You are on page 1of 66

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp.

H Ch Minh
Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 1: B.101
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD
1

0001

0002

MSSV

Phm Th Nhi

Tn

Lp

03DHQT4

3001120131 Nguyn Th

12CDTH3

0003

3004110532 Nguyn on Duy

An

11CDHH2

0004

3014120091 V Xun

An

12CDHD

0005

3001120216 Nguyn Ngc

An

12CDTH2

0006

2013110005 Trnh c

An

02DHQT1

0007
0008

An
An

12CDCK

3003120058 L Vn
2001120023 Trn Phc An

0009

2008120163 Nguyn Th Tng

An

03DHSH2

10

0010

3003120100 Nguyn Thnh

An

12CDCK

11

0011

3013110256 Hunh Th Thy

An

11CDQT2

12

0012

2009120031 Trng Th Kin

An

03DHMT1

13

0013

3001120002 Nguyn Vit

An

12CDTH1

14

0014

2008110015 Phm Th Thy

An

02DHSH2

15

0015
0016

n
n

02DHQT1

16

2013110001 Linh
3007110326 V trn Quc n

17

0017

3307120143 Trng Thin

05CDNKT2

18

0018

2002120023 ng Thi Ha

03DHDT

19

0019

3302120073 H Vn

Anh

05CDNDC

20

0020

2008120008 ng Th Qynh

Anh

03DHSH1

21

0021

3007120141 Nguyn Tun

Anh

12CDKT2

22

0022

3007120237 Trn Th Trung

Anh

12CDKT3

23

0023

2013110113 Nguyn Lu Hong

Anh

02DHQT3

24

0024

2007110253 L Phng

Anh

02DHKT1

25

0025

2023120029 Phan V Tun

Anh

03DHNH1

26

0026
0027

Anh
Anh

11CDHH

27
28

0028

3004110024 Nguyn Th Kim


3005110412 Phan Th Ngc Anh
3013110320 Nguyn Cao Quc Anh

Anh

11CDQT2

29

0029

Anh

03DHTS3

30

0030

2006120200 Phm Huyn Anh


2001120109 L Th Ngc Anh

Anh

03DHTH1

31

0031

3307120067 L Hng

Anh

05CDKT1

32

0032

2013110294 V Vit

Anh

02DHQT3

33

0033

3307120372 LTh Chu

Anh

05CDNKT2

34

0034

3307120319 Phng Hong Lan

Anh

05CDNKT2

35

0035

3006110012 H Th

Anh

11CDTS1

03DHTH1

11CDKT2

11CDTP2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 1: B.101 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Lp

Tn

36

0036

2008120194 L Th M Anh

Anh

03DHSH3

37

0037

2008120319 o Vn Hong

Anh

03DHSH4

38

0038

3005110409 Nguyn Lan

Anh

11CDTP2

39

0039

3007120143 Nguyn Th Bo

Anh

12CDKT3

40

0040

3001120242 Phan Tun

Anh

12CDTH2

41

0041

2022120232 Nguyn Th Ngc

Anh

42

0042

2005120108 Dng Tun

Anh

03DHTP1

43

0043

2009120152 Nguyn Ngc Kiu

Anh

03DHMT2

44

0044

2013110301 Nguyn Th Ngc

nh

02DHQT3

45

0045

3009110398 Trn Th Ngc

nh

11CDMT

46

0046

3007120294 L Th Ngc

nh

12CDKT3

47

0047

2023120202 Nguyn Th Ngc

nh

03DHNH2

48

0048

2005120019 Trn Ngc

nh

03DHTP1

49

0049

3005110004 Nghim Vn

11CDTP1

50

0050

3307120071 Phm Th Thu

Ba

05CDKT1

51

0051

3006110403 Nguyn Vn

Ba

11CDTS2

52

0052

3302120085 ng Vn

Bo

05CDNDC

53

0053

3004110456 H K Quc

Bo

11CDHH2

54

0054

3001120211 L Quc

Bo

12CDTH2

55

0055

3014120157 ng Phc

Bnh

12CDHD

56

0056

3007120406 Lm Thu

Bnh

12CKT5

57

0057

2023120120 Nguyn Th Thi

Bnh

03DHNH2

58

0058

3004110032 Trn Xun

Bnh

11CDHH1

59

0059
0060

Bnh
Bnh

12CDCK

60

3003120108 Nguyn Quc


3005110513 Nguyn Thanh

61

0061

3001120059 V Thanh

Bnh

12CDTH1

62

0062

2013120327 V Minh

Bnh

03DHQT6

63

0063
0064

Bnh
Bu

03DHQT6

64
65

0065

2013120364 Nguyn Huy


2001120144 Phm Quang Bu
2001120161 Nguyn Th Ngc Cm

Cm

03DHTH2

66

0066

3002111015 Nguyn

Cnh 11CDDC

67

0067

3003120031 Nguyn c

Cnh 12CDCK

68

0068

2002120044 ng Hu

Cnh 03DHDT

69

0069

2008120324 Nguyn Th Bch

Chm 03DHSH4

70

0070

3004110553 L Th Minh

Chu 11CDHH2

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

im ch

K tn

Ghi ch

11CDTP2

03DHTH2

S SV c mt: .

GV chm thi

im s

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 2: B.102
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0071

3007120242 Nguyn Th

Chu

12CDKT3

0072

2023120227 Nguyn Th

Chu

03DHNH2

0073

3005110027 H Th Ngc

Chu

11CDTP1

0074

3305120115 Nguyn Th Dim

Chi

05CDNKN2

0075

3013110014 Nguyn Trn L

Chi

11CDQT1

0076

3307120157 Thi Th L

Chi

05CDKT1

0077

H Th Thy

Chi

03DHQT4

0078

3012110022 Nguyn Th Kim

Chi

11CDGD

0079

3307120176 V Th Kim

Chi

05CDNKT2

10

0080

3013110270 Hunh Th M

Chi

11CDQT2

11

0081

2007120189 Nguyn Th Kim

03DHKT2

12

0082

2008120185 ng Ch

Chi
Ch

13

0083

3005110037 Nguyn Vn

Ch

11CDTP1

14

0084

3016110300 Trng Quang

Ch

11CDHN

15

0085
0086

Ch
Chin

12CDTH1

16

3001120022 V Minh
2001120132 V Tn

17

0087

2008120106 Nguyn Th

Chin

03DHSH2

18

0088

2013110009 Nguyn Thin

Chin

02DHQT1

19

0089

3006110024 inh Th

Chinh 11CDTS1

20

0090

3006110354 Phan Vn

Chinh 11CDTS2

21

0091

3016110037 Nguyn Trung

Chnh 11CDHN

22

0092

2022120084 Phm Cng

Chun 03DHDB1

23

0093

3007120174 Dng Th Thy

Chung 12CKT2

24

0094

2002120011 Nguyn Khc

Chung 03DHDT

25

0095

2013110307 ng Th Thy

Chung

26

0096

3013110294 Nguyn Vn

Chung 11CDQT2

27

0097

3001120082 V Thnh

Cng

12CDTH1

28

0098

2006120041 L Minh

03DHTS1

29

0099

3007120177 L Th Kim

Cc

12CDKT2

30

0100

2013110325 Vn Th

Cc

02DHQT3

31

0101

3307120022 L Th Phng

Cung

05CDKT1

32

0102

3303120009 Nguyn Vn

Cng 05CDNDC

33

0103

3302120078 o Huy

Cng 05CDNDC

34

0104

2009120117 Ng Vn

Cng 03DHMT2

03DHSH4

03DHTH2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 2: B.102 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

35

0105

3002110114 L Quc

Cng 11CDDT

36

0106

2013110008 Nguyn Quc

Cng 02DHQT1

37

0107

3013110282 Nguyn Ch

Cng 11CDQT2

38

0108

39

0109

3013110302 Hong Mnh


2001120075 Nguyn Vn Cng

Cng 11CDQT2
Cng 03DHTH1

40

0110

3001120051 Phan Tn

Cng 12CDTH1

41

0111

2022120218 Phm Vn

42

0112

3007120418 Dng Th

12CDKT3

43

0113
0114

i
i

05CDNDT

44

3305120317 Nguyn Thanh


2001120016 L Trn Trung

45

0115

3001120040 V nh Xun

12CDTH1

46

0116

2013120245 Hunh S

47

0117

3307120234 Nguyn Th

05CNKT3

48

0118

2005120125 Phm Vn

Dn

03DHTP2

49

0119

2005110066 o Th Bch

Dang

02DHTP2

50

0120
0121

Danh
Danh

12CDCK

51

3003120099 Hunh Cng


2002120065 L Hong Danh

52

0122

3001120254 Hunh Thanh

Danh

12CDTH2

53

0123

3001120173 Phm Th Qunh

Dao

12CDTH2

54

0124
0125

o
o

12CDKT4

55

3007120337 Trng Th t
3004110007 L Anh o

56

0126

2005120095 Hunh Th Hng

03DHTP1

57

0127

2008120156 m Th o

o
o

58

0128

2008120162 Nguyn Vn

03DHSH2

59

0129
0130

Dt
Dt

11CDQT1

60

3013110019 Vng Sp
3013110019 Vng Sp

61

0131

03DHKT2

62

0132

3305120166 Nguyn Bo

05CDNKN2

63

0133
0134

t
t

03DHSH2

64

2008120164 Thnh
2001120068 L Bnh

65

0135

3009110446 inh Vn

11CDMT

66

0136

3003120032 Nguyn Quc

12CDCK

67

0137

3001120028 Mnh

12CDTH1

68

0138

2002120055 Nguyn Tin

03DHDT

69

0139

2008120239 Nguyn Tin

t
t

70

0140

3007120135 Mai Th Ngc

12CKT2

Ch Thnh

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s

im ch

K tn

Ghi ch

03DHTH1

03DHDT

11CDHH1
03DHSH2

11CDQT1

03DHTH1

03DHSH3

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 3: B.103
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

0141

Tn

Lp

3014120097 V Th M

Dim

12CDHD

0142

3007120067 Trn Th

Dim

12CDKT1

0143

2007120222 V Th

Dim

03DHKT3

0144

3005110545 Nguyn L Ngc

Dim

11CDTP2

0145

2009120036 Phan Th Kiu

Dim

03DHMT1

0146

3307120037 Trn Th Ph

Dim

05CDKT1

0147

2022120197 Nguyn H Ngc

Dim

03DHDB3

0148

2007120222 V Th

Dim

03DHKT3

0149

3013110048 Nguyn Th

Din

11CDQT1

10

0150

2009120024 ng Ngc

Din

03DHMT1

11

0151

2013110171 Phan Nguyn Th n

in

02DHQT3

12

0152

2009120172 Nguyn Quc

Dip

03DHMT2

13

0153

2023120122 Nguyn Minh

ip

03DHNH2

14

0154

2005120046 Phm Th Kiu

ip

03DHTP1

15

0155

3007120041 Nguyn Th Thanh

Diu

12CKT1

16

0156

2008120176 Phm Th Diu

Diu

03DHSH2

17

0157

3007120249 Nguyn Th Thy

Diu

12CDKT5

18

0158

3009110371 Thanh

nh

11CDMT

19

0159

2002120002 Hunh Vn

nh

03DHDT

20

0160

2023120180 L Quang

nh

03DHNH2

21

0161

3005110013 Phm Tin

nh

11CDTP1

22

0162

3001120185 Trnh c

12CDTH2

23

0163

2023120046 Hong Th Ngc

Doan

03DHNH1

24

0164

3007120402 Lm Th Tm

oan

12CDKT4

25

0165

3006110372 Phm Quc

on

11CDTS2

26

0166

ng

03DHKT2

27

0167

3305120110 L Thnh

ng

05CDNKN2

28

0168

3004110522 Trn Hu

11CDHH2

29

0169

3302120076 Giang Vnh

05CDNDC

30

0170

3013110261 Cao Minh

11CDQT2

31

0171

3008110005 Hong Minh

11CDSH

32

0172

3003120011 L Hu

12CDCK

33

0173

3001120182 Nguyn Trn

12CDTH2

34

0174

3305120010 Nguyn Th Thy

Dung

05CDNKN1

35

0175

3014120154 Trn Th M

Dung

12CDHD

MSSV

Dng Quang

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 3: B.103 (Tip theo)


Stt

S BD

36

0176

3001120125 Nguyn Th Hong

Dung

12CDTH3

37

0177

3007120332 Trn Th Thy

Dung

12CDKT3

38

0178

3307120259 Nguyn Th

Dung

05CNKT3

39

0179

2023110272 H Th

Dung

02DHNH2

40

0180

2007110105 Phan Th M

Dung

02DHKT1

41

0181

3005110049 Nguyn Th Phng

Dung

11CDTP1

42

0182

3005110048 L Th Hong

Dung

11CDTP1

43

0183

3005110420 Trn th Thu

Dung

11CDTP2

44

0184

2007110089 inh Th Thy

Dung

02DHKT1

45

0185

2005120149 Nguyn Th Thy

Dung

03DHTP2

46

0186

3305120140 L Vn

Dng

05CDNKN2

47

0187

3001120110 V Vn

Dng

12CDTH3

48

0188

3008110392 Vn

Dng

11CDSH

49

0189

2013110391 Bi Nguyn

Dng

03DHQT3

50

0190

2013120185 L Quc

Dng

03DHQT2

51

0191

3001120214 Nguyn Vn

Dng

12CDTH2

52

0192

2005120004 Phm Thanh

Dng

03DHTP1

53

0193

3001120020 Dng Vn

12CDTH1

54

0194

2007110070 Nguyn Th Thy

Dng 02DHKT2

55

0195

2013110397 Bi Th

Dng 02DHQT3

56

0196

2005120213 Nguyn Th Thy

Dng 03DHTP5

57

0197

2008120073 Nguyn Th Thy

Dng 03DHSH1

58

0198

2008120322 L Thy

Dng 03DHSH4

59

0199

3003120021 L Hong

Dng 12CDCK

60

0200

2006120097 Trnh Quc

Dng 03DHTS2

61

0201

3004110477 Trn Bo

Duy

11CDHH2

62

0202

2008120111 Nguyn Khnh

Duy

03DHSH2

63

0203

3007120171 Cam Th Thy

Duy

12CKT2

64

0204

2007110364 L Mnh Duy

Duy

02DHKT2

65

0205

2009120051 Nguyn Quc

Duy

03DHMT1

66

0206

3013110023 Nguyn Tun

Duy

11CDQT1

67

0207

2013110188 Nguyn Th

Duyn 02DHQT2

68

0208

2008120168 Hynh Th M

Duyn 03DHSH2

69

0209

2023120030 Trn Ngc M

Duyn 03DHNH1

70

0210

2008120234 Trn Th M

Duyn 03DHSH3

MSSV

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn

Lp

im s

im ch

K tn

Ghi ch

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 4: B.104
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0211

3006110036 Nguyn Th Thy

Duyn 11CDTS1

0212

2007120010 Nguyn Th M

Duyn 03DHKT1

0213

2013110238 o Th M

Duyn 02DHQT2

0214

0215

2005120010 Nguyn L Yn
2006120136 L Th Hng

Duyn 03DHTP1
Em
03DHTS2

0216

3003120101 inh Quc

Gia

0217

3002110099 Phm Trng

Giang 11CDC

0218

3013110271 Nguyn Th Tr

Giang 11CDQT2

0219

10

0220

3013110344 Trn Th Qunh


3005110617 Nguyn Th Khnh

Giang 11CDQT2
Giang 11CDTP2

11

0221

3009110365 L Th Ngn

Giang 11CDMT

12

0222

2013120193 L Hng

Giang 03DHQT2

13

0223

3007120241 Trn Th Cm

Giang 12CDKT3

14

0224

3010110181 Phm Trng

Giang 11CDCM

15

0225

2009120188 on Minh

Ging 03DHMT2

16

0226

3001120200 Nguyn Vn

Gip

12CDTH2

17

0227

3003120056 Cao Tn

Giu

12CDCK

18

0228

3009110439 Ng Ngc

Giu

11CDMT

19

0229

2013110235 Du Tn

Gii

02DHQT3

20

0230

3003120098 Phan Vn

Gp

12CDCK

21

0231

2007110094 Nguyn Th Thu

02DHKT2

22

0232

3302120053 L Vn

05CDNDC

23

0233

3305120162 Nguyn Ph

05CDNKN2

24

0234

3004110099 Trn Th Thy

11CDHH2

25

0235

3007120080 Hong Th

12CDKT1

26

0236

3307120280 Phm Th

05CNKT3

27

0237

2023110276 V Th

02DHNH2

28

0238

2023110328 L Th Bch

02DHNH2

29

0239

3008110056 V Th

11CDSH

30

0240

2023120150 Trn Th

03DHNH2

31

0241

2023120303 Bc Th Cm

03DHNH3

32

0242

3009110411 Nguyn Th Ngc

11CDMT

33

0243

3009110066 inh Th Thy

11CDMT

34

0244

2007110128 Nguyn Th Thu

02DHKT2

35

0245

3001120056 L Vit

12CDTH1

12CDCK

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 4: B.104 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

36

0246

2008100037 L Th Thu

01DHSH2

37

0247

2023110009 o Th Thu

02DHNH1

38

0248

3016110069 on

11CDHN

39

0249

2007110329 Bi Ngc

Hi

02DHKT1

40

0250

3305120176 ng Minh

Hi

05CDNKN2

41

0251

3007120119 Nguyn Th

Hi

12CDKT5

42

0252

2003120003 T Thanh

Hi

DHCK

43

0253

3003120087 Nguyn Hng

Hi

12CDCK

44

0254

3006110060 Hunh Th Kim

Hi

11CDTS1

45

0255

3001120250 ng Nh

Hi

12CDTH2

46

0256

3001120095 ng Ngc

Hi

12CDTH5

47

0257

2022120223 H Vn

Hi

48

0258

2007120292 L Nh

Hi

03DHKT3

49

0259

3307120202 L Th

Hi

05CNKT3

50

0260

3307120219 Trn Minh

Hi

05CNKT3

51

0261

2023110082 Khu Yn

Hn

02DHNH2

52

0262

3014120107 V Lm Ngc

Hn

12CDHD

53

0263

2008120048 T inh Th Ngc

Hn

03DHSH1

54

0264

3007120341 Trn Ngc

Hn

12CDKT4

55

0265

3001120083 Nguyn Duy

Hn

12CDTH1

56

0266

3307120175 Trn Ngc

Hn

05CDNKT2

57

0267

3016110362 Th

Hn

11CDHN

58

0268

2007120350 Hunh Th Ngc

Hn

03DHKT5

59

0269

2005110115 L Ngc

Hn

02DHTP2

60

0270

2007110298 Tng Thy

Hng

02DHKT2

61

0271

2006120102 Lm Th

Hng

03DHTS2

62

0272

200912007 Trn Th Thu

Hng

03DHMT1

63

0273

3007120380 Nguyn Thy

Hng

12CDKT4

64

0274

3007120264 V Th Thy

Hng

12CDKT3

65

0275

3007120236 Nguyn Th

Hng

12CDKT3

66

0276

3307120201 Hong Th Thu

Hng

05CNKT3

67

0277

3013110030 Minh Ngc

Hng

11CDQT1

68

0278
0279

Hng
Hng

03DHNH3

69
70

0280

2023120325 Cao Nguyn Linh


3006110046 Nguyn Th Thu
2009120008 Khu Nguyn M

Hng

03DHMT1

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s

im ch

K tn

Ghi ch

11CDTS1

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 5: B.105
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0282

2005120353 Nguyn Th
3012110035 Th Kim

Hng 03DHTP5
Hng 11CDGD

0283

2007110312 L Th Bch

Hng 02DHKT2

0284

2007110255 o Th

Hng 02DHKT1

0285

2013110282 Th Dim

Hng 02DHQT2

0286

3006110047 Nguyn Th Thu

Hng 11CDTS1

0287

3006110042 Nguyn Dng Th Ngc

Hng 11CDTS1

0288

3013120245 H Thanh

Hng 12CDQT3

0289

2005120194 Trn Minh

Hng

10

0290

2005120111 Nguyn Thi Thu

Hng 03DHTP1

11

0291

2005120023 L Thu

Hng 03DHTP1

12

0292

2007120059 Trn Th Thy

Hng 03DHKT1

13

0293

2023110414 L Hong M

Hnh 02DHNH2

14

0294

2008120018 L Th M

Hnh 03DHSH1

15

0295

2013110379 Trnh Th

Hnh 02DHQT3

16

0296

3009110384 Phm Th M

Hnh 11CDMT

17

0297

3009110072 Nguyn Hng Nht

Hnh 11CDMT

18

0298

2008120034 Vn Th Ngc

Hnh 03DHSH1

19

0299

2008100025 L Th Ngc

Hnh 01DHSH1

20

0300

2007110007 Nguyn Hu Hong

Ho

02DHKT1

21

0301

2013110223 La Th

Ho

02DHQT3

22

0302

2013120379 Lng Th Minh

Ho

03DHQT4

23

0303

2005120174 Nguyn Thi Nh

Ho

03DHTP2

24

0304

2009120137 Phm Vn

Ho

03DHMT2

25

0305

3007120386 Nguyn Th Kiu

Hu

12CDKT4

26

0306

3307120249 Nguyn Thnh

Hu

05CNKT3

27

0307

2002120013 Nguyn Minh

Hu

03DHDT

28

0308

2007110007 Nguyn Th Tuyt

Hu

02DHKT1

29

0309

3007120146 Nguyn Th

Hin 12CDKT2

30

0310

2013110409 Vng Ngc

Hin 02DHQT3

31

0311

2006120111 L Th Thu

Hin 03DHTS2

32

0312

2005120248 Nguyn Th Diu

Hin 03DHTP3

33

0313

3001120245 Nguyn Vn

Hin 12CDTH2

34

0314

3307120198 Hong Th

Hin 05CNKT3

0281

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 5: B.105 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

35

0315

3307120254 Nguyn Th Thu

Hin 05CNKT3

36

0316

3001120158 Nguyn Th Thu

Hin 12DTH3

37

0317

38

0318

39

0319

3013110258 Trn Th Ngc


2009120138 Nguyn Th Thu
2006120185 L Th Kim

Hin 11CDQT2
Hin 03DHMT2
Hin 03DHTS3

40

0320

41

0321

2006120222 L Th Ngc
3008110065 Nguyn Th Diu

Hin 03DHTS3
Hin 11CDSH

42

0322

3307120077 Trn Th

Hin 05CDKT1

43

0323

44

0324

3006110350 Dng Th Kim


201311023 Nguyn Th Thu

Hin 11CDTS2
Hin 02DHQT1

45

0325

3005110096 V Th

Hin 11CDTP1

46

0326

3005110090 o Th

Hin 11CDTP1

47

0327

3007120292 L Th Ngc

Hin 12CDKT3

48

0328

2013120126 L Th Diu

Hin 03DHQT2

49

0329

2005120080 Trn Th Thu

Hin 03DHTP1

50

0330

51

0331

3302120041 Nguyn Quang


2006120096 Nguyn Th Ngc

Hip 05CDNDC
Hip 03DHTS2

52

0332

2013110024 Nguyn Tun

Hip 02DHQT1

53

0333

3001120067 L Chinh

Hiu 12CDTH1

54

0334

3007110252 T Thanh Minh

Hiu 11CDKT2

55

0335

3013110048 H Th Kim

Hiu 11CDQT1

56

0336

3009100060 Phan Vn

Hiu 10CDMT2

57

0337

2008120224 Trng Minh

Hiu 03DHSH3

58

0338

3307120151 Nguyn Quang

Hiu 05CDNKT2

59

0339

3307120164 Dng Th Bch

Hiu 05CDNKT2

60

0340

2013120178 Ng Th Minh

Hiu 03DHQT2

61

0341

3001120037 Nguyn Thanh

Hiu 12CDTH1

62

0342

63

0343

2005120030 Trn Trung


2007110250 Nguyn nh

Hiu 03DHTP1
Hiu 02DHKT2

64

0344

2007110041 L Th Kiu

Hoa

02DHKT1

65

0345

2013110403 L Th Thu

Hoa

02DHQT3

66

0346

3007120008 Trn Th Ngc

Hoa

12CDKT1

67

0347

2013120275 L Th Tuyt

Hoa

03DHQT3

68

0348

2008120134 Phan Th Thanh

Hoa

03DHSH2

69

0349

2013120144 Dng Th Thanh

Hoa

03DHQT2

70

0350

3009110090 Trn Th

Hoa

11CDMT

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s

im ch

K tn

Ghi ch

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 6: B.106
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0351

2008120247 Nguyn Th Thin

Hoa

03DHSH3

0352

3005110421 V Th Kim

Hoa

11CDTP2

0353

0354

Hoa
Ho

11CDTP1

0355

2005120122 L Th Bch
3005110100 Bi Th Ngc
2005120308 Nguyn Th

Ho

03DHTP3

0356

3302120043 L Xun

Ha

05CDNDC

0357

3002110133 Nguyn Vn

Ha

11CDDC

0358

2007110098 Nguyn Th

Ha

03DHKT2

0359

3005110592 Nguyn Th Ngc

Ha

11CDTP1

10

0360

3005110472 Phm Th Thy

Ha

11CDTP2

11

0361

2006120079 Vng Trng

Ha

03DHTS1

12

0362

3007120285 Phm Th

Hoi

12CDKT3

13

0363

2002120052 L Kim

Hoi

03DHDT

14

0364

3003120120 Hunh Chu

12CDCK

15

0365

2008120179 Trn Hoi

Hoi
Hoi

16

0366

3007120137 o Th

Hoi

12CDKT2

17

0367

2009120053 Bi Th M

Hoi

03DHMT1

18

0368

3007120314 Trn Th

Hoan

12CDKT3

19

0369

3006110078 L Th

Hon

11CDTS1

20

0370

3004110472 L c

Hong

11CDHH2

21

0371

3001120102 Trn Minh

Hong

12CDTH3

22

0372

2008110108 Hunh Huy

Hong

02DHSH2

23

0373

3003120091 Nguyn Tt

Hong

12CDCK

24

0374

2023120227 Nguyn Hu

Hong

03DHNH4

25

0375

3009110085 Nguyn Khnh

Hong

11CDMT

26

0376

3016110089 M Thin

Hong

11CDHN

27

0377

2013110027 L Hi

Hang

02DHQT1

28

0378

2002120050 Bi Phi

Hc

03DHDT

29

0379

3001120049 Nguyn Hu

Hc

12CDTH1

30

0380

2007110118 Nguyn Th Thu

Hng

02DHKT2

31

0381

3013120333 Hynh Th Thy

Hng

12CDQT5

32

0382
0383

Hng
Hng

11CDKT2

33
34

0384

3007110310 Nguyn Th
3005110083 Nguyn Thu
2006120225 inh Th

Hng

03DHTS3

35

0385

3307120115 Phm Th

Hng

05CDNKT2

03DHSH2

11CDTP1

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 6: B.106 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

36

0386

3007110052 Bi Th Tuyt

37

0387

38

Tn

Lp
11CDKT1

2008120070 Hong Th

Hng
Hng

0388

2008120289 Nguyn Th

Hng

03DSH4

39

0389

2009120020 Nguyn

Hng

03DHMT1

40

0390

2009120029 ng Th

Hng

03DHMT1

41

0391

3007120282 Dng Ngc nh

Hng

12CDKT3

42

0392

2013110022 Nguyn Th Thu

02DHQT1

43

0393

2008120260 Trn Th Bch

Hng
Hp

44

0394

3007120350 inh Th

Hu

12CDKT4

45

0395

2013110298 Tn Th

Hu

02DHQT2

46

0396

2022120192 L Th Thanh

Hu

03DHDB3

47

0397

3305120022 Ha Mnh

Hng

05CDNKN1

48

0398

3003120105 Mai Quang

Hng

12CDCK

49

0399

2007110201 Tng Tr

Hng

12DHKT1

50

0400

3003120049 L Nh

Hng

12CDCK

51

0401

2009120125 Nguyn Thanh

Hng

03DHMT2

52

0402
0403

Hng
Hng

12CDCK

53

3003120110 L Bo Quc
3005110452 Dng Vn

54

0404

3003120021 Thi

Hng

12CDCK

55

0405

3010110023 Nguyn Th Dim

Hng

11CDCM

56

0406

3013110037 Trn Th Thy

Hng

11CDQT1

57

0407
0408

Hng
Hng

11CDKT2

58
59

0409

3007110361 Nguyn Ngc Dim


2009120011 Hunh Th Ngc
2006120101 Nguyn Th

Hng

03DHTS2

60

0410

3307120043 Trn Th

Hng

05CDKT1

61

0411

2013110239 Nguyn Th Dim

Hng

02DHQT3

62

0412

3307120278 Trn Th

Hng

05CDNKT2

63

0413

3307120174 V M

Hng

05CDNKT2

64

0414

2009120028 L Th Mai

Hng

03DHMT1

65

0415

3005110069 Nguyn Th Thu

Hng

11CDTP1

66

0416

3016110060 Nng Thnh

Hng

11CDHN

67

0417

2006120164 Nguyn Ngc Dim

Hng

03DHTS3

68

0418

3014120125 Phm Th

Hng

12CDHD

69

0419
0420

Hng
Hng

12CKT1

70

3007120042 Th
3005110086 V Th

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s

im ch

K tn

Ghi ch

03DHSH1

03DHSH3

11CDTP2

03DHMT1

11CDTP1

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 7: B.107
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0421

2007120256 Trn Th Thy

Hng

03DHKT3

0422

2001110135 V nh

Hng

02DHTH

0423

Nguyn c

Huy

03DHKT2

0424

L Nht

Huy

03DHKT2

0425

2005120181 Phm Nguyn c

Huy

03DHTP2

0426

2008120236 L H Hong

Huy

03DHSH3

0427

2008120007 Ng Quang

Huy

03DHSH1

0428
0429

Huy
Huy

12CDCK

3003120024 Nguyn c
2001120112 Dng Phan Tun

10

0430

2002120037 Trn c

Huy

03DHDT

11

0431

3005110112 Nguyn ng

Huy

11CDTP1

12

0432

3005110468 Nguyn Hu

Huy

11CDTP2

13

0433

3014120012 L Th Thu

Huyn

12CDHD

14

0434

2008120114 Phm Th Ngc

Huyn

03DHSH2

15

0435

2013110393 H Th Ngc

Huyn

02DHQT3

16

0436

2004110466 Nguyn Thc

Huyn

02DHHH2

17

0437

3009110445 Nguyn Th Ngc

11CDMT

18

0438

2008120060 Lm Th Ngc

Huyn
Huyn

19

0439

3005110517 Nguyn Th

Huyn

11CDTP2

20

0440

3008120317 Nguyn Th M

Huyn

12CDSH4

21

0441

2005120212 on Th

Huyn

22

0442

23

0443

24

Mai Th Thy

03DHTH1

03DHSH1

Hunh

03DHKT2

3009110351 ng Th Xun

Hunh

11CDMT

0444

3007120204 H Th Nh

Hunh

12CDKT2

25

0445

3302120008 Trn Hong

Kha

05CDNDT

26

0446

2005120260 Nguyn Ngc

Kha

03DHTP3

27

0447

2013120382 Trn Th Tuyt

03DHQT4

28

0448

2008120286 Nguyn Th Hoi

Kha
Kha

29

0449

2008120335 L Th Tuyt

Kha

03DHSH4

30

0450

3001120001 Nguyn Thun

Kha

12CDTH1

31

0451

2023120176 H Nguyn Vn

Kha

03DHNH2

32

0452

2006120098 Nguyn Hong

Khi

03DHTS2

33

0453

2023120263 Ph Ch Huy

03DHNH4

34

0454

2009120122 Trn Hong Khang

Khang
Khang

03DHSH4

03DHMT2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 7: B.107 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

35

0455

3014120096 V Tun

Khanh

12CDHD

36

0456

2008120182 L Th Dim

Khanh

03DHSH4

37

0457

2013120421 Hynh Hang

Khanh

03DHQT4

38

0458

2023120328 Phm Th Kiu

Khanh

03DHNH3

39

0459

2023110244 Nguyn Phng

Khanh

02DHNH2

40

0460

2008120038 Phm Quc

Khnh

03DHSH1

41

0461

3013110222 Nguyn Phm Xun

Khnh

11CDQT2

42

0462

3013110320 Nguyn Cao Quc

Khnh

11CDQT2

43

0463

3007120003 Trng Trung

Khnh

12CDKT1

44

0464

2009120114 Hong Nam

Khnh

03DHMT2

45

0465

3014120110 Nguyn Tr

Khim

12CDHD

46

0466

2002120022 Trn Bnh

Khim

03DHDT

47

0467

3005110125 V Ngc

Khim

11CDTP1

48

0468

2003120046 Nguyn Thnh

Khoa

03DHCK1

49

0469

3001120151 Dng Quc

Khoa

12CDTH3

50

0470

2002120053 Nguyn Thi ng

Khoa

03DHDT

51

0471

2004110346 inh Trn ng

Khoa

02DHHH2

52

0472

3013120365 Nguyn ng

Khoa

12CDQT4

53

0473

3007120083 Nguyn Th Ph

Khng 12CDKT1

54

0474

3003120125 Nguyn Tun

Kit

12CDCK

55

0475

2002120045 Nguyn Anh

Kit

03DHDT

56

0476

3009110156 Trn Th Thanh

Kiu

11CDMT

57

0477

3007110066 Phm Ngc Bch

11CDKT1

58

0478

2008120312 Trng Th M

Kiu
Kiu

59

0479

3007120205 Nguyn Th Thy

Kiu

12CDKT2

60

0480

3004110535 Nguyn Th Ngc

Kiu

11CDHH2

61

0481

3307120182 Ha M

05CDNKT2

62

0482

3009110372 Nguyn Th

11CDMT

63

0483

2013120362 Trn Vn

Lai

03DHQT6

64

0484

2008120083 o Th

Li

03DHSH1

65

0485

3013110065 Chu Th

Li

11CDQT1

66

0486

3007120335 Lng Th

Lam

12CDKT3

67

0487

3001120078 L Danh Qynh

Lm

12CDTH1

68

0488

2002120017 Nguyn Thanh

Lm

03DHDT

69

0489

2002120057 Nguyn V

Lm

03DHDT

70

0490

3005110427 L Trc

Lm

11CDTP2

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s

im ch

K tn

Ghi ch

03DHSH4

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 8: B.108
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0491

3006110107 Phm Th

Lm 11CDTS1

0492
0493

Lan
Lan

11CDQT2

3013110290 Mai Th Thanh


2001120043 Trng Thanh

0494

3006110110 Nguyn Th Tuyt

Lan

11CDTS1

0495

3005110134 Nguyn Hong

Lan

11CDTP1

0496

3008110102 Phm Th Ngc

Lan

11CDSH

0497
0498

Lan
Ln

03DHTS2

2006120123 Nguyn Th
2001120180 Vy X Cm

0499

3307120229 Nguyn Th

Lan

05CNKT3

10

0500

2008120154 Nguyn Th

Lang 03DHSH2

11

0501

12

0502

3013110066 Nguyn Th
3006110105 Trn Th M

Lnh 11CDQT1
Lnh 11CDTS1

13

0503

2008120139 Nguyn Th

Lp

03DHSH2

14

0504

2005120283 Bi Th Yn

03DHTP3

15

0505

3014120083 V Th

12CDHD

16

0506

2005120290 V Thnh

03DHTP3

17

0507

3307120332 Hunh Th Ngc

05CDKT1

18

0508

3013110068 Trn Th

Ln

11CDQT1

19

0509

20

0510

21

0511

2023120166 Bi Vn Thanh
3008110104 Trn Th Kim
2009120085 Nguyn Hong

Lim 03DHNH2
Lim 11CDSH
Lim 03DHMT1

22

0512

3007120366 Nguyn Th Phng

Lin 12CDKT4

23

0513

3009110120 Nguyn Th Thanh

Lin 11CDMT

24

0514

3008110105 Phm Th Ngc

Lin 11CDSH

25

0515

2009120004 on Th Hynh

Lin 03DHMT1

26

0516

2013110412 L Th Minh

Lin 02DHQT2

27

0517

3007120043 o Th

Liu 12CDKT1

28

0518

2013110036 Phm Th Bch

Liu 02DHQT1

29

0519

2007120033 Nguyn Th Hng

Lin

03DHKT1

30

0520

2013110306 Lng A

Ln

02DHQT2

31

0521

3013110075 Phan Th Tuyt

Linh 11CDQT1

32

0522

3013110076 Trng Th Thy

Linh 11CDQT1

33

0523

3005110147 Nguyn Th Thy

Linh 11CDTP1

34

0524

3007120114 Ng Th Kiu

Linh 12CDKT1

35

0525

2006120007 Nguyn Hi

Linh 03DHTS1

36

0526

2005120256 Nguyn Kim

Linh 03DHTP3

03DHTH1

03DHTH2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 8: B.108 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

37

0527

2009120093 Hynh Th M

Linh 03DHMT2

38

0528

3007120405 Trng Thu

Linh 12CDKT5

39

0529

3001120153 Trng Quc

Linh 12CDTH3

40

0530

3007120155 Hong Th Bo

Linh 12CKT2

41

0531

42

0532

2008120119 Nguyn Th Diu


2002120018 L inh Bo

Linh 03DHSH2
Linh 03DHDT

43

0533

3002110012 L Ngc

Linh 11CDDT

44

0534

2013110287 Phan Th Trc

Linh 02DHQT3

45

0535

3007110279 o L M

Linh 11CDKT2

46

0536

47

0537

48

0538

49

0539

50

0540

51

ng Quyn

Linh 03DHNH1
Linh 11CDTP1
Linh 11CDQT2

0541

2009120061 on Th Thu
3307120295 Hunh Thi M

Linh 03DHMT1
Linh 05CDNKT2

52

0542

3307120290 Dip Th Thy

Linh 05CDKT1

53

0543

3007120007 Nguyn Th nh

Linh 12CDKT1

54

0544

3007120082 Nguyn Th Ngc

Linh 12CDKT1

55

0545

2008110244 Phm Th Ngc

Linh 02DHSH2

56

0546

3006110113 on Th Ngc

Linh 11CDTS1

57

0547

3009110496 Trn Th Trc

Linh 11CDMT

58

0548

2007120260 Trn i

Linh 03DHKT4

59

0549

2013120199 inh Th M

Linh 03DHQT2

60

0550

3001120123 Nguyn Th H

Linh 12CDTH3

61

0551

3007120315 L Th M

Linh 12CDKT3

62

0552

3007120439 Du Hu

Linh 12CDKT4

63

0553

2007120235 V Th Thy

Linh 03DHKT3

64

0554

2022120106 Vy Hoi

Linh 03DHDB2

65

0555

66

0556

2013110033 Th Trc
2013120078 V Trn Kim

Linh 02DHQT1
Loan 03DHQT1

67

0557

3307120051 Dng Hon Yn

Loan 05CDKT1

68

0558

3013110207 Nguyn Th

Loan 11CDQT2

69

0559

3005110156 V Th Hng

Loan 11CDTP1

70

0560

3012110260 Phan Thnh

Lc

Trung khoa

GV chm thi

im ch

K tn

Ghi ch

Linh 12CDCK

2023120082 Phm Phng


3005110148 Nguyn Th Tuyt
3013110291 Nguyn Ngc

S SV trong danh sch: .

im s

11CDGD

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 9: B.304
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

0561

2007110241 Trn Th M

Lc

02DHKT1

0562

2008120257 Chu Hunh

Lc

03DHSH3

0563

3307120078 H Th

Li

05CDKT1

0564

2013110463 Ng Th

Li

02DHQT3

0565
0566

Li
Li

12CDCK

3003120124 Nguyn Vn
3005110422 Nguyn Th

0567

2013110368 Tr Th

Li

02DHQT2

0568

3007120424 L Th Ngc

Li

12CDKT5

0569

2023120066 H Hi

Long

03DHNH1

10

0570

2013110224 Nguyn Tn

Long

02DHQT2

11

0571

2002120058 Hong Vn

Long

03DHDT

12

0572

2005120113 V nh

Long

03DHTP1

13

0573

3005110165 Nguyn Vn

Lun

11CDTP1

14

0574

Lun

02DHHH2

15

0575

3307120066 Nguyn Minh

Lun

05CDKT1

16

0576

3001120065 Thi

Lc

12CDTH1

17

0577

Lc

03DHKT2

18

0578

2008120305 Nguyn Cng

Lc

03DHSH4

19

0579

3009110490 on Th

Lng 11CDMT

20

0580

3001120009 on i

Lng 12CDTH1

21

0581

2013110039 Lng Th

Ly

22

0582

2008120117 Hunh Th

Luyn 03DHSH2

23

0583

2023110040 inh Th L

Luyn 02DHQT1

24

0584

3009110391 Nguyn Th Kim

Luyn 11CDMT

25

0585

26

0586

27

MSSV

Nguyn Th Vit

Nguyn Vn

Bi Th i

Tn

Lp

11CDTP2

02DHQT1

Ly

03DHKT2

2007110170 Nguyn Th Nh

Ly

02DHKT2

0587

3305120151 Nguyn Tho

Ly

05CDNKN2

28

0588

3014120030 Trn Th Trc

Ly

12CDHD

29

0589

3001120027 Nguyn Th Yn

Ly

12CDTH1

30

0590

3007120198 Bi Th M

Ly

12CKT2

31

0591

2007110204 Vng Tiu

Ly

02DHKT2

32

0592

2013110305 Nguyn Th Khnh

Ly

02DHQT3

33

0593

3007120272 Nguyn Th Kim

Ly

12CDKT3

34

0594
0595

Ly
L

03DHTP5

35

2005120288 Nguyn Th Cm
3005110454 Nguyn Th

11CDTP2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 9: B.304 (Tip theo)


Stt

S BD

36

0596

3007120125 Phan Th Trc

Ly

12CKT2

37

0597

3014120125 Trn Ngc

Mai

12CDHD

38

0598

3014120054 Nguyn Th Bch

Mai

12CDHD

39

0599

3007120163 Phan Ngc

Mai

12CKT2

40

0600
0601

Mai
Mai

03DHNH4

41

2023120364 Nguyn Th Nh
3005110435 Trn Th Trc

42

0602

3307120011 Nguyn Th Nhi

Mai

05CDKT1

43

0603

3005110169 Nguyn Th Tuyt

Mai

11CDTP1

44

0604

3007110088 ng Th

Mai

11CDKT1

45

0605

3001120025 Nguyn Vn

Mai

12CDTH1

46

0606

2023110089 Nguyn Th Ngc

Mai

02DHNH1

47

0607

2013110042 Phm Th Xun

Mai

02DHQT1

48

0608

2009120062 Nguyn Trng

Mi

03DHMT1

49

0609

3007120389 Trng Tu

Mn

12CDKT4

50

0610

3001120226 Nguyn Minh

Mn

12CDTH2

51

0611

2005110283 Ng Th

Mn

02DHTP2

52

0612

3006110140 L Th Hng

Mn

11CDTS1

53

0613
0614

Mnh
Mnh

02DHNH1

54

2023110407 Nguyn Hu
3007110276 Nguyn vn

55

0615

3014120141 Lu Th Minh

Mn

12CDHD

56

0616
0617

Mn
Mn

11CDQT1

57

3013110089 Nguyn Th
2008120125 Nguyn Th

58

0618

2023110108 Lu Th Kiu

02DHNH2

59

0619

2008120127 Mc Th M

Mi
Mi

60

0620

3001120012 Nguyn Th Qunh

Min

12CDTH1

61

0621

2006120223 Nguyn Th Thoi

Miu

03DHTS3

62

0622

3004110506 Phm Ngc

Minh

11CDHH2

63

0623

2013120140 Phm Th Hng

Minh

03DHQT2

64

0624

2009120159 Thi Th T

Minh

03DHMT2

65

0625

2013110393 Nguyn Th Nht

Minh

02DHQT3

66

0626

2013110043 Nguyn Hi Tr

Minh

02DHQT1

67

0627
0628

Minh
Minh

11CDKT2

68

3007110351 Trnh Th Hng


2001120044 Nguyn Cng

69

0629

3013110312 V Th Thu

11CDQT2

70

0630

2009120022 V Minh

Minh
Minh

MSSV

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn

Lp

im s

im ch

K tn

Ghi ch

11CDTP2

11CDKT2

03DHSH2
03DHSH2

03DHTH1
03DHMT1

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 10: B.305
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667

2009120016
3001120026
3001120197
3007120172
2013110043
3003120122
3307120264
3003120115
3307120216
3006110184
3012110100
3001120120
3005110173
3006110146
2022120200
2013120356
3007110293

3013110351
2008120296
2023110283
2023110247
2013110256
3004110194
2007110306
2001120115
2002120040
2008120071
3006110363
3007120354
3007120170
2023110440
3013110094
2007110150
3007110207
2023120077

H
Nguyn L
c
Hong Thanh
L Ngc Thin
Nguyn Hi Tr
L Vn
V Th
Trn
Phm Th Tr
Nguyn Th Kiu
Nguyn Th
Phng Nguyt
Nguyn Tn
Trn nh
Hong Th Phc
Trn Ngc
Nguyn Th
ng Hoi
Nguyn Ng Thin
Hong Vn
Nguyn Th Kim
Phan Vn
Trn Hu
Nguyn t
Phm Vn
Nguyn Nh Thnh
Phan Ngc Nam
Nguyn Vn
V Hoi
Mai Th
Nguyn Th
V Th Thanh
Nguyn Th Tuyt
L Th Kim
Phm Th L
on Th Thy
H Th Kim

Tn

Lp

Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Mu
Mi
Mun
My
My
My
M
M
M
M
M
Na
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nm
Nga
Nga
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn

03DHMT1
12CDTH1
12CDTH2
12CDKT2
02DHQT1
12CDCK
05CNKT3
12CDCK
05CNKT3
11CDTS1
11CDGD
12CDTH3
11CDTP1
11CDTS1
03DHQT6
11CDKT3
03DHKT2
03DHKT2
11CDQT2
03DHSH4
02DHNH1
02DHNH1
02DHQT2
11CDHH1
02DHKT2
03DHTH2
03DHDT
03DHSH1
11CDTS2
12CDKT4
12CKT2
02DHKT1
11CDQT1
02DHKT2
11CDKT2
03DHNH1

im s

im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 10: B.305 (Tip theo)


Stt
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

S BD
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700

MSSV
2023120346
3013110093
3009110156
2006120165
2013110332
3307120167
2013120443
2008120019
3007120178
2009120121
2013110048
2008120112
3007120317
3001120086
3003120044
2001120040
3307120156
2023110088
3007120210
3007120023
3013110100
3013110101
3001120149
3005110438
2022120160
3014120115
3307120098
3005110181
2008120323
3008110145
3007120427
2023120196
2009120131

H
Nguyn Thy
Hunh Th Thu
Nguyn Th Thu
H L Phng
Nguyn Kim
Nguyn Th M
H Th
Nguyn Qunh
Lu Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Thanh
V ng Mng
Nguyn Vn
Nguyn Trng
ng Cng
on Hu
Nguyn Xun
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Hng
Vng Thy
Nguyn Th Hng
V Hng
Trnh Th Bo
Nguyn Th Yn
Trng Th
L Th Bo
L Th Bch
Hong Th
L Th Kim
Hunh Th Nh
L Th Bch
Trn Th Bch
Phng Gia

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Nghi
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc

Lp
03DHNH3
11CDQT1
11CDMT
03DHTS3
02DHQT2
05CDNKT2
03DHQT4
03DHSH1
12CDKT2
03DHMT2
02DHQT1
03DHSH2
12CDKT3
12CDTH1
12CDCK
03DHTH1
05CDNKT2
02DHNH2
12CDKT2
12CKT1
11CDQT1
11CDQT1
12CDTH3
11CDTP2
03DHDB2
12CDHD
05CDNKT2
11CDTP1
03DHSH4
11CDSH
12CDKT5
03DHDB3
03DHMT2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 11: B.403
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0701

2013110164 Lm Th Kim

Ngc

02DHQT2

0702

2013110050 V Th nh

Ngc

02DHQT1

0703

2002120047 Nguyn Hong Thanh

Ngn

03DHDT

0704

2005120133 Lm Chnh

Ng

0705

3007120049 L Trn Khnh

Nguyn 12CDKT1

0706

2002120031 V Khoa

Nguyn 03DHDT

0707

3003120109 Nguyn Minh

Nguyn 12CDCK

0708

2013110052 o Thanh

Nguyn 02DHQT1

0709

2007120267 L Th Thanh

Nguyn 03DHKT3

10

0710

2008110195 Nguyn Th Tho

Nguyn 03DHSH2

11

0711

2007120167 Nguyn Th

Nguyn 03DHKT2

12

0712

3001120159 Nguyn cao

Nguyn 12CDTH3

13

0713

2013120471 Nguyn Ti

Nguyn 03DHQT5

14

0714

2007120317 Nguyn Th Tho

Nguyn 03DHKT3

15

0715

2013110052 o Thanh

Nguyn 02DHQT1

16

0716

2008120207 Trn Minh

Nguyt 03DHSH3

17

0717

2013110252 Nguyn Th Minh

Nguyt 02DHQT2

18

0718

2023120349 Lng Th Minh

Nguyt 03DHNH3

19

0719

2005120377 Nguyn Th Bch

Nguyt 03HDTP4

20

0720

2007120340 Nguyn Th Xun

Nh

03DHKT5

21

0721

3307120015 Nguyn Th Thanh

Nhn

05CDKT1

22

0722

2008110200 Nguyn Th M

Nhn

02DHSH2

23

0723

2023120203 H Thn Bo

03DHNH2

24

0724

2008120086 Nguyn L Hoi

Nhn
Nhn

25

0725

3001120225 Trn B

Nhn

12CDTH2

26

0726

3001120005 Nguyn Hong

Nhn

12CDTH1

27

0727

2005110347 Quch Thng Yn

Nhn

02DHTP2

28

0728

2013110054 V Th Hng

Nhn

02DHQT1

29

0729
0730

Nhn
Nhn

12CDKT3

30

3007120258 H Th
3005110446 Trn Bng Nhn

31

0731

2007110213 Nguyn Th Bch

Nhn

03DHKT1

32

0732

2013110055 Phm Th Phng

Nhn

02DHQT1

33

0733

3305120128 L Hng

Nhanh

05CDNKN2

03DHSH4

11CDTP2

im s

im ch

K tn

Ghi ch

34

0734

Nht

2001120126 Mai Tin

03DHTH2

Phng thi s 11: B.403 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

35

0735

2001120002 T Hong

Nht

03DHTH1

36

0736

2008120128 Trn

Nht

03DHSH2

37

0737

3305120158 Hunh Th Yn

Nhi

05CDNKN2

38

0738

3305120113 Nguyn Th Hng

Nhi

05CDNKN2

39

0739

3007120052 ng Th

Nhi

12CDKT1

40

0740

3007120147 Phan Anh Nguyn

Nhi

12CDKT2

41

0741

3007120194 Nguyn Th Lan

Nhi

12CKT2

42

0742

2023110126 ng Th Uyn

Nhi

02DHNH2

43

0743

3007110277 Thy Yn

Nhi

11CDKT2

44

0744

2023120254 Nguyn Th Hng

Nhi

03DHNH4

45

0745

3004110225 Nguyn Hoi

Nhi

11CDHH1

46

0746
0747

Nhi
Nhi

12CDTH3

47
48

0748

3001120121 Nguyn Phng


3005110210 V Yn
2009120082 V L Long

Nhi

03DHMT1

49

0749

3013110235 Trng Yn

Nhi

11CDQT2

50

0750

3006110174 Ng Th

Nhi

11CDTS1

51

0751

3013110354 Ng Th

Nhi

11CDQT2

52

0752

2005120205 La Th i

Nhi

03DHTP2

53

0753

2005120200 Mai Ngc Yn

Nhi

54

0754

2005120032 Nguyn Ngc Trang

Nhi

03DHTP1

55

0755

2005120012 L Ngc Yn

Nhi

03DHTP1

56

0756

2009120084 Nguyn Hu Yn

Nhi

03DHMT1

57

0757

2013110057 Thn Th Tuyt

Nhi

02DHQT1

58

0758

3005110211 Nguyn Th

Nh

11CDTP1

59

0759

3014120167 Phm Th

Nhin

12CDHD

60

0760

3007120235 Lm T

Nhin

12CDKT3

61

0761

3013110112 o V An

Nhin

11CDQT1

62

0762

3006110178 Bi Th Kim

Nho

11CDTS1

63

0763

3303120005 Trn Vn

Nh

05CDNDC

64

0764

3013110239 Quch Th Qunh

Nh

11CDQT2

65

0765

2008120268 Nguyn Th Bch

Nh

03DHSH3

66

0766

3307120265 L Th Hunh

Nh

05CNKT3

67

0767

3007120283 L Ngc Tho

Nh

12CKT3

68

0768

3013110239 QUCH Th Qunh

Nh

11CDQT2

69

0769
0770

Nh
Nh

11CDQT2

70

3013110257 Nguyn L Qunh


3307120101 Trn Th Hi

S SV trong danh sch: .

im s

im ch

K tn

Ghi ch

11CDTP1

05CDNKT2

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

Trung khoa

GV chm thi

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 12: B.405
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812

2013120179
3006110162
3005110201
3001120184
3013110113
3013110114
3013110116
3013110252
3014120084
3307120083
3009110179
2008120333
3005110213
3005110498
2005120172
2013110059
3013110275
2002120029
3013110105
2023110242
3016110168
2008120003
2002120048
2008120270
3009120297
2023110429
2008120095
3007120039
3007110324
2023120258
3008110363
3013110353
3307120102
2009120097
2008120285
3001120212
330512011
3005110229
3001120052
3013110125
3007110198
3001120032

H
L Th T
Hunh
Phm Th Hunh
Phan Th Hunh
Bi Th Hng
L Th
Nguyn Th
V Th Kim
Trn Th Tuyt
Hunh Th Hng
Phan Th
Giang Th Tuyt
Hong Th Kim
Phm Th Hng
Chu Nguyn Hng
Hunh Yn
Hunh Minh
L Hng
V Th Th
on Th
Bi Th Hng
Trn Th
Hunh Tn
Nguyn Th N
Cao Th M
Nguyn Th Hong
on Th Kiu
Tn Thy
Trn Th
Chu Th Kiu
Nguyn Th Kiu
L Th Kiu
Trng Th
L Yn
Lng Th Kiu
L Th Hong
Nguyn Phi
Nguyn Phi
ing Cng
Nguyn Th
Nguyn Th
Trn Hu

Tn
Nh
Nh
Nh
Nh
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nht
Nht
Nhu
Ni
Ni
Ninh
Nng
N
Nng
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Pha
Pha
Pha
Phn
Phn
Php

Lp
03DHQT1
11CDTS1
11CDTP1
12CDTH2
11CDQT1
11CDQT1
11CDQT1
11CDQT2
12CDHD
05CDKT1
11CDMT
03DHSH4
11CDTP1
11CDTP2
02DHQT1
11CDQT2
03DHDT
11CDQT1
02DHNH2
11CDHN
03DHSH1
03DHDT
03DHSH3
12CDMT3
02DHNH2
03DHSH4
12CDKT1
11CDKT2
03DHNH4
11CDSH
11CDQT2
05CDNKT2
03DHMT2
03DHSH4
12CDTH2
05CDNKN2
11CDTP1
12CDTH1
11CDQT1
11CDKT2
12CDTH1

im s

im ch

K tn

Phng thi s 12: B.405 (Tip theo)


Stt
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

S BD
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840

MSSV
3303120004
2013120143
3005110222
2001121001
3007120087
3307120107
3307120070
2005120192
2009120038
3002110074
3007120263
3008110191
3004110534
2013120219
3016110181
2003120027
3013110130
3007120206
3004110250
3007120374
2009120060
2001120100
2002120033
2007120014
3005110238
2006120205
2022120029

H
Nguyn ng
Trn Tn
Nguyn Thun
Bi Tn
Thnh
Lng Th Thanh
Nguyn Th
ng L
Nguyn Nhc
Yn
Nguyn Mnh
V Th
Trn Bo
Tng Nhn
Nguyn Hu
inh Vn
Nguyn Ngc
Nguyn Kiu
Hynh Th
Nguyn Minh
Nguyn Th
Nguyn Th Ngc
H Hng
Dng Thanh
ng Th Hng
Nguyn Thanh
Nguyn Hng
Phm Hoi

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn
Pht
Pht
Pht
Pht
Pht
Phi
Phi
Phi
Phi
Phi
Phin
Ph
Phong
Ph
Ph
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc

Lp
03DHKT2
05CDNDC
03DHQT3
11CDTP1
03DHTH01
12CDKT1
05CDNKT2
05CDKT1

im s

im ch

K tn

03DHMT1
11CDDT
12CDKT3
11CDSH
11CDHH2
03DHQT3
11CDHN
03DHCK
11CDQT1
12CDKT2
11CDHH1
12CDKT4
03DHMT1
03DHTH1
03DHDT
03DHKT1
11CDTP1
03DHTS3
03DHDB1

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

HC MCI

Ghi ch

Ghi ch

g mt: .

BCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC MCLNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 13: B.406
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878

MSSV
2013120402
2007110351
3013110134
2006120031
2008120015
3007120065
3007110314
3007110200
3016110189
2007120352
3007110121
2007110207
2005120410
3007120333
3007120234
3013110124
3013110121
3013110245
3006110197
2009120106
2008120064
2008120162
2008120237
2008120315
3007120404
3001120013
2007120295
3305120145
3013110128
2008120233
2008120166
3013110127
2008120160
3007120316
3009110191
2005120083
3001120255
2008120283

H
Chng Chnh
Nguyn Th Kim
Nguyn Ngc
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Thanh
V Th Kim
L Th
Bi Th M
ng Yn
Nguyn Kim
L Minh
Nguyn Th Trc
Ngc
Tng Yn
Ng Th
Trn Nguyn Uyn
inh Th Mai
L Lam
Nguyn Th Ngc
Hunh L Bo
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Trc
T Thin
Nguyn T. Dim
L V Qunh
L Bnh
Trng Th Ngc
Nguyn Th Kim
Trn Th M
L Th Bch
Kiu Th Minh
Phm Th Thanh
L Th
H Th Mai
Phan Th
Trn Ngc
Hng
Phan Vn

Tn
Phc
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phc
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Qun
Qun

Lp
03DHQT4
02DHKT1
11CDQT1
03DHTS1
03DHSH1
12CDKT1
11CDKT2
11CDKT2
11CDHN
03DHKT5
11CDKT1
02DHKT1
03DHTP4
12CDKT3
12CKT3
11CDQT1
11CDQT1
11CDQT2
11CDTS1
03DHMT2
03DHSH1
03DHSH2
03DHSH3
03DHSH4
12CDKT5
12CDTH1
03DHKT3
05CDNKN2
11CDQT1
03DHSH3
03DHSH2
11CDQT1
03DHSH2
12CDKT3
11CDMT
03DHTP1
12CDTH2
03DHSH3

im s

im ch

K tn

Ghi ch

39

0879

3001120008 ng Khng Minh

Qun

12CDTH1

Phng thi s 13: B.406 (Tip theo)


Stt S BD
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910

MSSV
2008120178
2009120124
3001120237
3016110297
2002120009
2013120149
3007110125
2007110119
2009120111
2008120262
2007110287
2013110437
3307120055
2006120055
2008120282
3001120166
3014120040
2013120302
2006120178
3007120073
3007120385
3307120246
3013110255
3006110210
2008120253
3001120147
2002120054
3001120106
3002110018
3003120102
3010110079

H
Chu ng
V nh Quang
Nguyn Vn
Dng Minh
L T
Nguyn Th
Nguyn Th Kiu
Phm Th Hng
Nguyn Vn
Trn Bo
Trn Th
H Vn
Nguyn Th Kim
Vn
Nguyn Th
Nguyn Ngc
Nguyn Th Thuyn
Phan V T
L Th Kim
Nguyn Th T
H Th Thy
Nguyn Ngc Thy
Cao Th L
Ng Th L
Vng Th
V Minh
Nguyn Thnh
Nguyn Trng
V nh
m Anh
H Th Nht

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn
Quang
Quang
Quang
Quang
Qung
Quanh
Quanh
Qu
Quc
Quc
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyt
Quyt
Qunh

Lp

im s

im ch

K tn

Ghi ch

03DHSH2
03DHMT2
12CDTH2
11CDHN
03DHDT
03DHQT2
11CDKT1
02DHKT1
03DHMT1
03DHSH3
02DHKT1
02DHQT3
05CDKT1
03DHTS1
03DHSH3
12CDTH3
12CDHD
03DHQT3
03DHTS3
12CDKT1
12CDKT4
05CNKT3
11CDQT2
11CDTS1
03DHSH3
12CDTH3
03DHDT
12CDTH3
11CDDT
12CDCK
11CDKT1

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 14: B.402
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

0912

3013110230 Phm Th Nh
3013110244 Ng V Vy

Qunh 11CDQT2
Qunh 11CDQT2

0913

3307120186 Phm Th H

0914

2008120256 T Nh

Qunh 05CDNKT2
Qunh 03DHSH3

0915

3007120401 Phm Bch

Qynh 12CDKT4

0916

2009120099 L Vn

03DHMT2

0917

2006120061 Vn

Rin

03DHTS1

0918

3305120167 Phan Nguyn Thanh

Sang

05CDNKN2

0919
0920

Sang
Sang

05CDNKN2

10

3305120155 Nguyn Vn
2002120007 Hunh Thanh

11

0921

3001120161 Nguyn Ngc

Sang

12CDTH3

12

0922

3307120044 Hunh Th

Sang

05CDKT1

13

0923

2013110302 Nguyn Th Thu

Sang

02DHQT2

14

0924

3007120290 Liu Minh

Sang

12CDKT3

15

0925

16

0926

2022120124 Hng
2009120014 V Xun

Sng
Sao

03DHMT1

17

0927
0928

Su
S

12CDKT1

18

3007120060 Nguyn Th B
2002120025 Trng nh

19

0929

3302120051 L Duy

Sinh

05CDNDT

20

0930

3016110303 V Vn

Sinh

11CDHN

21

0931

3001120195 Trn Ngc

Son

12CDTH2

22

0932
0933

Sn
Sn

11CDQT1

23

3013110135 Nguyn Hong


2002120063 Nguyn Ngc Duy

24

0934

2009120139 Vu Bo

Sn

03DHMT2

25

0935

2013110469 Phm L Gia

Sn

02DHQT3

26

0936

3001100157 Trn Ngc

Sn

10CDTH1

27

0937

3003120062 Chu Thanh

Sn

12CDCK

28

0938
0939

Sn
St

03DHSH2

29

2008120148 L Ngc
2001120018 Mch

30

0940

31

0941

2023110069 Phm Th Thu


3005110554 Nguyn Th Sng

Sng 02DHQT1
Sng 11CDTP2

32

0942

2008120136 ng Th nh

Sng 03DHSH2

33

0943

3005110458 Chu Th

11CDTP2

34

0944

3001120111 Nguyn

Ti

12CDTH3

35

0945

3003120051 L Cng

Ti

12CDCK

36

0946

2008110254 Phan Vn

Ti

03DHSH2

0911

03DHDT

03DHDT

03DHDT

03DHTH1

im s

im ch

K tn

37

0947

2013110417 Phan Th B

Tm

02DHQT3

Phng thi s 14: B.402 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

38

0948

2013110222 Nguyn Thanh

Tm

02DHQT2

39

0949

3305120098 ng

Tm

05CDNKN1

40

0950

3013110140 Nguyn Ngc

Tm

11CDQT1

41

0951

3007120312 Phm Th Thanh

Tm

12CDKT3

42

0952

3007120291 L Th Thanh

Tm

12CDKT3

43

0953

3013110212 Phm Thanh

Tm

11CDQT2

44

0954

3013110141 Nguyn Th Xun

Tm

11CDQT1

45

0955

2013110071 Nguyn L Thanh

02DHQT1

46

0956

2008120229 Mai Th Thy

Tm
Tm

47

0957

2022120186 Nguyn Th Linh

Tm

48

0958

2007120286 Nguyn Th Thanh

Tm

03DHKT3

49

0959

2005120097 L Xun

Tm

03DHTP1

50

0960
0961

Tn
Tn

11CDHH1

51

3004110277 Nguyn Anh


3004110279 Nguyn Nht

52

0962

2013100446 L Duy

Tn

01DHQT3

53

0963

2002120024 Hunh Vn Lut

Tn

03DHDT

54

0964

2009120108 Phan Duy

Tn

03DHMT2

55

0965

2013110314 Phn Anh

Tn

02DHQT2

56

0966

3009110223 V Vn

Tn

11CDMT

57

0967

2023120277 V

Tn

03DHNH4

58

0968

Bi Duy

Ty

03DHKT2

59

0969

3010110161 L Ngc

Thch 11CDCM

60

0970

61

0971

3302120022 Lng Tn
2009120055 Hunh Vn

Thch 05CDNDC
Thch 03DHMT1

62

0972

2009120047 Trng Hong

Thch 03DHMT1

63

0973
0974

Thi
Thi

12CDKT3

64

3007120255 Hunh Th
2002120001 L Hong

65

0975

2023110139 nh

Thi

02DHNH1

66

0976
0977

Thi
Thi

12CDTH3

67

3001120097 L Quc
3005110601 Phm Th

68

0978

2008120022 Phan Thanh

Thi

03DHSH1

69

0979

2006120015 Nguyn Quc

Thi

03DHTS1

70

0980

Thm

03DHKT2

71

0981

3004110555 Nguyn Hng

Thm

11CDHH2

72

0982

3014120161 Phm Th Hng

Thm

12CDHD

73

0983

3307120244 L Th Kim

Thm

05CNKT3

74

0984

3010110182 ng Th

Thm

11CDCM

75

0985

2013110281 Trn Th Thu

Thm

02DHQT3

76

0986

3006110348 Nguyn Th Hng

Thm

11CDTS2

77

0987

3007120408 Phm Th

Thm

12CDKT5

78

0988

3007120246 Trng Th Hng

Thm

12CDKT5

L Th Hng

03DHSH3

11CDHH1

03DHDT

11CDTP2

im s

im ch

K tn

79

0989

2013110143 Nguyn Th T Kiu

Thm

02DHQT3

80

0990

2008120145 Hynh Ngc

Thm

03DHSH2

Phng thi s 14: B.402 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

81

0991

2002120004 Hong L Anh

82

0992

2009120018 Nguyn Hunh

Thng 03DHDT
Thng 03DHMT1

83

0993

3001120060 L Minh

Thng 12CDTH1

84

0994

3007120132 Nguyn Th

Thanh 12CKT2

85

0995

2007120291 V Ngc

Thanh 03DHKT3

86

0996

3007110273 V Th

Thanh 11CDKT2

87

0997

3004110324 Trn Anh

Thanh 11CDHH

88

0998

2023120270 Nguyn Nguyn Xun

Thanh 03DHNH4

89

0999

3007110251 ng Thanh

Thanh 11CDKT2

90

1000

3004110320 Hunh Vn

Thanh 11CDHH1

91

1001

2009120001 Nguyn V Nht

92

1002

2008120311 Ng Th Thanh

Thanh 03DHMT1
Thanh 03DhSH4

93

1003

2005120238 Trn Duy

Thanh

94

1004

2005120187 Nguyn Th Nht

Thanh 03DHTP2

95

1005

96

1006

97

1007

3007120266 L Th
3008110375 Nguyn Thanh
2009120181 u Quc

Thnh 12CKT3
Thnh 11CDSH
Thnh 03DHMT2

98

1008

2005120131 Nguyn Phc

Thnh 03DHTP2

99

1009

3006110408 Cao Hunh

Thnh 11CDTS2

100

1010

2008120204 V Cng

101

1011

2008120212 Nguyn Phc

Thnh 03DHSH3
Thnh 03DHSH3

102

1012

3001120016 Ng Ch

Thnh 12CDTH1

103

1013

2005120074 Hunh B

Thnh 03DHTP1

104

1014

3007120175 Trn Th

Thnh 12CDKT2

105

1015

2008120209 Tiu Quan

Thnh 03DHSH3

106

1016
1017

Thao
Thao

11CDQT2

107

3013110225 Phan Xun


3005110516 Kim Nht

108

1018

3004110559 Trang L Phng

Tho

11CDHH2

109

1019

2008120006 Nguyn Th

Tho

03DHSH1

110

1020

2008120246 Nguyn Th Thanh

Tho

03DHSH3

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s

im ch

K tn

11CDTP2

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

A HC
I

Ghi ch

Ghi ch

Ghi ch

mt: .

CT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 15: A.402
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

1021

2008120002 Nguyn Th

Tho

03DHSH1

1022

3007120202 Nguyn Th Thanh

Tho

12CDKT2

1023

3007120183 Hong Th Thanh

Tho

12CDKT2

1024

3007120211 Lng Th Bch

Tho

12CKT2

1025

2013110473 Bi Th Thu

Tho

1026

3009110392 L Th Phng

Tho

11CDMT

1027
1028

Tho
Tho

03DHNH1

2023120050 Nguyn Thu


3007110345 Hong Kim

1029

3307120007 Ng Thu

Tho

05CDKT1

10

1030

2013110359 V Trng Min

Tho

02DHQT3

11

1031

3009110354 V Th Ngc

Tho

11CDMT

12

1032

3307120177 Phan Thanh

Tho

05CD9NKT2

13

1033

3006110239 Trn Th Phng

Tho

11CDTS1

14

1034

2007120239 Nguyn Th Phng

Tho

03DHKT4

15

1035

2007120427 V Th Ngc

03DHKT4

16

1036

2008120225 ng Th Phng

Tho
Tho

17

1037

3006110234 Nguyn Th Minh

Tho

11CDTS1

18

1038

3001120233 Trn Hng

Tho

12CDTH2

19

1039

3004120080 L Nguyn Loan

Tho

11CDHH1

20

1040

2007120180 Trn Phng

Tho

03DHKT3

21

1041

2007120274 Phm Th Bch

Tho

03DHKT3

22

1042

2006120121 Nguyn Th Thu

Tho

03DHTS2

23

1043

3002110048 Nguyn Quang

Th

11CDDT

24

1044

2005110504 Danh Th Mai

Thi

02DHTP2

25

1045
1046

Thi
Thi

03DHNH2

26

2023120133 H L Anh
2009120089 V Thi

27

1047

2007120205 Trn Anh

Thi

03DHKT1

28

1048

2013120405 V Th H

Thi

03DHQT4

29

1049

2009120119 Nguyn Th

Thi

03DHMT2

30

1050

3003120053 Nguyn Gia

12CDCK

31

1051

2009120055 Nguyn Th

Th
Th

32

1052

2013110271 o Minh

Thin

02DHQT3

33

1053

2023110275 Tng Th M

Thin

02DHNH3

34

1054

3305120064 Nguyn ng Ch

Thin

05CDNKN1

35

1055

2008120230 Phm Minh

Thin

03DHSH3

36

1056

3305120050 Trn Nguyn

Thnh

05CDNKN1

MSSV

Tn

Lp

11CDKT2

03DHSH3

03DHMT1

03DHMT1

im s

im ch

K tn

Phng thi s 15: A.402 (Tip theo)


Stt

S BD
1057

MSSV
H
3013110280 Nguyn Phc

37

Thnh

11CDQT2

38

1058

3007120232 Lm Th Dim

Th

12CDKT5

39

1059

3302120119 Nguyn Phc

Th

05CDNDC

40

1060

3004110335 Hunh

Thoa

11CDHH

41

1061
1062

Thoa
Thoa

05CNKT3

42

3307120211 Hunh Th Kim


3005110410 o Th Kiu

43

1063

3001120135 Phm Th Kim

Thoa

12CDTH3

44

1064

3006110257 Trng Th Kim

Thoa

11CDTS1

45

1065

3005110312 Nguyn Th Kim

Thoa

11CDTP1

46

1066

3305120308 Nguyn Th Nh

Thoang 05CDNKN1

47

1067

2007110313 Nguyn Th Ngc

Thong 02DHKT1

48

1068

3007110267 Nguyn Th Thanh

Thong 11CDKT2

49

1069

2007110204 Phm Th

Thm

02DHKT2

50

1070

2013110076 inh Th M

Thng

02DHQT1

51

1071
1072

Thu
Thu

11CDQT2

52
53

1073

3013110327 Trng Th Kim


2001120030 Ph Th
3307120353 Hunh Th

Thu

05CDNKT2

54

1074

3307120127 ng Th Minh

05CDNKT2

55

1075

2008120155 Bi Th

Thu
Thu

56

1076

3007120257 Nguyn Th

Thu

12CDKT3

57

1077

Th

03DHKT2

58

1078

3013110146 Nguyn Th Anh

Th

11CDQT1

59

1079

3013120232 Nguyn Th nh

Th

12CDQT3

60

1080
1081

62

1082

Th
Th
Th

05CNKT3

61
63

1083

3307120190 Phan Th Minh


2008120031 Phm V Minh
3008110210 ng Th Hoi
3013110147 Nguyn Th Anh

Th

11CDQT1

64

1084

2013110365 Trn Th Hunh

Th

02DHQT3

65

1085

3009110388 Bi Th Anh

Th

11CDMT

66

1086

3006110221 Cp Th Hoi

11CDTS1

67

1087

2008120260 Trn Anh

Th
Th

68

1088

3005110270 Trn Anh

Th

11CDTP1

69

1089

3007120252 V Anh

Th

12CDKT3

70

1090

2013110074 Nguyn Ngc Anh

Th

02DHQT1

71

1091

2005120199 L Th Kim

Th

72

1092

2023120154 Trn Th

Thu

03DHNH2

73

1093

3003120075 L Vn

Thun

12CDCK

74

1094

2023120322 L Thanh

Thun

03DHNH3

75

1095

2007110071 Nguyn Ph

Thun

02DHKT1

76

1096

3013110164 H Vn

Thc

11CDQT1

77

1097

78

1098

3001120090 H S
2009120156 Trng Th

Thng 12CDTH1
Thng 03DHMT2

V Trn Anh

Tn

Lp

11CDTP2

03DHTH1

03DHSH2

03DHSH1
11CDSH

03DHSH3

im s

im ch

K tn

Phng thi s 15: A.402 (Tip theo)


Stt

S BD

79

1099

2007110263 Phan Th Ngc

Thng 02DHKT1

80

1100

2013120465 V Th Hoi

Thng 03DHQT6

81

1101

3013120241 L Th Hoi

Thng 12CDQT3

82

1102

3007110231 Nguyn Trng

Thng 11CDKT2

83

1103

2006120193 Nguyn Hu Kim

Thng 03DHTS3

84

1104

3007120169 m Th Kiu

Thuy

12CDKT2

85

1105

3010110148 Nguyn Th

Thy

11CDCM

86

1106

3305120081 Trnh Hng

Thy

05CDNKN1

87

1107

2006120105 Bi Th

Thy

03DHTS2

88

1108

3007120213 L Th Thu

Thy

12CDKT4

89

1109

3013110339 V Th Thu

Thy

11CDQT2

90

1110

3006110262 V Th

Thy

11CDTS1

91

1111

3007120218 Nguyn Th Minh

Thy

12CDKT5

92

1112

3014120042 Trn Th

Thy

12CDHD

93

1113

2008110286 Hynh Nguyn Phng

Thy

02DHSH1

94

1114

3007110286 Bi Th Thu

Thy

11CDKT2

95

1115

3013110297 L Th Thu

Thy

11CDQT2

96

1116

3307120063 Phm Th Ngc

Thy

05CDKT1

97

1117

3006110249 L Th

11CDTS1

98

1118

2008120180 inh Xun

Thy
Thy

99

1119

2013110267 Phm Th

Thy

02DHQT3

100

1120

3013110162 Nguyn Th Thu

Thy

11CDQT1

101

1121

3007120168 Nguyn Th Thu

Thy

12CDKT2

102

1122

3007120278 Li Th Thu

Thy

12CDKT3

103

1123

3009110264 Nguyn Th Thanh

Thy

11CDMT

104

1124

2007110192 Hunh Th Bch

Thy

02DHKT2

105

1125

3007090423 L Th

Thy

11CDQT2

106

1126

2022120205 inh Th Thu

Thy

107

1127

2005120106 Nguyn Th Thanh

Thy

108

1128

109

1129

2005120048 Trn Th
3005110475 Bi Th Thuyn

110

1130

2008120332 Cao Hong Thy

Thy
03DHTP1
Thuyn 11CDTP2
Thy
03DHSH4

MSSV

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn

Lp

im s

im ch

K tn

03DHSH2

03DHTP1

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

HC
I

Ghi ch

Ghi ch

Ghi ch

mt: .

CT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 16: F303
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

1131

2004110306 Nguyn Th Cm

Tin

02DHHH2

1132

3013110169 Trng Th Hng

Tin

11CDQT1

1133

3307120048 Phm Th Thy

Tin

05CDKT1

1134

2013110137 Nguyn Hong nh

Tin

02DHQT3

1135

2008120067 Cao Ngc Triu

Tin

03DHSH1

1136

3307120171 ng Cm

Tin

05CDNKT2

1137

2008120293 Nguyn Th Thy

Tin

03DHSH4

1138

3005110569 V Th Cm

Tin

11CDTP2

1139

2007120287 Ng Th Thy

Tin

03DHKT3

10

1140

3012110183 Hong Vn

Tin

11CDGD

11

1141

3004110528 Nguyn Vit

Tin

11CDHH2

12

1142

3001120146 Ng Quang

Tin

12CDTH3

13

1143

3004110354 ng Minh

Tin

11CDHH1

14

1144

3008110250 C Minh

Tin

11CDSH

15

1145

3001120066 Phan Quc

Tin

12CDTH3

16

1146

3001120163 Nguyn Cng

Tin

12CDTH3

17

1147

3006110420 Hunh Khoa

Tin

11CDTS2

18

1148

3006110270 Nguyn Th Kim

Tin

11CDTS1

19

1149

2013120189 Phm Minh

Tin

03DHQT2

20

1150

2013120132 Nguyn Minh

Tin

03DHQT2

21

1151

2007110289 Nguyn Nht

Tn

02DHKT1

22

1152

3007110254 V Th Hng

Tn

11CDKT2

23

1153

2008120090 Ng Hong

Tn

03DHSH4

24

1154

2009120146 V Th H

Tnh

03DHMT2

25

1155

Tnh

03DHKT2

26

1156

2005120036 L S

Tnh

03DHTP1

27

1157

2013110312 Phm Vn

Tnh

02DHQT2

28

1158

2005120085 Phan Sa

03DHTP1

29

1159

3305120109 L Quc

Ton

05CDNKN2

30

1160

3302120100 Trng nh

Ton

05CDNDC

31

1161

3302120065 Phan Khnh

Ton

05CDNDT

32

1162

2013120419 Trn B

Ton

03DHQT4

MSSV

T Th Thi

Tn

Lp

im s

im ch

K tn

Phng thi s 16: F303 (Tip theo)


Stt

S BD

33

1163

2023120134 Phm

Ton

03DHNH2

34

1164

2007110221 Vn Th

Ton

02DHKT1

35

1165

2022120151 Nguyn Minh

Ton

03DHDB2

36

1166

2007110068 Nguyn nh

Ton

02DHKT2

37

1167

2013110433 ng Th

Tr

02DHQT3

38

1168

3004110368 Bi Ngc Bo

Trm 11CDHH1

39

1169

2013110122 Nguyn Th Thy

Trm 02DHQT2

40

1170

3307120204 Hunh Th Bch

Trm 05CNKT3

41

1171

2023120267 Nguyn Ngc

Trm 03DHNH3

42

1172

2009120075 Nguyn Ngc

Trm 03DHMT1

43

1173

2008120069 Ngy Hoi Ngc

Trm 03DHSH1

44

1174

3307120180 Bi Phm Ngoc Huyn

Trm 05CNKT2

45

1175

2008120141 Nguyn Th Thanh

Trm 03DHSH4

46

1176

2005120034 Quch Kiu

Trm 03DHTP1

47

1177

3006110285 Lm Th Mng

Trm 11CDTS1

48

1178

3004110369 Nguyn Bo

Trn

11CDHH

49

1179

3005110544 Hong L Thu

Trn

11CDTP2

50

1180

3307120366 Hunh Tuyt

Trn

05CDKT1

51

1181

2022120138 Nguyn Th Ngc

Trn

03DHDB2

52

1182

2023110235 V Th Thy

Trang 02DHNH3

53

1183

3004110461 Phan Th Ngc

Trang 11CDHH2

54

1184

2013110207 Lu Th Huyn

Trang 02DHQT3

55

1185

2006120118 Ch Th Thy

Trang 03DHTS2

56

1186

2005120293 Nguyn Th Ngc

Trang 03DHTP3

57

1187

2008120265 Nguyn Th M

Trang 03DHSH3

58

1188

2008120087 Hong Th Huyn

Trang 03DHSH4

59

1189

3007120159 Phan Nguyn Quyn

Trang 12CDKT2

60

1190

3007120414 Phm Thanh

Trang 12CDKT5

MSSV

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn

Lp

im s

im ch

K tn

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

HC
I

Ghi ch

Ghi ch

mt: .

CT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 17: F401
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232

3007120192
3007120149
3009110427
3009110286
2023120051
2023120024
2023120177
3013110181
3013110180
2006120196
3008110264
2008120149
3307120185
3006110283
2007120057
3007120254
3007120256
2007120298
2007120336
2007110247
2005120120
2013110090
2013110089
3009110283
3005110455
2013120420
2002120027
3006110293
3001120031
2013120265
3001120241
2007120025
2005120128
2008120298
2009120025
3007120124
3007110351
3007120033
2023120006
3009110297
3005110363
2005120352

H
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Kiu
Hunh Th Ngc
L Th Thu
inh Th
L Th Thu
Nguyn TH Hunh
Trn Th Thy
Quch Kiu
Nguyn Thu
Nguyn Th
L Th
Nguyn Th M
Phm Th
Nguyn Th Thu
Trn Th Thy
V Thanh Phng
Trn Thi Phng
L Huyn
Phm inh Qunh
u Nguyn Thin
inh Kiu Thy
ng H Thy
ng Quc
T Th Tranh
Nguyn Vn
Trn L Minh
Cp Th Tr
Phm Vn
Hunh Xun
Trn Th Kim
Phm Ngc
Nguyn Vit
Nguyn Hu Hng
Cao Th
Trn Minh Tuyt
Trn Th Tuyt
Nguyn Th
T Th T
V Th Mai
Hong Nguyn
Phan Th Mng

Tn
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trng
Tranh
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tria
Trin
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh

Lp
12CKT3
12CKT2
11CDMT
11CDMT
03DHNH1
03DHNH1
03DHNH2
11CDQT1
11CDQT1
03DHTS3
11CDSH
03DHSH2
05CDNKT2
11CDTS1
03DHKT1
12CDKT3
12CDKT3
03DHKT3
03DHKT5
03DHKT1
03DHTP1
02DHQT1
02DHQT1
11CDMT
11CDTP2
03DHQT4
03DHDT
11CDTS1
12CDTH1
03DHQT3
12CDTH2
03DHKT1
03DHTP2
03DHSH4
03DHMT1
12CDKT2
11CDKT2
12CDKT1
03DHNH1
11CDMT
11CDTP1
03DHTP5

im s

im ch K tn

Ghi ch

Phng thi s 17: F401 (Tip theo)


Stt
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

S BD
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281

MSSV
3307120126
3008110275
3307120016
3307120039
3007120301
2008120326
3001120075
2013110092
2007120175
2013120367
2013110092
2001120028
3005110600
2005120068
3007120139
3007120181
3010110110
2023120021
2006120206
3006110290
2008120161
2005120049
2013110093
3002110032
2008120121
2008120062
3004110395
3013110321
3013110206
3006110394
3001120053
2008120272
3302120057
2008120171
2006120052
2008120026
3007120193
3007120268
2008120308
2009120147
2023120271
3004110361
2022120155
2008120026
3014120122
3014120144
2013110237
3004110405

H
Nguyn Th Kim
Nguyn Phm Thu
Trn ng Duyn
L Diu
Nguyn Th i
Trn Th Mai
Nguyn Th Vit
Hunh Th Mng
Nguyn Hong Vit
T Th Kiu
Hynh Th Mng
L Quang Trng
Nguyn Th M
Nguyn c
Nguyn Th Thanh
Trng Th Kim
Ng Th
Tr L Thanh
L Hunh Thu
Phan Th Thanh
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Kim
Hynh Trn Thanh
Nguyn Vn
Nguyn Minh
Kiu Nht
Ung Ch
Trn Kin
L Minh
inh Minh
Hunh Thanh
Vng Tn
Phm Nht
Phm Th Mng
Phan Th Cm
Nguyn Th Cm
on Minh
Nguyn Th Ngc
Nguyn Cm
Mai Vn
Nguyn Th
Nguyn Quang
Nguyn Anh
L Trn Cm
on Minh
Bi V Anh
Nguyn Bo
Trn Vn
Trng Ngc

Tn
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trng
Trng
Trng
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trng
Trng
Truyn
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Tun
Tun
Tun
Tun

Lp
05CDNKT2
11CDSH
05CDKT1
05CDKT1
12CDKT3
03DhSH4
12CDTH1
02DHQT1
03DHKT2
03DHQT6
02DHQT1
03DHTH1
11CDTP2
03DHTP1
12CKT4
12CKT2
11CDCM
03DHNH1
03DHTS3
11CDTS1
03DHSH2
03DHTP1
02DHQT1
11CDT
03DHSH2
03DHSH1
11CDHH1
11CDQT2
11CDQT2
11CDTS2
12CDTH1
03DHSH3
05CDNDC
03DHSH2
03DHKT2
03DHTS1
03DHSH1
12CKT2
12CKT3
03DHSH4
03DHMT2
03DHNH4
11CDHH1
03DHDB2
03DHSH1
12CDHD
12CDHD
02DHQT3
11CDHH

im s

im ch K tn

Ghi ch

Phng thi s 17: F401 (Tip theo)


Stt
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

S BD
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300

MSSV
3007110203
3007110301
3005110650
3005110527
3005110417
2001110080
3307120291
2006120122
3307120328
3007120074
3003120126
3009120002
3007120068
3004110554
2005120188
3006110300
3302120063
3014120149
2013120207

H
T Lng Nht
Ng Anh
V Vn
Quang
Bi Anh
quang
V Ngc
Nguyn Ngc
Bi Th
T Thanh
L Thanh
Ngn Thanh
Nguyn Th
V Thanh
Nguyn Hunh Quang
Nguyn Thanh
inh Xun
Nguyn Th Kim
Hynh Th Ngc

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tut
Tng
Tng
Tng
Ti
Tng
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn

Lp
11CDKT2
11CDKT2
11CDTP2
11CDTP2
11CDTP2
02DHQT2
05CDNKT2
03DHTS2
05CNKT3
12CDKT1
12CDCK
12CDMT4
12CDKT1
11CDHH2

im s

im ch K tn

Ghi ch

11CDTS1
05CDNDT
12CDHD
03DHQT4

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 18: F402
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

1301

1302

MSSV

Tn

Lp

Tuyn
Tuyn

03DHSH3

1303

2008120201 Nguyn Th Bch


2022120022 L V Kim
2001120063 Phm Th Bch

Tuyn

03DHTH1

1304

3307120034 Nguyn Thanh

Tuyn

05CDKT1

1305

2013110116 V Th Thanh

Tuyn

02DHQT2

1306

2008120069 T Th Thanh

Tuyn

03DHSH1

1307

2008120241 Phm Thanh

Tuyn

03DHSH2

1308

3005110377 Nguyn Th Mng

Tuyn

11CDTP1

1309

2022120175 Nguyn Th Bch

Tuyn

03DHDB2

10

1310

3307120092 T L kim

Tuyn

05CDKT1

11

1311

3007120152 Trn Th Thanh

Tuyn

12CKT2

12

1312

3007120121 L Th nh

Tuyt

12CKT2

13

1313

3307120082 Trnh Th

Tuyt

05CDKT1

14

1314

2013110374 Trng Th M

Tuyt

02DHQT2

15

1315

2005120056 Trn Th nh

Tuyt

03DHTP1

16

1316

2023110121 Nguyn Vn

02DHNH3

17

1317

2013110279 L Th

02DHQT3

18

1318

2023110223 L Th T

Uyn

02DHNH3

19

1319

3007120102 Hang L

Uyn

12CDKT1

20

1320

2023120108 Trn Th Phng

Uyn

03DHNH4

21

1321

2008120079 Nguyn Hong Phng

03DHSH1

22

1322

2008120045 Ng Nguyn Hong

Uyn
Uyn

23

1323

2005120110 L Th Ngc N Dip

Uyn

03DHTP1

24

1324

3007120017 Hunh Th Cm

Vn

12CDKT1

25

1325

3307120223 L Th Thanh

Vn

05CNKT3

26

1326

3007120134 V Th Hng

Vn

12CKT2

27

1327

2009120112 Trn ng Lan

Vn

03DHMT2

28

1328

3007110309 L Th Cm

Vn

11CDKT2

29

1329

3001100207 Nguyn Thanh

Vn

10CDTH1

30

1330
1331

Vn
Vn

11CDQT2

31

3013110322 Nguyn Th Thanh


3007110212 L Th Thanh

32

1332

3307120069 V Th i

Vn

05CDKT1

33

1333

3006110306 Nguyn Th Hoi

Vn

11CDTS1

34

1334

3006110308 Trn Th Trang

Vn

11CDTS1

35

1335

2008120105 ng L Khnh

Vn

03DHSH2

36

1336

2007120200 M Th

Vn

03DHKT2

37

1337

2007120305 Nguyn Th Tng

03DHKT3

38

1338

2008120103 Phm

Vn
Vn

03DHDB1

03DHSH1

11CDKT2

03DHSH2

im s

im ch

K tn

Phng thi s 18: F402 (Tip theo)


Stt

S BD

MSSV

Tn

Lp

39

1339

2008120287 V Th

Vn

40

1340

3005119998 L th Cm

Vn

11CDTP1

41

1341

3005110378 Dng Th Thy

Vn

11CDTP1

42

1342

2006120140 V Th Bch

Vn

03DHTS2

43

1343

2013110097 Nguyn Th

Vn

02DHQT1

44

1344

3004110505 Nguyn Tun

Vn

11CDHH2

45

1345

3007120277 Nguyn Th Thanh

Vn

12CKT3

46

1346

2008120068 Mai Thy

Vn

03DHSH1

47

1347

2009120102 Trn Th Ngc Hoa

Vng

03DHMT2

48

1348

2006120047 Mai Th

Vng

03DHTS1

49

1349

3004110470 H Ngc

Vn

11CDHH2

50

1350

2013110479 Thi Hong

Vi

51

1351

2023120252 V Trang Thy

Vi

03DHNH4

52

1352

3006110311 Phan Th Tng

Vi

11CDTS1

53

1353

54

1354

2022120059 Thi Th Thy


2006120229 Nguyn Th Hoa

Vi
Vin

03DHTS3

55

1355

3001120084 Trn nh

Vin

12CDTH3

56

1356

3302120019 Nguyn Quang

Vinh

05CDNDT

57

1357

3004110527 Nguyn Th

Vinh

11CDHH2

58

1358
1359

Vinh
Vinh

11CDHH1

59

3004110427 Ng Kim
2022120068 Hunh Thin

60

1360

2002120015 Phm Khnh

Vinh

03DHDT

61

1361

3003120116 Dng Hu

12CDCK

62

1362

2008120258 Tt H Kim

Vinh
Vinh

1363

2008120100 Nguyn Phc Nhn

Vinh

03DHSH4

64

1364

2008120334 Nguyn

Vinh

03DHSH4

65

1365

2006120028 Hunh Vn

Vinh

03DHTS1

66

1366

2023120195 Hunh L

Vnh

03DHNH2

67

1367

3002110037 ng Thanh

11CDDT

68

1368

3307120072 Phm Quc

05CDKT1

69

1369

3006110313 V Ngc

11CDTS1

70

1370

2002120067 Nguyn Quang

03DHDT

71

1371

72

1372

73

1373

2013110156 L ng Minh
3008110416 Phm Th Tho
2005120443 L Trn Trc

Vng 02DHQT2
Vy
11CDSH
VY
03DHTP4

74

1374

3307120010 Nguyn Hunh Tng

Vy

05CDKT1

75

1375

3307120183 Hunh Thoi Nht

Vy

05CDNKT2

76

1376

3009110379 Tng Thy

Vy

11CDMT

77

1377

2009120101 Phan Th Tng

Vy

03DHMT2

78

1378

2013110103 L Tho

Vy

02DHQT1

79

1379
1380

Vy
V

03HDTP4

80

2005120383 Hunh Th H
2006120234 Nguyn Triu

81

1381

2013110309 Bi Th

Xim

02DHQT3

63

03DHSH4

03DHDB3

03DHSH3

03DHTS3

im s

im ch

K tn

Phng thi s 18: F402 (Tip theo)


Stt

S BD

MSSV

Tn

Lp

82

1382

3006110318 L N Lc

83

1383

2007110304 Trn Th L

Xun

02DHKT2

84

1384

3009110379 L Th Thanh

Xun

11CDMT

85

1385

2007120130 Cao Th

Xun

03DHKT2

86

1386

3004090316 Nguyn

Xun

09CDHP

87

1387

2013120008 Trn Ngc

Xun

88

1388

89

1389

2008120321 Ch Th T
3008110325 Nguyn Th

Xng 03DHSH4
Xuyn 11CDSH

90

1390

2007120211 Ng M

Xuyn 03DHKT1

91

1391

2005120249 Nguyn Th Kim

Xuyn 03DHTP3

92

1392

2005120186 Nguyn Th Kim

Xuyn

93

1393

2005120027 Trn Th Kim

Xuyn 03DHTP1

94

1394

2023110229 Bi Nh

02DHNH3

95

1395

3004110447 Nguyn Th Nh

11CDHH

96

1396

3307120060 Trn Th Nh

05CDKT1

97

1397

3006110320 Phan Th Nh

11CDTS1

98

1398

2008120012 Hunh Gia Bnh

Yn

03DHSH1

99

1399

2013110313 Nguyn Th T

Yn

02DHQT3

100

1400

3005110398 Kiu Th

Yn

11CDTP1

101

1401

3007120038 V Th Kim

Yn

12CKT1

102

1402

3001120103 Trn Th Ngc

Yn

12CDTH3

103

1403

2008120058 C Th Nam

Yn

03DHSH1

104

1404

3307120178 Trn Th Ngc

Yn

05CDNKT2

105

1405

3006110327 Hunh Th Kim

Yn

11CDTS2

106

1406

2007120165 Ph Th Kim

Yn

03DHKT2

107

1407

3005110400 Nguyn Th

Yn

11CDTP1

108

1408

2022120212 Hong Th

Yn

109

1409

2009120168 ng Hong

Yn

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Xun

11CDTS1

im s

im ch

K tn

03DHMT2

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

KHOA HC
LOI

Ghi ch

Ghi ch

Ghi ch

V vng mt: .

CBCT1
98

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 19: A.504
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

1410

2004120092 Nguyn Hu Thin

An

03DHHH1

1411

2007120104 Phm Th Trm

Anh

03HKT1

1412

2005120287 V Hong

Anh

03DHTP3

1413

2004120132 Bi Quc

Anh

03DHHH2

1414

2013120463 Trn Tun

Anh

03DHQT6

1415

2004120086 L Nguyn Thy

Anh

03DHHH1

1416

2013120400 Nguyn Th Kiu

Anh

03DHQT4

1417

3005120046 Nguyn TH Hong

Anh

12CDTP1

1418

2013120384 L Th Ngc

nh

03DHQT4

10

1419

3009110021 Vn

Bng

11CDMT

11

1420

2004120091 Nguyn Quc

Bo

03DHHH1

12

1421

3000120236 Phan Hoi

Bo

12CDTP5

13

1422

2005112036 Hong Quc

Bo

02DHTP1

14

1423

3007120410 V Ngc

Bch

12CDTP5

15

1424

2022120221 ng Thanh

Bnh

03DHDB3

16

1425

Phm Quang

Bu

03DHTH2

17

1426

2007120379 Phng Th

Cm

03GHKT3

18

1427

2022120109 Trng Th

Cnh

03DHPB2

19

1428

3005120185 H Th Bo

Chu

12CDTP2

20

1429

2007110045 Phm Linh Yn

Chi

02HKT1

21

1430

2007120333 V Ngc Kim

Chi

03DHKT5

22

1431

2007120126 Hunh Ngc

Chi

03DHKT2

23

1432

2007120017 V An Trc

Chi

03DHKT1

24

1433

2007110045 Phm Linh Yn

Chi

02DHKT1

25

1434

2007120189 Nguyn Th Kim

Chi

03DHKT2

26

1435

Chin

03DHTH2

27

1436

2005120239 Nguyn Vn

Chin

03DHTP5

28

1437

3005120390 ng Vn

Chung 12CDTP5

29

1438

2013110010 Nguyn Th Kim

Cc

02DHQT1

30

1439

2013110011 Nguyn Th M

Cc

02DHQT1

31

1440

2005120374 Nguyn Tn

Dn

03DHTP5

32

1441

2013120423 Ngun Vn

Danh

03DHQT4

33

1442

2022120188 Bi Hunh Ngc

03DHDB3

34

1443

3009110446 inh Vn

11CDMT

MSSV

V Tun

Tn

Lp

im s im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 19: A.504 (Tip theo)


Stt

S BD

35

1444

3005120428 Hunh Quc

12CDTP5

36

1445

2022120120 V Th

03DHDB2

37

1446

3305120086 Trn Th

im

05CDNKN1

38

1447

2004110439 Nguyn L i

ng

02DHHH1

39

1448

2006120135 Phm Th

Dung

03DHTS2

40

1449

Dung

02DHHH1

41

1450

2013120444 Phan Th

Dng

03DHQT4

42

1451

2013110391 Bi Nguyn Trung

Dng

03DHQT3

43

1452

2013120185 L Quc

Dng

03DHQT2

44

1453

3016720085 Chu Vn

ng

12CDVL

45

1454

2008100250 Trn Th

Dung 01DHSH1

46

1455

2004120293 Nguyn o

Duy

03DHHH3

47

1456

2013120313 Nguyn Hi

Duy

03DHQT3

48

1457

2008100290 L Anh

Duy

01DHSH1

49

1458

2005110089 Nguyn Th

Duyn 02DHTP1

50

1459

3007120027 Trn Th M

Duyn 12CDKT1

51

1460

2007120010 Nguyn Thi M

Duyn 03DHKT1

52

1461

2008100050 Nguyn Th Cm

Duyn 01DHSH1

53

1462

3007120379 ng Th Hng

Gm

54

1463

2013120433 Nguyn Th L

Giang 03DHQT4

55

1464

2023110346 L Th Thy

Giang 02DHNH2

56

1465

3007120216 Trn N Hung

Giang 12CDKT5

57

1466

2013120193 L Hng

Giang 03DHQT2

58

1467

3003120060 Phan Thanh

Ging 12CDCK

59

1468

2005120400 Hunh Quc

Giu

03DHTP4

60

1469

2008100052 ng Minh

01DHSH1

61

1470

3005120411 Trn Th B

Hai

12CDTP5

62

1471

2022120045 T Quang

Hi

03DHDB1

63

1472

3005120427 Nguyn Th

Hi

12CDTP5

64

1473

2004110323 Trung Th

Hi

02DHHH1

65

1474

2006120198 L Th ngc

Hn

03DHTS2

66

1475

2008100228 V Th

Hn

01DHSH1

67

1476

3005120139 Th

Hnh

12CDTP2

68

1477

2013120408 ng Th Ngc

Hnh

03DHQT4

69

1478

2005120100 Trn Th Bch

Ho

03DHTP1

70

1479

2013120379 Lng Th Mn

Ho

03DHQT4

MSSV

20044110036 Nguyn Th Thy

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn

Lp

im s im ch

K tn

Ghi ch

12CKT4

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 20: A.507
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

1480

3003120025 L c

Hu

12CDCK

1481

2013120439 Nguyn Th Hng

Hu

03DHQT4

1482

2022120105 Nguyn Vn

Hy

03DHDB2

1483

2023120062 V L Minh

Hin

03HNH1

1484

2023120054 Th

Hin

03HNH1

1485

2013120377 L Th Thu

Hin

03DHQT4

1486

3016120080 Hynh Th Kim

Hin

12CDVL

1487

2006120181 Phm Th

Hin

03DHTS3

1488

2004120240 Nguyn Th Thu

Hin

03DHHH1

10

1489

3016120044 L Minh

Hin

12CDVL

11

1490

3009110393 Nguyn Ngc

Hiu

11CDMT

12

1491

2013120399 Trn Th

Hiu

03DHQT4

13

1492

2013120178 Ng Th Minh

Hiu

03DHQT2

14

1493

2022120077 Nguyn Th Thu

Hoa

03DHDB1

15

1494

2004120313 Vng Tuyt

Hoa

03DHHH3

16

1495

2007120134 Mng Th

Hoa

03DHKT2

17

1496

2007210133 Phm Th

Hoa

03DHKT2

18

1497

2007110098 Nguyn Th

Ha

03DHKT2

19

1498

2004120079 Trn Th Thu

Hoi

03DHHH1

20

1499

3003120038 Phn Minh

Hong 12CDCK

21

1500

3009110085 Nguyn Khnh

Hang 11CDMT

22

1501

2004120348 Phng Dim

Hng

03DHHH4

23

1502

3004120093 Ng Phng

Hng

12CDHH2

24

1503

3005120232 Trn Th M

Hung 12CDTP5

25

1504

2005120317 Nguyn Th Thu

Hung 03GDHTP3

26

1505

2005120067 L Trong

Huy

03DHTP1

27

1506

2004120267 Dng Vn

Huy

03DHHH1

28

1507

3004110136 Nng Khc

Huy

11CDHH1

29

1508

3004120106 Nguyn Th

Huyn 12CDHH2

30

1509

2007110147 Nguyn Th Ngc

Huyn 02HKT1

31

1510

3005120333 Lung Th M

Huyn 12CDTP3

32

1511

3005120177 Th

Huyn 12CDTP2

33

1512

2013120382 Trn Thi Tuyt

Kha

34

1513

2004120336 H Trng

Khnh 03DHHH4

MSSV

Tn

Lp

03DHQT4

im s im ch

K tn

Ghi ch

Phng thi s 20: A.507 (Tip theo)


Stt

S BD

35

1514

2007110077 Trung Ngc

Khnh 02DHKT1

36

1515

2006120211 S inh

Khoa

03DHTS3

37

1516

2004120161 Nguyn Vn

Khe

03DHHH2

38

1517

2007120294 Gi Trn Th Dim

Kiu

03GHKT3

39

1518

2004120356 Bi Th

Kim

03DHHH4

40

1519

2005120072 Phm Thi

Lan

03DHTP1

41

1520

Vy X Cm

Ln

03DHTH2

42

1521

3012110087 Nguyn Th

11CDGD

43

1522

2004120107 Nguyn Th Ngc

Lin

03DHHH1

44

1523

3005120410 Nguyn Th

Lin

12CDTP5

45

1524

2007120033 Nguyn Th Hng

Lin

03DHKT1

46

1525

3009110125 L Th Cm

Linh

11CDMT

47

1526

2006120137 Th M

Linh

03DHTS2

48

1527

2006120130 Nguyn Hong nh

Linh

03DHTS2

49

1528

2004120066 Trang Nguyn Duy

Linh

03DHHH1

50

1529

2004120226 Phn M

Linh

03DHHH2

51

1530

2013120450 T Hu Thy

Linh

03DHQT6

52

1531

2004120078 H Th Hng

Linh

03DHHH1

53

1532

2007120404 Hunh Th Thy

Linh

03DHKT5

54

1533

3005120234 Phm Tun

Linh

12CDTP5

55

1534

2007120260 Trn i

Linh

03DHKT4

56

1535

2013120199 inh Th M

Linh

03DHQT2

57

1536

2022120064 Nguyn Th Thy

Loan

03DHDP1

58

1537

2007120144 Nguyn Th

Lc

03HKT2

59

1538

2003110068 Nguyn Ngc

Lc

02DHCK

60

1539

2008100320 Nguyn Don

Lc

01DHSH1

61

1540

2013120464 V Thnh

Long

03DHQT6

62

1541

2022110165 Nguyn Thnh

Lun

03DHDB2

63

1542

2004120258 Nguyn Th Kim

Luyn 03DHHH3

64

1543

3009110492 L Th Kim

11CDMT

65

1544

2007120228 Cao Th

03DHKT4

66

1545

2022120021 Nguyn Th Yn

Mai

03DHDB1

67

1546

2004120119 Nguyn Th Tuyt

Mai

03DHHH1

68

1547

2013120254 V Minh

Mn

03DHQT5

69

1548

3005120014 Nguyn Th Cm

Mi

12CDTP1

70

1549

2007120083 V Th Liu

Mi

03DHKT1

MSSV

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

Tn

Lp

im s im ch

K tn

Ghi ch

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Thuysmileo509@gmail.com

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 21: B.507
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD
1

1550

1551

MSSV

V Th Nht

Tn

Lp

Minh

03DHTP1

3003120112 L Quang

Minh

12CDCK

1552

2023110044 V c

Minh

02DHNH2

1553

2013100470 Nguyn Cng

Minh

03DHQT3

1554

2004110098 Nguyn Mnh

Minh

02DHHH1

1555

3005120322 Nguyn Th Hoi

Mong

12CDTP5

1556

2004120074 Chu Th

Mc

03DHHH1

1557

2013120391 Lng V Kiu

My

03DHQT4

1558

3012110099 Trng Th Cm

11CDGD

10

1559

2007120363 L Th Hng

03DHKT5

11

1560

2007120405 Nguyn Ba Li

Na

03DHKT5

12

1561

2004110106 Phm Th Ly

Na

02DHHH1

13

1562

2001120115 Phm Ngc

Nam

03DHTH2

14

1563

2004120270 Ngun Hong

Nam

03DHHH3

15

1564

2004120280 Nguyn Ngc

Nam

03DHHH3

16

1565

2005120379 Nguyn nh

Nam

03DHTP5

17

1566

2005110297 V Thanh

Nam

02DHTP1

18

1567

2023110214 Nguyn Th

Nga

02DHNH2

19

1568

3007120186 Nguyn Th Thanh

Nga

12CDKT2

20

1569

3005120438 Bi Ngc Hi

Ngn

12CDTP4

21

1570

2007120314 L Th Bo

Ngn

03DHKT3

22

1571

2013120443 H Th

Ngn

03DHQT4

23

1572

Ngc

03DHTH2

24

1573

2005120116 L Th

Ngc

03DHTP1

25

1574

2007120273 ng Th Bch

Ngc

03DHKT3

26

1575

2008100042 Nguyn Th Hng

Ngc

01DHSH1

27

1576

2004120018 o Nguyn Nht

Nguyn 03DHHH1

28

1577

2023110356 L Th

Nguyn 02DHNH2

29

1578

2013110053 L Th Hng

Nguyn 02DHQT1

30

1579

2007120167 Nguyn Th

Nguyn 03DHKT2

31

1580

2008100186 Nguyn Cng

Nguyn 01DHSH1

32

1581

2005120300 ng Linh

Nhm

03DHTP3

33

1582

2013120393 Trn Hin

Nhn

03DHQT4

34

1583

3003120033 Nguyn Thin

Nhn

12CDCK

Nguyn Th Cm

im s im ch

K tn

Ghi ch

35

1584

2005110348 Trn Th Ct

Nhn

02DHTP1

Phng thi s 21: B.507 (Tip theo)


Stt S BD
36

1585

37

1586

38

1587

39

MSSV

3005110205 Nguyn Minh

Tn

Lp

Nhn

11CDTP1

Nht

03DHTH2

3012110126 Phm Hong Tho

Nhi

11CDGD

1588

2006120149 H Th Phung

Nhi

03DHTS2

40

1589

2022120111 Nguyn Th Bch

Nhi

03DHDB2

41

1590

2013120386 Bi Xun

Nhi

03DHQT4

42

1591

2005120089 Nguyn Th

Nhung

03DHTP1

43

1592

2004120044 Bi Th Cm

Nhung

03DHHH1

44

1593

3005120194 Mai Th Phung

Nhung

12CDTP2

45

1594

2004110123 L Th Hng

Nhung

02DHHH1

46

1595

2004110289 Trong Th M

Nhung

02DHHH1

47

1596

2013120431 L Th

Ni

03DHQT4

48

1597

3005110219 Nguyn Th Kim

Oanh

11CDTP1

49

1598

2002120050 L Thnh

Pht

03DHDB1

50

1599

2004120133 V

Phong

03DHHH2

51

1600

2013120177 Phan Tn

Phong

03DHQT2

52

1601

2007120014 ng Th Hng

Phc

03DHKT1

53

1602

2013120402 Chng Chnh

Phc

03DHQT4

54

1603

3008120214 Nguyn Thanh

Phng

12CDSH3

55

1604

3009110189 Nguyn

Phc

11CDMT

56

1605

2005112384 Phan

Phung 02DHTP1

57

1606

2004120190 Lm Ngc

Phng 03DHHH2

58

1607

2004120207 Phm Th Tho

Phng 03DHHH2

59

1608

2023120241 L Th Bch

Phng 03HNH4

60

1609

3009120192 Nguyn Minh

Quang

12CDMT4

61

1610

2006120788 Phan TH Tung

Quy

03DHTS3

62

1611

2004120224 Trng Minh

Qu

03DHHH2

63

1612

3005120138 Th Ngc

Quyn

12CDTP2

64

1613

2008110249 Nguyn Quc

Sang

02DHSH1

65

1614

2004120051 Phm Th Thanh

Sang

03DHHH4

66

1615

3009110208 V Hong Minh

Sn

11CDMT

67

1616

3003120063 Nguyn Ngc

Sn

12CDCK

68

1617

2022120225 Dung Th

Song

03DHDB3

69

1618

3005120378 T Th

12CDTP5

70

1619

2005120070 L Nht

Tam

03DHTP1

Mai Tin

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s im ch

K tn

Ghi ch

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 22: B.508
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

1620

2006120108 Nguyn Ngc Xun

Tm

03DHTS2

1621

2004120087 Ng Hong Minh

Tm

03DHHH4

1622

2004120291 Nguyn Xun

Tm

03DHHH3

1623

2008120179 Trn Hoi

Tm

03DHSH2

1624

3009110223 V Vn

Tn

11CDMT

1625

3005120354 Nguyn Ngc

Thng

12CDTP4

1626

2013120390 L Nht

Thanh

03DHQT4

1627

3009110371 nh

Thnh

11CDMT

1628

2013120441 Lm Tn

Thnh

03DHQT4

10

1629

3005120380 L Th

Thnh

12CDTP5

11

1630

2004110369 Nguyn Vn

Thnh

02DHHH1

12

1631

3009110484 Nguyn Th Thanh

Tho

11CDMT

13

1632

2007120103 Phm Th Phung

Tho

03DHKT1

14

1633

2004110163 ng TH Thu

Tho

02DHHH1

15

1634

2007120239 Nguyn Th Phng

Tho

03DHKT4

16

1635

2007120427 V Th Ngc

Tho

03DHKT4

17

1636

2004120231 Phan Th

Thi

03DHHH4

18

1637

2013120446 Trng Lng

Thi

03DHQT4

19

1638

2001120205 Trn Anh

Thi

03DHKT3

20

1639

2013120405 V Th H

Thi

03DHQT4

21

1640

2006120162 Trn c

Thin

03DHTS3

22

1641

2004120014 Nguyn Phc Qu

Thnh

03DHHH4

23

1642

3009110380 inh Th Thanh

Th

11CDMT

24

1643

3013120244 Nguyn Vn

Th

12CDQT3

25

1644

2008100151 Phm Th Hng

Thoa

01DHSH1

26

1645

2006120139 V Th Yn

Thu

03DHTS2

27

1646

2013120019 L Anh

Th

03DHQT5

28

1647

2013120007 Nguyn Th Hoi

Th

03DHQT5

29

1648

2004120124 V Nh

Thun

03DHHH2

30

1649

2013120458 Nguyn Thi M

Thun

03DHQT6

31

1650

3005120449 Mai c

Thun

12CDTP5

32

1651

2006120112 L Vn

Thc

03DHTS2

33

1652

2005120311 Phan Cng

Thc

03DHTP3

34

1653

2004120215 Trn Th Nh

Thng 03DHHH2

im s im ch

K tn

Ghi ch

35

1654

2013120465 V Th Hoi

Thng 03DHQT6

Phng thi s 22: B.508 (Tip theo)


Stt S BD

MSSV

Tn

Lp

36

1655

2006120056 Nguyn Hong Dip

Thy

03DHTS1

37

1656

2007120056 Lu Th Ngc

Thy

03DHKT1

38

1657

2013110084 Nguyn Th Thanh

Thy

02DHQT1

39

1658

3007712407 L Th

Thy

12CDKT5

40

1659

3009120029 Nguyn Th Diu

Thy

12CDMT3

41

1660

2013120186 Nguyn Linh Diu

Thy

03DHQT4

42

1661

2008100155 Trn Th

Thy

01DHSH1

43

1662

2022120224 o Th

Thy

03DHDB3

44

1663

2004120180 V Th Thu

Thy

03DHHH2

45

1664

2008100298 Nguyn Th Chu

Thy

01DHSH1

46

1665

3007120190 Nguyn Th Thy

Tin

12CKT4

47

1666

2007120229 Trn Th M

Tin

03DHKT4

48

1667

2006120107 Nguyn Th

Tin

03DHTS2

49

1668

2005120323 Trn Th

Tin

03DHTP1

50

1669

2005100488 Nguyn Vn

Tin

01DHTP2

51

1670

2013120889 Phm Minh

Tin

03DHQT2

52

1671

2013120132 Nguyn Minh

Tin

03DHQT2

53

1672

2004110327 ng Th Bch

Trm

02DHHH1

54

1673

2022120019 Trn Th

Trang

03DHDB1

55

1674

2004120204 Nguyn Th Thy

Trang

03DHHH2

56

1675

2004120053 Nguyn Th Thu

Trang

03DHHH4

57

1676

2004120186 L Phan oan

Trang

03DHHH2

58

1677

2013120467 Nguyn Th Xun

Trang

03DHQT6

59

1678

2005120333 Nguyn Th Thy

Trang

03DHTP3

60

1679

2007120057 Nguyn Th Thu

Trang

03DHKT1

61

1680

2004120361 Trn Quang

Tr

03DHHH4

62

1681

2023110195 Nguyn Hu

Tr

63

1682

2007112025 Phm Ngc

Trin

03DHKT1

64

1683

2005120285 Nguyn Minh

Trit

03DHTP3

65

1684

2006120013 Khu Th M

Trinh

03DHTS1

66

1685

2013120453 V inh Tuyt

Trinh

03DHQT6

67

1686

2013120476 Mai Thanh

Trc

03DHQT5

68

1687

2022120154 Nguyn nh

Trung

03DHDB2

69

1688

2005120093 Nguyn Vn

Trung 03DHTP1

70

1689

3003120093 Phan Xun

Trng 12CDCK

S SV trong danh sch: .

Trung khoa

GV chm thi

im s im ch

K tn

Ghi ch

S SV c mt: .

S SV vng mt: .

CBCT2

CBCT1

Trung i hc Cng Nghip Thc Phm Tp. H Ch Minh


Khoa L Lun Chnh Tr

DANH SCH TH SINH D THI OLYMPIC CC MN KHOA HC


MC-LNIN, T TUNG H CH MINH - VNG S LOI
Phng thi s 23: AB-05
Thi gian: 7h30, 14/04/2013
Stt

S BD

1690

3009110307 Nguyn Vn

Tun

11CDMT

1691

3007120326 Nguyn Th

Tc

12CKT4

1692

3005120443 Phm c

Tng

12CDTP5

1693

2007120422 Phm Th

Ti

03HKT4

1694

2013120403 Nguyn Th Ngc

Tuyn 03DHQT4

1695

2004120304 Nguyn Hong Thy

Uyn

03DHHH3

1696

2022120074 Nguyn Th Thy

Vn

03HDB3

1697

2007120200 M Th

Vn

03DHKT2

1698

2007120305 Nguyn Th Tng

Vn

03DHKT3

10

1699

2005120060 Nguyn Mng Tung

Vi

03DHTP1

11

1700

2004129123 Nguyn L Tng

Vi

03DHHH3

12

1701

2023110103 Nguyn Quc

Vit

02DHNH3

13

1702

2005120059 Trn Hong

03DHTP1

14

1703

2005120134 Nguyn Th Hoi

Vong 03DHTP

15

1704

2022120083 Phm Vn

Vng 03DHDB3

16

1705

2006120087 Nguyn Th Chc

Xun

03DHTS2

17

1706

2007120130 Cao Th

Xun

03DHKT2

18

1707

2007120011 Ng M

Xuyn 03DHKT2

19

1708

3012110222 H Th

Yn

11CDGD

20

1709

2006120032 Nguyn Th Hi

Yn

03DHTS1

21

1710

2013120388 Trnh Trang Kim

Yn

03DHQT4

22

1711

2007120247 H Th Hi

Yn

03DHKT4

23

1712

2007120165 Ph Th Kim

Yn

03DHKT2

24

1713

2013120162 Phan Tn

Phong 03DHQT2

25

1714

2007120149 Nguyn Th

Bnh

26

1715

2007120164 Nguyn Th

Thanh 03DHKT2

27

1716

2007120144 Nguyn Th

Lc

28

1717

2005120339 Ng Kiu Trang

Thanh 03DHTP4

29

1718

2005120467 Phm Th Nh

Qunh 03DHTP5

30

1719

2007120136 Nguyn Th M

Duyn 03DHKT2

MSSV

Tn

Lp

03DHKT2
03DHKT2

im s im ch

K tn

Ghi ch