You are on page 1of 8

EXIT

xornal de galicia
Suplemento de lecer
27 de febreiro de 2009
Número 12

santos
morcegos
batman!
esquecidos nestes tempos de historias escuras, os ‘sidekicks’,
os axudantes xuvenis dos heroes, reclaman o seu espazo
2 exit xornal de galicia. Suplemento de lecer. 10 de abril de 2009

P
SPRINgFIELD
crea un á túa imaxe
MAPA INTERACTIVO ser parte de southpark
Podemos ver un mapa interactivo de Na web www.sp-studio.de podemos ser
PORTADA Springfield ao xeito de Google Maps coma un habitante máis de South Park,
A viaxe ficticia en http://adn.blam.be/springfield/ facendo un personaxe ao estilo da serie
xornal de galicia. Suplemento de lecer. 10 de abril de 2009 exit 3

TWIN PEAKS o peor xogo de 1991


OS LUGARES REAIS a galicia de ficción
O DVD da edición dourada de Twin Peaks conta cun A nosa terra tamén ten lugares ficticios, como Portozás, de
mapa interactivo do lugar, no que se pode saber Mareas Vivas; Auria, n’A esmorga; a selva de Esmelle, onde
como atopar as localizacións reais da serie vivía Merlín ou Viana del Prior na obra de Valle-Inclán
4 EXIT XORNAL DE GALICIA. Suplemento de lecer. 10 de abril de 2009

P
AMIGOS PARA SEMPRE SECUELA
DEPP  BURTON REGRESO AO LESTE
O director convertirá en longametraxe Viggo Mortensen porase de novo ás
PANTALLAS a súa curta animada Frankenweenie, ordes de David Cronenberg nunha se-
Cine con Depp participando nela gunda parte de Promesas del este

Este é o aspecto de Bulma e Son Gokü na versión cinematográfica. Parecido no branco dos ollos.

DAS VIÑETAS Á PANTALLA


A ADAPTACIÓN DE ‘DRAGON BALL’ SOFRE DUNHA INFAME UNIÓN DO PEOR DE ORIENTE E OCCIDENTE

VÍCTOR PAZ MORANDEIRA. A CORUÑA taría coa axuda de Bulma, huma- das bólas. A serie tería unha infini- nos noventa. Unha delas é a apari-
victor.paz@xornaldegalicia.com
na aventureira, e os adestramentos tude de incontábeis tempadas, con ción de de Piccolo, aliado verde de
do mestre Mutenroi, Gokü medrandro e tendo fillos que Gokü, que no filme se converte no
O manga máis popular da historia, un vello verde que seguirían os seus pasos. malo da función.
coñecido a nivel internacional po- ía montado nunha O asunto convertiuse ao
las emisións do anime (a variante tartaruga. final nunha truculen- PASTICHE INSUFRÍBEL
animada dos cómics xaponeses) que Conforme a acción ta saga familiar sen Quen podería unir o peor cine fan-
pasaron nas televisións de todo o ía avanzando, dába- fin nin xeito, pero tástico, con pegotes de efectos xera-
mundo, xa ten adaptación ao cine- se a coñecer que ese polo camiño deixou dos por ordenador, as DRAGONBALL
ma. Bóla de dragón, como se di en neno, Son Gokü, era moitas historias para artes marciais máis ran- EVOLUTION
Galicia grazas aos programadores do un guerreiro saiyajin, a imaxinería colecti- cias e unha estética James Wong
Xabarín Club, une a varias xeracións e que o cometido de va dos que medraron manga que daña á JUSTIN CHATWIN, CHOW YUN-FAT,
ao redor da mesma historia. atopar os artefactos vista? O alquimista EMMY ROSSUM, JAMES MARSTERS
Un neno chegado do espacio, con máxicos era moi do enxendro é James
cola de mono, comechón e vivaz, ten importante, pois Wong, autor de bodrios Adaptación da célebre
a tarefa de buscar polo mundo as se- outros da súa cas- como El único. serie anime, na que un neno
te bólas de dragón, que convocan ao te, pero con inten- Un presuposto de 100 millóns de chegado do espazo ten que
becho fantástico, capaz de conceder cións destrutoras, dólares para xuntar o peor de Occi- buscar as bólas de dragón, que
calquera desexo. De primeiras, con- andaban na procura Chow Yun-Fat dá vida a dente co de Oriente. Sen palabras. dan un abraiante poder.
un irrecoñecíbel mestre
Mutenroi

OUTRAS ESTREAS
PARÍS, PARÍS SEÑALES DEL FUTURO ESPÍAS EN LA SOMBRA
Director Director Director
CHRISTOPHE BARRATIER ÁLEX PROYAS JEAN-PAUL SALOMÉ
Actores Actores Actores
GÉRARD JUGNOT, CLOVIS CORNILLAC, NICOLAS CAGE, ROSE BYRNE, CHANDLER SOPHIE MARCEAU, JULIE DEPARDIEU,
KAD MERAD, NORA ARNEZEDER CANTERBURY, BEN MENDELSOHN MARIE GILLAIN, DÉBORAH FRANÇOIS

Cando o teatro Chansonio pe- John Koestler (Cage) recibe un Ambientada durante a Segun-
cha, os seus responsábeis, coa código numérico que estive- da Guerra Mundial, a película
axuda do barrio, deciden mon- ra pechado nunha cápsula do narra a historia dun grupo de
tar un musical para recadar os tempo. A mensaxe do pasado mulleres da Resistencia france-
cartos suficientes para a súa predice o funesto futuro próxi- sa. Conta cun grande reparto e
supervivenza. mo, contra o que John loitará. boa factura técnica.
xornal de galicia. Suplemento de lecer. 10 de abril de 2009 exit 5

m
o barco de valdeorras O GROVE
MEU the blows
A sala Baranda acollerá o venres ás 23 Os vigueses tocan o sábado na sala
música horas o directo no que os da Coruña El Náutico á unha da madrugada
Ao vivo presentarán o seu último traballo polo módico prezo de tres euros

pantagruélico
andrés calamaro
o músico bonaerense presenta ‘obras incompletas’, un magno
percorrido pola súa carreira musical que achega novo material

daniel prieto. A coruña recámara. Agora temos unha opor-


daniel.prieto@xornaldegalicia.com
tunidade de recuperar ese torren-
te creativo, xestado en todo tipo de
“Presumo de versátil, de vanguar- locais e estados.
dista, de vintage, de experimental Calamaro cumple así unha das súas
y de recorrer géneros, si quiero”, di- aspiracións de hai anos, e con An-
cía o inclasificable Calamaro nunha drés bota fóra ese novo caudal mu-
entrevista con motivo do seu ante- sical coas súas composicións clási-
rior álbum, La lengua popular. Un- cas como Flaca, El día de la mujer
ha afirmación que, se cabe, cobra mundial, Todo lo demás, Media
máis sentido aínda á vista deste mag- Verónica ou Me arde, aderezado
no recopilatorio, que tamén, como con versións de The Beatles, Hel-
«ANDRéS»
non, ofrece material novo. E é que o ter Skelter, ou Carlos Gardel, El día
Andrés Calamaro
arxentino percorre nesta peculiar que me quieras.
antoloxía a súa discografía desde Warner Music, 2009 Moitos dos sons inéditos, que fo-
o elegante Alta Suciedad ata a ac- ron definidos polo bonaerense co-
tualidade, case nada. Unha mestura ma “ineditóxicos”, compuxéronse
de estilos que, ao atravesar o maxín A obra inclúe 6 CD durante a etapa denominada “Deep
do músico, quedan convertidos en cun total de 109 cancións, Camboya”, que fixo acadar ao can-
música. En arte que non entende de 54 delas inéditas. Ademais, tante estados de iluminación musi-
cualificativos nin de modas. dous DVD amosan casi catro cal extraordinarios. Nese período de
O grandes éxitos recolle varias ver- horas de imaxes de directo, éxtase e alquimia, Andrés Calamaro
sións e a maxia dalgunhas das com- vídeos i entrevistas, que farán compuña en estado febril durante
posicións máis sublimes do músico, as delicias dos seguidores da xornadas de máis de 24 horas.
intercaladas coa súa faceta máis ex- filosofía calamariana. E, por “Para hacer un greatest hits hay que
perimental e arriscada, aquela que se fora pouco, un suxestivo tenerlos, por eso es algo bellísimo
o levara a editar El Salmón, louba- libro de 184 páxinas completa poder hacer un disco solo con los
do e censurado a partes iguais. E é a edición, coas letras das temas que te han llevado al éxito”,
que, ao igual que Prince, Calamaro cancións, textos escritos indica o bonaerense, que se consi- O artista arxentino
sempre fixo gala dunha incontinen- polo propio músico e os dera un músico “incompleto”, un-
cia creativa e ofreceu vía Internet seus amigos, ilustracións ha modestia -sincera- que o levou a
moito material, como rebeldía an- e fotografías. Unha xoia arrodearse ao longo da súa carreira sen máis. O cantante en castelán “es algo bellísimo
te a negativa da súa discográfica a para coleccionistas, ideal de “auténticos genios”. máis carismático dos últimos tem-
publicar as súas cancións. Grazas para os que se inicien no A ración máis xenerosa de Calamaro pos, o melómano por excelencia, o
poder hacer un
a isto puidemos desfrutar no seu macrocosmos do creador xa está aquí, parte dos seus arqui- artesán rockeiro, o último poeta, a disco solo con los
momento de Las caras B de Alta arxentino, e obrigado para vos ocultos, os eslabóns perdidos, flor no labirinto, contraataca. “El temas que te han
Suciedad, unha pequena mostra do todos os seus cómplices. as ideas desbotadas do músico re- rock soy yo”, afirmou o bonaeren-
seu monstroso talento e dos temas nacentista, a máquina de facer can- se nunha ocasión. Que siga sendo llevado al éxito”
que quedaban, con cada disco, na cións de amor, de amor pola música, así por moitos anos.

propostas para a fin de semana


venres 10 sábado 11 venres 10

FRANC3S LOS ETERNOS dekamal


Sala Run Rum. 22.30 horas. 5 euros Jazz Vides. 23.00 horas. 5 euros Sala Zona Zero. 22.00 horas
Ferrol A Coruña Caldas de Reis

A banda carballesa, englobada A banda creada en Cedeira no Dende a súa creación no ano
no movemento Galician Bizarre, 2003 amosaralle ao público coru- 2006, a banda da vila luguesa de
amosará en terras ferrolás a súa ñés o seu directo, onde verque o Sarria non deixou de percorrer as
peculiar maneira de facer músi- seu verdadeiro potencial, que vai salas da xeografía galega. Cun es-
ca. Cunha promoción feita a tra- dende o máis clásico do Rock&Roll tilo clásico que soubo adaptarse
veso de Internet, a banda conta ata o máis duro do Power Rock. á óptica actual, ofrece un potente
xa con dúas maketas. Tamén se animan co Country. directo cunhas letras persoais.
6 EXIT XORNAL DE GALICIA. Suplemento de lecer. 10 de abril de 2009

B NOVO PROXECTO
CAMPING
MENÚS ESPECIAIS
VIXILIA
A restauradora galega Toñi Vicente O bacallau e as legumes convértense
BARRA E MESA rexentará un camping no Barbanza nos pratos estrela dos menús de vixilia
Comer tras pechar o seu estrela Michelín que ofertan os restaurantes

RICO, SINXELO...E BARATO! T


TOMA NOTA
Chulas ‘Josefa’
A CRISE DEIXA ATRÁS AS DELICATESSEN E DA PASO CROQUETAS, dan á perfección con queixo raiado
na masa. Cando se fríen, o queixo
Á VOLTA DE CLÁSICOS DE APROVEITAMENTO TORRIXAS, –a gusto do consumidor– fúnde- O QUE NECESITAS
CHULAS E PASTEIS se, facendo da croqueta un prato Pan (mellor se é de varios días)
ANA CAMIÑO. A CORUÑA cociña son as croquetas. Pasaron CONVÉRTENSE NOS máis delicado. 250 gramos de azucre
ana.camino@xornaldegalicia.com
de ser un primeiro prato dignísi- Compiten con este clásico do apro- 2 ou 3 ovos
mo a protagonizar as cartas de ta- PRATOS ESTRELAS veitamento as chulas, moi típicas Leite
Os anos do desfalco na cociña pa- pas e racións en centos de bares. A PARA AFORRAR EN dalgunhas zonas de Galicia, feitas Raiadura dun limón
recen quedar atrás. Rematou aqui- croqueta non ten segredo algún. A TEMPOS DE CRISE con restos de pan vello. Moi simi- Un pouco de fariña
lo de tirar ao lixo os restos da carne base, común a todas as do mundo, lares son as míticas torrixas, feitas Aceite de oliva
asada do xantar ou ese anaco de pes- faise con manteiga, leite, fariña e tamén con pan de días anteriores.
cada que ninguén comeu. As con- un chisco de sal. Pouco gasto para Os pasteis salgados, cunha base de
tas domésticas sofren a crise eco- un prato que gusta a todos. masa de pan e recheos de peixe so-
nómica coma calquer gran empresa O que se lle engada a esta masa ba- brante de calquer comida, verdura
e tiran de inxenio para aforrar en se, unha bechamel sinxela, varía en e unha mistura de nata e ovo son
calquer detalle. Se ademáis de ba- función do gusto do cociñeiro e do tamén unha excelente opción pa-
ratas, as cousas son ricas e sinxe- que che teña sobrado da comida. ra aforrar na economía diaria sen CÓMO FACELO
las, pouco máis se lle pode pedir a Os restos dunha tenreira asada, ben deixar de desfrutar ante un bo pra- Verter o leite nun recipiente
unha comida. desmigados e misturados coa be- to á hora do almorzo. e despois introducir a
Os tempos de crise que semella nos chamel rematarán, tras rebozalas e So hai que votarlle inxenio, non caer cantidade que se queira
acompañarán un tempo devolven á fritilas, nunhas croquetas de cam- no erro de tirar ningún alimento de pan (non máis de
mesa algúns dos mellores manxa- peonato. Peixe, verduras e mesmo que teña sobrado e darlle unha no- media barra para estas
res, moitas veces denostados por arroz combinan á perfección para va forma á hora de cear. cantidades). O leite
excesivamente baratos. Son o que facer unha boa ración deste bara- pódese ir engadindo
se deu en chamar receitas de apro- tísimo prato. pouco a pouco sempre
veitamento e que algún famoso co- Para darlle un toque dis- que o final quede unha
ciñeiro televisivo inclúe xa na súa tinto, as croquetas masa pastosa pero non
receita diaria. Véxase, prato de pe- de carne, e mes- demasiado líquida. Unha
mentos como principal e prato de mo as de ver- vez que se reblandeceu o
aproveitamento cos mesmos ingre- duras mari- pan, debemos engadirlle
sidientes para aportar ideas de qué o azucre, a raiadura dun
facer con aquel pouquiño que sem- limón e os ovos. Cando
pre sobra na cociña. estea todo mixturado,
A receita por excelen- engadímoslle un pouco
cia deste tipo de de fariña para que ligue
ben a masa de pan, máis
ou menos catro ou cinco
culleradas. Para finalizar,
ir vertendo a masa, cazo a
cazo, nunha tíxola cunha
boa cantidade de aceite de
oliva moi quente, e deixalas
freir ata que queden
ben feitas. O rematar,
pódeselles engadir azúcre
por enriba. Ricas, ricas! 

UNA OPCIÓN
La Bodeguilla de San Roque
A BODEGUILLA É UN Pasar por Santiago e non parar sen probar o seu pan con Especialidades
SITIO DE SEMPRE EN na Bodeguilla debería ser tomate, que vai á perfección
COMPOSTELA, UN LOCAL pecado. Un local de sempre, cunha boa ración de xamón
recomendadas
ANTIGO E BEN COIDADO cun servicio inmellorable e e unha copa de viño. Tamén
QUE FORMA PARTE XA DA unha das mellores cartas de excepcionais as ensaladas da TIXOLA DE PULPO CON
LANGOSTINOS
HISTORIA CULINARIA DA viños da cidade, fan deste casa e as excelentes tixolas,
14 euros
CIDADE. NO BARRIO DE SAN restaurante un dos sitios entre os pratos que fixeron a
LÁZARO MODERNIZOUSE máis afamados da cidade este local merecedor dunha PARRILLADA DE
EN CANTO A DECORACIÓN, para unha boa cea a base de recomendación na afamada IBÉRICOS
PERO OFRECE OS MESMOS racións. Se serve de algo unha Guía Michelín, referencia 15 euros
PRATOS E TAPAS. opinión, que ninguén marche gastronómica en todo o mundo.
XORNAL DE GALICIA. Suplemento de lecer. 10 de abril de 2009 EXIT 7

L
O ADEUS DUN XENIO DO HUMOR CADA VEZ MENOS CÓMICS NA PRENSA
QUINO DEIXA DE DEBUXAR PECHA ‘EL PEQUEÑO PAÍS’
O vindeiro domingo, o autor de Mafalda O xornal ‘El País’ anunciou a suspensión
LER OU NON explicará nunha carta no diario ‘Clarín’ durante un tempo do seu suplemento
Cómic as razóns do abandono infantil, ‘El Pequeño País”, a causa da crise

AS DORES DE L
A NENA AMARELA

CABEZA DE
Esperar demasiado
CLAUDIA NEIRA. XORNALISTA

SPIEGELMAN A máxima
ambición dos personaxes
nunha serie coral é ser
protagonistas. Jack
BREAKDOWNS RECOMPILA AS IMPORTANTES Horner (o das fabas
máxicas) conseguiuno:
OBRAS EXPERIMENTAIS DO AUTOR DE MAUS
ten o un cómic propio.
Bill Willingham, creador
P. VILASOA. A CORUÑA de, ademais, as súas pequenas pe- de Fábulas, e Matthew
paulino.vilasoa@xornaldegalicia.com
za de metacómic nas que analiza as Sturges volven escribir
capacidades formais e narrativas do xuntos para facerlle
Breakdowns comeza cunha afirma- medio, onde solapa diversas capas a vida imposible ao
ción falsa por parte de Art Spiegel- de significados e significantes para autoproclamado personaxe
man, a de que “ninguén demanda- crear un novo sentido ao que con- de conto máis famoso.
ba unha recompilación” como a que ta, ao modo dun Brian Eno e o seu Ambicioso, moceiro
temos nas mans salvo el. Nada máis Before and After Science do cómic, e ególatra, Jack só quere
lonxe da realidade ao falar desta obra virando dun estilo artístico a outro, ser rico e famoso. Pero
imprescindible para o cómic. segundo a súa adecuación á histo- o universo, e un estraño
Parece que Spiegelman se esgota con ria en cuestión. Chega así a pezas de grupo de bibliotecarios,
Maus, o cómic gañador dun Pulitzer, gran complexidade, como Pequeñas queren pararlle os pés.
pero a súa importancia para o medio señales de pasión, mestura de imaxes Ao longo de tres tomos
vai moito máis alá deste feito. pornográficas con viñetas e textos (La (casi) gran evasión,
Breakdowns, Retrato del artista como que non paran de dar voltas sobre o Jack de Corazones e El
un joven %@&*! recompila as histo- mesmo dende diferentes enfoques e Príncipe malo) Jack será
rietas experimentais e autobiográ- intercalados cunha cita do novelista secuestrado, moído a paus,
ficas que o autor fixera dende o 72 e pulp Jack Woodford; ou Negligencia asasinado e ensartado por
que xa foran recollidas nun álbum Suite, onde descontextualiza viñetas O autor xoga cunha constante mestura de estilos narrativos e artísticos unha espada lendaria, todo
en 1978 e engade unha introdución de cómics románticos a través de no- para saír indemne.
en cómic feita polo propio Spiegel- vos entornos creados por el. O interesante do
man nas que relata o seu camiño e Entre as máis coñecidas desta etapa será o que logo use, xa dun xeito máis cómic non é, con todo,
influencias no mundo do cómic. está Ace Hole, detective enano, cómic depurado, na súa coñecida Maus. E, a súa figura principal.
Ningunha páxina desta magnífica negro con lugar para Picasso e a súa ao mesmo tempo, abrirá novos ca- Tampouco o debuxo de
edición de luxo ten desperdicio. En- Muller chorando como femme fata- miños dentro do cómic alternativo Tony Akins. O seu estilo
tre elas, unha pri- le ou Mr. Potato estadounidense de cara a unha maior histriónico encaixa co ton
mitiva versión de coma a mente complexidade, logo pulida polos seus bizarro do cómic, pero
Maus e a coñe- criminal. sucesores, como Daniel Clowes no igual que as continuas
cida Prisione- Este cami- ámbito narrativo (con obras como barrabasadas de Jack,
ro en el plane- ño de experi- David Boring ou Ice Haven) e Chris chega a aburrir. Son os
ta infierno, de mentación do Ware no ámbito formal (na súa Ac- secundarios, os que fan
Breakdowns
estilo expre- cómic que Spie- me Novelty Library). que non me arrepentise de
Art Spiegelman, guión e debuxo
sionista, xa in- gelman despre- Hai dores de cabeza que pagan a pena, ter gastado os cartos no
cluída en Maus. ga ao longo como é o caso dos de Art Spiegelman. segundo número. Porque
EDITORIAL: MONDADORI
Relato dun su- da s súa s E ao artista parece que para liberar- a historia (e o espectáculo)
PÁXINAS: 272 B/N
pervivente. obr a s de se deles valeulle máis o cómic que a deben continuar. 
PREZO: 20€
O volume enga- xuventude terapia, e é moito máis barato.

BREVEMENTE
ZOT! 1987-1991 El curioso caso de Malos tiempos 4
Scott McCloud Benjamin Button Carlos Giménez
EDITORIAL Varios autores EDITORIAL
ASTIBERRI GLÉNAT
EDITORIAL
PÁXINAS PÁGINAS
GADIR
280 BN 64 BN
PÁXINAS
PREZO PRECIO
123 COR
20¤ 15¤
PREZO
14¤
Unha exploración das Último tomo da obra definitiva
posibilidades da linguaxe do Adaptación ao cómic da de Carlos Giménez, onde
cómic, onde Scott McCloud historia de F. Scott Fitzgerald mostra a síntese do mellor
sentou as bases para o seu sobre un home que nace vello que deu un dos autores máis
posterior traballo teórico e vai rexuvenecendo cos anos relevantes do país
AXENDA Fin de semana

VENRES 10
DVD EXPOSICIÓN TEATRO
TAVERNIER DE PEQUENAS UN RETRATO
ANIVERSARIO PEZAS CON CORAL
Tras a Pri- HISTORIA Animales Artificiales é unha
meira Guerra O taller de Antón Puga pre- peza que non deixará indi-
Mundial, unha senta no Meliá Araguaney ferente ao espectador. Un
muller segue a unha exposición de anti- estilo narrativo fora dos cá-
buscar ao seu güidades composta por nones estereotipados, no
home, un mili- mobles, porcelana, pintura que Ana Vallés propón un
tar desaparecido. Desplazada ao lugar e xoias francesas, alemás, retrato coral de personaxes
do combate, coñece ao comandante indo-portuguesas e galegas que se presentan facendo
Dellaplane, responsable da búsca das dos séculos XVII, XVIII e XIX. uso da metáfora. Teatro
vítimas. Drama asinado por Tavernier. Hotel Meliá Araguaney. Rúa RosalíadeCastro.Rúa Riego
La vida y nada más. Edición 20 aniversa- Alfredo Brañas, 5. De 10.30 a 14 e del Agua, 37. Ás 20.30. De 7 a
rio. Notro Films. 12,34 euros de 17 a 22 horas. Compostela 9 euros.A Coruña

CONCERTO
KIPPEL +6 PM EN VIGO
6 PM volven co seu dinámico directo, logo de percorrer a xeografía española
con Far From Perfect (Junk Records, 2006). Agora presentan os 5
temas do EP Tape Worms (In Silence, 2009). Sala Ensanche. Rúa
Travesía de Santiago de Vigo, 1. Ás 23.00 horas. Vigo

SÁBADO 11
DE TAPAS CÓMIC CINE
FEIRA O SPIELGMAN MÁIS UNHA SESIÓN
MEDIEVAL PERSOAL DE ÁRABE
Unha vintena de bares Breakdowns é obra máis persoal do crea- Cinemas dixitais
e restaurantes de Mon- dor de Maus, Art Spiegelman, o único autor proxecta dous filmes
forte elaborarán tapas de cómic galardoado árabes: Máis alá do
e menús especiais con cun premio Pulitzer. muro, de Marie-
motivo da Feira Me- Trátase dunha co- France Barrier, e Aos
dieval. Haberá medio lección de tiras que mozos non lles gus-
centenar de postos nas foron publicadas tan as vacas , deLilit
rúas, xogos malabares, en distintas revis- Ardroumian. Centro
talleres ou mostras de tas underground Cultural Monterpo-
cacería e unha pance- nos Estados Uni- rreiro Rúa Alemania,
tada. En Monforte dos. Breakdowns. s/n. Ás 19.00 horas.
de Lemos Mondadori. 21,90 Pontevedra

MÚSICA
NIÑO Y PISRTOLA SEGUEN XIRANDO
Niño y Pistola están a piques de cerrar a xira do seu su segundo
traballo Culebra (Astro, 2008), unha aposta máis psicodélica que
vén de confirmalos como banda. Sala Clandestino. A Ramallosa.
Ás 22.00 horas. Vigo

DOMINGO 12
DVD TEATRO PARA NENOS CINEMA
CAMINO, UNHA NENA O CASTELO AL FINAL
CONTRA A MORTE DO MONSTRO DEL CAMINO
O filme triunfador nos Goya, Camino, de Iago ten que entregar Nacho (Fernando Tejero),
Javier Fesser, chega ás tendas en DVD. unha pizza nun enderezo, fotógrafo, e Pilar (Malena
A historia dunha nena de 11 anos, filla e atopa dous vendedores Alterio), xornalista, fanse
dunha familia do Opus, enfróntase a do top-manta que en rea- pasar por unha parella
unha enfermi- lidade son unhas bruxas para facer unha repor-
dade terminal no paro e que van ao taxe sobre o gurú Olmo
con serenida- mesmo sitio, a un castelo (Diego Peretti), que re-
de inhumana. onde agarda un monstro. solve problemas facendo
Camino. Fórum metropolitano. o Camiño de Santiago.
Mediapro. Río Monelos, s/n. 17.30h. Nas salas de cinema.
9,95 euros 3 euros. A Coruña Consultar carteleira.

MÚSICA
ATENCIÓN TSUNAMI, EN BUEU
Os antigos membros de Heathcontrol pásanse ao rock en
castelán con esta nova banda, que ven de autoeditar o seu
primeiro disco, El lejano oyente, un traballo cheo de matices,
entre doméstico e salvaxe. Sala Aturuxo. Rúa de Pazos Fontenla,
59. Ás 21.00 horas. 6 euros. Bueu (Pontevedra)