İÇİNDEKİLER

1234567891011121314151617181920ÖN DEYİŞ GİRİŞ İLK İNSANLARIN TANRI ANLAYIŞLARI SÜMER TANRILARI ANTİK MISIR TANRILARI HİNDUİZM, BUDİZM VE TAOİZM TANRILARI ANTİK YUNAN TANRILARI MUSEVİLERİN YEHOVA VE ŞEKİNA’SI HIRİSTİYANLARIN KUTSAL ÜÇLÜSÜ MÜSLÜMANLARIN ALLAH’I BİN YIL ÖNCEKİ TANRILAR RÖNESANS TANRILARI YENİ ÇAĞ TANRILARI AVRUPA’DA ATEİZM ÇAĞI AYDINLANMA ÇAĞI TANRILARI 18. YÜZYILDA TANRI’YA BAKIŞ 19. YÜZYIL TANRI ANLAYIŞLARI POZİTİF BİLİMLERİN TANRI’YLA İLİŞKİSİ 20. YÜZYILDAKİ TANRI KAVRAMLARI ÇAĞIMIZDAKİ TANRI YORUMLARI

21- SON DEYİŞ 22- KRONOLOJİK BİR DERLEME 23- KAYNAKÇA

-1-

ÖN DEYİŞ
İnsan beş duyusuyla algılayamadığı fakat ismi ve sıfatı olan her şeyin özyapısını merak eden bir canlı olduğundan, göremediği Tanrı’nın varlığına inandığı günden beri O’nun özelliklerini sürekli sorup soruşturmuş ve Tanrı nedir? Nasıl bir varlıktır? Nerededir? O’nu neden göremeyiz? Kendi kendini nasıl yaratmıştır? Evrenin içinde midir, dışında mı? Enerji midir, ruh mudur, yoksa evrendeki her şeyden yansıyan bir tür ışık mıdır? Nasıl olur da bize hem şah damarımızdan daha yakın ve aynı zamanda her yerde olabilir? vs. gibi sorulara tatminkâr birer yanıt bulmaya çalışmış. Ortaya çıkan hiçbir cevap, hiçbir zaman evrensel bir kabul görmemiş, çoğu kez birer antitezle çürütülmeye çalışılmış. Bunların sayısı o kadar kabarık ki tümünü bir araya getirebilmeye birkaç insan ömrünün yeterli olacağını sanmıyorum. Hatta -biraz abartıyla- dünyadaki 6,5 milyar insandan her birinin zihninde farklı bir Tanrı anlayışı olduğunu bile söylemek mümkündür. Tanrı, ateizm denen inançsızlık inancının ortaya çıkışına kadar tüm insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olmuş. Bu ihtiyacı tatmin etmek için felsefeye, bilimsel yollara ve tasavvufa başvuranların çoğu, O’nun varlığını daha kuvvetli hissederken; diğerleri O’nu hissedememiş ve yakın çağlarda ateizm denen bir inkâr mekanizması geliştirmişler. Bu kitap bir dinler tarihi kitabı değil. Kırk bin yıl geriden başlayarak bugüne kadar getirdiğim ve bir anlamda kendi Tanrımı aradığım bu araştırmaya başlarken üç gayem vardı: * Peygamberler kimdi, neler söylediler ve neler yaptılar? soruları yerine; Tanrı nedir veya nasıl bir varlıktır veya bir varlık mıdır, varlıksa nerededir? sorularını soran ve yanıt bulmakta bocalayan insanlara ve özellikle kendime bir ışık tutabilmek,

-2-

* Tanrı kavramı her insanın zihninde birbirinden çok farklı imajlar yaratıyor, birbirinden çok farklı düşünceleri tetikliyor... Bu süreç insanın ilk çağlarından bu yana nasıl bir evrim geçirmiş? İnsan bilincindeki “tanrının kimlik kayıtlar”ında bugün ne yazıyor? vs. gibi sorulara yanıt bulmak, * Dinlerin, din bilginlerinin, mistiklerin, filozofların, bilim insanlarının ve egemen elitlerin bu kimliğin oluşmasında olumlu ve olumsuz katkıları nelerdir? sorusuna verilen en çarpıcı yanıtları kronolojik bir sıraya koyup bazı çıkarımlar yapmak. Bu amaçlara yaklaştığımı kitaba son noktayı koyduğumda hissettim. Yazılması üç yıl süren bu uzun “Tanrı Öyküsü”nde, bize miras olarak bırakılan Tanrı anlayışlarının bir tarihçesini, bugünkü Tanrı anlayışlarını, Allah’ın sıfatlarının daha başka hangi anlamlara gelebildiğini anlatan bilimsel ve dinsel görüşleri ve bazı radikal yaklaşımları bulacaksınız. Ayrıca; Tanrı, evren, insan, ruh, din, iman, erdem, bilinç, akıl gözü, kalp gözü ve ruh gözü gibi kavramlar üzerine yapılmış derin ve ağdalı yorumları okuyacaksınız. Yazdıklarımın tamamıyla hemfikir olacağını bildiğim sadece bir kişi var dünyada, o da benim. Sürç-ü lisanın iyi niyeti gölgelememesi dileğimle... İzmir - Mayıs 2005

-3-

GİRİŞ
İnsanların hayal ettiği veya düşündüğü Tanrı kavramı ilk çağlardan günümüze kadar sürekli olarak değişmiş, her devirde Tanrı’yı ifade eden yepyeni sıfatlar ve tanımlar ortaya çıkmış. Günümüzde çok kullanılan Tanrı, Rab, God, Gott, Dieu, Dios, Yehova, Buda, Krişna, Nirvana, Brahman, Tao, Şinto gibi isimler bile yavaş yavaş yerlerini başka sözcüklere bırakmaya yüz tutmuştur. Bunlardan bazılarının yerini Kozmos, Kozmik Bilinç, Yüce Us, Yüce Gök, Teklik, Yokluk, Hiçlik, Işık vs. gibi her zihinde apayrı birer anlayış uyandıran isimler almaya başlamıştır. Allah kelimesinin bile artık her Müslümanın zihninde çok farklı birer anlayışı çağrıştırdığı apaçık ortadadır. Üzerinde beton, demir, plâstik, cam, asfalt, eksoz gazı, nükleer atık, sanayi kirliliği, gürültü kirliliği bulunmayan, ormanlarla kaplı, rengarenk bitkiler ve hayvanlarla süslenmiş cennetimsi bir dünyaya gelen ilk insanların düşündüğü, hayal ettiği veya hissettiği Tanrı imajının ne olduğuna değgin pek çok senaryo üretilmesi mümkündür. Zaten şimdiye dek binlerce -belki de milyonlarca- kurgu düşünülmüş, yazılmış veya sözle ifade edilmiştir. Ancak bunlardan hiçbirinin tam olarak ilk çağların gerçeklerini yansıttığı kabul edilemez. Çünkü o devirlerde yazı henüz icat edilmediği için dört kıtaya dağılmış insanlar duygu ve düşüncelerini ve doğaya ait gözlemlerini kaydetme imkânına sahip değillerdi, inançlar sadece sözlü anlatımlarla ve dilden dile aktarılarak yayılıyordu. Yazının başlamasından sonra gelen ilk peygamberlerin kitapları günümüze kadar ulaşmadığı için binlerce yıl öncesinin koşullarını tam olarak bilebilmemiz ve o dönemin kendine özgü gerçeklerini ve inanç sistemlerini tam olarak zihnimizde canlandırmamız olanaksızdır. Fakat çeşitli kalıntılardan, fosillerden, sanat eserlerinden, tarihe ait kitabelerden ve kutsal kitaplardan elde ettiğimiz bulgular ışığında, hayal gücümüzün ve beyinsel diğer yeteneklerimizin de yardımıyla, ilk insanların ve

-4-

ondan sonra dünyaya yayılan torunlarının iç ve dış dünyaları hakkında çok çeşitli kanaatlere varmış bulunmaktayız. (Bu noktada, kitabın sonundaki Kronolojik Bir Derleme bölümüne göz atılması yerinde olacaktır.) Bu kanaatlerin oluşmasında başlıca 5 faktör rol oynamıştır: a- Kutsal kitapların öğretileri, b- Daha 20’nci yüzyılın başına kadar dünyada sayıları çok az olan okur-yazarların görüşleri, c- Mistik tecrübeler yaşayan insanların etkileri, d- Özellikle Galileo’dan sonra büyük bir gelişme gösteren bilimsel çalışmaların sonuçları, e- Bilgi, servet ve silahlı kuvvet gibi üç büyük gücü ellerinde bulunduran egemen kesimlerin kendi inançları ve çıkarları paralelindeki telkinleri. Daha açık ifadeyle: Sadece Peygamberlerin vahiyleri değil, filozofların, mistiklerin, düşünürlerin, yazarların, şairlerin, ressamların, din adamlarının, bilim adamlarının ve iktidarların kanaatleri ile birlikte bu insanların gözlemleri, duyguları, sezgileri, bulguları ve dayatmaları bugünkü Tanrı anlayışlarına damgasını vurmuştur diyebiliriz. Dünya üzerindeki toprakları zorla veya gönülle paylaşan toplulukların sınırlar çizerek kurdukları devletlerdeki bu sınıflar, inançla ilgili bazı konularda tamamen hemfikir olabilirken, bazı konularda da birbirlerine karşı apayrı düşünceler üretmişler. Ülkelerarası ilişkilerde bu sınıfların güvenlikleri, ekonomik çıkarları, düşünce ve inançları örtüştüğü zaman ülkelerde ve nadiren tüm dünyada huzur galip gelmiş, ters düştüğünde ise, sonuç; düşmanlık, isyan, katliam veya savaş olmuş. Savaşlar ya dinsel ya ekonomik ya ideolojik ya da jeo-politik nedenler öne sürülerek çıkarılmış. Ülkelerde bilgiyi, serveti ve silah gücünü kontrolleri altında bulunduran egemen elitler bazen ellerindeki gücü yitirmemek için savaşmak zorunda kalmışlar, bazen de güçlerine güç katmak için kendileri saldırarak savaş çıkarmışlar. Daha birkaç yüzyıl öncesine kadar ise, çeşitli insan gruplarının (kavimlerin) bazen çoktanrılı inançları yüzünden, bazen

-5-

bugün 6.. herhangi bir çekince duyulmadan ve inilebildiği kadar derinlere inilerek irdelenmesi. dünya kültürleri arasındaki iletişim kopukluğu.de aynı tek Tanrı’ya inanmalarına rağmen farklı inanç prensiplerinin uyuşmazlığı nedeniyle savaştıklarını görüyoruz. Bu dinler. tarihsel süreçte kendi mensupları tarafından birbirinden farklı şekillerde yorumlanmış ve bu yüzden çok sayıda ana mezhep. Kutsal kitapların yazıldığı İbranice. Bu savaşların bazıları gaflete düşmüş veya güç delisi olmuş elitler tarafından çıkarılmış.4 milyar olduğu varsayılan insan nüfusunun yarıdan fazlası tarafından kabul edilmiştir. Onca farklılığın ortaya çıkmasındaki tek sebep elbette farklı görüşlerin varlığı değildi.. Fakat çatışmaların çoğu kendi inançlarının veya Tanrı anlayışlarının yüzde yüz doğru olduğunu samimiyetle varsayan yöneticiler tarafından başlatılmış. Ve çok önemli bir sebep daha vardı -ki bu kitabın yazılma nedenlerinden biridir: Tanrı’nın Kozmik Plânı içinde insan denen varlığın öneminin ve görevinin tam anlamıyla anlaşılmamış olması. * Tek Tanrı’ya inanan (Monoteist) Yahudilik. aklın ve hayal gücünün elverdiği limitler zorlanarak. Oysa. hissedilmesi ve kısacası sağlıklı bir tanışıklığa yükseltilmesi gerekirdi. kültürlerin kendi iç dinamiklerinin farklılaşması. toplum psikolojisi. analiz-sentez edilmesi. alt mezhep ve tarikat ortaya çıkmış. Bunların önde gelen amacı ‘doğru’ kabul ettikleri dinsel inançlarını yaymak olmuş. Süryanice. İlâhî Hükümler’in yanlış anlaşılmaması ve daha doğru yorumlanması için. radikalizm ve egoizm gibi nedenler diğer etken faktörlerden bazılarıdır. Eski Yunanca. Hıristiyanlık ve Müslümanlık -üç büyük semavî din olarak. Lâtince ve Arapça dillerinin yüzyıllar boyu evrimleşerek değişimi. İlâhî Güç’ün ve İlâhî Plân’ın. * -6- . İlâhî Zekâ’nın. İlâhî İlim’in.

hayal gücü yüksek ve sezgileri güçlü insanlar çıkmış. tecrübe ve sezilerini diğerleri ile paylaşmak. İnsanın ‘İlâhî Senaryo’ içindeki rolünü iyi anlaması ve oynaması için sahip olduğu zihinsel ve ruhsal yetenekleri geliştirmesi ve tam kapasiteyle kullanması gerekir. buldukları somut kanıtlardan. Sahip oldukları bilgi. Tarih boyunca dünyadaki her toplumda üstün zihinsel ve ruhsal yeteneklerle donanmış. taklidî bir imanla ömürlerini tükettiklerine hem tarih ve hem de bizler şahit olmuşuzdur. yaşadıkları tecrübelerden.Tanrı’nın sıfatlarını ezbere sayıp geçmek. yeterli bilgi ve ipucu sağlayan bu ışıklı araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçları -7- . Tanrı’yı anlamaya çalışırken. O bakımdan.) Kutsal Kitapların yorumlanmasında ve Tanrı kavramının o çağların anlayış düzeyine uygun bir üslûpla izah edilmesinde bu insanların emeği ve katkısı oldukça fazladır. Fakat görüşleri karşı tezlerin engellerine takılınca kıyasıya bir fikir mücadelesine girişmişler. ulaştıkları farkındalık düzeyinden yararlanmadan ve işledikleri hatalardan ders almaksızın sağlıklı bir sonuca ulaşmamız mümkün olamayabilir. Bunların bir kısmı yukarıda belirtilen egemen seçkinlerin arasından çıkmış. Bu yeteneklerini daha da geliştirip kullananlar yüksek ilim ve şöhret sahibi olmuşlar. Bazıları ise aşırı hırs ve kin duygularına kapılarak art niyetli ve yıkıcı çalışmalar yapmıştır. (Birçok değerli eserin ortaya çıkış nedenlerinden biri de budur. Onları da niyetlerine göre ayırıp değerlendirmek gerekir.diğer insanları da aydınlatmaya çaba göstermişler ve aynı zamanda onlardan feyiz almayı bilmişler. O’nun özelliklerini anlamak ve tanımak için yeterli değildir. İradelerini başkalarına teslim ettikten sonra hiç soru sormadan ve ‘derinlere’ inmeyi günah sayarak Tanrı’ya inananların. mevcut anlayışı daha da geliştirmek ve daha doğru bir yol bulmak isteğiyle bu âlimler -kendi çağlarındaki koşulların el verdiği ölçüde. ürettikleri düşünce ve felsefelerden. günümüzde yaşayan örnekleri de olan bu insanların yazdıkları eserlerden.

Ay’ı. akşam yemeğinde mideye afiyetle indirdikleri etleri ve bitkileri hazmetmek için belki de otların ve yaprakların üstüne sırtüstü yatarak gökyüzündeki Ay’ı. O insanların akıllarından geçenleri bilebilmek ne kadar yararlı ve ilginç olurdu! Kendilerine pek de uzak olmadığını zannettikleri ve ulaşamadıkları esrarengiz gökkubbenin sır dolu manzarasını hayretler içinde izlerken Güneş’i. üzerinde az sayıda insan yaşadığı devirlerde bugünkünden daha yeşildi.. İLK İNSANLARIN TANRI ANLAYIŞLARI Dünya son buzul çağına girmeden evvel İzmir’den yola çıkan bir maymun yere hiç inmeden daldan dala atlayarak Van’a kadar gidebilirmiş. bir maymun -ömrü yetseymişPortekiz’den Vietnam’a kadar ağaç tepelerinde yolculuk yapabilirmiş. Karada yaşayan diğer bütün canlılar gibi ilk insanlar -büyük bir olasılıkla. daha temizdi.. Fakat bilinen gerçek şu ki.hakkettiği biçimde değerlendirmek. bu gezegen. Hatta. Henüz ateş yakmayı keşfedemedikleri için doğada bolca bulunan meyvelerle ve çiğ sebzelerle besleniyorlar ve -mağara resimlerinden öğrendiğimize göre. sığınabildikleri ağaç kavuklarında ve mağaralarda yaşamaktaydılar. -8- . Bu ifadeler abartılı olabilir. Bir yandan yeryüzündeki yaşama mücadelesini sürdürürken. atmosfere giren göktaşlarını ve kuyruklu yıldızları acaba nasıl algılamışlardı? Ya da hiç merak etmişler miydi? Bu meraklarının var olduğunu taşlara kazıdıkları veya boyadıkları resimlerinden anlıyoruz.hayvanları da avlayarak etobur bir diyet uyguluyorlardı. öte yandan gökyüzünü daha iyi anlamak için zihinsel bir mücadele verdikleri kolaylıkla anlaşılıyor. yıldızları ve gelip geçen bulutları izliyorlardı. Yorucu bir av seansından sonra.ormanlarda. daha doğaldı ve belki daha mutlu canlılarla doluydu. inanç çatışmalarına son vermiş bir dünyanın inşasına büyük ölçüde katkıda bulunabilir.

kimileri önce her şeye can veren toprağa tanrı denildiğini bir tez olarak ortaya koyarken. ilk insanların ilk inancı en etkin göksel varlık olan Güneş’e tapmakla başlamış. gökyüzünün de ‘ötesine’ gönderilmiş. İlk insanlar yeri ve göğü yaratan. kendi günlük yaşamlarını yukarıdan idare eden ve yanlış iş yapanları ânında cezalandıran bir varlığı kabullenmiş ve bunun adını ‘ Gök Tanrısı’ koymuşlar. politeist (çoktanrıcı) oldukları görüşü baskındı. dinleri araştıran birçok güvenilir tarihçi ve din sosyoloğu da Tanrı inancının insanoğlunun ortaya çıkışıyla aynı zamanda doğduğunu kabul etmişler. rüzgâr. Belki de yaratılışlarında var olduğu için bu sonuca kaçınılmaz olarak ulaşmışlar. (Bu inancın Afrika ve Avustralya’daki bazı kabilelerde hâlâ yaşamakta olduğunu görüyoruz. antropolojik ve sosyolojik çalışmalar sonucunda ise farklı düşünceler üretilmiş. Son zamanlara kadar bilim dünyasında ilk insanların monoteist (tektanrıcı) değil. İlk insanların ilk inançları. günlük yaşamdan uzaklaşan ve üzerinde fazla düşünülmesi bile günah sayılan gök tanrısı yüzünden insanlar zamanla bir inanç boşluğu içine düşmüşler. Ayrıca. Kimine göre. Gitgide yükselen. Konuya değişik açıklamalar getirmeye çalışan etnolojik. dindar bir sosyolog olan Wilhelm Schmidt’in 1912 yılında Tanrı Anlayışının Orijini adlı kitabını yayımlamasından sonra hız kazanmış. bitki. dağ vs. mağaralardaki efiglerden silinmiş ve hatta kelimelerle anlatılamazlığı kabul edilmiş. Bu yaklaşımın bilim dünyasında değişmeye başlaması.Birbirlerine sordukları sorular ve geliştirdikleri açıklamalar nesilden nesile aktarıldıkça derinleşmiş ve sonunda gökleri ve yeri yaratan bir gücün varlığını düşünmeye ve hissetmeye başlamışlar.) Nesiller gelip geçtikçe gök tanrısı iyice yüceltilmiş. gibi görüşler ileri sürmüşler. ulaşılamayan gök tanrısı yerine daha somut ve kendilerine daha -9- . hayvan. kimileri de Ay. Bu boşluk içinde yaşamayı anlamsız bulan sonraki kuşaklar. bilim adamlarının bugün hâlâ tartıştığı bir konu.

Onların da ölümlü/fâni oldukları iyice anlaşıldıktan sonra tanrıların sayıları giderek düşmeye başlamış. Fakat. Âdem. Tektanrılı inanç sisteminden çoktanrılı inançlara geçildikten sonra tanrıların sayıları gittikçe çoğalmış ve doğadaki güçlü ve anlaşılmaz her şeye birer tanrı etiketi takılmaya başlanmış. Tanrı -tarihsel süreç içinde. zamanla bu öğretileri unutan ve kendi yaptığı şeyleri ilah olarak görmeye başlayan ademoğulları şirke dalmaya başlamıştı (Tanrı’ya ortak koşmuştu). * Semavî dinlere göre de başlangıçta sadece tektanrı inancı vardı. Bunların kaynağı tükenince. ay ve yıldızları ayrı ayrı güçleri olan birer tanrı olarak kabul edilmişler. rüzgârı.onlara belirli aralıklarla elçiler göndererek kendisinin Tek/Ahad olduğunu hatırlatmış. Tarihin bu dönemini iyi anlamak için Sümerlilerin inancına ve kültürüne bakmak gerekmektedir. Âdem’in torunları olarak. uymayanların cezalarını tebliğ ettirmiş. çünkü Tanrı’nın varlığına bizzat şahit olmuş olan Hz. şimşeği ve gökteki güneş. Böylece çoktanrıcılık doğmuş. Yüzlerce bitki ve hayvan türünü.yakın bazı yer tanrıları inancını oluşturmaya başlamışlar. dünya hayatlarını en iyi nasıl tanzim edeceklerini göstermiş ve bunlara uyanların mükâfatlarını.Allah inancıyla ortaya çıktıkları kabul edilmiş.10 - . O’nun tekliğini ve emirlerini çocuklarına öğretmişti. . İnsan orijini ve ilk inanç sistemi noktasında özellikle İslâm bilginleri arasında sürekli tek görüş hâkim olmuş ve insanların -Hz. bu kez de idareciler ve krallar birer kutsal varlık olarak görülmüşler.

Sonra. Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. adaleti sağlayan ve en iyi ciğer falı bakan tanrıydı. Tanrıların çoğu insan görünümünde. Antik Yunanistan’da Afrodit. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça İnanna: Âşıkların ve savaşçıların koruyucusuydu. Onun gücü. Her şehrin bir koruyucu tanrısı vardı. Bu. fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı. İnsanı yaratan Enki idi. insanlara yardım eden. .11 - . su ve deniz tanrıçası Nammu idi. İsrail’de Astarta. Örneğin. kötülük yapar ve hastalanabilirlerdi. Yeryüzünde ve gökyüzünde görülen. Enlil’in annesi. Nammu evreni kaplayan uçsuz bucaksız bir sudan büyük bir dağ çıkarmıştı. Bilgelik ve su tanrısı Enki: İnsanların ve sihirbazların koruyucusuydu.500 kadar tanrı ismine rastlanmaktadır. Sümerlilerde 1. (Aşk tanrıçası İnanna: Akadlar’da İştar. yer ve gök tanrıları yaratıcı. İnsanlar gibi onların da eşleri ve çocukları vardı. Roma’da Venüs adlarıyla varlığını sürdürmüştür.SÜMER TANRILARI Güney Mezopotamya’da güçlü bir uygarlık geliştirmiş olan Sümerliler çoktanrılı bir dinî inanca sahiplerdi. Bunlardan hava. üzülür. altı yer olmuştu. Güneş tanrısı Utu: Her şeyi gören. Enlil ve Enki yeryüzünü bitkilerle. kavga eder. diğerleri yönetici veya koruyucu idiler. sevinir. şehrinin iyi veya fena olmasına göre değişirdi. Enki yumuşak kilden bir şekil yapmış ve annesi Nammu’ya şöyle seslenmişti: Ey annem! Adını vereceğin yaratık oldu. Oğlu Enlil bu dağı ikiye ayırmış ve bunun üstü gök. Tanrılar sever.) Tanrıların babası olan hava tanrısı Enlil yaratıcı idi ve ‘ol’ deyince istediği şey oluverirdi. bilinen her varlığın bir tanrısı vardı. şehir tanrıları evrenin yönetimini aralarında bölüşmüşlerdi. hayvanlarla ve diğer tanrılarla donatmışlardı. Bu aileler bir baştanrı altında toplanmışlardı. su. kıskanır.

Ey annem! Yeni doğan şeyin kaderini söyle! İşte o bir insan! Sümer’de tanrıların aileleri ve evleri vardı.) Sümerlilerde ölüler. 7 ağaç. temiz ve parlak tanrıların yaşadığı bir de ülke mevcuttu. 7 gün geçti. Enki bunların meyvelerinden tattı ve ağır hastalandı. Kilden yapılmış tabletlerde. Bu kelimede ‘Nin’ hanım. çayırları ve tarlaları ile tanrıların bahçesi oldu. rüyalar tanrı bildirisi idi ve büyük yapıların.Dipsiz suyun çamurunu karıştır. (Bu hikâyenin benzeri Tevrat’ta da vardır. Yapılan bu mabetlere rahibeler tanrının gelini olarak çeyizleriyle girerlerdi. meyve bahçeleri. Tanrıça. Böylece Dilmun. Kur adında karanlık ve dönüşü olmayan bir yeraltı dünyasına gidiyorlardı ve tekrar dirilmiyorlardı.12 - . Ayrıca. . ‘Ti’nin bir anlamı da hayattır. Dilmun adında saf. Kaburgayı iyileştiren tanrının adı Ninti idi. Bu bahçede yer tanrıçası 8 bitki yetiştirdi. Başlangıçta su da yoktu.) Sümerlilerde 7 sayısı çok önemliydi. Hasta olan organlarından biri kaburgasıydı. 7 dağ aşıldı. Ancak zaman zaman onların gölgeleri yeryüzüne çıkabiliyor ve insanlara rahatsızlık verebiliyordu. ‘ti’ ise kaburga anlamına gelmektedir. (Benzer davranışların bugün hâlâ sürdürüldüğünü görüyoruz. Kol ve bacakları meydana getir. hayatın hanımı mânâsına geliyordu. mabetlerin ve sarayların nasıl yapılacağı onlara rüyada öğretiliyordu. 7 ışık. Burada hastalık ve ölüm yoktu. Bunu önlemek için ölülerin arkasından fazla ağlamamak ve hediyeler dağıtmak gerekiyordu. Güneş tanrısı orayı tatlı su ile doldurdu. Enki’nin 8 bitki yüzünden hastalanan 8 organı için birer tanrı yarattı. İkinci anlamıyla Ninti. 7 kapı gibi ifadelere çok rastlanır. Sümerli inancına göre.

ileride Antik Yunanlıların ve Hıristiyan piskoposların kopyalayacağı ezoterik öğretileri oluşturmuş.) Yüzyıllar geçtikçe. . Amonofis veya diğer ismiyle Akenaton (tanrının oğlu). Fakat buna rağmen. hem de çok nüfuzluydu.300 sene önce yaşadığı anlaşılan Firavun 4. (Musevîlikteki tatil günü Şabat ile örtüşen bir inanç!) Sümerlilerin yazdıkları kitabelerde. Oturmuş ve kurumsallaşmış bir dini yürüten ruhban sınıfı da çok güçlü ve etkindi. gün istirahat etme vardı. resim. Horüs üçlemesiyle kendini ifşa eden bir Tanrı anlayışı da benimsemişlerdi. İsis.13 - . Günümüzden 3.geçişi engelleyemediler. Geliştirdikleri dinî inanç çoktanrılı bir anlayışa sahipti. ANTİK MISIR TANRILARI Tarihte bir başka güçlü uygarlık kurmuş olan Antik Mısırlılar. sosyal düzene. tektanrılı bir din inancına -kısa süreli de olsa. (Bu inancın Musevî geleneklere de geçmiş olduğu görülmektedir. mimarlık. heykeltıraşlık. Kralları/kraliçeleri hem çok zengin. Sümerlilerin yazılı belgeleri. inancını sistemleştirme ve gelecek nesillere aktarma siyasetini izledi. sadece güneş tanrısı Aton’un varlığına inandı ve bu inancı halk arasında da yaymaya başladı. dinsel inançlara ve evrende olup bitenlere karşı büyük bir hassasiyete sahip olduklarını kanıtlamaktadır. Sümerlilerin tanrı sayısı gittikçe azalmış. yazı dili ve felsefede çağlarının çok ilerisindeydiler. Zaten. üçe kadar inmişti. Kendisini güneş tanrısıyla özdeşleştiren resimler ve heykeller yaptırıp. 7. kendilerinin tanrılar tarafından ‘seçilmiş üstün bir halk’ olduklarına inandıkları kayıtlı. Aton’un bütün güçlerinin kendisinde var olduğunu ve kendisine karşı çıkmanın tanrıya karşı çıkmak anlamına geleceğini iddia etti. onların üstün bir hayal gücüne. Osiris. çünkü kendilerini baştanrının yeryüzündeki temsilcisi ve hatta oğlu/kızı olarak kabul ettirmişlerdi.Sümer mekteplerinde 6 gün çalışma.

Baltık bölgelerine . Eşin benzerin yoktur yüce Tanrı! Tek Tanrı! {Antik Mısırlılar’ın çoktanrılı anlayışlarının gelişimi ve kendine özgü felsefesi birkaç kitaba ancak sığabileceği için okuyucuların başka kaynaklardan yararlanmaları önerilir. bildiğin gibi. Haluk Berkmen. Asya’dan dünyaya at sırtında yayılan Mu’nun torunları olan Türk boyunun konuştuğu ön-Türkçe olduğunu yazan Prof. bulunan yeni tapınak ve mezarlar sayesinde.öldürüldü. Cenneti getirip armağan ettin bize.. Yolları.. kültürün ve günlük yaşamın bir parçası olmuş çoktanrılı sisteme inanmış olan Mısırlılara. Sonuçta. Ayrıca Antik Roma tanrıları için de başka kaynaklara başvurulması önerilir. Yaydığı yeni dinin izleri. Yükseldin.Ne var ki: Yüzyıllardır kurumsallaşmış. Mısırlılar’ın inanç sistematiğine ait geniş bilgiler. bulunan yeni kanıtlar paralelinde hâlâ yenilenmekte ve sürekli revize edilmektedir. ortada bir kanıt kalmasın diye ya yakılıp yıkıldı veya çok gizli yerlere saklandı. Yok edilemeyen ve Akenaton zamanında yazıldığı sanılan bir şiirde. Yarattıkların herkes görsün diye. Eşin benzerin yoktur. ırmakları ışığa boğdun. Batı’ya göç sonucunda. Aton şöyle övülür: Bizlere görünmeyen mucizelerin var. Aton ve Piramit kelimelerinin köken olarak. bitişken bir dil halinde gelişmiştir. aydınlattın köyü kenti. Ayaz bizim yaz bizim. kralın tek tanrılı inancı çok ters gelmeye başladı. yüce Tanrı! Tek Tanrı! Yapayalnızken yarattın dünyayı.14 - . tek başına yarattın... Zaten yapılan yeni kazılar. tarlaları. Yaşayan güneşsin. ortaya çıkardığı ilginç gerçekleri şöyle anlatır: ‘O devirde Tek heceli bir dil olan ön-Türkçe. Ekenaton -büyük bir olasılıkla. kök sözcüklere bazı takıların eklenmesiyle son-eklemeli.

Fransızcaya ‘est’ ve İngilizceye ‘is’ olarak geçmiştir. Toro (boğa) sözü de Tauros’dan gelir ki bu da Tur-uz (biz yönetici ve güçlü Tur halkıyız) sözünden türemiştir. Alpamış. Bu isim Turana sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu bakımdan ecdat anlamına gelen ‘ata’ sözü. Thor adı TUR sözünden ve Odin adı da OT-İN (inen ateş) sözünden kaynaklanır. İşte Avrupa’daki Alp dağları ve Anadolu’nun güneyindeki Toros dağları bu anlamda adlandırılmışlardır. Ön-Türklerin Turan adlı bir tanrıçaları vardı. Her iki isim de ön-Türk isimlerdir. İlk gelen önTürkler at ile bütünleşmiş.15 - . var olan’ kavramı gizlidir. Latince ‘atavus’ (erkek ata) ve ‘atavia’ (dişi ata) aynı kök sözcükten türer. Ayrıca. Alpaslan. Fransızca’da ‘tour’ kale.yerleşen Fin ve Viking boylarının da orta Asya kökenli önTürk boylarının torunları olduklarına dair kuvvetli lengüistik kanıtlar vardır. savaşçı Vikinglerde tanrı Thor şeklinde cinsiyet değiştirmiştir. Bizdeki ‘atölye’ . Tur ile ‘dur’ da birbiriyle ilişkili sözcüklerdir. ‘at’ sözü ile bu derece yakındır. Türklerin Alpagut. Alp-Er-Tunga isimli yönetici liderleri olduğu bilinmektedir. ‘varlığı belirgin yüksek yapı’ anlamını taşır. Şu hâlde Tur-uz zamanla Toros olmuş ve Alp adı da aynı anlamını hâlâ Alp Erenler şeklinde bulunmaktadır. Vikinglerin Thor ve Odin isimli iki önemli tanrıları vardı. İngilizce ‘tower’ sözü buradan türer. At kök sözü çok eski bir ön-Türk sözcüktür. Tur ile Han sözlerinin bitişmesinden Turhan ve Tarhan yönetici unvanları türemiştir. onlarla hem bu dünyada hem de öte dünyada seyahat eden kişilerdi. Fransızca atı arabaya bağlamak işlemine ‘ateler’ ve at koşumlarının yapıldığı yere ‘atelier’ denir. Ön-Türkler her gittikleri yerlerde rastladıkları dağlara ‘yüce varlık’ veya ‘yüksek varlık’ anlamlarında isimler vermişlerdir. ‘Tur’ sözünde ‘duran. kule demektir ki. Yunan dilindeki -os takısı ön-Türkçe -uz kökenli olup Almancaya ‘ist’. Aslen tanrıça adı olan Tur. Nitekim Etrüsklerin yaşadığı İtalya’da Tarkinia (Tarkan ülkesi) hâlâ vardır.

Amon-Ra olarak varlığını sürdürmüştür. evren. Mu kültüründen türeyen bu görüş güneşi kutsal sayan tüm kültürlere yansımıştır. Ra erkek güneş tanrı iken Amon dişi güneş tanrı olduğundan ‘Amon-Ra’ cinsiyetsiz hem erkek hem dişi veya ne erkek ne dişi güneş tanrıyı ifade eder. Nitekim eski bir yönetici unvanı olan ‘Ataman’ da sorumlu kişi demektir. Yani.(çalışma yeri) sözünün at kök sözcüğü ile ilgili olduğunu bilen pek yoktur sanırım. Aton = Ata-On iken. tüm var olan’ anlamlarını taşır. Batı dillerindeki ‘mama’ sözü de aynı kökten türer. Türklerin ‘Gök Tengri’ kavramı da aynı görüşü içerir. dünyayı sırtında taşıyan kişi idi. Bu isim AT-ON şeklinde iki kök sözcükten oluşmuştur. Ra sözü Sümer kaynaklı olup ‘Dingir’ (tanrı) sözünün yazılışındaki en sondaki ünsüz R damgasının bir daire şeklinde ifade edilişinden gelir. Bu daire ile ‘O’ sesinin ve güneşin yuvarlak görüntüsünün ilişkili olduğu apaçık ortadadır. On aslında ‘kozmos. Yunan mitolojisinde Atlas. Güneş tanrının adı eski Mısırda Aton ve güneş tanrıçasının adı da Amon idi. Eski Mısır tanrılarından biri de ‘Aton’ idi. Sonraları eski Mısır dininde Ra (güneş tanrı) ile birleşen Amon. Güneş hem aydınlatan ve ısıtan gök varlığı olarak hayatın kaynağı olarak görülmüştür. R=RA=O şeklinde ifade edilmekte idi. Aslı Ata-On (var olan ata) iken. Tüm varlığın nedeni olan güneş ile ON sözü ilişkilidir. Eski Yunanca Ontos (var olan) ve Ontoloji (tüm var olanların bilimi) ON kök sözünden kaynaklanır. At üstünde savaş yapan bu ön-Türklerden gelen bir diğer sözcük de ‘Atlos’ (savaş) ve bu savaşı yapan genç erkek ‘Atlet’ hâlen günümüzde ‘sporcu insan’ anlamında olup ‘atletizm’ de çeşitli spor dallarının tümüne verilen isimdir. zamanla iki ünlüden ‘a’ düşüp Aton olmuştur. Bugün bile kullandığımız dua sözcüğü ‘amin’ veya İbranice ‘amen’ aslında ama-on sözünden türer.16 - . Ön-Türklerin gittiği her yerde yaratan dişi varlık ‘ama’ veya ‘ana’ olarak tanımlanmıştır. Amon = Ama-On (güneş ana) sözcüklerinden gelmedir. Zaten Türkçe .

Tüm bu bilgileri bilen ve aktaran eski Mısır bilgeleri gizli (hermetik) öğretiyi sadece uyarlanmış (inisiye) kişilere aktarmakta idiler. Demek ki eskiden ehram (piramitler) aynı zamanda gizli bilgilerin verildiği yerdi ve halka yasaklanmışlardı. iki kavramın birleşiminden söz ediyorum.” . HaReM=erkeklere yasak olan yer (sarayda kadınlara ayrılmış bölüm). HüRMüz=Hermes ise Zerdüşt dininde (ateşe ve güneşe tapanlarda) tanrının adı. İslâm dinideki “Allah doğmamıştır ve ne erkektir ne de kadın” sözü bu türden kavramsal bir birliktelik ifade eder. Bunun gibi bilgiler Hermes öğretisinde ‘gizli bilgi. HaRaM=dinin yasak ettiği şey ve aynı zamanda ‘yasak yer’. erkek) ile Afrodit’in (dişi) birleşiminden oluşmuştur. HüRMet=Yasak bölüme girerken alınan saygılı tavır. Hermes adının yazılışında HRM sessiz harfleri bulunmakta ve şu sözlere kaynaklık etmektedir. Hermes adı ile Amon-Ra aynı yaklaşımı içerirler. yasak bilgi’ olarak aktarılmıştır.17 - . Nasıl ki Amon-Ra cinsiyetsiz veya çift cinsiyetli ise. Bu bakımdan firavunların da mezarı olarak kullanılmışlardır.‘Tengri’ sözü ile Sümerce ‘Dingir’ sözü sadece T’den D’ye bir dönüşüm içermekte olup aynı kavramı ifade eder. Burada evlilikten doğan bir çocuk değil. aynı şekilde Hermes=Heros (er. EHRaM=Hiram’ın çoğulu (piramitler). Aynen uzak doğu felsefesindeki birleşik Yin-Yang gibi. HiRaM=Mısır piramidi (yasak bilgilerin verildiği yer) ve aynı zamanda ‘girilmesi yasak olan yer’.

Milattan önce 800 yılı ile 200 yılı arasındaki 600 yıla ‘Ulusların Eksen Çağı’ (Axial Age) denir. O. bugünkü İran’da yaşayan Aryalar Hindistan’ın doğusunu ele geçirirler ve kendi inançlarını Hintlilere öğretirler. Upanişad’dır ve Hindu Tanrı anlayışını. tanrı Krişna ile cengaver Aryuna’nın diyaloğu güzel bir dille. mistik öğretilerini ve ibadet şekillerini kapsar. dünyanın medenî toplumları gelişen ekonomik ve sosyal yapılarına uygun olan ideolojiler ve felsefeler geliştirmişler ve birçok Tanrı anlayışının omurgasını o çağda oluşturmuşlar. Tanrı’nın girmek istediği her kılığa girer. Brahman her şeydir. Şiva. Her şey varlığını onun . her şey Brahman’dır. 1500 yılı ile 500 yılı arasında Hinduizm’in temelini oluşturan Veda isimli destanlar. bereket-kıtlık. şiirsel ifadelerle ve bir savaş senaryosu içinde anlatılır. O. erişilmez ve anlaşılmazdır. Bu epik öyküde.HİNDUİZM.18 - . masallar. tören ve şölenlerden bahseder. 17’nci yüzyılda. En çok hoşa giden kılığı ise Nataraja’dır (Dansçılar Kralı). M. Sonuncusu ise. Bundan sonra. Bunların ilki Rig Veda’dır ve birtakım ilâhilerden.Ö. evrendeki dinamik dansı en iyi yapandır. Kendini bazen Krişna olarak gösterir. Hint Kültürü’nün yarattığı masal ve destanların bu dine büyük katkısı olur. Hinduizm sadece Vedalar’la gelişmez. Bu çağda. Hinduizm’in tanrısı Brahman’dır. BUDİZM VE TAOİZM HİNDU TANRILARI M. güzellik-çirkinlik ve hayır-şer olayları Şiva’nın işidir. vaazlar ve mektuplar ortaya çıkar. Her şey Atman’a/Kutsal Ruh’a sahiptir.Ö. Brahman’ın ruha bürünmüş hâli Atman’dır. Evren sürekli değişir ve bu değişikliği Atman’ın gücü olan Karma (hareket enerjisi) gerçekleştirir. Dinamik evrendeki tüm doğum-ölüm. şiirler. Vişnu ise daha sevimli bir karakterdir. Bunların da en popüler olanı Mahabharata’dır.

Ebed ve ezeldir. akıcı olan gerçekleri statik olarak algılar ve parçalara ayırarak kategorize ederiz. doğru meditasyon (ibadet) ve doğru mistik tecrübe. 6’ncı yüzyılda. Cehalet yüzünden. Sanskritçe’de uyandırılmış/aydınlanmış anlamına gelen Buda. Acı ve kederden. doğru çalışmak. Bunca acı ve kederin asıl sebebi. Ve dünyayı o hâliyle yanlış tanımaya başlarız. Böylece aklın ötesinde bir ruhsal bilince erişilebilir ve Budalık makamına yükselinebilir. Bu. Her şey ona doğru akar. vaazlarında bir doktorun koyduğu hastalık teşhisi gibi. doğru söz söylemek. doğru iş yapmak.vücudunda ifşa eder. doğruyu bilmek. Nirvana’ya kavuşmanın 8 yolu vardır. Bu bir sebep-sonuç zinciri hâlinde kaderimiz olarak ( Karma) sürer gider. Değişim sürekli olduğu için anlık görüntülere ( Maya) sımsıkı sarılmamız (Trişna ) durağan bir hâlde kalmamıza neden olur. Samsaradan ve Karmadan kurtularak sonsuz bir özgürlüğe kavuşmak (Nirvana) mümkündür. Siddhartha Gautama (Buddha=Buda . doğruyu görmek. Yaşam: İnsanları sürekli bir değişime ve evrime tâbi tutan ve kesintisiz süregelen zihinsel ve fiziksel gelişmelerin kayna- .Ö. dört bulguyu dile getirmeye başlar: ‘Doğanın sürekli bir değişim içinde oluşu bizde acı ve keder yaratmaktadır.19 - . Boşluklar onunla doludur. kâinatın değişkenliğini anlamamaktan doğan zorluklar ve engellerdir. 565-485) isimli bir filozof (kendisini peygamber olarak kabullenenler de vardır) birdenbire aydınlandığını ve yeni bir din sahibi olduğunu ilân eder. Hindistan’da. doğru yaşamak. Aynı zamanda insanın yorulmaz ruhudur. BUDİZM M. Böylece fâsit bir daire içine hapsolur ve kendi izafî gerçeklerimizle kavram doğurur. Acıların nedeni budur. cehalettir (Avidya). kavram öldürürüz (Samsara ).

Bir uç- . Konfüçyüs pratik yaşama önem verir ve kâinatı kimin yarattığı konusu ile fazla ilgilenmez. Aile yapısının ahlâkî kuralları kesinkes belirlenmeden ve uygulanmadan ülkede kargaşa ve ahlâksızlığın bitmeyeceğini öğretir.Ö. büyür. Ben buyum ya da şuyum diyemem. başkalarına yapma’ özdeyişi ile ünlüdür.ğıdır. yy. duygular ve maddeötesi ile iç içe bir felsefe geliştirdi. Organize kâinattaki her şey doğar. Konfüçyünizm rasyonel bir din hâline çoktan getirilmişti. Tao. Yin (dişi / gölge / sessiz / hareketsiz) ve Yang (erkek / aydınlık / sesli / hareketli) isminde iki ayrı kutbun karşılıklı etkileşimi sayesinde oluşuyordu. Fakat bir başka mezhep olarak da Taoizm gelişiyordu. Önemli olan suç işlememek ve iyi bir dünya düzeni kurmaktır. Bunlar çok bilgili ve ahlâklı olursa. değişir ve çürür. dünkü ben değilim. Doğuştan bilgili olduğu iddia edilen Lao-tze. Lao-tze’nin (M. rivayetlere göre onu evlenmeden (babasız) doğurmuştu.20 - .’ KONFÜÇYÜS VE TAO Buda’nın öğretileri Hindistan’da yayılırken. Ben. iç güdüler. aklı ve insanı ön plâna çıkaran Konfüçyüs’ün yolundan ayrılarak ruhsal tecrübeler. anlaşılması olanaksız Tanrı’nın evreni yaratırken izlediği dinamik yoldu. 6. O zaman. adalet. ahlâklı ailelerden çıkan hükümdarlar da adil ve dürüst olur. Bu yol. Konfüçyüs (Kung Fu-tze) felsefesini sevgi.) annesi. ‘Aileler mükemmel olunca Halkın sesi Hakk’ın sesi olacaktır’ der. Çin’de de Konfüçyüs’ün (551-479) erdemi ve fikirleri taraftar topluyordu. Bunu yaparken doğanın özünü ve yolunu (Tao) rehber seçmiş ve bu yol maddeötesinin kılavuzu olmuştu. iyi ailelerden oluşmuş ülkeler kanunsuz da yönetilebilir. Değişmeyen hiçbir beden ve hiçbir ruh yoktur. Budizm Çin’e girinceye kadar. ‘Kendine yapılmasını istemediğin şeyi. bilgi ve ahlâk kuralları üzerine kurmuş ve hümanizmin temellerini atmıştı.

[2.21 - . Dünyanın bir yüzünde kanat çırpan bir kelebek. diğer yüzünde bir fırtınaya neden olabilir (Butterfly Effect) denmektedir. Yücelmek için önce alçakgönüllü olmak gerekir. Görüldüğü gibi.] .500 yıl sonra. bu özelliğin ortaya çıkışına ve işleyişine engel olan şeylerdir. Şöyle ki: Çok almak için çok vermek gerekir. karşı uçtaki zıddını oluşturmaktaydı. Hastalıkların nedeni. Dolmak için iyice boşalmak gerekir. Uzakdoğu dinlerinin tümünde ortak pek çok özellik vardı. kâinatın sürekli değiştiğini ve içindeki her şeyin birbiri ile ilişki içinde olduğunu öğretiyordu. Akupunktur (ince diken/iğne tedavisi) ile vücuttaki bu güçler uyandırılabilir ve hastalıklar def edilebilir. İnsan tabiatındaki dişi özellikleri kullanmak daha dengeli bir yaşam sağlayabilir. bilim de aynı noktaya gelmiştir. Dinlenebilmek için çok yorulmak gerekir. Evren’deki tüm şekiller ve cisimler aynı Bütün’den gelen parçalardı.taki her ekstrem şey. Hepsi.

doğanın ana maddesinin su olduğunu savunmuş ve suyun yakından incelenmesi hâlinde her şeyin kökenine inileceğine inanmış. Biraz daha yoğun- . Batı Uygarlığı’nın temelini atacak olan filozoflar yetiştirmeye başlamışlar. Antik Yunan Medenîyeti (Helen/Grek) oldukça güç kazanmaya başlamış ve çoktanrılı bir inanca sahip olan Grekler. Thales’in hemşehrisi Anaximenes (585-528?) ise. Biraz hareket edince yoğunlaşır. ateşe dönüşür ve gözle görülür.ANTİK YUNAN TANRILARI Milattan önce 6 ve 5’inci yüzyıllarda. o devirde baskın olan tüm Tanrı anlayışlarını çekinmeden sorgulamışlar ve töresel inançlardan çok farklı felsefeler oluşturmuşlar. Ruh denilen şey de havadır ve her şeyi birbirine bağlayan güçtür. İsa’nın doğumundan 300 sene sonra İznik’te toplanacak olan piskoposlar heyetinin deklere edeceği Teslis’e ilham veren bir üçleme tanrı inancı yaratmıştı: Tanrıçalardan Hekate. Hava hareketsiz olunca hissedilmez ve görülmez. Mıknatıslarda ruhî bir güç olduğuna inanan ve dünyayı su dolu bir okyanusun üzerinde yüzen büyük bir disk hâlinde hayal eden Thales’in görüşleri.22 - . fakat her şeyin içinde farklı yoğunlukta bulunur. yeni evren modellerinin çizilmesinde de ilham kaynağı olmuştur. gökte Luna (ay). ta Sümerlilerden beri süregelmiş üçleme tanrı anlayışlarının devamı olduğunu kavrayan ve çekinmeden sorgulayan düşünürlerden biri olan ve Antik Yunan felsefesini. Hz. Hatta bir gece su dolu bir kuyudan yansıyan yıldızların görüntüsünü incelerken kuyuya düştüğü ve tesadüfen oradan geçen birisi tarafından kurtarılmış olduğu kayıtlıdır. Geleneksel inanç. biraz daha gerçekçi bir evren açıklaması getirmiş: ‘Her şey tek bir kaynaktan çıkmıştır. havadır. yerde Diana ve yeraltındaki ölüler diyarının tanrıçası Hekate olarak ortaya çıkmıştı. Bu su değil. Bu filozoflar. matematik ve fen bilimlerini kuran kişinin Miletli Thales (634546?) olduğu kabul edilir. Thales. Bu inançların.

ancak onun devamı olabilirler. Parmenides (539-469) şöyle düşünmüş: ‘Dünyadaki değişmeler. sıcak-soğuk gibi. karşıt tezler ve sentezler oluşmuş. Bunlar da değişir.laşınca su hâline gelir. Evrenin bu şekli ve sistemi kazanması için bir ‘Yapıcı’sı olması gerektiğini ve bunun her yerde hazır ve nazır olduğunu. (Bak: Yin ve Yang. Varlık tektir. daha inandırıcı bir görüş sergilemiş. . Bir düşünürün fikirlerini bir başka düşünür geliştirmiş ve farklı düşünceler üretmiş. Su yoğunlaşınca toprağa dönüşür ve nihayet toprak da çok yoğunlaşınca kayaları ve dağları meydana getirir. duyumlarımızın bizi aldatmasından kaynaklanmaktadır. çünkü ikincisinde hem ırmağın suyu değişmiştir. ‘Bir ırmağa iki kez girilemez’ sözüyle ünlü Efesli Herakleitos (540-480?). hem de giren kişi.’ Yeni tezler oluştukça.) Bir şeyden birçok şey ve her şey oluşmuştur ve bütün bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Madde. fakat yarattıklarının dışında bulunduğunu söylemiş.. Aynı ırmağa iki kez girilmez. Savaş (Polemus) bir tür tartışmacılıktır ve yeni oluşumların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Evren sürekli bir değişim içindedir. Her şey zıddı ile vardır. Budist felsefeye yakın görüşler oluşturmuş: ‘Evrensel oluşumlar karşıtların/zıtlıkların çatışması ile oluşur. Gerçek olan varlıktır. Tüm değişimler ve gelişmeler bu karşıtların birliği ve ayrılığı sayesinde meydana gelmektedir.. bilinç ve ruh tek bir varlığın farklı yansımalarıdır ve her şey bunlardan oluşmuştur. aslında değişmeyen evren insanlara bir tür ikilik olarak görünmektedir: Gece-gündüz. Varlık ve yokluk aynı şeylerdir. Değişiklik bir kuruntudur.23 - . İkinci ya da üçüncü varlıklar.’ Xenophanes (570-490) ise. Yokluk diye bir şey yoktur. Değişmeyen tek şey bu doğa mantığıdır (Logos). Aklın kuruntusundan dolayı. Hiçbir şey olduğu yerde durmaz. fakat bu değişim bir düzene ve mantığa bağımlıdır.

ruhun kendi varlığının farkına varması için vardır. Gerçeğin kaynağı insandır. Bu değişiklik yaratıkların hayrınadır ve bir olgunlaşma sürecidir. Ama değişmeyen bir Şey vardır: O. bu değişikliği oluşturan yaratıcının bizzat doğanın içinde olması gerekir.’ Daha sonra Protagoras (480-411?) kendisinden önceki filozofların duygu ve düşünceyi birbirinden ayırmalarına ve her şeyi mantığa bağlamalarına katılmamış: ‘Her şeyin ölçüsü insandır. fakat varlıkları ya da yoklukları hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. gerçek odur.’ Plâton: ‘Fikirler Âlemi’ adını verdiği ‘Şey’den söz ederken Ruhsal Âlem’i anlatmış. Bilgilerimizi bu âlem sayesinde elde ettiğimizi ve ruhun doğmadan önce mükemmel bilgi kaynağı ile tanıştığını söylemiş. her bireyin kendisinin oluşturduğu kavramlardır. Öğrenme işi. doğduğumuzda içimizdeki ruhun birdenbire uyandığını ve zihnimizdeki yanlış fikir ve şekillerden rahatsız olduğu için hep geldiği yere kaçmaya çalıştığını varsaymış. Bir şey biliyorsam. .24 - . sonsuz bir çokluğun kaynağıdır. o da hiçbir şey bilmediğimdir.’ * Eflâtun/ Plâton (428-347) hocasıyla tamamen aynı fikirleri paylaşmamış: ‘Doğadaki elle tutulur.) Plâton. (Yani. Öyleyse. gözle görülür her şey sürekli bir değişim ve akış içindedir. Tanrılara saygım var. her şeyi yapan ve değişik şekillere giren bir kalıp gibidir. Gerçeği kişi nasıl anlıyorsa. ruhun öğrettikleri ile gerçekleşiyor. Doğru ve yanlış. Bana doğru ve yanlışı öğreten bu sestir. sadece daha önceden yaratılanları keşfediyorlar. Doğada her şey değişmektedir.Bilinç. Bu sonsuz ve tek olan Varlık. insanlar bir şey yaratmıyor.’ * Bu fikri paylaşmayan Sokrat/Socrates (470-399) şöyle düşünmüş: ‘Beni yönlendiren içimden gelen bir sestir.

İçimizde doğuştan gelen fikirler yoktur. Oysa Tanrı zaten mükemmeldir ve değişime ihtiyacı yoktur. Ruhtaki bilgi doğuştan gelen bir yansıma değil. (Democritus’un kurduğu atom teorisi. Matematik. Çünkü atomlar da parçalanırsa tüm evrenin dağılıp tuz gibi eriyeceğini söylemiş ve atomların çocukların oynadığı Lego parçacıkları gibi birbirine geçerek maddeyi oluşturduklarını öngörmüş. Öyleyse Tanrı madde değildir. Bilgi birikimlerini harmanlayarak ve beş duyusunu çok iyi kullanarak yepyeni düşünceler oluşturmuş. yaşadıkça kazanılan bilgi ve imajların yansımasıdır. yuvarlak ve düzgün yüzeyli atomlardan yapıldığını ve kişi öldükten sonra. materyalist bir felsefe oluşturmuş. Tabiatı yakından inceleyen ilk biyolog olarak bilinir. Bugün hâlâ kullanılan birçok bilimsel terminolojiyi bulmuş: ‘Evren mükemmele varmak için değişerek akmak zorundadır. Ruhun bile çok özel.) * Aristo/ Aristoteles (384-322) Plâton’un Atina’daki akademisinde 20 yıla yakın öğrencilik yapmış. evrendeki her şeyin çok küçük parçalardan (atom) yapılmış olması gerektiğini düşünmüş ve bunların parçalanamayacağını varsaymış. * Democritus (460-370). maddeyi ilk hareket ettiren. fakat doğuştan gelen akıl . Böylece ruhun ölümsüzlüğünü de kabullenmemiş ve beyin ölünce bilinçle beraber ruhun da öldüğünü varsaymış.‘Ruhun ideali kafadaki aklı irfan/erdem sahibi yapmak. Democritus ruhsal evrene ve doğal güçlere inanmamış ve tamamen madde üzerine yorumlar yaparak. ‘İlk İtici’dir (Devindirimci / Prime Mover). Tanrı ölümsüzdür. Fizik ve Ahlâk konularına önem vermiş ve ülkeyi filozofların yönetmesi gerektiğine inanmış.25 - . 2 bin küsur yıl sonra bilimsel olarak ispat edilmiştir. Madde ölümlü. kalpteki isteği cesaretlendirmek ve midedeki nefsi ölçülü kılmaktır’ diyen Plâton. ruhunu yapan atomların çevreye dağılarak yeni ruhlar doğurduğunu iddia etmiş.

Bu kaynaklara dayanılarak yazılan tarihlerin bazıları birbirleriyle çelişmektedir. Hz. Kadınlar yarım insandır. tarihçilerin bize anlattıklarıdır. MUSEVİLERİN YEHOVA VE ŞEKİNA’SI Elimizde 6 bin sene önce icat edilen yazıdan evvelki çağlara ait yazılı belge bulunmadığı için. Lykophron. İbrahim’in yaklaşık 3. Her olayın bir sebebi ve amacı vardır. kadın şekli doğurur. Bunlardan biri olmayınca tam mutluluk olamaz. Bu tarih yaklaşık olarak Hz. Çocuğun tüm özellikleri babanın özellikleridir. geçmişteki olayların tam bir hikâyesi değil. Musevîliğin ortaya çıkışını araştırmaya. erdemli. 4 bin yıl öncesinden başlamak daha sağlıklı olacaktır. Her şeyi bu akıl sayesinde sınıflandırır. Antik Yunan felsefesinin en önemli devridir. değil. düşüncenin nasıl oluştuğu üzerinde de çok kafa yormuş ve bu nedenle mantık biliminin kurucusu sayılmıştır. Prodikos. resimlerden ve insanların yaptıkları eşyalardan çıkarıyoruz. Hippias. fosillerden. Bu yüzyılda Gorgias. Antiphon. eğlence ve estetik sahibi.850 yıl önce (M. (Yani yağmur bitkilerin yeşermesi amacıyla yağar. yağmur yağdığı için bitkiler yeşerir. 1850) Ken’an (Filistin/ Canaan) bölgesinde yaşadığını görüyoruz. Doğadaki her değişim bu potansiyel güdünün farklı bir kılığa bürünmesi olayıdır. Zaten tarih. Her şey iki şeyden oluşmuştur: Madde ve Şekil. Madde potansiyel varlıktır. tarih öncesi devirler hakkındaki bilgileri kutsal kitaplardan. O nedenle. adil ve düşünen insandır. çok gerilerden değil.) Mutlu insan: Zevk. Alkidamas.26 - .Ö.vardır. Baba maddeyi verir. şekil ise onun görüntüsüdür. Madde başka bir şekle dönüşme güdüsünü taşır. Kritias ve Simonides gibi bilgici düşünürler yetişmiş ve bunlar bugünkü Batı felsefesinin temelini oluşturan fikirler üretmişler. Milattan önce 5’inci yüzyıl. İbrahim’in yaşadığı devirdir. organize eder ve isimlendiririz. Tevrat’taki .’ Aristo. Kallikles.

çocukları Abram (İbrahim). (Araplar ve İsrailoğulları Hz. Kenan’da kıtlık baş gösterince Mısır’a göç ederler. (Urfa’da yerli halk yemin ederken hâlâ “Vallahi. Terah ve Harran burada vefat ederler. Hz. Harran ve Nahor’u yanlarına alarak Geldaniler’in Ur (Basra’da bir kent) kentinden Ken’an diyarına gitmek üzere Harran’a gelirler.) . Oradaki yaşamları sırasında bazı enteresan deneyimler geçirirler ve birkaç yıl sonra Kenan’a geri dönerler. Pidai/ Billahi (ışık). Rab kendisine şöyle seslenir: ‘Babanın memleketinden çık. Baal’ın üç kızı olduğu kabul ediliyordu: Arsal (yeryüzü ve toprak).’ Bunun üzerine Hz. Böylece Hz. İbrahim. Kenan’da bulunan Batı Samileri adıyla bilinen halkın çok sayıda tanrısı vardı: Baştanrı El. Seni mübarek kılacağım ve büyük bir insan yapacağım. El’den sonra ikinci güçlü tanrıya Baal (Ba’l) adı verilmişti. İbrahim sülalesinin torunlarıdırlar. Hz.) Hz. bir boğa ile simgelenmişti.) Tanrı’nın tek olduğu insanlara hatırlatılır. * O zamanlar. İbrahim 75 yaşına girince. İbrahim’in babası Terah (Kuran’da Âzer olarak geçiyor). Baal. Bu üç kız. İbrahim buradaki halka peygamberliğini ilân eder ve Tanrı’nın emirlerini anlatır. Talai/Tallahi (nem ve topraktaki canlılık).27 - . (Bu kasabanın Urfa’daki Harran olduğu henüz tam kabul görmüş değildir. İbrahim’in dini Ortadoğu’da yayılmaya başlar. Billahi. Harran’da uzun bir süre kalırlar. İslâm’dan önceki Arapların inancına Lat. eşi Sara ile birlikte. yanına kısır eşi Sara’yı ve Harran’ın oğlu Lût’u alarak Şam yolu üzerinden Gazze yakınlarındaki More meşesine gider. fırtına. yağmur ve hayat tanrısıydı. Uzza ve Menat isimleriyle geçmişti. Tillahi” der.(Ahd-i Atik) bilgilere göre. Sana göstereceğim yere git. Burada Kenanlılar yaşamaktadırlar. adak olarak kölelerin kurban edilmesi yasaklanır ve belirli ibadet kuralları getirilir.

Jishak-El > İshak (El bana gülümsesin) . Baal ve Mot 7 yılda bir savaşmaktaydılar. Çocuklara da tanrının isimleri verilir: Jakop-El > Yakup (El korusun). Mısır Kralları bunu o derece ileri götürmüşlerdi ki doğan ilk erkek çocukların kurban edilmesini bile emretmişlerdi. Tanrı’yı. dua etmek ve kurban kesmekti. Jisma-El > İsmail (El işitsin). Musa’nın geleceğini haber veren bir kâhin yüzünden verildiği şeklinde rivayetler de vardır. (Kurban anlayışı Ortadoğu’da çok eski bir inançtı. Korunmanın çaresi günah işlememek. İbrahim’in oğlunu Allah’a kurban etmesinin önlenmesine kadar. Baal ölünce yerine Mot geçmekte ve bundan sonra 7 yıl kıtlık yaşanacağına inanılmaktaydı. Tanrıların bu ölme-dirilme zamanına Dumuzi (Tammuz) deniyordu. Dumuzi ayrıca çoban tanrısıydı.Hayat tanrısı Baal’ın karşında ölüm tanrısı Mot vardı. Bu öylesine kuvvetliydi ki: Hz. Hatta. Bu amaçla Ziggurat denilen yüksek kuleler yapmışlardı.) * Kenan baştanrısı El.28 - . El-Şadday (dağların tanrısı). Zigguratları ve kenti daha iyi korumak için şehrin etrafını duvarlarla çevirmiş ve kapısına Bab Eli (Tanrı’nın kapısı) adını koymuşlardı. hayvanlar yerine daha memnun edici olsun diye insanların kurban edilmesine kadar varmıştı. İbraniler’de El-ohim’den türetilen diğer tanrılar da şöyledir: El-Eliyon (en büyük tanrı). Tanrı’ya ibadet etmenin günlük yaşamın tüm sorunlarını çözümleyeceğini ve kurban kesmenin O’nu memnun edeceğini kabullenmişlerdi. El-Olam (ebedi tanrı). Samiler’in tanrısı yere çok yakındı. O kadar ki. Bu emrin Hz. biraz yükseklere çıkan ve bağırarak dua eden insanların sesini daha iyi duyabilirdi. yüzyıllar geçince El-ohim’e dönüşür. sürekli insanları gözetleyen ve işlenen günahları ânında cezalandıran bir ‘varlık’ olarak algılıyorlardı.

özverili.Hırsızlık yapma. daha başka hissederler. 5. 3.29 - . . Musa Tur (Sina) Dağı’ndayken Allah’ın kelâmını işittikten sonra eve döndüğünde. 9.Yalan söyleme/yalancı şahitlik yapma. yedinci gün istirahat (sabbat) et. adil ve erişilmesi olanaksız bir Tanrı anlayışını simgeler. haram olan kurbanları kesme. 6. M.) Günümüzde çeşitli mezheplere ayrılmış olan Yahudilerin bazıları Hz.Babana ve annene saygı göster. Yehova: Sevecen. 7.Adam öldürme. (10’uncu Emirde. Tevrat’tan sonra. beraberinde getirdiği kilden yapılmış levhalar üzerine İbranice yazılmış 10 Emir (10 Commandments) eldeki kaynaklara göre şöyleydi: 1. Musa zamanında tek tanrı inancına geçilir ve artık tanrının değişmeyen adı Yehova (YHWH=Rab) olur. Bu iki Tevrat: ‘J ’ ve ‘E’ diye adlandırılan iki din âliminin yazdıklarıydı. 7’nci yüzyıla gelinceye kadar Ortadoğu Merkezli Dünya’da İsrailoğulları farklı iki Tevrat oluşturmuştu. Tanrı anlayışları metafizik ve mistik/tasavvufi bir karakter taşımaz. 4. Musa’ya gönderilen Tevrat’ın kalın bir kitap olarak komple gökten indirildiğine inanırlar. İsrailoğulları Tanrı’yı Tek İlah olarak kabullendiler. 10. * Hz.Altı gün çalış. ama O’nu bugünkü anlayıştan daha farklı bir bağlamda anlar. 2.Beyt-El > Betül (El’in evi).Zina suçu işleme.Rüşvet alma. Daha sonraları Hz.Komşuna kötü gözle bakma ve hiçbir şeyine tamah etme.Tanrı Yehova’nın ismini boş yara anma.Ö. 8. Bazı ilâhiyat sosyologları ise Tevrat’ın daha sonra yazdırıldığı görüşündedirler.Puta tapma. dendiği de kabullenilmektedir.

. törenler.30 - . Musa’ya kadar peygamberlik halkası devam etmiş ve aradan 14 nesil geçmiştir.Tesniye (Deuteronomi). Sayılar’da: İsrailoğullarının nasıl çoğaldığını ve Filistin’e yerleşmelerini anlatır. ölümü ve Yehova’nın emirlerine mutlaka uyulması gerektiği dile getirilir. (Hz. Konfüçyünizm ve Taoizm gibi yeni dinler doğmuş. Böylece. Hindistan ve Çin’de Hinduizm.Tekvin (Genesis) .Çıkış (Exodus) . Eğitim/öğretim anlamına gelen Tevrat’a göre: Hz. İbrahim’den Hz. Çıkış’ta: Hz. peygamberlerin yaşam öyküleri ve Nuh Tufanı anlatılır. Musa’dan Hz. Öyle zaman gelmiş ki Tanrı’dan söz ederken ‘ Atalarımızın Yehovası’ ifadesini kullanmak zorunda kalmışlar. * İsrailoğullarının Tanrı anlayışı değişimini sürdürürken.Sayılar (Numbers) .28 kuşak geçmiştir. Musa’nın doğumu.Levililer (Leviticus) . Tekvin’de: Özet olarak. Tesniye’de: Hz. kâinatın ve Hz. Levililer’de: Ayinler. peygamberliği ve İsrailoğullarının toplu hâlde Mısır’dan göç edişleri hikâye edilir. yeni nesiller Tevrat’taki Tanrı anlayışından farklı anlayışlar geliştirmeye başlamışlar. Musa’nın Yehova ile nasıl konuştuğu. Budizm. Kudüs İncili’nin ilk 5 kitapçığını oluşturan Eski Ahit veya Ahd-i Atik’tir: . Âdem ve Havva’nın yaratılışı.) Bu kuşaklar zaman içinde oluşturdukları tefsir ve yorumlarla bu dinin otantik mesajlarını farklı mecralara çekmişler. İsa’ya kadar da -İncil’e göre. kurban kesmek ve temizlik gibi pratik konulardan söz edilir.Bugünkü Tevrat ise.

tabiat kuvvetleri ve Güneş’le uğraşmak yüzyıllarını almış ve onlar da ruhların varlığını hissederek Manitu’yu ve Kulucan’ı bulmuşlar. Hatta Kudüs’ün bazı mahallelerinde caddeden arabayla geçenleri -Sabbat’ı bozduğu için. daha sonra o kadar gerçek anlamda algılanmış ki. Şabat. Buldukları Gök Tanrısı’na Tengri (Tanrı) ve Ülgen adlarını vermişler. fakat bunu pek de tekin olmayan bir varlık (Yer-Su) olarak algılamışlar.Amerika Merkezli Dünya’da ise. (Bu . evlenme ve kurban merasimleri için çeşitli yöntemler geliştirmişler ve bunu Müslümanlık’a kadar devam ettirmişler. Tanrı. ölüm. Ortadoğu’da evrimini sürdürmeye devam etmiş. Doğum.31 - . kâinatı altı günde yarattı ve yedinci gün istirahat etti ( Sabbat/Şabat) söylemiyle gelişen inanç pratiğe sokulmuş ve Sabbat tatil günü ilân edilmiş. Mayalar ve İnkalar kendi Tanrı anlayışlarını geliştirmişler. dünya yaşamından uzaklaşıp Tanrı’yı derinlemesine düşünmenin ve O’na daha fazla yaklaşmanın günüydü. Bütün bu gelişmelerden sonra Tanrı. Şamanizm ve Totemizm uzun yıllar hüküm sürmüş. Musa’nın Kızıl Deniz’i yararak. esaret ve sefalet içindeki İsrailoğullarını kurtarması ve Firavun’un güçlü ordusunu perişan etmesi. Tanrı’nın zulüm altında yaşayan zayıf ve fakir insanlardan yana olduğu fikrini oluşturmaya başlamış. Ural-Altay bölgesinin dışında da yaşadıkları için bulundukları bölgelerdeki yerel dinlere eğilim göstermişler ve genellikle Şamanlığı kabullenmişler. aslında bir dinlenme günü değil. diğer iki dünyadan habersizce Aztekler. Ruhun varlığına inanmışlar. günümüze kadar gelen yansımaları sonucunda. Türkler. Fakat sembolik olarak Tanrı’yı taklit etme anlamı taşıyordu. Musevîlik. (Bu. * Bu geniş inanç yelpazesi içinde. bazı Yahudiler Şabat günü (Cumartesi) çamaşır makinesi kullanmayı bile günah saymaktadırlar.taşladıkları görülür.) Hz. tüm dünyada doğaüstü bir kavram olarak algılanmaya başlamış.

fikrin bazı zihinlerde hâlâ capcanlı yaşamakta olduğu gözlenmektedir.) Serveti ve gücü ellerinde tutan yöneticiler, bu fikri bir tehdit olarak görmeye başlamış ve ortaya Tanrı’nın ilâhî güçleriyle donanmış hükümdarlar çıkmış. Elitleri taklit eden halk arasından da buna karşı tepki olarak, ‘kutsal güçleri ve ilimleri’ bünyesinde barındıran insanlar çıkmaya başlar. Gelişen ticaret, felsefe ve sosyal değişikliklerden sonra yavaş yavaş bir güç dengesi oluşmaya başlamış ve zaman içinde, Tanrı’nın daha Adil (Egaliter) olduğu benimsenmiş.

HZ İSA’NIN DOĞDUĞU DEVİR
Peygamberlerin tümünün ve hükümdarların büyük çoğunluğunun erkek oluşu, ‘Tanrı’nın cinsiyeti’ hakkında yanlış kanaatler doğmasına sebep olur. Çekimli dillerin özelliği olan erkek/dişi (masculine /feminine) kelimelerden Tanrı isimleri seçilirken hep erkek sözcüklerin kullanılması, erkeklerin kendilerini Tanrı’yla daha çabuk özdeşleştirmelerine sebep olur. Zaten ‘erkek gibi konuş’, ‘erkek gibi söz ver’, ‘erkek gibi davran’ şeklindeki ifadeler erdem ve güvenirliliğin erkeksi özellikler olduğunu insanların bilinçaltına çoktan yerleştirmişti. Doğan erkek çocuklara en çok ‘erkek oğlu’ anlamına gelen Ezekiel/ Zekeriyya ismi konuyordu. Kimlik tanımlamalarında soy isim olarak hep babaların ismi geçiyordu. (Aristo’nun da kadınları ‘yarım insan’ olarak görmesi, Greklerde de kadınların güç kaybetmelerine yol açmış ve marjinal bir kesim olarak, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmelerine neden olmuştu. Öyle ki insanların kurban edildiği törenlerde sadece kız çocukları seçilmeye başlanmıştı.) Savaşan askerler, kumandanlar, krallar, filozoflar, bilginler ve hahamlar hep erkekti. (Bu durum Hz. İsa’dan sonra da devam etmiş ve İsa’ya ‘Tanrı’nın oğlu’ sıfatı verilmişti.). Kısacası; erkekler mutlak egemenlik sahibi olmuşlardı.

- 32 -

Bu anlayış paralelinde tanrıçaları Afrodit’i terk eden Grek Kültürü ise, daha ziyade bilgi teorileri ( Epistemoloji) ve erkeklerin erdemi üzerinde yoğunlaşarak Tanrı tarifleri oluşturuyordu. Halkın seviyesine ve yaşamına indirgenmemiş elitist felsefeler erkeklerin kontrolündeki bir devlet dininin kompozisyonu çiziyordu. Makedon/Helen Hükümdarı Büyük İskender’in (356-323) İran Kralı 3. Daryüs’ ün ordusunu yenmesinden sonra, Grekler Anadolu’yu, Asya’yı, Ortadoğu’yu ve Kuzey Afrika’yı kolonize etmeye başlarlar. Tire’de, Gazze’de, Sidon’da, Umman’da ve Tripolis’te şehir devletleri kurarlar. Böylece; Filistinli İsrailoğulları ve Araplar, Antik Yunan Kültürü’nün etkisi altına girmeye başlarlar. Bazıları Grek (Helen) felsefesini, tiyatrosunu, şiirini ve sportif faaliyetlerini tamamen benimserler. Grekçe öğrenirler ve çocuklarına onların isimlerini koyarlar. Hatta bazıları Grek ordusuna paralı asker olarak katılırlar. Grekler de Ortadoğu Kültürü’nden etkilenirler. Tevrat’ı kendi dillerine tercüme ederler ve bazıları Zeus ve Dionysius ’u terk edip Yehova’ya tapmaya başlarlar. Yahudi ve Grek seçkinlerin dinî tartışmalara girmesinden sonra, Yahudiler güneş ve şarap/eğlence tanrılarına karşı çıkarlar ve çoktanrılı inanç sistemlerini şiddetle kınarlar. Bu nedenle bölgede tansiyon yükselmeye başlar. Egemen Grekler Yahudileri ‘ateist’ ve halk düşmanı ilân edince Tevrat illegal bir kitap olur ve dinî ayinler yasaklanır. Grekler için tanrılar bizzat ön plândaydı. dinî ayinler fazla önem taşımıyordu. Tanrıların gücendirilmemesi şehirlerdeki bereketin devamı için son derece önemliydi. Yahudiler ise bu tanrılarla alay ediyorlardı. Fakat Grekler de Ortadoğu’daki sosyal yapıyı ve genel ahlâkı bozuyorlar ve zevk ve eğlence partileriyle halka kötü örnek oluyorlardı. * Fakat Romalılar boş durmamış ve daha üstün bir uygarlık geliştirme çabasına girmişlerdi. Bu çabalar sonucunda Romalılar yeni bir medenîyet oluşturarak Grek Uygarlığı’na son ve-

- 33 -

rirler. Bu kez Kuzey Afrika, Makedonya, Yunanistan, Suriye ve Filistin Romalıların idaresi altına girer. Hz. İsa’nın doğumundan 100 yıl öncesinde, sınırları iyice genişlemiş olan Romalılar, Yahudi düşmanlığını bir miras olarak kabul etmezler. Aksine Grek isyanlarına karşı onları bir müttefik olarak kullanabileceklerini düşünerek tüm Yahudilere geniş inanç serbestliği tanırlar. Ve zamanla toplumsal yaşama paralel olarak Grek kültürünü ve Yahudi inançlarını kendileri de özümlerler. İnanç özgürlüğüne kavuşan Musevîler, kısa sürede tüm imparatorluğa yayılırlar. Bunların misyonerliği sayesinde halkın yüzde 10’u kadarı -o zaman tek hak din kabul edilen- Musevîliği çabucak kabullenir. Kudüs’te de güçlü bir Farisi Felsefesi gelişir ve Farisilik çok saygın bir mezhep hâline gelir. * Hz. İsa böyle bir ortamda -İncil’e göre- Kudüs yakınlarındaki Nasara (Nazareth) kasabasında doğdu. (Bu kasabanın varlığına kanıt olacak herhangi bir bulguya henüz rastlanmamıştır.) Peygamberliği birkaç yıl sürdü ve genç yaşta dünyadan ayrıldı. Hz. İsa’nın getirdiği yeni dine Yahudilerin çok azı inandı. Bu oldukça doğaldı. Bin küsur yıllık dinsel inançlarından ve kültürlerinden bir ânda vazgeçmeleri söz konusu olamazdı. Milad’ın 68. yılında güçlenen Yahudiler kendi devletlerini kurmak için Kudüs’te bir isyan başlattılar. Kudüs’teki saygın Farisi mezhebinin başında Haham Yohannan vardı; ama isyana karşıydı ve Romalı elitlerle iyi ilişkiler içindeydi. M.S. 70 yılında Kudüs yanarken Yahudiler şehirden sürgün edildiler. Kabilelere bölünerek Babil’de (Babylon), Kudüs’ün doğusunda ve birkaç küçük kasabada yaşamaya başlayan Yahudiler, Yohannan’dan başka iki önemli şahsiyet daha yetiştirdiler: Haham Akiva ve Haham İşmael. Bu üç Tevrat uzmanı bilgin, 1.300 yıldan beri çeşitli yorumlara maruz kalmış Tevrat’ı yeniden ele aldılar. Ayrıca Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda sözlü olarak verildiği söylenen ve ata-

- 34 -

dan oğula geçerek gelmiş olan ‘gizli ilimleri’ de deşifre ederek Mişna adı verilen; son derece zengin, edebî ve güzel İbranice ile yazılmış bir eser oluşturdular. Mişna ile Yahudi felsefesi toparlandı ve o devirde sağlam diye nitelenen güçlü temellere oturdu. * 300 yıl boyunca okunarak kuşaktan kuşağa aktarılan Mişna zamanla kutsal bir kitap olarak kabullenildi. Zamanla dili eskiyince zor anlaşılır hâle geldi ve bu kez Mişna’yı açıklayan tefsirler yazıldı. Bu tefsirlerin birçoğu birbiriyle çelişiyor ve zihinleri karıştırıyordu. 4. yy. sonlarında Amoraim lakabıyla bilinen bir haham grubu Mişna’yı otantik anlamıyla anlatan açıklamalı mealler (Gamara) yazdılar. Daha sonra bu mealler birleştirildi ve kalınca bir eser olan Talmud oluştu. Buna Kudüs Talmudu dendi. 100 yıl kadar sonra, Babil’de başka bir haham grubu Mişna’yı ve Talmud’u ele alarak daha gelişmiş bir Talmud yazdı. Buna da Babil Talmudu ismi verildi. Bunlar daha sonra birleştirildi ve bir şeriat kitabı olarak kabul edildi. (Bu devirde, Babil kültürüne yerleşmiş, Sin, Şamaş ve İştar’dan oluşmuş bir tanrı üçlemesi inancı hâlâ mevcuttu.) Talmud’da Tanrı şöyle tarif edilir: ‘Tanrı esrarengiz ve anlaşılması imkânsız bir kavramdır. Tanrı ile konuşan Hz. Musa bile bu sırra nail olamamıştır. Hz. Davut insan aklının bu sırrı asla çözemeyeceğini söylemiştir. İlâhî ismi oluşturan YHWH harflerinde saklı olan bu sırrı telâffuz etmek bile günahtır. Tanrı’nın İlmi’ni kâinata bakarak takdir edebiliriz. Ama insan daha yıldırımı, fırtınayı, kâinatın düzenini ve kendi yapısını anlayamazken, bunları yaratan gücü anladığını nasıl iddia edebilir? Tanrı’ya çok sık yalvarmak da iyi değildir. Çünkü kelimeleri yanlış kullandıkça, O’nu gitgide yanlış anlamaya başlarız. Kâinat Tanrı’nın yeridir; ama O dünyada yaşayan yaratıklar gibi kâinatın içinde değildir. Ruhun bedeni doldurduğu gibi

- 35 -

kâinatı doldurur; fakat aynı zamanda uzaktadır. Bir sürücü gibi atın üstündedir ve kontrol kendisindedir. Hissettiğimiz ‘Kutsal Ruh’ Tanrı’nın kendisi değildir. Tanrı’nın bizimle her zaman beraber olan ruhsal tezahürü Şekina’dır. Şekina her yerde hazır ve nazırdır.’ (Yahudilerin kendileriyle her ân beraber olan Şekina’ya sımsıkı sarılmaları, ileride göreceğimiz gibi, tarih boyunca tüm istilâlara, sürgünlere, işkencelere ve kıyımlara yılmadan direnebilmelerine büyük destek olmuştur.) * Hahamlar Şekina’nın pratikte son derece yararlı olduğunu gördükçe, onu neredeyse fiziksel bir kavram hâline dönüştürmüşler. Öyle ki; inancı tam bir insan, Şekina’nın beraberliğini hissettikçe kendisinin ‘kutsal ve seçilmiş’ olduğuna inanmaya başlamış. Daha ileri gidenleri ise, ‘Kutsal Ruh’la birleştiklerine inanmışlar. Haham Akiva’nın Mişna’ya eklediği 5 önemli yorum vardı: - Tanrı’nın görüntüsünü yansıtan insanların tümü eşittir. - İnsan öldürmek bu nedenle en büyük günahtır. - Köle bile olsa insanları aşağılamak büyük günahtır. - İnsanların özgürlüğü Tanrı’nınki gibi kutsaldır ve bunu ellerinden almak sadece O’na aittir. - Suç işleyenlere sevgi ve şefkatle yaklaşılmalıdır. Mişna ve Talmud’la özellikleri belirlenen Musevîlik o devirde insanları tatmin ediyor, günlük yaşamlarını kurallarla düzenliyor ve ruhsal isteklerine yanıt veriyordu. Atalarının dinlerine inanmaya devam edenler de, farklı bir inanç dünyasının insanları olarak, kendi kültürlerine uygun biçimde ‘Tanrı’nın Kimliği’ni yorumlamayı sürdürüyorlardı.

- 36 -

O yıllarda Yahudi ailelerden doğan çocuklar. Matthew) Hz. Bu yeni dini seyahat ederek yaymak isteyen vaiz Paul ise. Seksenli yıllarda Yahudilerle Hıristiyanlar arasında bazı gerginliklerin yaşandığını Matta’dan öğreniyoruz. İsa doğduğu zaman Musevîlik dininin 1200 yıllık ve yerleşik bir mazisi vardı.İncil yazmışlar ve Hz. herkesi Hıristiyanlığa davet etmiş. . Oysa. Aynı yıllarda Yuhanna (St. Daha sonra Matta (St. Üstelik Yehova’nın ‘oğlu’ olduğu iddialarına Yahudiler sadece tebessümle cevap vereceklerdi. Markos. İsa’dan ‘Tanrı’nın oğlu’ olarak söz eden Paul’dür. köklü törelerin ve geniş bir kültürün mirasçıları olarak dünyaya geliyorlardı bugün Müslüman ve Hıristiyan ailelerden doğan çocuklar gibi. Bugünkü İncil’i oluşturan kitapçıklardan birincisi. Makedonya ve Yunanistan’a geçerek vaazlar vermiş. İsa Aramice konuşuyormuş. oturmuş bir inanç sisteminin. Davud için de ‘Tanrı’nın oğlu’ sıfatı kullanılmıştı. Anadolu. fakat Paul bu ifadeyi ‘Tanrı’nın gücünden güç almış’ anlamında kullandığı tahmin edilmektedir. Daha önce Hz. Hz. daha sonra Eski Yunanca İnciller ortaya çıkmış.HIRİSTİYANLARIN KUTSAL ÜÇLEMESİ Hz. Hz. Davud’un Tanrı’ ya yakınlığını anlatıyordu ve öyle anlaşılıyordu. İsa’nın yaşamıyla ilgili detayları bu zatın yazdıklarından öğreniyoruz. İsa’nın 12 havarisinden (kendisine inanan yakın dostları/elçileri) biriydi. John) ve Luka (St. Luke) da birer -küçük kitapçıklar hâlinde. ama o ifade Hz. İsa’dan öğrendiklerini anlattığı kendi versiyonunu yazmış. ilk İncil önce Lâtince yazılmış. İsa’nın öğretilerini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatmışlar. Bu kez o ifade somuta dönüşecekti. İsa’ya gelen vahiyler sadece birkaç yıl devam etmiş ve sağlığında yazılı bir İncil oluşturulmamış.37 - . O yüzden İsa’nın Mesih olabileceğine kimse ihtimal veremeyecekti. Markos (St. Hz. Hz. Marks) tarafından kaleme alınmış.

yöntemler ve anekdotlar geliştirmiş. Bu mesajlar kısa süre içinde Mezopotamya’dan Kapadokya’ya. İsa’nın.38 - . Kiliseler dolup taşmış ve coşku içinde ayinler yapılmış. Her bölgede bir ruh hekimi. ama büyük bir tehlike değildi. Bu olayın ardından. * Yahudilerin Şekina’sı. Tüm İsrailoğulları. Hz. Fakat. Mısır’dan Hindistan’a kadar yayılmış ve Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Yahudilerin bazıları da Hıristiyanlığa dönmeye başlamışlar. İsa’nın ümmeti için eziyet içinde göğe yükselip Tanrı’nın ‘sağ kolu’ olarak yerini aldığını ve ruhunun Hıristiyanların içinde hep var olacağını anlatmış. Paul’dan sonra ilk Hıristiyanların “olağanüstü güçler”e sahip olduklarını görüyoruz. Roma tanrıları ve dinî kurumları için her zaman potansiyel bir tehditti. vahiy alabilen bir şair ve mucizevî yeteneklere sahip bir hatip ortaya çıkmaya başlamış. Yahudilerin bu olaydan sonra puan kaybetmeleri Romalıların işine yaramıştı. Paul’la Kutsal Ruh’a dönüşmüş ve İsa’ya mucizevî güçler veren bir kaynak olarak kabul görmüş. Frigya’dan Girit’e. fakat köklü Musevîlik. Hz. Son yıllarında İsa’dan bahsederken Tanrı’dan bahseder gibi vaazlar vermeye başlamış. Âdem’in Cennet’te işlediği suçtan dolayı günahkâr doğan tüm insanların günahlarını silmek için dünyaya geldiğini söylemiş. Kudüs’teki Kutsal Havra’ya barbar bir enstitü gözüyle bakılmaya başlanmış. Çünkü henüz alt yapısını tamamlamamış olan Hıristiyanlık. İsa’nın Mesih olduğundan emin olmaya çağrılmış. bir kâhin. ideolojik bir tehlike yaratmıyordu. o yıllarda Yahudiler adına çok talihsiz bir olay yaşanmış. Üs- . Kudüs’te (Yeruşalim/Jerusalem) Hıristiyanlığı seçen Stefan adındaki bir Yahudi taşlanarak öldürülmüş. Öyle anlaşılıyor ki: Paul’un mektuplarında yazdığı ‘yeni bir hayat’ ve ‘yeni bir nesil’ böylece gerçekleşmiş.Paul ömrü boyu süren misyonerliği süresince konuşa konuşa ve tartışa tartışa etkileyici söylemler.

mistik/sofu/sûfî bir Tanrı anlayışını dile getirirler: ‘Tanrı. isimlendirilmez. Filozof Stoic’in öğrencisi Justin (100-165).39 - . ıstırap ve kötülüğü yarattığına inanan Musevîler. sonsuzdur. ruhum. Yahudilerin Yehova’sını reddederek vaazlarında sert ifadeler kullanır: ‘İsa’nın dediği gibi iyi ağaç iyi meyve verir. Sevgi dolu ve mükemmel bir Tanrı’nın dünyadaki bunca sefalet. İsa’nın tarih boyunca düşünürlere ilham veren İlâhî İrade’nin (Logos) bir reenkarnesi/yeniden doğmuş hâli olduğunu yazar. acı.’ Ayrıca.’ Roma’da kendi mezhebini ve kilisesini kuran Marcion (100-164). * Paul’un ölümünden hemen sonra. hem Grek hem de Yahudi filozofların Mesih’in geleceğini önceden gördüklerini söyler. gelecek yüzyıllarda bazı Müslüman ve Musevî mistiklerin de aynısını söyleyeceği felsefî görüşler oluştururlar: ‘Tanrı’yı uzaklarda aramaktan vazgeçin.Roma tanrılarını güçlendirmişti. O’nu kendi ruhunuzun derinliklerinde bulabilirsiniz. Aynı yıllarda Gnostikler diye bilinen bir grup. Hıristiyanlık felsefesinin tek Tanrı’ya inanan Plâton’un felsefesiyle aynı olduğunu söyler. Ruhunuzun ışığından yapılmış iç dünyanızdaki huzmeler sizi aydınlatacaktır. en yüce erdem sahibidir ve sessizdir. doğmamıştır. düşüncem dedirten O Şey’in ne olduğunu ve sevginin. neşenin ve kederin kaynağını arayın. İradeniz dışında aşkın nasıl gerçekleştiğini düşünün. Batıl olmuş Eski Ahitler’den vazgeçip İsa’nın kutsal ruhunu yansıtan Yeni Ahitler’e sarılın. Size Tanrım. şekilsizdir. görülemez. 155 yılında kaleme aldığı bir kitabında.’ . Bunları derinlemesine hissederseniz. bunları kendileri yaratmışlardır.telik Hinduizm ve Budizm -çoktanrılı anlayışlarıyla. Kendinize dönerek O’nu içinizde arayın. Hıristiyanlıktaki felsefe boşluğunu gidermek ihtiyacı hisseden düşünürlerin sesleri yükselmeye başlar.

hareketlerini izler ve seslerini işitiriz. Tanrı’yı anlayan akıl değil. özel çaba ve uzun zaman ister. Kutsal Ruh’un durumu da böyledir. Bu bilgilere ulaşmak özel bir disiplin gerektirir. Kutsal Ruh’un görüntüsü oldu ki kendisinden öğrenerek bizler de O’nun sıfatlarına uygun yaşayalım. Roma’da kurduğu prestijli felsefe okulunun sahibi mistik filozof Plotinus ’a ait olur: ‘Tanrı’nın ilimle ispatına ve evrenin fiziksel yapısı üzerine kafa yormaya gerek yoktur. sonunda ‘saf ruh’a dönüşür.Öğrenimini Atina’da tamamlamış olan İskenderiyeli Clement (150-215). Dış dünyayı bırakıp iç dünyaya dönün ve ruhun (psyche) derinliklerine inin. İncil’deki Tanrı’yı Grek filozoflarının felsefeleri paralelinde anlar ve İsa’nın sevgi dolu. Tanrı’nın insan içine sakladığı gizli bilgilerdir. Bu nedenle aklın limitlerini aşarak ruh merdiveninde yükselmek.’ . akıl ve ruhun birlikte yapacağı çözümlemeler sayesinde ulaşılabilir. yeryüzünde hem İsa ve hem de Kutsal Ruh olarak nasıl iki parça olabilir?’ Bu soruya yanıt bir tiyatro benzetmesi ile gelir: ‘Sahnede aktörlerin maskelerini görür.’ 3’üncü yüzyıldaki yorumlamalara nokta koyan görüşler. Bunlar rol icabıdır. Tanrı’nın ilim ve erdemine. İsa’yı taklit etmek bizleri İlâhî Erdem sahibi yapacak ve kutsallaştıracaktır. Dış dünyadaki yaşamın karmaşık problemleri bizi bundan alıkoymaktadır. Ruh vücutta bulunduğu sürece olgunlaşır ve bir zincirin halkaları gibi devreler geçirerek. alçakgönüllü ve merhametli bir Tanrı’nın görüntüsü olduğunu söyler: ‘O. Gerçek yüzleri ve ruhî durumları gizlidir.’ Clement’in coşkulu öğrencisi Origen’den de etkileyici yorumlar gelir: ‘Ruh.’ * Clement’in kulağa ve ruha hoş gelen sözleri yeni yorumların ve soruların kapısını aralar: ‘Tek olan Tanrı. yapımızın mükemmel olan çekirdeğidir. Tanrı. esasen ruhtur.40 - .

AYETLERİN SÖZLE YAYILMASININ SONUÇLARI
Buraya kadar gelişen düşünce ve tavırlardan ortaya çıkan şu sonuca bir kez daha vurgu yapmak gerekir: Tüm düşünceler, yorumlar ve bilimsel çalışmalar giriş bölümünde belirtilen hep o beş grup insan tarafından gerçekleştirilmiş. Bunun asıl sebebi ve dinî inançların hurafelerle kirletilmesi, o devirlerdeki okuryazar sayısının düşüklüğünde gizlidir: 20’inci yüzyılın başında, dünya okuma-yazma oranının sadece yüzde 5-6 olduğu varsayımından hareketle, Hz. İsa zamanında, bu ortalamanın on binde birden daha az olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca: Toplumlar kapalı ve içe dönük yaşıyorlardı. Kentler saldırılara karşı surlar ve duvarlarla çevrili ve kapıları kilitliydi. Ticaret ve savaş hariç, toplumlararası ilişkiler minimum düzeydeydi. Atlar, develer ve katırlarla yapılan yolculuklar; soygun, saldırı, suikast, tecavüz ve zehirleme korkusu yüzünden mecbur olunmadıkça yapılmıyordu. Gezgin/seyyah sayısı yok denecek kadar azdı. Peder Paul’un Kudüs’ten Yunanistan’a kadar uzayan seyahatlerine bir kahramanlık örneği olarak bakılıyordu. İleriki yüzyıllarda Evliya Çelebi ve Marko Polo’nun dünya gezilerine de böyle bakılacaktır. Koşullar böylesine zor olunca, toplumlararası bilgi ve kültür alışverişi sadece tüccarlar, gemiciler, askerler ve misyonerler sayesinde kulaktan duyma öykülerle gerçekleşiyordu. Bugüne kıyasla sayıları zaten az olan insanlar, köle olarak alınıp satılıyor, sık sık idam ediliyor, tarla ve bostan sahibi derebeyleri tarafından karın tokluğuna çalıştırılıyor, yıllarca orduda tutuluyor, aşağılanıyor, horlanıyor ve birçoğu kasten eğitimsiz bırakılıyordu. Halkların Tanrı’dan başka sığınacağı liman yoktu. Egemen, seçkin ve eğitilmiş tabaka ise; bilgiyi, serveti ve gücü elleri altında tutuyor ve kaçınılmaz olarak dünyaya onlar yön veriyordu.

- 41 -

Böylesine adil olmayan koşullarda halkın duygu ve düşünceleri en azından okur-yazar olmadıkları için gökkubbede hoş bir seda olarak kalıyor ve yazılı kayıtlara geçmediği için tarihe mal olmuyordu. Halk arasından çıkan sûfîlerin öğretileri, halk kahramanlarının ve sanatçılarının destanları ve dinî hikâyeler nesilden nesile; ancak sözlü olarak ve birçoğu yalan-yanlış aktarılıyordu. 4’üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu sınırları içinde her

tabakadan insanın dini hâline gelmiş olan Hıristiyanlık, kentleşen Avrupa’da Greko-Romen nesillerin daha kolay anlayacağı bir kompozisyona sokulmaya çalışılıyordu. Ayrıca bu inanç sisteminin daha somut kurallarla bir merkezden idare edilebilmesi için “Büyük Kilise” adında yeni bir üst yapı kurulması fikri tartışılıyordu. Bu fikir Roma İmparatoru Constantine’e çok cazip gelmişti. Hemen harekete geçerek, önce kendisi Hıristiyan oldu (MS 312), sonra Hıristiyanlığı serbest bıraktı (313) ve daha sonra İmparatorluğun resmî dini ilân etti (324). Böylece resmen inanç özgürlüğü ve saygınlık kazanan Hıristiyanların ilâhileri sadece kiliselerde değil; tiyatrolarda, gemi güvertelerinde, pazarlarda, fırınlarda ve sokaklarda işitilmeye başlandı. İncil, bugünkü siyaset ve futbol konuları gibi herkes tarafından tartışılır oldu. Bu coşkulu atmosfer içinde sanatçılar heykeltıraşlık, mimari, müzik ve resim dallarında yepyeni ve farklı eserler ortaya çıkardılar. Fakat derin cehaletin kol gezdiği o çağlarda Tanrı’nın uluorta tartışmaya açılması bir sürü sakıncalar doğurdu. Her kafadan bir ses çıkması ve bunun sonuçta farklı ve

- 42 -

yanlış anlayışlar doğurması üzerine; hurafelere tahammülü olmayan Constantine, bir yüksek dinî konsey/konsül/kurul toplanmasını ve yanlış yanıtlar verilen sorulara doğru açıklamaların getirilmesini emretti. İznik Konsülü 20 Mayıs 325 günü Nicaea’da (bugünkü İznik'te) papazlar ve piskoposlardan oluşan bir kurul toplandı. Bu konsey tartışmalı her konuyu ele aldı, sonuca bağladı ve oyçokluğuyla bir bildirge yayımlayıp tüm dünyaya duyurdu. İznik deklarasyonunun bir bölümü şöyle diyordu: Bizler tek bir Tanrı’ya inanıyoruz; her şeye Kadir Peder, her şeyi yaratan, görünen ve görünmeyen. Ve bir Lord’a inanıyoruz; Peder’in oğlu, Tek oğul, Peder’in cevherinden, Tanrı’dan Tanrı, Nur’dan Nur, Gerçek Tanrı’dan Gerçek Tanrı, Tanrı’yla aynı cevherden oluşmuş, yapılmamış. Her şey O’nun cevherinden oluşmuş; Göklerdeki şeyler, Yerdeki şeyler. Ki O; biz insanlar ve kurtuluşumuz için yere inmiş ve insan olmuştur,

- 43 -

acı çekmiş, öldükten üç gün sonra tekrar dirilmiş, göklere çıkmış ve tekrar gelecek olandır, yaşayanların ve ölmüşlerin hesabı için... Ve biz Kutsal Ruh’a inanıyoruz. Bu bildirgedeki Kutsal Üçleme=Ruh-ül kuds=Holy Trinity çağımıza dek ulaşan Hıristiyanlık inancının omurgasını oluşturmuştur. (Burada hemen şunu hatırlamak gerekir; İznik Konseyi’nden yüzyıllar önce Hindular kendi üçlüme inançlarını oluşturmuş, Tanrı’yı “Brahman-Şiva-Krişna” üçlüsü biçiminde kavramışlardı. İznik Konseyi bu anlayışı "Baba-OğulKutsal Ruh" olarak taklit etmiştir.) Konseyde kararlar oybirliği ile alınmadığı için sonradan üyeler arasında şiddetli tartışmaların olduğunu yazan birçok ilahiyat tarihçisi şu notları düşmüşler tarihe: Arius, Arthanasius ve Marcellus tarafından başlatılan soru-cevap düelloları yıllarca sürdü. Kapadokyalılar diye bilinen 3 piskopos (Kayserili Basil, kardeşi Gregory ve dostu Gregory) kararlara keskin muhalifler olarak şunları yazdılar: “Tanrı entelektüel çabayla anlaşılamaz. Varlığı aktiviteleri (energeiai) sayesinde anlaşılır. Ayrıca, Tanrı’nın özünü araştırmak günahtır. “Kutsal Ruh nedir? Tanrı anlamında bir ruh mudur? Aziz Paul ruhu; yaratan, yenileyen ve koruyan olarak

- 44 -

nitelemişti. Bunları yapan Tanrı’nın kendisidir. Bizce Kutsal Ruh içimizdeki kutsallık hissidir ve bir maddî yaratık değildir. “Kutsal Üçleme Tanrı değil, O’nu anlatabilmek için geliştirilmiş bir hipotezdir. Zira eski çağlarda O’nun adını anmak günah sayılmıştı. Kutsal Üçleme yaşanmalı; fakat hakikat olarak algılanmamalıdır." Tüm karşı çıkışlara rağmen İznik kararları Constantine’i memnun etmişti. Fakat halletmesi gereken bir konu daha vardı: İmparatorluğun başkenti Roma’nın kutsal topraklara uzak oluşu ve haberlerin Roma’ya geç ulaşması kendisini rahatsız ediyordu. İmparatorluğun ortalarında yer alan Bizans kentini yeni yapılarla süslemeye ve büyütmeye karar verdi. Çalışmalar bitince başkenti kendi ismini verdiği Konstantinopol’a/İstanbul’a taşıdı (330). Kutsal Üçleme, böylece, muhteşem bir başkente sahip olan imparatorluğun akla uygunluğu “tartışılamayan” gerçeği olmuş, hatta Hıristiyanlığın belkemiği durumuna yükseltilmiştir.
Constantine vefat edince, devlet kardeş ve taht kavgalarıyla güç kaybetti. Bu durum 395 yılına kadar devam etti ve İmparatorluk ikiye ayrıldı: Doğu’da Bizans, Batı’da Roma başkent oldu. Ve bugün kullanılan Batı ve Doğu kavramları o zaman ortaya çıktı. Avrupa’da, Grek filozoflarının dogmatik gerçeklerinden hareketle Hıristiyanlık dinini daha somut ve rasyonel bir sisteme oturtma çabaları baş gösterdi. Doğu’da, Tanrı’ya ulaşmak

- 45 -

insan hafızasını (memoria) ele aldı: ‘Hafıza üst bilincin ve alt bilincin oluştuğu yerdir. Daha ileriye gittikçe -bizi kendi imajından yarattığı içinTeslis’in ne olduğunu görebiliyoruz. Peder Tertullian. şeytanın zindanının kapısını açan. Bu üçlü. anlama ve istek. aradan yıllar ve nesiller geçtikçe metafiziksel bir Tanrı anlayışı. Batı’da mantıkla kanıtlanabilen rasyonel hipotezler anlamında kullanılmaya başladı. İsteklerimi anlamamı ve hatırlamamı istiyorum. ademi ikna ederek kirleten ve bu yüzden Tanrı’nın görüntüsü olan insanları da kirleterek. meditasyon anlamında bir içsel arayışı anlatırken. anlayışa ve isteğe sahip olduğumu hatırlıyorum. Alt bilincimiz o sonsuz varlığa doğru sıcak bir arzu ve hayranlık tarafından yükseltildikçe. Augustine kadınlar hakkında da sağlıklı bir düşünceye sahip değildi. öz bilgisi ve sevgiyi doğurur. Bir hafızaya. Kendisine ‘saint/san/seyyid/aziz’ sıfatı takılarak evliyalar sınıfına alınmış olan bu zat. Lâtin dünyasında bu anlayışın kemikleşmesine ‘İtiraflar’ isimli bir eser yazan Augustine aracı oldu. O’nu gücendiren tehlikeli yaratıklardır. Onların bu kırıcılığı yüzünden Tanrı’nın oğlu bile canını feda etmek zorunda kaldı. Âdem’in Cennet’te işlediği suçtan dolayı tüm insanların suçlu doğmalarını anlıyorum. Bu suçu işleten Havva olduğu için kadınlar Tanrı nazarında en suçlu yaratıklardır. bilgi.için kullanılan Teori (Theoria) kelimesi. Anladığımı. istediğimi ve hatırladığımı anlıyorum.’ Augustine. O nedenle. Kadınlar. Augustine’e yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: ‘Hz. adım adım tüm cisimlerin ötesine çıkıyoruz. bu mektuba verdiği yanıtta aynı fikirde olduğunu ve Tanrı’nın kadınları neden yarattığını bir türlü anlayamadığını söyledi! .46 - . Tanrı’nın bizi yaratırken bıraktığı izdir’ dedi. Hafıza. yerini rasyonel ve psikolojik bir anlayışa bırakmaya başladı.

Yeni bir din doğmuş ve bu dinin peygamberi Cebrail vasıtası ile Allah’tan yeni bir kitabın vahiylerini aldığını söylemişti. Muhammed’in peygamberliğini açıklamasından sonra tüm Hıristiyan dünyası şoka girdi. Muhammed 40 yaşına girmeden önce. İsa idi. fakat tüm erkek alimler aynı kanaati taşımıyordu elbette. Bu görüşe karşı kadınların sesi duyulmadı. Hz.47 - . tektanrılı semavî dinlerin en son versiyonuydu. . Maximus’a göre. Nestorius ve Apollinarius gibi isyankar ve radikal papazlar o zaman kimsenin altından kalkamadığı zor bir soru sordular: ‘Kadın bu kadar günahkâr ve iğrenç ise. Tanrı neden bir kadın olan Meryem’in o kirli rahminden geçerek ve onun himayesine muhtaç zavallı bir bebek olarak dünyaya gelmiş olmak istesin?’ * Batı’daki gelişmeler sürerken. hem kalbe ve hem de ruha hitap ediyordu. Tertullian’ın yazdıklarından habersiz olan Doğulu papazların aynı suçlamalarına maruz kalmamışlardı.’ Hz. İsa bunu gerçekleştiren ilk ve son insan olduğu için Tanrı kendini İsa’nın vücudu aracılığı ile ifşa etmiştir. Bu. Olağanüstü güzellikte bir Arapça ile dile getirilen bu yeni dini tebliğ eden ayetler hem akla. bu yeni dinin mensuplarının bulunduğu kentin kapılarına kadar dayanacağını hayal etmesi bile mümkün değildi. Ve sağlığında. Mükemmel insan olmadan O’na ulaşamaz ve O’nunla yekvücut olamayız. Doğu’daki düşünürler de boş durmuyordu.Batılı kadınlar bu suçlamadan yüzyıllarca kurtulamadılar. Özellikle Bizans İlahiyatı’nın kurucusu sayılan İtirafçı Maximus (580-662) Budist idealler taşıyan bir anlayış geliştirmişti: ‘Tanrı kendini bize İsa’nın vücudunda gösterdi ki hepimiz bizim de içimizde var olan o İlâhî Güç’ün farkına varalım ve O’nun gibi olabileceğimizi anlayalım. Fakat Doğulu kadınlar. ilk ve son Fahr-i Kâinat Hz. yakında yeni bir din doğacağı Maximus’un aklının ucundan bile geçmiyordu.

Bazıları da yıldızlara. Amerika’da Aztek. Arap kabilelerinin kralları veya hükümdarları yoktu. Mısır’da Ra ve Babil’de Marduk yeryüzündeki geniş inanç yelpazesini oluşturuyordu. Sibirya’da Şamanizm. kültürel ve ticarî mirasa rağmen sosyal ve ekonomik açıdan önceleri yöredeki en fakir topluluklardan birini oluşturuyorlardı. ARAPLARDAKİ CAHİLİYE DEVRİ Arap Yarımadası’ndaki Araplar. Greklerin ve Romalıların çoktanrılı inançlarından geriye kalan imajlar. Yahudi ve Hıristiyanlarla entegre olmuş olanlar olmayanlardan daha iyi standartlara sahipti. Maya ve İnka tanrıları. İran’da Zerdüştlük ve Manişeizm.48 - . bir kurban töreni düzenlenir ve kanlar akıtılarak bu iki kabile kan bağı ile birbirine bağlanırlardı. Japonya’da Kore Budizmi. Bu iki dini ve çoktanrılı inançları kabullenmeyen bazı Araplar da ‘İbrahim’in dini’ denilen bir inanca sadıklardı. Hinduizm. Lat. Kuzey Kutbu’nda Eskimo inançları. Küçük sülalelere bölünmüşler ve çadırlarda veya toprak evlerde yaşıyorlardı. Ortadoğu’daki onca dinsel. ataların dini ve gök tanrıları hâlâ hüküm sürüyor. putperestlik. yıldan yıla suyun bol olduğu yörelere göç etmek zorunluluğundan kaynaklanıyordu. Budizm ve Taoizm tamamen şekillenmişti. Menat. semboller ve heykeller fiziksel ve zihinsel olarak yaşıyordu. fakat Hıristiyanlık kendi evrensel Tanrı anlayışını henüz oluşturamamıştı. Yeryüzünde paganlık. Musevîlik kendi Tanrı anlayışını iyice pekiştirmiş. Bunlarla birlikte. Uzza ve Hübel gibi tanrı isimlerini canlandıran Kâbe putlarına ve taşlara oyulmuş tanrı resimlerine tapıyorlardı. Orta Afrika’da kabile dinleri. Göçebeliğin sonucu olarak kendi okullarını ve yazılı . Avustralya’da yerli halkın (Aboriginal) tabiat tanrıları. Yerleşik bir düzenlerinin olmayışı.Müslümanlık doğduğunda. Çoktanrılı Araplar arasından bir kabile diğer bir kabilenin tanrısına inanmaya karar verdiği zaman.

Maddiyat maneviyatla yer değiştirmeye başlayınca. Hz. Fakat Arap şairlerinin geliştirdiği güçlü bir sözlü edebiyatları vardı. Böylesine hızlı bir gelişim sonucu oluşan yüksek standartlardan ve servetten kendi paylarını almış olan Kureyşlerin kısa zamanda zevke. Muhammed peygamber olduğu zaman bile Mekke’de sadece 7 kişinin yazı bildiği rivayetleri vardır. Kocaları ölen kayınvalidelerini ve hatta üvey annelerini bile eş olarak kabullenebiliyorlardı. sülale bağları zayıflamış ve . eğlenceye ve sorumsuz bir yaşama kapıldıkları anlaşılıyor. Kız çocukları doğunca da âdeta yasa bürünüyorlardı. Sülale bağları aile bağları kadar kuvvetliydi. Hz. Erkekleri içkiye. Muhammed’in doğumundan (570) birkaç nesil öncesine kadar bu durumda olan Kureyşlerin 600’lü yıllara girerken ticarette belirli bir başarı elde etmiş oldukları göze çarpıyor. Bu sülalelerden biri. Hz. kadına. Akraba evlilikleri yaygındı. En büyük övünçlerinden birisi. herkes kendi izafî değerlerini oluşturmuştu. Çok eşliydiler. Zaten asabi bir yapıları olduğu için. Suriye ve Irak’a giden kervanların getirdiği haberler oralarda moderniteye karşı büyük arzular uyandırmıştı. bu yıllarda Mekke’nin Arap Yarımadası’ndaki en önemli yerleşim merkezi hâline geldiğini görüyoruz. Kureyş adıyla tanınıyordu.49 - . Değişen dünya görüşlerini organize edecek bir felsefeleri ve otorite sağlayacak kurumları olmadığı için de. Oldukça cesurdular. Kinleri uzun sürüyordu ve düşmanlarının korkulu rüyası oluyorlardı. Kendi kabilelerine son derece bağlıydılar. İbrahim ve İsmail sülalesinden gelmeleri ve Kâbe’nin koruyuculuğu geleneğinin onlarda oluşuydu.edebiyatlarını oluşturamamışlardı. sık sık çıkardıkları kavgalar ya kadın ya da su kaynaklarının kullanım hakkı yüzünden başlıyordu. İçlerinde hemen hemen hiç kimse okuryazar değildi. yardımlaşma azalmış. Bir ticaret yolu olan Buhur’un Mekke’den geçmesi sayesinde. ata ve erkek çocuklarına çok düşkündü.

bu kitaba sığdırılamaz. ama O her şeyi çepeçevre kuşatır. Dirilten ve öldürendir. Gözle görülemez. hem Arapların ve hem de insanoğlunun gelecekteki kaderini yönlendirecekti. yapar. sonsuza kadar gidecektir. 23 yıl boyunca vahiy yoluyla. Abdullah’ın oğlu Muhammed ül Emin. Her şeyi bilir. Tüm canlılara rızk veren O’dur. Kâinattaki her şeyi yaratan O’dur. Mekke’nin dışındaki Hira Dağı’nda bulunan bir mağarada inzivaya çekilir. ibadet eder ve dualarında Allah’a yalvararak toplumun bu çirkef hâlden kurtarılmasını isterdi. Kuran’ın penceresinden bakarak Allah’ın sıfatlarını tasvir etmek. Kuran Allah’ı şöyle anlatmaktadır: Allah tektir. dualarının gerçekleşme ümidi doğdu. Mürüvvet adını verdikleri moral değerleri yıkılmaya başlamıştı. Bu durumdan utanç duyup çok üzülen bir bilge kişi vardı. Tevrat ve İncil üzerindeki ihtilaflı noktaları da açıklığa kavuşturmuş olan Kuran. ilim sahibidir. KUR’AN’DAKİ ALLAH Okuma anlamına gelen Kur’an.bireysellik ön plâna çıkmış. bir Ramazan gecesi (610). bozar. şekillendirir.50 - . Muhammed’in Allah’ın kulu ve son elçisi olduğunu açıklıkla ifade etmiştir. . Doğmamış ve doğurmamıştır. Âdem’ den beri gelen peygamberleri onaylamış ve Hz. Hz. Fakat dar anlamıyla ve özetle. ayet ayet gelerek tamamlanmış ve semavî dinlerin sonuncusu olan İslâmiyet’i öz ve eşsiz ifadelerle dile getiren bir rehber olmuştur. Cebrail’in “İkra/Oku” demesiyle başlayan vahiyler. görür. O. Kendisine Cebrail aracılığı ile peygamberlik gelmişti. sonuçta. renklendirir ve idare eder. eşi ve benzeri yoktur. Haşim’in torunu. işitir. Muhammed 40 yaşına girdiğinde. birleştirir. Sonsuzdan gelmiş.

51 - .ateist/inançsız anlamı taşımamaktadır. bağışlayan. * Kuran-ı Kerim. * . yakın. Muhammed’e inanmaları. şereflendiren. hoşgörülü olmaları. Kuran’ın ana temalarından birisi olan Allah’a eşkoşma. sabırlı. Ulu’dur ve yüceliğin kaynağıdır. Arapların tek Allah’a inanmalarının 23 yılda gerçekleşmesi. tüm insanların Allah’a. seven. cömert ve merhametlidir. uzunluklarına göre sıralanmıştır. yardımcı. cezalandıran ve ödüllendirendir. evrensel mesajlarla donanmış Kuran’ın insanın lisan kapasitesini çok aşan bir kelâmla ifade edilmiş olmasına bağlayan alimler vardır. peri. sevdiren. Kuran. dürüst ve yardımsever olmaları ve ölüm sonrasına hazırlık yapmaları istenir. dost. İsrailoğullarının tek Tanrı inancına geri dönmeleri 700 yıl kadar sürdüğü hâlde. aşağılandıran. en yücedir. Kuran’ın bir diğer ana temasını oluşturur. Tevhid/tek Allah’ın varlığını kabullenmek ile ilgili ifadeler Kuran’da yüzlerce kez tekrarlanmaktadır. ibadet etmeleri. Bu nedenle. Sûreler. cennet ve cehennem gibi olguların varlığına işaret eder ve hem maddeötesinin hem de ahiret hayatının varlığını anlatır. vahiylerin geliş sırasına göre değil. Kuran’da. kısa olanlar sonlardadır. en büyük günahlardan sayılmaktadır. ilimle uğraşmaları. Adil. elçilerine ve Hz. cin. O. Güzel okunduğu zaman etkileyici dili ve manevî atmosferi sayesinde insanda ruhsal bir derinlik oluşturur. nefislerine hâkim olmaları. akıllarını kullanmaları.İnsanları hesaba çeken. 30 cüz ve 114 sûre hâlinde tasnif edilmiştir. Dünya ve ahiret hayatlarını iyi yaşamak için izlenecek yol ve uyulacak kurallar. Genellikle en uzun sûreler en başta (Fatiha Sûresi hariç). birbirlerini sevmeleri ve saymaları. O. şeytan. esirgeyen. Kuran’daki müşrik (Allah’a şirk/ortak koşan) kelimesi halk arasında zannedildiği gibi. melek. ruh. Kuran’daki ifadeler özdür ve son derece edebî bir özellik taşır. adil.

Muhammed pratikte İslâm’ın nasıl yaşanacağını (amel) kendi yaşantısı içinde göstermiş ve yaşatmıştı. O nedenle bu çağa İslâm literatüründe Devr-i Saadet denir. İlk insanlardan o yana işlenen hataların çoğu tekerrür etmiş ve çok kolay anlaşılır bazı kavramlar bile karmaşa içine sürüklenmiş. Ayrıca. Allah’a teslim olmak çok geniş bir kavramdı ve bu kavramın gelen vahiylerle açılımı 23 yıl sürmüştü. İleride göreceğimiz gibi. onurlandırılmış ve sosyal statüleri yükseltilmişti. Hem maddeden oluşan yıldızlar ve galaksiler. evrenin ve eşyanın tabiatındaki dinamizmden ötürü hem madde hem mânâ dünyalarındaki yapıtaşları eskidikçe. tek olan Allah’a teslim olmak (İslâm) ve Hz.İslâmiyet’in ilk yıllarında. . Böylece. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu kabullenmek (Kelime-i Şahadet getirmek) Müslüman olmak için yeterliydi. Muhammed’in bizzat kendi açıklamaları (Hadis-i Şerifler) ile bütün kapalı anlamlar açık/ muhkem hâle getirilmişti. yenilenmeleri gerekmektedir. Hz. ayet) İslamiyet’in emrettiği. Müslüman kadınlar o devirde kavuşmuş. Fakat. * Fakat Devr-i Saadet’ten hemen sonra hatalar işlenmeye başlamış. 35.52 - . Müslümanlar tek Tanrı’ya inanan hiç kimseyi kendi dinlerine zorlamamış ve kurdukları ilk büyük devlet içinde adalet. kardeşlik ve sosyal barış hâkim olmuştu. Bu durumun günümüzde de sık sık ortaya çıkması aslında kaçınılmaz bir süreçten kaynaklanmaktadır. mecazi mânâlar da taşıdığı için Hz. eşitlik. (Bak: Ahzâb sûresi. yasakladığı ve tavsiye ettiği nosyonlar apaçık ortaya konmuş ve uygulanmıştı. anlamları çok açık olmayan ayetler (müteşâbih). hem de kavramlardan oluşan fikirler ve inançlar sürekli bir değişim-dönüşüm süreci içinde yenileniyor. Bununla beraber. Batılı kadınların 19’uncu yüzyıla kadar erişemediği boşanma ve miras gibi yasal haklara. Allah anlayışı ve dinsel hükümler yeniden yorumlanmaya maruz bırakılmış.

Tartışmanın konusu devlet başkanlığına (halifeliğe/vekilliğe) kimin seçileceği idi. Muaviye vefat ettiğinde (680) İslâmiyet Hindistan’dan Cezayir’e kadar yayılmıştı. sırasıyla Ebu Bekir. Seçimi yapacakların birçoğu. Hz. Ali’nin vefatından sonra yerine oğlu Hasan kısa bir süre vekil oldu. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı. Çok kararlıydı ve kimse kendisini vazgeçmesi için ikna edemedi. Sonra halifeliği uzun süre Şam valiliği yapmış olan Muâviye bin Ebu Sufyan’a bıraktı. sonuç olarak. fakat Hz. Hatta oğlu Yezid’i. Ama bir kısmı da Peygamber’in bizzat kuzeni ve damadı olan Ali İbni Ebi Talib’in seçilmesini istiyordu. MÜSLÜMANLARIN ALLAH’I Hz. hızı artan kültürel ve bilimsel evrime ayak uydurması için sürekli güncelleştirilmesi gerekiyor. Bugünkü Irak’ta bulunan Kerbela denilen yerde Yezid’in ordusuyla Hüseyin ve taraftarları ara- .İnanç dünyasındaki kavramların da yenilenmesi.politik bir ikileşme hissedilir hâle gelmişti. Muhammed’in. Hz. Ömer İbni elHattab ve Osman İbni Affan ilk üç devlet başkanı oldular. Muâviye kurduğu Emevi Devleti’nin başkentini Şam’a taşıdı.53 - . halifeliği Ebu Bekr-i Sıddık’a bıraktığını kabul ediyordu. Yezid’i halife olarak tanımadı ve tahtı ele geçirmek için beraberindeki taraftarlarıyla (Şia-i Ali) Mekke’den yola çıktı. Fakat aradan geçen 24 yıl içinde -çok belirgin olmasa da. Mehmet Akif Ersoy şöyle dillendirmiş: Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı. Bu olguyu. Ali’nin oğlu Hüseyin. Ali de 656 yılında dördüncü halife seçildi. çok yalın ve veciz bir ifadeyle. Yerine oğlu Yezid halife oldu. Kısa bir zaman içinde devletin sınırlarını yeni fetihlerle genişletti. Muhammed’in vefatından hemen sonra (632) politik bir tartışma ortamı doğdu. Bizans’ı almak için büyük bir orduyla İstanbul’a kadar yolladı. Hz.

Emevi Devletini yıkan ve Hz. Elde edilen ganimetlerin ne şekilde kullanılması gerektiği tartışma konusuydu. Emeviler ve Abbasiler zamanında imparatorluğun genişlemesi. Bu talihsiz olay.sında küçük bir savaş oldu ve Hüseyin öldürüldü (680). zenginlik. MEZHEPLERİN DOĞUŞU Emeviler’in kurduğu ve başkenti Şam olan büyük imparatorluk 661 yılından 750 yılına kadar 14 Emevi Halifesi tarafından idare edildi. ruhsal tecrübelerini dile getiren ve Kuran’ı nasıl anladıklarını açıklayan bilgili-bilgisiz pek çok kişi tarafından da -özellikle kader ve ibadet konularında. yorum üzerine . Muhammed’in amcası Abbas’ın sülalesinden gelen ailenin kurduğu Abbasî İmparatorluğu’na geçti. Peygamber’in sünnetleri her bölgedeki farklı uygulamalarla değiştiriliyordu. gerçek ve hurafe birbirine karışıyor. Düşüncelerini. Devlet başkanları ve bürokratların lüks yaşantıları ilk dört halifenin (Hulefâ-i Râşidin) örnek yaşamlarına ters düşüyor ve bilginler arasında huzursuzluk yaratıyordu. bilimsel çalışmalar ve yeni buluşlarla birlikte birçok yeni sorunu da beraberinde getirdi. Sünnî ve Şiî Müslümanların ileride tamamen bölünmelerinin başlangıcı oldu. İslâm’ın temelini oluşturan kolonları tehlikeye sokacak yorumlar yapmaktaydılar.54 - . ama kanunî hakları üzerinde itirazlar vardı. Başkent olarak Bağdat seçildi. lüks.dile getirilen farklı görüşler gitgide çoğalıyordu. Daha sonra Halifelik. Politik bölünme yüzünden ortaya çıkmış olan ayrımcı gruplar. İmparatorluk içindeki Yahudi ve Hıristiyanların inanç ve ibadet özgürlükleri sağlanmıştı. sonuçta. Müslümanlığı tam anlamamış olanların ve yeni kabul edenlerin Kuran’ı ve Hadisleri yanlış yorumlamaları nedeniyle ortalıkta dilden dile dolaşan binlerce sahih olmayan/sahte hadis oluşmuştu.

Zaman içinde İtikat Mezhepleri denen mezhep içi mezhepler de ortaya çıkmaya başlamıştı. halifelik yerine kendi imamlık organizasyonunu kurmuş olan Şiîler ile Sünnîler arasındaki halifelik hakkı tartışmalarıyla başlayan politik bölünme inanç sahasına da sıçramıştı. Bu tür yorumları yapmayan kişilerden biri. Bu konularda devlet. Bu araştırma ve çalışmalar sonucunda çok sayıda bilgin yetişti. MEZHEP İÇİ MEZHEPLER Bu 4 Sünnî bilgininin takipçileri genellikle pratik hayatla ilgili içtihatların takipçisi olmuşlardı. Irak’ta. imamlardan altıncısı ve Hz.bu .55 - . Devrinin en büyük bilginlerinden olan Ebu Hanife Nu’man bin Sâbit (699-767). Hicaz âlimlerinin yolu olarak adlandırıldı ve daha sonra Malikî Mezhebi’ne dönüştü. İmam-ı Şafiî Muhammed bin İdris bin Abbas’ın (767-820) içtihatları da Şafiî Mezhebi’ni doğurdu.kurulmuş yorumlara dayanılarak ayet ve hadis tefsirleri yapılıyordu. Ali’nin torununun torunu olan İmam-ı Cafer esSâdık (702-757?) -kaynakların büyük çoğunluğuna göre. Fakat inanç/itikat üzerine yapılan yorumlar ayrı bir kategori oluşturuyordu. öncelikle yeni bir şeriat yasası oluşturmak zorunda kalmıştı ve bu -yasa biraz gecikmeyle olsa dayapıldı. Ama Kuran’ın ilme ve âlimlere verdiği büyük değer o kadar benimsenmişti ki âdeta her alimin arkasında birer mezhep ve tarikat kümeleşmesi oluşmaya başladı. Kelâm ve Fıkıh/hukuk ilimleri üzerine yoğun çalışmalar başlatıldı. İmam-ı Azam (En Büyük İmam) lakabıyla anılmaya başlandı ve Hanefî Mezhebi’nin kurucusu oldu. İmam-ı Malik Ebu Abdullah’ın (713-795) hükümleri. İmam-ı Ahmed bin Hanbel’in (780-855) eserleri ve Mutezile ile olan tartışmaları Hanbelî denen bir grubun oluşmasını sağladı ve daha sonra Hanbelî Mezhebi’ni ortaya çıkardı.

Yanlışlıklar mükemmel olan Tanrı’nın işi olamaz. Aksi hâlde. Şiîler radikal felsefelerini ve sosyal ilişkilerini kapalı kapılar ardında uzun yıllar devam ettirirler. Şiîliğin önde giden temsilcisi olmuş ve bugünkü İran’ın resmî inancı hâline gelmiştir. Öğrencileri arasında İmam-ı Azam da vardı. bilim ve politikada güçlenen bu gruplar ortam müsait olunca ortaya çıkıp halifeyi açıkça eleştirmeye başlar ve devleti ele geçirmeye çalışırlar. insanları zorbalıkla idare eden bir halife durumuna düşürülmüş olur. fakat 12 İmamcılar bu tartışmayı o devirde kazanmış görünürler: Askerî’nin oğlu Muhammed el-Mehdi’nin özellikle gizlendiği. Zaman içinde felsefe. Akla uygun olmayan hiçbir şey Tanrı’nın eseri değildir.ayırımlara katılmamış ve kendini tasavvufa. Halifelerin bu grupları dinin ve devletin düşmanı ilân etmesinden sonra. ‘Allah nefislerini kontrol etmeyenlere yardımcı olmaz. Allah’ın en önemli özelliği Adil olmasıdır. İmam-ı Cafer’in oğlu İmam İsmail yedinci imam olarak vefat ettikten sonra İsmailî diye bir mezhep oluşur ve bunlar ileride çok güçlenerek Kuzey Afrika’da Fatimiler Devleti’ni kurarlar. ileride geri geleceği ve insanlığa altın çağını yaşatacağı inancı yayılır. Allah.56 - . Bu arada Şiîlerden etkilenen Mutezile (ayrılmışlar) adında bir mezhep daha oluşur ve şu görüşleri yayarlar.’ * . (12 İmamcılar. Tanrı. kendi oluşturduğumuz doğru ve yanlış kavramlarından sorumlu tutulamaz. Yıllar böylece geçer ve 11. moral değerler ve özgür irade insanların kendi sorumlulukları ve iradeleri içindedir. İnanç.) Bunlardan bazı radikal gruplar daha uçta görünen inanç sistemleri de geliştirirler. O’nun talebeleri ve taraftarları da Caferî Mezhebi’ni kurmuşlardı. İmam Hasen bin Ali Askerî’nin (846-875) çocuğunun olup olmadığı tartışmaları 12 İmam felsefesine karşı gruplar tarafından başlatılır. ilme ve öğretmenliğe adamıştı.

kudret ve hayat vardır ve sonsuzda da vardı. Anladıkları şey kendi cüz’i akıllarındaki tanrıdan başka bir şey değildir. bu tür bir Allah ve ruh analojisini beğenmemişti: . Allah’ın her yerde hazır ve nazır olması ne ifade ediyor olabilir ki?’ Bu fikir düellosunu sonuçta Mutezile kazanır. Allah’ın aklın ötesinde bir kavram olduğunu mantıklı izahları ile kabul ettirmiş: ‘Bilgi. tektir. Hişam İbni Hakim bin Hakem. Ama bunlar Tanrı’nın kendisi değildir.Bu fikirler o zamanki muhafazakar görüşlerle çatıştığı için karşıt görüşler ortaya çıkmakta gecikmemiş: ‘Mutezile. Buna muhafazakarlar şiddetle karşı çıkmış. Allah.. Taraftarları sonradan Eş’arîyye Mezhebi’ni kurmuşlar ve Kuran’ın sembolik ve mecazi anlamlar içinde anlaşılmasında ısrar etmişler. ‘Sorunların çözümünü ve soruların yanıtlarını aklı ve mantığı kullanarak bulabiliriz’ görüşü ile yola çıkan Eş’ari.. Mutezile’nin görüşlerini resmî doktrine dönüştürmek istemiş. sadedir. Bu yıldırma politikasından Ahmed bin Hanbel canını zor kurtarmış. Halife Me’mun bin Harun (813-830 arası). O’nu parçalarına ayırıp analiz edemeyiz. Ve Tanrı’nın özellikleri uluorta tartışma konusu yapmamalıyız. Fakat kendisine işkence yapanları Allah’ın affetmesi için dualar etmiş ve ölümünden sonra bir İslâm kahramanı olarak anılmış. Karmaşık da değildir. O’nu anladıklarını söylüyorlar. Kuran ne diyorsa mantığımıza yatmasa bile kabul etmeliyiz” diyerek ortalığı bir müddet yatıştırmış.57 - . İnsan kendi kaderine hâkimse. Allah’ı rasyonel bir insan gibi görmeye başlamış. fakat yıldırılmaları uzun sürmemiş ve türlü eziyetlerden sonra birçoğu susturulmuş. Bu fikre inananlar Allah’a daha pek çok insanî sıfatlar bulacaklardır. Ama sükunet uzun sürmemiş. eşsizdir ve ruh gibidir. ALLAH’IN “FİZİKİ YAPISI” Bir kuşak sonra Ebu el-Hasan İbni İsmail el-Eş’ari (878941) bir orta yol bulmuş.

Bilgi ve gerçeğe giden ipuçları nereden gelirse gelsin hemen sahiplenilmelidir. * Bu ışıktan yararlanan ve devrinin tüm ilimlerinde otorite sayılacak kadar kendini geliştirmiş olan Ebu Bekir Muhammed ibni Zekeriyya er-Razi (864-930) daha farklı bir görüş savunmuş: ‘Son 300 yıldır ortaya konan görüşlere bakarak felsefe yapmak doğru değildir. Allah’ın vücudu elbette vardır. tatları alır. Filozof kendi iradesini.58 - . Gerçeğin kendisinden sonra en değerli şey gerçeği arayıştır. akıl da. ama her yönü aynıdır. etki . feylesofun görevi bu gerçeği açığa kavuşturmaktır. Allah’ın bir fiziksel yapısı da olması gerekir. Gerçeğe ulaşan mutlaka ihya olur. Eni. fakat gelecekteki bilginlere ve sûfîlere ışık tutacaktır. O Yüce ve Ulu’dur.‘Cennet halkının Allah’ın cemalini göreceği Kuran’da yazılı. fakat kendisine inananlar Hişamîyye mezhebini kurmaktan geri kalmamışlar. renkleri görür. tercüme ve fen dalında ün yapmış olan Yakup ibni İshak el-Kindi (796?-870) Kuran’a rasyonel bir yaklaşım getirmiş. kokuları duyar.’ El-Kindi ‘her şey yoktan var edilmiştir’ prensibini savunduğu için daha sonra bir filozof olarak kabul edilmeyecek. Öyleyse. hakikate ulaşılmaya çalışılmalıdır. boyu ve yüksekliği vardır. dünyadaki maddî deliller de. Hadis ve Kelâm’da aranmamalı. O Nur. mantığını ve sezgilerini kullanarak rasyonel bir sonuca ulaşmadıkça. * Yine bu devirde felsefe. Gerçek sadece Kuran. duyular da kullanılarak. tabiata eğilerek herkesi etkileyecek buluşlar yapmış ve şöyle demiş: ‘Hakikat tektir. Her tarafından Nur saçan büyük ve yuvarlak bir inci gibidir. sesleri işitir ve sımsıkı sardığı her şeyi dokunarak hisseder’ diye vaazlar vermesi çok kimsenin bu benzetmeyi de reddetmesine sebep olmuş. Her şeyin bir nedeni vardır ve tümü Allah’ın isteğinden kaynaklanır.

bunlar yanlışlıklar içinde yüzmekten kurtulamayacaklardır! Bu Allah’ın Adil sıfatı ile bağdaşmamaktadır. İşlediği günahlar büyük günahlar olsa bile imandan çıkmış sayılmaz. Allah’ın ruha benzer yapısından oluşmuş olamaz. Çünkü o inanç hem fıtratlarında vardır ve hem de kendi akılları ile bulabilecekleri kadar kolay elde edilir.altında kalmış kanaatler oluşturmaktan kurtulamaz. Buna madde. cisim ve zaman da dâhildir.’ Fakat. Hakikat. Madde. zaman ve hareket. hareket ise cisimle vardır. böylesine izafî bir yolla araştırılamaz. Allah’ı ve İlahi Gerçek’i bulma yeteneği herkese verilmiştir. Zaman ve cisim hareketle. O hâlde madde. Allah ebed ve ezeldir ve değişmez. Bunların ya cezasını çeker veya Gafur olan Allah’ın affına uğrar. İmam-ı Mâtüridî yazdığı eserlerde kendine özgü ispat yöntemleri ve mantıklı yorumlarla yeni bir yaklaşım ortaya koymuş ve amelde Hanefî olan birçok Müslümanın inançta Mâtüridî olmaları devrini ve Mâtürîdiyye mezhebini başlatmıştı: ‘İnsanlar kendilerine yeni bir din tebliğ edilmemiş olsa bile Allah’ı bulurlar. sahip olduğu özgür iradesi ile hareket eder. Her şey hareket sayesinde değişir.’ ÇİFTE KADER ANLAYIŞI Sünnî imamlardan İmam-ı Mâtüridi Ebu Mansur’un (852944) içtihatları. birbirine bağlı izafî şeylerdir. Razi’ye hemşehrisi olan bir başka Razi tam katılmamıştı: ‘Peki felsefe yapamayan zavallı insanlar ne olacak? Öyleyse.59 - . insanın özgür iradesi diye bir şey olduğunu rasyonel yaklaşımlarla kanıtlamaya çalışan Mutezile ile bunlara karşı çıkan Eşarîlerin orta yolunu bulmuştu. İnsan kendi muallak/belirsiz kaderini tayin ederken. Her insanda iyiyi ve kötüyü ayırt etme yeteneği mevcuttur. . Yaptıklarından sorumlu tutuluşu da bu yüzdendir.

İman. kulun Allah’a verdiği inanç sözüdür ve istisna kabul etmez. yani Külli İrade’nin aktivitelerinin ismidir. Amel. Kurulan bu mükemmel evrensel sistem içinde yaşarken kullandıkları özgürlüğün adıdır. Cebrîyyeci (Abessiyun) bilinen mezheplerin takipçilerine de inandırıcı yanıtlar vermiş oluyordu. . fakat bu yazı kulların o yazıya uyması için değil. İman bir bütündür: Artmaz. Allah’ın gelecekte neler olacağını bilmesi özgür iradeye karıştığı anlamına gelmez. Mutlak Kader. Amelleri yanlış olsa bile iman edenlere kâfir denilemez. Maddî evrene -Büyük Patlama’dan Büyük Sıkışma’ya kadar20 milyar yıl ömür biçmişse. . İnsanoğluna Cüz’i İrade’nin verilişi boşuna değildir. imana dahledilemez. eksilmez ve tereddüt götürmez.Kader-i Muallak. Kader ve Kazâ Levh-i Mahfuz’a yazılmıştır. Özürlü ve engelli olmadığı hâlde dil ile iman ettiğini söylemeyen kimse mümin olamaz. Yaratıkların kendi iradelerini kullanarak gerçekleştirdikleri tasarruflardır. bu yorumları ile. Kader konusundaki yorumlar ortaya iki önemli kavram çıkarmıştı: . dil ile ikrar. Çünkü O zaten her şeyi bilir. Allah’ın gelecekte olacakları da bildiğinin bir kanıtı olarak yazılmıştır. kalp ile tasdiktir. insanı bir robot gibi gören ve günahı-sevabı reddeden.) Muallak Kader. Allah’ın o en özgür iradesinin tecellisidir.’ İmam-ı Mâtüridî. Cüz’i (az/limitli) İrade’nin özgürce çizdiği yoldur.Kader-i Mutlak. Kader’in tecelli etmesinden başka bir inanca yol vermeyen. Yarattığı Maddî ve Manevî Evrenler’in koyduğu kanunlar çerçevesinde düzgünce işlemesi için mutlaka olmasını istediği şeylerdir.60 - . bunu kendisinden başka kimse değiştiremez ve bu süreç mutlaka gerçekleşir. canlı-cansız tüm varlıkların kendilerinin izlediği yoldur. (Meselâ. Yani.

Cüz’i İrade’nin nasıl tecelli edeceğini bilmesi. Şimdi de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde devasa bilimsel araştırmalar yapan. bu tahmininin mutlaka gerçekleşeceğini. Hemen tüm televizyon kanallarını arar.61 - . bilimde son derece ileri bir düzeyi yakalamış ve neredeyse her şeyi bilen bir profesörü düşünelim. Bu bilim adamı öylesine ileri bir teknolojiye ve bilgi birikimine sahiptir ki. bunu önceden yayınlamanın büyük reyting getireceğini ve bu kazanın olmaması hâlinde tüm zararları karşılayacağını garanti eder.Allah her şeyi bildiği için bu yolun nasıl gerçekleşeceğini de bilir. Bir araştırma esnasında bu otobüs ve kamyonun yola çıkışlarını yakalayan profesörümüz. her olasılığı düşünür ve bunların nerede karşılaşacaklarını hesaplar. Bu yolun yaklaşık yarı mesafesinde ünlü Susurluk kasabası yer alır. ne de çelişki. Yine yüksek ilmi sayesinde. Bir kamyon İstanbul’a gitmek için İzmir sebze halinden. teleskopları ve uzaktan kumandalı binlerce güçlü kamerası sayesinde Marmara ve Ege bölgelerindeki canlı-cansız her şeyin hareketlerini yakından gözetleyebilmekte.. uzaydaki uydusu.. Helikopter sahibi bütün kanallar hemen Susurluk’a uçarlar ve plakaları da belli olan bu iki aracı o virajda beklemeye ko- . ayıca bu iki aracın keskin dönemeçlerden birinde karşılaşacakları ortaya çıkar. Aşağıdaki örnek. fakat -Adil sıfatı gereği. yol. Profesörümüzün özgüveni tamdır. bu konuyu kolayca açıklamaya yetecektir: İstanbul-İzmir arasındaki karayolunu ele alalım.. hatta geniş imkânları elverdiği için insanların düşüncelerini dahi okuyabilmektedir. hava ve trafik koşullarını inceler ve bu iki aracın o dönemeçte çarpışacaklarına kesin kanaat getirir. fakat ne bir paradokstur. Bu anlaşılması kolay olmayan bir paradoks gibi görülebilir. müdahale ettiği anlamına gelmez. sabah saat 11’de yola çıkmış olsun.. Bilgisayarında Susurluk haritası görünür. İstanbul Esenler otogarından bir yolcu otobüsü İzmir’e gitmek üzere hareket etsin.müdahalede bulunmaz. Aynı saatte. şoförlerin kaç dakikada bir esnediklerini ve gözlerini yumduklarını hesaplayıp.

Ellerinden gelen tüm gayreti göstermelerine rağmen olay yine de cereyan etmiştir. özgür iradenin kader içindeki yerini açıklamaya yetmektedir. bütün habercilerin dikkatini üzerinde toplamıştır. özel bir izinle naklen yayınlanır. beraatlarını talep ediyoruz. Kesinlikle suçsuzdurlar.’ Mahkeme uzun sürmez. Sürücülerin avukatları ortak bir savunma yaparlar: ‘Müvekkillerimiz araçlarını ne kadar dikkatli kullanmış olurlarsa olsunlar.yulurlar.62 - . Neyse ki ölen olmaz. araçları kullanan sanıklar tarafından gerçekleştirilmiş olduğundan suçları sabit görülmüştür. Alim sıfatına sahip Allah. Durumdan jandarma da haberdar edilir ve herkes pusuya yatıp olay ânını beklemeye başlar. sürücüler hakkında dikkatsiz araç kullanma ve kamuya zarar verme suçu işledikleri için hapis cezası talep eder. Çünkü bu kazanın. Olay tüm dünyada duyulmuş. kazaya dışarıdan bir müdahalede bulunulmadığından ve çarpışma. Şoku atlatan sürücüler neler olup bittiğini çabuk anlarlar ve Susurluk Jandarma Karakolu’na gitmeyi reddederler. her şeyi -bu . Ama güvenlik güçleri kararlıdırlar ve sorunun mahkemede halledilmesi gerektiğini söylerler. mutlaka olacağının zaten bilindiğini. sadece şoförler ve birkaç yolcu hafif yaralanır. Savcı. ellerinde olmayan bir sebepten dolayı. kaşla göz arasında burun buruna çarpışırlar! Kazaya herkes şahit olur.’ Bu hayalî örnek. kendilerinde bir suç olmadığını iddia ederler. karar ilk celsede açıklanır: ‘Her ne kadar önceden bilinse bile. Söylenen saatte ve yerde ânîden o iki araç görünür. ânîden şöhrete kavuşan profesörümüzdür. Sabah erken başlayan duruşma yerli-yabancı yüzlerce kanal tarafından. O gece televizyon haberlerini izleyen herkes olaydan haberdar olur ve merakla ertesi günkü mahkemenin sonucunu beklemeye başlar. bu kazanın olacağı önceden belliymiş. Savcının tanıklarından biri. kameraların tümü o ânı görüntüler.

11’inci yüzyıla girmeden önce. Okur-yazar insanların azlığı yüzünden dine. imamlar ve feylesoflar yeni yorumlar getirdikçe karşıt görüşler kaçınılmaz oluyordu.bilim adamının bilgisiyle kıyas götürmeyecek en üst düzeydebilir. Mâtüridî’nin tespit ettiği gibi. Kelâm ve Hadis bilginlerinin işleri zorlaşıyor. sorumluluk ve cüzi irade bize. HADİS ENFLASYONU Peygamberin vefatından 250 yıl sonra. imana ve mezheplere dair söylenen sözler dilden kulağa aktarıldığı için sürekli değişerek ve bozularak naklediliyordu. . Akılla iman ve bilimle din arasında hiçbir çelişki olmadığı konsensüsü sağlanmıştı.63 - . Direksiyon bizim elimizdedir ve doğru veya eğri yolu kendimiz seçeriz. fakat kendi verdiği özgür iradeye elbette müdahale etmez.önemli bir mesafe alındı.) Mezhepler çoğaldıkça Fıkıh. Kelâm iyice geliştirilmiş ve bir metodolojisi oluşturulmuştu. Önce. Hadisler konusunda da -özellikle iki önemli şahsiyetin özel çabaları sayesinde. Buhari (Muhammed ibni İsmail el-Buhari: 810-870) uzun yıllar seyahat ederek -çok sayıda kaynağa göre. Bunun yanında karşıt din ve mezhep mensupları da uydurma hadislerle kafaları karıştırma hesapları yapıyorlardı.600 bin kadar hadis topladı ve bunların içinden Kuran’a ters düşmeyen 7275 tanesini titizlikle seçerek yazdı. (Bu kişisel çalışmalar Buhari’den daha önce de yapılmıştı ve daha sonrasında çağımıza kadar da devam edecektir. Böylece otantik olma ihtimali en yüksek hadisler kayıtlara geçmiş oldu. ortalık yalan-yanlış hadislerle dolup taşmıştı. Daha sonra Buhari’den de yararlanan ve kendisi de dolaşarak hadis toplayan Müslim (ibni el-Haccac el-Küşeyri: 821875) 300 bin hadis arasından 4 bin kadarını yazıya döktü. 9’uncu yüzyılda. takdir O’na aittir.

Bu sözcük ağzı veya gözü kapatmak anlamında kullanılmıştır. sûfî. ermiş. irade ve varlık birliği anlamına gelen Tasavvuf. Bu da göstermektedir ki çoktanrılı inançların hüküm sürdüğü toplumlarda bile Tanrı’yı ruhsal derinliklerde arayan mistikler çıkmıştır. sayıları giderek artan farklı faklı tarikatlar ve tekkeler de ortaya çıkıyordu.] Bir dilde belirli bir kavrama bir isim verilmişse. derviş. sessizce iç dünyaya. onu bir mistik olarak tanırlar. Fakat mistisizm herkesin kolayca anlayacağı veya doğru yorumlayacağı bir olgu olmadığı için genellikle gözden uzak mekânlarda ve ‘daha derinlerde yüzmek isteyen Tanrı âşıkları’ tarafından yaşanırmış. Plâton bunlardan biri olarak kabul edilir. şeyh. . [İngilizce’deki mystic (mistik). St. nefisle mücadele ederek. Örneğin. sayıları gittikçe çoğalan sûfîler arasında hızla yayılıyordu. sofu. Özellikle Tasavvuf. Ayrıca. mutasavvıf. Buda’yı peygamber ya da tanrı olarak görmeyenler.TASAVVUF Mezheplerin yanı sıra. Tasavvuf özel bir ruhsal yetenek istediği için de herkes bu tarikatlara katılamazmış. o dili kullananların oluşturduğu kültür iklimi içinde var olan bir olgudur. mysticism (tasavvuf) ve myth (efsane) sözcükleri Eski Yunanca bir kelime olan ‘ musterion’ fiilinden gelir. Hıristiyan erenlerden de Kapadokyalılar. eren.64 - . Aslında ruh.mistik denilmiştir. kalbe veya ruha bakmaktır. tarikat ehli veya -Batı dillerinden çeviriyle. Daha önce sözü edilen Haham Akiva. pir. kalbi dünya heveslerinden temizleyip Allah sevgisiyle doldurmak ve yüksek bir manevî olgunluğa eriştikten sonra İlâhî Gerçek’le buluşmak biçiminde algılanıyordu. bu kavramın ifade ettiği hakikat. Böyle bir tarikata ait olanlara mertebelerine göre evliya. Augustine ve Papa Büyük Gregory (540-604) 12’nci yüzyıla kadar en çok değer verilen mistikler olmuşlardır. dünyaya bakmadan. Özgün mânâsı. İşmael ve Yohannan’ın da birer Musevî eren olduklarına inanılır.

M. Kafası altındır. som altından.. Ankara keçisinin yumuşak ve çok değerli yününden. zambak dudaklarından eşsiz kokular fışkırır.. maşukunu söyle dile getirir: Aşkımın taze Nur yüzü.65 - . İngilizce’deki yumuşak anlamına gelen ‘soft’ ve mistik anlamına gelen Sufi kelimelerinin kökü de Sof’tan gelir. Muhammed’in sağlığında başladığı yaygın bir kanaattir.S. her parmağı kâinatın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan 180 milyon parmaklı bir varlıktır. Sof’tan yapılmış giysileri giyen herkese verilen isimken. (Sofu sözcüğü. Fakat bu şiire ulaşan sade bir dindar da Tanrı’yı aşağıdaki gibi hayal etmeye başlamış: ‘Tanrı.. yünden örülmüş geniş cübbeler giyerler ve kolayca tanınırlarmış. Zifiri. Göbeği yakutla süslenmiş fildişi. Ayakları en kıymetli mermerden kolonlar gibi. Tamamen sembolik bir anlatım taşıyan bu şiir yanlış anlaşılma potansiyeli taşıdığı için yüzyıllarca gizlenmiş. Örgülü saçları palmiye yaprakları gibi. Onbinlercesinden fark edilir. Elma yanaklarından bin bir baharat.) . O devirde sofular.. Tarşiş mücevherleri ile bezenmiş. Elleri yusyuvarlak.’ * İslam tasavvufunun Hz. saf altın... Gözleri süt dolu havuzda arınmış beyaz güvercin gözü. 450 yıllarında yazıldığı sanılan ve Musevî bir mistik şaire ait olan Ululuğun Ölçüleri (Şiur Koma) isimli şiirde âşık. Ama siyah mı siyah. daha sonraları pamuklu ve ipek giysiler rağbet bulmuş ve fakat dervişler Sof’tan yapılmış cübbeler giyme geleneğini sürdürdükleri için isimleri Sofi kalmıştır.

iki şeye çok aşığım. Peygamber’in ruhaniyetinden feyiz alanlar. hem bedeni ve hem de tüm varlığı ile Tek’liğe terfi etmiş olur: Böylece Tanrı’nın yeryüzündeki fizikî varlığının temsilcisi olduğuna inanır! Bunlardan.Hızır-İlyas tarafından irşat edilenler (Hakikat yolu gösterilenler). Fenâ F’illah mertebesine kadar (kendi nefsini İlâhî Hakikat içinde eritmek ve ölmeden önce ölmek) ulaştığı kabul edilir. Muhammed’in eşi Ümmü Seleme’nin câriyesi olduğu kayıtlıdır.Bir şeyhin ruhaniyetinden feyiz alanlar.Vahdet-i Şühut b. Hz. Hasan-ı Basri olarak bilinen Ebi-Hasan Yesâr el-Basri’nin (641-728).Veysel Karani’nin yolunda yetişenler. . Allah’a yönelişi başlıca üç aşamada gerçekleştirmeye çalışan bir inançtır: a. . Yemenli olduğu ve Hz. Mutasavvıfların ilk pirlerindendir ve annesinin Hz.Hz. Rabia-i Advîyye isimli bir bayan dervişe de rastlıyoruz: ‘Yâ Rabbi. Ali’nin saflarında savaştığı söylenir. Ali devrinde Haricîlerin ortaya çıkmalarına sebep olan Sıffin Savaşı’nda.Tasavvuf. . sonra kendi iradesiyle Tanrı’nın iradesini birleştirmeye uğraşır. * 700’lü yıllarda. Hz. ama daha sonra Üveysîlik sıfatı dört farklı zümre için kullanılmaya başlanmış.66 - . fakat O’nu görmediği kayıtlıdır.Vahdet-i Kusut c.Vahdet-i Vücut. . kendini önce tanrısal bir ruh hâline sokmaya çalışır. Muhammed zamanında Müslümanlığı kabullendiği. O’nu mürşit olarak kabullenenlere Üveysî denmiş. * Halk arasında Veysel Karani olarak anılan tasavvuf büyüğünün asıl adının Üveys olduğu rivayet edilir. . son aşamada ise kendi varlığını Tanrı’nın varlığına katar ve hem ruhu. Sofu.

Bu. Hallac.) * 12 İmam silsilesinin altıncısı olan İmam-ı Cafer es-Sadık (702-765) da tasavvufta yükselmiş ve çok sayıda talebe yetiştirmiştir.67 - . Tanrı’ya şahit olmaktır ve yüz yüze bir beraberliktir: Ben O’yum. . * Hallac-ı Mansur (el-Hüseyin bin Mansur el-Beyzavi: 858922) açıktan açığa ‘Ene’l-Hakk’ (Ben O’yum) diye bağıran ve ruh hâleti anlaşılmadığı için Hallac ül-Esrar diye bilinen bir mistiktir. O benim. Hallac -çoğu mutasavvıf tarafından. sûfî kendisinden ayrı görmemelidir. O’na âşık.sırları açığa vurmak ve Allah’ı kalbe yerleşmiş maddî bir varlık gibi algılamak suçlarından dolayı dışlanmıştır. İmam-ı Cafer’in bölünmeye karşı olduğu ve herkesi kucaklayarak hümanist bir yaklaşımla mezhepler üstü bir çizgi izlediği pek çok araştırmacının ortak görüşüdür.’ * Alevî (Şia-i Ali) tasavvufçuların barınağı olmuş mezheplerden biri de ‘gizli ilimler’i tahsil eden Bâtınîlik idi. Hallac’a göre. (Bu konuda son derece geniş spekülasyonlar olduğu için okuyucuların kendi tercihlerini kullanarak sağlam kaynaklara başvurmaları önerilir. kalbe yerleşen Tanrı’yı. Vahdet-üş-Şuhûd (görünen Tek’liğin birliği) tezi ile ünlüdür ve Vahdet-ül-Vucûd (Tekvücut birliği) mistiklerinden ayrılır. her Kuran ayetinin hemen anlaşılan bir dış anlamı (zâhir) olduğu gibi anlaşılmayan gizli mânâları (bâtın) da vardı. O’nu seven. Diğeri seni bencilce ve pervasızca seven kalbim.Biri sen. ‘Ta Sin ül-Ezel’ ve ‘Miraç’ adlı eserlerinde şeytan hakkında yanlış inançlar yayması ile suçlanarak yakalanmış ve idam sehpasında organları parça parça kesilerek öldürülmüş. Onlara göre. Sonra toprağı kirletmesin diye parçalarının yakıldığı ve küllerinin Dicle nehrine atıldığı rivayetleri vardır.

‘Nefsi yapması gereken bir şeyle meşgul et. Görsem eteğimle söndürüveririm. O’nu gören ikimizi görür.Biz aynı bedende iki ruhuz. Yoksa o seni yapılmaması gereken şeylerle meşgul eder.68 - .’ * Nefisle mücadelede (cihad) aşırıya kaçmakla suçlanan bir başka mistik de Bayezid-i Bistami (803-874?) olmuş. Son derece sevecen ve özverili bir yapısı olduğu anlaşılan Bayezid-i Bistami’nin Allah’a ağlayarak yakarışı şöyledir: ‘Ya Rabbim! Vücudumu Cehennem’e koy ve o kadar büyüt ki her yerini doldurayım da kimseye yanacak yer kalmasın!’ * Müslümanlığı kabullendikten sonra bilim ve felsefede belirli bir düzeye çıkmış olan Türklerden de 10’uncu yüzyılda tasavvufa katkılar gelmeye başlar. Ümmetine İslam’ı açık bir dille . İslâm ulemasının o zaman pek sıcak bakmadığı Farabi’nin bazı düşünceleri şöyleydi: ‘Eflâtun. Hallac’ın öğretileri daha sonraki yüzyıllarda dergâhlarda okutulmuş ve şu özdeyişi dillerden düşürülmemiştir. fen. Muhammed böyle bir peygamber ve devlet adamıydı. İşte Hz. toplumun halkın düzeyine inebilen filozoflar tarafından yönetilmesini önermişti. O beni görür. Cehennem ne ki. tıp ve müzik alanlarında üstün eserler oluşturmuş ve ününü dünyaya yaymıştı. Sekr (manevî sarhoşluk) hâlindeyken söyledikleri yüzünden başı belâya girmiş: Bir denize vardım ki. Türkistan doğumlu Ebu Nasır el-Farabi (870-950?) felsefe. Ben O’nu. Peygamberler kıyısında durdu.

ve güzel örneklerle anlatmasını bilmişti. O nedenle de ideal bir toplum oluşmuştu. Maddî dünya ile ruhsal dünyanın değişimleri farklıdır. Madde değişerek eskir ve ölüme yaklaşır. Ruh ise; bedenden sonra doğar, yüksek mertebelere ulaşmak için giderek olgunlaşır ve İlahi Gerçek’e yükselinceye kadar bu zahmetli ve zor yolculuğa devam eder. Tanrı olması ve bilmesi gerekenleri bilir. Bilinmesinde fayda olmayan detaylarla uğraşmaz.’ Farabi’den sonra İslam’ın dört farklı pencereden görüldüğü iyice somutlaşır: Sünnî inanç, Şiî inanç, mistik inanç ve felsefî inanç. * Sünnî halifeliğe karşın Şiî halifeliği benimsemiş olan İsmailîler, Kuzey Afrika’da kurmuş oldukları Fatimiler Devleti’nin başkentini Tunus’tan Kahire’ye taşırlar (973) ve ünlü el-Azhar Camii’ni inşa ederler. 7 İmamcılar olarak da bilinen İsmailîler’den bazıları filozofların akla aşırı değer vermelerini beğenmezler ve İran Zerdüştlüğü’nden de esinlenerek gökteki katları yeniden pay ederler. Peygamberlik katının en üstüne Hz. Muhammed’i ve O’nun hemen altına Hz. Ali’yi yerleştirirler. Diğer alt tabakaları da imamlara tahsis ederler. Yere en yakın kat, Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin eşi Hz. Fatima’ya verilir. Böylece Hz. Fatima ‘İslam’ın anası’ kabul edilir. [O insanlar bu tasnifle, Grek Felsefesi’ndeki İlâhî Erdem’in sembolleştirilmiş hâli olan Sofia’yı (Aya Sofya/St. Sofia) yeniden canlandırdıklarının belki de farkında değillerdi.] * İsmailî düşünürlerden Ebu Yakub el-Sicistani (ölümü: 971) şöyle bir teklif getirir: ‘Allah’ı anlatırken ve ayetleri açıklarken yaşadığımız lisan yetersizliği bizleri yanlış yönlendirmektedir. Bu nedenle Allah’tan söz ederken, olumsuz kiplerin kullanılması gerekir. Allah vardır yerine; Allah yok değildir, Allah Adil’dir yerine;

- 69 -

Allah Adil değil değildir dersek bu dil eksikliğinin farkına varmış oluruz. Böylece Allah’ı sözle ifade etmekten kaçınır ve zamanla O’nu sessizce anlamaya ve ruhlarımızda hissetmeye başlarız.’ İsmailîlerden etkilenmiş bir başka grup da Basra’da oluşmuştu. Kendilerine İhvân-üs-Sefâ (Saf Kardeşler) adını koymuş olan bu grup, politik olarak aktifti ve fen bilgilerinde büyük birikim sahibiydi. Dini, hurafelerden temizlemek için yola çıkmışlardı. Bazı görüşleri şöyleydi: ‘Kendini bilen Rabbini bilir. Ruhunu yüceltirken, kendi aklını da tanı ve yücelt. Bilime yüz çevirme. Kitaba kaş çatma. Hiçbir şeye körü körüne inanma. Fen, Astroloji ve Matematik öğren. Her rakamın bir gizli/bâtınî anlamı vardır. Bunları, bulanlardan tahsil et. Aklı kirli ve bâtıl düşüncelerden arındırmadıkça, ruh o tertemiz İlâhî İrade’ye kavuşamaz.’ * İslamiyet’in başlangıcından 390 yıl sonra, Miladi takvimler birinci binyılın (milenyum) bittiğini gösteriyordu. Son 400 yılda, dünyada İslâm’ın lehine büyük değişiklikler olmuştu. Ve gelecek 300 yıl içinde Müslümanların başarıları tüm hızıyla sürmeye devam edecekti. Fakat bu hızın önünü iki önemli gelişme kesecekti: Avrupa’da Rönesans hareketinin başlaması ve bazı İslâm alimlerinin içtihat kapısının kapanması gerektiğine inanmaları. Her nedense, Hz. Ömer’in şu sözü üzerine içtihat etmek kimsenin aklına gelmemişti: ‘Dört şey geri gelmez: Söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat.’

BİN YIL ÖNCEKİ TANRILAR
İBNİ SİNA’NIN TANRISI

- 70 -

11’inci yüzyılda Müslüman düşünürlerin oluşturduğu felsefe ilmi, Ebu Ali ibni Sina (980-1037) ile zirveye çıkmıştı. Batı’da ‘Avicenna’ olarak bilinen ibni Sina üstün bir bilim adamı ve hekimdi. Evrensel kültüre katkısı oldukça fazla olan Sina, çağındaki dar bakış açılarının çok üstüne çıkarak felsefeyi mezhepler üstü ve tüm insanlığa hitap edecek bir düzeye çıkarmıştı. O zamana kadar düşünülmüş, yazılmış ve söylenmiş her görüşü titiz bir seçicilikle harmanlayarak yepyeni bakış açıları oluşturmuştu: ‘Beynimiz karmaşık ve belirgin olmayan şeyleri algılamada zorlanıyor. O nedenle, daha kolay anlamak için her şeyi parçalarına ayırıp, basitleştirerek zihnimize yerleştirmeye uğraşıyoruz. Sözgelimi, bir ağacın nasıl bir şey olduğunu anlamak istediğimizde onu kök, gövde, dal, yaprak, çiçek vbg. daha basit kısımlara bölüyoruz. Bu analizlerde o kadar ileri gitmişiz ki, ‘bölünemeyen’ atoma kadar ulaşmışız. Bu, şu anlama gelir: Beynimiz için, bir şeyi oluşturan parçalar o şeyin bütününden daha önemlidir. Bunun sebebi ve hikmeti; varlığı eşsiz bir tarzda saf ve yalın olan bir Yaratıcı varlığın ilminden kaynaklanmaktadır. Kâinatta her şeyin özü sade ve saftır. Kargaşa ve belirsizlik, sadelik bozulduğu zaman ortaya çıkmaktadır. Ama sebepsiz hiçbir şey yoktur ve bunun da bir sebebi vardır. Kâinattaki tüm değişimleri ilk başlatan sebebin Allah’tan (Prime Mover) başka bir şey olabileceğini düşünemeyiz. Olayların sebeplerini bulabiliriz; fakat Allah’ın kendi varoluş sebebini bulamayız. Çünkü bu, o kadar sade, o kadar saf, tek ve ilk’tir ki; artık parçalarına bölünemez ve daha iyi anlaşılamaz. O’nun varlığı gördüğümüz şeylerle mukayese edilemez; çünkü eşi ve benzeri yoktur. Evren rasyonel bir yapıya sahiptir. Bu zekâ, en küçük varlıktan en büyüğüne kadar hepsinde görülür; öyleyse, Külli bir İrade vardır. Bu İrade’nin var olmadığını farz etmek, rasyonelliği ve aklı reddetmek demektir.

- 71 -

Allah’ın İlmi’ni anlayabiliriz; ama kendisini anlayamayız. O, o kadar büyüktür ki bizim Cüz’i İrade’mize sığmaz. Allah’ın Külli İradesi her türlü övgüye, hayranlığa ve tapmaya değerdir.’ İbni Sina bu kadarcık açıklamayla yetinecek bir düşünür değildi: ‘Allah katından yere ininceye kadar, 10 farklı boyuttaki gökkürede Saf Nur’dan yaratılmış melekler/zeki ruhlar sıralanmışlardır. Meleklerin hayal güçleri çok yüksektir ve hatta kendileri hayal gibidirler. Bu 9 kat ruhsal âlemin yardımı ve hayal gücü sayesinde -zekâsı sayesinde değil- insanlar Allah’la temasa geçerler. Bu katlardan yere en yakın olanında Allah’ın Habercisi Cebrail bulunur. Cebrail, Nur ve İlâhî Bilgi kaynağıdır. İnsan ruhunun 2 tür zekâsı vardır; pratik zekâ ve sezgisel zekâ. Pratik zekâ dünya işleriyle uğraşır. Sezgisel zekâ Cebrail ile temas hâlinde olan zekâdır. Peygamberlere vahiyler bu yolla gönderilmiştir. Bu temas pek çok insanın ruhunda az da olsa gerçekleşir ve ilham olarak (hiss-i kabl-el-vuku) ortaya çıkar. ‘Ene’l-Hakk’ diyebilen mutasavvıflar göstermiştir ki pratik zekâ ve mantık kullanmadan, sezgiyle Allah’a yaklaşılabilir. Yüce Allah Katı ile insan seviyesi arasındaki katları aşarak yücelmeyi en mükemmel şekilde başarmış insan, Hz. Muhammed olmuştur. Bu yüzden; Allah, Cebrail aracılığı ile kendi ilmini en mükemmel şekilde peygamberine ifşa etmiştir.’ İbni Sina daha sonraları mistik bir çizgi izlemiş ve ‘Kitab el-Aşerat’ında, O’na sadece akıl ve mantıkla yaklaşanları eleştirmiştir. ‘El-Hikmet el- Maşrikîyye’ (Şark Felsefesi) isimli eserinde de felsefenin olgunlaşmasında önemli katkılarda bulunmuştur. İbni Sina’nın ilginç fikirleri ve enteresan tecrübeleri de vardır. Bunlardan biri, kendini Hızır’ın müridi olarak görmesidir.

HIZIR

- 72 -

Hızır’ın kim veya ne olduğunu anlamak; inanç âleminin, tasavvufun ve tarikatların kuruluş sebeplerini daha yakından tanımak bakımından önemlidir. Halk arasında Hızır Aleyhisselâm olarak bilinen bu efsanevi şahsiyetin esrarengiz bir kimliği vardır. Hızır; Âb-ı Hayat (Bengisu) denen bir ‘ölümsüzlük şerbeti’ içtiği için her devirde yaşadığı kabullenilmiş ruhsal bir varlıktır. İslâmiyet’e kadar, Ortadoğu’da ve özellikle Yahudiler arasında bir kurtarıcı ve ilham meleği olarak algılanmıştı; çünkü Hz. Musa bu şahsı “aramış, bulmuş ve ilminden yararlanmış”tı. Asurlulardan beri (belki de Sümerlilerden bu yana) dilden dile dolaşarak bugüne kadar gelmiş, tarihin en eski destanlarından biri olan Gılgamış Destanı’nın Hızır’la bağlantısı olduğu sanılmaktadır. Bu destandaki Ut Napiştim, ölümsüzlüğün sırrını bildiği için hep arzu edilen bir ruhsal kişi olarak aranmıştı. Büyük İskender bile bu ‘hayat kaynağı’nın peşine düşmüştü. Hz. Musa’nın Hızır ile buluşması Kuran’ın da konusu olunca (Bak: Kehf suresi, 60-82. ayetler.), bu zât Müslümanların da ilgi odağı hâline geldi. Ama Hz. Musa ile buluşan bu şahsın hangi Hızır olduğu açık seçik belli olmadığı için binlerce değişik yorum yapıldı. Özellikle Kab el-Ahbar isimli bir kâhinin Hz. Muhammed’den Hızır’la ilgili hadisler rivayet etmesi, Hızır’ın ‘somut bir kimlik’ kazanmasını sağladı. Bu kimlik o kadar somutlaştı ki, 7. yy. sonlarında, Özbekistan’da sık sık görünen Hızır adına bir cami inşa edildi. Hızır’ın istediği yerde, istediği zaman, istediği kişiye göründüğü ve Tanrı’nın iradesinin gerçekleşmesine aracı olduğu kabullenildi. Hem maddî hem de manevî boyutta yaşayabilen ve darda kalanların imdadına yetişen Hızır’ la, tüm peygamberlerin ve çok sayıda evliyanın görüştüğü inancı yaygındır. Hızır’la ilgili hikâyelerin sayısı arttıkça, dergâh pirlerinin onunla buluşup buluşmadıkları çok merak edilmeye başlandı. Bazı tasavvuf mürşitleri ve dervişleri Hızır’dan yardım aldıkla-

- 73 -

ilham edilen parça kadar nasibini alır. ibni Sina hocası olarak görür. küçük kalplere sığmadığı için bu yolları seçtiğini söyler. ‘Halk el-Hakk fi’l-İtikat’ deyimini kullanarak. Bazı bilginler. Ulu Allah’ın. Bu konuda son derece liberaldir. Nereye dönerseniz orada Allah’ın yüzü vardır.rını ima etmeye başladılar. batı da yalnız Allah’ındır. . Külli İrade’nin parçaları olan Cüz’i İrade’den çok az parçayla tanışırlar ve O’nun büyüklüğünü tam anlayamazlar. Her yerde hazır ve nazır olan Allah. Müslüman veya Hindukendi dininden olmayanların inancını reddetmemelidir. Hızır’a. yaz mevsiminin başlangıcı olarak kutlanmaya başladı. onun 124 bin peygamberden biri olduğunu söylediler. Her anlayışı Külli İrade’nin birer parçası olarak görür. Hızır ile İlyas peygamberin buluşması ve Hızır’ın oturduğu her yerin yeşerdiği rivayetleri Hıdrellez (Hızır-İlyas) gününü (6 Mayıs) doğurdu ve bu gün. Allah’ın sıfatlarına yeni bir sıfat daha ekler ve O’nu ‘ el-Âma’ (karanlık ve bulutumsu) olarak algıladığını itiraf eder. Daha sonra. Bu bediüzzamanlar her çağda görülürler.’ İbni Sina her insanın Allah anlayışını kabul eder. Allah Vâsi’dir. Bazı Müslümanları rahatsız eden tavsiyelerde de bulunur: ‘Hiç kimse -Musevî. Başka dinlerdeki inançları reddeden ulema ile ters düşmekten çekinmez. Ve devam eder: ‘Bu yolla her insan. Fazla ilhama lâyık görülen insanlar insan-ı kâmil (olgun ve ermiş insan) olurlar. ‘Nefes Rahmani’ adını verir.74 - . Böyle yapanlar tek bir inanç sistemi içinde boğulup kalırlar ve diğerlerindeki güzellikleri göremezler. varlığı sürekli genişletip büyütür. tek bir inanç sistemine ve tek bir tapınağa sığacak kadar küçük değildir! Bakara suresinin 115. Sina. ayeti şöyle der. doğu da. bütün inanç sistemlerince hayal edilmiş olan Tanrı imajlarının geçerli olduğunu savunur. Sonuçta. Alim’dir. her şeyi bilendir. Hıristiyan. Bu ruhsal şahsiyeti. Hatta.

Adil Allah.. Hattatsız yazı olmaz. Bu düzenli kâinatın oluşumu birtakım tesadüfler zinciri olamaz. O Nur’dur. Durmak zamanı değil. Binlerce ismi kâinata yazılı. . Allah’ı sadece kendimizde değil. sıfatsız.75 - .. İçilmeye değer düşman kanı. kalk. Bahya ibni Paküda (... İstanbul’daki San Makras Manastırı başrahibi Simeon (949-1022) mistiklere farklı bir bakış açısıyla destek verir: O Nur’dur. Cebir ve Astronomi dallarında söz sahibi olmuş bir ilimadamı olarak yazdığı rubailerinde aklı ön plâna çıkarır ve ahiret yaşamını reddederek eğlence. adaletsiz düşünen cahillerin fikrini nasıl beğenecektir!’ * Müslümanlar gibi Hıristiyan ve Musevî düşünürler de Sina’dan etkilenmiştir. O’nu kendine ve nebata nafile benzetme. İsimsiz. . aşk ve şarap konularına ağırlık verir: Bahar yağmuru yağdı pırıldıyor her çiçek. Tanrı her şeyin sebebidir ve rasyonel bir evrenin varlığı O’nun ispatıdır tespitini yapmıştır. bir iki kadeh çek! Bugün senin içinde bulunduğun çimenler Yarın topraklarının üstünde bitecek.’ * Rasyonel ve mistik Tanrı anlayışları sıcak tartışmalar doğururken.Bu ayet. Güzel bir mektubun hokkadan kâğıda kazara dökülen mürekkep tarafından yazıldığına inanmak akılsızlıktır. Derler şarap din düşmanı. herkeste görmemiz gerektiğine işarettir.. O ölümsüz ve değişmez.-1080) ‘Kalbin Görevleri’ isimli kitabında şunları yazmış: ‘İbni Sina. Bizler değişken ve ölümlü. * Ömer Hayyam (1048-1122) ise.

Hatta bazıları. Allah’a -hâşâ. 404 kitabı vardı ama çoğu Moğol istilâları sırasında yakılmıştı. Her problemin üstüne gittim.. Bütün bunları doğruyla eğriyi. (Bazı abartılı kaynaklara göre. Her kavmin inancını anladım. Kevser var diyorlar. Huri. Allah’ın çok yüce olduğu için küçük detaylarla uğraşmadığını söylerler.. Şarap ırmağı..cehalet sıfatı yüklemektir. Üstü kapalı her meseleye eğildim. izafî ve değişkendir dedikleri gibi. gerçekle hurafeyi ve Hak ile batılı ayırabileyim diye yaptım. Mâlum ya. GAZÂLİ 11’inci yüzyıla damgasını vuran Ebu Hâmid el-Gazâli (1058-1111) herkesi susturacak özgün fikirler ve eserler üreterek. Her mezhebin özüne indim.76 - . Gazali de. Bu. bağıl ve sapık olarak niteler: ‘Feylesoflar aklın ötesindeki bir kavramı anladıklarını iddia ederek akılsızlık etmektedirler. Ahrette Cennet. Bazıları ahreti ve peygamberleri reddederler. bal ve şeker ırmağı..) Filozofların aklı rehber alan felsefeleri ile mütefekkirlerin aklı ve imanı birleştiren yaklaşımlarını birbirinden ayıran Gazali. ‘Hatadan Kurtuluş’ adlı eserinde filozofların görüşlerini yanlı. insan beynindeki doğru kavramının inanırlılığını tartışmış ve ‘hakikî doğru’yu yakalayabilmek için 75’ten fazla kitap yazmış. unutulmaya yüz tutmuş gerçekleri yeniden canlandırır ve Hüccet-ül-İslam (İslâm’ın Kanıtı) sıfatını kazanır. Mükemmellik’te ce- . Bunları anarak ey sâki sen bana bir şarap ver. Bunlar zındıktır.. Modern psikologların gerçek. bir peşin bin veresiyeden evlâdır.’ Gazali’nin yaptığı analizler detaylı ve sorduğu sorular derindir. Devrinde akla gelen tüm sorulara yanıtlar arayan ve bulan Gazali şöyle der: ‘Her cehalet kuyusuna daldım. süt ırmağı.

ne de tek başına kelâm tatmin edemez. sofuluğu daha kolay anlaşılan bir olguya dönüştürmüş ve âdeta mutasavvıfla- . 1094 yılında konuşma yeteneğini geçici olarak kaybeder. saygı ve otorite kazanmıştı. İslâmî İlim olur. İmanı güçlendiren şey. şöhret. Gazali.haletin yeri olabilir mi? Allah katına ulaşmak için 9 kat yükselindiğini hangi feylesof ispat edebilir? İnancını yitirme tehlikesi içinde olan birini ne felsefe.77 - . Bu olmadığına göre mistikler de hayal peşindedirler’ demekten çekinmeyecek kadar şan. İslâmiyet’te filozof olmaz. 10 yıl süren bu mistik yaşantısından sonra yazdığı ‘Hülâsât-üt-Tasnif fit-Tesavvuf’ isimli kitabıyla. Arapça’da vacada “bulunabilir” kelimesinden gelen Vücûd. Allah’a giden yolun bilgi ile değil.’ Allah’ı 7 veya 12 imamın gizli ilimlerinde arayan Şiîlere ve İsmailîlere de yanıt veren Gazali. Tanrı’nın sembolik bir ifadesiydi. Kendisine akıl yolundan daha dolaysız ve daha kısa gelen bu yolda. Vahdet-i Vücûd ise. O’nunla iç içe sürdürülen bir yaşam tarzıydı. ‘Peki filozof veya derviş olmayan zavallı insanlar nasıl Allah’ı bulacaklar?’ sorusunu kendi kendine sürekli sorarken bir ruhsal bunalıma giren Gazali. yanıtı zor sorular sorar. Rabbini bilir’ diyerek içsel bir arayışın meyvelerini topladığını anlatır. Kökeni. âlim olur. bunların hayali bir arayış içinde olduklarını söyler ve ‘gizli ilimlerin aktarıldığını kim ispat edebilir?’ şeklinde. Kendisi mutasavvıf olmadan önce mistikleri de eleştiren Gazali: ‘Allah’ın görülmesi için maddî bir varlık olması icabeder. doğru amel ve ibadettir. ‘Allah öğütlerimi kesmem için dilimi kesti’ inancına kapılan Gazali. vecit (vecd) içinde olmaktan çok mutlu olur ve. Felsefe olmaz. sezgi ile açılacağını yaşayarak öğrenmek isterken. bu yolda da büyük mesafeler alır ve mürşit (yol gösterici) düzeyine yükselir. çareyi tasavvufta aramak için tarikata girer. Gazali. ‘Kendi nefsini bilen.

bilge kişiliğini şu dörtlükle dile getirir: Hoca Ahmed bilmişsin. mütevazı giyinmek.78 - ..’ Rehberlik edecek insanı da şöyle tanımlar: . Hz. Gavs-ül Azam (en büyük yardımcı) olarak bilinir. Bu çağdaki diğer bir büyük tasavvuf mürşidi de Seyyid Abdülkâdir Geylâni (1078-1166) idi.) Yesevi.. ayetini o zamana dek hiç düşünülmemiş bir biçimde tefsir etmişti. ‘Mişkât ül-Envâr’ adlı eserinde de. Cemâullah görmüşler. Hak yoluna girenler. Hak yoluna girmişsin. DİĞER MUTASAVVUFLAR Ahmed Yesevi (. kadere ve rızka rıza. sabır. Eserlerinde. Nur suresini ve özellikle 35. Selçuk Türkleri’ne İslâm’ın yüksek bilincini aşılayan zat olarak bilinir ve Türk-İslâm dünyasının ‘manevî babası’ lakabıyla anılmıştır.. Tasavvufta takip ettiği yola Kadirîyye Tarikatı denmiş ve çok sayıda talebe yetiştirmişti. mütevazı yaşamak. Muhammed 63 yaşında vefat ettiği için kendisi de 63 yaşına girince yer altında yaptırdığı bir çilehaneye kapanmış ve ölünceye dek orada yaşamıştır.rın elkitabını oluşturmuştu. tasavvufu özetle şöyle tarif etmiştir: ‘Tasavvuf. (Yesevî dervişlerinin Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynadıklarına inanılır.-1166?) devrinin en geniş tasavvuf tarikatını (Yesevîlik) kuran Tahran doğumlu bir mistiktir. 12 imamdan sonra ilimlerin ve feyizlerin Geylani’ye geçtiği yaygın bir kanaattir. Güçlü kişiliği ve fikirleriyle her mezhepten Müslümanları etkilemiştir. cömertlik. mütevazı davranmak ve sesli zikirdir. nefse hâkimiyet.

) Mısır’da Fatimiler çöküyordu. sanat.‘İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa. savaş ve toprak kayıpları yüzünden kaynıyordu. ‘ilâhî güçlerle’ birleştirip. hastalık ve cehalet ortamından çıkmak için büyük çabalar sarf ediyorlardı. Kordoba ve Toledo kentleri ileride Batı uygarlığını . kötülüklerden men edici olması. Geylani ve Yesevi’nin yaşadığı 11 ve 12’inci yüzyıllarda dünyada büyük değişiklikler oluyordu. o rehberlik yapamaz: Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması. (Fakat bazıları 1490’a kadar yaşayacaktır. sağlığında Kudüs’ün 1. Yahudi ve Müslüman inançlarına son vermek ve Kutsal Topraklar’a ulaşarak Hac vazifelerini -kendi toprakları olması gerektiğine inandıkları. Haçlı Seferi (1096-1099) sonrasında Hıristiyanların eline geçtiğini ve oradaki Musevî ve Müslüman halkın hunharca katledildiğini yaşamıştı. âlim ve cesur olması. O günün standartlarında hem bir dünya savaşı hüküm sürüyor. tasavvuf ve felsefe büyük gelişmeler gösteriyordu. Selçuklu Devleti ise yeni fetihlerle sınırlarını genişletiyordu. Abbasilerin Emevileri yıktıktan sonra İber Yarımadası’nda (bugünkü İspanya ve Portekiz) 750’li yıllarda kurulmuş olan Endülüs Emevi Devleti iç savaşlar yüzünden küçük beyliklere bölünmüş ve 1031 yılında dağılmıştı.’ * Gazali.79 - . Avrupa’nın Hıristiyan orduları bu beylikleri kılıçtan geçirerek ortadan kaldırıyorlardı. iyiliği emredip. hem de bilim.Kudüs’te yerine getirmek istiyorlardı. şefkatli ve yumuşak olması. Gazali. doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması. Anglo-Saksonlar ve Frenkler askerî ve ekonomik güçlerini. Avrupa’daki uluslar da içinde yüzdükleri pislik. misafirperver ve geceleyin insanlar uyurken ibadet edici olması. sanat ve edebiyatta büyük bir gelişme yaşanıyordu. Dünyanın neredeyse bir çeyreğine egemen olan Moğol İmparatorluğu isyan. Bütün bu kargaşaya rağmen başkenti Kordoba olan Endülüs’te bilim.

.80 - .-1143). ancak bu sayede gerçekleşir. Tanrı . Suhreverdi’nin ‘Hikmet ul-İşrak’ adlı eserinde teorik olarak ‘İmamoloji’ paralelinde düşündüğü gözlenir.’ RÖNESANS TANRILARI İslâmiyet ve Musevîlik felsefeyi hor görmeye başladığında Avrupa’daki kültürel yaşam. İnsanın tam insan/kâmil olması. Filozoflar İlâhî İrade ile temas kurduklarını öne sürmekle sadece kendi kendilerini kandırmaktadırlar.. O’nunla bütünleşmenin en sağlıklı yolu dinsel öğretileri takip etmektir.yönlendirecek kadar etkin birer kültür merkezine dönüşmüşlerdi. Müslüman. Juda Halevi (1085-1141) ise. İncil’i ve Teslis’i çağın anlayışına uygun bazı yorumlarla yeniden ele almaya başlamışlardı. Müslüman bilginler arasında felsefe değer kaybetmişti ama hiç kimse hiç kimseyi felsefe yapmaktan alıkoyamazdı. Hıristiyan ve Musevî bilginler birlikte ve iç içe yaşıyorlar ve birbirinden feyiz alıyorlardı. ama o. İşrakıyye (Şafakçılar) adıyla bilinen bir akım geliştirmişti. İran’da da. * Bunlardan Yusuf/Josef ibni Sâdık (. 12’nci yüzyılın Einstein’ı olarak kabul edilen Yahya Şahabeddin Suhreverdi (1155?-1191). Bu uyanışı Parisli Peter Abelard’ın (1079-1147) başlattığı kabul edilmektedir. maddî vücudu olan bir tanrının dinsel bir değeri olmayacağı anlamı taşır. Gazali’nin eserlerini dikkatle araştırdıktan sonra şu kanaate vardığını yazmıştı: ‘Tanrı’nın maddî olarak ispat edilememesi. Felsefeyle uğraşan Batılı düşünürler.. Bu sadece. Bunu başaranlar sadece peygamberler olmuştur ve onların da felsefeyle alış-verişleri olmamıştır. O’nun manevî varlığına iman etmenin akıldışı olduğu anlamına gelmez. Böylesine enteraktif bir kültürel ortam bu yüzyıllarda ünlü bilginlerin yetişmesine olanak sağlamıştı. Farabi ve ibni Sina’nın felsefelerini geliştirmişti. pratikte bir mistiktir. felsefe iklimine daha yeni yeni giriyordu.

Kur’an-ı Kerim de. İslâm’ı bir vahiy dini olarak kabullenmeyişleri olmuştu. Elle yazmak kolay olmadığından çok sayıda Lâtince Kuran’ın basılması için 1550’li yılları beklemek gerekecekti. Ruh ile beden arasında özde bir farklılık yoktur. (Hıristiyan Avrupa’nın İslâm’a bu denli kayıtsız kalması ve Batılı aydınların Müslümanlığa 900 yıl geçtikten sonra geniş ilgi duymasının temel nedenlerden biri.Gerçeği’ne her inançtaki insanların ulaşılabileceğini söyler ve şu görüşleri dile getirir: ‘Nurlar Nuru (Nur-ül Envâr) derinlere indikçe yoğunlaşmış ve karanlıklaşmıştır. fakat kitaplarının Müslüman bir bilgine ait olduğu gizlensin diye yazarın ismi Averroes olarak değiştirilmişti. çünkü biri öbürünün yoğunlaşmış hâlidir. Batı’da ‘Averroes’ olarak bilinen ibni Rüşd felsefî bir otoriteydi ve eserleri yüzyıllarca Avrupa’daki üniversitelerde okutulacaktı. Salahaddin Eyyubi’nin emri ile Halep’te idam edilir. fakat Kordoba’da büyük bir filozof yetişmişti bile.) . Karanlık ışıktan gelmiştir ve gerçek aydınlık olan işraka geri dönecektir. işrak (şafak) ve karanlık birbirinin zıddı değil. İtalya’da bir İbni Rüşd Enstitüsü kurulmuş. Ebu el-Velid ibni Ahmed ibni Rüşd (11261198).81 - . bir bütünün parçalarıdır. Aydınlanma. Madde kendi kendini eğiterek ve değiştirerek yeniden nurlaşabilir. mükâşefe (keşif ve sezgi) yoluyla olur.’ Suhreverdi. gelişinden 500 yıl sonra bu yıllarda Lâtince’ye tercüme edilmişti. Bu yoğunluk (donmuş enerji) maddî kâinatı meydana getirmiştir. entelektüel yolla değil. İBNİ RÜŞD Gazali’nin verimli hayatı boyunca yazdığı kitaplar felsefeye büyük darbe vurmuştu.

İbni Rüşd’ün Avrupa Rönesans’ına giden yolu açan en etkin ilim adamlarından biri olduğu kabul edilir. (İbni Rüşd’den büyük ölçüde etkilenmiş olan ve Büyük Talmudçu Maimonides olarak bilinen Haham Musa ibni Maimon (1135-1204) ise. En büyük irade.82 - . Adildir.) MUHYİDDİN-İ ARABİ Gazali’nin tasavvufu anlaşılır ve kabul edilir bir düzeye getirmesinden sonra. felsefeyi hor gören ve tasavvuftaki İslâmi estetiği ön plâna çıkaran bir diğer büyük mistik şahsiyet yine İspanya’da doğmuştu: Muhyiddin-i Arabi (Muid ed-Din ibni el-Arabi: 1165-1240). Bunlar şunlardır: Allah birdir. Musa’nın en yüce peygamber olduğunu ekler ve bir Mesih geleceğinin apaçık göründüğünü savunarak. Yahudi felsefesine yön vermeye çalışır. benzeri yoktur. ilim ve güç sahibidir. Tanrı hakkında az ve öz konuşur: Kuran’da Allah’ın sıfatlarına değgin tartışma kaldırmayan gerçekler vardır. O eşsizdir. (80 yıl sonra İtalya’da ünlü mistik şair Dante de Nizam’ı görecek ve adını Beatrice koyacaktır. bu tecrübeden sonra tüm güzelliklerin Allah’ın kendi güzelliğinin yansıması olduğunu anladığını ve bu yansımaların da gönlümüzde Tanrı Aşkı’nı doğurduğunu söyler. bu listeye Hz. apeygamberlerin öğretileri İlâhî Mesajlar’dır (Kuran’a iman). ‘Fütuhat el-Mekkîyye’ adlı eserinde şöyle yazar: . Hac görevini yerine getirmek için Kâbe etrafında dönerken. Şeyh-i Ekber lakabını da almış olan Arabi. bMahşer Günü’nde hesaplaşma vardır (Ahiret’e iman). Bu beş başlık O’nu anlamaya yeter. gökyüzünde Nizam adını verdiği genç ve güzel bir kızın hayalini gördüğünü. Kâinatı yaratan ve yürüten O’dur. İslamiyet’i anlamak için iki şeyi kabullenmek yeterlidir.) Arabi.

O hem gözlenendir hem de gözleyen. O’na giden iki yol vardır. kendi güzelliğinin O’nun güzelliği olduğunu anlayabilir. Bu güzelliğin varlığı akıl ve mantıkla anlaşılamaz. Peçeyi. Gerçek’in kendisi zannedenler arkasını göremezler. Tanrı’yı âdeta dünyadaki varlıklardan biri hâlinde algılayan redüksiyonist/indirgeyici birtakım görüşler oluşturur: ‘Tanrı evrenin oluşumundaki ilk sebeptir.83 - . gereklidir ve varlıklar zincirindeki en büyük halkadır. Sünni olmasına rağmen Şiî anlayışa yakın bir çizgi izlemişti. Haçlı Seferi’ne hazırlanırken (1146) ünlü Fransız başpapaz Bernard ile Parisli filozof Peter Abelard (10791147) arasındaki tartışmalar Avrupa’da akıl gözü ile kalp gözü arasındaki sembolik ayrışmayı somutlaştırıyordu.) Bu birleşik ruh içinde yetişmiş bir İtalyan filozof olan Thomas Aquinas (1225-1274).‘Allah tüm yaratıkları bir peçe/yüz örtüsü gibi yaratmıştır. Akla fazla güvenmeyen ve Papa’yı da arkasına almış olan Bernard coşkulu söylemleri ile Tanrı sevgisinden söz ederek Hıristiyan yüreklere hitap ediyor ve herkesi bir başka Kudüs kuşatmasına hazırlıyordu. İrade de zorunlu olarak iyiye doğru gidecektir. * Avrupa 2. Kadınların güzelliği. insanlardır. . güzelliğe âşık olanların gerçek güzelliğe giden yolu bulmaları için yaratılmıştır.’ Arabi. fakat Hıristiyanlık Ruhu’nun tevhidini gerçekleştirmeyi başarır. Güzelliği gören. (Haçlı seferleri 1202’de Bizans’ın yağmalanmasına kadar varacak ve 1270’e dek 8 kez tekrarlanacaktır. iman ve irade. imanla irade arasında potansiyel bir çelişki yoktur. O her şeyi mükemmel yaratmıştır. Peçenin örtü olduğunu bilenler Gerçek’e ulaşabilirler. çünkü akıl bizi yanlış yönlendirebilir. İncil’deki öğretilere iman etmek en emin yoldur. Kısa aralıklarla tekrarlanan Haçlı Seferleri büyük kayıplara neden olur. Aslında. Çelişkileri yaratan Tanrı değil.

hem de yanlış anlaşıldığı için büyük tepkiler almıştı. şehvettir. 12 asırlık Hıristiyan kültürünün bir sentezini yaparak. Mevlâna’nın tarzında değişiklik yaparak soyutu somuta çevirmişti.229 dizeden oluşan İlâhî Komedya hem çok beğenilmiş. Moğol ordularının bu bölgeleri talana başlaması üzerine babasıyla Karaman’a gelip yerleşmiş ve daha sonra Selçukluların başkenti olan Konya’ya geçmişti. Cehennem üzerine yoğunlaşarak yazdığı 14. Gel.84 - .’ * Cahit Sıtkı Tarancı’nın 35 Yaş şiirine konu olan Dante Alighieri (1265-1321) ise. Dante.000 beyitlik Divan-ı Kebir’i yazarak büyük saygınlık kazanmıştı. . halkın anlayacağı bir dille ifade eder ve herkesi kendi dergâhına çağırır: Gel. sevdiği kadın olan Beatrice Portinari’nin kişiliğinde görmeye başlamıştı. Sadrettin-i Konevi ve Seyyid Burhaneddin Tirmizi’den tasavvuf tahsil etmişti.660(?) beyitlik Mesnevî’yi ve 32. Gel. Şem-i Tebrizi’den büyük çapta feyiz ve ilham almış ve 26. RUMÎ Bugünkü Afganistan’ın Belh kasabasında doğmuş olan Mevlâna Celâl ed-Din-i Rumî (1207?-1273). İbni Sina’nın ‘herkesin inancı kutsaldır’ prensibini Mevlâna. belki de. Mecusilerden. Çağındaki tüm sorunları ele almış ve farklı yaklaşımlar getirmişti. artık iyice somut bir varlık olarak algılanan Tanrı’yı. Allah’a şirk koşanlardan. Her kim olursan ol.Günahlara neden olan şey.

bütün . Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. hayret-i kübrada mest-ü vâlih olmaktır. ilm-i Hakk’a sinesini mahzen etmektir. Sanki yaratıcıdır. Gel. hem de Tanrı’nın küçük bir örneği (Nüsha-i Kübra) olarak değerlendirir. Tasavvuf. tasavvufu da şu dizelerle anlatır: Tasavvuf. Şu hâlde. gün gibi kevne nümâyan olmağa derler. İnsanı hem en şerefli yaratık (Eşref-i Mahlukat). Mahlukattan şikâyet etmeyi. Fihi Mâfih adlı eserinde: ‘Kadının baskıyla örtünmesi ve kapatılması onun iffetli olacağının delili değildir.. cümle zerrât-ı cihanda Hakk’ı görmektir.85 - . Tasavvuf. sevgili değil. Tövbeni yüz defa bozmuş olsan bile.Puta tapanlardan da olsan. Rumî. Tasavvuf. Tasavvuf. Hakk’ın esrarında hayran olmağa derler. yaratılmış değil. cân-ı cânan. cân-ı cânan olmağa derler. Tasavvuf. İnsanı Tanrı’nın sevgilisi ilân eder ve kadınlara büyük değer verir: Kadın Hakk Nuru’dur. sofi bir katreyken ummân olmağa derler. cânana verip azâde olmaktır. Mayasında fenalık olan bunu mutlaka tatbik imkânı bulur. Tasavvuf. Tasavvuf.. (Açıklama: mest-ü vâlih: Sarhoş ve kendini yitirmiş. Gel.) Rumî’de insan sevgisi (hümanizm) zirvededir ve evrenseldir. Hâlık’tan şikâyet olarak kabul eder. Kevne nümâyan olmak: kâinatı aydınlatmak. cânı.

hem sen bensin.’ * Nereye başımı koysam secde edilen O’dur. sema ve sevgili hep birer bahane. Altı tarafta ve dışında Mabud ancak O’dur. ne dilden! Senin gönlünü açtık.86 - . Çok sevdiği Şems-i Tebrizi’nin Konya’dan bir müddet ayrılıktan sonra geri dönmesi üzerine. Sen neden hâlâ tulumda süt aramaktasın? Dizine kadar dereye girmişsin de kendinden gafilsin. ne de sen bensin. Bunların hepsinden maksat O’dur. ancak cevherini parlatarak. Evrendeki çeşitliliğin ve çok sesliliğin aslında Tek’lik olduğunu şu dizelerle dile getirir: Ne ben benim. Sende kıyısı. Hem ben benim. Bağ. müritlerini bir müddet ihmal etmesi sırasında çıkan dedikodulara cevaben şöyle der: Men bende-i Kur’anem eğer can dârem. ne sen sensin. Mevlâna’nın her yerde gördüğü Tanrı’sına açılan kapılar kalbinden geçer: Can yokluk bilgisini bir candan bekler. vicdanını ve terbiyesini yükselterek namuslu ve dürüst olur’ der. bucağı olmayan bir süt kaynağı var. Anlayamıyorum. Şundan bundan su isteyip durursun. göğsünü ferahlattık. Sen hâlâ O’nu dışardan istemektesen. bülbül. sen mi bensin? . seninle öyle bir hâldeyim ki. ben mi senim. Ey Hutenli güzel.insanlar gibi kadın da. Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtârem. hem sen sensin. Bu bilgi ne defterden bellenir.

vekili de kalmaz... taçta değildir Ne arar isen kendinde ara Kudüs'te Mekke'de. sacda değildir Keramet baştadır. doğum tarihi ve hatta doğum yeri bile tartışmalıdır. Hararet hardadır. Konya’da vefat eder ve oradaki türbesine defnedilir. Büyük bir olasılıkla Hacı Bektaş’a ait olduğu zannedilen aşağıdaki cümleler onun ana çizgisini ortaya koymaktadır: ‘İman akıl üzeredir. İman bir hazinedir. bedenin hükümdarı. Bekçi giderse hazine de gider. kurt kuzuyu yer.Ölüm olgusunu. Hacı Bektâş’ın izlediği mistik çizgi ve öğretileri yanında. binlerce yıl her milletten ve inançtan insanların gelip geçtiği bir sığınak ve kültür merkezi durumun- . iman da onun vekili ve yardımcısıdır. Çünkü akıl. Şeytan bunun hırsızı. Çoban giderse. Hükümdar (akıl) giderse. sonra oğlu Sultan Veled postnişin/halife olurlar. Hac’da değildir. dişisi aslan değil mi?’ * Mevlâna’ya verilmiş olan Rumî lakabında 13’üncü yüzyıldaki ilginç bazı gerçekler gizlidir: Yaşadığı Konya ili. Erenler demiş ki: İman kuzu. akıl ise bekçisi. düğün gecesi (Şeb-i Arus) kabul eden Mevlâna.” Kendisine kadın ve erkek hakları hakkında sorulan bir soruya şu anlamlı yanıtı verir: ‘Aslan’ın erkeği aslan da.87 - . şeytan ise kurttur. AKILCI SÛFÎ Mevlâna ile aynı devirde yaşadığı anlaşılan Hacı Bektâş-ı Veli’nin yaşamı üzerine araştırma yapanlar kendilerini içinden çıkılmaz bir kavram kargaşasının ortasında bulurlar. Yerine önce Çelebi Hüsameddin. akıl çoban.

Rumî’nin yaşamı boyunca kentte huzur. Ürgüp ve Göreme. Avrupa’daki dindaşları işkence ve kıyım içinde yaşama savaşı veriyorlardı. hoşgörü ve çok sesliliğin hüküm sürdüğü bir ortak yaşamın mevcut olduğu kayıtlıdır. Böylesi bir şehirde Yahudiler dinî ve ticarî yaşamlarını özgürce sürdürürken. Ortaçağ Haçlı zihniyetinin diğer inanç sistemlerine tahammül göstermesi Rönesans’tan çok sonra başlayacaktı. barış. Manevî bütünlüğün sarsıldığını hisseden hahamlar çareyi Şekina’yı daha uzaklarda aramada bulurlar ve zevk ve eğlenceye son vermeyenlerin Şekina’nın rahmetinden mahrum kalacaklarını vâzetmeye başlarlar. Doğusunda Nevşehir. Yahudilerin 17’nci yüzyıla kadar altına sığınacakları manevî şemsiye olur. Mevlâna buraya genç yaşta yerleştiği için Rumî lakabıyla tanınmıştı. Ama Doğulu Musevîler arasında . önce Karaman. Haçlı ordularının da içinden geçtiği bu kent. Anadolu Selçukluları’nın başkenti İznik Bizans’a geçince. çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıya sahipti. Doğu’daki halklar Anadolu’yu Rum Diyarı olarak biliyorlardı. Grek ve Roma zulmünden kaçan ilk Hıristiyanların yer altına ve peribacalarına oydukları gizli köy ve mağaraların bulunduğu bölgede kurulmuştur. * Bu karamsar ortam içindeki Batılı Musevîler. Almanya ve Fransa’daki hahamlar ise. sonra Konya başkent seçilir. bazıları da isyan ederek ‘felek’ anlamına gelen kelimelerle O’na hakaret etmekte teselli buluyorlardı.dadır. Batısındaki göller bölgesi cazip bir yerleşim merkezidir.88 - . Aşkenazilik. mistisizme sığınarak Aşkenazi tarikatını kurarlar. Bazıları O’nun uzaklaştığı vesvesesine kapılırken. Constantine’in Hıristiyanlığı resmî din ilân etmesinden sonra Konya önemli bir merkez olur. kendileri ile her ân beraber olan Şekina’nın onca zulme göz yummasını anlamakta güçlük çekiyorlardı.

En Sof.Kether (Melik/İlâhî Sultanlık/Kader) 2. Her Sefiro: Tanrı’nın kendine koyduğu bir isimdir ve özellikle 10 tanesi biraraya gelince Tanrı’ dan başka hiç kimsenin bilemeyeceği bir İlâhî Sıfat oluşturur. Bu değerlerin her biri. Çünkü onlar Selçukluların ve Osmanlıların himayeleri altında inanç özgürlüklerini doya doya yaşarlar ve hatta bazıları devlette çok önemli mevkilere kavuşurlar. Kabala denen bir akım geliştirirler. Sefirolar şunlardır: 1. Ancak Ebced Hesabı gibi bir takım hayali semboller ve rakamlarla anlaşılabilir. Her ayetin bir nümerik değeri ortaya çıkar. Tevrat’taki her kelimeye bir rakamsal değer verilir. Tevrat’ı entelektüel bakış açılarıyla yorumlarken. SEFİROLAR Endülüs Musevîleri de kendi tarikatlarını oluşturmada gecikmezler.filozofları hor görme tavrı yaygınlaşır. kendini mistiklere 10 şekilde gösterir.Netsah (Sabır/Sonsuz Tahammül) 8. Kabalistler Tanrı’ya yeni bir sıfat bulurlar: En Sof… Bilinmeyen sonsuzluk mânâsına gelen En Sof: Tevrat’a da.Hod (Şeref/Şan/Haşmet) 9.Din (Kâhir/Kudret/Adalet) 6. Kabala geliştikçe -Gazali’de olduğu gibi. Filozoflar. Talmud’a da yabancı bir kavramdır ve Yehova’dan farklıdır. Sefirolar kelimelerle anlatılamaz.Hesed (İnsaf/Sevgi/Af) 5.Rahamin (Rahman/Merhamet veya Güzellik) 7.Bina (Külli İrade) 4. * .89 - . sûfîler. Tanrı katındaki bir olayın izahı olarak kabul edilir. Bunlar Sefirolar’dır.Yesod (Kâdir/Temel Dayanak) 10.Şekina (Zâhir/Her şeyin İçinde/Kutsal Ruh).Hokma (Hikmet/Erdem) 3.rağbet görmez.

Zohar’ın yazıldığı dönemde. Zaman içinde Zohar da Musevî inancının abideleşmiş bir parçası hâline gelir. Allah’ın bu 10 sıfatını bir merdiven şeklinde hayal eder ve en alttaki Şekina’ dan en üstteki Kether’e kadar nasıl çıkılacağını mistik bir anlatımla izah eder. Barlaam ve Palamas gibi dindarlar mistisizm ile felsefenin arasını bulmaya çalışırlar. fakat bazı papazların kendisine arka çıkması sayesinde Hallac-ı Mansur’un akıbetine uğramaz ve aforoz edilmekten kurtulur. Bu metot da kısa sürede çok sayıdaki Musevî sûfînin ibadet şekline dönüşür.1275 yılında Leonlu Musa. Büyük Gertrude. Hıristiyan Avrupa’da mistik tecrübeler oldukça yavaş bir seyir izler. Fakat 14’üncü yüzyılda -özellikle Almanya ve İngiltere’de. Walter Hilton ve Norwich’li Julian gibi. fakat ‘akılla Tanrı’yı anlamaya çalışmak. Henry Suso.90 - . Pek çok mistik şahsiyet Müslüman ve Musevî mistikler kadar. John Touler. Teslis (Yaratıcı Tanrı. . Bunlardan Eckhart (1260-1327) ‘Hak benim’ diye bağırınca tüm rahiplerin tepkisini çeker. Avrupa’daki dominant Tanrı anlayışı ise.büyük saygınlık görüp ün kazanır: Meister Eckhart. Hayal gücünün kullanılması ve rakamlardan oluşan Tanrı sıfatlarının derinden derine düşünülmesi sayesinde. * Musevî cephede bu gelişmeler yaşanırken.. bu bağların çözülebileceğini önerir. Ayrıca. Richard Rolle.. bir başka ilginç Kabalist olan Abraham Abulafia (1240-1292?) Yehova’ya ulaşmanın ‘İlâhî Enerji’ olan ruhu bağlayan halatlardan kurtulmakla ve Yoga gibi bir disipline girmekle gerçekleşebileceğini yazar. Kurtarıcı Oğul ve ikisi arasındaki ruhsal ilişki olan Kutsal Ruh) paralelinde oluşturulan yorumlarla süregider. çatalla çorba içmeye benzer’ demeyi de ihmal etmezler.sûfîlerin sayısında ânî bir çoğalma gözlenir. Kabala’dan aldığı ilhamla Zohar (Kitab-ı Nur) ismini koyduğu bir roman yazar.

Mahrum eyleme bizi. Türkistan doğumlu Muhammed Bahaüddin . kendiliğinden söyleyen.YUNUS EMRE Türk beyliklerinin hâkimiyeti altındaki Anadolu’da ve Hacı Bektâş-ı Veli zamanında yaşadığı zannedilen bir başka eren de Yunus Emre’dir (1240. Ariflere bu dünya hayal u düş gibidir. Hakk’ı nasıl bulasın. Kâfir olur inanmayan. Yunus da ‘ben O’yum’ diyenlerdendir: Yunus değil bunu diyen. * 14’üncü yüzyılda ortaya çıkan tarikatların başında Nakşibendîlik gelir. Fir’avn ile Haman olur. İsteyene ver onları. evvel âhır hemen benim. onu telvin makamında (hâlden hâle girme veya psikolojik değişkenlik içinde) görürler. Derviş Yunus’un sözü. kabre vardığım gece. Hakk’a kul olmayınca. kan ağlar iki gözü. Bir dem girer kibr evine.1322?). bana seni gerek seni. Dört kitabın ma’nisin okudum ezber ettim. Kendiyi sana veren hayal u düşten geçer. Erenlerin eşiğinde yasdanıp yatmayınca. Aşağıdaki dizelerde onun bu değişken ruh hâletini görmek mümkündür: Cennet cennet dedikleri birkaç evle birkaç Huri.91 - . Aşka gelince gördüm bir uzun hece imiş Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Yunus’u kemale tam ermiş bir mistik olarak kabullenmeyen mutasavvıflar.

Hz. Dehlevîlik.. Halilîlik. Süleymancılık ve Fethullahçılık isimleriyle var olan güncel akımların feyiz kaynağının Nakşibendîlik olduğu görüşleri yaygındır. tarikat. Muhammed’in . Bu tarikatın esasları: Tövbe. takva (günahtan korunma). Nacîlik. Camîlik. Sadîlik. Ankara Solfasol’da doğup. hakikat ve marifet. Farsça nakış yapan/kalbi süsleyen anlamına gelen Nakşibend lakabıyla anılan bu mistik zât: ‘Allah’a varış yolunda işin esası nefis ve nefes üzerinedir.. Kalbin bütün gücünü ve gayretini O’na adamak ve her nefes alışta ve iki nefes arasında gaflete düşmeden O’nun bilincinde olmak gerekir’ der. Şeriatla dış dünya. zühd (maddeye rağbet etmeme).) * Türk tasavvuf tarikatlarından bir diğeri: Hacı Bayram Veli’nin (1352?-1429) kurduğu Bayramîye tarikatıdır. tarikatla iç dünya temizlendikten sonra hakikat ile Kurb-ı İlâhî (Allah’a yakınlık) gerçekleştirilir ve marifetle O’na ulaşma sağlanır. uzlet (yalnızlık) ve teslimiyettir. * Günümüzdeki mevlit merasimlerinde okunan Mevlid’in (milad/doğum) şairi Süleyman Çelebi (1351?-1422?) yazdığı bu uzun şiirde kâinatın yaratılış sebebini. kısacası. Kasanîlik. kanaat (yetinme). şeriat. Tayfurîlik. Muradîlik. Mazharîlik. Reşidîlik.Nakşibend (1318-1389) tarafından kurulmuştur. (Ayrıca.92 - . Akşemseddin’in kurduğu Şemsîye tarikatı ve Bursalı Ömer Dede’nin kurduğu Melâmîye tarikatı. Melamîlik. Nakşibendîlik. Nurîlik. vefat eden Hacı Bayram’ın tarikatı başlıca üç kola ayrılmış: İbrahim Tennuri’nin kurduğu Tennurî tarikatı. Nurculuk. İmam-ı Rabbani’nin (1563-1626) kurduğu Müceddidîye tarikatı ve Halid-i Bağdadî’nin (1776-1826) oluşturduğu Halidîye tarikatı dışında günümüze dek en çok sayıda kollara ayrılmış tarikatlardan biridir: Ahrarîlik.

Simavi. Vahdet-i Mevcûd olarak tarif eder. * Güncel tartışmalarda sık sık dile getirilen İslâm’da reform düşüncesinin hararetli bir Hanbelî savunucusu. asıl anlamları derindir.doğumunu. Vahdet-i Vücûd anlayışını.-1327). Orta Asya ve Ortadoğu’daki gelişmelerden geri kalmaz.. Kuran ayetleri semboliktir. o devirde Şamlı Ahmed ibni Teymiye’dir (. Şeriat hükümlerinin birkaç zümrenin maskesi hâline geldiğine inanarak yola çıkan Teymiye: Kelâm’a. bazı vasıflarını ve vefatını dile getirir ve Tanrı’ya sadece Kuran penceresinden yaklaşır. İslâm mistisizmi -Budizm’e . Samudra’da Kral Malik el-Zahir’in konuğu olur ve bu kişinin bir ‘ermiş sofu’ olabileceğini rapor eder. Tasavvuf. Avrupa.) 1341’de Çin’e giderken bu ülkeye uğrayan Fas’lı Arap bilgini ibni Battuta. kuzeyde Samudra Pasai ve Perlak Krallıkları’nın İslâmiyet’i resmî din olarak kabullenmelerinden sonra mistisizme büyük ilgi duyarlar. * Bu yüzyıldaki tartışmalı tarikatlardan biri de Şeyh Bedrettin Simavi’nin (1357-1420) kurduğu Simavîye tarikatıdır. felsefeye ve Eşarî tarikatlara karşı çıkar. Şeyh Bedrettin çok aktif ve gezgin biridir. Osmanlılara büyük güçlükler çıkardığı için idam edilmiştir. Simavi’ye göre madde ve ruh ayrılmaz ve aynı önemi taşırlar. * Arap denizcileri vasıtasıyla İslâmiyet’le tanışmış olan Uzak Doğu’da tasavvuf.93 - . Böylece.. 15’inci yüzyılda Java’da Şeyh Mevlâna Malik İbrahim.. (Bu gelişmeler 1292 yılında oraları gezen Marko Polo tarafından Batı’ya duyurulmuştu. 13’üncü yüzyılda Endonezya’da iyice çoğalmış olan Müslümanlar. hayatını. Sunan Ampel ve Sunan Bonang gibi isimler tarafından geniş kitlelere öğretilir. Sadece Kuran ve Sahih Hadisler üzerinde yoğunlaştırdığı düşünceleri ulema tarafından reddedilir ve ‘bilgisi aklının önüne geçmiş’ sözleriyle çıldırmış olduğu iddialarına maruz kalarak defalarca hapsedilir.

doğurgan. Yüzyıllardır geliştirilmekte olan baskı tekniği Almanya’da Johannes Gutenberg (1400-1468) tarafından matbaa makinesine dönüştürülür (1438-44). yavaş değişim olan evrim süreci büyük bir hız kazanır ve ânî değişim olan şaşırtıcı devrimlere dönüşür. dünyanın büyük bir kesiminde daha önce yaşanmamış hareketlenmelerin oluştuğu ve devrimlerin yapıldığı iki asır olarak karşımıza çıkıyor. * Tüm bu gelişmelerden sonra. bilim ve güzel sanatlardaki Yeniden Doğuş (Rönesans) Hareketi önce tüm Avrupa’ya. Fakat bu kültür ve tecrübe birikimi de gelecek nesillere yeterli gelmeyecekti. 200 yıl boyunca. sonra dünyaya yayılır..Hindular ve Budistler arasında da kabul görür. YENİ ÇAĞ TANRILARI 15 ve 16’ncı yüzyıllar. 3 semavî dinin ve diğer çoktanrılı dinlerin temsilcileri akıllarına gelen tüm soruları sormuş. Bu alet sayesinde yazı dilinde bir devrim başlar ve kültürel birikimler okuryazar insanlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılır. mürşitten müride aktarılarak süregelmişti. Sûfîlik ise.. Hindistan zannettiği Amerika kıtasını -farkında olmadan. İtalya’da başlayan düşünce. apayrı bir bağlam içinde. Kendi surları içinde kapalı ve az sesli bir toplum oluşturmuş olan Bizans’ın surları aşılır ve İstanbul -Fatih Sultan Mehmet tarafından.alternatif olarak. Her ülkede çok sayıda yaratıcı. atılımcı ve değişimci nesiller yetişir. * Kristof Kolomb (1451-1505).keşfeder (1492) ve Avrupalılar bu topraklara göç ederek yerleşmeye başlarlar. yanıtlarını bulmuş ve belirli bir felsefî düzeye ulaşmış oluyorlardı.94 - . .Osmanlı topraklarına eklenir (1453). Akdeniz bir ‘Türk Gölü’ olur.

. Böylece Müslümanlıktaki Sünnîlik-Şiîlik gibi. * Tarihteki en büyük İmparatorluk olan Moğol İmparatorluğu kanlı savaşlar ve isyanlarla küçük devletlere bölünürken. M. (Bunlardan özellikle Evanjelik mezhebi. Hıristiyanlık’ta da Protestanlık-Katoliklik farklılaşması oluşur.’de çok güçlü bir mezhep hâline gelecek ve Beyaz Saray’ın politikalarına yön verecektir!) * Bu yüzyıllar bazı toplumlar için kriz yılları olur. İspanya’daki Endülüs Müslümanları ortadan kaldırılır. 600’lü yıllarda ormanların içinde kurdukları tapınakları. Evanjelist gibi kollara ayrılırlar. canlarını zor kurtararak Anadolu’ya.S. Amerika’daki İnka ve Maya uygarlıkları ise Avrupalıların istilâsı ve hunhar kıyımları yüzünden iyice geriler ve kendi kabuğuna çekilirler. Çok sayıda Müslüman ve 150 bin kadar olduğu zannedilen Yahudi halk. Balkanlar’a ve Kuzey Afrika’ya göç etmek zorunda kalırlar. Vatikan Papalığı (halifelik) ve Engizisyon üzerine başlattığı tartışmalarında Katolik Hıristiyan Şeriatı’nı reddeder ve protestocu anlamına gelen Protestanlık Mezhebi’ni kurar.95 - . Anglikan.Egemen elitleri de arkasına almış olan Katolik ve Ortodoks Kiliseleri bu değişim fırtınasına daha fazla karşı duramazlar. Tarih tekerrür eder ve zamanla Protestanlar da kendi aralarında bölünerek Lüteryan. 21’inci yüzyılda. halk kitleleri sefalet içinde telef olurlar. İncil’i ilk kez Almanca’ya çevirmiş olan ilâhiyat profesörü Martin Luther (1483-1546). Almanya’da. gözlemevlerini ve stadyumları terk edip kıyılarda yaşamaya başlamış olan Mayalar da. Kalvinist.D. A.B. -İsviçreli UFO araştırmacısı Erich Von Daniken’e göre uzaylıların gazabından kaçarkensömürgeci dünyalıların gazabına uğrarlar. Kolomb’un askerleri Maya medenîyetinin son temsilcilerine bile son darbeyi vurmakta tereddüt etmez ve büyük bir soykırıma girişirler.

. üçüncüsü Molla Hüsrev (. İslâm medreselerindeki (üniversite) ulemalardan bazıları bir araya gelerek. felsefede ve ekonomide en ileri ülkeler olduklarını. yorum ve tecrübe birikimi oluştuğu kanaatinde birleşirler ve içtihat kapısının kapandığına karar verirler. buralardan yetişerek. sanatta. Fıkıh.. İçtihat (şeriat hükümlerine uygun çıkarımlar yapma) ve İcma (hükümlerde konsensüs) arşivlerinin sorulan her konuya cevap verecek yeterlilikte olduğunu ve inanç sisteminin değişmez bir ‘ideal’ model kazandığını öne sürüp. sadece bunlara başvurmanın her soruya yanıt vereceğini savunurlar. Artık mevcut Hadis. DÜŞÜNMEYE PAYDOS Tarihsel değişim mekanizması son sürat işlerken. (Bu deklarasyondan sonra Müslüman ülkelerdeki bilimsel ve toplumsal gelişmelerin durakladığını savunanların sayısı oldukça yüksektir.-1480) ve Sultan Mehmed’in hocası. . saraydaki Enderun Mektebi’nde eğitici olarak görevlendirilirler. ilim ve deneyim sahibi olmuş ve büyük saygınlık kazanmış olan bilginler.. savaş ve toprak kaybedenler ‘yazgı’larına isyan ederler. Bu kanaatte olanlar o çağa kadar İslâm ülkelerinin bilimde.Değişen bu güç dengeleri esnasında toprak kazananlar zafer sarhoşluğu içinde kutlamalar yaparken. dördüncü şeyhülislâm Molla Gürani (1410?-1488) en çok anılanlardandır. duraklamanın nedenleri arasına.96 - . Kelâm. Karşı tezleri ileri sürenler ise. Fakat bu insanlık dramı ve trajedisi tarihten beri devam edegelmiş bir süreçtir ve daha yüzyıllarca devam edecektir. fakat bu karardan sonra bir duraklama ve gerileme devrinin başladığını savunurlar. Avrupa’daki Rönesans hareketlerinin getirdiği hızlı gelişime ayak uydurabilmenin zorluğunu koyarlar.) Küçük bir beyliği büyük bir imparatorluğa çevirmeyi başarmış olan Osmanlılar döneminde tarikatlar yaygınlaşırken. 7-8 asırdır yeterince araştırma. Bunlar arasında ilk şeyhülislâm Molla Fenari (1350-1431).

el çek ilacımdan tabib. İçtihat kapısının kapandığını reddeden bu bilginler Şahenşah’ın fikirlerini İslam dışı bulurlar ve düşüncelerini geniş kitlelere yayarak. Sünnîlerden farklı görünmek için Şiîlerin kırmızı bir başlık giymelerine kadar ulaşır (1487). Çok sayıda eser yazmış olan Fuzuli. bazen hâlinden şikâyet eder. Bu sevdadan uyanmaz mı? * Ben aşk derdiyle hoşem. * 16’ncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu. Şah İsmail -güçlü ordusuna güvenerek. bazen de mütevazı ve mistik yönünü sergileyen son derece lirik sözler söyler: Fuzuli rind-i şeydadır. Fakat araları iyi değildir.Osmanlıların en güçlü dönemlerinden birinde doğan ünlü mistik şair Fuzuli Mehmed bin Süleyman (1485?-1556). bazen hoşgörüyü unutarak şiddetli tenkitlerde bulunur. kim helâkim zehri dermanındadır. ülkesindeki bilginler bu duruma karşı çıkarlar. Buna rağmen. * .şansını dener ve önemli bir savaşı kaybeder.97 - . halkın da desteğini kazanırlar. 3 büyük Müslüman devlet olarak göze çarparlar. Şah İsmail. Bu durum ‘Kızılbaş’ sıfatının doğmasına yol açar. Tanrı’ya olan aşkını ve Kanunî Sultan Süleyman’a karşı duyduğu muhabbeti dile getiren etkileyici şiirler ve kasideler yazar. Bu idealin Çaldıran’da (1514) Yavuz Sultan Selim tarafından yok edilmesinden önce. Sorun bu kim ne sevdadır. art arda kazandığı savaşlar ve topraklar yüzünden içine girdiği zafer sarhoşluğuyla tüm dünyayı Şiîleştirme idealleri beslemeye başlar ve birtakım katliamlara girişir. Şah İsmail’in babası Şah Haydar ile başlayan Sünnî düşmanlığı. Hemise halka rüsvadır. Şah İsmail idaresindeki Tebriz merkezli Safevi İmparatorluğu ve Hindistan’daki Moğol İmparatorluğu. Kılma derman.

Tanrı objektif olarak bilinmez. Ahiret. bilgilerin ortalamasını alarak. Güneş ışıkları misali ile anlayabiliriz. hayal gücü içeren zihinsel yetenekleri sayesinde O’nu anlayabilir. Bunu. Güneş’in kendisini meydana getiremezsiniz.) HİNDU-MÜSLÜMAN-BUDİST İNANÇ BİRLİĞİ Hindular ve Budistler de. Buda ve Tao yeni yorumlara tâbi tutulur. Âdem’den beri peygamberler.O devirdeki ulema arasından. Ama bu ışıkları toplayıp birleştirdiğinizde. Şiva. Güneş ışıkları her şeyin üzerine vurur ve onları aydınlatır. 12 İmam ve sûfîler sayesinde kuşaktan kuşağa geçmiştir ve geçecektir. fakat her insan.98 - . İnsanın azmettiği şeyleri yapabilmesi demek. Bu mümkün değildir. Bütün şeyleri bir araya getirdiğinizde -bazı feylesofların düşündüğünün aksine.Külli Nur’u oluşturamazsınız. çünkü hayal gücü yaratıcı Nur’un eseridir ve bu gücü yoğunlaştırıp maddileştirmek Cüz’i İrade’nin kapasitesi dahlindedir. yoğunlaşmış Nur parçalarını Tanrı’nın . bu düşüncelerine tezat teşkil eden şeyler de söyler: ‘Gizli İlâhî İlimler Hz. Nur: Nur-ül Envar’ın cüz’i hâlidir ve her şeyin içinde mevcuttur. Molla Sadra olarak bilinen Sadreddin Şirazi (1571-1640) adında bir mistik çıkar: ‘Felsefe. Nur’un yoğunlaşmış hâlidir ve O’nun varlığına bir işarettir. Bunu sezinlemek ve anlamak mümkündür. manevî iç evrenin ruhsal boyuttaki mekânıdır. akli delillerle Tanrı’ya ulaşmaya çalışır. Bazı mezheplerde.’ Şirazi. Bu akislerin/yansımaların tümü aynı kaynak olan Nur-ül Envar’dan geldiği için her şey bir âyettir. hayalinde resmini çizdiği şeyleri gerçekleştirmesi demektir. Tanrı’ya ulaşmak Nur’a ulaşmakla kabildir. Grek filozofları. İslâm dünyasında ve Rönesans’ı yaşayan Avrupa’daki bu değişikliklere ayak uydurmak isterler. Krişna.’ (Sözü edilen gizli ilimlerin Ayetullahlar’a geçmiş olduğu inancı sonraki yüzyıllarda İran’da yaygınlaşacaktır. Brahman.

Hayvanları kurban etmeyi ve avlamayı yasaklar ve vejiteryan bir diyet uygulamaya başlar. Fakat imparator değişince her şey değişir ve Hindular çift vergiye maruz kalınca toplum huzuru ortadan kalkar. Hindular ve Müslümanlar arasındaki bu ‘ kutsal imece’. 45 yıl başta kalan 3. Nur’un maddî görüntüsü olmaktan çıkar. Bir grup da.gerçekleştirilebileceğini dile getirir. Avrupa’daki Müslüman ve Yahudilerin çektiği cefalarından etkilenen Şah Ekber. Çok sayıda taraftar toplayan bu görüş Müslümanlar. Bu tarikat üyeleri. çok saygı duyulan ve ‘mükemmel insan’ olarak görülen Şeyh Ahmed Sirhindi’nin (1563-1625) Şah Ekber zamanında başlattığı muhalefet büyük ölçüde arttırır. Evren. Ayrıca -yukarıda görüldüğü gibi. Bu huzursuzluğu. Hinduizmi Müslümanlıkla yoğurarak. Hindular.yeryüzündeki maddî görüntüsü olarak kabul etme inancı reforma uğrar ve yerini Şirazi’nin anlayışına bırakır. Moğol İmparatoru Şah Ekber’i (1560-1605) çok etkiler.toplumda saygınlık kazanmış insanların bu hareketlerde bir motor güç olabilecekleri defalarca . Allah’a teslim olmak anlamına gelen İslam’ın tüm insanlar tarafından -dini farklı olsa dahi. Ekbername isimli bir kitap yazar. Burada oluşan inanç spektrumu yeni ilhamların ortaya çıkmasını sağlar. Budistler ve Sihler arasında bir hoşgörü ve kardeşlik havası yaratır. çok büyük toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Allami. çoktanrıcılığı terk eder ve Tek Tanrı anlayışını oluşturur. Ebulfazıl Allami (1551-1602) adında bir Sünnî mistik.99 - . 1575’te bir mabet inşa ettirir ve her inançtaki insanların buraya gelerek Tanrı anlayışlarını müzakere etmelerini ister. Allah’ın sadece Müslümanların tekelinde olmadığını. yansıması olarak algılanmaya başlar. (Sosyolojik açıdan bakıldığında bu durumdan şu sonuçlar çıkarılabilir: Ülkeleri idare edenlerin küçük birer hata yapmaları veya yanlış anlaşılacak sözler sarf etmeleri. Guru Namak önderliğinde Sihizm (Sikhism) mezhebini kurarlar.

Tevhid kavramını ele alır. Tanrı hayır ve şer dolu bir dünya yarattı mı? Hayrın kaynağı Tanrı ise. Bazıları kendisine geri döndü. O zamana dek hiçbir sûfînin kullanmadığı bir üslûp içinde.) * Batı’da bu toleransı göremeyen ve dünyaya dağılan Yahudilerden Filistin’e göç edenler. manevî âlemin ‘atomları’na inecek kadar ince detaylara değinen açıklamalar yapar. beğenmediği sıfatlarından biri olan Cebbâr (zorla yaptıran) sıfatını bu boşluğa bıraktı. şerrin kaynağı nedir? sorularına da cevap bulan ve yeni bir evren modeli geliştiren Luria. huzura kavuştuktan sonra zihinsel ve ruhsal yeteneklerini kullanma fırsatı bulurlar ve çok kısa bir zaman içinde Safed Kabalası’nı oluştururlar. Bu derin konuyu açıklığa kavuşturmak için Hayat Ağacı adlı bir kitap yazan Isaac Luria. Bu yüzden Cebbâr sıfatı gittikçe yoğunlaştı.100 - . Fakat bu yuvarlak ve şeffaf boşluğa Nur’unun diğer sıfatları da sızıyordu.yaşanarak kanıtlanmıştır. Bu değerlere saygı göstermek ve hoşgörülü davranmak ise. entegrasyonun ve üretimin artmasında bir katalizör olmaktadır. huzurun. farklı Tanrı anlayışlarına sahip insanların kutsal saydığı değerlere saygısızlık etmenin bir zincirleme reaksiyon doğurabileceğidir. bu sevmediği negatif özelliğinin bir akış içinde. Bu kabalistlerden Musa ben Yakub Cordovero (1522-1570) ve Isaac Luria (1534-1572) düşüncelerini merhamet ve zulüm gibi iki karşıt kutbun birlikte bulunabilmesi paradoksu üzerinde yoğunlaştırırlar.kendi kendini evrimle değiştirerek sevilir ve olumlu kılmasıydı. Böyle yapmaktan maksadı. barışın.(Big Bang?) Patlayan Nur etrafa saçıldı. En önemlisi de. büyüdü ve patlamak zorunda kaldı. Boşluğun içinde kalan Nur parçaları -bir kaos içinde. son derece geniş bir hayal gücü sergiler: ‘Tanrı kâinatı yaratmadan önce kendi varlığının bir bölümünü boşluğa dönüştürdü! Sonra.oraya .

Musevî dünyada çok güçlü bir manevî atmosfer oluşur. Herkes Şekina’yı çok daha yakınında hissetmeye başlar. İma. O’nun isteğine baş eğecek ve evrimleşerek değişecektir. Yazdıkları Eski Yunanca ve Lâtince metinleri halk anlamaz ve genellikle . HIRİSTİYANLIĞIN ÇALKANTILI YILLARI Musevîler bu manevî coşkuyu yaşarken. astro-fizik ile uğraşanların Big Bang teorisini oluştururken bu zâtın görüşlerinden büyük ölçüde yararlanmış olabilecekleri kendiliğinden akla gelmektedir!) Luria bu ileri görüşlü yorumlarının hemen ardından başka düşünceler de üretir ve Tanrı’nın insanlara ihtiyacı olduğunu söyler: ‘İnsanlar olmasaydı. Özellikle 16 ve 17’nci yüzyıllarda çok değerli fikirler üreten bilim adamları ve filozoflar halkın anlayabileceği düzeyde ve halkın konuştuğu dilde söylemler geliştiremezler. baba/erkek karakter. Tanrı’nın sıfatlarını anlayacak ve takdir edecek bir varlık olmayacaktı!’ Herkese enteresan gelen bu görüşler kısa zamanda tüm Yahudi dünyasına yayılır ve inananlara yeniden bir yaşam sevinci kazandırır. Öyleyse. Avrupalı Hıristiyanlar tam aksine birtakım fanteziler peşindedirler.hapsoldular. Hapsolan parçacık Nur’lar birbirine çarparak birleştiler ve değişik parçacıklar oluşturdular (Atomlar?). her şeyin cevheri O’nun parçasıdır ve bu cevherin içinde O’nun sevmediği özelliği de vardır.101 - . ana/dişi karakter taşıyordu. Âdem ve Havva da bu cevherden yaratıldı. fakat bu özellik. Çok geçmeden Luria Kabalası yazılır ve yayılmaya başlar. Böylece gördüğümüz her şeyin cevheri oluşmuş oldu. Bu parçacıklardan Abba ve İma oluştu.’ (Luria’yı okuduktan sonra. Bu iki parçanın birleşmesi (ziwwug) sayesinde bir denge oluştu ve kaos sona erdi. Abba.

ev kadınları şeytan figürlü oyalar yapar ve şeytana uygun ayinler yapılıp sapık eylemlere girişilir. Büyük bir inandırıcılık ve heyecan içinde anlatılan bu fanteziler sonucunda. İncil’ deki Tanrı’dan daha güçlü bir tanrı olarak algılanmaya başlanır. kehânet. acımasız ve korkulacak bir varlık olarak algılamaya başlamış ve O’ndan uzaklaşmayı yeğlemişti. ressamlar şeytanı kutsallaştıran tablolar çizer. Şeytana tapmak bu ceza yağdıran Tanrı’nın gazabından kurtuluşun bir simgesiydi. yanlış ve yetersizdi. İsa ve Meryem bibloları kaldırılır ve yerlerine şeytan heykelleri konur. 250 yıl sürecek olan garip bir çılgınlık furyasını tetikler. muskacılık gibi uğraşlar gündemin birinci maddesini oluştururlar. SATANİZM Onca cehalet. birdenbire şeytana tapanlar (satanistler) çoğalmaya başlar. bu akıldışı eğilime ilâveten falcılık. Evlerdeki raflardan Hz. Bu eğitim zaten eksik. üstelik halk arasında okuryazar sayısı da çok çok düşüktü. kuşaktan kuşağa geçen efsaneler ve dilden dile dolaşan yalan-yanlış haberler. üfürükçülük. kasabalar ve şehirler yüzlerce kilometre uçtuktan sonra şeytanla cinsel ilişkiye girdiğini anlatan insanlarla dolup taşar. şeytan. bağnazlık. daha önce hiç düşünülmemiş fantezileri ve ütopyaları kolayca yaratabiliyordu. Halk Tanrı’yı son derece zalim. Tanrı anlayışındaki onca evrime rağmen insan aklının bu derece ilkel dönüşümler yapabilmesinin izahı zordu. Köyler.102 - . Bu gidişi durdurmaya çabalayan Kilise Engizisyonunun idam ettiği binlerce kişinin sallanan cesetleri ve giyotinle kesilmiş kafaları bile bu çılgınlığı önleyemez. Fakat kesin olan şuydu ki: İnsanın eşsiz hayal gücü. Özel sohbetlerde ‘şeytanın kimliği’ tartışılır.Kilisenin verdiği klâsik dinî eğitimle yetinir. O devirdeki insanların hayal gücüne yardımcı olan dış etken ise. Bu . Engizisyon zihniyetinin topluma enjekte ettiği korku ve hurafe dolu ‘dinî’ hükümlerdi.

simge. baskıya başkaldırışı sağlamıştı ama özde bir reform oluşturamamıştı. tüm küçük varlıkların o Büyük Varlık’ın birer parçası olduğunu ve bunları sevmenin bizi O’na götüreceğini vâzedip iç açısı mesajlar verir. Avrupa insanının bu denli batıl inançlara kapılmasının ardındaki bir başka neden de. Calvin’in hurafe temizliği çabaları sonucunda yeniden doğan dindarlar şeytanizmi. Luther ve Calvin’in reformları.103 - .daha somut bir çerçevede arayan. hem ateizmi hem de -tuhaftır ki. Tanrı ile kul arasındaki teokrasiyi ve ruhban sınıfını dışlamaya başlarlar ve daha kişisel bir Tanrı anlayışı geliştirirler. Sevgi duygusunu büyütmenin bu taktikleri boşa çıkaracağı temasını işleyen Loyola. sevgi. Rönesans gibi her şeyin sorgulanarak yeniden ele alınmasını sağlayan bir değişim ve ilerleme atmosferi içinde bile. uzun yıllar alan yorumlardan sonra bazı anlayış farklılıkları yaratabilmek söz konusu olabilirdi. Tanrı arayışını -doğabilimlerinde olduğu gibi. Şeytanın ait olduğu manevî boyutu kesin çizgilerle belirler ve Tanrı’nın bazen kalpte hissedilmemesinin sebebini kötü ruhlu şeytanın taktiklerine bağlar. * Fakat İsviçre’de başlattığı radikal hareketlerle John Calvin (1509-1564) moral değerlerin değişimini kısa sürede hızlandırmayı başarır ve Luther’den daha etkili bir lider olarak Hıristiyanların manevî anlamda ‘Yeniden Doğuş’ kavramını yaratmalarına sebep olur. ‘30 günde değişim egzersizleri’ diye bilinen bir tarikat kurar. akla ve ruha yatkın yeni bir sistemin konulmamış olmasıydı. Çünkü zaten oturmuş bir dinde reform yapmak değil. ama mistik yaklaşımları da olan Loyola.umut ve coşkuya dönüştürmesine önayak olan bilginlerden biri de İgnatius Loyola (1491-1556) olmuştur. Şeytana tapanlar bu gelişmelerden habersizken. sevgi dolan yürekle- . Avrupa Hıristiyanlarının Tanrı gazabını ve korkusunu.modernizmi başlatan sebep olacaktı. doğal olarak değişmeye başlamış değer yargıları ve manevî sistemin yerine. haberdar olanlar karamsar ruh hâletini terk ederek.

sosyal barış tekrar yok olmaya yüz tutar. Kısa süre içinde.riyle tüm insanlara bu transformasyon yolunu öğretmek için gönüllü misyonerlik seyahatlerine başlarlar. Tanrı’yı tekeline almış olan Kilisenin acımasız otoritesine karşı çıkmakla başlayan bu anarşi.hızla işliyordu. bir başka ‘şeytan’ derhâl yaratılmış olur! AVRUPA’DA ATEİZM ÇAĞI Avrupa’daki entelektüellerin ve ruhban sınıfının sürdürdüğü fikir ve çıkar kavgalarının ateizmi doğurmasını sağlayacak koşullar 16. Ne var ki bu durumu fırsat bilen teokratlar. her hareketinde birer kriter olarak uygulanması emrini verir. Japonya ve yeni keşfedilmiş Amerika’da bu misyonu yüklenmiş çok sayıda insana rastlanır. birdenbire elitler arasında da ayrışmalara ve kavgalara neden olur. Başlangıçta ateist kelimesi. fikirleri ve kişilikleri beğenilmeyen insanlar için kullanılan bir sözcüktü. yy. kavgalar ve cinayetler giderek artar. sonuç olarak. Hindistan. Saldırılar. başlarında henüz oluşmamıştı. fakat o süreç yukarıda görüldüğü gibi. Daha sonra hakaret . ya işkenceye uğrar ya da idam edilerek yok edilir.104 - . Aydınların da bu duruma kayıtsız kalmamak için başlattıkları söz düelloları. bir ‘şeytan’ henüz yok edilmişken. Ortadoğu. bu kez pek çok insanı yavaş yavaş İncil’i ve hatta Tanrı’yı inkâra kadar sürükler. yeni birtakım Şeriat Kanunları (Kilise Kanunları) yaratır ve bunların devletin ve halkın her düşüncesinde. Çin. Yeniden kurulan bu modern engizisyon baskısına başkaldıranlar yine ya toplum dışına itilir.

Eskimiş fikirlerini değiştirmeye direnenler ateisttir. * Bu arayış doğayı ve maddeyi daha yakından inceleme çabalarını yoğunlaştırdı. sayıları az bir grup. ve Tanrı yokmuş gibi davranan. Görüldüğü gibi ateist kelimesi. 1634 yılında yayımladığı Ateizm Kapandı adlı eserinde şunları yazar: ‘İki yüzlü demagoglar ateisttir.. bazılarına göre de yokluğunun kanıtı. Bulunan kanıtlar bazılarınca Tanrı’nın varlığının kanıtı oldu. Öğrenmeye karşı çıkanlar ateisttir. .amacıyla kullanılmaya başlandı ve giderek farklı anlamlar kazandı. ‘benim inancımı paylaşmayan 50 bin kişi var’ demek istiyordu.. 100 yıl sonra.. ‘İnanmıyorsam inanmıyorum. Kötü ruhlu insanlar ateisttir. Suçlamalara maruz kalan ve bu duruma çok sinirlenen bazı bilim adamları. Anglikan dinbilimci Richard Hooker’ın (1554-1600) aklına ateistleri tanımlamak ve kategorize etmek fikri gelir: ‘İki tip ateist vardır: Tanrı’nın varlığını inkâr eden. Tanrı’ya inananlar bile ateizme inanabilmek için bahaneler arayacaktı.) John Wingfield.. (Hatırlanacağı gibi Romalılar da Yahudi ve Hıristiyanlara aynı suçlamayı yöneltmişlerdi. Marin Mersenne (1588-1648) Paris’te 50 bin ‘ateist’ olduğunu öne sürdüğünde. Ama bütün bu çabalar ve araştırmalar birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. başlangıçta sadece hakaret ve küfür aracı olarak kullanılıyordu ve yakalarda şerefle taşınacak bir rozet olmaktan birkaç nesil gerideydi. vergileri ve kiraları arttırarak halkı darboğaz edenleri de ateistler listesine ekler. Bu kavram kargaşası çoğalınca. Haddini aşanlar ve kendini beğenmişler ateisttir. Bu ünlü şair.’ Bu tenkitçilere Gallerli William Vaughan (1577-1641) da katılır.. Kime ne!’ tavrıyla reaksiyon gösterirler. geniş bir grup.’ Ateizm sürekli gündemde tutulunca spekülasyonlar çoğalır.105 - ..

Düşünsel ve inançsal evrim yasaları da böyle çalışır.’) Bu gelişmelere şüpheci bir hassasiyetle yaklaşan Michel de Montaigne (1533-1592) insanların tüm düşüncelerinin çelişkili olduğunu savunuyordu. daha gelişmiş bir düzene giden sürecin başlangıç merhalesidir.106 - .Tanrı’yı. kaos-düzen. Çok geçmeden bu rahatsızlığı giderecek ‘geçerli’ bir yol bulundu: Kuran’daki ve Tevrat’taki ayetlerin sadece sembolik anlamlar taşıdığını öne süren bazı sofulardan ilham alan Hıristiyan mistikler..’ Doğa bilimleri. Cehennem’i yer kürenin merkezindeki sıcak ateş olarak göstermiş olması. Hıristiyan bilginler bu sahalarda Doğu’daki Müslüman ve Yahudi bilginleri yavaş yavaş geride bırakıyorlardı. Rönesans ruhuna yatkın bir anlayışla dile getirmek istiyorlardı. kaos-düzen diye giden bir düzenle çalışır. Dante’nin. İsa’nın küçük bedenine sığdırılmış olması ve birçok yeni buluşun İncil’deki ayetlere ters düşmesi dindarları rahatsız ediyordu. çok önemli bir gerçeğe bağlayan düşünürlere göre: ‘Tüm evren. Mistiklerin bu açıklamalarıyla tatmin olmayanlar bilimsel olarak ispat edemedikleri -ama hissettikleri. insanın kendini araştırmasına yönelik çabalar ve Kozmoloji ilerledikçe. Çok geç- .Hz. Her kargaşa kendi içinden daha gelişmiş bir düzen çıkarır. negatif bir karmaşa değil. büyüklüğü daha iyi anlaşılan kâinatın -Kilise tarafından. Yani kaos. Galileo’nun haklı çıkması. Eserlerinde geniş ruhsal çözümlemeler yapan Montaigne.(Satanizm ve Kilise baskısı altında uzun yıllar yaşamış olan Avrupa’yı aydınlanma ve refaha götüren daha iyi bir düzenin ortaya çıkışını. Fakat ‘Manevî Kâinat’ı keşfetmede Doğulu meslektaşlarından henüz çok gerideydiler. metafiziğim de bu. İncil’deki ayetlerin de her kelimesinin arkasında gizli mânâlar bulunduğunu savunarak bir ‘çıkış yolu’ buldular. insan merkezli bir felsefe oluşturmaya yönelmiş ve görüşlerini tek bir cümleyle anlatabilmişti: ‘Her şeyden önce ben kendimi araştırıyorum: Benim fiziğim de. kaos-düzen. Her düzen eskidikçe yenilenmek için yerini bir kargaşaya bırakır..

Böylece Buda’yı aydınlatan ruhsal boyut.107 - . Papazlar her yeni buluşu Tanrı’nın varlığına delil olarak gösterdikçe. coşku içinde kendilerini O’na daha yakın hissetmeye başlar. o şeyleri yaratmış olan bir Yaratıcı’nın varlığına kanıttır. Böylece Avrupa’da. zekâ. Amerika’da ve kolonilerde güçlü bir manevî atmosfer doğar. Bilim. Maddeötesi ile uğraşmak rafa kaldırılır. beyin gücü ve enerji harcarlar. Batı’da.meden ortaya çıkan güçlü bir ses bu insanların duygularına tercüman oldu: Leonard Lessius (1554-1623) yazdığı Takdir-i İlâhî adlı eserinde inandırıcı bir sentez yapmış ve hak ettiği şöhreti kazanmıştı: ‘Her somut gerçek gibi Tanrı’nın varlığı da bilimsel olarak kanıtlanabilir. kutsal kitaplar. dindar araştırmacılar daha çok keşif yapıp Tanrı’nın yüce dehasını gözler önüne sermek için çok büyük vakit. artık herkes Tanrı’yı mistik tecrübelerle aramaktan vazgeçer. Dindar halk da bunları duyup gördükçe. sağduyu. Felsefeciler de bu duruma katkıda bulunarak herkesi bilimsel ve rasyonel bir arayışa teşvik ederler. Evrende keşfedilecek çok şey olması.’ Lessius’un sentezi 17’nci yüzyıldaki kilise anlayışına da egemen olur. Bu pratik ve çok yararlı metot kanıksandıkça. maddeyle uğraşarak Tanrı’ya ulaşmak yolu tercih edilir. AYDINLANMA ÇAĞI TANRILARI . Salt akla dayanan bu aydınlanma. felsefe. yaşadığımız özel tecrübeler ve doğaya yönelik gözlemlerimiz bizi bu sonuca kolayca ulaştırmaktadır. Tesadüfen oluşmasına olanak olmayan bu düzen dolu kâinatın ve üzerinde yaşadığımız dünyanın bir Yaratıcı’sı olduğuna yapılan bütün icatlar işaret etmektedir. çok geçmeden. akıl. bazı bilim adamlarının ve filozofların Tanrı’yı inkâr etmelerini de beraberinde getirecektir. evrenin okunması yoluyla kazanılan bir ‘aydınlanmaya’ dönüşür.

1517 yılında Mısır’ın fethini gerçekleştiren ve Halifeliği de üstlenen Osmanlı’nın Cihan Hâkimiyeti devresi.TARIMDAN SANAYİYE GEÇİŞİN SANCILARI 16 ve 17’nci yüzyıllar bugünkü sanayileşmiş uygarlığın şekillenmeye başladığı yıllardır. tarih tekerrür ederek. İşin içine kötü yönetim. ancak vergilendirdikleri halkın ve köylülerin mahsullerini pazarlayarak ve elitlerin ürettiği yol gösterici bilgilerden yararlanarak ayakta durabiliyorlardı.yanlış tercüme ederler ve kendilerinden son derece emin tavırlarla. yükselme. güçleri zirveye ulaşmış imparatorluklar duraklıyor. Tarihteki en uzun ömürlü devletlerden birini kurmuş olan Osmanlılar için de aynı ‘kader’ tecelli etmişti. sonuç olarak. sık sık rastlanan krizlere neden oluyordu. ekonomik plânlamada tutarsızlıklara yol açıyordu. Sümerlilerden beri bu hep böyle tezahür etmiş. Devletler. * İçtihat kapısını kapatmış olan Sünnî Müslümanlar. Çünkü kötü iklim koşulları. geriliyor ve yıkılıyordu. israf. kayırmacılık. ancak birkaç padişahın hanedanlığı süresince korunabilmiş ve fakat 624 yıllık ömrün büyük bir kısmı kuruluş. Batı’daki ‘aydınlanma’ arayışlarını da -düşünce kapısı kapalı olduğu için. ‘biz o yollardan çoktan geçtik’ edası içinde gelişmelere kayıtsız kalırlar. belirli bir uygarlık düzeyine ulaşan milletlerin aynı konumda çok uzun süre kalmalarına olanak vermiyordu. gerileme ve yıkılış devirleri boyunca geçmişti. zirveye çıkan devletlere çok uzun süre yaşama şansı tanımamıştı. Fakat böylesine dar sınırlar içine sıkışmış ekonomik sistemler. duraklama. tarım çalışanlarının beceriksizlikleri ve harman vaktindeki doğal felâketler gibi değişken faktörler.108 - . Fakat Osmanlı bayrağı altında yaşayan . toprak verimsizliği. Savaş tazminatları ve ganimetleri de bir başka gelir kaynağıydı. O zamana kadar toplumlar ekonomilerini büyük ölçüde tarım ürünlerinin üretimi ve pazarlaması üzerine yaslamışlardı. rüşvet ve hırsızlık da girince zaten limitli olan kaynaklar ve rezervler çarçabuk eriyor.

yavaş yavaş.109 - . Buna karşın. tarıma dayalı düzeni değiştirmeleri ile yükselmeye başlar. İspanyollar. Avrupalılar Uzakdoğu. medrese. İngilizler.farklı köken ve dine mensup olan halklar. Avrupa. dünyayı parselleyip sömürmeye başlamıştı bile. Osmanlı bünyesinde oluşan imtiyazlı bir sınıf hâline gelecektir. İsveçliler ve Hollandalılar beş kıtada at koşturmaya ve okyanuslarda yelken açmaya. Osmanlılar üç kıtada çok geniş topraklara ve üç denize sahipti ama. dünyadaki gelişmelere kayıtsız. yol. Avrupalı ulusların ekonomik grafikleri. Bu ilgi sayesinde. İngilizler. manevî bağlılıkları olan Avrupa’daki aydınlanmayı uzaktan da olsa izlemeyi ihmal etmezler. okyanusları aşıp dünyayla olan ticaretini geliştiriyor ve girişimci bir orta sınıf yaratıyorken. Fransızlar. imparatorluğun herkese sağladığı güven ve inanç özgürlüğü içinde yaşarken. tarıma bağımlı olmaktan kurtulmuş ve sana- . içine kapanık ve korumacı bir siyaset izlemekle. 7 yaşındaki oğlu 4. Hindistan gibi devasa bir ülkenin tümünü kontrolleri altına almakla ve Kuzey Amerika’yı kimseyle paylaşmamak için savaşmakla iştigal ederken. Yeniçeriler ise. Hindistan. Osmanlı hazinesinin gücü artan bir ivmeyle zayıflayacaktır. Afrika ve Amerika’daki yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kendi ülkelerine taşımakla meşguldürler. diğer yandan Batı’nın icat ettiği makineler sayesinde seri ve ucuz olarak ürettiği mallarını ithal etmek zorunda kalacak. Mehmet’i (1648) o devasa İmparatorluğun padişahı yapmakla meşguldüler! BRANŞLAŞMA VE SONUÇLARI Bu yüzyılda dengeler tersine dönecektir! Yenilmezlik imajları silinen Osmanlılar bir yandan toprak kaybetmeye devam ederken. köprü. Sultan İbrahim’i tahttan indirip. Osmanlılar. imaret ve konaklar yaptırırken. Portekizliler. Osmanlılar egemen oldukları ülkelerde cami. bazıları.

Mutlak Kader’i dışlayan. kendilerine özgü bir . politik ve entelektüel reformları da beraberinde getiriyordu. Askerî. kendi kaderini kendisi yazabileceğine inanan insanlar çoğalıyor ve Kilise ile olan bireysel ilişkilerini sorgulamak zamanının geldiğini hissediyorlardı. Okyanusaşırı ülkelerde bu malları pazarlayanlar.yileşme yolunu açmış olan Batı’nın olanakları artık çok genişti.geometrik olarak artıyor ve daha geniş halk kitlelerine yayılıyordu. Bu ruh hâleti içine giren insanları inkâra kadar götürecek çok önemli bir başka bir faktör de branşlaşma idi! Gelişen sanayi ve ticaret. kaçınılmaz olarak hem o ülkelerdeki insanların psikolojik yapılarını ve tüketim limitlerini yaşayarak analiz edebiliyor. her alanda kalifiye insanlara gereksinim gösteriyordu. Bu insanlar büyük kazançlar sağlayan her projeden sonra ‘büyük adamsın’ şeklinde iltifatlar aldıkça.110 - . hem de ağır sorumluluklar altında. tabular yıkılmaya başlamış ve eskiyi atıp yerine yenilerini koyma çağı başlamıştı. Hızla dönmeye başlamış olan bu çark. Büyüyen kapitalleri -sirkülasyona girdikçe. Sermaye dengelerinin değişimi. Bu süreçte ayrıca kendi egolarını da besleyip büyütüyorlardı. daha kaliteli mallar üretilmesi ve daha gelişmiş makineler yapılması ihtiyacını doğuruyordu. yeni bir küçük burjuva sınıfının oluşması sürecini başlatmıştı. Rekabet kızışmış. ufku genişleyen kadınlar ve erkekler artık Tanrı’nın aciz birer kulları olmayı reddetmeye başlamışlardı. her yeniliğin ve başarının üstüne bir diğerini inşa ettikçe kendi branşlarında tek’leşmeye. sermayenin yaygınlaşması yeni birtakım sosyal. kapital sahiplerinden ve devletten büyük teşvikler ve parasal yardımlar görüyorlardı. Ayrıca. Halk kendi yeteneklerinin ve becerilerinin farkına varmış. büyük paralarla ve çok büyük kontratlarla uğraştıkça ufuklarını genişletiyorlardı. siyasî ve ekonomik dallarda sorumluluk yüklenmiş insanlar. Bilim adamları ve eksperler lâboratuvarlarda ve fabrikalarda yeni şeyler üretirken. üretimin hızlandırılması. aranır olmaya başlıyorlardı.

ödüllendirilecek ve yakalara gururla takılan bir rozete dönüşecekti. cemaat sayısı gittikçe azalan kiliseleri daha cazip hâle getirmek için çareler arıyorlar ve yeni söylemler geliştiriyorlardı ama. Bu hâl. Papazlar. Böylece. Bu süreç içinde vicdan duygusunu yitiren kalp. özgüveni kamçılana kamçılana bir ejderhaya dönüşmüş olan ‘tek adam’ galip çıkacak. o “başarılı ve eşsiz” adamlar kendi vücutlarına da sığdırabilecek ve kendi kendilerini tanrılaştıracaklardı. Fakat bu kez teşvik görecek.teklik ve büyüklük kompleksi geliştiriyor. Bu teke tek çatışmadan. dünyada eşi benzeri bulunmayan ‘süpermen’liğe doğru kayıyorlardı. maddî sarhoşluk içinde haykıran ‘Ben O’yum’ anlayışına dönüşecekti. bundan böyle büyük fabrikalarda. zaten Hz.111 - . ballandıra ballandıra anlattıkları kahramanlık destanları yüzünden kendi yakın çevrelerine de enjekte ediyorlardı.. bazı kalplerden silinecekti. Buna da otodeizm ismi verilecekti. bu süreç zihinlerde ‘tek adam’ ile tek Tanrı arasında bir düello başlatacaktı. şantiye ve bürolarda toplanacaktı. İsa’nın ufacık vücuduna yerleştirilip küçültülen tanrıyı. ‘maddeye tapma’nın modern biçimi uygulanmaya başlamıştı bile. . ipin ucu kaçmış. Sömürgeciliğe karşı çıkan yerli halkları acımasızca süngüleyen askerler ve subaylar da. Ve ardından. Hallac-ı Mansur’un manevî sarhoşluk içinde haykırdığı ‘Ben O’yum’ anlayışı. Tanrı. yavaş yavaş. Bu durum bir anlamda Kilisenin ektiğini biçmesiydi. toplu mezarlara gömdükleri cesetleri göre göre katılaşan yüreklerinde gelişen acımasızlık hissini. tüm peygamberlerin mücadele ettiği şirkin modernize edilmiş biçimiydi. büyüklük kompleksine kapılan psikoloji ile birleşince.. toplumda da yaygınlaşacak ve ibadet mekânlarında toplanan insanlar. ‘En büyük benim’ diyenlerin kafasında ateizm kök saldıkça. bazı beyinlerde ‘öldürülecek’.

var olmayan bir şeye inanmış. bu sayı daha da yükseltilebilir. Fakat -izmlerin o devirdeki son versiyonu olan ateizm. Üstelik gelmiş geçmiş milyarlarca insan. değişik yorumlar ve politik çıkarlar yüzünden yüz binlerce mezhep ve tarikat kurmuşlardı. Hatta peygamberler de birer düşünürdü ve kutsal sayılan kitapların hiçbir kutsiyeti yoktu.DOĞA KANUNLARI REVAÇTA… İnanç tarihini oluşturan dinler. mezhepler. Ateist anlayışa göre.Kutsal kitapların öğretilerini olduğu gibi kabul edip uygulamak. Bu grubu temsil eden insanlar farklı yöntemler. Ama ateizm şirkin çok ötesine giderek Tanrı’yı tamamen yok sayıyordu. bunların tümünden farklı bir özellik gösteriyordu. O’na ortak koşmaktı. binlerce savaşta tonlarca kanlar boşuna akmış. tarikatlar ve felsefe okulları Tanrı’yı daha iyi anlamak için 4 farklı yol izlemişlerdi: . bir rüya peşinde koşmuş ve aldıkları ilhamları esasında kendileri yaratmışlardı. Tanrı’yı düşüncede. Daha önce görüldüğü gibi.Aklı önder alıp. evrende ve Doğa Kanunları’nda aramak. Filozofların oluşturdukları -izmlere de birer zihinsel tarikat gözüyle bakıldığında.112 - . . . . şirk: Tanrı’yı inkâr demek değil. yüz binlerce mistik boş bir hayal peşinde koşmuş ve binlerce üstün zekâlı düşünür boş yere felsefe yapmıştı. maneviyat üzerine on binlerce kitap boşuna yazılmış. Kâinattaki bunca fiziksel ve matematiksel düzen ve mükemmel işleyen Doğa Kanunları tesadüfen oluşmuş şeylerdi. .Kitaplara ilâveten.‘Gizli İlimler’e ulaşarak O’nunla direkt temas kurmak. O’nu ruhsal âlemde ve iç dünyada aramak. yüz binlerce muhteşem tapınak boşuna inşa edilmiş.

Ve hiç vakit kaybetmeden Tanrı’nın büyüklüğünü anlatmak için insan aklının küçüklüğünü anlatmaya koyulur: ‘Tanrı’nın ne varlığı. Akıl.. Pascal. yokluğunun ihtimali de %50’dir. bu yolu seçmekle Tanrı inancı üzerine yazı-tura atıp kumar oynamaktadır. O’nu her ân hissetmektedir. insan aklı bu inanca da amin diyebilmişti! PASKAL’IN RUHSAL DENEYİMİ Manevî dünyanın böylesine şiddetli bir depreme maruz kalıp paldır küldür yıkıldığı gidişe dur diyebilmek için çırpınan çok sayıda insan vardı. Tanrı’nın var olma ihtimali %50.113 - . insanlık gördüğü binlerce yıllık bir rüyadan yeni uyanıyordu. Kendi kendisi ile barışık ve son derece dürüst biri olan Pascal’ın söylemleri kısa sürede değişmeye başlar. İç dünyalarının karanlıklarına dalan herkes bu aydınlığa mutlaka kavuşur ve gerçek aydınlığın o karanlıklarda gizli olduğunu fark eder.Evet. Mürekkep hokkası beyaz kâğıda dökülünce ortaya tesadüfen güzel bir mektup çıkabilirdi! Evet. 23 Kasım 1654 gecesi mistik bir tecrübe geçirir. ama eğer varsa. bilimsel Tanrı arayışlarının kimseyi İlâhî gerçeğe götüremeyeceğine karar verir ve Jansen (Bağışçılık) mezhebini kabullenerek bir manastıra kapanır. Benim aklım bu zihinsel terazide varlık kefesinin daha ağır geleceği üzerine bahse giriyor. hem de ahrette sonsuz olacaktır. çünkü O’nun varlığına inanmak tamamen irrasyonel (akıldışı) değildir. Tanrı’sı ile beraber olan ruhum. ateistlere göre. Eğer Tanrı yoksa. Bunlardan biri de fizik ve matematikteki yeni buluşları ile tanınan ve sıvıların basınç kanunlarını formülleştirerek üstün zekâsını tüm ateistlere kanıtlamış olan Blaise Pascal (1623-1662) idi. Aklım böyle derken. Daha ağır geliyor. ne de yokluğu akılla ölçülemez. Arkasından. kaybedeceğim şeyler çok azdır.. kazancım hem bu dünyada çok fazla. Bunu fark edenleri tanımak da kolay- . Matematiksel ifadeyle. ruhum böyle bir bahis oyununu tamamen reddediyor.

Fark edemeyenlerin durumu ise gözler önündedir. Doğruyu yanlıştan ayırmak için önce tümdengelim. kendisiyle bir müddet ilgilenmiş olan ünlü matematikçi ve Kartezyen felsefesinin kurucusu Rene Descartes (1596-1650). duygularımızı ve sezgilerimizi muhakeme zincirine katmamalıyız. Böylece.Üzerinde düşündüğümüz bir fikrin ilk önce doğruluğundan şüphe etmeliyiz. İyice anlaşılan bu parçaları birleştirip bir sentez yaptığımızda da artık ortaya çıkan sonuca güvenebiliriz. . sevgi dolu. bir özgür bilinç içinde muhakeme yaparım.Düşünürken. bir problem gibi görünen şeyi basit birimlere ayırmış oluruz ki. iyiliksever. Her şeyden şüphelenmek pek akıllıca görünmeyebilir.dır: Onlar son derece mütevazı. tüm önyargılarımı ve bana kendi kültürümün empoze ettiği etkileri sildikten sonra. Bu analiz ve sentezi becerebilmenin iki şartı vardır: . fakat o zamana kadar düşünülmemiş orijinal bir felsefe geliştirir: ‘Ruhsal tecrübeler ve inanç sistemleri bize rasyonel olarak kanıtlayabileceğimiz hiçbir şey öğretmedi. Ortaya saf ve yepyeni sonuçlar çıkar. ama bunu yapmadan önyargısız mutlak gerçeklere ulaşmak mümkün olmaz. Pascal’ın geçirdiği bu ruhsal tecrübeye pek güvenmez.114 - . güvenilir ve dostlukları içten olan insanlardır. . hoşgörülü. Bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu akla vurmadan kabullenmek büyük hatadır. Ben bir şeyin doğruluğu üzerinde düşünürken. evvela üzerinde düşündüğümüz fikri parçalarına ayırmalıyız.’ DESCARTES’IN ŞÜPHECİ AKILCILIĞI Pascal öğrenme çağındayken. Bu yolla üretilen düşünceler yanlı ve katışık olmaz. sonra tümevarım yöntemlerini kullanarak. Descartes da aklı baz alarak yola çıkar. bu ögeleri irdelemek daha kolaydır.

. Bu mükemmel Varlık. sadece düşüncelerimizin bizi O’na götüreceğinden emin oldum ve düşünce yardımıyla bulduğum gerçekler önüme 2 kategori çıkardı: İçsel ve dışsal. öyleyse varım dedim. Evet. Tanrı’dan gelmişti.115 - . Öyleyse. ânîden. Hatta yaşamın ve evrenin gerçekliğinden bile şüphe ettim. Düşündüğüme göre rüyada olamazdım. ‘buldum’ diye haykırdım. O kendi mükemmel gerçeğini kendi düşünmüş olmalıydı. Ulaştığım kesin sonuç şu oldu: Madde ve bilinç vücuttayken bir ikili ilişki içindedirler. Çünkü bu inanç bizde var olduğuna göre. kendi varlığımdan emin olduğum kadar eminim. Tanrı’dan bile. bu. Bundan şüphelendim. Bu ikili. bunca düşünceden en az bir tanesinin doğru olması gerektiği geldi aklıma. ama birbirinden bağımsız hareket ederler. bizim kendi düşüncelerimizden kaynaklanan bir fikir olamaz. Belki de gördüğümüz bir rüyadır diye düşündüm. düşünen sonlu var- . bölünebilen ve bilinci olmayan madde idi. Ben ve diğer düşünen yaratıklar.. fakat birbiri ile alâkalı değildi. Hiç mantık hatası yapmadan ulaştığım bu sonucun gerçek olduğundan. Mükemmel Bir Varlık’ın var olduğunu buldum. Dışsal gerçek: Uzayda yer kaplayan. İçsel gerçek: Uzayda yer kaplamayan ve parçalarına bölünemeyen bilinç (ruh) idi.. Çünkü insan hem madde hem de bilinç taşıyordu ve ikisi de aynı bedene hapsolmuştu.. Duyularımla algıladığım var olan evreni düşünürken. Bir zaman sonra. var olduğum da bir ikinci gerçekti. Bu gerçeğin ne olabileceği üzerinde kafa yorarken.. Düşünüyordum. mükemmel olmayan Dekart’ın düşüncelerinin bir eseri olamazdı. Böylece. Tek gerçek buydu.Aklıma gelen her fikirden de önce şüphe ederim. Ve düşündüğümü biliyordum. ‘Tanrı inancı herkesin yaratılışında mevcuttur’ diyenlere de katılmak zorunda kaldım. Artık bütün düşüncelerimi bu iki sağlam temel üzerine inşa edebilirdim. evet.. Tanrı’dan bu garantiyi alınca. Düşünüyorum.

Duyular. İnsanoğlunun bilgiye ve bilime bu denli âşık ve hayran olmasının ve âlimlere bu kadar değer vermesinin arkasında yatan . Talmud. Orada öğrendiklerinden sonra bu iki ayrı dinsel öğretinin sentezini yaptığında. Bilinçteki anlama kabiliyeti her şeyin özünü net olarak kavrayabilir. İncil’de ve Tevrat’ta sadece kendi çağlarındaki insanlara hitap eden ayetleri bulur ve oradaki ifadelerin evrensel olamayacağı kanaatine vardıktan sonra. Bilinçsiz cisimler de. Dinsel öğretileri kafasından sildikten sonra düşüncelerini Tanrı üzerine yoğunlaştırır ve Spinozizm akımını başlatır. Tanrı’yı.lıklarız. tek taraflı görüşlerden sıkıldığı için Hıristiyan entelektüellerin toplantılarına katılmaya başlar. ortaya radikal fikirler çıkarır ve bunları savunmaya koyulur. Mişna. Tanrı’nın uzantısı olan düşünemeyen varlıklardır. Tanrı ise düşünen sonsuz bir varlıktır. Amsterdam’daki büyük havraya devam ederek Tevrat. Tabiat Kanunlarının tümü olarak görür. 25 yaşındayken havradan kovulur. kutsal kitapların üstün zekâlı insanların becerileri olduğunu iddia eder. dinsel tabuları yıkılmış bir mantalite geliştirir. Kabala ve Zohar’ı okuyup dinî bilgilerini genişleten Baruch Spinoza (1632-1677). İleride Hegel’i ve Karl Marx’ı büyük ölçüde etkileyecek olan Spinoza. Kâfir damgası yiyince tek başına ortada kalır. Tanrı’dan söz edildiği zaman aslında maddî ve ruhsal her şeyde var olan bu yönlendirici kanunlardan söz edildiğini savunur ve maddeötesini reddeder. neyin peşinde koşup koşmamamız gerektiği konusunda düşünen bilince rehberlik ederler. En sonunda.116 - . ruh ve madde arasındaki münasebetin beyindeki bir bölgede gerçekleştiği kanaatine vardım. Bu evrede.’ SPİNOZA’NIN DOĞATANRICILIĞI Bu yüzyıldaki sosyolojik realiteler ve etkileşim olgusu Batılı Yahudilerin de bu gelişmelerin dışında kalmalarına izin vermiyordu.

Bu sezgi aslında Tanrı’yla temas kurmaktır. dünyada-uzayda olandır. ama O iki ayrı boyutta tezahür eder. düşüncemizde-hayalimizde. Fakat elma ağacının portakal yapma özgürlüğü yoktur. Spinoza yeni bilgilerin bazen beyinde. Tüm canlılarda özgür irade vardır... ilginç bir gelişme de İzmir’de ortaya çıkar: . Bir tek ‘tevrat’ vardır: Kâinatın özünde var olan Kanunlar. Spinoza’nın bu Panteist (Doğatanrıcı) görüşleri sonsuzluk üzerine kurulmuştu ve iki boyutluydu: Sonsuz Cevher’in uzayda maddeye bürünmüş hâli ve düşüncenin ruha dönüşmüş hâli. O hâlde kutsal kitaplara gerek yoktur. Mutlak İrade O’na aittir. Aynen elma ağacının elmalarını yaparken kullandığı özgür irade gibi. Bu teması az veya çok herkes sağlamaktadır. İnsanın Tanrı sevgisi ile insanın insana karşı olan sevgisi birdir ve aynı şeydir. bazen de kalpte kendiliğinden oluşan bir bilme işinin (sezgi/içgüdü/ilham) yarattığı etkiden kaynaklandığı kanaatine varır. bilginlerin ve mistiklerin bize dayattığı bir anlayış içinde algılanmamalı. Spinoza’nın Budizm’den etkilendiği açıkça görülmektedir: ‘Her şey Tanrı’dır.sebepleri de araştırır. Tanrı evrenin dışında veya kâinatı uzaktan kumandayla idare eden bir varlık değildir. yakınımızda-uzağımızda.117 - . Tanrı her şeydir. İZMİRLİ ‘MESİH’ Bu yüzyılda. öyleyse bilgiler hem akıl ve hem de kalp aracılığı ile elde edilebilir. Fakat bu sınırlıdır. O: İçimizde-dışımızda. Ulaştığı sonuç ilginçtir ve maddeci bir mistisizmi çağrıştırır.’ Spinoza’ya da hemen ateist damgası vurulur... Tanrı da bir bütündür ve bunlar o bütünün kendisidir. Tanrı. Evren de. Doğa Kanunlarının lânse ettiği şekilde anlaşılmalıdır. uzun bir süre görüşlerine rağbet gösterilmez.

Bundan böyle. Şabat günü yapılan ayinlerin açılış konuşmalarından padişahın ismini çıkarır ve yerine Sevi’nin adını zikretmeye başlarlar. kendisine bağlanan emekli maaşı ile yaşamını sürdürür.Luria Kabalası’ndan çok etkilenmiş olan İzmir doğumlu Yahudi mistik Sabetay Sevi (1626-1676). İzmir’e girişi yasaklanınca İstanbul. 1656 yılında ‘Beklenen Mesih’ olduğu iddiasıyla ortaya çıkar ve bu kentte büyük huzursuzluklara neden olur. iç dünyaları itibariyle Sevi hayranı olarak yaşamlarını yıllarca bir ikilem içinde sürdürürler. Descartes’la ‘her gerçeği kolayca bilebiliyorum’ düşüncesine dönüşmüş. Sevi’nin ismi ve iddiası yayıldıkça. bu kez yer yer peygamberliğini ilân eden insanların sayısı çoğalır. Havralar dolup taşmaya başlar. acayip ve akıldışı bir olgu olarak bakılacaktı. Mehmed zamanında yargılanır ve idama mahkûm olur. Sevi’yi izleyen binlerce Yahudi de İslâm’ı kabullenir ve bunlara ‘dönme’ denmeye başlar. Dönmeler dış görünüşleriyle Müslüman. * Sokrat’ın ‘Bir şey biliyorsam. Yahudilere zulmedildiğine inanan bazı hahamlar. Mesih olduğunu duyurur. Kahire ve Kudüs’ü gezerek Musevîleri ikna etmeye çalışır. . Ve Paskal’ın ruhsallığına bundan sonra gizemli. Birçok Musevî vatandaş dükkanlarını kapalı tutarlar. 17. yy. İstanbul’a gelerek padişahı Yahudi olmaya davet edince tutuklanır ve Gelibolu’ya sürgüne gönderilir. Büyük bir inanç ve coşku içinde bulunan Sevi. Sultan 4.118 - . fakat padişahın ‘idam veya İslâm’ seçeneğini tanımasından sonra Müslüman olur ve tasavvufla uğraşarak. Bunun üzerine. mistikleri epeyce üzmüştü. Avrupa’daki dinî kuruluşlara mektuplar yazarak. Osmanlı paşaları bunları ve taraftarlarını tutuklamaya başlarlar. o da hiçbir şey bilmediğimdir’ felsefesi. Batı felsefesi Kartezyen merkezli bir daire içinde gelişecekti. Fakat Descartes’ın felsefesi filozoflara güven ve enerji kazandırmıştı.

mistik düşünceleri ve “gizli ilim” arayışlarını Hıristiyanlığın bünyesinden çıkarmak isteyenler arasına bir bilim adamı daha katılır: Isaac Newton (16421727). Sivrisineğin neden vızıldadığından başlar ve gezegenlerin nasıl hareket ettiklerini buluncaya kadar kıpırdayan her şeyi büyük bir dikkatle inceler.. Kendisine sözü edilmemiş bir bilgiyi kimse bilemez. erdem de. fakat bunlar birer bilgi değildir. Haz ve elem gibi eğilimler doğuştan olabilir. insanları evrensel bilgi arayışına davet eden bir düşünür de John Locke’dur (1632-1704): ‘İnsan doğduğu zaman bomboş bir akıl levhası ile dünyaya gelir. Descartes’ın neredeyse matematiksel formüllere sığdırdığı Tanrı’yı. Newton. Gelişmiş bir aynalı teleskop yaptırır ve gökyüzünü incelemeye başlar. Matematiksel ve Mekanik prensipleri formüllerle somutlaştırır. mekanik bir bağlam içinde izah etmekten daha iyi bir fikir olamazdı! Bu hırslı bilim adamı gözünü kâinata diker. Belki de herkesin otomatik makinelere ve kendi kendine çalışan saatlere hayran olduğu bir çağda.Bu devirde.adını koymadığı yerçekiminin (gravity) isim babası olur ve kanunlarını yazar. farkında olmadan mekanikleştirecektir. görgülerin ve duyguların getirdikleri ile oluşur. Bir prizmadan geçen Güneş ışınlarının 7 renge ayrıldığını ve beyaz rengin bu ışınların birleşmesinden oluştuğunu ispat eder. 100 mil hızla dönseydi. Tanrısını da orada bulur: ‘Dünya kendi ekseni etrafında saatte 1000 mil hızla dönmektedir.119 - . Bütün düşünceler ve bilgiler: Deneylerin.’ 18. Daha önce kimsenin -Galileo dâhil.. İlâhî İlmi. YÜZYILDA TANRI’YA BAKIŞ NEWTON’UN MEKANİK TANRISI 18’inci yüzyıla girerken. Tanrı bilgisi de böyledir. bir gün 240 saat olacak ve . ‘Kâinat Kitabı’nı okudukça iştahı kabarır ve çok değerli bilimsel buluşlar gerçekleştirir.

erişilmez gücünün ve Alim sıfatının bir kanıtıdır. O zaman buz gibi donacak bir dünyada hayatın devam etmesine imkân olmayacaktı.’ . bu ‘ustanın’ büyüklüğünün. hükmedilenin kendisi olamaz. Tabiattaki düzen. O kadar ki. Lâtince yazılmış İncil’ de Tanrı için kullanılan Deus kelimesinin kökenini araştırması için Oxford Üniversitesi’nde yeni kurulmuş olan Arap dili kürsüsü başkanı ve Lâtince’yi iyi bilen Edward Pocock’tan bana yardımcı olmasını rica ettim. Madde: Tanrı’nın kendi eliyle ve isteğiyle yarattığı şeydir. O’nun eşsiz bir güzellik anlayışına sahip olduğunu görmemizden çıkmaktadır. zaman da O’ndan gelen yerçekimi gibi bir olgunun sonucudur. hâkim ve mal sahibi (Lord) anlamlarında kullanılmıştı. formüllerle izah edebiliriz.120 - . Çünkü hükmeden. Tanrı bunun neresindedir? Yoksa uzay sonsuzluğu içeren kutsal bir varlık mıdır? Belki de uzay. sonsuzdan gelen evren içinde ebed ve ezel olan da O’dur. ancak bir matematikçi ve mekanik ustasının eseri olabilir. Demek ki evren. Bu gerçekleri tespit ettikten sonra aklıma şu sorular geldi: Peki. Tanrı ile birlikte var olmuştur! Bir çıkış yolu bulmak için Kutsal kitapları incelemeye karar verdim. her şeyi ölçüp biçip. Uzay sonsuzdur ve değişmez.geceler 10 kat daha uzun olacaktı. Edward kafamda müthiş bir reforma sebep olan yanıtı buldu: Tanrı anlamına gelen Deus ’un kökeni Arapça’daki ‘Du’ sözcüğünden geliyordu. Uzay da. eski Arapça’da. Hükmeden O ise. Bu netice. Diğer bütün gezegenlerin yerli yerine oturmuş bir nizam ve intizam içinde hareket etmeleri. hükmeden. Du. Dünyanın bu ideal hızı. Çünkü bu boşluğu mutlaka görülebilen. O’nun varlığından kaynaklanan bir etki sonucu oluşmuştur. mekanik bir makine gibi mükemmel işlemektedir. Uzay ve zaman O’nun bir yansıması olmak zorundadır. O her yerde hazır ve nazır olamazdı. hareket eden ve estetik şekillere bürünmüş cisimlerle doldurmak istemiştir.

herkesin. bu dik çıkışı önemsiz kılar. Öte yandan. Tanrı sevgisi ve insan sevgisi emreden ayetlerdir. Tanrı’nın isteği de budur. O’nun mabedi olan kâinatı ve O’nun sevgilisi olan insanı sevmesiydi. Bunu anlamayı zorlaştıranlar büyük günah işlediklerinin farkında değil midirler?’ . Newton’un. Mükemmel olan Tanrı’nın kendi kendini apaçık ifade etme yeteneği yok mudur? Her şey aklımızın ve gözlerimizin önündedir ve ‘beni okuyun’ diye beklemektedir. Nuh’a sadece İki Emir gelmiş olduğunu iddia eder: ‘Bunlar. Ama binlerce yıl üst üste birikerek gelmiş bir din anlayışında değişiklik yapmak kolay değildi. ruhban sınıfının şiddetli tepkisine yol açar.bu kanunlara uymak zorundadır. Fizik ve matematik çalışmalarını bir müddet ihmal eden ve dinî konulara iyice eğilen Newton. Küçük kıpırdamalar görünmeye başlamıştı. Gelen peygamberlerin tümü bu beşeri yanlışlıkları tashih etmek/düzeltmek için gönderilmişlerdir. eskiyi yeniyle değiştirme süreci onları bu reformun yapılması gerektiği düşüncesine zorluyordu. Tanrı’nın tek isteği. oldukça gerilere uzanır ve Hz. Ama Newton’u destekleyenlerin sayısı ve prestijinin yarattığı güç. İznik Konseyi’nden (325) sonra Arius’un talebesi olan Athanasius’un Teslis’i daha inandırıcı kılmak için İncil’e kendi uydurduğu ayetleri kattığını söylemesi.İncil’de bu düşünceye uymayan ve birbirleri ile çelişen ayetleri de derinlemesine araştıran Newton. Ama sonraki nesiller bu iki sade emri komplike hâle getirdiler ve değiştirerek dejenere ettiler. Koyulan Tabiat Kanunları bellidir ve evrendeki her şey -bizler de dâhil. 1696’da yayımlanan Hıristiyanlık Muamma Değil adlı kitabında John Toland şöyle yazar: ‘Mistik muamma ve gizli ilim arayışları binlerce hurafenin doğmasını sağlamaktadır.121 - .’ * Newton gibi çağdaş Hıristiyan bilginler Teslis’i kabullenmekte zorluk çekiyorlardı. bu kutsal kitabın değiştirilmiş olduğunu çekinmeden ilân eder ve suçlu olarak Athanasius’u gösterir.

’ * Bu cüretkâr eleştiri herkesi cesaretlendirir ve eleştirmenler gitgide artar. Paul’a atar: ‘Hıristiyanlık büyük ölçüde gezgin havari Paul’ün dinidir. sevgi ve yardımlaşma dolu. hoşgörülü. İsa.122 - .’ Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) daha ileri gider ve kutsal kitapların değiştirilerek orijinalitelerinin bozulduğunun açıkça görüldüğünü söyler. ait oldukları inanç sisteminin öğretilerini bunlarla karşılaştırmalı ve çelişik öğretileri bulunca kafalarından silmelidirler. Bu kurama göre her şey Tanrı. Montesquieu (1689-1755) her insanın eşit doğduğunu. Köleliğin her türlü doğal ve toplumsal hukuka aykırı olduğunu ve Tanrı’nın Adil sıfatına karşı çıkış olarak görülmesi gerektiğini söyler. Hz. * Charles L. İsa’nın da bunlardan başka bir iddiası olmamıştır. Bütün bunlar. Özgürlüğün sınırsız olamayacağını ve ancak yasalara uymakla sağlanabileceğini yazar. Tanrı her şeydir. mütevazı.Toland bunları yazdıktan 9 yıl sonra daha farklı görüşlerle sahneye çıkar ve Doğatanrıcılığı (Pantheism) teorisini ortaya atar. Kâinat kanunlarının Kutsal Üçleme ile çeliştiğini buldum ve kafamdan sildim. Evrenötesi bir varlık yoktur. fakat toplumun bu eşitliği bozduğunu söyler. Bu bozukluğun giderilmesi için bazı kuralların ve kanunların şart olduğunu savunur. Haçlı ordularının . İsa. Engizisyon zulmünden başlayıp. Tanrı’nın oğlu olduğunu ve insanların günahlarını silmek için geldiğini hiçbir yerde iddia etmemiştir.S. O’nu bir tanrı gibi göklere çıkarmak yanlıştır. Bu kanunları öğrenen insanlar. Tanrı’nın her toplumda hâkim olmasını istediği şeylerdir. İsa’nın eleştiri dolu bir biyografisini yazar ve Newton’un aksine suçu St. Matthew Tindal da 1730’da yazdığı Yaratılış Günü Kadar Eski Hıristiyanlık isimli eserinde şu görüşleri dile getirir: ‘Kâinatın kendi dini vardır. Bu dinin kuralları kâinatın bir parçası olan insanların göğsüne nakşedilmiştir. Ben. doğru olanı kabullenen ve pratik bir dinin öğreticisiydi.

bürokratların ve aydınların beyinlerine yerleşirse fanatizmden daha tehlikeli olur ve erdemi ve sağduyuyu öldüren bir canavara dönüşür. fakat maddeye bağımlıdır. somut verilerle Tanrı’yı tarif eden görüşlere Deizm adı verilir. Şeytan ve Âdem arasında geçenleri metafiziksel bir senaryo içinde sembolize etmiş ve insanlar gibi düşünen ve hemen hemen aynı özelliklere sahip olan. ‘Kaybolan Cennet’ isimli destanında Tanrı. hem sevecen hem de çok zalim bir tanrı portresi çizmişti. 1764 yılında. Eğrinin ve doğrunun ne olduğunu kalp çok iyi bilir.W. bazılarının aklına papazların günahlarını Tanrı’ya mal etmek fikri gelir. Deizmin tanrısı evrene müdahale etmeyen bir tanrıdır. Hıristiyanlığın yaşadığı krizlerin ve acınacak durumunun baş sorumluları olarak ruhban sınıfını gösterir ve bunların yönetim üzerindeki etkilerinin azaltılmasını önerir. Ayrıca. kendi branşlarında yücelen insanlar arasında yaygınlaşan ateizmi de şöyle tarif eder: ‘Ateizm kötülüklerin ve gaddarlıkların en büyüğüdür. François-Marie de Voltaire (1694-1778) bir ‘Felsefe Sözlüğü’ yayımlar ve ideal din anlayışının ne olması gerektiğini basit bir dille izah eder. Leibniz (1646-1716). maddeyi ruhtan ayıramazsınız. Hele bu fikir yöneticilerin. RUHBAN SINIFI VE LÂİKLİK Bu devirde sadece aklı baz alarak.masum Ortadoğu insanlarını hunharca katlettiklerine kadar varan özeleştiriler arttıkça. Bu doğruyu ayırma kabiliyeti Tanrı tarafından herkese verilmiştir. Spinoza’nın idealist felsefesine sinirlenir . Ünlü şair John Milton (1608-1674) zaten böyle bir girişimde bulunmuştu. Çağımızda hâlâ süregiden bu anlayış yavaş yavaş lâik bir devlet anlayışının zeminini hazırlayacaktır. Ruhu maddeden.’ * Fakat lümpen burjuvanın ateistliğini önemsemeyen G. DEİZM. Ruhun kendine özgü bir yapısı vardır. Voltaire.123 - .

Şerrin Tanrı ile alâkası yoktur. ama ruh ikiye bile bölünemez. Bazıları ise. Tanrı’nın Rahman ve Rahim gibi sevecen sıfatlarının Sevi’de belirdiğini. Erdem doğuştandır ve Tanrı’nın mükemmelliğinin bir sonucudur. * Sevi’nin etkisine girmiş bir başka mistik de İsrael ben Eliezer idi. her şeyin içinde bir parça Nur olduğunu ve bu parçacık Nur’ların serbest bırakılması gerektiğini öğretmekteydi.kötü tanınmış insanları öldürmeye ve bir anarşi doğurmaya başlarlar. 1730’da.124 - . Polonya’da Hasidizm mezhebini kuran bu mistik.’ CEBBAR ‘MESİH’ 18’inci yüzyılda bir ‘Mesih’ daha ortaya çıkar: Jacob Frank (1726-1795). Bu devrimin olacağına inanan bazı Sevi taraftarları ileride ihtilalin Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde başlayacağını varsayarak. hiddet ve şiddet dolu kişi.ve madde ile ruh arasındaki fark üzerinde yoğunlaştırdığı düşüncelerini şöyle özetler: ‘Maddî âlem ile ruhsal âlem arasındaki fark şudur: Madde en küçük parçasına ulaşılıncaya kadar sürekli bölünebilir. Bu. Bu kişinin ölümünden sonra ortaya çeşitli kahramanlık destanları çıkar ve Fransız İhtilali’ni onun gerçekleştirdiği ve yakında bir dünya ihtilalinin çıkacağı söylentileri yayılır. Bunun mezhebine giren Yahudiler -büyük bir samimiyetle. Buna inananlar -Tanrı adına.bol bol sigara içerek. Mutlak Tek’liği temsil eden şey ruhtur. Jön Türkler’e katılırlar. Kötülük eşyanın ayrıntılarındadır. sigara ateşindeki Nur’u serbest bırakmayı bir tür ibadet saymaktaydılar. . bolca yemek yiyerek gıdaların içindeki Nur’u kendi vücutlarında toplamaya ve böylece kutsal bir güce sahip olmaya çalışmaktaydılar. ama kendisinin Cebbâr sıfatını temsil ettiğini öne sürer ve dünyadaki tüm kötülükleri yakıp yıkmak için gönderildiğini iddia eder.

bu çağdaki felsefenin öncülerinden sayılacak olan İmmanuel Kant (1724-1804) felsefe üreten bir felsefe profesörü olarak insanlara özgüven telkin eder: ‘Gerçek aydınlanma. Tanrısız bir evreni anlamsız bulan bu düşünür.’ KANT’IN VİCDAN TANRISI 18’inci yüzyıl sona ermeden. Demek ki sadece akıl kullanılarak da Tanrı bulunabilir. varlığını sadece vahiy yoluyla göstermeyi seçmiş olamaz. insan var olan kendi içsel gücüne güvenme duygusunu geliştiremez. Bu yeteneğe herkes sahiptir. Ona rağmen bu insanlar Tanrı’nın varlığını bulabilmişlerdir. * Bu yüzyılda son Musevî mezhep olan Haskala’yı. akılla bulunabilen bir Tanrı’ya inanır ve getirdiği değişik yorumlarla ilgi çeker: ‘Tanrı. kendi irademizin üzerindeki despot . tuhaf tuhaf ayinlerden ve dinî otoritelerin empoze ettiği bağlardan kurtulmadan. Tanrı önünde aciz birer kul olarak değil. Tanrı.Bu mezhepten bir mezhep daha doğar. Moses Mendelssohn (1729-1786) başlatır. Kendimizi. Habad akımını başlatır. Dinsel dogmalardan. olmayan bir dış otoritenin boyunduruğundan kurtarması sayesinde gerçekleşebilir. O’nu anlamış. Haham Şennur Zalman (1745-1813). akıl ve ruhun güçlerinin birleştirilmesinden sonra Tanrı’ya kolayca ulaşılabileceğini vâzeder. O’nunla bütünleşmiş ve O’nun sevdiği varlıklar olarak görmeliyiz.125 - . çünkü dünyada kendilerine vahiy ve peygamber gönderilmemiş olan pek çok topluluk vardır. insanoğlunun kendi kendini altına soktuğu.

bunların uzay ve zaman içinde değiştiğini ve izafî olduğunu savunur: ‘Pembe gözlük takan dünyayı pembe görür. Yeni bir uygarlık dini oluşmalıdır. İnsanlar her zaman Tanrı’ya muhtaçtırlar. İman En Yüce Öz olan Tanrı’nın insanlara verdiği bir duygudan ibarettir. Aklın limitlerinden daha geniş olan bir Vâli mutlaka gereklidir.. Bırakın kendi yollarını kendileri bulsunlar. eşitlik ve demokrasi temalarını işlemiş olan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) insanların başına gelen tüm felâketlerin doğal yaşamaktan uzaklaştıkları için geldiğini savunur: ‘İnsanlara yol göstermekten vazgeçin. Bu yıkıcı özelliğinin engellenmesi. Bu din akla dayalı olmalı ve her vatandaşa üstüne düşen görevleri sevdirme amacı gütmelidir. Tanrı evrendeki ve dünyadaki düzenin devamlılığı için mutlaka gereklidir.126 - . Kişileştirilmiş bir tanrıcılık (Deizm) yanlıştır.bir varlık değildir. Çünkü Tanrı kendini irade üstü değil. Bu nedenle çocukların duygusal eğitimi zihinsel eğitimlerinden önce gelmelidir. yeter ki tapınma şekilciliği. Hiç limon görmemiş birinin limonu ilk gördüğünde ağzı sulanmaz.’ ‘İMAN BİR DUYGUDUR’ Fransız İhtilali’nden önce yazdığı eserlerde insan hakları.. irade içi bir usulle ifşa etmektedir.. fakat yıkmak kolay.’ Düşünce ve dış dünyayı algılama üzerine de felsefe üreten Kant. Yıkıcılık. Onlara sadece kavramayı öğretin yeter. Akıl tek başına bu negatif özelliklere gem vuracak güçte değildir.. Tanrı’nın müdahalesi söz konusu değildir. Bu kural- . katı kurallar ve din adamları gibi gereksiz dış güçler bu duyguyu bozmasın. son derece gaddar ve yıkıcı bir yapıya da sahiptir. yapmak zordur. Evren bir kez yaratılmıştır ve kendi kuralları içinde işlemektedir. yapıcılıktan daha güçlü değildir. Tanrı inancının geliştirdiği vicdan sayesinde gerçekleşebilir. çünkü insan çok üstün özelliklere sahip olması yanında...

şeriat hükümlerini değişen çağın şartlarına yeniden uyarlama çabalarına girişir. İsa’dan sonra en hakikî Hıristiyan ilân eden John Wesley. Kendisini Hz. İngilizlerin kontrolündeki Hindistan’a Batı’dan gelen haberleri takip etmekte olan Delhili sûfî Şah Veliullah (1703-1762). Mutluluk doğaya geri dönmektir.’ Rousseau bunları söylerken aslında kendisinin de bir tür kişileştirilmiş Deizm yaptığının farkında değildi herhalde! Rousseau Avrupa’daki ahlâkî çöküntüyü Rönesans’a bağlar ve buna sebep olan olayın Müslümanların Bizans’ı almaları olduğunu söyler. içtihat kapısının açılması gereğini yavaş yavaş hissetmeye başlarlar.127 - . İngilizlerin Hindistan’ı sömürmelerine karşı çıkar ve oğlunun önderliğinde bir ‘cihad’ hareketi başlatır. REFORMCU MÜSLÜMANLAR Hıristiyan ve Musevî cenahtaki değişimlere uzun süre kayıtsız kalmış olan Müslümanlar. doğal değildir ve evrene aykırıdır. İslâm’ın bölünmüş mirasını güçlendirmelerini önerir. Wesley Amerika’ya gider ve ‘Kızılderililer’ (Red Indians) ismi verilmiş olan yerli halk arasında mezhebini yaymaya başlar. Sünnî ve Şiîlerin birleşerek.lara ters düşen öğretiler kişiseldir. Tanrı’yı -Metodist yöntemlerle. vahiy yoluyla kendisine Metodizm’i yaymak için bir misyon verildiğini iddia eder ve İngiltere’ deki tüm köyleri ve kasabaları dolaşarak bir ‘peygamber’ gibi vaazlar verir. 1738’de. * . 1735 yılında Metodist adıyla bilinen Protestan mezhebini kurar. Fakat sonuç hezimettir ve baskılar daha da artar. Veliullah. ‘EN HAS HIRİSTİYAN’ Akla fazla güvenilmesi herkesi memnun etmez.kalpte arayan herkesin yeniden doğmuş olacağını ve O’nunla bütünleşeceğini içtenlikle savunur.

Ahiret ve kâinatın yaratılışı ile ilgili ..) * Dikkat edildiği gibi. Oysa 1493 yılında İstanbul’da kurulan bir matbaada Musevîler İbranice kitaplar basmaya başlamışlardı.sadece 180 adettir. ‘şirke düşenlerin kanları heder. * 18.. Bilginlerin birçoğu şanlı bir mazi ile övünmekle yetinir.Osmanlı’ya karşı ‘cihad’ bayrağı açacak ve Abdülaziz bin Suud önderliğinde Vehhabî Devleti’ni kuracaktır. Anadolu’da ‘evliya’ olarak kabul edilen bir zât sesini duyurmayı başarır: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780). Sünnî alimleri şirkle suçlar. Ne yazık ki halkın büyük bir çoğunluğu bu kitapların ismini bile duymamıştı. Vehhabîlik mezhebini kurar. Matbaanın icadından (1455). 1728-29 tarihinde İstanbul’da İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaada bir yılda toplam 17 kitap basılabilmiştir. ortalarında.128 - . ama bu matbaa yakılmıştı. Tasavvufu ve tarikatları İslâm dışı ilân eder ve evliya diye arkasından gidilmiş kişilere ‘şeytanın dostları’ sıfatını kullanacak kadar ileri gider. sanayileşme ve felsefe alanlarında evrensel boyutta sesler yükselmez. malları talan edilmelidir’ diye fetvalar verir. Bu devirlerde Müslüman ülkelerin elinde bulunan el yazması Kuran-ı Kerim sayısı bile sayılacak kadar azdır. Fakat matbaa gibi çok önemli bir buluşa sırt dönülmesinin kültür akışını büyük ölçüde engellediğinden söz etmek gerekir. 1855 yılına kadar geçen 400 yılda Osmanlıların bastığı kitapların sayısı sadece 400’ü bulmuştu. 1729 ile 1839 arasındaki 110 yılda basılan toplam Türkçe kitap sayısı -kesintiler nedeniyle. Ateşli ve sert vaazlarında. Bu durumun temel nedenleri bu kitabın konusu değildir. (Bu mezhebin taraftarları. 17 ve 18’inci yüzyıllarda Müslüman ülkelerde bilim. 1901 yılında -İngilizlerin de yardımıyla.Arabistan Yarımadası’nda ibni Teymiye’nin görüşlerini modernleştirmek isteyen Necd kadısı Muhammed bin Abdulvehhab (1703?-1784) ise. yy.

Her tepside renkli mücevherlerden 70 bin tabak ve her tabakta başka bir çeşit yemek vardır. Cennet’teki kullarıma her saat başı duymadıkları ve görmedikleri 70 bin hediye bağışlarım. 8 kapısı olan bu cennetlerin her birinde zağferandan 70 bin bahçe vardır. biri de süzülmüş baldır. her ağacın 70 bin çeşit meyvesi ve 70 bin renkte yaprakları vardır. Çocukların okuma-yazma öğrenmeden önce ne denli saf ve . Her yatak üzerinde bir Huri kızı ve her hurinin önünde sarı altından bir tepsi vardır. kutsi hadisinde buyurmuştur ki: Muhakkak ki benim yanımda. Her köşkün altında 4 nehir akar ki. ölmez. Bunlardan gözlemciliğe önem veren İskoç filozof David Hume (1711-1776) -sanki İbrahim Hakkı’ya cevap olsun diye. Her nehrin kenarında 70 bin ağaç vardır.129 - .Kuran ayetlerini tefsir eden Hakkı. biri süt. Bunlar cennetten çıkmaz. bana itaatli olan kullarım için 8 cennet hazırlamışımdır. Her odada sarı yakuttan 70 bin taht ve her tahtın üzerinde ipekten işlenmiş 70 bin yatak vardır. biri su. hastalanmaz ve tuvalete girmezler. Cennet halkının elbiseleri 70 kat hülledir. Bil ki Cenab-ı Hak. ağlamaz. Yalnız gülsuyu gibi ter dökerler! * Aydınlanma Devri olarak adlandırılan bu yüzyıllarda ateist bilim adamları da yavaş yavaş Deizm’e (Tanrı’ya inanma) karşıt ilkelere tapmaya başlarlar.dikkatini bebeklerin üzerine çevirir ve büyürken nasıl bir zihinsel gelişim gösterdiklerini inceler. Her ağaç üzerinde renkli kuşlardan 70 bin kuş vardır ve her kuş 70 bin çeşit sesle Allah’ı tespih eder. üzülmez. namaz kılmaz. oruç tutmaz. ihtiyarlamaz. biri temiz şarap. geniş bir hayal gücü sergiler ve tüm maddî ve ‘manevî âlemler’i gezip görmüş ve de fotoğraflarını çekmiş gibi capcanlı tasvirler yapar: Ey aziz. Her bahçede inci ve mercandan yapılı 70 bin şehir ve her şehirde kırmızı yakuttan yapılmış 70 bin köşk vardır. Her köşkte zebercedden yapılı 70 bin ev ve her evde sarı altından yapılmış 70 bin oda vardır.

Çocuğun zihninde elini sobaya vurmadan önce yanma fikrinin olmadığını saptar. adil. kanatlı melekler ve güzel Huriler gibi elementlerden oluşan Cennet resminin tamamen dış dünyanın yansımaları olduğunu söyler. dört ayaklı aslan resmini hafızaya yerleştiren beyin. birer hayali resim olan bu fikirlerin olduğu gibi kalmadığını ve diğer fikirlerle katıştırılarak ortaya yeni ve daha komplike fikirlerin çıkarıldığını belirler. Öyleyse. zekâ sayesinde üç ayaklı bir hayvan resmi çizebilmektedir. koruyan. meyve ağaçları. mücevherden köşkler.’ Hume bu görüşleri yüzünden hapse girmez. Bu sıfatlar olmasaydı zaten Tanrı’yı tarif edemezdik. Bu sentez beynin yanılgılarından birini oluşturur. hafızada saklanan tüm fikirlerin beş duyu ve sezgiler aracılığı ile algılandığı kanaatine varır. dış dünyada olmayan bir şeyi varmış gibi kabullenmeye başlar. Metafizik inançlar böylesi fikirlerden doğar. ‘var olan ile olması gerektiği varsayılan fikirleri birbirine karıştırması’ özelliği ile birleşince. Yani. nehirler.benzer düşünceleri dile getirdiği için hapsedilir. zihindeki kompleks fikirlerden biri olan Tanrı kavramı. şu inanca varır: ‘Tanrı’nın sıfatları olan seven. Yeşil bitkiler. önce Cennet fikrini irdelemeyi önerir. fakat bu üç ayaklı hayvan dış dünyada olmayan bir varlıktır. Bu yüzden beyin. . merhametli.130 - . Hume. rızk veren vs. yüce. fakat Fransız meslektaşı Denis Diderot (1713-1784) -Paskal’la giriştiği söz düellolarında. Hatırlanması gereken şey şudur: Küçük ve basit fikirler beyinde uzun ve farklı bir zincire dönüştürülünce ortaya karmaşık veya büyük fikirler çıkar.katışıksız bir kafa yapıları olduğunu gözler. Dış dünyadan beyne giren bu etkilerin hafızada birer fikir olarak saklandığını tespit ettikten sonra. Böylesine kompleks fikirler analiz edilince hangi dışsal etkilerden kaynaklandıkları bulunabilir fikriyle yola çıkan Hume. iki ayaklı tavukla. çocukluktan beri beyne kaydedilen yalın fikirlerin sentezidir. Bu metodolojiden hareketle. gibi kavramların zaten insanlarda var olan özellikler olduğunu görüyorum.

ateizmi. Benim için geçerli olan doğanın özünde var olan kanunlara uymaktır. Bugün mucizevi güçleri olan büyük bir dev adam çıksa ve herkesi tanrı olduğuna inandırsa. Sonraki kuşaklar bu doğal inancı değiştirdi ve kendi kalıplarına soktular. Binlerce yıldır yapılmış olan da budur: Doğa Kanunları önce yüceltilerek kutsallaştırılmış ve daha sonraları erişilmez ve anlaşılmaz bir hâle sokulduğu için gökten indirilip İsa’nın vücuduna sokulmuştur. yy. Bu arada Adam Smith (1723-1790) belirli odaklarda yoğunlaşmış kapitalin nasıl kullanılacağı ve değerlendirileceği üzerine epeyce kafa yorar ve ‘tüm maddî ve manevî değerler . Karl Marx’ın ‘bu beni İncilim’ diyeceği kitabın yazarı Paul Heinrich (1723-1789). Yaşadığımız somut gerçekleri görmezlikten gelerek soyut bir ‘gerçeğe’ inanmak ikiyüzlü bir davranıştır.ulaştığı sonuç şudur: ‘Tanrı’ya inanmak iki yüzlülüktür. Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin soğumakta olan Güneş’ten koparak oluştuğunu ve bu nedenle dünyanın Tanrı tarafından yaratılmadığını söyler. Napolyon’u bile kızdıran Paul Simon de Laplace’ın (1749-1827) bu koroya katılması ile sona erer.’ * 18. Laplace fiziğe ve astronomiye sokulmuş olan Newton’un mekanik tanrısına bu bilim dallarında yer olmadığını öne sürer. Bu düşünürün -salt akla dayanarak. yokluğu veya kanunları beni ilgilendirmez. ama şu sözleri de sarf etmekten çekinmez: ‘Tanrı’nın varlığı. zamanla bu insanların torunları bu devi daha da devleştirir ve gökyüzünün arkasına göndererek ulaşılmaz bir tanrı hâline sokarlar.Diderot mahkemesi sırasında ateist olduğunu reddeder. Fiziksel ve Moral Âlemin Kanunları adlı eserinde ateizmin ahlâk kurallarını oluşturma çabası içinde olduğu gözlenir. İlk insanlar Tanrı konusunda daha mertçe davranmış ve haklı olarak doğadaki güçlere tapmışlardı.131 - .’ * Aynı yıllarda.

eşitlik. Bu sübjektif çıkarımlardan sonra. kardeşlik’ sloganını 1649 yılında oluşturmuştu. inananlarla inanmayanların fikir mücadelesi çerçevesinde gelişecek ve fakat bu çatışma tüm dünyaya yayılacaktır.’ 19. her insan -kutsallık taşıdığı için. İhtilalin başyasası olan ‘özgürlük. Sınıfı ve etiketi ne olursa olsun. bu yüzyıla girildiğinde o devirdeki dünyanın bugünkü dünyayla çok az benzerliği .’ Benzer görüşleri Püritanlar ve Kuakerler Amerika’da da yayıyorlardı. kendi üzerine kapanan ve maddeötesi konularda sadece akıl gözünü kullanarak fikir üreten insan zekâsının ne kadar tek yanlı ve önyargılı sonuçlara ulaşabileceği açıkça görülmektedir.132 - .. Outler Avrupa’daki Aydınlanma Çağı üzerine yaptığı bir araştırmada ilginç bir saptamada bulunur: ‘Teokrat papazların baskısından sıyrılarak kendi içsel güçlerinin farkına varmış olan İngiliz Protestanlar. * Ateist düşünürlerin görüşlerine topyekûn bakıldığında. Diggers Komitesi’nin öğretileri tüm Avrupa’ya yayılmış ve özellikle Fransa’da büyük rağbet görmüştü. YÜZYIL TANRI ANLAYIŞLARI Yakın bir çağ görünmesine rağmen. Şöyle diyorlardı: ‘Yaratılmış her şey kutsaldır ve Tanrı’nın bir parçasıdır. fakat Amerika Birleşik Devletleri henüz kurulmamıştı ve sosyal görüntü dağınık olduğu için bu akımlar kök salamamıştı. Amerikalı düşünür Albert C. kapitalist sistemin ilkelerini oluşturan eserler ve somut fikirler üretir. Batıdaki felsefe. Fransız İhtilali’ne giden fikirlerle flört etmeye 140 yıl önce başlamışlardı. özde egemen elitlere de bir başkaldırış idi. İnsan da.iç derinliklerinde yatan Nur’a ulaşabilir ve hem kurtuluşu hem de hakikî özgürlüğü orada bulabilir. Mistik bir âsi olan Gerard Winstanley’nin kurduğu Diggers Komitesi.. Bu slogan sadece Kiliseye değil.insan emeğinin ürünüdür’ diyerek.

öte yanda kan ve can vererek elde ettikleri vatanlarını korumak isteyenler kıyasıya vuruşuyorlardı.vardı. Balkanlar’da komşu olmuşlardı. sonuç olarak. Mahmud ve Napolyon. Avrupa.) Napolyon Bonapart’ın (1769-1821) ilân ettiği Fransa İmparatorluğu’nun egemenliğine girmekteydi. 20’nci yüzyıla egemen olacak yeni -izmlerin ve teknolojilerin temellerini atacaklar. fakat kendi aralarındaki savaşlar hâlâ devam ediyor. Asya ve Afrika’da da iç ve dış savaşlar birbirini kovalıyordu. Birçok savaş artık dinsel içerikli nedenler taşımıyordu.’yi kurmuşlardı.. üstelik bunu Tanrı’nın varlığını reddederek başarabileceklerdi. Öte yandan İngilizler ‘üzerinde güneş batmayan bir dünya imparatorluğu’ oluşturma ideallerini gerçekleştirmeye başlamışlardı. . Bir dünya devleti kurma sevdasına kapılmış olan Napolyon. bir Konfederasyon oluşturarak Bağımsızlık ilân etmişlerdi (4 Temmuz 1776). yetişmiş insan gücü ve servet onların elindeydi. Avrupa’nın tümü (Portekiz.D.133 - .. fakat kendileri henüz bir birlik sağlayamamışlardı. Sultan 2. Bu durumdan en kârlı çıkanlar Avrupalılar oluyordu. Bir yanda topraklarına toprak katmak ve ülkeleri sömürmek isteyenler. Çünkü artık en öldürücü silahlarla birlikte bu silahlardan daha etkili olan bilim. Sömürgecilik anlayışı iyice yaygınlaşmıştı. İsveç ve İngiltere hariç. Avrupalı ulusların epeyce kan dökerek Kuzey Amerika’da kurduğu küçük devletler. * 19’uncu yüzyılda Avrupa’da yetişen filozoflar ve bilim adamları. Rusya’yı da ele geçirmek için hazırlıklar yapıyordu (1811-12). fakat Avrupa’nın ‘hasta adam’ı olma sürecine girmişlerdi. Osmanlılar hâlâ geniş topraklara sahiplerdi. teknoloji.B. Bu ulusların dedeleri menfaatlerini birleştirerek A. Çıkarları ve idealleri örtüşmediği için de Fransızlarla kıyım kıyıma savaşmaktaydılar. sınırlar ve güç dengeleri sürekli değişiyor ve genellikle güçlüler daha da güçleniyorlardı.

onca ateistin şan. her şeyi gören (Basir/Şehid). O’nun sabrı bu hesabı sormak için milyonlarca yıl beklemekle tükenmez. bazıları için ‘kolay’dı: ‘Bu sorunun yanıtı Allah’ın Adil sıfatında gizlidir. bizim bir saniye kadar beklememiz gibi bir şeydir. Kaldı ki Tanrı. her şeyden haberdar olan (Habir) ve inkârcıları ezen (Kahhar) Tanrı. Kendisine karşı işlenen suçların cezasını ‘Hesap Günü’nden sonra verecektir.134 - . bu başarıyı kendisini inkâr edenlere neden nasip etmişti? Her yerde hazır ve nazır olan (Zâhir). Hayal gücü. çalışanların. her şeyi duyan (Semi). çirkinliği de yaratabilir. Öyleyse insan. bu özgürlük içinde düşünen ve hareket edenlerin tasarruflarına müdahale etmesi elbette yüksek adaletine yakışmaz.’ .’ KARŞI-AYDINLANMA VE ROMANTİZM ÇAĞI Bu çağda ve günümüzde çok sevilen İngiliz şair John Keats (1798-1821) ise şöyle der: ‘İnsanın gerçeğe ulaşmada ve yaratıcı olmada kullandığı en kuvvetli zihinsel araç hayal gücüdür (imagination). Cüz’i olsa da insanlara özgür iradeyi vermiş olan Allah’ın. Bu sabırlı bekleyiş. sertlik ve katılıktan uzaktır (Halim) ve hesap sorucudur (Hasib). Fakat Allah aynı zamanda sabırlıdır (Sâbir/Sabbar). Bu fakülte estetik güzelliği yaratabildiği gibi.Peki Tanrı. Allah’ın adaleti en yüce adalettir. şeref ve servet kazanmalarına neden izin vermişti? Bu kapsamlı soruya dinsel öğretiler ışığında verilecek geniş bir yanıt. Tanrı’nın bile daha önce yaratmadığı ve evrende bulunmayan şeyleri düşleyebilir ve bu düşleri hem hakikî birer gerçek olarak kabullenebilir ve hem de bu gerçekleri dış dünyada maddî ve somut varlıklar hâline dönüştürebilir. kim olurlarsa olsunlar. ilim üretenlerin yükseleceklerini garantilemektedir. Tanrı’nın yokluğunu da bir hakikat olarak kabullenebilir. Hayal gücü insana verilmiş en kutsal fakültedir.

varlıktan yana kullanan ve ateistlere çok sinirlenen ünlü şair William Blake de (1757-1827) şu dizeleri yazar: Görmek: / Bir kum tanesinde Evren’i. Bu gerçekler sürekli akan bir nehir gibi değişmektedir. Tüm bilgiler insanlığın ürettiği bilgilerdir. ateizme daha çok sarılacaklardır. Bu nehri yaratan damlacıklar tüm insanların katkısıyla oluşturulmuş . W. Ruh denilen şey. / Yabanıl bir çiçekte Cennet’i. Ama gönül gözü O’nun varlığını görür ve O’na %100 inanır. Friedrich Hegel’dir (1770-1831). / Ve bir saatte Sonsuz Zaman’ı. / Avuç içinde İlâhî Ezeliyet’i.’ Tercihini -Pascal gibi. Gizli ilimler ya da ruhsal bilgi diye bir şey mevcut değildir. insanlığın bir yarattığı bir boyuttur. Mutlak Gerçek denilen şey.135 - .Keats’in bu görüşünü tersyüz ederek camın arka yüzünden bakanlar ise: ‘Demek ki Tanrı’nın varlığı da hayal gücünün ürünüdür’ antitezine inanıp. ilk insanlardan beri birike birike ve değişe değişe evrimleşmiş gerçeklerdir. Burada Pascal’ın matematiksel izahatının haklılığı bir kez daha önümüze çıkmaktadır: ‘Akıl gözüyle bakıldığında Tanrı’nın var olma ihtimali %50’dir. Arı bir akılcılık sergileyen Hegel şu görüşleri savunur: ‘Kutsallık. insanoğlunun tarihsel tecrübelerinin. herkesi yukarıdan idare eden ve cezalandıran bir Tanrı anlayışını reddedenlerden biri de G. / Gidin! Gidin! / Yüce kutsallığı yıkın! Yerine cüce aklınızı koyun! DİYALEKTİK MATERYALİZM George Orwell’in Büyük Birader’i gibi. bilgi toplamının ve yarattığı total kültürün kendisidir.

Öyleyse. Üçüncü etapta objektif ruh en yüce düzeyine ulaşır ve karşımıza mutlak ruh olarak çıkar. sonra bunun karşıtı (antitez) oluşmuş. Toplum ruhu önce bireylerin bilincinde kendi kendinin farkına varır (sübjektif ruh).bilgi ve kültür parçacıklarıdır. fakat herkesin doğrularının kendi doğruları olduğunu ve bunlara önem verilmesi gerektiğini savunur. Bu. Hıristiyanlığın hurafe dolu olması beni ilgilendirmiyor. fakat sübjektif olduğu için değişmeye mahkûmdur. Bir fikir (tez) doğmuş. Gerçekleri tarihsel bağlamdan çıkarıp bireysel bağlam içinde düşünen Kierkegaard. Genelleme ile sonuca giden filozofları reddeder ve düşüncelerini kendi özvarlığı üzerinde yoğunlaştırır: ‘Başkalarının inançsızlığı seçmesi beni ilgilendirmez! Benim inancım da onlarınkini. Diyalektik Mantık Süreci diyorum. sürekli yapılagelmiş. Her damla bilgi.136 - . bireyle toplum ve bireyle devlet ilişkilerinde kendini gösterir. oluşturulduğu çağın bir gerçeğini temsil eder. bir üçüncü görüş onların ortak noktalarını alıp bir terkip (sentez) oluşturmuş. toplum ve devlet üçgeni içinde daha yüksek bir bilince ulaşır ( objektif ruh). gerçek kavramının izafî olduğunu kabullenir. felsefede. kendini güzel sanatlarda.’ Hegel’in tarihsel gerçeklik tezine bir antitez hemen oluşur. bilimde ve dinsel öğretilerde deşifre eder. Aklın gelişimi de bu sayededir. Sören Kierkegaard (1813-1855) bireysel sorumluluklara değinmeyen Hegel’e ateş püskürür. Bu süreç bir ülkedeki toplum ruhunu oluşturan şeydir. Bunlar içinde en üstün olanı felsefedir. Bu yüce ruh.. Beni ilgilendiren. benim inandığım Hıristiyanlıktır ve benim için bu doğrudur.. Bunlar çatışırken. . izafî olmasına rağmen tarihsel gerçeklerin tümünü göz önüne almadan doğru bir teşhiste bulunamayız. bireyle birey. Zaten bu.. Sonra aile. Felsefe yüce toplum ruhunun ve diyalektiğin aynasıdır.. Nehre eklenen her damla onu büyütmekte ve daha gür akmasını sağlamaktadır. Kimse benim kendi doğrularımın yanlışlığını söyleme hakkına sahip değildir. Bu zincirleme fikir üretimine.

orada sübjektif ve yanlı ‘gerçekler’ vardır. Etik boyuta yükselmeyi başaranlar ahlâkî değerler ve prensipler yüklenirler ve bunlara uyarak yaşarlar. ilkesel (etik) ve dinsel.Fetişizm. İnsanlar yaşam boyunca gerçeğe üç farklı boyuta atlayarak ulaşırlar: Estetik. İnsanlığın yeni dini bu olmalı ve metafiziğe sırt çevrilmelidir.Fizik veya pozitif anlayış devresi. ama aslında bir tür özgürlüktür.kendi özgür seçiminden vazgeçmek. Etik boyutta bulunanlardan bazıları dinsel boyuta atlarlar.’ Bu yeni fikirler ışığında. çünkü bunun daha ilerisi yoktur. çoktanrıcılık ve tektanrıcılıktan oluşan ilâhiyat devresi. Herkes bu devre ile yetinmek durumundadır. Pozitif devre Ortaçağ’ın bitişiyle başladı ve insanlar. ortalamasını yansıtır. sık sık farklı psikolojilere bürünürler. olayları artık başka olaylardan yararlanarak açıklamaya başladılar. Auguste Comte (1798-1857) insanlık tarihini yeni baştan ele alır ve Üç Durum Yasası olarak bilinen bir hipotez geliştirir: ‘İnsanlığın düşünce ve bilgi süreci art arda üç merhaleden geçmiştir: . Bu aklın oluşturduğu prensiplerin ağırlığından ve yoğun etkisinden kaçıştır ve -bir anlamda. Dinsel boyut bir tür kişisel sorumluluktan kaçış olarak görünebilir. Bunlar yaşamı olduğu gibi kabullenen romantiklerdir. Bu insanlar prensiplerine ters düşen her şeye kızar ve karşı çıkarlar. . . Bu da gerçeğin özünü yansıtmaz.Metafizik devresi..137 - . Tanrı’nın ‘kucağına’ atlamaktır. .. Herkes toplumun ortak inancı çerçevesinde düşünürse kişisel inanç yok olur ve yerini ortalama bir ortak inanca bırakmak zorunda kalır. Nerede kalabalık varsa.Akılla ölçülmesi imkânsız olan inancı akla vurdukça inançsızlığı büyütürüz. günlerini gün edip duygu ve dürtülerinin esiri olurlar. Estetik boyutta yaşayanlar her güzelliği iyi ve doğru kabul ederler.

insan en zayıf.. Mutluluk sevmekle ve özveriyle gerçekleşir. Tüm insanları birine âşıkmışçasına seviniz ve birbiriniz için yaşayınız... insan en aciz..’ MARKSİZM Bu sözler söylendiği zaman Avrupa’da insanlar altı sınıfa ayrılmıştı: Aristokratlar. Askerler. kendi gücünüzü yitirdiniz! Tanrı ölümsüz. insan fâni. Fakat Tanrı kavramına hiç tahammülü olmayan yeni bir düşünür yetişmişti: Karl Marks (1818-1885). Tanrı en kutsal. Ruhban Sınıfı.138 - . Londra’daki British Müzesi’nin çok zengin kütüphanesinde 33 yıl boyunca inceleme yapan ve tarihte olup biten her şeyin .. bunca saçma Tanrı tanımlamaları? Kendinizi Tanrı’nın kulu ve kölesi yapa yapa. iç açıcı bir felsefe oturtmak ister. Tanrı mükemmel. fakat yenilik modasına uyup O’na başka isimler takıyorlardı. insan hiçbir şeyin!. sizin gerçek insanlığınızla asla uyuşmayan. Tanrı her şeyin sahibi.. Feuerbach (1804-1872). güçlüyüz. çok şeye sahibiz ve kirli günahkârlar değiliz... genellikle yürürlükte olan yanlış dinsel inançlara tepki gösteriyorlar ve fakat yanlış dinsel öğretiler ile Tanrı özdeşleştirildiği için ateist olarak etiketleniyorlardı. tam bir muammaya dönmüş olan Tanrı anlayışını tamamen silmek ve yerine ümit dolu. 1841’de yazdığı Hıristiyanlığın Esasları isimli kitabında ateşli ifadeler kullanır: ‘Nedir bu? Nedir bunca mesnetsiz.’ * Yüzlerce filozofun birbirinden çok farklı görüşlerini inceleyen ve işin içinden çıkmak için en kolay yolu seçen Andreas L. insan hata dolu. insan en günahkâr.İnsanın temel ilkesi başkaları için yaşamak olmalıdır. Bu. Bilginler. O çağa kadar bu sınıflardan çıkan ateistler.. Tanrı en zeki. Aslında bunların birçoğu Tanrı kavramını reddetmiyor. Tanrı en güçlü... Burjuva ve İşçi-Köylü sınıfı.görüntüyü putlaştırdığınızın farkında değil misiniz? Yeter! Uyanın! Kendinize dönün ve dikkatlice bakın: Biz akıllıyız..

varlıklı yöneticilerin halkı kontrolleri altında tutmak ve toplum huzurunu sağlamak için oluşturdukları bir kavramdır. Darwin (1809-1882) organik/biyolojik bir evrim teorisi geliştirmekteydi. ezilen insanların zulme dayanabilmeleri için icat ettikleri bir tür afyondur. dinlere. Manevî ilişkileri maddî değişimler doğurur. . hukuka. Ulaştığı ilk sonuçlardan sonra felsefeyi sefil bir uğraş olarak gören ve kendinden önceki felsefecileri tek taraflı bir bakış açısı ile suçlayan Marks. sosyolog ve ekonomist idi. konaklarının ve makamlarının kapı bekçileri yapmışlardır. kendisi tayin edecek bir konuma getirilmelidir. Yönetenler. aynı zamanda bir tarihçi. halka empoze ettikleri bu Tanrı fikriyle onları saraylarının. Tanrı sözcüğü.’ EVRİM TEORİSİ Marks insanoğlunun evrimine tarihsel maddecilik penceresinden bakarken. insanlık tarihinin akışına yön verecek birkaç kişiden biri olacaktır.139 - . Marks’ın maddeci (Materyalist) görüşleri özetle şöyle sıralanabilir: ‘Tanrı anlayışına. bilime ve edebiyata yön veren tek faktör ekonomik gelişmeler olmuştur. Din. Bu hayali inançların kökten değişmesi için her şey tersyüz edilmeli ve halk çoğunluğu (proletarya) kendi iradesiyle kendi kaderini. Tanrı fikrinin insanlara yararı yoktur. Tarihsel sürecin ve yaşama gayesinin oluşturduğu ahlâkî değerlerin dışında değer oluşturan bir güç mevcut değildir. Tanrı. kendi inancını.geniş bir dökümünü kafasına oturtan Marks. Bir tür negatif tanrıcılık olan ateizmle uğraşmak bile zaman kaybıdır. şekillendirmeyi seven insan aklının oluşturduğu toplam kültüre kendi hayran kalması ve bu hayranlığı metafizikleştirme isteği yüzünden bulduğu teknik bir terimdir ve bir tür fetişizmdir. çağdaşı Charles R. sadece bir filozof değil.

bazı papazlar Hz.) Darwin’in mantık zinciri şöyleydi: ‘Nasıl ki bir çiftçi iki ineğinden birini kesmek zorunda kalınca sütü az olanı kesmeyi yeğler ve yararlı olanı yaşatır. . en işe yarayan üstün özellikler gelecek nesillere aktarılmış olur.Darwin 1859 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni adlı eserinde canlıların ortaya çıkış sürecini anlatır ve geliştirdiği iki yeni teoriyi ilân eder: “Tüm bitkiler ve hayvanlar milyonlarca yıl önce oluşmuş olan ilkel canlıların evrimleşerek başkalaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Doğal ayıklama bunları da zamanla güçlü hâle dönüştürür. hastalıklar arttığında. Doğa.” (300 milyon rakamı. bire otuz veren buğdayı ekerse. Yani.5 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. tabiat da böyle bir genetik seçim yapar. günümüzde 3. bir canlıda güçlü olan özellikler diğer nesillere kalıtım yoluyla geçerken. Çünkü İncil’de Tanrı’nın kâinatı 6 günde yarattığı ve her şeyin mükemmel hâliyle oluştuğu yazılıdır.140 - . doğal bir ayıklama mekanizmasının sonucudur (Doğal Seleksiyon).’ Tezini kuvvetli delillere dayandırmış olan Darwin’in buluşları Kilisenin şiddetli tepkisini çeker. güçsüzler telef olur ve güçlüler hayatta kalır. Ayrıca. 300 milyon yıldan beri devam eden bu ayıklama. güçsüz özellikler yavaş yavaş tercih edilmemiş ve kaybolmuştur.. İnsanlar bile aşı yoluyla yeni türler oluşturabilmektedir. Âdem’den beri yaşamış bütün nesillerin yaşını hesaplayarak insanlığın yaşının sadece 6 bin yıl olduğuna herkesi inandırmışlardı. Bu yeni türlerin oluşumunu sağlar. sonuçta bunca türü oluşturan mükemmel canlıların ortaya çıkmasını sağlamıştır.. Böylece. bu işi çok daha uygun ve mükemmel biçimde yapmaktadır. Bu evrimsel değişim. İklim koşulları kötüleştiğinde. Nasıl ki iki meyve ağacından az meyve vereni keser ve bire on veren buğday yerine. Bu mekanizma bazen ânî değişimlerle bozulabilir ( Mutasyon). düşmanlar çoğaldığında ve yiyecek kaynakları azaldığında türler arasında rekabet artar.

İman-inkâr arasında bir mengeneye sıkışmış gibi işkence çekiyorum. İştahı kabardıkça da komşu ülkelere ve özellikle Çin’e saldırarak topraklarını genişletiyordu. Kilise ile Bilim Dünyası’nın arası iyice açılır.Fakat esas kıyamet. Darwin’in 1871’de yayımladığı ‘Descent of Man’ adlı kitabından sonra kopar. evrende ve tabiatta var olan evrim gerçeğine parmak basmıştı. ölümü bu şüphelerle kucaklayacağımın farkındayım. İnançla inançsızlık arasında bocalayarak ruhsal işkence çeken bu yazar. Bilim adamları da kendi aralarında Darwinciler ve Dindarlar olarak ikiye bölünürler. Osmanlı uleması da Darwin’in teorilerini tehlikeli bulmuş ve kitaplarının okunmasını yasaklamıştı. Bu etkileşimden Çarlık Rusya’nın psikolojik roman yazarı Fyodor Dostoevsky (1821-1881) de payını almıştı. Darwin.’ Dostoevsky’nin ölümünden bir yıl önce yayımladığı Karamazov Kardeşler adlı romanında. Ve O’nun yokluğunu savunan çok kuvvetli ilmi ve akli deliller çoğaldıkça işkencem daha da şiddetleniyor. TANRILARIN YOLU Bu tartışmaları uzaktan izleyen Japonya. konuşturduğu unutulmaz karakterler aracılığıyla bu işkenceden kurtulduğu ve inandığı ‘Tanrı’yı öldürdüğü’ gözlenir. 1854 yılında bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle der: ‘İnançsızlık ve şüphe dolu bir çağın evlâdı olarak kendime baktığımda.141 - . * Fakat Batı’daki her yeni buluş ve düşünce Doğu’ya da bir biçimde yansıyordu. Teorisinde yanlışlıklar ve eksikler vardı ve İncil’le çatışıyordu. insanlarla maymunlar arasındaki benzerlikten söz edince. . sömürgeciliğin ve bilimsel gelişmelerin Batı’ya nasıl bir zenginlik getirdiğini dikkatle gözlüyordu. Oysa Darwin Tanrı’yı inkâr etmemiş. fakat Tanrı ile çatışır fikirler öne sürmediği birçok bilim adamı tarafından savunuluyordu.

İbadetler sade ve basittir. Herkese ve her şeye saygı. Abdest için daha önce tüm vücudun yıkanmasını isteyen .142 - . Güneş tanrıçası Amaterasu’nun yeryüzündeki temsilcisi ve en güçlü insandı. Her dediği yapılmalı. doğadaki güçlü ruhlar ve tarihte kahramanlık göstermiş mitolojik figürler birer tanrıydı. Diğer tüm dinlere saygılıdır ve her canlıyı Kami’nin çocukları olduğu için kutsal kabul eder.) Şintoizm son derece hoşgörülü bir din olarak bilinir. Nihon Şoki ve Jinno Şotiki. İki de büyük mezhep oluşmuştur: Bünyesinde muhafazakârları toplamış olan Jinja Şinto ve kendi arasında 13 farklı tarikata ayrılmış olan Kyoha mezhebidir.Batılı misyonerlerin Hıristiyanlığı Japonya’ya da sokmuş olması Japon İmparatorları endişelendiriyordu. ‘tao’ yol anlamındaydı. Amaterasu ve erkek kardeşi Susano-no-Mikoto: Baba tanrı İzanagi ile ana tanrı İzanami’nin çocuklarıydı. ölen her insanın ruhu tanrı kabul ediliyordu. Ölenlerle yaşayanlar karşılıklı olarak birbirine muhtaçtı. her isteği yerine getirilmeliydi. Rokkokuşi. Şinto dini başlıca 4 kutsal kitaba sahiptir: Kojiki. Buda ve Konfüçyüs dinlerine inananlarla birlikte halkın çoğunluğu Şinto dinine inanıyordu. Bu dinin milyonlarca tanrısı vardı. Çince’de ‘şin’ tanrılar. imanın göstergesi olarak kabul edilir. temizlik ve düzenli olma. O nedenle inananlar arasında insan ve doğa sevgisi oldukça geliştirmiştir. Şinto (Şintao) ise Tanrıların Yolu demek oluyordu. Tapınağa girmeden önce abdest alınır. (Kırsal kesimlerde ve bazı sülaleler arasında ortaya çıkmış küçük mezhepler de varlıklarını sürdürüyorlardı. Öyle ki. Fakat Şintoizm henüz kurumsallaşmış ve belirli kurallara oturtulmuş bir din değildi. Aile bağları ve gelenekler büyük önem taşır. Şinto dini Budizm ve Taoizm’den sonra ortaya çıkmıştı. İmparator Meiji bu dinin bir sistematiğini oluşturdu ve 1868 yılında Şintoizm’i Japonya’nın resmî dini ilân etti. Bunların da üstünde koruyucu yüce tanrılar (Kami) vardı. İmparator.

Bir Japon’un hem Buda.anlayış terk edilmiş ve sadece eller ve ağız yıkanarak abdest alınması kabul edilmiştir. yüksek bir yere çıkar ve ağlayarak şunları haykırırdı: ‘Tanrı’yı arıyorum. Bu boşluğun içine düştüğümüzü görmüyor musunuz?’ . Hıristiyan misyonerler tüm dünyayı dolaşarak dinlerini yaymaya devam ediyorlardı. Dünya Savaşı’ndan sonra kutsal sayılan imparatorun politik güçleri sınırlandırılmış (1947) ve sadece dinî yetkileri muhafaza edilmiştir. [2. Çocuklara iyi bir eğitim sağlamanın onlara bırakılacak en değerli miras olacağının bilincine varan ana-babalar arttıkça mektepli sayısı da artıyordu. Dinî bayramların en önemlisi ruhları memnun etmek için kutlanan Yıldızlar Bayramı’dır ( Hoşi Matsuri). kültür. hem Konfüçyüs. Sizler ve ben.] * Japonlar böylece Avrupa’nın kültür emperyalizmine karşı korunma tedbirlerini zamanında alırken ve bir zaman ülkeye yabancıların girişini bile yasaklamışken. Bizler O’nun katilleriyiz. Artık yukarısı yok. Bu yansımalardan kendi payına düşenden fazlasını elde etmiş olanlar öne çıkıyor ve seslerini duyurabiliyordu. servet ve yeni yaşam tarzları alt tabakalara da yansıyordu. hem de Şinto dinlerine inanması gayet doğal kabul edilir. Tanrı’yı! Acaba kaçtı mı? Göçtü mü? Hayır. hayır! O öldü.. burası var.. Bunlar arasında henüz üst tabakaların dikkatini çekmemiş. Bir yandan da kendi ülkelerinde gelişen ateizme karşı antitezler oluşturuyorlardı. O’nu bizler öldürdük. Burası sonsuz bir boşluk. sadece aşağısı.143 - . Nietzsche (Niçe) zaman zaman pazarlara gider. Avrupa’da okuma-yazma oranı hızla yükseliyor. Tüm gelişmelerden halk da haberdar oluyor ve üst sınıfların oluşturduğu bilgi. fakat halk arasında eksantrik olarak tanınmış biri vardı: Friedrich Nietzsche (1844-1900). kitap ve gazete sayıları durmadan artıyor ve kütüphanelerin rafları çoğalıyordu.

Lütfen geri gel. Fakat Nietzsche’nin tek plânı bu değildi. güçlü ve moral değerleri yüksek bir seçkinler tabakası yaratma hayalinin de peşindeydi. Benim son mutluluğum! . 1883’te yazdığı Zaratustra ’da. Benim bilinmeyen Tanrım. Önce Almanya’daki. O nedenle her şeyin değiştirilmesini istiyor ve ‘İki tip insan değişmez.Nietzsche hurafelerle dolu bir Tanrı anlayışının yıkılması ve bunun yerine ‘doğru’ bir anlayışın yerleştirilmesi gerektiğine inanmıştı. Benim acılarım. Karamsar bir mizaç sergileyen Nietzsche. daha sonra tüm dünyadaki ahlâksızlığı ve ikiyüzlülüğü yok edecek olan sert.. Gözyaşı ırmaklarım Yataklarında sana doğru akıyor. Lütfen geri gel.144 - . Uzletlerin sonuncusuna. sonra özgün hâliyle yeniden diriltilecekti. ölüler ve deliler’ şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Zerdüşt’ü Allah’a yalvartarak şöyle haykırıyordu: Tanrım! Geri gel. katı. Ölmeden önceki 10 yılını büyük bunalımlar ve depresyon içinde geçiren Nietzsche. insanların Tanrı’dan korkmaları yerine kendi duygu. Bunun sağlamak için de uzun vadeli bir plân geliştirmişti: Bu Kilise tanrısı önce öldürülecek. kendi yalnızlığından korktuğu zamanlarda. Ve kalbimdeki son alev Sana doğru yanıyor.. dürtü ve ihtiraslarından korkmaları gerektiğini öneriyordu. Tüm işkencelerinle ve zulmünle!. Zerdüştlük’ten esinlenerek oluşturduğu bir karakter sayesinde kutsal sayılan her şeye saldırıyordu...

Hıristiyanların Tanrı’ya ‘Lord/Baba’ ismini takmalarının nedeni budur. yy. çocukken baba ve annenin gösterdiği şefkatin şuuraltına işlemesinden başka bir şey değildir. Darwin ve Freud. cinsellik ve korunma içgüdülerinin etkisi altındadır. İnsanoğlu tarihsel gelişim süresinde bir çocukluk ve gençlik çağı geçirdi ve böyle bir tanrıya ve onun kuralları olan dine ihtiyaç duyduğu için o devrelerde bu olguları yarattı. Bu şefkatin ömür boyu devamını arzulayan bilinçötesi böyle bir varlığı icat etmektedir. çünkü Sigmund Freud (1856-1939).PSİKOLOJİK ATEİZM 19. Burada çok önemli bir tarihsel tespiti yapmakta yarar var: Karl Marks biraz daha yaşasaydı. bu kavramın yerini alabilir ve insanları yeni moral değerler oluşturması için gerekli zihinsel yeteneklerle donatabilir. ruhbilim ve psikanaliz gibi ekoller geliştirecek. Ama artık insanoğlu olgunluk çağına ermiştir ve bunlara gerek kalmamıştır. Psikanaliz yöntemiyle bilinçötesine inildiğinde görülecektir ki. Doğa kanunlarını teker teker ortaya çıkaran bilim. bir işçi iktidarının da totaliter ve menfaatperest bir yapıya kolayca dönüşebileceğini öngörüp. insanın psikolojik özellikleri olan ego ve süper ego kavramlarının adını koyacak. bilinçötesi gibi olgulara popüler açıklamalar getirecekti. entelektüellerin tartışmalarında isimleri en çok geçen üç kişi vardı: Marks. -bilinçaltındaki bu dürtüler yüzünden. Kişisel bir Tanrı anlayışı. Tanrı inancı zihnin hayal görmesidir. Ruh ve bilinç ayrı şeylerdir. belki Komünist Manifesto’yu yırtacak ve proletarya iktidarı fikrinden vazgeçecekti. Hareketleri. Fakat tarihsel kronoloji tersine tecelli etmiş ve Marx’ın ilâhiyatla ilgili görüşleri Freud’u çoktan etkilemişti: ‘İnsan bilinçdışı dürtülerin ve biyolojik etkilerin güdümünde yaşayan bir varlıktır.o denli saf ve iyi niyetli düşünmeyecekti.145 - . . sona ererken. ve bilinçaltı. Belki o zaman Karl Marks.

İnsan ruhunun tek bir evrensel ortak ruhun parçası olduğunu ve insanla-insan. yazarlar ve tiyatro sanatçıları bu atmosferden aldıkları ilhamla ürettikleri eserlerinde çağın ortak anlayışını sergiliyor ve bu düşünceleri toplumsal kültürün kalıcı birer parçaları hâline dönüştürüyorlardı. Jung.146 - . Kendisine Tanrı’ya inanıp inanmadığı sorulduğunda kesin bir ifade kullanır: ‘İnanmam gerekmiyor. insanla-dış dünya arasındaki gizli iletişimi sağladığını söyleyerek. Ruhsal karakteri yaşama içgüdüsünün belirlediğine inanır ve gitgide daha mistik bir çizgi izlemeye başlar. . fakat Tanrı kavramın -mükemmelliğin mükemmel bir sembolü olarak. Kendi doğal akışı içinde kendi kendini eritmelidir. bu inkârcı görüşlere hiç katılmaz ve yolunu onlardan tamamen ayırır. İnsanın ruhsal kişiliğinin tarihsel özgeçmişten -soyaçekimle.gelen ortak bilinçötesi izlenimler tarafından onarıldığını savunur.Din ateistlerin istediği gibi hemen sonu getirilecek bir olgu değildir. Sürrealist ressamlar ve heykeltıraşlar bu düşünceleri yapıtlarında somutlaştırarak ölümsüzleştiriyorlardı. Freud’un yakın çalışma arkadaşı olan Carl G. bir Tanrı olduğunu biliyorum!’ * Bütün bu tartışmalar ve yorumlar toplumun daha alt kesimlerine ve güzel sanatların her koluna yansıyordu. Kolektif bilinç diye bir kavram geliştirir ve bilinçötesinin bu bilinçten beslendiğini söyler.insanoğluna binlerce yıldır yardımcı olduğunu ve çok şey kazandırdığını söylüyordu. Jung (18751961) ise. Aksi hâlde Nietzsche’de olduğu gibi şiddetli depresyonlara ve sosyal bunalımlara yol açabilir. mistik bir yaklaşım sergiler. Alfred Adler (1870-1937) Tanrı’yı beynin bir projeksiyonu olarak görüyor. Şairler.’ * Tüm psikanalistler Freud’la aynı fikirde değildi. Ve davranışların kökünde yatan ana sebebin cinsel içgüdülerden değil. aşağılık güdüsünden kaynaklandığını savunuyordu.

Doğada var olan kuvvetlinin ayakta kalması kanunun. . * Bu durumu geç de olsa fark eden bazı Osmanlı aydınlarının çabaları sonucu. ekonomik düzenlerini ve hegemonyalarını dört kıtaya ve okyanus adalarına empoze etmekteydiler. cumhuriyet idaresine geçiş hazırlıkları ve insan haklarına saygı gibi . Çünkü antitezlerin bulunmadığı ve herkesin evetefendimci olduğu bir toplumdaki kültür yapısı zamanla katılaşır.Bu kültür gelişmekte olan ulaşım. zayıf ve kuvvetli kültürler için de geçerli olduğu böylece bir kez daha yaşanarak kanıtlanacaktı.silinmeyecek ve kalıcı olacaktı. bu kez istilâcıların geri çekilmelerinden sonra bıraktıkları etkiler -sömürülmüş ülkelerdeki insanların dünya görüşlerini değiştirmeyi de başardığı için. Bu kültür erozyonuna maruz kalan Müslümanlar da. 20’nci yüzyıla girerken ‘Dünyanın Jandarması’ olmuş İngilizlerle birlikte Fransızlar ve diğer Avrupa ülkeleri modernizasyon adı altında kendi kültürlerini. Bu zıtlık aslında kültürlerin gelişimi için gerekli olan bir dinamikti.147 - . 19’uncu yüzyılda modernizmi yakalamak üzere birtakım girişimlerde bulunulmuştu: . padişahın yetkilerini sınırlama.1908 İkinci Meşrutiyet.1839 Tanzimat Fermanı. Fakat bu yenilikler. Tarihteki diğer istilâların aksine. haberleşme ve yazılı basın sayesinde tüm dünyaya ihraç ediliyordu.1876 Birinci Meşrutiyet. kendi içine kapanır. kendilerini Dostoevsky’yi bunaltan ikileme benzer bir ruh hâleti içinde bulacaklar ve ikiye bölüneceklerdi: Gelenekçi Muhafazakârlar ve Avrupa kültürünü benimseyen ‘Modern Müslümanlar’. dogmalar oluşturur ve yeni düşüncelerin üretilmediği bir kapalı devre kültüre dönüşmek zorunda kalır.1856 Islahat Fermanı. . .

Mantık dersi almamış bile olsa. Ortadoğu ve Asya kültürlerinden ‘üstün’ olduğu inancındaydılar. belirsizlik içermez ve müphem ifadelerden yoksundur. Müslümanlar inançlarını reforme et- . Ve kendi kültürel transferlerinin bu ülkelere aslında iyilik ettiği görüşündeydiler. Dünyadaki değişimler biraz da Batı’nın dayatmaları ve lanse ettiği şeyler sonucunda oluşuyordu. genellikle elitler. Sonucu apaçık ve basit bir problemi dahi çözmekten ve gerçeği bulmaktan acizdirler. Arapların dedeleri bilimde ve düşüncede oldukça ilerlemişti. Halktan gelen bir temele dayanmayan bu değişimler. caddeleri ve sokakları gibi eğri-büğrü ve simetriden nasibini almamıştır. o doğuştan bir mantık ustasıdır. Yaratılış olarak şüphecidir ve kanıt gösterilmeden öne sürülen her tezin doğruluğundan şüphe eder ve onu hemen kabullenmez.içerikleri olan hareketlerdi. Akıl yürüttüğünde aşikâr bir mantıksızlık sergiler. Bu etki-tepki. doğulu kafa yapısı. kendi kültürlerinin Afrika. Avrupa’nın yarattığı uygarlığa ulaşmasına engel olan şey İslâm’dır. Öte yandan.148 - . Bu inanç. 1883 yılında İngilizlerin Mısır başkonsolosu olan Evelyn Baring tarafından oldukça saygısız ifadelerle şöyle seslendirilmişti: ‘Avrupa insanı aklı ve mantığı ön plânda tutar. yeni sentezlerin oluşması için gerekli olan kültürler arası diyaloğun önemine tam inanmamış aydınların yürüttüğü ‘aile içi hesaplaşmalar’ şeklinde cereyan ettiği için büyük bir toplumsal kültür sıçraması sağlayamamıştı. Çünkü Avrupalıların 400 yıl içinde sindire sindire geliştirdikleri bilim ve kültürün sözcüleri. Zekâsı eğitilince mükemmel çalışan bir mekanizmaya dönüşür. fakat torunlarının zihinsel fakülteleri düzgün çalışmamaktadır. sözleri doğrudur. egemenler ve bunların yakın çevreleri arasında gelişen verirsin-vermem tarzında bir çekişmenin sonuçlarıydı.’ Lord Cromer de işin dinî boyutunu saptırarak şöyle demişti: ‘Müslümanların.

uçak. dinsellik de büyük bir ihtiyaçtır. reform denklemlerindeki ögeler arasına sokan çok az sayıda aydın vardı. tren. kimi de her şeyi tamamen yıktıktan sonra yeniden inşa etmenin daha ‘akılcı’ olabileceğini savunuyordu. şiddetli seksüel depresyon gibi.’ * İran’da bu baskıyı hisseden halk alternatif olarak mollaların liderliğinde Kum şehrini merkez edinmiş ve ‘karşı atak’ için bekleyişe geçmişti. şiddetli toplumsal depresyonlar yaratabilir. Cinsellik gibi. halkı doğrudan ilgilendiren kararların ve dinî kurumlara veya geleneklere yönelik hareketlerin de köktendinci akımları kolayca doğuracağı henüz yeni anlaşılıyordu. Freud bu uyarıyı söyle yapmıştı: ‘Dinsel inançların baskı altına alınması sadece yıkıcı olur. İslâm’ın bünyesine sızmış ve . Devlet tütün tekelinin üretim ve pazarlamasını İngilizlere satınca halk isyan etmiş ve mollaların verdiği fetva üzerine tütün kullanmayı ve sigara içmeyi terk etmişti. Birçok yeniliği inançlarına karşı bir tehdit olarak görmeye alışmış olan halkın düşüncelerini ve tepkilerini. Bu durumun farkında olan İranlı düşünür Cemaleddin Afgani (1839-1889). fakat İslâm’da reform imkânı yoktur. otomobil. Çünkü yanlış dinsel öğretilerin ateizmi doğurduğu gibi. Bunu bastırmaya çalışmak. 1872 yılında zamanın İran Şahı. telefon ve gramofon gibi teknoloji harikası araçlar icat etmiş olan Batı. Bu halk hareketinin büyümesinden çekinen Şah geri adım atmak zorunda bırakılmıştı.’ * Dünyadaki egemenliklerini genişletmiş. Batı ile entegre olma yolunu seçmiş ve bir dizi reformlara girişmişti.149 - .meden bu uygarlığı yakalayamazlar. sözcüleri aracılığı ile ve büyüklük kompleksi içinde böylesi tavırlar takınabiliyorken. tersine bir komplekse kapılmış Doğulu aydınlar birtakım çözüm arayışlarına girmişlerdi. Kimi. Batı’nın uygarlığını benimsemeyi ve lâik bir devlet oluşturmayı öneriyor.

gerçek İslâm değildir. Zorlamayı reddeder. kardeşlik. yardımlaşma ve yenilenme temalarına değinerek.’ * Bu durumdan cesaret alan. Hukuk ve felsefe eğitimini Batı’da tamamlamış olan Muhammed İkbal (1871-1938) yazdığı gazel ve şiirlerinde sevgi. Hz. Konferanslarında işlediği tema şöyleydi: ‘Batılı papazların İncil’deki şeriatı bir Engizisyon zihniyetine dönüştürdükleri gibi. Müslümanların özgüvenini canlandırmaya çaba gösteriyordu.150 - . Oğlu Abbas Bahaîlik mezhebini kurar ve bu mezhep Ortadoğu’da hızla yayılır. Müslümanların başarıyı ve modernizmi yakalayabilmeleri için kendi . İnsanın kendini sürekli yenilemesi gerektiğini anlatan Kuran ayetlerini ve sahih Hadisleri ön plâna çıkaran İkbal. * Moğol İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra bir belirsizliğe ve boşluğa sürüklenmiş ve İngilizlerin sömürüsüne maruz kalmış olan Hindistan’daki Müslümanlar arasında da bir silkinme ve yenilenme anlayışı gelişiyordu. İslâm akıl ve bilim dinidir. Afgani’den etkilenen Muhammed Abduh (1849-1905) bilim ve akıl yolunu tekrar açmak için yeni bir İslâm kimliği arayışına girmişti. Müslüman imamlar da Kuran’ın şeriatını İslâm’ın özüne aykırı bazı despot hükümlere dönüştürmüşlerdir. sadece imamların zannıdır. Osmanlı’nın elinden çıkan topraklarda faaliyet gösterir. ‘beklenen kurtarıcı’ olarak ortaya çıkar. Muhammed ve dört halifesinin uyguladığı hakikî şeriata dönmekten başka çare yoktur.halk tarafından benimsenmiş olan şamanist inançların ve hurafelerin temizlenmesi için hızı yavaş bazı reformlar öneriyordu. fakat yakalanarak Akka’ya sürgün edilir ve orada vefat eder. ve 19’uncu yüzyılın Mesih’i olduğunu iddia eden Tahran doğumlu Ali Nuri Bahâullah (1817-1892). kolaylık emreder. Gazali’nin filozoflara saldırısı ile başlayan ve medrese müderrislerinin içtihat kapısını kapaması ile sonuçlanan devreden sonra ulemanın uyguladığı İslam.

‘Bilim. Tanrı’ya giden yolu aydınlatır’ sözünden yola çıkarak ve sadece bilimsel verileri kriter alarak Tanrı’nın varolduğuna hükmeden bilim insanlarının buldukları gerçekler irdelenecektir. Müslümanların da içtihatla ve bilim yaparak aynı başarıyı sağlayabileceklerini söylüyordu. hava soğuyup ısınır ve bu ısı farkı termometrelerle ölçülerek herkesin anlayacağı rakamlarla ifade edilebilir.151 - .. Örneğin. aslında gerçeğin iki farklı yüzü olduğu anlatılmaktadır. evrensel kanunların veya olguların geçici birer sıfatı olarak görülmeli. Batı’yı anlamış biri olarak Garb’ın başarılarının temelinde yatan şeyin bu güç ve özgüven olduğunu teşhis ediyor. her insanın gerçek anlayışının başka olduğu tezi çok sayıda taraftar toplamıştır. Ayrıca. Bu . POZİTİF BİLİMLERİN TANRI’YLA İLİŞKİSİ GERÇEK VE HAKÎKAT ARASINDAKİ FARK Bu bölümde. gözle görülen ve varlığı. eserler ve teknolojiler üretebileceklerdi.bireysel beyin ve yürek güçlerine inanmaları gerektiğini telkin ediyordu. Gerçek kelimesi genellikle izafî/bağıl/rölatif bir kavram olarak görülür. o nedenle. Gerçek: Maddî kâinatın elle tutulan. her boyutun gerçeğinin birbirinden farklı.. Böylece Müslümanlar içsel potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının yeniden farkına varacak ve yeni fikirler. insan zihnindeki gerçeğin ‘Mutlak Gerçek’ olmadığı da sık sık ifade edilmektedir. işleyişi veya etkileri keşfedilip açıklanabilen olgularıdır. Bazı düşünürler ise: ‘Gerçek sürekli değişen bir olgudur. fakat tam olarak anlatılmak istenen şey gerçek ve hakîkat arasındaki farktır. Bütün bu söylemlerle. bilimsel gerçeklere dahi böyle bakılmalıdır’ demektedirler. Gerçeğin birden çok yüzü olduğu.

Bir zamanlar var olabileceği kimsenin aklına gelmemiş olan tüm teknolojiler ve bilim dallarına malzeme olmuş olan tüm gerçekler işte bu arayıştan sonra elde ettiğimiz kazanımlardır. tekrar tekrar denendiğinde aynı sonuçları veren.. yepyeni düşünceler üretiyoruz. gerçek. Ve bu fark. Hakîkat yolunda bulduğumuz her şey somuta dönüşerek gerçek oluyor ve. tüm buluşların ve tüm sanat kollarının kaynağıdır. belki de tüm uygarlığın. ama var olduğuna inandığımız olgu veya olgulardır.durum bize atmosferin işleyişi ile ilgili somut veya fiziksel bir gerçeği gösterir. Gerçek. Soyut olmalarına rağmen. antitezler. peşi sıra koşuyor. her olay ya da her oluşum bir gerçektir. Kısacası. Hakîkat ise varlığını ifşa etmeyen. adına sanat dediğimiz bütün estetik ürünler ve felsefe dediğimiz tüm derin ve geniş düşünceler hakîkati arayışımızın meyveleridir. Ayrıca. Ama onu bir türlü bulamasak da. aramayı usanmadan sürdürüyoruz. hatta yüzyıllar boyunca onu araştırıp gün ışığına çıkarmak için çok büyük miktarlarda düşünce ve kas emeği harcıyoruz. Tezler. yıllar. sentezler. fakat arama süreci işlerken yepyeni şeyler buluyor. hakîkat denen o bilinmezi bilinir hâle getirmek istiyoruz. teoriler ve felsefeler üretip. Bir başka deyişle. ‘İnsanların yaşamak için oksijen soluması. Mekanizma şöyle çalışıyor: Bir şeyin varlığına inanıyoruz (hakîkat) ve onun var olduğunu kanıtlamak için bıkmadan. ya kültürel evrimimize katkıda bulunuyor ya . beş duyumuzu. anlatır.. hipotezler. kendini ifşa eden canlı-cansız tüm varlıklardır. her olgu. zihnimizi ve yeteneklerimizi kullandığımızda varlığını inkâr edemediğimiz her şey. Bu arayış bizi hakîkate götürmüyor. İşte. su içmesi ve besin tüketmesi gerekir’ dediğimizde de bir gerçeği belirtmiş oluruz.152 - . Dahası. fark burada. somut olarak var olduklarını algıladığımız duygu ve düşüncelerimiz de birer gerçektir. somut dünyamızdaki somut şeylerin genel adıdır.

ortaya bilim denen şey ve ardından yeni bilim dalları ve disiplinleri çıkmaya başlamıştır. var olduğunu kabul ettiği bir evrenin ve bu evrende var olduğunu keşfettiği her şeyin. bunları kategorize ve kontrol etmek ve bir sistematik içinde yürütmek gereksinimi doğmuştur. saygınlığı ve maddî getirisi o kadar artmış. Bulduğumuz her yeni gerçek bir diğerini bulmanın yolunu açmış ve bu sayede insanlığın birikimi giderek çoğalmıştır.hayatımızı kolaylaştırıyor ya da bilinç ve farkındalık düzeyimizi bir üst kademeye taşıyor. bilim insanlarının eldeki gerçeklerle uğraşma iştahı o kadar kabarmış ve mevcut bilimsel gerçekleri derinleştirmek çabaları öylesine önem kazanmıştır ki. Şimdi. sembollere ve modellere dönüşmesini . düşünsel ve inançsal gerçeklerin arama motoru ve tarihteki tüm buluşların ilham kaynağı ve itici gücü olmuştur. geçici gerçekler şeklinde de nitelendirilebilen bilim dünyasının güncel gerçeklerinin Tanrı’ya değgin ilişkisine geçmeden önce. belki de sonsuza dek sürecektir. bilim adamı kime denir Bilim.153 - . Belki -kök hücre deneyleri sürdükçe ve genetik buluşlar çoğaldıkça. sanki hakîkati aramak sadece sanatçıların. dindarların ve felsefecilerin işi olmaya yüz tutmuştur. Böylece. insan beyninde kolay anlaşılır kavramlara. ortada bir arayış mevcuttur ve bu arayış biçim ya da hedef değiştirerek. aslında bütün sanatsal. Buluşların sayısı arttıkça ve somuta dönüşen gerçekler çoğaldıkça.çok yakında biyolojik evrimimizi bile hızlandıracaktır. On binlerce yıldan beri arayıp da bulamadığımız o hakîkat denen şey. hakîkati arayanlar ayrıymış gibi bir branşlaşmanın varlığı her ne kadar apaçık fark ediliyor ve savunuluyorsa da. bilimsel. bilimin tanımı ve işlevi hakkında bir fikir edinmemiz gerekiyor: Bilim nedir. Fakat gerçeği arayanlar ayrı. Zaman içinde bilimin çekiciliği.

Yani bilim daha çok somut bir evrenle uğraşır. Ancak.Bunları izah etme. cin. Bilim gelişme sürecindeyken bazı altyapısal prensipler geliştirmiş ve bunlara sadık kalarak araştırma yapmayı amaç edinmiştir.Eldeki verilerden yararlanarak tahmin yapma (prediction). c.Ölçümlerin tekrarlanabilir (repeatable) olması gerekir. uğraşamaz. Şöyle ki: 1. açıklığa kavuşturma (explanation). Fakat Tanrı vardır ve evreni O yaratmıştır gibi son derece soyut bir tezle haklı olarak uğraşmaz. b. rasyonel bir açıklama bulabildiği zaman. olay veya olgunun gözlenebilir (observable) olması gerekir. 4. peri gibi kavramların izahı istendiğinde. fizikötesi.sağlar.Deney konularını veya oluşumları tarif ve tasvir etme (description).Anlatılabilir.Üzerinde çalışma yapılacak obje. Hatta teoloji gibi. iletilebilir (communicable) olması gerekir. Bu işi yaparken de özellikle rasyonel aklımıza ve beş duyumuza hitap eden bir yöntem izler. Bu nedenlerden dolayı. Modern bilimin bazı temel amaçları vardır. çünkü öylesi bir tezi kanıtlayamayacağını bilir. d.Açıklamalarının veya öngörülerinin mantıklı ve rasyonel (logical/rational) olması gerekir.İspat edilebilir. çünkü onları kanıtlayıp izah edemez. bir bilim adamı veya kadını bu tür sorulara bilim insanı kimliğiyle yanıt vermekten . beş duyumuzun ve maddenin sınırlarını aşan pek çok kavramı ilgi ve deney alanına sokmaz. 5. Onları da yazmakta yarar görüyorum: a. sağdanabilir (verifiable) olması gerekir. şeytan.Ölçülebilir (measurable) olması gerekir.154 - . 6. . dinler tarihini ve eldeki kutsal kitapları inceleyen dallar bile kurabilir.Oluşumları kontrol altına alabilme (controlling). Tanrı. Bilimin bu metodolojisine ve amaçlarına bakarak şu sonucu kolayca çıkarabiliriz: Bilim. 3. psikoloji gibi görünmeyen soyut olguları da bünyesine alır. 2.

cahilliktir. İşte. ortaya gerçek bir vergi matrahı çıkmayacaktır. Sonuçta. Bu tür bir disiplin. doğal bir sempati duyacağı derneğin daha az vergi vermesini sağlayacak yollara başvuracaktır. Bu nüansı ve yöntemi bilmeden bilim dünyasını -içinde Tanrı inancı yüksek pek çok kişi bulundurmasına rağmentopyekûn inançsız olarak sıfatlandırmak yanlıştır. dürüst olmadığını bildiği o kuyumcunun daha fazla vergi vermesine yönelik birtakım hesaplamalar da yapabilecektir. O zaman da bilim. gerçekler sapar. özel sohbetlerde elbette inancını ve dinsel görüşlerini ortaya koymaktan çekinmez. Bu kişi iki farklı kurumun muhasebesini yürütüyor olsun. Zaten pozitif bilimcilerin Tanrı vardır-yoktur tartışmasına girmesi hem sakıncalıdır. Öte yandan. tahrif olur ve yansız olması gereken hakikatler. kaçınır.155 - .imtina eder. diğeri sattığı altınlara bakır katan ve gelir vergisini tam göstermeyen bir kuyumcu. sübjektif ve yanlış birtakım sonuçlar olarak önümüze çıkıp bizleri yanıltır. basın yayında veya kalabalıklar önünde inancını belli etmeyen bilim insanlarına ateist. bilim insanlarının da böylesine tarafsız. Biri öksüz çocukları koruma derneği. Şöyle ki: Kimsesiz bir çocuk olduğu için çocuk esirgeme kurumunda büyümüş bir muhasebeci düşünelim. muhasebecinin hesapları doğru yapması ve doğru sonuçlara ulaşması için duygularını ve inançlarını işin içine katMaması gerekmektedir. hatta din ile bilimin çelişmediğini de söylerler. Aksi hâlde. inançsız. Öyleyse. Muhasebecimiz duygularını ve inançlarını işin içine katarak muhasebe yaparsa. bilim olmaz. . din düşmanı gibi çok haksız ithamlarda bulunulur. Fakat bilim insanlarının pek çoğu. hesaplar yanıltıcı ve yanlış olacak. Tanrı’ya inananların sayısı inanmayanlarınkinden çok daha fazladır. Oysa bilim dünyasında. bağımsız ve objektif bir yol takip etme zorunluluğu vardır. hem de böylesi bir tartışmaya girmemesi ise bir gerekliliktir. bilimin metodolojisini bilmeyen insanlar tarafından genellikle yanlış anlaşıldığı veya hiç anlaşılmadığı için.

din ve bilim müesseselerini birbirine küskün ve bazen de düşman kılmıştır. Bu olumsuzluklar 16 ve 17’nci yüzyıllarda zirvededir: 1543 yılında. O sene sıkı bir çalışmayla ilk içbükey mercekli teleskopu yapar ve gökyüzünü sürekli incelemeye başlar. dünyanın Güneş’in etrafında döndüğünü söyler.156 - . Müslüman din âlimleri genellikle devirlerindeki bilimsel anlayışa paralel açıklamalar ve yorumlar getirmişler ve tüm Müslümanlar bilim insanlarına büyük saygı göstermişlerdir. Kopernik’ten 21 yıl sonra dünyaya gelen ünlü İtalyan astronom ve fizikçi Galileo Galilei (1564-1642). Bir yıl sonra. dağlar ve kraterlerle ilgili gözlemlerini ve Samanyolu ve diğer yıldız kümeleri ile ilgili tespitlerini yayımlar. Ay yüzeyindeki tepeler. Ayrıca. dünyanın kendi ekseni etrafında dönüyor olmasından kaynaklandığını yazar. Gökyüzünü somut bir şekilde inceleyebilmenin yollarını ararken.Tarihte. Polonyalı gökbilimci Kopernik (Nicolaus Copernicus) tarafından yazılan Gökkürelerin Hareketleri Üzerine adlı bir kitap yayımlanır. Jüpiter’in 4 uydusu . Copernicus. tam tersine. Güneş’in evrenin merkezi olduğunu öne sürer. Böylece o zaman son derece etkin olan teokratların inancına ters düştüğü için aforoz edilmekten kurtulur. * Ama ne yazık ki “Ortaçağ Avrupası”nda bu bilinçten yoksun Ruhban Sınıfı’nın bilim adamlarına karşı uyguladığı sindirme yöntemleri. Bir de büyük yanlışlık yaparak. 1609 yılında Hollanda’da teleskop denen bir aletin keşfedildiğini işitir. diğer tüm gezegenlerin Güneş’in etrafında döndüğünü kabul etmenin astronomik anlayışı basite indirgeyeceğini ve daha anlaşılır olacağını açıklar. Bu yanılgının sebebinin ise. Daha sonra. -yüzyıllar boyunca. Bu saygının kaynağını yüzlerce ayette ilimden bahseden Kuran’da ve pek çok Hadiste bulmak mümkündür. Kopernik’in bu görüşlerinden çok etkilenir. Güneş’in dünyanın etrafında döndüğüne inanılmasının yanlış olduğunu. Kopernik kitabının basıldığı gün 70 yaşında vefat eder.

Ama Galileo buluşlarını ve fikirlerini mahkemede de savunur. modern bilimin kurucusu olarak kabul edilir. Urban’ın papa seçilmesinden cesaret alarak.157 - . modern bilimin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. teleskopla birlikte.) Galileo bir müddet ortalıkta görünmez. ama bunun Kuran’la çelişir bir yanı olmadığı için tartışma çıkmamıştı. Sonrasında. Roma’da mahkeme edilmeye çağrılır. (Galileo’dan önce İslâm bilginleri de bu bulguyu ortaya koymuşlardı. 1632 yılında. (Bu alet. Galileo’nun kitaplarını tetkik edecek bir komisyon kurulur. İki Kâinat Sistemi Hakkında Söyleşiler adlı eserini yayımlar. Komisyon kitapları yasaklamaz. Kilisenin ve papalık kurumunun yüzyıllardır öğrettiklerini yalanlamaktır. 70 yaşındayken. Bu eserinde Kopernik’i açık bir şekilde müdafaa edince kıyametler kopmaya başlar. İşte bu kitap yasaklanır ve Galileo 1633 yılında.) Arkadaşı 8.olduğunu. hurafeler içinde yüzen Engizisyon zihniyetine başkaldıran ilk bilim adamı olması sıfatıyla. Satürn’ün etrafında bir halka bulunduğunu ve bunların da dünya gibi Güneş’in etrafında döndüğünü bildirir. Paul tarafından. İnsanoğlunun bugünkü uygarlığa erişmesinde katkısı oldukça fazla olan Galileo. Papa V. 1613’te Güneş üzerindeki lekeler hakkındaki kitabını bastırır. ama Galileo’nun dünyanın döndüğü iddiasından vazgeçmesini ister. İşte Kilise ve Modern Bilim kurumlarını iki ayrı kutup hâline sokan ve hatta düşman durumuna getiren sebeplerin oluş- . Ayrıca 1522 yılında İncil’i Almanca’ya çevirmeye başlayan ve Katolik Kilisesi’ne karşı çıkarak Protestanlık Mezhebi’ni kuran Martin Luther’den (1483-1546) sonra. Çünkü bu iddia. 1618 yılında mikroskobu geliştirir. 11 yıl cezaevi yaşamı sırasında gözleri kör olur ve 82 yaşına bastığında hücresinde vefat eder. Bu arada ilgisini Makroevren yerine Mikroevren çeker. ömür boyu hapse mahkûm olur. Galileo’ya bilimsel çevrelerde büyük bir sempati ve saygı duyulur. Galileo.

Yerçekimi Kanunları’nı bulan İngiliz fizikçi ve . * Bilimin mikroskop ve teleskop gücünden yararlanarak Büyük ve Küçük Kâinat’ı -yıldız kümelerinden atoma kadar. insanoğlu adına çok daha verimli neticeler doğurabilir. yoksa evren tesadüfen oluşmuş bazı kurallara mı bağlı? Evrende büyük bir kaos mu yaşanıyor.158 - . her kanunu ve her sistemi Tanrı’yı daha iyi anlamak için bir araç olabilir. fizikötesine karşı ilgisini gitgide azaltmış ve zamanla tamamen ortadan kaldırmıştır. Fakat pek çok düşünüre göre. Kopernik ve Galileo’nun çalışmaları üzerine kafa yoran ve bir ağacın altında otururken yere bir elmanın düşmesinden ilham alarak. Bilim ve teknoloji üretenlerin maddeötesini bilimin alanına sokmamaları son yıllarda sayıları artan birçok bilim adamı ve kadını tarafından türlü eleştirilere maruz kalmaktadır. yoksa bir düzen ve intizam mı var? Maddenin özgürce hareket ettiği doğru mu? Bu konularda şimdiye dek çok şey söylenmiş. ‘neden’ sorusuna yanıt arayan dinsel düşünce ile ‘nasıl’ sorusuna cevap bulmaya çalışan bilimsel düşüncenin birlikte hareket etmesi ve ortak sonuçlara ulaşması. Sadece madde ile uğraşmanın ve somut fenomenlere ağırlık vermenin. Tanrı’yı anlamanın sadece fizikötesi veya bilimsel uğraşlarla mümkün olabileceği şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır.en ince detayına kadar araştırmaya başlaması. * Tanrı kâinatı yarattıktan sonra bir saat gibi kurdu mu.masında en büyük rollerden birini Galileo’nun çabaları ve bu yaşam öyküsüdür. Bazen de fizikötesi konulara eğilen bilimsel çalışmalara ve deneylere tanık olunmaktadır. Buradan. kurmadı mı? Her şey O’nun plânladığı gibi mi cereyan ediyor. Maddî kâinatın her objesi. manevî değerlerin gerilemesine yol açtığı kanaati de oldukça yaygındır.

Evrenin gerçek yapısı. Her sonuç bir sebebin ürünüydü ve sonuçlar da zamanla birer sebebe dönüşerek. Çok büyük bir . doğadaki her şeyi bir sebep-sonuç ilişkisine indirgemişti. 1916 yılında yayımlanan Genel Rölativite Teorisi’nden sonra da yepyeni bir evren anlayışı ve Uzay Fiziği oluşmaya başladı. Newton’un hesaplarına ve bir dizi formülüne dayanılarak geliştirilen ve adına Mekanik Determinizm denen felsefe. Evrensel fenomenleri daha geniş bir ilişki türü olan karşılıklı etki-tepki içinde görmek istemeyen bu model. Bu yeni model kâinatın ayrılmazca birleşmiş uzayzaman.reddediyordu.matematikçi Isaac Newton (1642-1727) birkaç basit Doğa Kanunu’nun tüm kâinatta geçerli olduğunu ve yerçekimi sayesinde tüm gezegenlerin. evrenin bir saat gibi kurulduğunu ve sebep-sonuç ilişkilerine dayanan kanunlarla işlediğini varsayıyordu. yeni sonuçlar doğurmaktaydı. Bu zincirleme doğurganlık. Alman fizikçi Albert Einstein’ın (1879-1955) ortaya koyduğu Rölativite (Bağıllık/Görelilik/Görecelik/İzafiyet) Teorisi’ne kadar. Einstein’ın 1905 yılında yayımladığı Özel Rölativite Teorisi’nden sonra mekanik evren anlayışı değişmeye başladı. Evrendeki bütün hareketler izafî kabul edildi. Tesadüflere ve özgür iradeye fazla şans tanımayan bu felsefe. ancak karşılıklı etki karmaşalığı içinde ama bütüncül bir gözle görülebilirdi. birbirini çektiğini söylemiş ve mekanik bir evren modeli oluşturmuştu. bilardo toplarının birbirine çarpıp yön değiştirmeleri gibi öylece sürüp gidiyordu. O nedenle her tür evrensel değişikliği matematiksel bir hassasiyetle hesaplamak mümkündü. hareket ve madde birlikteliği içinde düşünülmesi gerektiğini öneriyordu. bilim ve felsefe dünyasının Kâinat anlayışı iki yüzyıl boyunca Newton’un hesapları ve görüşleri paralelinde gelişti.159 - . kütlelerine oranla artan bir kuvvetle. rastlantıları -birer sebepsizlik olarak gördüğü için.

1930 yılında. Newton’un Yerçekimi Kanunu. Bütün bu şaşırtıcı kuramlara ilâveten. duran bir cismin kütlesi ‘donmuş enerji’ olarak görüldü. Çekim Alanı yüzünden.160 - . Bir avuç dolusu demir tozunun tamamen enerjiye çevrilebildiği gün.hızla hareket ederek uzaya gidip gelen bir saatin dünyadaki saatlerden daha yavaş çalışacağı ve geri kalacağı hesap edildi. ... elde edilecek atom enerjisinin koca bir vapuru Avrupa’dan Amerika’ya kadar götürebileceğinin hesapları yapılmaya başlandı. özellikle Hıristiyan bilim adamlarının dinden uzaklaşmalarına sebep olan faktörlerden biriydi. evrenin sürekli genişlediğini ispat etti. enerji harcayan bir cismin kütlesi azalır dendi. EVREN NASIL OLUŞTU Kâinatı oluşturan madde nereden gelmiştir? Ne zaman gelmiştir? Nasıl gelmiştir?. Bu sorulara bilim yanıt bulmaya çalışır. Bunun üzerine evrene değgin tüm hesaplar ve düşünceler yeniden gözden geçirildi. Galileo’dan beri gelişmekte olan ve İncil’le çelişen bu buluşlar ve teoriler. Einstein’ı bile hayrete düşüren bir gelişme oldu: Amerikalı Astronom Edwin Hubble (1889-1953). Çekim Alanı (Gravitational Field) olarak yeniden adlandırıldı ve bu çekim alanı yüzünden uzay-zaman boyutunun kavis şeklinde büküldüğü teorisi geliştirildi. fakat ‘evren niçin yaratılmıştır?’ sorusuna dokunmaz. kâinatın uzay-zaman boyutu ile birlikte Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bir başlangıç noktasından sonra oluştuğu. bu patlamanın 15 milyar yıl önce gerçekleştiği (bilim adamlarının birçoğunun kabulü budur) ve kâinatın bir balon gibi şişmekte olduğu tahminleri yapılmaya başlandı. Ünlü E=MC2 (Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi) formülü gereği. kâinatın gitgide büzülerek sıkışacağı ve 5 milyar yıl sonra Büyük Sıkışma (Big Crunch) olayı yüzünden yok olup tekrar başa döneceği kuramları ortaya atıldı. Daha sonraları. Hareket eden bir cismin kütlesi çoğalır.

fakat teori düzeyinde kuvvetli tahminler var. Fakat.161 - . 15 milyar yıl önceki durumdan daha öncesine ait hiçbir fikrimiz yok.Çünkü neden ve niçin ile başlayan soruların somut ve objektif birer yanıtı olamaz. Bunların nereden ve ne zaman geldikleri hakkında kesin bir bilgi yok. proton. sonra bu parçaların orijinal malzemesinden ve ölçülerinden ne kadar farklı olduklarına bakar. Hatta bazıları o kadar küçüktü ki ağırlıkları hiç yoktu. Bu bulguları -aksi ispat edilemediği için. Bu parçacıklara foton. aşınma düzeylerini saptar ve daha sonra tümdengelim yöntemini kullanarak.. O kaos orta- .. alfa gibi isimler verilmektedir. Alevtopu bir atom bombasından trilyonlarca daha büyük bir patlamayla patladı: Big Bang. O da bulundu ve adına Alevtopu dendi. Ayrıca bu parçacıkların anti-ikizleri olan anti-parçacıkları da oluşmuştu. elektron. evren filminin senaryosu bu ‘kozmik yumurta’nın sahneye çıkışıyla tamamlanmış oldu. Çünkü. nötrino.. Alevtopu patlamanın ilk saliselerinde atomdan çok daha küçük olan enerji parçacıklarına bölündü. Bu tahminler yapılırken şöyle bir yöntem kullanılmaktadır: Eğer bir otomobilin kaç kilometre yaptığını ve yaşını bilmiyorsak. o zaman ne madde vardı. atomun cevherinin de elektronlar ve kuarklar olduğunu biliyoruz. geriye doğru ispatla. ne uzay vardı. Evrenin oluşumu konusunda yüzyıllardır yapılan bilimsel araştırmalar bize akla yatkın bazı deliller ve açıklamalar kazandırmıştır.. Bu metodoloji ve benzeri yöntemler kullanılarak evrenin yaşının 15 milyar yıl olduğu hesaplanmıştır. Bu boşluğu da zaten din adamları doldurmaya çalışır. ne de zaman..çağımızın bilimsel gerçekleri olarak kabullenmek zorundayız. ortalama bir tahmin yürütebiliriz. Maddenin cevherinin atom. ‘bir şey’ olması gerekiyordu!. Parçacıkların tümü aynı ağırlık ve hızda değillerdi.. Böylece. önce onu parçalarına ayırır.

Bu atomlar da zaman içinde birbirleriyle birleşti ve molekülleri oluşturdular. sıcaklık 1 milyar dereceye kadar inmişti. protonların bozulmaları için 1031 yılın geçmesi gerektiği hesaplanmıştır. Bu. %2’sini de diğer parçacıklar oluşturuyordu. Bu olağanüstü hızla yol alan ışık. Evrenin her ân büyüyen genişliğini kavrayabilmek için önce ışık hızını iyi anlamalıyız. Birinci dakika içinde. (Atom çekirdekleri 15 milyar yıldan beri bozulmadan bugüne kadar gelebilmişlerdir. Bir saniye sonraki ‘Mini Evren’in sıcaklığı 1 katrilyon dereceye düşmüştü. fakat nedendir bilinmez %10’u yok olmadı. bulutumsu bir görünüşe sahip olduğu tahmin edilen ‘Kozmik Çorba’ya Nebula denmektedir.5 sene yol katediyorsa. tavandaki ampulden çıkan bir ışık huzmesi bir saniye içinde dünyanın çevresini yaklaşık sekiz kere dolaşabilir. Zamanla.162 - . sürekli olarak -şişen bir balon gibi.mında bunlar anti’leri ile çarpıştıkları için birbirini yok ettiler. . İlk 300 bin yıl içinde. Örneğin. hidrojenler birleşerek 2 protonu ve 2 elektronu olan helyumu meydana getirdiler. Trilyonlarca yıldızdan oluşan evren. Ve nihayet bu atomlarla moleküller birleştikçe büyüdüler ve bugün gördüğümüz yıldızlar ve galaksiler (yıldız kümeleri) ortaya çıktı. 1 protonu ve 1 elektronu olan bu ilk atoma Hidrojen denmektedir. Daha sonra ikiden fazla proton ve elektron biraraya gelerek.) Nebula 100 bin yıl süreyle şişerek genişledikten sonra protonlar ve elektronlar birleşip atomları oluşturmaya başladılar. Nebula’nın içinde çarpışan partiküller yavaş yavaş atomun çekirdeğini (nucleus) oluşturmaya başladılar. aramızda muazzam bir boşluk var demektir. evrenin %89’u hidrojene ve %9’u helyuma dönüştü. Sonra bu parçacıklar balon gibi gittikçe büyüyen bir boşluk (uzay) oluşturarak düzenli bir şekilde dağıldılar.genişlemektedir. Sirius denen bir yıldızdan çıkıp bize ulaşıncaya kadar 8. farklı ağırlıklarda ve farklı özelliklerde atomlar oluşturdular. Örneğin.

Milyarlarca ışık yılından söz edildiği zaman. Big Bang teorisi. bilimsel ve dinsel inançların bir başka ortak noktasını oluşturacaktır. oluver’ dedikten sonra tüm kâinatın oluşmaya başladığı yazılıdır. Kuran’ın Bakara suresinin 117. O zaman bu somut düşünce. Hatta bu dinsel ve bilimsel öğretilerin ortak müştereklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. ayetinde: ‘Gökleri ve yeri güzelliklerle donatarak yaratan O’dur. Büyük Patlama’dan önce var olan alevtopunun ânîden patlamasının ‘kün’ ve ‘oluver’ ifadeleri ile çelişir bir yanı yoktur.163 - . Atomun yapısını zihnimize oturtmadan. 20’nci yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen bir kuramdır. MİKROEVREN Makroevren gibi. Gelelim çıplak gözlerimizden saklanan Küçük Kâinat’a. . Tanrı’nın ‘Işık. Ve Big Bang teorisi bir gün ispat edilirse. Ayrıca. hayal edilemeyecek kadar geniş bir evrenden ve boşluktan bahsedildiğini göz önünde bulundurmalıyız. * Yaklaşık 2 bin yıl önce yazılmaya başlanan İncil’de.. Tanrı’nın evreni yaratırken başlangıç noktası olarak alevtopunu seçtiğini kabullenmekten başka görünür bir seçenek kalmayacaktır.. O bir şeyin olmasını isteyince ona sadece ol (kün) der. 20 milyar yılın Tanrı nazarında evrenin bir ‘ nabız atışı’ kadar kısa bir süre olduğu anlaşılacak ve zaman ötesi (ebed-ezel) Tanrı anlayışı zihinlerde daha da somutlaşacaktır. Mikroevrenin de tuğlası ve harcı sadece atomdur. eğer evrenin kıyametinin 5 milyar yıl sonra Büyük Sıkışma denen olayla gerçekleşeceği ispat edilirse. bu mikroskopötesi evrenin karmaşık ve ‘esrarengiz’ yapısını anlamamız mümkün olamaz. Artık o oluverir’ denmektedir.

Böylece.bir toz zerresi kadar ancak olurlar. Bu durumda. çekirdeğin çevresinde bir saniyede milyonlarca devir yapıp. milyonlarca yerde bulunmuş olurlar bile!. milyonlarca yörünge (orbital) çizerler. Şöyle bir benzetme yapalım: İstanbul’daki Sultanahmet Camii’nin o muazzam kubbesini düşünelim. çok hızlı dönen bir pervanenin içine bir çubuk sokulamayacağı gibi. Proton pozitif yüklüdür. Kubbenin içindeki boşluğa oranla atomun çekirdeği.. Fakat kendine . Yani. Bu bir yarıküredir. çünkü bulundukları yeri kestirmek istediğimiz saniye içinde. Bu kubbenin bir eşini daha hayal edelim ve tutup altına yerleştirelim. Bu toz zerreciklerinin aradaki onca boşluğa rağmen çekirdeğin etrafında büyük bir hızla ve her yöne doğru ‘delice’ döndüğünü düşünelim. Ve her bir devri değişik bir yörünge çizerek yaptıkları için de. Nötron yüksüzdür. ancak bu büyüklükte olur. Bu kocaman küre atomu temsil etsin. Çekirdek bu yüzden artı/pozitif değer taşır. Başlıca iki tür parçacıktan oluşmuştur: Ortasındaki boşlukta duran bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında hızla döndüğü için bulutumsu bir küre oluşturan elektronlar. Ortasına havada durabilen bir tuz tanesi koyalım.164 - .Atom o kadar küçüktür ki 100 milyon tanesini biraraya getirdiğimizde bir toplu iğnenin başı kadar ancak olur. O nedenle atomun içine elektron hızından daha düşük bir hızla hareket eden hiçbir şey giremez. Bir bilye şeklinde yuvarlak olan atomun %99. İşte atomu atom yapan şey: Bu. çekirdeğin etrafını bir koza gibi örecekler ve bir vantilatörün pervanelerinin dönerken oluşturduğu bulutumsu görüntü gibi bir görünüş sergileyeceklerdir.9999’u boşluktur.. Ve yine bu yüzden negatif yüklü elektronları kendine doğru çeker. bir saniyede yaklaşık bin kilometre hızla çekirdeğin etrafında deli gibi dönen elektron denen parçacıklardır.. her yerde hazır ve nazır görünürler.. Çekirdeği oluşturan iki tür parçacık (partikül) vardır: Nötron ve Proton. bir saniye içinde İstanbul’dan İzmir’e gidip gelebilirler. Elektronlar -çekirdekten 2 bin kat daha hafif oldukları için.

gözle görülür bir madde olarak beliren atomların ilginç bir alışkanlığı yüzünden de molekül oluşur: Her atom en dış yörüngesindeki (orbital) elektron sayısını sekize tamamlamak ister. Bu parçacıkların bulunuşuyla atomun yapısı çok daha iyi anlaşılmıştır.165 - .. Bu nedenle Karbonun atom ağırlığı (çekirdek ağırlığı) 12 kabul edilir. diğer elementlerin dış yörüngelerindeki elektronları koparıp almak veya paylaşmak ihtiyacı ‘hisseder’. 6 protonu ve 6 nötronu mevcuttur. çünkü elektronlar hızlarından dolayı bir merkezkaç kuvveti oluştururlar ve bu çekim gücüne karşı koyarlar. Radyoaktif ve en ağır madde olan Uranyumun atom ağırlığı ise 238’i bulur.. ancak elle tutulur. Atomun içinde büyük miktarda enerji depoludur. Bu istek yüzünden. Örneğin. Kuarklar 3 çifttir ve üç tanesi protonu. En basitinden 2 hidrojen atomu ile 1 oksijen atomu birleşir ve su molekülünü . en az iki elementin atomları birleşerek molekülleri ortaya çıkarırlar. evrendeki en güçlü çekim kuvvetidir. kuarklar.değecek kadar çekemez. Bu. Ana hatlarıyla atomun dizaynı budur. * Yüz milyonlarcası birleştiği zaman. en basit element olan ve oksijenle birleşerek içtiğimiz suyu oluşturan hidrojen atomunun sadece bir elektronu ve bir protonu vardır. Öyle kadar ki: Yüksek bir ısı ile yanan taş kömürünün atom enerjisi. Bu sayede. altıncının da var olduğu tahmin edilmektedir. (Bunların 5 tanesinin varlığı tespit edilmiş. normal hâlde yanarken çıkardığı enerjiden 3 milyon kat daha fazladır. diğer üçü de nötronu oluştururlar. * Peki atomun hemen hemen tüm ağırlığını oluşturan çekirdek neden ağırdır? Nötron ve protonların içinde başka şeyler mi vardır? Evet. Canlıların temel hammaddelerinden biri olan karbonun 6 elektronu. fakat her atom aynı ağırlıkta değildir.) Kuarklar birbirlerine çok güçlü bir enerji bağıyla sımsıkı sarılmışlardır.

166 - . hidrojen. Ama bunu başaran tek bir bilim adamı yoktur.eksikliğini saptamışlardır. Biyologlar ve hücre mühendisleri hücrenin nabız atışı kazanabilmesi ve canlanması için bir dış enerjinin -ya da ruh diyebileceğimiz şeyin. hayat yaratma gibi bir kabiliyetleri olsaydı. bitkilerin ve mikro organizmaların maddî vücutlarının oluşması. hayvanların. Fakat atomların ve moleküllerin birleşmeleri. karbon. bu elektron paylaşımı sayesinde gerçekleşir. klorunkinde 7 elektron olduğu için. bir bardak suda o kadar molekül olduğu söylenebilir. * . İnsanoğlunun 20’nci yüzyıldaki buluşları son 40 bin yıllık buluşlarından daha fazladır ve inanılmaz bir hızla artmaktadır. oksijen. bu canlılığı yaratan şeyin ne olabileceği hakkında derin araştırmalar içindedirler. Bu buluşlardan biri de DNA molekülleridir. Bilim.. tüm evren canlılarla dolup taşardı!.. nitrojen (azot). Bir okyanusta kaç bardak su varsa.’ diyen bilim adamları. ilk tek hücreli canlının tuzlu suda ortaya çıktığını savunur.oluştururlar (H2O). canlı hücrelerin oluşumu için yeterli değildir. kükürt ve fosfor atomlarına gereksinim vardır. 20’nci yüzyılın sonunda atom ve parçacık fiziği hakkındaki bilgilerimiz sayesinde elde ettiğimiz hızlı teknolojik gelişmeler öylesine bir ivme kazanmıştır ki. Bu moleküllerin milyonlarcası da birleşerek. Canlılık için bir başka faktöre daha ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Hayat için. kullanılabilen su hâline gelirler. ‘Moleküllerin can verme. bunlar yan yana geldiklerinde ayrı durmaya dayanamazlar ve birleşerek tuz molekülünü yaparlar. Sodyum atomunun dış yörüngesinde 1 elektron. Bunların tümünün dış yörüngeleri ‘elektron açlığı’ çekerler. İşte tüm insanların. hiç kimse 10-15 yıl sonrasını bile hayal edememektedir. sodyum ve klordan başka. Dünyanın en gelişmiş lâboratuvarlarında bu maddeler biraraya getirilerek canlı hücre üretilmeye çalışılmaktadır.

. Bükülmüş merdiven (sarmal spiral/double helix) şeklinde olan bu uzun ve ağır genler. Mikroevreni daha iyi anlamak için önce bizi diğer canlılardan daha çok ilgilendiren kendi hücrelerimize bir göz atalım: Burada da önümüze yine astronomik rakamlar çıkıyor. diğeri ise çekirdekteki genlerden hangisinin hangi görevi üstlendiğidir. içlerinin genlerle dolu olduğunu görüyoruz.167 - .. Bu iki meçhulden birisi. esnek ve yarı geçirgen bir zarla kaplanmıştır. hücre yapısını elektron mikroskopları sayesinde atomlarına kadar inceleyebilmesi. . Yetişkin bir insanın tüm vücudunu oluşturan hücreler ise. Sürekli hummalı bir faaliyet içinde olan hücre çekirdeği ‘büyük sırlar’ın gizlendiği kumanda merkezidir. İki şey hariç. Vücudumuz trilyonlarca hücreden oluşmuştur. 46 kromozomun içine sıkışmıştır. Her hücre de trilyonlarca atomdan meydana gelmiştir. Hücrenin genellikle ortasında yer alan yine zarla kaplı bir çekirdeği vardır. 1027 (birin arkasına 27 sıfır eklenecek) molekülden oluşmuştur.Çağımızdaki en önemli gelişmelerden biri de canlı hücreler alanında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. renk ve doku özelliği gösteren hücrelerimizin dışı ince. Hücrelerimizin büyüklükleri milimetrenin onda biri ile binde biri arasında değişir (sinir hücreleri hariç). Çekirdekte 23 çift kromozom bulunur. Sadece beyinde 100 milyar sinir hücresi bulunmaktadır. Bilim insanlarının. hücre çekirdeğindeki DNA moleküllerini bilgisayarlarımızda üç boyutlu grafikler hâlinde izleyebileceğimiz hâle getirmiştir. Birbirinden çok farklı şekil. hücrelerin neden yaşadığı sorusunun cevabı. Kromozomları açıp incelediğimizde. Bunlar bir tür protein olan nükleik asitlerden yapılmışlardır. Dünyadaki genetik mühendislerin yarısından çoğu hücre bulmacasında boş kalan bu iki kareyi tamamlamak için çaba sarf etmektedir. Hücrelerin yapıları ve nasıl fonksiyon gösterdikleri tamamen anlaşılmıştır.

bir insanın bütün hücrelerindeki toplam hareket sayısı da bir o kadar hatta çok daha fazladır.168 - . Hemen hemen her canlı hücrede bulunan DNA’lar hücrenin kendi kopyasını ‘yaratma’ bilgisine de sahiptirler. ne bu evren olurdu. çünkü Mikroevrenin atom küçüklüğündeki yapıtaşlarıyla çalışabilmesinden başka seçeneği yoktur. doğuma kadar bir embriyoyu mükemmel bir insan yavrusu hâline getiren bilgi. Temel maddesi oksijen.hücreye durmadan emirler gönderirler. Ve bunları beceren tüm ‘simya’ çekirdekte saklıdır. Ana rahminde sperm ve yumurtanın birleşmesinden başlayarak. Bu kentte yaşayanların beyinleri ne kadar düşünce üretiyorsa. Pirenin o minicik kafasına minyatür bir beynin yerleşebilmesi için elbette molekül küçüklüğünde bir teknik sistem gerekmektedir. bu moleküllerde saklıdır. hafif ve görünmez olması için elbette atom kadar küçültülmüş bir sistem gereklidir. * Atom bu kadar küçük olmasaydı. hayvan ve araç hareketliliği varsa. Bunlar bir bilgisayarın programları gibi önceden programlanmış ‘ düşünen ve emreden moleküller’dir. ne dünyamız ve ne de canlılar. Milimetreden daha ince kılcal damarlarda kan dolaşımı olabilmesi için elbette mikro ölçülerle dizayn edilmiş bir sistem gereklidir. Fotonların (ışığı yayan parçacıklar) kütlesiz olması gerekir ki 1 santimetre kareye saniyede 20 milyar tanesi çarptığı zaman orayı harap etmesinler. karbon. DNA’lar da o kadar ‘düşünce’ üretmektedirler. Dünyada bir gün içinde ne kadar insan. Şimdi büyük bir kent düşünelim ve bulutlara kadar yükselip bu şehri kuşbakışı izleyelim: Orada ne kadar insan faaliyeti ve araç hareketi varsa. azot ve fosfor atomları olan DNA’lar -askerlere yapması gerekeni emreden kumandanlar gibi. bir hücrede o kadar faaliyet vardır.Genler: DNA denen moleküllerden oluşmuştur. * . hidrojen. Yoksa kocaman hava molekülleri gözlere çarpa çarpa kör olmayan göz bırakmazlardı. Havanın gaz şeklinde.

Atomu atom yapan içindeki boşluktur. Çakmak taşından ateş yakmasını bilemeyecek kadar kapalı bir bilince sahip olan insan zekâsının gittikçe evrimleşerek geliştiği gerçeğine artık uzak duramayız. bu Kâinat düzeninin bir parçasıdır ve belki de başyasasıdır. aynı zamanda içindeki boş alandır. evrimi yanlış veya eksik tarif etti diye evrim gerçeğini inkâr edemeyiz. gelip geçenlerin sadece %1’ini oluşturmaktadır. 50-60 milyon yıl önce nesli tükenen dinozorlardan bu yana. yine en az 1050 ton ağırlığında olacaktır. maddenin bir boyutu olarak algılanmalıdır. geriye sadece ceviz büyüklüğünde bir şeyin kalacağı tahmin edilmektedir. * En küçük parçacığından en büyük yıldız kümelerine kadar evrenin genel yapısına bakıldığında görülen şudur ki: Evren neredeyse tamamen boşluktan (uzay) oluşmuştur. İçinde bulunduğunuz odanın var olmasının nedeni. Bugünkü milyonlarca tür ise. Boşluk. Tekâmül anlamındaki evrim. Evrim kısa süre içinde gerçekleşmediği için insanlar bu değişimlerin farkına varamamaktadırlar. milyonlarca farklı bitki ve hayvan türü var olup yok olmuştur. Öyle ki. görüldüğü gibi bilim bu kadar basite indirgeyebilmekte ve . Darwin. tüm gezegenler biraraya gelse ve onları oluşturan atomların içindeki boşluklar da yok olsa. sadece duvarlar değil. hiçlik olarak değil. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin İstanbul’u kanatları altına alarak uçması esnasında duyduğu haz ile.169 - . * İnsan beynine son derece karmaşık gelen evrensel sistemleri. Neil Armstrong’un ay’a ayak bastığı lâhzada hissettiği sevinç arasında geçen zaman periyodunda geçirdiğimiz zekâ evrimini görmek için daha fazla örnek aramaya gerek yoktur. Evrenin de bu kadar geniş olmasının nedeni yine boşluktur.Tüm evrenle birlikte insan zekâsının da bir evrim geçirdiği apaçık gözler önündedir. Ama bu ceviz kadar şey.

kendi oluşturduğu kişisel ritüellere uyarak ibadet etmekte ve kendi özel tanrısına olan inancını kendi özel dünyasında yaşamaktadır. büyük bir çoğunluğunun Tanrı’ya inandığını görüyoruz. bir bölümü de mevcut dinlerin “insan yapısı” olduğuna inandığı için. bazı bilim insanlarında evrenin mutlaka bir yaratıcısı olması gerektiği düşüncesini elbette doğuracaktır. tersini söyleyenlere oranla çok çok düşüktür. Nobel ödülü almış ve bugün kullandığımız pek çok fikir ve teknolojinin patentini almış bilim adamlarının biyografilerini okuduğumuzda. Bunlardan bazıları emeklilik çağlarını havralarda.. camilerde ve diğer kutsal tapınaklarda geçirirken. evrende mükemmel biçimde işleyen kanunları ve eşyanın tabiatını bu kadar ‘yakından’ tanıdıkça ortaya çıkan bu somut ve anlaşılır tablo. Üstün bilimsel buluşlara imza atmış. Büyük Patlama’dan sonra ortaya çıkan madde ve anti-madde neden birbirini tamamen yok etmedi de. İleride -belki de. bilim Tanrı’ya giden yolu aydınlatan bir ışık kaynağı olma özelliğini korumaktadır ve daha yüzyıllarca koruyacak gibi görünmektedir. kiliselerde. Bu bölümün başında söylendiği gibi.kolay anlaşılır hâle sokabilmektedir. evrendeki kanunların ve işleyen bu düzenin -başka şansı olmadığını için..tesadüfen ortaya çıkmış olduğunu söyleyenler de olacaktır.170 - . evreni. nereye gittiğini bilmediğimiz o %90’lık kısım mıdır? * . Bu inanca karşı çıkıp. geriye bugünkü evreni oluşturan %10’luk bir artık kaldı? Acaba metafiziksel veya ruhsal boyutlar. SORULAR VE YANITLAR Büyük ve Küçük Kâinat’ta yaptığımız bu kısa gezintiden sonra akla gelebilecek bazı soruları toparlamaya çalışalım. Bilim. Fakat Tanrısız bir evren inancına sahip olan bilim insanlarının sayısı.tüm Tabiat Kanunları bir tek formülle izah edilebilecektir! Kim bilir.

bu iradenin son derece limitli olduğunun bir kanıtı değil mi? Kaderimiz acaba DNA’larımıza mı yazılmış? Bilinç ve ruh ile DNA’lar arasında bir bağlantı var mıdır? Ruh var mıdır. varsa görevleri nelerdir? Kader üzerinde bir etkisi var mıdır? * Evren maddeden oluşmuş. yok mu? Eğer yoksa. Big Bang’den sonra oluşmuş olan bu evren 20 milyar yıllık bir ömre sahiptir. hem ruh ve hem de gelişmiş bir bilince ihtiyaç gösteren bir farkındalığı mı gerektirmektedir? * Teoriye göre. ve süregiden bir eskimeyenilenme içinde olduğuna göre. dışında mı? İçindeyse. DNA’larımızda yazılı olan anatomik bilgilere göre şekillenip dünyaya gelmemiz ve genetik programlarımızda yazıldığı kadar bir kapasiteye sahip olmamız.5 milyar yıl sonra acaba Büyük Sıkışma (Big Crunch) gerçekleşecek ve evren tekrar bir alevtopuna dönecek mi? Kıyamet denilen şey. Özgür irade olmasa zaten dinlere gerek kalmazdı ve birer robot gibi programlarımıza göre usluca hareket ederdik. Evren her 20 milyar yılda bo- . her şey bir özgürlük içinde mi olup bitiyor? Özgür irade var mı.171 - . Mânâ âlemi acaba sadece ruhsal boyutta ilişki kurulan bir olgu mudur? Yoksa bu. Tanrı katrilyonlarca atomdan hangilerinin hangileri ile birleşeceğini bizzat yönetiyor mu? Yönetiyorsa. Ama var olduğunu görüyoruz. Fakat ruhsal âlemi madde ile anlayamıyoruz. bu olabilir mi? * Tanrı bu görkemli kâinatın içinde mi. Demek ki maddeyi madde ile anlamak mümkün. nasıl oluyor da bize hem şah damarımızdan daha yakın oluyor ve aynı zamanda her yerde olabiliyor? Kâinatın dışı diye bir şey var mı? * Kâinat bir saat gibi kurulmadığına. sonsuz büyüklüğü ile bu sonlu kâinata nasıl sığıyor? Dışındaysa. özgür irade yok demektir. İnsan beyni de maddeden ibaret. Özgür irade varsa. hem akıl.

fakat her insanın kalbinde hissettiği bir de manevî/ruhsal evrenin var olduğu milyarlarca insan tarafından dile getirilmektedir. Uzayda daha başka yaratıklar varsa. insanoğlu gezegenler arası savaşlara tanıklık edebilir mi? * Bu sorulardan bazılarının yanıtları aşağıda. Cansız moleküllere ruh verip canlandıran. akıl ve teknoloji ile kanıtlanamayan. Big Bang’den önce kaç kez ‘yazılıp bozulmuştur’? Bu kurulma-bozulma sonsuza dek devam mı edecektir? Dünyanın kıyameti ile evrenin kıyameti aynı zamanda mı gerçekleşecektir? Yoksa dünyanın kıyameti Güneş’in ‘pili’ bittiği zaman mı başlayacaktır? * Trilyonlarca gezegen içinde sadece dünyada mı hayat var? Bu koca evren içinde bizler de birer uzaylıyız ve yıldız tozlarından yapılmışız.172 - . kimse bilimsel olarak ispat edememektedir. Baştan beri önüne hep maddî sıfatı konulan evren. henüz teori düzeyinde olan ispatlanmamış kuralları birbirleriyle eşit tutmamız yanlıştır. Elektron ve protonların varlığı ispatlanmıştır. sonra da ana rahmindeki embriyonun kalbini birdenbire attıran ve aynı vücudun elektriği kesilmiş bir motor gibi ansızın durdurarak ölümüne yol açan ‘gizli’ bir gücü. fakat Big Bang ve alevtopu henüz birer teoridir.zulup tekrar oluşuyorsa. ama aynı zamanda hiç kimse bunun olmadı- . Bu inanca kayıtsız kalamayız. Bunları kanun gibi kabullenmek ve bunlar üzerine mantık kurmak bizi yanlış sonuçlara götürebilir. diğerleri ilerideki bölümlerde verilecektir. Bu yanıtları ararken ve çıkarımlar yaparken çok dikkat edilmesi gereken bir nüansı gözden kaçırmamalıyız. Maddî olmayan. Tanrı onlara da varlığını bildiren elçiler ve kitaplar göndermiş midir? Gelecek yüzyıllarda onlarla tanışırsak ve inanç esasları bakımından onlarla ters düşersek. İspatlanarak kanunlaşmış bilimsel kurallar ile. kaybolan madde ve anti-maddenin sadece %10’udur ve %90’ına ne olduğu hakkında bilim henüz yanıt bulamamıştır.

biz onu ellerimizle kurduk. Kim bilir. insan merakını . Edemezsek. Yaşar Nuri Öztürk’ün tercümesine göre bu ayet şöyle de ifade edilebilir: ‘Allah yaratışta ve yaratılanlarda dilediğini arttırır’. sevgi. Edwin Hubble’ın 1930 yılında ispat ettiği genişleyen evreni... bu. Ama sadece bu kadarını bilmek.. Dr. merak ve araştırma isteğini kamçılayan ve her zaman bir ümit ve hedef bulmamızı sağlayan şeylerin başında bu bilinmeyenler gelmiyor mu? Tarih boyunca insanlar hep bilinmeyenlerle uğraşmamışlar mı? Tüm sırların birdenbire çözülmesi hâlinde yaşamın ne denli monoton ve biraz da amaçsız olacağı aşikâr değil mi? Özetlersek: Boşluk (uzay-zaman). 100-200 yıl sonra ruh konusunda da çok mesafe almış olacağımıza ümitle bakabiliriz demektir. mutluluk ve şefkat gibi yaşadığımız ruhsal özellikleri birer anlaşılır kavrama dönüştürmeyi becerebilmişiz. estetik. bilimin evreni deşifre ederken şimdiye dek açıklığa kavuşturabildiği üç önemli gerçektir. görüşü de yaygındır. ayetinde: ‘Göğe gelince. Zâriyât suresinin 47.ğını da ispat edememekte ve hatta tezahürlerini dahi inkâr edememektedir. asırlar öncesi bildirdiği kabul edilen bu ayetlerden çıkarılacak bir netice de şu olabilir: Demek ki yeterince evrimleşmemiz ve evrenin bu şifresini çözmemiz için 1930 yılını beklememiz gerekiyordu. Yaşamı ilginç hâle getiren.. gizli kalmasında ilâhî gaye olan konulardan birisi olarak kabullenilmelidir. Ve daha alınacak çok mesafe vardır. Yine. Biz elbette genişleticileriz’ denilmektedir.. Maddesel varlığı olmayan ruhun da yansımalarının farkına varmış ve güzellik. suresinin ismidir. * Fâtır: Arapça yaratan/halk eden anlamına gelen bir kelime ve Kuran’ın 35.173 - . ruhla ilgili bazı kodları deşifre etmemiz daha kaç yüz sene alacaktır. enerji (serbest ve donmuş) ve evrim (yavaş ve sürekli değişim). Bu surenin ilk ayeti şöyledir: ‘O yaratmada dilediği arttırmayı yapar’. Öyle ya. Prof. Evrimleşerek değiştiğimizi düşünce sürecimize katarak akıl yürütürsek..

milyonlarca genç insan yaşamını yitirir ve milyonlarcası sakat kalır. 20. Osmanlı İmparatorluğu yıkılır ve toprakları paylaşılır. Dünyadaki toplumsal. askerî ve ekonomik dengelerin altüst olmasına yol açan bu savaşın yarattığı kin ve nefret hafızalardan silinmez. 1917 yılında Rusya’da bir Bolşevik Devrimi olur ve Karl Marks’ın ideali olan proletarya iktidarını gerçekleştirmek için V. insanoğlu bu yüzyıla da savaşarak girer. sonuç olarak. Amerika ve Rusya’nın da katıldığı bu savaş dört yıl devam eder. . İnsanlık tarihinin en büyük savaşı olan Birinci Dünya Savaşı başlatılır. Hindistan’ı ve okyanuslardaki adaları ele geçirmiş olan Avrupalı uluslar doyumsuz bir hırs ve kızışmış bir ekonomik rekabet ortamı içinde birbirine saldırmak için bahane ararlar. Alman İmparatorluğu’nu ezmek ve ‘hasta adam’ dedikleri Osmanlı İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmak için hazırladığı senaryoyu sahneye koyar: Önce 1912 ve 1913 yıllarında iki Balkan Savaşı çıkartılır ve Osmanlı’nın elinden Balkan toprakları alınır. Amerika. Fransa.İ. Almanlar büyük güç kaybına uğrarlar ve tüm sömürgelerini kaybederler. Bir yıl sonra. Afrika. Amerika ve Japonya kendilerini savaştan kârlı çıkmış sayarlar. karşı saldırılar 21 yıllığına askıya alınır. ahlâkî öğreti. Yok olan genç nesillerin yerine yenileri yetişinceye ve savaş yaraları iyileşinceye kadar. Avustralya kıtalarını. Savaş devam ederken.174 - . Böylece tarihte ilk kez komünist bir iktidar bir ülkeyi idare etmeye başlar. kültürel birikim. Japonya. YÜZYILDAKİ TANRI KAVRAMLARI Onca tarihsel tecrübe.doyurmaktan henüz çok uzaktır ve elbette bu merak daha binlerce yıl devam edecektir. bilimsel ilerleme ve aydınlanmaya rağmen. Lenin’in (1870-1924) önderliğinde Çarlık Monarşi rejimi yıkılır. Savaş 1918’de biter. Birtakım ittifaklar oluşturup kamplara bölünürler. İngiltere. İngilizlerin başını çektiği birlik.

175 - . dinimizi umacı biçimde ve Hazreti Peygamber’i de -hâşâYeniçeri Ağası tabiatında tahayyül etmeğe başladı. İslâm’ın ana temasından uzaklaşmış olanlardan şöyle şikâyet eder: ‘Ömründe medrese. Yazdığı mektupların birinde. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya. fakat yüzyıllar boyu yapılagelmiş hatalar hemen düzeltilemezdi. üç beş uydurma Hadis ve sekiz on masaldan başka sermaye-i marifet edinmemiş ümmî vaızlar kürsülere çıkalıdanberi. Müslümanlar. mektep görmemiş. * Demek ki İslâm’ın ancak namı kalmış Müslümanlarda.Bu yıkımın geleceğini öngören bazı Osmanlı aydınları savaştan önce gerekli uyarıları yapmışlardı. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. yahut o pek acayip bir kılığa soktukları Cennet’le avutmak mümkün olur mu?’ Bakara suresinin tefsirini yaparken bazı ayetlerden çıkardığı sonucu şöyle dile getirir: . Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı. Coşku içinde yazdığı şiirlerinde dile getirdiği teşhisler açık ve yalındı: Çalış dedikçe şeriat. gitti! Hiç. o nezih. Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. o İlâhî siması bir çoğumuzun hayalinden silindi. İslâm’ın o pâk. * Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. çalışmadın durdun. esasen imanı olmayanları Cehennem’le korkutmak. Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) inanç terbiyesi ile yoğrulmuş milli ruhu canlandırmak için büyük çaba göstermişti.

. Onun için evvel be evvel taklitçilikten ve göreneklere tapmaktan kurtulmak lâzımdır. Hadi Maliye’ye gelsin bakalım Mösyö Loran. hulâsa her şeyi taklit olan bir milletin fertleri de ‘insan taklidi’ demektir ki. Osmanlı’da üç kategoriye ayırır: . * İşimiz düştü mü tersaneye. adetimizdir. İslâm ümmetçiliği ilkesini Türk milliyetçiliği ülküsüne dönüştürmeye ayırır. dünyası taklit.Halk. kelâmı taklit. Çok güzel. Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir. Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. Türk tarihinin geniş bir hikâyesini kafasına oturtmuş ve Batı’daki kültür birikiminden haberdar bir sosyolog olarak. koşarız İngiliz’e. Bu? Bahriyye. Bu ne? Tıbbiye.. .’ Batı’nın etkisini ve Müslümanların içine düştüğü acıklı durumu Hünersizler adlı şiiriyle dillendirir: Bir alay mekteb-i ali denilen yerler var. ya Berlin’de. Avrupa’da altı farklı sınıf oluşturan insanları. adetleri taklit. selâmı taklit. . mesaisini. Ziya Gökalp (1875-1924): Gazali.‘Dini taklit. Bu? Ziraat. ibni Rüşd ve ibni Sina’yı dikkatlice incelemiş. kıyameti taklit. ya Mançester’de! * Kurtuluş çaresini milliyetçilikte arayan M. Şu? Mühendishane. hakikî bir sosyal topluluk vücuda getiremez.Medrese aydınları. kabil değil.Mektepli aydınlar. O ne? O mu? Baytar. Hani tezgâhlarımız nerde? Sanayi nerde? Ya Brüksel’de. Hekimin hâzikı bilmem nereden celbedilir. Şu ne? Mülkiye. yahut denize. binaenaleyh yaşayamazlar. yalnız. Hiçbiri hakkında sözüm yok. . Farabi. Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız. Mutlaka. Mesela bütçe hesabını yoktur çıkaran.176 - .

Halk kültürü ve felsefesi yüksektir. medreseli ise Ortadoğu kültürüyle. Savaşçılık ve dervişçilik bunun bir başka nedenidir. halkla beraber yaşayarak kültürünü öğrenmek. Toprakları işgal edilen Osmanlılara sadece Orta ve Kuzey Anadolu’da yaşama hakkı tanınmıştı. İslam Ümmetindenim.’ Ziya Gökalp felsefesini şu cümleyle özetler: ‘Türk Milletindenim. konuştuğu dili konuşmak ve halk kültürünü medrese ve mektep kültürü ile bütünleştirmek gerekir. gördüğü her kötülüğü önlemeye ve engellemeye çalışmaktır.’ BİR OSMANLI SUBAYI Savaşın sonu (1918) Osmanlı’nın da son yıllarının başlangıcı olmuştu. Yeni bir ideoloji oluşturmak isteyenler dinsel kültür değerlerini mutlaka göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Çünkü dinî kültür ile milli kültür sürekli iç içe bir dayanışma arz ederler. Bunları ellerimizle önleyemezsek dilimizle veya kalemimizle engellemeye çalışmalıyız.“Halk. Ortak kültür toplum dinamizminin motorudur. Bu da olmazsa kalbimizle protesto etmeliyiz. Osmanlı aydınlarının bu şuura yabancı kalması başıbozukluğun baş nedenleri arasındadır. Uzak Doğu kültürü ile yaşar. fakat bu üçü birleşmediği için Türkler dünya çapında çok az filozof yetiştirmişlerdir.. Din. Bu üç farklı terbiyenin pedagojik sentezi sağlanmadıkça hakikî bir millet olamayız. Gerçekleri kalıcı kılmak için halka gitmek. Mektepli sınıf da Batı kültüründen aldığı ilhamla yaşar. Avrupa Medenîyetindenim.177 - . fakat çoğunluk tarafından paylaşılmıyorsa kesinlikle bölücü.. Bu kültür milli ve dinî bir şuur içinde korunmalıdır. Bu hakkı her . Böylece kötülükleri silip atabiliriz. toplumu sıkıca birbirine bağlar. ayırıcı ve yıkıcı bir faktör olur. Türk gencinin esas terbiyesinin temeli doğru anlaşılmış bir İslâm olmak zorundadır. İnsanın olumlu vazifesi yalnız fenalık yapmamak değil.

Bunu başarmak kolay değildi. Bin küsur kitap sayfası dolduran söylevinden -konumuzla ilgilisi olan.178 - . Toplumu oluşturan bireylerin bu ülküye inandırılmaları ve bu amaç uğruna çalışmaları için öncelikle eğitilmeleri gerekiyordu. * Mustafa Kemal. Ama reformların gerçekleşmesi için merkezi otoritenin mutlaka kuvvetlendirilmesi gerekiyordu. belgeleriyle ortaya koyarak verir. Tekkeler ve zâviyeler birer sivil toplum örgütü olarak insan merkezli bir İslam anlayışı yerine. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bir imparatorluğun enkazı üzerine kurulacak yeni Türk devletinin ideallerini ve ilkelerini oluştururken. Bunların tümünü gerçekleştirmek için insanüstü gayretler gerekiyordu. çoğunlukla ruhsal içerikli temalar işleyen ve dünyadan elini-ayağını çekmiş birer kurum hâline gelmişlerdi. Yeni dünya düzenini ve Türk-İslâm tarihini derinlemesine araştırmış olan Mustafa Kemal. siyasî ve dinsel reformlar gerektiriyordu. O amaçla tekkelerin ve dergâhların kapatılması kaçınılmaz görünüyordu. 1927 yılında. Ortaasya’da. ekonomik. çok uzun süren Millet Meclisi toplantılarında verdiği uzun Nutuk’ta son 10 yılın hesabını.300 yıl içinde 75 bin İslami mezhep ve tarikat oluşmuştu ve bunların Anadolu’daki yüzlerce uzantısı farklı yorum ve inançlarıyla toplum dokusunu delik-deşik etmişti.zerresine kadar değerlendirme ve işgalcileri geri püskürtmek için gerekli toplumsal ruhu canlandırma hayali. askerî. Ortadoğu’da ve Anadolu’da oluşmuş bir kültürel mirasın bundan böyle Batı’da şekillenmiş ve güçlenmiş bir kültürle entegre olması gerektiğine inanmıştı. Merkezi otoritenin gücü tarikat ehli mürşitler ve şeyhler arasında paylaşılmıştı. yüklendiği misyonun ağırlığını ve zorluğunu biliyordu.bazı ayrıntıları . çünkü. Bir hesaba göre 1. köklü sosyal. Fakat hedef belliydi ve geriye bu uzun ve engebe dolu yolu geçmek kalmıştı. Bu gayretler sarf edildi ve gereken ilk adımlar zamanında atıldı. bir Osmanlı subayının ülküsüne dönüşmüştü: Mustafa Kemal (1881-1938).

müstakil sancaklara. 2. Namazdan sonra Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif’i alıp meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Bu merasimde câmi-i şeriften itibaren toplantı binasına kadar. Cuma gününün mübarek oluşundan istifade ve bütün muhterem Mebus Hazretleri ile Hacı Bayram Veli Câmi-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurlarından da feyiz alınacaktır. Oraya girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Açılıştan iki gün önce tüm ordu birliklerine.Vatanın istiklâlinin.aşağıya alıp. kolordu komutanlığınca askerî birliklerle özel merasim düzeni alınacaktır.179 - . 3. Vali Beyefendi Hazretleri’nin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanacak ve Hatim-i Şerif’in son kısımları -uğur getirmesi için. Meclisinin açılış gününü Cuma’ya rastlatmakla. hem kendisi hakkında yapılan yanlış yorumları gidermiş ve hem de kendi ağzından çıkan sözlerle onun inancı hakkında bilgilenmiş olalım: ‘Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü kararlaştırırken 23 Nisan. yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati vazifeleri yapacak olan bu B.M. Ankara’ da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. valiliklere ve belediye başkanlıklarına aşağıdaki bildiriyi gönderdim ve yurdun en ücra köşelerine çoğaltılarak parasız dağıtılmasını istedim. Hutbe arasında Halifemiz Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin mübarek namları zikredilirken.Cuma günü namazdan sonra toplantı binası önünde tamamlanacaktır. Bildiri şöyleydi: 1.Cenab-ı Hakk’ın lûtfuyla Nisanın 23 üncü Cuma günü.Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bu günden itibaren Hatim-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak.Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden itibaren vilayet merkezinde. 4. 1920 Cuma gününü seçtik. Padişah . Cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecektir. Cuma namazından sonra.

İsmet Paşa ve bendeniz bir toplantı yaptık ve bir andlaşmaya vardık. Hilâfet ve Saltanatla. Şimdilik bunları konuşmamak yüksek menfaatlerimiz icabıdır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak ne ve kim olursa olsun.Efendimiz’in yüce varlıklarının ve şanlı memleketleriyle bütün kullarının bir ân önce selâmet ve saadete kavuşmaları duası ayrıca okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak Yüce Hilâfet ve Saltanat makamının ve bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Milli Mücadele’nin büyüklüğü ve kutsallığı ve milletin her ferdinin kendi temsilcilerinden kurulmuş olan bu Büyük Millet Meclisinin göstereceği vatan vazifelerini yapmağa mecbur olduğu hakkında vaazlar verilecektir.Cenab-ı Hakk’tan başarılar niyaz olunur. Nurettin Paşa.180 - . Biz dedik ki: Gayemiz. O hâlde ‘Onu tahttan indirip yerine derhâl bir diğerini seçeriz’ demek . Fevzi Paşa. Hain veyahut makamının kudret ve salâhiyetini kullanmaktan men edilmiş olan bir zat. 25 Eylül. 5. Karar ve kanaatimiz kesindir. Kazım Paşa. din ve devletimizin. vatanının ve Yüce Meclisi’nin hayatını ve özgürlüğünü kurtarmaya çalışırken. Osmanlı vilâyetlerinin her tarafından hükûmet binasına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebriklerde bulunulacaktır. Daha sonra Halife ve Padişahımızın. Halife ve Sultanla bu kadar uğraşılması mahzurludur. milli sınırlarımız içinde vatan bütünlüğümüzü ve milletin tam istiklâlini temin etmektir. Bu dinî ve vatanî merasimin yapılmasından ve camilerden çıktıktan sonra. vatan ve milletimizin kurtuluşu. mutlaka çarpışırız ve muvaffak oluruz. Nurettin Paşa bir türlü buna kani ve razı olamıyordu. Yaz aylarında hilâfet tartışması yoğunlaşmıştı. * Açılıştan 2 ay sonra. 1920’de Meclis’te şu açıklamayı yaptım: Türk Milletinin. zaten padişah ve halife olamaz. selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

17 Kasım’da Vahdettin Efendi bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul’dan ayrıldı ve Malta’ya götürüldü. hemen hepsi yabancı devletlerin idaresi altında bulunan veya bağımsız olan İslâm devletlerine Halife adıyla bir hükümdar tayin etmek akıl ve hakikat ile bağdaşabilir mi? Üstelik bu halife milletin malı olan Büyük Millet Meclisinin üstüne geçecek ve başkan olacak. ‘Halife Meclisin. Bu tarihî gerçeği göz ardı ederek.istiyorsanız. Şartlar onu lüzumlu kıldığı için 1 Kasım 1922’de Hilâfet ve Saltanat’ı ayırdık. Onlara göre Halife. Ayrıca bakalım bu ülkeler böyle bir hükümdarı kabullenecekler mi? Efendiler.181 - . Halife’nin danışma kurulu gibi göstermeye çalıştılar. dünyanın her tarafındaki İslâmların ve İslâm memleketlerinin işlerinde söz ve yetki sahibi olacaktı. Çözümü bugünün işlerinden değildir. Bu hayalin hiçbir zaman gerçekleşmediği Hoca Şükrü imzalı broşürlerde de belirtilmiş ve Emeviler İspanya’da. buna da bugünün vaziyet ve şartları elverişli değildir. Daha sonra Şükrü Efendi Hoca ve bazı politikacılar. Alevîler Kuzey Afrika’da. bu ortaya iki halife çıkaracaktır. Fatimiler Mısır’da. Fakat O. Kutsal Mekke ve Medine’nin Kulu Abdülmecit bin Abdülaziz Han’ imzasını kullanmakta ısrar etti. Çünkü bu zat düşmanların elindedir. nazik ve önemlidir. Kendisinden ‘Müslümanların Halifesi’ unvanını kullanması rica edilmişti. 18 Kasım’da Meclis. Millet ve Meclis asıl davasını unutup halifeler davası ile mi uğraşacaktır? Ali ile Muaviye devrini mi yaşayacağız? Hülasa. Meclis Halifenin’ tarzında art niyetli ifadelerle Meclis’i. ‘ Peygamberin Halifesi. Müslümanların Halifesi olarak Abdülmecit Efendi’yi seçti. Onun varlığını yok farz ederek diğer birine itaat etmek tasavvur olunuyorsa. . Abbasiler Bağdat’ta birer halifelik kurmuşlar ve hatta Endülüs’te her bin kişilik bir topluluğun bir halifesi ve minberi olduğu yazılmıştı. bu mesele geniş.

Ama şeriat büsbütün başka bir şey olarak anlaşılmıştır. . şeriat hükümleri denince kanun hükümleri akla gelmelidir. Meclis’te ‘ Yaşasın Cumhuriyet’ sesleri arasında kabul gördü ve 15 dakika sonra saat 20. Tekke ve zâviyelerle.Kendimizi Cihanın hâkimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir. milletimizin alnını olduğu gibi açık ve ak göstermek için. dervişlik. büyücülük. nüshacılık v.b. Bu durumdan. halifelik hayali kuranlar rahatsız olmuştu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde devam ettirilmeli miydi? Buna önem vermemek. gibi birtakım unvanların kaldırılmasını ve yasaklanmasını Takrir-i Sükun Kanunu’na dayanarak yaptık. Talih ve hayatlarını bunlara emniyet eden insanlardan meydana gelmiş bir kitleye medenî bir millet gözüyle bakılabilir mi? Milletimizin hakikî mahiyetini yanlış mânâda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsur ve müesseseler. türbelerin kapatılmasını ve bütün târikatlarla şeyhlik. türbedarlık. Şeriat denince kanun. 24 Şubat 1924 günkü toplantıda Şeyh Saffet Efendi ve 50 arkadaşının vermiş olduğu kanun teklifi Meclis’te kabul edildi ve Hilâfet makamı kaldırıldı. milletimizin mutaassıp ve Ortaçağa has zihniyette olmadığını ispat etmek için bu kanundan faydalandık. İslâm dininin yüzyıllardan beri yapılageldiği gibi bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan kurtarılması ve yüceltilmesinin şart olduğu hakikatini tespit ettiğim günden beri bunun sağlanmasına çalışmaktayım.182 - . Efendiler. Hazırladığımız kanun teklifi 29 Ekim 1923’te. falcılık. Cumhuriyet idaresini kurma hazırlığı aşamasında 13 Ekim. Zorluklarla dolu bir geçiş döneminden sonra. müritlik. Ankara’yı başşehir ilân etti. çelebilik. 1923’te Meclis. ilerleme ve yenileşme adına en büyük ve telâfisiz hata olmaz mıydı? İşte biz bu tarihî hatayı yeniden işlememek için.45’te ben Cumhurbaşkanı seçildim.

genç yaşta tahsil ettiği ilimler ve gördüğü ruhsal içerikli rüyaların etkileyici tefsirlerinden sonra çevresinde büyük saygınlık kazanır. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. Yurt dışında ve parlamenterler arasında da yaygınlaşmış olan Süleymancılığın tarikat olup olmadığı hakkında tartışmalar hâlâ sürmektedir. Vefatından sonra.5 yıl esaretten sonra kaçmayı . Süleymancılar din eğitiminin şeriat düzeni ile idare edilmeyen bir devlet tarafından yapılmasının sakıncalı olduğunu. doğuda Ruslara karşı girişilen mücadelede büyük yararlıklar gösterir. materyalizmi ele alarak karşıt felsefeler oluşturan Said-i Nursi (1873-1960). itikatta Mâtürid’i ve meşrepte Nakşî olan Süleyman Hilmi Tunahan’ın (1888-1959) özellikle 1950’den sonra çoğalan Kuran kurslarında ve özel toplantılarda verdiği vaazlar çok sayıda taraftar toplar. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Amelde Hanefî. Süleymancıların başına damadı Kemal Kaçar geçer. Yüzde biri siyasete mütealliktir’ diyen Nursi. Türkiye’de yeni birtakım akımlar gelişir. fakat esir alınarak Sibirya’ya sürgün edilir. Meşrutiyet’ten sonra. Bunların önde gidenlerinden biri Süleymancılık’tır.183 - . ‘Şeriat: Yüzde doksan ahlâk. yüzyıllardan beri çekilen milli felâketlerin yarattığı uyanıklığın sonucu ve aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. * 2.Bugün ulaştığımız netice. ahiret ve fazilete aittir.’ * Kendisine 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk soyadı verilen Gazi Mustafa Kemal’in ölümünden sonra. 2. bu eğitimin özel kuruluşlarca ve özel Kuran kursları tarafından yürütülmesi gerektiğini savunurlar.’ Nursi. ibadet. politika ile ilgilenmez ve fikrini merak edenlere şöyle der: ‘Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım. çağındaki gelişmelere kayıtsız kalmaz ve sergilediği araştırmacı kişiliği.

Yazdığı eserler Risale-i Nur Külliyatı olarak tanınır. Her bireyin kendine özgü bir bilinci ve ruhu vardır. Namaz kılınması konusunda fazla ısrarlı olunca idarecilerle arası açılır. Kuran ayetlerinin tefsiri niteliğindeki eserlerinde Kuran’ı anlaşılması zor bir Osmanlıca ile izah eder. Tanrı ile konuşmak mümkün müdür? Her şeyin temeli olan Tanrı’yı kendimiz gibi bir varlık olarak algıladığımız müddetçe. evet. O’nu tam olarak tasvir edecek kelime ve kavramların insan beyninde ve kültüründe oluşmadığını kabul etmemiz gerekir. Bu düşünürün görüşleri Yahudilere büyük manevî destek kazandırıyordu: ‘Din: Sadece ahlâkî değerleri yerleştirmekten ibaret değildir.başarıp İstanbul’a gelir (1918). İnsan kendi içine döndüğü zaman bu bireyselliği yakalar. Önce. Oysa daha Tanrı’yı dış dünyada bulmuş değiliz ki bu kavramlar da beyne yerleşmiş olsun. Öyleyse. bilinçle Tanrı arasında . 1925 ile 1950 yılları arasında çeşitli bölgelerde pasif bir direnişçi olarak sürgün hayatı yaşar. Fakat işin aslı farklıdır. Mevcut Kuran tefsirlerinin Musevîlik. Risale-i Nur’un İslam’ın gerçek yüzünü tanıttığını savunur. O yılları dehşet içinde geçirmiş olan Musevîler arasında ün yapmış biri vardı: Franz Rosenzweig (1886-1929).. aynı zamanla Tanrı’yla ‘tanışma’ kurumudur. insan bilinci bir dünya bilincinin parçası değildir. doğabilimcilerin izlediği bir bakış açısı ile yaklaşır. * Dünya Savaşı’nda hayatını yitiren milyonlarca askerîn yanında masum sivil halklar da telef olmuştu.184 - . Hegel’in zannettiği gibi. ‘Kâinat Kitabı’ lakabını verdiği evrene. çünkü kavramlar bulduğumuz şeylerin beyne yerleştirilmesi sırasında oluşur.. Davet üzerine Ankara’ya gider. Hıristiyanlık ve Yunan Felsefesi’nden kaynaklanan etkiler taşıdığını ve tercümanların kendi kişisel abartıları yüzünden yanlış ve yetersiz olduklarını söyleyen Nursi. akıl ve kalp gözünün Kuran’ın ışığında kullanılması gerektiğini anlatır.

bir yaratıcı vardır ve yaşam bilgisini bilincimize sezgi yolu ile aktarmaktadır. sezgi ise içseldir ve düşüncelerin birbirine zincirlenişi sonunda elde edilemez. Evrim yaratıcı bir karakter taşır ve doğal nedenlerle açıklanamaz. Bu bekleyiş beyinde değil. Bu zihinsel yansımaların Tanrı’nın ‘hakikî kimliği’ ile ilgisi yoktur. çünkü değiştirdiği şey eşyanın niteliğidir.’ * ‘İnsanoğlu taparken tükürür’ diyerek akla ve izafî moral değerlere güvenmediğini söyleyen Henri Bergson (18591941). Sezgi bir zihinsel çekimdir.bir boşluk ya da bir uçurum vardır.185 - . bir duyum ya da duygu değildir. Ruhun işleyişi ile beynin işleyişi arasında benzerlik yoktur. Beyin. Ama bütün bu yanlış anlamalar ve arayışlar bile Temel’e olan özlemin ve yakınlaşmanın bir belirtisidir. Demek ki bu arayış. Bunlar insanın kendi limitli anlayışının eseridir. içsel dünyanın derinliklerinde yapılmalıdır.’ . Dinsel öğretiler sayesinde bu uçuruma bir köprü kurulur. Kâinatın yaratılışı üzerine oluşturulmuş senaryolar da böyledir. Çünkü idrak dışsal bir oluşumdur. Bireylerin ahlâkı bile sezgi yoluyla yüceltilmektedir. yaratılışımızın bir parçasıdır. ruhu taklit eden bir tiyatrocu gibidir: Ruhsal bilgileri bedene aktarır ve eyleme dönüşmesini sağlar. Bir algı/idrak da değildir. Dinsel öğretilere uyarsak bu köprüye çıkabilir miyiz? Eğer sessizce ve sabırla köprü başında beklemeyi öğrenirsek. sezgicilik (entüisyonizm) denen bir akım geliştirmişti: ‘Felsefe bize evrimleşerek değişen Hayat’ın bilgisini kazandırabilir. Zaten bütün dinsel doktrinler insanın iç dünyasında olup bitenlerin yansımasıdır. Beden öldükten sonra ruh yaşamaya devam eder. fakat esas öğrenme sezgi sayesinde gerçekleşir. Öyleyse. tek ve ânî bir oluşumla kazanılır. Bunun aksini savunanlar tezlerini ispat etmek zorundadırlar. köprüye O çıkacaktır. Bir şeyin niteliğinin değişmesi de bir yaratma hâdisesidir.

.. Almanya’da -Hitler’in Nazi anlayışı yüzünden. Savaş meydanlarında yaşanan vahşete ilâveten. Hafızalarda saklanmış olan onca kin. Dünyada gelişmekte olan milliyetçilik duygusu onları da etkilemişti. politik liderliğe soyunmuştu..milyonlarca sivil Yahudi gaz odalarında zehirlenerek ve fırınlarda yakılarak katledilir. Kurtuluş iç dünyayı dolduran ruhun gücü ile mümkün olabilirdi. Eli kolu bağlı vaziyette oturup bir kurtarıcı ya da Mesih’i beklemek boşunaydı.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra cephelere sürülecek yeni genç kuşaklar yetişince.. savaşsız dönem hemen sona erer. 40 milyondan fazla insan yaşamını yitirir. Aroon Ben Gordon (. Franklin D . Cennet kutsal sayılan Filistin topraklarının kendisiydi! Bunlardan biri olan Theodor Herzi (1860-1904) İngilizlerin uzun vadeli siyasetlerinden destek almış ve Osmanlı’dan bu toprakları koparmak çabası içine girerek.-1922) da o zamana dek ihmal edilmiş ve işlenmemiş topraklarda tarımı başlatmış ve tarlalarda . Winston Churchill (1874-1965).Roosevelt (1882-1945). Savaş 6 yıl sürer ve Amerikalıların Japonya’ya iki atom bombası atması ile sona erer. Yosif Stalin (18791953). nefret ve intikam duyguları ve ekonomik çıkar çatışmaları insanoğlunun tekrar büyük bir katliama girişmesine sebep olur: İkinci Dünya Savaşı (19391945).186 - . Filistin’e 2-3 kuşak önce gelmiş olanlar yeni gelenlerden önce bazı yeni fikirler oluşturmuşlardı.birtakım felsefeler geliştirmeye başlarlar. Ana yurtları olarak kabul ettikleri Filistin’e göç edenler daha katliamın etkisinden kurtulmadan. Bu kez sahnede farklı isimler vardır: Benito Mussolini (1883-1945). Adolf Hitler (1889-1945). Charles De Gaulle (1890-1970). Canını kurtarabilen Yahudiler tüm dünyaya dağılırlar.. Yosip Broz Tito (1892-1980) ve Hirohito (1901-1989).

Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerini teker teker kaybedeceklerini . Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurdu (1949).. Burada çalışmak en güzel ibadettir.söylediği coşkulu ilâhilerle.187 - . Çin’de de Mao tze-Tung (1893-1976) geniş bir halk hareketi oluşturdu ve Japonları geri püskürtüp. David Ben Gurion (1886-1973) ideal bir toplumdan oluşmuş İsrail devletinin kurulacağına inanmış bir sosyalist olarak. Siyonizm’in şiddetli savunuculuğunu yapmış ve ibadethanelere dönüşen o tarlalara bir de şirin isim koymuştu: Kibbut. Bunun için gereken her şey yapıldı ve 14 Mayıs 1948’de. Kibbutlar kısa zaman içinde kutsallaştırıldı ve her avuç toprak bir parça Nur’a dönüştü. Ellerim ve kollarım nasıl ki bu topraklardaki ağır işlere alıştıysa. kulaklarım sesini dinlemeye ve kalbim altındaki ruhu hissetmeye alıştı. Toprağın ruhu ile kendi ruhum birleşti. 2.. Fakat sonunda bu tarlalar bizim kurtuluş mabetlerimiz olacaktır. Batı’nın yenilmezlik imajını kırmış ve sömürülen uluslara cesaret vermişti.’ Bu düşünceler Siyonizm fikrinin doğum işaretleriydi. Ve savaştan sonra Mohandas Karumçand Mahatma Gandi (1869-1948) önderliğinde bağımsız bir devlet kurdular (1947). Yahudiler bir vatana kavuşma özlemlerini binlerce yıl sonra giderirken. Bu birleşik ruh kutsal toprakların tümünü kucaklamaktadır. Bunun için çok terlemek gerekecektir. Bu ‘nur parçaları’ artık Musevîler’in tapulu malları olmalıydı. Batılı ülkeler. Öyle anlaşılıyor ki: Atatürk’ün liderliğinde kazanılmış Türk Bağımsızlık Savaşı. Gurion liderliğinde İsrail Devleti kuruldu. Tarla ve bostanlarda yıllarını geçirmiş olan Gordon şunları yazmıştı: ‘Bu kutsal topraklara canımız gibi bakmalıyız. İngiliz sömürüsü altında inleyen Hintliler de aynı bağımsızlık özlemini gidermek istiyorlardı. gözlerim toprağı daha derinden görmeye. bu toprakların Yahudiler için kutsal bir değeri olduğunu lânse etmeye başlamıştı.

Vücutsuz bir ruh benim zihnimde içi boş ve anlamsız bir varlığı çağrıştı- . bilimsiz din ise kördür. O nedenle araştırmacı bir bilim adamı doğadaki fenomenlerin/olayların dua ile ya da doğaüstü bir varlıktan istenecek dileklerle değiştirilemeyeceğine inanır. O’nun duyarlı olma sıfatının gereğidir. N. Bilimsel araştırmalar. mutlak özgürlüğe kavuşturur.188 - . Bu üç dal insanı yüceltir ve sadece fiziksel bir varlık olmaktan kurtarıp. Ben sadece O’nun ne düşündüğünü merak ediyor ve bilimsel yollarla bunu bulmaya çalışıyorum. Whitehead (1861-1947) Tanrı’nın dünya ile olan sürekli birlikteliğini ön plâna çıkarır ve şöyle der: ‘Tanrı’nın dünyada eziyet çeken insanlarla birlikte eziyet çektiğine inanıyorum.’ TANRI ZAR ATMAZ Çağın dehası olarak adlandırılan Albert Einstein (18791955) ilâhiyat konusunda kendisine yöneltilen soruları özetle şöyle yanıtlar: ‘Yarattıklarını ödüllendiren ve cezalandıran bir Tanrı’yı tasavvur edemiyorum. Her şeyden haberdar olması. güzel sanatlar ve bilim aynı ağacın dalları gibi aynı ilham kaynağından gelen oluşumlardır. Tüm dinler. * Bu yüzyılda yetişen ünlü bilim adamlarından bazıları yeni felsefî düşünceler de üretirler. Bu hassasiyeti yok sayanların zihinlerinde Tanrı fikrinin anlamsızlaşması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bunlardan biri olan William A. Bu. Savaş bitiminde.anlamışlardı. ancak böyle izah edilebilir. 24 Ekim 1945’te Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı oluşturdular. Tanrı bizimle yaşadıkça ve acılarımızı paylaştıkça tüm acıları sevgiye dönüştürmektedir. barış rüzgârları estirerek. olup biten her şeyin Doğa Kanunları çerçevesinde meydana geldiği gerçeğinden hareketle yapılır. Herkese bireysel bir ruh verildiğine inanıyorum. Dinsiz bilim topaldır.

bu evrensel uyuşmazlığı yaşatmak demektir. İnanılan her şey bir teoridir ve sağlam bir temelden yoksundur. Bunları tanrılaştırmamaya dikkat etmeliyiz.189 - . İnsan ölünce dünya da biter.’ * Mourice M. Evren uyumsuz ve absürd (saçma) bir oluşumdur. Akıl.’ * Martin Buber (1878-1965) de şu görüşleri dile getirir: ‘Tanrı kelimesi çok ‘kirletilmiş’ ve hakikî anlamından uzaklaştırılmıştır.’ * Einstein’ın karmaşık teorilerinden fazla etkilenmemiş görünen Albert Camus (1913-1960) evrendeki karmaşa ve uyumsuzluk üzerinde durur: ‘Evren bir keşmekeş ve kaos içindedir ve insanla vardır. yapacak fazla bir şey bırakmamaktadır. zira bu sözcük adına sayısız zorbalıklar ve inanılması güç kötülükler yapılmıştır. Yapılacak tek şey anlamsız da olsa yaşamaktır. insana. Ponty (1908-1961) daha açık konuşur: ‘Gelişmenin temelinde merak etme ve araştırma vardır.rıyor. Bireyin ulvî amacı. çünkü insanoğlunun tarihsel inanç birikimlerinin tümü bu sözcüğe sıkıştırılmıştır. Ama yaşamak demek. başkalarına ve doğaya hükmetmek değil. ruh ve bilinç en önemli yeteneklerimizdir. Bu sözcüğü kullanmayı reddeden anakronik aydınlara saygı duyuyorum. Mutlu olmak isteyenler dünyadan hiçbir şey beklemeden dünyayı ve insanları sevmelidirler. onlara yardımcı olmak olmalıdır. Ölmek zorunda olmamız fizikötesi bir rezalettir. Çünkü zaten evren böyledir ve ne olduğu tam bilinemez. Mutlak bir mükemmelliğin sembolü hâline gelmiş olan Tanrı fikri bu merakı azaltmaktadır. Çünkü cüzi iradeli aciz kullar olma düşüncesi. Yerine yeni bir kelime icat etmek de mümkün değildir. .

O. . Bu nedenle Tanrı’yı bir başka varlık gibi algılamışlardır. Her ibadet seansında O’nu hissedebilen kişi diğer insanlarınkine benzemeyen kendi Tanrı tecrübesini yaşar. yokluk ve hiçlik gibi bir şey olarak görünür. İbadet bu tecrübelerin sık sık ve sessizlik içinde yenilenmesine vesile olur. içinde insan oldukça vardır. Düşünmek demek: Bu bütünlüğü bekledikten ve dinledikten sonra bütünlüğe yaklaşmak veya ondan uzaklaşmak demektir. metafizik nedir. Bu bütünlüğü bir varlık olarak görmek mümkün değildir. insanlar Tanrı’yı ruhsal tecrübelerle daha iyi anlamaktadırlar. O nedenle insan özgür ve aynı zamanda sorumlu olmak mecburiyetindedir. kendi anlayışını oluşturur.Bana göre. hâlbuki sorulara ‘O her şeydir’ düşüncesi ile yaklaşsalardı. dünya da yok demektir. Düşünce bazında bakıldığı zaman. Dünya. gibi soruları hep Tanrı’ya dayandırdıkları düşüncelerden çıkan sonuçlara göre yanıtlarlar. sonunda kendisini ‘kendimden başka hiçbir şey yoktur’ düşüncesine kadar götürmüştür.’ ONTOLOJİK TANRI Buber’in isimdaşı Martin Heidegger (1899-1976) ruhçu ve tekbenci bir varoluşçuluk akımı geliştirmeye çalışır: ‘Tanrı: Hıristiyanların anladığı anlamda bir tanrı değildir ve düşünce kategorileri içinde mütalaa edilemez.kendi varlığımızın bir parçası hâline gelir. yokluk olsaydı olmaz mıydı. Ama her tecrübe farklıdır ve tecrübenin anlamı yaşayan kişiye aittir. İnsan. İnsana yol gösteren varlık yine insandır. İçinde insan yoksa.’ Heidegger’in tekbenci varoluşçuluk teorisi. varlıklar neden vardır. İlâhiyatçılar. bu sonuçlara ulaşmaz ve Mutlak Bütünlük kavramını daha iyi anlamış olurlardı.190 - . Tanıdığımız ve öğrendiğimiz her şey -Mutlak Bütünlük’ten bir parça olarak. insanlığını kendisi yapar. değerlerini kendisi oluşturur ve yolunu kendisi seçer.

üstünde yaşadığımız gezegenin evrende sadece bir nokta ve bu nokta içindeki ömrümüzün kısa ve geçici bir olay olduğunu anlayabilen ve her şeyi din olarak kabul etmeyen bir gençlik yetiştirmeye çalışırdım. Bizim O’nunla olan bu yoğun içselliğimizden dolayıdır ki insanlar -sürekli olarak.’ * Heidegger’in teorisinden yola çıkan.. evreni tarafsız bir gözle incelemek için gerekli duygu ve düşünce gelişimine çok az yer vermesidir. bizim hissettiklerimizi aynen hisseden bir varlıktır. gelişen bilim sayesinde evreni ve insanı daha iyi tanıdıkça daha evrensel düşünceler üretirler.ilhamlar ve seziler içeren deneyimler yaşarlar. Hislerini şu iki cümlede özetler: ‘Tanrı göklerin arkasına gizlenmiş bir varlık değil. insanoğlunun tarihini çok iyi bilen. kendimizi böylesine boşa harcamak yerine. Bertrand Russell (1872-1970) bilgi teorilerine öncelik tanıyan mantıkçı bir felsefe geliştirmiştir: ‘Bir evren vatandaşı olarak astronomik çağlar içinde yaşayabildiğimiz kısacık süreyi ve kaplayabildiğimiz pek küçük yeri gereği gibi öğrenebilseydik.).* Aynı yıllarda. Yüksek öğretim kurumunu gönlümce düzenlemeye yetkim olsaydı. bir yoldaş. Evrensel insan olma bilgisine erişseydik. geleceğin geçmişten çok daha uzun olabileceğini kavrayabilen. Daniel Day Williams (1910-. kendimizi birçok mutsuzluklardan korumuş olurduk. ‘süreç ilâhiyatı’ denen bir akımın başlamasına önayak olur ve Tanrı’yı bir arkadaş..’ * Düşünürler.. bir sırdaş ve eşsiz bir dost olarak görür. ama tanrısız bir varoluşçuluk fikrini savunan Jean-Paul Sartre (1905-1980) ise şu sonuçlara ulaşır: . insanlığı medenîyete götürenlerin büyük ordusunun bir eri olmayı tercih ederdik. Uygulanan eğitim-öğretim metotlarının kusurlarından biri de.191 - .

insan özgürlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir. Tanrı diye bir varlık varsa bile onu reddetmek gerekir.hem parçacık hem de dalga hâline gelebiliyordu. Partiküllerin onları izleyen deneycilerin niyetlerine göre biçim değiştirmeleri ve hem parçacık hem de dalga hâline dönüşebilmeleri. 1975 yılında yayımlanan Fiziğin Taosu adlı kitabında bilimsel bir dille şunları yazar: ‘Atom Fiziği geliştikçe ve partiküllerin davranışları daha iyi anlaşıldıkça. görenle görünen arasındaki izafî ilişkiyi âdeta ispatlıyordu. İnsan bilincinde Tanrı şekline bürünmüş bir boşluk vardır ve insanlar bu boşluğu sürekli bir şeylerle doldurmuşlardır. Atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronların hızını ölçmeye kalktığımızda yerini kaybediyor. Dinsel öğretiler tarihten beri kâmil insan olabilmenin şartı olarak insanların kendi zihinlerinde oluşturdukları bir tanrı anlayışını dikte edegelmişlerdir. enerji. yerini bulmaya kalktığımızda hızını ölçemiyorduk. o gerçeğe bürünüyordu. Yani göz neyi görmek istiyorsa. Yaşam yapı olarak anlamsızdır ama anlamsız kalmaması için insanın kendi bilinciyle kendi kendini yaratması ve anlamlı bir yaşam oluşturması gerekir.’ KUVANTUMSAL TANRI Tanrı’yı atomötesi parçacık fiziğinde bulan Fritjof Capra. Enerji -gözlemcinin niyetine göre.‘Tarihsel gelişme ile insanın gelişimi arasında bir uygunluk vardır. Kuvantum Mekaniği üzerine kafa yoranlar atomların davranışlarındaki bazı belirsizlikler. Bu belirsizlik ilkesi sosyologla- . Bir insanı veya bir olayı somut biçimde anlayabilmek için o insanın içinde yaşadığı toplum kültürünü veya o olayın cereyan ettiği çağın koşullarını iyi anlamış olmak gerekir. kendi var oluşumuzu özgürlüğün bir reenkarnasyonu (tekrar doğumu) olarak görmektir. Oysa doğru olan. çünkü Tanrı fikri.192 - . kararsızlıklar ve paradokslar ile karşı karşıya kaldılar.

elektronların da bir bilinci olduğu ya da ortak bir bilinçle ilişki içinde oldukları akla geliyordu. kuvantumsal yapıdan oluşan ve hologram görüntü özellikleri sergileyen bir ortak birliktelik ve tümellik göstermektedir. Atomu oluşturan parçacıklar da aynı hologramsal özelliğe sahiptir ve bir mıknatısın manyetik alanı içinde bulunmak gibi birbirleri ile sürekli ilişki içindedirler. mekânları yoktur. Bu ilişkiler sanki parçacıkların bir bilinci varmış gibi. onlar için uzaydaki her yer aynıdır. Dahası. tahminlere ve ihtimal hesaplarına kalmıştı. Maddenin en küçük parçasına indikçe cevherinin tam olarak ne olduğunu bulabilme ümitleri yıkılıyordu. Bilinçle madde arasında sıkı bir ilişki vardı. iş.193 - . O hâlde. Zaten insan bilincinin de kuvantumsal bir olgu olduğu ve daha üst bir düzeye sıçrayabileceği tezi yaygın bir inançtı. O nedenle.’ Capra’nın sözünü ettiği kuvantumsal felsefe özetle şöyle demektedir: ‘Evren. Maddenin temel taşları (parçacıklar) tek başlarına var olmadıklarını ve tüm evrenle kurulan ortak bir ilişkiye göre değişen bir yapı kazandıklarını gösteriyorlardı. elektronlar çekirdeğin etrafında dönerlerken enerji kaybedince veya kazanınca orbital (yörünge) değiştiriyorlardı. fakat bunu yapmadan önce -âdeta antenleri varmış gibi. Mikroevrendeki gerçekleri kesinkes bulabilme imkânı ortadan kalkmış.rın ve psikologların bile günlük konuşmalarında sık sık duyulur olmuştu. Bu demekti ki: Ruhsal boyuttaki münasebetler sayesinde ulaşılan gerçekler zamanötesidir ve evrenin gerçekleri ile örtüşmektedir. Atom araştırmalarından çıkan sonuçlar ve bunlara dayanan felsefeler binlerce yıl önce Budizm’in ve Taoizm’in söyledikleri ile aynı paraleldeydi. Bu parçacıkların sabit bir mekânı olduklarından söz edilemez.’ .hangi konumun en uygun olduğunu ölçüp biçtikten sonra karar vererek (virtual transition) oraya atlıyorlardı (real transition).ortak bir güç tarafından organize edilmektedir.

Ayer’den (1910-1991) Tanrı ile uğraşanlara ilginç göndermeler gelir: ‘Tanrı var mı. bir bilinç sahibi olmamalıdır. evrenin yaratılmış olamayacağını. her şeyin bir bilinç sahibi olduğunu gösterir. Bu aşk seven ve sevilen olmadan ortaya çıkmaz. Canlı ve cansız gibi kavramlar izafidir ve sadece insan beyninin ürünüdür. Akıl ve ruh farklı boyutların gerçekleridirler. içinde bulunduğu farklı boyutun bilincine uyar. Bu alan. bir Bilinç Sahibi’nin üretmiş olması ise yadsınamayacak bir olgudur.194 - . Bir âşık ve bir maşuk varsa. Örneğin. Bu ikili direkt bir ilişki içinde değildir. 1 + 1 = 2 etmez. Demek ki iki kere iki.ortaya fazladan bir armoni çıkarır. Yani. bir orkestradaki 64 parça enstrümanın çaldığı notalar -bu notaların yanı sıra. Her şey canlıdır ve her varlık. Bu.Bu teoriye dayanılarak çıkarılan sonuçlar şunlardı: ‘Bu ortak bilinci organize eden güç Tanrı’dır ve O da mekândan münezzehtir. yok edilemeyeceğini ve sonsuza dek yaşayacağını düşünür ve bir yaratıcıya gerek olmadığını söyler. fakat ortak evrensel bilinç içinde bulundukları ve tümel hologramın birer parçası oldukları için dolaylı bir ilişki içindedirler. * Bir başka modern düşünür A. 1 + 1 = 2 ve bir başka şey daha eder. iki eli birbirine hızla çırpınca. dörtten fazla eder. Bu bilinci. yok mu diye sormuyorum: Tanrı’ya inanmak akla yatkın bir şey mi veya Tanrı fikrinin bir anlamı var mı diye sormak gerekir. maddeyi oluşturan parçacıkların ürettiği alan ise. ortaya bir elin tek başına yapamayacağı şey olan ses çıkar. ortada fazladan bir aşk var demektir. Bir ortak bilincin kesinlikle var olduğu anlaşılmaktadır. J.’ Bu felsefeye Tanrı’nın karıştırılmasına karşı çıkan ünlü İngiliz Fizikçi Stephen Hawking . Bu fazlalık ortak kuvantumsal alanın etkisi sayesinde oluşur. Çünkü Tanrı. Dolayısıyla bu kav- . varlığı veya yokluğu rasyonel olarak ispat edilemeyen bir kavramdır.

Diyorlar ki Tanrı. Esasen bu tür ifadeler anlamsızlığın ta kendisidir. Mars’ta hayat vardır dersek bu o kadar anlamsız bir tez olmaz. ‘Sizinle aynı fikirde değilim’ demeyi saygısızlık olarak addeden bir kültürün zamanla kendi üstüne abanarak taşlaşacağını fark eden bazı reformistler yeni yollar aramaya başlarlar. Bazıları çareyi politik İslâm anlayışını ön plâna çıkarmakta bulurlar.195 - . Çünkü teknolojik olanaklarımızla oraya gidebilir ve kesin bir sonuca ulaşabiliriz. zira öldükten sonra gider.’ * Kendi toplumlarının inançlarını ve değer yargılarını sorgulayan ve tezler. Benim anlamadığım nokta ateistlerin sordukları muğlak sorulardan çıkan sonuçlardır. 10 yıl cezaevinde kalır ve 1966’da idam edilir. görür ve gerçeği anlayabilir. Etkin bir politik yaşamın içindeyken 1954 yılında arkadaşları ile giriştiği bir darbe girişiminden sonra tutuklanır. antitezler ve sentezler oluşturarak yeni düşünceler meydana çıkaran Batılı düşünürlerden etkilenen Müslüman din bilginleri de aynı yolu denemek isterler. Ateistlerin olduğu kadar dindarların savları da şüphe ve kargaşa içermektedir. İmam Ebul Alâ el-Mevdudi (1903-1979) Pakistan’da Cemaat-i İslâm akımının kurucusudur. Müslümanları aktif politik yaşama davet eden reaksiyoner bir atmosfere sahiptir. Bu boşlukta duran anlamsız ifadeler öylesine zekice hazırlanmıştır ki doğruluğunu veya yanlışlığını mantıksal yollarla izah edemezsiniz. Mısırlı Seyyid Kutub (1906-1966). Kesin olan şudur ki: Tanrı fikrinde şüphe edilecek veya inkâr edilecek bir durum yoktur. Hindistan’la Pakistan’ın ayrılışı sırasında kabarmış milliyetçilik anlayışına karşı çıkmış . Yazdığı Kuran tefsiri olan Fizilâl-il-Kur’an (Kuran’ın gölgesinde). Tanrı’ya inanan biri de ‘inanıyorum’ derken anlamsız bir tez ileri sürmemektedir. bizim anlayabileceğimiz tarzda mevcut değildir veya insanın anladığı Tanrı iyi bir varlık değildir.ramın doğruluğu veya yanlışlığı da test edilemediği için ispat edilemez. bunlardan biridir.

Neden? Çünkü bu küp. uygulanan zulmün ilâhileştirilmesinden başka bir şey değildir. çünkü İlâhî İlim’le tanışmışken. ırkçılığı. insanın özgür ve bağımsız iradesinin bir kanıtıdır. O yüce iradeye karşı bir yasağı çiğneyerek. renksiz ve hiçbir zihinsel tasavvura benzemediğinin bir sembolüdür. basit bir küp şeklindedir. Allah’ın kâinattaki sırrının simgesidir ve O’nun şekilsiz. ‘Hac’ adlı kitabında. İran’da Ayetullah Humeyni (1909-1989) devri başlamadan önce Tahran’da orta sınıf gençlere verdiği konferanslarda ve yazdığı kitaplarda şahâdet ve tevhid sözcüklerine politik anlamlar yükleyen Ali Şeriati (1933-1977). Âdem. soyluluğu ve imtiyazcılığı yasallaştırma aracı yapılmışlardır. Şah rejimine karşı şiddetli bir muhalefet oluşturur. yapılan her hareketin ve gezilen her yerin sembolik anlamlarını açıklayarak Kâbe’ye ulaştırır ve şöyle der: ‘Kâbe içi boş ve dekorsuz.ve ayrılışı bir başka ulusun mandası altına girmek olarak değerlendirmiştir. Bu konu hep yanlış yorumlanmış ve her sınıf kendi çıkarlarına uygun düşecek tarzda tarifler yapmıştır.’ Cehalete ve ‘bilmiyorum’ demesini öğrenmemiş Müslümanlara ateş püsküren Şeriati’nin değindiği konular geniş bir yelpaze oluşturur: ‘İnsanın kökeni Âdem’dir. Bu iradenin serbest kullanımı bir gerçektir. İslâm şeriatını mevcut politik duyarlılık paralelinde yorumlar. İlahlar. iki çelişik boyutu olan bir yaratıktır. Allah’ın Kuran’daki bu itirafı. fakat yine İlâhî İrade’nin bir tecellisi ve isteği çerçevesinde vardır. bu farzı yerine getirmek için okuyucuları kutsal topraklarda dolaştırır. bir kilometre taşıdır.196 - . Kâbe varılacak son yer değildir. . kişisel bir seçim yapmaya kalkışmıştır. Toplumlarda oluşmuş egemen dinler Allah’ın istediği din yapısından çok uzaktırlar. fakat bu cezadan kolay kurtularak toplam 5 yıl hapis yatmıştır. sadece bir işaret. ki kimseler yolunu şaşırıp başka yola sapmasın. Bu dinler. İdama mahkûm edilmiş.

Fakat ekonomik bir hayvan derecesine indirgenmiş modern insanı kurtaracak tek yol Tevhid’e sarılmaktır. bilim adamı. Meleklerin bile secde ettiği ve Allah’ın halifesi sayılan bir varlık olarak. Tevhid: Evrende hiçbir zerrenin hareketinin sonuçsuz.İnsan yüce bir yaratıktır. özgür irade. şirke dayalı dünya görüşlerini reddeden. . gerçekleri Allah’ın isteğiyle öğrenir ve bu sayede yeri. bilim kadını ve mistik şahsiyetin görüşlerine yer verme olanağımız olmadığından. yetenek ve ideallerle donanmış olduğu için.. Buraya kadar. Kendi devirlerinin dilmaçlığını yapan bu kişilerin yazdıkları ve söyledikleri daha iyi anlaşılsın diye göklere yükselip uzayda neler olup bittiğini baktık. düşünceleri tarihe mal olmuş insanların Tanrı’yı ve dini nasıl algıladıklarını saptamaya çalıştık. insanın kör. abes ve tesadüfi olmadığını anlatan. bunlardan sadece birkaçı ile yetinmek zorunda kalacağız. göğü ve denizleri kendi ilmine boyun eğdirir. Ve inanç yelpazesini oluşturan farklı din ve mezheplere inanan insanların Tanrı anlayışlarını sıralamaya çalıştık.197 - . dağınık ve amaçsız bir makine olmadığını ispat eden ve güzel ruh dalgaları karşısında sevgiyi duyumsatarak güçlendiren yüce bir idealdir. günümüz insanlarının Tanrı’yı nasıl algıladıklarına bakalım ve hemen belirtelim ki: Yaşamakta olan yüzlerce düşünür. Şimdi..’ * Toparlarsak. İnsan -bilgi. Küçük Kâinat’a inerek atomların ve canlı hücrelerin çalışma sistemlerine bir göz attık.doğaya egemendir.

Görenler de kapital hırsı yüzünden bu kıyıma kayıtsız kalmışlardı. değerli kâğıtlar ve mukavva yapmak amacıyla ormanlar tahrip edildi. çevreciler ve yeşil barışçılar bu gidişe dur demek için . manzaranın tamamını gözden kaçırmışlardı. kendi işkolunda son söz sahibi olan eksperlerin Tanrı’yı unutmaları ve ateizme yönelmelerinden sonra göz ardı edilen sadece Tanrı olmadı: Tabiat Ana da unutulmuştu. Branşlaşan bilim dalları ve sanayi kolları kendi alanlarına kapandıkça ve doğayı sadece kendi pencerelerinden gördükçe. göllere ve denizlere akıtılan zehirli artıkların ileride nasıl bir doğa katliamına yol açacağını kimse görememişti. Nehirlere. iklimler değişti ve tüm canlıları uzaydan gelen zararlı radyasyonlara karşı koruyan ozon tabakası incelip delindi. Kimya bilimi ilerledikçe.ÇAĞIMIZDAKİ TANRI YORUMLARI 400 yıl önce başlayan branşlaşma sürecinde. Katı fosiller ve petrol yakıldıkça ve zararlı gazlar atmosfere bırakıldıkça karbondioksit oranı yükseldi. şık tekneler. Daha lüks iç dekorasyonlara ve daha alımlı kürklere sahip olmak için ve sadece spor olsun diye milyonlarca hayvan katledildi.198 - . vagonlar ve faytonlar inşa etmek. yaşanılan mekânları daha lüks mobilyalarla süslemek. doğanın yapmadığı bileşikleri kimyagerler yaptı ve doğa düşmanı bazı kimyasallar suları. tarlaları ve atmosferi zehirleyip. Bu doğal felâketlere sebep olan faktörlerden başta geleni yine branşlaşma idi. Bu korkunç felâketin boyutları herkesi etkileyecek düzeye ulaşınca. Devasa gemiler. ekolojik dengeyi bozmaya başladılar.

her yerde hazır ve nazırsa. Doğadan geldik. doğanın kendisini tanrılaştırma yoluna girdiler. Dini terk edip sadece bilim yoluyla Tanrı’ya ulaşalım diyenler de yanılmaktadırlar. Nasıl ki topraktan yapıldık. öylece toprak olacağız. Dinler de. Bu akımlar gittikçe kurumsallaştı. doğada da mevcuttur. Bizler yıldız tozlarından oluşan dünyadaki doğanın doğurduğu doğa çocuklarıyız. babamız. O. Fakat ekofelsefeciler geçmiş yüzyıllarda tanrılaştırılmış olan Doğa Kanunlarını bir adım daha ileri götürerek. din soyut . aynı anlayışa farklı yollardan giderek ulaşıyorlar. aslında kâinatın kendisine taptıklarının farkında değildirler. doğa tapınılması gereken bir kutsallığa sahiptir. tüm bilim dalları da evrende olup bitenlerden haber veriyorlar. Anlaşılmayan bir Tanrı’ya tapanlar. Bunlar farklı ve karşıt şeyler değil. geçmişimiz ve geleceğimizdir. güçlendi ve dünyanın her köşesinde milyonlarca insanın bir ‘yeşil bilinç’e sahip olmasını sağladı. güvencemiz. Bizim ilk ve son durağımız burası. Hâlen devam eden -ve etmesi gereken. cehenneme gitmek demektir. Öyleyse. Dinsiz bilim. birbirlerini tamamlayan sistemlerdir.bu çalışmalar ‘ekofelsefe’ veya ‘ekosofya’ denen felsefî akımların ortaya çıkışına neden oldu. Cennet de burası. bilimsiz din olmaz. içinde yaşayan diğer canlıları cehenneme gönderiyoruz. doğayı da öyle korumak zorundadırlar. doğaya döneceğiz. Doğa bizim evimiz. Ölüm bir ceza değildir. Bunun temsilcileri bir ‘mezhep’ oluşturmuş ve adını Bilimsel Panteizm koymuşlar bile. Bu felsefenin yeni bir ‘din’ doğurduğuna şahit oluyoruz. Bu cennetten ayrılmak. anamız. Ve yine topraktan yepyeni bir canlı olarak fışkıracağız.. Panteizm’de ölüm ve cehennem korkusu yoktur. İnsanlar kutsal mabetlerini nasıl koruyorlarsa. Bilimsel Panteistlerin kitabında şunlar yazılı: ‘Evren ilâhî bir varlıktır.199 - ... Hepsi. Dünya kutsaldır. Bilim somut gerçeklerle uğraşırken.. Kutsal doğayı tahrip ettikçe.aktif etkinliklerde bulunmaya başladılar.

’ * Gelişen uzay teknolojisi sayesinde uzaya gönderilen uydulardan ve Güneş Sistemi’nde gezen araçlardan gönderilen bilgiler ve fotoğraflar hayal gücü yüksek insanlarda yeni fikirler doğurmuş.. bazı insanların zihninde ilginç şimşekler çakmış: Özellikle İsviçreli araştırmacı Erich Von Daniken’ın (1935.etiklerle uğraşmaktadır. fotoğraf. Bu cemiyetin NASA yetkilileri ve saygınlık kazanmış astrofizikçilerle yaptıkları görüşmelerden sonra yayımladıkları bilgilere dayanılarak çok çeşitli tezler üretilmiş.sık sık gündeme getirdikleri UFO (kimliği bilinmeyen uçan nesneler) haberleri ve 30 bin kadar insanın gördüğünü söylediği uçan dairelerle ilgili yayınlar bu yeni fikirlere eklenince. Yine Amerika’da.. uzayı dinlemek için kurulmuş olan merkezlerden uzaylıların dünyada yaşam olduğunu anlamaları için Samanyolu’ndaki diğer gezegenlere sinyaller gönderilmeye başlanmış.200 - .) 1969 yılında yazdığı Tanrıların Arabaları isimli kitapta öne sürdüğü iddialardan sonra. Amerika’da ‘ Antik Astronotlar Cemiyeti’ adında bir araştırma kurumu oluşturulmuş. konuyu ciddî biçimde incelemek için. Bilimsel Panteizm: Bu iki soruyu birlikte sormuş ve yanıtlarını bulmuş olan bir inanç sistemidir. Daniken’ın tarihten önceki devirlerde dünyada uzaylı bir uygarlığın yaşamış olduğunu öne sürmesi ve Maya uygarlığının uzaylılarla tanışıklığından söz etmesi üzerine. Basın ve yayın organlarının -ilgi çektiği için.. Birisi ‘nasıl?’ sorusunun yanıtını ararken. diğeri ‘neden?’ sorusuna cevap vermektedir. uzaydaki diğer gezegenlerde bizimkinden başka 40-50 milyon kadar farklı uygarlığın daha bulunduğu tezi geniş taraftar toplamış. televizyon görüntüsü ve ifşaat . (UFO’ların varlığı hakkında yeterince görgü şahidi. bu sessizlik ve gizlilik uzaylılarla temas kurulduğu şeklinde yorumlanmaya başlamış. 1973 yılında. Herhangi bir yanıt alınıp alınmadığı gizli tutuldukça ve bilim adamlarına sorulan sorulara kaçamak yanıtlar verildikçe.

Alfalılar dünyaya sık sık müdahale etmekte ve elçiler göndermektedirler. Ruh denilen şeyi ve canlı hücrelerdeki DNA’ları keşfedenler Alfalılardır. 70-80 yıllık bir ömür içinde yeterince olgunlaşmayan ruhlar. Ruh’un evrimi de Alfalılar’ın program parametrelerine göre cereyan etmektedir. bazı insanlar ‘uzaylılar dini’ denen yeni bir akım geliştirmişler. Kendilerini ‘Alfacılar’ olarak adlandıran bir tarikat. yeni doğacak bebeklere ana rahmindeyken tekrar enjekte edilmektedir. lâboratuarlarında buldukları yeni teknolojileri test etmek için diğer gezegenleri kullanmaktadırlar. yetkililer ve siyasetçiler sürekli suskun kalmayı tercih etmektedirler!) * İnsan psikolojisi gereği. DNA’ları istedikleri gibi programlayarak dünyaya bıraktıktan sonra. Reenkarnasyon denilen şey bu tekrarlanan doğuş sürecidir. Bu gezegenlerden biri de dünyadır. şunları iddia etmektedir: ‘Evrenin bir köşesindeki bir gezegende (Alfa).201 - . yasaklar arzu doğurduğu için. Daha önce kendi otantik bedenleri ile geldikleri için yakalananlar olmuştu. Bu nedenle artık normal insan kılığında gelmekte ve bizleri zaman zaman uykuda veya uyanıkken eğitmektedirler. uzaydaki diğer uygarlıklarla ilgili spekülasyonların sayısı milyonları bulunca. bizden çok daha akıllı ve çok üstün teknolojiye sahip birtakım yaratıklar yaşamaktadır. sırlar merak.bulunduğu hâlde. Tamamen olgunlaşan ruhlar Alfa’ya geri çekilmekte ve oradaki yaşamda görevlendirilmektedirler. Dünya Alfalılar’a ait olan bir gezegendir. bunlardan oluşan canlıların nasıl bir evrim geçireceklerini izlemeye başlamışlardır. Dünyaya ‘dünyamız’ demekle kendi kendimizi kandırmaktayız.’ . Bu akım günümüzde yüzlerce tarikata bölünmüş olarak dünyanın her yerinde taraftar toplamaktadır. Bunların bilimsel ve kişisel yetenekleri biz dünyalılardan o kadar üstündür ki. nedense.

B. 1997 yılında dünyadan da görülen Hale Bopp kuyruklu yıldızının geçişi sırasında Kaliforniya’da yaşanan intihar olayları tüyler ürperticidir. büyük bir hızla çoğalan uzay çağı felsefelerine yanıt vermekte aciz kalmışlardır. inançlarının ne denli kuvvetli olduğuna birer kanıttır. deve.Görüldüğü gibi Tanrı’ya alternatif olarak Alfalılar’ı seçmiş olan bu tarikat da hızla yayılmaktadır.. gençlere itici ve gerici gelen kavramları kullanıp çağın gerçeklerine ters düşen eski masalları din dersi diye anlattıkça. Peki bu insanlara.gizli tutulmaktadır! * Onca tarikat mensubunun intihar nedenleri ne olursa olsun. * Bu tür benzeri felsefelere sahip tarikatların İsviçre. şerbet. azap vs. 1997’de Marshall Applewhite liderliğindeki ‘Cennet Kapısı’ tarikatının 39 müridi toplu hâlde intihar etmiş hâlde bulundu. hurma.. Fakat ölümü seçecek kadar ikna edilmiş olmalarına yol açan gerçekler -diğer UFO olayları gibi. verdikleri örneklerde günümüz gerçeklerine değinmekten uzak kaldıkça. çadır. Kanada ve A. Bunların da bilgisayarlarında ve odalarında bol miktarda uçan daire ve gezegen resimleri ele geçirildi. bu tür yollara sapanlar elbette çoğalacaktır.’de giriştikleri toplu intiharlar. ortada apaçık bir sebep vardır: Gerek aileler ve gerekse ülkelerdeki dinî eğitimden sorumlu diyanet kurumları. ‘Alfalıları kim yarattı acaba?’ diye soran olmadı mı? Mutlaka olmuştur. Bunlar bedenlerinden kurtulup ruhsal âlemde yaşama zamanının geldiğine ve Hale Bopp’un kuyruğuna gizlenmiş bir uçan dairenin onları almak için dünyaya gelmekte olduğuna inandırılmışlardı.D. 27 Mart. Din adamları ve kitapları yeni neslin anlamadığı eski terminolojileri kullandıkça.202 - . gibi. Bu olaydan iki gün sonra Hollywood’daki bir villada ‘ Dördüncü Dünya ’ adında bir başka tarikatın 14 üyesi ölü bulundu. Çünkü artık bilimsel ve teknolojik terimlerle doldurulmuş genç zihinler düşünce üretirken dijital ve sanal bir . buzağı. çarmıh.

Bunların düşüncelerini çağcıl bir yaklaşımla kanalize edebilecek. Azrail’in önünde çok gelişmiş bir bilgisayar var ve her insanın doğum ve ölüm saatleri bu bilgisayardaki programda kayıtlı.bir yanıt verir. nasıl oluyor da Türkiye’de ve Japonya’da aynı anda ölen kişilerin ruhunu Azrail aynı anda alabiliyor?’ Baba -klâsik dinî bilgilerine dayanarak.203 - . hayallerini ya Hollywood senaristlerinin eserleri veya bilgisayar oyunlarının kahramanları süslemektedir. sinagoglarda. yurttaşlarının dinî eğitimini üstlenmiş kişi ve kurumlar. Aşağıdaki yaşanmış olay herkese önemli mesajlar verecek niteliktedir: 40 yaşındaki dindar bir babanın 14 yaşındaki kızı kafasına takılan şu soruyu sorar: ‘Baba. Sibirya’daki bir köy evini Harran’daki bir kerpiç kulübeye bağlamıştır. kiliselerde. Çocuk o yanıtla tatmin olmaz ve babasını hayrete düşüren bir açıklama yapar: ‘Bence. Tanrı bilgisayar ve uzay aracı yaratmayı bilmiyor mu ki hiçbir din kitabında dijital terminoloji hâlâ kullanılmıyor? Camilerde. istemeseler de artık tüm ulusların yüz yüze kaldıkları somut gerçeklere dönüşmüştür.dünyanın verilerinden faydalanmakta. Budist tapınaklarda ve kutsal sayılan yerlerde elektronik çağdan ve uzaydan bahsetmek neden hâlâ dine saygısızlık olarak algılanıyor? Artık. Bunun sonucu olarak. Zamanı gelince program devreye giriyor ve . Bilgisayarlar ve İnternet. Evrensel kültür yerel kültürlerle iç içe geçmiştir. ne düşüneceğini şaşıran insanların sayısı artmıştır. bu ‘tehlikeli’ boşluğu doldurmak ve zamanötesi sıfatına sahip Tanrı’yı geçmişin karanlıklarına ‘hapseden’ birtakım öykülere sığdırmaktan uzak durmak gibi önemli bir misyonu yüklenmek zorundadırlar. Küreselleşen dünyada yaşanan gelişmeler isteseler de. çağın gerçeklerinden haberdar ve açık fikirli din adamlarına ihtiyaç vardır.

‘Tanrı düşündüğünüz. Gelecek nesiller kaçınılmaz olarak bu sorgulama kapısını açtıktan sonra -bir kılavuz olmadığı için. tanrı her şeydir’ panteizmiyle yola çıkmış olan Enerjicilerin mantık zinciri şöyledir: ‘Madde donmuş enerjidir. Öyleyse. sadece şekil değiştirir. ‘Her şey tanrıdır. o hâlde her şey enerjidir. içtihat kapısı hâlâ kapalı demektir. Tanrı enerjidir. Enerji yoktan var edilemez ve varsa yok edilemez. prensibi gereği enerjiden başka bir varlık olma olasılığı yoktur. Ahiret’i tasvir edenlerin artık Cennet’teki köşklere süper bilgisayarları ve o köşklerin arka bahçelerine herkesin kullanabileceği uzay araçlarını yerleştirmeleri zamanı çoktan gelmiş! Bellekleri bu tür imajlarla doldurularak büyüyen ‘televizyon ve çizgi film çocukları’nı ileride bu araçlar da tatmin etmeyecek ve ışınlama yoluyla gerçekleşecek uzay yolculukları isteyeceklerdir. hayal ettiğiniz ve resimlediğiniz hiçbir kavramın kendisi olamaz’ açıklaması ile de tatmin olmayan bu teorisyenler: ‘Bu tür açıklamalar Tanrı’yı başka bir varlıkmış gibi gösterme ve O’nu yine göklerin arkalarına göndererek . Büyük Patlama’dan önceki durumu yok sayan bu akım. Dinsel öğretiler bu gerçeklere dayanan çağüstü temellere oturtulamazsa.uzaktan kumandayla aynı anda binlerce kişinin ruhu geri alınıyor!’ Anlaşılan.’ Big Bang’den önceki alevtopunu kim yarattı? sorusuna. enerji ile Tanrı’yı aynı kavramlar olarak görmektedir.kendi kişisel tanrılarını ve büyük bir olasılıkla saçma sapan kurmacalarını yaratarak. ‘bir başlangıç noktası almak zorundayız’ diye yanıt veren Enerjiciler Tanrı’yı inkâr etmemekte. ama O’na farklı bir ‘kimlik’ kazandırma uğraşı içinde bulunmaktadırlar.204 - . * Üçüncü binyıla girerken. Tanrı kavramına farklı bir anlayışla yakalaşan bir başka akım da Enerjiciler’dir. belki de çok büyük inanç buhranlarının ve zihinsel açmazların içine düşeceklerdir.

Dışa kapalı kabuğundan yavaş yavaş çıkan ve küreselleşme sürecine girmiş olan Çin’in 1 milyar 400 milyon nüfusu ile .ulaşılmaz ve anlaşılmaz bir kavram hâline sokma çabalarıdır’ demektedirler. lüks yaşam ve teknolojik gelişmeler dolduramadığı için gittikçe artan suç oranlarını kontrol altına almak isteyen hükümetler -herkesin başına bir polis dikemediklerinden dolayı. küfrederek deşarj olmalarını sağlamak için bu sektörlere maddî-manevî destek veriyorlar. Kitap piyasasına her gün bu görüşleri işleyen binlerce kitap çıkmakta ve özellikle barış dini olarak kendini kabul ettirmiş olan Budizm’in temsilcileri olan guru ve maharajlar ümit. gelişmiş Hıristiyan ülkelerde büyük inanç çalkantıları yaşanmaktadır. Hıristiyanlığa alternatif olarak bir yandan Budizm.205 - .‘back to basics’ adını verdikleri geriye dönüş politikaları oluşturmaya çalışıyorlar. Musevîlik ve Budizm’i öğreten dersler ekliyorlar. öte yandan ateizm güçleniyor. Yıkılan kutsal değerlerin yerini para. çağırıp. acıma. otel ya da huzurevi olarak kullanılıyor. yardım ve adalet hisleri gelişmeyen gençlerin azgın gençlik enerjilerini yıkıcı yönde kullanmalarını önlemek amacıyla. heyecan ve coşku uyandıran iç açısı mesajlar vermektedirler. hoşgörü ve barışa rağbetin arttığını görenler kendi inançlarının bu yönlerini ön plâna çıkaran çalışmalara yönelmektedirler. Özellikle Avrupa’daki kiliseler boşaldıkça kapatılıyor ve diskotek. günümüzde üretilmiş bir dizi yeni yorumlara sadece yüz ekşiterek bakarken. Okullarda dinî eğitimi yaygınlaştırmak için müfredatlarına Hıristiyanlığın yanı sıra Müslümanlık. * Müslümanlar ve Yahudiler sağlam temellere oturmuş inanç sistemlerinin emniyeti içinde. Batı’da sevgi. Vicdan. onları ya bilgisayarların başına hapsetmek. Müslümanlık ve mistik eğilimler yaygınlaşırken. süpermarket. ya enerjilerini diskolarda sarf ettirmek ya da futbol stadyumlarında bağırıp.

Böylece O’nu yüceliğin en üst mertebesine çıkmış ve orada durmuş bir varlık olarak hayal ediyoruz. mutlak gerçekliktir. güzelliktir.. barıştır. Tanrı şudur. Ama siz O’nu bir şey olarak anlarsanız. çalışmalarını Batı’da yürütürken yüze yakın kitap yazmış. 1964 yılından beri.Tanrı kimdir? . Ulu Tanrı’ya enerji derseniz. Bunun yerine. genişleyen ve yücelikleri devamlı aşan bir kavram çağrıştırmış oluruz. nurdur. Bu kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanan Tanrı Tanrıdır isimli eserde. Tibet’in Tantrik Budizmi’nin ruhanî temsilcisi Dalai Lama’dır (1935-.Tanrı enerji olabilir mi? . Ulu Tanrı (Supreme) tamlamasını kullanırsak sürekli büyüyen. budur dediğinizde bir ağacın bir yaprağından söz ettiğinizi anlamalısınız. Şekli vardır ve şekilsizdir. O odur. Bu şey veya o şey değildir.. Bunlardan en ünlüsü. . O .)... Enerji de böyledir. Siz O’nu nasıl algılarsanız.. o şeye bürünmüş demektir. Bu çabalar meyvelerini vermekte ve Budist rahipler gittikleri yerlerde büyük saygınlık kazanmaktadırlar.Tanrı sevgidir. Budistler gayretlerini daha da arttırmaktadırlar.. Ama ağacın tümünü görebilirseniz. O her şeydir. O.Tek başına Tanrı sözcüğünü kullandığımızda O’nu erişilmeyecek yüksekliklere çıkarıyor ve yüce bir dağ gibi statikleştiriyoruz. Tanrı’yı daha iyi anlamış olursunuz.). bakınız kendisine sorulan sorulara ne denli rahat yanıtlar verebiliyor: .dünya sahnesinde yer alacağı günler çok uzak görünmüyor. SRİ ÇİNMOY’UN EVRENSEL GÖRÜŞLERİ Hindistan’da doğan mistik Sri Çinmoy (1931-. Zen Budizmi’ne ve diğer Budist mezheplere inananların sayısının Müslümanların veya Hıristiyanların sayılarını çok aşacağı günler yaklaştıkça.206 - .

fakat hâlâ kaçırdığınız çok şey vardır. Ama O’nu kalp gözü ile anlayabilirsiniz. Bu durum gören ve görünen arasındaki izafî/rölatif bir ilişkidir. Trilyonlarca damladan oluşmuş okyanustan bir damla aldığınızda. Bunu başardıkları zaman O’nu hissedeceklerdir. Ruhsallık ise kalbin işi. Şuur ve farkındalık aklın işi değildir. . Fakat O’nu kısmen anlayabildiğiniz zaman dahi büyük ilerleme kaydetmiş olursunuz. Daha çok damlanın içeriğine baktığınızda fikriniz genişler. Tanrı’yı kalp gözü ile görmek isteyenler önce kalplerindeki tüm kötü duyguları boşaltmak ve O’na temiz bir mekân ayırmak zorundadırlar. bu şuur sayesinde gerçekleşmektedir. Ulu Tanrı’nın farkına varmanız.enerji olur.Sadece kâinata bakarak Tanrı’yı anlayabilir miyiz? . dimağınız O’nun eşsiz zenginliğini ve yüceliğini anlamaya nasıl yeterli olabilir? İnsan iradesi ve hayal gücü buna müsait değildir.Felsefe aklın uğraşıdır. Gördükleri her şey O’nun total Tek’liğinin bir parçasıdır.Tanrı’yı görebilir veya hissedebilir miyiz? . okyanus hakkında biraz fikir sahibi olabilirsiniz. . İç aynalarına bakarak O’nu görmek isteyenler aynanın parlaklığı ve netliği kadar yansıma görürler.Ulu Tanrı’yı akıl gözü ile görmeye kalkanlar önce çevrelerine baksınlar. . bunu asla başaramazsınız. Bir aklımız olduğunun farkına bile şuur sayesinde varırız. Tanrı’yı sadece aklın ürettiği felsefeyle görmeye kalkarsanız.. Sadece dünyada gördüğünüz milyonlarca bitki ve hayvan türü sizi hayretten hayrete düşürüyorsa. .Akıl ve felsefe ile Tanrı ispat edilebilir mi? .. İnsanoğlunun yaşı ve iradesi okyanusun tüm damlalarını incelemeye ve görmeye yeterli değildir.Tanrı’yı bir okyanusa benzetirsek belki soruya yanıt bulabiliriz. Bunun en açık kanıtı bir şuura sahip olmanızdır.207 - .

Fakat bizler hep kendi düşüncelerimizi ve kendi sözlerimizi dinlemekten başka bir uğraş içinde değiliz. Ruh ise ölümsüzdür. kendini taşıyamayacak bir bedenden zamanı gelince ayrılır ve bir başka göreve gider. Buna katlananlar meyvelerini toplamışlardır. O’nun kendileri ile konuşmasına imkân hazırlamalıdırlar. Vücut maddedir. her yerde ve her hâl içinde sürekli açık olan -kırmızı telefon hattı gibi. O sadece şekil değiştirir. . Bu yardım geldiğinde bilinç düzeyi yüceltilir ve ruhla tanışıklık sağlanabilir. .bir iletişim kanalı vardır. Çünkü O sabırlıdır ve en uygun zamanda yanıt verir.Tanrı’yla konuşabilir miyiz? . Tanrı ile aramızda her zaman.Ölümü ikiye ayırmalısınız: Vücudun ‘ölümü’ ve ruhun bedenden ayrılışı.Herkesin bir ruhu vardır ve her ruhun kendine özgü bir doğası.Ulu Tanrı bizleri her ân dinlemeye hazır bekliyor.Ruh nedir? . Ruhu bulmak isteyen kişi önce sadece maddeden. reenkarnasyondur. Zamanötesi Tanrı’nın bizim zaman anlayışımıza uyma mecburiyeti yoktur. O. bir tabiatı vardır. ölüm nedir? . O ses beynin kulağı ile değil. Bazen cevap da hemen gelmeyebilir. . Geriye bu iş için Ulu Tanrı’nın yardımına ihtiyacı olduğuna inanması kalır. Bu uzun ve zahmetli bir yoldur. Çünkü O’nun sesi insan sesi formunda değildir. Buna öldü demek doğru değildir. Doğadan gelir ve işi bitince toprağa geri döner. akıldan ve kalpten oluşmadığını öğrenmek zorundadır. Bilincimiz O’nunla iletişim kurma aracıdır.Reenkarnasyon nedir. İbadet ederken susmayı ve düşünmemeyi öğrenenler bunu başarabilirler. Bu iletişim bazı insanlara tek yönlü gelebilir..208 - . Bu. ruhun kulağı ile duyulur. Tanrı’yla konuşmak isteyenler. Ama sabırsız insanlar acele bir cevap gelmediği zaman ya hayal kırıklığına ya da şüpheye düşerler.Tanrı evreni neden yarattı? .

Sonsuzluğun içinde sonluluk kendi bildiğini yaparken. sonluluğun içinde sonsuzluk kendi şarkısını söyler. Sevgi için. Erkek-dişi sistemini neden yarattı? sorusu yanlış bir sorudur. Sonsuzluk ve sonluluk iki karşıt kavram gibi görünebilir. Sevgi olmadan doğa kendi kendini üretemez ve devam edemez. Tanrı’nın yaratırken bir sistem kullanması gerekiyordu. çok şeyden de bir şey meydana gelebilir. . fakat her sonlunun içinde de mevcuttur. yenilenir ve bir şeyden çok şey. Sevgi olmadan yaratıkların Tanrı’yı sevmesi de mümkün olamaz. Gören.Tanrı neden çift cinsiyet yarattı? . Her şey Tanrı ile beraber doğar. Evrim kuralı bunlardan biridir. apayrı bir yerde kalmak istemiş olduğunu düşünürler. yaratıcı gücünü görmek. bu kez aklınıza neden cinsiyetsiz yarattı? sorusu gelirdi ve o da yanlış olurdu. Bu nedenle koyduğu kurallar da mükemmeldir.Sıfatı yaratıcı olan yaratma işinden vazgeçer mi? Tanrı sürekli olarak yeni şeyler yaratmaktadır. işiten. yaratan ve ilim sahibi olan Tanrı. Kendisi mükemmel olanın yarattığı şeyler de mükemmeldir. Yaratırken de başıboş. Ulu Tanrı madem her yerde hazır ve nazırdır. .. kendi kalbimizde de.. Bu paylaşma sırasında. farklı güçlerin çatışmaması için birbirini sevmesi gerekir. öyleyse O’nu karıncanın kalbinde de görebiliriz.Tanrı yüce gücünü yaratıkları arasında paylaşmaktadır.Tek’lik yalnızlık demektir. Tanrı sonsuzdur. işitmek ve kendini kanıtlamak için milyarlarca şeklin içinde var olarak. bozuk ve kuralsız bir yöntem kullanmaz. Evreni yarattı.. ama aslında ikisi de Tek’liğin birer özelliğidir. Çünkü her durumda. Cinsiyetsiz yaratsaydı. birbirine ihtiyacı olan iki ayrı cinsin bulunması lâzımdır. Bütün bunlar bir nizam ve intizam içinde olur.Tanrı yaratmaya devam ediyor mu? . .209 - . Bazı insanlar neden hep O’nun apayrı bir bütün olarak. Bu yüzden her şey kutsaldır. bilemiyorum. Her şey değişir.

Tanrı’nın ibadetimize ihtiyacı yoktur. O’nu hissetme duyusunu geliştirmemiş birine de Tanrı’yı anlatamazsınız. İbadet ederken Tanrı’dan bir şey istenmez. O nedenle dua da..Tanrı madem içimizde. bu yanılgılarınız devam eder. Sessiz ibadet ettiğimiz zaman. aklın hâkimiyetinden kurtulmadan ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmadan sağlanamaz. insanları seven ve mutluluğu bulmuş kişiler var.Hayatın amacı nedir? . Burnu koku almayan birini. ibadet de gereklidir. O’nun vereceği şey sessizce beklenir. ateizmi nasıl açıklayabilirsiniz? . tat alma organı olmayan birine öğretemezsiniz. Tanrı bizimle konuşur. bulutlu bir gecede yıldızları göremediği için yok sayan birine benzer. .Bize düşen sevgiyi hissetmek. Ateist kişi.. Dua da Tanrı’yı hazlandırır. ta ki. Her meyve. . sütünü verince büyük bir haz duyar. Bunu yapmayanlar mükâfatından mahrum kalırlar. Bu notadan milyarlarca beste yapılabilir. yaşatmak ve gereğini yapmaktır. Bu karşılıklı diyalog. koku diye bir şeyin var olduğuna inandıramazsınız. Bu bizim için gerekli bir ihtiyaçtır. . sebze ve mineralin bir tadı olduğunu. Anne. Sevgi kâinattaki eşsiz müziğin bir notasıdır. biz Tanrı ile konuşuruz. inançsızlık içinde bile sevgiye. Bu besteleri dinlemek O’nu daha iyi anlamamıza yardımcı olur.210 - . her şey olduğuna göre. Dua etmek.. yardıma ve mutluluğa dönüşebiliyor.O. Bulutlar dağılınca gerçeği görenler olacaktır. öyleyse niyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı da biliyor. O hâlde ibadet ve dua etmeye gerek var mı? . Demek ki O. yanıt basit.Tanrı’ya inanmadıkları hâlde insanlığa faydalı olan. Hâl böyle olunca.Dua ettiğimiz zaman. kişi o hassasiyeti geliştirinceye kadar. bir bebeğin süt için ağlayışı gibidir.. O’nu sabit ve değişmez bir kavram olarak düşündükçe.

Hayatın amacı O’nun yarattıklarını sevmektir.Hayatın amacı: İçsel kutsallığı aşikâr kılmak ve Tanrı’nın seçilmiş birer enstrümanı olarak bilinçli bir araç olup İlâhî Gerçek’i açığa vurmaktır.İman nedir? .. sonsuzdur. Fakat kapısını ve penceresini kapayanlara ‘Güneş’ ne yapsın?.İnsan sevgisi dardır. Bu dar sevgi -akıl ve duyguların etkisi altında olduğu için. Güneş gibidir. İman iki türlüdür ve bunlar bir bütünün iki hâlidir: Tanrı’ya iman ve kendi bilincimize iman. . İnsan sevgisini Tanrı sevgisine dönüştürenlerin sevgisi ölümsüz ve sonsuz olur.. Biri olmadan diğeri olmaz. verici olurlar. Evrim sayesinde bu içsel gerçek yavaş yavaş belirginleşir. Yaşamları daha da anlam kazanır. Bunun için önce bu gerçeği görmek ve hissetmek gerekir.. sınırsızdır. her zaman ve her yerde mevcuttur ve bir beklenti içinde değildir. Bize bazı şeyleri ötelerde aramamızı hatırlatan bir mekanizmadır. Bu aynı zamanda O’nu sevmek demektir. kesintiye uğramaz. Bu belirginlik yerinde sayan varlıklarda elbette yavaş olur. Ruhumuz bu gerçekle her ân iç içedir. Bu işin bir bedeli yoktur. fakat mükâfatı çoktur. . Hayat evrimdir. Böylece diğer insanların da saygı ve hayranlığını kazanırlar.sürekli sevilenin seveni istemediği veya birgün ortadan kaybolacağı endişesini taşır. bir köprüdür. parlar ve herkese ulaşır. Bir veya birkaç kişiye karşı duyulan sınırlı bir sevgidir.211 - . Bu Ulu farkındalığa ulaştıktan sonra ifşaat kolaydır ve yaşamın amacı kendiliğinden ortaya çıkar. Tanrı sevgisi ile donananlar bilinç kapasitelerini genişletirler ve evrensel ortak bilince köprü kurarlar. Tanrı sevgisi ise. İnsan sevgisi çoğu kez hayal kırıklığı ile sonuçlanır ve yıkıcı olur.İnsanın sevgisiyle Tanrı’nın sevgisi arasındaki fark nedir? .İman: Bilinç ötesinden bilincimize sürekli mesajlar getiren bir kanaldır. . O zaman herkesi ve her şeyi karşılıksız severler.

Bu lambanın ışığından faydalanan irade yücelir ve mutlak özgürlükle birleşerek evrensel anlamda hür davranabilir. Bu şartları defetmedikçe imanımızı yüceltemez ve O’na karşı koşulsuz bir inanca sahip olamayız. Tanrı’nın temsilcisi gibidir. verilmiş olanı yerinde kullanmaya bağlıdır. Bazı insanların hâllerinden şikâyetçi olmaları. Kendi üstüne kapandığı zaman daha da küçülür ve bazen ne yapacağını bile bilemez. Bunun gibi. Ruh.212 - . Bu oyunun oynanması için şah ve vezir ne kadar gerekliyse. Fakat mozaiğin bir parçasına bakıp resmin tümünü kaçıranların bu kanaate kapılmaları doğaldır. İradenin genişlemesi ve özgür olması için ruhtan yardım alması gerekir. İrade. Bir satranç tahtası düşünün. Bir ışık arar. bu Kozmik Plân’ı anlayamamalarındandır. bu lambanın ışığından faydalanmaz ve onunla temas kurmazsa.Tanrı’nın adaleti nasıl gerçekleşmektedir? . Külli İrade’den yeterli payını alamaz ve özgürlüğü başka yerlerde aramaya başlar. .çünkü ikisi arasında süregiden bir irtibat vardır.bazen adil değilmiş gibi görünebilir. canlı-cansız her şey bir hiyerarşi içinde belirli görevler yüklenmişlerdir. Tanrı Güneş’se. ruh bir lambadır. .Özgür iradenin rolü nedir? . Bilincimiz imanımızı sürekli şart koşmaya iter. Tanrı’nın adaleti de bir-iki şeye bakmakla anlaşılacak bir kavram değildir.. . özgür iradesini iyi kullanan kişi de daha fazlasına lâyık olur.İnsan iradesi sınırlıdır. okyanusa değgin fikir beyan edilemeyeceği gibi. fil ve piyon da o kadar gereklidir.. Nasıl ki bir baba verdiği cep harçlığını iyi şeylere harcayan çocuğa daha fazla verirse.Okyanustaki bir damlaya bakarak. Bu sistem -insan aklına. Bana bunu verirsen sana daha çok iman ederim gibi. Hür iradeyi arttırmak. Bu irtibatı canlı tutanlar O’nun ışığı ve erdemi ile yüklenirler. Ve hepsinin görevleri farklı farklıdır.

hoşgörüden. O. farklı dinlerin isimleridir. Şu din doğru. herkese nasibi kadar vermiştir demek de doğru değildir. Amaç O’na ulaşmaktır. Bu saygıyı kutsal kitabında yansıtmayan dinler hakikî din olamazlar. herkese bol ve eşit verir. . Hakikî din: Tanrı’nın mükemmel. Bunların insan aklının ürünü olduğunu anlamak çok kolaydır. sabırdan. Dinlerin özünde tüm dinlere saygı vardır. Bu.Farklı dinlerin anlaşmazlığı size nasıl görünüyor? . fakat ruhî kapasiteleri dar ve hassasiyet dereceleri düşük olanlar bu ikramdan az faydalanırlar. Merhametten. Görürler ki. Mesajları bu olmayan ve evrensellikten yoksun dinler de vardır. Ulu Tanrı’nın bizim izafî adalet anlayışımıza uyma zorunluluğu yoktur. İnsanlar bu gerçeği hedefe vardıkları zaman fark ederler. Gerçek Tek’tir. sevgi ve saygıdan. diğerine çok vermesi gibi de değildir. Bir din bir yol izler. Doğayı ve Tanrı’nın yarattığı şeyleri sevmeyen ve bunları Tanrı’nın iradesi kabul etmeyip zorla değiştirmeye kalkan sözde dinler zaten uzun yaşayamazlar.O. diğeri başka bir yol. Bütün yollar O’na çıkar. çeşitliliği seven Tanrı’nın yolu tek olamaz. merhamet ve rahmet kaynağı olduğu gerçeğini inananlara kazandıran dindir.Dinler arasında özde büyük farklılıklar yoktur.213 - . Buna konulmuş farklı isimler. Her din Mutlak Gerçek’in mesajlarını verir. fakat hepsi aynı hedefe yönelmiştir. sevgi. bir annenin farklı ihtiyaçları olan çocuklarının birine az. . affedicilikten ve kardeşlikten söz etmeyen dinler Ulu Tanrı’nın mesajlarını dile getirdiklerine kimseyi inandıramazlar. affedici. bu din yanlış diyemeyiz.

o ‘hiçbir şey’i gösterin bana! Tanrı. gördüğünüz her şeyi saran. Tanrı: Hayatın bütünlüğü. Telstar nereden geldi? Düşünce. Her şeyi birarada.RAMTHA Çinmoy’un inancını ifrata kaçarcasına evrenselleştiren.. Herkes boşluktan hiçlik gibi söz ediyor. uzay ve telstarlara hayat veren ve onları ayakta tutan boşluktu. Tanrı hakkında özetle şunları söyler: ‘Başlangıç ne zamandı? Hiçbir zaman bir başlangıç olmadı. sonsuzlukta atan nabzı. olanı işleyen ve olacağın vaadidir.214 - . evrimleşmesi ve sürekliliğidir. Tanrı ve boşluk… İçinde yıldızları ve sonsuzluğu gördüğünüz o büyük boşluktan. 35 bin yıl önce yaşadığını. genişlemesi.. Telstar nedir biliyor musunuz? Telstar ışığı maddeye dönüştürür ve yıldız sistemlerini yaratmak için evrene dağıtır. ayakta tutan ve gerçeklik kazandıran düşünce nehridir. bir yandan her şeyi meydana getiren maddedir. Öte yandan.. ancak . Olmuş olana olma izni veren. Bir amaca ya da ideale ulaşıp durmayan. yörüngesinde tutan güç nedir? Dünyanızı boşlukta tutan nedir? İçinde yüz milyar güneş bulunan Samanyolu’nuzu birlikte tutan nedir? Güneşinizi bulunduğu konumda ne tutuyor? Tüm maddeye geçit veren ne? Işığın seyahat ettiği yol ne? ‘Hiçbir şey’ mi diyorsunuz? Yüz milyar güneşi ve onların güneş sistemini birarada tutan. fakat ölmeyip bir başka boyuta çıktığını. Ve hepsinin üstünde. Tanrı daima vardı.. ve hâlâ her yerde yaşamakta olduğunu söyleyen bir başka meçhul şahıs da Ramtha’dır. maddenin kaynaklandığı ışık denen spektrumdur. boşluk denen sonsuzluğu gözünüzün önüne getirin. Hayatı biçimleyen devinimdir. O daima düşünce. Tanrı’yı kusursuz ve sonsuz varlık hâliyle tasavvur etmek isterseniz. sizi bulunduğunuz konumda tutan ‘hiçbir şey’dir: Düşünce ve boşluğun sonsuzluğu. değişik boyutlarda akan zamandır. Çünkü bu boşluk. paralel evrenleri yaratan zaman eğrisidir. Diğer yandan.

daima yaratan. Siz saf enerjisiniz. Çünkü siz Tanrı’nın imgesisiniz.. kendi hayatınızın burada-ve-şimdisine getiriyor. O zaman “Tanrı’nın kim olduğunu biliyorum.devamlı hayatı yaratan sınırsız düşünce sürecidir -düşünceden ışığa ve maddeye. Çünkü bu durumda. daima ‘olan’dır. Tanrı’yı tanımlayabilmenin tek yolu. Peki. Buna kalkışmak bile kendinize karşı haksızlık olur. Her şeyi kuşatan. daima evrimleşen. yüce düşüncesiniz. daima değişen. . her şeyin özüdür. asla sizin harika varlığınızın dışında tanımlanamaz. daima ‘olan’ bu gücü nasıl tanımlayabilirsiniz? Gelecekteki şimdi ile aynı olmayan şimdiki Tanrı’yı. şekilsiniz. Tanrı’yı algılamak. daima yaratan.215 - . ‘Tanrı’. her şey olmuş olan ve her şey olacak olanı belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Siz olan öz. daima genişleyen ve daima olan dürtüsel güçtür. Tanrı olabilmek için başlangıç noktasını nerede bulusunuz? İçinizde!. Bunca şeyden sonra bu iyi bir şey değil mi? Sizi sonsuz yaratılışı anlamaya çalışmanın karmaşasından kurtarıyor ve düşünce sürecinizin. boşluğun ve maddenin ötesindeki bir şeyi tanımlayamazsınız. Daima değişen. en yüksek güç. mesafenin. içinizdeki Tanrı’yı gözlemlemektir. En yüksek zekâ.. ışıksınız. kendi varlığınızın. daima Özgür olan.. her şey olan. Çünkü sınırlı akıl ile bu kadar uzağa. çünkü Tanrı ve ben birim ve Ben’im kim olduğumu biliyorum” diyebilirsiniz. Tanrı’nın kopyasısınız. Tanrı. kendinizin kim olduğunu anlamak ve duygusal olarak bilmektir. tanımlama yoluyla ulaşamazsınız . her güce sahip olan.. eşsiz güçsünüz. daima devinim içinde olan. Siz kimsiniz? Siz tanımlanabilen tanrısınız. sürekli evrimleşen. Siz düşüncesiniz. nasıl “Bu Tanrı’dır” diye tanımlayabilirsiniz? Sonu olmayan bir evreni nasıl algılayabilirsiniz? Sınırlı düşünen akıl ile zamanın. en yüksek değer. içinizden yayılan bir şeyi tarif etmek için kendinizin dışına çıkmış olursunuz. O zaman Tanrı’yı bileceksiniz. Tanrı. anlamak ve sezgisel olarak bilmek için tek yol. kutsallık ve yücelik diye algıladığınız her şey sizsiniz. nabız atan duygusunuz.

kardeşlerine hükmedebilmek ve onları yönetebilmek için. daima “O’nun iradesi karşısında sizin iradeniz” savaşı içinde olacaksınız. ilâhî iradedir. Sizin yapmak istediğiniz.Tanrı gibi olmak. “Tanrı’nın takdiri” denilen şey. Tanrı olmak: “Ben O’yum” diyebilmektir. tüm duygular ve düşüncelersin. Çünkü siz bazı şeyleri yapmak isteyecek ve yapmanız gerektiğini hissedeceksiniz ama o yapay “Tanrı’nın iradesi” yapmamalısın diyecektir! Tanrı sizden ayrı değil. Tanrı’nın sizden istediği tek şey. Tanrı’nın her birinize verdiği irade özgürlüğüdür. Niçin? Böylece hazzın ne olduğunu ve Tanrı’nın size ve tüm hayata duyduğu koşulsuz sevginin ne olduğunu anlamanız için. Saf enerji. sınırsız. Siz ve O bir ve aynısınız! Sizin isteğiniz onun isteğidir. sakinsin. Sevginin en saf biçimi.. insan tarafından yaratıldı. Bütünüyle sizin tarafınızdan çizilmiştir. Sadece kendin olduğun zaman sonu olmayan. daha önceki anlardaki düşüncelerinizin ürünüdür yalnızca. Ne de size kendi amaçlı eşsizliğinizi ifade etmeniz için gereken özgür iradeyi verirdi. ruhunuzdaki duygulara göre hayatın tümünü deneyimlemenizdir. Çünkü O’nunla . Bu Tanrı’nın bilimidir. Tanrı gibi olmaktır. bütün soluğunla. Asla kaderle çelişki içinde değilsiniz. Eğer Tanrı ile çelişkide olduğunuzu hissediyorsanız. Bununla düşüncenin boyutlarını araştırıyor ve Sonsuz Zekâ’yı genişletiyorsunuz. devinimsin. İçinde bulunduğunuz şu ân.ve kendi güzelliğini hayata katmak. kendiniz gibi olmaktır.216 - . Kendi yüce iradenizden başka “Tanrı’nın takdiri” diye bir şey yoktur. Düşündüğünüz her şey gelecek anlarınızı yaratır. sizi asla yaratmazdı. Eğer Tanrı hayatın tek düzeyde bir ifade olmasını isteseydi. hazsın. yaratıcı ve seçeneklisin. İzin verensin. belki Tanrı imgenizi yenilemenizin zamanı gelmiştir. Olmak ve kendini sevmek -bütün varlığınla.. ‘Allah’ın takdiri’ dediğiniz. güçlü yönlendirici. Kendine ‘olmak’ için izin ver yalnızca. çünkü kader önceden çizilmemiştir. Eğer bu öğretiye inanıp Tanrı’nın iradesini kendinizden ayrı görürseniz.

sanat ve teknoloji üretebildik. sezgiler ve ruhsal tecrübelerle anlamaya çalışan insanlar. bunu küçümsemeye hakkımız olmaması gerekir. yapılmış uzay araçlarını yaratmadı. zira. fakat Mısır’daki piramitleri. bakır tellerden. Bu teknoloji harikası makineleri O’nun verdiği zekâyı kullanarak yaratan. . keteni. Bu eşsiz tabloyu: Tuvalini. Bunları. öyleyse biz de kendi çapımızda yaratıcılığımızı kullanabiliriz. Tibet’teki tapınakları. Madem böyle bir güce sahibiz. ağacı ve kılı yarattı. Zaten onu kullandığımız için bu kadar bilim.217 - . O Büyük Yaratma Gücü’nü atomlarına bölseniz bile her mikro parçası gene büyük bir Yaratma Gücü olur. Öncelikle. Allah madenleri. mikroçiplerden vs. bitkileri ve zekâyı yarattı. Milyarlarca örnek verilebilir: Allah taşı. sonra da Ay’a ve Mars’a indiren insanoğludur.her şeyi seven olamazsınız. önümüze 4 ana grup insan tipi çıktığını görüyoruz: . O -yani siz. boyasını.Olayları yaratan lider ruhlu insanlar. ama Mona Lisa’yı yaratmadı. . fakat alüminyum/nikel/manganez levhalardan.Bunları duygular. Avrupa’daki katedralleri ve İstanbul’daki Sultanahmet Camii’ni yaratmadı. Allah renkli pigmentleri. O’nun verdiği Cüz’i İrade’yi kullanan insanlar yarattı. buradaki yaratma kelimesini gönül rahatlığı ile kullanmamız gerektiğini belirtmek gerekiyor. . Allah kendi Külli İrade’sinden ve o sonsuz yaratma gücünden bizlere az veya Cüz’i bir İrade vermişse. . toprağı ve suyu yarattı.savaşmak zorundaysanız.Bunları merak eden ve aklı kullanarak düşünen insanlar.Olayları ve fenomenleri sadece seyreden insanlar. Cebrîyyeci bir düşünce olarak bizleri birer robota dönüştürme potansiyeli taşımaktadır.’ YARATICILIK İnsanları araştırmacılık özellikleri bakımından sınıflandırdığımızda. ‘yaratma sadece Allah’a aittir’ görüşü.

Canlı hücrelerin ölümüne sebep olduğu tahmin edilen ve adına katil genler (killer genes) denilen DNA dizimlerinin bulunuşuyla ve DNA üzerinde yapılacak değişikliklerle insan ömrünün %50 uzatılabileceği öngörüleri mevcuttur.her maddeyi mikroskopla bile görünmeyecek kadar küçük atomlardan yarattı. yapılmıştır. O’nun verdiği ilhamı.. Genetik alandaki çalışmalar büyük hız kazanmıştır. insanın yaratıcılığını tam olarak kullanabilmesine -en azından.psikolojik olarak engel olmaktadırlar. kırmızı limonlar.fırçasını. uğruna hile ve yalana başvurduğu ve hatta birbirini öldürdüğü para denen şeyi O yaratmadı. nasıl olur da kelimelerle küçültülebilir veya güç kaybına uğratılabilir! Müslüman dindarlar -yanlış bir yorum yüzünden yanlış olduğuna inandıkları. Canlı hücre yaratma üzerine yapılan lâboratuvar çalışmaları sayesinde tüp bebekler.218 - . Tanrı kelimelerle anlatılamayacak kadar Ulu iken. Daha fazlasını elde etmek için insanların haftada 85 saat ter dökerek çalıştığı. Bakınız. kopyalanan koyunlar. Doğayı zehirleyen atıkları ve ozon tabakasındaki delikleri de O yaratmadı. ama atom bombasını yaratmadı. küp şeklinde domatesler. sayıları bir buçuk milyara yaklaşan Müslümanların ne içtihat kapıları açılabilecek. (ABD’nin katkısı %33 İngiltere’nin %17. kök hücrelerden organlar vs. duyguyu. ne de yaratıcılıkları sayesinde dünyadaki bilim ve teknolojiye katkıları %2’lerin üstüne çıkabilecektir.yaratıcılık kelimesine karşı çıkmayı bırakmadıkça. estetik anlayışı ve zekâyı kullanan bir insan olan Leonardo da Vinci yarattı. yaratıcılık sayesinde insanoğlu gitgide daha mütekâmil boyutlara sıçramaktadır. O bakımdan artık bu terminoloji engelinin aşılması gerekmektedir. Bunların tümünü insanlar yarattı. . Allah -bugün bilindiği kadarıyla. Yaratma sözcüğü insanlara atfedildiği zaman kaş çatan zihniyetler.. İsrail’in %3) Görülüyor ki.

* Bugün. her dinden. bu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 200-300 yıl sonra ulaşacağı muhtemel düzeyi de göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Aksi hâlde. arayanlarla kutsal kitaplarda arayanların ulaşacakları noktanın aynı olacağı kaçınılmazdır. İslâm bilginleri ilk 700 yıl boyunca bu ilim-inanç birlikteliğini gerçekleştirmiş ve bu sayede Müslümanlar her sahada ileri gitmişlerdi. insanlığı daha üst bir anlayış düzeyine daha çabuk ulaştırabilirler. ayetleri yorumlarken veya kendi dillerine çevirirken. Fakat. Her yıl. her milletten 1-2 milyon yabancının Konya’ya gelip Mevlâna’yı ziyaret etmesi ve gelemeyen yüz milyonların onu okuyarak anlamaya çalışması.yine çok zor durumlara sokacaktır. öldükten sonra dondurulmalarını istemektedirler. yorumlardaki yanlışlıklar ve kısa görüşlülük. bilgi birikimlerini ve deneyimlerini birleştirdiklerinde. İslâm dini evrenseldir. 100-200 yıl sonraki çok gelişmiş teknoloji sayesinde tekrar diriltilebileceklerine inanarak. birçok din adamını ve onlara inananları -Ortaçağda olduğu gibi. din adamları ve kutsal kitap tercümanları. bir ‘Tanrı Geni’ bulunduğu açıklanmıştır.219 - . Bunca ilerleme karşısında mahcup olmak istemeyen dindarlar. Öte yandan tasavvufla uğraşanlar İslâm’ın özünde var olan hümanizmi evrenselleştirmişlerdi. Yine genetik çalışmalar sonucunda. Bütün bu yaratıcı çalışmalar tüm engellere rağmen devam edecek ve tahmin edemeyeceğimiz boyutlara ulaşacaktır. Dünyadaki birçok lâboratuvarda DNA’ların hafıza sisteminden yararlanılarak üretilmeye çalışılan biyolojik bilgisayarlarla uğraşılmaktadır. sadece Müslümanların tekelinde değildir ve tüm insanlığa hitap .büyük farklar vardır. Allah’ı atom partikülleri arasında.Bazı insanlar. Bilim ve dinle uğraşan insanlar. ibadethanelerdeki Tanrı anlayışı ile lâboratuvarlardaki Tanrı anlayışı arasında -olmaması gereken. bunun en açık kanıtıdır.

Gerçek demokrasi ‘Tanrı’nın demokrasisi’dir ve herkes için demokrasi isteyen bir sistemdir. inancımızı akıl-bilim-kitap kriterlerine uygun hâle dönüştürmeliyiz. ibadet bekçiliğine soyunmak ve ibadet etmeyenlere hakaret etmek Kuran’ın özüne ve İslâm’ın evrenselliğine aykırıdır. göçebe hayvanlar özgür. Ve düşünceye... olamaz da. Konuşma özgürlüğü (free speech) olan ülkelerin vatandaşları. Öyleyse insan beyninin nasıl çalıştığını. O. Bakara suresinin 62. ayeti ve Maide suresinin 69.220 - . Ahiret’e inananların ve barışa yönelik hayırlı hizmetler yapanların -hangi dinin temsilcileri olurlarsa olsunlar. irade sahibi insan özgür. Çünkü bu Tanrı’nın Adil sıfatına yakışmaz. düşünce özgürlüklerini de geliştirdikleri için. insanın bir yaratma gücü olduğunu ve evrendeki dinamik düzeni anlamamış insanların yapmış olduğu klâsik yorumların birer evrensel gerçek olmadığını kabul etmeliyiz.eder. bakın ne büyük başarılara imza atıyorlar. Uçan kuşlar özgür. genişleyen ve değişen evren özgür. Allah’a iman edenlerin. İslâm’da zorlama yoktur. ayeti bunun en açık kanıtıdır. konuşmaya yasaklar koymadan.kalıcı olamaz. O’nun ‘ilim yapınız’ mesajına sarılan insanların.. Hür iradeyi engelleyen hiçbir sistem veya düşünce -Tanrı’nın isteklerini anlamadığı veya kabullenmediği için. geçmişle yüzleşerek. insanın hayal gücünün genişliğini. Fakat Tanrı’nın sıfatlarını ve İslâm’ı iyi tanımayanların yaptıkları yorumlar ve tercümeler bu özgürlüğü kısıtlayan ve cendereye sokan düşüncelerle doludur. geçmişteki yalan-yanlış yorumları bir kenara iterek. adaleti gereği tüm evrene özgürlük tanımıştır. Allah’ı sadece Müslümanların Allah’ı yapmak.ölüm sonrası kurtuluşu elde edecekleri Allah tarafından bildirilmiştir. Tanrı’nın mesajlarını doğru anlayanlar ve yaratıcılıklarını kullananlar. bakınız nasıl da meyvelerini topluyorlar.. Bu ayetlerde. Güneş Sistemi’nde nasıl da özgürce tur attıklarına hep birlikte tanık oluyoruz! * .

insana rağmen bir din değil. ne de gökten yeni bir şey getirmeye. Yapılması gereken tek şey: Klâsik bilginlerin mirasını da değerlendirerek. Kuran. tam bir seferberlik içine girmek zorundayız. Onu gönderen kudretin ‘Âlemlerin Rabbi’ ve tebliğ eden resulün de ‘Âlemlerin Rahmeti’ oluşu bu sebeptendir. bizim yaşadığımız plân ve boyutun üstünde ve ötesindeki kozmik varlıklar tarafından da dinlenmekte ve izlenmektedir.) yazdığı kitaplardaki ve verdiği konferanslardaki görüşlerinden bazılarına yer verelim hemen: ‘Dinler tarihi.. Allah’ın kullarına zorluk çıkarmayı ve Allah’ın rahmetiyle kullar arasına girmeyi bir tür tatmin aracı gibi kullanan din bezirganlarıyla doludur. Kuran’ın mesajı sadece evrensel değil. kafa gözüyle görülemeyen üst boyutların varlıklarını cin kelimesiyle ifade etmektedir. cinin kelime anlamı gözle görülemeyen varlık demektir.’ . ülkemiz için Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaştırılmasından daha önemli hâle gelmiştir. O hâlde Kuran. dini yeniden yapılandırmak ve kitleyi devşirme din tabuculuğundan ve taklitçi-kaosçu ilmihâl edebiyatçılığın dan kurtararak gerçekle kucaklaştırmaktır.Bu noktada.. kozmik bir mesajdır.221 - . Ahkaf suresinde Kuran’ın cinler tarafından da dinlendiği söylenmektedir. Esasen. Kuran’ın denetiminde. Ülkeye ve cumhuriyete hıyaneti din yapanlar başta olmak üzere. muazzez İslam’ı nefislerinin ve çirkin emellerinin aracı yapan karanlık ve istismarcı tezgâhların aşılmasında. çeşitli hurafe. Bu seferberlik. bidat ve cehalet odakları tarafından çehresi karartılan ve dünyanın önünde ürküntü ve korku unsuru hâline getirilen İslâm dininin gerçeğinin tanınması için. Kuran’ın dini insan için bir dindir.. Kuran dinini insan hayatına sokmak için ne reforma ihtiyaç vardır. Yaşar Nuri Öztürk’ün (1951-. dine sokulmuş hurafeleri ve geleneklere tutsak edilmiş bir din anlayışını temizlemeyi misyon edinmiş olan Prof.

Evren ile insan arasında oldukça garip. kendini insanda ilim.222 - . İnsan Allah’ın kölesi değil. bu boyutların hiçbirini ihmal etmemek zorundadır. yatay ve derinlik olarak beliren üç boyut. Bizler İslâm’ın hayranıyız. Bu ilişkilerin sırrı eşyanın hakikatinde yatmaktadır. Kozmoloji: Evrenin sırlarını keşfetme ilminin adıdır. Eşyada dikey. Elbet bu da İlâhî Hikmet gereğidir. İnsan enine. boyuna ve derinliğine dengeli bir şekilde beslenip büyümek istiyorsa.‘Kâinattaki insanı tanıyabilmek. işte bu kozmik ilişkiyi yakalamak peşindeydi. kendi içinin kıtalarından. Onun içindir ki yalnızca insanın itaatinin karşılığı cennettir. Evrendeki her şey görevini yaratılış hikmeti çerçevesinde eksiksiz yerine getirmektedir. insandaki kâinatı tanımakla mümkündür. ‘Ya Rabbi! Bana eşyanın hakikatini öğret’ niyazında bulunan Nebi Aleyhisselâm. İlâhî senaryoda kendisi için istenen en uygun rolü seçecek ve onunla uyum içinde olmaya (hikmet) gayret edecektir. haddini ve kendini tanıyacak ve Rabbini bilecektir. kendi kara deliklerinden ve kendi galaksilerinden habersizdir. İrfan: İnsanın kendi iç dünyasını keşfe çıkmasının tekniğidir. kölenin efendisine itaati gibi değildir. zıddı olan itaatin değeri anlaşılamaz. fakat İslâm’ın insanı olamadık henüz. dahası kurbanıyız. irfan ve hikmet biçiminde gösterir. Fakat lâzer dürbünleriyle milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi keşfeden insan. İnsana isyan edebilme yetkisi tanındığı için. kozmik ilişkiler vardır. evrenle aykırı konuma düşmeyecek. insanın itaati diğer tüm yaratıkların itaatinden farklı değerlendirilmiştir. . İnsan bu ilişkiyi yakalayınca evrendeki yerini daha iyi kavrayacak. Kozmik uyumu ihlâl etme gücü sadece en şerefli yaratık olan insana tanınmıştır. İnsanın Allah’a itaati. Bundan dolayı yaratıklar içerisinde ‘kul’ olma ayrıcalığına yalnızca insan sahiptir. kuludur. Böylece. İsyanın mümkün olmadığı bir yerde.

yaratıcılığını kullanabilen insanlar sayesinde ortaya çıkarılan binlerce buluş. Öz veya Ruh denen olgulara. Bire yüz bin verebilen sevginin ekildiği insan yüreğinin ölümsüz meyvesinden tam verim alabilmek için üç şey gereklidir: Cins bir tohum (sevgi). 200 yıl sonra bilim ve teknolojinin ulaşacağı düzeyi kimse hayal bile edememektedir. Bu çarpıcı ve yepyeni ifade biçimini bulmaya imkân sağlayan şey. -Ruhsal Zekâ adını verdiği kitabında yazdığı gibi. Bilimsel ve kültürel evrim geometrik biçimde çoğalma sürecine girmiş. Ama ben -bir bilim kadını olarak.Evrenin yaratılış hikmeti ve vahyin çatısı sevgidir. Hz. Aksi hâlde. Musa.223 - . Beyindeki Tanrı Bölgesi başlıklı bir makale oldu. yeni bir sistem geliştirdim. Sevgi tohumunun ekilebileceği en verimli toprak yürektir. Danah Zohar şöyle yazmış: ‘Fizikötesi veya metafizik konular bilimin alanına pek girmez. Hz.’ * Evrendeki mevcut sistemler ve enerji türleri ile ilgili birçok bilgiye peygamberler bile ulaşamamıştır. bakımlı bir tarla (kalp) ve fedakâr bir bahçıvan. Muhammed. Cevher. Bu ateşte kaynayıp pişen bilgilerin . gün be gün bu süreci daha da hızlandırmaya başlamıştır. Kaldı ki bugün ulaştığımız bilgi düzeyi bile öyle abartılacak bir noktada değildir. Hz. İsa.Tanrı’sını insan bilincinde aramış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmış olan Amerikalı bir bayan akademisyen. televizyon sistemini kurar ve vahiyleri tüm dünyaya ekranlarda canlı olarak anlatırdı.meslekten dışlanma riskini bile göze alıp. dünyanın düz olmadığını bilebilirdi. Bu yaratıcı süreçte. beynimizin kolayca algılayabileceği açıklamalar getirebilmek için tüm birikimlerimi ve mesleki olanaklarımı kullanarak. Yazıyı okur okumaz beynimde ve kalbimde kocaman bir ateş yandı. Güneş’in dünya çevresinde döndüğünü zanneden havarilerine bunun yanlış olduğunu öğretirdi.

fincanın rengini. Böylece ortaya 40 Hz’lik Birleşik Osilasyonlar çıkarıyorlar. Bilindiği gibi. Fakat odadaki masanın üstünde duran bir fincana dikkat ettiğinde. Fakat en son geliştirilen ve adına kısaca MEG denen MagnetoEnsephalography cihazı sayesinde. bir odada oturup boş gözlerle etrafına bakınan birinin beyninde 35-39 Hz arasında değişen dalgalar oluşuyor.224 - . yine sadece frontal lob’da 40 Hz’lik osilasyonlar oluşuyor. Ayrıca. birbirlerini ve diğer bölgelerdeki dalgaları etkiliyorlar. Fakat ilginçtir ki. uyuyan bir insanda beyin dalgalarının frekansı 2 Hz’ye kadar düşebiliyor (saniyede 2 dalga). Uyanık birinde de dalga frekansları 35-45 Hz arasında değişebiliyor. Beyinde bölge bölge ve birleşik olarak oluşan osilasyonları ölçüp yayımlayan ilk nöro-bilimci Rodolfo Llinas (New York Üniversitesi. Örneğin. Tıp Fakültesi) Frontal Lobe’a Tanrı Bölgesi (God Spot) adını vermiş. meditasyon yapan bir kişinin frontal lob denen ön-üst beyin bölgesinde sürekli olarak 40 Hz’lik dalgalar oluşuyor.daha önceki bilgi ve deneyimlerimle birleşmesi sonucu ortaya yepyeni veriler çıktı. Ve bunlar denizin üstündeki dalgalar gibi önden arkaya doğru hareket ederek. beyin hücrelerinin çalışırken yaydıkları ve beyinde oluşturdukları elektro-manyetik dalgaların şiddetini ve birbirlerini nasıl etkilediklerini öğrenme olanağı bulduk. mistik ya da Tanrısal çağrışım yaptıran nesneler gösterildiğinde veya pasajlar okunduğunda da. Hangi dış uyarıcıların ve etkilerin insan beyninde hangi bölgeyi çalıştırdıklarını eski araştırmalardan biliyorduk. teste tâbi tutulan insanlara dinsel. boyunu ve şeklini ayrı ayrı bölgeler algıladığı için. Yine Rodolfo’nun araştırmalarına göre. bu bölgelerden çıkan dalgaların birleşik . Ayrıca bu etkileşim (interference) sonucunda ortaya çıkan osilasyonları (dalga salınımlarını) ölçmek mümkün oldu. 40 Hz’lik dalgalar ve osilasyonlar beynin diğer bölgelerinde de oluşuyor ama sadece bir objenin ne olduğunu anlamaya çalıştığımız anda ortaya çıkıyor.

İşte Rodolfo’nun bu buluşu. birinci tele dokunmasından sonra yayılan ses dalgalarının kulağımıza tek bir ses olarak gelmesi gibi bir fenomen. algılama işini beyin hücrelerinin kendileri (nöronlar) değil. Buna göre akıl dediğimiz şey: 1 . parçaları birleştirip bir bütünü algılarken.225 - . Baktım ki insan beyni bir şey öğrenirken hep 40 Hz’lik dalga yayıyor. Bir bilgisayar gibi verilen komutları ve verileri kullanarak mantıksal çözümlemeler yapan zekâmız. rasyonel düşünmeyi sağlayan ve problem çözebilen zekâ. beynimiz. beyin 40 Hz’lik birleşik osilasyonları en verimli ve en yaratıcı bilinç hâlindeyken oluşturuyor.osilasyonları sürekli 40 Hz şiddetinde oluyor.IQ 2 . parçaları birleştirme. birdenbire insan aklı. Buradaki püf noktası ve ilginç olan olgu şu: Bu birleşik osilasyonların nöronlarla bir ilgisi yok. Bu. Bu yeni buluşlar ışığında derin derin düşünürken. Freud’un “Ego” dediği bilinç hâli. gözüme 3 bölümlü bir bütün olarak göründü ve hâlâ öyle görünüyor. yeni düşünceler üretme ve hayal kurma esnasında ortaya çıkan birleşik osilasyonlar da muhakkak 40 Hz şiddetinde oluyor. Yani. üç ayrı gitaristin aynı anda. ortaya bir artı değer olarak çıkan 40 Hz’lik birleşik osilasyonlar sağlıyor. EQ = DUYGUSAL ZEKÂ .SQ’dan oluşuyor. Ayrıca. IQ = MANTIKSAL ZEKÂ Beyindeki nöronların ve onlardan çıkan dallar olan dendritlerin seri şekilde bağlanmalarından oluşan. Yani.EQ 3 . kafamda çakan şimşeği körükleyen katalizör oldu. onların tamamen dışında ve beynin üzerindeki bir manyetik alanda gerçekleşiyor.

O zekâ. Çünkü eski tarihlerden beri yapılan ruh tanımlarına baktığımda ruha atfedilen özellikleri Ruhsal Zekâ’ya yakıştırmak.226 - . IQ iç ve dış uyarıcılar hakkında ne düşüneceğimizi sağlıyor. hem de Kolektif Bilinç’e katkıda bulunmak için çaba harcar. Freud’un “ id” dediği bilinç hâli. iç ve dış uyaranlar hakkında hangi soruları sormamızı. değiştirici ve evrendeki dalgalarla etkileşime girip. ama birçok otantik bilgiyle birlikte bir bedende doğar.. O nedenle çocukların ruhsal zekâları yüksektir. kökümüze ve Kolektif Bilinç’e bağlayan bütünsel zekâ türümüz. . SQ = RUHSAL ZEKÂ Beyindeki seri ve paralel bağlantılardan yayılan dalgaların birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkan birleşik osilasyonların yarattığı manyetik bir alanda işlev gören zekâmız. Ve de beslendiği kaynaktaki kozmik gerçekleri diğer ruhlarla paylaşmak ister. IQ ve EQ’nun algılayamadığı enerji dalgalarını algılıyor ve hem seri hem de paralel bağlantı mekanizmaları ile birlikte onların ürettiği dalgaları kullanarak yeni formasyonlar yaratıyor. olayları nasıl değiştirmemiz gerektiğini ve tüm yeni bilgi ve bulguları yaratmamızı sağlıyor. Yaratıcı.Nöronların ve dendritlerin paralel biçimde bağlanması sonucu ortaya çıkan. Belki de dinî kitaplarda adına ruh denen o Akıllı Enerji. bizi özümüze. Fakat SQ Freud’un “ Süper ego” dediği bilinç hâli değil. gerçek Kozmik Bilinç’in bir parçası ve onunla alış-veriş içinde olan bolüm. Ruh masum bir çocuk gibi acemidir. Motivasyonlar nasıl davranacağımızı sağlıyor. beyni bedenden ve dış etkilerden haberdar eden ve duygusal hâlimizin oluşmasını sağlayan zekâmız. aklıma gönlüme ve bilimsel gerçeklere hiç mi hiç aykırı düşmedi. SQ ise. birleştirici.. öğrenip gelişmek ve hem kendi evrimine... Ben bu zekâ türümüze ‘Ruhsal Zekâ’ demeyi yeğledim. EQ ne hissedeceğimizi.

Allah’a (c. işiten kulağı.c) yaklaştıkça. yüz binlerin koştuğu bir ilâhi gölgelik hâlini alır.’ * Zohar’ın sözünü ettiği Ruhsal Zekâ’ya çok önem verdiği anlaşılan Fethullah Gülen (1941-.227 - . Ruhsal zekânızla köprüleri atmışsanız.)... akıl hocası) sözleri. Mürşid bildiğiyle amel ettikçe. Mürşidin (rehber kişi. akdes (en kutsal) ve mukaddes (kusursuz ve kutsal) feyizler akıp gelmeye başlar. Allah da ona bilmediğini öğretir ve onu hep doğruya ulaştırır. onu yeniden inşa edin. O kanaldan tekrar beslenmeye başladığınızda yalnızlığınız sona erecek. sürekli Cenâb-ı Hakk’tan. bu konuyu İslâmi açıdan şöyle değerlendirir: ‘Tebliğ adamı iç derinliğine sahip bir gönül eridir. artık o mürşidin her hareketi Allah’ın teyidi altında cereyan etmeye başlar. O. O nedenle de özü ile yabancılaşan ve anlam fukaralığı yaşayan zekâmız. onlardaki bu iç derinlikten kaynaklanmaktadır. içimizdeki öz yabancılaşmayı sessiz bir boşluk olarak algılamakta ve bu nedenle de hem bedensel hem de ruhsal olarak kendimizi yalnız hissetmekteyiz. İşte büyük mürşitlerdeki o müthiş cazibe. O bu feyizlerle hasıl olan (oluşan) manyetik alanda bütün cazibe ve çekiciliği ile irşâdlarını sürdürdükçe (doğru yolu gösterdikçe). Fakat maalesef ruhsal zekâmızla olan köprüyü çoğumuz koparıp atmışız. Hatta böyle biri. Yani. onun çevresi binlerin.. Ya da bize Üst Bilinç’ten mesajlar iletmesini.Bunun sağlamak için IQ ve EQ’nun becerilerinden yararlanır. ancak kendi iç derinliği nispetinde makes (yansıyacak yer) bulur. Seviyesi böyle olan birisine. yaşam enerjisi ve ilhamlarla dolup taşacak ve yaptığınız her iş. Cenâb-ı Hakk da onu kendine yakın kılar ve bir yerde onun gören gözü. tutan eli ve bütün hareketlerinin temel kaynağı olur. en girift ve en mudil (zor/çetin) meseleleri dahi çok rahatlıkla çözebilir. . yeni mesajlar yaratmasını bloke etmişizdir. lokal olarak veya kozmik düzeyde anlam kazanacaktır.

tüm mistikler. vesvesesiz). bilmeye çalışmasıdır. kalbini bütün fakülteleriyle faal hâle getirir ve bütünüyle bu mukaddes feyizlere makes olmaya çalışır.228 - . âdeta güneşten gelen radyasyonları yutabilecek büyük bir yutucu santral gibi. aynı zamanda bir şarj olma ameliyesidir.’ “RUH GÖZÜ” Yukarıda görüldüğü gibi. Gönülde Allah sevgisini tutuşturmayan ve ruhânî zevki alevlendirmeyen bir ilim gayesine ulaşmış sayılamaz. İlim nedir? İlim. nur ve diğer hakikatleri neşretmesidir (yansıtmasıdır). arzu. marifetler) eren bir insan. bu yönüyle yakîn’e (şüphe götürmeyen ilâhî gerçekler. Öyle ki. kitap yüklü binekle. pervasızdır (korkusuz. o daha dünyadayken. O ölümü gülerek karşılar. Peygambere vâris olan kâmil insan. gerçeğe tercüman olduğu oranda nebinin vârisidir. İnsanın kendini rasat ederek (gözlemek) Rabbini görmesi. ruhun varlığına kutsal kitapların yanı sıra tüm dindarlar. ümit dolu. duygularında keşfettikleri ile ‘sıfat’ ve ‘esma’yı müşahede etmesi (görme) ve böylece Rabbini anlamaya. önem vermek) teşvikte bulunduğu ilim de. okuduğu tek satırla bile güvercinler gibi semada pervaz eden (kanat açan) ve her ân ayrı bir vuslat neşvesi (sevdiğine kavuşma keyfi.İşte. fütursuzdur (usançsız. pek çok farkındalık sahibi kişi ve çok sayıda bilim insanı işaret etmektedirler. Na- . insanı lâboratuvara hapseden ilim bir olur mu? Kur’ân’ın ifadesiyle. Kur’an ve hadîslerin tebcil edip (ağırlamak. öyleyse herhangi bir insan. neşesi) yaşayan kâmil insan hiç bir olur mu? Nebi. Bu. hâl). Böyle sürekli dolan bir insanın bir de boşalması vardır. işte bu ilimdir. gerçeğin tercümanıdır. âhreti yaşamaktadır. İşte bu boşalma keyfiyeti onun ruhunda bulunan ziya (ışık). kedersiz). İnsanı elinden tutup Allah’a götüren ilimle. nefsini bilme adesesi (mercek) ile Rabbini bilme keyfiyetidir (esas.

Birbirini tanımayan hastaların bu tür benzer tecrübeler yaşaması çok ilginç bulunduğu için birçok hastanede bu konuda araştırmalar başladı. elektrik kesilmişti. hastalar yaşama geri döndüler. Bunların hemen hemen tümü bir ışık tüneline girdikten sonra çok hoşlarına giden bir ruhsal olay yaşadıklarını söylediler. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu bilinçlerini kaybettikten sonra birtakım ruhsal deneyimler geçirdiklerini rapor ettiler. ölüm ânında vücut ağırlığının 21 gram eksildiği bile saptanmış. Bilimin bu alanda da yepyeni bulgular elde edebileceğine herkes hazır olmalı. Fakat sanki bir düğmeye basılmış. bakınız doktorlar neler söylemektedirler: ‘Parmaklarım nabzının üstündeyken vücudundan ânîden bir şeyin ayrıldığını ve bedeninin ânî bir enerji kaybına uğrayarak soğuduğunu hissettim. Hastam ölmüştü. Hatta bunlardan birinde.bızları ölçülürken vefat eden hastalar hakkında. Enerji kaynağı kesilen vücut -hızla dönen bir motorun yavaşlayarak durması gibi.yaşamsal faaliyetlerini yavaşlatmıştı. çünkü hücreler henüz tamamen ölmemişti ve tırnaklar ve saçlar bir müddet daha uzamaya devam edecekti. Bu kesilen enerji kaynağının ruh denilen şey olduğuna inanıyorum. O minimum zaman içinde bedendeki tüm fizyolojik hareketler sürüyordu. kan dolaşımı devam ediyor ve akciğerler soluyordu. Kalp ve nabız atıyor.’ Tıbbın ruh konusunu ilgi alanına sokması ümit veren bir gelişmedir. Yavaşlatmıştı diyorum. Bunun sebebinin çıkan ruh olup olmadığı dahi araştırılıyor. ilâhiyatçılar daha açık fikirli yorumlar yapmalıdırlar. O ânda. ölümle yaşam arasındaki son saniye içinde vücutta olup bitenler geçti gözümün önünden. .229 - .’ Bir başka doktorun izlenimlerini de şöyle: ‘Kalbi duran hastaların kalplerini göğüs üstüne uygulanan elektrik şokları ile tekrar çalıştırmaya uğraştığım vakaların bazıları başarı ile sonuçlandı. Bu hastanın ölmesi için biyolojik bir neden yoktu. Bunların sonuçlarını almadan bir yorum yapmak istemiyorum.

Dijital zekâ alanında gelinen mesafeyle, üç duyusu olan ve insandan daha hızlı ‘düşünüp’ en karmaşık problemleri saniyeler içinde çözen robotlar yapılmıştır. Gören, duyan ve koklayan robotlar, dokundukları eşyanın cinsini söylemeye ve tattıkları şeyin ne olduğunu bilmeye başladığı gün, insan zekâsıyla çözemediğimiz şeylerin çözümleri birbiri peşi sıra gelecek; teknolojik evrim hızlanıp pek çok paradigmayı yıkacağı için kültürel evrimimiz de büyük oranda hız kazanacaktır.

İMAN VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ FARK
Düşüncenin beyinde gerçekleştiğini biliyoruz; ama acaba inanç denen olgu da beyinde mi şekilleniyor? Düşünce ile iman arasındaki en büyük fark şudur: Düşünce su gibi akıcıdır; girdiği kabın şeklini alır; çeşitli hâllere girebilir; değişebilir veya buhar olup uçabilir. Fakat aynı zamanda katılaşıp buz kesebilir ve zamanla bir buzdağına dönüşebilir. O hâle girince erimesi, değişmesi ve başka bir kalıba girmesi olukça zorlaşır ve yıllar alan bir vakit ister. İşte inanç da böyledir: Düşünce ve fikirlerin buz donmuş katı hâlidir, kolay kolay değişmez. İnanç, inanış, itikat, Hakkı tasdik etmek anlamlarına gelen iman kavramının pek çok tanımı ve türleri var: İman-ı Billâh: Allah’a ve sıfatlarına inanmak… İcmâli iman: Kitap ve peygamber tarafından nakledilen her şeyin doğru olduğuna inanmak… Taklidi iman: Sorgulamadan, başkalarından duyduğuyla yetinerek inanmak… Tahkiki iman: Soruşturarak, araştırarak ve duyulan şüpheleri gidererek ulaşılan inanma biçimi… İman-ı yeis : Ümitsizlik ve çaresizlik içine düşmüş birinin imanı… Hem ilk insanların inançlarını araştıranların söylediklerinden ve hem de son yıllardaki genetik araştırmalardan sonra ortaya çıkan bulgulardan anlıyoruz ki: Tanrı’nın varlığına iman

- 230 -

etmek, doğuştan gelen fıtratsal bir inançtır. Buna karşın, herhangi bir kutsal kitabın öğrettiği dine ve onun peygamberine iman etmek, doğumdan sonra, akli yetenekleri kullanmayla ulaşılan inançtır. Yani, hiç kimse doğarken bir dine inanarak doğmaz; çünkü din, dil gibi sonradan öğrenilen zihinsel bir olgudur. Hâl bu olunca; kişi, kendisine çocukken öğretilen din ne ise, yaşamı boyunca -istisnalar hariç- o dine inanır. Budist ebeveynlerin çocuğu Budist, Musevî ana-babaların çocuğu Yahudi olur. Çocukken öğretilen dine, toplum kültürü ve bu inancı sürekli hatırlatan çevresel etkiler de eklenince o dinsel öğretiler iyice yerleşir ve zamanla vazgeçilmez olur. Nasıl ki çocukken acı biber yemeye alıştırılmış kişi ömür boyu acılı yemeklerden hoşlanır ve acılı şeyler ararsa, belirli bir dine inandırılmış kişi de o dinin etkilerinden kolay kolay kurtulamaz. Bakınız: Son derece zeki, kültürlü, ilim sahibi, tüm dinleri derinlemesine incelemiş ve kitapları 15 dile çevrilmiş bir düşünür ve tarih bilgini olan İngiliz Paul Johnson’un (1929-….) köktendinci bir Katolik Hıristiyan olmasını ve bununla iftihar etmesini; ancak bu yolla izah edebilirsiniz. Johnson, Tanrı’yı Arayış ismini verdiği kitabında, içtenlikle inandığı dininin kendisine verdiği coşku, ümit ve heyecanı şöyle dile getiriyor: ‘Yeterince evrimleşmediğimiz için Tanrı’yı anlamakta aciz kalabiliriz. Milyonlarca insanın yazdığı ve söylediği çelişik ifadeler kafamızı karıştırabilir. Aklımız imanımızı yönlendirebilir ve şüphe bataklığına sürükleyebilir. Hiçbir şeyden emin olmayabiliriz. Hatta, O’nun varlığını bile inkâr edebiliriz. Fakat bir şeyden emin olabiliriz: Dualarımız… Onlar kesinlikle işitilmektedir. Nerede olursak olalım, koşullarımız ne olursa olsun, vücudumuz ister sağlıklı olsun ister hasta, dilimiz ister olsun ister olmasın, gözümüz görsün veya görmesin, ister zengin olalım ister fakir, ister hür olalım ister esir; her yerde ve her zaman dua edebiliriz.

- 231 -

Dua: Güçsüzün en güçlü silahıdır ve bazen de silahların en güçlüsüdür. Ben çocukken, 1930’larda, her Pazar günü İngiltere’deki tüm Katolik kiliselerde Rusya’daki komünizmin yıkılması için dua edilirdi. O dualar yıllarca sürdü ve değişen bir şey olmadı. Ümitsizliğe kapılıp, duaları terk edenler oldu. Fakat ben bunca duanın boşa gitmeyeceğinden emin olarak, bu işi her gece ve her sabah sürdürdüm. 80’li yılların sonunda dualarımız kabul oldu ve karamsarlığa kapılanlar da pişmanlık duydu. Duanın gücüne inanmalı ve güvenmeliyiz. Bakınız, Eski Romalılar gibi bugün paralarının üstüne ‘Tanrı’ya güveniyoruz’ ifadesini yazanlar başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Bu bir tür duadır ve kabul gördüğü aşikârdır. Diğer dinler de güzel mesajlar vermektedirler. Fakat bu dinler ya militan şeriatçıların, ya da çok tanrılı anlayışların tesiriyle bozulmuşlardır. Benim gönlüm Hıristiyanlıktan başka bir dine razı olamıyor. Benim dinim her türlü kötülüğü ve totaliter düşünceyi sevgiye dönüştürmektedir. Yüzyıllardır sürdürülen misyonerlik devam etmeli ve herkes Hıristiyanlıkla tanıştırılmalıdır. Müslümanlar, Yahudiler, Budistler, Hindular, Şintoistler ve Konfüçyünistler bu dine davet edilmelidir. Dünyada sevgi ve barış bu sayede ve kısa sürede gerçekleşecektir.’ Johnson’un bu heyecanlı ifadeleri, bir dine iman etmenin beyinsel bir olgu olduğuna en canlı örnektir. İnancın beyne çocukken yerleştiğini bilen araştırmacı şirketler, ürünlerini daha çok satabilmek için bu mekanizmadan faydalanmaktadırlar. Örneğin, Pepsi, Coca Cola ve Mac Donald çocuklara yönelik türlü promosyonlarla ürünlerini ana sütünden henüz kesilmiş bebeklere tattırmakla, bu çocukların 70-80 yıl boyunca kalıcı müşteri olmalarını sağlıyorlar. Hamburgerin ve asitli içeceklerdeki aromalı lezzetin tadını kanıksayan çocuklar bu ürünleri ömür boyu arıyor ve tüketiyorlar. İşte, din de böyledir... Ergenlik çağına kadar çocuğa hangi din kültürü aşılanmışsa, o genellikle kalıcı olur. Bu mantık zincirinden hareketle denebilir ki: Din, kalbe doğuştan ilham

- 232 -

edilmemekte, doğumdan sonra aile ve çevre tarafından öğretilmektedir. Örneğin, ormanda doğup büyümüş bir insan yavrusunun Hıristiyanlık dinine ya da başka bir dine kendiliğinden inanmasına imkân yoktur. Fakat bu çocuğun sonradan öğreneceği bir din; onun doğuştan var olan Tanrı’ya imanını yönlendirir ve bir anlamda onu bir kalıba sokarak beynine zihinsel bir olgu biçiminde yerleştirebilir. Evet, Tanrı’ya iman doğuştan gelir. Ormandaki çocuk bile aklı erdikçe Tanrı’sını bulur; fakat O’na nasıl yaklaşacağını ve nasıl ibadet edeceğini bilemez. Dinlerin görevi de bu olsa gerek... Zaten bir dinden haberi olmayan veya şuursuz olan insanların sorgu-suale tâbi tutulmayacakları her dinde bir kural olarak mevcuttur. Peki, şuur veya bilinç dediğimiz şey nedir acaba?…

BİLİNÇ NEDİR?
Bu soru, beyni araştıran bütün bilim insanlarının kafasını kurcalayan; fakat yanıtı henüz bulunmamış bir sorudur. Canlı hücreler üzerinde araştırma yapan Alman biyofizikçi Fritz Popp’un hücrelerin zayıf bir ışıldama (glow) yayınladıklarını keşfetmesinden sonra, bu konudaki araştırmalar hızlandı ve hücrelerdeki bu ışıldamalara biyofoton adı verildi. Bunun hemen akabinde, Japon mikrobiyolojiciler hücre çekirdeğindeki DNA’ların bu biyofotonlar sayesinde haberleştikleri teorisini geliştirdiler. Vücuttaki yüz milyarlarca hücrenin yayınladığı biyofotonların her insanın vücudunu çepeçevre saran bir biyoenerji alanı (aura) oluşturduğu ispat edildi, hatta Amerikalı bir fotoğrafçı bu biyoenerji alanının fotoğrafını çekmeyi başardı. Araştırmaların yoğunlaşması sayesinde, herkesin kafasının çevresinde daha geniş bir biyoalan tespit edildi ve buna da zihinsel alan (mental field) dendi. İnsan beynini oluşturan 100

- 233 -

milyar sinir hücresinin bu zihinsel alan sayesinde hem dış dünyayla ve hem de kendi iç devreleri ile haberleştiği ve yine bu sayede bir bilince kavuştuğu hipotezi öne sürüldü. Sonra tüm beyin hücrelerinin ortak bir entegre enerji alanı içinde hızlı bir haberleşme gerçekleştirdikleri tespit edildi, bu enerjinin matematiksel değerleri bile hesaplandı. (50-100 Hertz gibi...) Hatta canlı madde ile cansız madde arasındaki farkı yaratan, yani hayatı oluşturan şeyin, bu haberleşmeyi sağlayan canlılık enerjisi veya evrensel yaşam enerjisi olduğu tezi savunuldu. [Beyindeki sinir hücreleri bir telefon şebekesi gibi birbirine bağlı değildir. Hücreler arasında mikroskopla bile zor görülebilen sinaps boşlukları vardır. Bir hücrenin gönderdiği sinyal diğerine geçerken bu boşluğu atlamak zorundadır. Bu işi yürüten kimyasal maddelere nörotransmiter denir. Yukarıdaki hipoteze göre, haberleşmeyi nörotransmiterlerin yanı sıra biyofotonlar da gerçekleştirmektedirler. Nöronlar (sinir hücreleri) bilgi depolama ve aktarma işini yürütürken diğer nöronlarla ânında gerçekleşen haberleşmeyi bu biyoalan içindeki ortam sayesinde sağlarlar. Bu fikri destekleyen kanıtlar mevcuttur. Örneğin, bir trafik kazasında beyninin bir bölümü zedelenen ve görme duyusunu yitiren insanlarda bilinç yok olmamakta; fakat o insanlar görme özürlü kişiler olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler.] Şimdilik, bilincin böyle bir canlılık enerjisi olduğu tezinden başka, elimizde kesin bir kanıt yok. Öyle anlaşılıyor ki aklımız dış dünyayı oldukça iyi anlamayı becerebiliyor; fakat henüz kendi kendini anlayacak kadar beceri sahibi olamamış. Belli ki bilinç evrimimiz henüz yeterince yol almamış... Bu yolda ilerledikçe, değişen bilgilerimiz ve evreni algılama anlayışımız, hem kendimizi ve hem de Tanrı anlayışımızı muhakkak ki daha farklı biçimde kavramamıza imkân sağlayacaktır. Kim bilir... Tarihten beri süregiden bu arayış belki de sonsuza dek değişerek devam edecektir evrende tekrarlanan kaos-düzen kanunlarına uyarak.

- 234 -

1940 yılında. Klinik tıpta kalp. Bu konuyu inceleyen John ve Beatrice Lacey beyin ve kalp arasında ilginç bir alış-veriş olduğunu keşfetmişler: ‘Beyin dış dünyadaki ortama hazırlanması için kalbe -sinirler aracılığı ile. vücuda kan pompalayan önemli bir organ olarak nitelenmiş ve son zamanlara kadar kalbin bir ‘ilham merkezi’ olduğu konusu tıbbın ilgi alanına girmemiş. çok sayıda düşünür. kreşlerde ağlayan çocuklara bir ses cihazına kaydedilmiş kalp atışları dinletildiği zaman ağlamaların %50 azaldığı saptanmış. sanatçı ve şairle birlikte duyguları ve sezgileri gelişmiş tüm insanlar sürekli kalpten söz etmişler. fakat bunun tam olarak ne olduğunu açıklamamışlar veya açıklayamamışlar.235 - .. 1960 yılında. buraya kadar sözü sıkça geçen ‘kalp gözü’ kavramına açıklık getirmeye çalışalım. Güney Afrikalı doktor C. . Bernard’ın kalp naklini başlatmasından sonra gelişen organ nakillerinde. beyindeki Talamus bölgesini harekete geçirir. kalbi değiştirilen kişinin kalbin ilk sahibinin bazı ruhsal özelliklerini kazandığı tespit edilmiş.. kalp bu sinyalleri karşı sinyallerle yanıtlamakta ve beynin hangi organa. “KALP GÖZÜ” Tüm mistikler. kalpten beyine sinyal gönderen hormonlar bulunmuş.’ Bu buluş yeni buluşlara kapı açmış ve 1980’li yıllarda. (Kalbin beyne gönderdiği transmiterlerden biri ANF hormonudur. Fakat bu sırrın kapısını aralamak yine tıp doktorlarının çalışmaları sayesinde mümkün olmuş. Lester Sontag annenin kalp atışlarının rahimdeki bebeği etkilediğini saptamış ve bu alanda çalışan birçok doktorun kafasında yeni bir pencere açmış.birtakım sinyaller gönderdikten sonra. beyindeki bir hücreden diğerine sinyal aktaran nörotransmiterler gibi. hangi emri göndereceğine yardımcı olmaktadır.Şimdi de. ANF.

diğer tüm kas hücrelerinden farklı bir yapıya sahiptirler ve merkezi sinir sisteminin emrinde değildirler. Bu teoriye göre: ‘Kalpteki hücrelerin aynı müziğe uyarak. Böylece vücutta bir kuvantum bilinç alanı doğmaktadır.) Kalbin beyne etki eden ve bazı fonksiyonların işleyişinde rol oynayan bir organ olarak kabul edilmesinden sonra ortaya yeni fikirler atılmış. aynı anda atmaları şöyle izah edilebilir: Atom ve uzay fizikçileri tüm evrende her şeyin birbirinden etkilenmesini sağlayan -mıknatısın manyetik alanı gibi. Ayrıca. Ana rahmindeki embriyonun gelişimi sırasında kalbin gelişimine öncelik tanındığı ve kalbin olgunlaşmasından sonra değişikliklerin hızlandığı tespit edilmiş. kuvantum enerjileri teorisini geliştirmişler. kendi elektriksel iletişimlerini kendileri yönlendirirler.bir kuvantum alanı olduğunu söylemektedirler. Bu hormonlar mikroplardan korunma. ikisinin de aynı ritme uyarak attığı gözlenmiş. vücuttaki tüm organlar sadece lokal olmayan bu enerji alanı içinde birbirleriyle haberleşerek çalışmaktadırlar. Farklı ritimlerle atan iki ayrı fare kalbinden alınan hücrelerin yan yana getirildikleri zaman aynı ritme uyarak atmaları birçok araştırmacıyı hayrete düşürmüş. duyguların oluşması. Endokrin hormonlarını ürettiren Hipofiz bezini harekete geçirir ve böylece vücudun ihtiyacı olan hormonlar üretilir. Aralarında herhangi bir sıvı teması olmadığı hâlde bu hücrelerin nasıl haberleştikleri üzerine araştırma yapanlar. Birbirine değmeyecek şekilde iki hücre yan yana konduğu zaman. Yapılan bir deneyde. kalpten kesilen canlı bir hücrenin mikroskop altına konulduktan sonra yavaş yavaş atışını kaybettiği ve öldüğü gözlenmiş. kalbi oluşturan hücreler. Bu alan kalpte de mevcuttur.Talamus.236 - . Kendi enerjilerini kendileri üretip. Hatta. . hastalıkların iyileştirilmesi. hafızanın işleyişi ve öğrenmenin oluşumu gibi fonksiyonların etkinleşmesinde rol oynarlar.

dış dünyadaki kuvantumsal etkilerin de ânında farkına varılmaktadır. varlıklar âlemi içinde yer alan insan hayatı ve farkındalığı sağlayan insan bilinci aslında bunları yaratan Tanrı’nın bir ‘macerasıdır’.sürekli bir bütünü parçalayarak anlamak ister.Bu bilinç sayesinde organlararası haberleşme ânında gerçekleştiği gibi. Akıl maddenin hakikî yapısını. Mutlak Teklik’i anlama imkânı yoktur.. bu teori ile kalbin üç işlevi olduğu öngörülmüş oluyor: .Beyinle sinyalleşme. Bu boyutlardan birisi olan bilinç. Yaradanı ve var oluşu ayrı ayrı düşünmek bir yanılgıdır.237 - .Vücuda kan pompalama. bilgi postacılığı yapma. İnsan aklı -analizci ve deneyci olduğundan. O nedenle. . aklın.. daha üst düzeylere çıktıkça özgürleşmekte ve uyanmaktadır. Kalp gözü denen şey bu olsa gerek. Varoluş her boyutta yaratanın emrindedir. Televizyonlardaki açık oturumlara katılan ve İnternet’teki web sayfalarında inançla ilgili görüşlerini açıklayan tele-düşünürler veya telezoflar. gelişen teknolojiye paralel olarak basın yayın kuruluşları ve İnternet aracılığı ile de geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. sinyallere dönüştürerek tüm vücuda ve beyne mesaj olarak iletme. Bu düşünceler. . Bazıları da siyasî veya çıkarcı içerikler taşımaktadır. . TELEZOFLAR Çağımızdaki yeni fikirler. düşünceler ve yorumlar sadece kitap ve dergilerle değil. bugün de çeşitlilik ve farklılık göstermektedir. Aşağıda. genellikle Kutsal kitaplardaki ayetleri çağın anlayışına uygun biçimde açıklayan temalar işlemektedirler.Dış dünyadan gelen etkileri hissedip. tarihte olduğu gibi.’ Böylece. yazılı ve görsel medyada yayınlanmış farklı içerikli görüşlerden bir derleme bulacaksınız: ‘Somut ve soyut boyutlar.

Allah. Bu farkındalık. gidin savaşın. gayret edin demektir.. dünyasal bilincin işlevi değildir. kin ve çıkarlarının kavgasını yapmak ve öldürmeyi Allah’a fatura etmek için cihad kelimesini politik amaçlar uğruna kullandıkları bambaşka bir kavrama dönüştürmüşlerdir. Buluyor da. aklın analizciliğine karşın birleştirici ve bütünü fark edici bir özelliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Şeriat. .’ * ‘Müslümanlık Allah’ın dinidir. Bu hükümler insanların can. İslam’daki cihad: Gereğini yapmak. Bu güvenlikleri sağlayan her anayasa ismi ne olursa olsun şer’i kabul edilebilir. Bu buluşlar aklı daha da geliştiriyor ve daha ileri bir anlayış düzeyine sıçramasını sağlıyor. namus ve mal güvenliklerini emniyet altına alır. Peygamber’in o günkü koşullara uygun olarak verdiği savaşlar savunma amaçlıdır ve karşı taraf saldırmadıkça başlatılmamıştır.. sever ve içimizde yaşarız. Bu kapıya kadar akıl yardımıyla ulaşabilir ve maddî gerçekleri keşfedebiliriz. artı dervişler. Ruh ve farkındalık ise. artı sahabe. rahiplere ve din bilginlerine dokunulmaması emredilmiştir. Cihad edin demek. Peygamber’in mücadelesindeki ana fikri saptıranlar kendi hırs. Şeriatı İslâm kelimesi yerine kullananlar ve Kuran dışındaki birtakım anlamlar içinde değerlendirenler bu yolu daraltmakta ve saptırmaktadırlar. Hz. çocuklara. Ne kadar yüksek farkındalığa sahipsek. artı şeyhler dini değildir. yöntem demektir ve Kuran’ da sadece bir ayette zikredilen bir isimdir. inanç özgürlüğünü sağlar ve haklarını korur.evrensel kanunların işleyişini ve sonuçlarını bulabilir. artı imamlar. Şeriat: Doğru ve geniş yol demektir. yaradanı o kadar iyi anlar. Ayrıca bu mücadelelerde yaşlılara. adaleti hâkim kılmak için koyulmuş kanun hükümleridir.’ ‘Hz. Allah adına kimse kural koyamaz. artı âlimler. Kapının arkası için farkındalık gerekir. Bazı hiziplerin kullandığı gibi. Ruhsal farkındalık: Büyük Patlama’nın öncesinde var olan ve varoluşun gizli hazinelerine açılan kapıdır.238 - . nefisle mücadele etmek ve nefsi müdafaa anlamındadır. kadınlara.

kitabımda ve her toplantıda bu düşüncemi tüm kalbimle savundum.239 - . Tanrı’nın varlığına inanmaktan başka çarem olmadığı noktasına geldim.Doğa kanunları. .öldürün. Görecekleri şey: İnsan hakları evrensel bildirgesinin ilkidir..Doğanın kendisi. . Etki alanıma girmiş olan herkesten özür diliyor ve Tanrı’nın varlığına inandığımı itiraf ediyorum!’ * Tarihteki ve günümüzdeki tüm bilim insanlarının Tanrı hakkındaki düşünce ve inançlarını matematiksel modelleme ile bir formüle kadar indirgediklerini ve bu formülü çözdüklerini söyleyen bazı ABD’li analizci düşünürler de sonucu şöyle açıkladılar: ‘Tanrı % 67 ihtimalle vardır!’ SON DEYİŞ Görüldüğü gibi. o denli karşı konulamaz biçimde güçlendi ki..Evrendeki ruhlar. Her dersimde. katledin demek değildir. insanoğlu tarih boyunca Tanrı’yı birbirinden çok farklı anlayışlar içinde değerlendiregelmiş. Öldürme hakkı sadece öldürülme tehlikesi karşısında doğar ve kanun hükümlerince kayıt altına alınmıştır.) yakın bir tarihte şu itirafta bulundu: ‘Ömür boyu bir tanrının var olabilmesinin mümkün olamayacağına inandım. . Bu değişik yaklaşımları küçük bir liste hâlinde şöylece toparlayabiliriz: .Doğadaki güçler.’ * Müzmin ateistlerden ve Batı’daki ünlü tanrıtanımaz bilimcilerin ilham kaynağı olan İngiliz felsefe profesörü Anthony Flew (1923-. her sohbetimde. . Fakat inancımı yıkabilecek bilimsel ve felsefî veriler o kadar çoğaldı. İnsan haklarından söz edenler gidip Kuran’ı iyi incelesinler.

Ancak Yokluk ve Hiçlik ile anlaşılabilen sonsuz güç. evreni ve ruhları idare eden yaratıcı tek güç.. gören. . .göz önünde bulundurarak işin içinden çıkmak kolay olmasa gerek. eğitici. kolayca anlaşılmayan. görünmeyen.240 - . ve sonsuz olan Yaratıcı... İnsan zekâsının gelişimine paralel olarak.Hayal gücünün bir ürünü...Akılla anlaşılamayan.. Evet. ama yanılgı dolu aklın var zannettiği bir zihinsel yansıma. * Bunca farklı anlayışı -doğru olsun.Evreni yaratan ve onun varlığı ile kendini ispatlayan. . Bu konuya değgin çok önemli bir tespit yapılmış: ‘Altı bin yıldan beri Tanrı hakkında söylenmiş ve yazılmış şeylere kronolojik bir sıralama içinde bakıldığı zaman. durmadan büyüyen. . .. . en yüce güç. her yerde hazır ve nazır olan. . koruyan. .Beğenmediği Cebbar sıfatını evrendeki ortak bilinç içinde evrimleştirerek değiştiren. Tanrı anlayışı da gitgide olgunlaşan bir çizgi izlemiştir..Kendini baba-oğul-kutsal ruh üçleminde gösteren yaratıcı. Bu yaklaşımlardan birini seçmek veya kestirme yoldan giderek kendi kişisel Tanrı anlayışımızın doğru olduğunu kabullenmek ve listedeki diğer inançları reddetmek. fakat ruhsal tecrübelerle hissedilen. var olmayan. işiten. .Henüz tanışamadığımız uzaylıların bir empozesi.Tarihsel diyalektik içinde ortak insan bilincinin oluşturduğu. şu saptamayı kolayca yapabiliriz: Akıl ve mantık kullanılarak düşünülmüş ‘İlâhî Kimlik’ tasvirlerinde sürekli bir evrim gözlenmektedir. Hayır. Tek olan. yanlış olsun.Evrenin kendisi.Bilincin kendisi. . sorunu çözmek için yeterli olabilir mi? Belki.Göklerin ötesinde bir bütün hâlinde duran. . öğretici. . her şeyin kaynağı Tek Nur.Trilyonlarca parçanın içinde olan. cömert ve sevgi dolu Nur.. .Evreni oluşturan enerji.

insanı akıl. tüm mistikler aynı söylemi dile getirmişler: “O Nur’dur. Tanrı’yı ruhsal birtakım tecrübelerden sonra bulmuş olduklarını söyleyen mistiklerin 4 bin yıl önce söyledikleri ile bugün söyledikleri arasında özde hiçbir fark bulunmamaktadır. O’na döner. ruh ve bilinç sahibi bir varlık olarak algılamış. Mistiklerin birçoğu ise. Her şey O’ndan gelir.500 yıl önce. her şeyin sudan ve havadan oluştuğunu zanneden insan aklının. İlim ve İrfan Kaynağı’dır. kimileri de O’na duygular. Bazıları da bütüncül bir bakış açısıyla.2. Ulu’dur. onu tamamen ruhî bir yaratık olarak görenler de olmuş.” Bu evrensel mesaja ilâveten. duygu. yaşadıkları deneyimlerden sonra Tanrı’ya ruhsal boyutta yaklaşmayı yeğlemişler. dürtüler ve sezgilerle yaklaşmışlar. Bu demektir ki: Yaşanan ruhsal tecrübeler dünyanın her yöresinde ve tarihin her çağında birbirine çok benzeyen veya birbirinin eşi olan deneyimler hâlinde cereyan etmiştir. . içgüdü. sezgi. dünyanın her yerinde ve her çağında yaşamış mistiklerin aynı ‘şarkıyı’ söylemeleri ve aynı ‘resmi’ çizmeleri oldukça düşündürücüdür!’ * İnsanı tamamen maddî ama akıllı bir varlık olarak görenler olduğu gibi.çok yavaş artan bir evrimsel ivmeye sahip olmuş veya hiç olmamış. Tek’tir. Hangi dinden ve hangi ülkeden olursa olsun. Aralarında hiçbir fiziksel iletişim aracı bulunmadığı hâlde. görünen her şeyin atom çekirdeğindeki kuarklardan oluştuğunu buluncaya kadar izlediği gelişim süreci. hemen hemen tüm mistiklerin ortak paydalarından biri de aklın yetersizliğinden söz etmeleri ve hatta tek başına aklın ruhsal boyuta ulaşmada bir engel oluşturduğuna inanmış olmalarıdır. Tanrı’yı anlamaya çalışırken de benzer bir seyir izlemiştir. dürtü. o nedenle kimi insanlar Tanrı’ya sadece akıl ve mantıkla yaklaşırken. Kâinatın her yerinde izlenen yavaş seyirli evrim/tekamül gibi. sanki ruhsal deneyimler de -akla kıyasla.241 - . Fakat. Ben O’yum.

ruhsal bir farkındalığa. bu ‘kanalları’ açmayı başaranların bazı limitleri aştıklarına ve diğer insanların sahip olmadıkları özelliklere sahip olduklarına ara sıra tanık olunmaktadır. Fakat. Ruhsal deneyimler ve sezgiler sayesinde de O’nunla ruhsal boyutta bir bağlantı sağlanmaktadır. sahip olduğu bilinç düzeyini yükseltmesi için eğitilmiş bir zekâya. insanoğlu O’nu hep tanımak ve anlamak isteyecektir.Kalp gözünü veya duygusal zekâyı açmak. Ama O’nunla çok uzaktan bir tanışıklık bile az bir mesafe sayılmamalıdır.Farkındalığı artırmak.Ruh gözünü veya ruhsal zekâyı açmak.Bilinç düzeyini yükseltmek.Öyle anlaşılıyor ki: Akıl. yeterince bilgi edinilmeden zihinlerde oluşan Tanrı anlayışı çok yetersiz bir kompozisyon çizmektedir. Bu sınırlı farkındalık ve yetersizliğe rağmen.242 - .Akıl gözünü veya mantıksal zekâyı açmak. Her insanın. öğrendikleri birkaç şey.Kanalları açmak. Bilinç ise. araştıran ve sorgulayan bir yaratıktır. Bunların geliştirilmesine türlü isimler konmuş: . . sınırlı bir parçacığı olacaktır. Her insanda mevcut olan bu yetenekleri geliştirip. o Sonsuz Mutlak Bütünlük’ün tamamı değil. Demek ki yeteneklerin tümü kullanılmadan. mantık ve duygular sayesinde Tanrı ile maddesel boyutta bir ‘ilişki’ kurulabilmektedir. . bulur ve çözümünü araştırır. aldıkları birkaç ilham ve yaşadıkları bir iki ruhsal deneyimden sonra Tanrı’yı anladıklarını söyleyenler bilmelidirler ki. . İnsanın bu . . Bu yeteneklerin tümünün geliştirilmesi ve tam kapasiteyle kullanılması daha bütüncül/holistik bir Tanrı inancı doğurmaktadır. tanıdıkları şey. bu iki iletişimi ve farkındalığı sağlayan araç olmaktadır. açık bir kalp gözüne ve açık fikirliliğe ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. . Anlamadığı bir şeyi anladıktan sonra kendisine tekrar yeni problemler arar. Çünkü insan merak eden. Merakının sınırı yoktur.

gücü ve yetenekleri üzerinde yapılacak her yorum bir spekülasyon olmaktan ileri gidemeyecek ve Mutlak Hakikat’i yansıtmayacaktır. Düşünen insan yorum yapan insandır. Bu durum böylece sürüp gidecek gibi gözüküyor. şuurlu ve toplumsal bir varlık olan. Buna rağmen Tanrı hakkında yorum yapılmamalı demek de doğru sayılmayabilir. Evrimleşen zekâsı ve kişisel yetenekleri geliştikçe.özelliğe sahip olması. hayvanların birçoğunda moral değerlere rastlıyoruz: Pek çok hayvan doğayı israf etmez. Tanrı’yı var veya yok kabul edenler. Eroin molekülü.. kendine yetecek kadar avlanır ve stok yapmaz. Bakınız. Eroin yapmak. izafidir. Yasaklar -nereden gelirse gelsin. insanoğlunun maddî evrendeki görevi sona erecek ve ruhsal boyuta ışık olarak geri dönülecektir! Sonuç olarak: Tanrı dendiği zaman. Tanrı O’dur gerçeği ile karşı karşıya bulunmaktayız.. yeri. olmak zorundadır. Örneğin. Fakat bu gerçek. sübjektif görüşlerini lânse etmeyi ve düşünce haklılıklarını savunmayı sürdüreceklerdir.243 - . bu sözcük kimin zihninde ve gönlünde neyi çağrıştırıyorsa. insanın ilgi alanı genişler ve uğraştığı konular derinleşip ağırlaşır. mutlaka uyması gereken moral ve ahlâkî değerler olması gerekir. sübjektiftir ve görenle görülen veya hissedenle hissedilen arasındaki göreceli bir ilişkidir. kimyager . Kaldı ki doğadaki kanunlara mecburen uyarak yaşayan. değişim sürecinin devamlılığı bakımından elzemdir. İnsanların da uyması gereken moral değerler olmalıdır ki doğadaki denge sürdürülebilir olsun. toplumla birlikte yaşayan ve toplum içinde değer kazanan ve adına insan denen varlığın. kendine belirli sınırlar çizer ve o alanda yaşam sürdürür. Ahlâkî değerler fizik ve kimya kitaplarından öğrenilemez. Bir kimyager yıllarca deney yapar ve ortaya yeni bir molekül çıkarır. Belki de milyarlarca yıl sonra evrensel bilinç düzeyi doyum noktasına ulaşınca.insanların duygu ve düşünceleri engelleyemeyecek. O hâlde Tanrı’nın şekli.

insanın toplumsal bir varlık olmasının ve ancak genetik ve ruhsal limitler içinde hareket edebilmesinin yarattığı doğal birer oluşumdur. insan olmanın.’ İnanç bakımındansa şöyle denebilir: ‘İnanç da eksik. Çünkü her inanç. tolerans. Bu ruhsal özelliği kontrol altında tutan ahlâkî değerlerin unutulmaması. evrende başıboş ve yapayalnız olmadığımızı hatırlatan mesajlar da sık sık gündemde tutulmalıdır. güçlü bir pehlivan gibi.açısından ödüllendirilmesi gereken bir başarıdır. güçlü olanın galip geleceğine bahse girebiliriz! İnanç seçimi herkesin kendi özgür iradesine bırakılmalı. zayıf veya çok güçlü olabilir. hiç kimse düşünce veya inançlarından dolayı aşağılanıp hor görülmemelidir! Her insanın inanç süreci birbirinden çok farklı koşullar altında gerçekleşir. fosilleşmemesi için. paylaşım gibi söylemler yanında. Tanrı konusunda şimdiye dek bunca düşünce ve yorum üretilmiş ve kütüphaneler dolusu kitap yazılmışken. İnsanın doğasında kurallara uymama ve yasakları çiğneme eğilimi vardır. bundan sonra da hiç duymadığımız. güçsüz olanları mağlup edebilir. Fakat kendisinden daha güçlü bir inanç karşısında yıllarca ve hatta bir ömür boyu direnebilir. kardeşlik. yani her inanç birbirinden farklı olur. birbiri ile çelişen veya biri diğerini yıkmaya çalışan bir ilişki de olabilir. barış. zayıf fikirleri ânında çürütebilir. Ama bu maddenin uyuşturucu olarak kullanılmasını önleyecek ve sadece tıpta yararlı bir ilâç olmasını sağlayacak ahlâkî kurallar olmak zorundadır.244 - . . Eninde sonunda. Düşünce açısından bakıldığında şöyle denebilir: ‘İkna kabiliyeti yüksek ve mantıklı her düşünce. okumadığımız yepyeni yorumlarla karşılaşacağımız muhakkaktır. bu yüzden ulaşılan her sonuç. yanlış.’ Düşünce ve inanç arasında birbirini besleyen ve büyüten bir ilişki olabileceği gibi.

3... Dünyanın soğuması. kabuk bağlaması. Darwinci Evrim Kuramı doğruysa.5 milyar yıl önce denizlerde ilk ilkel yaşam formları ya da tek hücreli canlılar ortaya çıkmış. . BİTMEYECEK.5 milyar yıl önce Güneş’ten kopmuş. Bizim için hayal edilemeyecek bir zaman ölçüsü olan milyarlarca yıl süren bir süreç içinde.245 - . sularla kaplanması ve atmosfere kavuşması 1 milyar yıl almış. diğer tüm canlılar peyderpey ortaya çıkmaya başlamışlar. KRONOLOJİK BİR DERLEME 5 milyar yıl önce Güneş “doğmuş” ve Dünya 4.BİTMEDİ.

246 - .5 milyon yıl hesabı da yapılmıştır.) Yaklaşık 250 bin yıl önce. Ortadoğu ve Afrika’da ortaya çıkan bu insanların ilk dokuz bin yıl içinde Avustralya ve Sibirya’ya kadar dağıldıkları tespit edilmiş.000. 25. (1. . fakat muhtemelen Hz.500. Deniz seviyesi son 100 bin yılın en düşük düzeyine ulaşır ve 130 metre kadar aşağı iner. 13. 18. Günümüz insanları kadar ileri olmasa bile bizim gibi konuşabilen. Asya ve Avustralya üzerinden Yeni Gine’ye geçtikleri anlaşılıyor.000 yılında. Deniz seviyesi 40 metre yükselir ve kıyılarda yaşayan karasal canlılar telef olur. 23. Sibirya’dan Kuzey Amerika’ya -Bering Boğazı’nı aşarak. Bu insan tipine Homo sapiens denilmektedir. oynayan. Kuzey Yarımkürenin kuzeyi bir buzul çağı geçirmeye başlar. Kesin bilgi yok. biçim ve ortak genetik miras bakımlarından çok fark görülmemektedir. Çünkü 40 bin sene öncesine ait kafatası fosilleri ile bugünkü kafatasları arasında hacim. alet yapabilen ve merak eden insan tipi de yaklaşık 100 bin sene önce ortaya çıkmış. Homo sapienslerin Avrupa’nın her tarafında yaşadıklarını bıraktıkları izlerden öğreniyoruz.500 yıllarında.Bilimsel anlayışa göre. doğdukları bölgelerden göç ederek çok uzaklara gidebilen insanlar ortaya çıkmış.göç ettikleri tespit edilmiş. düşünebilen.000. İnsanoğlunun ortak bir kültür geliştirmeye başlama tarihi günümüzden 40-50 bin yıl öncesine dayandırılmaktadır. Nuh’un sel hâdiseleri bu yüzyılda cereyan etmiş olabilir. gülen. en ilkel insan tipinin ortaya çıkışı 23 milyon yıl önce gerçekleşmiş. MİLATTAN ÖNCE Homo sapiens türünün Milattan önce 28. Böylece güneye doğru göç başlar.

Çayönü Tepesi’nde (Irak) ilk kez bakır işlenmeye başlar. Bu yıla kadar birleşik olan Avustralya ve Yeni Gine arası su ile dolar ve iki farklı ada kültürü oluşmaya başlar. 7200. Çanak-çömlek yapımı başlar. Son buzul çağına girilir. Bugünkü İsrail’in bulunduğu bölgede etrafı surlarla çevrili ilk yerleşim birimi kurulur. Böylece yiyecek hazırlamak ve saklamak kolaylaşır. İngiltere ile Avrupa’yı birbirine bağlayan çukur vadi sularla kaplanır ve Britanya Adası oluşan Manş Denizi yüzünden Avrupa’dan ayrılır. Ukrayna’daki mamutların da nesli tükenir. 10. Yunanistan’da koyunlar evcilleştirilir. Yiyeceğin çoğalması sayesinde nüfus da artmaya başlar. 7100. Nil deltası verimli hâle gelir ve nüfus hızla artar.) 6250. 6400. . Mısırlılar iç savaş nedeniyle büyük nüfus kaybına uğrarlar. Bazı kavimler Güney Amerika’ya kadar inerler. 9000. Akdeniz’de su seviyesi yükselir. Çayönü’nde ilk kez domuz evcilleştirilir. Buzul çağı sona erer. Çatal Höyük’te bir yerleşim birimi kurulur. Doğu Avrupa’da arpa tarımı başlar. Mezopotamya’da yaşayan Sümerliler ilk tekerleği icat ederler. Anadolu’da ve İran’da buğday tarımı başlar.000. (Tekerlek günümüz uygarlığının oluşmasına en büyük katkıyı yapmış olan çok büyük bir buluş olarak kabul edilir. İklim tekrar değişmeye başlar.000. (Hz. 10. Kurak bir iklimi olan Mısır’a 1000 yıl boyunca yağmur yağışının başlangıcı. 7000. Mezopotamya halkı arpa tarımını yeni öğrenir.247 - . Mezopotamya’da keçiler evcilleştirilir. Çatal Höyük’teki yerleşim birimi büyük bir kasabaya dönüşür. Nuh Tufanı bu yıllarda da ortaya çıkmış olabilir!) Mezopotamya’da Taş Devri’nin son yılları yaşanır. Ürdün vadisinde ilk kez buğday tarımı başlar. 8300. 6500.500. 6000. Mezopotamya’yı yabani otlar kaplar. Güney Afrika’da bazı mağara duvarlarına zebra ve fil resimleri çizilir.11.

yüzyılda Konstantinopol’de kabul edilen ve 17. İsviçre Alpleri’nde avlanan 30 yaşındaki bir adam (Ice man) kar fırtınasından korunmaya çalışırken donarak ölür. sırtındaki sadak içinde 14 adet ok ve bir yay ile belinde çakmak taşından yapılmış bir hançeri vardı.yaratıldığı yıl. Zoser için ilk piramidi yaptırır. Sümerliler ilk çivi yazısını icat ederler. adı bilinen en eski ve ilk tarihî şahsiyettir. 3000. Mısır’da Kral Zoser tarafından yönetilen üçüncü hanedanlık başa geçer ve Mimar İmhotep. 3300. Pamuktan giyecekler örülür. Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından Hıristiyanlara kabul ettirilen kâinatın -sözde. . 3800.) 3200. İran’da kilden yapılmış sikkeler icat edilir. Milattan sonra 7. 1991 tarihinde bulunmuştur. Deniz seviyesi bugünkü seviyesine 8 metre kadar yaklaşır. Elinde bakır bir balta. 600 sembolden oluşan bir alfabeyle Gılgamış Destanı’nı yazarlar. Suriye Hıristiyanlarınca hesap edilerek kabul edilen kâinatın yaratılış yılı. 5000. Aşırı tarım ve meracılık yüzünden Kuzey Afrika’daki Sahra bölgesi çölleşmeye başlar. 2900. Bu.248 - .İsviçre’de köpekler ve öküzler evcilleştirilir. Kuzey Mısır Krallığı ile Güney Mısır Krallığı. Mezopotamya ve Mısır’da sulama kanalları yapılır. Danimarka’da kadınların erkeklere oranla erken ölüm oranı %40 daha fazladır. Kutsal sayılmalarına rağmen Karadeniz’de aşırı sayıda yunus avlanılır. dünyanın en büyük taş yapısıdır. Kral Menes idaresi altında birleşir. tahıllardan ekmek yapılmaya başlanır ve yabani keten soymuklarından halatlar yapılır. 5490. bin yıl süreyle. 4000. (Cesedi 11 Eylül. yüzyıla dek. Menes. Demir cevheri işlenmeye başlar. 5508. Yakın Doğu’da tekerlekli yük arabası kullanımı başlar. Amerika Kıtaları’nda mısır ve baklagiller tarımı başlar.

1450. 1374. 721. Hindistan’da çay ve muz tarımı. Hz. Hz. Böylece. Muhtemelen. Hz. 1850.Tanrı’nın tek olduğu insanlara hatırlatılır. Tarihçi Herodotus’a göre: Homer. Sümerliler ondalık sayıları keşfederler. 2000. Çin’de ipek işlenmeye başlanır. Mısırlılar sadece güneş tanrısı Aton’a inanmaya başlar ve tektanrıcılığı geçici olarak kabullenirler.2675. Babil’de Hammurabi devri başlar. Davut’un (King David) krallığı. Akadlar Mezopotamya’yı 200 yıl boyunca idare edilmeye başlarlar. Afrika’da karpuzculuk. 1002-962. İliad ve Odisse destanlarını bu tarihte tamamlar. 1792. Hz. 1500. 1000. 2350. Hz. 962-922. . Yakub’un sülalesi “Beni İsrail/İsrailoğulları” adıyla günümüze kadar sürecektir. Mısırlılar geometriyi geliştirirler. Hz. Yakub -İsrail lakabı ile. Hinduizm ve Rig Vedalar’ın ortaya çıkışı. 1200. Yakın Doğu’da sığır ve süt-yoğurt çiftçiliği başlar.249 - . Arabistan Yarımadası’nda hurma ve incir ticareti başlar. İbrahim Harran’dan Ken’an (Canaan/Filistin) bölgesine göç eder ve Nemrud’un saltanatı altında olan Babil’e (Babylon) gelerek peygamberliğini ilân eder. İsrailoğullarından 27 bin kişiyi yok ederler. Yakın Doğu’da domuz etinin yenmesi yasaklanır. adak olarak kölelerin kurban edilmesi yasaklanır ve ibadet kuralları getirilir. Musa’nın peygamberlik mucizelerini göstermeye başladığı ve 10 Emir’in geldiği yıllar. Britanya’da feribotlar ve vinçler kullanılmaya başlar. Roma kenti Romulus ve Remus tarafından kurulur. 753. Sümer uygarlığı en yüksek noktasına ulaşır.Tanrı’nın buyruklarını yaymaya devam eder. Bundan sonra. Süleyman’ın krallığı. Fenikeliler ve Giritliler üç direkli ve kare yelkenli gemileriyle Lübnan kerestelerini Mısır’a ihraç etmeye başlarlar. 850. Keops piramidi 20 yılda inşa edilir. İbrahim’in dini Ortadoğu da yayılır. Asurlular. Anadolu’da Hitit hâkimiyeti yayılır. (?) Hz.

Ünlü Yunan filozofu Sokrat (Socrates) ve ünlü hekim Hipokrat (Hippocrates) doğdu. 600. Yunan Filozofu Democritus ‘maddenin en küçük parçası atomdur’ diyerek ilk atom teorisini geliştirdi. vidi. gördüm. Atinalı gençleri yoldan çıkardığı suçlamasıyla yargılanır ve baldıran zehri içirtilerek idam edilir. Musa’nın dinini yasaklar ve Kudüs’teki tapınakları yıkar. 470.’ 45. “Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma!” felsefesi Çin’de yayılır. Büyük İskender’in hocası ve mantık biliminin kurucusu Aristo (Aristoteles) doğdu. 101. Mısırlılar Afrika’nın çevresini gemiyle üç yılda dolaşırlar. 214. Roma İmparatoru J. 301. 400. Ünlü matematikçi Arşimet (Archimedes) doğdu. Suriye Kralı 6. Konfüçyüs’ün. 384. Manyetik pusula kullanan Çinli denizciler Hindistan’a çıktılar 47. 168. Bundan sonra bir yıl: 365 + ¼ gün ve yılbaşı da 1 Ocak olarak kabul edilir. 634. Antik Yunan felsefesinin kurucusu Thales’in doğumu. Sezar. Yunanlı matematikçi ve astronom Sosigenes’i görevlendirerek yeni bir takvim hazırlatır. Bizans’ın kuruluşu. Taoizm’in kurucusu Çinli filozof Lao-tze dünyaya gelir. . Çin Seddi’nin temelleri atılmaya başlanır. 551. 399. Çinliler güneş saatini icat ederler. Konfüçyüs (Kung Fu-tze) dünyaya gelir. Grek (Helen/Antik Yunan) İmparatorluğu’nun parlak devri. 30. 555. Sokrat. Buda (Siddharta Gautama) dünyaya gelir. 287. Kuzey Afrika’da esir ticareti ile leopar derisi ve fildişi ticareti başlar.250 - . Epifanes Hz. 300. vici). 565. 428.658. Pontus Kralı Farnaces’i mağlup eder ve ünlü sözünü haykırır: “Geldim. Sezar (Caesar) Anadolu’ya geçerek. 500. Sokrat’ın öğrencisi filozof Eflâtun (Plâton) doğdu. yendim!” (veni.

632. Batıya doğru ilerleyen Hunlar Afganistan’ı işgal ederler. Hz. MİLATTAN SONRA 33. 34-70. 200. İstanbul. Hz. Hz. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun başkenti olur. astronom Dionysius tarafından hesaplanmıştır. 250. Japonya’da bir din olarak kabul edilir. 786-809. Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun resmî dini olur. Ünlü İznik (Nicaea) Konseyi toplanır ve bugünkü Hıristiyanlık anlayışının temelleri atılır. Muhammed’in doğumu. Bilim. İstanbul. 570. . (Constantinople) Roma İmparatorluğu’nun başkenti olur. 660-750. Bu sözcük vefat anlamına geldiği gibi uyutmak. Hunlar Avrupa’yı işgale başlarlar. Muhammed’in vefatı.) 0 yılı: Hz. Budizm. 630-650. İsa’nın doğumu. Roma İmparatoru Konstantin Hıristiyanlığı kabul eder. Bu tarih İsa’dan 525 yıl sonra.MİLAT (05. Bağımsız Endülüs Emevi Devleti’nin ilânı. 360. yeryüzünden ayırmak ve melekler kadar saflaştırmak anlamlarına da gelmektedir.251 - . 325. Irak Abbasileri’nin güçlü devri. 395. 313. 756. felsefe ve ilâhiyatta çok ilerledikleri yıllar. 750-842. 711-715. İsa’nın teveffi’si. 330. 324. Hz. Hz. Emeviler’in İspanya’ya geçişi. İsa’nın havarileri İncilleri yazdılar. Hz. Emeviler devri. 610. Çinliler barutu bulurlar. 536. Muhammed’in peygamberliğinin başlangıcı. İsa’nın alternatif doğum yılı. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü (hicret). İlk Kuran ayetinin inişi ve Hz. Arap-İslâm İmparatorluğu’nun yükseliş devri. Harun el-Reşit’in Abbasî hükümdarlığı. 622.

1217. İkinci Haçlı Seferi’nin başlangıcı. Moğol İmparatoru Kubilay Kağan’ın sarayında memur olarak çalışmaya başlar. . Avrupa’da büyük bir veba salgını başlar.252 - . İlk ayna yapıldı. Asya ve Uzakdoğu hakkında önemli bilgiler kazandırır. 1298. Alp Arslan’ın Bizans imparatoru Romanos Diogenes’e karşı Malazgirt zaferi. 1214. 1150. 1250. 1270. Avrupalılara. Haçlı seferleri sırasında Araplardan öğrenilen ondalık sayı sistemi Avrupa’da yayılmaya başlar. Marco Polo. Moğollar barut kullanmaya başlayarak Doğu Avrupa’yı istilâ ederler. 1275. İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin temeli atılır. İngiltere’de krallığın yetkilerini sınırlayan Magna Carta ilân edilir. 1147. 1299. Sekizinci ve son Haçlı Seferi. Anadolu Selçuklu devletlerinin başlangıcı. 1071. 1215. Bursa’nın fethi. 1095. Anadolu’da büyük bir deprem olur ve 60 bin kişi hayatını kaybeder. Bu eser. Tunus’ta Fatimiler Devleti’nin kuruluşu. Bu olay -Batı’da. 969. 1268.) 1391. 1077. İlk Haçlı Seferi’nin başlangıcı. Moğollar Peking’i (Beijing) ele geçirirler. El-Me’mun’un parlak Abbasî hükümdarlığı. Irak Abbasilerinin çeşitli istilâlardan sonra yıkılışı.insan haklarının ve demokrasinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. 1261. 1348. 1086. Mısır Abbasilerinin başlangıcı. 1326. (Bundan Yahudiler sorumlu tutulur ve kitleler hâlinde öldürülürler. Paris’te bir üniversite kurulur. 1278. Ünlü Venedikli gezgin Marco Polo. Cenova hapishanesinde ünlü ‘Milyon’ isimli seyahatnamesini yazar.813-833. 892. İngiltere 330 gemiyle gelen Vikinglerin istilâsına uğrar. 1258. 1237. Selanik’in fethi. Çinliler mıknatıslı pusulayı icat ederler. Osmanlı beyliklerinin Osmanlı Devleti’ne geçişi.

Kuzey Amerika’da sadece bir milyon insan kalmıştır. 1502. Selim’in halife oluşu. 1453. Amerigo Vespucci 1491’de Amerika’yı kendisinin keşfettiğini iddia eder. 1517. Çin’deki depremde 830 bin kişi yaşamını yitirdi. İncil İngilizce’ye çevrilir. Avrupa’daki kutsal ittifakın donanması Preveze Savaşı’nda Osmanlılara yenildi. Vespucci Amerika’ya tekrar gider ve iddiasını ispatlar. İngiliz avukat ve tiyatro yazarı Şekspir (Shakespeare). 1492. 1518. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi ve İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti oluşu. İspanyollar Afrikalı esirleri Amerika’ya taşırlar ve şeker kamışı üretimini arttırırlar. Kanunî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı. 1538.1402. fakat Amerika’yı keşfettiğinin farkına varmaz. Y. Gutenberg’in matbaada ilk İncil’i basması. 1519-21 Ferdinand Magellan dünyanın çevresini dolaşır. Romeo Juliet’i yazar. 1600. Fransa’da dinî savaşların başlangıcı. Fransa’ya ilk kapitülasyonların (ayrıcalıklar) verilmesi. 1562. 1543. 1497. Çin’deki nüfus 120 milyona çıkar.S. 1413. Selim’in Şah İsmail’e karşı Çaldıran zaferi. Almanya’da Martin Luther’in Protestan Mezhebi’ni kuruşu. Mehmet Çelebi’nin Musa Çelebi’yi mağlup ederek Edirne’de tahta çıkışı. 1514. 1597. 1589. Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düşmesi ve Osmanlı birliğinin bozuluşu. 1455. 1512.253 - . 1556. Mısır’ın fethi ve Y. Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı. 1529. 1546. 1441. Dikiş makinesi yapıldı. S. Osmanlıların Viyana’yı kuşatması. İspanyolların Amerika’daki yerli halkları katletmeleri. . Afrikalı esirler Lizbon pazarlarında satılmaya başlar. 1520. 1535. Kristof Kolomb Küba’ya ayak basar. Japon ordusu ateşli silahlarla donatılır.

1700. ABD’nin kuruluşu. K. Osmanlılar Avrupa’da büyük toprak kaybına uğrarlar. Amerika’nın bağımsızlık ilân etmesi.D. 1727. Fransa’da uzunluk ölçüsü olarak Metre kabul edildi. Amerika ve İngiltere arasında ilk posta servisi başlar. yüz binlerce insan ölür. Avrupalılar Avustralya’ya ayak basarlar. 1787. 1705. Fotoğraf makinesi yapıldı.B. Batarya (akü) icat edildi. 1781. Japonlar bakır ve gümüş ihracatı sayesinde zenginleşmeye başlarlar.254 - . 1729. 1630. 1715. 1799. Fransız İhtilali. Hızlı çalışan dikiş makinesi yapıldı.) 1642. Dünyanın 750 milyon nüfusu olduğu hesap edilir. Brezilya’da kahve tarımı başlar. 1765. 1687. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi gezilerine başlar. . Londra’da menkul değerler borsası kurulur. Avrupa’da büyük bir veba salgını başlar. 18. Amerika’da ilk gazete yayımlanır. Pascal bir hesap makinesi yapar. Buharlı lokomotif yapıldı. İlk A. 1776. Japonya’da hayvanların öldürülmesi resmen yasaklanır. 1785. 1800.1606. 1663. Paris’te ilk lokanta açılır. 1698. 1789. 1790. 1750. Buharla çalışan ilk makine icat edilir. Amerika’da dolar resmî para birimi ilân edilir. 1704. anayasasının kabulü. Uranüs gezegeni keşfedilir. 1721. İstanbul’da ilk matbaanın açılışı. 1804. İngiltere’de aşırı alkol tüketimi yüzünden suç oranları artar ve hapishaneler yetersiz kalınca mahkûmlar Avustralya’ya gönderilir. (Yazdığı ciltler dolusu tarih ve coğrafya bilgisi içeren eserleri 1848’de Kahire’de ilk kez yayımlanacaktır. Napolyon’un Fransa İmparatoru ilân edilmesi. yüzyılda Afrika’dan Amerika’ya gönderilen esir sayısı 7 milyon kişiye ulaşır. 1822. İngiltere’de iç savaşlar başlar.

Elektrikli ütü yapıldı. Süveyş Kanalı açıldı. Otomobil yapıldı.1823. Faraday dinamonun prensiplerini keşfeder ve elektrik üretir. Sinema kamerası icat edildi. 1830. Londra metrosunun inşaatına başlanır. 1880. 1869. Denizaltı inşa edildi. Röntgen. 1856. Yürüyen merdivenlerin patenti alındı. 1829. . 1863. Kaliforniya’da bol miktarda altın bulunması ve ‘altına hücum göçleri’nin başlangıcı. 1876. 1836. 1825. 1882. 1883. Avrupalılar ABD’ye topluca göç etmeye başlarlar. Kırım Savaşları’nın patlak vermesi. İlk margarin yağı yapıldı. Rusya 7 milyon dolar alıp Alaska’yı ABD’ye satar. İngiliz fizikçi M. 1892. 1854. Atatürk’ün doğumu. 1845. Telefon icat edildi. 1895. 1898.255 - . 1877. 1839. 1861. Süveyş Kanalı İngilizlerin kontrolüne girdi. 1867. T. 22 milyon nüfuslu 23 eyalet. İsviçre’de ilk Siyonist kongrenin toplantısı. Osmanlıdan bağımsızlığını kazanır. W. İngilizlerin Mısır’ı işgali. 1848. Motorlu bisiklet yapıldı. 9 milyon nüfuslu 11 eyaletle çarpışır. Amerika’da 4 yıl süren iç savaşlar. 1875. Osmanlı-Rus savaşları. Petrol rafine edilir ve yan ürünler ortaya çıkar. 1881. Yunanistan. Tanzimat Fermanı’nın ilânı. 1887. X-ışınlarını keşfetti. Altı kurşunlu tabanca (Altıpatlar) yapıldı. Rusya’da koleradan 900 bin kişi yaşamını yitirir. Radyo yapıldı. Alüminyum madeni bulundu. Bakü’de petrol sondajları hız kazanır. 1853. 1831. Islahat Fermanı’nın ilânı. 1897. Birinci Meşrutiyet’in ilânı. Edison elektrik ampulünü icat eder. İlk hidroelektrik santrali inşa edildi. Makineli tüfek icat edildi.Otomatik çarpma işlemi yapan hesap makinesi yapıldı.

İtalyanların Libya’yı işgali. 1920. 20 milyon asker ve sivil yaşamını yitirir. 1916. Türk Kurtuluş Savaşı’nın zaferler dönemi. Wright kardeşler yaptıkları uçakla 39 km. 1. Osmanlı-İtalyan savaşı. Son padişah Vahdettin 17 Kasım’da bir İngiliz gemisiyle Malta’ya ayak basar. 1. Televizyon yapıldı. 1922. İstanbul’un işgal altına alınması. Halifeliğin kaldırılışı. 1924. . Çanakkale Savaşı’nda yenilen İngilizler geri çekilir.1899. 1901. 1914. Rusya’da Lenin önderliğinde Bolşevik devrimi.500 kişi öldü. 1930. Fas’ın Fransa ve İspanya arasında paylaşımı. 1911. Helikopter icat edildi. Ünlü Titanik gemisi Amerika’ya giderken battı. uçmayı başardılar. 1925. Dünya nüfusu 1. Penisilin bulundu. Dünya Savaşı’nın bitişi. Türk Kurtuluş Savaşları. 1905.7 milyara yükselir. Kerkük’te zengin petrol yatakları bulundu. Saltanatın kaldırılması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son bulması. Einstein Özel Rölativite Teorisi’ni yayımladı. 1923. Dünya petrolünün yarısı Bakü’de çıkarılmaktadır. Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin bağımsızlığının kabulü (24 Temmuz). Japon-Rus savaşları. Tüm dünyaya yayılan ‘Çin Gribi’ yüzünden 21 milyon insan daha öldü. 1904. 1928. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânı (29 Ekim). 1921. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü. 1907.256 - . 1919-22. 1917. 1912. 1918. Ses kaydetme cihazı yapıldı. Kol saati yapıldı. Uçak modelleri yapıldı. Fransızların Tunus’u işgali. Anadolu’daki ilk seçimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara’da açılışı (23 Nisan). 1900. 1903. 1908. Dünya Savaşı başladı. İkinci Meşrutiyet’in ilânı. Jet motoru yapıldı. 1927. Türkiye’de Arap alfabesinin kaldırılışı ve Lâtin alfabesine geçiş (3 Kasım).

1939. Rusların ilk insansız uzay aracını uzaya fırlatması. 2. 1976. 1974. Alaska’da zengin petrol yatakları bulundu. Canlı hücrelerdeki genetik kodların çekirdekteki DNA moleküllerinde gizlendiği tespit edildi. Hayvanların öldürülmesi günah sayıldığından Hindistan’daki farelerin sayısı 1. 1938. Türkiye 2 partili demokrasiye geçti. 1934. Hiroşima’ya ilk atom bombası atıldı. Almanya cumhurbaşkanı vefat eder. 1954. 1957. 1968. 1964. 1947. 1958. İran’da. İspanya iç savaşları. Şah’ın ülkeyi terk etmesi ile Ayetullahlar döneminin başlaması. 1960. 1949. . Jumbo jetler hizmete girdi. Elektron mikroskobu yapıldı. 1972. 1946. 1969. Dünya Savaşı başladı.1933. ABD Jüpiter’e insansız bir uzay aracı yolladı. 1936. Savaşın sonu.257 - . Türk ordusunun Kıbrıs’a çıkışı. 1973. Cumhurbaşkanı M. 1953. Hitler %88 oy alarak başa geçer. 1966. 1950. Kanada’da zengin Uranyum yatakları bulundu. Çin’deki büyük depremde 655 bin kişi yaşamını yitirdi. 1945.6 milyar olarak hesaplanır. Atom ve Hidrojen bombalarının sık sık denenmesi. Moskova yakınlarında ilk nükleer enerji santrali kuruldu. Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kuruluşu. Mao Tse Tung Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilân etti. 8 yıl süren Fransa-Cezayir savaşları. uçakların atmosferin üst tabakasına bıraktıkları kirli gazlar ve sanayi bacaları yüzünden ozon seviyesinin azaldığı saptandı. 40 milyondan fazla asker ve sivil yaşamını yitirdi. Lâzer ışınları kullanılmaya başlandı. Kemal Atatürk’ün vefatı (10 Kasım). Elektronik bilgisayar yapıldı. Naziler’in Almanya’da iktidara gelmeleri. 1979. Astronot Neil Armstrong Ay’a indi. ABD-Vietnam savaşlarının kızışması. Hindistan’ın İngilizlerden bağımsızlığını kazanması. 1948. Kore savaşı başladı. Vietnam Savaşı bitti.

Cezayir’de yenilenen seçimlerde sonuç değişmedi ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 60 bini bulduğu açıklandı. 1992. Üç binden fazla insan öldü. Güney Amerika’da 20 bin kişi sel ve kasırga nedeniyle öldü. 2003.258 - . 1990. 1991. 2002.2 trilyon dolar oldu. 1998. 8 yıl süren İran-Irak savaşı sona erdi. Savaş sırasında1 milyondan fazla insan öldü ve savaş faturası yaklaşık 1.W. 2000. Vatikan. Berlin duvarı yıkıldı. Gölcük’te 7. 1995. Yugoslavya’da iç savaş başladı. 11 Eylül’de tüm dünyayı etkileyecek bir terör olayı yaşandı: New York’taki İkiz Kuleler yolcu uçakları tarafından yıkıldı. B.1981. 1988. AIDS virüsü keşfedildi. Yugoslavya’daki savaştan dolayı 800 bin kişinin sakat kaldığı açıklandı. 1996. Clinton’ın yerine G. Yugoslavya’da iç savaş kızıştı. Partisi büyük çoğunlukla seçimi kazandı. TBMM yenilendi (3 Kasım). Irak. Gorbaçov Rusya’da reform (Perestroika) hareketlerini başlattı. A. Cezayir’de 400 kişi hunharca katledilerek öldürüldü (2 Ocak). Mevcut 5 siyasî parti barajı aşamadı. Mars gezegenine yürüyen bir araç (Pathfinder) indirildi. CHP tekrar meclise girdi ve tek muhalefet partisi oldu. Cezayir'de seçimler iptal edildi. 1633 yılında ‘Güneş dünyanın etrafında dönmüyor’ diyerek Kilisenin öğretilerine karşı çıktığı için hapsedilen Galileo’nun haklılığını -360 yıl sonra. 1997. Kuveyt’i işgal etti. Kuveyt geri alındı. Afganistan’da iç savaş kızıştı. 2000 yılında kıyamet kopacağını ileri sürenlerin tümü yanıldı.4 şiddetinde bir deprem oldu (17 Ağustos) ve 18 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Saddam Hüseyin ve muhafızlar ordusu saklandı. ABD ve İngiltere Irak’a girdi. Dünya nüfusu yaklaşık 4.5 milyar. .kabul etti. 1989. 1986. Bush başkan seçildi. Körfez Savaşı. 2001. (20 Mart).K.

(Karen Armstrong. 24 saat sonra. Şu ânda dünya nüfusunun 6 milyar 420 milyon olduğu tahmin edilmektedir. sayfa numaraları belirtilememiştir..God is. Taylan. Ocak.Rational Theology&Creativity of God. özür dileriz. 12 ülkeyi etkiledi.W.(Sri Chinmoy.(Shirley Nicholson. İst.(Seyyid Hüseyin Nasır. İst. Illinosis. London.(K. (26 Aralık) Büyük Deprem! Hint Okyanusu’nun altında bin kilometrelik bir fay hattı kırıldı.The Quest for God.. Virgin. 1992) . Chicago U.S. London. AUM publ.Kur’an’ı Kerim ve Meali.. 1 Mayıs.A History of Muslim Philosophy. G. Wiesbaden.Islam in Modern History. 1997) . Bir grup ABD’li bilim insanı Tanrı’nın %67 olasılıkla varolduğunu ilan ettiler.God and His People. Ward.Islamic Spirituality.Kerim ve Türkçe Açıklaması.. 1997) .(Prof.(Paul Johnson. New York.. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Üyelik Müzakerelerinin 3 Kasım 2005’te başlamasına karar verildi (17 Aralık). Sarsıntı ve Tsunami yüzünden 250 binden fazla insan hayatını kaybetti.(P.(Z. London..(Marshal G.. 8.Muhammad. KAYNAKÇA (Aşağıdaki kaynakların tümü dikkatle okunup taranmıştır. Hikmet Yay.(Musha-ı Şerif. Paul Davies. Cantwell Smith. 1987) . Hodgson.2004. Kazıcı/N. Filistin lideri Yasel Arafat Paris’te vefat etti (11 Kasım).. 1997) . 2005. Oxford..(E. 2004.Kur’an’ın Gölgesinde. 1972) . 1974) . Penguin.The Venture of İslâm. Nicholson. Pilgrim Press.(Prof. Yeni Boyut. 2.History of Christianity.(Prof. Bush yeniden başkan seçildi (2 Kasım). Phoenix. Seyyid Kutub. 1963) . Pelican.Unravelling the Mind of God. 1993) . Mandarin. 2005.. İst. Alıntılar.(M. London. 1997) . 1993) .Islam.The Mind of God.259 - . Yaşar Nuri Öztürk. New York. Medine. London.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.. 1991) .(Robert Matthews. New York. 1975) . W. 1957) . 1986) . Johnson. Princeton.P. M. dünya nüfusuna 220 bin kişi daha eklenmiş olacak. saat 11:30.The Goddess Re-awakening. kitapların birer özeti niteliğinde olduğundan. London. 1976) .Kur’an. 1982) .(W. B. Quest.Kur’an-ı Kerim Meali. NYC. 1992) .(Malise Ruthven. Çığır Yay.) . London. Şerif.

Illinosis. Kabaklı. 1951) The Story of Philosophy. 1998) . İst. İst.(Prof. İzmir.. Barnes.. New York.(Prof.(Robert Pollack.(A.. Oxford. Atatürk.(İ.(Heinrich Zimmer. 1992) Düşünce Tarihi. Flamingo. İst.(Muhyiddin-i Nevevi. İst.(K. London. BDS Yay. 1971) Felsefenin İlkeleri. 1966) Felsefe Sözlüğü. Margenau-A.(Steven T.. Katz.. 1964) J.Jacobs.(Stephan Hawking. Everyman.(Dr.. 1992) Cosmos. İst. 1941) Creative Evolution. 1954) Mysticism and Religious Traditions. Yeni Boyut. Öztürk. İnkılap Kitabevi. Meridian Books. 1995) I am That. Doubleday..(Elizabeth Nothingham.. Lovelock. 1963) Philosophies of India. Acorn. Selâm Yay.1973) Nutuk. 1976) Mesnevî Şerhi. 1977) Ömer Hayyam’ın Rubaileri.(D. 1987) Düşünce Tarihi.(Danah Zohar. Türk Tarih Kurumu. 1988) The Emperor’s New Mind. Penguin. Carolina.(Prof. N.1997) İncil. L. 1990) The Quantum Society.(Sri Nisargadatta Maharaj.J. 1994) The Tao of Physics. Edebiyat Yay. 1993) Early Greek Philosophy.. London. Werblowsky.Yaşam Yay. 1994) Science. 25. 1996) A Brief History of Time.York & London. Akaşa. Bas. London. Bahar Yay. 3. New York. London. London.. Basım.. 1975) Çağdaş Felsefe.. Ank. 1994.(R. 1975) Mehmet Akif.(Will Durant.(O.. Çığ.(C. 1982) The Ottoman Dynasty.(Tâhir-ul-Mevlevi. Arrow. Riyazü’s Sâlihin ve Terc. Hidden.. Üni. N. Einstein. New York. Flamingo. Open Court. 1992) You’ll see it when you believe it. 1912) Kur’andaki İslam... 4 cilt. Wayne Dyer.(James E.(M.(Y. 1973) İrşâd Ekseni. 2 cilt.(S. London. Pantheon. London. 1990) The Jewish Mystics.. Remzi Kitabevi.(John Burnet.İ. London. Varg. 1990) Yunus Emre.Z. Jerusalem.(H. Theos. Hakkı Hz. 1966) Gaia.. London.(V.- Ramtha – (Ramtha. İst. Konya. 1976) Religion and Society.(A.. NYC. N. M. Bantam. Noah Kramer. New York.(Fritjof Capra.. İst. 1977) The Quantum Self. Y. 1961) Modern Philosophy of Mind-(William Lyons.(A.(Orhan Hançerlioğlu. Kocatürk. Kabaklı. a Symp. Fethullah Gülen.. Çev. 1983) Signs of Life. Hançerlioğlu. 1969) Marifetname. Vintage. Toker Yay.Sartre.260 - . Bios.(Henri Bergson. Morgan. Varlık Yayınları. Basımevi. Oxford University Press. Roger Penrose. Nil Yay. New York. Ankara. İstanbul. Mcmillian. Basım.(Bedia Akarsu. Philosophy and Religion. Being and Nothingness.E. Zohar.(H. Flamingo. İst. 1990) A Brief Introduction to Psychology. NYC.(Alexander W.P.. Simon&Schuster. İst. Milli Eğ. Toker Yay. Nihat Keklik. M. McGraw-Hill.(Afşar Timuçin. 1994) Tarih Sümer’de başlar.

İst.(Mehmet Sağlam.(Mustafa İslâmoğlu.. Ercan K. İst.(Prof.- Yürek Devleti. İst. Hilmi Birsel. Denge Yay. Seçkin Yay. Yağmur Yay. H. 1976) Karl Marx ve Sistemi...(Ali Şeriati (çev: Kerim Güney). Fındıkoğlu. Denge Yay. Oxford U. 1975) Eski Uygarlıkların Şiirleri. Z... . İst. 1993) İnternet’teki birçok üniversite ve kitaplıkların web siteleri.(Rodney Castleden. İst.(Talat Sait Halman.261 - ... Parragon. İzmir. Sağlam..N.... Bristol.. Ötüken Yay. F. 1996) Said-i Nursi’nin Tarihçe-i Hayatı.. 1994) Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 1976) Öze Dönüş. Hornby. İst. İst..Pr.(M. 1994) Allah Vardır.Külliyatı. S. 1974) Beynin Kimliği..(A.(Dr. 1997) Genetik Geçmişimiz ve Geleceğimiz.(R. Sözler Yay. 2001) World History.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful