PENGENALAN (2 MARKAH

):
Jurnal ini merupakan hasil kajian oleh Abd. Razak dan Noraini Mohd Salleh dari Fakulti
Pendidikan, Universiti Malaya terhadap Konteks Keluarga dan Hubungannya dengan Penglibatan Ibu
Bapa dalam Pendidikan Anak-anak di Sekolah Menengah. Perbincangan dalam jurnal ini adalah untuk
memberi gambaran tentang kepentingan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak di
peringkat sekolah menengah. Kajian dijalankan secara rawak dan responden terdiri daripada muridmurid tingkatan empat dari sekolah menengah bantuan kerajaan di kawasan luar bandar dan bandar.
Kajian ini dijalankan kerana menyedari penglibatan ibu bapa boleh membanti anak-anak mencapai
kecemerlangan di dalam pembelajaran.

Sebagai ibu bapa, anda lebih mengenali anak anda, dan anda mempunyai kuasa untuk
terlibat secara aktif didalam pengalaman prasekolah anak anda. Sekiranya dari pemerhatian anda
memberikan gambaran bahawa di situlah anak-anak anda akan dapat berkembang dengan
sepenuhnya, maka anda telah pun menemui prasekolah yang betul. Kanak-kanak juga mempunyai
sifat-sifat yang diperolehi melalui tindak balas dengan alam sekeliling tempat mereka dilahirkan
(Rosmah & Salma, 1985).
Menurut Siti Fatimah Abdul Rahman (2006), terdapat kajian membuktikan bahawa ada kaitan
antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian kanak-kanak. Dalam kata lain, kajian ini merumuskan
bahawa sekiranya kita mahu anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan, kita perlu terlibat secara
langsung dalam arus pembelajaran mereka. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak
secara tidak langsung memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan anak-anak antaranya
sikap bersungguh-sungguh dalam aktiviti pembelajaran di samping menunjukkan tingkah laku yang
lebih baik dan seimbang.
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ISI PENTING ARTIKEL (2 MARKAH):
Berdasarkan kepada tajuk fokus kajian jurnal ini adalah ditujukan kepada ibu bapa sebagai
panduan dan pengetahuan terhadap penglibatan mereka secara langsung dapat membantu
kecemerlangan anak-anak dalam bidang pembelajaran. Idea ini kemudiannya dibuka kepada semua
golongan sama ada pendidik mahu pun ibu bapa itu sendiri bagi melihat kesan atau impak sebenar
penglibatan mereka terhadap anak-anak di peringkat sekolah menengah.
RUMUSAN JURNAL
Secara keseluruhannya jurnal ini cuba menyedarkan semua tentang kepentingan penglibatan
ibu bapa dalam meningkatkan kecemerlangan anak-anak dalam bidang pembelajaran mereka.
Menurut Henderson & Mapp (2000) kecemerlangan murid tidak dapat dicapai seandainya penglibatan
ibu bapa murid dalam program dan aktiviti sekolah tidak ditingkatkan. Penglibatan dapat ditakrifkan
sebagai usaha bersama-sama atau saling bantu-membantu antara dua pihak ataupun beberapa
pihak. Pendapat Henderson & Mapp disokong dengan kenyataan oleh Rohani Abdullah (2007) di

................................................................. ..................... (SARANAN.................................................................... Merrill Publishing Company.................................................................... CADANGKAN TAJUK LAIN YANG SESUAI DENGAN ISI KANDUNGAN ARTIKEL (2 MARKAH)......................... J...................................... G.................. Parent involvement in the home.. KEPILKAN SALINAN BAGI ARTIKEL ASAL UNTUK DISEMAK OLEH PENSYARAH (2 MARKAH)................ CADANGAN DAN PANDANGAN PELAJAR) (4 MARKAH) ..............................mana penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dan membantu mengekalkan kejayaannya........... .............. .... BILANGAN JILID (JIKA ADA) DAN MUKA SURAT (2 MARKAH)........................................................ .................................blogspot............... Ohio: Charles E..................................................... ................................................................................................................................................................................. (KEKUATAN DAN KELEMAHAN ARTIKEL (4 MARKAH) ........................... 2.......... Parental involvement in school can work wonders for children........................... Conway.................................................................. .............. NAMA MAJALAH YANG DIAMBIL........ ..... TULIS TAJUK ARTIKEL DENGAN LENGKAP BESERTA TARIKH...................................................S............... school and community............................................... BIBLIOGRAFI http://skdua... . ..................... Penglibatan Ibu Bapa Pelajar Luar Bandar Dalam Membantu Anak Belajar Di Rumah.............................................................................. Morrison.............. RUJUKAN: 1.....com/2006/09/penglibatan-ibu-bapa-penjaga-dan.................................. 3...........................................................1978..................... Kertas penyelidikan yang dibentangkan di Seminar Penyelidikan Maktab-Maktab zon Timur di Kota Bharu.2003......................................................... 2005.......html 18 Januari 2011 Ting Len Siong..................................... Jun 30............ (PENUTUP) (2 MARKAH) .......

New York: Routledge. .poststructural ideas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful