Pengenalan Tapak semaian adalah salah satu faktor yang penting bagi setiap ladang yang ingin ditubuhkan

.Tujuan utama penubuhan tapak semaian ini adalah bertujuan untuk memudahkan pihak ladangm e m a n t a u p e r k e m b a n g a n a n a k b e n i h d a n m e m a s t i k a n s e t i a p b e n i h t e r s e b u t b e r a d a d a l a m keadaan yang baik sebelum menjalankan proses penanaman di ladang. Dengan ini hasil akan dapat ditingkatkan sekiranya pemilihan anak benih dibuat dengan teliti dan mengikut syarat yangtelah ditetapkan. Kepentingan tapak semaian 1.Kerja-kerja pemilihan ( culling ) dapat dibuat dengan lebih teliti dan teratur 2 . S u p a y a p e r t u m b u h a n a n a k b e n i h d a p a t d i s e r a g a m k a n 3.Dapat memudahkan kerja-kerja pemantauan bagi pihak ladang. Pemilihan tapak Bagi setiap tapak semaian yang ingin ditubuhkan terdapat beberapa aspek yang perlu diambilkira sebelum proses pemilihan tapak dijalankan, antaranya:-1.Kawasan tersebut mestilah rata dan berdekatan dengan punca air bagi tujuan pengairan2.Kawasan tersebut mestilah jauh dari ancaman banjir 3.Mempunyai sistem saliran dan perparitan yang baik 4.Kawasan yang sentiasa terdedah kepada sinaran cahaya matahari dan tidak terlindung 5 . K a w a s a n i n i j u g a haruslah dekat dengan kawasan ladang agar senang semasa p r o s e s penanaman dijalankan serta dapat menjimatkan kos.6 . M e m p u n y a i k a w a l a n k e s e l a m a t a n y a n g b a i k s u p a y a d a p a t m e n c e g a h d a r i p a d a k e c u r i a n serta ancaman daripada haiwan perosak

Pelepah tidak boleh dituai terlalu dekat dengan buah. Biji buah lerai dipungut keseluruhannya. Anggaran biji yang jatuh adalah 10 ke atas bagi tandan masak yang boleh dituai.Tanpa bakar (Zero burning) a)Bersih lorong 6’ untuk barisan tanaman b ) T e b a n g p o k o k b e s a r d u l u ( t u m b a n g antara lorong tanpa bertindih) dan keratdahan besarc ) T e b a s t u m b u h a n a n t a r a l o r o n g d a n timbunkan ranting/ daun-daundidalamnyad ) B u a n g t u n g g u l d i r u a n g m e n a n a m ( j i k a perlu Langkah – langkah Penuaian LANGKAH-LANGKAH PENERANGAN Pekerja menombak perlu memastikan buah yang hendak ditombak mesti masak. . Tandan diangkat dan dimasukkan ke dalam beg sedia khas bagi memudahkan proses pemindahan buah. Buah curi diertikan dengan mengambil buah tanpa memangkas pelepah. Ini adalah stamp ramp buah yang telah disediakan supaya buah boleh diletakkan diatasnya bagi mengelakkan buah kotor. Buah boleh diambil dengan curi atau memangkas pelepah terlebih dahulu.

Pokok ini merupakan salah satu contoh pokok yang terbaik kerana mempunyai buah yang banyak dan berselang dua. Pemangkasannya juga teratur. Pengurusan pemangkasan amat penting bagi menentukan bentuk pokok. Kawasan lot bagi ladang telah dibahagikan mengikut pegawai ladang supaya pengurusan penuaian lebih efisien. Jadi sekiranya ada masalah yang berlaku di lot tersebut pekerja nombor lot akan dicari. pelepah. Lot 33 ini adalah contoh bagi pekerja bernombor 33. Bagi pemangkasan. Kawasan yang bersih dengan pelepah yang disusun akan dibayar gaji ‘prunning’.Pekerja akan menulis buah yang telah mereka tombak. pemungut buah (loader) akan mengangkat buah masuk ke traktor ladang (KUFT). Bagi pokok kelapa sawit berumur 5tahun ke bawah mempunyai 58 pelepah. Nombor 33 merupakan nombor penombak berserta lot kawasan mereka dan nombor 4 merupakan bilangan buah yang mereka tombak. Setelah buah kelapa sawit diletakkan di flat form. pelepah tersebut mestilah disusun dengan rapi. Traktor ladang akan menghantar buah kelapa sawit ke ‘ramp’ sebelum dihantar ke kilang. .

Standard biji lerai pada tandan buah kelapa sawit berbeza mengikut syarikat. Antara yang ketara adalah ketidakcukupan perkerja ladang terutamanya penuai buah. boleh menggunakan standard yang digunakan oleh MPOB. Lori buah akan menghantar buah kelapa sawit ke kilang.Pemungut buah di ramp akan menolak semua buah masuk ke dalam lori. Peningkatan tandan busuk dan tandan kosong juga boleh berlaku. Risiko kehilangan hasil BTS kebanyakkannya adalah berpunca daripada faktor manusia itu sendiri.. Ketidakcukupan tenaga pekerja akan menyebabkan selangan pusingan menuai menjadi tinggi. Selangan pusingan menuai yang tinggi yang melebihi 15 hari sudah cukup memberikan kesan negatif terhadap berat tandan yang dituai.. Bagi Pengusaha persendirian kelapa sawit. Penyelanggaraan pelepah secara tidak langsung akan terganggu kerana sang penuai dan tidak kurang juga pengurusan ladang akan lebih fokus . Hari ini saya akan tekankan perbincangan persoalan berkenaan kehilangan hasil BTS.

Kesan daripada ini. Ketidakcukupan pekerja juga boleh menyebabkan penyelenggaraan ladang yang kurang sempurna. Selangan penuaian tinggi boleh menyumbang kepada buah sawit yang lebih masak. Biji lerai yang gugur daripada tandan yang ditinggalkan masak diatas pokok sawit tidak akan dikutip dan ini menimbulkan masaalah dengan tumbuhnya anak pokok sawit liar. Tandan masak yang tinggal tidak berpotong akan menjadi busuk. Ini boleh menyebabkan kadar FFA yang tinggi dan menjejaskan kualiti minyak sawit mentah yang diperah oleh kilang kelapa sawit. Produktiviti mereka juga sudah tentu akan terganggu. pelepah kering tergantung dan dari masa ke semasa akan bertambah. Kebiasaannya mereka akan mengambil jalan mudah – tinggalkan sahaja pokok hantu (istilah yang merujuk kepada pokok sawit yang mengandungi pelepah kering yang tergantung) walaupun ada tandan yang masak.kepada pengambilan buah sahaja tanpa memangkas pelepah kering. Ini juga akan mengurangkan hasil BTS dalam jangkamasa yang panjang. Keadaan semak dengan rumpai pesaing akan meningkatkan perebutan sumber makanan dan air. . Pokok kelapa sawit yang mempunyai jumlah pelepah tergantung yang banyak akan menyukarkan penuai untuk mengambil tandan yang masak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful