You are on page 1of 1

IKT V ZDRAVOTNÍCTVE

Uchovávanie záznamov
dnes už väčšina lekárov využíva počítač na uchovávanie záznamov o pacientoch, ale tieto databázy nie sú prepojené vyskytujú sa zbytočné duplicitné vyšetrenia, okamžitý prístup ku zdravotnej karte pacienta má iba jeho všeobecný lekár a pod.

eHealth ( elektronické zdravotníctvo )
eHealth je projekt EÚ, ktorého cieľom je prostredníctvom IKT zvýšiť efektívnosť zdravotníctva:  zlepšiť prevenciu a diagnostiku  uľahčiť komunikáciu  ušetriť čas  znížiť náklady vízia: „poskytnúť správne informácie v správnom čase na správnom mieste“ zahŕňa napríklad nasledujúce:  elektronická zdravotná knižka (každý lekár má okamžitý prístup ku všetkým zdravotným záznamom pacienta)  elektronický lekársky predpis (pacient príde do lekárne, identifikuje sa a lekárnik z počítača zistí, aký liek mu má vydať)  elektronický portál zdravia (každý tam bude môcť nájsť overené informácie o zdraví a zdravom životnom štýle, možnosť konzultácie s odborníkmi) modelová situácia: http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/Prezentacie/uraz_na_chate_2.pdf viac informácií: http://www.ezdravotnictvo.sk/

-

-

Telemedicína
tele = na diaľku → ide o vykonávanie zdravotníckych činností na diaľku, bez priameho fyzického kontaktu najčastejšie sa realizuje pomocou videokonferencie zahŕňa napríklad:  telekonzílium – zúčastniť sa ho môžu odborníci z rôznych pracovísk, zo zahraničia  telekonzultácie – konzultácia so vzdialeným špecialistom  telemonitoring – monitorovanie vitálnych funkcií pacientov mimo nemocnice (napr. v domácom ošetrení)  televyšetrenia – vyšetrenia špeciálnym zariadením, ktorý nevyžaduje fyzickú prítomnosť lekára, ale poskytne mu údaje pre stanovenie diagnózy (meranie tlaku, pulzu, HD kamera...)  telestarostlivosť – poskytovanie časti zdravotníckych služieb pre starých pacientov na diaľku  telenávštevy – komunikácia izolovaných a dlhodobo hospitalizovaných pacientov s ich sociálnym okolím viac informácií: http://data.nczisk.sk/konferencia_2010/prototypy/telemedicina.pdf

-

Bezpečnosť a ochrana proti zneužitiu
pri takomto zhromažďovaní a centralizácii veľmi citlivých osobných údajov (akými zdravotné záznamy nepochybne sú) sa natíska aj otázka ich ochrany proti zneužitiu implementácia eHealth a telemedicíny teda musí počítať aj s maximálnym možným zabezpečením dát