Resultaten  expertmeeting  ELI’s  50  dd.  11.09.

2012  

 XXX

 

Input  van  de  deelnemers  op  basis  van  de  ingevulde  werkvellen   Deze  meeting  en  resultaten  zijn  onderdeel  van  het  onderzoek  naar  voor  hergebruik  kansrijke  data  sets  binnen  het  ministerie  van  El&I  en  haar  uitvoeringsorganisaties.     Opdracht:  Werk  per  groepje  drie  casussen  uit  op  basis  van  de  aangeven  datasets  en  met  behulp  van  het  aangereikte  format.  

 
Team   Beschrijf  kort  het  concept.  In  welke   behoefte  voorziet  het?  Welk  probleem  los   je  ermee  op?   -­‐  “Where  does  my  money  go”:  waar  gaat   het  meeste  subsidiegeld  naar  toe?  Welke   regio’s,  welke  organisaties,  welke  thema’s?   -­‐  Wat  is  het  maatschappelijke  en   economische  rendement  van  subsidies?   (combi  subsidiedata  met  (M)KBA’s  van   CPB);   -­‐  Wat  is  mijn  kans  om  een  subsidie  te   krijgen  (benchmark).     -­‐  Subsidies  toegankelijker  maken;   -­‐  Matchmaking;     -­‐  Inzichtelijk  maken  van  het  niet-­‐gebruik  van   subsidies;   -­‐  Tegengaan  van  misbruik  van  subsidies;   -­‐  Publieke  evaluatie  en  verantwoording;     -­‐  Eventueel  subsidies  matchen  met   bedrijfsresultaten;   -­‐  ‘Innovatiebooster’;     -­‐  Volgen  van  de  ontwikkeling  van  de   planten-­‐  en  diersoorten  in  Nederland;   -­‐  Wat  kan  ik  hier  tegenkomen?;   -­‐  Crowdsourcen  van  planten  en  diersoorten   (wat,  waar,  wanneer).  Daardoor  structurele   telling  cq  toets;     -­‐  ‘Wat  groeit  hier?’;   -­‐  ‘Wat  zijn  en  waar  staan  eetbare  planten?’;‘   -­‐  Behoefte:  recreatie,  kennis,  educatie,   terug  naar  de  basis.     -­‐  Meetbaar  maken  van  de  effecten  op  het   milieu  door  te  combineren  met  data  over   Wie  zijn  de  belanghebbenden  en   welk  belang  hebben  zij?   Welke  data  gebruikt  het   concept?   Waar  zit  het   business  model?   Publiek  en/of   privaat.     Hoe  heet  het   concept?  

 

-­‐  Aanvragers  hebben  een   referentie;   -­‐  Draagt  bij  aan  de  democratie;   -­‐  BV  NL:  meer  innovatie;   -­‐  Journalisten;   -­‐  Overheid:  beter  inzicht,  beter   beoordelen,  minder  administratieve   lasten;   -­‐  Kwaliteit  aanvragen  omhoog;   -­‐  Subsidiebureau’s  

  Paul  Suijkerbuijk   Piet  Hein  Minnecre   John  Sitters   Marc  van  der  Elst   Frank  Verschoor                            

Subsidies  en  regelingen   (AgNL)   -­‐  SDE   -­‐  CIP  ECO  innovation     -­‐  PSI  (BuZa)   -­‐  Innovatiekrediet   -­‐  BMKB     -­‐  ORIO  (BuZa)   -­‐  WBSO   -­‐  POP  Subsidies  (DR)   +   -­‐  Handelsregister  (KvK)   -­‐  (M)KBA’s  (CPB)    

 

-­‐  Datahouders:  feedback,   crowdsourcing,  bespaart  geld,   exposure,  hergebruik,   bestaansrecht;   -­‐  Scholen:  educatie;   -­‐  Actiegroepen:  bescherming  van  de   soorten;   -­‐  Aannemers:  preventief  uitroeien   o.b.v.  RO  plannen;   -­‐  Overheid  en  samenleving:  beter   zicht  op  effect  van  aanleg   ecologische  hoofdstructuur;  

-­‐  Nederlandse  dieren-­‐  en   plantensoorten  (EL&I);   -­‐  Publieksdata   Staatsbosbeheer;   Nationale  parken  2008   (Staatsbosbeheer);   Registratie  terreinen  en   doelen  (Staatsbosbeheer);     Ook  koppelbaar  met:   -­‐  DR  Vee  (wat  staat  er  in  de   wei?);  

 

Open  Species  

 XXX
  gesubsidieerde  projecten;   -­‐  DLG  Gewassen  (wat  groeit   er  op  de  akkers);   -­‐  Subsidiedata;     Data  is  zeer  geschikt  om  te   verrijken  en  te  combineren.   Heeft  analogieën  met   cultuurdata.   -­‐  Antenneregister  (AT);   -­‐  Meetdata  frequenties   (AT);   -­‐  Nationaal   frequentieregister  (AT);   -­‐  Vergunningaanvragen   voor  het  gebruik  van  de   ether  (AT);  

 

-­‐  FM-­‐Scan:  op  welke  frequentie  is  een   radiozender  het  sterkst?  (bestaat  al  als   particulier  initiatief);     -­‐  Welke  mobile  provider  heeft  hier  het   beste  bereik?  Ook  ‘Waar  zitten  de   zwarte  gaten?’;   -­‐  Antennespotter;   -­‐  (indoor)  locatiebepaling  op  basis  van   frequenties,  veldsterkte,  antennes  en   meetstations;  
-­‐  Crowdmeten:  crowdsourcen  van  meetdata   veldsterkte.  Device  van  ‘burger’  als   meetstation;   -­‐  Inspectieresultaten  VWA  bestrijken  een   scala  aan  voedsel  en  waren  sectoren  (   http://www.nvwa.nl/).  Meest  zichtbaar  is   de  Horeca   -­‐  Zichtbaar  maken  van  de  verschillen  tussen   keuringen  (inspecteurs).  Leidt  tot   consistentere  en  eerlijkere  inspecties;   -­‐  Publiceren  van  inspectieresultaten   verhoogt  de  voedsel-­‐  en  warenkwaliteit;   -­‐  Probleem  van  inspectierapport  is  dat  het   niet  actueel  onderhouden  wordt.   Ondervangen  door  mogelijkheid  feedback   te  geven.  Waardoor  een  gecrowdsourced   en  continue  inspectie  plaats  kan  vinden;   -­‐    Zitten  ook  risico’s  aan  verbonden:  een   negatief  etiket  heeft  zware  impact  op   betrokken  bedrijf  en  fouten  van  de   inspectie  worden  ook  gepubliceerd;   -­‐  Wellicht  ook  interessant  welke  producten   en  diensten  niet  geïnspecteerd  worden.  

-­‐  RIVM  /  UTwente:   blootstellingsonderzoeken;   -­‐  Wetenschap:  onderzoeksdata;   -­‐  Burger:  betere  keuze  provider,   zender;   -­‐  TNO:  partij  om  mee  te   experimenteren  (zij  al  actief  op  dit   vlak);    

 

 

-­‐  Bedrijven  leveren  meer  kwaliteit;   -­‐  Consument  wordt  ondersteund  in   keuze;   -­‐  Overheid:  verbetering   inspectieproces;   -­‐  Overheid:  geld  besparen  omdat   minder  inspecties  nodig  zijn,   slimmer  inzetten  van   ‘ondertoezichtstaanden’  en   consumenten.  Leidt  tot   ‘zelfreinigend  vermogen’.   -­‐  Bedrijfsleven:  diensten  aanbieden   op  minpunten  inspectierapport;   -­‐  RIVM:  meten  van  effecten  op  de   volksgezondheid;   -­‐  Overheid:  koppelen   inspectieresultaten  aan   belastingdienst  of  andere   instanties.  Vaak  is  er  bij  een  slechte   beoordeling  meer  aan  de  hand.    

-­‐  Inspectieresulaten  nVWA;     Zelfde  geld  voor:   -­‐  SodM  Inspectieresultaten;  

 

Smaakpolitie  

 
Team   Beschrijf  kort  het  concept.  In  welke   behoefte  voorziet  het?  Welk  probleem   los  je  ermee  op?   Wie  zijn  de  belanghebbenden   en  welk  belang  hebben  zij?   Welke  data  gebruikt  het   concept?  

 XXX
Waar  zit  het   business  model?   Publiek  en/of   privaat.   -­‐  Kosten   besparing;   -­‐  Versnellen   informatieverspre iding  in  de  keten;   -­‐  Verhogen   informatieniveau   van  reeds   openbare  data,   ‘data  broker   model’;   -­‐  Meer  actuele   fietskaarten  +   dynamische   routes  (‘wanneer   zijn  de  bomen   groen)’;   -­‐  Privaat:   optimaal   veetransport;   -­‐  Publiek:   bewustwording;   -­‐  Legitimatie   keurmerken  vlees   (door  AH,   restaurants  et   cetera);   -­‐  prijsvergelijking   o.b.v.   selectiecriteria;   -­‐  Veestromen  en   footprint;   Hoe  heet  het   concept  en   wat  heb  je   nodig  voor  de   realisatie?   Open  Green   Map  (OGM)  

 

 

  Ramon  de  Louw   Ton  Zijlstra   Edwin  Rijkaart  van  Capelle   Krijn  Poppe   Tommy  van  der  Vorst  

-­‐  Hoge  kwaliteit  basiskaart  voor  het   buitengebied:  beplanting;   stikstofgehalten  et  cetera;  doelen   gebieden;  toekomstplannen;   herplantingsdata;  houtproductie;   -­‐  Evaluatie  beleidsplannen  op  het  gebied   van  milieu  en  ruimtelijke  ordening;   -­‐  Basiskaarten  voor  wetenschap,   toerisme  en  vestigingsplaatskeuze;   -­‐  Logistiek  optimaliseren;     -­‐  Economische  analyse  gebied:  hoeveel  is     het  gebied  rondom  xx  waard?;  

-­‐  Natuurliefhebbers;   -­‐  Wetenschappers;   -­‐  Beleidsmakers;   -­‐  Dienstverleners;  

-­‐  Satellietbeelden  in  kleur   (EL&I);   -­‐  Basisregistratie  percelen   gewas  2009   (Staatsbosbeheer);   -­‐  Nationale  parken  2008   (Staatsbosbeheer);   -­‐  Registratie  terreinen  en   doelen  (Staatsbosbeheer);   -­‐  Herplantingsdata   (Staatsbosbeheer);   -­‐  Basisregistratie  percelen   (DR);  

-­‐  Online  vee  database;   -­‐  Trends  in  veestapel;   -­‐  Opsporing  losgebroken  dieren;   -­‐  Traceren  einsproduct;   -­‐  Feedback  aan  boer;   -­‐  ‘Stond  koe  in  de  wei’;   -­‐  Verbinding  en  bewustwording   producent  en  consument;   -­‐  Is  dit  vlees  OK  app;  

-­‐  Vleeseters;   -­‐  Boeren;   -­‐  Dierenartsen;   -­‐  Gebruikers  AR-­‐apps;  

-­‐  nVWA  Kip  Database;   -­‐  I&R  Registraties  (DR);  

-­‐  Kip,  ik  heb  je;   -­‐  Animal   Facebook;   -­‐  Veebase;   -­‐  Vleesbook;   -­‐  Track  en   trace  je  vlees;   -­‐  Nodig  voor   realisatie:  een   goede   dierziekte   crisis;  een   supermarkt   keten  die  wil   meewerken;  

 
Team   Beschrijf  kort  het  concept.  In  welke   behoefte  voorziet  het?  Welk  probleem   los  je  ermee  op?   Wie  zijn  de  belanghebbenden   en  welk  belang  hebben  zij?   Welke  data  gebruikt  het   concept?  

 XXX
Waar  zit  het   business  model?   Publiek  en/of   privaat.   -­‐  ‘Internet’;   -­‐  Advertising;   -­‐  Data  providing;   Hoe  heet  het   concept  en   wat  heb  je   nodig  voor  de   realisatie?   Beter   Bedrijfsbeeld;  

 

 

  Lex  Slaghuis   John  van  Blaricum   Jan  Gerard  Snip   Frank  Bongers      

-­‐  Van  organisaties  is  op  te  zoeken  welke   subsidies  ze  ontvangen,  boetes  krijgen,   aanbestedingen  winnen.  Dit  uitbreiden   met:  arbeidsinspectie  resultaten,   duurzaamheid,  bedrijfsrelaties,   eigendom,  personele  relaties;   -­‐  Koppelen  aan  unieke  ID  nummers;   -­‐  Beter  bedrijfsbeeld:  geeft  meer   vertrouwen  dus  meer  handel  (ook   internationaal);     -­‐  Data  voor  profiling;   -­‐  Alertsysteem  burgers  voedsel  en   landbouw;   -­‐  Groeiend  naar  andere  branches;   -­‐  Aggregatie  van  meerdere  datasets;   -­‐  Abonnement  systeem  voor  burgers:   twitter,  e-­‐mail,  et  cetera;   -­‐  Crisis  app;   -­‐  Actief  alarmeren  van  consumenten  via   bijvoorbeeld  AH  Bonuskaart  (telefoon   nummers);   -­‐  Burger  veiligheid;   -­‐  Bedrijfs-­‐verantwoordelijkheid;   -­‐  Kwaliteit:  monitoren  hoeveel  %   teruggebracht  wordt;   -­‐  Keten  informeren:  restaurants,   supermarkten;   -­‐  Een  economisch  dashboard  op  basis   van  CPB  modellen.  Te  personaliseren  op   basis  van  postcode.  Geeft  bewustzijn  en   inzicht  in  economische  ontwikkelingen.   Levert  transparantie  en  kennis;  

-­‐  Open  KvK,  Open  Corporates;   -­‐  Bedrijven  (ook  buiten  NL);   -­‐  Graydon  (‘negatief’);   -­‐  Dun  &  Bradstreet   (‘negatief’);   -­‐  Overheden;   -­‐  Burgers:  transparantie;  

-­‐  Subsidies  SDE,  CIP  ECO,   PSI,  Innovatiekrediet,   BMKB,  ORIO,  WBSO,  POP   Subsidies;   -­‐  Tenderned  (Pianoo);   -­‐  Boetes  NMA;   -­‐  Toezichthouders;   -­‐  Inspectieresultaten   (nVWA,  SodM,  et  cetera);   -­‐  KvK,  open  KvK;   -­‐  Waarschuwingen  Food   (nVWA);   -­‐  Meldingen  nVWA;   -­‐  Consumentenautoriteit;  

-­‐  Producenten  van  voedsel   e.d.;   -­‐  Inkooporganisaties  (Ahold);   -­‐  Gemeentes;   -­‐  Burgers:  veiligheid;   -­‐  Foodwatch;   -­‐  Wakker  dier;   -­‐  PVDD;   -­‐  TNO  Gezond  leven;  

-­‐  MVO  ;   -­‐  Betere   voedselveiligheid;   -­‐  Voorlichting;  

Voedselalarm  

-­‐  Media;   -­‐  Onderzoeksbureaus;   -­‐  Wetenschap;   -­‐  Beleidsmakers,  bestuurders;   -­‐  Burgers;  

-­‐  CPB  modellen;   -­‐  CBS;   -­‐  SCP;   -­‐  Belastingdienst;   -­‐  UWV;  PBL;  SVB;  

-­‐  Slimmere   overheid;   -­‐  Advertising;   -­‐  Data  providing;  

Dashboardnl.n l  

 XXX  

 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.