Information about CFA level 3 exams & modules  & Changes in CFA level 3 curriculum 2012 

Bài thi CFA level 3 gồm 2 phần:   phần  essay  buổi  sáng:  viết  3  tiếng,  số  lượng  câu  hỏi  và  số  điểm  1  câu  hỏi  không  cố  định,  không  phải  viết  “văn” mà chủ yếu quan trọng là gạch ra các ý, tập trung vào key words, và tính toán  phần problem sets buổi chiều (giống level 2): 10 sets, mỗi set có 6 câu hỏi.  

Không giống như level 1 và 2 được chia thành 10 môn học, level 3 được chia thành 14 môn học như sau:  1. Ethics:  ngoài  việc  ôn  tập  lại  các  standards đã  học  giống  như  level  1  và  2,  môn  này ở  level  3  thêm  một  số  nội  dung mới đặc biệt như Code of Asset Management. Môn Ethics chỉ có trong bài thi buổi chiều (problem sets)  chứ không xuất hiện trong bài essay buổi sáng.  2. Behavioral  finance:  nghiên  cứu  tâm  lý  trong đầu  tư  tài  chính.  Môn  này  chiếm  tỉ  trọng  nhỏ,  và  có  thể  xuất  hiện  dưới  dạng  1  bài  essay  ngắn  tách  biệt  hoặc  là  1  câu  ẩn  trong  bài  essay  thuộc  phần  private  wealth  management, hoặc cũng có thể xuất hiện trong problem set buổi chiều.  3. Private  Wealth  Management:  cung  cấp  kỹ  năng  cũng  như  framework  cho  công  việc  quản  lý  tài  sản  cá  nhân.  Phân  tích  nhà đầu  tư  cá  nhân,  gồm  cả  phân  tích định  tính  và định  lượng,  từ đó  lên  IPS  (Investment  Policy  Statements)  cho  họ.  Môn  này  chủ  yếu  xuất  hiện  trong  bài  essay  buổi  sáng  chứ  hiếm  khi  xuất  hiện  trong  problem  set  buổi  chiều.  Trong  bài  essay  buổi  sáng,  nó  có  thể  chiếm  tới  ¼  cho  tới  1/3  số điểm  (chiếm  45  cho  tới 60 phút làm bài), nên cùng với Institutional investors, môn này chiếm tỉ trọng lớn nhất ở level 3.   4. Institutional  Investors:  tương  tự  như  Private  wealth  management,  nhưng  là  cho  các  nhà đầu  tư  tổ  chức,  cụ  thể  là  các  quỹ  lương  hưu  (DB,  DC),  ngân  hàng,  công  ty  bảo  hiểm  (nhân  thọ,  phi  nhân  thọ),  các  quỹ  từ  thiện  (foundation, endowment…)… Mục đích cũng là lên được IPS. Tỉ trọng và cách ra câu hỏi tương tự như Private  wealth management.  5. Capital Market Expectations: Phân tích kinh tế vĩ mô và các phương pháp đưa ra dự đoán vĩ mô. Có thể trong  bài buổi sáng hoặc chiều.  6. Economics:  Lý  thuyết  sản  xuất  vĩ  mô  và định  giá  thị  trường  cổ  phiếu  vĩ  mô.  Có  thể  trong  bài  buổi  sáng  hoặc  chiều.  7. Asset Allocation: Sử dụng một số phương pháp như Markowitz efficient frontier, Black Litterman, resampled  efficient  frontier… để  phân  bố  khoản đầu  tư  vào  các  loại  hình đầu  tư  khác  nhau  hoặc  vào  các đồng  tiền  khác  nhau.  8. Fixed  Income:  nếu  level  1  học  về  các  khái  niệm  cơ  bản,  level  2  học  về định  giá  là  chủ  yếu,  thì  level  3  thiên  về  chiến  lược  cụ  thể: đầu  tư  với  tỉ  lệ  bao  nhiêu,  mua  bán  bao  nhiêu,  dùng  công  cụ  nào…  Có  thể  trong  bài  buổi  sáng hoặc chiều.  9. Equity: phạm vi focus và hình thức thi tương tự như Fixed Income  10. Alternative investments: phạm vi focus và hình thức thi tương tự như Fixed Income 

11. Risk Management: phạm vi focus và hình thức thi tương tự như Fixed Income  12. Execution,  Monitoring  &  Rebalancing:  Thực  hiện  mua  bán, đặt  lệnh  trên  thị  trường  thế  nào để  tiết  kiệm  chi  phí. Giám sát danh mục và xử lý mua bán lại khi tỉ lệ trong danh mục đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu như thế  nào. Có thể trong bài buổi sáng hoặc chiều.  13. Performance evaluation and attribution: Phương pháp đánh giá performance của danh mục, đồng thời “gán  công  trạng,  trách  nhiệm”  cho  từng  khâu,  từng  người  phụ  trách  trong  toàn  bộ  quá  trình đầu  tư.  Có  thể  trong  bài buổi sáng hoặc chiều.  14. GIPS: các nguyên tắc đo lường và báo cáo performance. Có thể trong bài buổi sáng hoặc chiều.   So  với  năm  2011,  thì  năm  2012,  số  lượng  readings  của  level  3  giảm  5  readings  còn  43  readings.  Nhưng  thực  ra điều  này  không đồng  nghĩa  với  lượng  kiến  thức  bị  loại  bớt,  mà  do  môn  Behavioral  finance được  viết  lại  hoàn  toàn  với  3  readings mới, dài hơn, thay thế cho 7 readings ngắn ngày trước.  Reading duy  nhất thực sự  bị loại bỏ là reading 18 cũ  (Goal‐  based  investing:  integrating  traditional  and  behavioral  finance)  nằm  trong  môn  Private  wealth  management,  có  lẽ  là  do  bị  overlap  với  môn  behavioral  finance đã được  viết  lại.  Phần  viết  lại  này đọc  hấp  dẫn  hơn,  logic  chặt  chẽ  hơn năm cũ nhiều lần. Các môn còn lại không thay đổi gì hoặc chỉ thêm, bớt 1‐3 LOS, hoặc đổi thứ tự các LOS.  Người tổng hợp: Phạm Thiên Quang & Nguyễn Hoài Phương, AFTC. 

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 1&2   

CODE OF ETHICS &  STANDARDS OF  PROFESSIONAL  CONDUCT 

the Designated Officer may If finding that a violation of the Code and Standards occurred. Requesting a written explanation from the member or candidate 1. the Designated Officer proposes a disciplinary sanction Accepted by member Rejected by member The matter is referred to a hearing by a panel of CFA Institute members Continue proceedings to discipline the member or candidate Six components of the Code of Ethics b. Seven Standards of Professional Conduct .All CFA Institute members and candidates are required to comply with the Code and Standards The CFA Institute Bylaws Basic structure for enforcing the Code and Standards Based on two primary principles Fair process to member and candidate Confidentiality of proceedings Structure of the CFA Institute Professional Conduct Program Rules of Procedure Professional Conduct program (PCP) The CFA Institute Board of Governors Maintains oversight and responsibility Through the Disciplinary Review Committee (DRC) Directs Professional Conduct Staff Is responsible for the enforcement of the Code and Standards Conducts professional conduct inquiries The CFA Designated Officer An inquiry can be prompted by several circumstances a. Code Of Ethics And Standards Of Professional Conduct The Professional Conduct staff conducts an investigation that may include Process for the enforcement of the Code and Standards The member or candidate Interviewing Complaining parties Third parties Collecting documents and records in support of its investigation When an inquiry is initiated Conclude the inquiry with no disciplinary sanction Issue a cautionary letter Upon reviewing the material obtained during the investigation.

but. description of firm's qualification Designate employees to speak on behalf of firm Prepare summary of qualifications and experience.. Maintain independence and objectivity in professional activities Gifts Invitations to lavish functions Tickets By benefits Favors Job referrals External pressures From Buy-side clients From public companies How to cope with external and internal pressures Guidance Internal pressures Allocation of shares in oversubscribed IPOs to investment managers . services Must not misrepresent any aspect of practice. list of services capable of performing Guidance C..-> Document any violations and urge firms to stop them Develop and/or adopt a code of ethics Firms Application Make available to employees info that highlights applicable laws and regulations Establish written procedures for reporting suspected violation of laws. including the nature of compensation -->Analysts Must strictly limit the type of compensation they accept for conducting research Best practice Protect integrity of opinions Create a restricted list Restrict special cost arrangements RPC Limit gifts Restrict employee investments Review procedures Written policies on independence and objectivity of research Equity IPOs Private placements Accept only flat fee for their work prior to writing the report W/O regard to conclusions or recommendations Definition of "Misrepresentation" any untrue statement or omission of a fact or any false or misleading statement oral representations.->seek advice of compliance personnel or legal counsel When dissociating from violations. to issue favorable research reports/recommendations for certain companies From their own firms Investment-banking relationships to issue favorable research on current or prospective investment-banking clients Conflicts of interest Credit rating agency opinions B.. Local law Follow stricter law and regulation knowingly participate or assist ->Leave employers (in extreme cases) Responsible for violations in which they Dissociate from illegal. CFAI.. Knowledge of the law Not require reporting violations to govt. cheating. Independence and objectivity --> -->Modest gifts and entertainment are acceptable but special care must be taken -->must disclose to employers -->Best practice: reject any offer of gift. including performance record characteristics of an investment any misrepresentation relating to member's professional activities Must not guarantee clients specific return on investments that are inherently volatile employers associates Standard I(C) prohibits plagiarism in preparation of material for distribution to clients prospects general public Work completed for employer Factual presentation Qualification summary RPC Verify outside info Maintain webpages Maintain copies To avoid plagiarism Attribute quotations Attribute summaries Written list of available services.. stealing... Investment products and applicable laws Stay informed Review procedures Recommended procedures for compliance (RPC) Members and candidates Maintain current files When in doubt.g. and unbiased analysis Issuer-paid research Must fully disclose potential conflicts. May try to pressure sell-side analysts To issue favorable reports Fund managers relationships e. advertising Must not knowingly make misrepresentation or give false impression in electronic communications written materials qualifications or credentials.-> step away and dissociate from the activity by Removing their name from written reports Asking for a different assignment a Inaction with continued association may be construed as knowing participation A. Misconduct . independent..Understand and comply with applicable laws and regulations Code and Standards vs. Misrepresentation Plagiarism professional integrity Address all conduct reflects poorly on good reputation competence of members and candidates Guidance Any act involving lying. unethical activities Guidance Participation or association with violations by others Attempt to stop the behavior by bringing it to the attention of employer through a supervisor or compliance department Intermediate steps May consider directly confronting the involved individuals If not successful.. other dishonest conduct that reflects adversely on member's professional activities would be violation Conduct damaging trustworthiness or competence Violations Absence of appropriate conduct Lack of sufficient effort Abuse of the CFA Institute Professional Conduct Program Develop and/or adopt a code of ethics RPC Disseminate to all employee a list of potential violations Check references of potential employees D..threatening independence and objectivity convey true opinions -->Recommendations must free of bias from pressures be stated in clear and unambiguous language -->Portfolio managers must respect and foster honesty of sell-side research 2.1 Standard I PROFESSIONALISM Is fraught with conflicts Must engage in thorough.

Market manipulation Standard II(B) not meant to prohibit legitimate trading strategies prohibit transactions done for tax purposes The intent of action is critical to determining whether it is a violation of this Standard Application . Material nonpublic information (MNI) adopt compliance procedures preventing misuse of MNI Adopt compliance procedures Encourage firms to develop & follow disclosure policies to ensure proper dissemination use "firewall" Firewall elements Adopt disclosure procedures 2.Definition of "Material nonpublic information" Must be particularly aware of info selectively disclosed by corporations Analysis of Public info + nonmaterial nonpublic info --> Investment conclusion Mosaic Theory Analysts are free to act on this collection of info w/o risking violation Analysts should save and document all their research Guidance Make reasonable efforts to achieve public dissemination of material info Achieve public dissemination If public dissemination is not possible.2 Standard II INTEGRITY OF CAPITAL MARKET Issue press releases RPC Appropriate interdepartmental communications Physical separation of departments Prevention of personnel overlap A reporting system Personal trading limitations Record maintenance Proprietary trading procedures Communication to all employees Prohibition of all proprietary trading while firm is in possession of MNI may be inappropriate Definition Info-based manipulations can be related to Transaction-based manipulations transactions that deceive market participants dissemination of false or misleading info B. Must communicate the info only to the designated supervisory and compliance personnel within the firm Must not take investment action on the basis of the info Must not knowingly engage in conduct inducing insiders to privately disclose MNI A.

prudence.duty to exercise reasonable care Prudence require cautions and discretion act with care. and complete D. Loyalty.3 Standard III DUTIES TO CLIENTS RPC Investment actions Disclose to clients & prospects written allocation procedures duty of fairness and loyalty to clients can never be overriden by client consent to patently unfair allocation procedures Should not take advantage of their position in the industry to the detriment of clients Must NOT disadvantage or negatively affect clients Different levels of services Disclosed to clients/prospective client Available to everyone Inquiry should be repeated at least annually/ In investment advisory relationships If clients withhold info Risk analysis Fund managers In case of unsolicited trade requests unsuitable for client Be sure investments are consistent with the stated mandate -->suitability analysis must be done based on info provided -->refrain from making trade or seek affirmative statement from client that suitability is not a consideration Be sure to gather client info in the form of an IPS and make suitability analysis prior to making recommendation/taking investment action Guidance C. and diligence follow the investment parameters set forth by clients & balancing risk & return Understand & adhere to fiduciary duties Responsibility to a client includes duty of loyalty Must be aware of whether they have "custody" or effective control of client assets Manage pool of assets in accordance with terms of governing documents Put their obligation to client first in all dealings Avoid all real or potential conflicts of interest Forgo using opportunities for their own benefit at the expense of client Identifying the actual investment client Follow any guidelines set out by client for the management of assets Judge investment decisions in context of total portfolio Soft commission policies Proxy voting policies Submit to clients at least quarterly itemized statements Separate assets RPC Review investments periodically Establish policies & procedures with respect to proxy voting and the use of client brokerage Encourage firms to address some topics Do not discriminate against any clients "Fairly" vs "equally" Standard III(B) addresses the manner of disseminating investment recommendations or changes in prior recommendations to clients Ensure fair opportunity to act on Encourage firms to design equitable system to prevent selective. accurate. skill. and care Developing the client's portfolio Investment recommendations B. Suitability Developing an Investment policy Understanding the Client's risk profile Updating an investment policy The need for diversification Managing to an index/mandate RPC Written IPS at least annually/prior to material changes Investors' objectives and constraints should be maintained and reviewed periodically to reflect any changes in clients' circumstances Standard III(D) prohibits misrepresentations of past performance or reasonably expected performance --> Provide credible performance info Guidance -->Should not state or imply that clients will obtain or benefit from rate of return generated in the past Research analysts promoting the success of accuracy of their recommendations --> ensure that their claims are fair. must make available to clients and prospects the detailed info upon request RPC GIPS Standard III(E) is applicable when members receive info Status of client Guidance E. Performance presentation If the presentation is brief. Preservation of confidentiality Electronic info and security Professional conduct investigations by CFAI RPC Standard III(E) does NOT prevent cooperating with an investigation by CFAI PCP When in doubt -->consult with compliance department/outside counsel before disclosing Comply with applicable laws . discriminatory disclosure Material changes should be communicated to all current clients Guidance Clients who don't know changes and therefore place orders contrary to a current recommendation Treat all clients fairly in light of their investment objectives & circumstances particularly clients may have acted on or been affected by earlier advise should be advised of the changed recommendation before the order is accepted "Soft dollars" a Guidance A. Fair dealing 2.

B. regulations. communicated to covered personnel and followed In case of employee's violation. and Code & Standards Must understand what constitutes an adequate compliance system Guidance -->Establish and implementing Compliance procedures Make reasonable efforts to see that appropriate compliance procedures are established. rules. obtain consent from employer in advance A. members and candidates must not engage in conduct that harms the interests of the employer -->Comply with policies and procedures established by employers that govern employer-employee relationship Standard IV(A) does not require to place employer interests ahead of personal interests in all matters The relationship imposes duties and responsibilities on both parties Employer-employee relationship Independent practice Guidance Abstain from independent competitive activity that could conflict with employer's interests Provide notification to employer. Additional compensation arrangements RPC Should make an immediate written report to their employers Must have in-depth knowledge of the Code & Standards Apply knowledge in discharging supervisory responsibilities Delegation of supervisory duties does not relieve members of supervisory responsibility -->Instruct subordinates methods to prevent and detect violations Make reasonable efforts to detect violation of laws. must continue to act in employer's best interest Firm records or work performed on behalf of firm stored on a home computer should be erased or returned to employer engage in activities conflicting with duty until resignation effective Must not contact existing clients/potential clients prior to leaving for soliciting take records of files to a new employer without written permission Free to make arrangements/preparations provided that not breaching duty of loyalty Applicable non-compete agreement Whistleblowing Nature of employment Leaving an employer 2.4 Standard IV DUTIES TO EMPLOYERS Guidance Obtain written consent from employer before accepting compensation or other benefits from third parties. -->decline in writing to accept responsibilities Enforcement of non-investment-related policies Recommend employer to adopt a code of ethics Respond promptly RPC If there is a violation Conduct a thorough investigation Increase supervision or place appropriate limitations on the wrongdoer pending the outcome of the investigation . Loyalty Must Planning to leave. rules.. regulations. documented. and Code & Standards Make reasonable efforts to detect violation of laws. Responsibilities of supervisors Detection procedures Bring an inadequate compliance system to senior managers's attention & recommend corrective action Inadequate procedures If clearly cannot discharge responsibilities 'cos of absence of compliance system..In matters related to their employment. promptly initiate investigation take steps to ensure no repetition C.

5 Standard V INVESTMENT ANALYSIS. RPC Must explicitly determine whether it does Guidance C. frequent. Communication with clients and prospective clients Different forms of communication Capsule form recommendations Identifying limitations of analysis Investment advice based on quantitative research and analysis -->must be supported by readily available reference material -->in a manner consistent with previously applied methodology or with changes highlighted Should outline known limitations. and thorough communication practices is critical present basic characteristics of the analyzed security in preparing research report 2.investment philosophy followed The application of Standard V(A) depends on role of member in the investment decision-making process support and resources provided by employer Must make reasonable efforts to cover all pertinent issues when arriving at recommendation Provide or offer to provide supporting info to clients when making recommendations/changing recommendations Guidance A. report Distinction between facts and opinions in reports RPC In hard copy or electric form Fulfilling regulatory requirements may satisfy the requirements of this Standard Absence of regulatory guidance. Diligence and reasonable basis Using secondary or third-party research -->must make reasonable &diligent efforts to determine whether 2nd/3rd party research is sound Group research and decision making If member does not agree with the independent and objective view of the group -->Not necessarily have to decline to be identified if believing consensus opinion has reasonable & adequate basis -->Should document member's difference of opinion with group RPC Standard V(B) addresses conduct with respect to communicating with clients Developing and maintaining clear. Record retention CFAI recommends maintaining records for at least 7 yrs . consider principal risks in investment analysis. RECOMMENDATIONS & ACTIONS Guidance Informing clients of the investment process adequately illustrate to clients & prospective clients the manner of conducting investment decision-making process keep them informed with respect to changes to the chosen investment process Communication is NOT confined to written form but via any means of communication Brief communications -->must be supported by background report or data on request -->should notify clients that additional info and analyses are available from the producer of the report B.

