You are on page 1of 4

REPUBLIKA SLOVENIJA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Ljubljana, 16.12.

2005

Zabeleka sestanka v zvezi z izgradnjo Doma paraplegikov v Piranu, ki je potekal dne 16.12.2005 ob 10. uri v prostorih Poslovno konferenne dvorane na Langusovi 4, Ljubljana.

Prisotni: Mateja Tamara Fajs, generalna sekretarka vlade, mag. Duan Blaganje, sekretar v Ministrstvu za zdravje, mag Franc Hoevar, svetovalec generalne direktorice Klininega centra, Stanislav Breni, predsednik Odbora za delo, druino in socialne zadeve Dravnega zbora, Ivan Perak, Zveza paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic, Zveza paraplegikov Slovenije, mag. Cveto Uri, direktor Direktorata za invalide v Ministrstvu za delo, druino in socialne zadeve, Borut Miklavi, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Matja Planine, Zveza paraplegikov Slovenije, Jani Trdina, Zveza paraplegikov Slovenije, Bojan Boncelj, Generalni sekretariat Vlade RS, Barbara Peternelj, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije Uvodoma je generalna sekretarka vlade prisotne seznanila z nekaterimi ugotovitvami, do katerih je prila v tem obdobju, ko je bila zadolena za koordinacijo aktivnosti v smeri prouitve monosti za dokonanje izgradnje Doma paraplegikov v Pacugu. Opravljenih je bilo nekaj sestankov, ogled lokacij v Pineti in v Pacugu, opravljena je bila podrobneja analiza novelacije investicijskega projekta. Med drugim je bilo ugotovljeno, da lastnina v Pineti ni bila izgubljena, saj je bila le-ta Zvezi vrnjena leta 1994, kar je razvidno tudi iz dokumentacije. Poleg tega je Zveza najete prostore v Pineti vsaj od leta 1995 tudi dejansko koristila. Ga. Fajs je v nadaljevanju pojasnila tudi pristojnosti Komisije za invalidsko varstvo pri vladi glede na to, da je bilo v dosedanji dokumentaciji vekrat zaslediti sklicevanje na to komisijo, ki naj bi odobrila projekt na vladni strani - komisija je namre le posvetovalno telo vlade, vlada pa investicijskega programa ni obravnavala nikoli. V nadaljevanju je bilo s strani mag. Duana Blaganjeta predstavljeno poroilo o pregledu noveliranega investicijskega programa za izgradnjo doma paraplegikov Piran, ki ga je posredovala Zveza paraplegikov Slovenije. Poroilo ugotavlja, da_ investicijski projekt ne izpolnjuje pogojev, predpisanih z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo programov za javna naroila investicijskega znaaja oziroma z enako uredbo za sektorj javnega zdravstva. Program, ki je pripravljen v skladu z Uredbo, je namre obvezna podlaga za uvrstitev projekta v proraun dravnega organa ali obine kot neposrednega uporabnika proraunskih sredstev oziroma v finanni nart druge osebe javnega prava kot posredne uporabnice. V noveliranem programu ni predpisanih izraunov kazalnikov uinkovitosti investicije, zato so jih

izdelovalci poroila izraunali sami na podlagi podatkov iz programa. V izraunu sicer niso bile upotevane nedenarne koristi, temve le dejanski stroki in prihodki, izraun pa je pokazal, da so nartovani prihodki prenizki, stroki pa previsoki, da bi bila investicija vzdrna. Mag. Franc Hoevar je v nadaljevanju ocenil, da je program rehabilitacije sicer smiseln, opraviti pa bi bilo podrobne izraune glede na to, da so bile v poroilu oziroma analizi narejene le pribline ocene. Po njegovi oceni se drava lahko vkljui le na nain, da v skladu s povedanim, predvsem pa skladno s predpisi proui monost morebitnega sodelovanja drave pri reevanju projekta, kajti v nasprotnem primeru pogojev za sofinanciranje ni. Gospod Ivan Perak je uvodoma povedal, da je bilo na prvotnem sestanku na Zvezi paraplegikov Slovenije dogovorjeno, da se ie reitve v smeri zakljuka gradnje, ne pa diskvalifikacije Zveze. Tudi v javnosti gre za zavajanje organov, predvsem s strani yhd Ne glede na navedeno bo dom v Pacugu prihodnje leto meseca maja priel poskusno delovati. Do dokonanja izgradnje doma manjka zadnja faza (cca. 300 mio). Ne strinja se z predstavljeno analizo - po njegovi oceni je gradnja domov za ostarele bistveno draja. Mateja Tamara Fajs je pojasnila namen dananjega sestanka, to pa je razjasnitev dejstev in seznanitev vseh vpletenih z izsledki analiz ter njihov konkreten komentar. Zavrnila je sleherni poskus diskvalifikacij, o morebitni odgovornosti vpletenih pa bodo odloali pristojni organi. Gospod Perak je nadalje prisotne seznanil, da celotna programska zasnova gradnje doma traja e od leta 1988, res pa je, da so sedanji cilji drugani od prvotno zastavljenih. Ko je bila lastnina v Pineti leta 1993 zaseena, je parlamentarna komisija za vpraanja invalidov e istega leta sklenila, da se program obnovitvene rehabilitacije preseli na slovensko obalo in na obali zgradi dom obnovitvene rehabilitacije paraplegikov. Prav tako se je z gradnjo strinjala Komisija za invalide pri vladi. Doloene aktivnosti - iskanje parcele - je opravilo tudi Ministrstvo za zdravje. Elaborat je tedaj naredil g. Rajko Turk, drugi poslovni nart pa gospod Hoevar. lo je za sodelovanje med Zvezo in Zavodom za rehabilitacijo. Ko je Zavod odklonil sodelovanje, se programi obnovitvene rehabilitacije eno leto niso izvajali. Gradilo se je po delih (npr. trenutna poraba sredstev: zemljie je stalo 123 mio, sama gradnja 613 mio, komunala in drugi prispevki 105 mio sit, ostala infrastruktura 94 mio sit,...). Mag. Franc Hoevar je ob tem pojasnil, da je Intitut izvajal obnovitveno rehabilitacijo, nikoli pa ni nikjer izjavil, da je zanj to nerentabilno. Tedaj je s strani Zveze prila pobuda, da se izvajanje programa iz Intituta za rehabilitacijo prenese na Zavod za zdravstveno zavarovanje; Intitut je tedaj izgubil 3000 oskrbovalnih dni, vse je prevzela Zveza paraplegikov s pogodbenim odnosom s Klininim centrom. Borut Miklavi je v razpravi izrazil nestrinjanje z predstavljeno analizo glede stopnje donosnosti. Potrebno bi bilo na novo opraviti izraune, predvsem pa ugotoviti, koliko sredstev je bilo dejansko vloenih v sam projekt. Po njegovi oceni je potrebno reitve iskati v smeri, da se najde sredstva za dokonanje gradnje, e to ni sprejemljivo, pa je potrebno iskati reitve v smeri uporabe objekta v druge namene. Mag. Duan Blaganje je odgovoril, da so izrauni v okviru podatkov, ki so bili na voljo, toni in ne dopua monosti, da bi se izrauni tudi po eventuelni pridobitvi tonejih podatkov bistveno spremenili.

Stanislav Breni je kot predsednik Odbora za delo, druino socialne zadeve in invalide Dravnega zbora povedal, da za nekatera odloilna dejstva ni vedel in da jih slii prvi. Bil je mnenja, da je projekt prebogato zastavljen in da nima znanih parametrov za dokonanje gradnje. Kljub vsemu je potrebno kot dober gospodar ravnati tudi naprej. Dejstvo pa je, da je Zveza e vedno lastnik imetja v Pineti, ki pa ga ne bo mogla upravljati. Opcija je, da se skua to lastnino vprogramirati v projekt Pacuga. Brez stratekega partnerja bo storitve teko triti. Poleg tega tudi g. Breni ne sprejema predstavljene analize, (e se npr. vzame parametrini izraun s 24 urno oskrbo v domu upokojencev, to ne navre takega izrauna), zato je tudi po njegovi oceni vse izraune potrebno opraviti na novo. Mag. Cveto Uri iz Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve, ki je sodeloval na sestankih in se je strinjal z opravljeno analizo, je dejal, da se je vseskozi razmiljalo v smeri, na kaken nain bi drava vstopila v ta projekt. Ministrstvo podpira potrebo po obnovitveni rehabilitaciji. V kolikor bi drava v to vstopila, potem zanjo veljajo podobni standardi kot za domove za ostarele. V primeru vstopa tujcev oziroma volonterjev pa drava ne more sodelovati. Predstavnik Zveze paraplegikov Slovenije, gospod Dane Kastelic je v nadaljevanju pojasnil, da objekt ne bo rehabilitacijski center, pa pa gre v tem primeru za izvajanje programov ohranjanja zdravja (to potrebujejo paraplegiki vsaj enkrat letno). Prav tako ni bilo nikoli zatajeno, da so lastniki 234 m2 zemljia v Pineti (tu se nahaja objekt s 15 posteljami, tedilnikom in WC-jem), kjer bi se izvajali programi medicinske rehabilitacije. Vsa leta se programi obnovitvene rehabilitacije izvajajo v najetih prostorih, kamor je zveza tudi veliko vlagala. Ob tem je Bojan Boncelj, predstavnik Generalnega sekretariata pojasnil, da bo glede na lastniko strukturo in ob dejstvu, da je lo le za soglasje z lastniki, Zveza teko kadarkoli karkoli zahtevala nazaj, kar je vloila v najete prostore v Pineti. Tudi v primeru prietka obratovanja e nedokonanega doma v Pacugu bo prilo do neracionalnega poslovanja, saj bo ponudba cenovno nedosegljiva za Zvezine lane. Mag. Duan Blaganje je e enkrat poudaril, da zveze kot nevladne organizacije nihe ne nadzoruje. e pa vstopa v projekt drava, je potrebno vedeti, da je treba delovati v okviru predpisov, ki to podroje urejajo (opcija je sovlaganje v javno infrastrukturo (vendar obstaja bojazen, da v konkretnem primeru ne gre za javno slubo): MZ lahko financira investicije v zdravstvene zavode, ko je ustanovitelj Republika Slovenija (lastna investicijska dejavnost) in lahko sofinancira v primarne javne zavode, ko je lastnik obina (razpis). Skratka, potrebno je pripraviti nov nart v sodelovanju s tistimi, ki bi plaevali to dejavnost. Gospod Matja Planine iz Zveze paraplegikov Slovenije je prisotne e enkrat seznanil z nekaterimi dejstvi iz preteklosti (kamnita hia v Pineti je iz leta 1988, primerna je za paraplegike, lokacija je obmorska; v letih 1989 - 1990 se je sicer porodila ideja, da bi se gradilo skupaj s Kompasom YU, vendar je leta 1991 propadlo). Dosedanjo investicijo vodi Druba za ineniring, Zveza ima gradbeni odbor, ki stvari sproti nadzoruje. Gradnja poteka povsem transparentno. Sodoben dom za izvajanje programov obnovitvene rehabilitacije po njegovi oceni ne more biti v Pineti. Vsa dosedanja vlaganja v najete prostore v Pineti pa so bila opravljena zato, da se je paraplegikom omogoilo bivanje ob morju, poleg tega so bile optimalno preverjene tudi strukture.

Mateja Tamara Fajs je zakljuila, da obstajata dve opciji in sicer bodisi umik drave iz projekta bodisi prevzem doloenih obveznosti s strani drave (npr. za 1 sit). V primeru sodelovanja drave je potrebno opraviti natanno tudijo o monem prepletu ve kompatibilnih programov. Sklepi sestanka: - Zvezi paraplegikov Slovenije se izroi analizo, ki so jo pripravili Blaganje, Cugelj in Hoevar. - Na podlagi analize se Zveza, skupaj z njenimi pristojnimi organi, opredeli do tega, ali e ie stratekega partnerja na strani drave.

Zapisala: B.Peternelj

Mateja Tamara Fajs, l.r.