Vragenlijst zelfevaluatie ICT in het Onderwijs

Schooljaar …… - ……

Introductie
Deze vragenlijst is onderdeel van het waarderingskader ICT. Deze vragenlijst is bedoeld voor de ICT-coördinator en/of het directielid dat verantwoordelijk is voor ICT in de school. Het invullen neemt ongeveer 30 minuten tijd in beslag. Bij een verdiepend onderzoek naar ICT door de inspectie op een school wordt deze vragenlijst ter voorbereiding ingevuld. Maar een school kan ook zelf het waarderingskader gebruiken en de ICT-situatie beoordelen in het kader van zelfevaluatie. Ook daarbij is deze vragenlijst geschikt om de huidige situatie in beeld te brengen. Bij de meeste vragen is het de bedoeling dat u het antwoord aankruist dat voor u van toepassing is. Er is daarnaast ruimte voor eventuele toelichting. Als u de vragenlijst hebt ingevuld kunt u met de antwoorden en het waarderingskader ICT bepalen, hoe ICT in het onderwijs van uw school is geïntegreerd.

Naam van de school Naam vestiging/locatie BRIN-nummer Datum van invullen

: : : :

I
1.

Algemene gegevens
De vestiging waarvoor dit formulier is ingevuld betreft de volgende onderwijstypen: basisonderwijs speciaal basisonderwijs praktijkonderwijs
 

  

 

havo onderbouw bovenbouw vwo onderbouw bovenbouw

vmbo (lwoo, basis- en/of kaderberoepsgericht)  onderbouw  bovenbouw vmbo-t (mavo)  onderbouw  bovenbouw

 

Het aantal leerlingen op deze vestiging bedraagt: …………………… Ingevuld door: .

2.

De volgende vragen gaan over de ICT-infrastructuur a. Het aantal computers dat gebruikt kan worden voor het onderwijs bedraagt: ……… … b. Daarvan zijn er ………… in een netwerk opgenomen; ………………op internet aangesloten; ………………….opgesteld in vaklokalen. c. Van het in a genoemde aantal zijn er ………. ouder dan drie jaar. d. De computer / leerling-ratio bedraagt: …………….. e. De school heeft de beschikking over:
  

onderwijsleercentrum met computers …………… computerlokalen …………… werkplekken voor samenwerkend leren met ictvoorziening

 

…………… individuele werkplekken buiten het lokaal. ………beamers, ……… interactieve white-boards, …… digitale camera’s

f. De computers zijn buiten lesverband (na schooltijd of in pauzes) toegankelijk voor de leerlingen:  voor alle leerlingen  alleen voor …  incidenteel  niet ……………… / op aanvraag g. De school heeft een gebruiksreglement voor de ICT ev. toelichting: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

ja

nee

II
2.

Kwaliteitszorg rondom en met ICT
In hoeverre bewaakt de school naar uw mening de kwaliteit van de inzet van ICT? a. De school heeft de huidige ICT-situatie beschreven.  ja (Denk aan de mate waarin leerlingen informatievaardigheden datum verwerven, de onderwijstijd met ICT, de scholingsbehoefte document: van het personeel, de ICT-infrastructuur.) …………… ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… b. De school heeft toetsbare doelen gesteld voor de inzet van  ja ICT. datum (Denk aan een richtlijn voor de onderwijstijd met ICT, document: concrete scholingsdoelen, een investeringsplan voor ICT.) …………… ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… c. De doelen voor ICT zijn onderdeel van het schoolplan. (Denk aan samenhang met onderdelen als: de schoolvisie, de aanpak van de professionalisering, de financiële kaders, interne en externe samenwerking.) ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… d. De school heeft de ICT-doelen planmatig vastgelegd. (Denk aan: planning, begroting, verantwoordelijkheden belegd, effectmeting.) ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… e. De school evalueert systematisch de effecten van de inzet van ICT. ev. toelichting en aard instrumenten: ……………………………… …………………………………………….., ………………………………………………………………………………

nee

nee

ja

nee

 ja datum document: ……………

nee

ja

nee

3.

Wordt ICT gebruikt voor de interne en externe communicatie? a. De school heeft een website met algemene informatie. b. Op de website wordt dagelijks veranderende informatie aangeboden (roosterwijzigingen, ziekte, mededelingen, e.d. ) c. Op de website kunnen leerlingen en hun ouders persoonlijk inloggen om voortgangsinformatie te vinden (cijfers, vorderingen) d. Interne communicatie met de leerkrachten verloopt (ook) via de e-mail.

 

ja ja

 

nee nee

 

ja ja ja

 

nee nee nee

e. Interne communicatie met de leerlingen verloopt (ook) via de e-mail.

III

ICT in het onderwijs

4. Het ICT-aanbod: ICT als onderwerp en doel van onderwijs Let op: deze vragen gaan over ICT als doel, niet als leermiddel. a. De school heeft het ICT-aanbod in de verschillende vakken of leergebieden vastgelegd. ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… b. De school heeft afspraken gemaakt over het ICT-aanbod in de verschillende vakken of leergebieden. ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… c. De feitelijke situatie kan afwijken van de beoogde situatie (vorige vraag). Is er in de volgende vakken in leergebieden sprake van een systematisch ICT-aanbod, anders gezegd: wordt in deze vakken systematisch aan informatie- en communicatievaardigheden met ICT (als doel) gewerkt.
 ja datum document: ……………  

nee

ja

nee

Basisonderwijs:
   

Voortgezet onderwijs: Nederlands moderne vreemde talen  mens & maatschappijvakke n  wiskunde  natuurwetenschappelijke vakken  kunst- en cultuur beroepsgericht:  Zorg & welzijn  Techniek  Economie  Landbouw  overig: ……………
  

rekenen taal wereldoriëntatie expressievakken

ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… d. De school biedt de leerlingen voldoende tijd om de gewenste ICT-vaardigheden in de verschillende leerjaren en vakken te bereiken. ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… e. De ICT-vaardigheden maken uit van de beoordeling (voor VO binnen de verschillende vakken). ev. toelichting: ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………

ja

nee

ja

nee

5. Het gebruik van ICT als leermiddel: ICT als instrument Let op: deze vragen gaan over ICT als leermiddel. a1. De school heeft afspraken gemaakt over het gebruik van ICT als leermiddel. ev. toelichting: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… a2. Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over het gebruik van een elektronische leeromgeving. Gebruikte ELO: …………………………………………………………. b. De volgende vormen van ICT-gebruik komen met enige regelmaat in de school voor: (eventueel kunt u onderscheid maken tussen onder-, middenen bovenbouw (basisonderwijs), of tussen onder- en bovenbouw (voorgezet onderwijs)) ja nee

ja

nee

afdeling: ………………… afdeling: …………………  simulatie  simulatie  demonstratie  demonstratie  informatie verzamelen  informatie verzamelen  presenteren  presenteren  tekstverwerken  tekstverwerken  oefenen  oefenen  communicatie  communicatie  toetsing  toetsing  andere: ………………  andere: …………….. ….. Voortgezet onderwijs:
 

c. Is er in de volgende vakken Basisonderwijs: in leergebieden sprake van een systematisch gebruik van ICT  rekenen als instrument?  taal

Nederlands moderne vreemde talen  mens & maatschappijvakken  wereldoriëntatie  wiskunde  natuurweten expressievakken schappelijke vakken  kunst- en cultuur beroepsgericht: ev. toelichting: ………………………………………………………..  Zorg & welzijn ……………………………………………………………………………  Techniek ……………………………………………………………………………  Economie ……………………………………………………………………………  Landbouw  overig: …………… d. ICT speelt een rol bij  minstens één keer per jaar in elk leerjaar vakoverstijgende projecten.  minstens drie keer in de schoolloopbaan van de leerling  één of twee keer in de schoolloopbaan van de leerling  er zijn op onze school (nauwelijks) vakoverstijgende projecten. e. ICT wordt ingezet om de onderwijstijd efficiënt te gebruiken.
 

ICT wordt gebruikt voor vervangende activiteiten bij lesuitval. ICT wordt gebruikt voor absentenregistratie.

IV
6.

ICT bij de specifieke leerlingbegeleiding
Wordt ICT gebruikt voor de begeleiding en ondersteuning van individuele leerlingen? a. De school heeft een digitaal leerlingvolgsysteem voor de (cijfermatige) prestaties van de leerlingen. ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… b. De school heeft een digitaal leerlingvolgsysteem met kwalitatieve informatie over de ontwikkeling van de leerlingen (gesprekverslagen, o bservaties, analyses e.d.). ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… c1. De school gebruikt gegevens uit een geautomatiseerd LVS bij de overgang van de leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… c2. De school gebruikt digitale informatie bij de overgang van de leerlingen van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs. ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… d. De school gebruikt ICT om de leerlingen te helpen op keuzemomenten in hun schoolloopbaan (alleen voortgezet onderwijs) . ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… e. De school gebruikt ICT om de leerlingen (en ouders) te helpen bij de keuze voor vervolgonderwijs of beroepspraktijk. ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… f. De school gebruikt ICT voor het signaleren en analyseren van hulpvragen. ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… g. De school gebruikt ICT bij het bieden van specifieke hulp bij leerachterstanden en leermoeilijkheden. ev. toelichting: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ja nee ja nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee