Jabatan Kimia Fakulti Sains dan Matematik

Tutorial 6 Gas Jawab semua soalan di bawah.

1. Lakarkan graf-graf berikut:

(a)

1 melawan V P 1 . P

(d) (e) (f)

pV melawan P V melawan p pV melawan V

(b) V melawan (c) ,

1 melawan p V

2. Tukarkan tekanan 285 mmHg ke dalam unit atm, Pa dan torr. 3. Suatu gas unggul mempunyai isipadu 1.20 dm3 di bawah tekanan 98.7 kPa. Jika suhu ditetapkan, kira isipadunya pada tekanan 105 kPa.

4. Suatu gas berisipadu tetap, mempunyai tekanan 101 kPa. Jika tekanannya dinaikkan kepada 113 kPa, kira suhunya.

5. Kira isipadu gas berikut pada s.t.p.: (a) 0.15 mol helium, He (b)3.20 g metana, CH4

SRK3013 Pengantar Kimia

0% karbon monoksida. 8. (b) Jika karbon dioksida disingkirkan dengan melalukan natrium hidroksida ke atas campuran gas tersebut. 30. 9. Dengan mengandaikan gas klorin adalah gas unggul. kira tekanan separa bagi oksigen dan karbon monoksida. Kira jisim molekul relatifnya.Sekiranya suatu gas He mengambil masa 155 saat untuk membaur melalui palam berliang.17 gdm-3 pada s.0⁰C dan 780 mmHg.p. 50. 7. kira isipadu 52.t. Suatu campuran gas mempunyai komposisi berikut pada tekanan 101 kPa: 20. kirakan masa yang diperlukan untuk gas N2 membaur pada keadaan yang sama. 10.0% karbon dioksida.0% oksigen (a) Kira tekanan separa setiap gas dalam campuran tersebut.0 g gas klorin pada 47. Kirakan halaju punca min kuasa dua bagi molekul klorin pada 250C. SRK3013 Pengantar Kimia . Diberi ketumpatan suatu gas ialah 3.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful