Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah

DAFTAR ISI “ DAFTAR ISI ....................................................................................................... ....................................... 1 MUKODDIMAH .............................................................................................. ........................................ 3 BAB I MEMAHAMI TARBIYAH ISLAMIYAH 1. Pengertian Tarbiyah ............................................................................................................ ......... 4 2. Pengenalan Terhadap Tarbiyah Islamiyah ................................................................................ 4 BAB II SUMBER-SUMBER TARBIYAH ISLAMIYAH 1. Al-Qur’an AlKarim .................................................................................................. ................... 6 2. As-Sunnah AnNabawiyah .......................................................................................... .................7 BAB III TUJUAN TARBIYAH ISLAMIYAH 1. Ibadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan ............................................................ 8 2. Mewujudkan khilafah di muka bumi ......................................................................................... 8

1

Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah

3. Saling mengenal sesama manusia .............................................................................................. .8 4. Menguasai dunia dan mengokohkan kedudukan manusia di dalamnya ............................... 9 5. Tegaknya hukum-hukum Allah .................................................................................................. 9 BAB IV ANTARA SARANA-SARANA TARBIYAH ISLAMIYAH 1. Keluarga 1.1 Tujuan berkeluarga ............................................................................... ........................ 10 2. Masjid 2.1 Urgensi mesjid ........................................................................................ ........................12 2.2 Fungsi atau peran mesjid ........................................................................................ ..... 13 3. Sekolah 3.1 Urgensi sekolah ...................................................................................... ....................... 13 3.2 Fungsi atau peran sekolah ...................................................................................... ...... 14 4. Masyarakat 4.1 Tanggang jawab masyarakat dalam pendidikan ........................................................ 15 2

Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah

BAB V LANDASAN-LANDASAN TARBIYAH ISLAMIYAH 1. Landasan Pemikiran ............................................................................................ ....................... 17 1.1 1.2 1.3 Pandangan Islam Tentang Manusia ........................................................................... 17 Pandangan Islam Tentang Alam .................................................................................19 Pandangan Islam Tentang Kehidupan ...................................................................... 21 1.3.1 Kehidupan adalah ujian ............................................................................... 21 1.3.2 Gambaran Islam tentang kehidupan ......................................................... 22 2. Landasan Penghambaan ..................................................................................... ....................... 23 3. Landasan Syariat ................................................................................................ ......................... 23 BAB VI SIFAT-SIFAT PENDIDIK YANG ISLAMI 1. Memiliki tujuan Robbani .............................................................................................. ............. 25 2. Ikhlas .................................................................................................. .......................................... 25 3. Sabar .................................................................................................. ........................................... 25 3

................. 26 7........ 26 4 ............................ Bersikap adil ..... Mengenal ilmu jiwa ....................................................................... Menguasai dengan baik metode mengajar ....................................................... ................................................................................................................................ Memiliki wawasan tentang orentasi-orentasi global dan pengaruhnya ...................................... 26 9............................... ............. 26 8.... ..Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 4......................................... Memiliki kemampuan menguasai suasana dan menciptakan kedisiplinan .......................................... 26 10............................. Berbekal terus menerus dengan ilmu . Benar atau Jujur .................. 26 6................................................ 26 5..............

Dampak dari problematika Umat Islam :  Merosotny a moral masyaraka t  Menggrog oti dan menghakis Aqidah umat Islam  Pertentan gan dan perlawana n terhadap Islam oleh musuhmusuh Islam. misalnya dari sunnah menjadi wajib maupun sebaliknya. Shalawat teriring salam semoga sentiasa tercurah kepada insan terbaik.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah MUKODDIMAH “ Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul ‘izzati yang telah serta masih memberikan kita berbagai macam nikmat. yaitu jahilnya umat Islam dalam memahami Islam itu sendiri. Ketika mencoba untuk memahami fenomena dan problematika yang melingkupi umat Islam saat ini. sang pembaharu sejati Rasulullah SAW beserta keluarga. para sahabat dan segenap pengikutnya yang senatiasa istiqomah dalam menyebarkan cahaya Islam. baik yang memahami Islam secara utuh tapi keliru maupun yang memahami Islam secara parsial. mulailah tersebarnya bid’ah di kalangan masyarakat dan penukaran posisi hukum. maka akan terlihat banyak sekali problematika dalam suatu lingkup yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari seluruh elemen masyarakat terutama para pencinta perubahan dan pembaharuan yang sentiasa mendambakan tersebarnya cahaya Islam di seluruh muka bumi serta menginginkan kebahagian bagi seluruh penduduknya dengan masuknya cahaya Islam diseluruh sendi-sendi kehidupan mereka. terutama nikmat iman. yang kemudian dapat menggrogoti dan mengikis aqidah umat Islam 5 Problematika umat Islam masa kini :  Jahil terhadap Islam  Memaham i Islam secara utuh tapi keliru  Memaham i Islam secara parsial. Contoh nyata yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini adalah ketika menganggap ajaran Islam hanya terbatas kepada ibadah ritual semata dan menafikan aspek-aspek lain sebagai bagian dari Islam. Diantara problematika-problematika ini yang dapat kita tinjau dan lihat lebih jauh terdapat satu problematika utama yang menunjangi munculnya problematika-problematika umat yang lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari problematika ini sangat terlihat ketika mulai merosotnya moral masyarakat. Begitu pula ketika masyarakat melaksanakan ajaran Islam secara taqlid buta. - . Islam dan beramal saleh.

mereka mulai terlihat agresif melakukan pembunuhan terhadap umat Islam. 6 . yang pada akhirnya terjadi pertentangan dan perlawanan terhadap Islam oleh musuh-musuh Islam secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi lebih jauh lagi. Untuk meleraikan satu persatu problematika yang ada.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah sedikit demi sedikit. Usaha mereka tidak terbatas pada pemusnahan jati diri umat Islam. tidak ditemukan solusi terbaik melainkan adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk menggencarkan tarbiyah Islamiyah dan melakukan Islamisasi.

1.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah BAB I “ ) ‫(مفهوم التربية‬ MEMAHAMI TARBIYAH ISLAMIYAH ‫م ا‬ ً ‫لغة‬ َ : ‫بو‬ ُ ‫ير‬ َ – ‫ب ا‬ َ‫ر‬ َ َ ‫زاد َ ون‬ َ َ َ َ ‫ ن‬: ‫بي‬ َ ‫رع‬ َ –‫ي‬ ِ ‫ير‬ َ ْ ‫رع‬ َ َ ‫شأ و ت‬ َ ‫رب‬ َِ َ ّ َ َ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫لأ ى‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ا‬ : ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ي‬ – ‫ب‬ ‫ر‬ َ َ ّ َ ّ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ‫ هي ا‬: ‫ح ا‬ ُ ‫لُلس‬ َ ‫ب ا‬ ُ َ ‫لمث‬ ‫ل مع‬ َ ّ ‫ل في الت‬ ُ ‫لو‬ ً ‫اصطل‬ ُ ‫ع ا‬ ِ ‫م‬ ‫ة‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ال‬ َ ‫فط‬ َ ‫ة و‬ َ َ ‫ الب‬ ‫ر‬ ِ ‫ب ا‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ب ا‬ َ ‫ة‬ ِ ّ ‫شرِي‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ُ ‫ر‬ َ ِ ‫ب الك َل‬ ِ ‫را‬ ُ ‫ه ا‬ ِ ‫تو‬ ً ‫جي‬ َ ‫غي‬ ً ‫ش‬ ٍ ‫ش‬ ْ َ ِ ‫ُلس ائ‬ ُ ‫ب ال‬ َ ‫ل‬ َ ‫ح‬ ٍ‫صة‬ ِ َ‫قودو‬ َ َ‫ص وَو‬ َ ‫ق‬ َ ‫ة وِف‬ ِ َ ‫خ ا‬ ٍ ‫خ ا‬ ٍ َ‫من ْه‬ ‫ن‬ ِ ‫ودا‬ ْ َ‫ن ن‬ َ ‫ح‬ ْ ِ‫ل‬ ِ ‫ث تغ‬ ِ ‫حو النس ا‬ ِ ‫ر في النس ا‬ ٍ ‫يي‬ 1.1... PENGERTIAN TARBIYAH 1.Saya tumbuh dan besar di Makkah 1.1. ‫ه‬ ِ ‫بو‬ ِ ّ ‫عن ْود َ الل‬ ّ ‫ل ال‬ ِ ‫و‬ ِ ‫م‬ ُ‫ر‬ ً ِ‫ن ر‬ ْ ‫في أ‬ ْ ُ ‫م ا آت َي ْت‬ َ َ‫و‬ ْ َ ‫فل ي‬ ِ ‫وا‬ َ ‫م‬ َ ُ ‫رب‬ ْ َ ‫ب ا ل ِي‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ن ا‬ “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. baik berupa pengarahan secara langsung (dengan kata-kata) maupun pengarahan yang secara tidak langsung (dengan keteladanan).2. 1. Pengertian tarbiyah secara istilah : Tarbiyah adalah metode yang terbaik (ideal) dalam berinteraksi dengan fitrah manusia.1 Bertambah dan tumbuh Contoh : َ َ ‫س‬ ﴾ ..1 Pengertian tarbiyah secara bahasa : ‫مفهوم‬ ‫مفهوم‬ ‫التربية‬ ‫التربية‬ ﴿ 1.2 Tumbuh dan berkembang / membesar Contoh : ( ‫ة‬ َ ّ ‫مك‬ َ ِ‫ت ب‬ ُ ْ ‫رب ّي‬ َ ). 7 .3 Memperbaiki dan menguasai َ ‫ب ال‬ Contoh : ( ‫مين‬ ِ َ ‫ع ال‬ ِ ‫بيي‬ ّ ‫ر‬ َ ‫ب ال‬ ّ ‫ر‬ َ ) -Tuhan alam semesta. maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (Ar-Rum :39). Memiliki program atau metode yang jelas dan khusus dalam menggunakan saranasarana yang khusus untuk melakukan perubahan pada manusia ke arah yang lebih baik. ( ‫ت‬ َ ) -Tuan rumah 1.

a. dengan pendidikan dan pelatihan. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.t dalam firmannya: “Demi masa. dan mentarbiyah masyarakat melaksanakan kebenaran dan kesabaran. bahkan bisa dilakukan dengan keteladanan.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 2. Metode ini tidak sebatas penyampaian dengan lisan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. melakukan amal soleh. Seorang yang melakukan tarbiyah Islamiyah sebenarnya melakukan perubahan pada manusia ke arah yang lebih baik.w ketika mendidik para sahabat di zamannya sehingga menjadi generasi terbaik.” (Al-Asr : 1-3) ‫تربية الفرد علأ ى اليم ان ب اللله‬ ‫تربية النفس علأ ى العم ال الص الحة‬ ‫تربية المجتمع علأ ى التواص ب الحق والصبر‬ Tiga perkara pokok yang dipaparkan di dalam surat di atas yaitu mengajak manusia untuk mentarbiyah diri sendiri.w. Hal ini dipertegas oleh Allah s. ‫ُلسورة‬ ‫ُلسورة‬ ‫العصر‬ ‫العصر‬ 8 . Tarbiyah merupakan suatu kewajiban di dalam Islam karena ia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatasi problematika umat Islam. PENGENALAN TERHADAP TARBIYAH ISLAMIYAH Tarbiyah Islamiyah merupakan sebuah metode terbaik yang bersumberkan AlQur’annul Karim dan yang dicontohkan Rasulullah s.

a. Shibghah Allah : celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. orang-orang yang tidak berpandukan pada Al-Qur’an tidak akan pernah berhasil memenuhi kebutuhan manusia (ketenangan dan ketenteraman) yang terdiri dari tiga unsur (akal. Allah s.2 Shibghah artinya celupan. AL-QUR’AN AL-KARIM Kenapa Al-Qur’an dijadikan referensi tarbiyah Islamiyah ? 1. 1. jasad dan roh).. maka Allah maha Tahu apa yang terbaik dan sesuai dengan fitrah manusia.t yang menciptakan manusia.1 Al-Qur’an datangnya dari Allah s. yang mana akan tegakknya syariat Allah di atas muka bumi ini. Islam terbukti berhasil menciptakan “insan kamil” yaitu Rasulullah s. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.” (al-Baqarah:138) Dengan demikian. 1.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah BAB II “ ( ‫) مص ادر التربية الُلسلمية‬ SUMBER-SUMBER TARBIYAH ISLAMIYAH ‫القرآن الكريم‬ ‫السنة النبوية‬ ‫مصادرالتربية‬ ‫مصادرالتربية‬ ‫اللسلمية‬ ‫اللسلمية‬ Tarbiyah Islamiyah memberikan perhatian yang besar kepada pembentukan individu agar terwujudnya kepribadian Islami dimana. Dengan demikian. seseorang yang mempunyai keperibadian yang Islami akan menjadikan Islam sebagai ideologi dan keyakinan. yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.a menegaskan bahwa akhlak beliau adalah Al-Qur’an. keberadaan referensi atau sumber tarbiyah Islamiyah harus merupakan sumber utama Islam itu sendiri. 1 9 . lewat tarbiyah ilahiyyah dan interksinya dengan Al-Qur’an. Terlebih lagi ketika Aisyah r.t berfirman : َ ‫ة الل ّه وم‬ ﴾ ‫ودون‬ َ ‫ه‬ ً َ‫صب ْغ‬ َ َ‫صب ْغ‬ ِ ‫ه‬ ِ ّ ‫ن الل‬ ِ ‫ن‬ ِ ﴿ ُ ِ ‫ع اب‬ ْ َ ‫ة وَن‬ ْ ‫نأ‬ َ ‫ح‬ ُ َ‫ن ل‬ ُ1 ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫س‬ ْ َ َ ِ “Shibghah Allah .w. seterusnya negara yang Islami dan khilafah Islamiyah yang diidamkan. begitu juga dengan pentarbiyahannya. akan tetapi komitmen dengan Islamlah yang mampu mewujudkan dan mengaktualisasikan Islam dalam pelbagai sektor kehidupan. Hal ini menjadi penunjang untuk tewujudnya masyarakat yang Islami.w.w.

