Emin Muhammed Džemaluddin

BLIZINA POJAVE MEHDIJE I SMAK SVIJETA

.

nam u Kur'anu ovo pojašnj ava: "Bliži se Čas i Mjesec se raspo/utio. dž. Ovo je nj eno drugo izdanje. 1 . Malo nas je iznenadilo ovako površno shvatanje jer za njega nema elementarnih pretpostavki.s.. ne mare za to.. dž. On je iz svoje milosti poslao Poslanika s ciljem da nam ukaže na pravi put i upozori čovječanstvo na iskušenja koja ga očekuju kako bi se na vrijeme i što bolje pripremili za njih.š. opet t u ništa nije sporno. A llah.v. Određene nejasnoće postoje oko samog naslova knj ige "Blizina pojave Mehdije i Smak svijeta".. Knjiga koja se nalazi u vašim rukama govori o događaj ima koj i će se zasigurno desiti u budućnosti. jer su neki razumjeli da je ovim naslovom preciziran termin nastupanja Smaka svijeta. nego na prvi dio naslova. Odrednica blizine se ne odnosi na Smak svijeta. Također. Zadovolj it ćemo se citiranjem samo jednog hadisa u kojem 5 . 1 . bezbrižni.s.š.a..Predgovor drugom izdanju PREDGOVOR D RUGOM IZDANJU NA BOSANSKOM JEZIKU Hvala Allahu.).š. poslanik. jer je činjenica da je on blizu.v. a što je poznato samo Allahu. pojavu Mehdij e ! Kada b i se i odnosila na Smak svijeta. koj i u velikom broju hadisa upozorava vjernike na njegovu blizinu. a oni. dž. kaže : "Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova. Koji je odabrao da nam islam bude vjera a Muhammed. " (Al-Anbiya. te koristimo priliku da dodatno pojasnimo određene stvari za koje osjećamo da ih pojedini čitaoci nisu najbolje razumjeli. a ista je naišla na izuzetnu zainteresiranost čitateljstva.) O blizini Smaka svijeta najjasnije nam govori Muhammed. vođa. Gospodaru svjetova. uzor i učitelj . A llah. s.a. " (Al-Qamar. s.

Da l i će se on opustiti. ako je svjestan da mu je ostalo još malo vremena. Također. Smatraju da u ovom vremenu. 5/348. znanje o predznacima Sudnjeg dana je nešto što je izvan mogućnosti spoznaje ljudskog uma.s.a. kojeg su nama vj erno prenijeli ? ! Naravno da je to na nj ih ostavilo suprotan. s. on je zasigurno blizu. jasno nam je da je to istina koja nas neće mimoići. ukoliko se adekvatno pripremimo za njega? ! Upravo u ovom kontekstu predznaci Sudnjega dana imaju veliki značaj. upozoravao ih na predznake Sudnj eg dana i iskušenja koja će se desiti u budućnosti. treba ulagati napore za prosperitet ummeta a ne dodatno ga uspavljivati kroz iluzije o nekakvom dobrom čovjeku sa čarobnim štapićem koj i će u jednom mahu ukloniti sve probleme koji pritiskaju ummet ! Naravno. da se sa ovakvom postavkom stvari ne možemo · složiti. s. To je A llahova odredba i ona se izmjeniti ne može ! Zašto se bojati Al lahovog kadera. Sudnj i dan. 6 . može sebi dozvoliti uspavanost i nemaran odnos prema ostatku vremena? ! Zamislite studenta koji radi ispit. Upravo je Poslanik.s.š. dž. da nas pripreme za susret sa našim Gospodarom.v. ili će dodatno pojačati napore da iskoristi ostatak vremena na najbolji način? ! Ako čvrsto vjerujemo u peti imanski šart. s.. s. i pred kraj predviđenog vremena profesor ga upozori da mu je ostalo još samo nekoliko minuta. to je ono što zna samo Allaha..v.v.a. pa da li su oni bili uspavani.s.a. kaže: "Ja i Smak svijeta smo poslani zajedno. su najznanij i ljudi u ovoj oblasti.On.v. Posebnu polemiku pojedini otvaraju oko opravdanosti govora na ovu temu. Drugovi Allahovog poslanika. Zar normalan čovjek. podučavao svoje ashabe ovoj tematici . pozitivan dojam i da im je upravo to znanje bila preventiva 1 Musned Ahmed bin Hanbela.s. pa sve informacije o ovoj temi crpimo iz riječi Muhammeda. uspavati.a. nazadni zbog tog znanja. samo kol iko je blizu.. i umalo me on nije pretekao ! " 1 Dakle. kada muslimani zaostaju za Zapadom.

pod uslovom da njihova ·vj erodostojnost nije upitna. molim da ojača naše vjerovanje i da nas sačuva iskušenja koja nas očekuju u budućnosti ! IZDAVA Č 2 Singularna. a on (pojedinac) ga prenosi nama.od preokupacije materijalizmom i dunjalučkim nasladama. smatramo da upoznavanje sa činjenicama iz ove oblasti samo pomaže ljudima i dodatno ih potiče na djelovanje kako bi što bolje iskoristili ostatak vremena na ovom prolaznom svijetu.s. a radi postizanja uspjeha i vječne Allahove nagrade na ahiretu.a. Dakle. Ovaj stav zagovaraju racional isti i pobornici ilmul-kelama. . s. Postoje i oni koji izražavaj u sumnju u autoritativnost predaja koje govore o ovoj temi. pa smo odlučili da na kraj u dj ela ponudimo poseban dio u kojem pojašnjavamo ovu problematiku i argumcntiramo ispravnost prihvatanja si ngularnih (ahad) predaja.v. knjiga 1 .š. Mutevatir predaja je ona koju iz generacije u generaciju prenosi toliki broj prenosilaca da je isključena bilo kakva sumnja u njenu autentičnost. 1 7. Oni smatraj u da se u ovoj oblasti ne mogu prihvatati predaje koje su nižeg ranga od mutevatira. prijevod i komentar Mahmud Karalić.. mada on nema utemeljenja. Za dodatna pojašnjena pogledati: Tirmizijin Džamiu'-Suncn.. a što nije novonastala i deja među muslimanima. dž. Allaha. str. Zar da sumnjamo u Kur'an samo zato što ga prenosi jedan Poslanik? ! Očito je da se ovdje radi o nedovoljnom poznavanj u hadiske nauke. ahad. 7 . Naša vjera sc zasniva na predajama pojedinaca pa zar da sumnjamo u sve u što vjerujemo? ! Kur'an je objavljen Muhammedu. predaja je svaka predaja koja ne ispunjava uslove mutevatir predaje. ahad predaje2.1 8. tj .

Uznemiravan je radi Allahova puta pa se strpio. a u drugoj predaj i. potom mu je došla Allahova pomoć pa je bio zahvalan. s. 8 . a dovode do pogrešnog razumijevanja kod onih koj i se bave naukom. pomoći Poslanike naše i vjernike u životu na ovom svijetu.a. učitelj a daija i vođu upućivača. neka je salavat i selam na najodabranijeg Poslanika i predvodnika bogobojaznih. imati jasnu misao i više puta iščitavati ovu knjigu kako bi otkloni li sve sumnje i dobili odgovor na bilo koje pitanje koje nas interesuje. 3 El-Ga/ir. dž. U predaji koju bilježi i Muslim se dodaje "vaš kraj". Gospodaru svjetova." mi mu odgovaramo da je ispravno tako kazati ! Allah.v.v.SUMNJE I ODGOVOR NA NJIH Hvala Allahu s čijom se blagodati upotpunJUJU dobra djela.a.s.š." 3 Dozvolite mi da izdvojim sljedeće retke kako bih objasnio neka pitanja koja tretira ova knjiga. 5 1 . a zahvala pripada Allahu. 34." Dakle." 4 Muhammed. a i na dan kada se dignu svjedoci. a On kaže: "Mi ćemo. Ostvarilo se Allahovo obećanje o pobjedi vjernika. kaže: "Vaš život na ovom svijetu je kao život onih prije vas. kaže: "Svaki narod ima svoj kraj i kada dođe njegov kraj . u Poglavlj u o rekaiku. neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati.s. niti "pripovijedanje o životu prijašnjih naroda. se kaže: "Vaš životni vijek je poput onih prije vas. Moramo pažlj ivo promatrati. 4 El-'Araf. doista. s." Ovu predaju bilježi Buhari . izraz "život" i "životi" se upotrebljavaju u Kur'anu i u vjerodostojnim predajama hadisa Muhammeda. Ako neko kaže da nije ispravno reći "životni vijek islamskog ummeta".

. s.Kursij. nije rekao ashabima: " . npr. kao što je to slučaj u kazivanj u o Džessasi (pogledaj Sahihul-Muslim. Onaj ko doživi dolazak sljedećeg poslanika i povjeruje mu. i l i po karakterističnom izrazu koji je upotrijebljen u njegovom kazivanju. r.> je prošao period njegovog naroda. Također.Islamski učenjaci selefa su jedinstveni u tome da je dozvoljeno jedan hadis nazvati po sadržaj u nj egovog kazivanj a. Ovo ne znači da je tu kraj ovozemaljskog života! I nakon vjernika na Zemlj i 9 . .a. Poznato je da Muhammed.v. te Ajetu dejn. . Na osnovu ovoga kažemo da je život ummeta Muhammeda. pa do pojave dima kada se završava postojanje svih muslimana. Zbog toga naš izraz "život islamskoga ummeta". Poglavlje o ženidbi). ili "kazivanje o dužini života prijašnjih ummeta" ne izlazi iz okvira Kur'ana i sunneta. niti je rekao Aiši. ili karakterističnim izrazom koj i je upotrebljen u njemu. Također. od njegovog poslanstva. pa do poj ave blagog vjetra koj i će puhnuti iz pravca Jemena i uzeti duše svim vjernicima. poglavlje o smutnj i). " Islamski učenjaci ne vide ništa loše u tome da se hadis nazove po kazivanju koje se u njemu spominje. To smo detaljno opisali u petom poglavlju. dođite da vam ispričam priču o Džessasi ! ". propao je i njegov period je prošao. suru Isra. niti iz riječi u leme. on pripada njegovu ummetu i ima dodatnu nagradu. počev od pojave Dedžala. a ko mu ne povjeruje. To će se desiti nakon što se desi šest velikih predznaka Smaka svijeta. . nazivaj u Benu lsrail. Takav slučaj je i sa pojedinim ajetima i surama iz Kur'ana." Životni vijek nekog naroda traje od pojave nj ihovog poslanika. kao št<. s.s. kao Ajetul .a. pa sve do slanja sljedećeg poslanika. itd. pojedine ajete nazivaj u posebnim imenima.s. suru Fatir El-Melaike. dođi da ti pričam priču o Ummu Zerea'.a: " .v. suru Ga fir nazivaj u El-Mu'min. ili kazivanje o Ummu Zerea' (pogledaj Fethu'l-bari. želim dodatno pojasniti tekst koji govori o značenj u izraza "život islamskog ummeta.

Dakle. ni Poslanik. jer Ibn Hadžer kaže da se riječi "vaše postojanje" odnose na apoksimaciju (približavanje) i alegorij u (poređenjc). najbolje zna koliki je period između kraja islamskog ummeta i Smaka svijeta. U poglavlju koje lO . određivanja tačnog perioda." Zbog jasnoće teksta i vjerodostojnosti predaje. dž. mi otvoreno odgovaramo da ne znamo o čemu govore ! Hafiz Ibn Hadžer u komentaru pomenutog hadisa kaže da postoje dvije mogućnosti nj egovog tumačenj a. i niko sem Njega to ne zna. Znači mi govorimo o dužini života islamskoga ummeta. a drugi sto dvadeset. govor o životnom vijeku ummeta ne znači određivanje datuma nastupanja Smaka svijeta jer to poznaje samo A l lah. dž.š. Neki kažu da će taj period trajati sto godina. a ne na obračun. š. Također." Allah. razumijevanje riječi "obračun. daje se prednost hadisu Ibn Omera u kojem se spominje dužina života ummeta. u Poglavlju o rekaiku. " Znači da je dužina življenja islamskog ummeta poput dužine življena ostalih naroda. Koliko će trajati život na Zemlji nakon smrti vjernika zna samo Al lah. u trinaestom tomu.će ostati najgori ljudi koji će praviti nered poput magaraca. a za koju Hejsemi kaže da su joj prenosioci pouzdani. Tako sc bilježi u Fethul-bariju u jedanaestom tomu.š. tj . Svoje mišljenje temelje na jednoj predaj i od Abdul laha bin Amra koj u bilježi Ahmed u svome "Musnedu" . u Poglavlju o tewhidu kaže: "Vaš život je kao život naroda prije vas . a druga je razumijevanje hadisa na osnovu njegovog jasnog značenja. Doslovno razumijevanje ovog hadisa nas upućuje da je period života našeg ummeta pet dana. pa ni najodabranij i melek. Ako neko kaže da obračunavanje u svojoj osnovi nije dozvoljeno. Prva je da (apoksimacija) predstavlja apoksimaciju a ne određivanje alegorija. a ne o početku Smaka svijeta! Na to treba obratiti pažnju. Ona glasi : " Ljudi će živjeti nakon izlaska Sunca sa zapada sto dvadeset godina. dž.

s. kaže da je primjer postojanja islamskog ummeta u odnosu na period postojanja naroda prije nas kao primjer vremena između ikindijskog namaza i zalaska Sunca u odnosu na ostatak dana (Poglavlje o namaskim vremenima). u četvrtom tomu svoga djela on kaže: " Hadiski stručnjaci saglasni su da je period Židova do poslanstva Muhammeda. (Pogledaj Fethul­ bari. Ovim učenjacima se l l . On kaže: "Et-Taberi u uvodu svog djela "Historija" prenosi od Ibn Abasa. Na osnovu toga kažemo da je period življenja našega ummeta.. " (Pojam dana koji se spominje u Kur'anu i hadisu nije poput dana kojeg mi poznajemo. pa kaže: 'Zbir godina dunjaluka je sedam hiljada godina od zbira ahireta . a od toga je period kršćana šesto godina. zasigurno. nap. Sa'leb: "Allahu nije teško voditi računa o ovom ummetu pola dana.' Zatim je prenio hadis Ibn Omera: 'Vaš edžel je poput edžcla onih prije vas.) Taberi u pomenutom djelu. kaže da su se učenjaci selefa razišli u tome.v.s. što je neprihvatljivo. Aritmetikom su se bavili poznati učenjaci prije Ibn Hadžera. Također. On. Neki kažu sedam hiljada. Ovo su tekstovi Ibn Hadžera gdj e se hadis komentariše na osnovu vanjskog značenja. a neki tvrde da je i manje. također. drugi kažu šest hiljada. Poglavlj e o rekaiku. Ka'ba i dr. . što potvrđuje u Poglavlj u o tewhidu. u Poglavlj u "Koliki je vremenski period od početka do nestanka svijeta".) Ovu predaju prenosi Suhejli od Tabcrij a. a to je da se ovaj hadis odnosi na približavanje i alegoriju. Ibn Hadžer u istom poglavlju kaže da najviše djela imaju Židovi. više od hiljadu godina. pa je spomenuo mišljenja nekih učenjaka kao Abdullaha ibn Abasa. više od dvije hiljade godina. To je za Židove i logično jer su oni živjeli najduži vremenski period.'" Taberi je potvrdio nj egovu predaju hadisom kojeg prenosi Ebu . a u ovom slučaju se radi o vremenskom računanj u u z spominjanje druge varijante. jedanaesti tom.a.govori o iznajmlj ivanju. pa su mogli i najviše dj ela uraditi. prev.

Ako neko kaže da nam se nije dozvoljeno služiti predajama Kitabija.pridružio veliki učenj ak Es-Sujuti koji je puno izučavao ovo pitanje kroz obračunavanje.v." (Vidi Fethul-Bari. s. M i smo u ovoj knj izi prenijeli mišljenja poznatih učenjaka onako kako su razumjeli hadise od Poslanika. str. Es-Sujuti u svojoj poslanici "Otkrovljenje da će ovaj ummet nadživjeti hiljadu". mi ćemo na te riječi odgovoriti da postoj i vjerodostoj an i jasan tekst u Buharijinom Sahihu koji nam dozvoljava pripovijedanje od Kitabija s ciljem opomene i pouke. Pošto se otklonila prepreka. bojeći se smutnje. To je radio hrabro i smjelo. u tome nema ništa loše. s. " Ibn Hadžer ovaj had is komentariše da nema zapreke prenošenj a od nj ih. a to povećanje preko hiljadu neće prijeći petsto godina. da se pod dozvolom pripovijedanja od nj ih 12 . čemu su dokaz njegove mnogobrojne knjige i zbirke. niti uzimati kao dokaz.v.a.s: "Prenesite od mene. Kao da je izrekao zabranu prije uspostavljanj a islamskih propisa i vjerskih načela. Prije svega spomenuo sam mišljenj a poznatih učenjaka koj i su se bavili problematikom izračunavanja životnog vij eka ummeta kao što su Ibn Hadžer. ali sa ciljem uzimanja pouke. postaje dozvoljeno pripovijedanje od njih. niti pripovijedati od njih. jer je prije toga Poslanik zabranio da se pripovijeda od nj ih i služi nj ihovim knj igama da bi poslije toga to postalo dozvoljeno. tom šesti. r. pripremio je sebi mjesto u vatri. oslanjajući se na svoje ogromno znanje i duboke vidike. bavio se svim naučnim oblastima. pa makar ajet i pripovijedajte od sinova Israilovih. Neka zna svako onaj ko odbacuje aritmetiku kao novotariju i izmišljotinu da odbacuje ono što su prihvatili naši priznati učenjaci. Taberi. kaže: "Izvori upućuju da će ovaj ummet postojati više od hiljadu godina. Ko slaže na mene namjerno.s. 498.) Dodao je na istom mjestu: "Kaže Malik. Es-Sujuti i mnogi drugi. Kaže Poslanik. svjetlost razumijevanja.a.a. Bio je more znanja.

misli na ono što je l ijepo. poput borbe muslimana protiv Ž idova.a.v. primjetit će se da su mnogi ashabi kao Ibn Abbas. Ibn Tejmije u djelu Medžmuatul-fetava kaže: "Poslanik.islam. tako da će se oni sakrivati iza kamena i drveta. dao je olakšicu da se pripovijeda od njih. Na 13 . da čita knj ige Kitabija odnosi na prvi period islama da bi poslije postalo dozvoljeno pripovijedanje od njih. sina Merjeminog i među učenj acima o ovoj borbi nema razilaženja. " Isti pisac u svojoj drugoj knjizi "Ispravan odgovor za onog ko zamijeni kršćanstvo" spominje mnoge predaje od Kitabija. s. l . Ako se pogledaju tefsirska djela.a. a ne na laž . nije dozvoljavao pripovijedanje laži."' Š ejhu'l.s. " Također navodi: "Kaže Š afija: 'Poznato je da Poslanik. su to događaj i koj i će se desiti nakon pojave nekih velikih predznaka.a. Ako neko kaže da se još nisu dogodili svi mali predznaci Smaka svijeta. s. koristili predaje od Kitabija u stvarima u koj ima je dozvoljeno koristiti predaje od njih. Ne mislim da iko od pravednih ljudi može ovo osporavati . ali je zabranio potvrđivanje istinosti i smatranje lažnim nj ihovog govora. te povlačenje rijeke Eufrat sa zlatnoga brda.v.s. Abdullah ibn Omer i dr. što znači da je dozvoljeno pripovijedanje od sinova lsrailovih onoga što ne smatramo da je laž. Postaje svakome j asno da se zabrana upućena Omeru od Poslanika..v.s. s.. mi ćemo odgovoriti da. Da nij e bilo nikakve koristi u pripovijedanju od nj ih ne bi nam dao olakšicu da postupimo po nj oj . On će ubiti Dedžala i poraziti njegove sljedbenike od Židova i tada će se desiti pomenuta bitka. kao što ćemo objasniti. Borba muslimana protiv Ž idova u kojoj će se oni sakrivati iza kamenja i drveća desit će se nakon spuštanja lsaa. Ovo je mali dio od onoga što su kazali učenjaci o ovoj temi.

pa nema potrebe da je obj ašnjavamo. muslimanu. povlačenja 14 . Ž elim naglasiti da ne spominjanje ovog događaj a u sklopu velikih predznaka ne znači da on spada u male predznake. a. Na jednom od nji h se kaže: "Zaista će drvo i kamen dozivati : 'O Ruhullah. s." Na drugom mjestu nalazi se hadis kojeg prenosi Ebu Umameh. niti kamen.dva mj esta u ovoj knj izi sam spomenuo vjerodostojne hadise o tome. ubij ga! " Ovo ubijanje Ž idova će se desiti nakon što se pojavi Dedžal i spusti Isa. ovo je Ž idov ! ' Neće ostaviti nijednog s ljedbenika Dedžala. O tome nema razi laženja među učenjacima. a. pa zbog toga u prvom izdanju nisam prenio mišljenja učenj aka koj i tretiraju ovu problematiku. naoružanih sabljama i oklopima. a. a u kojem Poslanik.v. a to je nj ihovo drvo. pa će i drvo i kamen reći muslimanu: "Ovo je Ž idov. a desit će se nakon početka velikih predznaka. ovo je Ž idov. dođi i ubij ga !' Osim drveta garkad. a da neće progovoriti . kaže: "Dedžal s kojim će biti sedamdeset hiljada Ž idova.s. čiju je ispravnost potvrdio Albani. Niti drvo. Borba musl imana protiv Židova traj at će sve dok se Ž idovi ne budu sakrivali iza kamenja i drveća. a da ga neće ubiti. tj . Ibn Hažder kaže da će se Ži dovi sakrivati ispod drveta i kamena. sresti će Isaa kod I stočnih vrata u Palestini i ubiti ga. Onda će Allah poraziti Ž idove i neće ostati ništa od Allahovih stvorenja čime bi se oni mogli zaštititi. kao što je borba protiv Ž idova. " Stvar je potpuno jasna.a. ali nema nikakve prepreke da navedemo nj ihova mišljenja. Isa. a koji govori o pojavi Dedžala i spuštanju Isa. kao što to jasno potvrđuje hadis kojeg prenosi Ebu Umameh. Postoje jasni tekstovi u Kur'anu i hadisu i nema s lobodnog rasuđivanja prema tekstu. a to će se desiti nakon pojave dva velika predznaka Smaka svijeta: dolaska Dedžala i spuštanje Isaa.s. niti životinja.s. a da neće reći : 'Božij i robe. kao što to neki razumiju.s. Postoje mnogi događaj i koj i se ne ubrajaju u velike predznake.

vladara . .Eufrata sa zlatnog brda i rušenje Kabe od strane dva hroma Abesinca. a.s. kao što se kaže u hadisu kojeg bilježi Buhari : "Uskoro će se rijeka Eufrat povući i otkriti riznicu zlata. s.a. Na osnovu kategoričnosti tvrdimo da su se obi stinuli svi mali predznaci Smaka svijeta. novine su počele da nas obavještavaju. Bojazan je da će Turska krenuti u akciju brzog isušivanja rijeke Eufrat. Ibn Hadžer kaže: "Možda je ovo razlog zbog kojeg je Buhari ovaj hadis uvrstio u poglavlje koje govori o pojavi vatre.i otkriti brdo od zlata. kao što kažu učenjaci.v. a to će se desiti u vremenu Mehdije. bit će tako bl izu nastupanja Smaka svijeta da neće niko ostati na Zemlji izgovarajući A llah. ili neposredno prije njih. To će vrlo lahko zaključiti svako ko se bavi izučavanjem ove tematike. a svi će biti sinovi halifa. . Koristimo priliku da se podsjetimo kako nas je naš voljeni Poslanik. Također. Ovaj zadnji događaj. Poglavlje o hadždžu (o rušenju Kabe) . . a aludira na njegovo otkrivanje u vremenu Mehdije.. s Pogledaj Fethul-Bari od Ibn Hadžera.s. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda od zlata. a što se podudara s onim što smo rekli . " 6 Subhanal lah. ovi predznaci će se desiti u toku velikih predznaka. " U drugoj predaji se kaže: " . Zlato koje se spominje je isto zlato koje je spomenuto u hadisu. 6 Fethul-Bari. Ibn Madže bilježi hadis od Sevbana da je rekao : 'Kod vaše riznice će biti ubijena trojica. o prvim naznakama zlata u rijeci Eufrat i o velikom problemu između Turske i Iraka zbog vode. pril ikom pojave Mehdije. tj. 8 1 . 15 . . što će rezultirati pojavom zlatnog brda. 5 2. tom 1 3. " Kao što smo spomenuli. str.' pa je spomenuo hadis o Mehdiji koji nije vjerodostojan. a ovo će se odigrati nakon pojave šest velikih predznaka Smaka svijeta.

upozorio da se ne približavamo ovom zlatu, te da će se povesti žestoka bitka oko tog blaga. Ako neko kaže da će se vratiti vladavina pravovjemih koji će se ugledati o vladavinu Muhammeda, s.a.v.s, pa i mi to iščekujemo. Mi odgovaramo da će se to desiti kao potvrda riječi Muhammeda, s.a.v.s, u hadisu kojeg prenosi Huzejfe, a u kojem se kaže: "Bit će vrijeme poslanstva koliko Allah bude želio, pa će nestati kada to Allah bude htio. Zatim će nastupiti vladavina pravovjenih halifa i trajat će koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio. Zatim će nastupiti vladavina nasljednog kraljevstva koje će trajati koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio. Zatim će doći vladavina tiranije i trajat će koliko Allah bude htio, a nestat će kada to Allah bude htio, pa će nastupiti vrijeme pravedne vladavine koja će slijediti put poslanstva. Zatim je ušutio." 7 Dakle, pravedna vladavina koja se spominje na kraju hadisa će doći, ali mi tvrdimo da je to vladavina Mehdije i to zbog dvije stvari : - Razumijevanje hadisa koje smo spomenuli u ovoj knjizi, a odnose se na Mehdiju. U jednom od njih se kaže: "Zemlja će biti ispunjena tiranijom i nasiljem. Kada se to desi, Allah će poslati jednog čovjeka od mene. Njegovo ime je moje ime, a ime njegovog oca je ime mog oca, pa će ispuniti Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem." Ovaj hadis i njemu slični, govore da je Mehdija čovjek za kojeg Muhammed, s.a.v.s, kaže: "Mehdija je iz naše porodice. Allah će ga nadahnuti u jednoj noći . " On je ispravni hali fa koj i će slijediti put Poslanika, s.a.v.s, i pod čij om će se vladavinom Zemlja ispuniti
7

Hadis bilježi Ahmed u Musnedu, a njegovu ispravnost potvrdio je hafiz !raki i Albani.

16

pravdom, kao što je bila ispunjena zulumom. "Za njegovo vrijeme će biti bogatstva toliko da se neće moći izbrojati . " Da s e ovo odnosi na neku v ladavinu prije poj ave Mehdije, Poslanik, s.a.v. s, nas ne bi obavijestio o tiranij i i neredu kojima će Zemlja biti ispunjena prije njegove pojave. Riječ "hilafet" (vladavina) je općenit poj am, a riječ "ispravan" je osobenost tog poj ma, što označava suzbijanje tiranije i nasilja. Poslanik, s.a.v.s, nas obavještava da će Zemlja biti odjevena odjećom nasilja i zuluma prije Mehdije, pa će ga Allah poslati da uspostavi ispravnu vladavinu, slijedeći put poslanstva kako bi uspostavio vladavinu pravde. Zato, dragi brate, obrati pažnju na ovo, jer je to jedina prilika za onoga ko razmišlja i razumije. Možda nećeš imati prilike saznati o spomenutom negdje drugo, pa se čvrsto drži onog što si saznao. - Samo Muhammed, s.a.v.s, ima pravo da kaže ko je taj pravedni halifa. Osim nj ega to niko nema pravo ! Poslanik precizno nagovještava dolazak pravednog vladara pred kraj postojanja ovoga svijeta, kao što se spominje u hadisima. Onaj ko tvrdi da će to biti neko drugi, a ne Mehdija, mora imati za to argumentaciju, tj . hadis koj i je vjerodostojan ! Ibn Hadžer bilježi hadis koji potvrđuje našu tvrdnju, pa kaže: "Taberani bilježi hadis u kojem se kaže: 'Poslije mene će biti pravedni vladari, pa poslije njih prinčevi, a nakon njih kraljevi. Poslije nj ih će vlast uzeti tirani, pa će se pojaviti čovjek iz moje loze koj i će napuniti Zemlju pravdom kao što je bila napunjena nasiljem, nakon čega će se pojaviti Kahtanija. Tako mi Onog koj i me je poslao sa Istinom, tako će se desiti ! " 8 Dakle, period koj i će doći nakon vladavine tiranije, a u kojem mi živimo, je period Mehdije, nakon kojeg će doći vrijeme Kahtanije koj i se spominje u hadisu kojeg bilježi i Buhari.
6 Fethul-Bari, Poglavlje o propisima, tom 1 3 , str. 2 1 4 .

17

Ovaj naš govor ne znači da da'ije na Allahovom putu trebaju prestati pozivati u Allahovu vjeru, niti da odustanu od svoje namjere oni koj i žele uspostavu Š erijata. Na kraju napominjemo da treće poglavlje ove knj ige daj e precizne infonnacije o Mehdiji, što ne ostavlja nimalo sumnje niti nejasnoće. Daje nam informacije o načinu Mehdijinog prepoznavanja, znakovima njegovog pojavljivanja, te o našim obavezama prema njemu. Treće poglavlje će riješiti nejasnoće o ovoj temi, a ne UJnožiti ih za one koj i se Allaha boje i koj i su razumom obdareni. Ovom knjigom sam želio pojasniti neke nejasnoće u vezi sa ovom problematikom, koju neki pogrešno shvataju. Nadam se da sam uspio u svojoj namjeri. Ono što je dobro, je od Allaha, a ono što je loše, je plod mojih ruku, a svaka stvar, prij e ili poslije se vraća Allahu, Gos podaru svih svjetova. Allahu se zahvaljujem na Njegovim blagodatima i Uputi. Također, zahvaljujem se svima koji su mi pomogli u izdavanju ove knjige, bez obzira o kojem izdanju je riječ Posebno se zahvaljujem učenj acima Univerziteta Al-Azhar, te Kolegiju za naučna istraživanja. Također se zahvaljujem onima koji se ne slažu sa našim mišljenjem, a doprinijeli su da se pročuje i raširi ova ideja. Allah se smilovao onom ko mi ukaže na grešku. Onaj ko u ovoj knjizi nađe nešto što se suprotstavlja Kur'anu, sunnetu, ili idžma'u islamskih učenjaka, neka to obznani, ali pod uslovom da se nj egov govor zasniva na čvrstoj argumentacij i Kur'ana, sunneta i islamskih učenjaka. Znanje istine je izgubljena stvar vjernika i gdje god je nađe, neka je uzme! Allaha, dž.š, molim da nas učini od skupine iskrenih pomagača Ehlis-Sunneta vei-Džema'ta, te da se svi okoristimo ovom knjigom. Molim Ga da se smiluje moj im roditelji ma, koj i su mi u djetinj stvu odgoj podarili, te da
18

Allah je taj koj i zna svačiju namjeru i neka je hvala Allahu. 1 6 . oktobar 1 996. 19 .oprosti svim muslimanima i muslimankama jer On sve čuje i odaziva se onima koj i Ga dozivaju. h. Emin Muhammed Džemaluddin Kairo.g. Gospodaru svjetova. 29. džumade-1-ahire 141 7 .

v. Ono što je malo a korisno je bolje je od onoga što je mnogobrojno.s.a. a presuda je na Sudnjem danu. s. Njegov rob i Poslanik. a koga On u zabludi ostavi niko ga iz nje neće izvesti.v. a najbolji put je put Muhammeda. Najgora sljepoća je sljepoća srca.v. a najgore kaj anje je kajanje na Kijametskom danu. 20 . Naj veći grijeh je laž.Predgovor prvog izdanja PREDGOVOR PRVOM IZDANJU NA BOSANSKOM JEZIKU Zahvala pripada Allahu.s. a najbolja djela su ona od kojih najviše koristi imamo. . ( . Vrijeđanje vjernika j e grijeh. a najbolj i osjećaj u srcu je čvrsto vjerovanje. koj i nema sudruga i da je Muhammed. . te svjedočim da nema drugog boga osim A llaha.s. a najbolje slijeđenje je slijediti poslanike. a najčvršća veza je riječ bogoboj aznosti. ) Alkohol je izvor svakog grijeha. s.s. Osnova mudrosti je strah od Uzvišenog Allaha. Najgore licemjerje je lažno pretvaranje. Sretan je onaj koj i pouku od drugog primi . a borba protiv njega je . Najispravniji govor je A llahova knj iga. Najbolje bogatstvo je bogatstvo duše a najbolja poputbina je bogobojaznost. Jedan od najvećih grijeha jeste laž. ) Naj časnija smrt je šehadet na Allahovom putu.a. s. Ima ljudi koj i A llaha spominju samo kada Ga negiraju. Najbolje potomstvo je potomstvo Ibrahima. . a nikakve koristi nemamo od njega. a. Najveća sljepoća je sljepilo poslije Upute. Koga Allah uputi on u zabludi neće ostati.a. ( . Ruka koja udjeljuje je bolja od one koja prima. a najgora hrana je ona koja se uzme od imetka siročeta. Najvažnij i dio naših djela jeste nj ihov svršetak. Vi idete putem koji vodi u kabur. od Njega pomoć i oprost tražimo i Nj emu se utječemo od zla naših duša i naših ružnih postupaka. Sve što će doći je blizu.

a. Osjećam veliko žaljenje zbog malog broja vjernika koj i posjeduju znanje o ovoj temi. . u tome nema nikakve štete. pa makar jedan ajet . 361. jer je to naš Poslanik. " 21 . iščekujući ga i požurujući njegov dolazak. koj i će nagovijestiti završetak ovodunjalučkog života. On će ga kazniti. pa čak i pjevaju pjesme sa naslovom: "Dođi. Na samom početku pisanja nastojao sam što je moguće više skratiti tekst da bi knj iga bila pristupačna svima i lahka 9 Hadis je vjerodostojan. Ko bude poslušan Allah će dati da i njega slušaju. . Allahu naš. otuđivanje njegovog imetka je kao prolijevanje njegove krvi. Allah će mu to nadoknaditi . Jedenje njegovog imetka je grijeh i prema Allahu.tom 6 br. Jedini mi zanemarujemo te činjenice i potpuno ih zapostavlj amo. o Isuse ! ". Ko se suzdrži u srdžbi Allah će ga nagraditi. te nastupanje Smaka svijeta. Oslanja se na vjerodostojne dokaze i jake predaje. dok j e ona istovremeno običnom kršćanskom svijetu dobro poznata. dozvolio riječima: "Prenosite od sinova lsrailovih. U njoj se navode predaje pripadnika Knj ige (Židova i kršćana). prenosi ga Buhari u svojoj zbirci . tj .v. s. " 9 Sadržaj ovog djela potvrđuju događaj i savremenog doba i u skladu su sa njim u potpunosti. na dokaze iz Kur'ana i sunneta Poslanika. oprosti nam ! Amin ! Ovo je knj iga koja govori o blizini krvavih ratova i nereda.v. a to je stvar koja je dozvoljena.a. Allah će ga višestruko nagraditi. s. Ko griješi prema Allahu. a ko bude strpljiv kada nešto izgubi. a ko preporučuje strplj ivost.nevjerstvo. Ko prašta i Allah će njemu praštati. Ko je ohol prema Allahu kao da Ga je zanijekao.s. a njegov početak je: "Prenesite od mene.s.

vjernici. ostavite svoje grij ehe ! Suzdržite s e o d svojih prohtijeva. koje nije razjedinilo razilaženje u mišljenju niti ih je dovodilo do međusobne mržnje i gubljenja osjećaja ljubavi u ime Allaha. Zaista su ljudi. Mnogi vjernici su od onih nemarnih iz razloga što su se zaokupirali razilaženjima u mišljenj ima koja nisu od suštinske važnosti i koja su davno prevaziđena. ujedinite se i volite u Ime Allaha. bez obzira da li se radi o pobožnjacima ili onima koje je ovaj svijet obuzeo. niti su vrijeđali jedni druge. jer će na kraju postojanj a ovog ummeta strašna kazna zadesiti one koji butu ustrajni u besposlici i pijenju alkohola. Oni se nisu prepirali. svi se čvrsto za Allahovo uže držite i nikako se ne razjedinjujte ! Zanemarite nesuglasice. Ne prepirite se da ne biste doživjeli 22 . vi koji ste odani ovome svijetu. ravnodušni i ustrajni u neistini. osim ako se Allah nekom smiluje. O.nemarni. a koji već kucaju na vrata. niti nadijevali ružne nadimke jedni drugima. voljeli su se i bili su tolerantni jedni prema drugima. osim onih kojima se Al lah smiluje . Izuzetna važnost ove knj ige se može dvojako posmatrati. Međusobno su bili bliski. Umjesto toga. Ova knj iga je opomena nemarnima i budilica za uspavane. sa ciljem da se s nJom što bolje okoristi mo.za razumijevanje. te ovisni o svirci i drugim prohtjevima. poručujući im: O. i svojom žestinom uništiti sve što bude u nj ihovoj blizini. Toga dana niko neće biti spašen od Allahove odredbe. Zbog toga se ova knj iga obraća svim pametnim ljudima. trebaju se ugledati na ispravne prethodnike. jer ona svoj im sadržajem upozorava i nagovještava svim ljudima blizinu nereda i krvavih ratova koj i će se odigrati pred kraj ovodunjalučkog svijeta. vratite s e svome Gospodaru i pridržavaj te se Njegovog zakona. kako sa naučne tako i sa društvene strane.

ni vi. vodite računa o bitnim stvarima i nemojte se zamarati sitnim problemima koj i će vas odvratiti od obavljanja odgovornih poslova i borbe protiv vaših neprijatelja koji vas okružuju sa svih strana! Muslimanu koj i se bavi naukom naređeno je da vrj ednuje stvari. političari. da vas razjedini i upropasti vaš trud. te obaveze za jednu grupu lj udi. zaista se sklapa mozaik oko velike bitke Armageddon. 23 .s. ili odgađa ono što treba požuriti. kaže: "Rimljani 1 2 će s vama uspostaviti mirovni ugovor. pisci i mislioci. Tj. itd. U svakom vremenu postoj e stvari koj e su obavezne i one koje nisu obavezne ali ih j e lijepo raditi . a koga zaokupi nafila.neuspjeh i nestajanje.s.a. kojoj nedostaje znanja. Svi ste vi j edan saf u bliskom i velikom krvavom boju. robovi Božiji.a. Poznato je svima da svi propisi imaju svoj e određeno mjesto i stepen u važnosti i davanju prednosti . pa zapostavi farz. kaže: "Pojavit će se na kraju postojanja moga ummeta ljudi koji će vam govoriti o onome što niste 10 prije čuli. Muhammed.v. on ima opravdanje. U naše vrijeme se to odnosi na Evropljane i Amerikance. on je sam sebe prevario. tom ll. Ne dozvolite manjoj skupini. Poglavlje o rekaiku. pa zapostavi nafilu. 12 Fethul-Bari. Ako vidimo da neko narušava redosl ijed ovih utvrđenih pravi la. obaveza je upozoriti ga da tako ne radi a njegova je obaveza da prihvati savjet i promijeni svoj e postupke ! Vjera je savjet! Hafiz Ibn Hadžer kaže: "Neki velikani su rekli: 'Koga zaokupi farz. pa 1 0 11 Hadis je vjerodostojan. pa koja god grupa da ih uradi. Dobro ih se pričuvajte ! " O. pa požuruje ono što treba odgoditi."' 1 1 O. bilježi ga Muslim u uvodu Sahiha. a ni vaši preci. te da daje prednost onome što j e važnije i preče.v. sa ostalih je spala obaveza. Postoje stroge dužnosti koj ima je zadužen svaki pojedinac. s . kako j e nazivaju kršćani i j evreji u svojim svetim knjigama a za koju Muhammed. s. kršćani.

"Zasigurno se vrše pripreme za veliki boj na Bliskom Istoku. Muhammed Abdul­ Mun'im. Još četiri godine su ostale od njegovog života. a potvrđeno je da on samo istinu govori.s. R Pobijedit ćete i ostvariti ratni plijen i sigurni biti . od 1 2 . To daje posebnu vrijednost ovoj knj izi i 13 Hadis bilježe Ahmed.v. Možda je to vojska ši'ija (Iran. Allah najbolje zna. Možda je to komunistički blok. Mustafa Mahmud kaže: "Pripremite se! Izrael se užurbano penje ka svom zenitu.05 . samo ne znamo koja je to strana koja će se boriti protiv nas i koja će doživjeti neizbježni poraz. Allah najbolje zna šta će sve biti.1996. 1 4 Citat je iz članka "Vašington. oko važnih strateških mjesta. hadis je vjerodostojan. 15 Iste novine. s. A možda će svi oni biti jedan tabor koj i će doživjeti poraz. Mustafa Mahmud. tj . s.05 . u vjerodostojnim predajama o velikom. nas je obavijestio. a moguće je da će to biti nešto prije ili kasnije. 24 . Ibn Madže i Ibn Hiban. To će biti rat saveznika (dakle. Ebu Davud. protiv neke druge sile. Kine i njihovih saveznika.a. Ipak. Ankara i Izrael" dr. Pobijedit ćemo u njemu. nakon kojeg će početi nj egovo rušenje. nam ukazuje na nešto što će se desiti nakon tog velikog boja. od 25 .a.s. Međutim. vrše se velike pripreme. 1 996. Muhammed. a što vjerovatno malo ko od ljudi zna.v." 3 Za ovu veliku bitku svjetskih razmjera koja će biti izuzetno razarajuća. objavljen u novinama Kairske piramide. voj ske Rusa." 1 5 Muhammed. Irak i njihovi saveznici). članak: "Pokorno dijete" dr.ćete se boriti sa nj ima protiv zajedničkog ne rijatelja. što potvrđuju Sujuti i Albani. strateškom boju. Nije u potpunosti jasno koja je to strana protiv koje će se boj voditi i koja će doživjeti potpuni poraz. svjetski): muslimana i Rimljana (kršćana) na jednoj strani." 1 4 Dr.

o njima rekao. Naime. iznevjeriti muslimane. vraćajući se iz tog boja. oružje će sijevati. i rasplamsat će se teška borba. s. To će biti strašan boj u kojem će oči pocrveniti.v. Molim od Allaha spas od svih vidlj ivih i skrivenih iskušenja. gazeći po krvi ubijenih. te promatranjem sadašnjeg stanja u svijetu. što će biti razlog krvave bitke i žestokog boja između nas i nj ih. na osnovu onoga što nam je naš Poslanik.a. 25 . radi se o tome da će Rimljani. Konj i će se uzrujati. To će biti užasna bitka ! U trećem poglavlju ćemo spomenuti detalje ovih okršaja.svrstava je u važne naučne izvore za stručnjake koji se bave analizom političkog i vojnog stanja.s.

Prvo poglavlje MALI PREDZNACI SMAKA SVIJETA Prvio dio Jezično značenje i smisao predznaka Smaka svijeta. te posebne napomene Drugio dio Najvažniji mali predznaci Smaka svijeta Treći dio Armageddon 26 .

dž. a neki od pomenutog. s.Prvi dio JEZIČNO ZNAČENJE l SMISAO PREDZNAKA SMAKA SVIJETA.v. koji će nagovijestiti skori nastup njihovog pojavljivanja dolazi vrijeme velikih predznaka Kijametskog dana. pa su zabilježili manJe preko devedeset malih.s. Pod malim predznacima Smaka svijeta podrazumijevaju hadiskog teksta. U suprotnom ne bi bilo smisla nazivati ih nagovijestili dolazak velikih predznaka. s. odgovori: "Kada robinja sebi rodi gospodaricu.v.a.s. pa kaže: "Upitani "Obavijesti me o njegovim predznacima!" Pa Muhammed. Allah.v. 27 . te kada vidiš bosonoge." Džibril reče: pitanja Džibrila o početku Smaka svijeta. 18.s. s. Oni će se dešavati pred kraj svijeta i označit će skoro se događaji o kojima nas je obavijestio Muhammed. TE POSEBNE NAPOMENE nastupanje velikih predznaka ili sami njihov početak. ako oni svojim obistinjenjem nebi nastojali da saberu sve Smaka predznake koji su spomenuti u hadisima. 17 Dio vjerodostojnog hadisa koji bilježi Muslim u Sahihu.a. Neki islamski učenjaci su malim predznacima. u jednom hadisu odgovara na o tome ne zna ništa više od onog koji pita.š. a već su predznaci njegovi tu. kaže: "Zar oni čekaju da im Izraz "predznaci Smaka svijeta" uzet je iz kur'anskog i Smak svijeta iznenada dođe." 16 Muhammed. zbog razlike u priznavanju 16 Muhammed.a. siromašne pastire da se nadmeću u izgradnji kuća!" 17 Smisao izraza "mali predznaci" je u tome da nakon svijeta. Drugi su sabrali i veći broj.

o nadnaravno. s. l . pa će i kamen i drvo govoriti: .s.v. Muhammed. nas je obavijestio o obavijestio. kaže: "Neće nastupiti Smak svijeta sve dok ne dođe do 18 En-Nadžm. te silaska lsaa.a. o. koji će ubiti Dedžala i "0. a. s.s. 19 Dio hadisa koji bilježe Buhari i Muslim.razlika nije velika. s. htio bih ukazati na nekoliko stvari: čemu ćemo govoriti u drugom dijelu naše knjige. Neki ljudi pogrešno ubrajaju u male predznake kao npr: sakrivati iza kamena i drveta. U toku te bitke Židovi Allahovom dozvolom . Obistinjenje događaja o kojima nas je naš Poslanik 3 . ali će ono progovoriti - vrijeme odigravanja jako čudnih događaja. nakon poraziti njegove sljedbenike Židove.v. 28 .a što neće biti čudno jer je to pojave Dedžala.Borba muslimana protiv Turaka. 3. Svi mali predznaci Smaka svijeta su se odigrali. robe Božiji. tako da će se oni ubij ga!" 19 Ovo će se desiti nakon pojave Mehdije. muslimanu.a. . tačno onako kako ih je nagovijestio Muhammed. vjerodostojnosti određenih predaja . Prije nego počnemo izlaganje malih predznaka. evo Židova iza mene! Dođi i će se sakrivati iza kamenja i drveća.Borba muslimana protiv Židova. jer je on sačuvan od grijeha. ovim događajima čije je poznavanje u to vrijeme bilo čime je on došao.s. te zato što on "ne govori po hiru svome!"18 događaje koji će se desiti nakon pojave velikih predznaka.v. treba da pojača vjerovanje u istinitost onoga sa 2 . Muhammed.a.s.u svakom slučaju. (gajb).

Fethul-Bari. ili i jednog i drugog. zbog čega Buhari navodi ovaj hadis u poglavlju o .borbe između muslimana i Turaka. jer se s.s. Bilježe Muslim i Ahmed." 2 1 Mehdije.Povratak zelenila i rijeka na Arabijskom poluotoku. crvenih lica. obaviti hadždž. doline Fedždžur-Revha' sa pouzdano zna da će Isa. pa na to treba obratiti pažnju. To će se desiti nakon smrti Isa. Ovo će se desiti u vrijeme pojavi vatre. Ibn Madže hadis sličan ovome navodi u poglavlju o Mehdiji. ljudi malih oč u." 2 zlata oko kojeg će se ljudi boriti. a. sin Merjemin će iz 20 21 22 Had is bilježe Buhari i Muslim. 29 . te Albani u svojoj zbirci pod brojem 2457 .s. Ovo će se odigrati nakon početka strane jednog kratkonogog . tom 1 3.Povlačenje rijeke Eufrat koja će ostaviti iza sebe brdo � velikih predznaka Smaka svijeta.Razgovor između ljudi i životinja.s. a. Ovi i slični događaji desit će se nakon silaska Isaa. a. Muhammed. te razgovor čovjeka Etiopljanina.a. a pod narodom Turaka misli se na Kineze i Ruse.s. " 22 . Rušenje Kabe od sa kićankom svoga biča. spljoštenih noseva i okruglih i širokih lica.. kaže: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život Isa početi obavljanjem hadždža ili umre. zbog čega Ibn Hadžer kaže: "To upućuje na to da će se ta borba desiti u vrijeme Mehdije.v.

Muhammed. Da vidiš bosonoge. 2. kao sinovi svoj ih očeva. siromašne pastire kako se nadmeću u gradnji velikih kuća. Ova pojava je danas jako raširena. a koja će. Da robinja sebi rodi gospodaricu. tako da će se dijete odnositi prema svojoj majci kao prema ropkinji. Ovim se aludira na mnogobrojna islamska osvajanja u koj ima će biti veliki broj robinja koje će rađati djecu svoj ih gospodara. ne samo među Arapima. nego i na drugim mj estima. biti slobodni i nadređeni svojoj majci koja je robinja. spomenut ćemo i vjerodostoj an hadis u kojem se on spominje. Također je moguće da se ovim aludira na neposlušnost djece prema roditelj ima. Neka je sal avat i selam na našeg Poslanika i na njegovu porodicu! l .v. s. kaže : " Kada se poslovi pre�uste onima koji za to nisu sposobni. Prepuštanje poslova onima koji ih nisu dostojni.Drugi dio NAJVAŽNIJI M A LT PREDZNACI SMAKA SVIJETA U ovom poglavlju ćemo spomenuti najvazmJe male predznake bez posebnog komentara.s. 30 .a. osim tamo gdje to bude neophodno. Za svaki pomenuti predznak. Oba ova tumačenja su se obistinila u svakodnevnom životu." 3 3. 23 Hadis bilježi Buhari u Poglavlju o znanju. očekujte Smak svijeta.

Muhammed. Muhammed. kaže: " Pred 5. Bilježe Ahmed i Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosi laca. kaže: " Ljudi iz mog ummeta će piti 25 vino. l O. 25 24 31 . svilu. s. "Zasigurno muzičkih će biti u mom instrumenata." s.s. a Albani ga spominje u Sahihu.a. i 24 umnožit će se heredž." 6. l l . 7. a to je ubijanj e. Bilježe Buhari i Muslim. 9. Mnoštvo ubistava.a. 26 Bilježi Buhari. Pojava bestidnosti i razvratno govora.v. Raširenost nemorala (bluda).4." PUenje vina i njegovo nazivanje drugim imenima.s. vino i muzičke instrumente 26 smatrati dozvoljenim.a.s. Muhammed. ummetu lj udi koji će blud.v. Smatranje dozvoljenim kaže: 8.v. Smanjivanje znanja i raširenost neznanja. Muškarci će oblačiti svilenu odjeću. Al bani ga spominje u Sahihu. Unajmljivanje pjevačica. Smak svijeta će se raširiti neznanje a nestat će znanja. a nazivat će ga drugim imenima. s.

32 . Muhammed. Ovo se odnosi na poznati sukob između Alije i Muavije. 1 8. 27 Bilježe Ahmed i Bezzar. 1 6.v. i kada kroz džamije budete prolazili i kada se poj ave iznenadne smrti.v. i nepovjerenje prema povjerljivom a povjerenje u varalicu. Muhammed. . te Albani u Sahihu pod brojem 229. Kratkoća vremena. U vremenu će nestati berićeta. prekidanje rodbinskih veza. 28 Bilježe Taj alisi u Musnedu i Albani u Sahihu. 1 9 . kaže: "Od predznaka Smaka svijeta je bestidnost i razvratan govor. Prolazak kroz džamije. Prevara i optužba nevinog. a neobavljanje namaza u njima. 1 4 .a. 1 7.12. kaže: " . . Pojava iznenadne smrti kod ljudi. Mnoštvo zemljotresa. s . Prekidanje rodbinskih veza.s. " 2 7 15.a. Davanje pov jerenja varalici. s. 13. Egipatski seizmolozi tvrde da je zemlj a došla u stanje neprestanog podrhtavanja. " 2 8 Borba između dvije muslimanske vojske čiji će poziv biti isti.s.

23. s. koje nisu dobro upućene u nauku.20. kada će se donositi presudu u općim poslovima. a drugi će otkrivati. 33 . ili će oblačiti usku i prozirnu odjeću. Bilježe Taberani.s. kaže: 24. " Ashabi upitaše: "Ko je to "To je glupak koji će 30 29 Bilježe Buhari. a Albani ga spominje u Sahihu. a Albani ga spominje u Sahihu. rašire zemljotresi. kaže: "Neće nastupiti Smak svijeta sve dok se ne Pojava velikih nereda i raširenost zla.v. Taberani. s.v. optuživati povjerljivi a lažljivcu će se ukazivati počast. pa će davati odgovore bez 22. " 3 0 Traženje znanja od nezrelih osoba. znanja i tako skrenuti s pravog puta i druge u zabludu odvoditi.a. 3 1 Bilježe Ahmed. ubistva. Pojava razgolićenja kod žena. Glupaci će zauzeti počasna mjesta i vodit će brigu o poslovima od općeg interesa. Ibnul-Mubarek.v.s. 2 1 . Muhammed. Presudu će donositi "Pred Sudnji dan će biti vrijeme prevare. Udruživanje drugih naroda protiv muslimana kao što se grupa ljudi okupi oko posude za jelo. " 2 9 povuče znanje. tako da će pokrivati jedan dio tijela. Bit će pitani. Ahmed i Ibn Madže. Muhammed. Muhammed.a.a.s. pojave neredi i umnože s. "3 1 ruwe jda? ! " Poslanik odgovori: ruwejda. kaže: " Jedan od predznaka Smaka svijeta je traženje znanja od nezrelih.

tj .v. pa će je šejtan jahati . kaže: "Jedan od predznaka Smaka svijeta je da čovjek selami samo onog ko mu je poznat. čime se ukazuje na raširenost trgovine. hadis je vjerodostojan.v. Opća raširenost laži. 34 . Bilježe Buhari i Nesai.v." 34 Deve i kuće će koristiti šejtani. 28. s.s. ili ne. . Da se ne vodi računa o halal opskrbi.s. pa će godinama biti prazna i šejtani će je nastaniti.a. niti će njome pomoći onome ko će imati potrebu za njom. . 32 33 34 35 Bilježi Ahmed. s. Muhammed. Bilježi Ebu Davud. Muhammed. Muhammed." 33 27.v. Selam će biti samo za poznatog. kaže: " Kuće i deve će biti za šej tane pripremljene.a. kratkoća vremena i blizina čaršija.a.s. Blizina čaršija (tržišta). kaže: " . " 32 26." 35 29. raširenost laži. tj .s. s. čovjek će kupiti kuću ne zbog toga što mu je neophodna za stanovanje. Bilježi Ibn Hibban. neće se selam nazivati osim onome ko je poznat.a. hadis je vjerodostojan.25. kaže: "Doći će vrijeme u kojem čovjek neće voditi računa o nafaki koju je stekao: da li je to na halal način. Također. čovjek će jahati devu koju će pratiti druga a koja neće služiti za jahanje. s. Muhammed.

Muhammed. Međusobna ubijanja bez ikakvog povoda. 36 Bilježe Buhari.v. 35 .a.Natjecanje u gradnji džam!ja i njihovo uljepšavanje. Bogataš će biti škrt u svom imetku. s. " 37 31. Muslim i Ebu Davud. kaže: "Pred Smak svijeta će se pojaviti narod koj i će farbati glave emom bojom. a povećat će se škrtost. kaže: "Tako mi Onog u čijoj ruct J e 35. . hadis je vjerodostojan. Muslim i Ahmed.s. s. s." 36 30. s. v.a." 3 8 32. kaže: "Rad će se umanj iti. Nesai. kaže : "Neće nastupiti Sudnj i dan sve dok se ljudi ne budu natjecali u gradnji džamija. a to će biti vrijeme općih nereda i otuđenosti od vjere. om neće osjetiti m mmsa džennetskog.v. 36 Bilježe Ahmed.a. kaže: "Doći će vrij eme kada će neko željeti da me vidi u snu više nego što voli svoj imetak porodicu .s. Muhammed.v. Raširenost škrtosti.a. 39 Bilježe Buhari.a. Muhammed. Velika želja za snoviđenjem Poslanika.s.v. Muhammed. 37 Bilježe Ebu Davud i Nesai. Farbanje glava crnom bojom. učenjak u znanju. Ebu Davud i Ibn Madže.v.a. " 39 34. Raširenost nepokornosti među ljudima i jako malo činjenje d jela za ahiret. s. Muhammed. s. tako da će svi škrtariti sa onim što posjeduju. a proizvođač u onome što proizvodi.s. hadis je vjerodostojan. s.s. 33.

a da na jpokvareniji među njima bude ugledan. Pokoravanje čov jeka prema svojoj ženi. 41. Poštivanje čov jeka zbog straha od njegovog zla. 36 . 38. a ubijeni zbog čega je ubijen. Podizanje glasova u džamiji.moja duša. 37. s. " 40 Društvena bogastva će biti izložena otimačini. Grub odnos prema ocu. a lijepo ophođenje prema prijatelju. 42.v. Muhammed. povjerenje izgubljeno. zekat kao kazna. pa se ljudi neće ustručavati od pljačke i zata jivanja te imovine. 3 9 . a neposlušnost prema ma jci. doći će vrijeme kada ubica neće znati zbog čega je ubijao. Gubljenje pov jeren ja. a prema svojoj majci bude neposlušan. 40.s. dobar prema 40 Bilježi Muslim. a ne zbog njegove zasluge i plemenitosti. 43.a. 36. kaže : "Kad bude zarada promjenj iva. Nemarnost ljudi prema v jerskim propisima. kada se bude čovjek pokoravao svojoj ženi. Da vođa jednog naroda bude na jbjedniji.

prijatelju. ili poniženj a. kada se budu naručivale pjevačice i muzički instrumenti." 4 1 44. dolazak na položa j putem 47. mita. a Albani ga je spomenuo u Sahihu. te događaje koj i će slijediti jedni druge. 42 Bilježe Ahmed. Davat će se prednost čov jeku u predvođenju namaza zbog lijepog glasa. kaže: "Požurite sa dobrim djelima prije nego se desi šest stvari: vladavina glupaka. Taberani. prodavanje vlasti. a grub prema svom ocu. te kada posljednj i iz ovog ummeta budu proklinjali prve.s.v.a. kada se povise glasovi u džamiji i vođa naroda bude najbjedniji. Mnoštvo policije zbog velikih nereda. prekidanje rodbinskih veza i skupina mladića koja će od učenj a Kur'ana praviti koncerte. makar on bio najmanje učen i na jmanje vri jedan među prisutnim ljudima. olahko prolijevanje krvi. kada se čovjek bude poštivao zbog straha od njegovog zla. kao što se raspe ono što je nanizano na nisci. tj. Mnoga prolijevanja krvi. Kupovina položaja. te najuglednij i bude najpokvareniji. Muhammed. ili izobličenja. 46. Birat će se jedan od njih da im melodično uči bez obzira što najslabije poznaje fikhske propise ! " 42 4 1 Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis garib. kada se budu pila alkoholna pića i oblačila svila. s. mnoštvo policije. Tada neka ljudi očekuju crveni vjetar. kada se ona prekine. 45. 37 .

51. raširit će se trgovina. kaže: "Kada se moj ummet uzoholi i budu ih služili sinovi perzijskih i vizantijskih kraljeva. 52. Ovo je jedna od zadivljujućih stvari o koj ima nas je obavijestio Muhammed.a. Pojava automobila.a.v. s.s: "Pred kraj života moga ummeta će biti ljudi koj i će se voziti u udobnim sedlima sličnim onim u kućama. Da žena učestvuje sa svojim mužem u poslu i trgovini.v. Mnoštvo i raširenost pisanja. nego da bi se dobio položaj ili stekao imetak. zli će vladati nad onima koj i su dobri." 45 43 44 45 Bilježe Ahmed i Tajalisi. pa će žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem.v. Muhammed. s. ha dis je vjerodostojan Bilježe Ibn Hibban i Hakim u Mustedreku Bilježe Tirmizi i Albani u Sahihu 38 . Pojava raskoši i lagodnog života među muslimanima. a žene će im biti razgolićene. Da dijete bude okrutno. 54. Traženja znanja. Dolazit će tako do pred džamijska vrata. 44 53. 50.s. kaže: "Pred Sudnj i dan ljudi će nazivati selam samo onima koje poznaju. ne zbog v jere. s.48. Muhammed.s. Da kiša bude vruća.a. " 43 49.

poštovat će se griješnici.v.upitali smo.Uzdizat će se varanje.v. s.a.s. Odndosno.s. 4 5 7 . Sirija ). a omalovažavati plemeniti ljudi . nearapa koj i će to činiti ! " Zatim je rekao: "Doći će vrijeme 59. 56." "Odakle to?" . Priželjkivanje smrti zbog velikih iskušenja. Jordan. kaže: "Doći će vrijeme kada stanovnicima Iraka neće moći doći ni roba n i novac. 46 47 Bilježe Buhari. s. On nam odgovori : "Od stranaca. Muslim. 55. s. Također će im biti uskraćena hrana i pomoć.s.v.s.v. a desit će se pred kraj postojanj a dunjaluka. Ova dva prethodna predznaka su naj interesantnije stvari o koj ima nas je obavijestio naš Poslanik. potvrđuju nJect Muhammeda. kako si slomljen i raspamećen ! " U njegovom srcu neće biti ni 6 trunke i mana. s.a. Bilježe Buhari i Muslim. Muhammed. 39 . Muhammed. pa zatim i Palestine. Nedavna blokada Iraka. a poštenje će biti ponižavano. Blokada Šama (Palestina.a. Ahmed. Reći će s e čov jeku: "Kako s i tvrdoglav. Trmizi i Ibn Madže. Blokada ili sankcije nametnute fraku kome će biti uskraćena hrana i pomoć.a. kaže: "Neće nastupiti Sudnj i dan sve dok čovjek ne bude prolazio pored mezara drugog čovjeka govoreći : 'Kamo sreće da sam na njegovom mjestu ! "' 4 7 5 8 .

kada stanovnicima Šama neće moći stići ni novac ni roba." . "Odakle to?" - upitali smo. "Od Vizantij aca! " - reče." 4 8
60.

Smrt Muhammeda, s. a. v. s.

6 1 . Oslobođenje Kudsa. Ovo se desilo za vrijeme hilafeta Omera, r.a.

Masovno umiranje od epidemije kuge i drugih zaraznih bolesti, poput epidemije kuge za vrij eme hilafeta Omera, r.a, u mjestu Amvas i svjetski ratovi .
62. 63 . Pojava visokih cijena. Čovjeku će se, umjesto sto dati tristo dinara, ali on neće biti zadovoljan.

Smutnja koja će ući u svaku arapsku i nearapsku kuću, kao što su televizor i muzički instrumenti.
64.

Primir je i ugovor koji će se uspostaviti između nas i Vizantijaca (Evropa i Amerika). Ovo je posljednji mali predznak jer će se pojaviti neposredno prije zadnjeg Krvavog boja.
65.

Uspostavljeno je primirje i počeci ovog posljednjeg predznaka su vidlj ivi. M i sada živimo u miru sa kršćanima. Muhammed, s.a.v.s, kaže: "Nabrojat ću šest predznaka Smaka svijeta: moj a smrt, osvaj anje Kudsa, umiranje koje će vas zadesiti kao što ovce zadesi kuga, izobilje imetka,
48

Bilježe Muslim i Ahmed.

40

tako da će čovjek, nakon što mu se da stotinu dinara, ostati nezadovoljan. Zatim iskušenje koje neće mimoići nijednu arapsku kuću, te primirje izmedu vas i kršćana. Oni će vas iznevjeriti pa će vam doći sa osamdeset zastava, a ispod svake zastave će biti dvanaest hilj ada. " 49 Primirje izmedu nas i Rima, ili (Evrope i Amerike) je posljednj i mali predznak Smaka svijeta. To je događaj koj i će se sigurno desiti . Zbog toga je uzet za temu jednog poglavlja ove knj ige. To je velika bitka u kojoj će muslimane predvoditi Mehdija. Neposredno pred ovu bitku desit će se još jedna velika bitka Armageddon koja će rezultirati izdajom kršćana, što će biti razlog krvavom boju između nas i njih. To su velike bitke za koje se vrše pripreme ovih dana kroz razna savezništva i potpisivanj a ugovora između raznih strana. Ova bitka je poznata svima, a njen početak se očekuje. Razlike su u datumu njenog početka a razlog tome je obim dostupnih informacija kod onih koj i se bave ovom problematikom, (i kod muslimana i nemuslimana). Mi tačno ne možemo odrediti kada će ona biti, ali kažemo da će se desiti jako, jako brzo. Budite sigurni da će vijest o njenom početku uskoro doći ! Neka je hvaljen Uzvišeni Allah!

�9 Bilježe Buhari, Ahmed i Taberani, a Albani ga spominje u Sahihu pod brojem 1883.

41

Treći dio ARMAGEDDON - Šta znaš o Annageddonu? ! - To je veliki događaj i razarajući rat. .. - To je strateška bitka koja je jako blizu ... - To je svjetski rat saveznika, kojeg očekuju svi stanovnici Zemlje. - To je političko-vjerski rat. - To je ogromna bitka u koju će učestvovati više strana. (Dragon War) - To je najveći i najjači rat u historiji. - To je početak kraj a. - To je rat prije kojeg će vladati "prividni mir" u kojem će lj udi govoriti da je mir zavladao. - To je bitka Armageddon !

42

Riječ Armageddon je hebrej skog porijekla, a sastoji se iz dvije riječi: ar, što znači brdo, i Mageddon što je naziv za jednu dolinu u Palestini. 5 0 Prostor bitke se proteže od Mageddona na sjeveru do Idoma na jugu. Razdalj ina između ova dva mjesta je oko dvjesto milja. Prostor bitke u širinu će biti od Sredozemnog mora na zapadu pa do brežuljka Muhab na istoku, što iznosi oko sto milj a. 51 Vojni analitičari smatraj u da ovo mjesto ima strateški položaj sa kojeg se može onaj ko ga zauzme vrlo lahko oduprijeti invazij i neprijatelja. 5 2 Riječ Annageddon je poznata i u svetim knjigama kršćana i Židova i u njihovoj naučnoj literaturi što ćemo pojasniti u nastavku teksta. Ako spomenemo predaje sljedbenika Knj ige, Židova i kršćana, nismo uradili nikakvu novotariju jer Muhammed, s.a.v.s, je rekao: "Prenesite od mene, pa makar jedna ajet. Pripovijedajte od Benu I sraila, jer u tome nema zapreke." 53 Naravno da je uslov za to opreznost u preuzimanju predaja od njih i nećemo prihvatiti ništa, osim ono što se podudara sa našim učenjem. Ako se nj ihovo predanje suprostavlja našim izvorima, onda ga potpuno odbacujemo. Muhammed, s.a.v.s, kaže: "Kada vam se obrate sljedbenici Knj ige, ne potvrđujte nj ihovu ispravnost, niti ih utjerujte u laž ! " 54

50

51

52 53
54

Vidi Osvrt na Danije/ovu svetu Knjigu od Embadistoresa. Predskazivanje i politika, Džerisa Halela str. 52. Prethodni izvor, str. 40. Bilježi Buhari. Bilježi Buhari.

43

ARMAGEDDON IZMEĐU MUSLIMANA I SLJEDBENIKA KNJIGE Iskazi sljedbenika Knj ige:
l . U knj izi Apokalipsa, 1 6/ 1 6, kaže se: "Sakupit će se šejtanske duše, sva svjetska vojska na mjestu koje se zove Armageddon." Novi Zavjet, str. 3 8 8 .

2. U knj izi Vjerska odsutnost u američkoj politici kaže se da je sedam američkih predsjednika vjerovalo u bitku Armageddon. 55

B ivši američki predsjednik Regan rekao je: "Ova generacija je generacija koja će vidjeti Armageddon." 5 6
3.

4. " . . . sve će nestati za nekoliko godina... Dogodit će se velika bitka svjetskih razmjera, bitka Annageddon, ili jednostavnije - Mageddon." 57

'Postići ćemo mir, ali sam ubjeđen da Armageddon dolazi. Zaista je on neizbježan a desit će se u dolini Mageddon.

5. Džimi Swadžzet kaže: "Priželjkivao sam da mogu reći:

55

Istinsko obećanje i lažno obećanje, str. 3 1 . Predskazivanje i politika, str. 66. 57 Iz knjige Drama o završetku svijeta, Arol Robetson, te Veliki završetak zemaljske kugle, Halins. Dva poznata američka pisca koji predviđaju propast svijeta 2000. godine.
56

44

Mogu potpisivati sporazume za mir, kakve žele, ali time se ništa neće postići. Nadolaze crni dani ! " 5 8
6. Džiri Fulvil, vođa Radikalne kršćanske sekte kaže:

"Armageddon je istina! To je jako komplikovana istina, ali Bogu zahvaljujemo što će se desiti pred kraj života." 59
7. Skofild je rekao: "Zaista iskreni kršćani treba da pozdrave ovaj događaj jer time počinje završna bitka Armageddon u kojoj će ih Isus podići u oblake, te će biti spašeni i neće osjećati nikakve patnje poput onih koj i se nalaze ispod njih. " 60

8. Džeris Haisel, američki pisac, kaže: "Mi kao kršćani duboko vjerujemo da će se historij a čovječanstva okončati bitkom koja se zove Armageddon. Ta bitka će biti krunisana povratkom Isusa koji će presuditi svim živim i mrtvim, podjednako. " 6 1

Ovo je samo jedan dio onoga što govore sljedbenici Knjige, vjerujući u Armageddon i njihovo ubjeđenje da će se to desiti ubrzo. Ko želi da se opširnije upozna sa nj ihovim mišljenjem, neka se obrati na spomenute knj ige.

58 59 60 61

lstins�o obećanje i lažno obećanje, str. 62 . Preds�a:r.ivanje i politi�a. str. 53.
Isti izvor, str. 25. Isti izvor, str. 1 9.

45

s. bitka Armageddon je istina i njeno dešavanje je jako blizu. pobjeda će biti na našoj strani.s. nego na to šta ona predstavlja i na šta nas upućuje. te historijskim događajima i realnoj političkoj stvarnosti. iz sadašnje situacije gledano.Muslimani i Armageddon ! Čudno ! ! ! Vidimo mnoge iskaze sljedbenika Knjige koj i potvrđuju Armageddon. od ogromnog strateškog značaja. Neki pisci muslimani su pisali odredene članke o ovoj temi koj i se zasnivaju na misaonoj analizi. N a ove konstatacije kažemo: Slažemo se sa ovim što je rečeno! Znači. Zaključili su sljedeće: . a ona puno.v. te o njenom ishodu. Ko god da bude. mada postoje odredena razilaženj a o detalj ima bitke. S a druge strane postoje muslimani koj i ne znaj u za Annageddon.Da će Židovi u toj bici biti potpuno poraženi . niti znaju značenje ove riječi! Ovim mi ne ciljamo na jezično značenje rij eči. ali je sigurno da će oni zapaliti plamen bitke u kojem će nastradati dvije 46 . ne može biti niko drugi do istočno­ komunistički blok. Što se tiče Židova. . " Druga strana. ili šiije. mi nemamo podataka o tome kakva će njihova uloga biti u ovom ratu. i to j e istina a ne fantazija. . Sigurno je da će to biti rat svjetskih saveznika.a. .Da je ta odlučujuća bitka jako b lizu i da su počele pripreme za njeno odigravanje. muslimana i kršćana (Evrope i Amerike) protiv druge strane koja je nama sada nepoznata. . kaže: "Neprijatelj iz nj ih . a o kojoj Muhammed. puno znači.Da će to biti atomski rat svjetskih razmjera.

Iz teksta navedenog hadisa se jasno vidi da će biti dva rata. pa će doći do krvavog boja. Nastupit će izdaj stvo Vizantijaca. koplja i dr. pa ćete se vi i oni zajedno boriti protiv zajedničkog neprijatelja. Počelo se govoriti i o ratu zvijezda! Subhanallah.s. u kojoj će nestati svo konvencionalno oružje koje danas postoj i na Zemlji. Veliki krvavi boj o kojem se vrlo malo zna. Oni će se zbog vas okupiti pod osamdeset zastava. Ibn Madždžde. Ova civilizacija je u dvadesetom stoljeću doživjela svoj zenit. " 63 . Dakle. 62 Ostala trećina će izginuti u bici protiv musl imana. kao što su sablje.J. a razlog je izdaja Vizantijaca. po nekim predajama. a ispod svake će biti dvanaest hiljada.trećine Židova. 9 oyoj bici.. ubije Dedžala. $. a u knjizi Hazekijal. 39/ 1 2 stoji: "Proći će sedam mjeseci prije nego što će i h kuća Izraela pokopati i zemlju očistiti. Prvi je svjetski rat Armageddon za kojeg su svi čuli i kojeg svi očekuju. To je rat između nas i Vizantij aca (Evrope i Amerike). a šta dolazi poslije uzdizanja. Pobijedit ćete i ostvariti ratni plijen..u . čovječanstvo će se u ratovanju vratiti starom naoružanju. To ne treba da nas čudi jer je prirodni zakon da su sve civilizacije doživjele svoju propast nakon što su bile u svom procvatu.i .s. a zatim ćete doći do brežuljkaste livade gdje će jedan od Vizantijaca podići krst govoreći : 'Pobijedio je krst!' Tada će ustati jedan musliman i ubit će ga. 89/ 1 3. a pripreme za Annageddon se vrte oko Palestine. 2 6 47 . koj i će se desiti neposredno poslije Armageddona. a. pa kaže : "Postići ćete sporazum sa Vizantijcima. Muhammed. Ebu Davud. a Albani ga bilježi u Sahihu pod brojem 5424. u Spominje se u knjizi Zekerija. Nakon toga._a v. te nakon što Isa.J. za vrijeme Mehdije. kao što tvrde sljedbenici Knjige. kao što ćemo pojasniti u trećem poglavlju." 63 Bilježe Ahmed. }Jadjs. Annageddon je prva velika bitka koja nas očekuje.gQypr.. a drugi je Krvavi boj ili. Ibn Hibban. . nego propast!? To je jako blizu.

O ovome opširnije govori knj iga Predskazanje i politika američkog pisca Džeris Halsla u kojoj se nalazi mapa mjesta bitke i dodatna pojašnjenja.kojem će učestvovati veliki broj vojnika. S ljedbenici Knjige kažu da će učestvovati oko četiri stotine miliona vojnika u toj bici. 48 .

.

Drugo poglavlje ŽIVOTNI VIJEK ISLAMSKOG UMMETA Prvi dio Objašnjen ja Drugi dio Hadisi koji govore o životnom vijeku naroda i njihovo značenje Treći dio Proračun životnog vijeka Ćetvrti dio Iskazi sljedbenika Knjige o blizini kra ja 50 .

Onaj ko ne povjeruje u novog poslanika.s.a. želio bih ukazati na nekoliko bitnih stvari: . do poslanstva Muhammeda. 51 . s. i da ne posustajemo sve dok se dunjalučko kolo okreće. To će se desiti nakon smrti Isaa. a. pa do nastupanj a Smaka svijeta ili.s. s. a. Ko doživi poj avu sljedećeg poslanika i povjeruje u njegovo poslanstvo imat će dvostruku nagradu. Pitanje koje se nameće je: "Da li postoje dokazi u našoj vjeri koji određuju životni vijek ovih naroda? "Odgovor bi glasio: "Da ! " Prij e nego što počnemo govoriti o ovoj temi. prekinuo je nit vjerovanja i isti je kao onaj koji je zanijekao sve poslanike. Životni vijek Židova je od vremena slanja Musaa.Prvi dio OBJAŠNJENJA Životni vijek islamskog ummeta je od slanja poslanika Muhammeda. preciznije rečeno.s. To je kraj životnog vijeka muslimana. s.a. s. pa do poj ave sljedećeg poslanika.s. dok ne zapuše blagi vjetar iz pravca Jemena koji će oduzeti dušu svim vjernicima. Poslije toga će na Zemlji ostati samo najgori ljudi koji će doživjeti strahote Smaka svijeta. Dakle. tako da neće na Zemlj i ostati nijedan vjernik. Islam nas uči da radimo za ovaj svijet kao da ćemo vječno živjeti.v.Ovim govorom ne požurujemo kraj dunjaluka. a. život jednog ummeta je od slanja njihovog poslanika. a.v. do pojave Isaa. Životni vijek kršćana je od poj ave Isaa.

a u ruci imaš sadnicu i u stanju si da je posadiš.Nije nam cilj da uplašimo ljude. M i govorimo o početku velikih događaja. s. sunneta. dž.Ono što je vrlo bitno i što posebno je naglašavamo da mi ne preciziramo godinu prestanka života ummeta. nego želimo upozoriti nemarne i probuditi duboko uspavane kako ih ne bi iznenadili strašni događaji. 52 . 65 Nema osnove kao merfu'.s. M Bilježe Buhari. posadi je ! " 64 Abdullah bin Omer kaže: "Radi za dunjaluk kao da ćeš živjeti vječno. Pogledaj Zbirku slabih hadisa od Albanija pod brojem 1 8. treženje nauke. Ahmed.v. . Naš govor se odnosi na život naroda. M i približno određujemo dužinu života ummeta koristeći se iskazima priznatih učenjaka i njihovih pojašnjenja.Muhammed. kaže : "Ako nastupi Smak svijeta. pozivanje u Allahovu vjeru. te iz riječi priznatih alima. a ne o terminu završetka dunjaluka jer Allah. ostaviti posao. . naše riječi o blizini kraja ne znače da trebamo biti pesimisti. a Albani ga spominje u Sahihu pod brojem 9. . radom i bogoboj aznošću. koj i će zadesiti njih i njihove porodice. Pored Njega to ne zna nijedan melek niti ijedan poslanik. a spominjemo predaje sljedbenika Knj ige u mjeri u kojoj nam je to dozvoljeno. a Allah upućuje na Pravi put i na ono što je ispravno.a. niti se svojim govorom uplićemo u svijet gajba jer bilo koja pretpostavka ne koristi istini.š. ali je kao mevkuf na Ibn Omeru. a radi za budući svijet kao da ćeš umrijeti sutra! " 6 5 Dakle.U ovoj knj izi ne donosimo nijednu riječ u kojoj ima sumnje. Mi trebamo postupiti suprotno kako bi se što bolje spremili za ovaj boj znanjem. je to zadržao samo za Sebe. niti smo u stanju to uraditi. Svoj govor crpimo isključivo iz Kur'ana.

pa su radili do sredine dana i iznemogli.Drugi dio HADISI KOJI GOVORE O ŽIVOTNOM VIJEKU NARODA I NJIHOVO ZNAČENJE Buhari u " Sahihu" bilježi hadis od Abdullah bin OmeJ. ovima si dao dva kirata. dajem je kome hoću.a. pa će im nagrada biti jedan kirat. ' " 66 Buhari u Sahihu bilježi hadis od Ebi Musaa.a.' Zatim je iznajmio sljedeće koj i su radili do kraja dana i dobili nagradu oba naroda.a koji je čuo Poslanika.v. Oni su radili pola dana i rekli: 'Mi ne trebamo tvoju nagradu. Iznemogli su. kako kaže: "Vaše postojanje u odnosu na narode prije vas je kao vrijeme od ikindije pa do zalaska Sunca. " 6 7 2.' Radili su do ikindije. r. a mi smo više radili?' Allah će im reći: 'Da li sam vam učinio nepravdu umanjujući vam nagradu?' 'Ne ! ' .a.s. pa ćemo raditi do zalaska Sunca. Sljedbenici Knj ige će reći: 'Gospodaru. Nama je dat Kur'an. nagrada nam je dva kirata. Bilježi Buhari na više mjesta u Sahihu Bilježi Buhari na više mjesta u Sahihu 53 . Zatim je sljadbenicima lndžila dat Indžil .rekoše. pa rekoše : 'Poklanj amo svoj trud tebi. s.s. kaže : "Primjer muslimana. s.v. Njihova nagrada će biti jedan kirat. Sljedbenicima Tevrata je dat Tevrat. Allah reče: 'To je Moja nagrada. 66 67 l.' Zatim je iznaj mio druge ljude i rekao im: 'Nastavite raditi do kraja dana. pa ću vam dati nagradu koj u sam obećao prvima. pa su radili do ikindije. Židova i kršćana je kao primjer čovjeka koj i je iznaj mio ljude da rade kod njega čitav dan. u kojem Muhammed. a nama po jedan.

Također. muslimanima.s.namaza. Srdžba sljedbenika Knj ige nije zbog nezahvalnosti u ostvarivanju svoga prava i zakidanja u nagradi.a. pola dana. tj . Dakle. koristeći se slikovitim primjerima. dakle cijeli kirat. nas obavještava u ovtm hadisima. niti će im se nasilje učiniti. pa do ikindije . kirat je jedna ogromna nagrada koj a će zadovolj iti onog ko je zasluži.v.a. Kirat je jedan posjed u Džennetu.Uopćeno objašnjenje ovih hadisa Poslanik. Vremenski period djelovanja muslimana je od ikindije pa do zalaska Sunca. s. a muslimani i kršćani zajedno drugu polovinu. Period Židova je od zore pa do podne namaza.v. Židove i kršćane. hadis nas obavještava o Allahovoj blagodati koj a je data ovom ummetu. ummetu Muhammeda. Zaista je Allah Uzvišen od nepravde i manj kavosti ! Nj ima će se dati njihova nagrada bez ikakvog umanj ivanja. pa si im umnogostručio nagradu i dao mnoga dobra. a mi smo od nj ih više radili?" Rečenica "Mi smo više radili" može imati dva značenja: 54 . Oni kažu: "Gospodaru naš zašto si odlikovao ove nad nama. nego zbog nj ihove zavidnosti prema odabranom ummetu. Period kršćana je od podne. s. Onaj ko dobije najmanju nagradu u Džennetu je poput onog koji ima deset puta sve što poželi. To znači da je period Židova kao period muslimana i kršćana zajedno jer su Židovi radil i pola dana.s. o periodu postojanja muslimana na ovom svijetu u odnosu na prijašnje narode. Nagradom koja nam je data neće se umanj iti nagrada prijašnj ih naroda.

Dobili su potpunu i neumanjenu nagradu.l .v. a to znači i više radili. a. Da li su isti oni koj i su za tele rekli : "Ovo je vaš bog i bog Musaov! " . ". kao oni koji kažu: "Ti si neovisan. Vremenski smo duže bili na dunj aluku. 55 .s.a. 446. gdje se kaže : "Pa će reći sljedbenici Tevrata. Uzvišeni je odlikovao s ljedbenike Muhammeda. a mi smo ovisni o Tebi ! " 68 Vidi Fethul-Bari. Poglavlje o trgovini. 68 Pošto su se naljutili sljedbenici Knj ige i kazali ono što su kazali. A rij eči kršćana: "Najviše smo radili" su.". . posebnom nagradom zato što A llah daje Svoju nagradu kome hoće. i oni koj i kažu: "Isa je s i n Božiji". Potvrda za to je hadis kojeg bilježi Buhari u poglavlju o tevhidu. i niko Mu ravan nije!"' Da li su isti oni koji kažu: "Allah je siromašan. oni koj i su izgovorili te riječi su Židovi. Uzvišeni Gospodar obznanio je da im nasilje nije učinjeno. 2 . istina ako ih razumijemo na osnovu drugog značenja jer su oni vjerovali i u Musaa i u Isaa. i koj i kažu: "Može li tvoj Gospodar spustiti nam trpezu s neba?". što potvrđuje istinitost njihovog govora da su najduže radili. a oni će biti pitani. obaveza i rada. što dokazuje da su njihove riječi istinite. a Allah neće biti pitan o Svoj im djelima. što podrazumijeva više Na osnovu prvog značenja. i oni koj i kažu: " Samo je Allah Bog ! "? Da li su isti oni koj i kažu: "Uzejr je sin Božiji". .s. kao oni koj i kažu: "Reci: 'On j e Allah jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije. a mi smo bogati . također. str. Imali smo više sljedbenika. s.

kao oni koj i kažu : "Čuli smo i pokoravamo se ! ?" Da li su isti oni koj i kažu: "Idite ti i tvoj Gospodar i borite se.Da li su isti oni koj i kažu: "Čuli smo i odbijamo ! " . Gospodaru svjetova ! 56 . kao oni koj i kažu: "Idite ti i tvoj Gospodar i borite se. a i mi ćemo se sa vama boriti ! "? DA LI SU ISTI?! Zahvala pripada Allahu. a mi ćemo ovdje sjediti ! ".

448. a da to nije pojasnio. Period životnog vijeka Židova je identičan životnom vijeku muslimana i kršćana zajedno.a.a. str. jer period Židova obuhvaća period muslimana i kršćana zajedno.s. 449. str. čistog i bez ikakve skrivenosti i nejasnoće. " 9 Također kaže: " Hadis daje akcenat na kratkoću vremena koje je ostalo od dunjalučkog života.s. jer predstavlja studiozno istraživanje koje je mnogima nedostupno. Naka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda. Ibn Hadžer.s. s. 70 Isto djelo. kaže: "Na osnovu pomenutog hadisa se zaključuje da postojanje ovog ummeta prelazi hiljadu. a od toga je šeststo godina period kršćana. tom 4. pa do poslanstva Muhammeda. Čak je pojasnio i širenje krila kod ptice koj a leti. osim iznošenja podataka koj i se nalaze u najvažnijim knj igama iz ove oblasti . Znači. Mi ne donosimo ništa novo.Treći dio PRORAČUN ŽIVOTNOG VIJEKA NARODA Ovo poglavlje je jedno od najvažnijih poglavlja knjige. 57 .v. s. ni na Zemlji ni na nebesima. pojašnjavajući hadise koji govore o životnom vijeku naroda. Neka se Allah smiluje našim učenjacima.v. životni vijek Židova životni vijek muslimana + životni vijek kršćana. Hadiski učenj aci su saglasni da je period od postanka Židova." 70 Da bi podrobnije objasni l i rij eči Ibn H adžera naglašavamo: l . s. Očistili smo prašinu sa tog blaga i ponudili ga u izvornom obliku.v.a. = 69 Fethul-Bari. koji nam nije ništa ostavio. koj i su nam u nasljedstvo ostavili veliki miraz u razumijevanju sunneta Posalanikovog. više od dvije hi� ade godina.

kaže: "Predaje upućuju da period muslimana prelazi hiljedu godina. na osnovu onog što smo izložili kao proračun. u govoru o poj avi Mehdije. mi živimo na kraju našeg životnog vijeka. 72 Ovo se odnosi na godinu u kojoj je pisana knjiga. Poglavlje o Ensarijama. Rekli smo da je životni vijek Židova i kršćana dvije hiljade i još nekol iko godina.g. pa ako od toga oduzmemo šeststo godina životnog vijeka kršćana dobit ćemo da je životni vijek muslimana h i ljadu četiristo i još nekoliko godina. a u kojem se kaže: "Razdob� e između Isaa i Muhammeda.s.a. Mi sada živimo u 1 423. h. Što znači da smo sada u 1 43 0 . = Dakle. (o. a to je period od početka poslanstva pa do Hidžre. o čemu govori hadis kojeg bilježi Buhari.životni vijek kršćana. a da taj prelazak nije veći od petsto godina. Dakle. oslonjajući se na iskaze priznatih učenjaka. g. h. životni vijek muslimana je hiljadu četiristo i još nekoliko godina! Koliko je to "još nekoliko godina"? Imami Es-Sujuti u svojoj poslanici El-Keš f. s. " Od ovog prelaska je prošlo trideset godina. To je 71 Sahihul-Buhari. h. M i sada živimo u 1 4 1 7 .2. Životni vijek kršćana dug je šeststo godina.v. je šeststo godina.) 58 ." 1 Na osnovu do sada rečenog možemo reći da je životni vijek muslimana životni vijek Židova . 72 Tome dodajemo trinaest godina od prije početka računanja hiždretskog kalendara.p.g. ukoliko uzmemo u obzir godine od početka poslanstva pa do hidžre.

Upotpunjujući ovu temu. u s ljedećem dijelu prenosimo iskaze sljedbenika Knj ige koj i se u potpunosti slažu sa onim što smo prethodno kazali i potvrđuje da je kraj jako blizu. 59 .period priprema za velika iskušenj a i period posljednjih bitaka koje će prethoditi poj avi velikih predznaka Smaka svijeta.

a govore o blizini kraja: l .s.v. s.a. kaže da će primiti islam pred kraj postojanja ovoga svijeta. U hadisu se kaže da će u vojsci koja bude osvajala Istambul biti sedamdeset hiljada potomaka Ishaka. kaže se: "Carstvo nebesko liči domaćinu koj i je rano ujutro izašao da iznajmi radnike za svoj vrt. s. Zatim je oko pet sati poslije podne ponovo izašao i sreo radnike koj i nisu imali posla.Četvrti dio I SKAZI SLJEDBENIKA KNJIGE O BLIZINI KRAJA Ovo poglavlje se odnosi na one sljedbenike Knj ige koji su umjereniji h stavova.a. pa su mu rekli da ih niko nije iznajmio.Allahu ekber. te da će im platiti ono što zaslužuju. str. te su bliži vjerovanju u poslanstvo Muhammeda. i uputio ih je u svoj vrt. Dogovorio se s nj ima da svakom plati po jedan dinar i uputio ih u svoj vrt.v. Ibn Kesir. U "]evanđelju po Mateju".v. pa im je rekao da i oni idu u njegov vrt. U hadisima se spominje da će jedna grupa od ovih kršćana biti u vojsci koja će osvoj iti Istambul. 20/ 1 . Zatim je oko devet sati izašao i sreo radnike koj i su tražili posao.s.s. 73 - Spomenut ćemo neke tekstove koj i se nalaze u knjigama sljedbenika Knj ige.s. 5 1. i da će ga osvoj iti učeći tehlil la ilahe illallah i tekbir .a. Pitao ih je o njihovom stanj u. 3 1 . Nadamo se de će oni biti od onih B izantijaca za koje Muhammed.1 6 str. Kada je došla noć vlasnik je naredio 73 Vidi El-Mi/el ven-Nihel. s. 60 . Nalazimo interesantna slaganja između nj ihovih svetih knj iga i hadisa Muhammeda. a.

u knj izi Pobjeda bez rata kaže: " 1 999. ili je možda pogled tvoj od zavisti bolestan?' Ovako će prvi postati zadnji. kaže: "Povratak rođenja Izraela je nagovještaj da je postepeni 4. a oni prvi su mislili da će dobiti najviše međutim. u Jevanđelju. a prednjačit ćemo na Sudnjemu danu. Ljudi će govoriti : 'Nastupio je mir i sigurnost! ' Iznenada će ih zadesiti propast. a završavajući sa prvima." Hadis bilježe Buhari i Muslim. "Kada su u pitanju termini vremenski. godine ćemo ostvariti potpunu p revlast na svijetu. biviši predsjednik SAD." Nikson. Oni su se požalili vlasniku govoreći: 'Ovi posljednji su radili samo jedan sat a ti si ih izjednačio sa nama koj i smo radili cijeli dan ! ' Vlasnik im je odgovorio: 'Zar sam vam nepravdu učinio? ! Zar se nismo naredili da radite za dinar? ! Uzmi što ti pripada i nastavi svoj put! Ja želim da dam onome posljednjem kao što sam dao tebi jer ja imam pravo raspolagati svojim imetkom kako ja hoću. a zadnji prvi . Bet Robertson. vođa ortodoksnih evangelista. Nakon toga ostaje ono što je na Mesiji. Istinito i lažno obećanje. sluga im je isplatio samo po jedan dinar. godinu kao termin pojave Mesije. kao što trudnicu zadese bolovi i neće moći ni sebi pomoći. 3. 29.svom sluzi da isplati radnike počevši od posljednjih. Svaki radnik je uzeo svoj novac. 61 ." 7 Ovim oni određuju 2000. u poslanici prvoj "Mom vjerniku Tesaloniki" /5 kaže se : 2. " 74 Također. nije potrebno da pišemo o tome jer vi sigurno znate da će dan Gospodnji doći kao što lopov noću dolazi. str. 74 75 Ovaj tekst potvrđuje hadis u kojem se kaže: "Mi smo zadnji.

pa je rekao: "Trenutna generacija će biti posljednj a generacija u historij i . pa kaže: "Kada dode posljednja prijetnja dovest ćemo vas izmijebne. u svojoj knjizi Posljednja na jveća zemaljska lopta kaže: "Generacija koja se rodila prije četrdeset i osam godina svjedočit će drugi povratak Mesiha. Isti izvor. dž. str. str.. vođa ortodoksnih kršćana. 62 . Bily Graham.završetak kosmosa već počeo. Allah." 7 9 7. 76 Isti izvor. kaže: "Ubijeđeni smo da živimo u posljednj im danima koj i prethode dolasku Gospodara." 7 6 5 ."' 77 78 79 Predskazanje i politika. " 77 Hai Lends. 45. 49. 8.š. Nisam ubijeđen d a ć e moja djeca živjeti do kraj a svoga života. Rođenje Izraela je ostatak predskazanja koji je počeo da se vrlo brzo ostvaruje. nas j e obavi jestio d a okupljanje Židova znači početak njihovog uništenja. . a da ga jasno ne vidimo ovih dana. bivši predsjednik evangelista. " 7 8 6. godine je upozoravao da se svijet kreće velikom brzinom prema Armageddonu. str. Isti izvor. 56. 50. 1 970. Nema nijednog predznaka kojeg je spomenuo Gospodar u Jevanđelju. Mina Džerdžis. . Džeri Folvil. u knj izi Nagov ješta j dolaska Gospodara kaže: "Predznaci koje je spomenuo Gospodar u svetom Jevanđelju ovih dana j asno se očituju i mi živimo u njima ..

Distoris u knjizi Pogledi na Svetu knjigu po Danije/u kaže: "Pojava lažnog Mesije (Dedžala) će biti u aprilu 1 998.To je ono što se traži od nas. O tome ih obavještavaju njihove Svete knjige u koje oni vjeruju. 32 . Pogledi na Knjigu o Danijelu. pa će ona biti odbačena od strane Allaha. a dolazak lsaa je u jesen 200 l . 6. pa će sa vođom sveštenika prinijeti žrtvu koju će zaklati kod hrama. da budemo u stanju pune pripravnosti za doček Gospodara sa nebesa. i 7. str. " Ovo su proračuni koje je zabilježio u svome radu " Dodatak slikama nekih stranica moga rada" On. kaže: "Čudno je da će vjerski praznici u kojima se prinosi žrtva sve tri religije biti u prvoj polovini mjeseca aprila." 8 1 Spomenuli smo samo neke iskaze sljedbenika Knjige. komentarišući hi�torijat poj ave Dedžala u proljeće 1 998. U tom vremenskom razdoblju poj avit će se Dedžal. Međutim." 8 0 9. očekujući da im Allah pošalje vatru sa neba da je spali. 81 80 Nagovještaji dola$ka Go$podara. To je njihov znak za primanje prinešene žrtve. Allah neće gledati u tu žrtvu. koj ima oni pokazuju svoje čvrsto ubjeđenje da dunjaluk ovih dana proživljava svoje posljednje razdoblje. str.. 63 .

Treće poglavlje MEHDIJA Prvi dio Mehdija kao karika koja spa ja velike i male predznake Smaka svijeta Drugi dio Koje Mehdija Treći dio Vrijeme pojave Mehdije Četvrti dio Nagov ještaji pojave Mehdije i davanje prisege Peti dio Šta će se desiti u razdoblju u kojem će biti Mehdija 64 .

Nemoguće je da se oni usaglase oko predaje koja nije potpuno autentična. r.a. onda to zovemo mutevatir predajom. koj i je jedan od prvih. i 1 1 2 . u knj izi Osvrt na predznake Smaka svijeta kaže: "Velikih predznaka. s. a od njih su: Mehdija.a.v. poznati islamski učenjak. potomstva. te su jedno od njihovih uvjerenja. Mutevatir po značenju je hadis koji svojim značenjem odgovara ostalim predajama. Šejh Muhammed es-Sefarini u knjizi Bljesci prostrane sv jetlosti kaže: "Mnogobrojne su predaje o Mehdij inom pojavljivanju.s. 87. što je poznato među hadiskim učenjacima. ima mnogo. a oni koji govore o njegovoj pojavi pred kraj dunjaluka.Prvi dio MEHDIJA KAO KARIKA KOJA SPAJA VELIKE I MALE PREDZNAKE SMAKA SVIJETA Hadisi koji govore o Mehdij i su mnogobrojni tako da po značenju dosežu stepen najvjerodostojnije predaje (mutevatir). str. dosegli su visok stepen (mutevatir po značenju) i nema smisla negirati 83 ih. Neki od njih su Kada jedan had is prenosi skupina povjerljivi h prenosilaca u svakoj generaciji. 334. 82 Šejh Muhamed el-Berzendži. tako da su te predaje dosegle stepen mutevatira po značenju. 83 El-Iša'a. Hadisi o Mehdiji su mnogobrojni. te hadisi koj i govore da je Mehdija Poslanikovog. 64 Vidi B(jesci prostrane svjetlosti. 82 65 . od poroda Fatiminog. bliskih nagovještaja dolaska Smaka svijeta. str. kaže : "Hadisa koji govore o Mehdiji ima pedeset." 84 Eš-Ševkani.

sa različitim predajama i dosežu stepen autentičnosti.a. Učenjaci su pridavati veliku pažnju hadisima o Mehdiji. i njegove porodice koj i će predvoditi muslimane u periodu smutnj i i posljednj ih bitki.v. hadisi koji govore o Mehdiji su autentični i svi islamski učenj aci. 1 1 3. str. El-lza'a. osim Ibn Halduna. pa ćemo zbog toga pojasniti vezu Meh dije sa našom stvarnošću · i njegove uloge koje su spona između malih i velikih predznaka Smaka svijeta. Govoreći o ovoj bitki. te koja će iskušenja i događanja postojati u njegovom vremenu. pojavu Mehdije mnogi zanemaruju. ko želi može se na nj ih obratiti. Pitanje Mehdije je osnovna tema naše knj ige. jer će se on pojaviti odmah nakon bitke Annageddon. Za razliku od drugih djela koj a podrobno govore o pojavi Mehdije. saglasni su u obaveznost vjerovanja u te hadise. M i nećemo navesti sve hadise koj i govore o Mehdiji. a neki i slabi. To je Mehdija.s.š. od Eš­ Ševkanija. s. a.vjerodostojni. 1 1 3 . nego ćemo izdvoj iti samo one koj i jasno govore o njegovom opisu. znakovima poj ave. 66 . objašnjavajući ih tako da su na tu temu napisali više od trideset zbirki. mi nećemo zalaziti u najsitnije detalje. str. neki su dobri. " 8 6 Dakle. " 8 5 Š ejh Sadik Hasan Kanudži kaže: "Hadisi koj i govore o Mehdij i su mnogobrojni. Svi skupa su bez ikakve sumnje autentični . poslati čovjeka iz ummeta Muhammeda. a A llah je najbolj i pomagač ! 85 86 Pojašnjenja o autentičnosti u iščekivanju lsaa i Dedžala.s. kao i u to da će Allah. dž.

Ljudi će u njegovo vrijeme. detalj no opisao. pa oni očekuju njegov izlazak.s. širokog čela. potomak Allahovog Poslanika.s.v. O n nije Mehdija kojeg Rafidije očekuj u (šijska sekta) i spred pećine Samura. s. sina Fatiminog. 67 . 87 Mehdijin opis Mehdiju. Priča o tom Mehdij i je obična laž jer ne postoj i nijedan dokaz koj i nam potvrđuje tako nešto. To je čovjek povijenog nosa. s. kao ime Muhammeda. Vladat će sedam. koj i će ispuniti Zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena nepravdom i zulumom.a. musliman.s. nam je Poslanik.s.a. Oni smatraju da je on Muhammed bin Hasan el-Askeri. 87 Vidi El-Fiten vcl-Melahim. Ibn Kesir.a. i on je jedan od pravednih halifa koj i će predvoditi muslimane.v. Allah će ga učiniti dobrim u jednoj noći i pružit će mu veliku pomoć. s.a. Njegovo ime je Muhammed bin Abdullah. a. te da je ušao u pećinu kada mu je bilo pet godina. osam ili devet godina. r.Drugi dio KO JE MEHDIJA Očekivani Mehdija je mladić.v. preko Hasana. živjeti u velikom izobilju. a nakon silaska Isaa. Muhammeda sina Abdullaha.

o njegovom opisu pazeći pri tom na njihovu vjerodostojnost. Citirat ćemo nekoliko hadisa koj i nam govore o osobinama Mehdije. da mu popravi stanje i učvrsti stope. širokog čela. I spunit će se Zemlja pravdom i blagostanjem kao što je bila ispunjena nepravdom i tiranij om. ali ovo drugo je prihvatlj ivije. Allah će poslati čovjeka iz moje porodice koj i će imati isto ime kao i ja.v. Arapi izraz "Allah ga je učinio dobrim" upotrebljavaju kao hvalu i dovu. Kada neko u svom govoru spomene nekog uglednika obavezno uz ime tog uglednika dodaju ovu izreku koja je poput dove upućene A llahu za pomenutog vladara ili uglednika: Da Allah podari uspjeh vladaru.v. Vladat će sedam godina. Nebesa neće spriječavati 2. 68 . Prvo je da Mehdija ima neke male nedostatke. pa kada se to desi. 88 Drugo je da će mu Allah pomoći i pripremiti ga za hilafet.a. s. 68 69 Isti izvor. Allahov Poslanik. had is je hasen. kaže: "Sigurno će zemlja biti ispunjena nepravdom i tiranijom. " 89 Muhammed.s. kaže: "Mehdija je od mene. vođstvo muslimana. te će mu ih Allah oprostiti i podariti mu razumijevanje i inspiraciju (ilham). a ime njegovog oca će biti kao ime moga oca. Bilježe Ebu Davud i Hakim. Oba ova značenja imaju svoj smisao.s.a.Šta znači da će ga Allah učiniti dobrim Ovo može imati dva značenja. tj . Uspostavit će na Zemlj i pravdu i blagostanje nakon što je bila ispunjena nepravdom i tiranijom. s. izduženog i povijenog nosa. u danima teških iskušenja i posljednj ih velikih događaja. l .

Bit će među vama sedam. Muhammed. 92 93 Bilježe Ebu Davud i Ibn Madže. 5 . a najviše devet godina. a Albani ga bilježi u Sahihu pod brojem 237 1 .Pojava Mehdije nije razultat ličnog zalaganja i truda čovjeka po imenu Muhammed bin Abdullah.s. niti njegove želje da bude Mehdija. Ibn Madže.s. kaže: "Pred kraj moga ummeta pojavit će se halifa koj i će imati mnogo imetka. " 93 Prije otvaranja teme o nagovještaj ima i vremenu pojave Mehdije. " 92 4. bez ikakve sumnje. koj i će mu dati prisegu kod Kabe. Allah će ga u jednoj noći učiniti dobrim. To je Allah odredio i zapisao u Glavnoj knj izi. hadis je sahih. u vrlo uskoj vezi sa pojavom Dedžala. s. Bilježe Ahmed i Muslim.a.kišu. kaže: "Mehdija je od nas.s. a Zemlja biljke. Albani ga spominje u Zbirci slabih hadisa pod brojem 1 / 1 08.v.a. s. " 90 3 . te sa izlaskom Je'džudža i Me'džudža i ostalih predznaka Smaka 90 Bilježe Taberani.v. sina Merjemina. Muhammed. a spominje ga i Albani pod brojem 1 529. a. 91 Bilježe Ahmed.v. od Fatimine djece. hadis je hasen.Dolazak Mehdije pred kraj vremena je stvar Allahove odredbe. Sujuti. Isaa. a koju će on nerado prihvatiti . a Sujuti za njega kaže da je sahih. 69 . kaže: "Mehdija je i z mog potomstva. a taj imetak će puno dijeliti . On ne zna da će biti Mehdija sve dok ga Allah ne učini dobrim u jednoj noći i pomogne narodom koji nije mnogobrojan i ne posjeduje potencijale. osam. On je biće čija je poj ava. Bezzar. želimo kazati sljedeće: . " 9 1 Muhammed. s. . od eh lu bejta.s.a.

kao što smo to obj asnili u prvom poglavlju. 70 .svijeta. a ko bude negirao i odbijao mutevatir hadis ušao je u kufr. Ova autentičnost je kod mnogih islamskih učenjaka razlog za nužno vjerovanje. Zbog toga možemo reći da je vjerovanje u pojavu Mehdije vjerska obaveza i stvar nužnog vjerovanja za svakog vjernika jer hadisi koji govore o ovoj temi su autentični.

pa ćemo ih povezati sa našom situacijom. pa će se sakupiti radi Krvavog boja. najbolj i stanovnici Zemlje tog doba. s.v. l . a uništiti laž. To je srž poslanice koju želim saopćiti ljudima. a ispod svake od njih će biti dvanaest hiljada. Kada s e oni poredaju u redove Vizantijci će reći: 'Pustite nas i one koj i su nas pozvali da se borimo protiv njih !' Muslimani će odgovoriti : 'Ne. Volio bih da se svi muslimani. kaže: "Neće nastupiti Smak svijeta dok Vizantijci ne dođu iz El-Amaka (oblast u Sirij i).Treći dio VRIJEME POJAVE MEHDIJE Ovaj dio je jedan od najvažnijih dijelova ove knj ige. kako bi nam ova problematika bila mnogo jasnija. pa i drugi. Pojavit će se usljed poznatog velikog rata Armageddon.v. Ovih dana živimo u iščekivanju Mehdije. Zatim ćete se povući do brežuljkaste livade gdje će se dići jedan od krstaša uzvikujući : 'Pobjedio je krst!' To će naljutiti jednog muslimana. s. zatim ćete se boriti protiv zajedničkog neprijatelja. pa će im u susret krenuti medinska vojska. To će biti razlog izdaje Vizantijaca. ostvariti ratni plijen i biti u miru. Najprije ćemo citirati hadise koj i nam govore o vremenu dolaska Mehdije. kaže: "Sa Vizantij cima ćete uspostaviti ugovor o sigurnosti. 71 . Doći će sa osamdeset zastava. " Muhammed. Muhammed. pa ćete pobjediti.a. Tada će A llah pomoći istinu. tako nam 2.s.a. pa će on ustati i gurnuti tog koj i je vikao. da je što bolje izuče jer je ona istina o predodređenim događaj ima koj i će se uskoro desiti. upoznaju sa ovom temom.s.

. a Ez-Zehebi kaže da je vjerodostojan.s. Bilježe Ahmed. Muhammed. Rusija i njihovi saveznici su potpisali ugovore o uzajamnom pomaganju. " 9 5 4 . a. U aprilu 1 996. Dat će mu prisegu između Hadžerul-Esveda i Mekami-Ibrahima." Uvod u ovaj svjetski rat je počeo da se ostvaruje jer smo mi danas u sporazumu sa Vizantijcima. pojavit ć e se Dedždžal. " 96 Nakon što pogledamo ova četiri hadisa možemo kazati da će to biti rat saveznika. To je najbolje mjesto za muslimane toga vremena. Ebu Davud. nas i Vizantijaca (Amerika i Evropa) na jednoj strani. s. " 94 3 . kaže: "Bit će razilaženj a prilikom smrti halife. Svijet. Ebu Davud i Hakim. kao što smo to objasnili prije. Borit ćemo se protiv zajedničkog neprijatelja. ostvariti ratni plijen i biti u miru. . Muhammed. tokom koj ih su se vodili tajni razgovori koj ima nije bilo nikakavih najava.a. "Postići ćete sporazum sa Vizantijcima. Bilježe Ahmed. sin Merjemin." Pobjeda će biti na vašoj strani: "Pobjedit ćete. a naročito Srednj i I stok. pa će sići Isa. pa ćete se boriti protiv zajedničkog vam neprij atelja. nećemo biti neutralni između vas i naše braće ! ' . kaže: "Vojni logor musl imana na dan Velikog boja bit će u dolini koja se naziva El-Gutta. pa će se pojaviti čovjek iz Medine bježeći u Mekku. ruski predsjednik je posjetio Kinu i ostao nekoliko dana. a Kina. je ušao u trku potpisivanja ugovora i 94 95 96 Bilježe Muslim i Hakim. s. Ljudi iz Mekke će se sakupiti oko njega.s.a. a muslimani će ređati safove za predstojeće namasko vrijeme.v. Kada Mehdija s a svoj om vojskom dođe u Šam. a Hejsemi kaže da mu je lanac pouzdan.s. U njoj je grad koj i se zove Damask. Taberani.v.Allaha. a on će negodovati. Albani ga spominje u Sahihu 72 .

Židovi očekuju istu osobu koju nazivaju Mesija. 98 U ovo se ubraja i savezništvo između Turske i Izraela od kojeg strahuju Arapi i jako oprezno prilaze tom problemu. Amerikanci smatraju da je to mjesto sa kojeg se upravlja atomskim projektilima. 73 . U isti kontekst se ubraja i izbor ekstremnih vođa među Židovima. poput Natanjahua. Oni očekuju silazak Spasitelja da bi ih spasio. Kada će tačno biti ovaj rat? Allah najbolje zna! Mnogi sljedbenici Knjige se nadaju da će biti 2000. tj . Govori u ovom kontekstu su sve jači i mnogobrojniji. U zadnjih nekoliko mjeseci je na ovom polju urađeno više nego u zadnj ih nekoliko stoljeća.sporazuma. 96 97 Kairske piramide časopis koji izlazi u Egiptu. te o japansko­ američkom sporazumu oko kojeg se ispredaju razne priče. a koj i će ih predvoditi u vođenju svijeta. muslimani i Vizantijci. maja 1 996. 9 7 povećanje zategnutosti odnosa između Rusije i Amerike kao rezultat američkog otkrivanja ogromnog tajnog Centra kojeg je Rusija sagradi la. poput međusobnih razmirica između Kine i Amerike. april 1 996. što podstiče buđenje Arapa i svih muslimana iz velikog gafleta u koji su zapali. Sve su to znakovi koj i nagovještavaju blizinu skore borbe i blizinu Kraja. od 25. Isti izvor. za oko tri godine. svi iščekuju i predviđaju! Mi ne znamo ko će prvi učiniti korak i pritisnuti dugme razarajućeg rata. obično to bude pobjednička strana. Kako god bilo.

74 . Za njega govore da će se proglašavati bogom i biti razlogom uništenja svijeta. godine. desiti u prvoj polovini aprila 1 998. Interesantno je da će se tri vjerska praznika: islamski. nakon što se spusti s neba." 1 02 Kršćani očekuju spuštanje I saa sa nebesa u vrijeme početka razarajućeg rata Armageddona. god. 75. Kur'an o tome govori: "To je zato jer oni govore: 'Nama nije grijeh prema nepismenima. ali nazivaju ga onako kako ih je Poslanik naučio. 1 00 j ešni rušitelj. koj i će ih predvoditi u spasenju od pokvarenih i nepismenih naroda. uzdići iznad oblaka kako ih ne bi zadesile strahote razarajućeg rata. 1 00 pomoću svoj ih sljedbenika. židovski i kršćanski. 3 5 . gdje će prinijeti svoju žrtvu Bogu. ]evanđelje po Mateju 24. Tvrde da će ih Isus. Vrijeme pojave lažnog Mesije odgovara vremenu pojave izraelske države: maj 1 948. 34. Isa će doći da bi blagoslovio svoje sljedbenike. 99 U ovo vrijeme lažni Mesih. Tu će ostati sedam dana.Dedžal. Ovo vrijeme. 99 Osvrti na Danije/ovu knjigu od Enbadistorisa. april '98. Tražit će da im pošalje vatru sa neba koja će spaliti žrtvu u znak da je njihova žrtva primljena. tj . gri židovskog spasitelja ili njihovog kralja kojeg očekuju. pedeset godina nakon uspostave izraelske države. je vrijeme pojave Mesiha kod Židova. Oni kopaju velike tunele u potrazi za temeljima. Muslimani vjeruju da će se to desiti. a pažnja im neće biti posvećena. 102 Ali lmran. u koj ima se prinosi žrtva. a smatraju da će on početi u jesen 200 l . a njegovi sljedbenici će kružiti oko žrtve moleći se Bogu. Mesihi . a znaju da lažu.' Oni govore laži o A llahu. Ž idovi smatraju da se ispod Mesdžidui-Akse nalaze temelji 101 Sulejmanovog hrama. sagradit će novi Sulejmanov hram 1 0 1 gdje će sa vođom svećenika prinijeti spaljenu žrtvu. + SO godina = april 1 998.Oni određuju vrijeme njegove poj ave i kažu da je to april 1 998. antikrist kod kršćana se odnosi na Riječ lažni Mesih.

kojeg je uzeo vjerski zanos. Vizantijci će se okupiti i napredovati prema Sirij i . Razlika je u j ako kratkom vremenskom periodu. Doći ć e d o mjesta El-A'mak. nedaleko od Damaska.v. također u blizini Damaska. odgurnut će ga i l i ubiti.a. nas nije obavijestio o njenom terminu.a. Svi su se ostvarili i ne preostaje nam ništa drugo nego čekanje i priprema za tu bitku. Vratiti ćemo se iz rata kao pobjednici.Muslimani kažu: Tvrdimo da je rat jako blizu i bitka na pragu. puno bliža nego to mogu pretpostaviti oni koji iščekuju. Poslanik. a svaki odred će brojati dvanaest hilj ada voj nika.s. Međutim. Poslanik. u periodu od devet mjeseci. Vizantijski kraljevi će se tajno organizirati protiv muslimana.s. kao što se spominje u hadisu kojeg bilježi Ahmed u Musnedu. s. a možda malo prije. Kažemo da će se vrijeme bitke poklopiti sa iskazima sljedbenika Knj ige." U ovom vremenu će se pojaviti Mehdija koj i će biti vojskovođa muslimana u sljedećem velikom okršaju. Tada će ustati jedan Vizantijac i dignuti krst govoreći : "Pobijedio je krst! " Prema njemu će krenuti jedan musliman. kol iko žena nosi trudnoću. nas je obavijestio o određenim znakovima koj i će se pojaviti prije bitke. 75 . Vizantijci će se vratiti svojim domovima s namjerom da pripreme zavjeru protiv nas. možda malo kasnije.v. "Organizirati će se protiv vas u roku od devet mjeseci . Nakon ovog svjetskog rata desit će se izdajstvo Vizantijaca prema nama. s. Njihova vojska će biti sastavljena od osamdeset odreda. Njegov vojni logor će biti u mjestu El-Gutta. zadovoljni. sa plijenom.

U junu 1 996. osim u Saudijskoj Arabiji. može se uzeti u obzir. Čudno da je sadašnji vladar u Saudij i jako narušenog zdravlja. U trećem hadisu kojeg smo spomenuli u ovom poglavlju Poslanik nam kazuje da je vrijeme pojave Mehdije nakon smrti halife. je poslao svog zamjenika na sastanak arapskih vladara visokog nivoa. što će biti pogubno za nj ih. Tada će se dati prisega Mehdij i. nakon širenja nesloge i borbe za vlast. Da l i je to taj halifa čija će smrt biti znak pojave Mehdije? Allah najbolje zna šta će biti ! 76 . vidjet ćemo da nigdje na zemlj i nema vladara kojeg nazivaju halifom. Oni svog kralja nazivaju halifom. a sve ovlasti u vođenju države je predao svom zamjeniku. Tada će se desiti i smrt halife muslimana. pa će doći Mehdija da otkloni neslogu i razilaženja oko vlasti.Vrijeme pojave Mehdije je vrijeme izdajstva kada će se Vizantijci organizirati protiv nas. te na osnovu njega tvrdimo da će se pojava Mehdije desiti u vrijeme izdaje Vizantijaca. Ako pogledamo našu stvarnost. bez obzira na manjkavost u senedu. Hadis.

kaže: "Potrebni traži utočište u Kabi. Znak njegove pojave će biti vojska koja je krenula za Mekku da se bori protiv njega. Doći će do pustinje gdje će biti uništeni.s. da je rekla: "Pomjerilo se plemenito tijelo Poslanika u snu. Muhammed.a. na koju će biti 103 3 . pa će biti proživljeni na osnovu svoj ih namjera. Bilježi Muslim.s. 77 . učinio s i u snu nešto što inače n e radiš?' P a j e rekao: 'Čudo d a s e ljudi i z mog ummeta upućuju prema Kabi čovjeku iz plemena Kurejš koj i se takođe. pa će mu biti poslana vojska koj a će biti uništena kada stigne u pustinju." 1 04 malobrojna skupina bez ikakve snage. kaže: "Utočište kod Kabe tražit će 104 Bilježe Buhari i Muslim. Božij i Poslaniče.' Rekli smo: 'Poslaniče. s. Svi će zajedno biti uništeni. s. pa smo rekli : '0. Prenosi se od Aiše.v. uputio prema Kabi. r. pa će propasti u zemlju.a.a. Na razne načine će se nesreća sručiti na njih. u pustinji prije nego dođe do Mekke. Muhammed. Kurtubi u djelu Et-Tezkire spominje halifu koji će se pojaviti pred kraj ummeta i zivat će se Mehdija."t l 03 2 . put spaja ljude?' On reče: 'Da! Među njima je dobrovoljac i onaj koj i je na silu odveden.v.Četvrti dio ZNAKOVI POJAVE MEHDIJE I DAVANJE PRI SEGE Najprije pogledajmo šta se spominje u hadisima o poj avi Mehdije: l .

visokog čela.s.v. kaže: "Uputit će se voj ska prema Kabi sa ciljem da je napadnu. Bilježe Muslim. Nesai i Ibn Madže. Od njih traga neće ostati. Prednji i zadnj i dio kolone će se dozivati. pa kada zađu u pustinju.a. čovjeku kojeg će A llah zaštititi od njih. pa smo rekli da je to mladić iz loze Muhammeda. kada dođe u pustinju. koju će.poslana velika vojska.s. Treba nam dodatni opis koj i će Bilježi Muslim. sredina kolone će nestati u zemlji. s. 106 105 78 ." 1 0 8 U drugom dijelu ovog poglavlj a spomenuli smo ime i opis Mehdije. Muhammed. zemlja 1 05 progutati. osim jedan koji će prenijeti vijest o njihovoj propasti. Muhammed. s. te su nam neophodni dodatni pokazatelji koj i će nas uvjeriti da nismo pogriješili u prepoznavanju tog čovjeka.s.s. Ahmed. Njegovo ime će biti Muhammed bin Abdullah. 107 Dio vjerodostojnog hadisa kojeg bilježe Ahmed.a. Taj alisi i Hakim. Muhammed. 6. pa će i oni u zemlj i nestati. " 1 7 . s. j e rekao: "Doći će voj ska iz moga ummeta iz pravca Šama i uputit će se prema Kabi.v.. Hejsemi kaže da mu je sened ispravan." 4. je rekao: "Davat će se prisega jednom čovj eku između Hadžerul-Esveda i Mekami­ lbrahima . s.v.v. Na osnovu ovog opisa možemo vrlo lahko pogriješiti u prepoznavanju Mehdije. " 1 06 5 .a.a. izduženog i povijenog nosa. vjerodostojnost potvrđuju šejh Ahmed Šakir i Albani. Ebu Davud. 108 Bilježe Ahmed i Ebu )a'la.

a. Isto tako Muhammed. kao što nam kaže naš Poslanik.v. "Čudno je da lj udi iz moga ummeta idu prema Kabi. zemlja će raspuknuti i oni će 1 09 Kaže se da je njihov broj kao broj učesnika Bitke na Bedru (3 1 4) . pa kažemo da je njihov broj mali. te da će taj natpis pročitati svaki vjernik. s. Siguran znak pojave Mehdije Prvi znak je da će mu se dati prisega kod časne Kabe. Muhammed bin Abdullah. Njegove ruke će biti oslonjene na krila dva plemenita meleka Milostivog. te da će broj njegovih pristalica biti mali. ali mi ćemo se zadovoljiti vjerodostojnim hadisom. za Isaa kaže da će biti spušten s neba na način koji je svojstven samo njemu.s. 79 .biti svojstven samo njemu i pomoću kojeg ćemo biti sigurni da je to bez dvojbe Mehdija. bez obzira na pismenost. Pored toga. a samo Allah. pitanje koje se nameće je: "Da li je Mehdija. između Mekami-Ibrahima i Hadžerul-Esveda. kao to da će mu na čelu pisati "kafir".a. Opisuje ga svojstvima koje niko drugi neće imati.s.a. a. Dakle. poznaje bolje od njega samog.v. zna tačno njihov broj. u kazivanju o Dedžalu.s." Kada vojska prođe pored M edine i dođe u blizini Zul-Hulejhe. pa neće posjedovati nikakvu posebnu snagu. s. opisuje Isaa. opisom koji je jako precizan i oko kojeg nema nejasnoća. s.v. čovjeku iz plemena Kurejš koj i se sklonio kod Kabe. sve dok na nj ih ne krene vojska sa ciljem da ih uništi i tako riješi njihovu sudbinu. opisan znakom koj i je svojstven samo njemu i pomoću kojeg će se moći prepoznati? Odgovor je pozitivan.s.š. dž. Kaže da ga on. 1 09 Potražit će utočište kod Kabe držeći se Mehdije.

takvog dokaza nemamo. tako da ni to ne možemo uzeti za pouzdano. Dakle. osim jedan ili dva čovjeka koji će prenijeti vijest o propasti vojske. Svima je poznato da je čovjek koj i će se skloniti kod Kabe A llahov namjesnik na Zemlji. Na osnovu vjerodostojnih hadisa ne možemo odrediti stranu svijeta sa koje će se poj aviti Mehdija. Tada će biti obaveza svim muslimanima na svijetu da mu se pridruže. 1 1 0 dok drugi kažu da će doći iz pravca 111 zapada. Niko od njih neće ostati živ. ljudi će ga prepoznati i dati mu prisegu pridružujući mu se ili šaljući mu svoje izaslanike. hadis je ocijenjen kao slab. Neki tvrde da će se on pojaviti iz pravca istoka. kao keramet. Neki tvrde da će on doći iz Medine. Međutim. To je čovjek zbog kojeg će Allah uništiti vojsku koja je krenula da mu se suprotstavi. da je htio. mogao nam je dati jasan dokaz na osnovu kojeg bi mi tvrdili odakle će se on poj aviti.š. Allah. kao što se �o spominje u hadisu kojeg smo prij e citirali. Kada se to desi. bježeći prema Mekki. 80 . Pridružit će mu se najpobožnij i ljudi iz Šama i Iraka. Mehdija. Ovo tvrdi Kurtu bi u djelu Et. kojem će se davati prisega kod Kabe. dž. siguran znak da se radi o Mehdij i je uništenje vojske koj a će biti poslana da se bori protiv njega.propasti u nju. l. zaštita njemu i potvrda da je on Mehdija.Tezkireh . 1 10 111 Ovo tvrdi Ibn Kesir u djelu El-Fiten vel-Melahim. Međutim. Prije nego završimo ovo poglavlje htio bih da napomenem neke stvari koje su vezane za nagovještaje pojave Mehdije i davanje prisege njemu.

kojom će biti pogođena vojska. koji je htio da nemamo pouzdanih informacija o ovome. Svi oni će biti proživljeni na 4. u kojem će biti uništena većina vojnog potencijala u svijetu. vojni avioni su kružili iznad Harema i bombardovati munare u koj ima su se bili utvrdili pobunjenici. Njen prednji dio će dozivati zadnji kako bi saznali od nj ih šta se desilo. Od nj ih neće ostati ni traga. svi će nestati u utrobi zemlje. 3 . Nestat će bez traga na očigled ostalih. Neka je hvala Allahu. Gospodaru svjetova! U hadisima se jako detaljno opisuje propast vojske. koja se uputila prema Mehdiji. mada navedeni hadis razlikuje između dobrovoljaca. kako bi zaštitio Svog halifu od spletki i zavjera neprijatelja. ili putnika koj i se slučajno zadesio na mjestu i u vrijeme tragedije. Propadanje vojske u zemlju predstavlja vrstu kazne 81 . Kaže se da će vojska. To nam dokazuje da će rat Armageddon biti razarajući. koja je krenula na Mehdiju i njegove pristalice sa ciljem njihovog uništenja je pješadij a. biti uništena tako što će njen središnj i dio propasti u zemlju. Zbog čega bi voj ska putovala pustinjom ako posjeduje avione i helikoptere za prijevoz lj udstva? U poznatom slučaju koj i se desio u Haremi-Šerifu 1 980. te će avioni i rakete nestati. tj . Međutim. osim jednog ili dva čovjeka koj i će obavijestiti narod o tome šta se desilo vojsci. onog koji je izišao sa ciljem da se bori protiv Mehdije i onog ko je prisiljen da krene u taj pohod. izuzetno strašan. Vojska. prije nego dobiju odgovor. 2.Zasigurno je da je to iz velike mudrosti Uzvišenog. godine. Taj prizor će unijeti veliki strah kod ostatka vojske.

kćerke Muhammeda.osnovu svoje namjere s kojom su se zadesili na tom mjestu. od potomaka Hasana sina Fatime.v. a kome će biti ime Muhammed sin Abdullaha. Amin ! 82 . s. Allaha molimo da ne budemo od te bijedne vojske koja će biti zatrpana zemlj om ! Allaha molimo da nas pomogne Mehdijom koj i će se pojaviti pred kraj vremena.s.a.

. Krv će teći na sve strane. a srca će do grla dospjeti. . Ako pogledamo na ratove koje će Mehdij a voditi. . 83 .komunista.muslimana šiija.turskih sekularista (Bitka za Konstantinopol) .Vizantijaca (Amerika i Evropa).osvaj anje Rima. uzdižući Allahovu riječ pod parolom jednog od dvoje: pobjeda ili šehadet! Oko Mehdije će se okupiti vojska iskrenih vjernika koja neće imati vremena za odmor. pa će ljudi čuti za njega. U periodu od nekoliko mjeseci Mehdija će se boriti protiv: . pa A llaha molimo da nas spasi tih iskušenja. Broj poginulih će biti jako velik.Peti dio KOJI DOGAĐAJI ĆE SE DESITI U VRIJEME MEHDIJE Nakon što vojska bude poražena.Židova. a konj i će po njoj gaziti. u koj ima će sablje sijevati. Sa svih strana svijeta će dolaziti delegacije pridružujući se Mehdij i i davajući mu prisegu. konj i vrištati.muslimana Arapskog poluotoka. Vodit će veliki broj ratova i bitaka od koj ih će zjenice pocrvenjeti. . . glas o Mehdij i će se raširiti. To će biti izuzetno težak prizor. vidjet ćemo da će se on u vrlo kratkom periodu boriti protiv cijeloga svijeta.

Muhammed.s. pa će Allah dati da budu poraženi.s.s. zatim protiv Perzije. spomenuti hadise koj i govore o ovoj temi : · prvo ćemo l . s. Albani ga bilježi u Sahihu. Gospodaru svih svjetova. s.a. zatim ćete se boriti protiv Dedžala. Nakon rušenj a Medine slijedi Krvavi boj.U svim ovim ratovima pobjeda će biti na strani Mehdije i njegovih pristalica. s. Ahmed i Ibn Madže. Muhammed.v. Nakon Krvavog boj a slijedi osvaj anje Konstantinopola. kaže: "Neće nastupiti Smak svijeta sve dok se muslimani ne budu borili protiv Židova. Borit ćete se protiv Vizantijaca. Radi preciznijeg izlaganja navedenog. pa neka je hvala Al lahu.v. kaže: "Borit ćete se protiv Arapskog poluotoka pa će A llah dati da on bude osvojen. a 1 13 nakon osvajanja Konstantinopola slijedi pojava Dedžala. pa će Allah 1 12 dati da bude poražen! " 2. a kamen i drvo će govoriti : 'O muslimanu. rat protiv Mongola. pa će Allah dati da bude osvojena. pohod na Konstantinopol. Muhammed.v. rat protiv kršćana Zapada (pohod na Rim). protiv Vizantijaca. 84 . " 3 . rat protiv Židova. Bilježe Ahmed i Ehu Davud.a. a zatim rat protiv Perzijanaca.a. pa će ih muslimani poubijati tako da će se oni kriti iza kamena i drveta. Vremenski redosljed glavnih ratova koje će voditi Mehdija Prvi rat koj i će voditi Mehdija je rat na Arapskom poluotoku. kaže: "Izgradnja Kudsa. pa rušenje Medine. 1 12 1 13 Bilježe Muslim. te plemena Hoz i Kinnan (Kinezi. Rusi i Japanci).

evo Židova iza mene dođi i ubij ga! ' Osim drveta garkad. a Allah najbolje zna. 1 1 8 Krenut će u borbu protiv Bilježi Muslim.o robe Allahov. 1 17 Kurtubi u knjizi Et-Tezkireh kaže da će se Mehdija boriti protiv Safijanijja iz plemena Kurejš koji je potpomognut plemenom Kelb. Prva vojska koj a će stupiti u rat protiv Mehdije. Muhammed. a njegovu vjerodostojnost su potvrdili Hakim. ljudi crvenih lica.s.v.a. pa će Allah dati da bude osvojeno ! " To će se dogoditi u vrijeme izdaje Vizantijaca kada se oni budu pripremali za odlučujući boj protiv muslimana. zaista je ono židovsko drvo. osvojen. Konstantinopol ili Rim?" Pa je rekao : "Grad Heraklija će prvi biti osvojen . lica širokih kao štitovi obloženi . 1 16 Bilježe Hakim i Darimi. Detalj an opis ratova koj e će Mehdij a voditi 5.a.s. s.v. s. današnji I stambul. 1 1 7 On će opremiti vojsku i zatražiti pomoć od daidža iz plemena Kelb. malih očij u. je vojska sa Arabijskog poluotoka pod zapovjedništvom Sufjanijja. " 1 1 4 Muhammed. 1 15 1 14 85 . " 1 1 5 4. 1 16 Kaže se da vladajuća porodica u Kuvajtu ima rodbinske veze sa plemenom Kelb. pljosnatih noseva. Bilježe Buhari i Ahmed. je upitan : "Koji će grad prvo biti Prvi rat: Borba za Arabijsko poluostrvo "Borit ćete se za Arabijsko poluostrvo. " 1 1 6 Grad Heraklija je Konstantinopol. Ez-Zehebi i Albani. kaže: "Neće nastupiti Smak svijeta sve dok se ne budete borili protiv Havsa i Kirmana. nakon propasti voj ske koju smo spomenuli prije.

s. a Mehdij ina zastava neće biti pobijeđena. Vizantijski vladari će se 1 19 To je jedna od osamnaest sekti šiija. " To je Krvavi boj . Neće se ustručavati da pošalju vojsku protiv Mehdije koj i nije njihov očekivani dvanaesti imam. devet mjeseci nakon bitke Armageddon.bijela zastava na kojoj je natpis sa Allahovim imenom. To je žuto .v. sunneta vel . pa će ih Mehdija sa svojom voj skom potpuno poraziti i osvojiti veliki ratni plij en. Počet će dolaskom Vizantijaca. pa će Allah dati da bude osvojena." Ovom pobjedom Arabijsko poluostrvo će otvoriti vrata Mehdij i ." Drugi rat: Borba protiv Perzije Orana) "Borit ćete se protiv Perzije. pa će ga on zaposjesti i uspostaviti svoju vlast na njemu. To je jedan od najžešćih ratova ikada vođenih. Oni očekuju njegov povratak već nekoliko stoljeća. 86 . Doživjet će veliki poraz. Takvim ishodom će se ostvariti riječi Muhammeda.s: "Borit ćete se za Arabijsko poluostrvo. Treći rat: Pohod na Vizantiiu ( Amerika i Evropa) "Zatim ćete se boriti protiv Vizantije.džema'ata. " Krenut će voj ska iz Perzije (današnjeg Irana) od 1 19 Oni su jedan od najžešćih protivnika ehli šiija imamija.Mehdije. U nekim rivajetima se kaže: "Pogriješio je onaj ko nije prisustvovao podjeli ratnog plijena plemena Ke lb.a. Oni su karakteristični po tome što očekuju izlazak njihovog dvanaestog imama Muhammeda bin Hasana el-Askerija koji je kao dijete ušao u pećinu Sam ura i nestao. pa će Allah dati da bude osvojeno. pa će Allah dati da bude osvojena.

Druga trećina će izginuti.s. Allah im neće nikada oprostiti. Kada ga ugleda Allahov neprijatelj . s. topit će se kao što se so u vodi topi. tako nam A llaha nećemo ostaviti našu braću da se vi borite protiv njih ! ' Nastupit će bitka u kojoj će se povući trećina muslimanske voj ske. kaže: "Borba će biti jako teška. a. tada će se spustit Isa. i povesti muslimane. a treća će pobijediti . Kada uđu u njega.v. " Tok bitke. Da ga pusti sav bi se istopio i tako uništen bio. s. Vizantijci će reći: 'Pustite nas i one koj i su nas psovali da se borimo. Muhammed.s. U susret nj ima će krenuti vojska iz Medine koja će biti najbolj a vojska u to vrijeme.a.v. proučiće se ikamet za namaz.a." 1 20 U detaljnijem pojašnjenj u događaja bitke Muhammed.s. 87 .' Muslimani će odgovoriti : 'Ne. tu vojsku opisuje riječima: "Doći će vam sa osamdeset zastava. pa će muslimani 120 Bilježi Muslim u djelu El-Fiten ve išralus-Sa'a. Tada će šejtan uzviknuti: 'Mesih (Dedžal) je izašao i u vašim je kućama!' To će biti laž ! Muslimani će se vratiti u Šam i tada će se on pojaviti. objesit ć e sablje o drveće i djeliti ratni plijen. Kada se budu redali u safove i pripremali za boj .tajno organizovati i doći će sa ogromnom vojskom čij i će broj biti oko milion vojnika. mjesto njenog odvijanja i rezultati Imam Muslim bilježi hadis od Ehu Hurejre u kojem se kaže: "Neće nastupiti Smak svijeta dok Vizantijci ne dođu u mjesto Al-Ea'mak ili Dabik. Kada se poredaju u safove. ali on će ga svojom rukom ubiti i pokazati njegovu krv na vrhu koplja. a ispod svake dvanaest hilj ada. Oni neće biti iskušani smutnjom i osvojit će Konstantinopolj .

a. koja se ne vraća osim kao pobjednik. Borit će se do noći. Pa kojem plijenu da se raduje. a čitava jedinica će izginuti. Kada bude četvrti dan.poslati svoje najbolje jedinice koje se ne vraćaju osim kao pobjednici. Treći dan će muslimani poslati odabranu vojsku. do tada. kaže: "Vojni logori muslimana u toku velikog Krvavog boja će biti u zemlj i koja se zove El-Gutta. Sirija je odbila prisustvovati sastanaku koji je upriličen u Izraelu sa ciljem pronalaženja �ešenja blisko-istočnog ploblema 1 996. vratit će se samo jedan koj i je preživio.v.s. također u b lizini Damaska. Dabik.s. To je bio razlog zahlađenja odnosa između Amerike i Sirije. Č itava jedinica će izginuti. na neprijatelja će nasrnuti ostali muslimani. u 1 22 u mjestu koje se zove AI-Ea'mak. naziva Krvavi boj . a Amerika je nakon tog događaja Siriju stavila na spisak zemalja koje pomažu terorizam. koja se ne vraća osim kao pobjednik. kada će uzeti ratni plijen. s. Borit će se do noći kada će ratni plijen uzeti i jedni i drugi. ili blizini Damaska. ali pobjednika neće biti. Kada ptica bude nadlijetala mjesto odvijanja bitke i vidi poraz vizantijske vojske. Zaista je Allahov Poslanik govorio istinu! 88 . Drugog dana će muslimani poslati svoju drugu jedinicu. past će mrtva. Borit će se do noći kada će zadobiti ratni plijen. pa će Allah učiniti da Vizantijci budu poraženi tako da će ljudi pričati o. s. ili koje naslijeđe da 121 dijeli?" I z prethodna dva hadisa možemo zapaziti: 1.v.a. g.Ova užasna bitka između nas i Vizantijaca koju Poslanik. u gradu koji se zove 121 122 Bilježi Muslim. Čitava jedinica će izginuti. Muhammed. neviđenom porazu. desit će se u Sirij i. ali pobjednika neće biti. a komandna mjesto Mehdije će biti u EI-Gutti. Nakon bitke ljudi će se vraćati svojim porodicama i od porodice iz koje je sto boraca otišlo u boj .

pa će jedna trećina voj ske pobjeći sa bojnog polja.š. pa će tražiti da se protiv nj ih bore kako bi im se osvetili. kada će noć razdvajati strane u ratu.Iz ovih hadisa zaključujemo da će se ratovi voditi Bilježe Ahmed. dž. 3. Treća trećina će zadobiti pobjedu. a to su oni koji neće biti na mukama i oni su stanovnici Dženneta. Vizantijci će smatrati da su se oni predali muslimanima i tako ih iznevjerili. Broj ubijenih će biti poznat samo Allahu. Sablje neće mirovati osim noću. Allah će njih napustiti i nikada im neće oprostiti . porazom koji do tada nije viđen u historij i . a to su najbolj i šehidi kod Allah.Damask.Bit će veliko ubijanje koje će trajati četiri dana sabljama. Većina Vizantijaca će biti uništena. Hakim. Ako analiziramo značenja riječi "sve dok ih noć ne rastavi" možemo zaključiti da će se rat voditi sabljama.š. Duše će doći do grkljana. dž. bez obzira da li je dan i l i noć. a ratnici će biti na konj ima. a konj i će biti jahalice. Savremeni ratovi se vode savremenim naoružanjem. Završetkom četvrtog dana rezultati bitka će biti završena porazom V izantij aca. U hadisima se spominju konji i sablje koje će biti obješene o maslinovo drveće. i Albani u Sahihu. Allah će pomoći svoga roba Mehdiju nakon što muslimani dožive velika iskušenj a. Noć nije prepreka za vođenje rata 123 4. 89 . " Prvo što će Vizantici reći je: "Pustite nas i one koji su nas psovali da se obračunamo ! " Ovo je dokaz da će mnogi kršćani primiti islam nakon bitke Annageddon i boriti se na Mehdij inoj strani. Druga trećina će izginuti kao šehidi. pa će A llah pobjedu dati muslimanima. Ehu Davud. 2- neprestano. Tada će tu biti najbolje nastambe muslimana tog 1 23 vremena.

š.uz pomoć savremenog naoružanj a. pa sve do dolaska Kemala Ataturka." Ove riječi ne prihvataju nikakvu alegoriju. koji su spomenuti u tekstu. što je rezultiralo neviđenom sramotom jer Turska dozvoljava Izraelu da koristi njen vazdušni prostor za uvježbavanje svoj ih aviona. To je napuštanje i posljednjeg osjećaja pripadnosti islamu. Ima nekih koj i alegorično tumače ove izraze. pitamo ih da nam protumače izraz "sve dok ih noć ne rastavi". najbolje zna. To je razlog da Turska pristupi partnerstvu sa Izraelom. Ovo ne treba da nas čudi. Nakon samo nekoliko sedmica od pristupanj a ovom sramnom partnerstvu. ili izraz "vidjet će krv na njegovom koplju. koj i je uništio islamski hilafet početkom dvadesetog stoljeća.Izraelsko partnerstvo sklopljeno je u aprilu 1 996. Međutim. imperijalitičkog zastupnika. iznenadila nas je vijest o odlučnosti Turske da istraje u zatezanju. jer Armageddon je svjetski. A Allah. znače tenkove i ostalo naoružanje. 90 . koji je bio prijestolnica hilafeta u vrijeme Osmanske vladavine.odnosa sa islamskim svijetom kroz zauzimanje negativnog stava o 124 Ćudno Tursko . pa zaključujemo da će se ratovi voditi uz upotrebu sablji. izuzetno žestok rat u kojem će se potrošiti svo strateško naoružanje koje koristi naftu kao pogonsko gorivo i kompjuterske sisteme navigacije. zamjenio je dobrotu onim što je nevaljalo. Uveo je sekularizam u državi hilafeta. što je zaprepastilo sve ostale muslimane. Od toga dana Turska je odvojena od islama i njegove doktrine. pa kažu da sablj a i konji. dž. Četvrti rat: Osvajanje Konstantinopola Konstantinopol je Istambul u Turskoj . kopalja i konj a. 1 24 Partnerstvo je formirano pod parolom vojnog potpomaganja i zajedničke odbrane.

' nakon čega će pasti jedna strana zidina. Neće biti ubijanja sablj ama i koplj ima. reći ćemo: . 1 1 Es-Sevri kaže: "Ne znam da se odnose ove riječi na bilo šta drugo osim na onaj dio što je na moru. v . Kada dođu neće se boriti oružjem i strijelama.s. Potražnja Turske za njihovim dijelom u vodi je kao potražnja američkih indijanaca za svoj a prava u američkoj zemlj i koja je silom od nj ih oteta. Muslim bilježi hadis od Ebu Hurejre da je Poslanik. nego će reći: 'Nema drugog boga osim Allaha i Allah je najveći. s.a. Kada donesu tekbire treći put. U vrijeme podjele ratnog plijena doći će im glasnik govoreći: 'Dedžal se poj avio.11 Da.rješenju problema oko vode iz rijeka Tigris i Eufrat. 11 odgovoriše ashabi. otvorit će im se prepreka. pa će isti zikr ponoviti drugi put nakon kojeg će se srušiti druga strana.s: 11 potom će (osloboditi) Konstantinopol. a oni će sve ostaviti i vratiti se nazad. s.a. • • • Kako će se okončati osvajanje Konstantinopola? Ovo je osvaj anje koje će se desiti odmah nakon pojave Dedžala. a drugim na moru?" "Da.Istinu je rekao Allahov Poslanik. "Neće nastupiti Smak svijeta dok se ne budete borili protiv sedamdeset hiljada sinova Ishakovih. nego će Konstantinopolj biti osvojen učenjem tekbira i tahlila.v. pa će ući u grad. rekao: 11Ćuli ste za grad koj i j e jednim dijelom na kopnu. Turska je javno izjavila da njena braća Arapi nemaju pravo na ove rijeke. Naredni dani će nam otkriti stvarno lice Turske."' En-Nevevi kaže da je E l-Kadi rekao: "Karakterističan izraz u hadisu je 'sedamdeset hilj ada od sinova Ishakovih' i 91 . on je najpreči da bude oslobođen.

Oni su dj eca amidže. svih ljudi na 125 126 127 128 Vidi Nevevijev komentar Muslimovog Sahiha. će poubijati preostalu trećinu. 1 2 5 Ishakovi sinovi su Vizantijci.s. 1 26 hadisu spomenuti sinovi Ishaka su Vizantijci koji će primiti islam nakon bitke Armageddon. Možda će upravo ova skupina osvoj iti Konstantinopol." 1 28 Dvije trećine Židova bit će uništene u bitki Armageddon. a muslimanska vojska. Nakon ove bitke. Spasitelj koj i će ih spasiti od pokvarenih naroda. 92 . tj . Kao što je zabilježeno u njihovim svetim knjigama Telmuda: Zekerijah 1 3/89. sina lshakovog.ovako je u svim predajama koje prenosi Muslim. 1 2 7 U Peti rat: Borba protiv Židova Preciznije rečeno to je borba u kojoj će biti ubijena jedna trećina Židova jer će ostale dvije biti uništene u bici Annageddon. koj i su iz potomstva Ajsa. kao što je to najavio prethodni hadis. Vidi Pedskazanje i politika. pod vodstvom Mehdije. sina Ishaka. u kojoj se kaže: "Potrajat će sedam mjeseci ukopavanje žrtava kako bi Izraelćani očistili zemlj u. Oni smatraju da će im doći Mesija. a. To će se desiti nakon što muslimani osvoje Konstantinopol j nakon pojave prokletog Dedžala. sina Ibrahima. kralj a Židova. Ovaj grad je Konstantinopol. To se spominje u Svetoj knjizi Hazeklije. 45. Ibn Kesir kaže da će Vizantijci primiti islam pred kraj postojanja svijeta. str. ostalim Židovima će trebati sedam mjeseci da pokopaju poginule u ovom ratu. El-Fiten vel-Melahim. Isti izvor. Hazeklije 1 2/39. Ibn Kesir. Israilćana koj i su djeca Ja'kuba.

ovo je Židov ! Nemoj ga ostavlj ati da ga ima ko slijediti (Dedžala).š. Kamenje i drveće će ih otkrivati i upućivati na njih. tako da će drvo i kamen dozivati: 'O Duhu Božiji. Slavljen neka je A llah ! Borba muslimana protiv Židova će biti nakon pojave Isa.a. jedan Palestinac me obavjestio da su Židovi već sagradili dvorac na kojem je napisano Dvorac Mesije. a. Isa. Dedžal će se pojaviti u vrijeme koje odredi Allah. Danas svijet živi u vremenu svjetskih saveza. ubit će Dedžala i poraziti sve njegove pristalice. 1 29 93 . jer je to židovsko drvo. s. 1 30 Zbog nezapamćenih zločina koje su radili i još ih rade u Palestini. Smatraju da će se on poj aviti prije godine. a da ne bude ubijen. 13 1 Vrsta drveta koje je jako rašireno u Kudsu u kojem će biti ubijeni Dedžal i njegove pristalice. je rekao: " . . vičući zbog njihovog nevjerstva i bespravno!! ubijanja Poslanika. staraca i žena. 30 Drveće i kamenje će dozivati j asnim glasom: "O muslimanu.Zemlj i osim Židova.s. treći kao sedmica. a. Muhammed." 1 3 2 M i kažemo da je rat između Židova i muslimana na pragu. i ubistva Dedžala. koji su prethodnica bitke Armageddon u kojoj će biti uništena Dokazi za ovo se nalaze u židovskim knjigama koje smo spominjali u ovom djelu. a o tome smo govorili u prethodnom poglavlju. o robe Allahov evo Židov se sakrio iza mene. Svi oni će biti Židovi koj i će bježati pred musl imanskom vojskom i sakrivati se iza kamenja i drveća.s. Na Zemlji će praviti nered i smutnju četrdeset dana.s. 1 32 Bilježe Ahmed i Hakim. Zatim će se spustiti Isa. . Njihove ruke će zaudarati od smrad:. . 1 29 Ove tvrdnje potvrđuju i riječi kršćana koj i smatraju d a ć e se Mesija pojaviti u aprilu 1 99 8 . dž. dođi i ubij ga! Samo drvo garkad 1 3 1 neće govoriti. drugi kao mjesec. 2000 .v. �bo� toga što su uprljane krvlju nevine djece. a ostali dani kao obični dani. Prvi dan će biti kao godina.

Drvo i kamen će progovoriti i to neće biti čudno u vrijeme kada će se razna čuda dešavati i kada će se pojaviti Dedžal. To su Kinezi. l 04. a u nj ima će osvoj iti Rim i borit će se protiv Havza i Kermana. ubiti svinj u i dokinuti džizju. sina Merjeminog. Nosit će vunenu odjeću . a sa njima i 133 El-Isra'." 1 3 Ostali ratovi koje će voditi Mehdija Nakon rata protiv Židova. 94 . Isa.s. Istina su Allahove riječi : "Naselite se u zemlJ i. a. s.s. oči malene.s. Zemlja će biti očišćena od njihovog zla i spletki . slomit će krst. Oni su u okruženj u i tu će im biti kraj . Neka krše ugovore i sporazume. muslimani će se boriti protiv ostalih nevjernika na Zemlji. Japanci. Isa. će sići sa neba. a. neka siju svoju zlobu na Zemlj i koliko god mogu jer užasan kraj je j ako blizu. Poslanik. a.v. Oni su rođaci Je'džudža i Me'džudža.većina Židova. ih je precizno opisao riječima: "Borit ćete se protiv Havza i Kermana. nosevi su im pljosnati. pa kada Smak svijeta dođe. koj i se u hadisima nazivaju i Turk. U većini slučajeva ovi ratovi neće biti teški. dovešćemo vas izmiješane. Mongoli i ostali koj i su iz njihove loze. Rusi. a lica su im široka kao štitove obloženi kožom. a preostali dio će biti pobijen u vrijeme lsaa.a. Cijela Zemlja će biti spremna za doček Kraj a svijeta. Neće priznavati ništa drugo osim islama ili rata. Židovi se mogu okupljati koliko god žele i graditi svoja naselj a. To su stranci čija su lica crvena. " Tada ć e s e ostvariti Božije obećanje d a ć e islam zavladati svugdje na svijetu i da će sve vjere biti uništene. i Je'džudž i Me'džudž.s.

v. 9.š." 1 3 5 U Musnedu Ahmeda bin Hanbela nalazi se hadis u kojem se kaže: "Neće ostati nijedna kuća na Zemlji. kaže: "Ova vjera će stići tamo dokle stižu dan i noć. Pa neka je hvala Allaha. dž.njihovi pripadnici. 95 . s. a da u nju neće ući riječ islama ! " IH 135 Es-Salf.s. Gospodaru svih svjetova! Allah. Allah neće ostaviti nijednu kuću a da u nju neće ući ova vjera ili snagom snažnog ili poniznošću poniznog. makar mnogobošcima i ne bilo pravo. Bilježe Ahmed i Albani.a. ponosom kojim Allah uzdiže islam i poniženjem koj im ponižava nevjerstvo. kaže: "On po Svom Poslaniku šalje upustvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera. " 1 3 4 Muhammed.

Četvrto poglavlje MESIH DEDŽAL Prvi dio Dedžalje prvi veliki predznak Smaka svUeta Drugi dio Opis Dedžala Treći dio M jesto na kojem se nalazi Dedžal Četvrti dio Mjesto na kojem će se pojaviti Dedžal. te razlozi i znakovi njegovog izlaska Peti dio Smutnja koju će Dedžal praviti i način čuvanja od nje Š esti dio Dedžalova propast i poraz njegovih sljedbenika 96 .

oni su htjeli uveličati Isaa. Dakle. a Isaa. a. Muhammed.s. je pojasnio razliku između nj ih tako što je Dedžala nazvao 'Mesihom zablude'. veže se za ime Dedžala pri njegovu spomenu kao Mesih Dedžal. podrazumijeva se Isa. ' 36 Fcthul-Bari. zato što mu je desna obrva nepravilnog oblika (memsuhul­ hadžibi). Poglavlje o smutnji. 1 37 Fethul-Bari.s. tom 1 3 . a. tom 2 . pogriješio je. 97 .s.s." 1 3 6 Također.a. a bilježe ih Buhari i Muslim.s. a. a. isti učenjak kaže: "Jako je naglašavao El-Kadi ibnu-1-Arebi da su pogriješili oni koji su čitali h sa tačkom i pojačavali izgovor slova s. Poglavlje o ezanu. pa su iskrivili hadis.Prvi dio DEDŽAL JE PR VI VELIKI PREDZNAK SMAKA SVIJETA El-Mesih (slovo ha bez tačke) je ime koje se spominje u svim predajama koje govore o Dedžalu. Ovim se pojašnjava na koga se odnosi spomenuto ime. 'Mesihom upute'. pa da bi se izbjegao nesporazum. ili zato što će proputovati cijelom zemljom. kako bi napravili razliku između Dedžala i Mesiha Isaa. s. a.s. ali i kod spomena Dedžala.v. " 1 3 7 Riječ Mesih upotrebljava se podjednako kod kazivanja o l sau. Dedžal je nazvan Mesihom zbog jednog od sljedećih razloga: zato što je slijep u desno oko (memsuhul-ajni). tako da neće ostati mjesto koje neće posjetiti (jesihu fil-erdi). Ukoliko se spomene samo ime Mesih. sina Merjemina. Ibn Hadžer u djelu Fethui-Bari kaže: "Ko pročita ovo ime i na h doda tačku.

Albani g a je uvrstio u Sahih pod brojem 1 683 . " 1 39 Argumentacija tvrdnje da je Dedžal prvi veliki predznak Smaka svijeta Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka Smaka svijeta koj i se spominju u hadisu kojeg ćemo. tom 2 .s. EI-Esved ei-Unsi. ako Bog da. povodeći se za sahih hadisom kojeg prenosi Abdullah bin Amr bin el­ As. ili zbog toga što je on bolesne. 1 3 Dedžal u arapskome jeziku znači onaj koji prekriva. dž. 140 Bilježe Muslim u Sahihu. u jednome hadisu kaže : "Zaista će se pred Smak svijeta pojaviti trideset dedžala-lažaca. onaj koji prekriva istinu svojim lažima. tj . lij ečio. s. kao Musejlema ei­ Kezab. Ibn Madže i Ebu Davud.Isa. a u kojem se kaže: "Prvi predznaci su pojava Sunca sa zapada. Muhammed. ovo 1 38 Fethul-Bari. Gulam Ahmed ei-Kadijani i dr. a. drugi je odmah iza njega. potirao svojom rukom (mesh). te Ahmed. Već su se pojavili mnogi lašci. Tilejha el-Esedi. spomenuti u sljedećem poglavlj u. 98 .a. i pojava životinje ljudima. pa koji �od da se desi od ova dva. Poglavlje o ezanu . 8 koje je Al lah.š.s. nazvan je Mesihom zbog njegovog putovanja zemlj om (jesihu fi l-erdi). ali je posljednj i od njih koj i će se pojaviti na dunjaluku. Neki islamski učenjaci smatraj u da je izlazak Sunca sa zapada prvi od velikih predznaka Smaka svijeta. Mesih Dedžal nije prvi dedžal koj i se pojavio.v. 1 39 Hadis je vjerodostojan. Bilježi g a Ahmed. " 1 4 Međutim.

nevjernicima ne bi koristilo vjerovanje." 4 1 Ako b i s e Sunce pojavilo s a zapada prije ovih događaja. boravak Isaa. te izlazak Je'džudža Me'džudža. Izlasku Sunca sa zapada prethodit će tri velika predznaka. kada bude umirao. a poznato je 141 142 En-Nisa. a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. neće u njega onako kako treba �ovjerovati. zatim silazak Isaa. njihov iman im ne bi koristio.Izlaskom Sunca sa zapada zatvaraju se vrata pokajanju i nikome tada neće koristiti vjerovanje ako nije prije vjerovao. te izlazak Je'džudža i Me'džudža su događaj i koji će se desiti prije izlaska Sunca sa zapada. a. a.s. a završavaju se nastupanjem Smaka svijeta. Poglavlje o rekaiku.s. od kojih je prvi pojava Dedžala.s. Ovo mišljenje temelj imo na sljedećem: . kaže: " l nema nijednog sljedbenika Knj ige koji. a završavaju se stmću Isa. 99 . Zato Ibn Hadžer kaže: "Boravak Dedžala na Zemlji. Nama je poznato da će Isa. a.s. tom l l . dž. ili u svom vjerovanju dobra djela radio. Allah. a.mišljenje nije ispravno. 1 59.s.s. a. jer. kada bi izlazak Sunca sa zapada bio prije ovoga. Fethul-Bari. na Zemlji. zatim silazak Isaa. " 1 2 El-Bejheki u dijelu El-Ba's ven-Nušur bilježi : "El­ Hulejmi navodi da je prvi predznak Dedžal.š. pa će mu se kršćani odazvati i povjerovati u njega. Izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka koj i najavljuju poremeć � e u kosmosu. isto mišljenje zastupa i Taberi. nakon silaska pozivati ljude u islam. sina Merjemina. a. njegovo ubistvo od strane Isaa. Zato je najjače mišljenje o pojavi Dedžala kao prvom velikom predznaku koj i naj avljuju velike poremećaje na Zemlji.

jer je poznato da će Isa. silazak Isaa.što je suprotno njegovom običaju. El-Fiten vel-Melahim.s.s.. Bilježi Ahmed i Hakim. kao da su niska čija se nit prekinula. Poslije toga će se desiti predznak nakon kojeg će se ostali nizati j ako brzo. Poglavlje o smutnji. ili četrdeset godina po drugoj vjerodostojnoj predaj i koju bilježi Ebu Davud od Ebu Hurejre. pa će se nit prekinuti. . a.s.da će im koristiti. na Zemlji na sedam ili četrdeset godina. sa 1 43 144 145 Isti izvor. 1 46 Fethul-Bari. " 1 46 Da bi se mogle uskladiti predaje koje određuju vrijeme boravka Isa. i izlazak Je'džudža i Me'džudža poznati i desit će se prije ovih . " . kaže: " Predznaci su poredani na niti. ako im nj ihovo prihvatanje pravoga puta tada neće koristiti? ! " 143 Isto mišljenje zastupa i Ibn Kesir. Kako će se sve vjere objediniti u islamu.a. a. silazak Jsaa. pa nakon spominjanja hadisa: "Prvi predznak je izlazak Sunca sa zapada." on kaže: "Prvi od predznaka koji nisu poznati. pa sve do njegovih riječi: "Kao što je izlazak Sunca sa zapada . Muhammed. .s. s. a. dok su Dedžal.. Ibn Kesira. te će slijediti jedan drugog. samo sa drugačij im pojašnjenjem. " 1 45 U murse! predaji od Ebu Alije se kaže: "Svi predznaci će se desiti u šest mjeseci . " Od Ebu H urejre se prenosi: " ." 1 44 . sa neba. prvi nebeski predznak Sudnjega dana. živjeti poslije smrti Dedžala i uništenja Je'džudža i Me'džudža sedam godina. 1 00 . u osam mjeseci . tom 1 3 . kako bilježi Muslim u Sahihu. a. te izlazak Je'džudža i Me'džudža biti prije izlaska Sunca sa zapada. a Al bani ga je spomenuo u Sahihu pod brojem 1 762 .s.v.Neosporno je da će poj ava Dedžala.

onima koje kazuju da će se događaji odvijati jako brzo. dž. Ovo pitanje smo detaljnije obradili zbog njegove velike bitnosti jer. a. u suprotnom. Zato obratite pažnju.š. najbolje zna.s. Zbog toga tvrdimo da će pojava Dedžala biti prvi veliki predznak Sudnjega dana kojeg će čovječanstvo vidjeti. o robovi Allahovi. dok će ostali predznaci slijediti jedan drugog velikom brzinom. Jedino na ovaj način možemo pravilno razumjeti hadise koji govore o ovoj temi. i njegov boravak poslije ubistva Dedžala i propasti Je'džudža i Me'džudža mora biti prije izlaska Sunaca sa zapada. kako vam se ova stvar ne bi izgubila iz vida! 101 . čovječanstvo se neće pripremiti za pojavu Dedžala misleći da će to biti poslije izlaska Sunca sa zapada. silazak Isaa. a Allah.

1 02 . izgleda i naravi. ogromne glave kao kod kratke zmije. odnosno. a. s. tamnoput. a majka mu je dugih. Židov. Ebu )a'la i Ibn Kesir u Te/siru. a pratnja će mu biti sedamdeset hiljada Židova koj i će nositi ogrtače. unakaženog tijela. 1 4 8 Kada se približi. Ako se u njega pogleda izdaleka kada prilazi. s. O Dedžalovim roditelj ima Muhammed. a srce mu je budno. dugog nosa kao kljun . potomak Adema. Otac mu je visok. Neke njegove osobine su uočlj ive iz dalj ine.Drugi dio OPIS MESIHI DEDŽALA Dedžal je čovjek. krivih nogu. j ako uvijene i kovrdžave kose koja kao da je naljepljena vodom i pijeskom (blatnim). kaže: "Roditelj i Dedžalovi će živjeti trideset godina bez potomstva.v. šejtanskog razvoj a. bez oka i obrve. kao da je ispupčena zelena kugla od stakla čija je zjenica oborena prema obrazu.a. Na osnovu hadisa koji bilježi Ahmed. " 1 7 Opis Dedžala dao je Muhammed. Zatim će im se roditi ćorav dječak od kojeg neće biti nikakva dobra.v. uočava se šejtanski izgled lica sa izobličenom desnom stranom. kao da je ispupčena boba grozda ili 147 148 Bilježe Ahmed i Tirmizi. tako detaljno da ga neće biti teško prepoznati.s.gtice. pa izgleda poput grana drveta. snažnih ruku i ogromnih dojki . Lijevo oko mu je zeleno i svijetlo. a druge se primijete kada se približi.s. Njegovo oko spava. debeo. primjetit će se da je nizak.a. žgolj av. Okruživat će ga šejtani.s. crvenih obraza.

v. vidi Fethul-Bari." 1 5 0 " .v. on je ćorav. koj i ga opisuje tako precizno da je njegov izgled potpuno jasan. bio pismen ili ne.š. Nekoliko hadisa koji govore o opisu Dedžala Muhammed. on je debeo čovjek.a. (kafir). . s. . je želio da nam da još preciznij i opis kroz riječi Svog poslanika Muhammeda. što će pročitati svaki mu'min. Mesih Dedžal je čovjek." 1 5 1 " . ali Allah. 1 5 1 Bilježe Ebu Davud i Ahmed. Poglavlje o smutnji. . 1 52 Bilježi Ahmed. ćorav u jedno oko. Kaže Muhammed. debeo. bez sjaja. . kovrđave kose. a lijevo je izbuljeno i oboreno prema obrazu. " 1 5 2 "Zaista je Dedžalovo lijevo oko suho. . s. 1 53 Bilježi Ahmed. crvene puti. kaže: " ." 1 5 3 Ibn Hadžer prenosi ovaj govor od Kadi l jada. . ćoravog oka. bilo bi dovoljno. Dakle.s. 1 50 Bilježi Buhari u Sahihu.s. hadis je vjerodostojan. s. desno oko mu je sasušeno.a. poremećenog izgleda.v. velike glave. kosa na zatiljku glave Dedžala je u kovrdžavim pramenovima.ispljuvak na zidu. hadis je vjerodostojan. sened mu je dobar. " Poslije ovog opisa mislim da nije ostao niko ko ga neće moći prepoznati.a. dž.s: "Između njegovim očiju je napisano K F R. 149 1 03 . 1 4 9 Kada bi samo ovo imali od opisa Dedžala. niskog rasta.

a vaš Gospodar nij e ćorav. . a u drugoj predaj i se kaže: "Između očiju mu je napisano K F R" 1 56 1 54 Bilježi Buhari. zaista je on ćorav. br." 1 5 5 . on j e ćorav u desno oko. " 1 5 4 " . . Između njegovih očiju je napisano kafir i to će pročitati svaki musliman." . . kao da je suha grožđica. 1 56 Bilježi Tirmizi. 1 5 5 Muttefekun alejhi. . 1 04 . 2457.

smijući se sjede na mimber i reče: 'Neka svako ostane na svom mjestu'. a bila sam u prvom safu žena. 'Idite do onoga čovjeka u samostanu. a koji je zabilježen u Muslimovom Sahihu od Fatime bint Kajs. Ona reče.s. Kada Allahov Poslanik. dao prisegu. r. Ispričao mi je da se sa još trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzam ukrcao u lađu. koja kaže : "Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: 'zajednički namaz ! ' Otišla sam u džamiju i klanjala s a Allahovim Poslanikom. O n je došao. sjeli u čamce i iskrcali se na ostrvo.v. 1 05 . primio islam i nešto mi ispričao. Sa njima su se mjesec dana poigravali valovi na moru da bi.' 'A šta je to Džessasa?' upitaše. što je u duhu onoga o čemu sam vam već govorio. na kraju. srela ih je jedna kosmata životinja koja je imala obilatu dlaku na sebi tako da joj nisu mogli raspoznati prednj i od zadnjeg dijela tijela. Kada su se iskrcali. a onda nastavi:' Znate li zbog čega sam vas okupio?' 'Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju'. ja vas nisam okupio ni radi želje. a on reče: 'Tako mi Allaha. niti radi straha.a. pred akšam. završi namaz.v. nego sam vas okupio da vam kažem o Temim ed-Dariju koj i j e bio kršćanin. Ugledavši je upitaše: 'Šta si ti?' 'Ja sam Džessasa. odgovoriše.Treći dio GDJE SE NALAZI DEDŽAL SADA Dedžal je živ i zatvoren je u samostanu na jednom ostrvu. on želj no očekuje vijesti od vas. s.s. o Mesihu Dedžalu.a. Gdje se taj samostan nalazi? Ko ga je zatvorio u njega? Je li Dedžal I bn Sajj ad el-Jehudi? Prvo ćemo navesti hadis u kojem se spominje kazivanje o Džessasi. sa lađom pristali uz obalu jednog ostrva.a. s.

Sjeli smo na čamce i iskrcali se na ostrvo. . 'Zanima me imali u njemu vode i da li je stanovnici koriste za zalijevanje?' upita on.' upitasmo mi. Zatekli smo se na moru kada se uzbrkalo. .' odgovorismo. On reče: 'Obavjestite me o palmama Bej sana. odgovorismo mi. a obavijestite me o vrelu Zugar'. upitasmo je. kad u njemu naj krupniji čovjek koga smo ikada vidjeli . rekoše. ponovo će on. 'A šta je učinio sa njima. Na njemu smo sreli životinju koja je kosmata tako da joj se ne raspoznaje prednj i od zadnjeg dijela tijela. odgovorila je.' odgovorismo mi. da li rađaju?' upita on. mi se rastavismo od nje iz bojazni da je šejtan. on sa nestrpljenjem očekuje vijesti od vas. rekosmo mu. šta je uradio?' 'Napustio je Mekku i nastanio se u Jesribu.' Da. a koljena i nožni članaci u željezim okovima. Talasi su se s nama poigravali mjesec dana. Ukrcali smo se u lađu i krenuli. Ruke mu iznad vrata vezane ogromnim lancima. šta si ti?' 'Ja sam Džessasa'. ko si ti?' 'Vi pretpostavljate ko sam j a. u njemu ima puno vode'.' rekosmo mi.' Krenuli smo brzo prema tebi u strahu. On reče: 'Uskoro više neće rađati' 'Obavijestite me o Taberijskom jezeru! ' Rekosmo: ' Š ta te o njemu zanima?' ' Zanima me da li u njemu ima vode?' reče on.' Da. jer nismo sigurni da nije šej tanica. Ugledavši je mi smo joj rekli: 'Teško tebi. 'Da. nego me obavjestite o tome ko ste vi?' 'Mi smo Arapi'. rađaju'. 'A šta te o njemu zanima. a ona reče:' Idite do onoga čovjeka u samostanu.' upita on. a onda su nas donijeli pored obale ovog ostrva gdje smo se i usidrili. On tada reče: 'A obavijestite me o Vjerovjesniku pouzdanom. Požurili smo sve dok nismo ušli u samostan. 'Jesu li se Arapi borili protiv njega. On reče: 'Njegova voda će uskoro presušiti. 'Jesu.' ponovo će on.'Pošto nam spomenu čovjeka.' Rekosmo: 'Šta te to o nj ima zanima?' 'Pitam vas o njegovim palmama. 'A šta je to Džessasa'. 'On je Arape koji su 1 06 . u njemu je puno vode i stanovnici je koriste za navodnjavanje. Rekosmo: 'Teško tebi.

' rekosmo. Poglavlje o smutnji. Na svakom prilazu prema tim gradovima će biti meleki koj i će ih čuvati. ipak je od strane istoka! On je od strane istoka ! On je od strane istoka ! ' i pokazao je rukom prema istoku. i Mekki i Medini pričao.v. Uskoro će mi biti dozvoljeno da izađem i ja ću izaći." 1 57 Da li je Dedžal. ovo je Taj iba! (tj . već dogodilo!' ' Jeste.s. Ja sam Mesih. pa je bio sumnj iv 1 s7 Bilježi Muslim u Sahihu.s. Bavio se sihrom i vračanjem. s. Putovat ću po Zemlj i i neću ostaviti nijedno naselje. Medina) Jesam li vam o tome govorio?' 'Jesi'. kojeg je vidio Temim ed-Dari. a Vjerovjesnik. a imao je neke osobine Dežala. ukoliko mu se pokore.s. on je u Š amskom.a. odgovoriše ljudi.v.mu bi li blizu pobijedio i oni su mu se pokorili.a.' reče.v. osim Mekke i Taj ibe (Medine). a on će na to: 'To se znači. U ta dva grada mi je zabranjen ulazak.v. ili u Jemenskom moru. s. je tada udarivši svoj im štapom o mimber rekao: 'Ovo je Taj iba. reče: 'Drago mi je da se Temimova priča poklapa sa onim što sam vam ja o njemu. rekosmo mi. 1 07 . a on će na to : 'Za nj ih će biti dobro. Ibn Sajjad el-Jehudi? Ibn Sajjad je jevrej ski mladić koji je živio u Medini za vrijeme Muhammeda. Eto. Ne.s. 'A sad ću vas obavijestiti o sebi. dogodilo se'. Kada god budem pokušao da uđem u jedan od nji h ispred mene će se pojaviti melek sa sabljom i odbiti me od njega." Fatima reče: "Ovo sam zapamtila od Allahova Poslanika. s.a.' Allahov Poslanik. s. te Ahmed.a. u roku od četrdeset dana ne uđem. a da u njega. Ehu Davud i Ibn Madže sa ispravnim senedom.

pa i u ovom da je Dedžal Ibn Sajj ad. 1 08 . Međutim. s.v.a.s.s. i njegovim ashabima. r. Bitno je da j e Dedžal uhapšen. ili neko drugi. Muhammed. rekao Omeru. Imam en-Nevevi kaže: "Kazivanje o Ibn Sajj adu je komplikovano i njegov slučaj je nej asan. kada ga j e htio ubiti: "Nemaš nikakva dobra u njegovom ubistvu ! " 1 5 8 Zbog ovoga. s. a.s. Koje zatvorio Dedžala? Kaže se da su ga zatvorili meleki. ali nema sumnj e da je on j edan od lažaca koji su se pojavili.s. j er se na osnovu toga ne zasniva nikakvo djelo. mi ćemo se zadovolj iti sa ovim informacijama.a.a. Dedžal je sada zatvoren na određenom mjestu. da je u određenoj prostorij i čvrsto vezan lancima.a. pa je Poslanik.v. s. U svakom slučaju.v. Znanje o nejasnoćama koje su u vezi sa pomenutim prepuštamo Uzvišenom Allahu i smatramo da nema štete ako se to ne poznaje.a. ništa nije Poslaniku. a neke predaje govore da ga je zatvorio Sulej man.v. te da će biti pušten u već određeno vrijeme.Poslaniku. M i nemamo pouzdanog i tačnog dokaza o tome. objavljeno u vezi s nj im. s. u oblasti današnjeg Horosana.s. iz mjesta "Jehudijje Isfahan" (na granici između Rusije i Irana). kaže : "Dedžal će se pojaviti u zemlj i na istoku koju zovu 1 58 Ove riječi bilježe Buhari i Muslim u hadisu koji govori o Ibn Sajjadu. Gd je se tačno nalazi mjesto u kojem je zatvoren Dedžal? Mjesto zatvora Dedžala je sigurno negdj e na istoku. nije ništa objavljeno u vezi sa nj im. Međutim.

ulazak Dedžalu.a. koje ćemo poslije objasniti. prelaska na islam Temima ed-Darimija. pa ga nije potrebno komentarisati.v. prestanak rađanja palmi u Bej sanu i još neki drugi. živ je još od poslanstva Muhammeda.Horosan. Kada bi njegovo mjesto bilo poznato. kao što stoj i u drugim predajama. 5. zaogrnutih u ogrtače. ne bi se moglo doći do njega.s. s. 2." 1 59 U drugom hadisu Muhammed. r. Mekka i Medina su dva mjesta u koja će biti zabranjen 1 59 Bilježe Tirmizi i Hakim. 3 . Dedžal postoj i trenutno. 1 09 .s. niti ga osloboditi. također i Kuds. " 1 60 Hadis koji govori o Džessasi je j asan. zatvoren je i čvrsto vezan. Susret sa Dedžalom i razgovor s nJ im Je razlog 4. koji se ne može ni ubrzati ni usporiti. Albani smatra da je sahih i bilježi ga pod brojem 5487. 160 Bilježe Muslim i Ahmed. od kojih je isušenje Taberijskog jezera. kaže: "Dedžala će slijediti sedamdeset hiljada Jevreja iz lsfahana. ali ćemo iz njega izvući određene zaključke: l . jer on ima precizan rok kojeg mu je Allah propisao. s.a.v.a. Njegovom će izlasku prethoditi određeni predznaci.

VRIJEME I P REDZNACI POJAVE DEDŽALA Allah. r. Povod izlaska Dedžala Prokleti Dedžal će se pojaviti pun srdžbe. 161 162 Bilježe Muslim i Ahmed. kao što Je'džudž i Me'džudž imaju razlog svoga izlaska. On j e ljut od momenta njegovog zatvaranja." Dakle. dž. a to će se desiti kada Allah.Četvrti dio MJESTO. reći: "Sutra ćemo je otvoriti. kada dođe vrij eme za to. Bilježe Ahmed i Hakim.a.š. uspjet će izaći. bude htio. ako B og da. 1 10 . a to je da će. dž." 1 62 Dakle.š. U drugim predajama hadisa u kojem se spominje kazivanje o Džessasi. U rivajetu od Hafse.š. koj i je vjerodostoj an (sahih). se kaže: "Pa j e tri puta zastenj ao. predznake i tennin njegovoga izlaska. kada kažu ako Bog da. srdžba koj a se spominje nij e ništa drugo do znak koj i je Allah. odredio da bude razlog njegovoga izlaska. se bilježi: "Zaista će Dedžal izaći pun srdžbe" 1 6 1 Okovi u koj e je Dedžal okovan neće popustiti zbog njegove srdžbe. je odredio razloge. dž. dž. je odredio da raskidanje okova koj ima je vezan Dedžal i njegov izlazak iz zatvora bude znak blizine kraja ovoga svijeta. Allah.š.

a zemlj i da smanj i 2. pogoditi velika glad. . s. tri godine prije pojave Dedžala. nakon razaranja Medine pojavit će se krvava bitka.s: "Nakon izgradnje Kudsa slijedi razaranje Medine.a. će prve godine narediti nebu da smanj i svoje padavine za trećinu. gladi. kao što smo spomenuli u trećem poglavlju. Ljude će. Predznaci pojave Dedžala Neki događaj i će se pojavttl prije Dedžala i om će najaviti skori izlazak Prokletnika. Te bitke će trajati nekoliko mjeseci. te nakon osvajanj a !stambula. a palme u Bejsanu će prestati davati plod. Pa. . a. dž.a. jer Muhammed. kada se odigra velika bitka "Armagedon". " 1 63 Dakle. 163 Bilježe Ahmed i Ebu Davud. Allah.Termin njegovog izlaska Kao što smo spomenuli. od kojih su: l . Dolazak godina velikih suša. nesreća i nasilja. shodno riječima Muhammeda. Dedžal će se poj aviti poslije osvajanja !stambula. s. te nakon nekoliko bitaka koje će on povesti na Arabijskom poluotoku. nakon krvave bitke slijedi osvajanje !stambula. očekujte skoru pojavu Dedžala.v. nakon kojeg će presušiti rijeka Eufrat i Taberijsko jezero. te smanjenje broja ljudi koj i će vjerovati. nakon bitaka sa Perzijancima i Vizantijcima. 111 . kaže: " . Razarajući rat "Annagedon".v. Albani kaže da je sahih.s.s. a nakon osvajanja I stambula izlazak Dedžala.š. pojava Dedžala će biti nakon pojave Mehdija.

Upitaše ashabi:'A od čega će ljudi živjeti tada?' 'Riječi: Lailahe il/allah. a zemlj a da smanj i svoje plodove za dvije trećine. 1 12 . " " 64 Neki od ovih događaja su stvarnost. glad i presušivanje rijeka i jezera. osim onoga što Allah htjedne. Allahu ekber. dž.š. U drugoj godini će biti naređeno da nebo smanj i svoje padavine za dvije trećine. a čiji je broj u stalnom porastu. Ovakvo vrijeme je pogodno za pojavu tog šejtanskog stvorenja. Stalna su upozorenja od svjetskih organizacija koje se brinu o ishrani na opasnost od velike gladi koja prij eti u skoroj budućnosti. Ef­ hamdu li/fah će im biti zamjena za hranu. ratove. da nas Allah. Ovo nas ne treba čuditi jer se ovih dana uveliko govori o ratovima koj i će se voditi zbog vode.svoje plodove za trećinu. hadis je vjerodostojan. Ibn Huzejme i Hakim. znak blizine pojave Dedžala je opći nered na Zemlji koj i će prouzrokovati smutnje. Dakle. Svaki dan slušamo vijesti o milionima ljudi koj i su pogođeni glađu i žive ispod granice siromaštva. koj i će ljude iskušavati preko hrane i vode. a iz zemlje neće niknuti ni jedna biljka i neće ostati nijedan pašnjak da neće biti uništen. U trećoj godini će biti naređeno nebu da zadrži sve svoje padavine. tako da neće pasti nijedna kap vode. te povećan broj svjetskih kriza i problema. sačuva njega! 1 64 Bilježi Ibn Madže.

od iskušenja u kaburu.s. r. pa je povisivao i stišavao svoj govor. 166 1 6s 1 13 . Zaista nije bilo poslanika.a. Muhammed. Muslim. Koliko je opasna njegova smutnja.v.a. vadžib. je upozoravao svoj narod na njega. kaže: "Kada neko od vas bude na sjedenju.s. da na svakom namazu molimo za zaštitu od četvero u što spada i Dedžalova smutnja. Zahirije i neki koj i ih slijede. s. koj i nij e upozoravao svoje sljedbenika na njega.Peti dio SMUTNJA KOJU ĆE DEDŽAL PRA VITI I NA ČIN SPASENJA OD NJE Dedžalova smutnja Dedžal j e najveće iskušenje i naj teža nesreća koja će pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetu.a. s. 1 6 7 Nekoliko hadisa na ovu temu bilježi Muslim u Sahihu.a. ja ću vam reći ono što niko prije mene nije rekao: 'On je ćorav. od Tebe tražim zaštitu od džehennemske patnje. je spomenuo Dedžala. a Allah. pokazuje nam naredba Poslanika. I Nuh. u svakom namazu.s. nas je obavijestio da nije bilo nijednog poslanika.a."' 166 Muslim bilježi hadis od En-Nuvasa bin Sema'na: "Muhammed. Međutim. nije ćorav. Bilježe Buhari. od smutnje života i smrti i od zla smutnj e Mesiha Dedžala. a."t l 65 Muhammed. s. Tirmizi i Ebu Davud. smatraju da j e ova dova stroga obaveza.š.v. a da nije upozorio svoje sljedbenike na smutnju Dedžala: "Ja vas upozoravam na njega.v.s. tako da smo pomislili da se nalazi u pahnoviku .s. " 1 67 Bilježi Muslim od Ebu Hurejre. neka od A llaha zatraži zaštitu od četvero (riječima): 'Allahu moj . s. dž.v.

šejtan će reći: 'Allah vam je pravo obećanje dao.v." Kad kažemo da će njegova smutnja ličiti djelovanju šejtana. jer je to smutnj a do koje će dovesti zabluda i strast. s. Smutnja Dedžala će se ogledati u sumnjama i strastima. a nema poslanika koj i nije upozoravao svoj narod na ovu pojavu! Muhammed.a. To neće biti iskušenje sile i pokoravanja. samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali.s. s. njegovi sljedbenici će bit muslimani koj i su 1 66 Ibrahim. . a ja sam svoje obećanje iznevjerio. dž.s. već sami sebe. niti vi možete pomoći meni. 1 14 . bojeći se da ih ne iznenadi. Ovo razumijemo iz govora Muhammeda.š. dž." Zbog čudnih i natprirodnih pojava koje se prokletom Dedžalu date. niti j a mogu vama pomoći. koj i će se obratiti svojim sljedbenicima na Sudnjem danu.v. ali j a nisam nikakve vlasti nad vama imao. znači da će ona imati slab uticaj na iskrene vjernike. o Dedžalu: " . ali i da je ona slabog uticaja a njen nosilac je jadan i bijedan kod Allaha. .š. obavještava: "I kada bude sve riješeno.Kako je čudno to što neki smatraju da je između njih i pojave Dedžala velika vremenska razlika. Njegovo djelovanje će sličiti djelovanju šejtana. preko koj ih će Džedžal djelovati.a.' Nevjernike sigurno čeka bolna 1 68 patnja. 22 . kako nas Allah. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim. zato ne korite mene. je toliko pričao o njemu da su ashabi pomislili da se nalazi u palmoviku. pa je pojačavao i stišavao govor o njemu: "Znači da je upozoravao na veliku opasnost od njegove smutnje.

kupovat će lakomislene za koru hljeba.s. pa će mu se osušiti jedno oko.. 171 Bilježe Muslim. s. pa će pozivati u popravku stanj a. nema teže smutnje od Dedžala. neka se udalj i od njega! Tako mi Allaha. pa do Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala.s: "Od stvaranja Adema. nas upozorava. bit će ljudi koji će mu dolaziti. 1 69 1 15 .a. s.v. misleći da su čvrsti vjernici. Ahmed i Tirmizi.v. Kada se pojavi. a posebno one koj i nisu čvrsti u svom vjerovanju.. i zadovoljavanje prohtijeva. Odazivat će mu se oni koj ima nije važno da li je hrana koju jedu halal ili haram i koj i će govoriti: "Mi sarađujemo sa šejtanom kako bismo preživjeli. " 1 72 170 Bilježi Muslim u Sahihu. da se ne sretamo sa Dedžalom: "Ko čuje za Dedžala.s." 1 7 1 Muhammed. Tvrdit će za sebe da je poslanik i na kraju će tvrditi da je Bog. a sa sobom će imati velike količine hljeba i rijeke vode.a. nepogoda i gladi. Bilježe Muslim. 1 72 Bilježe Ahmed. Ahmed i Tirmizi. s. " 1 70 A u trećem hadisu Muhammed.v. pa će mu se pridružiti zbog iskušenja koje će posjedovati. Albani ga ocjenjuje kao vjerodostojan.slabog vjerovanja. U takvoj situacij i odazivat će mu se oni koj ima je jedini cilj dunjaluk. a naročito višebožci i nevjernici." O žestini smutnje i situacije u kojoj će se ljudi naći govori Muhammed." 1 69 U drugoj predaj i se kaže: " . a na licu će mu biti napisano "kafir".a. Pojavit će se u vremenu velikih suša. tako da će od njega pobjeći svaki razuman čovjek. kaže: "Ljudi će bježati u brda od Dedžala. Ebu Davud i Hakim.

ona je danas. 1 16 . EI-Hejsemi ga ocjenjuje kao vjerodostojan. Doći će do jedne obale. On je kao i svaki sihirbaz kojeg šej tani više pomažu u njegovom poslu i više mu se pokoravaj u ukoliko više ispolj i zablude i nevj erovanje. s. bili žene ili muškarci. napustiti Međinu i pridružiti se njemu. u Međinu.a. Kada pokuša ući u njih. Dakle. N akon potresa će svi munafi�i i veliki grij ešnici (fasici).v. O ovome nam govori jedan hadis Muhammeda. To je dan El­ Halas ! " 1 74 1 73 Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika. Oko njega će biti šejtani koji će mu pomagati u njegovoj zabludi. Istinu si kazao o. koja pojačava iman vjernika.s. Ljude će pozivati da mu se pridruže.Dedžal će obići cijelu Zemlju u roku od četrdeset dana. ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sablj om. ga će reći svoj im sljedbenicima: 'Vidite li onaj bijeli dvorac? 73 Ovo je Ahmedov mesdžid. bijeli dvorac.a.' Zatim će se približiti Medini. Poslanik nas obavještava da će Dedžal gledati u njegovu džamiju koja će biti kao bijeli dvorac. j er su mu ta dva grada zabranjena. uistinu. Putovat će poput kiše koj u prati vjetar. Pa su upitali: ' Š ta je to dan El-Ha/as?' To je dan u kojem će se Dedžal popeti na Uhud i gledati . grijesi koje će on činiti su mito koj im će on zadovolj iti šejtane pa će mu biti pokorni. Neće ostati nijedno mjesto na Zemlj i u koje neće ući Dedžal. s. Allahov Poslaničel 1 74 Bilježi Ahmed. put će mu presjeći meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. gdj e će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. a znate li šta je to dan El-Ha/as? (ponovio je tri puta).v.s: "Dan El-Ha/as. Međutim. a za njegova života ona je bila od čerpića i palminih grana. osim Meke i Medine.

Ovo kazivanje ćemo završiti jednim hadisom. a njegova vatra je Džennet. a v i ste posljednji ummet. Pa ko bude iskušan sa vatrom. ja ću biti zaštita za svakog muslimana. bio pismen ili ne ! Od njegove smutnje je Džennet i vatra koja će ga pratiti . neka zatraži zaštitu kod Allaha i neka prouči prve ajete sure El-Kehf Od njegove smutnje je da će reći neukom čovjeku: 'Ako ti oživim roditelje. p a ć e s e o n sigurno pojaviti među vama. a A llah je zaštita svim muslimanima. Govorit će: 'Ja sam vaš bog. Ukoliko se pojavi. ja ću vam ga opisati na način na koj i ga nijedan poslanik prije mene nije opisao . u kojem su sadržane sve smutnje koje će Dedžal nositi sa sobom. što će pročitati svaki musliman. On je ćorav. neka je Allahovo prokletstvo na njega: "O ljudi ! Od kada je Al lah stvorio Adema na Zemlj i neće biti veće smutnje. hoćeš li svjedočiti da sam ja tvoj gospodar? 'Hoću.' U njegovu smutnju spada i to da će ubiti jednog čovjeka. a ja budem među vama. . Pa će se dva šejtana ukazati u liku njegovih roditelja koj i će mu reći: 'O sine naš. . pa će njegovo tijelo pilom prepoloviti na dvije polovine i 1 17 . pa će obići Zemlju desno i lijevo. a ako se pojavi posl ije mene. Između njegovih očiju je napisano 'kafir'. od smutnje Dedžala. pa ga slijedi. neka svak sebe zaštiti.' odgovorit će. On će se pojaviti u području između Š ama i Iraka.' a vi nećete vidjeti vašeg Gospodara sve dok ne umrete. O Allah ovi robovi ! O ljudi ! Budite postojani. zaista je on tvoj gospodar. Allah nije poslao nijednog poslanika koj i nije upozoravao svoj narod na Dedžala. a vaš Gospodar nije ćorav. Njegov Džennet je vatra. Ja sam posljednj i poslanik.

pa će padati. Taj dan će se zvati dan izbavljenja. Kada priđe da s nj ima klanja sabah. biti udaljen od Medine. Nj ihov imam će se povući. osim Mekke i Medine. nikada nisam bio sigurniji da si to ti. Zbog toga će im stoka biti krupna i ugojena kao nikada do tada. a da neće izaći i pridružiti mu se.' Allah će oživjeti čovjeka. pa će nakon oživljenja tvrditi da ima drugog boga osim mene.' U njegovu smutnju spada i to da će narediti nebu da kiša pada.reći : 'Pogledajte ovog mog roba kojeg ću oživjeti. Neće ostati nijedan djelić Zemlje a da Dedžal neće do njega dospjeti svojom nogom.s. kao što sam danas. sa stomacima punim hrane i vimenima punim mlijeka. Doći će do jedne obale koja je crvene boje i potrest će cijelu Međinu zajedno sa njenim stanovnicima tri puta. pa će ona to učiniti. 1 18 . (te će imati najbolju ispašu). Naredit će zemlj i da podari svoje plodove. Na svakom od nj ihovih prilaza će biti melek koj i će mu se suprostaviti isukanom sabljom. pa će mu Dedžal reći: 'Ko je tvoj bog?' Čovjek će odgovoriti : 'Moj Gospodar je Allah. Tako mi Allaha. što će ono i učiniti. Onda će. pa će narediti nebu da spusti kišu. pa neće ostati ni jedan munafik od lj udi ili žena. 'Nj ih će toga dana biti malo. prokletnik. Naredit će zemlj i da daje plodove. Od njegove smutnje je da će neko mjesto odbiti da ga slijedi. pa im neće ostati ni jedno grlo stoke a da neće biti uništeno. a ti si Allahov neprijatelj Dedžal. spustit će se Isa a. pa će ona svoje plodove dati. 'Gdje će biti Arapi toga dana?' upitaše. kao što kovački mijeh udaljava prašinu. a vođa će im biti dobar čovjek. U njegovu smutnju spada i to da će mu neko mjesto povjerovati.

naoružanih sabljama i štitovima.š. sklonut će se. će reći: 'Otvorite vrata. Grupa ljudi će jesti jedan nar. zaklat će svinju. će ga stići kod Istočnih vrata Ludda i ubit će ga. ušao u mihrab. a. jer je ono njihovo drvo i neće govoriti . Sve drugo će reći : "O robe Allahov. dž. Grupa ljudi će se okupiti oko jednog grozda i on će im biti dovoljan. će u mome ummetu biti pravedan vladar i vođa i on će razbiti krst.s. Zemlja će biti kao srebrena ploča. a.s. životinj ama i bilo kojem skloništu da govori. Cijena jednog bika će biti veoma mala. Kada Dedžal ugleda Isaa. a zemlj i 1 19 . Onda će se dati u bijeg. Isa. a.s. dž. a Isa. Djevojčica će se igrati sa lavom.' Kada završi namaz. Allah. dokinut će džizij u i sadaku. a. a konj će se moći kupiti za nekoliko dirhema (srebrenjaka). zidovima.s. Vuk će biti sa stadom kao što pas ovčar bude uz njega. će prve godine narediti nebu da smanj i svoje padavine za trećinu. Neće biti potrebe za čuvanjem deva i ovaca. a. j er tebi je ikamet proučen. tako da će dijete stavljati ruku u zmijska usta i ništa mu se neće desiti .š.s. a. Zemlja će se napuniti mirom. u njima će se pojaviti žestoka glad.s. a on joj ništa nažao neće učiniti. Srdžba. ovo je Židov. kao što se topi so u vodi. a njeni plodovi će biti kao što su bili u doba Adema. Allah će narediti kamenju. a. počet će se topiti. ljutnja i zavist će nestati kod svih.kako bi I sa. muslimanu. pa će se naj esti.' Otvorit će ih. kao što se posuda napuni vodom. drveću. Allah će tada dati poraz Jevrejima. Svi ljudi će se ujediniti oko jedne riječi. će staviti ruku između njegovih plećki i reći: 'Klanjaj ti. nestat će ratovanja i Kurej ševići će zaposjesti hilafet. osim drveta garkad. a iza nj ih će biti Dedžal i sa njim sedamdeset hiljada Jevreja. I sa. dođi i ubij ga! " Isa.s. Tri godine prije izlaska Dedžala će biti teške za lj ude. Neće se niko obožavati osim Allaha. tako da ništa od Allahovih stvorenja neće ostati čime bi se Jevreji mogli zaštititi .

da li će nam biti dovoljni namazi jednoga dana?" Poslanik odgovori : "Ne. drugi kao mjesec. zato što nije uložio dovoljno truda da sazna! 175 Hadis je vjerodostojan. osim onoga što Allah bude htio. Božij i Poslaniče?" On odgovori : "Četrdeset dana. tako da neće pasti nijedna kap kiše.odgovori Poslanik. " Način spasa od Dedžalove smutnje Hvala Allahu Uzvišenom koji nije dao bolest. 1 20 . U trećoj godini će narediti nebu da zadrži sve svoje padavine. treći kao sedmica. a bilježe ga Ibn Madže i Ibn Huzejme." Ashabi zatim rekoše: "Allahov Poslani če. Onaj ko je spoznao taj lijek. Ashabi upitaše: 'A od čega će ljudi živjeti tada?' 'LA ILAHE I LLALLAH. obračunavajte vrijeme namaza. Prvi dan će biti kao godina. a zemlj i da smanj i svoje plodove za dvije trećine. Onaj ko ga je spoznao neka zahvaljuje Allahu. on ga i zna. ALLAHU EKBER i EL-HAMDU LILLAHI će i m biti zamjena za hranu . a ko nije neka samog sebe kori. se dodaje: "Koliko će ostati na Zemlji o. U drugoj godini će narediti nebu da smanj i svoje padavine za dvije trećine.da smanj i svoje plodove za trećinu. a ko nije."' 1 75 U nekoliko rivajeta. u danu koji je kao godina. koje bilježi Muslim. a ostali dani kao obični dani u tom vremenu. a zemlj i će narediti pa neće niknuti nijedna biljka i neće ostati ni jedan pašnj ak. sebi je znanje uskratio. Albani ga bilježi u Sahihu pod brojem 2457. a da joj lijeka nije propisao. a da neće biti uništen.

svega četrdeset dana. Uz to. nakon kojih će sići Isa. s. Stalnim učenjem dove koju nam je preporučio Muhammed. pa mi je rekao Allahov Poslanik: ' Š to te on zabrinjava? Neće ti nauditi ! ' Rekao sam: 'Ali za njega kažu d a će hrana i piće biti s njim? ! ' On mi odgovori: 'Allah.v. s.v. nas je podučio kako da se sačuvamo njegove smutnje. koj i će ga ubiti i dokrajčiti njegovu smutnju.I pored opasnosti i žestine Dedžalovih iskušenja.v.a.a.s. Muhammed. Uzvišenom neka je hvala! Muhammed. Mugire ibn Šu'be. kaže: " Ko napamet nauči prvih 1 76 Bilježe Buhari i Muslim u Poglavlju o smutnji.s. naš miljenik. pri kraju svakog namaza. " Ko bude učio ovu dovu Allah će ga sačuvati i ko bude tražio Allahovu zaštitu Allah će mu je dati.a. Pa. s. od kaburske kazne. kaže: "Niko nije više pitao Muhammeda.s. 2 . dž. njegova smutnja će kratko trajati. je iznad njega.a. ko nauči makar prva tri ajeta sura El-Kehj.s.s. a.v. te da će vjernici doživjeti njegovu smutnju. Dedžal neće imati vlasti nad iskrenim vjernicima. ili deset ajeta sa početka ili sa kraja sure. s. r.a. Učenjem napamet sure El-Kehf. od smutnje života i smrti i od zla smutnje Mesihi Dedžala. a koja glasi : "Allahu moj . on je za Allaha beznačajan."' 1 76 Dakle. 121 .š. o Dedžalu od mene. tražim da me zaštitiš od Džehennemske kazne. bit će spašen od Dedžala. Spas od njegove smutnje se ogleda u sljedećem l .

deset ajeta smutnje. ali pod uslovom da čini zikr i uči dove. omogući da vidi Dedžala. neka mu pljucne tri puta u lice kao kada se vidi šejtan. Zbog čega Dedžal nije spomenut u Kur 'anu? Ovo poglavlje ćemo završiti odgovorom na postavljeno pitanje. iako su njegova smutnja i zlo jako opasni. . .š. Ko čuje da se pojavio Dedžal." 1 77 sure El-Kehf. pa će biti spašen Allahovom dozvolom. Ko ne bude u stanju uraditi bilo šta od navedenog neka pobjegne od Dedžala. Ahmed. od posljednjih ajeta sure El-Kehf'. jer on neće ulaziti u ove gradove. 1 77 Bilježe Muslim. 4. 1 22 . pa mu on neće nauditi. i neka mu prouči početak. a u drugom rivajetu stoj i : "Prva tri ajete sure El-Kehf" Kome Allah. neka se preseli u Mekku ili Međinu. dž. Neki se pitaju o razlogu zbog kojeg Dedžal nije spomenut u Kur'anu. a kazivanja o njegovoj pojavi pred kraj svijeta u hadisima dosežu do stepena mutevatira. Ebu Davaud i Tirmizi. 3. ili kraj sure El-Kehf. bit će spašen Dedžalove U jednom rivajetu kojeg navodi Muslim i Ehu Davud stoj i : " .

. 1 79 El-En'am. životinja iz zemlje i izlazak Sunca sa zapada. 1 58. koj i će ubiti Dedžala. ali ti od�ovori nisu potpuno ubj edlj ivi i treba ih prokomentarisati. zato nikako ne sumnjaj te u njega i slijedite uputstvo Moje. prema njemu. Na ove riječi m i ćemo odgovoriti d a je pitanje j o š uvijek bez pravog odgovora.š. " . nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati . s. Drugi kažu da imamo određeni znak u Kur'anu.a. Ibn Kesir. Mi dodajemo: Pitanje je još uvijek bez pravog odgovora. 1 78 1 23 . i El-Fiten vel-Melahim. Poglavlje o Dedžalu. a. " 1 79 Tirmizi bilj eži hadis od Ebu Hurejre kojeg je ocijenio kao vjerodostojan (sahih) a u kojem stoji da je Poslanik.š: "Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu." 1 80 Ovdje se govori o l sau.s. nikome neće koristiti vjerovanje njegovo. jer nije spomenut imenom. osim ako je vjerovao prije: Dedžal. a gdje se kaže : "I on je predznak Smaka svijeta.v. Poglavlje o Dedžalu.s.Islamski učenjaci su dali nekoliko odgovora na ovo pitanje. dž. jer Dedžal u Kur'anu nije izričito spomenut. dž.s. 6 1 . rekao: " Kada se pojavi troje. u kazivanju o silasku Isaa. Vidi Fethul-Bari. 1 60 Ez-Zuhruf. pa je dovoljno spomenuti jednog. Neki kažu da Dedžal n ije spomenut u Kur'anu zbog prezira Allaha. 78 Kažu da je Dedžal spomenut u riječima Allaha. a.

v. a Allah najbolje zna.a. da nije spomenut zbog njegove smutnje. pa ako se slažu sa nj ihovim razumom prihvate ih. koj i će doći poslije njega. pa što u njoj nađemo dozvoljenim i mi ćemo dozvoljavati. pa i kada bi dolazio mutevatir (u koju nema nikakve sumnje) predajom. poput onih koj i se nazivaju " Kur'anijun" (sljedbenici Kur'ana). i j oš nekih koj i slijede racionalne pravce. ono što nam je najprihvatlj ivije je. 1 24 . mi kažemo da su spomenuti Je'džudž i Me'džudž. Oni zaslužuju da budu zavedeni Dedžalovom smutnjom i da padnu u njegovu zamku i zalutaju u njegovoj zabludi. Međutim. Neki opet tvrde da su u Kur'anu spomenuti oni koj i su prije živjeli i u prošlosti nered činili. ono što je zabranio Poslanik kao da je zabranio Allah. a ako ne onda ih odbace. Faraon. koja je najveća smutnja koja će doći pred kraj dunj aluka. Oni ne vj eruju u njega jer nije spomenut u Kur'anu.M i odgovaramo da su imenima spomenuti drugi koj i su prezreniji od njega. a on oslonjen na svome divanu kaže : 'Između nas i vas je Allahova Knj iga.s. s. Oni odbacuju hadise zbog svoga hira i neznanja.a. s." 1 8 1 161 Bilježe Tirmizi i Ed-Darimi. kao npr. To su oni koji razmišljaju o šerijatskim tekstovima.' Zaista.š. kaže: "Dešavat će se da čovjek do kojeg dođe jedan moj hadis. a pitanje je i dalje bez pravog odgovora. kako bi se kazni li oni koj i niječu hadis Muhammeda.v. a što u njoj nađemo zabranjenim i mi ćemo zabranj ivati . Međutim. a hadis ne priznaju. dž.s. Za takve Muhammed. Albani kaže da je sahih. što nije slučaj sa onima koj i će tek poslij e doći. osim ono što je u skladu sa nj ihovim bolesnim umom.

s. jer ga je Isa.š. Isa. će početi da bježi. ali će mu reći : "Ja imam jedan udarac za tebe". Mehdija i muslimana. koj i je do prije par minuta tvrdio da je naj veći vladar. a odmah nakon predaje selama Isa. Kada ga ugleda počet će da se topi kao što se so topi u vodi. a.Š esti dio PROPAST DEDŽALA I PORAZ NJEGO VIH SLJEDBENIKA Kada Dedžal bude putovao po Zemlj i . u Istočnom dijelu Damaska.s. a. " Kada izađu. ljudi će bježati od nj ega u brda. Tako će Mehdi skupa sa vjernicima biti u Damasku. pa će tu početi propast Židova. prokletnik. zavodeći ljude i uznemiravajući ih svoj im zlom. kome će dozvoliti da siđe sa neba. a. Allahu Uzvišenom neka je hvala! 1 25 .s. pa će ga probost kopljem. će reći: "Izađite sa mnom do Allahovog neprijatelj a Dedžala. sam bi se istopio. na koje ga je uzdigao Allah. stići kod kapije "Ludda" u Palestini i ubiti . dž. dž. Svi će biti pobijeni i na takav način će se Zemlja očistiti od njih. ali će ga Isa. Mehdi će predvoditi namaz.s. će im dati svoj u pomoć preko Isaa. njihove smutnje i prljavštine. ugledat će Isaa. u vrijeme početka namaza. ubio. Allah. i Allah će pokazati njegovu krv na koplju. će se spustiti kod B ijele munare.š. a.š. Pokušat će da bježi. Sedamdeset hiljada Jevreja.s. Dedžalovi sljedbenici će biti svjesni da on nije bog. a. će narediti svemu za šta se sakriju da progovori i da ih otkrije. Allah ih prokleo. Allah. pa čak i bog. na izmaku snage zbog suše i nedostatka hrane. dž. a. u jako teškom okruženju.s. nastojeći se sakriti od Isaa. Da ga pusti .

Peto poglavlje VELIKI PREDZNACI SMAKA SVIJETA Prvi dio Predznaci koje će v jernici vidjeti Drugi dio Predznaci koje vjernici neće vidjeti Treći dio Veliki poremećaj u svemiru 1 26 .

a. sa posebnim osvrtom na prvih šest. On tada reče: 'Smak svijeta neće nastupiti sve dok ne vidite deset njegovih predznaka.v. koj e će doživjeti vjernici. ' 62 Bilježe Muslim u Sahihu i Ahmed u Musnedu.' pa je spomenuo: dim. silazak Isaa. s. s. Posljednj i predznak kojeg je spomenuo je vatra koja će se pojaviti u Jemenu a tjerat će lj ude prema mjestu gdje će se skupiti.'" 82 Iz ovog hadisa se da zaključiti da predznaci nisu spomenuti redoslijedom kojim će se događati.s.a. te tri potonuća tla.U ovom dijelu knjige govorit ćemo o deset velikih predznaka Smaka svijeta. Počet ćemo sa hadisom Muhammeda. Dedžala. te kako će se pojaviti i kako će se trebati postaviti prema njima. pa nam reče: 'Na šta se to podsj ećate?' 'Sjećamo se Smaka svijeta. Muhamed.v. a. Muslim bilježi drugu verziju ovog hadisa u koj oj se spominju ovi predznaci drugim redoslij edom. životinju iz zemlje.' odgovoriše. pojavu Je'džudža i Me'džudža. izlazak Sunca sa zapada. jedno na istoku. što potvrđuje da nisu nabrojani onako kako će se i događati. u kojem se spominje svih deset velikih predznaka.s.s. 1 27 . kako bi se ljudi upoznali sa redosljedom njihovog događanja. jedno na zapadu i jedno na Arabij skom poluotoku. kaže: "Izašao je Allahov Poslanik među nas dok smo se podsjećali na neke stvari.

1 28 . l. Nakon poj ašnjenj a ovih predznaka. Predznaci koje neće vidjeti vjernici. poglavlje završavamo spomenom velikih poremećaja koj i će se desiti u kosmosu i koji će prouzrokovati propast ovoga svijeta. a u koje smo obavezni vjerovati.Zbog toga smo podjelili velike predznake na dvije grupe: Predznaci koje će vidjeti vjernici. 2.

ubit će Dedžala. a. a. On će se pojaviti pred kraj svijeta.Prvi dio PREDZNA CI KOJE ĆE VIDJETI VJERNICI Prvih šest velikih predznaka Smaka svijeta će vidjeti vemici. objelodaniti islam i pozivati u njega. sin Merjemin. nije ubijen. sina Mer jeminog. a. Prvih šest. Isa. dž. dok će preostala četiri doživjeti samo nevjernici. Ovim smo dokazali da je pojava Dedžala prvi veliki predznak kojeg trebamo biti svjesni.š. Je'džudž i Me'džudž. su: Dedžal. uz određena pojašnjenja: Prvi predznak: Pojava Dedžala Pojava Dedžala je prvi veliki predznak Smaka svijeta kojeg će doživjeti vjernici. kako bismo upoznali one koj i će ga doživjeti. dž. O njemu smo posebno govorili u prethodnom poglavlju. Muslimani vjeruj u da Isa. Sada ćemo ih navesti redoslijedom koj im će se oni dešavati. Drugi predznak: Silazak lsaa. koje će vidjeti vjernici. niti razapet. nego da ga je Allah.š.s. kako bismo ukazali na smutnje i teškoće vremena u kojem će se pojaviti.s. izlazak Sunca sa zapada.s. podigao Sebi na nebo. Allah. kaže: "l zbog vjerovanj a 1 29 . pojava životinje iz zemlje i dim. Allahu Uzvišenome hvala. te zbog nejasnoća kod mnogih ljudi u pogledu vremena kada će se pojaviti.

" Kada će sići Isa. te nakon što Dedžal provede četrdeset dana na Zemlj i . samo su nagađali. 1 84 Dakle. neće u njega onako kako treba povjerovati. 1 6 5 H adis je vjerodostojan. prije njegove smrti. 1 56. Oni su sami o tome u sumnj i bili. a. a. 184 Dakle. već ga j e Allah uzdigao Sebi. gdje će već braniti Mehdi sa muslimanima.nj ihova.s. A llahova poslanika' . I nema nij ednog slj edbenika Knj ige koj i." Gd je će sići Isa. " Prvi dan će biti kao godina. Isaa. I sa će sići nakon što Dedžal provede svoje vrijeme na Zemlji i prvo što će uraditi. 1 30 .s? Sići će kod B ijele munare u Istočnom Damasku u Siriji. treći kao sedmica. a ostali dani kao vaši dani". poslije namaza. a bilježi ga T aberani od Evs bin Evsa. " 1 8 5 1 63 En-Nisa. A nisu ga ni ubili. . a sigurno je da ga nisu ubili. će sići nakon što se pojave Mehdija i Dedžal. a 1 83 na Sudnjem danu on će protiv nj ih svj edočiti. a. jeste da će ubiti Dedžala. Oni koj i su se o njemu u mišljenju razilazil i . drugi kao mjesec. već im se pričinilo. govoreći mu: "Ja imam jedan udarac za tebe. sin Merjemin.v. s. Muhammed.s? Isa.a. na Zemlji će se zadržati godinu i dva i po mjeseca. .A Allah je silan i mudar. ni razapeli. o tome nisu ništa pouzdano znali.s. sina Merjemina.1 59. . kaže: " Isa će sići kod B ij ele munare u I stočnome Damasku. i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme i zbog riječih njihovih : 'Mi smi ubili Mesiha.

oslanjajući se dlanovima na krila dva meleka. Šta će uraditi kada siđe? Prva stvar koju će uraditi je klanjanje namaza. Dio hadisa koji bilježi Muslim u Poglavlju o smutnji. a." Isa.s.v. s. s. a kada je podigne 1 87 iz nje će poteći blistave kapi.v. kao da je iz kupaonice izišao.s. Isa će sići. kao i način njegovog silaska. Kada pogne glavu iz nje će kapat kaplj ice. a. bijelo-crvene puti. Srednjeg je rasta (nije ni visok ni nizak). odjeven u odjeću koja se sastoj i iz dva dijela. je mlad čovjek.š. prepoznaj te ga. koj i će se spustiti kod Bijele munare u I stočnom Damasku. iako ga nije dohvatila vlaga. Uvojak kose će se spuštati između njegovih ramena. ustupiti mu 186 187 Hadis je vjerodostojan. sačekat će ga.a. u jednom hadisu: "Između mene i I saa nema poslanika. Njegova starost je trideset i tri godine (godine u kojima je uzdignut). poput dragulja. Sići će kada se prouči ikamet za sabah-namaz. pa kada ga ugledate. nije ni crven ni bijel. duge kose (kosa će mu biti duga i puštena). Njegova glava će izf: ledati kao da iz nje kapa voda. sina Merjeminog.s. je opisao Isa.a. a kada je podigne iz nje će se spuštati kapi poput dragulja. pa će Mehdi istupiti da klanja. Spustit će se rukama oslonjen na krila dva meleka. Kada pogne glavu iz nje će kapati voda.Kako ćemo ga prepoznati? Muhammed. 131 . u drugom hadisu Muhammed. bilježi ga Ebu Davud i Albani u Sahihu." 86 Također. a sići će odjeven u odjeću iz dva dijela. dž. B it će odjeven u odjeću koja se sastoji od dva dijela (donjeg i gornjeg ogrtača) koja će biti žućkaste boje. kaže: "Dok on (Dedžal) bude u tom stanju. To je čovjek osrednjeg rasta. će poslati Isaa.s. Kada ugleda I saa. Allah.

Muslim i Ahmed. 190 Fethul-Bari.mjesto i reći: "Dođi. bez drugih poslanika. a vaš vođa će biti jedan od vas. sin Merjemin. .š. sin Merjemin.s. tj . će odbiti i reći: "Zaista su vaše vođe neki od vas.s.a. a. Bilježe Buhari. " Muhammed. dž. njihov vođa će mu reći : 'Dođi i klanj aj nam ! '. kao i pokazivanjem Isaove 189 Bilježi Muslim u Poglavlju o smutnji. s. . Kada bude sišao među njih I sa. a on će odgovoriti: 'Ne ! Zaista su vaše vođe neki od vas. kao počast Allahova za ovaj ummet. a namaz bude počeo. pa kada siđe Isa.v. Ovdje se postavljaju dva pitanja: l . Ovim će A llah. Duhu Božij i i klanjaj .a. hadisi o poslanicima 188 1 32 . o Duhu Božij i ! ' 'Neka istupi vaš vođa i neka vam klanja' . Kakva je mudrost u silasku samo Isaa.s. Allah će im Isaovim silaskom dokazati da lažu. je odgovor Židovima koj i tvrde da su ga ubili.v.s. a.s.'" 1 90 Na ovo mi kažemo: U njegovom silasku je i odgovor kršćanima koj i tvrde da je on bog."' 1 88 U predaj i od Imam Ahmeda se kaže: " . pokazati da oni lažu i da će Isa nj ih pobiti." 1 8 9 "Kakvi ćete biti". kako ćete biti sretni i radosni zbog susreta sa ovim plemenitim Poslanikom. bit će mu rečeno : 'Istupi. bez ijednog drugog poslanika ? Odgovor bi bio ono što je naveo Ibn Hadžer u djelu Fethul-Bari: "Rekli su učenjaci : 'Mudrost u silasku samo Isaa. kaže: "Kakvi ćete biti kada siđe Isa među vas.odgovorit će. a. je rekao: "U mom ummetu će do Kijametskoga dana postojati grupa koja će se j avno boriti na Allahovom putu. " Isa. " Muhammed. s.

slomiti krst. Zemlja će podariti svoje blagodati. Muhammed. neće klanjati kao imam? Na ovo pitanje odgovara Ibn Dževzi: "Kada bi Isa bio imam pojavila bi se sumnja. pa će narod živjeti u blagodatima koje nikome prije nisu date. kaže: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je 191 Bilježe Buhari. Tada će se I sa. ubiti svinju i dokinuti džizju.a. će obaviti hadždž. kao što pas ovčar bude s njima. tako da će dijete staviti ruku u zmijska usta. kaže: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. uskoro će se među vas spustiti sin Merjemin kao pravedni vladar. Muslim.s. Zašto Isa. ubiti svinju i dokinuti džizju. a.a. a potom i njegove sljedbenike."' Ovaj govor je krajnje lijep i precizan. kako ne bi jedna praška sumnje pala na riječi Muhammeda.s: 'Nema poslanika poslij e mene.v. koj i će razbiti krst. s. a. te neće priznavati ništa.v. Također će potvrditi svoju pripadnost islamu time što će razbiti krst. a one im neće nauditi. Tada će jedna sedžda biti vrjednija od čitavog dunjaluka i onog što se nalazi na njemu.s. Poslije ovih događaja Isa. Nesai i Ibn Madže. ubiti svinju i dokinuti džizju. Odmah poslije obavljenog namaza on će krenuti da ubije prokletog Dedžala. 1 33 . Muhammed. 2.s.v. a zmija ga neće ujesti. s. a nebo će spustiti svoju dobrotu.ljudskosti.a. oženiti. Nestat će zavisti. Imetak će se tako umnožiti da ga niko neće htjeti primiti. osim islama ili rata. da li on dolazi kao zamjenik ili dolazi sa novim vjerozakonom? Zbog toga će klanjati kao muktedija. Ahmed. a. tmžnje i otrova kod otrovnih životinj a. s.s. Vuk će biti u blizini ovaca.s. " 1 9 1 Nakon ovih događaj a nestat će ratovanja. Zatim će pozvati ljude u islam. Djeca će se igrati sa lavovima i zvjerima.

dž. Allah reče: 'Od svake hiljade devet stotina i devedeset i devet. A Allah najbolje zna šta će se dogoditi.odgovorit će! 'Izdvoji grupu u vatru. Vidjet ćeš ljude pijane.s.u. a hajr je u Tvoj im rukama. nego će kazna Allahova biti žestoka. 'A koja grupa je za vatru?' .' Tada će dijete osjediti.moja duša. će reći. a od Je'džudža i Me'džudža hiljadu. Rekoše: 'Allahov Poslaniče. 1 34 . a.s: "Allah. Treći veliki predznak kojeg će vidjeti vj ernici je izlazak Je'džudža i Me'džudža. također vjerodostoj noj predaj i se kaže četrdeset godina.a."t l 9 3 192 Bilježe Muslim. s. a svoj plod će svaka nosilja pobaciti. kao što je spomenuto u hadisu Muhammeda. će ostati na Zemlji sedam godina. a.š. na Kijametskom danu: 'O Ademe ! ' 'Odazivam Ti se i žurim Ti. iz potomstva Adema. pojavit će se sin Merjemin putem Er-Revha' obavljajući hadždž.upita. Treći predznak: Je 'džudž i Me 'džudž.' .u i Me'džudž. dž. ili oboje zajedno ! " 1 92 Isa. a oni neće biti pijani. Ko su Je 'džudž i Me 'džudž? Gd je su oni sada? Kada će se pojaviti? Kako će izgledati njihova smutnja? Je'džudž i Me'džudž su dvije grupe ljudi porijeklom od Turaka. 1 93 Bilježi Buhari u Kazivanju o Je'džudž. a u drugoj. uništi Je'džudž i Me'džudž za njegova života.reći će. a ko je od nas taj jedan? ! ' On reče: 'Obradujte se ! Od vas će biti jedan čovjek. ili umru. Umrijet će nakon što Allah.s.v.' . Ahmed i Albanu u Sahihu.š.

obavezao se nečim o čemu nema nikakvog znanja i rekao je nešto za što nema nikakvog argumenta. kaže: "Kad stiže između dvije planine. Ruse. nađe ispred njih narod koj i je jedva govor razumijevao. Mongoli: široka lica. je imao tri sina: Ham. Dakle.š. Perzijanaca i Rimljana.'. a pod Turcima podrazumijevamo: Kineze. i li da imaju dva velika uha. Je'džudž i Me'džudž su amidžići Turaka." Gd je su oni sada? Allah. a. dž. Sam koji je praotac Arapa. s itnih očiju. N uh. eme i svijetle kose.'Je'džudž i Me'džudž čine nered po Zemlji. a lica su im poput okruglih štitova. jednim se pokrivaju a na drugom leže. Japance. ili da ih ima jako kratkih. Mongole i druge nj ihove srodnike. koj i je praotac Abesinaca. mi ćemo te nagraditi?' Bolje je ono što mi je Gospodar moj 135 .rekoše oni . Ovaj opis se spominje u merfu' hadisu kojeg bilježi Ahmed u svome Musnedu.s. 'O Zulkarnejne. te Jafes koj i je praotac Turaka. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. kod spomena Je'džudža i Me'džudža kaže: "Onaj ko tvrdi da među nj ima ima visokih poput stabala palme.Oni su potomci Jafesa sina Nuhovog. N jihov izgled Oni su isti kao i Turci. Ibn Kesir u svome djelu El-Fiten vel-Melahim na strani 1 3 0.

i ne može im pomoći da izađu. sagrađena od komada željeza pomiješanog sa bakrom.dao'. 195 Ovaj govor prenose od Ibn Abbasa većina mufesira. Zbog toga je ona posebno jaka. 'Nego. 98 Kurtubi.reče on. i ja ću između vas i nj ih zid podići. Je'džudž i Me'džudž su iza brane koju je još davno sagradio Zulkarnejn. a zbog toga što su oni činili nered i zlo. tačno odredio i u Levhi-Mahfuzu ga zabilježio. kaže da se on nalazi u zemlji Turaka. Potrebno je spomenuti da niko ne može stići do njih. Dakle. a prijetnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti . Bejdavi. dž. kao što niko ne može pomoći Dedžalu da izađe. " . Gd je se nalazi ovaj zid? Ibn Abbas. kao Taberi. . a zbog njene visine je ne mogu preskočiti. r. tako da je ne mogu probiti. . u blizini planinskog vijenca Kavkaz čija se visina.a. samo vi pomozite meni što više možete. Alusi 1 36 . . Ta brana je jako visoka. 93-95. tumač Kur'ana."' 1 94 Dakle. u predjelu između Armenije i 1 5 9 To se nalazi negdje na granici današnje Azerbejdžana. on će ga sa zemljom sravniti. niti zaobići. kreće od hiljadu do tri hiljade metara. Turske i Rusije. sve do tennina kojeg je Allah. u prosjeku. to je jedan zid koj i je postavljen između dva velika brda. utvrđena.š. a kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. snažna. 1 96 El-Kehf. " 1 96 194 El-Kehf.

dž. pa će ga prokopati i izaći među lj ude. kaže: "Pušteni će biti Je'džudž i Me'džudž pa će izaći među ljude. dž.s. nađu zid čitav kao d a g a nisu ni kopali. Sa sobom će potjerati svoju stoku." pa je napravio kružnicu palcem i kažiprstom. Tako će se ponavljati sve dok ne dođe vrijeme koje je Allah. ako Bog da. pa kada dođu drugi poslije nj ih reći će: 'Ovdje je nekada bila 197 Bilježe Buhari i Muslim.š: 'I kada se budu niz sve strmine žurno spuštali. dž. " Kada se sutradan vrate naći će ga onakvog kakvog su ga ostavili.a.s.v. Svaki dan oni kopaju zid koj i ih zatvara i zamalo da ga prokopaju i ugledaju zrake Sunca.š. a muslimani će se povući u svoj a mjesta i utvrde. Kada dođe pomenuti termin. Muhammed.' Oni će opkoliti ljude.Kada će izaći? Oni će izaći nakon što Isa ubije prokletoga Dedžala. će zid koj i ih zatvara sravniti sa zemljom i bit će im dopušteno da izađu.a. " Kada s e vrate. 137 .š. ukoliko se umnoži zlo !"r 1 97 Kakvu će smutnju činiti? Smutnju koju će oni praviti. oni ne odustaju od pokušaja da prokopaju zid i oslobode se. Allah. Međutim. pojašnjava hadis u kojem Muhammed. kada kaže njihov zapovjednik: "Vratite se! Sutra ćemo ga otvoriti . njihov zapovjednik će biti nadahnut da kaže: "Vratite se! Sutra ćemo ga otvoriti. zar ćemo biti uništeni. teško Arapima od zla koje se približilo! Danas se otvorilo od brane Je'džudža i Me'džudža ovoliko. pa će popiti vodu na Zemlj i . a među nama ima dobrih ljudi?' On odgovori: 'Da. još od vremena kada su zatvoreni . s. najavio. probudio uplašen i rekao: "Nema boga osim Allaha. s.v. Jedne prilike se. Zejneb bint Džahš upita: 'O Allahov Poslaniče. Neki o d njih ć e doći do rijeke i popiti svu vodu iz nje. kao što kaže Allah.

Allah. dž. Kada oni izađu. U takvoj situaciji Allah. pa se sklonite na Tur. Povikat će: "O muslimani ! Obradujte se.s: "Izveo sam robove kojima se niko suprostaviti ne može. a nj ihova tijela će ležati jedno preko drugog. ostali su još stanovnici neba. dž. Ono će mu se vratiti obojeno bojom krvi. sa svoj im ashabima će biti u jakom okruženju.š. pa će Je'džudž i Me'džudž reći : 'Oslobodili smo se lj udi. poput mrava ili skakavaca. će im poslati crve. tako da im se niko neće moći suprostaviti . tako da ih neće biti moguće izbrojati. . Ibn Hiban i H akim." 1 99 Smutnja i zlo koje će raditi će biti jako velika. drvenim strijelama i stvarima koje ostanu iza njih. tako da će muslimani sedam godina ložiti vatru nj ihovim štitovima.' Tada će jedan od nj ih zamahnuti svojim kopljem i baciti ga prema nebu. dž.s. će objaviti Isau. Isa. Muslimani će tražiti jednog dobrovoljca koji će se žrtvovati i izvidjeti šta radi neprijatelj . Ibn Madže. stoka će biti zahvalna na tome kao što je nekada bila najzahvalnija na bilo kojem bilju do kojeg je došla. 199 Bilježi Ibn Madže. 196 138 .š. a.š. tako da će samo po jedan od njih ostati u gradu i li utvrdi. je uništio vašeg neprijatelja. a izlazit će na nj ihove vratove. Muslimani će izaći iz svojih mijesta i skloništa i pustit će svoju stoku ali ona neće imati pašnjaka do njihovih tijela. had is je vjerodostojan. . hadis je vjerodostojan. sa svoj im ashabima će krenuti. Isa. a." 1 98 Broj Je'džudža i Me'džudža je jako veliki. zbog smutnje i nesreće. a. ali neće naći ni jedan pedalj na Zemlji koj i neće zaudarati od njihove prljavštine i Bilježe Ahmed. od čega će umirati bez ikakvoga glasa. mislit će da se neće živ vratiti. Kada izađe dobrovoljac. vidjet će da su svi mrtvi. Međutim. poput crvića koji žive u nosu stoke. Allah. tako da će glava bika biti vrijednija od današnj ih stotinu dinara zlatnika.voda ! ' Ljudi će nestati.s.

Istu molbu će ponoviti i treći put. Tri dana neće izlaziti.š. Zatim će Allah. Četvrti predznak: Izlazak Sunca sa zapada Izlazak Sunca sa zapada je četvrti u redoslijedu velikih predznaka Smaka s vij eta.s. Prva tri predznaka su vezana za Zemlju. nakon čega će mu biti naređeno da se vrati odakle je došlo. sa svojim ashabima obratiti Allahu. tj . za pomoć.s. s. Ahmed i Tirmizi. dok se ovaj četvrti predznak odnosi na kosmos a vidjet ćega i vjernici koj i budu živjeli u tom periodu. a. pa će On poslati ptice dugih vratova koje će odnijeti njihove leševe na mjesto koje Allah bude htio. spas od smutnje Je'džudža i Me'džudža će biti uz Isaa. Tako ostaje sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju kao i do sada. Otkako je Allah. dž." 200 Dakle. koj i će povesti muslimane shodno Allahovoj naredbi da se sklone na Tur. ali mu neće biti dozvoljeno. će mu dozvoljavati sve dok ne dođe tačno određen čas kada mu neće biti dozvoljeno. Kada završi krug. Allah. ono traži dozvolu od svog Gospodara.a.s. na zapadu zbog ćega će se ljudi prepasti. Tražit će dozvolu drugi dan i neće mu biti dopušteno.v. poslati kišu od koje se ništa sakriti neće. 139 . Ono tako plovi sve dok 200 Bilježe Muslim.smradi. da ponovi putanju. pa će izaći na mjestu na kojem je zašlo.š. Muhammed. izlazi na istoku i zalazi na zapadu. dž. a. Onda će se Isa. pa će oprati Zemlju tako da će izgledati kao biserna školjka.š. dž. Planina Tur je Sinajska gora u Egiptu. Sunce plovi svojom putanjom. kaže : "Znate li kuda ide ovo Sunce? Ono plovi sve dok ne dođe do svoga mjesta ispod Arša i padne na sedždu. dž.š. stvorio nebesa i Zemlju.

pa će se vratiti spavanju. pa će se vratiti spavanju. kada će mu biti rečeno da se podigne i da se pojavi sa mjesta na kojem je zašlo. . Ono će tako ploviti i ljudi nimalo zbog toga neće negodovati. Kada se pojavi. I dok tako budu radil i jedni će upitati druge: ' Š ta je ovo?' N agrnut će u džamije i tada će se Sunce pojaviti. Vidi Fethul-Bari." Hafiz el-Bej heki u djelu El-Ba 's ven-nušur bilježi predaju od Ibn Mes'uda u kojoj se kaže: " . Pa će te noći čovjek dozivati svoga susjeda: 'Šta se događa s nama ove noći? Spavao sam koliko sam mogao. . vratit će se. i kada dođe do polovice neba. nakon čega će se Sunce vratiti svoj oj staroj putanj i i izlaziti na istoku sve do 201 202 Bilježi Muslim. a u kojoj stoj i : "Narod će doživjeti jednu noć koja će biti kao tri vaše noći. Jedan od njih će ustati i proučiti svoj zikr. Poglavlje o izlazku Sunca sa zapada. Znate li kada će se to desiti? Onda kada ne bude koristilo vjerovanje nikome ko ne bude vjerovao prije toga i u svom vjerovanju dobra djela radio.ne dođe do svoga mjesta ispod arša. Onda će se ponovo probuditi i proučiti svoj zikr. " 202 Izlazak Sunca sa zapada će se desiti samo jednom.' Zatim će Suncu biti rečeno: 'Izađi tamo gdje si zašlo ! ' To je dan u kojem neće koristiti vjerovanje. onda sam ustao i dugo klanj ao. tom l l . To je dan u kojem će se zatvoriti vrata tewbe. Izaći će na zapadu. osim onome ko je prij e vjerovao i u svoj oj vjeri dobra djela radio. prepoznat će je oni koj i nafilu klanjaju. Ostane u tom položaju sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju. pa učini sedždu. pa će tako i uraditi. sve dok jednom ne dođe do svoga mjesta." 20 1 Pojedinosti ovoga događaja se nalaze u predaji od Hafiza Ebu Bekra bin Merdevejha. 1 40 . koju bilježi u svom tefsiru.

a. 205 En-Neml. a ljudi će se zainteresovati dunjalučkim stvarima. Međutim. Poglavlje o izlasku Sunca sa zapada. drugi je odmah iza njega. tako da će čovjek othraniti ždr� ebe i neće uspjeti da ga zajaše. to što će jedan predznak označiti zatvaranje vrata tewbe. " 203 Također se u predaji od Ibn Abbasa kaže da je upitao Ubej ibn Ka'b: " Š ta će biti sa Suncem i ljudima poslije toga? 'Sunce će povratiti svoju svjetlosti izlazit će kao i do tada. Muslim. a Sudnj i dan će nastupi ti.a. Ahmed."' 20 Peti predznak: Životinja Allah.v. kaže: "Smak svijeta neće nastupiti dok Sunce ne izađe sa zapada. Sunce će izaći sa zapada ujutro.s. " 206 Moguće je da je razlog tome.s. 82. kaže: "Prvi predznak Dana je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje među ljude ujutro. Ebu Davud i Ibn Madže. Mi ćemo učiniti da i7 zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni. Vidi Fethul-Bari. tada neće koristiti vjerovanje onome ko nije bio vjernik prije toga. s.š. Zatim će se pojaviti životinja prije podne Bilježe Buhari. Muhammed. Koji god od ova dva bude prvi. Kada se to desi. možda malo prije nj ega ili odmah poslije. 204 203 141 .v. kaže : "I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni. s. zatvorit će se vrata tewbe i zapečatit će se ljudsko stanje. Muhammed. svi ljudi će povjerovati. a drugi će doći da to potvrdi. Ahmed.Smaka svijeta." 205 I ovaj predznak će vidjeti vjernici i on će se dogoditi odmah uz izlazak Sunca sa zapada. dž. 206 Bilježe Muslim. a Allah najbolje zna. Ebu Davud i Ibn Madže.

Kaže se da će se pojaviti iz stijene i da će se tri dana pojavljivati samo njena jedna trećina. riječima: "Zaista ljudi nisu bi li uvjereni u Allahove dokaze. pa će se pojaviti životinj a u tom danu ili odmah poslije nj ega. Ima noge. dž. Pa nastavlja da je Hakim Ebu Abdul lah rekao: Izgleda da će se prvo desiti izlazak Sunca sa zapada.Da se obrati ljudima. Uostalom. " 2 07 Opis životinje i njeno porijeklo Ona je izuzetno velikog i snažnog tijela. Ibn Hadžer kaže: "Moguće je da će se životinja pojaviti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. Nemamo vjerodostojnih izvora koji nam preciznije opisuju njen izgled. jer neće niko stati i gledati u nju s ciljem da se pobliže upozna s nj om. pa će se pojaviti životinja koja će označiti vjernika od nevjernika kao dopuna smislu zatvaranja vrata tewbe. Postoje određene predaje koje upućuju na njenu ogromnu veličinu.istog dana i potvrditi zatvaranje vrata tewbe obilježavanjem svih vjernika i nevjernika. izvesti sa jasno preciziranim zadatkom: ." Ibn Hadžer reče: "Mudrost u tome je što će se prilikom izlaska Sunca sa zapada zatvoriti vrata tewbe. ovo nas puno ne interesuje. prekrivnog perjem i maljama. str. 353. " 207 Fethul-Bari. ali samo Allah zna vjerodostoj nost tih predaja.š. te druge čudne stvari. Nj u će Allah. 1 42 .

s. a ona će doći i reći: "Zar sada da klanjaš? ! " On će joj se okrenuti a ona će mu udariti biljeg na lice i otići. a nevjernici će potamnjeti. Abdullah bin Amr ibn As je rekao da je to ona životinja koja je spomenuta u hadisu Temima ed-Darija. Zatim će se uputiti na druga mjesta.I kada ljudi budu u naj svetijoj i najčasnijoj džamiji. Vjernici će zbog toga blistati.Da označi ljude. tako da kada se sastanu ljudi za trpezom.v. a ovo kafir! "' 2 08 To je Allahova životinja. r. Obilježavanje će započeti od vjernika i nj ihova lica će zablistati poput sjajnih zvijezda. pa će pobjeći od nje. a. N eki će se pokušati spasiti od nje namazom. a ko bude bježao od nj e neće biti u stanju da joj pobjegne. Ebu Davud i Tajalisi sa istim lancem prenosilaca.. a. a osvijetlit će lica vjernika pečatom. Ljudi će se prepasti. Pečatit će noseve kafira štapom. reći će : 'Ovo je vjernik. Ibn Madže bilježi od Ebu Hurejre. Neće niko ostati. .a. Okrenut će se prema istoku i kriknut će tako jako da će se čuti na cijelom istoku.s : 'Pojavit ć e s e životinja i z zemlje i imat će kod sebe Musaov štap i pečat Sulejmana. pa neće bježati . dok bude otresala sa glave prašinu. Mesdžidul-Haramu.a: "Rekao je Božij i Poslanika. pa će se okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će se čuti na cijelom zapadu. s. Onaj ko je bude tražio neće je moći stići. a da mu ona biljeg neće udariti . 1 43 .s. a vjernici će shvatiti da je to životinj a koju je Allah izveo i da se ne mogu suprostaviti Allahovoj odluci. 208 Bilježe još i Ahmed. zastrašit će ih njena rika između jednog dijela Kabe i mjesta Ibrahima. a Allah najbolje zna. koja je peti veliki predznak Smaka svijeta. tj .

š.Š esti predznak: Dim Allah. r. pa se pobojao da se nije pojavio dim. Vidi Ibn Kesirov tefsir sure Ed-Duhan . Ovo je neizdrživa kazna ! " 209 Dim je posljednj i predznak kojeg će vidjeti vjernici. a neće im ništa naškoditi.s. a u nevjernika će ući pa će se on napuhati. 212 Ibn Kesir kaže da je predaja sa vjerodostojnim senedom. a treće Dedžal.a.v. To će biti opomena nevjernicima da kazna počinje i da će se sručiti na njih. Bilježi Ibn Džurejr. a on mi je odgovorio da je izašla kometa." 2 1 0 Ibn Ebi Hatem kaže da je rekao Alija. Upitao sam ga za razlog. Dim će se zadržati na Zemlj i četrdeset dana. U 209 210 211 Ed-Duhan." 2 1 1 Ibn Džerir prenosi kazivanje od Abdullaha bin Ebi Mulejkeh da je rekao : "Jednog jutra sam došao Ibn Abbasu pa mi je rekao da nije spavao cijelu noć. a prodrijet će u nevjernika sve dok ga ne ispuni. Zbog toga nije mogao zaspati cijelu noć.l l .a: "Još se nije pojavio dim kao predznak Smaka svijeta. kaže: "Vaš Gospodar vas upozorava na troje: dim koj i će kod vjernika prouzrokovati kihavicu. s." 2 1 2 Dakle. dim je šesti predznak kojeg će vidjeti vjernici. Poslije ovog predznaka. Drugo je životinja. kaže: "Zato sačekajte dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidlj iv dim koji će ljude prekriti. Muhammed.dž. 1 44 . l O. On će kod vjernika prouzrokovati kihavicu. a onda će iz njega izaći na sve tjelesne otvore. zapuhat će blag vjetar iz Jemena koj i će uzeti duše svim vjernicima.

Muhammed. 1 45 . a koj i neće ostaviti nikog u čijem srcu ima makar trunka imana.s. što će biti uvod u strašnu nesreću koja će ih zadesiti. " 2 1 3 Također.a.š.a. Ahmed.v. " 2 1 4 2 13 Bilježe Muslim. koj i će uzeti dušu svakom vjerniku.v. s. 2 14 Bilježe Muslim i Hakim. će poslati vjetar iz Jemena koji će biti blaži od svile. Muhammed.životu će ostati samo nevjernici. s. dž. Tirmizi i Ibn Madže. je rekao: "Pred Smak svijeta će se pojaviti vjetar.s. u drugom hadisu kaže: "Allah. Albani ga spominje u Sahihu pod brojem 1 659. a da ga neće usmrtiti .

kako ne bi doživjeli ova ulegnuća i sam potres koj i će prethoditi Smaku svijeta. Bilježe Muslim. muzički instrumenti i pijenje alkohola. " 2 1 6 Međutim. " 2 1 7 U drugom hadisu Poslanik. 1 46 . To je vatra koj a će se pojaviti iz Jemena.v. koje će gutati ljude.a.š. Bilježe Tirmizi i Albani u Sahihu pod brojem 2203. usmrtiti vjernike. Muhammed. " 2 1 8 Poslij e pomenutih ulegnuća poj avit će se posljednj i veliki predznak koj i je ujedno i prvi znak stvarnog poremećaja čitavoga svijeta. Muhammed.) . Muslim i Ahmed. ili iz predjela Adena. izobličenj a i kaz f a 2 1 5 . kada se rašire pjevačice. s. Tirmizi i Ibn Hiban. ili sa i stoka i koj a će tjerati ljude prema 215 216 217 218 Nije jasno značenje ove riječi (o.a. sve ovo što je nabrojana u ovom hadisu neće zadesiti čitav ummet. kaže: "U ovom ummetu će biti ulegnuća tla. p. Ahmed.v. s. kaže: "Smak svijeta će doživjeti samo najgori ljudi. s.v.s. Zbog toga će Allah. jedno na istoku.Drugi dio PREDZNA CI KOJE VJERNICI NEĆE VIDJETI Četiri su pomenuta predznaka: tri ulegnuća tla. Četvrti predznak je vatra koja će se pojaviti na istoku i tjerat će ljude prema mjestu na kojem će se sakupiti.s. dž. kaže: "Kijametski dan neće nastupiti sve dok se ne prestane izgovarati Allahovo ime na Njegovoj Zemlj i . drugo na zapadu i treće na Arabijskom poluotoku. Pomenuta ulegnuća tla su cjepanje zemlje.s.a. nego pojedine grupe ljudi. Bilježe Buhari. kao jedna vrsta kazne određena ljudima.

219 220 Bilježe Buhari. Muhammed. a ko pokuša da izostane.a. Bilježe Muslim i Ahmed. a posljednj i je vatra koj a će se pojaviti u Jemenu i tjerati ljude prema mjestu nj ihovog okuplj anja. . Tako će postupati dok ih sve ne sabere na mjesto okupljanja u Š amu. se kaže: " .v.s." U drugoj predaj i stoj i : " ." 220 Ova vatra neće ostaviti nijednog nevjernika iza sebe. . pojest će ga. 1 47 . vatra koja će se poj aviti iz Adena tjerat će ljude prema mjestu njihovog okupljanj a. Ahmed i Nesai. Sve će ih tjerati prema odredištu. . " 2 1 9 A u predaj i od Huzejfe koju bilježi Muslim a koju smo spomenuli na početku ovog poglavlja.mjestu okupljanja u Š amu. s. . Ona će se zaustaviti kada ljudi budu spavali i po podne se odmarali. kaže: "Prvi predznak Smaka svijeta je vatra koja će se pojaviti sa istoka i tjerati ljude prema zapadu.

svi će Mu ponizno doći. Allah. pa će se tog zvuka prepasti sva živa bića na Zemlj i i nebesima. koj i će uslijediti odmah nakon završetka svih deset predznaka. dž. 87. 1 48 . dž. Kada Allah.Treći dio POREMEĆAJ KOSMOSA l NJEGO V NESTANAK Prij e nego završimo ovo poglavlje. dž. nama je obaveza vjerovati u Sudnji dan i to je sastavni dio naše akide. zaduženom za sur. Nebesa će doživjeti poremećaj tako što će raspuknuti i doći će do 22 1 222 Sur je velika truba ili rog u kojeg će lsrafil puhnuti tri puta. Allahovi miljenici koje će On sačuvati od toga straha. Mora će proključati i jedna u druga se ulijevati. kaže: "A na dan kada se u rog puhne. ahiretskog života. od čega će se brda zdrobiti. koje će izazvati strah Prvo puhanje u sur će potraj ati jedno vrijeme. osim onih koje Allah. pa se smrtno isprave i oni na nebesima i oni na ZemlJ i.š. odredi kraj i uništenje čitavog svi�eta. izuzev onih koje Allah poštedi. To su poslanici i šehidi. spomenut ćemo neke značajke koje će obilježiti kraj ovodunj alučkog života i početak vječnog i neprekidnog. Pored toga. 2 1 Prvo puhanje u sur. naredit će Israfilu. Zemlja će se strahovito potresti . sačuva.š. strahovit potres od kojeg će popucati sve veze i sile koje su čuvale svemir od raspadanj a.š. En-Nami." 2 2 Prvo puhanje u sur će prouzrokovati veliki poremećaj u svemiru. sa zemljom izravnati i postati prašina razasuta. da puhne u njega. pa će se u vatru žestoku pretvoriti.

narediti lsrafilu da puhne u sur drugi put i od tog zvuka će se ošamutiti i umrijeti svi koji 223 m Bilježe Buhari. a Kijametski dan će nastupiti. će bez pameti ostati. a oni neće biti pijani. pa će nestati svake svjetlosti i čitav svemir će se vratiti u stanje u kojem je bio prije stvaranja. Čovjek će · ponijeti mlijeko koje je namuzao. stanje prašine i dima. a ti ćeš vidjeti ljude pij ane. " 224 Drugo puhanje koje će ljude ošamutiti i usmrtiti Zatim će Allah. veliki događaj biti. 1 49 . Gospodara se svoga bojte! Zaista će potres. ljudi će tumarati poput leptira raštrkanih. El-Hakk.poremećaj a u silama koje čuvaju nebeska tijela. a Kijametski dan će nastupiti. a Sunce i Mjesec će se spoj iti. kako bi odredio mjesto sa kojeg dolazi taj zastrašujući zvuk. koj i se znao uzoholiti na svog Gospodara.š. Čovjek će prinijeti vodu ili hranu svojim ustima. a Kijametski dan će nastupiti. svako će dizati jednu stranu svoje glave. Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doj i zaboraviti. već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. niti najesti. Muhammed. kada Smak svijeta nastupi. Od zvuka kojeg će sur proizvesti i j adni čovjek.s. ali ga neće ni popiti. Izbezumljeni. što će biti razlog njihovih sudaranja i razbijanja. ljudi.v. pa se neće uspijeti napoj iti. To je zvuk koji će jako iznenaditi ljude koj i su u svom nevjerovanju daleko otišli.a. kaže : "0. Zvijezde će padati. Muslim i Ibn Madže. kada čuje. nam pojašnjava situaciju u kojoj će se naći : "Dva čovjeka će pazarivati platno i neće uspjeti da obave trgovinu niti da umotaju platno. To je zvuk koji. dž. " 22 3 A Allah. a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. zbog nemogućnosti pravilnog rasuđivanja. 1 -2 . dž.š. s.

kojem će On reći: "0. Azrail i četiri nosača Arša. Stvorio sam te zato što sam htio. da je Poslanik. 68. čij a je vlast danas? ! " Zatim će odgovoriti : "Allaha Jedinog i Moćnog ! " Ovakvo stanje će potrajati četrdeset.reče. 225 Allah. r. pa će reći: "Ja sam Vladar. od koje će se fonnirati tijela živih bića koja će nicati iz zemlje kao što trava niče.budu na Zemlji i nebesima. a to će biti osam meleka: Džibril. meleku smrti ! Ti si jedno od Mojih stvorenja.š. pa umri ! " Melek smrti ć e umrijeti i neće niko ostati osim Allaha Uzvišenog. s. prije kojeg ništa nije bilo i Zadnji.š. narediti meleku smrti da uzme duše Džebraila. Allah. rekao: "Između dva puhanja u sur je četrdeset. čija je vlast danas. " 2 6 Zatim će Allah. kao što se kaže u vjerodostoj nom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre. Silnog. Israfil.reče.š. M ikail. dž. Ja sam Uzvišeni ! Gdje su vladari Zemlj e ! ? Gdje su oholi i uzdignuti?! Čija je vlast danas. Pod izrazom odbijam podrazumijeva se: "Ne znam. Zatim će Svoj om desnicom uzeti nebesa i Zemlju i protresti ih. M ikaila. poslije će se u ro� po drugi put puhnuti i oni će. koj i neće mmijeti . osim onih koje Allah poštedi. pa i poslanici i šehidi." m 1 50 . je li četrdeset dana?' 'Odbij am' . Živog. dž.s. osim repnog pršljena. On je Prvi. Čitavo tijelo čovjeka se raspada u zemlji. odjednom. 'Je li četrdeset mjeseci?' 'Odbijam' . 'Je li četrdeset godina?' 'Odbijam' . dž. 226 Ez-Zumer. kaže: " .a. iz kojeg će se Četiri su stalna nosača Arša. i umrijet će oni na Zemlj i i oni na nebesima. m Bilježe Buhari i Muslim. . Israfila i nosača Arša. ostat će samo oni koje bude Allah odabrao.a.i u rog će se puhnuti.." 22 7 Nakon tog perioda. poput rose ili hlada. ali njima će se pridružiti još četiri na Sudnjem danu. pa neću da odgovorim. ustati i čekati. će spustiti kišu. pored Al laha.reče. pa će ih ukupno biti osam.v. poslije kojeg ništa neće ostati. Na to su upitali: 'O Ebu Hurejre.š. dž. tako da će ostati samo jedan melek.

a duše kafira će biti crne. kose potr�ane. radi suđenja. 151 . kojim će se desiti proživljenje i skupljanje U trećem puhanju u sur bit će naređeno dušama da polete prema svoj im tijelima. pa će ljudi izlaziti iz svoj ih kaburova. pa uzmite pouku. a vjernici će reći : "Hvala A llahu koj i je otklonio od nas žalost! " 228 Vidi Hašijetus-Savi ala Dželalejn . Duše mu'mina će biti obasjane nurom. Nevjernici će reći: "Ovo je težak dan ! ". dijelovi razbacani. o razumom obdareni ! Nakon što se fonniraju tijela. dž. Treće puhanje u sur." Nakon toga će duše ući u svoja tjela. reći : "Tako mi Moje Moći i Veličine. pa će Allah." 2 8 a zatim će po treći put puhnuti u sur. o veze prekinute. otresajući prašinu sa glave. svaka će duša ući u tijelo u kojem je bila na dunjaluku.š. Allah vam naređuje da se spoj ite.formirati tijelo koje je postojalo prije raspadanja. Allah. će prvog oživjeti Israfila i narediti mu da poviče: "O kosti truhle.š. dž.

Š esto poglavlje U STRAJA VANJE NA PUTU Prvi dio Općenite dužnosti Drugi dio Posebna upozorenja i zaključak 1 52 .

on će nasjesti na njegovu smutnju bez obzira što je bio vjernik. te da će nas oni uskoro iznenaditi.v. te koja je opasnost od njegovih iskušenja. kako bi se što bolje pripremio za ova iskušenja. pod znanjem podrazumijevamo znanje iz vjerskih oblasti kao što su kur'anske nauke.s. kako bi se što bolje pripremio za predstojeće događaje: 1. neophodno je biti iskren u njegovom izučavanju i pravilno razumjeti ono što učimo. s. itd. hadis. fikh i ostale šerijatske nauke. kada će se pojaviti Dedžal i koje su mu osobine. a naročito znanje o periodu u kojem živimo sada. Pitanje posebno postaje važno kada uzmemo u obzir da se pribl ižilo vrijeme tih događaja. Odgovor na postavljeno pitanje bi sadržavao opće upute vjerniku koje on mora ispuniti. koj i su predznaci njegovog poj avlj ivanj a. kada će se poj aviti Mehdi.Prvi dio OPĆENITE DUŽNOSTI Nakon svega što smo rekli nameće se pitanje o obavezama i dužnostima koje musliman treba da uradi. a koje je daleko od bajki i bilo kakvih neistinosti . te : koj i će se predznak Smaka svijeta prvi desiti. Znanje Pod znanjem podrazumjevamo istinsko znanje koje je na vjerodostojan način prenešeno od našeg Poslanika. Neznanje i nedovoljno posjedovanje informacija o ovim događaj ima dovode čovjeka u jako tešku situaciju. Kada neko od neznalica sretne Dedžala. Da bi se ova vrsta znanja usvoj ila. To se može 1 53 .a. kao što smo to objasnili na početku. Dakle. jer on ne poznaje osobine smutnje koju će činiti Dedžal.

v. Pokajanje Druga obaveza je iskreno pokaj anje od svih grijeha. 3. jeo je hranu. ili Dedžala koJ i je svoja zla pripremio. gladi i drugih iskušenja?! Muhammed. ali i pored toga je rekao: "Budi na dunj aluku. spavao. a on je najteži dan? ! " 3 0 Pokajte se. zar ćemo to uraditi u toku velikih ratova. prihvatao je nonnalan život.s. ili starost koja će vas oslabiti. naprotiv. tako da neki na sebe neće uopće obraćati pažnju. kaže: "Dobrim djelima pretecite sedam stvari. mada ima primjedbi na njegov sened. ili smrt koja spremna čeka. pa se zatvore vrata tewbe. je normalno živio. Dakle.s. " 229 2.a. Muhammed. Ukoliko se ne pokajemo prije ovih događaja.v. jer Allah. Zar ćete čekati siromaštvo koje će vas odvesti u zaborav. a Allah vas uči i Allah sve zna.š. ili tešku bolest. pio je piće. s . smutnji. dž. kako malih tako i velikih.postići samo bogobojaznošću. kao da si stranac ili 229 El-Bakare. s. ženio se i hodao ulicama. ili bogatstvo koje će vas zaokupirati. Skromnost na dunjaluku Ovim ne podrazumijevamo isposništvo totalno odbijanje dunjaluka. 1 54 . ili Sudnj i dan. kaže: "I bojte se Allaha. prije nego vas smutnje zadese i prije nego Sunce izađe sa zapada. Allahovi robovi. kako javnih tako i tajnih jer u vremenu iskušenja i smutnje ljudi će biti preokupirani događaj ima.a. 230 Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis dobar (hasen) . 282.

are.putnik namjemik! " 23 1 Znači da trebamo uzeti od dunjaluka onoliko koliko putnik može ponijeti sa sobom.v.a. pa uspije zadobiti nagradu. 233 Bilježi Tirmizi i kaže da je vjerodostojan. Najveći sretnik je onaj koj i se potrudi u skuplj anju dobrih djela. Allahu ekber. te ostajanje u njoj nakon namaza čekajući sljedeći namaz.š. nepravdom. nasiljem.Čuvanje abdesta i u teškim uslovima. izgovorom: Subhanallah. Ahmed i dr.s. s. To znači da ne smijemo voljeti dunjaluk. " 233 . nego je elifjedan harf. 2 1 3 1 55 . Svako dobro djelo će biti deseterostruko nagrađeno. pa ćeš za njegovo redovno učenje dobiti nagradu veličine brda! . dž. Što bolja priprema za ahiret Allah. Elhamdulillah. sjećanje na Allaha. škrtošću. kaže: "Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige ima jedno dobro djelo. Muhammed. Onaj ko dopusti da mu ljubav prema dunjaluku ovlada srcem. To je jedna vrsta džihada. vezanje za džamiju. tj .Učenje Kur'ana jer s e za svaki proučeni harf piše dobro djelo. Uzmi sebi u dnevnu obavezu određeni zikr. o razumom obdareni ! " 23 2 Mogućnost zarade dobrih djela otvorena je i danju i noću. jer je on glavni razlog svih problema. Muslim. bude pogođen zavišću. itd. 1 97.Zikr. Bilježe Buhari. lam je drugi harf a mim je treći harf. I Mene se bojte. 4. Ne kažem da je "Elif-lam­ mim" jedan harf. A onaj ko se nemamo odnosi prema dobrim djelima je najveća propalica. kaže: "A najbolja opskrba je bogobojaznost. i La ilahe illallah. 232 El-Bek. Načini vršenja dobrih djela su mnogobrojni i jednostavni : .

posjeta bolesniku.. dž. počastiti gosta ­ to su poslovi za koje čovjek dobija mnogostruku nagradu. 5. Uz to. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe.to su stvari koje otvaraju svih osam vrata Dženneta.Dobročinstvo prema roditeljima. A ko Allaha i 1 56 . lijep odnos prema svom mužu. čija je širina kao širina nebesa i Zemlje. kako bi zaslužili Džennet. nego da pozoveš svoga komšiju u čvrsto pridržavanje vjerskih propisa. Ako praktikuješ ove stvari. Pozivanje u Allahovu v jeru Pod ovim se ne podrazumijeva samo obično predavanje ili hutba petkom. spajanje pokidanih rodbinskih veza. načini vršenj a dobrih djela su mnogobrojni. o Allahovi robovi. pa požurite sa činjenjem dobrih djela. Dakle. Pokornost Pravi vjernik ne raspravlj a o Allahovoj i Poslanikovoj naredbi koj a mu je upućena.to su razlozi da se povećaju deredže i oproste grijesi.š. pa će žena izabrati na koja da uđe.Pokornost žene svome mužu. ti si pozivač u Allahovu vjeru i niko nema bolji govor od tebe. udjelj ivanje hrane.Širenje selama. ti imaš nagradu kao svi oni koji te slijede ! 6. kaže: "Kada Allah i Poslanik Nj egov nešto odrede. lijep odnos prema komšiji. uz čuvanje obaveze prema vjeri . nego kaže: "Čuli smo i pokoravamo se ! " Allah. . izmirenje zavađenih . da podstičeš svoje prijatelje na namaz ili da naređuješ svoj im ukućanima da budu pokorni i ispunjavaju svoje obaveze. .

" 234 Neka se Allah smiluje ženama Ensarija koje su. kada zadesi neki ummet. Hoćete li da vas obavijestim o stvari koju ako budete radili. on je griješnik! Boj te se Allaha u stvarima koje slabe jedinstvo muslimana i razjedinjuju nj ihov džemat! 234 El-Ahzab. Muhammed. poštujući naredbu Allaha. 36. Ostavljanje prepirke i razilaženja Razilaženje je najgore zlo. . Dakle. Od njega nema nikakvog dobra. a to je bolest od koje su bolovati narodi prije nas.a. a to su zavist i ljutnja.. "fard" ! Posebno je to opasno u našem vremenu u kojem su se namnožili neprijatelj i ove vjere i okomili se na nas kao što to zvijeri rade nad svojom žrtvom. tako i među grupama.. nakon što je objavljeno " . dž. svaki onaj koj i širi neslogu i smutnju među muslimanima danas j e griješnik. s. nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. voljet ćete se? Širite selam među sobom ! " 235 Ostavljanje razilaženja među muslimanima. m Bilježe Ahmed i Tirmizi.Njegova poslanika ne posluša. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša. kako pojedincima. 7. cijepale svoje nešivene halj ine i njima se zastirale. ne ostavlja ga dok ga potpuno ne uništi.v. Ljutnja je brijač koji brije vjeru. 1 57 .i neka vela svoja spuste na grudi svoje ..š. je stroga obaveza.s. a ne kosu. " i nakon što su se njihovi muževi vratili svoj im kućama i prenijeli im ovaj ajet. Razilaženje je jedna jako opasna bolest koja. kaže : "Uvukla se među vas bolest naroda koj i su živjeli prij e vas. on je griješnik. taj je sigurno skrenuo s pravog puta.

Bojeći se da ne odužimo sa ovim poglavljem, zadovoljit ćemo se ovim obavezama koje smo spomenuli. Pazili smo, koliko smo bili u stanju, da ne spominjemo nešto što nije bilo neophodno, bojeći se da bespotrebno ne zamaramo čitaoca i time upropastimo njegovo vrijeme. Molimo Allaha, dž.š, da nam podari znanje, djelovanje i iskrenost u svemu. Amin !

1 58

DA LI SE AHAD PREDAJE MOGU UZIMA TI KA O RELE V ANTAN IZVOR INFORMA CIJA U PITANJIMA VJERO VANJA Govor o predznacima Sudnjega dana je tema koj a je u sastavu govora o petom imanskom šartu, vjerovanje u Sudnji dan. Dakle, radi se o temi koja je u uskoj vezi sa našim vjerovanjem (akidom), te je ovo razlog zbog kojeg pojedinci nastoje pooštriti kriterij za prihvatanje hadiskih predaja. Neki idu tako daleko da ne prihvataju bilo koju ahad predaju a koja je vezana za jednu od tema islamskog vjerovanja. Smatraju da se vjerovanje može temelj iti samo na kategoričkim dokazima, kur'anskim ajetom i li mutevatir hadiskom predajom. Smatraju da predaj a koju prenosi pojedinac nije ništa drugo do mišljenje pojedinca koje ne mora biti ispravno ! Naravno da ovo nj ihovo mišljenje ne može biti prihvaćeno kao ispravno. Svakom ko se interesuju za islamsku literaturu j asno je da među ashabima Mohammeda, s.a.v.s., nije bilo različitih stavova po pitanju prihvatanja ahad predaja. Oni su vjerodostojne hadise uzimali kao valjan argumenat bilo da se radi o pravnoj ili akaidskoj problematici. Svaki hadis koji je do njih prenesen pouzdanom predajom bi prihvatali i postupali po njemu. U ovom kontekstu, prihvatanja Poslanikovih, s.a.v.s., riječi i postupanja po njima, razumijevamo i rij eči Uzvišenog Allaha koj i kaže: "Reci : 'Pokoravajte se Allahu i "' 236 poslaniku! Veliki islamski učenjak u hadiskoj nauci Ibn-Hadžer kaže: "Razglasio se i proširio rad ashaba i tabiina po vijesti
ZJ6

Ali lmran, 32.

1 59

koju su prenosili pojedinci. Oni nisu odbacivali te predaje, nego su s r � složili na nj ihovo prihvatanj e ! " 2 3 7 Poznati komentator Tahavijine poslanice iz akide Ibn Ebi el-Iz kaže: "Ako vijest dođe od pojedinca pa je ummet prihvati, radi po njoj, vjeruje da je ona istina, onda je to potvrdno znanje po mišljenju većine islamskih učenj aka. " 23 8 Veliki islamski genije Ibn-Tejmije je rekao: "Ako se potvrdi vjerodostoj nost nekog hadisa, onda svi muslimani treba da budu složni u njegovom slijeđenju." 239 Sa ovim mišljenjem se s lažu ashabi, tabiini, velika većina hadiskih učenj aka, mu'tezile, džehmije, rafidije, havaridži, te mnogi islamski pravmct kao Ebu-Hanife i njegovi sljedbenici, Malik, Š afija, Ahmed bin Hanbel, Davud bin Alijj, Ibn-H azm i mnogi drugi . 240

Argumenti onih koj i ne p rihvataj u ahad predaje

Oni smatraju da je predaja koju prenosi pojedinac podložna greškama, jer je u prirodi čovjeka da griješi. Sigurnost od greške se stiče tako što identičnu predaju trebaju prenijeti u svakoj generacij i grupa ljudi. Ovaj svoj stav argumentiraju dijelom kur'anskog ajeta u kojem Allah, dž.š., kaže: " . . . oni se povode samo za pretpostavkama i onim

240

Fethul-Bari 1 3/234. Šerh akide tahavije, str. 399. - 400. 23 9 Medžmua el-Fetava 1 9/85.
238

23 7

Za podrobnije upoznavanje ove teme pogledati sljedeća djela: El-Fekih ve-l-mute/ekih od El-Bagdadija 1 /96.- 1 04.

1 60

l pored svega ovog oni slijede ono što im je preostalo od njihovih očeva. Te/sir Ibn Kesir skraćeno izdanje. lične želje. Ibn-Kesir tumačeći pomenuti ajet kaže: "Uzvišeni poriče sve ono što su oni izmislili. onda ne bi bile valjane kao argumenat u bilo kojoj islamskoj nauci. 161 . Oni se povode samo za pretpostavkama. Poznato j e da se ovaj ajet odnosi n a mušrike koj i su odbacivali jasne Allahove. Slanjem Poslanika s istinom i čvrstim dokazima dolazi im prava uputa od Gospodara njihova. sumnje i pretpostavke osuđuje i pripisuje ih mušricima.. a ne iz stvarne. tefsira i dr. robujući kipovima i dajući imena tim božanstvima. nema nikakve osnove. Onaj ko se makar površno bavio hadiskom naukom poznato mu je koliki stupanj preciznosti i povjerenja mora imati onaj ko prenosi hadis da bi od istog bio prihvaćen kao 24 1 242 En-Nedžm. 1 3 1 O..za čim duše žude. str. ne može biti valjan argumenat jer hadisi Muhammeda.a. ne vjerujući. također. Allah o nj ima nikakva argumenta nije poslao. a već im dolazi od Gospodara njihova " 24 1 prava uputa. tj . poput fikha. jer su oni bili poznati po sumnj ičavosti i povođenju za neargumentiranim pretpostavkama. Sarajevo. Pomenuti ajet se ni u kojem slučaju ne može odnositi na hadiske predaje. nisu pretpostavke ! Kada bi hadiske predaje imale status pretpostavke..s. 23. dž.v. odnosno." 242 Što se tiče sumnje da predaja koju prenosi pojedinac može biti podložna greškama. oni nemaju nikakvog uporišta u veličanju tih idola. . dokaze a povodili se za svoj im mišljenj ima koja nisu bila utemeljena na bilo kakvim argumentima. nego to čine iz poštovanja i za hatar svoj ih predaka. 2002 . Allah. s.š.š. dž. lažući.

dobro je prov jerite/"244 Allah.š. Pokušat ćemo spomenuti samo neke i poj asniti ih našim čitaocima. Allah. tefsir itd. a ne spominje vijest koja 244 243 Et-Tevbe. dž. kao akida. dž. a oni su pojedinci ! Pod vjerskim naukama se podrazumijevaju sve islamske nauke. 1 22 .š. " 2 3 Ovim ajetm Allah.vjerodostoj an. El-Hudžurat. znanje do naroda će doći preko njih. Neka se po nekoliko n jih iz svake za jednice potrudi da se upute u vjerske nauke i neka o gominju narod svoj da mu se vrate. da bi se A llaha bo jali. Dovoljno je pročitati samo par slučajeva iz biografije Buharije i bit će nam j asno da ovakvim sumnjama nema mjesta ! Dokazi na osnovu kojih zaklj učujemo da se ahad p redaje mogu koristiti kao valj an argumenat Zaista je mnogo argumenata koj i potkrepljuju tvrdnju da su ahad predaje vjerodostojan argumenat..š..š. Dakle. podstiče vjernike da se upute u vjerske nauke i da znanje koje steknu prenose svome narodu. 6. kaže: "Svi vjernici ne treba da idu u boj.. 1 62 . ako vam kakav nepošten čov jek donese kakvu vijest. Allah. pravilan način prenošenj a nauke drugima je preko pojedinaca koj i su izučil i tu nauku. Također. kaže: "O vjernici. nam naređuje da provjerimo vijest koja nam dođe preko nepoštena čovjeka. naravno. fikh. dž. ukoliko njihova vjerodostojnost nije upitna.. Dakle. dž.

poziv kojem su se oni trebali odazvati je do nj ih došao preko pojedinca i u tom postupku nije bilo nikakve sumnje.. u kojem mu se naređuje da se tokom obavljanja namaza okrene licem ka Kabi u Mekki. u kojoj ih on poziva da prihvate jedino· ispravu vj eru islam.v. i predstavnicima vašim. " 245 Pod pokornošću Poslaniku se podrazumijeva direktna pokornost njemu dok je on živ. On kaže: "O v jernici.a.a.v.s. Znači. obratite se A llahu i Poslaniku. Muhammed. s. Nakon što je islamska država ojačala svoje temelje u Medini. šalje izaslanke kraljevima tadašnjih susjednih kraljevina.s.. Poznato nam je da Allah.a. nakon njegove smrti na nama je da se vratimo njegovom sunnetu. s. Buharija bilježi hadis u koj em kaže: "Dok su ljudi klanjali sabah-namaz u Kubau. Dakle. s.dođe preko onoga u čije poštenje ne sumnjamo.. Muhammed. Međutim. pokorava jte se A llahu i pokoravajte se Pos/aniku.v.. A ako se u nečemu ne slažete. došao je neki čovjek i rekao: 'Uistinu je Allahovom Poslaniku u ovoj noći sišao jedan ajet. 59.' 245 En-Nisa. A llah nam to naređuje. ako predaje koje se prenose od poslanika smatramo nečijim mišljenjem ! ? Također. da vijest koja dođe preko osobe koja je povjerlj iva i pouzdana se prihvata i nije je potrebno dodatno provjeravati. Zadatak izaslanika je da prenesu poruku kraljevima i nj ihovim narodima od Poslanika. s. pa se i vi okrenite nj oj .s. dž. se u svom djelovanju oslanjao na predaje pojedinaca. Kakvog ima smisla da se vraćamo sunnetu. u Kur'anu eksplicite naređuje pokoravanje Poslaniku.s. 1 63 .š.a.v.

pak.a. s..s. bez obzira da li se one odnosi le na akidu.a. kada on to nije mogao.a. 1 3/232.. r. a taj ga zapamti bolje od prvog nje govog slušaoca. prenosi hadis u kojem kaže: "Bio je jedan ensarija umjesto kojeg bih ja prisustvovao kod Božijeg Poslanika. 1 3/232.a." 246 Jasno se u ovom hadisu vidi da su ashabi bez ikakvog oklijevanja u toku namaza okrenuli svoja lica prema Mekki. iako su za taj propis čuli od jednog čovjeka! Omer. 6/96.s. " 247 I ovim hadisom se potvrđuje da su ashabi prihvatali informacije o vjeri koje su došle preko pojedinca.h ili bilo koju drugu naučnu oblast. Musned Ahmeda bin Hanbela.a.s.š. Poslije bi mu prenio sve što sam saznao kod Poslanika. s.v.. prenosi : "Čuo sam Allahovog Poslan ika. ni u ovom primjeru se ne pravi razlika između prihvatanja hadisa po pitanju akide i ostalih vjerskih nauka. odnosno valjan šerijatski argumenat? ! Također. nagradi osobu koja kada čuje od nas hadis.v.Nj ihova lica su tada bila okrenuta prema Siriji.v.v. pa su se preusmjerili ka Kabi. onda bi on bio prisutan i prenio meni sve što je čuo kod Poslanika. kada kaže: 'Neka A l lah. s. 246 247 248 Sahihul-Buhari. ja nisam bio u mogućnosti da prisustvujem. s. dž. Sahihul-Buhari.. 1 64 ..v. Ako. r." 24 Kakvog bi imalo smisla prenositi ono što se čuje od Poslanika..a. s.s. ako to ne bi moglo biti izvor vjere. Abdullah ibn Mes'ud. fik.s.a. nauči ga napamet sve dok ga ne saopći drurorn.

249 249 Za detaljnije upoznavanje sa ovom temom pogledati djela: El-Fekih vel mule/ekkih od Bagdadija 1 / 1 1 9.Iz ovih nekoliko ajeta i hadisa.1 37.1 3 7.-446. Muhlesaru-s-savaik el-murse/e od Ibn Kajjima. jeste da svaki sahih hadis. kojeg je ummet prihvatio bez pogovora i zamjerke. Er-Risa/e od Imam Šafije... ahlaku ili o bilo kojoj drugoj šerijatskoj nauci. ako njihova vjerodostoj nost mJe upitna.. 1 65 . upućuje na sigurno znanje bez obzira u kojoj je hadiskoj zbirci zabi lježen.. str. Levamiu-1-envar el-behijje od Es-Safari nija. zaključujemo sljedeće: Ispravno mišljenje po ovom pitanju. Kao takav on se smatra valjanim argumentom na kojem se može graditi šerijatski stav bez obzira da li se radilo o akidi. str. 369. 1 / 1 1 9. tefsiru. 359.-46 1 . str.-20. El-Hikem od Ibn Hazma. 1 7 .. a Allah najbolje zna. fikhu. koje smo izdvojili iz velikog broja dokaza za opravdanost prihvatanja ahad predaja.

niti rijeci vode koja će biti s nj im. jer je ona vatra žestoka. odmah dok čuješ za njega i pridruži mu se ako si u stanju. zatvori oči i napij se iz nje. onda se strpi i kada se sretneš s nj im prouči mu početak ili kraj sure El-Ke�[. Elhamduli/lah. nego se strpi. a koj i je kao godina. Ne približavaj se hljebu koj i će biti kod Dedžala. O robe Allahov. Dužnost je u ovom danu klanjati namaze čitave godine. nemoj biti sa vojskom koja će se boriti protiv Mehdije u Mekki časnoj. Pridržavaj se zikra. jer je to jadna voj ska. Daj zakletvu Allahovom halifi Mehdiji kada se pojavi. jer neće biti dovoljno u njemu klanjati samo pet namaza. jer je ona svježa voda. Subhanallah. Skloni se u Mekku i l i Međinu kada se pojavi Dedžal. a ako ne. jer je to tvoja hrana i piće u danima gladi. pa ćeš zaraditi jedno od dva dobra. a ako ne budeš u stanju. koj u će zemlja progutati . n e budi s a onom trećinom koja ć e se odvoj iti u Velikom ratu i time sebi uskratiti tewbu. Sagni svoju glavu. O robe Allahov.Drugi dio POSEBNA UPOZORENJA l ZAKLJUČAK Cilj nam je da podsjetimo muslimane na vrlo bitne stvari koje su u uskoj vezi sa predstojećom smutnjom i iskušenj ima. Pazi na namaska vremena u danu u kojem će se pojaviti Dedžal. suše i velikih iskušenja. nego priđi vatri koja je s nj im. onda mu srcem zakletvu daj . 1 66 . Allahu ekber i La ilahe illallah. pa ti neće nauditi .

a. Zaista je On divan Pomagač i divan Zaštitnik! Amin ! Subhanerabbike Rabbil-izzeti amma jesifun. Ne bježi od Allahove životinje.v. nego će obilježiti tvoje lice koje će blistati. 1 67 . s.g. h. selam od našeg Poslanika. 5 . uz Allahovu dozvolu. jer ti ona neće nauditi. safer 1 4 1 7 . smutnje života i smrti i smutnje Mesihi Dedžala. 1 3 .s. pa ćeš tako biti budan u dugoj noći koj a će biti pred izlazak Sunca sa zapada. Budi od onih koji klanjaju noćni namaz. Tada će se zatvoriti vrata tewbe a ti ćeš biti označen kao dobročinitelj . ve selamu alel-murselin.a. j uli 1 996. uoči petka.s. Vel-hamdu l illahi rabbit alemin ! Emin Džemaluddin Kairo.Prenesi Isau. da nas sačuva javne i skrivene smutnje. Allaha Uzvišenog molimo da se okoristimo onim čemu nas je podučio i da nas poduči onome što ne znamo.

Sadržaj PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU N A BOSANSKOM JEZIKU SUMNJE I ODGOVOR NA NJIH PREDGOVOR PRVOM IZDANJU NA BOSANSKOM JEZIKU MALI PREDZNACI SMAKA SVIJETA JEZIČNO ZNAČENJE l SMISAO PREDZNAKA SMAKA SVIJETA. TE POSEBNE NAPOMENE NAJVAŽNIJI MALI PREDZNACI SMAKA SVIJETA ARMAGEDDON 5 8 20 26 27 30 42 ARMAGEDDON IZMEĐU MUSLIMANA I SLJEDBENIKA KNJIGE 44 MUSLIMANI I ARMAGEDDON ! ŽIVOTNI VIJEK ISLAMSKOG UMMET A OBJAŠNJENJA HADISI KOJI GOVORE O ŽIVOTNOM VIJEKU NARODA I NJI HOVO ZNAČENJE PRORAČUN ŽIVOTNOG VIJEKA NARODA I S KAZI SLJEDB EN IKA KNJIGE O BLIZINI KRAJA MEHDIJA MEHDIJA KAO KA R I KA KOJA SPAJA VELI KE l MALE PR EDZNAKE SMAKA SVIJETA KO JE MEHDIJA VRIJEME POJAVE MEHDIJE ZNAKOVI POJAVE MEHDIJE I DA VANJE PRI SEGE KOJ I DOGAĐAJI ĆE SE DESITI U VRIJEME MEHDIJE M ESIH DEDŽAL DEDŽAL JE PRVI VELIKI PREDZNAK SMAKA SVIJETA OPIS MESI H I DEDŽALA GDJE S E NALAZI DEDŽAL SADA 46 50 51 53 57 60 M 65 67 71 77 83 96 97 1 02 1 05 .

VRIJEME I PREDZNACI POJAVE DED ŽALA SMUTNJA KOJU ĆE DEDŽAL PRA VITI I NAČIN SPASENJA OD NJE PROPAST DEDŽALA l PORAZ NJEGOVIH S LJEDBENIKA VELIKI PREDZNACI SMAKA SVIJETA PREDZNACI KOJE ĆE VIDJETI VJERN ICI PREDZNACI KOJE VJERNICI N EĆE VIDJETI POREMEĆAJ KOSMOSA I NJEGOV NESTANAK USTRAJAVANJE NA PUTU OPĆENITE DUŽNOSTI I lO 1 13 1 25 1 26 129 146 1 48 1 52 1 53 DA LI SE AHAD PREDAJE MOGU UZIMATI KAO RELEVANTAN IZVOR INFORMACIJA U PITANJIMA VJEROVANJA 1 59 POSEBNA UPOZORENJA l ZAKLJUČAK 1 66 .MJESTO.

.- l l l l l l l l l �-------.s.----------------------.- Kraj života islamskog ummeta f" Bitka Hermegedon (Armagedon) između kršćana i muslimana: � Jevreji kažu da je trebala biti u aprilu 1 998. vrlo blizu ali njeno vrij eme zna jedino Allah.š.----.------------------------------------------- L------• .. a...--------------. Mi kažemo ona je vrlo.Saveznički rat poslije svjetskog primirja Kršćanska izdaja i njihov dolazak radi krvave bitke Smrt Mehdije Smrt lsaa. Kršća ni kažu da se trebala desiti prije jeseni 200 1 . godine. SMAK SVIJETA --o- Veliki predznaci Sudnjeg dana VREMENSKI REDOSLIJED DOGAĐAJA KOJI SE OČEKUJU . godine.-•----------------------- Boravak Mehdije na Zemlji 1 l l l l "' ------------.s. i ubij anje Dedžala Pojava naroda Je'džudža i Me'džudža ---... ll ll l' :! Period svjetske obmane �--9 mjeseci Pojava Dedžala Silazak lsaa. o.• . Pojava Mehdij e -. dž.--..---------- -.