UY BAN NHAN DAN TINH BINH DII\H 36: 06/2013/QD-LIBND

CQNG I{OA XA HgI CHU NGHIA VIET NAM EQc lfp - Trp do - H4nh Phric BinhDinh, ngdyI6 thdng4 ndm 2013

AUYET DINH VdviQc banhhnhQuych6ptrdihgpquin lf ch6tthii rin sinhhoat
tr6n dia bin tinh Binh Dinh

nAx riNn uy nax r\HAN
Cdncir Luflt T6 chricHDND vd TIBNDngay 261t112003; Cdn cir Luflt Ban hdnh vdn bAnquy ph?m ph6p lu$t cira HQi d6ngnhAn d6n,Uj'ban nhdnddnngdy03lI2l 2004; Cdncri Lupt bio vQm6i trudngngay2911112005; Cin cri LuQtXAy dr;ngngey2611112003; ND-CP ngey 91412007 Cdn cir Ng4i dinh sO 5912007 cua Chinhphu vA qu6nly chAtthii rdn; Cdn cri Quytit dinh sO zl4glQP,-TTgngdy l7ll2l2o09 cin Thu tudng Chinh phu vA PfC duyQtchi6n lugc qu5c gia vOquin ly t6ng hqrpch6t thhi rln dOn ndm2025,tdm nhin d6n2050;

Xdt dC nghi cira Sd XAy dUng tai Td trinh sO 21/TTr-SXD ngey TZIBDAB,
\ , r , + i 1 d t \ z A 7 , m \

.

auynr DfNH:
Diiiu 1. Ban hanh kdm theo Quytit clinhndy Quy ch6 ptrOihqp quin ly , i ,, t, chdtthai rdn sinhhopttr6n dia bdntinh Binh Dinh.
r A, ,t

Didu 2. Quy6tdinh ndy c6 hiQu lgc sau10ngiy kOtri ngeyky banhanh. Eidu 3. Ch6nhVdn phdngUi bannhdnd6ntinh, Gi6m d6c So Xdy dgng, Tht trudng cdc sd, ngdnh,Chtl tich Uf ban nhdn d6n c6c huy6n,thf xd, thAnh ph6vd c6cco quan,don vi li6n quanchiutr6chnhiQm thi henhQuy€tdfnhndy./.
Noi nlrQn: - Chinhphir; - BQXAy-dsng; - CpcKi6m tra VB - BQTu ph6p; - TT Tinh uj,; TT HDND tinh; - EodLn tlpi bi€uQudchQitinh; - CT, c6cPCTUBND tinh; - Nhu di€u3; - Ldnhclao VP.UBNDtinh;

TM. UY BAN NHAN UAX TiXTT
KT.CHU TICH

- Luu: VT,CV, K 1fu ' ,,fft
" _/4-

HOQuiSc Dflng

UY BAN NHAN DAN

riNn niNu DINH

ceNGHoA xA ngr cHUNcnia vrETNAM
DQcl$p - Tr; do - H4nh phfc

QUY CHE Phdihgp quin lf ch6t thii rin sinh ho4ttr6n dia birn tinh Binh Dinh (BanhdnhkdmtheoQuy€tdinh s606/2013/QD-UBND ngdy 16/4/2013 cila tJybannhdnddn t{nhBinh Einh) ChuongI NHITNG QUY EINH CHUNG Di6u 1. Phpmvi diAuchinh Quy ch€ph6i hqp ndy quy dlnh mQts6 nQidunghopt d6ngph6i hqp gita c6c sd, ngdnhli6n quanvd Uj, ban nhdn ddnc\c huyQn, thi xd, thenhph6 (sau d6yg9i chungld Uy bannh6n dgncdphuyQn), Uy bannh6n ddncdcxd, phulng, thi tr6n.(sau dAyggi chungld Uy ban nhdndAnc6p xd) trong viQcqu6nli nhe nu6c aOivOi hoat d6ng quin Iy chdtthtirSn sinh hopt (vitit tStldCTRSH) tr6n dia bdntinh Binh Einh.
n t A t ' r r

Di6u 2.E}itugng 6p dpng
r A ph6i hqp ndy 6p dpngcho c6c s0,ngdnhli6n quan,Uy bannhdn -QuychO d6nc6phuyQn,cdpxdvoi cdcchricndngquin ty ntranu6c trong viQt thgc hiQn quAnli CTRSH. cSchoqt<lQng

Di6u 3. CdcnguyOn tacph6ihqp ehOi"hqp hi6u quAgita So Xdy {Utrgvd cdcs0, ngdnh,Uy bannhAnddn cdphuyQn, Uy ban nhdn dAncApxd nhdmphSthuy hi6u luc vd ndng cao hiQu qu6 qu6n ly nhd nu6c trong linh vuc qu6n ly CTRSH tr6n dia bdn tinh Binh Einh. - Quan hQph6i hqp trong qu6n li nhe nu6c eOi vOi c0ng tdc quhnIy CTRSHdugcthgc hiQndga tr6n chricndng,nhiQm vp criatirng sd, ngdnhvd Uf ' A A 1 r ^ r ^ 1 A r ^ bannhdnddncAphuyQn, Uy bannhAnddncdpxd cflngnhu phdthuy vai trd cria cdcco quanndy trong thammuu vd chi d4oquin ly CTRSH. Chuong II

NnA NUOCTRONG r,iNs QUy DINH Vn rnACH NHrpM QUANr_,.f

vfc euANr.,.fcnAr rHAr nANsrNH HoAT

Di6u 4.Banhenh cdcchinhs6ch, quy dfnh,hu6ngddnthgc hi6nvdnban ph6pluft trong linh vgc qu6nIy chdtthtirfutvd c6ngtSctuy€ntruyAn, phObitin, gi5odpc phSp lu4t vOquin ly chdtth6irdn sinhhopt chiutr6chariQm.xdy dpg c5cquy ginh,hu6ngddn,tuy6n .1. 56"XaydUtrg truydn,ph6 bi6n,gi6o duc phSp lupt vA qu6nli CTRSHeoi voi khu vgc do thi. r--\

/?-

ttf

2. S0 Tdi nguy6nvd MOi trudng chiu tr6chnhiQmxdy dgng c6c quy dinh, hudng ddn,tuy€n truy6n,ph6 bi6n, gi6o dpc ph6p lu4t vOc6ng tic bin vQm6i quin ly CTRSH. trudngtrong hopt.dQng
1 t ri

vd PhSttri6n Ndng th6n chtr tri, ph6i hqp v6i S0 Xdy 3. Sd N6ng nghiQp dung xdy dpg15c vdnb6n hu6ng ddn,,ulc" truyAn,ptr6 uien,'iiao dgc phSp lupt vOqu6nly CTRSHtr€n dia bdnc6cx5. 4. S0 K6 hogchvd EAu tu chri tri, ph6i hqp v6i c6c s6, ngdnhvd c6c dla phucrng x6y dpg co ch6, chfnh sdchuu ddi ddu tu, khuy6n khich nhdmthgc hiQn xd hQih6ac6ngtfic qutn li CTRSHtr€n dia bdntinh. s6,ngdLnh 5. Sd Tdi chinh cht tri, phOihq'pvli cfuc thammuu vd dO Ui' ".r6t ban nh6n d6n tinh trinh HQi ddng nh6n ddn tinh qrrytitclinhmric phi"sri dung dich vp CTRSH; dOxu6t kinh phi tri ngudn ngAn s6chnhd nu6c d6 c6c tlia phucrng xem x6t, quytlt dinh theothdmqtA" hOLq cdct6 chircxd hQi thamgia thu gom,vfn chuy6nCTRSHkhi ngu6nthu phi kh6ngdu bir chi. v6i So.GiSo 6. Sd Tu ph6pchritri, ph6i hgrp dpc vd Ddo tqo,cilc co quan th6ng tin, truy6n" thQng,Uy ban nhend6n cAphuyQn, Uy ban nhdn ddn cdp xd tuy6ntruy€n,ph6 bi6n,gi6o dpcph6plupt vOqu6nly CTRSH. Eidu 5. Hu6ng d6n,kiiSmtra viQcthpc hi6n quy chuAnvd ti6u chu6nky quanly CTRSH thu4tchohoptdQng 1. Sd X6y dgng chiu tr6ch nhiQm hu6ng d6n,kiiSmtra viQcthuc hiQnquy " k! thuptxdy dpg trong quy hopch,thi6t kti vd thi c6ngx6y chuAn vd ti6u chuAn dWng c6ngtrinh xt lf CTRSH. 2. S&Tdi nguy6nvd MOi trucrng chiu trschnhiQm hudng ddn,ki6m tra viQc thyc hiQnquy chudnvd ti6u chu6nk! thuft m6i trudng trong qu6trinh xdy dgng vd v{n hanhc6cc6ngtrinh ni ly CTRSH. nghethAmdinh c6ngnghe,thi6t bi eOivOi c6cdg 3. Sd Khoahsc vd COng hqp v6i S0 Xdy dUngh,ra 6n <tAu tU xu.ly CTRSH;chri tri, phtSi chgnc6ngnghC xri ly, t6i ch6,t6i su dungCTRSHtr6n dia bdntinh. quin Iy chetthbi r6n vd quy hopchx6y dpg cdng Didu 6. Quy h.oach trinh xtr ly chdtth6i rdn 1. Sd Xdy dgng chiu tr6ch nhiQm,rAquy ho4ch,di6u chinh, c6ng bd quy ho4chquanly ch6,tthhi rEn;th6mdinh quy hopchxdy dpg c6ngtrinh xt ly ch6t thhirdntr6n dfa bantinh. 2. Sd NOngnghiQpvd Phdt tritin N6ng th6n chiu trdch nhiQmphOihqp, hucrng d6nUf ban nh6ndgn c6phuyQn, Uy bannh6nddn cdpxd quy hopchc5c di6mthu gom, trung chuy6nr6c thhi tqi cdcxd vd gdn v6i quy hopchxdy dUng nongtnonmol.
A , I A

\

t

,

. 3. Ui ban nh6n ddn cdp huygntdi chric 10pq"V ho4chchi tii5t,c6ngb6 vd tri6n khai quy hopchx6y dpng cdngtrinh xir ly CTRSHtr6n dfa bdnminh quin l "f . r . \ N,/
d'(

Ei6u 7-.Quin !! qu|trinh <lAu tu xdy dyng c6ngtrinh thu gom,vfln chuy6n vd xri Iy chdtthti rilnsinh hopt 1. S0 Xdy dpg chiu trSch theo ddi, ki6m tra viQcthr,rc hiQnQuy "1ri9* hopchqu6nl)?CTRSH-cria tinh; ki6m tra, th6athuflndia di6m c6cc6ngtrinh xri l)?CTRSH;chtrtri, ph6i hqp v6i S0 Tai chinhxdy dpg don gi6 c6clopi dich vu c6ngich xri ly CTRSH,hu6ng d5nvd quy clinh5p dpng dlnh mfc, dcrngi6,lQp

agtoan chipiri dichvu c6ng ichxri ty brnsu; dt
dinhthiet k6 co sd criadg 5n.

"u6i

cacds dndAu d tirA;

2. Sd Tdi nguy6nvd Mdi trudng chiu trdchnhiQm thAmdinh b6o c6odanh giS,tdc dQggmdi trudng (DTM) ctta cilcdg 6n dAutu x6y dgng c6ngtrinh xri ly chdtth6i rdntheoquy dfnh criaph6pluflt, trinh Uj'ban nh6ndAntinh ph6duyQt. 3. Sd Tdi chinhchiu tr6chnhiQm hu6ngddnviQcthAmdinh quy6ttodnhdng ndmchi phf dichvp,c6ng ich xri li CTRSH tOchirc10p dU6n <lAu tu theo . 4. Uj'ban nh6n ddncaphuygnc6 trdchnhiOm kOhopchdugc duyQt,.l0p dUto6nchi phi dfchvp c6ngfch qu6nl)i CTRSHhdng n6.m; lua chgnnhd thdu x6y dpg vd hopt dOngdfch vu cdng fch theoLuQtd6u thAu;quanly thWc hiQnhqp ddngtheoquy dinh-cria ph6pluQt. Didu S. Thanhtra, ki6m tra vd xri ly vi phpmph6pluQttrong qu6trinh hopt quin Iy chdtthhirhnsinhhopt dQng 1. Sd Tdi nguy6nvd M6i trulng chiu trdchnhiQm thanhtra, ki6m tra vd xri ly vi phpmmdi trudng tronghoptdQng quin ly CTRSHtrdn dfabdntinh. 2. Sd XQV drrnechiu tr6chnhiQm thanhtra, ki6m tra vd xri ly vi phpmtrong quy hogch,dOu tu x6y dyng c5cdg 6n xir ly CTRSHtr6n dia bdntinh. 3. Cqri tich Uf bannhdnddnc6cc6p,thanhtra chuy6nngdnh,c6nhs6tmdi truong ki6m tra, xt phat vi phamhenhchinh eOivOi c6c hdnhvi gdy 6 nhi6m m6i trudng trong c6ng tilc quhnli CTRSHn6i chungtheo quy dlnh hiQnhenh cfa ph6pluft. Di6u 9. QuAn ly th6ngtin 1. Sg Xdy dr,mg chiu trdchnhiQm thu thflp,t6ng hgp vd luu trfr thdngtin vd dfi lipu cl6iv6i hoqtdQng quanl)i CTRSHn6i chungvd khu vgc dOthi n6i ri6ng. 2. Sd Ndng nghiepvd Ph6ttritin N6rg th6n chfu trdchnhiQm quin ly, t6ng hqrp vd luu trfi thdng tin vd dfi liQue6i voi ho4t dQngqu6nly CTRSHkh" ".o. n6ngth6n. 3. Sd Tdi nguy6nvd MOi trudngchiu_tr5ch nhiQm thu thfp, tdng hqp vd luu trfr th6ngtin vd dfr liQuli6n quaniltin ch6t lu-o. ng m6i trudrngtr6n diu bentinh, dflcbiQtcl6iv6i c6ckhu vgc xri ly CTRSH. III Chucrng

pHOr rnAcu NHrFM Hgp cun cAc co euANLrtN euAN TRONG cONcrAc euANr,.f crnsn n
/ ' /N '{-'-

Eidu 10.Tr6chnhiQm criaSdXAydpng 1. Chiu trSchnhiQmchu,ng vdixAy dpg quy ho4chvd kti hoachquan l;f CTRSH; {uy tri quan hQphdi hqp hiQuqu6 gita cdc s6, ngdnh 1i6nquanvd chinh quy6nitia phucrng;b6o d6mviQcthuc hi6n ki6m tra, dSnhgi6vdbSo c6o qu6. hiQu
| , | ) . r . r I t t , . A , r r . A

2. Nhi€mvp cp thti a) Tham muu U! ban nhdnddn tinh trong vi6c thyc hiQnQuy hoacht6ng " th6 quin ly chAtthii rdn tr6n dia bdntinh. b) Cht tri, ph6i hgp vdi c6csd,ngdnh,<lfa phucrng trong c6clinh vgc sau - tluong aanthr,rc quy chtiph6i hqp vCqu6nl1iCTRSH; hiQn
TY t tX

-Ldp, di6u chinh quy hopcht6ngth6 quin ly CTRSH,thAmdfnh quy hopch IuV dUggc6ng trinh xu ly CTRSH,xdy dgng K6 hopchthgc hiQnquy hopch t6ngth6 qu6nly CTRSH; - Cht tri phtii hgp v6i c5c sd, ngdnh, cilc dia phucrng ki6m tra qu6trinh triiSn khai thlrc hiQnQuy hopcht6ngth6 qu6nly CTRSHtr6n dia bdntinh; - LVachgnvi tri thfch hg'pdO.xdy dUngbdi ch6nl6p h-op vQsinhvd qu6nly hopt dQngx6y dlmg hoflc ndy196phe th6ng thu gom vd vgn chuy6nCfnSU, thgc hiQnchucrng trinh t5i ch6ch6tthii htu co; - T6ng h-o. p cdc dg 6n li€n quand6n quAnly CTRSH,dOxu6t dg 6n ddutu co sd hp tAngh6n quand6nquAnly CTRSH; - Thu thqp,t6ng hcr-p vd luu trfr th6ng.tin, dfi liQu 1i6nquan cli5n qu6nly CTRSH, xdy dgngco ch6chias6th6ngtin vOquin lf CTRSH; - PhObi6n c6c quy chu6n,ti6u chuAn k! thuft xdy dgng c5c c6ngtrinh h4 ,), r. -/. tdngli6n quand6nxir ly CTRSH. Ei6u 11.. Tr6chnhiQm criaSdTdi nguyOn vd M6i trudng chungki6m tracSct6c dQng di5n mdi trudng1i6n quan - 1. Chiu trdchnhiQm d6nviQcthyc hiQnQuy hopcht6ngth6 qu6nly CTRSHtrOndia bdntodntinh. 2. NhiQmvp cp th6 a) Ldp 86o c6o quantrlc m6i trucrng hdngndm vd bilo cilohi6n trangm6i trucrng tr6n dia bdn tinh trong d6 bao g6m c6ngt6c quAnli CTRSHd khu vyc d6 thi vd ving n6ngth6n; b) HOtrg vOm{t chuy6nm6n eOivOi chuongtrinh ph6t tritin ndnglgc vd ndng cao nhQnthirc li6n quan dOnb6o v6 m6i trudng trong linh vgc quan ly CTRSH; c) PhObi6n c6c vdn bdn ph6pluQtvd hu6ng d6nthuc hi6n c6c quy chudn, ti6u chuAn vd m6i,trudngtrong linh vgc qu6nly CTRSH,ddc bi€t chri trong ddi voi cdcbdi ch6nl6p p vQsinh; 'f1/ ''I 'I h-o. ^
J'
. , ? , - a

d) Thanhtra, ki6m tra vd thgc hiQnc6ngt6c quantric m6i trulng eOivOi bdi ch6n16p CTRSHhqp vq sinhclang hoptdQng vd saukhi d6ngcria. Di6u l}.TrSchnhipm ctraSdK6 hoach vd DAutu 1..Cht tri ph6i hqp vdi c6c s6, ngdnh1i6nquanc16 xu6t Uy ban nhdnd6n tinh bOtri v6n ddu tu cho c6c c6ng trinh, dg 5n 4ri ly CTRSH dga tr6n Quy hopch, Ki5hopchqu6nti CTRSHdd dugc c6pc6 thAmq.tydin ph6duyQt; " 2. Chri tri, phOihgp vbi cdcco quanli6n quanxdy dpg chinh sdchkhuy6n khich k6u ggi dAutu trong linh vgc qu6nly CTRSH. Di6u 13.Tr6chnhipmcta SdTdi chinh 1. Cht tri, thAmdinh vd trinh Uj,ban nhdnddntinh phOduyQtgiSdichvp thu gom, vfln chuy6n,xtr li CTRSHtr6n dia bdn tinh; phOi.hqpC[c Thu6 dC xu6t Uyi ban nh6n ddn tinh trinh HQi d6ngnhdn ddntinh quyiit einn mtrc phi sri dungdichvp CTRSH; 2..Ch|tri, ph6i hgp v6i cacco quan1i6nquandAxu6t lQtrinh thgc hiQn thu phi d6i v6i ngudi strdpngdich vp qu6nli CTRSHtr6n dia bantinh. Di6u 14.TrdchnhiQm criaSdN6ng nghiQp vd Ph6ttri6n n6ngth6n 1. Chiu trdchnhiQmqu6nly nhanu6c vCCTRSHkhu vgc n6ngth6n;trii5n khai thgc hiQnnhigm vu thuQcChucmg trinh Muc ti6u Qudc gia vd Nu6c sach vd VQ sinh Mdi trudng n6ng th6n, Chucrng trinh Muc ti6u QuOcgia vA Xdy dUng Ndngth6n m6i theoquy dinh. 2. NhiQmvp cp th6 a) Chri tri, hu6ng ddntri6n khai thgc hiQnchuongtrinh quanly CTRSHtpi c6cxd khu vuc n6ngth6n; b) Chri tri, ph6i lrqp v6i Scr{6y.dpng, Sd Tai nguy6nvd M6i trudng xdy dUngchuongtrinh, kti hopchcu thti nhim xri ly CTRSHkhu vgc n6ngth6n; c) Fh6i hgp v6i pV pu" nhdn d6n c6p huyQ.n, Uy ban nhdn dAnc6p xd tO chirctuy6ntruydn,ph6 bitin, gi6o dpcph6pluflt vOquin ly CTRSH. Di6u 15.Tr6chnhiQm criaCOng antinh Ting cudngd6utranhphdngchtingtQiphpmv0 m6i trudrng trong c6ngt6c qu6nly CTRSHtr6n dia bdntinh. Di6u 16.Tr6chnhiQm criaUj'ban nhdnddnc6phuyQn 1. Chiu trdchnhiQm bO tri nhansUd€ lQpk6 ho4ch,thUchiQnvd drlnhgid cdngt6c quin li CTRSHtr6n dia bdnquanly. 2. NhiQmvp cp th€ a) Ldp, tOchric vd tri6n khai th1rc hiQnQuy ho4chchi tiiit quin ly CTRSH tr6ndia bdnphir hqrp v6i Quy hopcht6ng th6 vCqu6nli CTRSHdd clugc cdpc6 ph6d"*rAt'". thdmquy6n

"'fY

b) Cht dQng b6 tri ngdns6ch,ti6p nh$ncdcngu6ntdi trg (nOu c6) dOthgc hiQn Quy hopchquenli CTRSHtr6ndia bdn; trinh ph6t tri6n ndng lgc vd n6ng cao nhfln thric vd c) Thgc hiQnchucrng qu6nlf CTRSH; hqp d) XAy dpng, n6ng cdphQthting thu gom,vfln chuy6nvd bdi ch6n16p vQsinhCTRSH; trinh t6i ch6 ch6tthii htu co tai h0 gia dinh vlr khu d) Thgc hiQnchucrng lucr-ng chAtthai r6n rAn ch6nl6p; vgc c6ngcQng nhim gitLrr:thi6u g tilc qu6n ly e) Thgc hiQn ki6m tra, d6nh gi| qu6trinh tri6n khai c6n p, b6o c6o vd dinh kj' b6o c6ocho Sd X6y dpg dOtdng h-o. CTRSHtr€n dla bd.n UBND tinh; g) Tbanhtra, ki6m tra vir xu ly vi phpmph6pluflt trong c6ngt6c thu Boffi, xft ly CTRSHtrdn dia bdntheoquy dinh cuaphdplupt. vfn chuy6n, xd ciraIIBND cdp Di6u 17.Tr6chnhiQm phOiho. p thgc hiQnchuongtrinh xd chiu trhchnhiQm Uj' ban nh6ndan c.ap nAngcaonh$nthirc, ph6i hgp thu thflp th6ngtin dft 1i0uvd b6o c5odinh kj'theo quy dinh; gi6m s6t c6ng t6c thu goffi, vfln chuy6n;vfn dQngc5c hQ gia dinh ph6i hqp trong viQcxir Ly cdcvi phgm1i6nquand6n d6ngphi vd co trdchnhiQm qu6nly CTRSHtr€n dfabd.n. hoptdQng IV Chucrng TO CHUC THUC HIEN Di0u 18.TOchricthUchiQn hu6ngd6n,tri6n khai thuc hiQn Quy chi5 1. S0 Xdy dqng c6 tr6chnhiQm niy, dinh kj'hdng ndmt6nghqp tinh hinhb5oc6oUf bannhAnddntinh; c5cs0, ngdnhc6 1i6nquan,Uj'ban nhAndAnc6phuyQn, Vy bun nh6ndAnc6pxd c6 tr6chnhiQm thi hanhnhrmgquy dinh tai bin Quy ch6niy, .2. Trong qu6 trinh thgc hiQn,nC,,ph6t sinh ntrirngkh6 khdn vudng m8", y€u cdu c5c s&,ngdnh,cic diaphuongkip thoi ki6n nghi cho Sd Xdy dgng dO ddntinh xemx6t, gi6i quy€t./.,F t6nghqp,b6o c6oUj'ban nhAn

",ry//

TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHUTICH PHO CHUTICH

ffi

QuiicDflng