You are on page 1of 479

Kernyi K{roly

Grg mitolgia

I. Trtnetek az istenekrl s az emberisgrl II. Hrsztrtnetek

A knyv angol kiad{s{nak (The Gods of the Greeks, the Heroes of the Greeks, Thames and Hudson) figyelembevtelvel nmetbl fordtotta

Kernyi Gr{cia
A szveget az eredetivel egybevetette, s a magyar kiad{s kpanyag{nak ssze{llt{s{ban kzremkdtt Szil{gyi J{nos Gyrgy

(A digitaliz{l{s a Gondolat kiad 1977-es, azonos cm kiadv{nya alapj{n kszlt.)


ISBN 963 280 376 0

2010

Felesgemnek Emlkszem erre a tervre. Magam se tudom, milyen rzki s szellemi kedvbl fakadt: Mint az ztt szarvas a vzre, gy v{gyakoztam ezekbe a meztelen, ragyog testekbe, ezekbe a szirnekbe s dryasokba, ebbe a Narkissosba s Prteusba, Perseusba s Aktainba: el akartam tnni bennk, s bellk nyelvekkel szlani. H. von Hofmannsthal

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 2

Bevezetsl
Ez a knyv annak a meggyzdsnek ksznheti keletkezst, hogy eljtt az id megrni egy grg mitolgi{t felntteknek". Nem csup{n a szakembereknek, akik klasszikus tanulm{nyokkal, vall{strtnettel vagy etnolgi{val foglalkoznak; mg kevsb a gyermekeknek, akik sz{m{ra a mltban az ilyen elbeszlseket egy hagyom{nyos nevels indtkai s szempontjai szerint mdostott{k, vagy legal{bbis megv{logatt{k; hanem egyszeren: b{rmilyen rdeklds felntteknek, belertve a klasszikus, vall{strtneti s etnolgiai rdekldst is, de mindennek elbe helyezve a hum{n rdekldst. Manaps{g az {ltal{nos emberi t{jkozd{s egyik korszer form{ja minden bizonnyal a llektani. s pp a llektannal - tal{lan fogalmazta meg a modern humanisztikus gondolkod{smd egyik nagy kpviselje - ugyangy vele szletett a mitikus rdeklds, ahogyan minden kltsggel vele szletett a llektani rdeklds". Thomas Mann mondta ezt, 1936-ban, Freud s a jv cmen tartott nnepi elad{s{ban. A klt ezzel - a pszicholgus rdemeit mltatva - valban elnzett fltte messze a jvbe. Fellmlhatatlan vil{goss{ggal jellemezte azt a szellemi szitu{cit, mellyel e knyv szerzje igazolja mitolgiai v{llalkoz{s{t. A mlyllektan visszanyl{sa az egyed gyermekkor{ba vallja a Jzsef-regny szerzje - egyttal visszahatol{s az emberisg gyermekkor{ba is, a primitvbe s a mitikusba. Freud maga is beismerte, hogy sz{m{ra mindennem termszettudom{ny, orvostudom{ny s pszichoter{pia egy leten {t tart kerl- s visszat volt ifjkor{nak primr szenvedlyhez: az emberisg trtnetnek, a vall{s s erklcs eredetnek kutat{s{hoz... A mly-llektan szsszettelben a mly-nek idbeli rtelme is van: az emberi llek s-mlysgei egyben azonosak az sidvel, az idknek ama ktmlyvel is, ahol a mtosz otthonos, s megvetik az alapj{t az let snorm{inak, s-form{inak. Mert a mtosz letalapt{s: az az idtlen szkma, vall{sos formula, melybe az let belen, amikor von{sait a tudattalanbl reproduk{lja. A mitikus-tipikus szemlletmd elsaj{tt{sa ktsgkvl korszakalkot az elbeszl letben, mvszi hangulat{nak saj{ts{gos emelkedst jelenti, a *7+ megismers s az alakt{s j derjt, melyet a ksi esztendkre szokott tartogatni az let; mert az emberisg letben a mitikus korai s kezdetleges fokot jelent, az egyes ember letben azonban ksit s rettet." Amit egy nagy r tizent vvel ezeltt saj{t mag{n tapasztalt, az ma {ltal{nosabb rvnyv v{lhat, s nem szksges, hogy ugyanahhoz az elrehaladott letkorhoz legyen ktve. gy kpzeli a szerz azokat a felntteket", akiknek a grgk mitolgi{j{t sszefgg elbeszlsknt eladni sz{ndkozik, ak{r egy utkor{val mit sem trd, aristophansien neveletlen klasszikust. Korunk irodalm{n s llektan{n rleldtt olvaskat reml: olyanokat, akiknek nem esik tl nehezkre megtal{lni a manni hozz{{ll{st a saj{t egysges egsz-mivolt{ban az emberit szinte utolrhetetlen spont{ns{ggal dokument{l grg mitolgia archaikus tmrsghez s szabads{g{hoz, egy-hangs{g{hoz s szeszlyessghez; olyanokat, akik lvezni tudj{k, s ppen azt a dokument{l{st ismerik fl benne, melyre az elismert klasszikusok mellett mg szksg van ahhoz, hogy teljes, re{lis kpet kaphassanak a grg antikvit{srl. A dokument{l{son trtneti dokument{l{st rtnk, nem pedig az eladand hagyom{ny llektani rtelmezst. Ha az {thagyom{nyozott anyag vgre az eddigi {br{zol{sok felletes pszichologiz{l{s{tl megszabadtva, n{ll, ntrvny anyagknt kerl bemutat{sra a maga teljessgben, akkor a mitolgia ugyangy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 3

hat, mint a legkzvetlenebb pszicholgia: pontosan gy, ahogy a psychnek az egynfeletti {ltal sztnztt, kpekben objektiv{lt tevkenysge. Az egynfeletti" itt affle minim{lis definci. Egynfelettiek - per definitionem - pld{ul a lt alakjai", ahogy Walter F. Otto fogja fel a mtosz tartalm{t Die Gtter Griechenlands c. mvben, vagy minden, ami jungi rtelemben archetipikus". A v{laszt{s vagy esetleges sszekapcsol{s lehetsgt, mint elvileg minden lehetsget, nyitva hagyja ez a knyv. De az {lomkpek s a mitolgia kpeinek kzvetlensge analogikus: ebben a tekintetben maga az {lom s a mitolgia is kzelebb {llanak egym{shoz, mint az {lom s a kltszet. Ezrt hitte a szerz, mint Jung professzorral kzsen kiadott, Einfhrung in das Wesen der Mythologie (4. kiad{s, Rhein-Verlag, Zrich, 1951) c. knyvben kifejtette, hogy beszlhet a modern emberek individu{lmitolgi{j{rl", pszicholgi{jukat rtve rajta. Ugyanilyen joggal nevezhet minden mitolgia, ha mvszi jellegt figyelmen kvl hagyjuk, kollektv pszicholgi{nak". Persze nem hagyhatjuk teljesen figyelmen kvl a mitolgi{nak azt a saj{toss{g{t, hogy a szellem saj{tos alkot, teh{t mvszi tevkenysge is, egytt-form{l{sa az {tltnek. Noha rintkezik a kltszettel, interfer{l vele, azrt mg semmivel sem kevsb nmag{rt val, mint a kltszet, a zene, a kpzmvszetek, a filozfia s a tudom{nyok. Ugyangy nem szabad a mitolgi{t a gnszisszal vagy a teolgi{val sszecserlni: ezektl - a pog{ny teolgi{ktl s mindennem teozfi{tl is - alkot-mvszi jellege klnbzteti meg. A mitolgi{nak mindig olyasmi a t{rgya, ami az *8+ elbeszl s az sszes emberek fltt {ll amilyenek most" -, de mindig csak l{that, tapasztalhat vagy legal{bbis kpekbe foglalhat mivolt{ban, sohasem az in abstracto istensg, st az in concreto istensg sem, ha megfoghatatlannak, {br{zolhatatlannak kell maradnia. Egynfelettinek lenni s megragad, a lelket kpekkel betlt hatalmat gyakorolni az emberekre: ez nlklzhetetlen, de ennyi elg is ahhoz, hogy valami a mitolgia t{rgy{v{ lehessen. Ezek a kpek az anyaga a mitolgi{nak, ahogy a hangok az anyaga a muzsik{nak. Olyan anyaga", melybl - Shakespeare-rel szlv{n - {lmaink ltrejttek, egy zig-vrig emberi anyag, mely gy t{rult fel alaktja, a mtoszelbeszl eltt, mint valamilyen egynfeletti forr{sbl el{raml, objektv valami, s ami - az elbeszl-adta j alakj{tl, az j vari{citl fggetlenl - nem az elbeszl szubjektv alkot{saknt, hanem megint csak objektv vals{gknt t{rul fel a hallgat eltt is. Viszont ugyanez az emberi anyag nyomban egszen m{ss{ v{lik, mihelyt kiveszik abbl a kzegbl, amiben lt, s holt anyagknt" fekszik elttnk. Ilyen holt anyagknt" kerl elnk egy nyomtatott kltemny vagy egy hangjegyekkel rgztett zenem is: ha gy l{tjuk, nem ugyanaz, mint ami annak a lelkben volt, akinek elszr megzendlt, vagy akinek mg zengett. Nem nehz ismt letre kelteni, visszav{ltoztatni nmag{v{. Ezt gy rhetjk el, hogy eredeti kzegbe, egy kls s bels zengsbe helyezzk vissza. Ugyangy a mitolgi{t is, ha azt akarjuk, hogy a maga saj{toss{g{ban hasson, vissza kell helyeznnk a saj{t kzegbe, melyben mg kifel s befel is zengett, vagyis rezonanci{t keltett. A grg mythologia sznak nem csup{n a trtnetek", a mythoi a tartalmuk, hanem az elbeszls", a legein is: olyan elbeszls, mely rezonanciakelts is volt; bels rezonanciakelts, melyben az is serkentleg hatott a tudatra, hogy az elbeszlt trtnet szemlyesen rintette az elbeszlt s hallgatj{t. Egy ilyen elbeszls s meghallgat{s kzegbe kellene a grg mitolgia r{nk maradt tredkeit visszahelyezni, hogy holt anyagbl" ismt nmag{v{, l emberi anyagg{ v{ltozzk vissza. Erre prb{l itt ksrletet tenni a szerz: szeretn a grgk mitolgi{j{t legal{bb bizonyos mrtkig visszahelyezni eredeti kzegbe, a mitolgiai elbeszlsbe. A ksrlethez egy mestersgesen ltrehozott helyzetre, fikcira van szksge. A fiktv helyzetet az l

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 4

mitolgi{val val tal{lkoz{s egy pld{ja nyom{n teremti meg a szerz, amit Die antike Religion (3. kiad{s, Dsseldorf, 1952) cm knyvben m{r idzett, a Mi a mitolgia?" krds megv{laszol{sakor. Sir George Grey esete ez. Ezt az angol {llamfrfit a brit korm{ny 1845ben j-Zlandba kldte. 1855-ben kiadta Polynesian Mythology and Ancient Traditional History of the New Zealand Race cm knyvt, s bevezetsben mintegy bocs{natkren elmondja, hogyan v{llalkozott , a szigetvil{g fkorm{nyzja, erre a mitolgiai kir{ndul{sra. j-Zlandba val rkezse ut{n meg{llaptotta, hogy felsge bennszltt alattvalit" a tolm{csok segtsgvel tulajdonkppen nem rti meg. *9+ Miut{n megtanulta, nagy nehzsgek {r{n, a nyelvet, amelyen mg semmifle knyv, sem szt{r nem jelent meg, jabb csald{s rte: mg a nyelv birtok{ban sem tudta igaz{n megrteni a bennszltt trzsfnkket, akikkel diplom{ciai rintkezsben {llt. gy tal{ltam - tudst tov{bb -, hogy ezek a fnkk, szban s r{sban, nzeteik s sz{ndkaik megmagyar{z{s{ra rgi kltemnyek vagy kzmond{sok tredkeit idzik, vagy olyan clz{sokat tesznek, amelyek egy si mitolgiai rendszeren alapulnak; s b{r a fnkk kzlemnyeik legfbb rszt ilyen kpes form{ba ltztettk, a tolm{csok is csdt mondtak, s - ha egy{ltal{n - csak igen-igen ritk{n sikerlt nekik a kltemnyeket lefordtani vagy a clz{sokat megmagyar{zni." gy h{t Sir George knytelen volt maga sszegyjteni s megtanulni j-Zland lakinak mitolgi{j{t, hogy r{sban rgzthesse. Egyszer, rzse szerint tls{gosan is hsges angol przafordt{sban adta kzre a gyjtemnyt, mely az g s a Fld gyermekeirl szl elbeszlssel kezddik: Az emberisg s-szlei egyetlenegy p{r voltak; ez a p{r a hatalmas gtl sz{rmazott, mely flttnk van, s a Fldtl, mely alattunk terl el. Npnk hagyom{nyai szerint Rangi s Papa, g s Fld voltak a forr{s, melybl kezdetben minden dolog eredt..." Teh{t arra krjk az olvast, kpzelje azt, hogy mi a Sir George Greyhez hasonl sz{ndkkal l{togattunk el egy grg szigetre. Ha valaha klasszikus tanulm{nyokat vgzett, biztosan emlkszik, hogy is azt tapasztalta, amit a brit fkorm{nyz: ahhoz, hogy a grgket megrtse, rgi nyelvkn kvl a mitolgi{jukat is meg kellett tanulnia. A klasszikus kortudom{nynak a mitolgia jelentsgt olyan rtelemben is fel kell fognia, ahogyan Sir George szksgbl volt knytelen felfogni. Nagy trtnszek megfigyelseire is hivatkozhatunk itt: E kor grgjeinek a megrtshez - olvassuk Ulrich Wilckens Alexander der Grosse cm knyvben - gondolatban bele kell lnnk magunkat lnyk ama saj{toss{g{ba, hogy, mikpp Jacob Burckhardt egyszer megfogalmazta, mtoszuk volt egsz ltk eszmei alapja. Szok{sos dolog volt mg a legjzanabb politikai krdseknl is mitikus elzmnyekre utalni, vagy ak{r {talaktani a mtoszokat a jelen rdekei szerint, s a jelen nzeteit, hogy nagyobb nyomatkot kapjanak, visszavetteni a mitikus idkbe. Ez Nagy S{ndor letben is nagy szerepet j{tszott." Az idzet M. P. Wilssontl sz{rmazik, Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece (Lund, 1951) c. knyvecskjbl, s egyszerre h{rom trtnsz nyilatkozat{t foglalja mag{ban, akik kzl Burckhardt, a Griechische Kulturgeschichte szerzje, ppensggel nem a legkisebb; b{r a mitolgi{nak ink{bb politikai, mint az letben betlttt szerept ismeri el, s ink{bb a jelen idealiz{l{s{t s visszahat{s{t hangslyozza, mint az snorm{k, sform{k" rvnyt, nem mulaszthatjuk el, hogy megemltsk a nevt, amikor meghvjuk az olvast mitolgiai v{llalkoz{sunkhoz. Olyasfajta lmnyben lesz itt rsze az olvasnak, mint Comte de Marcellusnak, *10+ a Port{ra kikldtt francia kvetnek, aki 1818-ban Konstantin{polybl flkereste a M{rv{ny-tenger szigeteit, s ott egy Jakobaki Rizo Nrulos nevezet, rendkvl mvelt grggel tal{lkozott, aki ugyanolyan jl beszlt franci{ul, mint grgl. ismertette meg a grfot Nonnos nagy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 5

Dionysos-eposz{val, melyet az ksbb lefordtott s kiadott. Tegyk fl most, hogy egy hasonl grggel tal{lkozunk szigetnkn, s az elmesli neknk seinek mitolgi{j{t. Nem tud rla tbbet, mint amit az irodalom s a memlkek {thagyom{nyoztak. De ehhez a hagyom{nyhoz szemlyesen kze van. A mi" mitolgi{nknak nevezi, s amikor mi"-t mond, a rgi grgket rti rajta, szellemi seit, akik bizonyos mrtkig a mi szellemi seink is. A mi" az elbeszls egyik eszkze ebben a knyvben, {ltala knnyebben helyezhet vissza a mitolgia eredeti kzegbe. A szerz ezzel nem ignyel mag{nak nagyobb tekintlyt, mint amit a tudsok a mi"-jkkel egybknt ignyelni szoktak. A szubjektv tnyez azonban semmikpp sem z{rhat ki. A mitolgia bemutat{sa mindig eleve interpret{ci, s minden interpret{ci a bemutat szemly fogkonys{g{tl fgg. De gondoljuk csak meg, hogy olyasvalakitl, aki nem fogkony a zene, a kltszet, a festszet ir{nt, elv{rhatjuk-e, hogy jl interpret{lja e mvszeti {gak alkot{sait? A szubjektv tnyez kikszblhetetlen; de az interpret{l tudatoss{g{nak s hsgnek kell ellenslyoznia. Az{ltal treksznk a kvetkezkben hsgre, hogy lehetleg sz szerint kvetjk az sszvegek elbeszlseit. Klnfle v{ltozatok - ugyanannak a tm{nak a vari{cii sszehangolatlanul fognak egym{s mellett {llani. Ez a bemutat{si md abbl az elfeltevsbl indul ki - helyessge mellett szl lnyegben az egsz hagyom{ny, s csup{n minim{lis, elkerlhetetlen {ltal{nost{ssal j{r -, hogy minden egyes mitolgiai tm{rl minden idben tbb elbeszls futott egym{s mellett, a helytl, az idtl s az elbeszl mvszettl meghat{rozott klnbsgekkel. Ezeknek a klnbsgeknek a helyes kezelsn mlik - mert sem elmosdniok nem szabad, sem tls{gosan hangslyozdniok -, hogy sikerl-e a szerznek a grg mitolgi{t gy bemutatnia, ahogy szeretn: bemutatni mindazt, ami valban fennmaradt. Persze nagyon cs{bt volna minden egyes vari{cin{l kimerten eladni, hogy hol s mikor s melyik szerznl bukkant fl elszr, s kital{lni egy tbb vagy kevsb valszn okot is, hogy mirt bukkant fl. Mostan{ig tbbnyire ezt csin{lt{k, s pp ez{ltal maguk az elbeszlsek valamikppen h{ttrbe szorultak, mintha csup{n ezek a valdi s vlt okok voln{nak rdekesek az egsz grg mitolgi{bl. Ez a knyv lehetleg kerlni kv{nja az ilyesmit: rdekldse nem toldik {t az antik elbeszlsek skj{rl a modern magyar{zatok skj{ra. A mitolgia eredeti elbeszli egyszeren azzal indokolt{k a saj{t vari{cijukat, hogy az egsz trtnetet a maguk mdj{n mesltk el. Az elmesls a mitolgi{ban m{r indokol{s. Az Azt mesltk" fordulat, mellyel oly *11+ gyakran fog tal{lkozni az olvas e knyv lapjain, nem kv{nja az elhangzott elbeszlseket helyettesteni. Csup{n arra szeretnk ir{nytani a figyelmet, ami egyedl fontos: arra, amit elbeszltek. Ez azonban, ak{r gy, ak{r gy form{lt{k meg, alapj{ban vve mindig egy magamag{t form{l, kibontakoz s sszes v{ltozataiban flreismerhetetlen alapszveg. Ennek az alapszvegnek a szavait nem lehet rekonstru{lni, csup{n a vari{cik szavait lehet elismtelni. De klnbsgeik mgtt mgis fl lehet ismerni valami kzset: egy trtnetet, amit sokflekppen lehet elmondani, s mgis ugyanaz marad. Ebben a knyvben a szerz kerlni szerem a szigoran tudom{nyos terminolgia merevsgt, ami bizonyos erszakot kvetne el a folykony anyagon, s ezrt nem mond trtnet" helyett mitologm{t". Ez a kifejezs csak azt hangslyozn{ - s valaha erre is szksg volt -, hogy a mitolgia alapszvegei" ugyangy szvegszer mvek, mint a pom{k" vagy a zenei szerzemnyek, melyeket nem lehet nknyesen alkatrszeikre bontani, mert akkor m{svalamiv v{lnak: egy halom mindenre s semmire sem val, nma

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 6

s halott anyagg{. Itt ink{bb a grg mitolgia alapszvegeinek" egy m{sik aspektus{ra akarjuk terelni a figyelmet. Az alapszvegek, a mindig jra elmeslt trtnetek", egyttal mvek" is, elbeszljk mvei. De nem teljesen azok. M{r az els elbeszl csup{n a dr{ma szereplit - mert a mitolgiai elbeszls dr{ma - {lltotta a sznpadra. gy szerepeltette s beszltette ket, ahogy az kora s mvszete sugallta. De ppen az jellemz a mitolgi{ra, hogy olyan szemlyek lpnek benne sznre, akik - ak{rcsak egy {lom szerepli - nemcsak eladj{k, hanem nknyesen alaktj{k is dr{m{jukat. Hogy ennl a hasonlatn{l maradjunk, s mg pontosabban fejezzk ki, mirl van sz: a szereplk mintegy magukkal hozz{k egy kis dr{ma tervt, melyben rendszerint a szksges szemlyek sz{ma is adva van: egy p{r, egy h{rmass{g vagy ngyessg. gy pld{ul a Nagy Anya kt ksrjvel s kicsiny kedvencvel jelenik meg: h{rom fi{val, akik vele egytt egy ngyessget alkotnak. A mitolgiai mnek" mint minden malkot{snak - m{r kezdeti st{diuma is egyar{nt mag{ba foglalt olyan elemeket, melyek fltt a mvsz az r, s olyanokat, melyek urak a mvsz fltt. A dramatis personaet kiv{lasztj{k, de ugyanakkor k maguk is felkn{lkoznak. Egyikk mag{val hozza a m{sikat, s me itt a trtnet, ahogy maga akarta mag{t, az elbeszlnek csup{n el kell adnia. De elad{sa ktve van szereplihez, s azok nknyes s mgis tervszer cselekvshez. Ahogyan Goetht Mephistopheles szerepnek megform{l{s{ban nem csup{n a Doctor Faustusrl szl npknyv ktttsgei korl{tozt{k, hanem saj{t rdg-alakj{nak cselekmnyterve is - melyhez ksbb elcs{btott s megcsalt nk is tartoztak -, ugyangy az antik kltt, m{r a homrosi Herms-himnusz kltjt is kttte egy adott cselekmny-terv, amikor, mondjuk, Hermsrl akart meslni. Indokolatlan volna elvileg elklnteni a klti [12] mveket, melyek pld{ul Hermsrl vagy hozz{ hasonl alakokrl szlnak, az ugyanezekrl a szemlyekrl szl przai szvegektl. Mitolgia minden, amiben olyan szemlyek szerepelnek, akiket a vall{strtnetbl isteneknek vagy dmonoknak ismernk. Egy letnt kultra trtneti adotts{gai k. Az itt bemutatott szvegekbl m{s oldalukrl ismerhetjk meg ket: cselekvseikben, melyek az ember adotts{gai egy olyan helyzetben, melyben az ilyen cselekvst mg semmi sem g{tolta. Legyen meg most akkori korl{tozatlans{guknak az a tudom{nyos haszna, hogy gy szemlljk a cselekvket s cselekedeteiket, mint egy sznj{tkot. Ha gy tetszik, szrakoz{sbl. De a sznj{tk egy istentant foglal mag{ban, mely egyszersmind ember-tan is. Azt persze nem grhetjk, hogy a sznj{tk teljesen kzvetlen lesz. Ritka az olyan szveg, mely kzvetlenl is dr{maian hat, mint pld{ul a homrosi Herms-himnusz, a kt Aphrodit-himnusz, vagy Hsiodos elbeszlse Kronos tettrl. Ezek klti szvegek ugyan, de azrt mg elgg archaikusak - kiv{lt, ha megszabadulnak a heroikus vers stlusknyszertl - ahhoz, hogy az adott akci-terv, a mitolgiai cselekmny fbb von{sai zavartalanul hathassanak bennk. A ksbbi kltk - az alexandriaiak vagy Ovidius - ezt az alap-tervet, mg akkor is, ha az eredeti alapszveget meslik el jbl, tbbnyire egy j, szemlyes llektan j motiv{l{saival helyettestik. Csakhogy Kronos tette, Aphrodit helyzete egy frfi-kettssg kzepn, Herms megtal{l s kital{l szksglete (a kital{l{s sz becsap{s-rtelmben is) nem valamilyen szemlyes llektanbl fakad: {ltal{nosabb, szemlytelen skon emberi. Annak az {ltal{nosabb ember-tannak a pld{i ezek, amit a mitolgia nyjt neknk, persze sszhangban a mlyllektannal, de a dr{mai szemlltets saj{tos, csak r{ jellemz mdj{n. Kzvetlen dr{mai szemlltets, mely egyszersmind a mitolgiai dr{ma alaptervbe is

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 7

bepillant{st adna, ahogy ezt az emltett szvegek teszik, ritk{n lesz lehetsges. A dramatis personaen kvl annak a fiktv szemlynek is fel kell mindig lpnie, akit a szerz hozott be a sznpadra, hogy jra elmeslje a grg mitolgi{t. Mintegy mondja el a prolgust az elbeszls nagyobb s kisebb szakaszai eltt, fogja a fellp szereplket bemutatni, jelmezket" lerni - mint pld{ul az Erinysek esetben -, a grg tragdia klasszikus mint{ja szerint. De ez a hasonlat nem leli fel teljes egszben az elbeszl szemly feladat{t. Amit ez a knyv jra elmond, klnfle korokbl sz{rmazik. A szerz nem kv{nta a tredkeket egy fiktv skon egybeszerkeszteni, mintha mind ugyan-abba a korba, vagy egy idtlen, statikus antikvit{shoz tartozn{nak. Mozaikot {lltott ssze, melyben mindegyik kvecske kln{ll, a tbbitl elhat{rolt, st, el is mozdthat a helyrl. B{r nem {lltja a trtnszt eltrbe - ez megtrn ennek az elbeszl mnek a stlus{t, s kereteit hosszas, tuds fejtegetsekkel robbantan{ szjjel -, elbeszljt mgis mindig az id dimenzij{ban mozgatja. Szem eltt tartja a trtneti kutat{s relatv *13+ idmeghat{roz{sait, mg akkor is, amikor a saj{t trtnetkutat munk{ss{ga alapj{n gy vli, itt-ott mdost{sra szorulnak. gy pld{ul az orphikusok bizonyos archaikus elbeszlseinek korai keletkezsvel kapcsolatban: a mdost{si javaslatot megindokolta "Die orphische Kosmogonie und der Ursprung der Orphik" c. rekonstrukcis ksrletben, Pythagoras und Orpheus c. knyvben (3. kiad{s, Albae Vigiliae, N. F. IX). Ez{ltal ugyanis maguk a trtnetek nem mdosulnak. Trtnelmileg konkretiz{lni a grg mitolgi{t, amennyire az ma mg lehetsges - ez volt a szerz cljaj olyasfajta konkrts{gra trekedni, mint amit Sir George Grey a polinziai mitolgi{ban fedezett fel. Ez nem megy rekonstru{l{s nlkl. De a rekonstru{l{s a szerz sz{m{ra kiz{rlag annak konkretiz{l{s{t jelenti, ami a forr{sokban {ll. Olyan korl{toz{sokat v{llalt, melyek tal{n nem lesznek mindig kellemesek az olvasnak, aki a fennmaradt szvegeken tl is szvesen kvetn az elbeszlseket. Ott sem viszi a forr{soktl t{volabbra a trtnetek sz{lait, ahol mint kutat, tudom{nyos lelkiismeretvel felelhetne rte. A lehetsges folytat{sokra s sszefggsekre val utal{sokrl azonban nem mondott le. Az olvas, ha kedve tartja, nem veszi ezeket az utal{sokat tudom{sul, s megmarad a forr{sok sz szerinti szvegnl; a jegyzetek alapj{n knnyen ut{nuk nzhet a klasszikus szerzk eredeti szvegkiad{saiban. A nvmutatnak is jl haszn{t veheti, ha mindent meg akar tudni, amit ez a knyv a valamelyik istenre vagy istennre vonatkoz mitolgiai ismeretekbl nyjt. A sz{lakat ott sem kvette tov{bb a knyv, ahol a hsmond{ba vezetnek {t. A grg hsmonda jra-elmeslse mg nehezebb problma, mint a szkebb rtelemben vett mitolgi{. A hrszmitolgia tm{it a rgi kltk kimertbben, de szabadabban is kezeltk,' mint az istentrtneteket. Ott gyakrabban kell a meghat{roz elemek kzt klnleges, csup{n mvszi sz{ndkokat, st mg mvszi mint{kat is flttelezni. A szerz mgis megksrli jra-elmeslsket egy m{sik, ezt kvet ktetben. A grg mitolgia mai bemutatj{nak nincs lehetsge egy tuds klt j{tk{ra, de nem is engedhet meg mag{nak ilyesmit. Csak annyit szeretett volna elrni itt, hogy az jra-elmeslt trtnetekben csup{n annyira zavarja meg az istenek j{tk{t, amennyire a sok szerzvel, forr{ssal s utal{ssal dolgoz nehzkes tudom{nyos kutat{sn{l elkerlhetetlen. Befejezsl legyen szabad mg egy szemlyesebb szt szlni a kedves olvaskhoz. Ez a knyv lehetv teszi, hogy a grg mitolgia istentrtneteit s az emberisg eredetrl s sors{rl szl trtneteket egyetlenegy elbeszl m fejezetei gyan{nt, egyfolyt{ban olvass{k vgig. A szerz mindent megtett, hogy az olvas{st megknnytse. Amikor el kellett egy sz{lat ejtenie, ezt mindig nyomatkosan megmondta, s nyomatkosan jelezte azt is, hogy a sz{lat jra flvette. Egyet azonban, gy rezte, nem szabad tennie. Az{ltal, *14+ hogy eredeti,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 8

archaikus form{j{ban oly sok elbeszls elveszett, az egsz hagyom{nyozott anyag, ami bemutat{sra kerlhetett, rendkvl srv v{lt. Ezt a srsget nem volt szabad mestersgesen feloldania. A hgt{s szavai m{r Ovidiusn{l meghamistj{k az archaikus pszicholgi{t. Jobbnak l{tszott lemondani az effle knnytsrl. gy h{t az olvas sz{m{ra nem marad m{s h{tra, mint e sr t{pl{lkbl egyszerre nem tl sokat mag{hoz venni: mindig csak nh{ny lapnyit egyszerre, s azt is ink{bb jra meg jra elolvasni, ak{r egy rgi kltemnyt, melynek elzengett form{ja csak nagy ggyel-bajjal tud sz{rnyakat adni a slyos tartalm emberi anyagnak. Hadd idzzk itt a zeneszerz szavait Hofmannsthal Ariadn Naxoson c. mvnek elj{tk{bl : Az let titka odalp hozz{, s kzen fogja..." Ezeknek a bevezet soroknak a d{tuma az els kiad{sban Ponte Brolla, 1951. jnius 4. volt. Azta a mitolgiai t{jakra tett utaz{sok sor{n, s munka kzben, mgpedig a folytat{s, a Hrsztrtnetek r{sa kzben, tbbszr addott alkalom, vagy kellett valamirt ellenrizni, hogy az r{s, amibe itt a grgk mitolgi{j{t foglalta a szerz, tov{bbra is meg{llja-e a helyt. Nh{ny v{ltoztat{s trtnt a Kabirokrl s Telkhinekrl szl fejezetben a szerz samothraki utaz{sa ut{n, melynek naplja az Unwillkrliche Kunstreisen (Zrich, 1954) c. ktetben olvashat; Walter F. Otto Die Musen und der gttliche Ursprung des Singens und Sagens cm knyve a Mzs{krl szl fejezet kibvtsre sztnzte. Vgl vil{gosabban dombortotta ki a bevezetsben az elbeszl {ll{spontj{t, a t{jkozott szigetlakt, akit sosem kpzelt kori grgnek: gy kv{nja az olvastl t{vol tartani a ksrtst, hogy egy megcsontosodott elmleti ember {ll{spontj{t keresse a knyvben, ahelyett, hogy azt a nyitotts{got tegye mag{v{ is, mely egyedl helyes az anyaggal szemben. Ascona, 1955. kar{csony. *15+

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 9

Els rsz

Trtnetek az istenekrl s az emberisgrl


I. A dolgok kezdete
1. keanos s Tthys Mitolgi{nkban tbbfle elbeszls volt a dolgok kezdetrl. Alighanem az volt a legrgebbi, amire legrgibb kltnk, Homros* utal, amikor keanost az istenek eredetnek"1 s mindenek eredetnek"2 nevezi. keanos folyamisten volt; foly vagy folyam s isten egyszemlyben, ahogy a tbbi folyamistenek is. ppoly kimerthetetlen nemzereje volt, mint folyinknak, melyeknek vizben a grg l{nyok eskvjk eltt megfrdtek, s melyeket ezrt rgi nemzetsgek saty{inak is tartottak. keanos azonban nem volt kznsges folyamisten, mert {rja sem volt kznsges folyam{r. Azta is, hogy tle vette a kezdett minden, mg mindegyre folyik, a fld legszls peremn, nmag{ba vissza{ramln, krbe. A folyk, forr{sok s kutak, st az egsz tenger is, mind {llandan az szles, ers {rj{bl keletkeznek. Egyedl neki volt szabad, amikor a vil{g m{r Zeus uralma alatt {llott, rgi helyn maradnia, mely voltakppen nem hely, hanem csak {raml{s, krlhat{rol{s, s a Tlnantl val elv{laszt{s. Nem helyes azonban azt mondani: egyedl neki". Hiszen keanoshoz hozz{tartozott Tthys istenn, akit joggal neveznek any{nak".3 Kivel lehetett volna keanos mindenek eredete", ha szemlyben csak egy hmnem s{ramlat ltezett volna, s nem egy befogad s-vzistenn is vele egytt? Megrtjk azt is, mirt tartzkodott az s-p{r, Homros tudst{sa szerint, m{r hosszabb id ta a nemzstl.4 Mert megharagudtak egym{sra: ez a megokol{s alkalmasint termszetes az ilyen srgi elbeszlsekben. De ha az snemzs nem maradt volna abba, vil{gunknak nem lenne {llands{ga, nem volna kerek hat{ra, s semmifle kerings nem trne vissza nmag{ba. Tov{bb nemzdne minden a vgtelensgig. Teh{t keanosnak nem maradt m{s h{tra, csup{n a krbe{raml{s, a forr{sok, a folyk s a tenger t{pl{l{sa - s al{rendelni mag{t Zeus hatalm{nak. Tthysrl keveset hallunk mitolgi{nkban, azon kvl, hogy az keanos-le{nyok s az keanos-fiak anyja volt5. Fiai a folyk, sz{m szerint h{romezren6. A le{nyok, az keanin{k, ugyanannyian voltak7. Csup{n az idsebbekrl lesz mg sz ksbb. A l{nyunok{k kzt volt egy, akinek a neve, Thetis, Tthysvel egybecseng. Nyelvnk szigor klnbsget tesz e kt nv kzt. Lehetsges azonban, hogy azok sz{m{ra, akik elttnk laktak Grgorsz{gban, hangz{sra s jelentsre mg kzelebb {llottak egym{shoz, s a kett egy s ugyanaz a nagy rnje volt a tengernek. Thetisrl rvidesen *19+ ismt fogok szlni. Ez az elbeszls

A grg s a mitolgiai nevek r{s{n{l azt a form{t haszn{ltuk, amit a szerz magyar nyelven rt mveiben haszn{lt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 10

valsznleg m{r kzismert volt, ezek az istensgek m{r uralkodtak tengernkn, mieltt grg trzsek ltek volna itt. 2. Az j, a Toj{s s Ers Egy m{sik elbeszlst a dolgok kezdetrl sok{ig azok a szent iratok kzvettettek {t, amiket a dalnok Orpheus hvei s tiszteli riztek, de vgl mgis csak egy komdiarn{l s a filozfusok utal{saiban maradt fenn. Eredetileg ink{bb a vad{szok s az erdlakk kzt j{rt sz{jrl sz{jra, mint a tengerpart lakin{l. Kezdetben volt az j - gy kezddik ez a trtnet.8 Nyelvnkn az j neve Nyx; Homrosn{l is a legnagyobb istennk egyike, aki mg Zeust is szent flelemmel tlti el.9 E szerint az elbeszls szerint fekete sz{rny mad{r volt.10 Az s-j a Szltl megtermkenylve, ezst Toj{s{t11 a Sttsg ri{s-lbe tojta. A Toj{sbl a fv Szl fia, egy aranysz{rny isten lpett el: Ers, a szerelem istene; de ez csak az egyik neve, a legkedvesebb az sszes nevek kzl, melyeket ez az isten viselt. A tbbi neve, amit ismernk, igen tudsan hangzik, de csup{n egy-egy rszlett jelzi e rgi elbeszlsnek. A Prtogonos nv azt fejezi ki, hogy ez az isten volt az elsszltt" minden istenek kztt. Ha Phansnek nevezik, neve pontosan azt jelenti, amit nyomban a toj{sbl kikelte ut{n tett: megmutatott s vil{goss{gra t{rt mindent, ami addig rejtve volt az ezst Toj{sban. Vagyis az egsz vil{got. Fnt egy ressg: az g. Lent: a Tbbi. Rgi nyelvnkben van egy sz az ressgre, mely eredetileg csak t{tong"-t jelent: ez a sz a Khaos. Eredetileg nem jelentett kavarod{st, zrzavart, csak ksbb, a ngy elemrl szl tan bevezetse ut{n kapta ma haszn{latos rtelmt. gy h{t a Tbbi", a Toj{sban alul lev sem volt termszetellenes sszevisszas{g. gy is mesltk ezt a trtnetet, hogy a Toj{sban alul a Fld volt, s az g s a Fld egybekelt12. Annak az istennek a mve volt ez, aki mindkettt vil{goss{gra t{rta, s azut{n egybevegylsre knyszertette: Ers. k nemzettk az keanos -Tthys testvrp{rt. A rgi elbeszls pedig tengervezte orsz{gunkban valsznleg gy folytatdott, hogy eredetileg keanos volt a Toj{sban alul, de nem egyedl, hanem Tthysszel egytt, s k tapasztalt{k elsnek Ers hat{s{t. Ahogy Orpheus egyik kltemnyben olvashat13: keanos volt az els, a szpen foly, aki a p{rosod{st megkezdte: egy any{tl val testvrt, Tthyst vette felesgl." Kzs anyjuk pedig az volt, aki az ezst Toj{st tojta: az j. 3. Khaos, Gaia s Ers A dolgok kezdetrl szl harmadik elbeszls Hsiodostl ered, a paraszttl s klttl, aki ifjkor{ban juhokat legeltetett az istenek hegyn, a Heliknon14. Szent helyeik voltak itt azoknak az isteneknek is, akiket a dalnok *20+ Orpheus hvei klnsen tiszteltek, s akiknek kultusz{t tal{n pp k hozt{k be szakibb t{jakrl Boiti{ba: Ersnak s a Mzs{knak. Mindenesetre, Hsiodos elbeszlse gy hangzik, mintha csup{n a toj{shajat hagyta volna el az jrl, a Toj{srl s Ersrl szl trtnetbl, s mint paraszt, a szil{rd talajt, a Fldet, Gaia istennt akarta volna a legrgibb istenn rangj{ra emelni. Mert Khaos, akit els helyen nevez meg, sz{m{ra nem isten volt, csup{n res "t{tong{s": ami az res toj{sbl megmarad, ha elveszik a hj{t. gy mesli :15 Kezdetben keletkezett a Khaos. Azut{n keletkezett a szles-kebl Gaia, szil{rd s rk szkhelye minden istensgnek, azoknak, akik magasan fent, az Olympos hegyn laknak, vagy benne mag{ban, a fldben, s Ers, a halhatatlan istenek kzt a legszebb, aki megoldja a tagokat, s uralkodik minden isten s ember rtelmn. Khaostl sz{rmazik

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 11

Erebos, a mlysgek fnytelen sttsge, s Nyx, az j. Nyx szlte Aithrt, az g fnyessgt, s Hmer{t, a nappalt, szerelembe vegylve Erebosszal. Gaia viszont legelszr, mint mag{val egyenlt, a csillagos Eget, Uranost szlte, hogy teljesen krlfogja t, s szil{rd s rk szkhelye legyen a boldog isteneknek. szlte a nagy hegysgeket, melyeknek vlgyeiben oly szvesen laknak az istennk: a nimf{k. szlte a kietlen, tajtkos tengert, Pontost is. S ezt Ers nlkl, nemzs nlkl szlte. Uranosnak a tit{nokon s tit{nnkn kvl (Hsiodosn{l keanos s Tthys is tit{n-p{r lett) h{rom Kyklpsot szlt: Steropst, Brontst s Argst: egy kerek szemk van homlokuk kzepn, s nevk mennydrgst s vill{mot jelent. Azonkvl h{rom hekatonkheirt is szlt neki, sz{zkar, tvenfej ri{sokat: Kottost, a tasztt", Briarest, az erst", s Gyst, a csupatagot". De ez az egsz elbeszls, Uranos s Gaia n{sz{nak trtnete, b{r eredetileg bizonnyal a dolgok kezdetrl szl elbeszlsek kz tartozott, m{r a tit{ntrtnetekhez vezet {t: az els mitolgi{nk e saj{tos elbeszlsfajt{j{bl. Most elmondom a tbbit is, sorra egym{s ut{n. *21+

II. Tit{ntrtnetek
Azok az istenek, akikrl a tit{ntrtnetek szlnak, egy oly t{voli mltba tartoznak, hogy csup{n egy bizonyosfajta elbeszlsbl, egy bizonyos szerepkben ismerjk ket. A tit{n nv a napistensghez tapadt legtov{bb, s eredetileg alighanem gi istenek, de nagyon rgi, mg semmifle trvny al{ nem rendelt, vad gi istenek elkel cme volt. Nem tartoztak kultikus istensgeink kz, tal{n az egy Kronos s - ha a megzabol{zott, trvnyeknek al{vetett napistent is idesz{mtjuk - Hlios kivtelvel, akik hellyel-kzzel mgiscsak rszesltek valamilyen kultuszban. A tit{nok olyan istenek voltak, akik csak a mitolgi{ban szerepeltek. Szerepk - b{r a trtnetek vgleges befejezst l{tszatgyzelmek elzik meg - mindig a legyztt. Ezek a legyzttek egy rgebbi frfi-nemzedk von{sait viseltk magukon, olyan skt, akiknek veszedelmes tulajdons{gai visszatrnek az utdokban. Hogy milyenek voltak, kiderl a most kvetkez elbeszlsekbl. 1. Uranos, Gaia s Kronos Uranos, az gisten, jszaka kereste fl felesgt, a Fldet, Gaia istennt.1 Az j s a Sttsg kt fnyes gyermekt, Aithrt s Hmer{t, a nappal jelenlevket, m{r emltettem. Uranos minden jjel flkereste felesgt s vele h{lt, de a gyermekeket, akiket Gaia szlt neki, kezdettl fogva gyllte.2 Mindegyiket nyomban, ahogy megszletett, elrejtette, s nem eresztette fl a fnyre. A Fld bels regbe rejtette ket. E gonosz mvben - Hsiodos vil{gosan megmondja - rmt lelte. Gaia, az ri{sistenn, jajgatott, mert fesztette bels terhe. Ekkor gonosz cselt eszelt ki is. Gyorsan ltrehozta a szrke aclt; les fog sarlt csin{lt belle, s fiaihoz fordult. Akkor m{r sokan voltak. Hsiodos keanoson kvl megnevezi Koiost, Kriost, Hyperint, Iapetost s Kronost, mint a legfiatalabbat. E hat fi mellett hat l{nygyermeke is volt: Theia, Rhea, Themis, Mnmosyn, Phoib, az aranykoszors, s a szeretetremlt Tthys. Gyermekeihez, de fkppen fiaihoz, gy szlt Gaia b{nat{ban: Jaj, n gyermekeim, s ppgy gyermekei egy dlyfs aty{nak, nem hallgatn{tok-e r{m, s nem toroln{tok-e meg ap{tok gonoszs{g{t? volt az, ki elbb vetemedett gyal{zatos tettre!" Mind megijedtek, s egyikk se nyitotta ki sz{j{t. Csup{n a nagy Kronos, a csavarosesz, szedte ssze b{tors{g{t: Any{m Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 12

- szlt -, n meggrem s vghez viszem a mvet. Nem trdm aty{nkkal, a gylletes nevvel. volt az, ki elbb vetemedett gyal{zatos tettre!" Megrlt Gaia, elbjtatta fi{t egy alkalmatos rejtekhelyre, kezbe adta a sarlt s beavatta a cselbe. Midn Uranos jszaka eljtt, s szerelemre gyulladva {tlelte a Fldet, s egszen r{borult, fia rejtekhelyrl kinyjtott balj{val megragadta. *22+ Jobbj{val fogta az ri{s sarlt, gyorsan lemetszette apja frfiass{g{t, s a h{ta mg dobta. Gaia mhbe fogadta frje vrnek cseppjeit. Bellk szlte az Erinnyseket - az erseket", hsiodosi jelzjk szerint -, a gig{szokat s a krisfa-nimf{kat, a Nymphai Meliait, akiktl egy kemny emberi nem sz{rmazott. Az atya frfiass{ga a tengerbe esett, s gy szletett Aphrodit. Ezeket a trtneteket mind ksbb meslem el. Csak azt fzm mg itt hozz{, amit Hsiodos nem mondott ki, de tit{ntrtnetnk hallgati nyilv{n mag{tl rtetdnek tartanak: Kronos vres tette ta nem j{r el tbb az g a Fldhz, hogy minden jjel vele h{ljon. Az snemzs vget rt, s megkezddtt Kronos uralma. De ez m{r egy m{sik tit{ntrtnet. 2. Kronos, Rhea s Zeus A felsorolt tizenkt tit{n s tit{nn kzl h{rom fi a saj{t l{nytestvrt vette felesgl, vagy helyesebben szlva, h{rom le{ny a fitestvrt vette frjl. Hsiodos ezekben az esetekben mindig az istennt nevezi meg elbb. gy szlte3 Theia tit{nn Hyperinnak Hliost, a Napot, Selent, a Holdat, s st, a Hajnalt. gy lett Phoib, Koiosszal egybekelve, egy dics isten-nemzedk anyja,4 az sarja volt Lt, Artemis s Hekat istenn, s az istenek kzl Apolln. s gy lpett frigyre Rhea Kronosszal,5 akinek h{rom le{nyt s h{rom fiat szlt: a h{rom nagy istennt, Hesti{t, Dmtrt s Hr{t, s a h{rom nagy istent, H{dst, Poseidnt s Zeust. Mikppen Kronos atya a legkisebb fia volt Uranosnak, gy Zeus is - Hsiodos szerint, aki Zeus uralkod{sa eltt az anya{gi sz{rmaz{st hangslyozza s tartja fontosnak legkisebb fia volt Rhe{nak s Kronosnak. Azok, akik az apa{gi sz{rmaz{st becsltk tbbre, mint pld{ul Homros, Kronos legidsebb fi{nak tartott{k Zeust.6 A tit{ntrtnetek elbeszlsben azonban ink{bb Hsiodost kvetem, mint Homrost, aki, ak{rcsak egsz kltiskol{ja, nem szerette az ilyenfajta elbeszlseket, s csak ritk{n s utal{sszeren hivatkozott r{juk. A nagy Kronos sszes gyermekeit lenyelte, mihelyt anyjuk szent mhbl eljutottak a trdig.7 volt Uranos fiai kzt a kir{ly, s nem akarta, hogy ut{na egy m{sik isten szerezze meg mag{nak ezt a mlts{got. Megtudta ugyanis anyj{tl, Gai{tl, s atyj{tl, a csillagos gtl, hogy elrendelt sorsa szerint egyik ers fia le fogja t trnj{rl tasztani. Ezrt volt {llandan rsen, s nyelte le gyermekeit, elviselhetetlen b{natot okozva Rhe{nak. Az pedig, amikor Zeust, az istenek s emberek leend atyj{t kszlt megszlni, szleihez fordult, a Fldhz s a csillagos ghez, hogy kieszeljk egytt a mdj{t, mikppen tudn{ a gyermeket szrevtlenl vil{gra hozni, s bosszt {llni apj{rt s tbbi gyermekrt, akiket a nagy Kronos, a csavarosesz, elnyelt. Gaia s Uranos meghallgatt{k le{nyukat, s el{rult{k neki, milyen jv v{r Kronos kir{lyra s fi{ra. Szlei Lyktosba, Krta szigetre kldtk Rhe{t.*23+ Itt Gaia vette mag{hoz az jszlttet. Rhea stt jjel vitte gyermekt Lyktosba, s az erds Aigaion hegy egyik barlangj{ba rejtette. Uranos fi{nak pedig, az istenek els kir{ly{nak, egy nagy kvet nyjtott {t, ply{ba takarva. A Rettenetes ut{nakapott, lekldte has{ba a kvet, s dehogy vette szre, hogy a fia, legyzetlenl s vele mit se trdve, csak arra v{r, hogy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 13

letasztsa trnj{rl apj{t, megfossza mlts{g{tl, s uralkodjk helyette. Ez az uralkod Hsiodos nem basileusnak, kir{ly"-nak nevezi, hanem anaxnak, r"-nak, ahogy az j uralom ta szltjuk isteneinket - mind testben, mind b{tors{gban gyorsan gyarapodott, mg betelvn az id, csakugyan sor kerlt arra, hogy Zeus csellel s ervel legyzze Kronost, s az kiadja mag{bl lenyelt gyermekeit. Zeus kiszabadtotta, saj{t fitestvrein kvl, apja fitestvreit is, akiket mg Uranos bilincselt meg: elssorban a Kyklpsokat. Ezek h{l{bl nekiaj{ndkozt{k a mennydrgst s a vill{mot, hatalm{nak jelvnyeit s eszkzeit. Sz{munkra Kronoshoz fzdik az Aranykor emlke. Kir{lys{ga egybeesik a vil{g boldog korszak{val, melynek bemutat{s{ra ksbb kerl sor. Hogy milyen szoros a kapcsolat e kett kztt, azt Kronos tov{bbi trtnete mutatja, amit m{s kltk rszletesebben mesltek el, mint Hsiodos. Az Aranykorban mz csorgott a tlgyekbl. Orpheus hvei gy tudt{k,8 hogy Kronos mztl ittasan aludt - hisz bor mg nem volt -, amikor Zeus megbilincselte. Azrt bilincselte meg apj{t, hogy elvihesse az reg istent oda, ahol Kronos - s vele egytt az Aranykor - mindm{ig tartzkodik: a Boldogok Szigeteire, a fld legszls peremre. Oda indult Zeus9 az apj{val. Az keanos fell lengedez fuvalmak fjj{k krl ott Kronos torny{t. Ott kir{ly , Rhea, a mindenki fltt legmagasabban trnol istenn frje". 3. Az istenek s a tit{nok harca Mitolgi{nk azeltt tbb trtnetet ismert az istenek harcairl, de ezek ksbb feledsbe merltek. Kronost fogs{gba vetette a fia, de a fi{t is ugyanaz fenyegette. Homros utal r{, hogy egyszer mg Zeust is csaknem bilincsbe vertk a testvrei, Hra s Poseidn, s egyik gyermeke, Pallas Athn.10 [mde Thetis, mint nagy tengeristenn, elhvta a mlysgekbl a h{rom sz{zkar" egyikt: azt, akit az istenek Briaresnak neveztek, az emberek pedig Aigainnak. Valaha nyilv{n uralkodott egyedl az istennvel az gei-tenger mlysgei felett. A sz{zkar rvendezve dics tisztnek, oltalmazknt letelepedett Kronos fia mell. A boldog istenek megijedtek, s nem bilincseltk meg Zeust. Csup{n ilyen jindulat szrnyetegek segtsgvel - akiket Uranos a mlybe tasztott - sikerlt Zeusnak Kronoson aratott gyzelme ut{n az gnek atyj{hoz hasonlatosabb, fktelen fiaival szemben is megszil{rdtania hatalm{t. gy mesli Hsiodos:11 M{r tz teljes esztendeje birkztak egym{ssal a *24+ tit{nok s Rhea s Kronos gyermekei keserves kzdelemben: a rgi istenek, a tit{nok, az Othrys-hegy cscs{rl t{madtak, Zeus s testvrei az Olympos hegyrl. gy l{tszott, nincs r{ md, hogy eldljn a harc. Ekkor Gaia el{rulta az j isteneknek a gyzelem titk{t. Tan{cs{ra flhozt{k Briarest, Kottost s Gyst, a "sz{zkarakat" a mlybl, a fld legszls peremrl, s nekt{rral s ambroszi{val, az istenek ital{val s telvel gyaraptott{k erejket; majd Zeus flszltotta ket, hogy h{l{bl harcoljanak vele a tit{nok ellen. Kottos mindh{rmuk nevben meggrte. jra fell{ngolt a harc.12 Istenek s istennk {llottak egym{ssal szemben, mindkt oldalon. De az j kzdt{rsaknak h{romsz{z kezk volt. A h{romsz{z kezkbe h{romsz{z kvet fogtak. Kfelht zdtottak a tit{nokra, s ez megpecstelte a vgket. A legyztteket bilincsbe vertk, s ugyanolyan mlyre tasztott{k a fld al{, a Tartarosba, amilyen mlyen a fld fekszik az g alatt: egy ll kilenc jen s kilenc napon {t hull lefel az gbl, s a tizediken r fldet; ugyangy kilenc jen s kilenc napon {t zuhan lefel a fldrl, s a tizedik napon ri el a Tartarost. A Tartarost rcfal veszi krl. Az erdtmny nyak{ra h{romszorosan tekeredik az jszaka. Fltte sarjadnak a fld s a kietlen tenger gykerei. Ott bent sttsg rejti a tit{nokat, s nem szabadulhatnak tbb, mert Poseidn rckaput dnttt r{juk. A kapu eltt a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 14

Zeus rendelte, hsges rk laknak: Gys, Kottos s Briares. Tov{bb{ azt is meslik13 - maga Hsiodos mesli, vagy tal{n m{svalaki fzte ezt a rszletet a trtnethez, hogy megmentse Zeus hrnevt -, hogy a tit{nokkal vvott harcban az j uralkod vill{mai hozt{k meg a fordulatot. De a mennydrgst s vill{mot, mint m{r emltettem, Zeus a mlybl kapta, a Kyklpsoktl, akiket ugyancsak megszabadtott. Annyi bizonyos, hogy Zeus az g s a Fld fiaira mrt veresget, Gaia s fiai: a Fld s az g fiai segtsgvel. 4.Typheus avagy Typhn, Zeus s Aigip{n Nagyon rgi trtnet ez is: sem Hsiodos, sem azok, akik az istenek eredetrl szl kltemnyt tov{bbszttk, nem akart{k elmondani, de ksbb visszajutott hozz{nk Kis{zsi{bl. Bzv{st mondhatjuk, hogy visszajutott", mert a brisz{knak" (krykos) nevezett barlang - a Krykion antron - a Delphyn nevezet nstny s{rk{nnyal, melyhez egy Typhn nev hm s{rk{ny is tartozott, n{lunk, Delphoiban ugyangy megvolt, mint oda{t Kiliki{ban. Csup{n annyi a klnbsg, hogy Kis{zsi{ban Zeus volt a s{rk{ny ellenfele, Delphoiban viszont Zeus egyik fia, Apolln, s a nstny s{rk{nyt kzdtte le, nem pedig a hmet. Typheus s{rk{ny14 - m{s nven Typhan, Typhn vagy Typhs; nem azonos az egyiptomiak Typhnj{val, akivel gyakran sszetvesztik - a tit{nok buk{sa ut{n szletett,15 Gaia legkisebb fiaknt. Apja a hagyom{ny *25+ szerint a Tartaros volt. A delphoi Typhant viszont Hra frj nlkl szlte.16 A kis{zsiai Typheus Kiliki{ban jtt a vil{gra, s flig ember volt, flig {llat. Nagys{g s er tekintetben Gaia sszes gyermekein tltett. Cspig volt emberform{j, magasabb volt az sszes hegyeknl, s feje gyakran beletkztt a csillagokba. Egyik karja napnyugatig rt el, a m{sik napkeletig. V{llai kzl sz{z kgyfej ntt ki. Csptl lefel kt sszefond ri{skgyt form{zott, melyek flnyltak a fejig s sziszeg hangot hallattak. Sz{z fejnek hangjairl ezt tudjuk meg:17 beszdt nha megrtettk az istenek; de bgni is tudott, mint a bika, ordtani, mint az oroszl{n, ugatni, mint az eb, s sziszegni gy, hogy visszhangozt{k a hegyek. A szrnyeteg egsz testt sz{rnyak bortott{k. A fejt s {ll{t bebort vad szrzet lengett a szlben, szemeiben tz gett. Sziszegve-bgve hajig{lt tzes kveket az g fel, s ny{l helyett lobog l{ngok frcskltek a sz{j{bl. Mg nem dlt el, hogy nem Typheus fog-e uralkodni az istenek s emberek felett. [m Zeus lesjtott r{, t{volbl vill{m{val, kzelrl acl sarlval, s egszen a Kasion-hegyig ldzte. Itt, amikor l{tta, hogy a s{rk{ny megsebeslt, kzitus{ba bocs{tkozott vele. De a gyrz ri{skgyk nyomban r{tekeredtek. A s{rk{ny elvette tle a sarlt, s kiv{gta az inakat az isten kezbl s l{b{bl. V{ll{ra vette Zeust, a tengeren {t Kiliki{ba vitte, s a Brisz{k" nev barlangban tette le. Ugyanitt rejtette el Zeus inait, egy medvebrbe tekerve, s egy nstny s{rk{ny, Delphyn flig l{ny, flig kgy - rizetre bzta. Herms s Aigip{n ellopta az inakat, s szrevtlenl visszaadta az istennek. Zeus felgygyult, sz{rnyaslov fogaton sz{llt le az gbl, s elszr egszen a Nysa-hegyig kergette a s{rk{nyt. Itt a sorsistennk, a Moir{k r{szedtk az ldzttet. A s{rk{ny evett a gymlcsbl, amivel megkn{lt{k, abban a hitben, hogy visszanyeri tlk erejt. De ezek a gymlcsk a csak egy napra" nevet viseltk. A s{rk{ny tov{bb meneklt, Thr{ki{ban a Haimos-hegysgben kzdtt Zeusszal, s egsz hegyeket hajig{lt maga kr; telefrcsklte ket a vrvel (haima), s errl kapta nevt a hegysg. Vgl Szicli{ba rt, ahol Zeus az Etn{t zdtotta r{. A hegy mindm{ig visszakpdsi a vill{mokat, amelyek a s{rk{nyra hulltak.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 15

Ebben a trtnetben Herms biztosan nincs a maga helyn. Zeus egyik legkisebb fia volt, s csak azrt kerlt bele, mert - mint ksbb bvebben lesz rla sz - rtett a lop{shoz. De hiszen itt van erre Aigip{n, vagyis P{n isten kecske (aix) minsgben. Minden bizonnyal rokons{gban volt a s{rk{nnyal, s el{rulta t. Mert a delphoi s{rk{nynak is volt - egy elbeszls szerint, melyben Pythnnak hvj{k - egy Aix nev fia.18 Ksbb gy mesltk,19 a hs Kadmos volt az, aki Typheust - a P{ntl kapott p{sztor-{lruh{ban - elbb elbvlte a syrinx hangj{val, s azut{n r{szedte. Elhitette a s{rk{nnyal, hogy Zeus inaibl egy mg pomp{sabb hangszert: lantot tud kszteni, s Typheus lpre ment. is, ami oly gyakran esik meg a tit{ntrtnetekben, cselszvny {ldozata lett. *26+ 5. Harc a gig{szokkal A gig{szokrl szl elbeszls is olyasfajta, mint a tit{ntrtnet. A gig{szok, ugye emlksznk r{, a megcsonktott g-atya vrnek cseppjeibl szlettek. rcp{ncljuk csillog, hossz d{rda kezkben" - fzi hozz{ Hsiodos.20 De elssorban az anyjuk, a Fld fiai voltak. Ezrt mvszeink is {llatbrbe ltztt, szikl{kat s fatrzseket hajig{l vadembereknek {br{zolj{k ket, vagy csptl lefel egy kgy-p{rt form{z ri{soknak. A hagyom{ny szerint Phlegraiban, vagyis az g rn{n", vagy Palinben jelentek meg21 a fld felsznn. Gaia a gig{szokkal egszen m{skpp viselkedett, mint ahogy a tit{nokkal abban a rgebbi h{borban, amit az olymposiak indtottak az g fiai ellen, s melyben pp a Fldistenn segtsgvel arattak gyzelmet annak szrnyeteg-ivadkai felett. Most mg a sz{zkarak" is, gy l{tszik, a gig{szokat t{mogatt{k.22 Ugyanezt tette az anyjuk: tal{n nem is azrt, hogy fiairt, a tit{nokrt s Typheus s{rk{nyrt bosszt {lljon, hanem mert most az j istenek foglalt{k el az g-fiak helyt, s Gaia sz{ndkai mindig az g ellen ir{nyultak. Tudni lehetett elre,23 hogy most csup{n egy haland segtsgvel kerekedhetnek az olymposiak a t{mad gig{szok fl. gy l{tszik, az olymposiak nem gyzhettek magukn{l alantasabb lnyek kzremkdse nlkl. Csakugyan, Zeus mellett nemcsak testvrei {lltak segtt{rsknt, hanem gyermekei is, kztk kt haland any{tl szletett fia: Dionysos s Hrakls. Nekik kellett a gig{szokkal vvott harcot eldntenik. Ennek a segtsgnek, gy szlt a jslat, csak egy ellenszere van, egy var{zsf. Gaia keresni kezdte e fvet fiai, a gig{szok sz{m{ra. Zeus megtiltotta a hajnalnak, a holdnak s a napnak, hogy vil{gtsanak, mg a var{zsfvet maga meg nem tal{lja. Klnben is sok fura fortlya volt ennek a harcnak. Alkyoneus gig{szt nem lehetett legyzni, mg szlfldjre hullott vissza: ezrt Hrakls, miut{n eltal{lta nyil{val, Palin hat{rain tlra hurcolta, s gy halt meg az ri{s. Porphyrin gig{szban, akit Hra s Hrakls egyszerre t{madott meg, olyan szerelmi v{gyat keltett Zeus az istenn ir{nt, hogy az gerjedelmben letpte Hr{rl a ruh{t. Abban a pillanatban tal{lta el Zeus vill{ma s Hrakls nyila. Ephialtsnak Apolln a bal, Hrakls a jobb szemt tal{lta el nyil{val. Pallas lenyzta a hasonl nev gig{szrl, Pallasrl a brt, s pajzs vagy mellvrt gyan{nt haszn{lta. Enkeladosszal Athn hasonlan b{nt el, mint ahogyan Zeus a s{rk{nnyal Typheus trtnetben: r{dobta Sziclia szigett. Az elbeszls folytat{sakppen elmondhatn{m, hogyan szttk tov{bb a kltk s a mvszek ksbbi korokban, egszen az olymposiak vgs gyzelmig. De ez a trtnet sokkal kevsb jellemz mitolgi{nkra, mint a rgebbi tit{ntrtnetek. Azok kzl egy klnleges elbeszlscsoportrl nem esett mg sz: ez Promtheus tit{nrl szl, s arrl az emberi nemrl, *27+ melynek Promtheus Zeus ellenben p{rtj{t fogta. Mert a tit{nok buk{sa ut{n az emberek vetlkedtek az istenekkel. De tl korai volna m{r most {ttrni ezekre a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 16

trtnetekre. Mg sok mindenrl kell beszlnem elbb. Elssorban arrl, hogy milyen istensgek voltak mg, Rhea s Kronos gyermekein kvl, s mi volt a teendjk Zeus uralma alatt.

III. A Moir{k, Hekat s m{s Olympos-eltti istensgek


A dolgok kezdetrl szl elbeszlseinkben h{rom nagy istenn j{tssza a Vil{ganya szerept: Tthys tengeristenn, az jistenn s a Fldanya. Ez a h{roms{g nyilv{n vletlenl addott, mert csak h{rom ilyen elbeszlst ismernk. Alighanem vletlen az is, hogy a hskor egyik legfontosabb esemnynek, a trjai h{bornak az elzmnyeirl szl elbeszlsben, Paris tletnek trtnetben ugyancsak h{rom istenn szerepel. Mitolgi{nkban lpten-nyomon h{rom istennre bukkanunk, spedig olyanokra is, akik nemcsak vletlenl alkotnak h{romtag, rendszerint h{rom testvrbl {ll csoportot, hanem valdi h{roms{gok: ezeknl mindig mondhatni egyetlen h{rmasistennrl van sz. Gyakran tal{lkozunk egy mg nagyobb: tven istennbl, vagy egy apa, illetve egy p{r tven l{ny{bl {ll csoporttal is. Bevezetben elmondom, mi juthat e sz{mokrl az esznkbe. Holdhnapunk h{romrszes volt, s a hold is h{rom arc{t mutatta neknk: nvekv, teli s fogyatkoz jelt egy isteni jelenltnek az gen. Amellett termszetesen ktaspektusnak is tarthattuk: nvekv s fogyatkoz, vagy vil{gos s stt holdnak. A legnagyobb nnepidszakunk pedig, az Olympias, tven, vagy - minden m{sodik alkalommal negyvenkilenc holdbl {llt: ez a v{ltakoz{s nha a hsmond{k elbeszlseiben is tkrzdik. Mindez nem jelenti azt, hogy a nagy h{romalak istenn, aki sokfle nven szerepel majd, semmi egyb, csak a hold. Seln holdistennrl csak ksbb, Hlios napistennel s nemzetsgvel kapcsolatban lesz sz. 1. A sorsistennk (Moirai) Az jistenn mg Zeust is szent flelemmel tlttte el.1 Orpheus hveinek elbeszlsei szerint, melyekre ksbb trek r{, Nyx ugyancsak h{rmasistenn volt.2 Az gyermekei voltak a sorsistennk, a Moir{k is. Ezt a hagyom{nyt Hsiodosunk3 jegyezte fel, b{r mondja azt is,4 hogy a h{rom istenn Zeus s Themis istenn gyermeke volt. Orpheus ksbbi tiszteli szerint5 az g egyik barlangj{ban laktak, egy t partj{n, melynek fehr vize pp ebbl a barlangbl tr fel: a holdfny vil{gos kpe. Nevk, Moira, ami rszt" jelent, s sz{muk, a h{rom - az orphikusok felfog{sa szerint6 - megfelelt a hold h{rom rsznek": azrt nekel Orpheus a fehrknts Moir{krl". Egybknt sz{munkra fonasszonyok, klthes, voltak a Moir{k, b{r csak az elst hvj{k Klthnak. A m{sodiknak Lakhesis, a kioszt" a neve, a harmadik Atropos, az elh{rthatatlan". Homros tbbnyire csak egy Moir{rl beszl, egyetlenegy ers", nehezen elviselhet", pusztt", fon istennrl. A Moir{k letnk napjait fonj{k, melyek kzl egy *29+ elkerlhetetlenl hal{lunk napja lesz. Hogy milyen hossz fonalat szabnak ki egy-egy haland sz{m{ra, az csak tlk fgg, mg Zeus sem v{ltoztathat rajta. Legfljebb elveheti aranymrlegt, jobb{ra dlidben, s latra vetheti, kinek fog vgkpp le{ldozni a napja,7 pld{ul, ha kt ellenfl {ll egym{ssal szemben a harcban. A Moir{k hatalma valsznleg egy rgebbi korbl sz{rmazik, mint Zeus uralma. s nem mindig h{rom a sz{muk. Thetis istenn s a haland Pleus lakodalm{n, egy hres rgi v{zakp szerint, ngyen jelentek meg. Delphoiban viszont csak kt Moir{t tiszteltek: egy szlets- s egy hal{l-moir{t. A gig{szok Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 17

ellen viselt harcban is ketten vettek rszt, rz-mozs{rtrkkel.8 A fiatal istenek nha nem tiszteltk ket elgg. Apolln - egy rgi sznmr elbeszlse szerint - leitatta az agg istennket, hogy bar{tj{t, Admtost, megmentse hal{la napj{tl.9 Meleagros hs szletsekor mindh{rman megjelentek Oineus kir{ly h{z{ban.10 Klth megjvendlte, hogy a gyermek nemeslelk lesz, Lakhesis azt jsolta, hogy hs lesz belle. Atropos azonban kijelentette, hogy csak addig fog lni, ameddig a fahas{b, mely pp a tzhelyen gett, el nem hamvad. Mire a gyermek anyja, Althaia, kikapta a tzbl a fahas{bot, s elrejtette mag{n{l. Arrl is tudom{sunk van,11 hogy Atropos a legkisebb termet, de a legregebb s leghatalmasabb a h{rom Moira kzl. Soroljuk fel mg rviden az j gyermekeit is; ennek a stt fajzatnak csup{n egy rsze istensg, s Hsiodos nyilv{n csak azrt emlti mindet,12 mert mindennek a genealgi{j{t mondja el. A Hal{l h{rom nven szerepel kztk: mint Moros, Kr s Thanatos (kzlk Moros a Moira hmnem alakja); vele fitestvre, Hypnos, az alv{s, s az {lmok egsz nemzetsge; Mmos, a G{ncs, s Oizys, a Siralom; a Hesperisek, akik az keanoson tl rzik arany-alm{ikat, s Nemesis istenn, akirl van mg egy kln trtnetnk is; az {mt{s" s a szeretkezs" (Apat s Philots); az regsg", Gras, s a visz{ly", Eris. Eris gyermekei m{r nem tartoznak az istentrtnetekhez. Az alvil{g bej{rat{t npestettk be ksbb. 2. Eurybia, Styx s Hekat istennk Rgtn a sorsistennk ut{n - akiket Homros ers Moir{ja" (Moira krataia) egyetlenegy alakban foglal ssze13 - kell azokrl az istennkrl szlnom, akikre ugyancsak az erejk, vagy ert jelent lnyekkel val klnleges kapcsolatuk jellemz. A vletlen hozta ssze e csoport h{rom alakj{t, de mgsem egszen a vletlen, minthogy Hsiodos a rokons{g sz{laival fzi ket ssze. Eurybia, neve szerint, szleserej" istenn volt. Bia erszakot" jelent, s az er", kratos szinonim{ja. Eurybi{t Gaia l{ny{nak tartott{k. Apja azonban a tenger, Pontos volt.14 Testvrei Nreus s Phorkys, a kt tengeri reg", Thaumas, a tengercsod{ja" nevezet isten, s Kt, a *30+ tengeriszrny" nev, szporc{j istenn. Eurybia szve aclbl volt. Kriosnak szlt gyermekeket, neve szerint az g kos{nak, egyiknek a kt tit{n kzl, akik nem kaptak tit{nnt felesgl. De , az aclszv, csaknem tit{nn volt. Fiai olyasfajt{k, mint a tit{nok: Astraios, a csillagos"; Pallas, Styx frje; s Perss, Hekat apja. Styx sz{munkra gylletes nv; a stygein, gyllni" szval fgg ssze. gy hvj{k a folyt, mely kilencszer folyja krl s sszetartja az Alvil{got.15 A hideg vzess a magas Araonioshegyen, [rk{di{ban kapta alighanem az alvil{gi folyrl nevt, nem pedig megfordtva. Az ugyanilyen nev istennrl azt beszlik, vele nemzette Zeus az alvil{g kir{lynjt, Persephont.16 Hsiodosn{l a legnagyobb hatalm17 keanos s Tthys l{nyai kzl. A tov{bbiakban gy szl az elbeszls:18 Styx Pallastl nem csup{n Zlost s Nikt (a Buzgalmat" s a Gyzelmet") szlte, hanem Kratost s Bi{t (az Ert" s az Erszakot") is. E kett soha nem t{gtott Zeus melll, ak{r odahaza volt, ak{r tra kelt. gy gondolta ki ezt Styx, azon a napon, amikor az Olymposi flszltotta az sszes isteneket, segtsenek neki a tit{nok ellen: mindenki ill jutalomban s megbecslsben rszesl rte. Aki m{r visel valamilyen mlts{got, meg fogja tartani azt. Akinek pedig nem volt tisztsge Kronos alatt, most elnyeri, ami megilleti. Erre Styx rkezett meg elsnek gyermekeivel az Olymposra. Apja, keanos oltotta belje ezt a blcsessget. s Zeus csakugyan megtisztelte t s gazdagon megaj{ndkozta: lett az istenek nagy eskje. Mg a halhatatlanok se mernek

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 18

hamisan eskdni a Styxre. Az Alvil{ggal maradt szoros kapcsolatban, s sose v{lt olymposi istennv. Hogy a Styx vizre tett eskvssel hogy s mint van, arra majd Iris trtnetben trek r{. A Styx gyermekei az uralkod {lland ksri lettek. Hiszen tudjuk, hogy abban a tragdi{ban, mely Promtheus megbntetst viszi sznpadra,19 Kratos s Bia Zeus csatlsai. Nik sz{rnyasistenn viszont Zeus l{ny{val, Pallas Athnvel kerlt szorosabb kapcsolatba. Hekat, e csoport harmadik tagja {llt hozz{nk mindig a legkzelebb, b{r neve tal{n a t{volban levt" jelent. Nem csup{n a neve fzi t Apollnhoz s Artemishez, akiket Hekatos s Hekat mellk-nven is szltanak, hanem eredete is, ahogy Hsiodos mesli. Klnben az j egyik l{nya volt.20 Hsiodos azonban m{skpp ismerteti csal{df{j{t. Szerinte a PhoibKoios tit{np{rnak21 kt le{nya volt: Lt, Apolln s Artemis anyja, s Asteria, egy csillagistenn, mint neve mutatja, aki Persaiostl vagy Persstl, Eurybia fi{tl, Hekatt szlte. Teh{t ugyanannak az gi p{rnak az unok{ja, amelyiknek Artemis, s mintegy megismtlse a nagy Phoib istennnek, akinek a nevvel gyakran jellik a holdat a kltk. Igen, Hekat a f{kly{j{val sz{munkra maga a holdistenn volt, mg Artemist, b{r is f{kly{t tart, m{r nem tartottuk holdistennnek. Azzal is megklnbzteti Hsiodos Hekatt Artemistl, hogy ismtelten hangslyozza: egyszltt, monogens. Ebben a tekintetben is hasonltott Persephonhoz, az Alvil{g rnjhez, de klnben *31+ csaknem mindenhat h{rmasistenn volt. Zeus mindenekfelett tisztelte t,22 s oszt{lyrszt adott neki a fldn, a kietlen tengeren s a csillagos gen. Vagy pontosabban: nem fosztotta meg ettl a h{rmas tisztelettl, mely m{r a kor{bbi istenek, a tit{nok alatt megillette, hanem megmaradt Hekatnak minden, ami a tisztsgek s mlts{gok els feloszt{sakor neki jutott. Igazi, a tit{nokhoz mlt tit{nn volt, ha nem is mondta ki ezt hat{rozottan senki soha. Azt viszont fljegyeztk,23 hogy volt az a Krataiis, az Ers", aki Phorkystl egy nstny tengeri szrnyet szlt: Skyll{t. A hagyom{ny szerint tengeristenekkel szerelmeskedett, nvszerint Tritnnal,24 akit Hsiodos szleserejnek", eurybiasnak nevez.25 De azt is beszltk, hogy Hekat, mint az Alvil{g rnje, jente a holtak lelkeivel kborol, kutyaugat{stl ksrve. t mag{t is szuk{nak meg nstny farkasnak neveztk.26 A sz szoros rtelmben kzel" {llt hozz{nk. Ugyanis a legtbb ajt eltt ott {llt az utc{n, mint Prothyraia, a vajd asszonyok segtje, vagy kegyetlen knzja - s a h{rmasutakon is, ahol kpm{sait fl{lltott{k: h{rom fa-maszkot egy karra tzve, vagy egy h{rmasszobrot, melynek h{rom arca h{romfel fordult. Hogy mikppen s mi clbl idztk meg a vaj{kos asszonyok, az m{r a var{zslat krbe tartozik, s n most lehetleg csak mitolgi{rl meslek. 3. Skylla, Lamia, Empusa s m{s rmalakok Hekat megkapta oszt{lyrszt az gen, a fldn s a tengeren, de sohasem lett olymposi istennv. Olyan sz{lak fztk asszonyaink lethez, s ez{ltal hozz{nk, emberekhez, hogy kisebbnek tetszett Zeus felesgeinl s le{nyain{l. M{srszt az uralma alatt {ll terlet - fleg a tenger, ahol sidkbeli szerelmeskedsei lej{tszdtak - akkora volt, hogy gysem tudta volna az Olympos befogadni. Amikor nem az utakon csatangolt, barlangj{ban tartzkodott. Ezt csin{lta a l{nya, Skylla is, a tenger rme. Legal{bbis gy bukkan fel hajsaink elbeszlseiben, akik ezzel a sz{razfld lakiban akartak flelmet kelteni. Hiszen k jl ismertk a legveszedelmesebb helyek termszeti adotts{gait is, s nem csup{n egy helyhez ktttk a sz{mos alakban megmutatkoz nagy istennt. Azt mesltk27 - ez az elbeszls az Odyssei{ban maradt r{nk, de annyira tlz v{ltozatban, hogy az eredetileg h{romalak istenn megktszerezdtt benne -: kt z{tony van, az egyik

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 19

egy magas, sima kbl val, gbe nyl szikla, cscsa l{thatatlan, s kzepben rejlik a Skylla barlangja. A barlang sz{ja nyugat fel, az Erebos {thatolhatatlan sttje fel nylik. Benne lakik a Skylla, s flelmetesen ugat, mint egy fiatal szuka. Tizenkt l{ba - csakis ennyi lehetett egy ktszeres Hekatnak - nem fejldtt ki egszen. Hat rettenetes feje hat hossz nyakon l. Mindegyik sz{j{ban h{rom sorban nttek hal{lhoz fogai. gy hal{szik, fejeit kinyjtva a barlang mlybl s a szikl{t *32+ vizslatva, delfinekre, fk{kra, vagy mg nagyobb tengeri szrnyekre. Odysseus hajj{rl egy szempillant{s alatt hat frfit ragadott el28 s falt fel, a hs ugyanis, Kirk var{zsln tan{cs{ra, ink{bb a m{sik z{tonytl vakodott. Arrl is kell nh{ny szt szlnom. A m{sik z{tony alatt Kharybdis tany{zott.29 m{r teljesen a hajsok mesibe val, s alig-alig a mitolgi{ba, noha Homros isteni Kharybdis"-nek nevezi; ugyanazzal a jelzvel (dia) jelli, mellyel tbbek kztt a szp Kalyps barlangnimf{t. Naponta h{romszor hrplte fl Kharybdis a tenger vizt, s naponta h{romszor kpte ki jbl. A z{tony tetejn - kzel sem volt oly magas, mint a szemben lev Skylla - egy vadfgefa {llt. Maga Kharybdis l{thatatlan maradt. Ksbb azt beszltk rla,30 Gaia s Poseidn egyik l{nya volt, egy mindent elnyel szrnyeteg; rabolta el Hrakls marh{it, s Zeus vill{ma ezrt a tenger mlyre vetette. Hasonl trtnet fzdik Skylla nevhez is.31 Rla, a vad szuk{rl is azt beszltk, elrabolta Hrakls bik{it, s ezrt a hs meglte. De apja, Phorkys, jrateremtette Skyll{t: elbb f{kly{kkal elgette l{ny{nak tetemt, azut{n megfzte. Ezrt Skylla mg az alvil{g kir{lynjtl, Persephontl sem fl. Ugyanolyan nagy istennt kell flismerni benne, amilyen az anyja, a szuka alakj{ban ksz{l vagy kutyaugat{s-ksrte Hekat istenn volt. Valsznleg azok az {br{zol{sok mutatj{k leghvebben egsz termszett, melyeken cspinl kutyaform{j, csptl lefel haltest, szp nalak. Ha azonkvl mg sz{rnyai is vannak, az is illik a termszethez, mely nem csup{n a mlysgeken uralkodik, mint Kharybdis, hanem a lefel s flfel nyl messzesgeken is. De tal{n ink{bb nyugati szomszdainkn{l, az etruszkokn{l volt ilyen, nem n{lunk. Innen ered, hogy Skyll{t Tyrsnis"-nek, etruszk nnek" is hvj{k.32 Ezeknek az istennknek az anyj{t - egy m{sik, haland Skyll{rl, Nisos le{ny{rl, nem beszlek most - nemcsak Hekatnak hvt{k, hanem Lami{nak is.33 Ezzel trtneteink olyan elbeszlsekbe torkollanak, melyek mg a hajsok mendemond{in{l is t{volibb hat{rvidkre esnek a mitolgi{nak. Dajkamesk, a gyerekek ijesztgetsre s egyttal szrakoztat{s{ra valk. Lamia vagy Lam nevnek jelentse szerint elnyel": laimos a torok garatja. A Lam nvrvidts valsznleg a gyermekeknek szl, a dajk{k nyelvn, mint egyb rmalakok neve is: Akk, Alphit, Gell, Kark, s Morm, Mormolyk helyett. A mese gy hangzik:34 Lamia kir{lyn volt, s Liby{ban uralkodott. Mg a barlangj{t is mutogatt{k ott. Zeus szerette35 - mert szp volt -, s gyermekeket nemzett vele. Ezek Hra fltkenysgnek estek {ldozatul. Lamia azta rt, b{nat{ban rtult meg, s irigysgbl elrabolja m{s any{k gyermekeit. Ki tudja venni a szemt, hogy az mindig bren legyen, akkor is, amikor maga alszik. s b{rmiv {t tud v{ltozni. De ha sikerl elfogni, az elrabolt gyermekeket elevenen lehet kihzni a Lamia has{bl.36 Teh{t egy tit{ntrtnet, a Kronoshoz hasonl, amit gyermekeknek *33+ mesltek. Egy tornya is volt Lami{nak,37 ugyangy, mint Kronosnak. Nem lehet tudni, valj{ban istenn volt-e, vagy isten, vagy ak{r mind a kett. Aristophans, a komdiar, aki oly sok rgi elbeszlst rztt meg, de el is ferdtett s kignyolt, Lamia ppensggel nem ni testrszeirl beszl:38 ahogy nha a Gorgn is lg egy r{kttt phallos. M{srszt ismeretes volt Lamia buja hetairatermszete, s egyik-m{sik hetaira pp a Lamia nevet viselte. Hekat h{romalaks{g{ra s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 20

Skylla keverkalakj{ra emlkeztet Lamia {tv{ltozkpessge. Ez a tulajdons{ga kzs volt a tenger szrnyeivel s egy m{sik rmalakkal: Empus{val. Ez olykor csak Hekat egyik neve 39, de kln lnyknt is szerepel. A Lami{krl s az Empus{krl tbbes sz{mban is beszltek, s a kt nv ugyanazt jelentette. Ha az ember, mondjuk, az Alvil{g bej{rat{n{l Empus{ba tkztt, mikpp Aristophans egyik darabj{ban trtnt40 - a rmalak hol tehn, hol szvr, hol szp n, hol szuka alakj{t lttte mag{ra. Egsz {br{zata fnylett, mint a tz. Egyik l{ba rcbl volt, ez nyilv{n a komdiar tlz{sa. Klnben csak rc-saruja ismeretes, amit ksbb Hekat hordott, mint Tartarukhos, a Tartaros korm{nyznje";41 fnyes istennknt arany-sarut viselt. Empusa m{sik l{ba annyira tele volt frcsklve szvrganajjal, hogy nem is szvrl{bnak, hanem szvrganaj-l{bnak festett. De ez m{r {tvezet a mitolgi{bl a mka birodalm{ba. 4. Tthys s keanos idsebb le{nyai Soroljuk fl most Tthys s keanos idsebb l{nyainak nevt, ahogy jegyzkket Hsiodos ssze{lltotta.42 Styxen, m{r emltett, legnagyobb hatalm le{nyukon kvl, negyvenen voltak. Hsiodos olyan neveket is flvett a felsorol{sba, melyeket ismert nagy istennk viseltek jelzknt, ilyen pld{ul Perseis, "Perss le{nya", vagyis Hekat, meg Urania, vagyis Aphrodit; vagy a Zeus-felesgek: Din s Eurpa, Mtis s Eurynom nevt, ezek kzl csup{n ez utbbi maradt csakugyan tengeristenn, Tthyshez vagy Thetishez hasonlthat. Ezzel Hsiodos nmileg mgis annak a dolgok kezdetrl szl elbeszlsnek ad igazat, mely nem csup{n a tenger vagy a folyk istensgeit sz{rmaztatta Tthystl s keanostl. A tbbi keanis kzl csak kilencnek van kze a vzhez, szlhez s hull{mhoz, azok mozgkonys{g{hoz s gyorsas{g{hoz, szikl{khoz s barlangokhoz s hajkhoz. Kallironak s Amphirnak a folyni" ige van a nevben, Plxaur{nak s Galaxaur{nak a felkorb{csol szl s a szlcsend, Thonak s kyronak a gyorsas{g s a mozgkonys{g, Petrai{nak a szikl{k, Kalypsnak a rejtek-barlang, Prymnnak a haj tatja. A tbbi felsorolt nv kzl adom{nyokra s gazdags{gra (dron s plutos) vonatkoznak - melyek a tenger aj{ndkai is lehetnek - a kvetkezk: Dris, Eudra, Polydra, Plut. Az els ezek kzl a tengeristennk ifjabb nemzedknek, Nreus le{nyainak *34+ lesz az anyja; Nreusrl a tbbi tengeri reg"gel egytt lesz sz. De a Tthys le{nyait jell nevek kzl a legtbbet, a legtal{nyosabbakat mg nem soroltuk fel: Peith, Admt, Ianth, lektra, Hipp, Klymen, Rhodeia, Zeux, Klytia, Idyia, Pasitho, Mlobosis, Kerkis, Ianeira, Akast, Xanth, Menesth, Telest - a s{fr{nys{rga knts -, s vgl Khrysis, Asia s Tykh. B{r sejteni lehet egyet s m{st az istennkrl, akik e nevek mgtt rejlenek, csup{n azt mondom ki, ami teljesen nyilv{nval. Peith, a r{beszls" istennje, alighanem csak egyik jelzje volt a szerelemistennnek, s ezrt csatlakozott Aphrodithez. Admt viszont, mint neve jelzi, leig{zhatatlan" istenn volt, ak{r Artemis. Hippnak s Zeuxnak lhoz s fogathoz volt kze. Idyia sokat tud, Xanth szke istenn volt, Telest a misztriumokba val beavat{s istennje, Tykh pedig Ahogy esik" jelents nevvel az Eshetsg": egy istenn, akinek nincs saj{t trtnete, de hatalma akkora, hogy - ak{r a h{rom Moira s a h{romalak Hekat hatalma - ersebbnek bizonyult Zeus uralm{n{l is. 5. A tengeri regek", Phorkys, Prteus s Nreus Az olyan elbeszlseknl, mint az Eurybi{rl, Styxrl, Hekatrl, vagy a Skyll{rl, Lami{rl,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 21

Empus{rl szlk, sosem lehet tudni, hogy ezek az sszes nevek nem csup{n egy s ugyanazt az istennt jellik-e, az ers istennt", akinek hatalma s uralma kiterjed az gre, fldre, tengerre, st mg az Alvil{gra is. Ugyanilyen kevss lehet tudni, hogy Tthys, Thetis, Eurynom nem ugyanannak az istennnek megnyilv{nul{si form{i-e, illetve h{rom, klnbz idkben s helyeken haszn{lt neve egyazon, a tengerrel kapcsolatos megnyilv{nul{si form{j{nak. Hasonl a helyzet h{rom frfiistensggel, Phorkysszel, Prteusszal s Nreusszal, akiket Homros halios gern, "tengeri reg" megjellssel illet. Orpheus szent knyveinek olvasi ismertek egy elbeszlst,43 melyben Phorkys, Kronos s Rhea a legidsebb gyermekei voltak keanosnak s Tthysnek, ezek pedig a Fldtl s az gtl - vagy, mint m{r tudjuk, az s-toj{s als s fels feltl - sz{rmaztak. Ugyanazoknak a knyveknek egy m{sik elbeszlse szerint44 ht tit{nn volt s ht tit{n, Gaia s Uranos gyermekei. Az elbb m{r felsoroltakon kvl a szp Dint emltettk nv szerint a tit{nnk, s Phorkyst a tit{nok kzl. Phorkyst a krataios, az ers" jelzvel emlegettk. Hsiodos szerint45 Phorkys Gaia s Pontos fia volt. Testvrt Eurybi{nak hvt{k, a tbbit nem sorolom fel jbl. Felesge a szporc{j Kt, akinek neve a ktos, tengeri szrny", nnem alakja. Ezzel a szval jellhet a tengeri reg" is, pld{ul amikor Hrakls birkzik vele s klnfle alakokat lt. Az {tv{ltozkpessg fortlyait ugyan gyakrabban tulajdontj{k Prteusnak s Nreusnak, mint Phorkysnek, a Hraklsszel val *35+ birkz{st pedig csak Nreusnak. De alapj{ban vve mindig ugyanarrl a tengeri regrl" van sz. Phorkys Phorkosnak is nevezik - alkalmasint a legidsebb volt kzlk, volt az sszes tengeri istensgek kart{ncvezetje. S ugyancsak ravasz s var{zslatokban j{rtas isten lehetett, ha a l{ny{t, Skyll{t jra letre tudta kelteni a praktik{ival, ahogy az imnt mesltem! Prteus a tengeri reg" legvil{gosabb neve. Rgies szalak arra, amit a Prtogonos", az elsszltt lny" is jelent. Szleirl nem szl a hagyom{ny, csup{n a vizeket emlti, ahol Prteusszal tal{lkozni lehet. Egyiptom egyik homokos szigett l{togatta, mely Pharos nven volt ismeretes; Phorkys viszont ink{bb nyugaton, Ithaka egyik blben, vagy mg nyugatabbra volt otthon, ahol le{nya, Skylla is tany{zott. Fennmaradt rla egy trtnet a hajsok mendemond{inak stlus{ban, melyekhez Homros szvesen folyamodott az Odyssei{ban.46 Prteusnak volt egy Eidothea nev l{nya. S ez a le{ny el{rulta t. J{r ide egy tengeri reg, aki megmondja az igazat - imigyen szlt ez az istenn a hs Menel{oshoz -, Egyiptom tengeri vne, a halhatatlan Prteus. Jl ismeri a tenger mlyt, s csup{n Poseidnnak van fltte hatalma. Azt mondj{k, az ap{m, aki nemzett. Ha meglesnd itt s foglyul tudn{d ejteni, megmondan{ neked az utat, s a hazatrsedig eltted {ll hajz{s napjainak sz{m{t, hogy szerencssen szeld {t a halakban gazdag tengert. Ha akarod, azt is meg fogja neked mondani, mi minden - rossz vagy j - trtnt a h{zadban, mg t{vol volt{l a hossz, f{rads{gos ton." Mire Menel{os: Mondd h{t meg te, hogyan vessek neki cselt, az isteni regnek, hogy meg ne l{sson, vagy m{skpp megsejtve a dolgot, el ne illanjon. Mert nehz egy halandnak leig{zni egy istent." Mire az istenn: Megmondom n neked, idegen, egszen pontosan. Amikor a nap delelre {ll, kikl a tengeri reg a vzbl, az aggasty{n, aki megmondja az igazat. A nyugati szl fv{s{val jn el, stt hull{mgyrzsben. Amikor kikelt a vzbl, lefekszik, az reges z{tonyok al{. Krltte a fk{k, a szp tengeristenn ivadkai, falk{stul alusznak, elbjva az sz tengerbl. A mlyvz keser szag{t lehelik mg. Odavezetlek majd hajnalban, s ott elrejtelek benneteket a leshelyen. Csak v{lassz ki h{rmat t{rsaid kzl, a legderekabbakat. Most elmeslem neked az reg veszedelmes fortlyait. Legelszr megsz{ml{lja a fk{kat, tnkint, a kezvel. Azut{n lefekszik kzjk, kzpre, ahogy a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 22

p{sztor a ny{ja kzepre. Mihelyt szreveszitek, hogy elaludt, folyamodjatok erszakhoz s erhz. Fogj{tok le, b{rmennyire is iparkodik kicsszni markotokbl. Mert prb{lkozni fog. Mag{ra lti az sszes {llatok alakj{t, ah{ny csak van a fldn. Mg vzz s tzz is v{ltozik. De fogj{tok rendletlenl, ann{l szorosabbra hzz{tok ktelkeit. Csak mikor krlelni kezd benneteket, abban az alakj{ban, melyben elaludt volt szemetek eltt, csak akkor hagyjatok fel az erszakkal, oldj{tok fl ktelkeit s krdezztek ki..." s gy is trtnt. Prteus oroszl{n, kgy, leop{rd, diszn, majd vz s fa alakj{t *36+ lttte mag{ra, s vgl megmondotta az igazs{got mindenrl, amit krdeztek tle. Hasonl {tv{ltoz{si fortlyokat mesltek Nreusrl. Rgi mvszeink: szobr{szaink, v{zafestink s aranymveseink is tanskodnak errl. Haltest frfiakat {br{zoltak, spedig sokkal rgebben, mint haltest asszonyokat, s ez arra mutat, hogy a tenger nagy istenninek hatalma nemcsak a nedves elemre korl{tozdott, mg a tengeri reg" eredetileg csak a mlysggel volt kapcsolatban. Olyan {br{zol{sai is vannak, melyeken haltestbl egy oroszl{n, egy kecskebak s egy kgy feje n ki. Ezekk v{ltozott Nreus, amikor Hrakls birkzott vele, a sorsistennk tan{cs{ra megktzte t s gy faggatta. Ez sokkal elbb trtnt, mint Menelaos kalandja Prteusszal, s kor{bban ann{l is, hogy Hrakls Tritnnal birkzott, aki mitolgi{nkban a fiatalabb tengeristenek kz tartozik. Poseidn s Amphitrit fiaknt ismerjk majd meg. De a tengeri reg" azt a birkz{st is vgignzte, h{rmas alakban, miknt az athni Akropolis egyik legrgebbi templomoromzat{n l{that, ahol rendszerint tvesen Typhn"-nak nevezik. Ak{rmelyik nven nevezzk is: a tengeri reg" elbb uralkodott tengereinken, mint Poseidn, blcsessgvel s igazmond{s{val fellmlta a mg kor{bbi, sz{zkar tengerur{t, Briarest. Hsiodos szavaival szlva:47 "Nreust, aki soha nem hazudik, hanem mindig az igazs{got mondja, Pontos nemzette, els gyermekeknt. pp azrt nevezik t regnek, mert igazlelk s js{gos. Soha nem tr el attl, ami helynval, lelkben igazs{goss{g s js{g lakik." tven le{nynak volt az apja, akiket Dris, az keanis szlt neki; tven tengeristennt, akiknek nvsor{t majd ksbb adom el. 6. Az sz istennk" (Graiai) Phorkyst, a tengeri reget, mitolgi{nk tbbek kzt szhaj l{nyokkal aj{ndkozza meg. Hsiodos mesli:48 Phorkysnak Kt a szporc{j Grai{kat szlte, akik sz hajjal jttek a vil{gra; ezrt Graiai lett a nevk az isteneknl s az embereknl." Graia ugyanis nyelvnkn regasszonyt jelent. Hogy ezeket az agg nket ssze ne tvesszk m{s sz istennkkel, pontosabban Phorkys vagy Phorkos Grai{inak, Phorkisoknak vagy a ksbbiekben Phorkyasoknak is nevezik ket, ez a megjellsk kzs testvreikkel, a Gorgkkal, viszont megklnbzteti ket a Moir{ktl, akik ugyancsak sz istennk voltak. [m hogy a Grai{k s a Moir{k nem {llottak-e egszen kzel egym{shoz, az olyan krds, amit mi, ksei utdok, nem dnthetnk el. Hsiodos csak kt Grai{t nevez meg: Pemphrdt, a szpkntst, s Enyt, a s{fr{nykntst. Hangslyozza, sz hajuktl fggetlenl, szp arcukat. Eny harcias nv, egy csataistennhz illenk. Pemphrdn egy dar{zsfajta neve n{lunk. A homrosi Hermshimnuszban mhek alakj{ban jsistennk jelennek meg, akiket a Moir{kkal is azonostanak. A harmadik *37+ Grai{nak - mert m{s elbeszlsek szerint h{rman voltak - kt neve maradt r{nk: Dein, a rettenetes", s Pers, ami csup{n mellkalakja a Persis vagy Perseis nvnek, Hekat apja szerinti megjellsnek. Arrl is tudunk,49 hogy a Grai{k sz haj szzek,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 23

hattykhoz hasonlatosak. S azt mesltk rluk, csak egyetlenegy kzs szemk volt, s egyetlenegy kzs foguk. Ott, ahol laktak, nem sttt sem a nap, sem a hold. Egy barlang volt a Gorgk fldjnek bej{rat{n{l, mely az keanoson tl terlt el, s Kisthnnek, a kvirzs{k fldjnek" hvt{k. A Grai{k egyetlen szemrl s egyetlen fog{rl szl trtnetbl rteslnk arrl is, hogy a h{rom vagy kt Graia szigor rizje volt a Gorgkhoz vezet tnak. Perseus ellopta a szemket, amikor az egyik Graia pp {tnyjtotta a m{siknak, gyhogy egyikk sem l{thatott. gy knyszertette ket a hs, {rulj{k el az utat s az eszkzt, amivel Medsa Gorgt legyzheti. Ez a trtnet tartozik az sszes hsmond{k kzl legink{bb a mitolgi{hoz, s csakhamar bvebben is szlni fogok rla. 7. Az Erinysek vagy Eumenisek Az agg istennk harmadik csoportja, a Moir{k s a Grai{k mellett, az Erinysek. regek, regebbek, mint azok az istenek, akik Zeusszal jutottak uralomra. k maguk mondj{k ezt,50 amikor megjelennek a sznen, Aiskhylos darabj{ban, melynek az m{sik nevk, Eumenisek, a cme. k is agg nk, graiai, de nem szhajak, mert fejket haj helyett kgyk vezik. Brk szne fekete, ruh{juk szrke. Maniainak, "rjngknek" is hvt{k ket,51 s elszr feketn mutatkoztak meg Orestsnek, akit anyagyilkoss{ga miatt ldztek; de mikor az ldztt rjngsben ler{gta egyik ujj{t, kifehredtek. Ott, ahol ezt mesltk, [rk{di{ban, Megalopolis krnykn, egyszerre mutattak be {ldozatot az Eumeniseknek s a Kharisoknak. Eumeniseknek, Jakaratak"-nak neveztk az Erinyseket, ak{r jakaratakk{ v{ltak csakugyan, ak{r csup{n kv{nt{k, hogy azokk{ v{ljanak. Ha jelzik a sz{mukat, akkor h{rman vannak. De egyet is lehet mind helyett szltani, egy Erinyst, ahogy a Moir{kn{l is volt, akiknek szvetsgesei, szinte hasonm{saik. Az Erinys sz eredetileg harag- s bosszszellemet jelent. Emlksznk r{, hogy a Fldanya, Gaia, megbntetett frjnek, Uranosnak vre cseppjeitl megtermkenylve szlte az Erinyseket, az erseket" (s Uranos megcsonkt{sa megintcsak bntetst s bosszt kv{nt). gy meslte Hsiodos. M{sok m{skppen mesltk. Az Erinysek az j le{nyai,52 vagy, ha mgis a Fld szlte ket, akkor Skotos, a sttsg, volt az apjuk.53 Epimenids, a krtai blcs pedig gy tudta, hogy Aphrodit, a Moir{k s az Erinysek is54 Kronos gyermekei voltak. Olyan hagyom{ny is van, hogy az Erinysek anyj{nak Eunym55 a neve. Ezen a Fldet kell rteni. Valsznbb, hogy a nv helyesen Eurynomnak hangzott. Eurynom egybknt a *38+ Kharisok anyj{nak a neve, s pp az imnt hallottuk, hogy [rk{di{ban egyszerre mutattak be {ldozatot a Kharisoknak s az Eumeniseknek. Az Erinysek apjaknt Phorkyst is emlegetik:56 Eurynomhoz ill frj, ahogy ennek az istennnek a trtnetbl majd ksbb kiderl. Orpheus hvei H{dst, vagyis az alvil{gi Zeust s Persephont tartott{k az Erinysek szleinek.57 Az Erinysek nem voltak mindig sz{rnyasak. De amikor nem volt sz{rnyuk, akkor is a ragadoz ni szellemekre, a Harpyi{kra emlkeztettek.58 Leheletk s kigzlgsk elviselhetetlen volt. Szemkbl mrges v{ladk csorgott. Hangjuk nha a marh{k bgshez hasonltott.59 Amellett rendszerint ugatva kzeledtek; mert ugyangy szuk{k is voltak, mint Hekat.60 Ostorukat rc-veretes szjakbl font{k.61 F{kly{kat hordoztak, s kgykat tartottak a kezkben. A fld alatt, az Alvil{gban voltak otthon. Az egyiket Allktnak hvt{k, a szntelennek"; a m{siknak, Tisiphonnak, a tisis, megtorl{s" volt a nevben, a harmadiknak, Megair{nak pedig az irigy harag. Szzek voltak mindh{rman, de elssorban a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 24

haragos any{t kpviseltk. Ott jelentek meg, ahol egy any{t megsrtettek, vagy meg is ltek. Mint gyors szuk{k, ldztk mindazokat, akik nem tartott{k tiszteletben a vrrokons{got s az abbl kvetkez rangsort. Teh{t vdelmeztk az apa s az idsebb fitestvrek jogait is. De mindennek elbehelyeztk az anya ignyeit, mg akkor is, ha azok nem voltak jogos ignyek. Ez l{that Orests trtnetben, ahogy Aiskhylos sznre vitte. Orests Apolln parancs{ra meglte az anyj{t, a h{zass{gtr s frjgyilkos Klytaimnstr{t, hogy megbosszulja apj{t. Az Erinysek ezrt ldzbe vettk. s k, az anya bosszul szellemei, ersebbeknek bizonyultak volna az egsz Zeus atya alaptotta j istenvil{gn{l, ha az apjal{nya Pallas Athn nem {ll a fiak - Orests s saj{t b{tyja, Apolln - p{rtj{ra. A hs megmeneklt s megtisztult. De az reg istennk", az Eumenisek tisztelete ugyangy csorbtatlan maradt, mint a Moir{k. 8. A Gorgk: Sthenn, Euryal s Medusa Az agg istennk harmadik csoportja ut{n kvetkezzenek azok a Phorkys-le{nyok, akiket Hsiodos kzvetlenl a Grai{k ut{n emlt:62 a Gorgk (a mi nyelvnkn Gorgnes vagy Gorgus, a Gorg nv tbbes sz{ma). ket nem regasszonyokhoz, sokkal ink{bb maszkokhoz lehet hasonltani, pld{ul azokhoz, amiket Hekat tiszteletre fggesztettek fl s t {br{zolt{k. Aki el akart jutni a Gorgkhoz, testvreik, a Grai{k segtsgre szorult. Mert a Gorgk, mesli Hsiodos, mg n{luk is messzebb laktak, az jszaka fel, tl az keanoson, ahol a cseng hangon nekl63 Hesperisek lnek. Sz{m szerint h{rman voltak. Az egyik Gorg neve Sthenn vagy Sthen volt, a sthenosszal, az erssg"-gel sszefgg. A m{sikat Euryalnak hvt{k, s nevrl tlve a szles tengerhez (eurys s hals) tartozott. A harmadik, [39] Medusa, nevnek jelentse szerint ugyancsak tartozhatott a tengerhez is: medusa annyi, mint uralkodn", s h{nyszor szltott{k meg pp a tenger ur{t" (halos medn, pontomedn, eurymedn) - ak{r Phorkysnak, ak{r Poseidnnak hvt{k klnben - a Medusa nv hmnem alakj{val! Gorgides s Gorgades tengeristenn-nevek voltak. S m{r azrt sem hihet, hogy a Gorg sz csakis rt s rettenetes kpzeteket keltett, mert gyakran adt{k a szlk kisl{nyuknak ezt a nevet, s nyilv{n nem gondolt{k, hogy riasztan ocsm{ny teremtmnyek lesznek. Medusa64 volt a h{rom testvr kzl a haland. A m{sik kett halhatatlan volt s nem reged, ak{r a tbbi istennk. A haland mell fekdt le Poseidn, a sttfrt isten, a puha fbe a tavaszi vir{gok kz. Ez az elbeszls egszen kzel hozza Medus{t Persephonhoz. Az Alvil{g kir{lynjt is tavaszi vir{gok kzl rabolta el egy stt isten, s is gy rkezett meg a holtak kz, mintha haland lett volna. az, aki a Gorg65, a rettenetes ri{salak" fejt kldte azok el, akik be akartak hozz{ hatolni az Alvil{gba. Mintegy a m{sik aspektusa ez a szp Persephonnak. s pp ez a legklnsebb a Medus{n: b{r is szporc{j", mint anyja, Kt, a tengeri szrny, testvreivel egytt mgis az Erinysekhez hasonlt. A Gorgknak aranysz{rnyuk volt, de rckezk.66 Hatalmas vadkan agyaruk volt, s fejk krl s vknt a testk krl kgyk tekergztek.67 Aki a rettenetes gorgarcot megpillantotta, annak nyomban elakadt a llegzete,68 s ott helyben kv dermedt. Hogy a gorgf mikppen szerepelhetett n{llan, az egyik v{ltozat szerint az Alvil{gban, Persephon nvdelmnek eszkzeknt, egy m{sik, sz{mos {br{zol{ssal bizonytott v{ltozat szerint Pallas Athn melln, azt Perseus trtnetbl tudjuk meg. Ezt a hst Eurymednnak69 nevezte az anyja, mintha tengerura" is lenne, s Medusa frje is, nem csup{n meglje. Amikor Perseus a Medusaf megszerzsre indult, v{llalkoz{s{ban fleg Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 25

Athn vezrelte s oltalmazta. oktatta ki arra,70 hogy a Gorghoz kzeledve, ne nzzen az arc{ba, csup{n a tkrkpt figyelje fnyes pajzs{n. Ugyanezt csin{lt{k vgig ifjaink bizonyos beavat{si rtusokn{l; az ijeszt maszkot, amit szemgyre kellett vennik, egy ezstedny tkrben l{tt{k. Hasonlkpp l{thatta Perseus a gorgft is, anlkl hogy szembe kellett volna vele nznie. Lev{gta fejt a sarlval, amit Athntl, Hermstl vagy Hphaistostl kapott aj{ndkba. A Medusa nyak{bl a sz{rnyas paripa, Pgasos szkkent el,71 melyrl Bellerophn hrsz trtnetben lesz sz. De nemcsak a paripa ugrott ki. Vele egytt, ugyangy szletett Khrysar, az aranykardos" nevezet hs. Ettl fogva viselte Athn a maszkszer gorgft, a Gorgoneiont, hol pajzs-jelvnyknt, hol mellvrtjre, a szent kecskebrre, az aigisra erstve. Volt olyan hagyom{ny, mely szerint a Gorg is gdlye, s a kecskebrt eredetileg viseli.72 az a gyermeke Gai{nak, akirl Athn lenyzta a brt. Artemis *40+ istenn, s alighanem a haragos Dmtr is - akit Dmtr Erinysnek neveztek - a nyak{n hordta a hal{los-iszonyatos {br{zatot, mintha a saj{tja volna. A dalnok Orpheus tiszteli viszont a holdbeli arcot neveztk Gorgoneionnak. 9. Ekhidna, a Hesperisek kgyja s a Hesperisek M{r a Typheusrl, Typhanrl vagy Typhnrl szl trtnetben volt sz egy nstny s{rk{nyrl, egy kgy alak istennrl, akit Kis{zsi{ban s Delphoiban Delphynnek hvtak. Teh{t neve szerint ink{bb delfinhez hasonltott, ahhoz a tengeri {llathoz, melynek uterusa van (ez van a delph sztagban). De rgebbi mitolgi{nkban nem knny meg{llaptani, hogy a Phorkys, Prteus s Nreus nagy csal{dj{bl, vagy a Fld rgi istenei kzl val istenek vagy istennk valamelyike (ilyen volt Typhn, meg az athni Kekrops vagy a salamisi Kykhreus) csptl lefel kgy, delfin vagy hal form{j volt-e. Hsiodostl tudunk egy Ekhidna, kgy" nev istennrl, Phorkys s Kt egyik l{ny{rl. Ksbb egy m{sik kgyrl is lesz sz, ugyanezeknek a szlknek a fi{rl, a Hesperisek alm{j{nak rrl - s ezzel le is z{rul Phorkys gyermekeinek sora Hsiodosn{l. De hallgassuk meg elbb az istennrl szl elbeszlst.73 Egy barlangban szletett az isteni Ekhidna, a frfias lelklet ri{s, aki sem halandhoz nem hasonltott, sem valamelyik halhatatlan istenhez. Flig szporc{j, csillog szem ifj n volt, m{sik fele viszont egy rettenetes, gyorsan mozg s az isteni fld regeiben mindent azon nyersen felfal ri{skgy. Barlangja egy szikla alatt volt, istenektl s emberektl t{vol; ezt kapta lak{sul a halhatatlanoktl. Arim{nak hvt{k a helyet, s Homros74 "a Typheus h{ltermnek" nevezi; Typheus Ekhidna frje, akitl a szrnyek egsz sor{t szlte. Mieltt ezeket felsorolnk, mondjuk meg azt is, hogyan {br{zolt{k rgi v{zafestink az ilyen lnyeket: szp, derktl lefel kgytest sz{rnyasistennknek. Hasonl istennk vagy nimf{k sz{rny nlkl, de ann{l hatalmasabb kgytesttel egy szp rgi v{zakpen szent cselekmnyre kszlnek, p{ros{val - sz{m szerint ngyen -, szlvenyigk alatt, a kp m{sik oldal{n viszont kecskk lakm{roznak a szltkrl. Istennk vagy nimf{k, s legal{bb egy kgy, Ekhidna testvre, elfordulnak a Hesperisek kertjrl szl elbeszlsben is. De mg nincs vge Ekhidna trtnetnek. Az gyermekei voltak, Hsiodos szerint,75 elszr is mitolgi{nk legrettenetesebb kuty{i: a h{romfej vagy ak{r tvenfej alvil{gi kutya, Kerberos, valamint Orthos vagy Orthros, Khrysar fi{nak, a h{romfej Gryoneusnak a kuty{ja. Orthos ktfej volt, de volt ezenkvl mg ht kgyfeje is, vagy legal{bb egy kgyfarka, ami egybknt Kerberos {br{zol{sain is

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 26

elfordul. Hrakls agyonverte Orthost, amikor Gryoneust meglte s marhacsord{it elhajtotta. Ez a kutya nemzette anyj{val, Ekhidn{val a Phixet vagy Sphinxet, [41] egy sz{rnyas, flig hajadon, flig nstnyoroszl{n-szrnyeteget, akirl Oidipus trtnetben lesz sz, s a nemeai oroszl{nt, melyet ugyancsak Hrakls puszttott el. Tov{bb{ Ekhidna szlte Typhannak a lernai hydr{t, egy sokfej vzikgyt, melynek mindegyik lev{gott feje helyre azonnal j ntt. A hydr{t nha anyj{hoz igen hasonlan {br{zolj{k. Ekhidna szlte a tzkp Khimair{t is, melynek keverkalakja egy oroszl{nt, egy kecskt s egy kgyt egyest mag{ban. t Bellerophn gyzte le. A hagyom{ny szerint76 Ekhidna hasonl sorsra jutott, mint legtbb gyermeke: Argos, akinek egsz testt szemek bortott{k, {lm{ban meglte t, - Hsiodos viszont azt {lltja, hogy halhatatlan, sosem reged nimfa.77 A Ladn kgyrl s a Hesperisekrl klnfle dolgokat mesltek. Ladnt, Ekhidna testvrt, akinek nevt egy {rk{diai foly is viselte, gyakrabban nevezik kgynak" (ophis), mint s{rk{nynak" (drakon). Azt meslik, neki is - ak{r testvrnek, Ekhidn{nak - tulajdonkppen Gaia volt az anyja.78. Vagy pedig, hogy Ekhidna volt az anyja, s akkor Typhn az apja. Ladnra volt bzva az aranyalmafa rizete. A fekete fld regeiben tany{zott,79 vagy az jszak{ban, mely napnyugaton kezddik s {tnylik messze az keanoson tl, s ahol a Hesperisek is laknak,80 a fa rzi. Vagy pedig voltakppen tolvajok voltak a Hesperisek, lopkodt{k az aranyalm{kat, s ezrt kellett a kgynak a fa kr tekerednie?81 Hol gy, hol gy meslik s {br{zolj{k, st, egy-szer mg a Gorgk is ott vannak az aranyalmafa alatt. A Zeus s Hra n{sz{rl szl egyik elbeszlsben, melyet majd ksbb meslek el, a Fldanya a menyasszonynak n{szaj{ndkul fakasztotta a csoda-f{t.82 rzjt Hra {lltotta oda.83 Egy m{sik elbeszls szerint az alm{k tulajdonosa Aphrodit,84 akinek n{lunk, halandkn{l is voltak szent kertjei. Annyi bizonyos, hogy a Hesperisek szent kertjhez egy kgy tartozott, Ladn, mely sokfle hangot tudott kiadni, s ezt a kpessgt ppoly gyakran emlegetik az elbeszlk,85 mint az rz istennk cseng hangj{t s nekt.86 Azt m{r nem tudjuk pontosan, hogy h{ny torokbl adott ki hangokat Ladn, s ezek hasonltottak-e Typhn hangjaihoz. A Hesperisek kgyj{nak tbbnyire kt feje volt, nha h{rom, s egyszer mg sz{z is. Azoknak az elbeszlseknek, melyekben Hrakls verte agyon Ladnt, ellentmondanak m{s trtnetek, melyekben a hs - vagy helyette Atlas ri{s, aki nyugaton az g boltozat{t tartja - szpszervel szerezte meg az alm{kat, vagy a kgytl, vagy a Hesperisektl, vagy az segtsgkkel - az elbeszl tetszse szerint. A Hesperisek Hsiodosn{l az j le{nyai voltak;87 m{sok Phorkys s Kt le{nyainak tartott{k ket,88 vagy Atlas l{nyainak89 - st, az is megesett, hogy Zeus s Themis l{nyaiknt emltettk ket,90 vagyis sszecserltk a Hr{kkal. Tbbnyire h{rmat vagy ngyet emlegetnek nv szerint, s alighanem csakugyan ennyien voltak, noha kpeken nagyobb sz{mban is megjelennek. Elnevezsk igen v{ltozatos. Kzs nevk, a Hesperides, Hesperosszal, az *42+ esthajnali csillaggal, Aphrodit csillag{val hozza ket sszefggsbe. De nem is kellett volna sz{mukra egy ilyen nev ap{t kital{lni,91 mert a Hesperisek, ugyangy, mint Hesperos, nevk {ltal eleve kapcsolatban vannak az esttel, a naplementvel, a kapuval, mely az jszak{ba nylik. Persze olyan jszak{ba, mely arany gymlcsket terem. Egyikket mg ezenfell Hesper{nak vagy Hesperi{nak, az estinek" hvj{k, a m{sikat Aiglnak, a vil{gosnak", a harmadikat Erythei{nak vagy Erytheisnek, a vrslnek", s negyedikknt egy forr{sistenn, Arethusa csatlakozik hozz{juk. Egy m{sik szp ngytag Hesperisnv-sor: Lipara, a tompa fny", Khrysothemis, az arany rend", Asterop, a flvillan{s", Hygieia, az egszsg". A Medusa gorgnv ugyancsak elfordul hesperis nvknt is, Mapsaura pedig szlroham" gyan{nt felragad, elsodr

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 27

istennt, Harpyia-szer Hesperist jelent. Nem csup{n a blcs Epimenids azonostotta a Hesperiseket a Harpyi{kkal. Gondoljunk csak cseng hangjukra, mely elssorban a szirnekhez tette ket hasonlatoss{. De a szirnekrl meg a Harpyi{krl szl elbeszlst a kt istennfajta eltr klseje s saj{tos funkcii miatt sem szabad sszekeverni. Ekhidna, Ladn s a Hesperisek viszont szorosabban sszetartoznak. S hozz{juk tartoznak a m{r emltett kgynimf{k is a venyigk alatt. Egyikk kt{g fuvol{n muzsik{l. Amikor seink alkonyidben vagy jszaka fuvolahangokat hallottak, tudt{k, hogy e hangok gyakran titkos rtusokhoz s beavat{sra csalogatnak. De ezeknek a rtusoknak s beavat{soknak a titkai durv{n el is riaszthatt{k ket. 10. Akhelos s a szirnek Aki a szirnekrl akar meslni, annak Akhelosrl is szlnia kell, legrangosabb folyamistennkrl, akit ppgy a szirnek atyj{nak neveznek, mint Phorkyst.92 Hsiodos93 Tthys s keanos fiai kzt emlti Akhelost, az ezst rvnyt, de nem els helyen. Viszont Homros94 egyszer mg keanosnak, a mindenek eredetnek" is elbehelyezi. Akhelosbl is fakadhattak tengerek s folyamok, forr{sok s kutak. Annak, hogy keanost szak{llas, bikaszarv frfinak {br{zolt{k, Akhelos volt az elkpe. M{s {br{zol{sokon r{kollk s cs{pok nttek ki keanos atya bozontos kopony{j{bl - utbb csak a maszkj{bl, ebbl a mlyen, szinte szomoran komoly {br{zatbl. A bikaszarv klns szerepet j{tszott az Akhelosrl szl elbeszlsekben. Hrakls ezzel a vziistennel is megkzdtt, nemcsak a tengeri reggel" s Tritnnal. Akhelosnak is kgyszer hal volt az alsteste, ak{rcsak amannak, de Hrakls letrte az egyik szarv{t.95 A sebbl hull vrcseppekbl szlettek a szirnek: szletsk az Erinysekhez hasonl. Rgi nyelvnkn Seirnes volt a nevk. Ez a sz hmnem alakj{ban egy mh- vagy dar{zsfajta megjellsre is szolg{lt, s errl rgtn Pemphrd, az egyik Graia jut esznkbe. Rgi mvszeink s v{zafestink szak{llas *43+ frfiszirneket is {br{zoltak. Hogy ezek szirnek, s nem m{s keverklnyek, onnan ismerhetjk fel, hogy trzsk csaknem teljesen mad{r alak. Ehhez illeszkedik egy emberfej, s gyakran ni keblek s karok is. A mad{rl{bakon a karmok nha nagyon erteljesen rajzoldnak ki, s olykor oroszl{nmancsokba mennek {t, mintha a szirnek s a szfinxek kzeli rokons{g{rl {rulkodn{nak. Altestk toj{s form{j is lehet. A Grai{k, mint hattyszer szzek", kzel {llanak hozz{juk, s a Medusa is, amikor egy gorgarc, ngysz{rny mad{r mindkt kezvel megfog s elragad egy-egy vergd ifjt. B{r az elragad{s ink{bb Harpyi{ra vall (a Harpyi{k a nevket is errl a tevkenysgkrl kapt{k), a szirnekre pedig mad{r alakjukon kvl mvszi hajlamuk a legjellemzbb, mely a Mzs{kkal is rokontja ket. Lantot tartanak a kezkben, vagy kt{g fuvol{t fjnak, vagy pedig, ha ketten jelennek meg egytt, egyikk az egyik, m{sikuk a m{sik hangszeren j{tszik. s nekelnek hozz{. Ezt tanstj{k az elbeszlsek, erre vallanak elnevezseik is, s ezt l{tjuk az {br{zol{sokon. Nem gyzzk csod{lni ket klasszikus korunk sremlkein. Oda nem hajsaink mendemond{ibl kerltek, hanem m{s, rgi, ma m{r elfeledett trtnetekbl. Persze k is helyet kaptak a hajsok mesiben, ppgy, mint Skylla, a nagy istenn. Homros a nagy hazudozval, Odysseusszal mesltet rluk. N{la kt szirnrl esik sz, s nincs kln nevk. Viszont egy rgi v{zakpen olvashatunk egy szirnnevet: Himeropa, a v{gybreszt hang". Ksbb kt kln szirnh{roms{g szerepel nv szerint. Az egyik alighanem azonos a homrosi szirnekkel. Nevk klnfle alakokban maradt r{nk: Thelxiepeia, Thelxino vagy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 28

Thelxiop, az elvar{zsol", mert thelgein jelentse elvar{zsolni"; Aglaop, Aglaophnos vagy Aglaophm, a pomp{s hang"; Peisino vagy Pasino esetleg az {mt", ha az els vari{ns a helyes. Egy m{sik szirnh{roms{got tiszteltek Magna Graeci{ban, It{lia dli tyrrhn-tengeri partvidkn: Parthenopt, a szziest" Neapolisban, a mai N{polyban, Leuksi{t, a fehr istennt", s Ligei{t, a csenghangt" pedig N{polytl dlre. A szirnek anyja, aki Akhelosnak szlte ket, vagy Sterop96 (jelentse az egyik Hesperis, Asterop nevvel azonos), vagy az egyik Mzsa.97 A rgebbi elbeszlsek azonban m{s any{tl sz{rmaztatt{k a szirneket, s szorosabban kapcsolt{k ket ssze Persephonval is. A szirnek, mesltk,98 az alvil{gi kir{lyn t{rsni voltak. Eszerint Khthnnak,99 a fld mlynek" a le{nyai, s Persephon kldttei. L{tni egy nagyon rgi v{zakpen, hogyan nekel kt szirn egy trnol nagy istenn eltt, Odysseus hajja fel fordulva, melyet fellrl kt hatalmas mad{r t{mad meg. A szirnek feladata volt fogadni a nagy alvil{gi kir{lynhz rkezket, s muzsik{juk s nekk des hangjaival elbvlve bevezetni hozz{. spedig nemcsak a szerencstlenl j{rt hajsokat, hanem mindenkit, akinek a halottak birodalm{ba kell rkeznie. Mvszetk enyhti s feloldja a hal{l kesersgt. Lehet, hogy *44+ frfiszirnek feladata volt a hal{lt megdesteni a nknek, s ezrt l{tunk ilyen {br{zol{sokat is. Odysseus a kvetkezkppen mesli el a szirnek trtnett.100 Kirk va intette, hogy kerlje el a var{zs szirnek hangjait s vir{gos mezeit. Vagy, ha m{r elkerlhetetlen, csup{n neki szabad cseng hangjukat hallani, s elzetesen be kell tapasztania viasszal a t{rsai flt, saj{t mag{t pedig az {rbochoz kell ktztetnie. A szirnek a mezejkn ltek, mely valban vir{gosnak l{tszott, de - s itt vals{gos rmtrtnett v{lik az elbeszls, igazi hajs-mesv tele volt rothad emberi csontokkal s kisz{radt emberbrrel. Arrl is rteslnk, hogy mit nekeltek a megktztt, egyenesen {ll Odysseusnak:101 Jer kzelebb, sokszormegnekelt Odysseus, grgk nagy dicssge! [llttasd meg hajdat, hogy hangunkat hallhasd. Mg senki sem szott itt gy tova fekete hajj{n, hogy neknket meg ne hallgatta volna! Mzknt csorog a sz{nkbl! Aki hallotta, lvezi s tbbet tud, mint annak eltte. Mert mi mindent tudunk, amit a grgk s trjaiak az istenek akarat{bl Trj{n{l szenvedtek. s tudjuk, mi trtnik mindig s mindentt a fldn!" Odysseus e szavakra, gy meslte, krte t{rsait, oldj{k meg ktelkeit, de azok ann{l ersebben ktztk az {rbochoz. S nem is csoda, hogy gy hatottak r{. Mert a szirnek e szavakkal mindentud jsistennknek mondt{k magukat, s valban azok voltak ott, ahol tiszteletben rszesltek. De nem kevsb voltak a hal{l s a szerelem istenni, az alvil{gi istenn szolg{li is. A hal{l birodalm{nak istennje bizonyos mrtkig maga is halott. A szirnek a hal{lnak szolg{ltak, s - az egyik elbeszls {llt{sa szerint102 - maguknak is meg kellett halniok, ha egy arra j{r haj legnysge nem jutott karmaik kz. Amikor Odysseus s t{rsai megmenekltek, a szirnek ngyilkoss{got kvettek el. Hsiodos azt meslte,103 hogy Zeus az Anthemoessa, Vir{gds" nev szigetet adta a szirneknek lak{sul. Ez is azzal cseng egybe, hogy a szerelemnek is szolg{ltak. Egy ksi dombormvn l{tni, hogyan adja {t mag{t szerelemre egy szirn, akinek csup{n als l{bsz{ra vgzdik mad{rl{bban, egy alv, szatrszer frfinak olyanform{n, mint Seln Endyminnak. M{r a korai szirn{br{zol{sok toj{s alak kikpzsben is volt valami szerelemre cs{bt, s olykor kicsire form{lt embereket szortottak magukhoz. s nemcsak a hal{listennnek szolg{ltak, hanem a haland embereknek is: aranysz{rnyon vittk ket - vagy a v{gyaikat - az gbe.104 11. Thaumas, Iris s a Harpyi{k

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 29

Thaumas, Pontos s Gaia nagy fia,105 Nreus s Phorkys fitestvre, valsznleg csup{n mg egy neve a tengeri reg"-nek. Ezrt mondj{k,106 hogy Tthys fia. Thauma csod{t" jelent, s csakugyan tengeri csoda" volt Thaumas abban az rtelemben, ahogy az imnt emltett fitestvrei, vagy Prteus. Ezeknek {tv{ltoz{si fortlyairl s var{zslatairl mesltem m{r. lektra, az *45+ keanos-l{ny, le{nygyermekeket szlt Thaumasnak :107 Irist, a sziv{rv{nyt" s a Harpyi{kat. Csupa olyan istennt, akik beleavatkoztak a halandk sors{ba, cselekedeteibe. Iris, a gyorsl{b, de egyszersmind nagysz{rny istenn, hrnki tisztet tlttt be. Nyelvnkn: angelos volt. Hekatsnsoson, Hekat szigetn - Dlos szomszds{g{ban rszeslt kultikus tiszteletben. Egykor Hekatt is Angelosnak hvt{k. Ebben a minsgben Hra s Zeus le{ny{nak tartott{k. Azt mesltk rla:108 egyszer elrabolta anyja szpsgrj{t, s vetlyt{rsnjnek, Eurp{nak aj{ndkozta. Amikor Hra meg akarta ezrt bntetni, elbb egy gyermek{gyas asszony {gy{hoz meneklt, azut{n egy temetsi menethez, vgl az alvil{gi Akhern-thoz, ahol azut{n a Kabirok megtiszttott{k: csupa Hekathoz mlt kaland. De csakhamar hallani fogjuk, hogy Iris is ell{togatott az Alvil{gba. Alighanem Iris rejlik az Angeloson kvl Eidothea alakj{ban is; ennek a Prteus-l{nynak a neve egy eidosra utal, olyan l{that jelensgre, amilyen a sziv{rv{ny. Hadd mondjam el most Hsiodos nyom{n,109 mirt kldhettk az istenek az alvil{gba Irist, aki neve szerint az g hrnke volt. Az istenektl messze-messze lakik a gyllt istenn, Styx, hrhedett palot{j{ban, magas szikl{k alatt. Az g itt ezstoszlopokon nyugszik. Ritk{n jn ide Iris a tenger szles h{t{n {t. De ha civakod{s vagy visz{ly tr ki a halhatatlanok kztt, vagy ak{r az Olymposon hazugs{gra vetemedik valaki, akkor Zeus elkldi Irist, hozza el a t{volbl, aranyserlegben, az istenek nagy eskjt, a magas szikl{krl al{zuhan soknev hideg vizet. A Styx vize ez. Ez a vz is keanos szarv{bl fakad, a fld alatt, a mly jben. A foly {rja tz rszre oszlik. Kilenc {ga krlfolyja a fldet s a tengert. Egy {ga a szikl{kbl tr el, az istenek veszedelmre. Amelyikk hamisan eskszik erre a vzre, az nyomban llegzetvesztetten terl el, s egy egsz esztendeig lettelen marad. Nem zlelheti tbb az ambroszi{t s a nekt{rt, a halhatatlanok telt s ital{t, hanem nm{n s ntudatlanul hever a fekhelyn. Egy v elteltvel tov{bbi, mg szigorbb bntetsek v{rnak re{. Kilenc vre sz{mzetik az istenek tan{cs{bl s lakom{j{rl. Csup{n a tizedikben szabad sszejveteleiken ismt rszt vennie. A Harpyi{k vagy Arepyi{k gyorsl{bak s sz{rnyasak, mint Iris. Csak ritk{n annyira mad{r form{jak, mint a szirnek. De az emberi ujjaik is megragad{shoz s elrabl{shoz begrbl karmokra hasonltanak. Hisz a nevk is elrablt" jelent. A Harpyi{val csaknem azonos rtelemben haszn{latos a thyella vagy aella, szlvihar" sz. Ha olyan nyomtalanul tnt el valaki a tengeren, mint Odysseus, azt mondt{k:110 elragadt{k a Harpyi{k". Pandareos le{nyainak hres esetben, amit m{r az Odysseia elbeszl, mg arrl is rteslnk,111 hogy a Harpyi{k az elhalt szleik h{z{bl elragadott, szerencstlen le{nyokat az Erinysek szolg{liv{ tettk. Azt m{r tudjuk, hogy az Erinysek s a Harpyi{k a megtvesztsig hasonltottak egym{shoz; *46+ Medus{val val rokons{gukra mutat, hogy egy ngysz{rny Harpyia, akit szirnnek is tarthatunk, gorg{br{zatot visel. De erre mutat az is, hogy Homros szerint112 a Podarg, gyorsl{b" nevezet Harpyia az keanos partj{n legelt", amikor a nyugati szl, Zephyros {ltal Akhilleus halhatatlan lovainak, Xanthosnak s Bakosnak anyj{v{ lett. A lefejezett Medusa nyak{bl is csoda-paripa szkkent el, s a rgi mvszek t mag{t is hol ltesttel, hol lfejjel {br{zolt{k. gy l{tszik, seink a l gyorsas{g{t ugyanolyan sokra becsltk, mint a szelekt s a madarakt. Hsiodos kt Harpyi{t nevezett meg:113 Aellt, aki az Aellopus, szl-l{b" nevet is viseli, s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 30

kypett, akit kythonak vagy kypodnak is hvnak, gyorsan replnek", gyorsfut{snak" vagy gyorsl{bnak". Minthogy azonban a Harpyi{knak is, ugyangy, mint a szirneknek vagy a Grai{k-nak, v{ltakozva hol kett, hol h{rom a sz{muk, egy harmadik Harpyia-nv is r{nk maradt: Kelain, a stt" ;114 Atlas egyik le{nya is ezt a nevet viseli. Atlas l{nyai a Hesperisek voltak, s egyikket Mapsaur{nak, szlrohamnak" hvt{k. A Harpyi{k ellensgei s legyzi az szaki szl, Boreas sz{rnyas fiai voltak, Kalais s Zts. A vak l{tnok, Phineus trtnetben gyztk le ket: Phineus lett a Harpyi{k ri{smad{r alakban elrabolt{k vagy bemocskolt{k. Ebben a trtnetben, ahogy egy klt, a rhodosi Apollnios beszli el,115 Iris is megjelenik, s odaki{lt a Boreas-fiaknak, hogy a nagy Zeus kuty{it" karddal ldzni a termszet trvnyei ellen - Themis ellen - val". gy h{t az ldz s az ldzttek visszafordultak azokn{l a szigeteknl, melyeket addig Pltainak, szknak", azta pedig Strophadesnek, a fordulat szigeteinek" hvnak; a Harpyi{k Krta szigetnl a fld mlybe merltek al{, Iris flreplt az Olymposra. 12. Nreus le{nyai Dris, az keanos-l{ny,116 tven l{nygyermeket szlt Nreusnak, a Nreiseket, hres tengeristenninket, akiknek b{jos alakj{t- rgebben flltztten, ksbb meztelen - oly gyakran l{tjuk tengeri csoda{llatokon, vagy egy Tritn h{t{n lovagolni. A legrgibb effle csoda{llat, melynek kpe r{nk maradt, egy kutyahal: ell kutya, h{tul hal. De ezen nem lovagol Nreis, m{rpedig hadd maradjunk ezeknl a szp istennknl, akiknek bimbszer arc{t magasztalj{k a kltk.117 A hagyom{ny kimondottan tven Nreus-l{nyrl beszl, tbb forr{s megismtli ezt a sz{mot, s Hsiodos is ezt adja meg,118 noha tvenegy nevet sorol fl, igaz, kztk egy Drist is. A nevek nem azonosak az sszes felsorol{sokban. Kltink szerettk ezeket a neveket, szp csengsk miatt is, s azrt, mert kellemes kpzeteket s rzelmeket keltettek. Szvesen tltttk meg velk kltemnyeik sok-sok sor{t Homros ta, s nem fltek, hogy puszta felsorol{suk kif{raszthatja hallgatikat. Azrt legyen szabad itt is, *47+ mitolgi{nk bemutat{sa sor{n, a rgebbi nem-olymposi istenekrl szl elbeszlsek befejezsekppen Hsiodos nyom{n felsorolnom a Nreiseket; csup{n a nevek jelentst fzm hozz{, ahol valamennyire is vil{gos, hogyan rtelmezhettk seink. Teh{t Nreus le{nyai a kvetkezk voltak:119 Plt, az sz", Eukrant, a teljeslshez vezet", Sa, a megment", Amphitrit (Poseidn ksbbi felesge, mint hallani fogjuk), Eudra, a j-aj{ndk", Thetis (rla m{r volt s mg lesz sz), Galn, a szlcsend", Glauk, a tengerzld", Kymotho, a hull{mgyors", Spei, a barlanglak", Tho, a frge", Halia, a tengerlak", Pasithea, Erat, a v{gykelt" (gy hvt{k az egyik Mzs{t is), Eunik, a jdiadalm", Melit, Eulimen, a jkiktj", Agau, a magasztos", Dt, az aj{ndkoz", Prt, az els", Pherusa, a hoz", Dynamen, Nsaia, a szigetlak", Aktaia, a partlak", Prtomedeia, az els uralkodn", Dris (aki ppgy, mint Eudra, keanis is; a kt nv azonos jelents), Panopeia, Galateia (az Aphrodithez hasonl tengeristenn, akit Polyphmos Kyklps, Odysseus ksbbi ellensge krlrajongott, s a szp Akis szeretett), Hippotho s Hippono, a kancasebes" s a kancaszilaj", Kymodok, a hull{mokat felfog", Kymatolg, a hull{mokat csendest", Kym, a hull{mistenn", ion, a fvenyistenn", Halimd, a tan{cstud tengeristenn", Glaukonom, a tenger zldjben lakoz", Pontoporeia, a tengeren utaz", Leiagora s Euagora, a szpen szlk", Laomedeia, a npen uralkod", Polyno s Autono, az szt s ihletet aj{ndkozk", Lysianassa, a megszabadt rn",

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 31

Euarn, Psamath, a homokistenn", Menipp, a b{tor kanca", Ns, a szigetistenn", Eupomp, a jksret", Themist (mintegy a nagy Themis istenn hasonm{sa), Prono, az elre gondoskod" s Nmerts, az igaz", aki pp abban hasonlt halhatatlan apj{hoz, hogy tudja s megmondja az igazs{got. Ezzel z{rja Hsiodos a Nreisek nvjegyzkt. M{s felsorol{sokban m{s nevek is elfordulnak. Nem tartott{k mindet Dris le{nyainak. A ksbbi korban gy akartak klnbsget tenni a Nreides s a Nrides nvalak kzt, hogy azt mondt{k: Dris csak az utbbiaknak az anyja.120 Ezt a klnbsgttelt egyetlen rgi elbeszls sem indokolja. A tbbi, Hsiodos {ltal nem emltett Nreis kzl Apseuds, a nem hazud", akit m{r Homros is megnevez,121 mindig igazmond istensg, mint az apja. A tenger istenni egyttal jsistennk is voltak. Legregebbikknek, Tthysnek, jshelye volt az etruszkokn{l. Unok{i, Nreus le{nyai a kzhit szerint j nh{ny hajst kimentettek a tenger vszbl. s k mutatt{k meg Dionysos s Persephon misztriumait az embereknek. Egy himnusz utal erre, melyet a dalnok Orpheusnak tulajdontanak;122 az eredeti elbeszls nem maradt r{nk. Tudunk mg Nreus fi{rl, Nritsrl is, akivel Aphrodit zte szerelmi j{tkait, ez azonban m{r a nagy szerelemistenn trtnetei kz tartozik, melyekre most trek r{.

IV. A nagy szerelemistenn


Nagy szerelemistennnk soha nem volt csak a mienk. Ugyanaz az istensg , akit keleti szomszdaink is tiszteltek, barb{r neveken, mint Ist{rt s Astoretet; ez utbbit mi ksbb Astartnek mondtuk. Keleten egy klnsen szerelemszomjas, de hat{rtalan szerelmi gynyrt is osztogat istenn volt, s v volt az gen az esthajnali csillag - a Venus bolyg -, az {llatok kzl pedig elssorban a galamb. A rla meslt trtnetek nem azonosak a mieinkkel, de emlkeztetnek a mi szerelemistennnkrl szl elbeszlseinkre. Hallgassuk meg pld{ul ezt:1 A halak az Euphrates folyban egy csod{latos nagy toj{st tal{ltak. Kitolt{k a partra; egy galamb kiklttte, s gy szletett az istenn, akirl azt mondj{k, a legjs{gosabb s legirgalmasabb az emberekhez. Ifj szeretje, Tammuz trtnetben - vagy, a n{lunk haszn{latos nevn, mely smita megszlt{s{bl (Adoni, uram") keletkezett: Adnis eredeti trtnetben - tal{n okozta az ifj hal{l{t, de csak tls{gos szerelembl. N{lunk az ennek megfelel elbeszls Aphrodithez, a mi szerelemistennnkhz fzdik, akinek neve egy kiss mg egybecseng az astoret"-tel. Trtnetnkben Aphrodit kvl marad az olymposi istensgek krn, mg akkor is, amikor m{r flvettk oda. Azrt is kvl marad, mert hatalma az Olymposn{l nagyobb terletet lel fel, ak{rcsak Hekat hatalma, akivel szoros kapcsolatban kellett lennie, hiszen a thr{k parton mint Aphrodit Zerynthi{nak, vagy az attikain mint Genetyllisnek, kutya{ldozatokat mutattak be neki. Az athniek sz{m{ra2 volt a legidsebb Moira. Egybknt3 Kronos le{ny{nak is tartott{k, a Moir{k s az Erinysek testvrnek. A m{r emltett elbeszls, mely kzvetlenl Uranostl sz{rmaztatja nagy szerelemistennnket, a tengerhez fzte t minden idkre. Sz{munkra Anadyomen volt, a ss habokbl flmerl" istenn, s a Pelagia, tengeri" jelzt is viselte. Kt m{sik jelzjt olyan athni frfiaktl kapta, akik a fiszerelmet rszestettk elnyben, s akiknek a felfog{s{rl Platn tudst bennnket: ezek megklnbztettk Aphrodit Pandmost, a kznsges szerelmet", Aphrodit Urani{tl, az gi szerelemtl". Valj{ban a Pandmos sz az istenn bkben egyest jelenltre utal egy np minden rendjnl s kzssgnl. Az Urania nv pedig arra mutat, hogy sz{rmaz{s{t tekintve keleti gistenn, akihez tiszteli - ak{rcsak Korinthosban - magasan fekv szentlybe, egy hegycscsra

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 32

zar{ndokoltak el, s ott js{gos templom-szolg{lk fogadt{k ket.4 Ez a kt jelzje olykor egy harmadikkal egytt bukkan fel; ilyen h{roms{got alkottak pld{ul Thbai igen archaikus kultusz{ban, ahol az istennt harmadik alakj{ban Apostrophi{nak, az elfordulnak" hvt{k. De Aphrodit nem az egyetlen neve volt a nagy szerelemistennnek min{lunk. Grg nven Dinnak is neveztk. A Zeus nv nnem alakja ez, [49] s kpzse szempontj{bl a latin Dian{hoz hasonlthat, s a fnyes g istennjt jelenti. Din vziistennknt is ismeretes volt. Ddn{ban egytt tiszteltk a forr{sisten Zeusszal, a fisten felesgeknt s forr{sistennknt, akitl jslatot is lehet krni. Hsiodos az keanisok kz sorolta5 t, az orphikusok szerint Uranos egyik l{nya volt.6 A ddnai jshely alapt{s{nak trtnett egy galambhoz fztk.7 Azok, akik - mint Homros is8 - teljesen al{ akart{k rendelni a nagy Aphrodit istennt Zeusnak, azt mesltk, az Olympos ur{nak s Dinnak volt a le{nya. Emellett az elbeszls mellett, mely Zeustl s Dintl sz{rmaztatja Aphroditt, rvnyben maradt az is, mely Uranostl val kzvetlen sz{rmaz{s{t vallja; s ezzel kezdem a nagy szerelemistennnkrl szl trtnetek sor{t. 1. Aphrodit szletse Az Aphrodit szletsrl szl elbeszls Hsiodosn{l maradt fenn. Uranos, Gaia s Kronos trtnetnek a folytat{sa. Nyomban ezut{n annak ler{sa kvetkezik, hogyan l{togat el az istenn elszr Kyprosra, vagyis Ciprusra, ahol legrgibb s legpomp{sabb szentlyei voltak, Paphosban s Amathusban. A trtnet egy Homrosnak tulajdontott himnuszban folytatdik. Elszr az eredeti elbeszlst mondom el.9 Uranos atya lev{gott frfiass{ga a ring tengerbe hullt. Oda dobta Kronos a sz{razfldrl. Sok{ig h{nydott fl-al{. Halhatatlan brbl fehr hab - aphros - keletkezett krltte. Egy l{ny fakadt s ntt nagyra benne. Legelbb Kythra szigetre szott, azut{n pedig Kyprosra. Ott kilpett a szp, szemrmes istenn a vzbl, s finom l{bai alatt zsenge f sarjadt. Az istenek s az emberek Aphroditnek nevezik t, mert habbl szletett. Kytherei{nak is hvj{k, mert legelszr Kythr{n rt partot. Ers s Himeros - a szerelem-isten V{gy" nev hasonm{sa - nyomban ksril szegdtek, alighogy megszletett s belpett az istenek krbe. Kezdettl fogva ez lett oszt{lyrsze s tiszte az emberek s istenek kztt: a l{nyok suttog{sa, a nevets s az enyelgs, az des gynyrsg, a szerelem s a gyengdsg. A folytat{st a himnusz mesli el:10 hogyan fogadt{k s ltztettk fel a Hr{k Aphroditt Kypros szigetn. A Hr{k anyja Themis, a nemek termszet rendje szerinti trvnynek az istennje. Az istenn meztelensgnek megpillant{sa - ez volt a felfog{s a rgebbi idkben, csak a drokn{l nem - hemis ellen val lett volna. Csup{n felltzve, koszorsan s felkestve lehetett bevezetni Aphroditt az istenek kz. Mind megcskolt{k, amikor megpillantott{k, a kezt szorongatt{k, s trvnyes felesgl kv{nt{k otthonukba. A n{szairl szl trtneteket is hamarosan elmeslem. Most befejezsl hadd emltsem mg azt az elbeszlst is, mely szerint Aphrodit egy kagylbl szletett, s kagylstul kttt ki Kythra szigetn.11 Knidos *50+ v{ros{ban, Kis{zsia partj{n, ahol elszr mertek grgk, nem keletiek, meztelen Aphrodit-szobrot - Praxitels, a szobr{sz mvt - fl{lltani, a kagylt a nagy szerelemistenn szent {llat{nak tartott{k. 2. Aphrodit s Nrits Aphrodit els szerelme, melyet {lltlag mg a tengerben lt {t, mieltt az olymposi istenek

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 33

kz bevezettk volna, egy kagylhoz fzdik. A ksi elbeszl Zeus egyik l{ny{nak nevezi Aphroditt; de ez a trtnet is a tengerbe helyezi az istenn Olympos-eltti idszak{t. Van egy kagyl, mondja az elbeszls,12 kicsiny, de csodaszp, a legtiszt{bb vzben tal{lhat, a vz szne alatt megbv szikl{kon: Nritsnek hvj{k, s egyetlen fia volt Nreusnak. Hsiodos csak Nreus tven l{ny{rl tud. Homros is csak ezeket emlti. A fi{rl a tengerparton l emberek mesltek. volt a legszebb az emberek s istenek kztt. Mg Aphrodit mg a tengerben idztt, rme telt benne, s vele lt, mint a szeretjvel. Midn eljtt az ideje, hogy a sors rendelse szerint flvtessk az Olymposra, s szltotta az apja, mag{val akarta vinni kedvest s j{tszt{rs{t az Olymposra. De Nrits szvesebben lt testvreivel s szleivel a tengerben. Aphrodit sz{rnyakat akart neki adni. Ez sem cs{btotta. gy h{t kagylv{ v{ltoztatta az istenn, ksrjv s szolg{lj{v{ pedig Erst, az ifj szerelemistent v{lasztotta. Neki adta a sz{rnyakat. Egy m{sik trtnet szerint Nrits Poseidn szeretje volt, s Phaethn hasonm{sa. Amikor a szp fi a hull{mok h{t{n hajtotta kocsij{t, Hlioshoz volt hasonlatos. De ez mg a most elmondottn{l is ksbbi elbeszls. 3. Aphrodit, Ars s Hphaistos Aphrodit tbb elbeszlsben Arst, a hadistent v{lasztotta frjl. M{s tudst{sok szerint Hphaistos felesge volt. Vgl Homros tette hress azt a trtnetet, melyben az istenn a frjt, Hphaistost megcsalja Arsszel. A thbaiak elbeszlse szerint13 Aphrodit s a hadisten n{sz{bl sz{rmazott a szp Harmonia, az egyest", egy m{sodik Aphrodit. Ennek frje volt Kadmos, a s{rk{nyl s Thbai alaptja, akinek neve Eurpa trtnetvel kapcsolatban fog felbukkanni. Aphrodit s Ars gyermekeinek tartott{k Harmoni{n kvl egyrszt14 Phobost s Deimost, a flelmet" s a rettegst", m{srszt15 Erst s Anterst, a szerelmet" s a viszontszerelmet". De ez m{r nem annyira mitolgia, ink{bb csak sz{rmaz{strtnet, genealgia. Egy m{sik genealgia szerint16 Hphaistos volt Ers apja. Hphaistosrl sokat fogok mg meslni. Azt m{r most megmondhatom, hogy a legtbb elbeszls szerint gyes kez, tagbaszakadt mester volt, de mgiscsak egy mvsztehetsg nyomork trpe. Szzeket ksztett *51+ aranybl,17 akik gy mozogtak, gondolkoztak, beszltek s dolgoztak, mint az l emberek. S teremtette az els asszonyt, Pandr{t is.18 Pandr{nak nem Hphaistos volt a frje, de egy hozz{ nagyon kzel {ll lny. Hphaistos felesgeknt Homros az Iliasban19 - s Hsiodos is - az egyik Kharist szerepelteti, ez utbbi20 a legifjabbat, Aglai{t, az kessget". Vajon a rgi elbeszlsek, amiket mg ismert ez a kt klt, egy l malkot{st rtettek-e ezen - mert kharis a mvszet var{zs{t is jelenti -, vagy a nagy Aphrodit helyett egy kisebbet akartak a kov{csistenhez felesgl adni? A szerelemistennt nyelvnkn Kharisnak is lehetett nevezni; errl a Kharisok trtneteiben esik majd sz. Az Odyssei{ban Hphaistos felesge Aphrodit, s Ars Aphrodit szeretje. A phai{kokn{l, akik mg kzelebb {lltak az istenekhez, mint mi, egy dalnok nekelte el,21 hogy Aphrodit s a hadisten hogyan egyesltek szerelemben elszr. A frj palot{j{ban trtnt. Senki sem tudott rla, s Ars klnsen lvezte, hogy Hphaistos frigyt s {gy{t meggyal{zhatta. A Nap l{tta ket, amint szerelembe vegyltek, s nyomban hrl adta a jeles mesternek. Hphaistost f{jdalmasan rintette a hr. Kov{csmhelybe ment sietve, s bsz tervet forralt. Fltette nagy lljt a bakra, s l{ncot kov{csolt: eltphetetlent s kioldozhatatlant, de l{thatatlant is, pkh{l-vkonyat. Az {gy tartgerend{ira erstette, s gy tett, mintha elvonulna Lmnosra, kedves szigetre s szpen ptett v{ros{ba. Erre v{rt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 34

Ars. Nyomban megjelent a mester palot{j{ban, Aphrodit szerelmre v{gyakozva. Az istenn pp akkor rkezett meg apj{tl, Zeustl, s a teremben ldglt. Ars belpett, megragadta a kezt s gy szlt: Jjj, desem, fekdjnk le s rvendezznk szerelmnknek! Hphaistos nincs itthon, Lmnosra ment, idegen nyelv nphez, a sintisiekhez!" Az istenn is v{gyott lefekdni vele. gy h{t lefekdtek a nyoszoly{ra egym{s mell, majd elaludtak. Hphaistos mesteri l{nca r{juk tekeredett, s nemcsak flkelni nem tudtak, de egyetlen tagjukat se brt{k megmozdtani. Be kellett l{tniok, hogy nincs mit tenni. Kzeledett a tagbaszakadt mester, mert a Nap most is leselkedett, mint mindig, s el{rulta a szeretket. A frj meg{llt az ajtban, s vad dhben rettent hangon flki{ltott az sszes istenekhez: Zeus atya s ti tbbiek is mind, boldog s rk istenek! Jertek s l{ss{tok, mi trtnik itt, nevetsgre s szgyenszemre! Hogy csfolja meg minduntalan a becsletemet, mert nyomork vagyok, Zeus l{nya, Aphrodit! A pusztt Arst szereti, mert szp s egyform{k a l{bai, mg n s{nttok. De nem m{s ebben a vtkes, mint szleim! Nem kellett volna nemzenik engem! Nzztek csak, hogyan szenderegnek, miut{n szerelem kzben elaludtak, az n saj{t nyoszoly{mon! Nekem f{j ez a l{tv{ny. Sok{ig fognak mg, azt hiszem, itt fekdni, ha m{r annyira szeretik egym{st, b{r nem akarnak fekve maradni; a l{ncom fogva tartja ket, mg az atya r{ nem sz{nja mag{t, hogy visszafizesse nekem az *52+ aj{ndkokat, melyeket a szemrmetlen le{nyzrt adtam! Mert szp a l{nya, de nem ernyes!" gy szlott. Az istenek egybegyltek palot{j{ban, az rckszb h{zban. Eljtt Poseidn, Herms, Apolln. Az istennk szemrmesen odahaza maradtak. Meg{lltak az istenek az ajtban, s felharsant a boldogok kiolthatatlan nevetse, amikor a ravasz Hphaistos fortlyos mvt megpillantott{k. gy szlt egyikk a m{sikhoz: Jogtalan tett soha nem sikerl. A lass utolri a gyorsat. A brs{got a h{zass{gtrsrt fizesse meg a tettenrt!" Apolln megkrdezte Hermst: Szvesen fekdnl-e ilyen bilincsben az arany Aphroditval?" S gy v{gott r{ vissza: , ha ez rszeml juthatna, ak{r h{romszor ilyen ers bilincs is vezzen! S ti istenek mind nzhetntek, s az sszes istennk is, akkor is szvesen fekdnk az arany Aphroditval!" A halhatatlanok ismt nevettek, csak Poseidn nem. Megkrte a mestert, oldozza fel Ars bilincseit, s v{llalta a kezessget az sszes istenek eltt, hogy a frj megkapja a brs{got, ami j{r. Nagy nehezen engedett csak Hphaistos, s oldozta fel a p{rt. Flpattantak nyomban: Ars a thr{kok fldjre sietett, Aphrodit Kyprosra, paphosi templom{ba. A Kharisok itt frdvel fogadt{k. Megkentk az istennt a halhatatlan olajjal, melynek illata krllengi az isteneket, s ismt csodaszp, bb{jos kntsbe ltztettk. 4. Pygmalin trtnete Pygmalint Kyproson kir{lynak s Aphrodit szeretjnek tartott{k. Ak{rhogyan hangzott is a neve az istenn nem grg tisztelinl, Kypros fnciai eredet lakin{l, s b{rmit is jelentett n{luk: mi Pygmain alakban is ismertk, s ez csakis azt jelenthette sz{munkra, amit a pygmaios, trpe" sz. Hozz{tehetjk, hogy rgi elbeszlseink szerint az sidkben a Fldkzi-tenger keleti felnek m{s szigetein is olyan lnyek laktak, akiket ppgy lehet trpknek nevezni, mint nagy isteneknek. Ezek kz tartoztak a samothraki Kabirok s a rhodosi Telkhinek; valamint kzjk tartozott a lmnosi Hphaistos is. A hagyom{ny szerint22 Pygmalin kir{ly beleszeretett Aphrodit meztelen elef{ntcsontkpm{s{ba; egy ilyen kultusz-szobor nem volt szokatlan a rgi idk nem grg embereinl. Felesgl akarta venni a szobrot, s agy{ba fektette. Ez gy persze mg nem kerek trtnet.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 35

De gy is mesltk,23 hogy Pygmalin maga faragta elef{ntcsontbl a szp nalakot, akibe beleszeretett. Ktsgbeesett szerelmben Aphrodithez im{dkozott, s az istenn megknyrlt rajta. A szobor megelevenedett, s Pygmalin felesgl vette. szlte neki Paphost, s ennek fia, Kinyras alaptotta Paphos v{ros{t, ahol Aphrodit szentlye van. Eszerint az elbeszls szerint a nagy szerelemistenn tisztelete Kyproson [53] csak Pygmalinnal s mvvel, a meztelen szoborral kezddtt. Pygmalinrl azt mondj{k,24 azt a szerepet tlttte be a kyprosiakn{l, amit klnben Adnis: Aphrodit ura s kedvese volt. 5. Adnis trtnete A nagy szerelemistenn ifj ur{nak s kedvesnek trtnete egy fa trtnetvel fggtt ssze n{lunk, s nyilv{n m{r azon a keleti vidken is, ahonnan {tvettk: Szri{ban, Kyproson, Kis{zsi{ban. Annak az arab cserjnek a trtnetvel, melynek ers illat gyant{j{t az kori npek a legrtkesebb alvadt fanedvnek tartott{k. A gyanta neve myrrha vagy smyrna volt. Az elbeszlsek szerint25 Myrrha - vagy Smyrna - kir{lyl{ny volt, Theias libanoni kir{lynak vagy Kinyras kyprosi kir{lynak, Paphos alaptj{nak a l{nya, hogy csak a fontosabb neveket emltsem. Myrrha hal{losan beleszeretett apj{ba. A hagyom{ny tbbflekppen indokolja ezt: vagy a napisten bntette ezzel, vagy Aphrodit haragudott meg r{, mert Myrrha szebbnek vlte saj{t frtjeit az istenn haj{n{l. Sikerlt a le{nynak megtvesztenie apj{t, vagy elk{btania, az egyik bibliai trtnetben lert esethez hasonlan. Ismeretlen le{nyknt h{lt apj{val tizenkt vagy kevesebb jjelen. Vgl flfedezte az apa, egy rejtett fnyforr{s vil{g{n{l, ki volt a h{lt{rsa, s kivont karddal zbe vette. Myrrha m{r gyermeket fogant a tiltott szerelembl, s azt se tudta, hov{ legyen szgyenletben. Im{dkozott az istenekhez, hogy sehol se lehessen, sem az lk, sem a holtak kztt. Ak{r Zeus volt az, ak{r Aphrodit: egyik istensg megknyrlt rajta. F{v{ v{ltozott, az a cserje lett belle, mely a legfszeresebb gyant{val siratja meg gymlcst, a f{bl sarjadt gymlcst: Adnist. Mert Aphrodit majdani szeretje a myrrhacserje meghasad krgbl szletett. Adnis szp volt, olyan szp, hogy Aphrodit nyomban szletse ut{n egy l{d{ba rejtette a gyermeket, s Persephon rizetre bzta. Az Alvil{g kir{lynje kinyitotta a l{d{t, megpillantotta a szp fit, s nem akarta visszaadni. Az istennk vit{ja Zeus el kerlt. Az istenek kir{lya a kvetkezkppen osztotta meg Adnis birtokl{s{t: az v egyharmad{ban egyedl lehet, egyharmad{t Persephonn{l kell tltenie, s egyet Aphroditnl. Adnis hal{la, mely minden vben lejuttatta Persephonhoz, az Alvil{gba, a legtbb v{ltozat szerint gy kvetkezett be, hogy vad{szott, s egy vadkan sebezte hal{lra. Elfolyt a vre, vrs kkrcsinek fakadtak belle, s a libanoni Adnis-patak vrsl vrrel {radt.26 A vadkant {lltlag Artemis vagy Ars kldte az ifj ellen.27 Aphrodit pedig siratni volt knytelen Adnist, ahelyett, hogy rkre birtokolta volna. Az nnepsgek, melyeken f{jdalmas szerelmt nnepeltk, jra felidztk a napot, amikor egybekeltek, s azt, melyen a szerelemistennnek meg kellett v{lnia ifj ur{tl. Ott fekdt hal{los sebvel az ifj, az Aphrodit {ltal szeretett s siratott.28 Hi{ba prb{lta az istenn *54+ visszatartani. M{snap tovasz{llt a tengeren s levegn {t. Az asszonyok kicsiny kerteket" vittek neki aj{ndkba cserepekben s ednyekben: gy ltettk, hogy gyorsan boruljanak vir{gba, s ppoly gyorsan hervadjanak el. Egyes keleti szentlyekben a nk idegeneknek adt{k oda magukat. Amelyikk ezt nem tette meg, az a haj{t {ldozta Adnisnak. 6. Aphrodit s Ankhiss

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 36

A nagy szerelemistennrl szl, eddig elmeslt trtnetek vil{gunk dl-keleti peremn j{tszdtak le, Cipruson s Szri{ban. A kvetkez elbeszls sznhelye Trja krnyke, Kis{zsia. Aphrodit vad{llatok ksretben szerepel benne. Ez{ltal az istenek anyj{val rokonthat, akivel csakhamar le is z{rul ezeknek az Olympos-eltti vagy az Olymposon kvl marad istensgeknek a sora. A trtnetet egy Homrosnak tulajdontott himnusz rizte meg sz{munkra.29 H{rom istenn fltt nem volt Aphroditnek hatalma: Athn, Artemis s Hestia fltt. Az sszes tbbi istent s istennt leig{zta; Zeust is arra knyszertette, hogy haland nket szeressen, s feledje testvr-felesgt, Hr{t, Kronos s Rhea le{ny{t. Ezrt Zeus akarat{bl Aphroditnek is bele kellett szeretnie egy halandba, Ankhiss p{sztorba. Ankhiss az Idahegysg brcein legeltette marh{it, s szp volt, mint a halhatatlanok. Aphrodit megpillantotta t, s hatalm{ba kertette a szerelem. Kyprosra sietett, paphosi templom{ba. Mag{ra z{rta a templom ajtaj{t, a Kharisok megfrdettk, s bekentk a nagy istennt a halhatatlan olajjal, melynek illata krllengi az rk isteneket. Szp kntsben, arannyal kesen trt vissza Trj{ba sietve, a vadak-anyja da brceire. tj{t a hegyl{ncon {t az ist{llk fel vette. Farkcsv{lva ksrtk a szrke farkasok, vadpillant{s oroszl{nok, medvk, s a gazell{kkal betelni nem tud gyors leop{rdok. Az istenn megrlt, amikor az {llatokat megpillantotta, s szerelemmel tlttte meg szvket, gyhogy p{ros{val leheveredtek az erdk {rny{n. Aphrodit belpett a p{sztorok sz{ll{s{ra, s egyedl tal{lta Ankhisst. Fl-al{ j{rt s kithar{j{n j{tszott. Aphrodit egy szp, finom testalkat, haland szz kpben {llt meg eltte. Ankhiss megpillantotta, megakadt rajta a tekintete, s el{mult szpsgn, sud{r termetn s pomp{s ltzetn. Kntsnek vrs szne vaktbb volt a tznl, keble csod{san ragyogott, mintha a hold sugara mlene el rajta. Ankhiss szerelemre gyulladt, s megszltotta az istennt. gy ksznttte, mint egy halhatatlant, olt{rt s {ldozatot grt neki, s {ld{s{t krte mag{nak s utdainak. Erre az istenn azt hazudta, hogy haland le{ny, phryg kir{lyl{ny, de a trjaiak nyelvn is beszl. Artemis kar{ban t{ncolt pp j{tszt{rsnivel s a nimf{kkal, amikor Herms elragadta, s a levegn {t Phrygi{bl idehozta. Mert arra rendelte-tett, gymond az isteni hrnk, hogy Ankhiss felesge legyen. De arra krte, *55+ hagyja t egyelre a p{sztor rintetlenl, mutassa be szleinek s testvreinek, akiknek menye s sgorasszonya lszen, s kldjn kvetet az szleihez, a hozom{nyrt, s csak azut{n ljk meg menyegzjket. Ezekkel a szavakkal mg nagyobb l{ngra lobbantotta az istenn Ankhiss v{gy{t. Ha haland le{ny vagy, s arra rendeltettl, hogy a felesgem lgy, akkor sem isten, sem ember nem tarthat t{vol tled. Mg ha Apolln el is tal{lna nyomban ut{na nyil{val, akkor is most rgtn akarlak szeretni, s meghalni ut{na!" gy szlt a p{sztor, s megragadta Aphrodit kezt. Az istenn minduntalan h{trapillantgatott, mintha vissza akarna fordulni, gy kvette, szp szemt lestve, fekhelyre. A l{gy takarn medvk s oroszl{nok bre hevert, Ankhiss vad{szzs{km{nya volt mind. A p{sztor levette rla csillog kszereit, megoldotta vt s lefejtette ltzett. Az istenek akarat{bl a haland istennvel h{lt anlkl, hogy tudta volna. Csup{n abban az r{ban, amikor a tbbi p{sztornak haza kellett trnie, keltette fel Aphrodit alv kedvest, s mutatta meg mag{t neki igazi alakj{ban s szpsgben. Ankhiss megijedt, amikor az istenn szp szemt megl{tta. Elfordult, eltakarta arc{t, s irgalomrt esdekelt Aphrodithez. Mert egy haland frfi sem marad psgben tov{bbi letben, ha istennvel h{lt. Azt is elmondja ezut{n a trtnet, hogy Aphrodit a fi{rl, akit Ankhisstl fogant, s annak

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 37

utdairl a legjobbakat s legszebbeket jvendlte. A fia Aineias volt, aki a latinok satyjaknt lett ksbb hress it{liai szomszdainkn{l. Az istenn szemreh{ny{st tett mag{nak, amirt mgis sszefekdt egy halandval. Megtiltotta Ankhissnek, hogy b{rkinek is el{rulja: Aphrodit fia az, akit elvisznek majd hozz{ a nimf{k, mintha kzlk szlte volna valamelyik. Klnben Zeus vill{ma lesjt r{. A hagyom{ny szerint30 egy vill{mcsap{s ksbb megbntotta Ankhisst a fll{b{ra, mert rszeg fejjel krkedett. De van egy olyan elbeszls is, hogy vaks{ggal kellett bnhdnie, mert l{tta az istenn meztelensgt. Mhek szrt{k ki a szemt.31 7. Aphrodit jelzi Mitolgi{nkbl igen sok olyan trtnet veszett el, mely pp a legismertebb istensgekrl szlt. Az elbeszlsek lnyege fennmaradt az istensgek alakj{ban: de egyetlen elbeszls sem lelte fel az egsz istenalakot, sszes aspektusaiban. Az istenek eldeink lelkben ltek, s egyetlen trtnetbe sem illeszkedtek bele mindenestl. Viszont mindegyik trtnetben elevenen maradt - mindm{ig - valami, ami alakjuk egszhez tartozott. Ugyangy az elbeszlsek sem olvadtak bele soha maradktalanul egyetlen szba, az isten nevbe vagy egyik jelzjbe. De azrt bizonyos mrtkig mgis bennefoglaltatnak, ahogyan pld{ul az Aphrodit szletsrl szl elbeszls az Anadyomen jelzben. gy h{t a fennmaradt jelzk s mellknevek is szerves *56+ rszei mitolgi{nk ismeretnek, s Aphroditnl is fel kell mg nh{nyat sorolnom, hogy nagy szerelemistennnk sszes aspektusaira r{vil{gtsak. Az aphrodit sz nyelvnkben a szerelmi gynyr" jelents hordozja lett. Az istennnek erre az aj{ndk{ra vonatkozik a rgi kltknl a khrys, az arany" jelz. De nem szabad ezt tls{gosan leszktve rteni, mert egyszersmind Urania egsz atmoszfr{j{t is kifejezi, a keleti gistennt, akit Kypros szigetn az Elemn, az irgalmas" jelzvel emlegettek. Ilyen leszkts volt, hogy a hetair{k az istennt kzlk valnak, Aphrodit Hetaira vagy Porn nven tiszteltk, s ebben a lgkrben jttek ltre olyan malkot{sok, melyek az istenn szpsgt a ruh{j{t magasba lebbent Kalliglutos vagy Kallipygos, a szpfar" tulajdons{gaknt jellemeztk, miut{n szobr{szaink vgre elrtk, hogy a frdz istenn meztelensge nem botr{nkoztatta meg a szemllket. Sp{rt{ban, ahol a nknek nagy szabads{guk volt a szerelemben, Aphrodit ugyanazt az rn" jelents jelzt viselte, mely klnben Zeus felesgnek a neve volt: Aphrodit Hr{nak neveztk. A sp{rtaiak egyik szentlyben kt aspektusban rszeslt tiszteletben, kt jelzvel: felfegyverzetten, mint Aphrodit Enoplios, s megbklyzva, mint Aphrodit Morph, a megform{lt" vagy az alakj{t v{ltoztat"; ez utbbi valsznleg Eurynomnak, a Kharisok anyj{nak volt a m{sik neve, akirl csakhamar hallani fogjuk, hogy ktalak s ugyancsak megbklyzott istenn volt. Aphroditt Sp{rt{ban mg Ambologr{nak, az regkort elod{znak" is hvt{k. Athnben kertje volt a Kerti Aphroditnak (Aphrodit en kpois), s ugyanitt Uraniaknt s a legidsebb Moiraknt is tiszteltk. Kolias szirt-fok{n, az attikai parton, Genetyllis is volt, ak{r a latinok Venus Genetrixe, a szls oltalmaz istennje. Egy h{romtag istenn-csoport ln {llt, s neki is kutya{ldozatot mutattak be, mint Hekatnak. Egy szp v{zakpen libah{ton lovagol, Epitragidiaknt pedig kecskebakon l. A kltk Kypri{nak vagy Kyprisnek neveztk a kedvenc szigetrl, Kyprosrl. Egy m{sik aspektus{t fejezi ki - bizonyos mrtkig m{r a bak is ehhez tartozik - a Melaina vagy Melainis, a fekete", s Skotia, a stt" jelzje is. Amennyiben azt a sttsget jelzi, amit szvesen v{laszt mag{nak a szerelem, akkor ez az aspektus az elbbivel rintkezik. De a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 38

fekete Aphrodit ugyangy tartozhat az Erinysek krbe is, s nha kzjk is sorolj{k. Az olyan jelzk, mint Androphonos, az emberl", Anosia, a tiszt{talan", Tymbrykhos, "a sr{s", stt s veszedelmes lehetsgeire mutatnak. Mint Epitymbidia, kimondottan a srokon jelenlev". Persephaessa megszlt{sa az Alvil{g istennjnek nevvel azonos. Viseli a Basilis, a kir{lyn" cmet is. Pasiphaessa, a mindeneknek vil{gt" jelzje a holdistennvel is sszefggsbe hozza. Mindezek a von{sai amellett szlnak, hogy voltak valaha olyan elbeszlsek, melyekben a szerelemistenn azonos volt a hal{listennvel, ak{rcsak a rmaiak Venus Libitin{ja. *57+ Az Aphrodit nv frfialakja, Aphroditos, arra utal, hogy egykor m{sfajta elbeszlsek is voltak. Az istennt a ciprusi AMathusban ezen a nven is tiszteltk s szak{llasan {br{zolt{k. Hamarosan sz lesz az istenanya ktnemsgrl, errl a kis{zsiai jelensgrl, s ksbb meslni fogok Hermaphroditosrl is, egy mitolgiai alakrl, akit a nagy szerelemistenn ktnemsge hozott ltre. *58+

V. A Nagy Istenanya s ksri


Nagy Any{nak, vagy az Istenek Anyj{nak, vagy mindkt nven egyszerre csak egyet hvtak Gaia s Uranos l{nyai kzl: Rhe{t, aki Kronosnak a h{rom vil{guralkod istent, Zeust, Poseidnt s H{dst, s a h{rom istennt, Hr{t, Dmtrt s Hesti{t szlte. Ez volt az eredete az egsz ifjabb, olymposi istennemzedknek, s az istennt, akitl mindny{jan sz{rmaztak, joggal nevezhettk az Istenek Nagy Anyj{nak. Persze hvhatt{k volna gy, s mg nagyobb joggal, Gai{t, a Fldany{t is, hiszen mg Uranos aty{t is hozta ltre mag{bl. Gaia s Rhea valban csak a hsiodosi isten-genealgi{ban klnbznek olyan lesen egym{stl, hogy egyikk a m{siknak anyj{v{ lett. A Rhe{rl szl trtnetekhez elzmnyknt hozz{tartozik, hogy volt az els Anya, aki frfi-segtit s t{rsait maga hozta vil{gra, vagy saj{t kezleg a fldbl, vagy az gistentl megtermkenytve. Termszetesen ugyangy nem csak a mi Nagy Any{nk volt, ahogyan a nagy szerelemistenn sem volt csak a mienk, akitl egybknt keleti szomszdainkn{l, Kis{zsi{ban s Szri{ban s mg keletebbre fekv t{jakon olykor nem knny megklnbztetni. Fleg Kis{zsi{ban tiszteltk, mint mtr orei{t, Hegyi any{t", sokfle nven, melyek csaknem mind valamilyen hegysg nevbl kpzdtek, s egy hegyi t{jhoz val tartoz{s{t jeleztk, mint Berekyntia, Dindymn, Idaia. Abban a kis{zsiai orsz{gban, ahonnan a kultusza elterjedt s hozz{nk is tbbszr visszatrt, Phrygi{ban, Matar Kubil volt a neve, a mi nyelvnkn Kybel. Alighanem ismerhet fl m{r a krtai [llatok rnjben is, aki egy hegycscson {ll, kt oldal{n kt oroszl{nnal. Ismert trnol alakj{t azonban csak m{r mint phryg istenanya kapta. Rendszerint falkoron{t, mintegy v{rost hord a fejn, egy oroszl{nnal j{tszadozik, vagy oroszl{nok hzz{k a kocsij{t. nnepi menethez hmnem lnyek is tartoztak, akik extatikus, vad t{nccal ksrtk, hegyi hangszerek": fuvol{k, cint{nyrok, kzidobok, kereplk, st, a legrgibb idkben ak{r l{rmaf{k hars{ny hangjai mellett. Noha emberek voltak, mgis szellemeket vagy isteneket, a mi nyelvnkn dmonokat" daimones) ut{noztak. Phrygi{ban az istenn isteni szolg{it Berekyndainak hvt{k. Legismertebb nevk pedig Korybantes volt. N{lunk is voltak ilyenfajta istenek, mindj{rt kiderl, hogy hvt{k ket; mert jform{n nem is maradt fenn m{s a Nagy Istenany{rl szl elbeszlsekbl, csak ezek a nevek. Rendszerint mindet a Korybantesszel azonostott{k. Azrt nem is lesz rluk bvebben sz. *59+ 1. Az idai Daktylosok s a Kursek

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 39

M{r mesltem, hogy Rhea, amikor az istenek s az emberek leend atyj{t; Zeust megszlni kszlt, Krt{ra ment, s a gyermeket az Aigaion-hegy egyik barlangj{ba rejtette, Lyktos kzelben.1 Nemcsak ez a hegy s nemcsak ez a barlang tartott ignyt arra, hogy fistennk szletsnek s gyermekkor{nak helye legyen; a Dikt-hegy s az Id-hegy is - mindkettnek van szent barlangja - hasonl hrben {llt. Az utbbinak a neve megegyezett a kis{zsiai Idahegysgvel, ahol a Nagy Istenanya tany{zott. A krtai hegyrl a kvetkez trtnetben lesz sz. Rhea ott v{rta lebetegedsnek r{j{t.2 Amikor eljtt a kisz{mtott idpont, s megkezddtek a f{j{sok, knj{ban mindkt kezvel a fldre t{maszkodott. Ujjai nyom{n a hegy azonmd annyi szellemet vagy istent hozott a vil{gra, ah{ny ujja volt az istennnek. Ezek a lnyek krl{llt{k, s segtettek neki a szlsnl. Daktyloi Idaioi, Idai ujjak" volt a nevk Ida hegyrl s Rhea ujjairl, de Kurtes vagy Korybantes is. Azt m{r mondtuk, hogy a kis{zsiai istenanya ksrit Korybantesnek hvt{k. A Kurtes nv ifjakat jelent, rendszerint h{rom felfegyverzett ifjat, akik karddal s pajzzsal fegyvert{ncot j{rtak Rhea jszltt gyermeke krl. L{rm{t csaptak vasfegyverkkel, hogy tlharsogj{k a gyermek sr{s{t s Kronos meg ne hallja. M{s elbeszlsek szerint3 egy es ut{n nttek ki a Fldbl, vagy a sr isteni gyermek knnyeibl4 keletkeztek. Szoros kapcsolatban {lltak az isteni fival - a kurosszal -, s a Daktylosok fiainak is tartott{k ket.5 A daktylos sz csakugyan ujjat" jelent, s ezrt voltak a Daktylosok az elbb elmeslt trtnetben tzen, nem pedig h{rman, mint a Kursek. Persze kilenc Kursrl is mesltek, meg egsz Kurs-npekrl, kilenc vagy tz Korybasrl, meg sz{z idai Daktylosrl. M{s trtnetekben m{s volt a Daktyloi Idaioi sz{ma, s a jellegk is m{s volt. Egyes elbeszlsek6 hsz jobb oldali s harminckt bal oldali Daktylosrl tudnak: a jobb oldaliak kov{csok voltak, a bal oldaliak var{zslk, vagy a bal oldaliak az elvar{zsolk s a jobb oldaliak a feloldozk. Vagy pedig a jobb oldaliak voltak azok a frfiak, akik a vasat flfedeztk s a fmmegmunk{l{st fltal{lt{k, a bal oldaliak a testvreik. Egy m{sik hagyom{ny t idai Daktylost sorol fl.7 H{rmuknak olyan neve volt, ami gygyt{shoz rt frfiakra illik: Painios, Epimds, Iasios. A negyediket Idasnak hvt{k. lkn Hrakls {llt, nem Zeus s Alkmn fia, ezt hangslyozza az elbeszls, hanem az idai Daktylos, aki az olympiai j{tkokat ngy fitestvrnek versenyfut{s{val megalaptotta. De van olyan hagyom{ny is, mely csak h{rom Daktylost emlt, a phrygiai istenanya szolg{it, s ennek a sz{mnak van az trtnetben a legtbb rtelme. A h{rom Idai Daktylos, Adrasteia szolg{i - mert gy hvj{k ebben a trtnetben8 a phryg istenany{t - Kelmis, Damnameneus s Akmn voltak, az els kov{csok: a fldbl sarjadt, vad semberek, s egyttal szersz{mok is. *60+ Akmn jelentse ll", Damnameneus a leig{z", vagyis ebben az esetben a prly, Kelmis minden valszinsg szerint a ks". volt az ll s a prly kzt szenved a h{rom fitestvr kzl. Kelmis, mint kisfi, a hagyom{ny szerint9 hsges t{rsa volt a kis Zeusnak, de megsrtette Rhe{t, aki az anyja is volt. Bntetsbl acll{ v{ltozott; hiszen ez trtnik a vassal ll s prly kzt, hogy j ks legyen belle. Az egyik elbeszls hat{rozottan azt mondja,10 hogy a m{sik kt fitestvr ellensges rzlettel viseltetett ez ir{nt a harmadik ir{nt. Ugyanilyen viszonyok mutatkoznak egy trtnetben, mely a h{rom Korybasrl szl, mint hallani fogjuk csakhamar. Kt Daktylos kiemelked szerepet tlt be:11 az Idai Anya oldal{n lnek, k a trnt{rsai s a Moir{k vezrei" a sok Kabir kzl: Titias s Kyll-nos. Lehetsges, hogy ezek a nevek a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 40

Daktylosok hangslyozott phallikus termszetre vonatkoztak, s kt olyan alakot jelltek, akik puszta phallosok voltak. Ankhial nimfa12 - az istenanya egyik neve ez is - a dikti barlangban teremtette ket, spedig gy, hogy knj{ban mindkt kezvel egy-egy darab fldet gyrk{lt; mert szlsi f{jdalm{ban a fldre t{maszkodott. E szerint az elbeszls szerint azonban nem tz, hanem csak kt ujj" keletkezett az istenn keze alatt, akik azontl ksri lettek. A Daktylosok az sszes trtnetekben a Nagy Anya szolg{i s eszkzei voltak, a szlsek segti, kov{csok s var{zslk, akiket, az anya nagys{g{hoz viszonytva, kzmves tehetsg trpknek is nevezhetnk. 2. Kabirok s Telkhinek A Kabirok is a Nagy Anya szolg{i voltak. Az kori hagyom{ny szerint13 a Kabeiros-hegyrl a phryg istenanya szent hegye volt ez Berekynti{ban - neveztk ket Kabeirosoknak, s onnan jutottak el Samothrakra, az istenn szent szigetre. Nevk idegenszeren hangzik, s alighanem valamilyen barb{r nyelvbl val. Samothrakn sok{ig fennmaradt egy ilyen nyelv a grg mellett: a Saoi np, a misztriumsziget lakinak nyelve volt ez. Egyesek azt {lltott{k,14 hogy a Kabirok azonosak az Idai Daktylosokkal, azok mentek Phrygi{bl nyugatra, s legelszr Samothrak lakit trtettk meg var{zslataikkal a titkos kultuszra. Ugyanakkor lett volna Orpheus is a tantv{nyuk. M{s hagyom{ny szerint maga az Istenek Anyja teleptette a fiait, a Korybasokat Samothrakra,13 de nem szabad el{rulni, ki volt az apjuk, mert ezt csak a titkos kultuszban meslik el. Mindezekben a trtnetekben a Daktylosok, Kursek, Korybasok, Telkhinek hol csak csekly sz{m s-lnyek, hol egsz snpek, s - az Anya nagys{g{hoz viszonytva, mint m{r mondtuk - trpk. Mgis Megaloi Theoinak, Nagy Isteneknek" hvt{k n{lunk a Kabirokat. gy hvt{k ket, mint megment isteneket, tengerszeink segtsgl a vszben. ppgy neveztk ket Kurtesnek s Korybantesnek, s Lmnoson mg *61+ Hphaistoinak is, tbbes sz{mban. A sz{razfldn, az emltett szigetekkel szemkzt, Makedni{ban, ezt mesltk rluk:16 volt egyszer h{rom Korybas, h{rom fitestvr, s kzlk ketten megltk a harmadikat. Lev{gott fejt bborszn kelmbe rejtettk, megkoszorzt{k, s rcpajzson az Olympos l{b{hoz vittk. Ott temettk el. Ugyanez a kt fitestvr vitte el a misztrium- kosarat is, melyben egy phallos volt, Dionysos phallosa, a t{voli etruszkokhoz. A szigeteken meslt trtnetekbl jform{n csak neveket s genealgi{kat ismernk. A Kabirok anyja, Kabeir, akinek a nevt nyelvnkre Rhe{nak s Dmtrnek, Hekatnak s Aphroditnek fordtott{k, Prteus egyik l{nya volt.17 Legal{bbis Lmnoson azt beszltk. Kabeir egy fit szlt Hphaistosnak, Kadmilost. Ettl h{rom Kabeiros s h{rom kabir nimfa sz{rmazott. Ez a genealgia nem emlt kln kt fitestvrt. De Samothrakban,18 a nagy templomban, ahol a beavat{sok trtntek, a szentek szentjben kt phallikus szobor {llt, a mi herm{inkhoz hasonl. Itt l{that volt valami, kettejk jelenltben - ezt mg a beavatatlannak is szabad volt sejtenie -, aminek sokkal tbb kze volt a harmadik fitestvrhez. A Nagy Any{nak vele val kapcsolat{t titokban tartott{k; csak annyit lehetett tudni, hogy az istennnek itt is volt ahogy m{sutt Attis szemlyben - egy tiszteletremlt kedvence", akit els emberknt" szlt.19 Egy olyan azonoss{grl szerezhetnk itt tudom{st, ami kettsen kti ssze a Nagy Any{t legkisebb fi{val: egyszerre frje s gyermeke. Ismtelten tal{lkozunk ezzel a kapcsolattal a misztriumainkrl szl elbeszlsekben. A Kabirok misztriumaibl, valsznleg Thbaibl ismert ngy istennv: Axiers, Axiokersa, Axiokersos s Kadmilos, {lltlag20 Dmtrt, Persephont, H{dst s Hermst jelli: Dmtrt alighanem mint a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 41

misztrium-avat{sra mltt", Persephont s H{dst mint a menyegzre mltkat", s Kadmilost mint gyereket vagy fit. Az els h{rom nv ugyanis teljesen grg eredet, a Kadmilos nvnek viszont csup{n kicsinyt vgzdst rtjk. A lmnosi Kabirok kov{csok voltak, azrt hvt{k ket Hphaistosoknak. Errl a tulajdons{gukrl, s arrl, hogy mindezek az istenek egyttal tenger-istenek is voltak, tbbet hallunk a Telkhinekrl szl elbeszlsekben, b{r ezek a trtnetek is, fleg a rgiek, tlnyomrszt elvesztek. Olyasfajta lnyeket hvtak Rhodos szigetn Telkhineknek, mint akikrl az elbb klnfle neveken volt sz. Csup{n a Telkhineknl az alvil{gi von{s jobban eltrbe lpett: gonosz var{zslkknt voltak hrhedettek, s irigyen riztk mvszetk titkait.21 M{srszt k ksztettk az els istenkpeket.22 Azt is meslik rluk,23 hogy kilencen voltak, s Krt{ra mentek Rhe{val, hogy a kis Zeust flneveljk. De elssorban Poseidn nevelinek tartott{k ket.24 Ebben keanos egyik le{nya, Kapheira segtett nekik: neve el{rulja, hogy ezek az istensgek az sidkben azonosak voltak a Kabirokkal. Kapheir{nak s a Telkhineknek adta {t Rhea a kicsiny Poseidnt. Ezt a trtnetet ksbb mondom el. *62+ Arrl is tudunk,25 hogy a Telkhinek ellensges viszonyban {llottak Apollnnal, s a fiatalabb isten vgl elpuszttotta ket. A mi hagyom{nyunk szerint Rhodoson legfbb istenknt a napisten uralkodott, s a szigetet Zeustl kapta oszt{lyrszl.26 Az egyik elbeszls szerint27 a Telkhinek elre l{tt{k az {rvz kzeledtt, s akkor hagyt{k el Rhodost. Itt m{r k is egsz snp, ak{r a tbbi Daktylosok, holott eredetileg csup{n a Nagy Anya szolg{inak kicsiny csoportja voltak. 3. Attis trtnete Nem hagyhatom ki elbeszlsembl az egyetlen rszletes trtnetet, mely a Nagy Anya egyik szolg{j{rl szl, b{r az elbeszls nem grg. Az Istenek Anyja egszen phryg benne. A neve Agdistis, az Agdos-szikl{rl, mely Pessinus, az Istenanya egyik szent v{rosa kzelben volt. Az kedvese, Attis, mg annyira sem lett grg, mint Adnis, Aphrodit szeretje. Egybknt vannak bizonyos hasonls{gok a kt p{r kztt, fleg ha emlkezetnkbe idzzk, hogy a nagy szerelemistenn Amathusban ugyancsak ktnem volt. A kis{zsiai Istenanya androgyn jellegre vall, hogy egyfell a szz vad{sznvel, Artemis istennnkkel azonostott{k, s Megal Artemisnek, a nagy Artemis"-nek hvt{k, m{sfell Nagy Anya mivolt{ban sokkeblnek is {br{zolt{k. Phryg trtneteit gy mesltk neknk, hogy a mi isteneink is szerepet j{tszottak bennk. De ezek csup{n res nevek. Ebben az elbeszlsben Zeus"-on a phryg gistent, Papast kell rteni. Az Agdos-szikla a Nagy Anya alakj{t lttte mag{ra - gy szl a trtnet28 -, s Zeus aludt rajta. [lm{ban, vagy mikzben az istennvel birkzott, magja a szikl{ra hullt. A tizedik hnapban az Agdos-szikla vltve vil{gra hozott egy fkezhetetlen, vad, ktnem s ktszeresen szenvedlyes lnyt, Agdistist. Agdistis iszony kedvvel rabolt, gyilkolt, puszttott el mindent, amit martalkul kiszemelt, nem tisztelt sem isteneket, sem embereket, s semmit sem tartott nmag{n{l hatalmasabbnak sem fldn, sem gen. Az istenek gyakran tanakodtak, hogyan lehetne ezt a fktelen kevlysget megzabol{zni. Minthogy mindny{jan vonakodtak, Dionysos v{llalta a feladatot. Volt egy forr{s, ahova Agdistis a j{tkba s vad{szatba beleizzadva, elj{rt, hogy enyhtse szomj{t. Dionysos a forr{s vizt borr{ v{ltoztatta. Agdistis odarohant, szomjs{gtl hajtva, mohn itta a szokatlan italt, s az gy levette l{b{rl, hogy mly {lomba merlt. Dionysos lesben {llt. Hajbl gyesen ktelet font, s Agdistis frfiass{g{t egy f{hoz ktzte vele. Ittass{g{bl flocsudva flugrott a Fktelen, s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 42

ez{ltal maga mag{t frfiatlantotta. A fld flitta a patakz vrt a letpett testrsszel egytt. Nyomban fa sarjadt belle, gymlcsstl: mandulafa, vagy - egy m{sik elbeszls szerint gr{n{talmafa Sangarios kir{ly vagy folyamisten le{nya, Nana - a nagy kis{zsiai istenn neve ez is - l{tta a gymlcs szpsgt, leszedte s lbe rejtette. A gymlcs *63+ eltnt, s Nana gyermeket fogant. Apja bez{rta, mert meggyal{zottnak tartotta, s hhal{lra tlte. A Nagy Anya gymlccsel s az istenek eledelvel t{pl{lta, mg egy ficsk{t nem szlt. Sangarios kittette a gyermeket. Egy kecskebak dajk{lta a csecsemt, s amikor r{tal{ltak, egy baktejnek" nevezett folyadkkal t{pl{lt{k. Azrt kapta az Attis nevet, mert a szp fit a lydek nyelvn attisnak, vagy mert a bakkecskt phrygl attagusnak hvt{k. Attis csodaszp fi volt. A trtnet gy folytatdik, hogy Agdistis belszeretett. A vad istensg elksrte a felcseperedett ifjt vad{szataira, hozz{frhetetlen vadonokba vezette, vad{szzs{km{nnyal aj{ndkozta meg. Midas, Pessinus kir{lya el akarta szaktani Attist Agdististl, s ezrt a saj{t l{ny{t adta hozz{ felesgl. A menyegzn megjelent Agdistis, s syrinxe hangjaival rletbe kergette a rsztvevket. Attis maga frfiatlantotta mag{t egy pnia alatt, ezzel a ki{lt{ssal: Neked, Agdistis!" gy halt meg. Vrbl fakadt a viola. Agdistis megb{nta, amit okozott, s krte Zeust, keltse Attist jra letre. Zeus azonban, a sors rendelse szerint, csak annyit adhatott meg neki, hogy Attis teste soha nem rothadt el, haja mindig tov{bb ntt, s a kisujja l maradt s mag{tl mozgott {llandan. *64+

VI. Zeus s felesgei


Ha most nem a Zeusrl s felesgeirl szl trtnetek kvetkeznnek, egszen idegenszer kp alakulna ki a grg mitolgi{rl. Csup{n Zeus uralm{val, frfii arculat{nak feltnsvel v{lt a mi mitolgi{nkk{, azz{, amit ksbb mindig grg mitolgiaknt ismertek. Persze azokrl az elbeszlsekrl sem szabad megfeledkezni, melyekben a nagy istennk alakja - az ers H{rmasistenn, akit tbbnyire Hekatnak hvnak, az irgalmasszv Aphrodit s Rhea anya alakja - uralkodik; a kp hamis lenne e trtnetek nlkl. Zeus nemcsak a tit{nokon aratott gyzelmvel jutott uralomra. Azt a gyzelmet is Gaia any{nak meg az p{rtj{ra {ll gyermekeinek ksznhette; de uralm{nak alapjait ink{bb a n{szai, a Gaia l{nyaival s unok{ival kttt frigyek vetettk meg. Hsiodos a Mtisszel val n{sz{t emlti els helyen, a Hr{val val h{zass{g{t az utolsn. n itt Hr{val kezdem, a rgi elbeszlsnek megfelelen, melyre Homros emlkeztet bennnket, noha klnben feledsbe merlt. A Mtisrl meg egy m{sik hres, Zeushoz tartoz istennrl, Ltrl szl elbeszlsekre valamivel ksbb, mg hresebb gyermekeik trtnetnl kertek sort. Viszont itt, Zeus n{szainak trtnete eltt, a legink{bb helynval Hestia istennrl, Kronos s Rhea legidsebb l{ny{rl s els gyermekrl szlnom, aki egyszersmind a legfiatalabb is, mert apja t nyelte le elszr s h{nyta ki utolj{ra. Hesti{t a h{rom fitestvr kzl Poseidn, az ifjabb istenek kzl Apolln krte felesgl.1 De hi{ba, mert , amikor Zeus legyzte a tit{nokat, azt a mlts{got krte mag{nak, hogy szz maradhasson, s kapja mindig mindenbl az els {ldozatot; s kv{ns{ga teljeslt is. Szent helye a h{z kzepe, a tzhely lett, amit a Hestia nv is tanst. s nemcsak az els, hanem az utols {ldozatot is kapta az emberek mindenfle nneplyes sszesereglsekor. Szzessget fogadott, s h is maradt fogadalm{hoz. Hellyel-kzzel felbukkant egy elbeszls arrl,2 hogy Priapos vagy egy m{sik phallikus isten megerszakolta, de olyan trtnet nincs, hogy Hestia kvetett volna egy frfit, vagy b{rki elcs{btotta volna {lland szil{rd szkhelyrl. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 43

1. Zeus szletse s gyermekkora Zeus szletsrl m{r tbbszr is esett sz. De bizonnyal mindenkinek szembetl, hogy a r{nk maradt szletstrtnetek a kelletnl gyorsabban ugranak {t az isteni gyermek rzsre s t{pl{l{s{ra. A szlets a nagy Isten-anya vajd{s{val kezddik, de a tov{bbiakban hom{lyba burkolja az jszaka; ellenttben Apolln szletsvel, mely, mondhatni, mindenki szeme l{tt{ra {tszedik le. Rhea mly jszak{ban3 rkezett a krtai Lyktosra, s gyermekt az Aigaion-hegy barlangj{ba rejtette. Egy m{sik trtnet szerint4 Zeus *65+ [rk{di{ban szletett, a Lykaion-hegyen, melynek cscs{n, Zeus Lykaios - a farkasZeus" - szent krzetben, egyetlen lny se vetett {rnykot.5 Rhea az {rk{diai Neda foly6 akkor fakadt forr{s{ban frszttte meg az jszlttet, s Krt{ra sietett vele, ahol h{rom dikti krisnimfa, a Diktaiai Meliai vette dajkaknt p{rtfog{s{ba az isteni gyermeket. Azoknak a Kurseknek vagy Korybasoknak a t{rsni voltak, akik a gyermek Zeust m{s elbeszlsekben is oltalmazt{k. Krt{n, mint tudjuk, tbb barlangrl mondt{k, hogy szerepet j{tszott Zeus szletsnek s gyermeksgnek trtnetben; az Aigaion-hegy, a Kecskehegy" barlangj{n kvl a diktirl s az idairl is. Nha felosztott{k a szerepeket: az egyik barlang a szlets helye volt, a m{sik kett a gyermek t{pl{l{s{ s rzs. Az elbeszlsekben nem mindig az istennk voltak Zeus dajk{i, olykor {llatok is v{llalt{k az isten t{pl{l{s{t: egy kecske s egy koca,7 mhek s galambok.8 A sok trtnet kzl azokat adom itt el, amelyek nem a barlangban j{tszdnak le. Rhea h{rom le{nya, Hestia, Dmtr s Hra, m{r megvolt, amikor a Nagy Anya h{rom fiat szlt. Ezt a trtnetet a hagyom{ny a kvetkezkppen sztte tov{bb:9 amikor Rhea megszlte Kronosnak a legkisebb fi{t, Zeust, Hra megkrte anyj{t, engedje {t neki az ccst. Eszerint az elbeszls szerint Kronos H{dst a Tartarosba, Poseidnt a tenger mlybe vetette. Amikor most krte Rhe{t, mutassa meg neki szlttt, az egy bebugyol{lt kvet nyjtott {t neki. Kronos lenyelte a kvet. De rgtn szrevette a cselt, s keresni kezdte Zeust szerte a fldn mindentt. Kzben Hra a leend frjt m{r Krt{ra vitte, s Amaltheia egy fa {g{ra akasztotta a blcst, hogy a gyermek ne legyen megtal{lhat sem az gben, sem a fldn, sem a tengerben. S hogy Kronos ne hallja meg gyermeknek rv{s{t, fikat hvott ssze, rc-pajzsokat s l{ndzs{kat adott a kezkbe, s felszltotta ket, hogy t{ncoljanak s csapjanak l{rm{t a fa krl. A fikat Kurseknek hvt{k, m{sok Korybasoknak neveztk ket. Azt is beszltk, hogy Adrasteia aranyblcsbe fektette a gyermeket,10 s egy aranylabd{t aj{ndkozott neki.11 s Id voltak a kicsiny Zeus dajk{i s rizi.12 Voltakppen Rhea anya kt neve volt ez, akit Mtr Idai{nak is hvtak. Adrastei{rl, aki ell elfutni nem lehet" neve a nyelvnkn gy rtelmezhet -, egy orphikus trtnetben lesz mg sz. Arany aj{ndkai Zeus leend vil{guralm{ra vonatkoztak. Egy m{sik elbeszls szerint13 Amaltheia s Melissa, a krtai Melisseus kir{ly l{nyai t{pl{lt{k a gyermeket. Melissa mzzel, mert neve mhet" jelent. Hiszen volt, mint m{r emltettk, egy olyan trtnet is, melyben mhek voltak Zeus dajk{i. Mesltek Krt{ban egy szent mh-barlangrl is,14 amelyben Rhea Zeust szlte. Egyetlen istennek, egyeden embernek se volt szabad a barlangba be-tennie l{b{t. Minden esztendben, egy meghat{rozott idben, nagy tz trt el a barlangbl. Akkor trtnt ez, amikor felforrt a vr, ami az isten *66+ szletsekor omlott. A barlangban szent mhek laktak,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 44

Zeus dajk{i. Egyszer ngy elvetemlt fick, Laios, Keleos, Kerberos s Aigolios, vakmeren benyomult a barlangba, mzet lopni. Elzetesen bronzp{nclba ltztek, gy mertettek a mhek mzbl. [m abban a pillanatban, amikor Zeus pelenk{it s a szletsekor omlott vrt megpillantott{k, testkrl lehullt az rcp{ncl. L{tni egy rgi v{zakpen, hogyan t{madj{k meg az ri{s-mhek a ngy meztelen frfit. Tov{bb{ azt is meslik, hogy ezeknek a mneknek Zeus adta h{l{bl, amirt t{pl{lt{k, fmes arany sznket s rendkvli erejket. A ngy frfit azonos nev madarakk{ v{ltoztatta. Nem lhette meg vill{m{val a rablkat, mert senkinek sem volt szabad a barlangban meghalnia. A leggyakrabban Amalthei{t tartj{k Zeus dajk{j{nak, aki hres bsgszaruj{bl itatta az isten-fit. A bsgszaru bikaszarv alak volt, annak az ednynek az skpe, amit rhytonnak hvtak, s eredetileg egy kortyra kellett kirteni, de nem lehetett. Amaltheia bsgszaruja a hagyom{ny szerint kimerthetetlen volt. Eredetileg Amaltheia kecskjnek a szarva volt. Egyes trtnetekben15 Amaltheia maga volt a kecske, amely tejvel t{pl{lta Zeust. A kecskrl azt meslte Musaios,16 Orpheus {lltlagos fia s tantv{nya, hogy a Nap l{nya volt, de olyan flelmetes, hogy a Kronos krli istenek arra krtk Gai{t, rejtse el a borzalmas {llatot egy krtai barlangban. gy bzt{k Amalthei{ra, aki legal{bb e kecske tejvel t{pl{lhatta Zeust. Amikor az isten-fi annyira felcseperedett, hogy harcolhatott a tit{nok ellen, nem voltak fegyverei. Zeus az egyik jslat tmutat{sa nyom{n, amit alighanem Gai{tl kapott, meglte a kecskt, melynek bre sebezhetetlenn tette viseljt, s azonkvl ott volt a h{t{n a rettenetes gorgarc. Azt is mesltk tov{bb{,17 hogy a kecske fia, Aigip{n, vagyis P{n isten bakkecskeminsgben, aki m{r Typheus trtnetben is szerepelt, Zeus tejtestvre volt. Aigip{n segtett Zeusnak a tit{nok ellen: kagylkrtjnek hangj{val p{ni flelmet keltett bennk. Zeus sas{rl is van egy ide tartoz trtnet.18 Volt egy Aetos, sas" nev fi, aki a fldbl szletett, mint a m{r emltett Idai Daktylos, Kelmis, s akit ppgy, mint Kelmist, meg az imnt emltett Aigip{nt, a kicsiny Zeus j{tszt{rs{nak tartottak. Szp volt; de Hra sass{ v{ltoztatta, mert lt a gyanperrel, hogy Zeus fi-szeretje. Egy szp trjai kir{lyfit, Ganymdst, a hagyom{ny hasonl kapcsolatba hoz az istenek kir{ly{val. Ezrt, mint mesltk,19 Zeus sasa, a vill{mhordoz elrabolta, s az istenek poh{rnoka lett. 2. Zeus s Hra A legtbb elbeszls szerint Zeus tulajdonkppeni felesge testvr-hitvese, Hra volt; neve nyelvnkn egykor alighanem rnt" jelentett. Hra, ahogy az imnt hallottuk, legifjabb ccst rgtn szletsekor frjl v{lasztotta. Hogy ennl a h{zass{gktsnl az istenn volt a vezet szerep, arra *67+ Homros is utal, abban az nekben,20 melyben Hra jabb n{szra cs{btja Zeust. Ez a Gargaroson, a kis{zsiai Ida-hegysg legmagasabb cscs{n trtnt, s b{r az egsz trtnettel egytt, mely Zeus elcs{bt{s{rl s elaltat{s{rl szl, mitolgi{nkba is beletartozik, mgis csak a klt mvben van meg az rtelme. Azrt most nem is mondom el, csup{n a rgebbi trtnetek maradv{nyait h{mozom ki belle s eleventem fel jra. A cs{bt{shoz hozz{tartozott a szerelmi var{zs. Ezrt Hra flkereste Aphroditt, s megkapta tle a kestos himast, egy var{zsvet, amit a szerelem-istenn a kebln viselt. A l{togat{s folyam{n arrl az idrl is sz esik,21 amikor Zeus Kronos aty{t a fld s a tenger al{ tasztotta. Zeus s Hra akkor keanos s Tthys palot{j{ban lakott, k vettk {t Rhea kezbl az isteni gyermekeket, s rejtekben riztk. A testvrp{r a szlk tudt{n kvl, titokban fekdt le a n{sznyoszoly{ra. Egy m{sik elbeszls szerint n{szukat keanosn{l, a fld nyugati peremn ltk meg, de nem titokban. Ott {llt Zeus palot{ja s {gya.22 Oda

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 45

rkeztek az sszes istenek n{szaj{ndkaikkal.23 A Fld az Aranyalm{kat adta aj{ndkba, melyek a Hesperisek alm{iknt ismeretesek. A csodaf{t gymlcseivel egytt az ifj menyecsknek aj{nlotta fel. Hra megcsod{lta a gymlcsket, s egy kgyval riztette az istenek kertjben. Eszerint a trtnet szerint a Hesperisek el akart{k lopni az alm{kat. Mgis nagyobb azoknak az elbeszlseknek a sz{ma, melyekben a fisten-p{r titkon kel egybe. Voltak trtnetek s kpek Hra kimondhatatlan szerelmi szolg{latairl is, amiket Zeusnak tett.24 Samos szigetnek laki azt mesltk, az szigetkn trtnt a titkos n{sz, s teljes titokban h{romsz{z vig tartott.25 Ksbb, miut{n Zeus a tit{nok legyzsvel megalapozta uralm{t, s elfoglalta szkhelyt az Olymposon, Hra az istenek tan{cs{ban s lakom{j{n az uralkod mellett lt. volt az "aranytrnus" uralkodn, s m{s hegycscsokon is volt trnusa. Volt egy hegy Argolisban, a Peloponnsoson, amit rgebben Thronaxnak, Trnhegynek" vagy Thornaxnak, Zs{moly-hegynek" hvtak, ksbb viszont Kokkyxnak vagy Kokkygionnak, Kakukk-hegynek". Ezt a trtnetet mesltk rla:26 Zeus megl{tta Hr{t, amint mag{nyosan bolyongott, elklnlve a tbbi istentl, s szerette volna elcs{btani. Ezrt kakukk{ v{ltozott, s a fentnevezett hegyre lt. Ugyanazon a napon borzalmas zivatart bocs{tott a fldre. Az istenn mag{nyosan bandukolt hegynek flfel, s lelt azon a helyen, ahol ksbb Hra Teleia, a beteljesedett Hra" temploma {llott. Amikor a kakukk megpillantotta t, reszketve s dermedten lesz{llt az lbe. Az istenn szve megesett a mad{ron, s betakarta kntsvel. Zeus nyomban mag{ra lttte saj{t alakj{t, s a szeretjv akarta t tenni. Hra vdekezett ellene, az anyja miatt, mg Zeus meg nem grte, hogy felesgl veszi. Eddig a trtnet. Azt is mondj{k mg,27 Hra volt az egyetlen a l{nytestvrek kzl, akinek vele teljesen egyenrang frj, a saj{t testvre jutott oszt{lyrszl. N{lunk, halandkn{l a kzs anya ppen akad{ly lett volna ebben. *68+ Egy m{sik elbeszls szerint28 a szent n{sz a Kithairn-hegyen, Boiti{-ban teljesedett be. Oda szktette Zeus a menyasszony{t Euboia szigetrl. Ez a hosszk{s sziget, neve szerint a j tehenes vidk", Hr{ volt, akinek a tehn volt a szent {llata, s akit tehnszemnek mondtak. Kisl{nykor{ban Euboi{n lt, dajk{ja, Makris, a hossz" - ez Euboia szigetnek m{sik neve is volt - oltalma alatt. Makris keresni kezdte a megszktetett l{nyt a szemkzt fekv sz{razfldn, s el is jutott annak a helynek a kzelbe, ahol az isteni p{r rejtztt. Kithairon hegyisten azt hazudta neki, hogy a rejtekben Zeus Ltval pihen. Ltrl, fistennk m{sik nagy felesgrl ksbb, mint m{r jeleztem, lesz mg sz. Hra egyedlltrl, a tbbi istenektl val elklnlsrl kln elbeszlsek szlnak. Ezekre cloz Homros,29 amikor Zeusnak az olymposi uralkodp{r egyik civd{sa sor{n ilyen szavakat ad a sz{j{ba: Nem trdm a haragoddal, mg ha a fld s a tenger legszls vgbe szknl is, ahol Iapetos s Kronos l, napsug{r- s szlfv{stalan, a legmlyebb Tartarosban; mg ha od{ig elbolyongan{l is, akkor se trdnk veled s a te haragoddal !" Hra a bolyong{saibl, melyek a legmlyebb sttsgbe vezettek, mindig jbl visszatrt frjhez. Azt mesltk,30 a Kanathos-forr{sban, Argos kzelben, mindig jbl visszanyerte szzessgt, valah{nyszor megfrdtt benne. Alighanem azrt frdtt annyit, hogy mindig jra meglhesse n{sz{t Zeusszal. Hra volt az sszes istennk kzl az egyetlen felesg, aki frjnl nem anyas{got, hanem beteljeslst keresett. Gyermekeket Zeus nlkl, egyedl is tudott szlni. gy szlte haragj{ban a delphoi Typhant, amikor Zeus Pallas Athnt vil{gra hozta; gy Hphaistost, s tal{n gy Arst is, amire mg visszatrek. Hphaistos s Ars jellegzetesen Hra-fiak voltak, mg akkor is, ha Zeustl fogantattak. Ezenkvl Hra kt l{ny{rl mondt{k, hogy Zeustl szlte ket: Hbrl s Eileithy{rl. Ez utbbi istenn segtett a vajd asszonyoknak. Ha

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 46

valaki m{s istennt hvott vajd{s kzben segtsgl, esetleg Hr{t mag{t vagy Artemist, akkor ebben a jellegkben k is Eileithyi{k voltak. Hb viszont ifji vir{gz{st" jelent. Anyj{nak Hra Pais, a le{ny Hra" jellege ismtldtt meg benne. A hs Hrakls, Zeus s a haland Alkmn kir{lyn fia, aki neve - Hra dicssge" -, szenvedsei s tettei {ltal a legszorosabb kapcsolatban volt Hr{val, amikor vgl istenn v{lt, az Olymposon Hbt kapta felesgl. 3. Zeus, Eurynom s a Kharisok Zeus gyztes s hdt jellege a testvrfelesghez, Hr{hoz val viszony{ban kevsb nyilv{nul meg, mint tbbi n{sztrtnetben. Igaz, Eurynomrl, aki a Kharisokat szlte neki, nem maradt fenn ilyen trtnet. De bizonnyal a legyztt, rgebbi istensgek kz tartozott. Tudom{sunk van *69+ arrl,31 hogy egy Eurynom nev istennnek temploma volt [rk{di{ban, egy nehezen megkzelthet helyen, amit csak vente egyszer nyitottak ki. A kultuszkp halfark, arany bilinccsel megbklyzott nt {br{zol. A helybeliek Artemisnek tartott{k, a kpzettebbek azonban emlkeztek arra, hogy Homros s Hsiodos szerint keanos egyik l{ny{t Eurynomnak hvt{k, s hogy s Thetis fogt{k fel lkben Hphaistost a vizek mlyn, amikor a tengerbe dobt{k - ennek a trtnetnek az elbeszlsre ksbb kerl majd sor. Eurynom b{jos arc istenn volt, mlt anyja a Kharisoknak, s alighanem a sp{rtaiak Aphrodit Morphj{val azonos. Azt mesltk:32 Eurynom s Ophin vagy Ophineus - nevrl tlve kgytest isten lehetett, ak{r a tengeri regek" -, Kronos s Rhea eltt uralkodtak a tit{nok felett. Szkhelyk az Olymposon volt. De Ophin knytelen volt Kronosnak, Eurynom Rhe{nak {tengedni a helyt, egy egyezsg33 alapj{n, mely szerint az gyz kzlk, akinek sikerl a m{sikat letasztania az keanosba. Ophin s Eurynom a mlybe bukott. Akkor trtnt ez, amikor Zeus mg egy krtai barlangban idztt. Kronos fia ezut{n Eurynomt, Tthys le{ny{t is felesgv tette, s a Kharisokat nemzette vele. Egy m{sik trtnetben,34 melyben neve Eunym"-v torzult, Kronos vele nemzette Aphroditt, a Moir{kat s az Erinyseket. A Kharisok sz{munkra, mondhatni, egy h{rmas Aphrodit voltak. ket is csak ksbb {br{zolt{k meztelenl. gy kzismertek: ketten kzlk szembefordulva, a kzps a h{t{t mutatva a szemllnek. Kor{bban felltzve jelentek meg. Rgi templomukban, a boitiai Orkhomenosban, h{rom k alakj{ban tiszteltk ket; a kvek a hagyom{ny szerint35 az gbl hullottak al{ Eteokls kir{lyhoz. Azt mesltk:36 egy h{rmast alkottak a Kharisok, ak{r csup{n egy vir{got, ak{r istennket vagy haland l{nyokat rtettek rajta. Eteoklsnak h{rom l{nya volt. Trittai, a h{rmasok" volt a nevk. Amikor pp t{ncot lejtettek a Kharisok tiszteletre, beleestek egy ktba, amit nem vettek szre. A Fld megknyrlt rajtuk s vir{got fakasztott, mely a nevket viseli - Trittai -, s h{romrszes, ak{r a t{ncuk. Az gbl hullott h{rom krl szl trtnet a Kharisok gi eredett tanstja, a m{sik viszont, a ktbamerlskrl szl, a vzmllyel s az Alvil{ggal val kapcsolatukat. Emellett szltak tov{bbi genealgi{ik :37 ezek szerint a Kharisok az j s Erebos l{nyai, vagy38 a Lth l{nyai, a feleds" alvil{gi folyj{. Hekat s Herms le{nyai, akikrl ugyancsak fennmaradt egy trtnet,39 valsznleg szintn k voltak, az h{rmasuk. H{rom volt a sz{muk Boiti{ban is, ahol Hsiodos s egy m{sik nagy boitiai klt, Pindaros nekelt rluk. A h{rom orkhomenosi kir{lyn"40 neve - akiknek l{that alakja h{rom nyers kdarab volt41 - gy hangzott: Aglaia, az kessg", Euphrosyn, az rm", s Thalia, a teljessg". Pindaros42 a Kharisok tiszta fnyt" magasztalta, s az nnepkhz

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 47

tartoz l{rm{rl is megemlkezett, amikor keladennainak nevezte ket.43 *70+ Lakni{ban, ahol kt Kharist tiszteltek, az egyiket Klt{nak, a hvottnak" is neveztk,44 a m{sikat Phaenn{nak, a ragyognak". Ez a kt nv olyan istennk, akik a hold f{zisaiban jelennek meg; mert a holdat hvt{k l{rm{val a stt jszak{kon, az jhold-nnepeken, s l{rm{val kszntttk a ragyogt. Az athniek is kt Kharist ismertek:45 Auxt, a nvekvt", s Hgemont, az ell j{rt", mert a hold a hnap m{sodik felben a nap eltt j{r. Az ilyen nevek ismt a Kharisok gi eredetre vallanak. Az g, Uranos l{nyainak is neveztk ket, 46 vagy a Nap s a Fny, fkppen a holdfny: Hlios s Aigl l{nyainak.47 A kharis sz azt fejezi ki, ami a Kharisok {ltal jtt a vil{gba az gbl, vagy Zeus s Eurynom egybekelsbl. Ebbl a fnvbl sz{rmazik a khairein, rlni" ige. Ellentte Erinysnek s az Erinyseknek. A kt aspektus - egyfell a kharis, m{sfell a harag s a bossz - alighanem egy s ugyanannak a nagy istennnek kt megjelensi form{ja volt. A latinoknak kt szra volt szksgk a kharis lefordt{s{ra: venus, szpsg", ami egyszersmind a szerelemistenn, Venus neve, s gratia, kegy" s ksznet", ami n{luk egy istenn-h{roms{g neve lett, a h{rom Grati{, akik holdfnyben48 j{rt{k krt{ncukat. 4. Zeus, Themis s a Hr{k Zeus Gaia s Uranos l{nyai, Rhea anya testvrei kzl kettt vett felesgl. Egyikk Themis volt. N{szukat Pindaros rta le.49 Abban a trtnetben, amit kzvettett sz{munkra, Themis volt Zeus els felesge. A Moir{k legelbb - gy mesli a klt - az gi Themist, a j tan{csadnt vezettk fl, aranycsillog{s kancafogaton, az keanos forr{saitl az Olympos flj{rat{hoz, a ragyog ton, hogy a megment Zeus sidktl val felesge legyen. szlte neki az igaz Hr{kat, az arany homlokp{nt istennket, akik a pomp{s gymlcsket hozz{k. Egy m{sik elbeszlsben,50 Zeus szletsnek egyik trtnetben, Themis ugyanabban a szerepben jelentkezik, mint Adrasteia: vette {t a gyermeket szletse ut{n, s vitte el Amalthei{hoz. Ez nem {ll ellenttben azzal, hogy felesgv is v{lhatott. S lehet, hogy Themis itt, ppgy, mint Adrasteia, csup{n m{sik neve volt Rhea any{nak. Themis neve m{r eddig is tbbszr szba kerlt: a themis sz jelentse nyelvnkn a termszeti trvny, a nemek egyttlsnek, s egy{ltal{n, az istenek s az emberek egyttlsnek rendje. Knny igazodni hozz{; de meg is tilt egyet s m{st. Themis istenn hvja ssze gylsbe az isteneket, s ppgy az embereket is.51 s themis az, hogy frfiak s nk kzelednek egym{shoz, s szerelemben egyeslnek.52 De Themis ellen val volna, ha a nk nem akarn{k szemrmessggel s ltzettel rizni magukat. A Hr{k, Themis le{nyai, mg Aphroditt is nyomban leplekbe burkolt{k, mihelyt flmerlt a tengerbl. Hra a megfelel idt jelenti. Istenni, a h{rom Hra, nem csalnak s nem vezetnek flre, s ezrt joggal nevezik ket igazaknak. k hozz{k *71+ s adj{k meg az rettsget, a termszet s az let szakaszoss{g{nak szil{rd trvnyei szerint jnnek s mennek. k gyeltek az g s az Olympos kapuj{ra,53 melyen {t Hra be- s kivonult. Themis fogadta Hr{t, amikor az haragvn rkezett meg az Olymposra.54 A kt istenn bar{ts{gban volt egym{ssal. [lltlag55 a Hr{k neveltk a kis Hr{t. gy hvt{k ket:56 Eunomia, a trvnyes rend", Dik, az igazs{gos jutalom s bntets", s Eirn, bke"; teh{t ezek jttek a vil{gra az istennkkel, akiket Zeus Themistl nemzett. Dikrl volt egy kln elbeszls is. volt anyj{nak szzi m{sa, ahogyan Hb a Hra le{ny-m{sa volt. Dik vadabb alakjaknt Nemesisnek is lehet nevezni azt az istennt, akirl rvidesen lesz sz, s akit az attikai Rhamnusban Themis any{val egytt tiszteltek. Hsiodos

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 48

azt jvendlte,57 hogy Aids s Nemesis istennk fehr kntsbe ltzve, gonosz korunk vgn, melyre mg rosszabb fog kvetkezni, el fogj{k hagyni az embereket. Ez a trtnet eredetileg Dikrl szlt. Rla mesltk,58 hogy m{ris visszavonult a hegyekbe, amikor az emberek dikt - nyelvnkn gy mondj{k {ltal{ban az igazs{goss{got, nemcsak az igazs{gos jutalmat s bntetst - nem tiszteltk tbb. Amikor azut{n mg rosszabbra fordult minden, Dik elhagyta a fldet, s az gen l{that, a Szz csillagkpeknt. 5. Zeus, Mnmosyn s a Mzs{k Gaia s Uranos m{sik le{nya, akivel Zeus n{szra lpett, Mnmosyn volt, az Emlkezet istennje. A n{sznnepen Zeus megkrdezte az isteneket, mire volna mg szksgk.59 k azt feleltk: Dicstkre. Ezut{n nemzette a Mzs{kat. A Mzs{k hozt{k meg az embereknek a f{jdalmak feledst s a gondok megsznst, a lesmosynt60. Van erre egy m{sik szavunk is: lth; a Lth foly az Alvil{ghoz tartozik, amit gyakran neveznek Lth mezejnek" vagy Lth h{z{nak". De ugyanitt volt egy forr{sa Mnmosynnek is. Boiti{ban kt forr{st mutogattak egym{s mellett:81 Mnmosyn s Lth forr{s{t. Tlk nem messze volt Mnmosyn istenn kultuszhelye. A Mzs{knak a kzeli Heliknon voltak szent helyeik s forr{saik. Az Olympos hegyn, Pieri{ban, ugyancsak otthon reztk magukat. Az olymposiaknak" is neveztk ket,62 s nagyon kzel {lltak apjukhoz. Hsiodos a Heliknon legeltette ny{jait, amikor a Mzs{k megszltott{k s kzltk vele,63 hogy hazudni is tudnak, de felt{rni az igazs{got mg ink{bb. Egy babr{gat nyjtottak {t neki, s kltv avatt{k. Ezut{n adta el neknk az istenek sz{rmaz{s{t. meslte el64 Zeus s Mnmosyn n{sz{t is. Kilenc jszak{t tltttek szerelemben szent fekhelykn, a tbbi istentl t{vol. Amikor eltelt egy esztend, Mnmosyn kilenc egyforma termszet l{nyt szlt, akik csak az neklsre gondoltak, semmi egybre. A hfedte Olympos cscs{tl nem *72+ messze szlte ket, azon a helyen, ahol ksbb a kilenc l{nynak - a Mzs{knak - t{nctere volt s palot{ja. Itt laktak a Mzs{kkal egytt a Kharisok is, s Himeros, Ers hasonm{sa. Innen vonultak fel az Olymposra, halhatatlan nekket zengve. A fekete fld visszhangozta himnuszaikat, s kellemes volt l{buk dobog{sa, amikor apjukhoz mentek. A Helikn cscs{n is volt t{ncterk,65 a "Lforr{sn{l", Hippukrnnl, s Zeus olt{r{n{l. Amikor onnan vonultak az Olymposra, felhkbe burkolztak. Csup{n csodaszp hangjukat lehetett hallani az jben. A nevket is felsorolta a klt:66 Klei, a dicst", Euterp, a megrvendeztet", Thaleia, az nnepi", Melpomen, az nekl", Terpsikhor, a t{ncot lvez", Erat, a v{gyat kelt", Polymnia, a sokhimnusz", Urania, az gi", s Kalliop, a szphang". Akit szerettek, annak sz{j{bl desen folyt a beszd s desen az nek. Nem mindig s nem mindentt emlegettek kilenc Mzs{t. V{ltoz volt a sz{muk, st, m{s gyjtnevk is volt. Nemcsak Musainak hvt{k ket, hanem Mneiainak67 is, ami a mnmosyn, emlkezet" szhoz tartoz tbbes sz{m alak. Mg Hsiodos haz{j{ban is mesltek egy trtnetet,68 melybl az derl ki, hogy a Mzs{k sz{ma eredetileg h{rom volt. Ezeknek a neve nem a mitolgi{bl, hanem a klti gyakorlatbl sz{rmazott: Melet, a gyakorl{s", Mnm, az emlkezs", s Aoid, az nekls". Arra is volt plda, hogy Uranost s Gai{t, Mnmosyn szleit tartott{k a Mzs{k szleinek.69 Kltink azt {lltott{k: csup{n a Mzs{k szavait ismtlik, nekik ksznhetnek mindent. Gyakran megesett, hogy csak a Mzs{t hvt{k segtsgl, egyes sz{mban, Mzsa nven, vagy a kilenc mzsanv egyikn. V{rt{k,70 hogy az isteni lny lesz{lljon az gbl.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 49

Egy m{sik hagyom{ny szerint71 egy Pieros nev ember rkezett Makedni{bl, az Olympostl szakra fekv vidkrl, a Helikn t{jk{ra, s vezette be ott a h{rom helyett kilenc Mzsa szolg{lat{t. Kilenc le{nya volt, a Pierisek. Ugyangy hvt{k ket, ahogy a Mzs{kat, st, eredetileg k maguk voltak a Mzs{k. Vagy pedig72 csak hamis Mzs{k voltak, de vetlkedtek az igaziakkal, s amikor az nekversenyben veresget szenvedtek, azok madarakk{ v{ltoztatt{k ket. Amikor k nekeltek, minden elsttedett, s senki sem hallgatott r{juk. Az igazi Mzs{k nekre meg{llott minden: az g, a csillagok, a tenger s a folyk. Mg a Helikn hegy is nni kezdett elragadtat{s{ban, az g fel, mg a sz{rnyas l, Pgasos, Poseidn parancs{ra pat{j{val r{ nem ttt. Ekkor keletkezett a Hippukrn forr{s. Ez az elbeszls a ktfle, az igazi s a hamis Mzs{krl s nekversenykrl valsznleg ksi trtnet. Eredetileg a Mzs{knak ugyangy lehetett mad{r alakjuk, mint a szirneknek, akik ugyancsak szpen nekeltek. Egybknt nagyon kzel {lltak a forr{snimf{khoz, ahogy anyjuk, Mnmosyn is forr{sokkal volt kapcsolatban a fenti vil{gban s az Alvil{gban egyar{nt. A kilenc Mzsa neve nem oszlott meg kezdettl fogva a mzsai tevkenysgek kztt, s ksbb sem volt a feloszt{s hat{rozott s egyrtelm. *73+ Kleinak tulajdontott{k a trtnetr{st, Euterp felsgterlete volt a fuvola, Thalei{ a komdia, Melpomen a gy{sznek s a tragdia, Terpsikhor a lant, Erat a t{nc, Polymni{ az elbeszls, Urani{ a csillag{szat, Kalliop a hsi nek. volt a legelkelbb az sszes Mzs{k kzl, biztostott bennnket Hsiodos.73 s bizonnyal az volt, klnben nem fztk volna az nevhez a kltszet legelkelbb {g{t. 6. Zeus, Nemesis s Lda Az j gyermekei kzt szerepelt,74 nyilv{n emlksznk r{, ennek az sistennnek egyik le{nya, Nemesis. Nevnek jelentse az igazs{gos harag, mely azok ellen ir{nyul, akik valamilyen rendet, elssorban a termszet rendjt megszegtk, s trvnyeit s norm{it megsrtettk. Ahol nem tartj{k tiszteletben a Themist, ott jelenik meg a Nemesis. Sz{rnyai voltak, legal{bbis a ksbbi {br{zol{sokon; de vletlen is lehet, hogy csak ilyenek maradtak fenn. T{rsnje, Aids, a szemrem" istenn, aki Hsiodos jvendlse szerint a Nemesisszel egytt el fogja hagyni az embereket,75 sokkal elbb mutatkozik sz{rnyasan. Artemisnek, aki nagyon kzel {llt mindkettejkhz, ugyancsak sz{rnyai voltak a legrgibb idkben. Az Erinysek, a harag- s bossz-szellemek, megtveszten hasonltanak a Nemesishez vagy Nemesisekhez (mert tbbes sz{mban is elfordul76). De ezeknek a funkcija korl{tozottabb volt: az Erinysek a vront{st, elssorban az anya vrnek ont{s{t bosszult{k meg. Nemesis mindig megjelent, ha Themis valamikpp srelmet szenvedett. Aligha csod{lkozhatunk azon, hogy a Kharisok is, akik az Erinysek ellenplusa voltak, ott {llottak Nemesis egyik templom{ban.77 Nemesis hres rhamnusi kultuszkprl azt mesltk,78 hogy a mvsz, Agorakritos Aphroditnek sz{nta, s csak haragj{ban alaktotta {t Nemesis-szoborr{. Fejre sz{rnyas l{nyokkal s szarvasokkal dsztett koszort helyezett.79 Kezben almafa{gat tartott az istenn, mintha egy Hesperis volna. Egybknt keanos egyik l{ny{nak is tartott{k.80 Nemesisszel nem azrt kelt egybe Zeus, hogy istennket nemzzen, akik szpsget, rendet s e kettnek hangokba foglal{s{t: zent s beszdet hoznak majd a vil{gunkba. Azt mesltk:81 Az istenn meneklt; nem akart az istenek kir{ly{val, Kronos fi{val szerelemben egyeslni. Gytrte a szemrmessg s a jogos harag. Meneklt a sz{razfldn s a stt tengeren {t. Zeus ldzte, s meg akarta t fogni. Nemesis a tengerben hall{ v{ltozott. Zeus flkavarta a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 50

nyom{ban a vizeket, egszen az keanosig s a fld peremig. A fldn sz{razfldi {llatok alakj{t lttte mag{ra az istenn, hogy megmenekljn isteni ldzje ell. Vgl Nemesis lib{v{ v{ltozott, Zeus hattyalakot vett fl s egyeslt vele. szlte a toj{st, melybl a szp n kikelt, aki oly vgzetes lett azut{n az emberi nemre, mert miatta trt ki a trjai h{bor: Zeus l{ny{t, Helen{t. A toj{s szne, ak{r a kk j{cint, olyan volt, *74+ olvassuk egy kltnknl.82 Lda tal{lta meg, Tyndareos sp{rtai kir{ly felesge. Egy m{sik trtnetben83 egy p{sztor akadt r{ az erdben vagy mocs{rban, s vitte el a kir{lynnak. gy is mesltk,84 hogy Herms Lda lbe dobta a toj{st. Az egy l{d{ban rejtegette, mg meg nem szletett belle Helena. M{sik trtnet, volt-e, amiben Zeus Ld{val egyeslt hatty alakban,85 vagy ugyanarrl a n{szrl volt sz, csak a menyasszonyt hvt{k m{skpp? Lda nem grg sz. A lykiaiakn{l, Kis{zsi{ban, lada nt" jelent. Lehet, hogy Zeus istennvel lte hattyn{sz{t, aki - a Fldanya mellett - a vil{g els ni lnye volt, s akit pp ezrt egyszeren csak Ld{nak, a N"-nek hvtak. Azt mesltk:86 A Taygetos cscsa alatt nemzette Zeus Ld{val a Dioskurosokat, Kastrt s Polydeukst. Dios kuroi, Zeus fiai", voltak ezek az ikertestvrek, s megmenti lettek sok embernek, fleg a csat{ban s a tengeren. Az egyik trtnetben, amit v{zakpek rktettek meg, m{r ifjak voltak - kt dlceg lovas -, amikor az anyjuk egy toj{st szlt. A toj{st az isteneknek akart{k {ldozni, az olt{rra helyeztk, ekkor bjt ki a kis Helena a toj{sbl. Beszltek ikertoj{sokrl is.87 Az egyikbl a Dioskurosok jttek a vil{gra, a m{sikbl Helena, s tal{n Helena ikertestvreknt Klytaimnstra is, a frjgyilkos, a saj{t fia {ltal meggyilkolt anya. gy is {br{zolt{k ket, hogy Helena s fitestvrei ugyanabbl az egy toj{sbl szkkennek el. A fitestvrekrl sok trtnet maradt fenn. Csak rviden mondjuk el az egyiket:88 Polydeuks halhatatlan volt, Kastr viszont haland. Amikor meg kellett halnia, testvre nem akart elszakadni tle. gy h{t mindig egy-egy napot tltttek egytt lent az Alvil{gban, s egyet atyjukn{l odafent. Ezek a trtnetek m{r a hs-mond{hoz vezetnek {t, ahogy azok a szerelmestrtnetek is, melyekben Zeus haland nkkel kelt egybe. 7. Krtai trtnetek Mitolgi{nkban sok olyasfle trtnet volt, mint a Zeusrl s Ld{rl szl. Homros s Hsiodos ta tbbnyire gy mesltk ket, mintha hsnjk csup{n egy kir{lyl{ny vagy kir{lyn lett volna, aki Zeustl gyermeket fogant. A gyermek cselekedetei azut{n - mint maga a szerelmestrtnet is - a hsmond{hoz tartoztak. Zeus s egy haland n gyermeke m{r csak flisten volt, mint Hrakls, vagy pedig - mint Kastr s Polydeuks esetben csup{n az ikrek egyike volt halhatatlan. Vgl Hrakls is elrte a halhatatlans{got. De trtnete eredetileg biztosan nem haland hsrl szlt: Hraklsnek, a Daktylosnak, biztosan istenn volt az anyja. A rgebbi idkben Zeus legtbb szerelmnek trtnete is egy-egy istennvel val n{sz{rl szlt. Vonatkozik ez elssorban Eurpa trtnetre. Az neve keanos s Tthys le{nyainak sor{ban m{s Zeus-felesgek kzt szerepel,89 s *75+ t{gszemt" vagy szlesarct" jelent. Trtnete egy keleti orsz{gban, Phoiniki{ban kezddik, de Eurpa n{sz{val s utdainak trtnetvel Krt{n folytatdik. Vagyis krtai trtnetekrl van sz, melyek belepltek mitolgi{nkba, s ezrt itt, ha rviden is, el kell meslnem ket. Az elbeszlk nem egyeztek meg abban,90 hogy Eurpa a l{nya vagy a testvre volt-e Phoinix kir{lynak, akirl Phoinikia a nevt kapta. Anyj{t Tlephass{nak, a messzevil{gtn{k",

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 51

vagy91 Argiopnak, a fehrarcnak" hvt{k. Teh{t anya s l{nya arca a hold {br{zat{hoz hasonltott, a phoinix sz viszont a nap vrses sznt jelenti. Azt mesltk:92 Zeus megpillantotta Eurp{t, amikor vir{got szedett a tenger partj{n. Bika alakban ment oda hozz{, s elrabolta. A bika minden bizonnyal nem volt kznsges {llat. Egy rgi v{zakpen h{romszn. A kltk azt mondt{k rla, s{fr{nyszaga volt a leheletnek. Klns var{zservel kellett brnia, mert Eurpa szvesen lt fel a h{t{ra, s engedte, hogy elvigye a tengeren {t. V{zafestink igazi bika-h{ton nyargal istennknt festettk meg: sz{rnyasan vagy hallal a kezben, vagy vir{ggal. Nha szlfrtkkel teli venyigket fog, mintha Zeus var{zsa akkor ugyanaz lett volna, mint Dionysos bikaisten. Vagy karik{t tart a kezben, tal{n a nyakl{ncot, amit, gy mondt{k,93 Zeustl kapott jegyaj{ndkul, Hphaistos keze mvt. gy keltek {t Krt{ra. N{szuk helye egyik hagyom{ny szerint94 ugyancsak a dikti barlang volt. De mutogattak Gortyn v{ros kzelben egy plat{nt is, s azt beszltk, ennek koron{j{ban kelt egybe Zeus Eurp{val; nyilv{n nem bika, hanem sas alakj{ban. Zeus m{s jegyaj{ndkairl is tudunk: 95 egy l{ndzs{rl, mely mindent eltal{lt, s csodalnyekrl, melyeknek riznik kellett Eurp{t. Az egyik egy rckutya volt. Egybknt egy aranykuty{rl mesltek Krt{n,96 az rizte elbb a gyermek Zeus kecskjt, ksbb a szentlyt. A m{sik csodalny97 Tals volt, egy rcri{s, aki naponta h{romszor vagy vente h{romszor krlj{rta a szigetet. Kveket hajig{lt az idegenek fel, egszen rcbl volt, s csak egy sebezhet hely volt a testn, egyik bok{ja vagy egy r, mely tarkj{tl a bok{j{ig futott, s egy rzszeg z{rta le. Neve a rgi krtaiak nyelvn, akik mg nem grgl beszltek, napot jelentett, s ugyanezt a nevet viselte ott Zeus, mint Zeus Tallaios. Eurpa trtnetben Zeuson nyilv{n a krtai napistent rtettk. Ez az isten szokott volt bika alakban is megjelenni, vagy pontosabban, tal{n a krtai napisten volt, stt aspektus{ban, az jszakai g isteneknt. Mert gy folytatdik a trtnet:98 Eurpa Krt{n egy Asterin vagy Asterios nev kir{lyhoz ment frjhez, vagyis a Csillagkir{lyhoz". Ezt a nevet a krtaiak bikaistene nemcsak azoknak a kir{lyoknak az apjaknt viselte, akiket Eurpa szlt Zeusnak, hanem ugyanannak a csal{dnak bika alak fisarjaknt is, mint mindj{rt bvebben eladom. Zeusnak s Eurp{nak h{rom fi{t ismerjk nv szerint. Egyikk Sarpdn lykiai kir{ly volt, aki {tment Krt{bl Kis{zsi{ba. A krtai trtnetek tbbet mesltek a m{sik kt firl: Minsrl, a blcs fldi kir{lyrl, Krta *76+ trvnyhozj{rl, s az igazs{gos Rhadamanthysrl, aki a Boldogok Szigetein uralkodott. Mins csal{dj{nak trtnetben99 ismt elfordul a bika-n{sz. Mins felesge Pasipha volt, a mindeneknek vil{gt", Hlios s Persis le{nya, akinek a nevt egy holdistenn megjellseknt m{r ismerjk. Azt mesltk,100 hogy Pasipha beleszeretett egy csod{latos, fehren tndkl bik{ba, melyet az istenek - Zeus vagy Poseidn - kldtek Krt{ra. A bika alighanem a tengerbl jtt, azrt nevezik itt Poseidnnak. B{r volt olyan hagyom{ny is,101 mely ezt a bik{t is Zeusnak tartotta. A rgi krtaiak sz{m{ra a bika bizonnyal fistenk egyik megjelensi form{ja volt. A mi hress v{lt trtneteinkben Pasipha egy valdi bik{ba szeretett bele. Egy {ltehenet csin{ltatott Daidalos mesterrel, s belebjt. A bika lpre ment, s a Mintaurost, a Minsbik{t" nemzette a kir{lynvel, Asteriost; egy bikafej gyermeket, akit rejtegetni kellett. A labyrinthosban nevelkedett fel, egy tveszt-ptmnyben, amit Daidalos e clra eszelt ki. Vgl az athni Thseus lte meg a bika-embert; ez a trtnet is a hsmond{ba val. Egyik szakasza sszefondik az Ariadnrl, Mins s Pasipha egyik le{ny{rl szl elbeszlssel, mely Dionysos isten krbe tartozik; errl majd ott beszlek. Mins s Pasipha egyik fi{t Glaukosnak, a tengerzldnek" hvt{k. Azt mesltk rla:102 Kisgyermek kor{ban egyszer labd{val j{tszott, vagy egy egr ut{n szaladt, s kzben beleesett

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 52

egy nagy, mzzel telt ednybe s megfulladt. Senki se tudta, hova tnt. Megkrdeztek egy jshelyet. A jsda azt v{laszolta: Csodalny szletett nektek: aki hasonlatot tal{l a csodalnyre, meg fogja tal{lni a gyermeket is." Mins csord{j{ban szletett egy borj, mely naponta h{romszor v{ltoztatta a sznt: elbb fehr volt, azut{n vrs, vgl fekete. Egy argosi js, Polyidos, sokattud" nevezet, tal{lt r{ hasonlatot: szeder. Mert a szeder is legelbb fehr, azut{n vrs, s vgl fekete. Amikor ezek ut{n a fit is meg kellett tal{lnia, szrevette, hogy egy bagoly mheket kerget el az egyik borospince bej{rat{tl. A borospincben megtal{lta a mzesednyt, s kihzta belle Glaukos holttestt. Mins azt kv{nta most tle, lessze fel a gyermeket, s bez{rta a halottal egytt a srkamr{ba. Itt szrevette Polyidos, hogy egy kgy kzeleg a holttesthez. Meglte a kgyt, de egy m{sik kgy jtt el, s amikor l{tta, hogy az els halott, egy nvnyt hozott, s r{tette a meglt kgyra. Az letre kelt, Polyidos pedig fogta a nvnyt, s letre keltette vele a kis Glaukost. Mins arra akarta most a jst knyszerteni, adja {t tudom{ny{t Glaukosnak, s ezrt nem engedte vissza szlfldjre. Polyidos engedelmeskedett, de bcsz{skor krte a fit, kpjn a sz{j{ba. gy Glaukos tudt{n kvl visszaadta blcsessgt Polyidosnak. Ezzel vget rnek a Glaukosrl s Eurpa utdairl szl krtai trtnetek. A sz{razfldn, Boiti{ban, mindenflt mesltek mg egy bizonyos Glaukosrl.103 Csak innen tudhatjuk meg, mirt is hvt{k tulajdonkppen "tengerzldjnek". Ezekben az elbeszlsekben is szerepel egy csodanvny, egy vir{g, mely halhatatlans{got ad. Glaukos evett belle, a tengerbe ugrott *77+ s tengeristenn v{ltozott, holott azeltt csup{n hal{sz volt, nem pedig krtai kir{lyfi. Egy m{sik trtnet szerint104 Eurpa, nemzetsgnek leend sanyja, Phoiniki{bl nem Krt{ra jutott el, hanem ugyancsak Boiti{ba. Zeus egy barlangot teremtett sz{m{ra itt, hogy senki meg ne tudja, mg az istenek se, hova rejtette kedvest. Phoinix kir{ly Kadmost kldte el,105 Eurpa fitestvrt, hogy keresse meg a l{nyt. Kadmos alaptotta azut{n, egy tehn nyom{t kvetve, mely a telihold jelt viselte mindkt oldal{n,106 Thbai v{ros{t. Ez a bolyg holdtehn trtnete, melynek hsnje n{lunk egyik elbeszlsben I volt, Zeusnak egy m{sik szeretje. Hra tehnn v{ltoztatta,107 s Argos rizte a sok szemvel. Zeus mgis szerette,108 ugyancsak bika alakban. Hra It egy bgllyel Argos grg fldjrl egszen Egyiptomig ldzte. Ott szlte I Zeusnak a fi{t, Epaphost, aki egyes vlemnyek szerint109 nem volt m{s, mint az egyiptomi istenbika, [pis. Ugyangy {lltott{k azt is,110 hogy I az egyiptomiak Isisvel azonos, s hogy ez a nagy istenn h{romszn tehnn v{ltozott {t: hol fehr volt, hol fekete, hol ibolyaszn; az ibolya sz (in) nyelvnkn egybecseng I nevvel. Mindez csak legszls peremt rinti mitolgi{nknak, Eurpa megszktetse azonban m{r Persephon elrabl{s{t idzi meg. 8. Orphikus trtnetek Volt egy trtnet arrl is, hogy Zeus a saj{t testvrei, Rhea h{rom l{nya kzl a m{sodikat, Dmtrt is felesgv tette. Egybknt Dmtr frjnek Poseidnt tartott{k, amirl mg lesz sz. De egyetlen istent sem neveztek Zeuson kvl Persephon, Dmtr egyszltt le{nygyermeke apj{nak. Zeus s Dmtr egybekelse ismert trtnet volt, de egyszersmind kevss ismert is. Hsiodos megemlti,111 s az a szbeszd j{rta,112 hogy ezt a n{szt mutatja be a pap s a papn az eleusisi misztriumokban. Tal{n pp ezrt volt ez titkosabb elbeszls, amit a misztriumokon kvl sehol sem mondtak el rszletesebben. Vagy pedig m{skpp alakult a trtnet, az istenn kedvese m{s nevet viselt benne. Egy krtai ifjrl beszltek, egy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 53

Iasin vagy Iasios nev vad{szrl113 - nevrl tlve, az Idai Daktylosok egyike lehetett -, akinek Dmtr egy h{romszor learatott sz{ntfld bar{zd{iban odaadta mag{t. Az istenn Plutost, a gazdags{got" szlte tle, s a fld erre sokszoros termst hozott. Zeus azonban vill{m{val agyonttte az istenn szeretjt - legal{bbis gy mesltk a trtnetet nyilv{nosan,114 nem a misztriumokban. A titokban tartott elbeszlsek helyett adjuk el ink{bb az orphikusok elbeszlseit, akik abbl, amit klnben kimondani is alig mert valaki, sok mindent r{sban rgztettek; ezek kzt egszen rgi trtnetek is fennmaradtak, az istenek sz{rmaz{s{rl szl jabb elbeszlsnkbe beleszve. A rgebbi trtnetek egyikben Rhea tnt fel Dmtr szerepben. Azt *78+ mesltk:115 Rhea megtiltotta Zeusnak a h{zass{got. Erre az isten zbe vette a saj{t anyj{t. Rhea kgyv{ v{ltozott. Zeus ugyanezt tette, s mint kgy a kgyval, kibogozhatatlan csomv{ tekeredve, egyeslt vele. Erre emlkeztet jel - a mi nyelvnkn: symbolon - volna Herms botja, mely kr kt kgy tekeredik, s tal{lkozik egym{ssal. Ksbb Zeus elcs{btotta a saj{t l{ny{t, aki ebbl a n{szbl szletett, Persephont, ugyancsak kgy alakban. A gyermeket, akit le{nya szlt neki, Dionysosnak hvt{k. De mindkt istensg, Zeus, Persephon cs{btja s Dionysos, kettejk fia, a Zagreus nevet is viselte, ami nagy vad{szt" jelent. Errl ksbb lesz mg bvebben sz. Az azonban m{r a Daktylosokrl s a Kabirokrl szl trtnetekbl vil{gosan l{tszott, hogy a Nagy Anya frje s figyermeke azonos lehetett. A dalnok Orpheus hveinek rgebbi trtnett a dolgok kezdetrl m{r elmondtam. A legkezdetnl az jistenn {llt, fekete mad{r kpben. De nem egszen egyedl {llt ott. Ott volt a Szl is, melytl az j megtermkenylt s a toj{st tojta, mely megint egy mozg, sz{rnyas lnyt rejtett mag{ban: Erst, vagy - ksbb gyakrabban haszn{lt nevn - Phanst. jabb elbeszlskben116 az orphikusok Khronost, az idt" helyezik a kezdethez, aki nem volt grg istensg. Nem szabad a mi Kronosunkkal sszetveszteni ezt a sosem reged Khronost, aki a szlcsendes Aithrt s a Khaost hozta vil{gra, a szil{rd talaj nlkli s sttsggel teli rt. Aithrnek, aki klnben az g vil{goss{g{t jelenti, vagy a vil{gos nappali eget, Khronos egy ezst toj{st teremtett, mely maga krl keringett. De Aithr s Khaos csak az{ltal szakadtak el egym{stl, hogy Aithr fia, Phans, m{s nven a Prtogonos Phaethn, az elsszltt vil{gt" megjelent. Az tndkl fehr kntse volt az ezst toj{s. Ngy szeme volt, ngy szarva s arany sz{rnyai, vlttt, mint egy bika s egy oroszl{n, ktnem volt, ell n s h{tul frfi, s rike-paiosnak, Ersnak s Mtisnek is hvt{k: Phansnek, aki megjelen" s megmutat", Ersnak, szerelemnek" s Mtisnek, az okos tan{csnak" - ez neve szerint nnem istensg volt, de azt mondt{k rla, az istenek magj{t hordozza. Az idegenl hangz rikepaios nv jelentst nem ismerjk. gy szl tov{bb a trtnet:117 Prtogonost senki se l{tta szemtl szembe, csak a szent j. Az sszes tbbi lnyek csak a fnyt csod{lt{k, amit mag{bl {rasztott. teremtette az Eget s a Fldet, s teremtett egy m{sik fldet is: a Holdat. Az els teremtett s rendezett vil{g rl a Napot tette. , az atya, a h{rmas jistennvel egy barlangban idzve cselekedte ezt. Eredetileg h{rom kln istenn volt, a ktnem Phans atya le{nyai. Az els jistenn adta a jslatokat. A m{sodik, a szemrmes", apja felesge lett, az elcs{btotta t. A harmadik az igazs{goss{g, Dikaiosyn anyja volt, a magasabb rang Dik istenn, aki nem ment az emberek kz, mint Themis m{r emltett le{nya. A barlang eltt Adrasteia istenn lt: tartotta az embereket rcdobja, a Nagy Rhea Anya hangszere hangjaival az igazs{goss{g tj{n. A barlangbeli Phans volt az els kir{ly. jogar{t az j kezbe tette le. Az *79+ jtl kapta Uranos, Uranostl Kronos, Kronostl a vil{g tdik ura, Zeus. Zeus ut{n hatodikknt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 54

Dionysos kvetkezett, akinek uralm{val megsznt Orpheus neke. Itt nem kisrem nyomon od{ig a trtnetet. Csup{n Zeus tetteit adom mg el az orphikusok elbeszlsei szerint. Teh{t az Eget s a Fldet Phans teremtette. Uranos s Gaia ebben a trtnetben ugyanolyan isten s istenn, mint a tbbi istensgek, az j gyermekei, akikrl krlbell ugyanazt mesltk az orphikusok, amit m{r elbb a tit{ntrtnetekben elmondtam. Kronos s Gaia gyermekei voltak a Tit{nok, sz{m szerint tizenngyen, mert Phorkys s Din is kzjk tartozott. Ezt is elmesltem m{r, hogy a tit{nok kir{lya, Kronos, mztl lerszegedve aludt - s ez volt a vil{g els {lma118 -, amikor Zeus megktzte. Az orphikus trtnet szerint a fia megfrfiatlantotta Kronost,119 ahogy frfiatlantotta meg elbb atyj{t, Uranost. Rhea azonban, miut{n elbb Zeus anyja volt, most Dmtrr v{lt,120 vagyis a saj{t l{ny{v{ s Zeus testvr-felesgv, aki Zeusnak Persephont szlte. Zeus az jistenntl krt s kapott is tan{csokat, spedig attl, akirl azt mondt{k, adja a jslatokat. A vil{g j ura, az atya hozz{ fordult,121 s nagyany{nak s legfbb istensgnek" szltotta. Az tan{cs{ra bklyzta meg legelbb Kronost, azut{n pedig egy arany ktllel sszektzte legrgibb eldjnek, Phansnek sszes teremtmnyt. Lenyelte az egszet, a Teremtvel, a ktnem saty{val egytt. Amikor mindez "ismt Zeusban volt" - sz szerint gy mondja az elbeszls :122 e szavak arra mutatnak, hogy m{r az els Teremtt is Zeusnak" lehetett volna nevezni -, gy volt, ahogy az orphikusok dicstik a legfbb istent:123 Zeus az els, Zeus az utols, a vakt vill{m isten. Zeus a f, Zeus a kzp, Zeustl van vge mindennek. Zeus a Fld alapja s a csillagos g. Zeus hmnem, Zeus halhatatlan n. Zeus mindennek a lehelete, Zeus a f{radhatatlan tz lendlete. Zeus a tenger gykere, Zeus a Nap s a Hold. Zeus a kir{ly, Zeus a megkezdje mindennek, a vakt vill{m isten. Mert mag{ba rejtett mindent, s ismt elhozott, az rmteli vil{goss{gra, szent szvbl, csodatevn." 9. Zeus s Hra jelzi Vgezetl hadd soroljak fel nh{nyat Zeus s Hra sz{mos jelzje kzl, melyek a m{r elmeslt trtneteket sszefoglalj{k, vagy mg nem elgg lesen megrajzolt von{sokkal egsztik ki. Zeusnak Homrosn{l {llandan elfordul jelzje, a nephelgerets, azt jelenti, hogy olyan isten volt, aki sszegyjttte a fellegeket". Ez nem igazi mellknv, mint pld{ul Ombrios vagy Hyetios, az esisten", vagy Kataibats, a lesz{ll", Kapptas, a lezuhan", st mg Keraunos, a vill{m" is: mindezek Zeus idj{r{sisten" jellegrl tanskodnak, ami mitolgi{nkban sokkal kevsb nyilv{nult meg, mint Gamlios, H{zass{gisten", Teleios, teljessget ad", Hraios, Hr{hoz tartoz" jellege. Gyakran hvt{k *80+ Patrnek, aty{nak", Patrosnak, Phratriosnak, Philiosnak, Xeniosnak, Hiksiosnak is, klnfle emberi kzssgek isteneknt; ppgy tartott{k a fajok s a frfiszvetsg, mint a vendgbar{tok s az oltalmat esd idegenek p{rtfogj{nak. Polieus jelzvel v{rosisten volt, Bulaiosknt segtett - , a mtiets, a blcs tan{cs istene - a tan{csrt hozz{ fordulknak. Mint Basileus, kir{ly", sokkal ink{bb volt kapcsolatban a mlysggel, mint az ggel. Mint Str, a megment", Ktsios, a javak s birtokok oltalmazja", s Meilikhios, a mlysgek mzzel lecsillaptand, kegyes istene, kgy alakban jelent meg. A Khthonios vagy Katakhthonios jelz Zeusnak m{sik, stt szfr{j{t jelzi, mely ellenttben {ll fenti, vil{gos birodalm{val, az ggel s az Olymposszal. Hra h{rom jelzje, melyeket ugyanazon a helyen adtak neki, olyan h{rmass{got s szakaszoss{got fejez ki, ami a hold f{zisaira emlkeztet: Pais, a le{ny", Teleia, a beteljesedett", s Khra, a mag{nyos". Fleg a m{sodik jelzvel volt a Gamlia,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 55

Zygia, Syzygia: a mi nagy h{zass{gistennnk.

VII. Mtis s Pallas Athn


Zeus egyik nagy felesgrl tal{n egy{ltal{n nem is tudn{nk, ha nem tartoznk bele Zeus nagy le{ny{nak, Pallas Athnnek a trtnetbe. Mtis, a blcs tan{cs", Athn istenn mellkneve is lehetne, akirl a klt azt mondja,1 b{tors{g s blcs tan{cs tekintetben Zeushoz hasonl. De az elbeszls szerint2 Zeus els felesgl Mtist v{lasztotta, aki a legtbbet tud volt az sszes istenek s emberek kzt. keanos s Tthys egyik le{nya volt,3 s m{r akkor segtett Zeusnak,4 amikor Kronos lenyelte az sszes testvreit. adta azt a szert, amivel sikerlt elaltatni a szrny aty{t, s ez{ltal arra knyszerteni, hogy adja ki mag{bl a lenyelt isteneket. Mtis ahhoz is rtett,5 amit egybknt Nemesis istennrl meslnek: klnfle alakokat vett fl, amikor Zeus mag{v{ akarta tenni. Nem tudunk errl bvebbet, csak hogy Zeus mgis egybekelt vele. Ami azut{n trtnt, az m{r Pallas Athn szletsnek trtnethez tartozik. 1. Athn szletse Hsiodosn{l olvasunk egy trtnetet Athn szletsrl,6 rgtn azut{n, hogy Zeus Mtist tette els felesgv. Amikor pedig Mtisnek meg kellett volna Athnt szlnie, Zeus hzelg beszddel csal{rdul flrevezette az istennt, s lenyelte, saj{t has{ba sllyesztette el. Gaia s Uranos tan{csolta ezt neki, hogy az rk istenek kzl senki m{snak ne jusson a kir{lyi mlts{g. Mert az elrendels szerint felettbb okos gyermekek fognak Mtistl szletni: elsnek a bagolyszem l{ny, Tritogeneia (Athn egyik jelzje, amit a trtnet m{sik v{ltozata magyar{z meg), a b{tors{g s blcs tan{cs tekintetben Zeushoz hasonl; ut{na pedig egy fit kellett volna szlnie, akinek felettbb nagy er lesz a szvben, az istenek s az emberek kir{ly{ul. Zeus ezt megelzve lenyelte Mtist, hogy az sz{m{ra gondolja, bellrl, a jt s a rosszat. Ugyancsak Hsiodos jegyezte fel a m{sik v{ltozatot is, mely szerint7 Zeus a saj{t fejbl szlte volt a bagolyszem Tritogenei{t - a Rettenetest, a harci l{rma felidzjt, a seregek vezetjt, ki kedvt leli a harci kavarg{sban, a h{borkban s tkzetekben -, Hra pedig egymaga szlte a soktehetsg mestert, Hphaistost. Versengs t{madt a h{zast{rsak kztt, szvi tov{bb a hagyom{ny a trtnetet.8 Hra Zeus nlkl szlte Hphaistost, az ellenben titkon szeretjv tette Mtist, keanos egyik le{ny{t. Flrevezette t, b{rmennyire okos volt, megragadta mindkt kezvel, s a saj{t has{ba sllyesztette. Attl flt ugyanis, hogy Mtis olyasmit szl, ami ersebb a vill{mn{l. Ezrt nyelte el t v{ratlanul Kronos fia. De Mtis abban a pillanatban teherbe esett, Pallas Athn fogant meg benne. Az istenek s az emberek atyja egy *82+ cscs mellett, a Tritn foly partj{n szlte meg egymaga le{ny{t (innen a Tritogeneia jelz), mikzben Mtis ott lt elrejtve Zeus bensejben, Athn anyja, minden igazs{gos dolog megindtja, a legtbbet tud istenek s. emberek kztt. Ez az elbeszls nem mondja ki, hogy Pallas Athn Zeus fejbl szletett. Ehelyett egy cscs" szerepel - nyelvnkn a f" szval egyrtelm - a szlets klnleges mdj{nak leplezsre. Viszont m{s elbeszlsek szerint Hphaistos,9 vagy Promtheus,10 vagy ak{r Palaman11 - ez Hphaistosnak egy m{sik neve - segdkezett a szlsnl: ktl b{rddal vagy prllyel Zeus kopony{j{ra ttt. Erre pattant el Pallas Athn, messze zeng csataki{lt{ssal, amitl megremegett az g s a Fldanya. Csillog aranybl val harci Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 56

fegyverzetben12 szletett meg az atya szent fejbl. Megijedtek s el{multak l{tt{ra mind a halhatatlanok, ahogy odaszkkent az aigistart Zeus el, halhatatlan fejbl, hegyes hajtd{rd{j{t lengetve. Megremegett nagy ervel az Olympos a bagolyszem slya alatt. Mly hangon dbrgtt krs-krl a Fld, s tombolva dagadozott a tenger, kavarogtak bbor hull{mai. A ss {radat kizdult a partok fl, s Hyperin fensges fia sok{ig hagyta {llni gyors naplovait, mg vgl a szz Pallas Athn levette halhatatlan v{llairl az isteni fegyvert. s rvendezett Zeus, a blcs tan{cs atyja. 2. Athn ap{i s neveli Mitolgi{nkban Pallas Athn az apja l{nya volt: harcias szz, akinek a szletsnl az apa nagyobb szerepet j{tszott, mint az anya. Vall{sunkban {llt, legal{bbis Homros ta, Zeus atya mellett, a m{sodik helyen. De nem minden elbeszlsben Zeus az apja. M{r elbb, a gig{szok harc{nak ler{sakor, volt egy Pallas nev gig{szrl sz. Ugyanezt a nevet viselte13 Krios tit{n s Eurybia fia, s ilyen nven emlegettk14 Pallas Athn egyik apj{t is. A pallas szt nyelvnkben m{s-m{s hangslyoz{ssal s ragoz{ssal hmnemnek is, nnemnek is lehetett tartani. Az elbbi esetben ers ifj frfit jelent, az utbbiban ers szzet, virgt, ahogy latinul mondan{k. A frfi-Pallas klnfle sz{rmaz{strtnetekkel egy s ugyanaz az alak volt, Pallas istennnek vadabb, mg harciasabb, frfi-m{sa. Azt mondt{k errl a Pallasrl, Pallas Athn apj{rl, hogy meg akarta erszakolni a saj{t l{ny{t. Az istenn legyzte, megszerezte zs{km{nyul a brt - Pallas gig{sz brrl is ezt meslik -, s mag{ra hzta. Pallas atya sz{rnyas volt, ak{rcsak a le{nya a rgi {br{zol{sokon. Zeus s Pallas mellett a hagyom{ny Athnvel kapcsolatban egy harmadik ap{t is emlt. Eszerint15 Mtis m{r v{rands volt, amikor Zeus lenyelte. Bronts Kyklps nemzette vele Athnt. Erre az apas{gra vonatkozhat az Athn szletsrl elbb elmeslt trtnetben az a mondat, hogy Zeus attl flt, Mtis olyasmit szlhet, ami ersebb, mint a vill{m. A Bronts nv *83+ mennydrgt" jelent. A Kyklpsok mint kov{csok az Idai Daktylosokhoz {llanak legkzelebb, akikrl m{r tudjuk, hogy phallikus slnyek voltak. M{s slnyek - els emberek s klnfle vidkek skir{lyai - vettk {t, a hagyom{ny szerint, Athnt a szletse ut{n, hogy flneveljk. Egyikket, Itnost, ezenfell Athn apj{nak is tartott{k.16 Fennmaradt errl egy trtnet, melyet az istenn neveltetsvel kapcsolatban m{s csal{dokra is vonatkoztattak. Miut{n Athn a Tritn folyn{l elugrott apja fejbl - gy mesltk17 -, nevelst a folyamisten v{llalta. Tritnnak volt egy Pallas nev l{nya. Athn s Pallas gyakorolt{k magukat a harci j{tkban. Pallas pp eltal{lta volna l{ndzs{j{val Athnt, de Zeus megijedt, s flelmetes kecskebrt, az aigist, le{nya el tartotta. Pallas elfordtotta tekintett, s Athn hal{los sebet ejtett rajta. Az istenn meggy{szolta, s elksztette kpm{s{t, a Palladiont. A szobor kr fggesztette az aigist, s oda{lltotta Zeus kpe mell. A m{r emltett Itnos kt l{nynak volt az apja: Athnnek s Iodam{nak. Athn fegyveres j{tkban meglte testvrt. Itnos thessz{liai skir{ly volt, azon a vidken uralkodott, ahol Athnt Irniaknt tiszteltk. Egy m{sik hagyom{ny szerint18 egy boitiai sember, Alalkomeneus nevelte fel Athnt. Ez a Kpais-tn{l bukkant fl a fldbl. A felesgt Athnaisnak hvt{k, ami nyilv{n csak az istenn nevnek elferdtse. Vgl mg egy Pallas nev {rk{diai skir{ly is19 szerepel Athn neveljeknt. Kt l{nya volt: Nik s Khrys. Tudjuk, hogy Nik, a gyzelem sz{rnyas istennje, aki egy m{sik elbeszls szerint20 Krios tit{n Pallas nev fi{nak a l{nya volt, csatlakozott Athnhez, aki maga is viselte a Nik mellknevet. Khrysnek, az aranynak" ugyancsak neveztk - b{r biztosan nem ugyanabban

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 57

az rtelemben, mint Aphroditt -Athnt is. Mindig ugyanaz a trtnet: egy s ugyanaz az istenn kt aspektusa jelenik meg klnbz neveken. 3. Athn s Hphaistos Athn minden trtnetben, amit valaha is mesltek rla, Parthenos, szz" volt. De egyszersmind Mtrnek, any{nak" is szltott{k.21 Fennmaradt vele kapcsolatban egy klns n{sztrtnet, melyben nem vesztette el szzessgt, de azut{n mgis egy gyermeket bzott szeretett v{rosa, Athn kir{ly{nak, Kekropsnak a l{nyaira. Szent trtnet ez, s gyakran {br{zolt{k. Rm{ban egy olt{ron l{tni, mely egy istennv nyilv{ntott j{mbor cs{sz{rn szent kerletben {llt. Azt mesltk,22 Hphaistos jutalmul azrt, hogy prlyvel segtett Athn szletsekor, felesgl kv{nta mag{nak az istennt. Meg is kapta, s m{r bevezette a n{szszob{ba. De amikor lefekdt az istenn mell,23 az eltnt. gy Hphaistos magja a fldre hullott. Gaia istenn, a Khthnnak is nevezett, ebbl szlte Erikhthoniost, az athni Akropolis isteni gyermekt, s az jszlttet {tnyjtotta Pallas Athnnek. Egy m{sik hagyom{ny szerint24 [84] visz{ly, eris t{madt Hphaistos s Athn kzt, s ezrt hvj{k a gyermeket Erikhthoniosnak. Az elbeszls harmadik v{ltozat{ban25 az isten ldzte az istennt, s vgl utolrte (ezt {br{zolja a rmai olt{r), de nem tudta megfosztani szzessgtl. Athn eltolta mag{tl. Ennek a mozzanatnak tbbfle ler{sa maradt fenn, melyekben a gyapj (erion) is szerepet j{tszott,26 amivel az istenn a sperm{t letrlte, vagy a por, amivel elkeveredett.27 Sz esett klti nyelven - n{szi harmatrl" is.28 A harmatra" kt sz volt nyelvnkben: hers vagy drosos. Mindkt sz ugyangy jelenthetett jszltt gyermeket is. Mg az egyik isten is, Apolln vagy Zeus, gyermekisten minsgben a Hersos vagy Erros nevet viselte. A titkosabb hagyom{nyok29 ismeri megriztk egy trtnet emlkt, mely szerint Athn egy fit szlt Hphaistosnak, Apolln nevt, s ez oltalmazta - {lltlag gy mesltk a rgi trtnetrk - Athn v{ros{t. Meg kell ezt emltennk, b{r semmi tbbet nem tudunk rla. Viszont voltak30 az athnieknl s a dlosiakn{l olyan elbeszlsek is, melyekben Athn s Lt, Apolln anyja, kzel {llottak egym{shoz. Athn segtett a v{rands istennnek Dlosra jutni, hogy megszlje ott a fi{t. 4. Kekrops le{nyai Az athniek hagyom{nya szerint els kir{lyuk Kekrops volt, egy fldbl szletett slny, flig ember, flig kgy. Neve ebben a form{ban j{tkos v{ltozata a Kekrops"-nak, a farokvisel"-nek. Amikor Pallas Athn s Poseidn vetlkedett a ksbb Athnhez tartoz fld, Attika uralm{rt,31 Kekrops dnttte el a vit{t. Poseidn r{ttt h{rom{g szigony{val a szikl{ra, melyen ksbb az Akropolis plt, s ez{ltal egy m{sik tengert", egy ss forr{st fakasztott odafent. Azt is mesltk,32 ekkor szkkent el, Poseidn szigonya nyom{n, az els l is a fldbl. Athn kisarjasztotta az els olajf{t, s ezrt Kekrops neki tlte a gyzelmet. Azt is mondt{k mg,33 hogy Kekrops nevezte elsnek a nevn Zeust, {llttatta az els kultuszkpet Athnnek, elsnek jtt r{,34 hogy nemcsak anya van, hanem apa is, s elsknt vezette be a monog{mi{t. Kekrops felesgt Aglaurosnak vagy Agraulosnak, a sz{ntfldn tany{znak" hvt{k. A drakaulos,35 kgyval lak" megjells a l{nyaikkal kapcsolatban fordul el. H{rom l{nyuk volt, az Aglaurisok, nv szerint36 Aglauros, Hers s Pandrosos. E kt utbbi nvnek a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 58

jelentse harmatcsepp" s a teljesen beharmatozott" vagy mindent beharmatoz". Itt az igazi harmatra kell gondolni, a Hold aj{ndk{ra. Azt is mondt{k,37 hogy az Aglaurisok voltak az athniek sz{m{ra a Moir{k. Aglaurosrl azt mesltk, egy l{nyt szlt Arsnek: Alkippt, a mersz kanc{t". Hersrl s Hermsrl volt egy szerelmes trtnet, amelyben Aglauros, mint m{s elbeszlsekben is, tragikus szerepet j{tszott. A h{rom l{nytestvr - gy szlt a trtnet38 - az [85] Akropolison lakott, ahogyan ksbb az arrphoroi, az athni szzek, akik a v{ros istennjnek szolg{ltak. H{zukban h{rom helyisg volt. A kzpsben lakott Hers. Herms megpillantotta egyszer a h{rom Kekrops-le{nyt, amikor fejkn a szent kosarakat vittk az nnepi menetben, s beleszeretett Hersbe; volt a legszebb. Tle balra volt Aglauros szob{ja, jobbra Pandrosos. Amikor Herms kzeledni akart Hershez, megkrte Aglaurost, eressze be testvrhez. Az aranyat kv{nt ezrt a szolg{lat{rt. De idvel annyira hatalm{ba kertette az irigysg, hogy m{r aranyrt sem akarta {tengedni az istent. Herms megharagudott, s az l Aglaurost var{zsbotj{nak egy tsvel kszoborr{ v{ltoztatta. Hers egy szp fiat szlt39 isteni szeretjnek, Kephalos nevt, s istenn kedvenct. A krykes,40 az eleusisi misztriumok hrnkei" azt mesltk, hogy Hers az nemzetsgk st szlte, az els hrnkt, Kryx nevt. Kekrops l{nyainak leghresebb trtnete41 pedig gy hangzik: Athn {tvette a Fldistenntl a gyermek Erikhthoniost, akinek Hphaistos volt az apja, s titokban akarta flnevelni, hogy meg ne tudj{k a tbbi istenek. A gyermeket egy z{rt, gmbly kos{rba helyezte, valsznleg olyanba, amilyeneket a misztriumokn{l haszn{lnak, s melyekbl - sok {br{zol{son l{tjuk ezt - kgy kszik el. Ksbb azt mondt{k, Athn egy kgyt szlt.42 gy is mesltk a trtnetet, hogy Athn egy l{d{ba helyezte43 Erikhthoniost, ahogy Aphrodit Adnist. Az istenn a lez{rt kosarat Kekrops h{rom l{ny{nak rizetre bzta, s szigoran megtiltotta, hogy kinyiss{k. Amikor elt{vozott, a l{nyok kv{ncsiak lettek, elssorban Aglauros. Rla egyrtelmen azt mondt{k, hogy nyitotta ki a kosarat vagy a l{d{t Rajta kvl mg az egyik vagy a m{sik nvre is bns volt: de az elbeszlk nem egyeznek meg abban, hogy melyik. Aglauros s bnt{rsnje megpillantotta a titkot, melynek mibenltrl megint klnfle rteslseink vannak.44 Egy kgy volt, vagy egy gyermek, akit kgy, vagy nem is egy, hanem kt kgy rztt; vagy egy kgyl{b gyermek. Az, aki a titkot megpillantotta, Aglauros biztosan, de bnt{rsnje is, megrlt s leugrott a magas szikl{rl, melyen ksbb az Akropolis {llott. Vagy az rkgyk vettk ldzbe a kt bns l{nyt? Az egyik v{zakpen ezt l{tni. Arrl a kgyrl, mely Athn Parthenos hres szobr{n, Pheidias szobr{sz mvn, az istenn pajzsa mgtt volt l{that, azt mondt{k: ez ugyanaz a kgy, mely a kos{rbl az istenn oltalm{ba meneklt. Azt is megtudhatjuk,45 hogy hova ment Athn, miut{n az elrejtett gyermeket a h{rom testvrre bzta. A Palin nev attikai helysgbe ment, s onnan hozott egy szikl{t Kekrops v{r{nak, Athn ksbbi Akropolis{nak megerstsre. Abban a pillanatban, amikor az istenn a hatalmas kvel visszarkezett, egy varj replt elbe, s eljs{golta, hogy felfedeztk a titk{t. Addig a varj Athn egyik kedvenc madara volt, s Grgorsz{g m{s vidkein az is maradt. Akkor azonban az istenn hirtelen haragja a madarat sjtotta. *86+ Leejtette a nagy kvet - ez ma a Lykabettos-hegy -, s attl fogva egyetlen varj sem mutatkozhatott Athn Akropolis{n. A szent v{rban, ahol Athnt tiszteltk s titkait jobban riztk, mint egykor Kekrops l{nyai, a bagoly lett az istenn kedvenc madara. A bagoly rgi {br{zol{sokon gyakran mag{t Athnt jelenti, s rla is szlnak trtnetek. Befejezsl elmondok ezek kzl egyet. Volt Akhernnak, az egyik alvil{gi folynak, s Gorgyr{nak egy Askalaphos nev fia;46

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 59

Gorgyra a Gorg nv tov{bbkpzett alakja. M{s v{ltozat szerint az any{t Orphnnak, sttsgnek" hvt{k, vagy pedig a Styx volt, az alvil{gi foly, melyrl m{r volt sz. Askalaphos l{tta s tanstotta, hogy Persephon, miut{n H{ds elrabolta, evett a gr{n{talm{bl; ez{ltal elveszett az anyja, Dmtr sz{m{ra, s mindig jra knytelen volt az Alvil{gba visszatrni. Efltti haragj{ban Dmtr bagolly{ v{ltoztatta Askalaphost. Az egyik elbeszls szerint47 elbb mg egy nagy kvet ejtett a bnsre, s az addig fekdt alatta, mg Hrakls ki nem szabadtotta. Ennek a trtnetnek l{tszlag nincs Pallas Athnhez semmi kze. Ismeretes azonban, hogy az athniek nagy istennjket Korjuknak", vagyis Persephonnak neveztk,48 s hogy Athn Nik rgi szobra Athnben49 egyik kezben sisakot, a m{sikban egy gr{n{talm{t tartott. 5. Athn jelzi Mint sszes nagy istensgeinknek, Athnnek is sz{mos jelzje volt, melyek rszint az istenn tulajdons{gait jelltk, rszint egsz trtneteket is sszefoglaltak. St mg Pronoi{nak, elrel{t{snak" is kezdtk hvni. De ez minden bizonnyal akkor trtnt, amikor azok a jelzk, amelyeket itt mindj{rt felsorolok, m{r rgta haszn{latosak voltak. Amikor Aglaurosnak neveztk Athnt, ez az istennnek stt, tragikus, Persephonhoz hasonl jellegre utalt. Ha viszont Pandrososnak hvt{k, ahogy a m{sik Kekrops-l{nyt, az a vil{gos, az olajf{val kapcsolatos aspektusa volt. Az athni Akropolison Pandrosos templomkrzetben egy szent olajfa {llt. A holdistenn egyik neve sem szerepelt Athn jelzi kzt, ahogyan a Mtis nv sem. De rgisgeink sz{mos ismerje, {lltlag maga Aristotels50 is, azt {lltotta, hogy az Athn nv mgtt tulajdonkppen a hold rejlik. Seln istennnek is, egy Hsiodostl eltr elbeszls szerint,51 egy Pallas volt az apja, s Athnnek egym{ssal olyannyira ellenttes aspektusai voltak, amennyire ellenttben {ll egym{ssal a sttsg s a telihold. Gorgpis volt, "gorgarcot hordoz", s a gorgarcot kebln viselte. De Helltisnek is neveztk, mint Eurp{t, szlesarcnak", s ez a sz Selnvel fgg ssze. Athn klti jelzje, aglaukpis, elgg ktrtelm; fordthatjuk bagolyszemnek", de szemnek tengervagy olajzld sznre is utalhat. A Tritogeneia jelz eredetileg nem azt jelentette, hogy egy bizonyos foly vagy t partj{n jtt *87+ a vil{gra, hanem hogy mag{bl a vzbl szletett, minthogy a Tritn nv valsznleg {ltal{ban a "vz"-zel fgg ssze. Aithyia jelzvel tengeri mad{r volt, az a fajta, amit tengeri varjnak is neveztek.52 Azt mesltk, ebben az alakj{ban vette sz{rnyai al{ Kekropsot, a kgy alak sembert, s Athnbl Megar{ba vitte. Hphaistia nven Hphaistos, Areia nven Ars hadisten oldal{ra {lltj{k. Mint Ergan, a kzmvessg istennje, az elbbi istenhez, mint Alalkomen, az elh{rt", az utbbihoz {llt kzel. A kzmvessgek kzl legjobban a kov{csok s a fmntk mvszett szerette s p{rtfogolta, meg a ni munk{kat: a fon{st s szvst, a gyapj megmunk{l{s{t. Viselte a Hygieia jelzt is, s ez a tulajdons{ga Apolln egyik fi{hoz, Asklpioshoz fzte. sszes istennink kzl volt a leggyakrabban valamelyik v{ros vd istene - Polias vagy Poliukhos mellknven - s a hsk oltalmazja. De nem mindegyik: megvoltak a kiv{lasztott p{rtfogoltjai, mint Perseus, a gorgl, Diomds s Tydeus, a vad fi s mg vadabb apja, vagy az okos Odysseus. Voltak ezenkvl papni, akiknek neve ppgy r{ is vonatkozhatott volna, gy Tritaia - a Tritogeneia rvidebb alakja -, Aug, a fnyes", Aithra, a vil{gos". Ezek hsket szltek: Tritaia Arstl Melanippost, a fekete mnt", Aug Hraklstl Tlephost, a messzevil{glt", Aithra pedig Poseidntl Thseust. Ezek a trtnetek mind a hsmond{ba vezetnek {t, ahogy Perseusnak m{r tbbszr emltett

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 60

mond{ja is, Perseus, akinek anyj{hoz, Danahoz Zeus, mint ismeretes, aranyesknt sz{llott al{. Rhodos szigetnek laki azt beszltk,53 ilyesmi trtnt Athn szletsekor is: amikor az istenn kiugrott a fejbl, atyja aranyest hullatott. *88+

VIII. Lt, Apolln s Artemis


Zeus egyik nagy felesge, Lt, sokkal szorosabb kapcsolatban {llt kt gyermekvel, elssorban Apollnnal, mint az apjukkal. Joggal mondj{k rla,1 hogy Uranos sszes ddunok{i kzl a legink{bb sv{rgott ivadkot szlte: azt a fit, aki Zeus s Athn mellett a harmadik nagy istensgnk. Az sszes istenek flugrottak helykbl - gy rja le az elbeszls2 -, amikor Apolln megjelent krkben s kifesztette j{t. Csak Lt maradt nyugodtan lve Zeus mellett, s levette az jat s a puzdr{t fia v{llairl. Stt kntst viselt Lt,3 de kegyes volt mindig, kegyes kezdettl fogva, s szeld, mint a mz; volt a legkedvesebb istensg az Olymposon. Mindkt gyermekben, akiket anyjuk ut{n Ltoidesnek neveztek, tndkl rme telt. rvendezett le{ny{nak, Artemisnek,4 amikor l{tta, mikppen szkdel a hegyek gerincn, a nimf{ktl ksrve, s leli kedvt a vadkanokban s szarvasokban. Artemis, az rkk szzies, testvr-alak volt, b{tyja mellett ppgy, mint anyja mellett : az sszes Ltrl szl trtnet fia szletsnek eltrtnete. A fi ikerl{nytestvre rendszerint m{r megvan. 1. Lt bolyong{sai Lt szletsrl nem maradt fenn elbeszls. Uranos s Gaia unok{ja volt,5 Koios tit{n le{nya, akinek a neve ugyanazt jelenti, mint "Sphairos", vagyis g-gmb". Ezrt Polosnak is neveztk,6 gi plus"-istennek. Ks szigetnek laki azt mesltk,7 Lt n{luk szletett, m{sok azt mondt{k: a hyperboreosok orsz{g{ban. Anyj{rl, Phoibrl m{r tudjuk, hogy neve a Holdistennt jelentette, pontosabban a tiszt{t" s tiszttt", de visszariasztt" s rinthetetlent" is. Phoib unok{j{t, Apollnt, e sz hmnem alakj{val Phoibos Apollnnak hvt{k. A hagyom{ny szerint8 Lt a gyermekeit a Miltos melletti Didym{ban foganta Zeustl. Egy{ltal{n, a Lt bolyong{s{rl szl trtnetek valsznleg Kis{zsi{bl eredtek. Vagy gy hangzottak, hogy Lt mg v{randsan v{ndorolt, s helyet keresett, ahol szlhessen, vagy pedig gy, hogy gyermekeit m{r v{ll{n vitte, amikor megt{madt{k. Ltnak csak olyan helyen volt szabad szlnie,9 ahova mg sosem sttt a nap. A fltkeny Hra akarta gy; ezzel indokolta a hagyom{ny. De nyugodtan eltekinthetnk ettl az indokol{stl, s egyszeren tudom{sul vehetjk, hogy a szlsnek sttsgben kellett trtnnie, vagy mindenesetre olyankor, amikor csak farkas-szemek l{thattak. Nyelvnkn voltak kifejezsek, melyek a napkeltt megelz virradatot farkasfnynek" neveztk: lykophs s lykaugs. A bolyong{s{rl szl egyik trtnet10 szerint Zeus tizenkt napra nstny farkass{ v{ltoztatta Ltt. Ebben az alakj{ban rkezett a *89+ hyperboreosoktl, egy szaki istenek-fldje boldog lakitl - ahova azut{n Apolln is visszatrt vrl vre - Dlos szigetre. Ezrt ellenek {lltlag a nstny farkasok csak egy tizenkt napos idszakban minden egyes esztendben. A dlosiak mg azt is {lltott{k,11 hogy a nstny farkasok vajd{sa tizenkt napon s tizenkt jjelen {t tart. Egy m{sik trtnet gy hangzott, hogy Lt a farkasok orsz{g{ba rkezett, vagyis a kis{zsiai Lyki{ba, mert ez a nv a mi nyelvnkn Farkasorsz{got" jelent. A Xanthos folyn{l, Araxa mellett, mutogatt{k a helyet, ahol az ikrek - egy felirat kt gi fny"-nek nevezi ket Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 61

megszlettek. Egy harmadik trtnet szerint12 Lt csak gyermekeinek megszletse ut{n rkezett az ikrekkel Lyki{ba, hogy megfrssze ket a Xanthos folyban. Bolyong{sa sor{n tehnp{sztorok elkergettk a Melit forr{stl, ezeket bntetsbl bk{v{ v{ltoztatta. Farkasok vezettk ket tov{bb, egszen a Xanthos folyig. Lt Apollnnak szentelte a folyt, az orsz{got pedig, ahol a termilek laktak, Lyki{nak nevezte el. Ezek a trtnetek nyilv{nvalan kis{zsiai elbeszlsek voltak. gy l{tszik, Ltt, Apollm s Artemist oda{t kor{bban tiszteltk, mint n{lunk. Szlsi trtnethez, a n{lunk kzismert v{ltozatban, hozz{tartozik egy Dlosrl szl kln trtnet is. Most ezt mondom el. 2. Lt s Asteria Lt mellett felbukkan egy Asteria, Csillagistenn" nev testvr is. Hsiodos szerint13 szlte Persstl vagy Persaiostl Hekatt, egy Artemishez klnsen kzel {ll istennt. Egyik elbeszls szerint14 Zeus Asteri{t is el akarta cs{btani, miut{n Ltval egybekelt. A Csillagistenn meneklt elle,15 ak{r Nemesis vagy Mtis. Frjj (ortyx) v{ltozott. Zeus sas alakj{ban utolrte.16 kv v{ltozva a tengerbe hullt, s rejtve maradt a hull{mok alatt. gy v{lt Asteria sziklaszigett, melyen Lt megszlhette fi{t, minthogy - amikor ismt flmerlt a mlybl - mg sosem sttt r{ a nap. A szigetet Ortygi{nak, Frjszigetnek" is hvt{k, vagy - mert a mlybl felmerlve l{thatv{ (dlos) v{lt - Dlosnak; ez lett Apolln szletsnek szigete. Azt is mesltk,17 hogy Lt maga v{ltozott anyafrjj - gy hvj{k e v{ndormadarak vezetjt -, s Zeus frjalakban egyeslt vele.18 Dlos szigete pedig19 sz sziget volt, mely ideoda v{ndorolt tengernkn, s szinte szembe se tnt senkinek. Csak akkor v{lt Dlossz{, a stt fld messze l{that csillag{v{", amikor Lt szl szigetl v{lasztotta, s az istenek ngy oszloppal a tenger fenekre erstettk. Azt is mesltk tov{bb{,20 hogy a kt gyermek kzl elsnek Artemis jtt a vil{gra, s anyja f{jdalmak nlkl szlte. A Moir{k azonnal az any{k szlst segt p{rtfogj{v{ tettk. Az szletse napj{t a hnap hatodik, Apollt a hetedik napj{n nnepeltk. Nha megklnbztetik Dlostl Ortygi{t, s ezt tartj{k Artemis szlszigetnek. Volt egy Artemisnek szentelt Ortygia *90+ a szicliai Syrakusai mellett, s egy m{sik a kis{zsiai Ephesos mellett. Ez utbbi helyen fennmaradt egy trtnet, mely Apollnra is vonatkozik. Eszerint21 a Kursek voltak Lt segti a szlsnl, ahogy, mint ismeretes, Rhea szlsnl is voltak, s itt is l{rm{t csaptak, hogy a fltkeny Hra szre ne vegye a gyermekek szletst. 3. Apolln szletse Apolln szletsrl szl trtnetnk gy hangzik:22 a v{rands Lt istenasszony bolyong{sa sor{n Grgorsz{g sszes hegyeit s szigeteit megkrte, fogadj{k be, Krt{tl egszen a Dlosszal szemben fekv Rhnei{ig. Mind fltek befogadni a szletend hatalmas istent. Mind gazdagabbak voltak, mint a kicsiny, termketlen sziklasziget, Dlos; most ehhez fordult Lt. Az istenn meggrte neki, hogy gazdag lesz, Apolln tiszteli az egsz vil{grl ide hordj{k majd kincseiket. A sziget rvendezett s bar{ts{gosan v{laszolt, de nem flelem nlkl. Azt hallotta, Apolln krlelhetetlen isten lesz, nagy r a halhatatlanok s halandk fltt. Ezrt nagyon flt, hogy Apolln abban a pillanatban, amikor megpillantja a nap vil{g{t, le fogja nzni a kietlen sziklaszigetet, s l{b{nak egyetlen dobbant{s{val a tenger mlyre tasztja. Ott polipok s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 62

fekete fk{k lesznek a laki, nem pedig emberek, Apolln pedig m{s t{jra fog vonulni. Azt kv{nta a sziget, eskdjn meg Lt, hogy az isten Dloson fogja flpteni els templom{t. Az istenn megeskdtt a Styxre, s vajdni kezdett. Kilenc napon s kilenc jjelen {t szenvedett, oly rettenetesen, ahogy nem v{rta volna. Jelen voltak az sszes istennk, akiket a legelkelbbeknek lehet nevezni: Din, Rhea, Themis, a tenger istennje, Amphitrit, s a tbbiek is mind, csak Hra hi{nyzott. St, a szlsek segtjt, Eileithyi{t is visszatartotta mag{n{l, az Olympos arany felhi mgtt, hogy ne vegye szre, mi trtnik Dloson. Az istennk, akik ott voltak, elkldtk kvetket, Irist, hozza el Eileithyi{t. Egy kilenc rfnyi arany nyakl{ncot grtek neki a segtsgrt. gy h{t r{beszlte az egyik istenn a m{sikat, s vgl eljttek mindketten, odareplve, mint kt gerlemad{r. Abban a pillanatban, amikor Eileithyia a szigetre tette a l{b{t, Lt szlni kezdett. Mindkt karj{val {tlelte a p{lm{t, ami ott ntt, mindkt l{b{val letrdelt a l{gy rtre. A fld nevetett alatta, elugrott az isten, s az istennk felki{ltottak. Megfrsztt-tk a gyermeket tiszta vzben, s fehr kendbe ply{lt{k. A ply{t aranybl font szalag kttte ssze. De nem az anyja t{pl{lta a gyermeket. Themis nekt{rral s ambroszi{val itatta s etette meg. Amikor jllakott a halhatatlan eledellel, semmifle ktelk nem feszlyezhette tbb; lehullott rla a plya, s gy szlt az istennkhz Phoibos Apolln: A lantban s az jban telik kedvem! Jshelyeimen hirdetni fogom az embereknek Zeus csalhatatlan *91+ akarat{t!" Csod{lkoztak az istennk, Dlos aranyosan fnylett, s vir{gzott az egsz sziget. A kltk lerj{k,23 hogy illatozott akkor egsz Dlos, vagy hogyan repltk krl nekl hattyk htszer a szigetet,24 amikor Lt mg vajdott. Nyolcadszorra nem nekeltek: elszkkent az isten, s a dlosi nimf{k Eileithyia szent nekt zengtk. Visszhangozta az rcmennybolt, s m{r Hra sem neheztelt, mert Zeus levette rla haragj{t. Megaranyozdtak Dlos alapjai, s egsz nap aranyosan fnylett a kerek t a szigeten. Aranyba borultak az olajfa levelei - mert a p{lm{n kvl egy olajfa is ntt Dloson, s errl is azt mesltk, hogy re{ t{maszkodott Lt. Aranyhabokat hmplygetett az Inpos foly. Azt is mesltk tov{bb{,25 hogy egy kakas is jelen volt az isten szletsnl, az a mad{r, mely holdfelkeltekor is ext{zisba jn s t{ncol - legal{bbis ezt {lltj{k rla -, de fkppen a napflkelte tanja. A hagyom{ny szerint ettl kezdve lett Lt kedvenc madara is (alighanem Pallas Athn is volt). 4. Apolln s ellensgei Az elbeszlsek szerint Apollnnak rgtn szletse ut{n meg kellett kzdenie ellensgeivel, s mindet legyzte. Ellensgek fenyegettk m{r Ltt is bolyong{sa sor{n. Mint mondtam, a trtnetek vagy gy hangzottak, hogy az istenn mg v{randsan v{ndorolt, vagy pedig, hogy gyermekeit a v{ll{n vitte. Egyik t{madja, teh{t Apolln s Artemis ellensge is, Tityos ri{s volt, nevrl tlve egy phallikus lny, Zeus s Elara fia.26 M{r anyja mhben olyan nagyra ntt, hogy anyja belepusztult, s vgl a Fld szlte meg, mert apja oda rejtette. Tityos megt{madta Ltt, amikor az istenn Delphoihoz kzeledett, s erszakkal mag{val hurcolta. Egyik elbeszls szerint27 Artemis tertette le nyilaival az ri{st, egy m{sik szerint28 Apolln, mint kicsiny fi. Azt is mondt{k, hogy Zeus vill{ma csapott le Tityosra.29 Agyon-sjtottan fekdt az Alvil{gban,30 teljes, kilencsz{z l{bnyi hosszs{gban, s m{j{t kt kesely marcangolta; vagy pedig csak egy kgy volt, de a holddal egytt - ez a trtnet hat{rozottan ezt mondta31 - a m{ja is mindig jrantt. Tov{bb{ azt is mesltk,32 hogy Pythn s{rk{ny, aki a legtbb trtnet szerint

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 63

tulajdonkppen Apolln ellensge, m{r Ltt is ldzte. Meg akarta akad{lyozni a gyermekek szletst. Ezrt, amikor Apolln megszletett, nyomban33 bosszt {llt rajta: meglte a s{rk{nyt. Vagy ha nem azon nyomban, akkor ngy nappal ksbb. Apolln az anyj{val Delphoiba ment, ahol a s{rk{ny, Gaia szltte tany{zott.34 Lakhelye egy barlang volt, egy forr{s mellett. Egy m{sik elbeszls szerint itt egy babrf{ra tekeredett. Apolln az sszes elbeszlsekben a nyil{val tertette le. A rgebbi trtnetekben kt s{rk{ny szerepelt. De az isten nem mind a kettt lte meg. Apolln tulajdonkppeni ellensge nnem volt, egy nstny s{rk{ny (drakaina),35 Delphyn nevezet. Neve az anyamh rgi *92+ elnevezsvel fgg ssze, ugyangy, mint a Delphoi helysgnv, melyet manaps{g latin nevn Delphinek mondanak. Lakott a nstny kgyval, Delphynvel egy m{sik kgy is, egy Typhn nev hm, akit a hagyom{ny szerint36 Hra a frje nlkl, haragj{ban szlt. Az egyik rosszat a m{sikra, a hm s{rk{nyt a nstny s{rk{nyra bzta, hogy nevelje fel. Sehol nem mondj{k, hogy Apolln Hra fi{t is meglte. Az elbeszlk szemmel l{thatlag sszekevertk a delphoibeli hm s{rk{nyt, Pythnt, a Typhnnal vagy Typheusszal, Zeus ellenfelvel, minthogy a delphoi s a m{r elmeslt kis{zsiai trtnet amgy is kzel {lltak egym{shoz. Delphyn helyett az ellensges s{rk{nyt hmnem alakban is emltik, Delphyns vagy ak{r Pythn nven,37 de Pythn vgl Apolln kgyj{v{ lett. Rla neveztk Pythi{nak a papnt, aki Delphoiban az isten jslatait kzvettette. Tbb {br{zol{son l{tni, hogyan l Pythn s{rk{ny bar{ts{gosan Apolln mellett, s oltalmazza az Omphalost, a szent kldk-kvet s a fld kzppontj{t, mely ott volt az isten templom{ban. Annyi bizonyos, hogy Apolln ellensgei kzt Tityos, a phallikus ri{s mellett nem Pythnt, hanem Delphynt, az anyamhszer ri{skgyt kell emlteni. Gyakran beszltk el38 s nekeltk meg az Apolln tiszteletre zengett, Pai{noknak nevezett nekekben, hogyan rkezett meg az isten, meztelen kisfiknt, nyratlan fvel, anyja karj{n Delphoiba. j{t felajzottan tartotta, s nyilai a keze gyben voltak. gy tal{lkozott a szrnyeteggel, a borzalmas kgyval. Egyik nyilat a m{sik ut{n ltte ki r{, s meglte a szrnyet. Felcsendlt hars{nyan az nek: Hi, hi, paien!" gy h{t arra szlte az anyja, hogy nyomban segtje legyen. Azok az elbeszlk, akik sszetvesztettk Delphynt Pythnnal - s ez a csere indokolt volt, tal{n mg sz{ndkos is -, a s{rk{ny meggyilkol{s{rl szl trtnethez azt is hozz{fztk,39 hogy teste a nap szent erejtl oszl{snak indult, s a "rothad{s"-rl (pythein) hvt{k a helyet Pythnak, mag{t Apollnt pedig Pythiosnak. Mg arrl is besz{molt az elbeszls,40 hogy az isten hogyan szemelte ki a szikl{s Delphoi elfoglal{sa ut{n els papjait. Krtai frfiak hajztak Grgorsz{g fel. Apolln delfin alakban flugrott a hajra, ri{s testvel r{fekdt, s Delphoi kiktje, Krisa fel ir{nytotta. Amint megrkeztek, tndkl csillagknt a hajrl egyenesen templom{ba szkkent, onnan hossz haj ifjknt lpett el a rmlt krtaiakhoz, s papjaiv{ szentelte ket. Arrl, hogy hres delphoi templom{t hogyan ptette, s milyen volt a templom alakja eredetileg, klnfle trtnetek maradtak fenn.41 Az egyik szerint mhek ptettek neki templomot viaszbl s tollakbl. Ezt azonban Apolln a hyperboreosok orsz{g{ba kldte. vrl vre hattyfogaton42 - vagy ak{r griff-fogaton - trt vissza onnan. Azt m{r tudjuk, hogy Lt is onnan rkezett, nstny farkas alakj{ban. Azt is mesltk,43 hogy Apolln maga is farkass{ tudott v{ltozni, hogy elpuszttsa ellensgeit, vagy hogy kedvesvel, Kyrn-vel, akirl mg lesz sz, szerelemben egyesljn. Egy emberkz ptette delphoi templomot Apolln ember-ellensgei *93+ gyjtottak fel. A gyjtogat a szentsgtr Phlegyas volt, akirl mg lesz sz, s npe, a Phlegyai. Phlegyas az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 64

isten nyilaitl pusztult el,44 s bnhdnie kellett az Alvil{gban. Gyakran mutatkozott Apolln ellensgnek a fltestvre, Hrakls, Zeus s Alkmn fia is. Azt mesltk rla,45 vrtl szennyezetten s betegen merszelt Delphoi tiszta templom{ba lpni. Amikor nem kapott v{laszt krdsre, hogyan gygyulhat meg, elrabolta a szent h{roml{bat, melyrl a Pythia a jslatokat szokta kinyilatkoztatni. Apolln harcolt ellene, s Zeus dnttte el { vit{t: Hrakls visszaadta a h{roml{bat, s megkapta a kv{nt tan{csot a jshelytl. Egy szarvasbik{rt vagy szarvasnrt is - Apolln s Artemis szent {llatairt - harcolt egym{ssal a kt testvr. Mindez a hsmond{hoz tartozik. De azt hadd mondjam el itt, hogy Apolln Delphyn s{rk{ny meglsrt, rgtn szletse ut{n elkvetett gyilkoss{g{rt vezekelni46 volt knytelen. Ezrt kellett47 Delphoibl Thessz{li{ba, a Temp vlgybe v{ndorolnia, s Admtos kir{lyn{l szolg{lnia, akinek a neve megfkezhetetlent" jelent. A vezekls egy nagy-esztendeig, azaz nyolc vig tartott, amit n{lunk ennaterisnek, kilencves peridusnak hvnak. Csup{n ennek az idszaknak az elteltvel trt vissza vgleg, mint tiszta", Phoibos, Delphoiba, a Temp-vlgy szent babrj{rl val gallyal s koszorval; ilyet viseltek ksbb a delphoi fik is, ut{nozva az istent. Ez volt Apolln hres p{sztorkorszaka az Amphrysos folyn{l. Mialatt Admtosn{l szolg{lt,48 a kir{ly tehenei ikerborjakat ellettek. Apolln a kir{ly sz{m{ra befogott egy kocsiba egy oroszl{nt s egy vadkant egym{s mell, s ezzel nyerte el49 Admtos Alkstist felesgl. Amikor a kir{lynak meg kellett volna halnia, Apolln gy mentette meg az lett,50 hogy leitatta a Moir{kat. Amikor a hal{l m{sodszor jtt el Admtosrt, Alkstis ment el vele a frje helyett, de Hrakls visszahozta. Ez sem ide tartozik tulajdonkppen. Egy m{sik hagyom{ny szerint azrt kellett Apollnnak Admtosn{l szolg{lnia, mert meglte a Kyklpsokat, vagy legal{bbis fiaikat. gy {llt bosszt Zeuson, amirt Asklpiost, Apolln fi{t vill{m{val agyonsjtotta. Ezt a trtnetet hamarosan elmeslem. 5. Apolln s kedvesei Ksbb gy mesltk az Admtosrl szl trtnetet,51 hogy Apolln azrt szolg{lt n{la, mert szerettk egym{st. Apollnrl sok szerelmes trtnet maradt fenn; a legtbb kzlk, a leghresebbek, tragikusan vgzdtek, ak{r fi volt az isten szerelmnek t{rgya, ak{r l{ny. Fitrtnetekrl pp azrt lehetett sz, mert Apolln annak az letkornak az istene volt, melyben a fik elhagyt{k anyjuk oltalm{t, s egytt ltek egym{ssal. Fiatalabb vj{rataik al{ voltak rendelve az rettebb ifjaknak. Egyes idsebb frfiakhoz is csatlakoztak. Az ifjs{g mland vir{g{nak kora volt ez a fikn{l ppgy, *94+ mint a l{nyokn{l. Az elbeszlsekben Apolln szerelme mindkt nemre nzve igen veszlyes. Hyakinthos mint isteni fi Adnishoz hasonlthat. Aphrodit bosszt {llt az egyik Mzs{n gy mesltk52 -, aki szidalmazta Adnis ir{nt val szerelmrt. Klei volt az; szlte Hyakinthost Pierostl, a Mzs{k atyj{tl, ahogy Myrrha a saj{t apj{tl foganta Adnist. Erat Mzsa53 s Thamyris, az nekes versengtek a szp firt, s egy{ltal{n, ezzel kezddtt, gy mondj{k, a fiszerelem.54 Egy m{sik elbeszlsbl55 kiderl, mennyire hasonltott Hyakinthos az ifj Apollnhoz. Neki is volt, ak{rcsak Apollnnak, egy vele szoros kapcsolatban {ll l{nytestvre, Polyboia. Egytt vezettk fl ket az Olymposra. Kultuszkprl, melyet a Sp{rta melletti Amyklaiban tiszteltek, azt beszltk,56 ngyfl s ngykar ketts-lnyt {br{zolt. A ksbbi trtnetekben Hyakinthos mindig zsenge ifj, aki a v{zakpeken hattyn lovagol. Azt mesltk,57 Apolln szerette t, s egytt gyakorolt{k a diszkoszvetst. Egy dli r{ban az isten eltal{lta kkorongj{val kedvest. Az akaratlanul

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 65

meglt fi vrbl fakadt a Hyakinthos, a j{cint sttkk vir{ga. Hyakinthos termszetesen csak gy volt halott", mint Adnis: isten volt, s egyttal halottknt is tiszteltk. Az volt a kzhit, hogy vir{g{nak hagym{j{val ksleltetni lehet a fik kamaszkor{t. Azok kzl a fik kzl, akiket Apolln szeretett, egyet Kyparissosnak, Ciprusnak" hvtak.58 A szp fik mindezekben a trtnetekben mag{nak Apollnnak a hasonm{sai. Kyparissos m{r az{ltal is az volt, hogy is meglt akaratlanul egy kedves lnyt, ahogy Apolln Hyakinthost. A szeretett lny egy szarvas volt, ak{rcsak Apolln s Artemis szent {llatai, melyekrl m{r beszltem. Hatalmas aranyagancsa volt, homlok{n ezst dszt viselt. Szeld volt, s Kyparissos szerette t. Megkoszorzta, s lovagolt a h{t{n. Egy forr dli r{n a szarvas az {rnykban fekdt, s Kyparissos, az ifj vad{sz, kznsges vadnak nzte. R{hajtotta d{rd{j{t, s vigasztalhatatlan volt, amikor r{bredt, hogy kedvenct tal{lta el. Meg akart halni, vagy legal{bb rkk gy{szolni a szeretett lnyt. Apolln csak egy mdot tal{lt arra, hogy segtsen rajta: gy{szol f{v{, cipruss{ v{ltoztatta a gy{szol fit, rkzld f{v{, melyben Kyparissos rkk l. Azoknak a l{nyoknak a trtnetben, akiket Apolln szeretett, rendszerint egy vetlyt{rs is szerepel, nha az istennl szerencssebb. M{r az egyik nagy Apolln-himnusz59 vak kltjnl is, akit Homrosszal azonosnak vltek. A szerelmestrtneteket csak ksbb mesltk el kimerten. Apolln els szerelme a hagyom{ny szerint60 Daphn volt. Neve babrf{t jelent. Azt beszltk, Daphn Ladn folyamisten s a Fld le{nya volt. M{s elbeszlk61 Pneios folyamistent mondt{k apj{nak, a thessz{liai Tempe-vlgy ur{t. Daphn vad szz volt, ak{r Artemis, akinek - mint Daphnai{nak vagy Daphni{nak - ugyancsak voltak szent babrf{i. Nemcsak Apolln volt Daphnba szerelmes, hanem egy Leukippos nev ifj is,62 a fehrlov" *95+ vagy a fehr mn". Leukippos l{nyruh{ba ltztt, hogy Daphnt ksrhesse. De frdskor lelepleztk a l{ny t{rsni. Ezrt meghalt vagy eltnt. Amikor Apolln megkv{nta Daphnt, a l{ny a Fldany{n{l keresett menedket, s babrf{v{ v{ltozott; ettl fogva ez lett az isten kedvenc f{ja, gallyait viselte koszorknt. Annyi bizonyos, hogy egy f{ban, mely termszettl fogva ktnem, mint a legtbb fa, egyesl a kt nem a legtkletesebben. Egy m{sik trtnet63 Dryoprl, Dryops, a tlgyember" l{ny{rl beszl. Dryop a Hamadryasok, a tlgyfanimf{k j{tszt{rsnje volt. Apolln a kedvrt legelbb teknsbk{v{ v{ltozott. A nimf{k j{tszottak a klns {llattal, s Dryop a keblbe rejtette. A teknsbka erre kgyv{ v{ltozott. A nimf{k ijedten elmenekltek. Apolln fiat nemzett Dryopval. A l{ny senkinek sem szlt rla. Frjet v{lasztott mag{nak, s a fi{t trvnyes h{zass{gban szlte meg. Ksbb a Hamadryasok elrabolt{k Dryopt, s flvettk maguk kz. Egy m{sik elbeszls szerint pedig Apolln farkass{ v{ltozott,64 gy lpett n{szra Kyrn nimf{val. A sok szerelmes trtnet kzl, melyek az istennek l{nyokkal val kalandjairl szlnak, harmadikul a Kyrnrl szl elbeszlsnek csup{n legismertebb alakj{t mondom el.65 Szzies vad{szle{ny volt, Artemis-szer alak, egy vzinimfa s Hypseus thessz{liai kir{ly l{nya; ez utbbi nv az g magas{ra, egy gi kir{lyra utal. Azt is mesltk,66 hogy kt vad{szkuty{t kapott Artemistl aj{ndkba. A Plion-hegy erdeiben lt, s d{rd{val s karddal vdelmezte atyja ny{jait a ragadoz {llatok ellen. Apolln akkor pillantotta meg Kyrnt, amikor fegyvertelenl birkzott egy oroszl{nnal. El{mulva, odahvta a blcs kentaurt, Kheirnt, kzeli barlangj{bl. Kheirn azt tan{csolta neki, titokban keljen egybe Kyrnvel. gy h{t sznarany hattyfogat{n szak-Afrik{ba szktette a vad szzet, oda, ahol ksbb Kyrn v{ros{t alaptott{k. Libya sznarany n{szi szob{j{ban teljeslt be frigyk. Kheirn azt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 66

jsolta, Kyrn isteni fiat fog szlni. Herms veszi majd p{rtfog{s{ba s viszi el a Hr{khoz s Gaia istennhz. k cspgtetnek majd, el{mulva a gyermeken, akit Herms a trdkre helyez, nekt{rt s ambroszi{t az ajkaira, s teszik halhatatlann{, Zeussz{ s szent, tiszta Apollnn{, rkkval rmre az embereknek, akik szeretni fogj{k, leghvebb rv a ny{jaknak, Agreussz{ s Nomiossz{, vad{ssz{ s p{sztorr{, ami Apolln is volt, egyszval: Aristaiossz{, a legjobb istenn". Aristaiosrl, errl a m{sodik Apollnrl s kicsiny Zeusrl, azt mesltk,67 apja Kheirn barlangj{ba vitte, hogy a blcs kentaur nevelje fel. Amikor felcseperedett, a Mzs{k ksztettk el menyegzjt - fi{rl, Aktainrl, akit Autono, Kadmos l{nya szlt neki, rvidesen lesz sz -, s a Mzs{k tantott{k meg a gygyt{s mestersgre s a jvendlsre. Csord{ik rzst is Aristaiosra bzt{k a thessz{liai Phthia vidkn. Amikor a Sirius, a ny{ri hsg csillagzata l{ngolt a Kyklasok fltt, s az emberek nem tal{ltak menekvst a dgvsz ell, Apolln felszlt{s{ra t hvt{k segtsgl. Ekkor Aristaios *96+ atyja parancs{ra elhagyta Phthi{t, s Keos szigetre kltztt {t. Itt {ldozatot mutatott be Zeusnak s a Siriusnak. S azta az kedvrt fjnak az etsiai, a passz{tszelek negyven napon {t. Az tal{lm{nya volt68 a mhkas s a mhszet, a sajtkszts s az olajprs. gy mondj{k, vetett elszr trt a farkasoknak s a medvknek, s szabadtotta meg Szardnia szigett a vad madaraktl. 6. Asklpios szletse s hal{la Az isteni orvos s gygyt isten, Asklpios szletsnek trtnett is Apolln szerelmei kzt legjobb elmeslni. Apolln maga is orvos volt, s gygyt mvszete csak akkor mondott csdt, ha maga lt. Homros69 Painnak nevezi az istenek orvos{t, aki meggygytja a halhatatlanokat, ha megsebeslnek. Pain" Apolln egyik mellkneve volt. Asklpios, aki a halandkat gygytotta, st letre is keltette a holtakat, olyan volt, mint Aristaios: egy m{sodik Apolln, akit Apolln fi{nak tartottak, de Zeusnak is hvt{k, tekintet nlkl arra, hogy hal{l{t a szbeszd szerint Zeus okozta, amirl mg lesz ksbb sz. Egy rgi trtnet70 lerja egy istenn n{sz{t az szak-grgorsz{gi Boibis-t partj{n. A t neve az ott beszlt nyelvj{r{sban Phoib tava. Mag{t az istennt Brimnak, az ersnek" is neveztk. A trtnet szerint, melynek rszletei titokban maradtak, szeretje Herms volt, egy phallikus isten, a rgi idkben egyszeren csak egy phallos. Mg mindig a rgi idkben, de m{r hsmondai megfogalmaz{sban mesltek egy m{sik n{sztrtnetet is, mely ugyancsak a Boibis-tn{l j{tszdott le.71 Egy szz mosta l{b{t a Boibis-tban, Phlegyas, a tzvrs" kir{ly le{nya, akinek a nevt m{r emltettem Apolln ellensgei kzt. A l{nyt Kornisnak hvt{k, varjl{nynak". Apolln egy fit nemzett vele, azonban Iskhyst v{lasztotta frjl, Elatos, a feny-ember" fi{t. Az Iskhys nv az ervel rokon jelents, azrt fordtott{k a latinok72 Valensszel; egy m{sik v{ltozat t tartotta Kornis isteni gyermeke apj{nak. Az a trtnet,73 amelyben Apolln az apa, gy folytatdott, hogy a holl, mely akkor mg nem fekete volt, hanem fehr, Apolln kedvenc madara, hrl vitte az istennek Kornis s Iskhys menyegzjt. Apolln els haragja a hollt sjtotta: azta fekete. Kornis megbntetsrl s Asklpios szletsrl szl a kvetkez elbeszls.74 A l{ny m{r mag{ban hordta az isten tiszta magj{t. Ekkor egy vendg rkezett [rk{di{bl, Iskhys nevezet, Elatos fia. Kornis nem brt ellen{llni neki, s titokban, apja tudt{n kvl az v lett. Htlensgrl tudom{st szerzett Apolln. Elkldte testvrt Lakerei{ba, a fecseg varjak v{ros{ba, mint neve mondja, a Boibis-thoz, ahol Kornis lakott. Artemis meglte

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 67

nyilaival a l{nyt, s vele egytt igen sokat a Phlegyai trzs l{nyai kzl: pusztt nagy vsz lehetett, s temrdek m{gly{n gtek a holtak hamvai. M{r nyaldost{k a l{ngok Kornis holttestt, amikor Apolln flki{ltott: Nem trm, hogy *97+ a fiam is elpusztuljon anyj{val egytt!" Kivette Asklpiost anyja testbl, s Kheirn kentaurhoz vitte fi{t. Az megtantotta a gygyt{s mestersgre. M{s elbeszlsek keringtek Epidaurosban, Asklpios hres kultuszhelyn, ahol oly sok beteg gygyult meg az{ltal, hogy a templomban aludt. Ezek a trtnetek mit sem tudtak Kornis htlensgrl s hal{l{rl. Ink{bb az a hagyom{ny maradt itt fenn,75 hogy volt az isten anyj{nak mg egy m{sik neve is: Aigl, a fnyes". Apja Phlegyas volt, anyja Erat Mzsa egyik le{nya. Az isteni gyermek szletsnl, ami a szentlyben trtnt, Artemis s a Moir{k segtettek. Azt beszltk,76 Phlegyas, harcias termszethez hven, gonosz sz{ndkkal rkezett a Peloponnsosra: ki akarta kmlelni az orsz{got, hogy ksbb elfoglalja. Vele jtt Kornis, aki m{r akkor, apja tudt{n kvl, teherben volt Apollntl. Epidauros fldjn szlte meg Asklpiost, s kitette a hegyre, amelyet azeltt Mirtus-hegynek, ksbb Mellbimbhegynek hvtak. Egy kecske szoptatta a gyermeket, s egy juh{szkutya rizte. Aresthanas, a p{sztor, szrevette, hogy eltnt a kt {llat, s keresskre indult. gy tal{lt r{ a gyermekre, s mag{val akarta vinni. De amikor a kzelbe rt, l{tta, hogy vill{mszer ragyog{s veszi krl a csecsemt. Flismerte isteni volt{t, s visszahzdott szent flelemmel. Azonnal elterjedt a hre, hogy ez a gyermek orvoss{got fog tal{lni minden betegsg ellen, s fl fogja t{masztani a holtakat. Asklpios szent {llat{v{ lett az apollni kgy mellett a kutya is. Hre se hallatszott soha, hogy Asklpios Epidaurosban holtakat t{masztott volna fl. Viszont klnbz elbeszlsekben tbb hsrl esik sz, akiket visszahvott az letbe, kztk Hippolytost is, a szzies Artemis istenn kedvenct. Zeus azonban, azt mesltk, az egyik halott flt{maszt{sa miatt haragra gylt. Vill{m{val agyonsjtotta az isteni orvost. Apolln bosszt {llt a fi{rt, s rak{sra lte a Kyklpsokat. De mindez csak utlagos magyar{zat arra, hogy az isten Admtosn{l szolg{lt - amivel Delphyn meglst kellett levezekelnie. 7. Elbeszlsek Artemisrl Nyilv{n emlksznk r{, hogy a Nagy Istenany{t, aki anyas{ga mellett ersen androgyn volt, Kis{zsi{ban Nagy Artemisnek is hvt{k. A mi Artemisnket sosem neveztk Any{nak", noha ppoly kzel {llt anyj{hoz, Lthoz, mint testvrhez, Apollnhoz. Sz{munkra szzies volt, de szigors{g{ban s vads{g{ban volt valami fis is; ez jellemz az olyan kor l{nyokra, amilyenek p{rtfog{sa alatt {lltak. Azt mesltk,78 atyj{tl csupa kilencves t{rsnt krt. Ebben a korban szokt{k a l{nyok elhagyni anyjukat, s Artemis szolg{lat{ba lpni; a rgebbi idkben alighanem mind ezt tettk, ksbb csak egyesek, akiket erre kln kiszemeltek. Az istenn szolg{lat{ban maradtak, mg menyasszony-korba nem jutottak. Artemis kis szolg{lit Athnben arktoinak, medvknek hvt{k. Valaha mag{t Artemist is nstny medvnek *98+ tarthatt{k, vagy pedig - Grgorsz{g egy rgebbi, dlibb {llatvil{g{nak megfelelen - nstny oroszl{nnak. Sok trtnet maradt fenn rla, a szzies vad{sznrl s szzi t{rsnirl, akik ksrtk. Jaj volt a frfinak, aki ket frdsnl a vad patakokban s csendes tavakban megpillantotta! gy a krtai Siproits79 nv v{ltozott, mert l{tta a frdz Artemist. Hres az Aktainrl, Aristaios s Autono fi{rl szl trtnet:80 Autono testvre Semel volt, Dionysos anyja. Aktain szenvedsnek trtnett klnflekpp meslik. A legismertebb form{ja szerint az ifj, akit Kheirn vad{sznak nevelt, meglepte Artemist frds kzben. Az istenn bntetsbl

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 68

szarvass{ v{ltoztatta; klnben kedvenc {llata volt, most {ldozata lett. Aktain tven kuty{ja szttpte {tv{ltozott gazd{j{t, s Autonora v{rt a gytrelmes feladat, hogy fi{nak csontjait sszeszedje. Minden bizonnyal rgebbi eredet az az elbeszls, melyben Aktain egy szarvas brt {lruhaknt mag{ra ltve kzeledett Artemishez. Ksbb gy mesltk, hogy a szilaj vad{sz meg akarta erszakolni Artemist, vagy hogy Semelt kv{nta meg, akit Zeus szeretett, s Artemis volt az, aki egy szarvas brt dobta v{llaira. Mindegyik elbeszlsben szttptk. Egy m{sik esemnynek, ugyancsak Artemis krbl, az istenn egyik t{rsnje volt szenved hsnje; Kallistnak hvt{k. A kallist, "a legszebb" mellknvnek - mellyel mag{t Artemist jelltk - tulajdonnvi alakja ez. Azt mesltk,81 Kallist nimfa Artemis ksrethez tartozott, vad{szn volt, s ugyanolyan ltzetben j{rt, mint az istenn. Megeskdtt, hogy szz marad. Apj{t az elbeszlk klnfle neveken emlegetik; ilyen Nykteus, az jszaka frfia", Kteus, a tengeri szrny frfia", vagy Lykan, a farkasszer"; maga a l{ny is klnbz neveket viselt, szerepelt Megist,82 a legnagyobb" nven, vagy Themistknt,83 ami a Themis nv alakv{ltozata. Zeus elcs{btotta, egy latin klt szerint Artemis alakj{t ltve mag{ra.84 Hiszen a rgi trtnetekben Artemis mg medve alak volt, s Zeus medveknt egyeslt Kallistval. Eredetileg {llat-n{sz volt. gy is beszltek rla;85 {llat alakban osztotta meg Kallist Zeusszal az {gy{t. Ksbbi v{ltozatok szerint Artemis frdzskor flfedezte, hogy t{rsnje v{rands, s haragj{ban nstny medvv v{ltoztatta. Az istenn {lltlag meg is lte a bns l{nyt. De Kallist vgl flkerlt az gre mint Nagymedve",86 miut{n egy fiat szlt Zeustl, aki [rk{dia lakinak sapja lett. Neve, Arkas, a medve, arktos szval fgg ssze. M{s hagyom{ny szerint87 Kallist ikreket hozott a vil{gra: Arkast s P{nt, bakkecskel{b istent ugyanannak az [rk{di{nak, melynek Vads{g{hoz s lakinak si jelleghez ilyen istenek s ilyen sk illettek. *99+ 8. Britomartis trtnete Britomartis trtnete is Artemisrl szl elbeszls. Ezen a nven szltottak a krtaiak saj{t nyelvkn egy isteni le{nyt, akit Artemis klnsen szeretett. A Britomartis sz jelentse88 krtai nyelven des szz". A nagy sziget m{s t{jain Diktynn{nak, a Dikt-hegysg istennjnek" hvt{k. Ez a h{l" grg nevvel - diktys - cseng ssze, s Britomartis istenn trtnetben csakugyan szerepet j{tszik a h{l. Azt mesltk:89 Britomartis Zeus le{nya volt Krt{n, nimfa s vad{szn. Mins, Zeus fia, belszeretett. zbe vette a vad le{nyt Krta hegyein {t. Hol a tlgyesekben, hol a lap{lyokon rejtztt el a nimfa. Mins kilenc hnapig kvette nyomon. A Dikt-hegysg egyik meredek szikl{j{n csaknem megfogta. A l{ny ruh{ja fennakadt egy mirtusz{gon, de maga a szirtrl a tengerbe ugrott, a hal{szok h{lj{ba, akik kimentettk. Artemis istenni rangra emelte t. Aigina lakinak elbeszlse szerint90 Britomartis egy hal{sz csnakj{n Aigina szigetre rkezett. A hal{sz, nv szerint Andromds, meg akarta t erszakolni, de az istenn eltnt az erdben; mert m{r akkor is erd bortotta a hegyet, melyen ma a szentlye {ll. Csakhogy Aigin{n m{r nem Britomartisnak hvj{k, hanem Aphai{nak, mert hirtelen l{thatatlann{ (aphans) v{lt. Ez a magyar{zat biztosan nem helynval, mert a kt sz nincs rokons{gban egym{ssal. De az Aphaia-templom, Aigina egyik dli elhegysgn, mindm{ig l{that. 9. Apolln s Artemis jelzi

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 69

Apolln s Artemis nh{ny jelzjt s mellknevt m{r beleszttem az eladott trtnetekbe. A mg nem emltettek kzl egyik-m{sik voltakppen m{r meg is kapta magyar{zat{t: pld{ul a Delphinios, mely a delfinekhez kapcsolja Apollnt - emlksznk r{, hogy maga Apolln flvette szent {llata, a delfin alakj{t. Igen sok m{s jelzjt is ismerjk, de csak kevs utal ismert elbeszlsekre s ler{sokra. Egy himnusz lerja,91 hogy Apolln, aki els zben kifesztett jjal rkezett Delphoiba, hogyan jelent meg ott m{s alkalommal illatos, hossz kntsben. Lanttal kezben lpett el, majd egy szempillant{s alatt az Olymposon termett, az istenek gylsn, akiknek nyomban kedvk kerekedett a muzsik{ra s nekre. A Mzs{k v{ltakoz nekben dicstettk az istenek halhatatlan aj{ndkait s a tudatlan s gyarl emberek szenvedseit. Kilenc istenn: a Kharisok s a Hr{k, Harmonia, Hb s Aphrodit krt{ncot lejtettek, egym{s csuklj{t fogva. Artemis is be{llt a t{ncolk kz, s velk j{tszott Ars s Herms is. Apolln a lantot pengette hozz{, szpen s fensgesen lpkedett, fnysugaraktl krlragyogva. Csillogtak a l{bai s a kntse. *100+ gy jelent meg mint Musagts s mint kithardos, mint a Mzs{k vezetje" s mint kithara-nekes". Rgi elbeszlink s kltink szerint a napsts is hangokk{ v{ltozott. Az egsz termszetet harmni{ba hozta - gy nekelt az egyikk92 Zeus fensges fia, Apolln, egybefogva a kezdetet s a vget, s a fnyes napsug{r a lantverje." Artemis se volt mindig csak a vad{szn, aki szelden gyilkol nyilait ltte a haland asszonyokra s vad{llatokra. Olyan mellkneveken is tiszteltk, melyek el{rulj{k, hogy klns t{ncosnk s t{ncosok t{ncaiban lelte kedvt. Mint Karyatis, lvezte a Karyatid{k- a Karyai, vagyis difa-falubeli l{nyok - eksztatikus krt{nc{t, akik zldell n{dbl font kosarakat hordtak a fejkn, mintha t{ncol nvnyek voln{nak. Artemis Kordaka tiszteletre t{ncolt{k a frfiak a kordax-t{ncot, nies mozdulatokkal. Az tiszteletre trtnt az is, hogy l{nyok phallost ktztek magukra, amit egybknt a komdi{ban a sznszek tettek. Egyik nnepn a frfiak szarvasagancsot hordtak a fejkn. Phallikus {larcos t{ncosok tiszteltk az istennt Korythalia nven. Ez a jelzje ugyanazt jelenti, mint Daphnaia: babr-le{ny". Voltak a holdra vonatkoz elnevezsei is - pld{ul Hgmon s keladein -, amiket a Kharisokkal egytt viselt; ezeknek jelentst m{r ismerjk. Amikor ragyogott a hold, Artemis jelen volt, s t{ncoltak az {llatok s a nvnyek. *101+

IX. Hra, Ars s Hphaistos


Itt az ideje, hogy Hra fiairl, Arsrl s Hphaistosrl szljak. Homros szerint mindketten fiai voltak Zeusnak is, Hsiodos szerint csak Ars volt az. Zeus mgis azt mondta rla Homrosn{l,1 hogy gylli, mert csak a visz{lyban, h{borban s tkzetekben leli kedvt (amit egybknt csaknem ugyangy el lehetett volna mondani Pallas Athnrl is), anyj{hoz, Hr{hoz hasonlt, s tulajdonkppen oda val, ahov{ a tit{nok: a Tartaros legmlyebb mlybe. Ars azonban, ahogy Homros lerja,2 anyj{hoz is htlen volt. Nem ismert Themist, s ha kedve szottyant, az ellensgnek segtett. ri{si alakja, amikor3 Athn egy kvel eltal{lta, s mlts{g{bl kivetkzve hevert ott, htsz{z l{bnyi hossz volt. Amikor megsebeslt,4 , az rc Ars", gy vlttt, mint kilenc- vagy tzezer frfi a hadban. Hphaistos sem jelent meg valami mlts{gteljesen Homrosn{l. Tudjuk, hogy s{nttott, s hogy ink{bb hasonltott trphez, mint ri{shoz; viszont legal{bb mestere volt a kzmvessgnek, s bkeszerz a szlei kzt. Megnevettette az isteneket az Olymposon,5 s Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 70

ezzel elsimtotta a veszekedst. Abbl, ahogyan Homros a kt testvrt lefestette, l{thatjuk, mennyire gyllte legnagyobb kltnk a h{bort s a civd{st. Alighanem neki ksznhet, hogy olyan keveset tudunk Arsrl: tulajdonkppen csak annyit, hogy Hr{tl sz{rmazik, s a vad Thr{ki{val van szorosabb kapcsolatban. Nevt, mely amgy is az {tok" jelents ara szval csengett ssze - b{r egyszersmind im{ds{got" is jelent -, szinte csak szinonimaknt haszn{lt{k a h{bor sz helyett, s azok az elbeszlsek, melyek az istent egykor szemlyesebben, tal{n gyermekknt is bemutatt{k, feledsbe merltek. Gyermekknt jelenik meg az etruszkok {br{zol{sain, akik nyilv{n rgi mestereinktl vettk hozz{ a mint{t. Apa nlkli fogantat{s{nak trtnete is csak a rmaiakn{l maradt fenn. k nyilv{n nem maguk tal{lt{k ki, minthogy pp az ilyen elbeszlsek voltak jellemzk Hra istennnkre. Hiszen apa nlkl szletett Typhn is, akirl, mint Hra egyik fi{rl, nem szabad itt megfeledkeznnk. Legjobb lesz, ha pp vele kezdem, mert most Hr{rl mint any{rl lesz sz. Az alakja fzi ssze a kvetkez trtneteket. 1. Hra teherbe essei Emlkezhetnk r{, hogy Hra a delphoi nstny s{rk{nyra bzta, melyet ksbb Apolln meglt, Typhan nevelst; Typhant, akit az istenn frje ir{nti haragj{ban hozott a vil{gra, amikor Zeus Pallas Athnt szlte. Haragvn szlt ekkor Hra - gy meslik6 - az sszegylt halhatatlanokhoz: Hallgass{tok meg, mindny{jan, istenek s istennk, mire vetemedett Zeus, hogy megcsfolja a becsletem! kezdte, miut{n engem felesgl *102+ vett. Nlklem szlte most Athnt, aki kiv{lik az sszes halhatatlanok kzl, mg az n fiam, akit szltem, Hphaistos, a legnyomors{gosabb mindny{junk kzl. n magam a tengerbe dobtam, de Thetis, Nreus le{nya elkapta s flnevelte a testvreivel - jobb szolg{latot is tehetett volna neknk! Te rettenetes s {rm{nyos! Hogy merszelted Athnt szlni? Nem szlhettem volna meg neked n? Hisz {lltlag n volnk a felesged. Most n is csin{lok valamit, hogy legyen egy fiam, aki kiv{lik az istenek kzl! Anlkl csin{lom, hogy {gyadat s {gyam meggyal{zn{m, de anlkl is, hogy bemennk hozz{d. T{vol tartom magam tled, s a tbbi istenekkel tartok!" Ezut{n Hra a tbbi istenektl is visszavonult, im{dkozott, s tenyervel a fldre ttt: Hallgassatok meg, Gaia s Uranos, te odafent, s ti tit{nok, akik lent a Fld alatt, a Tartarosban tany{ztok, ti, akiktl az istenek s emberek sz{rmaznak: hallgassatok r{m mindny{jan, s adjatok nekem egy fiat, aki nem gyengbb, mint maga! Amennyivel Zeus hatalmasabb volt Kronosn{l, annyival hatalmasabb legyen n{la !" Ers kzzel r{ttt a Fldre. Megr{ndult Gaia, az let forr{sa, s Hra rvendezett, mert sejtette, hogy sikerlt. Ekkortl fogva egy egsz ven {t nem fekdt le Zeus mell, s nem is lt mellje a helyre, ahol azeltt vele tan{cskozni szokott. Templomaiban maradt, s lvezte az {ldozatokat. Amikor egy v ut{n eljtt az r{ja, szlt valamit, ami sem az istenekhez nem hasonltott, sem az emberekhez: Typhant, a rettenetes csap{st a halandkra. Hra Delphoiba vitte t, s a nstny s{rk{ny elv{llalta. Ars fogantat{s{nak trtnete, ahogy egy latin klt elbeszli,7 hasonlan hangzik, s mgis m{skpp. Itt Gaia istenn abban az alakj{ban jelenik meg, melyben a nvnyek, s fkppen a vir{gok anyja volt, akit a rmaiak mint vir{gistennt", Flora nven im{dtak. maga beszl, s csaknem ugyanazt a trtnetet mondja el, amit m{r hallottunk. Az istenek kir{ly{nak felesge a m{r ismert okbl meg volt srtve, s meg akart prb{lni mindent, hogy frje nlkl

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 71

teherbe essen. M{r tban volt keanos fel, hogy tle krjen vigaszt s tan{csot, de az emltett nagy istenn palot{j{n{l meg{llt, s az egy nvnyt adott neki - eszerint az elbeszls szerint egy vir{got, egy m{sik szerint8 egy fvet -, egy csodaszert, melynek rintse termkenny teszi a termketlen lnyeket. Megrintette a nvnnyel az istennt, s az teherbe esett. V{randsan Thr{ki{ba vonult vissza, s megszlte fi{t, a hadistent. Hphaistos szlse az elbeszls szerint, amit maga Hra adott el, nem ap{tlan szls volt, csak torzszls, s - mint mg hallani fogjuk - koraszls. A trtnet nem hangzik kevsb rginek, s ugyangy illik is a nagyon rgi-rgi idkhz, mint a frj nlkli fogantat{srl szl. Hsiodos ez utbbit rszestette elnyben, amikor arrl sz{molt be,9 hogy Hra versengeni akart frjvel, s gy szlte egymaga a leggyesebb mestert Uranos utdai kzl. M{r itt r{trhetnk a Hphaistosrl szl trtnetekre, ha nem maradt volna *103+ nmi nyoma egy Arshez fzd rgi elbeszlsnek. Ezzel kapcsolatban mg egy nagyon rgi, archaikus mitolgiai motvumrl fogok bvebben szlni, mely nemcsak a mi mitolgi{nk: az isteni ikrek motvum{rl. 2. Ars s az Alad{k A Dioskurosok, Kastr s Polydeuks, Lda fiai, nem az egyetlen ikerp{r mitolgi{nkban. Hogy a p{r flig al{ volt vetve a hal{lnak, vagyis kapcsolatban {llt az Alvil{ggal, nem mond ellen annak, hogy mindkt testvr isteni lny volt. Tetteik mgis ink{bb a hsmond{ba tartoztak, mint a mitolgi{ba. M{s, eredetileg isteni ikerp{rok egszen a hsmond{ba kerltek, mint pld{ul Aphareus fiai, Idas s Lynkeus, a Dioskurosok ellenfelei. Archaikus p{r volt az Aktorine Molione, "Aktr s Molion kt fia", egy ezsttoj{sbl kikelt, sszentt kt hrszfi,10 akiket Hrakls lesbl meglt. Anyjuk {llt bosszt rtk; viszont anyjukrt {lltak bosszt a thbai Dioskurosok, Amphin s Zthos, Zeus s Antiop fiai, spedig egy m{sik asszonyon, aki anyjuk helyre tolakodott. Ezeknek az archaikus, eredetileg isteni ikerp{roknak a sor{ba tartoztak az Aladai vagy Aleidai is, akiknek Ars csaknem {ldozatul esett, s akiket a mostohaanyjuk {rult el. Ezt mesltk :11 tos s Ephialts ikerfik voltak, akiknek rvid letet szabott ki a sors. Apjuk, Aleus neve a kerek hely", kerek korong" jelents al s halos szval fgg ssze. Anyjuk, Iphimedeia azt mondta, Poseidntl esett teherbe. Szerelmes volt12 az istenbe, {llandan a tengerhez j{rt, s kezvel vizet mertett keblbe, mg Poseidn ikreket nem nemzett vele. A legszebb fik voltak, csak a hres vad{sz, rin volt n{luk szebb, akirl mg lesz sz. Az letad Fld ri{sokk{ nvelte fel ket. Kilencves korukban m{r kilenc rfnyi szlesek voltak, s kilenc lnyi magasak. Pontosabban szlva,13 havonta kilenc ujjnyit nttek. Hadat zentek az olymposi isteneknek, s azt terveztk, hogy az Ossa-hegyet flrakj{k az Olymposra, a Pliont az Oss{ra, s gy flh{gnak az gbe. S keresztl is vittk volna tervket, ha ifjv{ serdlnek. De Apolln idejekor{n meglte ket. Egy m{sik v{ltozat szerint14 csak k maguk lhettk meg egym{st. Amikor pp el akart{k rabolni Hr{t s Artemist, egy szarvasn ugrott kettejk kz, Artemis kldte, vagy maga volt az15 {llat alakban. Az ikrek d{rd{jukat a szarvasra hajtott{k, s klcsnsen eltal{lt{k egym{st. gy jutottak le az Alvil{gba, ahol egy-m{snak h{tat fordtva ktztk ket egy oszlophoz: az oszlopon a Styx nev szrny bagoly lt. Az Alad{k egyik vakmer tette16 volt az is, hogy elfogt{k Arst s egy rcednybe z{rt{k olyan ednybe, amit klnben agyagbl ksztenek n{lunk. Tizenh{rom hnapig volt az ednyben az isten, s t{n el is pusztult volna ott, ha az ikrek mostohaanyja, Eriboia, el nem

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 72

{rulja Hermsnek, hol rejtzik az elveszett. Erre Herms kilopta a foglyot, aki m{r csaknem *104+ belehalt szenvedseibe. Alighanem mg Ars is serdletlen fi volt akkor, az Alad{kkal egyids. Az emltett etruszk kpeken a fikat egy edny szln l{tni, amiben tz lobog: nyilv{n egy beavat{si szertart{s elkszleteiben vesznek rszt. Az elbeszls folytat{sa,17 mely szerint Ars Naxos szigetn egy vasev kbe" rejtztt, Kelmist, a Daktylos-fit idzi emlkezetnkbe, akit kt fitestvre gy gytrt s tiszttott meg, mint lln a vasat. Ars neveltetsrl s neveljrl, Priaposrl, aki t elbb a t{ncra tantotta, s csak azut{n a h{borra, ksbb meslek majd. 3. Hphaistos zuhan{sa s neveltetse Gyakrabban szerepel Ars a Hphaistosrl szl elbeszlsekben. Kzs esetk Aphroditvel ismeretes; egy m{sik az anyjukkal, Hr{val - megint egy kettejk kztt {ll asszonnyal mg ezut{n kvetkezik. A trtnet elzmnyt, Hphaistos korai s egybknt is rosszul sikerlt szletst m{r emltettem. De meg kell pontosabban mondanom, mirl volt sz tulajdonkppen. A gyermek szletsnl fogva mindkt l{b{ra s{nttott, mert talpa s l{bujjai h{trafel {llottak, nem lehetett j{rni rajtuk, csak elre hengergetni az egsz testet. Rgi v{zakpeken vil{gosan flismerhetjk a torzul{st, s arrl is rteslnk, hogy Hphaistosnak egy egsz napra volt szksge ahhoz, hogy - az gen forg tzkerk gyan{nt - fldet rjen, amikor ledobt{k az Olymposrl. Szletse tl kor{n trtnt, mert abba a h{romsz{z esztendbe esett, mely alatt Hra csak titkon rintkezett Zeusszal. A torzul{s a koraszls eredmnye volt, s a frj nlkli fogantat{s csak ennek leplezsre szolg{lt, mint egyesek mondj{k,18 m{sok szerint viszont19 Hphaistos Hra combj{bl szletett. Homros mag{val Hphaistosszal mondatja el20 - s szavai nem leplezik a fi f{jdalm{t -, hogyan iparkodott Hra rejtegetni torzszlttt. Ugyanezt vallotta az istenn is. A tengerbe dobta a gyermeket. Rosszul j{rhatott volna, ha Eurynom s Thetis fel nem fogja lbe a lezuhant. Kilenc vig maradt Hphaistos a kt istennnl, s az keanos egyik barlangj{ban csatokat s bogl{rokat, flbevalkat s l{ncokat remekelt nekik. Senki sem tudott rla, sem isten, sem ember, csak megmenti, a kt tengeristenn. Hphaistos egy m{sik zuhan{s{rl is meslt21 Homrosn{l. De tal{n ugyanaz a trtnet volt, csak m{s indokol{ssal. Segteni akart anyj{nak Zeus ellen, de apja flkapta a sark{n{l fogva, s ledobta fi{t az istenek palot{j{nak szent kszbrl. Egsz napon {t zuhant Hphaistos. A lehanyatl nappal rt fldet, szinte llegzet-fogyt{n, Lmnos szigetn. Egy barb{r trzs tal{lta meg, mely ksbb tisztelje lett a szigeten, a sintisiek, s k {polt{k. Akkor trtnt ez,22 amikor Zeus felfggesztette a felesgt egy arany ktlre g s fld kztt, mert gylletvel ldzte Hraklst. Bklyban volt Hra mindkt keze, l{bain kt ll fggtt. *105+ Mindj{rt sz lesz Hra m{sik megktzsrl: mert Hphaistos is megktzte, hogy eltaszt{s{rt bosszt {lljon. De nem minden trtnetben tasztotta el az anyja. Azt is mesltk,23 hogy Hra a fi{t szletse ut{n Naxos szigetre vitte, Kdalinhoz, hogy nevelje fl s tantsa meg a kov{csmestersgre. Kdalin a Kabirokhoz hasonl alak volt. Neve "phallikust" jelent. A Kyklpsok kz is szok{s sorolni, akik ar{nylag ksn lettek Hphaistos kov{cssegdei: csak amikor az elbeszlsek sszefggst teremtettek kzte s a nagy nyugati vulk{nok, az Etna s a Vezuv kzt. A fld tznek lmnosi forr{s{n{l, a kicsiny Mosykhlos hegyen, Kabirok voltak a fiai, akiket Kar-kinoinak, R{kok"-nak hvtak.24 Hphaistost a fld alatti tz istennek tartott{k. Nyelvnkn hphaistos egyszeren tzet is jelentett. Kdalinrl az rin csillagkprl szl elbeszlsekben lesz mg sz.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 73

4. Hra megktzse Egy rgi trtnet mondta el, hogyan ktzte meg Hphaistos Hr{t; olyasfajta trtnet, amilyen az Ars s Aphrodit megktzsrl, vagy a Herms els lop{sairl szl, mely rvidesen sorra kerl; ezek az elbeszlsek ravasz istenek fondorlatos tetteirl szltak, tbbnyire abbl az idbl, amikor mg nem tartoztak az olymposi istencsal{dhoz, noha Zeus s Hra m{r ott uralkodott. Ksbb csatlakoztak hozz{juk fi- s l{nytestvreik. Zeus le{nya, Pallas Athn, s a fia, Apolln, m{r rszese lett a legfbb hatalomnak. Lt a fi{val, Artemis a testvrvel kerlt az Olymposra. A nagy Aphrodit istenn ott volt, s Ars s Dionysos is, Hphaistos viszont t{vol tartotta mag{t; mindj{rt elmondom, mirt. Hermsrl nem trtnik emlts ebben az elbeszlsben. Soha nem {llaptott{k meg vgrvnyesen, s mellkes is, hogy ezek az utbb emltett ifjabb istenek milyen sorrendben vtettek fl az olymposiak sor{ba. Teh{t azt mesltk,25 hogy Hra szgyellte torzszlttt, eltasztotta mag{tl Hphaistost, s anyas{g{t titkolni prb{lta, s fia haragudott r{ ezrt. [lltlag mint hres mester megbz{st kapott, hogy trnokat ksztsen az olymposiak sz{m{ra. Mindenesetre kldtt egy trnt Hr{nak. Az megrlve a szp aj{ndknak, nyomban r{lt a trnra, s azonnal oda volt ktzve finomsz{l ktelekkel. St, a trn flemelkedett a r{ktztt istennvel, s a levegben lebegett. Senki sem brta Hr{t megszabadtani, s nagy volt az istenek megdbbense. Flismertk Hphaistos cselt, s elkldtek rte, jjjn s szabadtsa meg anyj{t. A ravasz mester dacosan azt felelte, hogy nincs anyja. Erre mindny{jan hallgattak az istenek tan{cs{ban, s nem tudt{k, hogyan lehetne Hphaistost az Olymposra vinni. Ars v{llalta a feladatot. De knytelen volt Hphaistos tztl elmeneklni, s rtul sszeverve rkezett vissza. Egy rgi v{zakpen l{tni, hogyan j{tszott{k el a kt testvr cvd{s{t megktztten trnol anyjuk krl a komdiasznpadon: l{ndzs{val *106+ harcoltak egym{s ellen, Ars a hadisten egyik ismert nevn, mint Enyalios, Hphaistos pedig Daidalos nven, ami arra utal, hogy az e nevet visel athni mester eredetileg azonos volt vele. Hogy a trtnet hogyan folytatdott Ars veresge ut{n, azt nemcsak szavakban rt{k le, hanem pomp{s festmnyeken is {br{zolt{k, melyekkel rgi mestereink igen sok v{z{t dsztettek. Dionysosnak, Zeus s Semel fi{nak sikerlt a furfangos fickt el{lltania. Borral kn{lta, melynek hat{s{t Hphaistos nyilv{n nem ismerte mg, s miut{n lerszegedett, flltette t egy szvrre, s mintegy diadalmenetben vezette fl az Olymposra. Az istenek bizony{ra jt nevettek, amikor az ittas mestert megpillantott{k. De annyira mgse volt rszeg, hogy anyj{t ingyen oldozza fel. Az {r, amit krt, az Aphroditvel vagy egy m{sik istennvel val h{zass{g volt, s ez utbbirl is mesltem m{r: Pallas Athnre f{jt a foga. Azt is tudjuk, hogy nem lett ppen boldog az istennkkel. De Hra megszabadult. 5. Hra, Ixin s a Kentaurok szrevehettk, hogy Hra, amikor Zeus nlkl kv{nt gyermeket, mgis vigy{zott arra, hogy meg ne gyal{zza frje {gy{t. Klnsen hangslyozta ezt. A h{zass{gnak az a form{ja, amit h{zass{gistennnkknt oltalmazott, a monog{mia volt, illetve - a n szemszgbl nzve nmag{nak kiegsztse egyetlenegy frfi {ltal, spedig gy, hogy a frjnek is legyen az egyetlen felesge. Innen ered a fltkenysge s gyllete azok ellen a fiak ellen, akiket m{s nk szltek Zeusnak. Zeus viszont vall{sunkban nemcsak h{zass{g-isten volt. Az let m{sik,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 74

nem-anyai eredett kpviselte: az apai eredetet gy is, mint a magasabbrendt, mely nincs egyetlenegy nhz ktve, s ahol az apa a nvel - kiv{ltkppen egyetlenegy asszonnyal - soha nincs szolgai viszonyban, mint pld{ul a Daktylosok a Nagy Any{val, hanem isteni aj{ndkknt adja mindnek az utdokat. Hra valsznleg megrztt a kor{bbi, Olympos eltti idkbl valamilyen kapcsolatot a Daktylos-szer lnyekkel. Azt mesltk,26 h{zass{g eltti korszak{ban megerszakolta egy gig{sz, Eurymedn, s fiat fogant tle. Ez a fi nem Hphaistos volt, hanem a hozz{ igen kzel {ll Promtheus. S voltak elbeszlsek arrl is, hogy Zeus felesgt - flteheten a frjtl val elszaktotts{ga stt idszak{ban, amikor keanoshoz ment l{togatba, vagy a tit{nokhoz az Alvil{gba - phallikus lnyek : szilnek t{madt{k meg, ahogy hres Paestum melletti templom{nak {br{zol{sain s v{zakpeken m{ig is l{that. Egy m{sik hasonl trtnet27 az gben jatszdott le, s hse a lapith{knak, Thessz{lia sidkbeli lakinak a kir{lya, Ixin. Ixin apja {lltlag Ars volt, vagy Phlegyas, az ismert szentsgtr; de m{s neveket is emltettek. Ixin fldi felesgt Di{nak hvt{k, ami csup{n Hbnek, Hra le{ny{nak m{sik neve, st, valsznleg mag{t Hr{t is jellheti, mert a dia sz jelentse *107+ a Zeushoz tartoz", az gi n". Ixin gazdag jegyaj{ndkot grt aps{nak, Dioneusnak, a puszttnak". Amikor azonban elment az grt adom{nyrt, veje vkony deszk{val s porral elfedett tzes {rkot ksztett sz{m{ra, s apsa bele is esett. Ixin volt az els, aki ily mdon behozta a rokon-gyilkoss{got az emberek kz. Ut{na tboly sz{llta meg, s senki sem akarta gyilkoss{g{tl megtiszttani, sem isten, sem ember. Vgl maga Zeus knyrlt meg rajta, s nemcsak hogy feloldozta bne all, hanem fl is vette az gbe, vendgnek fogadta, s halhatatlans{ggal aj{ndkozta meg. Ixin a palot{ban, ahol vendgeskedett, megpillantotta Hr{t, s megkv{nta szerelemre. Hra el{rulta ezt Zeusnak. Az elksztette kdbl felesgnek hasonm{s{t, hogy megtudja az igazs{got. Ixin meglelte a felht, mely Hra alakj{t viselte, s egy gyermeket nemzett vele, flig embert, flig lovat. Zeus azonban, haragra gylva Ixin ketts vtkn, egy sz{rnyas tzes kerkhez kttte a bnst, amit rks rvny hajt forgatva a leveggen {t, s kzben a bnhdnek e szavakat kell ismtelgetnie: Jtevdnek h{l{val tartozol!" A bntetst ksbb {thelyeztk az Alvil{gba. Az egsz trtnetben knnyen flismerhetjk egy rgebbi, vad napisten megbntetst, akit Zeus uralma alatt meg kellett zabol{zni. Ixin a felhvel Kharisok nlkl - vagyis Aphrodit nlkl - nemzett; Hphaistos fogantat{s{rl is ezt mondt{k.28 Fia, egy Kentauros nev kt-alak lny, a hagyom{ny szerint29 kanc{kkal szeretkezett a Plion hegyn. [lltlag ez volt a kentaurok eredete, a vad erdlakk, akiknek ngyl{b ltestbl emberi felstest emelkedett ki. k voltak a lapith{k veszedelmes szomszdai. Ezeknek slyos kzdelmet kellett vvniok, amikor a kentaurok el akart{k rabolni asszonyaikat - ez a hres eset Peirithoos s Hippodameia menyegzjn trtnt, s a hsmond{ba tartozik. Ixin fi{nak mondt{k Kheirnt is,30 a legigazabbat a kentaurok kzl,31 akit m{r tbb zben emltettem. nevelte fel a Plion cscsa alatt egy barlangban az istenek fiait s a hsket, elssorban az isteni orvost, Asklpiost, minthogy maga volt az els orvos s a fvek ismerje. Azt is mondt{k,32 Kronos nemzette t l alakban, Philyr{val, keanos egyik le{ny{val, akinek a neve h{rsf{t" jelent. Egy rgi v{zakpen csillagos kpenyben jelenik meg, v{ll{n egy kitpett fa a vad{szzs{km{ny{val, mellette a kuty{ja: bsz vad{sz s stt isten. Szenvedseirl s js{g{rl Promtheus trtnetben lesz sz. *108+

X. Maia, Herms, P{n s a nimf{k


Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 75

Nem knny megmondani, ki volt eredetileg Maia istenn, akit Zeus a leggyesebb fi{val, az istenek kvetvel, Hermsszel aj{ndkozott meg. Vajon csak egy nimfa-e, mint a himnusz mondja, amit az korban Homrosnak tulajdontottak? Mainak szltott{k n{lunk a blcs regasszonyokat. Ez a sz b{b{t is jelentett, s egyik dialektusban nagyany{t is. gy szltotta meg Zeus,1 mint hallottuk, az j any{t, amikor jslatot krt tle. B{r Herms anyja az {rk{diai Kylln-hegy egyik stt barlangj{ban lakott, amikor fi{t foganta s szlte, mgsem volt ennek a hegynek az istennje: klnben nem lptette volna fel Sophokls a himnusz elbeszlsre pl darabj{ban Kylln nimf{t is a gyermek dajk{jaknt. Kylln tartozott eredetileg a hegyhez, Mai{t sokkal ersebb sz{lak fztk az jszakai mennybolthoz: a Pleiasok egyike volt: ez a hetescsillagzat az gbe emelt isteni le{nyokbl {llt. A hagyom{ny Atlast mondta apjuknak,2 akirl tudjuk, hogy a menny boltozat{t tartotta nyugaton. A Pleiasok anyjaknt Pleiont vagy Aithr{t nevezik meg, a fnyeset", mindketten keanisok. A l{nyokrl az a trtnet j{rta, hogy Artemis szzi csapat{t alkott{k, s rin, a bsz vad{sz zbe vette ket; ezrt Zeus galambokk{ (peleiades), vgl pedig az ldztteket s ldzket egyar{nt csillagkpekk v{ltoztatta. Artemis egyik t{rsnje, akirl m{r bvebben mesltem, Kallist, klnsen kzel {llott Maihoz. Miut{n a medve alak l{ny megszlte Arkast Zeusnak, s eltnt a fld sznrl, fi{t Herms anyja vette gondjaiba.3 Vajon Maia a legrgibb idkben is csup{n egy volt a Pleiasok kzl? Az ggel s az jszak{val val szoros kapcsolata alighanem tbbet jelent ennl. De egyetlen olyan trtnet se maradt fenn, melyben fszemlyknt fordulna el, belertve a hres homrosi himnuszt, mely Herms anyjaknt t is megnekli. Ezt csaknem teljes egszben sz szerint mondom el. 1. Herms szletse s els tettei Maia, a szemrmes nimfa - gy kezddik a himnuszban az elbeszls4 - sosem ment el a boldog istenek gylekezetbe. Egy mly{rnyk barlangban lakott; itt zte vele a szerelem j{tk{t Zeus, {thatolhatatlan jszak{n, mg Hra aludt. Senki sem tudott rla, sem isten, sem ember. Zeus kv{ns{ga beteljeslt. Eljtt a nimf{ra a tizedik hnap, s napvil{gra hozta, nyilv{nvalv{ lett, ami trtnt: fiat szlt, agyafrt cselszvt, ravasz hzelgt, rablt s marhatolvajt, {lmok tereljt s ji frkszt, azokhoz hasonlt, akik az utc{n leselkednek, a kapuk eltt. Arra volt hivatott, hogy tetteivel csakhamar nagy hrre tegyen szert az istenek kzt. Hajnalban szletett, dlben *109+ muzsik{lt a lanton, este ellopta Apolln marh{it, ama negyedik napj{n a hnapnak, amikor t Maia szlte. Miut{n anyj{nak halhatatlan testbl elszkkent, nem sok{ig maradt szent blcsjben, hanem flkelt s {tlpte a magas barlang kszbt, hogy Apolln marh{inak keressre induljon. Egy teknsbk{t tal{lt, s felbecslhetetlen hasznot mertett belle. Herms volt az els, aki a teknc p{nclj{bl zeng szersz{mot ksztett. A barlang kapuja eltt tal{lt r{, pp legelt s hzta l{bait, a teknck szok{sa szerint. Zeus fia, a gyors Herms, megl{tta t s nevetve szlt: M{ris szerencss jel! Nem is vetem meg! Kszntlek, szp t{ncosn, lakom{khoz t{rs! pp jkor jssz. De honnan veszed, teknc, ezt a kedves j{tkszert, az v p{nclt a h{tadon, te, aki a hegyekben laksz? Hazaviszlek, hogy hasznomra lgy! Szebb odahaza, veszlyes odakint. lve is oltalom leszel a k{ros var{zs ellen. Ha pedig meghalsz, szpen fogsz nekelni!"

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 76

gy kezdte Herms, a lant fltal{l{s{val. Mindkt kezvel megfogva bevitte a teknct a barlangba, ott flszabdalta; gyors volt a szava, s cselekedete mint a gondolat. Kt n{dsz{lat erstett a p{nclba, s sszekttte fell, s megcsin{lt mindent, amit az ilyen hangszereken a rgi {br{zol{sokon l{tni, majd juhblbl ht hrt fesztett ki r{. Amikor pedig elkszlt a b{jos j{tkszerrel, kiprb{lta az tvel a hangokat; kezben ers hangon zendlt meg. Szpen nekelt rgtnzve az isten, vd hangnemben, ahogyan az ifjak szgyentelen enyelegnek nnepi lakom{kon. Zeusrl s Mai{rl nekelt, hogy hogyan ztk szerelmi j{tkukat, s dicsrte saj{t szletst, ami ennek kvetkezmnye volt. A kincsekrl is megemlkezett, amiket a nimfa kapott. De gondolatai m{sutt j{rtak. Lerakta a lantot szent blcsjbe; cs{btotta a hs szaga. Kiszkkent h{t az illatos barlangbl, hogy krlszagl{sszon s ravaszul leselkedjk, ak{r a tolvajok fekete jjel. Hlios pp al{sllyedt kocsij{val s lovaival, amikor Herms megrkezett Pieri{ba, az istenek {rnyas hegyre, ahol halhatatlan marh{ik is legeltek a friss fvn, s ist{llik is voltak. Maia fia, a frksz, aki csakhamar megli a sokszem Argost, elv{gott a csord{tl tven tehenet. Visszafel hajtotta ket a homokos ton, gy, hogy a h{ts pat{ik voltak ell s a mellsk h{tul. Saj{t mag{nak elkpzelhetetlen sarut csin{lt tamariszkusz- s mirtuszgallyakbl, s talpa al{ erstette. Hisz sietnie kellett, s az t mg hossz volt. Csak egy regember vette szre, aki Boiti{ban, Onkhstosn{l, flton, egy szlben dolgozott. Herms gy szlt hozz{: Te reg, sok borod lesz, de nem l{ttad, amit l{tt{l, s nem hallottad, amit hallott{l! s hallgatni fogsz, klnben magad vallod k{r{t!" Azzal gyorsan {thajtotta a teheneket a hegyeken s vlgyeken s vir{gz mezkn. A stt j, segtje, az isteni, m{r tovatnt. Csaknem reggel lett. Seln, Pallas le{nya, pp abban a pillanatban tnt fel az gen, amikor Zeus fia Apolln barmaival megrkezett az Alpheios folyhoz. F{radatlanul *110+ trtek be ide a tehenek, a barlangi tany{ra, s tpdestk a finom, harmatmosta fvet. pedig f{t gyjttt, s neki{llt tzet gyjtani. Babr{gbl csin{lt jl forgathat tzszersz{mot. A forrs{gtl szikra pattant ki. Herms volt az els, aki tzet gyjtott. Sz{raz f{val t{pl{lta egy gdrben. Magasra csapott fl a l{ng, s melege messze sztterjedt. Mikzben Hphaistos ereje lobogtatta a tzet, Herms kivonszolt a tany{rl kt tehenet a tzhz roppant erejvel. Hanyatt a fldre dobta ket, nyakukat flretekerte, s meglte mindkettt. Egyik mve ut{n a m{sikhoz l{tott. Kiv{gta hsukat s zsrjukat, s fany{rsakra hzta az egszet. A brket egy szikl{ra tertette sz{radni; mg ennek az elbeszlsnek az idejben is l{tni lehetett ott. Ezut{n pontosan tizenkt rszre osztotta a hst a tizenkt olymposi isten sz{m{ra, kztk saj{t maga sz{m{ra is. S b{rmennyire is cs{btotta az {ldozati hs, b{rmennyire gytrte az des illat, mgis ellen{llt, s nem vett sz{j{ba egyetlen falatot sem, mert az istenek, akiknek {ldozatot mutatnak be, nem veszik igaz{n magukhoz az telt. Flhalmozta a hst a barlangi tany{n, els lop{sa emlkt. A maradv{nyokat elgette a tzben. Amikor ezt bevgezte az isten, a folyba dobta saruj{t, kioltotta a parazsat, sztszrta a fekete pernyt. Ezzel telt el az jszaka, m{r a m{sodik, s Herms mg nem volt odahaza. Seln szpen vil{gtott az gen. Kora reggel rkezett az isteni Kylln -hegyre, senki sem jtt vele szembe a hossz ton, sem isten, sem ember, egyetlen kutya sem ugatta meg. Zeus fia, a gyors Herms, besurrant a kulcslyukon {t a barlangi h{zba, mint az szi fuvallat, mint a kd. A barlangon {t knny l{bbal egyenesen a gazdag bels templomba ment, nem tve zajt lpteivel. Gyorsan lefekdt Herms a blcsbe, mag{ra hzta a ply{t, s j{tszadozott, mint egy kisgyermek, a derek{ra tekered takarval. gy fekdt, a lanttal bal karja alatt. De az istenn, az anyja, mindent szrevett, s gy szlt hozz{, az istenhez: Honnan jssz, te

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 77

agyafrt, honnan j idejn, te arc{tlans{gba ltztt! Flek, hogy Lt fia csakhamar megktzve r{ncig{l ki kapunkon! Vagy pedig tolvajmd fogsz lni a szurdokokban. Eredj vissza! Tl nagy baj{ra az isteneknek s embereknek nemzett tged ap{d!" Ravaszul gy felelt neki Herms: Mirt szlsz gy, any{m, mint egy kicsiny gyermekhez, aki a rosszas{ghoz mg alig rt, de knnyen megijed s fl, ha az anyja sszeszidja! Ami engem illet, azt a mestersget v{lasztom, ami a legjobb, hogy gondoskodjam magamrl s rlad minden idkre. Csak nem fogunk egyedl mi az istenek kzl adom{nyok s im{k nlkl maradni, ahogy te kv{nn{d. Mgiscsak jobb minden napon {t a halhatatlanokkal mulatozni, kimerthetetlen gazdags{gban, mint itt gubbasztani ebben a hom{lyos barlangban! Ugyanolyan szent tiszteletet akarok elrni, amilyenben Apolln rszesl. Ha ap{m nem adja meg nknt, leszek oly vakmer - kpes vagyok r{! -, hogy a tolvajok vezre legyek. Ha Lt fia szagl{szik ut{nam, nagyobb baj is rheti: elmegyek Pythba, s betrk a h{z{ba. Lesz *111+ ott elg h{roml{b s st, arany s csillog rc, meg sok kelme, amit zs{km{nyolhatok! L{tni fogod, ha kv{nod!" gy beszlgettek egym{ssal k ketten, Zeus fia s a fensges Maia. Flkelt a reggel az keanosbl, s meghozta a vil{goss{got az embereknek. Apolln m{r Onkhstosba rt, Poseidn szent berkbe. Itt egy fura regemberre akadt az t mentn, egy szlben. Megszltotta s elmondta, hogy barmait keresi, csupa grbe szarv tehenet. Csak a bika maradt ott s a kuty{k, a tehenek mind eltntek, egy szempillant{s alatt, amikor a nap le{ldozott. Nem l{tott-e az reg egy embert, aki teheneket hajtott az ton? Az reg gy felelt: Bizony nehz, bar{tom, elmondani mindazt, amit l{t az ember. Sok v{ndor j{rt erre az ton, jk is, gonoszak is. Nem knny {tl{tni mindegyiken. Mindenesetre itt {stam egsz nap, alkonyatig, a szlmben, s gy rmlik, l{ttam egy fit, de nem tudom pontosan, s azt sem, hogy ki volt a kicsi, aki a marh{kat ksrte, kezben vesszvel. H{tra-h{tranzegetve ment maga a tehenek ut{n; azok a fejkkel voltak felje fordulva." gy szlott az reg. Apolln meggyorstotta lpteit, egy kiterjesztett sz{rny madarat pillantott meg, s ebbl a jelbl rgtn flismerte, hogy Zeus egyik fia volt, aki meglopta. Egy ugr{ssal elrte Pylost, stt ragyog{s kdbe burkolva, szrevette a nyomokat, s gy szlt mag{ban: Mifle csoda! Ezek valban tehenek nyomai, de egszen megfordtva, ir{nyuk az asphodelosteli rt fele visz! A lpsek pedig nem frfira vallanak, sem asszonyra, sem farkasokra, medvkre vagy oroszl{nokra. Mg egy kentaurrl se hinnm, hogy ilyen ri{s l{bnyoma volna! Ez egyre tal{nyosabb!" Alighogy ezt mondotta Apolln, ott volt m{r az erds Kylln-hegyen, a szikla mly{rnyk rejtekben, ahol a halhatatlan nimfa Zeus fi{t vil{gra hozta. Cs{bos illat terjengett itt; sok juh legelt krs-krl a hegyen. Belpett a barlangba Apolln, a kkszbn {t. Amikor Zeus s Maia gyermeke megpillantotta a haragvt, egszen elbjt j illat ply{j{ba. Ahogy a hamu rejti el a faparazsat, gy rejtztt el Herms Apolln ell. Behzta fejt, kezt s l{b{t, mint aki pp megfrdtt, s az des {lmot iparkodik elcsalogatni. Valj{ban bren fekdt, a lantot ersen szorongatva a hna alatt. Zeus s Lt fia l{tta jl, s jl ismerte a szp hegyi nimf{t s b{jos fi{t, a kicsit, aki oly elvigy{zatosan s ravaszul betakardzott. Frkszve nzett be a barlang minden zug{ba; h{rom rejtett szob{t nyitott ki fmkulccsal, mind nekt{rral s ambroszi{val voltak tele. Sok arany s ezst is hevert ott, sok bborvrs s tndkl fehr kelme, amilyeneket a boldog istenek szent h{zai rejtenek. Miut{n a h{z minden zug{t {tkutatta, Hermshez fordult Lt fia: Te gyermek, ott a blcsben! Mondd meg tstnt: hol vannak a teheneim? Minl hamarabb beszlsz, ann{l jobb! Klnben nem v{lunk el bkben egym{stl! Mert ledoblak a stt Tartarosba, a hal{los sttsgbe, ahonnan nincs menekvs.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 78

Sem any{d, sem ap{d nem hozhat fl onnan a fnyre. A fld alatt *112+ maradsz, s pinduri npsgen uralkodsz majd!" Ezen Apolln a holtakat rtette. Ravaszul v{laszolt neki Herms: Mifle bar{ts{gtalan szavakat szlsz, Lt fia! Mifle teheneket keresel itt! Nem l{ttam, nem hallottam, s m{soktl se tudok rluk. Nem mondhatok neked semmit, djat sem vehetek fl jutalmul. Nem is hasonltok n ers, barmokat elhajt frfihoz! Nem ez az n foglalkoz{som, egszen m{s az n gondom: az alv{s s any{m teje, ply{mban heverszni vagy meleg frdben. Csak meg ne tudja senki, mirt van ez a civd{s! Nagyon csod{lkozn{nak rajta, hogy egy jszltt gyerek kimegy, teheneket lopni! Nem illik hozz{d ilyen beszd! Tegnap szlettem, gyenge a l{bam s kemny a fld! De ha akarod, megeskszm ap{m fejre: nem vagyok bns, s m{st se l{ttam, aki teheneid elhajtotta, ak{rmilyenek is: most hallok rluk elszr." Buzgn pislogott, flhzta szemldkt, s vgl fttyentett a saj{t hi{baval szavaira. Felkacagva gy szlt Apolln: Ej, kedvesem! Te ravasz csal! gy beszlsz, mint egy ksz betr! Sok p{sztornak fogsz mg k{rt okozni a hegyekben, ha hsra sv{rogva tal{lkozol ny{jaikkal! De ha most nem akarsz vgs {lomba merlni, kelj fel a blcsbl, fekete j t{rsa! Mert ez a nv lesz az oszt{lyrszed a halhatatlan istenek kzt: a tolvajok vezetjnek fognak hvni mindrkk!" gy szlt Apolln, flkapta a gyermeket, s el akarta vinni. Herms m{r kieszelt valamit, s jelt eresztett b{tyja karj{ban, has{nak gonosz kvett, s tsszentett hozz{. Apolln egy szempillant{s alatt leejtette, lelt mell sietsge ellenre a fldre, s sszeszidta; azut{n pedig: Csak b{tran elre, ply{sbaba - ki{ltott fel -, Zeus s Maia fia! Ilyen mad{rjsjel ut{n megtal{lom a teheneket! Te fogsz vezetni!" Herms flugrott s elre szaladt, v{ll{n a ply{val, flhez emelt kzzel integetett, panaszkodott, s {tkozta a vil{g sszes tehent, bizonygatta {rtatlans{g{t, s maga fenyegetztt Zeusszal: e szavakat flsleges pontosan idzni, mert m{r biztosan {tl{ttunk a kt isten j{tk{n. Mert mirt is lt volna le Apolln Herms mell a fldre, ha nem nevettben? De a himnusz mg elmondja rszletesen, hogyan folytatdott a j{tk az Olymposon, az atya trdei eltt: Zeus gy tett, mintha nem ismerte volna fl Hermst, s azt krdezte Apollnti, honnan szerezte a b{jos zs{km{nyt, egy jszltt ficsk{t, aki kvethez hasonl. Illik-e ilyesmivel jnni az istenek gylsbe ? Erre idsebb fia lefestette a kis rablt: beszlt az ellopott tehenekrl, Herms cselrl az ri{s-sarukkal, s elmeslte, hogy akadt r{ vgl, a hom{lyos barlang legsttebb zug{ban, ahol mg a sas sem pillanthatta volna meg, s hogyan iparkodott Herms szemnek ragyog fnyt eltakarni kezvel. A csecsem hazugs{gairl is besz{molt Apolln. Erre Herms az ujj{val Zeusra mutatott: Zeus atya - szlott -, neked az igazs{got mondom. Mert igazmond vagyok, s nem tudok hazudni. Eljtt h{zunkba ma reggel, teheneit keresni. Nem hozott mag{val semmifle *113+ tant, aki l{tta s az istenek eltt tansthatta volna. Erszakkal akart vallom{sra brni, fenyegetztt, hogy a Tartarosba vet, minthogy ers ifj, legszebb vir{gj{ban, n pedig csak tegnap szlettem, ahogy maga is tudja...'' S gy ment tov{bb: a saj{t desapja higgyen neki; gy legyen maga boldog, hogy igazat mond! Hiszen tart Hliostl s a tbbi istenektl! Ismt megeskdtt hamisan, csak most, Zeus eltt, nem az apja fejre, hanem az istenek palot{j{nak csod{latos kapuj{ra, s mg bntetssel is fenyegette Apollm. [lljon Zeus az ifjabb mell! Ekkor az atya is hars{ny nevetsben trt ki, egyetrtsre intette a kt testvrt, megparancsolta Hermsnek, vezesse el a b{tyj{t oda, ahova a teheneket elrejtette, s fejnek blint{s{val jelt adott, aminek Herms is knytelen volt engedelmeskedni, ahogy minden isten s ember. gy h{t Zeus kt pomp{s fia Pylosba sietett. Herms ismt elterelte a teheneket a fnyre, a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 79

tany{rl, mely az Alpheios partj{n egy barlangban rejtezett. Apolln m{r messzirl l{tta a hatalmas szikl{n kitertett brket, s csod{lta a fi erejt, hogy kpes volt kt marh{t lelni. Mg egy csodatettet mvelt Herms: a fzfavesszk, amikkel Apolln meg akarta t s a teheneket ktzni, parancs{ra a fldbe gykereztek s feltereblyesedtek a tehenek fl, gyhogy nem brtak mozdulni helykbl. De ezut{n lantja szav{val megbktette b{tyj{t. Apolln flnevetett rmben. A csod{latos hang {tj{rta szvt, s des v{gyakoz{s fogta el, amikor lelkvel figyelt r{. Maia gyermeke ott {llt a balj{n, flelem nlkl j{tszva a lanton s nekelve b{jos hangon, a halhatatlan istenek s a fekete fld tiszteletre, arrl, hogy hogyan keletkeztek mind, s hogy kapta meg mindegyikk a maga rszt. Az sszes istenek eltt Mnmosynt dicsrte nekvel, mert maga, Maia fia is Mnmosyn oszt{lyrszhez tartozott. A tbbi istent mlts{guk szerint s sorban nekelte meg, ahogy keletkeztek, mindet a legszebb rendben. Apollnt ellen{llhatatlan v{gy fogta el a lant ut{n. gy tal{lta, a hangszer bizony megr tven tehenet, s csod{lta ccst a tal{lm{ny{rt. Dicsrte a lantot, melynek hangjai h{romfle jt hoznak: rmt, szerelmet s des {lmot. maga, Apolln is {llandan ksri a Mzs{kat, de ez ideig csak fuvola-szval. Mostantl kezdve biztostva van Hermsnek s anyj{nak a hre az istenek kztt, s maga szvesen gr neki ak{rmit, hogy megkaphassa a lantot. A ravasz Herms kegyesnek mutatkozott. Neki aj{ndkozta a lantot, s megkapta rte elszr Apolln p{sztorbotj{t s p{sztori rangj{t. Igaz, meg kellett b{tyj{nak grnie, hogy nem lopja el tle a lantot, sem j{t. Erre Apolln mg egy h{rom levllel dsztett arany botot is aj{ndkozott neki, mely gazdags{got hoz. Az ismert hermsi botrl, az sszefond kt kgyval - a kvetek botj{rl -, nem tesz kln emltst ez az elbeszls. Csup{n a magasabb jvendmond{s adom{ny{t nem adhatta {t Apolln az ccsnek, mert Zeus dntseinek ismerete egyedl r{ bzatott. De h{rom ide-oda rpkd szz - a Parnassoson rajz testvrmhek - jstudom{ny{t Hermsnek *114+ aj{ndkozta, s a saj{t addigi uralm{t is az {llatok fltt, meg a H{ds alvil{gi h{z{ba vezet flszentelt kvet: a Psykhopompos, a llekksr tisztt. gy halmozta el Maia fi{t szeretetvel Apolln, s hozz{ mg neki adta Zeus a halhatatlanokkal s halandkkal val kzlekeds, az istenek kvetnek hivatal{t is. Hasznot is hajt az embereknek, de nem sokat; mert knye-kedve szerint vezeti flre ket a stt jszak{ban. 2. Herms, Aphrodit s Hermaphroditos A Herms els tetteirl szl trtnet eredetileg bvebb volt, vagy ksbb bvlt annak elbeszlsvel,5 hogy a marhatolvaj hogyan lopta el, a haragv fenyegetsei kzepette, Apolln tegzt s nyilait. A b{tyja nevetett rajta. Mindez Apolln p{sztor-korszak{ba esett, aminek sznhelye Thessz{lia volt. Ott alighanem ppoly otthonosan rezhette mag{t az ccse is, mint [rk{di{ban. Kultikus {br{zol{sai vagy "kyllni mdra" kszltek: egy f{bl vagy kbl val phallos jellte Hermst, vagy ezzel rokon alakban: egy nyelvnkn herm{nak nevezett ngyszgletes koszlop, aminek feje volt s fl{ll phallosa. Ez a forma {lltlag6 a Kabirok misztriumaibl sz{rmazott, teh{t ugyancsak szak-Grgorsz{gbl. Thessz{li{ban, a Boibis-tn{l j{tszdott le az a szerelmes trtnet, amirl Asklpios szletsnl volt bvebben sz. Azt mesltk,7 Herms termszete szemrmetlenl izgalomba jtt, amikor az istennt - nv szerint hol Persephont, hol Brimt8 - megpillantotta. Azon a vidken ugyanezt az istennt tartott{k az anyj{nak is, mert Hermst is emltik a Biobis-t parti szerelmes trtnet gymlcseknt.9 Az a hagyom{ny,10 mely szerint Herms nemzette

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 80

Artemisszel Erst, megintcsak ugyanerre a trtnetre utal. Mindig ugyanarrl a nagy istennrl van sz, akinek frje s fia volt Herms, rgi kultikus {br{zol{sainak a Daktylosokval rokon, phallikus form{j{ban. Egy ismertebb elbeszlsben a Hermsszel ilyen kzeli kapcsolatban {ll istennt Aphroditnek hvt{k. Testvrp{rnak tartott{k ket, az egyik genealgia szerint11 Uranos, az jszakai g, s Hmera, a nappali vil{goss{g gyermekeinek. Herms s Aphrodit nyilv{n ikertestvrek, mert kzs a szletsnapjuk:12 a holdhnap negyedik napja. Vagy Ers a fiuk,13 vagy pedig az, akirl most lesz sz.14 Aphrodit az Ida-hegysg nimf{ira bzta a gyermeket, ott neveltk fl egy barlangban. A szp fi arcvon{sai egyar{nt idztk apj{t s anyj{t. Amikor tizent ves lett, elhagyta szlfldje hegyeit, s bebarangolta egsz Kis{zsi{t, mindentt megcsod{lva a vizeket. gy jutott el K{ri{ba, Salmakis nimfa pomp{s forr{s{hoz. Ez a nimfa nem tartozott Artemis t{rsni kz, nem j{rt vad{szni, hanem csak fslte hossz haj{t, s csod{lta mag{t a vz tkrben. Amikor megpillantotta a fit - hisz Ers is lehetett volna -, belszeretett, de nem tudta elcs{btani. A fi a nimf{t visszautastotta, de a vznek nem brt ellen{llni: belpett a forr{sba. Salmakis {tlelte *115+ az ellenszeglt, s az istenek teljestettk kv{ns{g{t: eggy lett Herms s Aphrodit fi{val, akit Hermaphroditosnak hvtak, s ettl fogva valban hermafrodita lett, egy nnem fi, de nem ugyanabban az rtelemben, mint Attis, aki egszen elvesztette frfis{g{t. A trtnet ebben a form{j{ban biztosan nem nagyon rgi. De hadd idzzem emlkezetnkbe, hogy a kyprosi Amathusban Aphroditt mag{t Aphroditosknt tiszteltk. Teh{t ott a ni s frfii termszet egyeden alakban egyeslt; ugyanaz az egyesls volt ez, amit Salmakis is elrt, s amit nyelvnk mg ma is azzal fejez ki, hogy a h{zasp{rt androgynonak, "frfin"-nek nevezi. Ennek a beteljeslsnek ellenkpt mutatta Narkissos trtnete, egy tragikus fialak, aki annyira kzel {llt Hyakinthoshoz, hogy knnyen ssze cserltk ket. A szp Narkissosrl azt mesltk,15 tizenhat ves kor{ban pillantotta meg elszr a tkrkpt, amikor a Helikn egyik forr{sa fl hajolt, a boitiai Thespiai kzelben, ahol klnsen tiszteltk Erst. Narkissos beleszeretett a tkrkpbe, s elepesztette a v{gy, vagy meglte mag{t teljesletlen szerelmben.16 gy keletkezett a vir{g, amit mg most is n{rcisznak hvnak, s nevben a nark, k{bt{s" szavunkat rzi. Egy m{sik, Hyakinthosszal sszetveszthet, s ezrt ugyancsak Apolln fi-szeretjnek vlt17 alak volt Hymenaios: neve a Hymn felki{lt{sbl ered, egy dallamos refrnbl, mely a n{szi nekekben csendlt fel. A sz a l{nyok szzessgt is jelentette, vir{gjukat", ahogy metaforikusan neveztk.18 Tbb trtnet is elbeszlte,19 hogyan halt meg Hymenaios, a szp ifj, menyegzjekor a n{szi szob{ban. Azt is mesltk rla,20 hogy l{nyruh{ban kvette a szeretett szzet, akivel azut{n n{szra kellett lpnie. Az ifj isten hermafrodita jellege alighanem arra az {llapotra utal, amely az eskvt megelzte, s a n{sszal a fik sz{m{ra is, a l{nyok sz{m{ra is vget rt: az az {llapot, mely Hyakinthoson kvl Adnist is sszefggsbe hozza Hymenaiosszal. 3. P{n szletse s szerelmei Herms fiai kz sorolt{k a Peloponnsos, klnsen [rk{dia lakinak nagy phallikus istent, egy kecskeszarv s kecskel{b istent, P{nt is. Hermsrl is meslnek egy olyanforma trtnetet,21 amilyen Apolln szolg{lata volt Admtos kir{lyn{l Thessz{li{ban. Az ehhez kapcsold szerelmi histri{ban a Dryops, tlgyember" nv is elfordul, ak{rcsak Apolln s Dryop m{r emltett trtnetben. De Hermsnl a szntr [rk{dia. Ott legeltette

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 81

haland gazd{ja juhait, s kzben beleszeretett egy nimf{ba, Dryps nimf{j{ba". A trtnet nem mondja ki, hogy Dryops az isten haland ura volt, de alighanem az lehetett. Herms v{gya beteljeslt, s egy csodagyerek szletett, kecskel{b s ktszarv, l{rm{z s nevet. Anyja flpattant s elszaladt, alighogy fia megszletett; otthagyta a gyermeket dajka nlkl, gy megijedt, amikor a vad, szak{llas arcot megpillantotta. Herms a karj{ra *116+ vette a fit, egy nyl brbe takarta, s sietve flvitte az Olymposra. Leltette Zeus meg a tbbi isten mell, s bemutatta nekik a fi{t. rvendeztek neki az sszes halhatatlanok, legink{bb Dionysos. P{nnak neveztk, mert mindny{jan" kedvket leltk benne. Nyelvnkn a mindent nevezik p{nnak, s b{r az isten nevnek - hasonl hangz{s{n kvl nincs hozz{ semmi kze, ksbb mgis a vil{gmindensggel azonostott{k. Az pp imnt elbeszlt szletsi trtnet szerint az ifjabb istennemzedkhez tartozott. De alighanem mindegyik istennemzedknek megvolt a maga P{nja, hiszen m{r Zeus barlangj{ban volt egy P{n, s segtett neki a tit{nok vagy Typhn ellen, s egy m{sik P{n, Arkasszal egytt, Zeus s Kallist fia volt. Nagy kltnk s mitolgusunk, Aiskhylos, kt P{nt klnbztetett meg: egy Zeus-fiat, Arkas ikertestvrt, s egy Kronos-fiat.22 A klnfle P{nok megklnbztetse sszetett neveikben is kifejezsre jutott, mint Titanop{n, Diop{n, Hermop{n; mindig az apjuk neve szerint, vagy Aigip{n, a kecskep{n", amikor nem akart{k megjellni a szleit. Dionysos ksretben vagy a vad termszetben lej{tszd jelenetek {br{zol{sain nemcsak egy nagy P{n jelenik meg, hanem kisebb P{nok, P{niskosok is, ugyanolyan szerepkrrel, mint a szatrok, melyekrl rvidesen lesz sz. A szatrokhoz val hasonls{ga, akik biztosan eleve tbben voltak, P{n isten sztforg{csol{s{hoz s megsokszoroz{s{hoz vezetett, b{r eredetileg, meglehet, csak egy ikertestvrrel egytt ltezett, s egy frfi istenp{r sttebb felt alkotta. Kzismert tulajdons{gai sz{mos kis trtnetbl kiderlnek: stt, rmletet kelt, phallikus, de nem mindig rosszindulat. Termszetesen tudott rosszindulat is lenni, kiv{ltkppen ha megzavart{k dli {lm{t.23 vezette a nimf{k krt{nc{t jszaka, vezette el a reggelt is, s szemlt tartott a hegytetrl.24 Klnfle szerelmestrtneteket meslnek rla,25 melyekben nimf{kat ldztt, gyakran ugyanolyan sikerrel, mint Apolln Daphnt: Pitys nimfa fenyf{v{ v{ltozott, Syrinx n{dd{, amibl P{n a syrinxet, az egy sor n{dbl {ll p{sztorspot ksztette. kh P{n ldzse ell puszta hangg{, visszhangg{ v{lt. De P{n legnagyobb szerelme Seln volt. Ezt mesltk rla:26 A holdistenn nem akarta kvetni a stt istent. Erre P{n fehr b{r{nybr sub{ba ltztt, s gy csalogatta mag{hoz kedvest. Mg a h{t{n is hordozta. Persze nem biztos, hogy kezdettl fogva szksge volt erre az {tv{ltoz{sra ahhoz, hogy sikert arasson a szerelemben egy olyan istennnl, aki mindig jbl engedi mag{t a sttsgtl krllelni. 4. Priapos Hogy hvt{k vajon azt az istent, akirl nyltan azt mondt{k, egyszerre volt apja s fia Hermsnek?27 Nem tudjuk t teljes biztons{ggal megnevezni, mert csak egy tredk maradt meg a feliratbl, melynek soraiban errl sz *117+ esik. Herms maga is, mint m{r emltettem, ugyanannak az istennnek egy-szerre lehetett frje s fia, mint phallikus isten. Egy m{sik phallikus isten is betlthette ezt a kt szerepet: a nemzt s a frfisarjt. Amikor Hermst tartott{k az ap{nak, akkor t a fi{nak; ha Herms volt a fi neve, akkor a m{sik kerlt az apa helyre. Ez pontosan megfelelt annak a kapcsolatnak, ami a Nagy Any{t fzte frfipartnerhez, akit szlt, frjl v{lasztott s jraszlt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 82

Ez a m{sik az emltett fogadalmi feliraton minden valsznsg szerint Priapos volt, a Hellspontosn{l, a mai Dardanell{kn{l fekv Priapos s Lampsakos v{rosok phallikus istene. t is28 Herms fiai kz sorolt{k, st, azonostott{k Hermaphroditosszal.29 Anyj{nak Aphroditt tartott{k, apja tbbnyire Dionysos, ha nem Adnis30 vagy ak{r Zeus31 maga. A Priapos szletsrl szl elbeszls szemmel l{thatlag a Hphaistos s a P{n szletsrl szlt ut{nozza. Egy torzszls trtnete volt ez is.32 Aphrodit egy olyannyira torz gyermeket szlt - hossz nyelve volt, tetemes potroha s a farka helyn ntt, tlmretezett phallosa, amit egybknt Phansrl is mondtak -, hogy eltasztotta mag{tl, cserbenhagyta, letagadta. A torzszls oka a hagyom{ny szerint Hra irigysge vagy fltkenysge volt: egy olcs s bizonnyal elgg jkelet motvum. [lltlag Hra gonosz var{zsl-kzzel megrintette a terhes Aphrodit testt. Egy p{sztor tal{lta meg a szrnyszlttet, s rgtn flismerte, hogy phallikus szervnek klnleges elhelyezse - (teh{t nem csup{n phallikus, hanem egyttal hermaphroditikus jellege is volt) - haszn{ra lesz a nvnyek s az {llatok termkenysgnek. Voltak m{s, fleg vagy ak{r kiz{rlag phallikus jelleg istensgeink is, akiknek hatalmi kre a nemzs s a termkenysg volt: ilyen Orthans, a flegyenesed", akit ugyancsak Herms fi{nak tartottak,33 Konisalos, a porkever", Tykhn, az eltal{l". A hellspontosi Priapos hatalmi kre csak n{lunk szklt le annyira, hogy csup{n groteszk kerti istennek, affle mad{rijesztnek tartott{k. Obszcn s komikus helyzeteket tal{ltak ki sz{m{ra, egy elbeszls elmondta,34 hogyan akart az alv Hesti{ra - a rmai Vest{ra - r{rontani, s hogyan {rulta el egy szam{r ordt{sa. Hiszen hresek voltak a szam{r{ldozatok, amiket szlfldjn bemutattak neki. A kis{zsiai Bithyni{ban pedig azt is mesltk,35 hogy eredetileg harcias isten volt, a tit{nok vagy Idai Daktylosok egyike. r{ bzta Hra a gyermek Ars neveltetst, azonban elbb tkletes t{ncoss{ kpezte ki, s csak azut{n harcoss{. gy h{t egykor is az istenek phallikus vagy flig-{llat neveli kz tartozott, mint Kdalin s Kheirn, a Dionysost gondoz Silnos s az Athnt felnevel Pallas - akirl rszint m{r beszltem, rszint ezut{n lesz sz. *118+ 5. Nimf{k s szatrok Nimf{k a nagyobb istensgekrl szl elbeszlsekben m{r tbbszr elfordultak. De sehol sem helynvalbb beszlni rluk, mint Hermsnl: hiszen volt az egyetlen az {llandan az Olymposon tany{z nagy istenek kztt, aki nimf{nak volt a gyermeke. Teh{t szoros s szntelen kapcsolatban {llt azokkal az istennkkel, akiket Nymphainak neveztek - s ez a kapcsolat volt oka annak is, hogy az a nagy istenn, akinek egyik megszlt{sa Maia volt, Herms anyjaknt eredeti mlts{g{t letenni vagy legal{bbis titkolni volt knytelen. A nymph sz olyan ni lnyt jelent, aki {ltal egy frfi nymphiossz{, vagyis boldogg{, frfis{ga clj{t elr vlegnny lesz. Ez a megjells ugyangy j{rt egy nagy istennnek, mint egy haland l{nynak. De ha egy lnyrl csak annyit mondtak, hogy nimfa, st mg ha kimondottan istennnek" s Zeus le{ny{nak" neveztk is, akkor se volt mg biztos, hogy rsze van a nagy istenek rkkvals{g{ban. rkkvalk voltak pld{ul a Nreisek, akik a legkzelebb {llottak a nimf{khoz, rkkvalk, mint elemk, a tenger. De azok a vzinimf{k - naiasok vagy naisok, naj{dok -, akik forr{sokhoz tartoztak, nem pedig nagyobb vizekhez, ugyanolyan mulandk voltak, mint a forr{sok maguk. Mg ink{bb azok voltak a mezhz s erdhz, fleg az egyes f{khoz tartoz nimf{k, mint a dryasok vagy hamadryasok, a tlgynimf{k". Meghaltak

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 83

tlgyf{jukkal egytt. Fennmaradt egy rgi sz{mt{s36 a nimf{k letkor{rl: Kilenc emberltig l a fecseg varj, a szarvas addig, mg ngy varj, h{rom szarvas-kort r el a holl, kilenc holl-kort egy p{lma, s tz p{lma-letkort a szp-haj nimf{k, Zeus l{nyai." Hasonlkpp szlt rluk37 m{r az Aphroditrl s Ankhisesrl szl elbeszls is, melyben a nagy istenn haland fi{t az Ida-hegy nimf{ira - a mlykebl istennkre - bzta; mert a nimf{k gyakrabban voltak dajk{i az isteneknek s hsknek, anyahelyettesk s anyjuk m{sa, mint a szlanyjuk. Se nem emberek, se nem halhatatlanok - gy hangzott az elbeszlsben -, sok{ig lnek, ambroszi{val t{pl{lkoznak, s az istenekkel t{ncolnak egy karban. Velk zik a szilnek s Herms a szerelem j{tk{t a kedves barlangok zugaiban. Fenyk s tlgyek sarjadnak szletskkor, s egytt nnek fel velk. Hatalmasan {llanak a f{k, istenek ligetnek hvj{k ket, s a halandk vakodnak attl, hogy vassal nyljanak hozz{juk. Amikor pedig a sors meghozza a hal{luk napj{t, legelbb a szp f{k sz{radnak el, elvesztik krgket, letrnek a gallyaik, s ezzel a nimf{k lelke is elhagyja a nap fnyt." L{tni lehet ezekbl a szavakbl, hogy a nimf{k legelbb az istenek ligeteinek f{ival kerltek kapcsolatba; elssorban olyan f{kkal, melyek egy nagyobb istennnek voltak kedvesek, s melyek szenvedsei - azt tartotta a szbeszd38 - mag{nak az istennnek f{jtak. De mind elbb, mind ksbb n{llan is felbukkannak a nimf{k; szp *119+ arcak, hossz kntst viselnek, s Herms vezeti el ket, rendszerint h{rmat. gy l{tszik, h{rom volt az alapsz{muk, a Kharisok s a tbbi ismert ni h{roms{g sz{ma, akik mind egy-egy nagy h{rmasistenn floldott alakja voltak. Alighanem ugyanezt mondhatjuk a nimf{krl is. [lland ksrjk, Herms, a nh{roms{g mellett a frfi-negyedik szerept tlti be; a szilnek, akiket az imnt emltettnk, ugyanebben a vonatkoz{sban a frfii nem tbbes sz{m kpviseli. Ezek a lnyek - eredetileg nyilv{n frfiak, akik t{ncolva-vonulva alkott{k a nagy istenn phallikus ksrett - a rgi Peloponnsos dialektus{ban a satyroi, "a teltek" nevet viseltk, olyan megjellst, mely telisgkre", s ez{ltal erotikus izgalmi {llapotukra is vonatkozott. Ez {tfog elnevezsk volt. Az ugyanilyen szerepet betlt bakokat", kecskebrbe ltztt frfiakat vagy - elbeszlsekben s {br{zol{sokon - a nimf{k hasonl alkat isteni j{tszt{rsait ugyancsak szatroknak hvt{k. A silnos sz olyan t{ncosokat jellt, akik ugyanebben a szerepben lfarkat ktttek magukra. A hegyes fl, patks-lfarkas, de klnben emberi-phallikus alkat szilnek, tmpe orr {br{zatukkal s szilaj mozdulataikkal, ugyanolyan joggal csaphattak fl isteni csapatnak is, mint a szatrok. Vgl mg egyetlenegy Satyrosrl is mesltek,39 aki [rk{dia lakit szorongatta, s akit a mindentl{t Argos lt meg, s egyetlenegy Silnosrl, Dionysos neveljrl. Mert Dionysoshoz csatlakoztak mind: szatrok s szilnek, ak{r emberi lnyek voltak, ak{r isteniek. Akik isteniek voltak kzlk, azoknak is meg kellett halniok.40 Kis{zsi{ban mesltek egy szilnrl, akit ittasan elfogtak, s mly blcsessgeket nyilatkoztatott ki; meg egy m{sikrl, Marsyasrl, aki olyan ostoba volt, hogy Apollnnal akart a muzsik{ban versenyre kelni, az legyzte s lehzta bozontos bund{j{t - amibl nem kell az isten klns kegyetlensgre kvetkeztetnnk, mihelyt csak {lruh{sdit l{tunk az {llati megjelensben. Flsleges is a haszontalan, lehetetlen dolgokat mvel szatrokrl" - gy emlegettk ket kezdettl fogva41 - tbbet meslnnk. Bntetlenl szerettk a nimf{kat, akik a kznsges halandkat nagy veszedelmekbe sodorhatt{k. gy tnt el Hylas, a szp fi, vzmers kzben: a forr{snimf{k s a holdfny,42 illetve a forr{snimf{k h{roms{ga, az idekint l emberek sz{m{ra rettenetes istennk"43 voltak az okai. Nyelvnkn nympholptosnak, nimf{ktl megragadottnak" mondt{k, amit a latinok lymphaticusnak neveztek - a lympha itt a nymph{"-nak felel meg, de vz" a jelentse -, vagy lunaticusnak, vagyis holdkros"-nak;

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 84

ksbb azokat az idszakilag vagy knnyen megh{borodottakat jelltk ezzel a szval, akiket a nimf{k {ldozat{nak tartottak. Klnleges kapcsolatban voltak az egsz emberisggel a Meliai, a krisfanimf{k", de ezeknek klnleges volt a sz{rmaz{sa is: Uranos s Gaia gyermekei voltak, megcsonktott apjuk vrbl fakadtak. Errl a vonatkoz{sukrl az emberek keletkezsnl beszlek majd. *120+

XI. Poseidn s asszonyai


A Zeusrl s felesgeirl, l{nyairl s fiairl szl trtnetek ut{n - b{r mg nem mondtam el mindet, hiszen Dionysosrl nem volt mg sz, Hrakls pedig a hsmond{ba tartozik - hadd mesljek a b{tyj{rl, Poseidnrl, s annak n{szairl. Az n{szai kzl csak egynek van olyan jelentsge, mint Zeus ama n{szainak, melyek uralm{nak megalapoz{s{hoz s megszil{rdt{s{hoz, s ezzel a vil{g vgleges rendjhez vezettek: Amphitritvel val h{zass{ga ez, mely {ltal Poseidn a tengerrel lpett n{szra, s annak ura lett. A Halia-trtnetben mg nem volt a tenger elismert ura. Dmtrrel val frigybl, mely valsznleg a Poseidn vagy Poteidan, "D{ istenn frje" nvben is kifejezsre jut, arra kvetkeztethetnk, hogy kor{bban szoros kapcsolatban volt a sz{razflddel, s {ltal{ban a flddel. Mg ha a D{ elem az isten nevben nem volna is a Dmtr nv legrvidebb, Fld" jelents alakja, a Gaiaokhos, a Fld frje" jelz ugyanezt mondan{ Poseidnrl. Az elbeszlsekben fktelen frjnek mutatkozott, aki nem csup{n szolg{ja volt az asszonynak, mint a csak-phallikus lnyek, de nem volt flttlen ura s parancsolja sem, mint Zeus. Apas{ga - mert egyszeren Patr1-nek, az aty{nak" is hvt{k kzpen foglalt helyet e ktfle viselkedsi forma kzt: a Nagy Anya szolg{inak viselkedse s az olymposi Atya magatart{sa kzt, aki a harc s uralm{nak megalapoz{sa idejben mg biztosan hasonltott hozz{. Poseidn stt atya maradt gi testvre mellett, hosszabban s mlyebben volt {llat-alakokkal szoros kapcsolatban, s vgeredmnyben uralmi terletknt pp a tenger illett hozz{ a legjobban. De nem volt olyannyira stt, mint H{ds, az Alvil{g kir{lya, a harmadik fitestvr s Zeus stt ellenplusa, amita Zeus csak odafnn uralkodott. Poseidn a jl ismert {br{zol{sokon mlts{gteljesen tartja kezben a tenger fltti uralm{nak jelvnyt, a h{rom{g szigonyt. ppoly klasszikus volt visszafojtott vads{ga, mint fenyeget haragja. 1. Poseidn szletse s kos-n{sza Poseidn szletsnek trtnete az istennek kt sz{razfldi {llattal: a juhval s a lval val kapcsolat{t foglalja mag{ban. Az istensgeknek Grgorsz{gban s a Fldkzi-tenger vidkn {ltal{ban sokkal elbb volt kos alakjuk, mint l alakjuk. Hiszen a kt {llat kzl a lovat csak ksbb hozt{k be szakrl. Herms s Apolln elszr ugyancsak kos alakban tntek fel, Herms alighanem nemzisten minsgben, Apolln napistenknt. Errl bvebb elbeszls nem maradt fenn, csak a kultuszban van nyoma. *121+ Poseidnrl azonban, aki a lovat szent {llat{ul annyira kisaj{ttotta, mint egy m{s istennk sem, kt olyan trtnet van, amiben juh vagy kos alakban szerepel. Azt mesltk,2 hogy Rhea, miut{n megszlte Poseidnt, egy juhny{jban rejtette el gyermekt, egy Arn, juhforr{s" nev forr{sn{l. Kronosnak, aki le akarta nyelni az jszlttet, egy csikt nyjtott {t, ahogyan ksbb a kicsiny Zeus helyett egy kvet adott neki. Van a Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 85

trtnetnek egy olyan v{ltozata is,3 hogy akkor mg m{skpp hvt{k a forr{snimf{t, akire Rhea a gyermeket r{bzta. Csak miut{n Kronos kvetelte a fi{t a nimf{tl, s az letagadta, kapta a forr{s az Arn nevet, mintha a sz nem a juhval, hanem a hasonl hangz{s letagadni" igvel fggene ssze. Ez a v{ltozat ktsgkvl ksi s hamis. Most annak a trtnett mondom el, hogyan lpett Poseidn kos alakban n{szra. A menyasszonyt, akirl a hsmond{ba ill trtnet szl,4 Theophannak hvt{k, vagyis istennknt megjelennek" vagy istent napvil{gra hoznak". Apja, Bisalts, Makedni{ban uralkodott, s Hlios s Gaia fia volt.5 Versengtek a krk a szp Theophanrt, de Poseidn elrabolta s egy szigetre vitte, melynek neve tal{n Kosszigetet" jelentett. A trtnet mindenesetre gy folytatdik, hogy Poseidn a menyasszonyt juhv{, saj{t mag{t koss{ v{ltoztatta, st mg a sziget lakit is birk{kk{ v{ltoztatta {t. gy rejtve maradhatott a p{r, amikor a krk ut{nuk mentek, s Poseidn meglhette kos-n{sz{t. Ebbl a n{szbl sz{rmazott az aranygyapjas kos, melyet ksbb Phrixos Kolkhisba vitt, s melyrt azut{n az Argonaut{k tra keltek. Ez azonban m{r teljesen a hsmond{ba tartozik. 2. Poseidn a telkhineknl Az egyik elbeszls szerint6 - m{r volt errl sz a Telkhinekkel kapcsolatban - Rhea az jszltt Poseidnt Rhodos szigetnek e sokfle mestersgben j{rtas, alvil{gi slakin{l helyezte biztons{gba. keanos egyik le{nya, Kapheira volt itt Poseidn dajk{ja. A Telkhinek kov{csolt{k neki7 h{rom{g szigony{t. Arrl egyetlen trtnet sem beszl, hogy ezek az irigyek a mestersgkre is megtantott{k volna. De emlts trtnt a Telkhinek egyik testvrrl, Hali{rl, a tengeristennrl". Amikor Poseidn frfiv{ serdlt - gy szl a trtnet -, beleszeretett Hali{ba, s hat fiat nemzett vele, meg egy le{nyt, Rhodost, akirl a sziget nevt is kapta. Az az idszak volt ez, amikor Rhodos keleti rszn kipattantak a gig{szok a vil{gba, s Zeus pp legyzte a tit{nokat. Aphrodit akkor szletett Kythr{n{l a tengerbl, s pp tban volt Kypros fel. Poseidn dlyfs s erszakos fiai megakad{lyozt{k a partrasz{ll{s{t Rhodoson. Ezrt az istenn azzal az rlettel bntette ket, hogy a saj{t anyjukat kv{nt{k meg s szeretkeztek vele. Erszakos termszetkkel zaklatt{k a sziget lakit is. Amikor Poseidn mindezt szrevette, fiait anyjuk meggyal{z{s{rt a fld *122+ al{ sllyesztette. Ksbb a Kelet isteneinek vagy szellemeinek hvt{k ket. Halia a tengerbe vetette mag{t, s ettl fogva Leukothe{nak, fehr istennnek" hvt{k. A sziget laki azta halhatatlan istennknt tiszteltk. Leukothe{rl meslek ksbb egy egszen m{s trtnetet is. Halia le{nya, Rhodos, azonos Rhodval, akinek anyjaknt Aphrodit s Amphitrit is szerepel . Mindh{rom nv - Halia, Aphrodit, Amphitrit, s hozz{ mg Kapheira is - alighanem ugyanazt a nagy istennt jellte. A Fldkzi-tenger szakabbra fekv szigetein Hekatnak, Kabeirnak, Dmtr Kabiri{nak is hvt{k, s a Kabirok anyj{nak tartott{k. 3. Dmtr s Poseidn; Poseidn mn-n{szai D{ si neve volt G{nak, Gai{nak. Dmtr vagy D{mtr valsznleg Fldanya" minsgben viselte ezt a nevet, s ugyanebben a minsgben volt a felesge Poseidnnak. Ez a kt istensg egyar{nt kzel {llott a grgorsz{gi let bizonyos form{ihoz s termkeihez, s kzel az adotts{gokhoz is, melyek ezt az letform{t bizonyos mrtkig

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 86

kialaktott{k s betltttk: az istenn a gabon{hoz - az errl szl szent trtneteket ksbb mondom el -, az isten a parip{hoz, amita lovat tenysztettek Grgorsz{gban. Zeusszal val n{sz{ban Dmtr ink{bb a Nagy Rhea Any{nak a hasonm{sa volt, aki saj{t fi{val nemzette Persephont, s le{ny{ban nmag{t szlte jj{ (errl a misztriumrl nyltan igen keveset mesltek); Poseidnnal kapcsolatban a nvnyeket s {llatokat szl Fld volt, ezrt kal{sz alakot is, kanca alakot is lthetett mag{ra. Azt beszltk,8 hogy Dmtrt m{r elrabolt le{nya, Persephon keresse kzben kezdte Poseidn ldzni szerelmi v{gy{val. Az istenn kanc{v{ v{ltozott, s Onkios kir{ly legel lovai kz vegylt. Poseidn szrevette a cselt, s csdr alakban egyeslt Dmtrrel. A haragos istenn Erinyssz, harag-istennv v{lt, s Dmtr Erinysnek is hvt{k, mg a Ladn folyban haragj{tl tiszt{ra nem mosta mag{t; e frd ut{n a Lusia jelzt kapta. Egy l{nyt szlt Poseidntl, akinek a nevt a misztriumokon kvl nem volt szabad kimondani, s egyttal a hres fekete srnyes Arin vagy rin lovat is szlte. A fekete srnyt Poseidntl rklte: m{r az korban gy fogt{k fel ezt a trtnetet. Ez a srny alakult {t a Medusa s Poseidn n{sz{rl szl elbeszlsben9 az isten fekete frtjeiv". Amikor Perseus Medusa gorgfejt - egyik Erinys arculat{t - lev{gta, a Poseidn-m{tka nyak{bl Pgasos, a csodal ugrott el. Egy m{sik elbeszls10 szerint az egyik Harpyia volt az a Poseidn-m{tka, akitl Arin szletett; mint m{r emltettem, nincs nagy klnbsg az Erinys, Gorg, Harpyia meghat{roz{sok kztt. Dmtr egy meg nem nevezhet le{nygyermekben folytatdott - ebben is a misztriumelbeszlst ismerjk fl - Poseidn egy parip{ban. M{r elmondtam a trtnett,11 hogyan teremtette az isten, Pallas Athnvel *123+ vetlkedve, az els lovat: szigony{nak tsre ugrott el, Attika szikl{s talaj{bl. Ezt az elbeszlst m{s v{ltozatban is mesltk:12 Poseidn egy szikl{n aludt - Attik{ban, a Kolnoson -, magja a szikl{ra hullt, s a szikla szlte az els parip{t, nv szerint Skyphiost, a grbt", vagy Skirnitst, a mszksarjat". 4. Poseidn s Amphitrit Azok kzl az istensgek kzl, akik Poseidn eltt uralkodtak a tengeren, egyetlenegynek se volt kze a lhoz: sem a sz{zkar Briaresnak, akinek a m{sik neve, Aigain, az aixszal, kecsk"-vel fgg ssze, sem a tengeri regnek", aki sz{mos neve s {tv{ltoz{sa sor{n soha nem mutatkozott l alakban. Mindenfle tengeri lovat megelzve egy bika alak isten vitte {t a menyasszony{t a tengeren. Maga Poseidn ugyancsak lttt bika alakot is,13 s mint tengeristennek, bika{ldozatot mutattak be neki. Mert a bika is jval elbb feltnt a Fldkzitenger mellkn, mint a l. A hippokampoi - lszrnyek", flig lovak, flig kgy alak halak -, a tengeri kentaurok, akiknek {llattrzse lovat s halat egyestett, keanos s Nreus nevk tans{ga szerint kancatermszet le{nyai, mint Hipp, Hippono, Hippotho, Menipp, csup{n akkor jelentek meg a grg tengerben, amikor Poseidn m{r birtokba vette. S Poseidn az{ltal lett a tenger ura, hogy Amphitritvel egybekelt. Hsiodos Nreus tven l{nya kzt emltette Amphitritt,14 de knnyen lehetett t egy keanisnak,15 Tthys egyik le{ny{nak is tartani. Mert egyetlen istenn se volt olyan kiz{rlagosan rnje s tulajdonosa a tengernek, az sszes hull{moknak s az sszes tengeri szrnyeknek, mint Tthys s Amphitrit. Ezt Amphitritrl vil{gosan meg is mondja a klt.16 Azt mesltk,17 Poseidn a Nreisek t{nca kzben Naxos szigetn pillantotta meg s rabolta el t. A trtnetet gy fztk tov{bb,18 hogy Amphitrit Poseidn ell Atlashoz meneklt, a tenger nyugati peremre, vagy keanos palot{j{ba, mely ugyancsak ott volt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 87

Rejtekhelyt delfinek {rult{k el az ldznek. St, egy delfin gyzte meg vgl beszdvel az istennt, s vezette el vlegnyhez. Jutalmul a csillagok kzt kapott helyet. Amphitritvel tartott menyegzje ta Poseidn volt tengernk ura. Az uralkodp{r sok mindenben hasonltott a Zeus-Hra p{rhoz. Ahogy Zeust nneplyesen Hra frj"-nek is szlthatt{k,19 gy Poseidnt az aranyorss Amphitrit frjnek" neveztk.20 Lakodalmi menetket Dionysos s Ariadn diadalmenethez hasonlan {br{zolt{k: a lovakon, bik{kon s kosokon kvl a szarvasok, p{rducok, oroszl{nok s tigrisek is tengeri szrnyekk v{ltoztak benne, s h{tukon Nreisek ltek. A tengeri istenek gyakran {br{zolt felvonul{s{nak frfirsztvevirl, a Tritnokrl kell mg egy szt szlnunk. *124+ 5. Amphitrit gyermekei Poseidn nemcsak Amphitritnek volt fktelen frje, hanem sok-sok Nreisnek, naiasnak, nimf{nak s hrin{nak is; sz{mos figyermeknek lett az apja, akik a hsmond{ban j{tszottak szerepet. Nem csup{n hsk voltak kzttk, hanem vad, erszakos lnyek is, akiket a hrszok legyztek, mint pld{ul Polyphmos Kyklps, akinek megbntetsvel Odysseus mag{ra idzte Poseidn bosszj{t. Ezekrl itt, az istentrtnetekben, nem lesz sz, csup{n azokrl a gyermekekrl, akiket Amphitrit szlt Poseidnnak, vagy legal{bbis a kt leghresebbrl: Tritnrl s Rhodos szigetistennrl. Hsiodos szerint Tritn roppantul ers", nagy isten,21 desanyj{nak, Amphitritnek, s apjaur{nak, Poseidnnak arany palot{j{ban a tenger fenekn lak, rettenetes istensg. M{r emltettem Hekatval ztt szerelmeskedst, s azt is, hogy Hrakls birkz{sban legyzte, a h{romalak tengeri reg" jelenltben, akinek {tv{ltozmvszett ez a fiatalabb isten, gy l{tszik, nem vallhatta saj{tj{nak. Tritn flig hal volt, flig emberforma, legink{bb a szilnekhez s a szatrokhoz hasonlthat. Az volt kztk a klnbsg, hogy amazok frfiaknak sz{razfldi {llatokk{ {lc{z{s{bl eredtek, Tritn skpei viszont olyan frfiak voltak, akik hal- s delfinfarkat ktztek magukra. Annyi bizonyos, hogy ilyen t{ncosokbl {ll h{rmast csak egy it{liai v{zakpen l{tni. A Tritnrl szl elbeszlseket gy lehetne sszefoglalni, hogy volt a tenger Silnosa vagy Satyrosa: nrabl, st, firabl - spedig sidktl fogva mag{hoz hasonl t{rsakkal egytt -, kagylkrtjvel cs{bt s riadalmat kelt vzi isten. A Tritnokkal nha Tritnnk is megjelentek. De legtbbszr Nreisek voltak, akikkel a Tritnok mintegy lakodalmas menetben sztak a tengereken {t, Poseidn s Amphitrit frigyt nnepelve vagy Aphrodit szletst, vagy ak{r azokat a misztriumokat, melyekrl azt tartotta a hagyom{ny, hogy a Nreisek mutatt{k meg az embereknek. Rhodos istennnek, Amphitrit le{ny{nak a trtnete teljes egszben anyja hull{maiban j{tszdik le, de m{r {tvezet a napisten csal{dj{hoz. A Rhodos nevet nem lehet elv{lasztani a rhodon, rzsa" sztl, ahogy nem lehet elv{lasztani az istennt sem a szigettl. Azt mesltk:22 Amikor Zeus s a tbbi istenek felosztott{k maguk kzt a fldet, Rhodos szigete mg nem volt l{that. A tenger mlyn rejtztt. Hlios, a Napisten, nem volt ott a feloszt{sn{l. gy a tbbiek birtok nlkl hagyt{k t, a tiszta istent. Amikor azut{n hirtelen eszkbe jutott, Zeus vissza akarta csin{lni az egsz feloszt{st, s ellrl kezdeni. De Hlios nem engedte. Azt mondta, egy darab termkeny fldet l{t feldomborodni a tenger fenekrl, s felszltotta Lakhesist, az oszt{s istennjt, hogy emelje magasba mindkt kezt, s eskdjn meg az istenekkel s Kronos fi{val egytt, hogy az oszt{lyrsze lesz, ami pp most bukkan fl. s gy is trtnt: a ss vizekbl elbukkant a sziget, s a napsugarak *125+ nemz atyj{, a tzfv parip{k hajtj{ lett. Hlios a szigeten felesgl vette Rhodos istennt, s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 88

fiakat nemzett vele. A sziget s az istenn eredetileg ugyangy egy, azonos szemly volt, mint Dlos s Asteria csillagistenn, vagy a Kabirok s Hphaistos szigete, Lmnos, s annak nagy istennje, akit ugyancsak Lmnosnak hvtak.23 [126]

XII. A Nap, a Hold s a csal{djuk


A Nap s a Hold nmagukban, Hlios s Seln nven - a kt gitest grg nevn - nem j{tszottak nagyobb szerepet mitolgi{nkban. Ink{bb klcsnadt{k arany s ezst sugaraikat m{s istensgeknek, akik legal{bb annyira voltak emberiek, mint giek. Ezek az istensgek Zeus s Hra, Apolln s Artemis, hogy csak nh{nyat emltsek - b{rmennyire napszernek s holdszernek tntek is fel, sz{munkra az gitestek fltt {llottak. Olyan kpi nyelven kzltk az emberekkel az let titkait, ahogyan a Nap, a Hold s m{s csillagok maguk sosem lettek volna kpesek. De Hlios, a Nap"-isten mgiscsak benssgesebben fondott ssze az emberi lttel, mint a nap" gitest a mitolgi{n kvl. Nem csup{n mert nkntelenl emberi mrtkkel mrtk s emberileg kpzeltk el! E szerint a mrtk szerint f{radhatatlan"1 volt, f{radhatatlan kocsihajt, eredetileg egy bikafogat2 hajtja, s csak ksbb a tzfv parip{k".3 Kvlrl szemnk vil{g{nak forr{saknt fondott ssze letnkkel, mint a napsugarak nemz atyja",4 de sszefondott bellrl is, mlyebb sszefggsben, mintha szemnk kzvetlenl a Naptl, a f{radhatatlan szemtl"5 sz{rmazott volna. Te, napsug{r, a szemek sokatl{t anyja"6 - gy kezdte nagy kltnk, Pindaros, egyik pai{nj{t, az Apolln tiszteletre nekelt dalok egyikt. Nem volt eleve kiz{rva, hogy a Napot anyaistensgnek tartsuk. Nyelvnkben lehetsges volt mg egy Hlia,7 nap" jelents ni nv is, a Nap egyik le{ny{nak, Phaethn testvrnek a neve; mert sok isteni le{ny s asszony volt Hlios csal{dj{ban. Hlios maga sz{munkra mgis elssorban atya volt. Atyaknt fondott ssze letnkkel: tetteink mindent l{t s hall tanjaknt,8 mintegy flttnk lebeg magasabb lelkiismeretknt, akire hivatkozunk az igazs{g tanst{s{ra,9 s egyttal mint nemz aty{nk is, akibl sznet nlkl fakadnak letnk napjai. Minden reggel megaj{ndkoz bennnket letnk egy napj{val, hacsak nem akar egy bizonyos napot, vagy nem akarja sszes h{tralev napunkat visszatartani. gy tartotta vissza10 Odysseus hazatrse napj{t igen sok{ig, Odysseus t{rsait viszont rkre. Nemz s tud isten volt mitolgi{nkban, nem pedig vak tov{bbpl{nt{l er. Hogy minden este lement, az eldeink sz{m{ra csup{n Hlios m{sik uralm{t jelentette, ak{r emberek, lk vagy holtak, a Fld m{sik felnek laki felett - m{r rgi kltink s filozfusaink is beszltek errl11 -, ak{r12 a szent, stt jszaka mlyn, anyj{n{l, felesgnl s des gyermekeinl. Mg ma is, ha a grgk azt mondj{k : Hlios uralkodik, az csak ritk{n jelenti a delet, rendszerint a naplementt jellik vele. Azt mesltk,13 a Napisten lemenetele r{j{ban egy nagy aranyserlegbe sz{ll, abba, amit klcsnadott Hraklsnek, hogy benne a hs az keanos *127+ nyugati szigeteire utazzk s elhozza Gryoneus marh{it. A serleg {tviszi - gy rja le a hagyom{ny14 - a hull{mokon, egy knyelmes, bls, stforma fekhely, amit Hphaistos dr{ga aranybl remekelt, s sz{rnyakkal l{tott el. Ez a j{rm szdt gyorsas{ggal sz{lltja az alv istent a Hesperisek fldjrl az aithiopsok orsz{g{ba, ahol kszen {ll szolg{lat{ra a gyors kocsi s parip{i, amikor kzeledik a hajnalistenn, a kor{n szletett s. Hogy azut{n ott, keleten, hogyan sz{ll kocsij{ra Hlios, s jelenik meg ismt az gen, azt gyakran rt{k le s {br{zolt{k sz{munkra. Az egyik ler{s gy hangzott:15 Szeme ijeszten villog aranysisakja all, vaktva Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 89

{rad a sugarak ragyog{sa. Hal{ntk{n csillognak a sisak arcvdi, s b{jos, messzevil{gt arcot veznek. A fv szlben leng az isten krl a knny kpeny. Alatta fjtatnak a mnek. De a legtbb {br{zol{son Hlios nem hord sisakot, csak sug{rkoron{t ifji feje krl. Parip{i sz{rnyasak, a kocsi eltt fik ugranak a mlybe, vagy kszlnek ugorni: ezek a csillagok. A kt istenn, s s Seln, Hlios testvrei, eltte mennek, a Holdistenn gyakran kocsin, s lemerl kocsij{val egytt. Hlios csal{df{j{t a tit{ntrtnetekbl ismerjk. Hisz egyedl tartotta meg Zeus uralma alatt a tit{n" megjellst. Theia tit{nn szlte, kt testvrvel egytt, Hyperin tit{nnak. Az anyja sok nev istenn volt; a hagyom{ny azt tartja, az kedvrt van becsben az arany az embereknl,16 tal{n azrt, mert neki is, mint a tbbiek kzl fleg Persephonnak, arany aj{ndkok j{rtak. Theia, az isteni" helyett - ez a sz azt a tulajdons{got jelenti, ami az isteneket istenekk tette -, Euryphaess{nak, messzevil{gtnak" is neveztk17 a Nap anyj{t, s a tehnszem" dszt jelzt viselte. Emlksznk az Eurpa s Pasipha, vagy Pasiphaessa nevekre, olyan holdistennk nevre, akiknek bik{kkal volt dolguk. Hlios anyj{ban a Holdistennt ismerhetjk fl, ugyangy, mint apj{ban, Hyperinban a Napistent mag{t. A nv jelentse: az odafenti", a fels", vagyis a Nap, melyet Homros Hlios mellett Hyperinnak,18 vagy ketts nven Hyperin Hliosnak19 is nevez. gy tnik, seink sz{m{ra nmag{t nemz istensg volt, s nem m{s, mint a Nagy Anya sok nven ismert frje s fia, egy Daktylos vagy Kabir. B{r Hlios felesgt m{skpp hvt{k, mint az anyj{t; Pers 20 vagy Persis21 volt a neve, ak{r Hekat holdistennnek, s alighanem az isteni" vagy messzevil{gt", Theia vagy Euryphaessa alvil{gi aspektus{t kpviselte. Persephon alvil{gi kir{lyn neve a Pershez tartozik, annak tov{bbkpzett, tal{n csak nneplyesebb alakja. A Napisten felesgnek egy m{sik neve, Neaira,22 az j" - vagyis az jhold, a Hold a legsttebb f{zis{ban - azt a helyzetet hat{rozza meg pontosabban, melyben a Holdistenn a Hliossarjak anyj{v{ lett: az jszak{t, amikor Nap s Hold l{tszlag tal{lkozik - jholdkor. Hlios s Neaira l{nyainak23 Lampeti{t, a megvil{gostt" s Phaethus{t, a fnylt" tartott{k. Az Odysseia elbeszlse szerint k riztk Hlios h{romsz{ztven marh{j{t Thrinakia szigetn. Sz{muk azonos egy v *128+ napjainak sz{m{val,24 ha tizenkt holdhnapot foglalunk ssze egy nem teljes napvv. Termszetes volt, hogy Hlios, miut{n Odysseus t{rsai elfogyasztott{k a marh{it, elvette tlk a marh{k ellenrtkt,25 a napokat, elssorban a hazatrs napj{t. Azon sincs mit csod{lkozni, hogy a naple{nyok sz{m{t a Phaethnrl, Hlios fi{rl szl trtnet, amit mindj{rt elmondok, az ismert h{rmas sz{mra emeli fel. A harmadik testvrt Aiglnak, "fny"-nek hvt{k,26 pontosabban holdfny"-nek, vagy Phoibnek, ami ugyancsak holdistenn-nv. Mg ksbb flsorolja a trtnet Phaethn ht l{nytestvrt is,27 akiket a Hyasok hetes csillagkpben vltek flismerni: kztk Hli{t, a ni Napot. A h{rom Kharist, mint kztudom{s,28 ugyancsak a Nap l{nyainak tartott{k. Hlios leghresebb l{nyai azonban Kirk, a Napisten s Pers le{nya, az Odysseia cs{bt var{zslnje,29 aki vendgeit {llatt{ szokta v{ltoztatni, Pasipha, akirl a krtai trtnetben esett sz, s Mdeia, aki a fennmaradt elbeszlsek szerint unok{ja volt a Napnak: egy borzalmas, {ldozatait feldarabol var{zsln, aki testvrb{tyja, apsa s vgl saj{t gyermekei gyilkosaknt vonul vgig az Iasnrl s az Argonaut{krl szl mond{kon. A Holddal {llt a legszorosabb sszefggsben; de , mint mondtuk, a hs-mond{ba tartozik. Hlios fiai kzl ketten v{ltak hress. Aitst, Mdeia apj{t, stt von{sok jellemzik. A hsmond{ban Kolkhis kir{lya, egy kauk{zusi orsz{g, de eredetileg alig klnbztt H{dstl, az Alvil{g l{thatatlan s l{thatatlann{ tev kir{ly{tl, Hlios ellentttl s ellenplus{tl. M{sik fia, Phaethn, a ragyog", apja egyik jelzjt viselte, mert Hliost

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 90

Hlios Phaethnnak is hvt{k,30 ahogyan az apj{t, Hyperint, Hyperin Hliosnak is. 1. Phaethn trtnete M{r az korban voltak olyan tuds frfiak, akik, ha nem ismertk fl az azonos trtnetet az egy bizonyos nvvel jellt mitolgiai alakrl szl klnfle elbeszlsek mgtt, egyszeren gy magyar{zt{k a dolgot, hogy tbb alak viseli ugyanazt a nevet. Ez csaknem mindig elhamarkodott meg{llapt{s volt, s rszemrl is az volna, ha pld{ul kt Phaethn nev isteni ifjt akarnk megklnbztetni. Hisz m{r emltettem, hogy Hlios egyik fi{nak, egy ifjabb vagy kisebb napnak, ez volt a neve. Hozz{fzhetem, hogy csakis akkor neveztek gy egy gitestet, ha kis napknt" jelent meg. Ksbb a Jupiter bolygt31 tartott{k Phaethn"nak, vagy a Saturnust,32 mely n{lunk is, ak{r Keleten, a nap nevet is viselte.33 De eredetileg azt a csillagot hvt{k gy, amely a legkzelebb {llott Aphrodit istennhz. Keleten a szerelemistenn bolygja volt ez, s ezrt hvj{k mindm{ig Venusnak. Npnk esthajnali csillagknt is csod{lta, mint Hesperost s Phsphorost vagy Hesphorost, mintha kt klnbz, esti s hajnali szp csillag volna. Phsphoros szleinek st s Kephalost tartott{k,34 ugyanazokat, akiket Phaethn szleinek mond az *129+ itt kvetkez trtnet. Olyanfajta ebben kapcsolata Aphroditvel, hogy Adnist idzi emlkezetnkbe. A Phaethnrl szl trtnet tulajdonkppen a nagy szerelemistenn szeretirl szl elbeszlsek kz tartozik. Azt mesltk,35 Aphrodit megnyerte kedvesnek s s Kephalos fi{t, az istenekhez hasonlatos Phaethnt. Ifjs{g{nak zsenge vir{gj{ban volt, szinte mg kisfi, amikor a szerelemistenn elragadta. Szentlynek rv tette t Aphrodit, s isteni rangra, vagy egy isteni szellem, daimn rangj{ra emelte, ami olyasfajta halhatatlans{g, mint amit Adnis is mag{nak mondhatott. A tbbi elbeszlsben is, b{r egyik-m{sik nem a flig isteni Kephalost tartja apj{nak, hanem Hliost mag{t, legal{bb az anyja vagy a mostohaapja a halandk s a holtak vil{g{val kti ssze Phaethnt. Az egyik trtnet szerint36 anyj{t Klymennek hvt{k, ennek frje, s fi{nak mostohaapja Merops volt.37 Merops olyan orsz{gban uralkodott, mely klnsen kedves volt a Napistennek, mint Aithiopia vagy Ks szigete. Flteheten a Merops nven Hliost mag{t kell rtennk. Klymen a holtak kir{lynjnek, Persephonnak egyik neve volt, s azt is beszltk,38 hogy Merops felesge, ak{r Persephon, kor{n al{merlt a holtak birodalm{ba. A Phaethnrl, Hlios s Klymen fi{rl szl trtnet gy szlt:39 a fi, mint egy ifj napisten, egyik reggel flsz{llt apja kocsij{ra; tl magasra hajtott, s lezuhant a mlybe. A kor{n flbukkan s csakhamar jra eltn hajnalcsillagot lehet flismerni benne. Ugyanez az elbeszls azt is hozz{fzi mg, hogy Zeus a tl vakmer kocsihajt ut{n dobta a vill{m{t. De csak akkor tal{lta el, amikor Phaethn m{r lebukott az ridanos folyba. ri{si tzvsz lett, amit csak {rvzzel lehetett eloltani. A tzvsz eredetileg biztosan nem ebbe a trtnetbe tartozik, mely szerint csup{n az ifj tl magas rptt kellett megakad{lyozni. Ksbbi elbeszlsek szerint40 Phaethn a fldhz tl kzel hajtotta a Nap kocsij{t, mindent felperzselt, s tzek keletkeztek; ezrt volt knytelen Zeus agyonsjtani t. Az korban egy ideig a Pt tartott{k az ridanos folynak. A Naple{nyok megsiratt{k a foly partj{n b{tyjukat, knnyeikbl keletkezett a borosty{nk, k pedig ny{rf{kk{ v{ltoztak. Vgl mindny{jan, az ridanosszal egytt,41 csillagkpl az gre emeltettek. Az eredeti trtnet vgt pedig egy krtai elbeszlsbl tudhatjuk meg. Krt{n42 a napkocsi szerencstlenl j{rt kocsis{t Adymnosnak vagy Atymniosnak hvt{k. Eurpa testvre volt,43 s jbli megjelenst

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 91

minden este szlelni lehetett. Hiszen a lebukott hajnalcsillag esti csillagknt jbl megjelenik, s az esti gen lesz igaz{n szolg{ja Aphrodit templom{nak. 2. Seln s Endymin A Hold a l{that v{ltoz{saival s csaknem l{that mozg{s{val, a Naphoz s a Fldhz fzd v{ltozatos vonatkoz{saival, fnyben-sttsgben val rszvtelvel sz{mos elbeszlshez szolg{ltatott anyagot; ezeknek a *130+ trtneteknek nagy istennk voltak a hsni, st, tal{n csak egy istenn, a legeslegnagyobb, akinek sokoldals{ga eleve kiz{rja, hogy egy gitesttel teljesen azonostsuk. A l{that Seln istennhz kzelebb {lltak a hrin{k: a hsmonda vad{szni s futbajnokni, ni ldzk s ldztt szzek. Tiszt{ban is voltak vele az emberek, hogy az ilyen kpek a hold s a nap gyorsan v{ltoz egym{sut{nj{nak44 felelnek meg. Azokbl a rgi istentrtnetekbl viszont, melyeken egy tehn alak holdistenn li n{sz{t a napbik{val, ksi {br{zol{sokon csak Seln krsfogata maradt meg, miut{n m{r volt egy ktlovas kocsija is, ellenttben Hlios ngyesfogat{val. De l{that gy is, hogy mag{nyosan v{gtat, kr- vagy lh{ton, szvren vagy szarvason. Sz{rnyas gi lnynek szltja a himnusz,45 de egy bakkecske, st egyszer maga P{n is flkapta a h{t{ra, aki, mint m{r mesltem, b{r{nybr sub{ban cs{btotta el t. Selnn kvl - a nv a selas, vil{goss{g" szval fgg ssze - Mnnek is hvt{k az gen megjelen istennt; ez a Mn sz nnem alakja, a sz a holdat jellte, a hnapot, s Kis{zsi{ban egy Holdistent is. Volt egy trtnet Seln s Zeus n{sz{rl:46 a Holdistenn az g ur{nak Pandi{t szlte, az egszen vil{gtt" vagy egszen fnyeset", alighanem a teliholdas jszak{k vil{goss{g{t. Mindkt szerelmestrtnet - P{nnal s Zeusszal val egybekelse - mg mitolgi{nkba tartozott, de Selnnek Hliosszal, a Holdistennek a Napistennel az gen l{that alakjukban meglt n{sza, amirl ksbb mesltek,47 m{r nem. A mi Selnnk Hlios testvre volt; ugyanolyan tiszt{n testvri lny volt mellette, mint Artemis Apolln mellett. N{szuknak teljesen a l{thatatlan, alvil{gi szfr{ban kellett maradnia, ahol mindkettejknek egszen m{s volt a megjelensi form{ja s a neve, mint az gen. Holdistennnk egyetlen hres szerelmestrtnete kis{zsiai eredet, s egy barlangban j{tszdott le. Azt mesltk,48 hogy Seln, amikor a kis{zsiai Latmos hegygerinc mgtt eltnt, a kedvest, Endymint l{togatta meg, aki itt aludt egy barlangban. Endymin, egy szp ifj, az sszes {br{zol{sok szerint p{sztor vagy vad{sz, rk {lm{t aludta, amivel eredetileg maga a Holdistenn aj{ndkozta meg,49 hogy mindig megtal{lhassa a barlangban s megcskolhassa. Az Endymin nv olyasvalakit jelent, aki bell van", kedvestl krlfogva, ak{r egy kzs ruh{ban. Egy ksbbi klt szerint50 Hypnos, az alv{s sz{rnyas istene szeretett bele Endyminba. Hypnos azt a kpessgt aj{ndkozta az ifjnak, hogy nyitott szemmel aludjk. A mi elbeszlseink szerint51 Endymin kir{ly volt lisben, ott, ahol az olympiai j{tkokat tartott{k, melyeket, mint tudjuk, egy Idai Daktylos alaptott; s Endymin valban kzelebb {ll egy Daktyloshoz, mint pld{ul Adnishoz. Selnvel tven l{nyt nemzett, annyit, ah{ny hnapot egy-egy olympiai idszak mag{ban foglal. rk {lma Zeus aj{ndka volt; maga dnthette el, milyen hal{lnemet kv{n mag{nak.52 Teh{t maga v{lasztotta ezt az {llapotot a hal{l helyett. M{sok szerint *131+ bntets volt, mert miut{n Zeus az gbe emelte, gy viselkedett, mint Ixin: megkv{nta Hr{t. L{thatjuk, hogy a Holdistenn nemcsak Seln nven jelent meg, hanem mg az istenek kir{lynjnek mlts{g{t is viselhette.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 92

3. s s a szereti A Hyperin-Theia tit{np{r gyermekei h{roms{got alkottak:53 Hlios testvre volt Selnn kvl a hajnalistenn, s is. t is, ak{r a Holdistennt, a felkel Napisten eltt l{tni; eltte megy, vagy ngyes fogat{n hajt sz{rnyasan, egy igazi napkocsin. Nem volna egszen helyes az s nevet hajnal-prral" fordtani. Karjai s ujjai csakugyan rzsasznek voltak, kntse s{fr{nys{rga, de maga mgiscsak valamivel tbb volt, mint egy sznes jelensg az gen. volt az j nap, s gy is hvhatt{k:54 Hmera, a nap", vagy egy rgi szval: Tit;55 ez a Tit{n nv nnem alakja volt, s ugyancsak nappalt jelentett.56 Ahogy a Hlia nvben, sban is a Nap ni ellenkpvel van dolgunk, s ugyanakkor Seln vadabb, fktelenebb testvrvel is, akirl szenvedlyesebb szerelmestrtneteket mesltek, mint a Holdistennrl. Elssorban Tithnos ir{nt val szerelme lett nevezetes. Arany kocsij{n szktette meg,57 s Homros azt rja,58 Tithnos melll kel fl {gy{bl, amikor vil{goss{got hoz az embereknek. Tithnos a Tit hmnem alakja, s ppgy, mint ez a nv, egy rgebbi, nem grg nyelvbl val. Mint isten s haland ifj, Kis{zsi{ban volt otthonos, s alighanem Adnishoz s Phaethnhoz {llt kzel; nem vletlenl szerepel ez utbbi - Phsphoros,59 Hesphoros,60 Hos61 nven - a kyprosi Paphosszal egytt62 s fiai sor{ban is, vagy Szri{ban szlt, Tithnos nev fi{nak gyermekeknt.63 Azt mesltk :64 s, az aranytrnus istenn, elrabolta az istenekhez hasonlatos Tithnost, egy Trja kir{lyi nemzetsgbl val ifjt. Azut{n flkereste Zeust, s rk letet krt kedvesnek. Krse teljeslt. De nem gondolta meg, hogy jobb lett volna, ha fiatals{got kr sz{m{ra, s oltalmat az regkortl. Amg teh{t Tithnos fiatal volt, rmk kzt lt sszal az keanosn{l, a Fld keleti peremn. De miut{n fehr s{vok jelentek meg szp fejn s keveredtek szak{ll{ba, az istenn nem osztotta meg tbb vele {gy{t, hanem gy gondozta, mint egy kisgyermeket, az istenek eledelt adta neki, s szp ruh{kat. S amikor az aggkor vgl annyira leig{zta, hogy mozdulni se brt, az istenn egy kamr{ba rejtette t, s r{z{rta az ajtt. Csup{n a hangja szrdtt ki onnan, klnben semmi er nem maradt Tithnos tagjaiban. M{s elbeszlktl tudjuk meg, amit ez az elbeszls nem mond el :65 Tithnos tcskk v{ltozott. s fiakat szlt neki. Memnn66 volt a leghresebb, aki Aithiopi{bl, a keleti naporsz{gbl rkezett Trj{ba, hogy apja nemzetsgnek segtsen, s ott elesett Akhilleus keztl; tragikus trtnete a hsmond{ba tartozik. Hal{la mly gy{szba dnttte az istennt; l{tni egy pomp{s v{zakpen, hogyan siratja holt fi{t. *132+ Az srl szl elbeszlseknek annyira uralkod motvuma az istenn nagy szerelme a szp ifjak ir{nt, akiket elrabol mag{nak, hogy az a szbeszd j{rta :67 folytonos szenvedlyeivel Aphrodit bntette meg, amirt Arst elhdtotta tle. s csakugyan egy m{sodik, kielgthetetlen Aphrodit gyan{nt jelenik meg mitolgi{nkban. Az ifjakrl, akiket szeretett, nha alig tudunk nevknl tbbet: pld{ul Kleitosrl,68 akinek a neve hres"-t jelent. Az istenn a szpsgrt rabolta el, hogy a halhatatlanok kz kerljn. Klns neve volt a szp Kephalosnak, akit mint Herms s Hers fi{t s Phaethn apj{t m{r emltettnk. A sz, amibl a nevt kpeztk, kephal, fejet jelent. Szp fejrt Attik{ban s s Prokris, Kephalos felesge versengett. A Kephalosrl s Prokrisrl szl trtnet m{r a hsmond{ba tartozik. Prokris s vetlyt{rsnje, egyike azoknak a hrin{knak, akiknek tbb holdszer von{suk volt, mint b{rmelyik istennnek. Kephallnia szigetn is mesltek egy Kephalosrl,69 aki ott egy nstny medvvel lpett n{szra. Tudjuk, hogy ez az {llat Artemis egyik megjelensi form{ja volt, vagy pedig, mint Kallist trtnetben, a Holdistenn egy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 93

m{s nev hasonm{s{. Vgl s rabolta el Kephalost,70 mint annyi nv nlkli szp fit is, akiket rgi {br{zol{sokon l{tunk. A fejet alighanem az gen kell keresnnk. Tal{n az rin csillagkp feje az, rln, aki ugyancsak Artemis s s csillagg{ v{ltoztatott kedvese volt, mint mindj{rt eladom. 4. rin-trtnetek A trtnetek egsz fzre kapcsoldik az rin csillagkphez. Klns fnypomp{ban ragyog egnkn, s azt mesltk rla: rin volt, a bsz vad{sz, egy ri{salak, aki mintegy a barb{r sidkbl nyomult be mitolgi{nkba. Joggal emlegettk egytt a kt ri{sfival, tosszal s Ephialtsszel.71 Ezeknek szpsge csup{n rinhoz volt hasonlthat. M{r Maia istennvel kapcsolatban elmondtam, hogy egy egsz csapat isteni le{ny meneklt elle, s vgl knytelenek voltak a Pleiasok hetes csillagzat{v{ v{ltozni. rin ldzte ket egsz Boiti{n {t - egyik elbeszls szerint72 csak egyetlenegy, Plion nev l{nyt, m{sok szerint Pliont73 s le{nyait - t vagy ht esztendeig. A rgi elbeszlsekben tal{n valban csak vadgalambok (peleiades) voltak, akikre a bsz vad{sz csakugyan vad{szott, de ugyanakkor istennk is, mint a medve, mely velk s rinnal egytt kerlt fl az gre.74 Csakhamar kivil{glik, milyen kzeli kapcsolatban {llt ez a vad{sz Artemisszel. Nyilv{n pp ezrt tartotta a hagyom{ny a Pleiasokat,75 akiket rin ldztt, Artemis vad{szt{rsninek. Elmondom most a vad{szrl szl trtneteket. rin az egyik elbeszlsben76 Poseidnnak s Euryalnak, Mins egyik l{ny{nak a fia: ez a csal{df{ja el{rulja, milyen kzel {llt egykor Krta bsz vad{szaihoz, Zagreushoz s a Britomartist ldz Minshoz. Boiti{ban egy m{sik trtnetet mesltek az ri{s vad{sz sz{rmaz{s{rl.77 Tanagr{ban lt a *133+ vendgszeret Hyrieus, neve szerint a mhember". Tudjuk Kronos trtnetbl, hogy az istenek az sidkben mztl rszegedtek le. M{s elbeszlk szerint Hyrieus helyett egy Oineus78 vagy Oinopin79 nev kir{ly j{tszott nagy szerepet rin trtnetben. Ezek a nevek az oinos, bor" szval fggenek ssze, ahogyan Hyrieus s a Tanagr{hoz tartoz Hyria v{rosa a hyrn, mhkas" szval. Teh{t azt mesltk, hogy h{rom isten trt be Hyrieushoz vagy Oinopinhoz. Tbbnyire Zeust, Poseidnt s Hermst nevezik meg. A h{rom isten egy fl{ldozott bika brbe eresztette magj{t, s megparancsolta a h{zigazd{nak, {ssa el az gy megtlttt brisz{kot a fldbe. Ebbl jtt a vil{gra tz hnap mlva rin, a fldbl szletett ri{s.80 gy aj{ndkozt{k meg az istenek egy fival gyermektelen vendgl{tjukat. A trtnet folytat{s{ban,81 ahogy fleg Khios szigetn mesltk, dnt szerepet j{tszik a bor hat{sa. rin rszegen erszakot kvetett el Meropn, mostohaapja, Oinopin felesgn. Egy m{sik elbeszls szerint82 Merop, akit a rszeg vad{sz megerszakolt, Oinopin egyik l{nya volt. gy is mesltk a trtnetet,83 hogy rin felesgl krte Meropt, s az kedvrt szabadtotta meg a vad{llatoktl Khiost; de Oinopin ki akarta t j{tszani. Erre rontott be rszegen Merop kamr{j{ba. Vagy maga Oinopin itatta le a bsz vad{szt, {lm{ban megvaktotta, s azut{n kidobta a tengerpartra. Mindezeknek az elbeszlseknek alighanem az a kzs magjuk, hogy az ittas ri{s r{trt mostohaapja felesgre, s az bntetsbl megvaktotta. Annyi bizonyos, hogy rendkvl elvetemlt cselekedetet kvetett el, klnben nem kellett volna ilyen szrnymd lakolnia. Ha nem maradt volna fenn a h{rom istenrl szl trtnet, amit knnyen tal{lhattak ki ak{r a szj{tk miatt is - a sperma kintse urein igvel is mondhat, s ebben a trtnetben innen vezetik le rin nevt -, saj{t anyj{nak meggyal{z{s{ra gondolhatn{nk. A bor ilyen hat{s{rl mesltek Dionysos ellensgvel,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 94

Lykurgosszal kapcsolatban is.84 s pp ennek a bnnek lett a bntetse, nemcsak Oidipus esetben, a vaks{g.85 Merop ugyangy lehetett rin anyja, mint Semel Dionysos anyja, vagy Elara a phallikus ri{s, Tityos anyja, noha ez a kt utbbi sem az anyj{tl szletett vgeredmnyben, hanem m{skpp. rin Sid, gr{n{talma" nev felesgrl is tudunk,86 akit frje az Alvil{gba tasztott, mert saj{t szpsgt Hr{hoz hasonltotta. Ez a nv, ahogy a Merop nv is, alvil{gi kir{lynhz illett. Az anyafelesg rejlett mgtte, akivel rin a bnt elkvette, aminek vaks{g lett a bntetse. Azt a jslatot kapta,87 hogy csak akkor gygyulhat meg, ha kiteszi res szemregt a nap sugarainak. A vak meghallotta egy kov{csmhely zaj{t, s elindult a hangok ir{ny{ba. Tudott futni a vz tkrn,88 vagy mg ink{bb ri{sknt {tg{zolni a tengeren. gy jutott el Lmnosra, ahol nagy zajjal dolgozott Hphaistos kov{csmhelye.89 B{r az elbeszlsek kimondottan megnevezik az istent, mgis Kdalin, Hphaistos tantmestere volt vgl az, akit rin flkapott s v{ll{ra ltetett, hogy a *134+ piriny vezesse szembe a nappal az ri{st. A vak rin tal{lkozott a felkel Hliosszal, s meggygyult. Az egyik trtnet szerint90 visszatrt Oinopinhoz, hogy megbntesse. De az a fld al{ rejtztt, egy rckamr{ba. Ekkor kezdte meg rin v{ndorl{s{t, mely gre emelsvel rt vget. A bsz vad{sz azzal fenyegetztt,91 hogy kiirtja a Fld sszes {llatait. Artemis s Lt jelen voltak, amikor Krt{n vad{szott. De a Fld a skorpit termelte ki ellene, az megcspte a vad{szt, s csillagkpknt felkerlt vele egytt az gre. Vagy pedig92 Artemis volt az, aki a skorpit kldte az erszaktev ellen, amikor az m{r megragadta ruh{j{t. Persze nyilaival is meglhette t{madj{t.93 Errl egy egszen klns trtnet maradt fenn. Azt mesltk,94 s frjl vette rint, mg mieltt Artemis meglte volna t nyilaival Ortygia szigetn. pp azon a helyen trtnt, ahol a Nap flkelt: Apolln szlszigete volt ez, a Dlosnak is nevezett. rin itt diszkoszvetsi versenyre hvta ki Artemist.95 Az istenn megharagudott emiatt, vagy sokkal ink{bb azrt, mert az ri{s erszakoskodott pisszal - ez Artemis egyik neve is -, egy hyperboreos l{nnyal. Ama klns trtnet szerint azonban96 Artemis szerelmes volt a vad{szba. Apolln szrevette ezt, s neheztelt miatta. sszeszidta hg{t, de szavai mit se haszn{ltak. Egyszer megpillantotta messze a tengerben fekete pontknt rin fejt, s versenyre hvta ki Artemist, ljenek erre a clpontra. Artemis nem ismerte fl a fejet s eltal{lta, azut{n pedig a csillagok kz emelte szerelmest. Nha az rin csillagkpbl is csup{n a fej l{that a horizont fltt. De azok, akik nem vettek csillagg{ v{l{s{rl tudom{st, mint Homros is, azt mesltk,97 hogy rin az alvil{gi asphodlosrteken tov{bbra is azokra az {llatokra vad{szik, melyeket a fldn elejtett, kezben rcbuzog{ny{val. 5. A szlistenekrl Mg egy frje volt snak,98 akit az sszes addig emltettnl magasabb rang illetett meg. Astraios volt ez, a csillagos", akinek nevt az ers Eurybia istenn s Krios tit{n fiainak felsorol{sakor99 emltettem, s akirl vil{gosan ki is mondt{k,100 hogy a csillagok reg atyja" volt. Tle, az jszakai gistentl szlte a hajnalistenn az esthajnali csillagon, Hesphoroson kvl a szlisteneket is; illetve csak a tiszteletre mlt fszeleket, de mind a ngyet, b{r Hsiodos csak h{rmat nevez meg: Zephyrost, a nyugati szelet, Boreast, az szakit s Notost, a dlit. A negyediket - Aplitst, a keletit, vagy Eurost, a dlkeletit - az Argests, fnyhoz" jelzvel rja krl. Ezek a szelek isteni eredetek, olvassuk n{la,101 s nagy hasznot hoznak a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 95

halandknak. De olyanok is vannak, melyek Typheustl sz{rmaznak: azok a viharszelek, melyek a tengerre csapnak le, az emberek nagy k{r{ra. Tbb ir{nybl fjnak flv{ltva, sztszrj{k a hajkat, elpuszttj{k a hajsokat; m{sok meg a virul *135+ fldet teszik tnkre, az emberek kedves kezemvt, s porral s kavarg{ssal szrnak be mindent. Termszetesen nem tartozik az egsz szlrzsa, mely n{lunk is legal{bb nyolc szlbl {ll, a mitolgi{ba. Mg a b{jos Zephyrosrl, a tavasz hirnkrl sem ismernk rgi trtneteket, azon kvl,102 hogy Podarg Harpyi{val, ezzel a gyorsl{b kanc{val, keanos mezejn Akhilleus jstehetsg parip{it nemzette. Csup{n Boreas, az szaki szl volt kimagaslbb alakja mitolgi{nknak : sz{rnyas volt s ktarc, egyszerre nzett elre s h{tra, ahogy klnben csak a mindent l{t Argos. Az egszen rgi {br{zol{sokon mg kgyl{bai is voltak.103 Nemcsak nemes kanc{kkal p{rzott,104 hanem s ellenkpe: l{nyrabl is volt. Vad thr{knak tartott{k, mert szakrl, Thr{kia fell fjt, s a hagyom{ny szerint105 attikai felesget rabolt mag{nak: Erekhtheus kir{ly egyik l{ny{t, reithyia nevezett, ami a hegyekben iramlt" jelent. A l{ny t{rsnjvel, Pharmakei{val, a var{zslnvel", a hs Ilissos patakn{l j{tszott, Athn mellett, amikor Boreas elragadta. Ebbl a h{zass{gbl szlettek a thr{k sz{rnyasikrek, Kalais s Zts, akikrl m{r volt sz: egyedl k tudt{k legyzni a Harpyi{kat. Egy rgebbi elbeszls szerint a szelek egy Aiolos nev kir{ly uralma alatt {lltak; s az olyan flttlen hatalmat gyakorolt felettk, hogy nem volt saj{t egynisgk. Az Aiolos nv mozgkonyt" s tark{t" jelent, eredetileg alighanem is a csillagos g istene volt, mint Astraios. A trtnet Odysseus kalandjai kzt maradt fenn.106 Itt egy Aiolos Hippotads nev kir{lyrl esett sz, mintha lovasfi" lett volna. Mert ez a Hippotads" sz jelentse. Azt tartott{k rla, az istenek bar{tja volt s az Aiolia nev sz szigeten uralkodott. rcfalak vettk krl a meredek sziklaszigetet. Aiolosnak tizenkt gyermeke volt a palot{j{ban: hat l{ny s hat ifj. A l{nyok h{zass{gban ltek fitestvreikkel, s a p{rok naphosszat lakom{ztak apjukkal s anyjukkal. jszaka egym{s mellett aludtak. Erre a szigetre rkezett Odysseus a t{rsaival. Aiolos egy hnapig vendgl l{tta az idegeneket palot{j{ban. Amikor azt{n haza akartak indulni, egy kilencves bika brbl kszlt tmlt adott nekik. Ebbe z{rta be a szeleket, s jl bektzte a tml sz{j{t, mert Kronos fia t tette a szelek korm{nyzj{v{, hogy lecsillaptsa vagy flkorb{csolja ket, tetszse szerint. Ezst ktllel jl lektzte a tmlt Odysseus hajj{n, hogy egy cspp szl se sziv{rogjon ki belle. Csak a nyugati szlnek engedte meg, hogy vitorl{it fjja. Ismerjk a trtnetet az Odyssei{bl: hi{ba volt minden. tit{rsai azt hittk, a ravasz Odysseus aranyat s ezstt rejtett a tmlbe, s kieresztettk a szeleket. gy fjja el a szl a mesben a mitolgi{t. *136+

XIII. Promtheus s az emberi nem


Az sszes tit{nok s tit{nnk ivadkairl volt m{r sz, csak Iapetos nemzetsgrl nem, arrl a nemzetsgrl, mely az emberi nemmel van sszefggsben. Ez az istenekkel, mgpedig az olymposi istencsal{ddal szembe{lltott nagy csal{d ugyangy beletartozott a mitolgi{nkba, mint a Nap, a Hold s az egsz csillagos g. Az istenek halhatatlanok voltak, az emberi nem haland; de a maga egszben klnsen kzel {llt olyan istensgekhez, akik nem jutottak fl az Olymposra, hanem, gy tnik, ppgy al{ voltak vetve a hal{lnak s a szenvedseknek, mint az emberek. Egyes filozfusaink azt {lltott{k, hogy az emberi nem rk. Mitolgi{nkban legal{bbis hossz let. Mert noha el kellett pusztulnia, mgsem szorult egy emberlet korhat{rai kz, ahogy pld{ul a nimf{k sem. A nimf{k nha az els Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 96

emberek asszonyaiknt tnnek fel, minthogy ezek Pandra teremtsig kiz{rlag frfiak voltak: egy frfi-emberisg. Ezzel a frfi-emberisggel, az els emberekkel {llt szoros kapcsolatban Iapetos tit{nnemzetsge, elssorban kt fia: Promtheus s Epimtheus. Csakhamar hallani fogjuk, hogyan kpviseltk ezek ketten az emberi nemet. Az orphikusok szerint a tit{nok mind az emberek bns sei voltak. Hsiodos azt meslte,1 hogy Uranos atya megrov szj{tkkal nevezte ket tit{noknak", mintha ez a megjells a titainein, kinyjtzni" s a tisis, bntets" szbl eredne: a tit{nok vakmeren kinyjtztak", hogy nagy mvet hajtsanak vgre, s ezrt elnyertk ksbb bntetsket. Ezt a mvet nem az Uranos-Kronos-Zeus vonalon vittk vghez, mert az aty{k megcsonkt{s{ban s megbuktat{s{ban a tit{nok, akik ellensgesen {lltak szemben Zeusz-szal, a vglegesen gyztes fival, nem vettek rszt. Jellemz tulajdons{guk, a vakmersg (atasthalia), jellemezte az embereket is,2 akiket ppen ezrt jra meg jra pusztul{s fenyegetett az istenek rszrl. Hsiodos gy festi le Iapetos nemzetsgt, mintha csupa megbntetett gonosztev tmrlt volna benne. Ezeknek a Zeusszal s az istenekkel ellensgesen szemben {ll tit{noknak a bemutat{sa az emberi nem trtnett kszti el. Az Iapetos nv flnknek idegenl hangzik. Azon kvl,3 hogy vgl a Tartarosba tasztott{k a tbbi tit{nokkal egytt, csak annyit tudunk Iapetosrl, amit a genealgiai elbeszls mond :4 hogy Klyment vette felesgl - ez egybknt az Alvil{g kir{lynjnek egyik neve -, akinek a helyn Asia5 vagy Aspis,6 a hajnali" is felbukkan. Iapetos h{z{ba vezette Klyment, a szpbok{j keanist, s vele h{lt nyoszoly{j{n. Az keanis a kemny Atlast szlte neki, a felfuvalkodott Menoitiost s a Promtheus-Epimtheus testvrp{rt. Menoitios a hagyom{ny szerint7 gonosztev volt, akit Zeus a vakmersge s t{madkedve miatt vill{m{val az Erebosba dnttt. Atlas8 tartotta a szles eget, szil{rdan {llva s fejvel s kezvel megt{masztva terht, a fld *137+ peremn, a Hesperisek kertje eltt, ers knyszer alatt. Zeus mrte re{ ezt a sorsot. Tudjuk, hogy Atlas apja volt tbb istennnek, a Hesperiseknek, Mai{knak s a Pleiasoknak, rgi, elveszett elbeszlsek szerint; veszedelmesen okos isten volt, aki mg a tenger mlyn is kiismerte mag{t.9 Kezdettl fogva vi voltak az oszlopok, melyek sztv{lasztj{k a fldet s eget. Zeus uralma alatt egy rks erfeszitsre tlt ri{s volt, aki a vil{g nyugati peremn {ll, mg Promtheus a keleti peremn viseli bntetst. Rla s Epimtheusrl a kvetkezkben bvebben meslek majd. 1. Az emberi nem eredete Az istenek s emberek eredete azonos, rja Hsiodos,10 s ezt a legrgibb trtnetek alapj{n kzli, melyek kzl egyet m{r elmondtam.11 A megcsonktott Uranos atya vrnek cseppjeit Gaia, a Fldanya fogta fel. Ily mdon megtermkenylve szlte az ers Erinyseket, az ri{s gig{szokat s azokat a nimf{kat, akiket Meliainak, Krisf{knak" neveztek a hatalmas fldn. Az egym{s ut{n kvetkez, klnfle emberi nemekrl (a korokrl", ahogy ksbb neveztk) szl nagy elbeszls szerint12 a rz-nemzedk a krisf{kbl keletkezett. Hsiodos megrizte sz{munkra13 a tzrabl{srl szl trtnetben a melioi szt, a meliai hmnem alakj{t, a krisfa-nimf{khoz tartoz emberek vagy, helyesebben, frfiak megjellsre. Ezeket a frfiakat, a Melioit ksbb olyanform{n kpzeltk el,14 hogy a krisf{k alatt hevertek, mint a lehullott gymlcsk. M{s elbeszlsek szerint - mert csaknem mindegyik grg vagy kis{zsiai vidknek volt errl egy saj{t trtnete - az els frfi, az sember, kzvetlenl a fldbl szkkent el, mely ily mdon kzs anyja volt az isteneknek s a halandknak.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 97

A klnfle vidkek sembereirl, akiktl a lakosok eredetileg az egsz emberi nemet sz{rmaztatt{k, a kvetkez felsorol{s t{jkoztat bennnket:15 A Fld volt az, aki elsnek kldte fl az embert, ilyen szp gymlcst termett, mrt nem csup{n rzketlen nvnyeknek s oktalan {llatoknak kv{nt anyja lenni, hanem egy szeld s j{mbor llnynek is. Nehz azonban meg{llaptani, hogy Alalkomeneus merlt-e fl els emberknt Boiti{ban, a Kpais-tn{l; hogy az dai Kursek voltak-e ez az isteni nem, vagy a phrygiai Korybasok, akiket a Napisten legelszr megpillantott sz{rba szkkenni, ak{r a f{kat; hogy [rk{dia szlte-e els ember gyan{nt Pelasgost, aki m{r a Hold eltt a vil{gon volt, vagy Eleusis Dysaulst, a rharosi rnas{g lakj{t, vagy Lmnos Kabeirost, a szp ifjt, kimondhatatlan misztriumok kzepette, vagy pedig Palin a Phlegrai Alkyoneust, a gig{szok legidsebbikt?" Egy m{sik hagyom{ny - helyesebben: elbeszls, amit Athnben egy blcs asszonynak tulajdontottak16 - az attikai fldet magasztalta rte: Amaz idben, amikor az egsz fld mindenfle llnyt kldtt fl s termett, {llatokat s nvnyeket, a mienk a vad{llatokat illeten termketlennek s tiszt{nak *138+ mutatkozott, ink{bb az embert v{lasztotta az sszes llnyek kzl, s egy olyan lnyt szlt, mely rtelmvel fltte {ll a tbbinek, s az egyedli, mely tiszteli a jogot s az isteneket." Az e szavakbl knnyen kiolvashat clzatoss{g nem saj{tja a mitolgi{nak, melyben minden spont{n s mag{tl rtetd, s nem ir{nyul polemikusan m{sok ellen. Nem csup{n az athnieket akarja kiemelni, mint ggeneis, fldbl sarjadtakat", vagy autokhthones, autokhthnokat", ami eredetileg ugyanazt jelentette, hanem Attika fldjt is meg kv{nja klnbztetni a Fld tbbi rsztl, noha az elbeszl elismeri az egsz Fld isteni mivolt{t, amikor hozz{fzi,17 hogy nem a Fld ut{nozza a megtermkenylssel s szlssel az asszonyt, hanem az asszony a Fldet. Viszont nem az athniekrl, ha-nem Aigina szigetnek lakirl tartotta a hagyom{ny, hogy az egsz np a Fldbl m{szott el: igaz, nem mint emberek, hanem mint hangy{k. Ezt mesltk:18 Miut{n Aigina istenn megszlte Zeusnak Aiakost, ez teljesen egyedl volt a szigeten. Amikor ifjv{ serdlt, nehezen viselte a mag{nyt. Ekkor Zeus a sziget hangy{it frfiakk{ s nkk v{ltoztatta, s megaj{ndkozta Aiakost a myrmidnok npvel - a nv a myrmkes, hangy{k" szval cseng ssze -, akik elsnek ptettek hajkat. Ksbb gy mesltk ezt, hogy Zeus Aiakos kedvrt a fldbl fakasztott embereket. Alighanem Ks sziget lakosainak egyik elbeszlsbl ered az emberek klti meropes elnevezse. Merops kir{ly, akinek alattvali viseltk elszr ezt a nevet, mint tudjuk, Phaethn apsa volt, s neve valsznleg csup{n egy m{sik elnevezs a Napra. Tov{bb{ meropsnak neveztk n{lunk a gyurgyalagot is, azt a madarat, mely a fldbe rakja toj{sait, mintegy a Fld frjeknt. gy az emberek meropes megjellsben a Fldbl val szletsk, de ugyanakkor egy nemz Nap-istentl val sz{rmaz{suk is kifejezsre jut. Azokban az emberi nem keletkezsrl szl trtnetekben, melyek egy szigeten j{tszdtak le, a sziget istennje tlttte be az anya szerept: voltakppen jl ismert nagy anyaistennnk viselte a sziget nevt. Kis{zsi{ban Rhea volt az, a mi sz{razfldnkn mindig az az istenn, aki az adott helyen megfelelt neki. szlte azokat a lnyeket, melyek az emberi nem seiv lettek. Emlkezhetnk r{, hogy a Nagy Anya Daktylosokkal, Kursekkel, Korybasokkal, Kabirokkal ksrtette mag{t, akiket egymaga szlt s nemzett, s akik kzl frjet is v{lasztott mag{nak. Sok elbeszlsben egsz snpek voltak ezek, mint pld{ul a Telkhinek, Rhodos szigetnek slaki. Az ilyesfajta sisteneket egyttal sembereknek is tartott{k. A klnbsg e kt jellegk kzt nyilv{n abban {llt, hogy mint semberek nem voltak tbb a Nagy Anya frjei. Viszont m{s felesget kaptak. Lmnoson h{rom kabir nimf{rl, a Nymphai Kabeiridesrl mesltek.19 Ezek a Nagy Istenn s a vele nemz Kabeiros l{nyai voltak, s h{rom fitestvrk

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 98

volt, akikkel h{rom p{rt alkottak. Ezt a h{rom p{rt m{r semberp{rnak nevezhetjk. Az els, sembereknek tartott frfii lnyekben a legtbb elbeszls *139+ szerint megvolt Kronosnak - a Fldanya ama fi{nak, akivel az isteni nem trtnete kezddtt el - egyik tulajdons{ga: a ravaszs{g. Alalkomeneusrl, a boitiai semberrl azt beszltk,20 adta Zeusnak a ravasz tan{csot, mellyel az istenek uralkodja az elhideglt Hr{t visszanyerte s ismt n{szra cs{btotta. Tudjuk, hogy Alalkomeneust tartott{k Athn istenn neveljnek is, teh{t Athn csak ut{na szletett. Valsznleg lett Athnais nven az sember felesge. Pelasgos {rk{diai sember idejben, az imnt hallott trtnet szerint, mg a Hold sem ltezett, aki mitolgi{nkban ugyancsak nnem lny. Rvidesen elmeslem bvebben, hogyan jutott az els frfiakhoz - Promtheus s Epimtheus trtnetben egy testvrp{rhoz - az els ni lny, akit felesgl vehettek. Csak annyit jelzek itt elre, hogy Pandra, az els asszony, gy jtt ltre, ahogy egy szobrot ksztenek, egy m{sik elbeszls szerint viszont istennknt bukkant fl a fldbl. Az a trtnet, mely elmondja, hogyan ksztettk mvszi kpessggel meg{ldott mesterek mert a Daktylosok s a Kabirok ilyen hrben {lltak -az els asszonyt, elzmnye az emberi nem keletkezsrl szl ksbbi elbeszlseknek. Effle mvek mesternek ismerhettk meg m{r eddig is Hphaistost, a legnagyobb lmnosi Kabirt, s Pygmalint vagy Pygmaint, Kypros kir{ly{t. Ilyenfajta mester volt Promtheus is, aki r{ad{sul mg csavaros esz is volt,21 mint Kronos. Azok az elbeszlsek, melyeket rvidesen eladok, megklnbztetik t Hphaistostl. De Promtheusrl is azt mesltk, hogy Hra h{zass{gon kvl szletett fia volt, termszetesen nem Zeustl, hanem Eurymedn gig{sztl;22 hogy segtette el Athn szletst23 ktl balt{j{val; s hogy szerelmvel ldzte az istennt, mint Hphaistos.24 Annyi bizonyos, hogy t tartott{k kettejk kzl az idsebb istennek. Azt is mondt{k,25 hogy eredetileg Ithas vagy Ithax volt a neve, s a tit{nok hrnke volt. Egy m{sik trtnet szerint26 a Kabirok snphez tartozott; hozz{ s Aitnaios nev fi{hoz - akin Hphaistost kell rteni -, a kt Kabirhoz ment el Dmtr, s vitte mag{val a misztriumait, ahogy m{s elbeszlsekben Dysauls semberhez ment el, vagy Eleusis kir{lyaihoz. Promtheus s az gbl lezuhant tzisten, Hphaistos kzt megmaradt az a klnbsg, hogy ez utbbi olyan egyszer lny volt, mint a tz, Promtheus viszont ketts lny. Rendszerint volt mellette egy kevsb ravasz t{rs: a testvre, Epimtheus, mintegy a bal keze. Azt mesltk:27 Volt egy id, amikor istenek m{r voltak, de haland lnyek mg nem. Amikor ezek keletkezsnek sors-szabta ideje is eljtt, az istenek a fld mlyben form{lt{k meg ket, fldbl s tzbl s mindabbl, ami ezekkel az elemekkel keveredik. Amikor azut{n fl akart{k vinni ezeket a lnyeket a vil{goss{gra, az istenek megparancsolt{k Promtheusnak s Epimtheusnak, hogy dsztsk fel ket s ossz{k fel kzttk a kpessgeket, kapja meg mindenki, ami megilleti. Epimtheus kiknyrgte Promtheustl, hogy egyedl vgezhesse el az oszt{st. S a meggondolatlan tit{n mindent *140+ az {llatok kzt osztott szt, gyhogy az ember teljesen vdtelenl s csupaszon {llt ott. gy h{t a gondoskod Promtheus nem tehetett egyebet: ellopta Hphaistos s Athn istenn kzs templom{bl a tzet s mestersgeiket, s az emberi nemnek aj{ndkozta. Azta letkpes az ember, Promtheus viszont - noha Epimtheus volt a bns - szigor bntetst szenved. Ez az elbeszls egy blcs embertl sz{rmazik, {lltlag Prtagorastl, a szofist{tl, aki egy rgi trtnetet alaktott {t a maga mdj{n. M{svalaki azt meslte,28 Promtheus egy csodaszp els embert teremtett, s rejtve tartotta. Ers el{rulta Zeusnak, s az elkldte Hermst, hogy hozza el a szpsges teremtmnyt. Az ivott a halhatatlans{g ital{bl, s azta az gbolton ragyog, mint Phainn, a vil{gl": gy hvt{k n{lunk a Jupiter bolygt. Promtheus rajta kvl m{s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 99

embereket is teremtett29 vzbl s fldbl.30 Eszerint a nem tl rgi elbeszls szerint volt az {llatok teremtje is.31 L{tni lehet ksei szarkof{gokon, pld{ul Rm{ban, hogyan form{lta meg Promtheus az embert, mint egy kicsiny szobrot, s hogyan adott neki lelket Athn: pillangt vitt hozz{, amit nyelvnkn ugyangy hvt{k, mint a lelket: psykhnek. N{lunk, Phkis vidkn, nagy ktmbket mutogattak;32 ennek a kzetnek {lltlag emberi test szaga volt: abbl az agyagbl maradt, mondt{k, amibl Promtheus az embert gyrta. Arrl, hogy emberek kbl is keletkezhettek vagy jrakeletkezhettek, ksbb beszlek majd. 2. Promtheus vetlkedse Zeusszal s a tzlop{s Az emberi nem sei nemcsak a mi mitolgi{nkban voltak isteni lnyek, akiket ksbb kellett ell{tni fogyatkoss{gokkal s korl{toz{sokkal, hogy vil{gos legyen a klnbsg istenek s emberek kztt. s m{sutt is mesltek olyan trtneteket is, melyekben az els emberek felettbb fogyatkos lnyek voltak. De hogy a mieinknl maradjunk: ak{r krisf{kbl szlettek, ak{r hangy{kbl v{ltoztak {t emberekk, a Fldbl sarjadtak - mint a zldsg, mondhatta egy gnyold33 -, vagy grngykbl form{lt{k ket, szksgk volt mg a tkletestsre, szinte egy m{sodik teremtsre, hogy emberhez mltan lhessenek. M{r eleve tkletlen volt egy olyan emberi nem, mely csak frfiakbl {llott, mg akkor is, ha az istenek anyja volt az anyja. Mitolgi{nkban mindkt feladat, az embereknek a halhatatlanoktl val megklnbztetse s a halandk tkletestse is, Promtheusnak jutott. Elbb vetlkedst kezdemnyezett Zeusszal - mintegy testvri vetlkedst -, s az{ltal, hogy testvrvel, Epimtheusszal s az emberekkel egytt l{tszatgyzelmk ut{n mgis veresget szenvedett, s Zeus s az istenek lettek az igazi gyztesek, hozz{j{rult a megklnbztets vglegestshez; azut{n pedig legal{bb egy isteni adom{nnyal segtett az imm{r al{vetett embereknek: a tzzel. Egy m{sik adom{ny, a n - az itt kvetkez trtnet szerint az istenek aj{ndka, m{s elbeszlsek szerint34 Promtheus mve - szp rossznak" [141+ bizonyult. Mg Dmtr s Dionysos aj{ndkaira volt szksg ahhoz, hogy az ember teljes s egsz lnny magasztosuljon, mint mindj{rt eladom. A Promtheus, az elre tud", elre gondoskod", s Epimtheus, a csup{n utlag okul", meggondolatlan" nv bizonyos sszefggsekre utal: olyan lnyek ltezst felttelezi, akiknek gondoskod{sra van szksgk, s meggondolatlans{gok fenyegetik ket: az emberek ltezst, s egyttal elv{laszthatatlan kapcsolatot a Meggondolatlan s a Gondoskod kzt. Az elbeszls gy hangzott:35 amikor az istenek s az emberek sszegyltek Mknban, egy m{kfld" nev helyen, ahol az osztozkod{snak meg kellett trtnnie, Promtheus egy hatalmas bik{t darabolt fel. Ny{jasan odat{lalta az egybegyltek el, s flre akarta vezetni Zeus lesl{t{s{t. Saj{t maga s vi sz{m{ra a marha gyomr{t fldarabolt hssal s zsros bels rszekkel tlttte meg; Zeus sz{m{ra takarosan bebugyol{lta csillog zsrba a csontokat, gyhogy sem az egyik, sem a m{sik rsznl nem lehetett tudni, mi van benne. gy szlott ekkor hozz{ az istenek s emberek atyja: Iapetos fia, kiv{l uralkod, milyen egyenltlenl ksztetted el az oszt{lyrszeket!" gy korholta t Zeus, az rk tervek tudja, Promtheus pedig, a csavaros esz, a csel tudat{ban, szeld mosollyal gy felelt: Zeus, te leghresebb s legnagyobb az rk istenek kztt, azt a rszt v{laszd, amit {htasz!" Zeus, az rk tervek tudja, {tl{tott a tit{n cseln, de rosszat forralt lelkben az emberek ellen, ami azut{n be is kvetkezett. Kt kzzel nylt a fehr, zsrosan csillog rszrt. [d{z haraggal telt el a szve, amikor az gyesen elrejtett fehr csontokat megpillantotta. Azta az emberek a fldn, amikor {ldozatot mutatnak be az isteneknek,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 100

csak a fehr csontokat getik el az olt{rokon. Akkor azonban felfortyant Zeus: Iapetos fia, aki tbb fortlyt tudsz, mint b{rki m{s, meg akart{l h{t csalni!" gy dlt-flt Zeus, az rk tervek tudja, s soha nem felejtette el a csal{st, s megvonta az emberektl, a krisf{k ivadkaitl, a tzet. Elrejtette, ugyanennek a trtnetnek m{s v{ltozata szerint.36 Iapetos derk fia visszalopta Zeustl s elvitte az embereknek, egy narthx-cserje kiv{jt sz{r{ba rejtve. Eddig tart az elbeszls, melyhez kzvetlenl kapcsoldik Pandra trtnete. Az els nt Epimtheus fogadta be, s ezzel ismt gyengbb lett, ahogyan elbb a tz elrejtstl, az emberi nem. Hogy honnan vette el Promtheus az elrejtett tzet, arrl tbbfle elbeszls is volt, de azok ugyangy elvesztek, mint a tragdia, melyben Aiskhylos a tit{n tzlop{s{t sznre vitte. Minthogy ennek a tragdi{nak Lmnos szigete volt a sznhelye, tbbnyire azt hittk - s gy is {br{zolt{k -, hogy Promtheus Hphaistos mhelybl csente a tzet. De szavakban legal{bb annyi fennmaradt a tzlop{srl,37 hogy Promtheusnak sikerlt Zeus tzhez - alighanem az olymposi istenpalota h{zi tzhelyhez - loppal hozz{frnie. Vett belle, a szikr{t a narthx-cserje kiv{jt sz{r{ba rejtette - az a nvnyfajta ez, mely a dionysosi menetben thyrsosul, a bakkh{nsok s bakkh{nsnk hossz botj{ul szolg{lt -, s lengette, [142] hogy a tz ki ne aludjk, mikzben rvendezve sietett, szinte replt az emberekhez. Azt is beszltk, hogy Promtheus, mint egy m{sodik Kdalin, a Naphoz hatolt el, s a napkorongon gyjtotta meg f{kly{j{t. Abban a ksi v{ltozatban, melyben ez a hagyom{ny fennmaradt, Pallas Athn segtett a tit{nnak. Eredetileg alig lehetett errl az esetrl sz, de Promtheus tette csak abban az elbeszlsben volt igazi lop{s, melyben a Nap tzt lopta el. 38 3. Pandra trtnete Mint m{r jeleztem, az emberek s istenek kztti vetlkedsnek, melyben az egyik oldalon Promtheus s Epimtheus, a m{sikon Zeus {llt, Pandra trtnete volt a folytat{sa. A trtnet ismert v{ltozat{n mindenkpp l{tszik Hsiodos nellenes elfogults{ga, de annyira mgsem, hogy flttelezni lehetne : tal{lta ki az egsz elbeszlst. Az biztos, hogy m{r kszen kapta, de annyira megtetszett neki, hogy ktszer is elmondta, mindktszer a tz sikeres visszaszerzse kapcs{n. Egyszer a kvetkezkppen.39 Lelkbe mart a Mennydrgnek, s harag tlttte el Zeus szvt, amikor megpillantotta a tz messze vil{gt fnyt az embereknl. A tz ellenslyoz{s{ra nyomban valami bajt tervezett az emberek sz{m{ra. A hres mester, Hphaistos megform{lta fldbl egy szemrmes le{ny hasonm{s{t, Zeus akarata szerint. vvel s fehren csillog kntssel Athn istenn kestette fel. A l{ny haj{ra finom mv f{tylat bortott, csodaszpet. Vir{gkoszork csngtek rla ktfell, s fejre aranydiadmot tett, amit a mester saj{t kezleg remekelt, Zeus kedvrt. A fldnek s a tengernek sokfle {llat{t {br{zolta csod{san, szinte gy, mintha lnnek; mvt b{j sug{rozta be. Miut{n a szp Rossz elkszlt, a J ellenslyaknt, Zeus a le{nyt, akit a hatalmas atya bagolyszem l{nya oly csinosan flcicom{zott, az egybegylt istenek s emberek el vezette. Csod{lkoztak a halhatatlanok s a halandk mind, amikor megpillantott{k a fenyeget cselt, mellyel szemben az emberek vdtelenek. Tle sz{rmazik a ni nem. A m{sik helyen Hsiodosn{l40 gy szlt Zeus: Iapetos fia, aki tbb fortlyt tudsz, mint b{rki m{s, rvendezel, hogy elloptad a tzet s flrevezettl engem. K{rodra lesz ez neked s a jvend embereknek. Mert a tzrt egy Rosszat kapnak tlem, melynek megrlnek majd mind, szeretettel vve krl saj{t bajukat." gy szlt az istenek s emberek atyja, s flnevetett. Megparancsolta Hphaistosnak, hogy azonnal keverjen ssze fldet vzzel, tegyen bel emberi hangot s ert, s teremtsen egy v{gyat breszt, szp le{nyt, aki ar cra a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 101

halhatatlan istennkhz hasonlatos. Athn azt a feladatot kapta, hogy tantsa meg szvsre fon{sra, az asszonyok munk{j{ra; az arany Aphrodit, hogy bb{jjal sug{rozza krl a l{ny fejt, s emszt v{gyakoz{sokkal. Hermsnek pedig azt parancsolta meg Zeus, hogy kutya szemrmetlensget s csal{rds{got leheljen a teremtmnybe. Valamennyien szt *143+ fogadtak az uralkodnak. A hres mester megform{lta fldbl egy szemrmes le{ny m{s{t. vvel s kntssel Pallas Athn kestette fel. A Kharisok s Peith arany nyakl{ncokat csatoltak r{. A Hr{k tavaszi vir{gokkal koszorzt{k meg. Keblbe Herms hazugs{got, hzelgst s csalfas{got ltetett. Az istenek kvete hangot adott neki s Pandr{nak nevezte a nt, minthogy az sszes olymposiak adt{k aj{ndkul, k{r{ra a kenyrev embereknek. Amikor ksz volt a fenyeget csel, mely ellen nincs vdekezs, az atya hres gyors kvett az istenek aj{ndk{val Epimtheushoz kldte. Ez nem fontolta meg, amit Promtheus mondott neki egyszer, hogy soha ne fogadjon el Zeustl aj{ndkot, hanem kldje vissza, hogy baj ne sz{rmazzk belle a halandkra. Elfogadta az aj{ndkot, s csak ksbb vette szre a szerencstlensget. Az emberi nem azeltt bajok nlkl lt a fldn, nem ismerte a f{radoz{st, sem a betegsgeket, melyek azut{n hal{lt hoznak az emberekre. A n most flemelte a nagy edny fedelt, s a bajok szerteszledtek mindenfel, szomor gondot okozva az embereknek. Csup{n Elpis, a Remnysg maradt benn, szttrhetetlen fogs{gban, az edny pereme alatt, s nem replt ki. A n r{csapta a fedelet, gy akarta Zeus. A tbbiek megsz{ml{lhatatlan, szomor raja azta kering az emberek kztt, tele van bajokkal a fld, tele bajokkal a tenger. Betegsgek l{togatj{k az embereket nappal, hvatlanul jszaka, vgzetesen s hangtalan, mert hangjukat elvette Zeus, a blcs tervek tudja. Nincs md Zeus lesl{t{s{t flrevezetni. gy folytatdott a n teremtsrl szl trtnet annak elbeszlsvel, hogy hogyan emelte fl az pp vil{gra jtt teremtmny puszta kv{ncsis{gbl egy edny fedelt - olyasfajta tart{ly volt ez, mint azok a hatalmas agyagednyek, melyekben olajat s gabon{t tartanak n{lunk mg ma is -, s bocs{totta gy szabadon a bajok raj{t, mely - mint hajdan Ars - belje volt z{rva. Ezekkel a bajokkal, nevezetesen a betegsgekkel jtt a vil{gra a hal{l is. Ez{ltal teljess v{lt a megklnbztets az emberek s a halhatatlan istenek kztt. A teremtmnyt, minden haland asszonyok sanyj{t, Pandr{nak hvt{k, nevnek helyes fordt{sa: az aj{ndkokban gazdag", aki mindent aj{ndkoz" :41 neve ez a fldnek mag{nak is, melybl Pandr{t form{lt{k. Egy rgi {br{zol{son mg az Ansidra nv is mellje van rva, az aj{ndkokat fel-kld", a Fldistenn m{sik neve. De az els frfiak els felesge, noha a Fldbl sz{rmazott, s neve {ltal mintegy hasonm{saknt kapcsoldott hozz{ - hisz azt tartotta a hagyom{ny: a n ut{nozza a Fldet, s nem megfordtva -, mgiscsak malkot{s volt. Az eladott elbeszlsekben Hphaistos kezemve, m{s, elveszett trtnetekben Promtheus, vagy ak{r Epimtheus teremtmnye. Ebben a m{sik v{ltozatban, mely csak v{zakpeken maradt fenn, Pandra a Fldbl emelkedett ki - nha csak egy hatalmas, szp ni fej -, de a Fldet elzetesen kalap{csokkal megmunk{lt{k. Epimtheus mg kezben tartja a szersz{mot, amikor Pandra flmerl eltte. Ers a menyegzt hirdet szalaggal a feje fltt lebeg. Herms sietve jn egy vir{ggal: Zeus *144+ kldte, mert gy akarta. De soha nem kapt{k volna meg az semberek - a v{z{kon Kabirok helyett szilnek vagy szatrok - az asszonyt, aki kalap{cs s cs{k{nytsek kzepette teliholdszeren emelkedik fl, ha a Fldanya nem akarta volna saj{t kpm{s{val megaj{ndkozni ket. Ezt persze dolgos fiainak kzremkdsvel tette. 4. Promtheus megbntetse s megszabadt{sa

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 102

M{r az a trtnet is elgg archaikus volt, mely az emberisgnek az els n {ltal val megbntetsrl szlt. De mg archaikusabb bntetsek is elfordultak mitolgi{nkban, borzalmasabb bntetsek s a megbntetettek borzalmasabb szenvedsei, vagy legal{bbis olyanok, amik borzalmasabbnak tetszettek. Gondoljunk csak arra, hogy isteneinknek nemcsak emberi tulajdons{gaik voltak, hanem mg sok kzs tulajdons{guk volt a nappal s bizonyos csillagkpekkel is, elssorban a Holddal s annak szenvedseivel: l{that, az gen megfigyelhet szenvedseivel. Hra, mint m{r mesltem, bntetsbl g s fld kztt csngtt, s l{b{t kt ll hzta le. Volt egy rgi elbeszls42 Hra megsebeslsrl is: Hrakls nyila eltal{lta jobb keblt, s gygythatatlan sebet ejtett rajta. Tityos megbntetsnek trtnett m{r elmondtam : keselyk falt{k a m{j{t, de az a Holddal egytt jrantt. Mindezeknek a szenvedseknek - a Hr{nak, ahogy ott fggtt vagy megsebeslt a melln, s Tityosnak, ahogy a m{ja fogyatkoz{s{t s nvekedst elszenvedte - l{that szenvedsek felelnek meg az gen. Promtheusnak ugyanazt a bntetst kellett ki{llnia, mint Tityosnak, s r{ad{sul gy szenvedte el, hogy a Kaukasos cscs{n odal{ncolva csngtt. Hphaistos*3 szegezte oda. A hagyom{ny szerint44 Zeus Promtheust, az agyafrt tit{nt, klnleges, leoldozhatatlan bklykkal ktzte meg, s egy oszlopot vert karknt keresztl rajta. Egy rgi v{zakp gy {br{zolja Promtheust : egy oszloppal {tdftten", amint egy sas marcangolja. Zeus kldte gy mesltk45 - a madarat, mely Promtheus halhatatlan m{j{t falta. Amit a sas napkzben elfogyasztott, az jszaka ut{nantt. A bntetsnek nagyon sok{ig kellett tartania. Lel{ncoltat{sa eredetileg rkre szlt, hogy az embereknek soha tbb ne legyen ilyen ravasz segtjk az istenek ellen. Aiskhylos elveszett tragdi{ja, A tzszerz Promtheus, azzal fejezdtt be, hogy a tit{nt46 harmincezer vre l{ncolt{k le. Ez akkor a leghosszabb vil{gkorszakot jelentette. A r{nk maradt tragdi{ban, A lel{ncolt Promtheusban azonban megszabadt{s{t m{r a tizenharmadik nemzedkre jvendlik.47 S gy is trtnt. Hrakls volt a megszabadt: leltte nyil{val a knz madarat. Ennyiben ezeknek az emberek s istenek kzti vetlkedsrl szl elbeszlseknek a vge a hsmond{ba tartoznk. De mindaz, amit Promtheus az emberek miatt elszenvedett, egy isten szenvedse volt; Aiskhylos s mindazok felfog{sa *145+ szerint, akik ppoly emberbar{tian gondolkodtak, mint , nem volt igazs{gos szenveds, hanem olyan, aminek maga Zeus kellett hogy vget vessen. Hsiodos azzal indokolta48 Promtheus megszabadt{s{t, hogy az Olymposi dicssget akart szerezni fi{nak, Hraklsnek. Aiskhylos emlkeztetett bennnket arra a lehetsgre, hogy a vil{gnak egy m{sik uralkodja kvetkezhet Zeus ut{n, amirl rvidesen bvebben is lesz sz. Promtheus az anyj{tl, Themistl - vagy Gai{tl, fzte hozz{ valaki49 - tudta meg ezt a titkot. E titok {r{n engedte t Zeus szabadon. De gy is fl kellett valakit aj{nlania knjai rksl,50 egy halhatatlant, aki v{llalja helyette a szenvedst, s lesz{ll az Alvil{gba. Ez a halhatatlan Kheirn volt, a blcs kentaur,51 akit Hrakls vletlensgbl mrgezett nyil{val gygythatatlanul megsebzett. A gygyt{s mestersgnek feltal{lja mag{ra v{llalta a jtev tit{n szenvedst s hal{l{t. A megszabadtott Promtheus pedig - ezzel vgzdtt a trtnete Aiskhylos sznpad{n - ettl fogva, Zeus hatalma al{ vettetsnek jeleknt, klnleges koszort viselt.52 A m{sik jelkp, amit viselt, egy vas-gyr volt;53 {lltlag egy k volt belefoglalva,54 hogy emlkeztesse a szikl{ra, melyre lel{ncolva szenvedett. Persze az is lehetsges, hogy a vasgyr az utols emlk abbl a korbl, amikor Promtheus mg vassal dolgoz Kabir vagy Daktylos volt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 103

5. Niob trtnete M{r tudjuk, hogy az emberi nem trtnete nem minden grg vidken kezddtt Promtheusszal, Epimtheusszal s Pandr{val. A boitiai Kpais-tn{l Alalkomeneus sember merlt fl, s Athnaisszal, vagyis nyilv{n az ugyanitt a vzbl felmerl Athn istennvel alaptott csal{dot. Egy m{sik elbeszlsben55 Alalkomeneusnak Niob a felesge. Boiti{ban is az emberisg egyik sanyjaknt jelenik meg. Egyik l{ny{t Meli{nak56 hvt{k, mint a krisfa-nimf{kat. Argosban Phorneusrl, az egyik Melia fi{rl mesltk, hogy volt az els ember,57 alaptotta az els emberi kzssget, s hozta le a tzet az grl.58 Kov{csmunk{ra haszn{lta fel, s {ldozatok bemutat{s{hoz.59 Az istenn, akinek {ldozott, s a kov{csolt fegyvereket vitte, Hra volt.60 Hra kedvit tette meg Zeus Phorneust az els kir{lly{,61 miut{n elbb maga uralkodott az embereken. De Herms sszezavarta az emberek nyelvt, s elvette Zeus kedvt az uralkod{stl. Phorneusszal egytt trtnik emlts Niobrl,62 az els haland asszonyrl, akit Zeus szeretett.63 Ez a hagyom{ny64 Phorneus anyj{nak vagy l{ny{nak tartotta. Valsznbb, hogy Argosban ugyangy az els ember felesge volt, mint Boiti{ban. szlte Zeusnak az orsz{g lakinak seit, Argost s Pelasgost. A tbbi elbeszls, melyekben nem esik arrl sz, hogy Niob lett volna az els asszony s a grg trzsek seinek anyja, gyermekeinek nagy sz{m{rl tudst, s arrl, hogy versengett Lt istenasszonnyal, aki csak kt gyermeket szlt, az Apolln-Artemis testvrp{rt. Egykor Lt s Niob nagyon *146+ j bar{tnk voltak - rta65 nagy kltnnk, Sapph. Bar{ts{guk idejben mg biztosan nem volt vgleges megklnbztets istenek s emberek kztt. Niobt istennnek is nevezik,66 noha a mond{ban csup{n kevly kir{lyn, s Tantalos lydiai kir{ly l{nya.67 Mindezek szerint az elbeszlsek szerint keservesen kellett bnhdnie. A trtnet m{r Homrosunkn{l megvan:68 Tizenkt gyermeke pusztult el, hat le{nya s hat virul fia. Fiait Apolln lte meg ezst j{val, a l{nyokat Artemis tertette le, Niob elleni haragj{ban, mert az vetlkedni mert Ltval. Az csak kettt szlt, bezzeg sokat. A megltek kilenc napig fekdtek ott vrbefagyva, s senki nem akadt, aki eltemesse ket, mert az embereket krs-krl kvekk v{ltoztatta Kronos fia. A tizedik napon maguk az gi istenek temettk el a halottakat. Niob, a sr{stl kimerlten, azon a napon nylt vgre telhez. Azta pedig szikl{v{ v{ltozva ott {ll a Sipylos-hegysgben, s kalakban szenved tov{bb, az istenek akarata szerint. A trtnet m{s elbeszli Niob tizenngy, tizennyolc, tizenkilenc vagy hsz gyermekrl tudtak, akik {rtatlanul pusztultak el, azrt, hogy az emberek s istenek kzti klnbsg vil{gosan kidomborodjk. Csup{n egyetlen le{nygyermekrl, Khlrisrl mondt{k,69 hogy megkmltk lett az istenek, s Nestr, a hossz let hrsz anyja lett; neki aj{ndkozta Apolln azokat az veket, melyeket Niob fiaitl elvett. A kis{zsiai Sipylos egyik szikl{j{bl vrl vre kicsordul70 knnyekrl mg a ksi idkben is azt beszltk, Niob szembl fakadnak. Mutogatj{k a kv v{lt F{jdalmak Anyj{t a v{ndoroknak. Ne feledjk: az emberi nem egyik sanyja volt mitolgi{nkban. 6. Thetis s a leend vil{g-ura Tbbszr is jeleztem m{r, hogy Thetis - b{r csak a Nreisek sor{ban emltettem71 - egyike volt legnagyobb tengeristenninknek, olyan, mint Amphitrit, Eurynom, vagy ak{r a nagyanyja, Tthys. vdte meg Zeust a sz{zkar tengeristen, Briares segtsgvel, fogadta be

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 104

Eurynomval a kicsiny Hphaistost. Thetis lakodalma - ak{r Eurynom Zeusszal s Amphitrit Poseidnnal - ugyanolyan, st mg nagyobb kvetkezmnyekkel volt terhes a vil{grendre nzve, mint az emltett kt frigy. Azt mesltk:72 Kt isten versengett Thetisrt, Zeus s Poseidn. Mindketten felesgl kv{nt{k maguknak a szp istennt. Mindkettejket hatalm{ba kertette Ers. De isteni lesl{t{suk visszatartotta ket a n{sztl egy jslat miatt. Mert flemelkedett kzttk a tan{csad Thems, s azt jvendlte : a sors rendelse szerint a tengeristenn, ha odaadn{ mag{t Zeusnak vagy egyik testvrnek, olyan fiat szlne, aki a vill{mn{l s a h{rom{g szigonyn{l is hatalmasabb fegyverrel rendelkezik. Ez a jvendls volt a titok, amit Promtheus az anyj{tl, Themistl megtudott. A sznpadon a megl{ncolt tit{n meghirdette a vil{g j uralkodj{nak rkezst,73 minthogy gy *147+ l{tta, Zeus rvidesen megli menyegzjt Thetisszel. M{s elbeszlsek szerint74 a tengeristenn maga {llt ellen az istenek kir{ly{nak, mert flt Hr{tl, vagy a h{la kttte hozz{,75 hiszen nevelte fl. Zeus mgsem hagyta volna annyiban, ha nem kapott volna figyelmeztetst, s ha nem flt volna attl, hogy is Kronos sors{ra jut. Promtheus figyelmeztette, Aiskhylos szerint, mert knjaitl szabadulni akart. Themis azt tan{csolta76 a vetlked testvrp{rnak, Zeusnak s Poseidnnak: adj{k Thetist egy haland hshz, a j{mbor Pleus hrszhoz, egy teliholdas jszak{n. A testvrek beleegyeztek. Olyan v{ltozat is volt,77 hogy Zeus megharagudott az istenn ellenkezse miatt, s ezrt megeskdtt, hogy emberhez adja frjhez. Kheirn78 segtett Pleusnak, aki saj{t hegyn, a Plionon lakott. Hi{ba j{tszotta ki Thetis az si tengeristensgek sszes {tv{ltoz{si furfangjait ostromlja ellen. Tzz v{ltozott79 s vzz, oroszl{nn{ s kgyv{, s mindenfle tengeri {llatt{. Hangtalan birkz{s volt.80 A tengerpart laki azt mesltk,81 tintahal alakban tette t vgl Pleus mag{v{. A sors rendelse betelt. Az istenek aj{ndkokat vittek,82 hogy mltkppen nnepeljk meg a menyegzt, melybl a trjai h{bor legnagyobb hse, Akhilleus, Thetis tl rvid let fia volt szletend. Ezen az nnepen gurult Eris alm{ja a h{rom istenn: Aphrodit, Hra s Pallas Athn kz. Ezt kvette Paris tlete: vgzetes fejezete a vil{gtrtnelemnek, hsmond{nk elbeszlse szerint. Nem csup{n a trjai h{bor kezddtt ezzel, hanem az egsz hrsz-kor is, az istenek ksrlete az emberi nem meggyengtsre. Vil{gosan ezt mondja az epikus kltemny, mely a nagy h{bor eltrtnett elmeslte ;83 a Fld szenvedett a tl nagysz{mv{ v{lt emberisg terhe alatt. Zeus megknyrlt a Fldistennn, s elhat{rozta, hogy knnyebbt rajta. 7. Az emberi nem sorsa A hrszok tettei s szenvedsei nem tartoztak istentrtneteink kz, b{r az elbeszlk pp elgg belebonyoltott{k az isteneket a hsk kalandjaiba s h{boriba. Ellenben oda tartozott az emberi nem, vagy helyesebben szlva: az emberi nemek sorsa, mert egyik elbeszls szerint, amit most fogok eladni, tbb emberi nem v{ltotta egym{st. Az effle elbeszlsek, vagy az, hogy a Fld szenvedett az emberek sokas{g{nak terhe alatt, vagy az znvz trtnete, keletrl kerltek hozz{nk, s Grgorsz{gban soha nem lettek olyan {ltal{nos rvnyek, mint a keleti npeknl. Az elbeszlk csak nha, alkalmilag hivatkoztak egy znvzre, hogy megmagyar{zzanak bizonyos v{ltoz{sokat, pld{ul a Telkhinek eltnst Rhodosrl. De hivatkoz{saik annyira nem voltak egybehangzk, hogy vgeredmnyben legal{bb h{rom nagy vzznt kell megklnbztetnnk :84 gygos znvizt, Deukalint s Dardanost (azoknak a nevvel jellm ket, akik

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 105

megmenekltek, s megmentettk az emberi nemet). Deukalin trtnett mindj{rt elmondom. [148] De elbb hallgassuk meg az egym{st kvet emberfajt{krl vagy korokrl szl elbeszlst. Eredetileg ngy korszak, illetve ngy emberi nem volt. De Hsiodos trl rt, mert nem akarta hroszainkat sem a rz-nemzedkkel, sem a saj{t vas-nemzedkvel sszekeverni. m{r az els, arany-nemzedk eredett is az olymposi istenekre vezette vissza, ami nem egszen helynval, mert pp szerinte is mg Kronos uralkodott akkor, nem pedig a ksbbi olymposiak. gy meslte:85 Aranybl teremtettek emberi nemzedket elszr az Olym-poson lakoz halhatatlanok. Kronos uralma alatt lt mindenki, uralkodott akkoriban az gben. Az emberek, ak{rcsak az istenek, gondtalanul ltek, f{rads{g s knld{s nlkl. Nem fenyegette ket a nyomors{gos vnsg, nem reged tagokkal lveztk nnepeiket, minden bajtl rintetlenl. gy haltak meg, mintha {lom brn{ le ket. Kszen kaptak minden jt: az letad sz{ntfld mag{tl hozott sz{mukra bsges termst. J szvvel s bkessgben ltek belle, csupa j emberbl {ll kzssg voltak. Bvelkedtek a jsz{gban, s bar{tai voltak a boldog isteneknek. Miut{n ezt a nemzedket mlybe nyelte a fld, Zeus akarat{bl j szellemekk v{ltak, akik az emberek reiknt, az igazs{goss{g oltalmaziknt, az igazs{gtalans{g elh{rtiknt j{rnak krbe a fldn, l{thatatlanul mindentt jelenvalan. A gazdags{got is k adj{k: kir{lyi termszetkhz ez illik. M{sodikul egy sokkal kisebb rtk, ezst-nemzedket teremtettek az olymposiak. Ez sem testben, sem llekben nem hasonltott az aranykorihoz. A gyermekeket sz{z vig nevelte az anyjuk, mellette maradtak odahaza, j{tszadozva s gyermetegen. Amikor azt{n vgl is felserdltek, s elrtk az ifjs{g vir{gj{t, m{r csak nagyon rvid ideig ltek ezek az emberek, balgatagon, klnfle bajok kzt. Nem brt{k lekzdeni fktelen uralomv{gyukat egym{ssal szemben. Nem akart{k tisztelni az isteneket, sem {ldozatokat bemutatni nekik, ahogy az embereknl szok{s, klnfle hagyom{nyaiknak megfelelen. Zeus haragj{ban eltntette ket, mert nem mutattak tiszteletet az olymposiak ir{nt. Miut{n ezt a nemzedket is mlybe nyelte a fld, fld alatti boldogoknak hvj{k ket az emberek, s noha csak a m{sodik helyen, de bizonyos tisztelet mg nekik is kij{r. Zeus atya egy harmadik emberi nemet is teremtett, a rz-nemzedket, mely mg az ezsthz sem hasonltott, krisf{bl: egy rettenetes s kemny emberisget, melynek csak Ars siralmas mvei, csak az erszakos cselekedetei tetszettek. Ezek az emberek nem ettek lisztbl val teleket, aclbl volt a lelkk, e megkzelthetetlenek. ri{serejk volt, s hatalmas kezk hatalmas tagjaikhoz. Rzbl voltak fegyvereik, rzbl a lak{suk, rzzel dolgoztak : a fekete vas mg nem ltezett. Egym{s keztl legyzetve sz{lltak al{ az iszony H{ds komor palot{j{ba, nvtelenl: b{rmennyire flelmetesek voltak is, elvitte ket a fekete hal{l, el kellett hagyniok a Nap ragyog vil{goss{g{t. *149+ Miut{n ezt a nemzedket is mlybe nyelte a fld - gy fzte tov{bb Hsiodos a ngy korszakrl szl elbeszlst -, Zeus a hroszok isteni nemzedkt teremtette meg, akik a hres h{borkat viseltk Thbai s Trja alatt. Igazs{gosabbak s jobbak voltak, mint a rznemzedk, s hal{luk ut{n a Boldogok Szigeteire jutottak, melyeket keanos habjai krlfolyva veznek, ahol az letad sz{ntfld vente h{romszor hoz des gymlcst, s ahol Kronos uralkodik, miut{n Zeus leoldozta bilincseit. Az tdik nemzedkre, a vasnemzedkre, mely ez ut{n kvetkezett, Hsiodos csak panaszkodni tudott: kor{bban vagy ksbb szeretett volna lni. E nemzedk ler{sa komor jslatokba csapott {t, kezdve azon, hogy a gyermekek sz fejjel jnnek a vil{gra, s vgezve azzal, hogy Aids s Nemesis istennk, mindketten fehr kntsbe ltzve, visszatrnek az istenekhez, s az embereket

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 106

oltalom nlkl hagyj{k elpusztulni. Hsiodos a ler{s{ban nem emltett vzznt. M{s hagyom{ny szerint86 Zeus ez{ltal akarta eltntetni a vas-nemzedket. Promtheusnak volt egy Deukalin nev fia, gy hangzik ez a trtnet a legegyszerbb alakj{ban. Deukalin a thessz{liai Phthi{ban uralkodott, s Pyrrh{t, a Vrsesszkt". Epimtheus s Pandra l{ny{t vette felesgl. Amikor azt{n Zeus el akarta puszttani a rz-nemzedket, Deukalin Promtheus utast{s{ra egy l{d{t ksztett, belje hordott mindent, ami szksges, s helyet foglalt benne Pyrrh{val egytt. Zeus hatalmas est zdtott le az gbl, s Grgorsz{g legnagyobb rszt el{rasztotta vele. Az emberek mind elpusztultak, kivve azt a nh{nyat, akik a kzelkbe es magas hegyekre menekltek. Akkor trtnt az is, hogy meghasadtak Thessz{lia hegyei, s az egsz orsz{g egszen az Isthmosig s a Peloponnsosig egyetlen vztkrr v{lt. Deukalin ezen a tengeren h{nydott a l{d{j{ban, kilenc nap s kilenc jjel, s vgl a Parnassoson kttt ki. Ott kisz{llt, miut{n az es el{llott, s {ldozatot mutatott be Zeusnak, aki megmeneklst vezrelte. Zeus elkldte hozz{ Hermst, hogy krdezze meg, mit kv{n: kv{ns{ga teljeslni fog. embereket kv{nt mag{nak. Zeus pedig megparancsolta neki, hogy vegyen fl kveket a fldrl, s dobja h{tra a feje fltt. Azok a kvek, amiket Deukalin dobott a h{ta mg, frfiakk{ v{ltak, amiket Pyrrha dobott, asszonyokk{. Innen ered, hogy a laoi szval jellik az embereket s a npeket; ugyanis nyelvnkn hasonlan hangzik a k neve: laas vagy laos. Az emberisg m{sodszori megteremtsnek mdja nem csup{n az si szj{tkon nyugodott. gy is mesltk a trtnetet,87 hogy Deukalin s Pyrrha Themis kzeli jshelytl - a ksbbi delphoi jshelytl - azt az utast{st kapt{k, hogy nagy anyjuk" csontjait dob{lj{k a h{tuk mg. Pandr{ra kellett gondolniok. Klnben is volt olyan elbeszls, amiben Pandra Deukalin anyjaknt szerepelt,88 s a rejtvny megfejtse az nevben rejlett: a testvrp{rnak a Fldanya csontjait kellett maga mg dob{lnia. Azok az *150+ j emberek, akik a csontjaibl - a kvekbl - keletkeztek, szintn az sany{tl sz{rmaztak. Maradt fenn egy trtnet89 az els lnyrl is, aki akkor ltrejtt : egy l{ny volt, Prtogeneia, s Zeus rabolta el mag{nak. Neve ugyanazt jelenti, mint Prtogonos, az elsnek szletett", ami jelzje volt mag{nak a Fldany{nak90 s egy hresebb elrabolt le{nynak, Persephonnak is.91 [151]

XIV. H{ds s Persephon


Kronos h{rom fia kzl, akik vil{gunkon uralkodtak, a harmadik nemcsak Zeusnak, hanem Hliosnak is stt ellenplusa volt. Nevnek legksbbi alakja H{ds, a rgebbi Aids vagy Aidneus, egy mg kor{bbi Ais, ami csak a h{z" vagy palota" megjellsre szolg{l szval sszekapcsolva maradt fenn: Ais h{z{"-nak hvt{k az Alvil{got; b{r ksbb azt is H{dsnak hvt{k: a hely {tvette uralkodj{nak nevt. Ais, Aids, H{ds jelentse minden valsznsg szerint a l{thatatlan" s l{thatatlann{ tev", ellenttben Hliosszal, a l{thatval s l{thatv{ tevvel. Vagyis vele nagyobb ellenttben {ll, mint az gi kir{llyal, Zeusszal, akinek a neve egykor nappali vil{goss{got" jelentett. Ezt a jelentst idkzben az istenek uralkodj{nak emberi arculata teljesen h{ttrbe szortotta. Ami mitolgi{nkban a Napistennel sosem trtnhet meg: hogy tudniillik az alvil{gi kir{ly szerepben tnik fel s jszakai Nap"-nak szltj{k: Zeusszal megtrtnt. , mint Zeus Katakhthonios vagy Khthonios - m{r volt ezekrl a jelzirl sz - alvil{gi Zeus" is volt, s ez megint csup{n egy m{sik neve Aidsnek vagy H{dsnek.1 Amikor egy m{sik Zeusrl",2 a holtak vendgszeret Zeus"-{rl3 esik sz, mindig H{dst rtik rajta. Ez nem olyasmit jelent, hogy a nappali g m{sik istene", hanem az Alvil{g uralkodj{t, aki a vil{g tbbi rszn uralkod Zeus lenti megfelelje, s vele Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 107

egyenrang. A vil{g mitolgi{nkban, tudnival, nem kt, hanem h{rom rszre oszlik. Vagy azrt, mert kor{bban sokkal ink{bb {llt egy h{rmasistenn uralma alatt, mint az egyetlen frfiistensg alatt, aki frjknt volt mellje rendelve, vagy azrt, mert a legrgebbi nagy istennhz, az istenek anyj{hoz eleve h{rom figyermek tartozott: kt idsebb, testvrp{rknt szorosabban egym{shoz kapcsold, s egy harmadik, a legfiatalabb, aki ksbb uralomra jutott. Egy alapkpletet ismerhetnk fl itt, melyben vagy egy ni, vagy egy frfi-h{roms{g uralkodik: a ni h{roms{ghoz negyedik tagknt egy frfi, a frfi-h{roms{ghoz egy n z{rkzik, mellvagy flrendelve. Vall{sunkban m{r kszen {llt a hely a harmadik fitestvr sz{m{ra, amikor Poseidn partjainkon megjelent, s tengernk j uralkodj{v{ v{lt. Tudunk4 egy olyan h{roms{g tiszteletrl is, melyben nem szerepel: Zeus mint gisten (Hypsistos), mint alvil{gi isten (Khtonios) s mint jelz nlkli isten kultusz{rl. Poseidnnal a h{roms{g mg hangslyozottabb{ v{lt. Egy rgi v{zakpen l{tni a h{rom fitestvrt, a vil{g h{rom uralkodjaknt, hatalmuk jelkpvel: Zeust a vill{mmal, Poseidnt a h{rom{g szigonnyal, H{dst h{trafordtott fejjel. volt a megnzhetetlen, a rettenetes hal{listen, aki mindent, ami l, eltntetett, l{thatatlann{ tett. Ezrt elfordtott arccal kellett az alvil{giaknak az {ldozatot is bemutatni. A m{r emltetteken kvl is sok nevet adtak Zeus fld alatti testvrnek *152+ - mert ezz v{lt H{ds mitolgi{nkban, noha eredetileg csup{n egy klnben vil{gos isten stt aspektusa volt. Nem csup{n olyan neveket, melyek holtak istene jellegt fejeztk ki, mint Polydegmn, a sok vendget fogad". volt a gazdag" s gazdags{got oszt": Plutn is, meg a j tan{csad": Eubuleus vagy Eubulos. Hasonl nevek - Plutos, Eubulos, Eubuleus - jellik azt a rejtlyes, misztikus fi{t is, akit egy istennvel nemzett, aki ugyancsak sok nven ismeretes, s azonkvl egyszerre anya s le{nya: Gaia s Rhea, vagy Rhea s Dmtr, s H{dshez val vonatkoz{s{ban legkiv{lt Dmtr s Persephon. Ahogyan a trtnetet nyltan mesltk, H{ds nem h{lt testvrvel, Dmtrrel - ezt a titkosabb elbeszlsben, amit m{r hallottunk, Zeus tette, vagy egy m{sikban, amit ugyancsak ismernk m{r, Poseidn -, hanem elrabolta unokahg{t, Persephont, akit egyszeren csak Kornak, a le{ny"-nak is hvtak. A Persephon nv, mely a Pers, Pers, Persis, Perss, Perseus, Persaios nevekkel fgg ssze, valsznleg m{r a grg-eltti idk ta az Alvil{g kir{lynjt jellte. Ezz v{lt a Le{ny", miut{n mint anyj{nak els s egyetlen le{nya - ezt a tulajdons{got Hekatval, de Pandr{val s Prtogenei{val is osztotta - a hal{listennek jutott oszt{lyrszl. Trtnete a Halottak Birodalma megalapt{s{nak trtnete - s ez a birodalom sz{munkra a kir{lynje nlkl elkpzelhetetlen volt -, s egyttal az eleusisi misztriumok megalapt{s{nak trtnete is. Elszr abban az alakj{ban mondom el, ahogy egy homrosi stlus nagy himnusz form{lta meg. 1. Persephon elrabl{sa H{ds5 elrabolta Dmtr le{ny{t, Zeus adta neki, az anyja tudt{n kvl. A le{ny pp keanos l{nyaival j{tszott, s vir{got szedett: rzs{t s s{fr{nyt, iboly{t, riszt s j{cintot, a l{gyfv rten. Csaknem leszaktotta a n{rciszt is, amit Gaia istenn cselbl termett, hogy elcs{btsa a bimbarc le{nyt, az alvil{gi isten kedvrt; egy ragyog csod{t. Mindenki {lmlkodott, aki a vir{got megpillantotta, istenek s emberek. Gykerbl sz{z vir{g fakadt, des illat {radt, s nevetett az g, a Fld s a tenger ss habjai. Az {mul le{ny kt kzzel kapott a p{ratlan tnemny ut{n, mint valami szp j{tkszer ut{n. Megnylt a Fld; szakadk

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 108

t{tongott a nysai rnas{gon; elszkkent belle az Alvil{g ura halhatatlan parip{ival, Kronos fia, a soknev isten. Arany kocsij{ba emelte az ellenkez le{nyt, s elrabolta a jajveszkelt. Sikoltozva hvta Persephon az apj{t, Kronos fi{t, a legfbb uralkodt; nem hallotta hangj{t sem isten, sem ember, egyetlen olajfa sem rezdlt meg. Csup{n Persaios gyengd le{nya, a csillog fejk Hekat hallotta barlangj{ban a ki{lt{st, s Hlios hallotta, Hyperin ragyog fia. Az atya a tbbi istenektl t{vol lt, sok ember-l{togatta templom{ban, s fogadta az {ldozatokat. Le{ny{t az buzdt{s{ra rabolta el a nagyb{tyja, a sokaknak parancsol, sok vendget fogad Kronosfi, a soknev isten. Mindaddig, amg l{tta *153+ mg a fldet s a csillagos eget, a tengert s a Napot, remnykedett az istenn, hogy viszontl{thatja anyj{t s az rk isteneket. Addig mg {polgatta f{jdalm{ban a remnyt. A hegyek cscsai meg a tenger mlyei visszhangozt{k halhatatlan hangj{nak csengst. Meghallotta anyja, az rn. les f{jdalom markolt szvbe; letpte fejkt halhatatlan haj{rl, ledobta stt kntst v{llairl, s elsz{llt, mint a mad{r, a vizek s a fld felett, megkeresni le{ny{t. Senki nem akarta az igazs{got megmondani neki, sem isten, sem ember. Egyetlen mad{r sem sz{llt jsjelzsl elbe. Kilenc napig bolyongott Dmtr, az rn, krbe a fldn, kt g f{kly{val a kezben. Nem nylt f{jdalm{ban sem ambroszi{hoz, sem nekt{rhoz, s frdvz sem rte a testt. Csup{n a tizedik napon tal{lkozott Hekatval, az ugyancsak f{kly{t hordozval, s az adta hrl: "Dmtr rn, mindent rlel, gazdagaj{ndk, vajon ki rabolta el Persephont s szomortotta meg ennyire szvedet? Hallottam a l{nyod hangj{t, de nem l{ttam, ki volt az. Megmondan{m neked az igazs{got." Sz nlkl iramodott el vele egytt Rhea le{nya, a kt g f{kly{val a kezben, Hlioshoz, az istenek s emberek kmleljhez. Meg{lltak parip{i eltt. A nagy istenn megkrdezte, l{tta-e le{ny{t s a l{nyrablt. Hyperin fia gy felelt: Rhea le{nya, Dmtr rn, megtudod tlem. Tisztellek s rszvtet kelt bennem f{jdalmad, amit a szpbok{j le{ny miatt rzel. Senki m{s nem bns a halhatatlanok kzl, csup{n Zeus, mert odaadta b{tyj{nak, H{dsnak felesgl. Az rabolta el fogat{n a le{nyt, erszakkal, a sttsg birodalm{ba, hangos sr{s{val mit se trdve. Te pedig, istenn, hagyd abba a jajveszkelst. K{r oly engesztelhetetlenl haragudnod. Hisz nem mltatlan vt kapt{l az istenek kzl a b{ty{d, H{ds szemlyben. Hiszen a vil{g egyharmad{val tiszteltk meg annak feloszt{sakor, s ahol lakik, ott a kir{ly." gy szlt, s megindtotta fogat{t. A parip{k szt fogadtak neki, s mad{r-sebessggel rptettk tova. Mg sokkal szrnysgesebb s kuty{bb f{jdalom sz{llta meg az istenn lelkt. Zeus ir{nt val haragj{ban otthagyta az istenek gylst s az Olympost, az emberek kz ment, s felkereste v{rosaikat s fldjeiket. Elcsftotta alakj{t hossz idre; senki sem ismert r{, sem frfi, sem asszony, mg a blcs Keleos palot{j{ba nem rt, aki akkor az {ldozatoktl illatoz Eleusis kir{lya volt. Lelt az t szlre, szve b{nat{ba merlve, a szzek ktj{n{l, melybl a v{rosbeliek a vizet hozt{k. Itt lt az {rnykban egy olajfa alatt. regasszonyhoz volt hasonl, aki soha tbb nem szlhet, s nem rszeslhet a szerelemistenn aj{ndkaiban. Olyan, mint a kir{lyok gyermekeinek dajk{i s visszhangz palot{juk kulcs{rni. gy pillantott{k meg Keleos eleusisi kir{ly le{nyai, akik eljttek, hogy vizet vigyenek bronzednyekben az atyai h{znak. Ngyen voltak, istennkhz hasonlatosak, le{nykoruk vir{gj{ban: Kallidik, Kleisidik, Dm s Kallitho, a legidsebb. Nem ismertk fel az istennt - hisz nem egyknnyen esik meg, hogy halandk halhatatlant l{ssanak szemtl szembe -, s gy szltak hozz{: Ki *154+ vagy te, anyka, s honnan jssz ? Mirt hagytad el v{rosodat, s mirt nem jssz palot{nkba ? Az {rnyas termekben otthont tal{ln{l, vannak ott hasonl korak s ifjabbak is, akik szvesen fogadn{nak szval s tettel." Az istenn bar{ts{gosan v{laszolt, kedves gyermekeinek nevezte a l{nyokat, megmondta

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 109

nevt, csak elferdtve, s egy kital{lt trtnetet meslt nekik. Krt{bl hurcolt{k ide, mondta, tengeri rablk, akarata ellenre. Amikor a kalzok kiktttek Thorikosban, s a tbbi asszonnyal a parton lakom{t kezdtek kszteni, megszktt, s most nem tudja, hol van. Segtsget krt, s hogy fogadj{k be aa h{zba, ahonnt a le{nyok valk. Tal{n akad egy gyermek is, akire mint dajka vigy{zhat? Megvetn {gy{t az rnak s az rnnek, a h{z tbbi asszony{t kzimunk{ra tantan{. Kallidik, a legszebb a szzek kzt, felsorolta neki az orsz{g urait: Triptolemos, Diokls, Polyxeinos, Eumolpos, Dolikhos s a saj{t apja. Mindegyikknek van felesge, s egyikk sem utastja vissza az oltalomkerest. Mindegyikk flfogadja els l{t{sra, olyannyira hasonl az istennkhz. De v{rjon, amg k, a ngy l{ny, megkrdezik anyjukat, Metaneir{t, nem akarja-e meghvni h{z{ba, hogy ne kelljen m{s h{zba mennie. Hisz van egy kedves, ksn szletett figyermek a palot{ban: aki t gondozn{ s felneveln, mg ifji kor{t elri, azt joggal irigyelnk a tbbi nk. Mert bsges brt kapna rte. gy hvt{k meg az istennt, nagy br gretvel, Keleos h{z{ba. A l{nyok futva trtek vissza, s h{zukba ksrtk. Dmtr elf{tyolozott arccal kvette ket, hossz, stt kntse hull{mokban omlott al{ gyengd l{baira. Belptek a kir{ly elcsarnok{ba. Itt lt az rn, Metaneira, h{lterme eltt. lben tartotta a gyermeket, a h{z ifj sarj{t. A l{nyok odaszaladtak anyjukhoz, az istenn {tlpett a kszbn. Feje a mennyezetet rte, a bej{rat nyl{sa megtelt isteni fnnyel. Tisztelet, {mulat s rmlet fogta el a kir{lyn szvt. Flkelt szkrl, s hellyel kn{lta az istennt. De az nem fogadta el, hanem {llva maradt, hallgatva, lesttt szemmel, mg Iamb, az okos szolg{l oda nem tett egy alacsony szket, s ezstfehr gyapjas birkabrt nem dobott r{. Erre lelt Dmtr, s arca el bocs{totta f{tyl{t. Sok{ig lt ott sztlanul, mly bb{nat{ban, egyetlen szt se szlt, s jelt sem adott. Nem mosolyodott el, nem nylt telhez-italhoz, gy lt ott, gy{szolva le{ny{t, mg az okos Iamb vgl trf{val, mk{z{ssal el nem rte, hogy a szent rn elbb elmosolyodott, majd felnevetett, s ismt felvidult a lelke. Iamb ksbb is mindig meg tudta bkteni, ha az istenn megharagudott. Metaneira des borral telt serleget nyjtott neki, de Dmtr visszautastotta: nem szabad vrsbort innia. Megparancsolta viszont, keverjenek ssze {rp{t vzzel, s l{gy mnt{val fszerezzk. A kir{lyn elksztette a keverket, s az istenn mag{hoz vette, ahogy azta a beavatottak teszik, a szent tisztas{g kedvrt, mely tiltja a boriv{st. Csak most ksznttte Metaneira a jvevnyt, s fogadta szves szval. gy vlte, l{tja az istenn szemben kir{lyi rangj{t mg szerencstlensgben is, *155+ ami ugyangy az istenektl sz{rmazik, mint a szerencse. De mostantl fogva gy fog menni a sora, mint nekik. R{bzza ksn szletett, m{r nem reml: fi{t. Ha v{llalja, hogy gondozza s neveli, mg az ifji korba elr, joggal irigylik majd a tbbi asszonyok, oly gazdag lesz a jutalma. Dmtr, a szpkoszors istenn, v{llalta a gyermek gondoz{s{t, s meggrte az any{nak, hogy nem lesz rossz dajk{ja, hanem olyan, aki ismeri ellenszert minden gonosz var{zslatnak. Illatos keblre vette Dmophont, Keleos fi{t, halhatatlan kezvel. rvendezett Metaneira. Dmtr nevelgette a gyermeket a palot{ban. gy nvekedett, mint egy isten, tel-ital nlkl. Ambroszi{val kenegette az istenn, des lehelett lehelte re{, s lben tartotta. Minden jszaka tzprb{nak tette ki, ak{r egy fahas{bot, amibl f{kly{t ksztenek, szlei tudt{n kvl. Azok csod{nak vltk, hogy fejldtt a fiuk: olyan volt m{r. mint egy isten. Dmtr a sosem reged halhatatlanok egyikv tette volna, ha Metaneira oktalanul ki nem leste volna h{ltermbl egyik jszaka, s meg nem l{tja, mi trtnik a gyermekkel. Felki{ltott, rmletben combj{ra ttt mindkt kezvel, s hangos jajveszkelsben trt ki: Fiam, Dmophon, elpusztt a nagy tzben az idegen asszony, s keserves gy{szba dnt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 110

engem!'' gy szlt jajongva. Meghallotta szavait az istenn. Haragra lobbant a kir{lyn ellen. Halhatatlan kezvel a gyermeket a tzbl haragosan kiragadva letette a fldre, s gy szlt Metaneir{hoz: Tudatlanok vagytok, ti emberek, s meggondolatlanok, sem a jvend jt nem l{tj{tok elre, sem a rosszat. Balgas{godban most te is helyrehozhatatlan k{rt okozt{l magadnak. Eskszm az istenek nagy eskjvel, a Styx vizre: halhatatlann{, rkkn fiatall{ tettem volna kedves gyermekedet, s soha el nem ml tiszteletet szereztem volna neki. Most nincs tbb sz{m{ra md, hogy elkerlje a hal{lt. rk tiszteletben lesz rsze mgis, mivelhogy lemben lt s karjaimban aludt. Tiszteletre az eleusisiak fiai meghat{rozott idkzkben viadalt fognak vvni. n pedig Dmtr vagyok, a mindenkitl tisztelt rn, a leghasznosabb istensg, aki a legtbb rmt szerzi a halhatatlanoknak s a halandknak. ptsetek nekem, egsz npetek, egy nagy templomot, s elbe olt{rt, a v{rosfal al{, a kt fl, a kiugr dombra, ahol a szp t{nctr van. Megtantalak benneteket a szent szertart{sokra, hogy a jvben megadj{tok nekem a tiszteletet, mely megengeszteli szvemet." gy szlt az istenn, s flvette eredeti nagys{g{t s valdi alakj{t. Nem volt m{r regasszony: szpsge tndklt, illatos kntsbl v{gyat kelt des illat {radt, halhatatlan testnek ragyog{sa messze sug{rzott, aranyln hullott al{ a haja v{llaira, vakt vill{mhoz hasonl fny tlttte be a h{zat. Kilpett az istenn a palot{bl. A kir{lyn {jultan esett ssze. Sok{ig hevert hangtalanul, s arra se gondolt, hogy flvegye a gyermeket a fldrl. A kir{lyl{nyok meghallott{k sr{s{t, s kiugrottak {gyukbl. Egyikk flkapta a gyermeket, s keblre lelte. A m{sik tzet gyjtott. A harmadik anyj{hoz szaladt, flsegtette a fldrl s {gyash{z{bl odaksrte. Valamennyien a gyermek *156+ krl szorgoskodtak, mosdatgatt{k a rgkap{l csecsemt, gyengdsggel vettk krl. De az vigasztalhatatlan volt, mert sokkal rosszabb dajk{i voltak most. Azzal telt az egsz j, hogy im{dkoztak a nagy istennhz, flelemtl reszketve. Virradatkor elmondtak mindent a messzeuralkod Keleosnak, ahogy az istenn parancsolta, a szpkoszors Dmtr. A kir{ly sszehvta a npet, s felszltotta, hogy ptsenek Dmtrnek pomp{s templomot, s olt{rt a kiugr dombon. Nyomban szt fogadtak, s gy tettek, ahogy parancsolta. Felplt a templom az istenn kv{ns{ga szerint. Amikor a szently elkszlt, s l{tt{k f{rads{guk gymlcst, hazatrtek. A templomban ott lt Dmtr, messze a boldog istenektl, s gy{szolta le{ny{t. Rettenetes vet kldtt a mindent t{pl{l fldre, kutyavet az emberekre. Egyetlen mag sem csr{zott ki a fldbl, Dmtr mindet arra knyszertette, maradjon rejtve a talajban. Hasztalan hzt{k az krk a fldeken az ekt, hasztalan hullt a fehr {rpa a fldbe. El is puszttotta volna keserves hnsggel az egsz emberi nemet, s az olymposiak nem rszesltek volna tbb tiszteletben, sem {ldozatban, ha Zeus jobb bel{t{sra nem tr a szvben. Legelbb Irist kldte el, az aranysz{rny, b{jos istennt, hogy hvja vissza Dmtrt. Iris szt fogadott, s Eleusisbe sietett. Templom{ban tal{lta Dmtrt, stt kntsbe burkolzva lt ott, s hi{ba krlelte Iris, az istenn nem hajlott a szav{ra. Az sszes boldog isteneket elkldte hozz{ az atya: sorra elmentek mind, hogy visszahvj{k Dmtrt, s pomp{s aj{ndkokat vittek neki. De egyikk sem tudta a haragvt elhat{roz{s{nak megv{ltoztat{s{ra brni. Nem volt hajland az olymposi jillat palot{ba belpni, nem engedte, hogy a Fld termst hozzon mindaddig, amg viszont nem l{tja le{ny{t. Miut{n Zeus ezt meghallotta, lekldte Hermst, az aranyvesszs istent az Alvil{g hom{ly{ba, hogy ny{jas szkkal gyzze meg H{dst, s ksrje fl Persephont a sttsgbl az istenekhez, a vil{goss{gra, hogy viszontl{thassa az anyja, s sznjk meg haragudni.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 111

Herms szt fogadott, s leszkkent olymposi szkhelyrl a fld alatti mlysgekbe. Otthon tal{lta a palota ur{t. Kerevetjn felknyklve hevert szemrmes felesgvel, aki bb{natosan v{gyakozott anyja ut{n. Herms meg{llott elttk, s elmondta H{dsnak, a holtak ur{nak, a sttfrt istennek, mivgre jtt. H{ds szemldke mosolyra r{ndult. Szt fogadott Zeusnak, s nyomban gy szlt felesghez: Trj vissza, Persephon, any{dhoz, a sttknts istennhz, menj kegyes szvvel, ne lgy m{r oly mrtktelenl szomor. Nem leszek n mltatlan frjed a halhatatlanok kzt, hisz testvrb{tyja vagyok Zeus aty{nak. Uralkodni fogsz, mg itt vagy velem, az sszes llnyek felett, s a legnagyobb tiszteletet lvezed majd az istenek kztt. Aki megsrt tged, s nem mutat be neked engesztel {ldozatot, bnhdni fog rte rkk." gy szlt. Megrlt s flpattant Persephon. Frje azonban szrevtlenl, a h{ta mgl elre nylva, egy mzdes gr{n{talmamagot dugott a sz{j{ba, *157+ hogy ne maradjon rkre Dmtrnl. Befogta a halhatatlan parip{kat aranyos fogat{ba, az istenn felsz{llt a kocsira. Herms hajtotta a hintt, kezbe ragadva a gyeplt meg az ostort, tova a palot{bl. rmest sz{guldottak a mnek, s gyorsan lebrt{k a nagy t{vols{got. Sem tenger, sem folyk, sem szakadkok, sem hegyszirtek nem g{tolt{k rohan{sukat: {tszeltk a levegt. Herms ott {lltotta meg ket, ahol Dmtr lt illatoz temploma eltt. Amikor megpillantotta le{ny{t, gy ugrott fl, mint egy bakkh{nsn a hegyekben. Persephon otthagyva kocsij{t, repesve futott elbe. M{r amikor {tleltk egym{st, megkrdezte le{ny{t Dmtr, vett-e mag{hoz t{pl{lkot H{dsn{l. Ha igen, akkor az v egyharmad{t a fld alatt kell tltenie, s csak a m{sik kt harmad{ban szabad anyj{n{l s a tbbi halhatatlann{l idznie, tavaszonknt trhet vissza hozz{juk. Persephon elmeslte, hogyan dugott a frje abban a pillanatban, amikor rvendezve felugrott, hogy anyj{hoz visszatrjen, szrevtlen egy gr{n{t-almamagot a sz{j{ba, s knyszertette arra, hogy megegye. Azt is elmeslte, hogyan rabolta el t: hogyan j{tszott s szedett vir{got keanos le{nyaival, meg Athnvel s Artemisszel, amikor H{ds elragadta. gy tltttk az egsz napot, szeretettel vve krl egym{st. Eljtt a csillog fejk Hekat is, is szeretetteljesen lelte {t a szent Dmtr le{ny{t; szolg{l ksrje azta. Zeus Rhe{t, az anyj{t, a sttknts istennt kldte kvetl hozz{juk, Dmtrhez s Persephonhoz, hogy jjjenek fl vele az Olymposra. Minden megbecslst meggrt, amit csak kv{nnak maguknak, s hogy az v ktharmad{t a le{ny anyj{val s a tbbi halhatatlanokkal tltheti. Rhea leszkkent az Olymposrl a rharosi rnas{gra, mely azeltt termkeny volt, most azonban kietlen, parlagon hevert, egy sz{l f se zldellt rajta, s a fehr {rp{t visszafogta mag{ban a szp bok{j Dmtr akarata szerint. De csakhamar ismt, ha elj a kikelet, gazdagon bebortj{k a kal{szok. Erre a fldre lpett az istenn elszr, amikor megjtt az gbl. rmmel l{tt{k egym{st viszont az anya s le{nya, Rhea s Dmtr. Az istenek anyja elmeslte, mit grt nekik Zeus, s krte le{ny{t, engedje, hogy ismt kisarjadjon az letad gabona. Dmtr nem vonakodott tov{bb, s ismt termst fakasztott a grngys sz{ntfldekbl. A csr{k zldje s vir{gja dsan bebortotta a szles fldet. Az istenn pedig elment Eleusis kir{lyaihoz, s megmutatta nekik a szent cselekmnyeket, s mindny{jukat beavatta a titkos szertart{sba, amit sem tov{bbadni, sem hallani rla, sem kibeszlni nem szabad: az istenek ir{nt val tisztelet elnmtja a szlt. Boldog a fldn az ember, aki ezt l{tta. Aki azonban beavatatlan marad, s nem rszesl benne, annak majdan, ha meghal, ppgy nem lesz ebbl az {ld{sbl rsze odalent az ji hom{lyban. Miut{n Dmtr mindezeket az utast{sokat megadta, visszatrtek az istennk az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 112

Olymposra, a halhatatlanok gylsbe. Ott laknak Zeus mellett *158+ nagy tiszteletben. Boldog az az ember a fldn, akit szeretnek. Nyomban elkldik hozz{ palot{j{ba, tzhelye t{rs{ul Plutost, a gazdags{g istent, aki javakkal ak{ndkozza meg a haland embereket. 2. M{s elbeszlsek az elrabl{s, a vigasztal{s s a flsz{ll{s trtnetrl Az itt eladott trtnetben H{ds a nysai rnas{gon rabolta el Persephont: a Nysa hegy egyik mezejn - ez a hegy Dionysos szletsnek trtnetben is el fog fordulni -, az keanos t{voli partj{n. A rabl{s idpontja abbl sz{mthat ki, hogy az elrabolt, mikzben az Alvil{gba rohant vele a fogat, a csillagos gre nzett, de a Napot is l{tta. Hlios is l{tta t, amikor az alvil{gi isten kocsij{n eltnt a fld sznrl: alighanem kora reggel. J{tszt{rsni, keanos l{nyain kvl, Athn s Artemis voltak. A h{rom nagy szzi istenn, akik kz akkor mg Persephon is tartozott, h{roms{got alkotott, melynek egyharmada a rablnak jutott oszt{lyrszl, s az v egyharmad{t a fld alatt tlttte. Dmtr nem volt jelen, amikor le{ny{t megszktettk. Egyik elbeszls szerint6 pp kedves szigetn, Szicli{ban tartzkodott, ahol - egy m{sik elbeszls szerint7 - a rabl{s a Pergus-tn{l, a magas fekvs Enna v{ros kzelben trtnt. Ut{na a rabl {ldozat{val Syrakusai kzelben tnt el, ott, ahol azta a Kyan, a Stt" forr{s fakad. Sz{razfldnkn ugyancsak tbb helyrl {lltj{k, hogy itt lelt Dmtr elrablott le{nya nyom{ra. A keress sor{n, azt mesltk,8 egy akkori emberhez - az emberek egyik shez trt be, s az j szvvel befogadta. Argosban Pelasgosn{l trtnt ez, akinek a felesge, Khrysanthis, az Aranyvir{g", elsnek rtestette az istennt elrablott le{nya sors{rl. A leghresebb hely azonban, ahol Dmtr sors{rl rteslt, Eleusis maradt. Orpheus hvei egy rgebbi trtnetet riztek errl, mint amit az imnt Homros stlus{ban elmondtam. Ebben a nagy himnuszban csak Keleos kir{ly neve - jelentse: hark{ly" - utalt nagyon rgi, archaikus viszonyokra. Egy ilyen kir{ly erd-lakkhoz illett, akik mg nem ismertk a fldmvelst, amikor Dmtr megrkezett, s az emberek ir{nti h{l{bl, akik befogadt{k s l{ny{rl hrt adtak, megaj{ndkozta ket a gabon{val. Az eladott trtnetbl kiesett a h{la motvuma; viszont egy m{sik rgi motvum megmaradt: az istennt Iamb trf{i vigasztalt{k meg. A nv a iambos szbl keletkezett, amivel a gnyverset jelljk, s a sz bizonnyal nem oly rgi, mint a vigasztal{s motvuma. Hadd mesljem most el a vigasztal{s rgi trtnett az orphikusok nyom{n. A rharosi rnas{gon,9 Athn s Eleusis kzt, Dmtr a fldbl sarjadt emberekre tal{lt: az asszony neve Baub volt, frj Dysauls, a fiaik pedig Triptolemos, Eumolpos s Eubuleus. A Baub nv jelentse has". Dysauls egy szegny udvarrl kapta nevt, ahol nem j lakni. Fiaikrl azt tartotta a hagyom{ny - mert mindh{rman az fiaik voltak, noha csak az els *159+ kettrl mondj{k ki vil{gosan10-, hogy Triptolemos guly{s volt, Eumolpos juh{sz. Eubuleus kond{s. Nevrl tlve Triptolemos, a h{romszoros harcos", ppgy, mint Keleos fia, Dmophon, a npl", eredetileg Ars hadistennel rokon alak lehetett. Az Eumolpos, szpen nekl" nvben az eleusis: misztriumok celebr{l papj{t ismerhetjk fl, Eubuleusban mag{t az alvil{gi istent. A legrgibb trtnetben alighanem j{tszotta a fszerepet, s egyedl volt p{sztor. Azt mesltk,11 Eubuleus disznait ugyanaz a szakadk nyelte el, melyben Persephon eltnt. Ezrt tudta pp jelenteni ksbb Dmtrnek a le{nya sors{t. A legtbb elbeszls vele egytt, vagy ak{r helyette, Triptolemost emlti, mint jelentstevt. Triptolemos volt eszerint az. akit Dmtr a gabon{val megaj{ndkozott, s ment ki azut{n a vil{gba, hogy elterjessze a h{l{s istenn aj{ndk{t az emberek kztt. Ha

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 113

azeltt harcias lny volt, most Dmtr {ltal a kenyeret nem ismer semberek vad szok{sainak megszeldtje lett. V{zakpeken l{thatjuk, amint kocsij{n l, mely csak kt kerkbl meg egy trnusbl {ll; a kerekeken sz{rnyak s kgyk l{thatk, s a trnus{n l Triptolemos kal{szokat tart a kezben. Dmtr megvigasztal{s{t pedig a kvetkezkppen mondt{k el az orphikusok:12 Baub szves vendgbar{ts{ggal fogadta az istennt, s az {rp{bl val itallal kn{lta, amit m{r ismernk. Az istenn visszautastotta, s nem akarta abbahagyni a bjtlst. Ekkor Baub m{svalamit tett. Sztterpesztett l{bakkal lt le a gy{szol Dmtrrel szembe, ahogy k{poln{iban a szobrain is l{tni, s mg ruh{j{t is magasba emelve, megmutatta elform{tlanodott altestt; s me, a gyermek Iakkhos nevetett ki Baub mhbl. Erre az istenn is felnevetett, s mosolyogva elfogadta az italt. Iakkhosnak neveztk az eleusisi misztriumok isteni gyermekt, Persephon fi{t, akinek megszletst a celebr{l pap kihirdette. Effle vigasztal{sra emlkeztetett az eleusisi beavatottak mond{sa:13 Bjtltem, {rpaitalt ittam." Amit l{ttak, azt nem volt szabad kifecsegnik. Nem is lenne knny pontosabban lerni, mit l{tott Dmtr Baub meztelen lben. Ez m{r a misztriumok Kimondhatatlanj{t srolja. Meglehet, ezt a trtnetet valaha gy rtettk, hogy Dmtr Baubn{l s Dysaulsn{l akiknl olyan rossz lakni - voltakppen az Alvil{gban volt. Az orphikusok elbeszlse szerint14 lesz{llt az Alvil{gba, alighanem ugyanazon a t{tong szakadkon {t, mely Persephont a disznkkal egytt - a kt istenn {ldozati {llataival - elnyelte. H{ds hres15 fekete parip{i s Dmtr kgyfogata,16 mellyel a rablt zbe vette, ksbbi eredetek, mint a l{ny eltnse a fld hasadk{ban. Ennek megfelelen alakultak azok az elbeszlsek, melyek Persephonnak az Alvil{gbl val flsz{ll{s{rl szltak. A ksbbi elbeszls szerint17 fehr parip{k vittk az Olymposra. De azt is mesltk,18 hogy a Moir{k, Hr{k s Kharisok ksrtk fl Persephont a napvil{gra, egy kilenc t{ncosnbl {ll t{nckar. A gy{szol anya vigasztaljaknt - s ez az anya Rhea s Dmtr volt egy szemlyben Aphrodit is *160+ felbukkant.19 Nyilv{n emlksznk r{, hogyan szolg{ltak neki a Hr{k s Kharisok rkezseinl s indul{sain{l, ak{r a szletsekor, ak{r egyb epiphani{i, megjelensei alkalm{val. Persephon felmerlse az Alvil{gbl olyan volt, mint Aphrodit szletse, csup{n nem a tengerbl, hanem a megnyl fldbl emelkedett ki. Kt szolg{l istenn burkolta be lepellel, mert csak egy vkony ingbe volt ltzve. A Ludovisi trnuson megcsod{lhatjuk ezt a jelenetet. Dl-it{liai grg szentlyekbl val, hasonl stlus s kor {br{zol{sokon az istenn kocsin robog tova, mely el egy Ers van befogva, meg egy sz{rnyas l{nyalak. 3. Trtnetek az alvil{grl Ha fennmaradt volna a trtnet, mely arrl szlt, mikppen v{ndorolt Dmtr az Alvil{gban, mg a le{ny{hoz eljutott, akkor tbbet meslhetnk a holtak birodalm{rl. Mitolgi{nkban ugyanis az Alvil{grl szl elbeszlsek rendszerint a holtak birodalm{ba val al{sz{ll{ssal kapcsolatosak, egy istensg vagy egy hs, beavatott vagy ak{r beavatatlan alvil{gi tj{val; az istenek s a hsk vissza is trtek errl az trl. A beavatottak s a beavatatlanok sorsa ezekben a trtnetekben nem volt egszen egyforma. Az egszen nagy bnsk sz{m{ra, amilyen Tityos, Phlegyas, Ixin volt, rk bntetsek voltak kiszabva, s klnleges bntetsek azok sz{m{ra is,20 akik a szleiket ltk meg, s akik a vendgket vagy az oltalomkr idegent b{ntott{k; tov{bb{ a templomrablk s a hamisan eskvk

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 114

sz{m{ra, hogy ritk{bb bnket ne emltsnk. Az ilyen bnsket az Erinysek mg az Alvil{gban is knozt{k, b{r gyakran m{r letkben is ldztk ket. Klnleges alvil{gi daimnokat is ismernk nv szerint,21 ilyen pld{ul Eurynomos, aki Polygntos Alvil{got {br{zol kpein kkesfeketre festve, fogait vicsortva lt egy hizbrn. L{tni lehetett itt 22 Oknost is, a "halogat"-t, amint a mocsaras alvil{gi foly s{s{bl fon ktelet, melyet a h{ta mgtt egy szam{r folyton ler{g. A beavatatlanokra ugyanaz a bntets v{rt, mint Danaos le{nyaira, akik vlegnyket a n{szjszak{n megltk, s beteljestetlenek maradtak: vizet hordtak rost{ban, vagy az volt a feladatuk, hogy egy feneketlen ednyt tltsenek meg. Ilyen s klnfle m{s alakokat a hrszok alvil{gj{r{s{rl szl elbeszlsekbl ismerhettnk meg. Hrakls azrt sz{llt al{, hogy flvigye Kerberost, H{ds mrges kuty{j{t, melyrl m{r esett sz; Thseus a t{rs{val, Peirithoosszal a H{ds kir{lynj{t, Persephont akarta elrabolni. Ezek az elbeszlsek elvesztek, s amgy is a hsmond{ba tartozn{nak, ugyangy, mint Orpheus mg hresebb trtnete, a halottak birodalm{ban tett l{togat{s{rl. azrt ment le, hogy felesgt, Eurydikt, visszaszerezze nekvel. Meg is kapta; egy m{sik elbeszls szerint azonban jra el is vesztette. Rszletesebb besz{mol maradt fenn errl, mint a dalnok alvil{gj{r{s{rl mag{rl, vagy *161+ Dmtr v{ndorl{s{rl, amirl itt kell beszlnem. Lehet, hogy az istenn Kharn ladikj{n kelt {t a holtak birodalm{nak hat{rfolyj{n: gy tett23 papnje, Kleoboia is Polygntos festmnyn. Tal{n egy {gat tartott kezben az istenn, ahogy az esdeklk ilyenfajta tjain szok{sos volt, a hres arany{gat, mely megszeldtette a durva rvszt, Kharnt. gy tnik, erre utal a latin Vergilius,24 akitl mg tanulhatunk alvil{g-ismeretnk gyarapt{sa vgett egyet s m{st. A beavatott a dl-it{liai v{zakpeken fejn kal{szkoszorval - Dmtr koszorj{val - vagy kezben gallyal lpett H{ds s Persephon elbe, akik egy nyitott, k{polnaszer kis palot{ban trnolnak, a halottaktl krlvve. Az orphikusok oktat{sai szerint25 addigra m{r innia kellett a jobboldalt csordog{l forr{sbl, Mnmosynbl, az emlkezsbl", s el kellett kerlnie a baloldalt foly Ltht, a feleds vizt, a mellette {ll fehr ciprussal. Arrl, hogy a beavatatlanok s mindazok, akik nem-megszentelt let ut{n haltak meg, hogyan rkeztek meg Tlnanra, abbl az elbeszlsbl tudhatunk meg valamennyit, mely Herms Psykhopompos-i, llekksri" tevkenysgt rja le. Az Odysseia elbeszli,26 hogyan cselekedett megletsk ut{n a krk lelkvel, akik a hsges Pnelopt zaklatt{k. Herms, Kylln istene, elszltotta a szanaszt hever holtak szellemt. Kezben a szp arany botot tartotta, mellyel {lmot igz az emberek szemre, amikor kedve tartja; s ha gy akarja, flbreszti vele a szendergket. Ezzel a bottal terelte a szellemeket. Surrogva kvettk, ak{r a denevrek egy szent barlang zug{ban, amikor egyikk kiesik l{ncolatukbl. Surrogva sz{lltak a szellemek a komor svnyen Hermsszel, a minden gonoszat megzabol{z istennel az lkn. Rptkben maguk mgtt hagyt{k az keanos habjait, a fehr szikl{kat, a kaput, melyen {t Hlios jra megjelenik, maguk mgtt az {lmok fldjt. Hamar elrtk gy az asphodlos-rtet, ahol a lelkek laknak, az lettl kimerlt emberek kpm{sai. Itt a Trj{n{l elesett hsk szellemeivel tal{lkoztak: a rten, mely ama magasra ntt asphodlosokkal volt tele, melyeknek hamuszn vir{ga szrkslila f{tyolknt lebeg a Fldkzi-tenger sz{mtalan parti mezejn. A holtakrl ugyangy beszl az Odysseia,27 mint Skyll{rl s Kharybdisrl, Prteusrl s a szirnekrl. Kirk, Hlios le{nya kldte Odysseust H{ds h{z{ba, vagy legal{bbis oda, ahol az kezddik, az keanos habjain{l. Itt torkollik - magyar{zta Kirk28 - a Pyriphlegethn, a tzknt g" foly, meg a Kkytos, a siratott", a Styx egyik el{gaz{sa, az Akhernba, a siralom folyj{ba. Itt van Persephon szent ligete: fekete ny{rf{k s medd fzek, a naptalan

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 115

sttsg birodalma szeglyn. Id{ig jttek a lelkek a Tlnanrl Odysseus elbe, egszen a gdrig, melybe a fekete kosok s juhok, a H{dsnek s Persephonnak fel{ldozott {llatok vre folyt. Az odaseregl lelkek ittak a vrbl, belle mertve ert, s azut{n beszltek Odysseusszal. De azokat is l{tta Odysseus - hogy mikppen, azt nem mondja meg az elbeszls -, akik *162+ H{ds h{z{ban maradtak: Minst, a holtak aranyjogaras br{j{t, rint, az rk vad{szt, Tityost a keselykkel, Tantalost, Lydia kir{ly{t, az istenek mltatlan vendgbar{tj{t s asztalt{rs{t, aki szomjs{gtl s hsgtl gytrve, sem a vizet nem tudta elrni, mely flrt ajk{ig, sem a gymlcsket, melyek sz{j{ba csngtek, a furfangos Sisyphost, aki egy ri{si kvet hengergetett hasztalan flfel, s Hrakls kpm{s{t. A Thseus-Peirithoos p{rt is megpillanthatta volna Odysseus, akik rabl{si ksrletkrt bnhdtek. De nem jutott el od{ig. A holtak sokas{g{nak surrog hangja visszariasztotta a hst, s megijedt: csak nem kldi ellene az iszonyatos gorgft a magasztos Persephon kir{lyn! gy festettk le sz{munkra az Alvil{got, mintegy szrkvel festve szrke alapon: csupa lidrces {lomknt gytr kp. De emellett voltak sznekben gazdag elbeszlsek is29 a Boldogok Szigeteirl, melyeket m{r emltettem; ott tov{bbra is Kronos uralkodott, s oda kerltek az istenektl szeretett hsk. Ott uralkodott Rhadamanthys, Mins testvre is, az lysion sks{gon, az lysioni Mezkn. Vagy m{s elbeszlsek30 a lenti" t{jakrl, a fld m{sik felrl, ahol st a nap, mg idefenn jszaka van. A mezn, melyen a holtak lovagl{ssal s torn{val, kockaj{tkkal s lantmuzsik{val szrakoznak, a hagyom{ny szerint piros rzs{k nyltak, tmjncserjk vetettek {rnykot, s a f{krl slyosan csngtek al{ az arany gymlcsk. Az ilyen kpeket valsznleg a rgi krtaiaktl kaptuk rksgbe, mert tlk kerlt hozz{nk Rhadamanthys, s tal{n az lysion sz is, amit csak utlag igaztottak hozz{ nyelvnkhz, gyhogy a megrkezs rn{j{nak" lehetett rteni. Vajon csup{n kltink s filozfusaink kapcsolt{k ssze a Boldogok Szigeteirl s az lysioni Mezkrl szl elbeszlseket a llekv{ndorl{s tan{val, s azzal a hittel, hogy az llnyek tbbszr lik le letket a fld mindkt feln?31 Vagy ez az sszefond{s is rgebbi volt, s Krta kor{bbi lakitl sz{rmazott? Errl az ismert trtnetek nem {rulnak el semmit. *163+

XV. Dionysos s t{rsni


M{r csak utols istentrtneteinket kell elmondanom: azokat az elbeszlseket, melyek Dionysosrl, Zeus legifjabb halhatatlan fi{rl szlnak, aki nemcsak utlag kapta jutalmul az istensget, mint pld{ul Hrakls. Sz{mos elbeszlsben haland anyja volt neki is, ak{r Alkmn hrsz-fi{nak. M{s trtnetek Persephon fiaknt emlegettk, s a Khthonios, fldalatti" jelzvel l{tt{k el. Elszr azt kellene tiszt{zni, hogy kitl szlte gyermekt Persephon. A gyermek atyjaknt H{ds is szerepel.1 Persephon, miut{n a gr{n{talmamagot elfogyasztotta, nem szivesen hagyta ott frjt, vagy pedig - gy is mesltk2 - egy{ltal{n nem hagyta ott. A holtak birodalm{nak tiszteletre mlt, rinthetetlen kir{lynja volt, aki nem engedte, hogy Thseus s Peirithoos megszktesse. S az alvil{gi uralkodp{r abban is mltnak bizonyult nphez, a halottakhoz, hogy - legal{bbis a beavatatlanoknak gy mesltk -termketlen volt, mint a hal{l. Maga a H{ds nv csak valamilyen negatvumot, az Alvil{g szntelen kphez illt fejezett ki: csup{n egyik aspektus{t egy nagy istennek. De tudjuk, hogy Persephon frje a Zeus Katakhthonios, fldalatti Zeus" nevet is viselte, s hogy a kir{lynt apja, Zeus elcs{btotta. Zeus mint Katakhthonios volt apja a fldalatti Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 116

Dionysosnak. Alvil{gi isten-minsgben3 Zagreusnak, a nagy vad{sz"-nak is hvt{k, s gy hvt{k4 a fi{t is. Errl az azonoss{grl m{r volt sz Zeusszal kapcsolatban. Hadd tegyem hozz{, hogy azonoss{guk nem csup{n ebben a fleg Krt{n haszn{latos5 nvben mutatkozik meg. Dionysost igen sokfle alakban ismerjk. Emberalakban egy szak{llas maszk {br{zolta. Mg amikor nem {larcknt jelent meg - amit emberek viseltek, vagy a tiszteletre felakasztottak -, akkor is klnleges, lenygz maszk-arca volt. Kezben a kantharosszal, egy nagyfl borosednnyel, azt a helyet foglalja el a rgi {br{zol{sokon, ahol H{dst v{rn{ az ember. Az archaikus mester, Xenokls v{z{j{n - azon, melynek a m{sik oldala Zeust, Poseidnt s H{dst {br{zolja, hatalmi jelvnykkel, ez utbbit h{trafordtott fejjel l{thatjuk az alvil{gi Dionysost, amint fogadja Persephont, akit Herms vezet hozz{, s szemmel l{thatlag az anyja kldi. Menyasszonya el siet itt, egy szak{llas, stt vlegny, kezben a kantharosszal, h{ta mgtt szltkvel. Vagy a bcsjelenet ez? Akkor l{tszik, hogy az istenn vissza fog trni ehhez a frjhez. A legtbb elbeszlsben azonban Dionysos zsenge fi, az anyja fia; de az anya nyomban eltnik, s szeret dajk{k helyettestik. Ismt felismerhetjk a kt arculatot, amit Zeusn{l is l{thattunk: egyfell az ap{t s frjt, m{sfell a fit s az isteni gyermekt. Nemcsak Zeusnak s Dionysosnak volt ilyen ketts arca mitolgi{nkban. De egyetlen isten sem tnt annyira m{sik Zeusnak, mint Dionysos: fknt az asszonyok Zeus{nak, mg az Olymposi [164] sokkal ink{bb a frfiak Zeusa volt. Poseidn alighanem elbb volt ismeretes, mint nrabl, s elbb volt jellegzetes {llata a paripa; Zeusra s Dionysosra, legal{bbis kultuszuknak azokban a form{iban s azokban a trtnetekben, melyekben alig lehet ket megklnbztetni egym{stl, ink{bb a kgy s a bika - a Fldkzi-tengermellk rgebbi {llatai - voltak jellemzk. Egy olyan trtnettel kezdem most, mely m{r rszben ismers, mert Zeus egyik szerelmi kalandj{rl - tal{n a legtitkosabbrl - van benne sz. 1. Dionysos, Dmtr s Persephon Az a trtnet, melyben Zeus Persephon anyj{val s ksbb vele, a saj{t l{ny{val is, kgy alakban h{lt, orphikus trtnetknt maradt fenn,6 s gy is alig nh{ny tredkben. Ezeknek a n{szoknak s a nemzst kvet szlseknek a helye egy barlang volt, amit az orphikusok7 a h{rom jistenn s Phans barlangj{nak tartottak. Ezt a barlangot azonban az orphikus felfog{stl fggetlenl is {br{zolt{k, s teljesen grg alakokkal tltttk meg, gyhogy semmit sem kell belle keleti elbeszlsekre visszavezetni. Az istenn, akivel Zeus Persephont nemzette,8 eredetileg az anyja, Rhea volt; Dmtr csak ksbb bukkan fel, mint harmadik alak, beiktatva anya s l{nya kz, akik elbb voltak jelen Grgorsz{gban, mint . Rla mint Rhea alteregj{rl trtnik emlts,9 de megintcsak sszekeveredik Persephonval is: Zeus - ez vil{gosan kiderl10 - Dmtrrel vagy Persephonval nemzette Dionysost. Bevezetben a trtnet ksi, klti v{ltozat{t11 mondom el: Dmtr Krt{bl rkezett, s egy barlangot fedezett fel Szicli{ban, a Kyan forr{s kzelben. Ide rejtette le{ny{t, Persephont, s kt kgyval riztette, amelyek klnben a kocsija el fogva l{thatk. A barlangban a szz gyapjt sztt, ahogy Pallas Athn oltalma alatt szent v{r{ban, Athnben is szok{sos volt. pp egy nagy szttesbe kezdett12 - kpenynek sz{nta az apja vagy az anyja sz{m{ra13 -, mely az egsz vil{got {br{zolta. E munka kzben Zeus kgy alakban kzeledett hozz{, s a l{ny{val egy istent nemzett, aki az orphikus trtnetek szerint az ut{na kvetkez, hatodik vil{g-ura lett volna. Az orphikusok egyik himnusz{bl az is kiderl,14 hogyan adt{k el ezek a trtnetek Zeus s Persephon n{sz{t. Nem az anya akarata ellenre val cs{bt{s volt:

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 117

minden, mg Zeus kgyv{v{ltoz{sa is, Dmtr sz{ndk{nak megfelelen, az buzdt{s{ra trtnt. Ebbl l{tni, milyen korai idkbl kell az eredeti trtnetnek sz{rmaznia: azokbl az idkbl, amikor az any{k aj{ndkozt{k meg frjjel a l{nyaikat, nem pedig az ap{k rendelkeztek velk s raboltatt{k el ket. A figyermek s trnutd szletse is az anyai barlangban esett meg: egy ksi elef{ntcsont-dombormvn a barlangban {ll az {gy, melyben az istenn a ktszarv gyermeket - innen ismerni fel Persephon fi{t - pp vil{gra hozta. [165] Ugyanez a rgebbi minta nyom{n kszlt ksi {br{zol{s mutatja a r{kvetkez jelenetet is, ugyancsak a barlangban: a gyermek trnra ltetst; rgi szertart{s ez15 a Nagy Anya, Rhea s a Korybasok - vagy m{s nev frfi-ksri - misztriumaiban. Itt kt Kurs t{ncol kivont karddal a trn krl, mikzben egy trdel nalak tkrt tart a frfimd flajzott fi el. Az orphikus trtnet16 az j vil{g-ura j{tkszereit is flsorolta: ezek jelkpeiv v{ltak a felavat{snak, mely azonos volt azzal, amin elsknt ez az isteni fi, az els Dionysos esett {t: kocka, labda, prgetty, aranyalma, kerepl, gyapj. A kt utbbi a beavat{si szertart{shoz tartozott, a tbbi ink{bb az elbeszlshez. Ezt most csak az orphikusok megfogalmaz{s{ban folytathatom, akik itt tit{nokat szerepeltettek a trtnetben. De gy is mesltk,17 hogy nem voltak flttlenl pp tit{nok, akik oly borzalmasan b{ntak Zeus s Persephon fi{val, hanem csak fldbl sarjadtak", kzelebbi megjells nlkl. Eszerint Kursek is lehettek.18 Azt is tudjuk, hogy a Nagy Anya fiai kzl mindig kt idsebb {llt szemben az ifjabbal. Azoknak a tit{noknak a sz{ma pedig, akik az els Dionysost megltk, kimondottan kett.19 Teh{t a trtnet orphikus folytat{s{ban a Kursek helybe tit{nok lpnek. Azt mesltk,20 az isteni gyermeket j{tk kzben leptk meg: pp j{tkszereivel szrakozott. [lltlag a fltkeny Hra bujtatta fel ket,21 aki egyszer m{r22 a Kurseket kldte a tehn alak I s Zeus egyik, Dionysoshoz hasonl fia, Epaphos ellen is. A tit{nok arcukat gipsszel fehrre festettk.23 gy jelentek meg, mint halottak az Alvil{gbl,24 ahova Zeus sz{mzte ket; letepertk a j{tszadoz fit, htfel tptk25 - vagy hasogatt{k -, s darabjait egy stbe dobt{k,26 mely egy h{roml{bon {llt. Miut{n a hs megftt, stni kezdtk ht ny{rson a tz fltt. Az ember hajlamos volna az effle lakom{t kannibalizmusnak nevezni, ha a fldarabolt, megfztt s megsttt gyermek szarvai nem arra utaln{nak, hogy egy fl{ldozott gdlyrl vagy kisborjrl van sz - bizonyos szertart{sokn{l, bizonyos vidkeken az egyik, m{sokn{l, m{s vidkeken, a m{sik {llatrl -, melynek szenvedsei s az isten szenvedsei ebben a trtnetben pontosan megfeleltek egym{snak. Egyik elbeszls szerint27 Zeus maga is megjelent a tit{nok lakom{j{n, odacsalogatta a slt hs illata. Vill{m{val visszavetette a tit{nokat a Tartarosba, s Dionysos tagjait Apollnnak adta, aki a Parnassosra vitte s a saj{t h{roml{bja mell helyezte Delphoiban. Egy m{sik elbeszls szerint28 addigra m{r elkltttk a tit{nok Dionysos hs{t, mire Zeus a vill{m{val agyonsjtotta ket. Alighanem visszahullottak az Alvil{gba, mivel az orphikusok az emberi nem alvil{gi seinek szltott{k ket.29 A kigzlgsbl azonban, annak a vill{mnak a kvetkezmnybl, mely ket l{ngba bortotta, egy bizonyosfajta hamu keletkezett. Ebbl a hamubl lettek az orphikusok tant{sa szerint az emberek. Ez azonban sokkal ksbbi tan, mint amilyen a ktszarv isteni gyermek szenvedsnek trtnete volt. Ezt a trtnetet mg a kvetkezkppen is mesltk:30 Az els Dionysos, *166+ Dmtr fia testnek megfztt darabjai bekerltek a Fldbe. A fldblsarjadtak szttptk t s megfztk, de Dmtr jra sszeszedte tagjait. Ezen pedig a szltke keletkezst kell rteni. gy tantott{k Orpheus kveti is :31 a bor Dionysos utols aj{ndka volt, s t mag{t is

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 118

Oinosnak, bor"-nak neveztk. Teh{t Zeus hozta a beteljeslst, de Dionysos tkletestette, mai szavakkal: megkoron{zta a vil{gteremtst. De ez is m{r ksbbi felfog{s. Az eredeti elbeszls szerint az isten megfztt tagjai - egyetlen kivtelvel -elgtek, s a hamubl keletkezett a szltke. Arrl, hogy egy testrsz kivtelt kpezett, mindegyik elbeszlsben sz esett: ezt sem a tit{nok, sem a tz, sem a fld nem emsztette el. A lakom{n{l jelen volt egy istenn - a ksbbi elbeszlsek szerint32 Pallas Athn -, aki elrejtette egy fedett kos{rban. Zeus mag{hoz vette. Azt tartott{k, Dionysos szve volt az. Ebben szj{tk rejlik. Mert azt is mondt{k,33 hogy Zeus a "kradiaios Dionysos"-t Hipta istennre bzta, hogy a fejn viselje. Hipta a Nagy Anya, Rhea kis{zsiai neve volt, kradiaios ktrtelm sz: ugyangy le lehet vezetni a kradia, szv", mint a krad, fgefa" szbl, s jelenthet fgef{bl kszlt t{rgyat is. A kos{r Hipta fejn viszont egy liknon, szrlap{t volt, amiben, ha nnepi menetben a fejkn krlhordozt{k, gymlcsk al{ rejtve rendszerint egy phallos fekdt: egy t{rgy, amit maga Dionysos ksztett fgef{bl.34 Arrl is rteslnk, hogy a Liknitst, vagyis a szrlap{tban szunnyadt", azok a nk, akik a Parnassoson Dionysosnak szolg{ltak, a Thyiasok, mindig jra felkeltettk". 2. Dionysos s Semel Mitolgi{nk az alvil{gi istenn fi{n - a ktszarv fin, akit a Nagy Anya le{nya s fldalatti kpm{sa szlt Zeusnak - kvl is ismert egy Dionysost: Kadmos kir{ly le{nya, Semel fi{t. A Semel nv a kis{zsiai phrygeknl s a thr{kokn{l - eurpai rokonaikn{l s szomszdaikn{l ugyanazt jelentette, mint Khthonia, a fldalatti". Kis{zsi{ban azt tartott{k,35 Zeus a Sipylos hegyen lte meg n{sz{t Semel istennvel; Thbaiban viszont egy tz sznhelyt mutogatt{k36 - Dmtr szent kerletben,37 Kadmos palot{j{nak {lltlagos helyn -, ahol egy szlt ntt, s azt mondt{k, itt gette el Zeus a vill{m{val kedvest. A hagyom{ny szerint Semel v{rands volt Dionysosszal, amikor gy tzhal{lt halt. Zeus mag{hoz vette a gyermeket, aki az fia volt. A trtnet nem nagyon klnbzik attl, amit az elbb hallottunk. Ott a szltke keletkezett egy tz ut{n, itt a boristen. Valsznleg hasonl volt a helyzet Dionysosszal, mint a Nagy Istenany{val, akinek tisztelete ugyancsak tbbszr rkezett hozz{nk: egszen korai idkben Rhea nven ismertk az seink, ksbb a phrygiai Kybel nven: mert ha valaki, csakugyan soknev istenn volt mitolgi{nkban. Dionysosnak is tbb nevt vagy jelzjt kell emltennk: a Zagreus, a vad{sz" nven kvl Bakkheosnak, "a sarjnak" is hvt{k, ahogy a sarjad gallyakat vagy venyigket. De fleg *167+ az anyja tnt fel klnbz neveken. Mivel mg haland kir{lyl{nyknt is szerepelt, az elbeszlnek nem lehetett knny a ktfle trtneteket sszehangolni : azokat, melyek Persephon fi{rl szltak, arrl a Dionysosrl, aki valsznleg Krt{rl jtt hozz{nk, s amelyek Semel fi{rl - ugyanarrl az istenrl, de abban az alakj{ban, ahogy ksbb ismt bevezettk. Ez utbbiak kzl az egyik gy tudta,38 hogy Zeus, amikor Semelhez kzeledett, ezt nem az isteni n{szok mdj{n cselekedte. Italt ksztett Dionysos szvbl, s ezt adta inni Semelnek. A l{ny teherbe esett az italtl. Amikor ezt Hra megtudta, meg akarta akad{lyozni a szlst. Semel dajk{j{nak alakj{t lttte mag{ra, s r{beszlte a mitsem gyant le{nyt: kv{nja azt, hogy Zeus ugyanabban az alakban jjjn el hozz{, mint Hr{hoz szokott, hogy , Semel is megtudja, milyen egy isten lelse. L{tjuk, hogy ez a ksi elbeszls az elbb emlte tt szj{tkon alapul, a szv" szt helyettestve be a fgefa" helyre. Ugyanennek a trtnetnek m{s ismert v{ltozatai39 is megegyeznek abban, hogy Zeus nem a vill{ml gisten alakj{ban

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 119

rkezett elszr Semelhez. Semel titkos frjnek alakja olyan volt, mint a haland frfiak. [ldajk{j{tl elbolondtva, Semel elbb csup{n egy krsnek teljestst knyrgte ki. Zeus meggrte, s amikor szerelmese azt kv{nta, mutatkozzk meg eltte ugyanabban az alakban, mint Hra eltt, akkor kereste fel vill{m{val. V{zakpek mutatj{k, hogyan prb{lt meneklni elle. De m{r ks volt: a vill{m hal{lra sjtotta, s lekerlt az Alvil{gba. Zeus kimentette a testbl az retlen magzatot, a gyermek Dionysost. Az apa a saj{t combj{ba rejtette a koraszltt istent: belevarrta,40 vagy csatokkal z{rta le ezt az atyai mhet.41 Egy m{sik hagyom{ny szerint42 a sz{mos grgorsz{gi hely kzl, ahol {lltlag Dionysos Semeltl szletett - mert nemcsak Thbait emlegettk -, egyik sem tartja mag{t jogosan Dionysos szlhelynek. Apja szlte meg Nysa hegyn, a messzi keleten, amikor a szls ideje elrkezett. Zeus elkldte Hermsszel, vagy maga adta {t a csecsemt az isteni dajk{knak, hogy egy barlangban gondozz{k. Dionysos dajk{jaknt43 Nys{t, a hegyet mint istennt is emltik. M{s dajk{it is megnevezik az elbeszlsek, kztk Int, Semel h{rom testvre kzl az egyiket, akirl mg kln lesz sz, s Thynt, a rajongt", ahogy ksbb mag{t Semelt neveztk. Egy rgi v{zakpen h{rom nimf{t l{tunk Nysai felirattal, s klnben is gyakran h{rom Dionysos dajk{inak sz{ma. Naxos szigetn44 egyikket Kornnak, varjszznek" hvt{k; neve hasonlt Kornishoz, Apolln kedveshez, akinek a sorsa annyira hasonltott Semel sors{hoz. Ksbbi {br{zol{sokon ngy n foglalatoskodott a csecsem Dionysos krl: ez megfelel Kadmos l{nyai sz{m{nak, Semel s h{rom l{nytestvre ngyesnek. Egyikk csittgatja a gyermeket. A frdt ksztik el, vagy tal{n m{r ut{na vannak. Egy frfiszemly is jelen van, s arra v{r, hogy tisztt betlthesse a fi mellett: Silnos, a ksbbi45 - de nem tl ksi elbeszlsekben46 Dionysos nevelje. B{r a frfiszemly" megjells szinte m{r *168+ tlz{s. Dionysoshoz val vonatkoz{s{ban nagyon elt azoktl a szilnektl, akik a nimf{k szereti: reg, elniesedett figura, pocakos, szinte nies keblekkel, gyakran hossz ruh{ban, ami egybknt a szak{llas Dionysost is jellemzi. gy tnik, a jelenetben az egyetlen hmnem lny a gyermek, akivel a dajk{k foglalatoskodnak. B{r Zeustl szletett - ami m{r-m{r tlzott hangslyt kap az elbeszlsekben47 -, s mintegy apja kiz{rlagos folytat{sa, gy l{tszik, csak nkkel {ll kapcsolatban, spedig letnek ebben az idszak{ban any{skod, szoptat, gondoskod nkkel. Csak miut{n k felneveltk, vonult el - a hagyom{ny szerint48 - az erdkbe, babrral s repknnyel koszorzva, de venyigvel mg nem. Nk ksrtk, az erdk nimf{i; arrl, hogy az isten mit mvelt ni ksrivel egytt letnek m{sodik szakasz{ban, rvidesen bvebben is lesz sz. De a Dionysosrl s Semelrl szl elbeszlsnek sincs mg vge azzal, hogy az any{t agyonsjtotta Zeus vill{ma. Az a szbeszd is j{rta,49 hogy nem halt meg. Olyan lehetett, amilyen Persephon volt abban az idszakban, amikor az Alvil{gban idztt. Dionysosnak kellett eljnnie, hogy ismt flvigye Semelt. A mly Lerna forr{s kzelben, ahol Dmtr misztriumait is nnepeltk, fennmaradt egy trtnet,50 mely a Persephont megl{togat Dmtr alvil{gj{r{s{hoz hasonltott. Dionysos Semel keresse sor{n lesz{llt az Alvil{gba, s vezetre s kalauzra volt szksge; hogy ezt megkaphassa, teljes ni odaad{st kellett grnie: csak gy juthatott el az anyj{hoz, s vihette vissza a fldre. grett egy fgefa-phallos segtsgvel teljestette, amit fl{lltott erre a clra. A kalauzt - eredetileg alighanem ezt a kultikus jelvnyt mag{t - Prosymnosnak vagy Polyymnosnak, a sokat megnekelt"-nek hvt{k. Azt is mondt{k tov{bb{,51 hogy Dionysos, miut{n Semelt flhozta s halhatatlann{ tette, a Thyn, rajongva rjng" nevet adta neki. Az ugyanilyen jelents Thyias szval jelltk Dionysos rajong papnit a Parnassoson, akik, mint m{r mondtuk, a Liknitst

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 120

felkeltettk. Thyn istennvel pedig - gy vgzdik ez a trtnet52 - Dionysos flment az gbe. 3. Dionysos t{rsni s ni ellensgei Dionysos tiszteletnl asszonyaink egym{s kzt maradtak. Egyetlen frfinak se volt szabad jelen lennie, amikor k helyettestettk az istennket, akik az istennel szoros kapcsolatban {llottak. Aki t{volrl figyelte ket, viselkedsket az rjngs" kevss megklnbztethet form{inak vlhette: gy fordthatjuk mana szavunkat, persze az rjngs" olyan rtelmben, mely annak mindegyik v{lfaj{t felleli, a szerelmi rjngstl a dhkitrsig. Ezrt hvt{k a Dionysost krlvev nket mainadesnek, mainasoknak, mag{t az istent mainomenosnak53 vagy mainolsnek,54 az rjng"-nek, ebben a tgabb rtelemben, mely nem azonos az rlt"-tel; ahogy a dionysosi nk i Bakkhai, bakkh{nsnk, vagy helyesebben: Bakkhosok" voltak, a tisztelk *169+ s a tisztelt ugyanis teljesen megfeleltek egym{snak. Gyakran {br{zolt{k ket: hossz kntsben, mereven h{travetett fejjel, repknykoszorsan, kezkben a thyrsosszal - a narthx-cserje sz{r{bl kszlt, n{dp{lcaszer hossz bottal -, melynek hegybe fenytobozt illesztettek. gy rohantak ink{bb, mint t{ncoltak, a fuvol{k, dobok s tamburinok hangjaitl ksrve. Dionysost els letszakasz{ban m{r bemutattam: az isteni gyermek a barlangban, ni gondoskod{ssal krlvve. Ebben a szakaszban tiszteltk a szrlap{t titkos tartalmaknt. Az t krlvev isteni asszonyok mg nem rjngk" voltak, hanem dajk{k, s kzjk tartozott az anyja is. M{r azt is jeleztem, hogy milyen volt Dionysos a kvetkez szakaszban: fiatal isten az erdben. A ksi elbeszlk annyira klnsnek tartott{k az akkori ni ksrirl szl trtneteket - ugyanazok az isteni asszonyok voltak, rjngkk v{ltozva -, hogy ezeket az asszonyokat Dionysos ellensgeiv tettk. Azt mesltk:55 Minyasnak, a boitiai Orkhomenos kir{ly{nak volt h{rom l{nya; ezek felettbb dolgosak voltak, s szidalmazt{k azokat a nket, akik elhagyt{k a v{rost s Dionysos tiszteletre a hegyekben tomboltak. Az isten maga jelent meg l{ny alakban a h{rom jzan kir{lyle{nynak, s intette ket, hogy ne hanyagolj{k el a titkos rtusokat. Minyas le{nyai nem hallgattak r{. Erre az isten elbb bik{v{ v{ltozott, azut{n oroszl{nn{, vgl leop{rdd{. Szvszkket repkny s szl ind{zta be, gyapjaskosaraikban kgyk fszkeltek. A h{rom n megijedt, s sorsol{ssal kijelltk egyikk gyermekt {ldozatul. Tulajdon anyja tpte szt, testvreivel egytt. Repknnyel, folyond{rral s babrral koszorzva tomboltak a hegyekben, mg {t nem v{ltoztak: egyikk denevrr, m{sikuk bagolly{, harmadikuk uhuv{ vagy varjv{. Hasonl trtnet j{rta56 a tirynsi Proitos kir{ly l{nyairl is. Ketten vagy h{rman voltak; amikor felserdltek, tboly sz{llta meg ket, mert nem akartak Dionysos titkos rtusaiban rszt venni. M{s elbeszlsek szerint Hra haragja dnttte ket rletbe, s tehnnek hittk magukat; vagy Aphrodit haragja tette ket frfibolondd{. Azt is mondt{k,57 hogy testket fehr foltok fedtk, ami megint tehnn v{ltoz{st jelent, csak enyhbb form{ban. Tehnknt lettek igaz{n mlt t{rsni Dionysos bikaistennek. Vgigtombolt{k az egsz Peloponnsost, s fajtalankodtak a vadonokban. Melampus, a feketel{b" l{tnok, meggrte Proitosnak, hogy meggygytja le{nyait, ha neki adja egyharmad kir{lys{g{t. Proitos vonakodott. A l{nyok mg jobban rjngtek, s a tbbi nket is magukkal r{ntott{k tbolyukba. Mind elhagyt{k csal{djukat, megltk gyermekeiket, s a vadonba vonultak. Amikor gy elhatalmasodott a baj, a kir{ly m{r hajland volt birodalm{nak egyharmad{t Melampusnak adni. De a l{tnok most ktharmad{t krte, s meg is kapta. Az rjng nket olyan helyre

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 121

terelte, ahol meg tudta tiszttani ket. Proitos egyik le{nya a hajsza sor{n elpusztult, a tbbiek meggygyultak. Egy harmadik trtnet Semel testvreirl, Dionysos nagynnjeirl szl. Nevk Agau, Autono s In volt. Sz{muk - h{rom, vagy Semelvel egytt [170] ngy - megfelelt az isten dajk{i sz{m{nak, s azoknak a bakkhikus ni karoknak58 az skpei voltak, melyek titkos rtusaikban Dionysosnak s az anyj{nak ngyszer h{rom olt{rt szoktak {lltani. Agau s Autono neve a Nreisek kzt is szerepel,59 In Leukothea nven tengeristennv v{lt: nyilv{n emlksznk r{, hogy egy elkalldott elbeszls szerint a Nreisek mutatt{k meg az embereknek elszr Dionysos s Persephon misztriumait. Mindegyikknek volt egy fia, ak{r Semelnek: In Melikerts volt, akirl rvidesen lesz sz, Autono Aktain, akit a kuty{i szaggattak szt s az anyja volt knytelen sszekeresglni a csontjait, Agau, a fensges" pedig Pentheus, akit a h{rom n dionysosi rjngsben vad{szzs{km{nynak hitt. Az elbeszlst Euripids feldolgozta egyik tragdi{j{ban, mely azzal indokolja az rjngst, hogy a h{rom testvr nem akart hinni unokaccsk isten-volt{ban, s ezrt kellett bnhdnik. Az volt a bntetsk, hogy knytelenek voltak igazi mainasok mdj{ra nnepelni Dionysost a vadonban, s mint mondtuk, Agau fi{t v{lasztott{k vad{szzs{km{nyul. k maguk vad{szkuty{kk{ v{ltoztak,60 s az istent hvt{k, mint vad{szt61 s hajtt, segtsgl,62 gy tptk szt Pentheust. Ezek a nk, amikor Zagreus, a nagy vad{sz" hatalm{ba kertette ket, olyan vadat hajtottak fel, amely, mint l{ttuk, egyikk fia volt. A nemrg csecsemknt kezelt istengyermek vad{ssz{ v{lt, s egyszersmint agyonknzott vad{szzs{km{nyukk{. Mitolgi{nkban tbb elbeszls is szl az ldztetsrl, amit Dionysosnak ebben a korban - mint szp finak, vagy gyngd, Adnishoz vagy Attishoz hasonl, flig nies ifjnak - el kellett szenvednie, mert rjngsre cs{btotta a nket. Tal{n az volt a legrgibb,63 melyben Perseus meglte t, s Lerna mly ktj{ba dobta. Egy m{sik rgi trtnetben64 egy gyilkos termszet thr{kiai kir{ly, Lykurgos, a farkasember" Dionysos dajk{it vette zbe, mintha tehenek lettek volna. A gyermekisten ijedtben a tengerbe ugrott, Thetis az lbe fogta fel a reszket fit. Lykurgost rlettel bntettk az istenek; azt hitte, egy szltt pusztt el, s kzben a saj{t fi{t lte meg s testrszeit hasogatta le. Pentheus, a szenvedsek embere", az elbb eladott trtnetben ugyancsak Dionysos ldzje, de neve el{rulja, hogy kezdettl fogva dionysosi szenvedsekre volt rendelve. A ktszarv Dionysos-gyermek szenvedseirl szl elbeszls a vad{szzs{km{ny megfzsnek s megstsnek a mdj{t is lerta: hasonl dologrl fogunk In trtnetben hallani. De tudjuk, mi kvetkezett a fel{ldozott istengyermek szenvedsei ut{n: a bor keletkezse, amit seink, ugyangy, mint a kenyeret, az {llati durvas{g s vads{g elleni szernek tartottak. Semelnek, a dionysosi nk skpnek hal{la eredetileg alighanem bntets volt azrt, amit a halhatatlan fi eszerint az elbeszls szerint nem a tit{noktl, hanem t{rsnitl volt knytelen elszenvedni. Dionysos jra megjelense, boldogt istenknt val epiphani{ja ez ut{n a stt vad{sz- s {ldozat-idszak ut{n, ugyancsak elfordult a rgi elbeszlsekben, melyek nem egszen *171+ nyomtalanul tntek el. Az egyik ilyen trtnetbl eredhet, amit Euripids Bakkh{nsni l{tni vltek, mikzben istenket ksrtk:65 tejtl {radt a fld, bortl {radt, a mhek nekt{rj{tl {radt. 4. Dionysos, In s Melikerts Dionysos ldztetsnek trtnett nemcsak gy mesltk, hogy egyedl ugrott a tengerbe, illetve csak t ltk meg s dobt{k a tengermlybe, hanem gy is, hogy mindezt az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 122

anyj{val, Semelvel egytt szenvedte el. Egy Brasiai nev lakniai partmenti v{rosk{ban riztk meg ezt az elbeszlst:66 Semel titkon kihordta Dionysost, s apja palot{j{ban kell idben megszlte. Amikor Kadmos felfedezte a h{z szgyent, egy l{d{ba z{rta az any{t s gyermekt, s a tengerbe dobatta. Az sz l{d{t az {r a lakniai part fel sodorta. Ott kivetettk a hull{mok a sz{razfldre. A lakoss{g a l{d{ban Semelt holtan tal{lta s nneplyesen eltemette. A gyermek n{luk nevelkedett fel. Errl is tudtak egy kln trtnetet.67 In, Semel testvre, bolyong{sa sor{n hozz{juk rkezett, s flaj{nlotta, hogy dajkaknt rzi a kicsiny Dionysost. Mg a barlangot is mutogatt{k, ahol In az isteni gyermeket ist{polta. Dionysos kertj"-nek hvt{k azt a vidket. Azok kzl a trtnetek kzl, melyek Inrl, Dionysos nagynnjrl s dajk{j{rl szltak, a legtbb az Argonaut{k tj{nak elksztsvel kapcsolatos, s ezrt a hsmond{ba tartozik. In ott Athamas kir{ly felesge, Phrixos s Hell gonosz mostoh{ja, a kir{ly kt gyermek, akik elsnek tettk meg az utat Kolkhisba az aranygyapjas kos, Poseidn s Theophan sarja h{t{n. In a monda szerint68 r{beszlte a boitiai asszonyokat, hogy pirts{k meg a vetmagot, hogy ne sarjadjon ki a vets. De az is lehetsges, hogy eredetileg nem a vetmagot pirttatta meg, hanem egy{ltal{n, mutatta meg nekik, hogyan kell a gabon{t megpirtani. Abban sem kell semmi rosszat l{tni, ami a gyermekeivel trtnt, hanem lnyegben csak a fel{ldozott istengyermekrl szl trtnetet. Azt mesltk:69 Miut{n Zeus kioldozta combj{bl a kicsiny Dionysost, a gyermeket Hermsszel Inhoz s Athamashoz kldte, hogy neveljk fel le{nynak. De Hra tbolyt kldtt mindkettejkre. Kt fiuk volt: Athamas az idsebbiket, Learkhost szarvasnak nzte, vad{szott r{, s letertette. In a kisebbiket, Melikertst, forrvizes stbe dobta, azut{n holt gyermekvel egytt a tengermlybe vetette mag{t. Vagy pedig - gy is mesltk70 - a letertett Learkhost dobta az stbe, s az l Melikertsszel vetette mag{t a tengerbe. A r{bzott Dionysost Zeus megmentette: elbb gdlyv v{ltoztatta, azut{n Hermsszel elkldte Nysa nimf{ihoz, akik ksbb dajkaszolg{latuk jutalm{ul a Hyasok csillagkpeknt az gre emeltettek. In a tengerbe buk{sa ut{n a Leukothea, fehr istenn" nevet vette fel. Az Odysseia is azt mondja rla,71 hogy elbb Kadmos egyik l{nya volt, de *172+ ugyanolyan tiszteletben rszesl, mint a tengeristennk. Odysseusnak klcsnadta f{tyl{t, hogy vknt teste kr hurkolva, ki tudjon meneklni a hajtrsbl, s el tudja rni szva a t{voli partot. Azut{n ismt a tengerbe kellett a f{tylat dobnia. Ksbb azt mesltk,72 ez a f{tyol eredetileg az a bborszalag volt, amit a beavatottak kaptak a Kabirok misztriumaiban, Samothrakn, s a tengeri veszedelmek ellen val oltalmul {llandan vknt viseltk a testkn. A gyermek Melikerts Palaimn nven ugyancsak a tengeren utazk egyik oltalmaz istenv lett. Sorsa ugyanolyan rokons{got mutatott Dionysosval, mint Glaukosval, aki, mint tudjuk, egy teli mzes-ednybe flt Krt{ban, m{s elbeszlsek szerint azonban tengeristenn lett. A Melikerts nv mzv{g"-t jelent, ami nemcsak a mhszettel, hanem egy m{mort italnak mzbl val elksztsvel is kapcsolatos lehet. Azt mesltk,73 egy delfin elvitte Melikertst vagy a tetemt74 - a korinthosi fldszorosig, ahol az tiszteletre alaptott{k az isthmosi j{tkokat. Sok {br{zol{srl ismerjk a tenger delfinen lovagl, isteni figyermekt. Diony-sos krben Melikertsnek s Palaimnnak hvt{k, s m{sodik Dionysosknt jelent meg; Apolln krben a Taras nevet viselte, az als-it{liai Tarentum grg v{ros istennek nevt, s egy m{sodik Apolln volt, vagy Hyakinthos - s ide tartozik a gyermekisten Ers is, aki delfinh{ton lovagol, s egy tintahalat tart a kezben. 5. Dionysos a tengeren

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 123

B{r Homrosunk a tengert {llandan olyan helynek nevezi, ahol nem lehet szretelni", a rgebbi idkben biztosan mg sokkal tbb trtnet meslte el Dionysos megjelenst, vagy, helyesebben szlva: jramegjelenst a tengeren. Egy rgi v{zakpen az isten, szak{llas alakj{ban, egyedl fekszik egy hajn, a venyigk magasan az {rboc s a vitorla fl nttek, ri{si szlfrtk csngenek rluk, s a haj krl delfinek j{tszadoznak. M{s v{zakpeken l{tni, hogyan vonult be nneplyesen az emberek kz. Kpenybe burkolzva l egy kerekes hajn, amit a sz{razfldn krk hznak: a tengerbl val epiphani{j{nak {br{zol{sa ez. Egyik elbeszls kimerten eladja,75 hogyan nyilatkoztatta ki mag{t Dionysos a tengeren teljes isteni hatalm{ban. Els vir{gj{ban lev ifj alakj{ban jelent meg az isten elszr a part elrenyl fok{n. Stt frtjei pomp{san omlottak le feje krl, szles v{ll{t bbor knts bortotta. pp etruszk kalzok rkeztek sebesen a borszn tengeren {t jevezj hajjukon. Balsorsuk hozta ket ide. Amikor a kalzok megpillantott{k az ifjt, intettek egym{snak. Hamar a partra szkkentek, nyomban megragadt{k, s rvendezve hajjukra cipeltk. Azt hittk, egy kir{ly fia, s meg akart{k ktzni ers ktelekkel. De semmifle fzfah{ncs nem brta befonni az ifjt; lehullottak kezrl s l{b{rl a ktelkek. Mosolyogva, stt szemmel lt ott. A korm{nyos tstnt szbekapott, s *173+ odaki{ltott t{rsainak: Szerencstlenek! Mifle ers istent fogtatok el zs{km{nyul? Nem brja el a jl ptett haj! Vagy Zeus , vagy az ezstjas Apolln, vagy Poseidn. Nem a haland emberekhez hasonlt, hanem az istenekhez, akik az Olymposon laknak. Eressztek tstnt szabadon, mg itt, a sz{razfldn! Senki ne emeljen r{ kezet, mert mg rossz szeleket s vihart kld r{nk haragj{ban!" A haj parancsnoka azonban kemnyen v{gott vissza: Te szerencstlen, te gyelj csak a szlre s fesztsd ki a v{sznat az sszes vitorlaf{kra! A tbbi r{nk, frfiakra tartozik. Remlem, eljut velnk Egyiptomba, vagy Kyprosra, vagy a hyperboreosokhoz, vagy mg messzebbre. Vgl majd megnevezi neknk a csal{dj{t s vagyon{t is, ha m{r balsorsa keznkre j{tszotta t." gy szlt, mert nagy v{lts{gdjat remlt az ifjrt. Flhzt{k a vitorl{t, kiduzzasztotta kzept a szl, megfeszltek a ktelek. M{r ez is csod{nak tetszett. Majd bor kezdett csrgedezni a gyors fekete hajn, des z s istenien illatoz. Csod{lkoz{s fogta el a legnysget. A vitorla cscs{n hirtelen szltke hajtott ki, s ds frtk csngtek rla. Az {rbocon repkny ind{zott virulva, s m{r kedves gymlcsei is feltnedeztek. Az evezk vill{ira koszork fondtak. Amikor az evezsk ezt l{tt{k, m{r odaki{ltottak a korm{nyosnak, hogy tartson a sz{razfld fel. [mde az ifj a hajn oroszl{nn{ v{ltozott, aki fentrl, a haj orm{rl fenyegette az embereket, hatalmas ordt{ssal. A haj kzepn egy bozontos medve jelent meg az isten parancs{ra. A medve a h{ts l{baira {llt, az oroszl{n meg fenyegeten nzett a fedlzet orm{rl lefel. A frfiak a haj tatj{ra menekltek, s reszketve {lltak meg az okosszv korm{nyos mellett. Az oroszl{n hatalmas szkkenssel a parancsnokra ugrott. A tbbiek hal{lflelmkben a hajrl a tengerbe ugr{ltak, s delfinn v{ltoztak. A korm{nyost visszatartotta az isten. Megknyrlt rajta s boldogg{ tette. A korm{nyosnak kinyilatkoztatta mag{t az isten, mint Dionysos, Zeus s Semel fia. K{r, hogy az itt elmondott himnuszban a frfi neve, aki azut{n a hrt az emberek kztt bizonnyal elterjesztette, nem olvashat ki vil{gosan. Tal{n Ikariosnak hvt{k, mint azt,76 aki Attik{ban, Ikaria faluj{ban elsnek fogadta be az odarkez istent, s elterjesztette a bor lvezett, s akit megltek honfit{rsai, mert azt hittk, a rszegek mrgezs {ldozatai lettek. Ez egy m{sik, tragikus trtnet volt Dionysos epiphani{j{rl. Az Ikarios nv mellett szl, hogy Dionysos - gy hangzott77 a kalztrtnet egyik v{ltozat{ban -a tengeri rablkkal Ikaria

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 124

szigetrl hajzott Naxosra. Ksbbi elbeszlk78 Akoitsnek neveztk a dionysosi korm{nyost, ami frjet" jelent: ez az istennek mag{nak egyik megjelensi form{ja. *174+ 6. Dionysos s Ariadn Dionysos gyermekkora, vad{sz- s ldztetsi korszaka, majd jramegjelense ut{n az elbeszlsek a diadal{rl, triumfus{rl is besz{moltak. A triumphus szt egybknt az etruszkok s a rmaiak tlnk vettk {t; eredeti alakja, thriambos, Dionysos-himnuszt jelent, s egyszersmind az isten egyik jelzje is. A diadalmenethez, amit eredetileg a dajk{kbl s rjngkbl {tszellemlt, boldog t{rsnkk v{ltozott nk alkottak, csatlakoztak a szatrok s szilnek, akiknek t{nca s felvonul{sa azeltt egy nagy istenn s kpviseli, a nimf{k tiszteletnek megnyilv{nul{sa volt. Az isten flig nies jellege, ami a szak{llas Dionysos hossz ruh{j{ban s a meztelen, ifji Bakkhos csaknem hermafroditikus testben egyar{nt kifejezsre jutott, kiegsztsknt vonzotta mag{hoz e phallikus t{rsakat, s ugyangy a bakkhikus nk is. A legksbbi elbeszlsek szerint79 Dionysos a diadalmenetvel meghdtotta Indi{t - Nagy S{ndor hadj{rat{nak ksi, klttt elkpe -, s egyre tbb egzotikus {llat bukkant fel ksretben. Borral megszeldtett nagy ragadozk - oroszl{nok, p{rducok, leop{rdok - m{r elbb is voltak vele. Az etruszkok dionysosi asszonyai mg otthonukban is tartottak szeldtett leop{rdokat. A mainasok a legrgibb {br{zol{sokon szeld kgykat hordtak a karjuk kr tekerve, s az isten bika alakban jelent meg elttk. Az zgid{t, melynek brt v{llukra vetve viseltk, saj{t kezleg tertettk le, s a szlev kecskebakok, melyeket ugyancsak l{tni a bakkhikus menetben, vres {ldozatra voltak sz{nva. Az elbeszlsek fleg egy t{rsnt kapcsoltak ssze a triumf{l istennel. Egy hres trtnetben neki jutott oszt{lyrszl, amit minden dionysosi asszony saj{t mag{rl rzett: Dionysos felesge, egyetlen, igazi t{rsnje lett. az egyetlen, akit nv szerint Dionysos felesgeknt tartanak sz{mon:80 Ariadn. A trtnet leghresebb v{ltozat{ban81 Mins kir{ly s Pasipha naple{ny gyermeke volt: istenn-nev haland le{ny. Ariadn, eredetileg Ariagn jelentse szent" s tiszta", nyomstott alakja a Hagn sznak, ami az alvil{gi kir{lyn egyik jelzje. Az istennt, aki ezt a nevet viselte, sz{mos szigeten tiszteltk. A l{ny-Ariadnval egy testvr s vetlyt{rsn {llt szemben, Phaidra, a ragyog", s mg egy m{sik is,82 Thseus diadalmas szeretje, Aigl, a fnyes". Ez a m{sodik, vil{gos aspektus azonban kzvetlenl Ariadnhoz is kapcsoldott: hiszen Aridl{nak is hvt{k,83 a messze l{thatnak", nyilv{n azut{n, hogy Dionysosszal felemelkedett a mennybe. Ariadn ezen a nven segtett Thseusnak testvrb{tyja, a bikafej Mns-sarj meglsben, akit Mintauros nven fleg szrnyetegnek ismernk. M{sik neve azonban, az Asterios, arra vall, hogy csillag" volt vi sz{m{ra: ezzel a megjellssel szltott{k meg Dionysost mag{t is, mint fit s gyermeket, a misztriumokban.84 A kzismert elbeszls egyoldalan mutatja be Ariadn segtsgt a gyilkoss{gn{l: csup{n Thseus s az athni gyermekek *175+ letnek megmentst emlegeti, akiket t{pl{lkul a szrnyeteg el vetettek. Ariadn adta a hsnek a fonalat, melynek segtsgvel ki tudott jutni a labyrinthosbl, a Mintauros lak{s{bl. Thseus mag{val vitte t s a testvrt, Phaidr{t a hajj{n, ksbb azonban elhagyta Ariadnt Dia szigetn, melyrl mg bvebben is fogunk szlni. Az elhagyott l{ny mlyen aludt,85 mikor a haj elt{volodott a megmentett athniekkel. De a l{ny nem egyedl maradt ott. Egyik elbeszls86 megmondja dajk{ja nevt, aki vele egytt szktt meg, s ugyancsak a szigeten maradt. Thseus nem lte meg n{sz{t Ariadnval, de nem htlensgbl. A

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 125

hagyom{ny azt tartja,87 hogy Dionysos megjelent neki {lm{ban, s tudt{ra adta, hogy a l{ny az v. A legtbb elbeszls szerint gy trtnt, noha Ariadnt m{sfell kimondottan88 a nagy bns nk kz sorolj{k, mert saj{t b{tyj{nak gyilkosa lett. A legismertebb elbeszls szerint Ariadn mlyen aludt, amikor Thseus elhagyta, s helyette Dionysos jelent meg, mint megmentje s vlegnye, a szigeten. M{s, sokkal rgebbi trtnetekben89 a l{ny meg is halt: Artemis lte meg, Dionysos kv{ns{g{ra. Teh{t Kornisnak, Apolln kedvesnek sors{n osztozott. Eszerint nemcsak a labyrinthosbeli bik{hoz lett htlen, ha-nem Dionysoshoz is. Az egyik trtnet szerint90 ugyanis az isten m{r Krt{n felesgl vette t. Akkor adta aj{ndkba Ariadnnak a dr{gakvekkel kestett aranykoszort, amit maga Aphrodittl kapott, s ez a koszor vil{gtott Thseusnak a labyrinthosban: a htlen asszony tov{bbadta a koszort a hsnek. Eredetileg ezzel segtett neki, nem a fon{llal. Hiszen eredetileg a labyrinthos nem tveszt volt, hanem spir{lis, amin vissza is lehetett trni, ha az ember {tment a kzppontj{n. Ariadn ezt fnyl koszorj{val tette lehetv Thseusnak, s ezrt kellett bnhdnie. A srj{t is mutogatt{k Kyproson;91 itt Aphrodit Ariadn nven tiszteltk, s azt mesltk rla, vajd{s{ba halt bele, anlkl hogy szlt volna. nnepn pedig egy fiatal ember ut{nozta a szlsi f{jdalmakat, ak{rcsak egy frfi-anya, ami pp Semel, Zeus s Dionysos trtnetben fordult el. A Dionysosrl s Ariadnrl szl legrgibb trtnet nem sokban klnbzhetett Dionysos s Semel trtnettl, mg a hsmonda Thseus alakj{t a labyrinthosnak - az Alvil{g si alakj{nak - krtai rnjvel ssze nem kapcsolta. Dli szigeteinken egy ktaspektus s ketts - stt s vil{gos - sors istennt hvtak Ariadnnak s Aridl{nak. A sz{razfldn ugyanez az istenn a Semel s Thyn nevet viselte, vagy pedig, ha Apollnnal s Asklpiosszal {llt sszefggsben, a Kornis s Aigl nevet. Egy rgi v{zakpen l{tni, hogyan veszi Ariadn gondoz{s{ba a gyermek Dionysost. Dionysos dajk{i kz tartozott, mint tudjuk, Thyn nven Semel is, s egy Korn nev dajk{ja is volt. De fleg a Semelrl s Dionysosrl, az any{rl s fi{rl szl trtnetek csengtek messzemenen egybe az Ariadnrl s Dionysosrl, a felesgrl s frjrl szlkkal. Azt beszltk,92 hogy Ariadn vgl az istennel flsz{llt kocsij{n az gbe: ilyen jelenetet Persephon s frje *176+ mennybemeneteleknt l{tunk egy {br{zol{son, s ez megfelel Semel s Dionysos mennybemenetelnek is. Az az egyetlen klnbsg, hogy Semelrl sosem mondt{k legal{bbis az ismert trtnetekben -, hogy Dionysos anyj{bl, dajk{j{bl s t{rsnjbl megdicslt felesgv v{lt. Ez az aspektus Ariadnnak lett fenntartva. gbesz{ll{s{t megelzte n{sza az istennel, Dia szigetn. Tengernk tbb kicsiny sziklaszigete viselte ezt az gi" vagy isteni" jelents nevet, a nagyobb szigetek, pl. Krta vagy Naxos eltt fekvk. Mg {t is vittk a nevet mag{ra Naxos szigetre, mert elssorban Naxost tartott{k Dionysos n{sza helynek. A Naxos eltt fekv kicsiny szigeten m{ig is {ll hatalmas m{rv{ny templomkapu jelzi, hol folyt le a menyegz. Rm{ban egy kitn {llapotban fennmaradt falfestmnyen l{tni, milyen form{ban kpzeltk el mg Dionysos tal{lkoz{s{t isteni menyasszony{val: Ariadn nem fldi l{ny volt, hanem a mlybl flmerlt Persephon vagy Aphrodit, s nem {lm{ban bukkant r{ az isten, nem is elhagyottan. Az istenn a sziklaszigeten lve, szolg{lja ksretben, fogadta a tengerbl egyedl felje kzeled ifj istent. Csszt tartott elbe, hogy Dionysos megtltse, s gy bekvetkezzk az isten kezbl a bor epiphani{ja. Ksbb mg azt is mondt{k,93 hogy Dionysos az gre emelte felesge s t{rsnje emlkre a hres aranykoszort, Ariadn koron{j{t.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 126

7. Dionysos jelzi Alighanem a dalnok Orpheus hvei egyestettk a Dionysosrl szl p{rhuzamos trtneteket egyetlen nagy elbeszlss, melyben kt anyja van az istennek s h{rom szletse, s k neveztk Dimtrnak, ktany{j"-nak s Trigonosnak, h{romszor szletettnek" is. De eredetileg csak egy trtnet volt, melyben az any{nak kt aspektusa volt, s mindkt aspektus{ban klnfle nevei voltak: Persephon s Aphrodit, Semel s Thyn, Ariadn s Aridla. Aphrodit s Dionysos frigyrl is fennmaradt egy trtnet. A belle sz{rmaz fi94 hol Priapos, hol95 Hymenaios, hol96 Herms Khthonios, az alvil{gi Herms" volt, mg a Dionysos-Ariadn p{rnak Oinopin, a bor-ember", Euanths, a vir{gz" s Staphylos, a szl" nev figyermekeket tulajdontanak.97 Dionysos jelzi ritk{n vonatkoznak az isten phallikus" jellegre, amikor azonban mgis el{rulj{k ezt a titkos aspektust, messzemen, ha nem is teljes azonoss{got szgeznek le, mint az Orthos, az egyenes", vagy Enorkhs, a hers" jelz. Ez utbbival kapcsolatban egy klns trtnetet meslhetek el.98 Enorkhs eszerint egy testvrp{r fia volt, akik egy toj{st nemzettek, s ebbl kelt ki, ak{rcsak Lda gyermekei, vagy a Molione, vagy az orphikusok ktnem Phanse. Ezt a trtnetet Lesboson mesltk, ahol a szlkben Hermst tiszteltk, vagyis alighanem egy phallos alak istenszobrot, amit nem akartak Dionysosnak nevezni. s csakugyan egyoldal elnevezs *177+ lett volna, mert Dionysost Pseudanrnak is hvt{k, a l{tszlagos frfinak", m{s gnyneveirl - pld{ul gynnis, az asszonyos", vagy arsenothlys, "a frfi-nies" - nem is szlva. A Dyalos, felem{s" jelz nyilv{n hermaphroditikus lnyre vonatkozik, s mindez egyttvve az isten ktnemsgrl szl, titokban tartott elbeszlsekre. Az olyan jelzk azonban, mint Dendreus, Dendrits, Endendros, a faisten", vagy a f{ban lev", vagy a nvnyi tlburj{nz{ssal s nvekedssel sszefggk, mint Phlen, Phleus, Phloios, arra mutatnak, hogy nem emberi felem{ss{grl van sz, hanem olyan kt-nemsgrl, ami a legtbb f{nak saj{tja, s teljessgk alapfelttele. M{s mellknevei e tulajdons{g ellenplus{ra vonatkoznak, amit Dionysos trtnete ugyancsak mag{ban foglal: a Zagreus vads{g{ra. msts s madios nyershst ev lnyt jelent, Eriphos viszont az istent a tiszteletre elfogyasztott gdlye alakj{ban. Mint Aigobolos kecskket tertett le, mint Melanaigis fekete kecskebrt viselt, mint Anthrporraists mg embereket is lt - mindezt abban az idszakban, mely nvnyi epiphani{it megelzte. Nvnyekkel lete alvil{gi szakasz{ban is minden bizonnyal kapcsolatban {llt. A babr, mely ezt az idszak{t vgigksrte, jelziben nem fordul el, minthogy sokkal benssgesebben tartozott Apollnhoz, s e kt testvr kzelsge - vagy tal{n mg azonoss{ga is az alvil{gi szfr{ban - rejtve kellett hogy maradjon. Dionysos ebben a vonatkoz{sban Kissos, repkny" volt, vagy - ugyanennek a szfr{nak egy m{sik aspektus{t hangslyozva - Sykits vagy Sykeats, a fgeisten". Mint Omphakits az retlen szl istene volt; mint Lysios s Lyaios a felold"; mint Nyktelios az jszakai nnepek istene, mint Mysts a beavatott"; mint Bromios, a bakkhikus krmenetek l{rm{j{nak istene; mint Eus vagy Euios az euoiki{lt{sok istene. Ezek a jelzk csaknem mind Dionysos, a boristen megjellsre vonatkoznak. Egy klnleges epiphani{j{t fejezte ki az Iakkhos nv; egyszerre nv s ki{lt{s, amivel az eleusisi misztriumok isteni gyermekt nnepeltk, s mely nem vletlenl csengett ssze a Bakkhosszal, Dionysos m{sik nevvel. Iakkhos" s Bakkhos nem kt klnbz istensget jelent, s ha megklnbztettk ket, csak azrt, hogy Iakkhosban is egy Dianysost jelezzenek. Persephon fia volt, s - egyesek szerint - Dmtr szeretje, az az Iasios vagy Iasin, akirl az orphikus trtnetekben hallottunk, de egyttal a misztikus gyermek is, aki Baub

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 127

mhbl nevetett. Mitolgi{nk a H{dsrl s Persephonrl, a Dionysosrl s t{rsnirl szl elbeszlseken {t olyan dolgok peremre vezet bennnket, melyeket misztriumok foglaltak magukba, s melyeket nem volt szabad kimondani, st, ha csakugyan megltk ket, nem is lehetett kimondani. Ezrt hadd {lljak meg itt. Az elmondottakn{l kisebb jelentsg trtneteket mg hozz{fzhetnk elbeszlsemhez. De amire v{llalkoztam - hogy lehetleg mindent, ami fontos, elmondjak isteneinkrl, s az emberekrl is, amennyiben a mitolgi{ba tartoznak -, azt minden bizonnyal vghezvittem. *178+ M{sodik rsz

Hrsztrtnetek
Az eljvend kltknek
Mert a fld megszli jra, Mit rktl fogva szl. Faust II, III, 3. (K{lnoky L{szl fordt{sa)

A mtosz a grg lt {ltal{nos felttele. Az egsz kultra, mindenestl, mg a rgi, az eredeti volt, b{r lassan tov{bb form{ldott. Mg ismertk az let sz{mos form{j{nak mitikus s szent eredett, s nagyon kzel reztk magukat hozz{. Az egsz grgsg a hrszi kor rksnek s jogutdj{nak tartotta mag{t; az sidkben elszenvedett srelmekrt jval ksbb is bnhdni kellett; Hrodotos a Nyugat s Kelet nagy harc{rl szl elbeszlst I elrabl{s{val kezdi, s a perzsa h{bor a trjainak a folytat{sa. *182+ JACOB BURCKHARDT Grg mveldstrtnet

Elsz
Ez a ktetnk, a Hrsztrtnetek, mg az istenekrl s az emberisgrl szl trtneteknl is zsfoltabb. Jszervel annak a napjainkban l tuds grg szigetlaknak az elbeszlst folytatja, akinek a sz{j{ba az istentrtneteket adtuk, s kiegszti azokat mindentt, ahol a hrsztrtnetekbe torkollottak. De ugyangy lehetsges volna egy fordtott t is: ezeknek a flisteneknek s gyakran pp ezrt mg keservesebb knokat szenved embereknek a nehz sors{bl kiindulni, s innen hatolni elre a knny let istenek j{tkos lthez. Nem az istenek vil{ga, de mgis egy egsz vil{g fog itt megnylni elttnk, egy hol otthonos, hol meghkkenten idegen vil{g, s, errl az oldalrl nzve, tal{n elszr: egy vil{g, mely a Guadalquivir torkolata s a Kauk{zus kzt krlbell Krisztus eltt 1500 ta, teh{t legal{bb ktezer vig tartott, s melyet a nagy istenek s istennk fnye hrszknt tisztelt fiaik alakj{ban ragyogott be. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 128

Annak a trtnetnek egy rsze ez, amit mi, az emlkez- s felvevkpessgnket meghat{roz, kzs rksgknt, a mi trtnelmnknek" nevezhetnk. A pszicholgia tapasztalatai alapj{n ktlem, hogy egy ekkora darab trtnelmet teljesen ki lehet kapcsolni. S mint trtnsz, az emberisg trtnetrl alkotott sszkp meghamist{s{nak tartan{m, ha ennek ismerett b{rki mellzni akarn{. Egy{ltal{n nem hiszem, hogy n itt vgleges form{ban mutatom be. Ezrt aj{nlottam knyvemet az eljvend kltknek: ntsk k a hajdan szellemi vals{gknt jelenvoltat, ami Eurpa irodalom- s vall{strtnetbe tartozik, j form{ba, olyanba, ami jobban illik hozz{, mint amire egy kortudom{nyi m kpes. Knyvemnek nem a megszpts a clja - mint az ifjs{g {br{ndjainak oly sok{ig megfelel Gustav Schwab knyvnek, A klasszikus kor legszebb mond{inak, vagy m{s nyelveken megjelent hasonl kiadv{nyoknak -, s vakodik az antikvit{s lnyegisgvel vil{gl hagyom{ny{nak mindennem kendzstl. Kendzheti az {thagyom{nyozott anyagot a tisztessges sz{ndk tudom{nyoss{g is: egy olyan tudni akar{s, mely nem ismeri fel a saj{t, hagyom{ny megszabta hat{rait. A tudni akar{s ir{nyulhat arra, ami adva van, a rszletekre s az sszefggsekre, melyeket jabb leletek s megfejtsek naprl napra t{gthatnak; megksrelheti szellemileg {tvil{gtani s lettel megtlteni az egszet, s akkor teljes joggal tarthat ignyt a tudom{ny" nvre. [m a kelletnl gyakrabban enged a ksrtsnek, hogy v{laszt prb{ljon adni a krdsre: hogyan keletkezett, ami adva van, s itt tbbnyire a kinyomozhatatlanba tkzik. Mert ritk{n rizte meg a hagyom{ny a keletkezs folyamat{t. Klnsen rvnyes ez az isten- s hrsztrtnetek anyag{ra. Ezt az anyagot szvegek s mvszeti emlkek hagyom{nyozt{k r{nk. Ahhoz, hogy meg lehessen ismerni, ami voltakppen r{nk maradt, ezeknek *183+ a hagyom{nyrz form{knak a trtnetvel is foglalkozni kellene. Ez azonban tls{gosan eltrtene bennnket attl, ami r{nk maradt, a klnfle eredethipotzisek s elveszett mvek rekonstrukcija fel; olyan fejtegetsekbe kellene bocs{tkoznunk, melyek alapj{ban vve mgiscsak a kinyomozhatatlanra vonatkoznak. Az effle hipotzisek s rekonstrukcis ksrletek, mg ha nem v{lnak is a konkrtan meglevtl elszabadult gondolati j{tkk{, knnyen elkendzhetik ezt a konkrtot. Ilyen rtelemben kendz jelleg Carl Robert csod{latra mlt mve, A grg hsmonda is, m{sflezer lapnyi terjedelemben, Ludwik Preller Grg mitolgi{inak bvtett kiad{sa. H{l{san emltem ezt a knyvet, mint a nagy anyaghoz egyedl mlt vezrfonalat azok sz{m{ra, akik mind az irodalmi, mind a rgszeti hagyom{ny legt{volabbi el{gaz{saival s v{ltozataival is foglalkozni kv{nnak. B{r ez a m is felfrisstsre szorulna. Nekem elssorban arra kellett v{llalkoznom, hogy hat{rozottan a tartalomhoz hatoljak el. Ebbl a clbl iparkodtam - amennyire lehetsges volt -benne lni a szvegekben, s szem eltt tartani a v{zafestszetnek s a srok mvszetnek (a srok riztk a hrsztisztelet emlkt legtov{bb) kimerthetetlen kincst{r{t is, nem rtelmezsk, hanem ink{bb a lgkrk miatt. Az n feladatom, gy l{ttam, a r{nk hagyom{nyozott anyagot annyira lv s knnyedd tenni, hogy a hrsz-alakok mintegy maguktl lpjenek ki belle, eredeti krvonalaikkal. Ehhez az elbeszlmvszet fejldse - az t, amit Virginia Woolf ta megtett - a tudom{nyos rnak is adott nmi bztat{st. Mindegyik hrsz, ha kultusz{val egytt szemlljk, egy-egy woolfi Orlando, s a hrszok s istensgek bizonyos azonosul{sainak ppgy lebeg {llapotban kell maradniok, ahogyan Thomas Mann ifj Jzsefnek mitolgiai nazonost{sai lebegnek. A szpirodalomban az egysk elbeszls sima fellett m{r rg feltrtk. A tudom{nyos irodalomban is ki kellett alaktani egy megfelel form{t, mely egyszerre juttatja szhoz az antik elbeszlket - ak{r tbbet is egym{s mellett s egym{s ut{n - s a mrlegel ut{nuk-

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 129

elbeszlt, s mg csak nem is igyekszik egy eredeti elbeszl m hat{s{t kelteni, csup{n egy si elbeszls-anyag nrvnyestsre hagyatkozik. Megvallom, pp ez a tudom{nyos ksrlet volt sz{momra a cs{bt a v{logat{snak, a konkrt emberi tartalom felszabadt{s{nak s sszeillesztsnek vekig tart munk{ja sor{n: hogy kiprb{ljam az anyag nrvnyestst, elbb saj{t magamon, majd m{sokon is; s egyttal ksrlet volt ez az l humanizmus terletn is, mely valamikppen mindig vonatkoz{sban {ll a grgkkel: hadd tal{lja meg helyes viszony{t a grgk hrsz-mitolgi{j{hoz, egy sem pedaggiai okokbl nem egyszerstett, sem szpirodalmi szempontbl nem retus{lt, s b{rmi m{s mdon sem kendztt vagy kdstett kp alapj{n. Hadd mondjak ksznetet azoknak, akik a Hrsztrtnetekhez - ehhez a humanista ksrlethez, mely az istenekrl s az emberisgrl szl *184+ trtne tekben megkezdettnek a folytat{sa- a feltteleket biztostott{k: a Sv{jci Szvetsges Kzt{rsas{gnak s kiadimnak, a zrichi Rhein-Verlagnak s { londoni Thames & Hudsonnak; a nmet nyelv kiad{s nv- s t{rgymutatj{nak elksztsrt, mely a knyvet haszn{lhat kziknyvv tette, a felesgemnek ; a kzirat {tolvas{s{rt Daisy Brody asszonynak, a korrektraolvas{sban val rszvtelrt dr. Walther Kraus bcsi professzornak, a kpek megszerzsben nyjtott bar{ti segtsgrt a Rm{ban lak dr. Hellmut Sichtermannak. tban Rm{bl Ascona fel, 1958. {prilis 21. *185+

Bevezets
Ha a grg mitolgia az istenekre s legfljebb mg az emberi nem eredetnek mitologm{j{ra korl{tozdik, a hrszok szksgkppen a margra szorulnak. De az istenek megkvetelik a hrszokat: k ugyancsak beletartoznak a mitolgi{ba. Viszont {tnylnak onnan egy ksbbi korba: m{r nem a trtnetek idejbe, hanem a trtneti idkbe. pp az a lnyeges klnbsg a hrszokrl szl elbeszlsek s a tulajdonkppeni mitolgia, teh{t az istenmitolgia s a vele sokszorosan sszefond, vagy legal{bbis vele hat{ros hrszmitolgia kztt, hogy ez utbbi tbb-kevsb sszefondik a trtnelemmel, nem egy idn kvli sid", hanem a trtneti idk esemnyeivel is, vagy olyan szorosan hat{ros velk, mintha m{r trtnelem volna, nem pedig mitolgia. A hrszoktl nem lehet a trtnelmi egzisztenci{t, a trtnetisget eleve elvitatni. gy lpnek fl, mintha trtneti alakok lettek volna, s csak kivteles esetekben nyertk volna el az istenltet, Hrakls esetben az Olymposon, klnben az Alvil{gban. De mg ha trtneti szemlyek voltak is, olyan mdon szerepelnek a trtneteikben", mely kiemeli ket a trtnelembl". Nem egszen igazs{gos hozz{juk az ember, ha r{juk bizonytja trtnetisgket. Ennek a mitolgiai aspektusuk vallja k{r{t, mely sszefggsbe hozza ket az istenekkel, s mely {ltal skpekknt hatnak. Egzisztenci{juk egy klnleges quasi-egzisztencia, mely kevesebb s tbb a szokott emberi egzisztenci{n{l: tbb, mert a kultuszban val tov{bblsket is mag{ban foglalja. Nem mindig s nem csup{n hs-mivoltukkal tnnek ki: ezrt rszestem elnyben a lefordthatatlan grg hrsz" megjellst a hssel" szemben, b{r ezt a szt is haszn{lom, ahol a helyzetnek megfelel. A hrszokat az sszes trtnetekben lnyegisgk jellemzi, egy saj{tos konszisztencia - sokkal ink{bb, mint egy tulajdons{g -, mely alakjukban kzs az istenekvel. Ilyen kzbls helyzetet foglalnak el egyes, El-[zsia s a Fldkzi-tenger magas-kultr{itl fggetlen mitolgi{k istenei is a grgk istenalak-tpusa s az emberek kztt. Ez a konszisztencia a klti megform{l{s sor{n, aminek a hrszok szntelenl ki Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 130

voltak tve, annyira v{ltozatlan maradt, hogy pld{ul egy teljesen {tform{lt Nagy S{ndor, Caesar vagy Napleon elkpzelhetbb, mint egy egszen m{smilyen Perseus vagy Oidipus; illetve egy megm{stott Nagy S{ndor tal{n mgsem, mert hiszen m{r az korban a hrszok sor{ba lpett. A trtnelem hrszaihoz" hozz{tartozik a trtneti id. Egy olyan egyszeri idtartamba {gyazdtak be, melyet sz{mtalan egyidej adotts{g hat{rozott meg, s melyen semmit sem lehet v{ltoztatni. Egy teljesen j" Caesar vagy Napleon is onnan kapn{ krvonalait, idbeli burk{rl lenne flismerhet. A mitolgia hrszaiban viszont bell van valami, egy mag, ami megv{ltoztathatatlan s sszetveszthetetlen, amit ugyanann{l a *187+ hrszn{l mindig jra megtal{lunk. Ralph Waldo Emerson szavai szorosan vall{strtneti rtelemben is rvnyesek: The hero is he who is immovably centred. *A hrsz az, aki legbell rendthetetlen.] Egyik-m{sik von{sa hasonlv{ teheti m{s hrszokhoz, s vannak hrsztpusok is, ahogy szokv{nyos embertpusok is vannak, de a von{sait egyest kzponti magv{ban a hrsz egyedl{ll. Az egyedl{ll mivolt{ban konszisztens hrsz visszavezetse egy, az emberben s vil{g{ban rgta preform{lt lehetsgre, archetipikus jellegnek bizonyt{sa s meghat{roz{sa kln, speci{lis vizsg{ld{s feladata volna, amit valj{ban csak llektani s filozfiai szemszgbl lehetne megksrelni, de olyan trtnelmi alapvets nlkl aligha, amit a grg hrszokra vonatkoz hagyom{ny nnn korl{tainak tudat{ban lev bemutat{sa ad. De ebben a bevezetsben mgsem kerlhetjk el egszen a filozfiai kifejezsmdot, s a hrsz mtosza" fog kirajzoldni benne. A hrsz, ahogy trtneteiben" elnk lp, mg sokkal ink{bb egy filozfiai ember-tanba tartozik, mint a grg istenek. Teljessggel emberi mdon is jellemezhet. Emellett olyan fny esik r{, amit a vall{strtnet szemszgbl nzve, mely sz{m{ra az isteni" az adott kiindulpont,1 az istenisg fnynek nevezhetnk: a fny" szt itt metaforikusan haszn{ljuk, de ppoly jogosan, mint amikor egy malkot{s fnyrl beszlnk, s megrti, aki fogkony r{ (mert ez a fogkonys{g is nem egyenl mrtkben kiosztott {ltal{nos emberi tulajdons{g). Az isteninek a hrsz alakj{ra es fnye saj{tosan keveredik a halands{g {rnyk{val. gy alakul ki mitolgiai jellege, egy olyan klnleges lny jellege, akihez legal{bb egy trtnet szorosan hozz{tartozik: ami ppen rla, s nem valamelyik m{s hrszrl szl. Ahol ezt a mitolgiai jelleget teljesen emberi jellemzs helyettesti, ahol a hrsztrtnetek harcias frfiakrl szl elbeszlsekk v{ltoznak, akiket csak ebben a nem-kultikus rtelemben illet meg a hrsz" megszlt{s, ahogyan Homros alkalmazza - olyanform{n, mint: Nemes urak" -, ott vget r a mitolgia; a hrsz-mitolgia is. Ez trtnt az epikus kltszetben, mely egsz hrsz-hadak tjairl s hadj{ratairl szlt, mint pld{ul az Argonaut{k tj{rl, vagy a trjai h{borrl. Mindez - nyilv{n m{r a Heten Thbai ellen hadj{rat is, meg tmntelen m{s, elveszett Homros eltti eposz - saj{t atmoszfr{j hrszkltszett v{lt, mg ha hsei a mitolgia hrszai kz tartoznak is. Mint minden mitolgia, a hrszmitolgia is szoros kapcsolatban {ll a kultusszal. A hrikus kltszet azonban, amennyire ismerjk, fggetlen volt a kultuszoktl. A kultusszal vezett hrszt lesebb hat{r v{lasztja el az eposzbeli hrsztl, mint a tragdia hrsz{tl, a tragdia ugyanis mindig megjelent egy kultikus cselekmnyt is. Nem anyagukban hzdik a hat{rvonal, hanem az atmoszfr{k kztt. Ezt a hat{rvonalat kell szem eltt tartani a grg mitolgia hrszainak bemutat{sakor is: vigy{zni kell, hogy ne v{ljk vgl is a hrikus kltszet tartalmi ismertetsv, ne sikkassza el annak saj{tos atmoszfr{j{t *188+ - amgy sem kv{nja pp a csataler{sok ir{nt flkelteni az rdekldst -, s egy egszen m{smilyen atmoszfr{t se keverjen hozz{. De azrt a hagyom{ny-elad{snak az a mdja, ahogy az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 131

Argonaut{k tja s a Heten Thbai ellen-had j{rat fennmaradt - az egyiket a tuds klt, a Rhodosi Apollnios rizte meg sz{munkra, a m{sikat a tragdiakltk -, mgiscsak olyan kzbls lpcsfok, amit a hrszmitolgia jraelbeszlje nem hagyhat figyelmen kvl. Lehetsgesnek, st kv{natosnak tartom a tiszta hrszkltszet jraelmond{s{t is, mely a Homros nevhez fzd kt eposz, az Ilias s az Odysseia tartalm{t kzvetten a mai emberekhez, csak nem ebben a knyvben. Minden hrszhoz hozz{tartozott a kultusza: tiszteletnek saj{tos mdja, amit nem szabad a carlyle-i rtelemben vett hrsztisztelettel" sszetveszteni. Tnylegesen kultusz" volt, egyszer s szigor ritu{lis cselekmny, a hrszt megillet, mag{tl rtetd ad-fle, nem pedig a felmagasztal{s aktusa. Ugyanaz a tisztelet volt kicsiben, amivel nagyban az alvil{gi isteneknek, az elkltzttek urainak adztak. A hrszt mg a holtak kzt is beragyogja az istensg fnye, s ez a holtak birodalm{bl felvil{gl fny a kznsges halandk hal{lba kltztt alakj{n{l is jobban idzi el azt a mly borzad{lyt, amirl Walter F. Otto tal{lan {llaptotta meg, hogy tls{gosan egyoldal volna flelemnek nevezni, mert egyttal a legnneplyesebb s legmagasztosabb hangulat is.2 A holtak isteneinek s a hrszoknak bemutatott {ldozat neve enagisma volt; meg kell klnbztetni a thysi{tl, mely elssorban az gi isteneknek j{rt. Klnleges alak olt{rokon mutatt{k be; ezek alacsonyabbak voltak, mint a bmos, a szok{sos olt{r, s eskhara, tzhely" volt a nevk. Rajtuk keresztl kellett az {ldozati {llatok vrnek s az ital-{ldozatoknak az {ldozati gdrbe folyniok. Ezrt tlcsr form{jak voltak, s lefel nyitottak. Mert az {ldozat-bemutat{snak ez a mdja nem csapott {t istenek s emberek kzs, vg lakom{j{ba. Az {ldozati {llatot fejjel lefel tartott{k a gdr fl, nem emeltk h{trahajltott nyakkal a magasba, mint az gi istenek sz{m{ra, s teljes egszben elgettk. Ezek a jellemz von{sai a hrszkultusz rtusainak, melyek persze nem folytak mindentt egyazon merev, megv{ltoztathatatlan szertart{s szerint. Pld{ul a Hraklsnek bemutatott {ldozatok ezt a stt mdot egyes helyeken vil{gosabbal egyestettk: Attik{ban olyan rtussal {ldoztak neki bik{kat, mint az olymposiaknak. Egybknt olykor m{s, kevsb stt von{sok is jeleztk, hogy a grgk mg ebben a kultuszban is rmket leltk. A kultuszuk egymag{ban, b{rmennyire hozz{tartozik is a teljes hrsz-portrhoz, bizonnyal nem tette volna a hrszokat sz{munkra oly jelentss. Fennmaradt srjaik sem, b{r elgg impoz{nsak: pld{ul azok, amelyek Myknai kyklpsi falain bell s kvl tal{lhatk, vagy az esetlen, hrszian" hatalmas srok Eleusis mellett, a Peloponnsosrl Thbaiba vezet ton, melyekben {lltlag a hres Hetek kzl nyugosznak hatan. St, mg nevk *189+ sem lett volna - b{r v{rosok alapt{s{val, uralkodcsal{dokkal, nemesi nemzetsgekkel, egsz trzsekkel fggtt ssze - elg ahhoz, hogy {ltal{nosabb jelentsgre tegyenek szert, azokrl a hrszokrl nem is beszlve (akadtak bven), akik sz{munkra csup{n res nevek, vagy ak{r nvtelenek maradtak. A tudom{ny rdekldnk valamennyik ir{nt, mert beletartoznak a grg kultra sszkpbe; emberi jelentsgk azonban a r{nk hagyom{nyozott trtnetekben rejlik, melyeknek a kultuszuk a h{ttere volt. gy tnhet nha, mintha az isten- s hrsztrtneteket egyar{nt bizonyos mesemotvumokra" lehetne visszavezetni, mintha csup{n egy marknyi srgi mese tov{bbfejlesztsvel volna dolgunk, s knnyen lennnek ismt ezekre reduk{lhatk. Ez a l{tszat, amellett, hogy csalka, arra is kiv{lan alkalmas, hogy elterelje az emberileg megragad tartalomrl a figyelmet. A motvumok" vagy elbeszlsszkm{k", ha nmagukban v{lnak vizsg{lat t{rgy{v{, mindig csak valamilyen absztrah{l{s vagy redukci eredmnyei. Nem lteznek s nem hatnak nmagukban, csup{n a trtnetekben", melyek

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 132

tbbek a motvumokn{l s szkm{kn{l. A mesk tnyleg nagyon motvum jellegek s nagyon szkematikusak, s ha ebben nem merlnek is ki teljesen, mgiscsak nagymrtkben erre reduk{ldnak. Ezzel is el{rulj{k, hogy viszonylag ksi eredetek. A legkor{bbi mesk s mesegyjtemnyek mind viszonylag, st: abszolt ksi korokbl sz{rmaz szvegekben maradtak r{nk. Egy nem vgiggondolt trtneti mdszer kvetkezetlensge, hogy ezeknek a szvegeknek az analgi{j{ra a mesket" tartj{k az isten- s hrsz-trtnetek rgebbi form{j{nak. De pp ezek a szvegek nyjtanak neknk alapot - az egyetlent, amire valban pteni lehet - arra, hogy a mesnek" nevezett elbeszlsforma jellegn elgondolkozzunk. Aki ezt lelkiismeretesen megvizsg{lta s vgiggondolta,3 annak a mese relatve ksi eredett a jellegbl is fl kellett ismernie. A mesemond szembefordul a korl{taitl szenved emberi lt tragikus vals{g{val, s egy antitragdi{t szegez vele szembe. A meseklt - tudatosan vagy ntudatlanul - c{fol-mvsz, mondhatni antitragdiar, s alkot{sa a megc{folthoz kpest m{sodlagos: az elsdleges, amit c{fol, a mtoszban van jelen. A mese rendszerint vget r a menyegzvel, a beteljeslssel. Annak, hogy pld{ul Perseus trtnetben is gy van, e mtosz meseszersgnek pp az az oka, hogy egy viszonylag ksi, a mykni korbl sz{rmaz alakj{ban kerlt azokhoz a kltkhz, akik tudom{sunk szerint elszr hivatkoztak r{. A Thseus-trtnetnl vagy Pleus trtnetben - csupa hasonl tpus nv mg szinte szemmel ksrhet, hogyan lett a mtoszbl mese: az egyiknl a tragikus befejezs, Thseus hal{la Lykomdsnl, teljesen indokolatlan, de mgis ott van, a m{sikn{l enyht krlmny, hogy az istennvel kttt n{szt a mtosz is, a belle kialakult mese is olyan szerencsnek tartja, mely az sszes tragikus kvetkezmnyeket ellenslyozza. A mitolgia hrsztrtneteihez egy m{sik mfaj {ll kzel: az *190+ elbeszlseknek egy, pp tragikum{ban velk rokon form{ja. A neve -szaki nyelven saga, nmetl Sage (magyarul monda). A sag{t az izlandi irodalom konkrt mveibl ismerjk, melyek flteheten az Izlandba kiv{ndorolt nemesi nemzetsgek sz{jhagyom{ny rizte csal{di krnik{in alapulnak. A mond{t" Andr Jolles nyom{n egyszer form{nak" nevezhetjk, ak{rcsak a mest", de tbb a vals{gtartalma, mint a mes: pp annak a mfajnak form{l elveknt, mely a vil{got a sag{ban form{ba nttte s rgztette. A csal{ddal, trzzsel, vrrokons{ggal val szellemi foglalkoz{sbl eredt - gy jellemzi a sag{t a nagy germanista4 -, s flptett egy csal{df{bl egy vil{got, mely sz{z csillog v{ltozatban azonos maradt nmag{val, az skkel val bszklkeds s az apa{tkok, a csal{di tulajdon s a csal{di h{bors{gok vil{g{t, a nrabl{sok s h{zass{gtrsek, vrbossz s vrbn, rokoni hsg s rokongyllet, az ap{k s fiak, fi- s l{nytestvrek vil{g{t, az rklds vil{g{t." Ebbl a ler{sbl szemnkbe tlik, hogy vannak bizonyos hasonls{gok a grg hrsztrtnetekkel, pld{ul Atreus dinaszti{j{nak trtneteivel, de akadnak bven klnbsgek is. Kzjk tartozik m{r az is, hogy Grgorsz{gban nem fogad bennnket olyan sr, sszefgg, n{ll, a hrszokra vonatkoz tradci - igazi csal{di hagyom{ny -, amilyen Izlandban a saga. Tredkeket kell sszegyjtennk, s r{ad{sul mindig m{sodkzbl! Igaz, ez a m{sodkz gyakran nagy kltk keze, elssorban Homros. Mindenesetre kvetkeztethetnk belle a homrosi kltszet megelz szellemi vil{g{ra, az eredeti hrszmitolgia vil{g{ra, s jogosan vetdik fel a krds, hogy a hrszokrl szl mitolgiai hagyom{ny csakugyan az volt-e grg talajon, ami a saga Izlandban, s nem sokkal ink{bb az emberisgtrtnet saj{tos jelensge? Ha belpnk Myknai ers v{r{nak s kir{lyi v{ros{nak hres kapuj{n, melynek oromdsze s megkoron{z{sa egy kt oroszl{n-kzrefogta oszlop - a Nagy Istennnek, a vad{llatok rnjnek kultusz{t jelkpezi, meglehet: mad{r alak epiphani{ja helyett -, elszr egy nagy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 133

temetkezsi helyet pillantunk meg. P{rhuzamosan fl{lltott klapok vezik. Ezzel a gyrvel vettk krl i. e. a 14. sz{zadban, amikor a v{r kapuja s hatalmas kyklpsfalai m{r flpltek, a kor{bbi kir{lyok mly aknasrjait; ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy az utdok tiszteltk az eldket, akik tal{n nem is voltak az ut{nuk kvetkez uralkodk vr szerinti sei - haszn{ljuk itt a hrszmitolgi{bl vett neveket, eltekintve hitelessgk bizonyt{s{tl -, az Atreus-dinasztia tisztelte a Perseus-h{zat. Schliemann, amikor a srkrzetet ki{sta, egy olt{rt tal{lt itt, mely az imnt lert mdon szolg{lt a hrszkultusznak. Abbl az idszakbl, amikor a kir{lyi v{r nem volt m{r birodalmi szkhely, Myknai-val kapcsolatban kt tov{bbl hrszkultusz nyomai maradtak fenn, mindkett a v{roson kvl: Perseus kultusza - nem a kir{lyok, akiket tal{n utdainak, Perseid{knak tartottak -, amit a hagyom{ny rztt meg, s az Atreusfi *191+ Agamemnn kultusza, amit a rgszeti leletek bizonytanak: megtal{lt{k a kultuszhelyt. Viszont nem tal{lt Schliemann egyetlen olyan srkvet sem, melyen a sr-krzetben tisztelt kir{lyi halottak valamelyiknek a neve lett volna olvashat. De akkoriban nem is v{rtak r{sbeli dokumentumokat ilyen korai idkbl. Amikor azonban nemrgiben egy m{sodik, hasonl srokbl {ll krzetet tal{ltak s {stak ki a v{rfalakon kvl, s olyan srsztlkre bukkantak, melyeken {br{k voltak, vad{szatot s hatalmas {llatokkal val kzdelmet {br{zol jelenetek, de egyetlenegy felirat sem, kezdett a kvek hallgat{sa sokatmond lenni. Mindm{ig semmifle m{sutt elkerlt leletbl sem kvetkeztethetnk arra, hogy ez a hallgat{s csup{n a vletlen mve; nyilv{n megvan a jelentsge. Ma m{r ismerjk a mykni r{st. Emlkei elkerltek a knssosi palot{ban, Krt{n, s hellyel-kzzel a sz{razfldn is: Nestr pylosi palot{j{ban, Myknaiban s - hogy itt csup{n a hrsztrtneteknek ezt a kzpontj{t emltsk - Thbaiban. Plutarkhos mesl neknk errl az r{srl, mely a trtneti idk grgjei szerint jobban hasonltott az egyiptomi hieroglifekhez, mint saj{t betikhez. A sp{rtaiak, akik Agsilaos alatt, i. e. 380 krl Boiti{-ban uralkodtak, felnyitottak Haliartosban egy srt, melyben a hagyom{ny szerint Alkmn, Hrakls anyja nyugodott, s egy bronzt{bl{t tal{ltak benne, ilyen r{sjelekkel,5 de sokkal szernyebb ksraj{ndkokkal, mint amelyek a mykni kgyrk srjaibl kerltek napvil{gra. Sok mykni korbl val srt t{rtak fel az archeolgusok, de egyetlenegyben sem tal{ltak feliratot. A palot{kban s h{zakban tal{lt r{sos t{bl{k az anyagi javak, az isteneknek s embereknek j{r {ldozatok s adk jegyzkei. Mg mindig rvnyesnek l{tszik Krt{ra s Myknaira az a megfigyels, amit egyszer m{r megfogalmaztam,6 s hadd ismteljem itt Oswald Spengler szavaival: A krtai leletekbl a maguk sszessgben hi{nyzik mindennem utal{s egy olyan trtneti, politikai vagy ak{r biogr{fiai tudatra, amilyen az egyiptomi kultra embereit az birodalom legrgibb idszak{ban is teljesen eltlttte." Legal{bbis a nagy gonddal ksztett s vott mykni srokban nem maradt az r{sbeli megrkts v{gy{nak semmifle nyoma. De azrt valamilyen megrkts mgiscsak maradt r{nk, ha nem is r{sos. A nagyszab{s kupolasrok a v{roson kvl, i. e. a 15-tl a 13. vsz{zadig pltek. Az rtkes ksraj{ndkokkal oly gazdagon ell{tott aknasrok nem csup{n a mykni halottkultuszrl tanskodnak, mely a trtneti kor grg hrszkultusz{nak eldje volt, hanem pp a maguk nmas{g{ban az emlkezs kultusz{rl is, a bizalomrl, amit - hogy a trtneti grgknek a srkrzetek v{r{ban m{r beszlt nyelvn szljunk - Mnmosyn istennbe vetettek. Egy olyan hitnek sokkal ksbbi bizonytkai szerint, mely bizonnyal a rgi halottkultuszon alapult, a halottnak szemlyesen is r{ kellett bznia mag{t, forr{s{bl kellett az Alvil{gban innia. Aki visszaemlkszik saj{t mag{ra, megfelel a rla val emlkezsnek, amiben tov{bb l: alighanem ez *192+ Mnmosyn legnagyobb adom{nya. A mykni halotthitrl nincsenek

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 134

olyan bizonytkaink, mint azok az arany t{bl{csk{k, melyeken tmutat{s {ll, hogy hogyan lehet elrni ezt a legnagyobb adom{nyt. Azt azonban nem mulaszthatjuk el, hogy krlhat{roljunk Mnmosyn sz{m{ra egy idszakot, mely nem kiz{rlag a tbb vagy kevsb komor csal{di visszaemlkezsek kora volt, s melybl m{r a nagy istenn l{nyai is kivettk a rszket. Nestr palot{j{nak felt{r{sa Pylosban, gy hiszem, meghozta a bizonytkot arra, hogy egy nagyon emberi, a dolgoknak nagyon rlni tud epikus kltszet elzte meg Homrost, s az ezredfordul zavaros korszak{n {t egszen az fellpsig tartott.7 Hogy az r{s mgis mennyire t{mogatta mind az emlkezetet, mind a klti munk{ss{got, bajos lenne most megmondani; annyi bizonyos, hogy az r{sos emlkek nem {llottak eltrben abban a korban, amit pp ezrt Mnmosyn kor{nak neveztem. s ha pp ebben van is nmi hasonls{g az izlandi sag{val, mgsem tartjuk az Atreus-h{z komor csal{dtrtnett a grgk egsz hrszmitolgi{j{ra jellemznek. Egyes hrszok s hrin{k alakj{ra vil{gosabb isteni fny esett: mintha hajdani istensgek villann{nak fl bennk. Nem tudjuk, mennyire trekedtek Myknai kir{lyai arra, hogy az istenekhez hasonltsanak, s halottkultuszuk mennyire fejezte ki ezt az ignyt. A rgszeti leletek8 mindm{ig egyrtelmen amellett szlnak, hogy a grg hrszkultusz nem egy {ltal{nos mykni halottkultusznak, hanem a mykniek kir{lyi halott-kultusz{nak a folytat{sa. Ha rejlett is benne bizonyos theomorfizmus - mg nem tudjuk, milyen rtk -, ez az istenek mtosz{ban rejl antropomorfizmussal tal{lkozott, amirl egy, m{r a grg mitolgi{t idz, kt istennbl s egy isteni gyermekbl {ll elef{ntcsont-csoport tanskodik.9 A tal{lkoz{snak a hrszmtoszban kellett megtrtnnie. Az isteni behatolt az emberibe, az emberi flemeltetett az istenekhez; s ltrejtt a hrsz mtosza. Az emberben volt meg az alapja, s Mnmosyn ketts birodalm{bl t{pl{lkozott: a halottakbl, mely fel a srokon gyakorolt kultusz fordult, s a mltbl, mely jelenval maradt az emlkezs {ltal, s ez embereket isteniv eszmnythetett. De ez csup{n egy feltevs a grgk hrszkultusz{nak keletkezsrl. Amennyiben hajlamosak vagyunk arra, hogy a hrszkultusszal vezett emberek isteni fnyt az emberi termszetben eleve meglev trekvs hal{lban elrt megvalsul{s{nak tartsuk, ezt gy fejezhetjk ki a legmegfelelbben, ha egy ellentmond{sos alakrl beszlnk, mely a hrszmitolgia sszes vari{ciit mag{ban foglalja: az istenember alakj{rl, sz{mtalan v{ltozat{ban, sz{mtalan trtnetben. Ebben az esetben az az emberi saj{toss{g volna a hrsztrtnetek alapja, hogy az ember a trzsi s csal{di ktelkben is tudat{ban van annak az egyedl{llnak, ami nem olvad fel ebben a ktelkben. Az egyedl{ll eredete, egy lny eredeti volta, akit az anyja mint csod{latra-mltan jat, mg sose voltat hozott a vil{gra, a vil{gba-betrs *193+ kzvetlensge, mely egy egyedl{ll letp{ly{t kezd, a hrszmitolgi{ban az istenektl val sz{rmaz{sknt fogalmazdik meg. Ez a filozfia nyelvn a ltezs megnyilv{nul{sa az emberben, amihez hozz{ kellene fzni, hogy minden ltezsmegnyilv{nul{s alakokba mltt, ak{rhol trtnt is: a trtnelemben ugyangy, mint a mitolgi{ban, de vizsg{latunk kiz{rlag ezzel az utbbival foglalkozik. Az istenember" kifejezst keresztny jelentstl fggetlenl v{lasztom, a grg nyelvhaszn{lat szerint: itt nem az ember megv{lt{s{t jelenti, hanem az embernek az egyetemes vall{strtnetben egyedl{ll, magasabb rend fogalm{t. Az {ltal{nos emberit, amire itt gondolunk, s keresztnysgut{ni kifejezsmdj{t m{r Carlyle szavaival jellemezhetjk:10 Ltnk lnyege, a bennnk rejl misztrium, mely n-nek nevezi mag{t - vannak-e r{ szavaink ? - az g llegzete; a Legfbb Lt nyilv{nul meg az emberben. Ez a test, ezek a kpessgek, ez az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 135

letnk, mindez egytt nem egy kntse-e a Megnevezhetetlennek ? Csak egy templom van a vil{gon - mondja a j{mbor Novalis -, s ez az emberi test. Semmi sem szentebb ennl a magasztos alakn{l. Ha meghajlunk az ember eltt, ennek a hsban val kinyilatkoztat{snak hdolunk. Az eget rintjk, ha megrintjk az emberi testet! Ez a meg{llapt{s retorikus szvir{gnak tnik, de nem az. Ha jobban belegondolunk, ki fog derlni, hogy tudom{nyos tny, olyan kifejezs, mely a tnyszer igazs{got foglalja megfelel szavakba. Mi vagyunk a csod{k csod{ja - Isten nagy, kifrkszhetetlen misztriuma." Carlyle a maga egzalt{lt hrsztisztelett indokolta gy, mely sz{m{ra a keresztnysg alapja is volt, igaz, egy ari{nus s ez{ltal az antikhoz kzel{ll mdon felfogott keresztnysg; egy hrsztiszteletet, mely - hallgassuk meg a saj{t szavait -: heartfelt, prostrate admiration, submission, burning, bondless, for a noblest godlike Form of Man" - leborul, szvbeli csod{lat, al{zatoss{g, g, fktelen, a legnemesebb isteni emberalak eltt - nem ez-e a magja (fzi hozz{) - mag{nak a keresztnysgnek is? , akit nem neveznk meg, a legnagyobb minden hrszok kzl!" A grgk hrsztrtnetei viszont ppoly kevss egzalt{ltak, mint a hrszkultuszuk. Ink{bb b{mulatosan realisztikusak, s semmi sem {ll tlk t{volabb, mint a moralista idealiz{l{s, amikor hrszaik emberi tulajdons{gairl szlnak. Carlyle pontosan ennek az ellenplusa. A grg hrszmitolgia a v{rosok, csal{dok, trzsek eredetvel foglalkozik - s foglalkozik ugyanakkor az istenemberrel" is: ez teszi oly saj{tosan magasztoss{. E kt tma kzt helyezkednek el, de jval cseklyebb szerepet j{tszanak a gazdas{gi s technikai halad{s tern elrt vvm{nyokrl s tal{lm{nyokrl szl trtnetek. A kultrhrsz" fogalma, amit az etnolgusok vezettek be, m{sfajta mitolgi{kba tartozik, mint amilyen a grg, s csup{n erszakkal lehetne belegymszlni. A kultrhrsz" csak egyetlen funkcij{ra reduk{lt hrsz volna, s a grg hrszoknak pp emberi mivolta nem trne ilyen redukcit. Hrakls, ha a kultrhrszt" akarnk hangslyozni benne, legfljebb vad{szhrsz volna, [194] a vad{llatok ellensge, egy rin, pedig az is tbb volt ennl. Hrakls tetteinek elemzse ugyanis m{st mutat. Csak ksi felfog{sa hajlik egy ilyen egyszersts fel. Az emberi kultra ltrejtthez szksges nagy vvm{nyok kzl kettt, a gabon{t s a tzet, isteneknek s tit{noknak (Dmtrnek, Hermsnek, Promtheusnak) tulajdontottak, a fmek megmunk{l{s{t isteneknek s fldbl szletett slnyeknek: Hphaistosnak, a Daktylosoknak s a Kabiroknak. Csup{n a bor adom{nyozja istenember", b{r az istenek kzl val istenember: Dionysos. A grg hrszmitolgi{ra, noha egyenl mrtkben foglalkozik az istenemberrel s a v{rosalapt{sokkal, jellemz, hogy az emberit hangslyozza fokozottan, nem pedig valamely alapt{s fontoss{g{t. Az indek pld{ul az istenit hangslyozz{k s fokozz{k fel egszen durv{n: hseikben az isten, aki pp ember alakot lttt, mrhetetlen erkifejts {ltal nyilv{nul meg. A grgk hrszmitolgi{j{ra mi sem jellemzbb, mint hogy az isteni itt mag{tl rtetdik: epiph{ni{i a vil{gon a legtermszetesebbek. Sokkal ink{bb felfokozdik benne, ami emberi, valamennyi megnyilv{nul{si form{j{ban, nem utolssorban annak a sorsnak s szenvedsnek a nehzsgben, amit a hrszok viselnek. A hrszmitolgia az emberinek ilyenfajta hangslyoz{s{val kezdettl fogva arra az tra lp, mely jellemz mdon a tragdi{ba torkollik. A hrsztrtnetek az nneplyesen mag{tl rtetd hrszkultuszbl a tragikus sznpadra vezetnek {t oda, ahol a rgi anyag mindig jabb megrendlsek forr{sa. Ha grg kifejezst keresnk erre a saj{ts{gos mitolgiai anyagra mert a grgben nincs monda", saga" rtelm sz -, a trgilosi Asklpiadshez jutunk el, aki a tragdiakltszet elhal{s{nak korszak{ban egy przai mben adta el ezt az anyagot, s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 136

knyvnek a Trag-dumena, vagyis Tragdi{ra valk" cmet adta. Ezek a trtnetek mind mlt{n nevezhetk gy, azok is, melyeket a tragdiakltk vletlenl pp nem dolgoztak fel. Mindig potenci{lis tragdi{k voltak. Ebben az anyagban nem csup{n kicsiny dr{m{krl van sz, melyeknek archetipikus tervben a szemlyek kell sz{m csoportja szerepel, ak{rcsak az istentrtneteknl, hanem lnyegben mindig egy bizonyos dr{m{rl, melyben az istenember" sors{rl, teh{t egy sz{mtalan v{ltozat dr{m{rl van sz. Kszenltben {llanak rajta kvl a dr{ma m{s, nem mindig sznre lp szemlyei is: elssorban az istenember anyja, aki t egy istentl foganta, azut{n az isten helyettese, a hrsz fldi apja, s gyakran egy egyenltlen rang fitestvr, st ak{r ikertestvr is. De nincs semmifle k{non a p{ly{ra, amit be kell futnia, a tettekre, amiket vgre kell hajtania ahhoz, hogy hrsz legyen. Sors s kifejlet nem azonos. Az igazs{got a hrszrl Emerson mondta ki az idzett mondattal: The hero is he who is immovably centred" - s Rilke erstette meg. Ezt a mondatot kell mindig jra emlkezetnkbe idznnk, amikor hrsztrtnetekkel foglalkozunk. Az istenisg fnye a *195+ hrszban rejl mozdthatatlanon nyugszik, de sorsa {rnykot vet r{. Sorsszer feladatait annak a mozdthatatlannak a segtsgvel oldja meg, melyrl a kultusza mg hal{l{ban is bizonys{got tesz. A legritk{bb kivtel, ha - mint Hrakls esetben - nem lesz a hal{l martalka. De mindig megrinti a hal{l, alakj{hoz" tartozik, s a kultusz is errl, a hrszlet utols sorsszer fordulat{rl tanskodik: hiszen halottkultusz. A hrsz kultusza s mtosza mag{ban hordja a tragdia magv{t. Az attikai tragdia nemcsak anyaga, form{l elve s lnyege szerint, hanem idben is a hrszkultuszhoz s a hrszmitolgi{hoz kapcsoldik. Nincs kztk trs vagy szakadk. A szellemi tevkenysg hzagtalan folytonoss{g{nak lehetnk itt tani, melyet - minthogy a hrszmitolgia a hrszok elbeszls {ltal gyakorolt kultusza - jogosan nevezhetnk kultusz-gyakorl{snak. A tragdia nem kevsb kultikus aktus, mint a hrsztisztelet szent cselekmnyei: a Dionysoskultusz nagy, nnepi, a hrszok szenvedseit megelevent aktusa. Ezrt mg erre az egy krdsre kell v{laszolnunk: Dionysoshoz tartoznak-e a hrszok, s Dionysos hozz{juk ? Itt a kultusz s elbeszls a hrszok tiszteletre, ott a tragdi{nak nevezett dr{mai j{tk, Dionysos tiszteletre : szoros sszefggs van a kett kztt, s ez m{r eleve az istennek olyan aspektus{t bizonytja, mely v{laszt ad krdsnkre: hiszen volt a hrsz az istenek kztt. gy szltott{k az lisi asszonyok: Jjj el, Dionysos hrsz !"11 Ha biztosak voln{nk abban, hogy a hrsz" ebben az sszefggsben csak urat" jelent, akkor is fel kellene figyelnnk arra a krlmnyre, hogy a kitntet nevet, mellyel Homrosn{l semmifle kultuszban nem rszesl embereket szltanak meg, itt egy istennek adj{k a kultusz{ban: mgpedig olyan istennek, aki m{r szletsnek trtnete {ltal is szoros kapcsolatban {ll a holtak birodalm{val s a hal{llal mag{val. Ak{r Persephon alvil{gi kir{lyn szlte, ak{r Semel, a thbai kir{lyl{ny, amikor Zeus vill{ma m{r felgyjtotta,12 szletse mindenkpp alvil{gi szlets, vagy hal{lban-szlets volt. Ahogyan a gygyt istent, Asklpiost Apolln a m{gly{rl vette {t anyj{tl, Kornistl, gy Dionysost is hal{los tzbl emelte ki Zeus. A tzben-szlets trtnete ez, egy olyan isten szletse, aki a hal{lbl jn, s akit megrint a hal{l. Asklpiosnak is meg kellett halnia; de szletse a gygyt{s istenhez mlt szlets volt. s hris", hrina volt Semel is - gy neveztk rla a delphoi nnepet, melyen titkos rtusokkal nnepeltk:13 Dionysosnak fel kellett t az Alvil{gbl hoznia.14 De maga Dionysos is meghalt. Egy isten szletse a srban - ez, az elgs motvuma nlkl is, minden bizonnyal nagyon rgi trtnet volt, mert Perseusrl, Myknai alapt hrsz{rl is mesltk, az szletsnek

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 137

trtneteknt. Egy fld alatti kamr{ban szletett, egy rcteremben, ahov{ rkre bez{rt{k az anyj{t, ak{r egy srkamr{ba. A gyermek hangja felhatolt innen a palota udvar{ba. A trtnet Argosban, a Myknaival szemben fekv kir{lyi v{rban j{tszdik le. *196+ Megeleventi sz{munkra a srok kgyrjt a myknai v{rudvaron, mintha a rgi elbeszlk arra gondoltak volna, hogy itt volt az az rckamra a fld alatt. Dionysos hal{l{t viszont Perseus rov{s{ra rt{k. lte meg, mert t{vol akarta tartani a kultusz{t, gy indokolta a hagyom{ny ksbb Perseus tettt.15 Lerna mly vizbe dobta az istent. De maga a Dionysos s Perseus kzti ellensgeskedsrl szl trtnet is indokol valamit: azt a Mykn s Argos krnykn uralkod hiedelmet prb{lja megmagyar{zni, hogy Dionysosnak kze van az Alvil{ghoz, melynek bej{rat{t Lerna, a tlk nem messze fekv, trtnelem eltti v{ros krnykre kpzeltek. Itt is volt, ak{rcsak lisben, egy nnep, melyen az Alvil{gbl hvt{k fl az istent. lisben azt nekeltk az asszonyok, jjjn Dionysos hrsz bikal{bon sz{guldva a templom{ba. Lern{ban a Bugens Dionysost, a bikafit" hvt{k.16 Trombitaszval hvogatt{k: ritka az ilyen szertart{s Grgorsz{gban - egy kor{bbi vil{gbl, bizonnyal a mykni korbl hangzik felnk -, s egy b{r{nyt fojtottak a Pylaokhos, a kaputart" sz{m{ra a vizek mlybe. Az Alvil{g uralkodj{t hvt{k kaputartnak vagy kapuz{rnak", Pylartsnek, akit klnben H{dsnak is neveztek. Abban az elbeszlsben, mely szerint Dionysos visszahozta Semelt az Alvil{gbl, az anyj{rt sz{llt al{ Lern{n{l; a Perseus-trtnet szerint ledobt{k. De kinek szlhatott a trombitasz, ha nem olyasvalakinek, aki itt odahaza volt, s csup{n a hv{sra v{rt, hogy ismt megjelenjk az lk kztt? Ha hrszknt hvt{k, az is a holtak birodalm{val val szoros kapcsolat{ra utalt. s ezzel mg igen keveset mondtunk. Nagyobb dolog, amit a filozfus Hrakleitos mondott ki. Mindentt annak az Egynek a pld{ira bukkant, ami az ellentmond{sosban nyilv{nul meg. Vette a pld{kat, nem tal{lta ki: klnben hogy lettek volna pld{k, bizonyt{sra valk? A l{that vil{gbl: A tengervz a legtiszt{bb s a legtiszt{talanabb - a halak sz{m{ra ihat s a menekvs maga, az ember sz{m{ra ihatatlan s a hal{l maga;" A felfel s a lefel vezet t ugyanaz". s a l{thatatlan vil{gbl: H{ds s Dionysos ugyanaz".17 Ugyanaz a tant{s ez sz{munkra tant{s, nem a kort{rsak sz{m{ra -, melyben malkot{sok is rszestenek bennnket, elssorban az archaikus mester, a Xenokls fest egyik v{zakpe, mely a maga mdj{n mesli el, hogyan fogadja - vagy bocs{tja tj{ra18 - Dionysos, kezben a kantharosszal, Persephont. A legtbbet azonban nh{ny Sp{rta kzelben tal{lt archaikus srt{bla {rul el,19 s legutbb egy gazdag agyagt{bla-lelet,20 mely ugyanezt az azonoss{got {lltja szemnk el. Ezeken a t{bl{kon ott trnol az isten, kezben ugyanazzal a borosednnyel, a kantharosszal, vagy a gr{n{talm{val is, amit eledelknt nyjtott Persephonnak, s mellette az alvil{gi kir{lyn. M{s jelek - a kgy, a kutya, a l, egyszer az ifjnak form{lt fej, meg az {ldozat, amit kicsiny emberalakok mutatnak be az isteni p{rnak flrerthetetlenl arrl tanskodik, hogy ez a H{ds s Dionysos egy szemlyben a hrszt" {br{zolja. St mi tbb! A srsztlk egyike a sp{rtai blcs, Kheiln nevt viseli, s azt bizonytja, hogy az {br{zol{s nem {ltal{ban *197+ valamilyen hrszra vonatkozik, hanem az pp itt eltemetett halottra mint hrszra, mint - s ez a legfontosabb tanuls{g - Dionysosra. A theomorfizmus magasabb rend clja egykor Grgorsz{gban, gy tnik, Dionysos volt. Nem valamilyen {ltal{nos apotheosisra trekedtek, mely nem kv{n egy meghat{rozott alakot mag{ra lteni, hanem konkrtan ezzel az istennel, az alvil{gi kir{lyn frjvel s a halottak birodalm{nak uralkodj{val kv{ntak azonosulni. Ez eredetileg nyilv{n kir{lyi trekvs volt, amit a homrosi kltszet, mely szigoran elz{rkzott a dionysositl, nem vett tudom{sul. Fleg ott lehetett honos, ahol Dionysost alvil{gi kir{lynak tartott{k; elssorban a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 138

Peloponnsoson, egy olyan terleten, melyet Homros szelleme sokkal kevsb hatott {t, mint a szigetvil{got vagy Athnt. E trekvs lnyegt azonban mg legszernyebb nyomai is el{rulj{k: pld{ul a venyigk, amikre az athniek halottaikat srjukban fektettk.21 S milyen nagyszer nyomai maradtak egy m{sik szok{snak, melynek hasonl rtelme oly knnyen elp{rolgott: hogy borosednyeket tettek a srokba az eltemetettek mell! Ennek a szok{snak ksznhetjk a v{zafestszet remekeit, s egy{ltal{n, e mvszetre vonatkoz tud{sunk j rszt. Az antik temetkezsi szok{sok - ez a lefokozott hrszkultusz - egszen a legksbbi idkig tele vannak dionysosi elemekkel. Minden arra a boldogs{gra utal, azt idzi itt, amit az let elkerlhetetlen, hadi tettekkel csak szaportott szenvedsei ut{n Dionysos, a szenvedsekben s hal{lban rszes isten nyjt. volt a hrsz az istenek kztt, akit a kir{lyok egykor kvetni igyekeztek. Egy dalt is nekeltek neki a kecskebakrl, mely {ldozati {llatknt szenvedsvel helyettestette t.22 A dalt tragdi{nak, "a kecskebakra mondott dalnak" hvt{k, s pp ebben, a tragdi{ban mutatt{k be Dionysosnak az egyre merszebb kltk a hrszok szenvedseit. Mtosza, mely eredetileg minden llny sors{t - a nvnyekt, {llatokt s emberekt egyar{nt - fellelte, az isten thbai szletstrtnetben olyan von{sokat vett fl, melyek az istenember mtosz{ra jellemzk. Lernai Bugens" jelzje {llat alak istensgektl val sz{rmaz{s{ra utal. Thbai anyja, Semel, mg azt a nevet viseli, mely Phrygi{ban az Alvil{g kir{lynjt jellte.23 De itt m{r csak kir{lyl{ny, az istenek kir{ly{nak kiszemelt menyasszonya. Nem vagyunk hozz{ igazs{gtalanok, ha csup{n fldi l{nyt l{tunk benne.24 Azoknak a hrsz-szl any{knak hossz sor{ba tartozik, akiket istenek szerettek, s akik oda{t, Tlnan, ahogy az Odysseia elmondja, a legelkelbb helyet foglalj{k el. A csal{dfakltszet kln flsorolta s egym{s ut{n dicstette ket. Vagy mint ez a..." - gy kezddtt mindegyikk dicsrete, s a kltszet egyik mfaj{v{ v{lt. Odysseus eredetileg a saj{t anyj{val val tal{lkoz{s{n kvl csak rluk akart tudstani. Semelrl azonban hallgatott; ez sokatmond hallgat{s, s kt egym{ssal ellenttes magyar{zatot tesz lehetv. Vagy elz{rkzott a klt az istenanya ell is, ahogy az isten ell, vagy azrt hallgat rla, mert azzal az elbeszlssel rt egyet, mely gy *198+ tudta, Dianysos nem hagyta Semelt sok{ig az Alvil{gban. A thbai szent trtnet szerint Semel apja h{z{ban foganta s szlte, mint haland s a szlskor meghal anyja, az istent. gy torkollott az istenmtosz Kadmos palot{j{ban a hrszmtoszba. Egy pillanatra tiszt{n megmutatkozott itt az istenembernek istenisget s halands{got egyest alakja: Dionysosban, a haland n fi{ban. De ilyenek voltak a hrsz-szletsek mind. Egy isteni sz{rmaz{s lny szletett, ha nem is a hal{lban, mint Semel fia, de vgeredmnyben mgiscsak a hal{lnak, az Alvil{gnak, h ogy azut{n tov{bb hasson a srbl, s a srj{n rszesljn tiszteletben. Ha a hrsztrtneteket a hrszkultusszal kapcsolatos mitolgi{nak tartjuk, ez a felfog{s termszetesen s kvetkezetesen vezet a grg tragdia eredethez. Semmi sem {llt annyira kzel Dionysoshoz, mint egy hrsz sorsa, aki szenvedsein s hal{l{n {t emelkedett a kultusz kzppontj{ba. Ez a felfog{s mag{tl rtetden kn{lja a rgi problma megold{s{t, s egyttal a megold{s helyessgt is igazolja. Felfog{sunk a hagyom{nybl alakult ki, amit most rszletesen el fogunk adni. Legjobb lesz, ha Kadmos s Harmonia trtnetvel kezdjk; mert nem csup{n Dionysos szletsi trtnetvel torkollott az istenmtosz pp Kadmos palot{j{ban a hrszmtoszba, hanem egy m{sik elbeszlssel is, mely errl az isteni p{rrl szl. Kadmos s Harmonia nem rszeslt a grgknl hrszkultuszban, s trtnetk emberi von{sokban elgg szegny. Ezrt hadd mondjuk el bevezetben, kik voltak minden valsznsg szerint.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 139

Alighanem egy hrszp{r lehetett, egy hrsz s egy hrina, de nem helln fldn, hanem a t{voli Illyri{ban leltek nyugovhelyre. M{r azrt is knnyen meslhetett a hagyom{ny arrl, hogy a Boldogok Szigeteire ragadtattak, mert Grgorsz{gban sehol sem tiszteltk hrszsrjukat. Kgyv{ v{ltoz{suk azonban mgiscsak a kultuszban val tov{bblsk hrszhoz s hrin{hoz ill alakj{t hat{rozhatta meg. Vagy pedig - ez a m{sik lehetsg - ebben az alakban mg szorosabb{ v{lt kapcsolatuk az Alvil{ggal. S valsznleg pp errl volt sz. Ha hrszkultusz nem illette is meg ket, egy alvil{gi p{rnak kij{r mg nneplyesebb kultusz igen. Kultuszuk kzppontj{ban a menyegzjk {llt. Samothrakban nnepeltk ezt, a misztriumokban. Ugyanezeknek a misztriumoknak m{sik sznhelye Thbai volt, s nem knny eldnteni, mennyiben hatott Samothrak a thbai talajon kialakul kultuszra, s mennyiben alaktotta Thbai a thr{k sziget misztriumait, melyekrl csak viszonylag ksi ptmnyek tanskodnak. A misztriumistensgek titkos nevei kzl h{rom - Axiers, Axiokersos, Axiokersa -grg, a negyedik, Kadmilos vagy Kasmilos, a Kadmos nv kicsinytett alakja. A kt ktf kzl, akikre nagyon rvidre fogott forr{sunk hivatkozik,25 az egyik, a trtnsz Dionysodros, minden valsznsg szerint boitiai, s lehetett az, aki ismerte a thbai istenneveket. Thbaiban a misztriumok kzppontj{ban {ll isteni p{rt valsznleg Axiokersos s Axiokersa, *199+ a menyegzre mlt"26 nvvel rt{k krl, s pp ezekrl a nevekrl mondja forr{sunk, hogy H{dsre s Persephonra vonatkoztak. Lakodalmas nnepsget {br{zolnak a thbai misztriumszentlyben tal{lt v{z{k festmnyei is, s nem valszn, hogy ebben a Kabirionban m{s istensgek lakodalm{t nnepeltk, mint Samothrakban, a Kabirok szigetn. A szently a v{roson kvl volt. A Kadmos-palota szent romjai kzt viszont, a thbaiak v{r{ban, a Kadmei{ban, Dionysos Kadmos srgi szobra {llt.27 A mlt vlegny Thbai-ban nem volt m{s, mint , Dionysos s H{ds egy szemlyben, akit a hrsztrtnetekben Kadmosnak, a misztriumokban Axiokersosnak hvtak, s a mlt menyasszony nem volt m{s, mint Harmonia, akit egybknt Persephonnak is neveztek. Annak az elbeszlse, hogy hogyan tal{ltak egym{sra s ltk meg lakodalmukat, m{r hrsztrtnetknt maradt r{nk. A kvetkezkben sem ez, sem b{rmely m{s elkerlhetetlen interpret{ci nem ncl, csup{n segteni kv{n az olvasnak, hogy knnyebben birkzzk meg a rgebbi trtnetekben klnsen nyers, m{r kora miatt is reduk{lt anyaggal. Az {ttekintst szolg{lj{k a genealgiai t{bl{zatok a fggelkben. Ezekben, ahogy a szvegekben is, csup{n a legfontosabb r{nk hagyom{nyozott nevek szerepelnek. A nevek j rszt ugyanis csup{n a genealgusok tal{lt{k ki, vagy szrv{nyos helyi hagyom{nyokbl {st{k el. A forr{sadatok megsz{mozva a bevezets jegyzeteihez csatlakoznak, melyek ugyancsak a fggelkben vannak. A forr{sjegyzk azokn{l a szvegeknl, melyeket az istenekrl s az emberisgrl szl trtnetekben m{r jra elmondtam, ottani elfordul{sukra utal. Hogy megfogalmaz{saim az adott helyek filolgiai irodalm{nak kritik{j{t is magukban foglalj{k (a Pindaros szvegbe val beavatkoz{st is, N. 3. 22), azt a szakemberek szre fogj{k venni. Ez azonban nem zavarja az olvast. Az eljvend kltknek" szl aj{nl{s nem teszi rvnytelenn az egyes fejezetek aj{nl{sait; nnepi aj{ndkknt nyjtottam {t a Kadmos s Harmonia" c. fejezetet Walter F. Ottnak, a Perseus" cmt C. G. Jungnak, a Sisyphos s Bellerophonts" cmt pedig Thomas Mannnak - a mitolgia krli f{radoz{saim h{rom nagy sztnzjnek, nyolcvanadik szletsnapjukra. *200+

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 140

Els knyv
I. Kadmos s Harmonia
Nincs egyetlen v{ros sem Myknn kvl Grgorsz{gban, amelynek fldjn s krnykn annyi hrsztrtnet gylemlett volna fel, mint Thbaiban. s egyetlen hrszt sem rszestettek az istenek s az emberek akkora tiszteletben, mint Kadmost, akirl a thbaiak v{r{t Kadmei{nak hvt{k. Azoknak az skir{lyoknak, orsz{g- s nemzetsgalaptknak tdik nemzedkhez tartozik, akik a bika-Zeusnak a tehn alak lval meglt n{sz{bl sz{rmaztak.1 Csod{lattal sorolt{k fel, milyen sok sz{l fzte t az istenekhez.2 kapja Zeus volt, a nagyapja Poseidn, az apsa s anysa Ars s Aphrodit. A l{nya, Semel, Dionysos anyj{v{ lett, s fi{val flsz{llt az gbe.3 Egy m{sik l{nya is istennv v{lt: In, aki Leukothe{v{, a fehr istennv" v{ltozott {t. Ennek fia, Palaimon, m{s nevn Melikerts, ppgy isteni gyermek volt, mint Kadmos m{sik unok{ja, Dionysos. Mindkt fi bekerlt az istenek trtnetbe. Mindez a sz{rmaz{strtnetek terjedelmes szvevnyt vonja Kadmos kr, mely alighanem a thbai genealgusok mve, akik biztostani akart{k elkel helyzett a Zeus uralma alatt {ll istenvil{gban. Egy olyan nemzetsgtl sz{rmaztatt{k, melyben Zeus ktszer lt bikan{szt. Elszr Ival. I, mint az istentrtnetekbl ismeretes, az argosi Inakhos folyamisten l{nya volt. gy is arrl a vidkrl sz{rmazik, ahol ksbb Myknai s az argosi fld tbbi ers v{ra emelkedett. Tehn alakban zetve-bolyongva, az atyai folytl a Nlushoz meneklt. Ott szlte Zeusnak Epaphost, annak a trzsnek az satyj{t, melyrl Danaosnak s l{nyainak a trtnetben lesz sz. Ebbe a trzsbe illesztettk bele a genealgusok Kadmost is. [lltlag egy tehn nyom{ban jutott el Boiti{ba s alaptotta ott Thbai v{r{t. Ugyanehhez a trzshz sorolt{k a szp Eurp{t is, akit Zeus bika alakban szktetett meg, az ismert hagyom{ny szerint Krt{ra, a kevsb ismert szerint Boiti{ba. Ak{r Eurpa nyom{ban, ak{r egy kznsges tehn nyom{ban v{ndorolt - a kt bikamenyegz szvevnyben, mely voltakppen Dionysos, a bika alak s bika-sarjknt tisztelt isten szletsnek eltrtnete -, Kadmos [201] p{sztorknt jelenik meg. gy jelent meg m{r a tit{ntrtnetekben is.4 Akkor mg nem szil{rdult meg Zeus uralma az istenek vil{ga felett. Typheus s{rk{ny kiv{gta az inait, s egy barlangba rejtette. Ebben a trtnetben Kadmos p{sztorfiknt bukkan fel. P{sztorspj{val elbvlte a s{rk{nyt. gy sikerlt tle az inakat visszaszereznie s Zeusnak visszaadnia. Az eset mg Kiliki{ban trtnt, abban a kele ti orsz{gban, ahol Kadmos genealgi{ja szerint a b{tyja, Kilix uralkodott. Az sidk csordap{sztora, egy tehn nyom{ban, b{r nem kznsges tehn ez, hanem egy isten menyasszonya, s a hold jelt viseli: gy kzeleg hozz{nk Keletrl Kadmos alakja, akinek a h{z{ban Thbaiban Dionysos volt szletend. Hom{lyban marad - alighanem titokban tartott{k -, hogy maga is nemzett-e egy isteni gyermeket. A Kabirok krben, akiknek titkos kultuszuk volt Samothrak szigetn, de Thbaiban is, az egyik istent Kadmilosnak, a kis Kadmosnak" hvt{k. Ez nem volt m{s, mint Herms abban az alakj{ban, melyben gyakran {lltottak neki szobrot az athniek, a samothraki szent misztriumok trtnethez hven:5 ithyphallikus hennaknt. Mirt hvt{k volna ezt a Hermst a kis Kadmosnak", ha nem volt Kadmos isteni fia? Egszen ksn is tudtak arrl, hogy az istenek kvete benssges kapcsolatban {llt Thbai els kir{ly{val. Akkoriban persze azt beszltk, hogy Herms gy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 141

vonzdott Kadmoshoz, ahogy Apolln Hyakinthoshoz.6 Kadmos v{ndorl{sainak trtnete tbb orsz{gra terjedt ki. Agnr, akit apjaknt emlegettek, I egyik ddunok{ja, neve szerint a frfiak vezetje", Phoiniki{ban uralkodott.7 Fiait Kadmosnak, Phoinixnek, Kilixnek hvt{k, a l{ny{t Eurp{nak. Eurpa a rgebbi elbeszlk szerint ink{bb Phoinix l{nya volt,8 s Kadmos tal{n akkor is a b{tyja lehetett. Eurpa elrabl{sa ut{n az apa elkldte fiait, keressk meg az elraboltat. Megtiltotta, hogy hazatrjenek, mg testvrket meg nem tal{lj{k. gy kezddtek Kadmos v{ndorl{sai. Valj{ban volt az egyetlen, aki a l{ny keresst komolyan vette. Kilix a hagyom{ny szerint visszatrt, hogy Kiliki{ban uralkodjk, abban az orsz{gban, mely szomszdos a Phoinixrl elnevezett Phoiniki{val. Kadmos tov{bb v{ndorolt, s elrte a thr{kok fldjt. V{ndorl{s{nak errl a szakasz{rl fleg Samothrak szigetn mesltek, ahol ugyanazt a nyelvet beszltk, mint Thr{ki{ban. Itt egyesek szerint felhagyott Eurpa keressvel, m{sok szerint egy m{sik Eurp{ra tal{lt.9 Hogy ezt hogyan kell rteni, arrl a hagyom{ny nem szl. Annyi bizonyos, hogy a thr{k trtnetekben Kadmos semmikpp sem mag{nyos v{ndor. Mag{val vitte testvrkeres tj{ra az anyj{t. Ennek holdneve volt: Tlephassa vagy Tlepha, a messzevil{gt", vagy Argiop, a fehrarc". Itt Kadmos jabb fitestvre bukkan fl: Thasos, a Samothrakval szomszdos sziget nvadja.10 Egy anya a kt fi{val - ez a kp lebeg ezekben a trtnetekben a thr{kiai tenger part- s szigetvidke felett. Samothrakn m{s neve is volt mindh{rmuknak.11 Az any{t itt lektr{nak [202] vagy lektryonnak hvt{k, fiai a Dardanos s az etin vagy Iasin nevet viseltk. De a kt fitestvr kzt harmadikknt nemcsak az anyjuk {llott. Volt egy l{nytestvrk is. Mert ahogy Tlephassa l{nya Eurpa volt, ugyangy volt egy l{nya lektr{nak is. Ez a l{ny volt Harmonia, a Kadmosnak sz{nt menyasszony. A samothrakiak szerint Zeus nemzette t. s ahogy Zeus Eurp{t, gy rabolta most el Kadmos Harmoni{t. Tal{n ezrt mondt{k, hogy egy m{sodik Eurp{t tal{lt Samothrakn. lektra gy kereste le{ny{t, ahogy Dmtr Persephont, s ahogy Tlephassa kereste Kadmosszal Eurp{t. Kadmos viszont, aki a testvre keressre indult, Samothrakn m{tk{t tal{lt mag{nak. Azt is {lltja a hagyom{ny, hogy itt, a misztriumok szigetn tartott{k az els olyan fldi menyegzt, amin az istenek is rszt vettk, s aj{ndkokat is vittek.12 Arrl is szlt egy trtnet, hogyan kezddtt a szerelem.13 Kadmos pp be akarta mag{t avattatni a misztriumokba, s az nnepsgen megpillantotta a l{nyok kzt Harmoni{t. Ez a szp, b{r bizonnyal nem nagyon rgi elbeszls az elkpe - ha nem ut{nz{sa - egy mg ismertebb trtnetnek: gy pillantotta meg Makedniai Flp a samothraki misztriumokon elszr az ifj Olympiast, Nagy S{ndor leend anyj{t. Kadmos csak miut{n megtartotta Samothrakn a menyegzjt Harmoni{val, kapta a jslatot Delphoi-ban, mely tov{bbkldte, hogy alaptsa meg v{ros{t Boiti{ban.14 De azt is mesltk15 - s ezzel azoknak a trtneteknek a menetbe kapcsoldunk be, melyekben Thr{kia egy{ltal{n nem j{tszott szerepet, vagy alig valamicskt -, hogy Kadmost keres tj{n nem az anyja ksrte,16 hanem egy felfegyverzett csapat.17 T{rsaival klnfle fldeken vonult {t, s tkzben krdezte meg Delphoiban a jshelyet. A v{lasz mg verses form{ban is r{nk maradt. Krlbell gy hangzott:18 Fontold meg szavamat, Kadmos, Agnr fia! Kelj fel kor{n s hagyd el e jshelyet, szokott ruh{dban, s egy vad{sz-gerely legyen csak fegyvered: gy indulj a Phlegyas np s Phkis fldjn {t, mg a hal{lra szletett Pelagn p{sztor{hoz s tehncsord{j{hoz nem rsz. Keresd ki ott a bg tehenek kzl azt, mely mindkt oldal{n a teli kerek hold fehr jegyt viseli: t v{laszd vezredl a kitaposott

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 142

svnyen. S mg egy jelt mondok, el ne feledd: Hol a tehn jszarv fejt elszr hajtja pihenni a rtre, meghajltva trdeit - {ldozd fel ott a barnalepl fldnek, igaz s tiszta {ldozattal; s a fldnek bemutatott {ldozat ut{n a legmagasabb dombon alaptsd meg szles utc{j v{rosod, letasztva elbb az Alvil{gba a had-isten szrnyeteg rt. gy leszel hres a jvend emberek kztt - s halhatatlan hitvest szerzel magadnak, boldog Kadmos!" Errl a jslatrl sem {llthatjuk, hogy tl rgi, de sorait biztosan egy rgi trtnet alapj{n kltttk. Kadmos megtal{lta a holdjel tehenet, amit keresett, az agyagbl szletett p{sztorn{l - mert a Pelagn nvbl alighanem a plogonos jelentst hallott{k ki19 -, s megv{s{rolta tle. A fldet, ahov{ t a tehn elvezette,20 ksbb tehnorsz{gnak", Boiti{nak neveztk.21 Az *203+ {llat engedte mag{t az egsz orsz{gon {t hajtani, s amikor f{radtan lerogyott, a jobb oldal{ra fekdt. Ez is elre megjsolt jel volt. Ekkor Kadmos elksztette az {ldozatot. Elkldte nh{ny t{rs{t, hogy keressenek egy forr{st, mert az {ldozat bemutat{s{hoz vzre is szksg volt.22 A kikldttek azonban nem trtek vissza. Meglte ket a s{rk{ny, mely a forr{st rizte. Mert volt a kzelben egy forr{s, Areia, Arsforr{s" nev. A szrny kgy fltte tany{zott, egy barlangban. A hadisten23 egyik ivadka volt, s Ars volt a domb is, melyen rvidesen flplt a Kadmeia, a majdani Thbai akropolisa. Teh{t itt {llt Kadmos, a tett eltt, amit csak hajthatott vgre, ak{r csakugyan idegenbl jtt, ak{r - mint egyesek tudni vltk24 - mgis egy bennszltt s-ember, a fldbl sarjadt gygos fia volt,25 akinek apjaknt ksbb a genealgusok a helybeli hrszt, Boitost emlegettk.26 Olyan fldn {llt, melybl alapt cselekedete eltt mg semmifle np sem sarjadt ki, mintha a vil{g kezdetn {llna, az s-mag{nyban. Mert a tettet egszen egyedl kellett vgrehajtania. gy sz{llt szembe a s{rk{nnyal, mint egy isten a mg be nem npestett, csup{n nh{ny s-ember-lakta fldn. s-ember volt az agyagbl hal{lra szletett Pelagn is, akinl megtal{lta a holdtehenet, ama els halandk egyike, akiknek jelenlte enyhtette ugyan, de lnyegesen nem v{ltoztatta meg az s{llapot mag{ny{t. Mag{nyos v{ndorknt s nem hsk csapat{tl ksrt hrszknt mutatja be Kadmost a jslat is: egy egyszer vad{szgerely az egyetlen fegyvere. A tettet pedig teljesen az s{llapotnak megfelelen hajtotta vgre, melyben mg nem voltak fegyverek: egy kvel ttte agyon a kgyt.27 Voltak olyan elbeszlk28 s v{zafestk, akik csak karddal a kezben tudt{k Kadmost elkpzelni. De a nyers paestumi Assteas meztelenl festette le t, ti kpennyel a h{t{n s kis hegyes kalappal a fejn. Balj{ban kt vad{szgerelyt fog, de nem haszn{lja ket: a kvet jobbj{val dobja az ri{skgyra. A kveknek a trtnet folytat{s{ban is lesz mg szerepk. A legtbb fest s klt, ha nem l{tta is Kadmos isteni volt{t, abban egyetrtett, hogy tette kivitelben istennk s istenek t{mogatt{k. Egyesek szerint Athn segtett neki,29 s adta a tan{csot, hogy a s{rk{ny fogait vesse el. St, maga meg is tette ezt helyette.30 M{sok gy tudt{k, Ars akarata s terve szerint trtnt minden.31 s semmikpp sem {llt ellenttben a hadisten lelkletvel, ami a klnleges cselekedet eredmnye lett. Felfegyverzett harcosok sarjadtak a s{rk{ny-fog-vetemnybl, ten vagy tbben, egy egsz fenyeget csapat kerlt szembe az egyedl{ll Kadmosszal, aki ltrehvta ket. De nem vettk t szre. pp hogy megszlettek a fldbl, s mg alig nylt fel a szemk. Ekkor a hrsz kveket hajtott feljk. s a harcosok azt hittk, hogy k maguk t{madtak egym{sra. Kitrt kztk a harc, s megltk egym{st. Csak ten maradtak letben: Udaios, az alapt", Khthonios, a fldember", Pelr, az ri{s", Hypernr, a frfifeletti" s Ekhin, a kgyember". Mindny{jukat Spartoinak, az elvetetteknek" hvt{k, s aranysisakos vetemnyknt" *204+ lettek hress.32 Mg utdaik, a thbaiak uralkod nemzetsgei is

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 143

fldblszletetteknek neveztk magukat, s testkn anyajegyknt l{ndzs{t viseltek.33 gy teremtette meg mag{nak a Fegyvertelen egy p{nclos s felfegyverzett, harcias np magj{t. Vgrehajtotta alapt tettt: megalaptott egy vil{got a thbai dombokon, melyben imm{ron nem a s{rk{ny uralkodott az{ltal, hogy felesgl vette Harmoni{t, Ars s Aphrodit le{ny{t. Ez nem a Kadmos nvbl derl ki - mintha a vil{grendet jell grg szt, a kosmost hallhatn{nk ki belle -, hanem m{tk{ja, Harmonia nevbl s menyegzjkbl, mely azonmd bekvetkezett. Csup{n azok, akik egszen a delphoi isten szellemben akart{k az alapt{si trtnetet elmondani, tudt{k gy, hogy Kadmosnak vezeklsl elbb mg egy nagyvig - nyolc kznsges vig -szolg{lnia kellett Arsnek, ahogy Apollnnak is vezekelnie kellett s{rk{ny-lse ut{n.34 Harmonia, nevrl tlve, maga a harmnia, az egyest" volt, egy m{sodik Aphrodit, s egyttal a hadisten l{nya. S gy lpett frigyre Kadmosszal, ahogy egyetlen m{s istenn soha egyetlen hssel sem, a nagy szerelemistennrl nem is szlva. Frigyket csak Dionysosnak, az istenek kzl val hrsznak Ariadnval kttt frigyhez lehetne hasonltani (ami akkor trtnt, amikor m{r Aphrodit Ariadnnak hvt{k). Igaz ugyan, hogy a samothrakiek Zeust s lektr{t tartott{k Harmonia szleinek, s tal{n ez volt tulajdonkppen a thbaiak vlemnye is, akiknl a v{ros ht kapuj{nak egyike lektra nevt viselte;35 de ki tudja, hogy nem rtettk-e ezen az lektr{n, Atlas le{ny{n Aphroditt is, s Harmoni{n ugyanakkor egy fiatalabb Aphroditt? A kt nevet s a kt hagyom{nyt gy is egyestettk, hogy azt mesltk,36 Samothrakbl vitte mag{val Kadmos Harmoni{t, lektra h{z{bl, mert lektra v{llalta, hogy felneveli Aphrodit le{ny{t, aki Arsszel val hrhedt szerelmi kalandj{bl szletett.37 A thbaiak ismertek egy olyan trtnetet is, mely szerint Harmonia sokat tudott olyan dolgokrl, melyek a barb{rokn{l estek meg,38 mintha a messzirl Grgorsz{gba rkezett kir{lyl{nyok egyike lett volna, ak{r Mdeia Korinthosban. Menyegzjkre eljttek az sszes istenek,39 elhagyt{k a kedvrt gi termeiket, s a Mzs{k nekkkel nnepeltk a jegyesp{rt:40 olyan nnepsg volt, amilyennel ritk{n tal{lkozhatunk a hrsztrtnetekben. M{sodszor akkor nnepeltek gy menyegzt a fldn, amikor Thetis s Pleus, ugyancsak egy istenn meg egy hs kelt egybe. [lltlag maga Zeus egy asztaln{l lakom{zott a boldog Kadmosszal.41 A n{szmenetben az ifj p{r egy csod{latos fogaton lt. Egy rgi v{zakpen l{tni: egy vadkan s egy oroszl{n volt a kocsi el fogva. Ilyen fogatot kv{nt ksbb Pelias kir{ly is a l{nya, Alkstis sz{m{ra. Apolln segtett akkor Admtosnak az egym{st nehezen elvisel kt {llatot befogni egym{s mell.42 Illett az ilyen egybefog{s Harmonia, az egyest" lakodalmas menethez. Aki vgrehajtotta, Apolln, a kocsi mellett lpkedett. S a Mzs{k nekeltek. A kltk tbbszr is fljegyeztk, mit *205+ nekeltek akkor a Mzs{k:43 Ami szp, az rkre kedves marad." Szp volt Kadmos diadalma, de mg szebb a menyasszony, a tehnszem, szke Harmonia.44 Az istenek n{szaj{ndkairl is tudott a hagyom{ny,45 meg Kadmos jegy-aj{ndkairl is,46 melyek oly vgzetess v{ltak utdaik sz{m{ra. Aphrodit egyik aj{ndka, amit Kadmosnak adott, egy kpenyszer ltzet, peplos volt, a m{sik egy nyakl{nc, Hphaistos mve,47 annak a jegyaj{ndknak a megfelelje, amit Eurpa kapott Zeustl:48 ez is arra vall, milyen rangos volt a menyegz, melybl mgsem csup{n boldogs{g sz{rmazott. Ahol kzel van Dionysos, ott kzel van a tragdia is. Kadmosnak s Harmoni{nak ngy l{nya s egy fia szletett: Semelt Zeus vill{ma sjtotta agyon,49 Agau gonosz tboly{ban szttpte saj{t fi{t,50 Autononak gy kellett sszeszednie a fia, Aktain csontjait,51 In a fi{val, Palaimnnal a tengerbe ugrott.52 Semelvel elgett Kadmos palot{ja is, mieltt a kir{ly Harmoni{val eltnt volna. Egyetlen fi{ra, Polydrosra - a sokaj{ndkra" - maradt kir{lyi trnja Thbaiban,53 s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 144

a nemzetsg folytat{sa a vgzetes Labdakos-Laios-Oidipus {gon. Azt mesltk,54 Kadmos s Harmonia tehnfogaton hagyta el Thbait: errl az isteni p{rrl nem lehet tudni, mikor v{ltozott tulajdonkppen kgyv{. Mg Thbaiban trtnt-e ez az igazi alvil{gi istenekhez mlt {tv{ltoz{s, mieltt tnak indultak szaknyugatra?55 Vagy csak az illreknl, akiken a hagyom{ny szerint ksbb uralkodtak, s akiket a hellnek ellen vezettek, egszen Delphoiig? Az enkheleis illr trzs mg sok{ig hordozott kgykat hadijelvny gyan{nt, s ez a szok{s tal{n kapcsolatban {llt azzal az elbeszlssel, mely szerint Kadmos s Harmonia uralkodott a Balk{n-flsziget szaki rszben l trzsek felett. Tehnfogatuk {lltlag ott rt el az Adri{hoz, ahol most a Budva nev kis kiktv{ros van, amit egykor Buthonak hvtak,56 a thbai uralkodp{r gyors teheneirl. Egy fit is nemzettek itt, az illrek nvadj{t, Illyriost, akirl azt mesltk,57 egy kgy nevelte gyriben, s tette t erss. Az illreknl mutogatt{k Kadmos s Harmonia srj{t is, s kt kgy alak, r{juk emlkeztet kvet.58 De azt is {lltott{k rluk, hogy elhagyt{k a fldet. Zeus - vagy pedig, azok szerint, akik Aphrodit frjeknt a hadistent {lltott{k eltrbe, Ars59 - a Boldogok Szigeteire vitte ket :60 nemcsak Kadmost, hanem Harmoni{t is, mindkettejket kgy alakban.61 Mint az ismert isteni p{r a sp{rtai srkveken, vagy az it{liai Locriban tal{lt in agyagt{bl{csk{kon ez a p{r: Dionysos, mint hrosz s alvil{gi kir{ly, meg az kir{lynje - alighanem a holtak kztt trnolnak. Az lknek egy kgyp{r jelenik meg.*206+

II. A thbai Dioskurosok


Zeus n{szai {ltal uralkodott a szpsg, a rend, az emlkezet ezen a vil{gon. Eurynomval, keanos s Tthys egyik le{ny{val meglt n{sza szil{rdtotta meg a szpsg uralm{t, mert ebbl a n{szbl szlettek a Kharisok. Themis-szel, a termszeti trvnnyel, azzal a nagy istennvel kttt frigye, aki a h{rom Hr{t, az rs s a megfelel idpontok rnit szlte Zeusnak, megerstette a trvnyszersgeket, melyek a vil{g termszetes rendjt alkotj{k. Egybekelse Mnmosynval, aki t a kilenc Mzs{val aj{ndkozta meg, kilenc le{ny{nak mvszetvel gazdagtotta az emlkezetet. Zeusnak Hr{val kttt h{zass{ga ta tart az g uralma flttnk emberek fltt,.melyben egy isten s egy istenn mint frj s felesg vesz rszt. Az els elkpszer menyegz a fldn Kados s Harmnia menyegzje volt. Harmonia menyegzjre eljttek az g fiai. Lantszra pltek fel Thbai falai, majd Amphin muzsik{j{ra a v{ros a kt foly kztt.1 A thbaiak - s m{s hellnek is - sok trtnetet tudtak klnfle isteni ikrekrl,2 egyenltlen vagy ak{r ellensges fitestvrekrl. Elg, ha a Meli{rl s kt fitestvrrl szl thbai trtnetet emltjk itt, mieltt az Amphin-Zthos ikerp{rrl esnk sz. Melia, mint neve mutatja, kris-nimfa volt, mint azok, akik az els embereket szltk s akiket az els emberek felesgl vettek,3 egy fldbl szletett lny,4 de egyttal forr{sistenn is, s keanos le{ny{nak is tartott{k.5 Kt fitestvre volt: Ismnos, a kt thbai foly egyiknek nevt hordoz, s Kaaithos vagy Kaanthos - ennek a nagyon archaikus nvnek helyes alakj{t m{r nem ismertk az elbeszlk -, keanos kt fia. Ok hozt{k a vil{gba a testvrgyilkoss{got. Ugyanis versengtek l{ny-testvrkrt.6 Az alighanem Ismnost rszestette elnyben.7 Ezrt Kaaithos meglte ikertestvrt. gy is mesltk a trtnetet,8 hogy Apolln volt, akit Ismniosnak is hvtak, Melia elcs{btja. Kaanthost elkldte az apja, ak{r Kadmost, hogy keresse meg testvrt. Amikor Meli{t Apolln birtok{ban tal{lta, felgyjtotta Apolln szentlyt, az Ismniont. Melia szlte Tnerost, a jst, akirl a sks{got elneveztk, melyen a Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 145

thbaiak Kabir-szentlye {llott. Hasonl volt ez a h{roms{g ahhoz, amit a Kabirok szigetn, Samothrakn ismertek: kt fi vetlkedik l{nytestvrrt, egy krisnimf{rt s s-asszonyrt, elszktetik s keresik, s testvrgyilkoss{g, vagy - a trtnet ksbbi alakj{ban - egy templom felgyjt{sa lesz a vge. De volt a thbaiak hrosz-mitolgi{j{ban egy m{sik testvrp{r is, egy any{hoz tartoz kt ifj hs. Antiop, egy boitiai folyamisten, Aspos le{nya, azzal dicsekedhetett, hogy Zeus karjaiban nyugodott; szlte az ikreket, akik ksbb a htkapuj v{rost alaptott{k: Amphint s Zthost. Mert falak nlkl mg k se lakhattak, b{rmennyire ersek voltak is,9 a t{g ter Thbaiban. A trtnet szerint, melyre az Odysseia e szavakkal cloz, a v{ros olyan meg nem erstett *207+ telepls lehetett a Kadmeia, Kadmos egykori palot{ja krl, amilyenek a krtai teleplsek voltak a knssosi vagy a phaistosi palota krl Mins kir{ly kor{ban. Antiop szpsge hress v{lt.10 A r{nk tekint kerekarc telihold szpsge volt ez: ezt jelenti a neve. Ugyangy hvt{k a Napisten felesgt a korinthosiakn{l.11 Mg azok is, akik Antiop fldi apj{rl beszltek, a Nykteus, az ji" nven tartott{k sz{mon. Egy ksi, kiz{rlag emberi trtnetben nem Zeus volt a szeretje, aki a hagyom{ny szerint12 szatr alakban cs{btotta el, hanem egy kir{ly, akinek a neve, Eppeus,13 a r{nk al{tekint gistenre cloz: a korinthosiak sz{m{ra, akik magas fekvs v{rukat Eppnak neveztk,14 Hliosra, klnben Zeusra. Eredetileg nem haland asszony, hanem Antiop istenn aj{ndkozta meg ikerfiakkal az egek kir{ly{t, a thbai Zeus-fiakkal", ahogy Lda Sp{rt{ban Kastrral s Polydeuksszel:15 kt fehr csikn v{gtat lovassal.16 A Kithairn egyik barlangj{ban, a hegysg attikai feln, Oino s Eleutherai helysgek kzt szletett Amphin s Zthos. Anyjuk itt elhagyta ket.17 A barlangban egy forr{s fakadt. Egy p{sztor megfrdette ebben az isteni ikreket. Csak m{r ifjv{ serdlve tal{ltak r{ anyjukra jbl. gy vitte sznre a trtnetet Euripids Antiop"18 cm hres tragdi{j{ban. A darab nem maradt r{nk teljes egszben, de tartalm{t rekonstru{lhatjuk. Annak a p{sztornak az elbeszlsvel kezddtt, akire Antiop az ikreket a Kithairnon r{bzta. A tragdi{ban Antiop annak a Nykteus kir{lynak a l{nya volt, aki Pentheus, a szttpett Kadmos-unoka hal{la ut{n trnra kerlt Thbaiban. Antiopnak, miut{n Zeustl teherbe esett, meneklnie kellett apja ell. A Kithairnon bolyongott, mg vgl Sikynba rt, a korinthosi bl tls partj{ra. Itt Eppeus kir{ly uralkodott, akiben Antiop oltalmaz frjre tal{lt. Nykteus dhben nkezvel vetett vget letnek. ccsre s utd{ra, Lykosra, a farkasra" bzta, hogy hozza vissza Antiopt. Lykos elfoglalta Sikynt, meglte Eppeust, s foglyul ejtette unokahg{t. A Kithairnon, a kadmosi mainasok hegyn {t, ahol tal{n Zeus is tal{lkozott vele annak idejn szatr alakban, kellett Antiopnak rabnknt hazatrnie, arra a fldre, ahol Lykos volt a kir{ly. tkzben szlte meg fiait, jnek idejn, a barlangban, s a p{sztorra bzta ket. A tragdi{ban a p{sztor mesli el mindezt, a barlang eltt, melyben az ikrek ifjv{ serdltek. Mg nem mert mindent elmondani nekik, hiszen annak a kir{lynak a ny{jait rizte, akinek a felesgnl, a zsarnoki Dirknl, Antiop most rabszolgan-sors{t tengette. Ezut{n Amphin jelent meg, kezben a lanttal, amit Herms, Maia fia, az isteni ikrek fltestvre tal{lt fel s aj{ndkozott neki. Most megnekelte az Eget s a Fldet, Mindenek Anyj{t.19 Mert a tiszta ifj csak a dalnak lt. Egszen m{s termszet volt Zthos. pp vad{szatrl trt haza, s korholta ccst restsge miatt. Mindegyikk a maga letmdj{t dicsrte: Zthos a harcias s tevkeny, Amphin a mzsai s szemlld letmdot. Egyenltlen testvrek voltak ezek az isteni ikrek, *208+ ha ugyan nem ellensgesen szemben{llk, mint azok, akik l{nytestvrkrt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 146

vetlkedtek. Most is a blcs s szeld Amphin engedett, s kvette a vad{szatra20 b{tyj{t. De ezen a napon szktt meg rabszolgas{g{bl Antiop, mialatt rnje, Dirk a kadmosi nkkel egytt mainas-menetben a hegyekbe vonult, Dionysos nneplsre. A szktt asszony a barlang eltt tal{lkozott a dali{s ifjakkal. Felismerte bennk fiait, akiket Zeusnak szlt, s mint anyjuk szlt hozz{juk.21 Hasztalan. Az ikrek nem ismertk fel az elgytrt asszonyban Zeus felesgt. Zthos visszautastotta, amikor a barlang rejtekben keresett menedket. Mert megrkezett Dirk, az rjng mainasokkal,22 valsznleg azrt, hogy egy bik{t vigyen el a p{sztoroktl, {ldozatul Dionysosnak. Itt a szktt rabnbe tkztt. Tombol rjngsben megparancsolta az ifjaknak, kssk Antiopt a bik{ra, s m{r oda is vonszolta saj{t kezleg, ahol, gy hitte, megtal{lja az {llatot. Abban a pillanatban rkezett meg futva az reg p{sztor. Fltartztatta a ttov{z ikreket, akik kzl alighanem csak Zthos vett rszt az elz jelenetben, s tanbizonys{g{t adta, hogy Antiop csakugyan az anyjuk. A testvrek a nk ut{n rohantak, kiszabadtott{k Antiopt, megragadt{k Dirkt, s t ktttk a bik{ra. gy hurcoltatott a kir{lyn hal{lra. Lykos uralma is megdlt. Az ifjak a p{sztor segtsgvel a barlangba csalt{k, s t is megltk volna ott, ha Herms nem lp kzbe. Atyjuk utast{s{t hozta: az uralkod{s Zeus fiainak joga, Lykos adja {t nekik nknt, Dirkt gessk el, s hamvait szrj{k Ars forr{s{ba. Ettl fogva a forr{st s patakot, mely a thbaiakat legbvebben l{tta el tiszta vzzel, Dirknek hvt{k. Zthos lett a v{ros oltalmazja, Amphin feladata az istenek megneklse volt. Lantj{tka s neke megindtotta a kveket s a f{kat, melyek kikeltek talajukbl s flaj{nlott{k magukat az {csoknak. Herms megjvendlte, s a hagyom{ny szerint valban gy keletkezett Thbai ers v{rosa: a megindult kvek lantszra htkapuj falakk{ {lltak ssze - alighanem azrt pp ht-kapuj, mert Amphin lantj{nak m{r ht hrja volt.23 Ez volt a harmni{ja ennek az alapt{snak, mely egy kicsiny kosmos megteremtshez vezetett. Kevsb volt harmonikus Amphin tov{bbi sorsa. Mert Niobt kapta felesgl, a legszebb m{tk{t, Tantalos lydiai kir{ly l{ny{t, mint Herms elre megmondta. S tudjuk,24 milyen szerencstlensget hozott a felesge Amphinra. Niob szlte l{nyait Artemis lte meg, fiait Apolln. Egyik l{ny{nak is Melia volt a neve.25 S ahogyan amiatt a Melia miatt, akirl kezdetben esett sz, v{lt Kaanthos Apolln ellensgv, gy j{rt Amphin is. Gyermekei meglse feletti haragj{ban s bosszt szomjazn meg akarta ostromolni az isten templom{t, s Apolln meglte.26 Neki s Zthosnak kzs sremlket {lltottak,27 b{r halhatatlan isteni lovasoknak tartott{k a kt testvrt; nem istenkultuszban, hanem hrszkultuszban rszesltek a thbaiakn{l. Antiop nem maradt thbai fldn. Mint istennnek, messzebbre terjedt [209] a birodalma. Tal{n bolyong istenn volt kezdettl fogva, ak{r I vagy Eurpa. Azt is beszltk, Dionysos rjngv tette, s bntette a bolyong{ssal, mert Dirk pp Dionysost kszlt nnepelni, amikor Antiop miatt meg kellett halnia. M{s hagyom{ny szerint28 Phkisban Phkos hrsz, a vidk nvadja, befogadta a bolyongt, kigygytotta rjngsbl, s felesgl vette. Antiop s Phkos kzs srj{t Phkisban, Tithoreia v{ros mellett mutogatt{k.29 Valah{nyszor a nap a Bika jegybe lpett, a tithoreiaiak fldet loptak Antiop fiainak srj{bl s anyjuk srj{ra szrt{k: ez a szok{s Antiopnak egy isteni bik{val val kapcsolat{ra mutat ak{r Zeus volt a bika, ak{r Dionysos - mg hal{la ut{n is. Ha sikerlt a tithoreiaiaknak a lop{s, gy hittk, abban az vben fldjk bsgesebb termst hoz, mint a thbaiak fldje.*210+

III. Danaos s le{nyai


Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 147

A Thbaiban s krnykn lej{tszdott hsmond{knak s szenveds-trtneteknek ezzel mg kor{ntsincs vge. De most azokra az elbeszlsekre is r{ kell trni, melyek m{s v{rosokban s t{jakon j{tszdtak le, elssorban Argosban. Ezek is lval kezddnek, s bennk is hamarosan elfordul Melia s Niob neve. Melia krisnimfa Argosban Inakhos folyamisten, I apja oldal{n jelenik meg. Ettl a p{rtl sz{rmazott Phorneus s-ember,1 akihez - hol ilyen, hol olyan vonatkoz{sban - pp Niob tartozott s-asszonyknt. lrl a hagyom{ny nem {rulja el, hogy Meli{nak is l{nya volt-e, vagy csup{n Inakhos. Ksbb Agnrnak s Blosnak, Poseidn s Liby kt fi{nak ddanyjaknt emlegettk; errl a Libyrl kapta a nevt egy orsz{g Afrik{ban. E trtnetek kezdetn az elbeszl egyik l{b{val a Larissa, Argos v{ros{nak s vidknek kimagasl fellegv{ra alatt elterl-sks{gon {ll, ahol az Inakhos folyik, a m{sikkal oda{t, ahol a rgebben Aigyptosnak is nevezett, dlrl szakra foly Nlus a Fldkzi-tengerbe torkollik. Ismt ikrek s egyenltlen fitestvrek, akikrl az elbeszls szl:2 Danaos s Aigyptos, annak a Blosnak a fiai, akinek a neve a phoinikiai Baal, az r" megfelelje. A grgket, vagy legal{bbis egy rszket, a rgi idkben Danaoinak hvt{k, ami a Danaos nv tbbes sz{ma. Meli{t tbbek kzt ennek a Danaosnak a felesgeknt is emltik, apjaknt Agnrt nevezik meg.3 Egyik hagyom{ny a Danaos-Aigyptos ikerp{rt kzvetlenl ltl sz{rmaztatja.4 gy egy kzs csal{df{ba kerlt az argosi Inakhos folyamisten, a bolyong I, Melia krisnimfa, Niob s-asszony, s a npek s orsz{gok egyenltlen testvrp{rknt fllp kpviseli. Danaos s Aigyptos egyenltlensge abbl {llt, hogy egyikknek csak l{nyai voltak, a m{siknak csak fiai: Aigyptosnak tven fia volt, Danaosnak tven l{nya. Blos gy osztotta kett orsz{g{t, hogy Danaos kapta a nyugati felt, Liby{t, Aigyptos eredetileg a keletit, Ar{bi{t.5 A kt testvr mgis hadil{bon {llt egym{ssal, s a hagyom{ny szerint Danaos meg a l{nyai fltek Aigyptos fiaitl. Ezrt Danaos megptette az els tvenevezs hajt,6 s a le{nysereggel Inakhos-parti kzs shaz{jukba meneklt. Ezek a Danaisok nem voltak kznsges l{nyok. Egyik elbeszl olyan lnyeknek mutatja be ket,7 akiknek nincs ni hangjuk, harckocsij{tkokban gyakorolj{k magukat, s hol vad{sznak a napfny-{tj{rta erdkben, hol datoly{t, fahajat s tmjnt szednek. M{r kszen {llnak a harcra, amit unokatestvreik ellen kell vvniok, akik nl kv{nt{k ket: Aigyptos fiai ellen.8 Vagy csak a hajt ksztettk el, melynek evezit maguk markolj{k meg csakhamar? tven amaznt fest le ez a kp, b{r sosem neveztk ket gy, tven harcias, frfigyll hajadont, azokhoz hasonlt, akik az amazn nevet viseltk, s akik ellen Hraklsnek s Thseusnak kellett harcolnia. Sz{muk *211+ egy ngyves nnepi ciklus tven holdj{val egyezik, egy nagy v" els felvel. A nagy v m{sodik felben csak negyvenkilenc hold volt, ahogy Danaos l{nyai kzl is csak negyvenkilencen maradtak hsgesek apjukhoz. Kriken s ldziken aratott diadaluk csak itt lent a fldn volt olyan szrny esemny, az gen az egym{st kvet holdak vront{s nlkl diadalmaskodtak az jszak{k sttsge felett. Az Aigyptos stt fiai ell menekl l{nyok vgl is megrkeztek hajjukon Argosba, a vil{gos orsz{gba". rkezsket, s ami kzvedenl ez ut{n kvetkezett, Aiskhylos vitte sznre Oltalomkeresk cm tragdi{j{ban. Szerinte9 Pelasgos, a fldblszletett Palaikhthn az "-fld" - fia uralkodott akkor az Inakhos rnas{g{n. maga s Argos laki kszek voltak oltalmukba venni a Danaisokat s apjukat az ldz Aigyptos-fiak ell. M{sok szerint10 Danaos visszakvetelte mag{nak Gelanr kir{lytl az uralmat Argos felett, hiszen mgiscsak Inakhos, a foly s skir{ly ivadka volt. Azon a napon, amikor a npnek Danaos kvetelsvel kapcsolatban {ll{st kellett foglalnia, egy farkas t{madta meg az argosi

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 148

tehncsorda vezrbik{j{t, harcba sz{llt vele s legyzte. A np a bik{ban a saj{t kir{ly{t l{tta, a farkasban az idegent, s elfogadta az istenek dntst. Danaos {tvette az uralmat, s h{l{bl templomot alaptott Apolln Lykiosnak, a farkas-Apollnnak. Aigyptos ldz fiaitl l{tszatra nem tagadta meg l{nyait. Kisorsolta az tven l{nyt az tven ifj kztt. Vgl Aiskhylosn{l is sor kerlt erre, b{r az Oltalomkeresk vgn mg visszautastj{k az egyiptomiakat. De azut{n a l{nyok apjukkal borzalmas cselt szttek. Danaos egy-egy trt adott mindegyik le{nynak.11 Elj a n{szjszaka, s negyvenkilenc menyasszony meggyilkolja vlegnyt. A meggyilkoltak fejt lev{gt{k s a Lerna mly vizbe vetettk, mely attl fogva negyvenkilenc forr{sbl szkik el. Hypermstra, az egyetlen, akinek szvt megl{gytotta egy ifj kzeledse, megszerette m{tk{j{t s nem lte meg, a frje, Lynkeus {ltal nagy hrszok, Perseus s Hrakls sanyja lett. De odaad{s{val htlen lett apj{hoz s testvreihez. Danaos m{snap reggel brtnbe vitette s brs{g el {lltotta.12 Ennek a br{skod{snak szentelte Aiskhylos A Danaisok cm darabj{t. Alig maradt fenn valamivel tbb ebbl a tragdi{bl, mint Az egyiptomiakbl, a trilgia komor kzps darabj{bl, melyben a szrnysg trtnt. A Danaisokban m{rmost Hypermstra gy jelenik meg, mint aki vtkezett testvrei s apja ellen. Maga Aphrodit v{llalta a l{ny vdelmt a brs{g eltt, s kioktatott mindenkit, aki br{skodni akart, a saj{t mindenek felett val hatalm{rl. A Fld szerelemmel kv{nja {tj{rni a tiszta eget, krlbell gy hangzottak a szavai,13 szerelemv{gy fogja el a Fldet, az g esje megtermkenyti, s azut{n megszli a nvnyeket s {llatokat, amikkel az emberek t{pl{lkoznak. Ez az rk nagy plda, amit a szerelemistenn Hypermstra vdelmre idzett. A megmentett ifj m{r hajnalhasad{s eltt a szomszdos Lyrkei{ba meneklt. Eredetileg Lyrkeusnak hvt{k, s nem Lynkeusnak, *212+ ahogy Aphareus lesl{t{s fi{t, akirl ksbb lesz sz. Lyrkei{bl tzjeleket adott.14 A megszabadult, szeret Hypermstra Larissa fellegv{r{bl v{laszolt neki. gy Lyrkeus lett Danaos ut{n Argos kir{lya. Azt is mesltk,15 hogy Athn s Herms megtiszttotta Zeus parancs{ra a tbbi Danaist a gyilkoss{gtl, s hogy azut{n maga az apjuk, Danaos {lltotta oda ket - pontosabban csak negyvennyolcat kzlk - egy versenyp{lya clpontj{ba16 gyzelmi djul a futknak. Mg dl se volt, s m{r szerzett mindegyik l{ny{nak frjet. Vagy mgis az egyetlen letben maradt fitestvr lte meg mindny{jukat,17 Hypermstra s mg egy l{ny kivtelvel, akirl mindj{rt lesz sz? Ezt is beszltk rluk, s az rk beteljesletlenek pld{jaknt vonultak be a kpm{sok tlnani vil{g{ba, H{ds h{z{ba: akik nem rtk el a telost, a beteljeslst, ak{r a n{szban val beteljesls, ak{r a beavat{s rtelmben. Az Alvil{gban repedt korskban hordtak sznet nlkl vizet, vagy feneketlen ednybe tltttk. A Danaisok megtlthetetlen korsi kzmond{soss{ v{ltak.18 Csak annak a Danaisnak a sors{rl nem esett mg sz, akit - nv szerint Amymnt, "a makul{tlant" - Aiskhylos egy szatrj{tk hsnjv tett, az Oltalomkereskkel kezdd tetralgia befejezsekppen. A vid{m darabbl gy tnik, a Danaisok vres cselekedete sohasem trtnt meg, vagy legal{bbis Amymn nem vehetett benne rszt. Danaos pp akkor rkezett19 a l{nyaival Lern{ba, Argos kiktjbe, arra a helyre, amit ma a vzimalmokrl Mylinek hvnak. S az apa Amymnt kldte el vzrt, a bemutatand {ldozathoz. Akkoriban mg haragudott Poseidn, mert Inakhos brknt a kzte s Hra kzt foly vit{ban ezt a fldet az istenek kir{lynjnek tlte;20 Hra uralkodott ezen a vidken Phorneus s-ember kora ta, aki elsnek tisztelte t, s maradt tov{bbra is az rn, hres szentlyben, mely Argos v{rosa kzelben, Tiryns s Myknai kztt van. Poseidn veresget szenvedett, ak{rcsak Attik{ban, a Pallas Athnvel val versengsben.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 149

Ezrt haragudott az isten, s nehz volt forr{st tal{lni. Amymn elf{radt s elaludt, gy szlt tov{bb az elbeszls21 a pompeji festmnyek stlus{ban, s egy buja szatr megpillantotta {lm{ban. Vagy pedig - ez a v{ltozat mg jobban hangslyozza a l{ny amazn-jellegt vad{szgerelyt egy szarvasra hajtotta, s egy alv szatrt tal{lt el. Az megsebeslve r{t{madt. A szz, ak{r a szatr megsebestje volt, ak{r csup{n meglepett zs{km{nya, segtsgrt ki{ltott, s Poseidn odasietett. Szigony{t dobta a szatr ut{n, s lett a Danaos-l{ny igazi s diadalmas vlegnye. Amymn Naupliost szlte neki, Nauplia kiktv{ros alaptj{t: a v{ros most is ott fekszik a tls fldnyelven.22 Az isten szp jegyaj{ndkot adott az ifj asszonynak, a majdani vzinimf{nak: megengedte, hogy saj{t kezleg hzza ki a szikl{bl a h{rom{g szigonyt, s gy keletkezett az Amymn h{rmasforr{s, a legszebb Lerna sz{mtalan forr{sa kzl. Egy rgi kltemny azt mondta:23 Argos vznlkli volt, Danaos l{nyai tettk vzben gazdagg{ Argost." *213+

IV. Perseus
Volt egy nagyon rgi trtnet, mely ugyancsak egy Danaos-l{nyrl szlt, akit egyszeren csak gy nevezett: Dananak. Eredetileg Danaos l{nyait is Danaainak, Danaos-l{nyoknak" vagy "Danaos-asszonyoknak" hvt{k, s ez a Dana" nv tbbes sz{ma. De a Danaos-l{ny volt, a kiv{lasztott az sszes Danaos-l{nyok kzl, azok legtkletesebb kpviselje, olyannyira tkletes, hogy Zeus fldi menyasszony{v{ s Myknai alapt hrsz{nak anyj{v{ v{lhatott. A trtnet az apj{rl s annak testvrrl, a Danaos-l{ny Hypermstra s Lyrkeus unok{irl szl elbeszlssel kezddik. Az elbeszls kt ellensges ikertestvrrl szl.1 Akrisiosnak s Proitosnak egytt kellett volna Argoson uralkodnia. M{r anyjuk mhben civakodtak. Alig hogy felserdltek, harcba sz{lltak egym{ssal a hatalomrt. Az Argosbl Epidaurosba vezet ton egy pajzsokkal dsztett piramis {llt, egy ri{s-sr,2 a hres testvrharc emlkre, melyben, a hagyom{ny szerint, feltal{lt{k a kerek pajzsokat. Ez a harc az egyik hagyom{ny szerint3 dntetlen maradt. Ut{na a kt fitestvr megosztotta egym{s kzt a birodalmat. Akrisios Argosban uralkodott, Proitos Tirynsben, a Kyklpsok {ltal megerstett szomszdv{rban. Egy m{sik hagyom{ny szerint4 Proitos veresget szenvedett. Kiv{ndorolt Kis{zsi{ba, felesgl vette Lykia kir{ly{nak le{ny{t, azt az Antei{t vagy Stheneboi{t, aki Bellerophonts hrsz ir{nti szerelmrl lett ksbb hress, s apsa segtsgvel trt vissza. Onnan jtt {lltlag a ht Kyklps is, akik a v{r leronthatatlan falait ptettk.5 Proitos h{rom l{ny{rl, akik nem voltak hajlandk tisztelni Dionysost, s ezrt az isten rletet bocs{tott r{juk, az istentrtnetekben volt sz.6 Fia, Megapenths alighanem olyasfle szerepet j{tszott itt, mint Dionysos thbai ldzje, Pentheus. Azt a v{ltozatot, mely szerint Proitos volt tulajdonkppen Dana fi{nak az apja, unokahg{nak elcs{btja,7 figyelmen kvl hagyhatjuk. C{folja ezt a hres elbeszls8 Zeus s Dana, Akrisios egyetlen le{nya szerelmrl. Akrisiosnak, Argos kir{ly{nak csak ez az egy gyermeke szletett. Ezrt megkrdezte a delphoi jshelyet, sz{mthat-e figyermekre is. Az isten azt v{laszolta, hogy nem; s egyetlen le{ny{nak fia pp elgg vgzetes lesz re{. Akrisios Delphoibl hazarve, palot{j{nak udvar{ban fld alatti rc-kamr{t pttetett, srbolthoz hasonlt. Ide z{rta be le{ny{t dajk{j{val egytt. Dana knytelen volt bcst mondani a fnyes napvil{gnak.9 Sttsgbe z{rt{k minden idkre, hogy ne szlhessen fit. [m maga az istenek kir{lya kv{nta meg a Danaos-l{nyt. Aranyesv v{ltozott, gy hatolt {t Zeus a fld alatti helyisg tetejn. A szz a ruh{j{ba fogta fel az istent. Az esbl kilpett az g ura. A sr n{szi szob{v{ v{ltozott. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 150

Zeusnak fia szletett. Ez Perseus fogantat{s{nak trtnete. Dana megszlte gyermekt, s titokban t{pl{lta a dajka segtsgvek Hogy mi trtnt a szls ut{n, abban az *214+ elbeszlk, dr{mark s v{zafestk, akik a trtnetet tov{bb szttk, nem rtettek teljesen egyet. Egyesek szerint Perseus m{r h{rom- vagy ngyves volt, amikor Akrisios kir{ly odafent, palot{ja udvar{n, meghallotta egy j{tszadoz gyermek hangj{t: felhatolt hozz{ a mlybl. A fi labd{j{val j{tszott egy v{zakp tans{ga szerint, mely a kicsiny Perseust j{tkszervel a kezben {br{zolja. Felki{ltott, mert elgurult a labd{ja. A kir{ly flvitette rc-srboltj{bl Danat. A dajka azonmd hal{llal lakolt, hiszen tartotta a kapcsolatot a fenti vil{ggal, hogy t{pl{lhassa a le{nyt. A palota udvar{ban ott {llt, ahogy illett, Zeus olt{ra. Ennl az olt{rn{l knyszertette Akrisios a l{ny{t, vallja be, ki a gyermek apja. Zeus", v{laszolta Dana, de apja nem hitte el. Egy l{d{ba, csukott teknbe z{ratta a gyermeket s anyj{t, s kittette a tengerre. Hal{lra sz{nva sztak a habok h{t{n. M{s elbeszlk szerint kor{bban trtnt a dolog, rgtn a hrsz szletse ut{n. Az rcsrbolt sttjben szletett, s nyomban a stt teknbe z{rt{k. S amikor a szl fv{sa s a h{borg tenger flelemmel tlttte el ket, az anya {tkarolta - s orc{i nem maradtak sz{razak! - gyngd karjaival a fi{t, s gy szlt:10 Gyermekem, milyen bajba kerltl, s nem tudsz rla semmit! Mly csecsem{lmodat alszod s vil{gtasz a kemny rc-szges deszk{k sttjben, nem aggaszt a ss hab s a szl svtse l{gy hajad fltt. Bbor ply{dban hozz{m szortod szp arcodat. Ha riasztana ez az iszonys{g, megnyitn{d finom fledet szavaimra. Aludj csak, aludj, gyermekem, aludjon a tenger, aludjon el a mrhetetlen szerencstlensg! S jjjn tled valamilyen fordulat, Zeus! De ha vakmer volt az im{ds{gom, bocs{ss meg nekem!" Ilyen szavakat hallunk Simnids, a klt szerint - az isten kedvesnek al{zatos im{j{t - a stt b{rk{bl, s az isteni gyermek fnye ragyog ki belle. Egy m{sik klt, Aiskhylos, sznpadon mutatja be, A gyalomhzk cm szatrj{tk{ban, hogyan pillantott{k meg a l{d{t Seriphos szigetrl.11 Egy Diktys, h{lember" nev hal{sz vette szre az sz t{rgyat a partrl: Mi ez? Mire vljem? B{lna, c{pa - vagy l{da? Uram, Poseidn, s te, tenger Zeusa, mifle aj{ndkot kldtk nekem?... A holmi nem jn kzelebb! Kiab{lnom kell!" S Diktys segtsgl hvta t{rsait. Egy nagy kerth{lt vetettek ki, s kihzt{k a l{d{t a partra. A szatrj{tkban Diktys seglyki{lt{s{ra parasztok, p{sztorok s hal{szok helyett szilnek jelentek meg, k voltak ott a l{da flnyit{sakor: a hegyek s fldek semmirekell, flig isteni, flig {llati laki, kopasz, tmpe orr, vrsre festett orc{j lnyek. A kis Perseus a l{d{ban r{juk nevetett.12 Ez a nevets is isteni sz{rmaz{s{nak bizonys{ga volt. Dana elbb megijed balsors{nak hirtelen jobbrafordul{s{tl, s zokogva fedi fel a titkot, kicsoda s kinek a fia a gyermek. A hal{sz tiszteletben rszesti mindkettjket, befogadja ket kunyhj{ba, mint rokonait,13 s valban azok: a Danaisok rvn. Diktys Naupliostl sz{rmazott, Poseidn s a Danaos-l{ny Amymn fi{tl. De Seriphoson nem Diktys, hanem a b{tyja, Polydekts uralkodott. k is *215+ egyenltlen testvrek voltak, a hal{sz s a kir{ly, s b{r nem voltak ikrek - egyik hagyom{ny szerint14 csak az anyjuk volt kzs - mgiscsak egy p{rt alkottak. A h{lemberhez" hozz{tartozott a sokakat-befogad": ezt jelenti a Polydekts" nv, ak{rcsak Polydegmn", az alvil{gi kir{ly sz{mos nevnek egyike.15 Amit egyikk megfogott, annak a m{sik zs{km{ny{v{ kellett v{lnia. gy Dana Polydekts foglya lett, gyermekvel harmadszor kerlt mint-egy az Alvil{gba. A kir{ly rabnjeknt ezentl az h{z{ban lakott.16 Azt is beszltk,17 hogy Polydekts felesgl vette, s kzben Perseus Athn templom{ban nevelkedett: p{rtfog{s{ba

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 151

vette az istenn, akinek a szletsnl hasonl dolog trtnt, mint Perseus fogantat{s{n{l: aranyes hullt az gbl.18 Amikor a hrsz m{r felntt s megszabadthatta az anyj{t, Polydekts eranost, vendgsget rendezett, melyre mindegyik meghvottnak valamilyen aj{ndkot kellett vinnie. A hagyom{ny szerint gy gyjttt a kir{ly jegyaj{ndkot Oinomaos le{nya, Hippodameia sz{m{ra.19 Nyilv{n eladta, hogy a szp menyasszony kezre p{ly{zik, akirl akkor az egsz vil{g beszlt: csakhamar bvebben is lesz rla sz. Polydekts eranos{ra mindegyik rsztvevnek egy parip{t kellett adnia. Perseusnak, a rabszolgan fi{nak, nyilv{n nem volt erre mdja. Ha Dana mg mindig Diktys kunyhj{ban lt, ahogy m{s elbeszlk tudni vltk,20 akkor a hrsz a szegny hal{szn{l, mostoha krlmnyek kzt nevelkedett, s mi m{s sz{ndka lehetett a kir{lynak, mint mlyen megal{zni Perseust? Alighanem flttelezte, hogy a hs ifj nem tudja a hal{szkunyhban a kv{nt aj{ndkot elteremteni, ezrt megszgyenlten elhagyja a szigetet, s kiszolg{ltatja neki addig fltve vott anyj{t. Tudnival, hogy a hal{szok nem tartanak lovat, honnan kerthetett volna Perseus egyet? Ezrt dacosan odav{gta a kir{lynak: Elhozom neked a Gorg fejt!" Polydekts gy v{laszolt: Hozd el!" Medusa Gorgnak egy nagyon rgi {br{zol{son lteste van. A legrgibb elbeszlsek szerint kanca volt, Poseidn m{tk{ja egyik mn-n{szakor.21 gy h{t Perseus a kv{nt aj{ndkot aj{nlotta fl: egy parip{t, de sokkal ritk{bb, nehezen befoghat, l{tszatra elrhetetlen {llatot. A kanc{nak, amit flaj{nlott, gorgarca volt; s aki a gorgft megpillantotta, nyomban holtt{ dermedt. Erre gondolhatott Polydekts is, amikor a hs aj{nlat{t elfogadta. Perseus tstnt megb{nta, amit grt. Visszavonult a sziget legszls cscskbe, s fennszval kesergett. Minden oka megvolt a panaszra. Ha Dana mg nem volt a kir{ly rabnje, most ez a sors v{rhatott r{, ha fia nem v{ltja be grett. Rajta mlt, hogy megtudja-e szabadtani anyj{t a sokakatbefogad" hatalm{bl. Ekkor Herms jelent meg a hrsz eltt.22 Vagy Athn sietett elsnek segtsgre? A rgi mvszek {br{zol{sain elbb vette p{rtfog{s{ba, mint Herms. De kitl kaphatta klcsn a sz{rnyas sarut - legal{bbis egyet a p{rbl, ahogy Artemidrosn{l, az {lomfejtnl olvassuk!23 -, hogy elhagyhassa a szigetet s a Gorgk kzelbe juthasson, ha nem *216+ Hermstl? Alighanem gy trtnt Aiskhylosn{l,24 Phorkys l{nyai cm tragdi{j{ban. A sznmr lervidtette Perseus tj{t a h{romszor h{rom istenn fldjn {t, s az els h{rmat, a forr{snimf{kat, alighanem mellzte. Pedig nyilv{n ezek, a naiasok segtettek legelbb a hrsznak ktsgbeesett helyzetben. Seriphos szigetnek egyik barlangj{ban laktak; m{sutt is a grg hegyek cseppkbarlangjaiban tany{ztak. S az birtokukban voltak az eszkzk, melyek nlkl Perseus nem hajthatta vgre feladat{t. Ksbb vissza is tudta adni nekik a h{rom hallatlanul becses t{rgyat. Ak{r k kerestk fel most a hst, ak{r Perseus l{togatta meg ket Athn ksretben: mindenkpp k voltak a megmenti. L{tni egy rgi v{zakpen, hogyan fogadt{k a nimf{k a hrszt: egyikk a sz{rnyas sarukat nyjtotta {t neki, m{sikuk a l{thatatlann{ tev sveget, harmadikuk a tariszny{t, a kibisist, amibe a gorgft rejthette. Perseus gy felszerelve tovasietett, mint egy gyors gyalogos a levegn {t25 - a tengeren s az keanoson {t, ak{r a Nap. Egyik hagyom{ny szerint26 mag{nak a Napnak is Perseus volt a neve. A Gorgk az keanoson tl laktak, a Hesperisek kertjeinl, ahol az j birodalma kezddik.27 H{rom sz haj istenn, vagy tal{n csak kett: Phorkys tengeri reg l{nyai, a Grai{k rkdtek elttk.28 Sem a Nap, sem a Hold nem sttt r{juk soha.29 ttalan erd-s sziklarengeteg kezddtt ott.30 Azrt hvt{k Kisthnnek, a kvirzs{k fldjnek" is, s keletrl is ugyangy el lehetett rni:31 a sttsg orsz{ga volt ez, melyben a fnyes

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 152

gitestek al{merlnek s ahonnan jra felbukkannak - egyform{n hat{ros Kelettel s Nyugattal. Flttelezhet, hogy mg Pallas Athn sem ismerte az utat, mely ezen a t{jon {t a Gorgkhoz vezetett. Mert a fiatalabb istensgek nem tudtak mindenrl, amirl az idsebbek, pld{ul a Moir{k s a Grai{k. Perseusnak elbb az sz istennket kellett megkrnykeznie, ha meg akarta tal{lni az utat a Gorgkhoz. A Grai{k flv{ltva rkdtek,32 mert csak egy kzs szemk volt (s egy kzs foguk, mint tudjuk). Vajon megpillanthatt{k volna ezzel a szemmel a kzeledt a sttsgben, ha nem lett volna rajta a l{thatatlann{ tev sveg, a "H{ds-sapka?" Perseus mindenesetre odart, s a kzelben v{rta a Phorkys-le{nyok rsgv{lt{s{t, a barlang bej{rata eltt, mely tal{n azonos volt azzal a barlanggal, melyben a Gorgk rejtztek.33 A v{lt{skor az egyik Graia {tnyjtotta egyetlen szemket a m{siknak, s ekkor egyikk se l{tott. Erre a pillanatra v{rt Perseus: kitpte mindkettejk kezbl a szemet. Megmondta, hogy nem adja vissza, mg meg nem mutatj{k neki az utat a Gorgkhoz. A testvrek szorult helyzetkben knytelenek voltak megtenni, amit kv{nt. Mikor adta vissza azut{n a hrsz a szemet? Amikor megtudta, hogy a barlang bej{rat{n {t jut el a Gorgkhoz? Vagy csak ksbb, meneklse kzben dobta oda a Grai{knak a szemet? Vagy bedobta, ahogy egyesek mesltk,34 futt{ban a Tritnis-tba? Mekkora jajveszkelsben trhettek ki az sreg istennk! De m{r csak a trtntek ut{n: Aiskhylos Phorkys l{nyai cm *217+ dr{m{ja bizonnyal tele lehetett panaszukkal. Egyetlenegy sor maradt r{nk a darabbl :35 A barlangba mint vadkan hatolt be..." Ebben a barlangban aludt a h{rom Gorg. Csak egyikk volt haland, Medusa,36 az uralkodn", mert gy is fordthatjuk a nevt. Perseus kezt vagy szerencsje vezette, vagy Athn. A hrsznak ki kellett tapogatnia Medusa nyak{t, elfordtva fejt,37 hogy a maszkszer {br{zatot meg ne pillantsa. Azt is mesltk,38 hogy az istenn a Gorg fejt egy ragyog pajzs tkrben mutatta meg neki: a pajzsot adta, vagy saj{t kezleg tartotta elbe.39 Perseus egy grbe karddal, n. harpval volt flszerelve, ez is isteni aj{ndk volt. Ezzel az si tit{nfegyverrel v{gta le Medusa fejt. A Gorg teherben volt Poseidntl, a hs Khrysart s Pgasost, a parip{t hordozta mhben. Mindkett elugrott a nyak{bl, amikor Perseus lefejezte. A gorgft a hrsz a kibisisbe rejtette.40 S m{ris meneklnie kellett, mert Medusa kt halhatatlan testvre flbredt s ldzbe vette. A leveg lett a Perseus s a Gorgk kzti harc sznhelye. Rgi v{zakpeken l{tni, hogyan repl kt Gorg a hrsz nyom{ban, s az egyiken mg azt is, hogy Perseus flsz{ll a Pgasos h{t{ra, mint els Pgasos-lovas, mg Bellerophn eltt.41 Nem lehetett utolrni. A sz{rnyas saru volt a l{b{n, kardja a v{ll{rl fggtt - gy lehetett l{tni, Hsiodos mvnek egyik folytatja szerint, Hrakls pajzs{n42 -, s gy replt, mint a gondolat. H{t{t a Medusa iszony feje fedte. A kibisist v{ll{n {tvetve viselte. Homlok{ra hzta a H{ds-sapk{t. ji sttsg terlt el a hrsz krl. Perseus csakhamar maga mgtt hagyta azt a vidket, ahol a Gorgk tany{ztak, s mely hat{ros volt mindazoknak a npeknek az orsz{gaival, melyek {lltlag ugyancsak a kznsges halandk orsz{gain tl laktak. szakon a hyperboreosokn{l lakom{zott.43 Dlen az aithiopsok fldje fltt replt {t, s egy szikl{s parton - egyesek szerint44 Palesztin{ban lehetett, Jaffa mellett - megpillantott egy szp szzet. Kitettk oda, s a szikl{hoz ktztk. Ez a megpillant{s cscspont, nem csup{n Perseus trtnetben, hanem a grg dr{ma-kltszet trtnetben is. Euripids Andromed{j{ban vitte sznre a jelenetet. Ezzel ki is mondtuk a szz nevt. A darabban mg az isten is, akinek a tiszteletre az elad{st tartott{k, maga Dionysos is annyira beleszeretett, hogy nem brt megv{lni tle - ahogy a komdiar, Aristophans, trf{san meg{llaptja.45 A tragdia a hrsz nagy monolgj{val kezddik; Perseus azt hitte,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 153

egy szz kpm{s{t pillantotta meg a levegbl, mvszkz alkot{s{t, nem pedig l le{nyt.46 A monolg csakhamar a hrsz s a hrina mlysgesen megindt p{rbeszdbe csap {t, Andromeda szavaiba:47 Vigyl, idegen, magaddal, hajod szerint, hogy rabnd, hitvesed vagy szolg{ld legyek...[218] Az aithiopsok fldjn48 Kpheus uralkodott. Felesge, a bszke Kassiopeia, felingerelte a tenger isteneit. Szpsgversenyre hvta ki a Nreiseket, s azzal dicsekedett, hogy aratott diadalt. Bntetsbl Poseidn {rvizet kldtt orsz{g{ra, s r{ad{sul mg egy szrnyeteget is; Kpheusnak a l{ny{t, Andromd{t kellett sz{m{ra elesgl kitennie. gy tan{csolta egy jshely, s szt fogadtak neki. Perseus lesz{llt, s meglte a szrnyet. L{tni egy rgi v{zakpen, hogyan kzd a tengerbl felmerl vadkanfej szrny ellen: mindkt kezvel kveket dob{l r{. A kveket Andromeda nyjtja {t neki. A hs kioldozta a l{nyt bklyibl. Elragadta szleitl is, akik nem szvesen engedtk el, s komor vlegnytl, Phineustl: ennek nevvel majd az Argonaut{k trtnetben tal{lkozunk. Ez a Phineus {lltlag Kpheus testvre volt, s unokahg{t akarta felesgl venni. Perseus ismt egy olyan ellensggel {llt szemben, aki alakj{ra nzve, ahogy az Argonaut{krl szl elbeszlsek lerj{k, hasonltott a Grai{khoz. Most a gorgf segtett. A hrsz elvette a kibisisbl49 Phineus s emberei kv v{ltoztak. Perseus a levegn {t Seriphosra vitte Andromed{t. Vgl azonban mind a ngyen, akik ebben az aithips trtnetben sszetartoznak: Kassiopeia s Kpheus, Andromeda s Perseus, felkerltek csillagkpknt az gre.50 Athn meggrte nekik a tragdia vgn. De a klt bizonnyal nem adott volna ilyen jslatot az istenn sz{j{ba, ha nem hittk volna m{r elbb, hogy l{tj{k az gen a tovasiet Perseust. Miut{n Perseus lev{gta a Medusa fejt, s a kibisisbe rejtette, s miut{n Andromed{t is megszabadtotta s megszerezte mag{nak, visszatrt Seriphosra. Ismt alighanem Euripids egyik tragdi{j{bl, a Diktysbl derlt ki, hogy a hrsz az anyj{t s oltalmazj{t, a hal{szt, oltalomkeresknt tal{lta az olt{rn{l.51 Polydekts erszakoss{ga ell voltak knytelenek oda meneklni. De visszatrt az ifj hrsz, hamarabb, mint b{rki hitte volna. Mg vget sem rt az eranos, melyre Perseus paripa helyett a gorgft grte.52 A rsztvevk, akik mind csak kznsges lovakat tudtak magukkal hozni, mg egytt voltak, amikor Perseus megjelent aj{ndk{val, a lgen {t replve sz{rnyas saruj{val, s a v{ll{n lg tariszny{ban hozta mag{val a Medusa fejt. Senki sem akarta elhinni, hogy a hrsz bev{ltotta grett. A legkevsb a kir{ly, Polydekts. sszehvatta a npet,53 nyilv{n azrt, hogy r{bizonytsa Perseusra a csal{st. gy tnik, nem kedveltk Seriphosban az ifjt. Perseus a seriphosiak gylse el lpett, kivette a gorgft a kibisisbl, s bizonytkul flmutatta a npgylsnek. Ettl fogva Seriphos az archipela-gos legszikl{sabb sziklaszigetei kz tartozott: valamennyien kv v{ltak. A gorgft a hrosz Athn istennnek aj{nlotta fl. Athn azta a melln viseli. A kibisist, a sz{rnyas sarukat s a H{ds-sapk{t visszaadta Perseus a nimf{knak. Diktys lett Seriphos kir{lya. Perseus pedig elhagyta a szigetet, s Danaval s Andromd{val hazaindult, Argosba. Ott m{r nem Akrisios uralkodott.54 Flt, hogy unok{ja megli, s ezrt hazai *219+ {r{bl Thessz{li{ba, egy m{sik, ugyancsak Larissa nev erdtmnybe kltztt {t. Perseus ut{nament, flkereste, s ki akart bklni nagyapj{val. Errl szlt Sophokls A larissaiak cm tragdi{ja. Megnnepeltk a kibklst, s Akrisios m{r ksz volt visszatrni Argosba.55 A bkennepsgen a larissai ifjak diszkoszvetssel szrakoztak. Perseus nem tudta meg{llani: kezbe vette a naphoz hasonl korongot, ahogy Apolln tette hasonl tragikus kimenetellel, s elrptette. A diszkosz a levegn {treplve eltal{lta Akrisiost. Csak a l{b{n tal{lta el, de

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 154

sebeslse hal{los volt. A nagyap{t unok{ja lte meg. A hrsz krli fnyessg hal{los sttsgg v{lt. Sttsg kvetkezik az gi Nap sugarai ut{n is, h{t mg egy isteni gyermek cselekedetei ut{n a Fldn, aki r{ad{sul igazi Napgyermek volt! Tiryns ri{s kvekbl plt v{r{ban akkor Proitos egyetlen fia, Megapenths uralkodott. Az egyik elbeszls szerint bosszulta meg nagyb{tyja, Akrisios hal{l{t, s meglte Perseust hazatrse ut{n.56 Ez a trtnet nem maradt r{nk, Megapenthsrl csak a neve {rulja el, hogy nagyf{jdalm" frfi volt, tal{n is, mint h{rom l{nytestvre, Dionysos ellen harcolt, s vgl, mint Pentheust, a thbai f{jdalmak frfi{t", megbntette az isten. Azt is mondt{k,57 hogy elcserlte orsz{g{t Perseusval, mert a hrsz szgyellte mag{t nagyapja meglse miatt, s nem akart tbb Argosba visszatrni. gy ettl fogva Megapenths uralkodott helyette az argosi Lariss{ban, Perseus pedig Tirynsben. Innen erstette meg Midea s Myknai sziklav{r{t. A mykniek ksbb alapt hroszukknt tiszteltk, s megfeledkeztek Mykn hrin{rl, Inakhos egyik l{ny{rl,58 aki egykor ugyanolyan hres volt, mint Tyr vagy Alkmn,59 s adta a krnyk leghatalmasabb v{r{nak s v{ros{nak a nevt. De nem maradtak fenn jelentsebb trtnetek arrl, hogyan alaptotta Perseus Myknait. Az egyik elbeszls szerint60 egyszer kardhvelyrt nylt, s l{tta, hogy a hegye, amit myksnek hvnak, elveszett. Azon a helyen alaptotta Myknait. M{sok a hres ktra emlkeztek, a v{r kyklpsfalai alatt, s azt {lltott{k: Perseust szomjs{g gytrte, s ezrt egy gomba ut{n nylt, amit ugyancsak myksnek hvtak. gy keletkezett a forr{s, aminl a hrsz felfrisslt, s rmben alaptotta az ers v{rost.61 Alighanem azut{n vezette be a vizet kintrl a falak al{, a Perseia nev mly ktba. Egy nagy, csupa kir{lybl {ll csal{d alaptj{nak is tartott{k. Andromeda {lltlag m{r elbb szlt neki egy Perss nev fit, a perzsa kir{lyok satyj{t. Azok ksbb, valah{nyszor ignyt tartottak a hellnek fldjre, mindig arra hivatkoztak, hogy Perseus az satyjuk.62 Myknaiban tbb fia s egy l{nya szletett: a fik kzl Alkaios s lektryn Hrakls kt nagyapja volt, a l{nya, Gorgophon, a sp{rtai Dioskurosok nagyanyja. [m Perseus mgsem tett szert akkora hrnvre, mint ddunok{ja, Hrakls, mert - a hagyom{ny szerint63 Dionysos ldzi kz tartozott, s erszakos cselekedetre ragadtatta mag{t ellene. Vajon az elbeszlsekben foglalta el Megapenths *220+ helyt, s gy lett Dionysos ellensge, vagy ink{bb Megapenths foglalta el az helyt? Azt mesltk Argosban, oda rkezett Dionysos Krt{rl Ariadnval, a tengeren {t, tengeri asszonyok ksretben. Perseus harcba sz{llt vele, s a ksretbl sok asszonyt meglt. Mutogatt{k Argosban Khoreia, egy kart{nc" nev mainas sremlkt,64 s a Haliai,65 a tengeri asszonyok" srj{t, akik az istennel odarkeztek. V{zakpeken l{tni, hogyan harcol Perseus a dionysosi menettel: a gorgft tartja a rajongk el. Azt is beszltk,66 Ariadnt kv v{ltoztatta, mieltt flkerlt koron{j{val egytt az gre. Eszerint az elbeszls szerint a kt hrsz, Dionysos s Perseus, Zeus kt fia, vgl is bkt kttt.67 Argosban temploma s szent krzete volt a krtai Dionysosnak, s {lltlag itt volt Ariadn eltemetve.68 Egy rgi elbeszls mg azt is tudni vli,69 hogy Perseus meglte Dionysost s a lernai forr{sok vizbe dobta, mely az Alvil{g kapuja volt. Ennek mlybl jelent meg az isten jra, trombitaszval hvt{k el.70 De nem lpett-e maga az Isten Lern{ban az Alvil{gba vezet tra, hogy megszabadtsa Semelt?71 Az ldz s az ldztt legal{bb ebben az egy cselekedetkben anyjuk megszabadt{s{ban - hasonltottak egym{shoz. Perseusnak hrsz-srt {lltottak a mykniek a v{ros eltt, az Argosba vezet t mentn,72 s ott rszeslt a hrszoknak j{r tiszteletben.[221]

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 155

V. Tantalos
Az emberisgrl szl trtnetek kezdetn tbbszr is felbukkant Niob neve:1 Argosban Phorneus s-emberrel, Boiti{ban Alalkomeneusszal, Pallas Athn neveljvel kapcsolatban. Thbaiban Amphin felesgnek tartott{k. Ott azt beszltk, a felfuvalkodott s borzalmasan bnhd asszony Tantalosnak, egy kis{zsiai orsz{g, Lydia kir{ly{nak volt a le{nya. Trtnete {tvezet bennnket Kis{zsi{ba. Tantalos is a kezdet kezdetn {llt, ppgy, mint Alalkomeneus, vagy Phorneus, s bizonyos mrtkig a thbai Dioskurosok is. Az fia volt Broteas, aki - nevrl tlve a halandk, a brotoi egyik se - elsnek form{lta meg az istenanya sziklakpm{s{t.2 s az fia volt Pelops is, akirl Grgorsz{g nagy rszt Peloponnsosnak, Pelops szigetnek" hvt{k. Pelops kt fia, Atreus s Thyests, alaptotta a m{sodik mykni dinaszti{t, s ez az uralkodcsal{d mg hresebb lett, mint az els, Perseus csal{dja. gy egy fontos sz{l indul ki Lydi{bl, Tantalos kis{zsiai orsz{g{bl: a Sipylos-hegysgbl, melynek ormai Smyrna felett magaslanak, s ahol ksbb a kv v{lt Niobt mutogatt{k. Egy t itt Tantalos nevt viselte.3 Egy m{sikrl azt mesltk,4 ebbe merlt el Tantalos v{rosa. A Sipyloson {llott sokak {ltal megcsod{lt srja,5 b{r nem ez volt az egyeden hely, ahol hrszkultuszban rszeslt. Az argosiak is azt hittk, n{luk nyugosznak Tantalos fldi maradv{nyai,6 s a lesbosi Polion v{roska7 hront ptett sz{m{ra. A Sipylos-hegysgben alaptotta fi{val, Pelopsszal a hagyom{ny szerint a vidk, vagy ak{r az egsz vil{g els v{ros{t.8 Zeus egyik fi{nak tartott{k,9 de apjaknt emltettk a lydiai Tmlos hegyet is.10 Anyja Plut volt, a gazdag", Kronos egyik le{nya,11 aki mint berekynthosi nimfa12 bizonnyal l{nya volt a berekynthosi Nagy Any{nak is, ha ugyan nem t mag{t, mint a gazdags{g adom{nyozj{t jellte ez a nv. Lydia sidktl kezdve hres volt az arany{rl: aranyat rejtettek magukban a hegyek, elssorban a Tmlos, aranyat hordoztak homokjukban a folyk. Egy nv sem illett annyira e vidk legnagyobb istennjre, mint Plut. Tantalos felesgt klnflekppen neveztk, tbbek kzt Dinnak. Eszerint a Pleiasok egyike, Atlas le{nya volt, s a neve azonos Zeus egyik nagy felesgnek nevvel.13 Rajta keresztl hozt{k kapcsolatba a genealgusok Atlast, a tit{nok kzl val si istent, Lydia kir{ly{val. Tantalos birodalma nem csup{n ezt az egy orsz{got foglalta mag{ban: Phrygi{ra, az Idahegysgre s Trja sks{g{ra is kiterjedt.14 Az nevt viselte egy hegy Lesbos szigetn is, ahol ksbb hront emeltek neki.15 Neve grg volt, jelentse a vakmer:16 volt az, aki a legnagyobb vakmersgre vetemedett. Plut fi{nak gazdags{ga kzmond{soss{ lett,17 s a kltk szvesen j{tszottak nevnek s a legnagyobb sly pnzegysgnek, a talantonnak [222] egybehangz{s{val, sszekapcsolva Tantalos talentumait".18 is, ak{r a szentsgtr Ixin,19 az istenek asztal{n{l lt,20 s noha az emberek kz sz{mtott{k,21 nem volt haland: erre mutat bntetsnek rkkvals{ga. Fl-j{rt az gbe22 az istenek lakom{j{ra, s maga is meghvta az isteneket Sipylosba, kedves v{ros{ba.23 De olyan telt t{lalt az istenek el, hogy a kltk el sem akart{k hinni,24 s nem is beszltek rla szvesen: legal{bbis a grg kltk nem. A ksbbi rmaiak ink{bb leltk benne kedvket.25 Mgis el kell meslnnk, mert ez volt Tantalos vakmer tette, s bizonyos mrtkig azokra az istentrtnetekre vezethet vissza, melyekben26 eredetileg a gyermek Dionysosszal trtnt meg az, ami az t helyettest {ldozati alakkal, a gdlyvel vagy kisborjval is: fldarabolt{k s megfztk. Ilyen {ldozati lakom{ra hvta meg Tantalos az isteneket. Olyasmit t{lalt elbk, amivel sokkal nagyobb bnt kvetett el, mint Promtheus, amikor csal{ssal alaptotta meg a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 156

grgk nagy {ldozati rtus{t. Tantalos vtkezett, mert nem valamilyen helyettest {llatot, hanem a legjobbat, amit adni tudott :27 saj{t fi{t ksztette el tkl az isteneknek, s ezzel az {ldozati lakom{val v{rta ket. Lev{gta a kicsiny Pelopsot,28 sztdarabolta, s hs{t megfzette egy stben,29 hogy kiprb{lja, ahogy a ksbbiek hittk,30 vendgei mindentud{s{t. Az istenek tudtak a dologrl, tartzkodtak az evstl. A rgi elbeszlk pp elgg szrnynek tartott{k, ha valaki ilyen {ldozatot komolyan, s nemcsak mintegy j{tkbl, egy {llat felaj{nl{s{val sz{n az gieknek. Rhea, a nagy istenn, aki annak idejn a gyermek Dionysos tagjait is sszeszedte,31 ismt sszerakta darabjait, s felt{masztotta az stbl a fit;32 persze Herms is visszahvhatta az letbe,33 vagy Klth,34 a Moira, aki mg nem hat{rozta el a hal{l{t. Olyan volt ez, mint egy jraszlets. Tiszta maradt az st, nem szennyezte be a rmtett, s a fi, amikor kikelt belle, szebb volt, mint azeltt :35 gy csillogott a v{lla, mint az elef{ntcsont.36 Azt mesltk, egyik isten mgis megkstolta a hs{t, azon a helyen, ahol most fnylett. A legtbb forr{s szerint Dmtr volt az, mert szinte nem volt eszmletnl le{nya elvesztse miatt.37 Ez egyttal arra is utalt, hogy Dmtrnek, fldistenni minsgben, ignye lehetett a fi testre. Ezrt volt Pelopsnak ezentl az egyik v{lla elef{ntcsontbl, amit az istenek illesztettek oda, a megevett v{lla helyett, s ezrt tntettk ki utdait is jellegzetes anyajeggyel: vagy klnsen fehr volt az egyik v{lluk,38 vagy egy csillag volt rajta.39 Poseidn azonmd beleszeretett Pelopsba, s elrabolta a szp fit. Kocsij{ba emelte, s arany fogat{n flvitte Zeus palot{j{ba. Ez {lltlag elbb trtnt, mint Ganymds elrabl{sa.40 Csak rossz nyelvek {llthatt{k, hogy megettk a gyermeket, mert anyja nem kapta vissza.41 De ksbb visszakldtk az istenek az ifjt a rvid let emberek kz,42 hogy a bns Tantalos ut{n dicssges uralkod legyen a fldn. Mert klnfle bnket fogtak r{ Tantalosra: bnket, de ezekkel az {lltlagos bnkkel, meglehet, csup{n leplezni akart{k a vakmer tettet, egy *223+ szent cselekmny tlontl pontos vgrehajt{s{t: a szrny cselekedetet, mely ksbb megismtldtt Pelops utdain{l. Tantalos kvetkez bneirl mesltek mg: mint az istenek vendge, nem vigy{zott a nyelvre,*3 s el{rulta a halandknak, amirl hallgatnia kellett volna:44 a halhatatlanok titkait.45 Tov{bb{ bar{tait is rszeltette a nekt{r s az ambroszia, az istenek ital{nak s telnek lvezetben,46 s ez is lop{s volt, a Promtheushoz hasonl. M{sok vtkeibe is belekevertk Tantalost. A krtai trtnetekben47 sz esett Zeus arany kuty{j{rl. Pandareos, Meropsnak, az emberisg egyik satyj{nak48 a fia, ellopta a csoda{llatot, Sipylosba vitte s Tantalos oltalm{ra bzta.49 De az orgazda r{szedte a tolvajt. Amikor az visszakvetelte az arany-kuty{t, Tantalos azt hazudta, sohase volt n{la, s meg is eskdtt r{ hamis eskvssel. Zeus megbntette mindkettejket: Pandareost kv v{ltoztatta, Tantalost fldre sjtotta, s fejre bortotta a Sipylost. M{sok szerint nem Zeus, hanem Tantalos volt Ganymds elrablja,50 vagy legal{bbis bizonyos szerepet j{tszott a fi eltnsnl.51 De nem ezrt kellett bnhdnie. Egy rgi kltemny csup{n azt a bnt tulajdontotta neki,52 hogy mikor Zeus meggrte, mint kedves vendgnek, hogy b{rmely kv{ns{g{t teljesti, olyan letet krt, amilyet az istenek lnek. Az Olymposi felh{borodott, s b{r teljestette kv{ns{g{t, egy kvet fggesztett Tantalos feje fl: ezrt semmit sem lvezhetett mindabbl, ami rendelkezsre {llott. Bntetsnek sznhelye eredetileg bizonnyal az egsz vil{gmindensg volt. Nemcsak azrt, mert ugyanazt mesltk rla, amit Promtheusrl: hogy a keznl odaktzve kellett egy szikl{rl lecsngenie,53 vagy mint Atlasnak, az eget kellett tartania!54 Vil{gosan kimondja a hagyom{ny, hogy g s fld kzt lebegett.55 M{sutt a lgi v{ndor" jelzt kapta.56 Ebben a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 157

helyzetben - Euripids szerint57 - gy izzott a feje fltt a Nap, mint egy tzes k. A vil{grben j{tszdtak le m{s srgi bntetsek is, melyeket csak ksbbi elbeszlsek helyeztek {t az Alvil{gba: pld{ul Ixin58 bntetse vagy Tityos,59 hogy ne emltsk ismt Promtheust, az egyetlent, aki megv{ltatott szenvedseitl. Tantalos az rk vezeklk kz tartozott. Sors{t kiszneztk az Alvil{got {br{zol kltk s mvszek. Egy tban {ll, olvassuk Homrosunkn{l.60 [ll{ig r a vz. Szomjs{g gytri, de nem ihat. Valah{nyszor lehajlik, hogy igyk, eltnik a vz, mintha flszvdott volna, s az aggasty{n l{b{n{l eltnik a fekete fld. Magas f{k lgatj{k a feje fl gymlcseiket. De valah{nyszor szaktani akar bellk, egy szlroham fldobja a gallyakat a fellegekig. Polygntos, a fest, egy feje fl nyl, fenyeget szikl{val is megtoldotta mindezt.81 Egy tarentumi v{za alvil{g-{br{zol{s{n l{tni, hogyan menekl a kir{ly hossz kntsben a k ell: a Tlvakmer s Tlsokat-kv{n {rnykpe minden idkre. *224+

VI. Pelops s Hippodameia


Sz{razfldnknek, az eurpai s a grg sz{razfldnek azt a rszt, mely Tantalos fia, Pelops nevt viseli, egyetlenegy fldszoros kti ssze Grgorsz{g tbbi rszvel: az Isthmos. Korinthosbl kiindulva gy lehetett a Peloponnsost krlhajzni, hogy ugyanabba a v{rosba, csup{n egy m{sik kiktbe rkezett meg az ember; ezrt mindig is gy tnt, mintha egy nagy sziget, n{ll flddarab volna. De olyan sok hegyvonulat szeli {t, s olyan sok trzs osztozott rajta az korban, hogy azt kell mondanunk: nem kznsges hs s uralkod lehetett, akinek a neve ilyen heterogn terletet egysgbe foglalt! Dicssge fennmaradt, de nem maradt fenn olyan np emlke, melyet rla neveztek volna el. A korm{nyp{lc{t, amit Hphaistos mester mvszi munk{val ksztett Zeus sz{m{ra, s amit ksbb Atreus, Thyests s Agamemnn, Myknai m{sodik dinaszti{j{nak kir{lyai, Argos s sz{mos sziget fltti uralmuk jelvnyeknt viseltek, az Olymposi Pelopsnak kldte el Hermsszel.1 t tartott{k e nagy birodalom els uralkodj{nak. St, azt is beszltk rla,2 hogy Herms volt az apja, anyja pedig Kalyk, a bimb", az lisi t{j egyik nimf{ja. De milyen alapt cselekedetet tulajdontottak neki, ami Kadmoshoz: a s{rk{nylshez, Amphinhoz: a lantj{tkhoz, vagy ak{r Tiryns s Myknai falainak megptshez lett volna mrhet? Sehol nem mutogattak falakat, melyeket ptett volna. Ehelyett egy olyan alapt{srl mesltek, amely ngyvenknt tbb grg trzset egyestett egy kzs, nnepi egyttltben, mint ah{ny Peloponnsoson lakott. Ennek az alapt{snak a trtnete Oinomaosszal, Pisa kir{ly{val kezddik, aki a flsziget nyugati partj{n, az Alpheios foly als foly{s{n{l elterl termkeny vidken uralkodott. Nevrl tlve borkir{ly" - azt kellene hinnnk, szeld kir{ly volt. Aitlia hasonl nev kir{ly{nak, Oineusnak a fitestvrt hvt{k Agriosnak, a vadnak" (egyenltlen testvrp{r volt), Oinomaos viszont mag{ban hordozta a vads{got. Az az Oineus vagy Oinopin is, akirl az istentrtnetekben volt sz,3 ink{bb kegyetlen volt rinhoz, mint szeld. Oinomaost Ars4 hadisten fi{nak tartott{k. Az idejben mg h is bven hullott a dombra, amit Olympia l{togati Kronos-dombknt ismernek. Hrakls nevezte el gy, Oinomaos uralkod{sa alatt mg nvtelen volt.5 Azt mesltk,6 Oinomaos kir{lynak, Ars fi{nak volt egy Hippodameia, lszeldt" nev le{nya, akit senki sem kaphatott meg felesgl. Az apa s l{nya kzti, emberi viszonyok kzt termszetellenes kapcsolatnak kt indokol{sa volt. Az egyik szerint maga Oinomaos szerette Hippodamei{t. A m{sik szerint egy jslat elre megmondta, hogy veje keztl fog meghalni. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 158

Ak{r teljesletlen maradt Oinomaos v{gya, ak{r, mint m{sok beszltk,7 l{ny{val m{r n{szra lpett: meglte a krket. A fegyvereket s lovakat Arstl kapta: *225+ kt kanc{t, az egyiknek Psylla, a bolha" volt a neve, a m{siknak Harpinna, a megragad", ak{rcsak Oinomaos anyj{nak;8 mindketten gyorsak voltak, mint a Harpyi{k,9 szlnl is sebesebbek.10 Oinomaos gy tett, mintha annak akarn{ adni le{ny{t, aki t kocsiversenyben legyzi.11 A kocsiverseny clpontja az isthmosi Poseidn-olt{r volt,12 p{ly{ja az egsz orsz{g, melynek uralm{ra ppgy {htoztak a krk, mint Hippodameia kezre. Mintegy menyasszonyrabl{s volt ez is, ak{r Persephon, csak fordtott rtelemben. Mert Hippodamei{t meg kellett szabadtani H{dshez hasonl apj{tl s frjtl. A kr kocsij{n vitte mag{val a l{nyt, s Oinomaos kvette a menekl p{rt. Ha nem ri utol a krt, az megkapja a l{nyt felesgl, ha utolri, az ldz apa megli a vlegnyt. Oinomaos m{r sok krt meglt gy. Mindnek lev{gta a fejt, s kitzte a palot{j{ra. M{r tizenkett volt a megltek sz{ma. A nem kevsb jelentsgteljes tizenh{rmas sz{mot - tizenkt hnap van egy vben, a szkhnappal tizenh{rom - ugyancsak emltettk,13 s gy tnik, ezzel Oinamos ideje lej{rt. Egyes elbeszlk nem {lltak meg ezen a hat{ron, hanem mg tbb szerencstlent soroltak fel, nv szerint.14 A hat{rvonalat Tantalos fia hzta meg, a sttarc" herceg, ahogy a nevt rtelmezni lehetett. Alig kerlt vissza Pelops az istenektl, alig pelyhedzett {ll{n a stt legnytoll,15 m{r felesgl kv{nta Hippodamei{t. Sttben ment ki, gy szl a hagyom{ny,16 a szrke tenger partj{ra, s isteni szeretjt hvta. Poseidn azonnal megjelent, s meghallgatta Pelops im{j{t: Ha a szerelem aj{ndkairt ksznet j{r, fkezd meg Oinomaos rcl{ndzs{j{t, rpts engem a leggyorsabb fogaton lisbe, s add nekem ott az uralmat. Mert m{r tizenh{rom krt lt meg, s gy egyre ksbbre halasztja a l{nya menyegzjt. A nagy veszedelemmel nem holmi gy{va ember nz szembe! Ha m{r hal{lra vagyunk sz{nva, mirt tengessk letnket a sttben kuporogva, ahelyett, hogy mindenbl, ami szp, kivennk a rsznket? A versenyt vgigkzdeni az n dolgom, de te add meg nekem a kedves sikert!" Az isten egy arany kocsit aj{ndkozott neki, sz{rnyas parip{kkal. Ezen replt keleti haz{j{bl, a Sipylosrl a tenger fltt17 majdani nyugati orsz{g{ba. Szavai olyan hsre vallottak, aki megrdemli a gyzelmet. S v is lett, mert, mint mondtuk, Oinomaos ideje m{r lej{rt. Hippodameia maga is ksz volt egy igazi n{szmenetre, s egy segtt{rs is {llott mellette. A v{zafestmnyek ifjnak mutatj{k a n{sz elsegtjt, aki nevrl tlve pp erre rendeltetett. Myrtilosnak hvj{k, a myrtostl, a mirtusrl, a bokorrl, mely kedves Aphroditnek, viszont gylletes a szzies istennk eltt. Pelops mirtusf{bl val szobrot grt a szerelemistennnek - gy mesltk kis{zsiai szlfldjn18 -, ha meglheti n{sz{t Hippodamei{val. S most Myrtilos, Herms egyik fia,19 aki kocsisknt szolg{lt Oinomaosn{l, segtette el a vlegny gyzelmt. A trtnet mlt Herms fi{hoz, de olyan toldalkokkal maradt r{nk, amelyek ink{bb egy kznsges htlen szolg{hoz illenek. gy mesltk, hogy Pelops Myrtilosnak, aki szerelmes volt Hippodamei{ba, odagrte a segtsg *226+ fejben a n{szjszak{t.20 M{sok szerint az gretet a menyasszony maga tette,21 mert Hippodameia az els pillanatban beleszeretett Pelopsba, s minden{ron biztostani akarta gyzelmt. [lltlag az orsz{g felt is odagrtk Myrtilosnak.22 De sokkal valsznbb, hogy Myrtilos a n{sz daimnja volt, s valamilyen klnleges mdon j{rt neki az els jszaka. S meg kellett halnia (hasonm{sa, Hymenaios23 sem lte tl a n{sz{t): Pelops az ifj p{r diadalmas kocsitja sor{n {lltlag lelkte a fogatrl.24 De ezzel m{r tls{gosan elreszaladtunk. Sophokls Oinomaos cm tragdi{j{nak r{nk maradt tredke rzi Hippodameia szavait, melyek Pelops vonz b{j{t, a szemlybl

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 159

sug{rz var{zst, pillant{s{nak perzsel vill{m{t ecsetelik.25 Euripids gy mutatja be Oinomaos{ban a hs megrkezst, hogy Pelops, amikor megpillantotta a lev{gott fejeket a kir{lyi palota kapuja fltt, megb{nta sz{ndk{t.26 Ettl a pillanattl kezdve a v{zafestk a legjobb elbeszlink, akik itt veszik fel a fonalat, s kpekben adj{k el a trtnet tov{bbi menett. Oinomaos, mint mindig is szok{sa volt, szerzdst kttt az j krvel: ital{ldozatot mutattak be egytt Zeus Herkeios olt{r{n{l, a palota udvar{n. Az nneplyes aktusra kt meglt kr, Pelargos s Periphas feje nzett le. Szerzdst kellett ktni Hippodamei{val is: csak akkor lesz a vlegny, ha kocsijukat nem rik utol. Ezut{n mindketten flsz{lltak a kocsira. Oinomaos mg h{tramaradt, hogy kos{ldozatot mutasson be. Az {ldozati idt szokta elnyknt biztostani a krnek.27 Egy v{zakpen l{tjuk, hogy a vil{gos szr kost nem Zeus kapta, mint egyesek hittk, hanem egy olyan istenn, aki ember{ldozatokban lelte kedvt: Artemis merev szobra felgyel a cselekmnyre, mely mintegy elkpe az ifj fel{ldoz{s{nak. A rtus elvgzse ut{n a kir{ly flsz{llt a kocsira, amit Myrtilos kszenltben tartott sz{m{ra. Ars parip{i tal{n mg utol is rhettk volna Pelops lovait, amiket Poseidntl kapott. Az ldzs keresztl-kasul az egsz orsz{gon {t folyt, de Myrtilos csele eleve eldnttte a gyzelmet. Nem rakta be a csapszegeket a kocsi kerekeibe, vagy csak viaszbl val szegeket rakott be.28 Amikor azut{n a kerekek sorra leestek a kocsirl, Myrtilos kiugrott. Oinomaos belegabalyodott a gyeplkbe, s a lovak hal{lra hurcolt{k.29 De azt is beszltk,30 hogy Pelopstl kapta meg a kegyelemdfst. Ezt a flsleges vres cselekedetet Pelops egy mg rosszabbal tetzte: Myrtilos meglsvel, mely Herms ellen elkvetett bn volt, vgzetes a Pelops-h{zra.31 A gyilkoss{got a hagyom{nv azzal indokolja, hogy Myrtilos erszakosan kvetelte segtsge jutalm{t.32 Egyik v{zakpen l{tni, hogyan bukik le a kocsirl, melyen Pelops s Hippodameia tovav{gtat. S a v{zafestk tanstj{k azt is, hogy a gyzelmes p{r, miut{n elrte a clt Isthmoson, a tenger felett lebegve krlj{rta Pelops egsz orsz{g{t. Ezrt kapta a hagyom{ny szerint33 a Myrtosi-tenger, mely a Peloponnsos keleti partj{t mossa, a letasztott kocsihajtrl a nevt. Azt is mesltk,34 hogy Zeus a vill{m{val romba dnttte Oinomaos *227+ iszonyatos palot{j{t. Csak egyetlenegy oszlop maradt pen a tz ut{n, s sok{ig {llt mg rct{bl{val megjellve a szent krzetben, mely ettl fogva nnepi versenyekre gyjttte egybe a grg trzseket: az istenek kir{ly{nak berkben, az olympiai Altisban. A hagyom{ny rgebbi itteni versenyekrl is tud: t Idai Daktylos versenyfut{s{rl, akik kzl a legidsebbet Hraklsnak hvt{k, s alaptotta ezt a j{tkot,35 valamint a birkzmrkzsrl, amit Zeus vvott Kronosszal a hatalomrt, meg Apolln gyzelmrl, amit Herms s Ars fltt aratott.36 De nem ok nlkl magasztalj{k a kltk "Pelops versenyp{ly{j{t"37 s az versenyeit:38 amita a kocsija legyzte Oinomaost, uralkodott Olympi{ban, s ksbb hrszknt tiszteltk az sszes itt ptett szentlyekben. A hrsz-sr, amit hal{la ut{n az Altis kzepn emeltek neki, csup{n szolg{l sr"39 volt: res sr, a tiszteletre. Pelops fldi maradv{nyait a szlskertekben riztk, az eltnt Pisa v{ros terletn, Artemis Kordaka temploma kzelben.40 Szolg{l srj{n{l" viszont, Hra templom{n{l, venknt egy fekete kost {ldoztak.41 Aki evett ennek az {llatnak a hs{bl, annak nem volt szabad Zeus templom{ba belpnie;42 minden Zeusnak bemutatott {ldozat eltt {ldozattal emlkeztek meg a hrszrl is,43 de ebbl nem ettek. Amikor azut{n felplt a Zeus-templom, melynek hever oszlopait ma csod{lattal szemlljk, a keleti oromzat{t olyan szobrokkal dsztettk, melyek Pelops s Oinomaos kocsiversenyt rktettk meg: a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 160

kzpen {ll Olymposi egyik oldal{n a kir{ly s Sterop kir{lyn {llt, a m{sikon Pelops s Hippodameia. A kt kocsi s hajtik - kztk Myrtilos is44 - egsztettk ki a jelenetet: az elkszletet az alapt{s tetthez. Hippodameia az istenkir{lyn ir{nti h{l{bl egy Hra-nnepet alaptott, mely ugyancsak ngyvenknt ismddtt: ezen hajadonok futottak versenyt. Az els gyztes a hagyom{ny szerint Khlris volt,45 Amphin s Niob l{nya, az egyeden, akit az istenek megkmltek, s aki a hossz let Nestr anyja lett. De a Hippodameia nv el{rulja, hogy neki mag{nak is sokkal tbb kze volt lhoz s kocsihoz. Neve mindenesetre fennmaradt a Zeus-templom nyugati oromzat{n is, egy jelenettel, mely {lltlag egy m{sik Hippodameia trtnetbl val: ez Peirithoos thessz{liai hrsz menyasszonya volt, s az lakodalmukon trt ki a harc a lapith{k s a kentaurok kzt, amelyet az oromzat {br{zolt. Persze itt is voltak kentaurok, a kzeli Pholo-hegysgben, s tal{n lapith{k is, ha gy hvt{k a Pis{val szemben fekv Lapithos-hegysg lakit. Ha Pelops s Hippodameia lakodalm{n is trtnt ilyesmi, ez a ksei korban m{r feledsbe merlt. Az alapt p{r46 hat fi{t tartotta sz{mon a hagyom{ny, kztk azt az Atreust s Thyestst, akik a Zeustl sz{rmaz korm{nyp{lc{t rkltk. Kt le{nyukrl is emlts esik, Lysidikrl, Amphitryn majdani anyj{rl, s Nikipprl, Eurystheus anyj{rl, meg tov{bbi tizenh{rom figyermekkrl,47 akik v{rosokat, orsz{gokat s kir{lyi nemzetsgeket alaptottak a Peloponnsoson s *228+ az Isthmoson. Csak egyikktl nem sz{rmaztak utdok: Khrysippostl, aki neve szerint - az aranylov" - Pelops hasonm{sa volt. Az trtnete ismt Thbaiba vezet bennnket. A nagyom{ny szerint Hippodameia gy b{nt vele, mintha mostohafia lett volna,48 meglette Atreusszal s Thyestsszel, s ezrt knytelen volt Pelops ell Midea v{r{ba meneklni.49 Onnan sz{lltott{k a hamvait Olympi{ba, s helyeztk nyugovra a szentlyben, ahova csak nk lphettek be, s azok is csup{n vente egyszer. Nem volt knny kzeledni hozz{, sem tbbet megtudni fensges alakj{rl.*229+

VII. Salmneus, Melanipp s Tyr


Miut{n Oinomaosrl s az imnt a felesgrl, Steroprl is szltam m{r, akinek a neve vill{mot" jelent, hadd essk most Salmneusrl sz, aki Salmna v{ros{t alaptotta, az Alpheios foly partj{n, Pisa kzelben, s aki a vill{mot bns mdon akarta felhaszn{lni. Salmneus a hrsztrtnetek stt kir{lyainak ugyanabba a sor{ba tartozott, mint Oinomaos, s a pld{s bntetst elszenvedk kz is, mint Tantalos s Sisyphos, a b{tyja, akinek a trtnetre hamarosan sor kerl. Csal{df{j{t Deukalinra, Promtheus fi{ra s Pyrrh{ra, Epimtheus le{ny{ra vezettk vissza, a legismertebb znvizet1 tll h{zasp{rra, b{r az is lehet, hogy a nagyapja, Helln, a hellnek nvadja, mgsem Deukalinnak, hanem Zeusnak s Pyrrh{nak volt a fia.2 Ebben az esetben Salmneus is Zeustl sz{rmazott. Apja a szelek kir{ly{nak nevt viselte, azzal a klnbsggel, hogy azt Aiolos Hippotadsnek hvt{k,3 ezt pedig csup{n Aiolosnak. t tartott{k az aiol trzs nvadj{nak. Aiolosnak hvt{k az unok{j{t is, akirl vagy a propontisi Aiol{t, vagy a nyugati Aiol-szigeteket neveztk el. Ez a legifjabb Aiolos Salmneus unokaccse volt. Salmneus testvre, aki ezt az Aiolost s ikertestvrt, Boitost, Boitia lakinak nvadj{t szlte Poseidnnak, Melanipp volt. Az trtnett Euripids kt tragdi{ja tette hress. El kell ezt mondani Salmneus trtnete eltt, ann{l is ink{bb, mert annak l{ny{val, Tyrval ugyanaz trtnt, ami Melanippvel: a rgi trtnet a kitett isteni ikrekrl, olyan alapt hrszokrl, amilyenek a thbai Dioskurosok is voltak. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 161

Az idsebb thessz{liai Aiolos kir{ly, ak{rcsak Boreas, az szaki szl, a kanc{k szeretje,4 Kheirn kentaur egyik l{ny{nak lett a kedvese. A l{nyt Hippnak vagy Hippnek hvt{k: a sz kanc{t jelent. Viszont azt is mesltk, eredetileg l{nyalakja volt, s a neve is m{skpp hangzott. Szgyellte terhessgt, a vadonba meneklt, s hogy apja ne l{ssa, amikor szl, az istenek kanc{v{ v{ltoztatt{k.5 Kheirnnak ez a le{nya l{tnoki kpessggel volt meg{ldva, s tl sokat {rult el abbl, amit elre l{tott:6 Asklpios hal{l{t (akit Kheirn nevelt fel),7 st mg a saj{t apja hal{l{t is.8 Azt beszltk,9 fecsegsrt Zeus {llat alakba, spedig egy nstny rka alakj{ba sz{mzte. A le{nya szletse ut{ni pillanatban v{ltozott {t - t{jkoztat bennnket az elbeszl.10 A l{ny a Melanipp, a fekete kanca" nevet kapta, s ez mgis el{rulja, hogy csal{dj{ban a l alak sibb volt, mint az emberi. Poseidn kelt vele egybe, aki oly szvesen lttt l alakot s tartott mn-n{szokat.11 Melanipp ikreket szlt neki, Aiolost s Boitost. Euripids kt tragdi{ja kzl az egyik, A blcs Melanipp - valaha hres darab volt, de ksbb elveszett, a m{sikkal, A fogoly Melanippvel egytt - kimerten adta el az esetet.12 Akkor trtnt a dolog, amikor a l{ny apj{nak, Aiolosnak, emberls miatt egy vet nkntes sz{mzetsben kellett tltenie. Melanipp elrejtette az *230+ ikreket hazatr apja ell. Egy bika vigy{zott a csecsemkre az ist{llban, s egy tehn szoptatta ket. A p{sztorok l{tt{k a csod{t, s jelentettk a kir{lynak. Azt hittk, egy szarvasmarha szlt embergyermekeket. Aiolos megijedt, s megkrdezte reg apj{t, Hellnt, mitv legyen. Az azt tan{csolta, gessk el a termszetellenes sarjakat. Aiolos erre megparancsolta le{ny{nak, kestse fel a csecsemket fl{ldoz{sukhoz; a l{ny ugyanis blcs hrben {llt, s rtett minden szent cselekmnyhez. Erre a tuds Melanipp ravasz beszdet tartott a frfiak ellen, s meslt a dolgok kezdetrl gy, ahogy az anyja, a kentaurle{ny annak idejn kioktatta. A nvnyek, {llatok s emberek kzs eredett hirdette, azt a tant, amit a dalnok Orpheus hvei s tiszteli riztek meg,13 s melyet itt a blcs kentaur l{ny{ra val hivatkoz{s Kheirnra mag{ra vezetett vissza. Eszerint nincsenek termszetellenes sarjak. S meglehet, csup{n arrl van sz - ezt a lehetsget sem hallgatta el Melanipp -, hogy egy megesett le{ny tette ki gyermekeit, s elgetsk akkor gyilkoss{g volna, nem pedig {ldozat.14 gy vagy ilyenform{n beszlt a megtesteslt ni okoss{g a sznpadon. Az ikreket azonban nem mentette meg, hanem prfta-anyja, aki kentaurn alakban lpett sznre, s megjvendlte a gyermekek mint majdani alapt hrszok jvendjt. A m{sik tragdi{ban Melanipp fogolyknt kerlt a dl-it{liai Metapontion v{ros{ba. Fiai itt nttek fl hss. Nem bocs{tkozhatunk a rszletekbe, az amgy is messze vezetne bennnket Salmneustl, akinek a h{z{ban kellett ugyanennek a trtnetnek megesnie. Ezt Sophokls vitte sznre. De annyira h maradt a kitett isteni ikrekrl szl si elbeszlshez, hogy a rmaiak, amikor a tragdi{t olvast{k, a saj{t alapt hrszaikra, Romulusra s Remusra ismerhettek. S tal{n akadtak olyan rk is, akik csakugyan felismertk, ami bennk kzs, s a rmai alapt{si trtnetet gy mondt{k el jbl, hogy mg jobban kifejezsre juttatt{k, ami m{r mag{tl is kidomborodott. De annak, aki ma mesli el jbl Tyrnak, Salmneus tejfehr l{ny{nak a trtnett, le kell kzdenie az ers ksrtst, hogy ne Tiberisnl kssn ki, aki a tuds hagyom{ny szerint15 a rmai nemzetsg-sanya szeret frje volt. Enipeusn{l kell maradnia. gy hvt{k { folyt, melynek partvidkn Salmneus uralkodott, elbb Thessz{li{ban, az apja, Aiolos orsz{g{ban, azut{n pedig a Peloponnsoson, lis fldjn, ahol saj{t v{ros{t megalaptotta. Enipeus jelentse a felmorajl". Ilyen nevet b{rmely morajl foly viselhetett, vagy ak{r a tenger is. Poseidn jelzjeknt is haszn{lt{k.16 Tyr szerelmes volt17 Enipeusba, a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 162

fld legszebb folyam{ba. Gyakran kiment a pomp{s vz partj{ra, melyet Poseidn v{lasztott megjelensi alakj{ul, hogy szerethesse a l{nyt. Egy bbor hull{m emelkedett ki hegyform{n a folybl, s mag{ba rejtette az istent s a szzet. Poseidn {lm{ban oldotta meg a l{ny vt. Miut{n pedig beteljestette a szerelem mvt, megragadta a l{ny kezt s gy szlt: rvendezz, ifj asszony, hogy szerettelek! Mg ebben az esztendben pomp{s gyermekeket fogsz *231+ szlni. Mert nem hi j{tk a halhatatlanok szerelme. T{pl{ld ket s neveld fel! Most pedig trj haza s hallgass! Poseidn vagyok n, a fldrenget." gy szlt, s eltnt a hull{mz tengerben. Tyr ikreket szlt, s nem merte mag{n{l tartani ket. Fateknbe fektette, mely blcsl szolg{lt nekik, s egyttal szni tudott a vizen is: ebben a hress v{lt kiv{jt deszk{ban18 bzta r{ anyjuk a gyermekeket az atyai vzre. Mert Tyr nem v{llalta szoptat{sukat, {tengedte ket Enipeusnak. A tekn a vz sznn lebegett, s olyan helyen vetette partra az {r, ahol legel mnes vonult el. Az {llatok megmentettk a gyermekeket: egyikket, aki a Nleus nevet kapta, a p{sztorok egyik szuk{ja szoptatta,19 a m{sikat egy kanca.20 Minthogy az {llat a csecsem arc{ba taposott, s az ettl fogva fekete jegyet viselt, ezt a fit Peliasnak hvt{k.21 Vgl az egyik p{sztor megtal{lta mindkettejket, felnevelte ket, s megrizte a kiv{jt deszk{t is, mindazzal egytt, amit anyjuk a kitett gyermekekkel adott. Tyr arca fehr volt, mintha csak tejen lt volna.22 M{r a neve is ezt jelezte : ugyanaz a sz, mely sajtot jelent ma is grgl, a juhok fehr, puha aj{ndk{t. Puha volt a kir{lyl{ny teste,23 s a haja is var{zslatosan szp.24 Kemny mostoh{t kapott Salmneus m{sodik felesge, Sidr, a vasbl val" szemlyben. Kemnysgtl szenvedett Tyr, amikor Sophokls Tyr nev tragdi{j{ban megjelent. Hsz v telt el az ikrek kittele ta. A mostohaanya tsei nyom{n fekete cskok ktelentettk el tejfehr arc{t.25 A szerencstlen kir{lyle{ny szp haja is le volt nyrva, hogy mg megal{zottabbnak rezze mag{t, ak{r a csik, melynek lev{gt{k a srnyt.26 S kora reggel vizet kellett hordania a ktrl. Ott tal{lkozott a kt ifjval. A p{sztor se volt messze, aki kicsiny vagyonukat egy tariszny{ban vitte, meg a kiv{jt deszk{t. De ksrjk csak a darab vgn lpett fel, hogy a flismerst lehetv tegye.27 Elbb Sidr jelent meg, mostohal{ny{nak ldzje, de knytelen volt Hra szentlybe meneklni az ifjak ell, akik az agyonknzott Tyrt oltalmukba vettk. Nleus visszakergette a felesge segtsgre siet Salmneust, s Pelias meglte Hra olt{r{n a gonosz kir{lynt.28 Alighanem Poseidn aty{nak volt ksznhet, hogy az istenek kir{lynje nem bntette meg ezrt nyomban az utols pillanatban kinyjtotta oltalmaz kezt Tyr s fiai fl. Csak ksbb, az Argonaut{k trtnete sor{n rte utol a bntets Peliast. De Sidr aligha lehetett Hra kedvence, ha olyanform{n viselkedett az istennvel szemben, mint Salmneus Zeusszal szemben. Hogy milyenek voltak a j kir{lyok a hrsztrtnetek kor{ban, s hogyan vir{goztatt{k fel orsz{gukat, azt Odysseus szavai ecsetelik, amikor Pnelop dicssgt egy ilyen kir{ly dicssghez hasonltja :29 [232] trvnyt vdve ki korm{nyozza ers birodalm{t, nagy npt: s neki ott {d bven a barnarg fld bz{t s {rp{t, roskadnak a f{k a gymlcstl, ellik idben a ny{j, halat ad bsggel a tenger, j vezetse alatt, s npe vir{gzik erben. (Devecseri G{bor fordt{sa) Az ilyen kir{lyok tudat{ban voltak annak, hogy az istenek p{rtfog{s{t lvezik, de tudt{k azt is, hogy egy felsbb hatalom {ll flttk. Viszont voltak m{sfle kir{lyok is, akik "Zeusnak hittk magukat",30 s ezek kz tartozott Salmneus.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 163

Saj{t mag{nak kvetelte az {ldozatokat, melyek az istenek kir{ly{nak j{rtak.31 St, mg vill{mokat is prb{lt szrni s mennydrgni, kocsij{n fl-al{ v{gtatva az Alpheios partjain.32 F{kly{kat hajtott a np kz, mely gyllte t,33 s a f{kly{k gyakran estek a mezkre is.34 Vashidakon {t v{gtatott fogat{n, hogy a Mennydrg hangj{t ut{nozza.35 Vagy rcstket ktztetett kocsij{ra, s krbehajtott vele.36 Legal{bbis ez illett a szatrj{tkhoz, melyben Sophokls sznre vitte az rjng kir{lyt. L{tni egy v{zakpen, hogy megbklyzz{k s kiszabadtja mag{t bklyibl. Zeus vgl agyonsjtotta vill{m{val, s Salmneus az rk bnhdk egyike lett a H{dsban. A leghresebb forr{s szerint, melyben emlts trtnik rla, Vergilius alvil{g-ler{s{ban, odalent is tov{bb rjng kocsij{val s f{kly{ival, s nem brja abbahagyni, ahogyan Hraklsnek is rksen cloznia kellett j{val a H{dsban.37 Hrakls azonban nem maga volt az, csup{n a kpm{sa - hiszen maga feljutott az Olymposra -, Salmneusrl viszont csak rjngve krbesz{guldoz kpe maradt az utkorra. Tyr, miut{n megszabadult, a nagyb{tyj{nak, Krtheusnak, Aiolos egyik fi{nak lett a felesge, s h{rom figyermeket szlt neki: Pherst, Aisnt s Amythant. gy t alapt s nemzetsgatya anyja, s nagy nemzetsgek sanyja lett. Ikerfiai termszetesen rossz viszonyban voltak egym{ssal.38 Pelias Ilkoson uralkodott, Thessz{li{ban. Nleus alaptotta Pylos v{ros{t a Peloponnsos dlnyugati szeglyn, s Khlrist, Niob le{ny{t, az olympiai Hra-nnepsgek els gyztest vette felesgl.39 gy lett Nestrnak, a trjai h{bor legidsebb hsnek az apja. Phers egyik fia Admtos volt, akinl Apolln p{sztorknt szolg{lt.40 Aisn fia volt Iasn, aki az Argonaut{kat Ilkosbl, Pelias v{ros{bl Kolkhisba vezette. Amythan egyik fia volt Melampus, a feketel{b", aki Proitosnak, Dana nagyb{tyj{nak a l{nyait rletkbl kigygytotta.41 Proitoshoz pedig, Tiryns ers v{r{ba, Bellerophonts trtnete fog visszavezetni bennnket.*233+

VIII. Sisyphos s Bellerophonts


Mint levelek szletse, olyan csak az emberek is; fldresodorja a lombot a szl, de helybe az erd m{st sarjaszt ujbl, mikor eljn a szp tavasz jra : gy van az emberi nemzet is, egy n, m{s meg al{hull. (Devecseri G{bor fordt{sa) E szavakkal kezdi az ifjabb Glaukos Homrosn{l1 sz{rmaz{s{nak elbeszlst. Sisyphostl sz{rmazott, Aiolos fi{tl; Sisyphos unok{ja volt Bellerophonts, Glaukos nagyapja. Ezrt illik gy kezdenem Sisyphos trtnett is, mely azut{n, minthogy az idsebb Glaukosrl, Sisyphos fi{rl nincs sok meslnival, Bellerophonts trtnethez vezethet {t, aki Kadmos s Perseus mellett a legnagyobb hs s szrnyetegl volt Hrakls kora eltt. Egy rgi tragdia2 Sisyphost Tyr erszakos frjeknt mutatta be, holott valj{ban ink{bb ravasz volt, mint erszakos, a legravaszabb az emberek kzl.3 A fld slaki kz tartozott, azok kz, akik mg megleshettk az istenek kezdetben val tetteit, mint pld{ul a fura reg, aki Boiti{ban Onkhstos kzelben egy szlhegyen dolgozott, s megpillantotta a kicsiny Hermst az ellopott marh{kkal. {rulta el a fit b{tyj{nak, Apollnnak, mint az isten-trtnetekbl tudjuk.4 Sisyphos Ephyr{ban lakott, az Isthmos zug{ban, ahol ksbb Korinthos plt: t tartott{k a v{ros alaptj{nak.5 Ha valaki a sz{razfld belsejben, nagy hegyek mgtt rejtz Phlius helysgbl a Sarnisi-blbe akart

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 164

jutni, knnyen szemmel lehetett ksrni a kimagasl szikl{rl, amit ksbb Akrokorinthosnak hvtak. gy j{rt Zeus. Phliusban elrabolta Aigin{t,6 Aspos folyamisten l{ny{t, Aiakos majdani anyj{t, akinek a kedvrt az istenek kir{lya annak a szigetnek a hangy{it, melynek Aigina lett a nvadja, emberekk v{ltoztatta {t.7 A sziget a Sarnisi-blben fekdt, s akkor mg Oinnnak, a borszigetnek" hvt{k. Aspos a le{nya keressre indult, s eljutott Sisyphos fszkhez. Az tudta jl, hova tnt a le{ny, de nem mondott semmit, mg a folyamisten egy forr{st nem fakasztott neki odafent, a mered szikl{n.8 A mly kt, rgi k{v{j{val, az egyetlen, ami odafenn az korbl m{ig megmaradt. Ezen az {ron fedte fel Sisyphos a rabl kiltt. A kellemetlen szagl{sz ily mdon mag{ra vonta az istenek haragj{t.9 Zeus Thanatost, a hal{lt kldte ki ellene. De azt is megleste idejekor{n. J volna tudni, hogyan j{rt tl Sisyphos a hal{l eszn. A trtnet elveszett. De sikerlt neki, s ers bklyba verte a hal{lt. Attl a pillanattl kezdve a fldn senki se halt meg, mg Ars, a hadisten meg nem szabadtotta Thanatost, s {t nem adta neki Sisyphost. De mieltt lesz{llt volna az Alvil{gba, a ravasz rka kialkudott egy felttelt: hadd beszlhessen mg egyszer felesgvel, Merop kir{lynval. Ekkor titkon lelkre kttte, hogy ne mutasson be tbb *234+ {ldozatot az alvil{gi uralkodp{rnak. Azok azt{n csod{lkoztak alant a holtak birodalm{ban, amikor sok{ig nem kaptak fentrl semmifle adom{nyt. E szerint a trtnet szerint Sisyphos nemcsak s-ember volt, hanem s-kir{ly is, s csaknem az egsz fld uralkodja. Ezek ut{n sikerlt ravasz szavaival az Alvil{g kir{lynj{t, Persephont10 annyira elbolondtania, hogy az elbocs{totta, abban a remnyben, hogy azontl ismt bven {rad sz{mukra az {ldozati adom{ny: az {ldozati {llatok hsa s vre. gy Sisyphos bcst vett H{ds h{z{tl s Zagreustl, a fldalatti Zeus s Persephon fi{tl,11 s az Alvil{g sszes titkaitl. Visszaki{ltott nekik, hogy soha viszont nem l{t{sra - e szavak Aiskhylos egyik szatrj{tk{ban,12 a Megszktt Sisyphosban hangzottak el. Miut{n gy m{sodszor is megszabadult a hal{ltl, hadd kvetkezzk a hres trtnet a fselyma s a mestertolvaj, Sisyphos s Autolykos tal{lkoz{s{rl. Autolykos Herms fia volt. A tolvajok istene nemzette, Apolln egyik szeretje szlte. jjelente Herms foglalta el b{tyja helyt Khion, a "hle{ny" oldal{n, a gyakran hbortotta Parnassos-hegysg egyik rejtett zug{ban.13 gy szletett az nfarkas" - mert ezt jelenti az Autolykos nv -, aki minden m{s istennl jobban tisztelte az apj{t, Hermst. Tle rklte a lop{s s az gyes hamiseskvs tehetsgt.14 Mindent l{thatatlann{ tett, amihez csak hozz{nylt.15 Feketre tudta v{ltoztatni a fehr {llatokat, s fehrre a feketket. A szarvas {llatokrl levette szarvukat, s szarvatlanokra tette fel.16 Abban az idben - amikor flteheten csak kevs s-ember lt szerte a fldn - a kt ravaszdi ny{jai a Parnassos s az Isthmos kzti nagy terleten legeltek. Soha nem lehetett Autolykost rajtacspni, ha lopott. Csak azt l{tta Sisyphos, hogy ny{jai egyre fogyatkoznak, amazi pedig egyre gyarapodnak. Ekkor cselt eszelt ki. Az elsk kz tartozott, akik az r{s mvszett elsaj{ttott{k. Mindegyik marh{j{nak a pat{j{ra bevste nevnek kezdbetjt. De Autolykos ezt is meg tudta v{ltoztatni,17 mert mindent meg tudott v{ltoztatni az {llatokon. Erre Sisyphos lmot nttt pat{juk mlyedsbe, olyan betk alakj{ban, melyekbl a marh{k l{ba nyom{n ez a mondat kerekedett ki: Autolykos ellopott engem".18 Csup{n ez ut{n a bizonytk ut{n ismerte be veresgt a mestertolvaj. Hisz ravaszs{gi verseny volt ez tulajdonkppen, s Autolykos oly sokra becslte a gyztest, hogy nyomban vendgbar{ts{got kttt vele. Csak az nem egszen vil{gos, ki indtv{nyozta, ami vendgszeret h{z{ban trtnt. Egy gynevezett homrosi cssze" elgg kzvetlenl

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 165

{br{zolja Sisyphost vendgbar{tja l{ny{nak kamr{j{ban: a fselym{t az {gyon lve, a l{nyt orsval a kezben. Vajon titokban surrant be a szp Antiklei{hoz? Ez jellemz lett volna r{. De Autolykosra is jellemz volna az tlet, hogy ravaszs{g{ban flaj{nlja a gyztesnek a le{ny{t, hadd nemzze vele a legeslegravaszabbat.19 gy lett Antikleia Odysseus anyja. E szerint a trtnet szerint nem Laertstl szlte az anyja az agyafrtat, ahogy az Odyssei{bl tudjuk, hanem *235+ Sisyphostl; Laerts akkor krte meg Antikleia kezt, amikor m{r v{rands volt.20 Egy Magna Graecia-i v{zafest rktette meg sz{munkra a jelenetet: hogyan mutatja be a szerelmes ifj {ldott {llapotban lev menyasszony{t csod{lkoz t{rsainak. Mert mg csak r{ se szedtk: a kpen Autolykos odatart elbe egy borosty{nlevlnl valamivel nagyobb levelet, melyre Sisyphos neve van rva. Ezt a bizonytkot hagyta ott a betszeret vendg, a terhessg elidzje. A vgleges gyzelem Aphrodit lett, aki ugyancsak l{that az {br{zol{son: szerezte Odysseusnak a gondos nevelap{t, az akkor mg ifj, szerelmes Laertst. Merop kir{lyn is szlt Sisyphosnak egy figyermeket: Glaukost, az idsebbet; tengerzld" jelents neve ppgy tengeri istensgre vallott, mint poseidni szerelmeskedse: hisz a tenger ura kedvt lelte a parip{kban s a l alakban. Krlbell flton az Isthmos s a Parnassos vidke kzt, Potniaiban volt Glaukosnak egy mnese, mely a Harpyi{kkal s a Gorgkkal nyilv{n rokon termszet lovakbl {llott: emberhssal t{pl{lkoztak, s vgl szttptk saj{t urukat Pelias ilkosi kir{ly halotti j{tkain.21 Aiskhylos Glaukos Potnieus cm tragdi{ja sz{mol be errl.22 Vgl Sisyphos is meghalt, nagyon regen, vgelgyenglsben.23 Ez ell a hal{lnem ell nem meneklhetett el. Srja {lltlag az Isthmoson volt,24 de csak kevesen tudt{k a korinthosiak kzl, hogy hol. Azok kz a hrszok kz tartozik, akiket az Isthmoson tiszteltek, s azt beszltk, alaptotta25 az isthmosi j{tkokat a halott Melikerts emlkre.26 Szobrot {lltottak itt Sisyphos hrsznak, talapzat{n olvassuk a nevt. Hres bntetse viszont rkk hi{baval f{radoz{s{t {br{zolja: hogyan iparkodott minden halandk sors{t elgrdteni mag{tl. Az Alvil{gban rkk flfele grget egy kvet egy hegycscsra, kezvel-l{b{val nekirugaszkodva. De amikor m{r-m{r legyri a cscsot, az arc{tlan k hirtelen visszaesik nagy lendlettel.27 A v{zakpeken a cscs Akrokorinthos szikl{j{hoz hasonlt. Sisyphos mindig jbl nekil{t hasztalan munk{j{nak. Tagjai verejtkben {znak, fejt por lepi. Nemzetsgbl csak az idsebbik Glaukos fia s az ifjabbik nagyapja (aki az Iliasban fog meslni rla), Bellerophonts maradt letben. Ha a szp homrosi sorok nem vstk volna oly mlyen az emberek emlkezetbe a genealgi{t, mely szerint Sisyphos volt a nagyapja, akkor egyszeren csak a tengeristen fi{nak tartott{k volna, ak{r Glaukosnak hvt{k az apj{t, ak{r Poseidnnak. Anyja Eurynom istenn28 nevt viselte, egy s tengeri uralkodn29 s nagy Zeus-felesg30 nevt, st, mg az Eurymed31 nevet is, mely az Eurymedn", a szltben uralkod" - s egyttal tenger-ura jelents32 - nv nnem alakja. Alighanem Glaukos, a tengerzld"33 fiaknt is a tengerbl elszkkent hrszfi volt, s csakhamar egy Belleros nevezet si ellensg meglje: Bellerophonts vagy Bellerophn. Semmi tbbet nem mondhatunk errl az ellensgrl, mint azt, hogy m{r kezdetben ltezett s minden bizonnyal gy hvt{k, mert Bellerophn a rajta *236+ aratott gyzelemrl kapta a nevt, ahogyan Herms az Argeiophonts jelzt a sokszem Argos meglsrl. Ez eltt a gyzelem eltt {lltlag m{skpp hvt{k az ifj hst: pld{ul Hipponoosnak34 (ez a nv egy nemes parip{val - hippos - hozza t sszefggsbe). Vagy mgis pp viselte azt a nevet, amit hres lov{nak, a Pgasosnak a testvre, Poseidn egyik fia, akirl nem maradt fenn semmifle trtnet, genealgi{kon s szletsi trtneteken kvl. Ha gy volt, nem csoda,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 166

hogy eredeti neve helybe csakhamar a Bellerophonts nv lpett, s csak fi s serdletlen ifj kor{ban hvt{k a hst Khrysarnak! Ez a nv - az aranykardos" - az egyik genealgi{ban azon a helyen szerepel,35 ahol klnben Bellerophonts: Glaukost, a Sisyphossarj egyik fi{t hvt{k Khrysarnak. Szletsnek trtnett ismerjk. Amikor Perseus lev{gta Medusa fejt, az kt gyermekkel volt Poseidntl v{rands: egy hst s egy sz{rnyas mnt hordozott mhben, Khrysart s Pgasost. Nyak{n {t ugrottak ki lefejezett anyjuk testbl; Khrysarrl e pillanattl fogva nem hallani tbb semmit, csak a mnrl szl tov{bb a trtnet. Pgasos ivott a Peirnforr{sbl.36 gy hvt{k a korinthosi ketts forr{st, mely odafent, Akrokorinthos szikl{j{n fakadt, s odalent, annak az tnak a kezdetnl is, mely Lekhaionba, a korinthosi tengerbl kiktjbe s Poseidn szentlyhez vezetett. A Pgasos nvben mag{ban is egy elszkken forr{sra, pgre val vonatkoz{s rejlik. [lltlag az pat{j{nak a dobbant{s{ra fakadt a Hippukrn, a lforr{s" a Heliknon,37 s ugyanezt mesltk a Peirnrl is.38 Knnyen keletkeztek rla ilyen mond{k, hiszen Poseidn volt az apja. A Peirnt nyilv{n azrt l{togatta oly szvesen, mert kzel volt apja szentlyhez, s tal{n ppen a b{tyja miatt is, akinek vgl is megengedte, hogy megnyergelje t: a haland testvr a halhatatlan parip{t. Bellerophonts volt a haland testvr, tal{n azonos is Khrysarral, s akkor is Poseidnsarj, egy a sok kzl, akiket az isten a fldn nemzett. S egy sz{rnyas lovat kv{nt mag{nak apj{tl. Poseidn teljestette fia krst.39 De nem volt knny meglovagolni az iv {llatot. Mert akkor mg nem tal{lt{k fel a kant{rt. Sok{ig kellett a hsnek f{radoznia, mg vgl maga Athn vitt neki egy arany kant{rt.40 [lm{ban trtnt, de az {lom egyttal vals{g is volt; az istenn gy szlt hozz{: Alszol, Aiolos kir{lyi ivadka? Ink{bb fogd ezt a lovat fkez var{zsszersz{mot, s mutasd meg Poseidn aty{nak, de kzben ne mulassz el egy fehr bik{t {ldozni neki!" Az ifj flszkkent. pp az istenn olt{r{n{l aludt, hogy tle krjen gondj{ban tan{csot. Megragadta kezvel az arany csodaholmit: ott fekdt mellette. Polyidoshoz, a l{tnokhoz szaladt vele: ahhoz, aki megtal{lta a hasonlatot Mins csord{j{nak csodaborj{ra, s a mzesbdnbe flt gyermeket, a krtai Glaukost jbl letre keltette.41 Parancs{ra most Bellerophonts, miut{n {ldozatot mutatott be Poseidnnak, olt{rt emelt Athna Hippi{nak. gy lett az v a Pgasos: Poseidntl kapta aj{ndkba, Athn vitte oda hozz{ s kant{rozta *237+ fl.42 A hrsz fllt az isteni parip{ra, s p{nclban fegyvert{ncot43 j{rt vele, az istenn tiszteletre. Bizonnyal nem sokkal ezut{n v{lt "Bellerophonts"-sz{, Belleros-lv", s ez a neve elfeledtette az elbbit. De neki is, ak{rcsak Apollnnak Delphyn s{rk{ny meglse ut{n,44 vezekelnie kellett s meg kellett tisztttatnia mag{t. Nem maradt r{nk annak az elbeszlse, hogyan lte meg Bellerost s szennyezte be mag{t a vrvel, de az igen,45 hogy a hs vezeklskppen elhagyta Korinthost, s Tirynsbe ment. Proitos kir{ly uralkodott itt, s megtiszttotta t. Proitos akkor m{r nagyon reg kir{ly lehetett, hisz ddnagyb{tyja volt Perseusnak, aki Medus{t meglte. Alighanem ezrt hittk egyesek,46 hogy volt egy m{sik Proitos is, s annak a felesge volt az az Anteia, akirl mindj{rt bvebben lesz sz. De a hrsztrtnetek ritk{n trdtek a hsk letkor{val, s a hrin{knak csaknem rk ifjs{g jutott oszt{lyrszl. Ez a Proitos bizonnyal azonos volt az argosival, aki m{r anyja mhben civdott ikertestvrvel, Akrisiosszal, azut{n elhagyta a kir{lys{got, amirt annyit veszekedtek, s kiv{ndorolt Kis{zsi{ba. Onnan, Lyki{bl trt haza ksbb egy kir{lyl{nnyal s ht Kyklopsszal, hogy flptse Tiryns ers v{r{t. S minthogy Akrisios visszavonult a thessz{liai Lariss{ba, Proitos mint legfbb kir{ly egsz Argost uralma al{ hajtotta, ahonnan ksbb h{rom l{nya s fia, Megaphents iparkodott Dionysost t{vol tartani. Ebben a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 167

trtnetben mg nem tartunk ott: Proitos mg teljes erben s hatalommal uralkodik. Nagykir{lyi minsgben tiszttotta meg Bellerophontst a gyilkoss{gtl, s mag{n{l tartotta Tirynsben a korinthosi kir{lyi sarjat. De nem sok{ig. A felesge, Anteia ugyanis,47 a kis{zsiai kir{lyl{ny - a tragdiakltk Stheneboi{nak neveztk -, beleszeretett a Pgasos szp lovas{ba. A trtnet ugyanaz, mint ami Thseus csal{dj{ban is megesett ksbb, Phaidra s Hippolytos kzt, s nemcsak ott - egy sokkal ksbbi idkbl val elbeszl nagy rmre s halhatatlan dicssgre, aki csaknem h{romezer v mlva ismt flvette ezt a kzismert fonalat. A kir{lyn megprb{lta elcs{btani az ifjt. S amikor nem sikerlt neki, gy szlt a frjhez: Halj meg, Proitos, vagy ld meg Bellerophontst, mert akaratom ellenre szerelemre akart cs{btani." A kir{ly megharagudott, de nem merte maga meglni a vendget. Elkldte Lyki{ba, az aps{hoz, akit a tragdiakltk szerint Iobatsnak hvtak, m{sok, alighanem rgebbi elbeszlk szerint volt az a bizonyos Amisdaros,48 aki a Khimair{t felnevelte.49 Hozz{ kldte Proitos Bellerophontst, lepecstelt t{bl{csk{kkal, melyeken vgzetes r{sjelek voltak. Kilenc napig l{tta t vendgl Lykia kir{lya, kilenc bik{t {ldoztak fl az nnepsgek sor{n. A tizedik napon elolvasta a kir{ly a veje levelt, s l{tta, hogy Bellerophontst hal{lba kell kldenie. Ezrt azt javasolta neki, lje meg a jsz{ga kzt tal{lhat csoda{llatot. Alighanem ez is, ak{r a Mins csord{j{ban tal{lt sznes csodaborj,50 melynek tal{ny{t Polyidos, a l{tbok oldotta *238+ meg, a ny{jban szletett.51 Az {llat egy kecske volt. A nvendk kecskt, mely mg csak egy telet rt meg, grgl khimair{nak hvt{k. Ezen a nven rizte meg az emberek emlkezete a lykiai csoda{llatot is, b{r csak kzptt volt kecsketeste s kecskefeje. Ell oroszl{n volt, h{tul kgy, h{romfej lny volt, s tzet fjt.52 Bellerophonts a saj{t csoda{llat{n, a Pgasoson lt, flemelkedett vele a levegbe, s onnan lte meg nyilaival a Khimair{t.53 A v{zakpek sokkal gyakrabban {br{zolj{k gerellyel, vagy ak{r Poseidn h{rom{g szigony{val a kezben. A kir{ly erre m{sodszor is hal{lba kldte: egy istenek {ltal szeretett np, a solymosok ellen.54 De Bellerophonts legyzte ket. Harmadszorra az amaznok ellen kldte a kir{ly, s amikor ebbl a harcbl is gyztesen trt meg, a legjobb lykiai hsk t{madtak r{ lesbl. Egy sem trt kzlk haza: Bellerophonts meglte mindet. Ekkor a kir{ly flismerte benne az isteni sarjat, ott tartotta, felesgl adta hozz{ a l{ny{t, s neki adta orsz{ga felt. Bellerophonts Anteia hg{val kt fit s egy le{nygyermeket nemzett. Az l{nya volt Laodameia, aki ksbb Zeusnak Sarpdnt szlte; Sarpdnrl m{shol gy tudt{k, hogy is, mint a krtai Mins s Rhadamanthys, Zeus s Eurpa fia volt.55 Ahogyan Sarpdn kapcsolatot teremtett Lykia s Krta kztt, s ahogy Pelops, az olympiai hrsz szemlye sszekttte Lydi{t a Peloponnsosszal, ugyangy kttt ssze Bellerophonts egy m{sik kis{zsiai orsz{got, vagy sokkal ink{bb kt orsz{got: Lyki{t s Kari{t az argosi birodalommal, mely Korinthost is mag{ban foglalta. A sz{rnyas l lovas{nak kt haz{ja volt: egy itt, egy oda{t. Euripids Stheneboia cm tragdi{ja megjelentette, hogyan rkezett a hrsz a Khimaira meglse ut{n replve Tirynsbe, hogy bosszt {lljon Proitos felesgn. Az asszony pp halotti {ldozatot kszlt bemutatni Bellerophontsnek, akit mg mindig szeretett.56 A hs gy tett, mintha engedne a kir{lyn szerelmnek, flvette a Pgasos h{t{ra, mintha Kari{ba, az uralma alatt {ll orsz{grszbe akarna replni vele, s tkzben Mlos szigetnl a tengerbe dobta.57 Vagy csakugyan kibklt vele, s m{r csak az {lnok Proitosra haragudott? Egy v{zakpen, mely Stheneboia tengerbe zuhan{s{t {br{zolja, Bellerophonts eltakarja kezvel az arc{t. A Phaethnhoz hasonl zuhan{s: zuhan{s a Pgasos h{t{rl - ak{r bns volt a szerelmes

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 168

asszony zuhan{s{ban, ak{r nem - lett csakhamar az oszt{lyrsze is. Parip{j{val, azt mesltk,58 fl akart sz{llni az gig, hogy behatoljon az istenek tan{cs{ba. Hogy miknt jutott erre az elhat{roz{sra, azt Euripids egy m{sik tragdi{ja, a Bellerophonts adja el. Tapasztalatai arrl gyztk meg a hrszt, hogy csup{n a rgi mond{snak van igaza: a legeslegjobb meg sem szletni!59 Vajon vannak-e istenek egy{ltal{n?60 maga akarta a csodaparipa birtok{ban kifrkszni. L{tni lehetett, hogyan emelkedik a csaldott s ktked az g ir{nt repl Pgasos h{t{n a sznpad fl.61 Csakugyan csald{sra s ktkedsre volt szksge Bellerophontsnek ahhoz, hogy az gbe *239+ rpls vakmer kalandj{ra v{llalkozzk? Kesersgbl vagy fktelensgbl lett az g ostromlja? Az isteni mn ledobta vakmer lovas{t.62 Az Alion sks{gra, a bolyong{s sks{g{ra" esett, m{r a rgebbi elbeszlk is gy tudt{k, s ott, a t{voli Kis{zsi{ban, emberkerl lett.63 S{nttva gy{szolta itt haland sors{t, mg a Pgasos, a halhatatlan, az istenek kir{ly{nak vill{mait hordozta,64 vagy s istennnek szolg{lt,65 aki a reggelt hozza, s elrabolja az ifjakat. Flvtetett az Olymposra, az isteni parip{k si j{szlaihoz.66 [240]

IX. Phrixos s Hell


Az Aiolos szlisten nevt visel nagy nemzetsgatya fia volt Athamas is, Salmneus s Sisyphos testvre. Az trtnete bizonyos vonatkoz{sban a Dionysos krli elbeszlsekhez tartozott. Athamas m{sodik felesge In volt, Kadmos le{nya, az isten egyik dajk{ja; a hagyom{ny szerint1 ugyanis Dionysost Athamas h{z{ban le{nyknt neveltk fel. Ezekbl az elbeszlsekbl tudjuk, hogyan vgzdtt a trtnet Athamas s a kir{lyn rjngsvel, s In hogyan ugrott kicsiny fi{val, Melikertsszel vagy Palaimnnal a tengerbe, ahol Leukothea istennv lett. Arrl is tudunk, hogy In mint Athamas m{sodik felesge gonosz mostoh{ja volt Phrixosnak s Hellnek, a kir{ly els h{zass{g{bl val gyermekeinek. Most errl lesz rszletesebben sz, m{r azrt is, mert a kos h{t{n a levegben repl testvrp{r kpe - akik kzl a fi megmenekl, s a l{ny lezuhan - kapcsoldik a legjobban a Pgasos h{t{n tett utaz{s trtnethez. Athamas, az atham{nok nvadja alaptotta Halos v{ros{t Thessz{li{ban,2 de Boitia kir{ly{nak is tartott{k.3 Ugyangy volt kt haz{ja Salmneusnak is: Thessz{lia s a Peloponnsos. Thessz{li{ban azt mesltk,4 hogy egy Nephel, felh" nev istenn flkereste Athamas kir{lyt, s frjl v{lasztotta. Ez a felh nem volt azonos azzal, amelyet a hagyom{ny szerint5 Zeus Hra hasonm{saknt kldtt Ixinhoz, aki Kentaurost, a kentaurok apj{t nemzette vele. Ebben a trtnetben Nephel kt gyermeket szlt Athamasnak: Phrixost, a gndrt", s Hellt, akinek a nevt egy fiatal szarvasn vagy zike is viselhette volna. A kir{ly azonban elfordult az istenntl, s egy fldi nt vett felesgl. Erre Nephel visszatrt az gbe, s asz{llyal bntette az egsz orsz{got. Athamas kveteket kldtt Apolln jshelyre, hogy megtudja, mit tegyen ellene. De gy is mesltk a trtnetet,6 hogy In kir{lyn vette r{ az orsz{g asszonyait, sz{rts{k meg titokban a vetmagot, s ezzel idzte el a mezk termketlensgt; s vesztegette meg a kveteket is, akiket Athamas Delphoiba kldtt, hogy mondj{k azt: a jshely arra utastja a kir{lyt, {ldozza fel Nephel gyermekeit. Nv szerint Euripids volt az, aki a trtnetet ebben a form{ban vitte sznre Phrixos cm tragdi{j{ban.7 Az eredeti elbeszls alighanem gy szlt tov{bb, hogy a fiatal Phrixos maga aj{nlotta fl mag{t {ldozatul, hogy elh{rtsa az orsz{grl az asz{lyt.8 Halos v{ros{ban mg sok{ig fennmaradt a szok{s, hogy az Athamas nemzetsgbl sz{rmaz legidsebb fit Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 169

fl{ldozz{k Zeus Laphystiosnak, ha belp egy bizonyos szent pletbe, a vezet frfiak gylshelyre.9 Viszont Pelops trtnetbl tudjuk, hogy egy kos fl{ldoz{s{val mintegy m{r vgre is hajtott{k az ember{ldozatot. Most is egy kos segtett, nem csup{n vil{gos szr, mint Pelops esetben, hanem aranygyapjas kos. Ahogyan a Pgasos Poseidn egyik mnn{sz{nak volt a *241+ gymlcse, ez a csoda{llat az isten egyik kos-n{sz{bl sz{rmazott.10 Zeus kldte a kost, hogy megmentse a testvrp{rt.11 Mert Hellt is fl akart{k {ldozni testvrvel egytt. Tal{n szabad elhat{roz{s{bl v{llalta, mert Phrixos is nknt aj{nlkozott? Vagy egyikk se sejtett semmit, amikor Athamas, aki fl akarta ket {ldozni, rtk kldetett? pp kint voltak a kir{ly ny{jain{l, mert apjuk meghagyta nekik, hogy hozz{k el {ldozati {llatul az els kezk gybe es kost.12 Ez a kos volt a csoda{llat, mely felt{rta a testvrp{r eltt Athamas sz{ndk{t, s megmentette letket. Azt is beszltk,13 hogy anyjuk, Nephel, Hr{tl kapta az aranygyapjas kost aj{ndkba, s kldte el gyermekeinek segtsgl. Azok flltek az okos {llat h{t{ra, s az a levegn {t egy t{voli, keleti orsz{g, Kolkhis fel replt velk. A l{nynak az volt a sorsa, hogy csak a tengerszorosig jusson el, mely sz{razfldnket elv{lasztja Kis{zsi{tl, s manaps{g az antik Dardanos v{rosrl Dardanell{knak hvj{k. Az korban Hellspontos, "Hell tengere" volt a neve, mert itt esett Phrixos testvre a tengerbe. gy lpett n{szra Poseidn-nal, ahogy tbb festmny rtelmezte. A rmlt Phrixost a kos nyugtatta meg, s b{tors{got nttt belje.14 Eljutott Kolkhisba, Hlios fia, Aits orsz{g{ba; a kir{ly vendgbar{ts{g{ba fogadta, s a l{ny{t, Khalkiopt - az rcarct" - hozz{adta felesgl. A kos azonban kezdettl fogva {ldozatra volt sz{nva. Phrixos flaj{nlotta Zeus Phyxiosnak, a menekltek megmentjnek. Az aranygyapjat Aits kir{lynak, Kirk s Pasipha b{tyj{nak aj{ndkozta, akirl az istentrtnetekben a Napisten csal{dj{nak bemutat{sakor bvebben esett sz. Az l{nya volt Mdeia is, akinek a neve hres s hrhedett lett: hress az aranygyapj tette, hrhedett gyilkos tettei s var{zslmvszete. A gyapjt Ars szentlyben egy tlgyf{ra fggesztettk fel: rte v{llalkozott Iasn kalandos kolkhisi utaz{s{ra az Argonaut{kkal. Ez m{r Phrixos hal{la ut{n trtnt; a hrsz lemedett korban halt meg Aits palot{j{ban. 15 Khalkiop ngy figyermeket szlt neki. Egyikk {tvette odahaza, Halosban apja rkt, miut{n Athamast s Int bntetsbl rlettel sjtotta az isten. [242]

X. Oidipus
Mi maradt Kadmos ut{n Thbaiban, miut{n Harmoni{val eleven kgy alakban {tjutott a tlnani trekre? Semel kigett kamr{ja hajdani palot{j{ban, melybl ksbb Dmtr szently lett.1 Ebben a kamr{ban mutatkozott meg Zeus vill{mainak teljes fnyben,2 itt vette mag{hoz meggett anyja mhbl Dionysost. Ezen a helyen esett le egy darab fa az gbl,3 s helyettestette a halandk sz{m{ra a gyermeket. Polydros, Kadmos fia s utda, rcbe foglalta s Dionysos Kadmosnak nevezte el. Egy szltke vette krl venyigivel a helyet,4 ahova nem volt szabad belpni. Repkny, az isten m{sik szent nvnye fonta krl a gyermek Dionysost,5 s ami a helyn {llott. Nevrl tlve - a sokaj{ndk" - Polydros is lehetett volna egy kis Dionysos. De Pinakosnak is hvt{k,6 az rt{blaembernek", mert az apja, Kadmos hozta be Phoiniki{bl a grg betket. Fia, Labdakos7 meg ppensggel egy bet nevt viselte: a lambd{t, mely az {bcben a k ut{n kvetkezik. De sem rla, sem errl a fi{rl nincs sok meslnival, uralkod{s{nak idejt zmmel a thbai Dioskurosok trtnete tlttte ki.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 170

s mi maradt ut{nuk, Amphin s Zthos ut{n, Zeus s Antiop fiai ut{n, a hrsz-sron kvl, melyrl a tithoreiaiak minden vben megprb{ltak fldet lopni? Amphinnal Niob lpett frigyre, s a boldogtalan any{nak s gyermekeinek trtnete nagyon is kzismert. Ugyanilyen szomor volt Zthos csal{dj{nak trtnete. De ez az elbeszlseknek egy m{sik, klnleges fajt{j{hoz tartozik, mely azon alapul, hogy a Mzs{k egyik adom{ny{ban egyform{n rszeslnek az emberek s a madarak: az nekls adom{ny{ban. A Mzs{ktl a mad{ralaks{g sem volt idegen.8 Zthos felesgrl mesltk,9 hogy is Pandareos le{nya volt, mint az a kett, akiket a Harpyi{k ragadtak el,10 maga pedig, Adn, a csalog{ny", tvedsbl meglte Itylost, a fi{t, akit Zthosnak szlt.11 Egy attikai v{zafest {br{zolja a jelenetet, hogyan li meg {gy{ban a fit. Megzavarodott elme{llapotban kvette el tettt. Azt is mondt{k,12 az elvakult asszony nem a saj{t fi{t, hanem az unokaccst akarta meglni, mert irigyelte sgornjt. Ut{na f{jdalm{ban azt kv{nta, hogy elhagyhassa az emberek vil{g{t, s az istenek csalog{nny{ v{ltoztatt{k. az, aki Itylost siratja, ha ugyan nem Itysnek hvj{k a siratottat s nem Prokn fia, akirl Treus trtnetben lesz sz. Zthos meghalt b{nat{ban, s a thbaiak Laiost, Labdakos fi{t hvt{k meg kir{lynak.13 Laios ugyanazt jelenti, csak rvidtett alakban, mint Laomedn: a np kir{lya". Egyves csecsem volt, amikor Labdakos meghalt, s a kt stt fitestvr, akik Antiopnak s fiainak trtnetben j{tszottak szerepet, Nykteus s Lykos ragadta mag{hoz a hatalmat.14 Amphin s Zthos idejben Laios mg Pelopsn{l idztt, s gy az szemlye kapcsolja ssze a thbai trtneteket a pisaiakkal. Az utbbiakban szerepel Khrysippos, Pelops *243+ legigazibb fia, szinte hasonm{sa: igazi napfi, neve szerint aranylov", aki bizonyos tekintetben osztotta apja sors{t. t is elrabolt{k, mint Pelopsot, s elrablja Laios volt. Mindkettejk ellen gyilkos terveket szttek: a lydiai herceget apja, Tantalos tkl t{lalta h{z{ban az isten elbe, Khrysippost mostoh{ja, Hippodameia akarta meglni, s a saj{t fitestvrei, Atreus s Thyests; ezek {lltlag meg is tettk.15 Az elbeszlsekben csak mint kisfi szerepel, soha nem li meg n{sz{t, mert kora ifjs{g{ban elrabolj{k: egy kltn szerint16 maga Zeus ragadja el, ak{r egy m{sik Ganymdst. De a tragdia a Laios {ltali elrabl{s{t teszi hress. Laios, Labdakos fia volt - gy adta el Euripids a trtnetet Khrysippos{ban - a fiszerelem feltal{lja.17 Pelops vendgbar{tjaknt kocsihajt{sra tantotta a szp fit.18 Azt is mesltk, hogy nem Olympi{bl, hanem Neme{bl rabolta el, s kocsij{n Thbaiba vitte.19 B{r ez csak akkor lett volna lehetsges, ha a nemeai j{tkokat nem csup{n ksbb, Laios unok{j{nak uralkod{sa idejn alaptj{k. Pelops azut{n - gy szl tov{bb a hagyom{ny - h{borval szerezte vissza a fi{t. Egy v{zafest bemutatja a rabl{si jelenetet: hogyan nyjtja ki Khrysippos a karj{t Laios ngyesfogat{bl apja fel. Egy m{sik mg a h{ttrben ktsgbeesve segtsgrt ki{ltoz Hippodamei{t is {br{zolta, mintha nem mostohaanyja lett volna a finak. A rabl{s eszerint Pelops h{z{ban trtnt. A hagyom{ny arrl is tud,20 hogy Laios tnapi t{vols{gra utazott Khrysipposrt, gy szeretett bele s szktette meg. Ilyen messzire volt Pisa s Zeus ligete Thbaitl. Pelops {tka sz{llt a firabl ut{n: soha ne lehessen fia, vagy ha mgis, a fia keztl haljon meg.21 Azt is beszltk,22 hogy Khrysippos szgyenben meglte mag{t. A trtnet m{s v{ltozata szerint23 Atreus s Thyests, a kt idsebb testvr utolrte a rablt, s visszavittk a fival egytt. Ekkor Pelops szve megesett Laios Khrysippos ir{nt val szerelmn. Csak Hippodameia biztatta idsebb fiait a legkisebb meglsre, aki nem az fia volt. Amikor a fik nem fogadtak szt neki, a mostoha behatolt jnek idejn Laios kamr{j{ba, ahol Khrysipposszal aludt, kihzta a szeret kardj{t, megsebestette vele a fit, s benne hagyta a fegyvert a sebben. Khrysippos nem halt meg, mg tanvallom{s{val meg nem mentette

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 171

Laiost, s bizonys{got nem tett, hogy ki volt a gyilkosa. Erre Pelops eltasztotta s sz{mzte Hippodamei{t. A trtnet m{sik v{ltozat{t m{r ismerjk: eszerint Atreus s Thyests vgrehajtotta a gyilkoss{got. Pelops {tka ket is nyomon kvette,24 s nemzetsgk nem lett sokkal boldogabb Laios nemzetsgnl. Az egyik tragikus klt Khrysippos ngyilkoss{g{t25 Thbaiba helyezte, abba az idbe, amikor Labdakos fia itt m{r rgta uralkodott. Laios, mint Thbai kir{lya, a s{rk{nyfogvetemnybl kikelt Ekhin kgyember" ddunok{j{nak s a magasztos" Agau-szlte Pentheus, a f{jdalmak embere" unok{j{nak a l{ny{t v{lasztotta felesgl: Epikastt, vagy ismertebb nevn Iokastt. Ezen a nven lett olyan hres, egszen a ksi korokig, mint szinte *244+ egy m{s kir{lyn sem, egyetlen hsnek az anyja s felesge sem. egy s ugyanazzal a hrsszal kapcsolatban egyestette mag{ban e kt vonatkoz{st. [ltala jutott egy idre a b{tyja, Kren is Thbaiban uralomra. Arra is van egy adatunk,26 hogy Laios meglte az aps{t, Menoikeust. Iokast volt arra hivatva, hogy a kir{lyi hatalom forr{sa legyen Thbaiban. De Laiosnak nem lett volna szabad fiat nemzenie vele. H{romszor intette a delphoi jsda:27 csak akkor menekl meg Thbai, ha gyermektelen marad. Laios nem volt kpes szil{rd elhat{roz{sra jutni.28 A jegyesp{r mintegy tbolyban teljestette be a n{szt:29 Aiskhylos Heten Thbai ellen cm tragdi{ja szerint, melyet kt m{sik, elveszett darab elz meg, a Laios s az Oidipus. A legels alighanem azt mutatja be, hogyan vonta mag{ra Laios, miut{n nem fogadott szt a jsd{nak, azut{n pedig kittette a gyermeket, akit Iokast szlt neki,30 Hra haragj{t is, s kzvetlenl ut{na a delphoi isten gyllett.31 Apolln mindig r{bzta a jslatot krkre, hogy a jobbat akarj{k-e v{lasztani, amit tan{csol nekik, vagy a rosszabbat, amit ugyangy v{laszthatnak. Az isten gyllethez nagyobb ok kellett: alighanem Khrysippos erszakos hal{la Thbaiban, Laios h{z{ban ingerelte fel ellene az istent, aki a fik s a zsenge ifjak oltalmazja volt. Hra haragj{hoz elg volt annyi, hogy az elrabolt s erszakkal visszatartott fi a felesg szerept tlttte be a kir{lyn{l. Hra kldte a szfinxet, a szrnyeteget, melyrl rvidesen sz lesz, Aithiopi{bl a thbaiak ellen. Egy olyan v{ltozata is volt a trtnetnek,32 hogy Khrysippos ezrt vetett vget nkezvel letnek, s ezut{n hat{rozta el Laios, hogy tnak indul Delphoiba, az istenhez, s negyedszer is megkrdezi. Tal{n ezt az elbeszlst kell a Heten Thbai ellen cm tragdi{ban elmondottakkal sszefggsbe hoznunk, s legal{bb rszben Aiskhylosnak tulajdontanunk. Aiskhylos nem a fiszerelem feltal{lj{t l{tta Laiosban, hanem a rossz szerett, akinek birtok{ban a szeretett fi tnkrement. Teiresias, a thbaiak blcs jvendmondja tudta, hogy az isten gylli a kir{lyt, lebeszlte az utaz{srl, s intette, hogy ink{bb Hr{nak, a h{zass{gistennnek mutasson be {ldozatot. Laios nem hallgatott a jsra, s elindult tj{n, mely elszr dl fel33 egy szk v{laszthoz vitte a Kithairn s Potniai34 kztt. M{skpp is mesltk a jslatnak s Laios indul{s{nak trtnett: Iokast szavai Euripids Phoinikiai nk cm dr{m{j{ban, mely a Khrysippos ut{n kvetkezett, m{s elzmnyekrl tudstanak. Hossz veken {t lt Laios gyermektelen h{zass{gban Iokastval,35 mg vgl elhat{rozta, hogy megkrdezi a jsd{t, hogyan lehetne utda. Az isten gy v{laszolt neki:36 Ne vesd el magj{t gyermekeidnek az istenek akarata ellenre! Ha fiat nemzel, meg fog lni a sarjad, s egsz h{zad vrbe fullad." Ezut{n {lltlag megnyugodott, s nem kv{nt utdot. De ert vett rajta a bor m{mora s a megkv{n{s, s mgis nemzett egy gyermeket,37 de azonmd kittette. Tov{bbi sok-sok esztend mlt{n indult el, balsejtelmektl zve, hogy megtudja a *245+ jshelytl, vajon kitett gyermeke letben van-e. A legrvidebb ton indult Delphoiba, Phkison {t,38 s ott egy szk v{laszthoz rt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 172

A jslatrl szl harmadik s legegyszerbb trtnetet az a tragdia adja el, melynek nagys{ga minden egyebet, amit eltte s ut{na errl a tm{rl rtak, elhom{lyost s csaknem teljesen elfeledtet: Sophokls Oidipus kir{lya. Thbai kir{lya s kir{lynja, Laios s Iokast, intst kaptak Delphoibl: fiuk meg fogja lni az apj{t.39 Ezrt tettk ki a gyermeket. Ksbb tudni vltk, hogyan hangzott a jslat, a Pythia verses beszdben, mely nem volt valami egyszer s archaikus: az eset egsz eltrtnett sszefoglalta.40 Csup{n ezrt idzem az elbeszls eltt, mely a kitett gyermek sors{rl fog szlni: Laios, Labdakos fia, pomp{s utdokat kv{nsz? Nemzeni fogsz egy kedves fit, de az lesz a vgzeted, hogy saj{t gyermeked keze {ltal veszted letedet. Mert gy l{tta jnak Zeus, Kronos fia, engedve Pelops rettenetes {tk{nak, akinek a fi{t elraboltad. knyrgte le r{d mindezt." gy l{tszik, a kor{bbi elbeszlk ink{bb Oidipus alakj{ra sszpontostott{k figyelmket, nem pedig kittelnek elzmnyeire. Neve szerint a hrsz Dagadtl{b" volt; az elbeszlk elgg nagy f{rads{ggal prb{lt{k megmagyar{zni ezt a klns nevet, s hihetv tenni, hogy csakugyan a kitett gyermek l{b{ra vonatkozik. Klnben knnyen gondolhatott volna az ember valamelyik Daktylosra, a nagy istenanya egyik, fldbl szletett fi{ra. A legrgibb idkben a daktylosi tulajdons{g jelzsre haszn{lhattak egyszer tulajdonnevet a dagadtl{b" krlr{s nlkl is: akkoriban mg nyugodtan hvhattak valakit41 Oidyphallosnak is. De abban a korban, amikor Oidipus trtnett megrktettk, ez szemmel l{thatlag m{r nem volt szok{s. A gyermeket tlvz idejn egy csbrben tettk ki: gy meslik Aiskhylos Laios{ban.42 A ficska meztlenl l megtal{lja, Euphorbos karj{n: gy {br{zolja egy v{zakp. Csak ksbb emlegettk a ply{j{t is.43 Gy{moltalans{g{t akart{k fokozni, s azrt frt{k mg {t r{ad{sul a l{b{t is, aranycsattal44 vagy egy hegyes vassal,45 hogy azut{n egy leten {t dagadtl{b" legyen! Az elbeszl flsleges kegyetlensge elfedi itt azt, amit nem akartak szrevenni s amire m{r az imnt utaltam: a Vrshaj si daktylostermszett,46 pedig a vele j{r dhrohamairl is lesz csakhamar bvebben sz. Trtnete azonban olyanform{n kezddik, mint a tbbi kitett hrszrl s isteni gyermekrl szl elbeszlsek. St mg azt is {lltott{k,47 hogy Hlios fia volt. Rla is mesltk, amit Perseusrl vagy egyszer Dionysosrl mag{rl:48 hogy kitettk egy teknben a vzre;49 vagy a korinthosi tengerbl vizre, vagy az Euripos tengerszorosra, mely Euboi{t Boiti{tl elv{lasztja. Olyan messzire sodorta a teknt a tenger, hogy Hippodameia fogadhatta be a tal{lt gyermeket s nevelte fel gy, mintha is Pelops fia volna, ak{r Khry-sippos.50 Ebben a v{ltozatban Oidipus azrt lte meg Laiost, hogy vdelmezze vagy megbosszulja {lltlagos testvrt, s akkor tette mag{v{ Iokastt, amikor az frjnek temetsre Pis{ba rkezett. St, egy m{sik v{ltozat *246+ szerint vetlyt{rsa volt Laiosnak, s ezrt lte meg: az elbeszls itt nagyon messzire {gazik el, keveredik benne a korai hagyom{ny a ksivel, s az si fonalnak nyoma vsz. Egyik rgi elbeszls szerint a tekn a gyermekkel nem jutott messzebb, csup{n annak a v{rosnak a kzelbe, ahol Polybos, Herms egyik fia uralkodott.51 Sikyn volt-e ez a v{ros, Korinthos, vagy Anthdn?52 Periboia kir{lyn pp a parton mosta ruh{it, amikor kivetette a teknt a vz.53 Egy gynevezett homrosi csszn l{tni, hogy Herms nyjtja {t a gyermeket a kir{lynnak, s Periboia a kir{ly lbe lteti. S nem hozott balszerencst a kir{lyi p{rra. Polybos h{z{ban ntt fl Oidipus, abban a hitben, hogy Periboi{nak - Meropnak is hvt{k54 s a kir{lynak a fia. Csak az ismertebb elbeszls hangzott gy, hogy nem a tengerre tettk ki, hanem a Kithairn hegyre, ahol innen a thbai, amonnan a korinthosi vagy sikyni p{sztorok tal{lkozhattak egym{ssal. Ha Laios p{sztorai kitettk a csecsemt, Polybos

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 173

p{sztorai r{akadhattak. Hra mezein trtnt a dolog, Euripids elad{sa szerint.55 St, mg csak ki se tettk a gyermeket, meslik az Oidipus kir{lyban:56 a thbai p{sztor {tadta a korinthosinak, hogy a saj{tjaknt nevelje fl. Az pedig elvitte gyermektelen kir{ly{nak aj{ndkba.57 Oidipus maga mondja el ebben a tragdi{ban,58 hogyan vetette szemre - neki, akibl Korinthos legelkelbb polg{ra lett - egy rszeg vendg tivorny{z{s kzben, hogy nem a kir{ly fia, hogyan h{rtott{k el szemreh{ny{s{t nevelszlei, amikor faggatta ket, s hogyan indult el titokban, hogy megkrdezze a delphoi istent. S azt is halljuk tle, hogy az isten nem a krdsre v{laszolt, hanem szrny sorssal fenyegette meg: hogy a saj{t anyj{nak a frje s apj{nak gyilkosa lesz. Ezrt nem mert visszatrni Korinthosba, hanem m{sfele indult, Phkison {t, egy szk v{laszton, ahol egy ismeretlen frfi gyilkosa lett. gy h{t az elbeszls, ak{r Laiosszal kezdjk, ak{r Oidipusszal, mindenkpp egy szk v{lasztra visz, ak{rhol volt is: ak{r Phkisban, Thbai s Delphoi kzt, ak{r Thbaitl dlre, a Kithairn s Potniai kztt. Itt kellett az ap{nak s a finak tal{lkoznia, anlkl hogy flismernk egym{st: egy boldogtalan ap{nak s ppoly szerencstlen fi{nak, akiknek kerlnik kellett volna egym{st, s meg is tettek mindent, hogy a tal{lkoz{stl vakodjanak. A trtnethez nem kellett sorsukrl okvetlenl elre tudniok: a jslat bele-j{tsz{sa nlkl is ugyangy elkpzelhet. A jslatban hiv elbeszlk olyasmit kaptak itt fel, ami sidk ta magj{t kpezte a nem akart s mgis bekvetkezett apagyilkoss{grl szl elbeszlsnek. Oidipus nem sejtette, a trtnet egyik v{ltozat{ban sem, hogy tja a keskeny v{laszton apja tj{ba torkollik. Ahhoz sem kellett jslat, hogy Laios attl fljen, a fia megfosztja a trntl: ennek az skpe is megvolt m{r az istentrtnetekben, Uranos s Kronos trtnetben, a grgk s a kis{zsiaiak sidk ta kzs, nagyon rgi hagyom{ny{ban. A jslattal az elbeszlk egy srgi flelemnek adtak *247+ konkrt form{t, s a gyermekkittel flelembl trtnt, nem pedig Apolln intsre: azrt persze tudott rla, hiszen Delphoi jsistene volt. Az ember az iszonyatostl val flelmben gyakran rohan az iszonyatosba. gy esett meg ez az emberi dolog is: a fi tja egy szk szorosban torkollott az ap{ba, ahol egyikk sem hzdhatott flre. V{ndor, trj ki a kir{ly ell !"59 - ki{ltott a szk ton kocsival {trobog Laios hrnke az ismeretlen fel. Oidipusban forrt a mreg. Nm{n haladt tov{bb az tj{n.60 A kir{ly egyik lova a l{b{ra taposott.61 Amikor az reg r{ad{sul kocsij{bl mg fejbe is v{gta szges vg, villa alak botj{val, mely a lovak sztklsre szolg{lt,62 vgkpp betelt a mrtk. A fi haragj{ban, nem sejtve, kivel van dolga - ezt hat{rozottan hangslyozza a hagyom{ny63 -, v{ndorbotj{val64 agyonttte apj{t,65 s hozz{ mg a hrnkt is.66 Aiskhylos a haragtl megsz{llott Oidipus kpnek mg egy jellemz von{s{t megrizte:67 a gyilkos beleharapott a meglt testbe, s kikpte a vrt. A trtnetnek nagyon rgi alakj{ra utal egy ksi elbeszls:68 eszerint Oidipus pp lovat lopni indult, s Laiost a felesge, Epikast ksrte tj{n, amikor tal{lkozott vele. A trtnet cscspontja ell azonban kitr az elbeszl: azt {lltja, Oidipus a gyilkoss{g ut{n a hegyekbe meneklt, ahogy Grgorsz{gban mg ma is szok{s, s nem nylt Epikasthoz. De akkor hogy mehetett a trtnet folytat{s{ban a kir{lyn nknt frjhez a gyilkoshoz, ha tanja volt a gyilkoss{gnak, s nem lett azonmd a rabl zs{km{nya? Mindez alighanem ugyanabban a dhrohamban trtnt, a rgi elbeszls szerint: a fi agyonttte apj{t s megerszakolta anyj{t, az ismeretlen kir{lynt, s {ltala Thbai trnj{t is birtokba vette. gy tudta alighanem az Odysseia kltje is, mert azt meslte :69 Epikast a fi{nak a felesge lett, az mag{v{ tette, miut{n apj{t meglte s kirabolta. Hamar flfedtk ezt az istenek az egsz vil{g eltt. Oidipus kir{lya maradt Kadmos npnek Thbaiban, knok kztt, az istenek pusztt akarata szerint, anyja azonban eltnt H{ds kapuj{n {t: b{nat{ban

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 174

flakasztotta mag{t, s fi{ra hagyta a szenvedst, amit az anya bosszszellemei kldtek re{. A knok sly{t Oidipus gyermekeinek is reznik kellett: ezek a rgi elbeszlk szerint nem Epikast gyermekei voltak, hanem egy m{sodik felesg, aki a szp Euryganeia70 - rmtl messzesug{rz" - nevet viselte. St mg egy m{sik nv is r{nk maradt, mely ugyancsak Oidipus felesgt jellte, Astymedusa :71 ez b{rmely kir{lynra r{illett. Az is lehetsges, hogy a kt nv ugyanarra a m{sodik felesgre vonatkozott. Oidipus maga elesett a harctren - gy mondja az Ilias72 - hatalmas zuhan{ssal. Homros egyetlen szval sem utal Oidipus blcsessgre, amivel a legismertebb elbeszlsben Thbai uralm{t Laios meggyilkol{sa ut{n meg kellett szereznie: mintha soha nem szorongatta volna Kadmos npt a kzeli Phikion-hegy szrnyetege, a Phix, vagy m{s, vil{gosabb nevn a Sphinx, a fojtogat"! Ha Oidipus Laios elrabolt lovaival vagy szvreivel visszatrt *248+ nevelapj{hoz, Polyboshoz, ahogy a ksi elbeszl {lltotta,73 aki szerint lovat lopni indult, s ha nem vette birtok{ba azonnal a kir{lynval egytt a kir{lys{got is, akkor ksbb kellett Thbaiba indulnia, hogy megszabadtsa a szfinxtl a v{rost. Laios hal{la ut{n Kren uralkodott itt, Iokast b{tyja. Kren s a v{ros vnei nagy gondban voltak, mita a le{nyfej sz{rnyas oroszl{n vagy kutya beavatkozott a v{ros sors{ba. Egy m{sik, fentebb idzett hagyom{ny szerint ez a csap{s m{r Laios letben sjtott le Thbaira. Hra kldte a szfinxet Aithiopi{bl a kadmeusok ellen, mert trtk a kir{ly szenvedlyt Khrysippos ir{nt. Dionysos is kldhette volna a ragadoz oroszl{nszzet szlv{rosa ellen, mely megtagadta tle a tiszteletet. Erre a meg{llapt{sra juthatott Euripids is,74 aki azt mondja ki,75 amit a csap{stl szenvedk maguk gondoltak: az Alvil{g kldte fl a szfinxet a thbaiak ellen. Thbai roml{s{ra szlte t a szrnyetegek egsz sor{nak szlanyja, Ekhidna kgyistenn,76 miut{n a saj{t fi{val, Orthos kuty{val p{rzott.77 A szfinx szkhelye a rla elnevezett Phikion-hegyen volt, amikor pp nem egy oszlopon lt a kadmeusok piactern, hogy kiszemelje {ldozat{t. gy mutatj{k a v{zakpek: az oszlopon, de a hegyen is. L{tjuk, hogyan rabolja el s fojtja meg az ifjakat, s gy lehetett Zeus trnus{n, Pheidias mvn is l{tni.78 Egy rgi elbeszls szerint79 Haimnt is elrabolta, Thbai legszebb s legtrkenyebb ifj{t, Kren fi{t. Ezut{n hirdette ki Kren: az lesz Iokast s a kir{lys{g, aki legyzi a szfinxet. Eredetileg nyilv{n gy mesltk a trtnetet, hogy a hsnek, aki meg akarta lni a szrnyet, ki kellett mennie a Phikion-hegyre, hogy megbirkzzk vele. gy {br{zolja egy v{za Oidipust: buzog{ny{t tsre emelve, nem pedig a tal{nyon tprengve, az oroszl{nszzzel szemben. Az ismertebb elbeszls szerint80 a thbaiak mindennap sszegyltek, hogy a tal{ls krdsen trjk fejket, amit a szfinx feladott nekik. S amikor nem tudt{k megfejteni, akkor rabolt el mindig egyet-egyet kzlk. A rejtvnyt a Mzs{ktl szerezte,81 de ink{bb a szirnekhez, mint a Mzs{khoz tette t hasonlv{: semmikpp sem volt kezdettl fogva blcs szz",82 sokkal ink{bb agyafrt, aki megtanulta egyetlen cselt. A legjobb klasszikus korbl sz{rmaz gemm{n l{tni, hogy blcsessgt egy knyvtekercsbl veszi vagy olvassa fl. gy nekelte a tal{ls krdst, ak{r egy jslatot:83 Van egy ktl{b a fldn s egy ngyl{b, ugyanazzal a szval nevezett, s h{roml{b is. Minden llny kzl, ami a fldn, a levegben s a tengerben mozog, egyedl v{ltoztatja alakj{t. Akkor halad a leglassabban, amikor a legtbb l{b{n j{r." Bszke is volt tal{ls krdsre a szfinx, s zavarba hozta az embereket. Hiszen k azt a tal{nyt sem rtettk, mely intsknt volt bevsve egy blcs szavaival a delphoi Apollntemplom elcsarnok{ban: Ismerd meg magadat !" - s melynek megold{sa: Hogy ember vagy!" L{tjuk, hogyan l Oidipus a szfinx eltt (tbb zben is gy {br{zolt{k a v{zafestk), s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 175

gondolkodik. Mi lehet ez: ... s h{roml{b is"? Az emberre gondolt{l! - ki{ltott fl84 -, [249] aki, mg a fldn m{szik ide-oda, alig hogy megszletett, elszr ngyl{b, amikor pedig reg lesz s h{ta meggrnyed az aggkor terhe alatt, s harmadik l{b gyan{nt botot haszn{l, h{roml{b is \" Amikor a szfinx ezt hallotta, gy tett, mint a szirnek, ha nem fogott valakin az nekk: a tengerbe zuhantak, noha sz{rnyas lnyek voltak, s ngyilkoss{got kvettek el. Teh{t gy tett a sz{rnyas oroszl{nszz is, levetette mag{t szikl{j{rl,85 vagy az oszloprl s Thbai Akropolis{rl.86 Megint csak egy v{zakpen l{tni, hogyan adja meg neki Oidipus knny d{rd{j{val a kegyelemdfst. gy lett Oidipus blccs, s egyttal a vil{g legbalg{bb kir{ly{v{. Gyzelmnek djakppen az ismert v{ltozat szerint, melyben Iokast nem volt jelen Laios meggyilkol{s{n{l - saj{t anyj{t kapta felesgl, s ngy gyermeket nemzett vele: kt fit, Eteoklst s Polyneikst, s kt l{nyt, Antigont s Ismnt; mindannyiukat a Labdakos-h{z balsorsa tette hress. A csup{n l{tszatra blcs Oidipus semmit sem sejtett mindebbl. A klns lnyben, amit a szfinx a tal{ls krdsben feladott, alighanem saj{t mag{ra ismert, de azt nem ismerte fl, hogy mi az ember, az emberi sors cseleit, melyeknek - ellenttben a sorstalan istenekkel - ki van szolg{ltatva a haland! Az emberi sors teljeslt be rajta, s ez a sors az idk folyam{n nyilv{noss{gra kerlt. Mert nem haltak meg mind, akik a gyermeket kitettk, vagy akiknek ki kellett volna tennik, de nem tettk. Ott volt Thbai egyeden valdi blcse is, a jvendmond Teiresias, aki most vak szemvel ugyangy keresztll{tott Oidipus tvedsein, mint annak idejn Laios eltvelyedsn. De mire maga a kir{ly knyszertette szl{sra, addigra m{r sok v telt el a balgatag p{r, anya s fia uralma alatt, s egy pusztt j{rv{ny reztette a thbaiakkal, hogy beteg a v{rosuk.87 Teiresiasban is - aki neve szerint a jelek, a teirea magyar{zja volt - volt valami, ami Oidipusszal kzs. ifjkor{ban vakult meg, a hrsz pedig, aki az anyj{t vette felesgl, legszebb frfikor{ban lett vakk{. A jsrl is azt mondt{k,88 az egyik s{rk{nyfogvetemny ivadka volt: Udaios, az alapt". Anyj{t Khariklnak hvt{k, mint Kheirn, a blcs kentaur anyj{t, s Pallas Athn t{rsni kz tartozott. gy pillantotta meg Teiresias ifjkor{ban, amit soha nem lett volna szabad megpillantania. Az istenn parip{inak rvendezve fl-al{ kocsizott Boiti{ban, s mg ruh{it is levetette, hogy frdvel frisstse fel tagjait. Ezt tette egyszer89 a Hippukrnnl is, a "lforr{sn{l", a Heliknon, dli csendben s mag{nyban. Teiresias, akinek pp az els legnytoll pelyhedzett az {ll{n, egyedl vad{szott kuty{ival a szent hely kzelben. Iszonyatos szomjs{g gytrte, azrt a forr{shoz rohant, a szerencstlen. Akaratlan l{tta, amit nem szabad megpillantani. L{tta Athn keblt s lt, s nem volt szabad tbb a napot l{tnia. Az istenn a szemre tette kezt, s megvaktotta.90 De keserg t{rsnje, Kharikl kedvrt jvendmondv{ avatta Teiresiast: megtiszttotta flt, hogy rtse a madarak szav{t, s egy somfabotot kldtt neki, hogy azzal j{rhasson, mint a l{tnokok. *250+ Egy m{sik, Teiresias megvakul{s{rl szl trtnetnek ugyanez az rtelme: abban is olyasmit pillantott meg, amit nem lett volna szabad. Azt mesltk, mint ifj p{sztor,91 egy tkeresztezdsnl92 a Kithairnon93 -vagy a Kylln hegyen,94 azon a t{jon, ahol Herms, a kgyp{rtl krlfont botj{val, odahaza volt - l{tott kt kgyt p{rzani. Ennek a kalandnak, melyrl azt hinn az ember: nincs benne semmi rendkvli Grgorsz{g p{sztorainak letben, gy l{tszik, klns jelentsge volt a rgi idkben, mert egy igazi istentrfa kiindulpontj{v{ v{lt. Teiresias a hagyom{ny szerint95 meglte a p{rz nstnykgyt, s abban a szempillant{sban maga is nv v{ltozott. Asszonyknt lt ezut{n ht esztendeig, s megtapasztalta a frfi szerelmt.96 Ht v mlt{n ismt megpillantott egy szeretkez

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 176

kgyp{rt. Most a hmet ttte agyon, s nyomban visszav{ltozott frfiv{. pp akkor vitatkozott Zeus s Hra arrl, hogy a frfi vagy a ni nemnek jelent-e tbbet a szerelem. Teiresiast krtk fel dntbrnak. Csup{n egy tizedrszt lvezi a frfi - gy hangzott a dntse97 -, tzszer annyi gynyrrel telik el az asszony, rvendezve lelkben." Hra megharagudott azrt, hogy ezt gy kimondta, s vaks{ggal bntette. Zeus viszont a l{tnoki adom{nnyal k{rptolta, s ht emberletnyi hossz lettel. De a hagyom{ny szerint a blcs frfit nem boldogtotta az adom{ny. Zeus atya - jajgatott98 -, vagy rvidebb letet kellett volna hogy adj, vagy csak annyi tud{st, amennyit a kznsges halandknak. gy, ahogy most van, igaz{n nem nagy megtiszteltets sz{momra, hogy htszer olyan sok{ig lek, mint m{s emberek!" Vakon s isteni tud{s birtok{ban {t kellett lnie Kadmosnak s utdainak - hat nemzedknek - a sors{t, s megrizhette tudat{t, egyedl minden ember kzl, az Alvil{gban is. Ezt az aj{ndkot Persephon biztostotta sz{m{ra.99 Odysseus ksbb megl{togatta a holtak birodalm{ban, s t engedte elsnek (mg ott is l{tnoki aranyp{lc{j{t markolta) a vrrel telt {ldozati {rokhoz lpni. Teiresias r{ismert s megszltotta,100 mg mieltt ivott, miut{n pedig ivott a vrbl, elre megmondta neki egsz jvend sors{t. Oidipus sors{t is l{tta elre, s be is teljeslt, amit Teiresias megjvendlt.101 Amikor a szerencstlen kir{ly knytelen volt bel{tni, hogy anyja frjv, gyermekeinek testvrv v{lt, saj{t kezleg fosztotta meg mag{t szeme vil{g{tl.102 Ez volt a bntetse azoknak, akik olyasmit l{ttak, amit nem volt szabad megpillantani: ahogy Teiresias az istennt vagy a szeretkez kgykat, gy pillantotta meg Oidipius az anyj{t. Egy olyan hagyom{ny is fennmaradt,103 mely szerint nem vaktotta meg mag{t, hanem Laios reg fegyvert{rsai, s csup{n uruk gyilkos{t akart{k megbntetni, s nem is tudt{k, hogy az a fia is volt. Tbben prb{ltak jabb s jabb fordulatokat klteni a rgi trtnethez. Euripids Phoinikiai nk cm dr{m{j{ban Iokast, mint sz anyakir{lyn, sok-sok vvel szgyennek leleplezse ut{n is l mg, reszket l{bakkal,104 csup{n kt fi{nak holtteste fltt, akik egym{st klcsnsen *251+ megltk,105 vet vget letnek, a legmlyebb mlysgekig megtapasztalva f{jdalomteli anyas{g{nak knjait. A trtnet sszes tov{bbi v{ltozataiban azonmd flakasztotta mag{t, mihelyt szgyene nyilv{nvalv{ lett. A vak Oidipus eltnt a thbaiak szeme ell. Hogy testi jelenlte ne mocskolja be a nap tiszta vil{g{t,106 rejtekben, mintegy bebrtnzve riztk hozz{tartozi: Kren107 vagy a fiai.108 Fogyatkos rtelemmel trte mindezt,109 ingerlkenyebben s lobbankonyabban, mint valaha. Megtiltotta fiainak, hogy b{rmikor is kir{lyi ednyeket tegyenek elbe, mesli tov{bb a trtnet.110 S amikor ezt a szke Polyneiks mgis megtette, s a j{mbor Kadmos ezstasztal{t Oidipus el {lltotta, megtltve az arany serleget des borral, a vak szrevette, gnynak hitte, nagy gonoszs{g sz{llta meg lelkt s meg{tkozta fiait: azt kv{nta, vassal osztozkodjanak atyai rksgkn.111 Amikor viszont egyszer megfeledkeztek arrl,112 hogy az {ldozatbl a kir{lynak j{r rszt, a lapock{t kldjk el apjuknak, s egy combcsontot kldtek helyette, Oidipus ezt is szrevette, a hst a fldre dobta, s ismt {tkokat szrt fiaira: im{j{ban krte Zeust s a tbbi istent, hogy a kt fi egym{s keztl haljon meg, s egytt sz{lljon le az Alvil{gba. A Phoinikai nkben Oidipus gy bukkan el palotafogs{g{bl, mint egy ksrtet,113 hogy {tkainak beteljeslst l{ssa. Bebrtnztetse saj{t palot{j{ban - egy fld alatti helyisgben, ahol meg is halt egy ksi elbeszls szerint114 - csup{n egyik form{ja volt szenvedseinek. Ebben az Euripids-tragdi{ban Antigon, idsebbik s ersebbik l{nya vezeti el Oidipust a harctrrl, ahol utolj{ra ddelgethette a h{rom szeretett lny testt, Iokast, Eteokls s Polyneiks tetemt.115 Elrendelt sors{hoz mg a f{rads{gos v{ndorl{s is hozz{tartozott.116

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 177

Antigon ksrte az ton, mely Kolnosba vitt, Poseidn szikladombj{hoz s Athn meg az Alvil{g kszbhez, a szent helyre, ahol a delphoi jshely szavai szerint be kellett vgeznie lett.117 Sophokls ksi regkor{ban rt, Oidipus Kolnosban cm, utols tragdi{j{ban tal{lkozunk velk. Csakhamar Ismn is csatlakozik hozz{juk az ton, melyen apa s l{nya m{r jval a testvrharc eltt elindult. Koldulva v{ndoroltak az orsz{gon {t. Az sz Oidipus se volt m{r olyan hirtelen harag, mint rgen. Keveset krt, s berte a mg kevesebbel, amit kapott.118 Szenved hrssz{ lett, aki hal{la ut{n rtkes kinccs v{lik, s oltalmazza az ellensgtl azokat, akiknek a fldjn rk nyugalomra trt. Sophokls szkebb haz{j{ban kellett ennek bekvetkeznie, Kolnos kzsg fldjn, a szikladombon. Itt volt az any{k bosszistenninek, az Erinyseknek - akiket a np Eumeniseknek, jakarknak" is hvott - szent ligetk, ahova nem lphetett haland l{b. Ide tartott Oidipus, ez volt a knok tj{nak vgclja, itt fogadt{k be kegyelemmel.119 Bizakod llekkel lpett be a ligetbe, ahova nem lphetett emberi l{b. Tudta: itt kell bev{rnia, hogy fldrengs, mennydrgs s vill{ml{s120 adja hrl bekvetkezend eltnst. Az orsz{g ur{ra, Thseusra bzta mag{t s *252+ srj{nak a titk{t, mely nem lesz kznsges sr, de mgis oltalmazni fogja az athnieket. Srgsen hvatta Thseust, amikor Zeus megadta mennydrgsvel az els jelet.121 gy drgtt, mint sznni nem akar zivatar idejn: egyik drgs a m{sik ut{n, egyik vill{ml{s a m{sik ut{n. S ekkor a vak lett vezetv, ment ell, Thseus eltt, s kt l{nya eltt, akik id{ig vezettk. Biztos lptekkel kvette Oidipus a lelkek ksrjt, akit nyilv{n l{tott, amikor megszltotta Herms nven, kvette a holtak birodalm{nak istennjt, akit nem mert nven nevezni.122 A meredek szakadk szln meg{llott.123 Vaslpcsk vezettek innen a szikl{k tvhez. Az Alvil{gba vezet sz{mtalan svny itt futott ssze. Itt lelt Oidipus, egy reges krtefa s egy ksr kz. Ledobta piszkos ruh{it, s felszltotta l{nyait, hogy mosdass{k meg s ltztessk fel, ahogy egy halottat illik. S velk egytt zendtett r{ a siratnekre, amikor az alvil{gi Zeus drgse felmorajlott. Ez is elmlt, s hallgattak mindny{jan. Borzadva hallott{k egy isten hangj{t:124 Halljad, halljad, Oidipus! Mirt v{ratsz bennnket?" Csak Thseusnak volt szabad l{tnia, ami ezut{n kvetkezett.125 Mg sok{ig {llt ott, s eltakarta az arc{t. Oidipus eltnt. Alighanem hasonlkppen rta le a trtnteket Aiskhylos is, akirl azt mondt{k,126 Oidipus{ban el{rult valamit, ami Dmtr misztriumaihoz tartozott : ezek a misztriumok egyttal a l{ny{nak, a holtak birodalma istennjnek misztriumai is voltak. A rgebbi elbeszlk szerint Oidipus nem jutott el Kolnosig. A szenved sok{ig bolyongott, miut{n maga fosztotta meg mag{t szeme vil{g{tl, a Kithairn krli vad hegyi t{jon,127 ahol annak idejn kitettk, s ahol hirtelen haragj{ban, mit sem sejtve, agyonttte az apj{t. A srj{t is mutogatt{k azon a vidken. Hozz{tartozi, azt mesltk,128 Thbaiban akart{k eltemetni. De a thbaiak nem trtk. Szerencstlensge mintegy megblyegzett tette. gy egy m{sik boitiai helysgben, Keosban temettk el. De tbb szerencstlensg trtnt a faluban, s a lakosok azt hittk, Oidipus srja hozta r{juk a bajt. Vgl Etenosban temettk el. Ez a falu is Boiti{ban volt, s ksbb Skarphnak hvt{k. jnek vadj{n temettk el itt titokban, s nem tudt{k, hogy a hely Dmtr szent krzetben volt. Amikor ez kiderlt, az etenosiak megkrdeztk a delphoi istent, mitvk legye-nek. Apolln azt v{laszolta: Ne nyljatok az istenn oltalomkeresjhez!" gy ott hagyt{k a srj{t, s azt a helyet azta Oidipus szentlynek" hvj{k. V{zakpeken l{tni, hogy ifj frfiak s ifj asszonyok kzelednek a srhoz. Vajon Oidipus fiaira s l{nyaira gondoltak a festk? Vagy m{s ifj emberek voltak, st tal{n jegyesp{rok,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 178

akik itt {ldozatot mutattak be a hrsznak, akinek a szenvedsei, ha saj{t hozz{tartozinak nem is, de az t tisztel idegeneknek tal{n mgiscsak {ld{st hoztak? Srj{n, melyet egy oszlop jelzett, ez a felirat volt :129 H{tamon m{lyv{t hordok s asphodelost, ezergykert, keblemen pedig Laios fi{t, Oidipust."*253+

XI. A sp{rtai Dioskurosok s unokatestvreik


Kastr s Polydeuks neve - tal{n mg ismertebb latin alakjuk: Castor s Pollux - m{ig is kt elv{lhatatlan testvr bar{ts{g{t jelkpezi. Nem csup{n ket tartott{k Dios kuroinak, "Zeus fiainak". A thbaiak is ismertek s tiszteltek alapit hrszaik kzt Dioskurosokat, kt ikertestvrt, akiknek az istenek kir{lya volt az apjuk: Antiop fiait. Ha azonban a Dioskurosokrl hallunk, kln jelz nlkl, akkor rendszerint Lda ikerfiairl van sz, akiket az istentrtnetekbl ismernk, ak{rcsak az anyjukat.1 Tyndaridseknek vagy mg kor{bban Tindaridseknek is neveztk ket, {lltlag Tyndares nev fldi apjukrl. Meglehet, ebben az apa-nvben is benne rejlik a Zeus fiai" megjells, olyan nyelven, amit kor{bban beszltek Grgorsz{gban. A Kastrrl s Polydeuksrl szl elbeszlst a hrsztrtnetek kzt mgis Tyndares kir{llyal kell elkezdeni. Mert ezek a trtnetek szeretik a csal{df{t, mely a hrszokat fldi ap{k s any{k s sokszoros rokons{gsz{laival kapcsolja ssze. A hagyom{ny azt tartja teh{t,2 hogy Perseus le{nya, Gorgophon, a Gorgl", aki apja gyzelme emlkre kapta ezt a nevet, elszr Perirshez ment felesgl, Aiolos egyik fi{hoz, aki Messni{ban uralkodott, Oikhalia v{ros{ban: gy hvt{k akkor a misztriumok ksbbi helyt, Andani{t. Kt fiat szlt Perirsnek, Aphareust s Leukippost, akinek {ttetsz neve fehrlovt jelent. De {lltlag volt az els asszony,3 aki az els frje hal{la ut{n jra frjhez ment. M{sodszor Oibalos felesge lett, aki nevrl tlve egy lakniai Daktylos-fle s-ember volt, a nemz", akit egyesek Hyakinthos testvre, Kynortas, a kutyabreszt" fi{nak tartottak.4 Tyndares Oibalos s Gorgophon, vagy - egy m{sik hagyom{ny szerint,5 mely mit sem tudott errl az egsz csal{df{rl - egy Bateia, bozt" nev forr{snimfa fia volt. Teh{t a Dioskurosok csal{df{ja Tyndares rvn lakn fldben gykerezett. gy illett egy sp{rtai kir{lyhoz - mert Tyndares Sp{rta kir{lya lett -, s a sp{rtai Dioskurosokhoz, akiket a felesge szlt. Igaz ugyan,6 hogy nem uralkodott zavartalanul Lakni{ban. Fltestvre, Hippokon, egy idre elzte. Hrakls ltette ksbb ismt trnra. Tyndares a grg sz{razfld nyugati rszbe meneklt. A legtbb elbeszls szerint Thestios uralkodott ott, annak a Pleurnnak egyik ivadka, aki az aitliai Kursek v{ros{t, Pleurnt alaptotta. De m{s elbeszlsek szerint alighanem Thestios is alaptott v{rosokat: az aitliai Thesti{t, s mg elbb egy m{sik Thesti{t Lakni{ban.7 A sp{rtaiak szerint Tyndares egy{ltal{n nem Aitli{ba kltztt, Thestioshoz, hanem a lakniai Pellana v{ros{ba.8 Thestios Aitli{ban m{r egy hres le{ny apja volt: Althai{, akirl Meleagros trtnetben lesz sz. M{sik hres le{nya a hagyom{ny szerint Lda volt. Azt is mesltk ugyan,9 hogy Thestios felesge, Panteidyia, a mindentud", nem tle, hanem Glaukostl, Sisyphos *254+ fi{tl foganta Ld{t. Nem volt knny az s-asszonynak - mert Lda az volt, mint neve tanstja - ap{t s csal{df{t tal{lni. Ismerjk a hres trtnetet,10 mely szerint Lda Lakni{ban foganta a Tindares-fiakat: Zeus hatty alakban szerette t, a Taygetos cscsa alatt. Alighanem efltt a hegy fltt l{tt{k leggyakrabban a nagy fehr madarak vonul{s{t. A messniai tengerblben, a sp{rtai parttal szemben egy Pephnos nev kicsiny sziklasziget emelkedik ki a habokbl: itt jtt Kastr s Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 179

Polydeuks, az ikerp{r a vil{gra. De kt l{nytestvrk, Helena s Klytaimnstra szletsi helynek nem ezt a szigetet tartott{k. Gondoljunk csak a v{zakpre,11 mely Lda fiait ifjakknt {br{zolja, mg a toj{s, melybl azut{n Helena szletett, kzttk fekszik az olt{ron: ez a jelenet Tyndares kir{lyi szkhelyn j{tszdott le, ak{r Pellana volt az, ak{r Sp{rta. Pephnos viszont alig valamivel nagyobb egy sziklaz{tonyn{l, csak gi gyermekek szlethettek itt: bizonyos, hogy egy kznsges fldi n sem kereste fl a szigetet, amikor szlni kszlt. Csakis sz{rnyai lehettek annak az any{nak, s toj{st kellett raknia, mint a tenger madarai teszik, s Lda gi hasonm{sa, Nemesis istenn. Alighanem ilyen alakban hozta vil{gra az jszaka l{nya, ak{r egyik nven nevezzk, ak{r a m{sikon, a fiait, s mg hallani fogjuk, hogy azoknak a sz{rnyai sem merltek egszen feledsbe. Az korban a kerek sapka, a pilos eredett is, amit lovagl{s kzben viseltek a Dioskurosok, vagy kant{rsz{ron fogva parip{jukat, azzal magyar{zt{k,12 hogy a toj{sbl tapadt r{juk, amikor a hj{bl elm{sztak. A ksbbi elbeszlk szerint13 Herms vitte az isteni gyermekeket Pephnosrl Pellan{ra. Mutogatt{k rcszobraikat a kicsiny szigeten, nem voltak egy l{bn{l magasabbak, noha ket is a nagy isteneknek" hvt{k, ak{r a Kabirokat, s azt beszltk,14 hogy az {r, mely tlidben elbortja a z{tonyt, szobraikat nem mozdtotta el. A sp{rtaiaknak elegend volt kt H-alakban sszekttt gerenda, vagy kt karcs amfora, melyekre az {br{zol{sokon gyakran tekeredik kgy, hogy kedves Tindarid{ikra emlkeztesse ket. Messni{nak, a Lakni{val szomszdos orsz{gnak is megvoltak a maga isteni ikrei. Ezek a sp{rtai Dioskurosok unokatestvrei voltak. Gorgophon els h{zass{g{bl Aphareust szlte. Ez Arnt, a fltestvre, Tyndares hg{t vette felesgl.15 De nem volt sem biztosabban, sem kevsb apja a fiainak, mint Tyndares a sp{rtai Dioskurosoknak. Az ikreknek, akiket Arn szlt, igazi apja {lltlag Poseidn volt.16 Elssorban az ri{s Idast nemzette a tenger ura. De rendkvli lny volt Lynkeus is, a hizszem": les tekintete behatolt a fld mlybe.17 A sp{rtai Dioskurosokrl szl elbeszlsnek messniai unokatestvreikre is ki kell terjednie, mert tjaik csakhamar kereszteztk egym{st. Idasrl azt beszltk,18 volt a legersebb az egsz fldn. Mag{val Apol-lnnal vvott p{rviadalt egy szp le{nyrt: Marpss{rt, Eunos aitliai kir{ly l{ny{rt.19 Errl az Eunosrl, Ars egyik fi{rl ugyanazt mondt{k, mint *255+ Oinomaosrl: csak annak akarta adni a l{ny{t, aki legyzte a kocsiversenyben. De mindig gyztt, lev{gta a legyztt fejt, s ezekkel a fejekkel dsztette palot{j{t. Idas a szzek kart{nc{bl rabolta el Marpss{t, amit egy rten lejtettek Artemis tiszteletre. A rtet Ortygi{nak, Frjmeznek" hvt{k, ak{rcsak az istenn szletsi helyt. Idas a leggyorsabb parip{kat kapta meg apj{tl, Poseidntl. Hasztalan vette ldzbe Eunos. Amikor a kir{ly l{tta, hogy a l{nyrabl a zs{km{ny{val {tsuhan a Lykormos folyn, lelte saj{t lovait, s a habokba vetette mag{t: a folyt azta Eunosnak, jgyepljnek" hvj{k. De az ers vlegny kis hja, hogy mgis el nem vesztette Marpss{t. Megjelent egy mg hatalmasabb, s elrabolta Idastl menyasszony{t. Mint a jgmad{r nstnye, gy jajveszkelt a l{ny Apolln karjaiban.20 Akkor trtnt ez, amikor Idas a zs{km{ny{val m{r megrkezett Messni{ba.21 A hrsz nem nyugodott bele: kifesztette j{t az isten ellen.22 Azt tartott{k,23 Idas nyilai kikerlhetetlenek. De Zeus nem engedte, hogy a vgskig fajuljon a dolog. Elkldte Hermst,24 vagy - egyik v{zafest {br{zol{sa szerint - kvett, Irist, s megparancsolta, bzz{k a l{nyra a v{laszt{st. Marpssa a fldi vlegnyt v{lasztotta. Attl flt, hogy Apolln elhagyja, ha reg lesz. gy magyar{zt{k a v{laszt{st a ksi elbeszlk,25 akik m{r nem gondoltak arra, milyen puszttnak tarthatta gy haland Apolln lelst.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 180

Marpssa gy viselkedett, mintha a hal{l maga vette volna t birtok{ba. Le{ny{t, akit Idasnak szlt, Alkyonnak, jgmad{rnak" is neveztk,26 annak emlkre, hogyan kesergett f{jdalm{ban az anyja az isten karjai kzt. Egybknt Kleopatr{nak hvt{k, apj{rl hresnek", s Meleagros felesge lett. A l{nyrabl{s a menyegznek bizonyos form{ja volt, amit Persephon elrabl{sa m{r az sidkben megszentelt, s fknt Lakni{ban v{lt bevett szok{ss{. A sp{rtai Dioskurosok megelztek ebben minden halandt. [lltlag nemcsak fiunokatestvreik voltak ikrek, hanem kt l{nyunokatestvrk is: Leukipposnak, Tyndares m{sik fltestvrnek a l{nyai. De az is lehet, hogy a l{nyokat nem hozt{k kapcsolatba semmifle haland ap{val, hanem gi fehr csikk" jelentssel hvt{k ket Leukippiseknek. Apollnt tartott{k az apjuknak,27 s olyan neveket kaptak, melyek a hold kt megjelensi alakj{hoz illettek: Phoib, a tiszta", az jhold sarlj{hoz, Hilaeira, a vid{m" pedig a teliholdhoz. Phoib Athn papnje lett, Hilaeira Artemis.28 Ksbb szentlyk volt Sp{rt{ban, a Dioskurosok szent lakhelynek nevezett h{z szomszds{g{ban.29 A Leukippiseket Aphrodit szent kerletben rabolt{k el. Itt j{tszottak t{rsnikkel, amikor Kastr s Polydeuks beemelte ket kocsij{ba. Egy attikai v{zafest {br{zol{sa szerint jelen volt a szerelemistenn s Zeus is: jv{hagyt{k a rabl{st, mellyel kt isteni p{r sp{rtai szok{s szerint kttt h{zass{got. De ezzel megkezddtt az ellensgeskeds a kt isteni fiikerp{r kztt. A Leukippiseket, azt mesltk,30 eredetileg messniai unokatestvreiknek *256+ grtk oda eskvel. De a Dioskurosok nagyobb aj{ndkaikkal megvesztegettk Leukippost, s azrt engedte, hogy megszktessk unokahgaikat. Idas s Lynkeus ldzbe vette a rablkat. Aphareus sremlknl rtk ket utol, s gy rt a trtnet tragikusan vget. A rgebbi elbeszlk szerint31 m{skpp kezddtt az ellensgeskeds. A ngy fiunokatestvr, Lakni{bl Kastr s Polydeuks, Messni{bl Idas s Lynkeus, egytt betrt [rk{di{ba, hogy marh{kat raboljanak szaki szomszdaiktl. Nagy zs{km{nnyal trtek haza, s a feloszt{st Idasra bzt{k. Az ngy rszre osztott egy tehenet, s azt javasolta, aki elsnek fogyasztja el a maga negyedrszt, az kapja meg a zs{km{ny egyik felt, aki ut{na lesz ksz, az a m{sikat. Ezut{n elbb a saj{t negyedrszt falta fel az ri{s Idas, azut{n a Lynkeus negyedt is, s gy az egsz zs{km{nyolt csord{t a messniai testvrp{r hajtotta haza. Rtul kij{tszott{k a Dioskurosokat. Mg sok kalandban vettek rszt Lda fiai, s soha nem szakadtak el egym{stl: Kastr a parip{k megzabol{zja volt, Polydeuks klvv.32 Az Argonaut{k v{llalkoz{sakor is tal{lkozunk majd velk. De csak akkor volt tkletes a Tindarid{k kpe, amikor egy ragyog nalak {llt kzttk: szp testvrk, vagy maga a legnagyobb istenn, minden istenek anyja. Hogy a Dioskurosok a Nagy Anya, Rhea Kybel szolg{lat{ban {llottak, arrl a szikl{ba vsett kpek tanskodnak a szicliai Akrai v{rosa mellett. Testvrknek, Helen{nak akkor szolg{ltak, amikor az attikai Aphidna v{r{bl kiszabadtott{k. Ez a Thseus-trtnetek krbe tartozik, mert Thseus volt az els, aki megszktette Zeus le{ny{t. Az unokatestvrek kzti ellensgeskedsek trtnetnek s egyttal a Tindarisok33 emberszab{s fldi letnek a vge sokkal ksbb kvetkezett be, Pleus s Thetis lakodalma ut{n. Paris m{r tban volt, Aphrodit biztat{s{ra s oltalma alatt, az istenn fia, Aineias ksretben, hogy is megszktesse Helen{t. Sp{rt{ban m{r nem Tyndares uralkodott, hanem a veje, Menelaos. De szp felesgt - elgg vatlanul - csakhamar egyedl hagyta a kis{zsiai vendgekkel. Paris s Aineias, amikor megrkeztek Lakni{ba, legelszr a Dioskurosokat, testvrk mindig kszenltben {ll oltalmazit l{togatt{k meg. Zeus akarta ezt, mert alighanem intzte gy, hogy az ikerp{r t{vol maradjon attl, ami Sp{rt{ban s Lakni{ban ezut{n trtnt. A lakom{n, amit a vendgek fogad{s{ra adtak, Idas s Lynkeus is

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 181

ott volt. Ismt trf{lkoztak a maguk otromba mdj{n, s gy beszltek a Dioskurosok l{nyrabl{s{rl, mintha csak azrt tettk volna, hogy ne kelljen a kt menyasszonyrt jegyaj{ndkot fizetnik Leukipposnak. Nos, v{laszoltak a Tindares-fiak, akkor most helyretjk a csorb{t, s gazdagon megaj{ndkozzuk szp marh{kkal! S m{r indultak is, hogy elhozz{k Idas s Lynkeus csord{it Messni{bl. Polydeuks ment ell, hogy elhajtsa a marh{kat. Kastr egy tlgyfa odv{ba bjva {llt lesben, mert fltteleztk, hogy unokatestvreik ut{nuk jnnek. gy rizetlenl hagyt{k a *257+ testvrket, kiszolg{ltatva a trjai herceg cs{btmvszetnek, aki az ikrek t{volltben elrte clj{t. A messniai ikrek sem maradtak sok{ig a lakom{n. Lynkeus tban hazafel gyorsan flm{szott a Taygetosra, mely Lakni{t Messni{tl elv{lasztja. A hegycscsrl mindenen {that tekintete megpillantotta a fa odv{ban leselked Kastrt. Szlt a b{tyj{nak, s Idas eltal{lta d{rd{j{val a meglepett Dioskurost. Kastr meglse ut{n a kt unokatestvr fut{snak eredt. De Polydeuks ott volt a kzelben - egyik elbeszls szerint is a tlgyf{ban rejtzkdtt -, s zbe vette ket. Aphareus srj{n rte ket utol: ott kvetkezett be a vg. A kt messniai kitpte apja sremlkt a fldbl. Polydeuks d{rd{ja hal{los sebet ejtett Lynkeuson, de t meg a felje hajtott srk tal{lta el, s a k ut{n maga Idas is r{vetette mag{t az elk{bult Polydeuksra. Zeus a vill{m{t hajtotta kettejk kz, s az agyonttte az ri{st. gy h{t halottsirat{s nlkl gett el Aphareus kt fi{nak teteme. Polydeuks odaszaladt a testvrhez, s l{tta, hogy a vgt j{rja. Zeushoz ki{ltott, s arra krte, kldjn re{ is hal{lt. Zeus odament hozz{ s gy szlt:34 Te az n fiam vagy, de t egy hrsz nemzette, any{d frje, haland magbl!" S v{laszt{st aj{nlott fel Polydeuksnek: vagy az Olymposon lhet rkk, vagy egy napot mindig a fld alatt tlt a testvrvel, a m{sikat az gi palot{ban az istenekkel, Kastrral egytt. Polydeuks azt v{lasztotta, hogy rsze legyen a fnyben is, s a sttsgben is mindrkre. gy most mind a ketten egyik nap Zeusn{l idznek, a m{sik nap hrsz-srjukban Therapnn{l, Sp{rt{val szemben, az Eurtas m{sik partj{n, ahol szentlyt emeltek Helen{nak is. Stt, fld alatti tany{jukon laknak,35 amikor nem lvezik az gi fnyt. Azt beszltk,36 s hittk is, hogy az gen vil{gt csillagok, s az Ikrek" csillagkpben ismertk fl ket.37 Gyakran dszti pilosuk hegyt egy csillag, s nha mg a hold is vezi, mintha a kt Dioskuros, vagy legal{bbis a kerek sapk{juk az g kt flgmbjt {br{zoln{.38 Tisztelik sz{m{ra bizonnyal tbbet jelentettek minden idkben a tbbi hrszn{l: gi istensgek, de le{ldozk, ak{r a csillagzatok, viszont nincsenek egy srhoz ktve, hanem gyors lovasok, akik a levegn {t sz{guldva, fntrl megjelennek ott, ahol az emberek ak{rhogy is lgyen - segtsgl hvj{k ket a veszedelemben: segtik s megmentik a hozz{juk folyamodkat a csat{k veszedelmben, de mg gyakrabban a tenger veszedelmben. Ha veszlybe jutott hajt mentenek meg tli viharok idejn, nem lovasknt tnnek fel, hanem olyan alakban, ahogy gyakrabban mutatkoztak a kor{bbi idkben az istenek: mint sz{rnyas gi lnyek. A hajsok fehr b{r{nyokat v{gnak le - gy rja le a hagyom{ny39 - a haj tatj{n, melyen m{r {tcsapnak a viharszl-zte hull{mok, s Zeus fiait hvj{k segtsgl. Azok meg is jelennek nyomban, sebes sz{rnyakon. A levegn {t rohannak oda. Elcsendesednek a vad szelek, kisimulnak a tajtkos habok: j jel a tengerszeknek f{radoz{saik kzepette. Csak nzik s rvendeznek, mert megmenekltek.*258+

XII. Meleagros s Atalant

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 182

Lda testvre, vagy pontosabban az, akit Aitli{ban a legnagyobb joggal tarthattak az sasszony testvrnek: Althaia, a zsombkos vidken term m{lyv{rl kapta nevt. Frje Oineus volt, Kalydn kir{lya, akit a borrl (oinos) neveztek el. Az ilyesfle nev kir{lyoknak ersen alvil{gi von{saik is voltak: fleg Oinomaosnak, aki a palot{j{t Hippodameia krinek lev{gott fejeivel dsztette. Oinopinrl, Khios kir{ly{rl, aki a vad{sz rint leitatta s azut{n megvaktotta, azt mesltk,1 a fld alatt egy rckamr{ban rejtztt el. t ezenkvl Dionysos sarj{nak is tartott{k,2 vagy egy Oinomaos nev hrhedett duhaj fi{nak.3 Oineusnak egyetlen ilyen borzalmas von{sa sem volt, viszont volt egy Agrios, a vad" nev fitestvre, aki {lltlag4 ksbb elzte Oineust. s mag{rl Oineusrl is azt beszltk, hogy agyonttte a fi{t, Toxeust, az j{szt", mert nem tartotta tiszteletben apja szlskertjt, s {tugrotta az {rk{t. Az egyik genealgia szerint5 Oineus Aitlostl sz{rmazott, az aitliaiak nvadj{tl. Ez Endyminnak s egy forr{snimf{nak a fia volt,6 noha klnben mindig csak Seln s Endymin szerelmrl mesltek. gy tnik, a holdistenn szerelme egy s-lnnyel egyike az emberi nem eredetrl szl igen rgi trtneteknek. Egy m{sik genealgia szerint7 Oineus Deukalintl sz{rmazott, akinek a fia, Orestheus, Oineus nagyapja volt. Aitlos eszerint csak Oineusnak volt a fia. Orestheusnak, a hegyiembernek", volt egy szuk{ja, melyrl azt mesltk, egy botot szlt. Orestheus el{sta a botot, s csakhamar kiderlt, hogy ez volt az els szltke. gy a szuka sem lehetett m{s, mint az gi kutya, a Sirius, mely megrleli a szlt. Ennek az Orestheusnak a fia, akit nem azrt hvtak hegyiembernek", mert a hegyek belsejben tany{zott, ink{bb azrt, mert kuty{j{val vad{sz-letmdot folytatott, m{r a Phytios, ltet" nevet viselte, s ennek a fi{t hvt{k Oineusnak. M{s elbeszlk szerint8 az emberek csak Oineus uralkod{sa alatt ismertk meg a bort. Gyakran megesett, hogy egy kecskebak eltnt egy idre a ny{jtl, s jllakottnak l{tszott, amikor visszatrt. A kecskep{sztor ut{nament, s a szltknl tal{lta meg a bakot: des szlt legelt rla. A p{sztor neve Orista alakban maradt r{nk,9 ez az Orestheus vagy Orests nv eltorztott alakja. Staphylosnak is neveztk,10 s a szlt eszerint rla hvt{k staphylnek. Oineus csin{lt a szlbl bort, s saj{t mag{rl nevezte el. A vizet, amit elszr kevertek a borhoz, az Akhelos folybl mertk, s ezt sem felejtettk el a kltk.11 De ki tantotta meg Oineust a k{bt ital felhaszn{l{s{nak mdj{ra? Azt mesltk,12 Dionysos trt be a kir{ly h{z{ba. Nem t akarta megl{togatni, hanem a kir{lynt, Althai{t. Oineus gy tett, mintha nem vette volna szre az isten sz{ndk{t, s elment, hogy a v{roson kvl mutasson be {ldozatot. *259+ Athnben sem trtnt m{skppen: a kir{lyn, a kir{ly" cmet visel arkhn felesge, elkldte frjt, amikor Dionysos l{togat{s{ra v{rt. A szltke s a tant{s, hogy miknt kell vele s a borral b{nni, a h{l{s isten aj{ndka volt Oineusnak. Arrl nincs sz ezekben a trtnetekben, hogy a kecskebakot, mely a szltkt lelegelte, fl{ldozt{k, de a Dionysosvall{s sz{mos hagyom{ny{bl tudunk rla. Althaia Dionysos szerelmbl egy le{nygyermeket szlt: Dianeir{t, neve szerint a frfiak ir{nt ellensges szzet, egy vgzetes asszonyt, akirl Hrakls trtnetben lesz majd sz. Oineustl Althaia tbb fiat szlt.13 A leghresebbrl azt beszltk, Ars fia volt, akit Althaia ugyanazon az jszak{n szeretett, amikor Oineust.14 Mert nem volt egyknnyen hihet, hogy Meleagros nem isteni sz{rmaz{s. Az szletsnek pillanat{tl kezdve ismt egy fadarab j{tszott szerepet Oineus h{z{ban, de nem az, amelyik a bor {ld{s{t hozta r{juk. Azt mesltk,15 Meleagros szletsekor megjelent a h{rom Moira. Belptek a terembe, melyben Althaia pp megszlte fi{t. Klth, az els Moira, azt nekelte: nemeslelk ember lesz. Lakhesis, a m{sodik, azt jvendlte, hogy hs lesz. Atropos, a harmadik, a tzhely

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 183

l{ngjaiba nzett, ahol egy fadarab gett. Azt nekelte: annyi ideig fog lni, amg ez a fahas{b egszen elg. Ekkor Althaia flugrott fekhelyrl, kikapta a has{bot a tzbl, s egy l{d{ba rejtette,16 senki sem tudta, hov{, a palot{ban. A finak pedig a Meleagros nevet adt{k, ami olyasvalakit jell, akinek a gondolatai a vad{szaton j{rnak, a legrgibb grg nyelven, melyben mg nem vont{k ssze a mag{nhangzkat. Oineus birodalm{ban nagy istensg volt Artemis, az isteni vad{szn. [m a borember, Oineus, mgis megfeledkezett rla egyszer.17 Azt beszltk,18 egy arat{si nnepsgen minden istent vendgl l{tott, csak neki nem v{gott le {ldozati {llatot a pomp{s lakom{n. Nagy bajt hozott ezzel a saj{t fejre. Az istenn megharagudott, s egy vadkant szabadtott r{ a kir{ly termkeny fldjeire. Akkora volt az {llat,19 hogy egyetlenegy vad{sz se tudta egymaga leterteni, mg Meleagros sem. Sok v{rosbl kellett frfiakat toborozni a vad{szathoz, s a vadkan gy is j nh{nyat m{gly{ra kldtt kzlk. Vgl Artemis egym{s elleni kzdelemre ajzotta fel a vad{szokat, s gy a kalydni vad{szat csup{n kezdete lett a bntetsnek, amivel az istenn Oineus h{z{t sjtotta. A kalydni vadkanvad{szatra mindenekeltt Meleagros h{rom nagyb{tyja ment el, Althaia testvrei, Pleurnbl, a Kursek kzeli v{ros{bl. A Kursek Aitli{ban egsz np voltak, mg Krt{ban csak h{rom isteni ifjt neveztek gy, akik fegyvert{ncot j{rtak a gyermek Zeus krl.20 St, azt is beszltk21, hogy egsz Grgorsz{gbl sszegyltek a hsk a kalydni vad{szatra. Senki sem maradt otthon, aki akkor a hrszok kzl letben volt, az egy Hrakls kivtelvel, akinek a munk{i ut{n kellett j{rnia. Ksbb azt *260+ {lltott{k,22 akkor Omphaln{l szolg{lt. Eljtt a kt Dioskuros, Kastr s Polydeuks, s messniai unokatestvreik, Idas s Lynkeus, eljtt Thseus Athnbl, Iphikls, Hrakls fltestvre Thbaibl, Iasn, Admtos, Peirithoos, Pleus s apsa, Eurytin Thessz{li{bl, Telamn Salamisbl, Amphiaraos Argosbl, Ankaios s Atalant [rk{di{bl s sokan m{sok. De a kt utbbi balvgzetet hozott. Ankaios saj{t mag{ra hozott balvgzetet. Nevrl tlve birkz volt, aki erteljes lelsvel sszetri az ellenfl bord{it; egy nvrokon{val egytt vett rszt az Argonaut{k v{llalkoz{s{ban. A m{sik Ankaios a hagyom{ny szerint23 azt a jslatot kapta, hogy sosem fog szleje nedvbl inni. Akkor m{r odahaza volt, Samoson, szlt ltetett, s pp akkor fejeztk be az els szretet. Odahvatta a jst, kinyomta kezvel egy szl nedvt a serlegbe, s ajk{hoz emelte. Akkor mondta a js a hres szavakat: Sok minden van mg a sz{j s a serleg szle kzt !" Ankaios mg nem nedvestette meg ajkait, amikor ki{ltoz{s hallatszott, hogy egy vadkan puszttja a szlejt. Letette a mustos serleget, kirohant, hogy letertse az {llatot, s az meglte t. Valaki alighanem balvgzetet jsolt az {rk{diai Ankaiosnak is, mert eldugt{k a fegyvereit a h{z{ban.24 Medvebrbe ltzve, csup{n egy ktfok b{rddal flfegyverkezve vonult ki vad{szni, s a kalydni vadkan agyarai {ltal lelte hal{l{t. Sok sebbl vrezve,25 ott maradt az ri{s {llat l{bai alatt. Rmai szarkof{gokon a ktfok b{rdot a kalydni vad{szaton a hal{l istensge viseli: az jegyben {llt ez a kaland sidk ta. A szp vad{szn, Atalant rszvtele a kalandban Meleagrosra s Oineus h{z{ra volt vgzetes. Szemlyben mintegy Artemis maga jelent meg a vadkanvad{szaton, mert a vadkant senkinek sem volt szabad letertenie, aki nem hozz{ tartozott. Mg zs{km{nyknt is Artemis tulajdona maradt. Atalant semmikpp sem volt kznsges haland. Senki sem tudta ksbb, hol van eltemetve. Egy epigrammaklt csak annyit mondott: t{volabb".26 Viszont fennmaradt egy elbeszls arrl, hogy {llat alakban rklet lett: oroszl{n alakj{ban - s Artemist is oroszl{nnak tartott{k a nk.27 Apja hol Iasios28 volt (Iasinnak is neveztk29), a krtai vad{sz30 - mert Atalent szemlye nem kapcsoldott egy adott t{jhoz, csup{n {ltal{ban

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 184

az artemisi t{jakhoz -, hol egy bizonyos Skhoineus,31 a k{kaember". Artemisi t{jak voltak a magas hegysgeken kvl az ingov{nyok is. L{p veszi krl Kalydnt, s csakis l{pos vidken lehetett Skhoineus v{rosa, Skhoinus, a k{kav{ros".32 Azt beszltk,33 Atalant apja a gyermek szletse eltt fit v{rt. Amikor l{nya szletett, nem vette szre, hogy a l{nya finak is beillenk, s kittette, a Parthenion-hegysgben, ahogy az egyik elbeszls mondja.34 Egy nstny medve vette itt mag{hoz a gyermeket. Ez termszetes volt Artemis krben,35 ahol a nagy istennt s kicsiny hasonm{sait nstny medvknek tartott{k s hvt{k. Vad{szok tal{lt{k meg s neveltk fel a le{nyt. Egy m{sik elbeszls szerint36 hagyta el nknt apja h{z{t, hogy ne knyszertsk *261+ h{zass{gra, s visszavonult a vadonba. Egyedl vad{szgatott. Egyszer is gy j{rt, mint Artemis, akit kt ri{sfi, Aleus fiai ldzbe vettek:37 kt kentaur t{madt r{.38 Atalant a nyil{val meglte mindkettejket. De mgsem meneklhetett meg teljesen a szerelem ell, hiszen Artemis sem maradt egszen rintetlen tle.39 A szke vad{szn szpsge40 az erd mlybe is odacsalta a krket,41 b{r Atalant slyos felttelt szabott. volt a vil{g legjobb futja. Versenyfut{st aj{nlott ldzinek: menyegzre vagy a hal{lba. Elnyt adott a krnek, s meggrte, hogy az v lesz, ha elbb r a clba, mint . Ellenkez esetben nyilaival meglheti a krt, amikor utolri.42 A hagyom{ny nem rizte meg az agyonltt krk sz{m{t. is meztelenl versenyzett, ak{rcsak az ifjak: senki sem brt ellen{llni a ksrtsnek.43 Szp volt Hippomens is; Poseidn-ivadk volt, ak{r Hippolytos, s a neve is hasonl volt: a mn fktelensgt" foglalta mag{ban, Artemis kegyeltjnek a neve pedig egy szabadj{ra engedett mnt". A ravasz Hippomens elresz{guldott, de h{rom aranyalma volt a kezben. S ez dnttte el a versenyfut{st. Az alm{k Dionysos koszorj{bl valk voltak, Aphrodit adta ket az ifjnak:44 ellen{llhatatlan szerelmi var{zs sug{rzott bellk.45 Amikor Atalant megpillantotta az alm{kat, szerelmi m{mor sz{llta meg.46 Hippomens a l{ba el dobta az aranyalm{kat. Vagy mgis csak a ragyog{suk bvlte el Atalantt, ak{r egy kisl{nyt? Ut{nuk nylt, flvette az alm{kat, s a vlegny kzben bert a clba. Atalant kvette t egy stt berekbe.47 Egy rejtett erdei szently volt ott, a Iucus nemorensisbelihez hasonl, ahov{ - a mai Lago di Nemi partj{n - Artemis a szeretett Hippolytost szktette, s ahova a vad{szok mg ksi korokban is lecsng alm{ktl slyos almafagallyat vittek neki {ldozatul.48 A szently, melyben Atalant egybekelt Hippomensszel, a Nagy Istenany{ volt,49 akirl tudjuk,50 hogy Nagy Artemisnek" is hvt{k. [lltlag azzal bntette meg a szerelmesp{rt, hogy oroszl{np{rr{ v{ltoztatta ket s a kocsija el fogta: ez a ksi elbeszls mgiscsak rkltet aj{ndkoz a szeretknek. Eszerint rkk rszt vesznek az istenek anyj{nak diadalmeneteiben. Akkoriban az volt a kzfelfog{s,51 hogy az oroszl{nok szzen lnek egym{ssal, csak p{rducokkal p{rosodnak: teh{t az {tv{ltoztat{s rk szzessgre tlte Hippomenst s Atalantt. Rgebben Atalant meghdt{s{nak m{s mdj{rl is mesltek.52 E szerint az unokatestvre, Melanin p{ly{zott a kezre. Mg ssze is cserltk nha Hippomensszel,53 s tal{n nem ok nlkl. A szerelmi trtnet ugyanaz, csak az isteni l{ny kezdettl fogva bar{ts{gosabb arc{t mutatja ebben az elbeszlsben. Az ifj neve is rgebbinek tnik, mint a Hippomens vagy Hippolytos nv: hol Melaninnak, hol Meilaninnak rt{k. Ezrt a fordt{sa sem biztos. Aristophans kor{ban ezt mesltk a gyermekeknek Athnban :54 gy j{rt az ifj Melanin elmeneklt a menyegzje ell s a vadonba ment - s a hegyekben lakott. - Nyulakra vad{szott itt - h{lval, amit maga sztt -, *262+ s volt egy kuty{ja. - s nem trt haza soha

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 185

tbb." A trtnet folytat{sa alighanem gy hangzott, hogy megpillantotta a hegyekben Atalantt. Egy szarvasborjt aj{nlott fel neki jegyaj{ndkul.55 Sok{ig kzdtt a l{ny elnyersrt, hres lett kitart iparkod{sa. Ebben a trtnetben is56 volt vetlyt{rs, de a gyztes Melanin maradt, aki a kemny vad{szlet elviselsvel a legtov{bb trte mag{t a szzrt.57 Egybekelskrl is maradtak fenn trtnetek,58 s ezek megriztk egy fi nevt is, akit Atalant Melaninnak szlt: Parthenopaios59 volt, a szz fia". Ksbb is Thbai ellen indult a hetekkel. Amikor Atalant megjelent a kalydni vad{szaton, nagy lett az izgalom a frfiak kztt. M{r kilencedik napja60 l{tta vendgl Oineus az egybegylt hsket. De azok tiltakoztak: nem indulnak egy nvel a veszedelmes vad{szatra. Alighanem rgi, szent szok{s volt, hogy a frfiak csak egym{s t{rsas{g{ban mentek vad{szni. Most elszr akart egy ni lny rszt venni a vad{szatukon. Meleagros azonban - gy vitte sznre Euripids a rgi trtnetet felesgl kv{nta Atalantt, az els pillanattl fogva, amikor megl{tta.61 Arra knyszertette a hsket, kezdjk meg a tizedik napon a vad{szatot.62 Ankaios azok kz tartozott, akik a leghevesebben ellenkeztek, s {ldozatul esett a vadkannak. Nem ez volt az egyeden hal{los vg baleset, ami ezen a vad{szaton trtnt. Pleus vletlenl eltal{lta az ip{t, Eurytint a d{rd{j{val. Ankaioson kvl egy m{sik vad{szt is meglt a vadkan. De a legnagyobb szerencstlensg a vad{szat vgn kvetkezett be. M{r hat napja tartott a vad{szat.63 A hatodik napon ketten egytt ejtettk el a vadkant: Atalant s Meleagros. Elsnek a l{ny tal{lta el az {llatot a nyil{val. Az ifj adta meg neki a hal{los dfst. Ezut{n kvetkezett a hs eloszt{sa s a nagy lakoma, ahogy a vad{szaton rszt vev frfiakn{l szok{s. A vadkan feje s bre annak j{rt, aki az {llatot letertette.64 Meleagros ezeket a darabokat Atalantnak engedte {t. H{rom nagyb{tyja, Althaia testvrei nem akart{k ezt trni. Trzsk jogait65 hangoztatt{k, amit kpviseltek. sszetztek. Elragadt{k a trfe{kat Atalanttl. A cvd{sbl harc lett, s Meleagros meglte anyja testvreit. Hrl vittk Althai{nak, hogy testvrei a fia keztl pusztultak el, s az idegen le{ny a trfe{k diadalmas birtokosa. A harcot, amit Meleagros a h{rom nagyb{tyj{val vvott, elgg hamar kiszneztk. A kalydni aitlok s a pleurni Kursek kztti h{borrl mesltek.66 S ha az elbeszl egyttal epikus klt is volt, knnyen megfeledkezett arrl, hogy a visz{ly Atalant miatt trt ki, s hallgatott a nem egszen elgett fahas{brl is, mely a pleurni asszony, Althaia birtok{ban volt. Az Iliasban az reg Phoinix gy mondja el a trtnetet,67 hogy Meleagros haragv anyja trdre hullt, oml knnyei srn {ztatt{k keblt; kt kezvel verte a fldet, s az Alvil{g uralkodihoz ki{ltozott, H{dshoz s Persephonhoz: gy kv{nta a saj{t fia hal{l{t. Amikor ezt Meleagros megtudta, gy folytatta a trtnetet az epikus klt,68 megharagudott anyj{ra, visszavonult a h{borbl, s a felesge oldal{n *263+ heverszett, a szp Kleopatra, Idas s Marpssa le{nya mellett. Meleagros ebben az elbeszlsben is, mely nem tudott Atalantrl s a fahas{brl, a ni vonzer rabja lett. Hasztalan knyrgtek neki a kalydni vnek,69 hogy induljon hadba az ellensg ellen, hasztalan krlelte az apja, az anyja s a testvrei. Engedte, hogy a Kursek betrjenek a v{rba, s egszen a h{z{ig nyomuljanak elre. Csak mikor a kvek m{r a h{lterem tetejre hullottak, melyben a szp Kleopatr{val fekdt, s a felesge srva krte, vja meg a rabszolgas{g gyal{zat{tl, akkor ragadott fegyvert, s zte ki az ellensget a v{rosbl. Kzben az Erinysek az Erebosban meghallott{k az anya {tkait.70 A harcban Apolln sz{llt szembe a hrsszal hal{los nyilaival.71 Az isten keze semmiss s flslegess tette a fadarab

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 186

var{zserejt. Eredetileg m{skpp volt. sidktl fogva gy tudt{k, s gy hirdette egy rgi tragdiaklt a sznpadrl:72 Nem kerlte el a szrny sorsot, gyorsan elemsztette az g has{b l{ngja, a rettenetes, gonoszat cselekv anya mve." Ezt tette Althaia: elvette a fltve rztt fadarabot a l{d{bl, s a tzhely l{ngjaiba dobta. Amikor elhamvadt, Meleagros is sszeesett a csatatren73 - vagy pedig, a legrgibb elbeszlsek szerint,74 mg a vadkan feldarabol{sakor, h{rom nagyb{tyja holtteste mellett. A kalydni asszonyok szntelenl siratt{k a hrszt, aki lete vir{gj{ban halt meg. rks panaszukkal mad{rr{ v{ltoztak, meleagrisokk{, vagyis gyngytykokk{.75 Ahol az attikai sztlken egy ifj halott {lmodoz vad{szknt {ll, valamikppen mindig jra Meleagros van jelen, az trtnett idzi emlkezetnkbe a sztl, nem rszleteiben, hanem a korai, meg nem rdemelt hal{l pld{jaknt. Az Alvil{gban volt az egyetlen, akinek {rny{tl mg Hrakls is flt.76 S amikor Meleagros knnyek kzt meslt neki a kalydni vad{szatrl, akkor esett meg elszr, s az egyetlen alkalommal, hogy az szeme is megnedvesedett: knnyezett Zeus s Alkmn fia, a legnagyobb a hrszok kztt. *264+

M{sodik knyv
Hrakls
Dionysos volt a hrsz az istenek kztt. Fogantat{sa s szletse Kadmos kir{ly h{z{ban, Thbaiban, Zeus s Semel kir{lyl{ny fiaknt, igazi hrsz-fogantat{s s hrsz-szlets volt. Egy hrsz-letp{lya kezdete lehetett volna mindez, ha Dionysos nem lett volna mgis isten: isten, aki gy az anyja {ltal benssgesebb kapcsolatba lpett a halandkkal, mint a tbbi istenek, Asklpios kivtelvel. Ez a szletse egybknt egyesek szerint csup{n egy volt a h{rom szletse kzl, az els, Persephontl val szletse s a harmadik, Zeus combj{bl trtnt szletse kzt: ezrt hvt{k a hozz{rtk h{romszor szletettnek".1 A m{sik kt szletse {ltal jval a hrsz-lt fl magaslott. Mint isten, Persephontl szletett, s j istenn Zeus maga hordotta ki. Ilyesmi csak egyszer esett meg az istentrtnetekben. Hraklsszel csak flig-meddig hasonl dolog trtnt. t haland anyja Zeustl haland ltre szlte. Hossz fldi p{ly{t kellett megj{rnia, mieltt az Olymposra val bevonul{s{t nnepelhette. Stt {rnyak vetdtek re{, mieltt vgrvnyesen flragyogott. Alighanem azok a hellnek j{rtak el a leghelyesebben, akik, mint Ks szigetnek laki,2 este egy juhot gettek el sz{m{ra hrsz{ldozatul, s m{snap reggel bik{t {ldoztak neki, mint istennek. Hasonlkppen cselekedtek egy m{sik nagy sziget, Thasos laki, a feliratok s az {ldozatok maradv{nyainak tans{ga szerint, amiket itt felt{rt szentlyben tal{ltak. Hrodotos, a trtnsz azt hitte, ugyanazzal az istennel tal{lkozott itt, akit Phoiniki{ban, a tyrosiakn{l ismert meg.3 Ezrt mlt{nyolta annyira a ktfle {ldozati szok{st. De aligha lehetett igaza, amikor el akarta egym{stl v{lasztani az istent s a hrszt, mintha kt klnbz szemly volna. Ily mdon Dionysost, Persephon fi{t is meg kellene klnbztetni Dionysostl, Semel fi{tl. Holott ebben az esetben is fel kell ismerni az egyiket a m{sikban. A sikyniak {lltlag4 eleinte csak a hrsznak {ldoztak. De csakhamar jobb bel{t{sra trtek, s attl fogva az {ldozat mindkt mdj{t gyakorolt{k. A tant{st, miszerint Hrakls isten, olyasvalakinek ksznhettk, aki csakugyan j{rtas lehetett a dologban: egy bizonyos

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 187

Phaistosnak, aki idegenknt *265+ rkezett hozz{juk, alighanem Krt{bl, s miut{n Sikyn kir{lya lett, a nagy dli szigetre utazott, s {tvette ott az uralmat.5 Hrakls fi{nak vagy unok{j{nak tartott{k t, Hraklst pedig az Idai Daktylosok egyiknek, ugyancsak krtai eredetnek. Az Idai Daktylosknt sz{mon tartott Hraklsnek egy m{sik utdj{rl is tudunk, egy bizonyos Klymenosrl, aki a krtai Kydni{ba val volt.6 s Daktylosknt, nem pedig Zeus s Alkmn fiaknt rendezte meg a hagyom{ny szerint7 testvreivel Krt{bl rkezve az els versenyfut{st Olympi{ban, Hra rgi kultuszhelyn. Ebben a minsgben, Daktylosknt tiszteltk a tyrosiak, a kis{zsiai inok,8 a ksiak, s minden bizonnyal a thasosiak is. Egyik forr{sunk szerint9 a ksi {ldozat els fele Hraklst, a Daktylost nnepelte. Daktylos-mivolt{hoz illett a lakodalom istennek mlts{ga is: Ks szigetn ezt a tisztet is tlttte be.10 A daktylosi tulajdons{gok jelltk saj{tos letp{ly{ja kezdett. A fldbl sarjadt, phallikus slnyek testvri krbe sorolt{k, a Nagy Istenanya fiai kz, de egszen klnleges: egyedi, hasonlthatatlan, egy istennnek szolg{l isten volt. Onomakritos, a klt, mgis kiss mellfogott, mikor Dmtr egyik daktylikus szolg{j{ban vlte t felismerni:11 ez a szolg{lat sokkal jellemzbb volt Oidipus p{ly{j{nak kezdetre, arra az letp{ly{ra, mely, mint tudjuk, Dmtr szent krzetben s az Alvil{gban rt vget. Hrakls az{ltal magasztosult Zeus fi{v{, hogy Hr{nak, a nagy h{zass{gistennnek szolg{lt. Az istenn szolg{j{nak istenvolt{t bizonytj{k a rtusok, melyek - eredetileg kt f{zisban egysget kpeztek Kson is, Sikynban is. Hr{val val kapcsolat{ra nem csup{n az mutat, hogy h{zass{gisteni mlts{got viselt Kson, hanem a Hrakls nv is, vil{gos jelentsvel: Akinek Hra adott dicssget". Hogy mikppen lett oszt{lyrsze a dicssg, a kvetkezkben mondom el. Istensgt mag{val vitte a Zeus s Alkmn fi{rl szl trtnetekbe is - mert gy lett vil{gszerte ismert. Nyilv{n a blcs kltnek van igaza,12 aki t hrs theosnak, istenhrsznak" nevezte. M{s korai istenekrl is mesltek hrsztrtneteket. De egyikk sem volt oly nyilv{nvalan isten a hrszok kzl, mint Hrakls. *266+

I. Thbai trtnetek
1. Sz{rmaz{strtnetek Tal{n nem nagy tlz{s, ha azt mondjuk:1 egyetlen m{s istent sem tiszteltek a thbaiak annyi krmenettel s {ldozattal, mint Hraklst. Nagyon bszkk voltak r{, hogy nemcsak Dionysos, hanem is n{luk szletett. Ez a genealgusok sz{mt{sai szerint Kren, Oidipus nagyb{tyja idejben trtnt. Thbai hrsz volt, ak{r Oidipus, Amphitryn is, Hrakls fldi apja, s boitiai hrinaknt tiszteltk Alkmnt, a Zeus-sarj anyj{t. Mindketten Perseusra vezettk vissza csal{df{jukat, mert Hraklst klnben tirynsi hrszknt s az argosi s mykni birodalom lakjaknt ismertk. Perseus fiai h{rom ers v{rban uralkodtak Argos fldjn: Myknaiban, Tirynsben s Mide{ban. Az egyik fit Alkaiosnak vagy Alkeusnak hvt{k. A genealgusok szerint az fia volt az imnt emltett Amphitryn. Nagyapj{rl neveztk Hraklst Alkeidsnek: neve sokkal ink{bb a hs b{tors{g{t, alkjt juttatja esznkbe. Olyanok is voltak, akik tudni vltk, hogy Hraklst mag{t hvt{k kor{bban Alkaiosnak,2 vagy egyszeren csak Alkeidsnek,3 s ksbb a delphoi jshelytl kapott j nevet.4 Anyja, Alkmn nevben is szerepelt a b{tors{g" sz. Az apjaknt lektrynt emlegettk, egy m{sik Perseus-fit, s a Perseusivadkok harmadik csal{di v{r{rl kapta a Mideai l{ny" nevet.5 A tirynsi v{rrl neveztk a Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 188

fi{t Tirynsinek.6 Frje, Amphitryn {lltlag csak Hrakls szletse ut{n kltztt {t Tirynsbl Thbaiba.7 Ez lektryn hal{la ut{n trtnt. Ekkor vette {t a harmadik Perseus-fi, Sthenelos az uralmat Myknai s Tiryns felett. (Mide{t {tengedte a Pelops-fiaknak, Atreusnak s Thyestsnek.) Sthenelos ut{n a fia, Eurystheus lett Myknai8 s Tyrins kir{lya: teh{t is trynsi volt9 s Hrakls ura, mg akkor is, ha Hrakls, mint ksbb {ltal{ban vltk, valj{ban Thbaiban szletett. Teh{t a Perseus-fiak birodalm{ban pp csak elkezddtek azok az esemnyek, melyek a hrsz szletshez vezettek. A grg sz{razfld kzelben nyugaton, Akarnani{val szemben sorakoznak a taphosiak vagy tleboasok - a messzekiab{lk" - szigetei. Ezeken Pterelaos kir{ly uralkodott. Poseidn kegyelmbl legyzhetetlen volt, mg arany hajsz{la a birtok{ban maradt.10 Nagyapja volt a tengeristen, anyai {grl val ddapja viszont Mstr volt, egy Perseus-fi. Pterelaos hat fia, hat vad tengeri rabl,11 megjelent egyszer Myknai eltt, s azt kveteltk lektryntl, akinek a le{ny{n, Alkmnn kvl nyolc fia is volt, adja {t nekik a hatalmat. A kir{ly elutastotta ccse, Mstr utdait; azok bosszbl elhajtott{k a marh{it. A harc, mint annyiszor a hrszok kor{ban, a tehenek miatt trt ki. A harcban elesett lektryn ht fia - a nyolcadik mg tl kicsi volt - s Pterelaos t fia. Az letben maradt taphosiak hajikra vonultak vissza, *267+ melyek a Peloponnsos nyugati partj{n{l vesztegeltek. A marh{kat lis kir{ly{n{l, Polyxenosn{l hagyt{k. Amphitryn tle v{s{rolta vissza ket. Amphitrynra, az unokaccsre bzta lektryn az orsz{g{t s a l{ny{t, mg maga hadba kszlt a tleboasok ellen, hogy megbosszulja fiai hal{l{t. Ekkor jabb szerencstlensg trtnt, megint csak a tehenek miatt, melyeket Amphitryn visszav{s{rolt s hazavitt. Az eset rszletei nem maradtak r{nk, csak annyi, hogy Amphitryn valamirt dhbe gurult.12 Vagy tal{n teljesen vletlen volt, hogy buzog{ny{t az egyik tehn ut{n dobta? A buzog{ny visszapattant az {llat szarv{rl, s meglte lektrynt. gy h{t Amphitrynnak kellett {tvennie a had vezetst a tleboasok ellen. Nem kzeledhetett oltalm{ra bzott menyasszony{hoz, Alkmnhez, mg ht b{tyj{t meg nem bosszulta. Maga a l{ny szabta ezt a felttelt apja hal{la ut{n. Hrakls fogantat{s{nak elkszlete volt ez: a szz kir{lyl{ny lett az istenek kir{lya fi{nak az anyja. De Amphitrynnak elbb - gy tudt{k azok az elbeszlk, akik a hrsz fogantat{s{t s szletst Thbaiba helyeztk - j haz{t kellett a maga s Alkmn sz{m{ra keresnie. Nagyb{tyja, Sthenelos kiutastotta az orsz{gbl,13 miut{n lektrynt, haragj{ban vagy puszta vledensgbl, meglte. gy kerlt az ifj p{r Thbaiba. Kren megtiszttotta Amphitrynt a gyilkoss{gtl. Alkmn szzi felesge maradt, mg bosszeskjt nem teljestette. De mg sok{ig nem kerlt erre sor. Akkoriban egy rka nyugtalantotta Thbait.14 A veszlyes {llat barlangja a Teumssos hegyen volt. S minthogy oly gyorsan tudott futni, hogy senki sem rte utol, knnyszerrel elrabolta a v{rosbl, amit csak akart. A thbaiak havonknt egy gyermeket tettek ki sz{m{ra, hogy klnben kmlje meg ket.15 Amphitryn se brta volna leterteni a vad{llatot. pp sereget gyjttt a tleboasok ellen. Kephaloshoz fordult, az attikai hrszhoz, akinek a felesge, Prokris mag{val hozta Krt{bl16 Mins kuty{j{t, amit Zeus aj{ndkozott Eurp{nak.17 Ez ell a kutya ell ppgy nem meneklhetett egyetlen llny sem, ahogyan senki sem brta a teumssosi rk{t utolrni. A kutya kvette a rk{t a thbai rnas{gon, s Zeus mindkettejket kv v{ltoztatta. Ezut{n Amphitryn hadba indult Kephalosszal, a phkisi Panopeusszal s Heleiosszal, a legifjabb Perseus-fival, a taphosiak ellen. Szerencsjkre Komaith, Pterelaos le{nya, beleszeretett az egyik hadvezrbe Amphitrynba vagy a szp Kephalosba18 -s elrabolta apj{tl az arany hajsz{lat, mely gyzhetetlenn tette. Ily mdon sikerlt Amphitrynnak Alkmn testvreirt bosszt {llnia. Most gyztesen trt vissza hozz{.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 189

De nem adatott meg neki, hogy szzi felesge, Dana ddunok{ja vele tltse n{szjszak{j{t. Zeus kereste fel Alkmnt Amphitryn alakj{ban. Az istenek kir{lya aranyserleget tartott a kezben, meg egy nyakl{ncot, ahhoz hasonlt, amit Eurp{nak aj{ndkozott;19 gy lpett Alkmn h{lkamr{j{ba.20 Az ifj m{tka a tleboasok fell rdekldtt, legyzte-e ket. A frje alakj{t visel isten kzlte, hogy vghezvitte a bossz mvt: ennek jele a *268+ serleg, amit Poseidn aj{ndkozott a taphosiak els kir{ly{nak.21 Betelt a n{sz, Zeus teljestette be a fldi gyztes helyett, egy jszak{n, melyrl azt {lltott{k ksbb, h{romszor olyan hosszra nylt, mint m{s jszak{k.22 Ahogyan a hagyom{ny szerint Herms els tolvaj-jszak{j{n m{sodszor is flkelt a hold,23 most gy tnt, hogy h{romszor kelt fel. Ezrt neveztk Hraklst, Zeus Alkmnvel tlttt jszak{j{nak gymlcst triselnosnak, a h{romszoros hold gyermeknek.24 Ak{r mg azon az jszak{n trt haza Amphitryn,25 ak{r a kvetkezn,26 Alkmn mindenkppen ikrekkel lett visels: egyik gyermeke Zeus fia volt, a m{sik, akinek Iphikls, ereje {ltal hres" lett a neve, Amphitryn. De gy is mesltk a trtnetet, hogy felesge nem rszestette a gyztest olyan fogadtat{sban, amilyet v{rt. M{r tegnap megrkeztl, szerettl engem, s elmeslted tetteidet" - mondta neki,27 s bizonytalanul megmutatta a serleget. Ekkor Amphitryn felismerte, ki foglalta el a helyt - alighanem Teiresias, a js is segtett ebben28 -, s nem nylt az isten m{tk{j{hoz. 2. A Hrsz szletse Nem knny a tov{bbi elbeszls sor{n ragaszkodni ahhoz a rgi trtnethez, melyben Hraklsnek - mint neve tanstja - Hra szerezte hrnevt. Minthogy azonban rgi mvszek is (pld{ul a Sele torkolat{n{l, Paestumban) Hrakls tetteivel dsztettk az istenek kir{lynjnek templom{t, mgiscsak azt kell hinnnk, Hra is kedvt lelte a hsben. A r{nk maradt trtnetekben csaknem mindig gy jelenik meg, mintha a leg{d{zabb ellensge volna. Ez az {llapot m{r kzvetlenl a hrsz szletse eltt kezddtt, amikor kzeledett Alkmn vajd{s{nak r{ja. Azon a napon, amikor Hrakls volt szletend, Zeus Atnak, az elvakults{gnak esett {ldozatul. Meghirdette hangosan az sszes isteneknek:1 Hallgassatok r{m, istenek s istennk mind, hogy kimondjam, amire a szvem buzdt! Ma a nehz szlsek segt istennje, Eileithyia, egy olyan frfit fog a napvil{gra segteni, aki uralkodni fog az sszes krltte lakkon, egy frfit az n vrembl val frfiak nemzetsgbl!" Hra gy tett, mintha ktkedne szavaiban, s megeskette r{, hogy a gyermek, aki azon a napon az vrbl val frfiak nemzetsgbl kipottyan egy n l{bai el, valban uralkodni fog az sszes krltte lakkon. Zeus nem gyantott cselt s megeskdtt. Hra flpattant, s elhagyta az Olympos cscs{t. Argosba sietett, ahol Pelops le{nya, Nikipp, a Perseus-fi Sthenelosnak, Myknai s Tiryns uralkodj{nak a felesge, hetedik hnapja hordozta magzat{t. Koraszlssel vil{gra segtette a gyermeket, Alkmn vajd{s{t pedig ksleltette. Nem engedte oda a szls istennit Amphitryn felesghez. S miut{n ez megtrtnt, kzlte Zeusszal, hogy megszletett a frfi, aki uralkodni fog minden argosi fltt: Eurystheus, Sthenelos fia. Hi{ba ragadta meg most Zeus Att, az elvakults{g istennjt *269+ a haj{n{l fogva, s hajtotta le az Olymposrl, messzire, az emberek kz: eskjt nem vonhatta vissza. Hrakls alighanem mgis ugyanazon a napon pillantotta meg a nap vil{g{t, csak nem , hanem Eurystheus lett (neve szerint a szltben ers": olyan nv, amit az Alvil{g kir{lya is viselhetne) az argosi-mykni birodalom nagy kir{lya, s alattvalja lett Hrakls, b{r e

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 190

szerint a trtnet szerint Thbaiban szletett. Mg Alkmn szlsi f{jdalmak kzt fekdt a palot{ban, az elcsarnokban ott lt Eileithyia,2 a h{rom Moira t{rsas{g{ban, keresztbe vetett trddel, s kezt szorosan trdre kulcsolta. Ekkor hirtelen egy menyt futott el eltte.3 Megijedtek az istennk, magasba emeltk a kezket, s megnylt, ami addig z{rva volt... Vagy pedig nem menyt volt, hanem a menytle{ny", Galinthias vagy Galanthis - mert a menyt grgl gal -, Alkmn j{tszt{rsnje, s eszelte ki ezt a cselt? szaladt ki a szl asszony kamr{j{bl az elcsarnokban l istennkhz, s felki{ltott: "Zeus akarat{bl Alkmn fit szlt, nektek nincs itt semmi dolgotok!" Az istennk csod{lkozva t{rt{k szt kezket, s abban a pillanatban hozta vil{gra Alkmn Hraklst. A r{szedett istennk erre a ravasz l{nyt olyan {llatt{ v{ltoztatt{k, mely - mg sok{ig tartotta a kzhit - fln {t fogan s a sz{j{n {t szl. Hekat maga mell vette t szent szolg{lj{nak. Hrakls bevezette h{z{ban Galin -thias tisztelett, s a thbaiak {ldozatot mutattak be neki a hrsz nnepei eltt. k mesltk azt is,4 hogy a r{szedettek nem istennk voltak, hanem gonosz boszork{nyok, akiket Histris, a tud", Teiresias le{nya vezetett flre a hamis hrrel, hogy Alkmn megszlte gyermekt. A menyt pedig ksbb a fln {t val fogantat{s hiedelme miatt Szz M{ria jelkpe lett. Hrakls a hnap m{sodik napj{n szletett,5 s ut{na - egyesek szerint egy jszak{val ksbb6 - az ikertestvre, Iphikls. Ez csup{n a neve szerint volt a b{tyja hasonm{sa, egy olyan Hrakls, aki a saj{t erejbl lett hres, mieltt Hra is hozz{segtette. Alig maradt r{nk valamilyen trtnet Iphiklsrl, legfljebb annyi,7 hogy - mintha Zeus elvette volna az eszt elhagyta h{z{t s szleit, s nknt v{llalta a szolgas{got Eurystheusn{l. [lltlag ksbb nagyon megb{nta, de nem tudunk errl tbbet. Nem lett Hrakls legkedvesebb t{rsa, hanem Ioalos, akit Iphikls fi{nak tartottak, s akit a thbaiak ugyangy tiszteltek, mint az argosiak Perseust.8 Hraklsszel kapcsolatban egyezsget kttt Zeus Hr{val.9 B{r Eurystheus kapta meg az uralmat Tiryns s Myknai felett, s Hraklsnek a szolg{lat{ba kellett {llnia, mg tizenkt munk{t el nem vgez sz{m{ra, ut{na Zeus fia elnyeri a tetteivel kirdemelt halhatatlans{got. De hol vagyunk mg ettl! Hiszen egy olyan trtnetet is ismernk,10 melyben Alkmn a kicsiny Hraklst, Hra fltkenysgtl flve, nyomban szletse ut{n kitette, azon a helyen, amit ksbb Hrakls-sks{gnak hvtak. pp arra j{rt Pallas Athn s Hra, l{tszlag vletlenl. De nyilv{n nem volt sz{ndkoss{g nlkl val a szzi istenn rszrl, akivel az alk, a *270+ vdekezni ksz b{tors{g benssges kapcsolatba hozta Alkmn fi{t, Alkaiost vagy Alkeidst, ahogy ugyancsak neveztk. Csod{lattal nzte az ers csecsemt, s r{beszlte Hr{t, hogy szoptassa meg. A gyermek azonban olyan hevesen szopott, hogy az istenn nem brta a f{jdalmat elviselni, s eldobta mag{tl. De az istenek kir{lynjnek a teje addigra m{r halhatatlann{ tette. Athn elgedetten vitte vissza a csecsemt anyj{nak. Egy m{sik elbeszls szerint11 viszont gy trtnt a dolog, hogy Herms helyezte a gyermek Hraklst az alv Hra keblre, gi termben, s amikor az istenn f{jdalm{ban eldobta mag{tl, s teje tov{bb folyt mg, akkor keletkezett a tejt. Ez trtnt az gen, m{s trtnt Amphitryn palot{j{ban, Thbaiban. Egy rgi elbeszls szerint12 nyomban az ikrek szletse ut{n esett meg, egy jabb szerint,13 amikor m{r tzhnaposak voltak mindketten. A thbaiak, a kabirok tiszteli, nyilv{n sidk ta ismertk ezt a kpet: egy isteni gyermek kt kgy kztt - ha nem is els hstett gyan{nt, mint ebben a trtnetben. T{rva-nyitva {llt Alkmn lakoszt{ly{nak ajtaja, az jszlttek s{fr{nyszn ply{jukban fekdtek odabenn. Kt kgy siklott be, az istenek kir{lynje kldte ket: sz{jukat nagyra t{tott{k, hogy lenyeljk a kt csecsemt. De az a gyermek, akinek Hra {ltal kellett hress v{lnia, Zeus fia, flemelte fejt, s kiprb{lta, els zben, erejt a birkz{sban.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 191

Megragadta kt kezvel a kt kgyt, s addig fojtogatta, mg ki nem sz{llt szrny testkbl az let. A flelemtl megdermedtek az asszonyok, akik Alkmn {gy{n{l segdkeztek. Az anya flugrott fekhelyrl, s maga akarta gyermekeit megvdeni a kt szrny rmtette ell. Elrohantak a kadmeusok fegyveresen, lkn Amphitryn kivont karddal, s a csod{lattl, borzad{lytl s rmtl fldbe gykerez l{bbal {llt meg, amikor a gyermek hallatlan merszsgt s erejt l{tta. Nyomban odahvatta a szomszdos palot{bl Teiresiast, Zeus kiv{l jvendmondj{t. Az meghirdette neki s az egsz npnek a gyermek sors{t: h{ny fktelen {llatot fog meglni sz{razfldn s tengeren, hogyan fog harcolni az istenekkel a gig{szok ellen, s milyen jutalomban lesz vgl rsze. Mi sem volna egyszerbb, mint Hrakls tantmestereinek felsorol{s{val folytatni most a trtnetet, ahogy a ksi elbeszlk tettk:14 Amphitryntl tanulta a kocsihajt{st, Eurytostl a nyllvst, Kastrtl a fegyveres harcot, Autolykostl a birkz{st, s gy tov{bb. Mintha Hrakls csak egy kir{lyfi lett volna, igaz, isteni sz{rmaz{s, de nem isteni lny, nem olyasvalaki, aki csak l{tszatra hasonltott m{s hrszokhoz. Hiszen a tbbiek sosem vtettek fl az Olymposra, hanem a sr anyai lbe sz{lltak, mint Oidipus! [m Hrakls emberfltti vad termszetnek kitrsei azokban a trtnetekben sem maradhattak rejtve, melyek csup{n Amphitryn fi{nak s csakhamar Kren vejnek az letrl szltak. A betvetst {lltlag Linostl tanulta: a hagyom{ny szerint Linos hozta be az r{st Grgorsz{gba. Errl a Linosrl - Apolln,15 vagy Urania Mzsa16 *271+ fi{rl - mindenki tudta, hogy kor{n meghalt, erszakos hal{llal, s a lakom{kon s t{ncn{l minden dalnok s lantos siratta.17 Az egyik elbeszls szerint Kadmos lte meg, mert akart az els lenni, aki bevezeti a hellneknl az r{st.18 Egy m{sik ksi elbeszls gy tudta, Linos feladata volt Hraklst megtantani az r{s s a lantj{tk mvszetre, s mg meg is fenytette 19 a csppet sem tanulkony hrsz-csemett. Egy v{zafest bemutatja, hogyan tri szt az ifj hrsz a szket, amin lt, tantmestere fejn. Ezrt h{t Amphitryn, mondja tov{bb a trtnet,20 kikldte a fit a ny{jakhoz. Ott, a p{sztorok kzt ntt fl, ngy l{bnyi magasra, mire betlttte tizennyolcadik vt. Szemnek tze el{rulta isteni lnyt. Soha nem tvesztett clt a nyllvsben s a gerelyvetsben. Egy nagy darab slt s egy kos{r fekete kenyr volt a mindennapi tke.21 A szabadban lt s a kszb eltt h{lt.22 De ez m{r a hrsz v{ndorveire vonatkozik; amikor a Kithairn p{sztorai kzt lt, mi sem volt ennl termszetesebb. Thbaiban Apolln Ismnios szentlyben mutogattak egy h{roml{bat, mely {lltlag Amphitryn fogadalmi aj{ndka volt,23 annak emlkre, hogy fia, Alkaios24 flvette a babrkoszors papi ifj tisztt: ez a tisztsg egyves volt a thbaiakn{i. Azt a kzdelmet viszont, amit Hrakls a b{tyj{val, Apollnnal a delphoi h{roml{brt vvott, ennl a tudst{sn{l sokkal rgebbi emlkek riztk meg. [m erre a testvrvisz{lyra csak jval ksbb kerlt sor a hrsz letben, s majd a maga helyn lesz rla sz. Most ink{bb ifjkori kalandjaira trek r{, melyeknek szntere Thbai volt, vagy a Thbai krli hegyek. Itt hajtotta vgre m{sodik hstettt, s mutatta meg els zben Daktylos termszett. 3. Ifjkori trtnetek A Kithairn-hegy, melynek lejtin a thbai p{sztorok ny{jaikat legeltettk, sz{mos isten- s hrsztrtnet sznhelye volt. Itt lte meg Zeus szent n{sz{t Hr{val, itt kvettk Semel testvrei rjngve Dionysost, ide tettk ki Amphint s Zthost, ide a gyermek Oidipust, itt bolyongott Antiop s a szenved reg Oidipus. A Kithairn s a m{sik boitiai istenhegy, a Helikn kzt fekdt Thespiai v{rosa, ahol a hagyom{ny szerint1 ksbb Hrak -lsnek, mint

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 192

Idai Daktylosnak, egy nagyon rgi stlus szentlye volt. Itt abban az idben, amikor az ifj hrsz a p{sztorokn{l idztt, Thespios kir{ly uralkodott. A hagyom{ny nem dnttte el, hogy az oroszl{n, mely Hrakls s Amphitryn ny{jait dzsm{lta, a Kithairnrl2 vagy a Heliknrl3 jtt-e le. A trtneti idkben m{r nem tany{ztak itt oroszl{nok. Hraklsnak kellett ettl a csap{stl megszabadtania az orsz{got. Fegyvertelenl ksz{lt itt, a hegyek kztt. De hres buzog{ny{t, mely nlkl alig tudja az utkor elkpzelni, a hagyom{ny szerint4 a Heliknon szerezte: egy vadolajf{t hzott ki a fldbl gykerestl. A p{sztorok gyakran j{rtak ilyen buzog{nyforma bottal. Egyttal legegyszerbb vad{szfegyverk *272+ is volt, ugyangy, mint az ismert, grbe vg p{sztorbot, amit a nyulak ut{n dobtak. Hrakls ezt az els buzog{ny{t - vagy egy m{sodikat vagy harmadikat, mert errl is tbb hagyom{ny maradt fenn5 - ksbb Herms Polygios-nak, vagy, helyesebben Polygyiosnak, a soktagnak" szentelte; ez is annak a jele, hogy egy ilyen hatalmas bot klnsen illett egy daktylikus lnyhez -mert ezen a nven Herms is az volt. Hrakls az oroszl{n ellen indult, s eljutott Thespios kir{lyhoz. Az szvesen fogadta, vendgl l{tta, s ahogy annak idejn Autolykos Sisyphostl, is unok{kat akart a hrsztl.6 tven l{nya volt, s sorra mind az tvenet bekldte Hraklshez, hogy h{ljon velk. Csak egyikk {llt ellen a hrsznak. Ez ann{l szorosabb kapcsolatba kerlt vele ksbb. A tbbiek fiakat szltek, egyikk, vagy ketten7 ikreket - ezek a Hrakls-fiak teleptettk be ksbb Szardnia szigett8 -; viszont az egyetlen, aki ellen{llt, a papnje lett letfogytiglan.9 volt a thespiai Hrakls-templom els szzi papnje, s minden szzi papn felesge az istennek, akinek szolg{l. Azut{n letertette Hrakls az oroszl{nt, s brt a fejre s v{llaira bortotta:10 ismerjk ezt a jellegzetes ltzkt, melynek eredetrl egybknt m{s trtnet is maradt r{nk.11 Eszerint a brt a nemeai oroszl{nrl hzta le: errl a tettrl ksbb lesz sz. A Kithairn s a Helikn lejtin lezajlott kalandjai ut{n Hrakls visszatrt Thbaiba. M{r tizennyolc ves volt - a ksi elbeszlk szerint,12 akik m{r nem tudt{k a kor{bbi idk kortalan hseit elkpzelni -, s buzog{nnyal s oroszl{nbrben j{rt. tkzben kvetekkel tal{lkozott,13 akik a boitiai Orkhomenosbl jttek, a minysek v{ros{bl, ahol akkoriban Erginos kir{ly uralkodott. A thbaiak vekkel azeltt megltk az apj{t, mert megharagudtak valami aprs{g miatt,14 ami Poseidn onkhstosi nnepn esett meg. Erginosnak kellett a gyilkoss{got megbosszulnia; legyzte a thbaiakat, s slyos adt rtt ki r{juk: hsz ven {t vente sz{z tehenet kellett a minysek-nek kldenik. Mg nem telt le a hsz v, s a teljesen vdtelen Thbaiban15 a gyenge Kren uralkodott. A kvetek, amikor Hrakls tal{lkozott velk, pp Thbaiba tartottak, hogy behajts{k az adt, s viselkedsk nem lehetett valami szeld. Hogy hogyan folyt le a tal{lkoz{s kztk s az ifj hrsz kzt, arrl nem szl a hagyom{ny, csup{n azt {rulja el, hogy mi lett a vge: Hrakls lev{gta a kvetek orr{t s flt, nyakukba akasztotta, s ezt az adt kldte Erginos kir{lynak. Erre jbl flkerekedtek a minysek Orkhomenosbl, hogy bosszt {lljanak. A legrgibb elbeszlsek szerint Hrakls egyedl sz{llt szembe a sereggel.16 Pallas Athn fegyverezte fl,17 megverte a minyseket, s megszabadtotta Thbait. Kren h{l{bl hozz{adta a l{ny{t, Megar{t felesgl.18 Hrakls fuvolaszval vitte haza menyasszony{t19 Amphitryn palot{j{ba: senki sem sejtette, milyen rettenetes lesz a vge. Kren {tadta neki az uralkod{st Thbaiban.20 [273] Amphytrin az egyik hagyom{ny szerint21 elesett a t{mad minysekkel vvott harcban, egy m{sik elbeszls szerint22 a palot{j{ban lt Megar{val s unok{ival, Hrakls fiaival, miut{n a hrsz elhagyta ket. A thbaiak ksbb tisztelettel adztak neki hrsz-srj{n{l,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 193

unok{j{val, Iolaosszal,23 Iphikls fi{val, Hrakls kedvencvel egytt: azzal, aki Hrakls tven fi{t egy m{sik hagyom{ny szerint Thespiaibl Szardni{ba vezette. Mutogatt{k Thbaiban a palota maradv{nyait is, melyet a kt ptszmester-hrsz, Agamds s Trophnios, Erginos fiai ptettek sz{m{ra.24 [lltlag mg Alkmn n{szi szob{j{t is fl lehetett ismerni a romok kztt. St, a boitiaiak azt hittk, az fldjkn, Haliartosn{l van Alkmn srja, mg a sp{rtaiak, a Kadmeia elfoglal{sa ut{n, ki nem nyitott{k a srt, s szerny tartalm{t - tbbek kzt egy mykni r{sjelekkel telertt rct{bl{t is25 - saj{t v{rosukba {t nem vittk. Bizonnyal a mykni korbl val rgi hrsz-srokat tulajdontott{k a thbaiak s szomszdaik Hrakls hozz{tartozinak. De az elbeszlknek mgis {t kellett vinnik a hrszt, miut{n gy sz{mos sz{llal Thbaihoz ktztk, Tirynsbe, a mykni birodalomba, ahol Eurystheus kir{ly alattvalja volt. Ott uralkodott az istenn, akit a vidkrl "Argosi Hr{nak" neveztek. A Tiryns s Myknai kzti hatalmas hegyteraszon emelked szentlye nem volt egyetlenegy v{ros tulajdona, de volt az istennnek kln temploma Tirynsben is. Itt t tartott{k a v{r rnjnek, nem pedig Pallas Athnt. A v{rral egytt az istenn szolg{ja, a tirynsi Hrakls is Eurystheus hatalm{ba kerlt. M{r elmesltem, mifle csel kvetkezmnye volt ez az al{rendeltsg. Rgi elbeszls volt ez, de nem annyira rgi, mint Hra s Hrakls sszekapcsol{sa: ez a kapcsolat tal{n mg az istenek kir{lynjnek s az istenek kir{ly{nak frigyt is megelzte. Abban az idben, amikor Zeus mg nem vette felesgl Argos nagy istennjt, Hra csel nlkl is orsz{ga kir{ly{nak rendelkezsre bocs{thatta isteni szolg{j{t, akit dicssggel kv{nt megaj{ndkozni. A thessz{liai Admtos kir{lynak is volt egy isteni szolg{ja, maga Apolln,26 s is, ak{r Eurystheus, fldi uralkod volt, b{r neve az alvil{gi kir{lyt is jellhette. Azt beszltk, Eurystheus kvetet kldtt Thbaiba Hraklsrt.27 Vagy Hraklsnek mag{nak t{madt kedve Tiryns kyklpsi falai kzt lakni,28 s ezrt kellett munk{ival fizetnie. B{r mg nem rtnk a thbai trtnetek vgre, most mgis {t kell trnnk a tirynsiekre, illetve mykniekre, mert Eurystheus szkhelye Myknaiban volt, s Hraklsnek Myknaiba kellett a kir{ly minden egyes parancs{nak teljestse ut{n visszatrnie, hogy {tvegye a kvetkez megbzat{st. *274+

II. A tizenkt munka


1. A Nemeai oroszl{n

Az argosi sks{g szaki szeglyn, nem messze Tirynstl s Myknaitl magaslanak a hegyek, melyeken {t az t Korinthosba vezet. A legmagasabbnak klnleges alakja flig felfordtott asztalra emlkeztet: ez az Apesas, melyen Perseus elszr mutatott be {ldozatot Zeusnak.1 Egy rgi elbeszls szerint ugyanis id{ig emelkedett fel az {rvz szintje, melynek habjai Perseust partra vetettk. Az Apesas alatt terl el a szles nemeai vlgy, s kzelben tbb barlang is van. Az egyik hegyet ezrt Trtosnak,2 "{tfrtnak" hvj{k. Egy oroszl{n tany{zott ezen a t{jon, s rettegsben tartotta az egsz hegyvidket. Egy isten kldte bntetsbl a krnyk laki, Phorneus s-ember utdai ellen. Az egyik egyszerbb elbeszls mesli gy,3 s m{r ez is, gy tnik, tbb a kelletnl. Nem lett volna elg, mint a hsnek val feladat, megbirkzni egy oroszl{nnal, ha nem istenek kldtk is? Hrakls tizenkt munk{j{nak rszleteit sidk ta oly sok nvtelen s neves klt adta el s sznezte ki, hogy nem csod{lhatjuk, ha ennek a vad{llatnak a sz{rmaz{s{rl is hallunk egy klnleges trtnetet. Az egyik elbeszls szerint4 Ekhidna kgyistenn5 volt az oroszl{n Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 194

anyja, s a saj{t fi{tl, Orthos kuty{tl szlte. Eszerint a nemeai oroszl{n testvre volt a thbai szfinxnek. Hra hozta ide, a saj{t orsz{g{ba, keletrl, az arimaiak fldjrl. M{sok szerint6 az {llat eredetileg Selen holdistennnl lakott. Az istenn ler{zta mag{rl, gy esett le az Apesas-hegyre. A csoda{llattal val kzdelem ler{saibl is ilyesmi derl ki, mert nem fogta semmifle fegyver. De ezek a rszletek csak dsztmnyek, s minden egyb is, amivel mg megtoldott{k a trtnetet. Annyi bizonyos, hogy az oroszl{nban, mellyel csak egy Hrakls birkzhatott meg, volt valami klnleges. Elssorban a hal{l s az Alvil{g megtesteslse lehetett. Az oroszl{nok, melyeket a rgi mvszek a srokra helyeztek, akkor is erre a vonatkoz{sra utalnak, ha nem pp a nemeai oroszl{nt akart{k {br{zolni. [lltlag Hrakls maga is egy oroszl{nt {lltott fel az orkhomenosiakon aratott gyzelme ut{n Artemis Eukleia temploma eltt :7 ez a nv arra a felfog{sra utal, mely alvil{gi istennnek tartja az istennt, aki oroszl{n volt a nk sz{m{ra.8 Hrakls mint vad{sz nem a fld kznsges {llatait irtotta, mint rin,9 nem is lpett fl vad{szistenknt az Alvil{g ur{nak szerepben, hanem gy tnik, a hal{lra vad{szott. Ksrteties {llatokat gyztt le s ejtett foglyul, az istenek, nha kimondottan az alvil{gi istenek tulajdonait. Amikor a nemeai oroszl{n legyzse ut{n az {llat brt a fejvel egytt fejre s v{ll{ra bortotta, ami azeltt hal{llal fenyegette a halandkat, menekvsk gretv v{ltozott. Azt mesltk,10 hogy Hrakls, amikor az oroszl{n ellen indult, egy kis *275+ v{rosba trt be a nemeai erdsgek szln, Klenaiba. A ksi elbeszls szerint a h{zigazd{ja, Molorkhos, szegny paraszt s napsz{mos volt,11 az eredeti trtnetben alighanem s-ember s Molorkhia v{ros alaptja.12 Fi{t meglte az oroszl{n, s most fl akarta {ldozni egyetlen kos{t a vendg tiszteletre. Hrakls visszatartotta: v{rjon mg harminc napig. Ha nem tr haza az oroszl{nnal vvott kzdelembl a harmincadik napig, akkor a kost neki mint hrsznak {ldozza fl, ellenkez esetben a Megment Zeusnak. Molorkhostl megtudta a hrsz, hogyan gyzheti le az {llatot. Mindenkpp birkznia kellett vele, mg akkor is, ha Hrakls, ahogy rgi {br{zol{sokon l{tni, kardot s l{ndzs{t is haszn{lt, vagy, mint ksbb mesltk,13 az {llatot egy buzog{nytssel elk{btotta elbb. Be kellett hozz{ hatolnia a barlangj{ba, melynek {lltlag kt bej{rata volt: Hrakls betapasztotta az egyiket.14 Mindehhez harminc napra volt szksge. Nem ahhoz, hogy Klenaibl eljusson a szomszdos Neme{ba! Hane m nyilv{n, hogy leereszkedjk a mlybe, ahol a szrnyeteg tany{zott. Vagy csak az {lma tartott ilyen sok{ig, miut{n az oroszl{nt megfojtotta? Mesltek errl az {lomrl,15 s nem szabad rla, a hal{l testvrrl megfeledkeznnk. A Hrakls munk{it {br{zol metopkpek az olympiai Zeus-templomon mg csaknem fl{lomban mutatj{k a hst, gy emlkeztetnek veszlyes alv{s{ra. De amikor a harmincadik napon mgis flbredt, zellerkoszort tett a fejre, mint aki a srbl jn: mert zellerrel dsztettk a srokat.16 Ilyen koszort hordtak ksbb a nemeai j{tkok gyztesei, s ut{nuk az isthmosi gyztesek is.17 Molorkhos, mondja tov{bb az elbeszls, m{r halotti {ldozatot akart bemutatni a hrsznak, amikor az megjelent lve. A kost ebben az elbeszlsben Zeus Strnak, a megment istennek {ldozt{k fl: de az is lehet, hogy Hrakls kapta meg ksbb, {ldozati {llatul. Mg egy jszak{t tlttt Molor-khosn{l. Kora reggel tnak indult dl fel, s a h{gn {t Argosba gyalogolt. Onnt kldtt egy szvrt vendgl{tj{nak, amit meggrt neki, s olyan megbecslsben rszestette, mintha sgors{gban voln{nak.18 Az oroszl{nnal {lltott be Myknaiba, Eurystheus rezidenci{j{ra.19 A kir{ly gy megrmlt a hrosz flelmetes tetttl, hogy nem engedte azontl belpni zs{km{ny{val a v{rba. Elg, ha a kapu eltt mutatja meg. Ez az elbeszls gy tudja, hogy Eurystheus m{r akkor levitetett egy rchordt a fld al{, s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 195

abba bjt, valah{nyszor Hrakls kzeledett. Csak hrnkn, Kopreuson, a "ganaj-emberen" {t rintkezett vele. A hrsz lenyzta az oroszl{nrl a sebezhetetlen brt, miut{n flhastotta az {llat karmaival.20 Zeus pedig, a fia tiszteletre, emlkl az gen helyezte el az {llatot: az Oroszl{n lett az {llatvben.21 [276] 2. A Lernai kgy Argos v{rosa szomszds{g{ban, dlnek, de Myknaitl s Tirynstl se nagyon messze, a Pontinos-hegy1 s a tenger kzt hzd keskeny s{von vals{gos szakadkok sorakoznak, melyeket a mszhegysg tvben fakad forr{sok des vzzel tltenek meg. Ezekkel a forr{sokkal kapcsolatos a Danaisok trtnete, a szakadkokkal pedig Dionysos sorsa, aki, miut{n Perseus meglte t, ezeken {t jutott le az Alvil{gba, hogy ott uralkodjk, s amikor visszahvt{k, ismt ezeken keresztl trt vissza a fldre. Az Alvil{g a lernai szakadkok vizein {t kzvetlenl hat{ros volt Argos fldjvel. A hat{r, az alvil{g-bej{rat re a kgy volt, melyet Hraklsnek a nemeai oroszl{n ut{n le kellett gyznie. A hagyom{ny szerint ez is Ekhidna kgyistenn szltte volt,2 de nem volt kln neve. Viszont mag{tl rtetd lett, hogy a hydra, vzikgy" sz pp r{ vonatkozik. A lernai gyilkos szuk{nak3 - mert gy is neveztk - volt egy tulajdons{ga, mely a testvrhez, Kerberoshoz, az Alvil{g m{sik rhez tette hasonlv{: a sokfejsg. Kerberos csak a genealgi{juk szerint volt a b{tyja :4 t sokkal tov{bb tartott{k a holtak rizjnek, mint a hydr{t. A lernai vzikgynak e saj{toss{ga hamar feledsbe merlt. Igaz ugyan, hogy azt beszltk, lehelete meglte az embereket.5 Tany{j{t is pontosan megjellte a hagyom{ny :6 egy plat{n gykerei kztt lakott, az Amymn h{rmasforr{s mellett. Grgorsz{gban az ilyen helyeken ri{splat{nok nnek, ri{s gykerekkel s ri{s regekkel. Az ri{s vzikgy a mocs{rban ntt fl, gy mesltk,7 s puszttotta a ny{jakat s a fldeket. Tudjuk, hogy a Kerberost hol h{romfejnek, hol tfejnek mondt{k;8 ugyanilyen nehz a hydra fejeinek {lland sz{m{t meg{llaptani. Az {br{zol{sokon t s tizenkett kzt mozgott, a kltk viszont kilenc,9 tven10 vagy sz{z11 fejrl beszltk. Azt is mondt{k, hogy csak egy feje volt halhatadan, kzpen, a nyolc haland fej kztt,12 s a ksi mesterek a hydra egy fejt olykor emberire form{lt{k. Ezzel htlenek lettek egy srgi hagyom{nyhoz. Mert az egy kzs alaktalan testbl felszkken sz{mtalan kgyfej kpe egy srgi mitolgi{bl tnik {t a Hrakls-trtnetekbe. Mezopot{mi{nak, a kt foly orsz{g{nak rgi mesterei sz{m{ra, akik elszr rktettk meg, jelentse minden bizonnyal ktsgtelen volt. Azt fejeztk ki ezzel, milyen nehz legyzni azt az ellensget, aki ellen k is egy hst lptettek fel, s aki - b{rmely nven neveztk is - nem lehetett m{s, mint a hal{l. A harc kil{t{stalans{g{t - ami all egyedl Hrakls volt kivtel - a grg elbeszls azzal rzkeltette, hogy minden lev{gott fej helybe nyomban kt m{sik ntt. Hraklsnek mag{nak is segtre volt szksge, ha vgezni akart a szrnyeteggel. Egy ifjabb hrsz segtett neki: thbai unokaccse, Iolaos. Csak ennyi maradt fenn a kaland elbeszlsbl:13 a hrsz megrkezett Iolaosszal harci kocsij{n az si Lerna v{ros kzelbe, s a fszkben tal{lta, *277+ az Amymn-forr{sn{l az alvil{gi kgyt. Tzes nyilakat ltt az odba, gy knyszertette arra, hogy bjjon el. Mihelyt kim{szott, a hs rgtn megragadta. A hydra r{tekeredett a hrsz egyik l{b{ra. Rgi {br{zol{sokon l{tni, hogy Hrakls nem a buzog{ny{val, hanem grbe karddal t{madt a kgyra. De mindegyik lev{gott feje helybe kt eleven ntt. Azonkvl volt ott egy ri{sr{k

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 196

is, mely beleharapott a hrsz l{b{ba. Ezt, az od szrnyeteg-rt, kellett meglnie elbb. Csak azut{n hvta segtsgl Iolaost. A fiatal hs csaknem egy egsz erdt irtott ki, hogy l{ngol fahas{bokkal kigesse a kgy sebeit, s ne njenek jabb fejei. Ezut{n Hrakls le tudta v{gni a halhatatlan fejet is. A Lern{bl Elaiusba vezet ton {sta el. Nyilait megm{rtotta a mregben, mellyel tele volt a kgy teste. Az ri{sr{k felkerlt az gre, az {llatv egyik jegyeknt, az Oroszl{n mell. Hra emelte t oda.14 Ez az a hely, ahol a csillagmagyar{zk tant{sa szerint az emberek lelke a mlyebb rgikba sz{ll al{.15 A R{k jegyben kezddik az g alvil{gi fele. gy l{tszik, az elbeszlk nem tudt{k biztosan,16 hogy Hraklsnek Eurystheusn{l tizenkt munk{t kellett-e elvgeznie, vagy tizenkt vre szlt a ktelezettsge, s esetleg tz munka is elg volt hozz{. Az engesztels s szolg{lat idszaka az isteneknl egy nagyvig, vagyis nyolc esztendeig tartott. gy volt ez Apollnn{l,17 gy volt {lltlag Kadmosn{l, s az egyik sz{mt{s szerint Hraklsnl is: az els tz munk{t {lltlag nyolc v s egy hnap alatt vgezte el.18 A tizenkettes sz{m a hnapok s az {llatvi jegyek sz{ma. Emlkezhetnk r{, hogy Hrakls maga eleve harminc napra szabta az idt, amit a nemeai oroszl{nn{l fog tlteni. Ez egy rgebbi, keletibb felfog{sra vall, s erre utalnak a r{k s az oroszl{n gi megfelelsei is. S a tizenkettes sz{m elgg ersnek bizonyult ahhoz, hogy a munk{k tzes sz{m{t teljessggel kiszortsa, pedig egykor bizonnyal az is rvnyes volt. Eurystheus, gy mondt{k, a tizenkt munka kzl kettt nem akart elismerni, spedig elszr pp a lernai hydra legyzst nem, mert Iolaos segtett a hrsznak.19 Ilyen kibvkat csak ksbb, s mg csak nem is kvetkezetesen adtak Eurystheus sz{j{ba. De csakugyan tny, hogy kt munk{j{nak nem az volt a clja, mint ami az eddig elmondott kettnek s tov{bbi nyolcnak: a hal{l elleni harc. Eurystheus azt kv{nta, hogy Hrakls ebben a harcban maradjon alul. De akkor lernai munk{ja pp a legrvnyesebbek kz tartozott. 3. A Keryneiai gmszarvas Argos fldjt nyugatrl magas hegyvonulatok v{lasztj{k el [rk{di{tl: a Parthenion s az Artemision. Nevk - A szz hegysge" s "Artemis hegysge" a szzi nagy istennre utal, aki itt uralkodott. Artemis temploma az Artemision-hegysg egyik cscs{n volt, s az istennt itt Oinatisnak, oino-belinek hvt{k; Oino, Borfalu", volt az utols helysg s terlet, mely mg Argoshoz tartozott. Ide kellett most Hraklsnek elmennie. Eurystheus *278+ megbzta a harmadik feladattal:1 vigye az aranyagancsos szarvast elevenen Myknaiba. A szarvas Oino istennjnek a tulajdona volt, de az {rk{diai Keryneia szikl{n mg Artemis ell is iparkodott elbjni.2 Az egsz vad [rk{dia volt a legelje, s hozz{ mg az istenn hegyei is Argos kzelben. [lltlag onnan j{rt le a parasztok fldjeire, s puszttotta a termst.3 De bizonnyal nemcsak ezrt lett pp a harmadik szrny{llat, melyet Hrakls a nemeai oroszl{n s a lernai hydra ut{n elejtett! A szarvasteheneknek abban az idben se volt agancsuk, s ha ennek volt, r{ad{sul aranybl val, akkor nem lehetett kznsges {llat, csakis isteni lny. Azt is mesltk,4 Artemis egyik t{rsnje, Tayget tit{nn, akirl a Taygetos-hegysg a nevt kapta, v{ltozott {t bntetsbl aranyagancsos nv, mert megengedte Zeusnak, hogy szeresse. Artemis bntette ezzel . M{sok szerint5 Artemis gy akarta t megmenteni. De miut{n Tayget mgis lvezte Zeus szerelmt, maga szentelte a szarvasnt, melly {t kellett volna v{ltoznia, engesztelsl Artemis Orthsi{nak.6 Nehz itt az isteni {llatot a hrin{tl s az istenntl megklnbztetni. Amikor a fktelen ri{sikrek, az Aload{k ldztk Artemist, maga volt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 197

az ldztt szarvasn.7 A leg-szabatosabban gy lehetne megfogalmazni, hogy egy aranyagancsos isteni lny csalogatta ldzjt, Hraklst maga ut{n. Nem abban rejlett a szarvas-gm terhes, veszlyes s nyugtalant volta, hogy klnsen vad volt,8 mint egyesek hittk, s kpes volt felvenni vad{sz{val a harcot, hanem hogy meneklt, s a vad{sz nem brta ldzst abbahagyni, minden{ron el akarta ejteni a ritka vadat. ldzse azrt volt veszedelmes, mert az ismert vad{szterleten tlra vezetett, egy m{sik orsz{gba, ahonnan soha nincs visszatrs. Ezrt kellett Hraklsnek a gmszarvast foglyul ejtenie, nem pedig lelnie, ami knny lett volna a kiv{l j{sznak, s amit egy nagyon ksi v{ltozat szerint9 meg is tett. Megint csak nem holmi kznsges vad{szat volt, amivel megbzt{k. A gmszarvas elszr elmeneklt elle Oinobl az Artemision-hegysgbe, azut{n tov{bb egsz [rk{di{n {t le a Ladn folyig. Minthogy a hrsz sem meglni nem akarta, sem megsebesteni, egy egsz ven {t ldzte.10 Hogy hova vezette t az ldztt {llat ez alatt az id alatt, Pindaros egyik d{j{bl tudjuk meg - a vadolajfa{grl van benne sz, amit Hrakls Olympi{ba vitt, hogy a gyztes koszorja legyen -, s egy rgi v{zafesttl is. Istri{ban, gy szl az nek,11 Artemis lpett az ldz elbe. Ott, az Adria legszakibb zug{ban, a Timavus torkolat{n{l volt az istennnek egy ligete, ahol, azt mesltk, bkben ltek a szarvasok a farkasok mellett.12 A vidk laki, a venetusok, Reiti{nak neveztk az istennt; ez az Orthia vagy Orthsia nv fordt{sa lehet. Oda rkezett az ldztt s ldzje, Apolln szent npe, a hyper-boreosok orsz{g{n {t,13 s az Istria nv ugyangy jellte az fldjket is, mint a flszigetet a Timavusn{l. Istria tlnani orsz{g{bl hozta Hrakls a vadolajfa-dugv{nyt az akkor mg f{tlan Olympi{ba. Egy rgi v{zakp viszont *279+ azt mutatja, hogy az ldzs sor{n mg messzebbre jutott Tlnanra, egszen a Hesperisek kertjbe. A gmszarvas az aranyalm{k f{ja alatt {ll, s kt n rzi, a Hesperisek. E szerint a kp szerint Hrakls pen kerlt ki a Tlnan marad{s veszlybl, s visszaindult, egy m{sik szerint zs{km{nyknt mag{val vitte az aranyagancsot. Az {rk{diai Ladn folytl messze fekdt a Hesperisek kertje, s mgis hat{ros volt vele, ahogy az Alvil{g Lern{n{l hat{ros volt Argosszal: ezek a terletek kvl estek azon a vil{gon, amelyben mi lnk, olyan terletek, melyeket az elbeszlk csak lassan helyeztek {t a mi vil{gunkba. Nemcsak a folyt hvt{k Ladnnak, hanem a kgyt is, mely az aranyalmaf{t rizte.14 A gmszarvas {t akart szni a Ladn folyn. gy h{t ebben az elbeszlsben15 mg nem rkezett meg Tlnanra", amikor Hrakls utolrte s elfogta. Csak nagyon ksi elbeszlk hittk, hogy ltt is r{. A hs sszekttte zs{km{nya l{bait, ahogy a veji Apolln-templom rgi szobra mutatja, a v{ll{ra vette, s visszaindult vele [rk{di{n {t. Itt lpett elbe az isteni testvrp{r, Apolln s Artemis, a Tlnan istene s a Tlnanra {tvezet hegy- s l{pvidk istennje. Csaknem harcra kerlt sor a kt testvr, Zeus kt fia kzt, ahogy ksbb a delphoi h{roml{b miatt is. L{tni az {br{zol{sokon, hogy Apolln erszakkal el akarta venni a hrsztl a gmszarvast. Artemis a szemre vetette, hogy meglte szent {llat{t. Hrakls a knyszert hozta fel mentsgre, s megmutatta neki, hogy elevenen viszi a szarvast - vagy csak az agancs{t - Myknaiba. Erre az istenn megbocs{tott neki. 4. Az erymanthosi vadkan Artemis legsibb vad{szterlete az Erymanthos-hegysg volt, [rk{dia szaknyugati sark{ban, Akhaia s lis hat{r{n; t{nctere is volt itt, a hosszan elnyl hegyh{takon, s ugyangy szerette ezt a vidket, mint a Taygetost.1 Hraklsnek itt kellett negyedik feladat{t elvgeznie: Eurystheus az erymanthosi vadkanrt kldte. Amikor az istenn megharagudott

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 198

egy vidkre, mint pld{ul Meleagros trtnetben, dhng vadkant bocs{tott r{, mely feldlta a parasztok fldjeit. Itt nincs ilyesmirl sz, csak annyit mond el a trtnet, hogy Psphis laki panaszkodtak az erymanthosi vadkan miatt.2 De megint csak nem ezrt kellett Hraklsnek a vadkant elevenen elfognia s Myknaiba vinnie. A parasztok azzal is bertk volna, ha leterti az {llatot. A hrsz megint {tgyalogolt egsz [rk{di{n, s legelbb az Alpehios-vlgy s az Erymanthos kzti fennsk, Pholo erdeibe jutott el. Ezen a vidken kentaurok laktak, akiknek ugyanolyan termszetk s szok{saik voltak, mint a lapith{k flig {llati ellenfeleinek Thessz{li{ban. R{ad{sul itt is voltak a kzelben lapim{k, de ezekkel nem volt Hraklsnek semmi dolga. Pholos kentaur, aki itt egy barlangban lakott, vendgbar{tjaknt fogadta.3 A vendgl{t sltet t{lalt fel a hrsznak, mg maga nyers hst evett. Az egyik *280+ elbeszls szerint a blcs Kheirn is ott volt,4 a legigazabb a kentaurok kztt.5 A thessz{liai lapith{ktl vonult vissza a Peloponnsosra, s most a Plion helyett a Malea hegyfokon lakott. Hrakls krt-e bort,6 vagy a vendgszeret Pholos aj{nlotta fel? Kibontotta a kentaurok kzs bor{t, amit egy nagy pithosban rztt. St, gy mondt{k, ez a bor Dionysos aj{ndka volt,7 maga az isten sz{nta a hrsznak.8 Veszlyes aj{ndk volt, melynek termszett, gy l{tszik, mg nem ismertk a kentaurok. Rgi v{zafestk szvesen {br{zolt{k a jelenetet, hogyan mert Hrakls elsnek a nagy ednybl. A bor illata most odacsalta a tbbi kentaurt is, s a kentaur-symposion csakhamar a kentaurok harc{v{ fajult, amit ugyancsak szvesen szneztek ki a mvszek s elbeszlk. Azt {lltott{k, a Pholo-hegysgtl egszen Kheirn maleai barlangj{ig dlt a harc. Egszen od{ig ldzte Hrakls a kentaurokat mrges nyilaival. Egyik nyila, amit Elatosnak sz{nt, {thatolt {ldozat{n, s eltal{lta az isteni Kheirnt is. Hi{ba prb{lta t a hrsz saj{t gygyrjaival meggygytani: tl ers volt a hydra mrge. A trdn sebeslt meg a blcs kentaur, s sem felgygyulni, sem meghalni nem tudott. gy h{t visszavonult gygythatatlan sebvel a barlangj{ba, s itt szenvedett, mg fl nem aj{nlhatta mag{t Zeusnak a szenved Promtheusrt.9 Csak ekkor halt meg Kheirn, s Promtheus megszabadult. Hrakls nyil{tl halt meg a derk Pholos is. Kihzta a mrgezett nyilat az egyik kentaur tetembl, s csod{lkozva nzte, hogy ilyen apr fegyver meglhetett egy akkora lnyt; leejtette a l{b{ra, s a nyl t is meglte. Hrakls pedig eltemette bar{tj{t, s tov{bbindult az Erymanthos-hegysgbe. Felverte fekhelyrl a vadkant, flkergette a havas hegycscsokra, megfogta egy hurokkal, v{ll{ra dobta az {llatot, s visszatrt vele Myknaiba. gy kerlt sor a rgta elksztett jelenetre, amit a v{zafestk ugyancsak szvesen megrktettek. A hrosz - h{t{n a vaddisznval - l{b{t a fld alatti pithos szlre teszi, amibe Eurystheus elbjt. Csup{n a gy{va fick fejt s karjait l{tni. Annyira megijedt a vadkantl: ak{r a hal{ltl. 5. A Stymphalos-t madarai [rk{dia szakkeleti cscskben terl el a mocsaras Stymphalos-t, melyet valaha {rnyas erdk vettek krl.1 Megsz{ml{lhatatlanul sok mad{r tany{zott itt.2 Ha mind felrebbentek, elhom{lyostott{k a napot.3 Ugyanilyen megsz{ml{lhatatlanul sok llek rkezett az alvil{gi mocsaras Akhernhoz: Ennyi mad{r rajzik a tengernl, amikor a hideg tl napmeleg orsz{gokba kldi ket.. ."4 L{tod egyiket a m{sik ut{n, ak{r a madarak knny sz{rnyaikon, a pusztt tznl is sebesebben sz{llnak az alkonyi isten partja fel."5 A nyugati part, ahol a Napisten le{ldozik, az egyik tragikus klt idzett szavaiban a holtak birodalm{t jelenti.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 199

Arra utalnak itt a madarak. Kpm{suk dsztette e mocsaras vidk rnje, Artemis Stymphalia6 *281+ templom{t. Mad{rl{b szzek szobrai is {lltak itt, s a mocs{r hal{lhoz szirnjeinek tartott{k a stymphalosi madarakat. Azt beszltk, ezek a mocs{ri lnyek7 emberev madarak voltak, Ars nevelte fel ket.8 Olyan les volt a tolluk, hogy megsebezte, akire r{esett.9 Itt is tl kevs volna annyit mondani,10 hogy k{rt 'tettek a termsben. Ismt az volt Hrakls feladata, hogy valami hal{losat t{madjon meg s hessegessen el. El kellett kergetnie a Stymphalos-t madarait. A mocs{r szln emelked dombra ment fl,11 s nagy l{rm{val flriasztotta a madarakat. Azt mesltk,12 rckereplket csattogtatott, s m{r ez is elg volt ahhoz, hogy megszabadtsa a tavat a madaraktl. Rgi v{zakpeken l{tni, hogyan clozza meg a hrsz paritty{val a madarakat, vagy a buzog{ny{val hadakozik velk. De legfbb fegyvere az j volt ellenk.13 Azok a madarak, melyeket nem ltt le, a fekete-tengeri Ars-szigetre menekltek. Ott ksbb az Argonaut{k is sszeakadtak velk.14 Az olympiai metopkpen Hrakls Pallas Athnnek mutatja zs{km{ny{t: az egyik elbeszls szerint az istenn segtett tan{cs{val v{llalkoz{s{ban a hsnek. Hrakls a hal{lhoz madarakat azut{n, tettnek tanjell, nyilv{n Myknaiba vitte. 6. Augeias ist{lli A kvetkez feladat a Peloponnsos nyugati partj{n v{rt Hraklsre. Augeias uralkodott itt, lis kir{lya, Hlios egyik fia. Neve sug{rzt" jelent, s azt is mesltk,1 hogy szembl a nap sugarai ragyogtak. Tehncsord{i alighanem a Napisten jsz{g{hoz tartoztak. Birodalma itt volt, a nyugati parton; ink{bb a le{ldoz nap kir{lys{ga volt, s maga ink{bb az Alvil{g fltt uralkodott, mint lis tartom{ny fltt. Hozz{ kldte Eurystheus a hrszt.2 A feladat, amivel megbzt{k, az alvil{gi kir{lys{g m{sik oldal{ra utal: a gazdags{g mellett a mocsokra. A tehenek ganja elbortotta az ist{llkat, s a hagyom{ny szerint3 ez is dgvszt hozott az egsz orsz{gra. Hraklsnek kellett a tr{gy{t eltakartania, s feladat{t az is megneheztette, hogy egy nap alatt kellett a munk{t elvgeznie. Azt is mesltk, hogy megbzja nem csup{n Eurystheus volt, hanem - elssorban - Augeias.4 Egyik elbeszls szerint5 a munka breknt kir{lys{g{nak egy rszt aj{nlotta fel Hraklsnek. gy tnik, a hrsz ezzel egytt megkapta a kir{ly l{ny{t is felesgl. Ha viszont nem sikerlt volna a munk{t egy nap alatt elvgeznie, rabszolgaknt rkk a tr{gy{t kellett volna az ist{llkbl kihordania. Hrakls felesgei kzt emlts trtnik Augeias Epikast nev l{ny{rl is.6 Az elbeszlsnek az a v{ltozata, melyben azut{n a l{nnyal kapcsolatban is becsapt{k, s ezrt ksbb harcba sz{llt Augeiasszal, nem maradt r{nk. M{s elbeszlk szerint7 Hrakls elhallgatta a kir{ly eltt, hogy Eurystheus bzta r{ a feladatot, s maga kttte ki mag{nak a ny{jak tizedrszt, ha sikerl az ist{llkat kitakartania. Az esemny tanja Phyleus, *282+ a kir{ly fia volt. Hogy milyen lendlettel forgatta a sprt vagy az {st, megcsod{lhatjuk az egyik olympiai metop dombormvn: Ksbbi elbeszlk szerint flbontotta a majors{g fal{t, s egy folyt vezetett - vagy ak{r kt folyt, az Alpheiost s a Pneiost - az ist{llkon {t. Megtrtnt a lehetetlen, amiben Augeias nem hitt. Amikor r{ad{sul azt is megtudta, hogy Eurystheus rtta ezt a feladatot Hraklsre, nem akarta megtartani a szav{t. Az elbeszlsnek ebben a form{j{ban, mely bizonnyal nem a legrgebbi, a kir{ly letagadta, hogy valaha is meggrt valamit. St, egy bizonyos Lepreus, a rhes" azt tan{csolta neki, hogy ktztesse meg a hrszt.8 Vit{jukban brnak kellett

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 200

dntenie.9 Phyleus az apja ellen tanskodott. Augeias megharagudott, s kiutastotta fi{t s Hraklst az orsz{gbl, mieltt dntsre kerlt volna sor: emiatt vezetett a hrsz ksbb h{bort lis ellen. Hrakls hazafele indult Myknaiba; tkzben betrt lenos v{ros{ban Dexamenos kir{lyhoz, akinek a neve - a befogad" - ppgy illik egy vendgszeret halandra, mint az Alvil{g ur{ra, akit klnben Polydektsnek vagy Polydegmnnak, a sokakat befogadnak" is hvtak. Azonkvl Dexamenos nem mindegyik elbeszlsben volt ember, s apja a l{nynak, akit Hraklsnek meg kellett mentenie; olykor kentaur volt, aki el akarta rabolni a le{nyt.10 Ezt a kentaurt, akivel a hrsznak most meggylt a baja,11 Eurytinnak is hvt{k: ez ugyangy, mint az Eurytos nv, j lvszt jelent, pontosabban a halottak birodalm{bl val lnyt, Gryoneus p{sztor{t. A keleti mvszek j{szknt {br{zolt{k a kentaurokat, s ezzel e vad s erszakos lnyek hal{l-jelentst fejeztk ki. Grgorsz{gban azt tartott{k,12 egy kentaur sem haszn{l jat. Nem volt ja Ezrytin kentaurnak sem, akirl most sz lesz. A hrsz abban a pillanatban rkezett meg lenos kir{ly{nak h{z{ba, amikor pp a kir{lyl{ny s Eurytin lakodalm{t ltk: Eurytin erszakkal knyszertette a l{nyt, hogy fogadja el vlegnynek.13 Vagy pedig egy igazi vlegnnyel ltk meg a menyegzt, s a vendgek kzt volt Eurytin, aki el akarta rabolni a menyasszonyt14 Hrakls agyonttte a kentaurt, s megmentette a l{nyt. De nem azrt, hogy mag{nak tartsa meg! Csak abban a v{ltozatban, melyben m{r ezt a menyasszonyt hvj{k Dianeir{nak,15 tette t m{r elbb, Dexamenos vendgeknt, a mag{v{. De meggrte neki, hogy visszatr s hazaviszi mint felesgt. Hrakls t{volltben knyszertette a l{nyt Eurytin arra, hogy t fogadja el vlegnynek. Abban a pillanatban, amikor a kentaur a testvreivel el akarta vinni a menyasszonyt, megjelent Hrakls is, ahogy meggrte, s megint, ak{rcsak Pholos s Kheirn trtnetben, kentaurl lett. Hi{ba jelentette azut{n Myknaiban, hogy elvgezte a munk{t lis kir{ly{n{l : a kir{ly nem fogadta el. Eurystheus a hs szemre vetette, hogy nem-csak neki vgezte el, hanem Augeias megbz{s{bl is. *283+ 7. A thr{k Diomds parip{i A tizenkt munka sorrendje nem volt minden felsorol{sban egyforma. De az elbeszlk legal{bb abban, gy l{tszik, egyetrtettek, hogy Hrakls els feladata a nemeai oroszl{n legyzse volt, s hogy els hat munk{j{t a Peloponnsos valamelyik vidkn, Myknai s Tiryns krl, Argos kzelben kellett elvgeznie. Csup{n a hetedik munk{tl kezdve kv{nt tle Eurystheus egyre messzebbre viv, egyre hosszabb v{ndorutakat. Egyre tbb trtnet szlt arrl is, hogy mi minden esett meg vele v{ndorl{sai sor{n a parancs elvgzsn kvl. gy m{r Thr{ki{ba tett tj{rl is, melynek az volt a clja, hogy Diomds kir{ly veszedelmes lovait Myknaiba vigye. Ezzel a v{llalkoz{ssal kezdem most m{sodik hat munk{j{nak elbeszlst. Diomds parip{i emberhson ltek, s ksbb azt {lltott{k rluk,1 ugyanazok voltak, mint amelyek Pelias halotti j{tkain szttptk Glaukost, Sisyphos fi{t. Valj{ban nehz eldnteni, hogy a ngy l, melyek el egy gemm{n egy embert vetnek oda abrakul - a vres j{szolba, ahogy az egyik tragikus klt mondja2 -, a potniai Glaukos volt-e, vagy a thr{k kir{ly. Egy rgi v{zakpen sz{rnyas lovak. Biztosan rokons{gban voltak a Harpyi{kkal, Gorgkkal, Erinysekkel, s a kanc{kkal p{rz szaki szl, Boreas haz{j{ban, Thr{ki{ban voltak legink{bb

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 201

otthonosak. De az Alvil{g kir{lya is klytoplos volt, azaz lovairl hres".3 Parip{k vittk hozz{ a hsket. Ha azut{n valamelyikket trnolva vagy lakom{n{l fekve {br{zolt{k, s r{ad{sul mg egy l is benz az ablakon, akkor senki sem vonhatja tbb ktsgbe, hogy egy halott tiszteletrl van sz. Ha nagyon rgi sri ednyeken nneplyesen befogj{k ket egy hs halotti kocsija el, vagy - a ksi elbeszlk trtneteiben - vadak, s felfalj{k a hsket, akkor mindig a Hal{l lovai, s gy kell rteni az emberev parip{krl szl klns trtnetet is. Diomds, a hal{llovak tulajdonosa, Ars hadisten fia volt. uralkodott a thr{k bistnok trzse felett. Hozz{ kldte Eurystheus Hraklst, hogy hozza el a lovait. A hrsz Thessz{li{n {t ment, s betrt Pheraiban Admtos kir{lyhoz: ezt a trtnetet Euripids tette halhatatlann{ Alkstis cm darabj{ban. Admtos, a megfkezhetetlen", maga is az Alvil{g kir{ly{nak egyik nevt viselte, s volt az az uralkod, akinl Apolln egy nagyven {t szolg{lt. Az isten Admtos ny{jait rizte,4 s itatta5 hres lovait, a vil{g legjobb parip{it.6 Alkstist, Pelias ilkosi kir{ly legszebb l{ny{t is az segtsgvel nyerte meg.7 Pelias azt a felttelt szabta a krk sz{m{ra,8 hogy fogjanak egy oroszl{nt s egy vadkant a lakodalmas kocsi el. Apolln ezt m{r Kadmos s Harmonia menyegzjnek nnepn is vghezvitte, s most megtette Admtosnak is.9 Azt mesltk,10 hogy a menyegzs kamra tele volt kgykkal, amikor a vlegny kinyitotta: ez {lltlag Artemis bntetse volt, mert a kir{ly elfelejtett {ldozatot bemutatni neki. Tal{n egy rgebbi elbeszls maradv{ny{t *284+ l{thatjuk ebben, melyben Admtos s Alkstis, ahogyan egy fld alatti kir{lyi p{rhoz illett, kgymenyegzt tartott. Abban az elbeszlsben viszont, melynek folytat{sa elmondja, hogyan rkezett meg Hrakls Pheraiba, Apolln meggrte, hogy kiengeszteli Artemist, st, a Moir{kat is megszdtette, akik a lakodalmi nnepsgen jelen voltak. Addig itatta ket borral, mg lerszegedtek,11 s n{szaj{ndkot alkudott ki tlk: a rszeg Moir{k ktszer olyan hosszra nyjtott{k Admtos rvid lett, azzal a felttellel,12 hogy azon a napon, amikor meg kellene halnia, m{svalaki, esetleg az apja, az anyja vagy a felesge, nknt elt{vozik az letbl. Hamarosan eljtt az a nap, s errl szl Euripids dr{m{ja. Azon a napon hagyta el Apolln Admtos h{z{t, melyen Thanatos, a Hal{l belpett.13 Azrt jtt, hogy elvigye Alkstis kir{lynt. Mert senki m{s nem volt hajland meghalni Admtos helyett, mg agg atyja vagy reg anyja sem, csak ifj felesge. Most elbcszik frjtl s kt kicsiny gyermektl. Gy{sz s siralom tlti be a palot{t. Ebben a pillanatban rkezik Hrakls.14 A kir{ly nem {rulja el vendgnek, ki halt meg. Hadd lakm{rozzon nyugodtan. M{r kivittk Alkstist, a sremlk mgtt v{r a kir{lynra Thanatos, a Hal{l,15 hogy elhurcolja mag{val. Csak most tudja meg a hrsz, mi trtnt. A halotti menet ut{n rohan, s a Hal{llal birokra kelve, elragadja tle zs{km{ny{t.16 Az Agathn tragdiakltnl lefolyt hres beszlgetsben, amit a nagy Platn rktett meg,17 emltenek egy trtnetet, melyben az Alvil{g istenei bocs{tj{k szabadon Alkstist, annyira csod{lj{k, hogy nknt megy le a H{dsba. Phrynikhos viszont,18 a rgi dr{mar, lerta, hogyan birkzott a hrsz a Hal{llal. Admtostl tov{bb v{ndorolt Hrakls Ars fi{hoz, a legflelmetesebb hal{listenek egyikhez, az iszonyatos Diomdshez. Azt beszltk rla,19 vad lovait vasl{nccal kttte az rcj{szolhoz, s szerencstlen idegenek hs{val etette. Hrakls a saj{t urukat dobta abrakul elbk, hogy megszeldtse ket, s elhajtotta az {llatokat Myknaiba. Eurystheus a hagyom{ny szerint Hr{nak szentelte a lovakat, s a fajt{juk {lltlag Nagy S{ndor kor{ig fennmaradt.20 M{s elbeszlk Abdra thr{kiai grg v{ros alapt{s{val hozt{k sszefggsbe ezt a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 202

trtnetet. Oda rkezett Hrakls hajn,21 t{rsainak egsz csapat{val. Megszerezte a lovakat rziktl, s lehajtotta a bistnok orsz{g{bl a tengerhez. Diomds a bistnokkal ldzbe vette. Erre a hrsz a lovakat kedves Abdrosa oltalm{ra bzta, harcba sz{llt ldzivel, meglte Diomdst, s meneklsre knyszertette a bistnokat. Kzben Abdros a lovak {ldozata lett: hal{lra hurcolt{k, vagy szttptk szok{suk szerint. Hrakls eltemette Abdrost, s hrsz-srj{n{l megalaptotta Abdra v{ros{t. L{thatjuk, hogy a trtnet gy {tvezet a hrszmitolgi{bl azokhoz az elbeszlsekhez, melyek egsz hrsz-hadak hadj{ratairl szlnak. Azt is mesltk, hogy Hrakls ez ut{n a thr{kiai munk{ja ut{n csatlakozott az *285+ Argonaut{khoz.22 De nem maradt velk sok{ig, mert amikor a M{rv{ny-tenger egyik blbe rtek, elvesztette ifj t{rs{t: a szeretett fit, Hylast elragadt{k a forr{snimf{k.23 Mg ktsgbeesetten kereste, az Arg haj tov{bbsuhant a kedvez szllel.24 Hrakls azut{n egyik elbeszls szerint gyalog rkezett meg Kolkhisba,25 s rszt vett az aranygyapj megszerzsben, m{sok szerint26 visszatrt munk{ihoz, melyeket, ahogy sorsa kiszabta, Eurystheus sz{m{ra teljestenie kellett. Az Argonaut{k v{llalkoz{sa egy m{sik hrsz, Iasn nevt tette hress; az ebben val rszvtelnl sokkal ink{bb illett Hraklshez ( maga ezt daimnj{nak, szemlyes sors{nak nevezi Euripidsnl27), hogy a hal{los Ars mindh{rom fi{t legyzte Thr{ki{ban, Makedni{ban s Thessz{li{ban: Diomdsen kvl Lykant s Kyknost is. Lykan felett aratott gyzelmnek trtnete nem maradt fenn, a Kyknosszal vvott kzdelmt Hsiodos kltemnyeinek egyik folytatja nekelte meg.28 Nevrl tlve Kyknos, a hatty", Apolln szolg{i s kedvencei kz tartozott. Apolln egyik berkben tany{zott Pagasain{l, Thessz{li{ban,29 s rajtattt az isten tisztelin, amikor hekatomb{ikkal arra vonultak a Delphoiba vezet ton.30 Teh{t e szerint az elbeszls szerint semmikpp sem lehetett Apolln szolg{ja. Apja, Ars, testi valj{ban t{mogatta t kt fullajt{rj{val, Deimosszal s Phobosszal, az Ijedtsggel" s a Flelemmel" egytt. Hraklst Athn ksrte a harci kocsij{n, amikor Kyknos ellen harcolt, s az istenn tartotta kezben a gyzelmet s a dicssget.31 Hrakls mersz kocsihajtja Iolaos hrsz volt, a befogott l pedig az istenek lova, Arin,32 melyet Dmtr szlt egykor Poseidntl.33 Hrakls nem zs{km{nyolta, hanem aj{ndkba kapta,34 vagy klcsn,35 s tov{bbadta Adrastosnak. gy is meslik a harc kimenetelt,36 hogy Ars segtett ugyan Kyknosnak, de Zeus vill{ma sztv{lasztotta a kzdket. A legtbb elbeszls szerint azonban a hrsz meglte Kyknost, s Zeus csak akkor avatkozott be vill{m{val, amikor a kt fia harcolt egym{s ellen: Ars s Hrakls.37 Egy rgi v{zakpen az egyik oldalon a tengeri reg s Poseidn, a m{sikon Apolln s Dionysos nzi a Kyknos teteme fltt kibontakoz kzdelmet, amit Zeus csendest le. A Hsiodos-folytat elbeszlsben az istenek kir{lya nem lpett kzbe. Pallas Athn elksztette Hraklst arra, hogy Ars is bele fog vegylni a fia rdekben a harcba, s a hrsz eltal{lta l{ndzs{j{val az istent a combj{n. A sebeslt Arst kocsihajti flvittk az Olymposra. Hrakls elvette Kyknos fegyvereit. Az elesettet apsa, Kyx temette el ksbb; Apolln az Anauros foly habjaival {rasztotta el a srj{t.38 Kyknos, ak{rcsak apsa, Kyx, s annak felesge, Alkyon, ink{bb a madarak kz tartozott. Kyx a hm, Alkyon a nstny jgmad{r neve volt grgl. Eredetileg, gy beszltk, emberp{r voltak, Hrakls bar{tai. De annyira fejkbe sz{llt a kevlysg, hogy Zeusnak s Hr{nak neveztk egym{st. Bntetsbl az istenek mad{rr{ v{ltoztatt{k ket.39 Az elbeszlk mg arra *286+ is kpesek voltak, hogy a hadisten gyilkos fi{v{ tegyk a hattyt, Apolln szent madar{t, melyrl azt hittk, csak akkor csendl fel neke, ha rzi hal{la kzeledtt.40 De nem is tal{lhattak jobb ellenkpet hozz{, mint Hraklst, aki Diomds

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 203

hal{lhoz parip{it is megzabol{zta, s mag{val vitte ket Argosba. 8. Mins bik{ja A legtbb elbeszl szerint Eurystheus elbb Krt{ba kldte Hraklst a bik{rt, s csak azut{n Thr{ki{ba, a parip{krt. A bika tulajdonosa {lltlag Mins kir{ly volt, de aligha lehetett , hiszen az a bika volt ez, melyrl m{r volt a krtai trtnetekben sz,1 s melybe Pasipha beleszeretett. A most kvetkez elbeszls2 csak annyiban tr el ettl, hogy a bika ebben nem tlti be a kir{lyn szeretjnek szerept. A hull{mokbl merlt fel, azt beszltk, s Mins m{r elbb megfogadta, hogy fel fogja {ldozni Poseidnnak azt, ami a tengerbl bukkan el.3 De olyan szp volt az {llat, hogy Mins egy m{sik bik{t {ldozott fl helyette, s ezt elkldte tehncsord{ihoz. Eddig a pontig azonos az elbeszls Pasipha trtnetvel, ahogy azt Euripids A krtaiak cm darabj{ban sznre vitte; b{r ott Poseidn azzal bnteti Minst, hogy beteges szenvedlyt breszt a kir{lynben a bika ir{nt.4 De Poseidn m{s bntetsrl is beszltek:5 az {llat megvadult, s Mins csak Hrakls segtsgvel szabadulhatott meg tle. Ezrt kldte Eurystheus a hrszt Krt{ra, hogy elevenen vigye a bik{t Myknaiba. Maga Mins is segtett v{llalkoz{s{ban.6 Rgi v{zakpeken l{tni, hogyan fogt{k meg a bik{t: egy ktllel, amit Hrakls az {llat sz{ja s ells l{ba kr hurkolt, vagy ak{r ktl nlkl, gy, hogy ellrl r{vetette mag{t a bik{ra. Majd fejbe verte a buzog{ny{val, s amikor elk{bult, mag{val vitte Myknaiba. Ott szabadon engedte. Sok{ig ksz{lt a fktelen {llat a Peloponnsoson. Vgl az Isthmoson {t Marathnba rt; ott Thseus jra befogta, s vgl fl{ldozta Apollnnak.7 Ez Thseushoz ill tett volt. Ha igaz, hogy a kor{bbi idkben Hraklsnek csak tz munk{j{t tartott{k sz{mon, akkor bizonnyal ez a kaland s a most kvetkez elbeszls ksbbi eredet. 9. Az amaznkir{lyn ve Admt,1 Eurystheus le{nya megkv{nta Hippolyt amaznkir{lyn vt. Ezrt a kir{ly a Fekete-tenger mellki kis{zsiai orsz{gba, Pontosba kldte Hraklst; itt, a Thermdn foly mentn laktak az amaznok, egy csupa harcias nbl {ll np. Gyermekeik kzl csak a l{nyokat neveltk fel, jobb mellket lev{gt{k, hogy ne akad{lyozza ket a nyllvsben s a d{rdavetsben, s a balbl szoptatt{k l{nyaikat. A kir{lynjk, Hippolyt volt a legvitzebb. vt jelvnyl kapta az apj{tl, Arstl. Hrakls a hsk nagy *287+ csapat{val indult erre a hadj{ratra.2 T{rsai kzt volt Thseus, akirl hamarosan bvebben lesz sz, s Telamn,3 a salamisiak s aiginaiak hrsza. V{llalkoz{suk az Argonaut{k tj{hoz volt hasonl, s egyesek gy tudt{k, hogy az sszes Argonaut{k rszt vettek benne.4 M{s elbeszlk szerint a hadj{rat sor{n egy trjai h{borra is sor kerlt: arra, amit Hrakls a tirynsiek csapat{val,5 Iolaosszal s Telamnnal vezetett Laomedn trjai kir{ly ellen. Volt egy rgi trtnet6 az alattomos Laomednrl, a Zeustl aj{ndkba kapott hres lovak tulajdonos{rl.7 Hasonl trtnetet tartottak rla sz{mon, mint Admtosrl. Apolln n{la is p{sztorknt szolg{lt,8 a np ur{n{l" - ezt jelenti a neve, s az alvil{gi kir{ly uralkodik a legnagyobb npen -, s vele volt Poseidn is; ptette Trja falait.9 Az istenek ember alakban szolg{ltak,10 s versengve11 buzglkodtak a v{ros ptse krl. De Laomedn becsapta ket: nem adta meg a kikttt brt. St, azzal fenyegetztt,12 hogy ssze fogja ktni kezket s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 204

l{bukat, s eladja ket idegenben, s r{ad{sul mg a flket is lev{gja. A br, amit grt - vagy mindkettejknek, vagy annak, aki buzgbban teljesti szolg{lat{t - nem lehetett m{s, mint a hres lovak. Ezekrt a lovakrt rkezett Hrakls is hat hajj{val Trja al{.13 A r{szedett Poseidn, a v{r ptje ugyanis - gy folytatdott a trtnet14 - egy tengeri szrnyet kldtt a trjaiak ellen, Apolln pedig dgvszt. Jshelye azt tan{csolta,15 {ldozz{k fel Laomedn le{ny{t, Hsiont a szrnynek. Kitettk a le{nyt kir{lyi ltzetben a tengerpartra,16 s Laomedn a megmentnek ismt az isteni parip{kat grte oda, melyekkel megrvidtette Poseidnt. Hrakls v{llalta a feladatot. A trjaiak s{ncot emeltek neki Pallas Athn segtsgvel a parton, hogy szksg esetn oda hzdhasson be a szrnyeteg ell.17 Egy rgi v{zakpen l{tni a szrnyeteget: ri{shal, nyitott sz{j{ba pp belp a hrsz, jobbj{ban sarlval, hogy lev{gja ri{s nyelvt. Hsion teljes dszben nzi. Azt is beszltk, hogy Hrakls beugrott az {llat tork{ba,18 st h{rom napig maradt a gyomr{ban, s kopasz fejjel trt onnan vissza.19 gy lte meg a szrnyeteget. De neki sem akarta Laomedn odaadni a lovakat, s srtegette a hrszt.20 gy kerlt sor Trja els feldl{s{ra. Csak res utc{k maradtak a v{rosbl, amikor Hrakls tov{bbvonult.21 Emberei kzl klnsen Telamn tntette ki mag{t,22 s jutalmul megkapta Hsiont felesgl.23 Hrakls leltte Laomednt s a fiait,24 a legkisebb kivtelvel. Ezt Hsion mentette meg: kiv{ltotta aranyszvs f{tyl{val. Mindaddig Podarksnek, gyorsl{bnak" hvt{k az ifjt, az egyik hagyom{ny szerint,25 de ettl fogva a priamai = kiv{ltom" szbl kpzett Priamos nevet kapta. rte meg kir{lyknt ksbb, regkor{ban, Trja m{sodik pusztul{s{t. A rgebbi elbeszlk szerint26 ez ut{n a gyzelem ut{n vonult Hrakls a t{rsaival az amaznok ellen, az jabbak szerint27 ink{bb megfordtva. Hrakls, hogy eleget tegyen Eurystheus megbz{s{nak, csapat{val Themiskyr{n{l kttt ki, a Thermdn torkolat{n{l. Az amaznok nem ut{lt{k a *288+ frfiakat, s Hippolyt hajland lett volna odaaj{ndkozni Hraklsnek az vt.28 Egy v{zafest {br{zolja a jelenetet: a nyugodtan ldgl hrszt s a szktha nadr{gba ltztt amaznt, amint ny{jasan nyjtja {t vt a hsnek. Vagy Hrakls m{r elbb foglyul ejtette a testvrt, Melanippt,29 s az v ellenben bocs{totta ksbb szabadon?30 De azt is mesltk,31 hogy maga Hra is megjelent amazn alakban. bresztett gyant az asszonynpben Hrakls s vi ir{nt; elhresztelte, hogy az idegenek Hippolyt elrabl{s{t tervezik. E szerint az elbeszls szerint mgis tkzetre kerlt sor a hrszok s az amaznok kztt. Hrakls meglte Hippolytt, s levette a halott kir{lynrl az vt: az olympiai metop dombormvn l{tni, hogyan haldoklik Hippolyt a fldn. Azok az elbeszlk, akik gy tudt{k, Hrakls volt az amaznok els legyzje, s Thseus csak a ksrje, azt {lltott{k, gyzelmrt Thseus Antiop amaznt kapta jutalmul, ahogy Telamn Hsiont.32 M{sok szerint Thseus ejtette foglyul az amaznkir{lynt,33 elvette az vt,34 s Hraklsnek aj{ndkozta. Azt is mondt{k mg,35 hogy az amazn, akit hazavitt, s aki a fi{t, Hippolytost szlte, nem Antiop volt, hanem Hippolyt. Erre a trtnetre a Thseusrl szl elbeszlsek kzt kerl majd sor. Az vet Myknaiban riztk,36 ha ugyan nem Hra szentlyben, ahol Admt teljestett papni szolg{latot.37 Kln elbeszlsek szlnak a hrszok visszatj{rl; egy nagyon rgi trtnet nem Hrakls knny munk{j{hoz kapcsoldik, amit az amaznokn{l vgzett el, hanem a nehezebbhez, amit Trj{n{l vitt vghez.38 Azt mesltk,39 ugyanazon a napon, amikor Hrakls elhagyta Trj{t, Hra r{vette Hypnost, az Alv{s istent, hogy ringassa Zeust mly {lomba. Ekkor maga heves vihart keltett, s Ks szigetre vetette a hrszt, messzire bar{taitl. Hat hajja kzl t elveszett.40 A sziget laki kvekkel dob{lt{k meg, amikor megrkezett.41 jszaka kttt ki, s Eurypylos kir{llyal, a szleskapujval" gylt meg a baja: neve vil{gosan az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 205

Alvil{g uralkodj{ra utal. Miut{n a kir{lyt agyonttte,42 a fi{val, Khalkdnnal, az rcfogval"43 is meg kellett kzdenie, s az megsebestette. Csak Zeus menthette meg a fi{t44 kitl is voltakppen? Neve m{r el{rulta: a hal{listentl. A ks-szigeti Antimakheia v{ros laki kiss bvebben adt{k el a trtnetet.45 Miut{n Hrakls a Laktr-fokn{l utols hajj{bl csak az embereket s a fegyvereket mentette sz{razra, egy juhny{jjal tal{lkozott s p{sztor{val, Antagorasszal. Azt mondt{k,46 ez Khalkdn testvre volt. Antagoras - eredetileg alighanem a szembejv", ak{rcsak Antaios - bizonnyal csak Khalkdn m{sik, kevsb {ttetsz neve. Hrakls egy kost krt az ismeretlen p{sztortl. De Eurypylos fia birkz{sra hvta ki. A birkz{s csakhamar csat{v{ fajult, mert a meropsok, Ks laki, Antagorasnak segtettek, Hrakls t{rsai pedig vezrk vdelmre keltek. Eleinte k maradtak alul; a hrsz maga is knytelen volt visszavonulni. Egy thr{k rabnnl bjt el, s *289+ asszonyruh{ban rejtzkdtt, mg le nem gyzte vgl a meropsokat. Tarka ni ruh{ban nnepelte azut{n lakodalm{t a kir{ly l{ny{val, Khalkiopval, az rcarcval". Azta visel Hrakls papja Antimakhei{ban ni ruh{t s ni fejdszt az {ldozat bemutat{sakor, s minden vlegny ugyanilyet az eskvn. Hrakls nem akkor ltztt utolj{ra ni ruh{ba: ksbb mg egy trtnetben lesz errl sz. Mert ilyen {lltzetben szolg{l majd Omphal kir{lynnak is: ni ruha s ni szolg{lat illett az istenn szolg{j{hoz, akit a leges-legrgebbi trtnetekben Hra nyilv{nvalan nem ldztt, s nem kellett Zeusnak megmentenie. A trtnet Homrosn{l47 gy r vget, hogy flbredt az istenek kir{lya, s l{tta, milyen bajba jutott a fia. A tengerbe akarta dobni Hypnost, s el is puszult volna a sz{rnyas isten, ha nem menekl az anyj{hoz, a minden isteneket megfkez jszak{hoz. t tisztelte Zeus, s nem akart b{natot okozni neki. De Hr{t flfggesztette arany ktlen, kt llt ktve a l{b{ra, a levegbe. Egyeden isten se tudta megszabadtani, s amikor Hphaistos megprb{lta, az olymposi lehajtotta a mennyei palota kszbrl, messze le a fldre.48 Azut{n Zeus kiszabadtotta fi{t Ksbl, s hazavezrelte, a lt{pl{l Argosba. 10. Gryoneus marh{i Gryoneus marh{irt messze nyugatra kldte Hraklst Eurystheus. [t kellett kelnie az keanoson, s elrnie Erythei{t,1 az alkonypr szigett, ahol Eurytin p{sztor s a ktfej Orthos kutya, a Kerberos s a lernai hydra testvre2 rizte a kds ist{llkban a marh{kat. A marh{k bborvrsek voltak,3 s a gazd{juk Gryoneus volt: tle kellett ket Hraklsnek elrabolnia, s elhajtania a messzi Argosba. Gryoneus a hagyom{ny szerint4 Khrysar s Kalliro keanis fia volt, az a Khrysar, az aranykardos hs", aki a Pgasosszal egytt szkkent el a lefejezett Medusa nyak{bl.5 Olyan apa illett hozz{, aki nem p{sztor volt, hanem, ahogy a festmnyeken l{tni, sisakos, p{nclos, pajzzsal s l{ndzs{val felfegyverkezett harcos. A neve - Gryoneus vagy Gryons vltzt" jelent. Mert az vltzs hozz{tartozott a csat{hoz.6 Ha a megsebeslt Ars flvlt, az olyan, mint kilenc- vagy tzezer harcos csataki{lt{sa.7 Gryoneus p{sztor{nak, Eurytinnak - ezt az j{sznevet viselte egy kentaur is a Dexamenosn{l lej{tszdott kalandban - Ars volt az apja.8 Gryoneust h{romfejknt emlegetik,9 de valj{ban - a kltk10 s a v{zafestk tans{ga szerint - h{romtest volt, legal{bbis derktl flfel; hat karral harcolt, s sz{rnyai is voltak,11 hogy - ak{r a Harpyi{k, az Erinysek vagy egy ragadoz mad{r lecsaphasson {ldozat{ra. Pajzsjelvnye a sas volt. Vrs tehenei alkonyatkor legeltek. Ott leselkedett, tal{n ki{ltozott is napnyugat fell, s hal{lba hvta a harcra s marh{ira v{gy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 206

frfiakat. A legrgibb elbeszlsek szerint Hraklsnek bizonnyal nem kellett tl *290+ messzire mennie, csup{n a Peloponnsos nyugati partj{ra, hogy flsz{lljon az egyetlen j{rmre, amin Gryoneus vrs szigete elrhet volt. Tal{n csak a dli parton fekv Pylosig ment, ahol a beszl nev knyrtelen" Nleus uralkodott, Poseidn s Tyr fia, akiknek trtnett m{r elmondtam. Azt mesltk ksbb,12 Nleus s a fiai megdzsm{lt{k Gryoneus marh{it, amikor Hrakls hazafel terelte ket, csak Nestr nem: ezrt r{ bzta a hrsz az uralmat Pylos fltt. De azt is mondt{k, bez{rt{k a v{ros kapuj{t, amikor Hrakls Pylos el rkezett, mg a csorda nlkl, s biztosan nem azrt, mint ksbb {lltott{k,13 hogy megtisztttat{s{t krje. Akkor nem iparkodtak volna az istenek maguk visszatartani a behatol{stl. A Pylos nv, amit egy m{sik v{ros is visel ugyanazon a parton - s ott r{ad{sul egy H{dsszently is van14 -, az elbeszlk sz{m{ra, akik m{r nem ismertk a Nestr-palota pomp{j{t, a Hadu pylait, a H{dskaput jelentette. Volt egy rgi trtnet, amire m{r Homros utal :15 Poseidn, Hra s H{ds16 - m{s kltk szerint Ars s Apolln is17 - t{mogatta Nleust, amikor Hrakls Pylost szorongatta. Zeus s Pallas Athn a hrszt segtette. Az megsebestette h{romkamps nyil{val Hr{t a jobb melln, s olthatatlan f{jdalmat okozott neki.18 H{romszor dnttte fel l{ndzs{j{val Arst, s harmadszorra {tszrta a combj{t.19 Nyil{val H{dst is megsebestette a v{ll{n, Pylosban a halottakn{l" - gy mondja sz szerint az elbeszls.20 Pain, az istenek orvosa gygytotta meg az Olymposon.21 Nleus elesett, s tizenegy fia is a tizenkett kzl.22 Egy m{sik, tal{n mg rgebbi elbeszls szerint23 Hraklsnek Pylosban Nleus egyik fi{val volt kiv{ltkppen dolga: Periklymenosszal, a hressel". Alighanem is ugyanazt szemlyesti meg, akit Eurypylos fiai Ks szigetn. Azt beszltk, eredetileg Poseidn egyik fia volt, s apj{tl azt a kpessget kapta aj{ndkba, hogy sokfle alakot lthetett mag{ra. Hol sas alakban jelent meg, hol hangya alakban, hol mint mh, egy egsz mhrajjal, hol kgy alakj{ban. Mh alakban Hrakls lovainak j{romgombj{ra lt. Az elbeszls ksbbi v{ltozata szerint a hrsz Athn segtsgvel flismerte s leltte a mhet. Tal{n az volt az eredeti trtnet, melyben nem lte meg sokalak ellenfelt: az megmeneklt sas alakban.24 Mg egy nagy utaz{s {llt Hrakls eltt Pylos kapuj{nak bevtele ut{n, mieltt Gryoneust legyzte s a marh{it elhajtotta volna. A ksbbi elbeszlk szerint tja elszr szak-Afrika orsz{gain {t Hrakls hres oszlopaihoz vezetett, melyeket ebbl az alkalombl {lltott oda. Egyesek gy tudt{k,25 ezen az tj{n tal{lkozott vele Liby{ban Antaios ri{s. Antaios nem volt m{s - erre vall a neve -, mint a szembejv". Szellem-jelensekrl szokt{k azt mondani, hogy szembejnnek" valakivel. Dmtrt, amennyiben is a holtak, a Dmtreioi" rnje volt, ebben a minsgben ugyancsak Antaia any{nak"26 hvt{k, s elssorban Hekatt hvt{k gy, a ksrtetek rnjt, aki sztkldi ket,27 s aki ugyancsak szembejhet". *291+ Antaiosrl kt klnbz trtnet maradt fenn. Az egyik szerint28 az afrikai Irasa v{ros kir{lya volt. is, ak{r Danaos, versenyfut{st rendezett csodaszp le{nya kri sz{m{ra: gy lett a kyrni Alexidamos a veje. Egy m{sik elbeszls szerint29 ri{s volt, s birkz{sra knyszertette - ak{r a hasonl nev Antagoras - az idegeneket. Ersebb volt mindenki m{sn{l, s a legyzttek kopony{j{val dsztette apja, Poseidn templom{t. Ereje pedig abbl fakadt, hogy a Fld fia is volt, s valah{nyszor teste a Fldet rintette, anyja mg nagyobb ert nttt bel.30 Hrakls flvette vele a harcot: gy birkzott m{r Kson vagy Alkstis srkvnl is. Nem engedte, hogy Antaios a fldre essen, s ha mgis leesett, nyomban jra flemelte. gy elfogyott az ri{s ereje: Hrakls legyzte s meglte. De a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 207

hrsz is kimerlten nylt el a fldn s elaludt. Ekkor krje gyltek a Pygmaiosok, Egyiptom mulats{gos trpi, akik a pompeji falfestmnyeken gyakran zik huncuts{gaikat, s - gy szl az egszen ksi elbeszls31 - bosszt akartak {llni a b{tyjuk, Antaios hal{l{rt. Hiszen k is a fldbl bjtak el! Hrakls vals{gos ri{s volt a szemkben. Harci gpekkel ksztettk el a t{mad{st ellene, ak{r egy hatalmas erdtmny ellen, s mintakpv v{ltak egy sokkal ksbbi elbeszlsnek, mely nem Grgorsz{gban j{tszdott le, hanem egy kds szigeten, tl az szaki Holtak tengern. s Hrakls? Flbredt, s nevetve sprte be a trpket oroszl{nbr kacag{ny{ba, hogy elvigye mlt zs{km{nyknt Eurystheusnak... Nemcsak ez az elbeszls hozta kapcsolatba Hraklst a Gryoneushoz val tja sor{n Egyiptommal, hanem az a trtnet is, mely Busirisrl32 szlt, a Nlus delt{j{ban fekv hasonl nev v{ros, vagy egy m{sik, Memphis kzelben lev Busiris kir{ly{rl. Az egyiptomiak nyelvn Osiris h{z{nak" hvt{k ezt a v{rost: ez a nv krlbell megfelel a Busiris sznak. Osirist, a halottak istent v{ltoztatt{k {t az elbeszlk a zsarnok Busirissz{ ebben a trtnetben. Busirisnak {z volt a szok{sa, hogy fl{ldozta Zeusnak az idegeneket,33 s maga is emberhst evett.34 Hogy valsznbb tegyk az elbeszlst, azt mesltk,35 kilencves sz{razs{g sjtotta Egyiptomot, s egy kyprosi js gy magyar{zta az erre vonatkoz hom{lyos jslatot, hogy ilyen borzalmas {ldozatot kell vente bemutatni. Busiris elsnek a jst {ldozta fel. Amikor Hrakls Memphisbe rkezett, foglyul ejtettk. Hagyta. Egy m{sik hagyom{ny szerint36 birkznia kellett a kir{llyal. A birkz{s sor{n, vagy pedig, ahogy szvesen {br{zolj{k a v{zafestk, amikor fl akart{k t {ldozni az olt{rn{l, a fldhz v{gta Busirist s kitekerte a nyak{t, s ugyangy b{nt el fekete pribkjeivel is. De mg Antaios s Hrakls tal{lkoz{s{rl se mondtam el mindent. A ksi elbeszlk szerint Antaios nem Lybi{ban, hanem Mauret{ni{ban tal{lkozott vele, a tengerszorosn{l, mely Afrik{t elv{lasztja Eurp{tl. Az ri{s itt alaptotta v{ros{t, Tingrist, a mai Tangert, s itt mutogatt{k ksbb a srj{t: egy dombot, melynek alakja hanyatt fekv frfira hasonlt.37 Itt mg *292+ sokkal jobban kit{rul a tenger nyugat fel, mint Pylosn{l. Szemben, messze, az ibriai parton, Cadiz v{rosa fekszik. Oda{t {lltotta fel Hrakls az oszlopokat, melyeknek felirata gy szl: Gadeir{bl nincs {tkels nyugat fel,38 Mg t{volabb torkollik a Guadalquivir az Atlanti-ce{nba: ezzel, a Tartssos folyval csaknem pontosan szemben fekdt, Stsikhoros klt szerint, Erytheia szigete.39 A t{vols{g od{ig nem volt akkora, mint az t, amit a napnak Kelet-Aithiopi{ig be kellett j{rnia, de az ir{ny ugyanaz volt. Hasztalan kldtk az elbeszlk a hrszt ilyen hossz v{ndortra: itt sem volt clj{hoz kzelebb, mint m{r "Pylosban a halottakn{l", ahol az istenek ellen fordtotta nyilait. Istenek ellen kellett flajzania j{t, ha ki akarta knyszerteni az {tkelst, melyrl felirata azt hirdette, hogy nincs - ak{r ott, ak{r itt. Az elbeszls gy folytatdik, mintha kzvetlenl a pylosi trtnetekhez kapcsoldnk. Hrakls most a Napisten ellen ajzotta fl j{t,40 bizonnyal nem a rekken hsg miatt !41 Hlios megijedt, s klcsnadta a hsnek a nagy aranyserleget, melybe minden este lesz{llt, hogy {tjusson benne az keanoson, Keletre.42 Erytheia kldte s vezrelte a kelyhet,43 az a Hesperis, akirl a szigetet Alkonyprnak hvt{k.44 A hrsz m{r benne lt a serlegben: ekkor mg keanos is megprb{lta, utolsnak, megakad{lyozni {tkelst. Felkavarta a habokat, s flelmetes arc{val fenyegette meg.45 De amikor Hrakls most ellene is kifesztette j{t, keresztlengedte. A vrs szigeten az ist{llkn{l vert tany{t a hrsz, az Abas-hegyen.46 Orthos kutya rgtn megszimatolta s r{t{madt. Hrakls a buzog{ny{val ttte le az {llatot. Eurytin a kutya segtsgre sietett, de a hs t is meglte. Egy m{sik p{sztor a kzelben legeltette csord{j{t. A

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 208

csorda H{ds volt, p{sztor{t Menoitsnek hvt{k; ez jelentette Gryoneusnak a rabl{st. A hrsz m{r az Anthemos, a vir{ggal teli" foly mentn terelte a barmokat, amikor Gryoneus utolrte. H{rom kezvel h{rom l{ndzs{t szegezett Hraklsnek, m{sik h{rom kezvel h{rom pajzsot tartott vele szembe. Arshez volt hasonl, amikor elbe toppant.47Hrakls flvette vele a harcot, s lenyilazta a h{romtestt. Mag{val vitte a csord{t a serlegbe, s hamarosan kikttt a Tartssos folyn{l. A Napisten ismt besz{llt aranyserlegbe. Zeus fia stt babrerdben tnt el.48 Sokflekppen beszltk el, hogyan trt haza Hrakls Argosba, vgig a Fldkzi-tenger partja mentn hajtva a pomp{s csord{t. Mindentt rablk leselkedtek a ritka zs{km{nyra. s mindegyik npnl s minden v{rosban, amit tba ejtett, s melyek miatt egyre nagyobb kerlket kellett tennie, Mauret{ni{tl kezdve49 egszen a t{voli skyth{k fldjig,50 n{szra lptettk az gybuzg genealgusok, hogy az uralkodcsal{dok visszavezethessk r{ a csal{df{jukat. Nem mondom el itt az sszes trtneteket, hiszen j rszk szinte nem is tartozik m{r a grgk hrszmitolgi{j{ba. Az egyik pld{nak ok{rt az volt, amit Promtheus jvendlt meg a hrsznak51 (mert egyes elbeszlknl Gryoneus marh{inak elhajt{sa eltt ment el a Hesperisekhez, *293+ s akkor tal{lkozott tkzben a tit{nnal). A liguriai parton Poseidn kt fia el akarta rabolni a marh{kat Hraklstl.52 A hrsz meglte ket, s gy harcba keveredett a ligurok npvel. Hrakls sszes nyilait kiltte a t{madkra, s azut{n, mg trdelve, kezvel kveket keresett. De puha volt a talaj, s bizony{ra leteperik, ha Zeus kz{porral segtsgre nem siet.53 Ezut{n m{r sikerlt a r{juk dob{lt kvekkel elkergetni a ligurokat. Azon a helyen keletkezett a kves "Plaine de la Crau". Hrakls tov{bb hajtotta a marh{kat. [thajtotta egsz Tyrrhni{n, az etruszkok fldjn, egszen a Tiberis kanyarulat{ig, ahol ksbb Rma plt. Akkoriban ott Volcanus (gy hvt{k a vidk lakin{l Hphaistost) egyik fia tany{zott az Aventinuson, a csup{n flig ember alak Cacus.54 Tzkp gyilkos volt, mlt fia apj{nak, aki fia barlangj{tl nem messze, a hullaget m{gly{k l{ngjai kzt uralkodott. Cacus is h{romfej volt,55 mint Gryoneus, s {lltlag szemet vetett a marh{kra. Ellopott Hraklstl ngy bik{t s ngy tehenet. Behzta ket visszafel, a farkukn{l fogva, a barlangj{ba. A hrsz szre se vette volna a lop{st, ha nem bdlnek fl a bez{rt {llatok, amikor a jllakott csorda tov{bbvonult. Haragosan fordult vissza Hrakls, s nekirohant az Aventinusnak, azon a feln, ahonnan a barmok bgse hallatszott. Cacus megijedt, s egy sziklatmbt eresztett le l{ncon a barlang bej{rata el. Ezt a kaput mg Hrakls se brta lerontani, de letpett egy nagy szikl{t a hegyrl, gyhogy hirtelen fedl nlkl maradt a barlang, s ami elbe t{rult, olyan volt, mint a holtak birodalma.56 Hasztalan kptt Cacus tzet a hrszra, az megragadta hres birkz fog{s{val,57 a "hraklsi csomval", s sszeroppantotta. A marh{kat kiszabadtotta, s kivonszolta Cacus flig {llati hull{j{t a napvil{gra. H{l{bl a hely kzelben olt{rt emeltek Hraklsnek, amit a rmaiak Ara maxim{nak neveztek, s hrszkultusza itt sok{ig fennmaradt. It{lia dli cscskn egy bikaborj elszakadt58 a csord{tl, s {tszott Szicli{ba. Innen sz{rmazik a mai Reggio v{ros neve, Rhgion, a rhgnynai elszabadulni" igbl, s a hagyom{ny szerint59 az orsz{got is a bikaborjrl - az ott lakk nyelvn vitulus - neveztk el eredetileg Vitali{nak, ksbb It{li{nak. A bik{t Eryx, Poseidn egyik fia besorolta csord{j{ba; errl a rablrl kapta nevt az Eryx hegy. Amikor Hrakls ezut{n {tkelt a tengerszoroson, a Skylla is60 rabolt tle bik{kat. Hrakls agyonverte, s Eryxszel is harcba sz{llt, aki az elymosok trzshez tartozott. gy {llapodtak meg, ha Hrakls gyz, v lesz az elymosok fldje, ellenkez esetben viszont Eryx megkapja az egsz csord{t.61 Hrakls ezzel az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 209

ellenfelvel is birokra kelt, s h{romszor gyzte le Eryxet. Erre hivatkoztak ksbb a grgk, amikor Sp{rt{bl {tkelve elfoglalt{k Sziclia fldjt. Vgl megrkezett a hrsz a marh{kkal a korinthosi Isthmosra. Egy hatalmas ellensg leselkedett r{ itt: Alkyoneus ri{s.62 Az istenek trtneteiben emltettem,63 hogy amikor az olymposiak a gig{szok ellen harcoltak, kt, *294+ rszben haland frfit is be kellett a harcba vonniok, mert csak gy gyzedelmeskedhettek a fld fiai felett. Dionysos s Hrakls volt ez a kett, a kt hrsz az istenek kztt. Hrakls harcra kelt Alkyoneus gig{sszal, s meglte. Ksbb gy mesltk ezt a trtnetet,64 hogy a gig{szok megt{madt{k Hraklst, amikor az It{li{n {t v{ndorolt, a phlegrai rnas{gon, Cumae mellett, s az istenek siettek segtsgre. gy aratott ott diadalt a gig{szok, kztk Alkyoneus felett is.65 Egy rgebbi elbeszls szerint a phlegrai rnas{g s Palin, ahol Hrakls letertette Alkyoneust, a Makedni{n{l a tengerbe nyl Khalkidik flszigeten volt, s Hrakls Ksrl rkezett oda t{rsaival. A trtnetnek ezt a v{ltozat{t is elmondom. Alkyoneus is a csord{irl volt hres, ak{rcsak Gryoneus.86 [lltlag Hlios marh{i voltak, s eredetileg Erythei{n legeltek, nan lopta ket az ri{s.67 Emiatt trt ki a h{bors{g az istenek s a gig{szok kztt,68 De az az elbeszls, melyben Hrakls megt{madja t{rsaival a gig{szokat, megint csak m{s trtnethez tartozik. Alkyoneus nem engedte, hogy rajtassenek: egyetlenegy kdob{ssal tizenkt harckocsit zzott szt, a harcosokkal s kocsihajtkkal egytt.69 Csak akkor fordult meg a harci szerencse, amikor Hypnos Pallas Athn sztnzsre elaltatta a gig{szt. Errl csak a V{zafestk jvolt{bl tudunk: k {br{zolj{k az alv ri{st, s az alv{s sz{rnyas istent, amint fltte lebeg. Hrakls buzog{nnyal s jjal kzeledik a gig{szhoz, h{ta mgtt az egyik oldalon Telamn, a m{sikon az istenn l{that. M{s v{zakpeken Herms segt a hrsznak. Titokban mgiscsak egy kis gigantomakhia folyt le itt csal{rd eszkzkkel, melynek sor{n Alkyoneus ebben az elbeszlsben lett vesztette. De a trtnet {lltlag az Isthmoson is megesett. Az ri{s itt nem volt p{sztor: minthogy az Alkyni-blnl, a jgmadarak tengernl" tartzkodott, alighanem Kyknoshoz hasonl lny volt. A hagyom{ny sokflekpp magyar{zza, mirt jajonganak a jgmadarak szlcsendes tli napokon - azrt hvj{k ezeket "halkyni napoknak"70 -, s az egyik v{ltozat szerint Alkyoneus l{nyai k, s apjukat siratj{k, akit Hrakls agyonttt. Az Isthmoson mutogatt{k a kvet is, amit az ri{s a hrszra dobott.71 Hrakls a kvet buzog{ny{val elh{rtva, visszadobta a gig{szra. Azut{n megrkezett Gryoneus marh{ival Myknaiba, s Eurystheus fl{ldozta ket Hr{nak.72

11. A Hesperisek alm{i Hraklsre v{rt az a feladat is, hogy elhozza az aranyalm{kat a Hesperisek kertjbl. Egyszer m{r odatvedt, a keryneiai szarvasn nyom{n. S ugyangy odamehetett volna Liby{bl,1 vagy Erythei{ba viv v{ndortja b{rmely m{s pontj{rl is. De mag{tl, isteni vezets vagy jv{hagy{s nlkl, ezt nyilv{n nem tehette meg. Azt mesltk,2 elbb Zeus s Themis l{nyait kellett az ridanosn{l flkeresnie: alighanem abban a barlangban, melyben ez az isteni *295+ foly a Tlnanrl {tfolyik a fldre. Az elbeszl egyszeren csak nimf{knak" nevezi ket, de Zeus s Themis l{nyainak tartott{k a Moir{kat,3 s a Hesperiseket is.4 gy h{t ezek a rejtlyes istennk voltak az igazi tan{csadi. Tudt{k, hogy Hrakls halhatatlan, s ezrt be szabad lpnie a Hesperisek kertjbe. Azt tan{csolt{k neki, keresse fel Nreust, s addig szorongassa, mg tba nem igaztja. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 210

Nem tudjuk, hol tal{lta meg Hrakls a tengeri reget, melyik fldkzi-tengeri blben. De lehetett a Tartssos foly torkolata is. Egyik helyen ugyanis azt olvassuk, Hrakls Nreustl kapta5 az aranyserleget, amiben {tkelt Erythei{ba, majd, hogy a Tartssostl indult a Hesperisekhez,6 s vgl, hogy ezen az tj{n is haszn{lta a napserleget.7 Azt sem tudjuk, mirt kellett a hrsznak egy fiatalabb tengeri istensggel, Tritnnal birkznia.8 A korai mvszek szvesen {br{zolt{k, hogyan birkzott Hrakls Tritnnal vagy Nreusszal, de az errl szl rgi elbeszlsek ksbb elvesztek. A tengeri reg klnfle alakokat tudott mag{ra lteni: kgyv{ v{ltozott, vzz s tzz. A hrsz nem eresztette el, s lett a gyztes. Nreusszal folytatott birkz{s{nak jutalmakppen megkapta az tmutat{st a Hesperisek kertjhez, s eredetileg alighanem egsz tj{nak jutalmaknt v{lhatott istenn. Aiskhylos is adott egy tan{csadt Hraklsnek A megszabadtott Promtheus cm tragdi{j{ban, aki jvend sors{t is megjsolta, a megbntetett tit{n, az emberisg jtevje szemlyben. Zeus mgis a fia sz{m{ra tartotta fenn,9 hogy Promtheust - miut{n m{r Kheirn flaj{nlotta rte meg nem rdemelt szenvedseit - megv{ltsa knjaitl. A blcs tengeri vn, gy tnik, olyanform{n jellte ki most a hrsz tvonal{t, hogy legelszr a meleg nap-orsz{gokba jusson. Azt is beszltk,10 Ar{bia is tj{ba esett, s meglte ott s s Tithnos egyik fi{t, mathint, aki meg akarta akad{lyozni, hogy leszedje a Hesperisek alm{it.11 Tal{n gy rkezett el a bborhomokos, szent Vrs-tengerhez is, az aithiopsok rcknt villog, mindeneket t{pl{l tav{hoz az keanos kzelben, ahol a mindentl{t Hlios a l{gy vz meleg habjaiban frszti halhatatlan testt s kimerlt parip{it.12 Mert onnan jttek a tit{nok is Promtheushoz. Knjai a skythiai Kaukasoson kezddtek.13 Egy oszlophoz ktzve, melyrl azt is mondj{k,14 hogy karknt hatolt {t a testn, trnie kellett, hogy egy saskesely egsz nap marcangolja halhatatlan m{j{t. Amennyit nappal felfalt belle, jszaka mindig jrantt. Egyik reggel, amikor a sas szok{sa szerint ismt odareplt, Hrakls leltte: egy rgi v{zafest megrktette sz{munkra a jelenetet.15 Egy m{sik rgi v{zakp Promtheus ellenkpt is megmutatja: Atlast, s a h{ta mgtt a Hesperisek kgyj{t.16 Ebben az elbeszlsben tal{n nem a fld keleti s nyugati peremn {lltak szemben egym{ssal, ahogy a Kauk{zus s az Atlasz-hegysg, hanem dlen s szakon. szakon tartja a v{ll{n Atlas a tengelyt, mely krl a csillagos g kering: ott van a plus, melyre az gen a Kis- s a Nagymedve vigy{z.17 Teh{t gy l{tszik, tbbfell is meg lehetett *296+ kzelteni a Hesperisek kertjt. Egyik bej{rat{t mathin rizte dlen. Promtheus viszont Atlashoz kldte a hrszt, a Hesperisek szomszdj{hoz, s azt tan{csolta, ne maga hatoljon be a kertbe, hanem Atlast krje meg, hozza el neki az aranyalm{kat.18 A Hesperisektl a leg{ltal{nosabb rvny trtnet szerint soha tbb nem trhetett volna vissza. E szerint az elbeszls szerint Hraklsnek mg messzire kellett v{ndorolnia, szak fel. Promtheus pontosan elmagyar{zta, merre menjen.19 Egyenes t vezetett oda a sz{razfldn {t, mintha a hrsz mgiscsak a Kauk{zustl indult volna, s egy csod{s j{rmvn rkezett volna oda is, ak{rcsak a legmesszebb fekv dlre. Erytheiai tj{val kapcsolatban a napserlegen kvl meslnek egy rchajrl is, melyre oroszl{nbr-kacag{ny{t tzte fel vitorla gyan{nt.20 De ha a szksg gy kv{nta, gyalogolni is tudott a tengeren {t,21 st, ahogy egy v{zakpen l{tni, kocsin is {tsuhant a habokon, Herms vezrletvel. Az szaki szl birodalm{ba fog jutni, jelezte neki elre a tit{n, s vigy{znia kell, hogy az rks viharok fl ne kapj{k a levegbe. tja azut{n a lsajtev skyth{k orsz{g{n {t visz tov{bb, kztk a fld legigazs{gosabb s leg-vendgszeretbb npn, a gabiosokon {t, akiknek nem kell a fldet megmvelnik, mert nknt hozza nekik a termst. Ekkor m{r csaknem meg is rkezik a hyperboreosokhoz, a Rhipaios hegysg mg, ahol az Ister, a nagy

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 211

foly ered, amit Duna nven jobban ismernk. A hyperboreosok orsz{g{ba s onnan a Hesperisekhez a keryneiai gmszarvasrl szl elbeszlsben is eljutott, b{r ott csak vletlenl. Persze nem mindegyik elbeszl ttetett meg ekkora kerlutat a hrsszal. Egyesek szerint ott terlt el a Hesperisek kertje, ahol a hajz{s a vrs vizeken a nyugati Atlasn{l vget r.22 Ott volt Zeus egyik palot{ja s Hra n{sz-nyoszoly{ja a halhatatlan forr{sokn{l, ahol a talaj termkenysge mg az isteneket is boldogtja.23 Az aranyalmaf{t az istenek kir{lynje kapta n{szaj{ndkul a Fldany{tl:24 ezrt esett rla s rzirl m{r az istentrtnetekben is sz.25 Egyik rzjt maga Hra rendelte oda: Ladn kgyt; ez sosem hunyta le a szemt,26 s a genealgusok szerint testvre volt Ekhidn{nak, a kt hal{los kutya, Kerberos s Orthos, meg a lernai kgy anyj{nak. Neki is, ak{r a hydr{nak, sok feje volt s sokfle hangja.27 Nyilv{n riaszt hangok voltak: nem olyanok, mint a Hesperisek, az j estvli l{nyainak cseng hangjai! Az nekk ink{bb cs{bt volt, mint riaszt. A h{rom Hesperist - illetve lehet, hogy ngyen vagy mg tbben voltak - mg a ragadoz hal{listennkkel, a Harpyi{kkal is azonostott{k.28 De k soha nem mozdultak a f{t krlvev kertjkbl, s nem is gy nekeltek, mint a szirnek a tengerj{rk tj{n. Aki hozz{juk rkezett, mintha a Boldogok Szigeteire rkezett volna: egyeden haland sem tal{lta meg hozz{juk az utat. Aki mgis eljutott oda, s r{ad{sul kinyjtotta kezt az istenek kir{lynjnek tulajdona, az aranyalm{k ut{n, az ktszeres hal{llal halt meg; vagy legal{bbis *297+ cselekedetvel megzavart s feldlt egy vir{gz szent terletet, egy flrees, t{voli helyet, melyhez nem volt az embereknek semmi kzk. Atlas, a Hesperisek szomszdja, ravasz isten volt,29 csal{rd s alattomos tit{n, akinek bntetsbl kellett az g tengelyt hordoznia. V{llalta, hogy elhozza az aranyalm{kat, de csak ha a hrsz addig tartja helyette az eget. Egyik elbeszls sem {rulja el, mifle csellel szerezte meg az alm{kat, csak azt tudjuk meg, milyen {lnokul viselkedett Hraklsszel szemben.30 Elhozta az aranyalm{kat, de nem azrt, hogy odaadja a hsnek. gy akarta intzni a dolgot, hogy ezentl Hrakls tartsa helyette az eget. Egy mk{s rgi trtnet szerint a hrsz gy tett, mintha beleegyeznk. Csak egy szvessget krt Atlastl: annyi idre vegye {t az g tengelyt megint, amg p{rn{t kszt a fejre. s a ravasz tit{n egyttal ostoba tit{n is volt: lerakta az alm{kat a fldre, s {tvette az g terht. Hrakls pedig zs{km{ny{val Eurystheushoz sietett. Az olympiai metopkpen l{tni a p{rn{t a tarkj{n. Ott Pallas Athn segt a hrsznak, s Atlas nyugodtan s blcsen hozza l neki a gymlcsket. De olyanform{n is mesltk a trtnetet, hogy maga Hrakls hatolt be a Hesperisekhez, megt{madta a f{t rz kgyt, s vgl meglte.31 S l{tunk a v{zakpeken olyan {br{zol{st is, melyen a hrsz bksen {ll a Hesperisek krben: ez azt a v{ltozatot jelenti meg, mely szerint Hrakls az istennk beleegyezsvel s segtsgvel vgezte el feladat{t. Errl az utols fordulatrl sokkal tbbet tudunk meg a v{zafestktl, mint a kltktl. B{r azt is el{rulja a hagyom{ny,32 hogy Ladn, az rkber kgy, a Hesperisek mohs{g{tl is vta az aranyalm{kat. Mert szvesen leszedtk volna, noha a gymlcs Hr{ volt, vagy, egy m{sik hagyom{ny szerint,33 Aphrodit. Teh{t a Hesperisek segtettek elaltatni a s{rk{nyt. Meidias attikai fest, aki Hraklsszel egytt a hrszok egsz sor{t vitte be - egy vals{gos Argonauta-hadat - a Hesperisek kertjbe, Mdeia var{zslnt is szerepelteti, var{zsfves l{dik{j{val, a v{llalkoz{sban. A paestumi Assteas mg rszletesebben sznezi ki a jelenetet: Kalyps is itt van, akinek a tenger kldkn fekv szigete34 ugyanahhoz a tlnani birodalomhoz tartozik, mint a Hesperisek kertje, s italt nyjt egy csszben a s{rk{nynak, az pedig csak hrpli, s nem veszi szre, hogy az egyik Hesperis a m{sik oldalon szedi a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 212

gymlcst, sem hogy Hrakls m{r kapott egyet, s a m{sik kt Hesperis m{r meg is kstolta az alm{kat! Az egyik mester szerint - ez is attikai fest volt, s az Omphalost, a vil{g kldkt is odafestette a v{z{ra35 - a var{zsital bor volt: ott {ll a nagy keveredny, a kgy szeld, a h{rom Hesperis mainassz{ v{ltozott, a h{ttrbl P{nok nzik ket, Ioalos is ott van kztk, s a kzpen {ll Hraklst egy. lebeg Nik koszorzza meg: v a gyzelem. Egy harmadik attikai festnl m{r nem l{tni a kgyt: a hrsz agyonttte. A Hesperisek krlveszik Hraklst s kt fiatalabb hrszt. V{lla mgtt {ll Ers, s szedi az alm{kat. A Szerelem uralkodik itt - nem gy, mint Apollniosn{l, a *298+ kltnl,36 akinek az elbeszlsben az Argonaut{k a kgy meglst kvet napon rkeznek meg a Hesperisek kertjbe. Az istennk cseng hangon srnak, s b{natukban a hsk szeme l{tt{ra f{v{ v{ltoznak {t: egyikk fekete-ny{rf{v{, m{sikuk szilf{v{, a harmadik fzz. A mvszek egy m{sik jelenet megrktsrl sem feledkeztek meg, vagy jobban mondva, ezt egyedl k mutatt{k be: hogyan adja vissza Hrakls az isteneknek - Zeusnak s Hr{nak - az elrabolt arany gymlcst. Az elbeszls csup{n annyit mond, hogy pp csak megmutatta Eurystheusnak az alm{kat.37 De azt is beszltk,38 hogy Myknai kir{lya nem is akarta elfogadni, hanem a hrsznak aj{ndkozta ket. [lltlag sehol nem volt szabad rizni ezeket a gymlcsket. A Hesperisek alm{i az istenek tulajdon{t kpeztk, mg a templomi kincseknl is szentebbek voltak. Ha b{rki megkrdezett volna egy elbeszlt, mi trtnt velk, csak ezt a v{laszt kaphatta: visszajutottak tulajdonosaikhoz. 12. H{ds kuty{ja Egyes elbeszlknl Hrakls utols eltti munk{ja a Kerberos flhurcol{sa az Alvil{gbl, s az utols a Hesperisek alm{inak megszerzse, mely egyrtelm az istenn levssel. De a fordtott sorrend is igen gyakori.1 Mert a hs istensgnek utols prb{ja, Eurystheus utols ksrlete, hogy t a hal{lba kldje, mgiscsak ez az alvil{gi feladat, H{ds kuty{j{nak felhurcol{sa volt. A kir{ly nem tal{lhatott volna ki sz{m{ra ennl nehezebb munk{t, vallotta ksbb az {rny, aki a holtak birodalm{ban Hraklst helyettestette.2 S ez a megbzat{s ismt egy szent terlet megsrtsvel j{rt. Ilyen terlet volt H{ds h{za meg{llaptott hat{rain tl, azta, hogy flosztott{k a vil{got a fistenek kztt. Megsrtse hallatlan cselekedet volt, amire mg egy hrsz sem vetemedhetett, legkevsb egy kznsges hrsz. A hrszok tragikus kapcsolatban {llottak a H{dsszel, csup{n az istenhrsz, a hal{l ellen gyztesen harcol nem. De sem maradt egszen rintetlen ebben a kzdelemben. Errl majd ksbb lesz sz. Az eleusisiak azt mesltk,3 Hrakls elbb beavattatta mag{t a misztriumokba, hogy meg ne srtse az Alvil{g isteneit: gy az vik egyikeknt mehetett le hozz{juk. De sok gyilkoss{g sz{radt a lelkn, beszennyezte legyztt ellensgeinek vre. Fleg a kentaurok meglstl kellett t megtiszttani. Egyik hagyom{ny szerint4 akkoriban, amikor Eleusis mg nem tartozott Athnhez, nem volt szabad idegent beavatni. gy Hrakls elbb knytelen volt adopt{ltatni mag{t egy Pylios, "Pylosi" vagy a H{ds-kapuhoz tartoz" nev eleusisi frfival, s gy a Pylosi" fia lett. Ez a trtnet pp azt fejezi ki m{s szavakkal, amit a hrsz beavatottknt el akart rni. Eumolpos v{llalkozott az engesztel szertart{sra, a hierophants, a misztriumok fpapja, akit mg az alapt s els beavatott, Dmtr, a nagy istenn maga rszestett *299+ a titkos beavat{sban.5 A megtisztt{s rtusait, az engesztels mdj{t nem tartott{k titokban. Mg sokkal ksbb is {br{zolt{k ket, mint amikor ez a trtnet keletkezett, gy pld{ul egy szarkof{gon s egy m{rv{nyurn{n, amit Rma kzelben

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 213

tal{ltak. Hrakls letakart fejjel l itt egy trnuson, s engedi, hogy a szent cselekmnyek, melyek visszaadj{k tisztas{g{t istenek s emberek eltt, vgbe menjenek fltte. Mgtte a misztriumok alaptja s p{rtfogja, az istenn l{that, a titkos kultuszt{rgyak z{rt kosar{n lve. Az egyik {br{zol{son a megtisztult Hrakls m{r a mystsek ltzetben bar{tkozik az istenn kgyj{val. A beavat{st mag{t nem volt szabad prof{n szemek el t{rni, mg kevsb beavatatlanoknak elmondani. A klt Euphorin sorai viszont6 flteheten arra utalnak, hogy Eurystheus {tkaival ksrte Hrakls egsz tj{t, Eleusistl az Isthmoson {t a Tainaronig, a Peloponnsos dli cscskig. Rettegett attl, hogy a hrsz mg az Alvil{gbl is elevenen fog visszatrni. Azt az {tkot szrta r{, hogy Artemis, akinek a flsziget legdlibb foka, az Alvil{g bej{rat{nak krnyke szent terlete volt, nyilazza le, s a hrsz Askalaphos kvt legyen knytelen cipelni odalent. Ezek az {tkok alighanem az eleusisiak elbeszlsn alapultak. De nem ez az elbeszls volt a legrgibb. Eredetileg Hrakls nem tette meg a kerlutat Eleusison {t, hogy eljusson Tirynsbl a Tainaronig. Hogy egy rgi Hrakls H{ds-j{r{sa" mikppen adta el ezt a trtnetet, arra csak nh{ny nyombl kvetkeztethetnk, amit a ksbbi elbeszlknl hagyott, meg Vergilius elad{s{bl, mely Aeneas alvil{gi l{togat{s{t rja le. A Tainaronrl egy barlang vezetett a halottak birodalm{ba. Hrakls behatolt oda, nem beavatottknt, hanem flteheten kivont karddal.7 Klnben is igyekezett e v{llalkoz{sa sor{n haszn{t venni a kardj{nak. De hi{ba. A hal{listenek s hal{lszellemek ellen, gy tnik, csak a birkz{s s a kdob{s volt hathats fegyver. A rmai klt dicsri a holtak reg rvsze, Kharn nyers, virul erejt,8 de aligha Aeneasszal kapcsolatban, aki az arany{ggal, a szent szertart{snak megfelelen kzeledett! Viszont knnyen birkz{sra kerlhetett volna sor Kharn s Hrakls kzt. De gy l{tszik, a rvsz annyira megijedt a hrsztl,9 hogy felvette az srgi, fakregbl varrt csnakba.10 A gynge j{rm csaknem al{merlt a hrsz slya alatt,11 de hiszen m{r az Argval, az Argonaut{k jl megptett hajj{val is majdnem ugyanez trtnt.12 Kharn utlag keservesen megb{nta, hogy flvette Hraklst.13 Azt mesltk,14 bntetsbl egy vig kellett megbilincselve vezekelnie. gy kelt {t a hrsz a H{ds vizein. A mocsaras foly lnyegben azonos volt az Akhernnal, mely Grgorsz{g szaknyugati rszn a Stymphalos-thoz hasonl, ingov{nyos Akherustv{ blsdik. Kiv{ltkppen az peirosi Akhern s az {rk{diai Styx folyrl15 mondt{k, hogy az Alvil{gba torkollanak. A mocsaras terlet tls partj{n a Kerberos v{rta a kzeledket, mint egy j juh{szkutya, aki tudja, kit kell az rkezk kzl H{ds ny{jaihoz [300] terelni, s kit elkergetni. St mg farkcsv{l{ssal is ksznttte azokat, akiket ott akart tartani; de ha l{tszott rajtuk, hogy vissza kv{nnak trni, nyomban flfalta ket.16. Nyershsev {llat volt,17 rces hangon ugat. Ha a h{rom18 vagy ak{r tven19 sz{j{t kit{totta,20 mindent elnyelssel fenyegetett. Nem ok nlkl tettk meg testvrnek a lernai hydr{t !21 Az {br{zol{sokon l{tni, hogy a teste rszben haraps kgykbl {llt: hol a fark{t alkott{k, hol a trzsbl nttek ki. De amikor a Kerberos Hraklst megpillantotta, reszketve meneklt ur{hoz, az Alvil{g kir{ly{hoz, s elbjt H{ds trnja alatt.22 A lelkek is elmenekltek a hrsz ell.23 Csup{n Meleagros lelke nem. Csak nemrg halt meg. Testvrt, Dianeir{t hajadonknt volt knytelen otthon hagyni, az atyai h{zban, s most knyrgtt Hraklsnek, vegye el felesgl.24 Azt beszltk,25 csillog fegyverzetben lpett majdani sgora el, s Hrakls kifesztette ellene j{t. De Meleagros felvil{gostotta, hogy a lelkek nem sebezhetk, s sebeket osztani se tudnak. Hrakls mgis, tov{bbra is flt, hogy Hra kldte ellene ezt a ragyog hst. Amikor azonban Meleagros elmondta neki szomor

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 214

trtnett, akkor esett meg, egyetlenegyszer, hogy Zeus fi{nak a szembe knnyek gyltek. maga krdezte meg Meleagrost, nincs-e egy l{nytestvre az apja, Oineus h{z{ban: szvesen felesgl venn. A v{lasz gy hangzott:26 Otthon hagytam a finomnyak Dianeir{t, aki mg mit se tud Aphrodit gynyreirl." gy v{lasztott mag{nak Hrakls az Alvil{gban vgzetes felesget. Ezut{n a gorgfvel tal{lkozott. Ettl a szrny jelensgtl ksbb Odysseus {lltlag gy flt, hogy visszafordult,27 mieltt szembekerlt volna vele. Hrakls viszont kardot r{ntott ellene.28 Ismt kioktatt{k, hogy a riaszt {br{zat az {rnyak birodalm{ban csup{n res kp. Alighanem Herms vil{gostotta fl. De tal{n mgis megt{madta a Medusa kpm{s{t! Egybknt is beavatkozott H{ds l{tszlag oly szigor rendjbe. Egy k alatt, egy alvil{gi sr-flben fekdt Askalaphos, H{ds szolg{l daimnja, bntetsbl, mert Persephon ellen tanskodott.29 Hrakls flemelte a kvet s megszabadtotta a daimnt, de Dmtr, aki sosem bocs{totta meg Askalaphos vtkt, nyomban flesbagolly{ v{ltoztatta. Hrakls az sszes lelkeket meg akarta vendgelni meleg vrrel, s lev{gott egyet H{ds marh{i kzl. Ugyan-az a Menoits volt a p{sztor, aki el{rulta a hrszt Gryoneusnak: Menoits, a nveltitkol" Keuthnymos30 fia. Kihvta birkz{sra a hrszt, s Hrakls sszeroppantotta a bord{it. Csak Persephon kedvrt eresztette el. Mert eljutott egszen az alvil{gi uralkodp{r trnus{ig. Egy rgi v{zafesttl tudjuk meg, hogyan folytatdott eredetileg a trtnet. Hrakls egy kvet ragadott fel a trnol p{r ellen. H{ds flugrott s egyik ir{nyba meneklt, a m{sikba futott el a kuty{ja. Csak Persephon maradt {llva, szemtl szembe a hrsszal. A ksbbi elbeszlk azt {lltott{k,31 a kir{lyn kegyesen fogadta Zeus fi{t, hiszen a testvre volt. Mg ink{bb gy lehetett, ha Hrakls m{r eleusisi beavatottknt rkezett a holtak birodalm{ba.32 S az *301+ egyik elbeszls szerint33 ezut{n az Alvil{g kir{lya maga engedte meg, hogy mag{val vigye a kuty{t, ha fegyvertelenl, csak p{ncllal-oroszl{nbrrel felszerelve sikerl foglyul ejtenie. Ebben a trtnetben Hrakls ekkor visszatrt a H{ds-kapuhoz, az Akhernhoz, ahol Kerberos rkdtt, s addig fojtogatta a kuty{t, mg az megadta mag{t. Az {llat mg iparkodott megharapni a fark{val, de azut{n hagyta, hogy l{ncra verje. L{ncon vezette fl a hrsz H{ds kuty{j{t a felvil{gra. A H{ds-palota kapuj{n{l mg kt foglyot l{tott lni34: Thseust s Peirithoost; azrt bnhdtek, mert el akart{k rabolni az Alvil{g kir{lynj{t. Errl a trtnetrl is ksbb lesz sz. Egy kvn lt a kt hrsz,35 s rkre ott kellett volna maradniok, az volt a bntetsk.36 Szinte teljesen dermedtek voltak, csak kezket nyjtott{k ki a kzeled hrsz fel. Hrakls legal{bb Thseust fl tudta oldozni dermedtsgbl. Megfogta a kezt, s jra letre keltette.37 Ugyanezt akarta tenni Peirithoosszal is, de akkor megremegett a fld, s a hrsz otthagyta t egyedl. Hrakls Troiznben, Athnnal szemkzt, Argos keleti cscskn l{tta viszont a nap vil{g{t,38 vagy Hermionn{l,39 a flsziget dli feln. Onnan indult tov{bb, l{ncon vezetve a Kerberost, Tiryns s Myknai fel. Bven csurgott a ny{l a reszket kutya habz sz{j{bl.40 A kgyk h{tracsavarodva a vad{llat bozontos hasa alatt ltgettk a nyelvket mindkt oldalon. A Kerberos szeme kken villogott: gy cik{znak a szikr{k a kov{csmhelyben, ha a prly veri a vasat, s tsei alatt dng az ll. De mgiscsak elevenen jutott el a H{dsbl Tirynsbe, s ezzel vgezte el Hrakls az ellensges Eurystheus sz{m{ra az utols munk{t. Az ijedt asszonyok s gyermekek saj{t szemkkel l{ttak a mideai tkeresztezdsnl. Egy rgi v{zafest megrktette a jelenetet, hogyan menekl a mykni kir{ly a l{nc{n nekiugr szrnyeteg ell a fld alatti pithosba, ak{rcsak az erymanthosi vadkan ell. Egyik

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 215

elbeszls szerint41 Hrakls maga vitte vissza a kuty{t a H{dsba, egy m{sik szerint42 megszktt tle flton Myknai s Hra szentlye kzt, a ktn{l, melyet ettl fogva Eleutheron Hydr-nak, a megszabadt vznek" hvtak. De Hrakls olyan iszonyan megv{ltozott az Alvil{gban, hogy visszatrse ut{n a "Kharn" nvvel rokon jelzt kapott: Boiti{ban "Kharops" nven tiszteltk.43 [302]

III. Hrakls tettei s szenvedsei tizenkt munk{ja ut{n


1. A Kallinikos Miut{n Hrakls visszatrt az Alvil{gbl, joggal illette meg leghresebb jelzje: Kallinikos, a szpgyzelm". Nyilv{n a hal{l fltt aratott gyzelem volt sszes gyzelmei kzl a legszebb. s szinte Hrakls volt az egyetlen az istenek s a hrszok kztt, akit Kallinikosnak hvtak.1 S szok{ss{ v{lt az egyszerbb embereknl, s bizonnyal nem csup{n a ksi korban, hogy flrj{k az ajtk fl:2 E helyt Hrakls Kallinikos, Zeus fia lakik: belpni itt a rossznak nem szabad! A rosszon elssorban a hal{lt rtettk, akit ink{bb nem neveztek meg nyltan, s lehetleg senki sem rta fl a nevt ajtaja fl. Egyedl Hrakls tudta ezt a gonoszt mg akkor is elzni, ha m{r ott volt a h{zban, s pp vletlenl s csaknem ksve rkezett: sikerlt elhitetni az ostoba hal{llal, hogy a hrsz megelzte! A hagyom{ny szerint Telamn {lltotta az els olt{rt Hrakls Kallinikosnak,3 vagy m{s nven, ami ugyanarra utal, mint az idzett sorok: Hrakls Alexikakosnak,4 a rosszat elh{rt Hraklsnek", Trja elfoglal{sakor, amikor az irigy Hrakls hal{llal fenyegette t. s a trjai gyzelem m{r Hrakls diadalmas hadj{ratainak trtnethez vezet {t. Klnsen a drok tartott{k nyilv{n, hogy a hrsz Aigimiosnak, legels kir{lyuknak, akivel akkor mg nem v{ndoroltak {t a Peloponnsosra, h{romszor segtett :5 egyszer a lapith{k ellen, majd a dryopsok ellen, s vgl Ormenion kir{lya, Amyntr ellen - ezek mind Thessz{lia s Trakhis, a vgzetes Oita-hegy krnyknek laki voltak. Sp{rt{ban is, ahol akkor mg nem a drok laktak, Hrakls gyzte l Tyndares ccst, Hippokont, s annak fi{t, s visszahelyezte a Dioskurosok fldi apj{t si szkhelyre.6 Saj{t mag{nak is tartozott mg egy hadj{rattal: bntet hadj{ratot akart indtani Augeias ellen, aki nem adta meg az grt jutalmat ist{llinak kitakart{s{rt. lis kir{ly{nak az ikrek segtettek, akiket Aktr felesge, Molion szlt Poseidnnak. Aktr Augeias testvre volt, az ikrek fldi apjuk ut{n Aktorine, anyjuk ut{n Molione nvre hallgattak.7 Ezek a Poseidnfiak, Kteatos s Eurytos,8 egy toj{sbl keltek ki, ak{r a sp{rtai Dioskurosok. A toj{s ezstbl volt,9 s a testvrp{r mg elv{laszthatatlanabb egysget alkotott, mint Kastr s Polydeuks. Ha egyikk megzabol{zta a harckocsi parip{it, a m{sik tartotta a gyeplt.10 Azt beszltk,11 ikerp{r mivoltuk klns *303+ mdon nyilv{nult meg: sszentt p{r voltak, s Hrakls nagyobb f{rads{ggal birkzott meg velk, mint Augeias ist{llival. Mg Hrakls sem gyz kett ellen, mondta a rgi kzmond{s.12 A csod{latos istenfiak sztvertk a seregt, amikor lisben t{borozott vele.13 [lltlag fltestvre, Iphikls ebben a harcban esett el.14 Azt is beszltk ksbb, hogy Hrakls megbetegedett a hadj{rat sor{n.15 Hamarosan jra fogunk errl a betegsgrl hallani, mely mg nvelte bosszv{gy{t. Akkor fegyversznetet kttt az Aktorine-ikrekkel; de amikor ezek meghallott{k Hrakls betegsge hrt, megszegtk a fegyversznetet, s tov{bb dlt a h{bor, mg az isthmosi j{tkok nnepi idszaka miatt flbe nem kellett szaktani. Az ikrek elmentek a j{tkokra, s

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 216

tkzben, Klenain{l, Hrakls alattomban rajtuk-ttt. Csak gy tudott a hrsz flbk kerekedni, s vgl is meglte ket.16 Ez a gyzelem nem hozott r{ dicssget. Ilyen stten vgzdtt a ravasz Augeias s emberfltti segtt{rsai ellen vvott harca. Hasztalan eskdn ellene bosszt Molion az {tkaival17 meggyilkolt fiairt. Hrakls lisben Augeias helybe a fi{t, Phyleust ltette a kir{lyi szkbe, aki annak idejn mellette tanskodott.18 Majd jj{szervezte az olympiai j{tkokat, s a legszebb gyzelmek szerzje lett az korban.19 Az olympiai gyztes vadolajfa-gallyakbl font koszor: kapott; Hrakls a hyperboreosok fldjrl hozta a f{csk{t.20 Egy m{sik szent f{t az Akhern mellkrl ltetett {t Hrakls Olympi{ba: az ezstny{rf{t.21 Csak ennek a f{j{rl volt szabad {ldozati tzet gyjtani az olympiai Zeus sz{m{ra. Hrakls ptette fl Pelopsnak is a hrsz{ldozatok nagy tzhelyt,22 tizenkt olt{rt {lltott a tizenkt istennek,23 s nnepelte elszr gy az olympiai j{tkokat, ahogy ksbb mindig tartott{k. Hozz{fzi a hagyom{ny,24 hogy mindegyik versenyben diadalt aratott. De ki is kelhetett volna komolyan versenyre vele, a Kallinikosszal? 2. Az rjng Mg Hrakls Eurystheusn{l szolg{lt, sok{ig t{vol volt csal{dj{tl, melyet Thbaiban alaptott. Ennek sorsa voltakppen mg a "thbai trtnetekhez" tartozott, s egyes elbeszlk a tizenkt munka el helyeztk, st, gy tntettk fel, mintha Hrakls pp gyermekei sorsa miatt, vezeklsl v{llalta volna mag{ra a tirynsi szolg{latot.1 De az a boitiai hagyom{ny, mely szerint Hrakls mint Kharops, iszony termszettel trt vissza a holtak birodalm{bl, gy tnik, Euripidsnek ad igazat, aki ezt a tragikus trtnetet sznre vitte, s kzvetlenl az Alvil{gbl val visszatrse ut{ni idpontra tette. A thbaiak szerint Megara nyolc fit szlt Hraklsnek.2 Srjukon ifj hrszok gyan{nt tiszteltk, s Khalkoarainak, "rc{tok-sjtotta" hrszoknak neveztk ket, de nem szvesen beszltek arrl, hogyan pusztultak el atyjuk keztl a szerencstlenek. Euripids szerint csak h{rman voltak, de *304+ t a sznpad lehetsgei korl{tozt{k az {br{zol{sban. Hraklsben fellptet egy Lykos kir{lyt, annak a fi{t, akit az Antiopban szerepeltetett - ez szorongatja a hrsz csal{dj{t, s el akarja puszttani: nevelapj{t, Amphitrynt, a felesgt, Megar{t, s h{rom fi{t. Hraklsrl tudj{k, hogy lesz{llt az Alvil{gba. S minthogy mg mindig nem trt vissza, imm{r a holtak kz sorolj{k. Amphitryn, st Megara sem l{t m{s kiutat szorongattat{sukbl: csup{n a kzs hal{lt, a gyermekekkel egytt. M{r fl is dsztettk a h{rom kicsit a temetshez.3 Ekkor rkezik meg Hrakls az Alvil{gbl. Mg nem ment el Eurystheushoz. A Kerberost az alvil{gi Dmtr, Dmtr Khthonia berkben, Hermionn{l hagyta,4 s Thbaiba sietett. De kiss meg van zavarodva. Az els pillanatban nem ismeri fel az reg Amphitrynt, vagy a neve esett ki emlkezetbl.5 A h{l{tlan kadmeusokat vrfrdvel fenyegeti.6 Most a palot{ban fogadja - Megar{val s gyermekeivel, akikhez csakhamar Amphitryn is csatlakozik - Lykost s a pribkjeit. Azok nem is sejtik, hogy megrkezett, s a hrsz azonmd agyonveri ket. De a tboly m{r tany{t vert a h{zban. Euripids t is fellpteti a sznen, Lyssa, az rjngs" szemlyben: Hra kldte, Iris ksri. Hraklst hatalm{ba kerti az rlet, azt kpzeli, tov{bbsiet Eurystheushoz, m{r oda is rt, s a gyermekei az gyermekei. ldzbe veszi ket, egyikket buzog{ny{val veri agyon, a m{sik kettt lenyilazza; Megar{t is lelvi, s megln Amphitrynt is, ha Pallas Athn nem dobna egy kijzant kvet", lithos sphronistrt7 a mellre. Ettl sszeesik, mly {lomba merl, s amikor nagy nehezen flbred, nem tudja, mit cselekedett.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 217

Euripids maga is az elbeszls kor{bbi v{ltozat{ra utal, amikor Hrakls a megtisztt tzrl beszl n{la.8 Eredetileg alighanem gy tudt{k, hogy hazatrse ut{n gyjtott ilyen tzet; Assteas v{zafest {br{zol{s{n a h{z btorait s ednyeit m{r bedobta a tzbe, s pp az els gyermeket viszi a m{gly{ra. A h{ttrbl, mintegy a palota fels emeletrl, Iolaos, Alkmn s Mania, a tboly nzi; Megara jajveszkelve menekl a kit{rt ajtn {t. Az egyik hagyom{ny szerint Hrakls csakugyan tzbe dobta fiait.9 Azt is mesltk,10 hogy amikor kijzanodott, Megar{t sszeh{zastotta Iolaosszal, s rkre elhagyta Thbait, hogy m{sutt alaptson csal{dot. Mert Hrakls semmikpp sem volt nrabl, mint Thseus, Poseidn fia. Mg az Aug-histri{ban sem volt az: errl a klns trtnetrl Tlephosszal, a fi{val kapcsolatban lesz majd sz. Ez ut{n a szerencstlensg ut{n is Hra szolg{lat{ban maradt. [m az elbeszlk a hrsz jabb le{nykrseirl szl trtnetekkel csup{n ksbbre tolt{k az idpontot, amikor a megtisztt tz, mely eredetileg neki volt sz{nva, de elbb a fiait dobta bele - vgl az sz{m{ra lobbant fel. Egy l{nykrs, mely mgis l{nyrabl{ss{ fajult, s egyttal a vendggyilkoss{g bnbe dnttte Hraklst, elevenen m{gly{ra vitte az istenhrszt. *305+ 3. Az istentelen M{r akkor is elgg dicstelen tettet kvetett el Hrakls, amikor lesbl meglte a Molioneikerp{rt, amint az isthmosi j{tkokra igyekeztek, de az mgiscsak annak a csal{snak a megtorl{sa volt, amit az isteni ikrek nagyb{tyja, Augeias kvetett el a hrsz ellen. sszefggtt azzal a trtnettel, melyben lis kir{ly{nak ist{llit kitakartotta, s alighanem azzal is, hogy a kir{lyl{nyt neki grtk. Hasonl eset volt Hrakls kalandja Eurytosszal, Oikhalia v{rur{val, melynek vendgls, majd le{nyrabl{s lett a vge. Senki sem tudja pontosan, hol volt Eurytos v{ra. t Oikhalia nev v{ros tart Grgorsz{gban ignyt arra, hogy rla lehetett sz: egy Messni{ban, egy Thessz{li{ban, egy Aitli{ban, egy Euboi{ban s egy Trakhisban. De tal{n mgis azoknak van igazuk, akik az Oikhalia nvbl az oikhomenoi, az odarkezettek" szt hallott{k ki. Eurytos nevnek jelentse szerint a j j{sz, aki megfeszti j{t s clba tal{l, mint Apolln, a rhytr toxn.1 Eurytos Melasnak vagy Melaneusnak, a Feketnek" volt a fia.2 Azt mesltk,3 nyl-lv versenyre hvta ki Apollnt, s az isten leltte. Egyes elbeszlk gy magyar{zz{k kzeli kapcsolat{t az istennel, hogy Apolln maga adta neki aj{ndkba az jat4 s tantotta meg lni;5 itt Eurytos csaknem egy m{sodik Apollnnak tnik. M{sok szerint Apolln legal{bbis a nagyapja volt.6 Eurytos a fi{ra, Iphitosra hagyta7 az jat, amit tle kapott. Iphitos Odysseusnak aj{ndkozta, amikor apja kanc{j{nak vgzetes kimenetel keresse sor{n sszeakadt vele Messni{ban.8 s Pnelop kri, mint ksbb bvebben eladom, pp egy Apolln-nnepen9 leltk az isten aj{ndka {ltal hal{lukat. Eurytos is, mint m{s vrszomjas kir{lyok, akik mind mintegy hasonm{sai voltak a hal{listennek, kihirdette: ahhoz adja felesgl le{ny{t, a szp Iolt - vir{gneve rgebbi alakj{ban viol{t, iboly{t jelentett -, aki legyzi t abban, amiben klnsen gyes.10 s rla is azt beszltk, mint Oinomaosrl, hogy szerelmes volt a l{ny{ba, meg akarta tartani mag{nak,11 s ezrt szabta felttell a gyzelmet a nyllvsben. Hrakls, miut{n flriadt rletbl s elv{lt Megar{tl, a nyllv versenyre Oikhali{ba rkezett. Ksbb azt mesltk,12 t is Eurytos tantotta lni annak idejn, mg m{sok skytha13 tantmestert emlegettk, vagy a krtai Rhadamanthyst,14 aki az egyik hagyom{ny szerint15 {tjtt Boiti{ba, s Alkmnt Amphitryn hal{la ut{n felesgl vette. Senki nem lehetett oly mlt ellenfele a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 218

legyzhetetlen j{sznak", mint Hrakls. Mert milyen m{s nevet lehetne Eurytosnak adni? Csak a v{zafestktl tudunk meg tov{bbi rszleteket az oikhaliai nyllv-versenyrl, de tlk sem elgg egyrtelmen. Az egyik {br{zol{son l{tni, hogy m{r ngy nyl rezeg a clban, de Hrakls, aki az sszes elbeszlsek szerint megnyerte a versenyt, m{r Iphitost s Eurytos egy m{sik fi{t is meglte. Most a l{ny fel ir{nyozza j{t, mintha a nyllvverseny dj{t is az Alvil{gba akarn{ kldeni. Eurytos s a l{ny egyik testvre iparkodik a hrszt [306] a lvstl visszatartani. B{r lett a gyztes, megtagadt{k tle - ebben az sszes elbeszlsek egyetrtenek - a verseny jutalm{t. Most mgis hozz{adj{k Iolt. A v{za m{sik oldal{n l{tni, hogy a hrsz lakom{n{l fekszik, Dionysos belp a h{zba, s a menyasszony megkoszorzza a gyztest. Egy rgebbi v{zakpen Iol a fekv frfiak kztt {ll: egyfell Hrakls, m{sfell az apja s testvrei kzt. Megint m{s v{zafestk bemutatj{k, hogyan t{madj{k meg Eurytos fiai Hraklst, akitl lakom{z{s kzben elvettk az j{t s buzog{ny{t. Csak a gnyos szavakat rizte meg a hagyom{ny,16 melyekkel Eurytos s a kt ifj szpteni igyekezett szszegst: szemre vetettk Hraklsnek gyermekei meggyilkol{s{t, amit rletben kvetett el, s szgyenszemre csfosan kidobt{k a fegyvereitl megfosztott, bortl elgyenglt hrszt.17 Ilyen elzmnyek ut{n foglalta el Hrakls Oikhali{t; ennek ugyangy hatatlanul be kellett kvetkeznie, mint az Augeias elleni bosszhadj{ratnak Hrakls megrvidtse s megszgyentse ut{n. Iphitost, Eurytos idsebb fi{t mg elbb vezette balsorsa Hrakls kezei kz. Iphitos apja tizenkt kanc{j{t kereste,18 melyek mg szvrcsikikat szoptatt{k, s gy jutott el Tirynsbe, Hrakls lakhelyre. N{la voltak a kanc{k, ak{r maga tulajdontotta el ket bosszbl,19 ak{r Autolykos lopta sz{m{ra Eurytostl.20 azonban nagyobb szab{s bossztervet kov{csolt.21 Vendgl l{tta Eurytos fi{t, st, hvta meg, mintha mi sem trtnt volna.22 [m sem az istenek figyel szemt nem tartotta tiszteletben, sem az asztalt, melyhez vendgt ltette, s meggyilkolta Iphitost.23 Klnflekppen rj{k le a bns tettet. De abban valamennyi elbeszl egyetrt,24 hogy a h{zigazda krlvezette vendgt Tiryns magas kyklpsfalain, s ledobta egy toronybl. Ksbb gy tudt{k, ktszer kertette Hraklst hatalm{ba a tboly:25 egyszer, amikor gyermekgyilkoss{got, s m{sodszor, amikor vendggyilkoss{got kvetett el. Vrbn s rlet: mindketttl meg kellett a tettesnek tisztulnia, s floldoz{st kellett nyernie. A Sp{rta melletti Amyklaiban tal{lta Hrakls az egyik embert, aki hajland volt t megtiszttani: Diphobosnak hvt{k, s Hippolytos fia volt.26 Errl az engesztelsrl nem tudunk tbbet. De legal{bb alkalmat adott az elbeszlknek arra, hogy ennek kapcs{n egy m{sik ellensges sszetkzsrl is besz{moljanak. Ez az ellensgeskeds mg istentelenebb cselekedetre ragadta Hraklst, s ellenfele a nagy Eurytosn{l is nagyobb valaki volt :27 a leghal{losabb j{sz. Azt mesltk, a hrsz behatolt Apolln delphoi szentlybe, s el akarta rabolni az ott rztt legszentebb t{rgyat: a h{roml{bat az sttel. Apolln ktszer sz{llt szembe Hraklsszel tizenkt munk{ja sor{n. Elszr a testvrt t{mogatta, amikor Hrakls a keryneiai gmszarvasra vad{szva tl messzire hatolt be Artemis birodalm{ba. s vdelmezte ellene m{s istenekkel egytt Pylost, a kaput, melyen Hrakls behatolt, hogy a Tlnanra eljusson. Most pedig saj{t templom{t is vdenie kellett ellene: *307+ Hrakls a szentek szentjbe trt be, s b{tyja legszentebb tulajdon{t vette birtok{ba. Ez az istentelen cselekedet lett volna Hrakls legnagyobb tette, m{r azrt is, mert Apolln annak az ellensgnek volt nagyobb neve, aki ellen folyton folyv{st harcolt; minden m{s nevnl nagyobb. Viszont a kaland csup{n vgs hat{ra lett minden addigi tettnek, mintegy jelentsgteljes sszefoglal{suknak tarthatt{k mindazok, akikben elevenen lt a

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 219

tudat, hogy az isten nyilai terjeszthettk - ha haragra gerjedt - a leghathatsabban a hal{lt emberek s {llatok kztt.28 Ksbb gy magyar{zt{k a h{roml{b-rabl{st,29 hogy Hrakls a szent t{rggyal saj{t jshelyet akart alaptani az {rk{diai Pheneosban - mert egszen od{ig mag{val vitte -, s Apolln ezrt mg ezer v mlva is neheztelt a pheneosiakra. Az egyik hagyom{ny szerint30 eleve gy keletkezett a visz{ly Zeus kt fia kzt, hogy Hrakls egyszer a jshelytl akart tan{csot krni, de azt a v{laszt kapta a Pythi{tl, hogy az isten nincs ott, s nem hajland jsolni neki. Egy m{sik v{ltozatban pp ellenkezleg, a hrsz azrt jtt Delphoiba, hogy bnrt megengesztelje az istent, de Apolln visszautastotta.31 Iphitos meglse elg ok volt arra,32 hogy a jshely megtagadja Hraklstl a v{laszt, ha szemlyesen lpett a templomba. A gyilkosokat kiutastott{k a szentlybl, de tan{csot kaphattak, hogyan engeszteljk ki bnket, ha kzvett szemly {ltal krtk. A mvszek szvesen rktettk meg a jelenetet, melyben a kt testvr kzti ellensgeskeds tetfok{ra h{gott, amikor m{r csak testvrvisz{lyt l{ttak benne, az istenek j{tk{t. Ott Delphoiban is {br{zolt{k, a thbaiak pedig mg a pnzkre is r{nyomt{k a jelenet kpt, hogyan siet tova Hrakls a templom kirabl{sa ut{n a h{roml{bbal. Itt vettk fel a szobr{szok s a v{za-festk is az elbeszls fonal{t. A hrsz m{r elhagyta a templomot, gy l{tszik, m{r elgg messzire jutott a h{roml{bbal egy bizonyos ton, amikor Apolln utolri, gyakran Artemis t{rsas{g{ban. Athn a hrsz p{rtfogjaknt vesz rszt a rabl{sban. Az istennk iparkodnak visszatartani az istent, vagy sztv{lasztani az ellenfeleket. Apolln megragadja a szent t{rgy egyik l{b{t. Hrakls flemeli buzog{ny{t. Miut{n az istennknek nem sikerlt, csak Zeus maga csendesthette le az isten s a hrsz visz{ly{t. Azt mesltk,33 vill{m{t dobta a kzdk kz. Erre sztv{ltak s bkt ktttek. Tal{n olyan messze trtnhetett Delphoitl, amennyire Gythion fekszik a lakn parton. Mert ezt a v{rost {lltlag egytt alaptott{k a kibkls ut{n.34 Hraklsnek mgis bnhdnie kellett: egyesek szerint a templomrabl{srt is,35 de legal{bbis a vendggyilkoss{grt. Ez volt Zeus akarata36 s Apolln utast{sa.37 A vrdjat az egyik elbeszls szerint38 nem Iphitos apj{nak, hanem a testvreinek kellett megfizetnie. Teh{t ebben a trtnetben Eurytost mg az oikhaliai nyllvversenyen lte meg. Iolt a testvrei nem adt{k ki, s hagyt{k, hogy Hrakls bosszv{gyn vonuljon el. S most vezeklsl *308] h{romvi rabszolgas{got kellett v{llalnia. Herms elvitte Hraklst a rabszolgapiacra, s eladta h{rom talentumrt.39 A lydiai kir{lyn, Omphal vette meg. 4. A nk szolg{ja Nem mindegyik elbeszl vlekedett gy, hogy Hrakls szolg{lata az aranysarus Omphal kir{lynn{l1 klnsebb indokol{sra szorul. Elg volt ehhez Hra szolg{j{nak daktylostermszete. Ezt a szolg{latot, amit az arany{rl hres orsz{gban teljestett, ahol azeltt Tantalos uralkodott, sszefggsbe hozt{k a hrsz egyb kalandjaival. Egyesek szerint a szp kir{lyn kedvrt hagyta ott az Argonaut{kat.2 Tal{n a lydek maguk, vagy a krlttk lak grgk {lltott{k,3 hogy a ktfok fejsze, a lyd uralkodk jelvnye Kandauls kir{ly eltt, Hrakls aj{ndka volt. adta Omphalnak: Hippo-lyt amaznkir{lyntl vette el ezt a szent fegyvert, s mag{val hozta Sardesbe. Rgi trtnet volt az is, amit az {zsiai partrl l{that Ks-sziget laki mesltek, akik h{zass{gistenket tiszteltk Hraklsben,4 ni ruh{ba ltztettk a vlegnyt, s arra hivatkoztak,5 Hrakls is ezt tette, spedig legelszr egy thr{k rabszolgannl. Ugyanez esett vele meg most Omphal-n{l is. Egyik elbeszls szerint6 a ktfok fejszt visel, Hraklstl sz{rmaz lydiai kir{lyok Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 220

sanyja rabszolgan volt, Iardanos l{nya. Egy lydiai folyt hvtak Iardano6nak,7 s az l{ny{nak tartott{k Omphalt, aki ksbb Hraklsszel a dinaszti{t megalaptotta.8 Neve az omphalos, "a kldk" sz nnem alakja, s fltehet, hogy rabszolgank ilyen nevet viselnek. De nem csup{n az apj{rl, Iardanos folyamistenrl tudunk, hanem els frjrl is: Tmlos hegyistenrl, Tantalos apj{rl.9 s az sszes elbeszlsekben volt az rn s Hrakls a szolga. Amit az elbeszlk Grgorsz{gban a rabn" vagy zvegy" megjellssel nyilv{n tapintatosan akartak kifejezni, ha ugyan nem letagadni,10 az a lehet legtermszetesebb volt Lydi{ban, ahol a l{nyok nem szzen, hanem hetairaknt ltek. H{zass{guk rdekben tettk ezt: gy gyjtttk ssze hozom{nyukat, s azut{n maguk h{zastott{k ki magukat, saj{t maguk rnjeknt.11 Ezenfell az omphalos nem csup{n az emberi test kldkt jelenti, hanem egy kbl val kultikus t{rgyat is, a fld kldkt, melyhez egy istenn tisztelete is hozz{tartozott: Delphoiban Themis vagy Gaia, Paphoson Aphrodit tisztelete. Omphalrl egyetlen trtnet sem beszl gy, mintha istenn volna. Az elbeszlk, akik mind grgk voltak, ink{bb erklcstelen nnek tartj{k,12 b{r Hrakls nem viselkedik n{la m{skpp, mint a ksi vlegnyek az eskvn. Gyakran mesltk, s ksbbi mvszek {br{zolt{k is, hogyan vett fl a hrsz rnje kedvrt ni ruh{t. Ezt legtbbszr gy szneztk ki, hogy Omphal ruh{it s kszereit vette fl. S mg abban is van valami szertart{sos, ahogy Hrakls egy ksi elbeszlsben13 elbb az arany napernyt tartja a *309+ kir{lyn feje fl, amikor a Tmlos hegy szleibe vonulnak Dionysos-nnepsgre, azut{n pedig szzen, teljes nmegtartztat{sban az nnep elestjn ruh{t cserl vele: a hrsz veszi fl a sok finom, becses holmit, ami: Omphal viselt, s a kir{lyn lti mag{ra az oroszl{nbr-kacag{nyt s markolja meg a buzog{nyt. Ugyancsak a ksi elbeszlk szttk gy tov{bb az asszony szolg{lat{ban {ll Hrakls trtnett, hogy ni munk{t vgzett, vagy olyan feladatokat v{llalt, mint amiket Eurystheus szolg{lat{ban kellett teljestenie. Rokk{t adtak a kezbe, s leltettk a gyapjfon rabszolgank kz.14 Kikerestk a Hraklsnek tulajdontott, sz{mtalan tett kzl azokat, melyek tizenkt nagy munk{j{hoz kpest kicsiny munk{knak tetszhettek, s gy {lltott{k be. mintha ezekkel a lydiai kir{lyn bzta volna meg a szolg{j{t.15 Beszltek1' pld{ul egy mindent elnyel kgyrl, mely a lydiai Sangarios folyn{l tany{zott, s Hrakls ugyangy lte meg, mint a nemeai hydr{t: ezrt kerlt, mint kgytart frfi, Ophiukhos, a csillagkpek kz. Az Omphal parancs{ra vgzett munk{k egyike volt17 a hossz fark Kerkpsok foglyul ejtse. Nevk farkost" jelent. ppgy lehetett ket Kataroknak tekinteni, mint majmoknak. A rgi elbeszlk ler{sa szerint hazugok, csalk, lehetetlent mvel csibszek, rk csavargk, akik tvtra csalj{k az embereket".18 Ketten voltak testvrek: los s Eurybatos. Ksbb a csirkefog" jelents tapadt az Eurybatos" nvhez.19 Azt tartott{k rluk.. Oikhali{bl" jttek (tudjuk, mifle hely lehetett ez), a h{rmasutakon csavarogtak, s kifosztott{k a boitiaiakat. M{s ismert neveik el{rulj{k, hogy eredetileg k voltak a Kabirtestvrek. Hiszen az egyik Kabirt llnek" hvt{k,20 s a Kerkps-nevek kzt szerepel az Akmn s Passalos, ll" s csapszeg";21 anyjuknak pedig Thei{t tartott{k, az istenit", keanos egyik l{ny{t,22 aki egybknt tit{nn volt,23 s neve a nagy istenany{t is jelenthette. Kis{zsi{ban a Kerkpsok Ephesos krnykn laktak,24 a grg sz{razfldn Thermopylaiban tany{ztak, a meleg kapukon" (ezt jelenti Thermopylai)25 {tvezet tszoros legszkebb szakasz{n. Az itteni gygyforr{sokat, mint ksbb hittk, Pallas Athn pp a f{radt Hrakls kedvrt fakasztotta.26 Rablknak val hely volt, de a hforr{sok miatt a Kabiroknak val hely is. A hrsz egyszer itt aludt el egyik v{ndorl{sa sor{n. Valaha figyel-

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 221

meztette a Kerkpsokat az anyjuk, hogy vakodjanak a Melampygostl, a feketefartl".27 A hrsz azonban a h{t{n aludt. Mellette hevertek28 a fegyverei. Ezeket akarta a kt testvr elcsenni. De Hrakls nem aludt annyira mlyen. Flbredt, s szabad kzzel megragadta mindkettejket. sszekttte a kt mk{s teremtmnyt, flakasztotta ket a l{bukn{l fogva egy vzhord rdra, s gy vitte mag{val, mint kt vdrt. A kpk a hs h{ta mgtt fejjel lefel lgva, elszr nagyon megijedtek, de azt{n hirtelen hars{nyan felnevettek: beigazoldott anyjuk intse. Csod{lkozva krdezte Hrakls, mirt nevetnek, s azut{n is velk nevetett. Jutalmul kioldozta *310+ bilincseiket. Azt is mesltk,29 Zeus ksbb majomm{ v{ltoztatta ket, s benpestette velk Pithkusait, a Majomszigetet", Ischi{t. Dl-It{li{ban bohzatot j{tszottak rluk, s egy v{zakp is megrkti, hogyan viszi Hrakls a Kerkpsokat, mint kt majmot, dupla ketrecben Eurystheus kir{lyhoz, s z csfot belle. Hrakls m{sik feladata volt, {lltlag ugyancsak Omphal parancs{ra, Syleusn{l, a rabln{l s szlbirtokosn{l vgzett munk{ja. A rabl" sz csup{n enyhe fordt{sa a nvnek, mert az a syleus, aki gy kifoszt valakit, hogy csak a pucr teste marad meg, s mg azt is eladja. Ebben a trtnetben Syleus rabszolgaknt dolgoztatta szlskertjben az idegeneket.30 De volt31 egy Dikaios, igazs{gos" nev fitestvre, s egy Xenodik, az idegeneknek igazs{got szolg{ltat" nev l{nygyermeke is.32 gy l{tszik, csup{n Syleus maga gar{zd{lkodott az arra j{r idegenekkel. Arra vonatkozlag, hogy pontosan hol trtnt a dolog, az elbeszlk nem rtenek egyet. Makedni{ban volt egy Syleus rnas{ga".33 De azok, akik gy mondt{k el a trtnetet, hogy Omphal bzta meg a hrszt a rabl elpusztt{s{val, Syleust lydiainak tartott{k.34 Euripids a Syleus cm szatrj{tkban gy vitte sznre a trtnetet, hogy Herms adta el a rablnak a hrszt. Nem lehetett knny dolog, mert Hrakls semmikpp sem festett rabszolg{nak.35 S ugyan ki akarna egy urat venni a h{z{ba,36 olyat, akinek m{r a pillant{sa is flelmet kelt? Szeme gy l{ngolt, mint a bik{, amikor oroszl{nt l{t. Ki se kellett hogy nyissa a sz{j{t37 ahhoz, hogy flismerjk: nem a parancsok teljestje, hanem osztogatja . Csak Syleus volt elgg mersz ahhoz, hogy megvegye ezt a rabszolg{t az istenek kvettl. s miut{n megvette, be{lltotta szlejbe, kap{lni. Csak erre v{rt Hrakls: hogy kapa legyen a kezben! Xenodik nyugodtan ellophatta a hrsztl a buzog{nyt s oroszl{nbr kacag{ny{t, s megszkhetett velk - gy {br{zolja egy v{zakp, s a ksi elbeszlknl ugyangy bnhdik, mint az apja38 -, a hrsz gy haszn{lta a kap{t, mint senki m{s! Elszr kikap{lta az sszes szltvet gykerestl,39 behordta ket Syleus h{z{ba, s nagy tzet gyjtott velk, hogy kenyeret s hst sssn. A legjobb bik{t fel{ldozta Zeusnak,40 feltrte a pinct s leszedte a legszebb boroshord fedelt. Kiemelte sarkaibl a h{z kapuj{t, azt haszn{lta asztalnak. S hogy a tzet kioltsa, egy folyt vezetett be a kertbe. Azut{n lakom{zni kezdett. Amikor Syleus hirtelen megjelent, s megdbbenve l{tta, hogy a hrsz egsz vagyon{t elpuszttotta, Hrakls t is asztalhoz hvta.41 A prulj{rt gazember erre alighanem szitkozdni kezdett, s nem kerlte el hal{l{t. A buzog{ny szinte letre kelt a hrsz kezben.42 Xenodikre r{parancsolt, hogy trlje le knnyeit, s behzta a h{zba, de semmikpp sem azrt, hogy megbntesse. A szerelmes trtnet egy ksbbi elbeszls szerint43 Dikaios h{z{ban j{tszdott le, a Plion hegyn. lett ccse hal{la ut{n a l{ny nevelapja s *311+ Hrakls vendgl{t gazd{ja. s Xenodik Hrakls felesge lett. Amikor a hs tov{bbvonult, a l{ny belehalt az ut{na val v{gyakoz{sba. De nem hagyta el rkre a szeretett asszonyt, s visszatrt hozz{. Holtan tal{lta, m{r a m{gly{n, s maga is tzhal{lt kv{nt halni vele. De visszatartott{k, s egy Hrakls-szentlyt ptettek Xenodik srj{n.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 222

A hrsz egy tov{bbi tettnek sznhelye a Lydi{val szomszdos Phrygia volt. De pp errl a munk{j{rl senki sem {lltja, hogy Omphal parancs{ra vgezte; viszont legal{bb annyira hozz{tartozik Hrakls kis{zsiai kalandjaihoz, mint a lydiai kir{lyn szolg{lata. Az elbeszls Lityerss phrygiai aratrl szlt, aki egyttal emberarat is volt. Grg vidkeken Lityerssnek hvt{k a dalt is, amely az embereket arat{skor munk{ra buzdtotta ;44 az isteni aratrl neveztk el, aki elszr nekelte.45 A dal eredetileg alighanem elmondta, hogyan knyszertette Lityerss az embereket az arat{sra, noha a finomabb nekesek ezt ksbb elfelejtettk vagy elhallgatt{k. Lityerss Kelainaiban lakott, a stt helyen", s arra knyszertette az arra j{r idegeneket, hogy versenyt lendtgessk vele a sarlt.46 Az alulmaradkat korb{ccsal kergette el. A legtbb aratdal nyilv{n a trtnetnek ezt a szeldebb v{ltozat{t rizte meg. De azt is mesltk,47 hogy az alulmaradknak - s a versenyben mindenki alulmaradt az isteni aratval szemben - lekasz{lta a fejt, s a hull{kat belektzte a kvkbe. Apjaknt Midas kir{lyt emlegettk;48 de ilyen arat{st egyetlen fldi kir{ly sem takart be, csup{n az Alvil{g ura. Lityerss amellett nagy zab{l hrben is {llott.49 Csup{n kenyrbl megevett naponta h{romszor h{rom szamaraskocsi-rakom{nyt, s a tzamphor{s borosednyt kis mrnek" nevezte. Ez egy szatrj{tkbl derl ki, mely arrl szl,50 hogy Daphnis, a gyngd, szerelmes p{sztor, a phrygiai rm karmai kz kerl, s csaknem {ldozatul esik neki. De Lityerss halljuk tov{bb51 - m{soktl sem irigyelte az telt, s megvendgelte {ldozatait. Lakom{z{s kzben jelent meg Hrakls is. Elbb arat{si versenyre {llt ki a kir{llyal. A Maiandros foly termkeny partj{n arattak, ahol embernyi magasan {llt a gabona. Vgl Hrakls learatta Lityerss fejt is, lefejezett testt pedig, ak{r egy korongot, a folyba hajtotta.52 Azt is mesltk,53 hogy Hrakls csup{n a lydiai Hyllos s Akhels folyk meleg forr{saitl gygyult meg (az Akhels a Hyllosba folyik). A nimf{k, Akhels l{nyai, megfrdettk a meleg vzben. Hrakls az egyik fi{t, akit Dianeira szlt neki, Hyllosnak nevezte el, egy m{sikat, Omphal szlttt, Akhelsnek. 5. Hra s Dianeira megmentje Hrakls Omphaln{l hangslyozottan volt n szolg{ja. De nknek szolg{lt akkor is, amikor megmentette ket: Hsiont a tengeri szrnytl, Alk{stist a hal{ltl, Dexamenos l{ny{t a kentauroktl. Mindegyik megment *312+ cselekedetvel egyszersmind Hr{t is szolg{lta. A hagyom{ny szerint egyszer az istenek kir{lynj{t is megmentette szorongatott helyzetbl. Rendkvli elbeszl lehetett, akinek az elad{sa nyom{n a mvszek {br{zolt{k, s gy megriztk sz{munkra ezt a trtnetet. Egy pillanatra sem tvesztette meg, hogy a kltk szerint Hra ellensges viszonyban {llt Hraklsszel. L{tni a metopkon Hra szentlyben, a Sele-torkolatn{l, Paestum kzelben, de egy attikai v{zakpen is, hogyan trtnt a t{mad{s. Nem kentaur volt a t{mad, hanem a szemtelen szilnek. Hiszen mg az gen is a sziln lp az {llatv grg {br{zol{sain a kentaur jelleg j{sz helybe. Szilnek tartztatt{k fel tj{n az istennt, amikor hajdan a fldn v{ndorolt.1 Hirtelen ott termett Hrakls, mint megment. Az attikai v{zafest Hermst is odarendelte ksrknt az istenek kir{lynje mell. De igazi vdelmezjv, akinl Hra szemmel l{thatlag vdelmet keresett, a hrsz lett, a metopkpen a kardj{val, a v{z{n buzog{ny{val; a hrsz, aki nevben viselte a nevt. Hasonl mdon lett Hrakls Dianeira megmentjv is. gy neveztk, tbbek kztt, Dexamenos l{ny{t is, aki csaknem {ldozatul esett a kentaurnak. De az igazi Dianeira apja Oineus volt, vagy pedig, mint m{sok {lltott{k,2 Dionysos maga; trt be Kalydnban Althaia kir{lynhoz. Nevrl tlve nemcsak harcias3 szz volt, hanem frfigyll is. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 223

Nyilv{n sok{ig ellenkezett, mg vgl hajland volt frjhez menni. Ezrt knyrgtt a b{tyja, Meleagros Hraklsnek az Alvil{gban, hogy vegye felesgl. gy tnt, csak k lesznek egym{shoz mltk. De amikor a hrsz tnak indult Aitli{ba, ahol - Pleurn s Kalydn vidkn, az Akhelos s Eunos folyk kzt - Oineus uralkodott, egy erszakos kr m{r rgta4 zaklatta a le{nyt, s sokfle alakban iparkodott elnyerni. Akhelos folyamisten volt az. Bikaknt p{ly{zott r{,5 kgyknt s bikafej emberknt, mint egy m{sodik Mintauros. Mint bik{t, szarvasszak{llas fejjel, vagy ak{r mint bikakentaurt {br{zolt{k a rgi mesterek, ha pp nem a Tritnnal, a tengeri kentaurral val hasonls{g{t akart{k hangslyozni.6 Hogy elgg sok kze volt a holtak birodalm{hoz, arra a szirnekkel val kapcsolata utal: egy kor{bbi elbeszls szerint7 nemzette ket, egy ksbbi szerint8 vrnek cseppjeibl keletkeztek, amikor Hrakls letrte a szarv{t. Mert ez lett a vge.9 Dianeira a foly magas partj{rl nzte,10 s ijedtben nem l{tta,11 hogyan birkzik a kt kr egym{ssal. Igazi versengs, agn volt a menyasszonyrt.12 Ksi elbeszlk13 klnsen fontosnak tartott{k, hogy Hrakls Akhelos szarv{val egytt szerezte meg a menyasszonyt, s ezt a szarvat Amaltheia szarv{val azonostott{k, a kimerthetetlen bsgszaruval, amit a hrsz egyes {br{zol{sokon buzog{ny helyett tart a kezben, vagy Dionysostl kap. Azt is beszltk,14 hogy Akhelos visszakapta Hraklstl a saj{t szarv{t, s Amaltheia szarv{t adta rte a hrsznak cserbe. A *313+ folyamisten gy legyztten b{r, de azrt rtkes aj{ndkot h{trahagyva vonult vissza. Ezzel a gyzelemmel, amit Hrakls egy istenen aratott, kezddtt Dianeira m{tkas{g{nak a trtnete. De nem ezzel rt vget. Az reg Oineus kir{lyrl15 m{r Meleagros trtnetben esett sz. Js{gos uralkod volt, a boristen vendgbar{tja, s nevrl tlve hasonm{sa is. De ahogyan a bsz s trvnysrt Syleus szlsgazd{nak volt egy igaz b{tyja a derk Dikaios szemlyben, ugyangy volt Oineusnak egy vad testvrccse. Az egyenltlen testvrp{r szleit Portheusnak,16 a puszttnak", s Eurytnak hvt{k.17 Oineus fiai voltak Meleagroson, a vad{szon kvl Toxeus, az j{sz", Thyreus, a kapus", s Klymenos, a hres": csupa H{ds-nev lny. Aki nyugat fel akarta elhagyni Oineus birodalm{t - az orsz{g eleve nyugaton volt -, annak az Akheloson, aki kelet fel kszlt, az Eunoson kellett {tkelnie. Ennl a folyn{l, melyet azeltt Lykormosnak hvtak,18 tal{lkozott Hrakls, amikor ifj m{tk{j{val hazafel tartott, Nessos kentaurral. Egy folyamistent hvtak gy, keanos egyik fi{t.19 volt itt a rvsz, vitte {t a h{t{n az embereket, s djat kvetelt rte.20 Nessos azt {lltotta, hogy igazs{goss{ga jutalm{ul bzt{k r{ az istenek a rvszi szolg{latot.21 Hraklstl nem kv{nt m{s djat, csup{n hogy elbb az ifj asszonyt vihesse {t a folyn. Alig lt Dianeira a h{t{ra, m{r erszakoskodni kezdett vele. V{zakpeken l{tni, hogy a hrsz ut{narohant s - ak{r elrablja h{t{n lt mg az ifj m{tka, ak{r visszavette m{r ledfte kardj{val, vagy agyonttte buzog{ny{val a kentaurt. Ezut{n maga volt knytelen {tvinni felesgt a vzen. S bizonnyal meg is tette, b{r a trtnetnek ez a v{ltozata m{r nem maradt r{nk. De gy is mesltk, hogy Nessos csak a tls parton akart erszakot elkvetni Dianeir{n.22 A klt Arkhilokhos kisznezte,23 hogyan jajveszkelt az ifj asszony, amikor a kentaur sz{ndk{t szrevette, s hogyan hvta a frjt segtsgl. Hraklsnek most meg kellett mutatnia, milyen mesteri lvsz. Nyila eltal{lta a tls partrl az erszakoskodt, s megmentette a felesgt. Sophokls, aki Trakhisi nk cm tragdi{j{ban sznre vitte Dianeira trtnett, vele mondatja el, hogyan trtnt a szerencstlensg az Eunos folyn{l. Hrakls nyilv{n gyalog g{zolt {t szok{sa szerint24 a vzen. Dianeira a foly kzepn rezte Nessos25 szemtelen kezt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 224

Flki{ltott. Zeus fia pp megrkezett a tls partra. Megfordult, s nyila {tj{rta a kentaur mellkas{t. Nessos nem halt meg rgtn. Mg volt ideje haldokl{s kzben r{szedni Hrakls felesgt. Mg egy utols jtettet akar vele tenni, hazudta. Vrnek, mely mrges sebbl folyik, nagy var{zsereje van. Fogja fl. Dianeira alighanem hordott mag{val, mint a grg utasok szokt{k, egy kis palackot ivvznek. Hrakls, hazudta a kentaur, egy m{s nbe se fog beleszeretni, ha olyan inget hord, amit az vrvel itatott {t. Dianeira megfogadta a *314+ vgzetes tan{csot, flfogta Nessos vrt, mg az haldokolva kiv{nszorgott a partra, s odahaza egy rcstbe rejtette.26 gy vitte haza Hrakls a felesgt, Dianeir{t. A legtbb elbeszl szerint - biztosan nem mindegyik szerint - mindez nem sokkal azut{n trtnt, hogy hrsz visszatrt az Alvil{gbl, de mg mieltt Oikhali{ban megszgyentettk, s Iphitos meggyilkol{s{rt rabszolgasorban vezekelt Omphaln{l. Eszerint Dianeira, ugyangy, mint elbb Megara, a sok{ig v{rakoz felesg volt, aki frjnek Hylloson kvl m{s fiakat is szlt.27 6. A fldi vg Hrakls mg nem {llt bosszt oikhaliai gyal{zat{rt. Ezrt Dianeir{t vendgbar{tja, Kyx h{z{ban hagyta, Trakhisban. Ide, az Oita-hegysg krli vidkre vonult vissza vivel a vendggyilkoss{g ut{n Tirynsbl.1 Hadsereget vezetett2 Eurytos magas torny v{ra ellen,3 s Oikhalia elesett. A v{rr s fiai elpusztultak, Iol Hrakls rabnje lett. Azok az elbeszlk, akik ssze akart{k ktni a trtnett Dianeir{val, azt mesltk,4 hogy Hrakls Iolt {gyas{v{ tette, s elnyben rszestette a felesgvel szemben. De nem maradt r{nk tulajdonkppeni szerelmes trtnet Hraklsrl s Iolrl. Am pp az{ltal, hogy a nk szolg{ja l{nyrablv{ lett, saj{t hal{l{t ksztette el. Dianeira azt hitte, eljtt a pillanat, amikor haszn{t veheti Nessos aj{ndk{nak. A kentaur azrt adta oda s riztette vele a vrt, hogy elpuszttsa Hraklst. Elre l{tta, hogy lesz r{ alkalom. Adom{nya s Dianeira flrevezetse: a kett egytt volt a kentaur aj{ndka. Egy jslatrl is tudunk,5 mely elre megmondta a hrsznak, hogy nem valamilyen llny, hanem az Alvil{g egyik lakja okozza majd a hal{l{t. Mit sem sejtve vette most {t a mreggel {titatott nnepi kntst, amit az ugyancsak mit sem sejt Dianeira kldtt neki, hogy vegye fl, amikor h{la{ldozatot mutat be Zeusnak.6 De amikor a ruha getni kezdte a brt, s nem tudta a mregbe m{rtott kelmt letpni testrl,7 nyomban flismerte a jelet,8 s meghagyta, hogy ksztsk el sz{m{ra a m{gly{t az Oita-hegyen. Ksbb azt {lltott{k,9 Apolln tan{cs{ra dnttt gy. Nessos aj{ndk{tl knldva kvetet kldtt Delphoiba, s azt a v{laszt kapta, hogy vitesse mag{t teljes fegyverzetben az Oit{ra, s kszttessen ott egy nagy m{gly{t. A tov{bbiakrl Zeus gondoskodik majd. Hrakls ebben a trtnetben is saj{t elhat{roz{s{bl lpett a m{gly{ra. Elhat{roz{s{t, ahogy a Trakhisi nk cm tragdia megjelenti, borzalmas dhkitrs elzte meg. Testi f{jdalmai egyesltek a hrszok e saj{tos betegsgvel, dhkitrsre val hajlamukkal, mely voltakppen mindig az rlettel hat{ros. A kvetet, aki a hal{los kntst hozta neki, a tengerbe dobta a Knaionrl,10 Euboia szigetnek szak-nyugati elhegyrl, ahol be akarta mutatni az {ldozatot Zeusnak.11 Amikor *315+ hazavittk Trakhisba, a szenved hrsz bosszt akart {llni Dianeir{n. De az m{r meglte mag{t frje kardj{val,12 amikor tettnek kvetkezmnyrl rteslt. S most, hogy Hrakls megtudta szenvedsnek ok{t is, a kentaur cselt, kzlte utols kv{ns{gait Hyllosszal, Dianeir{tl szletett, legidsebb fi{val. Az els kv{ns{ga az volt,13 hogy ksztsenek neki m{gly{t, a m{sodik,14 hogy Hyllos vegye felesgl Iolt. Ezt a lakodalmat m{r nem rhette meg. Kernyi Kroly: Grg mitolgia Oldal: 225

Ezut{n flvitette mag{t Zeus mezejre, az Oita fennskj{ra,15 ahol soha nem kasz{lt{k le a fvet.16 Amita elszr lobbant fel itt Hrakls m{gly{ja, amit az nnepein mindig jra meggyjtottak egy kvekkel elkertett helyen, ahol a hamuja napjainkig l{that, azta a rtet Phrygi{nak, a felgetett helynek" hvj{k.17 Azt beszltk,18 akkor fakadt a hegybl a maliai Dyras foly, a mai Gorgopotamos, hogy eloltsa az ri{si tzet, mely Hrakls eleven testt elemsztette. De hasztalan keletkezett a foly. Hiszen a hrsz maga akart elgni: Hyllos az kv{ns{g{ra rakta a m{gly{t, de meggyjtani nem volt kpes.19 Ott lt a szenved Hrakls a hatalmas fahas{bokon, s egy idegenre v{rt: v{rta, hogy egy v{ndor bukkanjon fel az ton, mely Thessz{li{bl az Oita-hegyen {t Delphoiba vezet. Ekkor jtt arra Philoktts, annak a Poiasnak a fia,20 aki egykor hasonl f{jdalmak kzt {lltlag ugyanezt kiab{lta: Gyjtsd meg, jember, gyjtsd meg!"21 M{sok szerint22 maga Poias kereste eltvedt birk{it a hegyen, s gyjtotta meg a m{gly{t. rtkes jutalmat kapott rte :23 Hrakls j{t. A hrsz aj{ndkozta megv{lt tettrt Philokttsnek, vagy az apj{nak, Poiasnak, akitl a fia rklte. Csup{n ezzel az jjal lehetett ksbb elfoglalni Trj{t. [m a tz, mely itt l{ngra lobbant, nem volt szomor tz. Valah{nyszor a grgk Hrakls emlkezetre b{rhol meggyjtott{k,24 vid{m nnepsget rendeztek, s gyngd rzsek lgkrben25 emlkeztek a nagy Daktylosra. Tagjai a tisztt l{ngok kzt isteniv v{ltak;26 az isten haland teste nem gett el (tvesen hittk ezt egyesek27), mintha egy haland holtteste lett volna. Azt beszltk,28 az g m{gly{rl felhbe burkolva, mennydrgs kzepette flsz{llt az gbe. Amikor a hozz{tartozi ssze akart{k szedni a hamu kzl a csontjait, ahogy a tetemek elgetse ut{n szok{s,29 nem tal{ltak semmit.30 Egy v{zafest mester s alighanem m{r eltte egy szatrj{tkklt is megrktette Hrakls csontjainak keresst. Szerintk a keressben szatrok is rszt vettek, s rmlten ugrottak vissza, amikor megtal{lt{k a hrsz res p{nclj{t a mg nem egszen legett m{gly{n. Kzben Hrakls megifjodva, szinte gyermekifjknt suhant tova Pallas Athnvel egy ngyesfogaton az Oita cscsain. A csillagjsok tudt{k,31 hogy azon a kapun {t hajtott be az gbe, mely a Skorpi jegyben van, a Nyilas, az gre emelt kentaur szomszds{g{ban. Sok mvsz {br{zolta Hrakls gbesz{ll{s{t. A legszebb kp, egy rgebbi korbl sz{rmaz attikai amphor{n, a szent {gyon volt l{that, amit Hra *316+ tiszteletre {lltottak fl s falaztak be a paestumi fld alatti templomocsk{ban. Hrakls itt hajdani ellenfelei, az Apolln-Artemis testvrp{r jelenltben sz{ll fl Athnvel a kocsira. Herms ksretre kszen {ll mellette. Nem helyeztek volna oda egy ilyen {br{zol{ssal dsztett ednyt, ha nem hittk volna az emberek, hogy az istenek kir{lynja rmt lelte a hrsz Olymposra emeltetsben. Most m{r az istenek gylekezethez tartozott. Kedves Zeus" - ki{lt fl a tndkl t{rsas{gban, Ssias mester v{z{j{n. Azut{n Athn odavezeti Zeushoz. Hra Zeus mellett lve fogadja t. Azok, akik azt hittk, hogy csakugyan ellensges viszony volt Hra s Hrakls kzt, a kibklskrl is besz{moltak.32 Zeus mg arra is r{vette Hr{t, mondt{k,33 hogy elvgezze Hraklsen a m{sodik szlets rtus{t. Egy szl asszony testtart{s{ban lbe vette, s ruh{in {t leengedte a fldre. Egy m{sik trtnet szerint, amit It{li{ban mesltek, mint tbb m{s trtnetet is, melyeket nem mondhatunk itt el - Grgorsz{gban nem hittek volna ilyesmit -, Hra ezut{n keblt nyjtotta neki, ak{r egy csecsemnek. A jelenettel egy tkrt dsztettek az etruszkokn{l. gy lett Hrakls teljesen Hra fi{v{. Hra mint Teleia, a nagy h{zass{gistenn,34 maga adta a l{ny{t, Hbt Hraklshez. Menyegzjket - Hra mostohafi{nak s saj{t ifjabb hasonm{s{nak a menyegzjt35 - az istenek hegyn, az olymposiak gylekezetben nnepeltk.36 Itt uralkodik Hra veje arany

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 226

palot{j{ban.37 Errl nekeltk a kltk:38 Most h{t isten , mgtte vannak a szenvedsek s f{radoz{sok, ott l , ahol az Olympos tbbi lakja, halhatatlanul, nem regedn, s v Hb, Zeus s Hra le{nya." A fldi Hrakls kpm{sa - mert a fld v{ndora is feledhetetlen maradt f{radoz{saival -, eidlonja az Alvil{gba kerlt. Ott tal{lkozott vele Odysseus.39 Krltte a lelkek suhog{sa volt hallhat, ak{r a madarak sz{rnysurrog{sa, amint riadtan szerterebbentek minden ir{nyba, annyira megrmltek tle. Olyan volt, mint a stt j, j{t kezben tartotta, nyllal az idegn. Szemt flelmetes pillant{ssal nagyra meresztve, rkk lvsre kszen {llt. Hasonl alakban l{tt{k t az gbolton is: az Engonasin csillagkpben,40 a jobb trdre ereszked, mindig f{radoz frfi alakj{ban41 - ezt az emlket {lltotta Zeus a fia f{radoz{sainak. Az vi sz{m{ra e fldi f{radoz{sok hi{bavalk voltak. B{r j nh{ny kir{ly s np sz{rmaztatta mag{t tle,42 s j nh{ny genealgus iparkodott hozz{ visszavezetett csal{df{kat sszet{kolni, megtvesztve az utkort, Hrakls a saj{t szemlyben nem volt dinasztiaalapt, sem trzsi hrsz. Megar{tl, thbai felesgtl szletett fiait kldte saj{t maga eltt tzhal{lba, s Kyx vendgszeret v{r{bl lpett a m{gly{ra. Mg csak saj{t otthona sem volt, amikor a fldet elhagyta. Azokrl a gyerekeirl, akiket Dianeira szlt neki, tbb elbeszls keringett, de mind egyetrtettek abban, hogy Hrakls ivadkai eltntek a Peloponnsosrl. Csak gy beszlhettek a genealgusok az *317+ ivadkok ivadkainak visszatrsrl, s gy kapcsolhatt{k ssze ezzel a visszatrssel a drok Sp{rt{ba rkezst.43 Hrakls gyermekei az sszes elbeszlsek szerint Eurystheus ell menekltek el, a kir{ly ugyanis a hrsz istenn v{l{sa ut{n hal{llal fenyegette ket.44 Kyx nem tudott nekik a mykni kir{ly hatalm{val szemben vdelmet nyjtani, s azt aj{nlotta, vonuljanak odbb.45 gy v{rosrl v{rosra menekltek, az egyik elbeszls szerint egszen Thbaiig. Iolaos egyesek szerint Szardni{ban halt meg, ahova Hraklsnek Thespios l{nyaitl szletett fiaival v{ndorolt ki, m{sok szerint viszont nagyapja, Amphitryn srj{ba volt eltemetve; ezek azt {lltott{k, regkor{ban hadba vonult Eurystheus ellen s lev{gta a fejt.46 St, volt egy elbeszls, mely szerint Iolaos akkor m{r halott volt, s a srj{bl kelt fl, hogy megbntesse Eurystheust.47 Azt{n jra meghalt. Egy m{sik elbeszls gy tudta,48 maradt Hrakls gyermekeinek vdelmezje (az volt m{r kezdettl fogva), s Argosbl velk egytt Attik{ba meneklt. Az athniek befogadt{k a kis csapatot, s ellen{ll{st tanstottak a nagy hadsereggel megjelen Eurystheusszal szemben. Hyllos is ott harcolt Iolaos mellett, s v{gta le49 Myknai kir{ly{nak a fejt. A trtnet m{s v{ltozata szerint50 az reg Iolaos hrsz im{dkozott Hbhez s Zeushoz, hogy adj{k vissza ifjs{g{t, csak egyetlenegy napra. Kt csillag vil{gtott a harckocsija fltt, s az emberek azt ki{ltott{k: Hb s Hrakls! A kt istensg felhbe burkolta Iolaost, s a hs megfiatalodva lpett ki belle; legyzte Myknai kir{ly{t, s lve vitte el Alkmnhez. Az nem bocs{tott meg neki. Ez volt Eurystheus hal{la. A gyzelemrt azonban, gy mesltk Athnban,51 egy l{nynak meg kellett halnia. Ezt az {ldozatot kv{nta Persephon. L{tni fogjuk, hogy ez a trtnet Athnban gyakrabban is elfordul. Az reg Alkmnvel Hrakls nivadkai is Attik{ba menekltek.52 Egyikk, mint igazi Hrakls-sarj, nknt flaj{nlotta mag{t {ldozatul. Azon a helyen, ahol fl{ldozt{k, egy forr{s fakadt, mely a jvend sz{m{ra megrktette nevt.53 Boldog", Makaria volt a neve, s ugyangy hvtak egy forr{st Marathnn{l is, a boldogs{g ktfejt.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 227

Harmadik knyv
I. Kekrops, Erekhtheus s Thseus
Amikor az athniek azt akart{k, hogy alapt hrszuk nevvel jelljk ket, Kekropid{knak: Kekrops utdainak, vagy, sokkal ink{bb, Kekrops rokonainak hvatt{k magukat. Szvesen hangoztatt{k ugyanis, b{r ezt a nevet viseltk, hogy nem egy hmnem s-lnytl sz{rmaznak, hanem kzvetlenl Attika gyngd, vrses fldjtl, amely az sidkben vad {llatok helyett embereket szlt.1 Kekrops - neve eredeti alakj{nak (Kerkps) tans{ga szerint, mely farkost" jelentett2 - flig kgy volt, flig ember:3 kgy, mint fldbl sarjadt lny, de ember alak is, s ezrt diphys, ktfle termszet". Fldbl sarjadtnak lenni, s egyttal a szzi istenn, az apjal{nya Pallas Athn neveltjnek, s az istenn szellemben alkotni: az sathninek ezt a kpt legelszr Kekrops testestette meg. fedezte fel, gy mondt{k, az ember ktfle sz{rmaz{s{t :4 hogy nemcsak az any{tl, hanem egy ap{tl is sz{rmazik az ember. alaptotta meg a h{zass{got egyetlenegy frfi s egyetlenegy n kztt,5 egy intzmnyt, mely ksbb Athn istenn oltalma alatt {llott. Ez volt az alapt-tett, mlt egy saty{hoz, aki nem volt szemlyes se az athnieknek, de mgis neki ksznhettk atyai {gon a sz{rmaz{sukat. Azok a trtnetrk,6 akik nem fogadt{k nagy megrtssel a fldbl sz{rmaz{st, mg a diphys megjellst is gy akart{k rtelmezni, mintha a Kekrops ta rvnyes kt sz{rmaz{si vonalat fejezn ki, st, egyesek t mag{t is ktnem s-embernek tartott{k.7 Uralkod{s{nak trtnett gy szneztk ki, mint egy ember-kir{ly uralm{t. Az athniek {ltal{ban a synoikisist tartott{k a tulajdonkppeni alapt tettnek, melynek emlkezett a Synoikia nnepen nnepeltk: az attikai partvidken sztszrtan lak emberek egyestst egy nagy kzssgbe. Ezt a tettet m{r Kekropsnak tulajdontott{k.8 Azt is mondt{k, hogy nevezte el a saj{t nevrl az athniek v{r{t, a ksbb hress v{lt Akropolist, Kekro-pi{nak.9 De azt egyik hagyom{ny sem {lltja, hogy maga ptette. L{nyainak trtnetbl10 ink{bb gy tnik, Pallas Athn maga saj{t kezleg f{radozott azon, hogy az Akropolist bevehetetlen v{rr{ tegye. hozott el ebbl a clbl egy mg magasabb szikl{t Palinbl, de megharagudott Kekrops [319+ l{nyainak engedetlensge miatt, s leejtette azon a helyen, ahol ma is fekszik, s Lykabttosnak hivj{k. S Kekrops ta lt Attik{ban egy laos, np, a rendezetlen tmeg helyett,11 mert amikor megrendezte az els npgylst, meghagyta, hogy mindenki hozzon mag{val egy kvet, laast, s dobja kzpre. gy sz{ml{lta meg Attika slakit, s hszezren voltak. Az nevhez fztk12 a fldbe temetkezs szok{s{t is, mely {ltal mintegy a nagy anyalre bzt{k a holtat. A srok helyt bevetettk gabon{val: nem tartottak kln temetket, hanem tiszt{n adt{k vissza a holtak fldjt az lknek. A sremlket megkoszorzt{k, megnekeltk, s dicsrtk a halottat. De hazudni nem volt szabad rla. Ilyen trvnyeket tulajdontottak Kekropsnak, az skir{lynak. Noha nem ember volt, hanem flig emberi, flig isteni lny, s az athniek oltalmaz hrsza s ura minden idkre,13 vele kezddtt {lltlag az emberhez mlt let Attik{ban. Akik hangslyozt{k, hogy Kekrops alaptotta meg a h{zass{got, azt {lltott{k,14 hogy eltte rend nlkl keveredtek egym{ssal frfiak s nk. Mg sok{ig fennmaradt egy hagyom{ny, mely szerint a n helyzete eredetileg m{s volt, mint a nyilv{nos letbl kiz{rt athni nk ksbb, a trtnelem folyam{n. Ez maradt fenn annak az elbeszlsnek legksbbi alakj{ban is, mely arrl szlt, hogyan vette

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 228

birtok{ba Pallas Athn ezt a fldet. A hres trtnet e v{ltozata szerint15 az olajfa csup{n Kekrops uralkod{sa alatt sarjadt ki a fldbl. Ugyanakkor fakadt egy forr{s is. Ekkor a kir{ly megkrdezte a delphoi jshelyet, s azt a v{laszt kapta, hogy az olajfa Athn istennt jelenti, a vz Poseidn istent; a polg{rok dntsk el, melyikkrl nevezik el a v{rost. De akkor mg a nknek is volt szavazati joguk, s k egy szavazattal tbbsgben voltak. gy gyztt Athn, s Athnainak neveztk rla a v{rost. Poseidn dhbe gurult - indulatos termszett sz{mos trtnetbl ismerjk -, s el{rasztotta a partokat. Hogy kiengeszteljk, a nk lemondtak kor{bbi jogaikrl, s azta a gyermekeket sem anyjuk neve, hanem az apjuk szerint klnbztetik meg. Az eredeti elbeszls Kekrops uralkod{s{nak legnagyobb esemnyrl m{skpp hangzott. Az athniek, s nemcsak k, hanem m{s grgk is, tiszt{ban voltak azzal, hogy isteneik nem mind mindenkortl s nem mind egyform{n uralkodtak minden grg t{jon. Argosban azt mesltk,16 Hra vit{ba sz{llt Poseidnnal az orsz{g birtok{rt. Az ottani s-ember, Phorneus, s az argosi folyamistenek voltak a br{k: az istennnek tltk az orsz{got. Bizonnyal Hra volt itt sidktl fogva az rn, Poseidn a ksbb rkez; de azut{n is mindig jbl megvonta az argosiaktl a vizet, s az Inakhos foly tbbnyire teljesen ki van sz{radva mindm{ig. Phorneust Hra klnleges tiszteljeknt s p{rtfogoltjaknt ismerjk.17 Hasonl volt Kekrops viszonya Athnhez, s bajos megmondani, melyik trtnet volt kor{bbi, vagy m{r eredetileg is egym{s mellett {llott mindkett. Pallas Athn s Poseidn, gy hangzott a rgi elbeszls, vetlkedtek *320+ Attik{rt. Az istenn a versengsben az els olajf{t sarjasztotta ki a szikl{bl, melyen ksbb a temploma plt. Az isten ugyanott r{ttt h{rom{g szigony{val a kves talajra, s ss vz fakadt odafent a szikl{n. Ezt ksbb "Erekhtheus tengernek" hvt{k.18 Az Erekhtheion, a v{rosvd Athna Polias szentlye, ksbb az isteni hatalom mindkt jelvnyt egybefoglalta itt: az olajf{t s a ss forr{st. De akkor, az sidben, Kekropsnak, az orsz{g kir{ly{nak - aki e szerint az elbeszls szerint alighanem az egyetlen lny volt a fldn - kellett eldntenie, ki gyztt. gy vlekedett,19 hogy ss vz van mindentt, ahova csak nz az ember a sz{razfldrl, olajfa viszont egyedl csak ott, Attik{ban sarjadt ki;20 s az orsz{got s a v{rost gyzelmi djul Athnnek tlte. De voltak athniek, akik gy vltk, egy ekkora esemnyt hogy szlfldjk Athn tulajdona lett - nem vez kell dicssg, ha csup{n egy fldi lny, Kekrops dntsbl ered, s ezrt a tan szerept juttatt{k neki a br helyett. gy {br{zolta Pheidias a versengst a Parthenn nyugati oromcsoportja kzepn. Kekrops itt csup{n az egyik sarokbl nzi az esemnyt. Az egyik v{zafest kpn csak az olajf{ra tekered kgy jelzi ottltt. Az elbeszlsnek ebben az alakj{ban a tizenkt nagy isten volt a dntbr.21 B{r voltakppen csak tzen lehettek, hiszen Athn s Poseidn is a tizenkett kz tartozott. Az elbeszlk abban sem rtettek egyet, hogy a verseny m{r az istenek jelenltben kezddtt-e,22 vagy csak a dntskor jelentek meg. Csup{n ez utbbi esetben volt szksgk tanra, aki - az egyetlen fldi lny - tansthatta, hogy Pallas sarjasztotta az els olajf{t.23 A vit{t azonban, gy tnik, Poseidn kezdte :24 itt is volt a ksbb rkez. Az istenek egyenl sz{mban szavaztak mindkettre: Zeus dnttte el szavazat{val a l{nya jav{ra a versenyt.25 Kekrops volt azut{n az els, aki t a legfbbnek", Hypatosnak nevezte,26 aki az els olt{rt ptette s az els Pallas-szobrot fl{lltotta.27 Kekrops benssges kapcsolata az istennvel rkre fennmaradt. Titokzatos vonatkoz{s volt ez, melyrl nem sokat vagy egy{ltal{n semmit sem beszltek. Viszont ismeretes Kekrops ketts kapcsolata Aglaurosszal, s ez Athn mellkneve is volt :28 stt cselekmnyeknl viselte ezt a nevet, melyeket egyesek misztriumnak tartottak.29 Ez a nv s mellknv

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 229

rgebben Agraulos lehetett, a sz{ntfldn tany{z", nem pedig Aglauros.30 Kekrops felesge volt,31 de egyik l{ny{t is gy hvt{k a h{rom kzl ;32 pp ez utal ketts kapcsolatukra. Aglauros, Kekrops h{rom l{ny{nak az anyja,33 egy fiat is szlt neki, nv szerint Erysikhthnt, a fldoltalmazt". Nem tudjuk, hogyan oltalmazta a fldet, csak annyit, hogy gyermektelenl halt meg:34 olyasfle lny lehetett, mint az olympiai Ssipolis, a v{ros megmentje",35 aki ugyancsak nem hs volt, hanem kgy alak isteni fi, a vidk oltalmazja. Kekrops l{nyairl azt mesltk,36 egy hasonl alak figyermeket bzott oltalmukra Pallas Athn, kos{rba z{rva: a kicsiny Erikhthoniost. Ismerjk a trtnetet: az egyik l{ny, vagy ak{r Kekrops kt l{nya, kv{ncsis{gbl a *321+ kos{rba pillantott, s ezzel a titokzatos gyermek rzsre mltatlannak bizonyult. Bizonyos mrtkig Kekrops ismtldtt meg mindkt nven: mint Erysikhthn s mint Erikhthonios. De a hely, ahol a srj{t mutogatt{k, nem sr volt, hanem jabb jele Athnhe z fzd szoros kapcsolat{nak. Az istenn szent kerletben volt, ahol az els olajfa is {llott. Mikor flbe ptettk a m{ig is {ll, pomp{s pletet, az Erekhtheiont, az oszlopokat l{nyszobrokkal kellett helyettesteni, hogy az {lltlagos sr, a Kekropion tetejt tarts{k. Kekrops itt alighanem a kgyban volt jelen, melyet az istenn h{zrzje-knt" tartottak ebben az pletben.37 De az attikai trtnetrk, akik a kir{lyok jegyzkvel akart{k megaj{ndkozni orsz{gukat, mintegy Kekropsot t{masztott{k fel Erikhthoniosban, a m{sodik s-athniben, akinek klnleges szletsi trtnett az Athn istenn krli elbeszlsekbl ismerjk.38 t helyeztk a harmadik helyre az skir{ly ut{n, s neki tulajdontott{k a Panathnaia39 s m{s nagy athni nnepek alapt{s{t. ptette {lltlag Athna Polias elbb m{r emltett szentlyt,40 s {llttatta fel benne az istenn faszobr{t,41 s ide is temettk; ezek m{r nem olyan igazi mitolgiai elbeszlsek, mint a Hphaistos {ltali nemzsrl s a gmbly kos{rban {tlt viszontags{gairl szl. Sokkal ink{bb gy tnik, beszl-neve, mely hangslyozottan egy Khthoniost, egy fld alatti trsgekkel kapcsolatos lnyt jell, eredetileg nem egy idefnt, a mi vil{gunkban uralkod kir{lyt jelentett, hanem egy titokzatos gyermeket, akit misztriumokban tiszteltek s ritk{n hallhat trtnetekben emltettek. A fldbl szletett hrszt pedig, akirl nyltabban beszltek - Homrosunk szerint Athn nevelte fl,42 s lakt{rs{v{ v{lasztotta,43 bizonnyal abban a templomban, amit rla neveztek el Erekhtheionnak44 -, Erekhtheusnak hvt{k. Az athniek egy s-lnyrl neveztk magukat Kekropid{knak, errl a kir{lyukrl s hrszukrl pedig Erekhtheid{knak.45 Az Erekhtheus nv Erikhtheus alakj{ban46 ugyanazokat az elemeket foglalja mag{ban, mint az Erikhthonios sszetett sz, de gy vgzdik, mint a rgi, igazi szemlynevek. A hagyom{nyos trtnet, mely Hphaistos s a Fldanya fi{rl szl, ppoly hat{rozottan47 vonatkozott r{, mint Erikhthoniosra, s Athnvel val kapcsolata sem volt kevsb szoros s benssges. Erikhthoniosrl ugyancsak nem {llapthat meg egyrtelmen, hogy maga a gyermek volt-e kgy, s nem ink{bb kgyk riztke:48 amikor flvettk az athni kir{lyok sor{ba, egszen ember alaknak minstettk. Erekhtheus m{r egyetlen biztosan r{vonatkoz trtnetben sem kgy alak. Viszont beszltek mg Poseidnnal vvott tragikus kzdelmrl is, melyben vgl veresget szenvedett: a szigony tsei alatt elnyelte a fld.49 Ez m{s trtnet volt, mint az, melyben a tengeristen h{rom{g szigonya csup{n ss forr{st fakasztott az Akropolis szikl{s talaj{bl! Eszerint Poseidn - Zeus l{ny{nak a nagyb{tyja az olymposi rendben - vgl mgis behatolt Athn legsaj{tabb birodalm{ba s tulajdon{ba. De csak *322+ akkor rszeslhetett tiszteletben az istennnek s soknev lakt{rs{nak szentlyben - hrszknt Erekhtheusnak hvt{k -, ha pp az nevt vette fl: gy lett Poseidn Erekhtheus.50 Amikor fl volt, hogy az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 230

athniek a tenger nagyhatalm istene mellett megfeledkeznek a fld alatt tany{z reg hrszrl, egy jslat figyelmeztette ket, hogy az Erekhtheionban Poseidn olt{r{n Erekhtheusnak is {ldozzanak.51 Kzs nevk s kultuszuk a kibklsk jele volt: tanstotta, hogy az isten tov{bbra is egyenjog lakt{rs{nak ismerte el a hrszt ebben a szentlyben. De mg sok{ig mesltek arrl, hogy Erekhtheus hadakozott, ha nem is Poseidnnal, legal{bbis { fiaival, akik szakrl jttek s az athniek thr{koknak tartott{k ket, gy emlkeztek r{juk vissza: pld{ul Immaradosszal,52 Eumolpos fi{val, vagy - ahogy Euripids rta le sszetzsket Erekhtheus cm tragdi{j{ban - mag{val Eumolposszal.53 Eumolposrl, a j nekesrl", az eleusisiak hrsz{rl s a hierophantsek seirl, ksbb mg lesz sz. Viszont ezzel a csat{val kapcsolatban emlkeztek meg (nem tudhatjuk m{r, Euripids volt-e az els) azokrl az athni szzekrl is, akiknek az alvil{gi isten {ldozataknt meg kellett halniok, mint Dmtr l{ny{nak; hsnknek tartott{k ket, s hrina-kultuszban rszestettk Athnban. Ennek a kultusznak a helye nem kevsb volt szent, mint az athni Erekhtheion vagy Thseion: olyan hron volt, mint ez a kett. Lekorion54 vagy Lekoreion55 volt a neve; a Lekoroi", a npl{nyok" vagyis a nprt fl{ldozott szzek szentlye. Ksbb azt beszltk, egy Les nev frfi - neve Attik{ban azonos hangz{s a les, np" szval engedte, hogy fl{ldozz{k h{rom le{ny{t; ezek mentettk meg az athnieket. Nevk Praxithea, Theop s Eubul56 - alvil{gi istennkre is illenk. Ugyanezt mesltk a Hyakinthisekrl, Hyakinthos ngy le{ny{rl; Hyakinthosrl ksbb azt mondt{k, sp{rtai frfi" volt,57 tudjuk, hogy Hyakinthosnak Sp{rta mellett, Amyklaiban volt kultusza. Hyakinthos l{nyait {lltlag akkor {ldozt{k fl az athniekrt, amikor Mins szorongatta a v{rost, s a npet mg dgvsz s hnsg is gytrte. Az {ldozatksz l{nyokat Parthenoi" nven is tiszteltk - ez volt a legszernyebb nevk -, s nem sokat beszltek arrl, hogy mifle szzeket" rtettek rajta. Legelsknt a haz{rt letket {ldozk kzt mgis Aglaurost58 emltettk, aki a titokban tartott, stt szertart{sokon Athn hasonm{sa volt, s rajta, a Kekrops-l{nyon kvl Erekhtheus l{nyait,59 fleg az egyiket: Khthoni{t, a fldalattit".60 Hogy athni nknek csakugyan meg kellett-e egyszer gy halniok, mint ezeknek a hrin{knak, akik bizonyos mrtkig mind azonosak Persephonval, azt mitolgi{n kvli trtnelmi bizonytkok hj{n sose dnthetjk el. Gyakran emlegettk ket a hazaszeretet pld{iknt, amita Euripids sznre vitte trtnetket. Amikor Eumolpos nagy thr{k sereggel Athn ellen vonult - gy mondta a tragdia61 -, Erekhtheus kir{ly megkrdezte a delphoi jshelyet, s azt a v{laszt kapta, hogy egyik le{ny{t fl kell {ldoznia a *323+ gyzelemrt. H{rom l{nya volt, s a felesge, Praxithea - az {ldozatot behajt" - maga is a fl{ldoz{s mellett foglalt {ll{st.62 A szlk nem tudtak a h{rom l{ny fogadalm{rl :63 megeskdtek, hogy mindh{rman meghalnak, ha meghal az egyikk. gy pusztult el Erekhtheus csal{dja. Egyik l{ny{t fl{ldozt{k, a tbbiek nkezkkel vetettek vget letknek. A csat{ban Erekhtheus gyztt: meglte (Eurupids elad{sa szerint) Eumolpost.64 De se maradt letben. Poseidn kv{ns{g{ra Zeus agyonsjtotta vill{m{val.65 A tragdia vgn megjelent Athn, s jelentette a nzknek, hogy Erekhtheus l{nyai a Hyasok csillagkpv v{ltoztak {t.66 A trtnetrk, akik a kir{lyok egsz sor{val akart{k gazdagtani az athnieket, Erekhtheusnak a l{nyain kvl, akiknek a sz{m{t hatra nvelte a hagyom{ny, figyermekeket is adtak, elsnek egy m{sodik Kekropsot:67 ennek az unok{ja volt Aigeus,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 231

Thseus haland apja. Igazi apj{nak - volt az athniek leghresebb hrsza, s {llamuk igazi alaptjaknt tiszteltk - Poseidnt tartott{k. De Aigeusnak is volt, a nevrl tlve, kze a tengerhez, amit {lltlag rla neveztek el gei-tengernek. Az aix, kecske" sz jellte a hull{mokat is,68 s tal{n ezrt hvt{k az emberek a sz{zkar Briarest, az gei-tenger regebb istent, Aigainnak is,69 Poseidn hasonm{s{t viszont Thseus apja szerepben Aigeusnak. Teh{t a kt fld-fia, Kekrops s Erekhtheus ut{n a tengeristen egyik fia vette {t az alapt hrsz feladat{t az athniek {llam{nak strtnetben. Az Akropolisrl dl fel nzve,70 a legt{volabbi messzesgben, a peloponnsosi part hegyei kzt, a kicsiny Troizn v{rost pillanthatjuk meg. Amikor Aigeus Athnben kir{ly lett, oda{t Pittheus,71 Pelops s Hippodameia fia uralkodott. A l{ny{t gy hvt{k, ahogy az g fnyt: Aithr{nak. Bellerophonts hrs p{ly{zott a kezre.72 De nem hrsz-felesg lett belle, hanem hrsz-anya, akit a fia tett hress. Mg apj{nak, Pittheusnak sem volt ellene kifog{sa, hogy tov{bbra is a szli h{zban maradjon, ak{r egy szzi kir{lyl{ny, s ott szlje meg rkst. Volt Troiznnal szemben egy kicsiny sziget a tengerben, oly kzel a parthoz,73 hogy gyalogszerrel {t lehetett g{zolni oda. Rgebben Sphairi{nak, gmb alaknak" hvt{k, ksbb pedig, Aithra szent menyegzje ut{n, Hier{nak, a szentnek". A szigetecske ettl fogva Athn szent helye lett. Templom{t Aithra Athn Apaturi{nak szentelte, mert az istenn csellel, apatval csalta t a szigetre. De az Apaturia jelz sokkal ink{bb abban a minsgben jelli Athnt, melyben az istenn a szzeket, mint leend any{kat, flvette a frfiak uralma alatt {ll kzssgbe. Ezrt a troizeni szzek eskvjk eltt vket aj{nlott{k fel a templomban az istennnek. Azt mesltk,74 Athn egy {lomkppel vezette flre Aithr{t. Azt {lmodta a l{ny, {ldozatot kell Sphairi{n bemutatnia, Pelops kocsihajtja, Sphairos halotti szellemnek. Ezt a kocsihaj tt klnben Myrtilos nven ismerik, de a labda, a sphaira, ugyangy a szeretk n{szi egyeslst jelentette, mint a mirtus. [lltlag a szigeten *324+ volt a n{szra viv kocsihajt srja. Amikor Aithra flbredt {lm{bl, {tment a szigetre, s ott Poseidnnal, isteni vlegnyvel tal{lkozott. Egy m{sik elbeszls szerint75 a tal{lkoz{s Athn templom{ban trtnt, ugyanazon az jszak{n, amikor Pittheus parancs{ra Aigeus Aithr{val h{lt.76 Aigeusnak addigra m{r kt felesge volt,77 de h{zass{gai meddk maradtak. Ezrt Delphoiba zar{ndokolt, s ott ezt a jslatot kapta:78 Ne oldd ki elbb a borostml l{b{t, csak Athnban." Aigeus nem rtette meg a mond{st, s ahelyett, hogy azonnal hazatrt volna, kerl utat tett, s kzben betrt Pittheushoz, aki blcs hrben {llott.79 Az nagyon is jl megrtette az isten mond{s{t : Aigeus Athnba hazatrve, vgre fit nemzett volna, amire gy v{gyott. Pittheus azt akarta, hogy az l{nya szlje meg a v{rva v{rt fit. Hogy leitatta-e Aigeust,80 s becsapta, vagy csak r{beszlte,81 bajos lenne megmondani. R{vette, hogy hazatrse eltt egy jszak{t tltsn Aithr{val. Amikor a hrsz, aki egy tengeristen nevt viselte, m{snap reggel flkelt a mennybolt fnyrl elnevezett le{ny melll, otthagyta n{la a kardj{t s saruj{t. Ezekre az ismertetjelekre egy hatalmas kvet grdtett,82 s meghagyta Aithr{nak: ha fiat szlne, s az majd olyan ers lesz, hogy el tudja grdteni a szikl{t, vegye mag{hoz a kardot s a sarut, s menjen velk Athnba. Aigeus meg fogja rluk ismerni a fi{t. E szavakkal otthagyta az ifj nt Troiznben, mely azut{n Thseus els haz{ja lett. Mutogatt{k ksbb Troizn kicsiny kiktjben, Kelenderisben szletsnek helyt, melyet attl fogva Genethlionnak, szletsi helynek" neveztek.83 Egyik rgi elbeszlsben Pittheus nem a blcs s oltalmaz szerept j{tszotta, mert az eset ut{n Aigeus lelkre kttte Aithr{nak, ne {rulja el, kitl val a gyermeke.84 De a legtbb elbeszl gy rta le Thseus

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 232

gyermekveit, mint egy Pittheus h{z{ban l kir{lyfit. Amikor htves volt,85 Hrakls betrt Troizn kir{ly{hoz, s a lakom{n{l letette oroszl{nbr kacag{ny{t. Az sszes nemes fik jelen voltak a vendgsgben, de amikor a brt megpillantott{k, mind elszaladtak: egyedl Thseus nem. A gyerekek azt hittk, l oroszl{n hever ott. A kicsiny hrsz is azt hitte. Kir{ntotta az egyik szolga kezbl a balt{t, s meg akarta lni az {llatot. Gyermekkora vgre rve Delphoiba zar{ndokolt, hogy haj{t Apollnnak {ldozza. De nem v{gatta le gyermekhaj{t egszen, csup{n a homlok{t vez frtket: ezt a hajviseletet ksbb thseisnek neveztk rla.86 Tizenhat vesen87 flrelkte a szikl{t, mely alatt apja kardja s saruja rejlett, s l{b{ra kttte a sarut, oldal{ra a kardot. pp re{ illettek, gy kellett lennie, ez volt a jelek egyik rtelme; nemcsak a kardnak kellett r{illenie, hanem Aigeus saruj{nak is, melyben most tnak indult Athn fel. A legrgibb elbeszlsekben biztosan Aigeusszal s Poseidnnal egyforma termet hrsz volt. s b{r a kltk s mvszek versengve ecseteltk ifji szpsgt, azokat az {br{zol{sokat sem felejtettk el egszen, melyeken hossz szak{llt viselt.88 Az egyik v{zakpen l{tni, hogyan r{ntja *325+ ki valamirt a fktelen, szak{lltalan ifj - ez a kpe maradt a legnpszerbb - pp megszerzett kardj{t gyngden kzeled anyja, Aithra ellen. Tal{n nem tle, hanem Pittheustl tudta meg a szikla titk{t ? Anyja vissza akarta tartani t a veszlyes v{ndorl{stl a korinthosi Isfhmoson {t? Sok alakban lesett r{ ott a hal{l. Hasonl alakokban, mint amilyenekben Hrakls legyzte. Ksbb azt {lltott{k, Hrakls akkor Omphaln{l idztt; ezrt az ifjabb hrsznak kellett {tvenni a feladatait Hellasban. Az els veszedelmes fick, akivel a szomszdos Epidauros fldjn tal{lkozott, Periphts volt,89 a krbebeszlt" - az Alvil{g ur{hoz is ill nv -, aki a Korynts,90 a bunksember" mellknevet viselte. Ez Hphaistos s Antikleia fia volt91 - a hagyom{ny nem {rulja el, az az Antiklei{-e, aki Sisyphosnak volt a l{nya, s szlanyja Odysseusnak is -, vasbuzog{ny{t apj{tl kapta, s alighanem tle rklte gyenge l{b{t is. Lesben {llt s agyonttte az arra j{rkat, mg vgl Thseus t ttte agyon, s attl fogva hordta mag{val a buzog{nyt,92 mellyel egyes {br{zol{sokon is l{that. Kenkhreain{l,93 Korinthos egyik kiktjnl (kett volt), ahol bekanyarodik az Isthmosra az t, jabb veszly leselkedett r{. Sinis volt, a rabl", Poseidn fia,94 az az isten, akinek szent krzete volt ez a fenyves-vidk, m{sok szerint95 Polypmn, a sokat ront" (megint csak H{ds lehetsges neve) s Sylea, a fosztogat" sarja. Jelzje Pityokampts,96 fenyhajlt" volt. Kt lehajtott fenycscs kz ktzte az idegeneket, s a kiegyenesed f{k szttptk ket.97 R{ad{sul {ldozatait arra knyszertette, hogy segtsenek neki: az idegen tartotta az egyik fenyt, mg lehajltotta a m{sikat. Thseus is ezt tette, de azut{n Sinist lte meg gy. Sinis l{ny{rl azt mesltk,98 rendkvl szp s nagy le{ny volt, Perigun, a kertkrli" nevezet. Thseus ell az asparagusok s pimpinell{k al{ meneklt, s knyrgtt kertje nvnyeinek, mentsk meg rnjket. A hrsz szp szavakkal mag{hoz csalogatta, s Perigun sanyja lett egy csal{dnak, melyben ezeket a nvnyeket klns tiszteletben tartott{k. Korinthos fldjn volt mg a Krommyn nev,99 a hagym{rl, krommyon-rl elnevezett helysg is. Egy regasszony lakott itt s egy koca, melyet rnjrl100 Phai{nak, a szrknek" vagy sttnek" hvtak. Ez biztosan a ksrtetek sznre utalt, s a koca alvil{gi, hal{los {llat volt.101 Thseus l{ndzs{val s karddal harcolt a koca ellen, vagy pedig, mint a legkor{bbi hrszok : kdob{ssal. A v{zakpeken l{tni az regasszonyt is, egyszer Krommy nvvel jellve, amint jsz{ga megmentsrt knyrg. Az tnak, mely az Isthmosrl a Geraneia-hegysg, a daru-hegysg alatt Megara krnykn {t

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 233

Athn fel vezet, legveszlyesebb szakasz{n a mszk-vidk - grgl: skiron - hal{los ura, Skirn szkelt. Az t itt a rgi idkben peremsvnny keskenylt. Jobb fell ma is meredek hegyfalak emelkednek. bal fell ugyancsak meredeken lejt a hegyoldal lefel a vzig, melyben - azt mesltk102 - egy tengeri teknsbka szott: egy h{dsi {llat, mely szttpte *326+ s felfalta az embereket. Valah{nyszor megszakadt az t odafent - s ez a trtneti idkben is gyakran megesett -, a v{ndornak le kellett ereszkednie egszen a tengerig, s a keskeny partszeglyen folytatnia tj{t, st nhol mg a vzen is {t kellett g{zolnia, vagy szva eljutnia od{ig, ahol ismt felm{szhatott a peremsvnyre. Viharos idben letveszlyes volt ez az tszakasz. Mindig H{ds-kapu volt, a teknsbka nlkl is, s azut{n is, hogy Thseus lekldte Skirnt a H{dsbe. Fnt egy szikl{n lt az ton{ll, s arra knyszertette az arra j{rkat, hogy moss{k meg a l{b{t.103 Mintha ez lett volna az {tj{r{s bre. Ha a v{ndor v{llalkozott a megal{z szolg{latra, Skirn egy rg{ssal letasztotta a tengerbe, tkl a teknsbk{nak. Thseus azonban a fejhez v{gta a mosdt{lat - gy {br{zolt{k az esemnyt a v{zafestk, s alighanem a komdiakltk is104 -, s azut{n a tengerbe hajtotta a gyilkost, hogy a teknsbka t falja fl.105 Egy m{sik, ritk{bban elfordul {br{zol{son a hrsz a teknsbka h{t{n l: egy paestumi metopn szak{lltalanul. Egy rgi v{zakpen szak{llas frfi - nha ilyennek is festettk -, s a teknsbka {tviszi egyik szikl{rl a m{sikra. gy trtnt a hajdan kzismert elbeszls szerint, amit egyetlen klt sem hagyott r{nk. Megar{ban viszont azt tartott{k,106 Skirn nem ton{ll volt, hanem a rablk megfkezje s az igazak bar{tja, Kykhreus veje s Aiakos apsa. Kykhreus a szemkzt fekv Salamis szigete lakinak Kekropsa volt: fldbl szletett flig-ember, flig-kgy.107 A salamisi csat{ban kgyknt108 jelent meg a grgk hajj{n, gyzelmk jele s elidzje volt, s kgy alakban volt Dmtr templomszolg{ja is Eleusisban.109 Aiakos, a megaraiak szerint Skirn veje, Zeus s Aigina sziget nvad nimf{j{nak a fia,110 megkapta az Alvil{g kulcsait.111 Mindezek az emltett helyek - Megara mszkvidke, Eleusis s Aigina - l{thatk Salamisrl, s mindkt hrszhoz, Kykhreushoz s Aiakoshoz egyform{n illik a rokoni kapcsolat egy alvil{gi istennel, ami Skirn is volt. Amikor Thseus megrkezett Eleusis fldjre, olyan lnnyel tal{lkozott, mely nevrl tlve a legrgibb elbeszlsekben112 hasonl lehetett a kgy alak Kekropshoz vagy Kykhreushoz: Kerkyn, a hosszfark" volt a neve. Az ismert elbeszlsek szerint szenvedlyes birkz volt,113 mint Hrakls j nh{ny ellenfele, akikkel meg kellett kzdenie. Kerkyn is birkz{sra knyszertette az arra j{rkat, ak{rcsak azok, s mindenkit meglt, akit kihvott. Az ton Megara s Eleusis kzt mutogatt{k114 a helyet, ahol hal{los j{tk{t zte. Thseus a magasba emelte Kerkynt, mint Hrakls Antaiost,115 s gy fldhz v{gta, hogy szrnyethalt. Ksbb azt beszltk,116 pp Thseus tal{lta ki a birkz{s mvszett, s Kerkynt ink{bb az gyessgvel lte meg, mint az erejvel. A hatodik, aki Thseusnak Athnba menet tj{t {llta, tbb nevet viselt: a legismertebb Prokrusts,117 a kinyjt", tsekkel kinyjt, ahogy a *327+ kov{cs nyjtja ki prlycsap{sokkal a vasat. M{sok szerint csak jelzje volt a Prokrusts,118 ak{r az ugyanilyen jelents Prokoptas;119 eredeti neve Damasts, a megfkez".120 A nv rejtetten a prlyre utal, ahogy a Damnameneus daktylos-nv is.121 A prly {lltlag az a Polypmn, sokat ront" volt elbb,122 akirl az imnt mondtuk, hogy Sinis rabl apja volt, s m{sok szerint Skirn123 s Prokrusts apja is,124 ha ugyan nem Prokrusts m{sik neve volt Polypmn.125 Alighanem egy prlyt hordoz alvil{gi istenre - akit az etruszkok {br{zol{sairl ismernk gondoltak azok is, akik azt {lltott{k126 rla, hogy Erineosn{l tany{zott, a vadfgef{n{l,

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 234

ahonnan az eleusisiak elbeszlse szerint H{ds Persephont elrabolta. M{sok meg gy tudt{k,127 hogy a hal{los kov{csmhely a Korydallos-hegysgben volt. Erre vezetett a Szent t Eleusisbl Athnba. Itt dolgozott Prokrusts a szersz{maival.128 De nem holmi kznsges lln, hanem egy szikl{ba vsett vagy kov{csolt {gyon: ebbe fektette az utast, hogy megdolgozza prlyvel. Mert az {gy mindig tl nagy volt: ki kellett a fekvt nyjtania. Akik nem gondoltak a Prokrusts, Prokoptas, Damasts nv jelentsre, ksbb azt {lltott{k,129 hogy kt {gya volt: egy nagy s egy kicsiny. A nagyba knyszertette a kistermeteket, a rvidbe a hosszakat, s kinyl tagjaikat lev{gta.130 Thseus ugyanezt tette vele,131 s miut{n megtiszttotta a hal{los veszedelmektl az egsz utat,132 elrt a Szent ton Athnba. Dics hre eltte j{rt. Azon a helyen, ahol a Szent t {tv{gta a Kphisos folyt, Phytalos hrsz nemzetsge fogadta t.133 Itt fogadta egykor Phytalos, az ltet", szves vendgl{tknt Dmtr istennt,134 s kapta tle az els fgef{t aj{ndkba. Ivadkai, a Phytalid{k, megtiszttott{k Thseust oly sok szksgszer gyilkoss{g ut{n.135 A tisztt {ldozatot Zeus Meilikhios, az Alvil{gi Zeus olt{r{n mutatt{k be, akinek a fgefa szent f{ja volt. gy merlt fl Thseus els zben a hal{l birodalm{bl, de csakhamar ismt letveszlybe kerlt. A nyolcadik napja volt ez a Kronos-hnapnak, amit az athniek ksbb Hekatombaionnak136 neveztek, s krlbell megfelel a mi jliusunknak. A hnap nyolcadik napja viszont Poseidn volt.137 gy Thseus megrkezse ppen az apja szent napj{ra esett. A veszly azonban, azok szerint az elbeszlk szerint, akik gy tudt{k, a hs fldi apja, Aigeus kir{ly, m{r akkor Mdeia frje volt, a var{zsln rszrl fenyegette. Mdeia elre tudta, hogy a kzelg hs a trnutd.138 Az mve volt, hogy Aigeus mindazok ut{n, amiket Thseusrl beszltek, nagyon flt tle,139 s a felesge r{beszlsre mreggel tlttt serleget nyjtott {t a vendgnek. Ez volt a kivgzs mdja az athnieknl. Tal{n pp Mdeia vezette be akkor? A vendg fogad{sa Apolln Delphinios szentlyben trtnt: azt mondt{k,140 ott volt Aigeus palot{ja. Egy ksbbi elbeszls szerint141 pp akkor folyt a templomptkezs. A munk{sok fnt {lltak az elkszlt falakon, s krsszekren hozt{k a tett. Thseusnak ebben az elbeszlsben mg nem volt szak{lla, hossz in kntsben volt, amilyet a nk is hordtak, s haj{t fonatokban *328+ viselte. A frfiak leki{ltottak neki fentrl: Egy h{zass{gra rett le{ny, s csak gy, ksret nlkl, egyedl ksz{l?" Erre Thseus kifogta az krket, fogta a kocsit a tetvel, s fldobta a munk{soknak. M{s elbeszlk142 - s v{za-festk is - gy tudt{k, hogy elbb elkldtk az ifjt a marathni bika ellen, s csak mikor visszatrt gyztesen, akkor fogadt{k mregpoh{rral. Thseus - eltte j{r hre szerint - ifjs{ga vir{gj{ban lev fi volt,143 akit kt szolga ksrt. Sapka lt vrsesszke fejn, a sp{rtaiak sapk{j{hoz hasonl, bborszn inget viselt, s puha gyapjkpenyt. Szeme izzott, mint a tz a lmnosi isteni kov{cs mhelyben, s esze a harcon j{rt. gy kereste az utat Athnba, gy tal{lt oda s rkezett meg az {ldozati lakom{ra, mely hal{los itallal v{rta. A serleget apja nyjtotta felje.144 pedig kivonta elef{ntcsont markolat kardj{t,145 mintha le akarna v{gni egy darabot az {ldozati lakoma hs{bl. Valj{ban azrt tette ezt, hogy Aigeus flismerje t. Mg kezbe is adta az regnek a kardot,146 amikor a serleget {tvette tle. Meg{llj, fiam!" - ki{ltott fel Aigeus,147 s pillant{sa ekkor a sarura esett148 -, Jaj, ne idd meg!" S kittte a serleget az ifj kezbl.149 A helyet, ahol a mreg a fldre mltt, bekertettk a Delphinionban, s Mdei{t kiztk az orsz{gbl.150 Az tulajdonkppeni trtnett, melyhez ez a ksbb kital{lt epizd eredetileg nem tartozott hozz{, csakhamar rszletesen el fogom mondani. A hagyom{ny151 Thseus attikai ellensgeirl is tud. Pallas volt az, meg az tven fia; azt

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 235

remltk, Aigeus hal{la ut{n az egsz orsz{got uralmuk al{ hajtj{k. Palinben laktak, a Pentelikon dli nylv{ny{n: vad gig{sznp volt.152 Az ap{t, Pallast, Pandin fi{nak s Aigeus testvrnek tartott{k. Fiai hadat indtottak Thseus ellen. Kt csapatra oszlottak. Az egyik gy tett, mintha Sphttos fell akarn{ megt{madni a hrszt, mg a m{sik Gargttosban leselkedett r{. De egy agnusi ember, az a bizonyos Les, akinek a l{nyai nfel{ldoz hal{lukrl lettek hress, el{rulta a cselt Thseusnak. volt a gargttosi csapat hrnke. A hrsz meglte Pallas lesben {ll fiait, a tbbiek sztszrdtak. Azta voltak a kt attikai falu, Palin s Agnus laki ellensges viszonyban egym{ssal; az effle falvak fekvst csak ritk{n, vletlenl tudjuk pontosan meghat{rozni. Azt is mesltk, hogy Thseus meglte Pallast153 s valamennyi fi{t,154 egy m{sik v{ltozat szerint csak egyetlenegyet, vaddisznvad{szaton, s azrt is nkntes sz{mzetssel kellett vezekelnie.155 Ezrt vonult vissza egy vre Troiznbe. Ennek azonban sokkal ksbb kellett trtnnie. Tal{n gy gondolt{k az elbeszlk,156 hogy Pallas fiai akkor leselkedtek Gargttosn{l Thseusra, amikor Marathnba ment, hogy megzabol{zza a bik{t. Mert arra vezetett az t, a Hymttos szaki nylv{nya alatt, a marathni sks{gra, amit a vad {llat feldlt. A legismertebb elbeszls szerint157 Aigeus, miut{n a fi{t ilyen v{ratlanul visszanyerte, szinte z{r alatt tartotta, hogy ne tegye ki mag{t egy jabb kaland veszlynek. Tetteinek azt a sor{t, amit *329+ Hrakls tetteihez lehetne hasonltani, a hrosz m{r elvgezte. Most olyanok kvetkeztek, melyek ink{bb egyni jellemre vetnek fnyt: a marathni bika befog{sa ut{n h{rom vakmer nrabl v{llalkoz{s, meg az amazonok ellen viselt h{bor. B{r a bik{rl azt mesltk ksbb, azonos volt azzal, amit Hrakls hozott Krt{rl Argosba s itt szabadon engedett;158 de lehet, hogy ezt a kalandot is, ak{rcsak az amazonok legyzst, elbb Thseusrl mesltk, s csak ksbb Hraklsrl is. Az a rszlet, hogy az {llat tzet kptt, teljesen a ksbbi elbeszlknek tulajdonthat.159 A bik{val val harc klns gyessget kv{nt: olyat, amiben a krtai ifjak v{ltak ki Mins kor{ban. Thseus sz{m{ra ez mintegy elkszlet volt ksbbi v{llalkoz{s{hoz, amikor egy sokkal veszedelmesebb bik{val, a knssosi labyrinthos lakj{val kellett szembesz{llnia. Alighanem kora hajnal volt mg, amikor titokban elhagyta Aigeus palot{j{t. Krist{lytiszta volt az g,160 amilyen csak Attika fltt tud lenni. Dlut{n felhk gylekeztek a Parnshegysg fl, s vill{mok villantak fel a Thseus h{ta mgtt magasl Hymttos felett. Azon a helyen, ahol a vihar utolrte, ksbb egy hrina-srhoz hasonl, kicsiny szently {llott. A parasztnp itt az Alvil{g egyik lakj{t tisztelte Hekal, vagy mg gyengdebb megszlt{ssal : Hekalin nven,161 nagy szeretettel. Valaha nagy istenn lehetett, s kzeli bar{ts{g fzhette az g kir{ly{hoz, akinek ugyancsak {ldozatot mutattak be itt: ak{rcsak Hekat.162 Ez a nv m{r ismersebben hangzik. De azt is mesltk,163 vendgszeret regasszony volt, akinek a kunyhja egy v{ndor eltt se maradt z{rva. l{tta vendgl azon a viharos jszak{n Thseust; a hrsz m{snap reggel vid{man indult tov{bb, s sz{llt szembe a bik{val. Megragadta a szarvain{l fogva.164 Jobbj{val leszortotta az egyik szarv{t, balj{val a fjtat {llat orrlyukaiba nylt, s lenyomta egszen a fldig.165 A bika knytelen volt kvetni t.166 Ktlen vezette a hs a hres {llatot Athnbe. Sok ember j{rt s {lldog{lt az ton, s Thseus e szavakat ki{ltotta oda a npnek:167 Ne menekljetek el, hanem a leggyorsabb kzletek vigye hrl ap{mnak, Aigeusnak: Thseus kzeledik, s elevenen hozza mag{val a bik{t a vzben gazdag Marathnbl!" Mind meg{lltak, pai{nt nekeltek, s a f{k leveleit dob{lt{k az ifjra. gy nnepeltk szerte-szernt a diadalmat. Thseus pedig visszasietett Hekalhez. Akkor rkezett meg, amikor m{r az regasszony srj{t hantolt{k.168 A hrsz nagy tisztelettel temette el t, megalaptotta Hekal dmoszt169 s Zeus Hekaleios kultusz{t: legal{bbis

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 236

ksbb mindkt alapt{st neki tulajdontott{k.170 A bik{t fl{ldozta Apolln Delphiniosnak. Ha Androges, Mins egyik fia, mint eltte sokan m{sok, {ldozatul esett a marathni bik{nak, ez csakis Thseus megrkezse eltt trtnhetett. A hagyom{ny szerint171 az athniek nem voltak pp {rtatlanok a dologban: Aigeus kldte az idegen kir{lyfit a vad {llat ellen.172 M{s elbeszlk173 gy tudt{k, hogy Androgest megltk Attik{ban, amikor pp tban volt Thbai fel, *330+ Laios halotti j{tkaira. De az is lehet, hogy a krtai kir{lyfi ki akarta prb{lni gyessgt a hres bik{n. Mins pp Paros szigetn tartzkodott174 s a Kharisoknak {ldozott, amikor hrl vittk neki a fi{t rt szerencstlensget. Letpte homlok{rl a koszort, s flki{ltott, hogy hallgassanak el a fuvol{k: a parosiak azta koszor s fuvolasz nlkl {ldoznak a Kharisoknak. s Androges hal{la balszerencst hozott az athniekre. Mins egyni balszerencsjt ismerjk az istentrtnetekbl,175 de a Hrakls krtai kalandj{rl szl elbeszlsbl is: Pasipha kir{lyn szerelmt a szp bika ir{nt, s a bikafej Mintauros szletst, akit azut{n Daidalos csodamve, a brtntveszt, a labyrinthos z{rt mag{ba. Mins volt akkor a tenger ura.176 Kivonult flott{j{val Athn ellen, hogy bosszt {lljon a fi{rt, s {ldozatot kveteljen Pasipha fia sz{m{ra. Elbb Megar{t foglalta el. Ott Nisos uralkodott, Aigeus m{sik testvre. Pandin e fi{t bborszn hajfrtje tette halhatatlann{.177 Csak azrt lehetett legyzni, mert le{nya, Skylla beleszeretett az idegen kir{lyba, s lev{gta ezt a frtjt. De Mins rtul h{l{lta meg szolg{lat{t: a hajj{hoz ktzve vonszolta a l{nyt a tengeren {t. S Nisos tengeri sass{ v{ltozott,178 Skylla pedig ciris-mad{rr{. Annak a partvidknek a laki nyilv{n tudt{k, milyen tengeri madarakra gondoltak. Mi csak annyit tudunk, hogy azta mindig kveti az egyik a m{sikat. Mins tov{bbvonult Athn ellen. Vagy elegend volt az hatalma, vagy a csap{sok179 gyztk le az athnieket, amiket az istensg kldtt Androges elpusztt{sa miatt: a dgvsz s az hnsg. Iszony adt v{llaltak magukra: ettl fogva minden kilencedik vben ht ifjt s ht szzet kldtek Krt{ra, akik a Mintauros {ldozataknt eltntek a labyrinthosban. Amikor Thseus a marathni bik{t legyzte, m{r tizennyolc v mlt el, s harmadszor kerlt sor az {ldozatra sz{nt csapat kiv{laszt{s{ra, melynek Knssosba kellett hajznia. A tbbieket sorshz{s tj{n szemeltk ki, Thseus azonban nknt ment velk,180 mint egy a tizenngy kzl, ha ugyan nem mint tizentdik.181 B{r egyesek gy tudt{k,182 hogy t is kisorsolt{k. A legrgibb elbeszls szerint azonban gy indult a saj{t hajj{n vagy Aigeusn Krt{ra, mint egy kalandos tra, s az a trtnet nyilv{n a sokkal ksbbiek kz tartozik, mely szerint Mins maga ment Athnba, maga v{logatta ki az {ldozatokat, kzttk Thseust is,183 s vitte ket a saj{t hajj{n Knssosba. Az elbeszlk184 s a v{zafestk mg a ht fi s ht l{ny nevt is tudni vltk. Az els a szzek kzl az az Eriboia volt, aki Periboia nven is ismeretes,185 s ksbb, mint Telamn felesge, a salamisi Aias anyja lett.186 Abban a trtnetben, melyben a krtai kir{ly maga hajtotta be a gy{szos adt, Mins tkzben belszeretett;187 megrintette a l{ny fehr orc{it, mintha rabnje volna. Eriboia flki{ltott s Thseust hvta. A hrsz l{tta a dolgot, szeme elsttlt, s f{jdalom szaggatta szvt. gy szlt a kir{lyhoz: Zeus fia, nem olyanok a sz{ndkaid s gondolataid, mint illenk! rizkedj *331+ holmi erszakos cselekedettl! Betltjk sorsunkat, amit a mindenhat Moira s az igazs{gos Dik az istenek akarat{bl sz{munkra elhat{rozott, ha elr bennnket. De te uralkodj magadon. Ahogyan tged Phoinix kedves nev, blcs le{nya az Ida hegysg cscsa alatt Zeusnak szlt, hogy leghatalmasabb lgy az emberek kztt, gy szlt engem is Pittheus le{nya Poseidnnak, a tenger istennek.

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 237

Menyasszonyi f{tyl{t az ibolyafrt Nreisektl kapta. Ezrt mondom neked, Knssos hadvezre, hagyd abba a f{j srtegetst. Mert nem kv{nn{m a halhatatlan s kedves fnyt megpillantani, ha erszakot kvetnl el ez ifj csapat b{rmely tagj{n. Ink{bb megmutatom neked kezem erejt. Ami azut{n kvetkezik, azt a sors fogja eldnteni." gy szlt a hrsz. Nagy vakmersgn csod{lkoztak a hajsok. Hlios veje dlt-flt mrgben, s jabb tervet sztt. Im{dkozott Zeushoz, s krte, hogy ha csakugyan az apja, vill{m{val tanstsa. Poseidntl viszont azt a jelet kv{nta, hogy az ifj hozza fl a gyrt, amit a tengerbe dob. Majd megl{tj{k, melyikket hallgatja meg az apja! Zeus teljestette a nagyrav{gy krst, s tlzott megtiszteltetsben rszestette fi{t: vill{m{val bizonytotta sz{rmaz{s{t. Most Poseidnra s Thseusra kerlt a sor. Nem rettent meg a hrsz szve. Meg{llt a haj far{n, s a mlybe ugrott. Szvesen fogta fl lbe a tenger. Mins el{mult szvben, de gyorsan tov{bbrptette hajj{t az szaki szllel. Reszkettek az athni fik s l{nyok. Ragyog szemkbl patakzott a knny, s el voltak kszlve a legrosszabb sorsra. Bakkhylids klt szerint, akinek elbeszlst csaknem szrl szra idztk, delfinek vittk Thseust apja h{z{ba. A v{zafestk {br{zol{sa szerint, akik valsznleg egy ismert festmnyt kvettek, Poseidn s Amphitrit fia, Tritn vette h{t{ra az ccst. Gondos kzzel ir{nytotta az ifjt a tengerfenki palot{ba. Fekvhelyn fogadta t a kir{ly, trnus{n a tenger kir{lynja. Thseus megijedt,188 akkora fny sug{rozta be ak{r a tz, a Nreisek tagjait s arany diadmjukat. Csillog bborkpenyt tertett v{llaira Amphitrit, s rzs{kkal {tsztt koszort helyezett gyapjas haj{ra, azt, amit a lakodalm{n kapott aj{ndkba a szerelem istennjtl. Mekkora volt a fik s a le{nyok rme, s Mins rmlete, amikor Thseus kir{lyi pomp{ban bukkant fl a haj mellett, a vz meg se nedvestette, s {tnyjtotta az aranygyrt!189 De a trtnetet, mint m{r mondtuk, gy is mesltk, hogy a hrsz az apja hajj{n utazott Knssosba. Fekete vitorl{val hajzott ki - gy folytatdott az elbeszls190 -, de a kir{ly egy fehret, vagy tal{n bborsznt191 is adott vele, hogy azt vonja fl, ha gyzelmesen tr haza. s a trtnet valamennyi v{ltozat{ban, nemcsak azokban, amiket m{r elmondtam, egy fensges nalak - ha ugyan nem egy istenn, Amphitrithez mrhet - fogadta Knssosban az ifj hst. Amphitritnl val fogadtat{sa csup{n elj{tka vagy tal{n ksi visszhangja volt annak a fogadtat{snak, amiben Ariadn rszestette. Ariadn, Hlios s Zeus unok{ja, akit Pasipha, a Napisten le{nya szlt Minsnak, knyrlt meg - gy mondja sz szerint a hagyom{ny192 - Thseuson, *332+ amikor elsknt akart a labyrinthos sttjbe nknt behatolni. Azon a nevn v{lt hress,193 mely a krtaiak grg nyelvn a felettbb tiszt{t", arihagnt jelentett, de ugyanitt Aridl{nak, a felettbb vil{gosnak" is hvt{k. Ezen a kt nven eredetileg nagy istenn volt: tiszta, mint fld alatti, s vil{gos, mint gi. Mg akkor is az istenekrl szl trtnetekben volt a helye,194 amikor Thseus ir{nt val, kzismert szerelme miatt az istenek htlen szereti kz kerlt. Az athni ifj kedvrt el{rulta saj{t b{tyj{t:195 a Mintaurost, az embertest s bikafej csoda{llatot, mely egy csillagos lny nevt is viselte - mint Asterios196 vagy Asterin197 -, s a v{zafestk olykor csillagokkal behintett testtel {br{zolt{k. Ezrt is sz{mthatt{k Ariadnt a nagy bns nk kz,198 s {llthatt{k a Nap m{sik unok{ja, az ugyancsak testvrgyilkos Mdeia mell. De eredetileg Dionysoshoz lett htlen, klnben nem bujtotta volna fl ellene az isten Artemist.199 Ezt a trtnetet jobban ismertk a rgebbi elbeszlk, az jabbak ink{bb Thseus htlensgt ecseteltk. Ezek szerint a hrsz megeskdtt Ariadnnak, hogy hazaviszi, mint felesgt, s ezzel szerezte meg mag{nak a segtsgt.200 De annak a trtnete nem maradt r{nk, hogy Thseus mikppen nyerte meg a kir{lyl{ny szerelm t. Egy nagyon ksi

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 238

elbeszlsben akkor pillantotta meg Ariadn Thseust, amikor egy bizonyos Taurosszal, Bik{val" mrkztt, aki Mins ember-vetlyt{rsa volt Pasiphan{l. De ez az elbeszls is egy nagyon korai idkbl val kzlst rztt meg sz{munkra: hogy a krtai nk vgignztk a frfiak j{tkait.201 Azt nem tudhatjuk meg, hogyan tal{lt Thseus alkalmat arra, hogy egszen egyedl tal{lkozzk Ariadnval, s az {tnyjtsa neki egyszer aj{ndk{t, mely a labyrinthosbl val visszatrst biztostotta. A l{ny egy nagyon rgi {br{zol{s szerint pp font, amikor az ifj krn s beczn nyjtotta ki felje kezt. Alighanem az okos tlete volt, hogy Thseus kezbe adja az orst a fonallal. Vagy egy gombolyag volt, amire m{r fltekerte a sz{lat, ahogy egy rgi v{zakpen l{tni? Nem kellett neki a cselt Daidalos mestertl megtanulnia, ahogy ksi elbeszlk tudni vltk!202 Az okos l{ny kioktatta a hrszt, hogy a fonal vgt erstse oda magasan a labyrinthos ajtaj{ra, s ne engedje el a kezbl. A labyrinthos nem volt tveszt olyan rtelemben, hogy a belp nem tal{lhatta meg legbels zug{t: csup{n tudnia kellett, hogy ugyanazon az ton trhet vissza, s ez volt a nehz. Amikor ksbb maga a labyrinthos ptje, az athni Daidalos, fi{val, Ikarosszal egytt be volt ide z{rva, csak gy brt megszkni, hogy sz{rnyakat ksztett tollakbl s viaszbl, s feltal{lta a replst. Ezt a szomor trtnetet is ismerjk:203 Ikaros tl kzel replt a Naphoz, sz{rnyai megolvadtak, s a tengerbe zuhant, melyet {lltlag rla neveztek el Ikarosinak. Csak az reg mester meneklt meg. A labyrinthos legbensbb zug{ban aludt a Mintauros. Thseus az stknl ragadta meg, s fl{ldozta Poseidnnak. Azt is mondt{k204 - s gy is {br{zolt{k -, hogy a szeret Ariadn elksrte a hst, s koszorj{val vil{gtott *333+ neki a sttsgben. Vagy tal{n a diadmj{t adta Thseusnak, nem a fonalat? Akkor a htlensg megbocs{thatatlan vtkt kvette volna el. Hiszen a koszort az egyik hagyom{ny szerint205 l{nys{g{nak jutalm{ul kapta. De az elbeszlk s a v{zafestk, gy tnik, nem gondoltak ezzel kapcsolatban bnre, csup{n arra, hogy a koszor Ariadn sidktl ismert kessge volt, ak{rmelyik vlegnytl kapta is: ak{r Dionysostl, ak{r Thseustl. Ha a hrsz hozta el neki azt, amit Amphitrittl kapott, vgl egy isteni kz akkor is a csillagkpek kz emelte: Ariadn koszorja az gre kerlt vil{gtani. Thseus leszrta a labyrinthosban a Mintaurost. L{tni egy rgi v{zakpen, hogyan {ll a p{rviadal kiindul helyzetben a bikafejvel, akit itt Taurominionnak hvnak. Egyik kezkkel klcsnsen megragadj{k egym{st, a m{sikban a hrsz kardot tart, a flig {llati lny pedig kvet. Azt is mesltk,206 hogy Thseusnak nem volt fegyvere, hanem puszta kzzel fojtotta meg, birkz s klvv viadalban az ellenfelt. De gyakran hord mag{val az {br{zol{sokon buzog{nyt vagy bunkt is. gy jelenik meg gyzedelmesen az alvil{gi plet kapuj{ban, ha ugyan nem vonszolja mag{val a halott bikaembert is. Az athni fik fogadj{k, s egyikk megcskolja megment kezt. Hajra sz{llt Ariadnval. A fikat s szzeket sem hagyta ott, s azt beszltk,207 elzetesen kiverette a krtai hajk fenekt. jnek vadj{n indultak haza.208 Ha mg ugyanazon az jszak{n rtk el Dia szigett, akkor nem Naxos szigete volt - melyet akkoriban {lltlag ugyangy hvtak209 -, az Ariadntl val elszakad{snak, majd Ariadn s Dionysos jraegyeslsnek a sznhelye, hanem az Amnisos-bl eltt fekv Dia, Krta kicsiny szigetszomszdja. Egy rgi elbeszls szerint210 Artemis itt Dionysos tans{g-ttelre nyilaival meglte Mins htlen le{ny{t. A kyprosiak viszont gy tudt{k,211 hogy Ariadn az szigetkn halt meg, gyermek{gyban, mg m{sok azt {lltott{k,212 hogy mg Krt{n flakasztotta mag{t, mert a htlen Thseus elhagyta. Ezeket a trtneteket azrt tal{lt{k ki, mert sz{mos helyen mutogatt{k a srj{t, ahol {ldozatot mutattak be neki, mint egy Alvil{gba

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 239

visszatrt istennnek. gy Argosban,213 a Krtai Dionysos szentlyben, az gi Aphrodit temploma mellett, vagy Kyproson, ahol t mag{t tiszteltk gi aspektus{ban, Ariadn Aphrodit nven.214 De Ariadn pp azt ksznhette Dionysosnak, hogy nem maradt meg csak fld alatti istennnek, sem haland kir{lyl{nynak, akinek Daidalos mester szp t{ncteret ptett,215 s akit azut{n a labyrinthos rnjnek" tartottak.216 Mgis gbesz{ll{sa az istennel - ak{r a krtaiak Dia-szigetn trtnt, ak{r, ahogy a naxosiak hajtott{k, az Di{jukon, ak{r azut{n trtnt, hogy Thseus htlennek bizonyult, ak{r mieltt erre sor kerlhetett - maradt fenn egyedl rvnyes trtneteknt a ksbbi idkben. jszaka megjelent Di{n - gy hangzott az Ariadn gbesz{ll{s{rl szl elbeszls egyik v{ltozata217 - Dionysos, s elvette a szp menyasszonyt a hstl. L{tni egy tarentumi v{zakpen, hogyan vonul vissza Thseus kivont *334+ karddal, mintegy vdekezve hajj{ra, mg az isten megrinti az alv Ariadn mellt. Egy m{sik v{ltozat szerint,218 melyet ugyancsak {br{zol egy v{zakp is,219 kt istensg jelent meg Di{n, Dionysos s Pallas Athn. Ketten egytt vettk r{ Thseust, hogy Ariadn nlkl hajzzk tov{bb. Az elbeszls har madik v{ltozat{ban220 az isten megjelent a hrsznak {lm{ban, s fenyegetssel knyszertette, hogy engedje {t neki Ariadnt. Thseus megijedt, s otthagyta a l{nyt mly {lm{ban: a legtbbszr gy rj{k le a jelenetet.221 Naxoson Dionysos mg ugyanazon az jszak{n flvitte Ariadnt a Drios-hegyre.222 Itt elbb tnt el, azut{n a le{ny. Ksbbi {br{zol{sokon egsz csapat{val jelenik meg az isten, flkelti az alvt, s dionysosi lakodalmi menetben viszi mag{val. gy is mesltk,223 hogy az isten kldtt feledst Thseusra, azrt feledkezett meg teljesen menyasszony{rl a mag{nyos szikla-szigeten,224 s nlkle vitorl{zott tov{bb. Nem egszen egyedl maradt ott Ariadn, hanem a dajk{j{val, Korynval, a rggyel", akinek a srj{t mutogatt{k Naxoson.225 Ebben az elbeszlsben Dia a kicsiny sziget volt a mai Naxos eltt, ahova egy tltsen gyalogolhatunk {t, hogy megcsod{ljuk egy templomkapu hatalmas m{rv{nyfoglalat{t. Thseus tov{bbhajzott a fikkal s a l{nyokkal Dlosra,226 elt{ncolta velk a darut{ncot, egy kart{ncot, mely a labyrinthos tekervnyeit ut{nozta, {ldozatot mutatott be Apollnnak, s fl{lltotta az Aphrodit-szobrot, amit Ariadn mintegy a saj{t alter egjaknt vitt mag{val. Ezut{n Hagn Aphrodit nven tiszteltk Dloson. Egy rgi v{zafest {br{zol{sa szerint ezen a szabadul{si rmnnepsgen nem a szobor volt jelen, hanem mg Ariadn maga a dajk{j{val. Thseus vezette a kart{ncot s j{tszott a lanton. Az athniek ettl fogva227 fiaik s l{nyaik megrkezsnek emlkre - szretidre esett - Phalronban, a parton mindig megnnepeltk az isteni p{rt: Dionysost s Ariadnt. De emellett megemlkeztek egy szomor esemnyrl is. Thseus vagy a korm{nyosa nagy rmben228 (vagy az Ariadn elvesztsn rzett f{jdalm{ban229) elfelejtette kicserlni a vitorl{t. Aigeus az Akropolisrl megpillantotta a fekete vitorl{t, amit a haj indul{skor viselt, s leugrott a szikl{rl. gy lett Thseus a kir{ly, s azta hvj{k a tengert, mely fltt Ariadn, az istenn s hrina alakja lebeg, gei-tengernek. A Thseus htlensgrl szl elbeszlsek bizonnyal azrt maradtak fenn nagyobb sz{mban, mert Poseidn fia klnben is nagy nrabl hrben {llt.230 Azt beszltk,231 azrt hagyta el Ariadnt, mert Aigl, Panopeus l{nya ir{nt emsztette a szerelem. Aigl, a fny", egy fnyes l{nyra ill nv, ugyangy, mint Phaidra, a ragyog", Ariadn testvre, akit Thseus Deukalintl, Mins fi{tl kapott felesgl ksbb, amikor szerzdst kttt vele232 ha ugyan nem rabolta el, ahogy egy elveszett elbeszls mondja, Ariadnval egytt. Az ilyen nevek megfelelnek Ariadn fny-oldal{nak, az "Aridla" megjellsnek. Szinte azt is lehetne mondani, hogy ebben az esetben Thseus Aridl{rt hagyta el Ariadnt. Tal{n Panopeus

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 240

l{nya is istenn volt a kor{bbi *335+ idkben, s azonos volt azzal az Aiglval, akit a Panopeus v{rral szomszdos Orkhomenosban a Kharisok anyj{nak s Hlios felesgnek tartottak,233 m{srszt pedig a Kornis, Varjszz" nevet is viselte. Aigl nven s Kornis mellknven volt ismeretes Apolln htlen kedvese is, aki Asklpiost szlte neki.234 Aiglt235 s Kornist236 ugyangy Dionysos dajk{i kz is sorolt{k, ahogy Ariadnt mag{t is.237 S vgl egy v{zakpen l{thatjuk, hogyan rabolja el Thseus Kornt - a nv ebben az alakj{ban van odarva a l{ny mell -, mg a hrsz kt m{sik hres szeretje, Helena s Antiopeia, az amazn, iparkodik ezt megakad{lyozni. Alighogy megpillantotta, m{r elszaladt vele mondja a fest felirata. Soha egyetlen elbeszlnek sem sikerlt ezeket a l{nyrabl{si jeleneteket vglegesen rvnyes sorrendbe illeszteni. Volt ugyan egy rgi hagyom{ny, mely szerint238 Thseus elbb rabolta el Helen{t, mint Ariadnt. Viszont ksbb kisz{mtott{k,239 hogy m{r tvenvesnek kellett lennie, amikor a szp Zeus-le{ny els rablja s frje lett. Ebben a v{llalkoz{sban, Helena elrabl{s{ban, a bar{tja, Peirithoos is rszt vett, akinek a lakodalm{n kezddtt Thessz{li{ban a harc a lapith{k s kentaurok kztt. Ha a kt trtnetet, a lakodalomrl s a nrabl{srl szlt, nem egym{stl fggetlenl, hanem a kt hs lettrtnetvel kapcsolatban egym{s ut{n mesltk el, s hozz{ mg a kt hrsz legvakmerbb kalandj{t is: azt a ksrletet, hogy elrabolj{k az Alvil{g kir{lynjt, akkor kt legmerszebb v{llalkoz{suk, a kt Zeus-le{ny, Helena s Persephon elrabl{sa, csup{n a kt bar{t letnek ksbbi szakasz{ban kvetkezhetett be. Idvel az athniek Kastrj{v{ s Polydeuksv v{ltak, mintha m{r eleve, s nem csup{n elrabljaknt {lltak volna kapcsolatban Helen{val: mintha nem kellett volna t elbb Sp{rt{bl Aphidn{ba vinnik, s mintha a Sunion foktl keletre fekv Helen -sziget Nemesis le{ny{nak egyik kevsb ismert szletsi trtnetbl kapta volna a nevt. Tal{n gy hangzott ez az attikai szletsi trtnet, hogy Nemesis istenn, akit ugyanazon a parton, Rhamnusban tiszteltek, Heln szigetn szlte a le{ny{t, Helen{t. A hagyom{ny gy kv{nja, hogy itt trjnk ki a lapith{k kir{ly{rl, Peirithoosrl szl thessz{liai trtnetre. Peirithoos Zeus fiai kz tartozott.240 Dia szlte, Ixin felesge, a neve szerint az ggel kapcsolatban {ll hrina,241 az g kir{ly{nak.242 Ezrt tartott{k a ksbbiek243 Ixin fi{nak s a szentsgtrtl sz{rmaz244 kentaurok fitestvrnek. Zeus {lltlag mn alakban nemzette t,245 ahogy Kronos Kheirnt. Ers, csaknem tit{ni fajzat volt ez a lapitha trzs, s Peirithoos volt a kir{lyuk. Ugyanehhez a trzshz tartozott Kaineus is, Elatos, a feny-ember" fia;246 azt a kentaurt is gy hvt{k, akit Hrakls meglt. De eredetileg Kaineus Elatos l{nygyermeke volt, Kainis, az j" nven, aki kedvestl, Poseidntl megkapta a kegyet, hogy frfiv{ s sebezhetetlenn v{lhasson.247 A kentaurok azut{n fenytrzsekkel elevenen248 dngltk a fld al{. Mg *336+ trdei sem roggyantak meg az tsek alatt,249 s az Alvil{gban visszanyerte kor{bbi, ni nemt.250 Akkor trtnt a dolog, amikor ezek a vad, {llati lnyek Peirithoos s Hippodameia lakodalm{n megkstolt{k a bort :251 m{r ismerjk a Hrakls-trtnetekbl a kentauroknak ezt a gyengjt. Hippodamei{t Didamei{nak252 vagy Iskhomakhnak,253 az ervel kzdnek" is neveztk, elz kt neve viszont megfkezst" fejez ki. Ugyanaz a dics nalak lehetett, aki Pelops menyasszonya volt Pis{ban, s akirl jform{n csak annyit tudunk, hogy a nevrl tlve lfkez" volt. A rgebbi elbeszls szerint, amit igen tartzkodn ad el a klt,254 Eurytin kentaur egyedl rkezett Peirithoos palot{j{ba, ahol a lapith{k pp a lakodalmat nnepeltk, s a bortl eszt vesztve, szgyenletesen viselkedett. Lev{gt{k az orr{t s fleit, s kidobt{k. gy trt ki a h{bor a kentaurok s a lapith{k kzt. Ksbb rszletesen kiszneztk,255 hogyan erszakoskodtak az nnepsgre meghvott kentaurok az

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 241

asszonyokkal, Eurytos - gy is neveztk - a menyasszonnyal, s hogyan kezddtt a borosednyek hajig{l{s{val a vrfrd, melyben mindkt rszrl sokan elpusztultak. Thseus ebben is rszt vett, mint a vlegny legfbb segtt{rsa,256 vagy pedig a h{borban,257 mely a vrfrdt kvette. A h{bor azzal vgzdtt, hogy elztk a kentaurokat a Plion vidkrl, azon a napon, amikor Hippodameia megszlte a fi{t, Polypoitst. Thseus s Peirithoos bar{ts{g{nak a trtnete258 viszont nem Thessz{li{ban j{tszdott le, hanem Attik{ban, csup{n egyszer hagyt{k el bizonyos idre kzs v{llalkoz{suk sor{n az orsz{got. Attika, spedig Peirithoidai kzsg laki saj{t hrszukknt tiszteltk Peirithoost. Nem tudjuk pontosan, hogyan kerlt oda, mieltt Thseust megismerte. Nevrl tlve, krbeszaladg{l" lehetett. Eljutott hozz{ Thseus erejnek s vitzsgnek a hre,259 s prb{ra ingerelte. Thseus egyik tehncsord{ja Marathn kzelben legelt. Peirithoos odament s elhajtotta. Thseus fegyvert ragadott, s ldzbe vette a rablt. Amikor az szrevette, meg{llt s szembefordult Thseusszal. Csod{lattal nztk egym{st - mindketten a m{sik szpsgt s b{tors{g{t -, s egyikk se rontott a m{sikra. Elsnek Peirithoos nyjtotta kezt, s krte Thseust, tlkezzk fltte a tehnrabl{s miatt: megfizeti a bntetst, amit kir r{. Thseus elengedte a bntetst, s bar{ts{got s szvetsget aj{nlott fl neki. Kolnosban eskvvel erstettk meg a ktst. Mutogattak ksbb260 egy sziklabemlyedst, amiben a bort kevertk, amikor szvetsgkre {ldom{st ittak. Az egyik elbeszls szerint261 ezut{n hvta meg Peirithoos Thseust a lakodalm{ra Thessz{li{ba, s csak sokkal ksbb p{ly{ztak mindketten Helena kezre. Egy m{sik elbeszls gy tudta :262 elhat{rozt{k, hiszen mgiscsak Zeus s Poseidn fiai voltak, hogy Zeus l{nyait veszik felesgl. Helena akkor mg csak tizenkt ves volt,263 ha ugyan nem mg fiatalabb,264 ak{r Lda szlte Zeusnak Lakni{ban, ak{r Nemesis istenn Attik{ban. Thseus v{r{bl, Aphidn{bl le lehetett l{tni a rhamnusi vlgybe, ahol *337+ az jszaka l{ny{nak, Helena isteni anyj{nak a szentlye volt. Azt mesltk ksbb,265 Thseus megkrte a l{ny kezt Tyndarestl, s szvesen lpett volna sgors{gra a sp{rtai Dioskurosokkal.266 Csak miut{n nem kaphatta meg bksen Helen{t, rabolta el t a kart{ncbl Artemis Orthia szentlyben 267 - ha ugyan nem Rhamnusban trtnt a dolog, vagy a kzeli, braurni Artemis-templomban. Errl azonban nem maradt r{nk fljegyzs, csup{n a sp{rtai l{nyszktetsrl. A Dioskurosok csak Tege{ig ldztk a l{nyrablkat. Azok sorsol{ssal dntttk el,268 melyikk kapja meg Helen{t felesgl. A sors Thseusnak kedvezett. vitte haza a szzet Aphidn{ba, anyj{hoz, Aithr{hoz. Kastr s Polydeuks kiszabadtotta Helen{t Aphidn{bl, Aithr{t pedig rabs{gba hurcolt{k.269 Mg Trj{ban is szolg{lt Helen{nak,270 ahol a m{sodszor elrabolt hasztalan v{rta, hogy kt b{tyja ismt megjelenjk271 s megszabadtsa. Thseustl egy l{nygyermeket szlt:272 azt az Iphigeni{t, akit azut{n Agamemnn s Klytaimnstra l{ny{nak tartottak, mert Helena {tadta a testvrnek, miut{n Argosban vil{gra hozta. Egyik hagyom{ny szerint273 ennek a l{nynak a sorsa tov{bbra is kapcsolatban {llott Attik{val : nem Aulisban, hanem Braurnban {ldozt{k fel. Aphidn{t nem Thseus, hanem a v{r nvadja, Aphidnos vdelmezte a Dioskurosok ellen, s meg is sebestette Kastrt a jobb combj{n.274 Thseus maga knytelen volt275 elhagyni ifj felesgt, akit fogolyknt rejtegetett Aphidn{ban, hogy most ksrje el Peirithoost sokkal veszedelmesebb v{llalkoz{s{ra : hogy az sz{m{ra is raboljanak egy Zeus-l{nyt. Vagy eredetileg ez is az v{llalkoz{sa volt, Ariadn megszktetjhez ill, s csak ksbb tulajdontott{k, a kaland bns volta miatt, Peirithoosnak? Mert tjuk a Tlvil{gra vezetett, amit a ksbbi szerzk a thesprtosok276 orsz{g{val vagy az peirosi molossosok fldjvel

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 242

helyettestettek,277 s menyasszonyul Persephont szemeltk ki. A kt elvetemlt ifj278 a H{ds kir{lynj{t akarta elhurcolni h{lkamr{j{bl, amit az Alvil{g kir{ly{val osztott meg. A tainaroni H{ds-bej{raton {t hatoltak be,279 melyet Thseus egy rmai kltnl rszletesen ler,280 ugyanott, ahol nem sokkal ut{nuk Hrakls is behatolt az Alvil{gba. Azt mesltk,281 Kharnt a ladikj{val nem tal{lt{k szokott rvjben, az Akhernn{l. Az elbeszls folytat{sa elveszett, gy nem derl ki, hogyan sikerlt nekik a holtak rvszt odacsalogatni, s lve flsz{llniok a lelkek hajj{ra.282 Nyilv{n nem erszakkal trtnt, ezt a hagyom{ny Hraklsnek tartotta fenn, hanem csellel. Mert csellel fogadta ket azut{n az Alvil{g uralkodja is. Hellyel kn{lta ket283 a kt szikl{bl kivsett trnuson,284 palot{j{nak kapuj{n{l.285 Azt mondta nekik, ljenek ott, mg aj{ndkokat hoz nekik. De ezek a trnusok a feleds, a Lth lhelyei voltak.286 gy ltek ott, mint akiket odabilincseltek,287 a magukrlmegfeledkezs teljesen megdermesztette ket. Csak a kezket tudt{k kinyjtani Hrakls fel, amikor arra jtt.288 Egyes elbeszlk a Lth bilincseit kzzel foghatv{ tettk: vagy *338+ kgyk voltak,289 vagy sz{z meg sz{z l{nc290 - vagy mintegy odanttek a szikl{hoz mindketten.291 Azt is mondt{k trf{bl,292 hogy Thseus alfelnek egy rsze ottmaradt, amikor Hrakls a keznl fogva fl{lltotta, s innen sz{rmazik utdai, az athni ifjak testnek meredek vonala. A Hrakls-trtnetekben hallottuk, hogy csak Thseus tudott jra letre kelni s visszatrni. A rgi elbeszlsek szerint akkor mg alighanem fiatal volt, s olyan v{ltozat is volt,293 hogy Peirithoos is visszatrt vele egytt. Hal{la ut{n azonban Thseusnak tov{bb kellett bnhdnie: rkk ott lt sziklatrnus{n,294 mg bar{tj{ra olyasfajta bntets v{rt, mint a szentsgtr Ixinra,295 aki az g kir{lynj{t akarta elcs{btani, vagy mg azeltt Tantalosra. Alighanem hossz let {llt mg Thseus eltt, b{r csak Helena elrabl{s{rl mondja hat{rozottan a hagyom{ny, hogy megelzte a krtai kalandot, a H{dsba val betrsrl nem. Az az elbeszls, mely szerint mg egyszer megtal{lta lve az utat oda, st, tal{n (amit ksbb nem akartak elhinni296) mg Peirithoost is megszabadtotta, nem maradt r{nk, s egyik-m{sik trtnet297 azt is tagadta, hogy Thseus maga megmeneklt az Alvil{gbl. Igaz{n hres hazatrse a labyrinthosbl val visszatrs volt, melynek rnjt ugyanannyira nem nevezhette rkre a mag{nak, mint Persephont. Helen{t elvettk tle a Dioskurosok, Ariadnt Dionysos. De az v maradt Athn trnja, miut{n Aigeus a fekete vitorla l{tt{n leugrott az Akropolisrl, vagy pedig - ahogy mg pontosabban vltk tudni298 - a tengerbe, mely az nevt viseli. Thseus alapt tetteknt az maradt fenn, hogy egyestette Attika falvait athni {llamm{.299 [ltala keletkezett itt, gy mondt{k, egy kzs politeia, kzs {llami let: ennek a cselekedetnek az egsz Attika volt a sznhelye, s ettl fogva a Synoikia nneppel nnepeltk. Kekropsnak nem egszen ugyanezt a tettet tulajdontott{k: nem falvakat, a m{r meglev kzsgeket egyestette, hanem az slakkat szervezte egy kzssgbe. [lltlag Thseus nevezte300 elsnek Athn v{ros{t Athnainak, tbbes sz{mban, s a Panathnai{t (melyet klnben a hagyom{ny szerint Erikhthonios alaptott) alaktotta az sszes athniek", nem csup{n a v{rosiak, hanem a vidk lakinak kzs nnepv is. Az elbeszlk kor{nak csaknem valamennyi hrsz-v{llalkoz{s{ban szerepeltettk. Kzmond{ss{ v{lt:301 Semmit se Thseus nlkl"; vagy pedig,302 minthogy nem volt szksge segtt{rsra: "Egy m{sodik Hrakls jtt a vil{gra!" gy lett Hrakls ksrjv az amaznok elleni hadj{ratban is. Ebbl a kalandbl vitte mag{nak haza harcias felesgt, aki neki Hippolytost szlte. A v{llalkoz{s amgy is ink{bb volt Thseushoz, mint Hraklshez mlt. Az amaznkir{lynt, akivel Hrakls szembekerlt, Hippolytnek hvt{k, s gyakran nevezik gy Hippolytos anyj{t is: ez a nv

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 243

tal{n m{r eleve ehhez a fihoz fzte. Az a v{ltozat, mely szerint Thseus szerezte meg zs{km{nyul Hippolyt vt, s aj{ndkozta az idsebb s nagyobb hrsznak, mg a Hrakls-trtnetekben is fennmaradt. Az elbeszlknek elg f{rads{gukba *339+ kerlt Hrakls amaznj{t a Thseustl megklnbztetni. Akik azt {lltott{k, hogy Thseus tiszteletaj{ndkul kapta a mag{t Zeus fi{tl, ezt az amaznkir{lyn testvrnek tartott{k, s az Antiopeia vagy Antiop hold-nven emlegettk, amit a thbai Dioskurosok anyja is viselt. A Thseusrl szl trtnetekben az amazn alakja odaillett Helena, Persephon s Ariadn alakja mell, akik mind hasonltottak egym{shoz, s alighanem ez az alak lebegett klnfle neveken az elbeszlk szeme eltt. Valban gy jelenik meg elttnk, mint egy {zsiai Helena, akit keletrl szktettek nyugatra, s akirt azut{n gy harcoltak grg fldn, ahogy Lda le{ny{rt keleti fldn, Trj{ban. A Danaisokrl szl elbeszlsben is amaznszer le{nyok rkeztek keletrl Grgorsz{gba. De csak az athniek {lltott{k, hogy az igazi amaznok jttek {t Kis{zsi{bl egsz seregkkel, s megostromolt{k az Akropolist. Klns srokat mutogattak az idegeneknek, melyeket az amaznoknak tulajdontottak: Athnban Antiop srj{t,303 Megar{ban Hippolytt.304 A flholdszer amaznpajzs alakj{rl kvetkeztettek erre. Az amaznh{bort, melyben Thseusnak a saj{t v{ros{t kellett vdelmeznie, megelzte az amaznok elrabl{sa, s eredetileg ebben az esetben is alighanem Thseus j{tszotta a l{nyrabl szerept, nem pedig Hrakls. Azt mesltk,305 Hrakls hasztalan ostromolta Themiskyr{t, az amaznok v{ros{t, s csak akkor tudta bevenni, amikor Antiop beleszeretett Thseusba s el{rulta vit. De hresebb volt az az elbeszls,306 melyben Thseus Peirthoosszal indult amaznrabl tj{ra, ahogyan egytt rabolt{k el Helen{t is. Egy v{zakpen l{tni Antiopt Thseus karjai kzt, a hrsz mellett a bar{tj{t, aki vdelmezi. Az amazn Athnban egy fiat szlt Thseusnak. A legtbb elbeszls szerint ez a fi Hippolytos volt, egy rgebbi szerint az a Dmophn, aki ksbb Trja ellen vonult, s kimentette nagyanyj{t, Aithr{t az g v{rosbl.307 Klnben Dmophnt s ccst, Akamast Phaidra fiainak tartott{k: Phaidra volt Thseus felesge, mita a krtaiakkal bkt kttt. Egszen addig gy lt Antiop, vagy ak{rhogy is hvt{k az amaznkir{lynt. Thseusszal, az elrablj{val, ahogyan Helena Parisszal Trj{ban. Az amaznok hada azrt jelent meg, hogy megszabadtsa kir{lynjt,308 vagy megbosszulja azt a gyal{zatot, hogy Thseus egy m{sodik felesget vett mellje.309 A sereg szakrl rkezett, nagy kerlvel a Fekete-tenger partj{rl, mert az amaznok nem hajsok voltak, hanem lovasnp.310 De az is lehet, hogy csak azok a nharcosok l{zadtak fel, akiket a srtett Antiop maga hozott mag{val. A sereg balsz{rnya311 az Areopagost v{lasztotta t{maszpontul, azt a helyet, ahol ksbb az Amazneion, az amaznok tiszteletre plt hrsz-szently {llott, a jobbsz{rny a Pnyxet. Onnan nyomultak elre az Akropolis ellen. Kzben egy athni sereg a Mzs{k dombj{rl h{tba t{madta ket. gy az ostrom negyedik hnapj{ban knytelenek voltak bkt ktni. Az athniek mindezt igaz trtnetnek tartott{k. Kt nagy falfestmny jelentette meg nekik az amaznokkal vvott harcot: az egyik a Thseionban volt. *340+ Thseus szentlyben312 - de nem abban, amit ksbb neveztek gy -, a m{sik a Stoa Poikilben, a tarka csarnokban".313 Szvesen {br{zolt{k a v{za-festk is a harc egyes jeleneteit, a szobr{szokrl nem is szlva, akik oly sok templomot s emlkmvet kestettek - s nemcsak Athnban - a harcol s haldokl amaznok kpvel. Azt is mesltk mg,314 hogy Hrakls a bar{tja segtsgre sietett, s hogy a m{sik hres amazn, aki ksbb Trja szvetsgeseknt vonult hadba s Akhilleus keztl esett el: Penthesileia is rszt vett ebben a harcban. lte meg, vletlenl, rnjt.315 M{sok szerint

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 244

Thseus maga volt az, vagy a t{rsai, abban a pillanatban, amikor fllobbant az amaznok zendlse, s a kir{lyn Phaidra lakodalm{n megfenyegette a palot{ban egybegylt vendgeket.316 Vgl fennmaradt mg egy elbeszls317 Antiop hal{l{rl: Thseus oldal{n harcolt amazn-t{rsni ellen, akik vissza akart{k t szerezni maguknak, s egy Molpadi, az nekesn" nev amazn nyil{tl esett el; a hrsz nyomban megbosszulta hal{l{t. Az athniek azonmd sremlket {lltottak Mol-padinak is, ugyangy, mint Antiopnak - vagy legal{bbis azt hittk kt rgi athni srsztlrl, hogy a kt amazn emlkt rkti meg. gy h{t a hrsznak csak a m{sodik krtai kir{lyl{ny, Phaidra maradt meg, s az amazn fia, a szp s csod{latos ifj, Hippolytos. Az amaznok legfbb istensge Artemis volt, elssorban neki szolg{ltak, b{r ink{bb tekintettk pldakpknek a Fekete -tenger partvidkn tisztelt istenn kegyetlensgt, mint a grg Artemis tisztas{g{t. Nevrl tlve Hippolytos is vad, elszabadult mn lehetett, ahogy az amaznok is fktelen kanc{khoz hasonltottak, s ezrt hordtak olyan neveket, mint Hippolyt, vagy mint az a Hipp, aki az egyik hagyom{ny szerint318 Artemis szentlyt alaptotta Ephesosban, de azut{n megbntette az istenn, mert nem vett tbb rszt a szzek kart{nc{ban, az olt{ra krl. Hippolytos Troiznben mint ifj vad{sz kiz{rlag a szzies Artemisnek szolg{lt. Ott ntt fl ddapja, Pittheus fldjn, s Phaidra ott319 szeretett bele dali{s, szzies mostohafi{ba. Ennek a boldogtalan szerelemnek a trtnett Euripids ktszer vitte sznre, s a kt tragdia kzl az egyik r{nk is maradt. Volt az athnieknek320 magasan, fent az Akropolis dli nylv{ny{n, egy kicsiny Aphrodit-szentlyk, amit a Hippolytos feletti" Aphroditnak neveztek, s azt mondt{k rla,321 Phaidra alaptotta, mert onnan leste folyton szerelmes pillant{s{val a troizni partot. E szerint az elbeszls szerint322 akkor pillantotta meg elszr az ifjt, amikor az, minden beavat{s odaad hve (gy Orpheusnak is),323 elment Athnba, hogy rszt vegyen az eleusisi misztriumokban. - Phaidra mg sok{ig fkezte szenvedlyt a mit sem sejt ifj ir{nt, mg vgl knytelen volt Thseust elksrni Troiznba. A troizniaknak viszont324 Hippolytos-szentlykben volt egy leskeld Aphrodit"templomuk, s azt beszltk, arrl a helyrl leskeldtt a szerelmes Phaidra, amikor Hippolytos meztelenl torn{zott a szomszdos stadionban, melyet ksbb az nevvel *341+ jelltek. Ott {llt a mirtusfa is, melynek leveleit a kir{lyn izgalm{ban haj tjvel sszeszurk{lta. Nagy volt Aphrodit hatalma, de csak a szp kir{lyn hdolt be neki, az ifj ellen{llt. Csup{n Artemisrl akart tudni, Aphroditrl nem.325 B{rmennyire kimutatta is Phaidra ir{nta val szerelmt, visszautastotta a bszke asszonyt. gy ismtldtt meg Bellerophonts trtnete: a trtnet, mely nemcsak a grgknl volt meg. A szenvedlyben mag{t kiszolg{ltat kir{lyi asszony megvetett szerelme gyllett s flelemm v{ltozott {t. Phaidra megv{dolta Hippolytost Thseusn{l, hogy el akarta t cs{btani. Az elbeszls legegyszerbb alakj{ban328 h{lszob{j{nak betrt ajtaj{ra s a saj{t megtpett ruh{j{ra mutat. A frj hitelt ad szavainak, meg{tkozza fi{t, s kiutastja orsz{g{bl. S minthogy apja, Poseidn meggrte, hogy teljesti h{rom kv{ns{g{t,327 tbbek kzt Hippolytos hal{l{t kv{nja. Amikor az ifj a sarnisi bl partj{n hajtatott nemes parip{ival Epidauros fel, ahonnan ksbb Argosba kszlt,328 fldrengs t{madt, s rengeni kezdett a tenger is. Flcsapott egy hull{m, elbortotta az Isthmost, egy bika kelt ki belle, s megvadtotta Hippolytos lovait. Azok megbokrosodva, kitptk a kocsit hajtja uralma all, s az ifjt hal{lra hurcolt{k. A troizniek szerint Hippolytos nem gy halt meg. A srj{t sem mutogatt{k,329 mint az athniek,330 noha tudt{k, hol fekdt. Viszont mutogattak egy vadolajf{t Artemis Sarnia temploma kzelben, s azt mesltk,331 Hippolytos itt gabalyodott bele lovainak kant{rj{ba, s mint-egy flakasztotta mag{t a grbe f{ra. Ez a hal{lnem Artemis

Kernyi Kroly: Grg mitolgia

Oldal: 245

krben gyakran elfordult. Phaidra is flakasztotta mag{t, s azt beszltk,332 az Alvil{gban egy hint{n himb{lzott fl-al{, j{tkosan ut{nozva saj{t hal{l{t. A troizni l{nyok Hippolytost a pomp{s szentlyben siratt{k, amit Diomds pttetett a tiszteletre,333 mindig az eskvjk eltti napon;334 s {ldozatul az ifjnak, az emszt asszonyszereleni {ldozat{nak, egy hajfrtjket aj{nlott{k fl. Pedig nem volt halott. Nem tartozott azok kz a hrszok kz, akik mindenkorra meghaltak. Artemis kiragadta kedvenct a hal{lbl. Az kedvrt335 keltette Asklpiost,336 aki a kzeli Epidaurosban lakott, gygyfveivel ismt letre. A troizniek az gen l{tt{k Hippolytost, a kocsihajt csillagkpben.337 De az albai hegyek laki, It{li{ban, Rma kzelben tudt{k,338 hogy Virbius isten, aki Diana berkben, Aricia mellett, a Nemi-t krli stt erdkben rejtztt, nem volt m{s, mint Hippolytos: Artemis oda szktette. Nyilv{n ezrt nem volt szabad ebbe a szent krzetbe lovakat bevinni: az jra letre kelt isten hal{l{ra emlkeztettek. Thseus hal{l{nak mdj{t a hagyom{ny nem rja le egyrtelmen. , aki befogadta Oidipust, hogy a thbai hrsz Attika fldjben trhessen nyugalomra, s aki segtett a Hraklssarjaknak, hogy apjuk ellensgtl s ldzjktl, Eurystheustl vgkpp megszabadulhassanak, knytelen volt elhagyni Attik{t, s egy t{voli srban, Skyros szigetn nyugodni - mg meg nem tal{lt{k, sok vsz{zad mlt{n, a csontjait.339 Voltak azut{n olyan elbeszlk is, *342+ akik szerint nem trt vissza tbb az Alvil{gbl, miut{n al{sz{llott Peirithoos-szal, hogy elrabolja Persephont. M{sok, akik H{ds-j{r{s{t ugyancsak lete vge fel idztettk, egy Erekhtheus-ddunok{rl beszltek,340 az els demaggrl, aki, mg a holtak birodalm{ban idztt, fll{ztotta ellene a npet. Ezut{n ment Skyrosba, s ott Lykomds kir{ly letasztotta egy magas szikl{rl a mlybe :341 gy halt meg t{volban s ok nlkl, s ilyen hal{l ut{n nyilv{n srja sem maradt fenn, vagyis eredetileg nem volt hely, ahol hrszkultusz-ban rszeslhetett volna: hal{lneme ink{bb az gbe ragadtat{shoz hasonlthat. Szentlye, a Thseion az Akropolis felj{rat{n{l, csup{n akkor lett srj{v{, amikor {lltlagos csontjait Skyrosbl Krisztus eltt 473-ban {tsz{lltott{k oda. *343+<