You are on page 1of 24

ZUZENDARIA:

Soni a Gonzlez
ERREDAKZIO BURUA:
Ai ora I maz
DISEINUA ETA MAKETAZIOA:
Fi del Li nazi soro
INPRIMAKETA:
mccgraphi cs-elkar
LEGE GORDAILUA:
SS. 734-77
IRAULTZEN ALDIZKARIAREKIN
KONTAKTUAN JARTZEKO:
Pokopandegi , 9, 2. Donosti a 20018
TELEFONOA:
943 32 64 67 / 943 22 44 00
POSTA ELEKTRONIKOA:
i raultzen@ labsi ndi katua.org
BAIONA
Coursi c Karri ka, 13.
64100.
Tf: 00 33 559 59 50 20
BILBO
Errekalde Zumarkalea, 62, behea.
48010
Tf: 94 470 69 00
DONOSTIA
San Blas, 1behea.
20013
Tf: 943 22 44 00
GASTEIZ
Fermi n Lasuen, 13 behea. 01001
Tf: 945 25 58 77
IRUEA
Arga I bai a kalea 12-14 behea
31014
Tf: 948 22 1130
iraultzen
ENPLEGUAREN DEFENTSA, LEHENTASUNA
Hego Euskal Herri a da Espai ni ar estatu osoan enplegu gehi en suntsi tu den lurral-
dea. Enplegua erregulatzeko espedi enteen fase berri batean gaude. EEEak meha-
txurako tresna erabi ltzea eguneroko ogi bi hurtu da: lan erreformaren bi tartez,
enpresei eskuak li bre utzi di zki ete nahi duten momentuan espedi enteak aurkeztu
ahal i zateko eta lan baldi ntzetan atzerapausuak lortzeko erabi ltzen ari di ra.
Aldebakartasuna nahi koa ez balute, mehatxuetan oi narri tutako negozi azi oak
burutzen ari di ra enpresaz enpresa. Ez da zerbai t i solatua, patronalaren estrategi ari
erantzuten di on formula bai no.
Aldebarkartasuna eta erabateko nagusi tasuna bermatzea patronalari ondori o zuzena dauka: eredu guzti z desarautua
ezartzen dabi ltza. Honek, gatazka i turri a i zateaz gai n, ez du tarteri k uzten benetako i rtenbi deak bi latzeko. Azken errefor-
mek erabateko desoreka ekarri dute langi leon kaltetan. Ez dugu aukera berdi ntasunean j okatzen. Bai na langi leen kalte-
tan ez ezi k, motzeko i rabazi ak ahaztu eta epe ertai n luzera begi ratzen badugu, ez da egi a lan harreman eredu guzti z des-
arautuak edo sektore publi ko ahulak, hazkunde ekonomi koari batere mesede egi ten di oni k. Hala ere, patronalak epe
laburrerako i kuspegi a eta abari zi a lehesten du, Euskal Herri ko premi a ekonomi ko eta sozi alei erantzuten di en lan harre-
man eredu propi oa erai ki tzen ahalegi ndu ordez.
Hasi erati k esan genuen kri si ti k i rtenbi de bakarra eredu berri bat erai ki tzea dela. Eredu ekonomi ko eta sozi al bat erai ki t-
zea, euskal eragi leen eki menez. Eta eredu horretan lan harremanek eta negozi azi o kolekti boak berebi zi ko garrantzi a dau-
kate. Negozi azi o kolekti boa sektore eta enpresetako di nami ketati k bai no askoz haratago doa. Aurrekontu poli ti ka eta
poli ti ka fi skalareki n batera, negozi azi o kolekti boa oi narri zko tresna da aberastasuna banatzeko, soldatak eta lan baldi nz-
tak arautzen di tuen hei nean . Beraz, eragi le poli ti ko-i nsti tuzi onalek ere negozi azi o kolekti boaren defentsan akti boki hartu
behar dute parte, erantzuki zuna badaukate. Erai ki nahi dugun herri ereduaz ari gara.
Fase poli ti ko eta ekonomi ko berezi honetan, herri moduan egi n beharreko ari keta da. Bertoko eragi leon artean erabaki
behar dugu zelako lan harreman eredua eta negozi azi o kolekti boa nahi di tugun eta behar di tugun; beraz, gai ak agenda
poli ti koan lekua i zan behar du. Enplegua defendatzeko eta pobrezi aren kontra egi teko bi tarteko funtsezkoa da. Eta lan
harremanak arautzeko ezelako eskuduntzari k ez daukan gurea bezalako herri batean, are eta garrantzi a handi agoa dauka.
I zan ere, gaurko egunean i nsti tuzi oetati k bultzatzen den enplegu poli ti ka zeharo aldatu beharra dago: ez du langabezi ari
aurre egi teko bali o, eta ez du kali tateko enpleguri k bermatzen. Enplegu poli ti ka eragi nkor batek, ezi nbestean, langi leen
beharrak kontuan hartu behar di tu eta lana zei n aberastasuna banatzeko tresna i zan behar da. Eta, esan bari k doa, mar-
txan j arri eta garatu ahal i zateko bi tartekoak eta eskuduntza nahi koak i zan behar di tugu geure esku: lana arautzeko ahal-
mena eta, poli ti ka akti boak ez ezi k, poli ti ka pasi boak ere bai . Ahalmen hauek eskuratzea kontuan hartzen ez duen ezei n
enplegu poli ti ka porrotera dago kondenaturi k.
Abenduaren 12an Gastei zeko Legebi ltzar aurrean bi ldu zi ren espedi entepeko mi laka langi lek horrelaxe aldarri katu zi oten
Gobernu berri ari , enplegu suntsi ketaren aurrean neurri ak hartu di tzatela, enplegua babestu dezatela. Patronalari j okoa
egi teak egoera j asanezi n honetara ekarri gai tu. O rdua da behi ngoz patronalari j okoa egi n beharkoan, behi ngoz i npli katu
dai tezela.
LABen aldi zkari nazi onala 165. alea 2012ko abendua-urtarri la
>HEMEN IBILI, HEMEN KUDEATU
fupoJJolo eutotvo gorroJo uelto
reore prJbotJzozJoo -vrgJ|dvo
dogo. IdeJo bov ez do berrJo.
boJo lrJuJo de|o eto obJodvro
bJzlortze orJ do. Jreportv.
portv eto trebJde gorroJoore
prJbotJzozJoo gJzorteorJ egJte
zoJo Jrvzvrro do bo|JobJde
pvb|Jlool o|or prJbotvore
-epe vzte dJtv gvtxJ botzve
ovro gJzorte ovrore goJetJl
_orrJz. vrloloo euo orre prJ
botJzozJool. berelJ dolor |o
bo|dJtze prelorJzozJoo. uegvr
touvo vrrJtzeo. prezJoe goreu
tJtzeo eto zerbJtzve loulortzeo.
fgoero boe ovrreo. |ebeJl
Coberv ezberdJeJ zvzedv go
tzoJzlJe gvre lezlol odJeroztelo
eto boJbotpvtv eztoboJdotze
lo. bo|o o|o prJbotJzozJo eto
|Jbero|JzozJoore ovrreo |otv
beborrelo lopro-Juool eto
evrrJ zebotzol o|o govzotv.
RJgorreJl gvre Jrolvrleto eto
egoero boJ JrtebJdeo e-otelo
propouotze dJtvgv evrrJol
ezogvtorozJlo dJtvgv. zleJl
-ozJo botovrleztvlo dvgv. uJ
dJlotv gvztJol deJtvz gvtxJeelo
olordJo |or dezogv. lordJo
boel ep|egvorJ eto |o bo|dJ
tzeJ evtuJlo zoJe ber-eo. prJbo
tJzozJoorJ ovrlorJtzo eto fvulo|
RerrJtJl lvdeotvlo dJre gorroJo
ueltoree o|delo bovtvo _ouo
beborlo dJtv.
0rolorreo. bov oztopotzelo
beborrezloo Jzogo do zerbJtzv
pvb|Jlo bovetolo |ogJ|ee obJz
erobJ|tzoJ|ee oltJbozJoo eto
borrolo. erolvdeol Jterpe|otvz
eto preuJootvz. bovel beborrez
lool uverto doJtezlee evrrJol
eto lopro-Juool |otdJtzote.
>SOLIDARIDAD
CON PALESTINA: BDS
Durantes estos -eueube-ou
ouJutJdo o| e uJ-o otoqve de|
futodo uJoJuto Juroe| Cotro e|
pveb|o po|eutJo e e| qve - u
de po|eutJoubo uJdo oueuJ
odou. futo uJtvoCJ euJuouteJ
b|e poro |ouq |oupo|eutJou. qve
ode- ude uer oueuJodou. uo
v CtJ-oude todo tJpo de ve_oCJo
euCotJdJoou J-pouJbJ|Jdod de
-overue |Jbre-ete e uv propJo
tJerro. expropJoCJ de Cououq de
tJerrou. deegoCJ de per-Juou
de trobo_o. etC.
fuJ-portote expreuor |o uo|Jdo
rJdod Co Fo|eutJo. pero qo o eu
uvTJCJete. For euo. e . CJe
toude orgoJzoCJoeupo|eutJou
bJCJero v ||o-o-Jeto o deu
orro||or vo Co-po o JteroCJo
o| per-oete de RoJCot.
euJveruJoeuq SoCJoeu|RS
Cotro e| futodo uJoJuto Juroe| .
poro qve Iuroe| pogo TJ o |ou
ogreuJoeuCotro e| pveb|o
po|eutJo q ue ovego o egoCJor
vo poz _vuto q bouodo e e| reu
peto de |oudereCbouCJvJ|euq po| tJ
Cou.
0o-o otrouuJdJCotou. LR deCJdJ
vJrue o |o Co-po o e . u.
- ude Co-Jt ude e-preuo de
fvulo| RerrJo oproboro e
vo reuo|vCJ Codeodo |o ope
roCJ F|o-o fvdJdo Cotro Cozo
q ||o-odo o| boJCotCotro Iuroe|
Jgvo|-ete. be-ouJvJtodo o uJ
gogora
ekarri
PETICIN A LA UNIN EUROPEA
Un ao despus los estado espaol y francs si guen haci endo
o dos sordos ante las conclusi ones de la Conferenci a de Ai ete y
las peti ci ones y deseos de una gran mayor a de la soci edad vasca.
Si n embargo los agentes fi rmantes del Acuerdo de Gerni ka man-
tenemos fi rme nuestro compromi so y ante el i nmovi li smo de
Espaa y Franci a hemos deci di do dar un nuevo paso. Una delega-
ci n del Acuerdo de Gerni ka acudi a Estrasburgo, para entregar
una carta en la que se le soli ci ta a la Uni n Europea una i mpli ca-
ci n di recta en el proceso de paz de Euskal Herri a.
>CORRUGADOS AZPEITIA,
EL TSJPV NOS DA LA RAZN
La sentenciadel Tri bunal
Superi or de Justi ci a del Pa s
Vasco ( TSJPV) da la razn a
las y los trabaj adores de
Corrugados Azpei ti a, del
Grupo Gallardo, al declarar
nula la deci si n adoptada el
pasado 17 de j uli o por la empresa de exti ngui r los contratos de 60
personas trabaj adoras. El Alto Tri bunal enti ende que el Grupo
Gallardo no cumpli con el deber de negoci ar de buena fe con el
comi t en el curso del per odo de consultas.
En cuanto se tuvo conoci mi ento de la voluntad de la empresa se
pi di la nuli dad de los despi dos porque la empresa hab a i ncumpli do
el peri odo de consultas del ERE al no posi bi li tar una negoci aci n
" real" , ya que desde el pri nci pi o mantuvo que los 60 despi dos eran
" i namovi bles" . Hoy se les ha dado la razn. A dems de la v a j udi ci al
los mi embros de la planti lla han recurri do a todos los i nstrumentos
que ten an en sus manos para detener los despi dos Huelgas, concen-
traci ones, mani festaci ones, encerronas
Las y los trabaj adores valoran posi ti vamente la resoluci n j udi ci al
porque avala la negoci aci n laboral frente a la i mposi ci n, como
desde el pri nci pi o hemos pedi do. Estn orgullosos del cami no reco-
rri do y la lucha reali zada.
4>5
>DETEKTATU, SALATU
ETA AURRE EGIN
Indarkeria sexistaz mi ntzo garenean
eremu pri batua dei tzen den horretan
gertatzen di ren erasoak bai no di men-
tsi o handi agoa duen egoeraz ari gara.
Emakumeok i ndarkeri a sexi sta gure
bi zi tzaren eremu guzti etan pai ratzen
dugu. Egungo egoera ekonomi koa dela eta, emakumeonganako era-
soak gero eta borti tzagoak di ra, gure oi narri zko eskubi deak gero eta
zapalduago daude. Hala nola, prekari etatearen gorakada berez preka-
ri oak di ren sektore femi ni zatuetan, enpleguraren suntsi keta -lehen
kaltetuak emakumeak i zaten ari di ra-, sexu j azarpenaren areagotzea
eskubi deri k gabeko lan merkatuan edo dependentzi a laguntzen
murri zketak, hau dena emakumeon aurkako i ndarkeri a da.
Si ndi katuak azaroaren 25eko dataren bueltan bere gogoetak plazara-
tu eta emakumeek bi zi duten egoera salatu zuen. 23an Bi lbon burutu
zuen hi tzaldi an i ndarkeri a sexi sta defi ni tzeko parada egon zen eta
delegatuen testi gantzetan oi narri tuz i ndarkeri a honen espresi o
ezberdi nak azaldu zi ren, egoera hauei nola aurre egi n ere eztabai datu
zen. LABen ustez, lehentasunak zehaztu eta hauen alde lan egi n
behar da: Leheni k ekonomi a pertsonen menpe j arri behar da eta ez
merkatuen menpe, besteti k lanaren banaketa j ustu bat bultzatu
behar da lanaren kontzeptu berri an sakonduz eta azkeni k si ndi katuak
kontzi entzi azi o lana egi ngo du i ndarkeri a egoerak detektatzeko,
salatzeko eta aurre egi teko.
LEHENDAKARI BERRIARI ESKARIA
Lehendakari berri a hautatzeko abenduaren
12an burutu zen osoko bi lkuraren ari ra,
Enplegu Erregulazi o Espedi enteen eragi na
sufri tzen ari di ren mi laka langi le bi ldu zi ren
Gastei zko eusko legebi ltzarraren aurrean
murri zketen aurka eta enpleguaren alde.
Elkarretaratze honen bi dez, gobernu berri a-
ri konfli kto hauei i rtenbi dea aurki tzeko
i npli ka dadi n eskatu zi oten. Beste askoren
artean CAF, Corrugados Azpei ti a,
Cementos Lemona, Guardi an Llodi o,
Holtza, Gamesa, Alesti s, 0-10, eta
Lami naci ones Arregui enpresako langi leak
i zan di ra.
Gastei zera hurbi ldu zi ren langi leek beren
ahotsa entzunarazi zuten. Kaleratzen aur-
kako oi huak, kaleratzeen aurkako lemak eta
bozi na hotsak entzun zi ren kaleetan bai ta
legebi ltzar barruan ere.
dJCo|Jutoupo|eutJou. orgoJzodo
dJveruouCbor|ou. q oCtvo|-ete
portJCJpo-oue |o p|otoTor-o
Fo|eutJo fvulo| RerrJo Soreo. f
euo -Ju-o | eo. LR portJCJp e
dJCJe-bre e Fortvgo| e |o
0oTereCJo IteroCJoo| de uo|J
dorJdod orgoJzodo por |o 0CFIh.
Cetro| uJdJCo| -oqorJtorJo de eue
pou. Fero |o - uJ-portote eu
qve e veutrouCetroude trobo_o
devCJe-oudJorJo-ete |o qve e|
uJoJu-o eut boCJedo.
>CONVENIOS EN PELIGRO
Los convenios provJCJo|eude|
-eto| eut e pe|Jgro q uJ o ||e
go-ouo v oCverdo proto deu
oporeCer . 0o e| TJ de uvperor
eute b|oqveo LR bo pveuto uobre
|o -euo vo vevo propveuto qve
tJee Co-o ob_etJvo prJCJpo| uo|
vor e| CoveJo provJCJo|.
LouCoueCveCJoude o o|Cozor
Jg oCverdo uero dro- tJCou
poro |o C|oue trobo_odoro pveuto
qve J-p|JCoro perder todou|ou
dereCbouqve dvrote treud Codou
bo Coutodo toto CouegvJr. Lo
potroo| por uv porte ue bo||o
C -odo e euto uJtvoCJ de b|o
qveo CouCJete de qve e| tJe-po
Corre o uv Tovor.
f |o oCtvo| uJtvoCJ de CrJuJueu
- uJ-portote qve vCo poro
|outrobo_odoreuq trobo_odorou|o
deTeuo de uvudereCbouporqve
uJ CoveJo provJCJo| -J|eude
peruooutrobo_odorouue qvedo
r uJ Jgvo proteCCJ . For
e||o. LR bo p|oteodo vo pro
pveuto e |o qve p|oteo etre
otrouvo vJgeCJo de o ou. vo
uvbJdo uo|orJo| de| IF0 - u . .
v|troCtJvJdod q e| o o| deuCve|gve
vJ|otero|.
ho uer T CJ| goor e| pv|uo o |o
potroo| pero LR eut deCJdJdo o
|vCbor poro e||o. vrote e| -eu
de dJCJe-bre ue bo reo|Jzodo
-ovJ|JzoCJoeuTrete o |ouuedeu
de |o potroo| q ou ue uegvJr
boCJedo -Jetrouo ue ||egve o
v oCverdo.
>BURUJABETZAREN BIDEAN
Gabonetakooportelo uo|dotore
ordoJleto egvlorJ gvztJetolo
tJtv|orro bJ|olotv bodo ere. LRe
vuteto -o-etv boeto _olo
o dogoo ouloz ere uoloogoo
do. zerbJtzv pvb|Jlool. bere ouo
touveo. dovde lo|olo.
r odrJ|dJl etorrJ zoJzlJgv Jpouo
letol beroJelJ dolorte zerbJtzv
pvb|Jloe uvtuJleto eto berrJto
rro eulvbJdee go|ero.
LRe vutez. fvulo| RerrJo uel
tore pvb|Jlo Jdortuvo eroJlJtze
lo borrolo. ezJbeuteloo do ero
gJ|e po|JtJloJutJtvzJoo|. uJdJ
lo| eto uozJo|e orteo botegJteo
be|bvrv bJloJtz botelJ ze|o
egJte dJegv ovrre r odrJ|etJl
dotoze JpouoleteJ erobolJtzelo
eto beute|olo eredv bote oJo
rrJol ezortze _ootelo.
Roetorolo. uo|oleto eto -obJ|Jzo
zJo dJo-Jlo ezJbeuteloo do eto
bJde boeto. beuteol beute. obe
dvore o berrJo|delo goberv
de|egorJtzo ovrreo e|lorretorot
zeol bvrvtv zJtve Jpouotze
zoJzlJgv evrrJeto eutotvore
eto FFlo gobervore erotzvlJzv
o eto bvrv_obetzo o|dorrJlotzelo.
EN MS DE UNA OCASIN NOS HEMOS
SUBIDO EN UNO DE SUS TRENES PERO
POCOS SABEN LO QUE SE CUECE EN LOS
HORNOS DE CAF. Lou . peruoou qve
Co-poe |o p|otJ||o de ReouoJ q |ou tro
bo_odoreuq trobo_odoroude |o ToCtoro de Irv.
ode- u de qvJeeu trobo_o e |ou Cetrou
prodvCtJvoude otroupoueuuo |o boue de euto
e-preuo qve ||evo - ude o oudedJC do
ue o |o prodvCCJ de -oterJo| TerrovJorJo.
rou -eueu -oteJedo e| pv|uo Trete o
|o dJreCCJ de |o e-preuo bo |ogrodo ego
CJor v vevo poCto de e-preuo qve reCoge
ovoCeuJ-portoteuCo-o |o op|JCoCJ de |ou
borouue-oo|euo portJr de q |o Certe
zo de qve o bobr deupJdou-Jetroudvre e|
poCto ou Co-o e| Co-pro-Juo de boCer TJ_ouo
|ou evetvo|eu qve qvedo e T brJCo. uoJ
r Jrodo q do|To r ouJd. de|egodou de LR.
bo vJvJdo e prJ-ero peruoo e| proCeuo q
eut orgv||ououde |o |vCbo qve ue bo ||evodo
o Cobo porqve CouJdero qve eu v oCverdo
-vq bveo poro qvJeeu qve euto-ou e |o
T brJCo q bveo poro e| Tvtvro de| etoro.
Entre la negociacin
y la movilizacin
|o boro de eTretorue o |o egoCJoCJ de
v vevo poCto de e-preuo |ou de|egodou q
de|egodoude LR te o C|oro qve |o prJorJdod
te o qve uer |o deTeuo de |oupveutoude trobo
_o. For e||o. q ovqve e v prJCJpJo |o p|oto
Tor-o reJvJdJCotJvo ero CouJ Jd tJCo o otrou
o ou. teJedo e Cveto |o JteroCJoo|Jzo
CJ de |o Co-po o. |o deu|oCo|JzoCJ de |o
prodvCCJ q |o Coqvtvro de CrJuJu oCtvo|.
Cveto |oude|egodouqve bJCJero v oCto de
reupouobJ|Jdod e e| qve p|oteo-ou-odJTJCor
|o p|otoTor-o CouJderob|e-ete ToCo|Jz do
ou e |ou te-ou - u J-portoteu Co-o uo|o
rJou. redvCCJ de _orodo q b|Jdo_e ote |o
reTor-o |oboro| .
rou|odoro o| Co|eCtJvo de trobo_odoreu q
trobo_odorou vo reT|exJ uobre e| Tvtvro
peuo-ouqve CouegvJr |ou borouue-oo
|eu -oteJedo e JC|vuo ov-etodo |ou
uo|orJou uobre e| IF0 ero |o oportoCJ - u
J-portote qve podo-ouboCer poro deTeder
|oupveutoude trobo_o de boq q de -o oo pveu
Nueva pacto
en CAF
6>7
guregai ak
La clave ha estado en la
cohesin que se ha
demostrado tanto en las
asambleas como en las
movilizaciones
En la va del reparto del
trabajo y la riqueza
teude Cerror |o edJCJ de eute Irov|tze.
0f preuet v fPf de uvupeuJ . Lo e-pre
uo. vo|J doue vJ|otero|-ete de eute Jutrv
-eto qve |e pouJbJ|Jto |oudJutJtoureTor-ou
|oboro|eu. pretedo TJoCJor uv oCtJvJdod e
Irv q ReouoJ o Couto de qve |ouq |outrobo_o
doreu Couv-o uv deue-p|eo. 0obeuJ . Tor
to|ezo q |vCbo. |o -Ju-o reCeto Co |o qve ou
eTreto-ou o |o egoCJoCJ de| poCto de
e-preuo. euCo |o qve oube-oueTretodo o
euto ogreuJ . 1 e| reuv|todo eut ob . e| de
dJCJe-bre |o e-preuo retJr e| fPf. Lo |vCbo de
boq eue| e-p|eo de -o oo.
to qve |o JteroCJoo|JzoCJ q |o deu|oCo|Jzo
CJ de |o prodvCCJ poe e rJeugo |oupveu
toude trobo_o qve 0f tJee e fvulo| RerrJo
exp|JCo r Jrodo. Lou borouue-oo|eu. ode
- u de beeTJCJor o |ou q |ou -Je-brou de |o
p|otJ||o JdJvJdvo|-ete. uo vo -edJdo de
Cor Cter Co|eCtJvo porqve reporte e| trobo_o. e
euto -oero ue Creo |ouCodJCJoeuporo qve
boq trobo_e - u gete q -o oo to-bJ |o
bogo |ou uJgvJeteu geeroCJoeu. 0o|Cv|o
qve Co |o bo_odo de _orodo de . borouue
pvedo Creor vou pveutou.
rou -odJTJCor |o p|otoTor-o |vCboro e
deTeuo de |ou petJCJoeu qo trou|ododou. u
Co|edorJo de -ovJ|JzoCJoeu Cotvdete
oprobodo CouJ por voJ-Jdod e |ououo-b|e
ou-outr o |o dJreCCJ de |o e-preuo qve todo
uo|Jdo o| CoT|JCto pouobo por CouegvJr v
oCverdo e |ou te-ou de Todo. 1 ou Tve. |o
|vCbo ||evodo o Cobo dJo uvuTrvtouq ue CouJ
gvJ |o redvCCJ de _orodo. vo uvbJdo uo|o
rJo| de . uobre e| IF0 q e| b|Jdo_e Trete o |o
reTor-o |v|troCtJvJdod de o ou. ue -otJee
Co-o bouto oboro |o pouJbJ|Jdod de oCvdJr o|
FPf00 Co-o T r-v|o de reuo|vCJ de CoT|JC
tou. o ue podr -odJTJCor |o _orodo de Tor-o
Jrregv|or uJ oCverdo de| Co-Jt de e-preuo q
to-poCo ue podr reo|Jzor deupJdoupor To|to de
Corgoude trobo_o o por rozoeueCo -JCou.
Cohesin, fortaleza y solidaridad
Lo C|ove poro o|Cozor eute poCto bo eutodo
e |o CobeuJ q Torto|ezo qve ue bo de-outro
do toto e |ououo-b|eoude T brJCo Co-o e
|ou -ovJ|JzoCJoeu. e po|obrou de |ou de|ego
dou |o dJreCCJ Co-predJ qve te o e Tre
te o |o toto|Jdod de |ouperuooutrobo_odorou.
JCbo CobeuJ Tve |o qve pouJbJ|Jt uvperor e|
b|oqveo de |o egoCJoCJ J-pveuto por |o
e-preuo Co |o pre-Juo de qve o egoCJoro e|
poCto de e-preuo uJ -ote o |o vJCv|oCJ
e |o deTeuo de| CoveJo de| -eto| de
CJpvzloo. 0o-o dJCe r ouJd bvbJero uJdo - u
uJ-p|e deuvJCv|orou de| CoveJo provJCJo|
q egoCJor -e_orou JCo-ete poro |o p|otJ
||o de 0f pero euveutro reupouobJ|Jdod pe|e
or CodJCJoeudJgou_vto o |oude- utrobo
_odoreuq trobo_odoroude| -eto| .
Herri ordezkaritza
Madrilen
Euskal langi leri ak egoera ekonomi koa ez ezi k legeak
ere kontra di tu. Gobernuak onartu di tuen erreformak
di rela eta, langi leak babesi k gabe geratzen ari di ra eta
hau trabatu ezean, langi le asko eta asko konbeni o gabe
geratuko di ra. Arazoei i rtenbi dea aurki tu behar zai e eta
horretan dabi l LAB, enpresaz enpresa langi leak hobe-
ki en babestuko di tuen erantzunaren bi la.
Enpresa askotan hi tzarmena berri tzeko unea da.
Langi leak negozi azi o mahai ra soldata i goera eta lan bal-
di ntzak hobetzeko aldarri kapenak eramateaz gai n, kon-
beni o berri ak erreformetati k babesteko klausulak j asot-
zeko proposamena egi n dute hor bai tago momentu
honetan langi leak babesteko bi dea.
I bi lbi de hau zai la den arren, i ndarrak batuz eta borro-
katuz emai tza onak lortu di ra hai nbat enpresatan.
Amurri oko I nauxa enpresa ( I ndustri a Auxi li ar Alavesa,
S.A.) honen adi bi de ona da. O hi ko moduan zuzendari tza
proposamen atzerakoi eki n aurkeztu zen negozi azi o
mahai ra, besteak beste hi ru urtetako i raunaldi a, solda-
ten i zoztea, lanaldi a 48 ordutara i gotzea edo kaleratuak
berri z hartzeko aukera deuseztatzea kalerapen bi dega-
been kasuan eskatzen zi tuen. Langi leri ak ez zuen hone-
lakori k onartu eta mobi li zazi oak martxan j arri zi tuzten.
Bi egun greba egi n ostean erreformaren aurrean langi le-
ak babestea eta soldata i goera lortu zuten.
Era berean Estampaci ones Bi zkai a enpresan aurrera
urratsak emateko aukerari heldu di ote. I ndarrak batu eta
elkarlanean ari tuz lan baldi ntzak hobetu eta langi leak
erreformetati k bli ndatu di tuen hai nbat hobekuntza si na-
tu di tuzte, hala nola ultraakti bi tatea eta deskuelgeri k ez
egotea.
Lorpen hauen guzti en atzean borrokarako gri na eta
beste bi de bat hartzeko borondatea daude. Honelako
emai tzak lortzea erraza ez i zan arren, langi leri ak borro-
kan j arrai tu behar du alternati baren alde
Posible da
GARAI BERRIAK BIZI DITU EUSKAL
HERRIAK, HERRI MODUAN ETORKIZUNA
ERABAKI ETA ERAIKITZEKO AUKERA
EMANGO DIGUN PROZESUAN AURRERA
GOAZ. fro bereo. ezJ oboztv erreTor-o
lopJto|Juto bote erdJo govde|o eto boel
o|doleto po|JtJlo eto uozJo| uolool elorrJlo
dJtve|o. Rortoz. o|doleto -ortxo do eto
-o-etv boeto orobJdeo dogo _oloo.
LRe vutez erreTor-orJ ovrre egJ eto bvrv
_obetzo prozeuvo uolotzelo bJdeo evuloro
tJl eto evulororetzot egJ beborreloo do.
evulorore or-o|JzozJoo gertotvlo bodo.
fzJ goro zoJ ego. ordeo ezJbeuteloo do
eredv borJ egvez egv. |o zetroeto. zer
bJtzv pvb|Jlo obJz prJbotveto. govr egv
dJl eroJlJtzeo.
fvulo| RerrJlo egoero ere-v od-JJutro
tJbo ezberdJe boJto oztertze bodvgv.
ezberdJtouvol ego orre. evulorore
egoero dJg|ouJloo do. ff fvulo Jov|orJtzol
ovrrero ero-o dve bJzlvtzo po|JtJlol
porrot egJ dv. berrJtorrol evulo|dvtzelo
zeJ erobJ|ero uvutotzelo borodote po|JtJlo
rJl ezo ogerJo gerotv do. hoTorroolo forv
ro-vJtoteo uFhre bJzlvtzo po|JtJlol
-J|olo berrJtor lo|tetv eto vrgetzJozloo do
evuloro oTJzJo|o Jzoteo hoTorroo ouoo.
RorCJore Cobervo lrJuJ uoloeo dogoe
boeto. ovlerol porez pore dJtvgv o|terotJ
bol eroJlJtzelo. boJto evulororetzotere. Ipor
fvulo| RerrJo. berrJz. evuloro ez do oTJzJo|o.
boJo ozleo|dJo bo|obo|o dobJ|e e|lorgo
propJoore o|dorrJlopeorelJ berrJ gJuo egJtv
rotzelo Jdor -etoleto gertotze orJ do eto egJ
tvroleto borre zvtobe botevuloro Jzogo do.
fgoero boe ovrreo beute|olo bJzlvtzo
po|JtJlol bebor eto obJ dJtvgv. Rodo evuloroz
bJzJ obJ dve bJzlvtzo lo-vJtote bot. borJ
evulo| berrJtorrol ouotze dvgv eto gvre _olo
ze|oJo fvulo| RerrJ ouoo do.
Orain arte zer?
zle vrteeto evulorore egoerol bobero
egJ dve orre. ez dv egJ or-o|JzozJo pro
zeuv botel eulotze dve obJodvro ezto
to-oJo ere. Rorre gvztJore Tvtuo. or-o
|JzozJo prozeuvo borodote po|JtJloro -vgotv
Jzoo do. fvulo| RerrJlo |vrro|de ezberdJeto
topotze dvgv orgozlJo JlvuJ beuterJl ez
dogo. ff evuloro eto gozte|ero oTJzJo|ol Jzo
orre. |ebetouvezlo bJzlvtzo gozte|ero do.
fvulorore |egeol vrte bete berrJ dJtve
boeto. fvulo Jov|orJtzol |egeo vrrotze
_orroJtze dv.
Ipor fvulo| RerrJo evuloroz bJzJtzelo oJo
rrJzlo eulvbJdeo vrrotvo dogo. RerrJtorre eto
evulo|gJtzo zeJ bezlvtzo -vgJ-edvore
vrteetolo |oo eto borrolore odorJoz. JJzJo
tJbo ezberdJol -ortxo _orrJ dJro. ur F ogJte
o zegoeeo obJo _orrJtolo fvulorore
frolvde Fvb|Jlool |ffF egJdolo JbJ|bJdeol
orgJ vtzJ dv evulorore or-o|JzozJoo ovrre
ro egJtelo -vgol ogerJlool dJre|o.
hoTorroo CoroJo. VouCveCeore Legeol
odorJo |orrJol Jzo dJtv. Legeol hoTorroo
Aldaketaren bidean
Goazen
euskaraz
8>9
Bada euskaraz bizi nahi
duen hizkuntza
komunitate bat, hori
euskal herritarrok
osatzen dugu eta gure
joko zelaia Euskal
Herria osoa da
guregai ak
bJrvto zotJtv dv eto ere-v boloJtzeo evulo|
dvol Jzo beborrelo bJzlvtzo eulvbJdeol
-vgotv edo ezobotv dJtv. hoTorroo begoo|deo
zoo|de ez vouCoTooo Jzedotzeore odorJoz.
evulo|dvol .-oJ|olo berrJtorrol goro eto
bJzlvtzo eulvbJdeol vlotzeoz goJ. egvero
loo vrrotze zoJzlJgv. fvuloro ez do oTJzJo|o
eto ez dogo TvtzJo pvb|Jlo zeJ prJbotvo
oJtortvo.
LABen apustua
Lo -vdvo. evulorol bete beborrelo
TvtzJoo deup|ozotv eto eupoJo| obJz Trotue
uol ouv-Jtv dvte. obJz eto evuloro berezlo
bJzlvtzo eto |vrro|de botzveto. bJzlvtzo
oTJzJo|o ere Jzo. LogJ|eol bJzlvtzo eulvbJde
e _obe goro eto gvre |o zetroetotJl be|tze
dJogv errolorJ boe|o. |opoutvetotJl or
-o|JzozJoo -odv p|oJTJlotvo egJtelo |oeo
orJ goro. Izo ere. |ogJ|eol evuloro ezogvtze
lo eulvbJdeo dvgv. gvre |o _ordvero zeJ |o
bJdeo evuloroz bvrvtzelo eto |o borre-ool
evuloroz gorotzelo. Rovel gvztJol eulvbJde
pertuoo|ol ||ogJ|e boloJtzoreol eto lo|eltJ
bool |berrJoreol. |ogJ|erJoreol dJro.
LRel uJdJlotvore boJto evuloro or-o
|Jzotzelo erobolJo bortv eto vrrotuol egJ dJtv
bJde borreto dJogoutJlo bot egJ. p|o bot
-ortxo _orrJ. |ebetouvol -orlotv... Rov do.
bJzlvtzo po|JtJlo ouotv eto oortzeo or-o|J
zozJo prozeuvo p|oJTJlotvz eto orovtvz. urte
boveto ovrrero vrrotubodJol egJ dJro ezo
gvtzorJ eto TvtzJoo-edvorJ dogolJoez.
fro bereo. evulorore or-o|JzozJoo elJ
tzo uJdJlo|eo txertotzelo deter-JozJoo
bortv eto dJo-Jlo ezberdJol -ortxo _orrJ
dJtvgv |o zetroeto epreuo ouloto evulo
ro p|ool |ortv dJro eto evuloro p|ool |ortv ez
dJreeto. LRelo -J|Jtoteol goJ Jzo dJro
beute bJde botzvl egJez ovrrero egJtelo. odJbJ
dez errotv|ozJool evulo|dvdvz. evulorozlo
o|dJzlorJol uortvz. Jtzv|pegJtzo zerbJtzvo
-ortxo _orrJz...
RJde |vzeo _orrotv do. boJo gerotze zoJgv
|oo bvrvtzelo ezJbeuteloo Jzogo do |ogJ|e
-vgJ-edv Jdortuvo. Idorrol botv bebor
dJtvgv. bedvore eo deol e|lorrelJ
ooutJolo lo|eol bete geJtve bezo|o egve
rolo |oeo ere e|lorrelJ egJ bebor dvgv
ovrrero. Reute|olo eredv botegvez egv eroJ
lJ eto fvulo| RerrJ evulo|dv boterozlo
vrrotuol egJtelo. beborrezloo do o|Jotzol
ouotzeo. Letzv boeto. evuloroz |o eto bJzJ
obJ dvgv|olo. LR evulo|gJtzorelJ botero
_orroJtvlo dv |oeo.
-oJtzelo. evulororJ dJ-etuJo po|JtJloo
e-o eto prozeuvore |ogJlo lolotzeol dve
gorrotzJoz obortorozJ obJ dJtvgv borreto
dobJ|tzo o|derdJ. erogJ|e. JutJtvzJo zeJ ero
lvdeol. fvulorol berrJ egJte goJtv. eto evulo
rorJl gobe ez dogo fvulo| RerrJrJl.
Bide luzea jorratu da,
baina geratzen zaigun
lana burutzeko
ezinbestekoa izango da
langile mugimendu
indartsu bat
La respuesta que da O saki detza a d a de hoy a las
demandas de los ci udadanos y ci udadanas as como de
las personas trabaj adoras respecto a la normali zaci n li n-
g sti ca es i nsufi ci ente. La asi stenci a de cali dad i ncluye la
atenci n i ntegral a las y los paci entes en su i di oma.
Tenemos, por tanto, la obli gaci n de ofrecer la atenci n en
euskara as como el regi stro y la hi stori a cl ni ca si lo soli -
ci tan. Actualmente no se hace porque di cho programa
exi ste ni camente en castellano.
En el proceso de normali zaci n del euskara y del respe-
to de los derechos li ng sti cos de la ci udadan a, la mej ora
del programa O sabi de -herrami enta de trabaj o medi ante
la cual los y las profesi onales de O saki detza desempean
su trabaj o en atenci n pri mari a y en la que se regi stra la
hi stori a cl ni ca- y la posi bi li dad de uti li zarlo en euskara es
una pi edra angular, pues, consti tuye el regi stro de la aten-
ci n sani tari a de las personas usuari as.
La necesi dad de promover y fomentar el uso del euska-
ra, as como respetar los derechos li ng sti cos de las y los
paci entes fue recogi da en el decreto 67/2003 del Gobi erno
Vasco. A d a de hoy se si gue i ncumpli endo la ley.
Posteri ormente, desde la propi a O saki detza, se elabor el
Plan de Euskera en el ao 2005, con una evaluaci n del
mi smo en el ao 2009 en la que se haci a hi ncapi en la
necesi dad de la i mplantaci n del programa O sabi de en
euskera.
Es un proceso que exi gi r el trabaj o conj unto de los res-
ponsables del Servi ci o de i nformti ca, los tcni cos de eus-
kara del Servi ci o de Euskera de O saki detza pero tambi n
exi ge la i mpli caci n de las y los profesi onales sani tari os.
Es nuestro deber y por ello estamos luchando.
Osabide en euskara:
una exigencia
elkarrizketa
Xabier Ugartemendia, Arantza Sarasola, Asier Imaz
10>11
Orain arte egin dugunari jarraipena eman
eta bi norabide berri hartuko ditugu, batetik
borroka lantokietatik bideratuko dugu eta bes-
tetik instituzio eta alderdi politikoak zuzenean
interpelatuko ditugu. Hasteko, lantokietan
kanpaina bat burutuko dugu: langileek jakin
behar dute euren lan baldintzak egun batetik
bestera guztiz kaskartu daitezkela (soldata
baxuagoak, lan ordu gehiago...) hitzarmena
galdu eta beste batezartzen badiete. Honekin
batera, enpresa guztietara erreformaren aur-
kako mozioak ere eramango ditugu.
Enpresariek ikusi behar dute erreformaren
aplikazioa ez dela gatazkarik gabekoa izango.
Komitea erreformaren aurka jartzea bilatzen
du mozioak, sindikatu guztiok bertan ager-
tzen diren puntuen aurkako jarrera azaldu
dugu eta. Hala ere, enpresariek erreforma apli-
katu nahi badute, mobilizazioetara jotzea pro-
posatuko dugu.
Lantokietan egingo diren borroka eta kan-
painarekin batera instituzio eta alderdiak
interpelatuko ditugu. Negoziazio kolektiboa
ezinbesteko tresna da, aurrekontu eta zerga
politikekin batera, sortzen den aberastasuna-
ren banaketarako, soldatak eta lan baldintzak
arautzen baititu. Enplegu suntsiketari eta
pobreziari aurre egiteko tresna da. Lotura
zuzena du, beraz, bakoitzak defendatu eta
eraiki nahi duen herri ereduarekin.
Negoziazio kolektiborako
marko propioa eraikitzeko
borroka egiten ari gara
Negoziazio kolektiboa kinka larrian dagoen eskubidea da eta aurtengo urtea erabakigarria izan daiteke. 2013ko uztailean
hitzarmenen indarraldia amaitzen denean, alternatiba eraikitzeko gaitasunik izan ez badugu, Hego Euskal Herriko
500.000 langile inguru euren esparruan negoziatzeko eskubiderik gabe gera daitezke eta ondorioz konbenio estatala apli-
katuko litzaieke edo are okerrago dena, langile estatutua.
Herri honen gehiengoak beste eredu ekonomiko eta sozial bat aldarrikatu izan du, greba orkorrak tarteko. Honetarako lan
harremanetarako eredu berri bat premiazkoa da eta honen ardatza negoziazio kolektiboa dugu. Erreformak uzten digun
joko zelaia ez dugu ontzat ematen. Horregatik, hasieratik negoziazio kolektiborako marko propioa eraikitzeko proposame-
nak mahai gainean pausatu ditugu eta hauen aldeko borroka egiten ari gara. Bere momentuan sektore arteko akordiorako
aukera arakatu genuen. Aukera hau Confebaskek bere abariziagatik zapuztu ostean, guk akordio marko sektorialak bul-
tzatzeari ekin genion. Eta orain jauzi berriak egiteko prest gaude.
Instituzioak edota alderdi politikoak ezin
dira begirale hutsak izan, esku hartu behar
dute. Negoziazio kolektiboa ez da patronal pri-
batu eta sindikatuen arteko kontua besterik ez.
Hori dela eta, instituzio eta eragile politikoei eta
bereziki hauteskundeen ondoren sortu den
Eusko Jaurlaritza berriari eskaera zuzena egiten
diegu: batetik, enplegatzaile diren kasuetan,
murrizketak ez aplikatzeko, beraien esparruan
M adrilekiko menpekoa izango ez den negozia-
zio kolektiboa burutu eta akordiorik aldebaka-
rrez aldatu ez dezatela; bestetik, negoziazio
kolektiboa blindatu eta marko propioaren alde-
ko aldarrikapena bere egin eta horren aldeko
erabakiak har ditzatela.
Xabier Ugartemendia
Zerbitzu PribatuetakoFederaziokoIdazkaria
Ze egoeratan dago negoziazio kolektiboa zuen
federazioan?
Negoziaziokolektiboa erdihilik dagoela esan deza-
kegu. Badira urtebatzuk herrialdemailakohitzar-
men gehienak ez direla berritu, ultraaktibitatean
daude. Hau da, erreformaren ondorioz, datorren
urtekouztailean desagertzekozorian daude.
Zerbitzuetakolangilegehienak eta garraiokoasko
egoera honetan daude, orain arteez gara gaiizan
egoera honiirtenbidea topatzeko. Egoera ez da
berria, bainan azkenekoerreformekin areagotu egin
da. Hemen herrialdekohitzarmena da negoziazio
eremu baliagarriena, beraz honen aldeborrokatu
behardugu edobestela atzera pausoak nabarmenak
izangodira.
Garraiokobestelangileak, enpresa hitzarmenak
dituzte, baina hauen artean erebadira batzuk
ultraaktibitatean daudenak, beraz erreformak inpo-
saturikoeraginpean. Hala ere, borroka indartsuak
burutu diren lekuetan lortu dugu hitzarmenak
aurrera ateratzea, edukitxukunekin eta erreforme-
tatik blindatuz,
Bilbobusen egin dugun
moduan, adibidez.
Ze lanketa egingo
duzue negoziazio
kolektiboaren defen-
tsan?
Gakoa langileak beren hi-
tzarmenaren aldeaktiba -
tzea da eta, beraz, hori
izan beharda gureerron-
ka nagusia. Iniziatiba
berriak martxan jarriko
ditugu langileak uler
dezaten zerdagoen jokoan
eta aldiberean zergaltze-
kozorian, ea horrela lor-
tzen dugun patronalarimezu zuzen batbidaltzea:
akordiorik egon ezean edoaldebakartasuna erabil-
tzen badutelanlieok aurrez aurretopatukogaituz-
te, borroka egongoda.
Horrekin batera hitzarmenak estatukonegoziazioe-
tatik blindatzea erelortu behardugu, eta horreta-
rakoEAE mailakoakordiomarkosektorialak ere
bultza tzen arigara.
Negoziatzerako orduan, ze aldarrikapen jar -
tzen ditugu mahai gainean?
Egoera guztiz aldatu da. Orain betikoedukiak kon-
tuan hartzeaz gain, erreformaren ondorioetatik
blindatzeariematen diogu garrantzirik handiena.
Adibidez, ultraaktibitatea aldarrikatu, aldebakarta-
sunariezetza ematea (kalerapenak, deskuelgeak,
aldaketak, e.a.), estatu mailakohitzarmenetatik
blindatu...
Negoziazio kolektiboaren defentsa izango da
lan urte honetako erronka nagusietariko bat,
zein izango dira besteak?
Garrantzitsuena enplegua mantentzearen aldeko
borroka izangoda. Enplegu galera bainoez dago
leku guztietan eta, beraz, honiirtenbidea topatzea
izangoda garrantzitsuena. Zerbitzu Pribatuetako
Federazioan enplegua bieratan sutsitzen da. Alde
batetik, lanpostu pila ezabatzen dituzten enpresa
handiak, aireportuetan gertatzen ariden bezala,
eta bestetik, pixkanakakoenplegu galera zerbitzu
sektorean. Iniziatiba desberdinak prestatzen gabil -
tza, baina argiizan behardugu denak borrokaren
bidetik doazela.
Besteerronka batenpresetan planteatzen aridiren
soldata zein eskubidemurrizketeiaurreegitea izan-
goda.
Gauza asko aldatu behar dira. Nondik hasiko
zinatekete?
Negoziaziokolektiboaz hitz egiterakoan, egoerari
irtenbidea bilatzekohiru ideia argiizan beharditu-
gu: lehenik, negoziaziokolektiboa, berton mantendu
behardugula; bigarrenik, patronalarieman zaion
aldebakartasuna apurtu egin behardela, eta azke-
nik, aurrekobiak lortzekoborrokatzea ezinbestekoa
dela.
Enplegu galera oztopatu zein lan baldintzen defen -
tsa aurrera eramateko, ezinbestekoa izangoda
Euskal Herrikoegoera arautzen duen akordiosozial
batlortzea, non bertokoeragileok erabakitzen
dugun zernolakopolitikak, araudiak, babessozia-
la... beharditugun. Askotan esan digutehoriegite-
koez dagoela aukera legalik, baina, gureustez,
borondatea egonez gero, posiblelitekeeta horixeda
falta dena, beraz, honibuelta emateko, kaleetan
zein lan zentroetan borroka piztea bainobestebide-
rik ez dago.
Xabier Ugartemendia, Arantza Sarasola, Asier Imaz
Negoziazio kolektiboa
erdi hilik dago. Hala
ere, borroka indartsuak
burutu diren lekuetan
lortu dugu hitzarmenak
aurrera ateratzea, eduki
txukunekin eta
erreformatik blindatuz
Arantza Sarasola
Zerbitzu PublikoetakoFederaziokoIdazkaria
Ze egoeratan dago negoziazio kolektiboa zuen
federazioan?
Nirefederazioan nagusidiren sektoreetan, titularita-
tepublikoa dutenetan, alegia, negoziazioa blokeatua
ez ezik, erabatdebekatua erebadago. Zerbitzu publi-
koetan negoziaziokolektiboa oinarrizkolegediren
EstatukoAurrekontuek, zein bestelakooinarrizko
legebatzuen menpedagoaspalditik.
Negoziazioa erabatmurrizten duten geroeta oina-
rrizkolegeedota dekretu gehiagodira (LEPak ezin
egin, ordezkapenak ezin egin, gaixotasun bajengati-
koosagarriak kendu, pagak kendu...). Horrez gain,
Estatuak jada ez du bestegaraibatzuetan zuen
jarrera, hau da, Estatuak ezartzen zituen mugak
gureesparruan akordioak lortuz gainditzen geni-
tuen horrela apaltzen baitzituen Estatuak burujabe-
tza edota erabakitzekoeskubidekota handiagoen
eskaerak. Oraingoegoera ekonomikoarekin, hori
jasanezin egiten zaioeta oinarrizkolegeeta dekretu
elkarrizketa
12>13
Xabier Ugartemendia, Arantza Sarasola, Asier Imaz
horiek baiala bai inhabilitazioeskaeren
mehatxupean betebeharrekogaitzatjar-
tzen ditu gurenegoziaziokolektiborako
eskubidea errotik ukatuz.
Beraz, bestefederazioetan ez bezala, nahiz
aldesindikal eta instituzionalaren artean
akordiorik egon berau legez kanpokoa litza-
teke, eta Gobernu Delegaritzak osoadi
daudehorrelakorik gertatzekotan auzi
penalak martxan jartzeko.
Ze lanketa egingo duzue negoziazio
kolektiboaren defentsan?
Debekuak debeku, gurejarrera negoziazio
kolektiboa gureesparrura ekartzea izango
da. Hemengoinstituzioeizera exijituko
diegu: aldebatetik lehendik ditugun akor-
dioak errespetatu ditzaten Estatutik etorri-
takomurrizketarik aplikatu gabe, edota
kasu batzuetan beraien iniziatibaz hartu
dituzten murrizketak bertan behera utziz, eta bestetik
datozen urteetarakokonbenioen negoziazioariekin
diezaiogun negoziaziohauetatik eratorrikodiren
akordioak mugarik gabeegikaritzekokonpromisoa
azalduz.
Hala eta guztiz ere, gurelan baldintzak defendatu
nahibaditugu, aregehiago, zerbitzu publikoak defen-
datu nahibaditugu burujabetza ariketaren bidea, eta
beraz, desobedientziaren bidea hartu besterik ez dago.
Bidehonetan guztiok dagokigun erantzukizun eta
ardurarekin jokatu behardugu, jokoan gureakor-
dioak egin ahal izatekoeskubidea izatea baitago, eta
horren defentsa ezin da izan soilik sindikatu batena,
instituziobatena edoalderdibatena... herriosoarena
eta herria ordezkatzen duten eragileguztiena da.
Negoziatzerako orduan, ze aldarrikapen jar tzen
ditugu mahai gainean?
Batetik, negoziazioaren debekua gainditzearilotutako
konpromisoak eskatukoditugu, eta horrek praktikan
esan nahidu gureakordioak urratu dituzten murriz-
ketak ez betetzekokonpromisoa, eta bestetik zerbitzu
publikoen eredu berria eraikiahal izatekoaldarrika-
penak, zerbitzu publikoen sistema garatu bateta une
honetan sozialkihorren beharrezkoa den enplegua
sortzekoharrobia izangodena.
Sistema berria eraikitzeaz arigara, gauregungoak
dituen gabeziak gainditzekobidea hartu behar
dugu, esaterako, zerbitzu publikoen kudeaketaren
pribatizazioa, autokontzertazioak, lanpostuen genero
bereizketa, zerbitzuen euskalduntzefalta, aparteko
orduak, zerbitzu publikoen definizioan dagoen langi-
leen partehartzerik eza...
Negoziazio kolektiboaren defentsa izango da
lan urte honetako erronka nagusietariko bat,
zein izango dira besteak?
Zalantzarik gabearestian esandakoguztiagatik bi
dira urtehonetakoerronkak: gurelan harremanak
hemen negoziatu ahal izatea eta, beraz, gureakor-
dioen babeserakoherriestrategia definitzea, eta zer-
bitzu publikoen garapenaren eta enplegu publiko
berriaren sorrera.
Gauza asko aldatu behar dira. Nondik hasiko
zinatekete?
Borroka ideologikohandia egin beharda, gauzak
aldatu ez daitezkeelakousteokerra errotua baitago
langilezein herritarguztiengan. Horigainditu
beharra dagolehenik borroka ideologikohandia egi-
nez baina, aldiberean, alternatiba badagoela esa-
nez, eta alternatiba horren aldeaktiboa izan daite-
zela lortuz.
Debekuak debeku, gure
jarrera negoziazio
kolektiboa gure esparrura
ekartzea izango da.
Instituzioei lehendik
ditugun akordioak
errespeta ditzaten
exigituko diegu
Negoziaziokolektiborakoeskubidea
funtsezkoa da aldeezberdinen arteko
akordioan oinarritutakolan harre-
man eredua hemen finkatu ahal iza-
teko. Kurtsohasierakohelburu nagu-
sia mezu kontrajarrien gainetik
langileeierreformek epeertain eta
luzera edukikodituzten ondorioak
ezagutaraztea izangoda, langileen
artekokohesioa indartuz borroka
errealak piztekoeta konfrontazioa
areagotzeko. Konfrontaziohonen
bidez lortukoda herrialdekohitzarmen sektorialak
desblokeatzea. Honekin batera lortu beharda enpre-
sa eremukonegoziaketen bidez adostutakoa alde
bientzakoderrigorrezkoizatea, hau da, patronalari
debekatu beharzaioadostutakoa ez aplikatzea.
Negoziatzeko orduan, ze aldarrikapen jartzen
ditugu mahai gainean?
Hiru puntu azpimarratu ditzakegu: aldebatetik
negoziaziokolektiborakodugun eskubidea, Euskal
Herriak lan harremanetan bidepropioa egiteko
beharduen tresna gisa babestu eta blindatu behar
dugu. Bestetik, lan baldintzen hobekuntza eskatzen
dugu, errealistak gara eta horregatik esaten dugu
aberastasuna badagoela, gutxiagobai, baina bada-
go, eta eguneratu beharrekoeztabaida da nola
banatukoden denon mesedetan. Eta azkenik, enple-
guaren suntsiketaren aurrean lanpostuak bermatu,
enplegua banatu eta noskienpleguaren suntsiketa
bultzatzen duten neurriak bertan behera uztea
Asier Imaz
Industria FederaziokoIdazkaria
Ze egoeratan dago negoziazio kolektiboa
zuen federazioan?
Industrian, erreforma ezberdinak lan harremanak
aldatzekohelburuaz egin dira patronalarialdeba-
kartasuna emanik. Ultraaktibitateprintzipioaren
aplikazioaldaketak, askotan, negoziazioaren bloke-
oa zekarren, baina erreformek patronalaren mesede-
tan kokatu dute. Hala nola, blokeoak urtebeteirau-
ten badu langileek dauzkaten hainbateskubide
galtzen dituzteerreformen arabera. Horrexegatik
erabakidu, hain zuzen ere, patronalak hitzarmenak
blokeatzea, denbora langileen kontra baitago. Esan
dezakegu nagoziazioak mehatxuan oinarrituta dau-
dela.
Enpresetan konfliktibitatea areagotzen arida patro-
nalak erreformek emandakohainbateskubideman-
tendu nahidituelako. Eskubidehorien arabera
negoziaziokolektiboaren bidez lortutakoakordioa
baliobarik utz dezakepatronalak nahiduenean.
Baldintzak inposatu ditzakete, beraz.
Ze lanketa egingo duzue negoziazio kolekti-
boaren defentsan?
Aurrekogalderan azpimarratu dugun moduan,
kurtsohau erabakigarria izangoda, langileok esku-
bideak galtzekoarriskuan gaudeeta hauen defen -
tsan jauzia egitekoaukerariheldu behardiogu.
eskatzen dugu apartekoorduen, baina baita jardu-
naldiaren luzapena edomalgutasunaren inposake-
taren bidez enplegua suntsitzen da eta.
Negoziazio kolektiboaren defentsa izango da
lan urte honetako erronka nagusietako bat,
zein izango dira besteak?
Erronka orokorrak finkatu ostean, garrantzitsua
izangoda sektorebakoitzekoegoerarierantzuteko
bideeta estrategia propioak garatzea. Gurefedera-
zioan, eraikuntzan ematen ariden egoerariirteera
ematearen beharra azpimarratukonuke, besteak
beste. Kalerapen masiboetaz gain langileen ehune-
koosohandibatiez zaiohitzarmena aplikatzen
eta horrek enpresarien astakeria guztien pean
uzten ditu. Hainbatpausu egin ditugu egoera kon-
pontzeko, hala nola egoera eta erantzulepolitiko
instituzionalak salatu ditugu. Beraz, aurtengo
kurtsoa neurrizehatzak bermatzekourtea izan
beharda.
Gauza asko aldatu behar dira. Nondik hasiko
zinateke?
Badakigu zein den hartu beharrekonorabidea eta
zeintzuk eman beharrekopausuak. Bideluzea
dugu aurretik, baina lehenik eta behin Euskal
Herrikolangileok ulertu behardugu gureeskuetan
dagoela bidehorribultzada ematea, lehenagoere
egon gara gauregungoa bezalakobidegurutzean
eta ateratzea lortu dugu, horregatik ditugu estatu
mailakohitzarmenik hoberenak. Borrokan eta lan-
gileartekokohesioan sinesten badugu ez gaituzte
geldituko.
Kurtso erabakigarria
izango da, langileen
eskubideen defentsan
jauzi egiteko aukerari
heldu behar diogu
Lehenago ere egon gara
gaur egungoa bezalako
bidegurutzean eta
ateratzea lortu dugu.
Borroka eta langileen
arteko kohesioan sinisten
badugu, ez gaituzte
geldituko
VERSUS
negocio
<14
VS.
derecho
Mientras el sector bancario recibe dinero pblico, dinero que est hipotecando el futuro del sistema pbico, las per-
sonas que compraron viviendas a precios desorbitados estn siendo deshauciadas, y miles de personas siguen sin
poder acceder a una vivienda.
Es ci erto que hay gente que no
puede hacer frente a sus obli ga-
ci ones, pero acaso es eso res-
ponsabi li dad de los gobi ernos?
acaso se le puede achacar algn ti po de culpa a los bancos? Como
di j o el mi smo Raj oy, la i nmensa mayor a de qui enes han comprado
a crdi to o ti enen un alqui ler paga sus deudas . Y esto es bueno,
porque responde a los fundamentos lgi cos de una soci edad .
El gobi erno bastante ha hecho, salvando del deshauci o a la gente
que est en si tuaci n de mayor necesi dad , que asci ende nada ms
y nada menos que a un 1% . Les hemos proporci onado una moratori a
y, as , durante dos aos menos si tuaci ones dramti cas habr que ver
en los teledi ari os. Es ci erto que durante esos dos aos, los i ntereses
de demora que ti enen que pagar al banco segui rn subi endo, pero
ya sab an dnde se estaban meti endo, ahora que no pi dan sopi tas.
Lo i mportante es que el sector de la construcci n y, sobre todo, la
banca salgan adelante. Y esto tambi n lo ha dej ado muy claro Raj oy:
no convi ene i mprovi sar para no alterar el normal funci onami snto de
este mercado cuando la econom a mej ore . Q ue est muy bi en fun-
damentado y es algo que no debe cambi ar.
Y en esto coi nci de la patronal bancari a, por supuesto. La exclusi n
soci al no la crea el crdi to hi potecari o, si no la cri si s de la cual, por
supuesto, la banca es tambi n una v cti ma . La gente no podr a
tener su propi a vi vi enda si no fuera por la banca. Hay que darles gra-
ci as. Los deshauci os no ti enen nada que ver con el modelo de crdi -
to ni con la ley hi potecari a, que ti enen como fi nali dad dar hi potecas
para que la poblaci n pueda adqui ri r vi vi endas.
Y es que, como di j o De Gui ndos, tocar el si stema puede converti r el
crdi to, es deci r, el acceso a la vi vi enda, en un pri vi legi o al que algu-
nos no podr an acceder
Que la vivienda no se ha
materializado como derecho
es de sobras conocido. Sin
embargo, que desde el poder
econmico banca y gobiernos se desplace torticeramente el
derecho a la vivienda a un supuesto derecho de la banca a espe-
cular y llenarse los bolsillos mediante un crdito es despreciable.
Los poderes pblicos han beneficiado a quienes han hecho nego-
cio con la vivienda. Han favorecido los intereses de las constructo-
ras y de la banca. De esta manera, el derecho a una vivienda se ha
convertido en un bien especulativo en manos de stas y un lujo
para la mayora de la poblacin. ste es el resultado de permitir
que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que
debera ser un derecho garantizado por el sector pblico.
Un sistema basado en la poltica de compra de vivienda y nueva
construccin en vez de impulsar el alquiler pblico y la reutilzacin
de viviendas vacas ha conducido en los ltimos aos a una pro-
piedad puramente virtual. Las situaciones actuales de extrema
gravedad son el resultado directo de esta mentira que ha dejado al
descubierto la situacin actual de destruccin de empleo y dete-
rioro de las condiciones laborales y las capas de proteccin social.
El quid de la cuestin sigue siendo la disyuntiva entre derecho a
una vivienda y propiedad privada. Es decir, entre polticas
pblicas garantes de derechos y negocio puro y duro con polticas
pblicas de acompaamiento al capital.
Garantizar efectivamente el derecho a una vivienda y acabar con el
monopolio de la banca es una necesidad urgente. Y es posible si
desde las instituciones se realizan polticas destinadas a terminar
con el chantajismo y la supremaca del poder financiero sobre las
personas.
diogu... diote...
Lo CrJue Coo-Jqve. qvJ ueut oCCetv e
| o e derJ re. o deu eTTetu d voutotevru ov
Jveov -odJo|. r dvJuot oJuJ v pev p|vu
Cboqve _ovr |eu droJtu deu pevp|eu. deu trovoJ
||evueu et trovoJ||evru. LeupoJr dv qve|Co
qve Cboge-et uevo|e oveC |eu pro-euueu
deupo|JtJCJeude droJte Co--e de govCbe. Leu
govvere-etu Cboget -oJu |eu po|JtJqveu
Coo-Jqveu et uoCJo|eu reutet tov_ovru |eu
- -eu. pr tedotqv J| eutpouuJb|e de uortJr
de Cette CrJue e opp|Jqvot|eu- -eureCetteu
qvJ ovu ot -e eu Cette uJtvotJo uoCJo
Coo-Jqve. LoJ de -ettre e Covue |e uqut
-e. |eup|oudovut rJt -Jue p|oCe Ceuder
Jeru te-pu por |eu totu povr uovver |evru
detteuotd trvJtuCeteupoJr e - -e te-pu
Voter cest
se faire
entendre
Elections syndicales
15>

erreporgai a
La situation conomique est grave, il est donc temps
pour les travailleuses et travailleurs de sorganiser et den
finir avec les mauvaises conditions de travail, les
suppresions de postes et la prcarit.
Entre le 28 novembre et le 12 dcembre, pour la
premire fois, tous les salaris de toutes les entreprises
qui emploient moins de 11 personnes, au mois de dcem-
bre 2011, y compris les artisans, les commerants, les
salaris des professions librales et dassociations, les
particuliers-employeurs... auront la possibilit de voter
pour un syndicat.
qv J|u uottoqvoJet ovx po|J
tJqveuuoCJo|eu.
v_ovrdbvJ |o uJtvotJo
qve vJvet|eutrovoJ||evueuet
trovoJ||evru eut de p|vu e
p|vu dJTTJCJ|e. hovu uo--eu
ToCe ve v rJtob|e CrJue de
| e-p|oJ. d ve|oppe-et dv
Cb -oge utrvCtvre|. pr CorJ
uotJo deu Cotrotu et deu
CodJtJou de trovoJ|. JteuJTJCotJo deu
rqtb-eu de trovoJ|. preuuJou uvr |e uo|orJot.
ovg-etotJo deuuo|orJ uo d C|or u. boJuue
dv povvoJr doCbot... Lo d Teue deutrovoJ||ev
ueuettrovoJ||evrudv FoquRouqve CeuuJte de
ToJre CertoJuCboJx etde predre ve orJeto
tJo pr CJue Cor -o|bevrevue-ete | obueCe
de propouJtJou CovoJCoteu de |o port deu
portJude govCbe. Ce uot|euJd eur trogrodeu
et |e portJ dv frot hotJoo| qvJ u dvJuet de
p|vue p|vu|o C|ouue ovvrJ re.
r oJupovr Ce|o ovudevouCr er |euCodJ
tJoudv ropportde TorCe e Tovevr de |o C|ou
ue ovvrJ re etCe e uero pouuJb|e uouv trovoJ|
e Co--v etuoueCovroger |o CovergeCe
deu|vtteu. ouCette voJe. J| uero ovuuJ JdJupe
uob|e de reTorCer | orgoJuotJo deuuo|orJ uCor.
uvr |e p|o uqdJCo|. |e tovx dodb uJo eutToJb|e
ete Ceuue de boJuuer.
Plus de reconnaissance
LobueCe de reCooJuuoCe et de uovveroJ
et uot |eu devx prJCJpovx | -etu -or
qvotude |o uJtvotJo uoCJoCoo-Jqve dv Foqu
Rouqve hord |FRh etrootde groveu Cou
qveCeu. ovteu|euJutJtvtJouTro oJueuCouJ
d ret |e FRh Co--e |o d |J-JtotJo etre |o
froCe et| fupoge eto Co--e v potveru
Labsence de reconnaissance et de
souverainet nous prive de la
capacit de nous organiser
de manire cohrente
erreporgai a
Gure eskubideak errespetaraz ditzagun
Aprendi zak, parti kularren enplegatuak, noi zbehi nkako
langi leak, guraso-laguntzai leak... eta 11langi le bai no gu-
txi agoko enpresetako ( TPE) langi le orok bere i nteresak
hobeki en defendatzen di tuen si ndi katuaren alde bozkat-
zeko aukera i zan du azaroaren 28ti k abenduaren 12 arte.
Bozkatu ahal i zateko bete beharreko baldi ntza bakarra
2011ko abenduan edozei n klaseko kontratupean lanean
ari tu i zatea zen.
Egoera larri a da eta langi leek dute sofri tzen leheni k.
Azken urte hauetako egoera sozi o-ekonomi koa, i nposatu
di zki guten lege eta neurri berri ek, bai ta Euskal Herri an
bi zi dugun testui nguru poli ti koak euskal langi leri a sus-
tengatzeko hautu batzuk ezi nbesteko di rela ondori ozta-
tzera garamatzate. Horregati k gure proi ektu si ndi kalak
I par Euskal Herri ko langi leek pai ratzen dugun egoera kri -
ti koaren hei nekoa i zan behar du.
LABek lan si ndi kal alternati boa bultzaten du, toki an
toki ko langi leen erreali tateari eta beharrei erantzuten
di en si ndi kali smoa. Honeki n batera si ndi katuak langi le
ororen bozeramale i zan nahi du, lanean edo langabezi an
di renak, esplotatu eta ahotsi k gabekoak, oro har Euskal
Herri an bi zi eta lan egi ten dutenak.
TPEtan ohi koa bi lakatu di ra kontratu prekari oak, solda-
ta apalak pagatu gabeko edo nagusi ak bortxaz ezarri tako
gai nerateko orenak... LABek ongi ezagutzen di tu TPE
enpresak eta argi du langi leok antolatu behar garela lan
baldi ntza txarreki n, kanporatzeeki n eta prekari etateareki n
fi ni tzeko. Gai nera argi dugu Euskal Herri ak eremu sozi o-
ekonomi ko eta negozi azi o kolekti borako espazi o berezi -
tua behar duelal.
Langi leek bi zi duten egoera hobetzeko hai nbat aldake-
ta beharrezko i kusten di tu LABek, hala nola ordai ndu
gabeko edo nagusi ak bortxaz ezarri tako gai nerateko ore-
neki n amai tzea, i gandeko lana beharrezko di ren lan j ar-
dueretara mugatzea, gutxi eneko hi labete sari a 1500 euro-
ko i zatea, kontratu prekari o eta lanaldi partzi al i nposa-
tueki n amai tzea, lan oren barneko kali tatezko formakunt-
za profesi onala j asotzeko eskubi dea eta Euskal Herri rako
lan negozi azi o koadro berezi bat.
etre |e ove-bre et|e d Ce-bre. uerot
v bo -o-et povr doer uo uovtJe ov
pro_et de LR et povr vJr ou TorCeu povr
d Tedre |eu droJtu deu trovoJ||evueu et trovoJ
||evruetde tovu|euCJtoqeu.
Pourquoi LAB
ou|euFf. Co--e dou|eugrodeuetre
prJueu. ovu devou |vtter povr d Tedre ou
droJtuetexJger | o- |JorotJo deuCodJtJoude
trovoJ|. LR vevt tre |e porteporo|e de tovu|eu
oppretJu. e-p|oq u de portJCv|Jeru. Jter-Jt
tetu. ouuJutoteu-otere||eueteut|e uqdJCot
qvJ d Tedro ov -Jevx vou Jt r tu. r oJu povr
r podre ovx beuoJu deu trovoJ||evueu et deu
trovoJ||evru dv FRh. et doC e TJJr oveC |eu
bevreuuvpp| -etoJreuJ-pou euov o r -v
r eu. |J-Jter |e trovoJ| do-JJCo| ovx oCtJvJt u
qvJ | exJget. obteJr v uo|oJre -JJ-o| de
. evrouetpovr tovteuettovuetJterdJre
deute-puportJe|uJ-pou uetdeuCotrotupr
CoJreu. J| Tovdro |vtter dou v pre-Jer te-pu
povr qve ovupvJuuJouToJre oupropreuCboJx
etpredre oupropreud CJuJou. hovuuev| Co
oJuuou ou beuoJu et uovou Co--et q
r podre.
Sev| uqdJCotpr uetuvr | eue-b|e dv Foqu
Rouqve. LR uJuCrJtdouve d -orCbe uqdJ
Co|e o|terotJve etd Ted v uqdJCo|Ju-e portJ
CJpotJT. JterotJoo|Jute. otJCopJto|Jute et uo|J
doJre qvJ |vtte povr ve _vute r portJtJo deu
rJCbeuueuetdv trovoJ|. -oJuovuuJ v uqdJCo|Ju
-e qvJ. teotCo-pte de |o r o|Jt . deubeuoJu
|oCovx etdeupr oCCvpotJoudeuuo|orJ u. r C|o
-e v eupoCe uoCJoCoo-Jqve etde goCJo
tJo Co||eCtJve up CJTJqve ov Foqu Rouqve. 0or
Ceut uev|e-et oJuJ qve ovu povrrou ovo
Cer veruve uoCJ t p|vu_vute.
|e FoquRouqve Svd. 0ette obueCe de reCooJu
uoCe ovuprJve de |o CopoCJt de ovuorgoJ
uer de -oJ re Cob rete. et etroe de ToJt
deu d u qvJ|Jbreu oto-
-etetre | Jt rJevr et|o
C te. et Cette Jt grJt eut
-eoC e dovtotp|vuqve
| Jt rJevr eut de p|vu e
p|vu rottoCb ov R or.
qvod |o C te. e||e. eut|J e
ov uvd deu Lodeu. v
ovtre C t . | obueCe dov
togeutJo o povr eTTet| op
p|JCotJo ov FRh de po|JtJ
qveu Coo-Jqveud CJd eu
borude ouTrotJ reuetr podot deuJt
r tuext rJevruete ovCv Couovx beuoJudeu
peruoeuvJvotov FRh.
LobueCe de reCooJuuoCe Co--e uv_etde
droJteutovuuJ v bodJCop pvJuqv e||e prJve |e
FRh de |o pouuJbJ|Jt de r vJr deuCbJTTreuuvr
|o r o|Jt uoCJoCoo-Jqve de uo terrJtoJre et
doC de -ettre e p|oCe deu po|JtJqveu povr
r podre ou beuoJu. RJe ov CotroJre |e
tJuuv uoCJoCoo-Jqve eutd pedot. u|oru
qv J| q o pou de r T|exJo proupeCtJve et de
-Jue e vvre de po|JtJqve | Cbe||e dv FRh.
J| eutdJTTJCJ|e de d ve|opper v tJuuv Coo-J
qve edog e.
foCe Cette r o|Jt LR ToJtdoCdv |eJt-o
tJv trovoJ||er etvJvre ov FoquRouqve. |ogJ|eol
berto erobolJ ve revedJCotJo |orge et ue
doe |eu-oqeude ToJre de Ce||eCJ ve r o|J
t CoCr te. Fovr Ce|o tovt |e uovtJe. - -e
petJt. eut J-portot. Leu |eCtJou uqdJCo|eu
dou|eutr upetJteuetreprJueu. qvJ ovrot|Jev
17>
Pour rpondre aux besoins des
travailleuses et des travailleurs, dans
un premier temps il faudra lutter pour
que nous puissions prendre
nos propres dcisions
Nous devons crer les
conditions dun rapport de
force en faveur de la classe
ouvrire et ce ne sera
possible sans une
convergence des luttes
18>19
gogoan i zan
ESTATUA AZTERGAI
Ipar Hegoa Fundazioak. ufure
|olJdetzorelJ. fvulo| futotvorJ
bJdeo zobo|tze JzebvrvorelJ
orgJtorotv berrJ dve |Jbvrvo
fvulo| futotvore bJderogorrJto
uvore Jgvrvlo boJbot go|de
rorJ erotzvte uoJotv do evulo|
eutotvo bJderogorrJo do r erezJlo
|vle evulo| eutotvrJl ouotzeo
fvulo| berrJtorrel otzot e-ogo
|vlete proJeltvo
Co|dero boveJ gvztJeJ boJezloore
lJ erotzv outeo vrrvtJrogo
_oteo lo-eJ de|o derJtzo Ipor
Regoo TvdozJool. fztoboJdo eto
gogoetorolo torteo bortv obJo
vrtorrJ|etJl ovrrero -Jte
gJol oto|otvlo dJro |Jbvrv bov
ouotze dvte bout oto|e Jgv
rvo. bov do berrJgJtzo. berrJtor
touvo. lv|tvro. |vrro|deo eto
uozJoeloo-Jo.
Lebe bJtzordvo TJlotvo dogo.
otuoJ|ore o Jzogo do Irv eo.
fztoboJdo boeto porte bortv
obJ dve orol oteol zobo|Jl
Jzogo dJtv.
EL12 DE ENERO
TODOS Y TODAS A BILBO
Aunqe en la uoCJedod vouCo ue
vJve -o-etoude euperozo. |o
uJtvoCJ qve vJve |ouq |oupre
uouvouCouou Co-o uvuTo-J|Joreu
o bo Co-bJodo q |o qve eu- u
grove. e -vCbouCououbo e-pe
orodo.
f| uJdJCoto Cree qve e eutou
tJe-pou||eoude euperozo tee
-ouvo exCe|ete oportvJdod
poro ovozor q ter-Jor Co euto
po| tJCo peJteCJorJo de exCep
CJ . For e||o. o| Jgvo| qve -vCbou
ouoCJoCJoeu. uJdJCotouq portJdou
po| tJCou. LR eutor e |o -oJ
TeutoCJ CovoCodo por e| -ovJ
-Jeto RerrJro e RJ|bo poro e|
do de eero bo_o e| |e-o ` CJzo
eulvbJdeol. IrtebJdeo. Roleo.
fvulo| Freuool fvulo| RerrJro` .
0o-Jore-ou_vtouporo pedJr o
|ougobJeroueupo o| q TroC ue|
trou|odo o fvulo| RerrJo de |ou
preuouq exJ|JodouvouCou. poro
qve |oureC|vuouCo eTer-edo
deugroveuueo pveutoue |Jber
tod q poro qve |oudereCbou
bv-oouqve |euCorreupode o
|oupreuouueo reupetodou.
ERASO HANDI BATI
TAMAINAKO ERANTZUNA
Mila oztopogoJdJtvz Rego
fvulo| RerrJo bezlvtzo ovrre
ro egJteo |ortv do boJbotor|oto
erdJetuJtolo odoutouveJ euler. evu
lorozlo Jroloulvtzore Jgv
rvo. Jlou|e evulo|dv e|eoJtzol
uortvlo dJtve propouo-eore
Jgvrvo edo CvrrJCv|v-ore
Jgvrvo e-ote obo| dJtvgv odJ
bJde gJuo. 0roJ FFl. ovrleztv
dve Rezlvtzo ro|Jtoteore
Robelvtzorolo Lege
0rgoJloore bJtortez |ortvtolo
borJ boloz goro _orrJ dv.
fgoero boe ovrreo LRel bebo
rrezlo Jlvute dv o|de botetJl
eulo|eto eto berrJeto erouoore
to-oJo ozo|tzeo eto beutetJl lo|e
eto |ege orrotz borJ goJtzeuteo.
SJdJlotvo borreto dobJ|. IbJ|bJde
|vzeo dogo egJtelo eto borretorolo
beute erogJ|eelJ Jdorrol botv eto
ortJlv|otv bebor dJtvgv.
bedvore o bouJ zJtve
-obJ|JzozJool eto vrtorrJ|etJl
ovrrero ouob|odol egJgo dJro
egoero ozo|dv. -odv Jrovlor
boteo. egJgo dJre elJ-eol
erobolJtzelo.
AGEND
<DELEGATUEN ASANBLADA
O tsai laren hasi eran, urtero moduan, delegatuen
asanblada nazi onala burutuko dugu Donosti an,
Atano frontoi an.
2013. urtea berezi ki latza i zango da: enplegua sun-
tsi tzen j arrai tuko dute ( sektore pri batuan zei n publi -
koan) , erreforma berri ak prestatzen dabi ltza
M adri len; bi zi tzen ari garen emerj entzi a sozi al egoe-
ra larri agotuko da... Azken Bi ltzar Nagusi an hai nbat
erabaki hartu geni tuen benetako aldaketa poli ti ko
eta sozi ala erdi steko bi dean, eta urte hasi erako dele-
gatuen asanblada nazi onal honetan honen segi dan
hartuko di tugun pausuak konparti tu nahi di tugu.
Beraz, urteko erronkak plazaratzeko ez ezi k, datozen
urteetara begi rako lerro estrategi koak azaltzeko eta
partekatzeko parada i zango dugu. Datozen bost
urtetara begi rako estrategi a sendoa dugu beharrez-
koa gure borrokak benetako alternati barantz gi datze-
ko.
Eskualde eta sektore guzti etako delegatuon parte
hartze eta i npli kazi oa ezi nbestekoa i zango da. Esan
bari k doa momentu hauetan i noi z bai no garrantzi -
tsuagoa dela si ndi katuko mi li tantzi a prest eta kohe-
si onaturi k egotea si ndi katuan markatu di tugun
ABERASTASUNA
ETA LANA BANATUZ
LAB sindikatuakbvrrego bJ|o
beteeto Soloo. oberoutouvo
eto |oo bootvz. Soloo bJzJrJl
|e-opeo oterolo dve dJo-J
lol bJ ordotz Jzogo dJtv. boto
oberoutouvore eto |oore
booleto eto beuteo ep|egv go|e
rore ovrlolo borreuJo eroJlJtzeo.
fredv lopJto|Juto lrJuJo uortv
zeetJl Soloolo eulvo|deol
o|doleto obor-eo bJzJ Jzo dv.
bo|o o|o vrteo |ogo
betv JzotetJl. o |ogo
betv Jzotero pouo goro. Rov ez do
louvo|Jtoteo. egvgo egoero.
uFhre goberv ezberdJel
Soloo bv|tzotv dvte eredv
o|doletore odorJo orgJo do.
hoTorroolo goropeo zetro|Jzo
tzeo eto RJutorJlolJ hoTorrool
eloo-JlolJ Jzo dJtve |otvrol
opvrtzeore odorJoz Irv elo
perJTerJolo oTorrol -JuerJo
govde eto Soloo erobotdeuJ
dvutrJo|Jzotzeo. Roe ovrreo
-obJ|Jzotzeo beuterJl ez zoJgv
gerotze.
DA
ho uo poCou|ouvoCeuqve ue eut o|zodo poro pedJr vo reedJCJ
de |ouFoCtoude |o r oC|oo grvpoude e-preuorJou. |ou-Ju-ouuJdJCo
touqve TJr-oro boCe o ou. preuJdeteuovto -JCouCo urlv||v o
|o Cobezo... Fero qv uvpvuJero reo|-ete oqve||oupoCtou
f toro o| ue Co-bJobo douuJtvoCJoeuuv-o-ete exp|ouJ
vou |o grove CrJuJueCo -JCo qve uvCedJ o| -J|ogro deuorro||Juto de
|ouo ou q e| ouCeuo de |ou|vCbouobrerouq popv|oreu. f eute Co
texto. |o bvrgveuo q |ouportJdouqve deTedo v uegvJdJu-o Co e|
r gJ-e oterJor e-pezoro o dJuCvtJr o u |o |o -oero de ederezor
e| Cvodro eCo -JCo. uJo to-bJ |o Tor-o de Treor e| ouCeuo de |ou
|vCbouuoCJo|euq. por uvpveuto. de |ououpJroCJoeude |JberoCJ de |ou
dJutJtouoCJoeuJC|v doue e| futodo.
f| prJ-er gro poCto de eutodo |o CoutJtvqero |ou||o-odouFoCtou
de |o r oC|oo. uvuCrJtoupor todou|ouTverzoupo| tJCoupor|o-etorJou.
por |o orgoJzoCJ e-preuorJo| 0f0f q por |ouuJdJCotou0000 q uC.
f| poCto ue deTJJ Co-o e| pvto de portJdo de vo vevo etopo qve
CodvCJro o| oueto-Jeto de v uJute-o eCo -JCo eutob|e q ue |e
uvpo o qve Jbo o uer |o uo|Jdo de |o CrJuJue e| p|ozo de v o o q -edJo
e Jbo o oCobor Co e| poro. SJ e-borgo. eute poCto J-pvuo topeuuo|o
rJo|eu-vq dvrou. redv_o e| poder odqvJuJtJvo de |ouTo-J|Jou. Cre exe
CJoeuTJuCo|eude todo tJpo o| e-preuorJodo. |J-Jt e| gouto uoCJo| q uJ e
|o touo de deue-p|eo ero de| . . uto o por de CreCer bouto v
. e . fudeCJr. beeTJCJoue-preuorJo|euo Couto de preCorJedod.
de- u. |ouFoCtoude |o r oC|oo -orCoro |ouboueude |o qve boq
CooCe-ouCo-o dJ |ogo q CoCertoCJ uoCJo|. qve ot de pJeuq -oou
o |o C|oue trobo_odoro o trov ude| Co-pro-Juo de |oudJrJgeteuuJdJCo
|eude 0000 q uC de gorotJzor poz uoCJo| q poer Treo o v perJodo
de bve|gougeero|euq |vCbouqve bob o uoCvdJdo o todo e| eutodo.
Fero ode- ude CoutJtvJr vo reTor-o uoCJoeCo -JCo Toto| poro |ou
Jtereueude trobo_odorouq trobo_odoreu. e |o po| tJCo tvvo. uJ Cobe. v
eTeCto o - ude-o|edor. LoupoCtoude |o r oC|oo Tvero e| pvto de
JT|exJ de |o ||o-odo trouJCJ po| tJCo eupo o|o.
f o-bre de |o Couo|JdoCJ de |o de-oCroCJo |o JzqvJerdo eupo
o|o revCJ expreuo-ete o |o rvptvro Co e| TroqvJu-o q uvpvuo
v beep CJto Coueuvodo o vo PeTor-o Co -oq uCv|oude todo e|
-ode|o uoCJo|. eCo -JCo q po| tJCo. Lo e|oboroCJ de |o 0outJtvCJ
v o o - utorde vJo o Cerror e| CJC|o de euto reTor-o q dotor de v
-orCo _vrdJCopo| tJCo o| vevo etro-odo de futodo qve qo ue bob o
eutob|eCJdo -eueuotr u. toto -edJote eutoupoCtouCo-o -edJote e|
eutotvto preovto -JCo vouCo |qve ue egoCJobo o| -Ju-o tJe-po qve
|ou poCtou uoCJoeCo -JCou e e| qve e| pvto CrvCJo| Tve deude v
prJCJpJo |o ueporoCJ de hovorro de| reuto de fvulo| RerrJo.
o ou- utorde. e| futodo fupo o| ue eCvetro ote uv uegvdo
trouJCJ . q |o reJvJdJCoCJ de vouvevouFoCtoude |o r oC|oo o
reupode o v Jteto de uo|vCJ o |o CrJuJuoCtvo|. uJo o| ob_etJvo |tJ
-o qve reupodJ |o oterJor deueqvJ|Jbror o - u|o Corre|oCJ de
Tverzou e Tovor de| CopJto| q gorotJzor qve todo uJgve otodo q bJe
otodo e |o po| tJCo q terrJtorJo|.
Pactos de la Moncloa:
ms all de una reforma econmi ca
DENBORAKESANA...
<20
uJtvotJo Coo-Jqve qve vJvet
|eutrovoJ||evruettrovoJ||evueu
hozJo lo-Jteo o d CJd qve Cette
bovuue ueroJtJT rJevre | IF0.
JuJ. povr ovoCer veru| ovtoTJ
oCe-etdv uqdJCotetCotJ
ver ToJre otre trovoJ| ov
-Jevx |o dJreCtJo voJt CeuuoJre
Cette bovuue. Lopport |o borrolo
lvtxo reutero JCbog .
oC. portJr de _ovJer
|o CotJuotJo reuteroJtoJuJ
0otJuotJo g ro|e | .
0otJuotJo -oqee |R .
0otJuotJo r dvJte | .
* Personnesqui touchentl e ch mage
ou l esretrait s(il sdoiventd passer l e
SM IG)
* * Personnesau ch mage, tudiants,
retrait s, personnessanspension ou n at-
teignantpasl e SM IG
rgJto|pe boel ovtoo-Jo
pertuoo|ore eto -edetouvo
re troto-edvore Jgvrvlo ezo
gvtzo. ozterleto eto eztoboJdo uJ
dJlotvo uvutotzeo dv be|bvrv
-odvo. JlvupegJ oJtzetotJl
|gJzortezvzebJdeo. zerbJtzv
pvb|Jloe goropeo. gJzortepo|J
tJlo. |ogJ|ee |obo|dJtzol eto
pertuoo erobJ|tzoJ|ee protogo
Ju-oo eto eulvbJdeol. Roetoz
oporte. -edetouverolo orreto
re oroJgo uJute-ore _otorrJ.
gorope eto prob|e-otJlo ogv
uJol erolvute dJro. Rego fvulo|
RerrJo bJzJ goreotzotdJtve
Jp|JlozJool erolvuteoz botero.
futotvorJ dogolJoez. -edetouv
ore |egeore ovrrelorJol eto
oorpeo _ouotze dJtv |ool ero
gJ|e uozJo|. uJdJlo| eto po|JtJloe
pouJzJoo-edvo. |egeore op|J
lozJoore bo|otzeo eto etorolJ
zverolo ovrreJlvupeol. fvulo|
RerrJore ere-vo. erogJ|e uozJo|.
uJdJlo| eto po|JtJloe pouJzJoo
-edvo _ouotze dv eto -edeto
uverolo orretore goropeo eto
egvgo egoero. xouteo uJdJlo
tvlo ebgveo dogo eulvrogoJ.
urte bvloero bo|otzeol egJ
telo veo Jzote do eto boe
borJro hozJo ro-Jteol
vrterolo oTJ|JozJo lvoto .
Jgotzeo erobolJ dv. Roel euo
obJ dv dotorre vrtorrJ|etJl
ovrrero lvoto orolorro .
evroloo Jzogo de|o. bov do
oroJgoo boJo . evro gebJo
go. fvulo| RerrJlo |ogJ|eol bJzJ
dvgv egoero |orrJo de|o eto.
Jgoero rFI boJo txJlJogoo egJteo
erobolJ dv hozJo ro-Jteol.
SJdJlotvore TJotzo ovtoo
-Jo ovrrero egJtelo eto bere
popero _olotze _orroJtv obo|
Jzotelo zvzedorJtzol derrJgo
rrezlo Jlvute dv p|oteotvtolo
Jgoero. Rorrolo rvtxorJ egJte
zoJo elorpeo bere borreto
-otedvlo do.
vrtelo lvotol odolo
bovel Jzogo dJro
rvoto 0rolorro | .
rvto ertoJo |R .
rvoto -vrrJztvo | .
* Langabezia l aguntza jasotzen dute-
nentzatedo erretiratuak (LSG gainditu
behar da).
* * Langabetuak, ikasl eak, erretira-
tuak, pentsiorik ez dutenak edo LSG
gainditzen ez dutenak.
Foro e| pr xJ-o o o hozJo
ro-Jte bo deCJdJdo vo uvbJdo de
|o Cvoto de| . . ou |o Cvoto
geero| uer de . evrou. eu
deCJr . evrou- uqve eute o o.
eJedo e Cveto |o uJtvoCJ
eCo -JCo e |o qve ue eCve
tro |outrobo_odoreuq trobo_odo
rouhozJo ro-Jteo bo deCJdJdo qve
|o uvbJdo de |o Cvoto ueo JTerJor
o| IF0. Foro poteCJor |o ovtoTJo
CJoCJ qve deTJede LR q uegvJr
|vCbodo o Tovor de |o C|oue trobo
_odoro |o dJreCCJ de| uJdJCoto ve
JevJtob|e euto uvbJdo. Lo oporto
CJ o |o borrolo lvtxo uegvJr
Jgvo|.
portJr de eero de |o
Cvoto qvedoro de |o uJgvJete
-oero
0voto geero| | .
0voto -edJo |R .
0voto redvCJdo | .
* Personasque perciben el subsidio de
desempl eo o jubil ados(deben superar el
SM I)
* * Personasparadas, estudiantes, jubi-
l ados, sin pensi n o quienesno superan
el SM I
SvJvot|o propouJtJo dv hozJo
ro-Jteo. e |o CotJuotJo
-euve||e ovg-etero de . .
oJuJ |o CotJuotJo g ro|e uero de
. evrouuoJtve bovuue de
. evrou. 0o-pte tev de |o
i raultzen
21>
kuota/cuota/cotisation
i goera/subi da/hausse
Azterketa eta lanerako
ikuspegiak
Autonomia pertsonala eta
mendetasunerako arreta
Euskal Herrian
info
<22
tarteahartu
BARRURA BEGIRATZEKO LEIHOAK
J osu Martnez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo, Enara
Goikoetxea eta Eneko Olasagasti. 2012, Zinez.
Kanpora so egiteko izan ohi diren
leihoak, dokumental honetan barrura
begiratzeko bihurtzen dira. Kartzela
barrura eta pertsonen baitara egiten da
bidaia, bost istorio eta bost zuzendari
bitartez, baina kontakizun bakar bate-
an.
Inork ez du aurkituko fikziozko
heroitasun edo tremendismorik, bene-
kotasun inperfektura hurbiltzeko ahale-
gina baino. Malkoak eustera behartzen
dituzten egoera latzak momentu ba-
tzuetan eta irribarrea sorrarazten duten egoerak beste batzuetan.
Bizia, azken batez, bere momentu gazi-goxoekin.
Irati, J on; Gotzone, J exux Mari eta Mikel. J osu, Txaber, Mireia,
Enara eta Eneko. Pertsonaje eta zuzendari baino, pertsonak;
azaltzen diren bikotekide, familia eta lagunen modura.
Horrexetan datza, agian, zenbaitentzat dokumental honen arris-
kurik biziena: preso politikoen humanitatea
Herriaren lagunak - Les amis du peuple basque
Blog
Fari da Tri chi nen ama urruarra
zen. Berak, ordea, 40 urte dara-
matza Euskal Herri ti k kanpo.
Urte luze hauetan lotura azkarra
atxi ki du beti gure herri areki n
bai na ez da beti erraza medi o
frantsesek euskal prozesuaren
i nguruan apli katzen duten i nfor-
mazi o eza dela medi o. I si ltasun
hori urratu nahi i zan du Tri chi nek Les ami s du peuple basque-Euskal
Herri aren lagunak i zeneko bloga sortuz.
Bi ardatz i zanen di tu webgune berri ak: alde bateti k Euskal Herri an
abi atu den prozesuari buruz pedagogi a egi tea Repres sai lean oi narri z-
ko agi ri ak atzeman dai tezke- eta, egunerokotasunari loturi ko gai ak
lantzea, besteti k. Hala nola Herri ra mugi menduak Estrasburgen burutu
duen i nterlokuzi o lanari buruz bi deoa eman du.
I nformazi oa lehenetsi ko du blogak eta prozesu demokrati koa ai tzi na
eramateko lanean j arduten duten eragi leei ahotsa ematen ahalegi ndu-
ko di rela azaltzen du bere bultzatzai leak. I zan ere, prentsa bi lduma bat
egi nen dute, euskaraz, frantsesez, espai nolez edo i ngelesez argi taratzen
di ren hedabi deek euskal prozesuari buruz egi nen di tuzten anali si ak
blog berri aren i rakurleeki n partekatzeko.
1. O saki detzako lan tresna den programa i nformati ko hau euskalduntzeko
borrokan ari gara
2. Azaroaren 25a: ______ sexi staren kontrako eguna
3. Abenduaren 1ean ______ lan eta bi zi nahi dugula aldarri katu genuen
4. Ze erakunde aurrean mobi li zatu zi ren espedi entepean dauden langi leak
abenduaren 12an?
5. Estatu espai nolaren " trantsi zi o" poli ti koaren i nflexi o puntua i zan zen
_____ I tuna duela 35
6. I par Euskal Herri an _____ enpresetan burutu berri di ra hauteskundeak
7. " Euskal _____ bi dea zabaltzen" , I par Hegoa Fundazi oak argi taratu berri
duen li burua
8. Enpresa honetan, besteak beste, 35 orduak ezartzen di tuen i tuna si natu
berri da
9. Sektore honen pri bati zazi oaren aurrean eta Euskal Herri ratzeko
borrokan ari da LAB
10. Beste batzuen artean, I nauxa eta Estampaci ones Bi zkai a enpresetan
_____ klausulak si natzea lortu dugu
11. 2013ko hi labete honetan 500.000 langi le hi tzarmen bari k geldi tu dai -
tezke
12. " Travai ller et vi cre au Pays Basque, langi leak ____ erabaki " bi zi -bi zi
dagoen aspaldi ko aldarri kapena
13. EAEko TSJk enpresa honetako 60 kaleratzeak bali ogabetu di tu
14. Zerbi tzu Pri batuetako Federazi oko I dazkari aren abi zena
Bali zko Euskal Estatuaren bi deragarri tasunaren kontra hai nbat boz
eta argudi o entzun i zan di tugu denok: Euskal Herri a lurraldez herri
txi ki a da; globali zazi o aro honetan zati keta prozesuek ez dute zentzu-
ri k; denon arteko elkarlana eta ulermena bi latzen den garai honetan
i ndependentzi a aldarri katzeak berei zketa dakar. Euskal Estatuaren
bi deragarri tasunaren i nguruko sakoneko azterketa baten faltan, gai
ezberdi netan adi tuak di ren i rakasle eta i kertzai leengana j o du I par
Hegoa fundazi oak. I kerketaren emai tza Euskal Estatuari bi dea zabalt-
zen li burua i zan da.
Gaur egungo nazi oarteko testui nguruan, estatua erabaki poli ti koak
hartzeko ahalmen osoaren adi erazpen nagusi a den hei nean, beha-
rrezkoa da euskal estatua Europan erai ki tzeari begi ra onura, aukera,
mehatxu eta gabezi en i nguruko gogoeta egi tea. Alor ezberdi nak lan-
duri k, hala nola, poli ti ka, lurraldetasuna, sozi oekonomi a, hi zkuntza,
kultura, i denti tatea... hai nbat galderari erantzutzen sai atu di ra: eus-
kal estatua bi deragarri a da ala ez? M erezi ko luke euskal estaturi k
osatzea, ala ez? Euskal herri tarrek ontzat j oko lukete proi ektua, ala
ez?
Euskal Herri ari bi dea zabaltzen azterlana hi ru li burutan banatua
dago eta bakoi tzean gai -alor zehatz bati heldu zai o: herri gi ntza eta
erakundeak, herri tartasuna eta kultura, lurraldea eta sozi oekonomi a.
Atal bakoi tzean j ende asko ari tu da lanean eta hauek denak koordi -
natzeko egi nki zuna M ari o Zubi aga, Julen Zabalo, Txoli M ateos, Ane
Larri naga, I aki Anti guedad eta Txomi n Lorcaren esku geratu da.
Lehendabi zi ko atalean, hau da herri gi ntza eta erakundeak i zenekoan,
i ndependentzi a zergai ti k behar den eta nola lor dai teken erantzu-
ten sai atu di ra. I ndependentzi a txarra deni k ezi n da esan, kontua
bestelakoa da, norentzat den ona eta norentzat txarra da ebatzi beha-
rrekoa. Hau da, hai n zuzen ere, li buru honek argi tu nahi duena.
Emai tza? Euskal Herri ak, euskal herri tarrok, edozei n i zanda gure i de-
ologi a, onurak besteri k ez di tugu i zango herri i ndependi ente batean.
txokoa zure
23>

Hai n zuzen ere Euskal estatua askatasunaren adi erazpena den neurri an
helburu desi ragarri , zi legi eta egi ngarri a da.
Herri tartasuna eta kultura aztertzen di tuen atalean di ote ulergarri a dela
euskal herri tartasunaz gutxi hi tz egi tea betebehar eta eskubi de hori ek
estatuari loturi k bai toaz. Horrez gai n, euskal kulturak estaturi k gabe
nozi tzen di tuen gabezi ak azaleratzeaz gai n, bali zko estatu batek ekar di -
tzaken onurei buruzko gogoeta ere egi n nahi i zan da.
Azken atalean lurraldea eta sozi oekonomi ari heldu di ote eta honetarako
ezer bai no lehen lurralde kontzeptua ezaugarri tzea ezi nbestekoa da:
lurraldea ez da kontzeptu geografi ko hutsa. Poli ti koa ere bada, eta
sozi ala, eta ekonomi koa. Estatuaren erai kuntzan oi narri . Lurralde bari k
ez da lurraldetasuni k. Lurraldetasunak lurraldea behar du, eta lurraldeak
lurra . Horti k hasi ta, li buruaren egi leek argi dute Euskal estaturako bi dea
eta bi dai a egi n nahi bada, bestelako estatua lortzeko apustua i zan behar
dela gurea. Eta euskal estatuaren erai kuntza sozi oekonomi koaren i kus-
puntuti k aztertzean Euskal Herri ak bere estatu propi oa Eurpar
Batasunaren bai tan erai ki tzeko di tuen aukera errealak utzi di tu ageri an.
I par Hegoaren ustez, Euskal Herri an bi zi eta lan egi ten dugunontzat eus-
kal estatua erai ki tzea da alternati bari k onena eta azterlan honetan j aso-
tzen di ren ekarpenak i nteresgarri ak eta bali agarri ak i zango di ra euskal
estatuaren errei bi ndi kazi oa eduki z horni tzeko eta horren aldeko apustua
i txuratzeko beharrezkoa den oi narri materi al eta i deologi koa lantzeko.

EUSKAL ESTATUA: BIDEGARRIA EZ EZIK,


DENONTZAT ONURAGARRIA ERE BAI
I par Hegoa fundazi ora zuzenduz i nteresa duen orok li bu-
rua eskuragarri i zango du, afi li atuentzat prezi oa 20 euro.
Tel: 94 470 69 15
Emai l : i parhegoafundazi oa@ labsi ndi katua.org
Helbi dea: Alameda Rekalde 62 behea 48010 Bi lbo
STOP DESAHUCIOS. O i narri zko eskubi dea i zan arren etxebi zi tza eskubi dea si stemati -
koki urratua zai gu. Fami li ak kale gorri an geratzen ari di ra edo bi zi tza osorako zorpetuak.
Zi frek i kara ematen badute ere, are okerragoak di ra hauen atzean dauden bi zi penak,
zapuztutako proi ektuak edo amets gai zto bi lakatutako i lusi oak.