You are on page 1of 25

Qun l th vin

THNG TIN CHUNG ............................................................................................................ 1


Chng I: Phn tch h thng ............................................................................................... 1
Ti liu nghip v ........................................................................................................ 1

I.

Phn tch nghip v ................................................................................................. 4

II.
1.

ng k ngi dng................................................................................................. 4

2.

ng nhp ............................................................................................................... 6

3.

Tm kim sch ......................................................................................................... 6

4.

t sch .................................................................................................................. 7

5.

Cho mn sch ........................................................................................................ 9

6.

Tr sch ................................................................................................................ 11

7.

Kim tra trng thi sch ........................................................................................ 11

8.

Cp nht thng tin ngi dng ............................................................................... 12


Phn tch ca s dng .............................................................................................. 14

III.
1.

Xc nh cc tc nhn v ca s dng .................................................................... 15

2.

Biu ca s dng ............................................................................................... 15

3.

Phn tch ca s dng ............................................................................................ 15


a.

ng k ngi dng ......................................................................................... 15

b.

ng nhp ........................................................................................................ 16

c.

Tm kim sch .................................................................................................. 17

d.

t sch ............................................................................................................ 17

e.

Cho mn sch ................................................................................................. 18

f.

Tr sch ............................................................................................................ 20

g.

Kim tra trng thi t sch ............................................................................. 21

h.

Cp nht thng tin ngi dng......................................................................... 21

4.

M hnh ha d liu: ............................................................................................ 22


a.

ng k ngi dng ........................................................................................... 22

b.

ng nhp ......................................................................................................... 22

c.

Tm kim sch .................................................................................................... 22

d.

t sch ............................................................................................................. 23

e.

Cho mn sch .................................................................................................. 23

f.

Tr sch ............................................................................................................ 23

g.

Kim tra trng thi t sch ............................................................................. 23

h.

Cp nht thng tin ngi dng......................................................................... 24


0

THNG TIN CHUNG


1. Ging vin hng dn: TS Trn c Khnh
2. Nhm sinh vin thc hin
Mai Th Lan Anh
V Th Mai Anh
Trn Thanh Ti
Bi Thanh Tng

20109957
20109960
20109975
20109985

3. Bi tp
Phn tch thit k qun l th vin
4. Phn cng cng vic:
ng k ngi dng (Trn Thanh Ti)
ng nhp (Bi Thanh Tng)
t sch (Mai Th Lan Anh)
Mn sch (V Th Mai Anh)
Tr sch (V Th Mai Anh)
Tm kim sch (Mai Th Lan Anh)
Kim tra trng thi sch (Bi Thanh Tng)
Cp nht thng tin ngi dng (Trn Thanh Ti)

Chng I: Phn tch h thng


I.

Ti liu nghip v
Bn ang lm vic trong h thng nghip v ca th vin Bk Library.
Th vin c k hoch t ng ha cc hot ng nghip v cho mn
sch, tr sch, tm kim, t sch v kim tra trng thi sch trong th
vin. Bit rng th vin c th c nhiu quyn sch cho mt tiu
sch, mi quyn sch c mt m s sch duy nht. Th vin cng c
k hoch cung cp dch v tm kim sch, t sch, kim tra trng thi
sch qua mng. Th vin m ca t 9:00 n 18:00 hng ngy.

H thng qun l th vin c cc chc nng sau:


1. ng k ngi dng
mn sch ngi dng phi c th th vin ring
ca mnh.
Ngi dng in thng tin c nhn vo biu mu ng
k lm th th vin sau gi cho quy tip.
Th th vin ch dng trong th vin BK Library.
Ngi dng c th s dng cc dch v ca h thng
qua Internet nu c ti khon. Ti khon c to khi
ngi dng ng k, thng tin bao gm m s th th
vin, mt khu v mt s thng tin c nhn khc. Mt
khu ngi dng c th thay i bt k lc no.
2. S dng h thng qua Internet
Ngi dng c th s dng h thng qua internet bng
ti khon ca mnh.
Th th dng ti khon ring dnh cho nhn vin th
vin s dng h thng. Th th c th s dng tt
c cc chc nng ca h thng nh t sch, cho
mn sch, tr sch, kim tra trng thi sch, xem
schqua internet
Ngi mn sch s dng ti khon ca mnh truy
nhp vo h thng h c th tm sch, t sch, kim
tra trng thi sch.
3. Mn sch
H thng gn mt m s cho mi quyn sch mi ln
mn.
Mi ngi dng c th mn ti a 10 quyn sch
trong 15 ngy.
Ngi dng mang sch v th th vin n quy.

Sch mn c th l sch m ngi dng ly t k


sch hoc l sch ngi dng t qua internet v
th th ang gi.
Ngi dng khng th mn sch nu vn cn n
cha tr sch.
4. Tr sch
H thng thc hin tr sch tng quyn mt.
Ngi dng tr sch quy tip.
Th th sch li vo k sch hoc gi sch cho
ngi t sch tip theo.
5. Tm sch
H thng cho php ngi dng tm sch.
Tm kim c th theo t kha nh tiu , tc gi
v NXB.
6. t sch
H thng cho php ngi dng t sch khng c sn
(ang cho mn).
Ngi dng ch c th t sch th vin s hu.
H thng thc hin t sch tng quyn mt
H thng gn mt m s cho mi quyn sch t mi
ln t.
Mi ngi dng c quyn t ti a 10 quyn sch,
tr nhng sch mn.
H thng khng cho php t hn mt ln mi quyn
sch.
Khi sch t c sn, th th thng bo cho ngi
dng qua in thoi hoc email. Ngi dng c th
ngh phng thc lin lc khi ng k th v ti khon.
3

H thng cho php kim tra thng tin v t sch ca


ngi dng.
7. Kim tra trng thi sch
H thng cho php kim tra trng thi ca sch m
ngi dng mn hoc t.

II.

Phn tch nghip v


Thng th d n s c khi u bng mt bc nghin cu s
b nhm tm hiu mi trng nghip v ca h thng tng lai.
Trong mi trng th ngi, thit b, my tnh kt hp vi nhau
hot ng theo nhng quy trnh nghip v nht nh. Quy trnh
nghip v thng c m t bng cc biu hot ng.
Biu hot ng (Activity Diagram) l biu m t mt ni dung
hot ng theo cc lung i t vic ny sang vic khc. N khng
nhng c dng din t mt quy trnh nghip v m cn c th
dng din t lgic ca mt ca s dng, mt kch bn, mt nhm ca
s dng, hay mt thao tc phc tp.
Sau y l cc nghip v trong qun l th vin da trn ti liu
nghip v c sn trn:
ng k ngi dng
ng nhp
Tm kim sch
t sch
Cho mn sch
Tr sch
Kim tra trng thi sch
Cp nht thng tin ngi dng
1. ng k ngi dng

User

Librarian

Nhap thong tin dang


ky vao bieu mau

Xac minh
nguoi dung

System

Nhap thong tin nguoi


dung vao he thong

Tao the thu vien


cho nguoi dung
Nhan the va
password

Luu thong tin


tai khoan

M t:
Ngi dng mun ng k th th vin s nhp thng tin vo biu
mu ri gi cho th th
Th th nhp vo h thng form thng tin ca ngi dng ng k
sau khi xc minh thng tin ngi ng k cung cp
thng to cho bn c mt m th th vin v mt khu cho ti
khon tng ng
thng lu thng tin ti khon va ng k vo h thng. Hn
th thng tin ti khon v password va cp cho th th
Th th chuyn cho ngi dung th v password ti khon.

2. ng nhp
User

nhap UserID va
password

Librarian

System

kiem tra thong


tin tai khoan

khong hop le

hop le
dang nhap he
thong

M t:
Ngi dng ng nhp (ID,password)
H thng kim tra thng tin ca ngi dng ng nhp vo h
thng

3. Tm kim sch

User

He thong

Nhap tu
khoa can tim

Thuc hien tim kiem


theo tu khoa

Hien thi ket


qua tim kiem

M t:
Ngi dng c th tm sch theo t kha nh tiu sch, tc
gi, nh xut bn...
H thng thc hin vic tm kim theo t kha m ngi dng
nhp vo.
H thng tr li kt qu tm kim ra mn hnh.
4. t sch

User

Librarian

Nhap thong
tin sach

System

Kiem tra quyen dat


sach cua nguoi dung

khong hop le

hop le

Kiem tra trang


thai dat sach
khong hop le

hop le

Cap mot ma so cho


moi lan dat sach

Cap nhat trang


thai sach

Cap nhat trang thai dat


sach cua nguoi dung

Nhan sach
tai thu vien

Bao cho nguoi dung


khi sach dat co san

Hien thi dat sach


thanh cong

M t:
Ngi dng nhp thng tin sch cn t: BookID, BookName...
H thng kim tra quyn t sch ca ngi dng
- Nu s sch mn ln hn 10 quyn th ngi dng
khng c php t na.
H thng kim tra trng thi t sch
8

- Nu sch c t th khng c t ln 2 na
H thng cp mt m s sch cho mi ln t sch
H thng cp nht trng thi sch
H thng cp nht trng thi t sch ca ngi dng
H thng hin th t sch thnh cng
Th th gi in hoc gi mail bo cho ngi dng sch t
c sn
Ngi dng n th vin nhn sch
5. Cho mn sch
a. Mn sch c t trc

User

Mang the thu vien den


quay

Librarian

System

Nhap thong tin


nguoi dung

Kiem tra thong


tin nguoi dung

hop le

k hong hop le

Kiem tra ma
so muon sach
k hong ton tai

ton tai

Kiem tra quyen


muon sach

con quyen

het quyen

Viet phieu
muon

Nhan phieu
muon va sach

Cap nhat trang thai


sach trong kho

M t:
Ngi dng mang th th vin n quy mn sch
Th th nhp thng tin ngi dng
H thng kim tra thng tin ngi dng
Nu thng tin nhp vo khng hp l h thng a ra
thng bo v kt thc
9

Th th kim tra ID mn sch


Nu khng tn ti a ra thng bo v kt thc
H thng kim tra quyn mn sch
Nu ngi dng khng cn quyn mn h thng a
ra thng bo v kt thc
Th th vit phiu mn sch
H thng cp nht trng thi sch
Ngi dng nhn sch
b. Mn sch khng t trc

M t:
Ngi dng mang sch v th th vin n quy mn sch
Th th nhp thng tin ngi dng
10

H thng kim tra thng tin ngi dng


Nu thng tin nhp vo khng hp l h thng a ra
thng bo v kt thc
Th th nhp ID sch cn mn
H thng kim tra quyn mn sch
Nu ngi dng khng cn quyn mn h thng a
ra thng bo v kt thc
Th th vit phiu mn sch
H thng cp nht trng thi sch
Ngi dng nhn sch

6. Tr sch
User

Mang the thu vien va


sach den quay

Librarian

System

Nhap thong tin


nguoi dung

Kiem tra thong


tin nguoi dung

hop le

Nhap ma sach

k hong hop le

Cap nhat trang


thai sach

M t:
Ngi dng mang th v sch n quy
Th th nhp thng tin ngi dng
H thng kim tra ngi dng
Nu thng tin khng hp l a ra thng bo v kt thc
Th th nhp m sch
H thng cp nht trng thi sch
7. Kim tra trng thi sch

11

User

Librarian

nhap thong tin


sach can kiem tra

System

kiem tra thong


tin sach

khong ton tai

ton tai
kiem tra trang
thai sach

hien thi thong


tin sach

M t:
Ngi dng nhp tn sch.
H thng kim tra trng thi sch, nu khng tn ti th kt
thc, nu tn ti th h thng s kim tra trng thi sch v
hin th ra thng tin sch.
8. Cp nht thng tin ngi dng
a. Th th cp nht thng tin ngi dng

12

Librarian

Nhap tai khoan


nguoi dung (UserID)

System

He thong tim kiem


thong tin tai khoan

Khong ton tai


ton tai
He thong hien thi nhung thong
tin tac nhan duoc thay doi

Nhap thong tin


muon thay doi

He thong kiem tra


thong tin vua nhap

Khong Hop Le
Hop Le
Cap nhat co so
du lieu

M t:
Thu th nhap vao he thong ma tai khoan cua ngi dung
e thong kiem tra s ton tai cua ma tai khoan va nhap
H thong a ra cac d lieu co the thay oi c bi thu th
tng ng vi ma tai tai khoan ma the th vien
Thu th nhap cac thay oi va form va nhan c t he
thong
e thong kiem tra d lieu va nhap roi cap nhat c s d
lieu cua he thong
b. Ngi dng cp nht thng tin ca ngi dng

13

M t:
Ngi dung yeu cau cap nhat thong tin ngi dung tng
ng vi tai khoan ang ang nhap
e thong a ra cac d lieu co the thay oi c bi chu
tai khoan
Ngi dung nhap cac thay oi len form va nhan t he
thong

III. Phn tch ca s dng


Phn tch ca s dng l bc thit k gip lm r cc chc nng
ln ca h thng m ngi dng mong i (gi l cc nhu cu).
UML din t cc nhu cu t ra i vi h thng bng cc ca s
dng, c thu gom li vo mt biu gi l biu ca s dng.

14

Ca s dng (Use case) l mt biu din ca mt tp hp cc chui


hnh ng, m h thng thc hin nhm cung cp mt kt qu
(mt gi tr gia tng c th cho mt i tc.
1. Xc nh cc tc nhn v ca s dng
T phn tch nghip v c th xc nh cc tc nhn v ca s
dng trong h thng:
Tc nhn
Th th
Ngi dng
Chc nng h thng
ng k ngi dng
ng nhp
Tm kim sch
t sch
Cho mn sch
Tr sch
Kim tra trng thi sch
Cp nht thng tin ngi dng
2. Biu ca s dng

Dang nhap

Dang ky nguoi dung

Tim kiem sach

Cho muon sach

Librarian
User
Dat sach
Tra sach

Kiem tra trang thai sach


Cap nhat thong tin nguoi dung

3. Phn tch ca s dng


a. ng k ngi dng

15

Tn
Tng quan

ang ky ngi dung

Tc nhn

Th th

ang ky mot tai khoan mi cho ngi dung

iu kin tin Thu th ang nhp h thng thnh cng


quyt
M t
1 Tac nhan nhap thong tin the th vien ang
ky
H kiem tra thong tin va nhap nu hp l
to ti khon v mi
3
e thong tao tai khoan thanh cong
4
ien thi trang thai
5 H thng cap nhat c s d lieu
1a Nhap thieu d lieu
2a D lieu nhap khong hp le
1 Thay oi thanh cong
2 Tac nhan nhap thieu d lieu
3 D lieu nhap khong hp le
2

Ngoi l
Kch bn

b. ng nhp
Tn

ng nhp

Tng quan

ng nhp vo h thng

Tc nhn

Ngi s dng hoc th th

iu kin
quyt
M t

tin
ID v mt khu c to v c cung cp
No Hot ng
Ngi dng nhp ID v mt khu
1
2

2a

Nu ng nhp thnh cng, hin th menu


tng ng.
ID hoc mt khu trng
Khng tn ti ngi dng vi ID nhp

2b

Sai mt khu

3
Ngoi l

Kch bn

H thng kim tra ID v xc minh mt khu

1a

M t
16

01

User ng nhp thnh cng

02

Librarian ng nhp thnh cng

03

Thiu mt trng ID hoc mt khu

04

Khng tn ti ngi dng vi ID nhp

05

Sai mt khu

c. Tm kim sch
Tn
Tm kim sch
Tm tt

Tc nhn tm kim sch qua h thng internet


bng cc t kha

Tc nhn

Th th hoc ngi dng

iu kin tin Th th hoc ngi dng ng nhp h thng


thnh cng
quyt
M t

No Hot ng
1

Th th hoc ngi dng nhp t kha cn


tm kim

H thng thc hin tm kim theo t kha

H thng hin th kt qu ra mn hnh

Ngoi l

1a Tc nhn cha in thng tin tm kim

Kch bn

Tm kim thnh cng sch cn tm

Tc nhn cha in thng tin tm kim

Khng tm thy kt qu no

d. t sch
Tn
Tm tt

t sch
Th th hoc ngi dng t sch qua h thng
internet ca th vin
17

Tc nhn

Th th hoc ngi dng

iu kin tin Tc nhn ng nhp thnh cng


quyt
No Hot ng
M t

Ngoi l

Ngi dng nhp thng tin sch: BookID,


BookName...

H thng kim tra quyn t sch ca ngi


dng

H thng kim tra trng thi t sch

H thng cp mt m s cho sch t

H thng cp nht trng thi sch

H thng cp nht trng thi t sch ca


ngi dng

H thng hin th t sch thnh cng

Th th gi in thoi hoc gi mail thng


bo cho ngi dng sch t c sn

Ngi dng n th vin nhn sch

1a Nhp thiu d liu


2a Ngi dng khng c quyn t thm sch
3a Sch c t trc

Kch bn

t sch thnh cng

Nhp sai thng tin sch

Ngi dng khng c quyn t thm sch

Ngi dng khng c t sch ln 2

e. Cho mn sch
18

Cho mn sch khng t trc


ID ca s dng
Tn

U004.1
Mn sch khng t trc

Tm tt
Tc nhn

SV trc tip n quy tm sch v ghi phiu mn sch


Th th, ngi dng

iu kin

C th SV

M t

Ngoi l

Kch bn

SV mang th sinh vin v sch n quy

Th th nhp tn SV, S SV, ID sch c mn

3
4
5

Th th kim tra quyn mn sch ca SV


Th th cp nht ngy mn sch
Th th nhp ID sch

6
7
8
9
3.1
6.1
3

Th th cp nht trng thi mn sch ca SV


Th th cp nht trng thi sch trong kho
Th th ghi phiu mn sch
Th th a sch c mn cho SV
Ti khon SV khng cn quyn mn sch
S sch mn vt qu quyn mn sch
Th th kim tra quyn mn sch ca SV, nu cn
quyn mn tip tc nhp ID sch mun mn, nu
SV khng c quyn c mn sch tip -> th th
thng bo v kt thc tin trnh cho mn sch.
Th th cp nht trng thi mn sch ca SV, nu
cn quyn mn th nhp tip, nu s sch mn
vt qu quyn mn -> th th thng bo v kt
thc tin trnh cho mn sch

Cho mn sch c t trc


ID ca s dng
Tn
Tm tt
Tc nhn
iu kin

U004.2
Mn sch c t trc
SV t sch online v mang th SV n quy mn sch
Th th, ngi dng
C th SV, ng nhp TK thnh cng
1
SV mang th SV n quy
2
Th th nhp tn, SHSV
3
Th th kim tra ID ng k mn sch trong TK SV
4
Th th cp nht trng thi sch trong kho
5
Th th kim tra quyn mn sch ca SV
6
Th th cp nht trng thi mn sch ca SV
19

Ngoi l

7
8
3.1
4.1
5.1
3

4
Kch bn
5

Th th ghi phiu mn sch


Th th a sch c mn cho SV
Khng tn ti ID ng k
Sch c ng k mn ht
SV khng cn quyn mn sch
Th th kim tra ID ng k mn sch trong TK
SV, nu c ID ng k th th tip cp nhp tnh
trng sch cn mn trong kho, nu khng c ID th
thng bo v kt thc tin trnh cho mn sch
Th th cp nht trng thi sch trong kho, nu cn
sch th th tin hnh cho mn, nu sch cn mn
ht th th thng bo v kt thc tin trnh cho
mn sch
Th th kim tra quyn mn sch ca SV, nu cn
quyn mn tip tc nhp ID sch mun mn, nu
SV khng c quyn c mn sch tip -> th th
thng bo v kt thc tin trnh cho mn sch.

f. Tr sch
ID ca s dng
Tn
Tm tt
Tc nhn
iu kin

M t

Ngoi l

Kch bn

U005
Tr sch
SV tr sch mn cho th vin
Th th, ngi dng
C th SV
1
SV mang sch v th SV n quy
2
Th th cp nht ngy tr sch
3
Th th nhp tn SV, SHSV
4
Th th kim tra trng thi sch
5
Th th nhp ID cc sch c mang tr
6
Th th cp nht trng thi mn sch ca SV
7
Th th cp nht trng thi sch trong kho
4.1 Sch b h hi
4.2 Sch khng phi sch ca th vin
2.1 Ngy tr qu thi gian qui nh
4
Th th kim tra trng thi sch. Nu sch b h hi,
ty theo mc th th yu cu SV bi thng gi
tr sch. Nu sch mang tr khng phi sch ca th
vin, tr li sch cho SV, a ra thng bo v kt
thc tin trnh tr sch
2
Th th cp nht ngy tr sch, nu ngy tr sch qu
thi gian qui nh, th th yu cu SV np pht theo
20

qui nh.
g. Kim tra trng thi t sch
Tn
Kim tra trng thi
Tng quan

Ngi dng kim tra tnh trng mn, tr sch, t


sch, v cc thng tin khc ca mnh (mt khu)

Tc nhn

Th th hoc ngi s dng

iu kin
quyt
M t

tin Th th hoc ngi s dng ng nhp h thng


thnh cng
stt Hot ng
1 Nhp UserID v mt khu kim tra
2
3

Ngoi l

4
1a
2a

Kch bn

H thng tm kim ngi dng vi ID va


nhp
H thng kim tra trng thi ngi s dng
Hin th trng thi ngi dng ra mn hnh
Thiu mt trng no
H thng khng tm thy ngi dng tng
ng vi ID va nhp

01

M t
H thng hin th trng thi ngi dng ra mn hnh

02

Khng tm thy ngi dng tng ng vi ID


nhp

h. Cp nht thng tin ngi dng


Tn
Cap nhat thong tin ngi dung
Tng quan

Thay oi thong tin cua tai khoan ngi dung

Tc nhn

Th th, ngi dung

iu kin tin Thu th, ngi dung ng nhp h thng thnh


cng
quyt
M t

Tac nhan nhap id ngi dung muon thay oi


oi vi thu th hoac yeu cau cap nhat oi
vi ngi dung a ang nhap.

H thng tm kiem thong tin cua ngi dng


21

muon thay oi

Ngoi l

H thng hien thi thong tin tac nhan c


phep thay oi

Tac nhan nhap vao cac thay oi

H thng cap nhat c s d lieu

1a Khng tm thy thong tin ngi dung


4a Nhap thieu d lieu
5a D lieu nhap khong hp le

Kch bn

Thay oi thnh cng

Tac nhan nhap thieu d lieu

D lieu khong hp le

4. M hnh ha d liu:
a. ng k ngi dng
Thu thu

1..* Dang ky

1 Nguoi dung

b. ng nhp
nguoi dung

dang nhap
*

thu thu

c. Tm kim sch

22

Nguoi dung

Dau sach

Tim sach

0..*

0..*
0..*

0..*

Thu thu

0..*

0..*

1..*
Quyen sach

d. t sch
Nguoi dung

Dat sach
1..*

Dau sach

1..*

e. Cho mn sch
Quyen sach

Muon sach

Nguoi dung
1
1

1..*

*
Thu thu

1
Dau sach

Dat sach
*

f. Tr sch
Nguoi dung

Quyen sach

Tra sach
1

Thu thu

g. Kim tra trng thi t sch

23

nguoi dung
*

dau sac

quyen sach

xem thong tin sach


1

thu thu

h. Cp nht thng tin ngi dng


Th th cp nht
Thu thu

Cap Nhat
1..*

Ngi dng cp nht


Nguoi dung

Cap Nhat
1

1..*

24