6 Standard VI CONFLICTS OF INTEREST Should disclose special compensation arrangements with employer that might conflict with client interest RPC Document request & may consider dissociating from the activity if firm does not permit disclosure of special compensation arrangements Disclose to clients info that fee based on a share of capital gains Disclose as a footnote to research report published if members have outstanding agent options to buy stocks as a part of compensation package may occur client is not disadvantaged by the trade Conflicts of interests investment professional does not benefit personally from trades undertaken for clients investment professional complies with applicable regulatory requirements Clients & employers' transactions have priority Guidance May undertake personal transactions after clients & employers have had adequate opportunity to act on recommendation Co-investment Personal trading secondary to trading for clients -->personal investment positions or transactions should never adversely affect client investments should be treated like other accounts Family accounts (that are client accounts) if member has beneficial ownership -->may still be subject to preclearance or reporting requirements -->Must not convey such info Avoiding potential conflicts -->make sure B. disclosure is necessary prominent Disclosures must be made in plain language in a manner to effectively communicate the info to clients between member or their firm and issuer Relationships investment banking underwriting and financial relationships Broker/dealer market-making activities -->Sell-side members Material beneficial ownership of stock Guidance Disclosure to clients -->Buy-side members All matters may impair objectivity between duties to clients and to shareholders of the company should disclose procedures for reporting requirements for personal transactions should disclose material beneficial ownership interest in securities/investment recommended A. or paid to. must report them promptly 2. Priority of transactions Standards for nonpublic info RPC Having knowledge of pending transactions.is a critical part of working in investment industry Managing conflicts can take many forms Best practice is to avoid conflicts of interest when possible If not. others how before entry into any formal agreement nature of the consideration or benefit . Referral fees what consideration benefit received from. assess to info during normal preparation of research recommendations employer whom client prospective client compensation Inform C. Disclosure of conflicts poses conflicts of interest Investment personnel also serves as a director may receive option to purchase securities of the company as compensation MNI -->members providing investment services also serving as directors should be isolated from those making investment decisions by firewalls What? Disclosure of conflicts to employers Same circumstances with clients Any potential conflict situation Enough info Must comply with employer's restrictions regarding conflict of interest How? Other requirements Must take reasonable steps to avoid conflicts If conflicts occur inadvertently.

. the CFA Designation and the CFA program To maintain CFAI membership Remit annually to CFAI a completed Professional Conduct Statement Pay applicable CFAI membership dues on an annual basis Using the CFA designation Referencing candidacy in the CFA program Proper using of the CFA marks . Reference to CFA Institute.. a A.. Conduct as members and candidates in the CFA program Not precluded from expressing opinion regarding the CFA Program or CFAI 2.Prohibiting any conduct that undermines the integrity of the CFA charter Cheating on CFA exam or any exam Not following rules and policies of the CFA program Giving confidential info on the CFA Program to candidates or the public ..7 Standard VII RESPONSIBILITIES AS CFA MEMBER / CANDIDATE Preventing promotional efforts that make promises or guarantees tied to the CFA designation Over-promise the competence of an individual Over-promise future investment results Applies to any form of communication B.

THE CONSULTANT 5.a.5 Ethics In Practice CS3: MACROECONOMIC ASSET MANAGEMENT CS4: BOB EHRLICH b. Case study CS5: ALEX KAYE 4.4. Explain the ethical responsibilities required by Codes and Standards CS1: ARGENT CAPITAL MANAGEMENT CS2: RIVER CITY PENSION FUND 3. PEARL INVESTMENT MANAGEMENT .

Interpret AMC in situations c.a. Asset Manager Code Of Professional Conduct b. Explain the ethical responsibilities required by AMC 6. Preventing violations .

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 3    BEHAVIORAL FINANCE  .

Traditional finance a. The Behavioral Finance Perspective Cognitive c. Contrast Prospect theory 7. Effects of Knowledge capacity limitations Capital markets d. Traditional vs. Contrast Behavioral finance Expected utility b. Behavioral finance on Portfolio construction .

6 Regret-aversion d. The Behavioral Biases Of Individual b.2 Overconfidence II.Cognitive errors a.2 Information-processing biases Mental accounting Framing Availability 8. Commonly recognized behavioral biases II.1 Loss-aversion II. Impact of biases on Investment policy and asset allocation d1. Behaviorally modified asset allocation d2.3 Self-control II. Emotional biases II.4 Status quo II. Cognitive errors Representativeness Illusion of control Hindsight Anchoring and adjustment I.1 Belief Perseverance biases I. Distinguish Emotional biases Conservatism bias Confirmation bias I. Case studies .5 Endowment II.c.

Investment committee decision making 9. Behavioral Finance And Investment Processes Behavioral factors affect c. Analyst forecasts e. Classifying investors Limitations b. Investors' behavior---> observed market characteristics . Applying behavioral finance for portfolio construction market anomalies f.Uses a. Adviser-client interactions d.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 4    PRIVATE WEALTH  MANAGEMENT  .

Measure of wealth. Problem Identification Objectives Risk Return Time horizon(s) Taxes IPS h.1 Managing Individual Investor Portfolios e. Distribution phase Risk aversion Warm-up: Traditional assumptions Rational expectations Asset integration Situational profiling vs Psychological profiling Situational profiling Psychological profiling Source of wealth. usable by new advisers g. Dynamic process. acquired One-time windfalls Accumulated over long periods of secure employment a. Psychology affects 10. Stage of life Decision-making styles: Feeling vs Thinking Risk attitudes: More risk averse vs Less risk averse b. Accumulation phase.f. Behavioral finance vs Traditional finance Loss aversion vs Risk aversion Biased expectations vs Rational expectations Asset segregation vs Asset integration Risk tolerance d. Benefits For advisers Suitability clarification. Dispute Resolution. Risk tolerance affected by Measures of wealth Stage of life Positive correlation between risk tolerance & perceived portfolio size Foundation phase. Personality types Investment choice 2 dimensions Risk attitudes Decision-making style Cautious Personality types Methodical Individualistic Spontaneous For client Optimal decisions.Sources of wealth Active wealth creation (by entrepreneurial activity) Through inheritance Passive wealth creation. Maintenance phase. long-term objectives. Steps Planning Constraints Liquidity Legal & regulatory needs Unique circumstances IPS Capital Market Expectation Strategic Asset Allocation Portfolio selection Portfolio implementation Monitoring & Rebalancing Evaluation Execution Feedback .c.

Post-retirement New time horizon Classification: Income tax.j. Formulate & justify an IPS for an individual investor After-tax return requirements Liquidity requirements m. long-term Pre-retirement.Return objective Required Desired Short-term & Long-term goals i. Retirement. Constraints Needs Liquidity Normal expenses Sufficient surplus Major planned events Liquidity characteristics of portfolio assets Legal & regulatory factors Unique circumstances Transaction costs Volatility Illiquid holdings 10. Strategic asset allocation Risk tolerance: Safety first rule Unique circumstances: no disallowed assets Minimize cash Maximize Sharpe ratio Traditional deterministic techniques Use single estimates of inputs and yield point estimate of outcome n. Capital gain tax. Retirement planning Monte Carlo simulation techniques --> advantages Better indication of risk/return trade off Show tradeoffs of short-term risks and risks of not meeting goals Incorporate tax calculation nuances better Better incorporate the compounding effect of reinvestment .2 Managing Individual Investor Portfolios (Cont. Wealth tax or personal property tax Tax concerns Tax deferral Reduce adverse impact of tax Tax avoidance Tax reduction Wealth transfer taxes k.) l. Transfer tax. Objectives Risk objective Ability to take risk Willingness to take risk Primary & Secondary goals Max Volatility Time horizon Short-term vs.

Taxes & Private Wealth Management In A Global Context Tax-deferred account (TDA) e.Taxes on Income (What you make) a. The tax effects of trading behavior Active Investors Passive Investors Exempt Investors Tax-loss harvesting h. Taxes & investment risk Traders g. Investment horizon & tax impact Accrual equivalent tax rates c. Account tax profiles Tax advantaged account (CGBT) Tax-Exempt account (TEA) Reduction in investment risk f. Taxes & Mean-Variance optimization Accrual equivalent after-tax returns After-tax risk . Accrual equivalent after-tax returns After-tax returns 11. Return. Global taxation regimes Taxes on Wealth (What you have and transfer) Taxes on consumption (What you spend) 7 Global tax regimes Future value interest factor b. Tax regimes Tax drag/Gain lost to taxes Accrual Taxes Deferred Capital Gains Taxes With cost basis Only market value Wealth-based Taxes Realized tax rate & Effective capital gain taxes d. Tax loss harvesting & HIFO tax lot accounting HIFO tax lot accounting i.

.1 Estate Planning In A Global Context Mortality probabilities c. Relative after-tax values Tax-free gift Taxable gift Recipient pays gift taxes e.. Estate planning Forms of transferring assets Gifts Bequests Law systems Civil law system Common law system b.Estates Wills Probate a. Wealth transfer taxes Forced heirship Is. Estate planning strategies Valuation discounts Charitable gifts (charitable gratuitous transfers) . Gift taxes Donor pays gift taxes Generation skipping Spousal exemptions f. If avoided --> claw-back community property rights separate property rights Marital property regime 12. Core capital Monte Carlo analysis d.

Life insurance 12. International transparency Global treaties and agreement . Trusts Fixed trust Concepts Discretionary trust Spendthrift trust h.Grantor/Settlor --> Beneficiaries outside of probate process Trustee Revocable trusts Irrevocable trusts Distinguish g.j.) Income taxes i. Tax jurisdiction (Source jurisdiction vs Residence jurisdiction) Wealth transfer taxes Exit taxes Residence-residence Conflicts Source-source Residence-source k. Relief from double taxation Relief methods Credit Exemption Deduction Tax avoidance vs Tax evasion l.2 Estate Planning In A Global Context (Cont.

c.b. Low Basic Stock d.Source of wealth Psychological Issues Risk Considerations Entrepreneurs a. Diversification techniques Exchange funds Public exchange funds Private exchange funds Completion portfolios Hedging Sell calls and Buy puts Short identical securities No constructive sale Swap of the same notional amount Forward contract of same/idential assets Equity collars Variable pre-paid forwards . Executives Investors Equity holding life Outright sales 13.

Mortality risk Longevity risk c. Human capital Savings rate Earning risk Correlation of human and financial capital Relative risk b. Asset Allocation & Life Insurance Formula: Probability of death Bequest desire Financial wealth & demand for life insurance Human capital volatility & demand for life insurance Risk aversion & demand for life insurance Probability of death & demand for life insurance d.Formulation Human Capital vs Financial Capital Equity-like vs Debt-like a. Life insurance LIPO (Life Insurance Payout) Financial market risk e. Longevity hedges Variable annuities g. Lifetime Financial Advice: Human Capital. Exam review . Risk in retirement Longevity risk Savings risk Fixed annuities f. Asset allocation policy Total return perspective Risk allocation 14.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 5   

PM FOR  INSTITUTIONAL  INVESTORS 

General pension definitions Types of pension plans Defined-benefit plan Cash balance plan Defined-contribution plan Pension plan funding Funded status Fully funded Underfunded Surplus ABO Pension plan liabilities PBO Total future liability Retired lives Active lives

Warm-up: Pension plans

Advantages Defined-benefit plans Defined-contribution plans

Disadvantages

a. Contrast

Objectives

Return

DB plan constraints

Liquidity Time horizon Legal & regulatory factors Unique circumstances Plan surplus

b,c. Definedbenefit plan objectives

15.1 Managing Institutional Investor Portfolios
e. Risk Management in Investing pension plan assets
Hybrid plans

Risk tolerance

Sponsor financial status & profitability Sponsor & pension fund common risk exposure Plan features Workforce characteristics

Plan Assets & Firm operations Plan Assets & Plan Liabilities

g.

ESOPs

Description

Purpose

Source of funds

Annual spending requirement

Independent

h. Foundations

Company sponsored

Operating

Community

d. IPS for DB plan f. IPS for DC plan

IPS
j. IPS for foundation, endowment, insurance company & bank

Are...

Endowments
Spending rules

Simple spending rule Rolling 3-year average spending rule Geometric spending rule Whole life Term life

Traditional policies

Life Insurance companies
New policies

Universal life Variable life

WARM-UP Nonlife insurance companies

Asset/Liability management

Bank security portfolios

Banks

Duration, Credit risk, Income & Liquidity Bank risk measures

OBJECTIVES Return Risk Liq.

CONSTRAINTS TimeH Taxes Legal Unique

Endowments

15.2 Managing Institutional Investor Portfolios (Cont.)

Life Insurance companies

i.

Nonlife Insurance companies

Banks

DB pension funds

DC pension funds

Foundations

m. Asset/Liability management needs of

Endowments

Insurance companies

Banks

Investment companies Commodity pools Hedge funds

k.

l,n. Investment policies of institutional investors

The liability-relative approach in practice . Pension liability exposures Market exposures due to future benefits Future wage growth Future services rendered Future entrants Non-market exposures Plan demographic Model uncertainty c.a. Assumptions concerning pension liability risk in Asset-only approach Liability-relative approach Market exposures due to accrued benefits Active part Inactive part 16. Linking Pension Liabilities To Assets b.

Funding shortfall & asset/liability mismatch Asset/Liability mismatch 17. Changing pension asset allocations . The weighted average cost of capital Formulas Implications Total assets betas Debt-to-equity ratio Equity capital needed to maintain equity beta c. Allocating Shareholder Capital To Pension Plans b.Funding shortfall a.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 6    CAPITAL MARKET  EXPECTATIONS  .

Capital Market Expectations Projecting historical data Shrinkage estimators Time series analysis Multifactor models Statistical tools c.1. Monitor performance and refine the process 1.CME Macro expectations Micro expectations 1. Non-repeating data patterns Data mining Time period bias 6. Investigate asset's historical performance & determinants 3. Data measurement errors and biases Transcription errors Survivorship bias Appraisal data (smoothed) 3. Misinterpretation of correlations Anchoring Status quo trap 8. Identify valuation model and its requirements 4. Limitations to using economic data 2. Model & input uncertainty b. Formulating CME (beta research # alpha research) 7 steps 2. Forecasting tools DCF models Gordon growth model Grinold & Kroner Risk premium approach Financial equilibrium models Surveys d. Collect best data possible 5. Problems in forecasting 18. Limitations of historical estimates Regime changes --> nonstationary data. Using ex post data 5. Cyclical analysis Consumer & business spending Monetary policy Fiscal policy . Formulate CMEs 7. Determine CME needed a. Interpret current investment conditions 6. Psychological traps Confirming evidence Overconfidence trap Prudence trap (fear of regret) Recallability trap 9. Using Panel method Judgment The inventory and business cycle Inflation e. Failing to account for conditioning information 7. Span of data 4.

Economic conditions & asset class returns q.Initial recovery Business cycle & Asset returns Early expansion Late expansion Slowdown Recession Inflation & Asset returns f.p.g. Components of econ growth trends Application to formulation of CME Economic growth trends k. Capital Market Expectations (Cont. Reallocating a global portfolio .2. Linkages between economies Risks 18. The yield curve J. The Taylor rule i. Emerging markets Country risk analysis Econometric analysis n. Economic forecasting Economic indicators Checklist approach Cash instruments Credit risk-free bonds Credit risky bonds Emerging market government bonds Inflation indexed bonds Common stock Emerging market stocks Real estate o. Forecasting exchange rates q. Exogenous shocks l.) m. h.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 7    ECONOMIC CONCEPTS  FOR ASSET VALUATION  .

Equity Market Valuation DDM d.c.Terms Used to model growth in real output a. Used in DDM Total factor productivity Capital stock Labor input b. Forecast EPS of index Bottom-up f. Growth in 19. Cobb-Douglas production function c. Relative valuation models . Estimating intrinsic value of an equity market by using Macroeconomic forecasting Top-down e.g.

The conditions for sustained economic growth Institutional efficiency Open trade Worker education e. Emerging markets in a portfolio . Dreaming With BRICs: The Path To 2050 c.BRICs = Brazil. Economic potential of the BRICs Growth in Global spending Trends in real exchange rates Potential returns on capital & productivity b. Economic growth Appreciating currencies 20. Elements of economic growth Technological progress Growth in capital stock Employment growth Macroeconomic stability d. Russia. India & China Potential economic size & growth Demographics & Per capita income a.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 8    ASSET ALLOCATION  .

Asset allocation policy influenced by Mental accounting Fear of regret g.b. Theoretical & practical effects of including k. Specifying asset classes Inflation adjusted securities Global securities Alternative investments j. Steps in asset allocation .Strategic asset allocation a. Compare Tactical asset allocation c. Importance of asset allocation for portfolio performance Asset-only approach d. Risk & Return objectives in strategic asset allocation h. Asset Allocation f. Approaches to asset allocation ALM approach Advantages over Static asset allocation e. Dynamic asset allocation Trade-offs of complexity and cost Loss aversion 21.1.

Formulate & justify a strategic asset allocation Institutional investors Individuals Defined benefit pension plans o.n. Constraint against short sales Resampled efficient frontier l. Tactical Asset Allocation (TAA) . Approaches to asset allocation Black.2.Litterman Monte Carlo simulation ALM Experience based 21.) i. Asset Allocation (Cont. Strategic asset allocation issues Endowments Foundations Insurance companies Banks p.variance m.Efficient frontier Mean.

Global portfolio risk and return International equity market correlations International bond market correlations a. Currency risk f. International efficient frontier e. Benefits of adding bonds b. Currency return c. International diversification d. Currency risk and volatility 22. Barriers to international investing Currency risk Political risk Market efficiency Lack of familiarity i. Emerging markets Investability Segmentation & Integration of emerging markets . International diversification should not work Transactions costs Regulations Taxes h. Global vs International investing j. The Case For International Diversification g.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 9.10    FIXED‐INCOME  PORTFOLIO  MANAGEMENT  .

Bond portfolio benchmarks Liabilities Pure Bond indexing b. Criteria for selecting a benchmark bond index d. Immunization risks Contingent claim risk Cap risk m. Immunization strategies k. Classical immunization Design a bond immunization strategy Evaluate the strategy under various interest rate scenarios i. Fixed Income PMPart 1 Warm-up: Duration as a measure of bond portfolio risk g. Risk minimization vs. Contrast immunization strategies for A single liability Multiple liabilities General cash flows l. Spread duration f. Aligning risk exposures Total return analysis e. Contrast Scenario analysis 23.Bond Index a. Bond indexing strategies Enhanced indexing Active investing c. Extensions to classical immunization Interest rate risk j. return maximization m. Adjusting dollar duration h. Cash flow matching .

Cyclical and secular changes c. Influence of liquidity needs on PM decisions Yield-spread pickup trades Credit-upside trades Credit-defense trades New issue swaps d. Relative value analysis b. Assessing relative value methodologies Mean-reversion analysis Spread analysis Quality-spread analysis Percentage yield spread analysis Bullet structures Bond structures Early retirement provisions Credit analysis . Relative-value Methodologies For Global Credit Bond PM Trading constraints Rationales for not trading Story disagreement Buy and hold Seasonality Nominal spread Yield spreads Swap spreads OAS e. Rationales for secondary bond trades Sector-rotation trades Yield curve-adjustment trades Structure trades CF reinvestment 24.a.

Investing in emerging market debt Risks m.Part II e. Hedging decision k. Selecting a fixed-income manager . Managing risks with derivatives h. Immunization strategy based on interest rate futures f. International bond durations International bond j. Advantages of interest rate futures 25. Use of i/r swaps and options g. Sources of excess return for an international bond portfolio i. Effect of leverage on portfolio returns and duration b. Breakeven spread analysis Advantages l. Bond risk measures Shortfall risk Value at risk Futures contracts d.a. Fixed-Income PM . Repurchase agreements Standard deviation Semivariance c.

How a mortgage security's negative convexity affects performance of a hedge 26. Hedging Mortgage Securities To Capture Relative Value b. Importance of Yield curve risk Treasury security Duration-based approach d.Negative convexity and mortgage securities a. Mortgage security risks Individual mortgage security c. Hedging mortgage securities Interest rate sensitivity approach .

 12    EQUITY PORTFOLIO  MANAGEMENT  .CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 11.

Equity investment approaches Active Semi-active c. Role of equities in the overall portfolio Passive b.a. Equity Portfolio Management Full replications f1. Style identification Compare and contrast techniques for identifying investment styles security selection method Characterize the style of an investor given security holdings returns-based style analysis . Equity index weighting schemes d2. Equity investment-style classifications g2. Composition of Global Equity Indices Index Mutual Fund and ETF Separate or Pooled Accounts Equity Futures Equity Total Return Swap e. Approaches to constructing an indexed portfolio Stratified Sampling Optimization f2. Recommend an approach g1.1. Difficulties in applying style definitions consistently rationales Value investors h. primary concerns risk rationales Growth investors primary concerns risk Equity style i. Recommend an equity investment approach d1. Methods of passive investing 27.

Justify enhanced indexing on the basis of risk control IR q. Allocating to managers Core-satellite approach r.) Enhanced indexing p1. Socially responsible investing (SRI) Potential effect on portfolio's style characteristics long-short m1. Equity style box analysis k2. Contrast investment strategies long-only m2. Completeness fund True active return s. Contrast short-extension portfolios o. Consequences of style drift Use of stock screens based on SRI l. Contrast enhanced indexing strategies Derivative-based Stock-based p2. Sell disciplines of active investors 27.2. How a market-neutral portfolio can be equitized equitized market-neutral portfolios n2. Why greater pricing ineffeciency may exist on the short side of the market n1.j. Alpha and beta separation approach u. Components of total active return Misfit active return t. Equity style indices k1. Selecting equity managers Top-down approach v. Equity Portfolio Management (cont. Equity research Bottom-up approach .

BOD Improving board oversight 28.Corporate Governance Why active monitoring by investors requires control? d. Moral hazard How dysfunctional CG can lead to MH Explicit managerial incentives b.Debt and CG Limitations of debt f. Active monitoring Mechanisms to control Limitations of investor activism Debt as management motivator e.The Cadbury Report . Stakeholders vs. Stockholders g. Managerial performance incentives Implicit managerial incentives Shortcomings of BOD c.The ways management acts not in the best interest of shareholders a.

International Equity Benchmarks b. reconstitution effects 29. Investability Liquidity and crossing opportunities vs. Transactions costs from rebalancing Objectivity and transparency vs. Judgment Market indices ---> impact on Investment in the country's capital market c. International indices: trade-offs Precise float adjustment vs. Float adjustment Breadth vs. Developed .a. Country classification: Emerging vs.

market integration Financial effects of liberalization Economic effects of liberalization b. Market liberalization 30. Emerging Markets Finance Contagion Non-normal return distributions Market efficiency and market microstructure c. Market integration Changes resulting from market integration Market liberalization Vs. Issues for emerging market investors Market efficiency and price discovery Privatizations and the costs of capital Corporate governance Other issues for emerging market investors .Financial and economic market integration a.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 13    ALTERNATIVE  INVESTMENTS  PORTFOLIO  MANAGEMENT  .

1. Issues for private wealth clients e. Due diligence checkpoints c. Alternative investment benchmarks f. Alternative Investments Portfolio Management d. Alternative investment features b. Real estate equity investing h. Contrast VC funds Buyout funds j. Some issues Major issuers Buyers Stages Venture Capital investing i. Convertible preferred stock .a. Alternative investment groups Managed futures Buyout funds Infrastructure funds Distressed securities g. Return enhancement and diversification General Real estate Private Equity Commodities Hedge funds 31.

Fund of funds s. PE investment strategy m. Alternative Investments Portfolio Management q. Commodities and inflation p. Commodity investment Direct Indirect Commodity investing n. Structure of PE funds PE investing l. Discuss Sources of distressed securities Major investment strategies Distressed securities investing v. Managed futures Role in a portfolio u. Importance of Event risk Market liquidity risk Market risk J-factor risk .2. Classifications 31. The term structure of future prices o. Hedge fund performance evaluation Trading strategies t. Hedge fund structures Hedge fund r.k.

Swaps Inherent risk exposures .Hedging strategies 32.

Commodity Forwards & Futures b. Commodity arbitrage From convenience yield From commodity spreads c.Storability Storage costs a. Basis risk of commodity futures . Pricing factors Production Demand 33.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 14. 15    RISK MANAGEMENT  .

RM process a. Stress testing Evaluating stress test results . Risk Management e. Managing risk Risk governance Decentralized system Centralized system (ERM) b. Evaluate risk management system c. Methods Historical VAR Monte Carlo VAR Advantages Limitations g. Exposures to Non-financial risks 34. Interpret and compute Analytical VAR f.1. Characteristics of an effective risk management system Financial risks d. Extensions IVAR CFAR TVAR VAR and liquidity risk Forms Scenario analysis Stressing models h.

Risk Management (cont. Evaluating credit risk Forward contract Credit risk of Swap Option Risk budgeting Position limits Liquidity limits j.2. Managing market risk Performance stopouts Risk factor limits Scenario analysis limits Leverage limits Limiting exposures Marking to market 34.Credit VAR i. Setting capital requirements Maximum loss limit Internal capital requirements and regulatory capital requirements Behavioral conflicts . Measuring risk-adjusted performance Nominal position limits VAR-based position limits m. Managing credit risk Netting arrangements Credit standards Credit derivatives Sharpe ratio Risk-adjusted return on capital (RAROC) Return over maximum drawdown (RoMAD) Sortino ratio l.) Collateral k.

Minimum Variance Hedge c. Hedging the principal b. Currency delta hedging h. Currency Risk Management f. Indirect currency hedging Balance mandate Currency overlay Separate asset allocation i. Contract terms e.a. Currency options g. Hedging multiple currencies 35. Currency management . Basis risk d.

Synthetic stock index fund 36. Adjusting the portfolio allocation Non-zero target duration Changing equity allocations e. Hedging limitations Hedging currency risk . Adjusting the equity allocation Pre-investing f.Warm-up: Futures & Forwards Duration Futures contract Yield a. RM Applications Of Forward & Futures Strategies c. Adjusting the portfolio beta The hedge isn't perfect Index multipliers & synthetic positions b. Synthetic cash Target duration d. Exchange rate risk Hedging market risk g.

RM Applications Of Option Strategies Straddle Collar Box spread strategy Interest call c. Protective puts Bull call spread Bear call spread Butterfly spread with calls Butterfly spread with puts b. I/R options Interest put Caps Floors Collars d. Delta hedging f. I/R e. The second-order gamma effect . Option spread strategies Put-call parity 37.Warm-up: Basics of put options & call options Covered calls a.

a. Converting foreign cash receipts g. Issue loan/bond + currency swap Currency swap f. Using swaps to change duration 38. Using swaps to convert loans from fixed to floating b. I/R swaptions Receiver swaption . RM Applications Of Swap Strategies e. Duration of an i/r swap Interest rate swap c. Equity swaps Payer swaption h. Effect on cash flow risk d.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 16    EXECUTION. MONITORING & REBALANCING .

Implementation shortfall . Execution costs Explicit costs Realized profit/loss Delay costs Missed trade opportunity cost g. Brokers & dealers e. Execution Of Portfolio Decisions d.1.Warm-up: the investment process & market microstructure a. Market structures Order-driven markets Brokered markets 39. The effective spread Quote-driven markets c. Market & limit orders b. Market quality f.

Execution Of Portfolio Decisions (cont. Econometric models j. Trading tactics 39.) l.2. VWAP vs. Role of ethics in trading . Evaluating trading procedures p.h. Choosing an algorithmic trading strategy n. Implementation shortfall i. Algorithmic trading m. Best execution o. Major trader types k.

Optimal corridor width Correlations Volatility Buy-and-hold strategy Constant mix strategy Constant proportion strategy h.j. Rebalancing Percentage-of-portfolio rebalancing Transactions costs f. Bear markets The stock market & central bank policy Changes in inflation Changes in asset class expected returns Changes in wealth Time horizon c. Monitoring & Rebalancing Legal & regulatory d. Benefits & costs of rebalancing Calendar rebalancing e.a. convex (CPPI) strategies Convex strategies & concave strategies . Fiduciary responsibilities Monitoring investor circumstances Monitoring market/economic conditions Monitoring the portfolio Change in wealth Changing time horizons Changing liquidity requirements Changing tax treatment b. Monitoring Laws & regulations New asset alternatives Changes in asset class risks Bull vs. Changed investor circumstances Liquidity requirements Tax concerns 40. Dynamic rebalancing strategies Rebalancing in up & down markets Exposure diagrams of concave (constant mix) vs.g.i.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 17    PERFORMANCE EVALUATION & ATTRIBUTION .

Fund sponsor's perspective a. Tests of benchmark quality j. Portfolio return components Attributable to style Attributable to active management g.1 Evaluating Portfolio Performance f. Benchmark properties e. Performance evaluation Investment manager's perspective Performance measurement b. Validity of using manager universes as benchmarks i. Hedge fund benchmarks . Rates of returns Time weighted d. Constructing custom security-based benchmarks h. Components of portfolio evaluation Performance attribution Performance appraisal Money weighted c. Data quality Attributable to the market 41.

o. Treynor measure & Sharpe ratio r. Manager continuation policy t. Risk-adjusted performance measures Treynor measure Sharpe ratio M2 q.l.) p.2 Evaluating Portfolio Performance (cont. Performance quality control charts s. Type I & type II errors . Fundamental factor models in micro attribution n. Alpha & beta in information ratio.Macro k. Performance attribution Micro m. Fixed income performance attribution Effects of i/r Effects of management Alpha Information ratio 41.

Global & international benchmarks .a. Global portfolio attribution d. Risk budgeting in global performance evaluation h. Global Performance Evaluation e. Multi-period performance attribution f.c. Active & passive currency management 42. Currency movements & portfolio returns b. Risk measures g.

CFA LEVEL 3    STUDY SESSION 18    GIPS  .

Errors and omissions in given performance presentations.The creation and evolution of the GIPS Standards Reasons for the creation of GIPS Standards Standards' evolution a. Discretionary portfolios Composite Constructing composites h. Return calculation methodology Recommendations f. Composite returns and asset-weighted returns g.n. Valuation hierarchy Requirements Recommendations s. objectives or strategies i. Mandates. Explain inputs data Recommendations Requirements e.m. including Private equity Wrap fee/SMA . Adding portfolios and terminating portfolios 43. Discuss c. Real estate and private equity Requirements Recommendations o. Discuss Benefits to prospective clients and investment managers Objectives Key characteristics Scope b. Wrap fee/Separately Managed Account Requirements Recommendations r. Challenges related to calculation of after-tax return Real estate v. GIPS presentation and reporting requirements p. GIPS for q. Explain GIPS compliance Requirements d. Asset class segments carved out of multi-class portfolios k. GIPS advertising guidelines t. GIPS verification u. GIPS j. Disclosure requirements and recommendations l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful