You are on page 1of 2

Pracownia Literatury Renesansu Naukowe Filologw Klasycznych UJ

Katedra Historii Literatury Staropolskiej Wydzia Polonistyki Uniwersytetu Jagielloskiego

oraz

Koo

zapraszaj na pierwsze spotkanie, otwierajce cykl WARSZTATW PRZEKADOWYCH Adresowane do studentw, wykadowcw i wszystkich zainteresowanych, spotkania, prowadzone przez uznanych tumaczy literatury dawnej i klasycznej, maj na celu propagowanie pikna polszczyzny przekadu literackiego. Zaproszeni tumacze na wybranych przykadach z wasnego warsztatu pokazywa bd techniki translacyjne, a zwaszcza strategie przekadowe w zakresie dawnej poezji, majce suy jak najpeniejszemu oddaniu w polszczynie kunsztu autora, pikna jzyka i formy metrycznej oryginau. Gociem pierwszego spotkania bdzie

MAGDALENA PABISIAK
znakomita tumaczka dawnej poezji w jzyku hiszpaskim i pokrewnych dialektach, autorka translacji m.in. dzie Lopego de Vegi, Tirso de Moliny i Miguela de Cervantesa. 14 maja, godz. 17.30 ul. Gobia 16, sala 54. Chtnych prosimy o zgoszenie officinatranslationis@outlook.com. swojego udziau:

Idea przewodnia Jzyk polski jest jednym z najuboszych w przekady wielkiej i mniejszej literatury piknej. Szczeglnie brakuje spolszcze wielu podstawowych autorw antycznych i nowoytnych. Czsto te istniejce s albo archaiczne, a przez to dzi nieczytelne, albo nieudolne czy utrzymane w nielicujcej z oryginaem stylistyce. Niekiedy, czytajc polskie tumaczenie klasycznego utworu, trudno zrozumie, dlaczego przez wieki uznawany by on za arcydzieo ledzc dzieje pimiennictwa polskiego epoki nowoytnej, dostrzec mona, e zawsze krokiem milowym w rozwoju, zarwno literatury, jak i jzyka poetyckiego, byy genialne przekady i adaptacje europejskiej klasyki. Literatura staropolska ma ich niemao, cho wiele z nich zostao zapomnianych lub niedowartociowanych. Pniejszy brak pastwowoci i szkolnictwa polskiego, ktre jest zwykle si napdow translacji literackich, spowodowa i w tej dziedzinie starty nie do nadrobienia w cigu krtkich lat niepodlegoci cho w dwudziestoleciu midzywojennym powstao szereg znakomitych inicjatyw translatorskich, jak te propagujcych wiedz o kulturze klasycznej. Kolejna

przerwa wojenna, starty w ludziach, i znw niesprzyjajce humanistyce lata, utrudniony kontakt z zagranicznymi orodkami kulturalnymi, zaprzeczenie wartoci wyksztacenia klasycznego, czego skutki coraz mocniej odczuwamy dzisiaj. Zbyt maa ilo przekadw klasyki powoduje, e spoeczestwo nasze skazane jest na podstawowe braki edukacyjne w przeciwiestwie bowiem do elity kulturalnej w wieku dziewitnastym, dzi raczej mao kto czyta w oryginale najwaniejsze dziea literatury europejskiej, by zniwelowa niedostatki swego wyksztacenia. Obserwowana dzi degradacja polszczyzny, zanikajca umiejtno posugiwania si jzykiem literackim, tak w mowie, jak i pimie, brak wyczucia jzykowego i wraliwoci stylistycznej, a czsto i wiedzy oglnej, powoduj, e powstajce, publikowane translacje nie zawsze uzna mona za szczliwe. Jednym ze statutowych zada Pracowni Literatury Renesansu jest inspirowanie prac przekadowych najwaniejszych dzie literatury klasycznej i nowoytnej na jzyk polski. Warsztaty Przekadowe to kolejna z inicjatyw tej materii dotyczcych, a powstaa na zamwienie i przy wspudziale studentw z Koa Naukowego Filologw Klasycznych, pragncych poszerzy swoje kompetencje translatorskie. Mile widziani bd wszyscy, ktrym przywieca podobna ch! Zapraszamy rwnie na strony Biblioteki Literatury Staropolskiej i Nowoaciskiej, gdzie publikujemy w formie fotokopii dawne przekady wielkiej epiki i dramatu europejskiego: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/main/project.html, a take edycj komentowan wraz z nowymi tumaczeniami dzie aciskich Jana Kochanowskiego: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/author/show/id/16.html.