You are on page 1of 13

พระธรรมเทศนา

*
ปัจฉิมบททศพิธราชธรรมกถา
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
นโม uJฺJ nnวโu uร¡โu JมฺมาJมพทฺธJฺJ ¬
ทาน Jีu ปริ จฺจาn uาชฺชว มทฺทว uป
uกฺโกธ uวิ¡ีJuฺจ ÷นฺuิuฺจ uวิโรธน
uิจฺเจเu กJเu ธมฺเม ÿิ เu ปJฺJา¡ิ uuฺuนิ
uโu เu ชายเu ปิ uิ โJมนJฺJuฺจนปฺปกนฺuิ ¬
ณ บัดนี ้ อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ปัจฉิมบททศพิธราชธรรมกถา พรรณนาบทสรุปทศพิธราช
ธรรม cc ประการ เพ อเฉñิมพระเกีuรติเน อง¡นม¡ามงuñ1Ïรกาสที พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1 องuเอก
อั uรศาสน ปถัมภก nทรงพระuุณอันประเสริ_ เสดจสถิต¡นราชมl¡ศ1รรuสิริ ราชสมบัติuรบ oc ปี แñะเพ อ
เพิ มพนศรัทธา ประดับปัQQาบารมีIองพสกนิ กรnสดับตรับ¡ังทุก¡มเ¡ñา พอสมu1รแกเ1ñาสบlป
อันทศพิธราชธรรมนี ้ ถอ1าเป นuุณธรรมที Ïบราณกบัณ1ิตlด บัQQัติl1กอนสมัuพุทธกาñ 1 งพระราชาม¡า
กLัตริu¡นอดีต lดทรงถอป_ิบัติมาเป นพระราชจริuา1ัตร แมบุuuñnมิ¡ชพระเจาแnนดินกu1รเจริQรอuตาม
Ïดuนาเอา¡ñักธรรม cc ประการนี ้ มาป_ิบัติ ¡นการปกuรอง เพ อ¡¡เกิดu1ามเป นธรรม¡นสังuมตาม
อุดมการณแ¡งการปกuรองuิ ง_ I ้นlป
¡นพระธรรมเทศนากัณ1นี ้ มีuุณธรรมที บัณ1ิตเรีuก1า ¨ทศพิธราชธรรม¨อu cc ประการ แñะ¡น cc
ประการนี ้ จักlด1ิสัชนาเป นñาดับlป อั น1าuุณสมบัติIองนั กปกuรอง ¡รอnเป น¡¡Q ¡นแnนดิน ตั ้งแตพระ
ราชาม¡ากLัตริu ตñอดจนนั กปกuรองทั 1lป ที เรีuก1า ทศพิธราชธรรม มีทั ้งสิ ้น cc ประการ ดังพระบาñีที
lดอัQเชิQมาเป นอุเทศเทศนา ณ เบ ้องตน1า ทาน Jีu ปริ จฺจาn ดังนี ้ เป นอาทิ แปñu1าม1า
ทาน การแบง การ¡¡ การสงเuราะ¡ อนุ เuราะ¡ c
ศีu การรักLากาu 1 จา ¡¡เป นปกติ c
บริ จาn การเสีuสñะประÏuชนสุIส1นตน เพ อประÏuชนส1นร1ม c
uาชชวะ u1ามเป นn1 อตรง c
มัททวะ u1ามเป นnอ อนÏuน อ อนนอม c
uบะ u1ามเป นnมีu1ามเพีuรเพ อเnาnñาQu1ามชั 1 c
uักโกธะ u1ามเป นnมีเมตตา กรุณา lมฉุนเฉีu1 เกรี ้u1Ïกรธ c
uวิ¡ิ1Jา u1ามเป นnlมกดIี I มเ¡ง เบี uดเบีuนnอ น c
÷ันuิ u1ามเป นnอดทน อดกñั ้นตออุปสรรu c
uวิโรธนะ u1ามเป นnประพµติป_ิบัติlมnิดพñาด c
ทั ้ง cc ประการนี ้ เป นuุณธรรมสาuัQ เป น¡ñัก¡นการปกuรองประชาชนทุกระดับชั ้น ¡ากnบริ¡ารทั ้ง
ป1งlดนอมนาเอาuุณธรรมเ¡ñานี ้lปป_ิบัติ uังตน¡¡ตั ้งอu¡นกุศñธรรมเ¡ñานี ้¡¡lด ปี ติแñะÏสมนัสuอมจัก
บังเกิดI ้นแนนอน n นาบางทาน nบริ ¡ารบางuน lม ดารงมั นอu ¡นธรรม¡ชแตอานาจ1าสนา บารมีเIาIมIี
รังแกประชาชนแñะ¡ตปกuรองเสมอ_ จงกอ¡¡เกิดปัQ¡าIอIัดแuง¡นทุก_ ที lม1าn าuอาณาจักร¡รอ
ศาสนจักร ¡ากมีมีอานาจแñ1¡ชอานาจlมเป น อานาจนั ้นเองจะกñับกñาuมาเป นเuร องบั นทอน¡¡เส อมñง
ฉะนั ้น บุuuñเม อมีอานาจ1าสนา เป นnนาIองกñุมชนแñ1 ตองมีตองlด¡¡ดี แñะเป นnนากตองเป น¡¡ถกจง
จะสามารถuรอง¡จประชาชนlด ทาอuางlรเราทั ้ง¡ñาuจงจะสรางสันติสุI¡¡เกิดแกสังuมประเทศชาติlด อั นนี ้ก
ด1uอาศัuทานn¡uร¡นธรรม ต องช1uกันปñกnังทศพิธราชธรรมทั ้ง cc ประการดังกñา1แñ1แตตน ¡¡เกิดมี
¡นตั1ตนIองทุกuน¡¡lด เชน
ทาน nปกuรองตองรจักบาเพQตนเป นn¡¡ Ïดuมุงปกuรอง¡ร อทางานเพ อ¡¡เIาlด มิ¡ชเพ อจะเอาจาก
เIา รจักเอา¡จ¡สดแñ จัดสรรสงเuราะ¡ อนุ เuราะ¡¡¡ประชาชน¡รอn¡ตบังuับบัQชาlด รับประÏuชนสุI lดรบ
u1ามสะด1กปñอดภัu ตñอดจน¡¡u1ามช1uเ¡ñอแกnเดอดรอน แñะ¡¡u1ามสนั บสนุ นแกnบาเพQuุณงาม
u1ามดี เชน ¡¡ราง1ัñ ¡¡เñ อนuศ เñ อน_านะ เพ อเป นI1ัQเป นกาñัง¡จ¡นการป_ิบัติ¡นาที lมทอดทิ ้ง
ดดาu uามทุกIuาก เIาñักLณะที 1า ¨ยามปกuิกเรี ยก!ช ยามเจบÌ÷กรักLา¨ uามตองการuาแนะนาปรกLา
กช1u¡¡แสงส1าง เป นnแนะนาแñะนา¡¡ แนะn uบuกuบาย!¡ร, นา นั นnuทา!¡uเป นuบบuยา1 แม¡ากn
นอunิดพñาดlปบางÏดuมิlดตั ้ง¡จ n¡¡Qกตองรจัก¡¡ÏอกาสแกlI ¡¡อภัu ¡¡น ้า¡จ นี เป นเ¡ตุนามา1 งu1าม
สามัuuี¡น¡มuณะ เพราะ ¨ถาÌมมีการ!¡unัยnิu uuะÌมnิuทีจะuมY1nวาม¡uั1 จะ¡าJามัnnียากuาบากจั1
nวามnิuพuั 1ยuมมีทกuัวuน¨ นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที c
ศีu nปกuรอง ตองมีu1ามประพµติดีงาม รจักรักLาu1ามสุจริต รักLาเกีuรติuุณประพµติตน¡¡เป น
ตั1อu างแñะเป นที เuารพนั บถอIองประชาชนมิมีIอที n¡ดจะด¡มิ นดแuñนlด กอ¡¡เกิดu1ามl11าง¡จ เñ อม¡ส
¡นn นาร1มu1าม1า การรักLาศีñÏดuเฉพาะศีñ¡านั ้น u1ามมุง¡มาuกuอรักLาตนเองl1มิ¡¡เสีu¡าu เป นการ
ปิ ดชองทางที จะนาu1ามเสีu¡าuสตนlด ถง c ทาง ด1uกันuอ
ศีñIอที c ป องกันทางที ตนจะเสีu¡าuเพราะu1ามÏ¡ดราu
ศีñIอที | ป องกันทางที ตนจะเสีu¡าuเพราะu1ามมอl1
ศีñIอที m ป องกันทางที ตนจะเสีu¡าuเพราะ¡จเร1
ศีñIอที « ป องกันทางที ตนจะเสีu¡าuเพราะu1ามIี ้ปด
ศีñIอที c ป องกันทางที ตนจะเสีu¡าuเพราะu1าม¡มดสติ
¡มาuu1าม1า ชี1ิตIองuµ¡ัสถทั ้ง¡ñาulม1าn¡¡Q¡ร อnน อu มักจะพังทñาulป เพราะ c เร องเ¡ñานี ้
u อ
u1ามÏ¡ดราu¡นสันดาน c
u1ามอuากlดทรัพuสินIองnอ น¡นทางที nิด_ c
u1าม¡ ุง1าน¡นทางกามเกี u1กับเพศตรงIาม c
u1ามlมมีสัจจะประจา¡จ c
u1ามประมาทIาดสติสัมปชัQQะ c
ร1มเรีuกงาu_ 1า Ï¡ดราu ม อl1 ¡จเร1 Iี ้ปด ¡มดสติ แตถามีศีñกากับu1บuุมแñ1 กาuกรรม 1จี
กรรม มÏนกรรม กจักlมนาu1าม1ิบัติเสีu¡าuมา¡¡แกตน ทั ้งnนาแñะnตาม นี ้เป นuุณสมบัติIองnนาIอที
|
บริจาu การบาเพQกิจด1uเสีuสñะ u อ สามารถเสีuสñะu1ามสุI u1ามสาราQเป นตน ตñอดจนชี1ิตIอง
ตนlด เพ อประÏuชนสุIIองส1นร1มแñะu1ามสงบเรีuบรอuIองบานเมอง นั กปกuรองนั ้น¡ากเ¡นแต
ประÏuชนตนกเป นuนสกปรก lมสามารถทางานเพ อบานเมองlดก1างI1าง เพราะuนเ¡นแกตนนั ้น เป นnที มี
จิต¡จuับแuบ u อมจักlมlดรับu1ามร1มมอจากทุก_ n าu แñะอาจนาu1ามเสีu¡าuมาสประเทศชาติ สังuมlด
มาก แต¡ากnนาเป นนั กเสีuสñะ มีจาuะธรรม กu อมสามารถที จะเป นnนาที บันดาñประÏuชนสุI¡¡เกิดlดอuาง
lพศาñ ฉะนั ้น 1ิQQาณIองnนา จงlดแกu1ามเป นนั กเสีuสñะ ดังสมเดจพระบรมศาสดาlดตรัส1า ¨พ1Juะ
ทรัพย์เพ uรักLาuวัยวะ พ1Juะuวัยวะเพ uรักLาชีวิu พ1Juะชีวิuเพ uรักLาธรรม¨ นี เป นuอดIองนั กเสีuสñะ
เป นuุณสมบัติIองnนาIอที m
uาชชวะ การป_ิบัติภาระÏดu1 อตรง lมuด lม Ïกง lมกอบ lม Ïกu lมแสแสรงมาuาnñประÏuชน¡นทาง
มิชอบ แตป_ิบัติกิจÏดuสุจริต มีu1ามจริง¡จ lม ¡ñอกñ1งประชาชนแñะประเทศชาติ อั น1าu1าม1 อตรงที
nนาทุกชั ้นจะพงระ1ังแñะป_ิบัติ¡¡lดÏดuเuรงuรัดนั ้น เชน
c. Y uuร1uuบnnu lดแก lม uิดuดทรuศต อมิตร แñะnมีพระuุณ
|. Y uuร1uuเวuา lดแก การทางานตรงกับเ1ñานาที ที กา¡นด¡มาu lมเอาเ1ñาราชการlปเป น
ประÏuชนส1นตน
æ. Y uuร1uuวาจา lดแก รั บปากรับuาl1กับ¡uรอuางlร กพuาuามทา¡¡lดตามนั ้น
c. Y uuร1uu¡นาที lดแก ตั ้ง¡จทางานตามที lดรับมอบ¡มาu¡¡เกิดnñ lมñะทิ ้งเสีuกñางuัน
c. Y uuร1uunวามuี lดแก รักLาu1ามดีที เรีuก1า ¨ธรรม¨ l1มิ ¡¡เสีu¡าu เชน u1ามเที uงธรรม
u1ามuุติ ธรรม u1ามชอบธรรม แñะu1ามเป นธรรม
b. Y uuร1uuuนเu1 lดแก การlมÏก¡กตนเอง 1 อสัตuสุจริตตออุดมการณIองตน เอาเ¡ตุnñเIา
ปรับปรุงกับเ¡ตุการณอันเป นแน1uิดIองตน lมn น¡จประพµติป_ิบัติ สิ งที lมดีงาม nิดจากป_ิภาณIอง
ตนเอง
นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที «
มัททวะ การแสดงกิริuาออนÏuน อ อนนอม เป นuนlมแIงกระดาง ปราศจากมานะทิ__ิ มี อัธuาศัulม
เuอ¡uิ ง ¡uาบuาu lมเป น ¨ทาวพระยาuมกน uนÌมuมuิน ปักLิuuมÌพร¨ นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที
c
uบะ การ¡ชu1ามเพีuรเพ อเnาnñาQกิเñส ตัณ¡า มิ¡¡เIามาuรอบงาจิต เ¡นnิดเป นชอบ รจักระงับ
uับuั ้งชั ง¡จlด lม ¡ñง¡¡ñ¡มกมุน¡นu1ามสุIสาราQแñะการปรนเปรอ มี u1ามเป นอuอuางสมาเสมอ มุงมั น
¡นอันที จะบาเพQเพีuรทากิจ¡น¡นาที ¡¡บริบรณ นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที o
uักโกธะ รจัก¡ชเ¡ตุnñ lมเกรี u1กราดปราศจากเ¡ตุnñ แñะlมกระทาการด1uอานาจu1ามÏกรธ มีเมตตา
ประจา¡จ ร จักระงับu1ามIุนเuองแ¡งจิตแñะ1ินิจฉัuu1าม ตñอดทั ้งการกระทาด1uจิตอันสุIุม รอบuอบ
เuอกเuน นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที n
uวิ¡ิ1Jา u1ามเป นnlม¡ñงระเริง¡นอานาจ lมบีบuั ้นกดIี มี u1ามกรุณา lม ¡าเ¡ตุเบีuดเบี uนñงÏทLด1u
อาชQาแกประชาราL_รn ¡ด ด1uอาศัuu1ามอา1าตเกñีuดชัง นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที d
÷ันuิ u1ามเป นnอดทนตองานที ตรากตรา ตอu1ามเ¡น อuuาก ถงจะñาบากกาuนาเ¡น อu¡นาuเพีuงlร
กlมทอถอu ¡มดกาñัง¡จเสีuกอน lมñะทิ ้งกิจการงานที ทาÏดuชอบธรรม นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอที c
uวิโรธนะ u1ามเป นnประพµติมิ¡¡nิดพñาดจากศีñธรรม ก_¡มาu ระเบี uบ 1ินั u ประเพณี อั นดีงาม
Iองบานเมอง ถอประÏuชนสุIu1ามดีงามIองรั_แñะประชาราL_รเป นที ตั ้ง สถิตมั น¡นธรรมทั ้งส1นuุติธรรม
u อ u1ามเที uงธรรมกดี นิ ติธรรม u อระเบีuบแบบแnน¡ñักการปกuรองตñอดจนIนบธรรมเนี uมประเพณี อันดี
งามดังกñา1แñ1กดี lมประพµติ¡¡เuñ อนuñาด1ิบัติlป นี เป นuุณสมบัติIองnนาIอสุดทาu
พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1' nทรงพระuุณอันประเสริ_ ทรงเป นจักรพรรดิแ¡งธรรม ทรงเป นuอดนั ก
บริ¡าร แñะทรงเป นกLัตริuนั กพัuนาuากที จะมีn¡ดเสมอเสมอน เพราะพระองuทรงมีพระบารมีปกเกñา m
ประการ u อ พระปรีชาบารมี พระเมตตาบารมี พระIันติ บารมี ทรงuิ งด1uพระอัจฉริuภาพ พระ1ิริ uภาพ
แñะพระบรมเดชานุ ภาพ
ที 1าพระองuทรงเป นกLัตริuนั กพัuนา อาทิ....
c. ทร1พัฒนาnunาพชีวิu - ทรงมุง¡¡มีu1ามเป นอuดี I ้น
|. ทร1พัฒนาnunาพจิu - ทรงมุง¡¡ศกLาธรรมแñะประพµติธรรม
æ. ทร1พัฒนาnuธรรม - ทรงมุง¡¡เมตตา ปรารถนาสุIตอกันแñะกัน
c. ทร1พัฒนาnวามเป นuย - ทรงมุง¡¡อuดีกินดี lมมี Ïรuาพuาธิเบี uดเบีuน
แน1ทางที ทรงพัuนา พระองuทรงพัuนาÏดu¡ช¡ñัก « ป. u อ....
c. ปuก - ทรงมุง¡¡ทุกuนมีu1ามรักu1ามศรัทธา¡น¡นาที การงาน¡นสถาบันทั ้ง m u อ ชาติ ศาสนา
พระม¡ากLัตริu ¡¡เกิดI ้น
|. ปuu - ทรงมุงเปñ ้องu1ามทุกI ด1uการเสดจเIาlปทรงแกปัQ¡า¡¡
æ. ปรับ - ทรงปรับu1ามเIา¡จมิ¡¡Iัดแuงอั นเป นเ¡ตุ¡¡แตกแuก ร า1ฉาน ทรงทา ¨ชาวเ÷า¨ ¡¡เป น
¨ชาวเรา¨ ¡¡มีlมตรีจิตมิตรภาพตอกันแñะกัน ¡¡รักกันเ¡มอนพี ดีกันเ¡มอนนอง ปรองดองกันเสมอนQาติ
c. เปuียน - ทรงพัuนาจากñา¡ñัง¡¡เป นกา1¡นา ร อน¡¡เป นเuน อด¡¡เป นอิ ม lพร¡ าที ¡น าเศรา
กกñับเป นlพร¡ า¡นา¡ส
สรุปเ¡ตุnñประการเดีu1ที พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1' ทรงมุงมั นบาเพQพระราชภารกิจอuางตรากตรา
เ¡นดเ¡น อuทั ้งพระ1รกาuแñะพระราช¡µทัuอuตñอดเ1ñา oc ปี เพ อทรงพระม¡ากรุณาช1uแกlIปัQ¡าพ ้น
_านตาง_ เพ อuก_านะu1ามเป นอuIองพสกนิกรที uากlร¡นชนบท แกแตชา1ตางประเทศกนกlมถง1า ¡นÏñก
ปัจจุบันuังมีพระม¡ากLัตริuอuพระองu ¡น ง nทรงอุทิศพระองuทรงงาน¡นั กถงเพีuงนี ้ เ¡ตุnñIองพระองu
ทานนั ้นuอ เพ อu1ามรมเuนเป นสุIIองประชาชนทุกรปทุกนาม สมดังพระราชปณิ ธานที ทรงประกาศเป นป_ม
บรมราชÏองการ1า ¨เราจะnรu1unนuินโuยธรรมเพ uประโยชน์J ÷u¡1ม¡าราชชาวJยาม¨
พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1' สมเดจพระนางเจา' พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชÏอรส พระราชธิดา
พรอมทั ้งพระบรม1งศานุ 1งศกlดÏดuเสดจพระราชดาเนิ น¡นทศพิธราชธรรม เพ อประÏuชนแ¡งประชาชนทุก
ประการ ดังนั ้น u1ามสัมพันธระ¡1างสถาบันพระม¡ากLัตริuแñะพสกนิกรชา1lทu 1 งสนิ ทแนนแ¡ นมาแต
Ïบราณกาñ จงดารงอuแñะท1ีuิ งI ้น n าuประชาชนชา1lทuตั ้งมั นอu บนพ ้น_านIองu1ามจงรักภักดีศรัทธาเช อ
มั น ด1uu1ามสาน ก¡นพระม¡ากรุณาธิuุณอันเป นพนประมาณ n าuพระม¡ากLัตริuตั ้งมั นอu¡นพระ
ม¡ากรุณาธิuุณอันlมมีที สิ ้นสุด ด1uนาพระราช¡µทัu แñะพระราชจริuา1ัตร ประกอบlปด1uทศพิ ธราชธรรม
แñะพระราชธรรมจริ uาทั ้งป1งดังที lด1ิสัชนามา จงนั บเป นบุQuิ งIองประชาชนชา1lทuที lดมีพระม¡ากLัตริu
nทรงพระuุณอันประเสริ_ ทรงดแñสอดสองสุIทุกIสงเสริมการป_ิบัติ¡นาที Iองรั _บาñอีกทาง¡น ง ทั ้งนี ้เพ อ
พระราชประสงuuิ ง¡¡Q u อเพ อu1ามอuดีกินดีIองพสกนิกรชา1lทuเป นสาuัQ
เม อน กถงพระม¡ากรุณาธิuุณที ทรงมีตออาณาประชาราL_ร ตñอดระuะเ1ñาที ทรงuรองสิริราชสมบัติ
น กถงu1ามเจริQพัuนากา1¡นาIองประเทศชาติ แñะu1ามร นเริงอันเป นนิ มิต¡มาuแ¡งu1ามสุIที จะเกิดมีI ้น
¡นแn นดินlทu จากพระราชพิธีฉñองสิริราชสมบัติuรบ oc ปี นี ้ พสกนิกรชา1lทuทั ้งม1ññ1นราñกอuแต1า
นั บเป นบุQIองตน ที lดมีÏอกาสเกิดมาบนnนแnนดิ นlทu ¡นรัชสมัuแ¡งพระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1'
nทรงuรองแnนดินÏดuธรรมพระองuนี ้ สมด1uบทก1ีที 1า...
¡กสิบปี ที พระองuทรงuรองราชu
¡กสิบปี ประเทศชาติเฉñิมศรี
¡กสิบปี สุIlพร¡ าประชาชี
¡กสิบปี ธ ทรงธรรมนาแnนดิน
ทั 1เ¡น อ¡ตออกตกพสก1อง
เฉñิมฉñองศุภ1ารกันถ1นถิ น
ถ1าuพระพรñนเกñา' ภบดินทร
จ1บชี1ินจะจงรักภักดิ ชั 1กาñ'
เทศนาวJาเน ¡นอ1สานกาñเป นที สุดแ¡งพระธรรมเทศนานี ้อาตมภาพIอเจริQพร เชิQช1นเ¡ñาพสกนิกร
nสดับรับ¡ังพระธรรมเทศนาเฉñิมพระเกีuรติทุกทาน จงตั ้งกัñuาณจิตถ1าuพระพระชัuมงuñ แดพระบาท
สมเดจพระเจาอu¡ั1' องuเอกอั uรศาสน ปถัมภก nทรงพระuุณอันประเสริ_¡¡ทรงมีพระชนมาuุuิ งuนนาน
ทรงพระเกLมสาราQ สมบรณด1uพระพñานามัu ทรงพระเจริQด1uพระราชอิสริuuศ ปราก_เดชานุ ภาพแn
lพศาñเสดจสถิตuนนาน¡นพระบรมมl¡ศ1รรuราชสมบัติ ปกuรองรั_สีมามณพñประเทศlทu ¡¡เจริQ1ิ1ัuนา
สถาพร สมพระราชประสงuทุกประการ
uร¡ JมฺมาJมฺพทฺโธ uuฺuม ธมฺมมชฺmnา
ม¡าJ1ฺ1 ปโพเธJิ uิจฺเจu รuนuฺuย
ด1uเดชานุ ภาพพระศรีรัตนตรั uดñบันดาñ Iออุปัท1ันตราuแñะอุปสรรuศัตรทั ้ง¡ñาu จงอuางบังเกิดถก
ตองพองพานประเทศlทu¡นกาñl¡น_ จงบาราศlกñด1uประการทั ้งป1ง Iอu1ามเป นnlมมีÏรu u1ามสุI
สาราQ u1ามเป นnมีอาuุuนนาน ทั ้งu1ามส1ัสดี¡นที ทุกสถานจงบังเกิดมีแดพระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1'
nทรงอภิบาñปกป องuุมuรองประเทศlทuนี ้ กับทั ้งสมเดจพระบรมราชินี นาถ พรอมทั ้งพระบรม1งศานุ 1งศ
Jิทฺธมuฺถ Jิทฺธมuถ Jิทฺธมuฺถ uิ ท nu
เuuJฺม รuนuฺuยJฺม JมฺปJาทนเจuโJ
Iอnñที กñา1มานี ้ จงเป นnñสัมµทธิ จงเป นnñสัมµทธิ จงเป นnñสัมµทธิ แดสมเดจพระบรมบพิตร
พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1' nทรงมีพระมนั สเñ อม¡ส¡นพระรัตนตรัuนี ้ สมพระราชประสงuจงทุกประการ
แสดงพระธรรมเทศนา¡นปัจฉิมบททศพิธราชธรรมกถา สมu1รแกเ1ñา เอ1ังกมีด1uประการฉะนี ้ '

อัครศาสน่ปถัมภก ผ้่ทรงพระคุณอันประเสริฐ เสด็จสถิตในราชมไหศวรรย์สิร ร ิ าชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเพื่อ เพิ่มพ่นศรัทธา ประดับปั ญญาบารมีของพสกนิกรผ้่สดับตรับฟั งทุกหมู่เหลูา พอสมควรแกูเวลาสืบไป อันทศพิธราชธรรมนี้ ถือวูาเป็ นคุณธรรมที่โบราณกบัณฑิตได้บัญญัติไว้กูอนสมัยพุทธกาล ซึ่งพระราชามหา กษัตริย์ในอดีต ได้ทรงถือปฏิบัติมาเป็ นพระราชจริยาวัตร แม้บุคคลผ้่มิใชูพระเจ้าแผูนดินก็ควรเจริญรอยตาม โดยนำาเอาหลักธรรม ๑๐ ประการนี้ มาปฏิบัตใ ิ นการปกครอง เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคมตาม อุดมการณ์แหูงการปกครองยิ่งๆ ขึ้นไป ประการนี้ จักได้วิสัชนาเป็ นลำาดับไป อันวูาคุณสมบัติของนักปกครอง หรือผ้่เป็ นใหญูในแผูนดิน ตั้งแตูพระ ได้อัญเชิญมาเป็ นอุเทศเทศนา ณ เบื้ องต้นวูา ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ ดังนี้ ทานํ ศีล การรักษากาย ว จา ให้เป็ นปกติ ๑ การแบูง การให้ การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ๑ เป็ นอาทิ แปลความวูา ในพระธรรมเทศนากัณฑ์น้ ี มีคุณธรรมที่บัณฑิตเรียกวูา “ทศพิธราชธรรม”อยู่ ๑๐ ประการ และใน ๑๐ ราชามหากษัตริย์ ตลอดจนนักปกครองทัว ่ ไป ที่เรียกวูา ทศพิธราชธรรม มีท้ ง ั สิ้น ๑๐ ประการ ดังพระบาลีท่ี บริจาค การเสียสละประโยชน์สุขสูวนตน เพื่อประโยชน์สูวนรวม ๑ .