Test 1

TESTE GRILĂ Disciplina: audit intern

1. Precizaţi corect funcţiile auditului intern: a) funcţia de consiliere; b) funcţia de reglare; c) funcţia de asigurare; d) funcţia de organizare. Variante de raspuns : a) a şi d b) a şi c c) b d) toate 2. Precizaţi afirmaţiile corecte: Auditul intern este: a) un element de siguranţă, de transparenţă a informaţiei; b) ajută la eficientizarea strategiilor. Variante de raspuns : a) a b) b c) a si b d) nici una 3. Auditul intern se clasifică în: a) audit de regularitate sau conformitate; b) audit de eficacitate sau audit al performanţei; c) audit de organizaţie; d) audit de sistem; e) audit de subsistem. Variante de raspuns : a) a, b, c b) a, b, d c) e d) toate 4. Precizaţi afirmaţia corectă: a) CAPI (Comitetul pentru Audit Public Intern) este o structură în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor; b) CAPI este condusă de un subsecretar de stat din cadrul Guvernului; c) CAPI este organism independent, funcţionează pe lângă Parlament şi dă asigurări şi consiliere ministerelor din structura Guvernului. Variante de raspuns : a) a b) b si c c) b d) nici una 5. Precizaţi care afirmaţie din următoarele este incorectă: a) compartimentul de audit intern auditează cel puţin odată la 3 ani toate activităţile desfăşurate de entitatea publică, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public; b) compartimentul de audit intern efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar şi control intern ale entităţii publice. Variante de raspuns : a) a b) b c) toate d) nici una 6. Precizaţi afirmaţia corectă: a) integritatea constituie calitatea din care derivă încrederea publică;

1

Test 1
b) integritatea este criteriul fundamental pe care un auditor în utilizează în judecarea deciziilor; c) integritatea se referă la abilitatea unei persoane de a rezista presiunilor şi de a fi capabilă să-şi păstreze independenţa şi obiectivitatea. Variante de raspuns : a) a b) a si b c) a si c d) toate 7. Precizaţi afirmaţiile corecte: Iniţierea auditului presupune următoarele: a) Emiterea ordinului de serviciu; b) declaraţia de incompatibilitate; c) Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern. Variante de raspuns : a) a b) b c) a si c d) toate 8. Precizaţi afirmaţiile corecte: Urmărirea recomandărilor presupune următoarele: a) întocmirea graficului de implementare a recomandărilor; b) repartizarea problemelor de rezolvat din cadrul recomandărilor pe factori responsabili; c) aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul neaplicării recomandărilor; d) fişa de urmărire a recomandărilor. Variante de raspuns : a) a b) d c) b si c d) nici una 9. Precizaţi afirmaţia corectă: Vulnerabilitatea poate fi apreciată ca: a) vulnerabilitate redusă; b) vulnerabilitate extrem de mare care nu poate fi exprimată; c) vulnerabilitate medie; d) vulnerabilitate inexistentă. Variante de raspuns : a) a b) d c) a si c d) b si d 10. Precizaţi afirmaţia corectă: Şedinţa de deschidere se realizează când: a) se fac propuneri de fixare a membrilor echipei misiunii de audit; b) atunci când se întocmeşte ordinul de serviciu şi declaraţia de independenţă; c) se derulează la unitatea auditată, cu participarea auditorilor interni şi a personalului entităţii şi structurii auditate. Variante de raspuns : a) a b) b c) c d) toate 11. Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte ? a) Controlul este o functie a conducerii ; b) Controlul se exercita in toate structurile si organizatiile economice ; c) Functiile conducerii in cadrul intreprinderii sunt prevederea , organizarea, comanda, conducerea si controlul; Variante de raspuns : a) a b) a si b c) c d) toate

2

Test 1
Răspuns corect – d

12. Precizati afirmatiile corecte: a) Termenul de control se foloseste pentru a desemna o supraveghere a functionarii unor sisteme sau desfasurarii unor procese; b) Controlul inseamna stapanirea si mentinerea intreprinderii pe un drum de linie dreapta,ceva ce este sinonim cu posibilitatea de adaptare la imprevizibil Variante de raspuns : a) a b) b c) toate d) nici una 13. Precizati afirmatiile corecte: Obiectivele principale ale sistemului de control intern sunt: a) asigura fiabilitatea si exactitatea informatiei b) nu asigura respectarea politicilor,planurilor,procedurilor, legilor si reglementarilor; c) nu asigura utilizarea economica si eficace a resurselor; Variante de raspuns : a) a b) b si c c) toate d) nici una 14. Precizati afirmatiile corecte: a) Controlul intern reprezinta ansamblul de reguli si proceduri care se pun in aplicare in interersul si pentru asigurarea protectiei entitatii b) Controlul intern reprezinta structura organizatorica,statul de functii,regulamentul de organizare si functionare; fisele postului cat si graficul de circulatie a documentelor Variante de raspuns : a) a b) b c) a si b d) nici una 15. Precizati afirmatiile corecte; a) controlul intern al intreprinderii este un sistem complex si unitar de vigilenta,constituit cu scopul de a contribui la garantatrea eficientei si eficacitatii procesului de conducere b) sistemul controlului nu pune in cauza si nu permite orizonturi diferite, care se refera la obiective,instrumente,reguli,norme,ce permit intreprinderii sa-si atinga finalitatea c) procesul de control intern trebuie privit in afara structurii informationale globale a intreprinderii ca forma de control exterior exercitat de organe specializate Variante de raspuns : a) a b) c c) b si c d) nici una Răspuns corect – a 16. Auditul public intern la entităţile publice este organizat astfel: a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI), Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public Intern (UCAAPI) şi compartimente de audit public intern din entităţile publice; b) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI), Divizia controlului regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale din cadrul Curţii de Conturi şi Direcţia Generală a Auditului Intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; Variante de raspuns : a) a b) b c) toate d) nici una 17. Iniţierea unei misiuni de audit public intern presupune:

3

Precizaţi afirmaţia corectă: 4 .Test 1 a) întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu. c) Curtea de Conturi a României – Secţia de Control Financiar Ulterior. Variante de raspuns : a) a. Sistemul de control intern sau managerial include: a) obiective generale: b) cerinţe generale. destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile entităţii publice. contribuie la progresul entităţii c) auditul are caracter represiv sau preventiv. Precizaţi afirmaţiile corecte: a) auditul intern este o funcţie de control verificare realizată de o persoană independentă. alături de celelalte funcţii ale entităţii şi prin aportul de cunoştinţe. c) moderator. Precizaţi afirmaţiile corecte: Auditul intern este organizat prin: a) Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI). prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia. b. b) sprijină îndeplinirea obiectivelor entităţii printr-o abordare sistematică şi metodică. b) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). c) evaluarea managementului riscurilor şi evaluarea sistemelor de control. Variante de raspuns : a) a b) b c) c d) toate 19. b) declararea independenţei auditorilor interni. d) ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat. b. Auditul intern are caracter: a) represiv. Variante de raspuns : a) a si b b) a si c c) b si c d) toate 20. c b) a. d c) d d) toate 22. Variante de raspuns : a) a b) c c) toate d) nici una 18. c) notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern. Precizaţi corect obiectivele auditului intern: a) asigurarea obiectivă şi consiliere. Variante de raspuns : a) a şi b b) a şi c c) c d) nici una 23. c) cerinţe specifice. b) preventiv. Variante de raspuns : a) a b) b c) c d) nici una 21. contribuind la îmbunătăţirea lui continuă. b) auditul intern.

d) analiza riscurilor. Precizaţi principiile fundamentale aplicabile în desfăşurarea activităţii de audit intern: a) integritatea. c) constatarea şi raportarea iregularităţilor. Intervenţia la faţa locului presupune: a) iniţierea auditului. d) raportul final. b) intervenţia la faţa locului. e) semnarea raportului şi clarificarea obiecţiunilor. e d) toate 28. b. b. are cont în bancă şi raportează direct Guvernului prin Curtea de Conturi. b. e) neutralitate politică. b) independenţă şi obiectivitate. c) compartimentul de audit intern se organizează şi funcţionează ca entitate cu personalitate juridică. c b) b. b) colectarea dovezilor. b. Variante de raspuns : a) a. d) competenţă profesională. Variante de raspuns : a) a b) b si c c) c d) nici una 24. d c) b. c) raportul de audit. b) elaborarea proiectului de raport. Precizaţi afirmaţia corectă: Raportul de audit public intern presupune: a) colectarea dovezilor. b) compartimentul de audit intern este o structură independentă faţă de celelalte compartimente de audit intern. c) UCAAPI este condusă de un secretar de stat din cadrul Guvernului numit de primul ministru. Variante de raspuns : a) a. d. c b) a. d c) toate d) nici una 27. b) UCAAPI funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. c) reuniunea de conciliere. Precizaţi afirmaţiile corecte: Pentru a desfăşura o misiune de audit intern se parcurg unele din următoarele etape: a) pregătirea misiunii de audit. b. Variante de raspuns : a) a b) a si b c) c d) nici una 25.Test 1 a) UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public Intern) este structură constituită în cadrul Curţii de Conturi. Variante de raspuns : a) a. d c) e d) toate 26. d) prelucrarea şi semnarea raportului de audit. 5 . Precizaţi afirmaţia corectă: a) compartimentul de audit intern se organizează la nivelul organului ierarhic superior cu avizul departamentului de monitorizare a auditului intern din cadrul comisiei finanţe-buget din cadrul Guvernului. c) confidenţialitate. c. c b) a.

b) audit de eficacitate sau audit al performanţei. Variante de raspuns : a) a.Test 1 Variante de raspuns : a) a si b b) b si c c) d d) nici una 29. Precizaţi afirmaţia corectă: a) auditorii nu dezvăluie informaţii fără autorizarea celor în drept. cu excepţia celor care reprezintă o obligaţie profesională sau legală. c) control intern necorespunzător. d c) b. d) audit de sistem. activitate cu scopul de a urmari desfasurarea acestora b) Controlul trebuie inteles ca un mod de a ordona. d. Auditul intern se clasifică în: a) audit de regularitate sau conformitate. b) control intern fără corespondent în practică. astfel incat sa conduca si sa dirijeze lucrurile in directia dorita Variante de raspuns : a) a b) b c) toate d) nici una 32. salvarea patrimoniului si calitatea informatiei b) asigura aplicarea instrumentelor directiei si favorizeaza ameliorarea performantelor c) se manifesta prin organizarea. b) obligativitatea confidenţialităţii continuă chiar şi după încetarea relaţiilor dintre auditorul intern şi client. Precizaţi afirmaţia corectă: Aprecierea controlului intern se face pe nivele. Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte: a) Controlul reprezinta o anliza periodica si permanenta a unei situatii. b. Variante de raspuns : a) a b) b c) toate d) nici una 31. pe cineva. c) audit de organizaţie. c b) a. d) control intern cu lipsuri grave Variante de raspuns : a) a b) b si c c) d d) toate 30. a stapani sau a supraveghea ceva. Precizaţi acestea: a) control intern inexistent. e) audit de subsistem. Precizati afirmatiile corecte de mai jos: Controlul intern: a) nu asigura proitectia . e d) nici una 6 . b. metodele si procedurile fiecarei din activitatile intreprinderii pntru ai mentine performanta Variante de raspuns : a) a si b b) b si c c) c d) toate 33.

Variante de raspuns : a) a b) b c) a si c d) toate 37. eficacitate şi eficienţă. c) dosarul diverselor acte contabile. 7 . b) organigrama entităţii şi lista operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv. Dosarele de audit public intern sunt: a) dosarul permanent. Precizaţi afirmaţia corectă: a) integritatea constituie calitatea din care derivă încrederea publică. eficacitatea şi eficienţa) a entităţii publice care au la dispoziţie resurse financiare de personal sau de altă natură. conform normelor legale. Variante de raspuns : a) a şi b b) b si c c) toate d) nici una 38. b) auditul de sistem constă în examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. în vederea administrării lor. c) integritatea se referă la abilitatea unei persoane de a rezista presiunilor şi de a fi capabilă să-şi păstreze independenţa şi obiectivitatea. reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern. cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează în condiţii de economicitate. b) integritatea este criteriul fundamental pe care un auditor în utilizează în judecarea deciziilor. Variante de raspuns : a) a şi b b) a şi c c) b si c d) toate 39. Precizaţi afirmaţiile corecte: a) auditul performanţei evaluează performanţa managementului şi operaţională (economicitatea. b) compartimentul de audit intern efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar şi control intern ale entităţii publice. b) dosarul documentelor de lucru. c) programele anuale şi semestriale de control financiar de gestiune. Variante de raspuns : a) a b) b c) toate d) nici una 35. Precizaţi care afirmaţie din următoarele este incorectă: a) compartimentul de audit intern auditează cel puţin odată la 3 ani toate activităţile desfăşurate de entitatea publică. sub aspectul respectării ansamblului de principii şi reguli procedurale şi metodologice. c) elaborarea de către structura auditată a unui plan de acţiune în ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor însoţit de un calendar pentru îndeplinirea acestora. Misiunea de audit public intern se finalizează prin: a) întocmirea unui raport de audit public intern final. b) transmiterea structurii auditate a recomandărilor aprobate. Conducătorul Compartimentului de audit public intern întocmeşte: a) Carta Auditului Intern şi Planul de audit. c) auditul de regularitate sau conformitate. cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public.Test 1 34. Variante de raspuns : a) a şi b b) a şi c c) b si c d) toate 36.

. c. 42.. b) a şi b.. Variante de răspuns: a) a şi c..structura şi domeniile de activitate ale entităţii economice.controlului şi proceselor de conducere a acestuia.” a) din interiorul .. Standardele de management .. Variante de răspuns: ale controlului 8 . b.. d d) toate 41. d) procedurile de control. acesteia...... d) carta auditului intern. elaborate şi puse în practică. c b) a. Variante de răspuns: a) a şi d b) b c) c d) nici una 44. sunt grupate pe urmatoarele elemente cheie managerial: a) Mediul de control si performanţele şi managementul riscului. c) respectarea reglementarilor sub incidenţa cărora intra activitatea entităţii auditate. c) externe..mărimea. b..Test 1 Variante de raspuns : a) a b) b c) c d) nici una 40. d) din interiorul sau din exteriorul. b. d) a.. b) a şi d.. Variante de răspuns: a) b... 43... c şi d.” a) directa . c) Activităţile de contol... Practicile de audit intern se diferenţiază în funcţie de scopul.. c) b şi d. Completati cu raspunsul corect urmatoarea fraza: „Auditul intern este definit ca activitatea care se exercită în cadrul entităţii de către persoane .a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului.. c) structura organizatorică a entităţii publice... economic si eficient pentru prevenirea si detectarea fraudelor si a erorilor. Variante de raspuns : a) a. b) realizarea obiectivelor manageriale in mod sistemic.. c) a şi d. c) obiectivă... Compartimentul de audit public intern elaborează: a) planul de audit. d) Auditarea şi evaluarea. b) subiectiva. b) Informarea şi comunicarea. d) deosebita..control intern.... Conceptul de control intern înglobează in principal urmatoarele elemente : a) mediul de control. d c) b. Completati cu raspunsul corect urmatoarea fraza: „Auditul intern este definit ca activitatea de examinare . b) din exteriorul. d) d. b) programul de audit.

. perfecţionând activităţile entităţii publice.. Alegeti variantele corecte in ceea ce priveste auditul intern: a) face parte din mediul de control intern al entitatii.. Precizati in ce fel de legatura este auditul public intern cu toate formele de control intern. b) managementului........ de a raporta .. putem spune că auditul public intern se exercită pentru a satisface cerinţele ..... d) sefului departamentului de audit. d) nu trebuie confundat cu controlul intern. Completati cu raspunsul corect : a) funcţional-independentă.. c) managementului superior.. b) obiectivă.....” Completati cu raspunsul corect : a) comitetului director..... dar este in legatura directa cu toate formele de control intern .. Variante de răspuns: a) b şi c b) a c) c d) a şi d 47.care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice....despre punctele slabe şi de a da recomandări de îmbunătăţire a acestuia.. a controlului şi a proceselor de administrare”. b) conducerii auditului intern...... c) poate fi confundat in anumite situatii cu controlul intern. c) managementului superior. b) nu face parte din mediul de control intern al entitatii..ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivul printr-o abordare sistematică şi metodică. Variante de răspuns: a) a b) c şi d c) toate d) nici una 49. Completati cu raspunsul corect : a) comitetului director......... d) deosebita. Variante de răspuns: a) a şi b b) b c) d d) nici una 46........... Plecand de la definitiile termenului de audit care sunt şi fac parte din dispoziţii cu caracter general... b) subiectiva......care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. ”Auditul public intern -activitatea .... d) sefului departamentului de audit.Test 1 a) b b) d c) toate d) nici una 45.. . c) institutiei publice autonome. c) obiectivă... „O sarcină particulară a auditului intern este aceea de a monitoriza sistemele manageriale de control.. Variante: 9 . pe care le evaluează şi dă recomandări în sensul îmbunătăţirii acestora: a) directa . d) a si b Variante de răspuns: a) b b) c c) d d) nici una 48....

A(The Institute of Internal Auditors).I. d) d.. 54.... c) a. c) functie independenta de evaluare organizata in cadrul entitatii publice. Variante: a) a şi c.. b) verifică dacă regulile fixate de întreprindere însăşi sunt respectate. Variante de răspuns: a) a şi c. c) a şi b. În lucrarea ”Teoria şi practica auditului intern” Jacques Renard defineste auditul intern ca fiind : a) parte a mediului de control al entitatii. În lucrarea ”Teoria şi practica auditului intern” Jacques Renard defineste auditul intern ca fiind un dispozitiv intern din cadrul întreprinderii care are ca scop: a) aprecierea exactităţii şi a sincerităţii informaţiilor. d) d. Conform I.... d) b şi d.. d) functia exercitata independent fara constrangeri interne si externe pentru ca opinia de audit sa fie corecta.. b) aduce un plus de valoare. Variante de răspuns: a) b b) c c) a d) d 51. Variante de răspuns: a) a şi b b) b c) d d) nici una 52. b) b şi c. Completati cu raspunsul cel mai corect : a) ajuta..auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care: a) dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor. c) ajuta la emiterea de judecăţi asupra eficacităţii sistemelor de informare..Test 1 a) a si c. b) o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. c) a şi c.la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice pe care entitatea publică le are în administrare. b) un dispozitiv intern din cadrul întreprinderii . 10 . cu mai multe scopuri. c) asigurarea securităţii fizice şi contabile a operaţiunilor.care : a) poate fi confundat cu controlul intern. c) a si d... 53. d) garantarea integrităţii patrimoniale si emiterea de judecăţi asupra eficacităţii sistemelor de informare. b) b şi c. În lucrarea ”Teoria şi practica auditului intern” Jacques Renard spune despre auditul public intern ca este realizat de un serviciu al întreprinderii.în special a celor contabile. b) b si c.în special a celor contabile.Auditul public intern . b) b. c) este in legatura directa cu toate formele de control intern. Variante: a) a şi b. c şi d. b) aprecierea sinceritatii informatiilor si asigurarea securitatii fizice a operatiunilor.. c) nu contribuie.. d) ajuta la aprecierea exactităţii şi a sincerităţii informaţiilor. d) nu poate fi confundat cu controlul intern.... d) a si/sau b. d) b si d.. 50.

....... c) functia de consiliere..Test 1 55. c) este definit şi ca ansamblul măsurilor luate de către conducere în scopul îmbunătăţirii gestiunii riscului şi creşterii probabilităţii ca scopurile şi obiectivele stabilite să fie atinse.. b) compartimentului de audit public intern.. Variante de răspuns: a) a b) a şi b c) b şi c d) c şi d 58. c) continuitate. b) nu trebuie să fie confundat cu controlul intern... Auditul intern se aplica tuturor întreprinderilor..Dintre functiile auditului intern fac parte: a) functia de asigurare. b şi c d) b şi d 60. O sarcină particulară a auditului intern este aceea de a monitoriza sistemele manageriale de control. 11 . d) a si c Variante de răspuns: a) d b) a c) c d) nici una 56..... c) comitetului de audit.. Variante: a) a şi d. Completati cu raspunsul corect : a) complementar. b) evaluare... si cu mandat – de evaluare a Controlului intern”. de a raporta despre punctele slabe şi de a propune îmbunătăţiri : a) managementului superior.. 57. c) informatii care nu sunt accesibile numai celor implicati in conducerea entitatii.... d) d. c) a şi b. b) b si c. d) asigurarea despre continuitatea activitatii.. Variante de răspuns: a) b şi c b) b c) a d) a şi d 59. d) sefului departamentului de personal pentru luarea masurilor corective. Completati cu raspunsul corect : a) corectare. c) într-o manieră independenta. indiferent de mărimea şi de natura acestora şi care în esenţă are următoarea definiţie: „Auditul intern este în cadrul unei organizaţii o funcţie ... Variante: a) a b) a şi b c) a.care dă unei organizaţii : a) o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor..stabilită în cadrul unei entităţi publice. Auditul public intern: a) are rolul de a contribui la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice. b) o îndrumare pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. d) este o activitate functional subiectiva. b) obiectiv.Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă.. b) functia de supervizare.. d) implicare.exercitată ..Auditul intern este o funcţie independentă de .

64. auditorii interni trebuie sa dea dovada de : a) abilitati de comunicare. c) un înalt standard profesional. fenomenelor şi procedurilor. b şi d. c) sa imbunatateasca gestiunea riscului şi a controlului intern. d) formare şi perfecţionare profesională. 66. c) a. Variante de răspuns: a) a şi b. b) b şi d. b) a. b) să îmbunătăţească administrarea entităţii publice. Pentru realizarea misiunii de consiliere. 63. d) c şi d. ca functie a auditului intern reprezintă activitatea desfăşurata de auditorii interni. d) o abordare sistematica si metodica a minutelor de consiliere. d) a şi c. Variante de răspuns: a) a. Variante de răspuns: a) a şi c. b) reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. Printre obiectivele auditului public intern se pot numara: 12 . Variante de răspuns: a) a şi d. c) a. b şi c. c) b şi c. c) b şi c. d) a şi c. 62. b) abilitati de raportarea rezultatelor misiunilor de consiliere. b) a şi c. d) a şi d. Variante de răspuns: a) b. menită să : a) aducă plusvaloare. b) descompunerea unei entitati in elemente izolate care pot fi identificate distinct. Auditul intern : a) ajuta entitatea să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. Printre obiectivele auditului public intern se pot numara: a) asigurarea obiectivă şi consilierea. b) a şi b.Test 1 d) functia de comunicare. b şi c. Activitatea de consiliere desfăşurată de auditorii intern. b) facilitarea înţelegerii activităţilor. d) stabilirea fluxului informatiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea. c) c. d) asigura functionarea unui sistem eficient de comunicare. c) permite o evaluare permanenta a deciziilor conducatorilor entitatii publice. d) a şi c. 65. c) b şi c. b) a. cuprinde următoarele tipuri de consiliere: a) consultanta . b şi d. Consilierea. destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile entităţii publice. Variante: a) a. d) asume responsabilităţi manageriale auditorilor. b) a. c) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematica şi metodica. d) a şi b. 61. c) punerea in practica.

b) eficacitatea şi eficienţa operaţiilor c) protejarea patrimoniului. d) a.conform normelor legale. d) b şi c.să depisteze frauda şi să crească oportunităţile. a operaţiunilor efectuate de conducere. b) administrarea patrimoniului public.sau de conformitate. Atât evaluarea riscurilor. c şi d. c) a. constă în : a) examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. d) a. c şi d. Variante de răspuns: a) a şi c. 68. precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora. d) ajută managementul superior să obţină rezultate reale. 67. Din sfera auditului intern fac parte: a) constituirea veniturilor publice. Variante de răspuns: a) a şi b. b) a şi b. b. d) sprijină conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative şi contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. d) c şi d. Din sfera auditului intern fac parte: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publica. 13 . Variante de răspuns: a) c şi d. c) b şi d. b) a şi b. respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă. Auditul de regularitate . c) este o funcţie de contra verificare realizată de o persoană independentă. 71. c) punerea in aplicare a celor mai recente modificari legislative. reglementărilor şi procedurilor. cât şi evaluarea sistemului de control intern vizează operaţiile şi sistemele informatice ale entităţii publice din următoarele puncte de vedere: a) fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale. b) evaluarea managementului riscurilor şi evaluarea sistemelor de control.de transparenţă a informaţiei . Variante de răspuns: a) b. c) sistemele de management financiar şi control. 69. precum şi vânzarea. d) contabilitatea şi sistemele informatice aferente. sisteme a căror eficacitate o supraveghează şi evaluează. Auditul intern : a)este un element de siguranţă. c) actiunile de tragere la raspundere a persoanelor vinovate in cazul constatarii unor pagube.Test 1 a) evaluarea permanenta a eficacitatii muncii realizate de personalul cu atributii de conducere. d) c şi d. 70. Variante de răspuns: a) a şi b. c şi d.sub aspectul respectării ansamblului de principii şi reguli procedurale şi metodologice. d) activitatile privind emiterea unor decizii cu masuri cu caracter coercitiv pentru stabilirea raspunderii persoanelor vinovate de producerea unor pagube. gajarea. b) actiunile de tragere la raspundere a persoanelor vinovate in cazul constatarii unor pagube. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. b) a şi d. b) ajută la eficientizarea strategiilor. c) a. b. b) a şi c. b şi d. conducând la un mai bun control al activităţii. c) c şi d. b) a şi c. d) respectarea legilor. c) b şi d.

.... Variante de răspuns: a) b b) a c) d d) c 73. d) îndeplinirea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului efectiv al activităţii entităţii în comparaţie cu impactul planificat al acesteia.se observă în raport cu regulile interne ale entităţii.... Variante de răspuns: a) b b) a c) d d) c 74.sau de conformitate: a) este activitatea conceputa să aducă un plus de valoare. Completati cu raspunsul corect: a) regularitatea ...... c) conformitatea.. cu scopul evaluării rezultatelor obţinute.Test 1 b) examinarea corectitudinii criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice..... condiţii de economicitate eficienta si eficacitate.... cu scopul evaluării rezultatelor obţinute. c) auditarea realizărilor în raport cu atingerea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului real al activităţilor comparativ cu impactul dorit...... c) activitatea conceputa să aducă un plus de valoare..iar ...legalitatea. .. b) legalitatea. b şi c..care este reprezentat de reglementările în vigoare aferente domeniului c) auditează realizările în raport cu atingerea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului real al activităţilor comparativ cu impactul dorit.. aprecierea metodelor......... 14 .evaluează rezultatele şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele. b) atestarea responsabilităţilor financiare a entităţii presupunând examinarea şi evaluarea înregistrărilor financiare şi exprimarea opiniilor asupra situaţiilor financiare... precum si examinarea sistemelor de control pe care aceste declaraţii se bazează... Variante de răspuns: a) a şi c..ceea ce ar trebui să fie cu ceea ce este. b) auditul onestităţii şi a caraterului adecvat a deciziilor administrative luate în cadrul firmei auditate... b) compară regula şi realitatea.. condiţii de economicitate eficienta si eficacitate... d) arată dacă activităţile administrative sunt în concordantă cu principiile. Variante de răspuns: a) b b) a c) d d) c 72..se stabileste în raport cu dispoziţiile legale şi reglementate.legalitatea.... Auditul de regularitate presupune şi : a) auditul controlului intern şi a funcţiilor acestuia. b) a şi b. Variante de răspuns: a) a b) b c) d d) c 75.... d) regularitatea... c) diagnosticul.. d) a. procedurilor.. elaborate de compartimentele de specialitate.. d) examinarea şi raportarea declaraţiilor financiare.. Auditul de regularitate .. analizelor de cost...pe baza unui sistem de referinţă... d) emiterea unei opinii nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor privitor la calitatea lor.. c) c şi d.. practicile sănătoase şi cu politicile manageriale. conformitatea. organizării activităţii... Auditul de regularitate –cuprinde de asemenea si : a) îndeplinirea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului efectiv al activităţii entităţii în comparaţie cu impactul planificat al acesteia...regularitatea.

indiferent de costuri. 78. c) auditul raportarilor. b) diagnosticul. d) auditul managementului sănătos. d) reprezintă minimizarea costului resurselor utilizate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi. Variante de răspuns: a) a. Auditul de sistem: a) auditează realizările în raport cu atingerea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului real al activităţilor comparativ cu impactul dorit. c) minimizarea costului resurselor utilizate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi. analizelor de cost. auditul celor „3 E”. Auditul eficacităţii: a) auditează realizările în raport cu atingerea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului real al activităţilor comparativ cu impactul dorit. c) atingerea obiectivelor fixate. Variante de răspuns: a) b. b) maximizarea rezultatelor unei activităţi în raport cu resursele utilizate. c) emiterea unei opinii nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor privitor la calitatea lor. b) auditul managementului. practicile sănătoase şi cu politicile manageriale. d) b şi d. b) arată dacă activităţile administrative sunt în concordantă cu principiile. d) a. d) reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern. organizării activităţii. Eficacitatea constă în : a) raportarea oricăror altor chestiuni decurgând din audit sau în legătură cu auditul. procedurilor. b) maximizarea rezultatelor unei activităţi în raport cu resursele utilizate. d) atât auditul de regularitate cat si pe cel al performantei. Variante de răspuns: a) b b) a c) c d) d 81. c) a şi b. Auditul de eficacitate constă în: a) identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru îndreptarea acestora. Economicitatea reprezinta: a) atingerea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului real al activităţilor comparativ cu impactul dorit. c) se refera la maximizarea rezultatelor unei activităţi în raport cu resursele utilizate. b) b şi c. b) b şi c. Variante de răspuns: a) a b) b c) c d) d 77. c) c şi d. Variante de răspuns: a) a b) c c) d d) b 79. d) evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern.Test 1 76. cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. 80. cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. In practică auditul performanţei se mai întâlneşte si sub denumirile : a) auditul rezultatelor. aprecierea metodelor. 15 . b şi d.

. procedurilor. 84. sistemelor concepute. aprecierea metodelor.. Auditul intern furnizează o asigurare independentă în privinţa. Completati cu raspunsul corect: a) economicităţii.. Variante de răspuns: a) a. Auditul de sistem include: a) auditul de regularitate . Variante de răspuns: a) a b) c c) d d) c 85...... b) un sistem anume desemnat. organizării activităţii. b) realitatii.... Responsabilitatea auditului intern este de a furniza asigurarea privind: a) fiecare element in parte. c) auditul eficacitatii.. d) activitatea vizata. b) b şi c...Test 1 b) reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern.. puse în aplicare şi controlate de conducere.. Variante de răspuns: a) b b) d c) c d) a 86.. b) analiza. d) auditul economicitatii. Rolul auditului de sistem este: a) de a se asigura de atingerea obiectivelor entităţii auditate şi auditul impactului real al activităţilor comparativ cu impactul dorit. Sistemul reprezintă o mulţime de elemente si o serie de evenimente care se combină pentru a realiza un obiectiv comun. c) de a da diagnosticul. eficacitate şi eficienţa.. adică în ce măsură acestea se aliniază bunelor practici şi sunt puşi în aplicare corect si permanent.. d) de a se asigura de atingerea obiectivelor fixate. d) a şi b. analizelor de cost. Variante de răspuns: a) c b) b c) d d) a 83... Variante de răspuns: a) c b) b c) d d) a 82. c) a şi c. c) se refera la maximizarea rezultatelor unei activităţi în raport cu resursele de sistem utilizate.. eficacităţii şi eficienţei. b) de a identifica deficientele cu privire la functionarea sistemelor de conducere si control intern si de a formula recomandari pentru indreptarea acestora. c) organizaţia în ansamblu.... 16 . c) existentei. b) auditul de performanta. Care este tehnica de verificare utilizată în practică în derularea unei misiuni de audit de sistem? a) comparaţia.cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează în condiţii de economicitate... d) se refera la auditul controlului intern şi a funcţiilor acestuia. d) scaderi succesive. d) valorii.. c) esantionarea. indiferent de costuri.

numit de ministrul finanţelor publice.. reglementările şi obligaţiile externe . Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) este condusă de un . dar şi cu legile..cu avizul favorabil al Comitetului pentru audit public intern (CAPI). d) regularitatea tranzacţiilor şi etica comportamentală... Cu prilejul derulării unei misiuni de audit de sistem auditorii trebuie sa urmărească următoarele: a) atingerea obiectivelor...cu o competenţă profesională corespunzătoare si este . Variante de răspuns: a) a şi c. sinteza în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional este o structura constituita în cadrul : a) Ministerului Finanţelor Publice. d) sef de serviciu.... b) consultativ. c) Curtii de Conturi a Romaniei... Variante de răspuns: a) c b) b c) d d) a 91. Completati cu raspunsul corect: a) decizional.. b... ... ţintelor respectând standardele de calitate şi performanţa prestabilite.... 88... operaţională şi de conducere. Completati cu raspunsul corect: a) presedinte. Variante de răspuns: 17 .... c) director interimar. evaluare.Test 1 Variante de răspuns: a) a b) c c) d d) b 87. c) fiabilitatea. a rapoartelor. d) variabil...... Variante de răspuns: a) c b) b c) d d) a 90. b) director general. pe de alta parte.. claritatea.. acordurile interne. c şi d.. regulamentele... Variante de răspuns: a) a b) c c) d d) b 89. .. oportunitatea si utilitatea informaţiilor de natură financiară.. c) a. planurile. b) b şi d. b) conformitatea cu politicile.. Comitetul pentru audit public intern sprijină UCAAPI din Ministerul Finanţelor Publice pentru definirea strategiei şi îmbunătăţirii activităţii de audit intern în sectorul public si este un organism cu caracter .... Completati cu raspunsul corect: a) demnitar public... d) a şi b. Directorul general al UCAAPI trebuie să aibă o înaltă calificare profesională în domeniul financiar-contabil şi/sau al auditului... d) personal contractual.. pe de o parte.... c) o persoana fizica autorizata. completitudinea. scopurilor.. b) Ministerului Afacerilor Externe. Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) având atribuţii de coordonare.. b) funcţionar public..... procedurile. d) Autoritatii de Audit... c) independent. precum şi integritatea evidentelor şi documentelor justificative..

d) evaluarea economicităţii.. Variante de răspuns: a) b b) d c) c d) a 96. Comitetul pentru audit public intern cuprinde . coordonarea. b) trei specialişti cu înalta calificare în domeniul auditului public intern si doi experţi în contabilitate publică. b) c şi d. d) a.. 18 . 95.specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea.. c şi d. Variante de răspuns: a) b şi c.... b.. b şi c. d) b.. c şi d. c) norme metodologice. programarea.. planificare. d) programe. O altă atribuţie importantă a compartimentului de audit public intern din cadrul entităţilor publice este si elaborarea: a) de norme proprii de functionare.. c) supravegherea regularităţii sistemelor de funcţionare a deciziilor. b) proiectul planului de audit public intern.. risipei gestiunii defectuoase şi fraudelor. c) 8... regularităţii şi conformităţii operaţiunilor. organizarea.Test 1 a) c b) b c) d d) a 92. b) tematici.cu avizul UCAAPI. Variante de răspuns: a) a. b) examinarea legalităţii.. Alături de atribuţiile specifice pe care le are compartimentul de audit public intern pentru a-şi atinge obiectivele trebuie să elaboreze şi . Completati cu raspunsul corect: a) 5.eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare umane şi materiale si identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi de control...a bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară la instituţiile publice. d) 11. c) sistemelor de functionare proprii.. identificarea erorilor. Variante de răspuns: a) b b) c c) a d) d 93. 94.precum şi a resurselor asociate. b) 13. d) directorul general al UCAAPI..însoţită de raport de audit.. c) a şi b. urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor. c şi d. Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) certificarea trimestrială şi anuală. d) proiectului de buget. Completati cu raspunsul corect: a) coduri. c) a. b. b) b şi a. specialişti din afara Ministerului Finanţelor Publice conduşi de un preşedinte. membri.... precum şi propunerea de măsuri şi soluţii de remediere. Din componenţa Comitetului fac parte: a) preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România si doi profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern. c) un expert în domeniul juridic si un expert în sisteme informatice.

. . Precizati care din urmatoarele sunt elemente care caracterizeaza profesia de auditor intern: a) deţinerea unor abilităţi intelectuale specifice. d) c şi d. Variante de răspuns: a) a şi b.dobândite prin pregătire şi educaţie. b şi c. b) regularitate. Completati cu raspunsul corect: a) efectuarea..fiabilitatea acestuia şi sistemul de luare a deciziilor si sistemele de conducere şi control.precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora si alocarea creditelor bugetare. d) cunostinte temeinice de cultura generala.concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.dobândite prin pregătire şi educaţie.... b) a şi c. b) recomandarea obtinuta de la ultimul loc de munca.gajarea. b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale.. d) sistemul contabil. Potrivit legii privind auditul public intern compartimentul de audit auditează cel puţin odată la trei ani.. b) a şi d.a naturii acestora. 101. c) a.. c) acceptarea unei datorii faţă de societate în ansamblul său (de obicei în schimbul unor restricţii în utilizarea unui titlu sau în acordarea unei calificări).. 100. Precizati care din urmatoarele sunt elemente care caracterizeaza profesia de auditor intern: a) deţinerea unor abilităţi intelectuale specifice..precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi sistemele informatice. c) a.Test 1 Variante de răspuns: a) c b) b c) d d) a 97.. 99.următoarele: a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă..fără a se limita la acestea.respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă.. c) constituirea veniturilor. Compartimentul de audit public intern are sarcină să efectueze activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de: a) legalitate si economicitate..inclusiv din fondurile comunitare si concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale..inclusiv din fondurile comunitare si vânzarea. Variante de răspuns: a) b b) d c) c d) a 98. d) c şi d.direct sau indirect.. b şi d. 19 . b) analiza.stabilirea politicilor. d) I şi II..a calendarului de proceduri şi testări destinate să îndeplinească obiectivele controlului sau a misiunilor de audit. d) eficienţa şi eficacitate. b) cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala. d) conformitatea.controalelor şi auditurilor înseamnă definirea obiectivelor. c) a şi b. c) economicitate..... b) b şi d. Variante de răspuns: a) b.obligaţii de plată. Variante de răspuns: a) a şi c. c) planificarea sau programarea.

siguranţă şi onestitate.care să includă şi menţinerea unei imagini în mod esenţial obiective. siguranţă şi onestitate. Variante de răspuns: a) a b) a şi c c) b şi c d) d 104. 102. siguranţă şi onestitate. Variante de răspuns: a) a şi b. b) a+b.în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public.Increderea. Profesionalismul. eficienţă şi eficacitate. ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin : a) existenţa unor capacităţi intelectuale şi a experienţei dobândite prin pregătire şi educaţie... eficienţă şi eficacitate. b) existenta unui cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni. ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin: a) existenţa unor capacităţi intelectuale şi a experienţei dobândite prin pregătire şi educaţie. c) c+d. c) c şi b. 103. Completati cu raspunsul corect : a) de principii . b) existenta unui cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni. Codul etic reprezintă un ansamblu . ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin: a) auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă pe plan profesional şi personal. b) existenta unui cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni. b) reguli de conduită.. c) de directive. d) b+d. 105. în condiţii de economicitate.. Variante de răspuns: 20 .în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public. eficienţă şi eficacitate. responsabilitate. d) desfăşurarea unei activităţi la cei mai înalţi parametri. b) a şi c.. c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor. Variante de răspuns: a) a. c) prin faptul ca utilizatorii serviciilor furnizate de auditorii interni trebuie să poată avea încredere că există un cadru general al conduitei etice şi profesionale care guvernează desfăşurarea acestora. d) aderarea membrilor săi la un cod comun de valori şi conduită. d) existenţa unor capacităţi intelectuale şi a experienţei dobândite prin pregătire şi educaţie. c) c şi b. d) desfăşurarea unei activităţi la cei mai înalţi parametri. responsabilitate... ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin : a) existenţa unor capacităţi intelectuale şi a experienţei dobândite prin pregătire şi educaţie. în condiţii de economicitate. b) a şi b. d) d. d) desfăşurarea unei activităţi la cei mai înalţi parametri. c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor. responsabilitate. d) a şi d.Test 1 c) apartenenta la un partid politic.în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public. Calitatea serviciilor. b) informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditului intern trebuie să fie fidele realităţii şi de încredere. c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor.cod elaborat de organismul reprezentativ specific. Variante de răspuns: a) b b) c şi d c) c d) a şi b 106...care guvernează activitatea auditorilor interni. d) de indicatii... Performanta. Variante de răspuns: a) a. în condiţii de economicitate....

110. d) desfăşurarea unei activităţi la cei mai înalţi parametri. ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin: a) obligaţia de a evita orice comportament care ar putea discredita profesia. Integritatea. responsabilitate. c) competenta profesionala. Variante de răspuns: a) a şi d. d) sinceritatea. Variante de răspuns: a) c b) b c) d d) a 109. c) a. ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin: a) auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă pe plan profesional şi personal.în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public. c) a şi b. Codul de conduită etică şi profesională are urmatoarele componente majore: a) principii fundamentale pentru profesia şi practica de audit public intern. b) independenţa şi obiectivitate. c) obiective. b) b şi c. în condiţii de economicitate. b şi d. b) existenta unui cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni. Variante de răspuns: a) a b) c c) d d) b 108. 112. Integritatea. ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni presupune: a) exercitarea profesiei cu onestitate. în condiţii de economicitate. d) informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditului intern trebuie să fie fidele realităţii şi de încredere. d) valori. c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor.Credibilitatea. Conduita.în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public. b) a şi b. Variante de răspuns: a) a şi d. eficienţă şi eficacitate. c) a şi b. responsabilitati. d) d.Test 1 a) a şi d b) b şi c c) c d) d 107. d)desfăşurarea unei activităţi la cei mai înalţi parametri. b) reguli de conduită care impun normele de comportament pentru auditorii interni. c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor. d) c şi d. ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni implica: a) onestitatea. siguranţă şi onestitate. c) confidentialitate si competenţa profesională. d) neutralitate politică. eficienţă şi eficacitate. 111. Variante de răspuns: a) c şi d. d) a şi d. bună credinţă şi responsabilitate. b) a şi c. responsabilitate. b) desfasurarea corecta a activitatilor. 21 . siguranţă şi onestitate. In desfăşurarea activităţii auditorii interni sunt obligaţi să respecte următoarele principii fundamentale: a) integritatea si confidentialitatea.

. în esenţă constituie calitatea din care derivă încrederea publică şi este criteriul fundamental pe care un auditor îl utilizează în judecarea deciziilor sale.. Variante de răspuns: a) a b) c c) b d) d 117. d) neacceptarea nici unui fel de avantaje care ar putea afecta raţionamentul lor profesional... ca principiu care trebuie respectat de auditorii interni presupune: a) evitarea evenimentelor şi circumstanţelor care sunt atât de semnificative încât o terţă parte cunoscând toate informaţiile relevante ar putea concluziona că integritatea.. d) c şi d. b) exprimarea unei opinii fără a fi afectată de influenţe care pot compromite raţionamentul profesional îngăduind unui individ să acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional... c) respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei.Test 1 b) neimplicarea auditorilor în nici o activitate sau relaţie care să afecteze o evaluare obiectivă.. c) independenta in aparenta.. obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui auditor sau al unui membru al unei echipe de audit au fost compromise.Integritatea in gandire.. d) informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditului intern trebuie să fie fidele realităţii şi de încredere. b) informaţiile. desfăşurarea corectă a activităţilor şi sinceritatea.. b) a şi c. b) a şi c. . d) independenta voita..... c) neimplicarea auditorilor în nici o activitate sau relaţie care să afecteze o evaluare obiectivă. b) independenta partiala... Independenta. Variante de răspuns: a) c b) b c) a d) d 116.... Completati cu raspunsul corect: a) confidentialitatea. despre care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor: a) faptele.. c) a şi b. ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni presupune: a) independenta in gandire. Auditorii interni sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea în legătură cu... Variante de răspuns: a) c şi d. b) ca auditorii nu vor accepta nici un fel de avantaje care ar putea afecta raţionamentul lor profesional. Variante de răspuns: a) a şi c b) b şi c c) c d) d 114. d) ca auditorii nu vor accepta nici un fel de avantaje care ar putea afecta raţionamentul lor profesional. c) onestitatea.. Obiectivitatea... Variante de răspuns: a) b şi d. d) d. c) obiectivitatea. 113... 115. 22 . ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni presupune: a) formularea în rapoarte a concluziilor şi opiniilor bazate exclusiv pe documentele obţinute şi analizate conform standardelor de audit. d) integritatea. b) competenta profesionala. c) a şi b..

.. d) a şi d..Test 1 c) documentele. Din categoria riscurilor operationale fac parte: a) lipsa unor responsabilităţi precise.. 118. b) detecteze existenţă unor controale ineficiente şi să facă recomandări cu privire la promovarea respectării procedurilor şi a practicilor acceptabile.. 23 ..constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public .. c) b şi c. c şi d. c) posede cunoştinţe.. 121. b...de a putea expune clar şi eficient obiectivele.. Avand in vedere constiinta profesionala auditorii trebuie sa: a) aiba capacitatea de a comunica oral şi în scris. c) timp de 3 ani dupa terminrea misiunii. d) respecta standardele tehnice sau cerinţele etice. b) lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat.. d) a. îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita responsabilităţile individuale.. neactualizata . c şi d. d) după încetarea relaţiilor între auditorul intern şi client sau angajator..cu impact nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele. c) situaţie d) comportament. 122. c) a. b şi c. b) a şi c. b şi c. Din categoria riscurilor de organizare fac parte: a) lipsa unor responsabilităţi precise. Variante de răspuns: a) a şi c. b) b şi d. Variante de răspuns: a) b şi c.Cand au auditorii interni obligativitatea respectarii confidentialitatii informatiilor despre afacerile clientului sau angajatorului ? a) dea lungul prestării serviciilor profesionale. d) locurile. Completati cu rspunsul corect: a) eveniment.. b) a şi d. b) acţiune. Variante de răspuns: a) a şi c. c) a. d) a. Variante de răspuns: a) a şi b b) b c) c şi d d) d 120. b) b şi d. Conştiinţa profesională se referă la conştiinciozitatea şi priceperea pe care ar trebui să le deţină un auditor intern suficient de prudent şi competent. d) documentaţia insuficienta. c) insuficienta organizare a resurselor umane. c) insuficienta organizare a resurselor umane. c) a.. c şi d.. b) lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat. d) c şi d.. Variante de răspuns: a) a şi b. 119. Riscul reprezintă orice . b) timp de 5 ani dupa terminrea misiunii.

124. b) plati nesecurizate. d) a şi c. d) variatiile semnificative din piata respectiva. d) a. b şi c. c) c şi d. d) a. b) b şi d. 127. c şi d. care are drept scopuri: a) sa identifice pericolele din entitatea si structura auditata. c) a. d) aprecierea calitatii managementului. 126. cum ar fi: a) resursele umane. c) mijloacele tehnice existente. c) a. arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative. c) b şi d. b) a şi d. c) nedetectarea operaţiilor cu risc financiar. d şi c. d) sa imbunatateasca imaginea rapoartelor emise. b. de eroare semnificativă a activităţilor entităţii/structurii auditate. Variante de răspuns: a) a şi b. c) sa evalueze structura si evoluţia controlului intern al entităţii si structurii auditate. c) b şi c. arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative . Precizati care sunt fazele analizei riscurilor: a) analiza activităţii entităţii/structurii auditate. Variante de răspuns: a) a. b) complexitatea prelucrării operaţiilor. a procedurilor de control intern. Variante de răspuns: a) a şi b. Variante de răspuns: a) a şi b. d) a şi d. respectiv a riscurilor. b) b şi d. d) evaluarea punctelor slabe. cu incidenta asupra operaţiilor financiare. auditorul va examina toţi factorii cu incidenta asupra acestuia. Analiza riscului reprezintă o etapa majoră în procesul de audit public intern. c) verificarea existenţei controalelor interne. b) aprecierea controlului intern. b) a şi c. b) sa identifice dacă controalele interne sau procedurile entităţii si structurii auditate pot preveni. b) identificarea şi evaluarea riscurilor inerente. Variante de răspuns: a) a şi d. d) documentaţia insuficienta. b şi c. b şi c. cuantificarea şi împărţirea lor pe clase de risc. precum şi evaluarea acestora. neactualizata . Din categoria riscurilor financiare fac parte: a) neînregistrarea în evidentele contabile. Pentru a efectua aprecierea asupra vulnerabilităţii domeniului auditabil. 123. c) aprecierea situatiilor financiare ale entitatii. d) a şi d. d) a şi c. Variante de răspuns: a) c şi b. c) a. c şi d. 24 . elimina sau minimiza pericolele. b) a şi d.Test 1 d) neînregistrarea în evidentele contabile. Precizati care sunt criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului : a) aprecierea vulnerabilităţii entităţii. 125. b) c şi d.

d) a. b) a şi d. c) control intern bun. 129. c şi d. Variante de răspuns: a) a şi c. Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale şi se poate exprima pe o scara valorică pe urmatoarele nivele: a) impact scăzut. c) a.Test 1 128. b) Intervenţia la faţa locului. b) Colectarea şi prelucrarea informaţiilor. c) vulnerabilitate redusa. prin utilizarea unei scări de valori. b şi d. 133. b şi c. 130. Precizati care sunt nivele de exprimare ale vulnerabilitatii: a) vulnerabilitate mica. 131. b) a. Precizati care sunt pasii pentru efectuarea analizei riscurilor: a) identificarea (listarea) operaţiilor/activităţilor auditabile. d) a şi c. asociate acestor operaţiuni/activităţi. c. d) vulnerabilitate mare. d. d. d) a. pe urmatoarele nivele: a) control intern corespunzător. d) Analiza riscurilor. d) control intern cu lipsuri grave. d) impact negativ. c) Analiza riscurilor. c) Raportul de audit intern. 132 Precizaţi corect etapele unei misiuni de audit intern: a) Pregătirea misiunii de audit. Variante de răspuns: a) a şi b. c şi d. prin determinarea impactului financiar al acestora. c) a. b) identificarea ameninţărilor. b) c şi d. b) b şi d. c) a. d) Elaborare programului de audit public intern. Variante de răspuns: a) a şi c. c) a. Variante de răspuns: a) a. b) vulnerabilitate medie. Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calităţii controlului intern al entităţii. Precizaţi corect procedurile din etapa de „Pregătire a misiunii de audit intern”: a) Iniţierea auditului. b. b) control intern insuficient. 25 . Variante de răspuns: a) b şi c. c şi d. d) b. c) impact ridicat. b şi d. b. b şi d. b) a. b. c) stabilirea criteriilor de analiza a riscului. d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu. d. riscurilor inerente posibile. c. c) a. respectiv a obiectelor auditabile. b) impact moderat. d) a şi b. c.

b) Elaborarea programului de audit public intern . 26 . principalele obiective şi durata misiunii într-un termen de: a) 10 zile. e. b. procedura de iniţiere a auditului presupune întocmirea următoarelor documente de lucru: a) ordinul de serviciu. 134. d) d. b) 5 zile. e. e.Test 1 e) Deschiderea şedinţei. d) Colectarea dovezilor. d. c. d. b. Variante de răspuns: a) a. a. d.f. b. c) b. b. Variante de răspuns a) b b) a c) c d) d 137. d. g) Constatarea şi raportarea iregularităţilor. d. e. c) 15 zile. b. e. conform organigramei. e) Constatarea şi raportarea iregularităţilor . c. a tehnicilor sale de lucru şi a diferitelor nivele de administrare. Precizaţi corect procedurile din etapa de ”Intervenţie la faţa locului” din cadrul misiunii de audit intern: a) Analiza riscurilor. d. d. b. e. e. d. d) a. e) declaraţia de independenţă. Variante de răspuns: a. c. b) a. d. d. b) colectarea dovezilor. b) c. e. c. e. c. d) a. Prin procedura de colectare a informaţiilor. compartimentul de audit public intern notifică entitatea sau structura auditată cu privire la scopul. 135. c) a. c) constatarea şi raportarea iregularităţilor. f. e. e) revizuirea documentelor de lucru. Variante de răspuns: a) a. f. c. a. În cadrul etapei de „pregătire a misiunii de audit”. d.b. e.e. d) notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern”. e. b) analiza rezultatelor controalelor precedente. auditorii publici interni urmăresc realizarea anumitor scopuri. c. f. Variante de răspuns: a) a. 136 Înainte de declanşarea misiunii de audit. b) tabelul „puncte tari – puncte slabe”. f) Colectarea dovezilor. e.d. f) Revizuirea documentelor de lucru. d) analiza riscurilor. 138. În cadrul etapei de „intervenţie la faţa locului” auditorii publici interni îndeplinesc următoarele proceduri de lucru: a) elaborarea programului de audit public intern. c) Deschiderea şedinţei. d. e. c. printre care: a) cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate. b) a. c. c. c) programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului. d. e. c) b. b.

c) constatarea şi raportarea iregularităţilor. b) nota centralizatoare a documentelor de lucru. e. c. c) b. în maxim 5 zile de la primirea proiectului de raport. d. b. 139. c) scopul. b. d. b) analiza riscurilor. b) a. c. d. c. d. b. principalele obiective şi durata misiunii. în maxim 10 zile de la primirea proiectului de raport. d) e. c) b. b) revizuirea documentelor de lucru c) reuniunea de conciliere. d. e. d. e. se precizează: a) planul misiunii de audit. Variante de răspuns: a) a. b) a. b) a. Variante de răspuns: a) a. e. pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe. 140. c. e. e. c) a. Variante de răspuns: a) a.Test 1 c) identificarea punctelor-cheie ale funcţionarii entităţii/structurii auditate şi ale sistemelor sale de control. d) fişa de urmărire a recomandărilor. Variante de răspuns: a) b. d. Variante de răspuns: a) a. 143. 27 . c) 15 zile de la primirea punctelor de vedere. d) calendarul întâlnirilor. c) proiectul raportului de audit. d) urmărirea recomandărilor. Punctele de vedere ale structurii auditate la proiectul de raport se transmit echipei de audit în următoarele termene : a. e) identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă. Reuniunea de conciliere cu structura auditată se organizează în termen de: a) 5 zile de la primirea punctelor de vedere. c. d. b) 10 zile de la primirea punctelor de vedere. după 15 zile de la primirea proiectului de raport. b) c. e. c. b. e) perioada de auditare. 142. d) b. b) c. d) a. c. nu există un termen stabilit în Legea nr. În cadrul etapei de „întocmire a raportului de audit public intern” auditorii îndeplinesc următoarele proceduri de lucru: a) elaborarea proiectului raportului de audit public intern. 672/2002 privind auditul public intern. d. 141. c) a. c. În cadrul etapei de „întocmire a raportului de audit public intern” auditorii întocmesc următoarele documente de lucru: a) minuta reuniunii de conciliere. e. În notificarea adresată structurii auditate. d) studierea factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern. c) a. d) a. d) c. în maxim 15 zile de la primirea proiectului de raport.

d) formularelor de constatare şi raportare a iregularităţilor. b) întocmirea declaraţiei de independenţă. cu excepţia: a) declaraţiei de independenţă. c) întocmirea notificării privind declanşarea misiunii de audit public intern. d) a. e) nu exista un termen stabilit prin lege. d) întocmirea Fişelor de identificare şi de analiză a problemelor (FIAP). e) despre durata misiunii. Care este aceasta ? a) să efectueze controlul intern.Test 1 d) imediat ce s-au primit punctele de vedere. 28 . c) să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente. Variante de răspuns: a) b. b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit. Variante de răspuns: a) c. e) să asigure consiliere conducătorului entităţii/structurii auditate. b. mai puţin una. Variante de răspuns: a) a. Iniţierea auditului presupune întocmirea următoarelor documente. b) d. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere nu va cuprinde: a) prezentarea auditorilor. e) înaintarea notificării structurii auditate. e) prezentarea scopului misiunii. b) a. b) să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului. 146. b) a. e. c) d. 145. d) întocmirea minutei şedinţei de deschidere. b) ordinului de serviciu. e. 147. principalele obiective. b) a. c) a. d) a. d) e 144. c) e. b) despre scopul. b) c. d) să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte. c) notificării privind declanşarea misiunii de audit public intern. Iniţierea auditului nu presupune : a) întocmirea formularelor de constatare şi raportare a iregularităţilor. durata acesteia. d) d. d) asupra programului stabilit de către auditor. b) a. c) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii. e. Variante de răspuns: a) d. d) a. c) despre faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului. 148. Variante de răspuns: a) b. Variante de răspuns: a) a şi d. c) d. d. c) a. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt următoarele. Compartimentul de audit public intern nu notifică entitatea/structura auditată: a) cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern.

Variante de răspuns: a) a. 150. 153. c) fişa de identificare şi de analiză a problemelor. e. d) compartimentului juridic. b) măsurarea riscurilor utilizează drept instrumente de măsurare criteriile de apreciere. e) pista de audit. b. c) structurii auditate şi conducerii instituţiei. c) măsurarea riscurilor depinde de persoana care le calculează. b) a. c) a. d) urmărirea recomandărilor. b.listă de verificare. b. Intervenţia la faţa locului presupune: a) efectuarea controlului intern. c) b. e) criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului sunt aprecierea vulnerabilităţii entităţii şi a controlului intern. d. d) d. b) conducerii instituţiei. 149. d) a. c. d. d) probabilitatea de apariţie a riscului este exprimată pe o scară de valori pe trei nivele: mică. c. e) stabilirea unor termene ferme de implementare a recomandărilor. Principalele tehnici de audit sunt: a) chestionarul de control intern. e. 152. d) a 29 . c) d.Test 1 c) b. Variante de răspuns: a) a. Variante de răspuns: a) a. b) chestionarul . interviul şi analiza. Variante de răspuns: a) a. medie. mare. b) c. observarea fizică. d) c 151. b) c. c) elaborarea raportului final. e) compartimentul financiar-contabil. b) c. Nu sunt instrumente de audit intern: a) Chestionarul de control intern b) Chestionarul lista de verificare c) Pista de audit d) Interviul e) Fişa de identificare şi de analiză a problemelor. c) a. d. Urmărirea implementării recomandărilor formulate in raportul de audit revine: a) compartimentului de audit. c) a. d) verificarea. d. Care din afirmaţiile de mai jos nu corespunde realităţii: a) măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie şi de gravitatea consecinţelor evenimentului. d) a. d) a. b) d. Variante de răspuns: a) a. d. b) constatarea şi raportarea iregularităţilor. e.

Variante de răspuns: a) b. b. c) Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern. c. b) înştiinţeze structura de inspecţie din unitate. b) a. se desfăşoară: a) anual. Variante de răspuns: a) a. Conducătorul Compartimentului de audit public intern de la entitățile subordonate este numit/destituit de : a) conducătorul entității publice. c. raportează periodic asupra constatărilor. Proiectul de raport de audit public intern : a) se transmite la Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern pentru analiză şi avizare. e) Ministerul de resort. raportează iregularităţile rezultate din activităţile sale de audit. în cazul constatării unor iregularităţi raportează Curţii de Conturi. e) Adunarea Generală. d) c 159. Variante de răspuns: a) a. e) organul ierarhic superior. e. d) a 157. d) se transmite unităţii auditate numai după analiză şi avizare de către conducătorul entităţii publice care a aprobat misiunea. c) conducătorul entității publice. b) este însoţit de documente justificative. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. aceştia trebuie să: a) înştiinţeze conducerea unităţii. d. e. b) c. c) d. c) conducătorul unităţii şi structura de inspecţie. e. în timpul misiunii auditorii constată abateri de la prevederile legale aplicabile activităţii auditate. 155. b. c) d. c) b. c) informează conducătorul entităţii auditate asupra modului de implementare a recomandărilor. În cazul în care. b) conducătorul entităţii publice cu avizul organului ierarhic superior. d. b) a. Auditarea activităţilor desfăşurate într-o entitate publică. c. d) b 156. elaborează proiectul planului anual. 30 . Care din următoarele afirmaţii cu privire la atribuţiile Compartimentului de audit public intern sunt false: a. b. d) Comitetului Director. cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern. d.Test 1 154. c) e. Variante de răspuns: a) a. d) c 158. Compartimentul de audit public intern de la entitățile publice subordonate se organizează cu acordul : a) conducătorului instituției publice. b) a. b) entității publice de la nivelul ierarhic superior. e) este documentul pe baza căruia se întocmesc Fişele de identificare şi de analiză a problemelor. d) d. întocmeşte raportul anual de audit. d) structura auditată. b) b. Variante de răspuns: a) b. e. c) a. d) Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern.

e) cel puțin la 4 ani. b) evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi. activităţi.Test 1 b) la 2 ani. Principalele tipuri de audit sunt următoarele. confidenţialitatea. obiectivitate. d) c 164. programe/proiecte sau operaţiuni. Nu se au în vedere la întocmirea planului de audit al misiunii următoarele elemente: a) respectarea periodicităţii de auditare. este întocmit până la 20 decembrie a anului precedent. Care din elementele menţionate mai jos nu reprezintă reguli de conduită ale auditorului: a. b) a. c) d. se transmite spre avizare la organul ierarhic superior. c. c. cu profesionalism şi integritate. independenţa. d) c 163. c) d. auditul performanţei. audit de bază. d) b. se elaborează pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri. b. se elaborează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. b) b. Auditorii interni: a) trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent. b) răspund pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit. cu excepția: audit de sistem. 162. 31 . d. d) nu sunt responsabili de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la o entitate publica. Variante de răspuns: a) b. c) participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern. d) c 160. Variante de răspuns: a) b. b. d. d) c 161. d) cel puțin la 5 ani. c) cel puțin la 3 ani. integritatea. b) a. c) b. d. audit de regularitate. numai cele menționate la literele a. e. c) d. Variante de răspuns: a) e. c. e) sunt în exclusivitate ai ASE. b) a. şi d. b. nu necesită referat de justificare. b) a. e. subiectivitatea. Variante de răspuns: a) b. Variante de răspuns: a) a. c) d. e. Proiectul planului de audit public intern: a.

b) a. Proiectul planului de audit public intern se întocmeşte până la data de: a) 15 noiembrie an precedent. d) 1 ianuarie an in curs. Dosarul permanent cuprinde următoarele documente. b) a. Variante de răspuns: a) e. Variante de răspuns: a) e. d) b. e) notificarea. e. d) cel puţin o dată la 3 ani. e) 15 decembrie an precedent. c) organizarea. c) c. d) conformitatea cu legile. c) c. d) c. cu excepţia: a) ordinul de serviciu. d) extrase din documente. reglementari. b) 30 noiembrie an precedent. c) b. legi.Test 1 c) sugestiile conducătorului entităţii publice. c) 20 decembrie an precedent. b) a. b) a. Variante de răspuns: a) e. d) sugestiile organului ierarhic superior. 168. e) Procedurile. e) la sfârşitul fiecărei misiuni. Se includ în instrumentarul cu care operează sistemele de control intern cu excep ția: a) obiectivele. Verificarea respectării normelor. c) c. b) a. cu excepția : a) eficacitatea si eficienta funcţionării instituției. conformitatea cu reglementările şi politicile interne. Obiectivele controlului intern sunt următoarele. b) mijloacele. c) proiectul raportului de audit. Precizaţi varianta corectă: a) e. c) d. 169. d) FIAP. d) b. d) b. c) cel puţin o dată la 5 ani. b) o dată la 2 ani. instrucțiunilor şi a Codului privind conduita etică a auditorilor interni de către Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern se face: a) anual. c) elaborarea de programe de dezvoltare. 166. 32 . d) c 165. 167. b) copii xerox ale documentelor justificative. Variante de răspuns: a) e. e) recomandările Curţii de Conturi. b) fiabilitatea informațiilor interne şi externe.

b) bilanţ. 8. Răspunsuri la testul grilă a 1. 9.Test 1 Variante de răspuns: a) d. cont de rezultate patrimonial. situaţia fluxurilor de trezorerie. 7. 18. 22. situaţia fluxurilor de trezorerie. 6. 4. d) bilanţ. 2. 13. situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală. c) bilanţ. b) a. contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli. 16. situaţia modificării în structura activelor. 170. cont de rezultate patrimonial. 20. d) b. situaţia fluxurilor de trezorerie. c) c. situaţia fluxurilor de trezorerie. Setul complet de situaţii financiare ale unităţii cuprinde: a) bilanţ contabil şi situaţia fluxurilor de trezorerie. 5. anexe la situaţiile financiare. 14. c) c. 15. situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală. d) b. 11. b) a. cont de rezultate patrimonial. contul de execuţie a bugetului. cont de rezultate patrimonial. 21. Variante de răspuns: a) d. plăţi restante. e) bilanţ. X X X X X X b X c d X X X X X X X X X X X X X X X 33 . 3. 17. 10. plăţi restante. 12. 19.

28. 55. 42. 46. 30. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 . 29.Test 1 23. 43. 50. 33. 41. 40. 47. 57. 58. 51. 24. 31. 59. 26. 44. 37. 52. 56. 35. 34. 39. 36. 25. 45. 49. 48. 27. 38. 54. 53. 32.

86. 91. 66. 70. 94. 89. 87. 61. 72. 82. 63. 76. 93. 96. 92. 80. 77. 65. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 . 74.Test 1 60. 67. 69. 95. 68. 78. 81. 90. 71. 75. 64. 73. 79. 83. 62. 85. 84. 88.

105. 102. 127. 132. 115. 117. 129. 103. 98. 100. 111. 131. 118. 106. 110. 120. 133. 101.Test 1 97. 119. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 36 . 125. 123. 122. 130. 107. 126. 108. 121. 109. 113. 128. 112. 104. 114. 124. 99. 116.

156. 140. 157. 161. 163. 135. 147. 138. 142. 136. 167. 152. 146. 158. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 37 . 159. 169. 168. 160. 150. 137. 164. 154. 170.Test 1 134. 151. 162. 166. 141. 139. 153. 144. 148. 165. 143. 145. 155. 149.

Test 1 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful