AN U N Ţ din data de 07.04.

2009 Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează concurs pentru ocuparea a 552 posturi vacante de ofiţeri şi agenţi de execuţie în Aparatul Central şi unităţile subordonate. Funcţiile scoase la concurs, pe unităţi penitenciare, sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul anunţ. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cerinţele specifice funcţiilor şi următoarele condiţii generale: a. au cetăţenia română şi domiciliul în România; b. cunosc limba română; c. îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; d. au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; e. nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni; f. îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; g. nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; h. au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; i. nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică. j. au fost evaluaţi în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin „Foarte bun” (numai pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul penitenciar); k. nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare (numai pentru agenţii din sistemul penitenciar care optează pentru funcţii de ofiţer); l. nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie, potrivit prevederilor legale (numai pentru agenţii din sistemul penitenciar care optează pentru funcţii de ofiţer). Condiţiile de studii, cerinţele specifice funcţiilor şi bibliografiile sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ. DOSARUL DE CANDIDAT Dosarul de candidat se depune la sediul unităţii unde este prevăzut postul scos la concurs şi va conţine: • cererea de înscriere, cu o singură opţiune; • copia actului de identitate; • copiile diplomelor de studii;

copii ale documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de specializare sau perfecţionare, deţinerea unor competenţe specifice postului necesare îndeplinirii condiţiilor;

• • • • •

• •

• •

copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar; fişă medicală pentru candidaţii din sursă externă sau adeverinţă medicală eliberată de medicul unităţii pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul penitenciar; declaraţie pe propria răspundere că nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată; copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, pentru candidaţii din sursă externă sau adeverinţă din care să rezulte calificativele obţinute la evaluările performanţelor profesionale individuale din ultimii doi ani în care au fost evaluaţi, pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul penitenciar; declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; adeverinţă eliberată de unitatea în care este încadrat, care să ateste că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu este pus la dispoziţie sau suspendat din funcţie (numai pentru agenţii din sistemul penitenciar care optează pentru funcţii de ofiţer); alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului scos la concurs, după caz ; chitanţă de achitare a taxei de concurs.

Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane. Adeverinţa din care rezultă calificativele obţinute la evaluările performanţelor profesionale individuale ale ofiţerilor şi agenţilor din sistemul penitenciar se eliberează la cerere de către compartimentul de resurse umane din unitatea în care este încadrat funcţionarul public cu statut special. Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat este 04.05.2009. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1099 din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se desfăşoară pe centre zonale, la unităţile stabilite în Anexa nr. 3 la prezentul anunţ. Concursul constă, în mod cronologic, în: a) testarea psihologică; b) selectarea dosarelor de înscriere, sub aspectul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs; c) proba practică de evaluare a performanţelor fizice (pentru posturile la care este precizată în condiţiile specifice);

d) proba practică de evaluare a aptitudinilor (abilităţilor) de utilizare a unui calculator sau a cunoştinţelor (abilităţilor) în tehnici şi procedee de autoapărare şi imobilizare (pentru posturile la care este precizată în condiţiile specifice); e) proba scrisă de examinare a cunoştinţelor, conform bibliografiei stabilite. Candidaţii înscrişi la concurs vor susţine testarea psihologică la sediul Serviciului Psihologia Personalului din Bucureşti, şoseaua Alexandriei nr. 154, sector 5, în baza planificării efectuate de birourile resurse umane din unităţi, începând cu data de 08.05.2009. După finalizarea testărilor psihologice, datele susţinerii celorlalte probe, vor fi afişate la sediile unităţilor unde sunt prevăzute posturile scoase la concurs şi la sediile unităţilor organizatoare ale concursului. PRECIZĂRI Certificarea abilităţilor de utilizare a unui calculator pe nivele, în cadrul probei practice, se face în conformitate cu Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 505 din 25 iulie 2006. Proba practică de evaluare a performanţelor fizice se desfăşoară având la bază baremele prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 la Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2854/C/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Proba practică de evaluare a cunoştinţelor (abilităţilor) în tehnici şi procedee de autoapărare şi imobilizare se desfăşoară în baza Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 386/07.04.2009; Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională se dovedeşte prin depunerea la dosarul de candidat a unei copii de pe certificatul de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie acreditată. Condiţia de vechime în sistemul penitenciar/specialitate, unde este cazul, se dovedeşte prin adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane. Taxa de participare la concurs este de 100 RON şi se va achita de către candidaţi la unitatea penitenciară unde sunt prevăzute posturile scoase la concurs, cu ocazia înscrierii. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Birourile resurse umane şi formare profesională ale unităţilor de penitenciare unde sunt posturile scoase la concurs sau de la Serviciul Resurse Umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

DIRECTOR GENERAL,

Anexa nr. 1 la Anunţ Sectorul Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar (agenţi) Pază, supraveghere şi escortare Grupa de intervenţie Bărbaţi Femei (bărbaţi)
-

Medical Conducător auto (agenţi)
(agenţi)

Nr. crt.

Unitatea

Asistent medical de medicină generală -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

APARAT CENTRAL AIUD ARAD BACĂU BAIA MARE BISTRIŢA BOTOŞANI BRĂILA BUC.- JILAVA BUC.- RAHOVA CODLEA COLIBAŞI CRAIOVA DEVA DR. TR. SEVERIN FOCŞANI GALAŢI GHERLA (pt. S.E. Cluj ) GIURGIU IAŞI

-

Asistent medical de igienă -

Asistent farmacie -

Tehnician dentar -

Serviciul Cooperare şi Programe (ofiţeri)

20 2 13 6 7 15 8 12 42 13 6 25 10 6 14 15 41 28

3 4 5 7 17 5

3 1 10 3 10 9 4 -

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 3

1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 -

1 1 -

1 -

6 -

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

MĂRGINENI MIERCUREA CIUC ORADEA P.M.T. TICHILEŞTI P.M.T. CRAIOVA PLOIEŞTI POARTA ALBĂ SATU MARE SLOBOZIA SPITAL RAHOVA SPITAL POARTA ALBĂ TÂRGŞOR TÂRGU MUREŞ TIMIŞOARA VASLUI C.R. BUZIAŞ B.A.G.R. TOTAL

10 1 10 5 2 11 6 13 8 10 12 371

1 42

4 10 11 2 11 78

1 1 1 2 1 3 31

1 1 1 1 1 1 1 1 16

1 5

2

1

6

Anexa nr. 2 la Anunţ CONDIŢII DE STUDII, CERINŢE SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

ECONOMICO-ADMINISTRATIV Funcţia – Conducător auto (agent) Condiţii de studii şi cerinţe specifice: -

-

studii: liceul cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere aferent categoriilor B, C, D, E şi atestat profesional A.R.R. privind conducerea de autovehicule destinate transportului de mărfuri şi persoane; vechimea în specialitate necesară: experienţă minimă de 3 ani în conducerea autovehiculelor.

Bibliografie şi tematică de concurs: Hotărârea Guvernului României nr. 1849/28.10.2004 privind organizarea,funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 1062 din 16.11.2004) - art.1, art. 6, art. 7, art. 11; 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 12.12.2002 *** republicată- privind circulaţia pe drumurile publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 03.08.2006) integral; 3. Diagnosticarea automobilului – Stratulat Mihail şi Andreescu Cristian – Societatea “ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S.A.”-1998 – tabel 3.3; tabel 3.6; tabel 3.8; tabel 3.11; tabel 3.18; tabel 3.19; tabel 4.3; tabel 7.1; tabel 7.2; tabel 8.1; tabel 8.5; tabel 9.4; 4. Teste explicate şi interpretate pentru obţinerea permisului de conducere – chestor Nicolae Avramescu, comisar Lucian Diniţă, col. (r) Ionescu Florin, g-ral de bg. (r) Dumitru Ciobotea, col. (r) Ioan Pălălău, col. (r) Ştefan Tămârjan, col. (r) Ion Şoricică – Editura PROTEUS – 2006 – integral.
1.

MEDICAL Condiţii de studii şi cerinţe specifice: - studii: şcoală postliceală sanitară, şcoală tehnică sanitară sau liceu de profil cu studii de echivalare; - specializări: titlu oficial de calificare în specialitatea postului (asistent medical generalist, igienist, farmacie, tehnician dentar); - certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali.
1

Funcţia – Tehnician Dentar (agent) Tematică de concurs: I. Proteza mobila A. Proteza partiala acrilica B. Proteza partiala scheletata C. Proteza totala 1. Cimpul protetic 2. Amprenta preliminara 3. Modelu preliminar 4. Lingura individuala 5. Amprenta functionala 6. Modelul functional 7. Sablonu de ocluzie 8. Determinarea reactiei intermaxilar 9. Macheta protezei mobile 10. Tiparul - ambalarea 11. Realizarea protezei mobile 12. Prelucrarea si lustruirea protezei 13. Reparatie proteza acrilic 14. Crosete din sirma 15. Crosete turnate 16. Paralelograful 17. Duplicarea 18. Realizarea machetei scheletului metalic II. Proteza fixa A. Proteze fixe unidentare B. Proteze fixe pluridentare 1. Incrustatiile 2. Reconstituirile corono-radiculare 3. Coroane de acoperire - metalice - acrilice, ceramice - mixte 4. Coroana de substitutie 5. Tehnici de amprentare in protetica fixa 6. Modelul de lucru - bonturi fixe - bonturi mobile - modelul duplicat 7. Ambalarea machetei componentei metalice 8. Turnarea structurii metalice 9. Prelucrare, lustruire structura metalica 10. Realizarea componentei estetice- acrilice - compozite -ceramice 11. Principii de confectionarea p.p.f. Pluridentare 12. Tipul de corp de punte 13. Raportul de corp de punte cu creasta edentata 14. Punti speciale - puntea totala - puntea in extensie - puntea telescopata - puntea pe implant

2

Bibliografie Danciu V., David D, Patrascu I - Tehnologia protezei parţial mobilizabile Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti; 2. Danciu V - Tehnologia protezelor totale - Editura Didactica si Pedagogica Bucureşti, 1994; 3. Randasu C - Tehnica protezelor dentare fixe, Editura Medicala şi Pedagogica, Bucureşti, 1993; 4. Ionescu A - Tratamentul edentatiei parţiale cu proteze mobile, Editura CERMA, Craiova, 1995; 5. Hutu E, Pauna M, Bodnar V, Constantinescu MV- Edentatia totala, Editura Didactica şi Pedagogica, Craiova, 1998; 6. Bazele clinice si tehnice ale protezarii fixe, Editura Medicala, 2006; 7. Bazele clinice si tehnice ale protezarii edetatiei totale, Editura medicala, 2005; 8. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical şi moaşei din România - 2005; 9. Legea nr. 307/2004 - privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşa, înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaselor din România; 10. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale în unităţile sanitare.
1.

Funcţia – Asistent farmacie (agent) Tematică de concurs: 1. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene: definitie, clasificare, spectru de activitate, mod de administrare, contraindicatii; 2. Vitamine: definitie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; 3. Analgezice opioide: definitie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; 4. Analgezice si antipiretice: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii. 5. Anticonvulsivante: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii); 6. Antiparkinsoniene: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii); 7. Medicatia antihipertensiva: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii); 8. Medicatia aparatului respirator: a) antituse - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; b) expectorante - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; c) bronhodilatatoare - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; d) medicatia astmului bronsic; 9. Medicatia aparatului digestive: a) antiacide - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; b) inhibitori ai secretiei gastrice - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; c) antiulceroase - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii;
3

d) purgative -laxative - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; e) antidiareice - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; f) antiemetice - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; 10. Diuretice: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii; 11. Solutii: - definitie, clasificare, componentele solutiilor, prepararea solutiilor, exemple de solutii apoase, alcoolice, uleioase; 12. Solutii extractive apoase: infuzii, macerate, decocturi; 13. Colire: definitie, preparare, exemple; 14. Pulberi: definitie, controlul pulberilor, exemple; 15. Drajeuri: definitie, preparare, exemple; 16. Comprimate: definitie, componente, preparare, caracteristici, exemple (comprimate obisnuite si efervescente); 17. Emulsii: definitie, clasificare, compozitie, preparare si emulgatorii folositi la preparare, exemple; 18. Suspensii: definitie, clasificare, preparare, exemple; 19. Unguente: definitie, clasificare, preparare, exemple; 20. Supozitoare: definitie, clasificare, excipienti folositi la prelucrarea supozitoarelor, preparare, exemple; 21. Mierea: compozitie chimica, intrebuintari; 22. Propolisul: compozitie chimica, intrebuintari; 23. Ceara de albine: compozitie chimica, intrebuintari; 24. Eliminarea medicamentelor din organism; 25. Factorii care influenteaza actiunea medicamentelor; 26. Toxicitatea medicamentelor; 27. Alcaloizi: definitie, clasificare, exemple de produse vegetale cu alcaloizi; 28. Uleiuri volatile: definitie, clasificare, exemple de produse vegetale cu uleiuri volatile; 29. Taninuri: definitie, clasificare, exemple de produse vegetale cu taninuri; 30. Substante amare: definitie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substante amare; 31. Substante rezinoase: definitie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substante rezinoase; 32. Poliuronide: definitie, clasificare, exemple de produse vegetale cu poliuronide. Bibliografie 1. Dobrescu D. - Farmacoterapie practica, vol.I şi II -Ed. Medicala, Bucuresti 1989; 2. Fica C - Tehnica farmaceutica pentru cadre medii - Ed. Medicala, Bucuresti 1977; 3. M. Constantinidi, Z.Marinescu, L. Panoiu - Farmacologie clinica pentru cadre medii - Ed. Universul, Bucuresti 1996; 4. Farmacopeea Romana, editia a X a, Editura medicala, Bucuresti 2005; 5. Memomed 2008; 6. Paunescu T., Maftei I., Hossu T., Mosteanu T., - Apifitoterapia -Ed. Apimondia, Bucuresti 1988; 7. Voiculescu S, Bezdadea Z - Tehnica farmaceutica- Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1978; 8. Istudor V - Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol I si II, Ed. Medicala Bucuresti 2001;
4

9. Legea nr. 307/2004 - privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moaşa, înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România; 10. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei 2005 11. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infecţiilor nozocomiale in unităţile sanitare; Funcţia – Asistent medical generalist (agent) Tematică de concurs: I. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos. 1. Administrarea medicamentelor; 2. Sonde, spalaturi, clisme; 3. Recoltarea produselor biologice si patologice; 4. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale; 5. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale; 6. Terapeutica insuficientelor respiratorii; 7. Bilant hidroelectrolitic; II. Urgente medico-chirurgicale 1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta; 2. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta; 3. Hemoptizia: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta; 4. Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de urgenta; 5. Edemul pulmonar acut (EPA): -Factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta, -Tratamentul E.P.A. in functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau usor crescuta -Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen) 6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.);semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti. 7. Encefalopatia hipertensiva acuta: tablou clinic, conduita de urgenta; 8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata. 9. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta; 10. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) -cauze, evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie, conduita de urgenta 11. Insuficienta renala acuta -cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital, hemodializa (rinichiul artificial) -dializa peritoneala, trecerea treptata la un regim dietetic. 12. Colica renala nefritica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital. 13. Retentia acuta de urina: cauze - obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta. 14. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile de urgenta. 15. Coma de origine cerebrala; -Coma vasculo-cerebrala provocata de accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) -Come de origine extracerebrala -Coma diabetica, coma hipoglicemica
5

16. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) -Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrala, hemoragia cerebrala, hemoragia subarahnoidiana -Conduita de urgenta, conduita in spital. 17. Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta. 18. Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta. 19. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta. 20. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomatologie si atitudine de urgenta. 21. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta; 22. Arsurile termice: ingrijirile acordate bolnavilor arsi; 23. Insolatia propriu-zisa, primul ajutor; 24. Inecul (submersia) ; inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru) -Inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb) -Inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati; III. Boli infectioase si epidemiologice 1. Practica ingrijirii bolnavilor infectiosi; 2. Profilaxia bolilor infectioase: generalitati, -Masuri antiepidemice in focar: a) masuri indreptate impotriva izvorului de infectie b) masuri pentru intreruperea cailor de transmitere c) masuri pentru cresterea rezistentei organismului d) masuri adresate factorilor epidemiologici secundari 3. Scarlatina, angina streptococica; 4. Rujeola; 5. Rubeola; 6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex 7. Tusea convulsiva; 8. Parotidita epidemica; 9. Gripa, viroze respiratorii; 10. Difteria; 11. Meningitele; 12. Encefalitele; 13. Pneumoniile; 14. Tuberculoza; 15. Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase; 16. Hepatitele acute virale; 17. Infectii stafilococice-septicemii; 18. SIDA IV.Traumatismele partilor moi si ale oaselor 1. Leziuni traumatice inchise ale pielii si partilor moi; 2. Contuzia; 3. Traumatismele tendoanelor; 4. Traumatismele vaselor; 5. Leziuni traumatice ale oaselor; 6. Entorsele; 7. Luxatiile; 8. Fracturile; 9. Ingrijirile preoperatorii; 10.Ingrijirile postoperatorii: -ingrijirea postoperatorie in salon -ingrijirea postoperatorie in sectia de terapie intensiva
6

-reechilibrarea hidroelectrolitica si nutritiv-energetica postoperatorie; V. Anemiile 1.Anemia posthemoragica acuta; 2. Anemiile hemolitice; 3. Anemiile hemolitice cu defect genetic; 4. Anemiile hemolitice cu defecte dobandite; 5. Anemii prin tulburari in sinteza hemoglobinei; 6. Anemii prin tulburari ale sintezei nucleoproteinelor; 7. Anemia Biermer (pernicioasa); 8. Anemiile parabiermeriene; 9. Anemiile aregenerative sau aplastice. 10. Bolile de nutritie – Diabetul zaharat VI. Nursing psihiatric 1.Nursing psihiatric; 2.Ingrijirea in bolile afective 3.Ingrijirea in anxioase; 4.Ingrijirea in dependenta de droguri; VII. Ghid de nursing 1.Afectiunile aparatului cardiovascular ; 2. Bolile aparatului digestiv; 3. Bolile aparatului urinar; Bibliografie 1. F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos - Ed.Cison, 2001 (pag. 295-349, pag. 349-377, pag. 416-454, pag. 82-98, pag. 98-108, pag. 126-138, pag. 162-168); 2. L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001 (pag. 17-25, pag. 25-27, pag. 29-31, pag. 33-34, pag. 36-39, pag. 42-45, pag. 48-49, pag. 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag. 104-113, pag. 113-116, pag. 116-120, pag. 120-123, pag. 123-128, pag. 128-137, pag. 234-236, pag. 236-237, pag. 243-247, pag. 253-256, pag. 269-272, pag. 373-380, pag. 383-384, pag. 386-390); 3. C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999 (pag. 77-84, pag. 84-93, pag. 107-144, pag. 151-159, pag. 165-175, pag. 181-192, pag. 217-224); 4. S. Daschievici; M. Mihailescu: Chirurgie-Ed. Medicala, 2002 (pag. 353-368, pag. 531-578, pag. 613-640); 5. C. Borundel: Manual pentru cadre medii - Ed.Medicala, 2000 (pag. 644-653, pag. 704-725); 6. C. Oancea: Manual de nursing psihiatric-Ed.Vavila Edinf. SRL.Bucuresti, 2004 (pag. 358- 363, pag. 461-470, pag. 492-501, pag. 581-593); 7. Gh. Nicolae; M.Timofte; V.Gherghina; L. Iordache; - Ghid de nursing O.A.M.M.R, 2006 (pag. 86-93, pag. 113-127, pag. 146-164); 8. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare; 9. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania – 2005; 10. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania cu modificarile si completarile ulterioare.

Funcţia – Asistent medical igienă – sănătate publică (agent)
7

Tematică de concurs: A. IGIENA MEDIULUI I. Igiena aerului: 1. Compozitia chimica a aerului si actiunea sa asupra organismului 2. Poluarea aerului si actiunea sa asupra organismului si sanatatii 3. Contaminarea aerului si actiunea sa asupra organismului 4. Clima si actiunea sa asupra sanatatii 5. Factotii meteorologici II. Igiena apei 1. Nevoile de apa ale individului si colectivitatilor 2. Patologia infectioasa produsa prin apa 3. Patologia neinfectioasa produsa prin apa 4. Conditiile sanitare de potabilitate ale apei 5. Conditiile bacteriologice 6. Conditiile sanitare ale aprovizionarii cu apa III. Igiena solului 1. Structura mecanica si proprietatile fizice ale solului si relatia lor cu sanatatea 2. Compozitia chimica a solului si influenta asupra sanatatii 3. Asanarea solului 4. Indepartarea igienica a rezidiilor solide 5. Indepartarea igienica a rezidiilor lichide IV. Igiena radiatiilor 1. Radiatiile ionizante 2. Radiatiile neionizante V. Igiena habitatului 1. Igiena locuintei 2. Igiena localitatilor B. IGIENA ALIMENTATIEI I. Bazele fiziologice ale alimentatiei 1. Necesarul de energie 2. Necesarul de proteine 3. Necesarul de lipide 4. Necesarul de glucide 5. Necesarul de elemente minerale 6. Necesarul de vitamine II. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor 1. Laptele si branzeturile 2. Carnea si derivatele 3. Ouale 4. Legumele si fructele 5. Cerealele si legumele uscate 6. Produsele zaharoase 7. Grasimile alimentare 8. Bauturi nealcoolice si alcoolice III. Igiena unitatilor cu profil alimentar 1. Amplasarea unitatilor 2. Prevederi in constructii 3. Dotarea cu utilaje 4. Functionarea unitatilor alimentare 5. Igiena personalului C. IGIENA COPIILOR SI TINERILOR I. Igiena copiilor de varsta scolara
8

1. Dezvoltarea fizica si neuropsihica in perioada 6 (7) - 18 ani 2. Igiena activitatii scolare 3. Cerintele igienice in unitatile scolare D. CONDITIILE IGIENICO-SANITARE DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT SI INFLUENTA LOR ASUPRA STARII DE SANATATE A ELEVILOR SI A RANDAMENTULUI SCOLAR 1. Terenul constructiilor scolare 2. Amplasarea cladirilor scolare 3. Orientarea cladirii scolare 4. Iluminatul salilor de clasa 5. Cubajul de aer din clasa 6. Temperatura interioara in clase si in scoala 7. Mobilierul scolar 8. Laboratoarele scolare PREVENIREA BOLILOR INFECTIOASE IN COLECTIVITĂŢI. TUTUNUL, ALCOOLUL SI CAFEAUA - FACTORI NOCIVI ASUPRA STARII DE SANATATE A SCOLARULUI TUTUNUL 1. Ce se intampla cand inspiram fum de tigara? a) Efectele negative de scurta durata b) Efectele negative de lunga durata 2. Decizia cu privire la fumat 3. Informatii pentru parinti si educatori ALCOOLUL 1. Efectele alcoolului asupra organismului a) Asupra stomacului si intestinelor b) Asupra ficatului c) Asupra creierului d) Asupra musculaturii 2. Nivelul de alcool in sange (alcoolemia) 3. Efectele de scurta durata ale consumului de alcool 4. Efectele de lunga durata ale consumului de alcool 5. Stadiile consumului de alcool si alte droguri a) Stadiul experimental b) Stadiul folosirii regulate c) Stadiul de preocupare d) Dependenta chimica 6. Rolul scolii, al familiei si al societatii in educarea elevilor privind consumul de alcool CAFEAUA 1. Efectele de scurta durata 2. Efectele de lunga durata Intoxicatia cu cafea – cafeismul 3. Dependenta fizica si psihica in consumul de cafea PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI Principalele categorii de droguri 1. Solventii 2. Amfetaminele 3. Tranchilizantele si sedativele 4. Drogurile de origine vegetala Canepa indiana si substantele rezultate din prelucrarea ei Heroina si morfina Alte droguri de origine vegetala 5. Steroizii anabolizanti 6. Drogurile de origine sintetica
9

"Toxicele de placere" (droguri de tranzitie) Cauzele pentru care elevii ajung sa consume droguri Rolul parintilor si educatorilor in abandonarea consumului de droguri de catre scolari EDUCATIA SEXUALA A. Sexualitatea in raport cu varsta 1. Perioada copilariei 2. Pubertatea normala a) Semnele pubertare la baieti b) Semnele pubertare la fete 3. Comportamentul psiho-sexual al adolescentului B. Aparatul genital masculin C. Aparatul genital feminin 1. Organele genitale interne 2. Organele genitale externe 3. Menstruatia 4. Procesul de reproducere D. Sarcina E. Contraceptia F. BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALA 1. Sifilisul 2. Gonoreea 3. Tricomoniaza uro-genitala 4. Candidoza 5. Chlamidioza 6. Herpesul genital 7. Negii sau verucile genitale 8. Vaginita 9. Paduchii lati 10. Hepatita de tip B 11. Infectia cu HIV/SIDA a)Definitie b) Calea de transmitere c) Testul de seropozitivitate al infectiei cu HIV d) Manifestarile clinice ale infectiei cu HIV e) Tratament f) Prevenirea transmiterii infectiei HIV/SIDA E. BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGIE I PARTEA GENERALA 1. Generalitati despre infectie,agentul patogen, gazda, rolul ambiantei in producerea infectiei 1. 1. Infectia 1. 2. Agentul patogen 1. 3. Macroorganismul 1. 4. Mediul exterior 2. Notiuni de epidemiologie generala 2. 1. Introducere 2. 2. Factorii epidemiologici principali a) Izvorul epidemiogen b) Caile de transmitere c) Masa receptiva 2. 3. Factorii epidemiologici secundari a) Factorul natural b) Factorul economico-social 2. 4. Formele de manifestare ale procesului epidemic
10

3. Diagnosticul bolilor infectioase 3. 1. Introducere 3. 2. Datele epidemiologice 3. 3. Examenul clinic general 3. 4. Datele de laborator 4. Tratamentul bolilor infectioase 4. 1. Generalitati 4. 2. Tratamentul cu antibiotice si chimioterapice 4. 3. Tratamentul specific 4. 4. Tratamentul chirurgical 4. 5. Colectarea dezechilibrelor functionale 4. 6. Combaterea inflamatiei si altor mecanisme patogene 4. 7. Tratamentul simptomatic 4. 8. Tratamentul de sustinere si stimulare nespecifica 4. 9. Repaosul si tratamentul igieno-dietetic 5. Practica ingrijiri bolnavilor infectiosi 6. Profilaxia bolilor infectioase 6. 1. Generalitati 6. 2. Masuri antiepidemice in focar a) Masuri indreptate impotriva izvorului de infectie b) Masuri pentru intreruperea cailor de transmitere c) Masuri pentru cresterea rezistentei organismului d) Masuri adresate factorilor epidemiologici secundari II. PARTEA SPECIALA 7. Clasificarea bolilor infectioase 8. Infectii aerogene 8. 1. Scarlatina, angina streptococica 8. 2. Rujeola 8. 3. Rubeola 8. 4. Varicela, herpes zoster, herpes simplex 8. 5. Tusea convulsiva 8. 6. Parotidita epidemica 8. 7. Gripa, viroze respiratorii 8. 8. Difteria 8. 9. Meningitele 8. 10. Encefalitele 8. 11. Pneumoniile 8. 12. Tuberculoza 9. Infectii digestive 9. 1. Toxiinfectiile alimentare 9. 2. Hepatitele acute virale 10. Boli cu poarta dominanta tegumentul si mucoasele 10. 1. Infectii stafilococice – septicemii 10. 2 SIDA Bibliografie 1. S. Manescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II -A ;( pag. 9-33, 35 -63, 79 - 91, 95-103, 107-127); 2. D. Cocora; Igiena - Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 131-140, 146-160, 163-167); 3. A. Cordeanu; Igiena - Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A, (pag. 169-182, 185-208, 216);

11

4. E. Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 222-230, 231-235, 237-240,259-262, 265- 269, 270-271, 273-281, 284-289, 291-293, 294, 296, 300-307, 309-312; 5. C. Bocarnea; Boli infectioase si epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, (pag. 12-22, 23-29, 32-39, 58-74, 77, 84-91, 104, 107-144, 151, 165, 181, 118; 6. I. Silion, C. Corduneanu, Bazele Medicinii Muncii – Teorie si practica, Ed.Moldo Grup, Iasi ,2002; 7. P. Manu, T. Niculescu; Practica Medicinii Muncii; Ed. Medicala,1978; 8. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania – 2005 9. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare; 10. Ordonanta 53/2000 – privind obligativitatea raportarii bolilor si efectuarii vaccinarilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 11. Ordinul M.S. 976/1998 privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor; 12. H.G. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare; 13. Ordinul nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare; 14. Hotararea Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 15. Hotararea Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici; 16. Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; 17. Ordin Nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală; 18. Legea Nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile; 19. Legea Nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; 20. Hotarare Nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile; 21. Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 22. Ordin Nr. 14 din 24 ianuarie 2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică; 23. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare; 24. Ordin Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară; 25. Ordin Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale; 26. Ordin nr. 219 din 04/01/2002 aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale; 27. Ordinul M.S. 527/1999 pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare; 28. Ordinul 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
12

29. Ordonanta nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale; 30. Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania cu modificarile si completarile ulterioare; 31. Ordin Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare; 32. Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica; 33. Legea nr. 344/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI PROGRAME Funcţia – ofiţer Condiţii de studii şi cerinţe specifice: - studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu; - abilităţi de operare PC (Word, Excel, Outlook Express, Internet).
Bibliografia şi tematica de concurs: 1. Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare; 2. Hotărârea Guvernului nr. 1849 din 28 octombrie 2004 privind organizarea, funcţionarea si atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1062 din 16 noiembrie 2004; 3. Ordinul 436 din 11 aprilie 2005 privind procedura internă de avizare a structurilor si personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 326 din 18 aprilie 2005; 4. Project Cycle Management Guidelines la: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manualstools/t101_ en.htm, Chapter 4 (p. 16 - 53), Chapter 5 (p 57 - 94). SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR Funcţia – Agent pază, agent supraveghere, agent escortare Condiţii de studii şi cerinţe specifice: - studii: liceul cu diplomă de bacalaureat; - înălţime minimă: femei – 165 cm; bărbaţi – 170 cm - aptitudini şi performanţe fizice; - aptitudini (abilităţi) de operare pe calculator, la nivelul I (începători). Tematică de concurs: Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 2. Executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
1. 13

3. Elemente privind unele infracţiuni şi sancţionarea acestora; 4. Uzul de armă. Bibliografie:
1.

2.

3. 4.
5.

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Regulamentul de aplicare al Legii nr. 275/2006 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1897/21.12.2006; Codul penal al României – art. : 17 – 21, 52, 53, 57; Art. 46 – 52 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, potrivit dispoziţiilor art. 145 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regim armelor şi al muniţiilor.

Funcţia – Agent grupa de intervenţie Condiţii de studii şi cerinţe specifice: - studii: liceul cu diplomă de bacalaureat; - înălţime minimă: femei – 170 cm; bărbaţi – 175 cm; - aptitudini şi performanţe fizice; - aptitudini (abilităţi) în tehnici şi procedee de autoapărare şi imobilizare. Tematică de concurs: Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 2. Executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 3. Elemente privind unele infracţiuni şi sancţionarea acestora; 4. Uzul de armă.
1.

Bibliografie:
1.

2.

3. 4. 5.

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Regulamentul de aplicare al Legii nr. 275/2006 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1897/21.12.2006; Codul penal al României – art. : 17 – 21, 52, 53, 57; Art. 46 – 52 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, potrivit dispoziţiilor art. 145 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regim armelor şi al muniţiilor.

14

Anexa nr. 3 la Anunţ

A. PENTRU POSTURILE DIN CADRUL SECTORULUI OPERATIV Zona I BUCUREŞTI - RAHOVA – unitate organizatoare P.M.S. CRAIOVA P.M.T. CRAIOVA Zona II BUCUREŞTI-JILAVA – unitate organizatoare GIURGIU COLIBAŞI MĂRGINENI PLOIEŞTI ZONA III CODLEA– unitate organizatoare AIUD MIERCUREA CIUC

Zona IV ARAD – unitate organizatoare ORADEA SATU MARE TIMIŞOARA DEVA DROBETA TURNU SEVERIN Zona V GHERLA - unitate organizatoare BISTRIŢA TÂRGU MUREŞ BAIA MARE ZONA VI FOCŞANI – unitate organizatoare BRĂILA GALAŢI TICHILEŞTI

Zona VII POARTA ALBĂ – unitate organizatoare SLOBOZIA Zona VIII IAŞI – unitate organizatoare BACĂU BOTOŞANI VASLUI

B. Pentru posturile din cadrul sectorului medical (20) : Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova C. Pentru posturile de conducător auto (26) : Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti

D. Pentru posturile de la Serviciul Cooperare şi Programe concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful