You are on page 1of 5

THI TH I HC VT L NM 2013

Thi gian lm bi: 90 pht

M 14A1
H, tn th sinh:.................................................................... S bo danh:...........................................
Cho bit: hng s Plng h = 6,625.10-34 J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10 -19 C; tc nh sng
trong chn khng c = 3.108 m/s; NA = 6,022.1023 mol-1
Cu 1. Vt dao ng iu ha c vmax = 3m/s v gia tc cc i bng 30 (m/s2). Thi im ban u vt c
vn tc 1,5 3 m/s v th nng ang gim. Hi vo thi im no sau y vt c gia tc bng 15 (m/s2)?
A. 0,10 s.
B. 0,15 s.
C. 0,20 s.
D. 0,3 s.
Cu 2. Mt ng so di 80cm, mt u bt kn mt u h, bit vn tc truyn m trong khng kh l 340m/s.
Xc nh tn s ln nht m ng so pht ra m mt ngi bnh thng c th nghe c? (Kt qu ly gn
ng n 2 s sau du phy)
A. 19,87 kHz.
B. 19,98 kHz.
C. 18,95kHz.
D. 19,66 kHz.
2
Cu 3. Khung dy kim loi phng c din tch S = 100 cm , c N = 500 vng dy, quay u vi tc 3000
vng/pht quanh quanh trc vung gc vi ng sc ca mt t trng u B = 0,1 T. Chn
gc thi gian t

= 0 s l lc php tuyn n ca khung dy c chiu trng vi chiu ca vect cm ng t B . Biu thc xc


nh sut in ng cm ng e xut hin trong khung dy l
A. e = 1500 sin(314t )( V) .
B. e =157 sin(314t )(V) .
C. e =15,7 cos(314t )(V) .
D. e = 157 cos(314t )( V) .
Cu 4. iu no sau y l ng khi ni v cc loi sng v tuyn:
A. Sng di t b nc hp th nn c dng thng tin di nc.
B. Sng trung c th truyn i c xa vo ban ngy.
C. Sng ngn c nng lng nh hn sng di v sng trung.
D. Sng cc ngn b tng in ly phn x nn c dng trong thng tin v tr.
Cu 5. o khong cch t Tri t ln Mt Trng ngi ta dng mt tia laze pht ra nhng xung nh sng
c bc sng 0,5 m, chiu v pha Mt Trng. Thi gian ko di mi xung l 10-7 (s) v cng sut ca
chm laze l 100.000 MW. S phtn cha trong mi xung l:
A. 2,62.1022 ht .
B. 2,62.1015 ht .
C. 2,52.1029 ht .
D. 2,52.1022 ht .

Cu 6. Con lc l xo nm ngang, gm l xo c cng k=100N/m,


E
vt nng khi lng 100g, c tch in q = 2.10-5C
(cch in vi lxo, l xo khng tch in). H c t trong in
trng u c E nm ngang (E =105V/m) (hv). B qua mi ma st,
ly 2 =10. Ban u ko l xo n v tr dn 6cm ri bung cho n dao ng iu ha. Xc nh thi im
vt i qua v tr l xo khng bin dng ln th 2013?
A. 201,30s.
B. 402,46 s.
C. 201,27s.
D. 402,50s.
Cu 7. T trng quay do dng in xoay chiu 3 pha (c tn s f) to ra c tn s quay fvi:
A. f=f
B. f=3f
C. f=1/3f
D. f<f
23
Cu 8. Ly khi lng ca ht nhn bng s khi ca n. S prtn c trong 0,23 gam 11 Na l :
A. 6,022.1021.
B. 6,6242.1022.
C. 1,38506.1023.
D. 8,8286.1022.
Cu 9. Mch chn sng ca mt my thu v tuyn in gm mt cun dy c t cm L v mt b t in
gm t in c nh C0 =20pF mc song song vi t xoay C X. T xoay c in dung bin thin t 10pF n
250pF khi gc xoay bin thin t 0 n 120 0. Nh vy mch thu c sng in t c bc sng trong di t
10m n 30m. Cho bit n dung ca t l hm bc nht ca gc xoay. thu c sng c bc sng 20m
th gc xoay bin thin t 0 n . Gi tr ca l:
A. 550
B. 450
C. 650
D. 750
Cu 10. Bin dao ng cng bc khng ph thuc vo
A. Pha ban u ca lc tun hon tc dng vo vt.
C. Bin ngoi lc tun hon.
Trang 1/5 - M thi 14A1

B. Tn s ngoi lc tun hon.

D. Lc cn mi trng tc dng vo vt.


A

Cu 11. Cho mch in 3 pha nh hnh v, ngun n nh:


2
u AO = 120 2 cos 100t (V ); u BO = 120 2 cos(100t
)(V );
u CO

3
2
4
10 3
= 120 2 cos(100t +
)(V ) . R =40 ; L =
H; C =
F
3
10
4

Xc nh s ch ampe k?
A. 3A.
C. 3 3 A.

B. 0A.
D. 2,2A.

R
O

A
L

B
Cu 12. mt thong ca cht lng c hai ngun kt hp A v B cch nhau 10cm dao ng theo phng
thng ng vi phng trnh u1 = 3cos(40t + /6)(cm) v u1 = 4cos(40t +2 /3)(cm) . Vn tc truyn sng
v = 40cm/s. Mt vng trn c tm l trung im ca AB, nm trn mt nc, c bn knh R = 4cm. S im
dao ng vi bin bng 5cm trn ng trn l?
A. 32.
B. 34
C. 30
D. 36
230
226
Cu 13. Cho phng x: 90Th 88 Ra + , ht nhn con c ng nng 0,085Mev, bit Th230 ng yn. Ly
khi lng gn ng ca cc ht nhn tnh bng n v u c gi tr bng s khi ca chng. Tnh nng lng
ta ra khi tng hp c 4,48(l) kh heli iu kin tiu chun.
A. 1,64.109J.
B. 9,42.1012J.
C. 1,64.1012J.
D. 9,42.1010J.
Cu 14. Mt ngun in xoay chiu c in p cc i U0 khng i, tn s f thy i c, c ni vi
mt in tr thun. Khi tn s l f th cng sut to nhit trn in tr l P. Tng tn s ca ngun ln 2f.
Cng sut to nhit trn R l
A. P.
B. P 2 .
C. 2P.
D. 4P.
Cu 15. Mt cht hunh quang pht nh sng mu xanh lc. Trong cc n: n hi thy ngn, n hi
Hiro, n si t, n hi Natri, n khng gy ra hiu ng pht quang vi cht hunh quang trn l:
A. n hi thy ngn.
B. n hi Hidro.
C. n si t. D. n hi Natri.
Cu 16. Mc nng lng ca nguyn t Hir trng thi dng c biu thc E n = 13,6/n2 (eV) (n =1, 2, 3,
). Khi kch thch nguyn t Hir t qu o dng m ln qu o n bng photon c nng lng 2,55eV,
thy bn knh qu o tng 4 ln. Bc sng nh nht m nguyn t Hir c th pht ra l:
A. 1,46.106m
B. 9,74.108m
C. 4,87.107m
D. 1,22.107m
Cu 17. Mt mch dao ng LC c in tr thun khng ng k, t in c in dung 0,05F. Dao ng
in t ring (t do) ca mch LC vi in p cc i hai u t in bng 6V. Khi in p hai u t
in l 4V th nng lng t trng trong mch bng
A. 0,4 J
B. 0,5 J
C. 0,9 J
D. 0,1 J.
Cu 18. Mt con lc l xo gm vt nh c khi lng 0,2kg v l xo c cng k = 20N/m. Vt nh c
t trn gi c nh nm ngang dc theo trc l xo. H s ma st gia vt v gi l 0,05. T v tr l xo
khng bin dng, truyn cho vt vn tc ban u 1m/s th thy con lc dao ng tt dn trong gii hn n hi
ca l xo. Ly g = 10m/s2. Tnh ln ca lc n hi cc i ca l xo trong qu trnh dao ng.
A. 1,98N.
B. 2N.
C. 1,90N.
D. 1,59N.
Cu 19. Trong th nghim giao thoa nh sng dng khe Y-ng, khong cch gia hai khe l 1mm, khong
cch t hai khe n mn quan st l 1m. Chiu ng thi 3 bc x vo 2 khe hp c bc sng 1 = 0,4m, 2
= 0,56m v 3 = 0,6m. M v N l hai im trn mn sao cho OM= 21,5mm, ON = 12mm (M v N khc
pha so vi vn sng trung tm). S vn sng cng mu vi vn sng trung tm (k c vn sng trung tm)
trn on MN l
A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Cu 20. Cho mch in xoay chiu AB gm on mch AM ni tip vi on mch MB. on mch AM
gm in tr thun R1 ni tip vi cun thun cm c t cm L, on mch MB gm in tr thun R2 ni
tip vi t in c in dung C (R1 = R2 = 100 ). t vo hai u on mch AB in p u = 200 2
cost(V). Khi mc ampe k c in tr khng ng k vo hai u on mch MB th ampe k ch 2 (A).
Trang 2/5 - M thi 14A1

Khi mc vo hai u on mch MB mt vn k in tr rt ln th h s cng sut ca mch t gi tr cc


i. S ch ca vn k l
A. 100 V.
B.50 2 V.
C. 100 2 V.
D. 50 V
Cu 21. Mch dao ng LC l tng c L = 5 H v C =8nF. Ti thi im t, t ang phng in v in
tch ca t ti thi im q =2,4.10-8 C. Ti thi im t +3 ( s) th in p trn t l:
A. -3V
B. 3,6V
C. 3V
D. -4,8V
Cu 22. Chn cu ng.
Phn ng nhit hch:
A. to mt nhit lng ln.
B. cn mt nhit cao mi thc hin c.
C. hp th mt nhit lng ln.
D. trong , ht nhn cc nguyn t b nung chy thnh cc nuclon.
Cu 23. Trong th nghim v giao thoa nh sng, nu s dng nh sng n sc c bc sng 1 = 0,740 m
th trong trng giao thoa c b rng L ngi ta quan st c 25 vn sng. Nu s dng thm nh sng c
bc sng 2 = 0,555m th trn b rng L ca trng giao thoa trn s quan st c bao nhiu vn sng?
A. 49
B. 51
C. 58
D. 53
Cu 24. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 5cos(10t) (cm) th th nng ca n bin thin tun
hon vi tn s:
A. 2,5 Hz
B. 5 Hz
C. 10 Hz
D. 18 Hz
Cu 25. Khi chiu chm bc x rt hp vo tm ca catt phng ca mt t bo quang in cng thot
electron l 2eV. Ant ca t bo quang in cng c dng bn phng song song vi catt. t vo gia ant
v catt mt hiu in th UAK = -2V th vn tc cc i ca electron khi n ant c gi tr 1,2.10 6m/s. Bc
sng nhn gi tr no sau y?
A. 0,203 m
B. 0,303 m
C. 0,311 m
D. 0,153 m
Cu 26. Mt on mch xoay chiu gm 2 trong 3 phn t R, L hoc C mc ni tip . Biu thc hiu in th
2

2 u mch v cng dng in qua mch l u=100 2 cos(100 t) V v i=2 2 cos(100 t- ).


3

Cc phn t trong mch:


A. R =50 v ZL =50
B. R =50 v ZC =50
C. R =25 v ZL =25 3
D. R =25 v ZC =25 3
14
14
1
17
Cu 27. Bn c ng nng 7,7MeV vo ht nhn 7 N ng yn gy ra phn ng + 7 N 1 H + 8 O .
Bit proton c ng nng 4,5MeV, khi lng ht nhn: m =4,0015u, mN =14,00307u, mH =1,00728u, mO
=16,9991u, ly 1u =931MeV/c2. Gc bay to bi ht proton v ht nhn xy l:
A. 113,40
B. 136,20
C. 88,60
D. 65,40
Cu 28. Khi nh sng truyn t mi trng trong sut ny sang mi trng trong sut khc. Nhn xt no
di y l ng?
A. Bc sng thay i nhng tn s khng i
B. Bc sng v tn s u thay i
C. Bc sng khng i nhng tn s thay i
D. Bc sng v tn s u khng i
Cu 29. Mt si dy n hi cng ngang, hai u c nh. Ngi ta to ra sng dng trn dy vi tn s b
f2

nht l f1. li c sng dng, phi tng tn s ti thiu n gi tr f2. T s f bng:


1
A. 4
B. 3
C. 6
D. 2
Cu 30. Mt nh my in ht nhn c cng sut pht in 0,5(GW), dng nng lng phn hch ca ht
nhn U235 vi hiu sut 35%. Trung bnh mi phn hch to ra nng lng 200 (MeV). Hi trong mt nm
(365 ngy) hot ng nh my tiu th mt khi lng U235 nguyn cht l bao nhiu.
A. 2333,4kg
B.269,2kg
C.269204,2kg
D. 549,4kg
Cu 31. Gii hn quang in ca mi kim loi l:
A. Bc sng di nht ca bc x chiu vo kim loai m gy ra c hin tng quang in
B. Cng nh nht dng bt electron ra khi b mt kim loi
C. Bc sng ngn nht ca bc x chiu vo kim loi m gy ra c hin tng quang in
D. Cng ln nht dng bt electron ra khi b mt kim loi
Trang 3/5 - M thi 14A1

Cu 32. Mt con lc n c khi lng vt nng m = 200g, chiu di l = 100cm. T v tr cn bng ngi ta
truyn cho vt nng mt vn tc v = 1m/s theo phng ngang. Ly g = 2 = 10m/s2. Lc cng dy khi vt i
qua v tr cn bng l:
A. 6N
B.2,2N
C.3N
D. 2,4N
210
Cu 33. Ht nhn Po l cht phng x pht ra tia v bin i thnh ht nhn con Pb. Ti thi im t, t l
gia s ht nhn ch v s ht Po trong mu l 2, vy ti thi im ny t l khi lng ht ch v khi lng
ht Po l
A. 2,039
B. 1,962
C. 1,912
D. 1,892
Cu 34. Mt my pht in xoay chiu c in tr trong khng ng k. Mch ngoi l t in c in dung C
c mc ni tip vi ampe k nhit c in tr nh. Khi rto quay vi tc gc 25 (rad/s) th ampe k ch 0,1A.
Khi tng tc quay ca rto ln gp i th ampe k ch:
A. 0,1 A.
B. 0,05 A.
C. 0,2 A.
D. 0,4 A.
Cu 35. Mc nng lng ca cc trng thi dng trong nguyn t hir En = -13,6/n2 (eV); vi n = 1, 2, 3...
Mt electron c ng nng bng 12,8 eV n va chm vi nguyn t hir ng yn, trng thi c bn. Sau
va chm nguyn t hir vn ng yn nhng chuyn ln mc kch thch u tin. ng nng ca electron
(bn vo) sau va chm l :
A. 3,6eV.
B. 2,6eV.
C. 12,8eV.
D. 2,0eV.
Cu 36. Khi xy ra hin tng giao thoa sng nc vi hai ngun kt hp ngc pha A, B. Nhng im trn
mt nc nm trn ng trung trc ca AB s:
A. dao ng vi bin cc i
B. ng yn khng dao ng (a = 0)
C. dao ng vi bin cc tiu
D. dao ng vi bn c gi tr trung bnh
Cu 37. Chn pht biu sai? Khi c cng hng trong on mch xoay chiu gm in tr R, cun cm thun
L v t in C mc ni tip th
A. in p gia hai u on mch bng in p gia hai u in tr thun.
B. in p tc thi gia hai u cun dy v hai u t in u bng nhau.
C. in p gia hai u on mch cha L, C trit tiu.
D. in p hiu dng gia hai u in tr thun c gi tr ln nht.
Cu 38. Hai con lc l xo ging nhau c khi lng vt nng 100 (g), cng l xo 102 N/m dao ng iu
ha dc theo hai ng thng song song k lin nhau (v tr cn bng hai vt u gc ta ) theo cc

phng trnh x1 = 6cos( t) cm, x2 = 6 cos( t- )cm. Xc nh thi im u tin khong cch gia

hai vt t gi tr cc i?
A. (3/40)s.
B. (1/40)s.
C. (1/60)s.
D. (1/30) s.
Cu 39. Trong th nghim giao thoa khe I-ng, khong cch gia hai khe v mn quan st l 2m, nh sng
n sc c bc sng . Nhng ton b h thng vo mt cht lng c chit sut n v dch chuyn mn quan
st n v tr cch hai khe 2,4m th thy v tr vn sng th 4 trng vi v tr vn sng th 3 trc khi thc hin
cc thay i, chit sut n l:
A. 1,65.
B. 1,5.
C. 1,6.
D. 4/3.
Cu 40. Cho on mch in RLC mc ni tip. Bit R = 60, cun cm thun, t in c in dung C thay
i c. in p xoay chiu gia hai u on mch lun n nh. Cho C thay i, khi C = C1 =
hoc khi C = C2 =

10 3
F
2

10 3
F th cng sut tiu th ca on mch u nh nhau. Bit cng dng in qua
14

mch khi C = C1 l i1 = 3 3 cos(100t + ) (A). Khi C = C3 th h s cng sut ca on mch c gi tr ln


3

nht. Lc ny, cng dng in qua mch c biu thc


7
7
A. i3 =3 6 cos( 100 t +
)(A).
B. i3 =3 6 cos( 100 t )(A).
12
5
C. i3 = 6 cos( 100 t +
)(A).
12

12
7
D. i3 =3 2 cos( 100 t +
)(A).
12

Cu 41 Mt khung dao ng gm mt t in v mt cun dy thun cm


c ni vi mt b pin in tr trong r = 0,5 qua mt kha in k.

E,r

Trang 4/5 - M thi 14A1

Ban u kha k ng. Khi dng in n nh, ngi ta m kha


v trong khung c dao ng in vi chu k T =2.10-6s. Bit rng in
p cc i gia hai bn t in ln gp 10 ln sut in ng ca b pin.
Tnh in dung C ca t in v t cm L ca cun dy.
A.

F ,

B.

1
5
F ,
H
5

C.

1
5
F , H
5

D.

1
F , 5H
5

Cu 42 Hai ngun sng kt hp u1 = u 2=acos t (mm) trn mt nc cch nhau mt on S1S2 = 10. Trn
on S1S2 , s im c bin cc i cng pha vi nhau v cng pha vi ngun l:
A.19
B.10
C.9
D.11
Cu 43 S xut hin cu vng sau cn ma do hin tng nao tao nn?
A. Hin tng khuc xa anh sang.
B. Hin tng giao thoa anh sang.
C. Hin tng phan xa anh sang.
D. Hin tng tan sc anh
sang.
Cu 44 t vo hai u mch in RLC nh hnh v mt in p xoay chiu c
gi tr hiu dng khng i. Khi K m th in p hiu dng trn cc phn t R,
L, v C u bng nhau v bng 150V . Khi K ng th n p hiu dng hai u
in tr bng:
A. 150 2 V
B. 75 2 V
C. 300V
D. 200V
Cu 45 Mt vt dao ng iu ha, i qua v tr c vn tc bng khng vo cc thi im lin tip 4,25s v
5,75s. Bit vo thi im ban u vt chuyn ng theo chiu dng ca trc ta , v tc ln nht ca
vt trong qu trnh dao ng l 4 (cm/s). Tnh vn tc trung bnh ca vt trong khong t thi im 0,75s
n thi im 2,25s.
A. -4,00cm/s
B. 4,00cm/s
C. 0,00 cm/s
D. -4,25cm/s
Cu 46 Cho mch in nh hnh v hp kn X gm mt trong ba phn t n tr thun, cun dy, t in.
Khi t vo AB in p xoay chiu c UAB= 200V th UAM=200V v UX=200V, UR<UC. Hp kn X l:
A. Cun dy cm thun.
R
C
A
M
B
B. Cun dy c in tr khc khng.
X
C. T in.
D. in tr thun
Cu 47 Mt cht phng x pht ra tia . Trong thi gian mt pht u, cht phng x sinh ra 360 ht , sau 6
gi k t khi thc hin php o ln u th trong mt pht cht phng x ny ch sinh ra c 45 ht . Chu k
bn r ca cht phng x ny l
A. 8
B. 4
C. 2h
D. 16
Cu 48 Trong th nghim Ing v giao thoa nh sng, hai khe Ing cch nhau 2 mm, hnh nh giao thoa c
hng trn mn nh cch hai khe 1m. S dng nh sng n sc c bc sng , khong vn o c l 0,5
mm. Thay bc x trn bng bc x c bc sng '> th ti v tr ca vn sng th 3 ca bc x c mt vn
sng ca bc x '.Bc x 'c gi tr no di y
A. ' = 0,52m
B. ' = 0,58m
C. ' = 0,64m
D. ' = 0,75m
Cu 49 Nguyn t Hidro b kch thch sao cho electron chuyn ln qu o O. C ti a bao nhiu bc x m
nguyn t Hidr c th pht ra thuc dy Pa-sen
A. 2
B. 3
C. 4
D. 10
Cu 50 Mt con lc n c chiu di 0,5m treo trn trn mt t ang xung dc nghing vi phng
ngang mt gc 300. Ly g = 10m/s2. Chu k dao ng iu ha ca con lc khi t xung dc c h s ma st
0,2 l
A. 1,51s.
B. 1,49s.
C. 1,97s.
D. 2,01s.

Trang 5/5 - M thi 14A1