Giáo viên: Ngô Trí Hiệp – Trường THCS Dur Kmăn – Krông Ana – Dak Lak

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DĂK LĂK NĂM HỌC 2007-2008
-----***---- --------------------------------------*****-----------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)
Cho biểu thức
1
2 2 1 1
x x x x x
A
x x x
| | | |
− +
= − ⋅ −
| |
| |
+ −
\ ¹ \ ¹

1. Rút gọn A.
2. Tìm các giá trị của x để A < -4.
Câu 2: (2 điểm)
Cho hệ phương trình:
2 3 2 6
2
x y m
x y m
¦
− = +
¦
´
− = +
¦
¹
(1) (với m là tham số, 0 m ≥ )
1. Giải hệ phương trình (1).
2. Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x;y) sao cho x + y < -1.
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình
2
7 0 x x m − + = với m là tham số.
1. Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm
1 2
; x x sao cho
2 2
1 2
91 x x + = .
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O), hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau, M là một điểm trên cung
nhỏ AC. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M cắt tia DC tại S. Gọi I là giao điểm của CD và MB.
1. Chứng minh tứ giác AMIO nội tiếp trong một đường tròn.
2. Chứng minh:

MIC MDB = và

2 MSD MBA = .
3. MD cắt AB tại K. Chứng minh DK.DM không phụ thuộc vị trí của điểm M trên cung AC.
Câu 5: (1 điểm)
Chứng minh rằng:
2 2
1 1 1 1 1
...
5 13 25 2008 2009 2
+ + + + <
+
.

---------Hết--------
Giáo viên: Ngô Trí Hiệp – Trường THCS Dur Kmăn – Krông Ana – Dak Lak

ĐÁP ÁN
Câu 1: (2 điểm)
Cho biểu thức
1
2 2 1 1
x x x x x
A
x x x
| | | |
− +
= − ⋅ −
| |
| |
+ −
\ ¹ \ ¹

1. Rút gọn A.
Điều kiện: 0 x ≥ và 1 x ≠ .
2 2
1 . 1 ( 1)( 1) ( 1)( 1)
2 2 1 1 2 2 ( 1)( 1) ( 1)( 1)
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
1
2
1 2 2
x x x x x x x x x x x x x
A
x x x x x x x x x
x x x x x x x
x
x
x x
| | | | | | | |
− + − − + +
= − ⋅ − = − ⋅ −
| | | |
| | | |
+ − + − + −
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹

− − + − + + − − +


= ⋅ = = −

Vậy 2 A x = −
2. Ta có: 4 2 4 2 4 A x x x < − ⇔ − < − ⇔ > ⇔ > . Vậy x > 4.
Câu 2: (2 điểm)
Cho hệ phương trình:
2 3 2 6
2
x y m
x y m
¦
− = +
¦
´
− = +
¦
¹
(1) (với m là tham số, 0 m ≥ )
(1)
2 3 2 6
2
2 2 2
x y m
x m
y
x y m
¦
¦ − = +
= ¦ ¦
⇔ ⇔
´ ´
= −
¦ − = +
¦ ¹
¹

1. m = 4, nghiệm của hệ (1) là:
2
2
x
y
= ¦
´
= −
¹

2. 1 2 1 1 0 1 x y m m m + < − ⇔ − < − ⇔ < ⇔ ≤ < .
Vậy 0 1 m ≤ < .
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình
2
7 0 x x m − + = với m là tham số.
1. Để phương trình có nghiệm thì
49
49 4 0
4
m m = − ≥ ⇔ ≤ .
2. Ta có:
3 3 3
1 2 1 2 1 2 1 2
91 ( ) 3 ( ) 91 x x x x x x x x + = ⇔ + − + =
Thay
1 2 1 2
7; . x x x x m + = = vào ta có:
3
7 3 .7 91 21 252 12 m m m − = ⇔ = ⇒ = .
Vậy m = 12.
Câu 4: (3,5 điểm)
1. Tứ giác AMIO có:

0
90 IMA = (vì góc nội tiếp chắn bởi dây cung là đường kính)

0
90 IOA = (vì AB CD ⊥ ).
Do đó

0
180 IMA IOA + = ⇒ tứ giác AMIO nội tiếp được
đường tròn.
2. Tứ giác AMBD nội tiếp đường tròn (O) nên

MAB BDM = (góc nội tiếp cùng chắn cung MB)


MAB MIC = (cùng bù với góc MIO).
Do đó

MIC MDB = .
Ta có: OMS ∆ vuông tại S (vì OM SM ⊥ ) nên

0
90 MSD MSO MOS = = −
K
I
A B
C
S
O
M
D
Giáo viên: Ngô Trí Hiệp – Trường THCS Dur Kmăn – Krông Ana – Dak Lak0
90 AOM MOS = − nên

MSD AOM = .

2 AOM MBA = (vì góc nội tiếp)
Do đó:

2 MSD MBA =
3. Xét DOK ∆ và DMS ∆ có

D chung;

0
90 DOK DMS DOK DMS = = ⇒ ∆ ∆
2
. . 2
DK DO
DK DM DO DC R
DC DM
⇒ = ⇒ = = (Trong đó R là bán kính đường tròn (O))
Vậy DK.DM không đổi, không phụ thuộc vị trí điểm M trên cung AC.
Câu 5: (1 điểm)
Chứng minh rằng:
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
... ...
5 13 25 2008 2009 2 1 2 2 3 3 4 2008 2009 2
+ + + + < ⇔ + + + + <
+ + + + +
.
Ta có bất đẳng thức Côsi:
2 2
2 a b ab + ≥ nên:
2 2
2 2
2 2
2 2
1 2 2.1.2
2 3 2.2.3
3 4 2.3.4
...
2008 2009 2.2008.2009
+ >
+ >
+ >
+ >

2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 2 2.1.2
1 1
2 3 2.2.3
1 1
3 4 2.3.4
...
1 1
2008 2009 2.2008.2009
<
+
<
+
<
+
<
+
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
... ...
1 2 2 3 3 4 2008 2009 2.1.2 2.2.3 2.3.4 2.2008.2009
⇒ + + + + < + + + +
+ + + +

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
... ...
2 1.2 2.3 3.4 2008.2009 2 1 2 2 3 3 4 4 2008 2009
1 1 1
1
2 2009 2
VP
VP
| | | |
= + + + + = − + − + − + + −
| |
\ ¹ \ ¹
| |
⇔ = − <
|
\ ¹

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
...
2 1 2 2 3 3 4 2008 2009 2
VP < ⇒ + + + + <
+ + + +

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful