You are on page 1of 164

p# i:,'fil ffiw

h#
BassolaP6ter
@

f tiffiMiffits
myeM6*

M
-:f

",r"ffi
,;,t1. "fn-1" .: ";,]q.

, i";*"..;.i1iY:.: r;;;;ii,,;,'-:';* .;.

Xefe*wefrkm
id lc. :&
J&r

b6vitettkiad6s
El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

- PokikovitsSarolta P6ter- OroszMagdolna Bassola

NEMETNYELVTAN 18FEJEZETBEN ESGYAKORLATOK
Szerkesztette: BASSOLAPETER

fC

Lh,

w.

GRIMMKONYVKIADo 1997 SZEGED

TARTALOil{
r .r E u n
Fhrlvra gozds, el6lj fu 6szc* lgeragozAs:jelen id6. T6hangv6h6s ig6k. Felsz6lit6 m6d

.. . . ll

rr. TfMA.

...23

rendszere Az igeragozas Az ige sz6t6rialakja.Gyenge, er6s,vegyes ragoz6s. Az igeid6k6sa f6n6vi igenevck(folyamatos 6s befejezett) k6pz6se 6s haszn6lata. Elv6l6 6s el nem vil6 igektit6k

IN.TEMA ...35 Sz6rend A sz6rend fogalma.A szavak,szbszerkezetek sonendje. A f6mondatsz6rendje. A fdmondatikeret.Az 6ilifin6nyi kieg6szit6ksonendje. Tagad6s

IV.TEMA ...49 Mellikmondat A mell6kmondat fogalma. A mell6kmondatisz6rend 6s a mell6kmondati keret. A mell6kmondatok fajt6i. N6h6nymell6kmondattipus

1

I
L

V.TEMA. ...61 A m6dbelisegidigdk jelent6se. Sz6tr[rialakjuk 6sjelentEstik. A m6dbeli seg6dig6k m6sodlagos A m6dbeli seg6dige egy6bfelhaszn6l6sa. Pusztaf6n6vi igen6wel 6116 ig6k.A sr6&eli seg6dig6k rendszerez0tihliaata

I

I

vI.TEMA. .... . . . .71 A melliknivragozas jelz6i el6forduftisai. A mell6kn6v A mell6kn6v fokoz6sa. Hasonlitris. A mell6kn6v funkci6i. A mell6kn6viigen6v (Participium). A n6vel6k haszn6lata. Szinek. Orsz6gnevek, 6llampolg6rs6g

vrr.TEMA

........87

Szdmnevek A szrimnevekfajtrii. Fontosabbkifejez6sek. D6tum. Stlyok, m6rt6kek

r23 M E G O L D A S O. T6hangv6lt6s k6pz6s....211 A zu * InJinitiv-szerkezetek Altalrinos szab6lyok. er6s ige.23r Feltiteles m6d K6pz6se..97 A szenvedS igeragozds Az 6ltalinosalany.....TEMA qntonimdk... A felt6teles m6d hasznilata. A szenved6 szerkezetek b6vit6sem6dbeliseg6dig6vel.135 Magyar-n6metsz6jegyzfik .109 XVII...... ut6idejfis6g Rendszerez 6 tiblflzat X..Felt6teles mirlt.. Haszn6lata .TEMA Vonzatok Igevonzatok..... homonlmdk. Funkci6sig6k . Szinon[mdk. ..TEMA Mondatelemzis nimetill .TEMA . Gyengeige.....317 xrr... Rendszerezl tihlinat N6met-magyxsz6jegyzfik .TEMA ....... jelzds Fordit6sa magyana..TEMA XVII. Szenved6 ige 6s az 6llapototkifejez6 szenved6 alak. k6riilirt k6pz6s..225 ..I95 rx... Ragos k6pz6s. ...VIII... Az flllapototkifejez6 szenved6 (Zustandspassiv) igeragozils.. F6n6vi6smell6kn6vivonzatok. Egyidejfis6g. A cselekv6st (Vorgangspassiv) kifejez6szenved6 igeragoz6s. A jelz6 kifejez6s6nek eszkiizei a n6metben 6sa magyarban xrrr.309 xr. .... B6vit6sm6dbeliseg6dig6vel..K ...TEMA Az ilj nimet helyesirdsdttekintise . 6rt6kiik. Tribbszoriis h6travetett A h6travetett szerkezet b6vit6se birtokosesetben 5116 f6n6wel...Cselekv6ige felt6telesjelen id6ben... El6kfuz6 . A szenved6 szerkezetek (Vorgangspassiv) haszn6lata......TEMA .TEMA A n6metnyelvtanrdvid ilsszefoglaldsa nimetiil .. Mit6l fiigg a ztr + Infinitiv-szerkezet? Zu + Infinitivszerkezetszenved6ig6vel.TEMA Sz6kipzds Sz6iisszet6tel.. B6vit6siik m6dbeli seg6dig6vel....... Polisztmia Haszn6latuk...Nyelvtaniel6fordul6suk ... N6hriny szabiiy xv.17s .el6idejfis6g.....TfMA A kiitdmhd (Konjunhiv) K6pz6se.165 xrv....187 XVI.....1s3 j elz6sszerkezet A hdtravetett (Prtipositionalattribut) jelz6s szerkezet..

t6rgyesetbirtokos eset6srdszeshahiroz6 eset.derGedanke.iiz6 v6gz6d6s Gyeng6n ragozottfdnEvnek csakazokata himnemiif6neveketszimitjuk. die) vagy a hat6rozatlan n6vel6 (ein. valamilyenv6gz6d6ssel €s Umlaut-tal. A ndmeben n6gy es€t van: alanyeset. -(e)n r = esetleges k0ltinb. n6nem.ig6k. Vegyesragozris{rak azok a himnemii f6nevek. alakjdnak(kein. R 4 g o u l s l " g y o o * l t d b b c s z h himnem n6nem seml.I. illetve a n6vel6p6tl6ndvmdsok mutat6n6vmis) ragozCsib6l 6ll. 2.kein. das.Umlaut-os. birtokos. ein. akkor tdbbesszim rdszes esetben a tiibbesszim v6gz6d6sdhez m6g-(e)njdrul. ha a f6n6v ttibbessz6m6ban nem -(e)n vagy -s v6gz6d€st k"pott.5. fdnevngpaas A n6metf6n6v egyessaimbanh6rom nemfi lehet hlmnem.semlegesnem. der Ldwe. amelyek egyessz6mtirgyesett6l v6gig -(e)n v6gz6d6st kapnak. Igcragoz6r .der Polizist. nem I I alanyeset I der die das die(-)+ I tirgyeset birtokos eset I des-(e)s rEszes eset I dem I den die der das des-(e)s I I die (-)f der (-)r der dem I den(-). im Walde). ll . A ftin6vragoz6sl6nyeg6ben a hatdrozottn6vel6 (der.6ssemlegesnemfi ftiv6ve a gyengeragoz6sfi ftln€v kaphat(bizonyost6t6l fiigg6en)regiesformdban egyesszdmr€szes esetben -e v6gz6d6st (pl.pl. 0) vagy pedig a hatdrozatlan n6vel6 tagad6 (pl. keine. der Mensch. derFriede. TEMA F6n€vragods. A fdnevektiibbesszdm6ban a kdvetkez6esetekfordulhatnakel6: l. ol6lj6sz6&. der Affe stb. keine). .4. 3.t6hangv6lt6s Brechung-os m6d l. die.felsz6lit6 Jelen id6. vflgz6d6s n6lkiil. vbgz6dfis n6lkiil a t6hangUmlaut-osalakj6val. amelyekegyessz6mtirgyesettdl v6gig -(e)n v6gz6d6st 6s egyessaim birtokos pl. eine. esetben kivtil -s v6gz6d6st is kapnak: ezen derName. T6bbesszimban nincs kiildn nem. V6gz6d6st csaka him.6ssemlegesnemii fiin6v kap egyessz6mbirt*os esetben -(e)s6sugyancsalc f6neveket): a him. valamilyenv6gz6d€ssel.

2. El6[i6r6sz6k(a fontosabbak): a) targyesettel: ohne(n6lktil) fiir (sz6m6ra, r6sz1re), um (kdrtil), bis (-ig), durch - z6rttilrben),gegen (6t, keresztiil (ellen). -b6l), bei (-n61, -n6l),mit (-val, -vel),nach(hely: fel6, b) r6szes esettel: aus(-b61, id6: ut6n),seit (6ta),von (-t61,+61;a birtokos esethelyettesit6se), zu (-hoz, -hez). (hov6?k6rd6sre)vagy r6szesesettel(hol? k6rd6sre):an (fiigc) trfrrgyesettel -ra, -re * -on, --eli kcizvetlen -hez+ -on, -en),auf g6legesen: kdzel6be/n:-hoz, (-ra, -re + -on, -en),hinter (m<ig6 + miig6tt), in (-ba,-be * -ban,-ben),neben (mell6 + mellett),unter (al6 + alatt),iiber (fol6 + fiildtt; T.e.:nyitott t6rben: lfoliltte/ 5t, kereszttil), vor (el6 + el6tt),zwischen(kiiz6+ k6ztitt). d) birtokosesettel: aufgrirnd(alapjrin), infolge (kiivetkezt6ben), trotz (ellen6re), statt(helyett), wiihrend(id6ben:alatt,idej6n),wegen(miatt). e) kett6s el6lj6r6sz6k: t6rgyesettel: bis auf (vminek a kiv6tel6vel,mlg azzal egyiitt is), bis an (iglmagass6gban/) r6szes esettel: bis zu Gig/t6rben4. f) n6vut6k (ritkrin): ' r6szes esettel: nach(szerint;pl. meinerMeinungnach) birtokosesettel: wegen(miatt). g) el6lj6r6sz6k n6vut6k: 6s r6szes esettel: von...an(-t6l kezdve), von...auf(ritk6bban:-t6l kezdve), (-b6l kiindulva). von...aus

3. Igeragoz{s -jelen id6ben a) alapeset ich gehe du gehsr erlsie/esgeht b) t6hangv6lt6s a> d e> i e > ie ( e g y .s 2 . 2 .6 s 3 . s z . ) (egy.sz.2. 6s 3. sz.) (egy.sz. 2. 6s 3. sz.'1 fangen, fahren, fallen, halten, laufen, lassen, schlafen, schlagen,fragen, wachsenusw. meqYek. wir gehen e^ ihr geht lc vnos 7 sie/Siegehez A lheAy ,?tt +; ;'k

rnegy onk ,nen{efa YnennCk

Umlaut-osig6k: Pl. ich fahre, du fahrst erlsie/es frihrt

wir fahren ihr fahrt sie/Siefahren befehlen, brechen, geben, essen, fressen, lesen,nehmen, schmelzen, sehen, treffen, treten,werfen,usw. wir geben ihr gebt sie geben

Brechung-os ig6k:

Pl. Az el6ljar6sz6k funkci6i: l.hatiroz6i funkci6 (igei, f6n6vi vagy mell6kn6vivonzat). 2. vonzatfunkci6 jelent6s6ta fentiekbenmegadtuk. A hatinoz6i funkci6ban6116 el6lj6r6sz6k Eliiljrir6sz6t6l fiigg6enez lehetid6-, hely-, ok-, eszkdzhatfiroz6 stb., de gyakran ngyxnaz az eldljitrilsz6 a f6n6v jelent6s6t6l fiigg6en ktiliinbiiz6 hatriroz6katis kifejezhet. Pl. in der Stunde(id6hatr[roz6), in der Stadt(helyhatiroz6). jelent6s6tcsaktzzal az ig6vel,f6n6wel A vonzatfunkci6ban 6116 el6ljrir6sz6 vagy mell6kn6welegyiitt tudjuk megadni, amelyt6l magaM eliilj6r6sz6fiigg. Gyakranegy n6metkifejez6smagyarmegfelel6j6ben az el6ljrir6sz6t nem a fent megadottjelent6ssel forditjuk. Pl. verzichtenauf + T. e. ( lemondanivmirfil (Bedarfan + R.e.= hi6ny vmiDez.Ld. m6ga XII. 6sHildndsen a XI. t6ma!

ich gebe du glbst glbt erlsie/es

Nem v6ltozika tiiviik: pl. glauben, gehen, fassen, heben, leben,reden, schaffen, stehen. c) wissen, m6dbeliseg6dig6k ich weiB wir wissen du weiBt ihr wiBt erlsie/es weiB sie/Sie wissen d) sein,haben, werden ich bin du bist erlsie/es ist ich werde du wirst erlsie/es wird wir sind ihr seid sie/Sie sind wir werden ihr werdet sie/Sie werden ich kann du kannst erlsie/es kann ich habe du hast erlsie/es hat wir kiinnen ihr ktinnt sie/Sie krinnen wir haben ihr habt sie/Sie haben

t2

l3

Egyboesddr 8 fcrili csopostok alapjfu:
.x (c)/ Egyesszim l.sz. 2.s2. o\ 3. sz. o' ttibbessz6m l. sz x x2.sz. \t"-b-c-d) 3. gz, x

AzI. terrs'higl@Ce*rh:fl
f6n6v ige f6awragozis f6nevetragozni el6lj6r6sz6k igeragozds ig6t ragozni jelen id6 t6hangv6lt6s ige umlautos ige brechungos ig6k felsz6lit6m6d egyes sz6m t6bbessz6m himnem himnemfi n6nem n6nemfi semleges nem semleges nemfi eset alanyeset t6rgyeset birtokos r6szeseset n6vel6 hakirozottn6vel6 hatArozatlan n6vel6 n6vmAs v69z6d6s rag t6hang tdhangUmlautosalakjival er6sf6n6vragoz6s gyengef6n6vragoz6s vegyesfdn6vragozris 's'v6gz6d6s kett6seltilj6r6sz6k n6vut6 hat6roz6ifunkci6 vonzatfunkci6 dasSubttaffiiv,-s, -e &s Vo6, -s, -el di€ Dekl,inaaioa deklinieren(h) die Priiposition,-en die Konjugation konjugieren(h) dasPr?isens (ein) Verbmit Stammvokaliinderung (ein) Verbmit Umlaut (ein) Verbmit Brechung der Imperativ,-s der Singular,-s oder: die Einzahl der Plural, -s oder: die Mehrzahl dasMaskulin,-s maskulinoder:miinnlich dasFeminin,-s femininoder:weiblich dasNeutrum,-s neutal oder:siichlich der Kasus,desKasus,die Kasus -s der Nominativ, der Akkusativ,-s der Genitiv, -s der Dativ, -s derArtikel, -s, die Artikel der bestimmte Artikel der unbestimmte Artikel -s, die Pronornen dasFronomen, oder: die Pronomina die Endung,-en das Suffix, -es,-e -s, -e der Stammvokal, der Stammvokal mit Umlaut starkeDeklination schwache Deklination gemischte Deklination die Endung's' DoppelprEpositionen -en die Postposition, die adverbiale Funktion die valentische Funktion l5

\

-x

) o tx-(a) /

.1

fclmrryerlzetlx - rtonor rldt (rmnor vtg!6dar) o - rronordhmlvallt (ril vfpddfl) (o)- r drClrhr tlrbrt0t r fmtl oroporlokn utrlnrl, pl. (c; - rnlhronm6dbcli rgldlp, (b) - dhrnfvfh&

a. ldrl6lft6 Ddd
egyessz6m2. sz. Szem.n6vm.nincs! tdbbesszdm2. sz.

-(e) -t tiibbesszim l. 6s 3. sz. (6ndz6s): Forditott sz6renddel!

Pl. Geh! - Geht!- GehenSie! - Gehen wir! Egyessz6m2. szem6lyfifelsz6lito m6dbannincs Umlaut, de a Brechungmegmarad.Pl. Schlafein!, Lies weiter! Egy6b felsz6lit6 alak sollen seg6dig6vel (ld. Xm. t6ma!) Egyessz6m.3. szem6ly: kdt6m6ddal

T4

t6hangvdltris n6lktili ige m6dbeliseg6dige id6beli seg6dige f6ige tin6z6s tegez6s

ein Verb ohue Stamrnvokal?inderung dasModalverb,-s, -en dastemporale Hilfsverb,-en dasVollverb,-s, -en -s dasSiezen, dasDuzen.-s

I'l3. Gyakorolja a kdvetkezd f6nevek tdbbes szdmrt ahkjait! Haszndlja ezeket mondatokban! der Herr, die Herren der Lowe, die Liiwen der Mensch, die Menschen der Affe, die Affen der Junge, die Jungen der Student, die Studenten Ll4. Tegyeegyesszdmbaaz aldbbi mondatokat! l. Die Firma sucht Ingenieure. 2. Die Autobusse halten hier nicht. 3. Sie fiittert die Tiere. 4. Wir leihen uns Fahrriider. 5. Ich helfe den Schiilern. 6. Die Miicken haben mich sestochen.

GYAKORLATOK F6n6nagoz{s, el6[i{r6sz6k
L/1. Egeszi*e ki a mondatokat az aldbbi jhnevek megfelel| tiibbes szdmil alab jaival! i4a tcia sz6tdrba az aldbbi szavakat nevelhjiikkel, tdbbes szdmukkal 6s j el ent6siikkeI egtiltt ! l. tm Friihling wurden die i.........imPark frisch gestrichen. ' Bank

I.15.der - die - das? irja a megfetel6t a kivetkez| J\nevekhez!

geschlossen. 2. Die ..........sind amWochenende 3. Der Autor schlieBt seinen HeinrichHeine. Aufsatzmit...........von 4. Der Deutschlehrer schreibtdie neuen..........an die Tafel. jetzt alle..........der 5. Ich habe neuen Heine-Ausgabe.

- Wort

- der/dasBand 6. Am Maibaum flatterni,........in allenFarben. 7. Kupfer undAluminium sindgute..........fiir den elektrischen Strom. - der/die Leiter 8. In demWarenhaus kann man .,........in allen GriiBenkaufen. 9. Der Handwerksmeister bezahlt regelmiiBig seine.......... - die/dasSteuer 10.DasSchiffhatzum besseren Manriwieren 2wei.......* 11.An der HauptstraBe stehen verschiedene Verkehrs .......'.. - der/das Schild 12.Im Mittelalter tugen die RitterSchwerter und.......... I.12.Egiszftseki a kdvetkezfszdveget niyeltvel 6s a megfelelf vdgzfiddsekkel! 1. SeinVaterbeziehtrls Professor ...hoh...Monatsgehalt. 2. Paprikahat ...hoh...Vitamingehalt. 3. Er f?ihrtmit seierFamilie in Urlauban...Ostsee. 4. Ein beliebtes Ausflugszielder Berlinerist...Miiggelsee. 5. Die Mutterkaufteein Kilo Birnenund ... groB...Bund Mtihren. gegrihdet. 6. Nach demersten Weltkriegwurde...Viilkerbund l6

1.....Skoda, 2. ....Marmor, 3. ....Osten, 4. ....Montag, 5. ....Eisen, 6. ....Kapitalismus, 7. ....Industrie, 8. ....Februar, 9. ....Aluminium, 10.....Arabisch, 11.....Mark, 12.....Donau,

13.....Nation, l4.....Minimum, 15.....Finsternis, 16.....Erlebnis, 17.....Eiche, 18.....Gold, 19.....Rhein, 20.....Honig, 21.....Schicksal, 22.....Verlust, 23.....Reichtum, 24.....Iran.

Ll6. Kdpezzenmondatokqt a kcivetkezdtdbbesszdmilJUnevekkel!Jegltezzemeg, csak tcib bes szdmban haszndlato salc ! l. Eltern, Leute, Vorfahren, Geschwister 2. Ferien, Flitterwochen, Weihnachten,Ostern,Pfingsten. 3. Pocken, Mcibel, Kurzwaren, Immobilien, Kosten 4. Personalien,Zinsen, Realien, Wirren Ll7. Egdsz[tseki a kiivetkez6szdvegeketa megfelelf ndvelf megfelelSesettvel, ahol szilkstges! 1. Morgenstrinke ich ... Tee,nachmittags... Kaffee. 2. Schmecktdir denn ... alte Kaffee? 3. ... Osterreicher liebt ... Mehlspeisen. 4. In ...Ferienfahre ich in ... Alpen. 5. Sie als ...Medizin6r habennatiirlich bessereBerufsaussichten.

rq hrts
t7

..... 4..lvelfvel is! szilksbges. Gehen Sie dort um die Ecke..... Die Familie sitzt. 3..euch gebaut werden. Badenbei Wien.Grund.... Er dankt seinemFreundfiir seine Hilfe.. 19..... nach links gehen. ein Buch von 1844... Csapatunknak sz6l ellen kellett j6tszania. von der Wirtin zubereiteter Braten. 8.. 2.. A p6lyaudvarral szemben modern sz6l16t6pitenek... 2.. Haszndlja mondatokban helyesen a kdvethezS eldljdr6sz6kkal dUd kifejeziseket! .....der einenAusflug machen.. a vonzatfunkci6bandll6kat az igdvel egltiltt la1tszer! l9 . meiner Meinung nach.Kinder.Egisz{tse ki a ki. aus Egoismus heiraten... Wir setztenuns.... Karl sitzt.einen Uhr nach Hause.......vetkez(imondatokat a megfelelS elSljdrdsz6kkal 6s ahol q n. 2............sechs Uhr auf.. von heute an. jeden Tag. Jahren warenwir in Dresden.. ..g. 7.bei diesem Wetter zu Hause bleiben. 3..... Segits6get beteg 6let66rt. Minket soron kiviil szolg6lnakki.. etwas zum Geburtstagschenken. Febru5r l-t61 m6s cimem van. 6. Um 20 Uhr beginnt der Film....... . Vier Menschen sind bei dem Unfall ums Leben sekommen... 6llnak fenn. Ez a hhz a kriz6pkorb6l szhrmazik. Ich setzemich zwischen die beiden dicken Tanten.. Das Haus muBte... Wir k6nnten. Wir interessieren 4.... Sie gingendurch denWald.. bei Gefahr Knopf driicken...bei Familie Maier wohnen.. A parancs ellen6re cselekedett. Den November hindurch hat es nur geregnet. nach drztlicher Vorschrift die Tropfen nehmen.von links kommen.. 3... .. Csak a sziinet ut6n jiiviink vissza a v6rosba.. l.. 12.. nach dem Essen../9.. 9.. 17. Er gieBt Kaffee in die Tasse. ..Das Geschiift mondatokat? 1.. Darf ich mich nebenSie setzen? l... Er spendete fi)r dasRote Kreuz.2l. l8 8.... Diese Nachricht hat er durch den Rundfunk erfahren. 4. 6.. 6.groBen Stockhoherals die Schule.....1..L/8.. Der Schauspielersetzt sich unter die Zuschauer. aus Tannenholzsein.. 10.113.. 3...Menschenrechte.. ist. das ist das Hotel! Die Preisewurden um l0%oreduziert..... a hatdroz6i funkci6ban dll6kat egszen 2.. 7.. .. Huzza ala az el6ljar6sz6s kifejez4seket...l1l.mich und 15 Uhr geschlossen. 2. mit der Brille lesen. Sie hiingt das Bild an die Wand.20. neuenKameraden. eine Freundin von mir.....zurPost gehen. mit 100 km/h fahren.Ma csak h6t 6r6ig vagyok otthon.. 5. Die Katze legt sich unter den Tisch..... 13. 7.. .. Egdszltse ki a kiivetkezdmondatokat a megfelelf elSljdr6sz6kkal ts ahol szilkstges... 5. 14. wo? (hol?) 1.. 15.ist und Paul.(wohin?) .. bei schwerem Husten l0 Tropfen. Az orvos agg6dik a 1.. 6......... aus dem Schlafzimmer kommen...Megegyeztlink a Az inak tekintet6benm6g bizonyos neh6zs6gek sz6llit6si hat6rid6t illet6en.targyeset .A viz mell6ig 6r.12 10. Ich komme nn jlir zwei Tage.. 8....neu gespent... hogt milyen esetbendllnak utdnuk a nivelSk! 1....... Wir fahrenan die Nordsee..... der Intercity von London.Geld I.. aus Neapel sein. Ich stehe Tisch. Ein Bus fuhr gegen den Baum.. Er setztsich...seit vier Monaten. . 9.Zuschauer. 16..... Der Studentbittet ihn zrrl einen Rat.Musik. 22.. aus der Flaschetrinken. Karl fiihlte sich wohl..aus Deutschland kommen. Mondja ndmetilla ktivetkezS k6rt t6lem... .... 5. UnserHaus ist... 11.. 18...mit der Metro fahren. 3. 8.hier. Ich komrne gegen 6 Uhr..... Kdpezzenmondatokat a ptlda szerint! Ich setzemich an den Schreibtisch! wohin? (hov6?) .. Flir einen Architekten ist das eine leichte Aufsabe. Wir kiimpfen.. Ebb6l a szempontb6l teljesen igaza van.112.. A v6s6r alkalm6b6lsok kiilftildi van Budapesten.mir und Paul. Stell den Wagen hinter das Haus! 5.nach Osterreich fahren...rdszeseset Ich sitze am Schreibtisch.Kinder uns.. I...ott nivelSvel is! 1.. verantwortlich.. das Auto von Karl.... 4. 9. 1.2wei Ferienwar die Familie in denBergen.... Die Eltern sorgen../10.. . illapltsa meg az atdbbi etdljdr6sz6kjelentlseit! Figtelje meg..... Wir saBenum den Tisch herum. bei Siemensarbeiten. Barfitair* csak Pr6g6ig ttaznak... Fiilig szerelmes. Atan6m6 tiir6dik tanul6ival. 10.. Ich stelle mich vor den roten Ford dort. Die Mutter hiingt die Lampe iiber den Tisch.... die StraBe 7. Vaterkommt heuteabenderst....."..sechs kann man nichtskaufen..(wo?) 2. . B6rig iuott. Ein Medikam ent gegen Kopfschmerzen. 4. Megyek az uIchn. Miilt kedd 6ta nem l6ttam a bar6tomat.. Die Elternsind . Atmegyiink a parkon..

.(noch) 5... lernen 6. sprechen I...sehen 4. 3. begrti8en 1.. Die Aufgabe ist schwer. Ich nehme ein Stiick Torte... der Satz.. Ihr.... Felt6tientilolvasd elezta reg6nyt! 7. tiben Pl. Was. das Wort.blasen 7... sich beeilen 14...... die Rechtschreibung. die Siitze. szemblyben a megadott minta szerint! Er lernt flei8ig.Frage! Fragt! Pl. 4....fahren 5. Ihr. lernen 4.... . Kdpezzenmondatokat a pdlda szerint! Ich esseFisch.... Segits a gyerekeknek a tanul6sban! 5.. Ich vergesse die Daten so leicht. die Hausaufgabe.. lernen 12../15.. gehen 10.eine Arbeit suchen. Adjdtok ide a poharat! 6..(kiinnen) 7. nehmen 2... Er siehtdie Fehler.. Jojjon 6 ide! 3..du mit dem Auto? (fahren) 10... Ktpezzen egyes szdm 6s tiibbes szdm mdsodik szemdlyhezintdzett felsz6litdst! Schreibe die Wiirter! Pl.... sagen 3.... die Hausaufgabe... Ich sehedasAuto nicht. r6gi jitsz6thrsak? 4..(noch) l... aber. schreiben Schreibt die lftirter! diktieren l. Mondja nemetiil ! l. 4..ih in Stuttgartbei Familie Busch? (wohnen) 6...sicher bei Klaus bleiben.Was iBt du? l Ich gebedem Jungenein Buch... antworten 9... die Grammatik..... Egdszltseki a kdvetkezdmondatokat a zdrijelben megadott igik megfelel6 ragozott alakjaival! 1.... 2...... 8.lesen 3.. Kdpezze az aldbbi igdkfelsz6lit6 m6dualakiait eg)esszdm2.dndzSfekz6litdssal ! Die Aufgabe. . 6s tribbes 2..(sie) ...... ihr nach Stuttgart?(telefonieren) 9.....ihr noch an seine Eltern? (schreiben) 8. 9. das Wort......aber. I.... Ich brate mir ein Kotelett.. die Grammatik. verstehen 13..(nichts) 4.(miissen) 4. Hol vagytok ti..... essen l. l... Das Kind schliift schon...116.. .... Ich waschedie Wiische nicht selbst. 1. 10. 2. sagen machen 3.Was... aber ihr lernt nicht.ihr eine Arbeit.. aufstehen 11./17 . 6..(fahren) 2..Alkosson mondatokat.. aber. Wir wollen auchArbeit suchen..ihr in Stuttgartmachen?(wollen) 3.. 3. Nem ismerem ezt a kisfiirt.......... Hoffentlich...l 18. Ich werfe Bierflaschen nicht in den Miilleimer.uns doch sicher.. Er gibt ihnen Geschenke...Igeragoz6s (ielen id6) I. Ich helfe dir immer montags.. Er iBt schon.Ihr.:fragen 8. szemtlyben! szdm ....machen Aben Siedie Aufgabe! l..l2l. 5....schreiben 2...(helfen) l.SzegedRestaurant". aber.. Ich empfehle den Gisten immer das ..laufen 6... Mit adsz ennek az rirnak? 5. N6mettil olvasod az tfishgot? Felsz6llt6 m6d l.ll9. Er liiuft schon. (haben) 5.. Mondja az aldbbi mondatokat tribbesszdm 2.aber. Mit eszik ez a 16(das Pferd)? 7.. der Gast. 7.. Mondja nbmetiil a kdvetkez6mondatokat! L Besz6ljenlassabban! 2....120..sich merken 5. Holnap kor6bbankeljetekfel! 20 2l ..du ihm? 2.. die Rechtschreibung.. Figyeljetek az el6ad6sral 4....ll4.: die Wiirter.. Ihr... Te is kdzgazdilszleszel? 3.. Ich lese gern Krimis. ... 2....... 6....iiben 5.....nach Stuttgart. Az urak kezet adnak egym6snak(einander)..

6s 3. v5l6 isekot6k l.a m6siktagabefejezett mell6kn6viigen6v.hatgemacht . )) 23 . Du sollst deine Eltem ehren! 8.(3) ist geblieben (1) sehen. szem6lyben tdhangv6lt6s lehet. 6s 3. 6s3. k6pz6se: j6ru1. . szem6lyben. ist gefahren . mir zu helfen? 14.Mondja magyarul az aldbbi mondatokat! l. Wiiren Sie so freundlich. (2) machte.Gyenge. (la) sieht. Nem kap ngot az egyessz6m l.(fehrt).2. Laf3tuns gehen! 12. (3) hatgemacht (2) bleiben.jelenid6benegyes Jellemz6i: sz. ge-el6k(ry26 6sa t6hoz-t v6gz6d6s gehen. Diirfte ich Ihnen noch eine Frase stellen? II. (3) hat gesehen (la) t6hangv6lt6s A sz6tirri alak (1) a fdn6vi igenevet. Rauchenverboten! 5.Osszetett multbanhabenvagyseiz seg6dige. Du gehstjetztnach Hause! 6. TEMA Azigengozfis rendszere Az ige sz|thri alakja. eset6n a jelen id6 egyes (2) az elbesz6l6 szhm 3. er6s6svegyes rugozils. ezut6bbikett6t is egyes sz6m3. ehhez j6rulnakaz mirlt kbpz6je: egyesszem6lyragok. Az igeid6k6sa f6n6vi (folyamatos igenevek 6sbefejezett) k6pz6se Elv6l6 6sel nem 6shasznSlata. Konnten Sie mir sagen. . (2) sah.Az iisszetett mrilt id6beliseg6dig6je: habenvagy sein. JeIzt aufgepaBt! 4.az is. Wiirden Sie mir bitte die Zeitung zeigen! I l. .machte. (2) blieb.el6k6pz6t. Az ige sz6tdrialakja megmutatja az ige rtpusdt: a) gyengeragozils: machen. mflt 6s (3) az risszetett mrilt idej6tadjameg. Was soll ich machen?Soll ich gehenoder nicht? 13. leg) m6sttivet 6s-env6gz6d6st kap.Az elbesz6l6 jarulnak a mirltban v6ltozik a t6. szem6lyt. Nicht hinauslehnen! 3. Ihr werdetjetzt ondlich arbeiten! 7. Wollen Sie mich bitte morgen anrufen! 10. ist gegangen b) er6srcgozfus: fahren. szem6ly.az Jlbeszel6 -te. . . Nemkap ragotaz egyes sziimI . ging. Langsamfahren! 2.a befejezett (esetmell6kn6vi igen6vge. Azige sz6tSri alakja Az ige sz6t6rialakjilta kovetkez6kben szoktuk megadni: (1) machen. ehhez szem6lyragok. szem6ly.et<ive Jellemz6i: nemvilltozik: .wohin dieser Zug fiihrt? 15. fuhr. Willst du nicht gleich nach Hausegehen? 9.L122.

a.sehen(ie). u. ie. ie (nvolt). e (ad). h. i. heiBen. i. a (raVold). a (n6. Bizonyos ig6k eset6ben gyakrabban haszn6latos az elbesz6l6 mirlt: sein (war). gehen*. sterben (i).sinken. o (el/veszit). (ie). Az elbeszllS mirlt tisszefiiggf. a. bitten*.csokrot). a. e (m6r . fagy). o (16). o (segit). o (emel). i.scheinen. zwingen. a (haey).t6p). trinken. o (ajanl). ie. o (menekiil). h. hirst). werfen (i). e (olvas). o (fog. i. h. a (esik). stechen(i).messen(i). i. a (ismer). denken. o (tal6Ukozik). o. i.haben (hat). a. p6rbesz6dben.ie. szaglik). l6hehoz). schieBen. h.werden (wird). tun. tragen (ii). hatte. greifen*. ie (marad).a.weichen. h. a (tan6csol). fahren (ii). u (tud). steigen. riechen. h. mindenaz osszetettmrilt.t<irt6n6seket fejez ki. h.h. o (6lvez). a (iit). raten (ii). dachte. h. h. o (repiil). lassen(ii). schreiben. a (el/fog). ie. h. o. a. m6dbeli seg6dig6k. u. leiden*. ie. Az igeragozds Folvamatos (Imperfekt) f6n6vi igen6v (folyamatos) (lnfinitiv Imperfekt) (1)* arbeiten bleiben Befeiezett (Perfekt) f6n6vi igen6v (befejezett) (Infinitiv Perfekt) gearbeitethaben gebliebensein A gyakoribb qr6s ragoz6sri ig6k sz6t6ri alakjuk t6hangz6j6val 6s legfontosabb magyar megfelel6jiikkel : befehlen(ie). i. fallen* (ii). u (kiit. o (szagol. gebrannt.emelkedik). pfeifen*. h. h. hat befohlen(parancsol). o. halten* (ii). h. i. o (tiir). a. h. a. h/i. o. a. a. h. a az egyszeru werden seg6dig6velk€pezziJk. h. (latin mintfra): rendszere 2. e (el/felejt). fliehen. gelingen. hogy a folyamatos oldalon klpezzitk a jelen id6t. o (eskiiszik). bringen. i (v6g). a (alkot. u (biizlik). fent) vagy a t6m6ssalhangz6juk is v6ltozik. i. singen. bleiben. h. i. e. h. i. kennen*. h. h. nehmen* (i). o (besz6l). wurde. a (6s).a. neki van). h. h. o. a. kannte. war. o. pl. o (riszik). h. graben (ii). a. waschen(d). gewesen(van). laufen (ii). i (szakit. ei (vkit/vmit vminek hivj6k). a. h. i (lovagol). a.a. a. h. h. i (szenved). h. A gyenge6s az er6s ige kombin6ci6ja:vSltozik a tove 6s a gyenge ragozilsu ig6kv6gz6d6s6t kapja. helfen (i). h. geworden(lesz. ie (kdlcsdnbevesz).nannte.reiBen. i. treiben. h. o (hazudik). stehen*. u. ie. brannte. h. h. szalagot. a. o (szur). a. v6lik vmiv6). geben(i) a. az elbesz6l6 mriltat 6s az (egyszerfi) jov6 id6t. hord). h. ill. o h. e (k6r). gewinnen. amelyeknek az eredm6nyea m6ban megtal6lhat6. empfehlen(ie). Megfegyz6s: a *-galjeldlt ig6k vagy vegyes ragozilsi ig6k (ld.c) vegyes tagozas: nennen. o (nyujt). i. genieBen.fliegen. a (6ll). h. o (f6zik.ie. rufen. h. a. h. treten* (i). h. a. h. beginnen. a (megy). haben (hatte). werben (i). a (tesz.springen. e (fekszik). csiikken). o (rekl6moz). hat gehabt (bir. schweigen. fressen(i). i. siit I anap). heben. ie. schwciren. nem besz6l). a (mos).hajt). a. ie (m6szik. lezbrt esem6nyekleir6s6ra szolg6l. h. brennen. braten (ii). i. i. a. e (zab6| eszik). ie (ir). wissen* (wei8). (eszik). gekannt. h. h. h. a.vergessen verlieren. ie. bieten. (gyenge ige: eUv6gez). h.) er wird gearbeitethaben er wird geblieben sein * A zrir6jelben 6116 sz6mok a fent bemutatott sz6tfri alakotjel6lik. a. gebracht. rannte. h. h. meg/ragad). stehlen(ie). brachte. u (k6nyszerit).o. a. a.)jiiv6 24 25 . Mindk6t jov6 id6t a j<iv6n61 a folyamatos f6n6vi igen6v.Wi.geschehen a. kennen. (i). u (ugrik). ie. i. h. i (meg/fog. A mirlt id6k koziil leghasznillatosabb napos t6rsalg6sban haszn6ljuk. h. h. sprechen (i). o (lop). i.schwimmen. i. befejezetettjtiv6n6l a befejezett f6n6vi igen6v keriil mell6. u. a r6gmirltat 6s a befejezett jov6 id6t. wachsen(d). u (6nekel). a.ie. h. sein (ist). mdssalhangz6-kett6z9s vagy m6ssalhangz6-felez6sfordul el6. h. novekszik). A befejezett oldalon kfipezziik az cisszetettmtltat. binden. a.ie. lesen(ie). o (hiz). h. a. e (l6p). sitzen*. h. i. i. h.h.befahl. h. gedacht. schneiden*. u.nem sirlyt). L6nyeg6ben olyan cselekv6seket. schaffen h.schlafen(ii). ie (tfnik. ie (uz. treffen* (i). essen(i). i.csinSl). visel. a (visz.i. Ilyenek m6g: rennen. brechen(i). i.ie. a. o (meg/hal). a. vesz). h. ziehen*. h. A r6gmirlt 6s a befejezettjirv6 id6 viszonyitott id6 ki fejez6s6reszolg6l r6smrilt elbesz6l6mflt befejezettjriv6 (egysz. A fenti t6blinatb6llirthat6. h. a. h. a (tart).befiehlt. sz6lit). werden (wurde). a. h. liegen. schieben. h. o (kezd). ie. o (nyer). a. ie. laden (ii). finden. o. u. e (151). o. u. stinken. o (tol). h. o. h. i./i. e (iil). fangen (e). schlagen (ii). a (siit. Jelen(Priisens) (la) er arbeitet er bleibt mflt Elbesz6l6 (Priiteritum) (2) er arbeitete er blieb jov6 (Egyszerii) (FuturI. frieren. o. a (alszik). u (tai51). e (tcirt6nik). u (hiv. o. schreien. a. schaffenx. a. u (sikertl). h. (fut).liigen. h. kommen*. i. o: befehlen. h. h. u.) er wird arbeiten er wird bleiben mirlt (Perfekt) Osszetett (3) er hat gearbeitet er ist geblieben R6gmfl! (Plusquamperfekt) er hattegearbeitet er war geblieben Befeiezettiov6 (Futur II. u (siillyed. i (kit6r). ist gerannt. h. a. a (utazik). hat genannt. i (fiityiil). i.a. ie. i. reiten*. i. leihen. h. u (iszik). ie (hallgat. o (dob). i. u. o (iin).ie. h.

ab-.anerkennen. unter-. -s. tiber-. -en der Gebrauch. F6n6vi eredetfi:acht-. auf-.Pl. -e der Verbstamm.-s das Futur. weg-.Pl. her-. hangsrilytalanok. mitJverstehen. bei-. -s das Futur II das konjugierte Verb latin terminussal:das verbum finitum die Nominalfonn. A mrilt idejii mell6kndvge.zu.emp-. -s das Partizip. besuchte ich meinen Freund. Nachdemich in Wien angekommen war. Mell6kn6vi eredetii:fertig-. Der Ministersoll morgen s6gr6l nachPragfahren. aufztrstehen.) Er wird schonalleserledigthaben.) Wenn ich in Wien angekommen sein werde. illetveajciv6ben. Tov6bbi haszn6latukat ld. a m6dbeli seg6dig6k mellett. . Er soll kranksein. Er soll dort einen vertrag unterschrieben haben). ilyenkor a mrilt idejfi mell6kn6viigen6vnemkap ge. (Miutdn meg6rkeztem B6csbe.ein-. B6csbe. N6h6nyfontosabb elv6l6 igektitl: an-. meg fogoml6togatni a bar6tomat. frei-. (Bizonyaramindentelint6zett.hanemcsakazt. aufgestanden. Ekkor egyidejiis6gr6l (pl. (m6sodlagos valamintzu + Infinitiv-es szerkezetekn6l. um-. -s das Perfekt.goz6s igeid6 f6n6vi igen6v folyamatos befejezett k6pz6s hasznillat igekot6 elv616 nem elv6l6 az ige sz6tbri alakla (a n6metbentobbes sz6mban) jelen id6 egyessz6m3. megl6togattam a bar6tomat.-s. a m6dbeli seg6dig6kn6l jelent6siik).-s. durch-. Pl. dar. nach-. ltol el nem val6 igektitdk. -qn (= n6vsz6i alakja) latin terminussal:das verbum infinitum die Gleichzeitigkeit die Vorzeitigkeit die Nachzeitigkeit die zweite Bedeutung (des Modalverbs) die relativeZeit Kett5s igeluitdk :.ge-. A f6n6vi igen6vazonban olykor arugozottig6t6l elt6r6id6t is kifejezhet. wieder-. mindig hangsirlyosak.zer-. (Biztosansikenelleteszia vizsg6t.) A j<iv6 id6k kifejezhetnekmodalit6st is. 3. Person das Prdteritum. hoch-.el6kbpz6j1t 6s a f6n6vi igen6r. Mindig egyiitt maradnakaz ig6vel.de nem konkr6tan meghat6rozott id6t. Er wird sicherdie Priifungbestehen. Pl.Igekiit6k Z*bel9-J9&n!6k. A tr. hin-.pl. -s. ent-. Verbstdmme das Merkmal.die Tempora der Infinitiv.es. fest-.-s das (Verbal)Prdftx.vor-.statt-. Hol elvdl6. szem6ly elbesz6l6mrilt risszetett mirlt mell6kn6vi igen6v befejezett mell6kn6vi igen6v elSk5pz6 az ige trive jellemz6i r6gmrilt jov6 jov6 befejezett ragozottige ragozatlanige cgyidejiis6g el6idejiis6g ut6idejiis69 jelent6s m6sodlagos viszonyitott id6 -s das Konjugationssystem.el6tt 6116 zu-t is megel6zi: pl. -e trennbar untrennbar die Stammformendes Verbs Prdsens Singular3. werde ich meinen Freund (Ha majdmeg6rkeztem besuchen.). ill. die Partizipien Partizip Perfekt das Prdfix.ver-. Er stehtimmer fri. ut6idejfi(pl.miB-.teil-. -es.) A f6n6vi igenevekhaszndlata Leggyakrabban a folyamatosf6n6vi igenevekethaszn6ljuk.el6kfipz6t: zerissen. heim-. akkorel6idejiis6gr6l besz6liink 6sbefejezett f6n6vi igenevet haszndlunk (pl.wider-. nevezetesen a besz6l6 szerinti bizonyossdgot: az egyszerljriv6 a bizonyoss6got ajelenben. t6manyelvtani szakkifejez6sei n6metiil az igeragozhsrendszere gyenge(ige)ragoz6s erds (ige)ragoz6s vegyes(ige)ra. Wir ktinnenmorgenallesbesprechen.er-. schwacheKonjugation starke Konjugation gemischte Konjugation das Tempus. Ragoz6skor pedig a f6mondatban (a mell6krnondatban nem) a mondatv6g6re keriil. hogy a f6n6vi igendwel kifejezettcselekv6s vagy tort6n6sa ragozottig6vel kifejezettid6vel egyid6ben vagy azutilnzajlik. Ha azonban a f6n6vi igen6v6ltalkifejezettcselekv6s megel6zte aragozottig6j66t. fort-. Pl. -e das Plusquamperfekt. stand-. 26 27 .anvertr auen. a jiiv6 pediga bizonyossdgot befejezett a mirltban.)besz|liink 6s folyamatos f6n6vi igenevet haszn6lunk. be-. nJry@"fatAf. -e Imperfekt (unvollendet) Perfekt (vollendet) die Bildung. mit-.thauf.

weichen 11. ha m5s a ttive. Du (zerstoren)unsereFreundschaft 10. Der Vater (versprechen)der Tochter eine Belohnung.ankommen II.l5. gelingen 5. 6. Die Schtiler (verstehen)den Text nicht.bieten 3.stach .bitten 8. szemdlyben!Kdszitsen tdbldzatot .schwor . Imperfekt) idejil mondatokat! die Arbeiter entlassen die Vorschriften beachten die Blumen vertrocknen das Fleisch verderben wieder verreisen die Unkosten bezahlen ein Mdrchen erzdhlen den Text verstehen II.schien .. Sie (empfinden) die Kiilte nicht. 9.11. Il. Gyakorolja az el nem vdl6 igekdtSs igdk alakjait! Tegye a mondatokat elSsziir a megfeletSjelen idejii (Prtisens) alakbq! Mondja ezutdn a mondatokat risszetett(Perfek\. Ihr Freund (gefallen) mir gut. Atkosson mondatokat a kdvetkezSel nem vdl6 igekiitSs ig6kkel! Mondion el6sziirjelen (Prdsens).gehen. 2.l2.sie zusammenfaltenund sie weglegen die Kinder an. Mondjon mondatokat a p6lda szerint! Haszn6lja helyesen az elv6l6. 8. jelen id6ben is! 1. brennen 12. das Essen vorbereiten das Geschirr abwaschenund es abtrocknen alles in den Schrank zuriickstellen Miibel abstauben die Wiische aus der Waschmaschineherausnehmenund sie aufhdngen die Wiische abnehmen. .denken . Er (erkliiren) mir alles genau. Gyakorolja az elvdl6 igektithk alakjait jelen idhben (Prtisens)! Khpezzen mondatokat a pdlda szerint! einkaufen .. graben 9. Der Medizinstudent (bestehen)die erste Priifung.schnitt .sszetettmult idSbe (Pedeh!).fragen ...und ausziehen die Kinder zum Kindergarten hinbringen und sie von dort wietler abholen Geld von der Bank abheben 28 29 .GYAKORLATOK Azige sz6tdri alakja [. kennen II.stehen 7" brechen 15. StraBenverbreitern einen Busbahnhof anlegen das Gasleitungsnetzerweitern das Clubhaus ausbauen die alte SchuleabreiBen die StraBender Innenstadtentlasten den Vehrkerhsldrm einschrdnken ll.lieh . scheinen 13. 4. II../3.maid millt (Perfekt.Ich habe eingekauft. tun 6. majd elbeszil6 (Imperfekt) milt id6ben! l. ll.stank .Sie kauft ein./9. schneiden 4. Tegte az el5z6 gyakorlat mondatqit . irjale az alilbbi ig6k sz6tari alak16t. illetve el nem v6l6 igekiit6s ig6k alakjait! den Park erweitern .wog . irja le az el6z6 gyakorlat mondatait! Haszndlja az elbeszdlr mriltat (Imperfekt)! Siekaufteein.Der Arzt (verbieten) meinem Freund das Rauchen.. messen 14.Man hat den Park erweitert. Heute (bezahlen)Hans die Runde.. sinken 10. Eva (vergessen)bestimmt wieder ihre Schliissel.l8.Igektitf k Il.shitt ./4.. Irja az alabbi igealakok melld a teljes sz6tdri alakot jelentdssel egyiitt! . 5.kannte Az igeragozfis rendszere .!s oda lrja be a megoldast! beginnen . Kepezze az aldbbi igek jUnivi igeneveit 6s az igekdtdket egyes szam 3..l7.schwamm . Kdpzelie el a szitudci6t 6s vdlaszolion! Was habe ich eigentlich alles gemacht?. stellen 2. 3. 7 .16.

.....? c) Hastdu ftir deine Hilfe wenigstens ll. er miiBte doch .... 6..... Das Kind holt den Ball wieder. daB du dich gesternwohl gefiihlt hast.. 7.... illetve annak igekdtds alakjdval! in der Dorfkneipe ist es zu einer l) Bei einer Auseinandersetzung (: getotetwerden) sind....... Egeszitseki az aldbbi mondatokat q megfelel6 igevel! .. Filme.. Der Tiiter wurde zwei Tagenach dem Verbrechen.. ll.. tch mdchtebei dieserPriifung nattirlich nicht.gebrauchen. Kann diesesGerdt auchan die elektrischeLeitung.beschlieBen .DieseWitze sind schon..wobei b) Dem Dieb gelang es... Gesternhabensich die Kinder im Kino leider nicht anstiindig....verbrauchen ...l75.Du darfstdeineMacht nicht. DiesesProblemumgehenwir lieber.hier keineAngst zu haben.. Der Lehrer iibersieht den Fehler.jeden ll.ll7....... Habtihr schondie neueWohnung.benehmen......ihn schonseit 10 Jahren.. WennPaul die Einladungwirklich nicht. ein Dankeschtin.dem RotweinWei8wein.......ausschlieBen abschlieBen Es ist nicht..... Egdsz{tseki az aldbbi mondatokat afi)hren ige megfelelS igekdtds alak' jaival! L DieseOper wird heuteschonzum 50.. 2. I. 5. Er setzt die Kinder mit dem Boot auf das andere Ufer iiber. wenn sie im Winter drauBen J.... 4. Egdszltseki az aldbbi mondatokat a megfelelS igdvel! .anschlie8en ..l16... Egdszitseki az aldbbi mondatokat a kommenigdvel. ll..mehr Waren ins westliche Ausland 4..mu8t? Ich .........../ll.. Was muB ich auf die Reise...... ll...alle 100 Kilometer l0 Liter Benzin...... Wir unterhaltenuns gut... a tdbbibepedig annak igekdt6s alakjdt! lch habeihn nur an seinem Ak2ent. Mondja a mondatokat t)sszetett mult id6ben! Ugyeljen az igekritdk helyes haszndlatdra! 1. 2....? 1ch..... 4... 5... in denenes sich nur darumhandelt..... 3.... 30 3l ...... 2. IL/12. Welcher Film wird hier .... I l............... ... irja az qldbbi mondatokbaafallen ige megfelelSigekdt\s alakiait! Das entsprechende Wort ist mir nicht... Schliigerei......miBbrauchen.. habeich nicht gerne.... 4..abnehmen.l20..kann.... Ich wiederholeden Satz.? lI......... 3... .mitnehmen Wenn unserFreund immer noch nicht da ist. Die Auffiihrung hat mir iiberhaupt nicht.. . Mein deutscher Freund schreibt mit daB ich meinen Urlaub in Thiirineen ......du morgenauchdie Kinder.. Das Kind umarmt die Mutter......... ILl13.................... daB er nicht mehr kommt...........Darf ich deinenKugelschreiber....l19.abbrauchen..1. ....... Ich werde bei seinem Onkelin einem kleinenDorf. Egdszitse ki az alabbi mondatokqt a ziehen ige megfelelS igeldtds alak' jaival! l....... ll........... daBer uns noch heute abendanrufenwird. Unser Unternehmen hat mit einer cisterreichischenFirma einen fiir beide PartnergiinstigenVertrag............ 9.. Gesternhat mir der Brieftiiger einenBrief aus Saalfeld..... Tag 10 Minuten deutsche Ich habe......Du......werden? Zeitungenzu lesen.. 3. Male . Zwei Industrielle wurden gestem von 3 bewaffnetenMdnnern .wie du dich . Dein Bruder wiegt schon mindenstens 150 Pfund.....entnehmen........ l ch... Wo hastdu ihn. Egdszitseki az aldbbi mondatokat a megfelel| igevel! brauchen... 8..... spielenwollen..mit seinemWagenz\.....daBDutzende von werden.. Geh mit diesemGlas bitte sorgfiiltigum! 10..? .... .? miissenwir ohne ihn feiern./10......... Im Kindergartenmtissen die Kinder Stiefel. Es ftihrt den Baum um......ll8.[...hat....... Die Insel geht im Meer unter....... A megfelel| mondatbairja a kennenige megfelelf alakjdt......? WeiBtdu nicht... 2 Personen... Er bringt mir die Zeitttng wieder. Egtszitse ki az aldbbi mondutokata nehmen ige megfelelSigeledt1s alahjdvql! 1.........../14.. muB ich .. Egdszltseki az aldbbi mondatokqt a bringen ige megfelelS igekdtSs (vagy igeldtd nilkiili) alakj aival ! l.......... Wiihrend der Ferien habe ich l0 Pfund.....Unsere Firma ist bestrebt.. Ich habe in der Zeinng gelesen.annehmen....DieserWagen. 2...? 2..............deinen Worten.erschlieBen . in den Budaer Bergen rvurde eine neue Tropfsteinhohle.

/)3..keinem Zweifel...... daBdie Pldnevon Grund auf geiindertwerden miissen....... 5....121....6tl6tni valamin . durchgebrochen) durchbrechen(h.. Da sie denWasserhahn nicht zugedrecht hat.......l24.. der Lehrer sie mit anderen vdl6 igektitSk? 1... umgeschrieben) umschreiben(h.. umschreiben Da die Wendung den Schiilem unbekannt war... Mondjq nhmetiil a kivetkezd igdket 6s alkalmazza ezeketa mondatokban! l. 32 JJ . Egiszitseki a mondatokataz igtk megfelel1alakjaivat! Eivdlo vagy el nem 2.... Es... Der Platz ist mit hohen Giebelhiiusern... ILl22.. 3..? 3.... ..... durchsetzen Er hatin derDiskussion seinen Standpunkt... DerNadelwald ist mit Laubbiiumen.. Egdsz{tse ki a mondatokqt az igdk megfelelSalakjaival! vdl6 igekdtSk? 1.denner ist sehr...worden.. durchbrechen(i.. leforditani valamit 3...... umbauen Das Kino ist wiihrend der Sommermonatevollis ... ist die Badewanne..6tkelnivalarnin ... iiberfahren) 2.... Ich kanndir nicht zu diesem Beruf raten....iltnbzni valamit 2.. hat Worten. sonders strengen 4.... tiberlaufen tiberziehen Die Hausfrau hat die Bettenfrisch:.. UnsereAbteiluns ist dem Direktor............. 3....... Haszndlja az igdk megfelel6 alakajait! Elvdl6 vaglt el nem vdl6 igeldtSk? l..worden........ sonst kriegen wir die ganze Suppe aufden Tisch! 2......doch dem Topf einenTel1er. Warum hast du bei dieserKiilte keine Jacke.... durchbrochen) 3. Wegen derKiilte habeich mir eineJacke....... iiberfahren (h.......l25.. umschrieben) - 6tkelni valamin elg6zolni valakit 6ttiirni valamin 6tt<irnivalamit 6limi valamit kiirtilirni valamit II....Der Zaun ist von einemAuto. Die Piloten werden vor dem erstenFlug einer bedrztlichenUntersuchung....... umfahren Mit dem Boot habenwir die ganzeInse1.. iibergefahren) iiberfahren (h............... 2.visszahozni valamit II.... Ich habemeinenAufsatznoch einma1... Elvdl6 vaglt el nem unterhalten unterziehen unterziehen unterliegen unterstellen II.[I.... Kipezzen mondatokat az aldbbi igdkkel! l. ism6telni valamit ..... umschreiben(h.......

egys6ggel pl. szlszerkezetek A szavak. nachderStunde. (ld. hogy milyen Blumen). A szavalgsz6szerkezetek el: a n6vel6mindig a f6n6v mondhaduk a kovetkez6t Rovideniisszefoglalva el6tt 6ll (pl. tartalmiegyseget 6rtjiik. A sz6rend fogalma.v n6vut6kis melettel6fordulnak l6v6 el6lj6r6sz6k A tulnyom6tdbbs6gben szoba). hogy a f6n6vel6tt vagy ut6n6llnak-e'Pl' meinerMeinungnach). a szavak. I.Az 6llitrn6nyi A fdmondati Tagadds 1.III. bei dem letzten Vertag unserer beiden Unternehmen A f6mondatok 6s mell6kmondatok sorrendje az tisszetett mondatokon beliil 6ltal6banazonos a n6metben6s a magyarban. A f6mondat sz6rendje A f6mondaton beliil elhelyezked6 mondatr6szekalapsorrendj6t a ktivetkez6 s6m6val 6br6zoljuk: 35 . TEMA Sz6rend sz6rendje. der Tisch)6s a mell6kn6vis mindigmegel6zia f6nevet(pl. sorrendje kieg6szit6k keret. t6ma. amely6rtelmes mondatok olyanegym6sutrinis6g6t sorrendje 2. egys6gegy m6sik egy t6bb sz6b6l 6116 kapcsol6d6sakor A sz6szerkezetek egytittalkot szerkezetet. 3. schiine att6l fiigg6en 6ll a f6n6v el6tt vagy utan.neviiketaszerint kapt6t. A sz6rendfogalma f6mondatok6s mell6kmondatr6szek. A f6mondat sonendje. Sz6renden alkot. sz6szerkezetek. l0 Zimmet: tiz funkci6ttdlt be: mint t6sz6rnn.A szrirnn6v (ez a gyakoribb) megel6zi(pl.

keretes"mondatot rijabb elemekkel b6vittink. Az alilbbi kcit6sz6k a mondat sz6rendj6t nem befolydsoljdk: und ..hogy az a verbum finitum utan 6ll.Ich gebe ihm das Buch.hogy 1.f6n6vi t6rgy : n6vm6sir6szes. A verbum finitum a kdvetkez6 esetekben6ll az | . osszekdttet6st teremtsenaz el6z6 mondattal.pl. Diesen Markt kenne ich schon sehr gut. Ich gebe dem Vater das Buch.sondern oder ..ann6l h6tr6bb foglal helyet a egym6s ktizti sorrendj6t a kiizl6s6rt6khatfuozmondatban. felsz6lit6s 3. Menn6l nagyobb kozl6s6rt6kii egy mondatr6sz. az els6 helyre pedig .er geht. eh6t: 5 -4-3 a f e n t if e l s o r o l 6 f so r d i t o t t j a Peld6katld. hogy A t6rgyesetben6s r6szesesetben f6n6vi vagy n6vm6si alakban6llnak. az egymis kozirtti sorrendjtik t. 2. -Er hat heute den ganzenTagfest gearbeitet. ez6rt mintkeretzfur6elem a mondat v6g6n 6ll!) Ez a szabilly a kovetkez6 s6m6val fejezhet6 ki: Thema (ismert vagy kapcsol6 elem) Rhema (irj inform6ci6) 6116f6nevek sorrendje aszerint alakul. (A legnagyobb kozl6s6rt6kkel az 6llitmhnyi tartoz5k rendelkezik. szilmnlvi Sllitmfunyikiegdszit6: Wir waren gestemzehn. mell6kn6vi 6llitm6nyi kieg6szit6: Diese Gegend ist sehr schrin. 2. kot6sz6 n6lkiili felt6teles mondat 4. A verbum finitum az illlitminyi tartoz6k(ok)kal egyiitt keretet alkot..n6vm6si) Pl. Ahat6roz6sz6k egym6s kozti sorrendje az alapesetbena kilvetkezf: . Mint a magyarban. az illlitmhnyt tagad6 . XI. mint ismert elem a besz6lget6 partnert bevezeti az irj inform6ci6ba.) c) elv6l6 igekiit6 2.n6vm6sir6szes lelmagyarhzat:D ( Dativ . f6n6vit). b) t6rgyesetben6116 f6n6v: Ich kaufe mir hier ein Buch.ann6l h6tr6bb kertil A n6metben: a mondatban.mert a mell6kmondat egy mondatr6szszerep6ttolti be. Ha teh6t egy .. iltitmdnyt tartoztknak tekinthetS : f . elddntend6k6rd6s (: k6rd6sz6 n6lkiili) 2.irrinyi meghatfrozdsa:Ich gehe morgen ins Theqter 3. + b . helyen 611. 5.f6n6vi r6szes : n6vmSsi t6rgy .: Wann gelangt diesesStiick zur Auffiihrung? d) Direktivum . t6ma .targyeset) n(nomin6lis-f6n6vi) p ( pronomin6lis .helyhat6roz6. Ez gyakran lehet az alany (ilyenkor a thblilzat 3. igei elem: a) f6n6vi igen6v (zu n6lkiil vagy zu-val) b) mflt idejii mell6kn6vi igen6v (Part. (ha a f6mondat k<iveti a mell6kmodatot) .m6d . : Altal6nos 6rv6nyii szabilly 1. 4. Ha tiibb 6llitm6nyi kieg6szit6 6ll egy mondatban.igy.r6szeseset) A ( Akkusativ . a k<it6sz6k els6 betfiit osszeolvasva kiinnyebb 6ket megjegyezni). Perf. a verbum finitum tulajdonk6ppen itt a 2. ami annyit jelent.c) Funktionsverbgefiige 0d.eszktiz . helyen (: forditott sz6rend): l. KiemelLs a sz6rendsegltsigivel: A magyarban: a hangsrilyosmodatr6sz mindig angozott ige (verbum finitum) el6tt 6ll. a n6metbenis mindig az els6 helyen 6ll a k6rd6sz6. Az l.6s helyhat6roz6 gyaloan 6llitmanyi tartoz6knakis tekinthet6.aber (= USODA . fln|6vi 6llim6nyi kieg6szit6: a) alanyesetben6116 f6n6v: Er ist seit 4 JahrenArzt. Er hatheute gearbeitet. hely.es" keriil: pl: Es sind viele Leute zu uns qekommen. helye iiresen marad) vagy az id6hatfuoz6.. kann).f6n6vi trirgy = n6vm6si t6rgy . n6vm6si) megel6zi a hosszabat(pl. Deshalb gehen wir immer auf den ndchsten Markt. azok akeretet tov6bb feszitik. az alanyt irgy hangsrilyozhatjuk. ging. Vagy: Gestern habe ich in der Innenstadteinen Unfall gesehen. c) eliilj6r6sz6s f6n6v: Ich lade dich zum Mittagessenein. menn6l hangsrilyosabbegy mondatr6sz. hogy az els6helyen dll6 mondatr6szenkiviil valamennyi mondatr6sz a kereten beliil foglal helyet. Hier kaufe ich einmal in der Woche Obst und Gemiise. l. Pl. wir kaufen im Sommer viel obst.A legfontosabba verbum finitum helye (verbum frnitum : ragozottige.id6 ok . helyen (kiemel6s) tetsz6sszerinti mondatr6sz 61lhat. Ich gebe es dem Vater. 36 37 . er ging. az iisszefoglal6 tilbl{natbanl A mondatr'lszeksorrendje a kereten belill: -2- l .Pl. az er kann gehen" kifejez6sekben: geht.A m6d.denn .nicht": Er arbeitet seit 4 Tagennicht.melynek funkci6ja az. mely a leggyakrabbat a 2.Funktionsverben): pl.b - a. . A rovidebb mondatr6sz(pl.Teh6t a mondatr6szek za meg.pl. e z e n b e l i i li s : c . er ist gegangen. ist. . Ez a szabillya kovetkez6 thblinatban irhat6 le: Dn Dp Ap Ap - An An Dn Dp = f6n6vi r6szes . Mein Freund gehtjeden Tag ins Kino.Ich gebe es ihm. 2.

dasUnkraut das die Unkosten. Pl.als is..kiemeltmondatr6sz) A kipontozott rflsz azt jelenti.. Pl. A mondatot ahatfirozatlan fbn6v kein nfvelfis alal<16val is tagadhatjuk. habe keine Mrl.k6pz6vel: hiiflich sch6n glaublich unhtiflich unschtin ungalublich 38 39 . mehr.is Zeit.noch sem. 6 m6r nem dolgozikitt. sem Ielmagyuinat: vf = verbum finitum (ragozottige) X ( fontos. n6vel6vel tagadjuk.nur mehr mri'rcsak .k6pz6 egyesf6n6vekeset6ben Kraut .sowohl..die is haszn6lhat6: Az un. c) Egy6b tagad6sz6k?nie..) . b) a mondat tagad6sa:anicht tagad6sz6a mondat v6g6n 6ll vagy pedig a keretzir6 tag el6tt. Heute haben wir keine Giiste. keine. affirmativ sz6rend(a megszokott6l l6nyegesen elt6r6):pl. nichts stb. pl. Hier gibt es keine Probleme. Treue. 4.sem . niemand.3. noch Geld. niemals. ( magyarban itt n6gyszerestagad6sszerepel.rnincsid6m. Semid6m. Pl. Ich gehe morgen nicht mit dir ins Kino (sondernmit meinem Bruder).nur noch m6g csak . akeretzinfltag ut6n6ll: pl.Soha sehol nem l6tok senkit. . Spielenmdchteer vielleicht denganzen Tag.. kein. hogy a magyarban a ragozott ige 6s az el6tte 6116 kiemel6s mint egysdges csoport a mondaton beltil b6rhol elhelyezkedhet. 1zs er nicht. Ich habehart gearbeitet bisfrilh um acht Uhr. Gearbeitet Zimmer treten darf er nicht. nirgend.. weder p6nzem Ich habe nincs. Arbeitentut er nicht. Kosten die Schuld die Unschuld. a hangsrilyos elem.. . A ndmet6s a magyar sz6rendstruktur6liskiil6nbs6g6t a kovetkez6thblirzat mutatja: ndmet magyar gepflegt schuldig - ungePflegt unschuldig ismert lfll irj inform6ci6 fontosk6zl6s6rt6kkel x-8. Ahatilrozatlan n6vel6s vagy a n6vel6 n6lkiili f6nevet kein. Tagadfs: a) egy sz6. Hier wiichst kein Gras. Pl.. A n6met csak egyszerestagad6sthaszn6l:Me seheich irgendwo jemand... 4.Untreue.. egy kifejez6s tagadilsanichttagad6sz6val..Er arbeitet Zeit mehr. Ich gehe hetfie nicht ins Kino.weder. A n6metbenpedig a hangirlyos elem a mondat v6g6n helyezkedik el. Ich = (Ailit6 mondatban: m6r schon.) A mell6kn6v tagad6saun. Pl. nem nicht m6r elt6r6haszn6lat: A magyart6l nichtmehrhier.Arbeitenkann hat er nicht. Die Kollegen arbeiten heute nicht.

s : t U s s 9 s \o u S c9 $ P N o Y .9 € E o o a g g . szilszerkezetek sorrendje die Anordnung oder:die a f6mondati keret tagad6s 6llitmdnyi kieg6szit6 a sz6rendfogalma mondatr6sz megel6zvmit pl.9. a " a " a . die Priidikatsergdnzung oder:dernominale Teil desPriidikats der Begriff derWortstellung -es. -s.die Objekte" .e.o tv -en sz6rend die Wortstellung. oder:dasAdverbial. terpeszked6 kifejez6s dasFunktionsverbgefiige. der Satzrahmen.e. A r<ividebbmondatr6sz megel6zi a hosszabbat. A nemalanyesetben 6116. -s. sz6mn6v t6szilmn|v sz6szerkezet . -es. d q qq q E Fa cq Fa Fqcq ca ca ca e ca tr oo s $ s * 9 9 . die Syntagmen oder:dasSyntagma.t g EsE g 'E EE ' tE 'F lE -g Es FE$EEEE*EEEE5E o a a a o o o o ! a a a a a a a a J € 6 € € 6 6 d d . -e birtokos dasGenitivobjekti-es.Bn q .-s. a szavak. r6szes esetben 6116 f6n6v Substantiv im Dativ 4l .e. -en funkci6s ige dasFunktionsverb.9. krit6sz6 n6lkiili felt6teles mondat der Bedingungssatz ohne Konjunktion igeielem dasverbale Element f6n6vi6llitmrinyikieg6szit6 die substantivische Priidikatsergdnzung eliilj6r6sz6s fbn6v Substantiv mit Priiposition -s.e. t6manyelvtani szal&ifejez6sei n€.e eBAEA3 B. -en die Wortgruppe.9 E iZ o o o o o o 9 a E>>> K K ! E t s g ! K 9 E ! H E H H rq Fl El Fl rq El 14 H 14 rq rI1 H rq Fl rrl A N h o o o o o o o o A A A A N A milyenesetben 6ll.. -es.-e 16szes dasDativobjekt.O O O O ! 3 o o o o o o o L $ L o L s L E F L E E ! F E t s $ o o o o Q Q a o o E o E o L o E o ! @ alany fillitminy A n6metben az Objekt-eket aszerint csoportositjuk. die Adverbialien jelz6 dasAttribut.A ltr.e.das -en hatfuoz6 die Adverbialbestimmung. -en die Kardinalzahl.-e eltiljrir6sz6s dasPr?ipositionalobjekt.-e az els6helyen aufder ersten Stelle k6rd6sz6 dasFragewort.e.e.ba\D s $ u o s o a a : ' s s s u u s o s b0 \t o0 bo bo b0 bo bo bo bo & o b0 bb .ig6t61 fiigg6 f6n6vgyfijt6neve teh6ta mondat szintj6n: Objekt.9 9 9 9 9 a o Q o 0 Q o 0 9 A O 9 0 0 0 O O O O I o 9 9 9 9 s o o o o o o a a a a o o a o o o 9 o 0 o 0 o a a o o o q o o o E E 3 3 K F k 8 3 8 3 H H 3 S :ciE> t r 6 E. -es. * Dat vorangehen DaskiirzereSatzglied gehtdemldngeren voran.-e thrgy dasAkkusativobjekt. .o o bo \o i 9 a J 0 g ro o bo io t r c siI R R R !* u o o 9-E i s S s TF b b. hogy a f6n6v vagy n6vm6s FolgederW6rterund der Wortgruppen -s.metfil @ .-e dasSubjekt.e.g. -e dasPriidikat.e. -en die Verneinung.a OO 3 3 O O s $ s s o o o o o o o ! 5 . \ r s$ q i { N q { N 4 { N q \ \ N q se N q 9 N a N 4 N a. -s. teh6t: -es.-er dasSatzglied. die Fragewiirter eldtintend6 k6rd6s die Entscheidungsfrage kieg6szitend6 k6rd6s die Ergiinzungsfrage -en felsz6lit6s die Aufforderung. A H t '.g. die Numeralien dasNumerale.

Dort bestellensie immer vier FlaschenBier.Ezt a novell6t 4. die Dreigroschenoper auf. es. Mondj a ndmetill! l. fahren) 3. lll.l3. Ne aludjatok! 3. 4. Ezt n6metiil mondd! 2.l8. (mit der StraBenbahn. Sie dauert etwa zweieinhalb Stunden. er. Wir trinkenTee. Wir gehenins Theater.in eine Bierstube. (uns. wir.a. bei der Endstation.l9. Dannessen 5. 4. Er geht mit seinemFreund oft in eine Bierstube. Teglte az aldbbi mondatok dllitmdnydt \sszetett millt iddbe (Perfekt)! Hilzzq ald a keret nyit6. Maradjatok m6g egy kicsit! t3. Tegten fel eldiintend| ktrdiseket az aldbbi mondatolta tdbbes alannyal! szemblyfr ins Kino. 2. Karten.16. gehenwir nachHause.f6n6v 6116 t6rgyesetben n6vm6s 6116 esetben r6szes n6vm6s 6116 t6rgyesetben kiemel kieme16s hangsirlyoz hansrily(oz6s) k6zl6s6rt6k tagad6sz6 Substantivim Akkusativ im Dativ Pronomen im Akkusativ Pronomen hob hervoqhat hervorgehoben hervorheben. Wir spielen wir. -es. F ordits vagy? l. Sitrt iszolvagy te6t? 4. Foglaljonhelyet! 7. (machen. ird meg a n6met bar6todnakaz irj cimedet! 4. Mostlevelet egYnovell6t. Siegehen 2. Mein Freund bezahlt alles. Wir bleibenhier. Holnaple kell adnoma fordit6st. -n oder:die VerneinungsPartikel. Die Platzanweiserinfiihrt uns zu den Pliitzen. erwartet) 4. | . Kepezzenmondatokat (dsszetettmilt iddben) a megadott szavakb6l! l. | 2. 5. Menjtink egyiitt! 5. Das Stiick sowie das Spiel gefallen dem Publikum sehr. Mondj j6tbka.a gyerekek IlI.einenAusflug. fr6hlich) lII. 2. 3. Was seht ihr dort? 3. (kennt. ist) 6. Kipezzen a megadottszavakb6l mondatokat! l. 3. I4. SietrinkenBier. 2.-e der Mitteilungswert. Sie esseneine kalte Plaue. 6. 7.es zdr6tagjdt! l. l. (gehen. Ehes 2.l l. lll. -en die Hervorhebung. 5. Mein Freund trinkt gerne Bier.Lhtoda vajat? is eszel? 5.ich . 4. (sind. (warm.nach Hause. Tdbbetnem eszel? 1il/5. lll. Kdrdezzenaz aldbbi mondatok kiemelt mondatr\szAre! | .l7 . NachdemEssen ! a ndmetre IIl. l. 7. (h) betonen -en die Betonung.Eszelegyzseml6t? 3. -es.az iitiis h6z' P6l kocsija atizesszrim.a. F orditsa nim etre! irok. Aztfinleforditok te is ismered. Van s6? 7. die Wanderwege) 5. Mein Freund trinkt gemeBier 2. Wie lange dauert die Auffiihrung? 6.um elf Uhr) GYAKORLATOK Sz6rcnd:sziazerkeze\f6mondat a nimen)l! lll.-wtirter dasVerneinungswort.gestern. Das Berliner Ensemblefiihrt ein bekanntesBrecht-Stiick. Sajtot 42 43 .Karl. alle. wir. Freunden mit unseren 3. wir) 2. 6. 5. naPdolgozom.Ezfirtma m6geg6sz szdm2. Most hivjunk taxit! lll. Aut6busszal menjetek! 6. Er geht mit seinemFreund oft.Ma menj szinhhzbal 9.

(allein) 5.. 5...nicht) [I.. (der Nachbar.USODA" megfelelS alakiait. das. hat uns ein Polizist haben.mit Recht. Das Gesetztritt morgen in Kraft. niemand) 4.term6szetesen negativan. hiitte wegg6nommen.'. 2. ap6m n6h6ny 6vre sz6p iisszegetbocs6t rendelkez6siinkre.(nartirlich) ....l17.(vor einem Jahr) ..(fiir eine Woche) .Osterreichs aufgehaltenhat. 8../15.. Deshalb bin ich gefahren.hat gestohlen.das) 3. M6g nem volt 16 p6nziink.er. jemand. lIl. Az ipar fejl6d6s6vel a kcimyezetv6delemegyre fontosabb6 v6lik. der Nachbar. 6. 3..(sehr). Ez az 6tteremm6g nincs tele.. K6t szob6b6l6s mell6khelyis6gekb6l 4. N6h6ny h6napja rij lak6sunk van.gerade zahlen.. Aber so muBte ich das verschieben. 4...ihm.(damals). (mir) .. ..Als wir gestem die Kreuzung BeethovenstraBe. 5.vorige . 6.(nicht so spdt).den Brief . (die Polizei.dem Nachbarn) 2.. In dieser StraBediirfen seit einigen Monaten keine Kraftfahrzeuge verkehren.. 611.eben angehalten.... (wenn. Forditsa ndmetre! Ugyeljen az alany helydre! | ... IIl. 2.lrt 6pp az a sz6rendvan! passiert 1. mehr machen.(nicht) . Schlag mal im Worterbuch nach! 5.. . Ig6nybeveszelsegits6get? 7. 4.. (wenn..du * gestern .aufgeben.. Manaps5gmindeniitt hatalmasipari objektumok l6tesiilnek. (warum ......Im Zoo wird den Lriwen dreimal am Tag nur rohes Fleischgegeben..nur 4...Schillerallee in die Frankgasseeinbiegen wollten. In den Restaurants wird vor 9 Uhr kein Alkohol ausgeschenkt....In den Restaurantswird Alkohol erst nach 9 Uhr ausgeschenkt. Ich komme abermorgen nicht. Az emberek ink6bb gyalog mennek.. Ma vas6rnapvan. 44 45 . 5./10.. 7. glaube. 2.ein Tonbandgerdt.l14.. (fiir das ndchste Jahr) . sondern auch anderen Raubtieren gegeben. Wenn er seine Absage mitgeteilt hatte. 2. 3.. 3. Ich muB heute mit dir noch unbedingt sprechen.. 3. a leveg6t 6s a talajt egyardntszennyezik.. Sokan 6tterembeneb6delnek. der Polizei... aut6buszt6s villamost l6tok. In solchenFiillen muB man die vorgeschriebene Postsowiesobezahlen. (mit den neuen Bekannten) (wiihrend der ganzenReise) . amelyek avizet. fiir die Zeit seines Urlaubs. Dann konntestdu. A v6ros nyugodt... zeitrvellig. den Zutritl. den Schliissel...(schweren Herzens) 7 .nichts wenn er dich angezeigthdtte? es vielleicht bessergewesen..In dieser straBe diirfen Kraftfahrzuege seit einigen Monaten nur mit einer Geschwindigkeit von hiichstens 30 Kilometern fahren. 3. Etlapr6l rendeltink./11.... mit jelent az alany kiiltinbdzI elhelyezkedise! l.Woche) 4.nicht . Ich wollte den Urlaub in Osterreich verbringen. 4. l. Azaj ugyanis .hiitte erlaubt...per III.. viel Aufmerksamkeit.. Hilzza ald az aldbbi mondatok keretzdr6 tagifu es nevezzemeg Sket! UIIII. ich.. I[.Stelle 5.absichtlich ... Im Zoo wird rohes Fleisch nicht nur den L6wen.ein Buch .. den Fall. Ford{tsa nimetre! Huzza ald az all{tmdny tartozAkat 6s nevezzemeg a fenti csoportosttdsalapj dn ! 1.... 3.wirsind schonbei Rot iiber die Kreuzung 2.. (dienstlich und privat) ..(schon so oft) 4.wdre Summean Ort.... (in Betracht nehmen . Egiszttse ki folyamatosan qz aldbbi mondqtokat a megadott bdv{tmenyekkel! l. bremsenmiissen...(mit einem Freund) 3. hiitte gegeben. nattirlich) 5. s magltardzza meg. Letzten Endes habe ich mich wohl gefiihlt. Forditsa ntmetre! l. der Fahndung) lll..(mit dem Reisebiiro) " 2... hette ich mir noch eine Gesellschaftsreise aussuchenkcinnen. ihm) 3. (nach Wien) . Kev6s aut6t.Aber weil er sich in den verschiedenen Stiidtenund Gegenden.tudatunkn6lkiil is kihathat idegekre. das. (ein Unbekannter. ..ich . 2. hogy utana mi./13.. irja be a kipontozott helyekre az . ..hiitte gesagt. mir.ll2. ..K6szp6nz6rt vettiik. Igen. Figtetje meg az alabbi mondatparokat! Htizza ald az alanyt! Magyardzza meg.. Du hiittestnicht Gas gebensollen. wollte er nicht mitkommen.ich gefahren. Wir sind gefahren.in der Buchhandlung . . Ich komme morgen um 5 Uhr nach Hause.er . (schon vor zwei Jahren). . hat gemeldet.'.. . hat gewidmet. Kdpezzenmondqtokat a megadott szavakb6l! 1.. (kaufen .. IIL/16. 6. Ehhez tartozik m6g term6szetesen a zaj problfimfuja..2.... A pinc6r egy szabad asztalhozvezet benniinket. Ez ideig m6g nem rendeztiik be.

mibrt nem k6szitetted el6 koribbanezt a nily utat. In geholfen. Mostmi6rtnembesz6lsz? n6metiil. Auf dieser getdtetund vier Personen zwei Unfall einem hier bei 5. a mondatokat.ha el6ttenemtanulm6nyoztamvolna az orczdg ttirt6nelm6t 6snevezetess6geit. Nemismer6stikn6l laktil? 6. A fiv6remmostnemkatona.Ez nemlehetigaz. 47 . Am vorletzten mit einem Stein N?iheeines Grand-Hotels Parkptatzin der unmittelbaren sowie mit siimtlichenReisepapieren und meine Handtasche eingeschlagen entwendet. Tagadjon minden lehetsiges mondatriszt tovdbb " kit6sz6val. muBderMotor sofort abgestellt sind. in die Bergemit demZugfahren. Szerencs6re mostn5lunkotthonsenkisembeteg. szennyezik hfztartArokis nagym6rt6kben az egyes 5. hogyne kelljensz6llod6ban laknom. Hrfrzza Urlaub in Italien verbracht' Jahrhabenwir unseren l. wollen wir im Januar 3. ami nem is keriilt kev6sbe.l2L. nembesz6lek 2. Annak ellen€re. Anzeige erstatten Situation hat uns schlieBlichdie UngarischeBotschaft heiklen dieser 5. Personen Tagad{s a nimetill! IIl.beim 2. ott se sok6ig. Nincsmindenvdrosban ismer6siim. . Wenndie Ziindkerzen mondatrdszt! ald a hangsillyos IIL/I9. Dasniichste esforditsa mondatr6szt a hangsulyos mondatokban lll. wie fiir den 2. Ne 6nekeljolyanhangosan! 7. Darfstdu immerin derKneipesitzen? 6. 4.l24. 4.springtderMotor nur schweran. Hastdu viel gelernt? 4. Htizzaald az aldLbbi magltarra! le a mondatokat l. Sokan ez6rt:figyv6lokednck. Napok6ta nemalszom. Die Fahrtist fiir die Mitfahrerin dieserSituationfastsoermiidend Fahrer.l23. Interessieren dich die medizinischen Biicher? 2. ist es noch gefiihrlicher. hog 4rtelemszer{ten bizonyos b6vftminyeketesetenkdnt el is hagthat. nemzetkiizimunkacsohogy ennek 6rdek6ben 8. Fotoapparat unseren wollten wir nicht. blitzt einekleineLampeamArmaturenbrett sind.l20. Nemmondhatod.a kiirnyezetet. 2. illetveilgelnie kell a mondatrdszeknek a mindenkori mondat logokaihangsillydtdl sorrendj ! 6re fi)gg6 llcim ZusammenstoB zweierAutos aufvereister StaBeist amFreitag frtih in Baden tlcr 56j?ihrige Italiener MarioChigioniausNussbaumen tiidlich verungliickt. k6rd6s6vel. Tdlaszoljon tagadhan az aldbbi kirdisekre! 1. Mal mochteich nachItalien nicht mit demAuto fahren. verschmutzt 4. ha nem gy6z6dt6lmeg r6la. 12. Die langeFahrt im Auto war fiir uns alle wesentlich w iire. Ist dasunserneuerKollege? Ill. Ne 6nekelj! 6. Tegnap nemtudtam k6nyvetvenni. 3. WenndasKiitrlwaseor werden.. auf.Nemveszelig6nybe segits6get? IlLlzz. Sajnos 6s a sok h'rllad6kra! csaka g6pJArmfivekre 6.egtenkint-. 10. Wenn die Reifen schon sehr abgenutzt Regen zu fahren. infolge der hohenLufttemperatur l. Fordftsan(metre! Ji l. Gondoljunk 6vek 6ta a legkiv6l6bbtud6sok hogy I logtdbborsz6gban i. 3. Im Winterwollen wir mit demAuto auf Urlaub fahren. 2. Hastdu meinenFreund gesehen? schon 5.Mondj 1. 13. hogyvalamitnemcsin6ltam. 4. 5. nllbill az aldbbi mondatokat! IIL/I8. schwere besonders im Winter Sheckesollen 4.Bar6tom m6gmindignemvezetaut6t. Vor kurzemwurden verletzl. A gyermek m6gnemalszik. Zugfahrtgewesen Autos auf dem unseres Tag der Reisehatjemand das Fenster 3. Csakegy ismer6sn6l laktam. Nem 6rtem.l25. 8. Tem6gmindig nemvolt6lkatona? 9. Egy6bk6nt s6trat vittemmagammal. WennderTankbald leerwird.mert akkor nem szakithattamvolna meg olyan gyaknn azutaz6st. 8. Liestdu deutsche Romane? 3. 5. Dieses als eine anstrengender. Itdgezze el ugtanezeket a mfiveleteket az aldbbi . MondjaluitLszd zu kochenbeginnt.rijsdgokb6liddzett mondqttal is azzal a kiilfinbsdggel. Hastdu vor der Priifung Alkohol getrunken? 7. Deshalb Unf?illepassieren. 7. 6. portotkell dletre hivni. I l.sondern vigiil fordltsa mindetmagtarra ! Gestem war Helmutmit seiner Freundin daserste Mal in einemNachtlokal in der lnnenstadt. Sajnos 46 3.ez id6ig m6g nem 6rtek el foglalkoznaka kdrnyezotv6delem konkr6teredm6nyt. Az6rt nem mentemvonattal. lll. majdJilzze lll. Nem l6ttamvolna olyansokat.

att6l fiigg6en.daIJ"kdt6sz6val: (Ich wei8... hogy ott 6ll-e k<it6sz6vagy sem. 6s kot6sz6 n6lkiil: Tudom. TEMA Mell6kmondat A mell6kmondat fogalma.fektteles melldkrnondat : a). De itt a kot6sz6 elhagySsanem j6r sz6rendi v6ltoztat6ssal. Pl. hogy beteg volt6l.wenn"kiit6sz6val: Wenndu vor 5 Uhr kommst. A mell6kmondat fogalma A mell6kmondat a f6mondat egyik mondatr6sz6tfejezi ki mondat form6jdban.IV. A mell6kmondat sz6rendje 6s a mell6kmondati keret 49 . A fenti jelent6st a magyarban is k6tfelek6ppen tudjuk kifejezni. (bin ich noch hier.) A magyarban ilyen kiilonbsdget nem tudunk tenni: Ha/amennyiben 5 6ra el6tt jossz.) b) forditottf6mondatisz6renddel: Kommst du vor 5 Uhr. beteg volt6l. 2. A n6met mell6kmondati sz6rendel6feltdtele nem csupiln a f6mondatt6l val6 fiigg6s6g: egy 6s ugyanazon mell6kmondat ugyanis kifejezhetd mell6kmondati 6s f6mondati sz6renddelis.(m6g itt vagyok. (bin ich noch hier.) du warst krank. b) f6mondati egyenessz6renddel:(Ich weiB.) daJJdu krank warst.N6h6nymell6kmondattipus l. A mell6kmondati sz6rend 6s a mell6kmondati keret. krit6sz6val: Tudom.) v agy targlti meI Idkmondat: a) . A mell6kmondatok fajtSi.

obwohl (annakellen6rehogy). ezt a funkci6t a (hangstlyos) n6vel6 t<ilti be.illetve k6rd6 mondatokra 2.amikor" (mriltban egyszer) pl.. m6g eg6szs6ges volt.. Wo warstdu gestern Ich habenicht gehiirt. weil (mert). Dat. mit denKindemwarst. 5l .. pl.3 csoportra .mriltbanegyszer). da/3du gestrennicht ins Kino gehenkonntest. (war er noch gesund). seitdem(ami6ta). Gen. vezethet6kvissza. 6s ez6rt minden egy6b mondatrlsz egy hellyel el6r6bb tol6dik. -e. solange als ob (mintha)stb.)wenn du die Karten kaufst.. A mondat jelleg6t (kijelent6. als (amikor .Amikor Berlinben reggelentebev6sdrolni immer gesehen. Ich habedie Kinderangerufen. k6rd6..Legyen p5nzn6lad. A nell6kmondatokfajt6i: . damit (az6rthogy). mindig lilttam 6t. Als er bei uns war. A f6mondatnak ez a flneve 6ltal6bannem kap m6s mutat6 n6vm6st . 1.Amikor n6lunk volt. ...en.. Akk.mert). N6hdny mell6kmondatdpus: 3.vajon) ob (hogy. akikkelh6tf6nB6csbe utazunk. A mell6kmondat keret6t a kot6sz6 6s a verbum finitum alkotia.k<jt6sz6ik osztjuk: alapjan A mell6kmondatokat wenn (ha.Felhlvtamazokat a gyerekeket.Ha szerencs6d van. als wenn (mintha).at hatinozza meg. a n6metben azonban itt a dalSkrit6sz6 nem 6Ilhatl) 3. vonatkoz6 mell6kmondatok: a f6mondat egyik f6nev6t (vagy f6n6vhelyettesit6j6t) fejezi ki b6vebben a mell6kmondat.amagyarralellent6tben-. . 4..A mell6kmondat sz6rendje a f6mondat6b6l levezetve: fSmondqt: kiemel6s verbum finitum alany tiibbi mondatr6sz 6llitm6nyitartoz6kok mell6kmondat: + ktit6sz6 alany tobbi mondah6sz 6llitm6nvitartoz6kok verbum finitum A k6rd6sz6tolti be krit6sz6 szerep6t. azokb6lvezethet6k mit denKindern? Pl. megnyered a f6dijat.. (amig). Pl. abban a hilzban. da (mivelhogy. amikor megveszeda jegyeket.bis (amig)..mtltban. (Du sollst Geld bei dir haben. a verbum finitum a mondat v6g6rekeriil. rendszeresen).ha" (felt6teles mondatban) pl.amikor" cselekfielenben. = ragozott (verbum ige) finitum Pdlda: Gestern konntest du nicht ins Kino gellen. fuSS6 kdrd6 melldkmondatok: le.j<iv6ben6s t6bbszori ism6t16d6 v6sn61 a mriltban) pl. . mit denen wir am MontagnachWien fahren. qls wenn . (A fiigg6 k6rd6 mell6kmondatot a magyarban gyarkran hogy k6t5sz6 vezeti be. Az eldrintend6k6rd6sb6l klpzett fiigg6 k6rd6 mell6kmondat k<it6szava: ob. der den dossen dem das das dessen dem dtalak[tds: Da konptest gesternnicht ins Kino geh. pl. Warst du gcstern mit den Kindern im Kino? Ich weiB nicht.nachdem(miutan).. wo du gestern 50 l.eredeti"kdtSsz6k: daB(hogy). sobald(mihelyt). ob du gesternmit den Kindern im Kino warst. a J6mondatt6l val6 fiiggds: Ich habe gehiirt. indem(annyibanhogy). habe ich ihn . gewinnstdu den Hauptpreis. wiihrend(amig). Wenn du Gliick hast. amikor .falls (amennyiben). felsz6lit6) a f6mond.das. A vonatkoz6mell6kmondatkritdszava6s ragozdsa: egyes sz6m die die dereNl der ttibbes szdm die die d€rell denen A kiemel6s szerep6ta kiit6sz6 tiilti be. . A vonatkoz6 kot6sz6ragozilsa az egyessz6m birtokosesetben mindh6rom nemben 6s a tribbes sz6m birtokos6sr6szes esetben t6r el a hat6rozott n6vel6 rcgozilsilt6l Megjegtzds: a hangsulyos n6vel6tnemlehetijsszevonni az eloljir6sz6val. Pl..jelenben. I N. Wenn ich in Berlin morgenseinkaufen ging. mentem. amelyik: in demHaus.

t6manyelvtani szakkifejez6sei n6metiil a mell6kmondati sz6rend a mell6kmondati keret a mell6kmondatok fajt6i mell6kmondattipusok felt6telesmell6kmondat t6rgyi melldkmondat k<it6sz6 kot6sz6 n6lkiili mell6kmondat eredetikiit6sz6k fiigg6 k6rd6 mell6kmondat vonatkoz6mell6kmondat vonatkoz6 n6vm6s r d6hat6r oz6i m ellEkmondat cllhatinoz6i c6lzatostargyi die Wortstellung des Nebensatzes der Rahmen des Nebensatzes die Arten der Nebensdtze die Nebensatztypen der Bedingungssatz der Objektsatz..daB. .Amig megveszed a jegyeket. Wiihrend ich in der Kiiche arbeite.. amig vissza nem jovcik. . Wie spricht er Deutsch?(gut) 4.Amig beteg vagy.ll. lir ist ein guter Ingenieur. was du machst? Du weiBt doch.. Abr6val kifeiezve: GYAKORLATOK A mell6kmondatok sz6rendje lY. .. Warum f?ihrstdu nach Dresden?(dort. daB ich ihm ein Buch kaufen soll. bis -.amig" (a f6mondat cselekv6seegybeesik a mell6kmondat6val') pl.Kapcsolja az aldbbi kdrdtsekhez. -en Nebensatzohne Konjunktion oder: der verkappte Nebensatz echte Konjunktionen der abhiingigeFragesatz der Relativsatz das Relativpronomen der Temporalsatz der Finalsatz der Objektsatzmit Finalbestimmung pl. Mit wem lernst du Deutsch?(mein neuer Kollege) 3. mi6rt?-warum? felsz6lit6 hogy-damit Itt maradok.. den ich von dir bekommen habe. Ich fahre morgen mit dem neuen Kollegen nach Dresden.l2. . damit wir die Aufgaben besprechen.amig" (a f6mondat cselekv6se val) Abr6valkifejezve: pl. 53 pl.. felsz6lit6 sollen mit?-was? hogy-daB Bar6tom aztmondta. Du muBt hier bleiben... brs ich zuriickkomme. nem kelhetsz fel. megn6zem a miisort. | .. Urlaub machen) lY. hogy megbesz6ljtik a feladatokat. amig a mell6kel nem kezd6dik') mondat cselekv6se Abr5val kifejezve: | | A IV. '. wann du im Kino warst. Wiihrend du die Karten kaufst.majd avdlaszokhoz a megadottfSmondatokat a minta szerint! Wasmachst du? (lernen) . egybeesika mell6kmondat6solange . l. .II. daB ich leme.Itt kell maradnod.. Ich weiB. l. Wohin f?ihrstdu? (nach Dresden) 5. (Ich weiB nicht). Solange du krank bist. Kapcsolja az aldbbi mondatokat a megadott minta szerint! Hrtzza ald a mell4lcrnondati keretzdrdtagot! lch schreibemit dem neuenKugelschreiber. -es. hogy tegnaP moziban voltSl. Folytassa!Warum sagstdu nicht..Warum sagstdu nicht.. wiihrend. .. Du weiBt doch. Ich bleibe hier... darfst du nicht aufstehen. Ich schreibe mit dem neuenKugelschreiber.Nem tudom. hogy vegyek neki egy konyvet.. -sifize die Konjunktion.hogy mikor" (fiigg6 k6rd6 mell6kmondatban) pl. il.. Was lernst du? (Deutsch) 2. targyi a kot6sz6 hogy-daB k6rd6szo mit?-was? seg6dige m6d (magyar) (n6met) kijelent6 2. daB du gestem im Kino warst. schaueich nach dem Programm.Amig a konyh6ban dolgozom. Mein Freund sagte mir... cllhatbroz6i cllzatos thrgyi Tudom. szembe6llit6sokkifi ez6s6re).amig" (oppozici6.amig" (a f6mondat cselekv6seaddig tart.Ich habe ihn von dir bekommen. machst du nichts. te semmit sem csin6lsz. hogy mikor volt6l moziban. \ 5 2 .

Ich mtichte gern wissen. (soweit sein) IY.) 2. Alle sagen.(um 7 Uhr. (Du konntest fiir heute Theaterkartenverschaffen.. 3.) IY.es zdr6tagjait! l. 7.. ein Kollege. (Wir sind gestern ins Theater gegangen. Paket.. haben sich bedankt. WeiBtdu.. daB. 6. ins Gesbhiift. hogy tiibb ktinyvb6l tanulunk. Kapcsolja az aldbbi fSrnondathoz a zdr6ielben dll6 mondatokat weil ! kdtdsz6s mell tlcrnondqtokkdnt Ich bin heutegliicklich..) IY.. Nagyon j6.l9. mehettfurk az aut6mmal is.. 1. Ford[tsa nimetre! Hizza^ald a mellikmondati keret nyit6.) 2. Ich nehmean.. Nach den Verhandlungen Restaurant. hogy milyen k<inyvb6l tanultok! 4.2. (du.l8... egyszertehettink egy kiri{.. )) . Sie ist unseralter Partner. vorr'dir... 3. Ich kenne ihn schon seit Jahren. a h6tv6geketis felhaszn6lhatoda sportra. Ich habe dem Ausliinder geschrieben. 7. (wenn. (Wir werden im Theatergute Pliitze haben... {e{ne Kindeg sehrhoflich) 5.. mit den Kindern. (lch muB heute nicht arbeiten.. aberich weiB nicht. hogy mikor teszitek le a vizsg6t. . En hetenk6nt k6tszer uszod6baj6rok. . (Wie lange hat die Auflihrung gedauert?)? 6. einkaufen.. ha est6nk6nt10-20 percet futsz a parkban. IY.. Wir wohnenin Dresden in einem modernenHotel. 6. 7..l6.. die Dreigroschenoper aufgefiihrt. daB. Kapcsolja az aldbbi mondaktokat a megadottminta szerint! Die Studentenhaben sich bedankt.lmetre! H*zza ald q mell6kmondati keretzdr6 tagot! 1.. Az is j6 m6dszer. losgehen) 3.. Aus welchen Liindern importieren wir Kosmetikartikel? 2. Ich wei8. amitaz egyetemszervez. (Sie hat etwa zweieinhalb Stundengedauert. IY... ihr) 4. zusammen.IS.. Es wurde im letzten Jahr gebaut.. immer. 2.. Kdrdtsek: l. . WissenSie. HabenSie gehcirt... Kann man in der Slowakei billige Wintersportartikel kaufen? 5. Der Betreuer hat den Studentengeholfen. 5. Krinnen Sie mir sagen... begrii8en ihn die Kinder. hogy a csoportban mindenki szorgalmasantanul. 2.. tiibbet kell mozognod.... Stimmt es..aznem lesz olyan hamar beteg.. Die Studenten. aufstehen) 2. 2.. hogy hova megyiink. lY.. Ha kedved van. Szeretn6mtudni. Wann miissen die Studentenmit ihrer AbschluBarbeitfertig werden? lY..l3.daB..... 3. weil.)? 4. (Nach der Auffiihrung gehenwir in ein Restaurant. Gibt es in T6c in jedem Sommer Theaterauffiihrungen? 6...da8. Habe ich dir schon gesagt.(sein.. Aki rendszeresen sportol.) 4. Ich habe die ganzeDokumentation. 5. (Das Berliner Ensemble hat ein bekanntesBrecht-Stiick. 5.. gehenwir mit den deutschen Kollelgen in ein 6. Wir werdenam Bahnhof von einemAbteilungsleiterabgeholt. (Habt ihr gute Pliitze gehabt?)! 5. . 4. Ia... Ich bin mit ihnen gut befreundet..6s zdr6tagjait! l.) 54 3.. Kapcsolja az aldbbi f1mondatokhoz a zdr6ielben megadott mondatokat mellLhnondatokkdnt! Htizza ald a mellhhnondat nyil6. 8.... Ich kenne den Ausliinder seit dem Studium.../4.. tudnom kell. mert az felfrissit.denen der Betreuer geholfen hat. (Das Sttick sowie das Spiel haben dem Publikum sehr gut gefallen. Rem6lem. daB. Bringen die Touristen aus der Tiirkei viele Ledermiintel mit? 4. Miel6tt eld<inten6nk...Ezolyan ianfolyam.. du. hogy hhnyan lesztink. hogy jiiv6re m6r ott tartunk..... Ich habeheutein der Zeittng gelesen.ha van jeldfe az igetuit6t! l. Mondd meg m6g. (Ich habegesternalles erledigt.l7...) 5.jeden Tag.. Ha csak n6gyen lesziink. Wir fiihren mit der deutschenFirma Verhandlungen. Sagmal... .. M6g nem mondtad.. Kapcsolja a megadottf6mondatokhoz a kdrdiseket! Fdmondatok: l. Die Kinder habenmir gesagt. hol tanulsz n6metiil..) daB.da{.(im Lebensmittelgeschiift. (Was habt ihr dort gesehen?) 3.. Sagmal.... Wie lange dauert das Konzert? 3.ndul6st. einheten). wann. Ha nem akarsz elhizni (dick'werden).... Forditsa n. Kapcsolja a zdr6jelben dll6 szavakat melldkrnondatokkdnta megadott f6mondatokhoz! Hilzza ald a melldkmondat keretzar| tagat 6s . Ha erre h6tkirznapnincs lehet6sdged.. 4. l. . 3. Sie ist ein groBes 4. Meg kell mondanom.

megemliti stb. Amig te besz6lsz. 3. begegnet.. magyarinza.ilcr wohntjetzt rn Dresden. 2. hiitten die rechtzeitig in Anspruch nehmen miissen... Mig a l6nyoka legiobb eredm6nyeket teljesitettek. (Hat er eine Anzeige aufgegeben?) 3. 6. Alakltsa az eliiljdr6s kifejezbstmelldlqnondattdaz aldbbi pilda szerint! Trotz aller Gefahren wagte er den Versuch.lF- nochgut.Hast du gelesen. (Wieviel Geld hat er dafiir bekommen?) 4.. nincsnyugtom. Er hat die Rettung kommen sehen.. (Hat er seitdem einen neuenWagen?) IV. Sauerstoffflasche 7. in Bern werden auch die Dialekte behan3.a. Trotz seiner Unschuld wurde er bestraft. In den spdtenAbendstundenhaben sich auf der Autobahn Richtung Budapest zwei t<idlicheUnfiille ereignet. 4. aber er hat von ihnen wegen einer vorspringendenFelskantenicht bemerkt werden ktinnen. pl.... auch noch so der Versuch 4. Rendelje a megadottJ\mondat qld a kdvetkezdmondqtokot! Ich habe(nicht) gewuBt.. Er hiitte nicht riskieren diirfen. Der Dozent hiilt die Lexikologie-Vorlesung.ll4. In Salzburg werdenjedes Jahr Festspieleveranstaltet. An der niichsten Deutschlehrertagung delt. In der Niihe des Hotels befindet sich ein Minigolfplatz. auch der Heldenplatz mit den Denkmiilern errichtet. 8.sagen" ige helyett haszn6ljon rokon6rtelmii ig6ket. IV. Der Schiiler Wtjrterbuch 3. 2.. 4. mes6li. 6. Der iisterreichischeAlpinist Reinhold Messner hat den Mount Everest ohne bezwingen k<innen.Mondj a nimetiil! 6n semmitsemtudok csin6lni.. 56 . Kapcsolja mellLlvnondatk1nta zdrojelben megadott ktrdeseket az aldbbi mondathoz! .Zw AnlaB des tausendjiihrigen Bestehens Ungarns wurde u. Nach der Meldung der Pekinger Nachrichtenagentur haben 6 Mannschaften den Mount Everest iiber die Nordseite von Tibet aus besteigen wollen. )t IV. S./16. Ich habe meinem Freund einen Brief geschrieben.l 13. Kdpezzennigy formdt az alabbi mondatokb6l! l. War der er wagte ihn doch.. 6. der Versuch 3. Der Assistent betreut den ausliindischenGast. 5. Anna: Die Hotelgiiste nehmen am Sonntag an einer Reise nach H6viz Robert: teil. In diesem Restaurantgibt es viele ungarische Spezialit?iten. L In der Niihe des Touristenhauses 2. . Tibor sagt./15. l.. 7 . 0gyeljen a mondatr4szeksorrendjire a keretenbeliil! befindet sich ein Hallenbad.: kozli. 1.. NIV.Rendeljeaz sldbbi mondatokata . Amig a gyerekek 6rt6k el. 2. Die Gefahr eines Aufstieses ohne Sauerstoffflaschehiitte nicht unterschiitzt werden diirfen. 3 .. geftihrlich. 5.da8. (Wem hat dein Freund seinenWagen verkauft?) 2.Meine Freundin studiert Anglistik. Trotz des Sturmes erhob sich das Luftschiff. Ich habe meiner Freundin ein groBes deutsch-englischcs geschenkt. Kapcsolja a bal oldalon all6 mondatot a szhrendnekmegfelelSena jobb oldaldval! (so) wagte er ihn doch' l. lY. visszanemjdttek. Trotz aller Reklame (machen) wollte die Fabrik nicht bltihen. Trotz seinesFleiBes kam er nicht vorwiirts.Ich weiBnicht. Wie gefldhrlich sein. Ein 45 jiihriger Bergsteigerist schon liingst fiir tot gehalten worden./10.ll2.. l. aber nach 16 Tagen ist er aus Tibet nach Nepal zuriickgekehrt. Trotz hiiufiger Ermahnungen (Passiv) beachtetendie Kinder das Verbot nicht. Wenigerroutinierte Bergsteiger. Zoltiln: Aber jeder Tourist m6chte leider immer nur Gulaschsuppe P6ter: essen./11. Trotz groBerErmiidung schlepptensich die Reisendenweiter.26 Seilschaftenaus ll Liindern werden mit der Erlaubnis der chinesischen Beh<irden den Mount Everest und zehn weitere in China liegende Berge besteigendiirfen. Mochte ry. IV. Alakltsa dt a mondatokataz qldbbi minta szerint! Tibor: Das Burgviertel ist sehr interessant.. Obwohl der Versuch sehr gefiihdich war. auch bei schlechtemWetter etwasunternehmenzu kiinnen. azt 6llitja. Trotz gro0er Bemiihungen (sich sehr bemiihen) erreichteer sein Ziel nicht.l17. wagte er ihn doch. Trotz aller Vorsicht des Arztes starb der Kranke.. Wenn der Versuch auch noch so geftihrlich war. In der Umgebung des Balaton gibt es zahlreiche Moglichkeiten. daB das das Burgviertel sehr interessantist. Mein Freund hat nicht geantwortet. Hilfe des Rettungsdienstes 8.wie der l Tjiihrige Schiiler ausWien. 5. Wir sind dem Dozenten gestern 4. lY. a fiirk csak6pp hogy valamit 3. A . Der ausldndischeGast mdchte heute in der Bticherei arbeiten." f1mondat ald! 1. Trotz seinesfreundlichen Wesenshatte er viele Gegner. lch erinncrcmicltun dctrSclti. 2. hozzLfizi. zwei Ndchte im Biwak zu verbringen. gefiihrlich auch war. 6. 4. oder: auch so Versuch 2.

lV.Ja.Man spricht wenig in der Muttersprache.Mein Freund. 4. Wir sind lange im Ausland.destomehr. gctlcihen trotzdesRegens nicht. akiknek a sztileit tegnap a mozi el6tt l6ttuk. lY. sonstkommtihr zu spiitzum Konzert! 3. einesbekanntenDichters. Ich wiederhole die neuenWtirter oft. 5. 6. ElternsindRentner. T'rote dar tlrohcnden 'Irotz kaufte er dasBuch.. SeinLehrerist ein anerkannter Wissenschaftler.. Kauft ein Programm.l2l.Das Wasserdes Seeswar kalt und klar. Wir bestiegen schone Aussicht.. . Hier besuchtenwir das Geburtshaus erzdhltemir von den Werken des Dichters.l22. Miel6tt a sziiveget ir6sban leforditan6d.. Die Eltern meines Freundes wohnenauf dem Land. n6zd meg az ismeretlen szavakat a sz6thrbanl 59 . Er berichtet tiber seine Experimente in seiner Arbeit. doshohcnPreises KlugheitundVorsicht wurdederReisende 9. Man lernt schnell in der Fremdsprachedenken.Du eignest dir die deutscheSprachegut an. 2. hat an der Humboldt-Universitiit Er hat auchan der Humboldt-Universitiit studiert.. Kapcsolja az aldbbi mondqtokat a megadottminta szerint! (e liinger. Die Experimentesind erfolgreich verlaufen. . amelyiket nemr6g tatarozlak (renovieren). NehmtgutePldtze. 4../19..desto (umso) bessergefiel es mir. Das Buch enthiilt einiges. sich aufseinen 4. IV. In seiner 3. Mein Zimmer lag im erstenStock..unglaubwiirdig yon andereniibernommenhat. Mein Freund 7. 4.l24.Trotzueincr Ehrlichkeit kam er in seinem Leben nichtvorwdrts. 5. hat mich eingeladen. 6. In demHausder Elternverbrachte 2. Es gibt in dem Bericht manchesDetail. Bestellt die Kartentelefonisch. 6. Das Buch enthiilt einigesMaterial. 3. 10. 3. sonst bekommt ihr keinegutenPltitze mehr! 4. 2. Trotzuoincr betrogen. Mein Freund verheimlicnte mir zundchst dasZiel der Autofahrt. Ford{tsa nimetre! l. Fahrtmit demAuto...bekommtihr keinemehr. minden nap olvasok egy keveset n6metiil. destobesser stb..wenn ihr die Theaterkarten nicht mindestens drei Tagevor der Vorstellung abholt.. 3. Azok a gyerekek. 4.. Azok a feladatok a legnehezebbek. 1.er lV. mrir Berlinben vannak.nurden Fachmann 4. hat mit den Studenten . 5. Deine Leistungenwerden gut.. sonstkonntihr den Operntext nicht verstehen! IV. Er hat iiber dasThemagearbeitet...amelyeknek a megold6sa a kcinyv v6g6n megtal6lhat6.mirneu war. Er gehtvon denThesen aus. Er hat in dem Buch vieles verarbeitet.l23.. 8. Dissertation berufter Lehrer. Eine Autofahrt flihrte uns in die nahe Kreisstadt. sonst Theater nichtviel sehenl k6nntihr in diesem 2. zusammen gearmit denen derBetreuer zusammen beitethat.. Er hat in seinem Buch viel Material verarbeitet. Es gefiel mir gut. Die Krrrrle r rrpre Verbotes 'l'rolr reirror Krnrrkhcit besuchte er die Vorlesungen. An heiBenTagenbadeten wir in einem kleinen See... DasThema hat ihm seinBetreuer vorgeschlagen.l20..Die Biiume des Gartenshineenvoller 58 Apfel und Birnen. Dle Pllnnzen zufriedeir und gliicklioh. Abban ahfnban lakom..) Ich betrachtetelange das Bild. 1. war ein groBerErfolg. Die Thesen sind in der Wissenschaft noch umstritten. Je ldnger ich das Bild betrachtete.. interessiert. gearbeitet.Von den Gipfeln der Bergehatteman eine 5... 6. l. Ihr Wortschatzwird umfangreich.llen trotzdes mit demFeuer. 3. 7.. Ami6ta n6metiil tanulok.je besserstb.. Wir lernen die Sprachegut.haben ihr Examen abgelegt.Kipezzen mell6hnondatokat a megadott mintaszerint! Mein Freund hat mich eingeladen. 3. Mondja nimetill ! 1. Alakltsa dt a mondatokat az aldbbimintaszerint! . dasstimmt. IV.Die Studenten. 2. SeineVerteidigung griindlichvorbereitet.. Du lemst fleiBig. Sie lesen viele deutscheBiicher.tfoft dic Theaterkarten mindestens drei Tagevor der Vorstellung ab.Kdpezzen mellikmondatokqt az aldbbi mlntaszerlntl Die Studenten habenihr Examen Der Botrouer abgelegt. Ich priige sie mir fest ein. Du hast viel Sprachpraxis. Szivesenmegmutatom a f6varost azoknak a kiilftildieknek. Wir a8enoft in dem sroBenGarten.. Seine ich die Ferien. Er hattesich auf die Verteidigung 6. lV/18. Melyik ktitdszft kell huszndlni? das vagt was? nicht verdffentlichtwurde.dessen Elternauf demLand wohnen. l. ..sonst bekommt ihr keinemehr! . 2. Der Aspirant promoviert. akikkel n6metiil tudok besz6lni. ist. TnrtzreinerArrnutwar er stets groficn Entfernung besuchte er mich hiiufig. Trotzder Gewitters fuhrendie Segler tiberdenSee. l..erselbst in Jahrzehnten gesammelthat.. auch einigeBerge.Die Fensterdes Zimmers gingennach Siiden.. Es gab in seinemBericht manches.bisher 2.. 2. 5..

Tegnap. (h. Azokat a krinyveket persze konnyebben olvasom. (will). Aber warum? (weil. mindig n6metiil besz6lekveliik.kell . 6.l25.iibermorgen.gedurft) (muB).gemuBt) miissen muBte.ist. N6h6ny p6lda: lch kann heute nicht mehr arbeit:en. V.(h. lch muJ|teihn gestem anrufen. JtivS iddben szintdn kdtf6ndvi igeniv dll: Ich werde viel arbeiten miissen.-het szabad.konnte.-tet A lassen ige nem tartozik a m6dbeli seg6dig6k koz6.Vegyek fagylaltot? <isszetett mirlt id6ben csak f6igek6nt 6ll a mrilt idejii mell6kn6vi igen6v (gekonnt. Ha n6h6ny hetet n6met nyelvteriileten tudsz trilteni. allein.).entscheiden. Und wie bekommst du jetzt einenneuenAnzug? (so daB. Wasfiir ein Geschiiftziehstdu vor? (liebeain ein Fachgesch?ift. sollen sollte.A m6dbeliseg6dig6k sz6tiri ala$a 6sjelent6se (kann). nicht) 1. ut6na sokkal konnyebb lesz a dolsod. kaufe. (h. daBich dich begleite? (weil. A tanbrom aztmondta. gut. dort. 2. hogy est6nk6nttanuljak kb. Vdlaszoljon az aldbbi kdrddsekre a zdrdjelbenmegadottszavaksegitsigdvel! l.gekonnt) kcinnen (darf). Efbesz6l6mirltban (vigyiratl) nincs Umlaut.akar . diirfen durfte(h. 4. gewollt) (liiBt). gesollt) (h gemocht) miigen(mag). A m6dbeli seg6dige6s a f6ige f6ndvi igeneve a f6mondat keret6t k6pezik: Ragozdsuk: 60 6l . Soll ich ein Eis kaufen? .A m6dbeliseg6dig6k rendszerez6 t6bl6zata IY.-hat. Warumkannstdu dir keinenAnzugmachenlassen? (weil. Jelen id6ben a ragozhsukmint az elbesz6l6mirlt6 (: Priiterito-priisantia.Ma m6r nem tudok dolgozni.. hogy a nyelvet gyakoroljam. grciBer. az umlautos alak felt6telestjelent! A lassenige a miiveltet6 (faktitiv) kifejez6s6reszolg6l.-tat. . ich. seg6digek6nt valamennyi <isszetett mirlt id6ben (k6s6bb l6tni fogjuk.ld.k6pes.einenschilnen Anzug. die Auswahl. wollen wollte. gewollt stb.tud. TEMA A m6dbeli seg6dig6k jelent6se.mochte.(h. in einemGeschiift) 3. Puszta f6n6vi igen6wel 6116 ig6k. gehe.szeret. steht.lieB. wissen).ich) 4.ich.kann.valakit6l fiigg6 sziiks6gszeriis6g . negyed 6r6t. fahren. gelassen) lassen . muB. mir oder nicht. (h.ob. als in einemWarenhaus) 5.-hat . etwas.. (soll).ins Ausland) schon. felt6teles mriltban is) a mrilt idejii mell6kn6vi igen6v helyett f6n6vi igen6v 6ll: Er hat nicht spielen dtirfen. A m6dbeliseg6dig6k m6sodlagos A m6dbeliseg6dige egy6b felhasznillfisa.kell .objektiv sziiks6gszeriis6g .fel kellett 6t hivnom.ich. de a miiveltet6s kifejez6sekorrigy haszn6ljuk mint a m6dbeli seg6dig6ket. Warumwillst du. kedvel . 5 . Sz6t6ri alakjuk6sjelent6siik. amelyeket egyszer mdr magyarul is olvastam.fertig.l i ii I 3. lehet. Ha n6metekkeltal6lkozom.

ul2l"iegangen sein r --> V egy6bfelhasm6l6sa: 3. Ich habe dich gestemim Radio singen h<iren.(diirfen).hogymelyikf6n6vi igen6vkapcsol6dik a m6dbeii seg6dig6hez.. ..at azt mutatja. Ich gehejeden Tag auf den Markt einkaufen.Minden nap a piacra megyek bev6srirolni.wei|ich sestem nach Wien fahren mu0te.kv6ssel besz6l6nek m6sodlagos A m6dbeliseg6dige qizort@a (miissen).Nem nicht eingeladen UnserFreundkann zu dem Empfang meghivt6k a fogad6sra. Die Mutter lehrt das Kind richtig sprechen.: . eJkepZetlret0.. lehet.... nffiGi: sollte @. lernen. el6idejfis6gkor a befejezett f6n6vi igen6v.krinnte P6ldak: Sie mochten bitte mitkommen.ls&!sj&es.Az anya tanitja a gyereket helyesenbesz6lni.M2 eset6ben a folyamatosf6n6vi egyidejiis6gkor igen6v.) f6n6vi igenev6vel folyamatos 5.gem$cht f6n6vi igen6vbe Die Sekretiirin soll krank sein..weil nachWienhabe ich gestern 4..a kapa cselg.A mtlt h6ten6llit6lag Sie soll vorigeWoche auf Urlaub gewesen volt. a mondatalanyrlnak wollen ige m6sodlagos a besz6l6 k6telkedik.. A m6dbeli seg6dig6k rendszerez6 tAblfizata Az alilbbi tilbliz.gehen .hogymindig mindenthelyeEr will immerallesrichtig verstehen..legy yqlgsanglgg(k6nnen). jelent6sben mindig a f6ige els6dleges (Megjegyz6s: A m6dbeli seg6dige 6ll. szabads6gon wordensein. hogy a cselekv6s (diirfen). A vagy megtdrt6nt. fiihlen . SollteunserAngebotSie interessieren. irjanak nekiink.-!9gy . sen6rt.GesternmuBte ich mit einem Kollegen nach Wien fahren.. A m6dbefiseg6dig6k jelent6sben.a szaggatott nyil aztjelenti. hogy a m6dbeliseg6dig6t hol ragozzuklragozhatjuk.. lgh$6ges.sehen..a nyil a m6dbeliseg6dig6b6l indul ki. Pl. Azt mutatja. Du solltest dich etwas wdrmer anziehen. schreiben Sie an uns. els6dleges m5sodlagos jelen id6ben6s hozz6kapcsol6dik (M2) legtitbbszor Ml eset6ben mindig a folyamatosf6n6vi igen6v.A titk6rn66llit6lagbeteg.Azt 6llltja. n6sodlagosjelentSse 2. ha pedigel6bb.Amennyibenaj6nlatunk 6rdekli Oniiket. -) . K<inntenSie mich bitte morgen anrufen?. haben) (Infinitiv Perfekt:gegangen sein. .. l - " 1 szivesvelem jiinni?) Du miiBtest doch etwas mehr lemen.. sein.. machen) keriil. 6spedigazt. jelent6sben az illlltilsfuavonatkozik.Fel tudna k6rem holnap hivni engem? a rugozottid6beli segedige a mell6kmondatban Az iisszetettalakok eset6ben 611: 6s legh6tula m6dbeliseg6dige megel6zia k6t f6n6viigenevet fahrenmtissen. .hogy mindig a m6dbeli seg6dig6tragozztrk: jelent6sben jelent6sben (M1) a megfelel6igealakban. Wollen Sie bitte mitkommen? (Volna 62 63 . mely Sllit6shelyess6g6ben egy id6ben (vagy k6s6bb)tort€nik mint a m6dbeli Ha a fbige cselekv6se jelen) ideje. A m6dbeli seg6dige wollen mochte" felsz6lit6s: Udvarias miiBte dji!'n!is: Javaslat: sollte t V jelent6sben Ml .m6dbeliseg6dige lelmagyafiaat: els6dleges jelent6sben M2 .arbeiten --------I searbeitet haben ----.(mogen)megtiirt6nik hogy ...a:.helfen . Puszta f{ln6vi igen6wel6116 ig6k zu n6lkillif6n6vi igen6wel 6llnak a kiivetkez6 ig6k is: .horen. A mellekmondatbana m6dbeli segddigeakeretz6r6 tag: .. pl. gsotatgg€zet6t fejezi ki.lehren..m6dbeliseg6dige m6sodlagos --|> . akkor a f6ige folyamatos f6n6vi igen6vben (legtdbbsztir seg6dige 6ll..akkora f6ige befejezett (Infinitiv Imperfekt:gehen. r t<::j:"n"J"n \ -. heiBen Pl...Tegnap hallottalak a r6di6ban 6nekelni.hogybar6tunkat .. glljtQlag(sollen). .

.. Ein Kiiufer ist schon ungeduldigund fragt den Verkiiufer tiberlaut:Na.... Egdsz[tse ki a lqivetkez| mondatokat a megfelelS m6dbeli segtdigbvel! (milsse..A bevezet6mondatok helyett haszndlja a megfelel6m6dbeli segediget! Ich habe den Wunsch.. Ich war in der Lage.. 6.... (Wahrscheinlichkeit) 4... ich dennnochhier warten? Sie....kein MaB.. (Egyszermindent el kell majd mes6lnem. heute abendmit mir ins Kino zu kommen? 5.jedesKind Franzrisich......niemand rauchen! 2.. Wir... Er sagt nicht die Wahrheit. -es derAufrui Infinitiv ohne zu zu-s f6n6viigen6v Infinitiv mit zu GYAKORLATOK M6dbeli seg6dig6k ki az aldbbi mondatokat! Egdszitse Y. entschuldigen 64 65 .....li M I: lch nrulJnrrohheute alles erledigen.wer rechthat. Hier . 3. Soviel ich .-s. (Bitte.Biztosan mrir mindent elint6zett.. sie einfachnicht kisen.. DieseAufgabe ist zu schwer. Hast du Lust. el6idejiisdggel: Er muB schon alles erledigt haben......um l0 Uhr wiederkommen... wissen? L Ich...? Y.sich irgendwie anders zugetragenhaben... kennen.. Wemrdu bei der Priifung nicht durchfallenmdchtest. Karl bittet euch.. wie lange.. Personnach derAufforderung) 8. am Wochenendezu verreisen.sollen) l... -en ersteBedeutung zweiteBedeutung desVerbs die Grundformen/Stammformen * Dat..... 5. 2. Y.BSvitseaz aldbbi mondatokatmddbeli segidigevel! (mtissen) [ch habe einen Brief geschrieben. Wir sind nicht liinger geblieben.. 3. Wir . . (/Miutrin/ A levelet n6mettil kellett olvasnom... In der Tiirkei. 1.ist er noch nicht zuriickgekommen. sollenvagymilssen? ....nIvrrsasakor n6zzeatablinatot: Az rrIrihlrr lrt:lrlrrL jelent6sbenkiilonboz6 id6ben: scg6digeels6dleges tttdrrlbr. laut lesen? fragtdenLehrer:. das ... -(M6g ma mindent el kell int6znem. (nach)folgen -en die Bedingung.. Um die fremde Sprache zu beherrschor. man viel lernen. Kdnnen... (A levelet n6metiil kellett olvasnom...15. anhalten... um einen Zusammensto8 zu vermeiden. (logische Notwendigkeit) 3.. Egtszitse ki az aldbbi mondatokat a megfelelSmddbeli segidigevel! l... 2. 4. In Frankreich. Y... Ich mufJte ('l'egnap itthon kellett maradnom. Du ...ichgehen?(Frageder 1.. Aufforderung) 5..uns schon lange.wiedcr ein schweres Erdbebengewesensein.er.. Das Auto .(konnen) Az V..(kiinnen) 4. Er bekam die Anweisung.. V..../2. (Befehl) 6..deine Mutter ehren!(moralischePflicht) 7.sich bei der Polizei melden. GestattenSie. Ich bin nicht gleich eingeschlafen...) lch habeden Brief deutschlesenmiissen. ihr.. sofort zu antworten. daB ich das Fensteroffne? 3.. 4.) lch werdeeinmal alles erzdhlenmiissen... lch habe einen Brief schreibenmiissen.. Der Lehrer hat den Eltem einen guten Rat gegeben.) lch hatte den Brief deutschlesen miissen.. Er beabsichtigt.. nenalsbisher. Wir haben die Aufschrift nicht gelesen..du etwasrnehrlerl..ll...) jelent6sben: M2: m6dbeli seg6digem6sodlagos egyidejiis6ggel: Er muB ganz klug sein..Biztosan eg6szokos. Wo hastdu diese schdnen Schuhekaufen.morgen unbedingtzu uns kommen..dieses Buch nur vom Hrirensagen.) gesternzu Hausebleiben. (angeblich) Y.16....(Zwang) 2. Es ist mir unmoglich.... .. ohneBrille zu lesen.bitte.(wollen) 3. . Ich mochte einmal Bulgarien kennenlernen.14.. Ich mtlchte ....Der Schiiler 3. (miissen) 2. Du.. vorangehen + Dat./3. 4.ich 2.es aus sichererQuelle. t6'manyelvtani szakkifcjez6sei n€metiil m6dbeli seg6dige jelent6s els6dleges m6sodlagosjelent6s sz6tfli alak megel6z vmit kilvet vmit felt6tel felsz6lit6s zu n6lkiili f6n6vi igen6v dasModalverb.. einmal Bulgarien kennenzulernen... 7. l. Er.ich .

Siehstdu ihn? . Hast du ihm geholfen? Y. Der Arzt liiBt denKrankennicht aufstehen. Mondja a krivetkezdmondatokatelbeszdlS alakban! millt idejfr (Perfekt) dsszetett 1. Ich will dir die Wahrheitsagen. Y.19.18. Forditsq le a kiivetkezdmondatokat! l. 3. Mondja az aldbbi kdrddseket. Bei Rot darf man die StraBe nicht gieBen.(da8) 5. Zwei elegant gekleidete Herren haben vor der Tiir gestanden. kommen. 7. Horst du ihn singen? . Mondjan4metill! takar6koskodnod kellett volna. Er hattemich kommenheifjen. jelentdsdt! segedigek mega mddbeli nicht iiberqueren. 2. 5. Denn er hat mich nicht kommen sehen.da"Bich dir nicht habe arbeiten helfen. Itt megkell 6llnom.weil ich mir einenl-ilm angesehen nicht hierhergekommen. 2. Er hat dasFieberkommenfiihlen. Lilltam K6rolyt hazaj<inni. Es hat geklingelt. Hast du ihn dort gelassen? 6. ig6k haszn6lata frhlen. 5. Man darf Blumenin der Mittagshitze teurerverkaufen. Ich habe dir nicht arbeiten helfen.(nachdem) (wenn) 6. 5. Er hat recht.mert nemakarommagama rend6rrel mert segiteni akarokmegoldani nekeda v6lem6nyemet. Segithett6l volna nekema b6riindiitvinni.Habt ihr sie gehiirt? 3. Sie hiitte sich einen blauenMantel machen lassen.ll4. 4. Kipezzen kirddseket az el6zd gtakorlat mondatqihoza pilda szerint! Pl.wir habenes geahnt.Ja.17. Wir kdnnen dasHausbestimmt 4. ja so kommen. 2. Siehat ihn gestern abend helfen. 2. Ich habeihm dasAuto waschen 3. Ich bin gestern habe. l. Hilft Franz der alten Frau den Koffer hagen? Half Franz der alten Frau den Koffer hagen? Hat Franz der alten Frau den Koffer tragen helfen? Y. VaterliiBt sichein PaarSchuhe kommt zu spdt zum Bahnhof und sieht nur noch den Zug 6. hciren. 4.ll}. 6. Die beriihmte Opernsiingerinhat gestem in unseremTheater gesungen.Das wiire viel besser. 10.: l. Er kanngut schwimmen! 5. 3. holnap.(wollen) mrilt idSben(Perfekt)!Altapitsa iisszetett Mondja a kiivetkezS mondatokat Y.Ja. Hier soll ein Einkaufszentrum 9. illetve vdlaszokat dsszetett m{rlt idejfr (Perfekt) alakban! l. Er sahviel netter aus. 5. 3. ich sehe ihn geradevorbeifahren. (daB) 2. ha akart6l feliratni.(wenn) 4. 4. Ihr habt wieder auf euch warten lassen. Er hat mich nicht begrii8t. Muttersiehtdie Kinder ausder Schule 3. Das hat sie gefiihlt. 4. Ha irj iiltdnyt akartdlvolna csin6ltatni. Ich hirredasMiidchensingen. entstehen. 1. heiBen"lassen helfen.h6ren. millt ideiil (Irnperfekt)ds Y. Er hat sich nicht storen lassen. 4. 66 67 . Szeretn6m a hajamatrtividrev6gatni6s le is v6gatom meg is l6togatt6l volna. Es tut mir Leid. machen. Es tut mir leid. Er hatte sich die Haare kurz schneidenlassen. mosogatni. 2. 2. sehen" Ford{tsa le az aldbbimondatokqt! Y. Es ist nicht sch6n von euch. Ich habe es gesehen. Y.(weil) 3. Ich magkeinBier. Mindig segit takaritani. Halljuk a le6nyokat 6nekelni. Y. 1.Ich muB nach Hause. I . Hast du es gehiirt? 2. Kdnnen Sie nicht warten? . 3. l6togatni. kommen 1. 8.DasmuBte Y. Paul l6ste seine Aufgaben. Meg kell mondanom ezt a probl6m6t. Kapcsolja a k6vetkez6mondatokat a pdlda szerint! Das Kind hat gespielt. Ich habe sie gesehen. Ich habe dich nicht klingeln hiiren. Kipezzen eg) mondatot a ketthbSl kapcsoldssal! Es tut mir leid. Ich habe das Kind spielen sehen. Wo liiBt du das Auto? .Ich lassees vor dem Haus stehen. ich hiire ihn. Franzhilft der altenFrau denKoffer tragen.ll3. Ha megakart6lvolna tegnap volna. Ihr Herz klopfte laut. 4. Siemiichteuns gernkennenlernen.lll. Er magmit mir nicht zusammenarbeiten. Der Reisende abfahren.ll2.ll5. Dort hiingt ein Mantel. 6. Hallottamtelefon6lni.

5.116. 68 die Interessenunserer Firma. Er ist in seinemUrlaub vielleicht an die Ostsee sefahren. ottfeleiteni) 1.: Er kann schonverreistsein. Lef6nyk6p eztelted magadat? a tanul6kkal. Y. a mfiveltet6s kifojoz6eo ltlapitsa meg a lassenigejelentisdt az aldbbi montluktkhun!(miiveltetis. tt. daB er vom Generaldirektor der deutschenFirma empfangen wurde. 10. rindll 6 hqszndlat: otthagtni. Er vertritt angeblich ausgezeichnet 4. sein. 3. A bar6tn6m egyet. Ihnen soll das Buch bereitsbekannt sewesen Y. Frau Miiller niiht sich ein Kleid.Helyettesitse a megfelelSm6dbeli segedigekkela hatdroz6sz6kataz aldbbi mondatokban! 1.nichts gesehen zu haben. 2.l18. 86r csinSltathatn6k6n Y.. Der Lehrer schlieBtdie Fensterim Schulzimmer. Thomas kiinnte bei diesem schcinenWetter nach Hause selarrfensein. 2. 6. Er mochte zwischen30 und 35 Jahrealt sein. 4. Warum liiBt du deine Haare nicht kurz schneiden? A m6dbeli seg6dig6k mAsodlagos jelent6sben Y. was er will.123.nach seinen Worten* die Struktur dieser ausldndischenFirma seniigend kennengelernt. ism6t egy rij bund6t 5. Firma. Es is sicher. Fejezziik ki a m{iveltetdst a kiivetkez6 mondatokbol a . Z.zweifellos. 3. 2. Der Schiiler will seine Hausaufgabengemachthaben. Der Verfasserdiirfte sich in dieser Sacheirren. 4. er zieht keinenMantel an. Der AbteilungsleiterschreibteinenBrief an die ausldndische 6.sicher. lr2. Die Gebiiude mogen schoneroder weniger schtin sein. Ich lassemir die Haare waschen. Y.121. 4. 3 . Er diirfte vergessenhaben.Forditsa le a krivetkezd mondatokat es dllap{tsa meg a m6dbeli segtdigtk jelentdsit! 1. 3.120. Klaus lieB sein Motorrad auf dem Parkplatz stehen. ist.lll.Er behauptel.angeblich) Pl. Y. Er diirfte in der Beurteilung wohl von einer falschen Voraussetzungausgegangensein. Csin6ltathatokmagamnak egy olttinyt. I l. Du magst recht haben. LaBt ihr den Schliissel im SchloB stecken? 4. Peter liiBt seine Bticher auf dem Tisch liegen. Y. Dieser Stoff diirfte Ihrem Geschmack am bestenentsprechen. Richard liiBt heute sein Heft zu Hause. 9.Alakltsa at a kovetkezf monrlatokat a pdlda szerint! A m6dbeli segddigdk helyett alkalmazza a megfelelS hatdroz6szdt! (wahrscheinlich. Er ist vermutlich schonverreist. 5. Er muB in einem Zimmer gewesensein. Der Jungehat das FuBballspiel 3. Er muB im Urlaub gewesen sein. Der Lehrer leBt die Schtiler ein Diktat schreiben. 1l3. Sie diirfte die Torte in der Stadt gekauft haben. 2. Das Wesentlichstediirftest du nun wissen.122.lassen" igdvel a pdlda szerint! P1. gewiB.Erldlflt seinenMantel an dem Haken h?ingen. 2. Er will gesternbeim Arzt gewesensein. 5. 7. 69 . 5. is magamnak 6. 2. Der Urlauber hat vermutlich den Berg schonbestiegen. Haszndlja az osszetettmillt iddt! (Perfekt) l. Unser Kollege ist in Berlin bestimmtschon angekommen. 2. 4. Mag er tun. Wahrscheinlich hat er sich beim Sturz den FuB gebrochen. 4. 1. 5. 3. Er hat mir gesagt. Die Eltern lassendie Kinder ins Kino gehen. Mondja nimetill a kdvetkezbmondqtokat! 1. l. 5. vielleicht. Ujra flny ezteti a kocsij 6t.daB wir auf ihn warten. 4. 3. 3. Hen Miiller holt den Arzt. Ich lassemir die Haare waschen.ich mdge nicht auf ihn warten. Y. A tan6r lefordittatja a szciveget csin6ltathatott mag6nak. Bestimmt ist die Storung in der Fernsprechleitungsehr schnell beseitigt worden. 6. 6. Helyettesitse a kiemelt rdszt mddbeli segddigdvel es alakttsa dt ennek a mondatot! megfelelSen 1. Jahrhundertstammen. Frau Miiller lii8t ihrer Tochter ein neues Kostiim machen.ll9. megengedis.:Ich waschemir die Haare. Er hat .A lassen ige. 7. angeblichselbstgesehen. Dieses Bild diirfte aus dem 16. Mag es auch noch so kalt sein. Helga lieB ihre Haare rot fiirben. Es ist miiglich. daBPaulsBuch schon erschienen 6. Ich btrste mir den Mantel.Sie mag nicht mit dem Flugzeugfliegen. Herr Miiller rasiert sich. 5.

Er will in Amerikagewesen alt gewesen sein. Nem lehet.6s semlegesnemben(: 2 eset) Alapszabdly: Ha a mell6kn6v el6tt semmi (vagy maga af6n1v . A mell6kn6vfunkci6i. schonseitdrei Jahrenan einerdeutschen studieren 3. ha a him. hogymi 6ll a melmell6kn6vragozilsa l6kn6v el6tt. 4. 6llit6lagLipcs6be 6. Die Fraumag80 Jahre 8.124. T.mert tegnap m6r tton van. haben 6. A mell6kn6v A mell6kn6v fokozSsa. l.. 5. hogy sokpenztkeresett. szhmilteset6t. Mondjanimetill (m6dbeli hogy en6l m6gnemhallott. Er kann sein. eine. Hasonlitds. Biztos.Az alilbbitfibli.6s semlegesnemben) nem jelzi a f6n6v nem6t. Mondjanbmetiil vagt igtt!) majd a hqtdroz6sz6kat segidigdket. Der Direktorhat gesteman derVerhandlung Universifiit.128.-ben. das dieser. Am Abendfindet ein Presseempfang (Alkalmazza mhdbeli a megfelelS mondatokat! a luivetkezd Y. welches solcher. Gestern kannein Presseempfang gestern sein. Unsere Freunde sindgestern Dameist 23 Jalre alt. Minisztereln6kiink nemvoltam itt. keine. a gyeng6t n6vel6 kis6r6nek 6s a vegyesetpedig n6vel6 kieg6szit6 ragoz6snakis hivjuk. welche. nemfif6n6v.-en Az in.Egdszitse mondqtoknt! teil. n6vm6s der. L Az1"itllitjabar6tunk.sollen" segedigivel az aldbbi Y. 7.bbimondatokat 64! haben. Atilblinatb6l kidertil. Er soll seine gestem angekommen sein.. li segedigikkel! l. Mell6kn6vragozds A f6n6vel6tt jelz6k6nt6116 att6l fiigg.dasselbe A ttibbi esetben . 5.6sseml. Fordi*a le az ald. stattgefunden 4.. meine. A jdv6 6vben a csomagot. TEMA A mell6kn6wagoz6s jelz6i el6fordulisai. Herr Miiller soll angesehen die Messevorbereitungen miissen sich 3.hogy 6n vittem el a tdskftlat.AttitOlag utazik. segidigevel)! Y. 6vatosan S.5 eset a gyenge 6s vegyes ragoz6sbanegyar(nt: Alanyeset him-. abend 2. 8. die. Arbeitschon beendet 1. A n6vel6haszn6lata. hogyelvesztettn 30 6veslehetett. is keresett telefonon. Bizonyina nagyongazdagok vezeten. diese. Azt 6lli[a. AlHt6lagtegnap ki az dllit6lagossdgotkifejezd . Die Kollegen gestem ist angekommen. 7l .e. Val6sziniileg 4UW hiszema mrilt h6tensokattanult. DieseStudenten gewesen./25.Baonyfrabetegvolt a mult h6ten. AszerzS val6szinfileg ap&zt. illampolgrirsSg 1. dieses welcher.akkor a mell6kn6vnek kell azt jeleznie. Orsz6gnevek. 2. Die Delegationsmitglieder kontrolliert haben. 2. Szinek. 3.jelen6sdllapitsamega mhdbelisegedigik Y. im Theater 4. jene. solche. 3. n6. megirtamiir a leveletAusztri6ba. t6vedett ebben l. jenes derselbe. Er diirfte vorigesJahrviel Geldverdienthaben. nicht abgefahren 5.A mell6kn6vi igen6v(Participium). dieselbe.126.-s" kap v6gz6d6st ein.mint egyes sz6mhim. Diesehtibsche gestern viel gearbeitet.Bizonyirafeladta 70 VI. Die Delegation statt. 2.6s semlegesnemben (: 3 eset) Tdrgyeset n6. rillit6lag holnaputazikAuszfi6ba. mein 6s a tiibbi birt. Art 6llitja.zata mell6kn6wagozils rendszerez6s9t adja: a mell6kn6v el6tt6ll: kiv6ve:egyes sz.hogy azigazgat6 m6dbeki a valhszfnfiseget Feiezze mondatolut! Mondjanemetiil a luivetkezf Y. habenund dieArbeit haben. solches jener. 7. 4. kein t mein. ein kein. ez6rt az er6s ragoz6st n6vel6 p6tl6nak. 6. 3. a dologban.127. B. 2. Der Direktornimmtjefut an einerBesprechung teilgenommen. Val6sziniileg voltak.

kalt. csak az utols6t rugozzuk: akkor egy fogalmat Ha tiibb mell6kn6v pl: dasungarisch-deutsche W<irterbuch Fahne die rot-weiB-griine rugozilsandvm6s ut6n c) A mell6kn6v -n v1gz6d6st . . htiher.wenig. ragozbs r€szben er6s. Tehdt: groB. am mindesten .de gyenge Bizonyosn6vm6sok utrin a mell6kn1v az al6bgyakoribb formdt A el6fordul6si z6sis el6fordulhat azonos szerkezetben. a melllknlvi igenevek: passend. matt.e. a fels6fok6 . lahm. Angestellte. am wenigsten. hrichsten). Hasonlit6s a) alapfokban a hasonlit6sz6:wie kriz6pfokban: a/s A hasonlit6s 6ltal6bana mondatkeretenkiviilre esik: Pl. bei schiinem bei diesemschiinen Wetter.um + T. -er (mager). -e (leise. aIt. arm.II. Ilyenek pl.Karl der GroBe. yiel schwerer."-tel vagy puszta T. Rendhagt6fokozdsa van a ktivetkezdmelldlneveknek: .gewandt 3. mfmragozzuk. sanft. schlank. jung. am jung. wenigernsteFragen. der iilteste.: alt. -en (offen). der egyforvalamennyi mell6knevet akkor 6ll egym6s utdn.schiine.-tel fejezztik ki: Ich bin (um) einen Monat dlter als du. weniger. der Abgeordnete. ii) kapnak. Dieses Buch kann interessanter sein als das andere. satt.Teh6t: (az isrner6sdk). am meisten . Garten.pedig gyenge ragozhs. amelyek koz(tp. b) A hasonlit6sm6rt6k6t . groB. stb.6s fels6fokban Umlautot (e. iilter. kahl. Bekannte die 'Bekannter (egy ismer6s f6rfi). b) Ha ttibb mell6kn6v groBe groBer Giirten. zart. mein schdner Wagen.der Ilyenek m6g: der Verwandte.-(e)st". klar. ndher. am hdchsten . d. lang. die f6rfi). (dankbar). mehr.) -bar. Reisen. a kiivetkez6 mell6knevek: brav. Bekannten Kranke. Dieses Buch kann nicht so interessantsein wie das andere. kurz stb. jelent. stark. -sam (sparsam).e. A mell6kn6vfokozfsa alapfok schtin(sz6p) kdzipfok (szebb) schrin-er felsdfok (legszebb) der schon-s/-e A koz6pfok k@z6je teh6t . -haft (boshaft). schwach. hart. klug. keine schonen Autos A jelzdi mell4kndv elSforduldsai ragozzuk a fenti ragoz6si mell6kn6vk6nt haszn6lt mell6kneveket a) A f6n6vk6nt (azismerds derBekannte mintaszerint att6lfiigg6en. 3. am niichsten. 2.schdne Paulssch6ner Wagen.-ig (artig). ut6n a mell6kn6v n6vm6s sz6mtiszem6lyes pl: wir armen Kinder ihr fleiBigen Schiiler ragoragozhsa villtozhat. der Beamte. knapp.. Autos diesesch<inen in seinerschijnerWohnung.Nagy K6roly .Eglt h6nappal vagyok n6lad riregebb. er6s.Wilhelm IL (der Zweite). pl: ein sch6ner. flach. griiBeq der grciBte. falsch.sokkal nehezebb Egyes ig6k magukban hordozzilk a kiil<inbs6gkifejez6s6nek a lehet6s6g6t.nah. Nem kapnak Umlqutot: l. minder..am besten . solcheschweren P6ld5k:alle gutenFreunde. hoch (de: hriher. bi tbblirat adja: gyenge eros 2. eine Bekannte(egy ismer6snd). (M6sodik)Vilmos 72 . besser. IJ alle solche manch- I I | viele wenig einige beide I mehrere etliche andere Aufgaben. rasch. jiinger. Vannakmell6knevek.-er".latt.hogymi 6ll el6tte. der sch<ine Wagen. der der Vorsitzende Deutsche. ein (az Bekannten ismer6s n6). stan. az alilbbi v6gz6d6sfimell6knevek: -el (dunkel).hoch.gut.A t<jbbes kap..viel.r6szben hogy a vegyes P6ldak: Autos Wetter.vagy m5s k6pz6ssel: wenig. viele sch6ne 6116 mell6kn6v a jelzettsz6ut6n6ll d) Az appozici6k6nt . meine (az ismer6seim). der jiingste.

Meg6rtetted? . Pl.Hastdu dieses . ha v6gz6d6st Mell6kn6vtulajdonk6ppen ein sch6nes Buch eineschiinere Schrift hatfurozbi alakjobbanelv6lik a mell6kn6vt6l: A n6metfels6fokir . . gyenge ragoz6sir mell6kn6v v6gz6d6s6t Megjegyz6s: a * az erds.dasschtinere (hat6rozott f6ndv mell6knev6re welche. mint ez a Haus.Erkamgelaufen. k6rd6sz6: 1elz6i wasfiir ein?.e.erschienen .. .hogy a mell6kn6va kiil6nbdz6fokban Osszefoglal6 an az alilbbi tfublirzat (alap-.Az iskol6nkmagasabb.hat6roz6i 6s 6llitm6nyi)milyen kfipz1t6sv6gz6d6st kap: Funkci6 4. m6s ig6k .Ez ahhzmagas. elt6r6sre szeretn6nk felhini a figyelmet: . dassohiinste (legszebb) (legszebben) a jelzfii mell6kn6v eset6n: a) Ragozott mellhbtevet haszndlunk pl. (fels6fokban is): wie? mindk6tesetben K6rd6se 74 t) . igekiit6velstb. dasschdne Buch . teh6ta birtokosn6vm6s Buch? Buch.. A mell6kn6vtunkci6i n6lkiili alakjahatdroz6szo: A n6metben az alap-6s ktiz6pfokri v1gz6d6s schcin . welches KdrdSsz6: welcher. Biicher? Wasfiir ein Buch?was fiir (ha a f6n6vhatilrozatlan n6vel6vel vagyn6vel6n6lkiil 611milyen?) b) Hatdroz6ialakothaszndlunk: (mint a magyarban): kifejez6s6re 1.6szint6n mondva. .6ll. senken. jez6s&e is haszndlhatunk: befej ezettmell6kn6vi igenevet .K<ilcsdn Buchgeliehen kaptadezt a ktinyvet? bekommen? mirlt idejfi kifetomtirs6g6s a szem6lytelens6g A n6metben a hat6rozotts6g.T. wasfiir eine. m6dhatriroz6 .kiiz6p-6s fels6fok)6sfunkci6banQelz6i.be6ll6(szenved6) csin6land6 .Verstanden? Meg6rtette? .: Die Preise wurdenum l0% erhiiht.melyik?)mein k6rdeziink.Mindentbecsomgolt/61? . .Alles eingepackt? ig6ketis a mrilt tr{rgyatlan Befejezett mell6kn6viigen6vialakban haszn6lhatunk jelenlegi id6ben a 6llapot kifejez6s6re: bekrivetkezett 6s . Pl.szebben kap: akkorleszebb6l ahatiroz6sz6b6l. 6svegyes 5.milyen? .vagypuszta (sich) vermindern.milyen? fok alap 0+* -er* t -st+ I 0+0 -er+0 am -st + en 0+0 -er+0 1. zunehmen.e.szipen sch6ner. Er schreibt am schcinsten. akrir Fels6 fokban az 6llitm6nyi kie g6szit6lehet ak6r meII6lcn hathroz6ialak: Dieses Hausist dashtichste.hogyan? 6llitrn6nyi (!) wie?. Szdpen .dasschiinste Buch Buch .. n6vsz6i 6llitm6nykifejez6s6re Dieses Hausist hoch.Ilyen ig6kpl. A mell6kn6viigenevek -jiltsz6 (16tszva) * folyamatos (cselekv6) = spielend = zu machend .Ehrlichgesagt. .Milyen ez ah{n? l(ie ist dieses Haus? mutatja.welches schtines (fels6fokhianyzik) Buch Buch ein schiineres ein schcines was fiir ein.Futva jolt.megcsin6lt . im Jahrel985 Dieses Hausist am htichsten.6 ir a legszebben. du?1=hogyan?) K6rd6se: wie? Wieschreibst (a magyart6lelt6r6en): 2. abnehmen. .was fiir? K6rd6sz6: was fiir ein.hatdroz|: am schdnsten melldlcniv: der. Du schreibst schcin.am schiinsten (legszebben) (szebben) schtin(sz6pen) sch<iner irsz.weiter" erhdhen. Ez ah6z a legmagasabb.k6szitend6. UnsereSchuleist hdher als dieses hAz.megjelent (Lehrbwh) 1985-ben.befejezett (megcsinSlva) (szenved6) : gemacht N6hriny Haszn6latuk tobbnyiremeegyezik a magyatmell6kn6viigenevek6vel. weitergehen. utrinis . am -st + en kiiz6p fels6 jelenti.die.melyik? welcher? hatAroz6i wie? . 6vi alak. der-st + (en)n 2. ilyenkoris um + T.

gelb . Jahrhunderts stb. N6vel6 n6lkiil 6ll a n6met f6n6v hatirozatlans6g eset6ntiibbes sz6mban. 2. A n6vel6k hasmtlata l.die Hatbrozott n6ve16thaszn6lunk a magyart6l elt6r6en pl. A d6tumot a n6met halilrozotl n6vel6s alakkal fejezi ki (l6sd Vll.weiB Szin6rnyalatok:grau... der lrak. tdma nyelvtani szakkifejez6sei n€mettil die Deklination des Adjektivs attributives Vorkommen die Steigerung/ die Komparation des Adjektivs hasonlitds der Vergleich. Ungarn. mell6kn6vragoz6s jelz6i el6fordul6s a mell6kn6v fokoz6sa 7.die Niederlande A semlegesnemii orsz6gneveket kiv6ve valamennyi eset6ben mindig (teh6t nem csak jelz6s b6vit6skor) haszn6lunk n6vel6t: die Schweiz. a j6rmfivek eseteben: Ich fahre mit der Sta8enbahn. Hatfrozatlan n6vel6: ein.miiek. Szlnek Alapszinek: rot .Villamossal megyek.blau . A semlegesnemiiorsz6gnevekcsak akkor kapnak n6ve16t. -e a mell6kn6v funkci6i die Funktionen des Adjektivs a n6ve16hasznillata der Gebrauchdes Artikels er6sragoz6s starke Deklination gyenge ragozhs schwacheDeklination vegyes ragozds gemischteDeklination f6n6vk6nt haszn6lt mell6kn6v der GebrauchdesAdjektivs als Substantiv -s.keine. eine. Olykor m6s k6pz6vel kbpezzitk: der Vietnamese.griin . N6mely orsz6gn6v himnemii: der Iran. Frankrerch. der Tscheche.schwarz . der (Guatemala).Osterreich. in die Vereinigten Staatenstb. die Tiirkei.-es. das WeiB 8. t6ma): pl. Hatilrozott n6vel6: der. szem6lyes n6vm6s das Personalpronomen. Pl.braun .6. alapfok der Positiv. Allampolgdrsdg: egyesesetekbenaz orsz6gn6vb6l-er -erin k6pz6vel k6pezziik: der Osterreicher. dessenroter Wagen b) ha a birtokos esetbeu6116 min6s6gielz6nek (genitivus qualitatis). das . 76 .der Monegasse(Monaco). im Iran. 3. Heute ist der 30. der Schweizer. der Holldnder. Guatemaltese A VI. (der Mann). der ltaliener.mpolgdrs6g Az orszagnevek tcibbnyir. dunkelblau. die Sowjetunion. rotlich.-ns. -n -en 6llampolg6rs69 die Staatsbtirgerschaft. pl. Az egyes szhmfi hatilr ozatlan f 6n1v I eggyakrabban hatfn ozallan n6veI 6t kap (a m agyarban tiibbnyire n6vel6 n6lkiil 6ll): Kiinyvet olvasok.der Tiirke.-n alapszinek die Grundfarben szin6rnyalatok die Abtilnungen der Farben f6nevesalak die substantivische Form orszdgn9v der Ldndername. lila F6neves alakjuk semlegesnemfi:das Rot.-s k6pz6 das Bildungssuffix. die Osterreicherin... -en appozici6 die Apposition. ha a) a birtokos j elz6 megel6zi a jelzetl f6nevet.rn. Orsz6gnevek. ein . der Engliinder.ha jelz6jiik van: das schcine Osterreich. -s koz6pfok der Komparativ.-n a hasonlit6sm6rt6ke das MaB des Vergleichs a mell6kn6v funkci6i die Funktionen des Adjektivs jelz6i tunkci6 die attributive Funktion hatixoz6i funkci6 die adverbialeFunktion illlitminyi funkci6 die priidikative Funktion mell6kn6vi igen6v das Partizip.Ich lese einBuch.ein Mann von gutem Charakter c) a foglalkoz6s6s nemzeti hovatartoz6s kifejez6s6n6l: Ich bin Okonom. kein . die Tschechoslowakei stb. die.0 Ahathrozatlan n6vel6 tagad6 alakja: kein. Egyesek pedig csak tobbes sz6mbanhaszndlatosak:die Vereinigten Staaten. August.-s. N6h6ny orsz6gndv n6nemii: die BRD. 6lla. hellgriin. der Sudan stb. -s fels6fok der Superlativ. vagy az el6ljar6sz6sh6travetettjelz6nek (Priipositionalattribut) mell6kn€vi jdz5je van: pl. keine. M6skor az illlampolghrshgaz alapsz6:der Ungar.Kocsival iottem. das Frankreich des 14. der Libanon.Er ist Osteneicher. in der Sowjetunion. ein Mann guten Charakters.rnl"g.-s. Ich bin mit dem Wagen gekommen. die Schweiz.egyes sz6mbanakkor. -ien hatfiroz6i igen6v die Grundform / die adverbiale Form des Partizips szin die Farbe. . -e az alilbbi v 69z6 d6sii mel l6knevek Adjektive mit den folgenden Endungen rendhagy6fokoz6s unregelmiiBigeSteigerung / Graduierung hasonlit6sz6 die Vergleichspartikel. .

richtigfaul sein.und geistig..) (einePartei..Bekannt ....... Ich habezwei (gut) Filme gesehen' wohnenin Budapest' 5. odairjon 0 jelet!) l. Studenten 9.. Egbszitse bei mir.. der Staatenlose besitzen) 4. 3... Diese Sportwagen sindzu schnell . Meerwasser ...... ist ersehnt.kannihn vielleicht reparieren.. Sie haben habensich iiber das Arbeiterund Ingenieure und (ungarisch) 2..... Ich habe bei...ihmschon vielekaputt... Alle (gut) Freunde (gut) Biichergekauft' 8..Stre8..Kind besucht von groB.wurdenins Krankenhaus'gebracht' 5.... Im aktiv ..l1.. Trotzdemfuhr der JF 79 .' ganz......l2.... Unserkleiner...l8.. Strand schon. Die zweierwiihnt alakjait a mondatokba! megfelel6 be s mellhknevek YI. Ez tribbnagytud6sv6lem6nye. ..... stark.Jahrnie Menschen vielbeschiiftigt..ll.. keineneu . wird michbestimmt 5.... Etliche(ausliindisch) 78 YI. 2.'.fuhr gestern auf derAutobahn als sogenannter Geisterfahrer in der falschenRichtung. derGeschiedene (seine Ehegesetzlich aufl6sen lassen /Perf.... 6.'. 3. Kevesebb angolkdnyvem van.....Bedeutung. der (die) Vorsitzende 2........ Yl..Photos l..... derTaubstumme (nichth<iren und nicht sprechen kdnnen) (anderen 8. Alle (deutsch) Treffengefreut. Fiir solch.Belastung mildertdie ungewohnt .stiB standen. der (die) Angestellte 5...'.. sportlich ..... .. der miiglischst nichtsvon seinem Besitzabgeben will... 2.. 4.. Menschenwill das pl<itzlich""' nichtbekommen.Bergtouren.... Haszndlj a mondatokban az aldbbifhnivkint hasznal t melldlcneveket ! Magltardzza megjelenttsilket a pilda szerint! der Geizige / miiglichstnichtsvon seinem Besitzabgeben wollen . vemiinftigund lebenserfahren sein) (bei einerKatastrophe 5. Lebenfiihren... UnserFreund denKindergarten.. Gestern habenmich besucht' 7..) (keineStaatszugehcirigkeit 3... Beide(gut) Freunde war ich bei einigen(gut) Freunden... Urlaubstraum Zeit fur sichhaben. MaBvoll... Mithilfe bei archiiologisch sein' verbunden usw... Pl. 2.....Wagen ist kaputt......... der(die) Kleine 8..... Man ftihlt sichzerschlagen . der(die)Reisende YL/7... 6....100Markkosten.Charakters.. erfrischend (Gen. Dasistja einVertrag .Schachspielen konzentriert gend.'.mint n6met... (zuvielAlkohol trinkenlPerf. Vier Verletzt geschrieben' ...)... derVorsitzende einenVereino... 3.Umstellung dasist wichtig! 9....... .... einige(ungarisch) l. Der SpaB gut . 6. Zeitungen' 3..... Jahr die ein . Ein gut . abend 6. Ich habemehrere sindnicht zum Unterrichtgekommen..Dabei rammte er einen Bus.... lang..) 1. Kdrperlich im Urlaub.ii..Ein Geizigerist ein Mensch.ird . Essen schlafen....Badin sauber. Mit d . YL/6..Sportwagen hastdu unldngst einengroBafl Unfall gemacht? 7... 3... Drei lang.gut ganz langunter ...leiten) 7... sprachkurs.GYAKORLATOK Mell6kn6wagozfs YI.l4.dreiwiichig Faulenzen tiitig. an ein. gut.die ohnehin langweilig. das d.Menschen....Eg6szitse ki az al6bbiszriveget a megfelel6 v6gz6d6sekkel! (Aholnemkell. Faulenzen und miide...jenig .. die d.. 1. DerBekannte ein Bekannter odereineBekannte hatmich zum Sonnabend eingeladen...... vielgeplagt... 2.. der(die) Kranke 7. Aktiv . Ich habeleider ist dochein Manngut ..... 4. 7. Egiszitseki a vigzhddseket! genieBen. Regel .daskannmit ein .. der(die)Verwandte 9.l3. Helyezze Kollegengetroffen.. Und fi...SheB ".Ferienin der in d . vigz1diseivel! a mell1lcndv ki az aldbbi mondatokat YI..... . Deshalb kaufeich keinealt.Briefesindschon 6. Ein Betrunken . Egtszitse ki a vtgzddiseket! l... derVorgesetzte in seinerberuflichen Stellung iibergeordnet sein) Yl.. 1. Meinneu. 4.urlaubsuchend nicht erholsam. Tdbbn6metk<inyvet magam vettemmeg.Tiitigkeit 8.Ausgtabungen.. derUberlebende mit demLebendavonkommen /Perf.. Segeln.. Doch geradedies ....Nichtstun" ist das... nehmen.Urlaubbleibtdererholungssuchend tiitig ....... Autos....vormittiiglich anstren.. derWeise(klug. Fordftsale a krivetkez6 mondatokat nimetre! L N6h6ny n6metreg6nytalevelezf partneremt6l kaptam. 4. Mensch ...ist das ein geruhsam 5. der (die)Angeklagte 4. derBetrunkene 2.. Kipezzenmondatokat ! (dieBekannte).. der (die)Fremde 6.. Ich leseviele (ungarisch) 4.schlafist esnichts. Mit wessen toll .Wagen abgegeben und er hat sie bisher allerepariert.....warm...urlaub. durchdie plotzlich. der (die) Abgeordnete 3.....Wochen gelegentlich ein liegen und Sonne in d.

.die froheZeit 11.kurz 14. schnell (Auto.. Blei ist schwerer. meist Jugendlich ..jedoch ist ein naherVerwandt ..viel) U\4..Ein Schwerverletzt dem Hubschrauberins Krankenhausgebracht. wenig 8.Blei. DasWasser mit. Flugzeug.Hat Fritz im FuBballtoto letztenFirma) 13.Miicke) (Australien. wurde sichergestellt A mell6kn6v fokozfsa. l der tiefe Ton 2.. alt 3.-dt .warendie Reisend. (Erich) Gltick gehabt? 12.nah 22. A te feladatod sikertilta legeslegjobban. 4. die shaffeOrganisation 9.aberPeterist noch netter.*in"n"luon 8.... Egiszltseki az qldbbimondatokqt a zdr6jelben megadott kifejezisekkel hasonl{tiiskint figy.hogyhelyesen besz6ljiink n6metiil. .20Uhr oder 20... schwer (Kupfer. 6.l9. (meinHaus) 3. .die roheBehandlung VI.. hasonlltisa Yl.so) 2...mint 6../10. (du * zwei Bticher) 4. den man kurz nach dem Unfall stoppenkonnte.. wurde eine Blutprobe entnommen. 2. 5. der hiesigen Stadtverwultung blieb unverletzt. /.laut 24..Adriawar sehrwarm...gut 16. Az aut6sokkalgyorsabban megy. Peterbringtfiir sdiitn'6eruf guteQualifikationen (neulich) eineguteRedegehalten. 1.f a pilda szerint! mondatokat W. Mondja magtarul a kiivetkez6 mondatokot! vdlaszoljon a kdrdlselcre! l. mit dem D-Zlg um 16. Welches Kleid ziehenSiesichheutean. Dieses (dasNachbarhaus Hausist grofJ.mint a bar6tunknak. die schwereLast 3. Kipezze az aldbbi mell4knevek ldzdp. 6. mint nekiink gyi"t?Jiikffi sqi..Aker6kprir n"...jung 2. gesund 5.. desFahrers. Rakete) 2. A legfontosabb dolog.. Kbpezzen Er ist netterals Klaus. dasstumpfeMesser 8.mint az anyja. Pl.tegyea melldknevet kiizipfokba! . 3. 4. A fiti nemnaevobb.6s fels6fokat! Alkalmazza a mellikneveket mondatokban! 7. Mit wasfiir einemWagen ist er gefahren? T 8 l . Bei der Partywarenalle in guterStimmung.lang 13. A le6nynem olyan nagy. Gold) Kupfer ist schwer. hat gestern 10.teuer 20. (Helga) 9. Mit welchermiissen wir fahren? 4.. Mit welchemZug ist er angekommen.Kdpezzen mondatokat a pilda szerint! Pl.ein Stockwerk) 1. 3.. mint az anvia. Gold ist am schwersten...Das schon. Der Busfahrer. Ich habein den Ferienviel gelesen.(du ...Biene. die helle Farbe 5. 2. Petraist sehrgiiicklich...Kordilleren. Der Fiihrerscheindes Betrunken ...wurde mit 3. Die anderen Schiilersindimmerbrav. ... Klaus ist nett.Der Vorsitzende (bei Pehas Party) 1l..Himalaja) VI. hart 6. die gesundeNahrung VL/14..miide 20. derTot .. (die Kirche) 7. Asien) 4. 4../12..kalt 11. grofJ Afrika.. dasroteoderdasblaue? 2..satt 17.Betrunken.. - 1. Az apanagyobb.. l. in dem Bus. NektbRhagyobb lak6sotok van. Wasfiir ein Kleid wiinschen Sie? 5.(eineKatze) 4.mint az anya. ein Angestellt . klein (Maus. Nekedsokkaljobban kell dolgoznod. A leghosszabb kdnyv nemmindig a leg6rdekesebb..losisch 6.hd sziiksiges. UnserHausist klein.00Uhr? 3.lpezze U\/I./11. az aldbbi mellhlcnevek K. (Eva) 2. (dasWasser 8. mert te k6t 6wel id6sebb vagy.B' "#. Peters ist sehralt.mint a ker6kpdr..ll6. Das Ergebnis:ein Tot .i( 7.dunkel 19. A fif 6ppenolyan nagy. vl. .. Dieses Hausist groB. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und iibegschlug sich.. hoch(Alpen. 3..(Schwimmen) . Forditsandmetre ! l.klug L2. Garten) sindsehrai6f-llaer Baumirfiunserem 5. hogltkdzben.. 2. Das Rathaus hier) an der./15. die scharfe Lupe 10.--Hh.und 15Verletzt./l3. Die Biiumehier an der StraBe (deineHochzeit) Hochzeit war sehreindrucksvoll..weiter.G" .. der schmale Durchgang 6. arm 10.. Forditsandmetre! l.op$a6&ff iifnaktigf ffiorya''*nffi . der nasseBoden 80 4. Die Leidhagend. warm 4.hoch 18.(dasNachbarhaus 3..HatteOtto gestem illene felsSfokat! kdzdp-..schwach 15.". viel 23. die zu einem FuBballspiel fahren wollten.mint az anyja.Habt ihr bei eurerjetzigenFirmaviel Urlaub?(bei unserer (nerilich) Schwierigkeiten? an der Grenze 14.. Dem Schuldig . Wir fahrenmit der Stra8enbahn.. Ein Hund ist sehrschlau.Tanzenist sehrschiin. rasch 9. stark 7.

mit zwei merkwilrdigen SchloB 8. Sie war gespannt undzugespitzt. Vl.. Ich ziehemeineSchuhe an.LB&d " . ist..Hamburgist einebekannte statt.Von dieser nicht finden... schcine l.l22. L Die Besprechungen... mit dem. Ich habedieletztenUbungennochnicht gemacht}ffiaz'&x. Kipezzen bedll6 mellilmivi igeneveket az aldbbi igikb1l 6s alkalmazza I jelzakafi! ezeket 1. reservieren 2.mdbliertes Tiirmen. did)*.Formular 3. Welchesist der (Hoin) Erdteil? 4. Aber Hansspringtam h6chsten.lalof oderiler Stille Ozean/... " 2. 5. Sie war sehrgezwungen.l2l. In welcherGegendder Erde ist es am (stiirmisch)? Hawai/.als (heiB/ am Aquator) in Israel. Wie heiBtder (groB) Ozeac? 2.als 3... /Austalien/. Den alten Anzugtrage 5.I/dlaszoljon a kdrdtsekre!Haszndljaa mellihev felsdfohht! l. altenGeschichte 10.Helr Miiller suchtein kleines.. 3. Ich suche meineTasche..warenerfolgreich..WBiiiihpltserkltirung L mit denir.. Wo ist es am (kah)? 5.ll9.In Frankfurtfindeteine internationale a ptlda szerint! mondatokat VI. brechen. y'a'r /: r dre" 7nc/ kleineniischkaufen einen 6. Es gibt vielebekannte miichteich nicht mehrhiiren. warenbedeutend. Kdpezzen Emil.f:fr-Wchung kommen 6. ausfiillen. 8..Zimmer Vl. h derAntarktis/. Ich nehme Kaffee. 82 83 . ein.. die wir iiberwunden haben.. 6. 2. ist es. Die Stadthat ein schdnes Liederiiber denRhein.KiilnischWasser Handelsstadt.. In Europaist die Zahl der Deutschsprechenden.. Das Radiowar.. Stellaspricht./18. stecktin der Tasche 3. das.. Weintrinkt er. die Englischals Muttersprache chenden) (teuqr/der Fernseher) der Plattenspieler.. Die Schwierigkeiten.u' 2..er ist geriistet und gemahlen. aufgeben. Ich habesie verloren. Kipezzen befejezettmelliknivi igeneveketaz qldbbi igdkb\l 6s alkalmazjelzfkdnt! za ezeket verzollen.lliLr' 5. Ein Hen hat esmir erzdhlt.lan /10900r/. Viselked6se fesziiltnek l6tszot1.verabreden. Wo regnetesam (viel)? r 6. Er konnteseineProbleme.majd befejezettmelliknivi igeneveketqz alabbi igtkb6l 6s alkalmazza 6ketjelzSkint! ausfiillen parken aufregen spannen VI. die.. Kdpezzenfolyamatos.... die wir mit den l\rztenfiihrten.als (lang/der Nil) der Mississippi.Adresse 5. Wie tief ist die (tre| StelledesMeeres? 3. 4. 7.Alakitsona mondatbdl mellhlcniviigeneves szerkezetet! Pl. dasundeullich.als (hoch/die derRussischsprezahl sprechen.. Wir sindmit einem 'au" meinesblauenAnzlugs. ZamRezept brauchtmanNiisse. DasTaschentuch o fr'c1a 4ich nicht gemlltfu 4.*. dasin Druckschrift. 13.. wir habeneine z'/'''t' ganz neuin Afiobus gefahten..l. Buchmesse 14.Sie miissen gemahlen sein. nochMilch. Er konnteseinereduzierten Problemel6sen..schreiben.. Ich m6chte Zimmer "' 7.Telegramm 4.als 6.Deutsch Bier. Der Amazonas die Zahl det Menschen..Ich kannmeinebrauneTasche Namennachder Sra&Ktiln.4! i-Zigaretten or{tlr"du^t 3. spafp!... hat seinen 12. Nagyonk6nyszeredetten nevet.Arm yl.Maria..Wasfiir einer? 6. Die Minister fiihrten in dieserLage viele Besprechungen. Wasfiir welche? 7.../ .'.als Fritz springthiiherals Emil.. Ktrdezzen fi)r ein?kdrd6nivmdsok megfelelfalakjaival! / &au fr' e' n< &e/ 're ' Reisegemacht.liisen..I24. /der pazifische den Kiisten dcr Antrrktis/ Mell6kn6vi igenevek @artizipien) VLl20. (hoch/Ilans) Fritz springt.zur...Formular 4. 4. 5. durchgeben.. In der Sahara Yl.ausfiillen 2:... Ich brauche 6sa was a welcher? szavalcra a kiemelt VI. die reduziertwurden.'/tz/u'on /". Sie sind geputzt. Ich habemich in dieserSituationsehrschlecht gefiihlt.tlzc/t:4*. (gein/Sekt) 2.... 1. 9.ll7.Mondja ndmetill ! l../23. 11.. (gut/Angela) alsr..

. Es ist noch zu bearbeiten.. Teglteki a nivelSket. hogy lelki egyensiilyom felborul 6s idegeim felmondjak {..Kongos sind sehrgroB..!-rA. VL/30.. 5. Er muB aufgegebenwerden.. .. Die Fragen der Tagung sind interessant.. Der PatientmuBte.".l6ergigs^Josterreich. ha szilkseges! I SA... 3. 4.Albanienauf. dtl.../31..Osteneichs Hauptstadt. Vigasztal6dva 4.. Sie miissen ausgefiillt werden' VI. A helyzretem emberek.Nordamerika sprichtman Englisch..s.. ha^p4illcsdges! I ) \.. Megpr6b6lom a neh6zs6gekethelyesen6rt6kelve 6s a koll6g6i 6sszerfi tan6csait kiivetve megoldani a feladatokat' A megbesz6lend6 6s nyomaszt6nak migoldand6 probl6mdk nem mennek ki a fejemb6l...... .. . 4...VieleTouristensuchen.. Das hier einzusetzende 7. 8..Q. 6d$*. Wir lebenin$lKchitn. tolong6 t6nik.. Ich las einenRomaniibeff':alt..l29.l]flibanon wohnenAraber. .A mirlt h6t nagyon meger6ltet6 volt sz6momra 6s a kovetkez6t6l sem v6rok sokat. Er liebt.Ankara ist die Hauptstadt. Der Sitz der Organisation der Vereinten Nationen befindet sich in. VI.. hogy b6rmi tiirt6nhet. In.. war schwer' 6. Wir habenin der Schule viel von*lbriechenland desAltertumsgelernt. Der Brief ist noch immer in meiner Tasche...Vereinigten Staaten vonAmerika.. ha sziiksiges! l.Diinemark schicken.. 5. 5.. 4. Die Wohnung.. Forditsa nimetre ! Az ablak nyiwa volt... macht mir Sorgen. 2p*.Ztirich ist die grii8te Stadt des Landes.schoneIstanbul ist die grriBte Stadt des Landes..OlLOpel ist ein modernerWagen..... VI. 3.Mongoleiliegt zwischen... 6.Geduld haben. Butter und .. Alak[tsa dt a mondatokat a ptlda szerint! Das Material liegt auf dem Tisch. Die Giiste. 2..Afrika. aber. Er bekameinenBrief au#... 3.... a villamosokon a szolg6latot.l26.l25.. 85 84 . 7.Kaffee. Ich brauche eineMarkefiir eineFostkarte. Vl.. Sowjetunionund.l27 . Maria mu8 in diesem Geschiiftnoch .die geliist werden muBte. daserreicht werden sollte. 7.l28.....Dichter Keller hat ein groBesWerk hinterlassen. Die Bodenschiitz$Y.. 5.. 4..az az |tzflsem..Deutschland und kommt iedesJahr einmal nach. mondat szenved6 szerkeze{i kiizl6sejelz6s szerkezett' alakilhatb 6t) Das zu bearbeitendeMqterial liegt auf dem Tisch' 1.. A vir6gz6 fik 6s az illatoz6 vir6gok ktizdtt j6tszadoz6 gyermekek nevet6se enyhitette rossz hangulatomat. wurde verwirklicht...N iederlande. sch<jne Wien ist .. Ich miichteein Paket.Australien ist derkleinste Kontinent. Ich gebe dir das abzuschickendeTelegramm.die einzurichten ist.... F6lek...China..Ndvelfvelvagyndvel|nelkfil?Egiszitseki a rnondatokat elSljdr6sz6kkal.... 3..DoktorGladtke hat heutekeine Sprechstunde. Sie essen nachmittagsgern.. Egdszitse ki a kdvetkezd mondqtokat a megfelel1 ndvel1kkel ds vdgzSdisekke^1. 7.. VI... 3. wurden brieflich benachrichtigt. Wann beginnt die zu besuchendeAusstellung? Fragen sind interessant.. Die Reise war ein Erlebnis.Bem ist die Hauptstadt*{Schweiz. 3. Sie miissen besprochenwerden.. 6. Der offizielle Name von...Milch kaufen.$ff.. Die Formularb liegen vor.Bonn.Ungarn.sonnig... 2.. 2.. Minden idegesit: a sz6guld6 aut6k. 7.Lr'Jtirkei...Polen. . die eingeladen werden miissen. L 6.ment haza. 5. orsz6gnevek VI.. Kbpezzen(vonatkoz6) mellikmondqtokat a pblda szerint! Die einzurichtendeWohnung macht mir Sorgen. Sie kann nicht vergessenwerden. Tegyeki a hatdrozott ndvelSt. Im Sommer fahreicht mit meinerFamilie fiir eineWochei 3...Jahrhunderts hat eine interessante Geschichte. 4. Ezek a hetek dtint6ek sz6momra. Die abzuliefemdeWare ist schon verpackt. 5.Apfelkuchen und hinken. (a 2.. Das Ziel.heiBe Sudanist nichtsfiir Europiier. 2.. Die von den A"rztenzu l6sendenProbleme dienen der Gesellschaft. Die zu besprechenden Wort niu8 ein Hilfsverb sein' 6..t*"i". Trilterheltnekl6tszott. Ott iltem a nyitott ablakn5l 6s kitekintettem a kertre.. Es muB noch bearbeitet werden....Professor Maier hat seineVorlesungen verlegenmiissen. .i. 1. Die Zeitungbringt Nachrichten iiber.. Die Mathematikaufgabe. 9..Schweden. .. n6vel6k hasmfilata. jung*/.. 1..... Ich komme wegen der zu beantwortendenBriefe... 2.Holland ist..Italiendes 19.... 4.

.dreihundert stb.tiibb szfuzezer Hunderttausende (von) Menschen ember b\ Sorszdmnevek der. . siebzig(!).ogy u szab6lyot*rgtinol6ru {tttit ia.. hogy'az ilyen szavakkiir6t_leszfikitsiik. neunundsiebzig stb. VII.m6rt6kek. vierzehnhundert. vele (sichiibei+ T. achtzehn.. hogyaz alapsz6 v6ltozik: .o Sokanaz6tt nem taubiuo. N6vm6sok ! a ndmetre VI.F ordits teriilet a n6vel6khelyes haszn'lata' A n6metnyelvbenaz egylk legnehezebb eg6szen a n6metek -r.zehn..:"ar.rrri3.Fontosabb kifejez6sek.. f. mega szab6lyotut. zweihuderftausend stb. A tizesek 6saz egyesek kapcsol6d6sakor el6bbmondjukaz egyeseket 6sukina (elt6r6en a tizeseket a magyart6l 6s 6ltal6ban az eur6pai nyelvekt6l): einundzwanzig. neunzig A felki6lt6jelaztjelenti.hunderttansend. Waskostet 10. vierzig.*Lily. sieben..acht. vierundfiinfzig.die.neun. zwiilfhundert.. &ekehnhundert. fiinfzehn. F6nevesitett t6sz6mnevek: . zwiilf (= sit Dutzend.e. dreiBig(!). A szdnnevekfajt6i felismer6s6hez' iin6ll6 juthatunk eli szabilyszer&s6gek I.m6g ha-llottam' (n6vel6:derArtikel. liryt:n"k mennyi hogy tudj6k' nem Sokan sein). zehntausend. fiinf.Vannakugyanszavak. .. vierzehn.Dresden Indienschicken' 8.60. Der Zug.oda-vissza Ezt nagyon sokatkell gyakorolni egyar6nt! sz6zasok: hundert(einhundert).Ungarndes16'JahrhundertslittvielunterderHerrschaftderTi.tdbb sz6zember Hunderte(von) Menschen .Srilyok. vier. segitenek a szab6ly'6snem mint kiv6tel' a tiibb -"tt irgy v6lik. ezresek: tausend zweitausend.exotische ""' USA? ein Einschreibebrief 9.valamint 16.at gyakorlat6val 6vek hosszf csak U". achtzig.70. eineMitliarde(= 1000milli6). zwanzigtausend.zwei. . l. D6tum. Er will einPaket..I 32.I tucat) 136s 19ktizdtt (a k6pz6s elter6en a magyart6l.TEMA Sz6mnevek A sz6mnevek fajt6i.ik) 86 ET .im klaren tiszt6ban szabil|yktinnyitimegan6metnyelvettanul6kdolg6t.fiinftig.. eineMillion (f6n6vk6nthaszn6ljuk).'. drei. zwei Milliar&n stb. . sechzig (!).-tArt hogy.. dreitausend stb. SZAMNEVEK a) T6szdmnevek: eins. daserste(els6) zvteie (mdsodik) dritte (haomad. elf.. zwei Millionen stb. dreiBigausend. neunzehn -zigk6pz6vel A tizesek k6pz6se tcirt6nik: zwanzig (!).irken.. de mint az eur6painyelvekben 6ltal6ban) el6bbmondjukaz egyessz6mokat 6sazut6n a t{z-et: dreizehn. (eintausend). 1000 6s 2000 kiiziitt t6bbnyire: elfhundert.hat Verspiitung' 7..17 20 6s30.ameszabattyalsem-indokolhat6' a szab6lyok m6gis iv"t ie*fOi. fiinfzehnhundert stb. sechs.zweihundert... (!). siebzehn sechzehn (!).

(sflyt) m6rni . das vierte ftinfte der.amit az osztrrlkhaszn6lat Az oszh6kok a sulyokat mint mi magyarok.Null KommaachtPromillen 0.51 iltvenegYlszinad) dasProzent c) Szazal6k: Ezrel6k: die Promille 6ll: eset6naz 6llitm6ny(tibbnyire) tiibbessz6mban T<ibbszazal6k (Prozent) fehlen 5%hiinyzrk.die.4-19-igk1pz6: -te der. dasViertel stb. Erdekesitt az a ktil6nbs6g. daszwanzigste einundzwanzigste dreiBigste haszn6ljuk: tobbnyiremell6kn6vifunkci6ban A sorsz6mneveket Haus? welches dasdritte Haus .Waswregsldu? wiegen: l.5kg liszt ein viertel Pfund (=12.) (= mfiveletet rechnen v6gezni): szdmolni 88 (das)Kilogramm(kg) (der)Zentner (:50 kg) .4. A d6tumban a napmindighimnemfi(der).5 = : einsKommaeinundfiinfzig egy eg6sz 1. Kiise.(zehnten)April 1986 pont! Az |vszitmut(n nincs A sz6mmal irt d6tumot igy olvassuk: am 10.(zehnten) am 10. April 1986 den 10.dz (:lq) (der)Doppelzenter Hdny kg vagy?.welcheReihe? die fiinfte Reihe szazalik 6s ezrelhk 6s tizedesek.bezahlen (= sz6ml6lni): ziihlen (h. ein viertelWein. m6rt6kek dasGramm(gr) ritkrin haszn6ljuk. nyolcada).5kg) ein Pfund (=l kg) zwei Ptund mutat.Am wievielten? Hrinyadik6n? Den wievielten? Budapest. Pfund ein viertel mell6kn6vk6nt: Az 6ra(id6) kifejez6s6n6l: viertel zwei (: viertel nacheins) dreiviertelzwei (: viertel vor zwei) (dasKomma)mondjuk: a tizedesvessz6t A n6metben b) Tizedesek: = (: iittized) nulla eg6sz Null Kommafiinf 0.iisszet6veszthet6 ig6kkel (h.Derwievielte ist heute? Heute ist derzehnte April.5dkg) ein halbesPtund (=25 dkg) (=0. das sechste zehnte A ndgt alapm{ivelet (die vier Grundoperationen): addieren(cisszead):1+l:2 eins und eins gleich zwei (kivon): 2-l:l zwei weniger einsgleich eins substrahieren multiplizieren (szoroz): 2x2=4 zweimal zwei gleich vier dividieren (oszt): 4:2:2 vier durch zwei gleich zwei neunzehnte 20-t6l ak5pz6:-ste der. kg lenni 2. die. De az flrm6rt6kn6la decilitert nem haszn6ljrik. A n6metben a dekagrammot Helyettegrammotmondunk:100 gr. irgy haszn5ljrik. stlyt nyomni. 1986 . c\ Tdrtszdmnevek a)Trirtsz6mok f6n6vk6nt:dasDrittel Kepz6stik: 3-19-ig:-tel dasDrittel. a Pl.frzet.zwei Promillenstb.l0 dkg sajt potosan ll2kgElterjedt m6ga (das)Pfund(font) hasznillata.5o/o einePromille.(der)Zentimeter 89 .8 (ezrel6k) 3.) .amzehnten viertenneunzebnhundertsechsundachtzig Stlyok.(der)Meter.(der)Kilometer (der)Millimeter . -stel 20-161: stb. amelya ndmetben ot jelent:3 Pfd Mehl = 1. Fontosabb . . . die. Tov 6bbi s{tlv m6r t6kek: kifejez6sek 2. ein Achtel Wein(egy liternek a negyede.D6tum . Teh6t: l0 Dekagramm.kifizet a zahlen. dasHundertstel dasZw arluligstel. ein halbesKilo. ill.

T6ma!) f) k6rd6n6vm6s(das Fragepronomen) N. nem biaos. Ich wasche mich) mir die Hhde.mancher. stb. M6dhatiroz6ra k6rdezve: wie?(hogyan?)./R. Gen.e..jedes. das. (mely okb6l?) Okhat6roz6ra kerdezve:warum?(mi6rt?). Gen. was fiir? (milyen?).tiriil Mint az utols6 peld6b6l l6tjuk. mich rnir dich dir sich sich uns uns euch euch sich sich n€metfil A VII.r6sz6 maghnhagzbval Tov6bbifontos k€rd6n6vm6sok: milyen sok6ig?). die (hangsrilyos alakban) e) vonatkoz6 n6vm6s (das Relativpronomen) der. das.woher?(honnan?). Id6hat6roz6ra dig?.was'l"(mi?) k6rd6n6vm6s esetEbenpl.e.sein./B.e.sz6less6g Breite die .magass6g die Hdhe . Helyhatiroz6rak.te: wo?(hol?). die (ld.mosakszil sich freuea.ihr . t6ma! g) hatrirozatlan n6vm6s(dasIndefinitivpronomen) jede.n6gyhetenk6nt pl. wohin?(hov6?).e.auswelchemGrunde? stb.weshalb?(mi6rt?). jene der.(fiildteriiletn6l is) der Quadratmeter kifejez6st. A n6metnemismeria n6gysziigiil = 3. m6sodik (dasPossesivpronomen) b) birtokosn6vm6s mein .m3 Kubikzentimeter. D*. allevier Wochen A.welches? Jelz6re eset6n: was fiir ein. Dat.viel . -ien dasNumerale.n6gyzet das Quadrat .vmennyitkitesz betragen . manche.euer.id6pontig). die Promille.wenig.alle" utrin a fiinEv tiibbnyiretiibbesszimban 6ll: ./B.jeder. die Zehner die Hunderte die Tausende Zahlwiirter substantivierte die Bruchzahlen -es. wie lange?(meddig?. (milyenm6don?) stb. was fiir eine.p3 90 .-n 9l A viwrhar6 n6vndst igivel egy0tt haszniljuk: sich kiinmen .Ae.vagy n6vm6s6ll.f&ili[eddik sich wrschen. Akk. nyelvbcn is visszahat6 6116 f6ndv.e. Az. .was fiir ein.wer?"(ki?) k6rd6n6vm6st az eliiljrir6sz6 is: pl.{f.sein. ich mich rneincr mir du dich deiner dir er ihn seiner ihn sie sie ihrer ibt es es seiner ihm wir uns unser uns ibr euch euer euch sie sie ihrer ihren Sie Sie Ihrer lhnen Eldlj616sz6val: a n6vm6s esetEt megel6zi 6segytittalmeghatilrozza l. pl.hogy az eliiljrir6sz6 2.c.e. wofiir?womit?wozu? (egybeirva) hitul csatlakozik: v6n. -en die Ordinalzahl./A..minden napon. a.wie weit? (meddig?)stb.e.6rder.-e dasProzent.a. Motors betriigt1500(fiinfzenhhundert) Der Hubraumdieses jener. pl.6m2 1 n6gysztigol hasznSljdk.az eliilj6r6sz6 a. (de: ich wasche d) mut$ aevnds (dasDcnmstrativproaom) ecr*"dcq ficses..bis wann?(medk6rdezve? wann?(mikor?). akkor a m6s (nem id6t kifejez6) t6rgyesetben Ha a n6metmondatban visszrhat6n6rrmfsr6szas esetben6ll./T.es e tdrgt eset teI: M drt6k kifejez Ez az asztalI m hosszri.jedei'ut6n a f6n6vegyes szdmban 6ll. jedenzweitenTag.lR. die. dasZahlwort. die.unser. fiir wen?mit wem? milyenesetet kiatt6l fiiggetleniil.. m6g VI. hatdrozatlan f6n€v kdrdezve:hat6rozott f6n6veset6n: welcher. Meterlang. Die Liinge derBrtickebetriigt300 m. Dat.ihr (dasReflexivpronomen) n6vm6s c) visszahat6 Akk./R.jene.iT."r hangkiinnyitr megaz ejt6st:pl. N6vm6sok (dasPersonalpronommen) n6vm6s a) szem6lyes N.. worauf?worin? Ha az el6ljri. was? wer? wen? was? wessen? wem? wem? tr.ld.-wdrter -en die Kardinalzahl.e.jenes. IV. Dieser Tischist einen A hid hossza 300m.welche. t€ms nyehrhni szal&ifejez€cei sz6rnn6v t6sz6mn6v sorsz6mn6v tizesek szinasok ezresek f6nevesitett t6sz6mnevek trirtsz6mnevek sziaal6k ezrel6k -s.wo-" alaptaghoz ' kezd6dik. Akk. alle. Nagyobbfiildteriiletn6la (das)Joch(: hold) egys6get dasVolumen firtartalom der Umfang der Raum der Kubikmeter.einige.dein. hogy az egyik nyelv visszahat6ig6jenek a mdsik ige felel meg./A. auf welcheWeise? (melyik?). manches stb.

2. Wir sind (ein Kilometer) zu FuB gegangen... Egdszitse ki a szdveget a megfelel| ntvelhkkel! l.-s.. ganz.l7. leckt sich alle {0. Fejezzeki kdznyelvi sz1haszndlattalaz id6t! (2. 8. Wasleichtvorauszusehen ist.Zehner. das Relativpronomen. Im Sommer haben die Kinder acht (Woche) (Ferien). VIl.Februar) (2. -es. Es ist nicht gut. 5. Gestern habeich (Teil) vier begonnen.der es nicht sehr genaunimmt.Vier...05 Uhr 4... meinFreundhat nur einen(Teil) davongelesen.Vierzig schonld'ngst iiberschritten. Tegye egyes vagt tdbbes szdmba a t6szdmnAi) utdndll6J6neveket! l.Sie miissen(jeder Tag) kommen. Milyen szdmok dllnaka pontokhelytn? l. 3. VII.4: 18.. 5.. -s.. 16.20 Uhr 5....5x 3.... N6gy 6v mrilva fejezi be egyetemi tanulm6nyait. 2. aber er ist (ein ganzerKopf) kleiner.. er muB (ieder Augenblick) kommen. Die Verkiiuferin wog dreihundert(Gramm) (Wurst) ab. 4.60:125:5 VlI. Ich habeschon drei (Teil) desRomanzyklus gelesen. 3.. Tegyea zdr6jelben levdfdneveket egyesvagy tribbes szdmba! l..22.. 4../3. Juni) 3.. 4.50 Uhr Yil.. Es wurdendrei (Kiste) Apfel. kannman sichan den..vier (Kasten) Bier und zwanzig(Flasche) Most geliefert.. Hans ist genau (ein Monat) iilter als Karl.lg. 4. 23. Forditsa n4metre! L A bar6tom csak este 8-kor jon hozzhm.gerade sein. Wir sind schon liinger als (ein Monat) in Deutschland. Vll. 6.. 2. 7.. Wir warten auf ihn.... Der Zug hatte auf dem Bahnhof zehn (Minute) (Aufenthalt).r24: 438 5.. Der wievielteist heute? (12. Die Reise nach Italien hat ihm eine (Menge) (Eindruck) vermitteli. 5. das Reflexivpronomen.. da8 Sie den Unterricht nur (jeder zweite Tag) besuchen... 5.. Von jemandem. s62. Er kauftezwanzig in zwei (Blatt) Papier und verstaute dannalle zusammen in zwei (Mehlsack). Jov6re szeretn6nklak6st cserdlni... Wannhastdu dasMuseumbesucht? (22. 93 . 4. WannhabenSieGeburtstas? 92 VII. das Possessivpronomen. er lasse. Der Tisch ist (ein Meter vierzig) lang.1 6.. zwei (Sack)Bohnen.00 Uhr 2. 1 3x 9 : l l 7 4..'-e dasMaB. srilym6rt6k m6rt6k iirm6rt6k szem6lyesn6vm5s birtokos n6vm6s visszahat6n6vm6s mutat6 n6vm6s vonatkoz6 n6vm5s k6rd6n6vm6s hatirozatlan n6vm6s id6hatiroz6 okhatriroz6 m6dhat6roz6 dasDatum. .. 6......12.|4. die Temporalbestimmung. das Demonstrativpronomen./8.... -s.. heiBt es.70 + 29.Hundert 5. . 2...45Ut1r 3.. -es. Er kauftevier (Paar) Wiirstchen und drei (Dose)Fisch.Egy 6ra alatt megirja a leck6t. Egdszitseki a mondatokata zdrfjelben ldvSfiinevek megfelelSalakjdval! 1.6 7.... -s. 3..5:42. Mhhoz k6t h6tre irjra talSlkozunk. GYAKORLATOK Szdmnevek VIII. Vdlaszolj on a kerdisekrea megadott ddtumok asdval ! felhaszndl l.. -s das Gewicht.. 4.Fineern abzehlen. -s.d6tum srily. dasPersonalpronomen. Ich bat die Kassiererin. Jnniust6l szeptemberigtart a nyfui sziinet....Februar) 2. jedeswickelteer zundchst (Bierglas). -e der Hubraum.l2. 3... September) 1..... das Fragepronomen/ Interrogativpronomen das Indefinitvpronomen.42:7=6 3 . Bis wann habendie Kinder Ferien? YII.. 2.-en die Kausalbestimmung.. Die Reparatur des Wagenshat mich zwei (Tag) (Arbeit) gekostet.... Die Bestellung lauteteauf zwei (Glas)Teeund drei (Tasse) Kaffee. -en die Modalbestimmung. VIL/6. Vondereigenen Wohnung sprichtman als deneigenenS.. 3.Erhat im Lotto../I.l 5. war zum ShaBenbau eingesetzt.s3.Hunderter in kleineScheine zu wechseln.Tausend ist einevierstellige Zahl.3+12=15 2. Vierergewonnen.35 Uhr 6.. -s -s.zehn(Kilo) Ntisse. Ich brauche fiir meinen Brief.Fingerdanach.. -en 4.9.Mondj a nimetill ! 1. Er hat. Werauf etwassehrbegierig ist. mir. 5. Ich mtichte (ein halber Tag) frei haben. Er hat in seinem Zeugnis auch.Wiinden. 2. 7.. 6.9. genau (ein Meter) breit und (dreiviertel Meter) hoch.. 6.

In seinem Medizinschrank sind... 2. Der Student geprochen. Die Zuhorer konntenihm alle folgen. ....Haben Sie . Hastdu nicht (staunen... Es gibt vielebekannte mdchteich nicht mehrhdren.. Wennjemandsehrharmlosund naiv tut... 7...Geduld haben miissen.... 2. Er verliiBtnachdem Studium die Stadt. 5. 5.. Hen Schmidt treffen? abend 6. Er gabHerrnMiiller .. A sziiletdsnapi flnnepdgre mindenki eljiitt.... l. Der Priifungstext war umfangreich. Von dieser altenGeschichte 4. Peter ... Kiirzlich traf ich einenehemaligen Studienkollegen. die . Ich arbeite morgenzut*i1wir..Leute. VIl.. A fit sqinosnem trndj6l szo*ozni6s osz&i ez€rt csak btest kapofi rnaeematik6t6l. ...so ist sie. A nyrironsajnos elt6rtema karom.aberohne Plur. will .. Ich muBte ihn wdrtlich iibersetzen. 5./16...Ein Freundvon ihm glaubte. Hamburgist eineberiihmteHandelsstadt. 2. 6.so tut er das 5.. 6.. In Frankfurtfindeteine internationale 6..Augen.. WohntHerr Breuerbei *. Ktrdezzen gegangen... als kcinneer nicht bis . qlles vagyalle? In demMuseum habeich mir .. 4.:. 5. Onkels. Der gestrige Vorhagwar derbeste. 3.. Ich (erinnem. Er (beklagen. Schwestern.Patienten In derPoliklinik werden untersucht.. vertrauen) ich auf mein Gediichtnis. ... 6.. Vorlesungen 4./13. Du hastkeineZeit fir ya. (ihr) abends. Die Freunde begrti8ten Auto kaufen. 2.. Forditsanimetre ! l.ll2. Ktinnenwir . 2. Aboltbanvettem2 kg kanyaref2 I tejet.. welches er einnehmen sollte..die Hiinde 1.. Sing... 4.... Die altenStiidtewarenbesonders sehenswert.).zu verabschieden.l lT . A fordit6snak m6g csaka negyed6t csin6ltam meg.versteht alsein Aut.getan. will .einneues 5.'(Sie)? o . 6. Egiszitseki a mondatokat a helyes alakokkal! l..angesehen... zuriickdenken) gernan die gemeinsam verbrachten Ferientage... Wiihrenddes Studiums wohnteich bei seinen Eltern...von uns 3. Valakinek csakel kellettrnondanorn ezt a &lgot./I5. Wenneine N6vmfsok a kiemeltmondatrtszekre! V[. Melyik voaattal 8. 3. 4... Egdszitse waschen? kann ich .ohneZeugenspricht. Den Arztenhelfen. Es ist fiir die Studenten zu schwer. wundern) iiber die pliitzlicheNachricht? (iindern./10...ll4. Arbeitsehrschnell erledigt 7. Sie ist mit ihremBruder spazieren Arbeit. Seine Stimmungen wechseln) wie dasAprilwetter...2f'dkg vrjat 6s f6l kil6 ahn6l 3.. Dannhat er die Giistegefragt:. Der Brieftriigergibt der Frau ein Telegramm. klagen)stiindig iiber zu viele Hausaufgaben. Peter hat von seinen 5.. A zdr6jelben dil6 igdk kdziil melyikvisszahatf? 94 tokat! 1. Mein Vater kommt2Yf../ll.. 2.(sie. da8 er von Krankheiten .. Wennjemandmit einemaderen unter. Ich hatteschonviel von ihnen geh6rt.......'...erkliirt..f'tfoh). Bei solchen Dingen(verlassen. 6.heute Alkosson velilk mondaVll. 95 .herzlich.Ratschliige.. alakjdval! nivmdsmegfelelS a visszahat6 bi a mondatokat VII..(ich). 4. . Mein Yatersprichtimmer von seiner freut sich aufden Brief...(du)spazieren... .eine Tasse ihm und bestellte 2..t Kommst du 6... Kdpezzen vonatkoz|mellhlcmondatokat! Ogyeljen a vonatkoz|nbvmds helyes haszndlatdrq! 1. 5. Wir haben entschlieBen)... dann tut er. besuffi{j.. VII.(sie...verstanden? 2. Der Lehrerfragt etwas.. Buchmesse statt. a zdr6jelben dttd nhtmasokkal! ki a mondatokat VII. A baritom k& h6nappalfiatalabbnflam.).1* Ich geheohtts44.. mehrvagymehrere? HerrnMiiller sind .. Ich bin um 7 Uhr bei . Manchmal fahreich mit dem Auromeines a kiemeltmondatrdszelcre! V[. j6tt6l? 7. an derVeranstaltung teilzunehmen. 3... ist. (beschlieBen.. Ein Fremdenfiihrer hatuns . Wo Kaffee.":(er).....Er hat fiinfJahrein der Stadtselebt...Bilder gewesindsehrschiin sen..Zeit In demWartezimmer sitzen.(er)... Ich setzte ...Er wu8tenicht .ich kommemit .zdhlen.... VII. Egiszltse 1. 7. 3.. Kdrdezzen Reisegemacht.Medikamente alsin einerApotheke.. 3... l.. 4.hat mir gut gefallen. Wir habeneineschdne Liederiiber denRhein... FrauMiiller kocht dem GastKaffee. oft mit :. Die Arzte haben nicht.Medikamente empfohlen worden.. Ich habedielezten Ubungennochnicht gemacht..... viel vagyviele? jedenTag ... Meine Schwester 3.......

: Man ist hier schon froh.-be. TEMA A sze. amely mindig legal6bb k6ttagu.-bekeriil. A cselekv6st kifejez6szenved6 (Vorgangspassiv) igeragoz6s. . N6h6ny szabilly 1.e. 2.man" n6vm6ssal 6s az ige egyes sz6m 3.Ezek a g6pek meglehet6sen t<inkreteszikaz embert. e. Pl. Az illtalinos alany tdrgltesete: einen rdszesete: einem. / r\ . .\ Az orvos gy6gyitja a beteget. Pl.VIII. 97 . (wenn ein biBchendie Sonne scheint.Itt akkor m6r drtiliink. ha pedig 6ltal6nos alany. A cselekv6 mondat ig6je term6szetesen a megfelel6 alakba keriil. Szenved6 igeragozds Cselekv6 mondat 6talakit6saszenved6v6: A cselekv6 mondat tdrgya lesz a szenved6 mondat alanya. A szenved6 szerkezetek (Vorgangspassiv) haszn6lata. (ha egy kicsit siit a nap).nved6 igeragozds Altaldnos alany.Haj6l van az embeq nem szabadpanaszkodnia. A szenved6 szerkezetek b6vit6se m6dbeliseg6dig6vel./\ Der Kranke wird vom Arzt geheilt. a cselekv6 mondat alanyaa szenved6mondatbanvon * R. szem6lyii alakj6val fejezziik ki. vagy durch + T. Az illlapototkifejez6szenved6 (Zustandspassiv) igeragozris.) . Az {ltaldnos alany A n6metben az 6ltal6nos alanyt a .. Man kann hier sehr gut essen. Diese Maschinen macheneinen ziemlich kaputt. Wenn es einem gut geht. . akkor az a szenved6mondatb6l kimarad. \"7\/ .Itt nagyon j6l lehet enni. Der Arzt heilt den Kranken. darf man sich nicht beklagen.

Nem akarom (szeretn6m).vagy h6romtagri) szenved6 f6n6vi igen6v pedig a mondat v6g6re keriil.) Das F.vagy h6romtagir szenved6f6n6vi igen6v 611 a mondat v6g6n.Minden konyvet meg lehet venni? Warum durfte er nicht eingeladenwerden? . lehet. (Ki fogj6k nyitti az ablakot.durch" eliiljrir6sz6s szerkezetettilbbnyire akkor haszn6ljuk. .Ezt a hinat m1g ebbenaz 6vben fel kell 6piteni.) befejezett f6n6vi igen6v: (cselekv6:gedffnethaben) szenved6: geciffnetworden sein Das F.) Das F. Ezeket a mondatokat magyarra leggyakrabbanmell6kmondattal forditjuk. 'i{ 3.sollen iglk tartoznak. t6ma) 6llhat (h6romtagri) befejezettf6n6vi igen6v: Unser Freund soll an die Uni aufgenommenworden sein. A m6dbeli seg6dige mdsodlagosjelentdsdben (ld.zar risszefoglal6an mutatja be a m6dbeli seg6dig6k szenved6 f6n6vi igen6wel val6 hasznillatilL Eml6keztettink az Y. Az ige szem6ly6t 6s sz6m6t term6szetesenaz ij egyeztetiink. A magyarban a n6met szenved6 szerkezetl m6dbeli seg6dig6smondatokat k6tf6lek6ppenlehet kifejezni.ozhs rendszer6ben: folyamatos f6n6vi igen6v (cselekv6: iiffnen) szenved6: geoffnet werden Das Fensterwird ge6ffnet.Mi6rt nem volt szabad6t meghivni? A m6sik csoportba awollen 6s miigen (mag. war ge<iffiret (/lvliut6n/ az ablakot kinyitott6k. (Ha majd kinyitott6k az ablakot) V -\ folyamatos---_ / taneviigen6v: Ml ge<iffnet werden *--*\ . (Az ablakot kinyitott6k.: Ich will (mochte) jetzt nicht gestort werden. V. t6ma rendszercz6 tihliljfua.hogy most zavarjanak. . (Az ablakot kinyitj6k. A szenved6 ragozhs (n6metiil: Handlungspassiv vagy Vorgangspassiv) az igeras.. Teh6t: // \ \ \ \ / \ . Unsere Lagerhallenwerden von der neuenBaufirmasebaut. Das F. A. A szenved6 szerkezetek b6vit6se m6dbeli seg6dig6vel A m6dbeli seg6dig6t ragozom. I - gy6gyitj6k. a (k6t.) Das F.) worden.'- -./ 2 . Die Kunden miissen immer hdflich bedient werden. Die neue Az rij c6g 6piti a raktarcsarnokunkat.Altalanos alannyal: Man heilt den Kranken. mtissen. Pl. szabad kifejez6sselell6tott Sltal6nosalany6 mondatokat haszn6ljuk. Pl.: DiesesHaus mu8 noch diesesJahr aufgebaut werden. Ktinnen alle Biicher gekauft werden? . Der Arzt heilt dich. befejezett f6n6vi igen6v: geoffnet worden sein --. amikor a logikai alany ink6bb azeszkoz szerepdttolti be: Die schwerstenArbeiten werden durch die Maschinen erledigt. A szerkezetugyanazmarad. Pl.---------> -:____\' \ I 99 98 . (Az ablakotkinyitottdk. -A legnehezebbmunk6kat a g6pek int6zik el. Az aI|bbi thbl{. .diirfen. wird geoffnet werden. wurde getiffnet. de itt k6t. A beteget (szenved6) alannyal kell Az orvosgy6gyit t6ged. wird geriffnet worden sein. ist geriffnet worden. Itt t<ibbnyire akell. mdchte) m6dbeli seg6dig6ktartoznak.Bar6tunkat 6llit6lag felvett6kaz egyetemre. \ \ Der Krankewird geheilt. Az egyik csoportba a krinnen.

.Hier wird viel gesprochen. A cselekv6 mondat targya ismert elemk6nt alanyesetben dllhat (d. ist geoffnet gewesen. V.wird geoffnet sein. N6hdny szabtly 5.A sziivets6gi elniikdt a parlament vfilasztla. vagy nem akarom azalanyt megnevezni. eredmdnye. tov6bb6 a mfiveltet6 6s a szenved6szerkezetek egyazonmondaton beliil egyiitt nem 6llhatnak. Das ltiBt sich leicht machen. 100 l0l . folyamatos f6n6vi igendv (cselekv6: <iffnen) Zustandspassiv: geciffrretsein Das Fenster ist geirffnet. hogy a cselekv6 6s szenved6 mondat jelent6se csak megkozelit6legazonos. pl. Man wird hier immer hiiflich bedient. (Ld. DasFenster rsl gedftet. amelyet n6mettil nem lehet cselekv6ben mondani: pl. Gyakran 6ltal6nos alanyri mondatokban. . b) A miiveltet6 6s a visszahat6szerkezet a n6metben egym6ssal kombin6lhat6. war gedffnet. III. Tehdt:Man liiBt ihn rufen. (Az ablak nyitva van) Das F. A szenvedd szerkezet (Vorgangspassiv) hasznflata: T6rgyasige eset6n: l.atban a fenti szabillya krivetkez6k6ppenfoglalhat6 iissze: DasFenster wurdegedftet. * Hivj6k 6t.. Az ablak nyitva van. pl. Er rasiert sich.: Das Haus wird gebaut. war getiffnet gewesen. wird geoffnet gewesensern. igy a visszahat6 6s szenved6 szerkezetek.Er wird rasiert. BorotvSlkozik. vagy ha nem tudom. Ich lasse ihn rufen. A jegyz6kiinyv m6g nincs alfiirva stb. t6ma!) Thblir.Kiszolg6ltatom magam. .) Das F.Ezt kdnnyen lehet csin6lni. T6rgyatlan ige eset6n(is): 3. (Az ablak nyitva volt. k6pest f6zisk6s6sbenvan. (/Miut6n/ az ablak nyitva volt. Der Budespriisident wird vom Bundestag gewiihlt. amely magyarul helytelen (de nem is Zustandspassiv)! 6. Pl. (Ha majd az ablak nyitva lesz..4. Ilyenkor tehStvagy a szenved6 szerkezetetvagy a m6sik (visszahat6 ill.az elvlgzett cselekv6s ut6ni 6llapot kifejez6sdre szolg6l. (Az ablak nyitva lesz. Pl. Hivatom 6t. . N6mettil ez csak a man 6ltal6nosalannyal 6s cselekv6 alakban mondhat6. Ilyenkor a logikai alany hangsirlyosabblesz.Borotv6ljak. miiveltet6) kifejez6st haszn6lhatjuk. Es wird hier viel gesprochen. Teh6t: Ich lasse mich bedienen. Az utazils el6 van k6szitve. L6nyeg6bennem m6s.) Das F. Nem t6vesztend6<isszeaz . az l.Er wird gerufen. helyen valami 6ll. t6ma!). ha az 1. helyen 2.) Az Sllapotot kifejez6 szenved6 ragozts (n6metiil: Zustandspassiv)az igerugozils rendszer6bena kiivetkez6k6ppen n6z ki. Az utols6 mondat a magyarbanmiiveltet6 alakbanigy hangzik: Hivatjrik 6t.El van \tazva" mondattal. Az Allapotot kifejez6 szenvedd (Zustandspassiv) igeragozds Zustandspassiv . 6ltal6nos6rv6nyfi mondat.) A fentiekb6l k<ivetkezik.) befejezett f6n6vi igen6v: (cselekv6: geoffnet haben) Zustandspassiv: geiiffnet gewesen sein Das F. Meglegyz6s: Nincs es alany. .) Das F. El6fordulhat olyan szenved6 mondat. mert h6tr6bb keriil a mondatban.helyteleniil). (Az ablak nyitva volt.. Ebb6l ad6d6ana Zustandspassiva Vorgangspassivhoz (A mriltban v|gzett cselekv6s eredm6nyevonatkozhat a jelenre. Pl. A magyarban l9tezik Zustandspassiv(b6r egy id6ben mint germanizmust igen t6madtak. mint a Vorgangspassiv a) Bizonyos szerkezeteka ndmetben semkombithlhat6k egymSssal.

die Leute" alanyt e . Der Kranke wollte jeden Tag besuchtwerden.-{n. Uoouo-o'...lz. Ich mdchte ein Paar Schuhekaufen. 7.T./1.tt q99h 2 Tage im Hotel bleiben.nr \i|'r h'"la'' Lr Uu 2. -en betont es riickt im Satz weiter nach hinten transitives Verb intransitives Verb die Konstruktion die grammatische Konstruktion faktitives Verb reflexive Konstruktion 2.man. EsfreuPY*"nl. \. 4. .kauftnicht.4 . Hier sprichtYYYDeutsch. 4.morgenfriih mit dem Zug nach Berlin fahren.. l.. .: Bar6tunk azt akarja.:einem | . A f6v6rost nem lehet ilyen gyorsan megtekinteni. 6. In Holland fiihrt man mit dem Fahnad zur Arbeit. 2. wenn sie lebenwollen. Ich mochte gern ein Bier hinken..'.Ittnem lehet sort inni. ^. rflttN . a'^* ip{ 3.fffilht gefiillt.'e '=?. ... Wir mticht. In Frankreichessendie Leute vigl K?ise. VIII.Was)t?ern tut..man" dltaldnos alannyal ! Pl. Wir mrichtg+. -es. &P. 4.das nitttJ. Nem szeretn6m. VIII. Egdszitseki a kdvetkezdmondatokat a man ntvmds megfelelSalakjaival! A.d61 GYAKORLATOK Altal6nos alany VIII.4 4.e. Der Direktor darf jetzt nicht gestiirt werden. amelyek j6szer6vel csak szenved6alakban mondhat6k n6mettil Pl. 3.niCnt schwer. Alle Menschenmiissensich zu helfen wissen.j. :'' /' a' t02 103 .. -e das (Akkusativ)Objekt.wa#. #. In Norddeutschland 4 04. 4'/aat ln'"ity' it' E4/a"d u'21 7k( 2. In der Schweiz leben die Leute sparsam. VIIl. Az igazgat6t most nem szabad zavami. sprechen die Leute\Rl4fideutsch.hogy felvegy6k az egyetemre. Helyettesltsea mondatokbana . Itt szivesendolgozik az ember../3.renFreude machen kann. In Ungarn geben die Leute viel CAIA nir Le6ensmittel frs. 5.e.uno. Wenn ein Mann Bahnbeamterist. f i'hl -?- F. tdma nyelvtani szakkifejez6sei n6metiil szenved6 igercgozhs 6ltal6nos alany folyamatos szenved6 6llapotot kifejez6 szenved6 iltalakitils alany thrgy cselekv6 mondat szenved6mondat egyeztet6s egyezlel logikai alany az eszkoz szerep6ttolti be 6ltal6nos alanyir mondat hangsrily hangsflyos a mondatban h6tr6bbkertil trirgyas ige t6rgyatlan ige szerkezet nyelvtani szerkezet miiveltet6 szerkezet visszahat6 szerkezet die passive Konjugation das allgemeine Subjekt das Vorgansgpassiv/ das Handlungspassiv das Zustandspassiv.-es.Ltap-t a-p' 3.F^""ffi] lassen + sich c) Vannak magyar mondatok.l/'t'r Z.-s die Transformation das Subjekt.: In Holland fahren die Leute mit dem Fahnad zur Arbeit. In Osterreich sprechenqlle Leute deutsch. 3. Ich miichtp jbtzt das Museum fiir Bildende Kiinste besichtigen.T. . Fordirsa ntmetre az aldbbi mondaktokat! /"n"'t'l *?o{' 4lcfr bfl l. .) das logische Subjekt es steht fiir die Funktion des Mittels ein Satz mit allgemeinem Subjekt die Betonung. kann man hier Schuhe kgr4fen? 1. denkendie Leute nicht sut iiber ihn. Am Sonntag arbeitet kein Mensch in dieser Fabrik. A beteg azt akafia.hogy minden nap megl6togass6k. Wenn ein Mensch etwas Schlechtestut.Unser Freund will an die Universitdt aufgenommen werden._ A VItr.R. In England trinken die Leute viel Tee. mu8 er oft am Sonntag arbeiten. Helyettes[tsea kiemelt szavakat altaldnos alannyal! 1./S.e..ha minden nap felhivndnak telefon... Ich mdchte nicht jeden Tag angerufenwerden.. In Deutschland fahren qlle Autofahrer rechts.t. Alkosson kbrddseket a mqn dltaldnos alany 6s a kcinnenige segitsdgdvel! Pl.SagenSie bitte. Die Menscftenm{issenarbeiten.ir". 3.:einen. nz enfitazban nem lehet 42-es barna cip6t kapni. 5. -e der aktive Satz der passive Satz die Kongruenz kongruieren (h. .*"' VllLl4.

Alle gratulieren ihnenherzlich. . . V[I.. 5. 3. 3.. 7. In diesem Geschiift werdenalle Waren (kiinnen) 3. Ford[tsa az aldbbi szdvegetmagyarra! 1. 2. mondatokat szenvedSv4! VIII. 4./8. Elk6pzelhet6. 2. Hast du die Ttir geschlossen? 2. Dein Tonbandgeriit fehltja. Alakitsa dt az aldbbi mondatokat szenvedf szerkezetiivd! 1 Das Fenster kann man nur schwer schlieBen. Die meisten haben 6.. 8. Es gefiillt einemnicht.(miissen) 2. (erneuern) VUIIII. hat dasBuch entliehen. Egdszitse ki az aldbbi szenvedS mondatokat ! beli segddigivel gestellt? (k<innen) 1. (ersetzen) 3.. Hast du das Mittagessen schongekocht? Ja. 4... Azt 6llitja. hogy fiilvett6k az egyetemre. Bei NebelmuBmansehrvorsichtigfahren. 4. Die Besucher bewundern dasschcine Gemiilde. Ausflugteilnehmen zu ktinnen. Itt nyugodtan 6.. Die sofort gestarteten Rettungsaktionen diirften vom Internationalen Roten Kreuz finanziert worden sein..Ja.an einemschcinen 3. 5.und erstdannverschreibt ragozfis Szenvedd szenveddvi! VIII. UnserFreund wurdegestern nicht eingeladen. A m6dbeli seg6dige mfsodlagos jelentdsben szenved6 fdnfui igen6wel Vl[. 3. Alskitsaat az aldbbi mondatokat l Siehatmichausgelacht. 2.Aber ... 5.Man mu8 den Brief noch heute abschicken.Aber. . Die Lesekarte ist ja verfallen. Die Schmerzenkann man kaum ertragen. 6.Ja.hogy a vizsgfit elhalasztottik. Wollen Sie meine Frageschriftlich tibersetzen? 5. Ahtuat 6llit6lag f6l 6v alatt 6pitett6k ftil. L Das Treppenlicht brenntnicht./l 3.. 4. A kast6lyt el6rel6that6lagjtiv6re sz6llodak6ntnyitj5k rneg. allzufrtihaufzustehen. Das wahre AusmaB der Katastrophe soll verschwiegenworden sein./10. Lehets6ges. . Mindig k6rdezni kell. Wann willst du deineAufgabe schreiben?-Aber. Forditsamagyarraa laivetkezS 1../9. 105 .. mondatokat! VIII..DeineUhr steht ja... Deine Tiir quietscht ja ganzschrin"(iilen) 5. 6. In der Nacht zum Freitag soll in China die Erde erschtittert worden sein. 7.ll2.. Es tut einemwohl. Kann man dieses Mehl fiir den Kuchen verwenden? 6.ll4. Deine Kartei ist ja recht unvollstiindig. Die Priifungen mu8 man bis zur niichsten Woche ablegen. Haben Sie Ihr Haus verkauft?. hogy ezt a spanyol festm6nyt hamisitott6k.. Die Studentin 4. (reinigen) --> Ich weiB.. Das Wasserdes Bacheskann man trinken. 3.wie man schnellund gut die deutsche kann./I1. m6da zdr|jelbenmegadott VIII.|7. 4. l.sie hiitte liingstgereinigt werdenmtissen.. 6. 5.. Uhr nicht friihstiicken.. Alak{tsa dt a kdvetkezfmondatokqt . Hier wird einemgem geholfen. Der Arzt konntedemSchwerletzten 4. In diesem Hotelkonnteman vor sieben 6..Ia.. Alakitsadt a kdvetkezS 1. 4. (erglinzen) 6. ihm widersprochen. Mrix biztosan minden helyet elfoglaltak. Der Schrankschliissel 104 4. 7. Der Arzt untersucht einen./6. Man kann seinen Wunsch erfiillen. F ordits a nimetre ! Haszndljon szenveddszerkezetet ! 1..helyetfoglalhatunk.. Fu8giinger diirfendie Autobahnnicht iiberqueren. In der dicht besiedeltenRegion kdnnen mehrereTausendevon den Triimmern verschtittet worden sein. 2.. Az 6llapotot kifejezd szenvedd (Zustandspassiv) igeragoz{s (m6dbeli seg6dig6vel) YIIl.(reparieren) 2. einigeTagein denBergenzu verbringen..(wollen) a pdlda szerint! Vm. Warumwerden dieseWarennicht ins Schaufenster verkauft. 2. Den Anzug muB man morgen abholen.ich hiitte sie liingstreinigenlassen miissen. er dasMedikament. Vdlaszoljon a kirdiselcre dllapotot kifejezdszenvedSszerkezettel! . DiesenVortrag miissenSie iibersetzen. A betegetm6r biztosan megoper6lt6k. 3. Die Presseagentur will von Todesopfernnicht benachrichtigt worden sein. 3. Der Vertragwurdevon denbeidenMinisternnicht unterschrieben. Er muBtedie Briefenochunterschreiben. Haben Sie das Fenstergedffnet?.. 2. nicht mehr helfen. Auf derAutobahn darf man schnellfahren. erlernen Sprache 5. Meine Freunde riefenbei mir an. (Birneauswechseln) ist ja kaputt. --> Ich weiB. Es freut einen.. 5. Es interessiert einen. . 5.

weit.war seit Wochen ... Forditsa magyarra! Ugyeljen a magyaros kifejezdsm6dra! Grundsiitzlich muB bei jedem Fernsehempftnger darauf geachtetwerden. Krankenschein liegt ja noch immer hier! (wegschicken) L Dein ist noch immer fehlerhaft. Alak[tsa dt a mondatokata pilda szerint! Wo nur der Krankenwagenbleibt? (benachrichtigen) --l> Er miiBte doch liingst benachrichtigt sein......an einigen Stellen . Das Radio./15. Egiszitse ki az aldbbi mondatokqt a megfelelf igealakkal! In welchem Zustand fand die Kriminalpolizei die Wohnung des Herrn X? l. 3..../16. Nach dem Auszug des Studentenist das Zirnmer sofort wieder . (konigieren) 2.... Die Schreibtischfiicher. das er brauchte.. 1.. er hiitte schon liingst benachrichtigt sein mtissen. Kleinere Geschiifte 4. Alle Schriinke .um eventuelle 5.. 5. daB ihn die Polizei noch nicht sucht.dasLicht jedoch. In extremen Fiillen kann sogar das ganze Gerat in Brand geraten. Die Tiir . Wdrmestau bewirkt den Ausfall von Schaltelementen. Das Buch.(ausleihen) Vi[...... ---* Das stimmt. mikor kell folyamatot kifejezd szenved6szerkezetet (Vorgangspassiv-ot).... 2../19. daB die 106 im Geriit entstehendeWiirme ungehindert entweichen und geniigend Kaltluft zuflieBen kann. mikor dllapotot kiftjezS szenved6 szerkezetet (Zustandspassiv-ot) hasznalnia! Egtszitse ki a mondatokat ! (erdffnen) ist vor 2 Jahren....(aufbrechen) 4... Er spricht laut... Geriiuschezu wahrscheinlich. Das neue Warenhaus 2......(anstellen). (reparieren) 6. daB ihn der Professor noch nicht fragt.... MehrereVerkaufsstellen sind nachdem Bau der neuenKaufhalle.. t07 . Es ist sehr schrinvon dir.(herausziehen).(schlieBen) 3... Alakitsq dt a mondatokat szenvedS.. da8 du mich angerufen hast.....(versheuen).. die ausreichende Luftzirkulation garantieren. Der Wagen ist ja noch immer kaputt.(tiffnen)... Falls der Fernsehempfldngerin einer Schrankwanduntergebrachtwerden soll.. 4... DiesesProblembestehtja noch immer! (lossen) 5. Er geht ins Krankenhaus.. damit man ihn besserhiirt.. und (herausziehen) 3.noch. Dt)ntse el. Die Luftl<icher in der Empfiingerriickwand diirfen weder durch Zeitungen noch durch Zier. U...... Er hofft. ihr 2..(schlieBen) 5..damit ihn der Arzt griindlich untersucht.aufdem Boden .. am SchrankfachAnderungen vorzunehmen. iibertdnen.oder Tischdecken zugedeckt werden. Dein Text ja 3.(zuriickschlagen).(vermieten) 7. VIII.ll7.(iiffnen) sind iiber Mittag meist . 1.(ausschalten). Zur Messesind alle Hotelzimmer der Stadt . Es ist tiiglich von 9-18 Uhr...(abhiingen)und der Teppich ... so sind u.Vru. V[IIL/I8... die Schubkiisten..(vermieten) 6. Der Dieb glaubt. Dieser Stundenplanist doch liingst iiberholt! (iindern) Vegyes gyakorlatok majd zu + Infinit[v-szerkezetekki! V[I... Inhalt. Selbst die Bilder .... Das Restaurantist noch ge<iffnet!(schlieBen) 4. (aufreiBen).....

TEMA zu * Infinifiv-szerkezetek Fel6pit6stik.) . dein Buch mitzubringen.Fontosdolog. a) pontj6t!) .OriilOk. A jelent6sb6l m6gis egy6rtelmiien ki kell deriilnie. Rendszerez6s. 0d. t<ibbtagf fl6n6vi igen6v eset6naz utols6 tag el6tt. A.hogyezeket j6l csin6ljukmeg. C.K6rt. (ld.) . a feladatokat 109 . m6s sz6valaz el6tt. el nem v5l6 igekiit6 eset6npedig az igek<it6el6tt. C. A zu * Infinitiv-szerkezetek 6skonkurensei 1. diese Aufgabenrichtig zu machen. egy6bk6ntb6rmi m6s mondatr6sz szerepelhet. hogy mi a szerkezet logikai alanya.Infinitiv szerkezet 6ltalfurosan 6rv6nyes szabillyait a kiivetkez6 thblazatban foglaltuk iissze: A. Er bat mich. P6ldrik: Ich habevergessen.2u" 6ll.IX..hogyma nemkell dolgoznom. Ich freuemich"heute nicht arbeiten zu miissen..zr" elv6l6 igekiit6 eset6naz igekirt6 6s az ige el6tt 6ll. A zu * Tnfinidv-szerkzet fel6plt6se A zu 1. amelyet a mondatban ngozni kellene. hogy maradjak itt. B. a szab6ly C. Folyamatos 6sbefejezett f6n6viigen6v.c.hierzu bleiben. az ige f6n6vi igen6vben(keretz6r6k6nt)a szerkezetv6g6n 6ll. C. (ld. Mit6l fiiggheta zu * Infinitiv-szerkezet? B6vit6siikm6dbeli seg6dig6vel.b.Harom eset fordulhat el6: a) az alany megegyezik a f6mondat alanyilval. a f6n6vi igen6v el6tt .Elfelejtettem magammal hozni a konyvedet. . Es ist wichtig. a szerkezetbenalany nem 6llhat. b) a f6mondatbanutal6s van a szerkezetalany6ra c) 6ltalinos alany.

.zu + Infinitiv-szerkezet szenvedS jellegil 6s k6t jelent6se lehet: a) sziiks69szeriis69 pl. 6s a zu + Infinitiv-szerkezet rejtett alanya 6ltal6nosalany (ld. + R.. die Absicht (szr[nd6k).esist. in Wien zu arbeiten. hogy a n6met zu + Infinitiv-szerkezeteknek csak egy r6sz6ben (Id. 6riilni.: Darf ich Sie bitten. k6rni stb. das Mittagessenzu kochen? .e. F6nivt6l: Leggyakrabban a f6n6v a haben ig6vel egyiitt szerepel. mich morgen anzurufen?.m6g senniemand.die Gelegenheit (alkalom). eset6ben.Ne felejts fiird6holmit magaddal hozni.Most nincs kedvem moziba menni.Das Kind scheint sehr klug zu sein.IgdtSl: Az ig6t6l fiigg6 zu + Infinitiv-szerkezet eset6benkdt csoportot kiiliiboztetiink megl. aufh<iren(abbahagyni). hogy a gyerek nagyon.diesen Text zu iibersetzen..e.e.sich entschlie8en (e1hathrozni). tfnni. + R.okos.wichtig.erkezet'l A fenti p6ld6kb6l az is kideriil.Nem vagyok k6pes ezt a sz<iveget leforditani. az els6 p6ld6t) haszn6lhatunk a magyarban f6ndvi igeneves azny($t.: Wann fiingst du an.. . Ezt a szovegetegyszeriiennem lehet leforditani. hogy a zu + Infinitiv-szerkezet rejtett alanya nem egyezik a f6mondat alany6val.: Ich bin nicht f?ihig.Pl. Badesachen mitzunehmen. interessant. hogy holnap hivjon fel? Ilyen ig6k: es freut bitten erlauben gestatten empfehlen ermoglichen genehmigen verlangen* von + T.A bar6tomnak(az 6) szhnd6k6t. angenehm.: Die Absicht meines Freundes (seineAbsicht).e.vagy r6szesesettel (ritk6bban el<ilj6r6sz6sszerkezetlel) utalunk a zu + Infinitiv-szerkezet rejtett alanyara. froh. Dieser Text ist einfach nicht zu iibersetzen. der BeschluB(elhat6roz5s). sich freuen (6riilni). a f6mondat alaOlykor a f6mondatbankonr6t alany szerepel. Pl.c. A. sein 6s haben igblSl A sein. beschlieBen(elhat6rozni).Ebben az esetben nya megegyezik a nt + Infinitiv-szerkezet alany6val. ins Kino zu gehen. szerkezet mit6l ftigg: l.ilyen mell6knevek: f?ihig. hogy egy hetet Salzburgbantijltiik. : VergiB nicht. Elha|ilroztam. Olykor a f6n6v m6s ig6vel 6ll. .die Miiglicirkeit (lehet6s6g). Ilyenkor el6fordulhat. b) lehet6s6g pl. : : : : : : : : itrtil k6rni megengedni megengedni ajSnlani lehet6v6tenni enged6lyezni elvilrni. eine Woche in Salzburgzu verbringen.st szerkezetet.Mikor kezdtll n6metiil tanulni? a) egtezd alanyok esetin (llyenkor a f6mondat alanya megegyezik a ztt + Infinitiv-szerkezet rejtett alany6val).az egyikben egyeznek. . + R. . b) killtinbdzi alanyok esetin: a fdmondatbanthrgy.e. ki sem tudja.Pl.miiglich stb..: Ich habejetzt keine Lust. + T.haben.) pontj6t! Pl.2. die Zeit (id6)..zu + Infinitiv-szerkezet cselekv6 jellegii 6s itgyszint6n k6t jelent6se lehet: ll0 ll1 . 3.akkor a mai n6met kiiznyelvben a fSmondat keret6t lezarjuk (azaz kitessziik az igekiit6t vagy a mSsik/tiibbi igei tagot) 6s csak azut6nkrivetkezik a zu + Infinitiv-szerkezet.Mikor kezded az ebtdet f6zni? Wann hast du begonnen. glauben (hinni).. + R.e.Ezeket kiil6nrisensokat kell gyakorolni magyar 6s n6metmegfelel6jiikkel egytitt. ha megn6zziik. imstande stb.Pl. Pl.: Es ist angenehm. 4.SzabadOnt megk6rnem arra. Egyez6 alanyok eset6nm6s mell6knevekszerepelneka {6mondatban. amely n6vhez birtokos esetben6116 utal a zu + Infinitiv-szerkezet alanyrira. Mit6l fiigghet a zu + Infinitfv-sz. Pl.. elhatfurozni stb. Ilyen f6nevek: die Lust (kedv). a f6szabillyC. rem6lni. beabsichtigen(sz6nd6kozni).Ich habe beschlossen. beginnen (kezdeni).Ebben az esetbena f6f6n6v vagy birtokos n6vm6skapcsol6dik.der Entschlu8 (elhatr{roz6s). + R. 2. Mell4lcndvt6l: A mell6kn6v leggyakrabban . Fontos szab6ly:ha a f6mondat ig6je igek<it6svagy tobbtagri. A fenti ig6k kdziil sokn6la magyarbannem haszndlunkf6n6vi igenevesszerkezetetpl. Ilyen mell6knevek: sch6n.. + R.e. Pl. die Chance (es6ly). Az iirlapot nyomtatott betiikkel kell kitrjlteni." szerkezeti mondatban6llitm6nyi funkci6ban 611. hoffen (rem6lni). weiB noch hogy B6csbendolgozzon. a hinni.e. die Freude (irrtim) stb.Kellemes dolog j6 id6ben kirdndul6st tenni. Ilyen ig6k: anfangen(kezdeni).gliicklich.. a m6sikban kiilonbtiznek az alanyok. scheinen (tfinni) stb.: 0gy tiinik.bei gutem Wetter einen Ausflug zu machen. hogy a zu + InfinitivEgy6rtelmii ritmutat6.deutsch zu lernen? . Das Formular ist in Blockschrift auszufiillen.

4. Rendszerez6s A fentiekb6l kikiivetkeztethetjiik. Ich bleibehier. bei derArbeit gestdrtzu werden. . 6s ezekel6tt foglal helyeta f6ige f6n6vi igeneve (ld. El6idejfis6g: Ich freuemich. ohneungarisch gondolkodn6k. Mellhhnondatok um.um mit dir dasProgramm veleda programot. . sztiks6gszerffsdget elkeriilhetetlen helyettesiftse 5. Moziba m6sz. N6metiilbesz6l an6lkiil..hogy magyarul zu machen.Azaz: egyidejiis6g el6idejfis69 megdupliava a m6dbeli seg6dig6salakokkal. A szenved6 zu + Infinitiv-szerkezet is b6vithet6 m6dbeliseg6dig6vel. Pl. dich zu sehen.hogy ohne. Ha az alanyok nem azonosak. Pl. t6rgy szerepel. (Meglegyz6s: eml6keztetiink ana.Elmegyekhozgebenkannst.a) sziiks6gszerfis6g pl. kdt6szavakat haszn6ljuk: damit az&t. A fenti szerkezetek zu besprechen.hogy l6thatlak. Vagyha a magyar mell6kmondatban 6ltal6nos Pl.ahelyett. Ich hoffe sehr. Nagyonrem6lem.. 2u + Inf.hogya f6n6viigeneves szerkezet cselekv6se a f6mondat cselekv6s6vel egyid6ben vagypedigaz utin t6rt6nik. ha . Pl. van. Ilvenkorbefejezettfbn6viigenevet haszn6lunk. . Ilyenkor haszn6lunk.hogy ohnedaB .. DasFormularhastdu in Blockschriftauszufiillen' Az ffrlapot nyomtatottbetfikkelkell kitiiltened. hogyl6tlak. Du gehstins Kino. Ortilok.akkor csak mell6kmondatot (amelyben Ilyenkor a kovetkez6 term6szetesen ragozottige 6s alany szerepel). .Oriildk.hogy hogy zu + Inf.hogy a fbndviigeneves szerkezet cselekv6se el6bbtdrtentmint a f6mondat cselekv6se. rejtett alany6val: Pl..heutenicht gestortzu werden. s6t a Zustandspassiv szerkezetekn6l is 4-4 vari6ci6s esetfordulhatel6. Pl. anstattdie Aufgaben hogy a feladatokat csinSln6d. dich gestern gesehen zu haben. szenved6.6rtilOk. hogy ma (engem) nem zavarnak. .-szerkezetek szenved6 f6n6vi igendv 6ll a szerkezetben.ha az embert Es ist unangenehm. * an6lkiil. kifejez6s van" magyarjelent6sfi b) .. ahelyett lehet haszn6lni. anstaft. Ma soktennival6m (sein6s haben)objektig mindkdtige eset6ben Az a) tipusrisziiks6gszerfis6g fejezki. pontj6t!).: Ich gehe nt diq damit du mir denSchliissel (nekem) zhd. hogym6gma fel tudnakhivni. hogy a cselekv6. 6. 5. zu + Inf.a felt6telnekmegfelel6en Szenved6 egyezika f6mondat alanyaa 2u + Inf.azfirt. . Folyamatos vagy befejezett ftlnfui igen6v A jelent6st6l fiigg6ena zu + Infinitiv-szerkezet kifejezhetiaz egyidejfrsdget vagy az utdidejfrsdget. dich sehen zu krinnen.. a f6szab6ly B. Ich freuemich. hogy tegnaplilttalak. dolog. Ich hoffejedoch.hogyodaadhasd a kulcsot. hogy az egyidejfis6g 6s az ut6idejiis6g azonos f6n6vi igendwel szerepel!) T Sbltnatban cisszefoglalva : t12 113 .x $ . Er sprichtdeutsch. Ich freuemich. Pl. Ich habeheuteviel zu tun. zu + Inf. hogymegbeszillem zu denken.Oriiliik.hogy anstatt hogy daB . Kellemetlen munkaktizbenzava46k.. Pl. A f6n6viigen6vel6idejfis6get is kifejezhet. vagyisazt. B6vItSsm6dbeli seg6dig6vel Ilyenkora m6dbeli seg6dige f6n6vi igeneveel6 keriil a zu. Ez m6$szbval azt jelenti.i f6n6vi igen€nrvel 3.-val6m pl.heutenochangerufen werden zu k<innen. folyamatosf6n6viigenevet Egyidejfis69: . M6gisrem6lem.: csakegyezfalanyokesetdnhaszn6lhat6k.an6lkiil.. Itt maradok. hogy holnapism6tl6thatlak.ahelyett. . dich morgen wiedersehen zu k6nnen. Ut6idejiis69: Ich freuemich.

vorbereitet gewesen zu sein. PPzu werden 7. (engem) felhivnak.sich freuen m6dbelivel seinmuBte) 12.) @ m6dbeli n6lkiil m6dbelivel l dichzu sehen.t tiinik. mondat zu * Inf.e.-szerk. jez6s(4 .vagy r6szeseset). zu ktinnen. auf* T. T.e. .e.. (engem) fel tudnak hivni. hog . dich gesehen zu haben.PP zu haben/sein 4. daB+ mell.e. I 1. amelyek a zv * Infinitiv-szerk ezetekhelyett az iglk vonzataklntjelennek meg.e. iiber/auf+ T. (daB ich dich sehen konnte.-szerk.12) a n6metben (is) csakmell6kmondattal fejezhet6 ki. hogt az utazds. 6.e.e.e. mit + R. mell6kmondat 10.: Ich beginne sofort mit der Arbeit. Jelekkel 6s fejezhetjiikki valarirvidena k6vetkez6tSbl{aatban az 6lland6 tagokkal eg6szen mennviel6fordul6st: egyidejiis69 cselekv6: l. 9. daB+ mell. zu * Inf. zu * Inf. zu * Inf... .8 . um + T.-szerk. .-szerk.auflrtiren . . vor * R. el6idejfis69 2. mell6kmondat Zustandspassiv: passiv: . Ez lehet . PP gewesenza sein 12..-szerk. PP za sein I 1. Azr + Infinitiv-szerkezet 6s konkurensei Konkurenseknek azokat az ellfordulilsi form6kat nevezziik. l6ttalak. 8. zu + Inf.) (engem fel tudtak htvni.mondat zu + Inf. (engem) felhlvtak.-szerk. PPwerdenzu InfM 9.mondat zu * Inf. kell el6k6szitve lennie.Ichfreue mich. 7.-szerk. zulnf 3.) 3. vorbereitet el6 vanlc6szitve. l6tlak...sich fiirchten ..-szerk. zu * Inf. .bittenjn (T. PPwordenzu sein 8. angerufen wordenzu sein.wiinschen .sich bemiihen m6dbeli n6lkiil zu sein. 5.e. 10.) ftogy el6k6szitve * - zu + Inf. 2. PP sein zu InfM 6. daB+ mell. OrntAtc.) .Pl. el6 volt k6szitve.hoffen Die Reisescheint. angerufen zu werden.Inf = f6n6vi igen€v Jelmagyarrizat: . T. Infzu InfM Pl.. 4.tiszta" 6s mell6kmondat. dich sehen (6thattalak.. .(daBsievorbereitet kellett lennie.-szerk. b6vitett el6idejii kifehogy a m6dbeli seg6dig6vel A tilbliuatb6lmegtudhatjuk. vorbereitet sein zu miissen.e.InfM = m6dbeli seg6dige f6n6vi igeneve .beginnen .) ldthatlak. m6dbelivel 7.PP : mflt idejii mell6kn6vi igen6v (m6s sz6val: harmadikalak) b6vit6stik m6dbeliseg6dig6vel keretzir6 keretnyit6 utal6s vmire egyeztalanyok kiiltinbriz6 alanyok sziiks6gszerfts69 lehet6s69 ihre Erweiterung durchModalverb rahmenschlieBend rahmener'5ffnend der Verweisauf + Akk identische Subjekte nicht identische Subjekte die Notwendigkeit die Mdglichkeit 115 114 .: el6ljar6sz6sszerkezet eset(t6gyi. um * T..beabsichtigen . mell6kmondat A D( tdma nyelvtani szaltifejez6sei n6metiil zu + Infnitiv -szerkezet fiigg valamit6l Infi nitivkons truktion mit zu abhiingen von * Dat szenved6: 5. Ich beginne sofort zu arbeiten...Azonnal megkezdem a munk6t.0g. angerufen werden zu kdnnen. (daB ich angerufen werden konnte.Azonnal elkezdek dolgozni. mit + R.

(hoffen. Ich will eine liingere Reise machen.. . 8. Wassagt die Mutter am Morgen zu Karin? l. 8.... werde ich dich nicht weiter unterstiitzen... und sicheres Bewegung... (verbieten.... Ich bitte dich. 2. Der Arzt wollte nicht. mich morgen zu besuchen. Alqkitsadt az aldbbimondatokqt zu * Inf.Siebat mich... ll6 6.-szerkezeteket. Kepezzenmondatokat az aldbbi minta szerint! Ich bitte dich. Erzdhlen Sie bitte etwas von Ihrer Heimat! tt7 . (kann) 4.. Wenn du immer mehr Geld forderst (fortfahren). (ich. Du brauchstkein.als die einmalige 9... Hoffnung haben) 2... Es ist besser. 4. Gutes Reitenist eineKunst. Die kiihlen Morgenstunden zwingen einen zum Tragen wdrmerer Kleidung. (der Unfall zwingt ihn) 6..ll.. 4. deinen Verlobten kennenzulernen. Ich freuemich.. ein 4. lX. daB du mich morgen besuchst. deinen Verlobten kennenlemenzu kirnnen. Der Professorriit den Studentendie spiitere Meldung zur Priifung. lX... Karin sollte der Mutter viel helfen. Du brauchsterst. ist fiir mich 3. Der Besuchdieses Museums und das Studiumder Kunstwerke groBer GenuB. deinen Verlobten kennengelerntzu haben. Alkosson zu + Inf. Der Flieger fiirchtete den Flug flber die Wtiste. Die Eroberung eines Landes oft ist niitzlicher... ... (sich fiirchten. IX.. Die tiiglicheWiederholung desGelemten ist leichter als seine Verwaltung. 7. 1.. ist anfangs notwendig.. 3 .. aber der Besuch kommt nicht. l.. Hoffentlich seheich dich bald wieder..ll. l. .. nebenihr Platzzu nehmen. . TrinkenSie bitte eineTasse Kaffeemit mir! 2. Meine Feruendin warnt mich vor Verschwendungdes ersten Stipendiums. . (Passiv is) 5.(Gewohnheit haben) 5.. Er soll zeimlich reich sein. Meine kleine Schwesterbittet mich um die Erziihluns eines M2irchens. Es ist besser... derBotschaft einladen) 3.(michbenachrichtigen). . (warnen.. 2. Der Arzt ermahnt den Kranken zur sofortigen Unterlassung des Rauchens (auftiiren). 3.er befragt sofort einen Arzt. (eineneueWohnung kaufen).. Der Lehrer empfiehlt dem ausldndischen Studenten den Kauf eines guten Worterbuches... (2m Coctail 4... (sichzur Priifunggut vorbereiten)... nicht wagen) 9. . Nach dem Unfall muBte er seinenWagen verkaufen.. 2. .(Einladung zumEmpfangbekommen). . lX./3. 2. Du brauchstnicht. Der Rektor erlaubt der ausldndischen Delegation den Besuch des Rechenzentrums.sondern auchbildend. Der Hauswirt fordert von dem Untermeieter die piinktliche Bezahlung der Miete. (scheinen) 4. 5. (beabsichtigen. . Furcht haben. Alakitsadt a felsz6llt6mondatoknt az aldbbiptlda szerint! Zu Besuch bei Frau Schulz: FrauSchulzsagte: Nehmen Siebitte nebenmir Platz! .du verkehrst nicht mit diesem Menschen.Absicht haben) 3. 6. .-szerkezet fiigg! Forditsa le ezeketq mondatokat magyarra! IX. Keressen eg ujsagban zu * Inf. Er raucht immer nach dem Essen.l2. . Die dauernde Bekiimpfung desUngeziefers Vernichtung. Selbstbeherrschung ist nicht immer leicht. (Ich) bitte (dich). daB ich deinen Verlobten kennenle'rnen L Ich hoffe.. (allesfertig haben) 2....Die vtillige Beherrschung einerfremdenSprache durchLemenauBerhalb Landes ist fast unmiiglich.egyidejfis6g el6idejiis69 ut6idejfis6g die Gleichzeitigkeit die Vorzeitigkeit die Nachzeitigkeit GYAKORLATOK Zu + infinifv-szerkezetek IX. (Passiv is) daBman. Er hofft. abraten) 10. F[izze tovabb a mondatokqt az aldbbi mintdhoz hasonl6an! (Lehetdsdg szerint mdskdppenis!) (deinen Verlobten kennenlernen) Es freutmich..l6.bitten) 7.... Das Bergsteigen ist einegesunde 5. 7.. fiir denMenschen Reisen in fremde Liinderist nicht nur Das fremder Sprachen und das 6...-szerkezet{imondqtokat a zdr6jelben megadott szavak felhaszndldsdval! l. nicht erlauben) 8. Er scheint daB= 0.-szerkezetilekk6! L Die richtigeErziehung und gutePflegederKinder ist oft schwer.6s huzza ald a f6mondatnak azt a tagjdt. Du brauchstnur. 3. ..ll. Er ist froh.. konnte. amelyikt1l a zu * Inf. Rat geben.l4. des 10. Studium niitzlich. (aufh<iren) lX. daB der Kranke aufstand.

Der Gastprofessorersuchte um seineAnmeldung beim Rektor.(konnteman) 5. hat6ron. hozassa hogyutaz6sel6tt az aut6trendbe az ember. arbeiten.Ja./I3.-szerkezettd! l. 9. Alakitsa at az aldbbi mondatokatsein vagy haben + zu * Inf. Die Schwester sondern soll.Die Elternmiissen denArzt so schnellwie miiglichrufen.-szerkezetijekkd! l. . ..MuBman dasFormular ll9 . hiiren? 1. 11. 2. Rufe Inge an! 4.selbsllindig (konnteman. Ich hore erst spiit in der Nacht mit dem Lesen des neuenBuches auf. Ilyen esetben a campingfelszerel6semet. Er fiirchtet sich vor der Abreise. und vor allem miissendie 10. id6ben beszerezni. Das kann man nicht glauben. wenn sie etwas nicht verstehen./l0.-szerkezetfiekk2! 1.MuBman dieseSache unbedingt vergessen? 3.3. 5. MancheSiitzeeinerfremdenSprache demSinnenachiibersezten.wird man.Kannman dieses Problem leicht liisen? noch heutebeenden? 5.Kannmanvon IhrerWohnung dasPop-Konzert noch heuteerledigen? 2. hogy ezfittal aut6valmegyek. 14. 8.l8. 4. hogy tartal6kbenzint vigyen 6t az ember a 6.(daran) 7.wenn er seine 8. (darauf) jetzt mit der Ubersetzung Romansin desdeutschen 8.Elhatbroztam. Vdlaszofon az aldbbikdrdisekreseini zu + Inf. Wiihrend der Fahrt durch den Eisenbahntunnel miissen die Fenster geschlossengehaltenwerden. Die Studenten bemtihen sich sehr um die Erlangung einer gut bezahlten Abendbeschiiftigung. Frau Schulz bittet ihre TochterKarin: Lade Eva und Peter ein! . 6. A bar6tom hogyvigyem magammal azt javasolta.MuIJman dieseZeichnung mit der Maschine ausfiillen? 6. nach 2./11. . 7.. kann man nichtbegriffen. 5.Dieses Gedichtkannmanleicht lernen. Da kannman nichtsmachen. Bestelle eine Torte! 3. Dasist einfachunverstiindlich. 13. 2.Wenn ich Sie frage.ErzdthlenSie bitte von Ihrem Studium! 5. Bringe deine Uhr zur Reparatur! 5. Zeigen Sie mir bitte Fotos von ihrer Familie! 4. Schreiban Onkel Hans! 2. Gib der Katze Milch! lX.. Schiiler miissen fragen. Azt hiszem. Die Schwester muBdie VorschriftdesArztesbefolgen. In solcherDunkelheitkonnte man nichts sehen finden. 13. . Der fremde StudentfZingt seine Muttersprachean. soll man beachten. Du vergiBtdas Erzdhlenvon deinerReise. DasSchweigen der Behiirden nur kannmannicht w<irtlich. . Was kannst du darauf antworten? 4. Wir beabschichtigennach dem Esseneinen Spaziergang.ll2. (darauf) 6. 3. Wir hoffen auf das baldige Wiedersehenmit den Ausldndern. Eva und Peter einzuladen! 1.nicht selbstiindig. Der Studentbeginnt mit der Arbeit fiir die Priifung. XIIX. 9. Alakitsa dt az qldbbi mondatokatzu + Inf. Erst wenn sie ganzallein steht.was sie tun kann. .l9. Der Student gewrinht sich allm?ihlich an freies Sprechen.Kann manvon hier ausdasParlamen sehen? Pl. IX. und nichts erkennen oder 7. 10. 9. Ich freue mich auf das lange Schlafen in den Ferien. 5. Das Publikum wiinscht eine baldige Wiederholung des sch6nenKonzerts.Man kannjedenRatundjede Hilfe von ihm erwarten.. 1. Mdx r1g6ta az a szand6kom. deren Anweisung 3. Die Anmeldung meines Bruders bei der Universitdt ist in diesem Jahr noch nicht m6glich. XIX. Man muB den Arzt so schnell wie miielich rufen. 118 11..nincs megengedve.es ist sehrgut zu sehen. alles.sondern 6. Alqk{tsq dt a mondqtokat sein vagy haben * zu * Inf.) 4. Die Anordnungen der Bahnbeamtenmiissen von den Reisendenbefolgt werden. 3. 4. Die ganzeArbeit muB abgeschriebenwerden. . Der SfudentmuB fleiBig und ohne Unterbrechung Prtifungbestehen will.lmetre! Ahol lehethaszndlja a zu 4-Inf-szerkezetet! hogy n6h6nyh6trekiilfoldre utazom.-szerkezettel! . solangeArzte da sind.Die bestehenden Gesetze jedesGesetz genau Richter befolgen. Az a legfontosabb. 12. IX. miissen Sie antworten". handeln.muB sie nachbestemWissenund Kiinnen unternehmen. is tan6csos az ritiokm6nyokat 3. Diesen Arbeiter kann man nicht entbehren. Die Arznei soll tiiglich dreimal genommenwerden.VergiB bitte nicht. 12. Die Richter sagt zu dem Angeklagen: .kiinnen. Forditsan. 10.Kannman diese Aulandsreise 4. BesuchenSie mich bitte bald wieder! lX.Die Studenten miissen dieses Gedichtlernen. 2.

sondern verspotteteihn. Csak egyszer volt majdnem balszerencsdm. haszndljon zu t Inf. Orilltik. wir. A hat6ron megk6rdezt6k. Orilltem (froh sein). hogy jovlre ism6t egy nagyobb utazhsttehessek.Nein. nicht.das Fenster. A bar6taim 6vtak att6l (warnen).-szerkezetti! 1. 5. nicht. gestem. amikor tovdbb szdnddkoztam utazni. damit er seine Freunde wiedersieht. k6nnen./15. Nem volt mis vdlasztdsom.Ja. Lassan megszoham. nicht.Mochtest du noch etwas fragen? . miissen.kosztra. hogy 6jjel stoppoljak (trampen). Ich arbeite Tag und Nacht. Er verurteilt mich.ll4. 7. Der Verbrecherreist ins Ausland. aber er hat mich nicht angehort. sondern verschwendetesein Geld. er wollte nicht von dem Wagen[berfahren werden.Miissen Sie Ihre im Ausland gekauften Sachen auch verzollen? . damit er seine Augen schont und schiitzt. hogy menjek egy benzinkirthoz. Der Schwei0er hiigt eine Schutzbrille. einen ruhigen Tag.Was haben Sie der Putzfrau im Hotel gesagt. beeinfluBt werden) c) (scheinen. hogy azonnalhagyja el a campinget. hogy mindent egyediil kell elint6znem. hogy p6nz adjak neki.gestern) b) (hoffen. lx. hogy a tov6bbiakban is szerencs6m lesz. der Schiiler. aufgenommenwerden . 9. ich.Ich ziehe den Anorak an. Der Fu8gdnger sprangschnell zur Seite.Hazajotiem anblkill. 3. J6 6tlet volt igy tenni. Kdpezzen az aldbbi. 4. Ford[tsa le az qldbbi szdveget!Ahol csak lehet. Reagdljon a mondatokra qz qldbbi minta szerint haben zu + Inf-(val6m vad szerkezettel! .Ich beschiiftige mich mit den Worken Theodor Stroms.A fizet6sn6l mindig filtem. hogy vettem volna valami 6rt6keset. sondern geschadet. arbeiten. Der Lehrer arbeitete bis spiit abends an seiner Doktorarbeit. Egyszer (rypen elkezdef/ esni az es6. . ./18. Val6ban mindig igltekeztem.der Direktor. 4. Ich wollte besser horen und seheu ich nahm deshalb in der ersten Reihe PlaIz. hogy aut6stoppal(per Anhalter) teszek egy ktirutat Eur6p6ban. X. damit ich mein Ziel schneller erreiche und besser vorwiirts komme. K6blt6szeresnek(Drogenabhiingiger)ldtszott. an die Uni.-szerkezett6! l. hogt . hoffen. Er dankte ihm nicht. 6. gefragt werden) (mein Freund.Csak azt sajndlom. mert az aut6sok es6bennem hajland6k meg6llni.IX. damit wir die Namen der Siinger und Siingerinenn wissen. . Der Ausliinder reist auf vier Wochen in seine Heimat.hogy vigyen mag6val. 3. I l. kv6rt6lyra" futotta. damit ich nicht zu spiit auf den Bahnhof komme.Es tut mir leid.Wollen Sie uns noch Einiges iiber Ihre Reise erziihlen? . 120 10. Der Fahrer hielt nicht an. wir. Er arbeiteteviel. keinen Fehler.hogy legk6s6bb 6-ig egy campingbe 5rkezzem. Er unterstiitzt mich nicht. Nem volt annyi p6nzem. Er hat mir nicht geholfen. 4. mint visszautazni. 2.) (scheinen. damit ich seine Erziihlungen in meine Muttersprache iibersetzen kann. 8. mi.geiiffnet sein. vornehmen). M6gis mir az els6 aut6val sikertilt egy nagy utat megtennem (ein groBe Strecke zuriicklegen). hogy becsapnak (Passiv). heute) (hoffen.szitu6ci6: most kapta meg az 6rtesit6st.das Haus. darnit er von der Polizei nicht verhaftet wird.Egyszer elfelejtettema portar6l elhozni az ritlevelemet. machen) (hoffen.ll6. als sie unbedingt bei Ihnen etwas kaufen wollte? . ven-e valami elv6molnival6m. 3. 6szrevetta camping port6sa (Passiv) 6sfelsz6lltoua a firit. 2. lx. Er antwortete. 2.Ja. 12.Nein. Ich nehme ein Taxi. Egy ismer6s aztjavasolta. hogy ElsaBban nem ettem egyszer sem vend6gl6ben. hogy egy francia 6ttermet megismertem volna. die ganzeNacht) 121 .SuchenSie noch etwas? . 5. Er ging voriiber und grii8te mich nicht. heute) (hoffen. Jobb tankolils kiizben odamenni egy kocsihoz. aber er kam nicht vorwdrts. 7.Mtissen Sie hier im Gemeinderat noch etwas erledigen? . aufgebautsein. sondern fuhr weiter und half dem Verungliickten nicht. 6. 5. .ll7. de nehezemreesett (schwer fallen) a probldm6immal mindig egyediil lenni. hogy vehessek valamit.. damit ich mich bei dem schlechten Wetter nicht erkiilte. heute. M5r most elkezdek sp6rolni. ich habe noch etwas zu fragen.Amikor el6szrir megpr6bdltam meg6llitani az aut6t. Alqkftsa dt az alabbi mondatokat um/ohne/anstattzu'rInf.de m6g nem nyitotta fel. 6s megkerni az aut6st. Wir kaufen uns ein Theaterprogramm. Remtltem. immer noch nicht) (scheinen. hogy sok ismerets6getkdthettem. nicht. aber er wurde nicht gefragt. Er arbeitetenicht. Alakftsa dt az aldbbi mondatokat um * zu + Inf. er fordert Geld von mir. . 1. zdr6jelben megadott szavakb6l zu * Infinitiv-szerkezeteket minden lehetsdges fSnevi igendwel! a) (scheinen. arbeiten.issen. m6g nagyon f6l6nk voltam. ahelyett.Egy szemtelen fiatalember kdnyszeriteni akart. Szerencsdm volt. IX. Ink6bb tov6bb maradtam kiilfiildon.Ja.er. 8.szerkezetet! Elhatdrozatan (sich = Dat. er wollte sie schnell beenden.

damit ich dir helfenkann.Gyenge K6pz6se. A n6metben is h6rom m6dja van az iglnek: kijelent6. B6vit6sm6dbeli seg6dig6vel. A felt6teles m6d haszn6lata. t6ma) bizonyos alakjaival.koriilirtk6pz1s. c) JeIztfrageich dich. ha nem lenn6k olyan f6radt. hogy felt6telrdl van sz6. damit du mich siehst. felsz6lit6 6s kiit6m6d. A feltEtelesm6d k€pz6se A magyarbanaz iglnek hr{romm6dja van: kijelent6. Cselekv6 ige feltdteles ige.ohneda8 er vorherdasLehrbuchgelesen hiitte.ill. wenn ich nicht so miide wiire. hogy a felt6teles cselekv6s ajelenre. Alakltsa dt az aldbbi mondatokmell4hmondatait zu + InJinitiv-szerkezetekkL! Amelyiketnem lehet. Rendszerez6 tilbliuat 1. A m6dbeli seg6dig6kkdziil igy kfiezntk a sollen 6s a wollen felt6telesjelenj6t. Csak a szrivegosszefiigg6s mutatja. a nyil pedigazt fejezi ki.: Ich arbeitete. I.Pl. Az ige^ ragozSs rendszer6benezt a kovetkez6k(rypen6br6zolhatjuk: jelen id6 k6pz6se a) A A ( ) mflt id6 k6pz6se A karikdka k6pz6shely6tmutatjSk.oda tegten 0jelet! a) Er gehtzur Priifung. b) Ich kommezu dir. a mriltravonatkozik. X. a mirltra vonatkoz6 felt6telt pedig a k<it6m6d r6gmirltj6val fejezzik ki./19. . TEMA Felt6teles m6d jelen. m6gpedig a jelenre vonatkoz6 felt6telt a ktit6m6d elbesz6l6 mirltj6val. Felt6teles mrilt.er6sige.id. ezt a kot6m6d 0d.IX. felsz6lit6 6s felt6telesm6d. Nincs teh6t kiilon felt6teles m. 122 r23 . anstattda8du mich fragst. XIII. Szenved6 ige 6saz |llapototkifejez6szenved6. d) Ich bleibegerne hier.Dolgozn6k. teh6t: sollte (kellene) 6s wollte (akarna). A feltfteles m6d kfuz6se cselekv6 ragozfsban A) Feltetelesjelen: a) gyenge ige: a felt6telesjelen id6 alakja megegyezik a kijelent6 m6d elbesz6l6 mfltj6val.

ahol lehet. de eztritk6bban haszn6ljuk. (wdre es hier kalt).) 124 t25 ..bestiinde (meglenne.) -Ha az ablak 6jjel nyitva lett volna.Ha most az ablak nyitva lenne. hdtte (neki lenne). dilrfen . (ware es jetzt hier kalt.Pl. Wenn das Fenster in der Nacht ge6fftret gewesenwrire. Felt6telesjelen. Bizonyosig6kn6lazonban ink6bbaz egyszerffelt6teles alakothaszn6ljuk. . miissen . beginnen . -e. . wenn ichZeithtitte. pl.) Pl. szem6lybennincsszem6lyrag *3.stiinde (6llna).begdnne(kezdene. a m6dbeli seg6dig6k. (wennsie schon hier wiire. werden (v6lni vmiv6) ig6k felt6telesjelenj6t. valamint a szenved6 igealakok(ld. Az 6llapotot kifejez6 szenved6(Zustandspassiv) ige felt6teles6t a wcire jelen eset6na mrilt idejii mell6kn6viigen6v alakkal kfipezzitk. igy k6pezziktov6bb6 a tobbi m6dbeli seg6digefelt6telesjelenj6t. A feltfteles m6d k6pz6se szenved6 ragozdsban: Szenved6 ragozhsnillcsaka megfelel6 seg6dig6tkell felt6teles alakba tenni. teh6t: wrire (lenne). . kezd6dne) stb.werden (wiirde). .. haben (nekem van. (ha m6r itt lenne).En is szivesen veletekjiinn6k. (itt hideg lenne). Die Warewiire schon bezahltworden.: Er wilrde freigesprochen werden. k6s6bb!).kcit6hang 2. (most itt hideg lenne.felt6teles (PP).: Ich hiitte dich geme angerufen..: Ich wiirde auchgernemitkommen. wi)rde (v6lna).dilrfte (szabad lenne).Az Srutm6r kifizett6kvolna. . igy kepezztrka sein (lenni) . hogy csakaz ig6k egy bizonyos csoportj6ra vonatkozik.kdnnte (tudna).Szivesen felhivtalak volna. Die Warewiirdebezahlt.) .) Megjegyz6s: Szenved6 alakbanis lehetne kitrillirt alakothaszn6lni.: Wenn das Fensterjetzt geiifkret wtire.b) erSs ige: Az er6s ige felt6telesjelen alakj6nak a k(ryz6sflta kiivetkez6 szabilly mutatja: l. l6tezne) stb. csaknem valamennyi ig6n6l. Felt6telesmrilt: wiirde + PP wdre + PP + vy616gn wiirde + f6n6viisen6v jelenbenragozzttk6s a mondat v6g6re Teh6ta werdenseg6dig6t felt6teles kertil a f6ige f6n6viigeneve. c) lcdrillirt kdpzis: B) A felt6teles mirlt k6pz6se: A felt6teles mriltat a haben vagy a seir seg€digefelt6telesjelen alakjdval (: hdtte vagy wdre) 6s a mrilt idejfi mell6kn6vi igen6wel (harmadik alak: gemacht vagy gegangen)k6pezztik. (Egy. lassen(lie$e).(hanemlennehianyos. a t6mag6nhangz6Umlautot kap A * aztjelenti.felt6teles pedig a mrilt idejii mell6kn6viigen6v(pp) 6s a mirlt eset6n gewesen alak 6ll a mondat v6g6n: Pl. ilyeneka fent m6remlitett ig6k:sein(wiire). egyesszrlrn1.M6g itt maradn6k. wenn. teh6t: kcinnen. Ich bliebenoch hier.) .mdchte (szeretne).hillfe (segitene).ha volna id6m.Veled menn6k. jelent haszn6ljuk A kozbesz6dben ezt a ktirfrlirt felt6teles a leggyakrabban. wenn ich nicht so mide wrire. Ich wdre noch gerne geblieben.haben(bdtte).miiJSte Egyes ig6k felt6teles jelenj6t egy. azbta m6r kihalt elbesz6l6 mflt t6b6l k6pezzitkl.Az 6rutkifrzetn6k. lgy k(ryezzitk term6szetesena stehen ige minden igekiit6s alakjht is: versttinde (6rten6). tr. birni). stehen . (kellene).. Pl. * M6g szivesenmaradtam volna.ma m6r a kriznyelvben nem6rv6nyes szabillyszerinta wennk6t6sz6val kezd6d6mell6kmondatban nem lehetettwiirde k6rilir5sos felt6teles alakothaszn6lni.(wennsienicht mangelhaft wiire. helfen . Pl. 6s 3. ha nem lenn6k olyan faradt. Ich luime gern mit. mdgen .

: Du krinntest"flocheinen Brief schreiben. . . Er hritte noch eingeladen werden kiinnen.wenn ich auch hritte eingeladenwerden kcinnen.. venn6k magamnak egy sportkocsit. A feltfteles m6d haszn6lata a) Ine6lis felt6tel kifejezdse: Pl.: SollteunserAngebotSie interessieren./nur (alany)+ mell6kmondati sz6rend vagy: .kdrdis: Pl.: Ich hiitte eine Korbflasche Wein mitgebracht. M6s sz6val ez a szerkezet csup6n felt6teltfejezki.Amennyiben aj6nlatunk 6rdekliOnoket.B6rcsak tribbp6nziinklenne! F6n6vialanytiibbnyirea doch/nursz6utiln 6ll: Wenndoch.. B6vtt6s m6dbeli seg6digdvel: jelen: Felt6teles A m6dbeli seg6dig6ta fent leirt in6don (Alal 6s b/) felt6telesjelenben mondjuk 6s a cselekvl vagy szenveddf6n6vi igeneveta mondat v6g6re tessziik.wenn (alany)doch.ha el tudtam volna menni hazzhtok.: Hdtte ich viel Geld. . Ha mell6kmondatban k6t f6n6vi igen6v 6s egy ragozott alak keriil egym6s mell6. . majd a m6dbeli seg6dige f6n6vi igeneve6ll.: Wenn ich viel Geld hiitte.6t m6g meg lehetne hivni. erwarten wir Ihre Meldung. Pl. (: hogya m6dbeliseg6dige alapjelent6se kell) m6dositan6 a mondatot.Az ablak 6jjel nyitva lehetett volna.M6g meg tudn6l irni egy levelet. 2. Pl.Ha sok p5nzem lenne. Awenn k6t6sz6elhagy6s6val a mell6kmondatban f6mondatiforditottsz6rendethaszn6lunk./nur unsere FamiliemehrGeldhtitte! c) Udvarias felszdlttds. Q 6hait6 mondat: . * wenn ich zu euch hcitte gehenkcinnen. wtirde ich mir einen Sportwagenkaufen.: Du hcittestnoch einen Brief schreibenkonnen.6t meg meg lehetett volna hivni. Sziveskedj6k velemjrinni. Hasonl6k6ppenk6pezziik az illlapotot kifej ez6 szenved6(Zustandspassiv) ' ige m6dbeli seg6dig6sfelt6telez6s6tis: Das Fensterkrinntejetzt getiffnetsein.: Siem<ichten bitte mitkommen. Egy demizson bort vittem volna magammal. . Das Fensterhdtte in der Nacht geoffnet sein kdnnen. rigy varjukjelentkez6siiket. s a mondat v6g6n el6bb a cselekv6 vagy szenved6(folyamatos) f6n6vi igen6v.Pl.Ha sok p|nzem lenne.wiirde ich mir einenSportwagen kaufen.Az ablak most nyitva lehetne. . .ha engem is meg tudtak volna hini. Er krinnte noch eingeladen werden. .Meg megirhatt6l volna egy levelet. . .. venn6kmagamnak egy sportkocsit. akkor a ragozott alak megel6zi a k6t f6n6vi igenevet. 126 127 . Wennwir doch/nur mehrGeld hiitten! 'Hiitten wir dochmehrGeld! . Pl. Drirfte ich Sie einen Augenblickstoren? Zavarhatnfum Ont egypillanatra? jelen alakj5t haszn6ljuk Hivatalosszovegben a sollen ige felt6teles an6lktil.m. .f6mondatiforditott sz6rend+ doch/nur jelent6se: Magyar brircsak.Pl. . Felt6teles mrilt: Felt6telesmfltban mindig a haben ige htitte alakj6t haszn6ljuk.

f6n6vi igen6v (= Partizip Perfekt) . cselekv6 l. 4. . Ich wiire geblieben. J.Nyitva lehetett volna. . . wiire+PP+worden m6dbelivel m6dbelivel dllapot szenved6 7.Nyitva lenne. t6manyelvtani szakkifejez6sei n€metiil felt6teles m6d gyenge ige er6sige koriilirt k6pz6s der Konjunktiv. m6dbeli ndlkiil 9. hiitte + PP* werden+ k6nnen dllapot szenved6 m6dbeli ndlkiil m6dbeli vel 9 Es wiire ge<iffnet. Ich hiitte bleiben k<innen.(Engem) felhivhatndnak. . Ich hiitte dich angerufen. Ich wiire angerufenworden. 8. .milt idejfl mell6kn6vi igen6v . . kiinnte+PP+werden 8.Maradhattam volna. wollte . . n6dbelivel szenved6 k6nnte+ Inf hiitte + Inf+ kdnnen szenved6 m6dbeli ntlHil 5. A m6dbelivel Ich kdnnte dich anrufen. A X.Nyitva lehetne. hiitte/wiire + PP m6dbeli ndlkiil J. krinnte+PP+sein 12. 2.(Engem)felhivnfurak. 7. wtirde + Inf 2.a tdbbi m6dbeli seg€digehelyett is 6ll teh6t: mii8te. Ich hiitte dich anrufen kdnnen. Ich wiirde angerufen. Jelmagyariaat: Inf PP kiinnte kdnnen (= Infinitiv) . witde + PP 6. wiire + PP 10. 11. gewesen. m6dbeli nilkill 5.(Engem)felhivhattak volna.-s dasschwache Verb dasstarke Verb die umschriebene Bildung t29 t28 . sollte. Es wiire gedffnet -.Felhivhah6lak. diiLrfte. . Es kiinntegeiiffnetsein.miichte. Ich riefe dich an. Ich hiitte angerufen werdenkdnnen. Rendszere jelen felt6toles cselekv6 Az alilbbi rendszerczfthblilzata felt6telesm6d kifejez6s6tmutatja az 6Iland66s v6ltoz6tagokkal: felt6tclesmtlt felt&elcsjclcn feltdtelesmtlt m6dbeli nilkiil l.Maradtamvolna.z6 tihl{cat 3. . wiire+PP+gewesen n6dbelivel ll.a tdbbi m6dbeli seg6dige f6n6vi igen6vi alakja helyett is 6ll.Nyitva lett volna. Es hiitte getifftret sein kiinnen.Felhivtalak volna. Ich wiirde dich anrufen. 10. . hefie+PP+sein+kiinnen t2.Felhivn6lak.(Engem)felhivtak volna. . . 6. Ich kdnnte angerufen werden.

5. wiire das Zimmer schiiner..13. -s Erweiterung durch Modalverb ineale Bedingung der Wunschsatz. wenn esnichtregnete.I 5. Er f?ihrt mit dem Auto nach Wien.. Wir wiirdenim Gartenarbeiten. Wie sch6nwiire es. 4. wiire ich spazierengegangen. X.wenndu zu mir kiimest.14. kalt wiire.18. 3. wenn meine Frau nicht krank gewesenwdre. Der Krankekanngeheiltwerden. Wenn ich dieseDame. miiBten die niitigen Angaben schonjetzt gesammeltwerden. 3. Siehiittengestern sollen. wennich nicht so viel zu tun gehabt gefahren... zeigten wir dir unsere 3.liide ich auch sie ein. Ich bleibe hier'. 3.wenn dasWasser baden hiitte. 5. -es.. X.. -sdftze hofliche Aufforderung langefe'rtiggewesen. wenndasWasser nicht so Ich h?itte gewesen nicht so kalt wdre. Er ist froh.kiinnte ich mich nicht richtig erholen' 5. kennte l.12. Wenndu mich abholtest..wiire die Wohnung viel schrinerund einheitlicher.l7. l. 3. 4. Die Wohnung Hausgebaut werden. abend ins Theater 5. Alkossonfelttteles jelen. Ich wiire dieseWochein die Schweiz wiire. Er hiitte an der Reise teilgenommen.stellte ich sie in dieseVase.. Die Studien muBte vermietet werden.. wdre ich mit meiner Arbeit schon 130 X.. 2. heilen 2. 2. wenn er auch zwei Wochen unbezahlten Urlaub bekommt. Wenn die StraBe hier iiberquert werden krinnte. Wenn unsere Einkiiufe besorgt werden ktinnten. 2. nichtunterbrochen werden.. soll niichstes Jahrein modernes 6. -s der Imperativ.jelen felt6teles mirlt felt6teles igem6d kijelent6 m6d felsz6lit6m6d m6d felt6teles m6dbeli seg6digdvel bdvit6s irre6lisfelt6tel 6hajt6mondat felsz6lit6s udvarias Bedingung in der Gegenwart Bedingung in der Vergangenheit der Modus (verbi). Ich wiire noch geblieben.. Wenn der Tisch nicht in der Mitte.. sollte man damit nicht so viel Zeit verlieren. 3. hette ich viel gelesen. Feltftelesn6d m6dbeli seg6dig6vel GYAKORLATOK Felt6teles m6d X.k6nnen) X. 2.diichte. Wenn ich den Sommer zu Hause.wenn es ein interessaotes 2. Alak{tsa dt az aldbbi mondatokatfeltiteles ielen. In dieserStraBe m6dbeli segedigikkel a pdlda szerint! a megadott X. Wenn der GastBlumen. 5. Wenndu unsbesuchtest. 4... diirfen 4. Wenn ein Zimmer nicht vermietet zu werden brduchte. wenn er den Reiseplan (kiinnen) hiitte.wenn er ihn zur rechtenZeit bekommen (miissen. mtiBte man sich gut umschauen. gehen ktinnen.ll.. Bfvltse a mondatokat --) Ich hiitte gewesen gebadet. einladen 3. wenn er nicht krankgewesen 2. Er hiitte den Plan verbessert. Wenn ichZeit gehabt he$e. Ford[tsa le a kiivetkez6 mondatokat! 1: Ich h?itte Sie schon vorige Woche eingeladen. Die Angelegenheit 3. neueWohnung. Auf dieserStraBe kannerledigtwerden. Alkos sonJbkitelesnrhlttdejil mondatokat l WenndasBuch interessant w6re. 2.. majd feltdteles millt 6rtelm{i mondatokata szenvedd szerkezetil mondatokbil ! kiivetkezS 1. diirfen. fahren X. Klpezzen az aldbbi igtkkel egtszeril feltdteles mondatokat valamennyi 8 alakban! l. -s der Konjunktiv.Hagla el a mondatokbhl a wenn ktitdsz6t! l. Siehiittenan der Konferenz ! X. gingenwir gemeinsam in die Bibliothek. Wenn er noch an mich . des Modus. ktinnte unsere Reise morgen angetretenwerden. l3l . Egiszitse ki a kdvetkezd mondatokat az igik megfelelSjelen ideifi feltdteles alakjaival! verbriichte. da8 man fiir den Wagen einen Platz sucht. 4. Wenn das Wetter schdn gewesenwdre.(kiinnen) 1. Wenn du mich nicht aufgehalten hiittest. maid feltdteles millt idejfr mondatokkd! Programm gibt.liiseich es. diirfendie Autos nicht tiberholtwerden.. briichte. 4.. Wenn in dieser Stra8e geparkt werden diirfte. Wenn die Pliine bis Ende des ndchsten Monats ausgefiihrt werden miiBten. in Gdttingen teilnehmen 6. (krinnen) gekannth?itte.16.. die Modi der Indikativ.. sttinde. wenn er nichts machen mu8. schriebeer mir wohl einen Brief.

Tril messze van az tizletahhoz.szenvedf m6dbelisegddigdkkel X. 6. unserFremdennihrer::i:r. an6lkiilhogy elmagyariatam volna neki. 2.Tal6nnemtanultamvolnaennyit. Der Untenichtdarf nicht unterbrochen werden. Die W?ische 3. ist krank.|. Meine Wirtin kiimmed sichum mich wie eineMutter. 5. Der Student sprichtwie ein Professor. Du konntest bei der letztenPriifungdie letzteFragenichtbeantworten.. Es ist hier so dunkel. 4. ha ezt a kririilm6nytis figyelembetudtadvolna venni. 4.als ob a pdlda szerint! X. Er redetzu mir wie zu einemFreund. kannnoch geholfen 7. j6tszhatn6nak. Auf dieserStraBe dtirfendie Autosnicht iiberholtwerden.ll2. 5. arbeitetso viel wie einejunge Frau. Meine Schwester t32 133 . Die StraBenbahn kommt nicht. 3.ll0. Alkosson felttteles millt idej{imondatokat szerkezetekben! l. Kdpezzen hasonl[t6mondatokat val! l. Kdpezzen hasonl{t6 mondatokat 1.hogyankell odamenni. 2. Die GroBmutter az als ob/als wennds alsfelhaszndldsdX. 6ta3tOmondatok ellentdtes 6rtelm[i6hajt6 (bdrcsak.lll. Dem Patienten mintha. 4. hogy 6rdemes lennegyalogmenni.fi:'1.. In dieserStra0e sollenviele neueHiiusergebautwerden. A gyerekek ha k6szen lenn6nek a leck6ikkel. Brircsak 8. wie richtige Schauspieler.. 4. 2. Ich habekeineZeit. Du arbeitest so schnellwie eineMaschine. 2. Der Ring siehtauswie Gold. 3. Ich bin hier so zufrieden wie zu Hause. werden. Der KrankemuBschonoperiertwerden. Meine Freunde spielenso gut Theater 5. 6. 5.T./13. Orvostkellett volnahivatnia. Bar6tunkhamar megtalillta a mrizeumot. 3. 5. :. im Warenhaus nicht genugGeld. muBnochheutegewaschen werden.?3'ff l. jritt volna! kor6bban 7.) X. werden. Nem lett volna semmibaj.ha nemakartam volna taniirlenni.fi Lh:. Megvettem volna ezt a ruh6t. DasBrot ist steinhart. Die Reisen sollengut vorbereitet 6.ha tiibb p6nzem lett volna. 2. Alalcl*a dt az aldbbi mondqtokat mondatokkd ! 1. Der alte Mannfreut sich wie ein Kind. 3.. Ich hattegestern 4.

a jelent6st6l 6s a szitu6cit6t6l fiigg6en .I I XI.Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.hib6s mondatot kapunk. Mindharom mondah6sznek(akrir f6n6vk5nt.Ich schreibeeinen Brief. akilr n6vm6sk6nt) szerepelniekell a n6met mondatban. ezt az ige utiui. sich bewegen(l) - 135 . arbeiten(1) . TEMA Vonzatok Igevonzatok. Ich gebe dem Vater das Buch. F6n6vi6smell6kn6vivonzatok.. targy.dolgozik. amelyek mellett .Was machst du? irok.Az apinak adom a k<inyvet.. 6s ezeka mondatr6szekmilyenesetbenvagy milyen el6ljdr6sz6val 6llnak.: Kinek adod? .Ich gebe ihm das Buch.Ich schreibe. a geben ige mellett a mondatban 3 ktitelez6 mondatr6sz 6ll. hdny k6telez6 mondatr6szvan a mondatban.elmaradhat/nak a neki kijeliilt mondatr6sz/ek. hogy ha a kdtelez6 mondatr6szekkiiziil akrir csak egy is elmarad.6spedigez mindig az alany. A kotelez6 mondatr6szek sz6m6t illet6en a n6met ig6ket n6gy csoportba osztjuk. Funkci6sig6k 1. ezek a mondatr6szek: alany.Ich gebe es dem Vater. 2. P1. A fenti szabilly kett6t jelent: Az ige hatirozza meg. Levelet irok.6s r6szeseset.Wem gibst du das? Az apinak adom. Pl. A n6metbenminden ige mellett 6ll alany. Az ige mellett a mondatbankotelez6en 6ll: l. . .Was gibst du ihm? A kiinyvet adom. Ilyenek: aufstehen (1) .Ezek az elhagyhat6 mondatrlszek. . Mit adsz neki? .A magyarban egyik-m6sik mondatr6sz elmaradhata p6rbesz6dben. egy mondah6sz. z6r6jeles szilmmal jeliiljiik: geben (3). hogy l.felkel. esetleg zu r InJinitiv-szerkezefel krivetelnek. Levelet irok a bar6tomnak. Igevonzatok A n6met mondat kiizpontja az ige: t61efiiggnek akotelezl mondatr6szek. Mit csin6lsz?. M6s sz6val ez aztis jelenti. . Vannak olyan ig6k.

A .warten(l + szenved vmiben.leiden(2) an * D (1 + 1) an * D .le/fordit A).birtokos (Genitiv) (Pr2ipositional) -elcilj6r6s (Direktivum) . folgen vki-. sich beschweren /vmit + + (1 (um + + I l) (iiber megp6lyaz vmit A)/.. kit mondah6sz. 1) auf + A var vmire. Er ist krank. tartozlktal6na stb.hiv vkit vhov6stb.Lok bleiben(1 + 1) .Nom: pl.r6szeseset (Dativ) .k: ez a lenagyobb men(2 + l) .megsz6lit S . anbieten(3) . stattfinden (2) megszilll vhol.titrgy .Pr) alpontjaivariSl6dnak 136 2 1)l m i t .fahren(2) .meghivvkit (A) /vhovd(Dir: zu * D.eltiilt pl.A .6 orvos. entfliehen(2) megmenekiilni -bizni (2) vkiben. begegnen b) S . esetek a tobbi lehet6s6ggel: D) 6s d) (S . 6spedig mindig az alany 6s v6ltoz6an valamelyik eset a) d) eliivagy kijtelez6 haI6roz6 e) iranyt I6rgy-. verbringen (3) .Lock finden(2 + l).megkiisz6n vkinek (D) /vmit (fiir + A)/.tart6zkodik vmit6l c) S . S .b) birtokos. bitten (3) . csoport.D: ebbea csoportba viszonylag sok ige tartozik.D: ausweichen (2) .k 6 r d e z v k i t 6v a ) S .Ebbea csoportba e) S .gratul6l(vkinek(D)/ vmihez(zu + D) stb. legen(3) * helyez.beantragen (l + I ) .k6rni vkit6l /vkit (A) / vmire (an + (A) vmit (um + A).maradvmilyen. (1+ l) mit + D (1 + l) mit + D . pontban A ktivetkez6 kombin6ci6k tal6lhat6k: ritkdnfordul el6.kiivetni vkit.werden(2) .kezelvkiVmik6nt.)stb. kaufen + + (fiir (2 + I + 1).). vel. nigy mondatr6sz. iidvoz<il.). a n6metben viszonylag (2 + | + l) .A . beginnen d) S -Pr: aufhdren .(fel) sz6llvmire stb. schlafen(1) .D .megtdrt6nik.G: bediirfen(2) -_ig6nyelvmit.elalszikstb. zustim(2) vkinek (: D) a tulajdona.pl.teilnehmen is nagyonsok ige tartozk.kit6rni vki.tart vkit (A) vminek (fiir + A).t6v6zik. 6 beteg.felhivni.maradvhol. . vmi el6l.kohtig. erkennen 1) -k6rdezni/vkit6l (A) vmit (nach+ D). gratulieren + D) / + 1+ 1)-megk<iszon/vkinek(bei c) S-Pr-Pr: sichbedanken(l + + panaszt (fiir (1 (vkin6l (bei + + I l) tesz A). S .A) 6s ritkabban(S valamilyen kombinhci6ja. nevezvkit vminek stb. brennen (l) .Adj: pl. begrii{Jen legt<ibb ige.elvesz nehmen vkit6l (D) vmit (A). stehlen (A). fektet vkit.ad. .siet vhov6. halten(3) . (2) .v6laszol vmit (A) / vkinek (D) a) S . antworten + + (2 +A). elhagyhat6mondatr6sz Lok (Lokativ) Adj (Adjektiv) Nom (Nominativ) +X - P6ld6k: (2) figyelembe vesz.rufen (3) . h) S . mitteilen (2 + 1) . erinnern(2 + l) . A D G Pr Dir (Akkusativ) .rlszt veszvmiben. (2) .A: anrufen (2) (2) van vmire brauchen sziiks6ge (2) k6rv6nyez. mindig az alany6sitt mindig a tdrgykombin6ci6ja 4.alany (Subjekt) S Jelmagyarhzat'.S . fernsehen(l) .tal6lvmit (vhol). sich bewerben D) /vmir6l + + (1 + I 1) (bei bocs6natot k6r /vkit6l D). k o s t e n (+ 1 1 + l ) . glauben + (2) an A hinni vmiben. I (auf l) -vesz. vkit (vhogyan). szabads6got vhol stb.steigen(2) . S . entschuldigen A) /vhol sich (2 + 1) .A .felkin6l"ig6j6velegyezikl. vertrauen gehriren men (2) egyet6rteni vmivel stb. sich enthalten stb. iibersetzen (A) /vkit6l (von D) /vmennyi6rt + + (in A)/. nennen (2 + | ) .kiiziil /vkivel (D) vmit (A). einschlafen(1) .kezd vmit. f r a g e n (+ (3) .erlauben (2 + l) /ellmes6l /vkinek (D) megenged /vkinek (D) vmit (A). anklagen (3) . holen(2 + l) .Adj: aussehen (2) van(pl.alszik. v6s6rolvmit /vmire S-A-Pr-Pr: pl.Ebbea csoportba (2) .kiv6n vkinek vmit stb. sein C) S .vagy c) r6szesesettel.P6ldrik: bekomhSrommondatr6szes S .A .van vmije lvholl. bleiben(2) . vmit6l.beachten a) S . husten (l) .meg/felismer vkit (A) /vmir6l an * D).haben(2 + 1).hiv. A vagyvon * D). wiinschen (3) . fragen(2 + A).irilnyhatilroz6 (c6l: vhov6) (6s eredet: vhonnan) helyhatriroz6 mell6kn6v alanyesetben 6116 f6n6v.A .beschuldigen S.v6dolvkit (A) /vmivel (G)/.eml6keztet (2 + l) .Pr: pl.kiild vkinek (an+ A) vmit (A).mes6l(vkinek(D) /vmir6l (tiber+ A vagyvon * D).kin6z vhogyan. pont a) (S . wohnen(2) lik vhol. iibernachten lakik vhol stb. geben(3) . (3) * ellopvkit6l (D) vmit (3) . felsoroltn6h6ny a 2. bluten (1) . anreden (3) . sichunterhalten (mit + D) /vmir6l (iiber+ A) stb. 2.v6rzik.abbahagy vmit.A . . vkire stb.leszstb. danken (1 + I + 1).Nom: sein(2) .megkinSlvkit (D) vmivel (A) /a (2 + 1) n6metvonzat a magyar. vmit vhov6. felsorolt a 2. hdrommondatr6sz. pontban mindig az alany6sv6ltoz6an 3. sein(2) van vhol.ttazik vhov5. 6spedig ige N6gy mondatr6szes tov6bbimondatr6sszel.A . vmit (A)/ vmir6l (aus D) /vmire 137 . erziihlen vmit (A). (p6nzbe) keriil /vkinek/vmibe. (2 + l) .van (pl.besz6lget vkivel (bei + D) /vmi miatt(fiir + Ay. (2) . storen(2 + l) zavarvkit (A) /vmiben(bei + D) stb.tal6lkoznivki(2) .6g. erzdhlen (1 + I +1) .Beteglett.G: pl. Er ist Arzt.lezaj0 S . 6spedig Teh6ta 2.Dir: eilen(2) .vkiben.hoz vmit (A) vhonnan(Dir: aus + D). auf * A).A : p l .mozog. werden(2) -lesz (pl. Er wurde krank.A . schicken (3) . einladen (2 (2 + l) * leveszvmit (A) vhonnan abnehmen + l) . behandeln + I + 1)-besz6mol(vkinek(D)/vmir6l:(iiber+ b) S-D-Pr: berichten(1 (2 + l) .v6dol vkit (A) vmivel (G) stb. kifejez6 hova k&d6sre vagy f) helyhat6roz6 hol k6rd6sre)vagy g) mell6kn6v.Dir: (Dir: von + D).kapni/vkit6l (von + D) / vmit (A).

kiad6s)c. Budapest igei vonzatok Sarolta tartalmazil klzisz6tilra. valamintMark6 Ivann6:N6metige.2. de hogy melyek ezek../ . . f6mondattal. f6n6vi vagy n6vm6si jezhetjiikzu + Infinitiv-szerkezettel. G)@<3 @ @ @ : nyujt Lilszl6 gyakorl6shoz.). old. S VERB X (x) Subjekt (alany) ige kdtelez6 vonzat. A tetsz6leges b6vitm6nyek (tribbnyirehat6roz6k) mindig elhagyhat6k. szcigletes pedig a tetsz6leges z6rojelben b6vitm6nyek 6llnak.A fenti lista term6szetesen nem teljes. tal6lhat6k meg.Wenhastdu um Hilfe sebeten? .bizik vkiben (D). (Itt mindk6tmondatr6sz elt6r6vonzatotmutat.ana szabillyt nem lehetalkotni.Azutaz6sr6l? * Auf die Reise? Vagym6sig6vel: . 1990.) .hanemdial6gusban is kell 6ket haszn6lni: mondatban .Woraufhastdu verzichtet? . fordit6shozegyar6ntnagy segits6get Tanul6shoz.illeWe mondah6szeikkel egyiitt kell megtanulni. n6metmondat(Tankiinyvkiad6. lapj6n. L' a Folytassa a csoportosit6st! ail--ru*.. miiv6nekaz S1.Mir6l mondt6lle? . kiad6s) c. fejezete.k6r vkit6l (A).-] \--.de azt folyamatosan kieg6szithetjiik az fjonnan el6fordul6ig6kkel.: bitten(3) * k6r vkit6l (A) vmit (um+ A) vmit (zu+ Inf. hanem a kotelez66s elhagyhat6 vonzataikkal.".Heidelberg 1991.A fontosabb elt6r6vonzathig6k list6j6tJuhrisz J6nos: RichtigesDeutsch 138 (IX. Engel nyelvtan6ban kerek zir6jelbenaz elhagyhat6 mondatr6szek. TEMA) thrgyalta|'ra.lemondvmirdl (auf+ A) stb.Egy m6sik csoportosit6sban kiildn lehet iisszegyfijteniazokat az igbket.Mich? vasy:@ tr*"K8 4. amelyekn6l kiiliinbiiznek. hogy egyesig6k vonzata egyez* a n6metben 6s a magyarban.Ich habeihn um Hilfe gebeten.A fenti p6ld6'kb6l is lSthattuk. Budapest1966. Satzbaupliine c. tank<inyv6ben P6ldrik: egtezf vonzat: bekommen (2 + 1) geben(3) eltirS vonzat: vertrauen(2) verzichten (2) -kap vkitdl (von+D)vmil (A). mondatresz elhagyhat6 vonzat. .) bitten(3) . ahol hasonl6csoportosit6sban r6szp6ldamondatokkal letesfelsorol6st talSlunk egyiitt (ld. A gyakorl6sn6l gyakoroljuk6ket. . amelyekn6la k6t nyelvbena vonzatok megegyeznek. 1967)c. Nagy segits6get nyrijt ebbena munk6banUlrich Engel:Deutsche Grammatik(JuliusGroosVerlag. 600 sz6cikket de m6g az sem. ill. kiinyv6nek 260-280.Kit6l k6rt6l segits6get? .__l_l--(! vasv (YIII-J-Q9 3 @tC-KB .T6lem? .. ill. hogymegtegyen 139 .SzanyiGyula:Magyar-n6met (Tank<inyvkiad6.ha alapnemel6ga fenti alakokbegyakorl6sa. b6vitrn6ny konkurensform6i Az igevonzatok A n6metig6ketteh6tnemcsak sz6t6riala$ukkal. 199-218. de 6k szinteb6rmelyige mellett 6llhatnak. Budapest.3. . 2. lelmagyafiuat:.Segits6get k6rtemt6le. Az a zu + Infinitiv-szerkezetekn6l Emldkeztetiink kifemondatr6szeket olykor ig5heztartoz6kiiliinbtlz6. 6skiildn megadniazokat. mell6kmondattal vagy 6ppen Pl. . A fenti n6gycsoportot v6zlatosan tehilta kiivetkez6k6ppen 6brazolhatjuk: (Tankdnyvkiad6.advkinek(D) vmit (A) stb.Auflage) c.

hogy segitsen nekem. II. pl.: der Berichtiiber die Verhandlung . Ha a mell6kn6v .An6l val6 lemond6sa.vkinek sz6l6lev6l die Idee+ G .der Bedarfan + D .sztiks6gel vmit (G) . hogy.bitten (3) . lang (magas vmennyire). . F6n€vi €s mell6kn6vivonzatok A magukkiir6n beliil a fbn6v 6sa mell6kn6v is olyan kdzponti...derVerzichtauf + A . A v6lasztris fgy mfikiidik.tal6lkoz6s die Begegnung mit + D vkivel dasVertrauen zu + D megbiz6s vkiben .a mondaton beliili kisebb szerkezetir6nyit6ja lehet: der mir willkomene Gast . VI..ins Kino zu gehen. 140 t4l . er soll mir ein biBchen helfen. b) 3. . (zu + Inf.. .vmineka j6vrihagy6sa die Zustimmung zu * D .az emberekre vesz6lyes betegs6gek I. mir zu helfen.-szerk. vagynem..gondoskod6s die Sorge fiir + A vagyzu + Inf..Segits6get k6rtemt6le.hasonl6 vkihez"vmihez die Ahnlichkeitmit + D .hiisdgvkihez. a) A f6n6vaz igei vonzatotmegtartja: (2) . vmivel Ilyen m6g: die Treuezu + D . Ich habeihn gebeten. Az els6 k6t csoportban (igei.um+ A bitten+ A-----zu+Inf.: Dieser Gast ist mir willkommen. mint az ige a mondatban. 1.6llihn6nyi funkc6ban 6ll.a) 2./. mell6kn6vi) a f6n6v vagy megtartjaaz eredeti vonzatot. Nem k6pzettf6n6v: der Brief an + A -. (f6mondat) . Ich habeihn gebeten..-os szerkezet) .akkor nem haszn6lhatjuk az .-szerk. nemk6pzett f6n6v.t<ibbnyirea sein l6tige mellett . + jdmondat Pl.) bitten (3) . Pl.K6rtem. hoch (magasabb vmennyire).csatlakoz6s. hogy mozibamenjen. ig6b6l ktpzett f6nbv.k6r vkit6l (A). 2.Ez a v end6gnekem kedves/alkalmas. A f6n6vnekazig6t6lelt6r6vonzata van: bediirfen(2) .vkihez A f6n6va mell6kn6vi vonzatotmegtartja: abhiingig von * D . derAnschlu8an + A csatol6s vmihez. Er hat daraufverzichtet. Trl'rgyesettel 6llnak a kirvetkez6 mell6knevek: breit (sz6lesvmennyire). Ich habeihn gebeten.ins Kino zu gehen.amint l6ttuk .fiigg6svmit6l Ilyenekm6g: die Fiihigkeitzu * D .mondat vagy vkiben vagyaz a hit. mell6kn6vb6l kdpzettf6n6v 6s 3.hit vmiben vagymell. daBer mir nochheutehilft. .K6rtem.inflnyit6szerepet ttilthet be. Ich habeihn um Hilfe gebeten. Pl.. tehht:zu + Infinitiv-szerkezet 6smell6kmondat.k6r vkit6l (A). Megiegyz6s:Yigy{zat ! Ha zu + Infinitiv-szerkezetszerepel..-szerk.mondat vkir6l vagy vmir6l vagyaz a gondoskod6s. A n6metvonzatos f6nevekharomcsoportba oszthat6k: f .lemondSs vmir6l A f6n6va t6bbi konkurens vonzatot is meg6rizte. 2. gewohnt (hozzdszokott vrnihez)..fiigg vmitdl die Abhlingigkeit von + D . SeinVerzichtdarauf.. a vonzat megegyezik a jelz6i funkci6ban 6116 mell6kn6v vonzat6val. hogymozibamenjen..hogy.k6szs6g vmire die Verwandtschaft mit + D . TEMA) gefiihrlichen die fiir die Menscheit Krankheiten .hogym6gma segitsen nekem. nemkombin6lhadukezeketaz elemeket az als66g6val: b) Ilyenekm6g: der Glaubean+ A vagyzu * Inf.a t6rgyal6sr6l sz6l6jelent6s(ld. hogy megtegyen vmit (dafi + mell. (mell6kmondat) .vmihez -. XII. Ilyenkor a mell6kn6v jelz6i funkci6ban 611 0d.segitsen egy kicsit nekem.K6rtem.az az iitlet. TEMA).(prepozici6s f6n6v) . ill.lemondvmir6l (auf + A) verzichten .vminekaz dtlete . die Ideezu * Inf. * Lemondott arr6l. mint egy computer:ha a fels6 6gbamegyiink. hogy. A mell6kn6v .mond.vminek az igfinye Ilyenekm6g: .pm"-ot.k6pess6g vmire die Bereitschaft zu + D . vagymell.hasonl6s6g vkivel..a nekem kedves/alkalmasvend6g.rokons6g vkivel A f6n6vneka mell6kn6vt6l elt6r6 yonzatavan: iihnlich+ D .

vkit vesz6lyeztnt.Anerkennung finden (: anerkannt werden) elismer6sretal6l.befejezvmit. 3. eine Niederlage erleiden .betekint6se van vmiben. in Widerspruch zu etwas stehen .befejez nagy csoportj6n6l a f6n6v ig6b6lk6pzettf6n6v. jn in Ruhe lassen . t6ma nyelvtani szal&ifejez6sei n€metiil voltzal igevonzat f6n6vi vonzat mell6kn6vi vonzat funkci6s ige mondatr6sz die Rektion. on6ll6jelent6siik. etwas in Gang halten . in geraten(= vergessenwerden) .vkivel kapcsolatbakeriil. Vorbereitungentreffen (: vorbereiten) . munk6jrinak igei Liszl6 Sarolta.teuer(dr6ga vkinek)stb.it meglaliljuk Ulrich Engel fent id6zett fbnevek6s mell6knevek Megiegyz6s: a fontosabb c. amelyek mindig egy rendelkez6 (funkci6juk).rendelkez6sre5ll vkinek.f6lelmet kelt vkiben. wert (6r (lehets6ges vkinek). Ich habe nicht gewuBt. jn in Angst versetzen . jm Hilfe leisten (: helfen) .hogy ezeka szerkezetek kiilciniisen a miiszaki. zum Abschlu8 Vergessenheit werden) . + (biiszke (megel6gedett vmivel.kapcsolatban611 ellentmond6sban Zusammenhang mit etwas stehen .hatillyba l6p. illetve v6ge fe16 tend6l. in Beziehungzu jm treten .v6delm6be vesz. frei von + D (mentes + (kedves vmiben). kezd. jn in Schutz nehmen (: beschiitzen) . megval6sul. gegen jn/etwas Widerstand leisten (: jm widerstehen) .vkivel meg6llapod6st hoz. jm zur Verfiigung stehen. -es. Dieses Gesetz ist vor zwei Jahren in Kraft getreten. Funktionsverben funkci6val Funktionsverben annyitjelentmint funkci6s ig6k. dankbarfiir + A (h5l6svmi6rt).vmihez).reich an + D (gazdag vmit6l). fiihig zu + D (k6pes vmire).vmihez). mell6knevek: R6szesesettel 6llnaka krjvetkez6 (h6l6s vkire).hogy ezt a f6nevetbevigy6ka mondatba. miiglich vkinek). miide(belefaradt vmibe).daB du diese Maschinen schon vorige Woche hiittest in Betrieb setzenmtissen.satt(elege vmennyit)stb. helyettesit6s6re. Nekik maguknaknincs Pl. dankbar vkinek). A XI. jm etwas zur Verfiigung stellen . in Beziehung zu jm stehen. in Erfiillung gehen (= erfiillt werden) . in Gefahrbringen gen(: beruhigen) vkit megnyugtat.biise (haragszik (idegenvki sz6m6ra).jn zur Ruhebrinbringen(: abschlieBen) etwaszumAbschlulJ .vkit kommen (: sich entschlieBen).6. liistig (terhes vkinek).willkommen(alkalmas 6llnaka ktivetkez6mell6knevek: El6lj6r6sz6val in + vmiben).bemutat6sra keriil. Bizonyos vonzatokc. mit D A vmire). in Angst geraten. vkivel) stb.valamitlezflr. etwas in Betrieb nehmen vmit tizembe helyez. gleich (mindegyvkinek). fertig mit + D (k6szvmivel).vkivel/vmivel szemben ellen6ll6st tanrisit.wert (6r vanvmib6l).vkinek vmit rendelkez6sre bocs5t.targyal6sbanvan vkivel.azazgrammatikai szerepiik f6n6wel egyiitt 6llnak 6s az a ig6k. pl.stolz auf + nett zu D vkihez). akkor a f6n6vi r6sz aragozotlige 6s az els6 f6n6vi igen6v kdztitt foglal helyet: Sie wissen wohl. etwaszumAbschluBbringen. Ich mcichteIhnen unter allen UmstdndenHilfe leisten. Sz6rendreval6 hat6suk: a szerkezet f6n6vi r6sze a mondat v1g6n 6ll.vmit bizonyit.nahe(kdzeli vkihez. bemutatjriLk. etwas in Kraft setzen.befejez6srekeriil.vmivel vkivel. -en dasFunktionsverb. tief (m6lyvmennyire). daB ich Ihnen nicht hiitte Hilfe leisten kiinnen. Ha mell6kmondatban a ngozott ige megel6zi a k6t f6n6vi igenevet. zu einem EntschluB kommen (= abgeschlossen jut. Anspruch auf Verhandlungeniiber etwas aufnehmen. 6s az N4. in van.tehbta fenti p6ld6b6l: tartalm ige az eg6sz szerkezet . fremd bekannt(ismer6s vkinek). iihnlich(hasonl6 vkihez.hatillybahelyez. etwas in Brand setzen .-en die RektiondesVerbs die RektiondesSubstantivs die RektiondesAdjektivs -s.befejez6dik. sz6tira is tartalmaz.feled6sbemertil. Die Nominalphrase N3. 6spedig jogi 6sk6zgazdashgi szaknyelvben. r43 . amagyarbanis el6forAz utols6 p6ldaaztis mutatja. m6gpedig a szenved6 dulhatnak.elhatfurozhsra nyugton hagy.SzanyiGyula:Magyar-n6met mell6kn6vikifejez6seket fejezeteiben.bereit zu + D (k6szvmire). mit jm eine Verabredung treffen (= sich verabreden) .vmir6l tfurgyalilst etwas erheben (= etwas beanspruchen). befejez etwasabschlieBen igei alak felel megPl.jn 142 zu Ende gehen (= enden). in Verhandlung mitjm stehen(: verhandeln) .vkit/vmit fogad.vmit meggyujt. Die Adjektivalphrase Deutsche Grammatikc. etwas unter Beweis stellen (: beweisen) . ann an + D (szeg6ny D (iSrtasvmiben).amely Ezeknek a szerkezeteknek jelent6s6t azza.vmitlezfn.val6ra v6lik.: Bizonyosszerkezeteknek szenved6 (aufgefiihrtwerden) zurAuffiihrunggelangen .veres6get szenved. Einblick in etwas haben .ig6nyt tart vmire.segits6getnyfjt. -er dasSatzglied. in Kraft treten . list6j6tadjukmeg: Az al6bbiakban a fontosabb funkci6sigei szerkezetek .jn in Angst halten vkit f6lelemben tart.megretten.jnletwas in Empfang nehmen (= empfangen) .bewandert abhiingig von * D (fiigg6 vkit6l).vmit folyamatban tart.tisszefilgg6sben van vmivel. vkinek).el6k6szit stb.zufrieden vonzata.

GroBvater) 5. der heftige Protest der Mitarbeiter gegen dasArbeitsprogramm 6. die weiche Landung der Rakete auf dem Mond 4.. Meine friihen Kindheitserinnerunsensind nur schwach. 144 t45 . -s. XI.(Biicher von solchenThemen) sorgen.. sich freuen (Wissenschaftler.kotelez6 mondatr6sz elhagyhat6 mondatr6sz alany illlitmilny t6rgy dat gen prepozici6s Dir Lok Adj Nom egyez6 vonzat elt5r6 vonzat konkurens fonn6k ig6b5l k6pzett f6nev m ell 6kn6vb6I klpzelt f6n1v nem kdpzett f6n6v terpeszked6kifejez6s funkci6s ige das obligatorische Satzglied das substituierbareSatzglied das Subjekt.(solcheFragen)interessierst. -s. Egdsz{tseki qz aldbbi mondatokat a vonzatoknak megfelel6en! 1. Kind) 11. 3.l3. Leistungssteigerung) (Frau. sich verlieben(Student. -e das Objekt. benennen(Eltem. das pl6tzliche Erschreckendes Kindes vor dem Hund 8. Der Verbrecher. (Kernwaffen).ihre Nachbarin) XI.. Sein Musikinteresselvar friiher stdrker. streben (Sportler.. Hausarbeit) 10. Alkosson mondatoknta pilda szerint! abhiingen (Entscheidun g. fragen (Messegast. warnen (Polizei.. sich eignen (Stahl. 5. die piinktliche Ankunft der Delegation in der Hauptstadt 3. --> Die Entscheidungist abhdngig vom Zufall. schreiben (Tochter..(der Mord) beschuldigtworden waq wurde .Nachl2issigkeitim Schriftlichen) 6. sich beteiligen (Schiiler.. zweifeln (Forscher.. sich hiiten (Arzt... Verkehrspolizist. Er ist .l2.. sich bemtihen (Sportler. -es. sich besch?iftigen 4. sich erkundigen (der Reisende.. der Gesandte. miissen) 7. Hausaufgaben. 6..... Im Zimmer war ein aufdringlicher Parfiimduft 4.. -e das Priidikat. (lebensliingliche Haft) verurteilt. sich iirgern (Schtiler.Mutter) I 4.(deine Freundschaft) nicht wiirdig. sich emp6ren (Offentlictrkeit. (der Bus) nicht ausweichen. 2. Wenndu dich .... 3.Betriiger) 4.. 5. helfen (Ehemann. Alkosson mondqtokqt ! Ogyeljen az igdk vonzatara! l.. DieseReise kostete. Alkosson mondatokata pdlda szerint! die begeisterteMitwirkung aller Schiiler am Festprogramm ---> Alle Schiiler wirken begeistert am Festprogrammmit... Erfolg) 9. 4.Richtigkeit seiner Hypothese) 10.Botschafter) 12. sich sorgen(Eltern.. abschreiben( Schiilerin. Meine Uhr ist ein Geburtstagsgeschenk meines Onkels. Fehler) 2.Abfahrt des Zuges) I l. sich sorgen (Mutter. Zufall) ---> Die Entscheidunghiingt vom Zufall ab. -(e)s.. vertrauen (Student. neigen (Student. Im Mittelpunkt der Gespriichesteht der Verzicht .Neuj ahrskarte. Sohn. 1 die erfolgreiche Zusammenarbeitder Wissenschaftleram Forschungsvorhaben 2. Wettbewerb) 5. Ausliinderin) XI. danken (Kind. Gerichtsurteil) 8.. ein Vermogen).. Helyettes{tseaz dsszetett l. das verschwundeneKind) 2. ---> Die Abhtingigkeit der Entscheidungvom Zufall l. hohere Leistungen) 8. -s die Lokalbestimmung dasAdjektival das Nominal gleiche Rektion abweichendeRektion Konkurrenzformen deverbalesSubstantiv deadjektivisches Substantiv nicht abgeleitetesSubstantiv das Funktionsverbgeflige. Handarbeit) 3.. das Funktionsverb.l5. Schiffsbau) 7. GYAKORLATOK Igevonzatok XL/|. Grippe) 9. der freundschaftlicheRat des Kollegen zum Ausgleich 7. Infektionen. sein gutes Gediichtnis) 3.l4. -s. erkranken (viele Menschen. der . ernennen(Priisident. kann ich leicht . das theoretischeErkennenneuer GesetzmiiBigkeiten jbneveket eldljdr6s sz6risszetdtelekkel! XI.(ich. das intensive Forschender Polizei nach der Brandursache 5. Sein Kunsturteil ist stetssehr treffend.Bevcilkerung. -e dasAkkusativobjekt das Dativobjekt das Genitivobjekt das Priipositionalobjekt das Direktivum... Geschenk) 6. Hotel) I 3. -en 2. Der Personenwagen konnte ..

.. 2... 5.ll2... 3./l3. A legrosszabbt6ltartok (f6lek). XI.. 4. 5. mikor melyiket haszndljuk! Mondjon veliik egt-eg1t bitten jemanden(Akk... Fejezze be az atdbbi mondatokqt a zdr6ielben megadott szavak segitsdgdvel. Ich habe heute gehrirt. 3. 2.l8..Ez a vegytiletk6t elemb6l 5ll..Bau unseresHauses1983begonnen.zebe qz aldbbi mondatokat a zdr6jelben megadott szavak segitsbgtveMrja ki a sichfreuen ige vonzatait! l.. K... A kiiliinbs6g mindtisszeabban 6ll. Ma m6r semmilyen megold5sbannem hiszek. den ich soebenerhaltenhabe. Ich habe fiir heutenachmittagschon .. Egiszitse ki qz aldbbi mondatokat a vonzatnak megfelelSen! irja ki a beginnen ige vonzatait! 1.) 4.. (die Unterhaltung) gesorgt..) Ich freue mich so sehr: 2.. Wir haben 1983begonnen. A vir6gokat naponta friss vizzel kell meglocsolni.. Egyik ismer6sirm gy6gy ithatatlan b etegs6gben szenved. A sorsodranem panaszkodhatsz.l9. (Hast du die Priifungenbestanden?) der Aufgaben) an. Wir haben .. 3.) 2. 1I ./I5. 6. Szazadokon6t a r6maiak uralkodtak a mai Dun6ntulon. 3. hogy ezt az 6rut csak kem6nyvalut|valfizetheted ki. Kannst du noch rechtzeitig . XI... Ennek a v6llalkoz6snak a vesz6lyeire senki sem gondolt. 8. oldia meg igepdnal kdtfelekippen is (pl.unserHaus .. Die Wursthat einen XLl6. 10. Megvonta barhtjht6l a bizalmat. treten . Es kommt . Sz6p sz6nyegetteritett a padl6ra. (dein lieber Brief). 2.irja ki az qnkommen igAt a kiiliinbrizS vonzataival is jelentdseivel! 1.. Die junge Mutter ist .. 7.. Hast du alle Fragen des Formulars beantwortet? 2.betreten)! l. Du sollst beachten. A munk6sok neh6z lildtilrat raktak a teheraut6ra. akkor ne fordulj hozz| a probl6m6iddal.. Most pedig ragaszkodom 2. .. 1. Az ijedts6gt6l kicsirszott a poh6r akez6b6l. 3.. Es kommt .. Ilyen kicsinys6geken nem volna szabadbosszankodnod. 12... (Ich habedich gesterngesehen. Mir6l lehet ennek az iskokfurak a tanul6it felismerni? A ruh5jukr61? 5.bauen..... Forditsa n. 3. Ffire l6pni tilos. Ich freue mich .. Xl.. 7. 11.metre a ktivetkez. A tegnapi ig6retedreszeretn6lekeml6keztetni... XI..(der Schwierigkeitsgrad 3. 6.. Ich freue mich . 9. Forditsa az aldbbi mondatokqt ndmetre! Agyeljen az igek 6s kifejezesek vonzatara (an..oo. Eine gute Kapelle hat . In dieser Stadt versorgt eine GroBhandelsfirma(alle Obstgeschiifte)mit Waren. (der Bahnhof) ankommen? r46 147 . 4.. 7. A legut6bbi megbesz6l6sen 6n sem tudtam r6szt venni.. Csakmagaddallehetszel6gedetlen.. aufl! l. Ich freue mich ... A fogoly nagy nehezen meg tudott sziikni iildiiz6i el6l' 4.. 2.(daskranke Kind sehrbesorgt. xI. 4./10.. 3. XI. (alles)besorgt. Ich freue mich .) 5. Xl..) _\\ um + Akk. Miben halt meg az azismert szinflsz? 8. zu + Inf. Haszndlja az aldbbi mondatokban az igtk prepozici6s vonzatupdrjait! 1..gewesen sein. (daB du mich morgen besuchst..(hier) nie piinktlich an. Bar6tunk ezt apr6bbt szerintem m6r nem tudja ki6llni. 9. Der beriihmte BergsteigerKurt Diemberger hat viele Achttausenderbestiegen.l7.Ezahiba sajnoselkeriilte a figyelmemet. Ne mondj le en6l a k6dvez6 ajrinlatr6l! I 0.) Xl. Ma m6g fenn6ll az egyiittmiikod6s lehet6s6ge.. mondatokat! Ahol lehet. H6l Istennek itt segit6k6szs6gben nincs hiriny.. Aznj miniszter nem kiivette el6dje politikdj6t. Figyelje meg a bitten ige kiildnbdzSfelhasznqlqsi m6dozatait! Magtardzza pelddt! meg. (Ich konnte letztesJahr mit meiner Familie nachAmerika fahren.Ezenazutciln csak egy ir6nyban lehet hajtani (aut6val). Es soll bei ihneneineLiebesheirat Knoblauchgeschmack. 6. Yigyiazatok a kisebb gyerekekre! 2. Egesz{tseki az aldbbi mondatokat a vonzatoknakmegfelet1en!irja ki az igdket vonzatukkal dsjelentisiikkel egyiltt! l. Mein Freund kommt ./11. Forditsa nemetre!irja ki ezeket a hasonl6jelentds{i igiket/kifejezdseket vonzatukkal 6sj elentesiikkel egyiitt ! l. Fejez. (ich sehedich jeden Tag. Forditsa le az alabbi mondatokat n6metre! irja le a bestehenige i)t kiildnbdzS vonzatdtj elenttssel! a jelenl6tedhez.. Wir haben vor wenigen Jahrendas neue Haus bezogen..daB 4. 4. Ha k6telkedsz az fiszintespg6ben. daBdie Gerdtenicht eingeschaltet bleiben.ll(.

erschiipft der Reise) 7. iiberzeugt Unschuld desMandanten) 9. Rohstoffbedarf Mell6knSvi vonzatok XI. zufrieden Leistungen der Studenten) 3. 8.Erfolg IhresSohnes) (Botschaft. Priifungsangst 4. Tan6rom megoldatlan hogy m6gsokk6rd6s arralehetkiivetkeztetni. empfehlen .valamit. schiidlich (Kindea Shapazen 6. vollig) desBuches. Az aldbbiig'htek pusztaAkk. En6l az ajinlatr6l nem szabadlemondani. vagy 2u + Inf. Gesundheit) 5. vagy zu * Inf.)+ Akk. ebb6la t6nyb6l? 6.-esvonzatuk XI. vagy zu * Inf. Az elmondottakb6l maradt. ermdglichen (Dat. nem lesz m6r annyi szabadideje mint eddig. Itt fiistszag ut6n6rdekl6diitt. aufhciren zu + Dat.azthiszem. Ich habe in einer kurzen Mitteilung an die Fachkomission natiirlich alle Miingel erwiihnt. (Nem tudtamana elhatilrozni k6rtema szomsz6domt6l. erlauben (Dat. 4. Helyettesitsea XL/20. Nem felejtett6l meg. reich(meinFreund. stolz(Eltern. Xl.De igen. Mondjanimetiil . hogy lesz-evdltozds! Xl. Ne veddk6rlekt6lem ezt a megjegyz6st lennetdbbetis el6mi. Azl6j koll6g6t 6ltal6banokosnak tartjak. gtakorlat vonzatos fdneveit ig6kkel 6s lrja hozzd az (igei) vonzatot! Figyelje meg. Mikor kezdted abba a lev6lir6st! 2. sichentschlieBen bittenAkk. Ne 6lj visszaa bar6tod rosszn6ven! 8. a p6lyaudvar n6mettudSs6val 3.Az alabbiigihtek prepozici6s en! ekdpp alabbi mondatokqt ketfdl mit + Dat. Ha a bar6todat vezfirigazgat6nak nevezt6k ki. Nem tudtamerrea l6p6sre hogy ezt a l6p6stmegtegyem. megtanulminyaidat? l. vergessen (Dat. Mit k6mekt6lednaponta? 148 3. beginnen mit + Dat. 6.Ha megig6rtem szokikhozz6. 10. Segits6get van.. 4. nehezen 13. Aj6nlhatokiinnekegy rostonsiiltet? ! XI. majd mondattal a minta szerint! .123./I8. um + Akk. 12.b6r. 2.Ideenreichtum 2.ahol lehet. fertig (Schtiler. bewandert moderne Kunst) (Alkohol. 6.k6pes 9. vagy zu + Inf. Hausaufgaben) (Dozent. Lohnforderung 6. Bankiiberfall 3.ll7. 5.Waren werden angeboten.akkorr6m szhmithalsz.Ehhezapfu6sklimilhozmindeneur6pai 14.-esvonzatuk xl. Bar6tomszer6ny az irodalomir6nt. lustige Einfiille) (Verteidiger. Forditsandmetre -Yizize. AIko sson mondutokat ! l.l21 .Hagydv6gre magam. Engedje tegyek.) magam. Ich hatte schon in der Mittelschule Interessefiir Sprachen. Mi k<jvetkezik tiirelm6vel! 7. Warenangebot l. Mit k6rdezteka koll6g6t6l? 4. 11. Okosnakltrlrtom XI. vagy zu + Inf. Kit6l k6rtekma segits6get? 2.l22. Die Forderung der zustdndigenFachleute nach bessererVerkehrsmoral ist auf jeCenFall berechtigt. 2. elhat6rozni 3. Das Priisidium hat den Bericht iiber die Verhandlungennicht angenommen. Deine Zustimmung zu meinen Vorschliigen hat mich sehr erfreut. tett6k. 5.A sikercsakrajtatokmirlik. 4.l16. Eddig semmit sem k6rdeztek. Reisebericht 5.)+ Akk. ezt a koll6g6t. 6rdekl6diitt hogy mdr gyermekkor6ban aztmondta. irja ki az aldbbi mondatokb6l a vonzatos f6neveket vonzataikkal esjelentdsiikkel! L Haben Sie vielen Dank flir Ihre schone Karte! 2. vagy zu + Inf.A feladatokat megcsin6lni' el semmit? l. Milyen ize vanennek van. is van! Mondja az is zu I Inf.hogy nagyutazhst 3. F6n6vi vonzatok XLl20.hogy zavarjamtint.Mondia az zu + Inf. 4.Angebot an Waren . (Dozent. Mondja az aldbbi 6sszetettszavakat sz6szerkezettel. Lehet6v6 4.neidisch Erfolgseines Kameraden) 149 . 7.szenveddben! l. 2.llg.vagy zu + Inf.)+ Akk.zustiindig Erteilung von Visa) (Sportler. unerkliirlichsein(dasVerschwinden ich. vagy zu + Inf. 3. a levesnek? 1. vctgy ekippen! atokatkbtfdl aldbbi mond + Akk. 5.

Xl. Die Zwillinge in unserer Klasse sind voneinander nicht zu unterscheiden. Ich bin . 4. Der Passantkonnte dem Ertrinkenden nicht mehr zu Hilfe kommen. 16. wiihrend der Wandertage nach Thiiringen zu fahren.. 2. Ich verstehenichts von Autoreparatur. (dastiigl:cheTraining in der Schwimmhalle') sehrzufrieden.... l7 . das deutscheEssen) 14. Egdsz[tseki az alabbi mondqtokat esfordltsa le Sket! 1. 7.. Die Lehrerin erteilte den Schiilern die Erlaubnis fiir die Fahrt. 5. Hast du dich von deiner Mutter schon verabschiedet? 11. Die Fakultiit erteilt dem Professor den Aufhag.jedes Opfer) 13. 10. Der Vertrag tiber die gegenseitigenWarenlieferungen muB noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Er hat seine Dissertation zum AbschluB gebracht. Na und was habe ich davon? 15. fiihig (Student. Er beufhagte den Studenten.. 8. stb. 5. 10. .(deineStudienergebnisse) 4. 9. Der Kunde muB zwischen den angebotenenKiichenmobeln wiihlen.... 7./26. Die Kinder habenFreude . A kdvetkez| igtknek/kifejez. id6-. a cselekv6(: agens)kifejez6je. 2. Das Buch kann noch nicht gedruckt werden. 6. Unser Haus ist von hier nicht mehr zu sehen. Die Effektivitiit der Produktion h6ngt natiirlich von vielen Faktoren ab' befindet sich nur etwa 100 Meter von unserem 4. ---> Das neue Buch hat Anerkennuns sefunden. 6. 8. 12. Die Betriebsleitung gab den Mitarbeitern sofort Nachricht. 3. Erfolg) 15. 14. bereit (Eltern. (solche Zeitungsberichte) kannst du aber nicht besondersfroh sein.. 3. Er wird von seinen Mitschiilem beeinfluBt.... Das Lebensmittelgeschiift Haus entfernt. Die Dienstleistungensollen wesentlich verbessertwerden. Dieses Rennrad ist von bester Qualitiit. 4. 5.lselcnek zatuk van. von Afrika" hatte auch bei uns einen groBen Erfolg..12.von" prepozici't a kdvetkezf szempontokszerint: f . 151 . 4. Der Verlag kann keine Zusicherung geben. 3. Diese Probleme hiingen miteinander zusammen. 8.. Csoportositsa az atdbbi mondatokban el6fordul6 . Alakitsq dt a mondatokatilgy. birtokviszony kifejez6je.l28. hatirozf) kifejez6je. igei (mell6kn6vi vagy f6n6vi) Yonzat. XI. 2. Die Produkte unseresUntemehmenswerden einer Qualitiitspriifung unterworfen. 3. gewdhnt (wenige Ausliinder. Die Antriige miissen innerhalb von zwei Wochen beantwortet werden . l. 9. das Gutachten fiir die Dissertation anzufertigen. Findest du wirklich SpaB. Januar dieses Jahres. Helyettesitse a Funktionsverbgefiget a megfelelS igivel! P6lda: Das Theater brachtedas Sttick zur Affiihrung. Diese Sporthalle hat eine Fliiche von 800 Quadratmetern. Die Schiiler sind zu der Entscheidung gekommen. Nach der Reise hat der Kollege dem Direktor iiber die Erfahrungen Bericht erstattet. de killtinbtizS vonXI. die bei ihnen im Behieb von den Ingenieuren eingefiihrt werden. Ich freue mich sehr . 6.l25.. Der Professor hat den Doktoranden zu seinemPromotionsthemaangeregt. Der Pfiirtner machte der Polizei Mitteilung. (dieseVorschliige).fiir die Zeitschrift einen Bericht zu schreiben. Von wem hast du dieses Geschenkbekomrnen? 7. 12. 13. Der Film .l27. In diesem Buch werden echte Gefiihle ausgedriickt.. Xl. haben sie vielen Dank fiir Ihren Brief vom 20. In den Ferien sind wir in den Bergen viel gewandert. 3... Helyettesttseaz igdt a megfelelSfSnivi szerkezettel(Funktionsverbgefiige-vel) ! P6lda: Das neue Buch ist anerkanntworden. Der Ingenieur beanspruchtfiir seine Dienstreisekeine Devisen. groBe Leistungen) Vogyes gyakorlatok hasonl6jelentisiik. begierig (Ktinstler. Du bist der fleiBigste von uns allen. Lieber Herr Kollege. 1. daB das Angebot von Neckermann euch allen bekannt ist.Jenseits 150 Fukoi6s ig€k XI. Der tragischeUnfall bedeutetefiir den bekannten Schauspielerden Abschied von der Biihne. 10. was er in dieser Nacht beobachtet hatte.. Sie leistete Verzicht auf das Erbe ihrer Eltem.. (Schwierigkeitendeiner Freunde)? 2. hoglt a kiemeltJ6ndv vagyfSnivi szerkezet helyett egt igit haszndl! 1. ---) Das Theater fiihrte das Stiick auf. I l. 9..l24. 5. 1. Der Geburtstagswunsch des Kindes wird erfiillt. 2. Wir gehen davon aus. b6vitm6ny (hely-.Der ausldndischeKollege erzdhlt oft von Erneuerungen.daB das Buch schon im ndchsten Jahr erscheinenkann.

sizd gestern l.Ich bin zu demEntschlu!3 geraten. schraubern in Bewegung.Az ablaknill rij. setztdie Wassermtihle desBaches 7.hat der Tiiterdie Flucht ergriffen. hivjuk (Attribut : jelz6). a jelz6re:am Fenster. mit HubeineFahndung Terroristen 6. a hib6kt6l. 152 153 . mert Bzt a jelzlt n6rnetiilPriipositionalattribut-nak jelzett sz6hoz. Die Studienjalue in Erfiillung gegangen. a 2. A Mtavetstt jelzds szerkezet . A csoportos .ondatot m6g6rtelmes A jelzlt elhagyva Der Tisch ist nichtmehrganzneu.mert nem fudott megszabadulni 4. (abhiingig en a szewez6st6l nagym6rt6kb eredm6nye munka l. itriilitk a hivat6sban 3./30. Nem volt mentes (frei .ez a kifejez6selemz6skor bonthat6: k6t r6szre der Tischam Fenster jelzett 6s Tisch sz6ra:der l.leh habeaufdeine gefunden. sind schlieBlich 6.I\{elyik asztal? asztal fiir ein Miidchen? Haaren was ein Miidchenmit langen * hosszirhajir l6ny? l6ny milyen jelz6s szerkezet igengyakranfordul el6. Mire van m6gsziiks6ged? m6gad6svagy nekem. Die TiitigkeitdesDirektorshat auchim MinisteriumAnerkennung meinenaltenwagenzu verkaufen.sichneigen (geneigt 2. Einbruchsversuch 2. 5. DasAttentatauf denPolitiker stehtmit der Maffia in Zusammenhang. a magyarban a n6metben A h6travetett forditjuk m6sszerkezettel valamilyen igy azttobbnyire viszontsokkalritk6bban.vnek szerkezettel.viszerkezettel. 100mark6val XII. A h6travetett teh6t: . magyafia. m6r nemeg6szen jelz&e fgy k6rdeziink mint a mell6kn6vijelz&e 0d. DasAuBenhandelsministerium Hilft geleistet.Neigunghaben) . Der Tisch am Fenster . a jelzettsz6nkeresztiilkapcsol6dik A h6travetett Pl.az ablaknfl 6116 . Die Polizeihat nachdem entkommenen vorgenommen.: ist nicht mehrganzneu.schulden) 6. 6s a magyarban a n6metben eszk6zei A jelz6kifejez6s6nek 1. Mondjaq kiemeltszerkezetet zu Endegegangen. . Mondjauz aldbbi mondatokat is 6saz iganekis a von' iria ki a mellilcn. Die fahrl?issige Gefahrbringenkonnen. VI. Hajland6vagyaz egyiittmfik<id6sre? (froh . A h5travetett jelz6sszerkezet 6116 f6n6wel. groBztigige desGeschiiftes majd ig6el\szrir melldkn.sich freuen) el6rteredm6nyeidnek. 4. DasWasser ig6vel. Die Verhandlungen erhoben. gekommen.brauchen) 5. TEMA!). werdennie in Vergessenheit 5. 3. mert rnindiga h6travetett asztal' 6116 igy forditjuk: az ablakn6l magyan:a A fenti szerkezetet jelz6s szerkezet a mondatba.Az asztal fj. Alle meineWitursche bei derAbwicklung Unternehmen hat vnserem 7. m5r nemeg6szen asztal 6116 kapunk: m. In denWarenhiiusern getroffen.sichbefreien) Csakegyj6 kbv6ta?(niitig . esetlegJsn^vi zatdt! { fiigg.abhiingen) . Nach demgescheiterten zu demiiberVorbereitungen werdenschonfiirsorgliche 3.illetveannakalakjdval! egyetlen xl. Magyarul pedig eliilj6r6sz6val (Priiposition)kapcsol6dik a jelzett jelz6nekmondjuk. Hilfe nie Anspruch 2. birtokosesetben b6vit6se A h6travetett szerkezet. gro$enUmsatzin denWochenvor Weihnachten durchschnittlich in h?ittedie Schauspieler Montierung einer Theaterkulisse 4. vel. TEMA (Prdpositio:ralattibut) A Mtavetett jelz6s szerkezet j elz6s j elz6sszerke h6travetett Ttibbsz6r<is zeI forditilsamagyalra. Enis nagyon az elfitlleteitSl.lzg.derTischam Fenster WelcherTisch? .(schuldig. sz6utrin6ll. xI.

A h6havetett jelzfis szerkaet ford{tAsa magyarrs l. mellhknevi igeniwel : Pl. der Tlsch qm Fenster - az ablalrllrill dll6 asztal A h6travetettjelz6s szerkezet egyik leggyakoribb magyar megfelel6je a mell6kn6vi igeneves szerkezet. A magyar mell6kn6vi igen6v kifejezhet egy viszonyitott id6t, tehdt azt, hogy a cselekv6smrir megtdrt6nt vagy most tdrt6nik vagy a jtiv6ben fog megtcirt6nni.De ezt sokszor maga a jelzils szerkezetis el6rulja. Pl.: die Verhandlungenam letzten Montag - a mrilt h6tf6n folytatott targyal6sok (befejezettmell6kn6vi igen6v) die Verhandlungenam heutigen Tag - a mai napon foly6 t6rgyal6sok (folyamatos mell6kn6vi igen6v) die Yerhandlungenam kommendenMontag - a jiiv6 h6tf6n folytatand6 tr{'rgyal6sok (be6ll6 mell6kn6vi igen6v) 2. fdnbvbSl kdpzett mell4lcnhnel: Ministerium fiir Gesundheitswesen - Eg6szs6gtigyiMiniszt6rium Ezt a fordit6si form6t is igen gyakran haszn6ljuk. Amagyarbanaz o,i"k(ry21nkiviil gyakran fordul el6 m6gaz,,-os",,,-iis" k6pz6, amely t6bbnyire nem 6lland6 tulajdons6got fejez ki. Pl.: der Mann mit dem roten Wagen - a piros kocsis f6rfi k6pz6, amely ink6bb Gyakran hasznilatos m6g az ,,-t", ,,-fr", ,,-ji" , ,,-1td" 6lland6 tulajdons6got fejez ki. Pl.: ein Kind mit grofien Ohren - nagyfiilfi gyerek ein Mann mit grofrer Nase - nagyorrir f6rfi 3. risszetett sz6val: Bedad an Facharbeitern - szakmunkasig6ny Frankfurt am Main - Majna-Frankfurt 4. mell4lvnondattql: Gewerla chaften mit unterschiedlichen Torstellungen - olyan szakszervezetek,amelyek kiiliinboz6 elk6pzel6sekkel rendelkeznek. 5. birtokos szerkezettel:

Mriglichkeiten fi)r die Zusammenarbeit - az egyitrmiikiid6s lehet6s6gei 6. hatdroz6 6rtdk{tf6n6wel: im Wertevon I0 Mark - 10 mSrka 6rt6kben 7. nbvut6b6l kepzettmellLhttwel: die Ereignisse nach dem 2. Weltlvieg - a II. vil6gh6boru ut6ni esem6nyek 8. ,,-beli" (-ban, -ben es -ba, -be ragb6l ktpzett) melhlkndwel: eine Reise in die/in den USA - egy USA-beli utaz6s 9. hatavetettielz6s szerkezettel (ugyanaz mint a n6metben) Tod in Venedig-Hal6l Velenc6ben Tiibbnyire cimekben,igei 6llitmany n6lktili mondatokban, fjs6gnyelvben fordul el6. 10.prepozici6sult kifejez6sek: im Vergleichzu den anderen Liindern - a tiibbi orszfughoz viszonyitva a jelzett sz6 ahozzd kapcsol6d6 elolj6r6sz6val egyiitt Ezekbena szerkezetekben m6g: Ilyenek v6lt. kifejez6ss6 6l1and6 - vmivel iisszehasonlitva zu * D im Vergleich - vmihez viszonyitva im Verhiiltnis zu * D - vmire vonatkoz6an in Bezugauf + A - vminek az alapjfin * D von aufgrund - vminek a kdvetkezt6ben * D von infolge (A k6t utols6 kifejez6s ,,von" el6lj6r6sz6 n6llc.il birtokos esettel is el6fordul.) A fenti felsorol6s olyan ajanl6s, amelyek kiiziil egy n6met kifejez6sn6l esetleg tobbet is lehet haszn6lni.Pl.: die Verhandlungenam letzten Montag l. a mrilt h6tf6n folytatott trirgyal6sok 2. a m'6lt h6tf6i t6rgyal6sok esetleg: 3. azok a t6rgyal6sok,amelyeket a mrilt h6tf6n folytattak. Mert a n6met gyakran igen sok h6travetett jelzlthasznill egy szerkezetenbeliil, a magyar viszont nem szivesen haszn6l tirbb azonos jelzlt egy kifejez6sben, sziiks6giink lesz min6l ttibb vari6ci6s lehet6s6gre. A jelz6s szerkezetben- k6t fordit6si megoldristkiv6ve (4. mell6kmondat 6s 9. a magyarban a sonend: l. jelz6 - 2. jelzelt sz6. h6travetettjelzls szerkezet) 155

154

jelz6s szerkezet 2. A h6traveteft Mvlt6se birtokos esetben fSn6wel 6116 a) a jelzetlsz6b6vit6se birtokosesetben 6116 f6n6wel:

die Verhandlungen iiber die Abriistung in Wien

die Verhandlungen

o

(,
des Direktors

fr)
1 5 .M a i

t6rgyal6sok, (vagy: a B6csben folytatottleszerel6si targyal6sok b6csileszereldsi folytatottt6rgyal6sok) B6csben vagy:a leszerel6sr6l jelz6vel tov6bbih6travetett b) A jelz6 b6vit6se iiber denFrieden im NahenOsten die Terhandlungen

A sz6mok azt fejezik ki, hogy a szerkezetegyes tagjai a magyar fordit6sban milyen sorrendben kiivetkeznek,teh6t: - az igazgat6m6jus l5-i t6rgyalSsai A magyar alapsorrendteh6t megmarad,6sezI el6zimeg a birtokos esetben5116 b6vitm6ny: 1. birtokos - 2. jelzS - 3. jelzett sz6 b) A jelz6 b6vitm6nye birtokos esetben6116 f6n6wel:

- a kiizel-keleti b6k6r6l folytatott t6rgyal6sok A fenti fordit6sokb6l is l6that6,hogy a n6met halmozotthilItavetett jelz6k eset6n a magyar tobbnyire vari6lva hasznillja a tiz pontban felsorolt fordit6si m6dozatokat. Marpedig a n6metben,kiiltiniisen bizonyos szaknyelvi sztivegekben,mint pl. rijs6gnyelv, miiszaki, jogi, gazdasilginyelv, igen sok h6havctettjelz6 fordulf6nevekkel kombeliil. S ha ezek birtokos esetben6116 hat el6 egy szerkezeten fel6pit6s6t' l6tnunk a szerkezel tisztdn kell fordit6shoz a biztos bin6l6dnak, ktiltinosen,ha birtokossal is b6vitve van, A tdbbszoriish6travetettszerkezetekn6l, taghoztartozik. Pl.: melyik hogy mely b6vitm6ny l6tnunk kell, bei der Elektrifizierung Einsatz von Hubschraubern den eine Konzeption ilber Reichsbahn von Streckender Deutschen A fiiggSs6geka fenti p6ld5bana kovetkezlklppen n6znek ki: eine Konzep.tion \ \ iiber den Einsatz t \

(, Pqrtners desdeutschen Magyarul:a n6metpartner(l) irod6j6ban (2) folytatotttrflrgyal6sok (3) c) mindkettS b6vit6se birtokosesetben 5116 f6n6wel:
die Verhandlungen im Bilro

die Verhandl ungen

@

des Direktors

e

lm Biiro

e

des Partners

CD

A magltar solrend tehilt: l. a jelzettsz6birtokosa- 2. a jelz6 birtokosa- 3. a jelz6 - 4. a jelzett sz6 - azigazgat6nak a partner irod6j6banfolytatott tirgyalfusai. Figyeljtik meg most a n6met szerkezetben a tagok sorrendj6t:a birtokos mindig kiizvetleniilazut6nasz6vagy kifejez6sut6n6ll, amelyre vonatkozik. M6s sz6vala jelzett sz6 birtokosamegszakitja a jelzSsszerkezet egys6g6t, mert a jelzett sz66sa jelz6 kiizritt 611. der BerichtdesDirektorsiiber die Verhandlung - az igazgat6nak a targyal6sr6l sz6l6jelent6se Andmet sorrendigy 6brinolhat6: -3. jelz6-4.a jelz6 1.jelzettsz6-2.a jelzett sz6birtokosa birtokosa

I

l \ (birtokos helyett) eset I vonHibschraubern

bei der Elektrifizierung von Strecken(B. e. helyett)

Y

(B.e.) Reichsbahn derDeutschen igy a marad6kszerkezetet elhagyjuk, 6116 kifejez6seket Ha a birtokos esetben fordithatjuk: - az elektromosit6sn6l koncepci6ja tiirt6n6bevet6s/felhaszn6l6s

Y

3. A hftravetettjelz6s szerkezet b6vltdsehftravetett jelz6vel a) a jelzettsz6b6vit6se tov6bbiPriipositionalattributtal: 156

t57

A birtokos b6vitm6nyekkel a szerkezetetigy mondhatjuk: - helikoptereknek a N6met Vasutak szakaszainak villamosit6sSnSl tort6n6 koncepci6ja bevezet6s6nek

j elz6sszerkezet szerkezet 6. h6travetett 6. h6travetettjelzils 7. mell6kmondat 7. mell6kmondat 8. sorsz6mn6v 8. sorsziimn6v 9. 9. t6sz6mn6v stb. stb. van' amit a magyarban A tibliu;atb6lkidertil, hogy csak egy-k6tkifejez6sm6d Pl. 4.a.): nemhaszn6lunk. 6ru guter Qualitdt- j6 min6s6gii Ware 6s9: 10- 10-es szoba Zimmer frekvenmutata kifejez6sm6dok l6nyeges elt6r6st A magyar 6sa n6metazonban A n6metbennagyon gyakori azaz ellfordul6sukgyakoris6g6ban. cifijhban, (tdbbsztir<is a sz6osszet6tel tov6bb6 szerkezet, amintl6ttuk- a h6travetettjelz6s viszont sokkal tobbsziirfordui el6 mell6kn6vi is), a magyarban sz6osszet6tel Az egylk f6n6vb6l(6s m6s sz6fajb6l)klpzelt mell6kn6v. igenevesszerkezet, felel m6skifejez6sm6d sokszor tehf'/a m6siknyelvben nyelvkifejez6sm6dj6nak meg. Pl.: (3) - nyriri6lm6ny(2) Sommererlebnis (7) (3) - az a fegyver, amivela tettetelkiivett6k Tatwaffe hogyan a p6ld6kat6s adjameg, hogy rnagyarra i4ahi a, el6z6magyarinatb6l forditottuk6ket: (5) asztal der Tischam Fenster(6) - az ablakn6l6116 einKind mit grofienOhren(6) - nagyfiilii gyerek(2) (3) (6) - szakmunk6sig6ny Bedarfan Facharbeitern Folytassa!

4. A h6tavetettjelz6s szerkezet szerepe AhStravetett szerkezelegy mondatot, a b6vitett h6travetettjelzfis szerkezetpedig tobb mondatot foglal mag6ban, amely/ek be6piil/nek a magasabbegys6gbe,ill. mondatba.Pl.: mit rund I5 ok ist ein ernDer Anteil der Ausldnder an der Gesamtbevdlkerung stesProblem. - A ktilfdldieknek az <isszn6pess6gben elfoglalt 15 %-os rilszarhnya komoly probl6ma. h6travetettjelzSs szerkezetk6t mondatottartalmaz: A fenti cisszetett l. Die Ausliinder haben an der Gesamtbevrilkerung einen (bestimmten) Anteil. - A kiilfiildieknek az osszn6pess6gen (bizonyos) r6szar6nyukvan. 2. DieserAnteil macht 15 % aus. - Ez a rlszarfuny15 o/o-ottesz ki. Das (diese Tatsache)ist ein ernstesProblem. - Ez (a t6ny) komoly probl6ma. Olykor a nyomat6k kedv66rt az rij mondatbpn h6havetett jelz6s szerkezettel ism6teljiik meg az el6z6 mondat tartalmSt: Am 15. Mai wird iiber die Abriistung verhandelt. Die Verhqndlungilber die Abrilstung am 15.Mai wird in Wien stattfinden. - MSjus l5-6n a leszerel6sr6lt6rgyalnak. t6rgyal6sB6csbenlesz. A mdjus l5-i leszerel6si

n€metiil A )fiI. t6na nyelvtani szakkifejez6sei
5. A jelzd kifejez6s€nek m6djai Az alSbbi tilblfrzatazt mttatja,hogy a jelz6 kifejez6s6remindk6t nyelvben azonos eszkiiziik 5llnak rendelkez6sre : a ndmetben a magtarban

l. mell6kn6v 2. f6n6vb6lk|pzett mell6kn6v 3. sz6iisszet6tel 4. birtokos szerkezet qualitatis 4.a.)genitivus 5. mell6kn6vi igeneves szerk. 158

1. mell6kn6v mell6kn6v 2. f6n6vb6lk(tpzett 3. sz66sszet6tel 4. birtokos szerkezet 4.a.)szerk. 5. mell6kn6viigeneves

dasPriipositionalattribut,-s,-e h6travetettjelzlsszerkezet Priipositionalattrih6travetett szerkezet mehrere t<ibbsziir<js bute in einerKonstruktion durch 6116 die Erweiterung b6vit6se birtokosesetben genitivisches Substantiv f6n6vvel ajelz6kifejez6s6nekeszkdzei AusdrucksmtrglichkeitendesAttributs Wort / das daszusammengesetzte ilsszetett sz6 Kompositum die Genitivkonstruktion birtokosszerkezet mit Adverbialwert Substantiv hatinoz6 6rt6kiif6n6v depostpositionalesAdjektiv n6vut6b6l k1pzettmell6kn6v priipositionalisiertes Substantiv prepozici6sult f6nevek szerkezet partizipialeKonstruktion mell6kn6vi igeneves 159

a tegnapi megrendel6s. a r6mai mrizeumok. (Welcher?) 3. 1. Im Institut fiir Fremdsprachenkrinnen Sie alle Weltsprachenlernen. Schinenersatzverkehr 4. I)er Besuch des Gastesbeim Direktor 5. A Lampe sz6hoz kapcsolja a bfv{tmdnyt jelzdkint As alkosson rtj mandatot! Ptlda: Ich wollte die kleine Lampe iiber den Spiegel hiingen./3. ifiukori eml6k.7. Das war eine internationale Konferenz.2. I 4. Viilkenecht 3. IDT 1983 in Budapesthabenetwa 1000 Deutschlehrer aus der ganzenWelt teilgenommen. Mein Studium an der TU Dresden war fiir meine Laufbahn (p6lyafut6s) von groBerBedeutung.An der VII. Fordftsa az aldbbi kifejezdseket mag/qrra ds hasonlitsa tissze a kit ! nyelvbenhaszndlt szerkezeteket l. F ordits a magt arra ! 1. I . (Wo?) 2. (Woriiber?) 5. M. Rotter aus Perndorf.a madridi vend6g. * .die in den wissenschaftlichen Studentenzirkeln arbeiten./1 . Das Geschenk fiir Eva steckt schon in meinem Koffer. Der Bericht iiber die politische Lage im Nahen Osten war interessant. (schwach zum Schminken) Die kleine Lampe iiber dem Spiegel ist aber viel zu schwach zum Schminken.amely a zar|jelben megadott kirdisre felel! 1. 160 4. Die Beitriige befa8ten sich mit der Problematik der Enichtung von Kernkraftwerken. XII. Bezirk passiert.6. Wir brauchennoch eine htibsche Lampe in der Kiiche. Die Konferenz fand im November 1983 statt. XIL/8.Etwa 1000 Deutschlehrer aus der ganzenWelt haben daran teilgenommen. teilgenommen. fiir Peter kaufe ich etwas im Freeshopauf dem Flughafen.(Wann?) 4.aber das Gespriich mit den Mitarbeitern des Instituts fiir Marktforschung hat mich gelangweilt. 1. Wir miissen eine Leselampe iiber die Couch montieren.4. Das Stahlwerk in Csepel geh<irtzu den grciBtenBetrieben in Ungarn.3. In der Nacht auf Donnerstagsind auf den vereisten StraBendes XIL Bezirks weitere 3 Pkws aufeinandergeprallt. 2. Stellen wir die Btrolampe auf den Schreibtisch! (italienischesDesign) 3. Die Polizei verhaftete den 22jahrigen A. (aus Frankreich) XlI. 1. An der Konferenzhaben die Studenten. Hilzza ald azt a mondatrdszt. Uber die Ursache des FrontalzusammenstoBesvon zwei Pkws bei der Autobahnausfahrtin der Niihe von Vereb wird noch geriitselt. Mondj a nimetiil ! egy kiiz6pkori kiinyv./5./I.GYAKORLATOK H6travetett jelz6s szerkezet XIIII.|6. Die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten ){II. in einem Gasthausbei Friesach./2.. Keressen ntmet ijsdgban hdtravetett jelzSs szerkezeteket. Haszndljafel a megadott mondatokat 6s alkosson egy ilj mondatot a legdval ! fonto sabb informdci6k megtartds Ptlda: Die VlL lnternationale Deutschlehrertagung(IDT) hat 1983 in Budapest stattgefunden.1. DerAutonfall auf der vereistenStraBeim XII. Bezirk fordete zwei Todesopfer. wie die Energiekrise iiberwunden werden kann. Forditsa le! hosszuhajril6ny nagyjelent6s6gii meg6llapod6s j6min6s6gii 6ru els6 oszt6lyri 6tterem nagyerejii fiildlcik6sek azonoskoru gyerekek azonostipusir k6sziil6kek kiil<inb<iz5 hosszris6gir botok k6k szemf kislSny m6sodfokir unokatestv6r m6sodrendiiprobl6m6k rendkiviili fontoss6gf trirgyal6sok XII. 5. a tavalyi statisztikrlk. 1.(Wen?) Nieder<isterreich t6l . X[. 3. (selbstgemacht) 4. 1. Die folgenschwersteKatashophe der Luftfahrtsgeschichte 2. Versuchskaninchen 6. 1. Das Hauptthemader Konferenz war die Energiekrise. (als Hochzeitsgeschenk bekommen) 2. Die Konferenz fand in Prag statt. Der Autounfall ist am Donnerstagvormittag auf einer vereisten StraBeim XII. egy mrilt sziaadi l6jshg. Die Stehlampe kommt in die Ecke. htizza ald 6s (egyszer{i le 6ket! 6s bdv{tett szerkezeteket!) forditsa XIl. Die Beitriige befaBten sich damit.5. 1.

rajnai bor XII. b) Dabei sind zwei Personenums Leben gekommen. 20 pfennigesb6lyeg 7. id6hi6ny.Ford[tsa az aldbbi mondatokatmagtarra! 1. Steimarkbanlezuhant (abstiirzen) egy CessnaL 19 tipusir katonai repiil6g6p. 162 4. die Versicherungspflichtgegen Unfall 4. Az 1986-osN6met Nyelvtan6ri Konferenci6t Bernben tartott6k meg. Alkosson a megadott mondatokb6l {tj mondatot a legfontosabb informaci6k megtartdsdval! Ep{tse be az a) mondatot a b)-be! l. a) Der Brief an meinen Freund steckt noch in meiner Tasche. tdbbfelekdppenis! l. Ab6csi vend6gemazEur6pa 5z6116 Eur6p6t. die politischen Beziehungenzu den Nachbarliindern 7. a)lmAugust letzen Jahresist in Le Landeron in der Schweiz ein Festzelt eingestiirzt. b) Den an meinen Professorin Bedin habe ich schon aufgegeben./13. Verhandlungenauf Regierungsebene 6.a drezdai Pr6gai utca ./ 9. Milyen Fiatot vettek Olaszorsz6gban? 5. b) Die Regierung hat die Kritik scharf zuriickgewiesen. 3.Lipcse utc6i . Die Nachrichten um Mitternacht enthielten keine bemerkenswerten Informationen. Forditsa le! 1. a m6jus 5-i szerz6d6s 3. Drei Schmuckstiickeim Wert von 200 000 Schilling konnten noch am selben Tag in Klagenfurt sichergestelltwerden. b) Die Regierung veisuchte die Verantwortung den Gewerkschaften zvzuschieben. a h6tv6gi balesetek 4.berlini ritibesz6mol6. egy probl6m6n kotlik ){ILll2.Lipcsei utca Lipcsei v6srir .b6csi egyetemi tanulm6nyaim .LLltam egy filmet Marie Antoinette 6s a franciaorsz6gi XVI. Hizza ald a hdtrevetettielz(is szerkezeteket! l. die noch immer sehr gut Wienerisch spricht.pr6gai sonka . a) Am vergangenen Donnerstag ist es zu blutigen Unruhen gekommen. 2. iitszob6slak6s 2. 1. so spricht er sehr oft von seinem Aufenthalt in London. Mondja az aldbbi kifejezdseket tisszetett sz6val! l.b6csi hirek * B6csi Filharmonikusok . a) In Indien fand 1981 eine Volksziihlung statt. 8. az ev6pai enyhiil6s 6. m6hoz egy h6tre. 6. Mondja nimetiil! Ha lehet. 1313-asszob6j6ban 2. Mein Freund aus Wien und meine Freundin unterhalten sich englisch. XII. egy rij m6dszeren dolgozik. lakott. oldalon van. Lajos kir6ly 6let6r6l./10. Der Besuch bei meiner Tantehat ihm sehr gut gefallen. Forditsa az qldbbi kifejezdseket magyarra 6s {rja utdna zdr6jelben.meiBeni utazils .a) Das Ausland hat das Vorgehender Regierungkritisiert. 2. mezfigazdas6gi munka ll. A bar6tom egy 500-as 4. ein Buch von 100 Seiten 8. XII.lipcsei f6p6lyaudvar . a fels6oktatilsi intlzm9nyekben folytatott tanulmSnyok 13.pr6gai bar6tom . irtban van.Salzburgi Unnepi J6t6kok. ein Ofen zum Backen 5. ein Gebiet von 100 Quadratkilometern 5.Drezdai K6pt6r . XII. XII. egyetemi tanulm6nyok 10.pilzeni stir . (Was?) Forditsa le Sket! XII. a gyerekekkel val6 foglalkoz6s 8. Ich habe einen Freund in Wien. T.ll7. hogt milyen szerkezettelfordftotta 6ket ! 1./15. 3.ll4. Forditsa le! . azafnkai orsz6gokbanfenn6ll6 piaci viszonyok XII. b) Die Maschine nach Berlin ist gestartet.6.A Budapesti Ktizgazdas6gtudom6nyi Egyetem . Mondja ndmetiil! hib6s valamiben. die Kanne fiir Milch 6. A 6-os gyakorlata 20.Lipcse 5z6116 . Er studiertezwei Jahre in London. A 105-iis tankornek itt lesz 6rhja. n6gy h6tre. die Erkrankung an Pocken 163 . der Stolz auf den Beruf 3. piaci viszonyok I 2. in der Nacht zum Sonntag 4. b) Das Ergebnis ist mit fast zweijiihriger Verzogerung bekannt gegebenworden. a legfjabb esem6nyekr6lsz6l6 tud6sit6sok 9. Wir haben meine Tante besucht. Ministerium fiir Binnenhandel 2./16. 2. az eur6paiorsz6gok f6v6rosaibanakkreditrilt nagykovetek 5. die Hoffnung aufdie Zukunft 2. Frankfurt an der Oder 3. Fiattal bejilrta 3.meiBeni porcel6n . vadbszattamegy. ein Brief an meinenFreund X[II.olaszorszlgi tart6zkod6s. meghiv6sra. a) Die MaschineausBerlin ist gelandet./I1 .

semmif6le t6hangv filtils nincs! 164 165 . Freudentrdnen 6. A Magyar Ktiztrirsas6gnakaz eur6pai orsz6gok fdvrlrosaibanakkredit6lt nagykovetei a nemzeti iinnep alkalm6b6l fogad6st tartottak. 4. XIl./18.l2l. XIl. Das Gesetziiber den Schutz der Denkmiiler mil8te schon bekannt sein. Ford{tsa az aldbbi kifejeziseket maglana 6s mondja 6ket hdtrqvetett jelzhs vagt mds szerkezettel!! XI[. Kennst du die MaBnahmen der zustiindigen Behiirden zur Ltisung des Umweltschutzproblems? an den ungarischen Gemiilden des 19. A ENSZ f6titk6ranak a kiil6nb6z6 orsz6gok k6pvisel6ivel folytatott megbesz6l6seinem vezettek eredm6nyre. Vorstadt 9. friedliebend 2. Ezenk6t id6: a) jelen id5: ich gehe du gehes/ et gehe wir gehen ihr gehet sie geher b) mrtlt(minta felt6teles elbeszilS m6deset6ben. I 20. A k6t6m6dk6pz6s€nek f6szab6lya: a) . Seebad 4. arbeitsfiihig 4. 2. wasserfest 6. Seidenkleid 2. A kdtdm6d(der Konjunktiv) k6pz6se: a X. 3. Hasznillata l. F orditsa magt arra ! 1.mindenszem6lyben 6sszrirnban) sz6ml. VSllalatunknak az Akad6mia sok tudom6nyos int6zet6vel folytatott egyiitt miikiid6s6t a jiiv6ben is fenn kell tartanunk. der Gehalt an Sdure 8. I 22.t6ma!): ich ginge wir gingen du gingesl llrr ginget er ginge siegingen A kdt6m6d k6pz6s6nek alapszab6lyai: A) A jelen id6 alapszabdlya: A kot6m6dot jelen id6ben mindig a f6n6vi igendv t<iv6b6lk6peziik. Fordits a magtana ! 1. umweltfreundlich 5. eine Hiitte fiir den Hund XII. Gurkennase 8. wasserdicht XII. ld.7. igy ezeket m6rismerjiik. t6m6ban(felt6telesm6d) elmondottakra: Eml6keztettink a magyarban nincs kijt6m6d. Riickweg 10. unternehmungslustig 3. 2. TEMA A kdtdm6d (der Konjuktiv) K6pz6se. Mit der Entscheidungdes Direktors iiber die Einfiihrung der Neuerung in die Produktion bin ich grundsiitzlich nicht einverstanden. szem6lyen b) az egyes nincsszem6lyrag A k6pz6shely6t illet6ena kiit6m6dnakcsakk6t idej6t kell megtanulnunk. Engelsstimme 7. 3. a X. Eichenwald 3.-e"kiit6hang(minden id6ben.Gegenmittel XII.6s 3. 2. Die Restaurationsarbeiten werden voraussichtlich im niichstenMonat abgeschlossen. J6v6re a termel6s23 sztual1kosn6veked6s6velsz6molhatunk. M ondja n6metiil ! 1. tiibbi krit6m6dalak ennek a kett6neka tov6bbk6oz6se. l. Alle waren mit dem Rundgang durch die Abteilungen des Warenhauseszufrieden. Julihitze 5./I 9. De mivel k6t ktit6m6d alakot (elbesz6l6 mrilt 6s r6gmtlt) a felt6teles m6d helyetthaszn6lunk. Nach vorldufigen Berechnungendes Finanzministeriums in Tokio vom letzten Monat wird sich die Ausfuhr im ndchstenJahr etwas erhiihen.. Mondja magtarul ! 1. Jahrhunderts 4.

empfehlen. (kennen) (rennen) (nennen) (bringen) (denken) (wissen) Kij. m6d kannte rannte nannte brachte dachte wuBte ktit6m6d ich kennte (Umlaut n6lkiil!) ich rennte (Umlaut n6lktil!) ich nennte (Umlaut n6lktil!) ich briichte (Umlauftal!) ich diichte (Umlaut-tal!) ich wtiBte (Umlaut-tal !) r66 r67 . 2. az er6s + f6n6vi igen6v.. schwimmen. stehlen) ich stand ich stiinde du stiindest er stiinde ich hiilfe ich stiirbe ich verdtirbe ich wiirbe ich begonne ich befiihle ich empfiihle ich schwrimme ich st6hle wir stiinden ihr sttindet sie stiinden .. . stb. .Umlaut-talk1pezzitk. A vegyesragozdsri igdk elbeszblS mrhltkdt6m6dja: Inf. wissen krinnen B) millt szabdlya: Az elbesztl1 a kijelent6 a gyengeig6kn6lmegegyezik mirlt k<it6m6dja l... beginnen. befehlen.stb. verderben... .haben ich habe du habest er habe ich sei du seist er sei (egyes sz6rnbannem kaP . stb.stb...stb. ig6kn6l.stb. az elbesz6l6 m6ddal.-e" kcit6hangot!) wir haben ihr habet sie haben wir seien ihr seiet sie seien ich kam ich kiime du kdmest er kdme ich fliige du fliigest er fliige wir kiimen ihr kiimet sie kdmen wir fl6gen ihr floget sie fl<igen sein ich flog ich fuhr wir werden ihr werdet siewerden wir fahren ihr fahret sie fahren wir geben ihr gebet sie geben wlr wlssen ihr wisset siewissen wir kirnnen ihr kiinnet siekdnnen werden ich werde du werdest er werde ich fahre du fahrest er fahre ich gebe du gebest er gebe ich wisse du wissest er wisse ich kdnne du kiinnest er kiinne ich fiihre du fiihrest er fiihre ich wiirde kommen du wiirdest kommen er wiirde kommen wir fiihren ihr fiihret sie fiihren wir wiirden kommen ihr wiirdet kommen sie wiirden kommen fahren geben Egtes igdk kdt6m6djdt elbeszil6 milltban a rdgies alakb6l kdpezzilk: (stehen.stb. 3.stb..ahol lehet. werben.....stb.. .. sterben. helfen. koriilir6s:awiirde alak ragoz6s6val ich half ich starb ich verdarb ich warb ich begann ich befahl ich empfahl ich schwamm ich stahl . .

hogym6gmindig beteg.ahollehet:Umlaut . felsz6lit6s. mdgen Umlaut-tal (konnte . Er wdre schon angekommen. Pl. Hol's der Teufel!. Er sei schon angekommen.: Er hiitte schon gegessen. (P5ter azt mondta.-€" kot6hang 2.ich wollte) k6pezi az elbesz6l6mirlt kiit6m6dj6t.. alak) 2. A jtivS iddkben a werden seg6dig6tjelen id6 kdt6m6dban rugozzttk 6s kapcsoljuk a f6ige folyamatos (Inf.:nincsrag Cselekvd(Aktiv) ragozirs: jelenid6: t6: a f6n6vi igen6vtrive elbesz6l6 mrilt: . a sollen 6s a wollen pedig Umlaut ndlktil (wollte . mi)ssen. Afeltiteles m6dkifejezisdre A krit6m6d egyik felhaszn6lSsi teriilete a felt6telesm6d kifejez6se0d.ha akar. Peterhat gesagt. t6ma). egyes sz6m1.) pl.man"6ltal6nos k<it6m6dban 6116 ig6velegyiittszerepel: Man nehme einenLiter Milch. A kdtdm6dhaszn{lata l.): er werde kommen befejezettj6v6 (Futur IL): er werde gekommen sein jelen id6 kiit6m6dOsszetettmulrid6ben (Perfekt) ahabenvagy sein seg6dig6t (PP).A m6dbeli seg6dig6k koziil a krinnen. de nem sz6szerint.Vigye el az rirdog! Gottsei Dank! -H6la Istennek! Bleibe. szemdlyfi utasit6s. f6z6siutasit6sokban rendszerint alany . illetve befejezett ffn|vi igenev6t (Inf.) Osszefoglalva f6szabdly l.amelynagyj6b6l megegyezik a magyar hasznillattal.) 169 168 . (P6ter azt mondta. Az egtesszdm3. Rdgmilltban (Plasquamperfekt) a haben vagy sein seg5dig6t elbesz6l6 mrilt kiit6m6dban ragozzttk6s kapcsoljuk a f6ige befejezett mell6kn6vi igenev6t (PP). A k<it6m6dnak az al6bbleirthasznillatahiinyzik a magyarb6l.: mell6kn6vi igenev6t kapcsoljuk a f6ige befejezett banragozzuk 6s Szenvedd (Passiv) ragozils: jelen id6: er werde* PP elbesz6l6 mirlt: er wiirde + PP jiiv6 id6: er werde+ PP+ werden tisszetett mrilt: er sei+ PP+ worden r6gmirlt: er wiire + PP+ worden befejezettj<iv6: er werde + PP + worden * sein Jelmaryarizat: Er habe schon gegessen. Inf : Infinitiv (f6n6vi igen6v/folyamatos) PP : Partizip Perfekt (befejezett mell6kn6vi igen6v = 3. felsz6lltaskifejezisere Egyessz6m3.. dilrfen. 3.. er sei 2 Wochen lang lcrank gewesen. A konyhareceptekben.6s3. er sei immernochlcrank. pl.Imp. X.ich kiinnte). pl.: folyamatosj<iv6 (Futur I. sz. 2. 6hajt6s.wenner wolle!. szemdly{i utasitds. hogy2 h6tigbetegvolt.wiirde + Inf (kiiriilir6s) jtiv6 id6: er werde* Inf iisszetett mrilt: er habe/er sei + PP r6gmrilt: er hdtte/erwiire + PP befejezett jiiv6: er werde + PP haben/sein Peterhat gesogt. V6gy I liter tejet. Perf.Maradjon. Afiigg6 beszidkifejezesere Valaki m5snaka szavaitidlzziik.).

verstehen 4. essen 5. X.: Er sagt. sehen 8. ich wiirde immer zu schnellfahren. K6t6m6d A fiigg6 besz6dneka jelen idejfi 6s az dsszetett mirlt idejfi (: nem k6ts6gbe von6s)." 170 17r .. A kiit6m6dot a ktrzbesz6dmajdnem kizitr6Iag a felt6tel kifejez6s6rehasznSlja (ld.Ha a mell6kmondatban kot6m6d 6ll. tudom6nyosnyelvben. heiBen 9.\2. ich htitte mich verspritet. valamint az elbesz6l6 mrilttal 6s a r6gmtlttal (: k6ts6gbe von6s) val6 kifejezdse kiiziitt nincs 6les hat6r. Peter hat gesagt: Ich war zwei Wochen lang krank' Ha a besz6l6 k6ts6gbevonja a m6sik 6llit5s6t. A XItr. stehen 4.-s der Bindevokal . szemdly{i alakjatkdt6m6dban! l. mert bizonyos k<it6m6d alakok (a*-gal jeliiltek) egybeesneka kijelent6 m6d6val.reSchiilerin behauptet:. szem6lyii alanya egyes sz6m I .. 6s term6szetesen t6 m6dban 5ll az ige: Peter hat gesagt: Ich bin immer noch krank. ich wilrde immer liigen. tima nyelvtani szal&ifejezSsei n€metiil k<it6m6d ." 2. szemdly{i alakjdt ktit6m6dban (nem kdriil{rt formdban) ! l bekommen 6. krinnen l0 schlafen XIII. egyesszaknyelvekben. 6s ekkor f6mondati sz6rendethaszn6lunk a mell6kmondatban is k<it6szava (: verkappterNebensatz). szem6lyfi lesz.. helfen 3.. teh6t mintha felt6telesm6dot haszn6ln6nk: Pl. Er sagt.mdgen V ich habe* du habest er habe helyette: ich hiitte du hiittest er hdtte wir haben* ihr habet sie haben* wir hdtten ihr h?ittet sie hiitten XIII. kiinnen 7. -s der Indikativ. gehen 2. irja le az aldbbiigekjelenidejfregyes szdm 3./l. irja le az qldbbi igbk etbeszdlSmtilt egyes szdm 3.Ich besuchedich heute abend. der Stammvokalwechsel./3.. akkor a mell6kmondat egyes kijelensz6m 3. ich hdtte gestern gelogen. beginnen 8.Meine Mutter ist Lehrerin. Alakitss dt jliggd beszidbe! l.-e" kilt6hang szem6lyrag t6hangv6lt6s kijelent6 m6d a k6t6m6d kifejezese fiiggd besz6d egyenes besz6d a) o A A b) der Konjunktiv.egy kock6val lejjebb csrisztatjuk" a kiit6m6d alakot: Xm. nincs az6rt sem. schlafen 9. wissen 3. Eil. arbeiten 2. stehen 7. akkor jelen id6re vonatkoz6an (a) elbesz6l6 mflt. htiren V n V V 6. 6s ilyenkor . hogy az utina kiivetkez6 (f6mondati sz6rendii) mondat val6j6ban alarendelt mell6kmondat(ld. a mriltra vonatkoz6an (b) r6gmirlt idejfi kiit6m6dot haszn6l. Mein Freund sagte:. fent a IL TEMA!).-e" die Personalendung / das Personalsuffix -s. brechen 10. sehen 5. Er meint.Ilyenkor csak a f6mondathi6tyz6 t5rgya mutatja. akkor gyakran elmarad a mell6kmondat (da8). Gyakran tal6lkozhatunk viszont a kiit6m6ddal az rijs6gnyelvben. Ha a fenti mondatokat egyenesbesz6dbetessziik. TEMA!). derAusdruck desKonjunktivs die indirekte Rede die direkteRede GYAKORLATOK Er meint.

Die Zeitung berichtete: . vetter sei auch nicht in die Aff?iren um den verhafteten ehemaligen cDU-Baustadtrat Antes verwickelt./7. Er fragte mich: . Die Mutter sagtzum Kind: .. Du hast nicht auf uns gewartet./4." XIII.IB doch bitte!" 3. um damit den weg fiir einen Neuanfang des Berliner Senats frei zu machen. Der Student erzdhlt: . Die Studentin sagt: ... Ich habe in der Abendzeitung gelesen.hat er eingestanden. Burt sagteam Montag in einer Sendung des NBC-Fernsehens. Ein Autofahrer brachte die Verletzten sofort ins Krankenhaus. was ihm Eigentum bedeutet. durch mdglichst hiiufige Museumsund Ausstellungsbesucheund durch verbindungen zu Kunsthiindlern beraten liiBt. da8 er nicht arbeite. Xm. 2. Er fiigt noch hinzu. Das Kind fragt:. da8 die Riicktrittsentscheidungvetters nicht getroffen worden sei. kommt hier auch zum Ausdruck.. 17 weitere Angeklagte erhielten Gef?ingnisstrafen zwischen fiinf Jahren und lebenslang.Besuche mich heute abend!" XIII.Was machst du am Wochenende?" 4. Du warst gesternnicht bei uns. daB wirtschaftliche Tiitigkeit von einer gewissenDimension an eine sch<ipferische sei. Er ist von den Stadtverordnetenherzlich empfangen worden. Der Biirgermeister hat ihm zu Ehren ein Festessen gegeben. Ich habe meinen Fotoapparat vergessen.Die iibrigenAngeklagten wurden freigesprochenoder an andereGerichte iiberwiesen. der sich dem vernehmen nach zundchst dagegengewiihrt hatte. Der Reporterwollte noch wissen. 2.Wann kommt dein Freund zurtick?" 5./I0.Der schuldige Lastwagenfahrer. Die Anwiilte der Verurteilten teilten am Freitag mit. woher er seine Informationen erhalte.Den Reporter interessiertnoch. es gebe . Nach einer dreisttindigen sitzung der FDp-Fraktion erkliirte auch der FDpUmweltsenator vetter. 2. Alkosson inedlis 6hajt6 mondatokat! l.daB er sich durch griindliches Studieren der Literatur. 4. Htizza ald az qldbbi szdvegbena ki." 5. Wir haben keine Zeit. Peter Ludwig betont. 5.. daB Eigen- 173 .3.sehr klare Hinweise" auf eine libysche Beteiligung an dem in der Nacht zum Samstagveriibten Bombenanschlag..Ludwig will keine nennen./8. Ich fragte ihn: . Ich fragte ihn: .Hast du deine Hausaufgabenerledigt?" XIII. der einen der gniBten Komrptionsskandaleder Nachkriegszeitausgel6sthat..um Geld zu verdienenund diesesdann in Kunst anlegen zu ktjnnen. ob er zwischen seinen Aktivitiiten im wirtschaftsleben und in der Kunst keinen widerspruch finde. daB von libyscher Seite in Berlin akute Gefahr drohe. mi6rt dllnak kritSm6dban! Todesurteile gegentunesische Islamisten In Tunesien sind vier Mitglieder einer 26 Mann zdhlenden Untergrundgruppe zum Tode verurteilt worden. um sich gegeniiber der cDU zu profilieren. Auf die Frage. Rasch legte vor der Presse wert auf die Feststellung. Richard Burt. Sie fragte mich: . fiigte Rasch hinzu. 3.wie er hofft.Hast du ihn besucht?" 3.JedenMonat fahre ich einmal nach Hause. Zwei Mitglieder der Gruppe seien in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Der Vater fragt Peter: .ob er Favoriten habe.. XIII. Fiinf Menschensind dabei schwer verletzt worden. Die Zeitung meldete. Ich habe nicht genug Geld. wurde inzwischen verhaftet.BehandelnSie bitte diesesThema eingehender!" 4. daB es wohl auch keine geben kann. offensichtlich. XIII..Gesternist in der Stadt ein schwererUnfallt passiert. DaB Ludwig zur Offentlichkeit ausgerichtetist..auf die Frage. Dies lehnte das Gericht ab. er gehore zu der proiranischen Gruppe Islamischer Jihad und beanhage daher den Status als politischer Gefangener. Der Lehrer sagtzum Schtiler: . Ludwig erzahlt. Nach Angaben der Anwiilte hatte Dhaoui gesagr. Alkossonfi)gg6 felsz6llt6 mondatokat! l...Mutter. schon einige Tage vor dem Terroranschlagauf die Diskothek in Berlin davon informiert. daB die Positionen zu ungleich sind./9. 6s mondja meg.. 172 Leutnant Kilani Luhachi und der Anfiihrer Habib Dhaoui seien am Donnerstag unter anderem des versuchten Mordes und bewaffneten Raubi. Er spricht von der . daB er zum Riicktritt bereit sei.positiven scheu den Kiinstlern gegeniiber.Wen hast du besucht?" 2. Mein Freund sagtmir: . Die Vereinigten Staatenwaren nach Angaben des amerikanischenBotschafters in der BRD.Heute nimmt der Minister an einer Sitzung teil./6.tdmhdban dll6 igdket. Alakitsa dt fiigg6 beszddbeaz aldbbi szdvegeket!AUasfiogtatdsnAtkiit adja tovdbb az informdci6kat! l. Alakitsa dt fiiggd kdrddsekk4! l. Rekonstrudlja az eredeti dial6gust az atdbbi mondatok alapjdn! Der Reporter hat den beriihmtenKunstsammler peter Ludwig gefragt. darf ich ins Kino gehen?" 6.iberfalls fiir schuldig befunden worden.GehenSie zur Tafel!" 2." 4. Der Professorsagt dem Studenten: . daf3gesternAbend der Innenminister hier eingetroffen ist. ob er unter Kiinstlern Freunde habe -. Ford{tsa le az aldbbi iljsdgcikkeket magtarra! Ogyeljen a k6t6m6d haszndlqtara! l. Er sagt sogar .In zwei Jahrenlege ich mein Staatsexamen ab. daB der Riicktritt vetters die perstinliche Entscheidungdes umweltsenators sei. um damit der union einen Gefallen zu tun.der unter AlkoholeinflufJ stand und unverletzt geblieben war. und morgen friih wird er wieder in die Landeshauptstadt zuriickreisen. daB bei einem Verkehrsunfall drei Personen verletzt wurden. x[ilI../5.

meg tudjuk fejteni". a) f6nevek: az osszetettsz6 nem6t az utols6 taghatfurozza meg. a -heit.daBderPreis.das Gewcisser) c) el6k(:pz6vel(pl. alkalmazzq afuggd beszidet! l.hanem n6nemii el6tagir dsszet6telek eset6benis.6s semlegesnemii. miutdna sajt66rtekezleten ismertette utaz6sa Azonbanm6g semmi krizelebbitnem tudott mondani... Kov6csn6 azt mes6lte nekem. mert igy egyrdszt krinynyebben tudjuk a sz6kincsiinket b6viteni.greifen . A vdroskiizpontj6ban van. Mhr mindent rendberaktak.Er meint. A miniszter a h6nap v6g6n lrkezik vissza. die Menschenmasse.lakds6pit6si program (f6n6vb6l k6pzett) mell6kn6vi jelzfvel. c6lkitilz€seit. Sz6tisszet6tel A n6metbena sz6osszet6tel igen gyakori sz6k6pz6siforma.-s" kiit6hang gyakan taI6lhat6sz6<isszet6telben 6s nemcsakhim. Wohnungsbauprogramm. m6sr6szt pedig ismeretlennek v6lt jelent6s6tis. -keit. -ung.vor allembci Kunst ' cineFiktionsei./Il. hogy a kiiltigyminiszterjelenleg nem tart6zkodik a f6v6rosban. XIV. Egyes f6n6vi dsszet6telben az elltagk1nt 6116 f6n6v tobbes sz6mi: das Ltinderspiel. das Schlafzimmetidas Lesebuch.. El6k1pz6 l. -ttit. l 1 ^ Lt+ 175 . A minisztertegnaputazottel. Ragos k6pz6s. ig6vel: pl. dic Leihgebiihr sei.das Wohnun gsbauprogramm. TEMA Sz6k6pz6s Sz6osszet6tel. das Wtirterbuch. -ing.der Bindestrich. denmanfiir ein Kunstwerk bczahlt. szavak Az al6bbiakbanv6zlatosanismertetjiik a sz6k6pzbst. Sz6k6pz6s A n6met sz6k6pz6sselazlrt kell megismerkedniink. die GroJJstadt. Gyakori a tiibbszoriis osszet6telis: die Weltraumstation. Nagyon tiriilnek.tum. mert kiiliinbiiz6 konferenci6kon veszr6szt. T6hangv6lt6sos k6pz6s. Kiilfbldi fton van.-e" v6gii n6nemfi 6s a gyenge ragozfusfhimnemti f6nevek ut6n: die Kiichenarbeit. Freundschaft. A n6met risszetettszavakatsokszor m6s szerkezettelforditjuk magyarra. F6n6vi irsszet6telel6fordul m6s sz6fajokkal is: mell6kn6wel: pl.hogy Kiss tr t$hflzat vett. -ion..-n" k6t6hang 6ll az . ami nagyonsokba keriili. -schaft. das Wasser 2.. 2. 6s nagyonsz6pcsal6dihtz.die Altertumskunde. der StraBenverkehr. das Bicherregal. 6s akkor a konkr6t k6rd6sekre is kimeritdv6laszt tud adni. Fordltsandmetre. pl. A sz6ktpzdsfajtdi: a) sz6risszet6tel (pl. XIU.-s" kiit6hang: die Schtinheitskunder Forschungsplan. Stra$enbahn) b) ragos vagy t6hangv6lt6sos klpzls (pl. -tum v6gz6dbsut6n mindig var . mert v6gre t6gasotthona lesza n6pescsal6dnak. pl. Az. mert a politikaihelyzetet el6bba minisztertan6csnak is megkell vizsg6lnia..A hiriigyndks6gazt jelentette. der Dummkompf.der Grffi . der Kindergarten.6s a j6v6 h6tenbekiiltiizhebrek.

fruchtbar genieBen der Rat ratsam. die Revolution -trit: effektiv .die Kindheit schiin. Az ige f6n6vi funkci6ban 6116 f6n6vi igeneve.dasBildnis .hiiuslich.menschlich . b ) T6hangv6lt6sos k€pz6s f6nevek Himnemii f6neveket k6pezhetiink er6s ig6kb6l t6hangv6lt6ssal: .die Druckerei -heit: dasKind . dulden . a) Ragoskfuz6s Az al6bbiakban sz6fajokszerintcsoportositva k6pz6ketadjukmeg. TEMA!).hungrig. f6n6wel: 2.die Freundschaft eigen. ig6vel: 2. trinkfest idegen eredetii k6pz5k: -tion. erfolgreich. die Finsternis.ruhig heute .das Biichlein der Herr . fern.die Kollegin -e: groB. Jbnevek hfmnemilffnevek -eri lehren messen England -ling: lieben saugen jung - Ndnemil kivitelek mdg: die Kenntnis. f6n6wel: 3. XII.duldsam der Fehler .ge illlhat l.die Ungarin. gestern.genieBbar. stehenbleiben radfahren. die Wiederholung.mely a cselekv6s folyamatht hangsily ozza.fehlerhaft der Fehler .szilmn6wel: 4.die Effektivitiit semlegesnem{i f6nevek: -chen. semlegesnemfi : das Spielen(ajdtsz6s) das Wiederholen (az ism6tl6s mfivelete).hellgrtin zweitgrtiBt.das Henchen fielent6sv6ltoz6s:gazdi) c) I.die GriiBe. ig6vel: wortkarg.heimisch das Haus . schreibfaul.dasEreignis 3.D&I*na--{LM 1. -lein (kicsinyit6 k(:pzl): das Buch .einstimmig.liebenlernen. standhalten. der Mensch .fehlerlos idegeneredetiik1pz6k: -and: der Doktorand -ismus der Naturalismus -ist: derEgoist ndnemttJ6nevek: -in: die Lehrerin. a fontosabb 1.die Ubung (ver) iindern.die Schdnheit -keit: heiter. 2.teilnehmen fernsehen.die Eigenschaft -ang: iiben .die Heiterkeit -schaft: der Freund.Berliner das Heim . J.dieWildnis(!) dasGefiingnis .freisprechen -nis: dasBild wild gefangen sichereignen . Ruhe . hauchdiinn vollbesetzt.heutig.hochdeutsch.mell6kn6wel: kennenlemen.zweistellig merkwiirdig.mell6kn6wel: 3.die Ferne -ei: der Drucker. melliknevek der Lehrer derMesser der Engl2inder der Liebling der S?iugling der Jiingling -ig: -er: -isch: -lich: -bar: -sam: -haft: -los: Hunger . die Erlaubnis.gutheiBen.die Frdcht .gestrig Berlin .die (Ver) iinderung F6n6vb6l kfipzett mell6kn6v a n6metbensokkal ritk6bban fordul el6 mint a magyarban(ld.der Band (der erste Band von Goethes binden Werken) ' greifen treten springen fliegen streichen gehen - dasBand (dasTonband) der Griff der Tritt der Sprung derFlug der Strich der Gang 177 r76 .

) jelentd ig6k . (Akk.er-.miBverstehen (felre6rt) .auf-. BJ6kew6 Az al6bbiakban a fontosabb el6f. etw. gehangen hiingte.hinaus-..der Urenkel M6s igekdt6.zer-" .megvet) .zer-. s igy szenved6 A mozg6st szerkezetben is haszn6lhat6: fliegen. Ur-: derUrmensch.dasGeschenk De himnemfiek: der Gedanke.vor-.zerbrechen (sz6ttor) 4.) .beantworten antworten auf + Akh. hiingen.. jelent6st jelent: a . die MiBachtung.hiingen.mit-.unwichtig(a magyarban nemfordul e16) glaublich. 178 t79 ..unschrin nemfordul e16) klar .urgermanisch c) egy6b prirok: .) ig6k Az elv616 i gek<it6k ge el6ljitr6sz6v agy.bekommen kommen(6n) (kap) A .lefejez . Ge-" el6k6pz6s f6nevektdbbnyiresemlegesnemiiek: dasGestein.unklar(a magyarban nemfordul el6) mifi-: a f6n6vtov6bbk6pz6se: miBbriiuchlich az ige tov6bbk6pz6se : miBgestaltet. der Gebrauch. der Geschmack 6s-af6rfit kifejez6 f6nevek: der Genosse. aus-. nach-. ttibbs6 hatir oz6sz6 : ab-.negativumot achten(tisztel) (meg6rt) verstehen jelent6se A . zu-. reiBen(szakit) (t<ir) brechen . Aziglvel szoros kapcsolatot alkot6nemelv616 igekdt6k: be-. dasGewiisser. Ktiziiliik n6hrinynak a jelent6s6t meglehethatfurozni. herein-.) stecken (h.mi8-. schwamm fahren.ent-"igekiit6valamit6lval6 megfoszt6st fejezhet ki: enthaupten enterben .be-"olykor teljesen jelenmegv6ltoztatja az alapige t6s6t: . dasGebirge.der Wurf werfen schliefjen .be-" igekcit6egy6bk6nt alapfunkci6j6ban t6rgyass6 teszi a prepozici6s vonzatt igflt: .mint pl.be-" igekrit6sparja t6rgyasige. miBlungen ur-: urah..der SchluB igdk A kiivetkez6tdrgyatlanig6k elbesz6l6 mtrlt alakj6b6ik6pz6dteka t6rgyas pdrjaik: liegen..steigern steigen .lag stehen. etw. Az .ge-.unrein wichtig . an-.hinzu-.) . dasMi8verstiindnis Un-: az alapsz6 ellent6t6t fejeziki: der Unsinn.heriiberstb.ent-.fuhr sinken.miB-"az alapigbvel ellent6tes ad.h.r6pz6ket mutatjukmeg sz6fajokszerintcsoportositva.(Akk. a .. etw.sank legen(Umlautn6lkiil) stellen setzen schwemmen fiihren senken b) mell6kn6v un-: az alapsz6 ellent6t6t fejezi ki: rein .emp-.befliegen: Viele Liinderwerdenvon dieser Fluggesellschaft beflogen.. die Unsumme.hat gehiingt stecken (h. a) f6n6v 4... hing. der GenuB.saB schwimmen.besteigen steigen auf + Akk..zerrei8en (sz6tt6p) .unglaublich (a magyarban schon.die Unschuld vagypedigfokoz6st: die Unkosten.sz6t-". dcr Urwald. der Gefiihrte n6nemfi: die Gewalt Mif-: (mint az ig6trn6l): der MiBbrauch.az <iriiks6gb6l kizfur. stand sitzen.(Akk. vei'.miBachten (len6z.beziehen ziehenin + Akk.

.Kinder sind im StraBenverkehr nicht sehr sicher. 180 181 . Fehler. Salz. Eltern..en. -e Suffixe fremder Herkunft . Heimat..Was hat er denn fiir eine.. Er ist iiberall fiir seine immerwdhrende . wachsen.. sitzen. Kdpezzenmondatokata pdlda szerint! -los die Lust lustlos die Arbeit das Ende arbeitslos endlos GYAKORLATOK Sz6k6pz6s xry.Ich kann bei dieser. stehen.haben Sie dort? ..nichtlesen. ist es uninteressant. .. .kaufen.. Kbp ezzenmondatokata p 6lda szerint! Pl.danken.gesund.: Wenn jemand nicht glticklich ist.die Sauberkeit (ig)keit.: gehen.flieBen. es gab keine .. Aussicht.wenn ich ihn wiedertreffe.. arbeitslos.War es schwierig.rufen.. Egiszitse ki q kdvetkezdmondatokat a mellhknevekbdlktpzettJ\nevekkel az aldbbiak szerint! heit. Mondja magyarul qz aldbbi dsszetettmellilcneveket6s hlpezzenazokkal mondatokst! blutarm.die Gesundheit keit. die Konferenz wurde in. Brot Wenn etwas ohne Ende ist. . im ShaBenverkehr... Ahnung. hia tcta magyarazatban taldlhat| dsszetett 6s khpzett szavakat6s irja jelentdsiiket! melldjiika magyar ){IV.heiben. Hier ist es sehr dunkel.-geduldig. die Richtigkeit (lich)keit. trinken.wahrscheinlich.. absteigen.Ich bin sehr dankbar.l1.. Lust.war der Priisident bei der Konferenz anwesend? .. Kinder.Geht Ihre Uhr genau? .Sie hat mehr ..(!) des Priisidenten eniffnet. bekannt. t€manyelvtani szakkifejez6sei nEmetiil sz6k6pz6s sz66sszet6tel ragosk6pz6s t6hangv6lt6sos k6pz6s eI6k1pz6 idegeneredetii k1pz6k die Wortbildung die Wortzusammensetzuns / die Komposition die Bildung durch Suffix die Bildung durch Stammvokalwechsel das Priifix.verleihen.Ich bin bei Foto Wagnertiitig.der Sprung werfen.natiirlich.sicher.. klar.A XIV.sein. Kdpezzen f6neveket a kdvetkezSigdkbdl ! Pl. sauber.rauchen XIV. freundlich-unfreundlich.ausfahren. springen... zweitklassig..Nein. Wir wiinschen uns flir die Kinder mehr . einlassen..-freundlich Wenn etwas nicht interessantist. .antragen.I4./3./5. die Miiglichkeit (ig)keit... -es.erwerben. ..Kbpezzen risszetett 6smondjonezekkel mondatokat! fdneveket ArbeitsAutoChemieFabrikFotoMaschinenTelefon-apparat -arbeiter -bahn -fabrik -hiindler -labor -papiere -straBe -unfall -vertrag Pl. gleich XIV. binden.Form. richtig.. verkaufen..-piinklich. mit den vielen Koffern iiber die Grenze zu kommen?. als wir friiher.ncitig.berichten.. wird er wieder bei bester.einfahren.: Wennjemand keineArbeit ha! ist er arbeitslos.versuchen. Appetit. Kdpezzen fSnevet az aldbbi mintdra! -er...handeln. ..|Z... ist er ungliicklich..Was fiir eine . berufstiitig. Erfolg. Phantasie XIV.stechen. Schmuck.Die heutige Jugend lebt frei. schlieBen.Ja. laufen.die Arbeitslosigkeit Mein Kollege ist krank. ..Ich werde immer mit gro8er .. griiBen.. kiimpfen.brechen. ziehen.Sie geht mit gro8ter. Ihr Kollege ist sehr freundlich. miiglich...angenehm.der Lehrer xIV.? Hoffentlich wird er bald gesund. . schlafen. ist es endlos.-ordentlich./I. schreibfaul XlV..-ruhig... verbieten. XIY... . chrlich.an Ihre Hilfe denken.-zufrieden. leselustig... streiten.. -len -ner lehren ./8. ausweisen../6. . .der Gang.. gesund..

Wanderung. Vorbereitung XlV.Garten. stark. schwere Kisten. treu. streichen/ bestreichen(Mutter. Es ist verboten. erkennen. schnell. erhiihen. Benutzung. iiberziehen.kaufen XIV.Hen. schaffen.. denRasen XIV. nSnemiljbneveket! Hilzza ald azokat. bedeuten. verschieden. Verbindung.anlegen.flach. Haszndljaaz igdt igekit6 (Prtifix) nilkill! SiesolltenseinenBriefbaldbeantworten! Brief milglichstbald antworten. werfen / bewerfen (Kinder. das Auto die Welt. Vasall. tragen. Wagen) 2. traurig. Alkosson mondqtokata pilda szerint! decken/bedecken Der Gdrtner deckt Shohmattenauf die Friihbeete. schripfen. Butter. dasSprachgefiihl Solche Ubungenschiirfen kriiftig. malen. billig. Mensch -tum wachsen. hiiufig. t. -e gut. verbessen.: arbeiten . Kipezzenfdnevet az aldbbi kepzdkkel! -nis erleben . Erkiiltung. unsicher. Steine. Heilung. die Fahrt die Geburt.machen" igin kfvill! das Buch tifftren . Mein Bruderbewohnt ein Einfamilienhaus. bewiiltigen.steigen -un8 ausdehnen. eigen.weise. backen.der Schein der Tag. deuten. mondja tdbbesszdmban! -er. besitzen.schreiben. halb. iibersetzen. ein Arbeiter. siedeln. Eisdecke des Teiches) 4. Erzdhlung. 4. schaffen. Mein Schwiegervater zu betreten. Der Gdrtner bedeckt die Friihbeetemit Strohmatten. Entschuldigung. -schaft eitel. reden. finster. ftihig.bevdlkern. wild -keit. kurzowarm. Schiffe bauen Kdpezzenafentij6nevekb6l./9. motorisieren. Landung. kurz. Ftirst. -leti -ner pl.x) felhaszndldsdval a . friihlich. gefangen.ausweiten. geschehen -keit. belasten. wenden. der Tag XIV./13. dienen. 6. Kreuzung. Land. schiin.. Jahrhundertelang die Rdmerdasganze behenschten jeden einenBerg. leiten. Vorlesung. Regierung. Brot) XIV. Wiinde des Schulzimmers) 3. 2.wichtig. verwenden. -heit.verkaufen. Begrti8ung. Ubernachtung.Krinig. schrin. sagen. stellen.einrichten.befiirdern. rot. einsam. Bewegung.aufschlagen den Mantel den Regenschirm den Gashahn den Getreidesack die Kassette <innen l Xry. -schaft Geselle. Rechnung.tiffnen" ige helyett az .geheim./I5./10. Herzog. verhalten. vergangen. begiinstigen. untreu. sicher. Erkliirung. -heit.stark 183 r82 . mtiglich.die Ferien . das Blatt die Woche. statt fragen. der Professordie Sonne. eng.ll2. Haszndljon mds igdket az .kennen. besuchen. laden / beladen (Arbeiter. besteigt Sonntag 5. gesamt. Siesolltenauf seinen nicht beachtet. lenken./16. entlasten. senken. Empfehlung. die Arbeiter empfangen. ermciglichen. befriedigen. Der Fahrerhat dasVerkehrsschild seiner Worte. arbeiten.. der Tag dasJahqdieZahldie Universitiit. Ich bezweifledie Wahrheit 3. erlauben./14. hoch. der Raum. einsetzen.das Erlebnis erzeugen. Genosse./I1. lustige Tierfiguren. Kipezzen q kdvetkez6 szavakb6lfdneveket! Tege ki a fdnevek el6 a hatdrozott Asa hatdrozatlan nivel6t! Ha lehet.auf" igeluitS (Preifi.Kdpezzen az aldbbi mellibtevekbfiligdket6s qlkossonvelilk mondatokat! scharf. Mittelmeer. nah. schwach. heilig XIV. wirtschaftlich -tum Christ.senden. sorgen. ftihren. reich xN. Mely igdkbhl keletkeztekaz aldbbi Jhnevek sz6kdpzes iltjdn? Achtung. weit.der Arbeiter. ha lehet. Bruder. dicht. Einladung.die Sommerferien die Last. Offnung. Ubung.spezialisieren. amelyek nem ndnemilek! -in (-innen). l. Kipezzen risszetett f6neveket a pdlda szerint! der Sommer. Anweisung.ein. Papst.Alter.schiirfen desAusliinders. verwalten -nis bediirfen. malen / bemalen (Kiinstler.

majd a kdt tovdbbi J6n6wel egti)tt tcibbszdrds en 6sszetett sz6t! *fragen -Preis.. Gedankenaustausch l. binden 3.. Appetit.. finden 2. brechen 6.Kaninchen xrv. . Kdpezzenaz al dbbi igdkbdl (tdhangvdltdssal) frinev et (niveldvei egyiltt).... ...l24. c). ent-... Explosionskatastrophe. majd azt mondattd! Arbeitskriiftemangel. Lehrerausbildungsanstalt....Verkehr 2. is adja meg a magyarjelentdsdt (ha nem lehet.vetkez6 iisszetett szavqkat sz6szerkezettd! Vorbereitungsphase. ... er-. a) ./I9..bdrmilyen melldlcndvikdpzSkkel l6lcneveket! Arbeit.Versuch.. Kdpezzeaz aldbbi mellilcndv kdzdpfokdt.l22.XIV../20. b). Kdpezzenaz aldbbi igebSlfdnevet. g"-. majd j6nevet! hoch sroB schon 184 185 .... . Literatur XIV.. gebiiren a) .. stehen 4. Kartofhlsuppe. 6s adja meg a mqgyar jelentisit! . xrv.ver-.Zucht.. Ruhe..25.. Alakitsa dt a k(. iria az aidbbi szqvak el6 a ntvelhjiiket..|23. emp-.StraBe 4. Alakttsa dt az qldbbi cisszetett szavakat szLszerkezettL.. Kbpezzen a zdr6jelben megadott igekdt6k segftsdgivel az aldbb megadott igdkbSl fij igtket (14 varidci6 lesz!). stehen 3.. Schreibtisch..... ...Bau. majd cserdlje meg az risszetett sz6 tagjainak sorrendjdt.l2l. Fragebogen XIV.. beiBen 2. Kdpezzenaz aldbbi jbnevekb6l . tegyenoda 0 jelet)! l... zer-) l.. csindljon betdliik dsszetettsz6t 6s adja meg a magyar jelentdsdt..StraBe.../17.. b) ... Qualitiitsprodukte XlV. mifS-. Tier 3.. Versuchskaninchen. brauchen 4. . gieBen 5.. legen xIV/18.. abb6l iget. StraBenbau. . Fejezze ki az qldbbi risszetettszsvakat egy-egy (mellhk)mondattal vagt sz6szerkezettel! Hilfsarbeiter.Geheideimportbedarf...... Fehler XIV.melXlV. 6s adja meg ajelentesilket! (be-.

6rt6kiik. Jelent6s6gtik k6t nyelv eset6n A jelent6stannak ezzela teriilet6vel az6rtfoglalkozunk. (megt6r heimgehen (elhuny). l. hogy ez6ltal megkonynyitsiika sz6tilrkezel6s6t 6studatosabb6 tegyiika nyelvhaszn6latot.(hosszabb (riividebbideigtart6) ideig tart6. A n6metben Ialin a meghalniig6nekvan a legttibb (mintegy 40-45) szinonimaprirja. ha egy magyar sz6nak kett6 vagy t<jbb n6metsz6felel meg. A megfelel6sz6naka szciveg szempontj6b6l optimdliskiv6lasztSs6t kiil6nboz6t1nyez6k pl.eingehen (n6v6ny) az elmirl6s fajt6javagyoka: (6hen verhungern hal) .kipihenimag6t: Pl. tobb vari6nst sorol fel.verenden (ember) sterben (6llat). az 6letb6lttvoz6 befoly6soljrik: 6l6l6nyfajtdja: . entschlafen (kimrilik Sllat)stb.rohan Pl. igy meg187 .: megy .erfrieren(megfagy) a kifejez6s stilus6rt6kei.: . TEMA Szinonfm{k. Szinonlmfk A szinon{mdk rokonjelent6sfi. pihen.XV.tdbb vari6nsakkor fordul el6. verrecken Nem mindegy teh5t.szalad . Az egynyelvfi sz6t6r viszont tribb lehet6s6get. hogy egy-egyszitu6ci6ban tetsz6sszerint brirmelyiket haszr6lhatom. a besz6l6lrzelmi viszonya: .A k6tnyelvfi sz6thrbanttibbnyire csak a magyarsz6 megfelel6j6t tal6ljuk.hogya n6metszcivegben melyik sz6thaszn6lom.vall6sos).Nyelvtaniel6fordul6suk.hogy egy ig6nyesszovegben melyik sz6t haszn6lom.homonlm6k. polisz€mia Haszn6latuk.antonlmdk. de kiiltinboz6hangalakiszavak: -tut . nyaral6sn6l) Nem mindegyteh6t.rasen gehen laufen rennen A krizeli jelent6s rLem azt jelenti.sicherholen ruhen/sich ausruhen .pl. ennek eld<int6s6ben eligazit a sz6t6r.

kiinnyitheti a v|lasztilst. akkor legal6bb a n6met-magyar sziltirban. kifejez6seketjeliil.. egyenetlena n6metben mir az uneben felel meg. DUDEN) szinonimasz6tSrral. Diese Aufgaben sind leicht zu machen. Diese Aufgaben kijnnen leicht gemacht werden. (t6rgy) 3. Erdemes belelapozni a magyar szinonimasz6t6rba6s azt egybevetni a n6met (pl. mert az egyes alakokat. A foszt6k6pz6t lev6gva az eben aztjelenti: s[k. de kilonbozl iekmtbsii szavak.stehlenfi. a birtokos esetben6116 f6n6v a mondatt6 b6vitett szerkezetnek lehet alanya (: genitiws subiectivus)...A szltir hasznillatilnhl ez6rt gondosan vizsg6ljuk meg. a magyarban viszontnem: schiin unschrin klar wichtig unklar unwichtig 2. ann6l is ink6bb.sich widerrechtlichaneignen . A nyelvtani szinonima azonos tartalmri. A sauber6s a rein antonim6ja leheta schmutzig.ellent6tesaz khnyl geben (adni) Es ha ezeket az ut6bbi ellent6tp6rokat mondatba 6pitjiik. akkor c6lszeru a magyar--n6met sz6t6rb6l kiv6lasztott n6met sz6t egynyelvfi sz6t6rban is visszakeresni.bekommen (kapni) ." 6s megadja a szinonim6it a jelent6sek kortilir6s6val. rin.Ende (v6g) sehen(6n l6tok) . hogy hib6san 5rtelmezziik. pl.heimlich (von anderenunbemerkt)an sich nehmen.s ennek az ellent6t6nek.. rein.klpzlvel is k6pezhetjiik: freundlich(bar6ts6go (bar6ts6gtalan) s) . f6lre6rtjtik a szciveget.A szinonimasz6thr megadjaa sz6 vonzat6t 6s kiiriilirja a jelent6s6t. nyelvtani anton[mdkatkapunk: Ich gebePaul dasBrch. Ez5rtteh6t..Sokmell6kn6vnek (nemmindegyiknek!) az ellenLEtEt az un.gesehenwerden (engem l6tnak) . a hangalak v6letlen egybees6s6r6l van sz6. ie-legt6sii Pl. das Schlo/3(zdr) (f6n6v) ichweiJ3 (ise) das SchlolS(kastdly) (f6n6v) A n6met gerade .onuAlik a-zono.:klein-gtonm A magyar tiszta sz6nak a n6metben ttibb sz6felel meg: sauber. De a rein m6s6rtelemben is haszn6lhat6: reineWolle 6sebbenaz 6rtelemben talin a gemischt az ellent6te. sz6vicceketnem lehet leforditani.vagy pedig thrgya (: genitivus obiectivus): Karl besuchtmich' (alany) Karls Besuch -----* -------> Ich besucheKarl. A kJarantonimilja az id6jar6s eset6ben a bewrilkt. vagy ha az nincs.amelynek az ellent6te csaka n6metben k6pezhet6. we{3 (mell6kniv) 6slehetnek azonos sz6fajriak. klar..ungerade antonimap6rnakmegvan a magyar megfelel6je: pdros . hogy ugyanannak a szerkezetnekketfele jelent6sevan. A homonim6k tartozhatnak ktil6nbiiz6 sz6fajokhoz. Ezt a sort folytatni lehet: Diese Aufgaben lassensich leicht machen.etwas. Antonimdk Az qntonimdk ellent6ler s?gyqF vagymondatok.v6r (warten) Ez6rt az ilyen tipusir. Homonln6k A bBm. A nyelvtani homonima azt jelenti. Hasonl6k6ppenmint a szavak szinonim6in6l a nyelvtani szinonim6k eset6ben is ktilonb6z6 stilus6rt6kr6l 6s haszn6lati 6rt6kr6l van sz6: teh6t egym6sssalnem helyettesithet6ktetsz6sszerint.anfreundlich Tobbolyanmell6kn6v van."alak!.: . Mds ellentttpdrokat is taldlhqtunk: Anfang (kezdet) . ha ig6nyesebbenakarunk n6metre forditani. A jelens6g vdletlen volta szinte kizirja. de a klareAntvvort ellent6te ink6bba zweideutige Antwort.ti. pl. hogy k6t nyelvben azonoshomonim6rk forduljanak el6.was einem nicht gehcirt. majd szovegkcirnyezetbe 6gyazva. pl. Paul bekommtdas Buch von mir 188 189 . hogy a hononim sz6nak melyik jelent6s6t kell haszn6lnunk.pdratlan. A cselekv6 6s szenved6rnondatok egym6snak nyelvtani szinonim6i: Diese Aufgabenkann man leicht machen. egyenes(azazvizszines). de m6s szerkezetekkel kifeiezett mondatokat. Kiilonrisen az azonossz6fajri homonimiik eset6benfenn6ll az a veszlly. pl. etw): fremdes Eigentum. De a gerade sz6nak a magyarban m6g egy megfelel6je van: egyenes. szovegosszefiigg6sben is bemutatja. A magyar homonima tehdt a n6metbennem homonima: var (Burg) .

az oroszban A repiil6s kialakul6sakor szinteaz eglszsz6k6szletet a haj6z6sb6l vett6k6t: Bord (fed6lzet).-es... du seinen Menschen...r k6tnyelv6 sz6tar stilus6rt6k nyelvtani szinonima -s.. 3... -s.... gut. kifejezdseket mellikmondattal ki a kiemelt szavakat.. mir die Handaufdie Schulter... Die Mutterschickte Zensuren nachHause... Ihr wurdendie neuen (nyelvtani ill.l4. 6.manyelvtani ssakkifejs2$sei n€mettil szinonima homonima antonima polisz6mia egynyelvfi sz6trl. Andersen sehr Namen? 3...-e dasgrammatische Synonym GYAKORLATOK Szinonim6k xv. Polisz6mia Poliszimidnqk nevezziik azt a jelens6get. immerschlechte 2... pl. Zahnrad Zahnstange (fogasl6c) stb. DasBuchkann schnellgelesen Biichermit der Postins Hausgeschickt..bringenvag) holen? Brot... XY. Kapitiin (kapit6ny) stb.. wer ... sein + Adjektiv.l.der GroBstadt aufd.. Ich habe XY.. Die Priifungen werden...l3..2...... akkor az vagyazonos gondolkod6st ti. man. 5. Wir haben eineLeiterandenApfelbaum Vase mit Rosen auf denTisch... borit6hilz(mfiszakinyelvben) .. . 190 ... 4.....Strafe vagy Weg? sindkein Spielplatz fiir Kinder...../l.. Wir haben XY.. bitte denTopf mit KartoffelnaufsFeuer! .. a m6sik nyelvbenaz rij fogalomm6selnevezdstkap. Ha k6t nyelvbenaz futvitel egybeesik. ist derJunge auf ein ... 2.. Die Mutter. .. a magyarban ink6bb a repillStdrv6lt 6ltalanossh a ligikiktitdvel szemben.Bahn..... dieTochter 1.. Sie.. Er ...... ha m6r m6s form6ban k6szitik(pl. tf......... Er .fast von Nachbarn! .bitte die Zeitung FraudasFriihstiick insBett.. Sonntags gestern abend unseren Gastan die Bahn.. Zahn(fog). amikor bizonyos r6szleges tartalmi egybees6salapj6n egy irj fogalom megkapja egy m6sik sz6 hangalakj6t: ..(Gliih) Birne Birne werden. usw..l2. kannnur schwergelesen 2...... 4.....ein .. ...k6rte". a villany6g6nem. vonGrimmund deshalb dieM2irchen 2..l6. 8... 6. dasGlasan denMundund trankesleer.....set2.. .den Stuhlan denTisch.... Helyettesitsea szenveddszerkezetet kiililnbdzd nyelvtani szinon{mdkkal! (sich lassen. NachdemMietrechtkanndich deineWirtin nichtohneweiteres zen..........wie oft.daBer das ihn.....) l..doch bitte denJungen 3. Wetters 3... abgelegt miissen bis zur nichstenWoche 3..... SiebittedenZettelaufmeinen 6...4. zumNachbarn! 4.. 1.. gyertyaform6ban). Wir wollenMittag essen.. ermahnt. A mriszaki nyelv a hasonl6formaalapj6nigen sok sz6tvett 6t a kiiznyelvb6l. A hangalak6witel gyakran csakaz egyik nyelvbentiirt6nik meg. gekommen.. Seine Handschrift werden.... A XV... aufdenKopf..Als Kind habeich viel gelesen und . De ez az egybees6s nemsziiksigszer{i... 7... -s.. 4. WeiBe Elefanten sindteuer...den kleinenSohn darauf... SiehatdenHut schief XY..(vlllany) ldrte torle (gytmrilcs) .. .-e dasHomonym.ihn als sehrzuverliissigen gesagt hat? 5.gekommen...kennen vqg) wissen? L Jeder Deutsche sollteGoethes Werke.. -e dasSynonym. Peter muBte 2.schief Freunde 3........ hdz. De Bime (korte) maradaz 696akkor is.. Der Sohn...Lufthafen sz6pilris.........eine Schreibtisch! 5.. Ich .Fejezze szinonima)! verseumen..legen. Durchseine l9t itt: az azonos formaalapj6n. pl...... Die ..... er seiner 5.. -e die Polysemie daseinsprachige Wiirterbuch daszweisprachige Wiirterbuch der Stilwert... setzen vqg) stellen? Kissenauf denStuhlund l. mint a fenti p6ld6ban. .... dasAntonym. sein * zu..lakihaz (ndmettil:Haus) .(n6mettil:Gehiiuse). Krankheitdie Premiere wegenseiner 1. vagy pedigaz rij fogalomra haszn6lt sz6taz egyiknyelv iltveszia m6sikb6l. er noch..... Hansist hotz desschrecklichen XY. Sein Wunsch kann erfiillt werden. s ebb6lazutrinigensokrisszetett sz6keletkezett: (fogasker6k).....IS..... pl. Erre utal a n6metben a Hafen (kik6t6) . ...ikrciz..

.. wir. Mochtest du eineScheibe Brot? Die Windschutzscheibe ist schonziemlichschmutzis. denaltenundkranken . jedesMonatszahlter seine 3.. D... 2. A kiemelt igdk helyibe helyettesttsebe ellentdttiket! 1 UnserNachbar ist vor kurzem eingezogen. igdt az ellentdtesjelentds{i mellilvttvvel.... .. einehoheStimme 13.und Wirkungkdnnen nichtvoneinander getrennt werden.... 4.... 4. haben...." 2. XV.. 7. .kaum griindlichkennenlernen.... .. 3.. ltnele t'og1' ...ru...diinnerKaffee 5.....\t'hlufi'l l. 4... ill......CrundvagyUrsache? l.. 3. Antonim{k XV. Ein bestandenes Examen ist immerein .durchzogefi...... ill.mia XV. 5..... an denWorten meines Freundes zu zweifeln.. 2.... Er hrt dloOerchlchte vonAnfang bis ....llz. 5.. Paul ist zwei Monate dlter als Anna........ Die Kinder wurden von den Erwachsenengetrennt.. ./16... Ich bin erst sehr spiit eingeschlafen. ^ 2.... Auehderrehdnrto gehteinmal Urlaub zu .4.. 6... Ich bln rm .!" 3.die auf die Sekunde .. Mindegyilmek irja le a ktt jelentbsit nimetiil ilgy. Auf derErdeleben iiber 5 Milliarden. Azzal. einefrostigeBegrii3ung I L hohePreise 4.. 2... siesollten .. Dcl nctte fiulrwlrrrrubeckr:n hutacht SO-Meter-.lgh ruglccr. Der Nachrichtensprecher sagte: ist es. Die Muttersagte denKindern. 2.MeinWagen hatvorneScheibenbremsen.n-Lr helfen..1. 5. 6... Der Vorultaondo l'orderte denRedner auf.seht.. die altenSprachen 10.Ez acip6 a fiamrlk'rnl tU ..Mit demGongschlag Uhr.herber Wein 7.l1. Juli eingestellt.. ein milderWinter 15...../10. XV..griines Obst 6.zttkommen... 3...12 ..... .. die oberste Stufe 2. nehmen./l l. DieseArbeit ist als positiv zu bezeichnen. 2. DEtVetfbrler hert'hrsitet mit seinem Buchviillis neue. Diese organisation hat essichntmziel gesetzt. Der Direktor teilte die Nachricht den Kollegen mit....zum .../9.. LeutevagyMenschen? l. Helyettesitse a kiemelt mell4htevet...... Innsburck liegt etwa 80 km weiter von Wien entfemt als Salzburg... 4. Ein Sprichwort heiBt:Kleidermachen.. ein schlechtes Gewissen 12. um 7 Uhr wiederzu Hause sein.... 3. .. igdvel ugt. m e g s 6 rt l. genau pilnktlichT vagy l..... m€iner Kr[fte. 2. amErsten Miete.. Yigyiuz.... zumFeiem..erfunden.. ezzel a k6sselkonnyen megs6rtheted magad.einebillige Wohnung 3..... XV.. Er muBschwerwiegende .. le az aldbbi mondqtokqt magtarra! Gy{ijtseki a ndmet szavak maglar megfelelqit! 1. Polisz6.... 3. Ich habe meinem Freund zwei neue Biicher gegeben..... Er ist als Biirgermeister eingesetztworden.Ford{tsq.... Am Ende der Stundehat der Lehrer die Hefte eingesammelt. ein finsteres Gesicht 14../13. 6.. l)er |tir'lrlullprlI t rrtl r'orr sclrrrurgcraden .. Man muBdie ... XY.. amit mondtam. 4... Ich habe eineSchweizer Uhr. Ich hebo mlt dsmRruchon gemacht.ll4. 4.... Die Firma hat ihn zum l.. desTodes ist nochnichtgenau erkliirt...... Szfik(sziiktis) . Als Touristkannman Land und .... Anyagilehet6s6geink nagyonsztikiisek.. 5.. die Scheibe 193 ..l8. Homonlmdk XV.....r...... .. Az aldbbi mondatoknak ketket jelentdsilk van (nyelvtani homontma).machen blnm0do". Die Genossenschaft hat im letzten Monat viel Geld einsenommen.. Eeplotttbor boginnt dasHerbstsemester an derUniversit?it. wie siesind../l5. XV...... 2. Karls Entdeckung iiberraschtealle. 5. XY.. Ich sehe kein ..... wenner nichtmitkommt.. Ford{tsa le az aldbbi mondutokqt nimetre! Gyiljtse ki a magyar szavak nimet negfelelSit! |... . hogy a mondatok egydrtelmiiek legyenek! l.. ein schmaler Weg 192 Xv. Nevezze mega melldlotevek ellentdtdt! 1...altes Brot 8.... ein grober Fehler 9. . nem akartalak megs6rteni. hog a mondat 4rtelme ne vdltozzdk! l.

(b) syntaktischen 'Morphologisch'heiBt. Im Deutschen kommen folsende Wortklassenvor: l. Je nach sprachlichem Aufbau verfiigen unterschiedliche Sprachen(2. die in der einen Sprachevorkommen. er6sf6rfi er6spaprika er6sn6 2.) iiber andereWortklassen.B. welches Satzglied es sein kann. scharfer Paprika 4. Manche Wortklassen. Vorgang.: schrine Hiiuser . (c) semantisches Kriterium: DasVerbdriickt Handlung. scharfe Bemerkung 5. Geschehen oder Existenz aus.Kategorien desVerbs: . Das deutsche Funktion dekliniert. 'Syntaktisch' bedeutet.T. Wort flektiert (konjugiert oder dekliniert) *erden kann. TEMA A n6metnyelvtanrtivid dsszefoglal6sa n€metiil Kurze Zusammenfassung der deutschen Grammatikin deutscher Sprache 1. . anders gesagt. und innerhalb konjugierbare Wortklasse. das Ungarischeaber keine Priiposition.Es kannseltener Priidikats Subiektoder Akkusativobjekt desSatzes sein. Gerude umgekehrt sieht es bei dem priidikativen Adjektiv aus: das Adjektiv bekommt hier die Pluralendung. Z. sind in der anderennicht aufzufinden. derWasserspiegel derMeeresspiegel XV. Das Russischehat z. gyenge gyerek gyenge cigaretta gyenge k6v6 XV.) Der Wasserspiegel war vor demSturmnochgnnzruhig.: Diese Hriuser sind schiin. deklinierAdjektiv wird in der attributiven bar./17.Mondjantmetiil az aldbblkttbJezdseket! 1. das ungarischeAdjektiv nicht. ob ein und (c) semantischenGesichtspunktengruppiert.Ezek a hdzak szipglc. scharfe Kurve XVI./l8. ungarische z. keinen Artikel. Die semantische Zuordnung besagt. Dieses Dorf liegt 1800MeterilbcrdomMccrcsspiegel.szdp hazak.das deutscheAdjektiv nicht.B. (b) syntaktisches Kriterium: DasVerbist meistens dasPriidikatoderder Hauptteildes im Satz. Die Wortklassen / Wortarten im Deutschen Die W<irter einer Sprachewerden nach (a) morphologischen. der ungarische dagegennicht. Verb (a) morphologisches Kriterium: dereneine DasVerbist eineflektierbare. scharfe Zunge 3. welche Bedeutung(en)die Worter der jeweiligen Wortklassehaben. .B.Perfekt) Aspekt(Imperfekt 194 195 . jeweilige welche Funktion das Wort im Satz erfiillen kann. scharfes Messer 2.B. Forditsamagtarra! l. scharfe Kante 6. Aber die Sprachen weichen auch im Hinblick auf die morphologischen Kriterien der Wortklassenvoneinander ab: der deutscheArtikel ist z.

C. Vorgangspassiv C. Zustandspassiv r96 r97 . In jedemTompur glbtot nwoiNumerimit je dreipersonen.: Lektion 5.) Er soll viel gearbeitethaben.) Er wird eingeladenwerden.: Konjunktiv im Zustandspassiv Tabelle 7 (keine vollst?indigeTabelle!): 3. und Pl. Machen Sie die sechsTabellen mit einem Modalverb! (Modalverb im Imperativ gibt es nicht!) (Vgl. Person 3. Person 3. b. Welche Lektionen beschiiftigensich mit den unterschiedlichenKonjugationstabellen? (L6sung: Lektion 2.1. Person Plural l. Modus:l.: Imperativ im Aktiv nur im Priisens Ss. Person 2.) Er wird eingeladen. Lektion 8. Zweiteilung nsohd€m Arpokt (lrnpcrfekt danach werdon Temporn zugcurdnet: dio Prdsens.. perf'ekt : vollendet). Lektion 8.Person 2. Person FuturII.l rrntl Porron .Tabellen (Liisung: I bis6. Person 2. . Person 3. Person 3. Singular l Person 2. In welchem Teil der Tabellen finden Sie die Infinitivformen der Lektion 10? Welche Tabellen kommen dabei in Frage? . Person 2.: Indikativ im Vorgangspassiv Tabelle3: l. Person 3. Person 3.. lbmpul (Prlhcrrrs. Person 3. f. Person 2. Person Plusquamperfekt Singular l. Person 2. Person 2.Indikativ 2. Person! Aufgaben: l. 8. Plural l. FuturI. e.: Konjunktiv im Aktiv Tabelle5: 2.) linksundrechts Oben 3. Imperativ Genus: A. A. Lektion l3) 5.: Indikativ im Zustandspassiv Tabelle4: 2. auf der Imperfekteolt€ undP€rfdkt.) Msdul ( Irrrli kutiv. Person 3.Person) (Srrrgullr. Pluscprurnperfekt. Person 4. c.sktiott 2 (Az igeragozlsrendszere) beruht auf der : unvollendet. C. Person 3 Person Perfekt (= vollendet) Infinitiv: Perfekt Singular 1. Zustandspassiv) UnsereTabelloin dor l. Lektion 10. kontrollieren Sie sich in den jeweiligen Lektionen! (Ldsung: Sie finden die Tabellen in den Lektionen 2. Vorgangspassiv. Person Priiteritum Singular l. Person 2. Person 3. Person 3. Lektion 13) Inporfoh (' unvollondot) Infinitiv: Prdsens Singular l. FuturII. Imperativ) Ognur(Akt i v. Person Plural l. Person Plural L Person 2. 13!) Diese obige Tabelle wird mit Inhalt gefiillt. d. Priiteritum und Futur I.) Er wird mich einladen.) Er htitte kommen kiinnen. Lelction 9. Person 2. B.: Indikativ imAktiv Tabelle2: l. Person 2. Person 3. wenn wir Modus verbi und Genus verbi mit angeben. Person Plural 1.Person FuturI Singular l. Plusquamperfekt undFuturII. Bestimmen Sie die folgenden Verbformen: a. A. Person Plural l. B. Aktiv B. auf derPerfektseite. 2. Es gibt die folgenden Kombinationen: Tabellel: 1. Konjunktiv 3. Perfekt. Numorur Plural) Prdteritum. A. Machen Sie die 7 Tabellen! Wenn Sie Schwierigkeiten haben. rflgfip.Konjunktiv.: Konjunktiv im Vorgangspassiv Tabelle6: 2.) Ich wdre aufgenommenworden.Person 2. (l .

person (Vorzeitigkeit) .der Poster der.die Dotter der. s. Attributewerden heutenicht mehr als satz-glieder betrachtet. . Athibute k<innen unterschiedliche Formenhaben.dasLiter der. a.Indikativ. d. Adjektiv (a) morphologisches Kriterium: Adjektivesind eineflektierbare. Die Abstrakta be- l"fl.singular 3. Vergangenheit) Aspekt:perfekt(vollendet) .) die durchGenuswechsel andere Bedeutungen haben."tfiii"lillgen'Vorgiinge.) Ldsung: derLeiter die Leiter derBand dasBand der Erbe dasErbe dasSteuet die Steuer der See die See der.das.Singular3.a.) Futur I.Ldsung: . person.) 3. Begriffeu. Aspekt:perfekt vergangenheit) (voilen-<let) b.dasRadar das.die Zigarillo der. Substantiv (a) morphologisches Kriterium: Das Substantiv ist eineflektierbare. Suchen Sieim WdrterbuchSubstantive heraus.Aktiv .Singularl.der Gulasch das. Welche Funktionen kanndasAdjektiv haben? Sagen Sieje ein Beispiel! die attributive Funktion: die schiineBlume diepriidikative Funktion:Die Blumeist schiin. 2. Aspekt:Imperfekt (unvollendei) a. person.das. Attribut (c) semantisches Kriterium: DieseWortklasse.?.Konjunktiv (oder: Konjunktiv II Vergangenheit. (b) syntaktisches Kriterium: Das Substantiv kann Subjekt.) substantive.singular3. .) 2. die adverbiale Funktion:DasKind schreibt sch6n. In welcherLektion finden Siedie Deklinationder substantive? (Lektion l) (Ldsung: Lektion 6) 2. die Eigenschaften ausdriickt.Konjunltiv (oder:KonjunktivII Vergangenheit. Wasist Athibut? (Attribut ist die Erweiterung einesSubstantivs. WelcheLektionbeschiiftigt sichmit der subtstantivischen Gruppe? (Lektion 12) 3. und innerhalbdereneine deklinierbare Wortklasse mit festem Genus.Punkt5.aktiv . (c) semantisches Kriterium: Das Substantiv bezeichnet Gegenstdnde.) Futur I. a') Plusquamperfekt hier: Bedingung/I(onditional .Subs_ tantive werdenin zwei Gruppeneingeiteilt.die Joghurt der. Inwiefern unterscheiden sichdieAdjektiveim Deutschen und im Ungarischen? (Die Liisung in tabellarischerForm folgt auf der nAchstenSeite.Passiv Aspekt:Imperfekt (unvollendet) e. Aufgaben: 1.Passiv.ohnedie Bedeutung zu andern! 198 t99 .) Priisens desModalverbs in derzweiten Bedeutung mit demInfinitiv perfektdesaktivenVollverbs . personmit Modalverb.) Priisens Indikativ.) 4.singular3.Indikativ. und b.ObjektallerArt oderAdver_ bialbestimmung undAttribut im Satzsein.Rerationen' Genus Numerus Kasus 3. deklinierbare und komparierbare Wortklasse mit veriinderlichem Genus (b) syntaktisches Kriterium: Priidikat. person.Singular 3. Lektion 12. Aipekt: Imperfekt (unvollendei) f.'^rlff .Konkretawerdenin zwei Untergruppen unter_ teilt.Welche Lektion beschiiftigt sichmit denAdjektiven? Aufgaben: l. wird semantisch weiter in zwei Untergruppen eingeteilt:in relative undabsolute Adiektive.der Zepter b. in Eigennamen und Gattungsnamen.[:. Adverbialbestimmung. c') Plusquamperfekt hier: Bedingung/Konditional .in Konkretaund Abstrakta. person.dasMeter das.passiv. die verschiedene Genera haben.das.

. Welcher morphologische Unterschied bestehtzwischen dem deutschenund dem ungarischenArtikel? Numerus und Kasus. Pronomen und sie konnendekliniertwerden Pronomen stehen fiir Substantive (es gibt wenigePronomen. priidikativ DasAdjektiv bekommt keineEndung.) Er istzweiterlder zweite geworden.) und Ordinalia (OrdinalzahleL: er ste. sagen sie Ausdriicke mit Kardinalzahlen in athibutiver Funktion! wie werden diese Konstruktionen ungarisch gesagt? (Ldsung: Zimmer 2 . I. In welcher Lektion finden Sie dasNumerale?' (Lrisung: Lektion 7..i nu eiteri dr itt er . Bruchzah len (drit_ ).iifter). oft . zweifa ch. Welche Artikelworterkonnenim Deutschen einander kombiniertwerden? mit Im Ungarischen: Demonstrativum (Im Deutschen Probleme. die deklinierbar sind und _ wie die Adjektive _ Substantivedurch niihere Bezeichnung von den anderen abtrennen. nichts.. Das Adjektiv wird nicht deklirriert.oldal) 3. dreierlei . vervielfiiltigungszahien. die Substantivebegleiten und ihm immer vorangehen (das Buch.) Pronomenkrinnen im Satz meist die syntaktischen erfiillen. Artikelworter ktinnen in einer Konstruktion miteinander nicht kombiniert werden. Artikel kongruiert rische Artikel wird nicht dekliniert.). Kasus des zu kennzeichnen. den unbestimmten Artikel und die Negationsform des unbestimmten Artikels. Die meisten Zahlworter kcinnen in priidikativer und attributiver Funktion erscheinen. Kardinalia sind beschrdnktdeklinierbar und sie driicken die Menge aus.). Numerus. mein Buch.und Vervielf?iltigungszahlen (zweima Ii g. Wiederholungs. Artikel mit Possessih6zunk.. Kausaladverbien 6. nuei. DasAdjektiv bekommt die Adverbialendune. DasAdjektiv bekommt keineEnduns..).).. Sagen Sie Ordinalzahlen in priidikativer Funktion! (Ldsung: .Modal-.wie etwas. dreimali g .sokh6zunk.'unktionen desSubstantivs 8. geteilt: Lokal-. Die Numeralien (deutsch: zahrwirter oder zahradjektive) werden in mehrere Gruppen eingeteilt: Kardinalia (Kardinalzahlen: ein-. .2-es szoba.) 2.. Im weiteren Sinne spricht man von Artikelwortern als von einer Wortklasse. Artikel und Artikelwcirter sind deklinierbar. mitund welcheim Ungarischen 2. drei . Kasusforderung. die nicht deklinierbarsind. viertel .. Je nach Gruppe stehen die Numeralien den Adjek_ tiven ndheq wie die ordinalia und wiederholungs-. ilr ganzselten: dieseunsere Possessivum: ezeka probl6m6ink. tel.Ichbin dererste.a. DasAdjektiv bekommt die Pluralendung. Seite 52.52.. adverbial 5. Sie konnen selbstiindig nicht erscheinen und haben die Funktiono Genus.priidikativer und athibutiver Funktion verwendetwerden.Funktion Ces Adjektivs athibutiv Deutsch Ungarisch DasAdjektiv wird dekliniert. Sie stehen und Wortgruppenund haben eine 200 201 . Adverb (a) rnorphologischesKriterium: Die Adverbien sind nicht flektierbar und nur einige von ihnen sind komparierbar (fleiBig . htiposition verbinden Wdrter Prdpositionen Priipositionen sindnicht flektierbar. Temporal-. (c) semantisches Kriterium: Adverbien werden nach ihren Bedeutungenin folgende Gruppen u. Numerale Das Numerale ist in den neueren Grammatiken meist keine selbstiindige Wortklasse. feladat. Der unga(Derdeutsche mit dem Substantiv im Genus.. unbestimmter Indefinitum mit Possessivum: n6hrirny lum: egybar6tom) 7.) 4. dreifach. begleitetenSubstantivs Aufgaben: l. Gattungszahlen (auei er_ lei. ArtikeV Artikelwtirter Es gibt den bestimmten. es wird den Adjektiven zugeordnet.4-es/4... Aufgaben: l.fleiBiger. dieses Buch usw. (b) syntaktischesKriterium: Adverbien krinnen in adverbialer. Aufgabe 4 .

Adverbialbestimmungen LokalDirektivTemporalModalFinalKausalKonzessivAdverbialbestimmungenbefinden sich auf der dritten Ebene im Satz..: nichts (Indefinitpronomen). sie sind nicht flektierbar.o weh!. anders gesagt danach. Satzgliederoder nebengeordnete Siitzemiteinander. Sie werden nach semantischen Merkmalen (nach der Bedeutung) in Untergruppeneingeteilt.)Satzdquivalente.femerdaswidersprechende doch als Satziiquivalente betrachtet.DasNegationswort nicht ist nicht flektierbar. (b) syntaktisches Kriterium: sie sindkeine selbstiindigen Satzglieder. 12. Die Unterteilung der Objekte erfolgt nach morphologischen Merkmalen.in diesem Jahr. Abtdnungs-etc) (a) morphologisches Kriterium: Partikelnsind wederflektierbar. 10.B. z.Im weiteren Sinne sind auch die Interjektionen (ach!.viele von ihnen wurden unter anderen Wortklassenbereits behandelt. wegender schlechten Umsttinde. Subjekt Priidikat und Subjekt kommen in (fast) allen deutschenSiitzen vor. in welchem Kasus das Substantiv(oder sein Vertreter) steht oder ob ihm eine Priiposition vorangeht.B. welchesein Wort.: an meineKollegen an meineKollegen.Im engeren Sinneist nur nicht einNegationswort. daB sie auch alleinstehend.Partikel (Modal-.wasmeistdie Einstellung desSprechers zum Satzverhaltausdriickt. (c) semantisches Kriterium: Partikelnmodifizierendie Bedeutung eines Wortesoder einesSatzgliedes im Satz.Wortgruppen. nochkomparierbar.die Verneinungausdrlicken. Sie bilden in der traditionellen Grammatik die hdchste Ebene des Satzes. im Deutschen 2. Satziquivalente Die Satziiquivalente stehen als Einzelwdrterfiir einen ganzen Satz. niemals(Adverb).z.In der valentischen Funktionhiingtdie Pr?iposition von einemhiiherenElement (vom Verboder Substantiv oderAdjektiv) ab und die durch diese eingeleitete Konstruktion ist nur in Verbindung mit dem iibergeord. sie haben eine relative Selbstiindigkeit.Negationswort Negationswdrter sind im weiterenSinnedesWortesalle W6rter.Ich denke netenElementzu verstehen. Konjunktion Konjunktionen kdnnensubordinierend oderkoordinierend sein. Die koordinierenden KonjunktionenverbindenW<irter. ein Satzglied odereinen Satzverneinen kann.Bei der adverbialen Funktionsind die priiposition und die von ihr abhtingigen Elemente in sichschonverstdndlich: auf demTisch. ohne den Satzkontext zu verstehen sind. Objekte: Akkusativobjekt Genitivobjekt Dativobjekt Priipositionalobjekt Die Objekte bilden die zweite Ebene im Satz. Die Satzglieder Predikat : Priidikats ergiinzung verbale Elemente nominale Elemente: Substantiv im Nominativ (Gleichsetzungsnominativ) Substantiv im Akkusativ Substativ mit Priiposition Adjektiv (ohne und mit Pr?ipsition) Numerale " nicht satzverneinendes. 202 203 . Im engerenSinnewerdennur dasbestiitigende".Der untergeordnete Satz driickt ein Satzglied des tibergeordneten Satzes aus.pfui! usw. was soviel bedeutet. 11. 9.kein (Artlkelwort) usw. sie hiingen unmittelbar vom Priidikat oder vom Priidikatsteil ab.4 und dasverneinende nein.Die subordinierenden Konjunktionenverbindenuntergeordnete Siitze mit iibergeordneten Siitzen. sondern nur Teilevon ihnen.entweder invqlentischeroderin adverbialer Funktion.

Partizip.Attribute Satzslieder im Deutschen Attribute sind meist Erweiterungen von substantivischen oder pronominalen Satzgliedern oder satzgliedteilen. fiir welche satzglieder die einzelnen wortklassen stehenkcinnen (syntaktischesMerkmal). Substantiv 204 Die folgendenWortklassen krinnenRegentien sein und somit Dependentien haben: . direkt und indirekt abhiingigeElemente werden zusammenfassendSatelliten genannt: Regens Subjekt Objekte Adverbialbestimmung Adverboder Substantiv mit Priiposition.a. Infinitivsiitze(Infinitivkonstruktionen) u. das Dependenskann zugleich auch als Regens erscheinen. von denen andere abhiingen kcinnen.nicht" Substantiv oder Pronomen im Nominativ Substantiv oder Pronomen im Akkusativ oder Genitiv oder Dativ oder mit priiposition oder Priipositionaladverb (2. Das iibergeordnete Element hei$t Regens" das untergeordnete Depen:dens.B. mit einem anderenWort: Dependenzstruktur Danach gibt es sprachlicheElemente.(DO) r6szeshat6roz6 . sie werden deshalb in den modernen Grammatiken nicht mehr als selbstiindigeSatzglieder betrachtet.eO) siehe AdverbialbestimmunC Adverbialbestimmung (hatbr oz6) . Die folgende Tabelle zeigt. welches Satzglied von welcher wortklasse konstituiert werden kann: Satzglied Priidikat Priidikatsergiinzung Priidikat Satzgliedel im Ungarischen Priidikat(6llitm6ny) Subjekt Objekte (AO) Akkusativobjekt (GO) Genitivobjekt Dativobjekt(DO) Priipo sitionalobej ekt Adverbialbestimmung (alany) Subjekt Akkusativobj ekt (t6rgy) .nachgestelltes Substantiv mit Priiposition. Vergleichen wir die Satzglieder im Deutschen und im Ungarischen! L Verb 2. Substantiv im gleichenKasus Attribut I I Dependens(zugleich: Regens) --l .Numerale.ausgedriickt werden.(DO) siehe AdverbialbestimmunC .falls von ihm ein anderes Dependensabhiingt.*"** 205 Dependens Die Satzglieder ktinnen iiber die obigenWortklassen hinausauch noch durch Nebensiitze. darau0 Attribut 3.(PO) 6lland6hat5roz6 Attribut fielz6) Wortklasse verbumfinitum verbaleElemente (verbainfinita) nominale Elemente: Substantiv im Nominativ (Gleichsetzungsnominativ) Substantiv im Akkusativ Substativ mit Priiposition Adjektiv (ohneund mit priipos. Die Dependenzgrammatik / Valenzgra. seltener: Substantiv im Akkusativ oder Genitiv Adjektiv.) Numerale satzverneinendes . wir haben oben (wortklassen) gesehen. Substantiv im Genitiv.mmatik Nach einer neueren grammatischenAuffassung zeigl der Satz eine beschreibbare hierarchischeAbhtingigkeils-.

Helbig ..Ergdnzungen bzw."Verb"bestimmtwird. Determinativphrase Artikelwort) 5. Nominalergiinzung es. Verbalphrase. Die Phrase bekommt gibt esfolgendePhrasen: Dementsprechend demRegens. es geschieht. Ich fragemich. Der Zug fiilrt nach Heidelberg.Aktanten". im Satzabhiinwelchevon demVerbals hdchstem Bestandteil gen. Adjektivalphrase Innerhalbder Dependenzgrammatik sprechen wir von der Valenzgrammatik. Esub Bezeichnung Subjekt Akkusativerg?inzung Genitivergiinzung Dativergiinzung Priipositivergiinzung Anapher Personalpron. daJS/ob esso ist u. im Nominativ Personalpron. Nominalphrase Substantiv) 3. U.daBdas. im Akkusativ dessenoder deren Personalpron.Adjektiv Regens+ Dependens oder Dependentien bilden eine Konstruktion. Er erinnertesich dieserWiss€rmchaftl€rin. Priiposition 4.in welcherForm ein Element mit nebeneinem Verberscheint. dahin oder von dort E"*o Expansivergiinzung (um) soviel oder soweit oder so lange Eoo.. Eatt F .a.Subklassenspezifisch heiBtsoviel. oderfakultativsein die obligatorisch ktinnen.YaIenz Adjektivs). im Dativ Priip. daf/ob . (Regens: 2. oderda(r) .+ Pers. Engelerkennt 1l Ergiinzungen desVerbsan. Er kommtvonmeiner Tochter. Sie hat um zwei Pfimd zugenornmen.Wir verlassen uns auf zuereVerschwiegenheil Der Verwalter wohnt in der Unterstadt. die zugleichden Satzkonstituiert. deshalb Beispiel DieseFrau ist gef?ihrlich. solch. l. hin. nenntEngel . (Engel1992.-gen Edut Eo" Esit Situativergiinzung Direktivergiinzung Eai... von demkonkreten VerbodereinerVerbgruppe. als solch- En. Er biB ausAngst..Leerstellen um sich herumzu erriffnen. anderen Worten:von einer Subklasse der Wortklasse . Es heiBt.die von ihrenNamennach Ulrich EngelalsPhrasc bezeichnet wird. Er hat sichals Betrflgererwiesen.ob gienioht dochreohthat." Die Satglieder.Ergtinzungen". MeineTante rief aus Magdeburgan.. Er war einenKilometer gelaufen.+ Priip. da. die besetzt werden miissen oderkcinnen.lj Adjektivalergiinzung Eurb Verbativergdnzwg esgeschehen. Sie fragte ihren Vater. Ihre Mutter wurde kraok.pron.er wolle zuflck freED" 206 207 . Priipositionalphrase (Regens: 4. dassinddie folgenden I 87): Abk.3. PeterltiBt die Puppen tanzen. Sie hat sich anst6ndig benommen. Hilf d€rnaltenMann mal. Mein Bruderist Beamter. Aktantensindsubklassenspezifische Elemente. Wir verlassen uns darauf. Gerhard Helbigdefiniert YalenzfolgendermaBen : ist die Fiihigkeit des Verbs (sowie des Substantivs und des . Artikelwort / Determinativ 5.

vom Verb abhiingig) keine Ergdnzungen. existimatorische Angaben seine Meinungiiber die Durchdiese Angabenbringt der Sprecher Handlung / den Vorgang usw.Wortklasse nen. net und . Instrumentalangaben z.B.B.sondern Angaben Attributesind keine Satgliedeq sondem Erweiterungen desSubstantivs 209 208 .B. andereAdverbialbestimmungen weitere Adverbialbestimmuncen wie Temporal-.werden von U. 3. 4. Vor allem muBman auf Ptinktlichkeitachten. . krinAndereElemente.:Er war im ersten WeltkriegOffizier.B.:Du hastes wohl nicht so gemeint. Infinitiv) Verbativergtinzung Nominalergiinzung Priipositivergdnzung Adjektivalergdnzung Adjektivalergiinzung keineErgiinzung. 2. sondern negative Angabe Subjekt Akkusativergiinzung Gnitivergdnzung Dativergiinzung Priipositivergdnzung Direktivergiinzung Situativergiinzung(in relativ seltenenFiillen.B.: Du mtiBtest besonders achtgeben.:Dann/ unter dieser Voraussetzung Finalangaben z. Sieist einfaohbezaubernd.) z.Angaben" Es gibt folgende Angaben L modifizierende Angaben z.. T. Konditionalangaben hiittesienoch Chance.zum Ausdruck. der Kontrollausdruck. Instrumentalbestimmung usw. Modal-. Sie gab ihre Stelle auf. Er stimmtemit groBerFreudezu.B.: Du muBtdasBrot mit einemscharfen Messer / damit schneiden.B.B. die nebenallen(odernahezuallen)Verbenerscheinen 'Verb') bezeich(d. durchdas bzw. um fiir ibre Mutter znrsorgen.in einebesondere Beziehung zu anderen Sachverhalten.:Deshalb / ausdiesem Grundmiissenwir nochlansewarten. dendie Ergiinzung ersetzt werden kann. Priidikat(konjugiertes Verb) verbale Elemente: nichtkonjugierte Verbform : Infinitiv mit weiterem Glied nominale Elemente: Substantiv im Nominativ Substantiv im Akkusativ Substantiv mit Pr?iposition Adjektiv Numerale Sonstiges: satzverneinendes. Lokalangaben z.:Wir habendort / hinterdenHiusern Kartoffelnansebaut.h. negative Angaben z.Erkliirung:Anapherist das Kontrollwortbzw. z.kautiveAngaben (Der Sprecher will sichnicht festlegen.B. Kausalangaben z. Engel alsklassenspezifisch (Engel 1992. 4. .selektive Angaben (Der Sprecher bringt die Handlung / denVorgang usw.: Ich habees g€rnegetan. situierende Angaben Temporalangaben: z.: Es gehtgewissermaBen um einealteBekannte.:Er tat dafrr alles.) z.B.nicht" Subjekt Objekte Akkusativobjekt Genitivobjekt Dativobjekt Priipositionalobjekt Adverbialebestimmungen Direktivbestimmung Lokalbestimmung und z.219ff): genannt. Vergleichder Satzgliedo .. Attribute Verb(stehtals oberstes Element iiber denSatzgliedem) Teil desVerbalkomplexes (Partizip.

die sich mit Passatund Monsungut gestellt hatten und nun dazu dienten.wassie feierlichvorbeigleiten also. 1970) Auflage: 199315 New York Ziirich.ein groBes Segelschiff(nagy vitorl6shaj6) .Gerhard Berlin. einer der letzten Windjammer. amelyreder6ksziigfi vitorla van erdsitve) . vorwiirtskommen halad) Drillichzeug derWindjammer sichstellen 210 2tr .die gerade unter wenigen Segeln zur Miindunghinabglitt. Harald: Handbuchder deutschen York 1990 New Berlin. Seemannschaft zu erlernen untertausendsechshundert Segel.naheam Strom.Arbeitskleidung aus dichtem Baumwoll. de Hentschel. Leipzig.hob dasMikrophon anden Mund und fordertedie Passagiere auf. Enzyklopiidie. und der Fremdenfiihrer erliiuterte ihnen. ISBN 3-455-04244-9 Es traf ihn unvorbereitet. dasTuch leuchtete in der Sonne.1 fiir den Ein Handbuch Deutsche Grammatik. an der ein rechteckiges Segelbefestigtist (vizszintes rud az 6rb6con. Segelschiffmit drei odervier Masten h6rom-vagy n6gy6rb6cos vitorlis haj6) . sich der wei8grauenBark zuzuwenden. Helbig.I (in Auswahl): Bibliographie Engel.Julius Groos Verlag. Die Passagiere wei8gewaschenem spdhtendurch die getdnten Scheiben.oder Leingewebe (munkaruhasfirfin sz6tt pamutb6l vagyv6szonb6l) .sichbewegen.waagerechte Stange am Mast.Es war ein Dreimaster. Quadratmetern Vokabeln die Bark derTeesegler die Rahe.daseinmalals schneller Tiefsee-Segler sahen: ein auslaufendes Schulschiff gebautworden war. Auf einem Parkplatz.erozz Dcr Verhut (Roman)Hoffinann und Campe. Hamburg1981.eineschnelleSegelschiffsart . und aus den Rahen grii0ten Matrosen in Drillichzeug. (1. GruyterVerlag. (mozog.Elke / Weydt. Wien.223 Seiten. Joachim: / Buscha. Heidelberg 19912 (Budapest Auflage:1988) 1992. Ulrich: DeutscheGrammatik. lieB Ulrich den Bushalten. Grammatik. I XVU. die Rahen . TEMA Mondatclcmzds Satzaualyse nrch Sroilklasscnund nach Satrglicdern Siegtiedl.groBes (nagy. schlank wie ein Teesegler. Verlag Langenscheidt Ausliinderunterricht. Mtinchen.

PersoqModus:Indikativ.Artikelwort. hier: im Mikrophon an den Mund an den ihn unvorbereitet auf einemParkplatz auf einem Mund und forderte auf Parkplatz naheam Strom nahe am Strom lieB die Passagiere sichzuzuwenden der weiBgrauenBark der Ulrich denBus den weiBgrauen Bark die gerade unterwenigen Segeln unter wenigen Segeln Bus halten hob 212 213 . Gattungsname. Nominativ . im Plural .Substantiv: Konkretum. hier direktiv:mit demAkkusativ . Gattungsname.Genus: (Imperfekt) aktiv. Tempus: Person: 3.verbumfinitum. . Person: Modus: Indikativ.Artikelwort. ..Indefinitpronomen (oder:Indefinitdeterminativ).hier: Relativpronomen im SingularNominativals KonjunktiondesRelativsatzes . Person.Person.verbumfinitum (: konjugiertesVerb) Priiteritum. feminin (weiblich) .Eigenname. Person: 3.starkes . Singular3.Substantiv: Konkretum.Substantiv: Konkretum.Personalpronomen.Temporaladverb . Genus: (Imperfekt) aktiv. Aspekt:unvollendet Verb Hilfsverb (=Auxiliarverb).schwach dekliniert . siichlich (neutral).bestimmter Artikel im Singular Akkusativ maskulin Determinativ oder:definites . Gattungsname.(= an dem)Priiposition Artikel mit dembestimmten im Dativ . maskulin . (Imperfekt) aktiv. kopulativ . Numerus:Singular.starkes Verb . Aspekt:unvollendet Vollverb.Substantiv: maskulin Konkretum. Gattungsname.Gattungsname.Priiposition mit dem Dativ .Personalpronomen.Substantiv: Koirkretum.verbumfinitum (: konjugiertes Verb) Pr?iteritum. Infinitiv mit . Modus:Indikativ.unbestimmter Artikel im Singular Dativ maskulin(miinnlich) oder:indefinitesDeterminativ .hier: im Plural Dativ . Gattungsname.verbumfinitum.Artikelwort. im Akkusativ -Parlizip Perfektin adverbialer Form (Bildungmit Negativprlifix) .schwaches Verb.Genus: 3.Priiposition.Artikelwort. Aspekt:unvollendet Vollverb:schwaches Verbmit trennbarem Priifix .bestimmter Artikel im PluralAkkusativ Determinativ oder:definites . Tempus: Person: 3.Artikelwort.Priiposition. Person. hier lokal: mit demDativ .Adjektiv (attributive Funktion).Substantiv: Konkretum. Reflexiwerb . Person: Modus:Indikativ: Genus: dasMikrophon das (Imperfekt) aktiv.Gattungsname. Infinitiv Verb Vollverb.starkes .2v" (odergemischtes) Vollverb. Numerus:Singular.im Nominativ .hier:Adverb. hier lokal: mit demDativ . Singular 3.(Wortarten): 1. siichlich (neutrum) . Person.verbumfinitum (: konjugiertes Verb) Tempus: Priiteritum.Artikelwort.Konjunktion(: Konjunktor). Numerus:Singular.bestimmter Artikel im Singular Akkusativ neutral(= siichlich) Determinativ oder:definites .verbumfinitum (= konjugiertes Verb) Tempus: Priiteritum. maskulin (miinnlich).Substantiv: maskulin Konkretum.bestimmter Artikel im Singular Dativ maskulin oder:definites Determinativ .Substantiv: Konkretum.)AnalysenachdenWortklassen es haf .bestimmter AkkuArtikel im Singular sativ maskulin oder:definitesDeterminativ . dekliniert.Substantiv: hier im Konkretum.Gattungsname Wort) Kompositum(=zusammengesetztes . Numerus:Singular. Aspekt:unvollendet Verb Vollverb:starkes .Priiposition.

Genus: Person: 3. Modus:Indikativ.Substantiv:Konkretum. Gattungsname. Aspekt:unvollendet Verb Vollverb. Gattungsname .Singular Dativ siichlich .Artikelwort. Person. Gattungsname.Substantiv: Konkretum. Gattungsname Wort) Kompositum (: zusammengesetztes .Konjunktion (= Subjunktor). im Nominativ . Person.verbumfinitum (= konjugiertesVe$) Tempus:Priiteritum. im Plural Dativ . 2t5 . Passagiere im Plural Nominativ(menschliches Lebewesen) .Substantiv: Konkretum. Numerus:Singular.Numerus:Singular. Gattungsname.Artikelwort.Konjunktion(beim unwahren Vergleich= ung. . schwaches Verb Sonne und ausdenRahen aus den Rahen grii0ten .Pr2iposition.bestimmter der Artikel im Singular Nominativ Determinativ oder:definites .verbumfinitum (= konjugiertesVerb) Tempus:Priteritum.Artikelwort. Modus:Indikativ. unbestimmter Artikel im Singular Nominativ. Person.Substantiv: Konkretum.Artikelwort. Gattungsname. Gattungsname.Genus: Person: 3. Person: Modus:Indikativ. Plural Nominativ . Herkunft(= origo) .verbum finitum (= konjugiertesVerb) spiihten Numerus: Plural. maskulin(miinnlich) oder: indefinites Determinativ . Person.: olyan mint) .Priiposition. aktiv. hier: lokal mit demDativ .Substantiv: Konkretum. (neuhal). bestimmterArtikel im Singular Nominativ. neutrum(siichlich) oder: definites Detemrinativ .Substantiv: maskulin Konkretum.kopulativ und der Fremdenfiihrer .Substantiv:Konkretum. Person. Aspekt: unvollendet(tmperfekt) Vollverb. Person. Aspekt unvollendet(Imperfekt) Vollverb. Aspekt unvollendet starkesVerb Kopulaverb(= sein-Verb).Substantiv: Konkretum.(: at der) Priiposition mit dembestimmtenArtikel im Dativ .bestimmter Artikel im Singular Dativ feminin oder:definites Determinativ .verbumfinitum (: konjugiertesVerb) Tempus:Prtiteritum. Modus:Indikativ.verbumfinitum (= konjugiertesVerb) Tempus: Priiteritum. (Imperfekt) aktiv. Genus: Person: 3. starke Deklination.bestimmter Artikel im PluralDativ oder:definites Determinativ .schwaches durchdie getdnten Scheiben . Genus: Person: 3.Substantiv: Fremdenfiihrer im Singular Konkretum. Aspekt:unvollendet Vollverb:schwaches Verb .Artikelwort. im Singular (: zusammengesetztes Dativ. (Imperfekt) aktiv. kopulativ . 3.Gattungsname. Gattungsname . Genus: (Imperfekt) aktiv. Kompositum Wort) Matrosen ein Dreimaster ein in weif3gewaschenem Drillichzeug ln wei8gewaschenem Drillichzeug Dreimaster schlank wie ein Teesegler ein die Passagiere die Teesegler dasTuch das Tuch leuchtete in der Sonne 214 . Tempus: Prliteritum.Plural Dativ zur Miindung zltt in der Miindung hinabglitt .Adjektiv in athibutiverFunktion.bestimmter Artikel im Plural -Nominativ Determinativ oder:definites . maskulin(miinnlich) oder: indefinites Determinativ . (weiblich) .Artikelwort. siichlich Singular3.Artikelwort.Personalpronomen. unbestimmter Artikel im Singular Nominativ. starkesVerb mit trennbaremVerbalpdifix .Priiposition.Gattungsname. mit demDativ. Numerus: Plural. hier: lokal mit demDativ .Adjektiv in adverbialer Funktion . aktiv.Konjunktion(: Subjunktor). Modus:Indikativ.Numerus:Singular.Substantiv: feminin Konkretum. .

Reflexivpronomen.Aspekt:unvollendet Vollverb.zu irgendeiner Zeit.zusammengesetzte Verbform(= Verbalkomplex) . Aspekt:Perfekt(vollendet) Person.ssat Monsun gut gestellt hatten gestellt hatten Tiefsee-Segler gebaut worden war 216 Deklination.verbumfinitum (: konjugiertes Verb). Person im Dativ . kopulativ . Gattungsname. Numerus:Singular.werden')beim Passiv worden einerder letztenWindjammer .verbumfinitum (: konjugiertes Verb).Tempus: Plural.Priipositionaladverb . Kompositum(= zusammengesetztes Wort) . unbestimmter ein Artikel im SineularNomlnatlv auslaufendes Schulschiff also das einmal als schnellerTiefsee-Segler .schwache letzten Deklination . (Imperfekt) Aspekt:unvollendet Hilfsverb(Auxiliarverb) temporales .Gattungsname.Konjunktion(beim wahren : ung.verbumfinitum (: konjugiertes erliiuterte Verb) Tempus: Priiteritum. Modus:Indikativ. Person. der Plural Genitiv . hier: in derVergangenheit) .Priiposition mit demDativ .verburninfinitum: PartizipPerfekt .Substantiv: Konkretum. im Singular (: zusammengesetzNominativ.unbestimmter Determinativ).Genus:maskulin (miinnlich). . Aspekt:unvollendet Hilfsverb(Auxiliarverb) temporales verbum infinitum: Partizip Perfekt gebaut -Partizip Perfekt(von . im Akkusativ Plural3.Adjektiv in attributiverFunktion.h.Indikativ.schwaches Verb .Person: 3. Genus: (Imperfekt) aktiv. Verbmit trennbarem vorbeigleiten Verbalpriifix . Person im Nominativ .Substantiv: im Konkretum.zusam mengesetzte Verbform(: Verbalkomplex) Plusquamperfekt.: -k6nt) Vergleich Singular 3. maskulin .Genus: maskulin(miinnlich) .verbumfinitum (: konjugiertes sahen Verb) Tempus: Priiteritum.hier: Konjunktionim indirekten was Fragenebensatz . Genus: Modus: Person:3.Genus: siichlich(neutral) . Numerus: Plural. Numerus: 217 .Adjektiv in adverbialer feierlich Funktion . Kompositum tesWort) . maskulin . und nun dant dienten .Adverb (temporal) .Substantiv: Konkretum. Indikativ.pronominale Form . Eigenname. Priiteritum.Adjektiv in adverbialer Funktion .hier als Konjunktion des Reflexivsatzes . Numerus: Tempus: Indikativ. Eigenname.Artikelwort. sie Plural3.Genus : sdchlich(neutral). Person.SingularNominativ.Adverb(d.Aspekt:unvollendet (Imperfekt) Vollverb.Person: Priiteritum. Artikel (= indefinites einer SingularNominativ. Genus: Konkretum. Person.Singular Nominativ. Genus: Person.Plural 3.Adjektiv in attributiverFunktion. schneller starkeDeklination oder:indefinitesDeterminativ .Gattungsname. ihnen Plural3. (vollendet) Aspekt:Perfekt . Plural.hier:Relativpronomen im PluralNominativalsKondie junktion desRelativsatzes . Numerus: aktiv. im Singular (= zusammengesetzNominativ. Person: 3.gemischte Deklination. Priiteritum. Modus:Indikativ.Tempus: 3.. Modus:Indikativ. Person sich mit Passatund Monsun mit Pa.Adjektiv in attributiver Funktion.Kompositum tesWort) .Passiv.Genus: aktiv.bestimmter Artikel (= definitesDeterminativ).starkes Verb ein auslaufendes Schulschiff . (Imperfekt) aktiv.Substantiv. Genus: Konkretum.Adverb(alsZusammenfassung desvorherGesagten) -Refl exivpronomen im Singular Nominativ. Person: 3. Person.Substantiv. Perfekt.Personalpronomen.aktiv.Konjunktion(: Subjunktor).Kompositum mengesetztes Wort) .verbumfinitum (= konjugiertes Verb) Plural.verbuminfinitum: Infinitiv. Windjammer (: zusamSingularNominativ.Personalpronomen.Nominativ(menschliches Lebewesen).

Kollektivum (= Sammelbezeichnung) im SingularNominativ (menschliches Lebewesen).2u". Modus: Indikativ. und ausden wie ein Teesegleq PRAD I ADVles ] KONJ [ADVsa16 APP l I SUBJ] Drillichzeug.HS .D I t APP l 219 . IS = Infinitivsatz Konj= Konjunktor (nebenordnende Konjunktion) koP= lo'utot'u (unterordnende Subj= Subjunktor Konjunktion) rel = Relativ obj: Objekt = Pr6positionalobjekt objprep -->objpraplS -->relNS Segeln zur Mtindung hinabglitt.)rel NS . Quadratmetem Kompositum(: zusammengesetztes Wort). naheam Shom.. SUBJ OBJn6s PRAD hob dasMikrophon an den Mund und forderte die Passagiere auf.>objprapIS Zeichenerkliirung: HS= Hauptsatz. Aspekt:unvollendet(Imperfekt) Vollverb .) taditionelle Analyse: unvorbereitet. Rahen grtiBten Matrosen in weiBgewaschenem ATTRpnl. unter hier: lokal mit demDativ tausendsechshundert -Numerale-Kardinalzahl . die gerade sich der weiBgrauen PRADTNp SUBJ ADVlsyp I ADVysp PRAD I OBJe61 ] 2. SingularDativ 3. Genus: feminin (= weiblich) .) Analyse nach dem Satzgefiige (= Struktur des zusammengesetzten Satzes): HS HS *HS-Konj6p-HS HS-HS-Konjloo-HS HS . Schulschiff vorbeigleiten sahen: ein auslaufendes t 2r8 PRq. lie8 ADVror ] PRliiD ] [ADV65 I Ulrich den Bus halten.Substantiv: Segel Konkretum.. Es traf ihn SUBJ PRAD OBJasl ADVyep Auf einemParkplatz. neutral(= s?ichlich).untrennbares.> NSo6l: Substantiv .Substantiv: Abstraktumim PluralDativ.Genus:aktiv.Konj6p .Substantiv: Seemannschafl Gattungsname. .verbuminfinitum: Infinitiv mit . Kompositum (: zusammengesetztes Wort). zu erlernen deshalbunbetontes Verbalpr?ifi x untertausendsechshundert Segel Quadratmetern .. Es war ein Dreimaster. NS= NebensaE.p SUBJ I ] ] PRAD Scheiben.Substantiv ... PRADI OBJAKT(lt DIR IKONJ PRAD I OBJns]PRAD unterwenigen Bark zuzuwenden. und der Die Passagierespiihten durchdie getdnten ADV16K PRAD suBJ ] ] KONJ I I I feierlich was sie Fremdenfiihrer erliiuterte ihnen.)rel NS .-uod NS .Pr?iposition. schlank PRAD SUBJ PPJ|D I GSN ] [ APP I I ADVDTR] dasTuch leuchtete in der Sonne.) Analysenachden Satzgliedern a. OBJp6 OBJaKK SUBJ ADVyep SUBJ I PRAD also.Person.Gattungsname.

] Mikrgnhon I das IEai. ERG : Ergiinzung.das einmal als schneller Tiefsee-Seglergebaut wordenwar. LOK : Lokal: AKK = Akkusativ. DAT : Dativ: DIR: Direktiwm: INF = Infinitiv. Quadratmetern ADVLoK I PRAD I t l einem I Strom I Zeichenerkliirung: PRAD = Priidikat. Seemannschaft ADVy6p t PRAD I KONJ ADVlByp OBJppiqp pR {D OBJasl auf I I nahe am den Parkplatz zu erlernen untertausendsechshundert Segel.] an Mund I I den b. ADV = Adverbial: MOD : Modal: OBJ = Objekt. OBJI<r< = Akkusativobjekt SUBJ= Subjekt. APP= Apposition.) Valenzanalyse: haf lsubjl es lE"ttl ihn lAsitl unvorbereitet 220 221 . suBJ ADVTEMP I PRADBp6 PRAD ] t l einerder letzten Windjammer. di. TEMP = Temporal. sich mit Passat und Monsun APP ADVry5p I ] SUBJ PRAD I ] ISubj] Ulrich lE*tl halten Bus gut gestellthatten und nun dazu dienten. = Temporaladverbial PRI\P = Priipositional ADV1gr. ORIG: Origo (= Herkunft) KONJ = Konjunktion.n' = GSN = Gleichsetzungsnominativ ADVy6p Modaladverbial INSTR = Instrumental PRtiDnqr= Priidikatsimfinitiv = Lokaladverbial ADV1e11 PfuLDBx6= Priidikatsergdnzung [Subj fehlt] IE"u.

l Passagiere die [Evru] sichzuzuwenden r- [subj] Tuch das I I l t Bark I a r I I lAttrl die wei88rauen I r l L spiihten I ---------1 r [*it] hinabglitt I lSubjl Passagiere durch Scheiben I -t lArit] unter I die I lEai'l N Miindung r lA.il gerade die getonten l Segeln wenlgen I war lsubjl Isubj] es I [Eno.forderte auf [Subj fehlt] lE*r. vorbei[Asit] feierlich gleiten ' [E*ul I Teesegler em I 222 223 .] Dreimaster------l l l ein [App] schlank I wle Fremdenfiifuer lEa"tl [E"*] ihnen was sahen I der I lSubjl sie 1 b t.

Die deutsche Rechtschreibung. ha az az ejt6sben nem 6rv6nyesiil:Rohheit.. Dudenverlag Mannheim.amelyet (a r6gi 6s k6tf6lek6ppen az tj szabLlyszerintegyarrint)irhatunk:selbstdndigvagy:selbststdndig.met helyeslr6s 6ttekint6se war I worden [Verbakomplex] ---gebaut IEno'o] I A r<ividosszefoglal6st az alilbbimunkrikalapjhn 6llitottuk iissze: Heller.Klaus:Rechtschreibung 2000 Die aktuelleReform Wiirterlisteder geiinderten Schreibungen 2. weilS.2l. 14-37 DUDEN Bandl. Drittel.amelyikebbea szab6lyba esik a 'dqss'kot6sz6. StraJSe. b. 225 t-------I I I I tEp.n IEu.Klaus:Rechtschreibreform. sz66sszet6tel: a. Ziirich r996 als schneller Tiefsee-segler I [Konj + Subj] die [Verb. a leggyakoribb sz6. vollig neubearbeitete und erweiterteAuflage.) h6romazonos mdssalhangz6: a sz6v6gi kett6sm6ssalhangz6 6sa krivetkez6 sz6aZonos m6ssalhangz6ja megmarad: Balellldnzea Schifffahrt. hei. Kiv6telek:dennoch.pI Korrelatl I I dazu [Asit] gut P#at IAsit] mit ntrd Monsl'.Leipzig.) a k6t sz6 vagy az alapsz6 6s a k1pz6teljesenmegmarad: k6t massalhangz6tirunk a sz6<isszet6telben akkor is. alternativ irSsm6d: a. aktualisierte Auflage und erweiterte Klett VerlagStuttgart 1996 Heller. 'sz' 'ragy Schluss 's'] irunk a hosszri magfinhangzil vagy f ft [scharfes a diftongus uthn:dasMaJ3.S. Zierrat.Vanolyansz6.ein auslaufendesSchulschiff also lKonj + Subjl das I XVru.mi)ssen der Kuss 's'.er muss.kilssendig egyform6nirunk:der Fluss .Ben.)zi + mgh vagyti + mgh:els6dlegesen aj6nlatos a nfimetes zi 4 mghforma.TEMA Az 6j n€. 3. In: Deutschunterricht fiir Ungarn(DUfU) I[11996. hogy egy-egy sz6ta kiil6nbiiz6alakokban min. Mittag.u] zu lemen ----------"1 lEuttl Seemanschaft [Asit] unter Segel I I [Attr] tausendsechshundert Quadratriretem 224 . 2. Ez a szabilyaztis biztositja. Wien. l.die Flilsse. ss vagyl: az ij szabilly szerintmindenriivid mag6nhangz6 ut6n(teh6ta sz6 v6g6nis) ivs'-tirunk. hei$.

ige. betiivel irjuk. Schuld geben. etimol6giai (a sz6 eredet6tfigyelembevev6)ir6sm6d: 'ri' 'e': 'Lamm ' a. Jung und Alt. valamint rokon alakjait: Sie.Fassette vagy Facette. 4.) nyelvet 6s szint kifejez6 szavakatnagybetiivel irjuk: fn Ro4 bei Griln.) egybeir6s vagy ktit6jeles ir6s egyarrintlehets6gesa kiivetkez6 sz6iisszet6telekn6l: 1. ilbrig bleiben. Myne vagy Myrrhe de csak a girrogiis ir6s marad: Rhythmus .ri vagy ai(re): Nessesscirvagy Necessaire .dir . pont: kiiliinir6s .mert k6t sz6ravezet'Auf'aufwenden'-b6l) het6k vissza: aufwendig (az vagy aufwcindig (az wand'-b6l). 6. das Letzte. dqs schwarzeBrett. de elfogadhat6 az idegen ir6s is: . gestern Abend. c. a vessz6hasznillata villtozott n6mileg: 8.1 idegen szavak:Aftershavelotion v agy: After.k vagy qu: Kommurrikee vagy Kommuniqu6 .gyagy gh: Jogurtvagy Joghurt. platzieren (mint 'Platz').) nagybetfvel irjuk a szem6lyeket jel<il6 paros kifejez6seket: Grofi und Klein. I 00-prozentig. sitzen bleiben (mindk6t jelent6sben: megbukik. valamint a veliik i.sch vagy ch'.) nagybetfivel irjuk a f6n6v n6lkiil 6116 der Ntichste.) egybeirjuk az kifejez6seket: irgendetwas. de tov6bbra is mint kor6bban nagybetfivel irjuk a megsz6lit6siform6t 6s ragozott. azaz 6vet ism6tel. potenziell vagy potentiell.) az 6s sz6t: 226 227 . ha az cimet. beliimmert(a sz6b6l).) az ige 6s ahozzd kapcsol6d6 f6n6v.egybeir6s): Rad fahren. e. kiilon irjuk a mell6kn6vi igen6vhezkapcsol6d6 elemet is: nahe stehend. Teppichklopfen. wie viel 'irgend'el6tagir c. 'ihr'szem6lyes n6vm6st 6s ragozottalakjait. A kcizpontozilsban 'und' 'oder'kdt6sz6val kapcsoltmondat el6tt nem tesziinkvesza. Potenzial vagy Potential. den Kiirzeren ziehen. das Beste.) 'aufs'prepozici6s fels6fokir mell6knevet irhatjuk kisbet6vel vagy nagybetiivel: aufs beste vagy: aufs Beste.ihr . Phrinomen. verbkiuen ('blau'sz6b6l). in Deutsch. Angst machen.irgendjemand. bitte.) a sz6mhoz betiivel kapcsol6d6 sz6t tobbnyire k6t6jellel irjuk: l7-jiihrig. latinos ti + mgh alak is: essenziell vagy essentiell.) kiikin irjuk a tagk6nt6116 kifejez6seket is: so viel. Tov6bbra is a r6gi irSsm6d marad a ktivetkez6 szavaknill: Philosophie.6s nagybetiis ir6s a. 2. d.egybeir6s a.) ill.Ihr. Halt machen. de nagyg./ ha harom azonos magrinhangz6 vagy m6ssalhangz6 keriil egymds mell(:: Kaffeeersatz vagy: Kaffee-Ersatz. irg endweti irgen dw ann. h.o yagy ou: Buklee vagy Boucli -fvagy ph: FotograJie vagy Photographie Orthografie (a th itt kiitelez6en megmarad) vagy Orthographie . Spagettivagy Spaghetti . auf Englisch. 5. gefangen nehmen. akhr idflhatfiroz6 el6zi meg: heute Mittag.de elfogadhat6 a ftgi.dich . amikor a fogalom tov6bbra is kett6s marad: 3.euch 'Sle' udvarias euer. mell6kn6vi igen6v ttibbnyire kiilcin marad: Radfahren. kiiliinir6s .) nagybetiivel irjuk a f6n6vk6nt ismert id6t (pl. 3-Tonner. nevet vagy egy6b hasonl6t jelent: die erste Hilfe.)a'du'6s rokon form6kat kisbetiivel irjuk: du . zueinander Jinden.Ihnen . mell6kneveket: der die.) rovid maginhangz6 ut6n kett6s m6ssalhangz6: Karamell (mint' Karamelle). b. Stuckateur (mint 'Stuck') la tz' 6s a 'ck'akettis 'zz' iIl. Laub tragende (Biiume) 'viel'm6sodik b. kisbetfis.1 olyan sz6iisszet6teln6l Ichform vagy: Ich-Form.) ig6vel egyiitt szerepl6 (ttibbnyire n6vel6 n6lkiili) eliiljdr6sz6s vagy eliilj6r6sz6 n6lkiili fdneveket az ig6t6l kiildn irjuk 6s nagybetiivel (ld. hatiroz6sz6.de nagybetiivel irjuk a hangsrilyostulajdonn6vi mell6kn6vi form6t 6s ezt a k6:pz6 elltti apostrof-jellel jeloljiik: die Grimm'schen Mrirchen. iilve marad).t vagy th: Panter vagy Panther de csak a giiriig<is ir6s marad: Rhythmus . akrir dn6ll6an 6ll.sJ vagy c: Nessessiir vagy Necessaire. aufs herzlichste vagy: aufs Herzlichste. kiit6jeles ir6s a.) az idegen szavakat n6metesenirjuk.ee yagy 6/66 : Varietee vagy Yarietd Kommunikeevagy Kommuniqud . f. Pleite gehen.) kisbetfivel irjuk a kifejez6sszeriimell6kn6vi-f6n6vi szerkezetet. ill. rangot.Shave-Lotion . Baletttruppe vagy: Balett-Truppe.dein . Ichlaut vagy: Ich-Laut. nummerieren(mint'Nummer').) a szem6lyn6vb6l k6pzett mell6kn6vi formSt kisbetfivel i4uk: das ohmsche Gesetz. b. 4-silbig. Flusssand vagy: Fluss' Sand. b. napszakot kifejez6) sz6t.Ketschup vagy Ketchup . 'kk'helyett 6lll. am Sonntagabend.r vagy rh: Katarr vagy Katarrh. Dffirenzial vagy Dffirential. de k6tf6le helyesir6slehets6ges a kdvetkez6 szavakndl. Metapheri Sphtire. 5. is. b. 7.

de nemk<itelez6 a vessz6 haszndlataa b6vitettinfinitivuszos szerkezot csetdben is: Wir empfehlen[.J denken wir gerne an dle schcine Zeit mit euch.Ma egy kicsit tiibbetkell gyakorolnod.Wievielmal warst du schon in Berlin? In den 90-er Jahren erschienenneue Probleme in Europa. Sig-naI v agy : Si-gnal. . akkorsz6tag szerinivagy(mint eddig)sz6<isszetfitel szerintis lehetelv6lasztani: wa-rum vagyi war-um.) az ij szabAly szerint 'st'-t €s 'sp'-t el lehetvdlasztani: wesie. dass mein Fahrrad weg war. .Wie viel Personenwaren auf dem Empfang? . da-rauf v agy : dar-auf. als ich Rad fahren wollte. hogy tegnap este jcitt6l N6metorsz6gb6l.dc ez nem kritelezl: zu Hause angekommen[. p ti-dagogik v agy : p tid_ gik ago_ e.Du musst die Orthografie (oder: Orthographie) ein bisschen mehr iiben. o-deriA-der.erblassen vereinigen zusammen Ldsung: Kos-ten I E-cke I ProbJem I Pro-zess I Ko-che-rei I er-blas-sen I Ba-cken-bart I a-ber I verei-ni-genI zu-sam-men GYAKORLATOK: l. Mus-ten Las-tet. . 228 229 .Problem. .H6nyszor szem6ly volt a fogad6son? . Jeldlje az aldbbi szavakelvdlasztdsdt! .Prozess Kocherei.Die Philosophie interessiert mich mehr als die Geografie (oder: Geographie). ..A filoz6fia jobban valami itt nincsrendben. Mit kell itt Budapestencsin6lnod? Ezek a helyek nincsenek szSmozsra. sechs-te b.6szrevettem..Heute Morgen. Zu-ckerBii-cher wa-schen d.Ecke . Fes-te. rij probl6m6k nap csak l6p6stemp6bantudtakhaladni.A bar6tomiin6ll6andolgozik. Die Giiste werden hier nicht platziert.) 'fi'-t 3-s'-szel vdlasztunkel: Grtifie-> Grijs-se. . 9. Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Was musst du hier in Budapest machen? Diese Pliitze sind nicht nummeriert.Mein Freund arbeitet selbststiindig (oder: selbstiindig).J lhm nichts zu sagen. . heifien-> heis_sen 'ck'teljesen c. ii-bel Ldsung: Wie heiBt du? Ich habe gehdrt.H6ny . hogy ez6ltalaz 6rtelme jobban kirajzol6dj6k.Die Autos konnten heute den ganzen Tag nur im Schritftempo (oder: Schritt-Tempo) fahren. hogy eltiint a biciklim.) a sz6tagkezdfi azrlj sorbakeriil (mint a .) ha a sz6iisszet6tel nem el6gegy6rtelmii.A helyesir6st 6rdekelmint a floldrajz. ei -nqn der v agy : ein-ander f. .) az nj szabilly megengedia sz6 elej6n 6116egyetlen magfnhangz6 elvilIasztilsSt: I-gel. habe ich bemerkt. .amikorbiciklizni akartam.) participiumos szerkczctet vcssz6vel v6lasztjuk el. Hasonl6an lehetc6ger.aber Kosten.) idegen szavakndl a ndmet sz6tagol6s szerintvagyaz idegen nyelv szab6lyaszerintis lehetelv6lasztani: Chi-rurgvagy: Chir-urg.Backenbart . dassdu gestem Abend aus Deutschland gekommen bist. elv6laszt6s a. 'sch):ba_cken.Die Ferien begannen vor einer lloche und die Kinder machen jeden Tag einegrofe Radtour b. A vend6geket ebben a szinhfnbannem kell illtetni.Az aut6k ma eg6sz jelentkeztek. 2. reggel.A 90-es6vekben voltdl mar Berlinben? Eur6pSban .ch'. Ford[tsa ndmetre! Ogyeljen az (fij) helyesirdsra! Hogy' hivnak? Hallottam.Helikop-tervagy:Heliko_pte4 pa-rallel vagy: p ar-aIIel.

das. Meine Vorfahren kamen aus Deutschland. Er ist Fachmannfiir Immobilien.die Bende: 6. 1. ad6) 9.13.9.{4. der.die.20.der. Pocken sind eine Krankheit. Steuern die Steuern: (s Steueq-: korm6nyrud) 10. 8. 1. der l. 4.die Wiirter:szavak) kdtet) 5.der. der. Siefiittert dasTier. Biinder(s Band. eingroBes. r.6. 231 .n. 1.MEGOLDASOT I.3.die. dieOstsee. DerAutobushiilt hier nicht.die (m6rka). der. 3. 2.t6. Leitern(e Leiter.5. der. Die Ldwen sind im Zoo. 2. die Banken(e Bank. Wiirter(s Wort . Die Leute reden viel. Weihnachten. einenhohen.19. 15.die.Schilde dieSchilde: t. t. Meine Freundin verbringt mit ihrem Mann die Flitterwochen in Venedig. Die Herren tragen schwarze Anziige.14. Die Studentenbereiten sich zu den Pr0funsen vor.3. l. Ich leihemir ein Fahrrad. Die Miicke hat mich gestochen. das. Wir finden dort auch Affen.das. denWorten(s Wort . Leiter(r Leiter. 3. Ostem und Pfingsten sind die schdnsten Feiertage.2. 22.Verkehrsschilder ktizleked6si (r Schild. In den Ferien fahren wir ins Ausland. 12. TEMA t. der. 6.10.die.das. 17. der.23.5. die. Ich habe keine Geschwister.dii: Worte:Heineszavaival) 4.21.Mit den Jungenmachen wir einen Ausflug.6.det 24.die Schilder: t6bla) 11.die Leitem:l6tra) (e Steuer. Die Eltern sind sehr beschiiftigt. pajzs) 12. Dies ist ein Geschiift fiir Kurzwaren. Wir stellen die Miibel im Zimmer um.das(vel6). Ich helfe dem Schiiler.t2.t3.4 der. Die Menschen wollen in Frieden leben.Steuer (s Schild. Die Kosten werden sehr hoch sein. die Biinke(e Bank:pad) 2.2.das. r.die Biinder:szalag) 7.18.4.7. L der. Biinde(r Band.bank:NemzetiBank) 3.16. das. der..t5. 5.das. einhohes.11.-:vezet6k) 8. Die Firma suchteinenIngenieur.

4. Der Polizist nirrrmt die Personalienauf. Die Bank zahlt hohe Zinsen. Die Studenten miissen sich nrit den Realien beschiiftigen. Die Wirren im Krieg waren groB.

r.nz.
8. zwianlab, l. mit den,2. unterdie,3. vor,4. wiihrend,5. mit, 6. von ......auf, 7. von ...... schen,9. zwischen, 10. zwischen

r.t7.
l, -, -, 2. der, 3 . der, (die), 4. den die, 5. L/8. l. a Vtirciskeresztnek;csak kdt napra: egy 6pit6szm6m<iknek;(megkriszriiri) a segitseget (T.e.) 2.20 6rakor; az asztal kiir0l; a sarkon tril; l\o/o-kal (csiikkentett6k);6let6t (vesztette); tan6csot ft6r t6le) 3. az erd6n 6t; a rfidi| irtj6n, keresztiil; eg6sznovemberben (T.e.) 4. 6 6ra k<irtil; fejf6j6s ellen; a frinak (T.e.)

r.^3.
1. Er bat mich um Hilfe, 2. Die Lehrerin sorgt fiir ihre Schliiler (...kiimneft sich um ihre muBte 4. UnsereMannschaft Schtler),3. Der Arzt sorgtsichum dasLebendesKranken. gegenden Wind spielen.5. Wir gehendurch den Park. 6. Ich geheauf der Sha8e.7. Hausstammt ausdemMitt€lalter.9. Er ist fahrennur bis Prag.8. Dieses Freunde Unsere reicht ihm bis zur Brust. 11. Er ist bis iiber beide bis auf die Haut naB.10.DasWasser auBerder Ubr zu Hause.13.Wir werden Ohrenverliebt.12.Ich bin heutenur bis sieben Reihebedient.14.Wir kommenerstnachdenFerienin die Stadtzuriick. 15DemBahnhof gegeniiber Hotel. 16. Seit vorigemDienstaghabeich meinen baut man ein mondemes Hinsicht entgegen demtsefehl.18.In dieser 17.Er handelte Freund nicht mehr gesehen. (vom l. Februar Adresse. an) habeich eineneue haben Sie ganzrecht.19.Ab l. Februar in BuCapest. 2l . In Hinsichtauf warenvieleAusliinder derMesse 20.Aus AnlaB(wegen) 22. Wir habenuns beziiglich der noch gewisseSchwierigkeiten. die Preisebestehen Lieferungsfristgeeinigt. t.t14. 4. Wassiehst du nicht?5. Was 1.gibst,2. Wasliest du gem?3. Wannhilfst du mir immer? 7. Waswirfst du nicht in den Miilleimer?8. Was du selbst? nimmstdu? 6. Waswdschst vergiBt du leicht? r./15.
l. aber ihr schlaft nicht. 2. aber ihr seht sie nicht. 3. aber ihr eebt ihnen nichts. 4, aber ihr eBt noch nicht. 5. aber ihr lauft noch nicht.

r./9.
- Er kommt ausDeutschland. Er ist ausNeapel. Ich komme geradeaus dem Schlafzimmer. Er trinkt sein Bier aus der Flasche. Die Bank ist aus Tannenholz. Er heiratete aus Egoismus. - Sie wohnt wiihrend der Ferien bei Familie Meier. Im Sommerwaren sie in Baden bei Wien. Er mdchte bei Siemens arbeiten. Bei diesem Wetter wollen wir zu Hause bleiben. Bei Gefahr bitte Knopf driicken! Bei schwerem Husten muB der Kranke 10 Tropfen von der Medizin nehmen. * Ich fahre jeden Tag mit der Metro zur Arbeit. Ich kann nur mit der Brille lesen. Er ftihrt mit 100 km/h. - Fahren Sie nach Osterreich? Dort vorn miissen Sie nach links gehen! Nach dem Essen gehen wir spazieren.Ich muB die Tropfen nach iirztlicher Vorschrift nehmen. Meiner Meinung nach ist die Reise zu teuer. - Seit vier Monaten regnet es. - Das Auto kam von links. Das war eben der Intercity von London. Dieses Buch ist von 1844 (ist erschienen).Das Auto von Karl ist kaputt. Sie ist eine Freundin von mir. Von heute an werden wir mehr lemen. Zu Mittag gab es einen von der Wirtin zubereitetenBraten. - Ich muB noch zur Post gehen. Sie schenkte ihren Freunden zum Geburtstag immer ein Buch. I./10. 1. Wir sind an der Nordsee 2. Das Bild hiingt an der Wand. 3. In der Tasseist Kaffee. 4. Der Wagen steht hinter dem Haus. 5. Die Katze liegt unter dem Tisch. L/ll.

r.ft6.
8. Telefoniert, 9. Fahrt, 7. Schreibt, l. fahrt,2. wollt, 3. miBt,4. habt,5. Wohnt,6. kcinnt, 10.helft.

r.lL1.
nicht. 1. Ich kennediesenkleinenJungen 2. Wirst du auchVolkswirt? 3. Wo seidihr, alte Spielkameraden? Herrn? 4. Wasgibstdu diesem die Hand. einander 5. Die Herrengeben 6. WasfriBt dasPferd? 7. Liest du die Zeitungdeutsch?

6. Der Schauspieler sitzt unterden Zuschauern. 7. Ich sitzezwischen den beidendicken Tanten. 8. Ich stehe vor demroten Ford dort. 9. Die Lampehiingtiiber demTisch. 10.Darf ich neben dir sitzen?

r./18.
1. Der Satz ist schwer. SchreibenSie den Satz! 2. Das Wort ist lang. SagenSie das Wort! 3. Die Grammatik ist wichtig. Lernen Sie die Grammatikl 4. Auch die Rechtschreibungist wichtig. Merken Sie die Rechtschreibung! 5. Die Hausaufgabeist noch nicht fertig. Machen Sie die Hausaufgabel

l. fliLr die, 2. fiir die, 3. fiir, 4. fiir die, 5. um, 6. am"7. - (um), 8. um, 9. fiir

r.l19. Diktiert dieSiitze! 1.Diktiere dieSiitze!
2. Sagedas Wort! Sagt das Wort!

232

233

3. Mache die Hausaufgabe! Macht die Hausaufgabe! 4. Ube die Rechtschreibung! Ubt die Rechtschreibung! 5. Lerne die Grammatik! Lernt die Grammatik! 6. Begrii{3eden Gast! Begrii8t den Gastl

tr.TEI{A n./1.
1. griibt,grub,h. gegraben 2. sank, i. gesunken 3. wich, i.gewichen 4. brannte, h. gebrannt h. geschienen 5. schien, 6. mi8t, mall,h. gemessen 7. bricht,brach,i. gebrochen h. gekannt 8. kannte, h. gestellt 9. stellte, 10.bot, h. geboten h. geschnitten I 1. schnitt, i. gelungen 12.gelang, 13.tat,h. getan i/h. gestanden 14.stand, 15.bat,h. gebeten

r.t20.
l. Antworte! Antwortetl 2. Geh!Geht!3. stehaufl stehtaufl 4. Leme!Lernt! 5. versteh! versteht! 6. Beeile dich! Beeilt euch!7. sprecht!8. IB! EBt!9. Nimm! Nehmt! 10.Lies! Lest! ll. Sieh!Seht!12.Fahr!Fahrt!13.Lauf'!Lauft! 14.Blase! Blast!

r.t2l.
l. 2. 3. 4. SprechenSie langsamer! Er soll herkommen! PaBt aufden Vortrag auf! Hilf den Kindem beim Lernen! 5. Gebt mir bitte das Glas! 6. Lies unbedingt den Roman! 7. Steht morgen frtiher auf!

n.D.
* wiegen, wog, h. gewogen / m6rni schwiiren, schwor, h. geschworen/ eskiidni schneiden,schnitt, h. geschnittenI v6gni stechen,stach, h. gestochen/ szfmi leihen, lieh, h. geliehen / kiilcstiniizni streiten, stritt, h. gestritten/ vitatkozni, veszekedni stinken, stank, h. gestunken I bfizlik h. geschienen/ l. fenylik,2. l6tszik, tfinik scheinen,schien, schwimmen, schwamm, h./i./ geschwommen / risani kennen, kannte, h.gekannt / ismerni

r./22.
l. Lassanhajts! 2. Kihajolni tilos! 3. Most figyeljtink! 4. Tilos a dohrinyzds! 5. Most pedig hazam6sz! 6. Most v6gre dolgozni fogtok! 7. Tiszteld sziileidet! 8. Nem m6sz mindirirt haza? 9. Volna szives holnap felhivni? 10. Megmutatn6 k6rem az hjsfigot? 11. Hadd menjiink! Menjiink! 12. Mit csin6ljak? Menjek vagy ne? 13. Volna szives 6s segitene nekem? 14. Meg tudn6 mondani, hogy hova megy ez a vonat? 15.Feltehetn6k m6g egy k6rd6stOnnek?

nn.
beginnen gehen denken fragen ankommen er beginnt geht denkt fragt kommtan
begann ging dachte fragte kam an wird wird wird wird wird beginnen gehen denken fragen ankommen begonnenhaben gegangensein gedachthaben gefragt haben ansekommen sein er hat begonnen ist gegangen hat gedacht hat gefragt ist angekommen hatte begonnen ist gegangen hatte gedacht hatte gefragt war angekommen wird wird wird wird wird begonnen haben gegangen sein gedacht haben gefragt haben angekommensein

er

er

er

er

234

235

rr.t4.
Sie bereitet das Essenvor. - Sie wdscht das Geschirr ab und kocknet es ab. - Sie stellt alles in den Schrank zuriick. - Sie staubt die Miibel ab. - Sie nimmt die Wiische aus der Waschmaschineheraus und hiingt sie auf. - Sie / Er nimmt die Wiische ab, faltet sie zusammen und legt sie weg. - Sie zieht die Kinder an und aus. - Er bringt die Kinder zum Kindergarten hin und holt sie von dort wieder ab. - Sie hebt Geld von der Bank ab.

unsere Freundschaft. 9. Du zerstiirst zerstiirt. Du hastunsere Freundschaft Freundschaft. Du zerstrirtest unsere 10.Er erkliirtmir allesgenau. erkliirt. Er hat mir allesgenau Er erkliirtemir allesgenau.

TTJ'.
Ich habedasEssen vorbereitet und nachdem Essendas Geschirr abgewaschen, danach habeich es abgetrocknet und allesin denSchrank zuriickgestellt. Am Vormittaghabeich die Mtibel abgestaubt. Spiiterhabeich dieWiischeausderWaschmaschine herausgenommen und sie aufgehiingt. Mein Mann hat die W?ische abgenommenn hat sie zusammengelegtund weggelegt. lch habedie Kinderjeden Tag an- und ausgezoen und mein Mann hat siezumKindergarten von dort hat er siewiederabgeholt. hingebracht, Am Nachmittag habeich nochGeldvon der Bank abgehoben.

u./8.
dieArbeiter. Sie entlieBen 1. Sieentlassen die Arbeiter.Siehabendie Arbeiterentlassen. Wir beachteten die beachtet. Wir habendie Vorschriften 2. Wir beachten die Vorschriften. Vorschriften. Die Blumenvertrockneten. Die Blumensind vertrocknet. 3. Die Blumenvertrocknen. ist verdorben. DasFleischverdarb. 4. DasFleischverdirbt.DasFleisch verreiste wieder. 5. Er verreist wieder.Er ist wiederverreist.Er 6. Wir bezahlendie Unkosten.Wir haben die Unkostenbezahlt. Wir bezahltendie Unkosten. Mutti erziihltemir Mutti hat mir ein Mdrchenerzdhlt. 7. Mutti erziihltmir ein Mdrchen. ein Miirchen. Er verstand denText. denText.Er hat denTextverstanden. 8. Der Schiilerversteht

rr.t6.
Siebereitete dasEssen vor. - SiewuschdasGeschirr ab.- Siehocknete esab.- Siestellte allesin denSchrank zuriick.- Sie staubte die M<ibelab. Sienahmdie Wiischeheraus und hiingtesie auf.- Sienahmdie Wiischeab,faltetesie zusammen und legte sie weg. - Sie zog die Kinder an und aus.- Sie brachte die Kinder zum Kindergaren hin und holte sie von dort wiederab.- Sie hob Geldvon derBank ab-

n.19.
Man hat die StraBen verbreitet. - Man hat einen Busbahnhof angelegt. - Man hat das Gasleitungsnetzterweitert. - Man hat das Clubhaus ausgebaut.- Man hat die alte Schule abgerissen.- Man hat die Stra8ender Innenstadt entlastet.- Man hat den Verkehrsliirm eingeschriinkt. +

Ir.t7.
l. Der Arzt verbietet meinem Freund das Rauchen. Der Arzt hat meinem Freund das Rauchenverboten. Der Arzt verbot meinem Feund das Rauchen. 2. Heute bezahlt Hans die Runde. - Heute hat Hans die Runde bezahlt. Heute bezahlteHans die Runde. 3. Der Vater verspricht der Tochter eine Belohnung. Der Vater hat der Tochter eine Belohnung versprochen. Der Vater versprach der Tochter eine Belohnung. 4. Eva vergi0t bestimmt wieder ihre Schliissel. Eva hat bestimmt wieder ihre Schliissel vergessen. Eva vergaBbestimmt wieder ihre Schliissel. 5. Ihr Freund gefiillt mir gut. Ihr Freund hat mir gut gefallen. Ihr Freund gefiel mir gut. 6. Sie empfindet die Kiilte nicht. Sie hat die Kdlte nicht empfunden. Sie empfand die Kiilte nicht. 7. Der Medizinstudent besteht die erste Priifung. Der Medizinstudent hat die erste Priirung bestanden. Der Medizinstudent bestand die erste Prtfung. 8. Der Schiiler versteht den Text nicht. Er hat den Text nicht verstanden. Er verstand den Text nicht.

u./10.
Ufer iiberess-etzt. 1. Er hat die Kinder mit demBoot auf dasandere iibersehen. 2. Der Lehrerhat denFehler 3. Er hat denBaumumgefahren. 4. DasKind hat die Mutterumarmt. 5. Er hatmir die Zeinng wiedergebracht. 6. Ich habeden Satzwiederholt. 7. DasKind hat denBall wiedergeholt. Problem haben wir lieberumgangen. 8. Dieses umgegagen. 9. Ich bin mit dem Glassorgfiiltig 10.Die Inselist im Meeruntergegangen. 11.Wir haben uns gut unterhalten.

tr./ll.
annehmen- mitnehmen * benehmen- entnehmen* abnehmen.

Ir.lt2.
gebrauchen- abgebraucht- verbraucht - brauchst - miBbrauchen.

n.n3.
verbracht - verbringen - untergebracht- umgebracht.

236

237

Der Fiihrmann hat uns iibergefahren. l.2. (tiber den FluB).Wir machen einenAusflug. Er kenntdie Wanderwege. Itr. . L Gehtihr ins Kino? 2.unterzogen .das Spiel des Kindes . 1.bekommen. Ich tibersetze denText. umbaut . IBt du nicht mehr? nJzr. Mit wem gehter oft in eineBierstube? Freund? 2.. Farhtmit dem Autobus! 6. Spieltihr mit eurenFreunden 4. Der Damm ist wegen der Regenftille durchgebrochen. m./17.beschlossen.auszufiihren. Siehst du die Butter? 5. 3..n9. Der Hundholt denStockwieder. 5. 6. Sagdas Deutsch! 2.t23. mit? . umgeschrieben. 2./1. . Jetzt schreibe ich einen Brief. Trinkt ihr Bier? 6. l.untergezogen .a Wohingehter oft mit seinem Bier bestellen sie dort immer? 3.n. tr. Wasessen sie? 5. Rufen wir jetzt ein Taxi! n. .die Zahl 10 . 3.unterstellt. iibergelaufen . 5.. Der Schriftsteller hat seinen Roman vdllig umgeschrieben.festgenommen . Wir sind ins Theatergegangen. umgefahren . m. bezogen .) 4. Gehen wir zusammen! 5. WievielFlaschen 4. Es ist warm..angeschlossen ausgeschlossen .vorgefiihrt. m. wenn du mrichtest. Das Wasserhat den Damm durchbrochen.ITJI4.|4. m. Gehtihr nachdemEssen Hause? tr. Ich durchschaue dich. IBt du auchKiise? 6.abgeschlossen . Bist du hungrig?/ Hastdu Hunger? 2. aufgefiihrt . IBt du ein Briitchen? 3.zu-labgenommen . m..unterliegt Halte.iiberzogen * durchsetzt. (durchschauen) (tibersetzen) (wiederholen) Itr.umfahren. 3. Ir. Nehmen Sie Platz! (SetzenSie sich!) 7.. .iibergezogen.ziehe .anziehen. .Nimmst . . Dann iibersetze ich eine Novelle. benommen il./18.gefallen ../I5. Trinkt ihr Tee? nach 7.a Wastrinkt mein Freundgeme? 2.umgebaut.durchfallen. Er hat wegen der groBen Geschwindigkeit einen Menschen tiberfahren. 2. Deshalb arbeite ich heute den qanzenTag.durchgesetzt. Wir fahrenmit der StraBenenbahn.das Haus Nr. 1. erkannt . n. unter n. (Du auch.. Schreib deinem deutschenFreund deine neue Addresse! 4. Schlaft nicht! 3. Trinkstdu Bier oderTee? 4. Geh heute ins Theater! 9. l.daB ich es verstehe.umschrieben. Bleibt noch ein biBchen. Werbezahltalles? Ir. Morgen muB ich die Ubersetzungabgeben. 1./8. 1.kennengelernt. 3. tr. 1.. 2.t20.. eingefallen . Bleibtihr hier? Karten? 3.entfiihrt . 2.entkommen gekommen ./6.angenommen. TfMA tr.erschlossen . 238 239 . Umschreibe das Wort.t25. Ltu. 5. Ich schaue durchdasGlas durch.vor . m. 3.B. Wir alle sind frdhlich. Wertrinkt gerneBier? l.ts.iiberlaufen .kenne. DieseNovelle kennst auch du./l6. unsbei der Endstation. E0t ihr dann? 5. Wir setzen bei Tihanymit der Fihre tiber.l22..2. 8. Er wiedeholt denSatz. PaulsAuto . urngekommen 1.. Karl erwartet 4.

L Heute ist Somtag. Ich wollte den Urlaub schon vor zwei Jahren mit einem Freund in Osteneich verbringen. nachHause: Direktivum(az ir6nytkifejeL6helyhat6roz6). (Oder: Leider wird die Umgebung auch in groBem MaBe durch die einzelnenHaushalte verschmutzt. nicht: 6llitmrinyt tagad6.Dazl gehdrt natiirlich noch das Problem des Ldrms.Letzten Endes habe ich mich mit den neuen Bekanntenwiihrend der eanzenReise wohl geflihlt.. Wir bestellen von der Speisekarte. Was habt ihr dort gesehen? 3.) 5. Warum hast du den Briefnicht gesternaufgegeben? Iu./16. Das Berliner Ensemble hat ein bekanntes Brecht-Stiick.. 3.Wir sind vor einem Jahr fiir eine Woche mit dem Reisebtiro nach Wien gefahren.nicht" m. Ein Unbekannter hat dem Nachbarn ein Tonbandgertit gestohlen.2. 3. Die Menschen gehen lieber zu FuB. 2. 3. Alkohol (hangsrilyos alany) . 2. nach:igekot6 5. 1. Viele essenim Restaurant.der Buchhandlung gekauft. Gestembin ich um elf Uhr nach Hausegegangen. 6. 1.Kraftfahrze\€e m./14. Die Polizei hat der Fahndung viel Aufmerksamkeit sewidmet. Ich sehewenigAutos. 2. L und..Wir sind vor einem Jahr fiir eine Woche nach Wien gefahren. Wenn ihm dasjemand zeitweilig weggenommen hette. Itr'Jfi. hdtte ich mir noch eine Gesellschaftsreise aussuchen k<innen. 3. Az utols6 mondat mint6j6t az alflbbiakban itt megtal6lja. 5.Wir sind vor einem Jahr nach Wien gefahren.lD. n6metiil:Funktonsverbgefiige f6n6vitagla 3. Wenn er mir nicht so spiit seine Absage mitgeteilt h?itte. 3. 7.. Az els6 mondat megold6saalapj6un lep6senk6ntis v6gezzeel a feladatot. 5. Ja. Die Stadtist ruhig.Alkohol 3. Sie hat etwa zweieinhalb Stunden gedauert.Mit derEntwicklung derIrtdustrie wird derUmweltschutz immer wichtiger.. denn 3.. rohes Fleisch . 4. Wir sind nach Wien gefahren. die Luft und Boden gleicherma8enverschmutzen. 1. Die Platzenweiserinhat uns zu den Pliitzen gefiihrt. Autobusse und StraBenbahnen. da8 in diesem Interesse eine internationale Arbeitsgruppe ins Leben serufen werden muB. 8. sondern 4. in Kraft: 6lland6 kifejezds(in Kraft treten). 2. Aber weil er sich dienstlich und privat schon so oft in den verschiedenenStidten und Ge'genden Osterreichs aufgehaltenhat. Wenn mir der Nachbar fiir die Zeit seinesUrlaubs den Schliisselgegebenhette. Denken wir nur an die Autos und den vielen Abfall! 7. Ich habe das nicht absichtlich in Behacht genommen. Wie lange hat die Auffiihrung gedauert? 6. 4. Wir haben sie ftir Bar[6ld gghuft. m. Bisher haben wir si6 noch nicht eingerichtet. l. 5. Der Nachbar hat der Polizei den Fall natiirlich gemeldet. Dieses Restaurantist noch nicht voll.) 6.. 2.D./lt.. sprechen: f6n6viigendv 4. Viele meinen deshalb. 4. 4. Itr.. Der Liirm kann sich niimlich . 2. Nimmst du Hilfe in Anspruch? 7. m.. 7. Heute entstehen iiberall miichtige Industrieobjekte. mein Vaterstellt uns fiir einige Jahreeine schtjneSummezur Verfiigung. Er hat in der vorigen Woche ein Buch in. wollte er nicht mitkommen. Sie besteht aw zweihm{ern und Nebenrdumen. oder 6. (Oder: Der Nachbar hat den Fall nattirlich der Polizei gemeldet. l.natiirlich negativ (in negativem Sinne) . /In der vorigen Woche hat er ein Buch in der Buchhandlung gekauft. Aber so muBte ich das schwerenHerzens fiir das ndchsteJahr verschieben. 5. Deshalb bin ich damals natiirlich allein nicht gefahren. Kraftfahrzeuge (hangsrilyosalany) . Das Stiick sowie das Spiel haben dem Publikum sehr gefallen.auch ohne unser Bewu8tsein auf unsere Nerven auswirken. Der Kellner fiihrt uns zu einem freien Tisch. 5. 4. 3. aber . 'Jy'asser./r5. Wir hatten daflir noch kein Geld. 2. und 2. 6. hette ich niemandem den Zutritt erlaubt. hette er das ihm gesagt. Leider verschmutzen auch die einzelnen Haushalte in groBem MaBe die Umgebung. Seit einigen Monaten hpben wf eine neue Wohnung. oder rtr. aber. 1. Obwohl sich (!) in den meisten Liindern seit Jahren die ausgezeichnetsten Wissenschaftler mit der Frage des Umweltschutzes beschdftigen./I3. T. und. Az alany hangsrilyos esetben h6tr6bb keriil: 1. m. 6. 4. 240 241 .r<ihesFleisch (hangsirlyos alany) 2. 4.sondern 5./10. die Dreigroschenoper aufgeflihrt. 8.haben sie bisher noch kein konketes Ergebnis erreicht.

. Tegnap hanem m6sodszor. aus Nu8baumen ist nicht bei einemZusammenstoB StraBeam Freitag friih in Baden tddlich verungliickt.. meghalt6sn6gyszem6ly k€t szem6ly alkalm6val 5...Mein Freundf:ihrtnochimmer nichtAuto./18.die doch nicht... l.IIr.auchdort nicht lange... fr. Nein. Du kannstnicht sagen. besonders getiitet.wenn du dich davonnicht da$ ich etwasnicht gemacht 2. seinem son2.. SeitTagen schlafe 5. .. fast so ermiidend 3.toihhabenicht injeder StadtBekannte.. 11.. gewohnt? 5. Helmutnema bar6tn6j6vel 3. ich habedeinenFreundnochnicht gesehen. Hastdu nicht bei Bekannten O.M... Ch.. hanem Kurt. 2.'. Mein Bruderist jetzt nicht Soldat. 2. kannnicht wahr sein. Freundin... Nein. Biicherinteressieren 1.... vorgestem. 1'0-Das konnteich kein Buch kaufen.. fiJ-/u. M...tiidlich verungliickt. gewohnt.. z. wesentlich sowie unseren Reisepapieren mit semtfichen 3. I .. du jetzt nicht? l./19. in Italien anstrengender 2. nemel6sztirvolt .. verschmuffi. sonzweierAutos..... t. Nicht M. die Ungarische 6.. dasist nichtunserneirerKollege...weil ich danndie Reisenicht so oft hdtte unterbrechen k6nnen. mit einem Stein .nicht tildlich verungltickt. Ez1rt janu|rbana hegyekbenem aut6valakarunkmenni' tdrt6nnek. 3. 4... menni. vol t. 7.. Ch.sondern 2. 8. dernsein Freund.. Ch.. Ich verstehe hat. Ubrigenshabeich ein Zelt mitgenommen. Singnicht! 6. 4. zu kochen. Sinddie Ziindkerzen rI[.. Helmutwar nicht gest€rn..... Ch. mit demZug Unf?ille schwere 4.... DasKind schliiftnochnicht. 2. 1.Ilyenhelyzetben azutazfus 3... nicht im Hotel wohnenzu miissen. mich nicht. l.... Nein. sondernin der Nacht ZusammenstoB vom Donnerstag zt rn Freitag. Nemr6gitt egybaleset frJ21.n3.. TegnapHelmut a bar6tn6j6velel6sziir nem egy belv6rosi 6jszakai mulat6banvolt. hast.B.. ist bei einemZusammenstoB Verletzungen. Gestern dernin der Disco..vier Perso5. Ich habenur bei einemBekannten damit ich nicht im Hotel wohnenmu8 / um 8... Wird derTankbaldleer.sondern 4. infolge derhohenLufttemperatur I .. Ztm Gliick ist bei uns zu Hauseniemandkrank.. T6lennemaut6valakarunkszabads6gra mint a vezet6nek. Tegnap Hehnuta bar6fir6j6vel volt. t6len kiiliindsen sirlyosbalesetek a szakaszon 4.. ich nicht gut.meine Handtasche Photoapparat 4.... 5... hanem tegnap el6tt.. Nein. Gestern war Helmut mit seinerFreundindasente Mal in einemNachtlokalnicht in der Innenstadt.. BeginntdasKfihlwasser .wenn ich vorher nicht die Geschichteund die desLandesstudi€rthette.. Ich bin deshalbnicht mit demZug gefahren.-. 3. Helmutnemtegnap volt .. 6. 4. die medizinischen Romane.. Ich hiitte nicht so viel gesehen. ist bei einemZusammenstoB zweierAutos.. Nein.. nicht weniggekostet habe...hanem a n6v6r6vel. iiberzeugthast......son5. zvteiPersonen nen verletzt 3. ich darf nicht/niein der Kneipesitzen.. Gesteno war Helmut mit seiner zweitemal. Warumsprichst ich nicht Deutsch.. von Autos auf vereister l. Nein... hanemegy kiilvirosiban. 4.. Nicht Helmutwar gestern mit seiner Schwebter.Nimmstdu keineHilfe in Anspruch? mns.. sondernin einemam Randeder Stadt.... Nem Helmutvolt tegnap .. 6. Sehenswffrdigkeiten 4. Nein. nicht mit demAuto 2. ich habenicht viel gelernt. sondem bei einem Unfall an Arbeitsplatz.. ich habevor der Pr{ifung keinenAlkohol getrunken' 7. Singnicht so laut! 7.... olyan frlraszt6 csaknem az utasoknak 2. Gestem war Helmutnichtmit seiner schondas Freundinnicht dasersteMal . dernerhielt nur schwere 4.sondern 3. nicht mit demAuto IJJ120. sondern Kurt.. Nicht am Freitag friih ist der 56jiihrige Italiener M. 6. Tegnap diszk6ban. Anit6lag ezen megsebesiilt. Leiderspreche 3... 2... 242 243 .. hanem egy nemegydjszakai mulat6ban Helmuta bar6tn6j6vel el6szdr 5.. Anzeigeerstatten Boschaft 5.Gestern 12.. 13. frn2. Sind die Reifenschonsehrabgenutzt.warum du diesegro8eReisenicht friiher vorbereitet 1. Warstdu nochimmernicht Soldat? 9. ich lesekeinedeutschen 3. aus Nu$baumenbeim zweier Autos auf vereister StaBe verungltickt. war Hehnut mit seinerFreundindasersteMal nicht in einemNachtlokal.

Ich nehme daBdasStiick sowie das Spiel demPublikum 7. weil wir im Theater 245 . lernst.. 3. Es ist sehrgut.. in ein Restaurant. Sagmal. 1. 6.. mit denen wir befreundet sind. Du hastnochnicht gesagt. erledigt habe. die Dreigroschenein bekanntes 3. .denich schon seit Jahren kenne. daBwir ausmehreren derunsuntenichtet. Wir wohnen in Dresden in einem modernen Hotel..da8 dasBerlinerEnsemble operaufgeflihrt hat? habt.Du weiBt doch. daBin derGruppe 7.der ein guter Ingenier ist. 1.. Der Lehrerhat dieseBiichergeschrieben..Du weiBt doch.. 1..auswelchem Buchihr lernt. Wir fiihren mit der deutschenFirma Verhandlungen.um dort Urlaub zu machen? .aber ich weiBnicht. daB du nach Dresden f?ihrst./I. . 4. lemst? daBich mit nicht. Ja. alles weil ich gestern muB. 2.. Ich hoffe. Ich habeheutein der Zeitunggelesen.weil ich heute nichtarbeiten konntest.. TEI\{A Iv... wannihr die Priifungablegt. daBwir gestern habt. daBsie etwazweieinhalb 6.. 3. 4.wasihr dort gesehen Brecht-Stiick. 2. 8..Warum sagst du meinem neuen Kollegen Deutsch leme. Stimmtes... 2.. 5. um dort Urlaub zu machen. 2.da8wir bald(!) soweitsind. 4. jeder fleiBiglernt. Sagnoch. N. t\I.Du wei8tdoch. den dieUniversitiit 3...13. mit wem du Deutsch 2..t2. Wir werden am Bahnhof von einem Abteilungsleiter abgeholt. Nach den Verhandlungen gehen wir mit den deutschenKollegen. . die ein groBesPaket ist. Biichemlernen. ob ihr gutePliitzegehabt hat? 5../5. 5.. 4. 6.die unser alter Partner ist.Du weiBt doch. L Ichmiichte wissen..t4. Ich fahre morgen mit dem neuen Kollegen nach Dresden. . gegangen sind? ins Theater 1.. Iv.. rv. 5.Du weiBt doch. wo duDeutsch organisiert. Stunden an. 4... wie er deutsch spricht? . daB ich nach Dresden fahre. das im letzten Jahr gebaut wurde.. Ich muB(dir) sagen. .. Habeich dir schongesagt... Das ist einsolcher Kurs. .IV. daB er gut deutsch spricht. WeiBtdu. Ich habe die ganzeDokumentation. Warum sagst du nicht.. wie langedie Auffiihrung gedauert gedauert hat. Warum sagst du nichtr daB du nach Dresden f?ihrst?. weil du fiir heute gutePldtze haben werden. daB ich nach Dresden fahre. Warum sagst du nicht.Warum wasdulemst? sagst dunicht.. daB ich Deutsch lerne. verschaffen Theaterkarten 3. sehrgefallenhaben.

Obwohldie Reisenden sie dasVerbotnicht... muBtdu dich mehr bewegen. daBsichin derNdhedesTouristenhauses werden.... siesich dennoch sehrermiidet waren. 5. 3... Mein Freund. Ich gehewtichentlichzweimal ins Schwimmbad... derchinesischen ausI I Liindernmit derErlaubnis L Hastdu gelesen. ein Hallenbad l.. daB26 Seilschaften Beh<irden den Mount Everestund zehn weitere in China liegendeBerge werden besteigen diirfen? den 6 Mannschaften 2.. Zwar stfirmtees. die FabrikReklame 5.... 2. ob er eineAnzeige hat.da8 es in der Umgebung des Balatonzahlreiche 247 .. nochetwas rv.... 5.. Wenndu dafiir in der Wochekeine Mdglichkeit hast. HabenSie gehtirt. ob es in T6c in jedem SommerTheaterauffihrungen 6.^2. Sagmal. Der SchiiLler. 5.da8 die Gefahreines werdendiirfen.. Solange du sprichst.habeich keineRuhe.daBdie Hotelgiiste Nn. am Sonntag 5. 6... Mochte der Versuchauch noch so gefihrlich sein.. .beachteten 8. da3du mit den Kindem um 7 Uhr losgehst.. wordenwaren.. ivie langedasKonzertgedauert hat? mitbringen? 3. ry. ktinnenwir auchmit meinemAuto fahren. l. Auch dasist einegute Methode. wanndu jeden Tag aufstehsf. Wie gefiihrlich der Versuchauchwar. Ich r\iichte gernwissep. daBer die Retfung nicht hat bemerktwerdenkiinnen? denFelskante Alpinist ReinholdMessnerden Mount Everestohne 6.. sind. . War der Versuch auchnoch so gef?ihrlich. 4...dem ich einen Briefgeschriebenhabe. aufgegeben 2... Der Dozent. 1.. Ich weiBnicht...... Wagen verkaufthat. ein groBes deutsch-englisches Wdrterbuchgeschenkt. getroffenhatte(!). . Bis die Kinder zuriickgekommen gerade habendie Jungen Ergebnisse erzielthaben. .. 2. da8 der iisteneichische kdnnen? hat bezwingen Sauerstoffflasche wie der lTjiihrigeSchiilerausWien. sehrviele ungarischeSpezialitiiten l.. wollte sienichtbliihen.. l. Peter fiigt hinzu.. 2. WissenSie.kannstdu auchdie Wochenenden fiir den SportbenuEen. Obgleicher ein freundlichesWesen hatte.dieHilfe Bergsteiger.. Ich weiB. die Anglistik studiert. weil daserfrischt. so wagte er ihn doch... Annaerwiihnt. L Ich habedemAusliindergeschrieben.. 2. wohin wir gehen.... auchbei 4. 3. einen ob er seitdem ry"/t.. 3.miichte heutein der Biicherei arbeiten. an den ich mich noch gut erinnere... veranstaltet JahrFestspiele 2.wann die Studenten mit ihrerAbschluBarbeitfertig werdenmtissen? IVr9.....gehen.. Bevorwir entscheiden. 7... wievielGelder dafiirbekommen neuen Wagen hat.da8 ihr im Lebensmittelgeschiift immer zusammen einkauft. Obwohl die Kinder hdufig ermahnt I\1.. l. WissenSie. 6. rv. .. starbder Kranke. 3.. 5..schleppten 7.dennocherhobsich dasLuftschifr... da$er nicht hdtteriskieren abervon ihnenwegeneinervorspringenhatkommensehen. Zoltfunbehauptet./13. .wenn du abendslG-20 Minuten im Park l6ufst. daBes in diesemRestaurant jedet Touristleiderimmernur Gulaschsuppe essen mtichte. wird nicht so schnelltrank.... Obwohl derAra alle Vorsichten weiter.daB empfohlen hat./6. 2. Der ausldndische 6. 2.. 3. Wer regelmii8igSport treibt.... 2.... v-/10. 3. Wenndu Lust hast.wohnt jetzt in Dresden. rv.. Obwohl er fleiBig war..daBdie Touristenausder Tiirkei viele Lederwaren kaufenkann? 4.auswelchenLdndernwir Kosmetikartikelimportieren. 3.dennocherreichteer sein Ziel nicht.. Roberterziihlt. muBich wissen... 4.. Miiglichkeitengibt.. an einerReisenachH6vlz teilnehmen..da8 der Kellner ihnenGiinseleber 4. Erich erzdhlt. Wenndu nicht dick werden willst... Wennein Kollege von dir ins Geschift eintritt.. 3..da8 nach der Meldungder PekingerNachrichtenagentur besto'igen wollen? von Tibet aushaben MountEverest iiber die Nordseite wordenwar.hatte er viele Gegner... Die Kinder habenmir gesagt. Wennder Versuchauch noch so geflhrlich war. Alle sageg da$deineKinder sehrhdflich sind. den ich seit dem Studiumkenne. demwir gestern begegnet sind. weil wir nachder Auffiihrungin ein Restaurant 5. 4. wieviel wir sind... 4...daBein 45jiihrigerBergsteiger ist? nach16Tag€n ausTibetnachNepalzuriickgekehrt diirfen. wenigerroutinierte daB nehmen miissen? rechtzeitig hiittenin Anspruch desRettungsdienstes nicht hdtteunterschetzt Aufstieges ohneSauerstolfflasche 8. 4. aber fiir tot gehalten schonl?ingst 3. Zwar bemiihteer sich sehr.. Wdhrend die Mddchendie besten geleistet...... begr0Sen ihn die Kinder... 8. Gast den derAssistentbetreut.zwei Nichte im Biwak zu verbringen? 4.. ff"/I1.. er wagte ihn doch..daBan der niichsten werden.tr4. er wagteihn doch. .hSItdie Lexikologievorlesung.. befindet.k6nnenwir einmal einenAusflug machen. Wennwir nur zu viert sind.. Ich habe meiner Freundin.. gibt.... ...ob man in der Slowakeibillige Wintersportartikel gibt? 5.. K6nnenSie mir sagen. .... l. .. l. Obgleich machte. ... 7.. 246 rv/I6.. kannich nichtsmachen... 4.hat nicht geantwortet... daBsich in derNiihedesHotelsein Minigolfulatzbefindet.. kam er nicht vorwiirts. . daBin Salzburgjedes in Bern auch die Dialektebehandelt Deutschlehrertagung 3.wem meinFeundseinen hat./l5. so wagteer ihn doch (er wagteihn doch)...... 2.. 1. ..

zu kdnnen. schlechtem Wetteretwasuntemehmen Bestehens Ungarns u.a.auchderHeldenplatz 5. ........, daBzumAnlaBdestausendjiihrigen mit den Denkmdlemerrichtet wurde. zwei RichtungBudapest auf derAutobahn Abendstunden 6. ........, daBsichin den spdten ttidlicheUn{iilleereignet haben. I\I JI1 , l. Obwohler unschuldig war, wurdeer bestraft. die Kinder mit demFeuer. 2. Obgleiches(ihnen)verboten war, spielten die Vorlesungen. 3. Obwohler krankwar, besuchte er dennoch gedeihen nicht. 4. Obgleichesregnet, die Pflanzen und gliicklich. 5. Obwohler ann wat war er stetszufrieden er mich hdufig. waren,besuchte 6. Obgleichwir entfernt(voneinander) 7. Obwohlein Gewitterdrohte,fuhrendie Segleriiber den See. 8. ObwohldasBuch einenhohenPreishatte(sehrteuerwar),kaufteer es. war, wurdeer betrogen. 9. ObwohlderReisende klug und vorsichtig Lebennicht vorwiirts. 10.Obgleicher ehrlichwar, kam er in seinem

gerneden (-jenigen)Ausldndern, 2.Ich zeigedie Hauptstadt mit denenich Deutsch sprechen kann. 3. Die Aufgaben sind die schwersten, derenLiisungamEndedesBuches zu findensind. 4. Ich wohnein demHaus,welches unldngst renoviert wurde.

N.D2. 1.das
2. was 3. was

4. das 5. das 6. was

tttJ23. lernenwir die Sprache. l. Je l?inger rvir im Auslandsind,destobesser lernt manin der Fremd2. Je wenigerman in der Muttersprache spricht,umsbschneller sprache denken. du hast,destobesser eignest du dir die deutsche Sprache an. 3. JemehrSprachpraxis 4. Jemehrdeutsche Biichersielesen, umsoumfangreicher wird ihr Wortschatz. priigeich sie mir ein. Wdrterwiederhole, 5. Jeiifter ich die neuen destofester werdendeineLeistungen. 6. Je flei0igerdu lernst,desto besser

rv./l8.
nicht 1. Ja, dasstimmt,wenn ihr keine gutenPliitzenehmt,kiinnt ihr in diesemTheater viel sehen. 2. ........, wennihr nicht mit demAuto fahrt,kommt ihr zu spdtzum Konzert. bestellt,bekommtihr keine gutenPletze 3. ........,wenn ihr die Karten nicht telefonisch rnehr. nicht verstehen. 4. ........, wennihr kein Programm kauft,kirnntihr den Opemtext IV./l9. studierthat,hat auchan der Humboldtl. Der Aspirant, der an der Humboldt-Universit?it promoviert. Universitdt vorgeschlagen. hat,hat ihm seinBetreuer 2. DasThema, iiber daser gearbeitet 3. Sein Leker, auf den er sich in seiner Dissertationberuft, ist ein anerkannter Wissenschaftler. verlaufen. 4. Die Experimente, iiber die er in seiner,{rbeitberichtet,sinderfolgreich nochumstritten. von denener ausgeht, sindin der Wissenschaft 5. Die Thesen, war ein gro3erErfolg. hatte, auf die er sichgrtindlichvorbereitet 6. Seine Verteidigung,

t\t.t24.
1 Seitdem ich Deutsch lerne,leseichjeden Tagein bi8chen deutsch. schlage(!) die unbekannten Wtirter im 2. Bevor du den Text schriftlich tibersetzst, nach! Wdrterbuch ich mit ihnenimmerdeutsch, zu 3. Wennich Deutschen begegne, spreche um die Sprache iiben. 4. Mein Lehrerhat gesagt, daBichjedenAbendca.eineViertelstunde lernensoll. gelesenhabe, lese ich natiirlich 5. Die Biicher, die ich einmal auch schonungarisch leichter. aufdeutschem Sprachgebiet verbringen kannst, hastdu.eshin6. Wenndu einigeWochen terherviel leichter.

rvJ25.
1. Ich kann mir keinen Anzug machen lassen, weil ich iibermorgen schon ins Ausland fahren muB. 2. So daB ich einen schiinenAnzug fertig in einem Geschiift kaufe. 3. Ich gehe lieber in ein Fachgeschdft. 4. Weil die Auswahl dort grtiBer ist, als in einem Warenhaus. kann, ob mir etwas gut steht oder nicht. 5. Weil ich nicht allein entscheiden

tv.t20.
sindRentner. 1. SeineEltern,in derenHausich die Ferienverbrachte, Stock. Fenster nachSiidengingen,lag im ersten 2. Mein Zimme\ dessen Biiumevoller Apfel und Birnenhingen,a8enwir oft. 3. In demgro8en Garten,dessen Wasser kalt und klar war. 4. An heiBen Tagen badeten wir in einemkleinenSee,dessen Aussichthatte. aucheinigeBerge,von derenGipfel maneineschdne 5. Wir bestiegen verheimlichte, flihrte uns in die 6. Eine Autofahrt,derenZiel mir mein Freundzuniichst naheKreisstadt. Werken mein Dichters, von dessen eines bekannten 7. Hier besuchten wir dasGeburtshaus Freundmir erziihlte.

tY.tzt.
in Berlin. sindschon 1.Die Kinder, Eltern wir gestern vordemKino sahen, deren 248 249

V.TEXVTA vJl. l. muBt 2.Soll, 3.mu0.

vn.
L darf,2.kann,3. muBt,4kiinnen.

va.
kann,5. keimen, 6. weiB,7. wissen. L wei8,2. kennt,3. kennen,4. YJ4. verreisen. 2. Darf ich dasFensterOftren? 3. Ich konnte sofort l. Er will am Wochenende M6chtestdu heuteabendmir mir ins Kino kommen?5. Ich kannnicht ohne antworten. Brille lesen.

(_

v/5.
l. solVmuB, 2. muB,3. mu$,4. sollt, 5. soll, 6. sollst,7. Soll, 8. soll. vJ6. L Wir habendie Aufschrift nicht lesenmiissen. 2. Der Lehrer hat den Eltern einenguten Rat gebenwollen. kiinnen. 3. Ich habenicht gleich einschlafen 4. Wir habennicht liinger bleibenktinnen. gekommen, wollen. weil ich mir einenFilm habeansehen nicht hierher 5. Ich bin ge$tem

v.n.
iiberquerendiirfen. l. Bei Rot hat man nicht die StraBe dtirfen. 2. Man hat die Blumen in der Mittagshiae nicht gieBen 3. Wir habendasHausbestimmtteurerverkaufenkiinnen. kdnnen. 4. Er hat gut schwimmen 5. Ich habekein Bier gemocht. miigen. 6. Er hat mit mir nicht zusammenarbeiten mdgen. 7. Sie hat uns gern kennenlernen entstehen sollen. 8. Hier hat ein Einkaufszentrum sagen wollen. 9. Ich habedir die Wahrheit miissen, wir habenesgeahnt. 10.Dashatja so kommen

v"/8.
missen. wollen, hiittest du sparen L Wenndu einenneuenAnzug htittestmachenlassen lassenund lassees auchmorgenabschneiden. 2. Ich miichte mein Haarkurz schneiden wollen, hittest du mich auchbesucht. 3. Wenndu mich gesternhiittestbesuchen 4. Du hdttestmir den Koffer tragenhelfen kiinnen,w€nndu gewollt heftest. lassen wenn ich mich nicht vom Polizistenaufschreiben 5. Hier muBich stehen bleiben, will. zu liisen. weil ich dir helfenwill, dasProblem 6. Ich muBdir meineMeinungsagen, IVJg. l. A l6ny tegnapestehallotta,hogy (amint) a fif j6tt.

251

2. Segitettem neki az aut6tlemosni. 3. i)rezte,hogy bel6zasodik. 4. Hivatott(engem).

Aufgaben liisenhelfen? 6. Hastdu Paulseine

v.n4.
1. Es tut mir leid, daB ich dich nicht habe klingeln h<iren. 2. Er hat mich nicht begriiSt, weil er mich nicht hat kommen sehen. 3. Er hat recht, wenn er sich nicht hat stdren lassen. 4. Es ist nicht schiin von euch, daB ihr wieder aufeuch habt warten lassen. 5. Er sah viel netter aus. nachdemer sich die Haare hatte schneiden lassen. 6. Es wiire besser,wenn sie sich einen blauen Mantel hdtte machen lassen.

v.n0.
l.Franz halfder altenFrau denKoffer tragen. Franzhat der altenFrau den Koffer tragen helfen. 2. Die Mutter sahdie Kinder ausder Schule komfnen.Die Mutter hat die Kinder ausder Schule kommen sehen. 3. Der Arzt lieB denKrankennicht aufstehen. Det Arzt hat denKrankennicht aufstehen lassen. 4. Ich hdrtedasMiidchensingen.Ich habedasMiiilchensingen h<!ren. 5. Der VaterlieBsichein PaarSchuhe machen. DerlVater hat sichein PaarSchuhe machen lassen. , I 6. Der Reisende kam zu spiit zum Bahnhofund iah nur noch den Zug abfahren. Der Reisende ist zu spiitzum Bahnhofgekommen und hatnur noch denZugabfahren sehen. v./ll. P6tddk: 2. Siehtdie Mutterdie KinderausderSchule kommen? Sahdie Mutterdie Kinder ausder Schule kommen? Hat die Mutterdie Kinder ausder Schule kommensehen? 3. LiiBt derArzt denKrankennicht aufstehen? LieB derArzt denKrankennicht aufstehen? Hat derArzt denKrankennicht aufstehen lassen? 4. Hiire ich dasMiidchensingen? Hiirte ich dasMiidchensingen? Habeich dasMiidchensingenhiiren? 5. Lii8t der Vatersich Schuhe machen? LieB derVatersich Schuhe machen? Hat derVatersich Schuhe machen lassen? 6. Kommt derReisende zu spiit zum Bahnhof und siehter nur noch denZug abfahren? 7. Kam der Reisende zu spiit zum Bahnhofundsaher nur noch denZugabfahren? Ist der Reisende zu spiitzum Bahnhofgekommen und hat er nur noch den Zug abfahren sehen?

v.lts.
L Er hilft immer sauber machenund abwaschen. 2. Ich habe Karl nach Hausekommen sehen. 3. Ich habe ihn telefonieren hdren. 4. Wir horen die Miidchen singen.

v./16.

- 4. miivel- 2. <in6l16 haszn6lat: ottfelejt- 3. (meg)engedik otthagy 1. iin6ll6 hasznillat: - 6. mfiveltet6s tet6s(= -tat,-tet) - 5. mtveltet6s Y.ll7. im Schulzimmer schlieBen. 1. Der Lehrerliifjt die Fenster 2. Hen Mi.illerliiBt sichrasieren. 3. FrauMiiller HBt sichein Kleid niihen. 4. Ich lasse mir denMantelbiirsten. Firma schreiben. l6BteinenBrief an die ausldndische 5. DerAbteilungsleiter 6. HerrMiiller lii8t denArzt holen.

v./18.
lassen. 1. Ich kannmir einenAnzugmachen neuspritzen. 2. Er lii8t seinen Wagen lassen? 3. Hastdu dich photographieren iibersetzen. 4. Der LehrerliiBt denTextvon (!) den Schtilem machen lassen kiinnen. hat sichwiedereinenneuenPelzmantel 5. MeineFreundin lassen! 6. K<innte ich mir dochaucheinenmachen vJlg. stehen lassen. 1. Klaushat seinMotorradauf demParkplatz Mantelan demHakenhiingenlassen. 2.Erhat seinen lassen? im SchloB stecken 3. Habtihr den Schliissel lassen. 4. Helgahat ihre Haarerot fdrben lassen? nichtkurz schneiden 5. Warum hastdu deineHaare

vJr2.

1. Hastdu ihn singen hiiren?- Ja,ich habeihn gehtirt. - Ja,ich habeihn gerade 2. Hastdu ihn gesehen? vorbeifahren sehen. - Ich habeesvor demHausstehen 3. Wo hastdu dasAuto gelassen? lassen. - Nein, ich habenachHause 4. HabenSienichtwartenkdnnen? gemuBt.

vJr3.
l. 2. 3. 4. 5. Ich habe es klingeln h<iren. Ich habe die beriihmte Opernsdngerin gestern in unserem Theater singen hiiren. Sie hat ihr Herz laut klopfen fiihlen. Ich habe zwei elegant gekleidete Herren vor der Tiir stehensehen. Hast du deinen Mantel dort h?insenlassen?

v.t20.
sein. in Berlin angekommen L UnserKollegemu8 schon wordensein. Firmaempfangen der deutschen 2. Er kannvon demGeneraldirektor unserer Firmavetreten. die Interessen 3. Er soll ausgezeichnet haben. kennengelemt Firmageniigend ausliindischen 4. Er will die Strukturdieser sein. BuchmuBschonerschienen 5. Pauls

252

2s3

Er war wahrscheinlich 30 Jahre sein. Er soll im ndchsten Jahrnach Leipzig. L Er will viel Geldverdienthaben. Er ist sicherin seinemZimmer gewesen. 7. 2. 2. 3. Miiller ur 6lllt6lagtegnapestemegerkezett. schongeschrieben 3. Angeblich war €r gesternbeim Arzt. sein. Angeblichfiihrt er im niichsten haben. Er kannin seinem Urlaub an die Ostsee gefahren sein. AttitOtag m6rbefejezte a munk6j6t. Der Jungewill dasFu8ballspielselbstgesehen haben. an einerdeutschen sollenschon seitdrei Jahren 3. 2. 6. Azt tehet. 8. vJ26. l. Thomasist bei diesemschdnenwetter wahrscheinlichnachHausegelaufea. 2. szdzadb6l szrirrmazik ez aki:p. vn7. 12. Am Abendsoll ein Presseempfang Y.6.Legyenb6r m€goly hideg is. 5. 4. Er behauptet. hogy igazadvan. teilnehmen. 30-356v kiizdtti leher. l. Die Stdrungin der Fernsprechleitung mu8 schnell beseitigtwordensein. viel gearbeitet 6. geirrthaben. JahrnachLeipzig fahren. da8er dasGeldverlorenhat. Siemiissen sehrreichgewesen Siewarensichersehrreich. UnserMinisterprdsident soll morgennachOsterreichfahren. Der Direktor mu0 schonunterwegssein. 13. in dieserSache hat sichwahrscheinlich Der Vertbsser 2. 254 255 . 6. Tal6nelfelejtette. L UnserFreundwill davon noch nichts gehiirt haben. A legl6nyegesebbet tal6n mdr tudod. A kfildiitts6g tagiai bizonyrira megn€zt6ka v6sdri el6k6sziileteket6s etlen6rizt6k munkit. 4. 5. Er kann30 Jahre alt.hogy vdrunk 16. 5. 4.hogy tegnapelutazott. 7. 3' Ich kann deineTasche nicht mitgenommen haben. m6gsem veszfel kab6tot. 3. l. Az asszony rigy 80 6vesleheteft. Lehet hogv sajt6fogad6s volt tegnap. 2. 6. I l. Der Urlauberkann 6"o Berg schonbestiegen haben. Legyenekb6r az €piiLletek szebbek vagy kev6sb6sz€pek. alt gewesen sein. Er muBvorigeWochekrankgewesen haben. 8.t28. 9. 5. L Der Direktorsoll jetzt an einerBesprechung haben. 4. sein. Aszerz6tal6nt6vedebbena dologban.Nem szeret repiil6velrepiilni. Er kanndenBriefnach Osteneich haben. 4. Er soll mich auchgestem vm. Yn5. Lehet. Er soll vorsichtiggefahren Er ist angeblich vorsichtiggefahren. 10. Der Schiilerhat seineHausaufgaben angeblichgemacht. Er kann sich beim Sturz d€n FuBgebrochen haben. t. kann sichin dieser Sache l. 7. 4. 2. 5. sollengestem im Theater 4.Ad mondta. Er magvorigeWocheviel gelernt gesucht haben. Azt !illitja. Tal6na XVI.hogy v6rjak 16. soll gestem 7. Die Kollegensollengestern angekommen sein. teilgenommen an derVerhandlung 2. Er muBdasPaketaufgegeben aufgegeben. Der Direktorsoll gestern Universitiitstudieren. A megit€l6sben nyilv6n hamis felt6telez6sb6l indult ki. Tal6nez az aiayag felel meg legink6bbaz On izl6s6nek. Er will dasGeldverlorenhaben. Die Delegation stattfinden. 6. Die Studenten gewesen sein. telefonisch 5. 7. GewiBhat sie die Torte in der Stadtgekauft. Nem lehet. 3.amit akar. Der Verfasser geirrt. hogyAmerik6banvolt. vn3. Ihnen ist dasBuch sicher bereitsbekanntgewesen. 3. Er ist zweifellos im Urlaub gewesen.weil ich gesternnicht hier war. 4. Vn4. Die hiibsche haben. Sicher hat er dasPaketschon Yn2. Unsere Studenten Damesoll 23 Jahre alt sein. 5. Er will nichtsgesehen haben. 3.

etlicheausliindische Studenten vrJ4./3. keineneuen Photos 2. 4. Ich habeeinige deutsche Romane von meinemBrieffreundbekommen.16. mehreregute Biicher 9.ein ganzes 4. Die Angestellten derAngestellte? beginnenmit derArbeit um 8 Uhr. ein guterBekannter 3. Mehrere Biicher habe ich selbstgekauft.in sauberem Meerwasser Urlaubstraum . Ich habewenigerenglische Biicherals deutsche.bei archiio7. alle gutenFreunde8.mit einem vormitteg[chen Sprachkurs .tiitigerMithilfe . alle deutschen undungarischen KollegenundIngenieure 3. mit wessen tollem Sportwagen Y7./I. des/eines der/einerBekannten ist in der geblieben. 2. l.ein erfrischendes . 3.dasganzeJahr Menschen . k<irperliche und geistige Tiitigkeit. viele ungarische Zeitungen 4. . die zwei erwiihnten vI. Birtokosesettel: Der Regenschirm Bekannten. Das ist die Meinung mehrerergroBer deutsche Wissenschaftler. Tdrgyesettel: Ich habeim Cafeden/einen Bekannten. einManngutenCharakters 3. .der erhblungssuchende Mensch . Drei langeWochen Strand . der/einer Bekannteneine Wanderkarte geschenkt. Diesen Menschen vielgeplagten 3.2.an einemsch<inen .in derwarmen l. die/eine Bekannte R6szesesettel: Ich habe dem/einem Bekannten. viele kaputte Wagen4. u.viOlbeschdftigter . einigeungarische Kollegen 2. aktiverUrlaub. I ./5.gutesEssen . bei einigen gutenFreunden 7. zu schnell keinealtenAutos 6.. fiir solche Menschen urlaubssuchenden Jahrlang lunter starkem StreBdas. l. unser kleineres Kind 4. zwei gute Filme 5. fiir diejenigen Leben*. maBvoller Strefj vt. Paddk: . gute 100Mark 5. beidegutenFreunde 6. meinneuerWagen2. mit demgutenSchlaf .Wo saB Alanyesettel: Dort safieinAngestellter. l.in dendreiw<ichigen Ferien6.durchdie pldtzliche 8.lange .Sii8e Nichtstun" . Garderobe 257 . vier Verletzte Briefe 6.die ungewohnte Belastung Umstellung 9.konzenlogischen Ausgrabungen sportlichem Segeln anstrengenden Bergtouren triertemSchachspielen .einengro8enUnfall 7. einVertrag von groBer Bedeutung 5.ein geruhsames 5.der ersehnte Sonne Bad. im aktivenUrlaub. getroffen. TfI\dA vI.VI.daspldtzlicheFaulenzen 2.

die Leidtragenen . logischer. 4. Eva ist gliicklicherals Petra.nz. ambesten 16. 6. Du muBtviel besser arbeiten alsunserFreund.einenVereino. ist schneller. kliiger. kann.Bei unserer mehrSchwierigkeiten. Der SohnisJebenso 2./15.am iiltesten 3. Der Baumin unserem Gartenist dickerals die Bdumehier an der StraBe.. am miidesten 21. Ein Uberlebenderist ein Mensch. 10. 1. 12. die schwerere / ndsseste Boden 3. ist ein Mensch.die ftohere/ froheste Behandlung I l.n3. 7.kiirzer. Mein Hausist kleiner als euerHaus. Hochzeit. die Bieneist kleiner. dlter. 3..Er hattean der Grenze vIJll. am logischsten Yr. Die Mausist klein.teurer.Yr. vemiinftig und lebenserfahren 5. der Fiihrerschein desBetrunkenen vr.amniichsten 22. DasWasser mit alsPeter.. Ein Taubstummer dernicht hiiren und sprechen ist ein Mann.. DeineHochzeit war eindrucksvoller als Peters 7. Bei Petras Partywarenalle nochbesserer Stirnmung. lauter.am lautesten 24. EineKatzeis schlauer als ein Hund. letztenFirmahatten wir mehrUrlaub. 3. strdrker. DasAuip ist schnell. (melyikkel. 2. 13.am kiirzesten 14.die Reisenden . gro8eWohnung wie wir. die rdhere / roheste r w8. hier ist wiirmer als dasWasser an derAdria. leitet.Afrika ist grdBer. 2. dasstumpfere/ stumpf'ste 8. die {chiirfere Zeit 10. L ein Betrunkener-der Betrunkene . am dunk€lsten 19. ist nicht so groBwie ihre Mutter. ein Toter. 5. Es ist am wichtigsten. hat. am gesiindesten 5. DasFahrrad als dasFahrrad. Ein Vorgesetzter ist.am liingsten vI-/I0.der Tote. demSchuldigen 6. Haus. 5. Die Alpen sind hoch. 6rmer. 7.. hiiheralsdieses 1. gelungen. 2. die Rakete 1.der klug. am wenigster 8. Schwimmen ist schiineralsTanzen. 4. davongekommen 6.) _ Linie 6 fahren. amjiingsten 2.. schwicher. P6lddk: l. Unsere Nachbarn haben einegenauso als wir. l Ein Betrunkener ist ein Mensch.) Ich mdchteein pflegeleichtes 259 . hiirter.am hrichsten 18. ist gro8. L jiinger. 3. Ein Geschiedener ist ein Mensch.amkliigsten 72. weniger.kiilter.besser. 258 13. ein Angestellter Verwandter 5. L (melyik.hiiher. 3. Dasllingste Buch ist nichtior:nerdasinteressanteste.am iirmsten 10. (rnilyen.am stiirksten 7. l. DerYaterist griiBerals die Mutter. wiirmer. Asien ist am gniBten. Du hastin denFerienum zweiBiichermehrgelesen 4. 9. dasFlugzeug 2. derniissere / hellsteFarbe 4./16. Ihr habt eine griiBereWohnung {?ihrt nicht so schnell wie dasAuto. 2. ldnger. Ein Weiser ist ein Mensch. derschmiilere Nahrung / gesiturdeste 6. am teuersten 20.15Verletzte . Ein Staatenloser ist.die Miickeist am kleinsten. satter. DasNachbarhaus ist genauso als ich. Die Kircheist iilter als dasRathaus..derkeineStaatszugehiirigkeit besitzt. l. gesiinder. Die Tochter 4. niiher. 4. 3.Der Versitzende hat neulicheinebessere I 1. Der Sohnist nicht grdBer alsseineMutter. Helgabringt flir ihren Beruf bessere Qualifikationen Redegehalten. 4. (melyikkel. der anderen in seinerberuflichen Stellungiibergeordnet 8. 8. mehr. 8. rascher. die $traffere/ straffsteOrganisation / schdrfste Lupe 9.dereinePartei.amwiirmsten 4.amkiiltesten 1l. miider. dunkler.Erich hattemehrGliick als Fritz. der bei einer Katastrophemit dem Leben ist. 3. die hellere / schmdlste Durchgang 5.die Kordillerensind hdher. am hirtesten 6. \ ist am schnellsten. dertiefere/ tiefsteTon Last / schwerste 2. 2.)Ich zieheheute dasroteKleid an. 14. DeineAufgabe ist am allerbesten vr.ii. vr/9. 3. weil du zwei Jahreiilter bist als er. am sattesten 17. gro0wie die Mutter. richtigDeutsch zu sprechen. DasAuto fiihrt viel schneller VIJI4. 4.) Wir miissen mit der Stra8enbahn Sommerkleid.ammeisten 23. am schwiichsten 15. 6. u.der seine Ehe gesetzlich hat auflrisen lassen. derzuvielAlkohol getrunken ist ein Mann. Er ist mit demD-Zugum 20 Uhr angekommen.Jugendliche 2. Du bist viel braveralsdie anderen Schiiler..ein Schwerverletzter 3.ein naher 4. amraschesten 9. Ein Vorsitzender ist ein Mann. die gesiindere Messer 7. Australien derHimalajaist am hiichsten.n. DasNachbarhaus ist um ein Stockwerk groBwie dieses Haus.

rAlles nervt mich. hiiher.6. ausfiillend. aus dem bergigen Osterreich* 5. parken.von welcherGeschichte -.die zu beantworten sind. (milyen.2.6. l.. mit demgebrochenenArm Yt.am liebsten 3.)fettarmeMilch.dienen der Gesellschaft. das undeutlichgeschriebene . iiber dasjunge Afrika . ein Schlo8 . Der offizielle . sprichtman Englisch. 1. die ausgefiillteZollinhaltserkliirung Besprechung kommen.t28.8. daB mir so gut wie alles passierenkann. In Nordamerika grdBteStadtdes Landes. l. das Italien des I 9. Roman. vt.am teuersten 6.7. YrJ25.die abzuliefern ist.6.. Ich kommewegenderBriefe.3. von dem 260 261 . vr.10. mit dem gesparten Geld . Die m besprechenden Fragender Tagungsind sehrinteressant.t22. Ich gebedir dasTelegrarnm. Die Ware.6.t23. .5.6. Jahrhunderts. die tiefsteSteile. 7. wasfiir ein Zimmer.3.5.D7. mit was fiir einemAutobus.4. l. der kleinsteErdteil. Die einzuladenden Giste wurdenbrieflich benachrichtigt./30.7. amheiBesten vrn6. parkend./I8. ist schonverpackt. daszu reservierende die aufzugebende Adresse Zimmer vt. (milyen.mit was fiir Tiirmen.ich bin gespannt(kiv6ncsi vagyok) vn. Die auszufiillenden Formulareliegen vor. 0 . l6nger. teurer. schiengespannt zu sein. Die Reisewar ein nicht zu vergessendes Erlebnis. . .6.0 .5. ?. Mathematikaufgabe war schwer.3. aufregen. daBich mein seelischesGleichgewicht verliere und das alles zu einem Nervenzusammenbruch fiihrt.ulo . 6.2. derSowjetunion und China. Welchen . heiBer.2.ausgefiillt ..13.die im Parkverbotparkenden Autos . in diesergezwungenen . die von denArztenzu ldsensind.5. .14.3. mu8 ein Hilfsverbsein. vI. iiberabeitet vtJt7. aufregend.12. 4.)Ein ilterer Herr ausderNachbarschaft. 5..3.9. Die Mongoleiliegt zwischen Namevon Hollandist dieNiederiande.11.3.Der Dichter Keller. und von der folgenden Woche erwarte ich auch nicht viel. 4.3. die zu besprechen sind. das schcine Istanbulist die .das in Blockschriftausgefiillte Formular 2.ich habe das Geflihl.0. welchen Anzugs.mif6le. Sein Verhalten l. vuu.Ich habe am geiifftreten Fenster gesessenund auf den Garten geschaut.3.ein aufregender 3. ausflillen.4.8. Er ging . meine . am liingsten 4. l. Der Opel. die rasendenAutos. ist? die zu besuchen 5. DasWort. Die Fragen.4.4.) Er ist mit einemdickenBMW gefahren. geputzten Schuhe Tasche Situation in diesergespannten und zugespitzten Lage -2.4..5.7.was fiir eineHandelsstadt .4. (milyent.nil. Die vergangeneWoche war sehr anstrengendfiir mich. l. welche Ubungen . 0 .mif6l6t. spanrpn.ein spannender gespannt 4.4.4. und kommtjedesJahreinmal nachBonn. LL was fiir eineReise.das den Luftballon ausflillendeGas .Bernist die Hauptstadt aber Dasschdne Hauptstadt. genisteten Schwierigkeiten und gemahlenen Kaffee. . in die Schweiz *.was fiir'eine welcheTasche Buchmesse. \ l.am hdchsten 5. ein durchzugebendes Telegramm . gemahlene Niisse.spannend. Ankaraist die Hauptstadt der Tiirkei. Meine Situation scheint bedriickend zu sein.. zu sein. Er schien getriistet (tberbelastet) nachHause.sind interessant. 2. 7. in dem schdnen Ungarn .7. eineaufgeregte iiltere Dame . Wien ist Osterreichs derSchweiz. besser. 0 . Die zu besprechenden und zu kisendpnProbleme gehen mir nicht aus dem Kopf. lieber. 0 wn9. . die mit den Arzten gefiihrten Besprechungen . Wannbeginntdie Ausstellung. 3. aufgeregt Kriminalroman. Diese Wochen sind fiir mich entscheidend.5. Er liebt Deutschland Ziirichist die grd8teStadt desLandes. Ich befiirchte. meinevorlerene .5. Die zu ldsende 6. die von uns iiberwundenen 1. Das Fenster war ge<iffnet.2. der griiBteOzean . wasfiir Anzug. Die Probleme. l. wasfiir einenTisch. ambesten 2.7. Er lacht sehrgezwungen.das vor dem geparklg Notausgang . iber das alte Polen .m. verzollteZigaretten. Ich versuche die Schwierigkeiten richtig einschiitzend und den vemifurftigen Ratschliigen der Kollegen folgend dieAufgaben zu liisen. am stiirmischsten am meisten vt./19. ist. zur verabredeten Formular.$. Der atfztgebende Brief ist nochimmer in meiner Tasche.dashier einzusetzen ist..2. am k?iltesten . Daszu erreichende Ziel wurdeverwirklicht..nachwelcherStadt . 0.geparkt . 2. vI..4.3.2.6. -. dasabzuschicken 3. vI.2.Das Lachen der unter bliihenden Biiumen und duftenden Blumen spielenden Kinder linderten meine schlechteLaune. was fiir Lieder . 2. die sich in den StraBenbahnen driingenden Leute. 6. dasin Druckschrift auszufiillende Formular. l.

3. Es ist acht(Uhr).t4. TEI\{A uL/I. Bereiche der In der deutschen Sprache ist einerder schwierigsten der richtige Gebrauch ganzdariiberim klarensind. die Tausend 2. in den VereinigtenStaaten Amerika VII. nicht ein. der heiBeSudan. l. in zwei Mehlsticke 5.drei Tassen Kaffee dreiDosenFisch 3. zwei GlasTee. September vn. einen Vierer 3. Mein Freundkommt erstum achtUhr abends zu mir.Februar vI"/31. einenZehner 3. 5.8. L der 12./s. Jahrmdchten 5. nach Diinemark des l. in die USA. 4./3. dasganzeHundert (= szbzad) 6. drei Kisten Apfel. die Bodenschiitze . Erbeendet sein Studium in 4 Jahren.6.jedenTag 5. Wdrterzu vermindem. VII. 0 . ins exotische .8. Er machtdie Hausaufgaben in einerStunde. daBsichnichteinmaldie Deutschen Es gibt nicht.einenMeterbreit. 2. ein Metervierzig lang. vier PaarWiirstchen. zehnMinutenAufenthalt vnJ7. dreiTeile.einenganzen Kopf kleiner 262 263 .9.dasUngarndes16. l. am22. dassonnige . 2. einenhalbenTag 7. zwei Tage Arbeit 4. l.7.derenArtikel mit keinerRegelzu begrtinden sind. acht Wochen Ferien 3. 4.10. und sie sehen sie der Meinungsind. dreiviertel 3. Ich habegeh6rt. Juni 4.von Griechenland desAltertums . Artikel.4.wie viele Regeln der Deutsch Lernenden erleichtern. 4. am2.5. VII. einenHunderter VII. zwanzig Most Flaschen Biergliiser. eine Menge Eindriicke 2. jedenzweitenTag.f. in dem Libanon. Heutein zwei Wochen treffenwir uns wieder. derZtg ausDresden Indien Albanien Kongos.vier KastenBier. eineVier 7. 6. derRegelmdBigkeiten 5. in zweiBlatt Papier. Viele lernendie Regelnnicht. zwei SackBohnen. 300GrammWurst 5. einenKilometer Meterhoch 2. Es ist fiinf nachhalbfiinf. Es ist Dreiviertelzehn.weil denKreis solcher gibt als Regeln. . Die Sommerferien dauern vom Junibis September 6.2. Niichstes wir umziehen. Teil vier 2.3. einenMonat 4. daBes mehrAusnahmen daB man ohne das Lernen der Regeln nw durch jahrelangeUbung zur selbstiindigen Erkenntnis kommen kann.einenTeil. einenMonatiilter. halbelf.Februar 2. 1./6. zwanzig VTN.3. l. die Vierzig 4. Es ist zehnvor Mitternacht.jedenAugenblick 6. nach Schweden . Viele wissen die Sache zwar Wdrter.zehn Kilo Niisse. Es ist zehnvor 1.Jahrhunderts vtJ32. bis zum 2. die Regelnhelfenuns jedochdabei. Es ist fiinf nachsechs.

mich. zu schwerist. 1. Vortrag. Im Sommer muBteich esdocherziihlen. er lasse flinfgeradesein 4.zwei. Worauffreutsichder Student? 4.. er beklagtsich. l. fiir micb ohnedich vII.4ist 18./16.viele. 3 plus 12ist (machVgleich) 15 2. 6. allezehnFinger 2.mir 2. WaskochtsiedemGast? 7. 4. alles.waren.n7. zu uns 7./I5.5ist 42. wir haben unsentschlossen 3. wir haben beschlossen. fertig. bei ihneq mit ihr. Er verliiStnachdemStudium vII.er klagt 4... verlasse ich mich. die Stadt. Wasfiir Liedergibt esiiber denRhein? 3. Wasflir eineHandelsstadt ist Hamburg? 5. Mit wessen Auto ftihrstdu manchmal? VII.60 durch12ist 5 von denen ich viel gehiirthatte. eins.. 1. Jemandem Zug bist du gefahren? 7./I1. war der beste. wasfiir die Studenten 5. ohneihn 4. mit ihm 6. bei Ihnen 4. .. Ich bin erstmit einemViertelderUbersetzung habeich mir leiderdenArm gebrochen. sich 6. alle.6plus29.wechseln VII. 42 durchTist 6 3 ./I4. 3. Der Junge nur einezwei bekommen. 3. an denfiinf Fingernabziihlen 5. nicht bis drei ziihlen 7.viel mehr mehr. l. 6ndemsich.mehr. 5. dich gewundert 6. l. mir 3. Mit wem ist siespazieren 2. viele. zwei Liter Milch.deshalb kann leidernicht gut multiplizieren 3.vertraueich 5. sich 5. vier Wiinden 3. Im Ladenhabeich zweiKilogrammBrot. Die altenStiidte. Mit welchem gekommen. 2.demdie Zuhtireralle folgenkonnten.einenStudienkollegen.viel. 350 GrammButterund ein PtundApfel gekauft. WasmachtmeinVaterimmer? 3. 264 265 . Von welcherGeschichte mtichtest du nicht mehr hOren? 4. Welche Ubungen hastdu nochnicht gemacht? vn. Wasfiir eineReisehabt ihr gemacht? 2.drei getan vII... Der Lehrerfragt nachetwas.alles. alles. Alle sindzur Geburtstagsfeier vIrJt2./10. 5. mehrere. gegangen? l. euch 3.1 7. Wemgibt derBrieftrtigerein Telegramm? 6. uns VII.. hat er in Mathe und dividieren. Mein Freundist zwei Monate 2.5mal3.mehrere. Der gestrige wohnte' desStudiums Eltem ich wiihrend bei dessen 4. 8..in der er fiinf Jahregelebthat. den ich wdrtlichiibersetzen muBte. l. l. zu mir 2. 6.. 1 3m a l 9 i s t 1 1 7 VIIJ9. ich erinnere mich: ich denkezurtick 2. alles l. Wasflir eineBuchmesse findet in Frankfurtstatt? 6./l3.70 6. l Der Priifungstext. jiinger als ich.. 2. hastdu nichtgestaunt. sich 5. 5. viele. 12.VIIJ8. untervier Augen 6.. Wer hat von seinen gesprochen? Vorlesungen 5.

Nem tetszikaz embernek. Man iBt in Frankreich viel Geldaus. 1.n. man. l. Wennein MenschetwasSchlechtes ftihrt manrechts.VItr. einen . Man gibt in Ungamfiir Lebensmittel spaf. 1. entliehen 3. Sagen Siebitte. WennmanBahnbeamter wissen. muBmanoft am Sonntag 2. 3. 4. In Osterreich sprichtmandeutsch. az embernek. 6s csak anttinfuja fel a gy6gyszert. Erdekliaz embert. tut. VItrJ6. wo kannmanhier Bier ninken? 2. In Deutschland VItr/3. worden. 6. 5. 5./5.t2./4. kn Warenhaus nicht so schnellbesichtigen. 4. 2. man 2. in Grd8e42 bekommen. Ich wurdevon meinenFreunden worden. Man spricht in Norddeutschland viel Kiise.man 4. kannmankeineSchuhe 2. 1. DasBuchist von der Studentin 267 . wennmanlebenwill. l. 2. Az orvosmegvizsg6lja vm. Man lebt in der Schweiz vm. ist. 6sj6l leheta n6metnyelvetmegtanulni' hogymilyengyorsan 5. Man kanndie Hauptstadt mangerne. l. Man trinkt in England Plattdeutsch. denktmannicht gut iiber ihn. Ich bin von ihr ausgelacht angerufen. Hier kannmannicht Bier trinken. Itt szivesen tiilt el. manin dieser l.6ru1 az ember. kannmanmorgenfriih mit demZug nach Berlin fahren? 4. vehetr6szt. 3. napota hegyekben ha n6hriny 4. Hier arbeitet wir ruhig Platznehmen. J6tteszaz embemek. man .Thl{A i vltr./I. segitenek 3. Man muBimmer fragen. ManmuBsichzu helfen 4.sam. viel Tee. kannmanjetzt dasMuseumfiir Bildende Kiinste besichtigen? vrtr. Fabriknicht.einem utr. az embert 6. 5. ha sz6pkinindul6son 2. Am Sonntag arbeitet arbeiten. Hier krinnen 6. kannmanhier nochzweiTagebleiben? 3. ha tul konln kel fel.einem 3. 7. Man muBarbeiten. 3.

3.es hetteHngstrepariert werdenmtissen. Selbstdie Bilder waren abgehiingt und der Teppichwar an einigen Stellenzuriickgeschlagen. Ihm ist von denmeisten widersprochen worden. DasHaussoll in einemhalben Jahrerbautwordensein. WITJ12.sie hetteleingst erneuert werdenmiissen. Dasstimmt. Der KrankemuBschonoperiert wordensein. 6.von dir angerufen wordenzu sein. Die Schreibtischf?icher warenaufgebrochen und herausgezogen. 5. Ja. Die Priifungen miissen bis zur ndchsten Wocheabgelegt werden. Ja. Alle Pliitzemiissenschon besetzt wordensein. 3. Er will an die Uni aufgenommen wordensein. Ja. Das schiine Gemdlde wird von denBesuchern bewundert. 2. A sajt6iigyn<iks6get a hal6los 6ldozatokr6l. vom Professor nicht gefragtzu werden. In diesem Hotelkonntevor 7 Uhr nicht gefriihstiickt werden.um besser 3. DasSchloB soll ndchstes JahralsHotel eriiffnetwerden. Aber sieist schoniibersetzt. 1. Dieses spanische Gem?ilde diirtegefiilscht wordensein.nem6rtesltett6k 4. Az azonnal inditottment6si munk6latokat bizonyfiraa Nemzetkiizi Viir<iskereszt finanszirozza. Dasstimmt. wahrscheinlich. l.dasLichtjedoch war ausgeschaltet. l. 8.er hiitteschonliingstgeiindert seinmiissen.er hiitte schon liingstrepariertseinmiissen. Ja. 5. . Warumktinnendiese Warennicht ins Schaufenster gestelltwerden? 2. 2. Alle Schriinke warenaufgerissen. um eventuelle Geriiusche zu iibertdnnen. l. Er sprichtlaut. Dasstimmt. Der Anzugmu8morgenabgeholt werden. 2. 3. 5.Es ist sehrschiin. vltr. l.6llit6saszerint. l. 2. 2. Lehets6ges. vl[/r0. 6. Der Vertrag konntevon denbeidenMinisternnicht unterschrieben werden. 4. Die Briefemu8ten nochunterschrieben werden. . 4.sie hetteltingstergdnzt werdenmiissen. 5. 4. UnserFreund wollte gestern nicht eingeladen werden. VItr. l. Er mii3tedochldngstrepariert sein. Der BriefmuBnochheute agbeschickt werden. Akalasztr6fa igazi mlrt5kft 6llit6lag elhallgattdk. Ja.sieist geschlossen. Aber siesind schongeschrieben.er hiitte schon liingstweggeschickt seinmiissen. Ja. P6ntekre vinad6 6jjel 6llit6lag ftildreng€s riutamegKin6r. VItrJI5. 4. Bei NebelmuBsehrvorsichtiggefahren werden. Die Autobahndarf von FuBgiingern nicht iiberquertwerden. l. Ja. 5. vrtr. SeinWunsch kannerfiillt werden.eshitte schon liingstgel<ist seinmiissen. 5. Ich hiittesieldngstauswechseln lassen miissen. Es mii8tedochldngstgeschlossen sein. Ihm wird von allenherzlichgratuliert. 1. In diesem Geschiift miissenalle Waren verkauftwerden.ich hdttesieliingsterneuern lassen miissen.ich hdtteibn liingstersetzen lassen miissen. Er miiBtedochldngstkorrigiertsein. Ja. Dem Schwerverletzten konntenicht mehrgeholfen werden. 3. 4./8. 4. 6. Er miiBtedochliingstweggeschickt sein. vrn.sie hetteliingstgeOlt werdenmiissen./lt. ihr Inhaltwar auf demBodenverstreut. Ja. 5. Dasstimmt.damit er besser gehiirtzu werden. 4.ich hiittesielinst <ilenlassen miissen.4. 3. da8er vom Professor nochnicht gefragtwird. Ja. gehdrtwird. Es miiBtedochliingstgeliistsein. Auf derAutobahn darf schnellgefahren werden.er hiitte schon liingstkorrigiertseinmiissen.siesind getiffiret. 6./I6. Ja. 3. Ja ich hiittesieliingstergiinzen lassen miissen. 2. Dasstimmt. Aber er ist schoniibersetzt. Kann dieses Mehl fiir den Kuchenverwendet werden? 6.esist verkauft./g.esist schongekocht. . 3. 7. die Schubkiisten warenherausgezogen. Ja. Die Birne hetteHngstausgewechselt werden miissen. 7. Die Priifungkannverlegtwordensein.Er sprichtlaut. 2. Dasstimmt. Er hofft. VItrJl7.er hdtteliingstersetzt werdenmiissen.eshiitte schon liingstgeschlossen seinmiissen./l3. vltr./14. 3. 5. DasWasser desBaches kann getrunken werden. 6. Die Schmerzen krinnenkaum ertrasen werden. vltr. 2.ich hiitteesliingstreparieren lassen miissen. Es ist sehrsch6n. DasRadiowar noch angestellt. 3. 2. . 7. 6. Er miiBtedochliingstgeiindert sein. Die Tiir war weit gedftret. l. Ja.Er hofft. Das Fenster kannnur schwergeschlossen werden. 268 269 . 4.daBich von dir angerufen wordenbin. hogya romok a sfriin lakottkdrzetben tiibb ezerembert eltemettek. 5.

. TEI\. Du brauchst DLI2.eineEinladung zum Empfangbekommen zu haben. war seitWochen 7.Der Arzt verbotdemKrankenaufzustehen. Ich freuemich. Du brauchst l. ist vor 2 Jahrenertiffitet worden.v6gs6esetben kies6s6t dott h6 a kapcsol6elemek semrijs6ggal. 1. Er ist froh. damit er vom Arzt grtindlich untersuchtwird. Der Arzt ermahntden Kranken. zum Empfangzu bekommen. 3. akkor a szekr6nyrekeszben esetleg arnelyek aramlas6t. 10. sich spdterzur Priifungzu melden. Ich hoffe. Ich hoffe. MeineFreundin wamt mich (davor). Ich hoffe. S6t. Studenten.Er geht ins Krankenhaus. nur beim nicht zu helfen. MeinekleineSchwester bittet mich (darum)..Der Dieb glaubt.3.ihr ein Miirchenzu erzdhlen. worden. werdeich aufhdren. MehrereVerkaufsstellen sind nachdemBau der neuenKaufhallegeschlossen der Stadtvermietet. biztositjrika leveg6el6gs6ges v. vltr. D(. Zur Messesindalle Hotelzimmer ist dasZimmer sofortwiedervermietetworden. daBmanmich zum Coctail in derBotschaft einladen konnte.4. iiber die Wiistezu fliegen. 6. kell elv6gezni. 1.wiirmereKleidung zu tragen. Das Buch. 6. .dich weiter zu unterstiitzen.sem pedig diszladhat. Der Unfall zwingt ihn. Er ist gewohnt. zum Coctailin der Botschafteingeladen werdenzu kiinnen. Egydnimegold6s. Ich freuemich. daBer von derPolizeinochnicht gesucht der Polizei noch nicht gesuchtzu werden.tiber dieWiistezu fliegen. 1.mein erstes Stipendium zwingen einen (dazu). 3. V.von wird. Er scheint allesfertig zu haben.sofort mit dem Rauchen DLI'. Er hat die Gewohnheit. KleinereGeschiifte sind iiber Mittag meistgeschlossen. Menschen zu verkehren. 4. Er scheint allesfertig gehabt zu haben. immer 4. l. Der Lehrerempfiehltdemausl?indischen aufzuhtiren. mit diesem 9. 8. riit denStudenten. Ich habedie Hoftrung. Er scheint ziemlichreichzu sein. 270 271 . 3.U. Ich beabsichtige. immer nach dem Essenzu rauchen.Der FliegerhatteFurcht. erstzu helfen. A felhalmoz6t6voznitudjon 6selegend6 hidegleveg6kertilhessen akad6lytalanul azeg€sz k6sziil6kkigyulid€ziel6. Der Professor zu verschwenden. Der Fliegerfiirchtetesich.eineEinladung Ich hoffe. eine liingereReisezu machen.Ha a tv-k6sziil6ket szekr6nyfalban (u. Ich wame dich. immer mehr Geld zu fordem.daBich eineEinladung 2. zu werden. keletkezdh6 Alapvet6enmindentv-k6sziil6kn6l tigyelni kell arra. 4. dasRechenzentrum zu besuchen. Das neueWarenhaus 2. 5. Der Dieb glaubt. zum Coctailin derBotschafteingeladen Ich freuemich. Er erlaubte ihm nicht aufzustehen. Ich hoffe. Er geht ins Krankenhaus.R. die Miete piinktlich zu bezahlen. ein gutesWiirterbuch 7. daser brauchte. Der Hauswirt fordert denUntermeieterauf. eineneueWohnung zu kaufen.iiber die Wiiste zu fliegen.Der Fliegetwagtenicht. 4. Ich gebeihm denRat.11.denArzt zu befragen.TA D{. Nach demAuszugdesStudenten ausgeliehen. hogy a k6sziil6kben vissza. Du brauchst kommt. zu rauchen. : unter Umstdnden) olyan v6ltoztatdsokat lyezni./19. Es ist tiiglich von 9*18 Uhr geiiffnet. zum Coctailin derBotschafteingeladen wordenzu sein. Die kiihlen Morgenstunden 5. Der Rektorerlaubtder ausliindischen Delegation. 7.wennder Besuch Abwaschen zu helfen. Ich freuemich. zum Empfangbekommen konnte. 2.eineliingere 2. um vom Arzt grtindlich untersuchtzu werden.A k6sziil6kh6tlapj6ntal6lhat6szelldz6nyll6sokat kell elhevagy asztalterlt6velnem szabadeltakarni.t4. zu kaufen. 4. 8. Ich habedie Absicht. 2. Er scheint allesfertig haben zu k6nnen. Ich rate dir ab. denArzt zu fragen. seinen Ich rateihm. 5. Du brauchst keinemzu helfen./I8. mit diesemMenschenzu verkehren. 3. 6. nachdemEssen Wagen zu verkaufen. 5. Reise zu machen. dich baldwiederzusehen.Wenndu fortfdhrts. vltr.dich baldwiederzusehen.eineEinladung zum Empfangbekommen zu k6nnen.

Die Schwester Arae da sind. Der fremde Studentf?ingt iibersezten. 2./8. Wir beabschichtigen nachdemEssen spazierenzugehen. 2.ihr Fotosvon meinerFamiliezu zeigen. Du vergi8t.benachrichtigt zu werden. 11. 3. Da wird nichtszu machen sein. Der Student hat flei8ig und ohneUnterbrechung zu arbeiten. diesmal zt5 x.tg.Die bestehenden GeseEe hatmanzu beachten. 12. l. bestehen 9. Er ist froh.eineneueWohnung gekauftzu haben. bemiihen sichsehr. Ich bitte. sichzur Prtifunggut vorbereiten zu kiinnen. 6. Es ist eineKunst.sich " an der Universitdt anzumelden.Der neueGastprofessor ersuchte darum.Wenn 6. den deutschen Romanin seineMuttersprache zu 8. 5. 2. 4.Er ist froh. Vergi8nicht. Er hoft. eineneueWohnungkaufenzu kdnnen. sichzur Priifunggut vorzubereiten. 10. Dasist einfachnicht zu verstehen. selbstdndig zu untemehmen. nur demSinne 6. Ich hilrteerstspiitin derNachtauf. 4. Er ist froh. sichzur Prtfung gut vorbereitet zu haben. 7.einegut bezahlte D<.habenSie zu antworten!".eineTortezu bestellen! 3.. Es ist niitzlicher. als es einmaligzu vemichten. Wiihrendder Fahrt durchdenEisenbahntunnel sinddie Fenstergeschlossen zu halten. Manche Siitzeeinerfremden Sprache sindnichtwiirtlich. 1. die Kinder richtig zu erziehen und zu pflegen. 5. l Es ist oft schwer. 272 .ihn beimRektoranzumelden.t6.durchLernenau8erhalb desLandes einefremdeSprache vdllig zu beherrschen. Siebat mich. 11.abzureisen zu mtissen). DieAnordnungen derBahnbeamten 8. x. Er hofft. 9. x. l Der Student beginntfiir die Priifungzu arbeiten. Da war nichtszu machen. Ich habebeschlossen.Die Studenten Abendbeschiiftigung zu erlangen. Ich habeschonlangedieAbsicht. da8du mich benachrichtigten konntest. DasSchweigen derBehiirden war derBehtirden nichtzu begreifen. 1. undvor allem habendie Richteriedes genauzu befolgen. 7. Washastdu darauf zu antworten? 4. Die ganze Arbeit ist abzuschreiben. . dasneueBuchzu lesen. Ich frerae mich darauf. Es ist nichtnurniitzlich. 9.an Onkel Hanszu schreiben! 2. Er hofft. sich (selbst) zu beherrschen. (!) 10.sondem nach zu iibersezten. Fiir denMenschen ist es einegesunde Bewegung.frei zu sprechen. l. 3. mich zu benachrichtigen! Ich dankedir. Die Schwester hat die Vorschrift desArzteszu befolgen. dieses Museumzu besuchen und die Kunstwerke zu studieren.DasPublikumwiinscht. Es ist nichtimmerleicht. Vergi3nicht. 6. daBer eine neueWohnungkaufenkonnte. hat sie nachbestem Wissen und Kdnnenalles. Wir hoffen. das Ungeziefer dauemdzu bekiimpfen. Die Schiilerhabenzu fragen. Vergi8nicht. DieserArbeiter ist nicht zu entbehren.in denFerienlange schlafenzu kiinnen. 8. 2. 12. Gesetz DL/l2. solange Anweisung zu handeln. Sie bat mich. nicht selbstindig. Vergi$ nicht. 3. 2.DerAra ist so schnellwie mdglichzu rufen.etwasvon meinemStudium zu erzihlen. mit demAuto zu fahren. 7.Die ElternhabendenArzt so schnell wie mtiglichzu rufen. deineUhr zur Reparatur zu bringen! 5. In solcher Dunkelheit war nichtszu sehen und nichtszu erkennen oderzu finden. 2.Vonihm ist jeder Rat undjedeHilfe zu erwarten. meinen Bruder bei der Universitiit anzumelden. mich benachrichtigt zu haben.was sie tun kann.Die Studenten habendieses Gedichtzu lernen. 13. Die Arznei ist tiiglich dreimalzu nehmen. Dasist nicht zu glauben. 1.ihr etwasiiber meineHeimatzu erziihlen. 5. 3. Siebat mich. 3. Bitte. dasGelernte tiiglich zu wiederholen. Da ist nichtszu machen.. 5. Siebat mich. 9.sondernnach deren hat. 14.J7.Dieses Gedichtist leichtzu lemen. als es zu verwalten. sondern auchbildend. Ich dankedir. 10. Der Student 7. Ich biue dich.gut und sicherzu reiten. 5. habendie Reisenden zu befolgen. D("/11. Es ist oft leichter.In diesem Jahr ist es noch nicht m6glich. Der Richtersagtzu demAngeklagten: ich frage./10.siebald wiederzu besuchen. die Bergezu besteigen. Er hofft.lnge anzurufen! 4. 4. Oder:In diesem Jahrist es fiir meinen Brudernoch nicht miiglich. da8er sich zur Priifunggut vorbereiten konnte.dasKonzertbald zu wiederholen. 8.dieAusliinderbald wiederansehen.von deinerReisezu erziihlen.fiir einigeWochen insAuslandzu fahren. wenn er seinePriifung will.der KatzeMilch zu geben! x.fremdeSprachen zu studieren undin fremdeLiinderzu reisen. ein Land zu erobern. Vergi8nicht. 5. gewdnhtsichallmiihlichdaran.mit ihr eineTasse Kaffe zu trinken. wennsie etwasnichtverstehen. 13. Es ist flir mich ein groBer Genufi. 4. jetzt an. 10. Siebat mich. 6.Es ist fastunmdglich. Erstwennsie ganzalleinsteht.mich zu benachrichtigen. Anfangsist esnotwendig. DasSchweigen ist nicht zu begriffen. Die Schwester (abreisen flirchtet sich.

alsich beabsichtigte. 10. auchweiterhin mir.daszu zu gehen. nahmich einenPlatzin der ersten Reihe. anstattetwasWertvolles zu kaufen. 7. als zuriickzufahren..Ein frecher zv sein. c) DasHausscheintimmernochnicht aufgebaut Nachtgeiiffoetgewesen zu sein. 4. schlieBen verlassen: ohne. Wir hoffen. 1. 5.Ich blieb lieber liinger im Ausland. d) Ich bleibegeme hier. Auch in solchem Fall ist es ratsam. 5.nachtszu trampen. da8es fiir Kost und Unterkunftreichte (oder:. Er antwortete. 3. anstatt mir zu helfen. Der Lehrerarbeitete bis abends spit an seinerDoktorarbeit.3. weiterarfahren. ich habehier im Gemeinderat nochetwaszu erledigen. Reservebenzin mit iib€r die Grenzezu nehmen. spete$tens junger Mann wollte mich zwingen.um seine Freunde wiederzusehen. ein Auto anzuhalten. um mich bei demschlechten Wetternicht zu erkiilten. 2. MeineFreunde warntenmich davor.esist sehrgut zu hiiren.Ich hattenicht so viel Geld. x.um in Zukunft wieder eine gr68ere DC/I8./15.mit meinenProblemenimmer allein zu sein. 8. war ich noch sehrschtichtern. Der Ausliinder reistauf vier Wochen in seine Heimat. ar regnen. 4. a) Er scheint.sie ist nochheutezu beenden.es ist nicht erlaubt. anzuhalten. Einmal begann esgerade Gliick zu haben.J16. I l. 1. im ElsaBnicht einmalim Restaurant bedauere Restaurantkennengelerntzu haben. 2. 4. anstattanzuhalten und dem Verungliicktenzu helfen. Ich habemir vorgennomen. 8. 12. zu haben.n4. Als ich eine Reise per Anhalter durch Europa zu machen. um sie schnellzu beenden. Ja.Einmal hatte ich vergessen. Er fordert Geld von mir. Ich habemich wirklich immer tun. ohnevorwiirtszu kommen. 5.ihm Geld zu geben. l. dasAuto vor derFahrtin Ordnungbringenzu lassen. Nein. ich habenichtszu verkaufen.Der Fu8giinger sprang schnellzur Seite. mit dem erstenAuto eine groBeStreckezuriickzulegen.Ich war froh. 5. um seine Augen zu schonen und zu schtitzen. Ja. meineCampingausriistung mitzunehmen. 3. zu sich sofort ausdemCampingzu begeben werden.heuteeinenruhigenTagzu haben. 2. Ja. Wir hoffen.Nur einmal hatte ich beinahe bemiiht.An der Grenzewurde ich gefragt.1t7. Es war eineguteldee. Ich glaube. um die Namender Siinger und Sdngerinnen zu wissen. D("/13.. betrogenzu werden. Ich hatte Gliick. 9. 4.ob ich etwaszu verzollen habe. Der Fahrerfuhr weiter. Ja. Er arbeitete viel. Es tut mir leid. 274 275 . Ich nehme ein Taxi. Ich ziehedenAnorakan.ohnemich angehdrt zu haben. Ja. Ein Bekannterriet mir. ich habenichtsmehr zu suchen. Ich hatte keine andere ReisepaB Zahlenbatteich immer Angst. anstattmich zu untersttitzen.um etwaskaufenzu kiinnen. es ist nicht leicht zu lOsen.ich habenochEinigesiiber meineReisezu erziihlen. um seine Erztihlungen in meine Muttersprache zu iibersetzen. Ich hoffe.Ich freuemich. Ich arbeite Tagund Nacht. Er verschwendete seinGeld. 6. konnte.gemachtzu haben. x. beginneich zu sparen. Schon jetzt gekommen. zu sein.ohne ein franz<isisches Reisemachenzu k<innen. B.Dennochgelanges zuerstversuchte.es ist mit derMaschine auszufiillen. Nein. 2. anstatt zu arbeiten. ohnevorherdasLehrbuchgelesen b)c) Jetztfrageich dich.. zu einer Tankstellezu gehen. 5.um von der Polizeinicht verhaftet zu werden. Ich beschiiftige mich mit denWerken TheodorStorms. Wir kaufenuns ein Theaterprogramm.Er schienein Pech. l. sie ist nicht zu vergessen.es ist unbedingt noch heutezu erledigen. 6. 8. Mein Freundschlugmir vor. Der Schwei0er triigt eine Schutzbrille. Das Wichtigste ist. ohnegefragt wordenzu sein. a) Er gehtzur Prtifung. um dir helfenzu k6nnen.. Beim vom Portier zu holen. aufgenommen Der Schiiler Der Direktor scheintnicht beeinfluBtwerdenzu kiinnen. 3. Ich gegessen zu haben.und er ermahntedenJungen.um nicht zu spiitauf denBahnhofzu kommen. alles allein zu erledigen. Er hat mir geschadet..um meinZiel schneller zu erreichen und besser vorwertszu kommen. anstattvon dir gefragt zu werden. einenmitzunehmen. 7. Langsamhatte ich meinen mich daran gewiihnt. 3. daBich viele Bekanntschaften aberes fiel mir schwer. Er verspottete ihn. und denAutofahrerzu bitten. gesternkeinenFehler. ich habemeineim Auslandgekauften Sachen nicht zu verzollen. Wahl.. Ja. daBwir heutenicht habenarbeitenmiissen. von dem Portier des Campingsbemerktzu Drogenabhdngiger (dasC. zu werden. Um besser zu hiirenund zu sehen. anstattihm zu danken.ohnenrich zu grti8en. Der Verbrecher reist ins Ausland. um nicht von demWagen iiberfahren zu werden. 6. die Reisepapiere zur rechten Zeit zu besorgen.sich").heutenicht arbeitenzu miissen. die ganze Die Fenster scheinen x"/19. fiir Kost und Unterkunftgenug zu haben).weil die Autofahrer im Regenlbei wiihrenddesTankenszu einemAuto Es ist besser. b) Der Schiilerhoffi. Er verurteiltmich. Regennicht geneigtsind.Ich war nachHause nur. 4. 6. Er ging voriiber. hoffi an die Uni. bis 6 Uhr in ein Campingzu kommen. Nein. heutenicht gefragtzu werden. Nein. Ich hoffie.

4. Wie schtinwiire es gewesen. wenn du zu mir gekommen 2./Ichwiirdehier bleiben.wenn 3. m6r r6genk6szenlettemvolna a munk6mmal. L WenndasBuch interessant wiirest. Der Wagen alakja kiinnte gefahren werden.Er wiire geheilt. Er hiitte geheiltwerden kiinntegeheiltsein.Er hiittegeheiltseinkiinnen.Ich hiitte ihn heilen ktinnen. 2. eingeladen Siekrinnte geladen. Ha nem tartottil volna fel. nem lett volnabeteg' volnaOnt. werden. Ich bliebehier. sie einladen. Urlaubbekommen xJ4. l. Er hiitte gefahren werden kiinnen.Haaz id6 sz6plett volna. Wenndu mich abgeholt hiitte. (Zustandpassiv nincs. Ich kiinntesie einIch hiittesie eingeladen. 3.s6t6lni 4. volna. 3. laden. R6sztkellett volna venniiik a giittingeni konferenci6n.Ich kiinnte fahren. gewes€n wiire. (Er wiiLrde Urlaub bekdme.Er wiire geheiltgewesen. Ich hiitte fahren Er wiire gefahren worden.Ich hiitte ihn geheilt.x. neueWohnung gezeigt. brechte/bringen 3. Programm geblieben.wenn er auchzwei Wochenunbezahlten hdtte. Er fiihre mit demAuto nachWien. Programm l. Wir hiitten im Gartengearbeitet.) xn.Siehiitteeingeladen den.Siehiitteeingeladen gewesen. 277 . wenner nichts hiitte machen Er wiire froh geweseo. ha a feles€gem l. wiirde l.Ich heilte ihn. mit demAuto nachWien fahren). 2./1. kiinnen. Wenndu uns besuchthettest. Er wiire froh. hiitteich esgelesen.Siekiinnteeingeladen sein.Ich kiinnteihn heilen. kennte/kennen wiirde wiirde 4.) 2. 3. wenner nichtsmachen miissen. wenn es nicht geregnet 5.Sie wiirde eingeladen. diichte/denken xJ3.) wiirdegefahren. sokatolvastam mentemvolna. (Ich wiirde ihn heilen). Er kdnnte geheilt Er kiinnen. gdbe. Ha lett volna id6m.hiitten wir dir unsere in die Bibliothekgegangen. mehettek 5. wiirenwir gemeinsam hiittest. verbrlichte/verbringen wiirde 5.. Tegnap esteszlnh6zba 6. M6r a mrilt h6tenmeghivtam volna.)Ich wiire gefahren.Ich hdttesie einladen werdenkiinnen. Ich fiihre. xJs. (Ich wiiLrde worSie wiire eingeladen kiinnen. Siewtireeingeladen seinkfinnen. stiinde/stehen wiirde 2. Ich liide sie ein.Er wiirde geheilt.Siewire einwerden. (Ich wiirde fabren. er auchzwei Wochenunbezahlten Er wlire mit demAuto nachWien gefahren. Tfx\dA x. Er wiire geheilt worden.Er (A kocsitvezetn6k. interessantes lvenn es ein Ich wiire hier miiBte.wennesein interessantes gegeben hitte.

.. Mii8ten wir die Pldnebis EndedesniichstenMonats ausfiihren.. Er redetzu mir. alswiireich seinFreund. x... 3. Die Studiendiirften nicht unterbrochen werden. x. 3. L Meine Wirtinkiimmert sichummich.als ob/als alswiireesStein.als ob/als I alswiireer ausGold. l. Auf dieserStraBe diirften dieAutos nlcht iiberholt wsden. Briiuchtemanein Zimmer nicht zu vermieten. 1. Die Wohnungmii0te vermietetwerden.xJ6. als ob sie einejungeFrauwiire.. 5.. alsob ich zu Hausewiire.. Die Wohnunghitte vermietetwerdenmiissen.. Der Unterrichthdttenicht unterbrochen werdendiirfen.. 1. x.. 2. wenner ihn zur rechtenZeit hiitte bekommen kiinnen. Wennich nur genugGeldgehabt 4.. Ich hiittediese Wochein die Schweiz fahren. wiire. Reisemorgenantreten. Kdnntedie Stra8e hier iiberquert werden. Der Student alswiireer einProfessor. Kiinnten unsereEinkiiufe besorgtwerden.. 5. alswenn du eineMaschine alswiirestdu eineMaschine.n. Wiireeshier nur nicht so dunkel! k6nnen! 5.. Du arbeitest wiirest.. Auf dieserStraBe hiiuen die Autos nicht iiberholt werdendtirfen. 4. Die Mitarbeiter protestieren zumAusgleich.. gekannthiitte.... DasBrot ist so hart. alswiirensierichtige . x.. Die Wiischehitte noch gesterngewaschen werdenmtissen. ist weich auf demMond gelandet. arbeitet so viel.wennich nicht so viel zu tun gehabt hiitte.. miiBtenwir die ndtigen jetzt sammeln.. Die Reisen hetten werden sollen. als ob/als .. alsob du eineMaschine so schnell. alsob siemeine Mufter wiire. Er hdttedenPlanverbessern miissen. l.. Die Polizei forscht intensivnachder Brandwsache. wenner ein Professor spricht.. Kiinnten wir unsereEink?iufebesorgen. werden theoretisch 8.. alswenn er ein Kind wiire. gebautwerdensollen. . 2. 3. 7. DasKind erschrakpliitzlich vor dem Hund.. Ich hiitte an der Reiseteilnehmenktinnen. 4.. Diirfte manin dieserStra"Be sollteman . x. gut vorbereitet 5. Ich hiittenochbleibenkdnnen. 4.Wennich nur Zeithdttel 2.. Der Krankehiitte geheilt werdenkdnnen. Die Studienhiittennicht unterbrochen werdendiirfcu. wennich seinFreund 2... 3.. Die Angelegenheit hdtte erledigt wenlen k6nnen. wiirest./13. 6. Der Krankehdtteschonoperiertwerden miissen. als wennich zu Hause alswiire ich zu Hause. wdre. wenner ausGold wiire. DtiLrfte in dieser StraBe . Der Kollegeriet freundschaftlich 7. Angaben schon 4.. 4. Die Rakete 4. In dieserStraBe hiittenviele neueHduser 2. In dieserStaBehtitte voriges Jahrein modernes Haus gebautwerdensollen.alsob er ein Kind wdre.. 5.. .. 3.... als wiire er ein Kind.. 278 279 . K6nnte mandie StraBe hier iiberqueren. (so) kiinnten wir unsere l. . 6.w?iredie Wohnung viel schiinerund einheitlicher... parken.. NeueGesetzm?iBigkeiten v10. als ob/alswennsierichtige Schauspieler so gut Theater. als wiire sieeinejungeFrau.. [n dieserSta8e sollte niichstesTahr ein modernes Hausgebautwerden. zusammen... 2. Der Krankekdnntegeheilt werden.n4. Die Delegationist piinktlich in der Hauptstadtangekommen. Wennsie nur nicht krank wiire! x-tg. 3. 5... Der Ring siehtaus.. 5.. 3.. xJt2. erfolgreich am Forschungsvorhaben arbeiten l... wennes Steinwiire...(so) kdnnte unsereReisemorgen angetreten werden../11.. heftig gegendasArbeitsprogramm.. Briiuchteein Zimmernicht vermietet zu werden. Ich bin hier so zufrieden. wtire.. l. Dem Patienten hiitte noch geholfenwerdenkiinnen...wenn er den Reiseplan 4. Mt8ten die Pliinebis Endedesnechsten Monatsausgefiihrt werden.. Die Angelegenheit kiinnte erledigt werden.. 4. Die Wissenschaftler 2. miiBte man sich gut umschauen.als ob/als l.. als wenn sie meineMutter wiire... 5.. HAttest du bei der letztenPriifung die letzte Fragebeantworten 6. wdren. 6.. als wire sie meineMutter. Der alteMann freut sich. MeineFreunde spielen Schauspieler.Kime sienur! hiitte! 3. erkannt. 2. Die Gro8mutter als wenn sie einejungeFrauwire./8. wenn er nicht krankgewesen wlire. 3. geparktwerden. 2... Auf dieserStra8ehettendie Autos nicht flberholt werdendtirfen. .

)il.Der Messegast fragt denVerkehrspolizisten nachdemHotel. Der Gesandte wurdevom Prisidenten zum Botschafter ernannt.Der Reisende muBsichnachderAbfahrtdesZuges erkundigen. ist um Leistungssteigerung Der Sportlerist bemiihtum Leistungssteigerung. 9.. Die Polizeiwarnt die Beviilkerung vor demBetriiger. 2. Der Schiilerdrgertsichtiberdie Fehler. dasArgern des Schiilersiiber die Fehler 2. (. die Empiirungder Offentlichkeittiber dasGerichtsurteil 281 . htten. 12. l. Stahlist fiir Schiffsbau die Eignungvon Stahlfiir Schiffsbau 7. 6. desMordes. Der Student vertrautseinem 3. sichum dasverschwundene gutenGediichtnis.TEMA xI-/I. deinerFreundschaft 2. Die Schiilerbeteiligen sichamWettbewerb. 7. 1. Der Sportler bemiihtsichum Leistungssteigerung. DerArzt muBsichvor Infektionen Leistungen. zu lebensliinglicher XIJ3.Die Schiilerinschreibt die Hausaufgaben von ihrerNachbarin XIN. ab. der Fraumit Handarbeit die Beschiftigung 4. Der Student neigt zur Nachliissigkeit im Schriftlichen. fiir solche Fragen. l. Der Forscher zweifeltan derRichtigkeitseiner 10. geeignet. Die Schiilerbeteiligen sichamWettbewerb. mich ein Vermiigen 3. Die Offentlichkeit empdrtsichiiber dasGerichtsurteil. Die Frauist mit Handarbeit beschdftigt. demBus 5. die Beteiligung 5. Stahleignetsich fiir Schiffsbau.. Die Eltem benennen denSohnnachdemGroBvater. 4. 5.. Die Offentlichkeit ist iiber dasGerichtsurteil empiirt. Die Elternsorgen Kind. um Leistungssteigerung dasBemiihen desSportlers 3. Die Sportlerstreben nachhdheren an Grippe. (Die Dankbarkeit) derDank desKindesfiir dasGeschenk 6. bemiiht). Der Schiilerist drgerlich iiber die Fehler. 14. DasKind danktfiir dasGeschenk. 13. 8. Die Fraubeschiiftigt sichmit Handarbeit... fiir Biichermit solchen Themen Haft 6.Die Tochter schreibt derMuttereineNeujahrskarte. DasKind ist dankbar fiir dasGeschenk. auf Kernwaffen 4.. der Schtiler am Wettbewerb. ll. VieleMenschen erlaanken Hypothese.

Ich errinere michnur schwach an meinefriihe Kindheit.r treffendtiber die Kunst. 6. 3.Jahrhundertehindurch herrschten die Rtimer im heutieen Transdanubien.auf denRasen zu treten. Der beriihmteBergsteiger Kurt Diembergerist auf viele Achttausender bleiben. dariiber. 3. . . Du diirftest dich iiber solcheKleinigkeiten nicht 6rgern.Er hat einenschiinen Teppich aufden Bodengelegt.) eskommtdaraufan. Der Student ist verliebtin die Ausliinderin. Das Kind erschrak 8. 5. 5. Eine guteKapelle hat fiir die Unterhaltunggesorgt. iiber deinen lieben Brief. da8 du dieseWare nur mit harter Wiihrung bezahlen kannst. 9. gesehen 4. )fiJ5. Heutebesteht nochdie MiiglichkeiteinerZusammanarbeit.. 3. Die Raketeist weichauf dem Mond gelandet. Im ZimmerrochesaufdringlichnachParfiim. 2. In dieserStra8e kannman nur in einerRichtungfahren. 6. L Die jungeMutter ist um daskanke Kind sehrbesorgt. Ich habefiir heutenachmittag schonalles besorgt.. XIJ9. L Jetztbestehe ich aberaufdeineAnweisenheit. Der Wissenschaftler freut sich iiber seinen Erfolg. Die Wissenschaftler arbeitenam Forschungsvorhaben erfolgreich zusammen. 7. Mein Freund xI"/E. 4. Man muBsie tiiglich gieBen. Kannstdu nochrechtzeitig auf demBahnhofankommen? 4. Meine Uhr hat mir mein Onkel zum Geburtstag geschenkt. Er urteilt stetsseb. dich gestern l. Er hat den FuBboden schtinen Teppich belegt.J6. Ich bat ihn. 8. pliitzlich vor demHund. L Ich bittedich um Rat. dichjedenTagzu sehen. ich letztes zu haben.hogy .Vor Schreck ist mir dasGlasentfallen. die SorgederMutterum ihr Kind (die Besorgnis) I l.ob/w. daBdieGeriitenicht eingeschaltet 3. mich n?ichste Wochewieder anzurufen.(kiit6sz6) 2. 1. nicht klagen. Angenblich haben sieausLiebe geheiratet.. daBer mir dasBuch zur0ckbringt. 4. Die Mitarbeiter heftig gegen dasArbeitsprogramm. Der Student verliebtsich in die Ausliinderin. 7. Er interesierte sich friiher stiirker flir Musik. 2. Die Wurstschmeckt nachKnoblauch. In dieserStadtversorgteineGro8handelsfirma alle Obstgeschiifte xrJl3. ob du die Priifungenbestanden hast. (. 7. n. Die Mutter ist besorgt um ihr Kind. Die Delegation ist piinktlich in der Hauptstadt angekommen. 3.t4. 1. DieserFehlerist leidermeinerAufrnerksamkeit entgangen.att6l fiigg. Die BlumenmuBmantiiglich mit Wasser begieBen. 5.) 4. Ich befiirchtedasSchlimmste. mit Waren. Vor Schreck ist mir dasGlas ausderHandgefallen. Mein Freund kommt hier bei unsnie piinktlich an. denRasen zu betreten. die Freude desWissenschaftlers iiber seinen Erfolg 9.Die Mutter sorgtsichum ihr Kind. 2. 5.n. die Hilfe desEhemanns bei der Hausarbeit 10. Er konnte nur mit Miihe seinen Verfolgern entfliehen. Der neueMinisterfolgte nicht der Politik seines Vorgdngers. Es kommtauf den Schwierigkeitsgrad derAufgaben an. Die Arbeiterhaben schwere Kisten auf dasLastautogeladen.DieseStraBe ist nur in einer Richtung zu befahren. l. Der Ehemann ist bei der Hausarbeit behilflich.) kannmeinerMeinungnachdie Probe nichtmehrbestehen. protestierten 5. 6.: ankommen irgendwo xrJil. Es kommt darauf an. Der Unterschiedbestehtlediglich darin. 6s4. mit dem 2. 3. Der Ehemann hilft bei der Hausarbeit. l. 2. Du kannsttiber dein Schicksal 3. .fiigg vmit6l 3. x. 4.meg€rkezik valahov6 3. Du kannstnur mit dir selbstunzufriedensein. mit einem 12.. Der Gefangene konntenur mit Miihe vor seinenrVerfolgern fliehen. l. 4. fr. NeueGesetzm?i8igkeiten werdentheoretisch erkannt. 2. xrJt2. Ich bitte Sie. Die Polizeiforschtintensivnachder Brandursache. 2. Das betreten desRasens ist verboten! Es ist verboten. 10. Ich flirchtemich vor dem Schlimmsten. 282 283 .. DieseVerbindungbestehtauszwei Elementen.. Der Kollegeriet freundschaftlich zumAusgleich. 2. 2. zl xrJl0. die Verliebtheit desStudenten in dieAusl?inderin ll.. 3. xrJl4. Sie beherrschten dasheutige Transdanubien. 3. l. Der Wissenschaftler ist fiber seinenErfolg erfreut.8. (Akk. 1. Hastdu auf alle FragendesFormularsgeantwortet? gestiegen. Er entzog seinem Freund dasVerfauen. Du sollstdaraufachten. Die Arbeiter habendas Lastauto mit schweren Kisten beladen. (Gen. 2. es kommt auf + A an . da8 Jahrmit meinerFamilienachAmerika fahrenkonnte.Es ist verboten.

6rdekl6dni 2. AufdiesesAngebotdarfnichtverzichten emannt wurde. diesen Schrittzu run.Wennich etwasversprochen habe. Uberfallauf die Bank. An der letzten Beschprechung konnte auchich nicht teilnehmen. Dankhabenfiir + A .daB er auch mehr erreichen kiinnte. Y. 4.Wenige Ausliindergewtihnen sich an dasdeutsche xrJl8. Interesse vmir6l 3. DasVerschwinden zufrieden. 4. Ich bat meinen Nachbarn um Hilfe.wird er nicht mehrso viel Zeit 6. desBuches l. Wenndu an seinerOffenheitzweifelst. ist von derUnschulddesMandanten 8.daBer sich schonin seinerKindheit fiir die Literatur interessierte. Ich dankelhnen fiir Ihre schiine interessiert. Worumwirst du tdglichgebeten? 3. Kameraden I l. Ich miichtedich an dein gestriges Versprechen erinnern. H6re endlichmit demBriefschreiben au{l Hdre endlichauf.Die Botschaft neidisch. 4. vmit 1. Von demGesagten kannmandaraufschlie8en. fiir klug gehalten.Briefe zu schreiben. 3. Essen. Gott seiDankgibt es keinenMangelanHilfsbereitschaft. xul5. Karte! 1.egyet6rt6s 5. einen Rostbraten zu nehmen? nnr. 8. . Forderung 4.) vergessen? dieAufgabezu machen. 13. die Forderung xu16. 4. 6. Ich bat ihn. TreibekeinenMiBbrauch mit der Geduld deinesFreundes. fr.jelent6s vkinek 4. 5. Mein Freunderkundigtesich mit seinen bescheidenen Deutschkenntnissen nachdem Bahnhof.D2. dieMitteilungan + A . Siezu stiiren.eine gro8e Reisezu machen. die Zustimmung nach+ D . I l Heuteglaube ich an keine Ldsungmehr. An die Gefahren desUnternehmens hatniemandgedacht. Wannhastdu mit deinenStudien begonnen? Wannhastdu zu studierenbegonnen? 2. nachWasser 2.EinermeinerBekannten leidetan einer unheilbaren Krankheit.vor PriifungenAngst haben . Rerchtum an Idee. 3. 13. 3. 7. l.(Ich habevergessen) l. fiir Sprachen 2. Der Sportlerist auf denErfolg seines 12. Man hat ermiiglicht. 7. Worankannmandie Schiilerdieser Schule erkennen? An ihrerKleidung? 5. dann kannstdu aufmich rechnen. mir zu helfen. 2.. der Studenten 2. Bedarfan Rohstoff. Die Kinder sind von denStrapazen Einfillen.4. wie bisher. Ich konntemich nicht entschlieBen. L Angstvor Priifungen.Doch. Wenbittet ihr heuteum Hilfe? 2. 6. werden. Wasfiir einenGeschmack hat dieseSuppe? (wie Wasser).An dieses dunstige WetterkannsichjederEuropiierschwer gewdhnen.) 3. Mein Freundist reichan lustigen iiberzeugt. derBerichtiiber + A . 9.megkiisziinni vmi ir6nt habenflir + A .n3. ist mir vtillig unerkliirlich. 12. Hastdu nichts(Al*.reichseinan Ideen 5. wasiiber dieVerhandlungen hat nicht angenommen.Rohstoffwirdbentitigt. PaBtauf die kleineren Kinder auf! 2.Sie schmeckt l.kiizl6s/jelent6s vmivel zu + D . 9. ist fiir die Erteilung von Visa zustdndig. 10. 3. Der Dozentist mit denLeistungen fertig. 6.J20. Der Verteidiger 9. l. 14. Verzichte nicht auf diesesgiingstige Angebot. Wir sindvor wenigen Jahren in dasneue Hausgezogen.(Erlauben Sie mir die Stiirung. Erlauben Siemir. Vorschliigen 5. Die SchiiLler sind mit denHausaufgaben Kunstbewandert. 10. Hier riechtesnachRauch. Mein Lehrersagte. Ich habemich schonin derMittelschule berichtet wurde. DasPriisidium 4.Der Erfolg hiingtnur von euchab. 7. Bisherwurdensie nachnichtsgefragt. Woranist derbekannte gestorben? Schauspieler 8.die Bankwird iiberfallen 6. da8nochvieleFragen ungeliistblieben. l.(Man hat mir eine groBeReise ermtiglicht.Die Elternsind zu jedemOpferbereit. Wasfragtihr denKollegen? 4.kiivetel6s vmire vonatkoz6an 6. Ich konntemich zu diesemSchrittnichtentschlieBen.daBdu meinen zu Verkehrsmoral eine bessere berechtigt. zugestimmt hast. Nimm mir diese Bemerkung bitte nichtiibel. Es hatmich gefreut.(mehr)Lohn wird gefordert 3.) 4. WenndeinFreundzum Generaldirektor haben. Berichtiiber die Reise nach Lohn . Es ist aufjeden Fall von den Fachleuten fordern. xl"/l9. Die Elternsind stolzauf denErfolg ihresSohnes. Alkohol ist schiidlich der Reiseerschdpft. . 5. Ich halte diesenKollegen fiir klug. Der Dozentist in moderner fiir die Gesundheit. obwohl ich glaube.Darf ich Ihnen einen Rostbratenempfehlen?Darf ich Ihnen empfehlen. Der neueKollegewird im allgemeinen N. Ich habeder Fachkomission alle Miingel mitgeteilt. 6. 3. 284 285 . 5. Waserfolgt(ergibtsich) ausdieser Tatsache? 7. nicht dannwendedich mit deinenProblemen an ihn. xIJl7.iiber die Reisewird berichtet 2.

5. Der Kundehat eine groBe Verbesserung kommen.n6.bircsri vmit6l 16. Geschiiftes K.. 5. 6. 3. waser in dieserNachtgesehen hatte.van neki vmi bel6le 15.. xtn1. xr. f6n6vi voizati der Briefvon + D .Der Student ist zu gro8enLeistungen fdhig. gefahndet.kitziiltink a legszorgalmasabb 8. Er war nicht frei von Fehlern. 5. 7.megkiiliinbiiztetni vkit6l 10.vmib6l kiindul 2. Unternehmens werdenauf ihreQualitiithin gepriift. iiber solche Zeitungsberichte..n9.. Der Geburstagswunsch desKindes ging in Erfiillung. in denBergen 10...vmit6l t6vol 5. hat der KollegedemDirektoriiber die Erfahrungen 2. Er hat seineDissertation abgeschlossen. Die Produkte unseres Einbruchsversuch ist derTiitergeflOchtet. Nachdemgescheiterten grofJen bereiten schonalles fiirsorglichftir deniiberdurchschnittlich 3. Bist du zur Zusammenarbeit zur Zusammenarbeit? Auch ich freuemichiiber. 5. Umsatz geftihrden k6nMontierung hiittedie Schauspieler 4. 6. Das Au[enhandelsuntemehmen groBziigig geholfen. 7.birtokosesethelyett: n.vmikori lev6l f. Die Betriebsleitung benachrichtigte die Mitarbeitersofort. 3..Er gabdenStudenten denAuftrag. Die Schiilerhaben sich fiir Wandertage in Thiiringenentschieden. Terroristen mit Hubschraubern 6. 9. meinenaltenWagen nie vergessen. gab dem Doktoranden l. l./ l.mes6l vmir6l 3.igei vonzat:verstehen von * D .helyhat6roz6: 13. 2.In denFerienhaben wir vieleWanderungen ll. da3dasBuch schonim nichsten Jahrerscheinen kann. einenBerichtzu schreiben. 5. 6. 4.igei vonzat:sichverabschieden von + D . Washastdu niitig?Nur einengutenKaffee?Wasbrauchst Du schuldest mir noch 100DM. 2. Die Lehrerin erlaubteden Schii{erndie Fahrt. igei vonzat:erzihlenvon + D . l. Vorurteilen 4.fiigg vmitdl 4. iiber diese Vorschliige. Sie verzichteteauf dasErbe ihrer Eltem. Die Warenhiiuser in denWochen vor Weihnachten vor. Die Dienstleistungen sollenzur wesentlichen gebracht. Die Verhandlungen sindgestern 2./30.innen 12.igei vonzat:haben von + D . Du bist mir noch 100Mark schuldig. Der Ingenieurerhobfiir seineDienstreise keinendnspruch auf Devisen. 9. itt: von * D 17. DasWasser desBaches bewestdie Wassermiihle.6rt vmihez 14. l. Ich habemich entschlossen. 6. 15. 10. weil er sichvon seinen du noch? 5. In diesem Buch werden echte GefiihlezumAusdruck 8. beendet. jenseits* G. dasGutachtenfiir die Dissertationanzufertigen. 3. f(ln6vivonzat:eineFldchevon * D . Ich habenie deineHilfe beansprucht. 3. l. DasAttentatauf denPolitikerhiingtmit der Maflia zusammen. abhiingig.Das Ergebnis ist in groBemMaBevon der Organisation der Gruppenarbeit ab.birtokos esethelyett (genitivusqualitatishelyett): Es ist von besterQualitit . Seine Mitschiilerhaben Einflu8auf ihn. igei vonzat:ausgehen von * D . Die fahrliissige einerTheaterkulisse nen. im Beruferreichten Ergebnisse. mit deinenStudienergebnissen sehrzufrieden. DasBuch gehtnochnicht in Druck. konntedem Ertrinkenden 3. Der Vertragiiber die gegenseitigen Warenlieferungen muBnoch in diesemJahr zum AbschluB kommen. Alle meineWiinschesindschlieBlich hat unseremUnternehmen bei der Abwickluns des 7. 4. igei vonzafi bekommenvon * D . l. 2. an demtiiglichen Trainingin der Schwimmhalle.Die Fakultiit beauftragtden Professor.kap vkit6l 7. hiingt in groBemMaBevon der Organisation geneigt? Hastdu Neigung Neigstdu zur Zusammenarbeit? 2.. Der Professor Amegung zu seinemPromotionsthema. igei vonzat abhdngen von + D . an den Schwierigkeiten deiner Freunde..Der Ktnstler ist begierigauf Erfolg.elbtrcsrizik vkit6l ll. Der P6rtner teilte der Polizei mit.fiir die Zeitschrift )rJJ28.Auchich bin froh iiber deine nicht befreien konnte. anerkannt. gemacht. 12. 4. igei vonzat:sich unterscheiden von + D .Ez a legiobbmin6s6g6. 4.f6n6vi vonzati Abschiedvon * D . xffu. Die TiitigkeitdesDirektors wurdeauchim Ministerium zu verkaufen. Die Polizeihat nachdementkommenen 7.14. Wahl an (angebotenen) Kiichenmdbeln. Nach der Reise berichtet. xl'ns. 8. 286 28V . birtokosesethelyett:innerhalb+ G. rnell6kn6vivonzat:entfernt von * I) . DieseProbleme sindmiteinander im Zusammenhang. nagys6gfr feltilet 6. birtokviszonykifejez6je (genitivuspartitivus helyett): . Der Passant nicht mehr helfen. Wir werdendie Studienjahre erfiillt worden. itt: von * D von hier . DerVerlag kannihm nicht zusichern.

TEI\{A xnJl. a vend6gl6togat6sa (sz<ivegben) a vend6gnek azigazgat6nil tett l6togat6sa 5. jdr6 katasztr6filja legsflyosabbkiivetkezm6nyekkel tiirt6net6nek l.8. Die Stehlampe Design. t6sdggel int6zet volt. Studentenzirkeln auswissenschaftlichen habenStudenten Energiekrise und der der Energiekrise man sich mit der Uberwindung 2. ist ein italienisches auf demSchreibtisch 2. mit langen Haaren ein Miidchen ein Abkommenvon gro8erBedeutung eineWarevon guterQualitiit ersterKlasse ein Restaurant Kraft Erdst<iBe von groBer Alters Kindergleichen Typs Geriitegleichen Liinge Stiickeverschiedener ein Miidchenmit blauenAugen CousinzweitenGrades Probleme Probleme zweitenRanges/zweitrangige Wichtigkeit Verhandlungen von au8erordentlicher xnJ5.n.An der internationalen teilgenommen. iieemekkdz'6lartozlk. vil6gnyelvet int6zetben On valamennyi 3. Az idegennyelvi p6lyafut6somra nagyjelenfolytatott tanulm6nyaim 4. 3. xn.)il. Die hiibsche xn./5. A DrezdaiMiiszaki Egyetemen voltak. magyarorsz6gi 2. A kiizel-keleti untatottengem' folytatottbesz6lget6s munkat6rsaival xtr.P6ternek mdra kofferomban ajrlmd6k 1. freeshopban a repiil6t6ri van.J4. In den BeitriigenbefaBte Problematikder Errichtunevon Kraftwerken. bekommen. m.Az Evrfurak sz6nt veszek valamit. Egy6ni feladat. Die Biirolampe iiber derCouchist selbstgemacht. im November1983in Prag mit dem Hauptthema Konferenz l. A CsepeliAc6tmfi a legnagyobb tanulhatja. a l6giktizleked6s jog 2. in der Eckehabeich als Hochzeitsgeschenk l. nemzetkdzi (villamosp6tl6 kiizleked6s) kiizleked6s 3. Lampein derKiichehabenwir ausFrankreich 4. vonatp6tl6 (cimben) azigazgat6n6l 4. de a piackutat6 drdekes politikai helyzetr6l sz6l6beszrlrynol6 5. kis6rletinyfil val6 be nemavatkoz6s 6. Die Leselampe mitgebracht. a beliigyekbe 289 .

an ihremvorgehen hat die Kritik desAuslands 4. die Museen in Rom. eineZeitungausdemvergangenen/vorigen Jahrhundert xn. 2. von Frankreich gesehen./l5. er br0tetiiberein Problem. )olil0. Bei dem Einsturz einesFestzeltes umsLebengekommen. Mein Freund fuhr mit einemFiat 500durchEuropa.eineWohnung mit ftinf Zimmern l. ein Buch aus dem Mittelalter. xtr. Das Ergebnisder Volkziihlungin Indien 1981ist mit fast zweijiihrigerVerziigerung gegeben worden. K6t 6vig j6rt egyetemre. Wasfiir einenFiat habtihr in Italiengekauft? Einen850er. sz6l6lev6lm6ga zsebemben 2. Die Stunde derStudentengruppe 105ist hier.der Gast aus Madrid. unserein den Hauptstiidten Ltinder europiiischen der Hauptstiidten in den Botschafter unsere .xEt7. von seinem Aufenthaltin London. die Beschdftigung Ereignisse 8. A n6n6mn6l tett l6togat6s nagyon tetszett neki. l. a szomsz6dos orsz6gokhoz (2) 100 kiinyv 7. einen Freundin wien. Ich habeeinen Film iiber dasLebenvon MariaAntoinette undKrinig Ludwig XVI. van. M. Andenken an die Jugend. . die Bestellungvon gestem.die Entspannung in Europa Entspannung 5. die Unfdlle am/vomWochenende Botschafter Liinder akkreditierten der europdischer 4. l. die PragerStraBe in Dresden die Stra8e von Leipzig eineStraBe in Leipzig die Universitiitfiir Wirstchaftwissenschaften in Budapest die Nachrichten ausWien die WienerPhilharmoniker mein Universitiitsstudium in Wien dasMeiBner Porzellan die ReisenachMei8en 290 291 . auf Einladung. 100ndgyzetkilom6teres (2) t6rgyal6sok 5.flir vier wochen. In derNachtauf Donnerstag 4. er geht auf Jagd.Az 6jt6l\ hirek nem tafialmaznak )oI. drei Schmuckstiicke im Wertvon 200 000 Schillins mein FreundausPrag von Leipzig der Hauptbahnhof Gemdldegalerie die Dresdener in Salzburg die Festspiele der Aufenthaltin Italien derBerichttiber die ReisenachBerlin PragerSchinken Pilsner Bier Rheinwein xIJl3. 7. die LeipzigerMesse. zeitmangel. Bezirk 2. l b) Aberlini g6pfelsz6llt. Berichte 0berdie neuesten . Bezirk 3. oldalas lev6l (1) s2616 8./9. 4.Dativ). a bar6tomnak jelenti') sorsz6m6t felsoroltforditisi lehet6s6g (A zrlr6jelben amagyafiuatoknril szrfun 6116 KI. sz616t 2. Nieder6sterreich 6. bekannt im August letzenJahresin Le Landeronin der 2.-eineFifurfzimmerwohnung 2.t12. Uberdie Ursache desFrontalzusammenstoBes von zwei Pkwsbei derAutobahnausfahrt in derNiihevon Vereb 5. Hotel Leipzig. eineBriefmarkezu 20 Pfennig mit denKindern 7. den22jiihrigen A.b)A berlini professzoromnak inform6ci6kat. RotterausPerndorf. aki m6gmindig nagyonj6l besz6l b6csiesen.im wege sein. 6. 5. er arbeitet an einerneuen Methode. 8. derVertrag vom 5. Universitiitstudien frr.a)A bar6tomnak mrir feladtam. korm6nyszintfi (1) ffiz6d6politikai kapcsolatok 6. Die Intemationale Deutschlehrertagung wurde 1986in Bem abgehalten/veranstaltet.der ' Besuch bei meiner Tante van egy b6csi bar6tom. l. heute in einerWoche. mein Freundaus wien. (2) Miniszt6rium L Belkereskedelmi (3) 2.a) A berlini gep lesz6llt. die statistiken ausdemvorigenJahr(vomvorigenJahr). Mein GastausWien wohnteim Hotel EuropaZimmer 1313.die Studien an der Universitiit 9. sind zwei Personen Schweiz 3./16. In der Steiermarkt ist ein Militiirflugzeugvom Typ Cessna L 19 abgestiirtzt. 1. )m. Die Regierungversuchtedie Verantwortungfiir die blutigen Unruhen am vergangen zuzuschieben.B6csi bar6tom6s bar6tn6m angolul trirsalognak. 3. Schuldhabenan (. vasiirnapra teriilet(2) 4. Megl6togattuk a n6n6met. die europiiische 6. Die Regierung xtr. Londonba igy gyakranbesz6llondoni tart6zkod6sar6l. figyelemremElt6 3. Odera-Frankturt vinad6 6jjel (1) 3./8. Die Ubung6 findenSie auf Seite20./ ll. auf einervereisten StraBe im XII./14. Donnerstag den Gewerkschaften zuruckgewiesen. Der auf dervereisten StraBe im XII. Mai 3.

el6varos einerStadt 9. l. visszairt derWegzuriick . selyemruha 2. krumplion . Die Botschafter gegeben. Produktion mit vielen wisunseresUntemehmens/Betriebes 2. einenEmpfang ausAnla8 desNationalfeiertages haben xtr.eineStimmewie die einesEngels 7. A XIX.Hochschulstu12.die Marktverhdltnisse in den afrikanischen Liindern/den Liindern Afrikas. 3. munkak6pes 4.. Berufsstolz 3. Zukunftsholfirung 2.120. .ein Mittel gegenetwas 10. tengerifiirdd ./I9.eineNasewie eineGurke . angyalihang. Backofen 5. Ismered az illet6kes hat6s6goknaka kiirnyezetvddelmi probl6ma megold6s6ra vonatkoz6 int6zkeddseit? 4. frrJt1.ein Kleid ausSeide l. Wir miissendie Zusammenarbeit InstitutenderAkademieauchin Zukunft aufrechterhalten. Hundehiitte der l. xvm. wasserdichter 6. senschaftlichen der vermit Vertretern desUno-Generalsekretiirs 3.Triinen vor Freude 6. iiriimktinnyek .ellenszer XII. wasserfeste Tapete) (pl. Unfallversicherung 4. vizhatlan Regenmantel) ru.derRandbezirk 8. 2./l8.amelyaz tjitfusnaka termel6sbe va16 bevezet6s6re vonatkozik.kdmyezetbadt 5.l 1. 7. Ergebnis zu keinem haben Ltinder schiedenen Liinder Republik in denHauptstidtender europdschen der Ungarischen 4. b6keszeret6 2. v6llakoz6kedvii 3. Studien an denHochschulen/an denInstitutendesHochschulwesens dien 13. Sduregehalt 8. l. juliusi h6s6g 5. Alapvet6ennem6rtek egyetaz igazgat6nak azzala ddntbsfvel.Hitze im Juli 4.ein Bad an der See/am Meer . viz6ll6 (pl. l. A fordit6stellenfiizze az eredetisz6veg(N6hrinynapmirlva fordltsavisszaa szdvegeket! gel!) frrn2. A mfeml6kekv6delm6r6l sz6l6tiirv6nynek m6r ismertnek kellettlennie.Wir rechnen im niichstenJahr/in Zukunft mit einem Anwachsen/IVachstum vonZ3Yo. 292 293 .10. Pockenkrankheit. sziLzadi m gyar festm6nyekrestaur6ci6s munk6i el6rel6that6lag a jiiv6 h6napban fejez6dnek be. die Marktverhdltnisse .die Arbeit in der Landwirschaft 1l. Valamennyien megvoltak eldgedve az 6ruh62 oszt6lyain tett s6t6val. Die Beschprechungen/Unterredungen gefiihrt.erkrankung 6. A tokioi p6nziigyminiszt6rium mrilt havi el6zetes sz6mit6sai szerinta jiiv6 6vi kivitel valamelyest emelkedni fog. Milchkanne . tiilgyerd6 ein Waldmit Eichen 3. . 2.

Die Zeitungberichtete. l. worden. er hiilfe 8. Er fragtemich. xm. l. ihr Staatsexamen sagt. ab. verletzt schen seiendabeischwer xrtrJ4. ob er ihn besucht mache' 3. behauptet. er gehe 2. HeutenehmederMinisteran einerSitzung Ehrenein Festessen zurtickreisen. Der Studenterzdhlt. Ich fragteihn. Er sei von hier eingetroffen. herzlichempfangen den Stadtverordneten teil. er schlafe 9. 2. ob es ins Kino gehendiirfe. und morgegeben. Der Vaterfragt Peter. 1. DasKind fragt die Mutter. er kdnne 7.er schliefe xm. Ich fragteihn. habe. 2. genfriih werde er wieder in die Landeshauptstadt seiendrei Personen gelesen./3. er verstiinde 9. was ich amWochenende zuriickkomme. l. 2. er hie8e 5. er siihe 10. gestern Abendsei der Innenminister l./6. er sehe 8. Der schuldige worden. Die Studentin Fiinf MenUnfallt passiert.. Tfr{A xm. erledigt Hausaufgaben ob er seine 6. er sollezur Tafelgehen. er kiinnte 6. verletzt worden.D. EineSchtilerin er fahrejedenMonat einmalnachHause' 3. wannmeinFreund 5. er beg<inne 4. gestern sei in der Stadtein schwerer 5. ihreMutter sei Lehrerin. er esse 5.seiinzwischen leffi geblieben xtr. Der Lehrersagtzum Schiiler. habe. mich heuteabend. wen er besucht habe. 4. Die Zeitungmeldete. verhaftet sei. 4. er besuche 1. er arbeitete 7. er stiinde (begiinne) 3. Ein Autofahrerhabe die Verletztensofort ins Krankenhaus habeund unverder unter Alkoholeinflu8gestanden Lastwagenfahrer. bei einemVerkehrsunfall 2. Der Professor besuchen. er breche 10. er wisse 3.er miige 6.xm. essolleessen. Mein Freundsagte. er bekiime (stiinde) 2. Mein Freundsagtmir. ihm zu habe Biirgermeister Der worden. er stehe 4. behandeln' eingehender Thema es solledieses sagtdem Studenten./I. 3./5. Ich habein'der Abendzeitung gebracht.sie legein zwei Jahren 4. er h<ire ffi. Die Mutter sagtzum Kind. Siefragtemich. ich solleihn heuteabend 29s .

xIn.. Der Reporter hat PeterLudwig gefragt:.. Ktr"/9." Er fiigt noch hinzu:. aki azonban a jelik szerintel6sz<ir vonakodott ezt megtenni." Der Reporter fragtnoch:. azNSZK-beliamerikai nagykiivet adataiszerint m6r n6hrlnynappala berlini diszk6 elleni terrort6mad6s el6tt tiljekodatt1k an6l. seien.. Wennich ihn dochvergessen hiitte! 3. Er seiauf einerAuslandsreise.Nagyon szombatra vinad6 6jjel libiai r6szv6tellel hajtou6kv6gre.wohererhaltensie Ihre Informationen?" Ludwig erziihlt: ...'.und dann k<inne er auchauf die konkreten Frageneine erschiipfende Antwort geben. Hdttestdu nochauf uns gewartet! 4.aki a h6boruut6ni id6k egyik legnagyobb komrpci6s botr6ny6t v6ltottaki. nyilvrinval6an a CDU fel6 tett gesztuskdnt. Frau schmidt hat mir erziihlt.. letut6ztatotl egykori cDU-beli vrlros6pit6si tan6csos kdriili tigyekbe. Az FDP-frakci6 h6rom6r6s iilEse ut6nVetter. Der Ministersei 296 297 .. . um Geld zu verdienen und diesesdann in Kunst anlegen zu kiinnen..weil die vielkiipfigeFamilie endlicheine geriiumige Wohnung habe." Der Reporter wollte wissen:. nachdem er die Zielsetzungen seiner Reisean einerPr'essekonferenz bekanntgegeben habe." Die Fragelautet:. Die Presseagentur berichtete.beantrage gestem abgereist.." )iltr"/ll. L Hdttenwir dochZeit! 2. weil die positionen zu ungleichsind.Alles sei schonin ordnung gebrachtwordenund ndchstewoche kiinnten sie einziehen. hogy Vetterlemond6sa a ktirnyezetu6delmi szen6tor szern6lyes d0nt6se.hogya bombamer6nyietet ... l.weil die politische Lageerstnochauchvom Ministerratgepriiftwerden miisse. Sie freutensich sehr.. az FDPk<irnyezetu6delmi szen6tora is {rgy nyilatkozott.Heben SieFavoriten? Ludwig antwortete: ..Finden sie keinenwiderspruch zwischenihren Aktiviteten im Wirtschaftsleben und in der Kunst?" Peter Ludwig betonte: Tdtigkeitist von einergewissen .Eigentum denman fiir ein Kunstwerk bezahlt. -a hogy ezzela CDU-nak tegyenek szivess6get..n. hogy ezzel szabadd6 tewe az utat a Berlini Szen6tus rijraindit6s6hoz. )ctr"/10. Wennich nur genugGeld hiitte! )m"/8.Ich arbeitenicht.das sehrviel gekostet habe. Rascha sajt6el6tt sulyt helyezett arraa meg6llapitiisra.Ich meine.daBderpreis." Den Reporter interessiert noch die Frage:.vor allembei Kunst.Was bedeutet IhnenEigentum?" Er antwortet: ist . fiir schuldig befunden worden...eineFiktion. Ludwig sagt:. hogy vetter lemond6sid6nt6senem az6rtsziiletett meg.seien..er gehiire zu .hogy hajland6lemondani. 2.die Leihgebtihr ist.Wirtschaftliche Dimension aneine schiipferische. durch mdglichst hiiufige Museums-und Ausstellungsbesuche und durch verbindungenzu Kunsthindlern beraten.. hogy libiai r6szr6lBerlinbenkomoly veszdlyfenyeget..Eskannwohl keinegeben. derAu8minister haltesichnichtin derStadtauf.Er habeabernoch nichtsNiiheres sagenkiinnen.HabenSieunterKiinstlernauchFreunde?'. 2. Raschhozz6ffizte. zum Todeverurteilt worden. weil er an verschiedenen Konferenzen teilnehme. l. Az EgyesiiltAlamokat RichardBurt.Ich lasse mich durch griindliches studieren der Literatur. es sei ein sehr schdnes Einfamilienhaus.Es befindesich im Stadtzentrum..Ichwill keinenennen.. Burt h6tf6naz NBC televizi6egyik ad6s6ban aztmondta: vil6gosutal6sok vannakarra.Herr Klein habeein neuesHaus gekauft. Vetternem is bonyol6dottbe Antes. Wenndu gestern bei uns gewesen wiirest! 5. Der Ministerkommt am Endedes Monatszuriick.

= vadon magyar n6.6lvezet. akaszt = menet(men6s). aj6nd6k len6z6s. leheletv6kony = teljesen teli. = 6hes.gytimtilcsriz6 = risztat. a) b) c) 2. = biirtiin t6vols6g = nyomda = esem6ny = gyermekkor. foganty0 = vizek = krizirtikdzleked6s. von6s : 169. = ismeret. iz 6g. meg6ll = kerdkparoz.)m/. 4. megszeret.n.stillyeszt = szalag = ndvekszik. mai.teljesrisszeg : er6szak = 6sember. kutat6program. felment = vid6ms6g 3. koll6gan6 = nagys6g.s. l6p6s. egyhangri. = valamennyi (harcos)trirs kiilts6g. firtatlansilg : elvt6rs. 6germ6n 299 .sz6tAr = tiikfej. ki6ll (ellen6ll). 6kortudom6ny = nemzetktizij 6tEW mirkfizd. olvas6ktinyv. sikeres.5llit.vizek. aki biqa az italt c) = megismer. siit6ts6g = tan6csos. feln6met. j6v6hagy. 6serd6. d6dunoka : nemvil6gos b) = tiszt6tlan = nemfontos = vissza6lve = hihetetlen = rosszul alakitva. a) = villamos = bar6ts6g. liiv6s = fektet. nyugoCt. ketsz6mjegyii = figyelemremElt6 = vki.= tan6r = m6r6 = bar6ts6g = angol (f6rfi) = tulajdons6g = kedvenc = gyakorlat = csecsem6 = v filtozits Iv filtoztatfls = ifiir = forradalom = doktor6l6 = hat6konys6g = nafuralizmus = kiinyvecske = egoista = k6pm6s '= tan6rn6.emel = fogantyu. otthonos. hrizias. = hib6s.tegnapi b6ketiir6 = berlini. a) 1. repiiLl6s.nem sikeriilve = nemsz6p = 6sr6gi. dug dob6s.6voda = sz6ps6gkura. emberi hib6tlan : 6lvezhet6. r6sztvesz = t6v6zik. f6re6rt6s : gondolat. ugr6s. aki nem szeret imi = vki. b) = kdtet vezet. = drtelmetlens hasznfilat.TfruA xIV. l. hegys6g. nagyv6ros = h6l6szoba. sz6ps6g enged6ly. kiinyvespolc. ktit6jel b) = sz6fukar. iiltet (tesz) = vissza6l6s. : rejt6zrk(van). a) =k6zet. vil6gosziild = mrisodiklegnagyobb. 2.

die Riite.Autounfall. Ich kannbei dieser Dunkelheitnicht lesen. dasHeiligtum.ein Diener.dieNiihe. rufen . die Giite. schlafen . wandem. die Fiihigkeit.. erkliiren.n2.. keineKinder. dieEinrichtung.der Zvg. keinenAppetit. die Stiege. dieEntlastung. ordentlich . der Sommer. die Ferien.n. ein Giirtner. treiben .der Stand. wird er wiederbei besterGesundheit sein. mehr Sicherheit im StraBenverkehr. die Sagen.. die Sch6pfung. ein Besucher. wahrscheinlich gleich..erwerben . streiten ..unwahrscheinlich. die Begiinstigung.die schiffsbauer.gri8en .. kreuzen. sicher. gesund . . dffnen. wachsen . die Geselligkeit. dieWendung.berepiil xIvn.unordentlich.der (!) Reichtum. die Empfdnger.der Streit.bektiltiizik repiil .derAusweis. Chemiefabrik. xrv. dieweisheit. klar .der Schlu$.die Sorge. ){JII./4. die Verkiiufer. die Gdrtnerin. das Geheimnis.verbieten . zufrieden freundlich.die Giirtner. xI\I. .der FluB.Autofabrik. die Arbeiterin.das Vasallentum.die Unheue.die Frage. ir6sra lusta o1vas6.unfreundlich.derDank.appetitlos.der Schlaf. Fotolabor. die Billigkeit.. dieFriihlichkeit. das Ftirstentum. die Beforderung.. der Girtner. keinenErfolg . die Besucherinnen.die Stiirke. Fabrikarbeiter Fotoapparat.. der Maler.ungeduldig. xrv.c) . (sich)bewegen.t7. ehrlich. die Landschaft... die Bruderschaft. Wasfiir eineTiitigkeithabenSie dort? . der Biicker. dieBewdltigung.daoken .t6. Washat er dennfiir eine Krankheit? . keineHeimat-heimatlos. Maschinenhindler. Arbeitsvertrag.der Redner.die (!) Erlaubnis. einladen. das Papsttum. die Motorisierung.absteigen . der Empf?inger..der Handel..anweisen.derVersuch. deln..antragenziehen. heilen.berichten.unangenehm. . erziihlen.der Trieb.die Stelle.derVerkauf. empfehlen. flieBen. entschuldigen.begriiSen.die (!) Ausfahrt. dieBelastung.ausfahren . die Treue. In Anwesenheit desPrdsidenten . verkaufen. dasWachstum.einderAntrag. die Hiilfte. das Geschehnis.. verbinden.die Enge..der Bericht./s. die Sicherheit.die Verkiiuferinnen.. die Einsetzung. xrv. sitzen . )trv19. die Vergangenheit.unehrlich.kaufender Verleih. die Finsternis. der Leiter. dieErh<ihung. die Schnelligkeit. der Klufer xrv. trinken . Chemielabor.das Verhiilhiis.der Triiger..der Fiihrer.der Erweb. immermit groBer Dankbarkeit . die Wirtschaftlichkeit.die Sommerferien dasLastauto xNt. die Einsamkeit. die Besucher. die Erm6glichung.ahnungslos.. Arbeitspapiere.die Traurigkeit. die Befriedigung. die Girhrerinnen. dieEitelkeit. dieVerwendung. die Deutung. . keineEltem ..megv6rlaszol maszik . niitig .ausweisen einlassen .die Arbeiterinnen.der Ruf. die Fl6che..die Schwiiche.. iibernachten. stehen .Autohiindler. die Ausweitung.der Bruch. ein schiffsbauer.elternlos. Telefonfabrik . angenehm natiirlich . keineAhnung. vorlesen. schlieBen . fiir seineimmerwiihrende Freundlichkeit . Sie hat mehr Freiheitals wir friiher..der Rauch.unklar.der Kampf.unn<itig.der Besitzer. Maschinenfabrik.. Autobahn. dieAusdehnung. die Hoheit. piinktlich .das(!) Verbot. die Miiglichkeit.unsicher. keine Lust .der Sitz. m6sodoszt6lyu. achten. die Spezialisierung.derAbstieg.unzufrieden. die Wichtigkeit. regieren.die Bedeutung. die Gesamtheit. der Sender. der Lenker.der Trunk. das Kdnigtum. das Herzogtum. dasAltertum. der Diener. die Senkung. die Einheit.verleihenfahren . geduldig.brotlos.. die Henschaft. die Kenntnis. vflrszeg6ny. binden . die Dichte..stechen .iiben.ungesund. Autostra8e. der Uberzieher.unpiinktlich. dasEigentum. sich erkdlten. die Verwaltung.rauchen xlv/8. rechneir.der Lauf. die Genossenschaft.der Wuchs.der Schaffer. die Unsicherheit.das Gef?ingnis./l1. dolgoz6lp0nzkeresd. benutzen. die Verbesserung. die Hiiufigkeit. die Siedlung.der Gru0. die Besucherin. die Menschheit.der Arbeiter.. laufen . Sie gehtmit griiBter Genauigkeit. v6laszol . die Schtinheit. Arbeitsunfall.landen. der Verkiiufer.der Besucher.die (!) Einfahrt. die Verschiedenheit.derEinla8.megm6szik kiilttizik . das Christentum.die Stiitte. . ein Verkiiufer.die Kiirze..der Wurf.Autopapiere.die Diener. das Bediirfnis. es gabkeineSchwierigkeiten. kein Brot . die Beviilkerung. Chemiearbeiter. szivesen.lustlos. derUbersetzer./I0. die Verkiiuferin. Telefonapparat. . der Schreiber. der Kauf. werfen . dieAnlege. ruhig .unruhig.der schiffsbauer. 300 301 . vorbereiten.der Band. dasErzeugnis.kinderlos. die Wildnis.unnatiirlich xrv. kiirnpfen . die Schaffirng.brechen.erfolglos.ungleich. .die Weite.versuchen han.ein Empfinger.der Stich.

letesz. den Mantel aufknripfen. Eisdecke desTeiches mit Steinen. bemaltdie WiindedesSchulzimmers mit lustigenTierhguren.Die Kinder bewerfendie 3. verstiirken . Die Kinder werfen Steineauf die Eisdecke des Teiches. . * alanyeset 2. 1. KVJt7. (tal6lhat6). (f6lre6rt). Austauschvon Gedanken. fehlerhaft )rJv. 4. ein Bogenmit Fragen. der Versuch.die Tierzucht(riLllatteny6szt6s) 3. Mein Schwiegervater steigtjeden Sonntag auf einenBerg. Die Mutter streicht Butter auf dasBrot. fr. appetitlos Ruhe:ruhig Fehler:fehlerlos. Produkte von Qualitiit. Mein Bruderwohntin einemEinfamilienhaus.helyzet). ein Arbeiter.vergr6Bern . Ich zweifle nicht an der WahrheitdeinerWorte.n5. derBand(kiitet).dasZuchttier 6llat)./l8. xN. (f6lretesz). ein Kaninchen zum Versuch. eineSuppeausKartoffeln. gestehen (bevall). sich befinden (6rez). erwiirmen .DieseKur hat siewirklich verschiinert. Der Kiinstlermalt lustigeTierfiguren auf die WdndedesSchulzimmers.die Erhiihung hoch.Die Produltesind von Qualitiit. der einem anderenhilft.dasTier .die Vehrkersstra8e 1.die Vergii8erung gro8 . (elhaszn6l) 3. arbeitsscheu Appetit:appetitlich. bekriiftigen . die ShaBe. . derBruch(tiir6s) 6.das Versuchskaninchen (nyirlkisdrlet) Kanninchenversuch YrfV.(fenn6l1. Jahrhundertelang herrschtendie Riimer iiber das ganzeMittelmeer. 3.tzt./I9.Es mangelt MangelanArbeitskreften anArbeitskriiften. 302 303 .Der ArbeiterbeliidtdenWagen l. das Kaninchen.Die Mutter bestreicht dasBrot mit Butter. Es ist verboten aufden Rasenzu treten. .pl. Getreidesack die Kassette aufklappen.dasBand(szalag). die Band(zenekar) (6ll6s. Arbeit:arbeitslos. der StraBenbau (kis6rleti nyirl).Der Kilnstler 2. 2. . Triiger.DieseNaohrichten wurdenan offrziellerStellenicht bekriiftigt. KV.der StraBenverkehr (ktizft) (teny6sztett 2. bestehen l6tezik) + A (ki6ll. die BiB (harap6s) 2. (6ra) 3.|n3. der GuB(iintv6ny) 5.ein Tisch. 1. arbeitsfiihig. (kiizriti forgalom).verlegen zerlegen szed). 4.n2. empfinden erfinden(feltal6l). 4. . belegen (sz6terlegen(leterit). pl.Die Explosions Katastrophe durchExplosion verursacht eineKatastrophe.den Gashahnaufdrehen. gebrauchen verbrauchen [v. Bau von StraBen werden . okmannyal). verkiirzen . fehlerfrei. pr6b6t. den aufschneiden. eine Anstalt. Der Arbeiterl6dt schwere Kistenauf denWagen.l20.Hast du dasBabyfliischchen schonerwlirmt? verschtinern . . der 4. arbeitstiichtig. mit schweren Kisten. pl.StraBen gebaut. der Verkehr./l3.grii8er .zum Schreiben. xw"/I5. die Geburt(sziil6s.die Weltaumfahrt der Geburtstag die Jahreszahl der Universitdtsprofessor der Sonnenschein dasTagesblatt der Wochentag (igazol. (meg/6rt). in der Lehrer ausgebildetwerden.Literaturpreistrtiger KV./l6. 5. xrv. einePhase derVorbereitung. . a l6nyege) bestehen ausf D (vmib6l 611. den Regenschirmaufspannen./I4. der Stand die Stunde 4.h<iher .t24.Ich muBtedenUrlaubdieses Jahrverkiirzen.EsbedarfdesGetreideimports. verstehen miBverstehen (haszn6l). Bedarfan Getreideimport .die Verschdnerung sch<in schdner versch<inem frv..WiihrendderUberschwemmuns muBte der Dammverstiirktwerden. 6. xrv. vizsg6t) bestehen bestehen auf+ D (ragaszkodik vmihez) pl.entstehen (keletkezik).sztilet6s) xrv. L Der Fahrerhat auf dasVerkehrsschild nicht geachtet.erhiihen. die Zucht.

Elefanten. Sie bekam die neuen Biicher ins Haus geschickt. stellt XVJ6. Obwohl das Wetter schrecklich war. SeineHandschrift ist schwer zu lesen.t7. 3. kennen 2. Ursache 5. kenne 3. Wegen 5. sind teuer. 3. Grund 305 . ShaBen 2. zum SchluB 4.. weifi xv. 2. 4./3. bringt 6.. Die Priifungen sind bis zur niichstenWoche abztlegen. WeiBt du 4. TEMA xv. zlBnde 5.legt./l.14. l. xv. 1. Y{. Sein Wunsch lii"fjt sich erflillen' Sein Wunsch ist zu erfiillen. am Ende 7. l.weil er krank war./8. 1. Bahnen Bahnen) 6. l. legte 7. Bring 5. Grtinde 4. gebracht w. Sein Wunsch ist erfii. die weiB sind.. Stelle(auch:setze) 3. legen 6. 2. hole 4. Sein Wunsch kann erfiillt werden. stellt. SeinenWunsch kann man erfiillen. l. l. gesetzt 4. SchluB xv. Ende 2. holen 2. setzte 8.t5. bringt 3. eineschiefe 5. Das Buch ist schnell lesbar. WeiB 6. ist Hans gekommen. l. kenne 5. gestellt 4. Peter muBte die Premiere versdumen.XV..setzt 2. die StraBe Bahn 3. Wege(auch: w.Lllbar. Ende 6.t2. Ursache 2. 5. SchluB 3. keinenGrund 3.

/l5.A kocsimon kenYeret? K€rszm6gegy szelet piszkos' iiveg mar meglehet6sen A sz6lv6d6 . abgesetzt 3. ausgeteilt 4. A viharel6tt a viztiikiir m6geg6szen felett fekszik. (sich)verletzen 2. szelel 3. csip6s 3. xv.eineteuereWohnung ll. 3. Piinktlich 4. tiberraschte alle. 4. l. eng szfik/sziiktis 2.viztiikiir derWasserspiegel ./l1. Die Kinder muBten die Eltern verlassen. fiveg(laP) nyugodtvolt. genau xv. einetiefeStimme 6.1. schwaches milde Zigarette Kaffee dtfurner Xl-rJt2./10. ein gutesGewissen 5.siiBer Wein 15. niedrigepreise 12. ein breiterWeg 9. tiircsa die Scheibe 2. Menschen (auch: Leuten) 4. l Mein Freund hat vor mir zwei neueBiicherbekommen./16.xv. ein leichterFehler 2. iirmlich 306 307 . ausgegeben 6.l. eineherzliche BegriiBung 4. DieseSchuhe sindmeinemSohnschon zu eng. Die Kollegenerfuhren die Nachrichtvom Direktor. Leute 3. 3.frisches Brot )rV. . Leute xv. 2. PaBauf. l. er6s(csip6s) PaPrika megiegyz6s 4. csip6s 5. 1. mit diesem Messerkannstdu dich leicht verletzen. die Karl gemacht haffe. 2.starker Kaffee 13./l3.tengerszint derMeeresspiegel xv. Mann 1. die unterste Stufe 10. 2. genau 2. Attnaist zwei Monate jiinger als Paul. l. ausgezogen 2. xY.n4. Menschen 2./9.reifesObst 14. die neueren/modernen Sprachen 3.1. van. A falu 1800m-rel a tengerszint . DieseArbeit kannalspositiv bezeichnet werden. Salzburg liegt Wienetwa 80 km ndheralsInnsbruck. Unsere finanziellen Miiglichkeitensindsehriirmlich. er6ssz6l 6. piinktlich 3. 6les nYelv (felv6gott) 2. entlassen xv.lr7. ein strenger Winter 8. . DieseArbeit muBalspositiv bezeichnet werden. Menschen 5. l Mit demGesagten wollte ich dich nichtbeleidigen. L Die Kinderhaben gestritten./I8. eltil tr{rcsaf6k 1. Da0 Karl entdeckt wurde. 6leskanyar xv. aufgewacht 5. tiberraschte alle. k6s l. Die Entdeckung. jn beleidigen megs6rt 2. ein freundliches Gesicht 7. ein kriiftiger/starker Paprika scharfer einestarkeFrau Kind 2. deshalb trennten sie die Eltem.

die Adverbialien adverbialeFunktion Akkusativ. -e. Joachim:DeutscheUbungsgrammatik. -en.198 I Juh6sz JSnos: Richtiges Deutsch. Heinz: Deutsche Sprachlehre fiir Ausliinder. die Bedingungssatzohne Konjunktion Bedingungssatz. Tankrinyvkiad6. Dora . Tankonyvkiad6. die Bildungssuffix.und ubungsu. der Akkusativobjekt.Richard Schmitt: Lehr. Herder-Institut. -s. I 976 Buscha. -en. -en. das fiigg valamit6l fiigg6 k6rd6 mell6kmondat szin6rnyalatok elt6r6 vonzat Adj. -es. der Attribut. das Adjektive mit den folgenden Endungen Adverbialbestimmung. der betonen (h) betont Betonung.Helrer Anna: N6met nyervkdnyv II. l96g 308 309 . -e. mell6kn6vi kieg6szit6 alfibbi v 6 gz6d6sii mell6knevek hat6roz6 hatirozfi funkci6 t6rgyeset t6rgy cselekv6mondat 6ltal6nosalany a szavak. N6met-maWar sz. der Ausdruckdes Konjunktivs Ausdrucksmoglichkeiten desAttributs Bedingung in der Gegenwart Bedingung in der Vergangenheit Bedingung. die Bildung durch Stammvokalwechsel Bildung durch SufTix Bildung. szfiszerkezetek sorrendj e antonima appozici6 mell6kmondatok fajt6i n6vel6 jelz6 jelz6i tunkci6 jelzSi e16fordul6s az els6 helyen felsz6lit6s felsz6lit6s a kot6m6d kifejez6se jelz6 kifelezls6nek eszkozei jelen felt6teles felt6telesmrilt felt6tel kot6sz6 n6lkiili felt6telesmondat mell6kmondat felteteles a sz6rendfogalma hatfuozott n6vel6 hangsrilyoz hangsrilyos hansfly(oz6s) t6hangv6lt6sosk6pz6s ragos k6pz6s k6pz6s k6pz6 Jiirgen Kars . -s. das aktiver Satz Subjekt allgemeines Anordnung. Miinchen. 5.1989 Iv6nn6: N6met ige . l96g Dr.-en.Simon J6zsefn6: N6mel nyelvkcinyv I. Grundstufein einernBand. Emerczy Tibor: Prepozoci6s gyakorlatok gyiijtem6nye. das Apposition. BudapestI 976 Helbig.N6met mondat. k<itet. -s. l9g2 B6der Dezs6 . Budapest. VerlagEnzyklopiidie Leipzig.6jegyz$k abhiingenvon * Dat abhiingigerFragesatz Abtonungen der Farben abweichendeRektion Adjektival.rchder ieutschen Grammatik. die oder: Adverbial. die Aufruf. r97 4 Hilke Dreyer . Budapest. Joachim: Deutsches ubungsbuch. 1974 \4ark6 Schulz. Verlag Enzyklopiidie Leipzig.Bir6n6 oszk6rn6 . -en.-es. -e. das attributive Funktion attributives Vorkommen aufder erstenStelle Aufforderung. HueberVerlag. der bestimmterArtikel. kiad6s Tankrinyvkiad6. Budapest. das.ulrich Hiiussennann: Grundgrammatik Deutsch. die oder die Folge der Wcirter und der Wortgruppen Antonym.Griesbach. Gerhard* Buscha.verlag Enzyklopiidie Leipzig. Diesterweg Verlag. -es.der Begriff der Wortstellung.Pongrilcz Judit . 1991. die Arten der Nebensdtze Artikel. -en. -s. K6zirat Haan Gyorgy . -en.Az dltalunk dsszefllitott gyakorlatokonkrv0l a gyakorlatok6ssze6llit6s6hoz az aldbbi kiinyvekethaszn{Ituk: Autorenkollektiv: Ubungen zu schwerpunkten der deutschenGrammatik. -e. Verlag fiir Deutsch.

das Futur.-s. d€r Komparativ.'-e'. (h) konjugieren konjugiertes Verblatin terminussal: (ige)ragoz6s vegyes birtokoseset birtokos szerkezet gen birtokos. -e. -s. das Gewicht. -s. Futur II.die Kardinalzahl.das das Fragewort. d8B Konjugationssystem. d€r -es. d€r indirekte Rede Infinitiv mit'zu' Infinitiv olrne'zu' Infinitiv. das. die Ergiinzungsfrage. -s. Datum. das Genitivobjekt. -.hat hervorgehoben -en.-s. d€r Hunderte. das desAdjektivsals Substantiv Gebrauch desArtikels Gebrauch -s. dgt Bindevokal Bruchzahlen.-en.-e. -s.-s. der folgen + Dat. -s. -e. d€tr Infinitivkonstruktion mit' zu' inhansitives Verb inealeBedingung -en. desKasus.-s. hoflicheAufforderung -s. die (h. sirly.oder zusammengesetztes Wort Kongruenz. gleiche Rektion Gleichzeitigkeit. -. das Dativobjekt. das Homonym. d€r Imperativ. das Finalsatz.-e. Kompositum. Adj ektiv depostpositionales Substantiv deverbales direkteRede Direktivum.-e.die Kasus. die Dativ. -s. das Doppelpriipositionen Duzen. das Demonstrativpronomen. d8s Funktionsverbgefiige. die -es. das echteKonjunktionen Wiirterbuch einsprachiges Endung's' Endung. die grammatische Konstruktion grammatisches Synonym Grundfarben" die Grundform / adverbiale Form desPartizips Grundformer/Stammformen desVerbs hervorheben.die Entscheidungsfrage. die ersteBedeutung durchModalverb Erweiterung esriickt im Satzweiternachhinten es stehtfiir die FunktiondesMittels faktitives Verb Farbe.srilym6rt6k egyeztvonzat egyidejiis6g nyelvtani szerkezet nyelvtaniszinonima alapszinek ha|6roz6iigen6v sz6tari alak kiemel kiemel6s felsz6lit6s udvarias homonima firm6rt6k sziuasok egyezfalanyok felsz6lit6m6d folyamatos hat6rozatlan n6vm6s kijelent6m6d fiigg6besz6d zu-sf6n9viigendv zn n6lkiili f6n6vi igen6v f6n6viigen6v zu + Infrnitiv. -es. gemischte Deklination 310 '-e'kiit6hang tcirtsz6mnevek r6szeseset fbn6vi vonzal r6szeshar6roz6s d6tum k6pzettf6n6v mell6kn6vb6l mell6kn6vragoz6s flnlvragozhs f6nevet ragozni mutat6n6vm6s klpzett mell6kn6v n6vut6b6l f6n6v ig6b6lk6pzett besz6d egyenes irbnyhatitroz6 kett6seliilj616sz6k tegez6s eredetikiit6sz6k sz6t6r egynyelvfi 's'v6gz6d6s v6gz6d6s k6rd6s eldiintend6 k6rd6s kieg6szitend6 jelent6s els6dleges seg6dig6vel b6vit6sm6dbeli h6tr6bb keriil mondatban tiilti be eszkozszerep6t mfiveltet6szerkezet szin n6nemfi n6nem cfllhatirroz6i kdvet vmit k6rd6n6vm6s k6rd6sz6 funkci6i mell6kn6v funkci6sige kifejezds terpeszked6 befejezettjtiv6 jiiv6 id6 mell6kn6v haszn6lt f6n6vk6nt n6vel6 hasznillata haszn6lat vegyesragozils gemischte Konjugation Genitiv.die Kausalbestimmung. der Gebrauch.-n.die Hervorhebung.) deklinieren -s. -s.szerkezet trirgyatlanige ine6lisfelt6tel t6sz6mn6v eset okhataroz6 koz6pfok risszetett sz6 egyeztet6s egyeztet igeragoz6s az igeragozhs rendszere ig6tragozni ragozott ige 311 . gativ/ Interro Fragepronomen pronomen. der Genitivkonstruktion. dg-q Indefinitvpronomen. Kasus. -. die Fragewiirter. das Substantiv deadj ektivisches DeklinationdesAdjektivs Deklination. der -en. Hubraum. Funktionen desAdjektivs -en. die -s. (unvollendet) Imperfekt -s. hob hervor. die feminin oder:weiblich Feminin.) kongruieren Konjugation. die (h. Indikativ.das -sn Funktionsverb. die identische Subjekte -s. -s.

die ktit6sz6 k<it6m6d konkurens formrik szerkezel orsz6gn6v logikai alany Lok. -s.-n. die Nachzeitigkeit. igeragozfls szenved6 mondat szenved6 befejezett mrilt risszetett szem6lyrag n6vm6s szem6lyes tiibbesszrfun 169mrilt polisz6mia alapfok birtokosn6vm5s n6vut6 illlitminy 6llitmanyifunkci6 6llitm6nyikieg6szit6 el6k1pz6 e16lj616sz6 j elz6s szerkezet h6havetett prepozici6sult f6nevek f6n6vi v onzat elolj6r6sz6s jelenid6 egyes szrim 3. der Mtiglichheit. -ns.das Satzglied. -en. -. das Perfekt. der Subjekt Satzmit allgemeinem -es. -es.-e. das Personalpronbmen.-es. RektiondesAdjektivs RektiondesSubstantivs RektiondesVerbs Rektion. das Mitteilungswert. -ien. -en. die Pronomen im Akkusativ Pronomen im Dativ -s. das -worter Objekt.die Pronomen oder: Pronomen.-. Promille. -s. -ien. Rahmen desNebensatzes rahmenerriffnend rahmenschlieBend reflexiveKonstruktion -so-.dio relativeZeit -s. -s. -s. dgr -s.das verbum finitum Konjunktion.-s. das Nominalform. dieI Personalsufftx. das. das Priidikat. -s. datt Relativpronomen. priipositionalisiertes Substantiv -es. -e. das oder Zahlwort. das -en. die maskulin oder: mdnnlich Maskulin. der Konkurrenzformen Konstruktion. -s. -s. -en. -sdtze. die Numerale. -s. das -s. der Notwendigkeit. -e. Plural. das Akkusativobjekt Objektsatz mit Finalbestimmung. -en. das p artizipiale Konstruktion 3t2 passive Konjugation passiver Satz Perfekt(vollendet) -s. die Pronomina -es. helyhatriroz6 himnemii himnem hasonlit6s m6rt6ke m6rt6k tiibbszrirtls h6travetettj elz6s szerkezet jellemz6 von6s kozl6s6rt6k m6dhathroz6 m6dbeli seg6dige igem6d lehet6s6g ut6idejtis6g kot6sz6 n6lkiili mell6kmondat mell6kmondattipusok semleges nemti semleges nem nem k6pzett f6n6v kiiliinboz6 alanyok n6vsz6i kieg6szit6 (: nevsz6ialakja)latin terminussal: das verbum infinitum. die oder: dernominaleTeil desPriidikats Priifix. -e. die Modalverb. -n. das Priipositionalattribut. das Plusquamperfekt. das Priipositionalobjekt.die Priiposition. die Positiv.-en. -s. Relativsatz. des Modus. -e. der Objektsatz. -en. das Personalendung. szem6ly jelenid6 mrilt elbesz6l6 ezrel6k 6116 n6vm6s targyesetben n6vm6s r6szes esetben 6116 n6vm6s szinal5k mell6kmondati keret keretnyit6 keretzhr6 visszahat6 szerkezet n6vm6s visszahat6 mell6kn6vi vonzat f6n6vivonzat igevonzat von:zat viszonyitott id6 n€vm6s vonatkoz6 mell6kmondat vonatkoz6 alanyrimondat 6ltal6nos mondatr6sz 3t3 . die Konjunktiv. -es. das Prozent. -e.-e. -e. der Modalbestimmung. Prdsens Singular3. der oder:die Mehrzahl.der obligatorisches Satzglied Ordinalzahl. die Nebensatzohne Konjunktion oder: der verkappteNebensatz Nebensatztypen neutral oder: sdchlich Neutrum. detr logisches Subjekt Lokalbestimmung. Person Priisens.-e. Polysemie. die Liindername. das MaB des Vergleichs MaB. -s. das Possessivpronomen. -s. die Modi. das Reflexivpronomen. die Partizip Perfekt Partizip. -en. das Modus (verbi).-s.-er. das nicht abgeleitetesSubstantiv nicht identische Subjekte Nominal. ragozatlan ige alanyeset sziiks6gszeriis6g szSmn6v t6rgy c6lzatos t6rgyi mell6kmondat t6rgyi mell6kmondat kdtelez6 mondatr6sz sorsz6mn6v befejezett mell6kn6vi igen6v mell6kn6vi igen6v mell6kn6vi igeneves szerkezet Nominativ. priidikative Funktion Priidikatsergiinzung. -es. -. das Priiteritum. das mehrere Priipositionalattribute in einer Konstruktion Merkmal.-s. -es. das.die Postposition.

-es. das Temporalsatz. sz6rend Wortstellung. -es. daq das Vorgansgpassiv.-e. die hasonlit6sz6 Vergleichspartikel.Satzrahmen. sub stantivierte Zahlwtirter substantivische Form substantivische Priidikatsergiinzung Satzglied substituierbares Suffix. el6idejiis69 die Vorzeitigkeit. das Transformation. der -en. der Verbstamm.das igei elem das Element. das Synonym. d€tr Subjekt.-s. hasonlitas der Vergleich. -e.-e. Stammformen desVerbs (a n6metben tribbes sz6mban) Stammvokal mit Umlaut -s. die -en.-s. das Herkunft Suffixe fremder -s. tagad6s die Verneinung. die -s. der Tempus. der Superlativ. verbales -s. die Vemeinungspartikel. -. das szenved6 kifejez6. az ige ttive Verbstiimme. die Komposition. f6ige dati Vollverb. der schwacheDeklination schwacheKonjugation schwachesVerb Siezen. sz6tar k6tnyelvfi Wiirterbuch zweisprachiges jelent6s (desModalverbs) m6sodlagos zweiteBedeutung id6hatinoz6 id6beli seg6dig6k idlhatbr oz6i mell6kmondat igeid6 6talakit6s t6rgyasige elv6l6 koriilirt k6pz6s hattrozatlann6vel6 rendhagy6 fokoz6s nem elv6l6 vonzatfunkci6 315 . -n. der / Graduierung unregelmiiBige Steigerung unfrennbar valentische Funktion 314 stilus6rt6k alany t6rgyesetben 6116 f6n6v f6n6v r6szes esetben 6116 hatinoz66rt6kii f6n6v f6n6v elolj6r6sz6s f6n6v f6nevesitett t6sz6mnevek f6nevesalak f6n6vi 6llitm6nyikieg6szit6 elhagyhat6 mondatr6sz tag idegen eredetii k6pz6k fels6fok szinonima ezresek ig6k brechungos Verbmit Brechung ige t6hangv6lt6s Verbmit Stamarvokalverdnderung ige umlautos Verbmit Umlaut VerbohneStammvokalveriinderung t6hangvSlt6sndlkiiliige ige Verb. -s. 6hajt6mondat d€r Wunschsatz. -es.-(e)s. sz6rend mell6kmondati desNebensatzes Wortstellung -en. Stammvokalwechsel. -wiirter.-sdtze. tizesek Zehner. d€f egyessz6m 6llampolg6rs6g az ige sz6tfuralakja t6hangUmlautos alakjdval t6hang t6hangvrilt6s starkeDeklination starkeKonjugation starkes Verb Steigerung / Komparation des Adjektivs er6sf6n6vragoz6s/mell6kn lvragozfls er6s(ige)ragoz6s er6sige mell6kn6v fokozbsa Stilwert. deroder:die Einzahl Singular.-s. -en. -s. def Stammvokal.-es. Tausende. 6llapotot Zustandspassiv. -e. das a f6mondati keret gyenge ragozis gyenge (ige)ragoz6s gyenge ige rinriz6s -s. temporale Hilfsverb. -e. die Temporalbestimmung. das. -e. das Substantiv.die -en. -s.die -s. die Staatsbtirgerschaft. -en. das im Akkusativ Substantiv im Dativ Substantiv mit Substantiv Adverbialwert mit Priiposition Substantiv -s. sz6k6pz5s Wortbildung.-e. -n. die Tempora. Syntagmen die Syntagma. vmit * Dat megel6z vorangehen szenved6 folyamatos / Handlungspassiv.-s. die transitives Verb trennbar umschriebene Bildung unbestimmter Artikel. die die / sz6<isszet6tel Wortzusammensetzung. -n. oder: tagad6sz6 das Verneinungswort. -en. -s. oder: sz6szerkezet Wortgruppe. vmire utal6s Verweisauf + Akk.

Magyar-n6metsz. der Binderrokal direkteRede -s.-s. identische Subjekte gleiche Rektion (h.-s. der Objektsatz mit Finalbestimmung. das Possessivpronomen. das Subjekt. das Direktivum. d€r oder:die Einzahl Singular.-e. die Erweiterung durchModalverb Verbmit Brechung Finalsatz. das Datum. d€tr Positiv.-.) kongruieren Kongruenz. iranyhat6roz6s f6n6viYonzat '-e'k<it6hang besz6d egyenes egyes sz6m egyeztalanyok egyez1 vonzat egyeztet egyeztet6s Adjektival. Genitivkonstruktion. -s. das Pr[dikat. mell6kn6vikieg6szit6 alilbbiv69z6d6sfimell6knevek alany alanyeset alapfok alapszinek 6llampolg6rs6g kifejez6 szenved6 dllapotot 6llitmriny 6llitmanyitunkci6 6llitm6nyikieg6szit6 6ltaLfuros alany 6ltal6nos alanyrimondat antonima appozici6 6talakit6s befejezett j6v6 befejezett mell6kn6viigen6v befejezett birtokoseset birtokosf6n6vi vonzat birtokosn6vm6s birtokosszerkezet b6vit6stik m6dbeliseg6dig6vel brechungos ig6k c6lhattuoz6i melldkmondat t6rgyi mell6kmondat c6lzatos mondat cselekv6 f6n6vivonzat dat. das '-e'.-s.-e. die Staatsbiirgerschaft.r6szeshat{roz6s d6tum Dir. das priidikative Funktion Priidikatsergiinzung. d€r Grundfarben. -e.-en. die 3t7 .-s. die Perfekt(vollendet) FuturII.6jegyz6k Adj.-s. die oder:der nominale Teil desPriidikats allgemeines Subjekt Satzmit allgemeinem Subjekt Antonym. der -es.die Transformation. das PartizipPerfekt Genitiv.der aktiver Satz Dativobjekt. die -n. Nominativ. das Genitivobjekt.das Adjektivemit den folgenden Endungen -(e)s.-s. das Apposition.-s. -e. -s. Zustandspassiv.

das Stammformen desVerbs(a n6metbenttibbessz6mban) -s. -e. die Tausende. der Bedingungin derVergangenheit Vollverb. Temporalsatz. die Wiirterbuch einsprachiges Priiteritum. Verbstiimme.die Bedingung. -en. -e. -.-s.der Kasus. die f6n6vragoz6s abhiingenvon * Dat ftigg valamit6l indirekte Rede fiigg6 besz6d abhiingiger Fragesatz fiigg6 k6rd6 mell6kmondat Funktionsverb. hasonlit6s MaBdesVergleichs hasonlit6sm6rt6ke -n.-e. hatfrozatlan n6vm6s Substantiv mit Adverbialwert f6n6v hathroz6 6rt6kii adverbiale Funktion hatiroz6i funkci6 Form des Grundform / adverbiale hatirozili igen6v hathrozott n6vel6 hatbroz6 h6travetettjelz6s szerkezet himnem himnemii homonima idegen eredetfi k5pzlk id6beli seg6dig6k id6hat6roz6 idlhattu oz6i mell6kmondat ige ige sz6tari alakja ige tiive ig6b6l k6pzett f6n6v igei elem Partizips Artikel derbestimmte -en. der Vergleich. Priifix. -s. Bedingung in der Gegenwad Bedingungssatz. -s.die Betonung. der Superlativ. die Adverbialbestimmung. die -s. das -en. das f6n6vi vonzat gyengef6n6vragoz6s/mell6kn6wagoz6s schwacheDeklination Konjugation gyenge(ige)ragoz6s schwache gyengeige schwaches Verb -en. birtokos esetben6116 Genitivobjekt.die Adoder:Adverbial. Maskulin. das funkci6s ise gen. der -en. das. haszn6lat Artikel derunbestimmte hathrozatlan n6vel6 -s.-n. der Verb.egyidejfis6g egynyelvfi sz6tar mrilt elbesz6l6 k6rd6s eldrintend6 mondatr6sz elhagyhat6 el6idejfis6g el6k(ry26 el6ljar6sz6k el6lj616sz6s f6n6v eltilj6r6sz6s els6helyen jelent6s els6dleges elt6r6vonzat elv616 eredetikdt6sz6k er6s(ige)ragoz6s er6sf6n6wagoz6s er6sige er6sragoz6s eset trilti be eszkozszerep6t ezrel6k ezresek fels6fok felsz6lit6s felsz6lit6s felsz6lit6m6d felt6tel jelen felt6teles mell6kmondat felt6teles m6d felt6teles mflt felt6teles f6ige folyamatos folyamatos szenved6 f6mondatikeret f6neves alak f6nevesitett t6sz6mnevek f6nevet ragozni f6n6v f6n6vi 6llitm6nyikieg6szit6 f6n6vi igen6v 318 Gleichzeitigkeit. Form substantivische substantivierteZahlworter (h) deklinieren -s. -s. das Indefinitvpronomen.-en.-s.die Temporalbestimmung.-s. der Konjunktiv.desKasus. -es.das Imperfekt(unvollendet) Vorgansgpassiv / das Handlungspassiv. d€tr Satzrahmen.die Entscheidungsfr substituierbares Satzglied die Vorzeitigkeit. -en. hangsirly betont hangsflyos (h. das Homonym. der deverbales Substantiv dasverbaleElement 319 . -e. -en. Verbstamm. mit Priiposition Substantiv Stelle aufder ersten ersteBedeutung Rektion abweichende trennbar echteKonjunktionen starkeKonjugation starkeDeklination starkesVerb starkeDeklination die Kasus. Funktion des es stehtfiir dic Mittels Promille. SuffrxefremderHerkunft temporales Hilfsverb. d€r Gebrauch.die Betonung. -e. Substantiv.die Aufforderung. -s.) betonen hangsirlyoz -en.das -en.-s.-s.-e. hasonlit6sz6 -s. -en. -e. -es. def f6n6vi vonzat f6n6vk6nt hasznillt mell6kn6v RektiondesSubstantivs Gebrauchdes Adjektivs als Substantiv Deklination. das -s. das maskulin oder:miinnlich -s. das Priipositionalobjekt. verbialien -s. das Priipositionalattribut. datl Priidikatsergiinzung substantivische Infinitiv. -es. hansrily(oz6s) -s. -s. die Vergleichspartikel.die Priiposition. d€r Imperativ. das age. Aufruf.

-en.-en. Wunschsatz. -en. hob hervor.igeid6 igekiit6 igem6d igeragoz6s igeragoz6s rendszere ig6t ragozni igevonzat ine6lis felt6tel jelen id6 jelen id6 egyes 3. . die hervorheben. -en.-s. das Feminin. helyhatri. -ns. das Demonstrativpronomen.die Tempora.-e.das Modalverb. Fragepronomen / Interrogativpronomen.die Postposition.e. def Mitteilungswert. Indikativ. die -s. das RektiondesAdjektivs DeklinationdesAdjektivs MaB.die Pronomen Pronomen.die Bedingungssatz ohneKonjunktion Nebensatz ohneKonjunktionoder: Nebensatz der verkappte folgen + Dat -s. die (desModalzweiteBedeutung verbs) * Dat vorangehen Rahmen desNebensatzes Wortstellung desNebensatzes Arten derNebensdtze Nebensatztypen Steigerung / Komparation des Adjektivs Funktionen desAdjektivs Substantiv deadjektivisches partizipiale Konstruktion Partizip. der Konkurrenzformen umschriebene Bildung obligatorisches Satzglied Konjunktiv. -ien. da$. das Perfekt. d€r Gebrauch desArtikels -s.. d€. -e. das Satzglied. -n.r .die Modalbestimmung. -. dor Komparativ.-es.hat hervorgehoben -en.-e.die Hervorhebung. faktitivesVerb untrennbar nichtabgeleitetes Substantiv Artikel.die Kausalbestimmung.desModus.roz6 jelent6s m6sodlagos vmit megel6z keret mell6kmondati mell6kmondati sz6rend fajt6i mell6kmondatok mell6kmondattipusok mell6kn6v fokoz6sa mell6kn6v funkci6i k6pzettf6n6v mell6kn6vb6l mell6kn6viigenevesszerkezet igen6v mell6kn6vi mell6kn6viYonzat mell6kn6wagoz6s m6rt6k m6dbeliseg6dige m6dhat6roz6 h6tr6bbkeriil mondatban mondatr6sz mutat6n6vm6s mfiveltetd szerkezet nemelv6l6 nemk6pzettf6n6v n6vel6 n6vel6haszn6lata n6vm6s n6vut6 n6vut6b6lklpzett mell6kn6v mondatr6sz Nom.das -s. das Ausdrucksmdglichkeiten des Athibuts attributives Vorkommen attributiveFunktion Fufur.-e.-s. -s.-er.das Priifix. das Prdsens 3. -s. das Fragewort. das Konjugationssystem.-s. d€f -en.die Modi. das -s. der AusdruckdesKonjunktivs Konjunktion. d8s Bildung. der Konjugation.-sdtze. das Siezen. femininoder:weiblich grammatische Konstruktion grammatisches Synonym -es.) konjugieren RektiondesVerbs irrealeBedingung Prdsens. szem6ly sz6m jellemz6von6s jelz6 jelz6 klfejezfls i 6nekeszkrize jelz6i el6fordul6s jelz6i tunkci6 j<iv6id6 k6pz6s k5pz6 k6rd6n6vm6s k6rd6sz6 keretnyit6 keretz6'16 k6tnyelvfisz6t6r kett6sel6ljrir6sz6k kieg6szitend6 k€rd6s kiemel kiemel6s kijelent6m6d konkurensform6k koriilirt k6pz6s k<itelez6 mondatr6sz k<it6m6d k<it6m6d kifejez6se krit6sz6 kiit6sz6ndlkiili felt6teles mondat kiit6sz6n6lkiili mell6kmondat krivet vmit k6z6pfok k6zl6s6rt6k 320 Tempus. Person Singular Merkmal. (h.die Merkmale Attribut. kiil6nbiiz6 alanyok lehet6s69 logikai alany Lok. das rahmenerriffnend rahmenschlieBend zweisprachiges W<irterbuch Doppelpriipositionen Ergiinzungsfrage. esriickt im Satzweiternachhinten -es. das.dio -es. -es. -s.n6vsz6i n6nem n6nemii nyelvtaniszerkezet nyelvtaniszinonima 6hajt6mondat okhataroz6 6niiz6s orsz6gn6v mflt iisszetett ii ir' "1ti nicht identische Subjekte Moglichkeit. -s. 321 t/. Adjektiv depostpositionales Nominal.f Ldndername.die logisches Subjekt Lokalbestimmung. dag Modus (verbi). oder:die Pronomina -en. -s. das Bildungssuffrx. die Fragewdrter.-s.

der die Nachzeitigkeit. Zahlwort. VerbohneStammvokalveriinderung Bildungdurch Stammvokalwechsel Verbmit Stammvokalverdnderung die Bruchzahlen.die Plural.-e. das Bildung durchSuffix Nominalform. -. -es.-es. das -s.-en. Verweisauf + AL'k. der Akkusativ.oder:zusammengesetztes Wort Polysemie. -s.latin terminussal: dasverbum infinitum konjugiertes Verb.-sdtze.{1 ifd fl id 323 .-es. die -en. das Plusquamperfekt. mit Umlaut Stammvokal -s. die Priipositionalobjekt. sirlym6rt6k sz6rnn6v szavak. die Wortzusammensetzung. d88. das passive Konjugation passiverSatz Konstruktion. das. das Personalpronomen. l ragozottige 16gmrilt rendhagy6 fokoz6s r6szes hatiiroz6s f6n6vi mondatr6sz rdszes esetben 6116 f6ndv r6szes esetben 6116 n6vm6s r6szeseset 's'v6gz6d6s semleges nem semleges nemii sorsziimn6v stilus6rt6k srily. der Gewicht. das Reflexivpronomen. Syntagma.die oder:die Folge der Wrirter und der Wortgruppen -es. der oder:die Mehrzahl. reflexiveKonstruktion rclativeZeit der Relativsatz. -n.die Kardinalzahl. gemischte Konjugation Deklination gemischte -en. dor Objektsatz.das Verneinungswort. -. -e. das neutraloder:s:ichlich -en.die Verneinung.-s. die oder:Vemeinungspartikel. -. -.latin terminussal: dasverbumfinitum -s. -s. -ien. Stilwert. sz6szerkezetek sorrendje sziaal€k szinasok szem6lyes n6vm6s szem6lyrag szenved6 igeragozhs szenved6 mondat szerkezet szinrirnyalatok szinonima szin sz6k6pz6s sz66sszet6tel sz6rend 322 1:l I . das Substantiv im Dativ Pronomen im Dativ Dativ. -en.-es.-e. Hunderte. d€tr Stammvokalwechsel. der Endung's' Neutrum. -s. h6flicheAufforderung Verbmit Umlaut -s. das. fogalma sz6rend sz6szerkezet alak sz6t6ri sziifts69szeriis69 tagad6s tagad6sz6 tingy ige t6rgyas ige targyatlan t6rgyeset f6n6v 6116 trirgyesetben n6vm6s 6116 tSrgyesetben targyimelldkmondat tegez6s kifejezds terpeszked5 tizesek tiibbessz6m h6travetettszerkezet tdbbszdriis t6hang Umlautosalakj6val t6hang t6hangv6ltris n6lkiili ige t6hangv6lt6s k6pz6s t6hangv6lt6sos ige t6hangv6lt6s t6rtsz6mnevek t6szilmnfv felsz6lit6s udvarias ige umlautos iirm6rt6k vmire utal6s ut6idejffs69 (ige)ragoz6s vegyes vegyesragozils vbgz6d6s n6vm6s visszahat6 szerkezet visszahat6 id6 viszonyitott mell6kmondat vonatkoz6 n6vm6s vonatkoz6 der Begriff der Wortstellung -en. -es. d8s Funktionsverbgefiige.-e. -.die Wortstellung. Personalendung. -es. -s. die Abttinungen der Farben Synonym.die -s. in Pr?ipositionalattribute mehrere einerKonstruktion -s. die Wortbildung.I cisszetett sz6 polisz6mia prepozici6s mondatr6sz prepozici6sult f6nevek rag ragos k6pz6s ragozatlanige Kompositum. d€r Hubraum.-e.-wtirter.dic oder: Wortgruppe.dio SYntagmen des Grundformen/Stammformen Verbs die Notwendigkeit.dag Objekt.-n. die / Komposition. das Relativpronomen. Duzen. unregelmii3ige Steigerung / Graduierung Dativobjekt. das priipositionalisiertes Substantiv Suffix. -e.die (: n6vsz6i alakja).dasoder Numerale.die Ordinalzahl. d€f Stammvokal. -en. Zehner. das -s. das Prozent.die Endung.das Farbe. -e.-e.1. im Akkusativ Substantiv im Akkusativ Pronomen -es.-s. -s. die / Personalsuffrx. das-wiirter Anordnung-en. Akkusativobjekt transitivesVerb infansitivesVerb -s.-s.

v6ltozatilt adjakozre.kibonegy-egyelk6pzelt z6sak(nt.Zimdnyi Katalin *.-en. nem t6rekedhettek termdszetesen natkoz6sban jelent.y. a nyelwizsgSk t6mahangkazettfin A k6nyv. melyek felt6telezhet6en a szayakat. 6m igy is bizonnyal a teljes6gre.:l!.120.n6metnyelven. vonzat vonzatfunkci6 zu n6lkid.die valentische Funktion Infinitiv ohne'zu' Infinitivkonsnuktionmit' zu' Infinitiv mit'zu' nyafin Tovfbbikttteteink1997 Emericzy Tibor .szerintialakokat.*tF.'i:".Olaszy Kamilla . hasznos segits6get tark6sziilt6sfiiggel6k6ben figyelembev6tel6vel A kiinyv mir az rij helyesir6s Ft.li f6n6vi igen6v zu + lnfinitiv -szerkezet zu-s f6n6viigen6v Rektion.li.2:.:i.#r is megjelenik. Ara: 1.. A k<iteta 270 szittr6ci6 Az egyesszitu6ci6kutanmegadjrlka szerzfikazokat tott" . Ebbena voirjak a nyelvtanul6szilmilra. melynek arryaga kiireit dolgozza fel EmericzyTibor kor6bbanmegjelentkiinyv6nek5tdolgo. lalmazza a r6gi 6s azirj helyesir5s 324 .

nem a hagyom6nyos tesztm6dszerreldolgoz fel.Olaszy Kamilla . A nyelvtais kap. mely a n6metiil tanul6 magyar nyelvtanul6nak igen gyakran gondot okoz. forgathatj5k. amennyibennem nul6 nemcsaktud6s6tellen6rizheti. akik szeretn6nek . 6s elsaj6titott6k A kiinyv anyagamegielenik CD-ROM-on is. melyeket irjszeriien. ill.vonzat.400. A ktitet azoknak k6sziilt.fordit6salapj6njott tapasztalat nyelvtan6ri Akonyvsok6ves sal kapcsolatos probl6m6t dolgoz fel. A szerz| miv6t minden n6metiil tanul6nak. idegenszavak l6tre6sigensok.Ft. konjunktiv) foglalkozik. Zimdnyi Katalin Lexikai csapd6k Ige. infinitiv-szerkezetek. mell6kn6vragoz6s. A"ra:1.-Ft.Zimanyi Katalin Tesztkozelbena n6met nvelvtan A ktinyv a n6met nyelvtan ot t6makilr6vel (a passziv igetagoz*s. Ara: 1.. hanem magyarfuzalot helyesendontiltt. igekdtS.Emericzy Tibor . a nyelwizsg6k valamelyik{re k6sziil6nek aj6nlhatjuk' de azok is haszonnal ut6nan6zni egy-egy probl6m6nak. akik m6r kiiz6phalad6 szinten vannak a n6metnyelvtan alapjait.m6dbeli seg6dig6k.120.

r ilililluillil[ w#{ r s B N t h l 9 0 8 ? 1 . 0h 41 t I li t r-" .