Lääkärinlausunto B 1

sairauksista, hoidoista ja kuntoutuksesta sekä työkyvystä

Liitteitä _________ kpl

Henkilötunnus

Lisätietoja erillisellä liitteellä 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Lähiosoite Postinumero Nykyinen työtehtävä Päätoimen työnantaja Olen seurannut tutkittavan terveydentilaa alkaen: Henkilökohtaisesti Asiakirjoista 2 LAUSUNNON TARKOITUS Sairauspäiväraha Työterveyshuollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista Osasairauspäiväraha Muu, mikä? 3 SAIRAUDET Työkykyyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä (myös ICD-koodit): _____._____.__________ _____._____.__________ Erityiskorvattavat lääkkeet tai kliiniset ravintovalmisteet Kuntoutus Työkyvyttömyyseläke / Kuntoutustuki Miten henkilöllisyys on todettu? Postitoimipaikka Ammatti Puhelinnumero

4 ESITIEDOT 5 TUTKIMUSHAVAINNOT 6 TOIMINTAKYKY

Esitiedot. Sairauden alkuvaiheet ja kehitys. Aikaisemmat tutkimukset, hoito ja kuntoutus sekä niiden vaikutus. Tutkimushavainnot. Kliininen tutkimus; pvm. _____._____.__________ Paino _________ kg Pituus ______ cm Toimintakykytutkimusten tulokset asianmukaisen lääkehoidon aikana, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä muut tutkimukset (tutkimustulokset liitteenä). Toimintakyky. Mihin jokapäiväisen elämän toimintoihin tutkittava tehtyjen tutkimusten ja lääkärin arvion mukaan kykenee? Myös mahdolliset sairauden aiheuttamat rajoitteet.

SV 7 B1 06.12 Kelan hyväksymä lomake 1231

www.kela.fi

Sivu 1 (2)

Henkilötunnus

7 HOITO- TAI KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Hoitosuunnitelma (esimerkiksi lääkehoito, leikkaushoito, psykoterapia). Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma (esimerkiksi fysio- ja toimintaterapia, sopeutumisvalmennus, kuntoutustutkimus, kuntoutuslaitoshoito). Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma (esimerkiksi työjärjestelyt työpaikalla, työkokeilu, työklinikka- tai muu kuntoutustutkimus, ammatillinen koulutus tai valmennus) tai suunnitelman laadituttaminen. Arvio ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Kuntoutussuunnitelman laatija tai ehdotus laatijasta. Tutkittavan osallistuminen suunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien toteuttajataho. Suunnitelmien tavoite ja aikataulu.

8 TYÖKYKYARVIO

Lääkärin käytössä olevat tiedot tutkittavan työnteosta ja työn luonteeesta. Työhistoria ja nykyisen työn kuvaus. Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus. Tutkittavan selviytyminen nykyisessä työssä.

Työkyky. Miten sairauden aiheuttama haitta vaikuttaa tutkittavan selviytymiseen nykyisessä työssä tai siihen läheisesti verrattavassa työssä? Mikä on tutkittavan jäljellä oleva työkyky? Miten esitettyjen hoito- tai kuntoutustoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan työkykyyn (myös aikatauluarvio)? Jos lausunnon laatija ei tunne tutkittavan työtä ja sen vaatimuksia riittävästi, tulee tässä arvioida, minkä tasoisiin työsuorituksiin toimintakyky riittää. Kun tutkittava hakee osasairauspäivärahaa, tutkittavan työtehtävät tuntevan työterveyslääkärin taikka tutkittavan työolosuhteet tuntevan muun lääkärin on esitettävä myös arvio siitä, pystyykö tutkittava työkyvyttömyytensä kestäessä terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta suorittamaan osan työtehtävistään. Osasairauspäivärahaa voidaan myöntää vähintään 12 ja enintään 72 arkipäivän ajaksi.

9 TYÖTERVEYSHUOLLON LAUSUNTO TYÖSSÄJATKAMISMAHDOLLISUUKSISTA

Arvio jäljellä olevasta työkyvystä

Selvitys työssäjatkamismahdollisuuksista

Työterveyshuollon lääkärin lausunnon tulee sisältää arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä johtopäätökset neuvottelusta, jossa työntekijän työssäjatkamismahdollisuudet on selvitetty yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Lausunto on laadittava viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä. Molemmat kohdat on täytettävä. 10 JOHTOPÄÄTÖKSET Pidän tutkittavaa työkykyisenä. En ota kantaa työkykyyn.

Pidän tutkittavaa kykenemättömänä tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä _____._____.__________ alkaen määräaikaisesti _____._____.__________ saakka toistaiseksi ICD-10-koodi

11 ERITYISKORVATTAVAT LÄÄKKEET / KLIINISET RAVINTOVALMISTEET 12 ALLEKIRJOITUS

Sairaus

Todistus on voimassa hoidon osalta määräaikaisesti _____._____.__________ saakka toistaiseksi

Edellä olevan vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta. Päiväys Lääkärin allekirjoitus, leima tai nimenselvennys, yksilöintitunnus, erikoisala ja toimipaikka sekä puhelinnumero

SV 7 B1 06.12 Kelan hyväksymä lomake 1231

www.kela.fi

Sivu 2 (2)