REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAKI SUD U RIJECI Rijeka, Zadarska 1 i 3

W

Wrk

URED PREDSJEDNIKA SUDA Broj: 4 Su-297/2012 Rijeka, 11. sijeãnja 2013.

Na temeiju odredbe ãanka 140. stavak 1. Zakona o sudovima (N.N.x 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11 i 130/11), odredbe ãlanka 8. stavak 2. alineja 6. Sudskog poslovnika (N.N. br. 158/2009, 3/11, 34/11, 123/11, 138/11 i 38/12), kao i odredbe ôlanka 8. Pravilnika o stalnim sudskim vjetacima (N.N.>> 88/08, 8/09, 126/11 i 120/12), predsjednik Trgovaãkog suda u Rijeci mr.sc . Miljenko Kurobasa, 11. sijeãnja 2013. godine donosi sljedeôe
RJEENJE SAA AKSENTIJEV[d dipl.oec. iz Vikova, Gornji Sroki 125a, imenuje se stalnim sudskim vjetakom za podruãje INFORMATIKE (hardware i software) i TELEKOMUNIKACIJA na vrijeme od 4 (ôetiri) godine, poãev od 21. sijeãnja 2013. godine za podruöje Trgovaôkog suda u Rijeci. ObrazIoenje Naterneiju odredbe ölanka 11. Pravilnika o stalnim sudskim vjetacima Trgovaãkom sudu u Rijeci 5. prosinca 2012. godine obratio se Saa AksentijeviO sa zamolbom za ponovno imenovanje stalnim sudskim vjetakom za podruöje informatike i telekomunikacija. Uz zahtjev, imenovani je dostavio: presliku ovosudnog rjeenja poslovni broj 4 Su-387/2008 od 20.1.2009. godine, uvjerenje o neka±njavanju, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, policu osiguranja od odgovornosti sudskih vjetaka, dokaz o uplati trokova. Predsjednik Trgovaökog suda u Rijeci razmotrio je zahtjev imenovanog za imenovanje stalnim sudskim vjetakom I nakon obavijenog uvida u priIoenu dokumentaciju utvrdio je da imenovani ispunjava sve uvjete za ponovno imenovanje, te je na temeiju odredbe ãlanka 11. Pravilnika o sudskim vjetacima rijeeno kao u izreci rjeenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeenja mote se podnijeti 2alba u roku od 15 dana od dana dostave rjeenja. Zalba se podnosi putem predsjednika Trgovaökog suda u Rijeci u dva istovjetna primjerka S dva preslika rjeenja, a o 2albi odluãuje Ministarstvo pravosuda Republike Hrvatske.

\\ PREDSJEDNIKSUDA mr.sc. Miljenko Kurobasa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful