You are on page 1of 42

CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL În structura capitalurilor proprii capitalul social are un caracter avansabil fiind constituit la înfiintarea întreprinderii

societare, prin aportul în natura si/sau în numerar al proprietarilor sau asociatilor. Fiind un capital investit, asa cum se afirma în modelul contabil anglo - saxon, capitalul social reprezinta creante reziduale (rezidual claim), în sensul ca la lichidarea unei societati comerciale se achita mai întâi drepturile creditorilor (si alte obligatii), iar ce ramâne dupa ce acestea sunt complet satisfacute, revine proprietarilor sau asociatilor. Capitalul social se împarte în capital subscris nevarsat si capital subscris varsat. Capitalul subscris nevarsat este capitalul pe care proprietarii sau asociatii s-au angajat sa-l puna la dispozitia întreprinderii societare. În masura în care capitalul este eliberat sau capitalizat efectiv în bani si/sau în natura, el devine capital subscris varsat. În cadrul societatilor comerciale pe actiuni, pentru aporturile în numerar, constituirea capitalului social în raport de stabilirea conditiilor pentru realizarea aportului se delimiteaza în trei pasi succesivi, cum sunt: subscrierea fara apelare, adica fara nominalizare la plata; subscrierea cu apelare fara varsare; subscrierea cu apelare si varsare. În mod corespunzator, capitalul social se diferentiaza în : capital subscris neapelat; capital subscris apelat si nevarsat; capital subscris apelat si varsat. Capitalul social este divizat în actiuni sau parti sociale, în raport de natura juridica si economico financiara a societatilor comerciale.

Actiunea reprezinta o fractiune a capitalului societatilor în comandita pe actiuni si pe actiuni, fractiune care este în mod necesar un titlu de valoare, de valoare egala. Din punct de vedere juridic actiunea este însemnul prin care dreptul actionarului este încorporat, adica un titlu de credit constatator al drepturilor si obligatiilor care decurg din calitatea de actionar. Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actiunile vor cuprinde: denumirea si durata societatii, durata contractului de societate; numarul din registrul comertului în care este înregistrata societatea; capitalul social; numarul actiunilor si numarul de ordine; valoarea nominala a actiunilor si a varsamintelor efectuate; avantajele acordate fondatorilor. Asa cum se statueaza în Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, actiunile se împart în actiuni la purtator si actiuni nominative. Actiunile la purtator se caracterizeaza prin aceea ca sunt dotate cu posibilitatea de a circula; circulatia actiunilor nominative este supusa unor formalitati de înregistrare în registrul actionarilor tinut la sediul societatii, si atunci când capitalul a fost varsat în întregime. Societatile pe actiuni pot emite, pe lânga actiunile ordinare, si actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot. Actiunile preferentiale nu pot depasi o patrime din capitalul social 232b14c 51;i au aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare. Capitalul social al societatilor comerciale, altele decât pe actiuni, se împarte în parti sau cote sociale se valoare egala. Acestea sunt reprezentate de un certificat eliberat fiecarui asociat care cuprinde: denumirea societatii si capitalul social, numarul si valoarea unitara a partilor sociale, precum si numele titularului lor.

De asemenea, va trebui sa contina si modul restrictiv de circulatie al acestora recunoscut fiind ca potrivit normelor legale în vigoare cesiunea cotelor sociale este îngradita. Fata de terti partile sociale nu pot fi cesionate, numai daca o asemenea operatie a fost permisa prin contractul de societate. De asemenea, ele pot fi cesionate pe baza deciziei generale a asociatilor, adoptata în unanimitate. Cesiunea nu elibereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital. Intre asociati, partile sociale sunt transferabile fara nici o limitare sau aprobare. Pe parcursul functionarii întreprinderii capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi si prin operatii interne (încorporarea de rezerve, capitalizarea profitului exercitiului precedent, transformarea de obligatiuni în actiuni). De asemenea, capitalul se poate micsora prin rambursarea catre asociati a unei parti din capital, prin rascumpararea de actiuni, prin acoperirea pierderilor provenite din exercitiile precedente si prin alte operatii potrivit legii. 2.1. Evaluarea curenta a capitalului social În principiu, capitalurile se evalueaza si înregistreaza în contabilitate la valoarea nominala. Astfel, pentru capitalul social o asemenea valoare este indicata pe actiunile si partile sociale, în calitatea lor de titluri de valoare. Evaluarea capitalului social la valoarea nominala impune calcularea si evidentierea distincta a primelor de capital (prime de emisiune, de fuziune si de aport), Întrucât actiunile prin care este reprezentat capitalul propriu sunt titluri de valoare negociabile, în sistemul

de gestiune financiara a întreprinderii valorii nominale i se asociaza si alte categorii de valori cum sunt: valoarea de piata, valoarea de rentabilitate (valoarea financiara, valoarea de randament) si valoarea patrimoniala (valoarea matematica contabila si valoarea matematica intrinseca). I. Valoarea de piata este o valoare de cumparare - vânzare a actiunilor stabilita, de regula, prin negociere la bursa de valori pe baza raportului dintre cerere si oferta, raport numit cotatie. În mod concret, pretul de piata al unei actiuni este determinat de: dividendele asteptate de actionari; stabilitatea financiara a întreprinderii; situatia activului industrial al întreprinderii; situatia generala a pietei de capital si în limita ratei dobânzii în acel moment opozabila pietei financiar - bancare. O specificitate, prezenta în modelul contabil anglo - saxon, este stabilirea valorii de piata a actiunilor, în special a actiunilor preferentiale. Pentru aceste actiuni, valoarea de piata variaza invers proportional cu rata dobânzii practicata pe piata financiar - bancara. Exemplu: Daca o întreprindere emite actiuni în valoare nominala de 1.000 unitati monetare, pentru care ofera o rata de 9,5 % si ulterior se constata o crestere a dobânzii la 20 % pe piata financiar - bancara, posesorii vor cauta sa scape de ele în conditiile în care valoarea de piata se micsoreaza. În strânsa legatura cu valoarea de piata si valoarea nominala a actiunilor este pretul de emisiune sau cursul de actiune care trebuie platit de catre toate persoanele care subscriu actiunile în momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valoarea nominala, deci cursul este alpari, iar daca este superior valorii nominale, avem curs suprapari, iar în situatia inversa, subpari.

II. Rata medie a dobanzii pe piata Dividendul distribuit pe o actiune VF = Se precizeaza ca rata dobânzii este cea corespunzatoare titlurilor de valoare cu venituri fixe (obligatiuni) majorate în functie de riscurile de curs (riscuri care sunt nesemnificative. pentru o actiune). Rata medie a dobanzii pe piata Dividendul distribuit pe o actiune Cota parte din profit pe o actiune incorporata in rezerve VR + . în principiu. Ea poate fi financiara si de randament. Venitul titlurilor este egal cu dividendele plus cota parte unitara din profit încorporata în rezerve. În ceea ce priveste dividendul luat în calcul este cel distribuit în cursul exercitiului sau media aritmetica a dividendelor distribuite în cursul ultimelor cinci exercitii. a) Valoarea financiara ( VF ) exprima echivalentul corespunzator capitalizarii dividendului anual pe o actiune la o rata medie a dobânzii pe piata. b) Valoarea de randament ( VR ) este valoarea corespunzatoare profitului net pe o actiune care se poate capitaliza în cursul unui exercitiu financiar. Valoarea de rentabilitate este o valoare bazata pe rezultatul întreprinderii. la o rata medie a dobânzii de piata. sau ea corespunde sumei totale care plasata la o dobânda sigura va produce un avantaj egal cu veniturile titlurilor.

valoarea matemetica intrinseca si valoarea de lichidare. activele de regularizare si asimilate si primele privind rambursarea obligatiunilor. Numarul de actiuni 120 000 titluri 1 200 lei/actiunea . Active fictive ( . Valoarea patrimoniala consta în calculul valorii titlurilor pornind de la situatia patrimoniala evidentiata în bilant.contabila a titlurilor sau valoarea bilantiera este egala cu situatia contabila neta sau activul net contabil raportata la numarul de titluri.) 600 000 lei = Activ net contabil 144 000 000 lei . În acest sens. Exemplu: Întreprinderea " TITAN " S. se disting valoarea matematica contabila. Relatia de calcul a activului net contabil (ANC) este de forma: ANC = Activul real sau: ANC = Capitalurile proprii Activul real = Activul bilantier Activele fictive Activele fictive Datoriile În componenta activelor fictive sunt incluse urmatoarele structuri: cheltuielile de constituire a societatii inclusiv cele cu emisiunea de actiuni.A. are o structura a capitalurilor proprii de forma: .= III. Capital social 120 000 000 lei . Rezerve ( + ) 24 600 000 lei . a) Valoarea matematica .

intrinseca a titlurilor se calculeaza împartind activul net intrinsec la numarul de actiuni.120 000 titluri 144 000 000 lei Valoarea contabila a unei actiuni = = b) Valoarea matematica . La rândul sau. activul net intrinsec se determina pe baza relatiei: ne var sat subscris Capitalul nejustificate riscuri si cheltuieli Provizioanele pentru contabil net Activul intrinsec net Activul * =+ * ) sunt considerate rezerve deghizate .

Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati. În creditul contului se înregistreaza constituirea si cresterea capitalului prin aportul în bani si/sau în natura al proprietarilor. prin capitalizarea rezultatului si prin operatii interne.c) Valoarea de lichidare a titlurilor sau valoarea casata este cea care rezulta din vânzarea fortata a întreprinderii într-un interval limitat.2. transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la aceasta. Analiza si functionarea conturilor de capital social Evidenta constituirii si micsorarii capitalului social se realizeaza prin contul de pasiv 101 "Capital social". se conduce un "Registru al asociatilor" în care se înscriu dupa caz: numele si prenumele. micsorarea capitalului prin rambursarea catre asociati si acoperirea de pierderi provenite din exercitiile financiare precedente. denumirea. Contul sintetic de gradul I. Soldul contului este creditor si reprezinta capitalul propriu ca sursa permanenta de finantare a activelor întreprinderii. Prin aceasta dezvoltare a conturilor se asigura delimitarea contabila a celor doi pasi. . iar în debit. altele decât cele pe actiuni si în comandita pe actiuni. necesara în constituirea capitalului social . partea acestuia din capitalul social. domiciliul sau sediul fiecarui asociat.subscriere si varsare. În cazul societatilor comerciale. 101 "Capital social" se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II 1011 "Capital subscris nevarsat" si 1012 "Capital subscris varsat". cuprinzând numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate. 2.

2 "Decontari cu asociatii privind capitalul subscris nevarsat". în creditul contului. Contabilitatea constituirii capitalului social Actul initial de constituire a capitalului social se identifica în plan economico-financiar cu înfiintarea .Evidenta aporturilor subscrise de asociati pentru constituirea si cresterea capitalului social se realizeaza prin contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul". iar cel creditor datoria din capitalul de rambursat. În relatiile de decontare cu asociatii privind capitalul. alaturi de situatia normala se pot ivi o serie de ipostaze care trebuie delimitate si evidentiate în contabilitate: asociatii în dificultate care nu efectueaza la termen varsamintele la capitalul social subscris si varsarea în avans a capitalului social subscris.4 "Decontari cu asociatii privind capitalul varsat anticipat" 456. În debitul acestui cont. se reflecta valoarea aporturilor varsate în numerar si/sau în natura. 456.5 "Decontari cu asociatii în dificultate" 456. se înregistreaza capitalul subscris de asociati.7 "Decontari cu asociatii privind capitalul de rambursat" 2. Pentru a raspunde la aceasta cerinta este nevoie ca în cadrul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul " sa se creeze urmatoarele conturi sintetice de gradul II (subdivizionare): 456.3. precum si capitalul retras de asociati. respectiv sumele achitate acestora cu ocazia retragerii capitalului. Soldul debitor al contului reprezinta capitalul subscris nevarsat de asociati. Evidenta analitica a contului se dezvolta pe fiecare actionar sau asociat în calitatea sa de subscriptor sau beneficiar la rambursarea capitalului.

în cazul societatilor în nume colectiv si în comandita simpla. dupa caz. dupa caz. Asa cum prevede Legea 31 privind societatile comerciale. În acest scop trebuie sa fie îndeplinite anumite conditii stabilite prin legislatia economico financiara. Similar se rezolva problema si în cazul societatilor cu raspundere limitata cu precizarea ca nu pot constitui aporturi prestatiile în munca. micsorarea capitalului social la nivelul subscriptiei.întreprinderilor societare. În subscrierea capitalului social se pot întâlni cazuri particulare cum sunt: a) subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut în prospectul de emisiune sau sunt mai mici decât acesta. În cazul societatilor pe actiuni si în comandita pe actiuni. Aporturile în natura reprezinta cel mult 60% din capitalul social. Aporturile în creante nu sunt admise. asociatii subscriptori sunt obligati sa aporteze efectiv în natura si/sau în numerar valoarea capitalului subscris. Fondatorii sunt obligati sa supuna adunarii constitutive marirea sau. Totodata. Actiunile ce reprezinta aporturi în natura vor trebui acoperite integral. Daca adunarea constitutiva nu aproba cresterea capitalului social. data la care se varsa integral capitalul social subscris este stabilita prin contractul de societate. creantele si titlurile negociabile. prin statut si contractul de societate. se procedeaza la reducerea . întreprinderea societara se poate constitui numai daca întregul capital a fost subscris si fiecare acceptant a varsat în numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise. Din pachetul de conditii prezinta interes pentru contabilitate problema subscrieii capitalului si a aportului fizic în natura si/sau în bani. Astfel. la constituirea întreprinderii societare este necesara subscrierea integrala a capitalului social.

Capital subscris 40. Valoarea nominala a unei actiuni 1.000.Surplusul se înapoiaza subscriptorilor. sub aspectul titlului juridic. Pentru prezentarea contabilitatii constituirii capitalului social se presupune ca se creeaza societatea comerciala pe actiuni " TITAN " S. ei sunt obligati la plata dobânzii legale pentru durata întârzierii. preturile luate în consideratie vor fi acelea practicate pe piata în faza evaluarii (preturi similare prin corelare. starea bunurilor va fi estimata prin prisma uzurii fizice si morale. Daca asociatii nu fac în termen varsamintele la capitalul social subscris. Exemplu.subscrierilor la nivelul capitalului statutar. . starea bunurilor.000 lei . se vor aprecia cheltuielile de care societatea va fi scutita.000 titluri . precum si preturile lor. daca bunurile sunt aduse în proprietatea societatii se va lua în considerare întreaga valoare a acestora. în conditiile: . adunarea constitutiva numeste unul sau mai multi experti care îsi vor da avizul asupra evaluarilor. . preturi medii aparute în diferite publicatii etc. În acest scop se va proceda astfel: . randamentul pe care-l pot da în activitatea concreta în care vor fi folosite. Numar de actiuni 40. Pentru evaluare se va avea în vedere titlul juridic cu care sunt aduse bunurile în patrimoniul societatii. Plata dobânzii nu exclude raspunderea asociatului pentru daunele cauzate societatii. b) în cazul în care exista aporturi în natura.A. Daca sunt transmise în folosinta.). altfel urmând a plati chirie.000 lei .

000 lei a) subscrierea celor 40 000 actiuni ×1 000 lei = 40 000 000 lei se înregistreaza pe baza "Borderoului actiunilor" prin articolul contabil: 40 000 000 lei 456 = 1011 40 000 000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Capital subscris nevarsat Pentru cheltuielile de fondare. pe baza cecului bancar se face înregistrarea: 300 000 lei 201 = 512 300 000 lei Cheltuieli de constituire Conturi curente la banci b) eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin depunerea în numerar directa în contul de la banca: 20 000 000 lei 512 = 456 20 000 000 lei Conturi curente la banci Decontari cu asociatii privind capitalul .. Cheltuieli de constituire platite pe baza unui cec bancar 300.

la interval de 15 zile. societatea îl va invita sa-si îndeplineasca aceasta obligatie printro somatie colectiva. când actionarii nu au efectuat plata varsamintelor ce le datoreaza. în Monitorul Oficial si într-un ziar raspândit. 66.si: 20 000 000 lei 1011 = 1012 20 000 000 lei Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Unul din actionari care a subscris 250 000 lei face în echivalenta un aport sub forma unui stoc de materii prime: 250 000 lei 301 = 456 250 000 lei Materii prime Decontari cu asociatii privind capitalul si 250 000 lei 1011 = 1012 250 000 lei Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Asa cum se arata în Legea nr. art. publicata de doua ori. 31 a societatilor comerciale. Când nici în urma acestei .

se procedeaza la reducerea capitalului proportional cu diferenta dintre capitalul existent si capitalul social.2 Decontari cu asociatii în dificultate Decontari cu asociatii privind capitalul subscris nevarsat b) dobânda datorata de actionari: 456.5 = 763 Decontari cu asociatii în dificultate Venituri din creante imobilizate Cheltuielile de publicare si vânzare se colecteaza în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" în corespondenta cu creditul conturilor care efectueaza modalitatea de plata. în locul lor vor fi emise noi actiuni purtând acelasi numar.5 "Decontari cu asociatii în dificultate" si se crediteaza contul 758 "Alte venituri din exploatare". La imputatea cheltuielilor se debiteaza contul 465. consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele retrase. fie anularea acelor actiunui nominative. .conditii actionarii nu vor efectua varsamintele. Tipurile de înregistrari care intervin în aceasta situatiesunt: a) pentru capitalul nevarsat: 456. La vânzarea actiunilor noi emise se face înregistrarea la pretul de vânzare: 512 = 456.5 Conturi curente la banci Decontari cu asociatii în dificultate Daca în urma îndeplinirii formalitatilor de anulare si vânzare nu s-au realizat sumele datorate societatii.5 = 456. care vor fi vândute. Daca actiunile sunt anulate.

000.000 lei sub forma comisioanelor bancare.000 din care 3.000 titluri. 2 actionari care detin 50.000.000 lei/actiune.000. înainte de expirarea celor 6 luni. 000 lei cheltuieli de publicitate.000. dobânda penalizatoare 700.000 lei/actiune.Exemplu: Se constituie o societate pe actiuni în conditiile: actiuni subscrise 400.000 lei comision de intermediere si 2.000 de actiuni sunt în dificultate si nu pot varsa aportul promis.000 de actiuni varsa capitalul în mod anticipat.2 = 1011 400 000 000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul subscris nevarsat Capital social subscris nevarsat b) eliberarea aportului: 400 000 000 × 30 % = 120 000 000 lei: 120 000 000 lei 5121 = 456. a) subscrierea capitalului: 400 000 000 lei 456.2 120 000 000 lei Conturi curente la banci Decontari cu asociatii privind capitalul subscris nevarsat . la subscrierea capitalului s-a varsat în numerar prin depunere directa în contul curent 30 % din capitalul subscris. cheltuielile cu vânzarea sunt în suma de 1. dupa expirerea celor 6 luni. fiind înlocuite cu altele care se vând la pretul de 1. iar restul se varsa în termen de 6 luni. se anuleaza actiunile detinute. valoare nominala 1. cheltuieli de constituire 5. 2 actionari grabiti care detin 100.000 lei.

000 de actiuni: 100.si: 120 000 000 lei 1011 = 1012 120 000 000 lei Capital social subscris nevarsat Capital social subscris varsat c) plata cheltuielilor de constituire: 5 000 000 lei 201 = 5121 5 000 000 lei Cheltuieli de constituire Conturi curente la banci d)varsarea anticipata a aportului ramas pentru cele 100.000 lei/actiune × 70 % = 70.000.000 lei 70 000 000 lei 5121 = 456.000 actiuni × 1.4 70 000 000 lei Conturi curente la banci Decontari cu asociatii privind capitalul varsat anticipat si: 70 000 000 lei 1011 = 1012 70 000 000 lei Capital social subscris nevarsat Capital social subscris varsat e) realizarea aportului la cel de al doilea apel: 70 000 000 lei 456.2 280 000 000 lei .4 = 456.

Decontari cu asociatii privind capitalul varsat anticipat Decontari cu asociatii privind capitalul subscris nevarsat 35 000 000 lei 456.5 (50 000×1 000× Decontari cu asociatii în 70%) dificultate 175 000 000 lei 5121 = (250 000×1 000 ×70%) Conturi curente la banci si: 175 000 000 lei 1011 = 1012 175 000 000 lei Capital social subscris nevarsat Capital social subscris varsat f)vânzarea actiunilor în cazul actionarilor în dificultate: 50 000 000 lei 5121 = 456.5 50 000 000 lei Conturi curente la banci Decontari cu asociatii în dificultate .

5 = 763 700 000 lei Decontari cu asociatii în dificultate Venituri din creante imobilizate i) lichidarea conturilor cu actionarii în dificultate (soldul contului): .si: 35 000 000 lei 1011 = 1012 35 000 000 lei Capital social subscris nevarsat Capital social subscris varsat g) înregistrarea cheltuielilor cu vânzarea: 1 000 000 lei 627 = 5121 1 000 000 lei Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Conturi curente la banci 1 000 000 lei 456.5 = 758 1000 000 lei Decontari cu asociatii în dificultate Alte venituri din exploatare h) înregistrarea dobânzii penalizatoare: 700 000 lei 456.

Modalitatea financiara de crestere se asigura prin aporturi noi în bani si/sau în natura. Prima modalitate evita cresterea numarului initial de actiuni si modificarea echilibrului dintre actionari.4. Cresterea capitalului prin aporturi în numerar se poate efectua. În masura în care pretul de emisiune al actiunilor noi este mai mic decât valoarea matematica contabia a actiunilor vechi. Acestea se plaseaza între valoarea matematica contabila a vechilor actiuni (limita maxima) si valoarea lor nominala (limita minima).13 300 000 lei 456. se produce "efectul de dilatare" a capitalului care la rândul sau antreneaza o pierdere pentru actionarii "vechi" care nu participa la subscrierea de noi actiuni. Apelul la cea de a doua modalitate impune din partea societatii sa-si stabileasca pretul de emisiune pentru actiunile noi. dupa doua metode: cresterea valorii nominale a actiunilor existente si prin emiterea de noi actiuni.5 = 5121 13 300 000 lei Decontari cu asociatii în dificultate Conturi curente la banci 2. teoretic. Contabilitatea cresterii capitalului social prin aporturi noi în natura si/sau în numerar O asemenea crestere este determinata de necesitatea procurarii de noi resurse pentru finantarea investitiilor sau consolidarea situatiei financiare. Pentru a compensa aceasta pierdere se apeleaza la . Ea devine aplicabila prin consimtamântul unanim al actionarilor.

Discutate ca titluri de valoare. Rationamentul calcularii valorii teoretice a unui DS se prezinta astfel: . Capitalul propriu rezultat în urma cresterii (Q × V) + (Q * × E) . DS sunt titluri de valoare negociabile care intra în paritate cu actiunile vechi. Cresterea Q * × E . Marimea lor se calculeaza ca diferenta între valoarea matematica contabila veche si valoarea matematica noua a unei actiuni. Capitalul propriu înaintea cresterii prin aporturi noi Q × V . Valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa cresterea capitalului propriu ()() ( *) * QQ QVQE + ×+× .drepturile preferentiale de subscriere (DS). Valoarea teoretica a dreptului de subscriere (DS) ( ) * * QQ V-E Q .

000 actiuni .100 lei.000.000.000 lei 48.000 lei .000. Rezerve 8.000 lei/actiunea .000 lei 48.000 lei .200 lei/actiunea În scopul dezvoltarii mijloacelor sale de investitie.000.numarul actiunilor noi V .000 lei prin emiterea a 10.000 lei . În acest caz.000.000 actiuni noi a caror valoare nominala este de 1. societatea decide sa majoreze capitalul sau cu 10.valoarea matematica contabila a vechilor actiuni E . Rezerve 8.000.+ × unde: Q reprezinta numarul actiunilor vechi Q * . Valoarea nominala 1. Capital social initial 40. Valoarea contabila 1. Cresterea capitalului propriu . Deci o noua actiune este emisa pentru 4 actiuni vechi.000 lei . Capital social 40.pretul de emisiune al noilor actiuni Exemplu: Se considera cazul unei societati ale carei capitaluri proprii sunt constituite din: . Capitalul este reprezentat de 40. situatia în contabilitate se prezinta astfel: .000. Pretul de emisiune este 1.000 lei.

200 lei .000.000 lei .000 actiuni × 1.000.(10. Valoarea matematica contabila noua 1180 50000 48000000 11000000 = + lei .100 lei) din care: 11.000 actiuni × 100 lei) 1. Raportul actiuni vechi/actiuni noi este 4/1 .000 lei ♦primele de emisiune (10. Dreptul de subscriptie 1.180 lei = 20 lei Sau: 1 DS = (1 200 .000 lei ♦cresterea capitalului social (10.000.1.000 actiuni × 1.000 lei) 10.1 100) 20 lei 50 000 10 000 ×= .

Procedând astfel. În aceasta situatie el trebuie sa cumpere la valoarea nominala . pentru fiecare actiune veche purtatorul primeste 20 lei. În acest caz el este obligat sa cumpere un DS sau sa le vânda pe acelea care sunt în plus fata de multiplii lui patru.Înregistrarea contabila va fi: 11 000 000 lei 456 = 1011 10 000 000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Capital subscris nevarsat 1041 1 000 000 lei Prime de emisiune Datele pot fi interpretate astfel: .200 la 1. ceea ce îl face indiferent fata de modificarea valorii contabile a titlurilor de la 1.200 lei . un actionar vechi detine 11 actiuni. . Este posibila situatia în care cel putin unul din vechii actionari sa nu detina un numar de actiuni divizibil cu patru. Pentru a evita aceasta situatie. proprietarul unei actiuni vechi ar pierde 20 lei pe actiune (1.100 lei pentru o actiune ce valoreaza 1. Se poate considera ca fiecare cumparator potential trebuie sa "indemnizeze" patru actiuni vechi pentru a obtine dreptul de a cumpara o actiune noua. solicitantul unei noi actiuni plateste întreprinderii 1. fiecare solicitant de un titlu nou va plati 4 DS × 20 lei = 80 lei purtatorului de patru actiuni vechi.1.180 lei.180 lei). Exemplu. Aceasta indemnizatie se numeste drept preferential de subscriere.180 lei.

000 lei .000 lei = 20 lei + 1.a 12 actiune îl va costa 1 DS + 1. a marimii cursului dreptului de subscriere conduce la o valoare teoretica. De regula o asemenea negociere se face la un curs de plata inferior celui teoretic. Aceasta valoare se delimiteaza ca un sistem de referinta pentru negocierea dreptului de subscriere.20 septembrie 2002.000 lei = 1. Capitaluri proprii 48. Pretul de emisiune 1. Exemplu. Raportul actiuni noi/actiuni vechi este 1/4 . completând numarul de 4 DS . Cursul negociat al dreptului de subscriere se prezinta astfel: . În aceasta ultima varianta cea de.000. Cursul bursier în 2002 cel mai ridicat a fost de 1.060 lei si 1.020 lei.11/4 = 2 actiuni si sa ramâna cu 3 DS .uri pe care le poate vinde. Numarul de actiuni 40. .020 lei.000 actiuni noi . Cresterea de capital prin emiterea de 10.000 titlluri .100 lei 1 DS = (1 200 . .010 lei cel mai scazut. Valoarea contabila înainte de crestere 1. Pentru edificare se presupune urmatoarea situatie la 31 decembrie 2001: . Relatia de calcul prezentata mai înainte.1 100) 20 lei 50 000 10 000 ×= . Cresterea de capital s-a dispus în perioada 20 august .uri necesare achizitionarii unei noi actiuni. La 10 august actiunea era cotata la 1. sau poate cumpara un DS disponibilizat de un alt actionar.200 lei .

Diferenta între valoarea de emisiune si valoarea nominala a noilor actiuni se înregistreaza ca prima de aport.8 = 12 lei între valoarea teoretica si cea negociata a DS ului. Exemplu.500.000 lei.000 lei. valoarea retinuta la subscriere pentru o actiune 1. Pentru un mijloc de transport evaluat la valoarea de 5. Contabilitatea cresterii capitalului social prin operatii interne . valoarea nominala a actiunii este de 1. Numarul de actiuni noi create este de 5.000 actiuni.000 / 1. Remarca.1 020 5 1 ×=×= Deci intervine o pierdere de 20 . Înregistrarea cresterii de capital se face: 5 500 000 lei 2133 = 1012 5 000 000 lei Mijloace de transport Capital subscris varsat 1043 500 000 lei Prime de aport 2.500. În cazul în care cresterea de capital îmbraca forma de aport în natura nu se pune problema protectiei vechilor actionari.5.1 DS = ( ) 40 8 lei 5 1 1 060 . Actiunile noi se emit la un pret teoretic apropiat de valoarea contabila a titlului.100 lei.100 = 5.

Se precizeaza ca în conditiile unui astfel de mod de majorare de capital.numarul de actiuni noi de emis . Protectia financiara a vechilor actionari.urilor. în conditiile în care se emit noi actiuni.Cresterea are loc prin încorporarea rezervelor. este asigurata prin detinerea de catre acestia a drepturilor de atribuire (DA) ca titluri negociabile.urilor este în principiu similar cu cel al DS . Motivul cresterii este cel al întaririi credibilitatii societatii asigurând actionarii de disponibilitatea unei mari parti a fondurilor proprii. a rezervelordin reevaluare si a primelor de capital. cât si noii actionari cu conditia ca acestia sa cumpere DA-uri la paritatea necesara. Mecanismul de calcul si functionare a DA . a profitului. Subscriptorii noilor actiuni pot fi atât vechii actionari care utilizeaza drepturile lor. Relatia de calcul pentru valoarea teoretica a unui drept de atribuire este: V C C` C` × + unde: C . cresterea de capital se poate realiza prin crearea de noi titluri atribuite gratuit vechilor actionari sau prin cresterea valorii nominale a vechilor actiuni. Procedural. averea reala a societatii nu se modifica.numarul de actiuni vechi C′ .

000 lei .000 lei .000 lei. Rezerve neîncorporate 4. Valoarea contabila a vechilor actiuni 1. Capital social initial 40. Raportul actiuni vechi/actiuni noi : 10/1 .000 lei . Situatia în contabilitate se prezinta astfel: .000.000.091 lei DA = 1 200 .1 091 = 109 lei Sau: DA = 1 200 109 lei 10 1 1 ×= + Corespunzator paritatii de atribuire. vechiul actionar trebuie sa posede 10 DA .000 actiuni × 1. Valoarea contabila în conditiile emiterii de noi actiuni (48.200 lei .000 actiuni) 1. Rezerve încorporate în capitalul social prin emiterea de noi actiuni atribuite gratuit (4.000.000 de actiuni noi.000 lei) 4.valoarea contabila sau cotatia la bursa a vechilor actiuni Exemplu: Reluând exemplul de mai înainte se presupune ca din rezervele existente se încorporeaza în capitalul social 4. pentru care se emit 4.uri pentru a i se conferi în .000.V .000.000 lei / 44.000.000 lei Total capital propriu 48.

cotat la bursa de valori.090 lei. În acest scop se compara pretul bursirer al unui DA si profiturile (dividendele) pe care le-ar asigura achizitionarea de noi actiuni. Deci o actiune noua se cumpara la 10 DA × 109 lei = 1. deoarece acesta este. înregistrarea devine: 1041 = 1012 Prime de emisiune Capital subscris varsat 1043 Prime de aport 105 . beneficiile sau diferentele din reevaluare.uri. se afla în situatia de a obtine în mod gratuit 1 actiune noua. sa presupunem 18 actiuni vechi. Daca poseda. iar pentru cea de a doua actiune trebuie sa cumpere 2 DA × 109 lei = 218 lei.mod gratuit o actiune noua.uri. Valoarea calculata pentru un DA are caracter teoretic. Rezolvarea practica este similara cu cea prezentata la DS . actionarul vechi poate renunta total sau partial la DA .urile detinute. Un nou actionar poate procura o actiune din cele noi numai în conditiile în care plateste 10 DA . Înregistrarea contabila privind încorporarea rezervelor în capital este: 4 000 000 lei 1061 = 1012 4 000 000 lei Rezerve legale Capital subscris varsat În cazul în care s-ar fi încorporat în capital primele de emisiune. disponibilizate de la alti actionari. deoarece paritatea de atribuire este de 10/1. În conditiile în care pretul bursier al DA . Remarca. de regula.ului este pozitiv.

000 lei si prin încorporarea de rezerve disponibile în valoare de 4. Situatia în contabilitate înainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: . situatia în contabilitate se prezinta astfel: . Rezerve 8.Rezerve din reevaluare 117 Rezultatul reportat 2. drepturile de subscriptie sau de atribuire. Exemplu.000 titluri la pretul de emisiune de 1. dupa caz. Contabilitatea cresterii capitalului prin dubla marire Dubla marire de capital social se realizeaza prin capitalizarea rezervelor. Daca cresterile sunt succesive. Drepturile celei de-a doua cresteri apartin vechilor actionari si a celor ce au beneficiat de prima crestere de capital.000.000 titluri În adunarea generala se hotaraste cresterea capitalului social prin emiterea de actiuni în numar de 10.000 lei . primelor de capital sau rezervelor din reevaluare si prin aporturi în numerar.000 000 lei pentru care se emit 4.000 lei Total capital propriu 48. Ea poate avea loc simultan sau succesiv.000. Daca cele doua cresteri se produc simultan. În ipoteza în care cresterile sunt simultane.000 actiuni. drepturile de subscriptie si cele de atribuire sunt rezervate în mod exclusiv vechilor actionari. Capital social initial 40.000 lei . apartin vechilor actionari din timpul primei cresteri.000.6. Capital social initial . Numarul de actiuni 40.

000. Rezerve încorporate prin emiterea de noi actiuni (4.000.000 /4.074 lei .000 actiuni ×1. Valoarea matematica .000. Rezerve neîncorporate 4.000 =10/1 18.000.50 lei 4 1 074 .000 lei) 4 000 000 lei . Valoarea cumulata 1 DS + 1 DA (1.074) 126 lei .000 lei) 40.000 lei Total capital propriu 58.000 lei) 10. Cresterea capitalului prin aporturi noi în urma emiterii de noi actiuni (10.000 actiuni) 1.000 / 54.000 actiuni × 1.000 lei .000 lei .000.1 000 .200 .000 lei .1.000 actiuni × 1. Raportul paritate I (DS) 40.contabila a vechilor actiuni 1.000 = 4/1 II (DA) 40.200 lei .contabila noua în conditiile cresterii capitalului (58.000 /10.(40. Valoarea matematica .

000 lei . Încorporarea rezervelor: .000 / 50.000 actiuni) 1.000.000 lei 58.000 lei 48.000. Rezerve 8.000.4 Valoarea contabila noua .1.000 actiuni × 1.000 lei) 10.000 lei .vaoarea nomnala 1 DS = = = 107. Valoarea contabila noua (58.50 lei 10 1074 10 Valoarea contabila noua 1 DA = = = Daca cele doua cresteri se produc succesiv situatia se prezinta astfel: Faza I: Emiterea de noi actiuni prin aporturi în numerar si/sau în natura: .000.200 .160 lei DS = 1.000 lei . Crestere de capital (10.000.160 = 40 lei Faza II.000. Capital social initial 40.

074 lei 1 DA = 1.074 86 lei . Valoarea unei actiuni atribuita în mod gratuit ( 12. Numar de actiuni emise 1 000 lei 4 000 000 lei = 4. Aceasta conversie trebuie sa fie dorita si motivata de obligatari pentru a deveni actionari. Raportul de paritate 12.5 × 86 lei) 1.Capital propriu 58..5/1 . Purtatorul de obligatiuni ca titluri de valoare cu dobânda fixa trebuie sa fie interesat sa le transforme în titluri cu venit variabil (dividende). Valoarea contabila noua = 54 000 58 000 000 1. Contabilitatea cresterii capitalului prin conversia obligatiunilor în actiuni Pe aceasta cale se asigura cresterea capitalului social prin diminuarea datoriilor fara a apela direct la trezorerie. .160 1.075 lei 2.7.000 lei . Diferenta dintre valoarea nominala totala a obligatiunilor convertite si valoarea totala a actiunilor noi emise ca echivalent se înregistreaza ca prime de emisiune.000.000 actiuni . În acest scop. actiunile emise trebuie sa aiba o valoare teoretica apropiata de cea a obligatiunilor.

Diminuarea capitalului social se realizeaza prin: reducerea numarului de actiuni. raportul fiind de 2/1. iar valoarea nominala a unei actiuni comune este de 1. Contabilitatea micsorarii capitalului social prin rambursarea unei parti catre asociati Reducerea pe aceasta cale are loc în cazul în care capitalul este supraproportionat fata de activitatea sa. Prima de emisiune = (10 000 × 1 000 lei ) .000 lei. în conditiile în care valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1.(5 000 × 1 800 lei) = 1 000 000 lei Înregistrarea contabila este: 10 000 000 lei 161 = 1012 9 000 000 lei Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni Capital subscris varsat 1044 1 000 000 lei Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni 2. reducerea valorii nominale a actiunilor si prin rascumpararea actiunilor de catre societate si anularea lor.Nu se ridica problema protectiei financiare a vechilor actionari deoarece obligatarii ca subscriptori ai noilor actiuni sunt creditorii societatii comerciale.800 lei. Se transforma 10.000 obligatiuni în 5 000 actiuni. Exemplu. . atunci când se reduc investitiile dintr-un sector de activitate sau când se decide realizarea (vânzarea) unei parti din activul societatii care nu este necesar activitatii sale.8.

Rezerve 6. Situatia în contabilitate se prezinta astfel: .000 lei.Numar de actiuni 10. Înregistrarea contabila este: 3 000 000 lei 1012 = 456 3 000 000 lei Capital subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul iar la rambursare: 3 000 000 lei 456 = 512 3 000 000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Conturi curente la banci b) modalitatea reducerii numarului de actiuni cu 10% (30 000 actiuni ×10/100) prin rambursarea catre actionari 1 000 actiuni × 3 000 lei valoare nominala = 3 000 000 lei.000. fiecare actionar primeste o suma proportionala cu numarul de actiuni pe care îl detine.000 lei 36.000 titluri .În cazul în care se reduce valoarea nominala a actiunilor sau numarul de actiuni prin rambursarea catre actionari.000.000 lei . Capital social 30. Diminuarea capitalului cu 10 % a) modalitatea reducerii valorii nominale de la 3. .000.10 000 actiuni× (3.000 lei .700) = 3. Titularii de actiuni primesc suma de 300 lei pentru fiecare titlu de valoare.000 lei la 2. Valoarea nominala a unei actiuni 3. Exemplu.700 lei.000 lei .000.000 2.

anularea actiunilor: 3 000 000 lei 1012 = 502 3 200 000 lei Capital social subscris varsat Actiuni proprii 1068 200 000 lei Alte rezerve Daca pretul de rascumparare ar fi fost de 2.000 actiuni = 100.900 lei titlul. pretul de rascumparare 3 200 lei titlul. . diferenta de 100 lei× 1. rascumpararea actiunilor proprii: 3 200 000 lei 502 = 512 3 200 000 lei Actiuni proprii Conturi curente la banci . c) rascumpararea si anularea a 10% din numarul de actiuni. valoarea totala 3 200 000 lei. Fata de varianta de mai sus când diferenta de pret rezultata din rascumpararea si anularea propriilor actiuni s-a înregistrat pe seama rezervelor si primelor de capital se poate retine si o alta varianta si anume decontarea lor pe seama cheltuielilor si veniturilor. iar cele favorabile se încorporeaza în contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate". diferentele nefavorabile se repartizeaza asupra contului 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate".Înregistrarea este similara cu cea prezentata la punctul a). Remarca. . Astfel. Dupa parerea noastra. acest cont poate fi folosit si în locul contului 1068 "Alte rezerve" în cazul în care pretul de cumparare este mai mare decât valoarea nominala.000 lei s-ar fi înregistrat pe creditul contului 1041 "Prime de emisiune". deci 1 000 actiuni.

Capitalul propriu al societatii "GAVILA" S.. Alte rezerve 2.000 lei . acoperirea pierderilor se face prin report la noul exercitiu.000 lei .000. din rezervele legale constituite în acest sens si prin varsaminte noi pentru reîntregirea capitalului. cotata la bursa de valori se prezinta astfel: .000 lei) 40.000.000) lei Total capital propriu 30.A. Indiferent de solutia retinuta.000 actiuni ×2. Report pierderi (20. Rezerve legale 8.2. Capital social (20.000.000. . Modalitatile contabile si financiare folosite pentru finantarea pierderilor direct din capitalul social sunt cea a reducerii valorii nominale a actiunilor si cea a anularii numarului de actiuni.000 lei Adunarea generala extraordinara decide o reducere a capitalului propriu pentru a acoperi pierderea reportata.9. se debiteaza contul 1012 "Capital subscris varsat" si se crediteaza contul 117 "Rezultatul reportat".000. În principiu. Practic. Contabilitatea micsorarii capitalului social prin acoperirea pierderilor Acoperirea pierderilor exercitiului din capitalul social are loc numai în cazul în care nu exista o alta modalitate de finantare. Exemplu.000 lei . apelul la capitalul social intervine în cazul în care se constata ca bilantul prezinta un nivel al pierderilor reportate prea important pentru a putea fi absorbit rapid de beneficiile exercitiilor viitoare.

cresterii capitalului social O societate care lucreaza în pierdere si doreste sa majoreze capitalul. Contabilitatea micsorarii .000.000 lei se va deconta la rezerva legala.000 actiuni × (1.4000000) lei 14 000 000 lei 1012 Capital subscris varsat Situatia capitalului propriu în urma reducerii se prezinta astfel: .1 500 lei 20 000 30 000 000 Valoarea matemica contabila a unei actiuni = = Valoarea nominala noua a unei actiuni stabilita în urma reducerii capitalului este de 1.300 lei) 26.500 -1.000 actiuni × 1.000.10.000. Rezerve legale 4. poate apela la tehnica financiar - .000 lei .000 lei Total capital propriu 30.000 lei 2.300) = 40. Înregistrarea contabila privind reducerea capitalului este: 2 000 000 lei 1068 = 117 20 000 000 lei Alte rezerve Rezultatul reportat 4 000 000 lei 1061 Rezerve legale (8000000 . Diferenta de 20.000. Capital social (20.300 lei.

rezerva sau beneficiul care se substituie la fractiunea rambursata actionarilor este decontata prin crearea a doua analitice în cadrul contului 1012 "Capital subscris . Primul pas. Cel de al doilea pas. micsorarea capitalului genereaza înregistrarea privind debitarea contului 1012 "Capital subscris varsat" si creditarea contului 117 "Rezultatul reportat". Majorarea capitalului prin încorporarea de rezerve are loc în cazurile în care pierderile nu depasesc 50% din capital. Ca reglementare. În scopul de a indica mentinerea capitalului de origine. amortizarea capitalului se efectueaza în virtutea unei dispozitii statutare sau prin decizia adunarii generale extraordinare a actionarilor. b) majorarea capitalului prin încorporarea rezervelor sau prin emiterea de noi actiuni.11.Contabilitatea amortizarii capitalului Amortizarea capitalului consta în rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin aceasta sa se reduca marimea capitalului social. Aceasta dubla operatie este cunoscuta sub denumirea de "miscarea acordeonului" sau "însanatosire financiara". cresterea se acopera din emisiunea de noi actiuni sau chiar conversia obligatiunilor în actiuni.contabila în doi pasi succesivi: a) reducerea capitalului pentru a acoperi pierderile. finantarea cresterii capitalului impune înregistrarile specifice încorporarii rezervelor în capital sau emiterii de noi actiuni reprezentative. Rambursarea se face din rezervele disponibile constituite sau prin afectarea unei parti din beneficiu. 2. În caz contrar.

000.varsat" respectiv 1012.2 "Capital amortizat". Se decide sa se amortizeze capitalul cu 500.1"Capital neamortizat" si 1012.1"Capital neamortizat" si 1012. iar actiunile echivalente nu participa la primul dividend si au un regim diferit la partajul capitalului realizat la lichidarea societatii.2 "Capital amortizat". Schema înregistrarilor contabile se poate prezenta si sub forma: a) înregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru fractiunea amortizata: 500 000 lei 1012 = 456 500 000 lei Capital subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul b) afectarea rezervelor la amortizare: . Capitalul subscris varsat se ridica la 3.000 lei prin afectarea unei parti din rezervele disponibile: 500 000 lei 1068 = 456 500 000 lei Alte rezerve Decontari cu asociatii privind capitalul si 500 000 lei 456 = 512 500 000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Conturi curente la banci Totodata se face virarea interna prin debitarea contului 1012 "Capital subscris varsat" si creditarea conturilor 1012. Exemplu.000 lei. Aceasta ultima parte de capital este indisponibila.

500 000 lei 1068 = 1012. 31 privind societatile comerciale "Societatea nu va putea dobândi propriile sale actiuni. Se presupune si . în afara de cazul în care adunarea generala a actionarilor hotaraste altfel.000 titluri din propriile actiuni. nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor. cu votul actionarilor care reprezinta doua treimi din capitalul social". valoarea nominala este 1.1 2 500 000 lei Capital subscris varsat Capital neamortizat d) rambursarea efectiva a actiunilor: 500 000 lei 456 = 512 500 000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Conturi curente la banci Desigur.12.000 lei. Actiunile sunt distribuite salariatilor la un pret de 1. în anumite cazuri legislatia admite rascumpararea propriilor actiuni cu scopul de a fi anulate.2 500 000 lei Alte rezerve Capital amortizat c) virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat: 2 500 000 lei 1012 = 1012. distribuite salariatilor sau vândute tertilor.200 lei. Totusi. Exemplu. Asa cum prevede art. O întreprindere cumpara 1. iar pretul de rascumparare 1.400 lei. Contabilitatea rascumpararii propriilor actiuni În principiu nu este admisa cumpararea de catre societate a propriilor sale actiuni. noi o recomandam pe aceasta din urma.69 din Legea nr. 2. în spiritul divulgarii integrale a informatiei. se pot folosi si alte variante.

500 lei titlul.000 lei se înregistreaza prin articolul contabil: 1 400 000 lei 502 = 512 1 400 000 Actiuni proprii Conturi curente la banci b) actiunile rascumparate sunt distribuite salariatilor la pretul de 1.000 actiuni =1.200 lei × 1.400 lei = 1.varianta în care sunt vândute tertilor la pretul de 1.000 lei.400.500 lei × 1000 actiuni = 1. înregistrarea este: 1 500 000 lei 512 = 502 1 400 000 lei Conturi curente la banci Actiuni proprii 7641 100 000 lei Venituri din imobilizari financiare cedate În locul contului 512 "Conturi curente la banci" se pot folosi si conturile 461 "Debitori diversi". a) rascumpararea propriilor actiuni 1.200.000 lei: 1 200 000 lei 512 = 502 1 400 000 lei Conturi curente la banci Actiuni proprii 200 000 lei 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate În cazul în care actiunile s-ar vinde tertilor la pretul de 1.000 actiuni × 1.500. daca nu s-au încasat imediat si 424 "Participarea personalului la profit" daca actiunile au fost distribuite în contul .

.participarilor la profit.