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an. menjadi orang yang pertama kali melaksanakan perintah pengharaman tersebut. sesuai firman Allah:“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan fitrah serta tabiat manusia.4 1. Hal ini bisa ditemukan dalam firman Allah s.1.2 Aplikasi Al-Qur’an ada dalam As-Sunnah. janji dan perintah.3 Al-Qur’an terbukti menciptakan masyarakat yang “unik” yaitu generasi sahabat. aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran.4.2 2 Yakni: perintah-perintah.2. 1. Mereka belajar Al-Qur’an. terkecuali pada masa yang lampau.2. Said Qutub menamakan generasi sahabat sebagai ‘Generasi Al-Qur’an yang Unik’. Al-Quran berhasil merubah sahabat-sahabat yang dulunya sering mabuk.” (An-Nisa’:22) 2.4. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (AnNahl:44) Penjelasan tambahan dari Al-Qur’an sebagai penjelasan 2. Dalam buku Ma’alim fi atthoriq. Begitu pula pengakuan dari Rasulullah s.1 Menjelaskan apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur’an.1. pasti akan menemukan jalan.w.1 Mentarbiyah dengan kisah. dialog.t :“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu. menghafalkannya dan tidak ragu untuk langsung mengamalkannya.w sendiri dengan sabdanya : “Sahabatsahabatku bagaikan bintang-bintang yang terang-benderang. AS-SUNNAH AN-NABAWIYAH Kenapa As-Sunnah dijadikan referensi tarbiyah Islamiyah ? 2. Fungsi As-Sunnah adalah : 2. Hal ini terbukti ketika turunnya ayat pengharaman arak.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 1.” Metode yang digunakan Al-Qur’an dalam melakukan tarbiyah sangat variatif.a.1 2. 10 . agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka2 dan supaya mereka memikirkan. larangan-larangan. yang manapun diikuti.2 Ayat-ayat Al-Qur’an bisa dicerna dengan mudah. realistis dan rasional. Diantara metode yang digunakan Al-Qur’an : 1. penglarangan.

11 .Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 2.3 As-Sunnah merupakan cerminan dari keperibadian Rasulullah sa. dimana Rasulullah sering berperan dalam segala bidang dengan sukses.w dan contoh pendidikan yang utuh atau lengkap.

kemudian bertobatlah kepada-Nya” (Hud:61) 3. MEWUJUDKAN KHILAFAH DI MUKA BUMI Artinya.. Ketika manusia diciptakan berbeda-beda.w : “Hak Allah atas para hamba.w. Ibadah merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. maka Allah memberi 12 .t berfirman : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (Al-Baqaroh : 30) “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.w. 2. warna kulit. Allah s. bisa menggali potensi positif dan agar manusia berpikir. IBADAH KEPADA DISYARIATKAN ALLAH SESUAI Ibadah adalah tujuan atau misi hidup manusia di muka bumi ini. SALING MENGENAL SESAMA MANUSIA Manusia diciptakan Allah beragam jenis. ibadah yang dilaksanakan haruslah merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah atau yang diajarkan oleh Rasul. memakmurkan bumi ini dengan cara yang dibenarkan Allah dan melaksanakan perintah Allah.t : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (Adz-Dzariyat :56) Sabda Rasulullah s. yaitu mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Jadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.” Terdapat kaidah fiqih yang menerangkan hukum dasar sesuatu ibadah yaitu : “Pada dasarnya dalam ibadah itu haram sampai ada dalil yang menghalalkannya”. dan suku bangsa untuk saling mengenal sehingga bisa mengambil manfaat darinya. karena itu mohonlah ampunanNya.a. baik dalam skala individu maupun masyarakat.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah BAB III “ ( ‫) هوداف التربية الُلسلمية‬ TUJUAN TARBIYAH ISLAMIYAH ‫غ اية‬ ‫حق الله علأ ى‬ ‫عب ادة الله تع الأ ى وفق م ا شرع‬ ‫الحي اة‬ ‫خلفة الله في الرض‬ ‫التع ارف بين الن اس‬ ‫ُلسي ادة الرض والتمكن فيه ا‬ ‫الحكم ب الشريعة‬ ‫أهداف‬ ‫العب ادأهداف‬ ‫التربية‬ ‫التربية‬ ‫اللسلمية‬ ‫اللسلمية‬ DENGAN YANG 1.

sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa . maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.t : “Hai manusia.w. dan tambal sulam. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. MENGUASAI DUNIA DAN MANUSIA DI DALAMNYA MENGOKOHKAN KEDUDUKAN Seorang yang telah mendapat pendidikan dengan tarbiyah Islamiyah. dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka.” (Al-Jatsiah:18) 13 . memilah-milah. dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka. Allah s..Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah penilaian terhadap manusia berdasarkan ketaqwaannya. Dengan keimanan dan amal saleh tersebut akan menjadikan dirinya menjadi penguasa bumi sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dalam firmannya : “Dan Allah telah berjanji kepada orangorang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa.” (Al-Hujurat: 13) 4.t berfirman : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu.” (An-Nur : 55) 5. Karena semua tujuan ini memang untuk mengantarkan tegaknya syariat Allah tanpa tawar-menawar. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. TEGAKNYA HUKUM-HUKUM ALLAH Ini adalah tujuan inti dari semua tujuan-tujuan tarbiyah Islamiyah yang sudah diungkapkan sebelumnya. sesuai dengan firman Allah s. akan mempunyai keimanan yang kokoh sehingga melahirkan amal saleh yang merupakan buah dari keimanan. apalagi toleran kepada sistem lain buatan manusia.w.

Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.1. Oleh sebab itu. keluarga memainkan peran penting dalam proses pendidikan anak. tarbiyah Islamiyah mempunyai beberapa sarana penunjang yang sekiranya sarana-sarana itu dioptimalkan penggunaannya.1 TUJUAN BERKELUARGA ‫أهودافه ا‬ ‫اللسر‬ ‫اللسر‬ ‫ةة‬ : 1.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah BAB IV “ ( ‫) من وُلس ائل التربية‬ DIANTARA SARANA-SARANA TARBIYAH ISLAMIYAH ‫ولسائل‬ ‫منولسائل‬ ‫من‬ ‫التربية‬ ‫التربية‬ ‫المجتمع‬ ‫المودرُلسة‬ ‫المسجود‬  ‫الُلسرة‬  Di dalam Islam.. Karenanya. maka sangat berguna dan sangat efektif bagi pembentukan individu yang berkepribadian islami. Keluarga 2. KELUARGA Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. harus menggunakan sarana yang baik juga. Masyarakat 1. untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Mesjid 3. maka 14 . Jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tarbiyah yang efektif dalam sebuah keluarga adalah ketika keluarga tersebut bisa merealisasikan misi atau tujuan keluarga itu sendiri. Sekolah 4. Itulah hukum-hukum Allah. Sarana-sarana tarbiyah Islamiyah itu adalah : 1.1 Menegakkan syariat Allah Tujuan berkeluarga adalah membangun dan mendirikan rumah tangga muslim yang mendasarkan kehidupannya pada perwujudan penghambaan kepada Allah sesuai dengan firman-Nya : “. kita dapat mengatakan bahwa tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah hal-hal berikut : ‫ودودِ الله‬ ُ ‫ح‬ ُ ‫الاق امة‬ ‫سأ ى‬ ِ ‫نف‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫تح‬ َ ُ ‫ق ال‬ ُ ‫قي‬ ِ ‫سكو‬ ‫ل المؤمن الص الح‬ ‫نس‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ج ا‬ ‫ان‬ ُ َ ِ ِ َ َ ‫ل‬ ‫الفطف ا‬ ‫ود‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫إلأ ى‬ ‫ة‬ ُ ‫اروا‬ ِ ِ ‫ج‬ َ ِ ِ ّ َ َ ‫ء الح ا‬ ِ َ ‫ف‬ ِ ‫لن‬ ِ ‫ل وا‬ ِ ‫ة ال‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫خرا‬ ّ ‫ل عن ال‬ َ ‫صو‬ َ ِ ‫زل‬ ِ ‫طف‬ َ ‫فط‬ 1. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..

Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah janganlah kamu melanggarnya. (Al-a’raf : 189) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. sekiranya suami-istri bersatu di atas landasan kasih sayang dan bisa mewujudkan ketenteraman. berketurunanlah.” (Al-Baqarah : 230) Oleh karena itu. “Menikahlah. Hadis ini mengisyaratkan kewajiban keluarga muslim dalam mendidik anak-anaknya melalui pendidikan yang dapat mewujudkan tujuan Islam dan terpatri didalam jiwa mereka. kasih sayang. serta jauh dari kekacauan. 1.”. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. dan akhirnya terbiasa untuk hidup islami. ketika seorang anak hidup dalam keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Itulah hukum-hukum Allah..w. kesulitan. Kebanggaan akan umat ini hanya terletak dari lahirnya keturunan yang saleh. (Al-Baqarah : 229) “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Tanggung jawab itu terletak 15 . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.t berfirman : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya.a. niscaya kamu menjadi banyak karena aku akan merasa bangga olehmu di hadapan umat lain pada hari kiamat”. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.w telah bersabda dalam beberapa hadisnya : “Nikahilah wanita yang subur dan mencintai”.. percaya diri. dan penyakit batin yang melemahkan keperibadian anak.3 Melahirkan keturunan yang beriman dan saleh Rasulullah s.2 Mewujudkan ketenteraman dan ketenangan jiwa Allah s. tenteram. agar dia merasa senang kepadanya.1. (Ar-rum:21) Karenanya. diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. maka anak-anak yang hidup di dalamnya akan tumbuh dalam suasana bahagia.1. 1. ketaatan pada syariat Allah dan berusaha menegakkan hukum Allah. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka dengan sangat mudah anak-anak akan mengikutinya.

w. Sabda Rasulullah s. mereka akan membiasakan kasih sayang yang diperoleh kepada masyarakat sekitarnya. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”. Kasih sayang itu lebih utama jika didapat melalui kehidupan keluarga sehingga apabila dewasa. sehingga terbentuk rasa saling mengasihi antar umat Islam. keburukan dan api neraka. yaitu: wanita-wanita.. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya karena kasih sayang merupakan landasan terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan sosial anak. 1. binatang-binatang ternak dan sawah ladang.4 Memenuhi kebutuhan cinta kepada anak Manusia yang berada pada fitrahnya cenderung cinta kepada anak dan menginginkan punya anak. perak.a. harta yang banyak dari jenis emas.”. yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”..1.w : “Tiada seorang yang dilahirkan.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah di atas pundak para orang tua sehingga anak-anak terhindar dari kerugian. (At-Tahrim:6) 1. Firman Allah s. Nasrani atau Majusi.1. (Ali-Imran:14) Keluarga terutama orang tua. kuda pilihan. Allah s.t : “Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 16 .t telah mengisyaratkan hal itu melalui firmannya: “Hai orang-orang yang beriman. melainkan dilahirkan dalam keadaan suci. yang keras. keluarga adalah penanggungjawab utama terpeliharanya fitrah anak.w. 2. anak-anak. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hal ini senada dengan firman Allah : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi.5 Melindungi fitrah anak dari penyelewangan dan penyimpangan Dalam konsep Islam. MESJID ‫نه أو‬ ِ ‫صرا‬ ِ ‫ودا‬ ِ ‫)م ا‬ ُ ‫ فأبواه‬،‫يولود ُ علأ ى الفطرة‬ ُ ّ ‫من مولودٍ ال‬ ّ َ ‫نه أو ُين‬ ّ ‫يه‬ (‫نه‬ ِ ‫جس ا‬ ّ ‫يم‬ ُ Mesjid merupakan salah satu sarana tarbiyah setelah keluarga sesuai dengan tujuan didirikannya mesjid yaitu untuk menghasilkan orang-orang yang bersih jiwanya dan agar mendapat hidayah dari Allah.

maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orangorang yang mendapat petunjuk”. bersabda : “Solat berjemaah itu lebih utama daripada solat sendirian. serta tetap mendirikan salat.w. Hal ini dilakukan Rasulullah s. Sabda Rasulullah s.a. Aktivitas pertama yang dilakukan Rasulullah s.a.1. 2.w.a.w : “Siapa yang membangun masjid mengharapkan keredhaan Allah. karena melihat pentingnya peran mesjid untuk melakukan pengkaderan umat. (At-Taubah : 18) ّ ‫ول البن اء بن اه النبأ ى صلأ ى الله عليه وُلس‬ ‫لم‬ ّ ‫أ‬ ‫تحريض بن اء المسجود‬ ‫التحريضإالأ ى المسجود‬ ‫الوظيفة العبودية‬ ‫الوظيفة الجتم اعية‬ ‫الوظيفة العلمية‬ ‫الوظيفة العسكرية‬ ‫الوظيفة الحركية‬ ‫الوظيفة الودعوية‬ ‫الوظيفة السي اُلسية‬ ‫الوظيفة الحض ارية‬ 2.3 Motivasi untuk selalu ke mesjid Rasulullah s.w. dengan dua puluh tujuh derajat” “Barangiapa membersihkan diri di rumahnya. 2. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah.a.2 Motivasi membangun mesjid Menunjukkan mesjid mempunyai nilai yang sangat strategis sehingga perlu diutamakan dari bangunan yang lain.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah kemudian. maka langkahannya yang sebelah menurunkan dosa dan yang lain menaikkan derajat” “Janganlah kalian menghalangi anak-anak wanitamu ke masjid”.2 FUNGSI / PERAN MASJID 2.a.1 URGENSI MESJID ‫أهميته‬ ‫المس‬ ‫المس‬ ‫جد‬ ‫جد‬ ‫وظيفته‬ 2.1.1.w ketika tiba di Madinah adalah membangun mesjid.1 Mesjid sebagai sarana ibadah ritual 17 . 2. Allah akan membangunkan rumah untuknya di syurga”.2.1 Bangunan pertama yang dibina Nabi s. kemudian berjalan ke sebuah rumah di antara rumahrumah Allah (masjid) untuk menunaikan satu fardu.

Namun hal ini hanya bisa terwujudkan ketika masyarakat muslim sadar akan pentingnya pendidikan formal.2 Melatih anak untuk hidup bersosial. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang juga merupakan syarat dan ciri-siri kebangkitan Islam.2.2.2.3 2.3 Menumbuhkan dan mengembangkan atau menggali potensi anak.1 Sarana memperoleh ilmu pengetahuan (duniawi dan ukhrowi). sehingga muncul lembaga-lembaga pendidikan formal yang ditata dan disusun secara Islami.2. ketika masyarakat memahami pentingnya sarana mesjid dan semua fungsi di atas dioptimalkan untuk mencari keredhaan Allah.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 2. pergerakan atau managemen 2. maka sangat efektif untuk melahirkan kader-kader rabbani.5 Mesjid sebagai sarana kegiatan sosial Mesjid sebagai sarana kegiatan Ilmiyah Mesjid sebagai sarana kegiatan ketenteraan atau militer Mesjid sebagai sarana kegiatan. SEKOLAH ‫منبع العلوم‬ ‫تعويود الطفل لحي اة اجتم اعية‬ ‫تنمية الط ااقة‬ ‫التصفية والطهير‬ ‫التبسيط والتلخيص‬ ‫التصفية الحق ائق‬ ‫توُلسع آف اق الن اشئ‬ ‫زي ادة خبرات الن اشئ‬ ‫اج اد التج انس والتأليف بين الن اشئين‬ ‫تنسيق الجهود التربوية‬ ‫التكميل لمهمة المنزل‬ ‫أهميه ا‬ ‫المدر‬ ‫المدر‬ ‫لسة‬ ‫لسة‬ ‫وظ ائفه ا‬ Untuk memunculkan generasi yang islami memerlukan waktu yang panjang dalam mempercepat proses ini (tarbiyah).2.1 URGENSI Sekolah 3.2 2. maka perlu mengoptimalkan semua sarana-sarana tarbiyah.7 Mesjid sebagai sarana kegiatan politik 2.1.6 Mesjid sebagai sarana kegiatan dakwah 2.4 2. 3.2 FUNGSI / PERAN SEKOLAH 3.8 Mesjid sebagai sarana peradaban Islam Oleh karena itu.1. 3.2. 3.1. 3.2. yang merupakan tujuan dari tarbiyah islamiyah itu sendiri.2. 3.1 Menyederhanakan atau meringkas 18 .

t memberikan hak pilih bagi manusia untuk menentukan jalan hidupnya.3 Rasulullah s. 19 . (Asy-Syams : 8) 3.3 Allah s.w telah memberikan contoh yang jelas tentang kesesuaian cara pemberian ilmu pengetahuan lewat perkataan para sahabat : (‫أمرن ا نخ افطب الن اس‬ ‫) علأ ى اقودرعقولهم‬ “Kami disuruh berdialog dengan manusia menurut tingkat intelektualnya.2. Manusia tidak mungkin bisa memanfaatkan alam secara optimal tanpa memahami tentang alam ini.2 Al-Qur’an menggunakan metode penyederhanaan dalam menyampaikan ajaran-ajarannya.2. Begitu juga dalam dunia pendidikan. ketika muncul berbagai kerusakan. Agar mudah dipahami dan dipraktekkan oleh anak.1. 3. 3.2. Karenanya.2 Manusia memiliki potensi untuk menerima kebaikan atau keburukan sebagaimana firman Allah s. perlu diringkas dan disimpulkan agar bisa dipahami dengan mudah.t:“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan”.2.” 3. pendidikan Islam merupakan benteng utama untuk memurnikan dan memelihara fitrah tersebut.t telah menciptakan dan menundukkan alam semesta ini untuk manusia. Jadi. dalam dunia pendidikan juga pengetahuan harus disampaikan melalui cara yang sesuai dengan kapasitas anak didik yang pada dasarnya tengah mengalami proses pengembangan dan pertumbuhan. 3. Karenanya.2.2. Dengan demikian.Fungsi ini merupakan bagian terpenting dalam penentuan karakteristik pendidikan Islam yang didasarkan pada pertimbanganpertimbangan berikut ini : 3.2.2 Membersihkan dan menyucikan Menjadi tanggungjawab sekolah untuk membersihkan hakikat-hakikat kebenaran dari pemahaman-pemahaman yang keliru.1 Menurut pandangan Islam.1.w. manusia dilahirkan dalam fitrah yang suci. di mana pendidik harus menyederhanakan dalam bahasa mereka dan menyimpulkannya sesuai dengan kapasitas penalaran anak-anak didik.2.1. kondisi atau kapasitas objek.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah Ilmu pengetahuan senantiasa berkembang pesat dari waktu ke waktu. ilmu-ilmu tersebut perlu disederhanakan baik disimpulkan maupun diringkas.w.1 Allah s. yaitu : 3.2.a. Yaitu seruan Al-Qur’an untuk mendekati Allah diungkapkan melalui nasehat yang baik dan sesuai dengan situasi. Fungsi ini sesuai dengan Islam.2.w.

2. syariat.t : “Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi. kebiasaaannya. status sosialnya.2.w. mesjid. faktor-faktor tersebut sering bertentangan dengan ilmu pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah. niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. dialek bahasanya. pihak keluarga dan 20 . konsep hidupnya dan lain-lain.2. Untuk itu. kemuliaannya. Namun pada kenyataannya. dan seluruh ilmu pengetahuan dari aneka penyelewengan.2. baik itu dalam hal kekayaannya.6 Penyempurnaan peran rumah sebagai lembaga pendidikan Kita mengetahui bahwa sebenarnya sekolah bukanlah sentral pendidikan utama karena pendidikan awal berpusat di rumah. 3. seluruh sekolah berkewajiban menata kembali sarana-sarana tersebut agar sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. agar peserta didik mempunyai pemahaman yang benar dan jauh dari penyelewengan dalam menentukan jalan hidupnya. 3. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.3 Memperluas wawasan dan pengalaman anak Lembaga pendidikan harus mampu mengupayakan agar peserta didiknya memperoleh wawasan dan pengalaman baik dari generasi-generasi terdahulu (generasi salaf) maupun bangsa yang telah maju (generasi khalaf). sekolah tidak akan bisa menyatukan mereka tanpa landasan-landasan yang dibangun di atas dasar keimanan kepada pencipta alam semesta sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri Hal ini sesuai dengan firman Allah s. sekolah harus berupaya menyatukan mereka dan meminimalisasi perbedaan-perbedaan sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kebersamaan di antara mereka. Dengan demikian. Karena itu. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Anfal : 63) 3.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah pendidik islami harus menyucikan akidah. yaitu faktor keluarga. Namun demikian. dan masyarakat.4 Mewujudkan kesejahteraan dan kebersamaan di antara peserta didik Sekolah didatangi ratusan siswa yang berasal dari lingkungan yang bervariasi. 3.5 Mengorganisir potensi-potensi pendidikan yang sangat beragam Pendidikan yang baik melibatkan berbagai faktor yang satu sama lain saling menunjang.

2 Merasakan tanggung jawab bersama untuk mendidik generasi muda dengan mengajar dan mengenalkan Islam melalui kasih sayang. atau pemutusan hubungan kemasyarakatan terhadap individu yang menyimpang dari tujuan tersebut. Serta melakukan pengisolasian. dan beriman kepada Allah..” (Al-Hujurat : 10) 4. 4. MASYARAKAT 4. 4. dan mencegah dari yang mungkar. seluruh anak-anak dianggap anak sendiri atau saudaranya sehingga ketika memanggil seorang anak. pemboikotan.t : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.1.w bersabda : “Ada tiga perkara yang barangsiapa memiliki ketiganya. Allah berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Rasululah s. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.1 Menyeru kepada kemungkaran. menyuruh kepada yang makruf. siapapun dia.4 Membina kaum muda untuk menggapai keridhaan Allah.. Dalam masyarakat Islam.3 Mendidik dengan kekerasan dan kemarahan kepada orang yang sering membiasakan dirinya berbuat keburukan. yaitu hendaklah dia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lainnya.1.5 Bekerjasama dalam kebaikan.” (Ali Imran : 110) 4. sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.1. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah sekolah dituntut untuk melakukan kerjasama dalam membina generasi muda.1. maka dia akan merasakan manisnya iman. “Hai anak saudaraku!” Hal itu terwujud dari pengamalan firman Allah s.1. kebaikan dan mencegah Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.a.w.1 TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN 4.1. 21 .” (Al-Maidah : 2) 4. mereka akan memanggilnya dengan panggilan.6 Saling mencintai karena Allah. 4.

Sedangkan dari peniup ubupan. Tarbiyah Islamiyah terdiri dari 3 landasan : 1.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah. kamu akan membeli darinya. Landasan Pemikiran 2. Landasan Penghambaan 22 . atau kamu akan memperoleh bau harum darinya. Adapun pembawa kesturi.a.w bersabda : “Sesungguhnha perumpamaan teman yang saleh dan teman yang jahat adalah seperti pembawa kesturi dan peniup ubupan. maka dapat saja bajumu terbakar atau kamu mendapatkan bau busuk”   BAB V “ ( ‫) أُلسس التربية الُلسلمية‬ LANDASAN-LANDASAN TARBIYAH ISLAMIYAH ‫التشريعية‬ ‫من‬ ‫مربي‬ ‫متربي‬ ‫التربية‬ ‫ألسسالتربية‬ ‫ألسس‬ ‫اللسلمية‬ ‫اللسلمية‬ ‫التعبودية‬ ‫( الخلص‬۱ ‫( التب اع‬۲ ‫الفكرية‬ ُ ‫س الفكرية‬ ُ ‫أ‬ ُ ‫ُلس‬ ‫النس ان‬ ‫الكون‬ ‫الحي اة‬ ‫الله‬ Tarbiyah diperlukan untuk membentuk keperibadian yang Islami (keperibadian yang utuh).” 4. diperlukan landasan-landasan tarbiyah Islamiyah. maka dia akan menghadiahkan kepadamu.1.7 Mengajak generasi muda memilih teman yang baik dan berdasarkan ketaqwaan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan tersebut. Rasulullah s. sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. dan hendaklah dia benci untuk kembali pada kekafiran setelah dia diselamatkan Allah dari kekafiran tersebut.

alam semesta dan kehidupan sesuai dengan fitrah manusia. Landasan Syariat 1. Islam mempunyai konsep tersendiri tentang manusia. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya 23 . Contoh : Asal-usul kejadian manusia dijelaskan secara terperinci oleh Islam dalam Al-Quran. Contoh : Alam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kecenderungan manusia ingin menguasai alam. 1. hakikat manusia bersumber pada dua asal : a) Asal yang jauh.1 PANDANGAN ISLAM MANUSIA ‫الُلسلمي‬ ‫ص‬ َ ‫زات الت‬ ّ َ‫مي‬ َّ ‫مي‬ َ ‫ص‬ ّ‫وّو‬ ‫رِرِالُلسلمي‬ ُ َ ‫زا‬ َ َ َ ‫ت ُ الت‬ ‫الكون‬ ‫النس انالكون‬ ‫عنالنس ان‬ ‫عن‬ ‫والحي اة‬ ‫والحي اة‬ TENTANG ُ ‫مخ‬ ‫ق لله‬ ُ ‫لو‬ َ ‫النس ان‬ ‫م‬ ٌ ‫ر‬ ُ ‫النس ان‬ ّ َ ‫مك‬ ‫ر‬ ُ ‫النس ان‬ ٌ ‫مخت ا‬ ّ ‫م‬ ٌ ‫معَل‬ ُ ‫النس ان‬ ُ ‫مس‬ ٌ ‫ئو‬ ‫ي‬ ٌ َ‫ل و‬ َ ‫النس ان‬ ٌ ِ‫مجز‬ ّ َ ‫ف‬ َ ‫مكل‬ ُ ‫النس ان‬ ‫اللسلم‬ ‫نظرةاللسلم‬ ‫نظرة‬ ‫النسان‬ ‫إلىالنسان‬ ‫إلى‬ 1. alam semesta dan kehidupan sangat mempengaruhi proses pendidikannya.t berfirman : “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Manusia diciptakan Allah dengan tangan dan kekuasaannya yaitu dari tanah yang kemudian disempurnakannya dan ditiupkan kepadanya sebagian ruh-Nya. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). maka tidak akan muncul pribadi yang utuh melainkan pribadi yang parsial. Contoh : Konsep Islam tentang asal-usul kejadian manusia yang diakui para medis dan sesuai ilmu pengetahuan. alam semesta dan kehidupan yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam proses tarbiyah Islamiyah yang memiliki beberapa keistimewaan yaitu: َ ‫حا‬ َ ‫لف‬ ‫ر‬ ُ ‫ضو‬ ُ ُ‫و‬ ِ ‫ك ا‬ ‫ة‬ ٌ ‫ملئم‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ة لل‬ َ ‫فط‬ ‫ع‬ ُ ِ ‫مقن‬ َ ‫ال‬ ُ ‫ض ال‬ ُ ‫عر‬ i) Konsep atau pemikiran yang jelas. LANDASAN PEMIKIRAN Pemahaman seseorang tentang manusia. Jika salah pemahaman.1 Manusia makhluk ciptaan Allah Menurut Al-Qur’an. ii) Konsep Islam tentang manusia.1.w. Berpijak dari hakikat ini. Allah s.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 3. iii) Paparan yang memuaskan baik secara aqliyah maupun kejiwaaan.

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. Pencipta Yang Paling Baik .3 Manusia memiliki hak pilih “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku. dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.” (AlMu’minun : 12-14) 1. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah.w.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah roh (ciptaan) -Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran.2 Manusia makhluk yang mendapat kemulian “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada”.1. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. maka barangsiapa yang ingin (beriman) 24 . Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). (Asy-Syams : 7-10) “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging.t : “Dia diciptakan dari air yang terpancar. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia”.””(Al-Hijr : 28-29) b) Asal yang dekat. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. sebagaimana firman Allah s.” (Al-Isra’ : 70) “Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. (At-Tariq : 6-7) “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.1. (Al-Hajj : 65) 1. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya. (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur” (As-sajdah:7-9) “Dan (ingatlah). lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Maka Maha Suci lah Allah. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi. Manusia diciptakan dari sperma. penglihatan dan hati.

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana””.6 Manusia mendapat perintah dan tugas Seluruh tugas manusia dalam hidup ini. Sesungguhnya pendengaran.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah hendaklah ia beriman.1. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. berpusat pada tanggungjawab untuk beribadah dan mengesakan Allah sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya : “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.1. dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir””.4 Manusia mendapat pengajaran Allah telah membekali manusia dengan kemampuan untuk belajar dan mengetahui sebagaimana firmannya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. (Al-Baqarah : 31-32) 1.” (AlZalzalah : 7-8) “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. niscaya dia akan melihat (balasan) nya. (Al-Kahfi : 29) 1. penglihatan dan hati.1. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun.” (Al-Isra’ : 36) 1.2 PANDANGAN ISLAM TENTANG ALAM ُ ‫مخ‬ ‫ق لله‬ ُ ‫لو‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫الكون كل‬ ‫نن لله‬ ِ َ ‫س‬ ِ ‫الكون خ ا‬ ٌ ‫ض‬ ُ ِ‫ع ل‬ 25 .”(Adz-Dzariyat: 56) “Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. (An-Nahl : 78) “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (bendabenda) seluruhnya. “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun. agar kamu bersyukur”. niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. dan Dia memberi kamu pendengaran. penglihatan dan hati.5 Manusia Mempunyai tanggungjawab dan akan mendapat balasan Islam membebani manusia dengan tanggungjawab penerapan syariat Allah dan perwujudan penghambaan kepada-Nya. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah”(Al-Jin :18) 1.

‫‪Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah‬‬ ‫ة لله‬ ‫ر بِ ُ‬ ‫ر ِ‬ ‫الكون ُ‬ ‫قود َ‬ ‫مود َب ّ ٌ‬ ‫ر للنس ان‬ ‫س ّ‬ ‫م َ‬ ‫الكون ُ‬ ‫خ ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ت لله‬ ‫ه اق ان ِ ٌ‬ ‫الكون كل ُ‬ ‫اللسلم‬ ‫نظرةاللسلم‬ ‫نظرة‬ ‫الكون‬ ‫إلى‬ ‫إلى الكون‬ ‫‪26‬‬ .

(Al-Isra’ : 12) 1. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.1 Alam semuanya adalah makhluk Allah Alam semesta diciptakan untuk tujuan tertentu.. dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Kami tanggalkan siang dari malam itu.2.w.w. (Yasin: 37-40) “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. berfirman: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam. sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.t.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah 1.” (As-Sajdah : 5). Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 1. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya”.” (Ar-Rum : 25) 27 .2 Alam tunduk kepada sunnatullah (ketetapan Allah) Allah s. Allah s. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi. (Ad-Dukhan : 38-39) Seorang pendidik yang memahami hakikat ini. lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang.2. tidak diciptakan berdasarkan permainan atau senda gurau.t berfirman : “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu. tidak akan melupakan potensi alam yang bisa memberikan pelajaran kepada peserta didik untuk lebih mengenal penciptanya.3 Alam diatur dengan kekuasaan Allah Allah adalah penata semesta yang dengan kekuasaanNya menjalankan dan mengatur semesta sebagaimana yang ditegaskan dalam firmanNya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur). dan matahari berjalan di tempat peredarannya.2. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. dan akan senantiasa mengajarkan untuk bisa mengambil hikmah dari alam. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah.

1. manusia harus tunduk pada ketentuan Allah. dan supaya kamu bersyukur. Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan).. matahari dan bulan untukmu. Allah s. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. manusia yang berakal dan berpikir.t berfirman :“Dialah Allah. (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. merasakan kebesarannya serta memuji dan menyucikan-Nya.4 Alam ditundukkan untuk manusia Allah telah memberikan manusia kekuasaan untuk mengelola alam semesta dan menyuruh manusia untuk memanfaatkan segala potensinya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah Manusia merupakan bagian dari alam semesta ini. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.5 Alam semuanya patuh dan beribadah kepada Allah “Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya). dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya.2. Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). lalu dijadikan-Nya tujuh langit.w. Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Karenanya. dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Maka. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan dengan bintangbintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (Al-Baqarah : 29) “Dan Dia menundukkan malam dan siang. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit.”(An-Nahl : 12-16) 1. Dan alangkah sombongnya manusia yang tidak mau mengakui hal tersebut.2. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Oleh 28 .Dan Dialah.” (At-Tagaabun : 1) Ketika menyadari bahwa alam semuanya tunduk dan taat kepada Allah.. lebih layak lagi untuk mengakui nikmat dan karunia-Nya. dalam segala persoalan hidup dan matinya.

” (Al-Mulk : 2) Bagi orang beriman terutama yang mengharapkan keridhaan Allah dan merindukan syurga-Nya. Islam menjadikan kehidupan manusia di dunia sebagai ajang ujian dan cobaan yang harus dilalui manusia untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat kelak.t : “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya.” (Fathir : 28) 1. syahwat.3. dan kemampuan membedakan serta memilih antara kebaikan dan keburukan. Dengan adanya keistemewaan-keistemewaan tersebut. pendidikan yang baik adalah yang bisa menjadikan manusia semakin tunduk kepada Allah bukan semakin menyombongkan diri. akal. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. akan mendapatkan ujian yang lebih besar lagi. siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah s. dan janganlah kamu 29 .w. kemauan. naluri.w. dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. supaya Dia menguji kamu.t : “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman".t :“Yang menjadikan mati dan hidup. ikhtiar.3 PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN ‫ت‬ ٌ ّ‫موَاق‬ ُ ٌ‫مت اع‬ ‫مك ان عبور‬ ‫وُلسيلة إلأ ى الخرة‬ ّ ‫نة وال‬ ‫شهوات‬ َ‫ز‬ ّ ‫مملوءة ب ال‬ ِ ‫ز الُلس‬ ِ‫حودود‬ ُ ‫ع به ا في‬ ُ ‫جوا‬ َ ِ ‫تمت ا‬ َ ِ‫مود‬ ِ َ‫اق‬ َ ‫ر ال‬ ُ ‫صي‬ َ ‫بو‬ َ ‫ر‬ ّ ‫ح وجود‬ َ ٍ ‫تع‬ ُ ‫دا‬ ٍ ‫كود‬ َ َ َ ‫ر‬ َ َ ‫و وت‬ ُ ‫ف ا‬ َ ٍ ‫ر لع‬ ُ ‫دا‬ ٍ ُ ‫ر وت َك اث‬ ٍ ‫خ‬ ٍٍ ‫ب وله‬ ‫الحي اة اختب اروإمتح ان‬ ‫نظرة‬ ‫نظرة‬ ‫اللسلم‬ ‫اللسلم‬ ‫الحياة‬ ‫إلىالحياة‬ ‫إلى‬ ‫ف الُلسلم للحي اة‬ ُ ‫وص‬ ‫زات‬ ّ ‫والمل‬ َ ‫ال‬ ‫ع‬ ِ ‫شر‬ 1.1 Kehidupan adalah ujian dan cobaan Keistemewaan manusia terletak pada pemilikan ilmu.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah karena itu.” (Al-Ankabut :2-3) “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orangorang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya.w. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Firman Allah s. hanyalah ulama. sebagaimana firman Allah s.

” (At-Taubah : 38) “Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat.3.2. bahkan berhak menikmati keindahan dunia dalam batas yang sesuai syar’i.3. 1. Karenanya.4 Dunia penuh dengan perhiasan. manusia dikatakan tertipu jika dia melupakan tujuan akhir yaitu akhirat yang abadi .3. orang beriman tidak akan tergoda dengan dunia yang kecil berbanding akhirat yang kekal abadi. kuda pilihan. binatang-binatang ternak dan sawah ladang.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami. syahwat.2. dunia bukan tujuan akhir hidup manusia.2. dan kelezatan yang justru inilah ujian dan cobaan hakiki bagi manusia. 1. syahwat. dan kelezatan Dunia sangat sarat perhiasan.5 Boleh menikmati dunia dalam batasan syariat Seorang muslim boleh. anak-anak.2.1 Kesenangan yang sementara dan terbatas Karena dunia berisi kesenangan sementara. maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. keindahan. harta yang banyak dari jenis emas. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) ” (Ali Imran : 14) 1.w bersabda : 1.2.3.3. serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. yaitu: wanitawanita. Allah s.3 Dunia adalah sarana menuju akhirat Karenanya.2 Gambaran Islam tentang kehidupan 1.2.w. perak. “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Rasulullah s. orang yang beriman akan menjadikan hidup di dunia sebagai sarana kebagiaan di akhirat.t telah berfirman : “Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Makanya.6 Dunia adalah waktu yang pendek 30 . nafsu.” (Al-Baqarah:86) Tempat melintas (jembatan) Dunia hanyalah sebagai sarana lintasan manusia untuk menuju akhirat.2 "‫"كن في الودني ا كأنك غريب أو ع ابر السبيل‬ 1.a.3.”(Al-Kahfi :28) 1.3.

sendagurau. bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Dalam Al-Qur’an Allah s. LANDASAN PENGHAMBAAN Pelaksanaan ibadah telah menyatukan umat Islam dalam satu tujuan. yaitu penghambaan kepada Allah semata serta penerimaan berbagai ajaran Allah.2. (Al-Hadid : 20) “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.3. perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. saling berbangga dan berlomba-lomba (memperbanyak harta dan anak) “Ketahuilah.7 Dunia adalah tempat bercapek-capek dan berusaha “Hai manusia. sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. ibadah. baik itu untuk urusan duniawi maupun ukhrawi. (Thaha : 102-104) 1.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah “(Yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang 31 . mereka berbisik-bisik di antara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)".w. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. tiada sekutu bagi-Nya.” (AlMunafiqun : 9) 2.2. janganlah hartahartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.8 Dunia adalah tempat bermain. sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu.t berfirman : Katakanlah "Sesungguhnya salat.3. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”. (Al-Insyiqaaq : 6) 1. Tuhan semesta alam. ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari saja"”. kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.” (At-Takaashur : 1) “Hai orang-orang yang beriman. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaanNya. maka pasti kamu akan menemui-Nya”.

Dia juga akan mengajarkan ilmunya sesuai dengan cara yang dilakukan Rasulullah s. yang di atasnya berpijak peribadahan kepada Allah dan yang diwujudkan lewat berbagai perintah dan larangan Allah. sosial maupun politis. sistem pengajaran. Rasa takut kepada Allah dan kecintaan kepada-Nya menjadi pengontrol utama. serta keadilan syariat bagi manusia. dan perasaan patuh kepada-Nya Pendidik yang memahami bahwa landasan penghambaan merupakan salah satu dari landasan-landasan tarbiyah Islamiyah. 32 . akan lahirlah masyarakat yang memiliki kebudayaan berpikir. 3. yang mana syariat tersebut datangnya dari Allah s. Ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang memiliki dua syarat yaitu : i) Keikhlasan dan ketaatan kepada Allah ii) Pelaksanaan ketaatan sesuai dengan cara yang dilakukan Rasulullah s. dan terkandung dalam Al-Qur’anul Karim yang merupakan kalamullah. Ketika syariat Islam benar-benar diterapkan. akan senantiasa meluruskan niatnya untuk tetap berada dalam keikhlasan ketika mengajarkan ilmunya kepada peserta didik dan berusaha untuk menanamkan sifat ikhlas di dalam diri peserta didik. dan sistem pendidikan yang istimewa.w.a.a.w agar proses belajar-mengajar tersebut menjadi sebuah ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah di akhirat kelak. pemantapan kekuasaan.t.w yang di dalamnya terdapat kontinuitas dalam ketundukan kepada Allah. Syariat memiliki peran penting dalam mendidik akal manusia dan mengontrol perilakunya baik individu. Ia mencakup penjelasan akidah yang wajib diimani.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"” (Al-An’am : 162163) Dalam konsepsi Islam. Mereka saling menasihati serta berpesan dalam kebenaran dan kesabaran dan berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang melaksanakan syariat dengan tujuan stabilisasi keamanan. perenungan atas keagungan-Nya. LANDASAN SYARIAT Syariat Islam merupakan salah satu landasan utama tarbiyah Islamiyah.

Agar seorang pendidik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. sehingga memiliki sikap dan watak yang berbeda-beda.t melalui ketaatan pada syariat-Nya serta pemahaman akan sifat-sifat-Nya. pendidik mempunyai peran penting karena harus menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dibebankan Allah s.t kepada Rasul dan pengikutnya yaitu sebagai pembersih dan pemelihara diri.w.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah BAB VI “ ( ‫) صف ات المربية المسلمة‬ SIFAT-SIFAT PENDIDIK YANG ISLAMI Terdapat dua faktor yang sangat menentukan kesuksesan kegiatan tarbiyah Islamiyah. Firman Allah s.w. seorang pendidik harus mengaitkan dirinya kepada Allah s. 33 . Dalam hal ini. Memiliki tujuan robbani Untuk memiliki tujuan yang robbani. karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan tetap mempelajarinya”. maka dia harus memiliki sifat-sifat berikut ini : ‫رب اني الهودف‬ ‫الخلص‬ ‫الصبر‬ ‫الصودق‬ ‫التزود ب العلم‬ ‫إتق ان فطرق التوديس‬ ‫القودرة علأ ى الضبط السسيطرة‬ ‫مغرفة علم النفس‬ ‫وعي التج اه ات الع المية وتأثيره ا العودل‬ ‫صف ات‬ ‫صف ات‬ ‫المسلمة‬ ‫المربيةالمسلمة‬ ‫المربية‬ 1. (Ali-Imran:79) 2. Seorang pendidik yang Islami adalah seorang yang hanya menjadikan wahyu Allah sebagai kegiatan mendidiknya dan seluruh kegiatan pendidikannya bertujuan menghasilkan generasi Robbani. 3. Sabar Peserta didik datang dari berbagai latar belakang dan lingkungan.w. yaitu kurikulum(manhaj)-nya dan pendidik (murobbi)-nya. Ikhlas Seorang pendidik harus menyempurnakan sifat rabbaniyahnya dengan keikhlasan karena tarbiyah adalah sebuah proses ibadah dan ibadah tidak akan diterima tanpa adanya keikhlasan. Keikhlasan juga bisa memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik dan bisa mengikis persaingan yang tidak sehat.t : “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. dan penyampai ilmu pengetahuan serta berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. pengembang serta pemelihara fitrah manusia.

.. dan psikologi pendidikan sehingga ketika dia mengajar.” 4.” (As-Shaff:23) 5. seorang pendidik harus memiliki kejujuran dengan menerapkan apa yang diajarkan dalam kehidupan pribadinya. dia akan memahami dan memperlakukan peserta didiknya sesuai kadar intelektual dan kesiapan psikologinya..t berfirman : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.. 6. Banyaknya kekeliruan yang dilakukan seorang pendidik karena tidak benarbenar menguasai ilmu yang disampikan akan mengurangi kepercayaan peserta didik kepadanya sehingga merendahkan dan menyepelekan segala ilmu yang diberikan kepadanya. Memiliki kemampuan menguasai suasana dan menciptakan kedisiplinan Seorang pendidik harus mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu sesuai porsinya sehingga dia akan mampu mengontrol dan menguasai peserta didik.. Berbekal terus menerus dengan ilmu Seorang pendidik harus sentiasa meningkatkan wawasan pengetahuannya dan mempelajari berbagai disiplin ilmu. 7. Memiliki wawasan tentang orentasi-orentasi global dan pengaruhnya 34 . mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. seorang pendidik hendaknya membekali diri dengan sifat sabar. 9. Allah s.t berfirman :“Hai orang-orang yang beriman.” (Ali-Imran:159) Hal yang sama juga diungkapkan Rasulullah s.w. Seluruh urusannya terarah kepada kebaikan dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang beriman. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah Karenanya. Benar atau Jujur Ketika menyampaikan ilmu kepada peserta didik. psikologi perkembangan. Allah s..w.a. Menguasai dengan baik metode mangajar Seorang pendidik harus cerdas dan terampil dalam menciptakan metode pengajaran yang variatif serta sesuai dengan situasi dan materi pelajaran.” 8. sebagaimana diucapkan Ali bin Abi Thalib : “Berdialoglah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Mengenal ilmu jiwa Seorang pendidik dituntut untuk memahami psikologi peserta didik.w dalam hadisnya :“Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin.

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Allah s. tetapi harus menyikapi setiap peserta didiknya sesuai dengan perbuatan dan bakatnya.Ringkasan Materi Tarbiyah Islamiyah Seorang pendidik dituntut untuk peka terhadap kehidupan sehingga dia mampu memahami kecenderungan dunia beserta dampak dan akibatnya peserta didik. terutama dampak terhadap akidah dan mereka. fenomena berbagai terhadap pola fikir Bersikap adil Seorang pendidik dituntut memiliki sikap adil terhadap seluruh peserta didiknya. karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 10. Berlaku adillah.w.t berfirman : “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. tidak berpihak atau mengutamakan kelompok tertentu. Dan bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .” (Al-Maidah:8) 35 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful