You are on page 1of 20

9 MAJA 2013

IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 9 (137)
wiadomoci s. 2
region edukacja
Raciborzanie walcz o drog
Racibrz - Pszczyna
wiadomoci s. 3
Tragedia w kopalni
Rydutowy - Anna
pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 5
PLUSY BIZNESU DLA
Rafamet wybuduje hal
za 15 mln z?
R E K L A M A
Piknik wystawy Budownictwa
ogrd, systemy grzewcze, wntrza
11 maja - Pietrowice wielkie, ul. szkolna 5:
10.00 Otwarcie pawilonw wystawowych,
11.30 ofcjalna inauguracja wystawy,
12.00 wystp maoretek i orkiestry dtej,
13.00 przegldy zespow szkolnych - i cz,
15.00 prezentacja wystawcw,
16.00 Soneczna BieSiada pietrowicka
z udziaem wykonawcw lskiej sceny muzycznej:
- B.a.r,
- Mirek Szotysek i wesoo trio,
- duo coral,
- kamraty,
- karpowicz Familly.
21.00 zakoczenie Sonecznej Biesiady piotrowickiej.
12 maja - Pietrowice wielkie, ul. szkolna 5:
10.00 Otwarcie pawilonw wystawowych,
11.00 prezentacja wystawcw,
12.00 przegldy zespow szkolnych - ii cze,
14.00 wrczenie nagrd laureatom konkursu plastycznego / ekologicznego,
14.45 program dla dzieci,
15.30 wrczenie statuetek dla wystawcw,
16.00 SMokey Band czyli najwiksze przeboje legendarnej grupy Smokie,
17.15 lska Biesiada z radiem Vanessa prowadzi piotr Scholz,
18.15 koncert tereSa werner i przyjaciele,
18.00 zamknicie pawilonw wystawowych,
19.30 koncert SeMpre czyli woskie italo-disco,
20.45 gwiazda wieczoru eleni z zespoem,
22.00 pokaz sztucznych ogni.
Konferencja pn.
najnowsze technologie utylizacji odpadw
11 maja - godz. 9:30 - CsK w Pietrowicach wielkich
1. rozpoczcie konferencji.
2. rdo fnansowania gospodarki odpadami
- gabriela lenartowicz - prezes zarzdu wFoigw w katowicach.
3. nowy system gospodarki odpadami dla wojewdztwa lskiego. wyzwania i koncepcje
jego realizacji - wojciech cierpia - dyrektor wydziau ochrony rodowiska.
11 maja - godz. 13:30 - CsK w Pietrowicach wlk.
4. prezentacja dziaania przydomowych biologicznych oczyszczalni ciekw,
jako rozwizanie gospodarki ciekowej dla gmin i w indywidualnych domostwach.
Maturzyci przystpili do
egzaminu dojrzaoci. w chwili
obecnej jzyk polski, matematy-
ka oraz jzyk angielski s ju za
nimi. w cigu kolejnych tygo-
dni bd pisa egzaminy z jzy-
ka i przedmiotw dodatkowych.
dobry wynik na maturze to jed-
no, ale jeszcze waniejsz wyda-
je si nieatwa decyzja wyboru
dalszej drogi yciowej. Sytuacja
na rynku pracy nie napawa op-
tymizmem - wysoka stopa bez-
robocia, w szczeglnoci wrd
ludzi modych, komplikuje od-
powied na pytanie co dalej?.
Moda na studiowanie
zmienna koniunktura - a
w zasadzie dekoniunktura - go-
spodarcza sprawia, e wybr
przyszociowego kierunku
studiw przypomina wrenie
z fusw. wielu maturzystw w
latach ubiegych, w myl zasa-
dy jako to bdzie ochoczo de-
cydowao si na wybr studen-
ckiego pomysu na ycie. takie
kuszce rozumowanie pozwa-
lao odsun w czasie rozpocz-
cie zawodowej cieki kariery,
dlatego te wielu modych ludzi
decydowao si pj wanie t
drog.
dzi problem ze znalezie-
niem pracy po studiach maj
nie tylko absolwenci nieycio-
wych kierunkw humanistycz-
nych, ale nawet ci, ktrzy obrali
bardziej wymagajc drog stu-
diw technicznych. pytanie o
zasadno kontynuowania na-
uki jest dzi aktualne bardziej
ni kiedykolwiek wczeniej.
szkoy policealne
alternatyw dla studiowa-
nia jest wybr ksztacenia w
szkole policealnej. krtszy ni
w przypadku studiw licencja-
ckich lub magisterskich czas
nauki, a take wiksze ukierun-
kowanie zawodowe proflw
ksztacenia szk policealnych
zwiksza szanse odnalezienia
si na rynku pracy.
Praca, praca, praca
trzeci drog jest na-
tychmiastowe podjcie pra-
cy, co zreszt nie wyklucza
nauki w trybie zaocznym,
cho jest to alternatywa, z
ktrej nie wszyscy tegoroczni
maturzyci mog skorzysta.
znalezienie pracy po szkole
oglnoksztaccej moe oka-
za si zadaniem niezwykle
trudnym. w lepszej sytua-
cji s absolwenci technikw,
ktrzy posiadaj w rku kon-
kretny fach.
Pytanie bez odpowiedzi
ktr drog wybra? na
to pytanie kady maturzy-
sta musi odpowiedzie sam.
podopowiedzi w tym wzgl-
dzie moe udzieli przebieg
powiatowych targw pracy,
edukacji i przedsibiorczo-
ci...
co po maturze?
Maturzyci musz zdecydowa co dalej.
wojciech oneczko
Dzi maturzyci myl niemale wycznie o egzaminie dojrzaoci, jednake wkrtce
czeka ich odpowied na nieatwe pytanie: co po maturze?
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Czytaj wicej na s. 4
oraz na portalu
raciborz.com.pl.
BEZPATNY DWUTYGODNIK
PROGRAM XIII EKO-Wystawy
Zobacz wicej
w portalu regionalnym
GazetaInformator.pl
2
GazetaInformator.pl
<<
9 maja 2013, nr 9 (137)
Wiadomoci
powiat raciborski zdrowie
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo,
Patrycja Krupiska, Janusz Nowak,
Martyna Mularczyk, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
Majwka na drogach: 5 nietrzewych, 12 kolizji i 2 wypadki
GazetaInformator.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Anna Wanglorz: 504 18 18 27
anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
podczas dugiego weekendu policja prowadzia
wzmoone kontrole na drogach caego powiatu. w tym
czasie odnotowano 12 niegronych kolizji drogowych
oraz dwa wypadki, w ktrych 2 osoby odniosy
obraenia. zatrzymano take piciu nietrzewych kie-
rowcw. rekordzist by rowerzysta z rzuchowa, ktry
mia 2,5 promila alkoholu w organizmie.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
105 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~sory
ej, czekajcie! holo-hola! Mwimy o postawach krgosupa, a nie
obywatelskich, wie nie wiem czemu twierdzicie, e szko ma si
tym zaj. w sumie niezalenie od tego czy mowimy o fzjonomii
czy o psychice dzieci, odpowiedzialno ponsz rodzice. to oni po-
winni dba o to, by swe dzieci uksztatowa na jak najlepszych lu-
dzi. a szkoa? co, wiadomo, e awki niewygodne, tablice za da-
leko, krzesleka za wysokie - dzieci sie garbi i wykrzywiaj, ale to
to tylko 5 godzin dziennie, wiec nie wplywa to chyba za bardzo na
ich postawy.

~do do
Myl, e belferka miaa na myli to, e szkoa powinna jednak
przede wszystkim uczy, wychowywanie - owszem, ale jeli *tylko*
szkoa bdzie wychowywa, to nic z tego nie bdzie. kiedy rodzice
wychowywali swoje dzieci, dlatego rzadko zdarzao si, e w szkole
co przeskrobay, a jak przeskrobay, to linijk po apach i by spo-
kj. teraz rodzice tak wychowuj swoje dzieci, e ani oni nie s
dla nich autorytetem, ani nauczyciele (bo jak nauczyciel co powie,
zwrci uwag, to rodzi od razu z mord). jeli rodzic nie nauczy
dzieci dobrego zachowania, to tym bardziej nie zrobi tego nauczy-
ciele, bo nie maj ku temu moliwoci.

~do belferki
Szkoa ma uczy a nie wychowywa??? co ty pieprzysz? lepiej nie
przyznawaj si, e nauczycielk. to wanie szkoa wsplnie z ro-
dzicami jest od wychowywania! to w szkole dzieciaki spdzaj gros
czasu i nie wyobraam sobie e nauczyciel nie zwraca uwagi na
ze zachowanie uczniw. no tak...jeli w szkoach uczy 90% takich
nauczycieli jak ty, to nie ma si co dziwi e czsto wyrastaj na
ludzi mao elokwentnych. inteligencji nie mona si nauczy, ale
mona naUczy dobrego zachowania. i wanie od tego jestecie
- od naUczania!!!
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
z raportu nt. stanu zdrowia
raciborskich dzieci wynika, i
czciej ni ich rwienicy z in-
nych miast s otye i maj krzy-
we krgosupy. temat wywoa
podczas czonego posiedzenia
komisji budetu i zdrowia wa-
dysaw gumieniak, informujc
o inicjatywie Midzyszkolnego
orodka Sportowego. MoS wy-
szed do wszystkich gmin po-
wiatu z ofert bezpatnych kom-
puterowych bada wad postawy
dzieci i modziey. po stronie
kosztw jedynym wydatkiem
gminy byoby dowiezienie dzie-
ci do raciborza. adna z gmin
nie skorzystaa z oferty. - czyby
byo a tak dobrze? z danych na
temat wad postawy wynika co
zgoa innego - zauway radny.
diagnozowanie i prof-
laktyka s bardzo wane i po-
wiat raciborski dostrzega wad
problemu. niestety, radni s
pesymistami i prognozuj, e
problem nieprawidowego roz-
woju bdzie si pogbia. - Mo-
dzi ludzie coraz czciej spdzaj
czas przed komputerem zamiast
uprawia sport. Spadek umie-
jtnoci motorycznej u modych
ludzi przeraajco si zmniejsza
- skomentowa Marek kurpis.
potwierdzi to starosta adma
hajduk, ktry bdc w jednej ze
szk zaobserwowa, jak uczen-
dzieci maj wady postawy. to wina rodzicw?
radni powiatowi win za krzywe krgosupy i otyo dzieci w duej mierze obarczaj rodzicw i szkoy.
nice unikaj wiczenia na lekcji
w-F: - My jako powiat stwa-
rzamy warunki, budujemy hale
sportowe, a na wuefe poowa
klasy siedzi na awkach.
jeszcze dosadniej wyra-
zi si Marceli klimanek. ja-
ko lekarz z zawodu, wg jego
wasnych sw, jest jedynym
w powiecie ktry nie wystawia
zwolnie z zaj wychowania f-
zycznego. - a trzeba wspomnie
o jeszcze jednej wanej sprawie,
jak s nawyki ywieniowe. tu
winni s rodzice, ktrzy wol
dziecku da pienidze ni zro-
bi kanapk do szkoy. rwnie
winni s tego, e nie dopinguj
swoich dzieci do jakiejkolwiek
aktywnoci fzycznej - zarzuci.
zdaniem klimanka takie zacho-
wanie rodzicw i nauczycieli w
szkole zemci si na modziey
w przyszoci. radni zgodzili si,
i konieczne jest podjcie akcji
propagujcych zdrowy styl ycia
oraz wspomoenie i nagania-
nie takich akcji jak prowadzona
przez MoS.
wady postawy i otyo to
nie jedyne zagroenia spowodo-
wane przez rozwj cywilizacyjny
i zwizane z nim upowszechnie-
nie przernych elektronicznych
zabawek. rwnie niekorzystnie
wpywaj one na wzrok i such.
pawe strzelczyk
region - komunikacja
Ruszya akcja zbierania
podpisw pod apelem do
marszaka.
przesunicie planw budowy
drogi racibrz - pszczyna na list
rezerwow projektw propono-
wanych do dofnansowania ze
rodkw regionalnego progra-
mu operacyjnego wojewdz-
twa lskiego i butne wystpie-
nie marszaka Mirosawa Sekuy
na zamku piastowskim stao si
iskr zapaln protestu przeciwko
takiemu potraktowaniu racibo-
rza i zainteresowanych budow
drogi racibrz - pszczyna samo-
rzdw.
protest rozpocz si na por-
talu spoecznociowym facebook.
- My, spoeczno Subregionu
zachodniego zwracamy si z ape-
lem do zarzdu woj. lskiego o
przywrcenie na list projektw
przewidzianych do realizacji w
ramach rpo wSl na lata 2014-
2020 drogi racibrz-pszczyna w
penym jej zakresie - pisz auto-
rzy protestu.
nieformalnym bastionem
protestujcych stao si raci-
borskie centrum informacji (ul.
duga 2). - za zgod pana prezy-
denta Mirosawa lenka mona
zoy w tym miejscu podpis pod
protestem, pobra druk do zbie-
rania podpisw lub zoy ju wy-
peniony formularz. zapraszamy
- mwi radny robert Myliwy.
do akcji wczy si rwnie
prezydent raciborza. - w pla-
cwkach owiatowych, zaka-
dach pracy, Urzdzie Miasta,
Starostwie powiatowym oraz w
raciborskim centrum informa-
cji mona zoy swj podpis pod
protestem - informuje rzecznik
prasowy Urzdu Miasta racibrz
anita tyszkiewicz-zimaka.
listy z tysicami podpisw
pod apelem o przywrceniem
planw budowy drogi racibrz
- pszczyna na list proponowa-
nych do dofnansowania pro-
jektw mog okaza si cenn
amunicj dla negocjujcych po-
rozumienie w tej sprawie z urz-
dem marszakowskim samorz-
dowcw. Bez tej drogi racibrz
skazany jest na jeszcze szybciej
postpujc marginalizacj i -
koniec kocw - upadek.
walczMy o drog raciBrz - pSzczyna
Marek Rapnicki - arche-
olog, poeta, pisarz, dziaacz sa-
morzdowy, wieloletni (1985
- 2001) dyrektor Raciborskie-
go Domu Kultury, honorowy
czonek wiatowego Zwizku
onierzy Armii Krajowej. W
latach 1989 - 1992 kierowa Ra-
ciborskim Komitetem Obywa-
telskim, ktry na terenie raci-
borszczyzny przej w wolnych
wyborach wadz samorzdo-
w od PZPR.
jestem bardziej obserwa-
torem ni aktywnym uczest-
nikiem tego procesu, ale mam
swoje zdanie jako raciborzanin
z kilkudziesicioletnim staem.
droga na pszczyn w p
godziny doprowadzi nas do
autostrady a1, ktra jeli nie
w tym roku, to za rok, dwa lub
trzy powstanie. wstawienie
raciborza na rezerwow list
inwestycji drogowych, co po-
zbawia nas na najblisze lata,
a moe i na dziesiciolecia tego
okna na wiat, jest w jakim
sensie skandalem.
na zamku pan marszaek
si nie popisa. nie pierwszy raz
zreszt w polsce ten pan si nie
popisa. wadze maj do wybo-
ru albo uzna to, e przegray,
albo, wykorzystujc koniunktu-
r lokaln, rozbudzone potrze-
by oddolne, zrobi wielki haas.
czstk tego haasu powinna
by lista, niechby dziesiciu ty-
sicy, niechby pidziesiciu ty-
sicy podpisw.
to miasto jest mateczni-
kiem platformy obywatelskiej.
nie moe by tak, e racibrz
jest dobry, kiedy trzeba zbie-
ra gosy, ale kiedy trzeba nas
z rubiey podczy do cen-
trum, to przyjeda pan mar-
szaek i pokazuje fg. to jest
skandal. jeli inicjatywa ro-
berta Myliwego zyska zielone
wiato, akceptacj prezydenta,
a wstpn ju otrzymaa, i pj-
dzie to wsplnymi siami, to jest
szansa.
komentarze do artykuu
komentarz na gorco
et
Radni M. Klimanek, M. Kurpis oraz starosta A. Hajduk obawiaj si o stan zdrowia
dzieci i modziey. - Z upywem czasu problem bdzie si pogbia - prognozuj.
F
o
t
.
i
n
t
e
r
n
e
t
na amach portalu opublikowalimy list
10 najbardziej zakorkowanych miejsc w miecie.
czekamy na Wasze propozycje!
Wyjd w teren, zrb zdjcie
i wrzu na nasz tablic
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
3 >>
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
Pastor Piotr Grzesiek, przeoony raciborskiego zboru,
nie zamierza poprzestawa i ju planuje kolejne inwestycje
wiadomoci
Region
w skrcie
racibrz religia
pawe strzelczyk
rydutowy - wypadki
radlin - gospodarka
et
zielonowitkowcy maj
now sal naboestw
obrotny pastor planuje kolejne inwestycje.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Kolejny wnioseK
o budow faRmy
niedugo w Rudniku oraz
Krzanowicach stan maj
turbiny wiatrowe. niedawno do
Urzdu gminy w Pietrowicach
wielkich take wpyn wnio-
sek o wydanie pozwolenia na bu-
dow farmy wiatrowej o mocy 42
Mw. Firma musi najpierw dope-
ni wszystkich formalnoci oraz
przeprowadzi badania wpywu
turbin na rodowisko. Badania
takie trwaj co najmniej rok.
ReMont
oRodka zdRowia
pod koniec maja ma ruszy re-
mont budynku, w ktrym mieci
si orodek zdrowia w Korno-
wacu. wyremontowany zosta-
nie nie tylko dach. wymienione
zostan take posadzki, rynny,
instalacja odgromowa oraz drzwi
wejciowe do budynku. Firma na
wykonanie tego zadania bdzie
miaa zaledwie trzy tygodnie.
Nowy spRzt
dla stRaakw
niedugo ochotnicza Stra po-
arna w tworkowie wzbogaci
si o nowy, hydrauliczny sprzt
do ratownictwa drogowego. za-
kupu dokonaj z wasnych pie-
nidzy. wesprze ich rwnie
fnansowo gmina, ktra zare-
zerwowaa na ten cel 25 tys. z.
dziki temu sprztowi ochotnicy
bd mogli zabezpiecza miejsca
zdarze drogowych.
kRwiodawCy
oRgaNizuj akCj
w niedziel, 12 maja w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 na placu
przy Urzdzie gminy w Ndzy
bdzie mona odda krew. Sta-
nie tam autobus rckik w raci-
borzu. organizatorem akcji jest
klub honorowych dawcw krwi
z ndzy. kady, kto tego dnia od-
da krew, wemie udzia w loso-
waniu nagrd.
NumizNat
okazji 40-leCia
istNieNia gmiNy
wizerunek w. jana nepomu-
cena widnieje na pamitkowych
numizmatach. numizmaty wy-
emitowaa gmina gorzyce z
okazji 40-lecia swojego istnienia.
Mona je naby, za symboliczn
opat, w wiejskim domu kul-
tury w gorzycach, czyowicach
oraz olzie.
dokoCz
budow ChodNika
jeszcze w tym roku wybudowa-
ny zostanie chodnik na trasie od
sawikowa do grzegorzowic.
Budowa chodnika rozpocza si
dwa lata temu, jednak do tej po-
ry gmina nie miaa pienidzy na
jej ukoczenie. inwestycj gmina
sfnansuje wsplnie z wojewdz-
twem lskim, ktremu to pod-
lega droga.
poyCzka
Na dziaaNia
ekologiCzNe
gmina lubomia chce w kolej-
nych latach kontynuowa pro-
gram ograniczania niskiej emi-
sji. na ten cel gmina zacignie
poyczk w wysokoci 140 000
zotych z wojewdzkiego Fundu-
szu ochrony rodowiska w ka-
towicach. poyczk gmina bdzie
spaca ze rodkw wasnych a
do 2018 roku.
z udziaem przedstawicie-
li wadz samorzdowych oraz
przeoonych kocioa zielo-
nowitkowego 28 kwietnia
br. odbyo si otwarcie nowo
wybudowanej sali naboestw
wityni przy ul. cecylii. na
uroczysto zaproszono rw-
nie posw platformy obywa-
telskiej: henryka Siedlaczka
oraz johna godsona, ale nie
zdyli oni dojecha. obecny
by za to biskup Marek kami-
ski, gowa kocioa w kraju. w
trakcie uroczystoci byy pa-
stor raciborskiego zboru an-
drzej czech przypomnia hi-
stori wsplnoty w raciborzu.
o misji kocioa zielono-
witkowego, teraniejszoci
oraz przyszych planach mwi
obecny pastor piotr grzesiek.
Budowa nowego gmachu
przy cecylii rozpocza si w
2009 roku. jak podkrela
pastor czech, wsplnota nie
zdecydowaa si wzi kredy-
tu i cao fnansowana bya ze
rodkw wasnych oraz darw
ludzi dobrej woli. na tym jed-
nak nie koniec, w planach jest
jeszcze dobudowanie pomiesz-
czenia bocznego.
przemawiali te zaproszeni
ofcjele. - wobec krzya wszy-
scy jestemy tacy sami. zawsze
jestem wdziczny przebywajc
wrd ludzi potrafcych tak
otwarcie chwali Boga, ktre-
go wszyscy wielbimy - mwi
przewodniczcy rady miejskiej
tadeusz wojnar, wspomina-
jc jak ulotnymi sprawami s
takie rzeczy jak doczesno i
polityka. prezydent Mirosaw
lenk nadmieni, jak bardzo
podoba mu si sposb chwa-
lenia Boga i wyraanie swej
wiary przez czonkw wspl-
noty, za starosta adam haj-
duk przekaza kocioowi upo-
minki.
kunia raciborska - samorzd
do ostrej wymiany zda
na temat remontu drg w ku-
ni raciborskiej i rudzie k. Bu-
dzisk doszo podczas ostatniej
sesji rady Miejskiej w kuni.
problemem jest wyasygnowa-
nie rodkw na dokoczenie
remontu ul. wierczewskiego
w kuni raciborskiej.
aby powysze zadanie mo-
go by w peni zrealizowane,
burmistrz zaproponowaa, aby
rodki na t inwestycj pocho-
dziy z rewitalizacji terenu ul.
arki Boka (lewa strona) w
kuni, projektu chodnika w
kolonii renerowskiej w ru-
dach, rewitalizacji ul. Szkol-
nej-dworcowej w rudach, re-
zerwy oglnej - 60 tys. z oraz
remontu ul. lenej w rudzie.
zdjcie 100 tys. z z re-
montu ul. lenej w rudzie ro-
zelio sotysa tej miejscowo-
ci. - przez sze lat soectwo
ruda prosi o remont tej drogi.
jej stan jest katastrofalny. je-
li po raz kolejny ta inwestycja
nie dojdzie do skutku, pod-
czas kolejnej sesji wystpi z
wnioskiem o wyczenie rudy
z gminy kunia raciborska! -
zagrozi sotys jan Stanek.
- paskie sowa przyjmu-
j jako atak na moj osob
- odpowiedziaa byskawicz-
nie burmistrz Serafn. - prze-
sunicie rodkw jest tylko
propozycj - orzek wicebur-
mistrz Bogusaw wojtanowicz
prbujc zaagodzi spr.
gos w debacie zabra
rwnie radny Bernard ko-
wol, ktry codzienne korzysta
z obu drg. - Ulic wierczew-
skiego dziennie porusza si
kilkaset samochodw, len
w rudzie - kilka. S pewne
priorytety - podkreli rajca.
- przewidywaem t dys-
kusj. i nie bdzie dziwne, je-
li opowiem si za remontem
ul. wierczewskiego - powie-
dzia przewodniczcy rady.
- chciabym, aby w trakcie
naszej kadencji panowaa tu
pena zgoda. ale rkami i no-
gami bd par, aby remont
ul. wierczewskiego doszed
do skutku - doda Manfred
wrona. kompromisu osta-
tecznie nie znaleziono. rad-
ni zdecydowali, e do tematu
wrc w poowie maja, kiedy
to podczas specjalnego spot-
kania postaraj si znale
stosowne rozwizanie.
Sotys rudy grozi kuni
czy Soectwo ruda wystpi z gminy kunia raciborska?
rudnik - samorzd
bak
Burzliwa dyskusja w
sprawie podziau nadwy-
ki budetowej w gminie
Rudnik.
Spore kontrowersje, pod-
czas ostatniej sesji rady gminy
rudnik, wzbudzi temat po-
dziau nadwyki budetowej za
rok 2012. gminie udao si za-
oszczdzi a 470 375 zotych.
cz tej kwoty, a dokadniej 80
tys. z., miaa zosta przeznaczo-
na na remonty drg gminnych.
pozosta cz nadwyki pla-
nowano przeznaczy na kolej-
ny etap budowy kanalizacji w
miejscowoci rudnik.
w midzyczasie ochotnicza
Stra poarna z Modzurowa zo-
ya wniosek o dofnansowanie
zakupu samochodu. wjt przy-
chyli si do wniosku straakw
i przedstawi radnym propo-
zycj, aby pienidze z nadwy-
ki budetowej, ktre miay zo-
sta przeznaczone na remonty
drg, przekaza wanie oSp w
Modzurowie. jednostka otrzy-
maa bowiem dofnansowanie
z wojewdztwa na ten cel. - je-
li nie damy tych pienidzy to
dofnansowanie przepadnie.
Stracimy take swj wizerunek
jako gmina - tumaczy wjt
gminy alojzy pieruszka. wrd
radnych propozycja wjta wy-
woaa ogromne oburzenie.
- przecie w budecie mieli-
my zarezerwowan tak sam
kwot na zakup samochodu dla
oSp w gamowie. oni te stara-
li si o rodki z wojewdztwa,
ale nie wiadomo czy je dostan.
nie mona po prostu przesu-
n tych pienidzy, ktre prze-
znaczone byy dla gamowa na
Modzurw? damy pienidze
straakom, a bdziemy jedzi
po dziurawych drogach - sprze-
ciwili si radni.
- Mamy do pienidzy,
zarezerwowanych na biece
utrzymanie drg gminnych w
budecie na ten rok - przeko-
nywa wjt. ostatecznie radni
przystali na propozycj, a nad-
wyk podzielono w nastpu-
jcy sposb: 389 695 z. prze-
kazano na budow kanalizacji
sanitarnej w rudniku; 50 tys.
z. przeznaczono na zakup sa-
mochodu lekkiego dla oSp Mo-
dzurw; 30 tys. z. przeznaczo-
no na remonty drg.
zaBrali z drg, dali StraakoM
p
grnik osieroci dwj-
k dzieci.
do tragicznego w skut-
kach wypadku doszo 7 ma-
ja ok. godz. 5:30 w kopalni
wgla kamiennego rydu-
towy-anna. w kolejce sp-
gowo-linowej zerwaa si
linka. jadcy ni grnik pr-
bowa ratowa si wyskaku-
jc z kolejki. - zmar w wyni-
ku wielonarzdowych urazw
- powiedzia zbigniew Madej,
rzecznik prasowy kompanii
wglowej. 42-letni grnik by
onaty, mia dwoje dzieci.
tragedia w kwk
rydUtowy-anna
F
o
t
.
L
u
d
e
k
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g

Okolicznoci tragicznego wypadku bada
nadzr grniczy oraz przedstawiciele
Okrgowego Urzdu Grniczego w Rybniku.
wadze Radlina zamie-
rzaj dotrze do inwestorw
przez pokoje ich dzieci.
na nietypowy sposb pro-
mocji terenw inwestycyjnych
wpady wadze radlina, ktre
zamierzaj wyda 600 sztuk
wzorowanej na legendarnej
planszwce Monopoly gry
planszowej. Stawk w grze bd
radliskie tereny inwestycyjne.
wydanie gry zostanie sf-
nansowane w ramach realizacji
dwuletniego projektu dynami-
zacja rozwoju spoeczno-gospo-
darczego radlina dziki kom-
pleksowej, midzynarodowej
promocji terenw inwestycyj-
nych - w ramach projektu wy-
danych ma zosta 300 sztuk
gry, drugie tyle ma sfnansowa
miasto.
planSzwka z radlineM
w roli gwnej
koczy si pierwszy
etap remontu kaplicy za-
mkowej.
do tegorocznych wakacji
maj zakoczy si prace na
zewntrz kaplicy w. toma-
sza na raciborskim zamku.
chodzi o dach, witrae, ma-
lowanie i drzwi wejciowe.
prace wykonuje wyoniona
w przetargu firma, ta sama
ktra remontowaa ju ka-
plic a wczeniej pracowaa
przy bazylice w rudach. po-
wiat za remont elewacji ze-
wntrznej i pokrycia dacho-
wego zapaci 404 tys. z.
nastpnie robotnicy i
konserwatorzy wejd do
rodka zabytku. roboty we-
wntrz kaplicy bd podzie-
lone na prace budowlane i
konserwatorskie. Starosta
adam hajduk liczy na pozy-
skanie rodkw z minister-
stwa kultury, wpierw jednak
musi wykona dokumenta-
cj kosztorysowo-projekto-
w. ze wzgldu na charakter
zabytku szans na ministe-
rialn dotacj ocenia jako
du.
rwnolegle z wasnych
rodkw powiat prowadzi
bdzie prace przy budynku
dawnej sodowni, ktry ma
by zaadaptowany na po-
trzeby Modzieowego domu
kultury (jego obecna siedzi-
ba moe trafi pod motek
ju w 2014 roku). cakowite
ukoczenie zamkowych ro-
bt przewidziane jest na ko-
niec 2015 roku.
powiat raciborski - remonty
koniec reMontU
kaplicy w 2015 rokU
Prace remontowe na zewntrz kaplicy maj zosta
ukoczone jeszcze w czerwcu br.
ps
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
et
4
GazetaInformator.pl
<<
9 maja 2013, nr 9 (137)
region edukacja
edukacja
w sobot, 17 maja w gimnazjum nr 5 w raciborzu odb-
dzie si ii Festiwal nauki. w programie midzy innymi war-
sztaty i dowiadczenia, prowadzone przez centrum nauki ko-
pernik, konkurs Mam talent oraz bieg rodzinny przez szko,
gry i zabawy naukowe.
giMnazjUM nr 5 zorganizUje FeStiwal naUki
przebieg powiatowych
targw pracy, edukacji i
przedsibiorczoci daje wska-
zwki dla znajdujcych si
obecnie na yciowym rozdro-
u, koczcych szko redni
maturzystw. pidziesiciu
omiu pracodawcw i agencji
zatrudnienia zaprezentowao
na nich ponad 620 ofert pra-
cy. ich analiza pozwala wyro-
bi sobie doskonay pogld o
osobie, ktrej wyksztacenie
i kwalifkacje s potencjalnie
atrakcyjnymi dla pracodaw-
cw.
fach w rku to podsta-
wa
najwicej ofert skierowa-
nych jest do osb posiadaj-
cych konkretny fach w rku.
pracodawcy poszukuj bruka-
rzy, kierowcw samochodw
(kat. c+e), elektrykw, elek-
tronikw, murarzy, tynkarzy,
malarzy, cieli, dekarzy, sto-
larzy, hydraulikw, mechani-
kw, blacharzy, lakiernikw
samochodowych, osb po-
siadajcych dowiadczenie w
pracy gastronomii itp. w ce-
nie s rwnie osoby z wy-
szym wyksztaceniem, jednak
w tym wypadku niezbdne s
umiejtnoci zwizane z zarz-
dzaniem zasobami ludzkimi,
czy te inynierskie - spawa-
nia, kontroli jakoci produk-
cji, mechaniki.
studia: co wybra?
powysze jasno wskazu-
je, na jaki typ osoby z wy-
szym wyksztaceniem istnieje
obecnie zapotrzebowanie. o
przemylany wybr kierunku
studiw apeluje dyrektor po-
wiatowego Urzdu pracy w
raciborzu Mirosaw ruszkie-
wicz. - chciabym, eby nasza
modzie, ktra koczy szko-
redni, bardzo wiadomie
podesza do problemu wybo-
ru zawodu. wszystkie zawody,
ktre oferuj kierunki studiw
humanistycznych, na czele z
socjologi i pedagogik, nie-
stety nie gwarantuj obecnie
pracy. ich przeciwiestwem
s kierunki techniczne, ktre
takie moliwoci daj - zazna-
cza M. ruszkiewicz.
rady dyrektora pUp znaj-
duj swoje potwierdzenie w
rodowisku akademickim.
- praktycznie wszystkie kie-
runki inynierskie ciesz si
duym zainteresowaniem i
daj due szanse na znalezie-
nie pracy. obecnie renesans
przeywa grnictwo i kierun-
ki inynierskie z nim zwizane
ciesz si ogromnym zainte-
resowaniem. dobrze notowa-
ne jest rwnie budownictwo,
kierunki informatyczne. cie-
kaw drog jest rwnie iny-
nieria ochrony rodowiska - z
takim wyksztaceniem mona
znale prac w ciepowniach,
wodocigach, wydziaach
ochrony rodowiska urzdw
miast - mwi irena Miksa,
pracownik dziekanatu dziaa-
jcego w ramach politechniki
lskiej centrum ksztacenia
inynierw w rybniku.
jeli nie studia...
co zrobi w przypadku,
gdy posiadane przez nas kwa-
lifkacje nie przystaj do ak-
tualnego zapotrzebowania na
rynku pracy? najlepszym roz-
wizaniem wydaje si podnie-
sienie wasnych kwalifkacji.
rad w tym wzgldzie udziela
kierownik orodka ksztace-
nia zawodowego w raciborzu
aleksandra wsik. - przede
wszystkim naley zapozna
si z dostpn na rynku pracy
ofert i do niej dostosowa wy-
br kierunku ksztacenia. jako
zakad doskonalenia zawo-
dowego ksztacimy w rnych
przydatnych kierunkach. nie-
sabncym zainteresowaniem
ciesz si kursy energetyczne,
spawalnicze, informatyczne,
czy zwizane z transportem.
cennym i podanym przez
pracodawcw dowiadcze-
niem przyszego pracownika
moe by nabycie odpowied-
nich kwalifkacji jzykowych.
do najczciej realizowanych
mona zaliczy kurs jzyka
angielskiego i niemieckiego, a
Maturzyci podejmuj yciowe wybory
Skoczyy si czasy, kiedy wysze wyksztacenie gwarantowao dobr prac.
4 tys. twarzy
maturzystw
z Jastrzbia,
Raciborza,
Wodzisawia
i okolic
oraz or...
Tylko na
raciborz.com.pl
nawet jzyka migowego. war-
to rwnie rozway uczestni-
ctwo w kursach o charakterze
zawodowym - logistyczne, pe-
dagogiczne, gastronomiczne
i handlowe, czy nawet arty-
styczne, takie jak szycie fran
i bukieciarz. to zawsze zaley
od aktualnych potrzeb rynku
pracy. jako zdz sprawdzamy,
czy osoby bezrobotne kiero-
wane na szkolenia przez Urz-
dy pracy do naszego orodka
znalazy zatrudnienie i rzeczy-
wicie uczestnictwo w danym
kursie lub szkoleniu pozwala
naszym benefcjentom uzy-
ska prac w polsce lub zagra-
nic - mwi a. wsik.
drug dostpn na ryn-
ku alternatyw dla studiw
s szkoy policealne, ktrych
oferta zdaje si mie czsto-
kro wicej wsplnego z sy-
tuacj rynkow ni wydziay
nauk pedagogicznych nawet
najlepszych uniwersytetw.
- to dobre rozwizanie, szcze-
glnie dla modziey, ktra
koczya szkoy oglnokszta-
cce. Szkoy te dostosowuj
kierunki ksztacenia do wyma-
ga rynku, gdy bez tego nie
pozyskayby suchaczy - klien-
tw. Myl, e wybr szkoy
policealnej dla wielu modych
osb moe okaza si dobrym
krokiem - zauwaa M. rusz-
kiewicz.
Potrzeba reformy
dziesiciolecie niespoty-
kanego wczeniej w polsce, ale
rwnie w wikszoci pastw
wiata boomu na studiowa-
nie przynosi rezultaty w postaci
rekordowo wysokiej stopy bez-
robocia wrd ludzi modych,
ktrych wyksztacenie czsto-
kro nijak nie przystaje do za-
potrzebowania rynkowego. Mi-
mo to, moda na studiowanie
trwa nadal, co jasno wskazuje,
e bez gruntownej sanacji syste-
mu szkolnictwa w polsce trudno
bdzie przeama t szczytn,
jednake przynoszc profty
wycznie w wymiarze ideolo-
gicznym tendencj.
- kiedy by taki system, e
mona byo skoczy szko za-
wodow i nastpnie kontynuo-
wa ksztacenie - zapewnia on
modym ludziom o wiele wik-
sz wszechstronno ni obecny
- komentuje wicestarosta an-
drzej chroboczek. czy polska
doczeka rzdu, ktry podejmie
si przeprowadzenia trudnej re-
formy?
Rynek pracy stawia maturzystom wysokie wymagania.
Bez fachu w rku trudno liczy na prac. Wybr waciwej
formy ksztacenia bdzie mie decydujcy wpyw na ich ycie.
wojciech oneczko
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
R E K L A M A
prom
ocja: nisze ceny na
program
ow
anie kodw

w
kasach fiskalnych
gazeta - informator 9 maja 2013 nr 9 (137) dodatek tematyczny 9/2013
PLUSY BIZNESU DLA
kunia raciborska
R E K L A M A
goSPoDArKA
R
e
k
l
a
m
aP
o
l
i
g
r
a
f

a
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
S
t
r
o
n
y

w
w
wP
o
z
y
c
j
o
n
o
w
a
n
i
e
W
s
z
y
s
t
k
i
e

a
t
u
t
y

w

r

k
u
w 2012 roku rafamet
osign wyniki finansowe
zblione do tych z roku 2011,
co - w warunkach stagnacji
gospodarki krajowej i wia-
towej - jest niemaym suk-
cesem.
nieustanny rozwj
w 2012 roku rafamet
nieustannie inwestowa w
rozbudow parku Maszy-
nowego. - proces wdraania
innowacyjnych rozwiza
zarwno do linii produkto-
wej jak i sposobu produkcji
jest cigy, wymaga wymier-
nych nakadw organizacyj-
nych, finansowych i ma-
jtkowych. S to dziaania
konieczne i niezbdne. Sia
i pozycja firmy wynika wa-
nie z ogromnej koncentracji
dziaa w tych obszarach.
najblisze lata nie bd pod
tym wzgldem odmienne -
zapewnia prezes e. longin
wons.
nowa hala
jeszcze w drugim kwarta-
le 2013 roku spka zamierza
przystpi do realizacji inwe-
stycji pod nazw Budowa hali
Montau ii w kunia racibor-
skiej. koszt tego przedsiwzi-
cia oszacowany zosta na 14 - 15
mln z cznie z urzdzeniami
dwigowymi. - rozpoczcie tej
inwestycji zadecyduje o stra-
tegicznym, perspektywicznym
rozwoju frmy na najblisze 10
- 20 lat. Ma ona rwnie de-
cydujce znaczenie w kwestii
Rafamet wybuduje now hal
W 2013 roku kuniaski zakad czekaj liczne wyzwania.
pozycjonowania Spki przez
rynek odbiorcw wielkogaba-
rytowych obrabiarek oraz po-
siada bezporedni wpyw na
skal dziaalnoci frmy w la-
tach nastpnych dodaje pre-
zes spki.
znaczenie dywersy-
kacji
Stabilna sytuacja rafame-
tu w ostatnich latach zostaa
osignita dziki konsekwen-
tnej realizacji programu rozsze-
rzania oferty spki i dywersyf-
kacji rynkw odbiorczych. nie
inaczej bdzie rwnie w roku
2013. Spka zamierza konty-
nuowa program program dy-
wersyfkacji asortymentowej i
geografcznej dla swoich wyro-
bw. zo si na to opracowy-
wanie konstrukcji obrabiarki
karuzelowej kci 400/470 do
wysokowydajnej obrbki mate-
riaw supertwardych przy wy-
korzystaniu narzdzi skrawaj-
cych chodzonych chodziwem
o ekstremalnie wysokim cinie-
niu (do 350 Bar) oraz prace
koncepcyjno - konstrukcyjne
obrabiarki podtorowej nowej
generacji typu Uge 150 do
obrbki kolejowych pojazdw
szynowych. w sferze sprzeda-
y spka zamierza kontynuo-
wa penetracj rynkw Bliskie-
go wschodu, rodkowej afryki
oraz dalekiego wschodu. part-
nerem biznesowym rafametu
w zakresie wdraania postpu
technicznego nadal bdzie po-
litechnika lska w gliwicach.
Fabryka obrabiarek raFa-
Met S.a. z kuni raciborskiej
jest jednym z kilku na wiecie
producentw obrabiarek spe-
cjalnych do obrbki zestaww
koowych pojazdw szynowych
(kolej, metro, tramwaje). wy-
konuje rwnie, na jednostko-
we zamwienia, wielkogabary-
towe obrabiarki specjalistyczne
dla odbiorcw w sektorach:
energetycznym, maszynowym,
stoczniowym, hutniczym oraz
zbrojeniowym. Udzia ekspor-
tu w sprzeday to okoo 70-80
proc. kapita zakadowy wyno-
si 43,187 mln z.
Budowa nowej hali montaowej Rafametu powinna zapewni
zakadowi perspektywy rozwoju na najblisze 10-20 lat.
F
o
t
.
r
a
f
a
m
e
t
.
c
o
m
wojciech oneczko
W 2012 roku
przychody Grupy
Kapitaowej
Rafamet signy
107 mln z.
Raciborskie Przed-
sibiorstwo komunalne
miao tylko jednego kon-
kurenta.
przedsibiorstwo komu-
nalne Sp. z o. o. z raciborza
w dalszym cigu bdzie pro-
wadzi na rzecz gminy schro-
nisko dla bezdomnych zwie-
rzt. Magistrat zapaci na ten
cel podlegej mu spce 740
627,48 zotych. oferta pk
bya jedyn w postpowaniu
przetargowym na powysze
usugi. do przetargu zgosi
si co prawda jeszcze jeden
podmiot (zbigniew ronia-
kowski - Maer z Branic),
ale jego oferta, opiewajca
na 1,8 mln z, zostaa wyklu-
czona. By moe jednostka w
najbliszym czasie doczeka
si nowego kierownika. do
30 kwietnia przyjmowane by-
y aplikacje ubiegajcych si
o to stanowisko. obecnie trwa
procedura weryfkacyjna kan-
dydatw.
Firma z Kuni zadba
o cieki rowerowe
racibrz - przetargi
Blisko 13,5 tys. z bdzie
kosztowao urzd miasta
utrzymanie w naleytym po-
rzdku cieek rowerowych
na waach przeciwpowo-
dziowych. zadba o to przed-
sibiorstwo wielobranowe
Margo z kuni racibor-
skiej. do przetargu przyst-
pio 10 frm. najtasze oferty,
rzdu kilkunastu do 30 tys. z,
zoyy frmy spoza raciborza.
oferty raciborskich przedsi-
biorcw znalazy si w gru-
pie najdroszych i opieway
na 40-50 tys. z. najdrosza
oferta wynoszca blisko 600
tys. z (2,25 pkt w postpowa-
niu), rwnie zostaa zoona
przez rodzim frm.
SCHRONISKO DLA
ZWIERZT DALEJ POD PK
racibrz - przetargi
ps
ps
Oferta kuniaskiej rmy okazaa si
kilkunastokrotnie nisza od konkurecyjnych. serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
prom
ocja: nisze ceny na
program
ow
anie kodw

w
kasach fiskalnych
*
*Szczegy w Dziale Handlowym Softib.pl
elzab mini
pojemno 511 kodw
6
GazetaInformator.pl
<<
9 maja 2013, nr 9 (137)
zapytaj o promocj w dodatku plusydlabizNesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
racibrz gastronomia
R E K L A M A
W kolejnym numerze datku
Plusy dla Biznesu prezentu-
jemy gar porad dotyczcych
dotacji dla przedsibiorcw.
Cykl bdzie kontynuowany w
kolejnych numerach!
Czym jest dotacja?
Dotacja to nieodpatna i bez-
zwrotna pomoc nansowa
udzielana podmiotom w celu
rozpoczcia, bd rozwinicia
dziaalnoci. Przyznanie dota-
cji nie ma na celu zastpienie
rodkw wasnych wniosku-
jcego, lecz ich uzupenienie.
Zazwyczaj uzupenieniem jest
refundacja kosztw poniesio-
nych przez benecjenta. Na
og przyznanie dotacji od-
bywa si na zasadzie pierwot-
nego wyoenia przez bene-
cjenta wszystkich rodkw
z wasnej kieszeni na dan
realizacj projektu, po czym
nastpuj zwrot okrelonej
czci kosztw. W nowych
programach dotacje na kon-
kretny projekt mog wynosi
nawet 85 proc. Przedsibior-
cy mog pozyska dotacje na
przedsiwzicia inwestycyjne
z kilku rnych programw.
Dla kogo dotacja?
Konieczno liczenia si z co-
raz wiksz konkurencj, a
take niewystarczajca ilo
rodkw nansowych, to po-
wszechne problemy utrud-
niajce wielu ludziom wejcie
na rynek. Bardzo pomocnym
wsparciem w takich sytua-
cjach s dotacje. rdami
dotacji s rodki Unii Euro-
pejskiej i Powiatowego Urz-
du Pracy. Wybr rda dota-
cji jest cile uzaleniony od
sytuacji przedsibiorcy. Dota-
cje z Unii Europejskiej to wik-
sze rodki nansowe, ale i te
trudniejsza i dusza droga do
ich pozyskania. Dotacje wy-
pywajce z PUP przeznaczo-
ne s dla osb bezrobotnych,
zarejestrowanych w urzdzie.
Kto moe da dotacj?
Dotacji mog udziela prze-
rne podmioty, instytucje,
czy organizacje, pod warun-
kiem, e ich statuty okrela-
jce dziaalno, bd jakie
przepisy prawa, zawieraj
konieczne zapisy pozwalaj-
ce im na wykonywanie takiej
dziaalnoci. Tak wic udzie-
li dotacji moe administra-
cja rzdowa i samorzdo-
wa poprzez realizacj zada
publicznych pochodzcych
z publicznych rodkw, inne
organizacje pozarzdowe, w
tym rwnie zagraniczne oraz
podmioty niepubliczne (in-
stytucje, rmy), a take przo-
dujc w udzielaniu dotacji
Unia Europejska.Sdowym.
W niektrych sytuacjach nie-
zbdny jest wpis do rejestru
dziaalnoci regulowanej.
PLUSY BIZNESU DLA
lody widerki rni si
od lodw mikkich brakiem
napowietrzenia masy lodo-
wej, s mniej spulchnione
przez co ich konsystencja jest
gstsza a w podobnej wiel-
koci ld zawiera znacznie
wicej masy. lody widerki
amerykaskie to niezapo-
mniane wraenia smakowe.
Uwielbiane przez dzieci i ca-
e rodziny! twarde, mocno
zmroone, krcone widerki
amerykaskie. jedyne takie.
oferujca widerki ame-
rykaskie lodziarnia Mila-
no zdya ju zyska sobie
wiernych klientw, ktrzy
ceni sobie jako oferowa-
nych w niej lodw.
Skd wzi si pomys na
prowadzenie tego typu dzia-
alnoci? - jedzilimy kie-
dy z mem na wakacje do
Midzyzdrojw . w pamici
utkwiy nam kolejki do lo-
dziarni, ktre oferoway lo-
dy widerki. oczywicie, lo-
dziarnia w raciborzu to nie
to samo co w nadmorskich
kurortach, wic uznalimy,
e podstaw musi by jako
lodw - wyjania waciciel-
ka lodziarni Mialno.
zaradna raciborzanka
zgbia temat mieszanek wy-
korzystywanych do produk-
cji lodw, odkrya, e wiele
z nich to po prostu woda z
cukrem, jednake zdarzaj
si rwnie mieszanki naj-
wyszej jakoci. to wanie
na nie postanowia postawi
wacicielka lodziarni.
czy raciborzanie przeko-
Lodziarnia Milano: prawdziwe lody
Dlaczego lody widerki s tak wyjtkowe?
artyku sponsorowany
lodziarnia milano
47 - 400 racibrz, ul. opawska 87
czynne: pn-sob: 10-19, niedziela: 12-19
nali si do lodw ameryka-
skich? - czsto jestemy py-
tani, szczeglnie przez osoby
starsze, czy to lody woskie.
Staramy si uwiadamia ich
jaka jest midzy nimi rni-
ca. gdy ju prbuj, przeko-
nuj si o jakociowej r-
nicy midzy nimi. chwal
ich smak, dzikuj i wraca-
j. inaczej jest z modymi
ludmi, ktrzy wicej podr-
uj, bywaj w wikszych
miastach, a take miejscach
atrakcyjnych turystycznie,
jak zakopane, czy choby
wisa. kojarz ich smak i
decyduj si na nie zdecydo-
wanie czciej. Mamy oczy-
wicie w ofercie rwnie nor-
malne lody na gak, one te
maj wzicie, ale to lody wi-
derki wyrniaj nas w tej
czci miasta - mwi waci-
cielka lodziarni Milano
kto nigdy nie prbowa
jeszcze widerkw amery-
kaskich koniecznie powi-
nien odwiedzi lodziarni
Milano - ich wyjtkowy, po-
czony z jakoci smak z
pewnoci pozostawi po so-
bie fantastyczne wspomnie-
nia.
Specjalnoci Lodziarni Milano s wysokogatunkowe,
penomleczne lody widerki amerykaskie.
F
o
t
.
A
n
n
a
B
u
r
e
k
wraz z nadejciem wios-
ny izba gospodarcza w wo-
dzisawiu lskim rozsze-
rzya si o typowo wiosenny,
peen zapau i energii mo-
dy pierwiastek... powstaa
przy niej grupa Modzi-ig.
Utworzenie specjalnej gru-
py do spraw modziey jest
z jednej strony odpowiedzi
na rosncy procent bezro-
bocia wrd osb modych,
a z drugiej strony wyjciem
na przeciw coraz wiksze-
mu zainteresowaniu osb
w wieku 20+ do prowa-
dzenia wasnej dziaalnoci
gospodarczej.
- celem nowej grupy
w wodzisawiu lskim jest
przede wszystkim: wspar-
cie lokalnej przedsibior-
czoci poprzez zachcanie
modziey do wiadomego
i bezpiecznego zaoenia
wasnego biznesu, repre-
zentowanie interesw mo-
dych osb przed przedsi-
biorcami z naszego regionu,
samorzdami na szczeb-
lu miejskim, powiatowym
i wojewdzkim oraz aktyw-
ny udzia w akcjach i im-
prezach promocyjnych or-
ganizowanych przez grup
Modzi-ig, izb gospodar-
cz w wodzisawiu lskim
lub inny lokalny podmiot.
to jednak nie wszystko,
bowiem poprzeczka zosta-
a postawiona jeszcze wy-
ej. grupa Modzi-ig jako
organizacja typu non-pro-
fit bdzie skadaa was-
ne projekty o pozyskanie
funduszw z programw
Unii europejskiej jak rw-
nie konkursw organi-
zowanych przez Samorz-
dy Miejskie i Fundacje.
co wicej, nasz zesp wi-
dzi na horyzoncie kolejne
moliwoci. Mowa o utwo-
rzeniu inkubatora przed-
sibiorczoci oraz Budetu
obywatelskiego - informu-
je ig w wodzisawiu l-
skim.
aktualnie zesp wyko-
nawczy grupy Modzi-ig
tworz modzi przedsi-
biorcy z regionu, student
wydziau ekonomii i za-
rzdzania na politechnice
opolskiej oraz prezes izby
gospodarczej w wodzisa-
wiu lskim krzysztof dy-
biec. - planowane dziaa-
nia s realn potrzeb na
popraw funkcjonowania
lokalnego rynku gospodar-
czego oraz uwiadomienia
naszej modziey o wspar-
ciu i moliwociach, o kt-
rych wiele osb nie wie, a
cz nie chce z nich korzy-
sta - mwi czonek zespou
tomasz jdrusik.
- Utworzenie Modzi-
ig, to konieczno, ktra
zmieni nasz region, wzbo-
gaci gospodark i uatwi
komunikacj na linii mo-
dzie-pracodawca, a take
modzie-instytucja. post-
pujcy rynek i zwiksza-
jca si ilo informacji w
obiegu wymaga wieego
spojrzenia. Uwaam, e do-
wiadczenie przedsibior-
cw nalecych do izby go-
spodarczej w poczeniu z
energi i wieoci mo-
dych mieszkacw regionu
przyniesie dobre rezulta-
ty. jako prezes zapewniam
wsparcie izby, dowiadcze-
nie naszych czonkw i za-
praszam do wczenia si w
t inicjatyw - mwi krzysz-
tof dybiec.
w trudnej aktualnie
sytuacji rynkowej kada
pomoc - tym bardziej od
dowiadczonych ludzi z
brany - jest cenna. wydaje
si, e owoce tego przedsi-
wzicia mog mie warto
wycznie dodatni.
Samo utworzenie gru-
py jest rozwizaniem uni-
katowym w caym regionie.
Sukces inicjatywy moe
sprawi, e drog t w przy-
szoci pod rwnie
ocienne dla wodzisawia
lskiego zrzeszenia przed-
sibiorcw.
wodzisaw lski - przedsibiorczo
Modzi dwigni
wodzisawskiego biznesu?
Izba Gospodarcza Wodzisawia
lskiego otwiera si na modych.
wojciech oneczko
R E K L A M A
XIII Eko-Wystawa Ciepo przyjazne rodowisku
11-12 maja 2013 r. pietrowice wielkie
pietrowice wielkie ekologia
Pietrowice Wielkie: sukces oparty na ekologii
Lokalna inicjatywa przerodzia si w jedno z waniejszych wydarze w regionie.
wojciech oneczko
to ju trzynasta eko-
Wystawa w Pietrowicach
wielkich. lata pracy lokal-
nych dziaaczy i pasjonatw
w poczeniu z nonoci
idei ekologicznych sprawi-
y, e pocztkowo niszo-
wa, organizowana na skra-
ju wojewdztwa lskiego
impreza, przerodzia si w
profesjonaln prezentacj
rozwiza proekologicz-
nych, o ktrej mwi si ju
nie tylko w raciborzu, ale
w caym wojewdztwie.
do udziau w tym uni-
katowym i wyjtkowym
w skali regionu przedsi-
wziciu zapraszaj jego
organizatorzy i patroni.
- Bdzie to niepowtarzalna
okazja do pogbienia tak
istotnych zagadnie jak
oszczdno energii i eko-
logia - mwi wjt gminy
pietrowice wielkie andrzej
wawrzynek. komplemen-
tw pod adresem imprezy
nie szczdzi rwnie Staro-
sta powiatu raciborskiego
adam hajduk - Starostwo
powiatowe w raciborzu na
stae wpisao eko-wysta-
w do kalendarza istotnych
wydarze w regionie. jako
starosta powiatu i wsp-
organizator serdecznie za-
praszam pastwa do pie-
trowic wielkich - mwi a.
hajduk.
- z du satysfakcj ob-
serwuj jak co roku eko-
Wystawa w Pietrowicach
wielkich, organizowana
siami lokalnych dziaaczy
i pasjonatw, przeradza
si w du prezentacj na
stae wpisujc si w ka-
lendarz wanych wydarze
proekologicznych w na-
szym regionie - mwi pre-
zes wojewdzkiego Fun-
duszu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej w ka-
towicach gabriela lenarto-
wicz, patron Xiii. eko-wy-
stawy.
wag wydarzenia pod-
krela rwnie Senator rp
adam zdziebo. zdaniem
senatora proekologiczna
aktywno lokalnych spo-
ecznoci, ich wiedza i wia-
domo, s konieczne dla
poprawy standardw ycia
mieszkacw. dla posa do
parlamentu europejskie-
go Bogdana Marcinkiewicz
wystawa w Pietrowicach
wielkich jest ywym do-
wodem na to, e europej-
skie standardy w zakresie
ochrony rodowiska s ju
nasz codziennoci.
komplementw eko-wy-
stawie nie szczdzi rwnie
pose do parlamentu euro-
pejskiego prof. jerzy Buzek.
- jestem bardzo szczli-
wy, e mogem obj patro-
natem Xiii Samorzdow
eko-wystaw. Serdecznie
zapraszam do odwiedzenia
pawilonw wystawowych
- zachca byy premier. w
podobnym tonie wyraa si
pose na Sejm rp i byy sta-
rosta powiatu raciborskiego
henryk Siedlaczek.
w poprzednich la-
tach w eko-wystawie bra-
li udzia samorzdowcy,
ekolodzy, specjalici w za-
kresie gospodarki wodnej i
wykorzystania w lokalnych
uwarunkowaniach najno-
woczeniejszych technolo-
gii dla ochrony rodowiska.
Szeroko prezentowano pro-
gramy pomocowe zarwno
wojewdzkiego jak i naro-
dowego Funduszu ochrony
rodowiska suce dofi-
nansowaniu budowy przy-
domowych oczyszczalni
ciekw, ktre stanowi nie-
zwykle kuszc alternatyw
dla gospodarki ciekowej na
terenach o rozproszonej za-
budowie, czego najlepszym
przykadem s same pietro-
wice wielkie.
podkrelaj oni, e
obecnie - w dobie zjedno-
czonej europy - nacisk na
szeroko rozumiane dobro
ekologiczne i ekologiczne
rda ciepa oraz systemy
grzewcze nie jest tylko mo-
d, ale wrcz koniecznoci.
innowacyjne i nowoczesne
rozwizania technologicz-
ne sprzyjaj prowadzeniu
coraz bardziej efektywnej
gospodarki cieplnej, co -
oprcz oszczdnoci - przy-
nosi rwnie dodatkowe
korzyci w postaci zaprze-
stania procesu degradacji
rodowiska naturalnego. w
dobie mniej lub bardziej do-
tkliwego kryzysu gospodar-
czego (czy przeduajcego
si okresu dekoniunktury,
jak wol niektrzy komen-
tatorzy), ceny energii ros-
n, co ley u podstaw coraz
wikszego zainteresowa-
nia przedsibiorcw i spo-
eczestwa minimalizacj
kosztw jej zuycia. w linii
prostej prowadzi to do ch-
ci wprowadzania i uytko-
wania coraz nowoczeniej-
szych technologii w caej
infrastrukturze tzw. maej
architektury.
o randzie imprezy,
prcz zaprosze osobistoci
wiata ekologii i polityki,
wiadczy coroczna frekwen-
cja - w zalenoci od pogo-
dy wystawa przyciga nawet
do 50 tys. zwiedzajcych z
kilku powiatw Subregionu
zachodniego i z czech oraz
ok. 200 firm, ktre prezen-
tuj na swoich stoiskach
najnowsze i najatrakcyj-
niejsze rozwizania z za-
kresu budownictwa, ogrod-
nictwa, czy ekologicznych
systemw grzewczych.
nie bez znaczenia pozo-
staje rwnie rozrywkowy
charakter wystawy, ktry
harmonijnie czy si z jej
ekologicznymi i gospodar-
czymi aspektami - co roku
towarzysz jej pikniki, hap-
peningi ekologiczne, kon-
certy gwiazd oraz pokazy
sztucznych ogni.
Prezes Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Gabriela Lenartowicz podkrela zasugi pomysodawcw Eko-Wystawy, ktra w cigu lat,
dziki powiceniu ich i organizatorw, zdoaa wp isa si w kalendarz wanych wydarze
proekologicznych w regionie.
O atrakcyjnoci
Eko-Wystawy
wiadczy sigajca
50 tys.
osb frekwencja
uczestnikw
imprezy.
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
patronat
medialny:
S
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
<<
XIII Eko-Wystawa Ciepo przyjazne rodowisku >>
11-12 maja 2013 r. pietrowice wielkie
reklama
9 >>
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
Tanie miejsca reklamowe!
BANNER na ogrodzeniu w ssiedztwie E.Leclerc
tel. 533 362 362
reklama
10
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
<< reklama
11
GazetaInformator.pl
< <
9 maja 2013, nr 9 (137)
ekologia
racibrz energetyka
wojciech oneczko
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Treci zawarte w publikacji nie stanowi ofcjalnego stanowiska organw wojewdzkiego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w katowicach.
oze szans rozwoju gospodarczego
polsko-czeskiego pogranicza
organizowana w raciborzu konferencja przycigna naukowcw oraz przedstawicieli brany z caej polski...i nie tylko.
i Midzynarodowa kon-
ferencja odnawialne rda
energii szans rozwoju pol-
sko-czeskiego pogranicza
zostaa zrealizowana z wyjt-
kowym rozmachem. - Miasto
racibrz od wielu lat znane
jest z nowatorskich rozwi-
za stosowanych w zakre-
sie ochrony rodowiska, a w
szczeglnoci gospodarki od-
padami, edukacji ekologicz-
nej, ochrony przyrody oraz
promocji proekologicznych
przedsiwzi w miecie -
podkrelali celowo organi-
zacji konferencji w raciborzu
organizatorzy.
od 2007 roku w oparciu
o rodki poyczki uzyskanej
z wojewdzkiego Funduszu
ochrony rodowiska i gospo-
darki wodnej w katowicach,
do wacicieli budynkw jed-
norodzinnych skierowano do-
datkowy system dotacji ujty
w ramy programu ogranicza-
nia niskiej emisji na terenie
gminy racibrz. zakada on
wsparcie likwidacji rde nie-
ekologicznych w przypadku
zastpienia ich nowoczesny-
mi wysokosprawnymi kota-
mi opalanymi paliwem stay,
uniemoliwiajcymi spalanie
odpadw. Miasto zrealizowa-
o dwie edycje tego programu
- w latach 2007-2009 i 2010-
2012. pozwolio to, w okresie
szeciu lat, na eliminacj ko-
lejnych 282 starych, nieekolo-
gicznych rde w budynkach
jednorodzinnych. zainstalo-
wano 214 kotw retortowych
opalanych ekogroszkiem, 64
koty gazowe, 2 koty opalane
Konferencja daa odpowied na pytania o moliwoci zastosowania energii odnawialnej
w gospodarce komunalnej, rolnictwie i przemyle.
drewnem, 2 obiekty wczo-
no do sieci cieplnej. rodki
zaangaowane w realizacj
tych dziaa wyniosy prawie
3,5 mln z. w chwili obecnej
Miasto uzyskao z wFoigw
w katowicach kolejn poycz-
k na realizacj i etapu trze-
ciej edycji programu, ktrego
realizacja przewidziana jest
na lata 2013-2015.
w czasie konferen-
cji dowody na opacalno
wykorzystania oze przed-
stawili, na podstawie zreali-
zowanych licznie inwestycji,
krzysztof Burek - wicepre-
zes zarzdu rafako Sa, an-
drzej hotlo - prezes zarz-
du Sgl carbon group Sa,
tadeusz wojnar - prezes
SM nowoczesna oraz ro-
man Majnusz - prezes za-
rzdu ensol sp. z o.o.
krzyanowice - inwestycje
nowoczesna i Mikoaj inwestuj w eko
owocna wsppraca samorzdu raciborza z wFoigw w katowicach procentuje.
ochrona atmosfery jest jed-
nym z priorytetowych kierun-
kw dziaania wojewdzkiego
Funduszu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej w katowi-
cach. o skali podejmowanych i
fnansowanych przez Fundusz
dziaa wiadczy ilo wnio-
skw, ktre zostay zakwalif-
kowane do dofnansowania na
podstawie jesiennego (zako-
czonego 31 padziernika 2012
roku) naboru. wFoigw dof-
nansuje - bagatela - 175 projek-
tw. w naszym regionie dof-
nansowanie otrzymaj godw,
gorzyce, krzyanowice, lubo-
mia, ndza, pietrowice wiel-
kie, racibrz, radlin, rybnik,
Syrynia oraz pszw.
nie tylko samorzdowy mo-
g ubiega si o dofnansowanie
dziaa proekologicznych.
dla przykadu parafa p.w.
w. Mikoaja w raciborzu
otrzyma z wFoigw w ka-
towicach 10 tys. z dotacji i 50
tys. z poyczki na termoizola-
cj wraz z zabudow kolekto-
rw sonecznych w budynku
plebani.
z Funduszem od lat wsp-
pracuje Spdzielnia Mieszka-
niowa nowoczeSna. w
2013 roku otrzyma ona 900
tys. z dotacji i niemale 1,1 mln
z poyczki na zabudow po-
wietrznych pomp ciepa i insta-
lacji kolektorw sonecznych
do przygotowania ciepej wody
uytkowej. inwestycje zostan
przeprowadzone w budynkach
mieszkalnych (chemoskiego
20, Siwonia 24-30, kiew-
skiego 11-13, czarnieckiego 10-
16, 18-22, chodkiewicza 18-24,
lotnicza 32-38 i 41-47). ponad-
to, dziki poyczce Funduszu,
nowoczeSna zamierza
przeprowadzi termomoder-
nizacj pawilonu handlowo-
Usugowego przy ocickiej 4.
racibrz - inwestycje
FUndUSz
zaBezpieczy owSiSzcze
dziki rodkom z
wfoigw w katowicach
owsiszcze mog zyska
system maej retencji z
prawdziwego zdarzenia.
Soectwo owsiszcze jest
o krok od uzyskania skutecz-
nego systemu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. odpo-
wiednie, zoone przez gmin
krzyanowice wnioski do wo-
jewdzkiego Funduszu ochro-
ny rodowiska i gospodarki
wodnej w katowicach zostay
zakwalifkowane jako nadaj-
ce si do dofnansowania.
Mowa o niemaych pieni-
dzach - w sumie gmina powin-
na pozyska w tym roku 302
tys. z poyczki ze rodkw
wFoigw w katowicach.
pierwszy ze zoonych wnio-
skw zakada dofnansowanie
budowy na terenie owsiszcz
zbiornika przeciwpowodzio-
wego (190 tys. z).
w drugim wniosku wadze
krzyanowic staray si o po-
yczk na modernizacj trzech
staww w owsiszczach, tak
aby mogy one peni funkcj
retencyjn.
Proflaktyka przeciwpowodziowa jest jednym z prioryte-
towych kierunkw dziaania WFOiGW w Katowicach.
Gmina
Krzyanowice
wnioskuje
o 302 tys. z
poyczki
na inwestycje
maej retencji
w Owsiszczach.
et
F
o
t
.
k
r
z
y
z
a
n
o
w
i
c
e
.
p
l
Parafa p.w.
w. Mikoaja
otrzyma
z WFOiGW
w Katowicach
10 tys. z
dotacji na ekolo-
giczne przystoso-
wanie plebani.
tegoroczna komisja
wyrnia 13 laureatw
konkursu.
22 kwietnia (dzie ziemi)
w kinoteatrze rialto w ka-
towicach po raz dwudziesty
wrczono zielone czeki - do-
roczne nagrody wojewdzkie-
go Funduszu ochrony rodo-
wiska i gospodarki wodnej w
katowicach. otwierajc gal
z tej okazji prezes Funduszu
gabriela lenartowicz mwi-
a, e zielonymi czekami od
lat wyrniani s w naszym re-
gionie ludzie o zielonych ser-
cach, ktrych naley docenia
nie tylko dobrym sowem, ale
take w wymiarze material-
nym.
Fundusz od 1994 roku
przyznaje nagrody fnansowe z
okazji dnia ziemi osobom wy-
rniajcym si w dziaalnoci
proekologicznej na terenie wo-
jewdztwa lskiego. po dwch
latach nagrody te ofcjalnie na-
zwano zielonych czekami.
do dzi s jednymi w polsce
tego typu wyrnieniami przy-
znawanymi osobom, ktre po-
za swymi obowizkami zawo-
dowymi, w sposb szczeglnie
aktywny, dziaaj na rzecz eko-
logii i poprawy stanu rodowi-
ska w naszym regonie.
nagrodami Funduszu zo-
stao do tej pory wyrnionych
187 osb. laureatami zostawa-
li twrcy i realizatorzy niekon-
wencjonalnych, nowoczesnych
rozwiza w zakresie ekologii,
czsto docenianymi w polsce
i europie. w 2013 roku kapi-
tua skadajca si z eksper-
tw, pracownikw naukowych
oraz dziaaczy na rzecz ochro-
ny rodowiska i popularyza-
cji przyrody, wyonia spord
zgoszonych kandydatw 13
laureatw, ktrzy wyrnili si
aktywnoci i skutecznoci
swych dziaa w zakresie inno-
wacji i technologii, programw
i akcji proekologicznych w tym
dotyczcych ochrony przyrody,
prac naukowo - badawczych,
edukacji ekologicznej dzieci i
modziey, proflaktyki zdro-
wotnej dotyczcej zagroe
schorzeniami zwizanymi ze
stanem rodowiska oraz dzia-
a popularyzatorskich i pro-
mocji postaw proekologicz-
nych. indywidualni laureaci
zielonych czekw otrzymali
po 7,5 tys. z, za czonkowie ze-
spow po 5 tys. z kady. przy-
znano te po dwa dyplomy
uznania i dyplomy honorowe.
tegoroczna uroczysto
wrczenia zielonych cze-
kw zainaugurowaa ob-
chody 20-lecia powstania
wFoigw w katowicach,
ktry wraz z 15 pozostaymi
wojewdzkimi oraz naro-
dowym Funduszem ochro-
ny rodowiska i gospodarki
wodnej tworzy polski system
fnansowania ochrony rodo-
wiska. jak zaznaczya prezes
lenartowicz, jest on unikalny
w skali europejskiej zarwno
pod wzgldem rozmiarw,
jak i form dziaania. oblicza
si, e ze rodkw tych in-
stytucji w skali kraju w cigu
ostatnich 20 lat wydano na
wspieranie realizacji trwaych
przedsiwzi proekologicz-
nych ponad 40 mld z. Udzia
katowickiego funduszu to po-
nad 5 mld z.
lsk - nagrody
zielone czeki dla lUdzi o zielonych Sercach
et
et
12
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
<< reklama
13 >>
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
XIII Eko-Wystawa Ciepo przyjazne rodowisku >>
11-12 maja 2013 r. pietrowice wielkie
reklama
14
GazetaInformator.pl
<<
9 maja 2013, nr 9 (137)
Zdrowie
racibrz szpital
Bezpatne Badania krwi w raciBorSkiM SzpitalU
w sobot, 18 maja w godzinach od 8.00 do 11.00 w Szpi-
talu rejonowym w raciborzu bdzie mona bezpatnie prze-
bada swoj krew. Badania prowadzone bd pod wzgldem
oceny morfologii, badania proflu lipidowego oraz oznaczenia
antygenu wirusa zapalenia wtroby typu B.
Koniec problemw z
parkowaniem przy szpita-
lu?
pojawiaj si gosy, aby
problemy z parkowaniem przy
szpitalu w raciborzu rozwiza
poprzez wprowadzenie stosow-
nych opat. Sprzeciwia si temu
starosta adam hajduk, ktry
jednoczenie wyjawia, e opcja
ta moe doczeka si czcio-
wej realizacji. Mowa o dotych-
czas nieuywanym, skrytym za
szpitaln bram parkingu, kt-
ry moe pomieci 70-80 aut.
- jeli znajdzie si przed-
sibiorca, ktry zechce to pro-
wadzi, to tam mgby po-
wsta parking patny na 70 - 80
miejsc. jeli kto nie chciaby
szuka miejsca na parkingu
bezpatnym, to tam mgby za
opat znale miejsce - twier-
dzi starosta. na chwil obecn
nie wiadomo, kiedy chtni do
prowadzenia tego typu przed-
siwzicia bd mogli zgasza
swoje nim zainteresowanie...
problemy z parkowaniem nie
skocz si wic szybko, ale jest
nadzieja, e kiedy rzeczywicie
moe to nastpi.
nowy parking przy SzpitalU
R E K L A M A
wojciech oneczko
1S >>
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
- po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchon si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e
zawdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wobec
ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szukamy
ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa, ale rwnie
umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym przychodz
znane od lat metody stosowane przez flipiskiego uzdro-
wiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela stosow-
ane s przez Filipiczykw, zwanych take wybracami do-
brych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej pory
fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw pozosta-
je nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych rodkw
znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycznym wz-
mocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu systemu
odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jed-
nym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerw,
znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo Litawen,
ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn wiedz
przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipiczyk
podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom szukajcym
pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci. Jego me-
tody opieraj si gwnie na intensywnej koncentracji, przez
co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok jego rk.
- Chocia medycyna akademicka poczynia wielkie postpy,
to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s niezbadane.
Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje rce podczas
zabiegw zachowuj si jak bieguny elektryczne. Powoduj
kontrolowany przepyw energii przez organizm pacjenta -
podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz
medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si w stan re-
ligijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdrawiajca sia.
Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo pomocna w
uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponadludz-
kich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - zawsze moe
osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel dziaa na cay
organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pacjen-
ta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane
umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar
przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u
tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego
dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosu-
je rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre immunologicznie
oddziaywaj na schorowane i wycieczone chorob ciao.
Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, moe si do niego
zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si na wizyt. Kady
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest
dostosowane do potrzeb danej osoby, w zalenoci od tego,
jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi
osigniciami. Wieloletni czonek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny
uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w sze-
rokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji
krgosupa, miadycy, paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
12 maj - cieszyn
13 maj - katowice
14 maj - sosnowiec
15 maj - dbrowa grnicza
16 maj - racibrz
przyjmujemy:
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
zdrowie
artyku sponsorowany
47-400 racibrz, ul. nowa 1a (pl. dugosza)
tel. 603 500 909
salon.firmowy.raciborz@wp.pl
czynne: pn-pt: 10-18 sobota: 9-14
racibrz zdrowie
Materace na kady rozmiar, na kady ksztat
Salon Firmowy Mk Foam
koo w raciborzu - wiodce-
go producenta materacy i -
ek w polsce oraz europie na
dobre zdy si ju wtopi w
topograf handlow miasta.
zdobywajc zaufanie miesz-
kacw raciborza oraz woje-
wdztwa lskiego oferuje tyl-
ko sprawdzone, certyfkowane
i atestowane produkty. pro-
ducent ma na celu zapewnie-
nie najwyszej jakoci komfor-
tu snu, dlatego zastosowa do
produkcji materiay bezpiecz-
ne dla zdrowia, ktre nie wy-
dzielaj adnych szkodliwych
i trujcych substancji.
zdrowy, relaksacyjny wy-
poczynek zapewnia rnorod-
na oferta salonu - od materacy
(bonelowych, kieszonkowych,
termoelastycznych, latekso-
wych, piankowych) po ka,
stelae, poduszki - ktra jest
skierowana zarwno do klien-
tw indywidualnych, jaki i
hoteli, szpitali, pensjonatw.
kady materac posiada waci-
woci ortopedyczne, zapewnia
waciwe uoenie krgosupa
w tzw. liter S, a odpinane
pokrowce wykonane z najwy-
szej jakoci tkanin o waci-
wociach termoregulacyjnych,
antybakteryjnych oraz anty-
alergicznych, su do samo-
dzielnego prania w warunkach
domowych.
gwarancja jakoci, estetyka
wykonania, atrakcyjne promo-
cje oraz upominki to ju trady-
cja producenta. w dniach 11 -
12 maja Salon Firmowy bdzie
uczestniczy jako wystawca w
Xiii eko wystawie w pietrowi-
cach wielkich.
wszystkie osoby, ktre od-
wiedz stoisko, a take te, ktre
powoaj si na ten artyku, do
koca maja otrzymaj 10 proc.
rabatu na kady produkt oraz
prezent w postaci proflowanej
poduszki termoplastycznej.
a wszystko w trosce o zdro-
wy sen...
My nie trujemy!
Salon Firmowy MK Foam KOO w Raciborzu oferuje sprawdzone,
certyfkowane i atestowane produkty... Wszystko w troscie o zdrowy sen.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
R E K L A M A
16
GazetaInformator.pl
<<
9 maja 2013, nr 9 (137)
Publicystyka
region polityka
Spotkanie z ann i MarcineM Meller w raciBorzU
anna dziewit-Meller oraz znany dziennikarz i re-
daktor naczelny playboya, Marcin Meller odwiedz
racibrz. 13 maja o godz. 19.00 w bibliotece przy ulicy
kasprowicza odbdzie si spotkanie, powicone ich
wsplnie wydanej ksice pt. gaumardos! opowie-
ci z gruzji.
R E K L A M A
Dlaczego Pis wygra wy-
bory do europarlamentu?
tgie gowy zastanawiay si
dlaczego hitler wygra wybory
w rzeszy niemieckiej. wytu-
maczenie jest prozaiczne. hit-
ler wygra wybory, bo niemcy
bili i maltretowali z pokolenia
na pokolenie swoje dzieci. tak
metod wychowania od pierw-
szych miesicy ycia stosowali
niemcy, opanowujc j do per-
fekcji. hitler te by niemiosier-
nie bity przez swojego ojca p-
yda - codziennie od urodzenia.
prosz przeczyta ksik alice
Miller zniewolone dziecistwo.
Ukryte rda tyranii. ksika
czy te odlege czasy, odwou-
je si do podobnego elektoratu
ludzi z poczuciem doznanej nie-
susznej krzywdy, ludzi zawie-
dzionych a jednoczenie ludzi
z poczuciem wyszoci wobec
tych, ktrzy mieli ich skrzyw-
dzi. wypowiadane coraz wik-
sze bzdury smoleskie zapewni
piS zwycistwo w wyborach do
europarlamentu, co moe zapo-
cztkowa nastpne zwycistwa.
wielce prawdopodobne jest, e
piS powtrzy majstersztyk wy-
borczy z 2005 roku.
Czy piloci bd jedyny-
mi winnymi katastrofy tu-
154m pod smoleskiem?
kto jest bardziej winny: pi-
lot zadajcy pytanie co bdzie-
my robili? czy odpowiadajcy
prezydent nie podj decyzji co
dalej (robi), co miao miejsce
na 4 minuty przed rozpocz-
ciem procesu ldowania. pilo-
ci przekazali prezydentowi, za
porednictwem dyrektora pro-
tokou dyplomatycznego, in-
formacj o warunkach pogodo-
wych: - panie dyrektorze, wysza
mga. w tej chwili, w tych wa-
runkach, ktre s obecnie, nie
damy rady usi. Sprbujemy
podej, zrobimy jedno zajcie,
ale prawdopodobnie nic z tego
nie bdzie. take prosz myle
(lub pomyle) nad decyzj,
co bdziemy robili oraz doda
jeszcze, e paliwa nam tak du-
o nie wystarczy do tego (nie-
zr) po czym daje si sysze
no, to mamy problem, a pilot
dodaje Moemy p godziny
powisie i odlecie na zapaso-
we. Byy minister waldemar
kuczyski oraz prof. radosaw
Markowski odczytuj to jako
pytanie na jakie lotnisko za-
pasowe mamy odlecie. wg
mnie taka interpretacja pytania
jest prb zrzucenia odpowie-
dzialnoci na prezydenta. na-
ley zauway, e pilot wskaza
trzy moliwoci zrobimy jedno
zajcie oraz moemy p go-
dziny powisie i odlecie na
zapasowe, a prezydent odpo-
wiadajc prezydent nie podj
decyzji co dalej robi wskazu-
je, tak jak mwi byy minister
waldemar kuczyski i profesor
im bardziej niestworzone historie smoleskie...
...tym wiksze zwycistwo piS w wyborach do europarlamentu.
Pancerna brzoza ucita przez polskich prokuratorw
radosaw Markowski, e nie ma
zmiany decyzji, obowizuje po-
przednie zadanie. prezydent w
tej sytuacji wybiera opcj wy-
konania prby ldowania. pilot
zrozumia, e musi wyldowa
za pierwszym razem. przesta-
wienie alarmu sygnalizujcego
niebezpieczn wysoko z wy-
sokoci decyzyjnej ze 100 m na
60 m wiadczy, e pilot z gry
przewidywa znienie si poni-
ej swojego minimum wynosz-
cego 120 m jak i uzgodnionej z
kontrolerem lotw wysokoci
odejcia 100 m. pilot po usy-
szeniu alarmu na wysokoci 60
m wyrwna tor lotu na 50 m i
prawdopodobnie mia nadziej
zobaczenia ziemi. w tym mo-
mencie pilot usysza od kontro-
lerw komend horyzont 101.
Bya to chwila, w ktrej odejcie
awaryjne udaoby si. z tej wy-
powiedzi profesora pawa arty-
mowicza wynika, e wniosek w
raporcie Millera o zbyt pnym
wydaniu takiej komendy jest
bezpodstawny. pawe artymo-
wicz na inne pytanie o roli kon-
trolerw w sprowadzaniu samo-
lotu powiedzia: nieodzown
czci systemu zapewniajcego
bezpieczne podejcie byli piloci.
piloci po wiadomoci kontrole-
rw o odlegoci od pocztku
pasa musieli potwierdza poda-
jc wysoko, poniewa radar w
jerzy witko
wiey kontroli lotw by tak nie-
dokadny, e nie mogli wyzna-
czy wysokoci dokadnie. piloci
nie odzywali si. piloci stosowa-
li inn wasn procedur. nie
mona doszukiwa si winy ro-
syjskich kontrolerw. kto odpo-
wiada za ze procedury, fatalne
ich wykonywanie i ich amanie?
w chwili gdy na wysokoci 120
m pierwszy pilot nie mia wi-
doku na ziemi, to drugi mia
obowizek wykonania odejcia
na wysokoci decyzyjnej 100 m.
dwch mdrych ludzi nie dao
sobie rady z jednym tumanem
z rosyjskiego mga.
Pancerna brzoza
Samolot ci na swojej
drodze duo drzew. pierwsze
na wysokoci 10-11 m nastp-
nie kilka krzakw na wysoko-
ci 2,8 - 3,0 m, a wznoszc si
i nabierajc prdkoci ci le-
wym skrzydem pancern brzo-
z, tracc jednoczenie spory
kawa skrzyda i lotk. - Samo-
lot lecia kilka metrw nad zie-
mi. Usyszaem trzask ami-
cego si drzewa. podniosem
gow i zobaczyem opadajc
koron brzozy - opisuje to zda-
rzenie lekarz n.j. Bodin wa-
ciciel dziaki. nastpnie samo-
lot cina drzewa pod rnymi
ktami, ktre wraz z uoeniem
szcztkw samolotu tworz lo-
giczn cao. polski operator
winiewski widzia przechylo-
ny na lewo tu-154M, ktry zda-
wao si lewym skrzydem ora
ziemi. prawdziwy opis brzozy i
zdarzenia jest nastpujcy: Sa-
molot lewym skrzydem ude-
rzy w potn brzoz o rednicy
pnia 61 cm. Uderzenie nastpi-
o na wysokoci ok.6,5-6,7 m i
w tym miejscu pie mia jesz-
cze du rednic wynoszc 44
cm. Strata duej czci skrzyd-
a oraz kilku wanych czci
spowodowaa obrt samolotu
wzdu osi, a to powodowao
coraz wiksz utrat nonoci.
po cakowitej utracie nonoci
nieunikniony by upadek samo-
lotu i to w bardzo niekorzystnej
konfguracji.
na marginesie mona na-
pisa o dwch wybuchach, co
potwierdza kilku wiadkw w
tym polski operator winiew-
ski i dowdca jaka wosztyl. nie
ma ich zapisanych na rejestra-
torach, bo po uderzeniu samo-
lotu o ziemi nagrania zostay
przerwane. nie ma rnic w od-
czytach z dodatkowego polskie-
go rejestratora i z rejestratorw
z czarnych skrzynek. wynika z
tego, e wybuchy nastpiy po
uderzeniu samolotu o ziemi i
byy prawdopodobnie zwizane
z zapaleniem si ponad 10 ton
paliwa, jakie jeszcze pozostay w
samolocie.
czy moliwy jest nowy rzd
gowin - kaczyski? Bardzo
prawdopodobne.
czy cBa naley rozwiza?
natychmiast. nie mona tolero-
wa dziaa szkodliwych i nie-
zgodnych z prawem.
1?
GazetaInformator.pl
< <
9 maja 2013, nr 9 (137)
Motoryzacja
motoryzacja tecHnologia
przez najblisze p roku kierowcy przejedajcy
ulicami wilesk i warszawsk w raciborzu bd mus-
ieli liczy si z duymi utrudnieniami w ruchu. 7 maja
rozpocz si generalny remont nawierzchni tych drg.
roboty realizowane bd etapami. dla poszczeglnych
etapw zaprojektowano objazdy. w pierwszej kolejnoci
zostanie wyczona z ruchu lewa poowa jezdni (jadc od
centrum miasta).
rozpocz Si reMont warSzawSkiej i wileSkiej
automyjNia
seRwis oPon
staCja lpg
Zakad Usugowo Handlowy
Franciszek Solich
ul. raciborska 77
47-400 chaupki
Telefon:
505 153 917
502 372 402
Oferujemy usugi z zakresu: mycia, czyszczenia
i prania samochodw osobowych, busw i ciarowych
Ponadto pranie dywanw, kompletw wypoczynkowych, itp.
Sprzeda opon nowych, uywanych i bienikowanych
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
wyMiana arwek w SaMochodzie
wymiana arwki w sa-
mochodzie z pozoru naley
do atwych czynnoci. jed-
nak okazuje si, e obecnie
w coraz wikszej liczbie mo-
deli nie jestemy w stanie
wykona tej czynnoci sami
i musimy korzysta z pomo-
cy profesjonalnego warszta-
tu. czasem wie si to z de-
montaem fltra powietrza,
akumulatora, zderzaka czy
nawet caych reektorw.
niektre modele maj do-
stp do arwek przez spe-
cjalne klapki od wewntrz-
nej strony nadkola.
na pocztku wana pora-
da: zanim wyjmiesz arw-
k z reektora, zapamitaj,
w jaki sposb zostaa za-
montowana (ktry element
znajduje si u gry, a ktry
u dou). naley pamita,
e w czasie wymiany arw-
ki halogenowej nie wolno
nam dotyka jej szklanego
poszycia doni; wszelkie
zabrudzenia w poczeniu
z wysok temperatur spo-
woduj zmatowienie szka i
krtsz ywotno elemen-
tu. arwka blokowana jest
w lampie najczciej za po-
moc sprynujcego drutu,
ktry odbezpieczamy przez
docinicie jego grnej cz-
ci i przesunicie w lewo lub
prawo; podobnie postpuje-
my blokujc nowy element.
przed woeniem nowej a-
rwki powinnimy spraw-
dzi poczenia elektryczne
i przewody. jeeli wystpuj
jakie usterki, powinnimy
si z tym zgosi do warszta-
tu - samodzielne naprawy
mog prowadzi do jeszcze
wikszych uszkodze.
ywotno samochodo-
wych arwek jest cakiem
spora, poza tym zanim si
przepal, moemy nierzad-
ko zobaczy, e wiec nie-
co sabiej. co innego, jeli
ten problem powtarza si co
kilka tygodni lub dni - moe
to oznacza nadmierne sko-
ki napicia. wwczas warto
skorzysta z usug elektry-
ka.
w niektrych autach
z bogatszym wyposaeniem
montowane s tak zwane
reektory ksenonowe. ich
wymiana musi by zlecona
fachowemu serwisowi, po-
niewa s to wiata samo-
poziomujce si. odradza-
my rwnie samodzielny
monta tego typu owietle-
nia z powodu rnych na-
rzuconych standardw,
ktre tego typu owietlenie
musi speni. pamitajmy
rwnie, e nawet najlepsze
arwki nie bd wieciy
dobrze przez oszpecone lub
zniszczone reektory. klosze
lamp musz by utrzymane
w idealnym stanie. nie mo-
g by porysowane, popka-
ne ani przecieka
krzysztoF ksik
Mylc o ekologii i ogra-
niczeniu tzw. niskiej emi-
sji nie powinnimy traci z
oczu brany motoryzacyj-
nej. nowoczesne samocho-
dy z napdem hybrydowym
cz w sobie silnik spalino-
wy i elektryczny. w efekcie
charakteryzuj si znacz-
nym zmniejszeniem zuycia
paliwa i emisji szkodliwych
spalin oraz haasu. na czym
polega ich sekret?
w pojazdach z klasycz-
nym napdem znaczna ilo
energii jest tracona podczas
hamowania. po zastosowa-
niu napdu hybrydowe-
go mona cz tej energii
zgromadzi w akumulato-
rach i wykorzysta przy po-
nownym ruszaniu. istnieje
rwnie moliwo wy-
czania silnika spalinowego
podczas czstych postojw
co rwnie daje oszczdno-
ci. nie dziwi wic rosnce
zainteresowanie samocho-
dami z napdem hybrydo-
wym.
Silniki te mog praco-
wa na przemian lub naraz,
w zalenoci od potrzeb
(np. w miecie - silnik elek-
tryczny, za miastem - sil-
nik spalinowy). Silnik elek-
tryczny moe by prdnic
i adowa akumulatory lub
kondensator w wyniku na-
pdzania silnikiem spalino-
wym lub w wyniku hamo-
wania silnikiem.
do wad tego rozwiza-
nia naley zaliczy wysz
mas i cen pojazdu oraz
wiksze rozmiary i kompli-
kacj ukadw (gwnie z
powodu zastosowania aku-
mulatorw).
napd hybrydowy:
przyszo czy niewypa?
ronie zainteresowanie samochodami z napdem hybrydowym.
Czy oszczdne i ekologiczne (cho drosze)
samochody z napdem hybrydowym zawojuj polski rynek?
et
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
R E K L A M A
1S
GazetaInformator.pl
<<
9 maja 2013, nr 9 (137)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
ogoszenia
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda
samochody uywane:
BMw 2,8 benz.
1997: 8,000 z
BMw 2000: 10,000 z
staR 266 z hds
1991: 40,000 z
Telefon kontaktowy:
694 472 697
zamie ogoszenie drobne
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
holowanie gratis,
Ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
weterynaria
przychodnia
weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara koodziej-Sordyl
racibrz,
ul. Mysowicka 16/9
tel. 693 155 008,
795 729 389
przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
gabinet Masau i terapii
naturalnych zaprasza
oferujemy atrakcyjne ceny!
racibrz, ul. orska 45/4
tel. 609 766 123, 697 571 786
oferujemy rwnie
dojazd do klienta.
www.Magia-dotykU.eU
Sprzedam mieszka-
nie 3-pokojowe ze spi-
ark w centrum raci-
borza o pow. 75,91m2,
piwnica o pow. 13,75m2.
kamienica i pitro, ogrze-
wanie wglowe i nowe gazowe,
nowa stolarka okienna.
cena do negocjacji 120 000ty.
tel. 603 484 697
zaopiekuj si domem,
mieszkaniem,
pani te!
pena dyspozycyjno,
dyskrecja, zaufanie.
tel. 792 177 305
Sprzedam d kabinow
z silnikiem 8 kM oraz z przy-
czep. cena 7 800 z - do ne-
gocjacji. telefon kontaktowy:
504 321 042
Sprzedam dziak re-
kreacyjn 300m2 zago-
spodarowan wraz narz-
dziami gospodarczymi i
kosiarka spalinow , altana
drewniana podpiwniczona.
racibrz, ul. opaw-
ska za Mieszkiem re-
jon tulipany Vii , nr 82
tel. 32 415 56 99, 662 466
267
Sprzedam lub zamie-
ni mieszkanie wasnocio-
we M-4, powierzchnia 48m2
rydutowy . zamiana mo-
liwa na mieszkanie M-2
kontakt: 692 824 421
OGOsZENIE sPEcJAlNE
pRaCa:
speCjalista ds. spRzeday Reklam
wymagania:
umiejtno negocjacji i prowadzenia rozmw handlowych
rozeznanie w brany reklam i internetu
prawo jazdy
Kontakt: CV na mail:
biuro@raciborskiemedia.pl
Uwaga: ogoszeniodawca odpowiada tylko na wybrane oferty.
sZYlDY DREWNIANE
tel. 884 883 326
19 >>
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
usugi
ogoszenia
pRaNie dywaNw
oRaz tapiCeRki meblowej
parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. atrakcyjne ceny!!!
tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
finanse
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MercedeS-aUdi-BMV-VolVo
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
Ul. klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
meChaNika opoNy
alufelgi felgi
Serwis ogumienia
demonta i monta opon run
Flat. gacka rajmund
ul.Mariaska 25
racibrz tel. 504-476-839
FELGI STALOWE - DUY WYBR
Mal-reM
malowanie i tapetowanie,
malowanie elewacji,
monta pyt gipsowych,
gadzie, kafelkowanie,
ocieplenie budynkw,
tynkowanie agregatem.
SzyBko, tanio i Solidnie!
tel. 516 024 318
wynajm pomieszczenie
38m2, telefon kontaktowy:
639 155 045
racibrz ul. kozielska
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
FryzjerStwo
joanna Swoboda-Matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82a/1B
tel. 32 4179201
kom. 507061632
dojazd do osb starszych
kredyty
konSolidacyjne!
zamie wszystkie swoje kre-
dyty w jedn nisz rat! tel.
882193333 lub 882193434
kredyt oddUeniowy!
Spacamy wszelkie zobowiza-
nia: bankowe, pozabankowe,
windykacj, komornikw. kre-
dyt pod zastaw nieruchomoci.
tel. 882193333 lub 882193434
kredyty hipoteczne!
Szukasz dobrego i taniego
kredytu hipotecznego?
przyjd do naszego biura lub
zadzwo: racibrz ul. opaw-
ska 76 (naprzeciw netto)
tel. 882193333 lub 882193434
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
stUDio oDnowy -
sprzedam lub wynajm
tel. 505 153 916,
Stoy samowiczce,
Vacuum jet
Firma poszukuje do pracy
studentk/ta wydziau pra-
wa i administracji.
kontakt: 513 305 936
20
GazetaInformator.pl 9 maja 2013, nr 9 (137)
<< reklama

You might also like