You are on page 1of 74

LEGISLATIE SSM Lege 319/2006 HG 1425/2006 HG 1028/2006 HG 1049/2006 HG 971/2006 HG 1135/2006

HG 1091/2006 HG 1050/2006 HG 1051/2006 HG 1058/2006 HG 1092/2006 HG 493/2006 HG 1048/2006 HG 300/2006 HG 355/2007 HG 246/2007 HG 600/2007 HG 242/2007 HG 955/2010 HG 1876/2005 Lege 126/1995 Lege 346/2002 HG 600/2007 HG 510/2010 LEGISLATIE SU Lege 307/2006 Ordin 163/2007 HG 1397/2006 Lege 481/2004 LEGISLATIE MEDIU 2011-LEGE privind regimul deseurilor HG 235/2007 SEPTEMBRIE 12 Reguli şi măsuri prevenire şi stingere a incendiilor specifice unor sectoare de activitate REGULI ŞI MĂSURI PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

4.1. Garaje şi platforme de parcare 4.1.1. La clădirile şi construcţiile destinate parcării autovehiculelor se va respecta capacitatea de garare stabilită în funcţie de GRF a construcţiei şi de tipul autovehiculelor. Garajele auto vor fi dotate cu instalaţii şi utilaje precum şi materiale de stingere a incendiilor, conform normelor în vigoare. 4.1.2. Garajele trebuie prevăzute cu sisteme de ventilaţie şi aerisire naturală sau mecanică pentru evacuarea vaporilor de benzină şi a gazelor de ardere. 4.1.3. Iluminarea garajelor se va face electric, cu instalaţii de tip etanş. Lămpile portative vor fi armate, iar cablul nu va fi aşezat pe căile de acces şi va fi ferit de loviri. 4.1.4. Încălzirea garajelor se va face cu instalaţii de încălzire centrală cu apă caldă, aer sau abur. Încălzirea cu sobe este admisă numai în garaje cu capacitatea de cel mult 5 autocamioane sau 10 autoturisme. În acest caz, uşiţele de alimentare a sobelor trebuie instalate în exteriorul garajelor. 4.1.5. În interiorul garajelor nu este admisă utilizarea sobelor metalice, reşourilor electrice precum şi a improvizaţiilor de orice natură.

4.1.6. Este interzisă introducerea în garaj a următoarelor autovehicule: a. b. c. d. e. încărcate cu materiale explozive, combustibile sau inflamabile; cu rezervoarele de carburanţi fisurate, sparte, cu capace lipsă sau deteriorate care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrefianţi; cu motoarele şi ţevile de eşapament supraîncălzite sau fără tobe de eşapament; cu instalaţia electrică defectă, prezentând pericol de incendiu.

4.1.7. În interiorul garajelor nu este permisă păstrarea bidoanelor cu combustibili lichizi, unguenţi sau alte materiale combustibile precum şi depozitarea chiar temporară a altor obiecte sau materiale care nu fac parte din inventarul garajelor sau al autovehiculelor. 4.1.8. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto se va face numai în locuri special amenajate, în timpul zilei, numai în cazuri excepţionale în timpul nopţii la lumina lămpilor electrice protejate. Pe timpul alimentării, motorul va fi oprit. Nu este admisă alimentarea autovehiculelor în interiorul garajelor. 4.1.9. În cazul revărsării carburanţilor sau lubrefianţilor pe pardoseala garajului, petele se vor acoperi imediat cu nisip, după îmbibare va fi imediat evacuat în locuri ce nu prezintă pericol de incendiu. 4.1.10. Este interzisă evacuarea reziduurilor combustibile la gurile de canalizare. 4.1.11. Cârpele, câlţii şi în general materialele textile folosite la curăţarea şi la ştergerea mâinilor sau a unor piese îmbibate cu carburanţi sau ulei, vor fi depuse în lăzi metalice prevăzute cu capace de închidere, care se evacuează la sfârşitul zilei de lucru în locurile stabilite în acest scop. 4.1.12. În timpul examinării motorului (carburator, conducte de carburanţi) şi a rezervorului de combustibil nu se lucrează cu foc deschis în apropiere. 4.1.13. Rezervorul şi conductele de carburanţi ale vehiculului trebuie să fie în buna stare şi să nu prezinte fisuri şi pierderi de carburanţi. 4.1.14. Sistemul de alimentare şi carburaţie, instalaţia electrică, de aprindere şi iluminat ca şi sistemul de frânare trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. 4.1.15. Conductorii electrici trebuie să fie neîntrerupţi, bine izolaţi, contactele bine fixate. 4.1.16. Motorul, frâna şi conductele electrice trebuie curăţate de scurgerile de ulei, praf etc.. 4.1.17. În cazul vărsării accidentale în garaj a benzinei sau a altor produse inflamabile, se vor lua următoarele măsuri: a. se opresc motoarele autovehiculelor;

b. c.

se întrerupe intrarea sau ieşirea autovehiculelor în şi din garaj; se deschid uşile şi ferestrele garajului;

d. se curăţă produsul inflamabil sau benzina scursă cu nisip, prin ştergerea cu cârpe din bumbac sau prin spălarea cu apă. 4.1.18. Pornirea motoarelor se va face numai după terminarea curăţirii produsului inflamabil scurs şi după asigurarea că încăperea garajului a fost eliberată de aceste gaze până la limitele care nu prezintă nici un pericol de incendiu sau de explozie. 4.1.19. Acumulatoarele autovehiculelor se vor încărca numai în încăperi special amenajate. Se interzice încărcarea acestora în garaje. 4.1.20. În interiorul garajelor este interzisă folosirea focului deschis (lămpi cu benzină etc.), pentru încălzirea motorului sau pentru executarea unor lucrări de sudură, lipire etc.. 4.1.21. Punerea motorului în funcţiune în scopul scoaterii sau introducerii autovehiculului în garaj se va face numai după aerisirea prealabilă a acestuia. 4.1.22. Este interzisă folosirea benzinei sau a petrolului pentru curăţirea în garaje a pardoselilor, mâinilor, îmbrăcămintei sau a pieselor. 4.1.23. Aşezarea autovehiculelor în garaje se va face astfel încât să se păstreze spaţiul între ele (0,7 m când sunt alăturate, 1 m când sunt spate în spate) şi între ele şi pereţi. În acest sens se vor marca pe pardoseală atât spaţiile pentru garare cât şi cele ce trebuie să fie libere, în funcţie de poziţia uşilor de evacuare. 4.1.24. Pe lângă normele de P.S.I., orice garaj va avea şi un plan de evacuare cu indicarea precisă a operaţiunilor de efectuat în caz de incendiu şi a mijloacelor ce vor fi folosite pentru evacuarea rapidă. Normele de P.S.I. şi planul de evacuare se vor afişa în locuri vizibile, vor fi prelucrate cu lucrătorii din subordine de către şeful garajului, pentru a fi cunoscute şi respectate. 4.1.25. Cheile de contact ale maşinilor trebuie păstrate la poartă. 4.1.26. Platformele exterioare de parcare se vor amplasa faţă de construcţiile vecine, în funcţie de pericolul şi de GRF al acestora. 4.1.27. Platformele de parcare se întreţin în perfectă stare de curăţenie. Este interzisă parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanţi. Se interzice utilizarea focului deschis pentru încălzirea motoarelor autovehiculelor sau în vederea menţinerii în stare de funcţionare (caldă) a celor aflate pe platforma de parcare. 4.1.28. Este interzisă amplasarea autovehiculelor pe căile de acces ale platformelor de parcare.

de la spatele autovehiculului din faţă. curăţarea şi spălarea pieselor în secţiile de întreţinere se va face numai în băi cu soluţie de sodă caustică încălzită. Deşeurile combustibile (uleiuri. montate deasupra băii. se vor depune în cutii metalice cu capac care. orice alt material combustibil. 1. Numărul de autovehicule ce se vor introduce în secţiile de întreţinere.2.5 m de la spatele autovehiculului până la perete. 1. Degresarea. 4. apă caldă.2.4.2. vopsele. între autovehicule să existe spaţiile minime impuse de procesul tehnologic respectiv.2 m între două autovehicule aşezate alături (paralele) precum şi între autovehicul şi perete (autovehiculul paralel cu peretele). la sfârşitul zilei de lucru se vor evacua în locuri stabilite sau amenajate pentru aceasta. b. combustibilul din rezervoare trebuie să fie evacuat.I. Cârpele îmbibate cu ulei. . Petrolul lampant sau motorina se pot folosi numai în cantităţi mici la spălarea pieselor şi numai în băi speciale. unsori. d.2. unsori) provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate în revizie sau în reparaţii vor fi colectate în vase speciale acoperite cu capac ce vor fi evacuate din atelier. respectându-se cu stricteţe normele de P.2. iar legăturile de la acumulator desfăcute. 4. a folosirii lămpilor de benzină). În aceste încăperi se va asigura o bună aerisire (hote de aspiraţie.2. 4. 1.2.3. amenajate în locuri ferite de pericolul aprinderii sau incendierii. se va stabili astfel: a.2. c. (interzicerea fumatului. până la bara de protecţie a autovehiculului din spate. b. în interiorul secţiilor şi atelierelor de reparaţii auto.2.5. La autovehiculele aduse în atelierele de reparaţii. cherestea şi în general.6. Este interzis a se depozita. cauciucuri. Spaţiile minime prevăzute între autovehicule sunt: a. Băile care folosesc cantităţi mai mari de solvenţi trebuie amplasate în încăperi separate. cu capace. Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto 4. În atelierele de întreţinere se vor introduce numai numărul de autovehicule corespunzător prevederilor proiectului.7.1. la terminarea lucrului. De asemenea. 4.2 m între două autovehicule aşezate unul în spatele celuilalt. amenajate în clădiri care iniţial au avut altă destinaţie.4. Distanţa se măsoară de la planul oblonului. 1 m de la partea din faţă a autovehiculului la un banc de lucru aşezat la perete.S. 4. Operaţia de sudare a rezervorului de benzină se va face numai după purjarea acestuia cu aburi. să se asigure evacuarea rapidă a autovehiculelor din interiorul atelierului în caz de incendiu. a sudurii. reziduurile de pe pardoseală se colectează cu nisip care se adună şi se evacuează din secţie. diluanţi. instalaţii mecanice de ventilaţie). bidoane care conţin carbid. 4. Lucrările de sudură la autovehicule se vor face numai după înlăturarea uleiului şi curăţarea pieselor.

sudura la caroserie fără a se lua măsuri de protecţie a capitonajelor. c. 4. Este interzisă folosirea în interiorul staţiei de întreţinere a lămpilor de benzină sau a focului deschis pentru diverse necesităţi de ordin tehnologic. b. în afară de locurile special amenajate în acest scop.2.10.3.4. conductelor electrice. înainte de aprindere se va ventila cuptorul până la evacuarea completă a gazelor nearse. secţiile vor fi dotate cu mijloace de stingere iar pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor se va întocmi un plan de evacuare cu indicarea precisă a operaţiunilor ce trebuie efectuate şi a utilajelor ce vor fi folosite în acest scop. sudura la rezervorul de combustibil al autovehiculului. b. şefii de garaje şi ajutoarele lor vor organiza verificarea tuturor autovehiculelor pentru prevenirea incendiilor şi vor da instrucţiuni speciale şoferilor. se vor respecta următoarele reguli: a. conductelor de carburanţi. uzate sau din material plastic). încălzitoare mobile. 4. d. funcţionând cu combustibil lichid sau cu gaze se va face cu mare atenţie pentru a nu se acumula în cuptor gaze care ar putea exploda în momentul introducerii flăcării pentru aprindere.3. focul în cuptor va fi permanent supravegheat de o persoană instruită în acest sens. Autovehicule care pleacă în cursă 4.1. la cazane de calorifere. Pentru asigurarea unei intervenţii imediate în caz de incendiu. . nerezistente.2. Sunt interzise: a. care eventual ar exista în interiorul acestuia. dacă este cazul.11. sudura sub autovehicul înainte de curăţarea acestuia de ulei. staţionarea în apropierea focurilor deschise. staţionarea în medii cu lichide uşor inflamabile.9. menţionându-se acest lucru în foaia de parcurs a autovehiculului. La autovehiculele aflate în parcurs sunt interzise: a. b. Înainte de a pleca în cursă. cazane de vulcanizare. Aprinderea focurilor la cuptoarele forjelor sau la cuptoarele de tratament termic. folosirea canistrelor de benzină şi ulei necorespunzătoare (fără capac etanş. fără o prealabilă curăţare radicală interioară a acestuia.2.2. 4. 4. În acest scop.8. c. staţionarea pe terenuri acoperite cu păioase sau lângă şire de paie uscate.

7.3. 4. asigurându-se un control şi o întreţinere corespunzătoare.4. explozive) fără a se lua măsuri speciale de siguranţă.3. electrostivuitoarelor care au partea electrică necapsulată sau care prezintă defecţiuni. 4. 4.5.3.4. 4. furtun racordat la bidoane sau prin alte sisteme improvizate).4. Este interzisă supraîncărcarea vehiculului sau transportarea de materiale periculoase (lichide inflamabile.4. 4. Este interzisă alimentarea carburatorului cu benzină prin turnare liberă (cu sticlă. instalaţia electrică.4.1. Utilizarea electrocarelor. a electrostivuitoarelor şi autostivuitoarelor se va face astfel încât să se evite supraîncălzirea rezistenţelor electrice. 4. Întreţinerea vehiculului se va face astfel ca frânele să funcţioneze normal. se va verifica: starea tehnică a maşinii. conductele electrice să fie în bună stare (vor fi înlocuite cele avariate) legăturile să aibă contacte fixe etc. Este interzisă folosirea electrocarelor. pentru scurgerea electricităţii statice. În timpul staţionării se va evita blocarea drumului sau a culoarelor de circulaţie precum şi oprirea în pantă. 4.. 4. în autoturisme sau în cabinele autocamioanelor butelii cu gaze lichefiate şi substanţe inflamabile.3. Mijloacele de transport se vor păstra în perfectă stare de curăţenie şi funcţionare. în medii cu pericol de incendiu sau explozie.4. 4.4. 4.3. electrocare. reglajul la instalaţiile de alimentare (dacă prezintă scurgeri de ulei trebuie luate măsuri imediate pentru remedierea deficientelor constatate). a cutiei de viteze. 4. Se interzice plecarea în cursă cu defecţiuni la instalaţia de alimentare şi electrică.6.6. electrostivuitoare 4. de eşapare.2.2. Înainte de plecarea în cursă. sau cu specificarea că pot circula în secţiile respective.3. să nu prezinte scurgeri de ulei sau carburanţi. Autocisternele vor purta inscripţii avertizoare de pericol şi vor fi dotate cu mijloace de stingere.4. Este interzis a se transporta în autobuzele destinate transportului în comun. Este interzisă folosirea focului deschis în cabinele autobuzelor. .7.4. Autostivuitoare. La încărcarea. frânelor etc.5. microbuzelor şi autocamioanelor.3. La autocisternele de transport combustibil se vor verifica. Electrocarele care circulă în instalaţii cu pericol de incendiu cât şi electrostivuitoarele vor fi omologate pentru a lucra în mediu exploziv şi vor fi marcate vizibil cu o placă ANTIEX. înainte de plecarea în cursă. 4.3.4. descărcarea autocisternelor de combustibil se va asigura legarea acestora la pământ..4. vanele şi conductele pentru a se evita scurgerile care pot produce incendierea autovehiculelor.

de către personalul instalaţiei. Aparatele de măsură şi control (A. electrostivuitoarelor şi autostivuitoarelor în încăperile unde se depozitează ori se prelucrează material combustibil.8. Este interzisă punerea în funcţiune a pompelor de înaltă presiune. indicatoare şi înregistratoare.) trebuie să fie bine iluminate iar parametrii de funcţionare limită (presiune maximă. conform instrucţiunilor de serviciu. Staţii de pompe 4. . Supapele de siguranţă vor avea evacuările legate la conductele de aspiraţie ale pompelor.3.5.6.2. Este interzisă utilizarea pompelor acţionate prin curele de transmisie în casele de pompe care vehiculează produse volatile sau cu temperatură de inflamabilitate sub 450 C.3.1. Amplasarea compresoarelor şi aparatelor de măsură şi control trebuie făcută astfel încât să permită o supraveghere fără dificultăţi. defecte.5.4. 4.6. 4. 4.5.4. 4. Pompele de alimentare a cuptoarelor în funcţiune se vor supraveghea continuu cu ajutorul unuia sau a mai multor aparate de măsură şi control. Este interzisă utilizarea pompelor care nu corespund condiţiilor de temperatură şi presiune pentru care au fost instalate. 4.2. De asemenea.C. se va supraveghea continuu nivelul de lichid în recipientele din care trag pompele calde care alimentează cuptoarele.M. 4.5.C.5. care nu sunt prevăzute cu supape de siguranţă montate pe conductele de refulare. Staţii de compresoare 4.6.6. Este interzisă orice operaţie de demontare la pompele calde în timpul funcţionării acestora sau în timp ce conţin material sub presiune.5.5.5. Este interzisă punerea în funcţiune a pompelor dacă pe conductele de refulare ale acestora nu sunt montate manometre în stare de funcţionare.6. 4.M. 4. 4.5. În cazul pompelor de produse fierbinţi cu temperaturi de peste 2000 C este interzisă punerea lor în funcţiune dacă piesele de presare a garniturilor de la cutiile de etanşare nu au contrapiuliţe. Este interzisă cu desăvârşire exploatarea unor instalaţii având A. cu produse calde sau reci care pot genera presiuni mai mari decât acelea de regim.4. Este interzisă gararea electrocarelor.7.1. temperatură maximă) să fie marcaţi vizibil. 4.5. 4.8. Pornirea pompelor acţionate cu aburi se va face numai după ce s-a procedat la scurgerea condensului şi încălzirea cilindrilor cu aburi.

11.16. 4.14. care poate duce la aprinderea lui în cazul supraîncălzirii aerului.4. Înainte de pornirea compresorului se va verifica nivelul de ulei. Fac excepţie compresoarele centrifugale.6. 4. Se va evita pozarea conductelor de aer comprimat neîngropate pe sub reţelele electrice. de asemenea.7. 4. instalaţia de ungere şi funcţionarea corectă a răcitorului intermediar. 4. În cazul scăpărilor de gaze combustibile de la presa garniturilor unui compresor în funcţiune se va proceda la oprirea acestuia şi punerea în funcţiune a compresorului de rezervă luându-se măsuri de remediere a defecţiunii compresorului scos din funcţiune.6.15. Este interzisă amplasarea conductelor din reţeaua de aer comprimat în vecinătatea focurilor deschise sau lângă pereţi calzi. la ieşirea din compresor.6.6.9.4. 4. 4. Temperatura aerului din reţeaua de distribuire să fie cu cel puţin 750/0 mai scăzută decât cea de aprindere a uleiului folosit pentru ungerea instalaţiei. Uşile şi ferestrele staţiei de compresoare trebuie să se deschidă spre exterior.se va asigura legarea la pământ a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor de comprimare a aerului.6. 4. Se va evita un consum exagerat de ulei.5.6. dezgheţarea conductelor de aer cu surse de căldură cu foc deschis.13.12. Ungerea compresoarelor de aer se va efectua în cantităţile prevăzute de proiectanţi şi constructori cu uleiuri care au vâscozitatea şi punctul de aprindere bine stabilite. În cazul în care acest lucru nu este posibil. 4. 4. Este interzisă montarea între supapele de siguranţă şi compresor a robinetelor de închidere.6. Este interzisă. Staţii de reglare a gazelor . Prizele de aer proaspăt pentru alimentarea compresoarelor vor fi ferite de surse de gaze sau de vapori inflamabili.6. pentru a se evita pericolul de explozie datorat creşterii presiunii în cazul în care ventilul de închidere ar fi fost închis.6.6. În scopul evitării producerii scânteilor . 4.8.6. 4. Curăţarea şi verificarea conductelor rezervoarelor de aer comprimat se va face conform instrucţiunilor fabricilor furnizoare.6. 4. se vor prevedea plase sau alte dispozitive pentru a împiedica stabilirea unui contact direct între reţeaua de aer comprimat şi firele electrice sub tensiune.10. Între compresor şi rezervorul tampon nu trebuie montate ventilele de închidere. Este interzisă cu desăvârşire curăţirea părţilor interioare ale ţevilor şi rezervoarelor cu benzină sau cu produse similare şi care pot produce incendii sau explozii la pornirea instalaţiei.7. 4. În cazul instalaţiilor cu două sau mai multe trepte de comprimare se va monta un manometru pentru fiecare cilindru al cărui volum depăşeşte 5000 cm3 precum şi dispozitive de siguranţă pentru limitarea presiunii.6.apărute prin descărcări electrostatice .6.

7. avarie.7. Intrarea şi ieşirea conductelor din clădirea staţiei de reglare a gazelor se va face prin pereţi şi numai prin tuburi de protecţie.5.7. Iluminatul exterior al staţiei de reglare a gazelor se va efectua de reflectoare aşezate în exterior. 4.7. Geamurile. aceasta se va face numai cu sistemele prevăzute de prescripţiile tehnice de specialitate.I. Conductele care pornesc de la staţie vor fi marcate vizibil pentru a se cunoaşte direcţiile către consumatori. Lucrările vor fi executate numai de muncitori calificaţi şi instruiţi în acest scop. 4.7.13.7. Staţii pentru încărcat acumulatoare .5 m de fereastră sau luminator. care va închide conducta când presiunea la ieşire depăşeşte valoarea maximă sau minimă admisă. Clădirile staţiilor de reglare a gazelor nu vor avea etaje sau subsoluri şi vor fi marcate cu inscripţii STAS de atenţionare şi avertizare. 4. 4. În încăperea staţiei de reglare a gazelor cât şi în jurul ei sunt interzise executarea lucrărilor cu foc deschis (sudură) precum şi depozitarea oricăror materiale combustibile. 4.3.2.7.8.7. la o distantă de 0. ferestrele staţiei de reglare a gazelor vor fi mate sau vopsite în culori albe.7.7. astfel ca. iar suprafaţa totală a acestuia se va stabili conform prevederilor normelor de P. 4. să se poată asigura închiderea rapidă a fiecărei conducte în parte.8. în caz de accident.6.7. 4. 4. În încăperile staţiilor de reglare a gazelor se va asigura în permanenţă ventilarea naturală. Sistemele şi dispozitivele de siguranţă vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare.4.12. La conductele de intrare în staţiile de reglare a gazelor se va monta un dispozitiv de siguranţă. 4. etc. 4. 4.S. În cazul în care încălzirea este necesară. 4.4.14. În încăperile staţiilor de reglare a gazelor este interzis a se face foc. La executarea reparaţiilor în caz de avarie sau de lucrări în interiorul staţiei se vor folosi scule şi unelte care nu provoacă scântei prin lovire. sau din interior cu instalaţii de iluminat tip antiexploziv.1.7. Pardoseala şi tâmplăria încăperilor staţiei vor fi incombustibile. grosimea geamurilor va fi de 2 mm..7.7.11.9. curenţi slabi). În încăperile staţiei de reglare. 4. se interzice utilizarea unor improvizaţii la instalaţiile electrice (iluminat. ele vor fi verificate periodic conform graficelor stabilite. Părţile mobile ale tâmplăriei vor fi protejate cu materiale care nu produc scântei prin lovire.10.7. 4.

denumite şi BENZINĂRII. în descărcare sau în repaus. indiferent dacă bateriile se găsesc în încărcare.9. b.P.3. fumatul sau folosirea focului deschis sunt cu desăvârşire interzise.8-750/0 volum hidrogen.8. 4. 4.3. Capacele rezervoarelor vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc.9. 4. execuţie şi exploatare se vor respecta prevederile normativului N.9. Camerele de acumulatoare trebuie să fie permanent ventilate. depozitarea vaselor cu acizi.2. execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice din încăperile de încărcare a bateriilor de acumulatoare se vor respecta prevederile legale în vigoare. Principalul scop al ventilaţiei este diluarea amestecului de hidrogen pentru înlăturarea pericolului de explozie (3.2. În încăperile destinate încărcării acumulatoarelor şi în care există pericol de explozie.6. 4.8. Conductele şi rezervoarele vor fi controlate permanent în ce priveşte etanşeitatea.1. Pentru proiectare. temperatura de aprindere fiind de 5800C). Instalaţiile electrice vor fi de construcţie corespunzătoare mediului. Staţii de alimentare cu carburanţi 4. Opritoarele de flăcări de pe conductele de aerisire a rezervoarelor vor fi întreţinute şi menţinute în stare bună de utilizare. c. Pentru proiectarea.5. bacurilor şi altor materiale este interzisă (acizii se vor păstra într-o încăpere special amenajată). Golurile şi canalele de ventilaţie pentru instalaţiile de ventilare nu trebuie să aibă nici o legătură cu celelalte canale de ventilaţie ale clădirii.4. Golirea rezervoarelor în vederea verificărilor şi reparaţiilor se va efectua cu pompe acţionate prin motoare protejate antiexploziv sau alte sisteme ce nu prezintă pericol de incendiu sau explozie. Nu se va umbla cu foc deschis şi nu se va fuma pe o rază de 50 m de la locurile unde ar putea avea loc degajări de vapori inflamabili.1. nici cu coşurile de fum. d. legăturile la bornele acumulatoarelor se vor face numai cu dispozitive speciale. Nu se vor monta în interiorul camerelor de acumulatoare. 4.5. 0041996 – în scopul satisfacerii cerinţelor de siguranţă la foc pe întreaga durată de existenţă a acestora.4.4. 4. instalaţia electrică şi de ventilaţie trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.9. 4. prize sau alte elemente care pot produce arcuri electrice.8.8. întrerupătoare. interzicându-se improvizaţiile. 4.9.9.9. 4. se vor respecta următoarele reguli: a.8. 4. .

4.9. se interzice încărcarea generatorului cu praf de carbid sau carbid cu granulaţie mai mică decât cea indicată în cartea tehnică. Se interzice orice fel de reparaţii la autovehicule în incinta staţiei. Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor se va face la lumină corespunzătoare.10. se va evita deversarea carburantului. 4. ajutajul va face contact cu rezervorul fără lovire.9. Este interzisă înlocuirea acestora cu altele având grad de protecţie mai scăzut.5. Este interzisă alimentarea autovehiculelor din vase deschise. Înainte de pornirea generatoarelor de acetilenă. 4.13.10. 4.10. 4. 4.1. . Încălzirea încăperilor în staţiile de acetilenă se va face numai cu apă caldă ce nu va depăşi 1000 C. Scurgerile de benzină se vor îndepărta înainte de pornirea autovehiculului.9.7. 4.4. 4.10. 4. Pentru evitarea creşterii rapide a presiunii şi supraîncălzirii acetilenei. întreaga instalaţie va fi suflată cu gaze inerte (azot). Motoarele şi echipamentele electrice aferente pompelor vor fi menţinute cu gradul de protecţie antiexploziv prevăzut. Pentru prevenirea posibilităţii de autodescompunere a acetilenei trebuie controlat regimul de temperatură al funcţionării generatorului şi presiunea gazului.3.7.14. cu excepţia motoarelor care necesită alimentarea cu amestecuri de benzină şi ulei.10. 4.9.9. 4.8. Controlul se va face numai cu emulsie de apă şi săpun. La exploatarea generatoarelor de acetilenă.10. Se recomandă coborârea pasagerilor din autovehicule pe timpul alimentării acestora cu carburanţi.9.12. Staţii de acetilenă 4.9. cu motorul oprit.10. În staţiile de acetilenă nu este admis ca temperatura să scadă sub 50 C. naturală sau mecanică. 4. 4. Amenajarea staţiilor de acetilenă în subsolurile clădirilor este interzisă. Încăperile pentru generatoarele de acetilenă trebuie prevăzute cu o bună ventilaţie.10. Se interzice distribuirea carburanţilor în vase din materiale plastice.9.9. prin acoperirea acestora cu nisip care după îmbibare se va ridica şi se va transporta la loc ferit.9.10. Este interzisă folosirea benzinei pentru curăţenie.10.6. În incinta staţiei se vor folosi numai scule antiscântei.2.8. Pentru producerea acetilenei se vor folosi numai generatoare şi aparate omologate şi în perfectă stare de funcţionare. 4. 4.10.11. 4. trebuie controlată etanşeitatea legăturilor. 4.

5 at. Gheaţa va fi dezgheţată numai cu apă caldă sau aburi. La repararea generatorului trebuie luate măsuri de prevenire a exploziilor.10. 4. În staţiile de acetilenă neprevăzute cu covoare de cauciuc sau mase plastice.10. încărcarea şi curăţarea de nămol trebuie făcută corect. Ateliere de prelucrare a metalelor . Se vor monta dispozitive de siguranţă şi manometre.10.12.16. se vor controla înainte de începerea sudării precum şi la intervale de timp indicate în cartea tehnică.10. Generatorul de acetilenă trebuie reîncărcat numai după descompunerea rapidă a carbidului. 4. Ultima încărcare a carbidului în generator trebuie făcută în aşa fel încât până la sfârşitul lucrului carbidul să poată fi complet descompus. iar alimentarea cu apă trebuie făcută fără defecţiuni.17. după îndepărtarea nămolului.10. se usucă şi se suflă cu gaze inerte.10.11. înainte de reparaţie generatorul se spală de trei ori cu apă. blacheuri etc. 4.10. Gheaţa formată sub generatoare nu se va tăia sau străpunge de răngi sau alte obiecte care produc scântei.19. 4.10.13. spălarea şi uscarea dispozitivului de încărcare. 4. 4. Nu este admis transportul generatoarelor în stare încărcată. generatoarele din încăperile lipsite de încălzire trebuie complet golite de apă. Presiunea maximă admisă pentru acetilena din generator sau de pe conducte va fi de 1. Supapele hidraulice de pe conducte pentru protejarea reţelei de distribuţie şi a generatorului.10. pe care presiunea maximă de lucru va fi marcată vizibil. Repararea robinetelor de la conductele de gaze se va face numai după evacuarea întregii cantităţi de gaze din interior şi din încăperea respectivă. Distribuţia gazelor combustibile şi a oxigenului de la racordurile de alimentare se va face numai prin furtun armat. 4. 4. 4.14. 4. după terminarea lucrului. 4. Temperatura apei şi a tuturor părţilor generatorului nu trebuie să depăşească valorile stabilite de norme.15. în încăperi trebuie prevăzute hote de ventilaţie locală. Pe timp de iarnă. Pentru prevenirea supraîncălzirii acetilenei.10.20. Vasele în care apa s-a încălzit la flacără deschisă nu vor fi apropiate de locul de aşezare al generatorului îngheţat.11. se interzice purtarea încălţămintelor ce pot produce scântei (cu ţinte.18. 4. Lângă gropile de nămol trebuie să se afişeze pancarde cu interzicerea fumatului şi a focului deschis.10.10. Deasupra locului de descărcare a nămolului.4.).10.21. Nămolul de carbid scos din generatoare se va depozita în gropi amenajate în afara încăperii de generatoare.

ţinându-se seama că şpanul şi pulberile metalice rezultate se pot aprinde.11. De asemenea. 4. Ciocanele de lipit ce se încălzesc la foc trebuie asigurate în aşa fel încât să nu cadă pe pardoseală.11.8.11. Ciocanele de lipit utilizate în ateliere.12.11.11. 4. Bumbacul.11. câlţii şi în general. vor fi utilizate numai lămpi portative armate.5. fiind prevăzut cu garnitura corespunzătoare.11. materialele textile ce s-au folosit la curăţarea pieselor şi care. 4. nu se va folosi pentru iluminat flacăra deschisă. cârpele.4. se va executa cu multă atenţie.3. vor fi colectate în cutii metalice şi evacuate la sfârşitul lucrului în locuri special amenajate pentru aceasta. ciocanul de lipit. b. evitându-se contactul acizilor cu materiale combustibile. angrenajelor etc. 4. Lămpile cu benzină. Prelucrarea metalelor şi a aliajelor cu conţinut de magneziu.13.11.11. Deşeurile rezultate de la prelucrarea acestor aliaje vor fi colectate în recipiente închise şi vor fi distruse prin ardere. Se interzice folosirea abajururilor improvizate din hârtie sau din alte materiale combustibile. Decaparea cu acid azotic a metalelor neferoase se face numai în nişe de decapare cu ventilaţie forţată. La executarea operaţiunilor de prelucrare a metalelor cu scule aşchietoare. reşourile şi alte aparate cu foc deschis. La folosirea lămpilor cu benzină se vor respecta următoarele reguli: a. 4. alimentarea cu benzină se va face numai după ce arzătorul s-a răcit complet. 4. se vor păstra pe suporturi incombustibile. iar cele electrice se vor ţine în priză doar atâta timp cât sunt folosite. Degresarea. . sobiţele pentru încălzit. ale căror pulberi sunt pirofore. 4. Se interzice instalarea polizoarelor şi în general a oricăror maşini care produc scântei în locurile unde se pot degaja gaze combustibile. Prepararea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru decapări se va face numai de personal calificat. 4. sau în imediata vecinătate a acestor locuri. 4. când sunt încinse. în locuri special amenajate. provocând astfel incendii şi explozii. aluminiu.4.11.6.11.11. nu vor fi lăsate în funcţiune fără a fi supravegheate. 4.11. aprinderea lămpii de benzină se va face la cel puţin 5 m de orice material combustibil. dopul orificiului de alimentare va fi bine înşurubat. curăţarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire se face numai cu soluţii neinflamabile.2.7.1. 4. se interzice folosirea sau lăsarea ciocanului de lipit în apropierea materialelor combustibile.10. La controlul cutiilor de viteze. conectate la tensiuni de maxim 24 V. prezintă pericol de autoaprindere. se va evita încălzirea excesivă a maşinilor-unelte şi aruncarea şpanului sau aşchiilor încinse pe materiale combustibile. c.9. iar rezervorul se va umple numai cu 3/4 din volumul său. fiind îmbibate cu ulei.11. 4. titan etc.

4.12. iar cele cu rezervorul mai mare de 3 l trebuie prevăzute cu manometre. depozitarea uleiurilor şi a materialelor inflamabile. lângă surse de foc. contactul corpurilor incandescente sau supraîncălzite cu orice fel de materiale folosite în cadrul lucrărilor de tapiţerie sau cu alte elemente combustibile. lămpile de benzină nu trebuie demontate şi reparate lângă surse de foc deschis. În atelierele de tapiţerie şi velatură se interzice: a. În atelierele de tapiţerie şi velatură se va păstra o perfectă ordine şi curăţenie.12. Materialele combustibile se depozitează la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de instalaţia de încălzire şi iluminat. g. d. 4. lămpile de lipit vor fi prevăzute cu un sistem de siguranţă reglat la presiunea de lucru.3. 4. Ateliere de tapiţerie şi velatură 4. folosirea instalaţiilor de iluminat electric sau de forţă în stare defectă sau improvizate. de forţă şi de pe pereţi. În atelierele de tapiţerie şi velatură. instalaţia de iluminat electric şi de forţă trebuie să fie de tip etanş la praf. În atelierele de tapiţerie şi velatură şi anexele lor.12. Încălzirea atelierelor de tapiţerie şi velatură se va face prin instalaţii cu apă caldă sau cu abur de joasă presiune. se va curăţa praful de pe instalaţia de iluminat. Radiatoarele de încălzire şi conductele instalaţiei de încălzire vor fi în permanenţă curăţate de praf.6. substanţe explozive sau surse de gaze. zilnic la terminarea programului de lucru. de încălzit. 4. folosirea focului deschis sau a lămpilor de benzină. De asemenea.12. talajul şi tot gunoiul industrial rezultat în urma desfăşurării procesului tehnologic. e. . se interzice folosirea lămpii de benzină în încăperi în care se află lichide combustibile. b. este interzisă reducerea presiunii prin şurubul pentru aer şi prin orificiul de alimentare atunci când lampa este aprinsă. se interzice scoaterea combustibilului din rezervor. se vor evacua deşeurile.12. f. e. 4.12.d.4. de scame şi de alte obiecte combustibile.12.5. folosirea reşourilor. c. f. folosirea instalaţiilor de încălzire fără acumulare de căldură (a sobelor metalice sau a sobelor cu acumulare de căldură) având uşiţele de alimentare în interiorul secţiei. 4. Încăperile destinate acestor lucrări se vor prevedea cu o bună ventilaţie.2.1.

13. a automotoarelor. benzină. La locomotive.13. 4. La lucrul cu spumă chimică şi apă se vor proteja motoarele electrice pentru a nu le degrada. este interzisă păstrarea vaselor cu motorină.8. precum şi în sala acestor vehicule.7. LDH. 4.13. LDH.9.13. petrol etc.12. În cabinele de conducere ale LDE. LDH. ale locomotivelor cu abur. automotoare. LDH. automotoare etc. Pentru evitarea incendierii locomotivelor diesel-hidraulice. se va face cu mare atenţie şi numai în locurile stabilite. este interzis fumatul sau folosirea focului deschis pentru orice intervenţie.2. a vagoanelor încărcate cu produse combustibile. 4.12. depouri. În procesul tehnologic de echipare şi alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi a locomotivelor şi a celorlalte vehicule care folosesc asemenea combustibili. Gări. cu praf şi CO2) şi apă pulverizată din reţeaua de hidranţi.6. 4.13.5. precum şi aruncarea sau depozitarea în această zonă a materialelor textile folosite la ştersul şi curăţatul acestor vehicule. instalaţiile de forţă şi iluminat vor fi scoase de sub tensiune. precum şi a LE. conductele şi valvele de alimentare vor fi perfect etanşe.4. se va face spălarea depunerilor uleioase de sub motor cu ocazia reparaţiilor programate. 4. . Injectoarele de păcură şi motorină se vor menţine în perfectă stare de curăţenie. Se interzice depozitarea în atelierele de tapiţerie şi velatură a materialelor în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb.12. a vagoanelor de încălzit trenurile şi a drezinelor cu motor. 4. iar manipularea instalaţiilor de alimentare cu păcură şi motorină de pe locomotive. iar materialul de şters se va păstra numai în cutii metalice închise. Pe canale şi locuri speciale de curăţare a zgurei este interzisă introducerea vagoanelor-cisternă. 4. automotoare diesel-electrice şi electrice se va face numai curăţire prin raşchetare şi suflare cu aer.7. aeroporturi 4. în locuri fără pericol de incendiu. 4.13. Combustibilul nu trebuie să deverseze sau să se scurgă din rezervoare.13.13..3. a automotoarelor. 4.9. LDE.4. De asemenea. automotoare se va menţine în stare de curăţenie echipamentul electric şi mecanic de pe boghiuri. iar LDE. Este interzis fumatul şi folosirea focului deschis în sala maşinilor la locomotive. automotoarelor cu transmisie mecanică şi WIT.1. Pentru stingerea incendiilor la astfel de ateliere se folosesc mijloacele iniţiale de stingere din dotare (stingătoare cu spumă chimică. automotoare etc.8. 4. 4. Rezervoarele de păcură de pe tenderele locomotivelor şi cele de motorină de pe LDE. Viteza de circulaţie a locomotivelor pe liniile de garaj ale rampelor petroliere va fi de maxim 5 km/h.13.13.

13. 4. starea instalaţiei de recuperare a motorinei şi golirea obligatorie a rezervoarelor respective la LDE. apă şi motorină prin demontarea capacelor de pe podeaua locomotivei. termice şi mecanice care au o legătură cu apariţia incendiilor. va deschide uşa de acces la demaror sau dinam pentru a constata dacă iese fum. 4. starea curăţeniei sălii maşinilor. acest lucru se va face numai cu apă caldă sau abur. Se va verifica dispozitivul de oprit flăcările în instalaţia de aerisire a carterului.13. c. 4. apar scântei nepermise.15. Este interzisă dezgheţarea cu foc deschis a instalaţiilor de frână şi apă a automotoarelor. când mecanicul sau mecanicul ajutor. instalaţia hidraulică şi instalaţia de combustibil. .13. la LE se va verifica şi asigura etanşeitatea transformatorului principal. 4. b. cu ocazia reviziilor la canal.13. În cadrul procesului tehnologic de revizie şi reparaţie în depouri se va da o atenţie deosebită instalaţiilor electrice. 4.12. La locomotive. La executarea reviziilor şi reparaţiilor în afara prevederilor din instrucţiile şi reglementările în vigoare se va urmării: a. Se va controla şi verifica starea tehnică a agregatului “Vapor” pentru a se înlătura orice posibilitate de producere a unui incendiu. în linie curentă.11. 4. dacă este un început de incendiu sau dacă se simte miros de cauciuc sau de izolaţie arsă.13. automotoare se va interveni: a. pentru ca acestea să corespundă instrucţiunilor şi reglementărilor în vigoare. conform ordinelor în vigoare. e. aceasta pentru a se evita în timpul parcursului folosirea de cârpe. menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor de semnalizare şi de prevenire a incendiilor. Se va verifica şi asigura etanşeitatea întregii instalaţii de combustibil.16. reductor şi inversor. c.14. cât şi sub vehicul. în staţii unde timpul de staţionare este mai mare de 5 min.13. când LDH care circulă în stare remorcată vor avea mufa de regim (inversor) blocată şi se va verifica blocarea mufei în poziţie medie cu dispozitivul existent. bumbac şi lavete pentru împiedicarea răspândirii lor în sala maşinilor.13. La LDE se vor curăţa depunerile provenite din pierderile de ulei. revizorul de locomotivă şi personalul de locomotivă vor verifica etanşeitatea instalaţiei de ulei de la motorul diesel. personalul de locomotivă va face o revizie exterioară a locomotivei.13.10. să nu se simtă fum sau miros anormal de cabluri arse sau supraîncălzite. Se exceptează locomotivele în conducere simplificată numai în timpul mersului.4. în special a părţilor montate sub locomotivă. transmisia hidraulică. la LDE şi LE se va observa aceasta prin intrarea în sala maşinilor. cabinei de conducere şi a părţilor exterioare ale locomotivei. d. b.

f. vor fi şterse imediat şi locul va fi presărat cu nisip uscat. capetele lor vor fi izolate şi se vor suspenda într-o poziţie care exclude atingerea la masă. Conductorii electrici ce sunt montaţi sub duşumea. . vor fi cu izolaţia perfectă şi protejaţi împotriva deteriorării. stropirea cărbunilor la locomotivele cu abur se va face cu apă.20. la LE toţi conductorii electrici ai agregatelor. scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi care ajung pe pardoseala atelierelor şi halelor. sitele parascântei de la locomotivele cu abur trebuie să fie bine fixate. de calibru mare sau a legăturilor provizorii cu liţe în locul siguranţelor care prezintă defecţiuni sau sunt arse. e. halatele sau hainele îmbibate cu produse petroliere vor fi păstrate în dulapuri metalice. nisipul se poate folosi numai în cazuri deosebite când sunt epuizate celelalte mijloace din dotare. 4. d. numai în gura tenderului. după caz. c.18. salopetele.I. schimbători de căldură etc. 4. 4.13. 4. care se scot din funcţie pentru o cauză oarecare trebuie să fie deconectaţi şi de la sursa de alimentare.17. Este interzis a se folosi flacăra deschisă la controlul bateriilor de acumulatoare. b. închide robinetul de combustibil (la LE deconectează pantograful). c. interzicerea montării de siguranţe fuzibile şi automate necalibrate. deconectează întrerupătorul principal al bateriei de acumulatori. Pe locomotive şi automotoare capsele pocnitoare se vor păstra în cutiile de protecţie ce se ţin într-un compartiment închis.13.. e. interzicându-se turnarea apei peste aparatele electrice. În cazul apariţiei pericolului de incendiu la locomotive.: a. opreşte motorul şi frânează trenul.S. ferite de umezeală şi foc. d.21.13. aduce controlerul în poziţia zero.d. f. interzicerea utilizării conductorilor provizorii suspendaţi liber sau improvizaţi. 4.19. g. La exploatarea locomotivelor pe liniile electrificate se vor lua următoarele măsuri de P.13. mecanicul şi mecanicul ajutor sunt obligaţi să ia măsuri pentru stingere.13. b. foloseşte stingătoarele din dotare. pentru stingerea incendiului se permite folosirea apei dar numai după oprirea completă a motorului şi deconectarea bateriei de acumulatori. cabluri şi maşini electrice. se interzice personalului de locomotivă. automotor şi WIT de a usca materialul de şters pe conducte. pentru a nu se desprinde şi atinge linia de contact. în care scop mecanicul va executa următoarele: a.

13. 4. .26.22. În acest sens se vor şpriţui cu jet de apă sub presiune platformele.23. Motorina din tăvi va fi colectată permanent în vase închise pentru refolosire. cu motoarele oprite. Este interzisă spălarea şi uscarea materialelor textile cu substanţe inflamabile. 4. automotoarelor. canalele în care sunt pozate conductele de transport pentru carburanţi şi lubrefianţi vor fi aerisite şi curăţate permanent de eventualele scurgeri.13. 4. 4. asigurându-se legarea la pământ astfel: cisternă – pământ. în dreptul gurilor rezervoarelor la vehiculele ce se alimentează se vor aşeza tăvi pentru recuperarea eventualelor scurgeri de motorină rămasă pe furtunuri după terminarea acestei operaţii. avion – pământ. sau cel puţin două stingătoare transportabile. Este interzisă folosirea de mijloace improvizate sau defecte. canalele de revizie şi colectoarele. c. potrivit instrucţiunilor tehnice de întreţinere. cu asigurarea etanşeităţii vanelor. racordurilor.. astfel încât să se evite pierderile şi scurgerile din conţinutul acestor produse. g.24. pentru evitarea deversărilor la umplerea rezervoarelor. este obligatorie prezenţa unei maşini de incendiu.25. e. 4. conform reglementărilor în vigoare. b. Alimentarea cu combustibil a avioanelor se va efectua pe o platformă special amenajată. acestea se vor verifica obligatoriu lunar.4.13. cât şi întrebuinţarea oricărei surse de foc în aceste spaţii. operaţia de alimentare cu motorină şi păcură va fi supravegheată atât de pompagiu cât şi de conducătorul vehiculului. vagoanelor de încălzit trenurile (WIT). f. în zonele de descărcare şi de distribuire a carburanţilor şi lubrefianţilor se va păstra permanent ordinea şi curăţenia corespunzătoare. în aceste locuri se vor întrebuinţa numai instalaţii corespunzătoare. Instruirea practică a personalului pentru stingerea unui început de incendiu simulat se va face periodic. Pe timpul alimentării. uleiurile şi alte lichide combustibile necesare vehiculelor intrate pe procesul tehnologic de echipare şi alimentare se vor distribui numai în vase metalice închise şi în bună stare de folosinţă.27. cu CO2 (spumă).13.13. d. La punctele de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi din depouri şi remize se vor respecta următoarele: a. iar verificarea cunoştinţelor se va face odată cu examinarea anuală. cisternă – avion. Rezervoarele avioanelor se vor umple numai 97% din capacitate. Pentru menţinerea în perfectă stare de funcţionare a stingătoarelor din dotarea locomotivelor. furtunurilor etc. ţeavă de alimentare – avion. încăperile de pompare pentru transvazarea şi distribuirea carburanţilor vor fi ventilate natural sau mecanic.13. pentru înlăturarea urmelor de reziduuri petroliere.

2. 4.S. La calculul capacităţii de stocare toate buteliile vor fi considerate pline indiferent cât GPL se află efectiv în ele. scurgeri de lichide combustibile.13. 4.13.30. 4.14. încărcarea acumulatoarelor.34. aceasta se va face numai cu ajutorul încălzitoarelor speciale cu aer cald sau gaze de ardere produse de instalaţii mobile de încălzire.32. 4.I. între 250-750 kg GPL. şi cu asigurarea unei ventilaţii corespunzătoare. se vor determina şi marca zonele cu pericol de explozie. 4.13.14. când este necesară încălzirea motoarelor.I. se va asigura evacuarea avioanelor (posibilităţi de tractare). Nu se admit scurgerile de carburanţi. sudura. păstrarea de lichide combustibile.35.14. 1990). exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.13. organizate în şoproane închise perimetral cu plasă de sârmă sau rastele speciale.14.1. 4. 4. Pentru proiectarea. 4. Atât din hangare. pornirea motoarelor.28.14.4.C. 4. Pentru fiecare hangar se va întocmi un plan de evacuare. între 750-1250 kg GPL.31. execuţia. 4. Racordurile şi sculele folosite vor fi confecţionate din metal antiscântei.13. Ediţia a III-a. 4. În hangare se interzic: fumatul. prevăzute cu sisteme simple de deschidere. 4. La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor. 4. – Doc.4. alimentarea cu carburanţi. se vor respecta prevederile normativului N.P. În completare. Uşile hangarelor vor fi în permanenţă libere.13.A. 9137 – AN 989.29. menţinerea sub tensiune a aparatelor de bord.13.32. se vor aplica Normele Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (O.3. focul deschis. Iarna.33.13. La parcarea avioanelor pe pistă se va evita aglomerarea acestora pe spaţii restrânse. Staţii livrare butelii GPL 4. .13. Operaţiuni de vopsire în hangare sunt permise numai cu respectarea strictă a normelor P.36.13.018/1997. cât şi de pe piste. Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se modulează pentru următoarele capacităţi de stocare: * * * până la 250 kg de GPL.

pe maximum două rânduri suprapuse. Panta nu trebuie să conducă scăpările de GPL spre surse de foc sau să fie orientată pe direcţia vântului dominant. Pe distanţa de 3 m faţă de punctul de desfacere a buteliilor.12. de alimentare. În staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinării). Punctele de desfacere a buteliilor organizate în rastele. dispuse astfel încât să se respecte distanţele minime din tabel. 4. săli aglomerate şi clădiri înalte în următoarele condiţii: * * rezistenţa la foc a zidului: maxim 60 min. buteliile se pot stivui în poziţie verticală. 4.14.. 4.14.14. Se pot organiza puncte de desfacere a buteliilor portabile cu GPL. cu robinetele în sus. pompe de distribuţie. Buteliile de tipodimensiuni diferite vor fi stivuite separat. fără a depăşi cantitatea totală de 500 kg GPL. rezistente la foc. 4. Se pot organiza puncte de desfacere având stocat un număr diferit de butelii. cu robinetul în sus. 4.5. . 4. Punctele de desfacere a buteliilor se pot organiza în: * * şoproane metalice închise perimetral cu plasă de sârmă. cele pline şi pe cel mult trei rânduri cele goale. buteliile pline şi cele goale se pot dispune împreună numai pe două rânduri. 4.10. 4. lângă garduri din beton sau zidărie existente.14.9. organizate în rastele acoperite. cu maxim 500 kg GPL. etc. Punctele de desfacere a buteliilor se amplasează pe terenuri cât mai orizontale (panta maximă admisă 30/0). De asemenea.8. În interiorul şoproanelor. se pot amplasa şi lângă zidurile pline şi etanşe. În rastele. de aerisire.8 m şi rezistenţa la foc de cel puţin 60 min. 4. în rastele.14.14. nu se vor afla materiale (combustibile sau incombustibile). se amplasează faţă de vecinătăţi astfel încât să respecte distanţele minime prevăzute de N. învăţământ.6. cu înălţimea de minim 1.14. 4. cu excepţia celor având destinaţii sociale. Punctele de desfacere a buteliilor portabile. 4.. distanţa de la rastel la cel mai apropiat gol al zidului: conform tabelului. pentru a se asigura stabilitatea stivelor.7. culturale.16.14.14.14.11. rastele metalice acoperite. cu condiţia de a nu depăşi capacităţile modulate şi maxim 1250 kg GPL. organizate în rastele sau şoproane. Stivuirea buteliilor în şoproane se va realiza de regulă pe latura din NORD.).13.P. ale construcţiilor.4.15. 018/1997. zonele “Ex” ale punctelor de desfacere a buteliilor nu vor coincide cu cele ale benzinăriilor (guri de vizitare. iar terenul din acest spaţiu se acoperă cu nisip sau se sapă periodic.14. se pot amplasa puncte de desfacere a buteliilor.14. pline şi etanşe.14.

Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate.8 m.14..14. Fiecare şopron va fi prevăzut cu uşă de acces de 1. Pentru a satisface cerinţele de mai sus.24. 4. Închiderea perimetrală cu plasă de sârmă are rolul de a: * * * permite circulaţia normală a aerului în spaţiul de stocare a buteliilor.17.18. 4. împiedicarea accesului persoanelor neautorizate. înalte de minim 1. Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (şoproane sau rastele) se vor lega la pământ (conform Normativului 1. din profile metalice. care permit stocarea pe două rânduri a buteliilor. Punctele de desfacere a buteliilor vor fi prevăzute cu accese amenajate pentru transportul manual al buteliilor din/în stradă. 4. incombustibile.14. Rastelele se fixează pe sol împotriva răsturnării şi pe una din laturi se prevăd cu uşi pentru introducerea şi preluarea buteliilor. care au şi rolul de a proteja buteliile împotriva razelor solare.21.0x2. Suprafeţele de contact ale uşii cu tocul. plană sau cutată.22.14.14.25. 4.1 m cu toc. Punctele de desfacere a buteliilor sunt constituite din şoproane sau rastele.4. iar cea superioară din tablă. necesare. 4.26. 4.14. pentru a permite inscripţionările de avertizare-interzicere. 4. se vor proteja cu materiale care nu produc scântei la lovire. pentru a asigura: * * * protecţia la intemperii şi razele solare. împiedica manevrarea robinetelor buteliilor din exteriorul şopronului. rastelele sunt închise lateral prin fâşii de tablă.23. Ele vor fi fixate pe platformele din beton.20). 4.27. Şoproanele şi rastelele vor fi acoperite cu tablă. 4. ce va depăşi conturul şoproanelor cu 20 cm.20. împiedica accesul persoanelor neautorizate. prinsă în puncte de sudură. .14. cu strat exterior antiscântei. Protecţia se va realiza prin parapete (paravane) de protecţie. 4. dimensionate conform reglementărilor în vigoare şi funcţional conform cantităţilor de GPL ce urmează a fi stocate. continuitatea electrică pentru legarea la pământ.14. Jumătatea inferioară a uşii va fi realizată din plasă de sârmă. Şoproanele vor fi cu structuri metalice.14.14.14.19. Uşile vor dispune de încuietori. Şoproanele vor fi închise perimetral cu plasă de sârmă cu ochiuri de maxim 5 cm. Uşa va fi prevăzută cu încuietoare.

se vor realiza următoarele inscripţionări: û Gaze petroliere lichefiate.36.14. 4. 4.35. û Fumatul interzis. la toate activităţile ce se desfăşoară în punctele de desfacere a buteliilor. prevăzut cu poartă de acces şi asigurată cu sisteme de încuiere. û Programul de lucru. cu vopsea galbenă. û Pericol de explozie. 4. de regulă.29.14.14. .31. û Pericol de explozie .14. Punctele de desfacere a buteliilor. trebuie respectate măsurile de operare şi de prevenire prevăzute în normativ. 4. 4. avarii. astfel încât să fie uşor accesibile. Pentru a asigura funcţionarea normală. se impune iluminarea. se prevede un gard incombustibil de minim 1. Punctele de desfacere a buteliilor se dotează cu minimum 2 stingătoare cu praf şi CO2 tip P6. nu trebuie să împiedice sau să primejduiască ieşirile în caz de incendii.14. instalaţiile aferente se vor proiecta şi realiza în conformitate cu prevederile specifice instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozie. la şoproane şi pe fâşiile de tablă la rastele. se vor prevedea dispozitive adecvate.14. Dacă. fără accidente. Amplasarea punctelor de desfacere a buteliilor. nu se prevăd cu instalaţii de iluminat.14. nu se prevăd alte garduri.14. incendii sau explozii.8 m înălţime.4.34. de regulă. û Numele şi adresa proprietarului.14. Pe uşile punctelor de desfacere. De asemenea. totuşi.32. Protecţia anticorozivă a structurilor metalice a punctelor de desfacere a buteliilor se va realiza prin vopsire. din clădirile aflate în aceeaşi curte sau în vecinătate. care implică evacuarea persoanelor din zonă şi stingerea focurilor din vecinătatea punctului de desfacere a buteliilor sau pentru alertare în caz de incendii. Atunci când punctul de desfacere a buteliilor este amenajat pe un loc neîmprejmuit.30. 4. se vor monta indicatoare de avertizare şi interzicere conform STAS 297/2: û Produse inflamabile. scăpări de gaze. Stingătoarele se vor monta în exteriorul punctelor de desfacere. 4.28. 4. Pentru punctele de desfacere a buteliilor prevăzute în spaţii împrejmuite. Pentru alarmare în cazul unor situaţii periculoase la punctele de desfacere.33. Acestea vor fi folosite pentru a anunţa scăpări periculoase de gaze.

în prezenţa conducătorului auto sau a delegatului care îl însoţeşte. Aprovizionarea se va realiza ritmic. pentru a putea verifica dacă fiecare butelie: û are eticheta de control/garanţie sau sigiliul staţiei de îmbuteliere. va începe numai după oprirea motorului şi asigurarea mijlocului de transport cu frână de siguranţă.40. cu mijloace de transport amenajate corespunzător. bucată cu bucată. Transportul buteliilor pline sau goale de la staţia de îmbuteliere la punctul de desfacere şi invers.14.4. astfel încât să nu se stocheze o cantitate mai mare de GPL decât cea pentru care a fost autorizat punctul de desfacere.14. se realizează prin grija staţiei de îmbuteliere sau a societăţii autorizate de aceasta.45.14. 4. Buteliile care corespund verificărilor sunt transportate manual în interiorul punctului de desfacere. În punctele de desfacere temperatura buteliilor nu trebuie să depăşească 400 C.14. li se închid robinetele şi sunt însemnate. û nu prezintă urme de striviri sau deformări. 4. û are robinetul închis. astfel încât staţia de îmbuteliere să poată lua măsurile corespunzătoare.43.39.14. care s-ar fi putut produce în timpul transportului.37.41. Buteliile se descarcă manual. curate şi cu capacele de protecţie montate. fiind returnate cu acelaşi mijloc de transport la staţia de îmbuteliere. û nu prezintă scăpări de gaze detectabile de operatori şi în nici un caz nu se vor controla scăpările cu flacără. Descărcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat corespunzător. unde sunt stivuite conform prevederilor normativului. . astfel încât. Vor fi primite la schimb numai buteliile standardizate. Buteliile goale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele închise.14. Celor care sunt aduse cu robinetele deschise.14. cu mare atenţie.42. Consumatorilor noi li se înmânează instrucţiunile scrise de folosire. û are montată piuliţa înfundată din plastic. prin demontare să se poată realiza celelalte controale. 4. 4. 4. În faţa cumpărătorului se verifică etanşeitatea buteliei cu soluţie de apă-săpun şi se remontează capacul de protecţie.44. 4.38. û are termenul de verificare periodică ISCIR.14. 4. Buteliile care nu satisfac aceste condiţii nu vor fi acceptate la punctul de desfacere. 4.14. û are capacul de protecţie montat şi operabil.

14. d. û reducerea posibilităţilor de acces a persoanelor străine.50. Punctele de desfacere a buteliilor nu vor fi amenajate în spaţii cu medii corozive pentru materialul buteliilor.49. se interzice depozitarea oricăror obiecte sau materiale. c.48. f.I.14. 4. se interzice depozitarea buteliilor cu alte gaze şi a unor ambalaje cu produse petroliere lichide. manipulare şi stocare a buteliilor. reparaţii la corpul sau fusta buteliei şi orice intervenţii care ar putea produce scântei. 4. . e.46. û se strânge cu atenţie robinetul. transvazarea conţinutului buteliilor. 4. în interiorul punctelor de desfacere şi pe o distanţă de 10 m în jurul acestora. La exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se vor respecta: a.S. Principalele măsuri de P. ventilată şi fără surse de foc. prin îngrădire şi închidere corespunzătoare. û acceptarea la punctele de desfacere numai a buteliilor fără scăpări de gaze. Dacă scăparea a fost oprită şi butelia funcţionează normal. se interzice fumatul şi efectuarea lucrărilor cu foc deschis la mai puţin de 10 m de punctele de desfacere.14. se interzice distribuirea buteliilor pe timpul nopţii.4. înlocuirea robinetelor. se interzice orice intervenţie la butelii în centrul de desfacere. 4. dacă punctul de desfacere nu este prevăzut cu instalaţie de iluminat corespunzătoare.14. û asigurarea condiţiilor specifice de transport. se interzice oprirea autovehiculelor şi desfăşurarea oricărei activităţi nespecifice la mai puţin de 5 m de punctul de desfacere. ca de exemplu: repararea robinetelor. unde va fi supraveghează până la golirea completă.47. controlul încărcării buteliilor prin deschiderea robinetului. b. iresponsabile. butelia va fi scoasă din punctul de desfacere şi dusă într-o zonă deschisă. în interiorul punctelor de desfacere şi pe o distanţă de 3 m în jurul lor. În cazul constatării unei scăpări de gaze se va proceda astfel: û se identifică butelia cu scăpări.14. în caz contrar. û se strânge piuliţa de plastic înfundată. combustibile sau incombustibile. ea poate fi vândută. se exceptează stingătoarele cu CO2 şi praf din dotare. la punctele de desfacere a buteliilor: û amplasarea acestora la distanţe de siguranţă şi ferite faţă de surse de foc.

precum şi de protecţia muncii. La fiecare punct de desfacere a buteliilor se asigură: û Fişe de instruire a personalului de operare angajat privind protecţia muncii şi P.14.) sau apă în intervalul spaţiilor de depozitare sau răcire. Utilajele pentru prelucrarea metalelor în stare caldă vor fi verificate în ceea ce priveşte scurgerile de ulei în zona de încălzire sau împrăştiere de particule calde de metal.15. 4. Între aceste spaţii şi utilaje sau căile de acces se cere o distanţă de minim 1 metru. Nu este admisă pătrunderea cu materiale inflamabile (scurgeri de ulei. Instruirea practică se va referi la operaţiunile ce trebuie efectuate la punctul de desfacere.. û se intervine cu stingătoarele aflate în dotare.57.56. û Instrucţiuni specifice de operare şi desfacere. gaze etc. Răcirea şi depozitarea pieselor calde trebuie să se efectueze în spaţiu special amenajat. Ateliere mecanice şi electrice 4. 4.1.51.14.2.I.14.I. . se stropesc buteliile cu apă şi se evacuează buteliile într-un loc ferit de radiaţiile termice ale incendiului. de preferat care nu fumează şi instruite corespunzător. 4.. 4. 4.52. 4.15. û se încearcă oprirea sursei de scăpări.14. amplasarea şi exploatarea cuptorului de încălzire se va face cu respectarea Normelor de arderea combustibilului în focarele instalaţiei industriale. se va proceda astfel: û se dă alarma. în ateliere de forjă. Personalul de operare va fi dotat cu echipamentul de protecţie prevăzut de reglementările în vigoare. 4. În cazul aprinderii gazului de la o butelie. construcţia. care vor fi oprite prin paravane construite din materiale rezistente la foc. 4. la sol.14.15. Exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se va realiza numai de persoane valide.14. păcură. la măsurile de P. 4.S.3. În cazul producerii unui incendiu în vecinătate se anunţă imediat pompierii.15.53.S. La încălzirea metalelor. în gropi sau în containere. se intervine pentru stingerea incendiului. Intervenţia la buteliile din punctul de desfacere se va efectua numai sub controlul proprietarului.54.4.55.14.

uleiul se va răci (cu apă prin serpentine la fundul sau mantaua rezervorului). în timpul funcţionării lor. 4.13. Se admit spălări când cantitatea de solvent este mică (1-2 l) halele sunt mari.15.15.18.15. Distanţa între cuptorul de călire şi rezervorul de ulei trebuie să fie minim 1 m. 4. 4.15. 4.decapare în cazul degresării în benzină se vor folosi numai băi cu închidere automată şi sisteme de golire rapidă a solvenţilor. petrol. La cementarea cu mediu de carburare solid se va folosi mediu de carburare gata pregătit. diluant etc. Se interzice răcirea cu apă a băilor de ulei care lucrează peste temperatura de spumare a uleiului. Construcţia trebuie să fie rezistentă la foc.15. La tratarea termică se va asigura respectarea procesului tehnologic. în încăperi în care se lucrează cu foc deschis sau unde se produc scântei electrice. 4. Se va evita încălzirea uleiului peste 80-850 C pentru a evita aprinderea lui.5. Utilajele din încăperea de preparare a prafului. . Rezervorul trebuie să fie prevăzut cu robinet de purjare a apei la partea lui inferioară. puse la pământ şi amplasate astfel încât să permită accesul liber spre toate scările şi ieşirile de evacuare. iar focul deschis este la distanţa de 40-50 m.8. 4. 4.15. manipularea corectă şi funcţionarea sigură a instalaţiei mecanice de ventilaţie şi cea naturală. motorină. La călirea cu ulei nu se va folosi decât ulei deshidratat la temperatura de 1200 C. 4. Hotele de ventilaţie de deasupra băilor vor fi periodic curăţate de depuneri. În spaţiile de degresare . Băile cu vechime de peste 2 ani vor fi prevăzute cu sistem de golire rapidă a uleiului în afara atelierului. 4.16. când condiţiile impun. Se interzice spălarea pieselor cu benzină.14. se pot încălzi cu serpentine cu abur sau rezistenţe electrice capsulate.15. 4. cu temperatura de aprindere de minim 1800-2000 C.4. 4.15.15. răcirea şi aerisirea lor.15.15. la introducerea pieselor calde. în încăperi destinate.15. 4. Locul de muncă trebuie păstrat în cea mai mare curăţenie.17.15. repararea se face după oprirea. în tăvi deschise.9. preparat de întreprinderi specializate. Se interzice încălzirea băilor de ulei cu flacără deschisă. concentraţia vaporilor de solvenţi este sub limita de explozie. 4.6.7.15. Depozitarea pulberilor metalice se va face în ambalaje speciale.15.4.10. 4. vor avea şi corpurile de iluminat protejate contra exploziei.11. Este interzisă repararea utilajelor care lucrează la cald (cuptoare).12.15.

În atelierele electrice de întreţinere nu se vor executa improvizaţii la instalaţiile electrice şi nu se vor folosi aparate şi receptoare supradimensionate sau necorespunzătoare. 4.22.15. În operaţiunile de şlefuire cu şaibe de filţ sau cârpe se produc scame.15. Manipularea. nu se vor utiliza radiatoare sau becuri cu puteri mari. uşa.27. La operaţiile de aşchiere. când uscarea se face în cuptoare speciale acestea vor fi prevăzute cu sisteme de control a temperaturii.31.20. 4. Impregnarea bobinajelor. acestea se vor colecta în cutii metalice. 4. 4. care suprasolicită instalaţia. găurire. 4. 4.29. şi să se poată curăţa uşor. Nu se va depozita acid sulfuric în aceeaşi încăpere cu acidul azotic. lichide periculoase cu tendinţă de autoaprindere.15.24.15. deşeurile rezultate se vor îndepărta imediat şi depozita în recipiente închise.15. bine aerisite. praful. În cazul folosirii în aceeaşi încăpere a şaibelor textile şi a pietrelor de polizor se vor lua măsuri de evitare a aprinderii prin scânteie. frezare etc.15. se va avea grijă ca utilajele să nu se încălzească prea tare. substanţe oxidante.4.15. 4.15.23. La prelucrarea aliajelor cu conţinut de magneziu de peste 80% se va ţine seama de periculozitatea la incendiu şi explozii. cu sisteme de încălzire indirectă şi cu aerisire. 4.28.15. iar utilajele vor fi prevăzute cu instalaţie de ventilaţie cu aer. 4. Decaparea pieselor din metale neferoase în acid azotic se va face numai în nişe de decapare cu ventilaţie forţată.15.26.15.15.21. ferestrele vor fi din material incombustibil realizate astfel încât să nu se depună praful.30. 4.15. . Pardoseala spaţiilor de depozitare a acizilor va fi din beton antiacid. Ciocanele de lipit în stare incandescentă se vor păstra pe suporţi necombustibili şi nu se vor lăsa în funcţiune nesupravegheate. 4.25. cu instalaţii de forţă şi iluminat antiex. motoarelor sau transformatoarelor se va face în camere separate. praf etc. La evacuarea prin ventilator se vor lua măsuri pentru protecţia vecinătăţilor prin captarea umedă a prafului.19. Şpanul. elementele de construcţie. depozitate în încăpere separată. depozitarea. lucrul cu acizi concentraţi şi prepararea soluţiilor se va face numai de personal calificat. 4.. Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau transformatoarelor care se fac în atelierele electrice.

. va fi protejată de aşa natură încât vaporii degajaţi în timpul prelucrării să nu producă explozii sau incendiu. 4.1.16. 17. în acelaşi timp cu deconectarea maşinii de la reţeaua de alimentare. 4. Exploatarea maşinii este permisă numai muncitorilor instruiţi special. . 4. folosirea dulapurilor de lemn pentru scule sau îmbrăcăminte. 4.17. Vetrele atelierelor de forjă trebuie prevăzute cu hote pentru captarea scânteilor cu site parascântei. scurgerile de ulei sau unsori.16.2. sau a altor materiale care măresc pericolul de incendiu sau explozie.1. 4. Ateliere pentru prelucrat metale prin electrocoroziune 4.17. la sfârşitul schimbului instalaţia se va opri obligatoriu.6. Utilajele de forjat se vor prevedea cu paravane de protecţie din materiale rezistente la foc. 4.16.17. Maşina va fi prevăzută cu instalaţie de ventilaţie locală. sistând orice scurgere de ulei.5. 4. Baia cu petrol sau cu ulei. Punerea în funcţiune a cuptorului de încălzire se va face cu respectarea următoarelor reguli: û ventilarea sau aerisirea cuptorului înainte de aprindere timp de 10 – 30 minute. În atelierele de forjă şi de tratamente termice este interzisă introducerea sau depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile.4. 4. Ateliere de forjă şi de tratamente termice 4.4. ulei ori alte substanţe combustibile. conductele de aer comprimat se vor prevedea cu separatoare de ulei şi cu termometre.16. La utilizarea preselor şi ciocanelor pneumatice. Lubrefianţii şi combustibilii necesari în procesul tehnologic se vor depozita în afara spaţiului de lucru. Ciocanele activate cu abur se prevăd cu oale de condens.17. de la întrerupătorul principal.16. lubrifianţi. Maşina pentru prelucrat metale prin electrocoroziune trebuie să fie prevăzută cu dispozitive automate pentru descărcarea condensatoarelor.17. La operaţia de forjare nu se vor utiliza scule murdare de păcură. lichide de răcire etc. 4. Se va urmări la toate utilajele integritatea sistemului de ungere şi răcire.7.3. unde se produc scânteile.17. 4. Nivelul electrolitului în timpul prelucrării prin erodare va fi cel puţin cu 5 cm deasupra pieselor.8.17. pentru aspiraţia gazelor şi a aerosolilor care se produc deasupra băii cu lichid dielectric. asigurate contra incendiilor.3.17. û încălzirea treptată a cuptorului.4.16. din materiale incombustibile şi protejate faţă de elementele de construcţie combustibile. 4. 4.5. care se produc după ungere se vor curăţa şi îndepărta în cel mai scurt timp.2.

4.18. Cuptoarele se vor prevedea în mod obligatoriu cu aparate de măsură şi control (pirometre optice. Uscarea miezurilor şi formelor se execută în încăperi separate. aer cald sau abur la joasă presiune.5. Amplasarea utilajelor de încălzire se va face astfel încât accesul în jurul lor să fie liber. înlăturând eventualele defecţiuni. încălzirea spaţiilor făcându-se cu apă caldă. lăzi metalice. Înainte de aprinderea focului la cuptoare se vor înlătura scurgerile de lichid de la injectoare. injectoarelor conform instrucţiunilor. La oprire se închide conducta de combustibil şi apoi cea de aer.17.4. 4. 4. La cuptoarele pentru topirea metalelor. Înainte de începerea lucrului la cuptor se va controla starea acestuia. în scopul prevenirii exploziilor ce pot avea loc din această cauză. 4.6.18.18.17.12. 4. 4. etc. 4. Modelele pentru turnare se păstrează în încăperi rezistente la foc. etc. 4.17.13.18. Pregătirea formelor pentru turnare trebuie făcută astfel încât să se asigure permeabilitatea la gaze a patului de formare.. Conductele de combustibili nu se vor amplasa în vecinătatea instalaţiilor electrice. canalele şi tuburile de evacuare a gazelor arse vor fi izolate faţă de elementele combustibile şi metalice ale construcţiei. 4. după caz se amenajează hote de aspiraţie a aerului cald.17. modelele se depozitează ordonat pe rafturi.18. Semifabricatele ce urmează a fi introduse în cuptorul încălzit trebuie să fie uscate. 4. trebuie să fie minim de 1. û aprinderea se va face cu o torţă sau alt mijloc experimentat şi omologat.11.14. 4. 4.) pentru supravegherea regimului termic. .3. Supravegherea permanentă a focului în cuptor de personalul de deservire.9.1.7. 4.18.2 Distanţa de la baza patului de formare până la nivelul superior al apelor freatice sau al conductelor de apă. în ceea ce priveşte executarea canalelor de aerisire. Ateliere de turnătorie 4.15. Se va respecta cu stricteţe tehnologia operaţiilor de formare.17. containere sau gropi. în timpul solidificării metalului din formă. cât şi la turnarea fluidului incandescent se vor respecta normele şi instrucţiunile de funcţionare şi deservire.18.17.18.17. 4. a canalelor sau tuburilor de evacuare a gazelor arse.10. la racordurile rezervoarelor.û respectarea ordini de aprindere a arzătoarelor.5 m. Piesele calde se vor depozita şi răci în locuri amenajate.

Spaţiul din jurul cuptorului va fi menţinut uscat şi acoperit cu un strat subţire de nisip. echipamentul de lucru va fi fără pete de ulei. 4.19. 4. Spaţiul de turnare în forme a metalului topit trebuie să fie bine uscat. fiind interzis contactul metalului lichid cu apa. lingurile de turnare în forme. 4. 4. La cuptoarele electrice pentru punerea în funcţiune înainte de stabilizarea contactului electric. Fiecare cubilou trebuie prevăzut cu o groapă de avarie cu capacitatea corespunzătoare volumului maxim al şarjei.18. 4. ţevi închise. gaze. Căptuşeala cuptoarelor.18. În timpul turnării. În cazul reparării vetrelor sau a pereţilor cuptorului.13. etc.18. acesta se va înlătura prin topire cu oxigen. Dispozitivele de prindere şi de manevrare a oalelor de turnare se vor verifica înainte de a se folosi. vatra.).8. Materialul pentru alcătuirea unei şarje şi combustibilul trebuie uscat separat înainte de încărcare. În cazul astupării orificiului de evacuare a cuptorului.18.21. Umplerea cu metal topit a oalelor se face la maxim 7/8 din înălţimea lor. proiectile. şi verificarea legării la pământ corespunzătoare a cuvei metalice. 4. Înainte de introducerea în cuptor a materialului se va verifica pentru a nu conţine materiale ce pot produce explozii (recipienţi închişi.22. 4.18. 4. La stingerea cuptorului resturile incandescente vor fi depozitate într-un loc fără pericol de incendiu.18. 4. infiltraţiile de apă.18. cu materiale umede sau cu metale reci ruginite..10. Aprinderea cuptorului se va face după principiul “GAZ PE FLACĂRĂ”. precum şi toate uneltele sau sculele vor fi bine uscate şi eventual încălzite înainte de folosire. oalele de turnare. benzină. etc.16. se va face un control.18.18.24.18. 4. Tăierea bavurilor cu flacără oxiacetilică se va face în spaţiu fără materiale combustibile. 4.18. 4.17. cu metal răcit.4.23. Coşul cubiloului va fi prevăzut cu parascântei care să reţină particulele de zgură incandescente ce pot fi antrenate şi răspândite în atmosfera viciată cu gazele de ardere. în scopul eliminării scăpărilor de gaze.18.11.14.9. etc.12.20.18. Pornirea cuptoarelor cu gaz se va face după ce au fost bine aerisite. fără resturi de materiale combustibile. înlăturând scurtcircuitele. 4. .18. pornirea se va face numai după uscarea căptuşelii respective.18.15.18. 4.18. 4.18. 4.

7.) sunt admise numai în cantităţile necesare procesului tehnologic. 19. Depuneri metalice. Acoperiri metalice 4.4. În cazul desprăfuirii prin sistem uscat. Se interzice depozitarea în ateliere a substanţelor chimice necesare procesului tehnologic. lăzi metalice şi nu se depozitează lângă materiale combustibile. Atelierele pentru acoperiri metalice vor avea asigurată ventilaţia naturală sau mecanică. Pregătirea şaibelor textile în spaţiul de polizare este interzisă.6. Materialele combustibile (rumeguş de lemn. maşinile de polizare. obiecte de lemn. precum şi în camerele de pregătire a şaibelor textile se interzice fumatul şi lucrul cu flacăra deschisă sau sursă de scântei. Fac excepţie cantitatea foarte redusă (1-2 litri) de solvenţi care pot fi folosiţi în ateliere mici unde numărul de piese nu justifică utilizarea băilor de degresare. toate polizoarele.25. chimice. Toate sistemele de desprăfuire uscată. electrochimice 4. pulberile metalice şi scamele vor fi colectate în cutii de tablă şi vor fi evacuate din atelier la sfârşitul fiecărui schimb. instalaţiile.18.19. 4. 4. lustruire. În spaţiile de polizare. 4. Utilizarea solvenţilor organici inflamabili pentru degresare este interzisă.3. 4. inclusiv conductele de aspiraţie prin care s-au vehiculat scame textile precum şi camerele de pregătire a şaibelor textile. 4. 4.2. Transportul pieselor turnate calde se va face pe platforme.20.19. etc. . 4. 4. Atelierele de acoperiri metalice se amplasează în clădiri sau încăperi rezistente la foc. lucrul se opreşte până la remedierea defecţiunilor.19.2. 20. În cazul defectării instalaţiei de ventilaţie. Introducerea solvenţilor inflamabili sub orice formă în atelierele de polizare. trebuie să fie prevăzute cu sistem de desprăfuire.1. În atelierele de pregătire mecanică a suprafeţelor în vederea operaţiilor de acoperire metalică. ca şi cele de şlefuire. având pardoseli incombustibile.1. în locuri special amenajate. Cantităţile necesare consumului zilnic se vor păstra în încăperi separate în condiţii care să evite eventualele reacţii.5. 4. 4. şlefuire este interzisă.3.4.19.19.20.19.19. Şlefuirea şi polizarea mecanică a metalelor se vor face separat de acoperirile metalice. Aceasta se aplică şi conductelor cu ventilaţie din cadrul sistemelor de desprăfuire umedă.20. se vor curăţa înainte de a începe lucrul cu pietre sau şaibe abrazive care nu produc scântei. Desprăfuitoarele cu saci se vor curăţa periodic.

4. lemn. e. b.20. În acest caz se interzice folosirea oricăror materiale inflamabile (hârtie.20.9. a substanţelor oxidante şi a substanţelor cu tendinţă de autoaprindere.20. iar coşurile vor fi metalice. Prepararea soluţiilor şi a electroliţilor. 4. În cazul folosirii flăcărilor deschise pentru încălzirea soluţiilor de lucru. fosfor. Ventilaţia se opreşte numai după stingerea flăcării. acizii se toarnă în apă în jet subţire amestecând conţinutul şi răcind soluţia. f.4.4.10. damigenele cu acizi sau cu săruri chimice în stare lichidă vor fi etichetate indicând conţinutul şi denumirea chimică uzuală. .) pentru manipularea acestor substanţe sau pentru înlăturarea scurgerilor pe pardoseală. operaţiile de transvazare din care rezultă cantităţi mari de gaze sau de vapori inflamabili sau toxici vor fi executate numai sub nişe sau sub un curent puternic de aer lateral. în cutii de lemn sau coşuri metalice. La depozitarea. precum şi corectarea soluţiilor din băile galvanice se vor face numai cu respectarea regulamentului de lucru. aprinderea focului se va face numai după 10 minute de la pornirea ventilaţiei. g. substanţele lichide se vor păstra în ambalajul lor original. Prepararea soluţiilor de lucru se va face numai de personal instruit asupra pericolelor de incendiu pe care le prezintă manipularea acizilor concentraţi. Acidul sulfuric concentrat. talaş etc.8. iar pentru amortizare se vor pune paie. Damigenele vor fi aşezate în coşuri împletite. necesar corecţiilor va fi introdus în atelier numai în cantităţile necesare unei singure corecţii sau preparări. 4.20.6. d. transportul şi manipularea substanţelor chimice ce prezintă pericol de incendiu se vor respecta următoarele: a. 4.20. precum şi densitatea sau concentraţia lor. Se interzice turnarea apei în acid.20. amestecarea acidului sulfuric şi a acidului azotic se face turnând acid sulfuric peste cel azotic. talaş sau vată de sticlă. amestecând conţinutul şi răcind soluţia. peroxid de sodiu) în vederea obţinerii unor săruri sau pentru efectuarea unor reacţii de oxido-reducere se va face cu respectarea regulamentului de lucru. 4. damigenele pentru acid azotic vor avea pentru amortizare vată de sticlă. Manipularea substanţelor cu pericol de incendiu (sodiu. Din cauza hidrogenului degajat în timpul unor procese chimice sau electrochimice. Damigenele cu acid azotic nu vor fi astupate ermetic şi se vor ţine într-un loc separat şi bine aerisit.7. astfel ca temperatura să nu depăşească 350 C. conductele de alimentare şi robinetele vor fi întreţinute în bună stare. se interzice lucrul când instalaţia de ventilaţie nu funcţionează la parametrii normali astfel încât concentraţia de hidrogen în atmosfera atelierului să fie sub limita de explozie (4%) 4.5. c.20. pentru protejarea soluţiilor.

11. 4. 4. 4.20. grătare din lemn. cu ziduri rezistente la foc şi explozie. cu acizii concentraţi sau cu electroliţi puternic oxidanţi. 4. Se interzice amplasarea unor obiecte combustibile (mese. vor fi prevăzute cu dispozitive de aspiraţie locală pentru absorbţia prafului şi a scamelor. Procesele chimice sau electrochimice bazate pe electroliţi puternici oxidanţi. Piesele se vor introduce în baie lent şi numai uscate.20. Se interzice depozitarea substanţelor chimice sau a materialelor inflamabile sub tronsoanele orizontale ale tubulaturii de ventilaţie.21.20.20.4.16. acide sau altele similare.1. se vor respecta prevederile din normele de protecţie a muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare prescrise pentru acestea.17.13.12. deoarece produc degajări de praf şi de scame combustibile.21.21.4. de tipul acidului percloric. pentru a preveni stropirile prin scăparea de la înălţime a obiectelor care se introduc sau se scot din băi. vor fi separate de restul atelierului de acoperiri metalice şi dotate cu instalaţii de ventilaţie corespunzătoare. Depozitarea substanţelor cianurice se va face în încăperi separate sigilate şi ventilate. se vor executa în încăperi separate. Materialele de adaos pentru băile de metal lichid trebuie să fie încălzite înainte de a se introduce în baie.3.21. caustice.20.21. prin care se vehiculează gaze provenite din soluţii oxidante. cu energie electrică sau cu aburi. care prin contact cu materialele depozitate pot da reacţii periculoase. Şlefuirea şi polizarea mecanică 4. Pentru scoaterea lor se vor folosi cleşti sau dispozitive adecvate preîncălzite. Instalaţiile de ridicat uneltele şi de introdus piesele în băi de galvanizare trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.18.20.) în imediata apropiere a băilor galvanice. 4. 4. La operaţiile de polizare cu pietre abrazive. lăzi cu rumeguş etc. 4. Colectarea prafului şi scamelor se va face în cutii metalice care vor fi golite în locuri destinate acestui scop. 4. 4.20.20. în care nu se vor păstra alte materiale. Atelierele de şlefuire şi de polizare mecanică. Se interzice folosirea sculelor cu cozi de lemn sau materialele plastice pentru introducerea sau scoaterea pieselor din băile de metal topit. ne izolate termic. Curăţirea prafului şi a scamelor din instalaţia de ventilaţie şi de pe perete se va efectua conform unui grafic întocmit în acest scop. 4. 4.2. încălzite cu flacără deschisă. Maşinile de şlefuit şi polizat şi în special cele ce folosesc şaibe din material textil.15. .14.

4.22. Degresarea şi decaparea suprafeţelor metalice 4.22.1. Pentru curăţirea suprafeţelor metalice prin degresare în solvenţi organici inflamabili, se pot folosi băi cu capace de închidere, având capacitate până la 2 m3. 4.22.2. Se interzice degresarea pieselor în solvenţi organici inflamabili, în recipiente deschise, în încăperi unde se lucrează cu foc deschis sau se produc scântei. 4.22.3. La operaţiile de degresare electrochimică unde se degajă hidrogen şi oxigen se vor lua măsuri de ventilaţie forţată a băilor pentru îndepărtarea gazelor. Se vor evita scânteile provocate prin conectarea şi deconectarea sistemelor de întrerupere a curentului în timpul manevrării dispozitivelor. 4.22.4. Băile pentru degresare cu trietilenă percloretilenă, care în timpul lucrului rămân descoperite, vor fi prevăzute cu serpentine de răcire cu apă şi aspiraţie locală. Băile vor fi închise cu capace etanşe când nu se lucrează. La oprirea lucrului se vor opri încălzirea, răcirea şi ventilarea băilor, iar la începerea lucrului se vor efectua ventilarea şi răcirea, înainte de deschiderea capacului. Ventilaţia va asigura menţinerea spaţiului interior al instalaţiei în depresiune, astfel încât vaporii de solvent organic să nu poată ieşi în spaţiul înconjurător. 4.22.5. La degresarea în soluţii alcaline se vor lua măsuri de protecţie, în scopul evitării arsurilor cu sodă caustică, intoxicării cu cianură şi aprinderii amestecului exploziv de hidrogen şi oxigen format la suprafaţa băii. 4.22.6. Introducerea şi scoaterea pieselor din băile de degresare electrolitică se vor efectua numai după întreruperea curentului electric care le alimentează. Spuma formată la suprafaţa băii se va înlătura pentru a se evita acumularea amestecului exploziv oxigen şi hidrogen. 4.22.7. Băile de decapare vor fi prevăzute cu ventilaţie (absorbţie) mecanizată. 4.22.8. Scurgerile de acid pe pardoseală se neutralizează cu pastă de var care se va înlătura după minimum 30 minute. 4.22.9. Temperatura băilor va fi menţinută cât mai coborâtă. La decaparea cu acid sulfuric, temperatura va fi sub 650 C, iar la acid clorhidric sub 450 C.

4.23. Vopsirea suprafeţelor metalice 4.23.1. Prepararea vopselelor, grunduirea sau vopsirea, în cazul folosirii a mai mult de 10 litri de substanţe inflamabile pe schimb se vor executa numai în spaţii special amenajate, având standuri, cabine prevăzute cu filtre pentru reţinerea particulelor de vopsea, cu instalaţii de evacuare a aerului nociv, precum şi cu mijloace de stingere a incendiilor.

4.23.2. Spaţiile de vopsire vor fi prevăzute cu sisteme de ventilaţie pentru evacuarea aerului viciat si introducerea aerului proaspăt. Ventilaţia se va pune în funcţiune cu 5 minute înainte de începerea lucrului şi se va opri la 5 minute după încetarea lucrului. Se interzice lucrul la cabinele de pulverizat în cazul în care ventilaţia de evacuare, filtrele, perdelele de apă şi celelalte instalaţii auxiliare nu funcţionează la parametrii normali. 4.23.3. Tubulatura de evacuare a vaporilor de solvent şi aerosolilor de vopsea va fi curăţată periodic pentru a evita acumulările de material combustibil, periodicitatea de curăţire se va stabili în funcţie de depunerile constatate. 4.23.4. Pentru înlăturarea crustei de vopsea de pe conducte, utilaje, perete, pardoseli etc., se vor folosi scule din materiale care nu produc scântei. 4.23.5. Se va verifica zilnic buna funcţionare a sistemelor de interblocare între pistoalele de vopsire şi pompele de injectare a solventului inflamabil, pentru vopsire sau degresare, precum şi ventilaţia de evacuare a aerului viciat interzicând lucrul la cabinele la care acest interblocaj nu funcţionează. 4.23.6. Toate atelierele sau zonele periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate vizibil cu indicatoare de pericol de incendiu. 4.23.7. Se interzice fumatul în toate spaţiile în care există materiale inflamabile, precum şi orice activitate cu foc deschis, surse de scântei sau corpuri incandescente. 4.23.8. Intervenţia cu foc deschis în acest spaţiu este permisă numai după evacuarea vaporilor substanţelor inflamabile, a tuturor depunerilor de materiale inflamabile care s-ar putea aprinde, de asemenea după evacuarea tuturor recipientelor cu solvenţi, vopsele grunduri. Intervenţia se va face numai pe bază de permis de lucru cu foc, sub supraveghere şi dotare cu mijloace necesare intervenţiei. 4.23.9. În spaţiile de lucru este interzisă păstrarea unor cantităţi de material inflamabil mai mari decât necesarul pentru un schimb. 4.23.10. Toate materialele de vopsire vor fi păstrate în recipiente metalice bine închise, ferite de radiaţiile calorice. 4.23.11. Transportul materialelor de vopsire se va face în recipiente metalice închise sau din materiale din care nu se pot scurge, care după golire se depozitează în locuri special amenajate. 4.23.12. În cazul schimbării materialelor de vopsire, toate utilajele de pregătire, grunduire, vopsire şi uscare se vor spăla şi curăţa de depunerile anterioare. 4.23.13. Reviziile, reparaţiile, întreţinerile se vor face de către muncitori calificaţi, instruiţi în prealabil şi care cunosc instalaţiile.

4.23.14. La prepararea emailului de aluminiu praful de aluminiu se va manipula cu precauţie pentru a nu se degaja în atmosferă, în caz de aprindere se va stinge cu pulberi stingătoare sau bioxid de carbon, nu se va folosi apa. 4.23.15. Depozitarea materialelor pentru vopsire se va face în încăperi separate, rezistente la foc, ferite de acţiunea razelor solare, iar geamurile ferestrelor se vor vopsi în alb.

4.24 Pregătirea vopselelor 4.24.1. Aceasta se va executa în staţii de preparat vopsele sau în încăperi separate, bine ventilate şi cu acces spre exterior. 4.24.2. Deschiderea capacelor metalice ale recipienţilor se va face cu scule ce nu produc scântei. 4.24.3. Se interzice depozitarea, prepararea sau manipularea altor substanţe, în afara celor strict necesare în ziua respectivă. 4.24.4. Agitatoarele pentru preparare şi pompele pentru transport vopsea vor fi acţionate pneumatic; se interzice transportul vopselelor şi solvenţilor prin conducte cu ajutorul aerului comprimat. 4.24.5. Intrarea electrocarelor, electrostivuitoarelor neprotejate corespunzător în spaţiile de pregătire, preparare a vopselelor este strict interzisă. 4.24.6. Se interzice accesul cu chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc sau scântei în acest spaţiu.

4.25. Vopsirea cu pensula, prin imersiune, pulverizare etc. 4.25.1. Se va face în locuri special amenajate sau în secţii cu alt specific (mecanic, montaj etc.) cu condiţia ca în zonă să nu existe surse de aprindere a solvenţilor, iar ventilaţia generală să fie suficientă pentru a menţine concentraţia de solvent în limita admisă. 4.25.2. Vopsirea prin imersie se face în băi metalice, prevăzute cu sistem de ventilaţie. Băile vor avea capac sau un sistem de golire rapidă în cazul băilor cu sistem mai mare de 2 m3. Ele vor fi prevăzute cu indicatoare de nivel, umplerea făcându-se ţinând cont şi de volumul pieselor ce urmează a se introduce în baie. 4.25.3. Încăperile şi instalaţiile în care se execută operaţiile de pulverizare se vor prevedea cu sisteme de ventilaţie corespunzătoare, care se pun în funcţiune înainte cu 5 minute de începerea lucrului şi se opresc după 5 minute de la terminarea lucrului. 4.25.4. Vopsirea prin pulverizare în afara instalaţiei este permisă când se execută ocazional cu un consum sub 10 l pe schimb şi 20 grame pe oră şi metru cub încăpere, asigurând în timpul vopsirii o ventilaţie corespunzătoare.

12.25. praful etc. . Materialul care urmează să fie lăcuit va fi stivuit în mod ordonat pe cărucioare. Pulverizarea vopselei se face cu aer comprimat. platforme etc.3.25. Camerele în care se execută operaţia de lăcuire trebuie prevăzute cu filtre umede sau alte sisteme de filtrare. se va verifica instalaţia de către o persoană autorizată care va certifica în scris că instalaţia corespunde din punct de vedere al prevenirii şi stingerii pentru noul material folosit.6.4.2. din atelier. 4.4. În cazul vopsirii în câmp electrostatic se vor respecta cu stricteţe parametrii tehnologici stabiliţi pentru instalaţie. 4.25.26. Se admite uscarea naturală fără măsuri speciale când: û cantitatea de solvent din componenţa vopselelor nu depăşeşte 10 l/schimb şi 20 g/m3/h. impurităţile. 4.26. palete. cu care ocazie se vor îndepărta toate depunerile. azot sau dioxid de carbon sau prin presiune hidraulică. 4. 4. Săptămânal se va face o curăţenie generală completă a atelierului.26. Instalaţiile vor avea sisteme de control şi reglare automată a temperaturii. 4. fiind interzisă folosirea gazelor combustibile.10.7. 4. Uscarea suprafeţelor vopsite 4. Încăperile pentru pulverizarea lacurilor pe bază de nitroceluloză vor fi separate faţă de cele pentru pulverizarea locurilor poliesterice. 4. În cazul schimbării materialelor de lăcuire toate instalaţiile se vor curăţa de depunerile anterioare.26.25.25.25.. 4. Instalaţiile de uscare cu gaze vor fi echipate cu sisteme automate de supravegherea arderii şi controlul arderii. Instalaţia fixă de pulverizat va fi legată la pământ. 4. û în jurul pieselor pe o rază de 6 m nu există surse de scântei sau flacără deschisă. û în zonă nu există materiale inflamabile.26.5. Uscarea artificială se face în instalaţii prevăzute cu sisteme de evacuare a solvenţilor în timpul uscării.11.8.25. 4. Uscarea naturală a pieselor vopsite în atmosfera atelierului se poate face numai pe platforme ventilate care asigură menţinerea concentraţiei de vapori de solvenţi sub limita inferioară de explozie.25. În cazul schimbării materialului de vopsire pe lângă spălare şi curăţare.1.9.

4. 4.26. Pentru stingerea eventualelor incendii la instalaţia de uscare. 4.1. În secţiile în care pentru prelucrarea sticlei se utilizează substanţe inflamabile se vor respecta următoarele: a. Se va urmări permanent funcţionarea corectă a filtrelor de aer proaspăt şi vor fi curăţate şi verificate.27 Ateliere de fabricarea sticlei şi a ornamentelor 4. 4. în funcţie de temperatura de uscare. concentraţia de solvenţi trebuie menţinută sub limita de aprindere cu cel puţin 50%. în exploatare se va urmări respectarea proceselor tehnologice pentru produsul sau piesa ce se usucă: û temperatura maximă de uscare.10. û natura solventului. 4. încăperile vor avea o bună ventilaţie mecanică sau naturală.6. . c.9.12. În cazul folosirii radiaţilor infraroşii. aceasta se va dota cu stingătoare manuale sau portabile şi alte mijloace adecvate de intervenţie.4. 4.26. măsură şi control vor fi controlate periodic.7. Dispozitivele. aparatele de siguranţă. În cazul folosirii aburului sau apei supraîncălzite pentru înlăturarea pericolului de explozie.26. 4.8. b.5.26. Părţile interioare ale instalaţiei de uscare şi conductele de evacuare a aerului vor fi în perfectă stare de curăţenie. în vederea depistării posibilităţii de impregnare cu condens de solvent a materialului poros izolant. 4. cantităţile de materii prime care se păstrează în secţie nu vor fi mai mari decât cele strict necesare în fluxul tehnologic pentru un schimb. reglaj. concentraţia de solvenţi va fi menţinută sub limita de aprindere cu cel puţin 20%.27.26. substanţele se vor păstra în ambalaje închise ermetic. în funcţie de temperatura de uscare. Semestrial se vor verifica depunerile de solvent în interiorul panourilor izolante.26.11. care poate duce la fenomene de autoaprindere.26. orice defect fiind reglat imediat. û timpul de uscare: û încărcarea instalaţiei (kg solvent/h).26. ferite de sursă de căldură.

4. vată de sticlă sau pânze de apă.27. În cazul întreruperii gazului de ardere pe o perioadă de timp.9. Canalele de scurgere a sticlei incandescente de la cuptor la locul de depozitare vor fi izolate cu plăci de metal peste care se va pune nisip sau plăci de azbest. Aprinderea focului la cuptor în momentul intrării lui în temperare se va face numai de personal special instruit.3. În cazul întreruperii gazului metan în timpul arderii. Aprinderea arzătoarelor se va face cu ajutorul unei torţe fixate pe o bază metalică. Se interzice aruncarea sticlei incandescente sau fierbinţi în găleţi cu ulei. dacă temperatura scade sub 1000 0C. În cazul în care se observă scurgerea sticlei din cuptor. În cazul scurgerii totale a sticlei din cuptor în vederea reparaţiei se va stabili locul de scurgere şi depozitare a sticlei incandescente.27. locul va fi îngrădit. De asemenea este strict interzisă păstrarea sau depozitarea materialelor inflamabile sub platforme de lucru sau sub cuptoare.2. û astuparea orificiului de scurgere cu pene de lemn sau de metal. û reducerea temperaturii prin reducerea combustiei. 4. iar înainte de aprindere se vor verifica registrele de la canalul de tiraj pentru respectarea diagramei de temperare.27.5.7. . operaţia de schimbare a focului pe partea opusă se va face cu ajutorul unei torţe fixate pe baza metalică respectându-se principiul “GAZ PE FLACARĂ”.27. Sticla scursă va fi evacuată din atelier.8. 4.27.27. se vor închide robinetele centrale şi apoi se vor deschide robinetele de la fiecare focar. respectiv bazinul de lucru cu tablă căptuşită cu vată de sticlă. 4.27. û răcirea locală cu apă. 4.10. 4. Marginea platformei de lucru la cuptoare se va izola de peretele cuptorului. Se vor înlătura materialele combustibile sau inflamabile sau se vor izola cu plăci de azbest. Concomitent cu acesta se vor aplica după situaţie şi alte măsuri care să limiteze scurgerea şi anume: û răcirea locală cu aer.4. instalaţiile electrice de lumină şi forţă din aceste încăperi cu pericol de explozie vor fi executate conform normelor în vigoare pentru încăperi antiex. 4.d. La cuptoarele de topit sticlă. respectând principiul “GAZ PE FLACĂRĂ”. 4.27. 4. se va trece imediat la stingerea ancorajelor bolţii.6.27.

28.27.14. De asemenea se interzice depozitarea sculelor de lucru în stare fierbinte direct în dulăpioarele de păstrare.11. scurse pe arzător să fie în cantitate redusă. Depozitarea materialelor de ambalaj (paie. 4. 4. . care va fi verificată la începerea lucrului.28. în procesul de producţie se impun următoarele măsuri: û montarea de cutii sau tăvi metalice sub lămpile cu arc voltaic pentru captarea resturilor de cărbuni incandescenţi.13. în atelier probe de topitură de sticlă scoasă din cuptor. 4.27.27. 4. 4. În caz că se produc schimbări greşite ale focului se vor închide ambele ventile de gaz şi se va anunţa şeful de schimb. precum şi cele folosite pentru împingerea amestecului. Păstrarea acestora se va face în locuri ferite de surse de încălzire şi se interzice cu desăvârşire focul deschis. cât şi la reluare.17. pentru a se evita scăpări de gaze. se va verifica dacă poziţia clapetei inversorului de aer este sincronizată cu poziţia robinetului principal de gaz.27.27.27. Acestea se vor evacua din atelier şi depozita în loc special amenajat. La atelierele şi laboratoarele foto. după folosire se vor aşeza la locul lor de depozitare.La reaprinderea focului deschiderea robinetelor se va face treptat cu reglare foarte fixă pentru ca debitul de gaze. û instalaţia electrică la mesele de lucru executate din lemn şi iluminate pe dedesubt va fi executată pe plăci izolatoare. 4. hârtie etc.12. Lângă gura de apă trebuie să se afle furtunul cu o astfel de lungime încât să ajungă în orice loc al cuptorului.15. La toate maşinile de ars şi tăiat se va verifica etanşeitatea robinetelor atât la încetarea lucrului.) se va face cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.18. În secţiile decor. Pentru a nu se produce explozii după inversarea focului. Ateliere foto 4.27. 4. 4. ornamente şi preparate colorate se interzice depozitarea unor cantităţi mai mari decât consumul de substanţe inflamabile pentru un schimb. Este interzis a se arunca pe pardoseală.1. û toţi transformatorii electrici 220/24V vor fi acoperiţi cu capace de metal cu orificii de aerisire. û în atelierele foto unde se lucrează cu colodiu pentru prepararea plăcilor pe timpul operaţiunilor se va înlătura orice sursă de foc deschis sau scântei. Lângă cuptor se va trage conducta principală de apă pentru incendii.16.27. care folosesc arc voltaic ca sursă de lumină şi diverse substanţe combustibile. 4. talaş. Sculele cu care s-au luat probe de topitură.

. instalaţiile electrice vor fi executate în conformitate cu normativele în vigoare.9.3. Deşeurile combustibile. Substanţele pentru vopsire se transportă numai în vase închise şi după golire. Depozitarea materialelor folosite pentru vopsire se va face în magazii speciale. û se interzice aşezarea substanţelor combustibile şi a lichidelor combustibile în apropierea proiectoarelor şi reflectoarelor.29. 4.29. 4. 4. independente.û abajururile lămpilor tip pentru camerele obscure vor fi confecţionate din materiale incombustibile. În aceste ateliere.28.29.29. Materialele de vopsire vor fi ferite de acţiunea razelor solare.29.5. 4.8.29 Ateliere de pictură. nu va depăşi necesarul pentru un schimb de lucru. 4. 4. Încălzirea atelierelor se va face cu instalaţii de încălzire centrală. Cantitatea totală de materiale pentru vopsire ce se poate găsi la un moment dat în atelier. evitând blocarea căilor de acces.2.4. lăsând libere spaţiile de circulaţie. û asigurarea funcţionării în bune condiţii a instalaţiei de aerisire pe timpul lucrului. La operaţiile de copiat şi retuş.11. respectându-se normele de prevenire a incendiilor privind execuţia şi aşezarea materialelor combustibile faţă de elementele instalaţiei de încălzire.29.10. Se interzice depozitarea. ventilatoarele vor fi de tip contra exploziilor. Atunci când acest lucru nu este posibil. acestea se evacuează din atelier în locul destinat pentru spălare. (8 ore).29. 4.29.29. 4. transvazarea şi manipularea altor lichide combustibile în afara celor necesare în încăperea respectivă. cârpele de şters îmbibate cu materiale inflamabile vor fi evacuate în cutii metalice şi distruse prin ardere în locuri fără pericol de incendii. 4. Materialul lemnos pentru vopsire va fi stivuit în mod ordonat. 4.29. 4.29. se pot utiliza sobe obişnuite cu acumulare de căldură.6. executate cu uşiţele de alimentare amplasate în exterior. Se interzice folosirea oricărei surse de foc precum şi a fumatului în aceste ateliere. pe lângă măsurile de mai sus. amenajate cu respectarea normativelor de prevenire a incendiilor.1. reclame comerciale. Atelierele vor fi prevăzute cu sisteme de ventilaţie.7. firme luminoase 4. în timpul manipulării filmelor şi a montajelor acestea se vor proteja de eventualele particule de cărbuni aprinşi ce pot cădea de la lămpile cu arc voltaic folosite la iluminarea ramelor de copiat. 4.2.

Se interzice montarea transformatoarelor sau a altor părţi ale instalaţiei reclamelor luminoase în locuri sau în apropierea unor materiale.14. Legăturile electrice ale conductelor de înaltă tensiune se vor face astfel încât să se evite posibilitatea unui contact între elementele a două circuite de tensiuni diferite. indiferent de condiţiile în care se lucrează sau de calitatea izolaţiei.15. nu se vor monta prize cu siguranţe sau siguranţe la reclamele ilustrate în interiorul vitrinelor.21.18. circuitul de alimentare să se întrerupă.17.29. cablurile de alimentare la trecerea prin orificii sau peste muchii ascuţite se vor prevedea cu manşoane de protecţie din PVC. 4. 4.29.13. 4.29. 4. Se interzice legarea în serie a desfăşurărilor secundare a două sau mai multe transformatoare. Este interzisă aşezarea şi uscarea materialelor combustibile pe sobe sau corpuri de încălzire. La montarea firmelor luminoase şi a reclamelor se vor respecta următoarele: a. se vor scoate siguranţele fuzibile.29.20. cât şi din exterior. . Contactul la borne se face numai prin intermediul papucilor bine solidarizaţi cu capetele conductoarelor.29. Proiectarea şi execuţia firmelor luminoase se va face cu respectarea prescripţiilor legale privind instalaţiile electrice în vigoare. de sculele cu care se lucrează la instalaţiile de înaltă tensiune.12.29. 4. Conductoarele se vor monta pe izolatoare.29. transformatoarele nu au prevăzute siguranţe încorporate.Nu este admisă utilizarea sobelor metalice şi a radiatoarelor electrice sau a radianţilor indiferent de tipul lor. se va prevedea posibilitatea întreruperii circuitului de alimentare al reclamelor din vitrine atât din interiorul magazinului. 4.29. b.16. 4.19. Transformatoarele trebuie construite şi dotate cu dispozitive speciale. 4. Transformatoarele se amplasează în imediata vecinătate a tuburilor sau în firide speciale vor fi monofazate pentru tensiunea maximă în primar de 250V. La tablourile de distribuţie se vor monta siguranţe (fuzibile) pe circuitul de alimentare al transformatoarelor în cazul în care. astfel încât. prin construcţie. cauciuc sau metal. care s-ar putea aprinde datorită încălzirii normale a elementelor instalaţiei reclamelor sau transformatoarelor.29. c. 4. Bornele transformatorului vor fi izolate şi protejate contra atingerii întâmplătoare.29. d. fiecare circuit de înaltă tensiune va fi alimentat de la un singur transformator. la deschiderea transformatorului. 4. iar în locurile unde pot apărea lovituri mecanice se vor proteja cu manşoane metalice.

8. nasturi etc.2. 4. iar când acest lucru nu este posibil se admite ascuţirea pe loc luând următoarele măsuri: . Fibrele. 4.).22. iar maşina se va lăsa în mers pentru scoaterea materialului dintre cilindrii. lână. corpuri de iluminat.1. tubulatură. 4.30.4.23. se va întrerupe curentul electric trecând la intervenţia pentru stingere a incendiului cu mijloacele iniţiale din dotare.5. vigonie 4. Lubrifianţii utilizaţi la ungerea utilajului şi în procesul tehnologic vor fi depozitaţi în cantităţile necesare unei zile de lucru în spaţii amenajate special. zdrenţe etc. Se va verifica săptămânal.25. 4. deşeurile din jurul şi de sub maşini vor fi manipulate numai cu unelte de lemn sau materiale neferoase. Lucrările de vopsitorie a părţilor metalice ale firmelor sau reclamelor se vor executa în camere speciale. iar în secţiile de desfacere şi pregătire zilnic.29. 4.3. care ar putea provoca începuturi de incendii. La instalaţiile de absorbire a prafului unde evacuarea se face în atmosferă se vor lua măsuri ca fibrele şi scamele să nu fie luate de curenţii de aer şi propagate sau depozitate în locuri care prezintă pericol de incendiu. Diluanţii şi toate substanţele folosite la prepararea vopselelor şi care sunt inflamabile se vor păstra sub cheie şi se vor manipula numai în cantităţile necesare unei zile de lucru. deşeuri.29. înfăşurări de fibre pe lagăre etc. corpuri metalice.) va fi controlat şi sortat cu grijă înlăturându-se eventualele corpuri producătoare de scântei (nituri.. şuruburi. Înainte de introducerea în maşini pentru prelucrare. scamele şi fibrele scurte de sub maşină.29.30.30. De asemenea se va îndepărta praful. prevăzute cu instalaţii de ventilaţie. cu excepţia părţilor legate la pământ. tablouri de distribuţie şi automate electrice etc. conducte. precum şi poziţiile închis şi deschis. 4. starea tehnică a maşinilor în vederea eliminării lovirii între piese.30. sârme. 4.30. Se interzice ca prin execuţie să se realizeze vreo legătură electrică directă între partea de joasă şi cea de înaltă tensiune a transformatoarelor. În permanenţă se va îndepărta orice depunere de praf sau scamă de pe electromotoare. firele.30. pietre. fiind interzis fumatul sau orice sursă de foc deschis în aceste spaţii. Instalaţia de desprăfuire şi transport pneumatic se va opri. Filaturi de bumbac.. materialul (fibre.7. 4.4. La fiecare instalaţie de tuburi luminoase se va prevedea un întrerupător montat pe partea tensiunii primare. 4.29. marcat vizibil în instalaţie.30. În cazul declanşării unui eventual incendiu la destrămare se va îndepărta imediat materia primă pentru alimentare. 4.6.24. Ascuţirea organelor de tăiere de la maşini se va executa în locuri special amenajate. 4.30.30.

û la maşinile de croit fixe. û asigurarea cu mijloace iniţiale de stingere. 4. 4.32. 4.30. La maşinile de tăiat şi croit se vor respecta următoarele: û ascuţirea cuţitelor se va face în locuri special amenajate.11. û obţinerea aprobării conducătorului formaţiei şi supravegherea lucrului.32.2. Instalaţiile de forţă. 4. Acestea se vor monta pe stelaj metalic la cel puţin 20 cm distanţă de maşină. û pietrele de polizor cu care se face ascuţirea vor fi protejate în carcase pentru restrângerea acţiunii scânteilor rezultate din polizare.32. se va face în încăperi separate. 4. Instalaţiile electrice vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare şi etanşeitate.1.3. acestea se vor scoate din prizele de alimentare. Repararea garniturilor rigide la carde. La maşinile. Se va verifica zilnic starea tehnică a fiarelor de călcat precum şi a cordoanelor şi fişelor. 4.10. 4.31.30.1. la terminarea lucrului. ascuţirea se va face după îndepărtarea de pe masa maşinii a materialului de prelucrat şi numai cu instalaţia de absorbire locală oprită. Repararea garniturilor elastice de la carde.31.3.32.4.û îndepărtarea materialelor inflamabile din jurul maşinii. Se va asigura în permanenţă curăţirea de praf şi scame a utilajelor. Utilajele vor fi dotate cu legătura de descărcare la pământ. 4. amenajate.32.30.31. La preluarea schimbului se va îndepărta de pe maşini praful şi scama. montate sub sau pe pardoseală vor fi protejate împotriva loviturilor mecanice. iar instalaţia electrică va fi de tip antiex. dotate cu ventilaţie naturală sau mecanică.31.9. Aşezarea lor în timpul întreruperii călcatului se va face numai pe suporturi speciale incombustibile. darace se va face în încăperi speciale. Este interzisă montarea pe maşini a ştarterelor pentru pornire şi oprire.2. 4. Ţesături şi tricotaje 4. instalaţiile şi aparatele specifice folosite se vor respecta următoarele: û nu se va lucra cu maşini care prezintă defecţiuni electrice sau mecanice. 4. Confecţii şi tricotaje 4. . darace.

prepararea şi păstrarea lor se va face în vase metalice în încăperi special amenajate prevăzute cu instalaţie de ventilaţie şi iluminat conform normelor.33.û curăţarea scamelor din interiorul utilajelor precum şi ungerea se va efectua conform graficului întocmit.34.34. Se interzice folosirea focului deschis în secţiile productive unde se lucrează cu substanţe combustibile precum şi în depozite de materii prime şi materiale. Se interzice spălarea cu benzină a îmbrăcămintei în secţiile de producţie sau depozitare.7. La instalaţiile de uscat piei pe plăci de sticlă. Blănărie. utilajele şi instalaţiile vor fi scoase de sub tensiune. 4. 4. 4. 4.33. û instalaţiile electrice de iluminat şi forţă montate aparent vor fi curăţate săptămânal de scame şi praf. û la terminarea lucrului.). 4. pielărie 4. În toate secţiile productive unde se lucrează cu substanţe combustibile şi inflamabile şi în depozitul de materii prime şi materiale se interzice folosirea focului deschis. 4. 4.1. solvenţi etc. În secţiile de fabricaţie unde curăţarea pardoselilor şi a utilajelor se face cu jet de apă vor fi luate măsuri pentru protejarea instalaţiilor şi a aparaturii electrice. ţinte etc. Încălţăminte 4.. În încăperile în care se produc degajări de vapori se interzice purtarea încălţămintei cu blacheuri.5.8. Curăţarea prin ardere a plaselor de sârmă provenite de la maşinile şi cabinele de şpriţat se vor executa sub strictă supraveghere. se va urmări ca temperatura de uscare să nu depăşească limitele admise în procesul tehnologic. Substanţele inflamabile şi explozive (degresanţi.33. 4.4. û tubulatura de evacuare a scamei se va curăţa cel puţin o dată pe lună. 4.2.33. potcoave.6.2. utilizate în procesul tehnologic se vor ridica şi păstra în cantităţi necesare unui schimb de lucru.33. adezivi.3. 4.34.33.33.33. Locurile de muncă unde se degajă vapori inflamabili vor fi prevăzute cu hote de aspiraţie racordate la sistemul de ventilaţie. precum şi la uscarea pentru talpă şi blănuri. În mod cu totul excepţional se admit arzătoare cu flacără deschisă pentru curăţarea prin ardere a aţelor la finisarea încălţămintei. .33.1.

praf de piele etc.12. Ştanţarea bombeurilor din nitroceluloză va fi executată la o singură maşină care se verifică zilnic din punct de vedere mecanic şi electric..34. praf de cauciuc. branţ şi tălpi.34.34.34. 4. filtrele curăţindu-se din oră în oră. Deşeurile de soluţie de cauciuc Ago. Se interzice spălarea cu benzină a încălţămintei în secţiile de producţie sau depozite. Maşinile pentru confecţionarea încălţămintei prevăzute cu corpuri de încălzire electrice vor fi puse în funcţiune numai după ce se vor îndepărta substanţele combustibile din jur.6. se vor utiliza cantităţi mici de abraziv şi solvenţi.5. 4. 4. Măsura este obligatorie şi pentru reşourile folosite la topirea cerii pentru şnit. iar în caz de nefolosire.10. precum şi alte deşeuri impregnate cu soluţii de lipit se vor colecta în cutii metalice cu capac şi se vor evacua după fiecare schimb în locuri destinate pentru ardere.13. 4.34.34. La maşina de şlefuit bombeuri de nitroceluloză va lucra numai o instalaţie specială de desprăfuire cu perdea de apă.4.4. deconectate. 4. instalaţiile de ventilaţie de la locurile de muncă vor fi curăţate zilnic. care se vor păstra în vase prevăzute cu capac şi deschidere pentru introdus pensula. De asemenea.8. Ascuţirea se va efectua numai după evacuarea deşeurilor din maşină. 4.34. 4.34. 4. marochinărie etc. Ateliere prelucrare mase plastice. 4.35. Materialele cu proprietăţi de autoaprindere ca: praf de lemn îmbibat cu ulei. cauciuc şi vulcanizare (reguli generale) .34.34. 4. Bombeurile ştanţate vor fi depuse în cutii şi nu vor fi depozitate în apropierea motoarelor electrice sau aparatelor ce ar putea provoca scântei.14. La maşinile de subţiat marginea feţelor.11. nu este permisă ascuţirea simultan cu operaţia de subţiere. Reşourile electrice prevăzute cu plită de protecţie folosite pentru topirea parafinei vor fi bine protejate. se vor curăţa şi evacua din ateliere în locurile special amenajate. La secţiile de rihtuit. Se interzice depozitarea în atelierul de ştanţă a pânzei impregnate pentru bombeu în cantităţi care depăşesc necesarul pentru 8 ore de lucru. 4. uns.34. Furdalele de pânză Kapensteif ca şi furdalele de talpă rezultate din procesul ştanţării vor fi evacuate zilnic din atelier în locuri special amenajate.34. 4. Arzătoarele cu flacără deschisă folosite la curăţarea prin ardere a aţelor de la finisat vor fi montate pe mese de material incombustibil şi prevăzute cu apărători spre banda rulantă.9.7..3.

în scopul micşorării pericolului de incendiu fără să se blocheze căile de circulaţie din interior. d. pentru care este necesar a se lua următoarele măsuri la manipulare şi prelucrare: a. 4. sistemul de încălzire a maşinilor. în special la maşinile care lucrează la cald. La maşinile de produs folii pentru îndepărtarea electricităţii statice de pe folii se vor executa dispozitive de colectare. b. pardoseală şi maşini praful depus. se vor lua următoarele măsuri: a. se vor lega utilajele la reţeaua de scurgere a electricităţii statice. vor fi în bună stare şi cu legăturile corect executate. Eventualele scurgeri de lichide combustibile pe pardoseli se vor îndepărta imediat. au fost verificate şi reglate de către specialişti.1. izolările termice ale conductorilor şi ale rezistenţelor electrice. . în compartimentele de fabricaţie se va menţine în permanenţă curăţenia.4. maşini de injecţie şi suflat. depozitarea materialelor se va face în saci şi pe sortimente. sistemul de răcire. de materialul lipit în timpul funcţionării. Sacii cu negru de fum vor fi depozitaţi în loc ferit de umiditate pentru evitarea autoaprinderii. de corpurile lor pentru a se evita autoaprinderea amestecului. precum şi ieşirile din încăperile de fabricaţie. maşini de extrudare la fabricarea granulelor. punerea în funcţiune a maşinilor se va face după ce în prealabil. c. e. este interzisă păstrarea în încăperile de fabricaţie a lubrifianţilor în cantităţi mai mari decât necesarul pentru o zi. se va asigura în mod continuu ventilaţia locală pentru a putea evacua gazele inflamabile. instalaţiile electrice vor fi verificate şi întreţinute curat şi fără defecţiuni de către personalul de specialitate. în halele cu maşini se vor păstra materiile prime numai în cantităţile necesare fabricaţiei pentru o zi.35. sacii cu granule de mase plastice şi ambalajele nu vor fi depozitaţi lângă maşinile care sunt încălzite cu rezistenţe electrice sau lângă corpuri electrice. g. f. maşinile vor fi curăţate în interior. sistemul de ventilaţie locală şi alte măsuri care să ducă la menţinerea parametrilor tehnologici stabiliţi prin reţetele de fabricaţie.35. transportul sacilor cu negru de fum se va face pe cărucioare cu roţi din cauciuc. c. j. îndepărtând de pe pereţi. Aceştia se păstrează în spaţii speciale şi în vase închise. conductelor de încălzire a utilajelor.2. La prelucrarea maselor plastice şi a celor care prezintă pericol de incendiu cum sunt. În procesul tehnologic de prelucrare a maselor plastice se folosesc diverse materiale care prezintă pericol de incendiu. h. b. iar cârpele îmbibate cu praf şi unsoare se vor păstra în cutii cu capac închis. malaxoarele în care se prelucrează nitrolac vor fi prevăzute cu capace închise etanş. sistemul automat de conducere a procesului tehnologic. i.

5.35. soda caustică bicarbonatul de sodiu.35.35. Amidonul va fi ferit de umezeală şi se va depozita în magazii ventilate adecvat în straturi de minim 1 metru înălţime pentru a preveni încingerea şi autoaprinderea acestuia. La terminarea lucrului se va închide bine ventilul de gaz.6.12. acetona şi alcoolul se vor depozita în magazii întunecoase şi reci.9.35. folosirea la maxim a instalaţiilor de stingere existente. colofon etc. Colofoniul se va feri de surse de temperatură ridicate sau de foc deschis. Lacurile. Motoarele electrice ale maşinilor de sfărâmat smoală. Cerneala preparată va fi adusă în hala maşinilor de imprimat. 4. ferite de contactul cu lumina solară. 4.35. 4. În cazul izbucnirii unui incendiu în secţiile de prelucrare mase plastice se vor lua următoarele măsuri: a) b) c) d) evitarea pericolului de explozie. Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor se vor folosi ca agenţi stingători: . alcool. 4.8. Colofoniul. inflamabile ca: lacuri. organizarea punctelor de prim ajutor.35. rezistente la foc. 4.10. uleiul. 4.35. închisă.4. acizii. spre a se evita pericolul de autoaprindere. evacuarea materialelor neincendiate.11. Magaziile de solvenţi organici sau alte produse volatile.35.35. 4. în cantitatea necesară pentru un schimb de lucru. precum şi cele de raşchetat stearină sau parafină vor fi capsulate.35.7. Prepararea cernelurilor prin diluare cu solvenţi. 4. silicatul de sodiu. 4.35. sunt interzise instalaţii electrice improvizate.. 4. 4. acetonă. Coloranţii se vor feri de contactul cu uleiuri sau reziduri ale acestora. La operaţia de pretratare a obiectelor din mase plastice care apoi se imprimă cu cerneală acolo unde se foloseşte flacără deschisă prin arderea gazului metan se va respecta regula aprinderii arzătorului.13. necesare la imprimare se va face în încăpere separată de hala de maşini cu măsuri de prevenire a incendiilor corespunzătoare mediului din categoria de pericol de incendiu a încăperii respective. cu plafonul şi pardoseala cimentată. se depozitează separat în magazii speciale. negru de fum etc.3.k. aralitul. se vor ilumina indirect prin geam fiind interzisă montarea instalaţiei electrice în aceste magazii.

b. plastifianţi toate cazanele.36.36. În secţiile de gumaj se vor respecta următoarele reguli: a.polietilena şi galiamidele se sting cu apă sau cu spumă. Se interzice depozitarea în secţii a unei cantităţi de materie primă mai mare decât necesarul unui schimb de lucru. 4. Orice reparaţie la maşina de gumaj se va face numai cu maşina în stare de repaus şi după completa aerisire a încăperii. . .6. 4. Se interzice depozitarea soluţiilor de cauciuc.3. Vasul cu soluţia de gumaj va fi permanent acoperit iar pereţii exteriori se vor curăţa de soluţia care se scurge.la PVC praf se va acţiona la stingere cu apă pulverizată sau cu spumă. În vederea evitării producerii scânteilor personalul muncitor din aceste ateliere nu va purta încălţăminte prevăzută cu părţi metalice şi vor folosi scule din materiale neferoase. 4. specifice pentru respectarea prevederilor prezentelor norme.. Instalaţia electrică de iluminat şi forţă din ateliere de preparat lacuri.36.36. La maşina de gumaj se va respecta cu stricteţe viteza prescrisă pentru gumare iar sculele cu care se lucrează vor fi confecţionate numai din cupru (metale neferoase). 4. La atelierele de preparat lacuri.36. 4. malaxoarele şi rezervoarele fixe vor fi prevăzute cu braţe de absorbţie a gazelor şi capace cu închidere etanşă.clorura de vinil se va stinge de asemenea cu gaze inerte. gaze inerte. .4. 4.36.2. Regimul de vulcanizare va fi urmărit pe baza tratamentelor înregistrate în special în dulapurile de vulcanizare şi autoclave.36. luând măsuri suplimentare. .7. Ateliere prelucrare cauciuc 4. d. plastifianţi va fi de tip antigrizutos. 4. e. f. c. benzină sau a ţesăturilor lângă maşina de gumaj. Instalaţia de inundare cu abur trebuie să fie verificată permanent şi ţinută în stare de funcţiune. Pornirea maşinii fără legătura cu pământul este strict interzisă şi se va prevedea cu dispozitiv pentru captarea electricităţii statice.36.1.la magaziile de plastifianţi – materii prime. În atelierele de preparat lacuri şi plastifianţi se va asigura o ventilaţie eficientă.5.

4. Pentru limitarea unor eventuale incendii maşinile de impregnat gumat vor fi înzestrate cu conducte perforate de abur. 4.16.36. instalaţiile electrice de iluminat şi forţă trebuie să fie prin construcţie.8. gumat şi malaxoarele.37. În cazul când se constată o creştere rapidă a temperaturii în autoclavele de vulcanizare se vor opri ventilatoarele după care se va face evacuarea aerului.12.1. 4. Deschiderea autoclavelor se va face numai după scăderea presiunii interioare la presiune atmosferică.14.37. Se interzice introducerea în autoclavele de vulcanizare a cărucioarelor cu încălţăminte de cauciuc venite direct de la banda de lăcuire aceasta va staţiona pe cărucioare până la evaporarea completă a solvenţilor. instalaţia electrică de iluminat trebuie să fie de tip antiex. 4. 4.10.13. În încăperea malaxoarelor nu se vor păstra cantităţi de solvenţi mai mari decât cele necesare unui schimb. 4.11. 4.36. legarea maşinii şi separat a cilindrului cauciucat la priza de pământ. la intrarea prizei de impregnat gumat pe plăcile încălzite ale maşinii. 4.36.36.15.36. montate pe lungimea mesei la ambele părţi în aşa fel ca suflarea aburului să se facă pe centru. Deschiderea acestora se va face treptat pentru a evita transformarea arderii mocnite din interior în ardere cu flăcări. 4. Încălzirea capului şi a şaibei de profil cu flacără la maşinile de extrudare se admite în sălile de lucru.2. montarea ecranelor colectoare a curenţilor statici între cilindrul cauciucat şi masă. Cărucioarele vor fi scoase pe o platformă unde se va proceda la stingerea lor cu spumă chimică. în care nu se prelucrează amestecul de cauciuc şi alte materiale inflamabile.36.37.36. gumat şi vor fi prevăzute capace care se închid etanş.4.36. etanşe la praf. Toate vasele cu soluţii de elastomeri şi răşini se vor amplasa la cel puţin 2 m de maşinile de impregnat.9. Rezervoarele cu solvenţi se vor amplasa în afara clădirii în care sunt montate maşinile de impregnat. . Încăperile atelierelor de vulcanizare trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie corespunzătoare. 4. iar în atelierele unde se produc lucrări care degajă vapori inflamabili. Ateliere de vulcanizare 4. În atelierele de vulcanizare unde se degajă praf.36. Pentru reducerea pericolului de incendii la maşinile de impregnat-gumat se vor lua următoarele măsuri: a. b.

37.6. Este interzis la autoclave să se ridice presiunea peste valoarea maximă admisă specificată pe plăcuţa de pe aparatele de măsură şi control. adaptarea şi concretizarea la condiţiile specifice locului de muncă a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere. Autoclavele de vulcanizare fiind recipiente sub presiune trebuie verificate la anumite intervale de către organele metrologice de stat. .37. 4. a se umbla cu corpuri incandescente.37. 4. Încălzirea încăperilor.fumatul şi aprinderea chibriturilor. a se depozita materiale inflamabile deoarece în atelierele de vulcanizare.37. Organizarea obligatorie pe locurile de locurile de muncă a prevenirii şi stingerii incendiilor care constă în: a. 4. Încălzirea cu sobe cu acumulare de căldură se admite numai la atelierele mici de vulcanizare şi numai cu condiţia ca acestea să aibă uşiţele de alimentare situate în exteriorul atelierului. 4.37. acestea se aprind cu uşurinţă. Autoclavele vor fi echipate cu ventile de siguranţă şi cu manometre pentru presiunile interioare şi separat pentru presiunile din conductele de legătură care se află sub presiune. 4.Tablourile de distribuţie a curentului electric trebuie să fie amplasate în exteriorul atelierului de vulcanizare. atelierelor se va face cu apă caldă sau abur de joasă presiune.3. d. televizoare. radiatoare de încălzire şi conductele fiind în mod permanent curăţate de praf. În atelierele de vulcanizare sunt interzise: a. 4.5. obiecte electro-casnice se vor respecta obligatoriu următoarele: 4.7.extragerea. 4. afişarea acestora.1.38.38. Ateliere reparaţii Radio-TV În atelierele de întreţinere şi depanare aparate de radio.8. a se umbla cu flacără deschisă. b.4. iar la distanţa de 50 de metri de acestea să nu fie nici un fel de material combustibil. c. Tăierea şi polizarea cauciucurilor se va face în încăperi separate de încăperile destinate pentru tratament termic.37.

. existenţa şi cunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere. d.1. 4.. comutatoare. 4. În zona destinată probelor şi încercărilor nu se va afla decât personalul care execută încercarea. 4.b. relee etc. cleme etc. legătura la pământ.6. aparate de măsură. . Se interzic montajele provizorii.38. conductoare. e. organizarea nominală a echipelor de stingere a incendiilor pe schimburi şi instruirea c. 4.38. Ateliere bijuterii 4. astfel încât să fie exclus orice pericol de scurt circuit sau supraîncălzire accidentală. indiferent de tensiune în apropierea conductelor din materiale inflamabile sau sub acestea.hidranţi.2. Se interzic improvizaţiile. Toate instalaţiile de distribuţie şi protecţie vor fi păstrate în perfectă stare de curăţenie. 4. dacă este cazul acestea se vor executa conform condiţiilor ca şi la instalaţiile electrice definitive.38. 4. 4. verificându-se izolaţia. utilizarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor . Încercările aparatelor şi probele pentru medie şi joasă tensiune se vor efectua numai în locuri special destinate.3.10. ştechere.39. întrerupătoare. Existenţa obligatorie la standul de probă a tăbliţelor avertizoare de tipul “NU SE STINGE CU APĂ”.4..38. materii prime. siguranţe. elementele de protecţie. 4. Organizarea instruirii de prevenire şi stingere a incendiilor a personalului.38. cablaje. fără respectarea normelor. stingătoare şi alte mijloace. recipiente etc.5.38. existenţa materialelor de conexiune.. luarea altor măsuri de protecţie ca întreruperea alimentării cu energie. acestora. Cablele mobile de legătură se controlează înainte de punerea sub tensiune. golirea rapidă a unor rezervoare. grupuri de iluminat montate provizoriu. afişarea sarcinilor specifice şi generale a planului de evacuare. 4.7. lângă elemente combustibile. a instruirii personalului.39. Se vor respecta prevederile normelor referitoare la organizarea intervenţiei pe locul de muncă. fiind interzisă admiterea în lucru a celor ce nu li s-a făcut instructaj.8.38.38. organizarea evacuării persoanelor şi a bunurilor materiale. papuci. 4. În cazul executării montajelor pentru probe sau încercări nu se vor posta cable de legătură.9. Toate montajele pentru probe sau încercări vor fi executate cu elemente corespunzătoare. în ateliere de reparaţii Radio-TV. aparate de protecţie etc.38. se vor verifica periodic.

metalic. multiplicatoare 4. 4. 4. . În ateliere de gravat unde se lucrează într-o atmosferă nocivă de acid azotic. unde se lucrează cu benzină la ştersul formelor şi la spălatul valţurilor se interzice fumatul sau pătrunderea în încăperi cu sursă de foc deschis.4. ü vasele în care se ţine asfaltul sau şerlacul necesar tratării înainte de ardere a plăcilor de zinc se vor păstra cât mai departe de sursa de foc. asigurate în rastele.1.P. Toluenul şi benzina folosite la curăţarea plăcilor se vor păstra în bidoane metalice închise.4.40. û introducerea în cazanele de topit aliaj a materialelor combustibile (hârtie. pentru evitarea corodării acestora. copiatoare. ü rumeguşul necesar procesului de producţie se va introduce în atelier în cantităţi necesare unei zile de lucru.3.40. La atelierele monoturnat se interzice: û executarea de instalaţii electrice pe pereţii izolaţiei fonice.E. 4.40. ü se interzice depozitarea acidului azotic lângă instalaţiile electrice la nivelul solului. starea furtunelor de racord a lămpilor.39.2. 4. Trecerea conductorilor electrici prin astfel de pereţi se face numai cu tub I. Se va verifica periodic starea instalaţiei de gaz. 4. Se vor respecta condiţiile de păstrare a buteliilor pentru oxigen.2. 4.5. existenţa colierelor de fixare a furtunelor. 4. û funcţionarea maşinii de turnat şi arderea gazului în timpul spălării maşinilor. Aparatele de gravare electrică vor fi folosite numai cu carcasele închise şi la sarcinile indicate de fabrica constructoare.40.40. se vor lua următoarele măsuri: ü operaţia de lucru se va desfăşura numai cu ventilaţia în funcţiune. Ateliere tipografice. Utilizarea lămpilor cu gaz folosite în procesul de prelucrare se va face cu respectarea normelor specifice utilizării gazelor. În atelierele tipar probă. cu capacele montate.).40.4. ü pentru curăţarea plăcilor de zinc cu petrol între diferite faze ale corodării se va scoate din magazie numai cantitatea de petrol necesară pentru o zi de lucru.39. cârpe etc.39. ferite de sursă de căldură. iar la terminarea programului va fi evacuat din secţie. precum şi cele referitoare la manipularea acestora.3.

Se interzice cu desăvârşire depozitarea substanţelor combustibile pe piesele de matriţat sau pe mesele auxiliare ale acestora.11. spălarea cu benzină a pieselor de la cilindrii maşinilor se va face numai în lăzi metalice cu capace. 4. foc.40.15. În atelierele de copiat şi în atelierele pentru prepararea plăcilor şi tiparelor de probă. folosite în atelierele de montat clişee pe suport metalic se vor scoate din magazie în cantităţile necesare unei zile de lucru şi se vor păstra în dulapuri metalice.40.12. La atelierele de maşini plane şi rotative cărţi. aprinderea focului la maşinile care se încălzesc prin gaze naturale va fi făcută numai de lucrătorul destinat şi instruit în acest scop. iar diluarea lor se va face în afara atelierelor. 4.40. 4. iar refularea aerului se realizează cu ventilatoare cuplate la bateriile de încălzire. iar în cazul retuşărilor cu eter sau cu alte substanţe volatile se vor respecta prevederile normelor în vigoare. 4. Curăţarea aliajului de impurităţi prin foc deschis sau cu ajutorul sondei se va face numai în prezenţa maistrului sau şefului de formaţie care sunt obligaţi să respecte normele în vigoare. vor fi introduse numai materialele folosite în procesul tehnologic şi în cantităţile unei zile de lucru. În atelierele de stereotipie cărţi.40. vor fi protejate de sursele de lumină sau căldură. 4.40.4. în locuri ferite de influenţa surselor de căldură. 4. 4.40.40. 4.8. În atelierele de aclimatizat a hârtiei unde încălzirea aerului se realizează cu ajutorul bateriilor de rezistenţe electrice. În încăperile pentru depozitarea şi turnarea valţurilor unde se află cazanele pentru topit clei de valţuri. spălarea formelor cu benzină se va face numai pe materiale incombustibile. montajele de filme. Se interzice înlocuirea benzinei cu alţi solvenţi.13. instalaţiilor electrice etc. În atelierele rotative cărţi.14. care sunt încălzite electric.40.7. Aparatele de pulverizat din atelierele de imprimare vor fi prevăzute cu condensatori autoparaziţi. în spaţii special amenajate. Uleiul pentru presele de matriţat va fi adus în ateliere numai în ziua când se schimbă cel din maşină.10.9. iar după terminarea lucrului montajele din spaţiul atelierelor vor fi predate arhivei pentru depozitarea în dulapuri metalice. retuşările cu eter sau alte substanţe volatile se vor face numai sub directa supraveghere a maiştrilor care au obligaţia să amenajeze locuri de muncă speciale situate cât mai departe de maşinile de producţie. lângă ferestre deschise. textoprint se vor folosi numai lămpi de perete tip cameră obscură cu carcase metalice iar filmele se vor păstra în dulapuri metalice. În atelierele de închis forme şi matriţe.40.6. Materialele de lipit clişee preparate cu solvenţi volatili. se vor respecta următoarele măsuri: . pentru anularea scânteilor.. 4. La atelierele monofoto.40.

) în spaţiile de siguranţă. pregătirea colilor. În atelierele de imprimare. lângă reşouri. þ curăţarea zilnică de impurităţi a benzilor transportoare ale maşinilor de uscat blocuri.40. û capacul de vizitare a rezistenţelor va fi deschis numai de electricienii de întreţinere pentru efectuarea controalelor şi reviziilor periodice după care capacul se va închide. Folosirea acizilor pentru forme în atelierele de imprimare se va face numai în prezenţa maistrului. 4. û se va controla zilnic temperatura din atelierul de aclimatizare pentru a nu depăşi limita de încălzire permisă echipamentului şi instalaţiilor electrice. gurile de absorbţie vor fi montate în imediata apropiere a jgheaburilor de cerneală ale maşinilor de tipar. clei etc. În cursul transvazării cernelii se va avea grijă ca aceasta să nu se răspândească pe pardoseală. 4. þ eliminarea ştreifurilor de la maşinile de tăiat şi transportul lor în locurile de balotare se va face îndată ce acestea se produc. Este interzisă vărsarea în canal a lichidelor inflamabile recuperate provenite de la operaţiile efectuate în atelierele de cromare. û rezistenţele electrice se vor folosi numai cu ventilaţia în funcţiune. soluţii etc. þ nu este admisă aşezarea materialelor (hârtii. cartoane. broşat.û nu se vor depozita lichide combustibile pe gura de vizitare a rezistenţelor electrice sau în tubulatura de evacuare a aerului cald. þ evitarea supraîncălzirii motoarelor de la maşinile de ascuţit cuţitele deoarece se pot aprinde bobinajele motoarelor.19. cazane de încălzit.40. þ respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor de folosire şi deservire a generatoarelor de înaltă frecvenţă şi a maşinilor de uscat bloc-carte. . a prafului pe electrozii maşinilor de uscat şi pe filtrul de aer al generatorului.40. Pentru evitarea degajării vaporilor de toluen în spaţiul atelierelor.40.. bidoanele cu toluen şi cerneluri vor fi ermetic închise pentru a împiedica degajările de gaze.18. 4. þ se interzice introducerea în maşinile de uscat cărţi a altor materiale bune conducătoare de electricitate care pot provoca scântei electrice şi scurtcircuite. În atelierul de fălţuit.17. 4. scoarţe şi Kristenzen se impun următoarele restricţii: þ depozitarea semifabricatelor se va face la o distanţă de cel puţin 1 m de maşini. reostate. rezistenţe de încălzire.16.

40.40.41. “ATENŢIE! PERICOL DE EXPLOZIE”. 4. 4. executarea şi amenajarea încăperilor care adăpostesc calculatoare electronice precum şi echipamentele de calcul aferente se vor executa conform normelor în vigoare.40.40. În încăperile în care se lucrează într-o atmosferă nocivă de gaze emanate din substanţele şi soluţiile folosite. automatelor.20. oficiilor vor întocmi detaliat norme şi instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor specifice la care se va ţine seama şi de normele Institutului Central de Informatică ale Întreprinderii de Instalat şi Reparat Utilaj de Calcul.21. care în amestec cu aerul pot forma amestecuri explozive. “ATENŢIE ! PERICOL DE INCENDIU”.25. Staţii şi oficii de calcul 4. În atelierele de tipărire-multiplicare se interzice cu desăvârşire executarea de instalaţii electrice cu caracter de improvizaţie. folosirea ştecherelor. În afară de prezentele norme. lucrul se va desfăşura numai cu sistemul de ventilaţie în funcţiune pentru evacuarea din încăpere a gazelor ce ar putea genera incendii. prelungitoarelor în stare defectă. Proiectarea. în locuri special amenajate.23. instalaţia electrică va fi antiex. prizelor.1.40. . 4. În aceste locuri de muncă se vor afişa în locuri vizibile inscripţii care să atenţioneze pericolul de incendiu sau explozie: “FUMATUL INTERZIS”. întrerupătoarelor. 4. La atelierele de lăcuit-celofanat.41. Acolo unde uscarea coperţilor în maşinile de lăcuit se face cu radiatoare infraroşii. Curăţarea maşinilor cu lichide combustibile este permisă numai după ce acestea au fost deconectate de la reţeaua electrică şi s-au răcit. Este interzis fumatul în locurile de muncă unde există pericol de incendiu sau explozii. 4.þ reşourile electrice folosite la încălzirea cleiului şi a maşinilor de călcat vor fi instalate pe suporţi incombustibili iar acolo unde cleiul de lipit se prepară la flacără această operaţie se va face în afara secţiilor de legătorii şi cartonaje.40. în încăperi special amenajate. se interzice oprirea benzilor transportoare în timpul funcţionării radiatoarelor.24. Operaţia de lăcuire se va face numai cu instalaţia de ventilaţie în funcţiune pentru eliminarea vaporilor şi a gazelor ce se produc. 4. În locurile de muncă unde se folosesc substanţe inflamabile.40. 4. 4. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate prevăzute cu inscripţia “ LOC PENTRU FUMAT”.22.26. respectându-se regulile privind interzicerea fumatului sau folosirea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă. materialele folosite la lăcuire vor fi păstrate în afara atelierelor. cordoanelor electrice. conducătorii staţiilor.

41.5.8.9.12. 4. legate la pământ şi fixate pe pardoseală. Sala calculatoarelor şi încăperilor pentru păstrarea înregistrărilor de date.41. 4. doze de derivaţie şi nu se vor executa îmbinări de cabluri. Încăperile pentru lucrări de conservare. Canalele de ventilaţie se prevăd în dreptul trecerilor prin pereţii rezistenţi la foc cu sisteme de obturare.41.41. . 4. 4.41.6. asigurându-se limita de rezistenţă la foc egală cu cea a peretelui.3. Se admite amenajarea în sălile calculatoarelor. Se interzice depăşirea densităţii sarcinii tehnice de 420/MJ/m2 în spaţiile de sub sălile de calculatoare sau efectuarea unor modificări cu înrăutăţirea situaţiei la elementele prevăzute pentru împiedicarea transmiterii incendiilor prin golurile din faţade.41. depozitare hârtie nu vor fi traversate de fluxurile de cablu ce nu deservesc echipamente sau consumatori din încăperile respective.41. încăperilor pentru păstrarea programelor este interzisă.2. mecanografie. având asigurată funcţionarea indiferent de compartimentul în care s-a produs incendiul.10. Atunci când sunt absolut necesare dozele de derivaţie vor fi etanşe. golurile dintre zidărie şi acestea se etanşează cu materiale incombustibile. a locurilor de muncă pentru supravegherea şi comanda echipamentului electronic cu condiţia ca elementele de separare şi mobilierul utilizat să fie incombustibil. Folosirea finisajelor în elementele decorative executate din materiale combustibile în sala calculatoarelor. De asemenea se interzice depozitarea de materiale cu pericol de explozie sub sălile de calculatoare sau în spaţiile laterale vecine. Mobilierul utilizat în sălile de calculatoare şi încăperile pentru păstrarea programelor şi înregistrările de date.41. cu grad de protecţie I.4.P. 4.4. 4. Sub pardoseala falsă nu se vor folosi prize. 4. conductelor şi cablurile electrice. iar materialele combustibile necesare pentru desfăşurarea activităţii să fie strict limitate la minimum necesar. 4.41.41. De asemenea se interzice amenajarea în aceste compartimente a laboratoarelor de echipament de calcul.11. Pereţii care delimitează sala calculatoarelor de magnetotecă trebuie să întrerupă continuitatea spaţiilor din spatele tavanelor suspendate şi de sub pardoselile tip estradă. laboratoarelor. va fi din materiale incombustibile. Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor vor fi din materiale incombustibile. 4. La trecerea prin perete a canalelor de ventilaţie. 4. reparare se vor amenaja în afara compartimentului de incendiu al sălii calculatoarelor şi vor fi separate de încăperile vecine prin pereţi şi uşi cu o limită de rezistenţă la foc de 0.5 ore.7.41. Elementele de protecţie a golurilor vor fi menţinute cu gradul de rezistenţă la foc prevăzute în actele normative cu sistemele lor de închidere în bună stare. 54. cu închidere automată în caz de incendiu.

û introducerea unor maşini şi echipamente ce nu condiţionează direct funcţionarea calculatoarelor.14. În pardoselile înalte de tip estradă se prevăd panouri uşor demontabile amplasate în zone cu aglomerări mari de cabluri şi în apropierea echipamentului. Aceste panouri vor fi marcate vizibil. în cantităţi minime.41. În sala calculatoarelor este interzis: û fumatul şi folosirea focului deschis. fără a depăşi cantitatea de 250 gr. alte materiale sau substanţe combustibile sub pardoseala falsă.41.17. Cantităţile de hârtie necesare funcţionării calculatoarelor vor fi reduse la maximum necesar şi repartizate pe echipamente.13.15. Aceste cantităţi vor fi introduse în ambalaje metalice cu capac şi vor fi evacuate imediat după terminarea operaţiunii. û acumularea deşeurilor de hârtie. û fumatul şi focul deschis în încăperi pentru magnetoteci. û executarea lucrărilor de sudură şi de lipire a metalelor cu surse termice fără “permis de lucru cu foc”. û introducerea oricărui material sau mobilier combustibil ori operaţiuni care pot fi scoase sau efecutate în afara încăperii. û folosirea altor sisteme de încălzire în afara celor prevăzute prin documentaţia de execuţie. . strict necesare activităţii de producţie. û continuarea procesului de prelucrare pe timpul efectuării operaţiunilor de întreţinere profilactică a instalaţiei de climatizare sau a executării unor lucrări de reparaţii cu foc deschis la aceste instalaţii. În sălile calculatoarelor se por păstra în mod trecător înregistrările de date. û introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile cu excepţia celor pentru executarea operaţiunilor de conservare zilnică şi care vor fi în cantităţi minime strict necesare.41. executarea lucrărilor de reparaţii cu excepţia celor legate direct de echipamentele care nu pot fi deplasate din camera calculatorului. Se interzic următoarele: û efectuarea operaţiilor de întreţinere periodică utilizând solvenţi combustibili în timpul procesului de prelucrare sau pe timpul efectuării unor lucrări cu foc deschis sau cu degajare de căldură. mecanografii.41. 4. 4. Deşeurile de hârtie ce rezultă din operaţiunile de lucru în sala calculatorului vor fi colectate în coşuri metalice cu capac şi evacuate ritmic din încăperi.16. 4.4. 4. astfel încât spaţiul de sub ele să fie uşor accesibil pentru intervenţie în caz de incendiu. depozite de cartele şi alte încăperi de lucru ce condiţionează funcţionarea calculatorului.41.

imprimante şi depozite pentru cartele. se anunţă unitatea de pompieri militari şi conducerea unităţii. imprimante.20.21. La declanşarea unui incendiu în sălile calculatoarelor. Este interzisă intrarea personalului în încăperile inundate cu CO2 fără echipamentele de protecţie (măşti sau aparate autonome cu aer comprimat sau O2). la cititoarele de cartele. 4. . ü se acţionează asupra focului cu stingătoare cu CO2 când acestea se produc la calculatorul electronic. folosirea sistemelor de încălzire. După terminare operaţiilor de stingere se vor lua măsuri de eliminare imediată a agenţilor corozivi. se opreşte alimentarea cu energie electrică de la panoul de alimentare din sala calculatorului. 4.1 (1) a) staţiile de prepararea mixturilor asfaltice la cald vor fi prevăzute cu materiale şi mijloace necesare primei intervenţii pentru stingerea incendiilor. mecanografie.41. magnetotecă. ü asupra hârtiei şi materialului lemnos se poate acţiona şi cu apă pulverizată sau spumă chimică atunci când aceste materiale sunt în spaţii nedotate cu aparatură electronică de calcul. acumularea deşeurilor de hârtie precum şi orice alte operaţiuni întâmplătoare în încăperile pentru magnetotecă. Staţii de preparare a mixturilor asfaltice 4. ü se alarmează personalul muncitor din cadrul unităţii.41. ü se scot de sub tensiune unităţile periferice. conform normelor de dotare specifice. console. laboratoare sau în încăperi învecinate acestora se va acţiona concomitent după cum urmează: ü se opreşte instalaţia de climatizare.41.42. 4.19. unitatea centrală.18. alte echipamente de calcul precum şi pardoseala sălii calculatorului sau în magnetotecă. La calculatoarele electronice cât şi în apropierea acestora sau în încăperi unde se păstrează echipamentele de calcul sau alte materiale asemănătoare se interzice folosirea stingătoarelor cu spumă chimică sau pulberi de stingere a incendiilor. precum şi pentru conservarea echipamentelor de calcul. rezultaţi în urma arderii şi a procesului de stingere.41. la unităţile de discuri sau benzi magnetice. funcţie de spaţiul prevăzut a fi inundat cu CO2. ü echipamentele alăturate celor la care s-a declanşat incendiul vor fi acoperite cu pături antifoc sau ignifugate.û manipularea lichidelor inflamabile. 4. ü în cazul dotării cu instalaţii fixe de stins incendii după evacuarea persoanelor se declanşează instalaţia.42. 4.

predozatoare. 4. d) descărcarea butoaielor în topitoare se va face cu mare atenţie. este interzisă pornirea staţiilor de preparat mixturi asfaltice înaintea începerii campaniei de lucrări de către comisia de specialişti numită prin decizie. reaprinderea lor nu se va face mai devreme de Vi oră şi după ce. aprinderea şi stingerea picurătoarelor se va face conform instrucţiunilor privind funcţionarea acestora. astfel încât bitumul să nu scape brusc în masa topită. petrolului sau benzinei pentru aprinderea sau activitatea focului. pentru evitarea scurgerii sau aprinderii.b) este interzis folosire utilajelor şi instalaţiilor acţionate cu motoare electrice (malaxoare. 2. (2) In cazul lucrărilor cu lianţi bituminoşi. c) în jurul topitoarelor. g) se interzice turnare în focar sau peste arzătoare a motorinei. b) este strict interzis să se alimenteze rezervoarele de combustibil ale staţiilor şi topitoarelor de bitum cu vase deschise. h) la batalurile unde încălzirea bitumului se face cu picurătorul se vor respecta următoarele reguli: 1. Manipularea acestui dispozitiv de aprindere se va face cu atenţia şi numai în poziţie laterală faţă de direcţia flăcării şi a gazelor arse. provocând împrăştierea ei. precum şi a pompei de extras bitum din batal. pentru a nu se produce incendiu. s-a făcut evacuarea gazelor eventual formate. Această încălzire se va face numai cu abur sau apă caldă. 3. în prealabil. rezervoarele vor fi prevăzute cu site prin care se va trece motorina. în cazul când picurătoarele se sting singure. regulile de protecţie împotriva incendiilor prevăd următoarele dispoziţii: a) rezervoarele de combustibil lichid se vor fixa şi izola corespunzător. uscătoare. pentru prevenirea incendiilor se va evita scurgerea motorinei în batal sau în camera de topire. f) aprinderea arzătoarelor se va face numai cu ajutorul unor bucăţi de bumbac îmbibate cu motorină şi fixate la capătul unei vergele metalice de cel puţin 1 m lungime. batalurilor şi habelor de bitum. Transportul motorinei se va face cu ajutorul pompelor prin conducte.) fără a fi protejate împotriva incendiilor. pentru evitarea stingerii picurătorului în timpul funcţionării. se va păstra ordinea şi curăţenia şi se va interzice accesul persoanelor străine neautorizate sau al muncitorilor care nu sunt repartizaţi să lucreze la aceste utilaje. e) este interzisă încălzirea cu flacără a conductei de scurgere a bitumului de la cisternele CFR şi cisternele auto. . buncăre etc.

montarea lor se va face numai lateral şi pentru evitarea autoaprinderii bitumului. 4. se vor îngrădi cu o plasă de sârmă.4. i) instalaţiile pentru încălzit bitum şi tancurile de bitum. 8.3. în vederea prevenirii incendiilor sau exploziilor. û în apropierea cazanului în care se execută această operaţie sunt strict interzise accesul şi staţionarea în zonă a muncitorilor care nu participă la acest proces tehnologic. k) conductele de combustibil şi bitum se vor verifica zilnic. se vor efectua la rece revizii dese de întreţinere a picurătoarelor.42. pentru a fi în perfectă stare de funcţionare (fără scurgeri) şi se vor opri imediat funcţionarea autogudronatorului. .2. Scurgerea bitumului din topitor se va face prin deschiderea treptată a vanei.42. fără a se întocmi permis de lucru cu foc şi fără a se lua toate măsurile pentru stingerea unei eventual început de incendiu. 4. j) este interzisă efectuarea oricărui lucrări de sudură sau un foc deschis la instalaţiile pentru încălzit bitum. este interzisă montarea rezervoarelor de motorină direct deasupra picurătoarelor. û este interzis cu desăvârşire fumatul sau focul deschis pe o rază de 40 m faţă de locul amestecului. pentru a se evita împroşcarea surselor de încălzire a acestuia. când se constată pierderea de benzină sau bitum până la remedierea defecţiunii. Nu este permisă alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi. la intervale regulate de timp se va controla temperatura bitumului din camera de preîncălzire. este interzisă funcţionarea picurătoarelor când nivelul bitumului din batal nu este cu cel puţin 20 cm deasupra ţevilor orizontale ale picurătorului. în scopul îndepărtării depunerilor provenite din arderea motorinei.de interzicere a accesului persoanelor străine sau al muncitorilor neavizaţi să lucreze în aceste locuri.. pentru evitarea autoaprinderii bitumului. de la un depozit apropiat. înainte de începerea lucrului. este interzisă funcţionarea picurătoarelor când nivelul bitumului din batal nu este cu cel puţin 20 cm deasupra ţevilor orizontale ale picurătorului. û este interzisă folosirea benzinei pentru diluare. 6. în timpul funcţionării motoarelor sau injectorului autogudronatorului. 7. 4. se vor monta indicatoarele . sau executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.42. pentru a nu depăşi temperatura prevăzută în STAS 17473. La amestecarea bitumului cald cu diferiţi solvenţi organici se vor respecta următoarele: û nu este permisă amplasarea cazanului într-un loc în care vântul poate aduce vapori de substanţe inflamabile.5.

In timpul răspândirii bitumului. La cisternele termoizolate pentru transportul bitumului. iar autovehiculul frânat.42. se va asigura în permanenţă semnalizarea între conducătorul auto şi mecanicul care manevrează manetele mecanismelor de stropire. .12.Orice intervenţie legată de întreţinere.4.Conductele de combustibil şi bitum se vor verifica zilnic.5.42.42.42.6. Este interzis a se face foc lângă sau sub cisternă sau a se apropia cu flacără de aceasta. 4.13.42.8. þ se va urmări permanent dacă manometrele şi supapa de siguranţă funcţionează normal.9. până la remedierea defecţiunii. pentru a fi în perfectă stare de funcţionare (fără scurgeri) şi se va opri imediat funcţionarea autogudronatorului când se constată pierderea de benzină sau bitum. se va face numai după ce bitumul a fost golit şi numai de către persoane competente. Înainte de efectuarea transportului se va verifica închiderea etanşă a vanei şi a capacului de la gura de umplere a bitumului. 4. care vor fi instruiţi în prealabil. La încălzirea pompei de bitum şi a conductelor pentru trecerea bitumului. 4. periodic se va verifica izolaţia termică. þ se interzice supraîncălzirea bitumului pentru evitarea autoaprinderii. þ se interzice folosirea injectoarelor în apropierea materialelor combustibile. Este interzis folosirea benzinei sau white -spirtului. manevrarea injectorului mobil va fi făcută numai de către şoferul maşinii sau de către mecanicul ajutor. 4.42. In cazul umplerii prin gura de sus a cisternei jgheaburile sau ţevile de umplere trebuie bine fixate. þ se interzice lăsarea fără supraveghere a injectoarelor în funcţiune şi încălzirea bitumului din cisternă în timpul transportului.42. 4.11. iar în caz de defecţiuni se vor lua imediat măsuri de remediere.10.42. þ se interzice folosirea arzătorului mobil când are defecţiuni la furtun sau în cazul legării necorespunzătoare a acestuia. pentru menţinerea în stare fluidă a bitumului ce se transportă de la rafinării la staţiile de preparat mixturi asfaltice şi pentru evitarea autoaprinderii bitumului sau incendierii autovehiculului. In cazul aprinderii injectoarelor (arzătoarelor) de la autogudronator. reparare la cisternă. înainte de începerea lucrului. La umplerea cisternei cu bitum trebuie ca flăcările să fie stinse. pentru evitarea producerii incendiilor. 4.42. 4. 4. pentru menţinerea bitumului cald se vor lua următoarele măsuri: þ pentru funcţionarea injectoarelor (atât fixe cât si mobile) se va folosi petrol lampant.7.

4.I.42. 4.S. valoarea şi vulnerabilitatea obiectului de organizare de şantier.6. specifice activităţii din sectorul drumurilor naţionale.Pentru toate categoriile de lucrări cu lianţi bituminoşi se vor respecta întocmai şi prevederile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor înscrise în Normele de P. Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier. indiferent de forma de proprietate a unităţii care executa lucrările respective. 4. þ obiecte social-administrative spaţiale (demontabile şi provizorii).1. . 4. þ depozite pentru materiale de construcţii. þ împrejmuiri.14.43. Folosirea provizorie pentru organizarea de şantier a încăperilor din construcţiile sau clădirile cu caracter permanent în curs de execuţie precum şi modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente se face numai cu respectarea prevederilor din prezentul normativ. în scopul îndeplinirii măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi de folosire a dotărilor. dispoziţiile prezentului normativ nu sunt obligatorii.4.43. Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate.43.43.43. urmând a se lua de la caz la caz. în organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte: * * * definitive. se pot folosi: þ module de clădiri spaţiale (demontabile şi provizorii). þ unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane.5.43.4. þ lucrări de plan general.43. demontabile sau mobile) obiecte tipizate. parte componentă şi obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii montaj.3. măsurile posibile de îmbunătăţire a protecţiei în funcţie de importanţa. Dintre obiectele tipizate existente. Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii 4. provizorii (fixe. Lucrări de organizare de şantier 4. 4.1 Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate la lucrările de organizare de şantier. Pentru modificările sau schimbările de destinaţie care nu duc la înrăutăţirea situaţiei existente din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor.

se vor respecta distantele normate .II de rezistenţă la foc). 4. þ ateliere de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor. û utilizarea pentru nevoile de organizare.7 Amplasarea obiectelor de organizare de şantier. masurile de prevenire si stingere a incendiilor. 4. La amplasarea obiectelor din organizarea de şantier. alipiri) la distanţe normale faţă de alte obiecte. necesare organizării de şantier se vor stabili. electrică. fie ele tip sau nu şi determinarea ariei construite.43. în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere a acestuia. se va avea în vedere amplasarea acestora în afara (independente) sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. măsurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor.. depozite) sunt admise numai construcţii realizate din materiale incombustibile şi amplasate la distanţe (compartimente) de celelalte obiecte învecinate. numărul de niveluri şi de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât. û amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel încât să se reducă reţelele de apă. în funcţie de gradul lor de rezistenta la foc. să fie limitată. se are în vedere comasarea sau alipirea lor în cadrul unor compartimente de incendiu normate (fără a lua în considerare distanţele funcţionale dintre acestea) şi dispunerea unor astfel de grupări (comasări. adaptate. Pentru categoria A si B (ateliere. þ obiecte demontabile pentru utilizări diverse. canal.La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de şantier. 4.43. În cazul în care pe un şantier sunt mai multe unităţi de execuţie.9. maxim admisă a compartimentelor de incendii. aer comprimat. se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenţă la foc.11. 4. de cazare şi administrative. clădiri cu caracter social-cultural. executate cu prioritate. energie termică.10. puncte de întreţinere. þ ateliere de producţie secundară. La amplasarea obiectelor de organizare de şantier faţă de clădiri civile sau industriale învecinate.43. urmărind: û reducerea distanţelor dintre diferitele obiecte de organizare.43. 4.8 Pentru stabilirea distantelor de siguranţă dintre construcţiile provizorii de organizare de şantier şi construcţiile de bază în curs de execuţie (care la sfârşitul lucrărilor vor avea gradul I . a unor obiecte definitive. proiectantul de organizare al antreprenorului general va coordona.11 Ariile construite şi numărul de niveluri maxim admise pentru ateliere. acestea din urmă se vor asimila cu construcţiile de gradul III. 4. In acest ultim caz măsurile de protecţie contra incendiilor prevăzute în proiect se vor completa cu măsuri specifice de exploatare a obiectivului comunicând beneficiarului obiectivului aflat în exploatare.þ unităţi de preparare a betoanelor.43. etc.43. în mod obligatoriu.

43.23 Nu se admite instalarea sobelor fără acumulare de căldură (metalice) în încăperi de categoria C pericol de incendiu.43. circulaţie.16.43. Încălzirea locală (cu sobe cu sau fără acumulare de căldură) se admite în încăperi: û social-administrative.43. veghe şi pază 4. (inclusiv lucrările de canalizare şi evacuare a apelor pluviale). nivelul carosabil se va executa la aceeaşi cotă a şinelor. evacuare.22.21.13. în afara celor construite special. etc. continuarea lucrului. 4. în magazii de materiale combustibile sau de mare valoare şi în clădiri cu amplasament necorespunzător. trebuie întreţinute corespunzător şi fără obstacole astfel încât intervenţia în caz de incendiu să se efectueze normal fiind interzisă depozitarea materialelor şi a utilajelor pe acestea. û de categoriile de incendiu D şi E. încălzirea obiectelor de organizare de şantier se poate asigura local (cu sobe. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie de categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective. 4. ele fiind fixate de plafon cu cârlige sau de perete prin console. sau se asigură căi de ocolire a şanţurilor. 4.14 Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte.12. În cadrul organizării de şantier trebuie să fie asigurat corespunzător iluminatul pe timp de noapte. Căile rutiere. Drumurile şi platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii montaj vor fi realizate. In cazul unor obiective vecine aflate în construcţie se va analiza posibilitatea luării unor măsuri comune de prevenire şi stingere a incendiilor.15 Drumurile de circulaţie vor avea podeţe de trecere peste şanţuri.43. û de garare pentru maximum 10 maşini.43. dacă alimentarea sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fără pericol de incendiu.43. Instalaţiile improvizate sunt interzise.) sau cu instalaţie de încălzire centrala. 4. 4. radiatoare electrice. 4.18 Se va asigura funcţionarea corectă şi permanentă a iluminatului de siguranţă.19 Corpurile de iluminat nu se suspendă de conductoarele care le alimentează.43. pe cât posibil. întreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul întreruptoarelor sau prizelor neadmiţându-se contactul capetelor de conductoare neizolate (fără ştechere).43.17.20. 4. .43. 4.43. 4.4. La intersecţia liniilor de cale ferată cu drumuri. cu prioritate în soluţie definitivă.43. 4. aeroterme.

înaintea începerii execuţiei principalelor lucrări de construcţii. Instalaţiile cu apă pentru stingerea incendiilor se execută astfel încât să fie ferite de îngheţ şi să poată funcţiona pe durata normată de intervenţie în caz de incendiu. rezervoare sau alte surse de apă.43. 4. fântâni cu debit suficient şi adâncime corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apă în caz de incendiu. Organizările de şantier care au reţele de joasă presiune sau bazine cu apă trebuie să fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu.43. vor avea lăţimea de minimum 1. 4. Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile.29.43.24 La executarea sobelor şi a coşurilor de fum se vor respecta prescripţiile de amplasare şi izolare a acestora faţă de materialele combustibile din apropiere (STAS 3607). se vor stabili astfel încât radiaţia termică sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate să nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie. 4. vestiarelor etc.43.25 m. 4.33. de regulă nu vor fi comasate cu cele productive. . de regulă. 4. cu excepţia birourilor.27 Alimentarea provizorie cu apă se poate asigura. In raport cu mărimea şi vulnerabilitate lor la incendiu.43. 4. prin reţele de conducte cu hidranţi de incendiu.43. sau din bazine ori rezervoare din care apa să fie utilizată în caz de incendiu cu ajutorul pompelor mobile.25.35 La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie şi evacuare corespunzătoare numărului de persoane din acestea. 4.43. bazinele sau alt surse de alimentare cu apă rece.30.26 Atunci când aceasta nu este posibil. Punctele de staţionare şi alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine.43. prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apă. situate la distanţe mai mici de 1000 m faţă de organizarea de şantier şi luate în consideraţie pentru stingere. 4.3. conform STAS 1478. 4. Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier. Asigurarea alimentarii cu apă pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie sa se facă. 4. lacuri.36 Coridoarele de evacuare din clădirile provizorii destinate cazării sau pentru administraţie. In cazul alimentarii cu apă din bazine sau rezervoare.43.31.43. iar în dreptul sorbului sa se asigure o adâncime a apei de minimum 1 m. vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea. Rezervoarele. astfel încât înălţimea de aspiraţie a pompelor sa nu depăşească 6 m.4. Acolo unde există surse naturale de apă (râuri.43.28. aferente. iazuri.32. se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier.43.34. conform normelor de dotare. numărul şi capacitate acestora se vor stabili în funcţie de mărimea şi vulnerabilitatea organizării de şantier. 4. 4.

43.43. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc. Pentru cele care se încadrează în categoria sălilor aglomerate.40 Prepararea hranei.41. pânza bitumată. se evacuează în primul rând persoanele şi apoi bunurile materiale. .43.20 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul III.4.43. 4. se asigură minimum două căi de evacuare. Patronul. 4. împreună cu comisia de apărare împotriva incendiilor.43. polistiren etc. La distanţă mai mica de 10 m faţă de vagoanele dormitor şi barăcile combustibile se interzice folosirea focului deschis.44 In caz de incendiu în spatiile de cazare comună. demontabile sau nedemontabile (producţie. .38. precum şi depozitele de lichide combustibile cu excepţia carburanţilor) amenajate pe platforme deschise. 4. 4. pentru încălzirea încăperilor de organizare de şantier. iar stingerea incendiului se face cu apă şi spumă. respectiv Consiliul de administraţie. þ lăsarea nesupravegheată a focului în sobe. administraţie etc).43. 4. cazare. cantine.43. iar în încăperile de cazare comună (dormitoare) se interzice: þ utilizarea reşourilor şi radiatoarelor electrice. distincte şi independente. spălarea.43. dimensionate corespunzător. improvizate ori nesupravegheate.39. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos. se vor amplasa la o distanţă de minimum 16 m faţă de construcţiile de organizare de şantier de gradul I şi II rezistenţă la foc.43. pot avea o singură cale de evacuare cu lăţimea de 1.20 m. precum şi a altor aparate şi mijloace electrice de încălzit şi iluminat defecte. IV şi V şi de cele existente sau în curs de execuţie. La cantinele şi cluburile care nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter. 4.37 Corpurile electrice de iluminat incandescente din încăperile de cazare comună vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. þ folosirea de obiecte de organizare de şantier rezistente la foc şi omologate.43. Obiectele cu caracter special se dispun izolat. uscarea şi călcarea lenjeriei şi îmbrăcămintei se vor face în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente şi aparate în perfectă stare de folosinţă şi funcţionare.45. 4. stabileşte necesitatea şi optează asupra procurării unor soluţii mai sigure faţă de cele existente în scopul reducerii riscului de izbucnire şi întreţinere a incendiilor cum sunt: þ utilizarea sobelor cu acumulare de căldură.42. 4. servitul mesei. Amplasarea meselor şi scaunelor în sălile de mese (cantină) se va face astfel încât să se asigure circulaţia funcţională şi evacuarea persoanelor în caz de incendiu. carton asfaltat.

43. se poate face în: ü construcţiile supraterane realizate din materiale incombustibile. ferite de umezeală şi să se prevadă la intrarea în magazie.43. Depozitarea în ambalaje (recipiente. grosime. ü construcţii subterane (bordeie) acoperite cu un strat de pământ de minimum 0. indicatoare de pericol conform STAS 297/1.49. 4. se asigură măsurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor. . sau în construcţiile în curs de execuţie este interzisă. 4. ü se admite depozitarea în magazia generală de materiale a şantierului a unei cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse. Nu este permisă depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise.50 Se interzice delimitarea spaţiilor de depozitare prin elemente de separare combustibile.2. în cantităţile minime necesare fluxului tehnologic. 4.48. semiîngropate sau supraterane (închise sau deschise). 4.53 Este admisă depozitarea unei cantităţi de maximum 150 kg de carbid.51. 4.43. separarea realizându-se prin pereţi cu rezistenţa la foc minimum 2 ore şi acces din exterior.40 m. a uleiurilor şi a produselor lubrifiante. rezervoare etc. ü încăperi separate ale magaziei generale a şantierului. La depozitele de lichide combustibile din clasele I şi II.47 Depozitarea lichidelor combustibile în subsolul construcţiilor de organizare de şantier. pot fi depozitate temporar. construcţii şi instalaţii. amplasate la distanţa de 20 m faţă de alte obiecte. . în ambalajele originale.) a maximum 2 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C sau 10 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 °C. Depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor se poate face în depozite îngropate. 4. fără a se norma limita lor de rezistenta la foc.4.43.43. se poate face în: ü magazii proprii pentru lichide combustibile. Depozitarea vopselelor în ulei.43. 4. ü interiorul construcţiei în curs de execuţie fără a împiedica accesul pe căile de acces şi evacuare si de intervenţie. Materiale combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de bază. se vor prevedea măsuri de protecţie contra radiaţiilor termice.46. IV şi V rezistenţă la foc (inclusiv cele definitive sau în curs de execuţie) indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.52.43. Depozitele vor fi împrejmuite şi amplasate la o distanţă de minimum 16 m faţă de construcţiile de gradul 1 şi II rezistente la foc şi 20 m faţă de cele de gradul III. In ambele situaţii şi de la caz la caz. în: ü exteriorul construcţiilor în curs execuţie. în magazia generală de materiale în ambalajul original al producătorului.43.

43. þ apa pulverizată. precum şi la punctele de lucru (acoperişuri). 4. se vor păstra în permanenţa căile de acces şi de circulaţie libere. se vor depozita astfel încât sa poată fi evacuate sau izolate cu uşurinţă în caz de incendiu.55. Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (suluri de carton asfaltat. 4. spuma şi pulberi stingătoare pentru produse din plută.43.54.43.4. cu condiţia sa nu blocheze căile de acces la construcţii. 4. având nivelul pardoselii cu minimum 20 cm deasupra terenului înconjurător. astfel încât să fie posibilă intervenţia imediată în caz de incendiu. gaze inerte. þ apa sub formă de jeturi puternice pentru materiale solide. etc. despărţite de un strat de filer de calcar sau nisip fin. se va utiliza: Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. . gaze inerte. Butoaiele sau blocurile de bitum.) se face în depozite acoperite (şoproane) protejate de razele solare şi pe timp călduros se stropesc periodic cu apă. În cadrul gospodăriei de bitum şi la aceasta până la mijlocul de transport pe verticala. iar sulurile de pânză gudronată se vor aşeza în stive orizontale. Sulurile de carton asfaltat se aşează pe un singur rând în poziţie verticală). þ nisip uscat pentru pulberea de aluminiu. bitum etc.58. pânza gudronată. Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materiale combustibile de construcţii þ apa sau spuma pentru materialele din lemn.43. 4. în încăperi cu circulaţie de persoane. neprotejate. pe coridoare. Depozitele de materiale incombustibile pot fi amplasate la orice distanţă de construcţiile pentru organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie. produse de cauciuc. 4.60. abur. argon. 4. Depozitarea a maximum 20 de recipiente cu gaze sub presiune se poate face numai în clădiri independente executate din materiale incombustibile.43. la sursele de apă. nisip. Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt. Este interzisă depozitarea recipientelor de gaze.56. pentru prenadez si alţi adezivi sau solvenţi inflamabili si lichide combustibile. într-un raport de cel puţin 2 kg nisip la 1 kg pulbere de aluminiu.57 Varul nestins se depozitează în clădiri acoperite. þ spuma. pichetele PSI şi căile de evacuare din construcţie.59. în aer liber.43. butelii de oxigen. policlorura de vinil. Depozitul pentru var nestins să fie uscat şi bine aerisit. þ pulberi stingătoare. Platformele betonate pe care se depozitează cărbunii trebuie să nu permită infiltrarea apei în masa cărbunilor şi să aibă pante spre exterior de minim 1 %. nisip şi spumă pentru bitum.43. ganguri.

produse petroliere etc. etc. La depozitele închise pentru materiale sau substanţe combustibile (mase plastice.) se va asigura evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu.43. 4. bitum.61. spume şi gaze inerte pentru spumele din mase plastice (polistiren.þ apa pulverizată. poliuretan.) Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi după caz împotriva temperaturii. CATEGORIES: Disqus Like Dislike Login Add New Comment Post as … Image Showing 0 comments M Subscribe by email S RSS Next Prev Persoane interesate SU diverse .

la construcţii social administrative. săli aglomerate. locuinţe Reguli şi măsuri prevenire şi stingere a incendiilor specifice unor sectoare de activitate Reguli şi măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în industria de prelucrare a lemnului Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la depozite Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor în agricultură Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la unităţi turistice Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice şi de încălzire Reguli şi măsuri la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor Instructiuni birouri Instructiuni ateliere mecanice Instructiuni atelier tinichigerie Instructiuni atelier vopsitorie Instructiuni cai evacuare Instructiuni depozite Stingatoare Plan instruire-testare Dispozitie substante periculoase Instructiuni foc deschis Dispozitie foc deschis SSM diverse Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Securitatea si sanatatea lucratorilor Situatia intreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul Construcţii Norme de protectie a muncii pentru exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor .s. instalaţiilor şi amenajărilor Reguli şi măsuri p.Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor.i.

transportul şi depozitarea oxigenului şi azotului NSSM pentru fabricarea fibrelor de sticla NSSM pentru întretinere si reparatii auto NSSM taierea si sudarea metalelor Norme generale de protectia muncii Model plan general securitate . ghid practic Drepturile salariatiilor in cazul accidentalor de munca Dictionar.Acte normative care reglementează activitatea de SSM Conventie SSM Proces verbal sedinta CSSM Raport administrator CSSM Convocator CSSM Model plan propriu SSM Manual utilizare schele Echipamentul individual de protectie-EIP Acodare EIP. terminologie SSM Anexa fisa postului NSPM Instalatii frigorifice NSSM pentru fabricarea geamului NSSM lucrul la inaltime Registru de coordonare santier Regulament CSSM NSSM pentru industria celulozei si hârtiei NSSM pentru fabricarea acumulastorilor si a pilelor electrice NSSM pentru fabricarea.

Fisa postului responsabil SSM/PSI Norme de securitate a muncii pentru prepararea. turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat Manual prim ajutor Fisa tehnica de securitate Decizie pentru numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor Decizie privind responsabilitatile conducatorului lucului de munca pe linie de SSM Decizie de numire pe functia de responsabil cu protectia muncii si psi Decizie instructaje periodice 103. transportul.669 Director Web .

© 2011 pabiand-ssmsu | Blogger by Best Blogger Themes | Premium Blogger Themes Designs by Fab Themes | Web2feel .