You are on page 1of 3

‫التعلٌم االبتدائً‬

‫القطاع الرابع‬

‫ادارة اجا التعلٌمٌة‬
‫مدرسة طنامل الشرقً رقم ‪1‬‬
‫الصف الثالث‬

‫أنشطة اجبارٌة‬
‫االسم‬

‫أنشطة اختٌارٌة‬

‫اللغة العربٌة الرٌاضٌات لغة انجلٌزٌة تربٌة فنٌة تربٌة رٌاضٌة‬

‫الم‬

‫الم‬

‫الم‬

‫الم‬

‫الم‬

‫الم‬

‫الم‬

‫الم‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫وي‬
‫ست‬

‫الدرجة‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬

‫الدرجة‬
‫‪290‬‬
‫‪145‬‬

‫الدرجة‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬

‫الم‬

‫الدرجة‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬

‫نشاط ‪2‬‬

‫وي‬
‫ست‬

‫الدرجة‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬

‫الدرجة‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬

‫الدرجة‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬

‫الدرجة‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬

‫الدرجة‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬

‫نشاط ‪1‬‬

‫المجموع التربٌة الدٌنٌة‬

‫تلمٌذات ناجحات و منقولون للصف الرابع االبتدائً‬
‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 225‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫اسراء ابراهٌم عبد العلٌم ابراهٌم‬

‫اسماء اسماعٌل محمد زكى العٌسوى ‪ 77‬جٌدجدا ‪ 61‬جٌدجدا ‪ 26‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 232‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 244‬جٌدجدا ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 240‬جٌدجدا ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫اسماء على على اسماعٌل‬
‫اسماء محمد السٌد عبدة محمد‬

‫‪ 79‬جٌدجدا ‪54‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 25‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫‪ 87‬ممتاز ‪ 63‬جٌدجدا ‪ 26‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬
‫‪ 86‬ممتاز ‪ 66‬جٌدجدا ‪ 27‬ممتاز ‪ 14‬جٌد‬

‫آمال ابراهٌم عبد الرؤف نصار‬

‫‪ 86‬ممتاز ‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 25‬جٌدجدا ‪ 18‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 232‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫آمال محمود حمدى حسٌن‬

‫‪ 60‬مقبول ‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 23‬جٌدجدا ‪ 18‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 208‬جٌد‬

‫‪ 24‬جٌدجدا‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 227‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫أمل وائل سعد فرج حسٌن‬
‫أمٌرة محمد ابراهٌم العوضً‬

‫‪71‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 63‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫‪ 92‬ممتاز ‪ 71‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 258‬ممتاز ‪26‬‬

‫ممتاز‬
‫ممتاز‬

‫أمٌنه اسماعٌل عرفة أبو الوفا‬

‫‪ 93‬ممتاز ‪ 71‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 264‬ممتاز ‪26‬‬

‫اٌمان محمد رضا محمد المرسى‬

‫‪ 80‬جٌدجدا ‪ 64‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 238‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫آٌه عبد هللا أبو زٌد محمد‬

‫‪ 77‬جٌدجدا ‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 24‬جٌدجدا ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 226‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫بسمة السعٌد الكالنى السعٌد‬

‫‪ 81‬جٌدجدا ‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 26‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 227‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 237‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬
‫ممتاز‬

‫حبٌبه حمودة حامد السقا‬

‫‪ 96‬ممتاز ‪ 71‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫خلود ابراهٌم على ابراهٌم‬

‫‪ 26‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪14‬‬

‫‪ 83‬جٌدجدا ‪60‬‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 265‬ممتاز ‪27‬‬

‫زٌنب امبابى عبد الرحمن امبابى‬

‫‪ 97‬ممتاز ‪ 75‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز ‪ 274‬ممتاز ‪27‬‬

‫زٌنب حلمى وهبه وهبه‬

‫‪ 80‬جٌدجدا ‪ 64‬جٌدجدا ‪ 26‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 239‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫سماح محمد السٌد سالم‬

‫‪ 96‬ممتاز ‪ 62‬جٌدجدا ‪ 27‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 256‬ممتاز ‪27‬‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 221‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫عبٌر حسٌن محمد ابو بكر‬

‫‪ 78‬جٌدجدا ‪54‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 24‬جٌدجدا ‪ 18‬ممتاز ‪14‬‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 264‬ممتاز ‪27‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫فاطمة محمد موسى محمد المهدى‬

‫‪ 98‬ممتاز ‪ 66‬جٌدجدا ‪ 29‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪18‬‬

‫فاطمه محمد محمود أحمد امبابى‬

‫‪ 90‬ممتاز ‪ 66‬جٌدجدا ‪ 26‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 246‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫منه هللا احمد عبد الحى عبد الباسط‬

‫‪ 96‬ممتاز ‪ 74‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز ‪ 273‬ممتاز ‪28‬‬

‫ممتاز‬

‫منه هللا السٌد محمد زكى العٌسوى‬

‫‪ 94‬ممتاز ‪ 66‬جٌدجدا ‪ 28‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 259‬ممتاز ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 49‬مقبول ‪ 26‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 219‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫ندا احمد محمد ابراهٌم عوفه‬

‫‪ 98‬ممتاز ‪ 64‬جٌدجدا ‪ 28‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪20‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 262‬ممتاز ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫ندا محمد ابراهٌم احمد محمد‬

‫‪ 100‬ممتاز ‪ 78‬ممتاز ‪ 30‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪20‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 282‬ممتاز ‪28‬‬

‫ممتاز‬

‫هانم فرج حمزه حمزه‬

‫‪ 86‬ممتاز ‪58‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 26‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪14‬‬

‫هدى عبد الحمٌد على محمد خلٌل‬

‫‪ 76‬جٌدجدا ‪59‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 26‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 227‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫منى محمد ابراهٌم أبو زٌد‬

‫هدى عبد الشافى محمد ابراهٌم‬
‫وفاء ابراهٌم محمد عبد العظٌم‬

‫‪75‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 87‬ممتاز ‪ 63‬جٌدجدا ‪ 27‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪17‬‬
‫‪ 85‬جٌدجدا ‪59‬‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫‪ 27‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫جٌد‬

‫‪ 237‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫ممتاز ‪ 243‬جٌدجدا ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 238‬جٌدجدا ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫ٌارامحمدبدٌررجبالشربٌنى‬

‫‪ 92‬ممتاز ‪ 65‬جٌدجدا ‪ 27‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 253‬ممتاز ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫ٌمنى احمد على طه محمد‬

‫‪ 93‬ممتاز ‪ 70‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز ‪ 258‬ممتاز ‪26‬‬

‫تالمٌذ ناحجون و منقولون للصف الرابع‬
‫ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد الرؤف‬

‫‪70‬‬

‫جٌد‬

‫‪54‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 23‬جٌدجدا ‪ 17‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 209‬جٌد‬

‫احمد اشرف مصطفى السعٌد‬

‫‪74‬‬

‫جٌد‬

‫‪56‬‬

‫جٌد‬

‫احمد الٌمانى محمد عبد المقصود‬

‫‪69‬‬

‫جٌد‬

‫احمد سمٌر لطفى المنجى‬

‫‪ 23‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 214‬جٌد‬

‫‪21‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 206‬جٌد‬

‫‪21‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 50‬مقبول ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 26‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 79‬جٌدجدا ‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 23‬جٌدجدا‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 230‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫احمد شرٌف حمدى حسٌن‬

‫‪73‬‬

‫‪ 22‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫جٌد‬

‫احمد عبد الرحمن ابراهٌم‬

‫‪ 89‬ممتاز ‪ 64‬جٌدجدا ‪ 26‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫احمد عبد المنعم محمود محمد‬

‫‪ 95‬ممتاز ‪ 72‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 263‬ممتاز ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫احمد محمد السٌد ابو زٌد‬

‫‪ 79‬جٌدجدا ‪ 60‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 17‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 226‬جٌدجدا ‪20‬‬

‫احمد محمد صالح سرور‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز ‪ 261‬ممتاز ‪27‬‬

‫‪ 24‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 219‬جٌدجدا ‪ 19‬مقبول‬

‫‪53‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 93‬ممتاز ‪ 70‬ممتاز ‪ 27‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫اسالم أٌمن كامل محمد شهبه‬

‫‪73‬‬

‫‪57‬‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫الحسن ابراهٌم محمد محمود‬

‫‪ 83‬جٌدجدا ‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 24‬جٌدجدا ‪ 17‬ممتاز ‪17‬‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 212‬جٌد‬

‫ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫‪22‬‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 245‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫ممتاز ‪ 230‬جٌدجدا ‪22‬‬

‫جٌد‬
‫ممتاز‬

‫جٌد‬

‫حمدى حسٌن محمد أبو المعاطى‬

‫‪70‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 46‬مقبول ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 202‬جٌد‬

‫‪ 23‬جٌدجدا‬

‫رضا المنسى عبده محمد ‪....‬‬

‫‪69‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 21‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪14‬‬

‫‪ 204‬جٌد‬

‫‪ 18‬مقبول‬

‫‪52‬‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫زٌاد سعد عبد الشافى ابراهٌم‬

‫‪ 96‬ممتاز ‪ 72‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫السعودى جبر محمد شهبور‬

‫‪ 59‬مقبول ‪ 46‬مقبول ‪ 20‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 191‬جٌد‬

‫السعٌد احمد السعٌد المتولى‬

‫‪ 97‬ممتاز ‪ 74‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 271‬ممتاز ‪27‬‬

‫السعٌد عبد القادر محمد عبد‬

‫‪72‬‬

‫‪ 51‬مقبول ‪ 21‬مقبول ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 212‬جٌد‬

‫سٌف الدٌن صالح محمد جمال‬

‫‪ 94‬ممتاز ‪ 72‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 19‬ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 264‬ممتاز ‪27‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 91‬ممتاز ‪ 73‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 257‬ممتاز ‪27‬‬

‫ممتاز‬

‫شاكر حامد محمدلطفى‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫شرٌف السعٌد محمد رٌحان‬

‫‪66‬‬

‫صادق محمد محمد شهبور‬

‫‪ 85‬جٌدجدا ‪ 63‬جٌدجدا ‪ 27‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫طه احمد عبد التواب البٌومى‬

‫‪ 81‬جٌدجدا ‪ 60‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 230‬جٌدجدا ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫عبد الحمٌد أٌمن عبد الحمٌد‬

‫‪ 26‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز ‪ 238‬جٌدجدا ‪22‬‬

‫‪ 89‬ممتاز ‪ 69‬ممتاز ‪ 26‬ممتاز ‪ 17‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز ‪ 254‬ممتاز ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫‪ 94‬ممتاز ‪ 64‬جٌدجدا ‪ 28‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 251‬ممتاز ‪26‬‬

‫‪67‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 48‬مقبول ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 202‬جٌد‬

‫‪73‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 212‬جٌد‬

‫عبد الرحمن أشرف رمضان محمود‬
‫عبد الرحمن خلٌل وهبه وهبه‬
‫عبد الرحمن محمد سلٌمان سالم‬
‫عبد هللا ابراهٌم رمضان ابراهٌم‬

‫جٌد‬

‫‪ 80‬جٌدجدا ‪59‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 22‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 204‬جٌد‬

‫‪21‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز ‪ 240‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫‪55‬‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 266‬ممتاز ‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 18‬مقبول‬

‫‪22‬‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫ممتاز‬

‫‪ 19‬مقبول‬

‫‪ 51‬مقبول ‪ 22‬مقبول ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 197‬جٌد‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 203‬جٌد‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫محمد اسماعٌل ٌونس ابراهٌم‬

‫‪74‬‬

‫جٌد‬

‫‪58‬‬

‫‪ 25‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 221‬جٌدجدا ‪20‬‬

‫جٌد‬

‫محمد الهاللى سمبو أبو زٌد‬

‫‪69‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 50‬مقبول ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 208‬جٌد‬

‫‪21‬‬

‫جٌد‬

‫محمد تامر شعبان عبد الرحمن‬

‫‪ 79‬جٌدجدا ‪54‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 24‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 222‬جٌدجدا ‪22‬‬

‫جٌد‬

‫محمد حسن عمار على‬

‫جٌد‬

‫‪56‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 23‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 214‬جٌد‬

‫عبده مصطفى عبد الباسط اسماعٌل‬
‫على هانى شعبان ابراهٌم‬
‫عماد محمد عبد التواب محمد‬
‫محمد أحمد أبو السعود الدسوقى‬
‫محمد أحمد صالح شحاته‬

‫‪ 82‬جٌدجدا ‪ 67‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬
‫‪68‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 43‬مقبول ‪ 22‬مقبول ‪ 14‬جٌد‬

‫‪ 94‬ممتاز ‪ 73‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 19‬ممتاز ‪18‬‬
‫‪71‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 47‬مقبول ‪ 23‬جٌدجدا ‪ 14‬جٌد‬

‫‪ 83‬جٌدجدا ‪ 69‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫‪74‬‬

‫جٌد‬

‫‪21‬‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 243‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬
‫‪ 19‬مقبول‬

‫ممتاز ‪ 268‬ممتاز ‪27‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 18‬مقبول‬

‫ممتاز ‪ 248‬ممتاز ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫‪ 24‬جٌدجدا‬

‫محمد رضا عبد الشافى ابراهٌم‬

‫‪ 93‬ممتاز ‪ 68‬جٌدجدا ‪ 28‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 256‬ممتاز ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫محمد سامى عبد الشافى ابراهٌم‬

‫‪ 89‬ممتاز ‪ 68‬ممتاز ‪ 27‬ممتاز ‪ 18‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 254‬ممتاز ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫‪ 57‬مقبول ‪ 42‬مقبول ‪ 24‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 187‬مقبول‬

‫‪ 18‬مقبول‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪14‬‬

‫‪ 188‬مقبول‬

‫‪ 18‬مقبول‬

‫محمود جمال ابراهٌم أبو زٌد‬

‫‪ 89‬ممتاز ‪ 71‬ممتاز ‪ 29‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 253‬ممتاز ‪ 23‬جٌدجدا‬

‫محمود طلبه عبد الخالق طلبه‬

‫‪ 90‬ممتاز ‪58‬‬

‫‪ 25‬جٌدجدا ‪ 17‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 239‬جٌدجدا ‪ 24‬جٌدجدا‬

‫محمود طه محمود محمود سعد‬

‫‪ 100‬ممتاز ‪ 78‬ممتاز ‪ 30‬ممتاز ‪ 19‬ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫محمود محمد عبد القادر احمد‬

‫‪ 79‬جٌدجدا ‪ 60‬جٌدجدا ‪ 26‬ممتاز ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 227‬جٌدجدا ‪22‬‬

‫جٌد‬

‫مصطفى احمد محمد احمد‬

‫‪71‬‬

‫‪ 50‬مقبول ‪ 22‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪14‬‬

‫‪21‬‬

‫جٌد‬

‫مصطفى عماد على محمد‬

‫‪ 81‬جٌدجدا ‪ 72‬ممتاز ‪ 26‬ممتاز ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 243‬جٌدجدا ‪ 25‬جٌدجدا‬

‫مصطفى محمد عبد الجلٌل‬

‫‪ 44‬مقبول ‪ 21‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 16‬جٌدجدا ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫محمد على رمضان ابراهٌم‬
‫محمود الٌمانى محمد عبد المقصود‬

‫معاذ طه اسماعٌل حسن على‬

‫‪ 63‬مقبول ‪ 43‬مقبول ‪ 22‬مقبول ‪ 14‬جٌد‬

‫‪68‬‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫‪ 97‬ممتاز ‪ 73‬ممتاز ‪ 28‬ممتاز ‪ 20‬ممتاز ‪19‬‬

‫جٌد‬

‫ممتاز ‪ 282‬ممتاز ‪28‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 206‬جٌد‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 198‬جٌد‬
‫‪19‬‬

‫‪21‬‬

‫ممتاز ‪ 275‬ممتاز ‪27‬‬

‫جٌد‬
‫ممتاز‬

‫تلمٌذات راسبات و اهن برنامج عالحً‬
‫منه طة عبد الجمٌد كامل‬

‫‪ 59‬مقبول ‪ 40‬مقبول ‪ 21‬مقبول ‪ 17‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز ‪ 192‬جٌد‬

‫‪20‬‬

‫جٌد‬

‫تالمٌذ راسبون و لهم برنامج عالجً‬
‫‪ 21‬مقبول ‪ 16‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 205‬جٌد‬

‫‪21‬‬

‫اسالم على التهامى حسن‬

‫‪ 51‬مقبول ‪ 41‬مقبول ‪ 20‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 15‬جٌدجدا ‪ 174‬مقبول‬

‫‪ 17‬مقبول‬

‫ابراهٌم ٌاسر عبد المحسن عبد‬

‫تامر محمد احمد محمد‬

‫‪ 64‬مقبول ‪53‬‬

‫جٌد‬

‫‪ 22‬مقبول ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 16‬جٌدجدا ‪ 205‬جٌد‬

‫‪68‬‬

‫جٌد‬

‫‪52‬‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫‪22‬‬

‫جٌد‬

‫عبد هللا ابراهٌم عبد هللا عبده‬

‫‪ 47‬دون‬

‫‪33‬‬

‫دون‬

‫‪14‬‬

‫دون ‪ 15‬جٌدجدا ‪17‬‬

‫ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 161‬مقبول‬

‫‪5‬‬

‫دون‬

‫محمد أحمد محمد محمد حسٌن‬

‫‪ 53‬مقبول ‪38‬‬

‫دون‬

‫‪13‬‬

‫دون ‪ 17‬ممتاز ‪18‬‬

‫ممتاز ‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز ‪ 175‬مقبول‬

‫‪ 18‬مقبول‬

‫‪32‬‬

‫دون‬

‫‪13‬‬

‫دون ‪ 12‬مقبول ‪13‬‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫‪13‬‬

‫‪ 137‬دون‬

‫دون‬

‫محمد رضا السٌد أبو زٌد‬

‫‪ 38‬دون‬

‫جٌد‬

‫جٌد‬

‫‪11‬‬