22

DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
nekle kontroverzna, međutim, njihova primena u medicinskim i stomatološkim disciplinama razvija se i otvara ogromne mogućnosti za budućnost biotehnologije, i iz tog razloga matične ćelije su od posebnog značaja. Doktor Džeremi Mao i njegove kolege, naučnici sa Univerziteta Kolumbija u SAD, posebno su zainteresovani za stvaranje „biološkog zuba“ koji se razvija i raste, čime bi se trenutni koncept implantiranja prvenstveno metalnih materijala učinio potpuno zastarelim. Mao je koncipirao eksperiment koristeći faktore rasta, matriks oblika zuba i matične ćelije kako bi proverio da li je regeneracija zuba moguća iz ovih sirovih i izdvojenih komponenata. I zapravo, rezultat je bio pozitivan i nastala je potpuno novoformirana mlada alveolarna kost sa dokazima novouspostavljene vaskularizacije i mineralizacije unutar matriksa nosača (2). Sve u svemu, postoje zaista krupne stvari na vidiku kada je u pitanju budućnost implantologije u stomatologiji. Šta će a šta ne uticati na trenutni terapijski koncept u rešavanju problema bezubog prostora naših pacijenata, ostaje da se vidi, ali navedeni koncepti, svakako, nude neverovatne mogućnosti za usavršavanje i napredak trenutne stomatološke nege. DT

U iščekivanju dentalne implantologije sutrašnjice
Autor: Arun Garg, stomatolog, (Arun Garg), SAD
Nove tehnologije obećavajuće su u smislu da postanu predvodnice medicinskog i stomatološkog razvoja u godinama koje dolaze. Novi dometi u oblasti digitalne radiologije, bolje dijagnostičke i terapijske strategije, pa čak i poboljšanja u čuvanju podataka kao i primena elektronskih medicinskih kartona, menjaju način pružanja zdravstvenih usluga koji smo dosad poznavali. boratorijama na nečemu za šta se dosad smatralo da je moguće samo u domenu naučne fantastike. Međutim, primena novih dostignuća u savremenoj implantologiji nije više daleko. Evo šta sve treba da se desi pre toga. Novi medikamenti koji usporavaju resorpciju alveolarne kosti U Medicinskom žurnalu Nove Engleske 2010. godine predstavljen je novi pristup u terapiji resorpcije alveolarne kosti, koja se sreće kod pacijenata sa hroničnom, manifestnom parodontopatijom (1). Za teriparatid, koji je analog paratiroidnog hormona (PTH), ali i lek koji se sve češće koristi u terapiji osteoporoze, pokazano je da, ukoliko se koristi u periodu od šest nedelja, povećava koštanu masu, čvrstoću i gustinu kosti. Ovaj lek je po dejstvu sličan PTH, što znači da stimuliše osteoblaste koji će izazvati osteoklasnu diferencijaciju, koja ubrzava metaboličke procese u kosti i koštanu remodelaciju, što za rezultat ima povećanje mineralne gustine kosti i povećanje koštane mase. Već je dokazano da primena ovoga leka dovodi do smanjenja prevalencije preloma kosti kod žena u menopauzi koje pate od osteoporoze.Uticaj ovog tipa otkrića nije beznačajan kada je u pitanju polje dentalne implantologije. Ovakve aktivne supstance mogle bi biti upotrebljavane kako bi se pospešila oseointegracija i smanjila stopa odbacivanja implantata, te skratilo vreme zarastanja ili čak omogućilo to da se razmotri primena implantata kod pacijenata koji zasad apsolutno nisu bili kandidati za njihovo postavljanje. Sve navedeno predstavlja izvanredno polazište za brojna buduća istraživanja. Nanostomatologija Nanotehnologija je nauka o malom – proučavanje materije i njene primene u opsegu koji iznosi jedan milijarditi deo metra. To je tehnologija koja je omogućila razvoj i primenu sve manjih mobilnih telefona i kompjuterskih procesora, pa tako predmeti koji su nekada bili veličine čitave sobe sada mogu stati u džep. I nanostomatologija, takođe, otvara nove mogućnosti. Na nano nivou, sistemi za dostavu leka nude potpuno drugačiji koncept u terapiji. Prevlake na materijalima su od posebnog značaja, a tkivno inženjerstvo može naći svoju primenu čak i u stomatologiji već na nivou genetskog materijala svakog pojedinca. Neki naučnici predstavili su nanostomatologiju kao opciju koja će pacijentima pružiti mogućnost za postizanje skoro savršenog oralnog zdravlja. I zaista, stručnjaci iz oblasti implantologije posebno su zainteresovani za novine u ovoj oblasti, jer one će omogućiti poboljšanu oseointegraciju implantata pomoću različitih tehnologija za izradu aktivne strukture površine implantacionog materijala, kao i impregnaciju faktora rasta i mineralnih proteina već na nivou samog materijala za implantaciju. Modifikacija osteofilnih i osteokonduktivnih komponenata mogla bi dovesti do skraćenja perimplantacionog perioda i boljeg sveukupnog uspeha čitave procedure. U drugim oblastima stomatologije nanotehnologija može biti rešenje za mnoge široko rasprostranjene probleme kao što su hiperosetljivost dentina i parodontopatija, uz potpuno nove pristupe koji će, na primer, bol tretirati tako što će omogućiti presretanje nadražaja na receptorima, zatim procenu stanja dentinskih kanalića, kao i primenu antimikrobnih supstanci u veoma precizno definisanim mikrosredinama. Implantati koji se razvijaju i rastu pomoću stem ćelija Debata o korišćenju matičnih ćelija još uvek ostaje do-

(Fotografije ustupila ADIA).

Iza novih ultrazvučnih uređaja za obradu parodontalnih džepova, i kompjuterizovane tomografije sa koničnim snopom zraka, krije se, zapravo, sledeća faza u tehnologiji ugradnje implantata, čiji pioniri rade u la-

Beleška urednika: Ovaj članak prvobitno je štampan u američkom izdanju časopisa Dental Tribune, Vol 6, No 13, 2011. Potpuna lista referenci dostupna je kod izdavača.

Gas koji uzrokuje neprijatan zadah omogućuje uzgoj matičnih ćelija dobijenih iz zuba
Autor: Dental Tribune International
Tokio, Japan: Tim japanskih naučnika dokazao je da vodonik-sulfid, jedan od glavnih uzroka neprijatnog zadaha, može biti ključan za razvoj budućih medicinskih terapijskih postupaka. Istraživanje koje je nedavno sprovedeno na stomatološkom fakultetu Univerziteta Nipon u Tokiju, zaključeno je izveštajem u kojem se navodi da su matične ćelije izolovane iz zubne pulpe transformisane u ćelije jetre nakon što su inkubirane u gasovitom medijumu, sa karakterističnim neprijatnim mirisom, u periodu od najmanje tri dana. Ćelije zubne pulpe poznate su od ranije po svojstvu da se transformišu u veći broj različitih tipova ćelija, uključujući mišićne i krvne, ali ovo je prvi put da istraživači tvrde da su uspeli da proizvedu ogroman broj ćelija koje su sposobne da uskladište glikogen i da prikupe ureu – što su dve ključne funkcije jetre. Naučnici su izjavili da, iako su potrebna dodatna istraživanja u vezi sa mogućim kancerogenim ishodom povezanim sa ovom metodom, prvi rezultati pokazuju kako proizvedene ćelije nose nizak potencijal maligne promene, što ograničava rizik od razvoja tumora nakon transplantacije. „Vodonik-sulfid nije uzrokovao apoptopične promene na ćelijskom nivou”, navodi se u izveštaju. Uobičajene metode koje se danas koriste za uzgoj hepatičkih ćelija, namenjenih humanoj transplantaciji, podrazumevaju korišćenje fetalnog seruma teladi, što je u velikoj meri ograničeno zakonskim propisima u celom svetu. Nasuprot uvreženim metodama, naučnici su tokom ovog istraživanja matične ćelije ekstrahovali iz zubne pulpe pacijenata prilikom redovnog postupka vađenja zuba. Uzorci matičnih ćelija su zatim podeljeni u dve grupe i inkubirani

u vodonik-sulfidu, odnosno u drugom medijumu. Vodonik-sulfid, gas koji se povezuje sa neprijatnim mirisom pokvarenih jaja, nastaje u veoma maloj količini u ljudskom organizmu i ima ulogu neurotransmitera, kao i neke druge biološke funkcije. On nastaje i u usnoj duplji kao nusprodukt aktivnosti anaerobnih bakterija i smatra se veoma štetnim po oralna tkiva. Procenjuje se da između dvadeset i pedeset odsto stanovnika zemalja u razvoju pati od halitoze, stanja koje predstavlja najčešću prateću pojavu procesa nastanka vodonik-sulfida u ustima. DT

DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
tnih procedura koje mogu da se sprovedu. Umesto hirurške korekcije brade moguće je korigovati volumen bradnog predela korišćenjem punilaca. Takođe je moguće uraditi plastičnu korekciju nosa (tečna rinoplastika), zatezanje obraza ili obrva, a ovim smo nabrojali samo neke od mogućnosti. A šta mislite o smanjenju vidljivosti desni prilikom smejanja (eliminisanje tzv. „gummy smile“), zaobljenju četvrtastog oblika donje vilice ili povećanju i korigovanju ušne školjke? Još jedna značajna primena botulinuma u stomatologiji jeste i ona u tretmanu bolne disfunkcije temporomandibularnog zgloba (TMD). Temporomandibularni poremećaji su veoma raznovrsne etiologije koja obuhvata muskularno, ligamentarno, intraartikularno i koštano poreklo. Dijagnoza je zasnovana na podrobnoj anamnezi, kliničkom pregledu, radiološkim analizama i drugim dijagnostičkim procedurama. Primena toksina botulinuma je samo jedan terapijski pristup u izrazito kompleksnom algoritmu lečenja disfunkcije temporomandibularnog zgloba. Nedavne studije pokazuju da botulinum ispoljava i relaksantni i analgetski efekat. Po mom mišljenju, razlog zbog čega je toksin botulinuma postao tako kontroverzna tema u medicinskoj javnosti jeste nelojalna konkurencija između različitih specijalnosti koje traže svoje mesto u ovoj industriji koja donosi profit izražen u milijardama dolara. Tokom poslednjih pet godina, neinvazivne kozmetičke procedure doživele su značajan procvat kao posledica svoje rastuće popularnosti, zbog činjenice da su praktično bezbolne, visoko profitabilne, vezane za ordinaciju, a ne za kliničke uslove. One omogućavaju da lice naših pacijenata izgleda mlađe u dužem vremenskom periodu. Mnogi specijalisti, kao što su ginekolozi, porodični lekari i specijalisti urgentne medicine nude svojim pacijentima ove procedure bez ikakve rezerve. Naravno, stomatolog je bolje pripremljen, bolje obučen i ima više iskustva sa intervencijama u perioralnom predelu i predelima lica u poređenju sa drugim specijalistima. Prema Američkom udruženju stomatologa, stomatologija se definiše kao „evaluacija, prevencija i/ili tretman (hirurški, konzervativni ili drugi) oboljenja, poremećaja i /ili stanja u usnoj duplji, maksilofacijalnoj regiji i/ili regionalnim strukturama i njihovog uticaja na ljudski organizam u celini. Nije važno da li ste direktno zainteresovani za pružanje ovakvih usluga svojim pacijentima, međutim, neophodno je braniti veštine i talente koje svaki stomatolog poseduje. Krajnje je vreme da pokažemo medicinskoj javnosti i ostatku sveta da mi zaista jesmo lekari specijalisti zaduženi za usnu duplju i regionalne strukture. DT
Beleška uredništva: Ovaj članak je originalno objavljen u časopisu DTUS Cosmetic Tribune Vol. 4, No. 5, maj 2011. Kompletna lista referenci dostupna je kod izdavača.

21
O autoru
Dr Zev Šulhov (Dr Zev Schulhof) je sertifikovani oralni i maksilofacijalni hirurg, kao i doktor medicine. Trenutno je predsednik Američke akademije za kozmetiku lica. Možete sa njim kontaktirati na zev. schulhof@gmail.com.

BEAUTIFL II
BEAUTIFIL II je nova generacija BEAUTIFIL proizvoda, “GIOMER“ proizvoda, koji u sebi objedinjuju osobine GLASIONOMER cementa i kompozita. Obeležje BEAUTIFIL ispuna: prijem i oslobađanje fluorida, čvrstoća vezivanja, odlična rendgen-kontrasnost i sjajan estetski rezultat zahvaljujući izbalansiranom rasipanju svetlosti.

3 tube od 4,5 g Beautifil II (Kat. Broj 1401-1420) + 1 tuba 4,5 g Beautifil II, boja A2 “Shofu”

+
Beautifil II 6 Color set + BeautiBond
“Shofu” “Shofu”
Kataloški broj: 1775
6 BEAUTIFIL II šprica (A2,A3,A3,5, B2, A3O, Inc) po 4,5g 1 Dura White kamen (FL2) 1 Super Snap Single kit (gumice) 1 One Gloss Trial set (polirke) Papirni blok

GRATIS

+
Cena:

GRATIS

114,00 €

Vrednost poklona 38 €

3 tube od 2,2 g Beautifil Flow Plus (Kat. Broj 2000-2007) + 1 tuba 2,2 g Beautifil Flow Plus, boja A2 “Shofu”

Svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni, samojetkajući adheziv. Inovativna formula, pojednostavljena upotreba. Kataloški broj: 1781
(6 ml, Beauti Bond, 1 flašica, 50 aplikatora, posuda za aplikaciju, 25 kom)

+
Cena:

GRATIS

Cena:

210,00 €

Vrednost poklona 80 €

75,00 €

Vrednost poklona 25 €

Shofu Hi-Lite Set

Dual aktivni sistem za beljenje vitalnih i avitalnih zuba . Brzo vidljivI rezultatI, upotreba u ordinaciji. Tretman uz svetlosnu polimerizaciju traje 2 minuta, bez svetlosne polimerizacije 8 minuta. Kataloški broj: 1269
(Pakovanje: prah 5 gr, tečnost 2 x 14ml, plavi vazelin 15ml, 1 merica, 1 blok za mešanje, 1 špatula, 1 četkica br. 4 sa 10 vrhova četkice.)

+

1 Merssage regular Pasta
“Shofu”

+

1 Pressage Pasta
“Shofu”
GRATIS

GRATIS
Kataloški broj 0572/0574 (Pakovanje po 40g)

Cena:

ResiCem Set “Shofu”

Dual-stvrdnjavajući, univerzalni sistem za cementiranje, idealan za alumina i cirkonija keramiku, adhezivno cementiranje indirektnih restauracija svih vrsta keramika, kompozita, plementih ili neplemenitih legura. Rendgen kontrasan. Kataloški broj: 3220
(Pakovanje: ResiCem pasta “Clear”, automixing 2x5ml, Primer A 3ml, Primer B 2.5ml, Microtip fine (1 drška, 50 vrhova), 20 kanila za mešanje, posuda za mešanje.)

+

Porcelain Primer
“Shofu”
Vred n okl ost p 5€ ona 4

ILI
Vre

ML-Primer
“Shofu”
t po dnos 90 klona €

ILI

AZ Primer
“Shofu”
Vred pok nost lona

GRATIS
70 €

Cena:

169,00 €

Za adhezivno pričvršćenje sinterovane i press keramike, kao i indirektnih kompozita. Kataloški broj: 3234
(Pakovanje 5 ml)

ResiCem Set i GRATIS jedan adhesiv po vašem izboru!

Dizajniran da trajno veže kompozit za sve vrste legura. Izuzetno je otporan na uticaj vlage i temperaturna opterećenja. Za sve reparature intra i extra-oralne. Kataloški broj 1740
(Pakovanje 5 ml)

Za adhezivno vezivanje kod aluminijum i cirkonoksid keramike. Izvanredne vrednosti vezivanja između restauracije, vezivnog kompozita i strukture zuba. Kataloški broj 3232
(Pakovanje 5 ml)

APRIL/MAJ 2012. Ponuda važi od 17. 04. do 17. 05. 2012.
Dok traju zalihe. Isporuka besplatna. Cene su iskazane u EUR, sa obračunatim PDV-om. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. Novi Sad, Mitropolita Stratimirovića 6, Tel: 021 47 40 600 • Novi Beograd, Bul. Zorana Đinđića 6b, Tel: 011 30 15 356

Generalni distributer SHOFU proizvoda: Mikodental, Šabac

260,00 €

Paste za profilaksu su u ponudi u različitim verzijama (ukus menta, limun, narandža), Merssage pasta sadrži fluor, odstranjuje zubne naslage i polira do visokog sjaja. Pressage ne sadrži fluoride, preporučuje se za upotrebu pre beljenja i preventivnog zalivanja fisura. Vrednost poklona 20 € (10 € + 10 €)

20 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition ili funkcijom muskulture (kao što su bore ne čelu). Sve ovo možemo postići postavljanjem implantata intraoralnim pristupom. Za početnike u sprovođenju injekcionih procedura preporučujemo da započnu rad u trima regijama gde se uobičajeno aplikuje botulinum i trima regijama gde se uobičajeno primenjuju implantati. Slika 4. Dve nedelje nakon tretmana botoksom. nazolabijalnih brazdi i „marionetskih linija“. Najveće priznanje Dental Advisor-a za R-SI-LINE® METAL-BITE® PROMOTIVNI TEKST Nezavisni američki institut Denatal Advisor. tako da ga preporučuje 93% evaluatora. U ovom slučaju primena botulinuma daje zadovoljavajuće rezultate. METAL-BITE® se takođe može koristiti bez aplikacije pudera za CAD/CAM skeniranja. > DT strana 1 S druge strane. Oni su želatinozne konzistencije i dostupni su u špricevima spremnim za aplikaciju. s vremenom. Njegovom primenom slabi se funkcija potporne muskulature i dolazi do hemijske denervacije. dovoljno dugo. Postoji još jedan materijal za mekotkivne implantate . Ova nagrada potvrđuje visok kvalitet i odlične osobine materijala. koji se sastoji od kalcijum-hidroksiapatita (CaHA) u obliku mikročestica suspendovanih u vodenom rastvoru koji se ponaša kao njihov nosač. Tokom kursa primene injektabilnih implantata fokusiramo se na nazolabijalnu brazdu (liniju koja spaja nosna krilca sa uglovima usana). i pritom uočimo bore ili brazde u stanju mirovanja. Zbog činjenice da ova kiselina po svojoj strukturi nije protein. Sledeći ključni korak u savladavanju tehnika aplikacije implantata lica jeste razlikovanje oblasti u kojima je indikovano aplikovati botulinum. Kada se analizira lice zahvaćeno procesom starenja. Fotografija 62-godišnje žene sa osnovnim zamerkama na „ tanke i loše oblikovane usne“ (Fotografije ustupio dr Zev Šulhov). iz grada En Arbor u Mičigenu u SAD. Ovaj materijal sličan je hidroksiapatitu prisutnom u koštanim i zubnim tkivima. i izvrstan je za zagrižajnu kašiku kod prenosa zagrižaja sa obraznim lukom. godine. postoji mnogo drugih interesan- Slika 1. Slika 8. kombinacija oba materijala i oba terapijska pristupa neophodna je kako bi se postigao optimalni estetski efekat. godini. karakterišu ovaj tamno sivi A-Silikon. u pitanju su statičke bore (na primer. u svom. implantati ispunjavaju udubljenja ili nabore i brazde. Međutim. što omogućava pacijentima da odmah nastave sa svojim svakodnevnim aktivnostima.com Slika 7.Radiesse. „marionetske linije“ (brazde koje se pružaju od uglova usana do donje ivice mandibule) i usne. Materijal se na tržištu koristi već dugo i pripada grupi najboljih sredstava za registraciju zagrižaja koja su dostupna na tržištu stomatoloških materijala. lako rukovanje. Ukoliko instruiramo pacijenta da opusti mišiće lica i ne čini nikakve pokrete. U mnogim slučajevima. Petnaest minuta kasnije. mi znamo da kod ovih pacijenata bore perzistiraju čak i kada je muskulatura potpuno relaksirana. botulinum toksin bi u ovakvim slučajevima izazvao samo minimalan efekat. bez propratnih modrica ili pojave otoka. Dinamičke bore su one koje su izazvane aktivnošću Slika 3.     Slika 9. sticanjem iskustva. DT Za daljne informacije obratite se firmi: CARDAKLI doo DENTAL ESTETIKA Jedileri 7 71000 Sarajevo Tel: 00387-33-238534 dentalestetika@hotmail. te mogu popraviti konturu korigovanjem volumena mekotkivnih struktura. nakon aplikovanja 2cm3 preparata Radiesse. jer bi samo doveo do relaksacije muskulature ispod ovih bora. Zbog toga je u ovim slučajevima primena implantata (ili kombinovana terapija) bolje rešenje. Dental Advisor je METAL-BITE® proglasio za najbolji materijal za registraciju zagrižaja u 2012. Pacijent koji dolazi na tretman „tečnog zatezanja lica“ koji traje koliko i prosečna pauza za ručak. Pacijentkinja starosti 23 godine koja se žali na „uvučenu“ bradu. Odlične osobine materijala. Petnaest minuta kasnije. jer su prisutne i inače kada muskulatura miruje. preparat ubrizgan intraoralno u predelu obraza.com www. čelo i „vranine noge“ (brazde koje nastaju oko očiju prilikom smeha). uvek vidljiva nazolabijalna brazda). ne postoji ograničenje u tome koliko jedan kliničar može biti kreativan. Nedelju dana nakon augmentacije ubrizgavanjem 1cm3 preparata Restylane. već pripremljenom obliku u špricu. jedan od preparata koji sadrže hijaluronsku kiselinu. Perlane. Tokom kurseva obučavamo polaznike da koriste Botox i Dysport i da se usredsrede na sledeće regije: glabella complex ( predeo gde su izražene bore mrštenja između očiju). Hijaluronska kiselina je polisaharidni kompleks normalno prisutan u ljudskom organizmu i mekim tkivima.r-dental. Perlane. veoma je važno napraviti razliku između takozvanih statičkih i dinamičkih bora. Juviderm). Slika 5. Kada kliničar stekne nešto iskustva i samopouzdanja. rizik od alergijske reakcije je veoma nizak. Kao rezultat nestaje pojava bora na čelu tokom funkcije mimične muskulature. Rejting postignut na kliničkom testiranju je 96%. a u kojima treba koristiti implantate. Toksin botulinuma blokira oslobađanje acetilholina na nervnim završecima. Dinamičke bore na čelu. Slika 2. Slika 6. dodelio je pet zvezdica kao najveću ocenu univerzalnom materijalu za registraciju zagrižaja R-SI-LINE® METAL-BITE® u januaru 2012. Osobine materijala su potvrđene ispitivanjem u praksi. Štaviše. Istovremeno je ovaj materijal iz grupe A-silikona sa širokim spektrom indikacija dobio i prestižno priznanje „Izbor urednika“. koordirano vreme obrade sa istovremeno kratkim vremenom očvršćavanja materijala. Najčešći tip implantata (punioca) koji se trenutno koristi u Sjedinjenim Američkim Državama jeste hijaluronska kiselina (Restylane. Slika 10. . U mojoj ordinaciji možemo sprovesti čitav tretman zatezanja korišćenjem botulinuma i primenom injektabilnih implantata na različitim delovima lica u vremenskom periodu koji ne prevazilazi trajanje jedne pauze za ručak. Po definiciji.

Ovaj sektor predstavlja element privrednog rasta i deo je ukupnog tržišta rada u zdravstvu. „Ne može se o sektoru stomatoloških usluga razgovarati samo kao o korisniku budžetskih sredstava. DT Istraživanje pokazuje da će se u sektoru stomatoloških usluga u Nemačkoj otvoriti oko 76. Berlin. Drugi faktor koji će doprineti povećanoj potrebi za stomatološkim uslugama i rastu zapošljavanja u ovom sektoru jesu demografska kretanja“. potpredsednik udruženja. nemački stomatolozi i dobavljači dentalnih materijala i opreme mogu da se nadaju boljoj budućnosti. Postoji široka saglasnost po pitanju odgovornosti kreatora zdravstvene politike za stabilne uslove poslovanja i predviđena pozitivna kretanja u sektoru stomatoloških usluga u Nemačkoj. Profesor Kristof Benc. Istraživanje je sprovedeno u organizaciji Instituta nemačkih stomatologa (Institut der Deutschen Zahnarzte – IDZ) i nezavisnog instituta za ekonomska istraživanja WifOR Darmstadt.000 novih radnih mesta (Foto: © Image from BigStockPhoto. komen- .DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 19 Predviđa se značajan rast sektora stomatoloških usluga u Nemačkoj Autor: Dental Tribune International tariše: „Obuka po zapošljavanju je prilično dugotrajna i to je već tradicionalno za stomatologe.000 ljudi zaposleno je u sektoru stomatoloških usluga u Nemačkoj“. Takvo kretanje predstavljaće porast od oko 19 odsto u odnosu na trenutne pokazatelje. Ovog trenutka preko 400.000 novih radnih mesta do 2030. zubotehničkim laboratorijama i distributivnoj mreži dentalnih materijala i opreme u Nemačkoj otvoriti oko 76.com ). izjavio je dr Jirgen Federvic. Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja pokazuju da će se u stomatološkim ordinacijama. Nemačka: Dok se sektor stomatoloških usluga u pojedinim zemljama suočava sa teškim izazovima. po nalogu nacionalne asocijacije stomatologa koji pružaju usluge u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i Udruženja stomatologa Nemačke. godine. predsedavajući izvršnog odbora Udruženja stomatologa Nemačke.

Ključ uspeha u regulisanju odnosa sa zaposlenima jeste u dobroj pripremi. i uspostavili nove vidove saradnje sa drugim ordinacijama i kolegama. proveo je nekoliko meseci paralizovan strahom. Čekati da ponašanje zaposlenog postane toliko problematično da šteti ugledu i poslovanju ordinacije. Oko četrdeset osam odsto ispitanih odgovorilo je da se njihova situacija pogoršala. Rezultati ankete otkrivaju i veliku razliku u broju novoosnovanih ordinacija tokom proteklih četrdeset godina. godine. Starosna grupa od 56 do 65 godina činila je oko 23 odsto ispitanih. anketa otkriva da se oko 47 odsto ordinacija nalazi na lokacijama u centru grada. Stomatolozi u Italiji trenutno se suočavaju sa krizom koja pogađa njihovu profesiju (Foto: © Image from BigStockPhoto. narednih 33 odsto bilo je starosti od 46 do 55 godina. Velika većina ispitanih. uz manje odstupanje od trenda početkom devedesetih. Ovo pitanje takođe je potrebno unapred regulisati prilikom zapošljavanja. u starosnoj grupi od 46 do 65 godina većina od 60. Iznos otpremnine trebalo bi da odgovara radnom mestu na kojem je zaposleni bio i vremenu koje je na njemu proveo.S. godine. dovodi stomatologa i njegov posao u izuzetno tešku situaciju po pitanju izloženosti mogućim tužbama od strane zaposlenih. italijanski stomatolozi izražavali su zabrinutost zbog ogromne konkurencije. 1 u januaru 2012. Takav vid regulisanja ovog pitanja podrazumeva odricanje zaposlenog od prava na podnošenje tužbe. Čak i pre donošenja nove vladine regulative. smanjili troškove odsto ispitanika mlađih od 35 godina nisu vlasnici ordinacija. Pravilnik o ponašanju na radnom mestu i dokumenta o radnim odnosima treba da sadrže i klauzulu u vezi sa čuvanjem poslovne tajne i poverljivosti informacija. u uslovima nepromenjenog Đanfranko Prada. Rezultati ankete pokazuju da više od tri četvrtine ispitanika veruje da će situacija biti teža nego tokom 2010. Italija: U svetlu planova privredne reforme Marija Montija. tako da dok 68. Ispitanici su bili podeljeni u pet starosnih grupa. posebno one koju su španske multinacionalne kompanije nametnule italijanskom tržištu. njih oko 89 odsto. Sledeće o čemu treba razmišljati je ponuda sporazumnog raskida radnog odnosa. zatražio je pomoć pravnika i saznao da je živeo u zabludi i da se tužba za neadekvatan obračun zarade može podneti samo za period od proteklih godinu dana. Pitanje otpremnine je regulisano i zakonom. izjavio je da su stomatolozi jedna od grupa koja je najviše izložena tržišnoj utakmici. rešite problem i pustite ih da odu svojim putem. predsednik udruženja. oko 23 odsto starosti od 36 do 45 godina. da investiraju u novu opremu u cilju uspešnijeg odgovora na krizu.75 odsto stomatologa poseduje sopstvenu ordinaciju. Nije mislio da će mu to biti potrebno sve dok zaista nije postalo potrebno. vlasnici su ordinacija. Ona je i urednik časopisa Dentist’s Network Newsletter. DT Stomatolog je ovom pretnjom bio zastrašen. Odstupanja u teritorijalnom smislu po kriterijumu vlasništva su zanemarljiva. a od zaposlenog treba zatražiti da potpiše izjavu kojom potvrđuje da je svestan preuzimanja takve obaveze i da je sa njom saglasan. rezultati ankete ukazuju na nameru oko šezdeset četiri odsto ispitanih stomatologa. Kada imaju posla sa zaista problematičnom osobom. U razdoblju od 1976. Oko 32 odsto ordinacija nalazi se na širim gradskim područjima. Među njima postoje velika odstupanja u odnosu na starosno doba. prvo i najvažnije od svega jeste to da moraju imati doneta pravna akta kojima je to pitanje regulisano. Kontakt adresa: sallymck@mckenziemgmt. a oko 13 odsto ih je na periferiji. stomatolozi moraju da izvrše reorganizaciju svog poslovanja da bi postigli veću produktivnost i efikasnost. a 39 odsto ženskog pola. Između ostalog. Da bi podstakla rast italijanske privrede. Gospodin Prada je saopštio da italijanski stomatolozi moraju ubuduće naći načina da budu konkurentniji. to je bilo pitanje daleko veće od toga da li doktor želi njoj nešto da plati. uglavnom u starosnoj grupi od četrdeset šest do pedeset pet godina. dok je oko jedan odsto stomatologa starije od 65 godina. pokušavajući sebe da ubedi da može da živi sa tim njenim neprikladnim ponašanjem. Ovaj broj se smanjio na oko šezdeset odsto tokom prethodnih trideset godina. Reforme će uticati i na stomatološke usluge. Čak i tada. Nažalost. DT . Vol. Ta jedna radnica vodila je njegovu ordinaciju direktno u propast. O autoru Sali Mekenzi je izvršni direktor konsultantske firme McKenzie Management koja nudi savetovanje dokazano u praksi za stomatologe u SAD. Jedna od mera koju Montijeva vlada preduzima u cilju postizanja veće tržišne konkurentnosti jeste i ukidanje fiksnih tarifa za privatne stomatološke ordinacije. naslednik Silvija Berluskonija. Od ispitanika je zatraženo da ocene svoju ukupnu profesionalnu i ekonomsku situaciju u poređenju sa stanjem u 2010. već u prvim mesecima mandata predstavila je planove za liberalizaciju u raznim privrednim granama. od kojih je 61 odsto muškog. godine. stomatolozi će uraditi otprilike sve samo da je se reše. Većina je saglasna u pogledu iznosa otpremnine koji odgovara vrednosti nekoliko mesečnih plata i smatra da toliku otpremninu vredi ponuditi da bi se slučaj stavio po strani.18 > DT strana DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 16 odluke. Ugovor o sporazumnom prekidu radnog odnosa treba da osigura da zaposleni neće otkriti poverljive informacije u vezi sa poslovanjem ordinacije ili prodati važnu poslovnu tajnu. 7 No. Cela ružna situacija mogla je biti izbegnuta da je doktor imao pravilnikom ustanovljenu proceduru i donete formalne Beleška uredništva: Ovaj članak je originalno objavljen u časopisu Dental Tribune U. Ponudite sporazumni prekid radnog odnosa i skromnu otpremninu. Oko 20 odsto njih bilo je mlađe od 35 godina. vlada koju predvodi Monti.com Polovina stomatologa u Italiji smatra da se situacija pogoršala Autor: Dental Tribune International stanja sektora stomatoloških usluga u Italiji. Kada se stomatolozi suoče sa situacijom u kojoj radnik mora biti otpušten. U tom smislu. Nije mogao.com ). do 1980. Udruženje stomatologa Italije nedavno je anketiralo svoje članove u vezi sa trenutnom ekonomskom situacijom u kojoj žive i rade. a oko 8 odsto u drugim urbanim zonama. Što se lokacije na kojoj se ordinacije nalaze tiče. Edition. Anketiranje je sprovedeno u organizaciji Udruženja stomatologa Italije u januaru 2012. Nešto preko deset odsto anketiranih izrazilo je stav da osećaju da je njihova situacija bolja nego 2010.63 Rim. Rita je na kraju otišla sa otpremninom vrednom šest mesečnih plata. elektronskog izdanja e-Management Newsletter i časopisa The New Dentist. Udruženje je anketiranje vršilo na reprezentativnom uzorku od hiljadu stomatologa. godine i pruža uvid u načine na koje stomatolozi u Italiji pokušavaju da se uhvate u koštac sa novom tržišnom regulativom. Na kraju. godine skoro sto odsto diplomiranih stomatologa otvaralo je ordinacije u periodu do pet godina nakon diplomiranja. godini.

i uvek ima ponudu koja je jedinstvena na srpskom bankarskom tržištu. domaći i ino platni promet. klijenti imaju pogodnosti u vidu nižih troškova prilikom kreditnih zahteva. fizička lica – vlasnike ordinacija.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 17 Volksbank Srbija – krediti za zdravlje Beograd. Kreditni aranžmani se mogu realizovati kao krediti indeksirani u EUR i dinarski krediti koji značajno utiču na planiranje troškova u poslovanju i ostvarivanju većeg profita. nabavka opreme i vozila). Ponuda obuhvata kredite za pravna lica – ordinacije. DT . ali i svi drugi. elektronsko bankarstvo. Po visini kamatnih stopa Folksbanka je daleko ispred konkurencije. Glavna prednost ovih kredita je u tome što se sada investicioni krediti (kupovina/rekonstrukcija poslovnog prostora. Folksbanka je lider u segmentu dinarskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom. što se ispostavilo kao veoma pozitivno u poslednjih godinu dana kada su fluktuacije kursa dinara postale učestalije.2012. 20. U saradnji sa BASLER osiguranjem u ekspoziturama Folksbanke se mogu zaključiti polise osiguranja od profesionalne odgovornosti i osiguranje od pravne zaštite. mogu realizovati i na ordinacije koje su paušalni poreski obveznici. kao i za njihove pacijente (klijente). Od samog početka ideja nam je bila da klijentima ponudimo nepromenljive uslove. Zaključivanjem polise. – Folksbanka je svoju bogatu ponudu proizvoda osvežila uslugama za klijente koji se bave privatnom lekarskom i stomatološkom praksom.03. kao i za privatne domove zdravlja i privatne zdravstvene ustanove koje sada mogu pronaći kompletnu uslugu na jednom mestu. Prvi takav kredit na tržistu smo promovisali jos u 2008. i od tada konstantno držimo lidersku poziciju u ovom segmentu. osiguranje pravne zaštite i osiguranje od odgovornosti.

Ona se nikada nije potrudila da završi rad na tom pravilniku i da ga podeli zaposlenima. upotrebe interneta. niti drugi aspekti ponašanja na radnom mestu. Odnedavno nosi i poveću alku u nosu. starosna dob. Velika većina stomatologa odlagaće odluku da daju otkaz zaposlenom veoma dugo. Ovo je prilično česta pojava u stomatološkim ordinacijama. da taj radnik (ili radnica) postaje centralna figura bez koje je neodrživ kontinuiran rad stomatološke prakse. Ali tu postoji još veći problem. ali u Kanzasu. slobodni dani i slično. prijema privatnih poseta.. Način ponašanja na radnom mestu: ovaj deo služi tome da pojasni koja su očekivanja poslodavca po pitanju oblačenja na radnom mestu. što će reći u srcu američkog konzervativnog srednjeg zapada. (Fotografiju obezbedio DTI/Ša Kardenas za dreamstime. bolovanja. Evaluacija radnog učinka: ovaj odeljak precizno objašnjava kako i kada se obavlja evaluacija radnog učinka zaposlenog. ali to odgovara doktoru. prema izboru stomatologa. Ona stvari obavlja na svoj način. Doktorka radi već dvadeset pet godina i njeni brojni pacijenti sada su sredovečni ljudi koji su odavno zaboravili na vetar u kosi i psihodelične trenutke. Ovaj dokument može biti sažet ili opširan. ali neophodno je da to saopštite i napismeno. a redovno odbija da se ponaša u skladu sa postavljenim zahtevima. odsustvo zbog smrtnog slučaja. Međutim. Pošto je proveo najveći deo vremena tokom protekle dve godine (dve godine!) pokušavajući da opravda njene postupke pred drugim zaposlenima koji zamalo da daju otkaz zgađeni njenim ponašanjem. U nadi da je pravilnikom o radnim odnosima u ordinaciji obuhvaćeno pitanje izgleda zaposlenih na poslu. Njena ordinacija je u Menhetnu. doktor je na kraju odlučio da Ritu otpusti. Odeljenje konsultantske firme McKenzi Management za ljudske resurse savetuje stomatolozima da angažuju profesionalce u vezi sa izradom pravilnika o regulisanju ponašanja zaposlenih na radnom mestu koji će biti prilagođen potrebama njihove prakse. Postala je negativna. > DT Foto: Stomatolozi previše često na pravilnik o radnim odnosima gledaju kao na trošak. Doktoru na kraju prekipi. zatim vatreno crvena. ali verovatno će svojoj svrsi najefikasnije poslužiti ako sadrži sledeće ključne elemente: Izjavu o jednakom tretmanu pri zapošljavanju: ova izjava podrazumeva da veroispovest. umesto kao na neophodnu investiciju. zvaćemo je Rita. bila su najčešća opravdanja. i uključuje primarak obrasca za evaluaciju. U gorepomenutom slučaju. zaradi ili pogodnostima za zaposlenog. obračun naknada za prekovremene sate i slično. ipak postoji uvreženo gledanje na individualni stil. Iz tog razloga najvažnije je da poslodavci imaju formalno regulisana pitanja radnog odnosa. Istinu govoreći. Stomatolozi kao poslodavci moraju imati propisan način oblačenja i politiku ponašanja zaposlenih u ordinaciji. ali nije jako napadan. Postoji i mogućnost da je doktor preuzeo ordinaciju. Pa. umesto kao na investiciju preko potrebnu u cilju zaštite od potencijalno vrlo skupog sudskog postupka. praznici. Dok ste se osvrnuli. Broj tužbi protiv poslodavaca je u porastu Kada je došlo do sloma privrede u brojnim državama u 2008. nošenje marame. Mogu se navesti i oni prekršaji koji mogu dovesti do prekida radnog odnosa. godini. Slobodni dani: odeljak koji objašnjava kako su regulisani godišnji odmori. SAD Mlada žena po imenu Amber radi kao stomatološka sestra u ordinaciji doktorke Di. pretpostavio da je postojeći pravilnik o radnim odnosima zadovoljavajući i da obuhvata sve moguće slučajeve narušavanja radne discipline. problemi ostaju skriveni. pol ili etnička pripadnost neće imati uticaja na odluku poslodavca o zapošljavanju. Ovaj odeljak može bliže da odredi politiku postupanja u slučajevima težeg kršenja radne discipline ili nezadovoljavajućeg radnog učinka. sledećeg je kao ugalj crna. unapređenju. i tokom nekoliko nedelja. Možete zaposlene samo usmeno da obavestite da moraju da nose radnu uniformu. Tokom godina njena odgovornost raste. prava i obaveza zaposlenih i njihovog ponašanja na radnom mestu. raste verovatnoća da će nezadovoljni zaposleni tužiti poslodavca ili uložiti žalbu nadležnim organima. ukoliko je ono zasnovano na religioznim opredeljenjima.. vojni rok. Politika obračuna i isplate zarada: ovde je regulisano vreme isplate zarada. doktorka nije ni mislila da će joj takva akta biti potrebna. Ona je otelotvorenje slobodnog duha. u okruženju u kakvom se danas nalazimo. jer ne mora da brine o tome da li je posao obavljen. niko ni ne pomišlja na pokretanje sudskog postupka. U ordinaciji ne postoji regulativa kojom se propisuje način oblačenja. Iako je ovo univerzitetski grad. upotrebe telefona za privatne razgovore. samo ne obraćaj pažnju na njene žute minute“. majice sa uvredljivim natpisima. porodiljsko odsustvo. što će naneti veliku štetu poslovanju. tačnosti dolaska na posao. a Rita o poslovanju ordinacije zna daleko više od doktora. doktorka Stomatolozi previše često na pravilnik o radnim odnosima gledaju kao na trošak. a da se pokazalo da nije tako. Često ulazi u konflikt i sa doktorom i sa drugim zaposlenima.com) Najnovija frizura podrazumeva ružičaste i zelene pramenove. Ima nekoliko pirsinga na uhu. Možete im reći da ne dozvoljavate farmerice u ordinaciji. Evo primera koji vam se može učiniti poznat. Ne morate da tolerišete napadnu odeću ili neprikladne boje. ali naravno došlo je do toga da su joj neophodna. na koji način je regulisan rast zarade.16 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Sve sestrine tetovaže Autor: Sali Mekenzi (Sally McKenzie). tetovaže obavijaju obe njene podlaktice. i ona je sposobna i puna entuzijazma. na primer. konačno mu je dosta. Ona postaje pravi „radnik iz pakla“. Doktor prenosi toliko odgovornosti na ključnog radnika. spremni da pruže uslugu pacijentima u određenom radnom prostoru i u određeno vreme. očekuje da ovaj problem nekako reši. Njen stil pomalo prelazi granicu. Voli da često menja boju kose: jednog meseca je nordijski plava. morate biti svesni da ne možete zabraniti. iglu probodenu kroz obrvu. Podrazumeva se da su način oblačenja i opšti izgled zaposlenih na radnom mestu veoma važni. Problem je u tome što je mlada radnica puna entuzijazma postala tvrdoglava i mora sve da kontroliše.. broj tužbi koje zaposleni podnose protiv poslodavaca za diskriminaciju na radnom mestu i za neosnovan prekid radnog odnosa raste brzinom svetlosti. Kada je sve u redu sa privrednim rastom i kada ljudi mogu lako da dođu do posla. teška za saradnju. u poređenju sa periodom od pre pet godina. Doktorka ne zna kako će ovo preživeti. „Moraš priznati da radi odličan posao sa rasporedom“. meseci ili čak godina. prošlo je već petnaest godina. „Prolazi kroz težak period“. „Ona je veoma dobar radnik. Ovaj radnik možda promeni ponašanje u nekom trenutku. Sa druge strane. a na člancima prstiju istetovirana su slova J-A-M-E-S. Radni raspored: ovaj raspored stavlja do znanja zaposlenima da moraju biti na dodeljenom radnom mestu. strana 18 .. zabrani pušenja. Zaposlena je nova radnica. Ona je za to nekako saznala i zapretila je doktoru tužbom za neadekvatnu platu i neisplaćivanje naknade za prekovremene sate u periodu od petnaest godina. Nije bio jako napadan sve donedavno. konzumiranja alkohola i narkotika. lude frizure i slično.

a biti u posedu zuba.rs DT 1. 3. Slika: Krunica napravljena za Elvisa Prislija „Džon Lenon je bio Elvisov veliki obožavalac.Schiff T et al.5 Sensodyne Rapid . nabavljen prošle godine od iste aukcijske kuće.sensodyne. ledene slatkiše i pića. kako su joj nadenuli nadimak.Podaci u GSK bazi. kupio je krunicu zajedno sa laboratorijskim modelom zuba Elvisa Prislija koju je za zvezdu rokenrola izradio njegov lični zubar Henri Vajs iz Memfisa. obezbeđuje duboku Sensodyne Rapid zubna pasta klinički dokazano pruža olakšanje. porodičnoj firmi iz Mančestera. izjavio je Pol Ferveder iz Omega Auctions. Uobičajeni okidači uključuju: hladnu hranu i pića npr. i mineralni izolacioni sloj koji sprečava da nadražaj stigne do zubnog nerva. Krunica je prodata 25. Lui Vajs. Prisli je imao razmak među prednjim zubima. menadžera Prislijeve turneje.Addy M.5.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 15 Krunica napravljena za Elvisa Prislija prodata na aukciji Autor: Dental Tribune International Stokport. Int Dent J 2002. Aktivatori su različiti za različite ljude. vruću hranu i pića npr. uključujući i pismo Džoa Espozita. Toliko se zbog tog razmaka osećao neprijatno da je odlučio da problem reši postavljanjem krunice na jedan od prednjih zuba. Kada je Elvis slomio krunicu tokom izvođenja pesme na koncertu.trenutno i dugotrajno olakšanje od bola koji je posledica dentinske preosetljivosti.20(4): 131-136. a uvek je u rezervi držao još jednu njenu kopiju. prodata je za pet hiljada i dve stotine funti (preko osam hiljada dolara) i pridodata kolekciji „zubarskih“ uspomena na poznate ličnosti. predstavljamo pastu za zube Sensodyne Rapid. između ostalog. 2. Za osobe koje pate od osetljivosti zuba. godine. U in vitro i in situ studijama se pokazalo da pasta za zube sa 8% stroncijum-acetata bazirana na 1440ppm natrijumfluorida. Am J Dent 2009. čiji ponosni vlasnik već poseduje zub Džona Lenona. morao je da odleti za Las Vegas i zameni polomljenu krunicu kopijom koja je uvek bila spremna. kao što je bio slučaj sa zubom Džona Lenona. stomatolog opšte prakse iz mesta Red Dir iz države Alberta u Kanadi. Za više informacija: www. Sensodyne Rapid – formulacija sa stroncijum-acetatom stvara duboku zaštitu otpornu na kiselinu. kao i pranje zuba pogotovo ako je praćeno ispiranjem hladnom vodom. nudi retke predmete vezane za svet muzike i filma. kaže doktor Zak. Postoji veći broj aktivatora koji mogu izazvati nelagodnost kod ljudi koji imaju osetljive zube. a da više od 75% pacijenata nikada nije koristilo desenzibilišuću pastu za zube ili je koriste retko2. kafa i čaj. lepljivi puding od karamele. postoji samo jedna takva krunica i očekivali smo veliki interes kolekcionara i veoma smo zadovoljni što je prodata za preko pet hiljada funti“. Očekivana prodajna cena krunice pre aukcije bila je procenjena na iznos između šest i deset hiljada funti. 4. Kliničke studije efikasnosti pokazuju trenutno i trajno smanjenje hipersenzitivnosti dentina zahvaljujući pasti za zube Sensodyne Rapid. Schiff T et al. sin doktora Vajsa. supa. koja stvara fizičku prepreku protiv aktivatora osetljivosti i kada se koristi dva puta dnevno. „Kraljeva krunica“. godine i za njega je pripremio porcelansku nadoknadu. Deluje za 60 sekundi* *Kada se direktno utrljava vrhom prsta tokom jednog minuta. obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od osetljivosti. slatku hranu npr. sve do smrti u decembru 1990. Kako je ponosni vlasnik dr Zak naveo u svom blogu. Uz krunicu je priloženo pet različitih dokumenata kojima se potvrđuje njena autentičnost.21[Spec Iss]:56-58) . Doktor Majkl Zak. DT Sensodyne Rapid – dokazano smanjuje bol kod osetljivih zuba Istraživanje je pokazalo da 52% pacijenata sa dentinskom preosetljivošću ne traže savet stomatologa1 . Nelečena preosetljivost može dovesti do promena u ponašanju sa potencijalno ozbiljnim posledicama po zdravlje usta i zuba 3. Dr Vajs je imao stomatološku praksu u Memfisu u periodu od pedeset sedam godina. Am J Dent 2009. odnosno krunice dve ovako velike zvezde prilično je neverovatno“. okluziju kanalića otpornu na kiseline.4.52:367-375. koja. „Iako predmet prodaje nije pravi zub. sladoled. Prislijev stomatolog bio je od 1971. (J Clin Dent 2010.22(Spec Iss A):8A-15A. Velika Britanija: Stomatolog iz Kanade nedavno je na aukciji dao najvišu ponudu za kupovinu porcelanske krunice Elvisa Prislija. februara u aukcijskoj kući Omega Auctions.

Šabac . Isporuka besplatna. Nemačka Fina. Grčka Naša prva iskustva sa Vintage MP sistemom keramike bila su veoma upečatljiva. koji SHOFU korisnici današnjice očekuju od jednog sistema budućnosti. • Mnogostrano upotrebljive opalescentne incizalne i efekt mase.2 sve uobičajene legure mogu se fasetirati estetski perfektno. sa obračunatim PDV-om. Incizalne i transparent mase omogućavaju i kod jednostavnih tehnika slaganja slojeva živopisnu reprodukciju prirodne zubne gleđi.14 Vintage MP&Vintage Art DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Vintage MP Vintage MP & Vintage Art Slušajte predavanje Dominika Olivije-a na kongresu: MINIMALNO INVAZIVNA TERAPIJA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA 1st SHOFU Balkan Congress www. fasetirane restauracije u frontalnoj i bočnoj regiji. Brza upotreba. siguran vezivni sistem.00 € Cena: 145. Dok traju zalihe. zrnasta struktura i jednostavno rukovanje pridobilo me je kod novih Vintage MP masa. Tel: 011 30 15 356 Vintage MP Standard Set Nova SHOFU MP keramika Veća prirodna estetika sa mikrotehnologijom! Kataloški broj: 1806 Kataloški broj: 1747 Kataloški broj: 9257 Cena: 1. bezmetalnu keramiku.mikodental. iste mogu da ocenim samo jednom rečenicom: Na takav proizvod čekao sam godinama! Bernd Eger (Bernd Egger). slabi intenzitet boje i gubi sjaj. MicroBrush-četkice žute i pink. Veća raznovrsnost • Intenzivno fluorescentne margin i cervikalne mase. 05. CRB set: CRB I 6 ml. Izvanredan novitet za svakodnevnu tehniku! U osvrtu na nove Vintage ART malfarbe. Vintage MP je proizvod koji mi pomaže da podignem kvalitet naših zubotehničkih proizvoda na jedan novi nivo! Ilijas Psaris (Ilias Psarris) i Marija JanakiduPsaris (Maria Giannakidou-Psarris). fine keramičke mase veoma su prijatne za rukovanje.CRB II 5 ml. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. Pigmenti boja i oksida metala prekriveni su zaštitnim česticama stakla.05 mm). a tražene prirodne boje zuba veoma se lako reprodukuju. na saznanjima Vintage i Vintage Halo keramike. • Po VITA klasičnom sistemu boja.6-15. jednostavnije reparature! Mogućnost kombinovanja sa ML Primer-om. Mitropolita Stratimirovića 6. Bio je pravi doživljaj otkriti nove ideje o većoj prozračnosti dentin masa.Tel: 021 47 40 600 Novi Beograd. Veliki izbor setova i pojedinačnih komponenti! CRB Cera Resin Bond “Shofu” Adhesiv za trajnu vezu svetlosno-polimerizujućih kompozita i samostvrdnjavajućih akrilata sa svim keramičkim materijalima za fasetiranje. • Optimalne osobine rukovanja usled izvanredne stabilnosti kod nanošenja i odličnih osobina modelovanja. Francuska Vintage MP je još jedan visokokvalitetni proizvod firme SHOFU. uz minimalan utrošak vremena. Zbog jednostavne intra i extra oralne upotrebe Cera Resin Bond ima neograničene mogućnosti upotrebe u ordinaciji i tehnici. • U ponudi i Bleaching-boje – veoma bele nijanse. po 25kom. Korekture oblika i površinska obrada urade se bez problema i rizika od lomova ili blazni. Proizvod iskustva i kompetencije! Vintage MP je proizvod zasnovan na više od 30 godina iskustva. Vintage MP pruža raznovrsne mogućnosti kod regulisanja kvaliteta svetlosnog sprovođenja i intenziteta boje. Zorana Đinđića 6b. U kombinaciji sa novim fluorescentnim Vintage ART malfarbama postiže se vrhunski estetski rezultat. Izvanredno vezivanje i prekrivanje legure moguće je već sa ekstremno tankim slojem Base opakera (0. prozračnost i sjaj ostaju očuvani i nakon nekoliko pečenja.00 € Cena: 740. Sa preporučenim koeficijentom toplotnog širenja od 13. Boja. Svetlosno prelamanje i rasipanje je kao kod prirodnog dentina i gleđi. Novi Sad. • Boje se podudaraju sa Vintage AL i Vintage ZR sistemom – „jedan koncept za tri keramička sistema“. do 17. 2012. dok se kod konvencionalne keramike porcelan menja. Bul. DT APRIL/MAJ 2012.125. a pritom bez gubitka boje i njenog intenziteta. Ceramage 8 Color Set “Shofu” Univerzalni mikro-keramički kompozitni sistem Ovaj kompozit sistem sadrži više od 73% mikro-fine keramike i postavlja nove standarde svetlosno-polimerizujućih materijala za fasetiranje.00 € Generalni distributer SHOFU proizvoda: Mikodental. oblikom restauracije. Nove. za metal-keramiku. Boja je postojana i nakon nekoliko pečenja. 04. 5 posuda za mešanje Ponuda važi od 17. Cene su iskazane u EUR. Homogena struktura daje CERAMAGE materijalu izvanredne fizičke osobine.rs Dominika Olivije (Dominique Olivier). koje se koriste širom sveta. > DT strana 13 Veća isplativost • Prirodna estetika za manje vremena usled jednostavne tehnike u 3 sloja.

bilo da je reč o zlatu. • Natprosečne vrednosti vezivanja na svim legurama usled Base Opaque (osnovnog opakera) u boji zlata. koncipirana po najnovijim saznanjima tehnologije keramike. Ova usaglašenost pruža vam sigurnu reprodukciju željene boje zuba za sve profesionalne izazove.interdent. > DT strana INTERFINE K+B Speed Želite profinjenost? Izaberite Interfine K+B Speed! ER INT FINE S K+B pee d ure onk k d zvo proi ncije Nova premium linija INTERFINE K+B Speed omogućava izuzetno glatke i precizne odlivke koje će biti ponos vašeg laboratorije. Maksimalna estetika uz minimalan napor! Veća sigurnost • Sigurna i jednostavna upotreba na svim legurama sa koeficijentom toplotnog širenja od 13.o.com · www.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Noviteti iz sveta zubne tehnike . Beograd · Tel. Svetlosno optičke osobine prirodnih zuba se u potpunosti postižu uz minimalan rad i dominantnost metalnog skeleta optički se minimalizuje nanetim opakerom. Produženo vrijeme vezivanja i izuzetno fino mleveni delovi pružaju vam mogućnost pripreme veće količine uložne mase i izuzetno glatku površinu odlivaka. Pogodna je za brzu metodu žarenja.o.6-15. Jedan koncept boja za tri sistema keramika! Boje Vintage MP masa apsolutno su identične sa pojedinačnim komponentama Vintage AL sistema keramike za fasetiranje za aluminijum-oksid ili sa Vintage ZR linijom keramike za fasetiranje cirkon-oksid skeleta.cc 14 Let’s bite together! .interdent.6 do 15. · Opekarniška cesta 26 · 3000 Celje · Slovenia · Phone: +386 3 425 62 00 · E-mail: info@interdent.2 x 10-6K-1 (25-500°C).cc Interdent d. bio ili neplemenitim legurama.bg@gmail. moguće samo kod potpuno keramičkih restauracija. po opštevažećem mišljenju.Nova SHOFU MP keramika Veća prirodna estetika sa mikrotehnologijom! Prodiranje svetlosti identično prirodnoj je. Super fina uložna masa na bazi fosfata za krunice i mostove od plemenitih i neplemenitih zubnih legura i za press keramiku.2 x 10-6K-1 mogu se sve legure.: +381 (0)11 217 53 74 · E-mail: interdent. • Izvanredna stabilnost boje usled „Glass coating“ – pigmenti boje su obloženi česticama stakla i time zaštićeni. Vintage MP je ultra čista mikrokeramika. koja postiže identično prirodno svetlosno rasipanje i refleksije kao kod prirodnih zuba. Za estetski perfektne rezultate i sve profesionalne izazove! Sa preporučenim koeficijentom toplotnog širenja od 13.o.o.bg.com Interdent d. estetski perfektno fasetirati uz takvu dubinu koja se do sada mogla realizovati samo kod bezmetalnih restauracija. www.Novi sistemi keramika ZU BN AT EH 13 NI KA Vintage MP .

tajna uspeha svodi se na način razmišljanja usmeren ka kreiranju efikasnih rešenja. te osmišljen u cilju snimanja kompletne intraoralne situacije pacijenta i čuvanje snimka u vidu virtuelnog 3D modela sa kojeg odmah može da se oblikuje nadoknada bez potrebe za izradom gipsanog modela. U novoj zgradi. predsednik i vlasnik kompanije. osnovao je firmu Planmeca 1971. koji. ovaj sistem omogućava kako sniženje nivoa izlaganja pacijenta radioaktivnom zračenju. čija staklena fasada tokom sunčanih dana odslikava plavetnilo nordijskog neba. Prema rečima Helijane Puhlin-Nurminen. DTI Helsinki. koja omogućava rad sa vernim virtuelnim 3D modelima na mobilnim uređajima. predsednika kompanije. kao i na strast za postizanjem savršenog toka radnih operacija u stomatološkoj ordinaciji. nazvan ProFace. nalazi u neuglednoj industrijskoj zoni Hertoniemi.12 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Majstori zanata sa dalekog severa Autor: Danijel Cimerman (Daniel Zimmermann). posebno u kontekstu brojnih novih proizvoda predstavljenih na Međunarodnom sajmu stomatologije IDS održanom u Kelnu u Nemačkoj 2011. koji stomatolozima i hirurzima nudi detaljnija dijagnostička saznanja u preoperativnoj fazi lečenja. U ovom kontekstu nedavnog tržišnog proboja. nazvana iRomexis. grupacija Planmeca sa šest svojih podružnica ostvaruje ukupan promet od sedamsto miliona evra na svetskom tržištu (prema internim podacima kompanije). Sve u svemu. Još više pohvale zaslužuje za lidersku poziciju u prodaji tokom perioda od preko četrdeset godina. prema navodima iz kompanije Planmeca. na oko deset kilometara udaljenosti od centra Helsinkija. što je cifra koja je svrstava u isti rang sa drugim industrijskim gigantima iz oblasti stomatološke opreme kao što su Sirona Dental Systems ili KaVo. pored kancelarijskog prostora. koji je dostupan kao individualna radna jedinica sa otvorenim povezivanjem na druge sisteme. a i danas je ostao na njenom čelu kao predsednik. nudi revolucionarni alat za kombinovanje vizuelnih podataka dobijenih sa različitih 3D skenera. Sve funkcije su objedinjene u okviru softverskog paketa Romexis. što je toliki prostor da u njega može da se smesti sedam fudbalskih stadiona. prva je originalna aplikacija za besplatno preuzimanje. Finska/ Lajpcig. i na kojem dental berza NA PRODAJU POLOVAN CEREC 3 (KOMPJUTER I MILLING UNIT). Nedavno je na toj lokaciji kompanija dovršila izgradnju dodatnih kapaciteta i povećala raspoloživi poslovni prostor za oko trećinu. koji je usvojen u njegovoj kompaniji. Ovaj šezdesetpetogodišnjak iz Finske. Pored kancelarijskog prostora. Firma koja spada u obe ove kategorije uspeha jeste finski proizvođač stomatološke opreme Planmeca. Za gospodina Kiostilu. tako i bolje kliničke i estetske rezultate. TEL: 063 283 087 VESNA LAZIĆ Dodatna prednost jeste to što je omogućeno preuzimanje podataka sa intraoralne površine upotrebom novog PlanScan skenera. Nemačka: Svaka čast kompaniji koja posluje po principima društvene odgovornosti sa jasnom vizijom pred sobom. već i na neočekivanim mestima kao što su američke vojne baze. odnosno njihovog najvažnijeg proizvoda iz asortimana nazvanog Sovereign. Prema njegovim rečima. Imajući u vidu ovu pionirsku ulogu kompanije. „Planiranje izgradnje započeli smo u aprilu prošle godine i uprkos izrazito oštrim zimskim uslovima izgradnja je tekla po planu“. matološke uređaje poput elegantnog i ergonomski oblikovanog aparata Compact. koji su postajali široko se proizvodnja i dalje odvija. centralno mesto zauzima koncept integracije digitalnih imidžing sistema za dijagnostiku nazvanog Digital Perfection Integration. koji se iz hobija bavi golfom. potpredsednice odeljenja za digitalni imidžing. kao i potpuno automatizovan magacinski prostor sa robotizovanim viljuškarima u prizemlju. izjavio je Heiki Kiostila (Heikki Kyostila). kao i u kombinaciji sa tomografskim snimanjem. Ova aplikacija. ovo predstavlja tek početak novog doba u stomatologiji. Uređaj sada obezbeđuje proširen izbor 3D volumena u rasponu od 34x42 mm do 16x16 cm. koji je nedavno proširen samostalnom aplikacijom za iPhone i iPad uređaje koja omogućuje mobilni pristup 2D i 3D snimcima i njihovu razmenu među stomatolozima bez obzira na njihovu lokaciju. način da se postigne optimalan dizajn tehnološki naprednih proizvoda pomoću kojih se zaista izlazi u susret njihovim potrebama“. zaključuje gospodin Koistila i dodaje: „Proučavanje i saznavanje posmatranjem radnih tokova pomaže nam da razumemo značaj i najmanjih detalja koji za stomatologa predstavljaju najznačajniji faktor u odlučivanju“. kao i ugrađen 3D skener lica. Tom idejom započela je nova era tehnološkog razvoja stomatološke opreme i postavljen je standard za celu industrijsku oblast u godinama koje su sledile. godine. On svojoj kompaniji predviđa svetlu budućnost. Što se samih uređaja tiče. Međutim. smešteni su proizvodni kapaciteti ispunjeni užurbanom aktivnošću. koji stomatolozima omogućuje izradu vernog snimka lica pacijenta i to u samostalnom režimu fotografskog snimanja.dental-tribune. neko bi mogao doći do pogrešnog zaključka da je specijalizacija proizvođača Planmeca sužena samo na sto- prihvaćeni ne samo u stomatološkim ordinacijama širom sveta. DT www. na ukupno gotovo pedeset hiljada kvadratnih metara. godine kao malo preduzeće koje se bavilo uvozom. kada je razvitak računarske tehnologije otvorio nove horizonte na polju industrijskog dizajna. „Verujemo da je pažljivo osluškivanje potrošača najbolji Kompanija osnovana početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Može izgledati neobično to što se mesto na kojem je ovaj put uspeha započeo.com . prva je počela sa ugradnjom mikroprocesora u uređaje namenjene stomatolozima. osvrćući se na period od prethodnih osamnaest meseci i dodao: „Sa novim proizvodnim kapacitetima možemo delotvornije da odgovorimo na povećanu potražnju“. jednako kao i u slučaju podružnice Planmed za proizvodnju medicinskih sredstava. stomatolozima su nedavno predstavljene dve nove verzije Planmeca volumetrijskog kompjuterizovanog tomografa ProMax 3D na bazi tehnologije konusnog snopa. kompanija je tokom godina na tržište redovno plasirala brojne tehnološki usavršene uređaje za stomatološka rentgenska snimanja i softverske pakete za uređaje za skeniranje.

Opcije minimalno invazivnog tretmana • Selektivno konturisanje zuba i desni. (Slike 3a. • Smanjenje straha i anksioznosti od intervencije i uvećanje pacijentovog samopouzdanja. onleji. Sava Centar. Cilj MiCD je promovisanje svesti i koristi minimalno invazivne estetske stomatologije kod svih profesionalaca u stomatologiji i pružanje podrške njihovoj kontinuiranoj edukaciji u vezi sa primenom MiCD postupaka koji maksimalno čuvaju prirodnu strukturu zuba. • Unapređenje poverenja i poboljšanje profesionalnog imidža. dobijene ljubaznošću dr Suši Koirale). • Minimalno invazivni implanti. uz postizanje željenog izgleda u najboljem interesu pacijenta. radi boljeg oralnog zdravlja. u kojoj se osmeh može transformisati na konzervativniji način. MiCD koncept Ovaj koncept uvodi potpuno novu dimenziju u tradicionalnu estetsku stomatologiju koja se danas primenjuje. Slika 3b. Slika 3a. • Unapređenje zdravlja. • Direktne restoracije uz minimalnu pripremu zuba. uz postizanje vrhunskih estetskih rezultata. • Adhezivne fasete kao dugotrajne privremene restoracije. • Ortodontska terapija. DT SAZNAJTE VIŠE O MiCD KONCEPTU NA KONGRESU: MINIMALNO INVAZIVNA TERAPIJA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA 1st SHOFU BALKAN CONGRESS – 5 maj. • Usvajanje strategije „manje je više“. kojima će postići svoje ciljeve. Posvećenost SHOFU-a SHOFU prepoznaje razvoj novih kliničkih tehnika u procedurama minimalno invazivne estetske stomatologije MiCD i u potpunosti je posvećen davanju podrške razvoju MiCD.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Pre Posle 11 Molimo Vas da nas obavestite o svakoj promeni Vaše adrese ukoliko želite da dobijate redovno Dental Tribune. doprinoseći promenama i obezbeđujući stomatološkim profesionalcima novije estetske bio-mimetičke materijale. inleji. • Adhezivni mostovi. funkcionisanja i izgleda oralnog tkiva i pozitivan psihološki uticaj. Beograd! Pre . Opcije neinvazivnog tretmana • Beljenje zuba. • Augmentacija gleđi. MiCD misija Zastupajte MiCD i postaćete minimalno invazivni estetski stomatolog već danas. • Viniri. 3b.

Za primenu ove strategije u svakodnevnu praksu potrebno je uvesti tečne kompozitne materijale. zdravlju i funkcionisanju pacijenta. 2b. Nju Džersi. uporedo sa opcijom konzervativnijeg minimalno Majkl J. nisu popularni kod pacijenata. doktor stomatološke hirurgije. Zašto MiCD? Usled najnovijeg medijskog promovisanja estetike osmeha i očuvanja zubne strukture. (Slike 1a. (DGPro). Minimalno invazivna estetska stomatologija (MiCD) Šta je MiCD? MiCD . a njen tok se menja kako je to smatrano nemogućim do pre samo nekoliko godina. 2a. Uobičajene kliničke procedure su bolje. i to preko pacijentovih očekivanja.. Tehnološki napredni laseri za meka tkiva. SLUŠAJTE PREDAVANJE UWE DIEDRICHS-a NA KONGRESU: MINIMALNO INVAZIVNA TERAPIJA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA – 1st SHOFU BALKAN CONGRES – 5 maj. u svrhu održavanja zdravog i prirodnog rasta zuba. bola i anksioznosti. Dr Hauard Glejzer (Dr Howard S. saradnik Američkog stomatološkog koledža. Prednosti MiCD • Očuvanje zdrave strukture zuba uz dobijanje željenog izgleda. Slika 2b. Uve Didrihs (Uwe Diedrichs) Stomatolog i Potpredsednik Deutsche Gesellschaft fur Protetische Zahnmedizin und Biomaterialien e. estetska stomatologija postaje sve traženija. pojednostavljene tehnike i dugotrajne efekte uz očuvanje prirodne strukture zuba.Minimalno Invazivna Estetska Stomatologija Holistički pristup koji integriše minimalno invazivne tehnike tretmana i estetsku stomatologiju. sa minimalno invazivnim pristupom od kojeg podjednake koristi imaju i pacijenti i terapeuti. Korekcija u metodologiji rada.10 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Prihvatite trend. nego i na psihologiji. ne zaboravaljajući psihologiju. gde se bolest otkriva ranije. Kanada Stomatolozi moraju spremno osmotriti proizvode i tehnike koje su razvijene poslednjih godina. SAD Pronalaženje i kliničko dokazivanje najnovije generacije minimalno invazivnih materijala je od presudnog značaja za današnje stomatologe. Fej Goldstep (Fay Goldstep) Dipl. funkcionisanje i izgled pacijenta. Beograd! . Slika 1b. zdravlje. Džoržd Fridman (George Freedman) Doktor stomatološke hirurgije Osnivač Američke akademije za estetsku stomatologiju. sa naglaskom ne samo na estetici. Univerzitet u Kelnu. dentalni adhezivi i GIOMER restauracije nude novi pristup minimalno invazivnoj estetskoj stomatologiji. zbog svoje prirode. stomatolozi mogu biti aktivniji u lečenju zubnih i gingivalnih tkiva. Estetska stomatologija nije specijalnost. Kanada Inovacije u oblasti restarativnih tehnika ponovo su uveli revoluciju u stomatološku praksu. Sava Centar. usvajanje najnovijih tehnoloških procedura prava je strategija u brzom rešavanju opravdanih zahteva pacijenata. dobijene ljubaznošću dr Suši Koirale). Noak (Michael J. Kao praktičari koji se bave oralnim zdravljem. stomatologije nalazi se u ispunjenju estetskih zahteva pa- cijenata. sa tehnološkim napretkom koji je ostvaren u pogledu instrumenata i bio restaurativnih materijala. u svrhu ulepšavanja osmeha. MiCD će omogućiti holistički pristup tretmanu.V. Noack) Prof. postupci restauracije zuba. i konceptualna integracija estetskog efekta koji je moguće realizovati predstavljaju zajedno meru izgradnje poverenja između stomatologa i pacijenta. dr stomatološke medicine Dekan Centra za stomatološku medicinu. Iako većina terapeuta razvije tehnike racionalizacije. u cilju postizanja željenog estetskog ishoda. • Proširenje opcija tretmana sa novim estetskim biomimetičkim restaurativnim materijalima. FADFE Urednički odbor Magazina za oralno zdravlje i Stomatološka tribina – američko izdanje. Lithenštajn Pristup orijentisan prema pacijentima. Nemačka Terapija karijesa u odnosu na početnu dijagnozu Uopšteno. Napredak postignut u oblasti minimalno invazivnih materijala tokom par poslednjih godina nudi veće prednosti. komfornije za pacijenta i mnogo predvidljivije dugoročno. Slika 1a. koji će obezbediti dugotrajno oralno zdravlje i ispuniti njihove trenutne želje. i dalje je potrebno poboljšati mnogo toga. Budućnost estetske Pre Posle invazivnog tretmana. Ove inovacije koriste se za primenu nove paradigme stomatologije lečenja. u svrhu ispunjavanja trenutnih zahteva pacijenata za konzervativnijim pristupom. Adhezivna tehnika omogućava pristup koji je orijentisan ka estetskim nedostacima: Materijali za zubnu destrukciju mogu biti manje invazivni. nego umetnost koja zahteva viziju i veštinu kliničara u transformisanju osmeha. da bi iskoristili moć minimalno invazivne estetske stomatologije u svojoj praksi. MiCD je uveden. brže i jednostavnije.Poverenje je osnov dugotrajnog odnosa lečenja i osigurava redovne kontrole i pravovremene intervencije u smislu MiCD-a i stoga nudi ekonomski izuzetno razumnu alternativu jednostavnim i troškovno intenzivnim tretmanima. Pre Posle Slika 2a. koja je trenutno invazivnija. 1b. što bi učinilo da pacijenti imaju manju averziju prema stomatološkim i restaurativnim postupcima.. kako bi integrisao estetsku stomatologiju. Glazer) Saradnik i bivši predsednik Akademije za opštu stomatologiju. restauracija dentina oštećenog karijesom pruža mogućnost estetske rehabilitacije nedostataka i omogućava socijalno prihvatanje pacijenata.

.: +381 11 3613 799 . GLUMA® Self Etch GLUMA Self Etch je jednokomponentni svetlosno-polimerizujući bonding agens koji u sebi sadrži kondicioner i prajmer.o. Ona će nam omogućiti da dobijamo idealnu boju i opacitet . tako da kada se upotrebi umesto gleđi daje savrsen estetski efekat uz idealan . Savska 33/II.. bol i mogućnost daljeg povređivanja.rs 3+1 3 x Charisma Opal 4g + 1x GLUMA Self Etch 4ml GRATIS Charisma® Opal Charisma Opal je univerzalni svetlosnopolimerizujući mikrohibridni kompozitni materijal. Posebno tretiranje gleđi i dentina pre postavljanja ispuna nije potrebno. zbog svog kapaciteta da dobar estetski rezultat isporuči u jednostavnoj formi u kombinaciji najviše dve nijanse. Charisma Opal dostupna je u 14 nijansi za sve indikacije. Tehnologija punila zasniva se na rentgenskom opaknom Microglassu i visoko disperzivnom silikonskom dioksidu. Postoje i neki kompromisni sistemi. Heraeus pokazala se kao vrednosredstvo izbora lako se uklapajući u intektni zubni niz. kontrastera i intraoralnih 9 ogledala.dental-tribune. *Fotografije koje dokumentuju slučaj. nisu urađene prema savremenim standardima dentalne fotografije uz upotrebu ekartera. Slika 5.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition oštećenja ili krajnje estetske neprihvatljivosti. U kanal korena postavljen je presilaniziran kočić od fiberglasa. kao u sledećem slučaju. pokrivanje kaviteta i vezivanje materijala u jednom koraku. gde uklapanjem 4-5 nijansi postizemo željeni rezultat. Beograd tel. Zub smo endodontski tretirali uz kondenzaciju gutaperke i brzovezujući siler. gde je upotrebljen sistem Charisma Opal. Posle skraćene procedure obrade ispuna usled još uvek bolnih senzacija na svim okolnim tkivima.body” boja poseduje povećan stepen transparencije.o. Treba znati da kod ovog sistema . Jezgrozuba.o. Heraeus. Heraeus distributeri: Dental Medical d. Od jednostavnih. GLUMA Self Etch služi za nagrizanje.. Upotreba tih sredstava za pacijenta je predstavljala napor. Okolni zubi bili su intaktni a na obe usne uočljivi podlivi i hirurški šavovi (slika 1). uz vrlo malo upotrebe Soflex diska i karbidnih borera bili smo na pragu veoma vrednog rešenja za krezubost našeg preplašenog pacijenta (slika 5). Kompozitni sistem Charisma Opla. Pregledom je ustanovljen je prelom zuba klase 3 po Ellis-u. Terpijski tim imao je satisfakciju istinske pomoći. Harambašićeva 8.o. Zahvaljujući tome Charismom Opal ne samo da možete postići naglašene kameleonske efekte već i visoku radiografsku neprozirnost. Pacijent muškog pola javio se u našu praksu dva dana posle sportske povrede sa vidnim nedostatkom krunice zuba 11.njegovnedostajći deo rekonstruisali smo u punom volumenu bojom OM (opaque medium) Charisma Opal kompozita (slika 3). estetske i socijlne rehabilitacije pacijenta u najkraćem mogućem rok. zahtevnijih .: +381 24 554 927 GRATIS Vetmetal d.. Celokupni volumen gleđi nadoknađen je bojom A2 istog kompozita (slika 4).kameleon efekat”. Kompozitne restauracije u frontalnom segmentu danas možemo izraditi različitim sistemima. Obarenje gleđnih rubova ka apikalno i zaglađivanje frakturiranih površina abrazivnim diskom bila je jedina priprema za nastupajući adhezivni postupak (slika 2).iz dubine” zuba i istovremeno odsustvo sivkastog tona cele rekonstrukcije usled prosijavanja tamnine usne duplje. Izvinjavamo se čitaocima zbog toga! DT Slika 4.značajnije estetskih”. Subotica tel. Pacijent je u našoj praksi proveo ukupno 60 minuta! Online izdanje Dental Tribune Serbia&Montenegro Edition možete pročitati na: www. upotrebom samo jedne boje/ transparencije do složenijih.

pola. lako ćemo odabrati kao prvi izbor. koja je sprovela ispitivanje. „Naš izveštaj ni u kom slučaju ne navodi na zaključak da Vikipedija i druge društvene mreže ne predstavljaju izuzetan izvor znanja za široku javnost. materijalnog stanja i više različitih faktora. kao privremene. često ostaju decenijama u ustima pacijenta. Slika 3. čak sedamdeset i pet odsto lekara iz starosne grupe od 51 do 60 godina izjavilo je da redovno koriste informacije sa Vikipedije za potrebe svoje lekarske prakse. šezdeset devet odsto ispitanih lekara pacijente je uputilo na sajtove radi dobijanja više informacija o postupku lečenja ili terapiji. sedamdeset odsto lekara preporučilo je izvor sa interneta kao dodatnu podršku i savet. Keramički materijal ja od nekog drugog aspekta. postojanost i cena u današnjoj stomatologiji prema prioritetu dolaze nakon toga. navodi Demijan Id. Prema navodima istraživačke agencije. Jutjub i Tviter. dodaje Id. društvene mreže definisale su potpuno novi model pribavljanja i davanja zdravstvenog saveta. Kompozitne restauracije se često smatraju za kompromis u materijalnom smislu kada je frontalna rekonstrukcija u pi- tanju. te bivaju zamenjene najčešće u momentu njihovog potpunog fizičkog Slika 1. Centar za Dentalnu estetiku i implantologiju. Po tom aspektu kompozitni materijal je i dalje suveren! Takvi se slučajevi često pripadaju urgentnoj stomatologiji. direktor agencije koja je predvodila istraživanje. čim stepen oštećenja zuba opravda . Beograd Svaka restauracija u frontalnom segmentu zubnog niza ima za primarni cilj da se ne razlikuje od okolne. „Pacijent neće odustati od ovog pristupa. Velika Britanija: Šezdeset odsto evropskih lekara koristi onlajn enciklopediju Vikipediju u profesionalne svrhe. a moramo se pobrinuti za to da samo valjane medicinske preporuke budu dostupne ljudima“. Kako iz iskustva znamo da nadoknade koje se izrade u trenutcima neposredno posle povrede. ali postavlja pitanje da li su ta mesta razuman i pouzdan izvor kojem treba da se okrenu zdravstveni radnici“. Bez obzira na državu iz koje potiču.. Sa druge strane postoje kliničke situacije u kojima je potreba za brzom i jednostavnom restauracijom važni- Većina lekara u Evropi koristi Vikipediju Autor: Dental Tribune International London. saopštila je da je ovaj podatak iznenadio mnoge. Ne samo da su ispitani lekari koristili internet kao izvor podataka za svoja istraživanja.8 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Brza i jednostavna kompozitna restauracija Autor: Dr Igor Ristić. Slika 2. već je polovina njih svojim pacijentima preporučila da posete pojedine sajtove nakon pregleda. Naravno. redosled ova druga tri moze se odrediti u zavisnosti od osobe. Rezultati istraživanja pokazuju da lekari mlađe generacije nisu jedini koji internet koriste u pomenute svrhe. nastavlja gospodin Id. Agencija za istraživanje tržišta Insight Research Group iz Londona. daje preporuke ili pruža moralnu podršku drugim obolelima širom sveta. dugotrajnost.biološku cenu” nadoknade. Istraživanje je obuhvatilo navike tri stotine ispitanih lekara opšte prakse iz evropskih država. intaktne denticije! Svaki dalji bitni aspekt. „Bez obzira na to da li pacijent istražuje informacije o svojoj bolesti. razmenjuje iskustva. Pored toga. Osamdeset sedam odsto lekara preporučilo je određene sajtove pacijentima kao štivo koje će im pružiti dodatne informacije i obrazovati ih o njihovom stanju. otkriva nedavno sprovedeno istraživanje. DT Postanite naš Facebook prijatelj Dental Tribune Srbija . šezdeset i devet odsto ispitanika koristi društvene mreže kao što su Fejsbuk. Linkedin. rezultati potvrđuju široko prihvaćeno shvatanje da živimo u doba „e-pacijenta“ kojem je internet postao pouzdano sredstvo za pribavljanje informacija u vezi sa zdravljem. kao i drugim dnevnim obavezama. Ono što moramo dublje da istražimo jeste to da li pacijenti pristupaju prikladnim sajtovima po pitanju zdravstvenih tegoba sa kojima se suočavaju oni ili njima bliske osobe“.

2 | FL-9494 Schaan | Principality of Liechtenstein | Tel. Kontakt za prijave na tel: 011/2682 984 Treningom do znanja Kalendar događanja april-juni 2012 Visoki prioritet firme Ivoclar Vivadent je trajna praktična edukacija. Učesnici dobijaju rotirajuće turbinske instrumente. Subotica.rs Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade . Srbija. U drugom delu kursa. mostova. dr Slavoljub Živković Doc.04. Moderatori kurseva eminentni su stručnjaci domaće i strane stomatološke scene. Trening centar Akord dental omogućava praktičan rad. Beograd Kompozitni kočići i upotreba kompozitnih cemenata “MISLIM DA JE IPS e. inleje/onleje Bezmetalna keramika je vrhunski estetski domet savremene protetske prakse. dr Dragan Beloica Prof. Stomatolog. razmatraju se principi adhezivne stomatologije. estetski i za zub najpovoljniji načih ojačanja korena. kao što su promena oblika. boje ili sklada zubnih nizova. Restauracija endodontski lečenih zuba u savremenoj praksi podrazumeva upotebu kompozitnih kočića. biokompatibilan. maj. omogućava minimalno invazivne zahvate. zdanje Otvorenog Univerziteta Subotica Kotizacija: 2. Trening centar Akord dental. Stomatološki fakultet.krune. kao i tečajevi stručnog usavršavanja. iz palete firme Ivoclar Vivadent. Ovaj napredni sistem za bezmetalne nadoknade savršeno funkcioniše. a za ove kurseve. kod implantno nošenih nadoknada. fasete. kurseve tehnike preparacije. Sistem omoguÊava. Turbinski i klasični kolenjaci omogućavaju brz i precizan rad. dr Aleksandar Todorović. indikacije. Transparencija. Kursevi se sastoje od uvodnog dela. Praktični kurs preparacije za bezmetalne nadoknade izvodi se na specijalnim modelima.ivoclarvivadent. dr Miloš Beloica Akreditovano za stomatologe i stomatološke sestre: 5 poena Datum: 21. Datum: 09.2012. Datum: 12. kako kod jednostavnih.danimir@sbb.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60 HPD[BDGB5LVWLFBVHUEB$LQGG  . e-mail: dr. na specijalnim visokokvalitetnim modelima. krunica. Na kursevima se koriste najsavremeni materijali. kao i stvaranja veze korenskog i kruničnog dela. FRC postovi su jednostavan. Bezmetalna keramika. praktične demonstracije i. praktičnog rada učesnika. Kragujevac amic all cer need u all yo www. dr Danimir Jevremović Asist. 10 – 15 h. dr Aleksandar Todorović Prof. dr Ivana Radović Asist. Modeli su napravljeni od kompozitnih materijala. fiberglass kočića i visokoestetskih kompozita prošlo je više od 250 učesnika.max PROSTO SAVRŠEN!” Igor RistiÊ.com Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. verno imitirajući strukturu gleđi i dentina zuba.Savremeni trendovi rekonstruktivne stomatologije Predavači: prof. Trening centar Akord dental. U toku prošle godine. jun.00 din. 10 – 15h. takođe. mob: 063 425 425.000. dr Zoran Vulićević Prof. adekvatnog oblika za brušenje bezmetalnih nadoknada. uz upotrebu odgovarajućih svrdala. koji verno simuliraju situaciju u ustima pacijenta. način upotrebe i praktični saveti za svakodnevni rad. živost boja. uvek se traži karta više. Kotizacija kurseva 150 € Informacije: dr sci. refleksija svetla čine ovakvu nadoknadu kameleonskom među susednim zdravim zubima. Kragujevac Moderator: prof. tako i kod složenijih indikacija. Danimir Jevremović. da se uz znaËajno pojednostavljen rad postignu vrhunski estetski rezultati. faseta. potom. upotreba kompozitnih cemenata u trajnom fiksiranju kočića i bezmetalnih kruna.

ali veliki za uspešnu restauraciju Autor: Mr sci Miloš Beloica.indd 1 sigurnu polimerizaciju. Izgled krunice zuba nakon završenog endodontskog tretmana Naručite 3 šprica Evetrica i dobićete 1 špric GRATIS! KRAGUJEVAC. sedam gleđnih i jednoj incizalnoj. poput tehnike postavljanja kompozitnih ispuna. godine do danas proizvela je čak osamnaest novih materijala za ispune. Tetric EvoCeram. neophodno je ispoštovati pravila preparacije kaviteta. Evetric je kompozit nano generacije koji se koristi u mlečnoj i stalnoj denticiji za ispune kaviteta klase I do V. Pacijenti žele ispune koji će im omogućiti nesmetanu funkciju i lep osmeh. Obradu i poliranje trebalo bi vršiti odgovarajućim diskovima. Najnoviji univerzalni kompozit kompanije Ivoclar Vivadent. gleđ na ivicama kaviteta treba zakositi. moraju se poštovati. ipak neka pravila. za imobilizaciju zuba i za reparaciju defekata na ispunima ili fasetama. izvanrednoj estetici i pojednostavljenoj primeni materijala za ispune. univerzalne kompozite (dentinske i gleđne boje). Završni sloj kompozita trebalo bi postaviti i modelirati tako da ne zahteva previše obrade. Trenutno se. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu Savremena stomatologija zasniva se na funkcionalnosti. Između slojeva kompozita ne treba postavljati adheziv. Aplikacija kompozita još uvek se najvećim delom zasniva na „slojevitoj“ tehnici. a može se koristiti u okviru preventivnih ispuna. Izbor kompozita trebalo bi da zavisi od indikacija. Proba kočića u zubu 14 > DT 12. odgovarajući izbor kompozita. dok stomatolozi žele da pruže takvu uslugu uz što je moguće jednostavniji. Samonagrizajući adhezivi jednostavniji su za upotrebu. Zahvaljujući pigmentima koje sadrži pokazuje izvanredan kameleon efekat i radiokontrastan je što je od izuzetne važnosti za stomatološku praksu. Zakošavanje gleđi naročito dolazi do izražaja kod nadogradnji zuba u frontalnoj regiji ili kada se na gleđi koriste samonagrizajući adhezivi. pri čemu se svaki sloj prosvetljava 20 sekundi lampama jačim od 500 mW/cm2. Tetric EvoCeram Bulk Fill. Ovi zahtevi stomatologa iz prakse podstiču kompanije koje proizvode stomatološke materijale da neprekidno usavršavaju svoje proizvode zbog čega se na tržištu često pojavljuju novi materijali za ispune. jedan od pionira u domenu stomatoloških materijala. Pacijent star 42 godine javio se u ordinaciju zbog bolova u regiji zuba 14. estetski i dugotrajan kompozitni ispun. kompozitne cemente i kompozite za nadogradnje. Da bi se napravio kvalitetan.11 11:38 strana 23 . 011/630 10 52 Slika 2. zahtevaju više iskustva i pažnje tokom rada. Skerlićeva 8 Tel: 034/61 700 70. Sigurno je da kompozitni materijali unose mnoge inovacije u svakodnevnu stomatologiju. Slučaj 1. Evetric_INS_A4_d. Total etch adhezivni sistemi nepravilnom tehnikom postavljanja mogu izazvati postoperativnu preosetljivost. pored aktuelnih materijala ove kompanije: TeEconom. Kompanija Ivoclar Vivadent. jeste materijal koji se mora postavljati tehnikom po slojevima do 2 milimetra. Aktuelni adhezivni sistemi mogu se podeliti u dve grupe: total etch (nagrizanje kiselinom) i self etch (samonagrizajući).6 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Mali koraci za stomatologa. Proizvodi se u deset najčešće korišćenih nijansi: dve dentinske. Evetric Nanohibridni pigmenti za impresivan kameleonski efekat Funkcionalni punioci za visoku rentgen • kontrastnost Evolucija neprimetnih ispuna Specijalna ponuda + 24 € 24 € 24 € 0€ Nano-optimizirani univerzalni kompozit Slika 1. mora se uzeti u obzir to da ovi adhezivni sistemi ostvaruju značajno jaču vezu sa zubnim strukturama u poređenju sa samonagrizajućim adhezivima. čime se olakšava definitivna obrada i poliranje. Izbor adhezivnog sistema izaziva kod stomatologa najviše nedoumica. od 1956. četkicama i gumicama u kombinaciji sa pastama za poliranje. IPS Empress direct. Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju. obradu i poliranje. Preparacija bi trebalo da bude adhezivnog tipa. brži i sigurniji rad. postavljanje adhezivnog sistema po uputstvu proizvođača.09. na tržištu pojavio tehnološki usavršeni univerzalni kompozitni materijal za ispune Evetric. jer ne postoji sistem za koji je moguće reći da je nabolji. a lampe jačine 1000mW/cm2 ili više omogućuju skraćeno vreme polimerizacije po sloju od samo 10 sekundi. zahtevaju manje koraka prilikom postavljanja i trebalo bi da umanjuju mogućnost pojave postoperativne preosetljivosti. Zbog toga bi svaka ordinacija trebalo da ima tečne kompozite. 034/61 700 71 BEOGRAD. Kumodraška 34 Tel: 011/630 10 50. Ipak. Evetric.

omnicongresses.gidedental. odnosno prostora koji je pulpa zauzimala. odelo. before 5th May ‘12 3rd payment EUR 3.” Nekoliko meseci kasnije.000€ 1st payment EUR 4. Postoperativni radiogram levog maksilarnog centralnog sekutića nakon pokušaja uspostavljanja revaskularizacije.000€.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Slika 5a. Athens. 1. ukoliko ne postoje znaci regeneracije tkiva nekoliko meseci nakon inicijalnog tretmana. Oral Radiology and Endodontology 5/2009.900€ Initial deposit payable upon registration EUR 1. procedura koja je opisana u ovom članku može se bezbedno pokušati u većini kliničkih slučajeva. DT Beleška urednika: Ovaj članak prvobitno je štampan u časopisu Roots Vol. MTA apikalni čep uvek preostaje kao moguća alternativa.000€. 2011. 5 Kontakt Dr Antonis Chaniotis 140 El.prev) koje je objavljeno u časopisu Oral Surgery. before 25th Αug ‘12 Register & More Information at: Contact in Athens: Τel: +30 210 213 2084. Oral Pathology. Naučio sam da je veoma važno napraviti razliku između procesa revaskularizacije i procesa regeneracije pulpe. Slika 5c. Venizelou Av. dovesti do stvaranja fibroznog vezivnog tkiva sa prisutnom celularno/acelularnom depozicijom čvrstog tkiva na zidovima korena zuba. kako bi se pronašao još pouzdaniji matriks za urastanje vitalnog tkiva u prostor nekrotičnog apeksa zuba nezavršenog razvoja korena. before 5th Jan ‘12 2nd payment EUR 3. „Kada od „cara tražimo vrećicu zlatnika“ moramo da razdvojimo tretman zuba nezavršenog razvoja korena od svih istraživanja koja se bave stem ćelijama. YOU CAN START FROM THE 2ND SESSION & MAKE UP THE 1ST SESSION NEXT YEAR IN GENEVA Program Fee: 11. Dok se ne dođe do pouzdanog i potpuno predvidivog kliničkog protokola za izazivanje revaskularizacije. Oral Medicine.gr www.: +1 310 696 9025 E-mail: nena@gidedental. Lista referenci dostupna je kod autora. Stoa Karantinou.com Media Partner: SPONSORS: . ali sa potpuno različitim ciljevima i različitim pristupima“ – ovo su doslovno reči profesora Larsa Spanberga u pismu uredniku naslovljenom „Carev nov koagulum“ (cloth .gr Web: www. Kontrolni radiogram godinu dana nakon intervencije na kom se primećuje uspešna revaskularizacija i zadebljanje dentinskih zidova korena zuba. studija koju je na psima sproveo Vong sa svojim saradnicima pružila je direktne dokaze o značaju formiranja koaguluma kao matriksa za stimulaciju procesa revaskularizacije.endotreatment.900€. +30 210 222 2637 E-mail: info@omnicongresses. kao i proces depozicije cementa na unutrašnjim zidovima kanala korena zuba.gr Contact in the US: Nena Puga Tel.koagulum. što je za posledicu imalo povećanje debljine zida. Klinička slika nakon uspešno izvedene procedure revaskularizacije. Profesor Spanberg nastavlja i navodi: „Postoji obilje indirektnih dokaza da će revaskularizacija nekrotične pulpe.com website: www. Slika 5b. Obe ove teme su značajne za navedenu problematiku. 7 No.gr Zaključak Istraživanja u oblasti revaskularizacije nekrotičnog apeksa otvorila su za mene veoma značajne vidike i pobudila veliko interesovanje. Dalja istraživanja se verovatno već sprovode. Prim. U njihovim histološkim analizama dokazan je proces urastanja kosti unutar praznog prostora apeksa inficiranog zuba nezavršenog razvoja korena. Greece E-mail: antch@otenet. 1st floor 176 76 Kallithea.

u saobraćajnoj nezgodi. do revaskularizacije zuba može doći kao što se to ponekad dešava kod avulziranih i replantiranih zuba nezavršenog razvoja korena“. Radiografski izgled korektno postavljenog MTA apikalnog čepa. ali je pulpno tkivo postalo nekrotično. što je radovima. te da je u njemu prisutno vitalno tkivo (slike 5a . Pacijentkinja je poslata svom stomatologu na ponovni tretman i ponovno postavljanje definitivne restauracije. Nažalost. prostor za postavljanje kočića na desnom centralnom sekutiću delimično je ostavljen neispunjenim. a kanal adekvatno koronarno opturiran. minociklinska komponenta ove kombinacije u značajnoj meri prebojava dentin. Postoperativni nalaz.5c). I upravo tada počeo sam da prikupljam informacije o tehnikama koje dovode do revaskularizacije nekrotičnog apeksa zuba nezavršenog razvoja korena. Devojčicu sam primio na pregled istog popodneva. a nakon toga zub je restauriran kompozitnim ispunom. pokušao sam da postignem adekvatnu dezinfekciju samo ispiranjem kanala dvoprocentnim rastvorom hlorheksidin-diglukonata. Verujem da je ovo odličan opis procesa koji stoje u pozadini fenomena revaskularizacije. U rečima dr Tropea pronašao sam dovoljno informacija koje su mi bile neophodne da i sam pokušam. Nakon aplikacije lokalne anestezije. Inicijalno kliničko stanje. Slike 2a i 2b. Tada sam odlučio da pokušam da izazovem revaskularizaciju nekrotičnog apeksa ovih zuba nezavršenog razvoja korena. što je utvrđeno sondiranjem (slike 3a . Zbog toga. malu Marlenu udario je automobil. već nakon godinu dana. . u stanju sam da načinim adekvatnu apikalnu opturaciju MTA materijalom čak i bez korišćenja resorptivnih membrana (slike 1a . godine objavio Ivaja (Iwaya) sa saradnicima u časopisu Dental Traumatology. S druge strane. došlo je do potpune spontane reerupcije levog centralnog sekutića. Na desnom gornjem centralnom sekutiću bila je prisutna fraktura gleđi i dentina.1c). Istina. i sada. Nedelju dana kasnije nije bilo više fistula. dok je levi centralni sekutić bio utisnut u alveolarnu kost. Široki kanalni sistem desnog centralnog sekutića bio je u potpunosti nekrotičan. Slika 1b. intrudiran (slike 2a i 2b). obezbeđen nosač unutar koga može da urasta novo tkivo. Nažalost. dok se kod intrudiranog zuba očekivala spontana reerupcija. Pacijentkinja je dobila savet da tokom nedelju dana koristi kašastu i tečnu hranu i sledeći termin je zakazan za mesec dana. Tanki dentinski zidovi blago su obrađeni uz pomoć hedstrom turpije debljine 110. devojčica se nije pojavila u zakazano vreme. Prikaz slučaja koji je 2001. Koristio sam sve postojeće MTA nosače i resorptivne barijere koje sam mogao pronaći na grčkom tržištu. Na drugom sekutiću pokušaj provociranja krvarenja nije bio uspešan. na termičke nadražaje i davao pozitivan rezultat na ispitivanje vitaliteta električnim testom. Ordinirajući lekar bio je veoma nestrpljiv da zakaže što raniji termin za svog pacijenta. Desni centralni sekutić reagovao je Finalno ispiranje sprovedeno je destilovanom vodom.3c).4 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Revaskularizacija nekrotične pulpe u predelu apeksa zuba nezavršenog razvoja korena Autor: Dr Antonis Haniotis (Dr Antonis Chaniotis) . Dva dana ranije. što je govorilo u prilog tome da je došlo do revaskularizacije unutar kanala korena ovog zuba. a devojčica je upućena svom stomatologu radi postavljanja definitivnih estetskih nadoknada (slike 4a i 4b). Plan terapije uglavnom se sastojao od postizanja adekvatne dezinfekcije širokih kanala korena ovih zuba. Efikasnost kombinacije metronidazola. Postoperativni radiogram sa kanalnim punjenjem i gutaperkom. međutim. U levom centralnom sekutiću. a zatim je MTA postavljen u cervikalnom predelu. indirektnim prekrivanjem i postavljanjem kompozitnog ispuna. Slika 1a. Kako dr Martin Trope navodi:„ Ukoliko je kanal uspešno dezinfikovan. a ispitivanje vitaliteta električnim testom dalo je negativan rezultat za oba zuba. sekutići su izolovani vaterolnama (Coltene/Whaledent) i načinjen je pristupni kavitet. U tom trenutku bile su prisutne dve fistule poreklom od povređenih centralnih sekutića. a kanali su posušeni sterilnim papirnim poenima. zubi nisu reagovali na termičke nadražaje. Slike 3a-3c. Nisu postojali značajniji parodontalni džepovi oko ovih zuba. te je plasiran MTA čep apikalno. jer se radilo o slučaju povrede zuba kod osmogodišnjeg deteta. Tada sam smatrao da nije bezbedno da plasiram i ostavim antibiotsku pastu unutar kanala široko otvorenog korena zuba devetogodišnjoj pacijentkinji. Trebalo mi je vremena. ali sam na kraju uspeo da postavim nekoliko zadovoljavajućih apikalnih punjenja. Plan terapije uglavnom je bio usmeren na zaštitu i očuvanje vitaliteta pulpe frakturiranog zuba nezavršenog razvoja korena. Preoperativni radiogram desnog centralnog maksilarnog sekutića sa privremenim kanalnim punjenjem pastom na bazi kalcijum-hidroksida koju je postavio ordinirajući stomatolog. mnogi istraživači predlažu primenu biantibiotske paste (bez minociklina) ili korišćenje cefaklora umesto minociklina. dalo potpuno novi smisao. Grčka Pre dve godine prilično sam se mučio da savladam tehniku postavljanja adekvatnog MTA apikalnog čepa. Slika 1c. Na radiogramu bili su prisutni znakovi periapikalnog izlečenja. pacijentkinja se javila na zakazani kontrolni pregled. U člancima koje su objavili Sato i Hošino sa svojim saradnicima opisana je uspešna dezinfekcija kanala korena zuba upotrebom triantibiotske paste. Godinu dana nakon inicijalnog tretmana. Zbog toga. Samo na levom centralnom maksilarnom sekutiću uspešno je postignuto formiranje koaguluma do nivoa gleđno-cementne granice. Efikasna dezinfekcija kanalnog sistema je jedan od najvećih problema u endodonciji. bilo je prisutno nešto vitalnog tkiva pulpe u srednjoj trećini korena. nije bilo moguće izvršiti ispitivanje vitaliteta na intrudiranom levom centralnom sekutiću. obezbeđivanja stvaranja koaguluma na apeksu i postavljanja MTA apikalnog čepa. Prikaz slučaja Jednog kišnog jutra zazvonio je telefon u mojoj privatnoj ordinaciji. uz postojeće iskustvo. Sterilna K-turpija debljine 60 korišćena je kako bi se isprovociralo krvarenje na apeksu zuba. povećanja debljine zidova korena zuba i produženja korena levog centralnog maksilarnog sekutića. ponovo su opisali Bančs (Banchs) i Trope 2004. ciprofloksacina i minociklina tokom postupka dezinfekcije kanala korena zuba opisao je i dokazao Vindli sa saradnicima. Slike 4a i 4b. Međutim. Godinu dana kasnije. Oba kanala korena ispirana su dvoprocentnim rastvorom hlorhekdidin-diglukonata. koje su objavili sedamdesetih godina Nigard-Ostbi (Nygaard-Ostby) sa saradnicima i Skoglund sa saradnicima. godine.

DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 3 .

Serbia and Montenegro edition. bilo u sopstvenoj radionici ili kod saradnika. počevši od intraoralnog otiska dobijenog u stomatološkoj ordinaciji pomoću skenera.Novi Sad: Dental Media. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims.2 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 3Shape tehnologije – zatvaranje kruga potpuno digitalizovanog procesa u stomatološkoj praksi Promotivni tekst kompanije 3Shape Da bi unapredili i proširili svoje usluge. .rs Internet: www. Holbeinstr. tako i stalne nadoknade. CAMbrigde™ softverski paket automatski priprema digitalne modele za proces proizvodnje.com +49 341 48 474 107 Claudia Salwiczek Yvonne Bachmann Sabrina Raaff Hans Motschmann Publisher Torsten Oemus International Editorial Board Dr Nasser Barghi. 29. Ste. Germany – Implantology Editors Edtorial Assistant Copy Editors © 2010. dok je pacijent još uvek na stolici. Digitalne tehnologije velikom brzinom postaju standard u stomatološkim klinikama.o. 2006-. Austria – Function Dr Marius Steigmann.o. Model koji je usaglašen i odobren može se koristiti više puta. (ekskluzivni nosilac licence za Srbiju i Crnu Goru) Adresa: Fruškogorska 35 21000 Novi Sad Telefon: 063-1026242 E-mail: info@dental-tribune. Njegove jedinstvene odlike uključuju snimanje bez prethodne aplikacije spreja u ustima.SR-ID 215641863 Imprint Izdavač: DENTAL MEDIA d.Objavljeno uz dozvolu kompanije Dental Tribune International GmbH. Novi Sad Distribuira se besplatno u Srbiji i Crnoj Gori Dental Tribune se izdaje kvartalno Copyright 2006 by Dental Tribune International GmbH All rights reserved International Imprint Licensing by Dental Tribune International Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.. USA – Cariology Prof Dr I. New York. stomatolozi i zubni tehničari moraju da usvoje drugačiji pristup stomatološkoj praksi pomoću koga će sagledati sve njene etape. trenutnu potvrdu upotrebne vrednosti snimka. Krejci. iz Nemačke. kao i modela implantata.o. zubotehničkim laboratorijama i u centrima za 3D modelovanje. Dental Tribune International GmbH. or statements made by advertisers.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199 The Americas Dental Tribune America 116 West 23rd Street. Israel – Implantology Prof Dr Georg Meyer. .42cm Četiri puta godišnje ISSN 1452-6425 COBISS.rs anita@dental-tribune. 111 Thompson Road. 500. All rights reserved. Sva prava su zadržana.dental-tribune. bez prethodne pismene dozvole kompanije Dental Tribune International GmbH i Dental Media d. Business Development Manager Project Manager Online Executive Producer DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Asia Pacific Edition . u celini ili delimično. Funkcija izrade privremene nadoknade (Digital Temporaries) omogućuje laboratoriji da izradi digitalni model i proizvede privremenu nadoknadu direktno sa pred-preparacionog snimka i bez izlivanja gipsanog modela. Novi 3Shape radni modul Model Builder™ omogućuje laboratoriji da upotrebom TRIOS™ snimka direktno pristupi oblikovanju laboratorijskog modela. Sistem TRIOS™ je kompletno digitalno rešenje za uzimanje otiska namenjeno stomatološkim ordinacijama. iTero) direktno u TRIOS Inbox™ prijemno sanduče i može odmah da započne proces oblikovanja nadoknade. Germany. pa sve do završetka proizvodnje nadoknade. 1 (avgust 2006).: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224 7185 Director of Finance& Controlling Marketing & Sales Services License Inquiries Accounting Urednički materijal preveden i preštampan u ovom izdanju časopisa Dental Tribune International. Reprodukovanje na bilo koji način na bilo kom jeziku. Proizvod TRIOS™ ima funkciju intraoralnog skeniranja. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tribune International. 20/F. NY 10011. slobodu pokreta tokom snimanja. Laboratorija može da pripremi virtuelni dijagnostički model i da ga pošalje ordinaciji da bi doktor i pacijent mogli da pogledaju izgled nadoknade na ekranu digitalnog uređaja pre nego što je izrada nadoknade gotova. but cannot assume responsibility for the validity of product claims.: +49 341 4 84 74 302 | Fax: +49 341 4 84 74 173 Internet: www. Hong Kong Tel.rs Glavni i odgovorni urednik: dr Anita Brzaković Umetnički direktor: Snežana Popov Prevodioci: ass. Dental Tribune International Holbeinstr. što štedi vreme i obezbeđuje visok nivo estetike. zaštićen je autorskim pravom kompanije Dental Tribune International GmbH. Switzerland – Conservative Dentistry Dr Edward Lynch. Ireland – Restorative Dr Ziv Mazor. USA Tel. Ovako nastali digitalni model potpuno je pripremljen za proizvodnju korišćenjem 3Shape trodimenzionalnih printera ili glodalica za koje je optimalizovan. koje doktorima omogućuje da direktno snime intraoralnu situaciju i tako iskoriste ogromne prednosti koje pruža ova tehnika u poređenju sa tradicionalnim analognim uzimanjem otiska. Canada – Aesthetics Dr Howard Glazer. 04229 Leipzig. kao i softverske alate za obradu snimka. Germany – Endodontics Dr George Freedman.o. stom Bojan Petrović Marijana Dudvarski Lektor: Aleksandra Popin Štampa: Stojkov štamparija. strogo je zabranjeno. DT CIP-Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske. Harvard Commercial Building. Germany – Restorative Prof Dr Rudolph Slavicek. Wanchi. No. Centralni deo ove strategije čine preprogramirani radni protokoli iz svih faza radnog toka – od otiska do izrade savršene stalne protetske nadoknade. dr sc.com Regional Offices Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A. Dental Tribune je zaštitni znak kompanije Dental Tribune International GmbH. Funkcija Communicate™ omogućuje jednostavnu saradnju laboratorije i ordinacije tokom svakog od koraka u postupku izrade nadoknade. dobije potvrdu upotrebne vrednosti snimka i odmah šalje kompletne podatke u zubotehničku laboratoriju. Pomoću Dental System™ digitalnog sistema zubotehnička laboratorija prima digitalni snimak iz ordinacije urađen TRIOS™ skenerom ili nekim drugim kompatibilnim uređajem (Sirona Cerec. Digitalni sistem nazvan Dental System 2012™ obuhvata brojne funkcije osmišljene da zubnim tehničarima omoguće razvoj poslovanja kojim postaju servisni centar za stomatologe. Proizvođač 3Shape obezbeđuje takve metode digitalne obrade pacijenta kojima se efikasnost povećava u svakoj fazi stomatološkog lečenja. 1. a Dental System™ u celini podržava izradu od svih poznatih materijala i na svoj postojećoj opremi za modelovanje. 29. .com | E-mail: info@dental-tribune. Germany Tel. kako za izradu privremene.dental-tribune. Publisher/President/CEO Sales & Marketing Torsten Oemus Peter Witteczek Matthias Diessner Vera Baptist Dan Wunderlich Nadine Parczyk Jörg Warschat Manuela Hunger Bernhard Moldenhauer Alexander Witteczek Gernot Meyer Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately. a u ovom trenutku najnoviji sistemi podržavaju otvorenu komunikaciju između pojedinačnih uređaja različitih proizvođača.31 (05) Dental Tribune: the World’s Dental Newspaper / glavni i odgovorni urednik Anita Brzaković. Novi Sad 616. koji je prilagođen specifičnim zahtevima zubotehničke laboratorije. Doktor jednostavno izvrši snimanje zuba pacijenta. USA – Ceramics Dr Karl Behr. 04229 Leipzig. Preprogramirani protokoli koje omogućuju 3Shape digitalna rešenja: Stomatološka sestra ili asistent u ordinaciji ili klinici kreira digitalnu porudžbenicu popunjavanjem formulara. softver za inteligentno upravljanje procesom i komunikacioni interfejs koji omogućuje direktnu razmenu podataka sa zubotehničkom laboratorijom. or for typographical errors.Vol.

od stomatologa. a usne kao njihov ram. Ona se zatim meša sa fiziološkim rastvorom i aplikuje subkutano ili intramuskularno sa namerom da se izazove paraliza ciljane muskulature. Zapravo. a na neuromišićnoj spojnici oslobađa se acetilholin. Dysport) i injektabilnih implantata za lice (Restylane. Koji medicinski specijalista to može bolje razumeti od stomatologa? Prva stvar koju kliničari moraju razgraničiti jeste razlika između botulinuma (Botulinum toxin. Ovo omogućava mišićnu kontrakciju. kao i vidljivost zuba. koža iznad njega ne može da se nabira. Kao odgovor. SAD Minimalno invazivne kozmetičke procedure lica veoma brzo postale su najinteresantnija. odnosno onemogućava prenos nervnog impulsa sa neurona na muskulaturu. Drugim rečima. Perlane. bezbojnu gornju usnu. Juviderm i Radiesse kao i mnogi drugi). Korišćenje injektabilnih implantata lica logični je razvojni put svakog kozmetskog stomatologa. Na našim kursevima govorimo polaznicima da zube posmatraju kao sliku. ja im postavim nekoliko jednostavnih pitanja: • Koji medicinski specijalisti aplikuju dnevno više injekcionih preparata? • Ko zna sve tehnike davanja što bezbolnije anestezije? Ko može da anestezira meka tkiva lica intraoralnim tehnikama? • Ko je svakodnevno u kliničkoj praksi u kontaktu sa problematikom facijalne anatomije. stomatolozi.Italija Nemački stomatolozi i dobavljači dentalnih materijala i opreme mogu da se nadaju boljoj budućnosti.ISSN 1452-6425 NOVI SAD Trendovi Menadžment © Image from BigStockPhoto. Ukoliko mišić ne može da se kontrahuje. kolika će biti njihova incizalna vidljivost. otrov izaziva „hemijsku denervaciju muskulature“. Po mom mišljenju ne postoji kompetentniji kliničar. ova supstanca niti popunjava brazde. Botulinum toksin je providna bistra tečnost koja se isporučuje u liofilizovanoj (smrznutoj) formi. treba uzeti u obzir efekat koji će ove nadoknade imati na usnu. obučili smo na stotine praktičara u oblasti veštine aplikacije injektabilnih implantata lica. strana 4 Sve sestrine tetovaže Pokušajte da pravilnikom o radnim odnosima u ordinaciji obuhvatite pitanje izgleda i oblačenja zaposlenih na poslu da bi izbegli probleme.com NO. 1 VOL. morate uzeti u obzir njen adekvatan oblik i volumen. ali i najkontroverznija tema u oblasti estetske stomatologije. kako će joj pružati oslonac. obezbeđen nosač za urastanje novog tkiva i kanal adekvatno obturiran može doći do revaskularizacije zuba. Kako bi se mišići kontrahovali signal se šalje motornim nervom do njegovog završetka. > DT strana 20 ® D YN IR KOMPRESORI BEZULJNI. 7 Revaskularizacija pulpe Ako je kanal uspešno dezinfikovan. perioralnih struktura i simetrije? • Ko najbolje poznaje dentalne i skeletne odnose koštanih i mekotkivnih struktura lica? • Ko najbolje poznaje fiziološku anatomiju usne? • U koga pacijenti imaju najviše poverenja da dobijaju injekcije barem svakih šest meseci? Odgovor je. strana 16 Nemačka . Praktično govoreći.com Mart 2012 Vesti iz sveta © Image from BigStockPhoto. strana 18 Podignite nivo vaše kozmetičke stomatološke prakse korišćenjem injektabilnih implantata za lice Autor: Dr Zev Šulhov(Dr Zev Schulhof). kako u opuštenom stanju tako i prilikom aktivnosti mišića. Tokom perioda od poslednje tri ili četiri godine. kad je reč o sposobnosti i kvalifikacijama za sprovođenje ove procedure. svima je jasno da poboljšanje izgleda osmeha pacijenta podrazumeva mnogo više od izrade porcelanskih faseta. Botox. Suprotno veoma rasprostranjenom verovanju. već prilikom planiranja izrade porcelanskih faseta. niti ispravlja neravnine. Na primer. Kada pogledate osmeh sredovečne žene kojoj su izrađene prelepe porcelanske fasete i uočite tanku. ustanovili smo da upravo stomatolozi imaju najviše neophodnih veština i umetničkih sposobnosti u odnosu na bilo koje druge specijaliste. dok je u Italiji situacija sve lošija. Botulinum toksin ne dozvoljava transmisiju acetilholina na neuromuskularnoj spojnici. postaje očigledno da usne u značajnoj meri umanjuju estetski efekat čitavog stomatološkog protetskog rada. Stomatolozi me često pitaju zbog čega mislim da su upravo oni najkvalifikovaniji da obavljaju ovakve procedure. TIHI >>>>>>>>>>>>>> GARANCIJA: 24 MESECA . naravno. ako poboljšavate izgled usne. sa brojnim pušačkim brazdama. ove dve procedure ne mogu se razdvojiti jedna od druge. Čineći to. Na taj način.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful