æ$# À ÿ ¯ÿfæÀÿ ¨÷†ÿç¯ÿÌö 30 ¨÷†ÿçɆÿ ÜÿæÀÿ{Àÿ ¯ÿõ•ç ¨æDdç > F{Óæ{`ÿþúÀÿ Àÿç{¨æsö Aœÿë Ó æ{Àÿ 2013 µÿç † ÿ{Àÿ µÿæÀÿ†ÿêß ¯ÿfæÀÿ 4600 {Lÿæsç{Àÿ ¨Üÿoç ¯ ÿ F¯ÿó ¯ÿç É ´ ÖÀÿ{Àÿ 26300 {Lÿæsç sZÿæ {Üÿ¯ÿæÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿÜÿçdç > {¯ÿðÉL ´ ÿÀÿ~Àÿ FÜÿç ¾ë S {Àÿ {Lÿ{†ÿ ÓóÓ晜ÿ {¾ ¯ÿÞçd;ÿç , {ÓB Lÿ÷þ{Àÿ œÿíAæ œÿíAæ {ÀÿæS þš ¯ÿç Ö æÀÿç † ÿ {ÜÿæB `ÿæàÿçd;ÿç > AæfçÀÿ FB ™æô ’ÿDÝ µÿÀÿæ fê¯ÿœÿ{Àÿ {ÀÿæS Ó¯ÿë þœÿëÌ¿ ÉÀÿêÀÿ µÿç†ÿ{Àÿ WÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ AæÀÿ» LÿÀÿç{’ÿ{àÿ~ç > ¯ÿ¿Nÿç þš {Ó$#Àÿë Ó¸í ‚ ÿö Àÿí { ¨ þë N ÿç ¨æB¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëôd;ÿç > {Ó$#¨æBô ¯ÿˆÿöþæœÿ {àÿæLÿþæ{œÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$# AæÝLÿë sæ~ç {ÜÿæB `ÿæàÿç¾æDd;ÿç > FÜÿæ {ÜÿDdç Fþç†ÿç FLÿ ¨•†ÿç {¾ Lÿç {ÀÿæSLÿë þíÁÿÀÿë ’ÿí{ÀÿB ’ÿçA;ÿç > `ÿçLÿçûLÿþæœÿZÿ þ†ÿæþ†ÿ AœÿëÓæ{Àÿ {ÜÿæþçH¨æ$# ¨•†ÿçÀÿ ¯ÿç{É̆ÿ´ {ÜÿDdç {¾ FÜÿæ ¨÷æß Ó¯ÿë S»êÀÿ {ÀÿæSSëÝçLÿë ¯ÿçœÿæ {Lÿò~Óç ¨æÉ´ö ¨÷†ÿçLÿ÷ß ç æ ’ÿ´æÀÿæ `ÿçLÿçûæ LÿÀÿæ¾æF > A™#LÿæóÉ ¯ÿ¿NÿçZÿÀÿ ™æÀÿ~æ {ÜÿDdç {¾ {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿú IÌ™ {ÀÿæSLÿë vÿçLÿú LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Óþß œÿçF, ¾æÜÿæ Ó†ÿ¿ œÿë{Üÿô > ¾’ÿç {ÀÿæS ¨÷æÀÿ»çLÿ ×ç†ÿç{Àÿ f~æ¨Ýç¾æF {†ÿ{¯ÿ {ÀÿæSê Óë× {Üÿ¯ÿæ ¨æBô A™#Lÿ Óþß àÿæ{S œÿæÜÿ] > ¾’ÿç ¯ÿ¿Nÿç {Lÿò~Óç S»êÀÿ {ÀÿæS{Àÿ S÷Ö, {†ÿ{¯ÿ †ÿæZÿë Ó¸í‚ÿö Àÿí{¨ vÿçLÿú LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Lÿçdç Óþß œÿçÊÿç†ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ àÿæ{S > Ó”}, LÿæÉ ¯ÿæ Aœÿ¿ {þòÓëþê fœÿç†ÿ {ÀÿæS{Àÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿú IÌ™ Aœÿ¿ IÌ™ {¾æS¿†ÿæ Adç > {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿ xÿæNÿÀÿ {Üÿ¯ÿæ ¨æBô ¯ÿçF`ÿúFþúFÓú ¨Àÿêäæ vÿçLÿú Fþú¯ÿç¯ÿçFÓú ¨Àÿç ÜÿëF > FÜÿç {LÿæÓö À ÿ Óþß Óêþæ {ÜÿDdç Óæ{Þ ¨æo¯ÿÌö > dA þæÓÀÿ B+‚ÿö Ó ç ¨ ú F$# { Àÿ Óæþç à ÿ > FÜÿæ ¨{Àÿ xÿç { ¨â æ þæ Bœÿú {Üÿæþç H ¨¿æ$# L ÿú {þÝçÓçœÿú Aæƒ ÓföÀÿê A$öæ†ÿú xÿçF`ÿúFþúFÓú þš LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ > FÜÿæÀÿ Óþß Óêþæ {ÜÿDdç `ÿæÀÿç ¯ÿÌö > FÜÿç Lÿ÷ þ {Àÿ {Üÿæþç H ¨¿æ$# { Àÿ Fþú Ý ç þš LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ > ¾æÜÿæÀÿ œÿç•æö Àÿç†ÿ Óþß {ÜÿDdç 3 ¯ÿÌö > FÜÿæ {ÜÿDdç {¨æÎS÷æfëFs {LÿæÓö > ¾’ÿç Aæ¨~ AàÿBƒçAæ Lÿþœÿú F+÷æœÿÛ {sÎ þæšþ{Àÿ ¯ÿæ ¨ë~ç {Îsú ÖÀÿ{Àÿ {ÜÿD$# ¯ ÿæ {þÝç L ÿæàÿ ¨Àÿêäæ þæšþ{Àÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿú `ÿçLÿçûLÿ {Üÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿç {†ÿ{¯ÿ Dˆÿþ ¨÷Öë†ÿç Üÿ] Aæ¨~Zÿë ÓüÿÁÿ†ÿæ Aæ~ç{’ÿ¯ÿ > ¨÷${þ Aæ¨~ œÿçfLÿë ¨Àÿêäæ LÿÀÿ;ÿë {¾ Aæ¨~ ¨÷Lÿõ†ÿ{Àÿ FÜÿç ¨Àÿêäæ ¨æBô ¨÷ Ö ë † ÿ †ÿ ? ¯ÿç { ÉÌjþæœÿZÿ Aœÿë Ó æ{Àÿ Ó¯ÿë ¯ÿç Ì ß{Àÿ AæÓë $ # ¯ ÿæ ¨÷ É § À ¨÷†ÿçɆÿ þš ¨÷æß œÿçÊÿç†ÿ > {†ÿ~ë Óç Î {þsç L ÿú ¨÷ Ö ë † ÿç À ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿçdç > ¨÷Lÿõ†ÿ{Àÿ FÜÿæÀÿ ¨÷ Ö ë † ÿç ¯ÿÜÿë † ÿ ¨í ¯ ÿö À ÿ ë LÿÀÿç¯ÿæ D`ÿç†ÿ > ¾’ÿç Aæ¨~ FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ Svÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô AæSÀÿë µÿæ¯ÿçd;ÿç, {†ÿ{¯ÿ {þs÷ ç L ÿú ÓþßÀÿë Üÿ] FÜÿæÀÿ Ašßœÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ, LÿæÀÿ~ F$#{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ÓëœÿçÊÿç†ÿ >

µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ ÓÜÿ ÓæàÿçÓú LÿÀÿ;ÿë œÿæÜÿ]
µÿàÿ `ÿæLÿçÀÿç ¨æB¯ÿæ H †ÿæ' ¨æBô ¨ÀÿçÉþ ÷ LÿÀÿç¯ÿæ Lÿçºæ {Lÿò~Óç ¨÷†ÿç{¾æSê ¨Àÿêäæ ¨æBô ¨÷Ö† ë ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¨í‚ÿö Bbÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿçdç > Bbÿæ ÓÜÿç†ÿ ¨ÀÿçÉþ ÷ LÿÀÿçd;ÿç, Lÿç;ÿë ¨Àÿç~æþ œÿLÿæÀÿæþ#Lÿ > Fþç†ÿç ¨Àÿç׆ ç ÿç ¨÷æ߆ÿ… ¾ë¯ÿ¨çÞZ ç ÿ Ó¼ëQLÿë AæÓç$æF > ÓüÿÁÿ†ÿæ¨÷æ©çÀÿ `ÿæ¨ FLÿ AÓüÿÁÿ†ÿæ ¨{Àÿ A™#Lÿ ¯ÿõ•ç ¨æB$æF > FÜÿæ ¨{Àÿ þ~çÌ œÿçfLÿë ¨÷ɧ LÿÀÿç$æF, Lÿç Fþç†ÿç LÿæÜÿ]Lÿç {Üÿàÿæ > A™#LÿæóÉ {àÿæLÿ Fþç†ÿç ¨Àÿç׆ ç ÿç{Àÿ ÓõÎç {Üÿ{àÿ þ~çÌ ¨Áÿæßœÿ¯ÿæ’ÿê þæœÿÓçLÿ†ÿæLÿë Aæ¨{~B$æF > AÓüÿÁÿ†ÿæ{Àÿ Fþç†ÿç xÿÀÿç¾æB$æF Lÿç ¨ëœÿ… {ÓÜÿç ÀÿæÖæ{Àÿ ¾ç¯ÿæLÿë xÿÀÿç ¾æB$æF > œÿçf ÓÜÿ ÓæàÿçÓ LÿÀÿç{œÿB$æF Lÿç {¨¨Àÿú ¨÷ɧ Lÿvÿçœÿ $#àÿæ > œÿ{`ÿ†ÿú B+Àÿµÿë¿{Àÿ †ÿæ'vÿæÀÿë A™#Lÿ ÓüÿÁÿ {àÿæLÿ AæÓç${ # àÿ > F{†ÿ ¨ÀÿçÉþ ÷ LÿÀÿç¯ÿæ œÿçf œÿçߦ~ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ > œÿçfLÿë œÿç{f ¾ëNÿç ¯ÿæÞç$æ;ÿç H ¨ÀÿçÉþ ÷ Àÿë œÿçfLÿë ¨dWëoæ {’ÿB$æ;ÿç > Lÿç;ÿë ¯ÿæÖ¯ÿ{Àÿ Aæþ#¯ÿç{ÉâÌ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ FÜÿæ Üÿ] ÓvÿçLÿú Óþß > œÿçf fþçLÿë œÿçf Óæþ§æ{Àÿ ÀÿQ#¯ÿæ H ÓüÿÁÿ†ÿæLÿë ¨ë~ç ${Àÿ µÿàÿ ¨æB¯ÿæ Óþß þš AæÓç¾æBdç > ÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ {ÉÌ œÿæÜÿ]: ¨Àÿêäæ Lÿçºæ `ÿæLÿçÀÿç ¨æB¯ÿæ {ä†ÿ÷{Àÿ AÓüÿÁÿ†ÿæ Lÿ’ÿæ¨ç {ÉÌ œÿë{Üÿô > ÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ A$ö œÿçfLÿë Ó¯ÿö’ÿæ Ó¯ÿë `ÿ¿æ{àÿq ¨æBô ¨÷Ö† ë ÿ ÀÿQ;ÿë > {’ÿðœÿ¢ÿçœÿ fê¯ÿœÿ{Àÿ Fþç†ÿç A{œÿLÿ {àÿæLÿ þçÁÿç$æ;ÿç, {¾Dôþæ{œÿ ¨÷æÀÿ»çLÿ ÖÀÿ{Àÿ AÓüÿÁÿ†ÿæ ¨æB$#{àÿ þš œÿçfÀÿ AæS÷Üÿ H BbÿæLÿë þæÀÿç¯ÿæLÿë {’ÿBœÿæÜÿæ;ÿç > ¨ëœÿÊÿ œÿçfLÿë ¨ÀÿçÉþ ÷ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {¨÷æûæÜÿœÿ {’ÿBd;ÿç > {Óþæ{œÿ AÓüÿÁÿ†ÿæ Ó¼ëQ{Àÿ Lÿ’ÿæ¨ç þëƒ œÿëAæô B œÿæÜÿæ;ÿç > {SæsçF àÿä¿: AÓüÿÁÿ†ÿæ {’ÿB ¾æD$#¯ÿæ ÀÿæÖæ Üÿ] ÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ œÿçLÿs†ÿþ LÿÀÿæ¾æB$æF > {LÿDôvÿç µÿëàÿú ÀÿÜÿçSàÿæ H AæSLÿë Lÿ'~ LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ, †ÿæÜÿæ Éçäæ {’ÿB$æF > FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ àÿ俨÷æ©ç ÓÜÿf {ÜÿæB$æF > àÿä¿ AæÜÿëÀÿç A™#Lÿ Ó´bÿ H Óæþ§æ{Àÿ {’ÿQæ¾æB$æF > ¨í¯ÿö A{¨äæ A™#Lÿ œÿçLÿs†ÿÀÿ {ÜÿæB$æF > àÿä¿ œÿçLÿs†ÿþ {Üÿ¯ÿæ ’ÿ´æÀÿæ A™#Lÿ ¨ÀÿçÉ÷þ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {¨÷æûæÜÿœÿ {’ÿB$æF > AÓüÿÁÿ†ÿæ ¯ÿç {ÓßæÀÿ LÿÀÿ;ÿë: ¨÷æ߆ÿ…> Óþ{Ö AÓüÿÁÿ†ÿæLÿë àÿë`ÿæB$æ;ÿç > FÜÿæÀÿ ¨Àÿç~æþ ¯ÿÜÿë†ÿ Wæ†ÿLÿ Óç• {ÜÿæB$æF > {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ ÓüÿÁÿ†ÿæLÿë ÓþÖZÿ Ó¼ëQ{Àÿ LÿÜÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿ]$æD, {ÓÜÿç¨Àÿç AÓüÿÁÿ†ÿæLÿë àÿë`ÿæB¯ÿæ ¨æBô ¯ÿçµÿçŸ ¨÷LÿæÀÿ D¨æß {Qæfç$æD > AÓüÿÁÿ†ÿæ þçÁÿç¯ÿæ A$ö {`ÿÎæ LÿÀÿçd;ÿç > Lÿç;ÿë FÜÿç {`ÿÎæLÿë ’ÿëœÿçAæ Óæþ§æ{Àÿ Aæ~ç¯ÿæLÿë µÿàÿ ¨æBœÿ$æ;ÿç > AÓüÿÁÿ†ÿæLÿë œÿçf ¨Àÿç¯ÿæÀÿ H ÓæèÿÓæ$êZÿ þš{Àÿ {ÓßæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > ÜÿëF†ÿ {Óþæ{œÿ Fþç†ÿç Lÿçdç ¨ÀÿæþÉö {’ÿ{¯ÿ, ¾æÜÿæ’ÿ´æÀÿæ Aæ¨~Zÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ Óë™À ë ÿç ¨æÀÿç¯ÿ > FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ œÿLÿÀÿæþ#Lÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæÀÿë þš þœÿ ÜÿæàÿúLÿæ {ÜÿæB¾ç¯ÿ > þœÿ ÜÿæàÿúLÿæ àÿæSç¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ œÿLÿÀÿæþ#Lÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæ þš{Àÿ ×æœÿ ¨æB¯ÿ > ¨ëœÿ… ¨÷ßæÓ ¨æBô þš þœÿ{Àÿ AæS÷Üÿ ÓõÎç {ÜÿæB$æF >

¨Àÿç þš üÿÁÿ¨÷’ÿ {ÜÿæB$æF > xÿæNÿÀÿ Lÿç¨Àÿç {Üÿ{¯ÿ? {’ÿÉ{Àÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$# ÉçäæÀÿ AæÀÿ» 1983{Àÿ S÷æfëFsú ÖÀÿ{Àÿ F¯ÿó xÿç{¨âæþæ {LÿæÓö Àÿí{¨ AæÀÿ» {ÜÿæBdç > ¯ÿˆÿöþæœÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿ xÿæNÿÀÿ {Üÿ¯ÿæ ¨æBô A{œÿLÿ {LÿæÓö ÀÿÜÿçdç > F$#{Àÿ Ó¯ÿëvÿæÀÿë ¨÷æÀÿ»çLÿ {LÿæÓö {ÜÿDdç ¯ÿ¿æ`ÿàÿÀÿ Aüÿú {Üÿæþç H ¨¿æ$# L ÿú {þÝç Ó ç œ ÿú Fƒ ÓföÀÿê > F$#{Àÿ AæÝþçÓœÿ Aàÿú BƒçAæ BqçœÿçßÀÿçó Aæƒ {þÝçLÿæàÿ Lÿ{àÿf F{ÓæÓç F Óœÿ ’ÿ´ æ Àÿæ Aæ{ßæfç†ÿ AàÿúBƒçAæ Lÿþœÿú F+÷æœÿÛ {sÎ þæšþ{Àÿ ÜÿëF > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aæ¨~ ¨÷æ{’ÿÉçLÿ ÖÀÿ{Àÿ Aæ{ßæfç†ÿ ¨Àÿêäæ þæšþ{Àÿ þš {Üÿæþç H ¨¿æ$# L ÿú {þÝç L ÿæàÿ Lÿ{àÿf{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ {œÿB ¨æÀÿç{¯ÿ >

Ó»æ¯ÿœÿæ {LÿDôvÿç ? {Üÿæþç H ¨¿æ$# L ÿ {¨æÎ S÷ æ fë F Óœÿ{Àÿ {¨Ýç A æs÷ ç L ÿú Ó {þ{sÀÿçAæ{þÝçLÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿú üÿç{àÿæ{Óæüÿç, ÓæBLÿFs÷ç, üÿæþæöÓê Aæ’ÿçÀÿë {Lÿò~Óç ¯ÿç{ÉÌj†ÿæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ `ÿæsçó ¨÷{üÿÓœÿLÿë `ÿßœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ ¯ÿ¿æ`ÿàÿÀÿ xÿçSê ÷ {œÿ¯ÿæ ¨{Àÿ Sµÿö‚ÿ{þ+ ¯ÿæ ¨÷ æ B{µÿs `ÿç L ÿç û æÁÿß{Àÿ {ÜÿæþçH¨¿É$#Lÿ `ÿçLÿçûLÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ f¯ÿÀÿ ¯ÿçLÿÅÿ ÀÿÜÿçd> ç xÿæNÿÀÿ Àÿæþ ¨÷Óæ’ÿ Àÿæß, {ä†ÿ÷{þæÜÿœÿ {Ó¯ÿæ Ó’ÿœÿ, Àÿæ~êÜÿæs LÿsLÿ {LÿæÓö F¯ÿó {¾æS¿†ÿæ:¾’ÿç Aæ¨~ üÿçfçOÿ, {Lÿ{þÎ÷ê FÜÿç ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç{Àÿ ¨âÓ së Dˆÿê‚ÿö {†ÿ{¯ÿ {ÜÿæþçH¨¿æ$#Lÿ `ÿçLÿçûLÿ {Üÿ¯ÿæ ¨æBô Aæ¨~Zÿ ¨æQ{Àÿ

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, NUAPADA (ST & SC Dev. Section)
Applications are invited from the interested candidates for the post of Female Warden in the consolidated remuneration of Rs.5000.00 (Rupees Five thousand) only per month. Age- below 30 years. QualificationGraduation in any discipline. Preferable ST of Nuapada district. Experience in warden in Hostel/Mess Management. Preference will be given to candidates having extra curricular skills. The applications with Bio-data & relevant certificates should reach the undersigned by 07.05.2013 by regd. Post. District Welfare Officer , Nuapada

xÿæFsçÓçAæœÿú
F{¯ÿ Óþ{Ö œÿçf Ó´æ׿ ¨÷†ÿç Ó{`ÿ†ÿœÿ > µÿàÿ Ó´æ׿ ¨æBô Dˆÿþ Qæ’ÿ¿ S÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ {LÿDô Óþß{Àÿ {Lÿ{†ÿ Qæ’ÿ¿ QæB¯ÿæLÿë ÜÿëF †ÿæÜÿæ fæ~ç¯ÿæ œÿçÜÿæ†ÿç ’ÿÀÿLÿæÀÿ > F{¯ÿ Óþ{Ö F$#¨æBô xÿæFsçÓçAæœÿúZÿ D¨{Àÿ œÿçµÿöÀÿ LÿÀÿëd;ÿç > xÿæFsçÓçAæœÿúþæ{œÿ ¯ÿ¿NÿçÀÿ Qæ’ÿ¿ `ÿæsö ¨÷ Ö ë † ÿ LÿÀÿç ¯ ÿæ ÓÜÿç † ÿ {LÿDô {LÿDô Qæ’ÿ¿ QæB{àÿ ÉÀÿêÀÿLÿë vÿçLÿú þæ†ÿ÷æ{Àÿ {¨æÌLÿ†ÿˆÿ´ þçÁÿç¨æÀÿç¯ÿ †ÿæÜÿæ œÿç‚ÿöß LÿÀÿç$æ;ÿç > vÿçLÿú þæ†ÿ÷æ{Àÿ Qæ’ÿ¿ AæþLÿë üÿç s ú ÀÿQ# ¯ ÿæ ÓÜÿç † ÿ AæþÀÿ Lÿæ¾ö ¿ ’ÿä†ÿæ ¯ÿõ • ç LÿÀÿç $ æF > F$# ¨ æBô F { ¯ ÿ xÿæFsç Ó ç A æœÿú þ æœÿZÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ¯ÿÞç¾æBdç > f{~ xÿæFsçÓçAæœÿú µÿæ{¯ÿ œÿçfÀÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ AæÀÿ» LÿÀÿç¨æÀÿç¯ÿ > ¨ævÿ¿Lÿ÷þ: xÿæFsçÓçAæœÿú {Üÿ¯ÿæ ¨æBô Ó¯ÿöœÿçþ§ {¾æS¿†ÿæ {ÜÿDdç ¾ëNÿ ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ > FÜÿæ ¨{Àÿ œÿçDsç÷Óœÿú Lÿçºæ üÿëxÿú {s{Lÿ§æ{àÿæfç{Àÿ DaÿÉçäæ S÷Üÿ~ LÿÀÿç Lÿ¿æÀÿçßÀÿ LÿÀÿç{Üÿ¯ÿ > xÿæFsçOÿ, üÿëxÿú AæƒB œÿçDsç÷Óœÿú, üÿëxÿú Óµÿ}Ó ÓçÎþ þ¿æ{œÿf{þ+, {Üÿæ{sàÿú þ¿æ{œÿf{þ+ú {Üÿæþú ÓæBœÿÛ B†ÿ¿æ’ÿç ¨æÓú LÿÀÿç$#{àÿ þš xÿæFsçÓçAæœÿú {ÜÿæB¨æÀÿç{¯ÿ > {ÜÿæþúÓæBœÿÛ H œÿçDsç÷Óœÿú {LÿæÓö 3 ¯ÿÌ}Aæ {ÜÿæB$#¯ÿæ {¯ÿ{Áÿ üÿëxÿú {s{Lÿ§æ{àÿæfç {ÜÿDdç 4 ¯ÿÌ}Aæ {LÿæÓö > ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ Qæ’ÿ¿ Ó¸Lÿ}†ÿ ¯ÿçÌß D¨{Àÿ Éçäæ H †ÿæàÿçþ ’ÿçAæ¾æB$æF > FÜÿædÝæ ¯ÿæ{ßæ{Lÿ{þÎç÷, Aæ¨âæFxÿú üÿçfçH{àÿæfç, þæB{Lÿ÷æ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç, {$Àÿæ¨çDsçLÿú œÿçDsç÷Óœÿú, ¨¯ÿâçLÿ {Üÿàÿú$ œÿçDsç÷Óœÿú, Aæxÿúþçœÿç{Î÷Óœÿú B†ÿ¿æ’ÿç ¯ÿçÌß{Àÿ þš Éçäæ ’ÿçAæ¾æF > F$#{Àÿ xÿç{¨âæþæ ¯ÿçFÓúÓç, ¯ÿçB, FþúFÓúÓç, Fþúüÿçàÿú, ¨çF`ÿúxÿç Aæ’ÿç LÿÀÿç{Üÿ¯ÿ > œÿç¾N ë ÿç: f{~ xÿæFsçÓçAæœÿú ¯ÿæ œÿçDsç÷ÓçAæœÿú ÓÀÿLÿæÀÿê F¯ÿó {¯ÿÓÀÿLÿæÀÿê ÜÿØçsæàÿú, LÿâçœÿçLÿú B†ÿ¿æ’ÿç{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > ¨¿æ{Lÿsú üÿëxÿú ¨÷Öë†ÿLÿæÀÿê Lÿó¨æœÿê, {Üÿæ{sàÿú, {Àÿ{ÖæÀÿæô, {ÀÿÁÿ¯ÿæB, Lÿ¿æsÀÿçó, ¯ÿçþæœÿ Óó×æSëÝçLÿ{Àÿ þš xÿæFsçÓçAæœÿúþæœÿZÿë œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾æDdç >

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

9

POST GRADUATE COUNCIL, Sambalpur University JYOTI VIHAR-768019, SAMBALPUR, ODISHA Phone & Fax (Off.): (0663) 2430776, e-mail ID : chairmanpgcsu@gmail.com ADMISSION ANNOUNCEMENT 2013-14
Applications in prescribed forms are invited online for admission into P.G.Regular and Selffinancing Courses of Sambalpur University for the academic session 2013-14.Forms and Prospectus are available in the University website: http://eadmission.suniv.ac.in or www.suniv.ac.in from April 30. 2013. P.G. REGULAR COURSES - Anthropology / Business Administration / Chemistry / Earth Sciences (Applied Geology) / Economics / English /Environmental Science / History / Home Science / Law / Life Sciences / Mathematics / Odia / Physics / Political Science / Sociology / Statistics / Library & Information Science / PGDCA /P.G. Diploma in Translation Studies / Performing Arts (Dance & Drama) / Hindi / P.G. Diploma in Sambalpur Studies. SELF-FINANCING COURSES - M.Sc. in Biotechnology / Executive MBA / Master of Finance & Contraol /Master of Social Work / M.Tech. in Environmental Science & Engineering / M.Sc. in Applied Chemistry / P.G. Diploma in Development Journalism / M.Tech. in Food Science & Technology / M.Sc. in Food Science & Nutrition / P.G. Diploma in Food Science & Technology / M.Tech. in Geospatial Technology. ELIGIBILITY CRITERIA - A candidate should have passed three year degree examinations in arts / science / commerce of Sambalpur University or an examination recognized as equivalent thereto by the Academic Council of Sambalpur University with Honours in the concerned subject / allied subject or pass with 45% marks in aggregate. However, the eligibility criteria for specific courses have been mentioned in the Prospectus. Details to both regular and self-financing courses are available in our website: http://eadmission.suniv.ac.in or www.suniv.ae.in. For students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the prescribed qualifying marks for admission to P.G. Courses / Self-financing Courses shall not be insisted upon. Candidates who have appeared the qualifying examinations and results awaited, are also eligible to apply. Such candidates should produce the results of the qualifying examination on or before the date of entrance test otherwise his/her application for admission shall be rejected. HOW TO APPLY The candidates should download the Prospectus for P.G. Regular or Self-financing Courses, 2013-14. The candidates should download the Challan Form and deposit Rs.500/- in any branch of State Bank of India towards processing fee. The bank will provide a Journal No. against the deposit. The candidates should then register himself/herself (through the appropriate link) by providing the following information; • Name of the course • Name of the candidate • email ID • Journal No. (provided by the Bank) • Password (candidate to create) The information as above are vital and the candidate should .carefully note down those for future use. The candidates can then fillup the form online. After completion of all the fields in the form, the candidates should click the submit button. At this a page will open with all the information of the candidates that he/she has filled in.The candidates then must take a printout of this page and send it to the respective Head of the Department or the Course Coordinator of respective self-financing Course as the case may be, Sambalpur University, Jyoti Vihar-768019, Sambalpur (ODISHA) along with the required documents by 16.06.2013. No application received thereafter shall be entertained. The University authority shall not be held responsible for any postal delay. IMPORTANT DATES: • Availability of Prospectus and Application form for online admission: April 30, 2013. • Last date of online submission of application: June 12,2013. • Last date of receipt of hardcopy of application along with necessary documents: June 16,2013. • Downloading of Admit Cards for Entrance Test: June 17, 2013. Chalrman, P.G.Council

NK ADMISSION
Government of India CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING Fine Arts Avenue, Kochi - 682016 ADMISSION NOTIFICATION (2013 - 2015)
1. The Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET) at Kochi/ Chennai/ Visakhapatnam offers career training to candidates in Vessel Navigator and Marine Fitter Trades which have been introduced by Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour, New Delhi under Craftsman Training Scheme of NCVT. The training courses of 24 months duration include basic practical training on board fishing vessels out at sea. The courses are scheduled to be commenced from 1st August 2013. 2. Applications in the prescribed form are invited from eligible candidates for admission to the above courses through entrance examination to be held on 22ndJune 2013 at Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Kolkota, Delhi, Bhubaneswar & Bombay. If sufficient candidates are not available in particular centre, the next nearest centre will be allotted for appearing Entrance examination. Further, the selected candidates will be paid Rs.700/- (Seven hundred) per month as stipend. 3. Qualification:- (i) Essential: Pass in 10th Standard (SSLC) or equivalent examination with 40% in Maths and Science separately. The candidates who are appearing 10th Examination during March 2013 are also eligible to apply. However the selection will be made only through marks obtained in 10th and Entrance examination. (ii) Desirable: One year fishing experience, (iii) Age: 16 to 20 years as on 1st August 2013 candidates born between 02.08.93 and 02.08.97 (both days inclusive) are only eligible to apply. Upper age limit is relaxable to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates by 5 years. 4. Intake Capacity:-

5. Prospectus and application forms can be had from Director, CIFNET, Fine Arts Avenue, Kochi682016 OR Deputy Director, CIFNET Unit, 59, S.N. Street, Royapuram, Chennai - 600 013 OR Deputy Director, CIFNET Unit, Beach Road, Visakhapatnam - 530 001 by Demand Draft for Rs 300/ - (Rs.150/- for SC / ST) drawn in favour of Sr Administrative Officer, CIFNET payable at Kochi-682 016 with a self addressed stamped (Rs. 15/-) envelope, or on cash payment at CIFNET Office upto 17th May 2013. Application can also be downloaded from our website and applied with DD for the above said amount. Filled in applications with necessary particulars should reach the Director, CIFNET, Fine Arts Avenue, Kochi-682 016 on or before 17th May 2013. The filled applications sent through Fax or E-Mail also will not be treated as valid and will be rejected. Important Dates Last date of Receipt of filled in application: 17th May 2013. Entrance Examination: 22nd June 2013. Date of commencement of the course: 1st August 2013. R.C.SINHA DIRECTOR

CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY Dept, of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt, of India, CIPET-Campus-II, Shed No.S-3/79, Sec-A, Zone-B, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar -751 010. Phone ; 0674-2588203, 2588087, E-mail: cipetsat@gmail.com, Website: www.cipet.gov.in ADMISSIONS 2013-14

CENTRE FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT & RESEARCH (CECDR) JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI
Carve out a career in a field that is fulfilling and has immense potential An exciting Career Option! MA in Early Childhood Development An opportunity to make a difference in the lives of children during the most impressionable years. Minimum Qualification: 55 % in any Bachelor's Degree or 50% marks in Bachelor's Degree in Child Development, Home Science, Psychology & Social Work. Admission Procedure: Written Test and Interview. Last Date of Application: 08 May 2013. Download Prospectus & Form from www.jmi.ac.in .

ADVERTISEMENT FOR ADMISSION
The Principal, Crew Training Institute, Chandabali, Bhadrak, PIN756133 invites applications in prescribed Form for admission into Ten Month Regular Course conducted by the Institute commencing from 1st June 2013. The candidates seeking employments as Crews in Marine Trades, on Board Inland Vessels, Fishing Trawlers, Harbour Crafts etc. can apply for the training by 20th May 2013. The Training will be imparted on subjects like Marine Engine, Boat Building, Boat Operation, Seamanship, Fishing Technology etc. The Institute will award Stipend to each candidate @ Rs. 100/- (Rupees Hundred) only per Month during the Training period. 23% seats are reserved for S.T., 15% for S.C. & other reservation as per Government Regulation. To be eligible to apply the candidate must have passed H.S.C. Examination by Board of Secondary Education, Odisha, Cuttack or equivalent & their age should not be less than 17 years & more than 22 years as on Dt.01.06.2013. Application forms & Prospectus are obtainable from the office of the above said Authority from Dt.07.05.2013 to Dt.18.05.2013 on payment of Rs.50.00 (Rupees Fifty) only in Cash or Money Order in all working days. In case of supply of forms by Post, the candidate must send a self addressed envelope (size 27x10cm) affixing Postage Stamp worth Rs.25.00 (Rupees Twenty Five) only for Speed Post or Rs.5.00 for Ordinary Post as preferred by the candidate. The application complete in all respect should reach this office on or before 22nd May 2013. The selection of the candidate shall be made on the basis of Marks obtained in H.S.C. Examination from Board of Secondary Education Odisha or equivalent. The selected candidates shall be intimated to take admission in due course of time. Principal, Crew Training Institute, Chandabali, Bhadrak

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROURKELA Admission to Ph.D / M.Tech (Research) Programmes
Online applications are invited for admission to the Ph.D/M.Tech(Research) Programmes with / without fellowship, starting Autumn semester (July), 2013 in the following departments: Biotechnology & Medical, Ceramic, Chemical, Civil, Computer Science, Electrical, Electronics & Communication, Industrial Design, Mechanical, Metallurgical & Materials, Mining Engineering, School of Management, Chemistry, Life Science, Mathematics, Physics, Humanities & Social Sciences (English, Psychology, Economics & Sociology) departments. Candidates desiring to take admission to the above programmes are required to submit their application online as per details given in the advertisement in institute website http://application.nitrki.ac.in Assistant Registrar Academic (Research)

* Atleast 35% marks at the qualifying examinations is required for DPT & DPMT course as per AICTE norms. * Atleast 50% marks (45% incase of candidates belonging to reserved category) at the qualifying examination is required for PGD-PPT course as per AICTE norms. * Age limit is relaxable upto 5 years for applicants from SC/ST category and from North Eastern Region in the case of Diploma / Post Diploma / Post Graduate Diploma Programmes. * Selection & eligibility as per affiliating University norms. Information Brochure and Application form can be obtained from any of the address given below against payment of Rs.100/- for general candidates and Rs.25/- for SC/ ST candidates in cash or Demand Draft drawn in favour of "CIPET" A/c No. 0984050010555 payable at Bhubaneswar. Candidate belong to North-Eastern states can get application forms and apply on free of cost by producing their residential proof / appropriate support documents CIPET, Campus-I: CIPET, B/25, CNI Complex, Patia, Bhubaneswar- 751024, Ph: 0674-2743462/ 2743767. CIPET, Campus-II: S-3/79, Sec-A, Zone-B, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Ph: 06742588203, Mob:9438677627. CIPET, APPTC: S1/25, Near SBI, Industrial Branch, IDCO Indl. Estate O.T. Road, Balasore,Pin:756 001, Ph: 06782-653213. Forms are also available at Chanakya Academy, Berahmpur- Mob: 9337385264,9778224953. (IMPORTANT PATES): Last date for issue of Application form: 10.06.2013. Last date for submission of filled-in-Application form : 17.06.2013. Joint Entrance Examination : 14.07.2013. I Commencement of Academic Session: 12,08.2013. Any further information contact: 8093140230, 8093418824/8984010720/9437014942/ 9853850087

CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt, of India (An ISO 9001 : 2008 Certified National Institution) ADMISSIONS 2013 OFFERS
POST GRADUATE DEGREE PROGRAMMES - 1. Master of Engineering/Technology in Plastics Engineering /Technology (M,E / M.Tech, - PE/PT) (Offered at Ahmedabad', Bhubaneswar, Chennai' & Luckoow) - - 2 Yrs. 2. Master of Technology in Polymer Nano Technology (M.Tech.-PNT) - (Offered at CIPET Bhubaneswar) - 2 Yrs. 3. Master of Engineering in CAD/CAM (M.E.-CAD/CAM). (Offered at CIPET Chennai) - 2 Yrs. 4. Master of Science (Tech.) - Material Science & Engineering (M.Sc. Tech.) (Offered at CIPET Bhubaneswar) - - 5 Yrs. Qualification : B.E. / B.Tech. / M.Sc. (for courses Nos. 1,2 & 3). H.Sc. /10 + 2 - Academic Stream (for course No. 4) Admissions through affiliating university NOTE: APPLICATION FORMS CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEBSITE: www.cipet.gov.in * Last date for issue of Application Forms - 10.05.2013. * Date of Joint Entrance Examinstion: 14.07.2013.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

10
mentioned in this advertisement, as on 1ST MAY 2013 are required to WALK-IN to the venue given below, on the date and time as indicated above, along with the Application Form in the prescribed format, duly filled in Hindi or English, and requisite documents as indicated in Para 3.3 below, along with Application Fee of Rs.300/- (Rupees Three Hundred Only) by means of an A/c Payee Demand Draft in favour of “Air India Air Transport Services Ltd.”, payable at Mumbai, which is not refundable. No fees to be paid by Ex-servicemen / applicants belonging to SC/ST community. Please mention your full name on the reverse of the Demand Draft. VENUE FOR SR. CUSTOMER AGENT/ CUSTOMER AGENT /JR.CUSTOMER AGENT/SR RAMP SERVICE AGENT/ RAMP SERVICE AGENT /RAMP SERVICE AGENT (LOWER GRADE)/ UTILITY AGENT CUM RAMP DRIVER Air India Air Transport Services Ltd. c/o Air India Airlines Building, Nedumbassary Airport, Kochi -683 111, Tel no. 0484-2610070 (telephone number is given only for route direction). 3.2 A recent ( not more than 3 months old ) coloured passport size photograph of the full face ( front view ) should be pasted neatly in the space provided in the application form. 3.3. Self-attested copies of the supportive documents in respect of Item Nos. 3, 10, 11, 12, 13, 14 of the Application Form must be submitted along with the application. Original Certificates should not be submitted along with the application, but should be brought for verification. The Company is not responsible for returning any original copy/ies of Certificates /Testimonials submitted with the application. Attested photocopy of the Caste Certificate should also be submitted in case of SC/ST/OBC candidates. 3.4 Candidates belonging to OBC category must submit a duly attested photocopy of current financial year certificate in the format as prescribed by Government of India and issued by the Competent Authority. The certificate, inter-alia, must specifically state that the candidate does not belong to socially advanced sections excluded from the benefits of reservation for OBC in civil posts and services, under the Government of India Rules. The Certificate should also contain the ‘Creamy Layer’ Exclusion clause. The Certificate produced by the candidates of OBC community should be as per the Central List of OBCs published by the Government of India and not as per State list. The prescribed formats of the Community Certificate (SC/ST/OBC) are given below, 3.5 Applicants working in Government / Semi-Government / Public Sector Undertakings or autonomous bodies, must walk-in with the completed Application Form routed through proper channel or along with “No Objection Certificate” from their present employer. 4. General Conditions: 4.1 The short listed candidates will be considered for engagement on a fixed-term Contract basis, subject to their Medical fitness, prescribed for the position. 4.2 Candidates will have to bear the cost of the PreEmployment Medical Examination(s), which could be between Rs.500/- and Rs.1000/. Any additional tests, if required, the additional cost thereof will also have to be borne by the candidates. 4.3 Period of Contract : Fixed Term Contract for a period of three years. This Contract could also be terminated earlier at the discretion of the Management during the tenure of contract, and/or in the event of unsatisfactory performance. The job is transferable to any station in India. 4.4. Relaxation of height requirement up to 2.54 cms ( 1” ) will be considered for Gorkhas, Garhwalis and those hailing from North-East States & hilly areas. This relaxation will be granted to candidates who produce a Certificate of Domicile of these areas. 4.5. Consideration of SC/ST/OBC candidates will be as per Presidential Directives on reservation of posts. 4.6 SC/ST candidates called for Group discussion/Trade Test./ Personal Interview (s), residing beyond 80 kms. from the Test Center, and not employed in any Government / Semi-Government / Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies, will be reimbursed second class to & fro rail / bus fare by the shortest route as per rules, on production of evidence to that effect. 4.7 Applications which are unsigned / incomplete / mutilated / received after the prescribed Walk-In date & Time / not in person will be rejected. Applications sent by email / post will not be considered. 4.8 The applicants / candidates must ensure that they fulfill all the eligibility criteria, as on 01 MAY 2013, and that the particulars furnished by them in the application are correct in all respects. At any stage of the Selection Process, if the particulars provided by the candidates in the Application or testimonials supplied are found incorrect / false, or not meeting with the eligibility requirements prescribed for the post, the candidature is liable to be rejected and, if appointed, services terminated, without giving any notice or reasons therefor. 4.9 Any canvassing by or on behalf of the candidate or bringing political or other outside influence, with regard to their engagement / selection shall be considered a DISQUALIFICATION. 4.10. Blank Application format is given below. ADVT : MAY 2013 For Office Use Only Remarks : i)Advt. ROLL NO :___________________ SRCA/CA/JCA/SR RSA/RSA/RSA LOWER GRADE/UARD ___________________ Authorised signatory FORMAT OF APPLICATION To, Paste Recent colour Air India Air Transport Services Limited Passport size Photograph KOCHI & sign across POST APPLIED FOR : _____________________ STATION : 1. Full Name : ( In BLOCK letters ) _______________________________________________________________________ First Middle Surname 2. Father’s Name : _______________________________________________ 3. Date of Birth : (DD / MM / YY) ___________________________ 4. Place and State of Birth : ______________________________________ 5. Mailing Address : _____________________________________________ _____________________________________________ City_______________State______________ Pin Code ________________ a)Telephone No. : Residence (with STD Code): _____________________________ b)Mobile : ___________________ c)Email ID :_____________________ 6.. Gender : Male / Female 7. Marital Status : Mark ‘X’ in appropriate box.

AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LIMITED (A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF AIR INDIA LTD)
Air India Air Transport Services Limited (AIATSL) invites applications from Indian nationals to engage and maintain a wait-list, of those who meet with the requirements specified herein, for ground duties at Kochi Airport, on a fixed-term contract, for a period of 3 years, for the following posts:

The number of posts is indicative and the actual reservation of post would depend on the prevailing strength at the time of Appointment. Interested candidates are required to WALK-IN in person, to the venue, on the date and time as given below for the respective category, along with the Application Form duly filled in and requisite Fee and documents as indicated at Sr.No. 3.1 in HOW TO APPLY: 1 SR CUSTOMER AGENT a) Qualification: Graduate in any discipline (minimum 3 years’ duration) from a recognized University and conversant with Basic Computer Application, ability to speak fluent English and local language. Knowledge of Hindi language viz. ability to understand and speak, is desirable. b) Experience: 4 years experience in any of the areas or combination thereof, of fares, reservation, ticketing, computerized passenger check-in/ cargo handling area with any airline or IATA Travel Agency or Ground Handling agency. c) Height: Not below 158 cms. for male and 152.5 cms. for female. (Relaxation in height of 2.5 cms to SC/ST Candidates and candidates from North Eastern Region) d) Upper Age Limit (As on 01 MAY 2013). Gen: 30 years. OBC: 33 years. SC/ST: 35 years. (Relaxation in age for Ex-Servicemen as per Government guidelines) e) Emoluments – Consolidated Amount: 1st Year- Rs.15,000/- p.m. 2nd Year Rs.16,000/-p.m. 3rd Year Rs.17,000/-p.m. f) Selection Procedure: Personal Interview on the same day or any other day as may be communicated to the candidates. g) WALK-IN DATES: 22nd May, 2013. Walk-In Registration Time : 9 am to 1 pm only. 2. CUSTOMER AGENT a) Qualification: i) Graduate in any discipline (minimum 3 years, duration)from a recognized University with ability to speak fluent English and local language and conversant with basic computer operations. Knowledge of Hindi language viz. ability to understand and speak, is desirable b) Height - Not below 158 cms. for male and 152.5 cms. for female (Relaxation in height of 2.5 cms to SC/ST Candidates and candidates from North Eastern Region) c) Upper Age Limit (As on 01 MAY 2013). Gen: 28 years. OBC: 31 years. SC/ST: 33 years (Relaxation in age for ExServicemen as per Government guidelines). d) Emoluments – Consolidated Amount: 1st YearRs.12,000/- p.m. 2nd Year Rs.13,000/-p.m. 3rd Year Rs.14,000/- e) Selection Procedure: (i) Applicants walking in, will have to appear for a Group Discussion, on the same day / following day(s). Those who qualify in the Group Discussion will have to appear for Personal Interview (s) on the same day / following day(s). ii) NOTE : The application form of the candidate, after submission of the requisite fee, wherever applicable would be scrutinized and prima facie eligible candidates will be allotted a slot either on the same day, /following day(s) for Group Discussion i.e. only if found eligible on preliminary scrutiny, the candidates will be allowed to appear for Group Discussion /Personal Interview. f) WALK-IN DATES: 23rd May, 2013 Walk-In Registration Time: 9 am to 1 pm only 3. JR.CUSTOMER AGENT a) ELIGIBILITY CRITERIA: (As on 01 MAY 2013) i) Educational Qualification: minimum HSC (XII th std pass) ii) Age: 28 years (relaxation in age for reserved categories will be as per Presidential Directives) iii) Relaxation in Age requirement due Experience: Prospective candidates who are trained and experienced in Air India or its Customer Airline flight handling system at Nedumbassary Airport, Kochi will be given an age relaxation to the extent of this experience. b) LANGUAGE PROFICIENCY: Should be conversant in English & local language. Knowledge of Hindi language viz. ability to understand and speak, is desirable c) MODE OF SELECTION i) Personal Interview (s) d) EMOLUMENTS. 1st Year : Rs.8,000/- per month (all inclusive) 2nd Year : Rs.9,000/- per month (all inclusive) 3rd Year : Rs.10,000/- per month (all inclusive). e). SELECTION PROCEDURE: Dates : 28th May, 2013. Walk-In Registration Time: 9 am to 1pm only 4. SENIOR RAMP SERVICE AGENT: a) Qualification: 3 years Diploma in Mechanical / Electrical / Production / Electronics / Automobile Engineering recognized by the State Government or ITI with NCTVT (total 3 years) in Motor Vehicle / Auto Electrical / Air Conditioning / Diesel Mechanic / Bench Fitter and Welder ( ITI with NCTVT(certificate issued from Directorate of Vocational Education & Training of any State Government with one year experience) / after passing SSC / equivalent examination with English and Local language, as one of the subjects. Must possess valid Heavy Motor Vehicle Driving Licence at the time of appearing for Personal Interview. b) Experience: 4 years experience in Maintenance and/or Operation of Ramp Equipment and Ramp Handling Procedures at the airport. OR In Maintenance and/or Operation of Automobile/Hydraulic Equipment from Automobile/Hydraulic Equipment Manufacturer or their Authorised Service Centre. c) Upper Age Limit: (As on 01 MAY 2013) Gen: Not above 30 years. OBC Not above 33 years. SC/ST Not above 35 years (Relaxation in age for Ex-Servicemen as per Government guidelines) d) Emoluments: 1st year- Rs.15000/- p.m. 2nd year- Rs. 16000/- p.m. 3rd Year- Rs. 17000/- p.m. e) Selection Procedure: Personal Interview on the same day or any other day as may be communicated to the candidates. f) Walk in Dates : 22nd May, 2013]. Walk-In Registration Time: 9 am to 1 pm only 5. RAMP SERVICE AGENT / RAMP SERVICE AGENT(Lower Grade): a) Qualification: 3 years’ Diploma in Mechanical / Electrical / Production / Electronics / Automobile Engineering recognized by the State Government or ITI with NCTVT (total 3 years) in Motor Vehicle / Auto Electrical / Air Conditioning / Diesel Mechanic / Bench Fitter and Welder (ITI with NCTVT (certificate issued from Directorate of Vocational Education & Training of any State Government with one year experience), after passing SSC / equivalent examination with English and Local language, as one of the subjects. Applicants for RAMP SERVICE AGENT must possess valid Heavy Motor Vehicle Driving Licence at the time of appearing for Trade Test. Applicants for RAMP SERVICE AGENT(Lower Grade) must possess Light Motor Vehicle Driving License at the time of appearing for Trade Test. Upon acquiring HMV license, a fresh contract will be executed as a Ramp Service Agent for a period of 3 years as per AIATSL terms and conditions b) Upper Age Limit: (As on 01 MAY 2013). Gen: Not above 28 years. OBC Not above 31 years. SC/ST Not above 33 years (Relaxation in age for Ex-Servicemen as per Government guidelines) c) Emoluments: For RAMP SERVICE AGENT - 1st year- Rs.12000/- p.m. 2nd yearRs.13000/- p.m. 3rd Year-Rs.14000/- p.m. For RAMP SERVICE AGENT(LG): Consolidated emoluments of Rs.11,000/- p.m for a period of three years d) Selection Procedure: Applicants walking in, will have to appear for a Trade Test including driving HMV / LMV as per the post applied for on the same day / following day(s). Those who qualify in the Trade Test will have to appear for Personal Interview (s) on the same day / following day(s). e) Walk in Dates : 30th May, 2013. Walk-In Registration Time : 9 am to 1 pm only. 6. UTILITY AGENT CUM RAMP DRIVER a) ELIGIBILITY CRITERIA: (As on 01 MAY 2013) i) minimum SSC ( Xth std pass) ii) Must possess valid HMV Driving Licence iii) Age: 28 years (relaxation in age for reserved categories will be as per Presidential Directives) iv) Relaxation in Age requirement due Experience: Prospective candidates who are trained and experienced in Operation of Air India ramp equipment for handling Air India or its Customer Airline flights at Nedumbassary Airport, Kochi will be given an age relaxation to the extent of this experience. b) LANGUAGE PROFICIENCY: Should be conversant in English & local language. c) MODE OF SELECTION: i) Trade Test including driving test of HMV – Those passing the Trade Test will be sent for Personal Interview ii) Personal Interview (s) d) EMOLUMENTS: 1st Year : Rs.8,000/- per month (all inclusive) 2nd Year : Rs.9,000/- per month (all inclusive) 3rd Year : Rs.10,000/- per month (all inclusive) e) SELECTION PROCEDURE: WALK -IN DATE : 31st May, 2013, Walk-In Registration Time : 9 am to 1pm only. 3. How to apply: 3.1 Applicants meeting with the eligibility criteria

8. Nationality : _________________9.Religion :________________ 10. Height : (Bare feet in cms.) ___________(Attach Registered Medical Practitioner’s Certificate) 11. a) Whether SC / ST / OBC / GENERAL :( ALSO MENTION SUB-CASTE) __________________________

(Indicate Category to which you belong by marking ‘X’ in the appropriate box.) If SC/ST – attach copy of the Caste Certificate. If OBC, furnish current Certificate including the “NonCreamy layer clause”. OBC community should be as per the Central List of OBCs published by the Government of India b) Whether Ex-Serviceman : Yes / No If ‘Yes’, furnish details of service, position held, date of release, details of experience after release (attach copies of relevant documents) c) Whether from Police Services : Yes / No (Furnish details) d)Whether working in any Govt / : Yes / No Semi-Govt. / Public Sector Undertaking or autonomous body If “Yes”, enclose “No Objection Certificate” 12.Educational Qualifications : (Matriculation / SSC onwards) (Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À
(Contd. from prev,. Page.. )

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

11
“This certificate MUST have been issued on or after 1st Apr 2012.” OBC Certificate Format FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS / ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA This is to certify that Shri/Smt./Kum. _____________________________ Son/Daughter of Shri/ Smt. __________________________________ of Village/Town _____________ District/Division __________________________ in the _________________________ State belongs to the ____________________ Community which is recognized as a backward class under: (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93. (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94. (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95. (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96. (v) Resolution No. 12011/ 44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96. (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97. (vii) Resolution No. 12011/ 99/94-BCC dated 11/12/97. (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99. (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99. (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000. (xi) Resolution No. 12011/ 44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000. (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001. (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003. (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/ 2004. (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006. Shri/Smt./Kum. ________________________ and/or his family ordinarily reside(s) in the __________________________ District/Division of ________________________ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004. Dated: District Magistrate/Deputy Commissioner, etc. Seal NOTE: (a) The term ‘Ordinarily’ used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below: (i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and (iv) SubDivisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides. Caste Certificate issued from Maharashtra State must be validated by social welfare Department of Maharashtra Government FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST This is to certify that Shri*/Shrimati/Kumari __________________________________ Son/Daughter of _______________________ Village/Town ________________________________. /District/ Division* ______________________ of the ____________________________ State/Union Territory belongs to the ________________________Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Tribe under : *The Constitution Scheduled Castes Order, 1950. *The Constitution Scheduled Tribes Order, 1950. *The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951; *The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951; [As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.] *The Constitution (Jammu and Kashmir)* Scheduled Castes Orders, 1956. *The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)* Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Castes Order, 1962. *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Tribes Order, 1962. *The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964. *The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967. *The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968. *The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968. *The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970. *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 *The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991. *The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996. *The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002. *The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002. *The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002. 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati* _____________________ father/mother* _______________ of Shri/Shrimati/Kumari _______________________ of Village/Town* _____________________ in /District/Division* ______________________ of the State/Union Territory* _______________________ who belongs to the ________________________Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the Station/Union Territory* issued by the ________________________ dated _________________. 3. Shri/Shrimati/Kumari* and /or* his/her* family ordinarily reside(s) in Village/ Town* _____________________________ District/Division* of the State/Union Territory * of___________________________. Place _______________________ Signature ____________________________ Date ________________________ Designation __________________________ (with seal of Office) State/Union Territory _____________________ * Please delete the words, which are not applicable. @ Please quote specific Presidential Order % Delete the Paragraph, which is not applicable Note : (a) The term ‘ordinarily reside’(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. The following Officers are authorised to issue caste certificates: 1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. 2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate. 3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides. 5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

13. Fluency in languages : Mark ‘X’ in appropriate column.

* Indicate whether any Certificate / Language Course done and the duration of the course, along with a copy of such Certificate. 14. Work Experience (if any) :

15. Relaxation in Age due Experience (Applicable in case of Jr.Customer Agent and Utility Agent cum Ramp Driver)

16. Particulars of Demand Draft ( in favour of Air India Air Transport Services Ltd. payable at MUMBAI ) :

17. Relatives working in Air India Charters Ltd / Air India Air Transport Services Ltd / Hotel Corporation of India Ltd /Air India

18. Declaration : I hereby certify that the foregoing information is correct to the best of my knowledge and belief. I have not suppressed any material fact or factual information in the above statement. I am aware that in case I have given wrong information or suppressed any material fact or factual information, or I do not fulfill the eligibility criteria according to the advertisement, then my candidature will be rejected / services terminated without giving any notice or reasons therefor. Place : _________________ Date : __________________ (Signature of applicant) List of following Documents (copy) to be attached with the Application : (Please also bring all ORIGINALS for verification only)

COLLECTORATE: NABARANGPUR GRAM PANCHAYAT CORRIGENDUM: The Advertisement No. 431 dated 30.04.2013 published on 01.05.2013 and
uploaded in the district website www.nabarangpur.nic.in vide Advertisement No. 427 dated 30.04.2013 may be read as follows : 1. "direct recruitment" instead of "special direct recruitment by means of selection". 2. Category-wise vacancy position COLLECTOR, NABARANGPUR

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

12
General Duty & Soldier General Duty (Schedule Tribe) - Not Born before 08 May 1992. RELAXATIONS.

''DON'T MISS THIS OPPORTUNITY TO JOIN A UNIQUE AND DIGNIFIED CAREER'' INDIAN ARMY - TRANSPARIENCY, FAIRNESS & RECTITUDE ARMY RECRUITMENT RALLY: 08 MAY TO 16 MAY 2013 GOPABANDHU STADIUM, PARADEEP (ODISHA) REGISTRATION OPENS - 5 AM & REGISTRATION CLOSED - 7.00AM
1. Army Recruitment Rally will be conducted at Paradeep from 08 May to 16 May 2013. 2. Candidates reporting after 0700 hours will not be allowed to participate in the Recruitment Rally. 3. Candidates will undergo all Physical Fitness Tests at their own risk and expense. Any injury including fatal due to these Tests during Recruitment Rally will not be compensated in any manner. 4. Candidates are advised in their own interest to get themselves medically examined in respect of Flat Foot, Vision and other minor ailments. It is advised that candidates shall get treated for Hernia, Hydrocele, Skin Diseases, etc. They should also get their ears cleaned and wax shall also be removed from the ears. 5. Grievance Cell will be established at the rally site to redress grievances of the candidates. 6. Candidates not in possession of required documents will not be permitted for Recruitment Rally. 7. Educational, Permanent Residential, Caste, NCC, Sports & all other certificates submitted by the candidates during Recruitment Rally will be authenticated during Pre Enrolment Verification. In case of Fake/ Forged Documents/ Certificates, FIR will be lodged for Fraudulent Enrolment and such candidates will be handed over to Odisha Police. 8. Selection of candidates will be provisional not withstanding their passing successive stages of screening for Recruitment in Army till completion of all the Pre Enrollment Validation Procedures

13. ALLOTMENT OF BONUS MARKS.

© including SOS, SOEX, SOW, SOWW and NCC candidates. 9. Negative Marking. There will be Negative marking in CEE for Soldier General Duty and Soldier Tradesman. Each question will be graded for Two Marks. Negative marking of minus 0.5 Mark will be awarded for incorrect answers. No Marks will be awarded for answers left blank. 10. PHYSICAL STANDARD AND EDUCATIONAL QUALIFICATION REQUIRED. (a) Category: Soldier General Duty. Age: 171/2 - 21 Yrs. Ht (Cms): 169 *162. Wt (Kgs): 50 *48. Chest (Cms): 77/82. Educational Qualification: Matric Pass with 45% Marks in aggregate and 32% in Each Subject. No percentage required for higher qualification i.e 10+2 and above. (b) Soldier General Duty (Schedule Tribes) - 171/2 -21 Yrs - 162 - 48 - 77/82 - 8th class pass or higher qualification. 8th class pass candidates will carry birth cert issued by Registrar of Birth & Death of respective district as Proof of Date of Birth and Transfer Certificate and Mark Sheets should be signed by District Inspector of School is mandatory. (c) Soldier Tradesmen (Chef Community Steward, Dresser & Washerman - 171/2 -23 Yrs - 169 *162 - 48 - 76/81 - Simple 10th Class Pass. d) Soldier Tradesmen (House Keeper and Mess Keeper - 171/2 - 23 Yrs - 169 *162 - 48 - 76/81 - 08th Class Pass or higher education. 8th class pass candidates will carry birth cert issued by Registrar of Birth & Death of respective district as Proof of Date of Birth and Transfer Certificate and Mark Sheets should be signed by District Inspector of School is mandatory. e) Soldier Technical - 1 71/2 - 23 Yrs 169 *162 - 50 *48 - 77/82 - Simple 10+2 Pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English as Compulsory Subjects.Should have secured Minimum Pass Marks in Each Subject even if any one of them is taken as an Optional Subject. Soldier Clerk / Store Keeper - 171/2 -23 Yrs - 162 - 50 *48 - 77/82 - (i) Should have secured 40% marks in each subject and 50% marks in aggregate in class XII. (ii) Should have studied English and Math/Accts/Book keeping in class XII or Class X. Should have secured min 40% marks in each subject, whether it was studied in class XII or Class X. (iii) If a candidate is a graduate (any field) with Maths/Acct/ Book Keeping and English (even elective) as one of the subjects. The stipulation of scoring 40% marks in Maths/English in class X or X and scoring 50% marks in aggregate in class XII is waived off (iv) If a candidates graduate but not having English and Maths/ Accts/ Book Keeping at graduate level, he should have scored minimum 40% marks in English and Maths/ Accts/ Book Keeping at, least once in Class XII or class X. (g) Soldier Technical (Aviation) Soldier Technical (Ammunition Examiner) - 171/2 - 23 Yrs - 169 *162 - 50 *48 - 77/82 10+2/ Intermediate Exam Pass in Science with English, Maths, Physics and Chemistry as compulsory subjects with Minimum 50% Marks in Aggregate and 40% Marks in Each Subject, or Three Years Diploma in Engineering (Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Computer Science/ Automobile) from Recognized Polytechnic/ Institute. (h) Soldier Nursing Assistant - 171/2 - 23 Yrs - 169 *162 - 50 *48 - 77/82 - 10+2/ Intermediate Examination Pass in Science with Physics, Chemistry, Biology and English with min 50% Marks in Aggregate & Minimum 40% Marks in Each Subject or In case the candidate has a B.Sc Degree with (Botany/ Zoology/Bio Science) and English stipulation of percentage in CL XII is waived off. However the candidate should have studied all the four subjects in class XII also. * Relaxation in Height & Weight is applicable for Schedule Tribe Candidates Only 11. AGE CRITERIA. (a) Candidates Not Born after (for all categories) - 08 Nov 1995. (b) Soldier Clerk/ Store Keeper, Soldier Nursing Assistant, Soldier Technical, Soldier Technical (Aviation) & Soldier Technical (Ammunition Examiner) & Soldier Tradesman - Not Born before 08 May 1990. (c) Soldier
(Contd. from Page 5)

14. DOCUMENTS REQUIRED FOR"RECRUITMENT" (a) Original & Xerox copy of Admit Card(s), Mark Sheet(s) & Board Certificate(s) duly attested. (b) 8th Pass Candidates Only. Original and Xerox copy of Transfer Certificate (TC) and Marks Sheet duly signed by Head Master of School and countersigned by District Inspector of Schools. Submission of Birth Certificate as per Registration of Birth & Deaths Act 1996 is mandatory. (c) Permanent Residential Certificate for Oriya Candidates. Original and Xerox copy of Permanent Residential Certificate issued by the Tahasildar or any other competent authority as per format authorized by Govt of Orissa specifying that candidate is permanent resident of that village. Date of Issue of Permanent Residential Certificate shall be after 03 May 2012. (d) Permanent Residential Certificate for Non Oriya Candidates. Original and Xerox copy of Permanent Residential Certificate is required to be issued by the Addl District Magistrate/ District Magistrate with photo attested on it as per rule applicable in respective Districts. Date of Issue of Permanent Residential Certificate shall be after 03 May 2012. (e) Character Certificate. Original and Xerox copy of Character certificate from village Sarpanch and from Principal in case of those candidates who are still studying, on official pad duly affixed with round stamp on photo, duly attested by Village Sarpanch/Headmaster or Principal respectively. Date of Issue of Character Certificate shall be after 03 Nov 2012. (t) Unmarried Certificate. Unmarried certificate from Village Sarpanch with photo duly attested by Village Sarpanch for below 21 years of age candidates. Date of Issue of Unmarried Certificate shall be after 03 Nov 2012. (g) Schedule Tribe Candidates Only. Original and Xerox copy of Caste certificate for Schedule Tribe candidates only, duly signed by the Tahasildar as per format authorized by Govt of Orissa. Date of Issue of Caste Certificate shall be after 03 May 2010. (h) NCC, Original and Xerox copy of NCC 'A, 'B' and 'C Certificate, if held (j) Son of Serving Soldiers/ Exservicemen Only. Original & Xerox copy of Relationship Certificate duly signed by CRO/SRO/ARO/ CGD with their Personal No, Rank & Name in case of Son of Serving Soldiers & Ex-servicemen (Army Personnel Only). Discharge Book must be produced at Rally Site. Relationship Certificate from Zila Sainik Board will not be accepted. (k) Sportsman. Sports Certificate shall be issued by Recognized Sports Association/Sports Federation for outstanding candidates who have secured I or II position in last two years. (I) Photographs. 20 x copies of Unattested Passport Size Colour Photographs with Negative not more than three months old. Attested/ Computer Photos will not be accepted. (m) Xerox copies of all documents should be attested by authorized signatories only, (n) DSC aspirants shall bring Original and Xerox copies of Permanent Residence Certificate, Character Certificate, Educational Documents, Discharge Book, PPO & 20 Passport Size Photos. 15. Medical Examination. (a) Medical Examination of the candidates will be conducted as per Medical Standards stipulated for Recruitment in Army. He shall give an undertaking prior to conduct of his Medical Examination that Recruiting Medical Officers and other Medical Specialists of Armed Forces are Final Authority in such matter for Declaring him FIT/ UNFIT. (b) Temporary Unfit and Permanent Unfit candidates can opt for Medical Review at the Appeal Medical Board. After the review at the Appeal Medical Board, the candidate will have no right for further review or re-medical. (c) The maximum period permissible for review of Temporary Unfit candidates will be 42 days and for Permanent Unfit Candidates will be 21 days. (d) There is no embargo on screening of Medically Unfit Candidates as fresh candidate during subsequent Recruitment Rallies. Permanent /Temporary Unfit candidates can come up for medical examination afresh during subsequent Recruitment Rallies. 16. Permanent Tattoo. Any candidate with a small engraving / Tattoo of name or religious symbol on the inner face of the arms or hands is permitted for enrolment in Army. However, candidates having permanent tattoos on any other part of the body are debarred for recruitment in the Army. 17. Vocational Courses. Vocational Higher Secondary Exam (VHSE) of Kerala Board only is recognized and is considered equivalent to Higher Secondary by AIU for purpose of employment. WARNING: * ARMY RECRUITMENT IS A FREE SERVICE. * PERFORMANCE ENHANCING DRUGS ARE BANNED. CANDIDATURE OF ANY CANDIDATE FOUND USING THESE DRUGS DURING PHYSICAL FITNESS TESTS WILL BE CANCELLED. * CANDIDATES PRODUCING FAKE/ FORGED DOUCUMENTS ARE LIABLE TO BE REJECTED BESIDES BEING HANDED OVER TO POLICE. * DO NOT FALL PREY TO TOUTS. THEY CANNOT GET YOU ENROLLED. * DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. * RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED & TOUTS CANNOT DO ANTHING. * HAVE FAITH ON YOUR HARDWORK. * ANY CANDIDATE ATTENDING RALLY MAY SEND A WRITTEN COMPLAINT AGAINST ANY INDIVIDUAL DEMANDING GRATIFICATION FOR SHOWING FAVOUR OR ABOUT ANY OTHER MALPRACTICE IN THE SYSTEM/ RECRUITMENT. * APPROACH POLICE AND LODGE FIR INCASE OF ANY HARASSMENT BY TOUTS/ AGENTS. The selection of candidates will remain PROVISIONAL until all the documents submitted by him during Prelim Documentation Check at Army Recruitment Rally Site are verified and found correct. All the selected candidates will undergo requisite PRE DESPATCH VALIDATION PROCEDURES including Pre Enrollment Verification, Final Document Check, Pre Despatch Physical Measurements & Medical Examination. Selected candidates who meet all stipulated eligibility conditions for enrolment in Indian Army will be despatched to Army Training Centres. DISCLAIMER: This office will not be responsible for any form of misinterpretation of published data/erroneously printed facts/ figures. In case of any doubt / enquiry contact ARO Cuttack personally or on Telephone No. 0671 230 5280 between 10 AM to 12 AM except on Sunday and Holidays 13. Language Skill-ODIA Read ........... Write............... Speak .............. 14. Whether ODIA is one of the subjects in HSC Exam. Yes...... No.......... 15. Whether passed the HSC or equivalent Exam through Odia Medium. Yes...... No....... 16. Have you registered your name in Employment Exchange Yes...... No.......... 17. Name of the Employment Exchange...........................Registration No................ Valid Upto............ 18. Whether Ex-Servicemen/ Physically Handicapped/ Sportsperson. Checklist * please verify and attach attested copy of following documents:- a) Residential Certificate, b) Caste Certificate, c) PH/ Ex-serviceman/ Sportsperson Certificate, d) Educational Certificate & Marksheet, e) Employment Exchange Registration Card, f) 3 passport size photos, f) Two self Addressed Envelopes. DECLARATION: do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and correct in all respect. In the event of any information given hereby is found incorrect at any stage here after, my candidature/ selection/appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me. Date: Place : Signature of the applicant

8. Permanent Residential Address Space for Photograph duly At:.............................. PO:.............................. attested with full signature of the Candidate on the PS:............................. Dist:.............................. front side 9. Present / Mailing Address : At:.............................. PO:.............................. PS:............................ Dist:.............................. Mobile No..................................... Contact No ............................. 10. Marital Status : 1. Married 2. Un-married (If married, How many spouse (husband or wife) living : (a) One............(b) More than One............ 11. Date of Birth: (As per HSC Certificate) Day:........ Month: ........ Year: ......... age as on 01.01.2013........years.......Months.........Days 12. Educational Details: From H.S.C. onwards

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

13
OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE, BARGARH ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Village Level Worker (VLW) in Bargarh district under administrative control of Collector, Bargarh in the pay band PB-1, Rs.5,200-20,200/- along with Grade Pay of Rs.2,000/- and other allowances as admissible from time to time, which should reach the Collector, Bargarh on or before 15.05.2013. Incomplete/defective application and application received after due date shall be liable for rejection. The category-wise vacancy position:-

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, BALASORE (GRAM PANCHAYAT SECTION)
Application in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the post of Village Level Workers for the Panchayat Samities of Balasore District under Panchayati Raj Department, Government of Odisha on regular basis in the scale of pay PB-I, Rs. 5,200/- to 20,200/ - with Grade Pay Rs.2000/- per month and other allowances as admissible to the State Government employees from time to time. The application should reach the District Panchayat Officer, Collectorate, Balasore on or before 15.05.2013. The eligible candidates should submit their application complete in all respect along with attested copy of requisite testimonials through Registered/Speed Post only. No application will be received directly. Incomplete, unsigned and defective applications shall be summarily rejected. 1. VACANCY POSITION:

Reservation of vacancies according to required percentage from each category of Ex-Serviceman, Sports Persons & Persons with Disability will be strictly followed as per Govt instructions. 2. ELIGIBILITY CRITIRIA:- As per OdishaVillage Level Workers (Recruitment and Condition of Service) Rules, 2008, Amendment Rules, 2012 and Amendment Rules, 2013. i) He / She must be a citizen of India; ii) He / She must be a permanent resident of Balasore District; iii) He / She must have passed the +2 examination or any other examination equivalent thereto and shall have to be acquired a minimum skill in computer education within a period of six months from the date of joining; iv) He / She is able to read, write and speak in Odia and has passed the Class-VII Examination with Odia as language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odia as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Odia of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government; v) He/She, if married has not more than one spouse living; vi) He /She must not be less than 21 years and more than 32 years on the 1st day of January of the recruitment year i.e. 01.01.2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ST/SEBC/Women/Ex-Servicemen candidates and 10 years for physically handicapped persons, who have put in not less than six months of continuous service, vii) Physically handicapped candidates who have the ability for walking, cycling, speaking and writing should only apply for the post. viii) The candidate must have got his/her name registered in any Employment Exchange of Balasore District or State Employment Exchange on or before the date of submission of application to the Collector. ix) No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. 3. HOW TO APPLY. The complete Application in the prescribed format duly filled in the by the applicant in his/her own hand writing in Block Capital Letter In Blue/Black Ball pen along with the required documents shall be submitted in a Envelope supercribed "Application for the post of Village Level Worker, Category: SC/ST/SEBC/UR)" in the address of the DISTRICT PANCHAYAT OFFICER, BALASORE, COLLECTORATE, BALASORE-756001 through Registered/Speed Post only. Submission of application in any other mode will be summarily rejected. Application should reach the office on or before 15.05.2013. The authority will be no way responsible for any postal delay. 4. FEES:- No application except in case of candidates belonging to SC/ST shall be considered unless it is accompanied by a non-refundable for Bank Draft Rs.150/(Rupees One hundred flfty) only in favour of District Panchayat Officer^ Balasore payable at Balasore. 5. Note: (A) The authority reserves the right to modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. (B) Besides filling up the present vacancies, a panel of successful candidates may be made for one year for future vacancies in different Block Offices in Balasore District.(C) The advertisement & Application Form can be downloaded from District Website http://balaswar.nic.in (D) Inclusion of name in the merit list confers no right to appointment (E) Authority shall not be liable for any postal delay or loss of application in transit. (F) No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. (G) Method of Selection: On receipt of application from the Candidates the Selection Committee shall scrutinize the same and prepare the merit list taking the percentage of marks secured in Higher Secondary School Certificate Examination. 6. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED: The candidates shall furnish the following documents with their application forms. 1. One recent coloured Passport size Photograph duly attested by Gazetted Officer. 2. One self addressed envelope of 25cms X15cms with postage stamp of worth of Rs.25/-. 3. Attested, copy of Certificate and Mark Sheet of+2 & HSC examination or equivalent examination showing educational qualification and date of birth. 4. Attested copy of Certificate for Basic Computer Skill, if any. 5. Two Character certificates in Original from any two Gazetted Officers not related to the candidate. 6. Attested copy of the recent Caste Certificate issued by the competent Revenue Authority. 7. Attested copy of the recent Residence Certificate issued by the competent Revenue Authority. 8. Attested copy of the valid Employment Registration Certificate. 9. Declaration regarding one spouse living. 10. Checklist of documents submitted. COLLECTOR, BALASORE APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKER IN BALASORE DISTRICT (Write in CAPITAL LETTER in English in own hand. Put tick ( ) mark in the appropriate Box.) 1. Name of the Applicant: ................................................. 2. Father's/Husbands Name: ................................................. 3. Sex: Male: Female: 4. Category: Mention Category and Code No. in given Box: SC-1, ST-2, SEBC-3 5. PH/Ex-Servicemen/Sports person: PH Ex-Servceman Sport person (Please tick mark in the box) Not Applicable 6. a) Religion: ......................................... b) Nationality: ............................................ 7. Permanent Resident Address: At .............................................. Po. ......................................... Ps.................................................. Dist.: ................................................. 8. Present/Mailing Address....................................................................... ................................................................................................................................................... Mobile No. ................................................. Nearest Contact No. ................................................. 9. Marital Status: 1. Married 2. Un Married If Married, how may spouse (husband or (wife) living with: (a) One (b) More than one 10. Date of Birth: (As per H.S.C. Certificate) Day .................... Month .................... Year .................... As on 01.01.2013__________.Years_________Months___________Days 11. Educational Details: +2 or equivalent.

The reservation of posts for PH., Ex-Service man and Sports person mentioned in each category of posts will be adjusted against the vacancies of SC/ST/UR category which the candidate belongs to. 2. Eligibility Criteria: (a) He/She must be a citizen of India and must be a permanent resident of Bargarh district. (b) He/She must have passed +2 Examination in any discipline or any other examination equivalent thereto and have passed an examination in computer education. (c) The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 1st of January, 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ ST. Women and Ex-Serviceman who has put in not less than six months continuous service and 10 years for Physically Handicapped persons. (d) He/She must be of good character. (e) He/She must be of sound health, good physique and free from organic defects, physical and mental infirmity and must be physically fit. (f) The Physically Handicapped candidates if they have the ability for walking, cycling and writing can only apply for the post. (g) He/She is able to read, write and speak Odia and has passed the Class - VII Examination with Odia as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odia as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Odia of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. (h) He/She, if married has not more than one spouse living. (i) The candidate must have got his/her name registered in any Employment Exchange of Bargarh district on or before the date of submission ef appiication to the Collector, (j) He/She must not have been debarred from appearing in any other competitive examination or from holding Govt. Service as ordered by any competent authority, (k) No extra weightage shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. 3. Application Form : Candidates must apply in the prescribed application format, which could be downloaded from http://www.bargarh.nic.in . 4. Application Fee: Application fee is Rs.150/(Rupees One Hundred Fifty) only for UR candidates and no application fee is required for SC/ST/RH. candidates. The above application fee would be remitted in shape of account payee Bank Draft drawn from any Nationalised Bank payable to District Panchayata Officer, Bargarh & payable at Bargarh. 5. Documents to be furnished along with appfication form : (a) Attested copy of HSC or equivalent certificate showing proof of age. (b) Attested copy of +2 certificate or equivalent certificate. (c) Attested copy of certificate in computer education or an undertaking to have acquired such certificate within six months from the date of joining, if selected. (d) Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination. (e) Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/Card. (f) Attested copy of Caste Certificate issued by the Competent Revenue Authority in support of claim of reservation. (g) Attested copy of permanent resident certificate of Bargarh district issued by the competent Revenue Authority. (h) Declaration regarding one spouse living. (i) Attested copy of the Pension Book of Ex-Servicemen/Disability Certificate issued by C.D.M.O./Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of Sports attending State/National Level Competition, (j) Two recent color passport size photograph duly attested by the Gazetted Officer, one should be pasted on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form, (k) Two self-addressed envelope of 25 CMs x 15CMs with postage stamp of Rs.25/- for Registered Post/Speed Post. (I) The authority shall not be liable for any postal delay or loss of application in transit at any stage beyond 15.05.2013. The candidates shall be required to produce the original of the above said documents at the time of the verification failing which he/she shall be liable to be disqualified. 6. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Collector, Bargarh in an envelope superscribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS - 2013" by Registered Post/Speed Post only so as to reach on or before 15.05.2013. The application forms will not be received after 5 P.M. of 15.05.2013 in the Office. The authority will be no way responsible for any postal dealy. Delivery of application form by hand would not be accepted. Application incomplete or without required documents or received late would be rejected. 7. Selection Process : (a) The application will be scrutinized by a Screening Committee to make screening of the candidates on the basis of percentage of marks secured in the +2 Examination or any other equivalent examination. (b) The selection will be held in accordance with the Odisha Village Level Workers (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 as amended in the year, 2012 and in 2013 as well as by following the provisions contained in ORV Act. (c) The list of successful candidates will be drawn up in order of merit on the basis of the percentage of marks secured in the +2 Examination or any other Examination equivalent thereto. The select list will be equal to the number of vacancies advertised. Candidate in order of merit shall be appointed against the availabel vacancies. (d) The authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. (e) Inclusion in the merit list confers no right to appointment which shall depend among other circumstances on actual availability of vacancies. (f) The application form and details may also be downloaded from District Website http://www.bargarh.nic.in. Collector, Bargarh

12. Are you able to read, write and speak Odia: Yes No. 13. Do you have certificate on Basic Computer Skill: Yes No. 14. Have you registered your Name in Employment Exchange: Yes No. 15. Name of Employment Exchange_________Registration No.___________Valid Upto.________ 16. Have you passed the Class-VII/ High School Certificate or equivalent Examination with Odia as a language subject: Yes/No. 17. Bank Draft No._____________Date_____________& Name of the Bank__________________ * Before mailing please verify and attach attested copy of following documents- Checklist (a) Residential Certificate (b) Caste Certificate (c) Educational Certificate(s) (d) Mark Sheet(s) (e) Basic Computer Skill Certificate, if any (f) One passport size coloured photo (g) One Self-Addressed envelope of 15"x25" cm. affixing postage stamp worth of Rs. 25/-thereon (h) Original Bank Draft (i) Two character certificates in original. DECLARATION: I do hereby declare that all the Information given in this application are true, complete and correct in all respect, In the event of any information given hereby is found incorrect at any stage here after, my candidature / selection / appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me. Date: Place: Full Signature of the Applicant

A walk-in-interview will be held at this institute on the following dates for recruitment of the following posts purely temporary basis on a consolidated salary as mentioned against the posts as per rules. Title of the Project:- "Assessment of adolescent reproductive and sexual health programme in Orissa : Advocacy for intervention strategies." Name of the Post: 1 . Technical Assistant(RA)-1 Post (UR). Date of Interview: 08.05.2013 at 11 AM. Qualification: Essential Qualification - Three years Graduate Degree in Anthropology / Sociology / Social Work from a recognized university / institute with 2 years experience in public health related works. Desirable - Post-Graduate Degree in Anthropology / Sociology / Social Work with experience in health related works and knowledge of computer is preferable. Job Requirements - Monthly-field surveys are to be conducted in rural and remote areas in southern districts of Odisha. Community-level data collection on adolescents and healthcare providers, advocate IEC and behaviour change tools to meet adolescents health program goals, computer data entry and analysis. Age as on 01.05.2013 - Not exceeding 30 years (Relaxable up to 5 years for SC/ST & 3 years for OBC). Salary - Rs.23,220/- per month (Consolidated). 2. Technical Officer-A (Senior Health Educator) - 1 post(UR) - 08.05.2013, at 3.00 pm - Essential Qualification: Three years Graduate Degree in any discipline from a recognized university with 5 years experience in health education or Three years Graduate Degree in any discipline with diploma in Health Education with 3 years experience in a Govt, recognized institution / organization. Desirable: Post-Graduate Degree with experience in handling community health surveys, designing IEC / Health Education materials and campaigns and knowledge of computer is preferable. Job Requirements: Monthly field surveys are to be conducted in rural and remote areas in southern districts of Odisha. Design IEC materials, advocate behaviour change tools to meet adolescents health program goals, computer data entry and analysis. Age as on 01.05.2013: Not exceeding 35 years (Relaxable up to 5 years for SC/ST & 3 years for OBC). Salary: Rs.23,908/- per month (Consolidated). General Condition: The appointment will be the same as for the Project staff for the entire tenure of the project and no other regular service benefits will be admissible. The candidate will not have any right to claim for any regular employment at RMRC/ICMR. The Appointing Authority has the right to accept/reject any application without assigning any reason. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may appear for interview with bio-data, attested copies of Certificates, mark-sheets & testimonial & experience etc. The candidates should also bring original certificates for verification failing which candidature will not be considered. The candidates are requested to report for verification of the certificate etc. between 9.00 a.m. to 10.00 a.m. on the scheduled date mentioned above. No TA/DA will be paid for attending the walk-in-interview. ADMINISTRATIVE OFFICER i/C, For Director

REGIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE (ICMR) NALCO SQUARE, CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESWAR-23

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

14
OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, ANGUL (Gram Panchayat Section) ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Village Level Workers (VLWs) in Angul district under administrative control of Collector, Angul in the pay band of Rs. 5,200-20,200/- along with Grade Pay of Rs. 2,000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. The category-wise vacancy position:

REGIONAL PLANT RESOURCE CENTRE Nayapally, Bhubaneswar-751015, Odisha FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF ODISHA Tel no. 0674-2557925, 2552002, Email: rprcbbsr@gmail.com, website : www.rprcbbsr.com WALK-IN INTERVIEW FOR JUNIOR RESEARCH FELLOWS
Candidates fulfilling the eligible qualification and experience may attend a walk-in interview at 11.00 AM on 10th May, 2013 in the office of the Regional Plant Resource Centre along with all original certificates in support of educational qualification and research experience and publications for the following temporary positions under the World Bank aided Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Project entitled "Qualitative and quantitative assessment of biological diversity and distribution pattern of macrophytes (angiospermic plants) of Chilika Lagoon and its adjoining regions". The work involves extensive-, fieldwork in Chilika lagoon in Odisha: Position: JRF (2 no.). Essential qualification: M. Sc. in Botany / Marine Biology /Chemistry/ Env. Science/Biotechnology. Fellowship Amount: Rs. 16,000/- PM (Cons.) for 2 years and Rs. (18,000/-from 3rd year. Interested candidates may send their applications/CV along with copies of relevant documents/certificates in support of the educational qualifications, age, experience, publications etc. to the undersigned by speed post/registered post or by email attachment (rprcbbsr@gmail.com) on or before 5th May, 2013. CHIEF EXECUTIVE

Reservation of posts for P.H., Ex-Servicemen and Sports Person will be considered against the vacancies under relevant category to which the candidate belong. The reservation of posts for P.H., Ex-Serviceman and Sports man mentioned in each category of posts will be adjusted against the vacancies of SC/ST/SEBC/UR category which the candidate belong to. The last date of receipt of application is 15.05.2013. The detailed advertisement along with application form is available in district website http://www.angul,nic.in Collector, Angul of the concerned SSB on receipt of call up letter. Award of fresh dates for SSB would be subject to availability. (f) No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result of tests. (g) Return 3rd AC rail fare is admissible for the SSB interview, if appearing for the first time for this commission. TRAINING: 09.Candidate will be inducted as officers in the rank of Sub Lieutenant in Dec 2012 and undergo Naval Orientation Course at the Indian Naval Academy, Ezhimala, Kerala followed by professional training at various Naval Training Establishments/Units/Ships. Full Pay and allowances are admissible to the Officers whilst undergoing training. SHORT SERVICE COMMISSION 10. Short Service Commission is granted for a term of 10 years, extendable to 14 years, subject to service requirement and performance/willingness of the candidate. On completion of these tenures, officers are entitled for gratuity under the extant rules. TERMS AND CONDITIONS 11. Selected Candidates will be on a probation till two yrs from the date of reporting to the Indian Naval Academy/ the date of commencement of training/completion of the initial training whichever is later. Any candidate found married or who marries while undergoing training will be discharged. He shall be liable to refund full pay and allowances drawn by him and any other expenditure incurred on him by the Govt. 12. (a)DUTIES OF LOGISTICS OFFICER Logistics Officer deals with the Logistics aspects of Men and Material. He plays a vital role in the human aspect of the ship/establishment’s organisation. A modern warship irrespective of its role needs a continuous supply of fresh provisions, fuel and spares. You as a Logistics Officer will be responsible for smooth supply of stores to all naval units. In no other career does an officer get such a vast exposure to keep abreast of modern and latest development in the field of management and finance. Officers with Works Specialisation would get a wide exposure in Civil Works and Infrastructure related appointments during the span of their career. (b)DUTIES OF AIR TRAFFIC CONTROL OFFICER The Indian Navy operates various types of modern aircraft from shore based airfields as well as from ships. Air Traffic Control Officers in the Indian Navy control naval fighter aircraft, maritime reconnaissance aircraft and multi role helicopters both ashore and afloat. In no other career, an officer gets exposed to such a wide spectrum of opportunities to keep abreast of modern and latest developments in the field of Air Traffic Control. Life in the Navy is full of challenges and adventures. The Navy provides some of the finest training facilities, which will turn you into a skilled professional, mentally agile and physically fit officer. (c)DUTIES OF EDUCATION OFFICER Education officers are responsible for imparting instructions onboard Training Ships & Establishments. Avenues to specialise in Meteorology & Oceanography/ Naval Communications/Anti Submarine Warfare/Gunnery/Navigation & Direction/ Hydrography/IT and MTech Courses are also available. Education officers will also be responsible for control and coordination of Schooling/Libraries/Academic facilities, Distance Education, Naval examinations for control and co-ordination of Schooling/Libraries/Academic facilities, Distance Education, Naval examinations(On/Off line), development of Training Design and Evaluation and Human Resources. THE NAVY OFFERS YOU - 13. Pay Scale & Promotions. The promotion from Sub Lieutenant to Commander is on time scale basis and thereafter on selection basis subject to fulfillment of requisite service conditions. The Pay Scale and promotion criteria is as follows:-

THE INDIAN NAVY JOIN AS PERMANENT COMMISSIONED OFFICER IN LOGISTICS CADRE OR SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICER IN EDUCATION BRANCH AND AIR TRAFFIC CONTROL COURSE COMMENCING - DEC 2013 A GLORIOUS LIFE - A GLOBAL EXPERIENCE
1. Applications are invited from unmarried Male candidates for Permanent Commission in Logistics Cadre and unmarried Male and Female candidates for Short Service Commission in Education Branch and ATC of the Indian Navy, who fulfill the condition of nationality as laid down by the Government of India for Course commencing Dec 2013 at the Indian Naval Academy (INA), Ezhimala, Kerala. ELIGIBILITY CONDITIONS 2. Age.

3. Educational Qualifications. Candidates with following educational qualification may apply:Branch/Cadre: (a) Logistics/Works (only for male candidates). Education Qualification: (a)For PC(Logistics Cadre):-(i) B COM/M COM (ii) BA/MA (Economics) (iii) BBA /MBA (iv) BBM (v) BCA/MCA (vi) BSc (IT)/MSc (IT) (vii) B.Tech/BE(any discipline) (viii) Graduate Degree with Post Graduate Diploma/Degree in Materials Management (ix) ICWA (x) Chartered Accountancy. (b)For Works:-(i) BE/ B Tech Civil Engineering (ii) B Architecture. Minimum (%): 60%. (b) Education (for male & female candidates) - (i) MSc Physics (with Maths in BSc) (ii) MSc Maths (with Physics in BSc) (iii) MCA (iv) MSc (Operational Research/Analysis) (v) MSc (Meteorology/Oceanography, Atmospheric Sciences) (vi) MA (English or History) - 50% OR (i) BE/B Tech/M Tech (Mechanical) (ii) BE/B Tech/M Tech (Computer Science Engg./IT) (iii) M Tech (Meteorology/Oceanography, Atmospheric Sciences) 60%. (c) ATC (for male & female candidates) - (i) BSc in Physics/Maths or Electronics - 60% (ii) Msc in Physics/Maths or Electronics - 55%. Note:- Candidates who have not completed their Degree on the date of filling the application (i.e. appearing candidates) need not apply. 4. Physical Standards.

HOW TO APPLY: 5. Candidate can submit only Online (e-application) for this entry from 08 May 13 to 31 May 13. 6. Online (e-application). Before submitting e-application, it is advisable to keep all educational certificates, email address, mobile number and softcopy of the latest photograph of size less than 10 kb readily available for error free submission of e-application. 7. Procedure for Submitting e-application. Candidate can submit e-application by visiting our website www.nausena-bharti.nic.in and proceed as follows:- (a) Click on the ‘Officer Entry’ button under the option 'Apply Online' on the Home Page. (b) Fill the online registration form. Tips to assist in filling up fields have been provided as you highlight each field. (c) Before clicking the Submit button it should be checked whether all the details entered in the form are correct as you will not be able to make any corrections after saving the record. (d) After submitting the form, a 'Application Number' will be generated by the system and displayed on the screen. This Application Number will automatically appear on the printout of the form. If the system does not generate the Application Number, it is an indication of non-acceptance of Application by the system. (e) Print two copies of the online Application Form having the system generated Application Number. One copy of this Application Form is to be duly signed and mailed (posted) to Post Box No. 04, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021 along with the following documents:Self attested photograph, Attested photo copies of 10th & 12th class certificates along with Mark Sheets, other educational certificates and mark sheets of all semester/years. Note:- Application is to be posted through normal post. Application sent by Speed Post/Registered Post/Courier/e-mail will not be accepted. (f) A superscription is to be made on envelope : ONLINE APPLICATION NO. ___ APPLICATION FOR PC (LOG)/SSC (EDUCATION)/SSC (ATC) - DEC 2013 COURSE Qualification ______ Percentage ___%. Application and requisite enclosures must be properly tagged/stapled, IHQ MoD(Navy) will not be responsible for loss of enclosures/non-receipt. Note:- (i) Final receipt of the printout of the Online Application Form with system generated Application Number and all documents as mentioned in sub para (e) above (if received by 10 Jun 2013) will be the final CONFIRMATION of receipt of your Application at IHQ MoD (Navy). Hence, only filling the application Online/generation of Application Number does not imply that the candidate has fulfilled all the criteria given in the advertisement. (ii) Your application is subject to subsequent scrutiny and the application can be rejected, if found INELIGIBLE at any point of time. SELECTION PROCEDURE 8. (a) Candidates will be issued call up for Service Selection Board (SSB) interviews based on their performance in Degree Course. If a candidate possesses higher qualification with better percentage, his higher qualification will be considered for cut off. Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) reserves the right to short-list applications and to fix cut off percentage. No communication will be entertained on this account. SSB interviews for short-listed candidates will be scheduled at Bangalore/Bhopal/Coimbatore during Jul - Nov 2013. (b) Stage I test, consisting of Intelligence Tests, Picture Perception and Discussion Tests will be conducted on the second day of arrival at SSB. Candidate who fail to qualify in Stage I will be routed back on the same day. Stage II Tests comprising of Psychological Testing, Group Testing and Interview will last for 04 days. Successful candidates will thereafter undergo Medical examination (approx duration 03-05 days). (c) Candidates recommended by the SSBs and declared medically fit, will be appointed for training in order of All India Merit depending on the number of vacancies. (d) Change of SSB venue for interview is not permissible. (e) Any correspondence regarding change of SSB dates be addressed to the President

Note:- The Pay scale and promotion criteria for SSC officers will be applicable upto Commander only. 14. Allowances (as applicable). The rates of allowances applicable to officers are as follows:-

15. Cost to Company (CTC). The CTC for a Sub Lieutenant would be approximately Rs. 66,000/- per month. This includes Basic Pay, DA, Grade Pay, Military Service Pay, House Rent Allowance and Transport allowance. These rates are subject to change. 16. Privileges. In addition to the CTC mentioned above, Navy provides Free Medical Facilities for Self & dependents, LTC, Canteen Facilities, Entitled Ration, Mess/Club/Sports Facilities, Furnished Govt. Accommodation, Car/Housing Loan at subsidised rate. 17. Group Insurance & Gratuity. Insurance cover of Rs. 40 lakhs (on contribution) and Gratuity will be granted to the officer as per the latest rules in force. 18. Leave Entitlements. On Commission, officers are entitled to 60 days annual and 20 days casual leave every year (subject to service exigencies). They are also entitled for 40% rail concession to any place and free travel (as per extant rules) for self and family. Leave during training period will be as per the Training Policy in force. 19. Sports & Adventure. The Navy provides facilities to pursue any sport of your liking. In addition, one can learn and participate in adventure sports, such as river rafting, mountaineering, hot air ballooning, hang gliding, wind surfing etc. 20. Physical Fitness. In Naval Academy curriculum, a lot of emphasis is laid on physical fitness. You are therefore, advised to remain fit by undertaking regular physical exercises, sports, running, swimming, etc. so that you meet the training goals successfully. The term and conditions, given in this Advertisement, are subject to change and should, therfore, be treated as guidelines only Details are also available on website: www.nausenabharti.nic.in

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

15
of HSC & +2 Examination Certificates with Mark sheet. b. Attested xerox copy of Residential Certificate issued by competent authority. c. Attested xerox copy of SC / ST Caste Certificate issued by competent authority. d. Attested Recent Colour Pass Port Size Photograph-2 nos. e. One Self addressed envelope with postage stamp worth of Rs. 25.00. f. Attested Xerox Copy of employment Registration Card. g. If married. Declaration regarding one spouse living h. Attested Xerox Copy of Certificate of P.W.D issued by the competent authority (for P.H. Category) NOTE: The Authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. The advertisement can be downloaded from District Website i.e http://www.jagatsinghpur.nic.in How to Apply: Application in the prescribed format along with required documents should be submitted to the Collector, Jagatsinghpur in an envelope super scribed "APPLICATION FOR THE POST OF VLW" by registered Post / Speed Post only. Collector, Jagatsinghpur APPLICATION FORM 1. Name of the Applicant (in block letter) 2. Father's/Husband's Name: Space for two 3. Date of birth and age as on 01.01.13: passport size 4. Permanent address: 5. Present address for correspondence Photographs duly 6. Nationality 7. Religion 8. Sex. attested 9. Marital Status 10. Category (SC/ST) 11. Employment Regd. Number/Exchange Name 12. Educational Qualification

OFFICE OF THE COLLECTOR, JAGATSINGHPUR ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF VLWs Last date for submission of application 15.05,2013
Applications are invited from eligible SC/ST Candidates in the prescribed Format for the post of VLWs in the Scale of Pay Band -1 - 5,200-20,200+Grade Pay. 2,000 & other allowances as admissible from time to time. Total No. of Post. - 27

Selection Procedure (A): Selection shall be made on the basis of marks secured in+2 Examination or any other examination equivalent thereto:- (B) Inclusion in the Marit List confers no right for appiotment which shall depend among other circumstances on actual availability of vacancies. Eligibility Criteria: 01. He/She must be a citizen of India 02. He/She must be a permanent resident of Jagatsinghpur District 03. He/ She must have passed +2 Examination or any other examination equivalent thereto. 04. He/She is able to read, write & speak Oriya & has passed Class-VIII Examination with Oriya as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Oriya as the Medium of Examination in non-Language subject or passed a test in Oriya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. 05. He/She, if married has not more than one spouse living. 06. He/She must not less than 21 years & more than 37 years on the 1 st day of January 2013. In case of candidates belonging to the P.W.D Category, the maximum age limit is 42 years as on 1 st day of January 2013. 07. The candidate must have got his/her name registered in any Employment Exchange of the District on or before the date of submission of application to the Collector. 08. No extra weight-age shall be given for higher qualification than the qualification prescribed for the post. 09. The applicants have to send their application forms through Registered Speed Post only in the address of Collector, Jagatsinghpur which should reach at the above address on or before 15.05.2013. The application received after 1 P.M. of 15.05.2013 and in any other manner will not be entertained. 10. The candidates are required to enclose the following documents along with the application forms. a. Attested xerox copy

Place Date Full Signature of the candidate Declaration: I do hereby declare that alt the informations mentioned in this application are true, complete & correct in all respects to the best of my knowledge & belief. In the event of any information given above is found to be false or incorrect at any stage hereafter, my candidature / selection / appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me. Full signature of the candidate 4. Present Address 5. Date of birth 6. Studying in ................. Class 7. Name of School 8. Hockey played up to..............level 9. Contact Number Affix your passport size Please note that: photograph (i) This is not an invitation for employment (ii) Bank reserves the right to reject any player/candidate, without assigning any reason. (iii) No TA, DA/reimbursement of expenses will be made by the Bank for above trials. (iv) If selected, the candidate will be governed/bound by terms and conditions of the Academy If selected after field trials, Bank shall provide free boarding and lodging facility and stipend at the rates specified from time to time. Interested candidates who fulfill above criteria and are willing to join the PNB Hockey Academy should report for "Open Trials" along with their playing kit/stick at the following date, venueand time at their own cost, 15th May 2013, 10.00 AM Major Dhyan Chand National Stadium Opp. India Gate, New Delhi, Secretary, PNB Hockey Academy he/she shall be liable to be disqualified. 8. How to apply:- Application in the prescribed format along with required documents shall be submitted to the Collector, Ganjam in the envelope sub-prescribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS-2013" by Registered Post/ Speed Post only on or before 15.05.2013. Application forms received after 5 PM on 15.05.2013 will not be entertained. The authority will be no way responsible for any postal delay or loss in transit. Delivery of application form by hand would not be accepted. Applications received in any other format, incomplete and without required documents will be rejected. 9. Selection Process :- a. Selection of candidates would be on the basis of marks secured in the +2 Examination or any other Examination equivalent thereto. b. Selection will be held in accordance with the Odisha Village Level Workers (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2008 as amended in the year, 2012 and in 2013 as well as by following the provisions contained in ORV Act. c. Final merit list of candidates, categorywise, will be ' published in the District website on 10.06.2013. d. The authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the advertisement without assigning any reason thereof. Collector, Ganjam APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS FOR GANJAM DISTRICT (To be filled up by the Applicant) 1) Name of the Applicant (In Block Letters): Space for Photograph 2) Name of the Father/ Husband: attested by Gazetted officer 3) Date of Birth as recorded in High School Certificate: in front (to be pasted) Day ....................... Month ....................... Year ....................... 4) Age as on 01-01-2013. Day .................. Month................ Year ............. 5) Permanent Address: At: ..................... Po ..................... PS ..................... Dist ..................... Pin Code ..................... 6) Present Address( for correspondence): At: ..................... Po ..................... PS ..................... Dist ..................... Pin Code ..................... 7) Nationality: 8) Religion: 9) Category (SC/ST): SC. ST (Please tick mark in the box) 10) P.H/Ex-Servicemen/Sports person. PH Ex- Servicemen Sport Person (Please tick mark in the box) 11) Sex: Male Female (Please tick mark in the box) 12) Marital Status: Married Un Married (Please tick mark in the box) 13) Valid Registration No. a Name of the Employment Exchange: No ............... Name ............... 14) Educational Qualification:-

Punjab National Bank Head Office: 7, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110607 PNB HOCKEY ACADEMY "OPEN TRIALS" FOR SELECTION OF PLAYERS FOR JUNIOR TEAM FOR THE SESSION 2013-14
Applications from young hockey playing boys are invited for selection as members of Junior Team of PNB Hockey Academy. The eligibility criteria are as under: One should be physically fit and: i) Born between01.04.1997to31.03.1999 ii) Have played Hockey at Inter-State/lnter-Zone/Distt. level. iii) Educational qualification: Studying in 8th standard to 10th standard. iv) Ready to stay at the place of Training Centre during Training period. The Candidates will bring with him the application duly filled and signed on following format along with one set of self attested photocopies and originals of relevant ducuments/certificates for verification. 1.Name 2. Father's Name 3. Permanent Address

OFFICE OF THE COLLECTOR, GANJAM, CHHATRAPUR (G.P. SECTION) ADVERTISEMENT FOR THE RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from eligible SC & ST candidates for recruitment to the post of Village Level Workers (VLWs) in Ganjam District under the administrative control of the Collector, Ganjam in the Pay band of Rs. 5,200/- to Rs. 20,200/- along with Grade Pay of Rs. 2,000/ - and other allowances as admissible from time to time. The last date for receipt of applications in prescribed format is fixed on 15.05.2013. 1. The category wise vacancy position :-

2. Reservation of posts for PH, Ex-Servicemen and Sports person will be considered against the vacancies under relevant category to which the candidates belongs. 3. Other details i.e. eligibility criteria, application format, calendar for selection etc, can be viewed/ downloaded from Ganjam District website www.ganjam.nic.in. 4. Eligible Criteria: a) He/She must be a citizen of India. b) He/ She must be permanent resident of Ganjam District. c) He/She must have passed +2 Examination in any discipline or any other Examination equivalent thereto. d) The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age on 1st of January, 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of candidates of SC/ST including Women, Ex-Servicemen under SC & ST category and 10 years in case of physically handicapped persons under same category. The Ex-Servicemen candidates must have rendered of minimum of 6 months of continuous service. e) He/She must be of a good character. f) He/She must be of sound health, good physique and free from organic defects, physical and mental infirmity and must be physically fit. g) Physically handicapped candidates who have the ability of walking, cycling, speaking and writing should only apply for the post. h) He/She is able to read, write and speak Odia and has passed the Class-VII Examination with Odia as a language subject or passed the High School Certificate Examination or any equivalent Examination with Odia as the medium of Examination in non-language subject or passed a test in Odia of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government. i) He/She, if married, have not more than one spouse living. j) The candidates must have got his/her name registered, in any Employment Exchange in the District. k) He/She must not have been debarred from appearing in any competitive Examination or from holding Govt. Service as ordered by any competent authority. I) No extra weightage shall be given for the qualification higher than the minimum qualification prescribed for the post. 5. Application Form :- Candidates must apply in the prescribed application format, which can be downloaded from www.ganjam.nic.in. 6. Application Fee:- Application fee for SC/ST candidates is exempted. 7. Documents to be furnished along with the application form :- A. Attested copy of HSE Certificate showing proof of age. B. Attested copy of +2 Certificate or equivalent certificate. C. Attested copy of Marksheet of +2 or any other equivalent Examination. D. Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/ Card. E. Attested copy of Caste/ Tribe Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim. F. Attested copy of permanent resident certificate of Ganjam District issued by Competent Revenue Authority. G. Delcaration regarding one spouse living. H. Attested copy of Certificate in Computer Education, if any. I. Attested copy of the Pension Book of Ex-servicemen/ Disability Certificate issued by C.D.M.O./ Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of Sports attending State/ National level Competition. J. Two recent colour Passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One copy should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and the other copy should be attached to the application form. K. Two-self addressed envelopes of size 25cmsx15cms affixing with postage stamp of Rs.25/- each. L. The candidates are required to produce the original documents at the time of verification failing which

15. Whether able to speak, read a write Odia (Yes/No): 16. Whether passed the H.S.C or equivalent exam. Having odia as a subject Yes/No) 17. Check list of documents (Required as per Sl.No. 5 of the Advertisement)must be enclosed by the applicant. Declaration: I, Sri/Smt./Ms. .................................... do hereby declare that the information furnished above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature for selection/ appointment is liable to be cancelled/ terminated without any notice by the authority. Place : Date : Fall Signature of the Applicant

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

4 - 10 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

16
fç à ÿâ æ ¨oæ߆ÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, ¾æf¨ë À ÿ S÷ æ þ{Ó¯ÿLÿ œÿç ¾ ë N ÿç œÿç þ {;ÿ ¯ÿç j 樜ÿ
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ¾æf¨ëÀÿ fçàÿâæÀÿ ÓþÖ BbÿëLÿ ¨÷ æ $ö ê þæœÿZÿ A¯ÿS†ÿç œÿç þ {;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç Lÿç, FÜÿç fçàÿâæÀÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿâ L ÿú þ æœÿZÿ{Àÿ Qæàÿç $ # ¯ ÿæ 61 {Sæsç S÷ æ þ{Ó¯ÿLÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿç ¾ ë N ÿç †ÿæ. 15.05.2013 ÀÿçQ Óë•æ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDAdç > F Óº¤ÿêß ÓþÖ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê H œÿç•öæÀÿç†ÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö fçàÿâæ {H´¯ÿúÓæBsú www.jajpur.nic.in {Àÿ D¨àÿ² > BbÿëLÿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ ™æ¾ö¿ †ÿæÀÿçQ þš{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß LÿæSfæ†ÿ H üÿç ÓÜÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > fç à ÿâ æ ¨æÁÿ, ¾æf¨ë À ÿ OFFICE OF THE COLLECTOR, NAYAGARH (GP Section) ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from the eligible candidates for recruitment to the post of .Village Level Workers (VLWs) in Nayagarh District under the Administrative control of Collector, Nayagarh for appointment in the pay scale PB(I) 5200/ - 20,200/- with grade pay Rs. 2000/- per month along with usual DA and other allowances as admissible as follows:-

Orissa State Health a Family Welfare Society Deptt, of Health & Family Welfare, Govt, of Odisha Annex Building of SIH&FW, Nayapalli, Unit-8, Bhubaneswar-751012 Phone/Fax: 0674- 2392479/80/88
In response to Advt. No. 121/12 dt. 27.10.2012 of NRHM, Odisha, a detailed database of applicants with remarks for contractual AYUSH Doctors (Ayurvedic and Homeopathic separately) to be engaged under NRHM has been published in NRHM website www.nrhmorissa.gov.in. The acceptance / selection / recruitment of AYUSH Doctors will be subjectto decision in WP(C) No. 22158/2012,22189/2012,20855/ 2012 & 20856/2012. All the candidates who had applied for the same are requested to visit and verify the database in the website and file objection if any / submit insufficient documents in the prescribed format available in the website on or before 14.05.2013 through Post / Courier only and the application should be superscribed with "Objection / Insufficient Document Submission for the post of AYUSH Doctors ". This office will not be held responsible for any postal delay. No personal correspondences / enquiry will be entertained in this matter. All communication will be made through e-mail. If no objection and documents are submitted within the stipulated time it will be presumed that they have no objection and their case will be decided as per rule and procedure of the society. Commissloner-cum-Mission Director. NRHM, Member Secretary, OSH&FWS, Odisha

District Office, Subarnapur (Gram Panchayat Section)
Application in prescribed format are invited from eligible SC/ST Candidates for recruitment to the post of Village Level Worker (V.L.W.) in Subarnapur District under administrative control of Collector, Subarnapur as given below.

Last Date of receipt of application is 17.05.2013. The details of advertisement regarding eligibility, terms and conditions and submission of application form have been uploaded in the District Website:- www.nayagarh.nic.in. Applicant can download the prescribed application format from the website and also available in the GP Section, Collectorate, Nayagarh for the purpose. Collector, Nayagarh

Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the Post of Village Level Workers (VLWs) in Koraput district under administrative control of Collector, Koraput in the pay band of Rs. 5,200-20,200/- along with Grade Pay of Rs. 2,000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. The category-wise vacancy position:For further details please visit Website: www.subarnapur.nic.co.in COLLECTOR, SUBARNAPUR

OFFICE OF THE COLLECTORATE, KORAPUT

OFFICE OF THE COLLECTOR, KENDRAPARA ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLWs)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Village Level Workers (VLWs) in Kendrapara District under administrative control of Collector, Kendrapara for appointment in the pay scale PB(I) 5,200/- 20,200/- with grade pay Rs. 2,000/- per month along with usual DA and other allowances as admissible as follows. The details Advetisement have been uploaded in the District Website http:// www.koraput.nic.in. Applicants can download the prescribed application format from the website and also available in the G.P. Section, Collectorate, Koraput for the purpose. The terms and conditions and others details information regarding advertisement are available in the website. Collector, koraput

Last Date of receipt of Application is 15.05,2013, Details regarding eligibility, submission of Application Form and method of Recruitment / Selection are available in the Notice Board of Collectorate, Kendrapara District and in the District website: www.kendrapra.nic.in. Candidates are request to download the Application Form and other Particulars from the District Website. Collector, Kendrapara

COLLECTORATE, MALKANGIRI ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS VLWs
Applications in the prescribed format are hereby invited from the eligible candidates for recruitment for the Post of Village Level Workers (VLWs) in the district under Administrative Control of Collector, Malakangiri in the pay band PB-I of RS.5200/-20200/- along with Grade Pay of Rs.2000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. Category wise vacancy position

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER KEONJHAR
Name of the Post: Accountant cum DEO at Area Hospital. Eligibility Criteria: Educational Qualification: Graduate in Commerce and must have basic knowledge of computing & Age: The Candidate must be under 35 years age as on .0.1.01.2013 Remuneration Rs. 9880,00. No. of Post: SC-1.ST-1 SEBC-1 UR-1 UR(W)-1. Pharmacist cum Logistic Assistant - Educational Qualification: Degree/ Diploma in Pharmacy minimum 1year experience in managing a drug ware house in reputed hospital/ health centre recognized by the Govt. Remuneration Rs.6000.00 - UR-1. Block Data Manager - Educational Qualification: Any Graduate with minimum 50%marks and PGDCA / A level / DCA from a recognized institute. Remuneration Rs.8450.00 - UR-1. Pharmacist, MHU Educational Qualification: Diploma in Pharmacy Remuneration Rs.5200.00/-+ other incentive Maximum up to Rs.8500.00 - Gen-1 SC-1.ST-1. HW(F), MHU - Educational Qualification: HSC pass and must undergone 18 months training course on MHW(F). Remuneration Rs.5200.00/- + other incentive Maximum up to Rs.8200.00 - Gen-1 SC-1.ST-1. NB: Age for the post of Sl.No.: 2 to 5:- The candidate must be under 32 years and over 21 years of age as on 01.01.2013 and up to 5 year relaxation if candidate belongs to SC and ST or women or Ex-serviceman, Relaxation: Up to 3years in the case of candidates belonging to SEBC, Relaxation:- To maximum of 10years in cas of PH candidates. Application are invited from the eligible candidates for filling up the above positions on contractual basis under National Rural Health Mission(NRHM) for Keonjhar district. The eligible candidates are requested to apply in the prescribed application format given in the website: www.keonjhar.nic.in by 07.05.2013 through speed post/ Regd. Post only to the Chief District Medical Officer, Keonjhar. Subscribing. "Application for the post of under NRHM" on the top of the envelop. Preference will be given to the candidates belong to Keonjhar district. The undersigned has reserved the right to select/ cancel/ modification of the selection without assigning any reason thereof. CDMO-cum-Member Secretary, ZSS, Keonjhar

Reservation for the post of Physically Handicapped, Ex-Serviceman & Sports person will be considered against the vacancies under relevant category to which the candidate belongs. The interested candidates may download the application form and other detail information in this regard from the dist. website of Malkangiri i.e. www.malkangiri.nic.in. Collector, Malkangiri

KEHDRIYA VIDYALAYA: BERHAMPUR, GANJAM-760010
A walk-in-interview will be held in the Vidyalaya premises on 15.05.2013 in order to prepare a panel of teachers in different subjects to be engaged on contractual / daily need basis in K.V. BERHAMPUR AND K.V. GOPALPUR MILITARY STATION against leave vacancies during the academic year 201314. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for the interview with their original mark sheets and certificates and a set of photocopies of the same as per the details given below : Registration will be done from 8.00 A.M. to 10.00 A.M. No registration will be entertained after 10.00 A.M. Subject: PGT (Physics, Chemistry, Mathematics, English). Date & Time of Interview: 15.05.2013 10.15 A.M. onwards. Registration to be completed before 10.00 A.M. Essential Qualification: Master's Degree in the aggregate subject with minimum 50% marks & B.Ed, from Recognized University. 2) Candidates having 60% both in graduation & Post-Graduation, the essential qualification B.Ed, may be relaxed. Monthly Consolidated Remuneration: 27500/-Per month. TGT (Hindi, English, Sanskrit) - Graduation in the subjects with minimum 50% marks in the concerned subject and also in aggregate and B.Ed, from Recognized University. For TGT (Eng / Hindi / Sanskrit)-Concerned subject should be an elective at degree level. - 26250/-per month. The candidates for all posts should be competent to teach both in English & Hindi medium. NB: 1. No TA/DA will be given attending the interview. 2. For candidates having 1st class career and experience of teaching from a recognized schools, may be considered for the post of PGT if sufficient number of trained candidates are not available. 3. Proficiency of teaching in Hindi and English in the subject is required. 4. Candidates who have qualified in the CTET conducted by CBSE will be given preference for the Post of TGT. PRINCIPAL

DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A), KENDRAPARA Ph. No. 06727-220562, Fax. 06727-220562/220547, E-mail-ssa_knd@rediffmail.com Last date of Receipt of Application : 10.05.13
Reference to letter no. 410 (30) / TT/13 Dt. 15.01.13 of SPD, OPEPA & letter no. 11305(30)/TT/12 Dt.13.12.12 of Deputy Director, OPEPA, applications are invited from the eligible and competent Elementary Carder teachers of Kendrapara District for induction of CRCCs in SSA through Visioning Test on deployment basis for 90 nos. of clusters of nine blocks. However, the position is subject to vary keeping in view of vacancy from time to time and the authority reserves the rights to take any decision for filling of vacancy as per the field requirement. The deployment will be made on the basis of result of Visioning Test and counselling keeping in view of vacancy and taking block as a unit. The decision of the Selection Committee is final. The details of qualifications for engagement of CRCCs are as follows. Qualification: • Elementary teachers belonging to Level-IV, V/Zilla Parisad teachers. • The teacher having departmental proceedings / charges of misappropriation of fund / criminal case pending shall not be allowed. • Those teachers who have been disengaged / revert back from the post of CROC due to different reason i.e. poor performance, completion of 5 years and misconduct etc. shall not also be allowed to apply. Documents to be submitted: The interested teachers having requisite qualification have to submit the following documents. 2. Two nos. Self attested photographs. 3. Relevant certificate / documents from appropriate authority regarding level of teacher. Mode of Apply: The interested candidate shall send their application to District Project Coordinator, Sarva Shikhya Abhiyan, Kendrapara through Registered Post / Speed Post only. No other mode of communication will be entertained. Incomplete application and application received after due date will be rejected. The envelope subscribing "Application for engagement of CRCC for..... Block" shall reach to undersigned by 10.05.2013 (1 PM). The authority reserves all rights to cancel / amend / alter the advertisement without mentioning any reason thereof. By the Order of Collector, Kendrapara, District Project Coordinator SSA, Kendrapara NB : Candidates whose names has already been sponsored by District Inspector of Schools, Kendrapara for Kendrapara Block for CRCCs, they shall also apply fresh with requisite documents in prescribed form.

ORISSA STATE AIDS CONTROL SOCIETY (OSACS) (Department of health & Family Welfare), Government of Orissa
OSACS invites applications from suitable candidates to fill-up the post of Counsellor, Data Manager at ART Plus Centre, SCB Medical College, Cuttack and Staff Nurse at ART Centre, VSS Medical College, Burla to be posted on contractual basis for implementation of HIV/AIDS programme in the State under National AIDS Control Programme (NACP) as per the details mentioned below: Name of the Post: Counsellor. Place of Posting: ART PlusTcentre, SCB Medical College, Cuttack. No. of Post: 01. Monthly consolidated Remuneration (Rs.): 10,000/-. Data Manager - ART Plus Centre, SCB Medical College, Cuttack - 01 - 8,000/-. Staff Nurse - ART Centre, VSS Medical College, Burla - 01 - 10,000/- Eligible candidates for above the age of 21 years & maximum age limit is 60 years as on 01.04,2013 may apply to the Nodal Officer, ART Plus Centre, SCB Medical College, Cuttack for the post of Counsellor & Data Manager. For the post of Staff Nurse the eligible candidates may apply to the Nodal Officer, ART Centre, VSS Medical College, Burla within 10 days of publication of the advertisement by submitting their bio-data in the prescribed format. The prescribed format for submission of application and details of the post, remuneration, qualification, experience, duties & responsibilities and other terms and conditions are available in the websites of www. orissa.gov.in and www.osacs.nic.in. The authority reserves the right to accept / reject any or all application(s) without assigning any reasons thereof. Commissioner-cum-Project Director

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com

Editor : SUDHIR KUMAR PANDA

Ó¸æ’ÿLÿ : Óë™êÀÿ LÿëþæÀÿ ¨ƒæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful