Uzak Tarih

Yaygn olarak Blair Witch ba!l" altnda incelenen, ve aslnda cadnn kendisinden çok daha geni! bir çerçeveye sahip olan olaylar, günümüzde Burkittsville diye bilinen bir bölgede geçer. Kuzey Washington'da yer alan bu bölge, geni! bir orman ve ormann d!na yakn bir bölgede kurulmu! olan küçük bir kasabadan ibarettir. Tüm olaylarn geçti"i bölgede, yazl tarih ba!lamadan önce bir kzlderili kabilesi ya!yordu. Salishan diye adlandrlan bu kabile, kendilerine has bir dil kullanyor ve "ilkel" denebilecek çerçevede bir hayat sürüyordu. Kabilenin insanlar do"aüstü güçlere inanyorlard. Aralarnda gerekli özelliklere sahip olan ve gerekli a!amalardan geçmi! kimselerin bu güçlerle temasa geçebiliyordu. Kzlderililere göre, ormanda barnan çok kötü ve çok büyük bir güç Bir Salishan yerlisi vard. Hecaitomix ad verilen bu karanlk ve bedenden ba"msz varlk, normal insanlarn asla nail olamayaca" birçok güce sahipti. Kzlderililer, kendisine ve gücüne sayg duydu"u için onlarn orman civarnda ya!amasna izin veriyordu. Hecaitomix, dünyaya ve ormana ne zaman geldi!i kesin olarak bilinmeyen karanlk bir varlktr. Zamann snrlarna tabi de!ildir; geçmi"te, "imdide ve gelecekte ayn anda vardr. Hecaitomix'in bu özelli!i, hüküm sürdü!ü ormana da hakimdir. #nsan silüetine benzeyen ve Twana (Tuadhu) ad verilen büyülü ah"ap figürler do!ru kullanld!nda, orman içerisinde de!i"ik zaman ve mekanlara gitmek mümkün olmaktadr. Ayn figürler, Hecaitomix veya etkisindeki varlklar tarafndan ormandaki ki"ileri "a"rtmak/ele geçirmek/kontrol etmek amacyla da kullanlmaktadr.

1634 - 1824
1634 ylnda beyazlarn ortaya çkmasyla birlikte söz konusu bölgede The Blair Town kurulur. Küçük ve mütevazi bir yer olan Blair Town, klasik bir Amerikan kasabasnn özelliklerini ta!r. 1785 ylnda, Elly Kedward olay ya!anr. Edward Kelly adyla da anlan Elly Kedward, mistik konularda uzmanla!m! bir simyac ve Elizabethan okültistti. Bu tarihlerde büyüyle u"ra!t"ndan !üphe duyulan herkes cad damgas yedi"i ve idam edildi"i için, çal!malarn gizlice sürdürüyordu. Bu gizlilik, günün birinde bir grup çocu"un Elly Kedward'n kanlarndan ald"n söylemesiyle bozuldu. Cadlkla suçlanan Elly Kedward, mahkemece idama mahkum edildi. So"uk k! Elly Kedward'n !dam gecesinde, bir arabaya ba"lanarak ormann ortasna braklan Elly Kedward'n cesedi, ertesi gün olmas gerekti"i yerde bulunamad. 1786 Kasm'nda, Elly Kedward'n yakalanmasndan tam bir sene sonra, kendisini suçlayan çocuklar ve ormana götüren ki!iler (ksaca idamna kar"m" olan herkes) bir anda ortadan kayboldular. Olay "cadnn laneti" diye yorumlayan kasaba halk, korku ve panik içerisinde Elly Kedward'n adn bir daha a"zlarna almamaya yemin ederek kasabay terk eder.

Gerçekte, olaylarn arkasnda ormanda hakimiyetini sürdüren Hecaitomix vardr. Elly Kedward'n gücünü ve intikam arzusunu kendi hesabna kullanmay planlayan Hecaitomix, kadnn kontrolünü ele geçirir. Belki bir anla"ma, belki de cadnn güçlü arzusu sonucu, idamn birinci yldönümünde olaya aktif olarak kar"an çocuk ve yeti"kinler, ruhlar Hecaitomix'in karanlk egemenli!inde tutsak olmak üzere ele geçirilirler. Bu srada, olanlar duyan bir cad avcs, Jonathan Prye, kasabaya gelir ve "erif, papaz ve Ashgaya adl ya"l bir Salishan "amannn yardmyla Hecaitomix'in gücünü bir süreli!ine de olsa krmay ba"arr. 1809 Kasm'nda, The Blair Witch Cult adndaki el yazmas kitap ortaya çkarlr. Çok kötü ve hrpalanm! durumda olan kitabn çok küçük bir ksm okunabilmi!tir. Okunabilmi! parçalar; . . .was the Shape of the Prisoner, which was whipped with Iron Rods, to compel her thereunto. . . .about Sun Rise, he was in his Chamber assaulted by the Shape of this Prisoner : which look'd on him, grinn'd at him, and very much hurt him with a Blow on the side. . .and. . .Shape walked in the Room where he was, and a Book strangely flew out of his Hand, into the. . . six or eight Foot from him. . . .he wak'd on a Night, and saw plainly a Woman between the Cradle and the Bed-side, which look'd upon him. He rose, and it vanished : tho' he found the doors all fast. . .he saw the same Woman, in the same Garb again ; and said, In God's Name, what do you come for? He went. . .The Child in the Cradle gave a great Screech, and the Woman disappeared. Blood was. . . . . .with the doors shut about him, he saw a black Thing jump in at the window, and come and stand before him. The Body was like that of a Monkey, the Feet like a Horse, but the face much like a Man. The Day after, upon inspection, Hair of Horse lay in. . . . . .did in the holes of the said old Wall, find several Poppets, made up of Sticks and Rags and Hogs-bristles, with headless. . . She was indicted for Bewitching of several Children in the Neighbourhood, the Indictment being drawn up, according to the Form in...pleading, Not Guilty... That the Shape of the Prisoner did oftentimes very grievously Pinch them, Cloak them, Bite them, Prick them with Pins and Bleed them... That it was Elly Kedward, or her Shape, that grieviously tormented them, by Biting, Pricking, Pinching and Choaking them. This poor Child is Bewitched ; and you have a Neighbour living not far off, who is a Witch. ...but besides this, a Jury of Women found a preternatural Teat upon her Body : But upon second search, within 3 or 4 hours, there was no such thing to be seen. ...that she had seen the prisoner at...and that it was this Kedward, who persuaded her to be a Witch. She confessed, that the Devil had Relations with Kedward and...

1824 - 1903
1824 ylnda, terk edilmi! Blair kasabasnn bulundu"u bölgeye Burkittsville adnda (günümüzde hala varolan) yeni bir kasaba kurulur. Kasaba ilk kuruldu"unda, 194 ki!ilik nüfusuyla oldukça küçük bir yerle!im birimi olma özelli"ini ta!r. 1825 A"ustos'unun bir günü, Burkittsville halkndan 12 ki!ilik bir grup ola"an i!lerini yapmak üzere ormana giderler. Ne var ki, bu gezi bir trajediyle Tappy East Creek Eileen'in Suya Çekilmesi sonuçlanacaktr. Tappy East Creek diye anlan yerde, 10 ya!ndaki Eileen Treacle'yi sudan aniden frlayan bir ya!l kadn eli yakalam! ve nehre çekmi!tir. Olaya kendi gözleriyle !ahit olan 11 ki!inin tüm aramalarna ra"men, Eileen'in bedeni bulunamam!tr. Eileen'in kaybolu!undan sonraki 13 gün boyunca, nehir nereden geldi"i belli olmayan ya"l ah!ap figürleri (Twana'lar) ile kapl kalr. Kasaba halk olaya mantkl bir açklama getiremez. Çubuklardan yaylan ya"lar nedeniyle nehir suyu "içilebilir" olma özelli"ini uzun bir süre için kaybeder. 1886 yl Mart aynda, Robin Weaver adl 8 ya!ndaki kz çocu"u ortadan yok olur. Robin Weaver, kasabann biraz d"ndaki bir çiftlikte büyükannesiyle birlikte ya"ayan bir kzdr. Büyükannesi gibi, kendisinin de hisleri çok güçlüdür. Tüm kasabann sevdi!i bir kzdr. 5 ki!ilik bir arama ekibi, Robin'i bulmak üzere ormann derinliklerine do"ru yola çkarlar ve geri dönmezler. Hem Robin, hem de Robin'in pe!inden giden ekip için iyice endi!elenen kasaba halk, yeni ekipler olu!turup ormana yollarlar, ancak bir ekip d!nda hiçbiri bir!ey bulamaz. Cesetleri Bulan Ekip Ormana yollanan ekiplerden bir tanesi, Coffin Rock ad verilen yerde, kaybolan ekibi korkunç bir halde bulur. Adamlar, elleri ve ayaklarndan !eytan yldz olu!turacak !ekilde birbirlerine ba"lanm!, ba"rsaklar d!ar dökülmü! ve vücutlarna garip !ekiller kaznm! bir halde dev bir kayann üzerinde yatmaktadr. Gördükleri manzara kar!snda !ok geçiren ekip, hzla kasabaya ko!up gördüklerini anlatrlar. Kasaba halk Coffin Rock'a Coffin Rock geldi"inde, cesetleri olmas gereken yerde bulamazlar. Olaylardan bir süre sonra, Robin Weaver kendili"inden kasabaya geri döner ve olaylar hakknda hiçbir!ey anlatmaz.

Robin Weaver kaybolmadan bir süre önce, halen devam etmekte olan iç sava"ta yaralanm" bir asker, Lazarus, Robin ve babanesinin evine ula"m" ve orada kendine gelmi"tir. Uyanmadan önce rüyasnda Robin'i görmü"tür; Robin, kendisine ormandaki ya"l bir kadnn kendisini ça!rd!n ve oraya gitmek zorunda oldu!unu söylemi"tir. Kendisini hayatn kurtarmas kar"l!nda Robin'in büyükannesine kar" sorumlu hisseden Lazarus, küçük kz karanl!n etkisinden kurtarmak üzere ormana gider. Büyükannenin sezgilerine güvenen Lazarus, ormana giden arama ekiplerinden özellikle uzak durur.

Old Hag

Daha önce Jonathan Prye'a yardm eden Ashgaya adl "aman, Lazarus'a da yardm eder. Lazarus, geçirdi!i saysz tehlikeden sonra Robin'e ula"r. Robin, bir Schnellgeist tarafndan parçalanan ve bir tür ritüel için uygun "ekilde hazrlanan bir grup adamn ortasnda durmaktadr. Hecaitomix'in karanl!nn hükmetti!i varlklardan biri, bu ritüelin sayesinde Robin'in bedenini ve ruhunu ele geçirip maddesel boyuta direkt geçi" yapmay planlamaktadr. Lazarus, "amann direktifleri do!rultusunda gerekenleri yapar ve Robin'i kurtarr.

1903 - 1941
Burkittsville'deki olaylarda önemli bir role sahip olacak olan Rustin Parr, 1903 ylnda do"ar. Rustin 9 ya!ndayken, karde!i Dale bir av kazasnda ölür ve ailesi, olaylardan ve ortamdan uzakla!mak amacyla Burkittsville'ye ta!nr. Çok küçük ya"lardan itibaren psikolojik sorunlar olan Rustin Parr'n karde"ini kafasna sopayla vura vura öldürdü!ü söylenmektedir. Rustin'in problemi bir çocuk oldu!unu bilen ve iki çocu!unu birden kaybetmek istemeyen ailesi, olayn bir av kazas oldu!unu söyleyerek ya"adklar yerden derhal uzakla"rlar. Parr ailesi'nin 1913 ylnda kasabaya ta!nmasnn ardndan Rustin Parr, 1925 ylnda ormann içlerinde bir ev in!a eder. Nehrin kysnda bulunan 3 katl ev, kasabadan 4 saatlik yürüyü! mesafesi uzakl"ndadr. Rustin, amcasnn dükkannda çal!maya birkaç sene daha devam eder, ancak zaman geçtikçe, kasabaya daha az gelmeye ba!lar. Teyzesinin ölmesi ve amcasnn Baltimore'a ta!nmas üzerine, insanlardan zatep çok ho!lanmayan Rustin'in kasabaya gelmek için pek sebebi kalmaz. Rustin, o günden itibaren tüm zamann ormandaki evinde geçirmeye ba!lar. Ormann ve hayvanlarn arasnda huzurlu bir ya!am sürmeye devam eder. Sadece ylda 2 kez, erzak almak üzere kasabaya inmektedir. 1940 - 1941 yllar arasnda, kasabadaki 8 çocuk birer birer kaybolur. Emily Hollands, 13 Kasm 1940 11 Mays 1933 ylnda do"an Emily, babas Paul, annesi Kimberly ve abisi David ile birlikte ya!amaktayd. Paul, çok sa"lam insan ili!kileri olan biriydi ve Emily kayboldu"unda katilin yakalanmas için; katil yakalandktan sonra ise idam için elinden gelen her!eyi yapt. Kyle Brody, 5 Aralk 1940 Kyle, olaylardan canl kurtulan tek çocuktur.

Terra Shelly, 8 Ocak 1941 8 Ocak 1931 ylnda do"an Terra, çiftçi bir ailenin kzyd. Annesi Joanne ve babas Terrance'n tek çocu"uydu. Terra, oldukça iyi bir ö"renciydi.

Steven Thompson, 20 #ubat 1941 20 Ocak 1930 do"umlu olan Steven, Todd ve Linda çiftinin 7 çocu"undan dördüncüsüydü. Yerel kilisede oldukça aktif olan Todd'un Skyesville'nin çok küçük bir kasabasnda bir dükkan vard.

Michael Guidry, 5 Mart 1941 4 Nisan 1934 do"umlu olan Michael, ebeveynleri Robert & Teresa ve abisi Joel ile birlikte ya!amaktayd. Michael, Rustin Parr olayndan sa" kurtulacak tek ki!i olan Kyle Broady'nin en iyi arkada!yd. Eric Norris, 13 Mart 1941 17 Temmuz 1929 do"umlu olan Eric, babas Jefferson ve annesi Norris ile birlikte ya!amaktayd. Elanie adndaki ablas, evlenecek ya!a geldi"i anda evlenmi! ve Burkittsville'den uzak bir yere ta!nm!t. Eric, Kyle Brody'i de tartaklayan bir okul kabadays idi. Bir keresinde Kyle'n köpe"ini çalm! ve geri vermemi!ti. Julie Forsyth, 2 Nisan 1941 19 Aralk 1932 do"umlu olan Julie LeAnn, babas Joshua, annesi Victoria ve karde!leri Stanley & Carla ile birlikte ya!amaktayd. Forsyth ailesi pek zengin saylmazd, küçük bir tarlada geçimlerini sa"lamaya çal!arlard. Margaret Lowell, 20 Mays 1941 16 A"ustos 1931 ylnda do"an Margaret, Peter & Virginia çiftinin sekizinci ve son çocu"uydu. Peter ve Virginia, yerel okulda ö"retmenlik yapmaktayd.

25 Mays 1941 tarihinde Rustin Parr, beklenmedik bir anda kasaba meydanna gelir ve "I'm finally finished!" diye ba"rr. Yakalanan Rustin Parr, gözaltna alnr. Bu srada, kaybolan 2. çocuk olan Kyle Brody ortaya çkar. Verdi"i ifadeyi gözönüne alan polis, Rustin Parr'n evine girer ve bodrum katnda di"er 7 çocu"un Rustin'in Duvar Rustin'in Duvar cesedini bulur. Cesetler, ba"rsaklar de!ilmi! ve vücutlarna çe!itli ritüalistik desenler kaznm! haldedir. Benzer desenler, evin duvarlarnda da yer almaktadr. Öldürülen 7 çocu!un hiçbirinin birbirini tanmyor, ancak kurtulan tek çocuk olan Kyle'n hepsini tanyor olmas ilginç bir noktadr. Babasndan dayak yiyerek büyümü" ve küçük hayvanlara i"kence eden rahatsz bir çocuk olan Kyle'n, ölen çocuklarn her biriyle geçmi"te küçük veya büyük problemleri olmu"tu. Olaylarn ardndan Kyle, kendisinden önce kaçrlm" olan Emily'nin nasl ve nerede kaçrld! konusunda polise ayrntl ifadeler vermi"tir. Yani Kyle, Emily'nin kaçrlmasna "ahit olmu", ancak kendisi kaçrlana kadar aradan geçen 22 gün boyunca konu hakknda hiçbir"ey söylememi"tir.

17 Temmuz 1941 tarihinde, Rustin Parr'n mahkemesi gerçekle!tirilmi!tir. Kyle Brody'nin mahkemede verdi"i ifade, Rustin Parr'n suçlu bulunmas ve idam edilmesinin temelini te!kil etmi!tir: Savc: Now where was that, in the room, what part of the room? Kyle: By the front door. Savc: Just inside the front door? Kyle'n !fadesi Kyle: (Assenting) Inside the room by the front door. Savc: Alright, Kyle. And what happened then? Kyle: He told me to stand in the corner and face the wall. I could hear Emily screaming. He was cutting her. I looked. He was cutting a symbol on her face. Savc: You're doing really well, Kyle. You're doing just fine. Could you point out to me the man who did that to Emily? Could you point him out to me? Kyle: (Hesitating) Savc: It's alright, Kyle. Look, your parents are right there. (By the Court) Should we recess? Kyle? Kyle: (pointing) That's him sitting there. Savc: Let the record note that Kyle Brody has identified the defendant, Rustin Parr. Now Kyle, what happened after that? Kyle: He tied her up in the corner. I was facing the wall. He started to hurt her then. Savc: Go on, Kyle, you're doing just fine. Kyle: Sometimes he would come up to me: Do you hear her? Do you hear the woman's voice? I would cry and tell him to leave her alone, but he wouldn't listen. Savc: Do you know who he was referring to? Kyle: No. Savc: Did you ever see a woman out there? Kyle: No. Savc: Alright, Kyle, what happened then? Kyle: After a few days he killed her. He cut her open, and after he took everything out of her, he left with her and I never saw her again. When he came back he told me not to be sad, he'd bring someone else back soon. Rustin Parr, suçunu inkar etmek bir yana, !öyle bir açklama getirmi!tir: "Bir süredir evimde yalnz kalyordum. Zaman içinde, rüyalarmda ya!l bir kadnn hayaleti belirmeye ba!lad. Bana bazen anlad"m, bazen de anlamad"m bir dilde bir!eyler söyleyip duruyordu. Bir süre sonra, ya!l kadnn silüetini ormanda görmeye ba!ladm. Evimin penceresinden bakt"mda onu görüyordum. D!ar çkp pe!inden ko!tu"umdaysa ortadan kaybolmu! oldu"unu görüyordum. Ya!l kadn hayaleti, bana gittikçe daha da yakla!maya ba!lad. Artk gündüz veya gece, evimin içinde ve etrafmda geziniyor, benimle sürekli konu!uyordu - anlad"m veya anlamad"m dillerde. Bir süre sonra, bana bir takm emirler vermeye ba!lad. Kafamn içindeki sesi o kadar dominantt ki, kar! koymak mümkün de"ildi. Verdi"i emirler, en ba!ta bir hafta mahzende uyumak gibi aptalca !eylerdi. Zaman geçtikçe ba!ka !eyler istemeye ba!lad - tanmad"m bir alfabede duvarlara bir!eyler yazmak gibi. Biraz daha zaman geçtikten sonra hayalet, benden çocuk kaçrmam istedi. Bunu yapmak istemedim. Çocuklar severim ve onlara zarar vermek istemiyordum. Kadn, bana dediklerini yapmazsam pe!imi hayatm boyunca brakmayaca"n ve kafamn içini o korkunç sesiyle dolduraca"n söyledi. Bana hiçbir !ans brakmad. Dediklerini yaptm. Çocuklar kaçrdm. Mahzende, vücutlarna bana yapmam söyledi"i !eyleri yaptm.

Çok, çok pi!manm. Çok üzgünüm. Ama, en sonunda bu kabus ve kafamn içini dolduran o korkunç ses bitti"i için huzurluyum." Rustin Parr, 22 Kasm 1941 tarihinde aslarak idam edilir. Evi ise, kzgn kasaba halk tarafndan yaklarak yerle bir edilir. Rustin Parr'n idamndan sonra, do!aüstü kötü güçlerle sava"an gizli bir örgütün üyesi olan Doc Holliday, olayn ayrntlarn ara"trmak üzere kasabaya gelir. Ashgaya adl "aman Holliday'e yardm eder ve Holliday olaylarn arkasnda yer alan gerçekleri ortaya çkarr. Ashgaya'dan ald! Twana'nn yardmyla zaman içinde bir kayma da ya"ayan Holliday, Rustin Parr'n evinin duvarlarn ve mahzenini ev yaklmadan önceki haliyle inceleme "ansn elde eder. Her yer, Rustin'in herhangi bir "ekilde ö!renmi" olmas imkansz olan Transitus Fluvii (ölü bir cad alfabesi) dilinde yazlm" yazlarla doludur. Bu çok ilginçtir, çünkü Rustin Parr #ngilizce okuma yazmas bile olmayan biridir. Holliday, geçmi"te Blair Cads'n idam ardndan kasabaya gelmi" olan cad avcs Jonathan Prye ile de kar"la"r ve ondan bir takm faydal bilgiler alr.

1941 - 1971
Rustin Parr'n idamndan bir süre sonra, zaten problemli bir çocuk olan Kyle Brody akli dengesini iyice yitirmeye ba!lar. 16 Temmuz 1947 tarihinde Kyle tutuklanr, ve ailesi kefaret için istenen küçük ücreti bile ödemez. Aylar sonra, 3 Ekim 1947 tarihinde, hakim Clyde Bianca Kyle' serbest brakr. $ki sene boyunca ortadan kaybolan Kyle, Florida'da tekrar ortaya çkar. 1 A!ustos 1956 tarihinde, !iddet ve polise kar! koyma suçlarndan tutuklanr. 21 Aralk 1956'da, bu kez sarho!luk, çevreye rahatszlk verme Kyle Brody (açk alanda bir süs havuzuna i!erken yakalanm!tr) ve polise direnme suçlarndan tekrar tutuklanr. Kyle'n Burkittsville'de da arand" ortaya çkar ve buraya getirilir. 27 Aralk 1956 tarihinde Baltimore'a getirilir. Yaplan incelemede akli dengesinin yerinde olmad"na karar verilerek 15 Ocak 1957 tarihinde MSICI'ya sevk edilir. Ablasnn çabalar sonucu Mart 1961'de daha serbest bir hastane olan Reston Hills GA'ya geçi! yapsa da, kendisiyle ba!a çklamad" gerekçesiyle 2 Haziran 1966'da MSICI'ya geri gönderilir.

Kyle Geri Gönderilir

15 Mart 1969 ylnda, White Enamel adl belgesel çekilir. Bu belgesel, akl hastanelerindeki durumu konu almaktadr. Belgesel, Kyle Brody ve odasyle ilgili 2 görüntü içermektedir; bu görüntüler, Blair konusunda çok önemli bir takm noktalar gözler önüne sermi!tir. $lk görüntüde, Kyle elindeki ka"da bir!eyler yazyordur. Kamera Kyle'a do"ru zoom yapar ve Kyle'n Transitus Fluvii dilinde bir!eyler yazd" görülür (Rustin Parr'n duvarnda görülen yazlar). Artk kaybolmu! ve çok zor olan bu alfabeyi, Kyle kurallarna uygun bir biçimde sa"dan sola do"ru yazarak ustalkla kullanmaktadr. $kinci görüntüde Kyle, kendi kendine sürekli olarak "Never Given" demektedir. 12 Mart 1971 ylnda Kyle Brody, ta! zemine sürte sürte keskinle!tirdi"i tahta bir ka!k ile bileklerini keserek intihar eder. Gardiyanlar, ifadelerinde Kyle'n son zamanlarda rüyalarnda gördü"ü ya!l bir kadndan bahsetti"ini, ve intihar etti"i gece odasnda kendi kendine ç"lk ç"l"a Kyle'n !ntihar "Never Given!" diye ba"rd"n söyler.

1994 - 1997
20 Ekim 1994 tarihinde, Montgomery College ö"rencisi olan 3 ki!i, Michael Williams, Joshua Leonard ve Heather Donahue Blair Cads hakknda bir belgesel hazrlamak üzere Burkittsville'ye gelirler. Michael Williams 23 Ocak 1973 tarihinde Washington'da dünyaya gelen Michael Williams, Louis ve Lorraine çiftinin o"ludur. 5 ya!ndayken anaokulunda en iyi ressam ödülünü alan Mike, o günden beri Rockville 3 Genç lisesinde "Okulun En Ba!arsz Çocu"u" sfatndan ba!ka hiçbir!ey kazanamam!tr. Üniversitenin kendisi için uygun bir ortam olmad"na karar veren Mike, 19 ya!nda St. Petesburg'a "The Old Kensico" adl teknenin yapmnda çal!maya gider. Teknenin kaptan, Mike'n üniversiteye gitmeyi denemesi gerekti"ini dü!ündü"ü için 3 ay sonra onu i!ten atar ve evine geri gönderir. Kaptann sözünü dinleyen Mike, Montgomery College'a gitmeye ba!lar; bir yandan da kz arkada! Jeniffer'n babasnn benzin istasyonunda çal!r. Mike, ayn zamanda üniversitenin radyosunda arkada! Phil ile "The Whisky Hour" adl bir program hazrlamaktadr. 22 ya!na gelmi! olan Mike, programda yakalam! oldu"u ba!arnn keyfini sürmektedir. Bu süre zarfnda Sound Editing konusunda dersler alan Mike, Joshua Leonard ile tan!r. Birbirini seven Mike ve Josh, iyi arkada! olur ve gelecek planlar yapmaya ba!larlar. Benzin istasyonu için bir reklam filmi çeken ikili, ortaya ba!arl bir i! çkarr. Mike, 1994 ylnn A"ustos sonuna kadar Josh'tan haber alamaz. Sonunda Josh, yeni bir projeyle ortaya çkar ve Heather Donahue ile Blair Witch hakknda bir belgesel çekmeyi planlad"n ve kendilerine katlp katlmayaca"n sorar. Mike, teklifi kabul eder. Joshua Leonard Joshua, film kariyerine 9 ya!nda yerel spor müsabakalarn ve aile toplantlarn görüntüleyerek ba!lar. Lise yllarnda, kendi TV Show'u olan "MD. Skunk"un senarist ve yönetmenli"ini yapar; program, ksa sürede Rockville geçnli"inin favorisi haline gelir. Program, kaykay teknikleri, punk rock konserleri, araba yar!lar gibi konular içermektedir. Joshua, ilerleyen yllarda Montgomery College'e gider ve orada birçok çekim tekni"i ö"renir. O yllarda, en son TCI firmasnda çal!maktayd ve Laugh Factory Comedy Club And Restaurant için çekti"i "Nuns With Guns" adl spotu henüz bitirmi!ti. Heather Donahue Heather Donahue Upper Darby'de do"mu!, ve ksa süre sonra Baltimore'a büyükannesinin yanna yerle!mi!tir. Heather, büyükannesinden civarda dola!an sava! hayaletleri ve cadlarn hikayelerini dinleyerek büyümü!tür. Büyüdükten sonra dinledi"i hikayelerin kökenlerini ara!trmaya karar veren Heather, Rockville'de yer alan Montgomery College'e gider ve filmcilik üzerine e"itim almaya ba!lar. Birçok dü"ün ve organizasyonda kameramanlk yaparak para biriktiren Heather, Blair Witch efsanesi hakknda bir belgesel hazrlamak için gerekli hazrlklara ba!lar.

25 Ekim 1994 tarihinde, Joshua'nn arabas Black Rock Road'da bo! bir !ekilde bulunur. Bunun üzerine polis arama çal!malarn ba!latr. Ancak, helikopterlerin ve köpeklerin de katld" 10 günlük operasyon sonuçsuz kalr. Heather'n annesi Angie, iyice endi!elenerek Buck Buchanan adl bir dedektiften yardm ister. Joshua'nn Arabas 5 Kasm 1994 tarihinde, 33.000 saatlik arama sonuçsuz kalr ve polis ekipleri geri ça"rlr. 3 gencin tek bir izi bile bulunamam!tr. Bunun üzerine Heather'n annesi Angie, ki!isel çabalaryla arama çal!malarn sürdürür. Birkaç ay süren bu çal!malar da sonuçsuz kalr.

Angie'nin El !lanlar 16 Ekim 1995 tarihinde, Marylan Üniversitesi Antropoloji bölümünden profesör David Mercer ve ö"rencileri, bir ara!trma yapmak üzere ormana gider. Ekip, ormanda, 100 yllk bir kulübenin kalntlarnn altnda bir çanta bulur. Çantada, Heather'n günlü"ünün yan sra film kutular, kasetler 2 kamera vardr. Bu çantann, 100 yllk bir kulübenin altna, kulübeye hiçbir zarar David Mercer verilmeden gömülmü" olmas mümkün de!ildir. Olayda Hecatomix'in karanl! ve Twana'larn rolü oldu!u tahmin edilmektedir. 15 Aralk 1995 tarihinde, bulunan belgeler gençlerin ailelerine gösterilir. Ancak, deliller herhangi bir suçlama için yetersiz oldu"undan, 1 Mart 1996 tarihinde dava tekrar kapanr.

Mercer'n Buldu"u Çantadan Çkan Baz Nesneler

16 Ekim 1997 tarihinde Heather'n annesi, kulübenin altnda bulunan kalntlar ve kasetleri Haxan Films adl film !irketine verir. Söz konusu kasetler, "Blair Witch" filminin temelini te!kil edecektir.

Referanslar: Blair Witch Project The Movie: Part I Blair Witch Project The Movie: Part II: "Book Of Shadows" Blair Witch Project The Game: Volume I: "Rustin Parr" Blair Witch Project The Game: Volume II: "The Legend Of Coffin Rock" Blair Witch Project The Game: Volume III: "The Elly Kedward Tale" http://www.blairwitch.com http://www.rustinparr.com http://blairwitch.godgames.com http://www.blairwitchfanclub.com http://www.actionnewssix.com http://blairwitch-hunt.com http://www.ritual.com http://www.blairhunt.com http://www.blairwitch.co.uk http://www.burkittsvillemd.com http://www.theblairwitchfiles.com