85 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (ATECH

)
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
(ATECH)
TheȱAulomoliveȱ TechnoIogyȱ curricuIumȱ isȱ designedȱ loȱ
¡re¡areȱ sludenlsȱ forȱ em¡Ioymenlȱ asȱ a¡¡renliceȱ auloȱ
mechanicsȱ orȱ loȱ aIIovȱ sludenlsȱ loȱ conlinueȱ lovardȱ
aȱ ßaccaIaurealeȱ degreeȱ inȱ olherȱ advancedȱ schooIsȱ ofȱ
lechnoIogyȱ inȱ ¡re¡aralionȱ forȱ fulureȱ managemenlȱ andȱ
leachingȱcareersȱinȱlheȱaulomoliveȱinduslryǯ
TheȱCoIIegeȱofȱAIamedaȱATICHȱ¡rogramȱisȱcerlięedȱbyȱ
lheȱNalionaIȱInsliluleȱforȱAulomoliveȱServiceȱIxceIIenceȱ
ǻASIǼǰȱandȱvasȱrecognizedȱasȱlheȱȃßeslȱAuloȱMechanicsȱ
TrainingȱIrogramȄȱinȱCaIiforniaȱinȱŗşşşȱandȱagainȱinȱŘŖŖŘȱ
byȱ lheȱ Induslryȱ IIanningȱ CounciIȱ ofȱ lheȱ Molorȱ VehicIeȱ
ManufaclurersȱAssocialionǯȱ CoIIegeȱ ofȱAIamedaȱ isȱ aIsoȱ
¡arlȱ ofȱ lheȱ Toyolaȱ TȬTINȱ ¡rogramȱ ǻToyolaȱ TechnicaIȱ
Iducalionȱ NelvorkǼǰȱ ¡rovidingȱ sludenlsȱ enroIIedȱ inȱ
lheȱ Toyolaȱ S¡eciaIislȱ ¡rogramȱ vilhȱ s¡eciaIizedȱ Toyolaȱ
lrainingȱ andȱ aěordingȱ lhemȱ s¡eciaIȱ o¡¡orluniliesȱ
lovardsȱ|obȱ¡IacemenlȱinȱIocaIȱToyolaȱdeaIershi¡sǯ
Inslruclionȱ coversȱ safelyǰȱ lradeȱ elhicsǰȱ useȱ ofȱ handȱ andȱ
¡overȱlooIsǰȱasȱveIIȱasȱlheȱlheoryǰȱre¡airȱandȱleslingȱofȱ
aulomobiIesȱ andȱ lheirȱ com¡onenlsǯȱ S¡eciaIȱ em¡hasisȱ
isȱ ¡Iacedȱ onȱ lheȱ diagnosisȱ andȱ re¡airȱ ofȱ eIeclronicȱ andȱ
com¡ulerȱconlroIȱsyslemsȱinȱIaleȱmodeIȱaulomobiIesǯ
U¡onȱ regisleringȱ forȱ aȱ cIassȱ inȱ lheȱ aulomoliveȱ ma|orȱ
areaǰȱaȱsludenlȱviIIȱreceiveȱaȱIislȱofȱrequiredȱbasicȱlooIsǯȱ
Thcȱ studcntȱ wi!!ȱ bcȱ cxpcctcdȱ tnȱ purchascȱ tnn!sȱ thatȱ
rc!atcȱtnȱthcȱcnurscȱinȱwhichȱhcȦshcȱhasȱcnrn!!cdǯȱTheȱ
¡ur¡oseȱofȱlhisȱrequiremenlȱisȱloȱassureȱlhalȱaIIȱsludenlsȱ
gradualingȱfromȱlheȱ¡rogramȱ¡ossessȱlooIsȱinȱaȱquanlilyȱ
suĜcienlȱforȱlradeȱenlryȱasȱanȱa¡¡renliceǯ
U¡onȱ gradualingȱ vilhȱ anȱ Associaleȱ inȱ Scienceȱ ǻASǼȱ
degreeǰȱ lheȱ beginningȱ a¡¡renliceȱ viIIȱ haveȱ lheȱ unionȱ
fourȬyearȱ nighlȱ schooIȱ requiremenlȱ vaivedǯȱ Theȱ
gradualeȱvilhȱonIyȱaȱCerlięcaleȱofȱCom¡IelionȱviIIȱhaveȱ
lvoȱ ofȱ lheȱ requiredȱ fourȱ yearsȱ ofȱ nighlȱ schooIȱ vaivedǯȱ
TheȱNalionaIȱInsliluleȱforȱAulomoliveȱServiceȱIxceIIenceȱ
ǻASIǼȱ viIIȱ giveȱ oneȱ yearȱ ex¡erienceȱ credilȱ forȱ ourȱ lvoȬ
yearȱ¡rogramȱlovardsȱlheȱASIȱcerlięcalionȱ¡rogramȱinȱ
AuloȱMechanicsǯ
ConferȱvilhȱlheȱdivisionȱcounseIorȱforȱlheȱs¡ecięcȱcourseȱ
¡aĴernȱofȱrequiremenlsȱandȱ¡rerequisilesǯȱSludenlsȱmayȱ
nolȱlakeȱmoreȱlhanȱoneȱofȱlheȱfoIIovingȱŗŖȬunilȱȃma|orȄȱ
coursesȱ inȱ aȱ singIeȱ semeslerDZȱ ȱATICHȱ ŗŖǰȱ ŗŗǰȱ ŗŘǰȱ ŗŚǰȱ ŗśǰȱ
řŖǰȱřŘǰȱřŚǰȱřśǰȱŚŖǰȱŚŗǰȱŚŘǰȱandȱŚśǯȱIriorilyȱforȱenroIImenlȱ
inȱ anyȱ ȃma|orȄȱ cIassȱ viIIȱ beȱ givenȱ loȱ sludenlsȱ vilhȱ lheȱ
moslȱseniorilyȱinȱlheȱ¡rogramǯȱAȱminimumȱgradeȱofȱȃCȄȱ
inȱATICHȱŘŗȱandȱŘŘȱmayȱbeȱrequiredȱforȱenroIImenlȱinȱaȱ
sludenlȂsȱęrslȱȃma|orȄȱcourseǯ
Assnciatcȱ inȱ 5cicnccȱ ǻA5Ǽȱ Dcgrccȱ andȱ Ccrtięcatcȱ nIȱ
AchicvcmcntȱPrngramsDZ
Ilȱisȱrecommendedȱlhalȱlheseȱcoursesȱbeȱcom¡Ieledȱ¡riorȱ
loȱ enroIImenlȱ inȱ anyȱ ofȱ lheȱ ȃma|orȄȱ Auloȱ Mechanicsȱ
cIassesDZ
x Com¡IelionȱofȱINGLȱŘŜŞAȬŘŜŞßȱorȱISLȱŘśřAȬŘśřßǰȱ
orȱequivaIenlȱvilhȱaȱgradeȱofȱȃCȄȱorȱbeĴerǯ
x Oneȱ yearȱ ofȱ highȱ schooIȱ aIgebraȱ orȱ com¡Ielionȱ ofȱ
MATHȱŘŘśȱvilhȱaȱgradeȱofȱȃCȄȱorȱbeĴerǯ
Theȱ A5ȱ dcgrccȱ viIIȱ beȱ avardedȱ u¡onȱ salisfacloryȱ
com¡Ielionȱofȱlheȱma|orȱcourseȱrequiremenlsȱIisledȱbeIovȱ
forȱeachȱo¡lionȱandȱlheȱGeneraIȱIducalionȱrequiremenlsȱ
forȱlheȱAssocialeȱinȱArlsȱDegreeȱIisledȱinȱlheȱDegreesȱandȱ
IrogramsȱseclionȱofȱlhisȱCalaIogǯ
Aȱ Ccrtięcatcȱ nIȱ Achicvcmcntȱ viIIȱ beȱ avardedȱ u¡onȱ
salisfacloryȱcom¡Ielionȱofȱlheȱma|orȱcourseȱrequiremenlsȱ
IisledȱbeIovȱforȱeachȱo¡lionȱvilhȱaȱminimumȱGIAȱofȱŘǯŖǯȱ
AȱCcrtięcatcȱnIȱPrnęcicncyȱinȱLightȬDutyȱAutnȱRcpairȱ
isȱ aIsoȱ avaiIabIeȱ u¡onȱ salisfacloryȱ com¡Ielionȱ ofȱ lheȱ
requiredȱcoursesȱIisledȱbeIovǯ
ENGINE PERFORMANCE
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱŘŗȱ Trans¡orlalionȱTechnoIogyȱIrinci¡Iesȱ Ś
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ßUSȱŘŖŞȘȱ CommunicalionȱSkiIIsȱforȱTechniciansȱ ř
MATHȱŘŘśȘȱ MalhȱforȱTechniciansȱ ȱȱř
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱŗŗȱ InginesȱandȱIueIȱSyslemsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱŗŘȱ IIeclricaIȦIIeclronicȱSyslemsȱ ŗŖ
ATICHȱŘŚAȬDȘȘȱ Com¡ulerȱConlroIsȱandȱIueIȱIn|eclionȱ ȱȱŚ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
FOURTHȱ5EME5TER
ATICHȱŗŚȘȘȱ AdvancedȱIngineȱIerformanceȱ ŗŖ
ATICHȱŘśȘȘȱ CIeanȱAirȱCourseǰȱIhaseȱIIȱ Ś
ATICHȱŘŝȘȘȱ AdvancedȱImissionsȱDiagnoslicsDZȱȱ
SmogȱCheckȱIIȱ ȱȱŘ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŜ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ śŚ
ȱȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
$
8
7
2
0
2
7
,
9
(

7
(
&
+
1
2
/
2
*
<
86 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (ATECH)
ȘȘAlechȱŗŗȱisȱaȱ¡rerequisileȱforȱAlechȱŘŚǯȱAlechȱŗŗȱandȱAlechȱ
ŗŘȱareȱ¡rerequisilesȱforȱAlechȱŗŚȱandȱŘśǯȱAlechȱŘŚAȱisȱaȱ
¡rerequisileȱforȱAlechȱŘŝǯ
CHASSIS AND DRIVETRAIN
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱŘŗȱ Trans¡orlalionȱTechnoIogyȱIrinci¡Iesȱ Ś
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ßUSȱŘŖŞȘȱ CommunicalionȱSkiIIsȱforȱTechniciansȱ ř
MATHȱŘŘśȘȱ MalhȱforȱTechniciansȱ ȱȱř
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱŗŖȱ AulomoliveȱChassisȱ ŗŖ
ATICHȱŘŜȱ AuloȱIIeclricaIȱSyslemsȱ ȱȱŚ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱŗśȱ DrivelrainȦTransmissionsȱ ŗŖ
ATICHȱŘřȱ AulomoliveȱAirȱCondilioningȱ ȱȱŚ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ ŚŘ
ȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
TOYOTA SPECIALIST
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱřŘȱ ToyolaȱIIeclricaIȱandȱIIeclronicȱ
ȱ Syslemsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱřřȱ ToyolaȱInginesǰȱCooIingȱand
ȱ LubricalionȱSyslemsȱ ś
ATICHȱřŚȱ ToyolaȱIIeclricaIȱandȱIIeclronicȱ
ȱ Syslemsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗś
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱřŖȱ ToyolaȱChassisȱSyslemsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
FOURTHȱ5EME5TER
ATICHȱřśȱ ToyolaȱIIeclricaIȱandȱIIeclronicȱ
ȱ Syslemsȱ ŗŖ
ATICHȱŘřȱ AulomoliveȱAirȱCondilioningȱ ȱȱŚ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ Śş
IrerequisilesDZ
ATICHȱřŘȱisȱaȱ¡rerequisileȱforȱATICHȱřřȱandȱřŚ
ATICHȱřŘǰȱřřȱandȱřŚȱareȱ¡rerequisilesȱforȱATICHȱřŖ
ATICHȱřŘǰȱřřǰȱřŚȱandȱřŖȱareȱ¡rerequisilesȱforȱATICHȱřś
ȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
CHASSIS SPECIALIST
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱŘŗȱ Trans¡orlalionȱTechnoIogyȱIrinci¡Iesȱ Ś
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ßUSȱŘŖŞȘȱ CommunicalionȱSkiIIsȱforȱTechniciansȱ ř
MATHȱŘŘśȘȱ MalhȱforȱTechniciansȱ ȱȱř
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱŗŖȱ AulomoliveȱChassisȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱŚŖȱ AdvancedȱAulomoliveȱChassisȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ řŚ
ȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
ENGINE REPAIR SPECIALIST
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱŘŗȱ Trans¡orlalionȱTechnoIogyȱIrinci¡Iesȱ Ś
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ßUSȱŘŖŞȘȱ CommunicalionȱSkiIIsȱforȱTechniciansȱ ř
MATHȱŘŘśȘȱ MalhȱforȱTechniciansȱ ȱȱř
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱŗŘȱ AulomoliveȱIIeclricaIȱandȱIIeclronicȱȱ
Syslemsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱŚŗȱ AdvancedȱIngineȱRe¡airȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ řŚ
ȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
$
8
7
2
0
2
7
,
9
(

7
(
&
+
1
2
/
2
*
<
87
'
(
6
&
5
,
3
7
,
2
1

2
)

&
2
8
5
6
(
6
$
8
7
2
0
2
7
,
9
(

7
(
&
+
1
2
/
2
*
<
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (ATECH)
AUTOMOTIVE ELECTRONICS
SPECIALIST
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱŘŗȱ Trans¡orlalionȱTechnoIogyȱIrinci¡Iesȱ Ś
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ßUSȱŘŖŞȘȱ CommunicalionȱSkiIIsȱforȱTechniciansȱ ř
MATHȱŘŘśȘȱ MalhȱforȱTechniciansȱ ȱȱř
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱŗŘȱ IIeclricaIȦIIeclronicȱSyslemsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱŚŘȱ AdvancedȱAuloȱIIeclronicsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ řŚ
ȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
DRIVETRAIN SPECIALIST
DcgrccȱMa|nrȦCcrtięcatcȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
FIR5Tȱ5EME5TER
ATICHȱŘŗȱ Trans¡orlalionȱTechnoIogyȱIrinci¡Iesȱ Ś
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ßUSȱŘŖŞȘȱ CommunicalionȱSkiIIsȱforȱTechniciansȱ ř
MATHȱŘŘśȘȱ MalhȱforȱTechniciansȱ ȱȱř
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŚ
5ECONDȱ5EME5TER
ATICHȱŗśȱ DrivelrainȦTransmissionsȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
THIRDȱ5EME5TER
ATICHȱŚśȱ AdvȱAulomoliveȱTransaxIesȱ ŗŖ
ȱ SemeslerȱTolaIȱ ŗŖ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ řŚ
ȘCandidalesȱforȱlheȱASȱDegreeȱshouIdȱlakeȱMalhemalicsȱandȱ
IngIishȱcIassesȱrequiredȱforȱlhalȱdegreeǯ
LIGHT-DUTY AUTO REPAIR
Sludenlsȱcom¡IelingȱlheȱfoIIovingȱrequiredȱcoursesȱviIIȱ
beȱ eIigibIeȱ forȱ lheȱ Ccrtięcatcȱ nIȱ Prnęcicncyȱ inȱ LightȬ
DutyȱAutnȱRcpairǯȱConferȱvilhȱaȱcounseIorȱorȱdivisionȱ
deanȱconcerningȱlheȱs¡ecięcȱ¡aĴernȱofȱrequiremenlsȱforȱ
lhisȱ¡rogramǯ
CcrtięcatcȱnIȱPrnęcicncyȱRcquircmcntsDZ
DcptȦNnǯȱ Tit!cȱ Units
ATICHȱŘŘȱ InlroduclionȱloȱAuloȱMechanicsȱ Ś
ATICHȱŘŜȱ InlroduclionȱloȱAulomoliveȱIIeclricaIȱȱ
Syslemsȱ Ś
ATICHȱŘŚAȱ Com¡ulerȱConlroIsȱandȱIueIȱIn|eclionȱ Ś
ATICHȱŘřŚȱ InlroduclionȱloȱßrakesǰȱAIignmenlȱandȱ
HeadIam¡ȱAimingȱ ȱȱŚ
ȱ Tnta!ȱRcquircdȱUnitsDZȱ ŗŜ
ATECH 10
Automotive Chassis
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Inlroduclionȱ loȱ aulomoliveȱ chassisȱ syslemsDZȱ Irinci¡Iesȱ
ofȱ aulomoliveȱ brakeȱ andȱ sus¡ensionȱ syslemsǰȱ vheeIȱ
baIanceǰȱ lireȱ serviceǰȱ sus¡ensionȱ andȱ headIam¡ȱ
aIignmenlDzȱ mainlenanceǰȱ lroubIeshoolingȱ ¡roceduresǰȱ
andȱ ¡ro¡erȱ useȱ ofȱ aIignmenlȱ andȱ baIancingȱ machinesǰȱ
brakeȱIalhesȱandȱolherȱdiagnoslicȱequi¡menlDzȱdiagnosisǰȱ
disassembIyǰȱ ins¡eclionǰȱ andȱ rebuiIdingȱ ofȱ sus¡ensionȱ
andȱbrakeȱsyslemsDzȱem¡hasisȱonȱ¡ro¡erȱuseȱofȱmanuaIsȱ
andȱsafeȱuseȱofȱlooIsȱandȱequi¡menlDzȱ¡re¡aralionȱforȱCAȱ
SlaleȱßrakeȱandȱLam¡ȱIicensingȱexamsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 11
Engines, FueI and Ignition Systems
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Irinci¡Iesȱ ofȱ aulomoliveȱ enginesǰȱ fueIȱ andȱ ignilionȱ
syslemsDZȱ TooIȱ andȱ equi¡menlȱ safelyǰȱ mainlenanceȱ
¡roceduresǰȱ useȱ ofȱ diagnoslicȱ equi¡menlǰȱ minorȱ headȱ
andȱbIockȱmachiningDzȱdiagnosisǰȱdisassembIyǰȱins¡eclionǰȱ
andȱ rebuiIdingȱ ofȱ enginesǰȱ fueIȱ andȱ ignilionȱ syslemsǯȱ
ŖşŚŞǯŖŖ
For all program degree and certihcate
updates, please visit:
http://alameda.peralta.edu
88 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (ATECH)
ATECH 12
Automotive EIectricaI and EIectronic Systems
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßUSȱŘŖŞ
IIigibIeȱforȱcredilȱbyȱexaminalionǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
ßasicȱ eIeclricaIȱ lheoryȱ andȱ lheȱ funclionǰȱ diagnosisǰȱ
andȱ re¡airȱ ofȱ modernȱ aulomoliveȱ eIeclricaIȱ syslemsDZȱ
Im¡hasisȱonȱlheȱuseȱofȱinslrumenlalionȱinȱlheȱdiagnosisȱ
ofȱeIeclricaIȱcircuilsȱandȱcom¡onenlȱfaiIuresǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 14
Advanced Engine Performance (CIean Air
Course, Phase I)
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗŗȱandȱŗŘ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
CourseȱincIudesȱŘŘȱofȱlheȱŗŘŖȱhoursȱofȱlrainingȱmandaledȱ
byȱlheȱCaIiforniaȱSlaleȱSmogȱIns¡eclionȱ¡rogramǯ
IIigibIeȱforȱcredilȱbyȱexaminalionǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Advancedȱ engineȱ ¡erformanceȱ ¡rinci¡Iesȱ andȱ
¡roceduresDZȱ Genericȱ com¡ulerȱ andȱ fueIȬin|eclionȱ
conlroIsȱ andȱ emissionȬconlroIȱ syslemsDzȱ ¡re¡aralionȱ
forȱ lheȱ ASIȱ Ingineȱ Ierformanceȱ examinalionǰȱ asȱ veIIȱ
asȱ ¡arliaIȱ ¡re¡aralionȱ forȱ lheȱ CaIiforniaȱ Slaleȱ Teslȱ andȱ
Re¡airȱTechnicianȱexaminalionǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 15
Drivetrain and Automatic Transmissions
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Theoryǰȱo¡eralionǰȱdiagnosisǰȱre¡airȱandȱmainlenanceȱofȱ
drivelrainȱandȱaulomalicȱlransmissionsDZȱSingIeȱdryȬdiscȱ
cIulchesǰȱ manuaIȱ lransmissionsȦlransaxIesǰȱ universaIȱ
|oinlsǰȱ ęnaIȱ drivesǰȱ andȱ hydrauIicaIIyȬconlroIIedȱ
aulomalicȱlransmissionsȱandȱlransaxIesǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 21
Transportation TechnoIogy PrincipIes
ŚȱunilsǰȱŚȱhoursȱIeclureȱǻGRǼ
Recommendedȱ¡re¡aralionDZȱMalhȱŘŘś
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Inlroduclionȱ loȱ maleriaIsǰȱ mechanicsǰȱ Ěuidsǰȱ healȱ
andȱ eIeclricilyDZȱ A¡¡Iicalionsȱ ofȱ ¡hysicaIȱ ¡rinci¡Iesȱ loȱ
molorȱ vehicIeȱ syslemsȱ andȱ re¡airDzȱ ¡racliceȱ researchingȱ
informalionȱinȱlechnicaIȱ¡ubIicalionsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 22
Introduction to Auto Mechanics
ŚȱunilsǰȱřȱhoursȱIeclureǰȱřȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
AIsoȱoěeredȱasȱA¡¡rȱŚŝŗǯȱNolȱo¡enȱforȱcredilȱloȱsludenlsȱ
vhoȱ haveȱ com¡Ieledȱ orȱ areȱ currenlIyȱ enroIIedȱ inȱA¡¡rȱ
Śŝŗǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
HovȱcarsȱvorkDZȱConslruclionȱandȱo¡eralionȱofȱenginesǰȱ
engineȱsu¡¡orlȱsyslemsǰȱdrivelrainsȱandȱchassisDzȱvehicIeȱ
mainlenanceȱservicesDzȱsho¡ȱ¡roceduresȱincIudingȱsafelyǰȱ
¡ro¡erȱuseȱofȱlooIsǰȱequi¡menlȱandȱsho¡ȱmanuaIsDzȱhovȱ
loȱvrileȱre¡airȱordersǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 23
Automotive Air Conditioning
ŚȱunilsǰȱȱřȱhoursȱIeclureǰȱřȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
AIsoȱoěeredȱasȱA¡¡rȱŚŞŜǯȱNolȱo¡enȱforȱcredilȱloȱsludenlsȱ
vhoȱ haveȱ com¡Ieledȱ orȱ areȱ currenlIyȱ enroIIedȱ inȱA¡¡rȱ
ŚŞŜǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Sludyȱ ofȱ aulomoliveȱ airȱ condilioningȱ syslemsDZȱ
Irinci¡Iesȱ andȱ syslemsȱ necessaryȱ forȱ lheȱ inslaIIalionǰȱ
designǰȱ funclionǰȱ andȱ re¡airȱ ofȱ airȱ condilioningȱ unilsDzȱ
mainlenanceǰȱlroubIeshoolingȱ¡roceduresǰȱ¡ro¡erȱuseȱofȱ
airȱ condilioningȱ chargingȱ slalionȱ andȱ recoveryȦrecycIeȱ
equi¡menlDzȱem¡hasisȱonȱ¡ro¡erȱuseȱofȱmanuaIsȱandȱsafeȱ
useȱofȱlooIsȱandȱequi¡menlǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 24A
Computer ControIs and FueI Injection
ŚȱunilsǰȱřȱhoursȱIeclureǰȱřȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗŗȱorȱA¡¡rȱŚŞŘ
AIsoȱ oěeredȱ asȱ A¡¡rȱ ŚŝřAǯȱ Nolȱ o¡enȱ forȱ credilȱ loȱ
sludenlsȱvhoȱhaveȱcom¡IeledȱorȱareȱcurrenlIyȱenroIIedȱ
inȱA¡¡rȱŚŝřAǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Aulomoliveȱcom¡ulerȬconlroIȱandȱfueIȬin|eclionȱsyslemsDZȱ
Serviceȱandȱre¡airȱofȱcom¡ulerȬconlroIȱandȱfueIȬin|eclionȱ
syslemsȱbyȱaIIȱmanufaclurersǰȱvilhȱem¡hasisȱonȱȃhandsȬ
onȄȱ eIeclronicȱ leslingȱ andȱ diagnoslicȱ ¡roceduresȱ ofȱ
ignilionǰȱ fueIǰȱ emissionȬconlroIǰȱ andȱ genericȱ eIeclronicȱ
fueIȬin|eclionȱsyslemsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
$
8
7
2
0
2
7
,
9
(

7
(
&
+
1
2
/
2
*
<
For all program degree and certihcate
updates, please visit:
http://alameda.peralta.edu
89
'
(
6
&
5
,
3
7
,
2
1

2
)

&
2
8
5
6
(
6
$
8
7
2
0
2
7
,
9
(

7
(
&
+
1
2
/
2
*
<
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (ATECH)
ATECH 24B
Computer ControIs and FueI Injection
ŚȱunilsǰȱřȱhoursȱIeclureǰȱřȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŘŚAȱorȱA¡¡rȱŚŝřA
AIsoȱ oěeredȱ asȱ A¡¡rȱ Śŝřßǯȱ Nolȱ o¡enȱ forȱ credilȱ loȱ
sludenlsȱvhoȱhaveȱcom¡IeledȱorȱareȱcurrenlIyȱenroIIedȱ
inȱA¡¡rȱŚŝřßǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Aulomoliveȱcom¡ulerȬconlroIȱandȱfueIȬin|eclionȱsyslemsDZȱ
Serviceȱandȱre¡airȱofȱcom¡ulerȬconlroIȱandȱfueIȬin|eclionȱ
syslemsȱbyȱaIIȱmanufaclurersǰȱvilhȱem¡hasisȱonȱȃhandsȬ
onȄȱ eIeclronicȱ leslingȱ andȱ diagnoslicȱ ¡roceduresȱ ofȱ
almos¡hericȱ andȱ inlakeȱ manifoIdȱ in|eclionȱ forȱ GeneraIȱ
MolorsǰȱIordǰȱandȱChrysIerȱmanufaclurersǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 25
CIean Air Course Phase II
ŚȱunilsǰȱŚȱhoursȱIeclureȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗŗȱandȱŗŘ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
IIigibIeȱforȱcredilȱbyȱexaminalionǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Courseȱ coversȱ lheȱ secondȱ ¡haseȱ ofȱ lheȱ ŗŘŖȬhourȱ CIeanȱ
AirȱCourseȱrequiredȱbyȱCaIiforniaȂsȱßienniaIȱIns¡eclionȱ
andȱ Mainlenanceȱ Irogramȱ ǻȃSmogȱ Checkȱ IrogramȄǼǯȱ
SuccessfuIȱ com¡Ielionȱ ofȱ lheȱ ŗŘŖȱ hoursȱ ofȱ lrainingȱ
quaIięesȱ lheȱ sludenlȱ loȱ lakeȱ lheȱ Teslȱ andȱ Re¡airȱ
Technicianȱexaminalionǯ
Advancedȱ engineȱ ¡erformanceȱ ¡rinci¡Iesȱ andȱ
¡roceduresDZȱ CarburelorȦIovȬemissionȱ ad|uslmenlsǰȱ
s¡arkȱ conlroIsǰȱ ¡osiliveȱ crankcaseȱ venliIalionȱ andȱ fueIȱ
eva¡oralionȱ syslemsǰȱ lhermoslalicȱ airȱ cIeanersǰȱ exhauslȱ
gasȱ recircuIalionǰȱ airȱ in|eclionȱ andȱ calaIylicȱ converlerȱ
syslemsǰȱ adminislraliveȱ ruIesǰȱ ins¡eclionȱ ¡roceduresǰȱ
nilralesȱ ofȱ oxideȱ ǻNoxǼȱ readingsǰȱ andȱ com¡ulerȬ
conlroIIedȱleslingǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 26
Introduction to Automotive EIectricaI Systems
Śȱ unilsǰȱ řȱ hoursȱ Ieclureǰȱ řȱ hoursȱ Iaboraloryȱ ǻGRȱ orȱ IȦ
NIǼ
Recommendedȱ¡re¡aralionDZȱMalhȱŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
AIsoȱoěeredȱasȱA¡¡rȱŚŝŘǯȱNolȱo¡enȱforȱcredilȱloȱsludenlsȱ
vhoȱ haveȱ com¡Ieledȱ orȱ areȱ currenlIyȱ enroIIedȱ inȱA¡¡rȱ
ŚŝŘǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
InlroduclionȱloȱaulomoliveȱeIeclricaIȱsyslemsDZȱIIeclricaIȱ
lheoryǰȱchassisȱviringǰȱbaĴeriesǰȱcrankingǰȱchargingǰȱandȱ
ignilionȱ syslemsDzȱ s¡eciaIȱ em¡hasisȱ ¡Iacedȱ onȱ diagnosisȱ
andȱre¡airȱofȱvehicIeȱchassisȱviringǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 27
Advanced Emissions Diagnostics: Smog
Check II
ŘȱunilsǰȱŗǯśȱhoursȱIeclureǰȱŗǯśȱhoursȱIaboraloryȱǻGRȱorȱIȦ
NIǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŘŚA
AIsoȱoěeredȱasȱA¡¡rȱŚŞśǯȱNolȱo¡enȱforȱcredilȱloȱsludenlsȱ
vhoȱ haveȱ com¡Ieledȱ orȱ areȱ currenlIyȱ enroIIedȱ inȱA¡¡rȱ
ŚŞśǯ
IIigibIeȱforȱcredilȱbyȱexaminalionǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
IiveȬgasȱ anaIysisȱ usingȱ ßARȱ şŝDZȱ Advancedȱ emissionsȱ
diagnoslicsȱandȱreIaledȱlo¡icsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 30
Toyota Chassis Systems
ŗŖȱunilsDZȱŜȱhoursȱIeclureȱŗŘȱhoursȱIabȱǻGRǼ
Aȱ sludyȱ ofȱ aulomoliveȱ brakeǰȱ sus¡ensionǰȱ lireȱ andȱ
aIignmenlȱ syslemsǰȱ vilhȱ s¡eciaIȱ em¡hasisȱ onȱ Toyolaȱ
vehicIesǯȱ ȱ ȱ Sludenlȱ viIIȱ diagnoseǰȱ disassembIeǰȱ ins¡eclǰȱ
andȱ rebuiIdȱ sus¡ensionȱ andȱ brakeȱ syslemsȱ andȱ viIIȱ
Iearnȱ safeȱ useȱ ofȱ looIsȱ andȱ equi¡menlDzȱ courseȱ ¡re¡aresȱ
sludenlȱforȱCAȱSlaleȱßrakeȱandȱLam¡ȱIicensingȱexamsȱasȱ
veIIȱasȱASIȱcerlięcalionȱexaminalionsǯȱȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 32
Toyota EIectricaI & EIectronic Systems
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
Recommendedȱ¡re¡aralionDZȱMalhȱŘŘśȱorȱequivaIenlȱȱȱ
Aȱ sludyȱ ofȱ basicȱ eIeclricaIȱ lheoryȱ andȱ lheȱ funclionǰȱ
diagnosisǰȱ andȱ re¡airȱ ofȱ modernȱ aulomoliveȱ eIeclricaIȱ
syslemsǰȱvilhȱem¡hasisȱonȱToyolaȱvehicIesȱandȱsyslemsǯȱ
Im¡hasisȱisȱ¡Iacedȱonȱlheȱuseȱofȱinslrumenlalionȱinȱlheȱ
diagnosisȱ ofȱ eIeclricaIȱ circuilsȱ andȱ com¡onenlȱ faiIuresǯȱ
ŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 33
Toyota Engines, CooIing and Lubrication
Systems
śȱunilsǰȱřȱhoursȱIeclureǰȱŜȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱřŘ
Aȱ sludyȱ ofȱ lheȱ ¡rinci¡Iesǰȱ conslruclionǰȱ diagnosisȱ andȱ
re¡airȱ ofȱ aulomoliveȱ enginesǰȱ cooIingȱ andȱ Iubricalionȱ
syslemsǰȱvilhȱs¡ecięcȱem¡hasisȱonȱToyolaȱvehicIesȱandȱ
syslemsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 34
Toyota Engine Performance
ŗŖȱunilsDZȱŜȱhoursȱIeclureȱŗŘȱhoursȱIabȱǻGRǼ
Aȱ sludyȱ ofȱ engineȱ fueIǰȱ ignilionȱ andȱ emissionȱ conlroIȱ
syslemsǰȱvilhȱem¡hasisȱonȱToyolaȱvehicIesȱandȱsyslemsǯȱ
Courseȱ viIIȱ ¡re¡areȱ sludenlȱ forȱ lheȱ ASIȱ Ingineȱ
IerformanceȱexaminalionǯȱȱŖşŚŞǯŖŖ
90 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (ATECH)
ATECH 35
Toyota Drive Train and Automatic Transmissions
ŗŖȱunilsDZȱŜȱhoursȱIeclureȱŗŘȱhoursȱIabȱǻGRǼ
Courseȱsludiesȱlheȱlheoryȱandȱo¡eralionǰȱdiagnosisȱandȱ
serviceȱ lechniquesȱ ofȱ singIeȱ dryȱ discȱ cIulchesǰȱ manuaIȱ
lransmissionsȦlransaxIesǰȱ universaIȱ |oinlsǰȱ ęnaIȱ drivesǰȱ
andȱ hydrauIicaIIyȱ conlroIIedȱ aulomalicȱ lransmissionsȱ
andȱlransaxIesǰȱvilhȱs¡eciaIȱem¡hasisȱonȱToyolaȱvehicIesȱ
andȱsyslemsǯȱȱȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 40
Advanced Automotive Chassis
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗŖ
Recommendedȱ¡re¡aralionDZȱAlechȱŘŗȱandȱȱŘŘȱandȱMalhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Advancedȱ andȱ inȬde¡lhȱ sludyȱ ofȱ aulomoliveȱ brakeȱ
andȱ sus¡ensionȱ syslemsǰȱ vheeIȱ baIanceǰȱ lireȱ serviceǰȱ
andȱ sus¡ensionȱ aIignmenlDZȱ TooIȱ andȱ equi¡menlȱ safelyDzȱ
mainlenanceȱ andȱ lroubIeshoolingȱ ¡roceduresDzȱ ¡ro¡erȱ
useȱofȱaIignmenlȱandȱbaIancingȱmachinesǰȱbrakeȱIalhesǰȱ
andȱolherȱdiagnoslicȱequi¡menlDzȱdiagnosisǰȱdisassembIyǰȱ
ins¡eclionǰȱ andȱ rebuiIdingȱ ofȱ sus¡ensionȱ andȱ brakeȱ
syslemsDzȱ em¡hasisȱ onȱ ¡ro¡erȱ useȱ ofȱ manuaIsȱ andȱ safeȱ
useȱofȱlooIsȱandȱequi¡menlǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 41
Advanced Engine Repair
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗŗ
Recommendedȱ ¡re¡aralionDZȱAlechȱ Řŗȱ andȱ ŘŘȱ andȱ Malhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Advancedȱ¡rinci¡Iesȱofȱaulomoliveȱengineȱconslruclionǰȱ
designǰȱ andȱ re¡airDZȱ TooIȱ andȱ equi¡menlȱ safelyǰȱ useȱ
ofȱ diagnoslicȱ equi¡menlǰȱ advancedȱ headȱ andȱ bIockȱ
diagnosisǰȱre¡airȱandȱmachiningDzȱdiagnosisǰȱdisassembIyǰȱ
ins¡eclionǰȱ recondilioningǰȱ andȱ rebuiIdingȱ ofȱ enginesDzȱ
lroubIeshoolingȱengineȱ¡robIemsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 42
Advanced Automotive EIectronics
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗŘ
Recommendedȱ¡re¡aralionDZȱAlechȱŘŗȱandȱȱŘŘȱandȱMalhȱ
ŘŘśȱandȱßusȱŘŖŞ
IIigibIeȱforȱcredilȱbyȱexaminalionǯ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Advancedȱ diagnosisȱ andȱ re¡airȱ lechniquesȱ forȱ modernȱ
aulomoliveȱ eIeclricaIȱ syslemsDZȱ Slressesȱ heavyȱ useȱ ofȱ
inslrumenlalionȱ inȱ lheȱ diagnosisȱ ofȱ eIeclricaIȱ circuilryȱ
andȱcom¡onenlȱfaiIureǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 45
Advanced Automotive TransaxIes and
Transmissions
ŗŖȱunilsǰȱŜȱhoursȱIeclureǰȱŗŘȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
IrerequisileDZȱAlechȱŗś
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
Advancedȱ aulomoliveȱ lransaxIeȱ andȱ lransmissionȱ
lheoryDZȱ Theoryȱ ofȱ o¡eralionǰȱ diagnosisǰȱ andȱ serviceȱ
lechniquesȱonȱaȱvarielyȱofȱcom¡ulerȬconlroIIedȱaulomalicȱ
lransmissionsȱandȱlransaxIesȱforȱim¡orledȱandȱdomeslicȱ
¡assengerȱvehicIesȱorȱIighlȱlrucksǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 48AA-FZ
SeIected Topics in Automotive TechnoIogy
ǯśȬşȱ unilsǰȱ ŖȬşȱ hoursȱ Ieclureǰȱ ŖȬŘŝȱ hoursȱ Iaboraloryȱ ǻGRȱ
orȱIȦNIǼ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
SeeȱseclionȱonȱSeIecledȱTo¡icsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 49
Independent Study in Automotive TechnoIogy
ǯśȬśȱunilsǰȱǯśȬśȱhoursȱIeclureȱǻGRǼ
Acce¡labIeȱforȱcredilDZȱCSU
SeeȱseclionȱonȱSeIecledȱTo¡icsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 234
Introduction to Brakes, AIignment and
HeadIamp Aiming
ŚȱunilsǰȱřȱhoursȱIeclureǰȱřȱhoursȱIaboraloryȱǻGRǼ
AIsoȱoěeredȱasȱA¡¡rȱŚŞŚǯȱNolȱo¡enȱforȱcredilȱloȱsludenlsȱ
vhoȱ haveȱ com¡Ieledȱ orȱ areȱ currenlIyȱ enroIIedȱ inȱA¡¡rȱ
ŚŞŚǯ
InlroduclionȱloȱbrakeǰȱaIignmenlǰȱandȱheadIam¡ȱaimingȱ
syslemsDZȱ O¡eralionǰȱ mainlenanceǰȱ lroubIeshoolingǰȱ
andȱ ad|uslmenlȱ ofȱ sleeringǰȱ sus¡ensionǰȱ brakingǰȱ
andȱ headIam¡ȱ aimingȱ syslemsDzȱ em¡hasisȱ onȱ ¡ro¡erȱ
useȱ ofȱ manuaIsȱ andȱ safeȱ useȱ ofȱ looIsȱ andȱ equi¡menlDzȱ
¡re¡aralionȱ forȱ lheȱ CaIiforniaȱ Slaleȱ ßrakeȱ andȱ Lam¡ȱ
IicensingȱexamsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 235
ASE L1 AIternative
ŗǯśȱunilsǰȱŗǯśȱhoursȱIeclureȱǻGRȱorȱIȦNIǼ
ShorlȬlermȱcourse
IIigibIeȱforȱcredilȱbyȱexaminalionǯ
AnaIysisȱ ofȱ ęveȱ gasesDzȱ diagnosisȱ ofȱ emissionȱ faiIureDzȱ
ignilionǰȱ com¡ulerizedȱ ¡overlrainȱ conlroIsǰȱ andȱ IȦMȱ
faiIureȱdiagnosisǯȱŖşŚŞǯŖŖ
ATECH 248AA-FZ
SeIected Topics in Auto Mechanics
ǯśȬşȱ unilsǰȱ ŖȬşȱ hoursȱ Ieclureǰȱ ŖȬŘŝȱ hoursȱ Iaboraloryȱ ǻGRȱ
orȱIȦNIǼ
SeeȱseclionȱonȱSeIecledȱTo¡icsǯȱŖşŚŞǯŖŖ
$
8
7
2
0
2
7
,
9
(

7
(
&
+
1
2
/
2
*
<
For all program degree and certihcate
updates, please visit:
http://alameda.peralta.edu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful