Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare

Raportul auditorului independent
Către Consiliul de Supraveghere şi acţionari S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, România

Raport asupra situaţiilor financiare consolidate
1. Noi am auditat situaţiile financiare consolidate ataşate ale societăţii S.C. OMV Petrom S.A. şi ale filialelor („Grupul”) la data de 31 decembrie 2010, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare, situaţia consolidată a veniturilor și cheltuielilor, situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la data respectivă, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare consolidate 2. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Responsabilitatea auditorului 3. Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare consolidate, pe baza auditului nostru. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd ca noi să respectăm cerinţele privitoare la etică şi să planificăm şi să efectuăm auditul pentru a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative. 4. Un audit implică efectuarea unor proceduri pentru a obţine evidenţe de audit cu privire la sumele şi notele explicative din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de judecata profesională a auditorului, inclusiv evaluarea riscului de apariţie a erorilor semnificative în situaţiile financiare, cauzate fie prin eroare, fie prin fraudă. În efectuarea acestor evaluări de risc, auditorul analizează controlul intern relevant pentru pregătirea şi prezentarea corectă a situaţiilor financiare, cu scopul de a defini proceduri de audit care sunt corespunzătoare în circumstanţele date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al entităţii. Un audit constă, de asemenea, în aprecierea politicilor contabile utilizate şi a rezonabilităţii estimărilor contabile făcute de către conducere, precum şi în evaluarea prezentării situaţiilor financiare în ansamblu. 5. Considerăm că evidenţele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră de audit. Opinia 6. În opinia noastră, situaţiile financiare consolidate prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare a Grupului la data de 31 decembrie 2010, precum şi a performanţei sale financiare şi a fluxurilor sale de numerar pentru anul încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană. Alte aspecte 7. Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Grupului, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Grupului acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Grup şi de acţionarii acestuia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

110

Petrom Raport Anual 2010

| Raportul auditorului independent

Raport asupra conformităţii raportului Directoratului cu situaţiile financiare consolidate
În concordanţă cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul anual care include raportul Directoratului ataşat situaţiilor financiare consolidate. Raportul Directoratului nu face parte din situaţiile financiare consolidate. În raportul Directoratului, noi nu am identificat informaţii financiare care să fie în mod semnificativ în neconcordanţă cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare consolidate alăturate.

Deloitte Audit S.R.L. Bucureşti, 24 martie 2011

Raportul auditorului independent |

Petrom Raport Anual 2010

111

Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare

S.C. OMV PETROM S.A. ŞI FILIALELE SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel

Note ACTIVE Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Investiţii în entităţi asociate Alte active financiare Alte creanţe Active imobilizate Creanţe privind impozitul pe profit amânat Stocuri Creanţe comerciale Alte active financiare Alte active Numerar şi echivalente de numerar Active deţinute pentru vânzare Active circulante Total active CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII Capital social Rezerve Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor societăţii-mamă Interes minoritar Total capitaluri proprii Provizioane pentru beneficii de pensionare şi alte obligaţii similare Împrumuturi purtătoare de dobânzi Provizioane privind obligaţiile cu dezafectarea şi restaurarea Alte provizioane Alte datorii financiare Datorii pe termen lung 13 14 13 13 15 12 11 17 10 9 8 9 5 6 7 8 9

31 decembrie 2009 1.360,06 21.430,58 36,22 2.298,20 102,53 25.227,59 712,60 2.582,69 1.047,74 227,11 284,58 384,00 60,33 4.586,45 30.526,64 18.983,37 (2.803,84) 16,179,53 11,30 16.190,83 283,07 2.810,45 5.564,28 786,43 122,48 9.566,71

31 decembrie 2010 1.369,49 23.777,15 40,65 2.492,84 45,23 27.725,36 734,11 2.500,12 1.397,98 138,72 603,08 1.588,60 77,29 6.305,79 34.765,26 18.983,37 (497,79) 18.485,58 (26,54) 18.459,04 297,16 3.465,51 5.917,85 842,32 178,38 10.701,22

Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.

112

Petrom Raport Anual 2010

| Situaţia consolidată a poziției financiare la 31 decembrie 2010

Note Datorii privind impozitul pe profit amânat Furnizori şi alte datorii asimilate Împrumuturi purtătoare de dobânzi Provizioane aferente impozitului pe profit Alte provizioane Alte datorii financiare Alte datorii Datorii curente Total capitaluri proprii şi datorii 14 13 13 15 16 17

31 decembrie 2009 62,14 2.295,41 187,52 111,01 928,19 657,06 527,77 4.706,96 30.526,64

31 decembrie 2010 26,70 3.453,35 391,05 214,64 739,07 302,10 478,09 5.578,30 34.765,26

Aceste situaţii financiare consolidate au fost aprobate astăzi, 24 martie 2011.

Mariana Gheorghe, Director General Executiv

Daniel Turnheim, Director Financiar

Johann Pleininger, Membru Directorat, E&P

Siegfried Gugu, Membru Directorat, Servicii E&P

Hilmar Kroat-Reder, Membru Directorat, Gaze naturale, Energie şi Produse chimice

Neil Morgan, Membru Directorat, Rafinare

Rainer Schlang, Membru Directorat, Marketing

Siegfried Ehn, Director Divizia Finanţe şi Control

Alina Popa, Director Departament Raportare Financiară

Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.

Situaţia consolidată a poziției financiare la 31 decembrie 2010 |

Petrom Raport Anual 2010

113

Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare

S.C. OMV PETROM S.A. ŞI FILIALELE SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)

Note Venituri din vânzări Cheltuieli directe de distribuţie Costul vânzărilor Marja brută Alte venituri de exploatare Cheltuieli de distribuţie Cheltuieli administrative Cheltuieli de explorare Alte cheltuieli de exploatare Profit înainte de dobânzi şi impozitare Venituri aferente entităţilor asociate Cheltuieli nete cu dobânzile Alte venituri şi cheltuieli financiare Rezultat financiar net Profit din activitatea curentă Cheltuieli cu impozitul pe profit Profit net repartizabil acţionarilor societăţii-mamă repartizabil interesului minoritar Rezultatul pe acţiune, în RON 25 24 19 20 21 22 23 18

31 decembrie 2009 16.089,73 (364,02) (11.256,27) 4.469,44 408,70 (1.277,45) (225,34) (274,60) (1.480,28) 1.620,47 6,07 (416,01) (41,11) (451,05) 1.169,42 (336,14) 833,28 860,24 (26,96) 0,0152

31 decembrie 2010 18.615,69 (436,61) (12.790,98) 5.388,10 513,85 (1.218,63) (231,17) (186,59) (1.280,05) 2.985,51 6,72 (537,00) 150,09 (380,19) 2.605,32 (415,67) 2.189,65 2.201,22 (11,57) 0,0389

Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.

114

Petrom Raport Anual 2010

| Situaţia consolidată a veniturilor și cheltuielilor pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010

189. Membru Directorat.349. OMV PETROM S.48 2. mai puţin unde este specificat altfel) Note Profit net Diferenţe de curs valutar din conversia operaţiunilor din străinătate Câştiguri / (pierderi) nerealizate din active financiare disponibile pentru vânzare Câştiguri / (pierderi) nerealizate din reevaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor Impozit pe profit aferent elementelor rezultatului global Situaţia rezultatului global.A.00 (34.28 26.29 (23.C.S. Director Divizia Finanţe şi Control Alina Popa.41) 208. E&P Siegfried Gugu. Director Financiar Johann Pleininger.96 (624. Membru Directorat.331. Rafinare Rainer Schlang. Situaţia consolidată a rezultatului global pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 115 .12) 215.13 2.42) 31 decembrie 2010 2. netă de impozitul pe profit Rezultatul global total repartizabil acţionarilor societăţii-mamă repartizabil interesului minoritar 31 decembrie 2009 833. Mariana Gheorghe.65 (39.55) Aceste situaţii financiare consolidate au fost aprobate astăzi.20 (789. Membru Directorat. Membru Directorat. ŞI FILIALELE SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate în milioane RON.68 (18.40 15. Director Departament Raportare Financiară Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.40) 141.87 232. Gaze naturale. Servicii E&P Hilmar Kroat-Reder. Energie şi Produse chimice Neil Morgan.97) 123. Director General Executiv Daniel Turnheim. Membru Directorat. 24 martie 2011. Marketing Siegfried Ehn.

116 Petrom Raport Anual 2010 | Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .13) (0.459.05) (1.85) Notă: Pentru detalii privind rezervele.29 44.86 Alte rezerve Acţiuni proprii Acţionarii OMV Petrom Interes minoritar Capitaluri proprii Sold la 1 ianuarie 2009 Rezultatul global al anului Dividende distribuite Modificări ale interesului minoritar Sold la 31 decembrie 2009 18.944.76 16.64) (180.61) (19.75 208.72) Notă: Pentru detalii privind rezervele.64) 2.983.78) 1.37 (3.42) (0.87 (0.179.30 16.88 232. OMV PETROM S.201.22 (4.76 - - - (43. Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009 Capital social Rezultatul reportat Rezerva Rezervă din aferentă diferenţe contractelor de curs de acoperire valutar a riscurilor de trezorerie 482.179. ŞI FILIALELE SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate în milioane RON. a se vedea Nota 12.05) 16.83 2.36 (10.04 18.24 (19.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare S.C.14) Alte rezerve Acţiuni proprii Acţionarii OMV Petrom Interes minoritar Capitaluri proprii Sold la 1 ianuarie 2010 Rezultatul global al anului Dividende distribuite Achiziţia de acţiuni proprii Distribuţia de acţiuni proprii Modificări ale interesului minoritar Sold la 31 decembrie 2010 18.53 2.57) 114.53 11.756.983.349.07) - - - - 2.13) (1.37 (2.989.67 22.756.76 11.26 (4.983.07) 15.08) (7.190.13 (0.25) 12.60) 137.58 (26.76 15.87 (23.42) 62.30 (18.A.331.190. mai puţin unde este specificat altfel) Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 Capital social Rezultatul reportat Rezerva Rezerva din aferentă diferenţe contractelor de curs de acoperire valutar a riscurilor de trezorerie (180.37 (2.53 (4.88) 860.78) 1.36 - 2. Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.97 (663.983.48) - (43.37 (555.60 137.55) (0. a se vedea Nota 12.13) 16.485.616.24) (62.60) 180.54) 18.78) 1.53 (32.61) (0.02) 18.68 (1.83 18.

65) (8.77) 2.26) 2.78 (4.22) 5.726.48) 94.22 (122.23 52.466.Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Pierderi din creanţe şi alte elemente similare Venituri din investiţii în entităţi asociate (Câştigul) / Pierderea din vânzarea de filiale Efectul acoperirii împotriva riscurilor de trezorerie transferat prin contul de profit şi pierdere Câştigul din cedarea activelor imobilizate (Câştigul)/ Pierderea din cedarea titlurilor de participare Amortizare şi ajustări de depreciere a activelor imobilizate Alte elemente fără impact asupra fluxurilor de trezorerie Trezoreria generată de activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant (Creşterea) / scăderea stocurilor (Creşterea) / scăderea creanţelor şi a altor active Creşterea / (scăderea) furnizorilor Dobânzi primite Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit Trezoreria netă generată din activitatea de exploatare 21 22. 23 22 31 decembrie 2009 1.719.78 4.36 (288.Pensii şi alte datorii similare .55) (652.24 (94.01 (523.20 (588.62 (196.063.01) 559.28) (0. Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 117 .09 50.605.43) (30. ŞI FILIALELE SITUAŢIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate în milioane RON. mai puţin unde este specificat altfel) Note Flux de trezorerie din activitatea de exploatare Profit înainte de impozitare Ajustări pentru: Cheltuieli cu dobânzile Venituri din dobânzi Mişcarea netă a provizioanelor pentru: .82 Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.65 (72.11 47.08) (365.32 219.36 56. OMV PETROM S.629.S.71) (0.23) 5.Stocuri .36 (165.Active financiare .00) (0.06 (119.Provizioane pentru dezafectare şi restaurare .43) 63.42 216.Creanţe .03 31.48) 248.40 (58.91) (293.90) (196.17) 3.78) 14.21) 196.62) 19.61 231.33 (3.60) 4.99 (147.27 (1.80 128.C.169.16 31 decembrie 2010 2.811.A.91) 2.

41) (6.73) (8.77 (1.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare Note Flux de numerar din activitatea de investiţii Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale Încasări din vânzarea de mijloace fixe Încasări din vânzarea de titluri de participare Achiziţii de titluri de participare Achiziţii de filiale.46 (188.93) (4.204.89) 832. mai puţin numerar Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiţii Flux de trezorerie din activităţi de finanţare Încasări nete aferente împrumuturilor Dividende plătite Trezoreria netă generată de activităţile de finanţare Efectul modificării în cursurile de schimb asupra numerarului şi a echivalentelor de numerar Total fluxuri de trezorerie Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului 30 30 31 decembrie 2009 (4.50) 572.38 (4.07) 134.402.53 0.263.00 31 decembrie 2010 (4.66 1.50 384. mai puţin numerarul dobândit Încasări din obligaţiuni emise de Banca Mondială Încasări din vânzarea companiilor din grup.163.80 (7.149.10 7.68) 1.071.68) 206.65) 139.22) 1.588.52 1. 118 Petrom Raport Anual 2010 | Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .60 Notele de la pagina 119 la 163 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate.15 6.78) (68.43 (0.322.60 384.00 1.28) 832.78 (14.

adoptat de UE la 23 iunie 2010 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2010). OMV Petrom S. 1121/2006 cere companiilor româneşti listate la bursă să întocmească situaţii financiare consolidate. utilizând principiile de continuitate a activităţii. Gaze şi Energie (G&E).11.01% 20. 239. Rafinare şi Marketing (R&M).11% 2.A. Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare Persoane juridice şi fizice Total Procent 51.A. 2001/22. Bazele de întocmire Situaţiile financiare consolidate ale Grupului Petrom sunt prezentate în RON („leu românesc”). Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub codul „SNP” . Bucureşti. PRINCIPII.64% 20. sunt valabile pentru anul curent:  IFRS 1 (revizuit) „Adoptarea iniţială a IFRS” . aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană. Standardele şi interpretările valabile în perioada curentă Următoarele amendamente la standardele existente în prezent.00% Declaraţie de conformitate Aceste situaţii financiare consolidate au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). adoptat de UE la 23 martie 2010 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2010). Ordinul Ministrului de Finanţe nr. emise de către Comisia Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi adoptate de către Uniunea Europeana (UE).2006 menţionează că aceste companii pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate în concordanţă cu IFRS pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2006. adoptat de UE la 25 noiembrie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2010). Structura acţionariatului la 31 decembrie 2010 OMV Aktiengesellschaft Ministerul Economiei Fondul Proprietatea S.  IFRS 3 (revizuit) „Combinaţii de afaceri” . Prin urmare.S. adoptat de UE la 3 iunie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 iulie 2009).03% 6. mai puţin unde este specificat altfel) 1. În plus. Ordinul Ministrului de Finanţe nr. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 119 . în conformitate cu IFRS. cod poştal 010567.C. ŞI FILIALELE NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate în milioane RON. a întocmit primele situaţii financiare consolidate în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006. OMV PETROM S. exceptând reevaluarea anumitor active imobilizate şi instrumente financiare.A. Situaţiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza costului istoric. POLITICI ŞI METODE CONTABILE OMV Petrom S. (Calea Dorobanţilor nr. aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană începând cu anul 2007.21% 100.A.  Amendamente la IFRS 2 „Plata pe bază de acţiuni” – Plăţile pe bază de acţiuni decontate în numerar ale unui grup. România) desfăşoară activităţi în următoarele segmente: Explorare şi Producţie (E&P).  Amendamente la IFRS 1 „Adoptarea iniţială a IFRS” – Exceptări suplimentare pentru entităţile care adoptă pentru prima dată IFRS.

POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)  Amendamente la IAS 27 „Situaţii financiare consolidate şi individuale” . IFRS 5. adoptat de UE la 30 iunie 2010 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 iulie 2010).  IFRIC 17 „Distribuirea activelor nemonetare către proprietari” . revizuiri şi interpretări în avans faţă de datele lor efective de aplicare. adoptat de UE la 19 iulie 2010 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2011). adoptat de UE la 25 martie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 30 martie 2009). adoptat de UE la 26 noiembrie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 noiembrie 2009). adoptat de UE la 4 iunie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 iulie 2009).  Amendamente la diferite standarde şi interpretări „Îmbunătăţiri ale IFRS-urilor (2009)” rezultate din proiectul anual de creştere a calităţii IFRS.  Amendamente la IFRIC 14 „IAS 19 – Limita aferentă unui activ cu beneficii definite. publicate la data de 16 aprilie 2009. pe eliminarea inconsistenţelor şi clarificarea exprimării (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2010).  IFRIC 12 „Acorduri de concesiune a serviciilor” . în primul rând.  Amendamente la IAS 39 „Instrumente financiare: Recunoaştere şi măsurare” – Elemente eligibile de acoperire a riscurilor. IAS 1. revizuiri şi interpretări nu va avea impact semnificativ asupra situaţiilor financiare în perioada de aplicare iniţială. IFRS 8. revizuiri şi interpretări adoptate de UE erau în curs de emitere. IAS 36.  IFRIC 16 „Acoperirea riscurilor unei investiţii nete într-o operaţiune străină” . adoptat de UE la 27 noiembrie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 noiembrie 2009). IAS 18. Standarde şi interpretări emise şi adoptate de UE fără a fi aplicate încă în prezentele situaţii financiare La data aprobării acestor situaţii financiare. IAS 39. IAS 38.  IFRIC 15 „Acorduri pentru construirea de proprietăţi imobiliare” . IFRIC 9 şi IFRIC 16). adoptat de UE la 19 iulie 2010 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2011). Grupul a ales să nu adopte aceste standarde. cerinţele minime de finanţare şi relaţiile dintre acestea” – Plata în avans a unei contribuţii minime obligatorii. IAS 17. PRINCIPII.  Amendamente la IFRS 1 „Adoptarea iniţială a IFRS-urilor”– Exceptarea parţială de la cerinţele de prezentare a datelor comparative aferente informaţiilor cerute de IFRS 7 pentru entităţile care adoptă pentru prima dată IFRS. adoptate de UE la 3 iunie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 iulie 2009). Adoptarea acestor amendamente la standardele şi interpretările existente nu a dus la modificări semnificative. adoptate de către UE la 23 martie 2010 (IFRS 2. adoptat de UE la 23 decembrie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 februarie 2010).  IFRIC 19 „Stingerea datoriilor financiare prin instrumente de capitaluri proprii” . adoptat de UE la 15 septembrie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 iulie 2009). concentrate. 120 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Grupul anticipează că adoptarea acestor standarde. IAS 7.  Amendamente la IAS 32 „Instrumente financiare: Prezentare” – Metoda contabilă pentru drepturi de emitere.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 1. adoptat de UE la 23 iulie 2010 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 iulie 2010). adoptat de UE la 22 iulie 2009 (aplicabil pentru exerciţiile financiare începând cu sau după 1 ianuarie 2010). următoarele standarde.  IFRIC 18 „ Transferul de active de la clienţi” . dar nu erau încă aplicabile:  Amendamente la IAS 24 „Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate” – Simplificarea cerinţelor de prezentare pentru entităţile care au în acţionariat Statul şi clarificarea definiţiei părţilor afiliate.

1. cât şi imobilizările corporale sunt analizate pentru a identifica dacă prezintă indicii de depreciere la data bilanţului. Managementul companiei consideră că orice deviaţie de la aceste estimări nu va avea o influenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare consolidate în viitorul apropiat. valoarea contabilă netă a activului este majorată până la nivelul valorii contabile nete. Dacă valoarea contabilă netă a unui activ este mai mare decât valoarea lui recuperabilă. provizioane pentru costuri de restaurare şi ajustări de depreciere ale mijloacelor fixe. Dacă motivele recunoaşterii pierderii din depreciere dispar în perioadele următoare. în special. b) Estimările costurilor viitoare de restaurare sunt. bazate pe rapoartele inginerilor Grupului şi pe experienţă. precum şi a sumelor raportate în notele la situaţiile financiare. POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) Aspecte importante şi utilizarea estimărilor de către management În vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate. Estimările şi ipotezele sunt utilizate. managementul companiei trebuie să utilizeze o serie de estimări şi ipoteze care influenţează valoarea raportată a activelor. datoriilor. de asemenea. Pentru determinarea provizionului pentru costuri de restaurare şi a ajustărilor de depreciere este necesară estimarea ratelor dobânzii. Estimările sunt auditate de către auditori externi o dată la doi ani. Aceste estimări au un impact semnificativ asupra sumelor provizioanelor (Nota 13). pentru rezerve. o pierdere din depreciere este recunoscută pentru a reduce valoarea netă contabilă a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. Diferenţa este prezentată drept alte venituri din exploatare. a) Rezervele minerale (rezervele de ţiţei şi gaze) sunt estimate de către inginerii Grupului. c) În conformitate cu IAS 36. care ar fi fost determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută. Rezultatele efective pot să difere de aceste estimări. veniturilor şi cheltuielilor. atât imobilizările necorporale. PRINCIPII. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 121 .

Interesul minoritar reprezintă acea parte din profitul sau pierderea şi activele nete ale unei filiale care nu este deţinută de Petrom Grup şi este prezentat distinct în contul de profit şi pierdere şi în cadrul capitalurilor proprii în bilanţul consolidat. veniturile şi cheltuielile în cadrul Grupului sunt integral eliminate la consolidare. Numărul companiilor consolidate este după cum urmează: Consolidare integrală La 1 ianuarie 2010 Incluse pentru prima dată Fuzionate Deconsolidate în timpul anului La 31 decembrie 2010 Companii româneşti Companii străine 22 3 (1) (8) 16 9 7 Punere în echivalenţă 1 1 1 - Rezultatele filialelor achiziţionate sau cedate pe parcursul anului sunt incluse în contul de profit şi pierdere consolidat de la data achiziţiei efective. situaţiile financiare ale filialelor sunt ajustate pentru a alinia politicile contabile ale acestora cu cele ale Grupului. reprezentând surplusul de cost aferent combinării de întreprinderi peste interesul Petrom Grup.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 2. şi ale filialelor sale la 31 decembrie 2010. Evaluarea activelor şi datoriilor filialelor are la bază valoarea lor justă la data achiziţiei. Situaţiile financiare ale filialelor sunt întocmite la 31 decembrie 2010. 122 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Pierderile din depreciere ale fondului comercial sunt recunoscute imediat în profitul sau pierderea perioadei şi nu sunt reluate în perioadele ulterioare. Unde este cazul. pot fi măsurate iniţial fie la valoarea justă. datoriilor şi datoriilor contingente identificabile recunoscute depăşeşte costul aferent combinării de întreprinderi. Toate tranzacţiile. aceeaşi dată de raportare ca aceea a societăţii-mamă. Fondul comercial rezultat la data achiziţiei este recunoscut ca activ. separat de capitalurile proprii ale acţionarilor societăţii-mamă. Fondul comercial este recunoscut ca activ şi este testat pentru depreciere cel puţin anual. surplusul este recunoscut în contul de profit şi pierdere. respectiv până la data efectivă a cedării. Interesele minoritare. Dacă interesul deţinut de Petrom Grup în valoarea justă netă a activelor. soldurile. în valoarea justă netă a activelor şi datoriilor identificabile recunoscute.A. CONSOLIDARE a) Filiale Situaţiile financiare consolidate cuprind situaţiile financiare ale OMV Petrom S. care dau dreptul deţinătorilor la o parte proporţională din activul net în cazul lichidării societăţii. fie la o valoare ce reflectă ponderea ce revine minorităţii din valoarea justă netă a activelor identificabile recunoscute. întocmite pe bază de principii contabile şi de evaluare uniforme. Alegerea metodei de recunoaştere se face separat pentru fiecare tranzacţie.

prin participarea la luarea deciziilor de politică financiară şi operaţională a entităţii în care s-a investit. în măsura interesului Grupului în entitatea asociată. folosind metoda punerii în echivalenţă. Valoarea contabilă a acestor investiţii este redusă pentru a recunoaşte orice diminuare. Rezultatele. a valorii entităţii în care s-a investit. activele şi datoriile entităţii asociate sunt încorporate în situaţiile financiare consolidate. alta decât una temporară. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 123 . profiturile şi pierderile nerealizate sunt eliminate.2. Când o companie din cadrul Grupului realizează tranzacţii cu o entitate asociată. CONSOLIDARE b) Entităţi asociate O entitate asociată este o companie asupra căreia Grupul exercită o influenţă semnificativă.

Dacă valoarea contabilă netă a unui activ este mai mare decât valoarea lui recuperabilă. inclusiv costurile efectuate pentru a permite accesul la rezerve dovedite şi pentru a asigura amplasarea sondelor pentru foraj. costuri indirecte de producţie şi alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaţia şi condiţia curente.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 3. care ar fi fost determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută. valoarea contabilă netă a activului este majorată până la nivelul valorii contabile nete. Dacă prospecţiunile sunt finalizate fără succes. Costurile aferente activităţilor geologice şi geofizice sunt recunoscute direct ca şi cheltuieli atunci când sunt efectuate. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE a) Costuri de explorare şi evaluare Costurile de explorare şi evaluare sunt contabilizate utilizând metoda contabilă de recunoaştere pe bază de succes al acestor operaţiuni. Diferenţa este prezentată drept alte venituri din exploatare. precum şi de valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaţia şi condiţia necesare pentru ca acestea să poată opera în modul dorit de conducere. după cum este descris mai jos) şi alte costuri privind operarea şi întreţinerea sondelor şi a echipamentelor şi facilităţilor aferente sunt înregistrate drept cheltuieli pe măsură ce apar. Costul activelor construite în regie proprie include costurile salariale. exceptând activele productive din cadrul segmentului E&P . În conformitate cu IAS 36. b) Costuri de dezvoltare şi producţie Costurile de dezvoltare. Costul imobilizărilor corporale cumpărate este reprezentat de valoarea contraprestaţiilor efectuate pentru achiziţionarea activelor respective. o pierdere din depreciere este recunoscută pentru a reduce valoarea netă contabilă a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. din punct de vedere comercial. Imobilizările corporale sunt recunoscute la costul de achiziţie sau de construcţie şi sunt prezentate net de amortizarea acumulată şi pierderea din depreciere acumulată. a prospecţiunilor de petrol şi gaze aferente. chiar dacă nu există nici un indiciu de depreciere. testul de depreciere se realizează anual. costurile asociate sunt incluse în contul de profit şi pierdere al anului. Costurile de producţie. Dacă motivele recunoaşterii pierderii din depreciere dispar în perioadele ulterioare. astfel de costuri vor fi transferate în categoria imobilizărilor corporale de petrol şi gaze la începerea producţiei. Pentru imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată. costurile efectuate cu forajul şi cu echiparea sondelor de dezvoltare. 124 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . cât şi imobilizările corporale sunt investigate pentru a identifica dacă prezintă indicii de depreciere la data bilanţului. Amortizarea este calculată folosind metoda de amortizare liniară. precum şi cele efectuate cu construcţia şi instalarea facilităţilor de producţie sunt capitalizate pe măsură ce acestea apar. care se amortizează utilizând metoda unităţilor de producţie. Stadiul acestor prospecţiuni este revizuit în mod regulat de către conducerea executivă. Costurile asociate activităţilor de explorare şi evaluare sunt recunoscute iniţial în categoria activelor aferente rezervelor incerte. până la determinarea viabilităţii. c) Imobilizări necorporale şi imobilizări corporale Imobilizările necorporale achiziţionate de Grup sunt evaluate la cost minus amortizarea acumulată şi pierderea din depreciere acumulată. atât imobilizările necorporale. materiale. Dacă prospecţiunile sunt considerate fiabile din punct de vedere comercial. inclusiv costurile înregistrate pentru desfăşurarea activităţii şi întreţinerea sondelor şi a echipamentelor şi facilităţilor aferente (inclusiv costurile privind deprecierea şi amortizarea.

dar este testat pentru depreciere cel puţin o dată pe an.3. în valoarea justă netă a activelor. Activele imobilizate (sau grupurile de active imobilizate) sunt catalogate drept „deţinute pentru vânzare” dacă valoarea lor contabilă va fi recuperată. care reprezintă surplusul costului aferent combinării de întreprinderi peste interesul Grupului. Pierderile din deprecierea fondului comercial sunt imediat recunoscute în rezultatul perioadei şi nu sunt reluate în perioadele ulterioare. d) Fond comercial Fondul comercial achiziţionat în urma unei combinări de întreprinderi este iniţial recunoscut la cost. datoriilor şi datoriilor contingente identificabile recunoscute. Fondul comercial nu este amortizat. O astfel de clasificare are la bază ipotezele că vânzarea activelor respective are o probabilitate ridicată şi că activele sunt disponibile pentru vânzarea imediată şi în forma în care se prezintă la momentul respectiv. licenţe şi alte active necorporale Imobilizări corporale specifice activităţii E&P Active productive asociate activităţilor de producţie ţiţei şi gaze R&M Rezervoare pentru depozitare Instalaţii si echipamente pentru rafinare Sistemele de conducte Echipamente aferente staţiilor de distribuţie Conducte de gaze Fabrica de produse chimice Alte imobilizări corporale Clădiri utilizate pentru producţie sau activităţi administrative Alte imobilizări corporale Accesorii 20 sau 40-50 10-20 5-10 metoda unităţilor de producţie 40 25 20 5-20 20 8-20 Durata (ani) nelimitată 3-5 4-20 sau durata contractului Activele clasificate drept „deţinute pentru vânzare” sunt prezentate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă netă şi valoarea justă minus costurile de vânzare. Întrucât Grupul beneficiază de avantajele asociate dreptului de proprietate. activele trebuie capitalizate la Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 125 . în principal. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare) Amortizarea calculată pe baza metodei liniare are următoarele principale durate de viaţă utilizate la diferitele categorii de imobilizări: Imobilizări necorporale Fond comercial Software Concesiuni. printr-o operaţiune de vânzare şi nu prin continuarea utilizării lor. e) Leasing Imobilizările corporale includ şi activele deţinute în baza unui contract de leasing financiar.

Titlurile disponibile pentru vânzare sunt prezentate la valoarea justă. După aplicarea metodei punerii în echivalenţă. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare) valoarea cea mai mică dintre valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing şi valoarea lor justă. iar plăţile aferente sunt incluse în cheltuielile perioadei. În conformitate cu metoda punerii în echivalenţă. Contul de profit şi pierdere reflectă cota din rezultatul entităţii asociate. incluzând câştigurile şi pierderile în contul de profit şi pierdere. Toate contractele de leasing care nu sunt clasificate drept leasing financiar sunt tratate drept leasing operaţional. Investiţiile păstrate până la scadenţă sunt prezentate la costul amortizat (redus corespunzător în cazul în care se constată o depreciere temporară). f) Investiţii în entităţi asociate Investiţiile Grupului în entităţile asociate sunt contabilizate în conformitate cu metoda punerii în echivalenţă. Fondul comercial aferent achiziţiei unei entităţi asociate este inclus în valoarea contabilă a investiţiei şi nu este amortizat. Concomitent se recunoaşte o datorie echivalentă cu suma capitalizată. a căror valoare justă nu poate fi estimată într-un mod credibil. în cazul în care aceasta este mai mică decât durata de viaţă utilă.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 3. majorat sau redus cu cota Grupului din variaţia activelor nete ale entităţilor asociate după data achiziţiei. Partea efectivă a modificării în valoarea justă a derivativelor care sunt desemnate şi se califică definiției de instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie este înregistrată în capitalurile proprii. precum şi creşterile valorii juste nu sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. sunt prezentate la cost minus pierderile din depreciere. O companie asociată este o entitate care nu este filială a Grupului. 126 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Grupul recunoaşte cota corespunzătoare din aceste modificări şi o prezintă în situaţia modificărilor în capitalurile proprii. dar asupra căreia Grupul exercită o influenţă semnificativă. Reducerile temporare de valoare. Împrumuturile purtătoare de dobânzi sunt prezentate la valoarea nominală. investiţiile în entităţile asociate sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare la cost. iar cele fără dobândă şi cele cu dobândă redusă sunt prezentate la valoarea lor actualizată. iar plăţile viitoare de leasing sunt împărţite în cheltuieli de finanţare a leasingului şi principal (reducerea datoriei neachitate). Atunci când au avut loc modificări recunoscute direct în capitalurile proprii ale entităţilor asociate. iar ulterior amortizate pe durata de viaţă utilă sau pe durata contractului de leasing. Entităţile asociate sunt prezentate la o valoare proporţională cu cota deţinută în capitalurile proprii. ci în capitalurile proprii. Investiţiile desemnate ca active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere se reflectă la valoarea justă. Titlurile de participare şi alte active financiare pentru care nu există o piaţă activă de tranzacţionare sau valori de piaţă. Reducerile permanente ale valorii juste sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. Grupul determină dacă este necesară recunoaşterea vreunei pierderi suplimentare din depreciere cu privire la investiţia netă a Grupului în entitatea asociată. g) Active financiare Companiile şi alte investiţii pentru care nu există un preţ de listă sau o piaţă activă sunt prezentate la cost sau la o valoarea mai mică în cazul în care se constată o depreciere cu caracter permanent.

sunt vândute. Toate celelalte costuri aferente împrumuturilor sunt recunoscute drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere al perioadei în care apar. exercitate sau nu se mai califică acestui scop. Subvenţiile care îndeplinesc aceste criterii sunt prezentate drept alte datorii şi sunt recunoscute în mod sistematic în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă utilă a activelor la care se referă. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare aferent activităţii normale. câştigurile sau pierderile recunoscute anterior în capitalurile proprii sunt transferate în valoarea iniţială a respectivului activ sau datorie. Această valoare poate fi considerată drept o estimare rezonabilă a valorii juste. i) Subvenţii guvernamentale În conformitate cu IAS 20. generează recunoaşterea unui activ sau a unei datorii nefinanciare. Provizioanele pentru obligaţii individuale sunt constituite la o valoare egală cu cea mai bună estimare a sumei necesare pentru stingerea obligaţiei. care sunt translatate la cursul de închidere. mai puţin costurile estimate pentru finalizare şi vânzare. câştigurile sau pierderile acumulate în capitalurile proprii până la acea dată sunt imediat transferate în contul de profit şi pierdere. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare) Câştigurile şi pierderile aferente porţiunii care nu este efectivă sunt recunoscute imediat în contul de profit şi pierdere. Creanţele pe termen lung sunt actualizate utilizând metoda dobânzii efective. j) Stocuri Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. iar suma necesară pentru stingerea obligaţiilor poate fi estimată în mod credibil. construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie se capitalizează până în momentul în care activul este pregătit în vederea utilizării prestabilite sau vânzării. subvenţiile guvernamentale sunt recunoscute doar atunci când există suficientă siguranţă că toate condiţiile ataşate acordării lor vor fi îndeplinite şi că subvenţiile vor fi primite. h) Dobânzi aferente împrumuturilor Dobânzile aferente împrumuturilor care sunt direct atribuibile achiziţiei. Pentru stocurile deteriorate sau cu mişcare lentă se constituie provizioane pe baza estimărilor managementului. creanţele şi alte active similare sunt prezentate la cost amortizat. care sunt recunoscute la valoarea justă. finalizate. şi a elementelor exprimate într-o monedă străină.3. Contabilizarea specifică instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor este întreruptă atunci când acestea expiră. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 127 . Atunci când o tranzacţie planificată nu mai este așteptată a se produce. Cu toate acestea. atunci când o tranzacţie planificată. care este acoperită împotriva riscurilor. având în vedere că în majoritatea cazurilor scadenţa este mai mică de un an. k) Creanţe şi alte active similare Cu excepţia instrumentelor financiare derivate. Sumele înregistrate în capitalurile proprii sunt transferate în contul de profit şi pierdere atunci când elementul acoperit împotriva riscului este recunoscut în contul de profit şi pierdere. l) Provizioane Provizioanele se constituie pentru obligaţiile curente faţă de terţi atunci când este probabil ca obligaţiile respective să fie onorate.

 demontarea echipamentului de foraj şi a facilităţilor de producţie. atunci când suma şi datele plăţilor sunt fixe şi cunoscute. m) Datorii Datoriile sunt prezentate la cost amortizat.  recondiţionarea zonelor de producţie în conformitate cu cerinţele licenţelor de exploatare şi ale legislaţiei în vigoare.A. care sunt prezentate la valoarea justă. indicând existenţa unui angajament irevocabil. care împarte costul estimat al beneficiilor la care sunt îndreptăţiţi angajaţii pe întreaga durată a angajării şi astfel ia în considerare viitoare creşteri salariale.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 3. precum şi obligaţii cu privire la remedierea solului. o parte din costurile de dezafectare vor fi suportate de statul român. Concomitent. facilităţi de suprafaţă). Această parte a costurilor de dezafectare este prezentată în creanţe şi a fost reanalizată astfel încât să reflecte cea mai bună estimare a valorii prezente a costului de dezafectare. La momentul apariţiei obligaţiei de dezafectare. Provizioanele pentru obligaţiile privind înţelegerile individuale de încetare a relaţiilor contractuale sunt recunoscute la valoarea actualizată a obligaţiei. Provizionul de restructurare este recunoscut dacă planul detaliat al restructurării a fost aprobat de management înainte de sfârşitul anului. Provizioanele pentru pensii şi plăţi compensatorii sunt calculate folosind metoda unităţii de credit proiectat. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare) Dezafectarea activelor aferente producţiei de petrol şi gaze constă în:  sigilarea şi abandonarea sondelor. Valoarea obligaţiei se calculează pe baza celei mai bune estimări. sonde de petrol şi gaze. Aceste obligaţii prezintă valori semnificative pentru segmentul E&P (de exemplu. se constituie provizioane atunci când este probabil ca o obligaţie curentă să fie generată de un eveniment anterior şi valoarea obligaţiei să poată fi estimată în mod credibil. iar dobânda compusă aferentă se înregistrează la sfârşitul anului până la dezafectarea şi restaurarea efectivă. 128 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Adeziunile voluntare cu privire la pachetele de remunerare ale angajaţilor sunt recunoscute dacă angajaţii respectivi au acceptat oferta companiei. Pentru alte riscuri de mediu. Activităţile de bază ale Grupului generează obligaţii cu privire la demontarea şi mutarea activelor. Suma capitalizată se amortizează liniar pentru activele aferente activităţilor de distribuţie şi pe baza metodei unităţilor de producţie în cazul activităţilor de extracţie şi producţie. aceasta se provizionează integral prin recunoaşterea unei datorii la valoarea actualizată a cheltuielilor viitoare de dezafectare şi restaurare. care sunt convertite la cursul de închidere. Datoriile pe termen lung sunt actualizate utilizând metoda dobânzii efective. cu excepţia instrumentelor financiare derivate. De aceea.  curăţarea batalelor. se capitalizează o sumă echivalentă. pentru activul la care se referă provizionul de dezafectare. În conformitate cu contractul de privatizare a OMV Petrom S.. şi a elementelor exprimate într-o monedă străină. Certificatele de emisii de gaze primite gratuit de la autorităţile guvernamentale (Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră) reduc obligaţiile aferente emisiilor de CO2 şi provizioanele sunt recunoscute numai pentru deficitul dintre emisiile efective şi numărul de certificate deţinute. aceste obligaţii sunt prezentate ca un element distinct.

Diferenţa dintre încasările obţinute din emiterea obligaţiunilor convertibile şi valoarea justă a componentei de datorie reprezintă valoarea opţiunii de convertire a datoriei în capitaluri proprii. care este prezentată în capitalurile proprii. dar dacă livrarea a fost efectuată şi valoarea acestora este disponibilă. Dacă bunurile şi serviciile furnizate în legătură cu activităţile curente nu au fost facturate. se înregistrează o ajustare de valoare pentru creanţa privind impozitul amânat. Dacă probabilitatea de realizare a creanţei privind impozitul pe profit amânat este mai mare de 50%. întrucât ele sunt. Valoarea contabilă a altor datorii este valoarea lor justă. obligaţia respectivă este înregistrată ca datorie (nu ca provizion). Impozitul amânat Provizionul pentru impozitul amânat se constituie pentru diferenţele temporare (diferenţele dintre valorile contabile prezentate în bilanţul Grupului şi baza fiscală a acestora). În caz contrar. Creanţele şi datoriile privind impozitul pe profit amânat sunt compensate atunci când există acest drept şi când sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeaşi autoritate fiscală. deoarece exclude elemente de venit sau cheltuială care sunt impozabile sau deductibile în alţi ani şi mai exclude elemente care nu vor deveni niciodată impozabile sau deductibile. constând dintr-o componentă de datorie şi o componentă de capitaluri proprii. o) Recunoaşterea veniturilor Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit. în general. inclusiv impozitul amânat Impozitul pe profit curent Taxa curentă de plată se bazează pe profitul impozabil al anului. rabaturi şi alte elemente similare. Profitul fiscal este diferit de profitul raportat în contul de profit şi pierdere consolidat. scadente pe termen scurt.3. Pierderea fiscală reportată este inclusă în calculaţia creanţei privind impozitul pe profit amânat. Vânzarea de bunuri Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:  Grupul a transferat cumpărătorilor riscurile şi avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare) Rata de actualizare utilizată în acest sens este rata în vigoare la sfârşitul anului pentru instrumente reprezentând datorii cu scadenţe similare. atunci creanţa este luată în considerare. Valoarea justă a componentei de datorie este calculată la data emiterii prin aplicarea ratei curente a dobânzii pe piaţă pentru obligaţiuni comparabile neconvertibile. Veniturile sunt reduse corespunzător cu valoarea estimată a bunurilor înapoiate de clienţi. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 129 . Datoria Grupului aferentă impozitului pe profit curent este calculată utilizând procente de taxare care au fost prevăzute de lege sau într-un proiect de lege la sfârşitul anului. Obligaţiunile convertibile sunt considerate instrumente compuse.  mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil.  Grupul nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor. n) Impozitul pe profit.

determinată ca raportul dintre timpul utilizat la data bilanţului şi total timp necesar estimat pentru execuţia lucrării. Echivalentele de numerar reprezintă depozite şi investiţii cu un grad de lichiditate ridicat. cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite condiţiile aplicării contabilităţii instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor. Evaluarea lor se face la valoarea de piaţă (valoarea justă). au fost utilizate cotaţiile bancare sau modele adecvate de stabilire a preţului. pe măsură ce numărul de ore de muncă prestate şi cheltuielile directe efectuate. și  veniturile aferente unor contracte de durată şi valoare semnificative sunt recunoscute conform prevederilor contractuale. iar rata 130 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Pentru estimarea valorii juste a instrumentelor financiare la sfârşitul anului. Dividende şi dobânzi Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a primi plata. cu scadenţe mai mici de 3 luni. Prestarea de servicii Veniturile aferente unui contract ce implică prestarea de servicii sunt recunoscute pe măsura execuţiei contractului. la valoarea contabilă netă a activului financiar. acea rată care actualizează exact fluxurile viitoare preconizate ale sumelor primite pe durata de viaţă aşteptată a instrumentului financiar. Pentru aplicarea contabilităţii instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor este necesar ca relaţia dintre riscul acoperit şi instrumentele de acoperire să fie analizată periodic. cursurilor de schimb şi preţului mărfurilor. ca venituri sau cheltuieli. câştigurile şi pierderile nerealizate aferente poziţiilor deschise. r) Instrumente derivate Instrumentele derivate sunt utilizate pentru acoperirea împotriva riscurilor aferente variaţiilor ratei dobânzii. prin urmare. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare)  este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către Grup. ca regulă generală. p) Numerar şi echivalente de numerar Din punct de vedere al Situaţiei fluxurilor de trezorerie. Valoarea justă a unui instrument financiar derivat reflectă sumele preconizate pe care Grupul le-ar primi sau plăti dacă poziţiile ar fi închise la data bilanţului. prin referinţă la principalul nerambursat şi rata efectivă a dobânzii. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 3. se consideră că numerarul este numerarul din casierie şi din conturile bancare curente. Stadiul de execuţie a contractului se determină după cum urmează:  taxele de instalare sunt recunoscute la venituri în funcţie de faza de execuţie a instalării. Câştigurile şi pierderile nerealizate sunt recunoscute.  onorariul aferent serviciilor incluse în preţul produselor vândute este înregistrat la venituri în funcţie de proporţia costurilor aferente prestării serviciilor respective în costul total al produselor vândute. și  costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

schimbările în valoarea justă generate de riscul acoperit. sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli. iar partea ineficientă este înregistrată imediat în contul de profit şi pierdere. atât pentru riscul acoperit. IAS 1 a fost revizuit în scopul de a creşte utilitatea informaţiei prezentate în situaţiile financiare. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 131 . Grupul Petrom a aplicat IAS 1 (revizuit) din 1 ianuarie 2009 şi a ales să prezinte situaţia rezultatului global sub forma a două situaţii.3. astfel încât câştigurile şi pierderile nerealizate sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere s) Comparative Anumite informaţii comparative ale anului precedent au fost reclasificate în vederea asigurării comparabilităţii în prezentarea situaţiilor financiare ale anului curent. Atunci când acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor are ca rezultat recunoaşterea unui activ sau a unei datorii. unităţile economice trebuie să analizeze dacă prezintă situaţia rezultatului global sub forma unei singure situaţii sau a două situaţii. sumele recunoscute în capitalurile proprii sunt reclasificate în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă în care poziţia acoperită împotriva riscului afectează profitul sau pierderea. Conform cu IAS 1 revizuit. În cazul instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie. În cazul instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor de modificare a valorii juste. partea eficientă din variaţia valorii juste a instrumentelor financiare derivate este înregistrată direct în capitalurile proprii. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE (continuare) reală de eficienţă a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor trebuie să fie cuprinsă în intervalul 80%-125%. cât şi pentru instrumentul de acoperire. dacă riscurile şi caracteristicile lor nu sunt strâns legate de cele ale instrumentului-gazdă şi instrumentul-gazdă nu a fost înregistrat la valoarea justă. Instrumentele financiare derivate încorporate în alte instrumente financiare sau contracte-gazdă sunt tratate ca instrumente financiare independente.

iar elementele incluse în situaţiile financiare sunt evaluate utilizând moneda funcţională respectivă. activele monetare sunt evaluate folosind cursul de închidere.1619 Curs de schimb la 31 decembrie 2010 3. iar activele nemonetare. Atunci când moneda funcţională diferă de moneda naţională.2747 0. în general. de asemenea.0960 0. Fiecare entitate din Grupul Petrom determină moneda funcţională proprie.2573 0. De asemenea.9361 4.2110 0. care utilizează USD drept monedă funcţională.0403 2.2376 0. utilizând cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiilor. situaţiile financiare sunt translatate utilizând metoda cursului de închidere.0469 4.2282 0.2045 4.1531 132 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .2848 0.2397 0.0409 2.0451 2. incluse drept ajustări.2661 0.1804 4. moneda lor naţională. atunci când moneda funcţională diferă de moneda de prezentare a Grupului Petrom.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 4. care este moneda funcţională a OMV Petrom S. Diferenţele care rezultă din utilizarea cursului mediu de schimb şi nu a cursului de închidere sunt.1667 Curs de schimb mediu pentru anul 2010 3. TRANZACŢII ÎN VALUTĂ Situaţiile financiare consolidate sunt prezentate în RON. Cursurile de schimb utilizate pentru translatare au fost următoarele: Curs de schimb la 31 decembrie 2009 2.1034 0.A. direct în capitalurile proprii. Diferenţele care rezultă între elementele bilanţiere translatate la cursul de închidere şi cursul istoric sunt prezentate ca un element separat direct în situaţia modificărilor capitalurilor proprii (diferenţe de curs valutar).0977 0.1908 Moneda Dolar american (USD) Euro (EUR) Leu moldovenesc (MDL) Rubla rusească (RUB) Dinar sârbesc (RSD) Leva bulgărească (BGN) Curs de schimb mediu pentru anul 2009 3.0440 2.1054 0. cu excepţia entităţilor din Kazahstan. Moneda funcţională a operaţiunilor din străinătate este. Veniturile şi cheltuielile sunt convertite utilizând cursul mediu de schimb al perioadei.

Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 133 .64 (290.61) 272.15) (0.55) (0.63) 2.66 4.75 67. reprezentând diminuare din revizuirea activului de dezafectare aferent sondelor de explorare.43 2.62 47.09 (2.02) 207.682.34) 482.56 28.64 (367.360.65 968.12 (93.56 Active aferente rezervelor incerte Total *) Include suma de 0.83 0.322.34) 1.41 401.782.665. licenţe şi alte imobilizări necorporale COST Sold la 1 ianuarie 2010 Diferenţe de curs Modificări în structura Grupului Intrări Transferuri (Nota 6) Cedări * Sold la 31 decembrie 2010 AMORTIZARE CUMULATĂ ŞI DEPRECIERE CUMULATĂ Sold la 1 ianuarie 2010 Diferenţe de curs Modificări în structura Grupului Amortizare Depreciere Transferuri (Nota 6) Cedări Reluări de depreciere Sold la 31 decembrie 2010 VALOARE CONTABILĂ NETĂ La 1 ianuarie 2010 La 31 decembrie 2010 1.63) 297.12 28.49 549.09 (290.21 307.07 1.29 48.56 (8.5.25) 813.080.01 (8.09 62.28 1.602.08) 883.13 1.55) 1.45) 38.11 (84.369.24 46.26 (100.53 49.88 milioane RON.06 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE Concesiuni.052.296.19 (328.33) 0.92 773.70 (92.15 1.61 9.05 1.44 (0.94) 272.39 90.44 9.90) (0.

74 449. înregistrată în cursul anului 2010 pentru active corporale şi necorporale.96 1.03) 4.78 549.499.06 1. în sumă de 7.558. inclusiv clădiri pe terenurile terţilor COST Sold la 1 ianuarie 2010 Diferenţe de curs Modificări în structura Grupului Intrări ** Transferuri * Active deţinute pentru vânzare Cedări Sold la 31 decembrie 2010 AMORTIZARE CUMULATĂ ŞI DEPRECIERE CUMULATĂ Sold la 1 ianuarie 2010 Diferenţe de curs Modificări în structura Grupului Amortizare Depreciere Transferuri * Active deţinute pentru vânzare Cedări Reluări de depreciere Sold la 31 decembrie 2010 VALOARE CONTABILĂ NETĂ La 1 ianuarie 2010 La 31 decembrie 2010 2.44 (25.778.777.23) (105.98 (250.174. R&M.72) (0.95 1.38) (134.086.27 0.829.98 (5.627.17 228.35 3.52 (56.292.51) (0.07 2.22 5.18) 12.23 milioane RON la 31 decembrie 2010 (la 31 decembrie 2009: 5.19 112.58 773.93 638.64 36.82 14.91 2.01 171.19 1.22) (381.017.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 6.14) 8.19 1.83 99.76) (0. 134 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .97 (65.234.10 (0.35 158.09 296.80 4.987.50 3.15 716.56 (0.79 milioane RON.65) 876. utilaje şi mobilier Investiţii în curs Avansuri Total *) Suma netă reprezintă transferuri către imobilizări necorporale (Nota 5).98 78.08) 465.19 28. **) Include suma de 9.50) (141.39 6.26) 6. creşterea activului de dezafectare.447.29) (149.16 (4.11) 887.96) 3.31 776.857.812.81 milioane RON.44 (495.868.08 (67.14 (1.301.655.91) 166.67 1.81 203.99) 53. şi altor segmente. în valoare de 153.69) (0.26) (2.490.25 (1.09 (1.33) (39.528.06 2.63 2. în valoare de 520.43 (3.18 17.01 156.73) 51. Imobilizările corporale includ mijloace fixe achiziţionate prin leasing financiar. a fost.83 8.087.05) 4.30 5.55 15.767.14 58. drepturi referitoare la terenuri şi clădiri.77 1.06 43.84 1.54 2.32) 1.36) 93.15) 0.34 1.943.80 21.38 (11. aferentă segmentului E&P .70 (6.779.77 37.64 (0.26 (0. IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri.180.555.17 (3.67) 58.44 (6.59 (1.32) (86.40 448.07) 1. reprezentând valoarea capitalizată a lucrărilor de mediu de efectuat pentru terenuri şi 137.45 milioane RON.18 0.536.62 (22.61) (32.07) (0.32) (5.64 milioane RON).65) 0.56 (98.15) 862.541.11 0.35) 1.20) 32.54 775.52 Activele aferente rezervelor certe Instalaţii tehnice şi maşini Alte instalaţii.13 438.078.552.81) 5.68 13.79 0.11 1.14 897.85 27.03 411.58 23. cu o valoare contabilă netă de 33.628. reprezentând titluri de proprietate asupra terenurilor.430.37 milioane RON.35 1.65) 21.12) (4.16 milioane RON.404. în principal. 30.37 3.94 milioane RON.82) 1. Valoarea pierderilor nete din depreciere.44 (9.390.

11 peste 1 an 8.81 2.80 2.95 25.458.95 163.298. 8. întrucât acestea se referă la activităţi de explorare şi producţie efectuate înaintea procesului de Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 135 .7.22 4. OMV Petrom S. întrucât Grupul nu deţine controlul sau nu exercită o influenţă semnificativă asupra lor sau pentru că au fost considerate având o importanţă redusă pentru Grup. Aceste active financiare sunt contabilizate conform metodei costului amortizat.81 127.20 Termen de lichiditate Investiţii Poziţia „Investiţii” cuprinde toate investiţiile în filiale şi în entităţile asociate care nu au fost consolidate.72 sub 1 an 99. Aceste cheltuieli vor fi recuperate de la statul român.31 sub 1 an 138.631.84 peste 1 an 11.81 2. INVESTIŢII ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE Modificările cu privire la investiţiile în entităţi asociate în cursul anului se prezintă astfel: COST Sold la 1 ianuarie 2010 Modificări în structura Grupului Creşteri în valoare Cedări Sold la 31 decembrie 2010 Entităţi asociate 36.56 31 decembrie 2009 Investiţii Sume recuperabile de la statul român Alte active financiare Total 11.72 138. are obligaţia de a închide sondele care sunt abandonate şi care urmează să fie scoase din funcţiune.82 2.51 2.458.68 140.08 2.43 40.65 La 31 decembrie 2010 şi 31 decembrie 2009.81 2.87 13.372.A.82 2.492.A. Sume recuperabile de la statul român Conform contractului de privatizare. ALTE ACTIVE FINANCIARE Termen de lichiditate 31 decembrie 2010 Investiţii Sume recuperabile de la statul român Alte active financiare Total 8.525.30 227. Grupul Petrom avea o singură entitate asociată: Congaz S.272.

11 milioane RON (2009: 537 .63) (0. Procedurile contractuale de rambursare sunt în desfăşurare.22 milioane RON).A. în sumă de 91. Evoluţia ajustărilor de depreciere pentru activele financiare se prezintă astfel: Investiţii 1 ianuarie 2010 Depreciere Cedări Reluări de depreciere 31 decembrie 2010 50. a înaintat două notificări prin care solicită rambursarea costurilor de decontaminare a mediului.A.76 Alte active financiare 20.82 31 decembrie 2010 0. OMV Petrom S. se prezintă astfel: 31 decembrie 2009 Până la 60 zile restante Între 61 – 120 zile restante Mai mult de 120 zile restante Total 0.A..69 32. OMV Petrom S.46 milioane RON).13 32. De asemenea. a înregistrat creanţe de la statul român referitoare la obligaţiile de mediu în E&P .01 (48.84 milioane RON la 31 decembrie 2010 (2009: 1.80 (29.A.68 milioane RON.62) Total 71.67 3. OMV Petrom S.76 Vechimea altor active financiare care şi-au depăşit termenul. ALTE ACTIVE FINANCIARE (continuare) privatizare a OMV Petrom S.62) 21.12 3.992.A. Ca urmare. statul român nu a plătit sumele solicitate. Rafinare şi Doljchim în sumă de 466.835.04) 21.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 8. din 2004.59) (0. a înregistrat datorii estimate cu dezafectarea şi respectiv creanţe de la statul român în sumă de 1. întrucât acestea existau înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom S.79 136 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Până în prezent. dar nu au fost ajustate pentru depreciere.21 (19.

92 (81.59 6.91 528.71 648.77 5.28 202.20) 0.64 589.37 209.55 31 decembrie 2010 177. CREANŢE ŞI ALTE ACTIVE a) Creanţele comerciale sunt în sumă de 1.11 sub 1 an 46.35 387. se prezintă astfel: 31 decembrie 2009 Până la 60 zile restante Între 60 – 120 zile restante Mai mult de 120 zile restante Total 137.53 Termen de lichiditate c) Ajustări de depreciere pentru creanţe comerciale şi alte creanţe Evoluţia ajustărilor pentru depreciere pentru creanţe comerciale şi alte creanţe se prezintă astfel: Creanţe comerciale 1 ianuarie 2010 Creşteri / (reluări) Diminuări Diferenţe de curs şi modificări în structura Grupului 31 decembrie 2010 253.31 31 decembrie 2009 Alte cheltuieli în avans Cheltuieli în avans pentru chirii Alte creanţe Total 55.56) (33.23 peste 1 an 0. b) Alte active Termen de lichiditate 31 decembrie 2010 Alte cheltuieli în avans Cheltuieli în avans pentru chirii Alte creanţe Total 71.08 sub 1 an 55.21 185.74 milioane la 31 decembrie 2009.92 (4.03 27.94) 0. care sunt detaliate în mişcarea de mai jos.27 284.76 Total 708.61 139.72 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 137 .08 102.58 peste 1 an 25.83 603.88 45.94 1.9.047.91 548.98 milioane RON la 31 decembrie 2010 şi 1.397.45 102.73 304.03 27.35 19.92 1.14) 0.15 (10.64) (115.69 27.02 Alte creanţe 455.27 380.34 27. Sumele sunt prezentate nete de provizioane. dar nu au fost ajustate pentru depreciere.00 0.78 d) Vechimea creanţelor comerciale care şi-au depăşit termenul.

062.500. Rezerva aferentă facilităţii privind cota geologică inclusă în rezultatul reportat este în sumă de 5.664. generând o cheltuială de 6.38 125.40 6. instrumentele de acoperire a riscului privind preţul ţiţeiului au fost decontate.28 60.16 milioane RON în OMV Petrom S. Pentru a proteja fluxurile de trezorerie ale Grupului Petrom de impactul negativ al scăderii preţului ţiţeiului.00 milioane RON).983. inclusiv creanţa privind impozitul amânat aferent (la 31 decembrie 2009: 34. Rezervele cuprind rezultatul reportat.78 57.225.12 597.65 4.108.A.15 74. În cursul anului 2010. 138 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . CAPITALURI PROPRII Capitalul social al OMV Petrom S. Diferenţa până la 18.37 milioane RON reprezintă ajustarea la inflaţie generată de faptul că România a avut economie hiperinflaţionistă până în ianuarie 2004.12 11.33 31 decembrie 2010 74.000 barili/zi în 2010. STOCURI 31 decembrie 2009 Ţiţei Gaze naturale Alte materii prime Producţia în curs de execuţie Produse finite Avansuri pentru cumpărări de stocuri Total 483.69 31 decembrie 2010 417.37 0.069.84 milioane RON.40 milioane RON).54 2. Rezervele legale incluse în rezultatul reportat sunt în sumă de 616.80 2.38 77.92 127. au fost folosite instrumente derivate pentru acoperirea împotriva riscurilor financiare aferente încasărilor din producţia a 38.41 milioane RON.644.335 de acţiuni plătite integral.70 milioane RON.582. ACTIVE DEŢINUTE PENTRU VÂNZARE 31 decembrie 2009 Terenuri Imobilizări corporale Creanţe privind impozitul pe profit amânat (Nota 17) Active deţinute pentru vânzare 49.58 53. nu mai există solduri aferente acestor contracte de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie.A.04 63.11 787.35 1. iar partea eficientă din variaţia valorii juste a fost înregistrată direct în capitalurile proprii (la 31 decembrie 2009: 215. având o valoare nominală totală de 5. La 31 decembrie 2010.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 10. constă în 56. precum şi alte rezerve nedistribuibile (rezervele legale şi rezerva aferentă facilităţii privind cota geologică).83 1.75 2.29 12. Aceste instrumente sunt înregistrate în conformitate cu metoda contabilă a acoperirii riscurilor de trezorerie.

37 453.581.73%.15 (583.28 31 decembrie 2010 5.09 (244.29 (0.835.80 milioane RON (2009: 5. surplusul este amortizat pe durata de viaţă utilă rămasă. Provizionul pentru costurile de dezafectare şi restaurare include obligaţia OMV Petrom S.288. Nivelul obligaţiilor de plată a fost determinat pe baza calculului făcut de un actuar independent. Concomitent.85 5.532.10 384.85 1.18) 5.62 0.917.16 297.07 842.98) 42.75%.A.42 (0. doar efectul modificării asupra valorii actualizate este înregistrat în perioada respectivă.103.23) 449. Evoluţia provizionului de dezafectare şi restaurare se prezintă astfel: 31 decembrie 2009 Sold la 1 ianuarie Diferenţe de curs Obligaţii noi Modificări în structura Grupului Efectul revizuirii estimărilor Efectul actualizării Decontări în cursul anului Sold la 31 decembrie 5.13.A. cu o rată de actualizare de 6.917.672. Valoarea acestor drepturi depinde de numărul de ani de serviciu şi de nivelul de salarizare de la finalul perioadei de angajare.992.18) 5.35 214.702.564.85 99.75 297.83 8.88 5.29 (111.79 9.917.22 milioane RON).01 0.18) 594.64 214. iar dacă scade.08) 1. OMV Petrom S. Provizionul de dezafectare şi restaurare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 a fost calculat utilizând un interval de timp de 35 de ani. Dacă valoarea estimată a costurilor de dezafectare creşte. Provizioane privind dezafectarea şi restaurarea Modificările provizionului de dezafectare şi restaurare sunt prezentate în tabelul de mai jos.28 3. În cazul modificărilor ulterioare în costurile estimate de restaurare. utilizând o rată de actualizare de 4.32 7.66) 29.28 3.07 (15. valoarea capitalizată anterior este redusă corespunzător.85 (0. PROVIZIOANE Beneficii de Provizioane aferente pensionare şi alte obligaţii impozitului pe profit similare 1 ianuarie 2010 Diferenţe de curs Modificări în structura Grupului Utilizări Constituiri 31 decembrie 2010 din care pe termen scurt din care pe termen lung 283.32 0.01) 214.70 (28. care este prezentată în bilanţ în categoria „Alte active financiare” .98) (244.714.58 milioane RON).56 5.564.85 1.04 953.25% şi o rată a inflaţiei de 2.99 88.98 4. a înregistrat o creanţă asupra statului român în sumă de 1. în sumă de 5.84 milioane RON (2009: 1.16 111.33 Provizioane pentru pensionare şi alte obligaţii similare Angajaţii companiilor din Grup sunt îndreptăţiţi să primească plăţi compensatorii la terminarea contractului de angajare sau la împlinirea vârstei de pensionare.011.39 739.98) (954.64 Dezafectare Alte şi restaurare provizioane Total 5.71 7.564.85 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 139 .057.

46 481.59 223.52 217.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 13. întrucât aceste obligaţii existau înaintea procesului de privatizare.53 15.32 Provizioane de mediu Provizioanele de mediu sunt estimate de către management pe baza proiectelor de mediu pe care Grupul Petrom are obligaţia să le îndeplinească. Grupul Petrom nu are deficit de certificate de emisie alocate. OMV Petrom S.612).97 20. provizionul de restructurare înregistrat de OMV Petrom S. În cadrul acestei scheme.650. La 31 decembrie 2010.581. Experţii în probleme de mediu ai Grupului Petrom au făcut cele mai bune estimări în vederea determinării provizioanelor necesare de înregistrat la 31 decembrie 2010. în principal.85 1. Alte provizioane legate de personal În alte provizioane legate de personal este inclus. 140 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . OMV Petrom S. solicitând statelor membre să redacteze planuri naţionale de alocare a certificatelor de emisii. Certificate de emisie Directiva 2003/87/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European a stabilit o schemă de comercializare a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de seră. România a fost admisă în această schemă în ianuarie 2007. Provizioane de litigii Grupul Petrom monitorizează toate litigiile existente împotriva sa şi estimează probabilitatea pierderilor şi a costurilor aferente colaborând cu avocaţi interni şi externi. a primit un total de 4. OMV Petrom S.A. Grupul Petrom a estimat datoriile potenţiale referitoare la cazurile în desfăşurare şi a înregistrat cea mai bună estimare a plăţilor probabile.650.282.43 739.44 5.05 223.52 698. a înregistrat creanţe asupra statului român referitoare la obligaţiile de mediu din E&P . raportat la nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de instalaţiile incluse în Schema europeană de comercializare. PROVIZIOANE (continuare) Situaţia altor provizioane se prezintă după cum urmează: 2010 Provizioane de mediu Alte provizioane legate de personal Provizioane de litigii Alte provizioane Total Total 638. rafinării şi Doljchim.862 de certificate de emisii gratuite pentru anul 2010 (2009: 4.07 peste 1 an 355.39 sub 1 an 282.A. în urma aprobării planului de restructurare şi a comunicării acestuia părţilor vizate. când s-a alăturat UE. Grupul Petrom a înregistrat vânzări nete de 2.A.A. este singura companie din Grupul Petrom inclusă în schema de alocare a certificatelor de emisii.000 de certificate de emisii.. În cursul anului 2010.42 842.

A.465.398.37 37 .04 352. OMV Petrom S.00 557 . PROVIZIOANE (continuare) 2009 Provizioane de mediu Alte provizioane legate de personal Provizioane de litigii Alte provizioane Total Total 585.89 133. OMV Petrom S. OMV Petrom S.A.A.45 31 decembrie 2010 1.A.A.520.79 52.465.56 Total 2.45 2.51 Total împrumuturi purtătoare de dobândă pe termen lung Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 141 .A.70 1.51 Peste 1 an 2.A.05 Sub 1 an 187.A.23 348.46 928.97 2.856.52 187.62 sub 1 an 150.714.08 350.A. ÎMPRUMUTURI PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ 31 decembrie 2010 Împrumuturi purtătoare de dobândă TOTAL 31 decembrie 2009 Împrumuturi purtătoare de dobândă TOTAL Total 3.42 32.A.A.51 133. OMV Petrom S. Creditor Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (a) Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (b) Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.03 295.28 3. OMV Petrom S. OMV Petrom S.02 3. (d) Petromed Solutions S.997.43 14.38 0.L.99 295. Grupul Petrom a avut următoarele împrumuturi: Împrumuturi purtătoare de dobândă pe termen scurt Entitatea OMV Petrom S. OMV Petrom S.074.97 Sub 1 an 391.810.997. OMV Petrom S.23 700.810.83 187.465.64 21. (e) Dobânda de plată 31 decembrie 2009 105.19 peste 1 an 434.99 391.856.51 3.52 Peste 1 an 3. Creditor Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (a) Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (b) Consorţiu de bănci (agent: UniCredit Bank Austria AG) (f) Consorţiu de bănci (agent: UniCredit Bank Austria AG) (g) Banca Europeană de Investiţii (h) OMV Aktiengesellschaft (i) 31 decembrie 2009 618.47 1.A.45 La 31 decembrie 2009 şi 2010.56 3. OMV Petrom S.00 1.13.23 2.A. (c) Raiffeisen Bank S.85 634. OMV Petrom S.52 31 decembrie 2010 336.05 Total împrumuturi purtătoare de dobândă pe termen scurt Împrumuturi purtătoare de dobândă pe termen lung Entitatea OMV Petrom S.810.R.A.01 786.05 391.62 25.71 85.

R.00 milioane RON. semnat la 31 martie 2009.00 milioane RON. a semnat două contracte de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare: (i) Un împrumut fără constituire de garanţii.A.25 milioane EUR). cu scadenţa la 24 aprilie 2012 şi rata dobânzii ROBOR la o lună plus o marjă corespunzătoare. (c) Overdraft contractat de OMV Petrom S.12 milioane RON (echivalentul a 25. Petromed Solutions S.A. cu o limită de 275 milioane EUR. (e) Un contract de cash pooling a fost semnat de OMV Petrom S.00 milioane EUR.00 milioane EUR) (la 31 decembrie 2009: 406. rafinare. Contractul a fost semnat la data de 8 mai 2009 şi are scadenţa finală la 10 noiembrie 2020.L. cu scadenţa la 31 decembrie 2011 şi rata dobânzii ROBOR la o lună plus o marjă corespunzătoare... echivalentul a 96. cu o limită de 25.00 milioane EUR) şi la 15 noiembrie 2013 (pentru restul sumei). a semnat un contract de împrumut paralel cu Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. Începând cu 29 septembrie 2010.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 14.00 milioane EUR) (la 31 decembrie 2009: 37. Această facilitate poate fi folosită pentru emiterea de scrisori de garanţie şi acreditive în mai multe valute.Groupe Société Générale S.A. Pentru această facilitate nu au fost solicitate garanţii. (ii) Un împrumut fără constituire de garanţii.R. facilitatea poate fi folosită în aceeaşi limită şi de OMV Petrom Marketing S. cu o rată a dobânzii egală cu minimul dintre rata de referinţă a Băncii Naţionale a României şi rata dobânzii ROBOR la o lună valabilă în prima zi lucrătoare a lunii şi cu scadenţa la 29 aprilie 2011.33 milioane RON (echivalentul a 275. Pentru această facilitate nu au fost solicitate garanţii.A. echivalentul a 50. OMV Petrom S.L. OMV Petrom S. echivalentul a 8. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 107. cu o limită de 200 milioane EUR.00 milioane RON.75 milioane EUR). cu scadenţa la 16 noiembrie 2015 (pentru suma maximă de 150. Contractul a fost semnat la 27 aprilie 2009 şi are scadenţa finală la 15 noiembrie 2015.R.00 milioane EUR).A. şi Petromed Solutions S.L. (f) Facilitate fără constituire de garanţii de tip revolving acordată societăţii OMV Petrom S.A. cu o limită de 106. distribuţie).41 milioane RON.A. Rata dobânzii este în funcţie de rata interbancară aplicată la perioada de dobândă plus o marjă corespunzătoare. (d) Facilitate de credit cu o limită de 95 milioane EUR contractată de OMV Petrom S. pentru finanţarea unui program de proiecte de mediu în cadrul unor activităţi diverse (explorare şi producţie. Rata dobânzii este în funcţie de rata interbancară aplicată la perioada de dobândă plus o marjă corespunzătoare. Rata dobânzii este în funcţie de rata interbancară aplicată la perioada de dobândă plus o marjă corespunzătoare. în aprilie 2009. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 1.00 milioane EUR) (la 31 decembrie 2009: 211. de la Raiffeisen Bank.96 milioane RON. La 31 decembrie 2010. de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S. limita a fost modificată la 85. de către un consorţiu de bănci din care fac parte BRD . Crédit Agricole 142 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .02 milioane RON (echivalentul a 130. pentru nevoi generale de finanţare. ÎMPRUMUTURI PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ (continuare) (a) În 2009.178. Începând cu luna iulie 2010. (b) Pentru finanţarea programului de mediu. pentru construirea centralei electrice de la Petrobrazi. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 557. a devenit filială consolidată.A.

cu un consorţiu de bănci din care fac parte: Banca Românească S. Erste Group Bank AG.A.02 milioane RON (echivalentul a 130. ING Bank N. cu limita de 4. pentru construirea centralei electrice de la Petrobrazi. fără a implica numerar colateral.30 milioane RON) a fost prelungit până la 30 octombrie 2011.00 milioane EUR a fost semnat de OMV Petrom S.A.50 milioane EUR (echivalentul a 19. şi UniCredit Bank Austria AG.00 milioane BGN (echivalentul a 72. cu OMV AG pentru finanţarea unor proiecte generale. cu limita de 200. Société Générale Bank & Trust S. Contractul a fost semnat la data de 15 ianuarie 2009 şi are scadenţa finală la 15 ianuarie 2014. Scadenţa finală este 21 decembrie 2012 şi rata dobânzii este în funcţie de ratele interbancare (EURIBOR pentru sumele trase în EUR.00 milioane RON.A. Eurobank EFG Private Bank Luxembourg AG..A.28 milioane RON) a fost prelungit până la 12 ianuarie 2012.. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 143 .01 milioane EUR) şi 110. Suma totală este de 375. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG şi UniCredit Ţiriac Bank S. (k) Overdraftul contractat de OMV Bulgaria OOD de la UniCredit Bulbank Sofia. existent la 31 decembrie 2010. (h) În cursul anului 2009.23 milioane RON (echivalentul a 150. Agentul este UniCredit Bank Austria AG.50 milioane RON). cu o limită de 500. Rata dobânzii este în funcţie de rata SWAP la 3 ani plus o marjă corespunzătoare. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. a semnat un al doilea contract de împrumut.A.49 milioane BGN (echivalentul a 128. iar sumele pot fi trase în EUR. existent la 31 decembrie 2010. BAWAG P . Destinaţia sa este emiterea de scrisori de garanţie.A. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 350. iar data scadentă a fost prelungită până la 14 octombrie 2012. (g) La 21 decembrie 2009. existent la 31 decembrie 2010. Destinaţia sa este emiterea de scrisori de garanţie.. fără constituire de garanţii. OMV Petrom S.08 milioane RON (echivalentul a 225. Contractul a fost semnat la 14 octombrie 2008.00 milioane EUR..A. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.K. Raiffeisen Bank S. Destinaţia sa este emiterea de scrisori de garanţie. fără a implica numerar colateral. USD sau RON.35 milioane RON. Suma de 634.00 milioane EUR.A. LIBOR pentru sumele trase în USD şi. cu limita de 33. ROBOR plus o marjă corespunzătoare. echivalentul a 238.. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 557. cu Banca Europeană de Investiţii.A. trasă la 31 decembrie 2009 a fost rambursată în totalitate în cursul anului 2010 şi nici o altă sumă nu a mai fost trasă în 2010. fără a implica numerar colateral.00 milioane RON (la 31 decembrie 2009: 514.A. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 964.A.V.14. OMV Petrom S. a semnat un contract de împrumut fără constituire de garanţii. Bank..00 milioane EUR). cu limita de 58. Rata dobânzii este în funcţie de EURIBOR.00 milioane EUR). (i) Un contract de împrumut în sumă de 500.006. LIBOR pentru sumele trase în USD şi ROBOR pentru sumele trase în RON) plus o marjă corespunzătoare. Erste Group Bank AG.00 milioane EUR. Contractul a fost semnat pe 8 mai 2009 şi are scadenţa finală la 12 octombrie 2022. Emporiki Bank România S.00 milioane EUR) (la 31 decembrie 2009: 1. Marfin Egnatia Bank S. Banca Comercială Română S. ÎMPRUMUTURI PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ (continuare) Luxembourg S.15 milioane RON) a fost prelungit până la 15 iulie 2011.S. (l) Overdraftul contractat de OMV Serbia de la Raiffeisen Bank Belgrad. (j) Overdraftul contractat de OMV Bulgaria OOD de la Citibank Sofia.. respectiv.

(o) O facilitate de credit contractată cu Bancpost. cu limita de 25. facilităţi cu anumite bănci pentru emiterea de scrisori de garanţie.A. exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanţie. Perioada de valabilitate este până la 30 aprilie 2011. Pentru această facilitate nu au fost solicitate garanţii.A.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 14. cu scadenţa la 16 decembrie 2012.40 milioane EUR a fost contractată de OMV Petrom S.A.A. (r) O facilitate de credit cu limita de 3. cu scadenţa la 28 februarie 2012. (n) O facilitate de credit cu limita de 127.60 milioane EUR a fost contractată de Petrom Aviation de la Raiffeisen Bank pentru emiterea de garanţii bancare.. La 31 decembrie 2010.Groupe Société Générale S. Pentru această facilitate nu au fost solicitate garanţii. cu scadenţa 28 octombrie 2011. Grupul Petrom a îndeplinit condiţiile financiare prevăzute în contractele de credit. exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanţie. (p) O facilitate de credit cu limita de 3. exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanţie. după cum urmează: (m) O facilitate de credit a fost semnată cu Fortis Bank – Sucursala Bucureşti – pentru 30.00 milioane EUR. de asemenea.00 milioane USD a fost contractată de OMV Petrom S.50 milioane EUR a fost contractată de Aviation Petroleum de la Raiffeisen Bank pentru emiterea de garanţii bancare.. exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanţie în favoarea autorităţilor fiscale. ÎMPRUMUTURI PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ (continuare) OMV Petrom S. (q) O facilitate de credit cu limita de 1. cu scadenţa la 31 decembrie 2011.A. 144 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . cu scadenţa 15 mai 2011. Pentru această facilitate nu au fost solicitate garanţii. a semnat.00 milioane EUR. de la BRD . Pentru această facilitate nu s-au solicitat garanţii. de la RBS Bank S.

07 1.62 1.06 peste 1 an 25.L.65 1.83 122.000 barili/zi.99 30.07 244.19 1. Datoriile aferente acestor instrumente au fost evaluate la valoarea justă de 411.A..61 178. ALTE DATORII FINANCIARE 31 decembrie 2010 Datorii privind leasingul financiar Alte datorii financiare Total Datorii din contractele de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie Datorii privind leasingul financiar Alte datorii financiare Total 30.54 72.62 31 decembrie 2010 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 145 .48 31 decembrie 2009 411. în principal.17 779.15.54 sub 1 an 4.72 365. O detaliere a valorii actualizate a datoriei privind leasingul financiar se prezintă după cum urmează: 31 decembrie 2009 Datorii privind leasingul financiar Sume datorate sub 1 an Sume datorate între 1 an şi 5 ani Sume datorate peste 5 ani Total datorii privind leasingul financiar Minus cheltuieli financiare viitoare aferente leasingului financiar Valoarea actualizată a datoriilor privind leasingul financiar Analizată după cum urmează: Scadentă sub 1 an Scadentă între 1 an şi 5 ani Scadentă peste 5 ani Total valoare actualizată a datoriilor privind leasingul financiar 1.77 152. OMV Petrom S. autovehicule.65 120.A.10 sub 1 an 411.36 milioane RON. Petrom Aviation S.25 302. La 31 decembrie 2010. şi OMV Petrom Marketing S. Datoria privind leasingul financiar În poziţia bilanţieră „Alte datorii financiare” .85 (42.86 480. Grupul a achiziţionat prin leasing financiar.39 49.21) 2.72 4.85 9.85 297.65 2.62 449. deţinute de OMV Petrom S.93 (0. reprezentând datoria aferentă decontării contractelor privind instrumentele derivate pentru acoperirea riscurilor. la 31 decembrie 2010 este inclusă şi datoria cu leasingul financiar.23) 30.65 milioane RON la 31 decembrie 2009.92 16. în poziţia „Alte datorii financiare” este inclusă suma de 128.34 657. pentru trimestrul al IV-lea al anului 2010.R.72 6. a semnat în al doilea trimestru al anului 2009 contracte privind instrumente derivate pentru un volum de 38.48 Datorii aferente contractelor de acoperire a riscurilor Pentru a proteja fluxurile de trezorerie ale Grupului.65 2. camioane şi generatoare de energie.A.38 peste 1 an 1.74 2.78 15.

67 27.07 20.55 478.03 527.09 31 decembrie 2009 122.67 27.81 81.10 302.07 20.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 16.09 sub 1 an 122.57 83.55 478.06 275. ALTE DATORII 31 decembrie 2010 Venituri înregistrate în avans Datorii fiscale Contribuţia la asigurările sociale Alte datorii Total Venituri înregistrate în avans Datorii fiscale Contribuţia la asigurările sociale Alte datorii Total 93.57 83.03 527.77 sub 1 an 93.81 81.77 peste 1 an peste 1 an - 146 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .10 302.06 275.

56 (443.12 467. net 4. brut 8.38 0.06 78.06 63.52 2.90 101. IMPOZITE AMÂNATE 2010 Creanţe privind impozitul amânat. net Impozite amânate pentru activele deţinute pentru vânzare (Nota 11) Impozite amânate.86) 26.50 (405.54 47.02 48.14 62.11 0.55 35.177.07 470.29 748. brut 94.70 0.70 Datorii privind impozitul amânat 421.20 58.30 47.38 1.28 716.37 65. TOTAL 2009 1. net 92.23 31.38 1.28 4.42 35.25 78.77 50.46 124. TOTAL 3.46 124.96 101.55 742.42 Imobilizări corporale şi necorporale Imobilizări financiare Stocuri Creanţe şi alte active Rezerve neimpozitate Provizioane pentru pensii şi plăţi compensatorii Alte provizioane Datorii Pierdere fiscală reportată TOTAL Compensare (pentru aceeaşi ţară / jurisdicţie fiscală) Impozit amânat.89 0.98 6.25 38.39 Reduceri Creanţe privind impozitul amânat.41 Reduceri Creanţe privind impozitul amânat.56 86.41 1.55 777.97 (443.49 Creanţe privind impozitul amânat.36) 62.14 Imobilizări corporale şi necorporale Imobilizări financiare Stocuri Creanţe şi alte active Rezerve neimpozitate Provizioane pentru pensii şi plăţi compensatorii Alte provizioane Datorii Pierdere fiscală reportată TOTAL Compensare (pentru aceeaşi ţară / jurisdicţie fiscală) Impozit amânat.256.59 41.88 Datorii privind impozitul amânat 445.11 1.36) 712.29 747.57 123.94 86.86) 734.60 4.62 17.38 734.96 (405.51 45.17.08 39.43 4.76 35.50 46.42 35.41 1.70 26.49 35.36 0.45 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 147 . net Impozite amânate pentru activele deţinute pentru vânzare (Nota 11) Impozite amânate.62 45.53 31.85 50.181.117.38 0.

28 31 decembrie 2010 122.05 Poziţia „Alte cheltuieli de exploatare” cuprinde suma de 129.70 31 decembrie 2010 149.77 11.59 71.10 20.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 17.280.05 24.38 532.33 1.28 71.98 milioane RON (2009: 679.28 milioane RON în 2010 (2009: 211.480.85 513. Dreptul de a utiliza pierderea fiscală reportată expiră după cum urmează: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 / După 2014 După 2015 Total 8. reprezentând cheltuieli de restructurare.93 96.98 18. 148 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . pierderea fiscală reportată a fost de 655. 19.288. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 31 decembrie 2009 Pierderi din diferenţe de curs aferente activităţii de exploatare Pierderi din cedarea de mijloace fixe Creştere / (Reducere) netă a provizioanelor de litigii Alte cheltuieli de exploatare Total 172.01 25.39 71.48 655.13 milioane RON).02 408.89 22. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 31 decembrie 2009 Câştiguri din diferenţe de curs aferente activităţii de exploatare Câştiguri din cedarea de mijloace fixe Reversări de ajustări de depreciere aferente imobilizărilor corporale şi necorporale Alte venituri din exploatare Total 127.64 679.06 7.24 13.57 milioane RON). IMPOZITE AMÂNATE (contiuare) La 31 decembrie 2010.065.10 milioane RON). Cheltuielile de restructurare au fost înregistrate în contabilitate pe baza aprobării conducerii societăţii şi a comunicării planului de restructurare.86 161.48 39.99) 1.89 (4.27 578.13 2010 8.85 În „Alte venituri din exploatare” la 31 decembrie 2010 este inclusă vânzarea de certificate de emisie în sumă de 168.04 5.32 milioane RON (2009: 58.87 1.39 7.48 319.69 1.

877. PROFIT ÎNAINTE DE DOBÂNZI ŞI IMPOZITARE – PREZENTARE UTILIZÂND CLASIFICAREA CHELTUIELILOR ÎN FUNCŢIE DE NATURĂ La 31 decembrie 2010 şi 31 decembrie 2009.089.47 31 decembrie 2010 18.11) (513.583.41) (52.34 513.62) (218.80 247.985.022.32 408.78) (1.03) (2.20.23) (248.21 2. VENITURI AFERENTE ENTITĂŢILOR ASOCIATE 31 decembrie 2009 Venituri aferente entităţilor asociate Dividende de la entităţile asociate Total venituri aferente entităţilor asociate 3.38) (52.54) (197.07 31 decembrie 2010 4.72) (611.51 21.14) (460.946.83) (2.09) (1.43 2.29 6.40) 2.88) (2.489.121.89) (41.41) (2. profitul înainte de dobânzi şi impozitare conform metodei costurilor totale se prezintă astfel: 31 decembrie 2009 Venituri Variaţia stocurilor Producţia realizată de entitate pentru scopuri proprii şi capitalizată Alte venituri din exploatare Cheltuieli cu materiile prime şi materialele Cheltuieli cu energia Alte cheltuieli de producţie Total cost materiale şi servicii Cheltuieli cu salariile Alte cheltuieli cu personalul Total cheltuieli cu personalul Amortizare Ajustări pentru depreciere Total amortizare şi depreciere Cheltuieli poştale şi de transport Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli de publicitate şi protocol Cheltuieli cu asigurările Cheltuieli cu deplasările Alte cheltuieli de exploatare Total alte cheltuieli de exploatare PROFIT ÎNAINTE DE DOBÂNZI ŞI IMPOZITARE 16.01) (7.22) (686.092.21) (1.85 (6.77) (1.68) (1.878.836.00) (75.13) (618.67) (52.55) (2.69 82.08) (1.740.555.441.73 15.90) (2.549.615.29) 1.72 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 149 .18) (352.70 (5.86 6.620.618.04) (78.10) (542.60) (2.582.084.67) (2.60) (9.130.13 217.817.

71) (251.45) (217.11) (172.42) (303.40 31 decembrie 2010 150 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .51 30.73) (49. CHELTUIELI NETE CU DOBÂNZILE 31 decembrie 2009 Venituri din dobânzi Venituri din dobânzi aferente titlurilor disponibile pentru vânzare Venituri din dobânzi aferente creanţelor Venituri din dobânzi aferente depozitelor pe termen scurt la bănci Total venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzile Cheltuieli cu dobânzile Efect din actualizarea provizionului pentru beneficii de pensionare Efect din actualizarea provizionului de dezafectare Alte efecte din actualizare Total cheltuieli cu dobânzile Cheltuieli nete cu dobânzile (195.86) (44.04) (13.13 46.28) (537.20) (219.76 366.76) (595.09 178. ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANCIARE 31 decembrie 2009 Venituri financiare Câştiguri din diferenţe de curs aferente activităţilor financiare Venituri din cedarea investiţiilor Total venituri financiare Cheltuieli financiare Pierderi din diferenţe de curs aferente activităţilor financiare Pierderi din titluri şi active financiare Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare Alte venituri şi cheltuieli financiare (196.77 58.27 178.87) (41.50 94.01) (174.59 38.75) (510.95) (15.28 31 decembrie 2010 23.30) (2.03 1.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 22.00) 9.15) (101.31) 150.37 367.49 0.23) (416.37) (21.22 27.

009.44 31 decembrie 2010 654.00% 416.77 25.22 56. REZULTATUL PE ACŢIUNE Calculul rezultatului pe acţiune se bazează pe următoarele informaţii: 31 decembrie 2009 Profitul net repartizabil acţionarilor societăţii-mamă Media ponderată a numărului de acţiuni Rezultatul pe acţiune 860.00% 187.74 197.67 Evoluţia impozitelor amânate se prezintă astfel: 31 decembrie 2009 Impozite amânate la 1 ianuarie Impozite amânate la 31 decembrie Variaţia impozitelor amânate Impozite amânate aferente reevaluării instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor înregistrate în capitalurile proprii Modificări în structura Grupului.335 0.605.85 (61.24 56.79 53.09) 355.77) 415. IMPOZIT PE PROFIT 31 decembrie 2009 Impozit pe profit – anul curent Impozit amânat Total impozit pe profit 419.0389 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 151 .68 85.32 419.641.32 16.11 107.24.644.169.77 501.14 31 decembrie 2010 501.46 (83.44 (85. diferenţe de curs şi alte elemente similare Impozite amânate în contul de profit şi pierdere Reconciliere Profit înainte de impozitare Procent taxare aplicabil pentru societatea-mamă Impozitul pe profit bazat pe procentul de taxare al societăţii-mamă Impactul din rate de taxare diferite Impozitul pe profit bazat pe procentele de taxare Impact fiscal aferent diferenţelor permanente Cheltuiala cu impozitul pe profit Impact fiscal aferent altor diferenţe temporare Impozit pe profit de plată 1.33 336.14 83.201.40) 1.91 415.32) 336.44 457.67 85.81 41.108.96 (9.70 294.05 123.42 16.76 59.185 0.0152 31 decembrie 2010 2.30 654.74 707.46 2.84) 83.32 (34.

având drept scop diversificarea activităţilor OMV Petrom S. Bulgaria. O varietate de măsuri sunt utilizate pentru a gestiona aceste riscuri. OMV Petrom S. INFORMAŢII PE SEGMENTE OMV Petrom este împărţit în patru segmente de operare: Explorare şi Producţie (E&P). în principal. precum şi alte riscuri operaţionale inerente. Activităţile segmentului E&P sunt concentrate. condiţiile economice. asimilată segmentului G&E. Serbia şi Moldova.A. în timp ce managementul Grupului. în sectorul energetic românesc. În cadrul Grupului se desfăşoară cu regularitate acţiuni de identificare şi monitorizare a litigiilor şi proceselor în curs.A. Divizia de Energie este nou înfiinţată. cum ar fi volatilitatea ridicată a preţului ţiţeiului şi a dolarului american. Asigurările şi taxarea sunt. principalele instrumente utilizate sunt de natură operaţională. Divizia de rafinare include două rafinării din România – Arpechim şi Petrobrazi. R&M produce şi livrează benzină. În afară de integrarea activităţilor de explorare şi producţie cu acelea de distribuţie ale Grupului Petrom şi a politicii de menţinere a unui portofoliu echilibrat de active în segmentul E&P . având produse şi pieţe diferite. Gaze şi Energie (G&E). Implicarea Grupului în industria de ţiţei şi gaze presupune expunerea la o serie de riscuri inerente. este singurul producător de ţiţei. Deciziile esenţiale de afaceri sunt luate de către Directoratul OMV Petrom S. întrucât fiecare dintre ele reprezintă o unitate strategică. gestionate la nivelul Grupului. La nivelul Grupului funcţionează un sistem de raportare a riscurilor de mediu. Divizia de marketing livrează produse clienţilor atât în sistem en-detail. Divizia de Gaze are drept obiectiv principal vânzarea gazelor naturale şi fructificarea optimă a potenţialului ce rezultă din liberalizarea pieţei. În România.A. Produsele E&P sunt ţiţeiul şi gazele naturale. Segmentele de operare sunt administrate în mod independent. OMV Petrom S. conceput să identifice obligaţiile curente şi potenţiale şi să faciliteze luarea de măsuri în timp util. Divizia de produse chimice. motorină şi alte produse petroliere clienţilor săi. 152 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . deţine şi exploatează principala fabrică de îngrăşăminte din România – Doljchim Craiova. activităţile de finanţare şi anumite funcţii administrative sunt evidenţiate în segmentul Corporativ. Printre acestea se numără stabilitatea politică. este principala companie pe piaţa românească de combustibili.A. modificări ale legislaţiei sau ale normelor fiscale. de asemenea. în România şi Kazahstan.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 26. cât şi en-gros şi desfăşoară operaţiuni în România. Rafinare şi Marketing (R&M).

29 16.370.176.66 9.27 154. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 153 .94 153.37 163.615.65 350.484.50 1.30 8.013.109.03 1.08 520.44) (9.87 (541.72 Corporativ & Altele 485.83 40.75 4.35 3.26 5.207. Managementul consideră că preţurile de transfer ale bunurilor şi serviciilor transferate între segmente corespund cu preţurile pieţei.72 Raportarea pe segmente secundare România Vânzări către terţi Profit înainte de dobânzi şi impozitare Total active Investiţii în imobilizări corporale şi necorporale 14.68 3.18 3.65 77.306.16 Restul ECE 3.306.22 2.83 40.165.22 681.678.906. activităţile având caracteristici similare au fost agregate. INFORMAŢII PE SEGMENTE (continuare) Raportarea pe segmente primare E&P Vânzări între segmente Vânzări către terţi Total vânzări PROFIT ÎNAINTE DE DOBÂNZI ŞI IMPOZITARE Total active Investiţii în imobilizări corporale şi necorporale Investiţii în entităţi asociate Active deţinute pentru vânzare Total datorii Amortizare şi depreciere Ajustări de depreciere Rezultatul entităţilor asociate 8.48) 3.97) Consolidat total 18.26.080.74 672.659.22 681.85 2.29 16.87 (135.39 Restul Europei Restul lumii 623.130.27 302.97) Consolidat total 18.570.567.31 15.28) (281.44) (161.659.13 3.18 15.534.165.507.40 6.69 2.861.17 498.798.23 5.72 Consolidat (9.021.32) 2.69 18.40 3.79 R&M 126.79 35.50 8.21 65.47 5.968.66 5.64 120.659.85 2.40 6.90 433.44 18.146.64 120.54 1.45 G&E 185.08 31.21 1.985.83 Cel mai important indicator de performanţă al Grupului este profitul înainte de dobânzi şi impozitare (EBIT).275. Pentru compilarea rezultatelor pe segmente.615.165.012.02 2.765.63 6.49 106.33 74.050.98 40.51 34.28) (281.69 28.65 77.22 2.879.26 5.065.615.12 21.615.44 4.092.69 2.263.130.70 13.568.765. Vânzările între companiile din cadrul Grupului şi alocările costurilor de către societateamamă sunt determinate în conformitate cu politicile interne ale Grupului.53 Total 9.28 Consolidat (161.047.51 34.69 2.985.11 782.

61 0.18 225.767 31 decembrie 2010 26.23 7.84 43.151.03 61.79 22.73 Datorii 17.o.84 1. EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft.A.94 300.718 *) Numărul angajaţilor a fost calculat ca medie a angajaţilor pentru 12 luni.63 99.15 0.58 1. detaliile privind relaţiile cu părţile afiliate neincluse în consolidare trebuie prezentate în mod distinct.660 31. OMV Hrvatska d.o.80 1.02 11.19 6. NUMĂRUL MEDIU DE ANGAJAŢI 31 decembrie 2009 Total Grup Petrom din care: OMV Petrom S.77 0.77 0.R. PĂRŢI AFILIATE În conformitate cu IAS 24. Companiile şi persoanele fizice sunt considerate a fi afiliate atunci când una dintre părţi poate controla sau poate exercita o influenţă semnificativă asupra celeilalte sau dacă ambele părţi sunt sub control comun.46 7.L.04 0.28 1.35 0. 28.058 1.R. Valorile la 31 decembrie 2009 au fost ajustate corespunzător.L.61 1. În cursul anului 2010.75 41. Trans Gas Services S.03 0.96 154 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Alte filiale 29.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 27.37 1.65 0.23 0.59 19.Ș. OMV Aktiengesellschaft Petrom Nadlac S. Total 5.A.72 0. Petrol Ofisi A.417 2.82 4.46 38.31 675.350 25. Grupul a desfăşurat următoarele tranzacţii cu părţile afiliate: Achiziţii OMV Deutschland GmbH OMV Exploration & Production GmbH OMV Gas & Power GmbH OMV Gas GmbH OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelösségü Társaság OMV Refining & Marketing GmbH OMV Solutions GmbH OMV Supply & Trading AG OMV International Services GmbH OMV Austria Exploration & Production GmbH OMV Power International GmbH Borealis AG Congaz S.71 1.94 0.

acţionarul majoritar al OMV Petrom S. este OMV Aktiengesellschaft.Ș.o. Petrom Nădlac S.L.12 953.02 4.A.76 0.0%).00 Creanţe 31.L. OMV Deutschland GmbH OMV Hrvatska d.R.42 0.o. d.o.28.03 47.r.o.55 62. OMV Solutions GmbH OMV Supply & Trading AG OMV International Services GmbH Borealis AG Petrol Ofisi A.52 0. OMV Slovensko s.o. PĂRŢI AFILIATE (continuare) Vânzări OMV BH d. Majoritatea acţiunilor OMV Aktiengesellschaft sunt deţinute de Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG – 31.01 0.08 0. OMV Finance Ltd.28 0. Total 0.69 Aşa cum s-a prezentat în Nota 1.5%) şi International Petroleum Investment Company (IPIC.25 54.16 0. OMV Refining & Marketing GmbH OMV Slovenija trgovina z nafto in naftnimi derivati. Trans Gas Services S.R.74 0.28 0.55 610.o.04 0.22 20.27 13.o.64 1. Abu Dhabi – 20. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 155 .08 0.51 224.14 119.02 0.

R. PETROM LPG S.90% 100.00% 95.70% 37. vânzările totale.00% 100. profiturile / pierderile nete şi capitalurile proprii ale acestor companii reprezintă mai puţin de 1% din sumele totale consolidate.R.L.99% 100. OMV BULGARIA OOD OMV PETROM MARKETING S. PETROMED SOLUTIONS S.L.00% 95. 156 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 .L.40% 28.99% 99.A. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE S. INVESTIŢII DIRECTE ŞI INDIRECTE ALE GRUPULUI PETROM CU UN PROCENTAJ DE INTERES DE CEL PUŢIN 20% LA 31 DECEMBRIE 2010 Numele companiei Procentajul de interes Tratamentul Activitate contabil al consolidării * C C C C C C C C C C C NC C C C NC NC C NAE NAE NAE AE NAE Explorare şi foraj de ţiţei în Kazahstan Producţie de energie eoliană Explorare şi foraj de ţiţei în Kazahstan Distribuţie de gaze Distribuţie de combustibil Servicii medicale Distribuţie de gaze Distribuţie GPL Distribuţie de combustibil Distribuţie de combustibil Distribuţie de combustibil Distribuţie de combustibil Distribuţie de petrol lampant Distribuţie de petrol lampant Explorare şi foraj de ţiţei în Kazahstan Producţia petrochimiei în Rafinărie Servicii de transport GPL Servicii de explorare şi producţie Alte intermedieri financiare Distribuţie de produse petroliere Distribuţie de combustibil Distribuţie de gaze naturale Servicii de informare şi reprezentanţă Ţara de origine Filiale (>50%) TASBULAT OIL CORPORATION LLP WIND POWER PARK S. FONTEGAS PECO MEHEDINŢI S.00% 99.A. CONGAZ S.L.99% 99.99% 99.00% 99.A. ICS PETROM MOLDOVA S. OMV SRBIJA DOO PETROM NĂDLAC S. PETROM EXPLORATION & PRODUCTION LIMITED Entităţi asociate (20-50%) FRANCIZA PETROM 2001 S. BRAZI OIL & ANGHELESCU PROD COM S.00% 80. punere în echivalenţă NC Filială neconsolidată (companii nesemnificative din punctul de vedere al situaţiilor financiare.59% 20.51% 100.R.90% 98.A.R.00% Kazahstan România Kazahstan România Moldova România România România Bulgaria România Serbia România România România Kazahstan România România Isle of Man *) Tratamentul contabil al consolidării: C Filială consolidată AE Entitate asociată.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 29.L.L.R.R.00% 99. TRANS GAS SERVICES S.00% România România România România România 100.L.R. cât şi colectiv) NAE Alte investiţii înregistrate la costul de achiziţie (entităţi asociate.00% 37. PETROM AVIATION S.L. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RELAŢIA CU INVESTITORII 40.A. având o importanţă redusă din punct de vedere al activelor şi profiturilor în cadrul situaţiilor financiare consolidate) Majoritatea filialelor neconsolidate au un volum foarte redus al activităţii.A.L. AVIATION PETROLEUM S.R.R.00% 99.00% 50.R.99% 100. KOM MUNAI LLP PETROCHEMICALS ARGEŞ S. atât din punct de vedere individual.L. KORNED LLP OMV PETROM GAS S.

99 68.42 35.din care achitat până la sfârşitul anului .L.69 0.31) (6. în conformitate cu IFRS 3.50) (9.56 35.86 0.68 8.41 Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 157 .R.03) (92.59) 38..42 32.30.54 (11. Această tranzacţie a fost înregistrată în contabilitate utilizând metoda combinării de întreprinderi.42 35. Activele nete aferente filialelor la data achiziţiei au fost după cum urmează: 31 decembrie 2009 Imobilizări necorporale Activele aferente rezervelor incerte Imobilizări corporale Creanţe comerciale şi alte creanţe Provizioane Datorii Datorie netă privind impozitul amânat Partea Grupului din activele nete la data achiziţiei Fond comercial la data achiziţiei Total preţ de achiziţie: .38 12. care are ca obiect de activitate producţia de energie eoliană.68 31 decembrie 2010 39. În cursul anului 2010.44) 34.51 8. care îşi desfăşoară activitatea în domeniul explorării şi producţiei. Grupul a achiziţionat un procentaj de interes de 99.99% în compania Wind Power Park S.19 8. o companie fondată în România.68 29. ACHIZIŢIA ŞI VÂNZAREA DE FILIALE a) Achiziţia de filiale În cursul anului 2009.din care rămas neachitat până la sfârşitul anului Preţ de achiziţie achitat la data achiziției filialelor în cursul anului Plăţi în numerar pentru filialele consolidate anterior Numerar utilizat pentru achiziţii (exceptând numerarul achiziţionat) 146.31 (6.19 38. Grupul a achiziţionat un procent de 100% din acţiunile companiei Korned LLP .

92 5.93) 158 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Grupul a vândut Ring Oil Holding & Trading Ltd.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 30. OJSC Chalykneft. CJSC Saratovneftedobycha).02) 16.98) (21. LLC Neftepoisk. şi filialele acesteia (LLC Management Company Corsarneft.31 30. Activele nete aferente filialelor la data vânzării au fost după cum urmează: 31 decembrie 2009 Activele aferente rezervelor incerte şi alte imobilizări necorporale Imobilizări corporale Investiţii Stocuri Creanţe comerciale şi alte creanţe Numerar şi echivalente de numerar Datorie netă privind impozitul amânat Provizioane pentru dezafectare şi restaurare Datorii privind împrumuturile Furnizori şi alte datorii asimilate Minus costul investiţiilor indirecte Active nete vândute 31 decembrie 2010 77.90 Numerar net generat de vânzarea filialelor 31 decembrie 2009 Preţ net primit în numerar şi echivalente de numerar Minus soldurile numerarului şi echivalentelor de numerar cedate Numerar net generat de vânzarea filialelor 31 decembrie 2010 6. Oil Company Renata LLC.04 (66.26) 66.26 0. OJSC Karneft.28) (6.37 237.07 2.92) (2.28 (7.02 Câştig din vânzarea de filiale 31 decembrie 2009 Preţ de primit Active nete vândute Interes minoritar Diferenţe de curs cumulate aferente activelor nete ale filialelor.30 13. ACHIZIŢIA ŞI VÂNZAREA DE FILIALE (continuare) b) Vânzarea de filiale În cursul lunii august 2010.57 - 28. LLC Artamira. reclasificate din capitalurile proprii la data pierderii controlului asupra filialelor Câştig din vânzarea de filiale 31 decembrie 2010 52.35 (13.91) (0.11) (237.

în special. Valoarea contabilă a altor datorii este aceeaşi cu valoarea lor justă. Facilităţile de producţie şi proprietăţile tuturor companiilor din cadrul Grupului sunt subiectul unei varietăţi de legi şi reglementări cu privire la protecţia mediului în ţările în care îşi desfăşoară activitatea: provizioanele sunt constituite pentru obligaţiile probabile ce rezultă din aplicarea măsurilor de protecţie a mediului. Valoarea justă a datoriilor financiare pentru care nu sunt disponibile preţuri de piaţă a fost determinată prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar. numerarului. pornind de la preţurile de piaţă cotate. reprezentând numerar restricţionat. folosind rata dobânzii pentru datorii cu scadenţe similare în vigoare la data bilanţului. cecurilor şi sumelor din conturile bancare reprezintă o evaluare rezonabilă a valorii lor juste. Valoarea justă a altor active financiare. scadenţa pe termen scurt. titluri şi investiţii este calculată. având în vedere că activele respective au scadenţa mai mică decât un an. Managementul consideră că respectarea reglementărilor curente precum şi a unor reglementări viitoare mai stricte nu va avea un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor consolidate. în principal. Valoarea justă a provizioanelor pe termen lung se consideră că nu diferă în mod semnificativ de valoarea lor contabilă. determinarea valorii juste nu este fezabilă.00 milioane RON).31. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 159 . Alte contingenţe Numerarul şi conturile bancare la 31 decembrie 2010 includ suma de 140. întrucât au. Atunci când asemenea cotaţii sau preţuri nu sunt disponibile şi nici valoarea actualizată nu poate fi stabilită. în principal referitoare la anumite cazuri de litigii. Valoarea contabilă a creanţelor.338.816.86 milioane RON (la 31 decembrie 2009: 2. ANGAJAMENTE ŞI CONTINGENŢE Angajamente La 31 decembrie 2010. Valoarea contabilă a provizioanelor pentru taxe şi a altor provizioane pe termen scurt este valoarea lor justă. Valoarea justă a instrumentelor financiare derivate corespunde valorii lor de piaţă. Litigii Politica Grupului este de a constitui provizioane pentru litigiile care probabil vor genera obligaţii. 32. Managementul consideră că litigiile neacoperite de asigurări sau provizioane nu vor avea un impact semnificativ asupra poziţiei financiare a Grupului. VALOAREA JUSTĂ A ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE Estimările valorii juste la data bilanţului (discutate în cele ce urmează) se bazează în mod normal pe informaţiile de piaţă disponibile.30 milioane RON. angajamentele totale contractate de către Grupul Petrom pentru investiţii au fost în sumă de 1.

bazele de măsurare şi bazele pe care veniturile şi cheltuielile sunt recunoscute pentru fiecare clasă de active şi datorii financiare şi instrumente de capital sunt prezentate în Nota 3.. numerar şi echivalente de numerar). Gradul de îndatorare a Grupului Petrom la 31 decembrie 2010 a fost de 12% (la 31 decembrie 2009: 16%).L. inclusiv criteriile de recunoaştere. în scopuri speculative. Comitetul de risc al Grupului urmăreşte în mod activ să minimizeze efectele riscurilor controlabile (atât operaţionale. Divizia de trezorerie raportează de două ori pe an către Comitetul de risc al Grupului Petrom. luând în considerare plata în avans (43.R. riscul de rată a dobânzii. activităţile Grupului Petrom sunt expuse în mod normal riscurilor legate 160 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Gestionarea riscului de piaţă În privinţa riscului de piaţă. GESTIONAREA RISCURILOR Gestionarea riscului de capital Grupul Petrom gestionează în mod constant capitalul. a oferit o garanţie în sumă de 40. astfel încât să se asigure că entităţile din cadrul Grupului vor fi optimal valorificate. 33. Divizia de trezorerie a Grupului Petrom sprijină unităţile operaţionale cu servicii şi coordonează accesul la pieţele financiare interne şi internaţionale.46 milioane RON.38 milioane RON. furnizor al instalaţiilor de turbine eoliene pentru filiala Wind Power Park S. precum şi rapoartele legate de riscurile aferente grupului. Politici contabile semnificative Detaliile aferente politicilor contabile semnificative adoptate.17 milioane RON) către consorţiul Vestas. la situaţiile financiare. nou achiziţionată. valoarea de piaţă. cât şi financiare). Prin funcţia sa.A. rezerve şi rezultat reportat. care monitorizează riscurile şi politicile implementate pentru a limita expunerile la risc. Obiectivele gestionării riscului financiar Grupul Petrom nu participă la tranzacţionarea instrumentelor financiare. aşa cum este prezentat în „Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii”) şi din datorii (care includ împrumuturile pe termen scurt şi lung prezentate în Nota 14. Suplimentar.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 32. riscul de credit. Aceste riscuri financiare includ riscul valutar. inclusiv a instrumentelor financiare derivate. arătând o expunere în scădere la riscul de îndatorare. care analizează gradul de expunere financiară şi magnitudinea riscurilor. Grupul are alte datorii contingente în sumă de 10. în contrapartidă cu expunerea la riscuri. Datoria contingentă la 31 decembrie 2010 este de 131. Revizuirea acoperă inclusiv costul capitalului şi riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.79 milioane RON) efectuată către furnizor în cursul perioadei. Structura capitalului în cadrul Grupului Petrom este formată din capitaluri proprii atribuibile acţionarilor societăţii-mamă (incluzând capital social. ANGAJAMENTE ŞI CONTINGENŢE (continuare) Datorii contingente OMV Petrom S.88 milioane EUR (175. Managementul Grupului Petrom revizuieşte cu regularitate structura capitalului. riscul de piaţă şi riscul de lichiditate. reprezentând garanţii de bună execuţie. monitorizează şi gestionează riscurile financiare în legătură cu operaţiunile Grupului Petrom folosind rapoarte interne de risc. pentru a maximiza câştigul acţionarilor.

expus la modificarea cursului de schimb al dolarului american şi al euro faţă de leul românesc. evaluat şi diminuat în permanenţă pentru a asigura o expunere limitată a Grupului Petrom.323) 2010 67. în principal.33. creanţelor. aferent expunerii la USD a numerarului. GESTIONAREA RISCURILOR (CONTINUARE) de distribuţia produselor petroliere şi a volatilităţii preţului aferent acestor produse. dar şi din consolidarea activelor şi datoriilor denominate în mod normal în valută.092) - (i) Acest impact este. Valorile bilanţiere ale activelor şi datoriilor Grupului Petrom denominate în valută la data de raportare sunt după cum urmează: Active 31 decembrie 2009 Mii USD Mii EUR 676.203 95. aferent expunerii la EUR a datoriilor şi a împrumuturilor în sold la sfârşitul anului.411 629. Nu au fost schimbări în expunerea Grupului Petrom la riscurile de piaţă sau în modul în care acesta gestionează şi măsoară riscul. +10% Creştere în cursul de schimb al monedelor străine Impact mii USD (i) 2009 Profit / (pierdere) Alte elemente de capital 58. Grupul Petrom este. sunt analizate activităţile specifice industriei şi riscurile valutare corespunzătoare acesteia.032 886.250 31 decembrie 2010 107.669 Datorii 31 decembrie 2009 303. Riscul este luat în calcul. O sumă pozitivă în tabelul de mai jos arată o creştere în profit generată de o variaţie în cursul de schimb de 10% şi o sumă negativă indică o scădere în profit cu aceeaşi valoare. Următorul tabel detaliază senzitivitatea Grupului la o creştere sau scădere cu 10% a cursului de schimb al EUR şi USD. (ii) Acest impact este.572 22.517 Impact mii EUR (ii) 2009 (60. Gestionarea riscului de monedă străină Deoarece Grupul Petrom operează în mai multe ţări şi diferite valute.688) 2010 (79.369 31 decembrie 2010 782. analizat. în principal.585 Analiza de senzitivitate a valutei Riscul de translatare apare la consolidarea filialelor ale căror situaţii financiare sunt întocmite în alte monede decât leul românesc. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 161 . datoriilor şi a activelor şi datoriilor financiare în sold la sfârşitul anului. Cea mai importantă expunere rezultă din modificările cursului de schimb al dolarului american şi al euro faţă de leul românesc.659 (7. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilanţiere monetare denominate în valută în sold la data raportării şi ajustează translatarea lor la sfârşitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. în principal. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar şi asupra profitului înainte de dobânzi şi impozitare.

A.51 Efectul modificării 1% în rata dobânzii 31 decembrie 2009 1. Din perspectiva gestionării riscului.465.517) Impact mii EUR (ii) 2009 60. analiza este efectuată presupunând că suma în sold la data bilanţului a fost în sold pe parcursul întregului an. a contractat în ianuarie 2011 instrumente SWAP de acoperire a riscului privind preţul la ţiţei. datoriilor şi a activelor şi datoriilor financiare în sold la sfârşitul anului. în principal din producţia proprie. în principal. GESTIONAREA RISCURILOR (CONTINUARE) -10% Scădere în cursul de schimb al monedelor străine Impact mii USD (i) 2009 Profit / (pierdere) Alte elemente de capital (58. asociate cu volatilitatea preţului petrolului.62 28.10 31 decembrie 2010 3. după caz.810.66 Gestionarea riscului de preţ al mărfurilor Grupul Petrom produce petrol şi gaze şi utilizează ţiţei.092 - (i) Acest impact este. Gestionarea riscului de rată a dobânzii În vederea gestionării riscului de rată a dobânzii. OMV Petrom S.45 31 decembrie 2010 358.58 34. pentru acoperirea împotriva principalelor riscuri specifice industriei. Pentru a proteja fluxul de numerar al Grupului în 2011.06 3. dar achiziţionează şi ţiţei de la terţi. datoriile Grupului sunt analizate prin prisma ratelor fixe şi variabile de îndatorare. aferent expunerii la EUR a datoriilor şi a împrumuturilor în sold la sfârşitul anului. la data bilanţului. Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent prezentată mai sus arată expunerea de la sfârşitul anului.659) 7. Grupul Petrom monitorizează şi diminuează în permanenţă expunerea la riscul valutar pentru toate operaţiunile sale. ce asigură.323 2010 (67. Analiza aferentă modificării riscului de rată a dobânzii Împrumuturi cu rată variabilă Sold la 31 decembrie 2009 Împrumuturi pe termen scurt Împrumuturi pe termen lung 161.Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă | Raportul structurilor de conducere | Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare 33. O creştere sau o scădere de 1% este folosită în raportarea internă a riscului de rată a dobânzii către management şi reprezintă estimarea acestuia aferentă unei modificări rezonabile posibile a ratelor dobânzii. adiţional. cât şi nederivate. aferent expunerii la USD a numerarului. expunerea din cursul anului este în permanenţă monitorizată şi gestionată de către Grupul Petrom. (ii) Acest impact este. Instrumentele financiare sunt folosite. atât pentru instrumentele derivate.688 2010 79. pentru un volum de 162 Petrom Raport Anual 2010 | Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 . Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinată pe baza expunerii la rate a dobânzii. în principal.69 2. creanţelor. Pentru rate variabile aferente datoriilor. cum ar fi impactul negativ semnificativ al scăderii preţului ţiţeiului asupra fluxurilor de trezorerie. a valutelor şi a scadenţelor.

În 2009. bănci şi parteneri de afaceri. Aceste contracte de acoperire a riscului vor fi decontate trimestrial în 2011. în vederea stabilirii nivelului estimat al modificărilor nete în lichiditate. GESTIONAREA RISCURILOR (CONTINUARE) 25. Gestionarea riscului de lichiditate În scopul evaluării riscului de lichiditate. garantând un prag de 54 USD/ baril pentru cazul în care preţul ţiţeiului va scădea sub 75 USD/baril (structura cost zero). Grupul Petrom nu are nici o expunere semnificativă la riscul de credit faţă de un singur partener sau grup de parteneri având caracteristici similare. Detaliile privind datoriile financiare ale Grupului sunt prezentate în Notele 14 şi 16 din situaţiile financiare ataşate.000 barili/zi. clienţilor le sunt alocate expunerile maxime permise din punct de vedere al sumelor şi scadenţelor. Analiza furnizează baza pentru deciziile de finanţare şi angajamentele de capital. Rezerve de lichiditate sub forma linilor de credit angajate sunt constituite pentru a asigura în orice moment solvabilitatea şi flexibilitatea financiară necesară Grupului Petrom. au fost folosite instrumente derivate pentru acoperirea împotriva riscurilor financiare aferente încasărilor din producţia a 38. Pentru perioada în care preţul ţiţeiului a fost mai mic de 54 USD/baril în 2010. în timp ce Grupul nu a putut beneficia de preţuri ale ţiţeiului peste 75 USD/baril în 2010 pentru volumul menţionat mai sus. Note la situaţiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 | Petrom Raport Anual 2010 163 .65 milioane RON. Contractele de acoperire a riscului au fost contracte la ghişeu cu bănci de renume şi au fost decontate trimestrial în 2010. valoarea justă era de 411. Riscul de credit aferent celor mai importanţi parteneri este evaluat şi monitorizat la nivel de Grup folosind limite predefinite pentru anumite ţări. până la sfârşitul anului 2011. La 31 decembrie 2009. Procedurile sunt guvernate de metodologii. Grupul Petrom defineşte partenerii ca având caracteristici similare dacă aceştia sunt părţi afiliate. Gestionarea riscului de credit Riscul de credit se referă la riscul că un partener de afaceri nu va reuşi să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Pe baza bonităţii. iar evaluarea bonităţii este revizuită în mod regulat.000 barili/zi în 2010. În cazul în care preţul ţiţeiului în 2010 a fost între cele două intervale nu a fost necesară nici o compensare. ca şi datoria aferentă (Nota 15). fluxurile de trezorerie (intrări şi ieşiri) operaţionale şi financiare bugetate în Grupul Petrom sunt monitorizate şi analizate lunar. pentru a proteja fluxurile de trezorerie ale Grupului de impactul negativ al scăderii preţului ţiţeiului.33. contractul de acoperire a riscului a plătit diferenţa până la preţul de piaţă obţinut. un nivel al preţului Brent de aproximativ 97 USD/baril. generând o pierdere financiară pentru Grupul Petrom. EVENIMENTE ULTERIOARE Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei bilanţului. 34.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful