You are on page 1of 42

‫ﺍﺳﻮﻫﻦ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi


@@Z@oÏa…@†í‰ìß @@æõbbi@@@@Q~Q
@ @Q@‰a @@Q~Q~T
@@@ðõìÛýß@ñ‰ì@æõbbi@ŠË…ŠÐ¾ NQ @LŠ’Ûa@ñ‰ì@Þìni@åË…@pìjrß@NQ @pìØíaŠi@ñ‰ì@„bj¾
@@Þaìíú@ìí…ëõa@ëbma@ë‰ì™@æõbbi@@ @@.‫ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ‬،‫ ﺍﻟﻠﻴﻞ‬L‫@@ ﺍﻟﻀﺤﻰ‬Z|î–Ï@æa…@Þìni@åË…
@RåËìmìÏ@„bj¾@æa…@RòàÜ×@pìjrß@ NR ñ‰ì@†Ï‰…@Þìni@åË…@òía@åmŠ×@„bj¾@NR Š’Ûa ñ‰ì@NÚ
@@O@†×@å×ë†äÏŠi@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@@ æa…@à’Ûa@LÝîÜÛa@L‫@ﺍﻟﻀﺤﻰ‬LŠ’Ûa ‫@ﺍﻟﻀﺤﻰ‬ñ‰ì@N@Þ
@@@@ åÛìÐßì×@LÜ×@a‰b‚@bmŠ @@@N†ÜjÛa@ @ÝîÜÛa ñ‰ì@N@â
@@Në†íûí†äía@æa…@@ ñ‰ì@†Ï‰…@Þìni@åË…@@òía@„bj¾@NS à’Ûa@ñ‰ì@N@æ
@òía@RåËìmìÏ@‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬æa…@óÔÜm@@NS æa…@à’Ûa @LÝîÜÛa@L‫@ﺍﻟﻀﺤﻰ‬LŠ’Ûa †ÜjÛa@ñ‰ì@@Në
@ @Nñ‰ì@†Ï‰… @@N†ÜjÛa@ @@
@@æa…@RòàÜ×@„bj¾@ïiìm@éîmü@@NT @Ùîn×@l…aŠi@æa…@‫@ﺑﺮﻭﺿﻮﺀ‬bînä@NT @@
@@ë‰ì™@åÌîjàîi@åË…@òía@RåËìmìÏ @@N‫„@ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬bj¾ @@
@@NkîÔã@ëbma @@Nðbj@å×a‰@ìnäj¾@âbbuŠØi@NU
@åçë‰ìÜ×@a‰b‚@Rñ‰ì@„bj¾@NU
@@NÞìni@åË…
@@ ٢ ‫ﺍﺭﺱ‬
.‫ ﺑﺮﲡﻮﻳﺪ‬a‰b‚ ‫„ ﺳﻮﺭﺓ‬bj¾ .١ ،‫ ﺑﺮﲡﻮﻳﺪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺡ‬åË… „bj¾.١
a‰b‚ ‫„ ﺳﻮﺭﺓ‬bj¾ ‫ ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ‬.٢ .‫ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ‬،‫ ﺍﻟﻠﻴﻞ‬،‫ﺍﻟﻀﺤﻰ‬
.‫ﺑﺮﲡﻮﻳﺪ‬ .‫„ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬bj¾ ‫ ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺭﺍﺟﲔ‬.٢
@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@å׉aìÜÌß .٣ @@
@tbbj¾@bmŠ@åíìäm@æa…@òä×b @@
N†í죊i@åË…
@@ @@@S@‰a
@@@ðõìÛýß@Šm@a‰b‚@ñ‰ì@„bj¾ NQ @LÝîÜÛa L‫@ﺍﻟﻀﺤﻰ‬LŠ’Ûa@ñ‰ì@@„bj¾@NQ
NICT @@N|î–Ï@æa…@Þìni@åË…@†ÜjÛa@æa…@à’Ûa
@@NŠm@a‰b‚@ñ‰ì@„bj¾@ïiìm@éîmü NR @ÕíõbiŠÐ¾@ðbj@å×a‰@ìnäj¾@âbbuŠØi@NR
NB@ÝîmŠm@B@a‰b‚@ñ‰ì@„bjß NS @@Næõbbi
@
1
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@NÝîmŠm@a‰b‚@ñ‰ì@„bj¾@ïiìm@éîmü NT @a…@pìjŠm@Rñ‰ì@æõbbi@åØÜàÈÌß@NS
@@NÜ×@a…@ñëým@åÌí†ämŠÏ NU @@Nåí‰bè@åÏë†îè×
: oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ ‫ ﺣﻔﻈﻦ‬١,٢
١ ‫ﺍﺭﺱ‬ :‫ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺮﺍﻳﻜﻮﺕ‬
‫ ﻫﻨﺪﻕ‬Íí ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬æõbbi ŠË†äß .١ .‫† ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬ω… ‫ ﻛﺮﺗﻦ ﺍﻳﺔ‬ÅÐzÌß .١ ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬.‫ﻁ‬
.ICT ðõìÛýß ‫ﺩﺣﻔﻆ‬ .‫ ﺑﺘﻮﻝ‬åË… ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬ÅÐzÌß .٢ ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬.‫ﻅ‬
@a‰b‚@òèÏb’ß@æa…@óÔÜm NR ÅÐzÌß Ùîn× êìšËì-êìšËìŠi@.٣ ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ‬.‫ﻉ‬
@ë†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@LÜ× .‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
@ @NŠíë†m@æõbbi@åË…
†Ï‰… ٢‫ ﺍﻳﺔ‬ÅÐzÌß ‫ ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ‬.٣
ë‰ì™ åÌîjàîi åË… ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬
.‫ﺍﺗﺎﻭ ﻧﻘﻴﺐ‬
: a‰b åË… ‫ ﺗﺴﻤﻴﻊ ﺣﻔﻈﻦ‬.٤
.ë‰ì™ ‫ ﺣﻔﻈﻦ‬Îìjàrß M
N‫@ﺣﻔﻈﻦ‬Îìjàrß@æa…@ÍÛìÌß@@ M
٢ ‫@@ ﺍﺭﺱ‬
‫ ﻫﻨﺪﻕ‬Íí@ñ‰ì@æõbbi@ŠË†äß .١ .‫† ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ω… ‫ ﻛﺮﺗﻦ ﺍﻳﺔ‬ÅÐzÌß.١
.ICT ðõìÛýß ‫ﺩﺣﻔﻆ‬ .‫ ﺑﺘﻮﻝ‬åË… ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ÅÐzÌß .٢
،‫ ﻛﻠﺲ‬a‰b‚ ‫ ﺗﻠﻘﻲ ﺩﺍﻥ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬.٢ åË… ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ÅÐzÌß.٣
.ë†íûí†äía ‫ ﺩﺍﻥ‬åÛìÐßì× .‫ﺑﺘﻮﻝ‬
‫† ﺳﻮﺭﺓ‬ω… ‫ ﺍﻳﺔ‬ÅÐzÌß ‫ ﻻﰐ ﺗﻮﰊ‬.٣ ‫ ﺗﻠﻪ‬Íí ٢‫ ﺳﻮﺭﺓ‬æõbbjàÏ åØÜàÈÌß.٤
‫ ﺍﺗﺎﻭ‬ë‰ì™@åÌîjàîi@åË… ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬ .‫ ﻋﻤﻠﻦ ﻫﺎﺭﻳﻦ‬ðb™bj ðŠuýÏ…
.‫ﻧﻘﻴﺐ‬ ðŠuýо ‫ﺍﺧﻼﺹ ﺩﺍﻥ ﺟﻮﺟﻮﺭ‬.٥
: a‰b åË… ‫ ﺗﺴﻤﻴﻊ ﺣﻔﻈﻦ‬.٤ .‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
ë‰ì™ ‫ ﺣﻔﻈﻦ‬Îìjàrß -
‫ ﺣﻔﻈﻦ‬Îìjàrß@æa…@ÍÛìÌß -

@
2
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬ ‫@@‬
‫‪ Íí@ñ‰ì@æõbbi@ŠË†äß .١‬ﻫﻨﺪﻕ‬ ‫‪ ÅÐzÌß .١‬ﻛﺮﺗﻦ ﺍﻳﺔ …‪ †Ï‰‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ‪.‬‬
‫ﺩﺣﻔﻆ ‪.ICT ðõìÛýß‬‬ ‫‪ ÅÐzÌß .٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ …‪ åË‬ﺑﺘﻮﻝ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺗﻠﻘﻰ ﺩﺍﻥ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ‪ a‰b‚‬ﻛﻠﺲ‪،‬‬ ‫‪ ÅÐzÌß .٣‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻖ‬
‫×‪ åÛìÐßì‬ﺩﺍﻥ ‪.ë†íûí†äía‬‬ ‫…‪ åË‬ﻓﺼﻴﺢ ‪ a‰b‚‬ﺗﺪﻭﻳﺮ‪.‬‬
‫‪@ñ‰ì@†Ï‰… @Ròía@ÅÐzÌß@ïiìm@éîmü@ NS‬‬ ‫‪ åØÜàÈÌß .٤‬ﺳﻮﺭﺓ‪ Íí ٢‬ﺩﺣﻔﻆ ﺩﺍﱂ‬
‫‪@NkîÔã@ëbma@ë‰ì™@åÌîjàîi@åË…@‰†ÔÛa‬‬ ‫ﺻﻼﺓ ﺩﺍﻥ ×‪ åÏë†îè‬ﺳﻬﺎﺭﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ a‰b‚@æõbbi å׊˅ŠÐ¾ .٤‬ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺩﺍﻥ‬ ‫‪ .٥‬ﺑﺮﺷﻜﻮﺭ …‪ åË‬ﻛﺒﻮﻟﻴﻬﻦ ‪.ÅÐzÌß‬‬
‫ﺗﺮﺗﻴﻞ ‪ŠmìÐßì× p…bÏ aŠØ å×bãìšÌß‬‬
‫‪ .٥‬ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ ‪ a‰b‚ ÅÐzÌß‬ﺗﺪﻭﻳﺮ‬
‫ﺩﺍﻥ ﺗﺮﺗﻴﻞ‪.‬‬
‫‪ åÌí†ämŠÏ .٦‬ﺣﻔﻈﻦ ﺩﺩﺍﱂ ﻛﻠﺲ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪:oÏa‬‬ ‫‪ ١,٣‬ﺍﻳﺔ ﻛﻔﻬﻤﻦ‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫‪١,٣,٤‬‬
‫‪ðõìÛýß@ñ‰ì@æõbbi@å׊˅ŠÐ¾ .١‬‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ﳑﻬﻤﻲ ﺳﻮﺭﺓ‪٢‬‬
‫‪.ICT‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺳﺒﺐ ﺩﻧﺎﻣﺎﻛﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻜﻮﺕ ‪a‰b‚‬‬
‫‪ Þaõì .٢‬ﺟﻮﺍﺏ ‪ ³íõb׊i‬ﺳﻮﺭﺓ‬ ‫‪ .٣‬ﻣﻨﺸﻜﻮﺭﻱ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺭ ‪: Ínäm‬‬
‫‪ åÌÜîi -‬ﺍﻳﺔ‬ ‫ﺥ‪ .‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‪:‬‬
‫‪ oз -‬ﺩﺗﻮﺭﻭﻧﻜﻦ‬ ‫)ﺍﻳﺔ ‪(٥ œÌîç ١‬‬
‫‪ -‬ﺳﺒﺐ ﺩﺗﻮﺭﻭﻧﻜﻦ‬
‫‪ åØËŠäß .٣‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﺩﺍﻥ ﺍﻳﺔ‬
‫‪ å×bãìšÌß‬ﺑﺎﻫﻦ ﺑﻨﺘﻮ ‪ŠubÌß‬‬
‫‪: buŠ×@ÖŠ™ .٤‬‬
‫‪ ð‰b‚äß -‬ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ ‪.ICT ðõìÛýß‬‬
‫‪ Íjßì .٥‬ﺳﺎﺭﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﺍﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬
‫‪ .٦‬ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺣﺎﺻﻴﻞ ‪ Íjßì‬ﺳﺎﺭﻥ‪.‬‬

‫@‬
‫‪3‬‬
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
٢ ‫ﺍﺭﺱ‬ @@
‫´ ﺳﻮﺭﺓ‬mŠÌÏ åË… ‫ ﳑﺎﺩﻧﻜﻦ ﺍﻳﺔ‬.١ ‫† ﺳﻮﺭﺓ‬ω…@ ÍînäÏ ٢‫ ﺍﻳﺴﻲ‬åØía‰bärß .١
‫ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭ‬
†Ï‰… ÍînäÏ ٢‫ ﺍﻳﺴﻲ‬åÌ‚äîiŠÏ .٢ ‫ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬æõaìîàîníd× ١,١
‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬١,٢
‫ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ‬ðõbäÌß åËŠäÏ ŠË†äß .٣ .‫† ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬Ï ‫ ﻋﺒﺎﺩﺓ‬ÕqbiŠÐß .٢
‫ ﻟﻴﻠﺔ‬tì×üŠi ‫ﻣﺮﻫﺴﻴﺎﻛﻦ ﻭﻗﺘﻮ‬ ‫ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬åËë†ãb× ‫ ﺑﺮﺍﻭﺳﻬﺎ ﳑﻬﻤﻲ ﺍﻳﺴﻲ‬.٣
‫ﺍﻟﻘﺪﺭ‬
‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ‬ÞaõìŠi@ .٤
‫ ﻟﻴﻠﺔ‬tì×üŠi ‫ﻣﺮﻫﺴﻴﺎﻛﻦ ﻭﻗﺘﻮ‬
.‫ﺍﻟﻘﺪﺭ‬
‫ﺳﺘﺮ "ﻟﻴﻠﺔ‬ìÏ ‫ ﻣﻠﻮﻛﻴﺲ‬åÌí†ämŠÏ .٥
."‫ﺍﻟﻘﺪﺭ‬

@ @ @ @@S@‰a @@
@@@Ínäm@åÛìÐßì׊i@a‰b‚@åÌ‚äîiŠÏ@PQ @ @‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@å×bmbrß@ NQ
@ @@‰†ÔÛa@ñ‰ì@æŠubÌÏ@@@ ‫ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬åÛìi@ÍväÐ@‫@ﺩﻋﺎﺀ‬åØÜàÈÌß@ NR
@@@@@@@ @buŠ×@ÖŠ™@Ýî•by@åÌnäjàÏ@NR ‫"ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻚ ﻋﻔﻮ ﻛﺮﱘ ﲢﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﺎﻋﻒ‬
@ @@åìßë‰@æa…@åÛìÐßì×@@@ "‫ﻋﲎ‬
@ @‰†ÔÛa@ñ‰ì@Œíõì×@ NS @ @
@ÍväÐ@ ‫ @ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺩﻋﺎﺀ‬îÛìäß@NT
@ @@N‫@ﺭﻣﻀﺎﻥ‬åÛìi@
‫ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻚ ﻋﻔﻮ ﻛﺮﱘ ﲢﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ‬′@@@@
 ‫ﻓﺎﻋﻒ ﻋﲎ‬
@@@@@@@@ÞìÐßìÌß@–@HfolioI@‫@ﻓﻮﻟﻴﻮ‬NU
@ @‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@oßìÜÈß@
@‰†ÔÛa@ ñ‰ì@å×bàîmŠi@bníŠŠi@ïî@NV
@ @
@
4
‫‪@ @ñ†îÔÇ‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫‪ ٢,١,٩‬ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ‪ :‬ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﺭﺍﺩﺓ‬
‫‪:å×bmbrß .١‬‬
‫‪ Íjßì‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ ´mŠÌÏ Ínäm‬ﺻﻔﺔ‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪ ´mŠÌÏ@١,١‬ﺍﺭﺍﺩﺓ‪"-‬ﺍﷲ ﺑﺮﻛﻬﻨﺪﻕ‬
‫ﺍﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻣﻼﻛﻮﻛﻦ ﲰﻮﺍ ‪bÐäm a‰b׊Ï‬‬
‫‪ åËŠäÏ ŠË†äß‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪ åË… oØíaŠm‬ﺳﺴﻮﺍﺗﻮ"‬
‫‪ bníŠ‬ﻗﻴﺼﻪ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪ ١,٢‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ‪.‬‬
‫´ﻧﱯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺑﺎﻛﺮ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍﺝ ﳕﺮﻭﺩ‪‬‬ ‫‪ ١,٣‬ﺣﻜﻮﻡ ¾‪ ðõbíbŠÐ‬ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ ÞaõìŠi‬ﺟﻮﺍﺏ ‪ bníŠ Ínäm‬ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪ pìjrß@NR‬ﺩﺍﻥ ﳑﻬﻤﻲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ‬
‫¾‪ å׊Ïb‬ﺩﺍﻥ ¾‪ „bj‬ﺩﻟﻴﻞ‪ ٢‬ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ "ﻓﻌﺎﻝ ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ" ‪:‬‬
‫ﻋﻘﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﱪﻭﺝ ‪ ١٦:‬ﻣﻘﺼﻮﺩﺙ ‪" :‬ﻣﻬﺎ‬
‫‪@ðõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ‬ ‫‪.٦‬‬ ‫ﻛﻮﺍﺱ ‪ Íí@Òa‬ﺩﻛﻬﻨﺪﻗﻲ"‬
‫ﻋﻘﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٣‬ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ‬
‫"ﺳﺴﻮﺍﺗﻮ ‪ a‰b׊Ï‬ﺗﻴﺪﻕ ﺍﻛﻦ ﺑﺮﻻﻛﻮ‬
‫‪"sÓ†äè×@@bÐäm‬‬
‫‪ .٤‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺫﻳﻜﲑ ×‪ †Ð‬ﺍﷲ‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬ ‫@@‬
‫‪@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm@å×bmbrß .١‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ‪ Íjßì .١‬ﺳﺎﺭﻥ ‪: ðõbäÌß‬‬
‫‪ åÔíõbj× -‬ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ …‪ åË‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ‬ ‫‪ ١,١‬ﺭﺿﺎ‬
‫ﺍﷲ‬ ‫‪ ١,٢‬ﺑﺮﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬
‫‪ -‬ﻋﺎﻗﺒﺔ ‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪ ١,٣‬ﺗﻴﺪﻕ ‪ ìmìÏ‬ﺍﺳﺎ‬
‫‪ .٢‬ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ ‪ ðõbäÌß‬ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ‬ ‫‪ ١,٤‬ﺻﱪ‬
‫…‪ åË‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ‬ ‫‪ ١,٥‬ﺗﻮﻛﻞ‬
‫‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﻋﺎﻗﺒﺔ ‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬
‫‪ åØía‰bärß .٣‬ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ …‪åË‬‬ ‫‪ ìmìÏ ٢,١‬ﺍﺳﺎ‬
‫ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ ‪ðŠØÌîÌß‬‬ ‫‪ ٢,٢‬ﻣﺮﻭﺳﻘﻜﻦ ﺍﳝﺎﻥ‬
‫ﺻﻔﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪ ٢,٣‬ﻣﺎﻟﺲ ﺑﺮﺍﻭﺳﻬﺎ‬
‫@‬
‫‪5‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫‪Îìjßì ٢,٤‬‬
‫‪ bÏìÛ ٢,٥‬ﺩﻳﺮﻱ‬
‫‪ .٣‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺗﻘﻮﻯ ×‪ †Ð‬ﺍﷲ‪.‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬
‫‪: Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .١‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ‪ æõaˆîiŠÏ‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬
‫‪ -‬ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ‬ ‫…‪@ïãõbß@åäîÌíd× åË‬‬
‫‪ïãõbß@åäîÌíd× -‬‬ ‫‪ .٢‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺍﻭﺳﻬﺎ ﺩﺍﻥ ﺑﺮﺗﻮﻛﻞ ×‪ †Ð‬ﺍﷲ‬
‫‪ .٢‬ﺍﻭﻟﺴﻦ ﺣﺎﺻﻴﻞ ‪åÌ‚äîiŠÏ‬‬ ‫ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ‪.‬‬
‫‪ buŠ×@ÖŠ™ .٣‬ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬ ‫‪b–äîÌß .٣‬ﰲ ﻛﻠﻤﻬﻦ ‪ïãõbß‬‬
‫‪ æõaˆîiŠÏ@åØía‰bärß -‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﺍﺭﺍﺩﺓ‬
‫ﺍﷲ …‪ïãõbß@åäîÌíd× åË‬‬
‫‪ bnÏ å×bãìšÌß -‬ﻣﻴﻨﺪﺍ ﺍﺗﺎﻭ ‪Ήìi‬‬
‫‪ÙîÏaŠ™ åë‰ìÌÏ‬‬
‫‪ .٤‬ﳑﺒﻮﺍﺕ ‪ ðõbäÌß åÇìuë‰‬ﺻﻔﺔ‬
‫ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ‪ å×bãìšÌß‬ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﻴﺖ‬

‫@@‬
‫‪@R~Q~Y‬ﺍﷲ@‪ @@@@òЕŠi‬ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪:oÏa‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫@@‬
‫‪ Íjßì .١‬ﺳﺎﺭﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻔﺔ ﺍﷲ‬ ‫‪: å×bmbrß .١‬‬ ‫‡‪ìàÜÇ@@@@N‬‬
‫"ﻋﻠﻤﻮ"‬ ‫‪ ´mŠÌÏ ١,١‬ﻋﻠﻤﻮ‪.‬‬ ‫@@‬
‫‪ åËŠäÏ@ NR‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﺍﻥ ‪ Rð‬ﺻﻔﺔ‬ ‫‪ ١,٢‬ﺣﻜﻮﻡ ¾‪ ðõbîŠÐ‬ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﻋﻠﻤﻮ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻤﻮ ﺍﷲ‪.‬‬
‫´ ‪‬‬ ‫‪ „bj¾ .٢‬ﺩﺍﻥ ﳑﻬﻤﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ‬
‫‪ „bj¾ .٣‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ ﻋﻘﻠﻲ ﺳﺮﺗﺎ‬ ‫ﻋﻠﻤﻮ‪.‬‬
‫‪.t…ì–Ôß‬‬ ‫‪ ٢,١‬ﻧﻘﻠﻲ ‪´ :‬ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬﺍﺕ‬
‫‪ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٤‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ ﻋﻘﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ – ‪٤‬‬
‫‪‬‬
‫ﺻﻔﺔ "ﻋﻠﻤﻮ" ﺍﷲ‬ ‫‪ .٣‬ﻣﻴﻘﻴﲏ ‪ aëbèi‬ﲰﻮﺍ ‪ Íí a‰b׊Ï‬ﺑﺮﻻﻛﻮ ﺗﻠﻪ‬
‫‪ .٥‬ﺑﺮﻧﺸﻴﺪ ﺑﺮﺗﻴﻤﺎﻛﻦ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻤﻮ ﺍﷲ‪.‬‬ ‫ﺳﺪﻳﺎ ﺍﺩ ‪ †Ï‬ﺍﺯﱄ‪.‬‬

‫@‬
‫‪6‬‬
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@R@‰a @@
@@Z@ðõbäÌß@æ‰b@Íjßì@ NQ @Z@ìàÜÇ@òЕŠi@‫@ﺍﷲ‬ïÜÔÇ@ÝîÛ…@å×bmbrß NQ
@ìàÜÇ@òЕ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm Q~Q @å×a@æa…@@Ά@LéÜm@Íí@a‰b׊Ï@aì´
@@‫ﺍﷲ‬ @@@ ‫@ﺍﷲ‬æaìçbnÌÏ@a…@ì×üŠi
@ìàÜÇ@òЕ@ðŠØÌîÌß@òjÓbÇ@ Q~R @@Z@‫@@ﺍﷲ‬ìàÜÇ@òЕ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm@ NR
‫ﺍﷲ‬ @@åÔîubj×@ÝàÇ@å×ì×ýß
@æb¹aŠi@æaìuìm@ðõbäÌß@åìßë‰@ @NR @@NåÔíõbj×@ê‰d×@ØîÏŠi
@@@@òjÓbÇ@æa…@‫@ﺍﷲ‬ìàÜÇ@òЕ@åË…@ @@ìàÜÇ@pìnãìäß@´ua‰
@@‫@ﺍﷲ‬ìàÜÇ@òЕ@ðŠØÌîÌß@@@ @@@ìàÜÇ@òЕ@ðŠØÌîÌß@òjÓbÇ@åØÜväß@ NS
@@åØía‰bärß@îÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@ @NS @@Z@‫@@@@ﺍﷲ‬
@ìàÜÇ@òЕ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm@ @@@æb¹a@åØÔëŠß R~Q
@@N‫@ﺍﷲ‬òЕ@ðŠØÌîÌß@òjÓbÇ@æa…@‫ﺍﷲ‬ bèëaŠi@Ûbß R~R
éšm…@Íí@Ra‰b׊Ï@å×ì×ýß R~S
ìàÜÇ@pìnãìäß@bèëaŠi@bînä@ NT
٣ ‫ﺍﺭﺱ‬
: Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .١ ‫ ﺍﷲ‬æaìçbnÌÏ@a‰bnãa@æõaˆîiŠÏ ‫ ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ‬.١
‫ ﻋﻠﻤﻮ ﺍﷲ‬١,١ .ïãõbß@æaìçbnÌÏ@åË…
ïãõbß æaìçbnÌÏ ١,٢ åÏë†îè× ‫„ ﺩﺍﱂ‬bj¾ ‫ ﺑﻮﺩﺍﻳﺎ‬åØÜàÈÌß.٢
åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﺍﻭﻟﺴﻦ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬.٢
:‫ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‬buŠ×@ÖŠ™. ٣
‫ ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﻋﻠﻤﻮ‬æõaˆîiŠÏ åØía‰bärß ٣,١
ïãõbß æaìçbnÌÏ åË… ‫ﺍﷲ‬
Ήìi ‫ ﻣﻴﻨﺪﺍ ﺍﺗﺎﻭ‬bnÏ å×bãìšÌß
ÙîÏaŠ™ åë‰ìÌÏ
‫ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻤﻮ‬ðõbäÌß ‫ ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺭﻭﺟﻮﻋﻦ‬.٤
/ ŠmìÐßì× ´íaŠÏ å×bãìšÌß ‫ﺍﷲ‬
‫ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﻴﺖ‬

@
7
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪@@@R~Q~Y‬ﺍﷲ@‪òЕŠi‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫‪ñbîy@@@@@@N‰‬‬
‫‪ Íjßì .١‬ﺳﺎﺭﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪: å×bmbrß .١‬‬
‫‪ åËŠäÏ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪ ´mŠÌÏ ١,١‬ﺣﻴﺎﺓ‪.‬‬ ‫@@‬
‫‪ „bj¾ .٣‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ ﻋﻘﻠﻲ ﺳﺮﺗﺎ‬ ‫‪ ١,٢‬ﺣﻜﻮﻡ ¾‪ ðõbîŠÐ‬ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ‪.‬‬
‫‪t…ì–Ôß‬‬ ‫‪ „bj¾ .٢‬ﺩﺍﻥ ﳑﻬﻤﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ‬
‫‪ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٤‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ ﻋﻘﻠﻲ‬ ‫ﺣﻴﺎﺓ ﺳﺮﺗﺎ ‪.t…ì–Ôß‬‬
‫ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫"ﺍﷲ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﻫﻮ ﺍﳊﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ" ‪)-‬ﺳﻮﺭﺓ‬
‫‪ Þaõì@ .٥‬ﺟﻮﺍﺏ ‪ Ínäm‬ﺑﻮﻗﱵ ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ‪(٢٥٥ :‬‬
‫‪ .٦‬ﳑﺒﻮﺍﺕ ‪ †Ï ´mbçŠàÏ‬ﻓﻠﻮﺭﺍ ﺩﺍﻥ ﻓﺎﻭﻧﺎ‬ ‫‪ : t…ì–Ôß‬ﺗﻴﺪﻕ ﺍﺩ ﺗﻮﻫﻦ ) ‪ Íí‬ﺑﺮﺣﻖ‬
‫…‪ŠÏ‬ﺳﻜﻴﺘﺮﻥ ﺳﻜﻮﻟﻪ‬ ‫ﺩﲰﺒﻪ ( ‪ åØäíõýß‬ﺩﻱ )ﺍﷲ( ‪Òë†îç Íí‬‬
‫‪ .٧‬ﺑﺮﻧﺸﻴﺪ ﺑﺮﺗﻴﻤﺎﻛﻦ" ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ‬ ‫ﺩﺍﻥ ﻛﻜﻞ‬
‫‪(Karaoke) ï×ëõa‰b×@å×bãìšÌß‬‬ ‫‪ .٣‬ﺑﺮﺷﻜﻮﺭ …‪NåÏë†îè×@òàÈã@åË‬‬
‫ﺍﺭﺱ‪٢‬‬ ‫@@‬
‫‪ / VCD åÌíbm .١‬ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻼﻳﺖ ‪ðõbäÌß‬‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ‪‬ﺎﻭﺍ ﺍﷲ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ‪:‬‬
‫×‪ åÏë†îè‬ﳐﻠﻮﻕ ﺍﷲ‪.‬‬ ‫‪ Îbî æŠ×ìmŠÏ ٣,١‬ﺩﺍﻥ ﻣﺎﱂ‬
‫‪ ÞaõìŠi .٢‬ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺮﺩﺍﺳﺮﻛﻦ ‪åÌíbm‬‬ ‫‪ 扆íaŠÏ ٣,٢‬ﻣﺎﺗﺎﻫﺎﺭﻱ ﺩﺍﻥ ﺑﻮﻟﻦ‬
‫‪: ðõbäÌß VCD‬‬ ‫‪ Òë†îèÌß ٣,٣‬ﺩﺍﻥ ﳑﺎﺗﻴﻜﻦ‬
‫‪ ٢,١‬ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ …‪ åË‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‪.‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ …‪ åË‬ﺻﻔﺔ‬
‫‪ ٢,٢‬ﻋﺎﻗﺒﺔ ‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬
‫‪ .٣‬ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ ‪ ðõbäÌß‬ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ‬ ‫‪b–äîÌß ٢,١‬ﰲ ×‪Íí ïãõbß åÏë†îè‬‬
‫…‪ åË‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ﺑﺮﺻﻔﺔ ﳌﻪ‪.‬‬
‫‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪ ٢,٢‬ﻣﻴﻘﻴﲏ ‪ aëbèi‬ﲰﻮﺍ ﳐﻠﻮﻕ ﺍﷲ ﺍﻛﻦ‬
‫‪ buŠ×@ÖŠ™ .٤‬ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﻨﺎﺱ‬
‫‪ åØía‰bärß ٤,١‬ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﳝﺎﻥ …‪åË‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬
‫ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ@‬ ‫‪ ٣,١‬ﻣﺮﻭﺳﻘﻜﻦ ﺍﳝﺎﻥ‬
‫‪ ðŠØÌîÌß‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫‪ ٣,٢‬ﻻﻻﻱ ‪ ÌîÌß‬ﻣﺎﰐ‬
‫‪ æìnäÏŠi .٥‬ﺍﺗﺎﻭ ﺑﺮﺷﻌﲑ‬ ‫‪@ÌîÌß@bînä@NT‬ﺍﷲ‪N‬‬
‫@‬
‫‪8‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺍﺭﺱ‪٣‬‬
‫‪ .١‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ‪ æõaˆîiŠÏ‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ …‪ åÌ‚äîiŠÏ@ .١ åË‬ﺩﺍﱂ ×‪: åÛìÐßì‬‬
‫‪ ١,١‬ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ‬ ‫×‪ïãõbß åÏë†îè‬‬
‫‪ïãõbß åÏë†îè× ١,٢‬‬ ‫‪ ١,١‬ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ ﺗﻴﺎﺩ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﻥ ﺍﺧﲑ‪t‬‬
‫‪ åÌnäjàÏ .٢‬ﺣﺎﺻﻴﻞ ‪ åÌ‚äîiŠÏ‬ﺩﺍﱂ‬ ‫‪ ïãõbß åÏë†îè× ١,٢‬ﺑﺮﺻﻔﺔ ﻓﻨﺎﺀ‬
‫×‪.åÛìÐßì‬‬ ‫‪ .٢‬ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺩﻳﺮﻱ ‪ bjàç ðb™bj‬ﺍﷲ‬
‫‪ .٣‬ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ‪.‬‬
‫‪ buŠ×@ÖŠ™ .٤‬ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‪:‬‬
‫‪ åØía‰bärß ٤,١‬ﺣﻴﺎﺓ ﺍﷲ …‪åË‬‬
‫×‪@å×bãìšÌß ïãõbß@åÏë†îè‬‬
‫‪ bnÏ‬ﻣﻴﻨﺪﺍ ﺍﺗﺎﻭ ‪@åë‰ìÌÏ Î‰ìi‬‬
‫@™‪ÙîÏaŠ‬‬
‫‪ .٥‬ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺭﻭﺟﻮﻋﻦ ‪ ðõbäÌß‬ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎﺓ‬
‫ﺍﷲ ‪/ ŠmìÐßì× ´íaŠÏ å×bãìšÌß‬‬
‫ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﻴﺖ‬

‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪ ٢,١,١٠‬ﻧﺎﻡ‪ ٢‬ﺍﷲ‬


‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬
‫‪ .١‬ﺑﺮﻧﺸﻴﺪ ﺍﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ‬ ‫‪: å×bmbrß .١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫ﺫ‪.‬‬
‫‪ Íjßì .٢‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ ´mŠÌÏ‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫‪ ´mŠÌÏ ١,١‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ‪.‬‬
‫‪ ´mŠÌÏ åËŠäÏ .٣‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫‪ ١,٢‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﷲ ﻣﻬﺎ ﺻﱪ‪.‬‬
‫‪ „bj¾ .٤‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ ‪t…ì–Ôß‬‬ ‫‪ „bj¾ .٢‬ﺩﺍﻥ ﳑﻬﻤﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ‪ Ínäm‬ﻧﺎﻡ ﺍﷲ‬
‫‪ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٥‬ﺑﻮﻗﱵ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﺩﺭﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫´‬
‫‪ buŠ×@ÖŠ™ .٦‬ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‪:‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٣‬ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬
‫‪ ٦,١‬ﻣﻠﻮﻛﻴﺲ ‪ìÏ‬ﺳﺘﺮ – "ﺍﻥ ﺍﷲ ﻣﻊ‬ ‫"ﺍﷲ ﺗﻴﺪﻕ ‪ laˆÈÌß aŠš‬ﳘﺒﺎ‪tbjàç-‬‬
‫ﺍﻟﺼﱪﻳﻦ" ‪" /‬ﺍﻟﺼﱪ ﻣﻦ ﺍﻻﳝﺎﻥ"‬ ‫‪ Íí‬ﻣﻼﻛﻮﻛﻦ ﺩﻭﺳﺎ"‬
‫‪ .٤‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺻﱪ ‪Næõb™ë…@¿…bèÌß‬‬

‫@‬
‫‪9‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬ ‫@@‬
‫‪ Rð åÌ‚äîiŠÏ‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪ ٢ð@å×bmbrß .١‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ‪:‬‬
‫ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ ‪ Rð‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪ ١,١‬ﺗﻴﺪﻕ ‪ å×aŠšrß‬ﻋﺬﺍﺏ‬
‫‪ bníŠŠi‬ﻗﻴﺼﻪ ﻛﺼﱪﻥ ﻧﱯ ﳏﻤﺪ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪ ١,٢‬ﺍﷲ ﳑﱪﻱ ‪ ïãõbß †Ð× ÎaìÜÏ‬ﺑﺮﺗﻮﺑﺔ‬
‫)ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ‪:‬‬
‫‪ ÞaõìŠi‬ﺟﻮﺍﺏ ‪bníŠ ³íõb׊i‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪ ٢,١‬ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ×‪@ @ïãõbß@†Ð‬‬
‫‪ Íjßì‬ﺳﺎﺭﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪ bíbÏì ïãõbß Õí†í†äß ٢,٣‬ﺑﺮﺻﱪ‬
‫ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪ .٣‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺩﻳﺮﻱ‬

‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬
‫‪ åÌ‚äîiŠÏ .١‬ﺩﺍﱂ ×‪: åÛìÐßì‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ‪ æõaˆîiŠÏ‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ …‪åË‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬ ‫ﺻﱪ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺻﱪ‬ ‫‪ ١,١‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ – ﻧﺎﻡ ﺍﷲ‬
‫‪ ⊙ëŠÏ .٢‬ﺯﻳﺎﺭﻩ ‪:‬‬ ‫‪ ١,٢‬ﺻﱪ – ﺻﻔﺔ ‪ïãõbß‬‬
‫‪ Ήëa ٢,١‬ﺳﺎﻛﻴﺖ‬ ‫‪ ١,٣‬ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﺍﷲ ﺗﻴﺪﻕ ﺗﺮﺑﺎﺗﺲ‪.‬‬
‫‪ ٢,٢‬ﺭﻭﻣﻪ ‪ Ήëa‬ﺗﻮﺍ ‪/‬‬ ‫‪ ١,٤‬ﺻﱪ ‪ ïãõbß‬ﺍﺩ ﺑﺎﺗﺲ‪.‬‬
‫‪.ÝnîÐìç‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﻛﻠﺒﻴﻬﻦ ‪ Íí Ήëa‬ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺻﱪ‪:‬‬
‫‪ Ήëa ٢,٣‬ﻣﻴﺴﻜﲔ ‪ /‬ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫‪ åØçì×ì׊о ٢,١‬ﺍﳝﺎﻥ‬
‫‪ îîÛbãbÌß .٣‬ﺣﺎﺻﻴﻞ ﻻﻭﺗﻦ ‪:‬‬ ‫‪ ٢,٢‬ﺩﻛﺎﺳﻴﻬﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﷲ‬
‫‪ ٣,١‬ﺻﱪ‬ ‫‪ ٢,٣‬ﺩﺣﺮﻣﱵ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬
‫‪@æõbíbv×@ðõbäÌß@bníŠŠi .٤‬ﺗﻮﻛﻮﻩ‪٢‬‬ ‫‪ .٣‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ‬
‫ﻛﺮﺍﻥ ﻛﺼﱪﻥ ‪ÙíŠß‬‬
‫‪ åØía‰bärß . ٥‬ﻛﻠﺒﻴﻬﻦ ﺻﻔﺔ ﺻﱪ‬
‫‪ æõaˆîiŠÏ ð‰b‚äß .٦‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬
‫…‪ å×bãìšÌÌß@åË‬ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﻴﺖ‬

‫@‬
‫‪10‬‬
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@ @ @ @Z@oÏa…@†í‰ìß :‫ ﺍﷲ‬٢‫ ﻧﺎﻡ‬٣,١,١
@Náîاa@@Rð@ðõbäÌß@åÌväîiŠÏ@NQ @ @@Q@‰a ‫ ﺍﳊﻜﻴﻢ‬.‫ﺭ‬
@N@áîاa@Rð@åìßë‰@paìj¾@@NR @ @Z@å×bmbrß@ NQ
@ @Náîاa@òàØy@æ‰b@Íjßì@ NS @ @Náîاa@´mŠÌÏ@Q~Q
@ @@Náîاa@òàØy@ðõbäÌß@åËaŠäÏ@ NT @ @@NæbÔvîi@bèß@‫…@ﺍﷲ‬ì–Ôß@Q~R
@ @ @‫@ﺍﷲ‬âbã@Ínäm@ïÜÔã@@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@ NR
@ @@Nóä§a ‫@ﺣﺪﻳﺚ ﺍﲰﺎﺀ‬ð‰…@@áîاa ´
@ @Náîاa@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@å×bmbrß@@NS
bÇ@åäÛbuŠÏ@‰ìmbÌß@S~Q
åÐÜî×@Ήbj@†Ï‰…@ïì@S~R@@@@
@åía@bÇ…@ì×üŠi@Íí@übš@@S~S@@@
@ @snàØy@ðõbqìо
@ @NåìmìÐ×@paìj¾@Õvîi@@ NT
@ @

٢ ‫ﺍﺭﺱ‬
‫ ﺩﺍﻥ‬٢٦ ‫„ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻳﺔ‬bj¾ .١ : ‫ ﺍﳊﻜﻴﻢ‬Rð@å×bmbrß .١
.‫ﺗﺮﲨﻬﻦ‬ ‫ ﺩﺍﱂ‬ïË‫ ﲰﻮﺍ ﻛﺠﺎﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺮﻓﻮ‬١,١
‫´ ﺍﳊﻜﻴﻢ‬mŠÌÏ åËŠäÏ .٢ åÏë†îè×
‫ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺩﺍﻥ‬ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ . ٣ åË… ‫ ﻋﺎﱂ ﺳﺴﻮﺍﻱ‬æ‰ìmaŠÏ ١,٢
.‫ﻋﻘﻠﻲ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﷲ‬ åÏë†îè×
‫ ﻣﻨﻮﻟﻴﺲ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ´ ﺍﷲ‬åÌí†ämŠÏ .٤ : ‫ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﳊﻜﻴﻢ‬å×bmbrß .٢
‫ﻣﻬﺎ ﺑﻴﺠﻘﺴﺎﻥ‬ ‫ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ‬oÏa†äß ٢,١
‫ ﻋﻠﻤﻮ‬oÏa†äß ٢,٢
‫ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ‬ðõb™ŠèÌß ‫ ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ‬.٣
.‫ﺑﺮﺷﻜﻮﺭ‬

@
11
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
٣ ‫ﺍﺭﺱ‬ @@
ðõbäÌß@åÛìÐßì×@a…@åÌ‚äîiŠÏ .١ ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﷲ‬æõaˆîiŠÏ ‫ ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ‬.١
: ‫ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﷲ‬ .ïãõbß æõbãbÔvîj× åË…
ïãõbß æõbãbÔvîj× - Íí@Ήëa ‫ ﻛﻠﺒﻴﻬﻦ‬å×bmbrß .٢
‫ ﺩﺍﱂ‬åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬åÌnäjàÏ .٢ .‫ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺑﻴﺠﻘﺴﺎﻥ‬
åÛìÐßì× ‫ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﺮﺻﻔﺔ ﺍﺯﱄ‬٢,١
‫ ﺩﺍﱂ‬åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﺍﻭﻟﺴﻦ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬.٣ ‫ ﺑﺮﺩﺍﺳﺮﻛﻦ‬ïãõbß æõbãbÔvîj× ٢,٢
.åÛìÐßì× .ðŠuýÏ…@Íí ‫ﻋﻠﻤﻮ‬
@Ήëa@ðõbäÌß ‫ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‬buŠ×@ÖŠ™ .٤ .‫ ﺑﺮﻋﻠﻤﻮ‬Íí@Ήëa ߊzÌß ‫ ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ‬.٣
: ‫@ﺑﻴﺠﻘﺴﺎﻥ‬Íí
Íí Ήëa ‫ ﻛﻠﺒﻴﻬﻦ‬åØía‰bärß ٤,١
: ‫ﺑﻴﺠﻘﺴﺎﻥ‬
‫ ﺩﻣﻮﻟﻴﺎﻛﻦ‬-
š… -
ïçìnãì… -

@
12
‫ﻋﺒﺎﺩﺓ‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪٢،٢,٢‬‬
‫ﺍﺭﺱ‪١‬‬ ‫ﺡ‪ .‬ﺗﻴﻤﻢ‬
‫‪ ÞaõìŠi‬ﺟﻮﺍﺏ ‪ Ínäm‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻴﻤﻢ‬
‫‪ åËŠäÏ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪ ìÏbrß´ ١,١‬ﺩﺑﻮ ﺗﺎﻧﻪ ×‪ Úìà‬ﺩﺍﻥ ﺩﻭﺍ‬ ‫‪ -‬ﺗﺎﺗﺎ ‪ a‰b‬ﺗﻴﻤﻢ‬
‫‪ åËŠäÏ‬ﺗﺎﺗﺎ ‪ a‰b‬ﺗﻴﻤﻢ ﺩﺍﻥ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪ †Ð×@ä™@ðb™bj@åËbm‬ﻭﺿﻮﺀ‬ ‫‪ -‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺗﻴﻤﻢ‬
‫‪.säØía‰bärß‬‬ ‫ﺍﺗﺎﻭ ﻣﻨﺪﻱ ﻭﺍﺟﺐ …‪ åË‬ﺷﺮﻁ‪٢‬‬ ‫‪Íí@Ra‰b×ŠÏ -‬‬
‫ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ ¾‪ „bj‬ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺮﺗﻨﺘﻮ‬ ‫ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ ﺗﻴﻤﻢ‬
‫ﻣﻨﻮﻧﺘﻮﻥ ‪ VCD‬ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﺎﺗﺎ ‪ a‰b‬ﺗﻴﻤﻢ )ﺭﻭﻛﻮﻥ( ‪:‬‬
‫ﺗﻮﳒﻮﻕ ‪ a‰b‬ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪ ٢,١‬ﻧﻴﺔ ‪- :‬‬
‫´ﻧﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬
‫ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ – ‬ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ ﺍﻭﻧﺘﻮﻕ‬
‫‪ åØë‰bèÌß‬ﺻﻼﺓ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬
‫‪ ìÏbrß@R~R‬ﺩﺑﻮ ×‪Úìà‬‬
‫‪ ìÏbrß@R~S‬ﺩﺑﻮ ﻛﺪﻭﺍ ﺑﻠﻪ ‪åËbm‬‬
‫‪ ٢,٤‬ﺗﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪ Ra‰b ٠٣‬ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬
‫‪ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .١‬ﺳﺒﺐ‪Íí ٢‬‬ ‫‪ åØËŠäß .١‬ﺳﺒﺐ‪åØë‰bèÌß@Íí ٢‬‬
‫‪ åØë‰bèÌß‬ﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬
‫‪: Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٢‬‬ ‫‪Šíõa æõa…bîn× ١,١‬‬
‫‪ -‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪ ١,٢‬ﺗﻴﺪﻕ ﺑﻮﻟﻴﻪ ‪ Šíõa å×bãìšÌß‬ﻛﺮﺍﻥ‬
‫‪ Íí Ra‰b×ŠÏ -‬ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫ﺳﺎﻛﻴﺖ‬
‫‪ ١,٣‬ﺍﺩ ‪ å×ìÛŠÏ… ¿bnm Šíõa‬ﺍﻭﻧﺘﻮﻕ‬
‫×‪ æaìÛŠÐ‬ﺩﻳﺮﻱ‪.‬‬
‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬
‫‪ å×bãìšÌß ٢,١‬ﺩﺑﻮ ﺗﺎﻧﻪ‬
‫‪ ٢،٢‬ﺩﺑﻮ ‪ïì Íí‬‬
‫@‬
‫‪13‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺑﻮﻛﻦ ﺩﺑﻮ ‪ Íí‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ‬ ‫‪٢،٣‬‬
‫ﺩﺑﻮ ‪ Íí‬ﺗﻴﺪﻕ ‪åË… ‰ìмŠi‬‬ ‫‪٢,٤‬‬
‫ﺑﻨﺪﺍ‪åíõü ٢‬‬
‫ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ ﺳﺘﻠﻪ ﻣﺎﺳﻮﻕ ﻭﻗﺘﻮ‬ ‫‪٢,٥‬‬
‫ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ ‪ tbç‬ﺍﻭﻧﺘﻮﻕ ﺳﻜﺎﱄ ﺻﻼﺓ‬ ‫‪٢,٣‬‬
‫ﻓﺮﺽ ﺩﺍﻥ ‪ Òai‬ﺻﻼﺓ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬ ‫@@‬
‫‪ Íí@a‰b×ŠÏ .١‬ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ ﺗﻴﻤﻢ‬ ‫‪ Íí Ra‰b×ŠÏ å×bmbrß .١‬ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ ﺗﻴﻤﻢ ‪:‬‬
‫‪ buŠ×@ÖŠ™ .٢‬ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬ ‫‪ ١،١‬ﻣﻼﻛﻮﻛﻦ ‪ Íí@Ra‰b׊Ï‬ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ‬
‫‪ bnÏ åØÌØÌÜß -‬ﻣﻴﻨﺪﺍ ﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﺿﻮﺀ‪.‬‬
‫‪ Íjßì .٣‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ Ínäm‬ﺣﻜﻤﺔ ‪/‬‬ ‫‪ ٢،١‬ﺍﺩ ‪ Šíõa‬ﺳﺒﻠﻮﻡ ﺻﻼﺓ‪.‬‬
‫×‪ åÔíõbj‬ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣،١‬ﲰﺒﻮﻩ …‪ †Ï‰‬ﺳﺎﻛﻴﺖ‪.‬‬
‫‪ßb™Ši bmŠ å×bãìšÌß åËŠäÏ . ٤‬‬ ‫‪ .٢‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﻣﻨﻄﺎﻋﱵ ‪ énäíŠÏ‬ﺍﷲ‪.‬‬
‫‪ buŠ×@ÖŠ™ .٥‬ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٣‬ﺣﻜﻤﺔ ‪ åÔíõbj× /‬ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬
‫‪ åØía‰bärß -‬ﺣﻜﻤﺔ ‪åÔíõbj× /‬‬ ‫‪Íí@Ήëa@†Ð× åäÌíŠ× ðb™bj ٣,١‬‬
‫ﺑﺮﺗﻴﻤﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺬﻭﺭ‪.‬‬
‫‪ -‬ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺑﻮﻛﻮ ‪.ÒaŠØ‬‬ ‫‪ ٣,٢‬ﳑﱪﻱ ﻛﻤﻮﺩﻫﻦ ×‪@@Íí@Ήëa@†Ð‬‬
‫ﻛﺴﻮﻟﻴﱳ ‪.Šíõa‬‬
‫‪ ٣,٣‬ﻣﻨﻮﳒﻮﻗﻜﻦ ‪ sÌînäÏ‬ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺻﻼﺓ‪.‬‬
‫‪ bväß .٤‬ﻛﱪﺳﻴﻬﻦ ﺩﻳﺮﻱ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺩﺍﱂ ﻋﺒﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪٢,٢,٣‬‬
‫ﺩ‪ .‬ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﺍﺭﺱ ‪١‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ ) ﺻﻼﺓ ( ‪ å×bmbrß .١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﺳﻨﺔ ‪ ÞaõìŠi .١‬ﺟﻮﺍﺏ ‪ ³íõb׊i‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﺳﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ‬
‫‪ Ra‰b×ŠÏ å×bmbrß .٢‬ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﺳﻨﺔ ‪ åØËŠäß .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ‬
‫‪ Ra‰b×ŠÏ åØía‰bärß .٣‬ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ‬ ‫‪ æõbbi ÅÐzÌß .٣‬ﺳﺠﻮﺩ ﺳﻬﻮﻱ ‪:‬‬
‫@‬
‫‪14‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫´ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﺴﻬﻮ‪‬‬
‫‪ .٤‬ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ ‪ æõbbi‬ﺳﺠﻮﺩ ﺳﻬﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ‪ æõbã‰ìÐà× bväß‬ﺻﻼﺓ‬
‫‪ .٥‬ﺗﻮﳒﻮﻕ ‪.æaì×üŠÏ a‰b‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬
‫‪ åÌ‚äîiŠÏ .١‬ﺩﺍﻥ ‪ ðõbäÌß åËŠäÏ‬ﺣﻜﻤﺔ‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺣﻜﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﻫﻴﺌﺔ‬
‫ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ ﺳﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫‪ åØËì™bÌß ١,١‬ﻛﺒﺴﺮﻥ ﺍﷲ‬
‫‪Œíõì× .٢‬‬ ‫‪ åˉìØ× ÎìÐàäß ١,٢‬ﺻﻼﺓ‬
‫‪ å×bã‰ìÐàrß ١,٣‬ﻋﻤﻠﻦ ﺻﻼﺓ‬
‫‪ ١,٤‬ﻣﻨﻤﺒﻪ ﻛﺨﺸﻮﻋﻦ ﺻﻼﺓ‬
‫‪b–äîÌß ١,٥‬ﰲ ﻛﻠﻤﻬﻦ ﺩﻳﺮﻱ‬
‫‪ .٢‬ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ‪ å×buŠÌß‬ﻋﻤﻠﻦ ﺻﻼﺓ‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬ ‫@@‬
‫‪ æõaˆîiŠÏ åËŠäÏ .١‬ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ ﺩﺍﻥ‬ ‫‪ æõaˆîiŠÏ å×bmbrß .١‬ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ …‪ åË‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﺳﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ‪:‬‬
‫‪ åØÜØÌß .٢‬ﺳﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺍﻥ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ÝšÌîmŠm ١,١‬ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻌﺎﺽ …™‪ä‬‬
‫ﺍﺑﻌﺎﺽ@‪åë‰ìÌÏ Î‰ìi å×bãìšÌß‬‬ ‫…‪ åË‬ﺳﺠﻮﺩ ﺳﻬﻮﻱ‬
‫™‪.ÙîÏaŠ‬‬ ‫‪ ÝØÌîmŠm ١,٢‬ﺳﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻴﺪﻕ ‪ìÛŠÏ‬‬
‫ﺳﺠﻮﺩ ﺳﻬﻮﻱ‬
‫‪ ١,٣‬ﺑﺮﻋﺒﺎﺩﺓ ×‪ †Ð‬ﺍﷲ …‪ åË‬ﺍﺧﻼﺹ‬
‫ﺩﺍﻥ ‪sÔíõbi-Õíõbj‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‪: oÏa… ٢‬‬ ‫‪@@RPRPT‬‬
‫@‪ @@@@òßbÓa@æa…@@æa‡a‬ﺍﺭﺱ ‪١‬‬
‫‪ å׊˅ŠÐ¾ .١‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ …‪åË‬‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ å×bãìšÌß‬ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺍﻳﻠﻴﻜﺘﺮ‪.Ùîãë‬‬ ‫‪ åØËëõýß .٢‬ﻟﻔﻆ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ Íjßì .٢‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ ðõbäÌß‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺫﺍﻥ‬ ‫‪ å×bmbrß .٣‬ﺣﻜﻮﻡ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣﻨﺠﻮﺍﺏ ﻟﻔﻆ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺗﺮﻣﺎﺳﻮﻕ‬
‫‪ åËŠäÏ .٣‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺳﺮﺗﺎ‬ ‫ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺒﺢ‪.‬‬
‫‪.sßìØy‬‬ ‫‪ ߊzÌß .٥‬ﺩﺍﻥ ‪ ïmbîzÌß‬ﺳﺮﻭﺍﻥ ﺍﺫﺍﻥ‪.‬‬
‫@‬
‫‪15‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫‪ ØÌí‰ åËŠäÏ .٤‬ﺳﺠﺎﺭﻩ ‪æõüìߊÏ‬‬
‫ﺍﺫﺍﻥ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﺗﻮﳒﻮﻕ ‪ a‰b‬ﻣﻠﻔﻈﻜﻦ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻗﺎﻣﺔ‬
‫‪ .٦‬ﻣﻠﻔﻈﻜﻦ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ å׊˅ŠÐ¾@ .٧‬ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‬
‫‪ ðõìÛýß‬ﺭﺍﻗﻤﻦ‪.‬‬
‫‪ „bj¾ .٨‬ﺩﺍﻥ ‪ ÅÐzÌß‬ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ åÌí†ämŠÏ å×a…bÌß .٩‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬ ‫@@‬
‫‪ æõaˆîiŠÏ@å×bmbrß .١‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ‪ Ra‰b׊Ï‬ﺳﻨﺔ‪ åÌ‚äîiŠÏ .١ .‬ﺩﺍﻥ ‪ ðõbäÌß åËŠäÏ‬ﺳﻨﺔ‪٢‬‬
‫ﲰﺎﺱ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﲰﺎﺱ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ Ra‰b×ŠÏ æõaˆîiŠÏ åØía‰bärß .٢‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﲰﺎﺱ ﺍﺫﺍﻥ …‪ åË‬ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ åËŠäÏ .٣‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‬
‫‪ ÞaõìŠi .٤‬ﺟﻮﺍﺏ ‪:‬‬
‫‪ a‰b×ŠÏ ٤,١‬ﺳﻨﺔ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ ٤,٢‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬
‫‪ å׊Ïb¾ .١‬ﺩﺍﻥ ¾‪ „bj‬ﺩﻋﺎﺀ ‪ÐÜ‬‬ ‫‪ „bj¾ .١‬ﺩﻋﺎﺀ ‪ ÐÜ‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ æõbãìš× å×bmbrß .٢‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ ‪ pìjrß‬ﺩﺍﻥ ‪ ÅÐzÌß‬ﺩﻋﺎﺀ‬ ‫‪ †Ï‰… åíõý‬ﺻﻼﺓ ‪:‬‬
‫‪ ÐÜ‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ pìjàrß ٢,١‬ﻛﻼﻫﲑﻥ ﺍﻧﻖ‪.‬‬
‫‪ Íjßì .٣‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ æõbãìš× ðõbäÌß‬ﺍﺫﺍﻥ‬ ‫‪ïmŠÐ åà‚× Ùîn× ٢,٢‬‬
‫ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ‪ †Ï‰… åíõý‬ﺻﻼﺓ‪.‬‬ ‫ﻛﺒﺎﻛﺮﻥ ﺩﺍﻥ ﺭﻳﺒﻮﺕ‪.‬‬
‫‪ æõbãìš× åËŠäÏ .٤‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ Ήëa ïÌíÌß ٢,٣‬ﻣﺴﺎﻓﲑ‪.‬‬
‫‪ ÖŠ™ .٥‬ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬ ‫‪ Íí Ήëa ٢,٤‬ﺩﺭﺍﺳﻮﻕ ﺷﻴﻄﺎﻥ‪.‬‬
‫@‬
‫‪16‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫‪ ٥,١‬ﻣﻨﻮﻟﻴﺲ ﺩﻋﺎﺀ ﻟﻔﻆ ﺍﺫﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ‪ åØωbèÌß‬ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺍﷲ‬
‫‪ æõbãìš×@åØía‰bärß ٥,٢‬ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪٢,٢,٥‬‬


‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬
‫‪ .١‬ﻣﻨﻮﻧﺘﻮﻥ ‪ åÌíbm‬ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ ‪:‬‬ ‫@@‬
‫‪ å×bãìšÌß‬ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺍﻳﻠﻴﻜﺘﺮ‪( ICT ) Ùîãë‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺣﻜﻮﻡ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‪:‬‬ ‫@@‬
‫‪ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٢‬ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢,١‬ﻓﺮﺽ ﻋﲔ‬
‫‪ ٢,١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫‪ ٢,٢‬ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ‬
‫‪ ٢,٢‬ﺣﻜﻮﻡ‬ ‫‪ ٢,٣‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪ ٢,٣‬ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ‬ ‫‪ „bj¾ .٣‬ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ ‪ ÅÐzÌß‬ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ‬ ‫‪ .٤‬ﻣﻼﻛﻮﻛﻦ ‪ a‰b‬ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ‪ åØmŠÌß‬ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺗﻮﳒﻮﻕ ‪ a‰b‬ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬
‫‪ ÞaõìŠi .١‬ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺻﺢ ﺻﻼﺓ‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺷﺮﻁ ﺻﺢ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬
‫ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﻛﺪﻭﺩﻭﻗﻦ ﻣﺄﻣﻮﻡ ﺩﺍﱂ ﺻﻼﺓ‬
‫‪: ðõbäÌß åËŠäÏ .٢‬‬ ‫ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬
‫‪ ٢,١‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺻﺢ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬ ‫‪ æõa…d× åØËŠäß .٣‬ﻣﺄﻣﻮﻡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﻥ‬
‫‪ ٢,٢‬ﻣﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻣﺴﺒﻮﻕ‬
‫‪ ٢,٣‬ﻣﺴﺒﻮﻕ‬ ‫‪ .٤‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ‪´ÐàîàÏ ߊzÌß‬‬
‫‪ .٣‬ﺗﻮﳒﻮﻕ ‪: a‰b‬‬
‫‪ ٣,١‬ﻛﺪﻭﺩﻭﻗﻦ ﻣﺄﻣﻮﻡ‬
‫‪ ٣,٢‬ﻣﺄﻣﻮﻡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﻥ ﻣﺴﺒﻮﻕ‬
‫‪ ÖŠ™ .٤‬ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬
‫‪ ٤,١‬ﻣﻠﻮﻛﻴﺲ ™‪ / ßb‬ﺭﺍﺟﻪ‬
‫ﻛﺪﻭﺩﻭﻗﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﻥ ﻣﺄﻣﻮﻡ ﻟﻼﻛﻲ‬
‫ﺩﺍﻥ ‪ æaìÐߊÏ‬ﺩﺍﱂ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬

‫@‬
‫‪17‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬ ‫@@‬
‫‪ åËŠäÏ .١‬ﻛﻠﺒﻴﻬﻦ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﻛﻠﺒﻴﻬﻦ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ ‪:‬‬ ‫@@‬
‫‪ ÅÐzÌß .٢‬ﺣﺪﻳﺚ ﺩﺍﻥ ﳑﻬﻤﻲ‬ ‫‪ ٢٧ übèÏ ١,١‬ﻛﺎﱄ ™‪åØÌí†äi… a†ä‬‬ ‫@@‬
‫‪:t…ì–Ôß‬‬ ‫ﺻﻼﺓ ﺑﺮﺳﻨﺪﻳﺮﻳﻦ‬ ‫@@‬
‫‪ ٢,١‬ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ‬ ‫‪ åØmŠÌß ١,٢‬ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ ‪åËìiìçŠÏ /‬‬ ‫@@‬
‫ﺍﻟﻔﺬ ﺑﺴﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﺩﺍﱂ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫@@‬
‫‪ ÖŠ™ .٣‬ﻛﺮﺟﺎ ‪( folio ) ÕîuëŠÏ‬‬ ‫‪ åØÜàÈÌß .٢‬ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬ ‫@@‬
‫‪ ³íõb׊i‬ﺻﻼﺓ ﲨﺎﻋﺔ‬ ‫‪ ´ÜÐîí…Ši .٣‬ﺩﺍﱂ ×‪åÏë†îè‬‬ ‫@@‬
‫‪Œíõì× .٤‬‬

‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪@@RPRPV‬‬


‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫•‪@@NòȺ@ñý‬‬
‫‪ .١‬ﻣﻨﻮﻧﺘﻮﻥ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ ‪ ðõìÛýß‬ﻣﻴﺪﻳﺎ‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬
‫ﺍﻳﻠﻴﻜﺘﺮﻭ‪Ùîã‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺣﻜﻮﻡ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ ³íõb׊i åÌ‚äîiŠÏ .٢‬ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬ ‫‪ „bj¾ .٣‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﺩﺍﻥ ¾‪: sîàè‬‬
‫ﺑﺮﺩﺍﺳﺮﻛﻦ ﺗﻮﻧﺘﻮﻧﻦ ﻓﻴﻠﻴﻢ‬ ‫´ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ‪‬‬
‫‪ Þaõì .٣‬ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﻥ ‪: åËŠäÏ‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٣‬ﺷﺮﻁ ﻭﺍﺟﺐ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ ٣,١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬ ‫‪ „bj¾ .٤‬ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ ٣,٢‬ﺣﻜﻮﻡ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬ ‫‪ .٥‬ﻃﺎﻋﺔ ×‪ énäíŠÏ †Ð‬ﺍﷲ‬
‫‪ ٣,٣‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﻭﺍﺟﺐ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ „bj¾ .٤‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﺩﺍﻥ ‪åØËŠäß‬‬
‫‪t…ì–Ôß‬‬
‫‪ ÖŠ™ .٥‬ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬
‫‪ bnÏ ٥,١‬ﻣﻴﻨﺪﺍ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﻪ‬
‫‪ .٦‬ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ ÅÐzÌß .٧‬ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬

‫@‬
‫‪18‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬
‫‪ åËŠäÏ .١‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺻﺢ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺷﺮﻁ ﺻﺢ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ Þaõì .٢‬ﺟﻮﺍﺏ ‪ ³íõb׊i‬ﺷﺮﻁ‪ ٢‬ﺻﺢ‬ ‫‪ .٢‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ‪ Ùîn×@åˉü‬ﺧﺎﻃﺐ‬
‫ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬ ‫ﺑﺮﺧﻄﺒﺔ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ Íjßì .٣‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ Ùîn× åˉü‬ﺧﺎﻃﺐ‬ ‫‪ Ra‰b×ŠÏ å×bmbrß .٣‬ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻠﻮﻡ ﺻﻼﺓ‬
‫ﺑﺮﺧﻄﺒﺔ ﲨﻌﺔ‬ ‫ﲨﻌﺔ‬
‫‪ .٤‬ﺳﻴﻤﻮﻻﺳﻲ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬ ‫‪ .٤‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺍﻭﺳﻬﺎ ‪ ïaûîmìß‬ﺩﻳﺮﻱ‬
‫‪ .٥‬ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺣﺎﺻﻴﻞ …‪ †Ï‰‬ﺳﻴﻤﻮﻻﺳﻲ‬
‫‪ Ra‰b×ŠÏ åØía‰bärß .٦‬ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻠﻮﻡ‬
‫ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬

‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬
‫‪ Íjßì .١‬ﺳﺎﺭﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﺣﻜﻤﺔ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ ‪:‬‬
‫‪ æaë…bÏŠÏ Íjßü ١,١‬ﺍﻭﻣﺖ ﺇﺳﻼﻡ ‪ Ínäm ë‰ì™ åËŠäÏ .٢‬ﺣﻜﻤﺔ ﺻﻼﺓ‬
‫ﲨﻌﺔ‬ ‫‪æõa‰a…ëbŠÏ åØçì×ìÌß ١,٢‬‬
‫‪ ÖŠ™ .٣‬ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ ‪:‬‬ ‫ﺇﺳﻼﻡ‪.‬‬
‫‪ ١,٣‬ﳑﺒﻮﻗﺘﻴﻜﻦ ×‪ ،åçìmbÐ‬ﻛﻄﺎﻋﱳ ‪ åØía‰bärß -‬ﺣﻜﻤﺔ ﺻﻼﺓ ﲨﻌﺔ‬
‫‪ åØÜØÌß -‬ﺷﺮﻁ‪٢‬ﺻﺢ …‪ åË‬ﺷﺮﻁ‪٢‬‬ ‫ﺩﺍﻥ ‪ †Ð× åí†jÈÌÏ‬ﺍﷲ‪.‬‬
‫ﻭﺍﺟﺐ ﲨﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ oÏa… ١,٤‬ﺑﺮﺗﻮﻛﺮ‪-‬ﺗﻮﻛﺮ ﻓﻴﻜﲑﻥ‬
‫‪ ÐÜ‬ﺻﻼﺓ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﻛﻮﻣﻴﺘﻤﻦ ‪ ïšÌîm@Íí‬ﺩﺍﱂ‬
‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‪.‬‬

‫@‬
‫‪19‬‬
‫‪@ @ñ‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪@@R~S~QW‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫ﺍﺳﺮﺍﺀ@…‪xaŠÈß@æa‬‬
‫‪ ÞìÐßìÌß .١‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺖ ‪:‬‬ ‫‪: ´mŠÌÏ å×bmbrß .١‬‬
‫‪ -‬ﺍﺭﰐ ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ ١,١‬ﺍﺳﺮﺍﺀ‬
‫‪ -‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ tì×üŠi‬ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ ١,٢‬ﻣﻌﺮﺍﺝ‬
‫‪ Íí aìîníŠÏ -‬ﺑﺮﻻﻛﻮ ﺳﺒﻠﻮﻡ‬ ‫‪: å×bmbrß .٢‬‬
‫ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ ٢,١‬ﻣﺎﺱ ‪ aìîníŠÏ tì×üŠi‬ﺍﺳﺮﺍﺀ‬
‫‪ Íjßì .٢‬ﺳﺎﺭﻥ ﺩﺍﻥ ‪.åÌ‚äîiŠÏ‬‬ ‫ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬
‫‪ Íí aìîníŠÏ‬ﺑﺮﻻﻛﻮ ﲰﺎﺱ ﺍﺳﺮﺍﺀ‬ ‫‪ Íí aìîníŠÏ ٢,٢‬ﺑﺮﻻﻛﻮ ﻛﺄﺗﺲ ﻧـﱯ‬
‫ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﺒﻠﻮﻡ‬
‫‪ „bj¾ .٣‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﺩﺍﻥ ‪åØËŠäß‬‬ ‫ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬
‫‪t…ì–Ôß‬‬ ‫‪ Íí aìîníŠÏ åØía‰bärß .٣‬ﺑﺮﻻﻛﻮ ﲰﺎﺱ‬
‫ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬
‫‪ „bj¾ .٤‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﺩﺍﻥ ﳑﻬﻤﻲ ‪t…ì–Ôß‬‬
‫) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ ﺍﻳﺔ ‪( ١‬‬
‫‪ .٥‬ﳑﱪﺳﻴﻬﻜﻦ ﺩﻳﺮﻱ ﺭﻭﺣﺎﱐ ﺩﺍﻥ ﺟﺴﻤﺎﱐ‬

‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬
‫‪ „bj¾ .١‬ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‬ ‫‪ aìîníŠÏ@å×bn튂äß .١‬ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ‬
‫)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ‪ :‬ﺍﻳﺔ ‪(١‬‬ ‫ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﺮﳝﺎ ‪ énäíŠÏ‬ﻋﺒﺎﺩﺓ‬
‫‪ åØËŠäß ١,٢‬ﻣﻘﺼﻮﺩ …‪ †Ï‰‬ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺻﻼﺓ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ‪ åØÜàÈÌß‬ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ‪.‬‬
‫‪ åØËŠäß .٢‬ﻗﻴﺼﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﺮﳝﺎ ×‪ åÐîuaì‬ﺻﻼﺓ‬
‫ﻓﺮﺽ ﻟﻴﻢ ﻭﻗﺘﻮ‪.‬‬

‫@‬
‫‪20‬‬
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬
‫‪oÏa…@Íí æŠubÌÏ ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ .١‬‬ ‫‪†Ï‰… Ïa…… Íí RæŠubÌÏ åØía‰bärß .١‬‬
‫ﺩﺃﻣﺒﻴﻞ …‪ aìîníŠÏ †Ï‰‬ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ aìîníŠÏ‬ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬
‫‪ Íjßì .٢‬ﺳﺎﺭﻥ ‪ aìîníŠÏ ³íõb׊i‬ﺍﺳﺮﺍﺀ‬ ‫‪ aìîníŠÏ åØníõbØËìiìèÌß .٢‬ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ‬
‫ﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ …‪ åË‬ﺳﻮﺍﺳﺎﻥ ﻫﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺮﺍﺝ …‪ åË‬ﺳﻮﺍﺳﺎﻥ ﻫﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ ﺣﺎﺻﻴﻞ ‪ Íjßì‬ﺳﺎﺭﻥ‬ ‫‪ ÝîjàÌß .٣‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ …‪ aìîníŠÏ †Ï‰‬ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ‬
‫‪Œíõì×.٤‬‬ ‫ﻣﻌﺮﺍﺝ‪.‬‬
‫‪ bníŠŠi åÌí†ämŠÏ .٥‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ×‪.åÛìÐßì‬‬
‫‪ÖìÏì¾ ï™bi íûîn×a å×a…bÌß@ .٦‬‬
‫‪ †Ï‰… åmbîzÌÏ‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﲑﻩ‪.‬‬
‫‪: êìnãì‬‬
‫‪ åÌînäÐ× -‬ﻛﱪﺳﻴﻬﻦ ﺭﻭﺣﺎﱐ‬
‫) ‪ ïmŠÐ‬ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺩﻳﺮﻱ ( ﺩﺍﻥ‬
‫ﺟﺴﻤﺎﱐ‪ ïmŠÐ ) .‬ﺭﻳﺎﺿﻪ (‬
‫) ‪ åç†jàÏ aìîníŠÏ‬ﺩﺍﺩﺍ ﻧﱯ (‬
‫‪ -‬ﻻﻭﺗﻦ ×‪) .âìínîãýÐ‬ﺍﺳﺮﺍﺀ ﺩﺍﻥ‬
‫ﻣﻌﺮﺍﺝ(‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪@@R~S~QX‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫‪òjÔÇ@´väuŠÏ‬‬
‫‪ åËŠäÏ .١‬ﻓﻜﺘﺎ ﺍﺳﺎﺱ ‪ðõbäÌß‬‬ ‫‪ å×bmbrß .١‬ﻓﻜﺘﺎ‪ ٢‬ﺍﺳﺎﺱ ‪ ´väuŠÏ‬ﻋﻘﺒﺔ ‪Íí‬‬
‫‪ ´väuŠÏ‬ﻋﻘﺒﺔ ﺩﺭﻱ ‪: ïš‬‬ ‫‪ âbmŠÏ‬ﺩﺍﻥ ‪ Íí‬ﻛﺪﻭﺍ ﺩﺭﻱ ‪:ïš‬‬
‫‪١٠١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻥ ﻭﻗﺘﻮ ﺑﺮﻻﻛﻮ‪.‬‬ ‫‪ ١٠١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻥ ﻭﻗﺘﻮ ﺑﺮﻻﻛﻮ‪.‬‬
‫‪ ÕèîÏ١٠٢‬ﺩﺍﻥ ‪ Íí åÌÜîi‬ﺗﺮﻟﻴﺒﺖ‪.‬‬ ‫‪ ÕèîÏ ١٠٢‬ﺩﺍﻥ ‪ Íí åÌÜîi‬ﺗﺮﻟﻴﺒﺖ‪.‬‬
‫‪١٠٣‬ﺳﺒﺐ ﺩﻧﺎﻣﺎﻛﻦ ‪ ´väuŠÏ‬ﻋﻘﺒﺔ‬ ‫‪ ١٠٣‬ﺳﺒﺐ ﺩﻧﺎﻣﺎﻛﻦ ‪ ´väuŠÏ‬ﻋﻘﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ ١,٤‬ﺳﺒﺐ‪ ٢‬ﺑﺮﻻﻛﻮ‬ ‫‪ ١٠٤‬ﺳﺒﺐ‪ ٢‬ﺑﺮﻻﻛﻮ ‪ ´väuŠÏ‬ﻋﻘﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ ÞaõìŠi .٢‬ﺟﻮﺍﺏ ﻓﻜﺘﺎ‪ ٢‬ﺩﺃﺗﺲ‪.‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺍﻳﺴﻲ ‪ ´väuŠÏ‬ﻋﻘﺒﺔ ‪âbmŠÏ‬‬
‫‪ .٣‬ﻣﻨﺮﻏﻜﻦ ﺍﻳﺴﻲ‪ ٢‬ﻓﺮﺟﻨﺠﲔ‬ ‫ﺩﺍﻥ ﻛﺪﻭﺍ ‪.‬‬
‫‪ åØía‰bärß .٤‬ﺍﻳﺴﻲ‪ ´väuŠÏ ٢‬ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ‬ ‫‪ †Ð× êìšm ͚ϊi .٣‬ﺟﻨﺠﻲ‪.‬‬
‫@‬
‫‪21‬‬
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
٢ ‫ﺍﺭﺱ‬
´väuŠÏ@٢‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻳﺴﻲ‬ÞaõìŠi .١ ‫´ ﻋﻘﺒﺔ‬väuŠÏ ٢‫ ﺍﻳﺴﻲ‬åØía‰ìèÌß .١
.‫@ﺩﺍﻥ ﻛﺪﻭﺍ‬âbmŠÏ@Íí ‫ﻋﻘﺒﺔ‬ .‫ ﻛﺪﻭﺍ‬Íí ‫ ﺩﺍﻥ‬âbmŠÏ Íí@
´väuŠÏ ‫ ﺣﻜﻤﺔ‬ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ .٢ @@@ Íí ‫´ ﻋﻘﺒﺔ‬väuŠÏ ‫ ﺣﻜﻤﺔ‬å×bmbrß .٢
.‫ ﺩﺍﻥ ﻛﺪﻭﺍ‬âbmŠÏ@Íí ‫ﻋﻘﺒﺔ‬ . ‫ ﻛﺪﻭﺍ‬Íí ‫ ﺩﺍﻥ‬âbmŠÏ@
‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺣﻜﻤﺔ‬ÞaõìŠi .٣ .‫ ﺷﻌﺎﺭ ﺇﺳﻼﻡ‬Íjà׊i ٢٠١
‫´ ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ‬väuŠÏ âb™a åØÌjàÌß åËì×ì oÏa†äß ٢٠٢
.‫ﺇﺳﻼﻡ‬
Nâýg@oßëa@åÌÜîi@åèj·ŠÏ@RPS
٣ ‫ﺍﺭﺱ‬
‫´ ﻋﻘﺒﺔ‬väuŠÏ ‫ ﺑﻴﺬﺍ ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ‬Íí†äi .١ ‫´ ﻋﻘﺒﺔ‬väuŠÏ ‫ ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ‬æõaˆîiŠÏ ‫ ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ‬.١
@@@ å×bãìšÌß åË… ‫ ﺩﺍﻥ ﻛﺪﻭﺍ‬âbmŠÏ@Íí@ :ïš ‫ ﻛﺪﻭﺍ ﺩﺭﻱ‬Íí ‫ ﺩﺍﻥ‬âbmŠÏ@Íí
‫ ﺩﺳﺪﻳﺎﻛﻦ‬Íí ÙîÏaŠ™ åë‰ìÌÏ Î‰ìi@@@@ .‫ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﻻﻛﻮ‬١٠١
.‫ ﻛﺎﺕ‬ÍÜî ‫ ﺗﻜﺎ‬.٢ .‫ ﺗﺮﻟﻴﺒﺖ‬Íí Ήëa åÌÜîi ١٠٢
aìîníŠÏ †Ï‰… ‫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬åØËŠäß .٣ .´väuŠÏ ‫ ﺍﻳﺴﻲ‬١٠٣
@åØníõbÌß ‫´ ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ ﺩﺍﻥ‬väuŠÏ ´väuŠÏ †Ï‰… ‫ ﻛﺴﻦ‬å×bmbrß ١٠٤
.‫ ﲰﺎﺱ‬æõa…d× åË… .‫ ﺩﺍﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺪﻭﺍ‬âbmŠÏ ‫ﻋﻘﺒﺔ‬
.Œíõì×PS ´väuŠÏ aìîníŠÏ †Ï‰… ‫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ÝîjàÌß ٠٢
.‫ﻋﻘﺒﺔ‬
.‫† ﻛﺘﻮﺍ‬Ð× ‫ ﻃﺎﻋﺔ‬٢٠١
.‫ ﺟﻨﺠﻲ‬Ðäß ٢٠٢
.‫ ﺑﻜﺮﺟﺎ ﺳﺎﻡ‬٢٠٣
:oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ @@R~S~QY
١ ‫ﺍﺭﺱ‬ @@òäí†à×@êŠvç
‫ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻥ‬،‫ ﺳﺎﺭﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ‬Íjßì .١ : å×bmbrß .١
.‫ ﻫﺠﺮﻩ‬tì×üŠi ‫ﺳﺒﺐ‬ .‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻫﺠﺮﻩ‬١٠١
‫ ﺳﺎﺭﻥ‬Íjßì ‫ ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬.٢ ‫ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﻻﻛﻮ‬١٠٢
: ‫ ﻫﺠﺮﻩ‬îëŠÏ åØËŠäß .٣ : ‫ ﻫﺠﺮﻩ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ‬îëŠÏ å×bmbrß ٠٢
@
22
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
‫ ﺳﺒﻠﻮﻡ‬- ‫ ﺳﺒﻠﻮﻡ‬٢,١
‫ ﲰﺎﺱ‬- ‫ ﲰﺎﺱ‬٢,٢
‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬Öë…ë†äÏ ‫ ﲰﺒﻮﺗﻦ‬- ‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬Öë…ë†äÏ ‫ ﲰﺒﻮﺗﻦ‬٢,٣
îëŠÏ ðõbäÌß ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi .٤ a‰b×ŠÏ ‫ ﺩﺍﱂ‬åËìÛìmŠÏ ‫ ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﳑﱪﻱ‬.٣
‫ﻫﺠﺮﻩ ﻧﱮ‬ .åÔíõbj×
٢ ‫ﺍﺭﺱ‬
Íí ٢‫ ﻛﺴﻮﻛﺮﻥ‬ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ .١ ‫…¿ ﺍﻭﻟﻴﻪ‬bç… Íí ٢‫ ﻛﺴﻮﻛﺮﻥ‬å×bmbrß.١
‫…¿ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ ﺍﻭﻣﺖ‬bç… ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺩﺍﻥ ﺍﻭﻣﺖ ﺇﺳﻼﻡ ﲰﺎﺱ‬
‫ﺇﺳﻼﻡ ﲰﺎﺱ ﺑﺮﻫﺠﺮﻩ‬ .‫ﺑﺮﻫﺠﺮﻩ‬
" ‫" ﻣﻊ ﺍﳍﺠﺮﻩ‬Œíõì× .٢ ‫…¿ ﻛﺴﻮﺳﻬﻦ‬bèÌß ‫ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺻﱪ‬.٢
:‫ ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‬ÖŠ™ .٣
‫ ﺳﺎﺟﻖ‬ΉbÌß -
‫ ﺷﻌﲑ ﺑﺮﺗﻴﻤﺎﻛﻦ‬ΉbÌß -
.‫ﻫﺠﺮﻩ‬
‫ ﺑﺮﻧﺸﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎ ﻫﺠﺮﻩ‬.٤
٣ ‫@@ ﺍﺭﺱ‬
ÎìiìèÌß ‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﻥ‬ÞaõìŠi .١ ‫´ ﺩﺍﻥ‬mŠÌÏ åØníõb× ÎìiìèÌß .١
‫ ﻫﺠﺮﻩ‬aìîníŠÏ ‫´ ﺩﺍﻥ‬mŠÌÏ oíõb× Î†îi ðb™bjÜÏ ‫ ﻫﺠﺮﻩ ﺩﺍﱂ‬aìîníŠÏ
åÏë†îè× Î†îi ðb™bjÜÏ ‫ﺩﺍﱂ‬ .‫ ﺳﻬﺎﺭﻳﻦ‬åÏë†îè×
Íí æŠubÌÏ ‫ ﺩﺍﻥ‬ÑØî Ínäm åËŠäÏ .٢ .‫ ﻫﺠﺮﻩ‬aìîníŠÏ †Ï‰… ‫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ÝîjàÌß .٢
aìîníŠÏ ðõìÛýß ‫ﺑﻮﻟﻴﻪ ﺩﺗﻼﺩﱐ‬ .åäîÐàîÐ× ٢٠١
.‫ﻫﺠﺮﻩ‬ .åãbi‰ìÌÏ ٢,٢
‫ ﺩﺳﺪﻳﺎﻛﻦ‬Íí ‫ ﺱ‬Ùîm „bj¾ ٠٣ .æõa‰a…ëbŠÏ ٢,٣
‫ ﻛﺴﻦ ﻫﺠﺮﻩ ﺩﺍﻥ‬åË… ³íõb׊i .ÑØî åèiëŠÏ ٢,٤
.síõbäÌß ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi .‫ ﻫﺠﺮﻩ‬aìîníŠÏ †Ï‰… ‫ ﻛﺴﻦ‬å×bmbrß ٠٣
.åÛìÐßì× ‫ ﺩﺍﱂ‬bníŠŠi åÌí†ämŠÏ ٠٤ NâbmŠÏ@Íí ‫ ﺇﺳﻼﻡ‬a‰bšã åçìiìäÏ ٣,١
.‫ ﺇﺳﻼﻡ ﺗﺮﺳﻴﱪ ﻟﻮﺍﺱ‬٣,٢
‫ ﺗﺎﻫﻮﻥ ﻫﺠﺮﻩ‬æõüìßŠÏ ٣,٣
@
23
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
: oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ @ @R~S~RP
١ ‫ﺍﺭﺱ‬ âbmŠÏ@†vß@æõbäîjàÏ
.‫ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺄ‬ßb™ ‫ ﻣﻨﻮﳒﻮﻗﻜﻦ‬٠١ .âbmŠÏ@Íí ‫ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ‬å×bmbrß .١
.ßb™ å×ë†äÏŠi ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi .٢ .‫ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺄ‬æõbäîjàÏ ‫ ﻗﻴﺼﻪ‬å×bn튂äß .٢
‫ ﻣﺴﺠﺪ‬æõbäîjàÏ bníŠ ŠË†äß .٣ .‫ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺄ‬æõbäîjàÏ ‫ ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ‬å×bmbrß .٣
‫ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ‬ .‫ ﺷﻌﺎﺭ ﺇﺳﻼﻡ‬åØíbÐàrß ٣٠١
æõbäîjàÏ ‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻮﺟﻮﺍﻥ‬ÞaõìŠi .٤ .‫ ﻋﺒﺎﺩﺓ‬oз å×bí†rß ٣٠٢
‫ﻣﺴﺠﺪ‬ .‫ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺻﻼﺓ ﺑﺮﲨﺎﻋﺔ ﺩﻣﺴﺠﺪ‬.٤
Œíõì× .٥

٢ ‫ﺍﺭﺱ‬
ïË‫ ﻓﻮ‬Ínäm ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi .١ : ‫ ﻣﺴﺠﺪ‬ïË‫ ﻓﻮ‬å×bmbrß ٠١
.‫ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺍﱂ ﺇﺳﻼﻡ‬ ‫ ﻋﺒﺎﺩﺓ‬oìÏ ١٠١
åØç‰bàÈÌß a‰b ‫ ﺳﺎﺭﻥ‬Íjßì .٢ .åÔí†í†äÏ /‫ ﻋﻠﻤﻮ‬oìÏ ١٠٢
‫ﻣﺴﺠﺪ‬ .‫ ﻛﻤﺸﺎﺭﻛﱳ‬oìÏ ١٠٣
.æŠuýÏ ‫ ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺍﻳﺴﻲ‬.٣ æi†näÏ oìÏ ١٠٤
.‫ ﻣﺴﺠﺪ‬åØç‰bàÈÌß ٠٢

٣ ‫ﺍﺭﺱ‬
‫ ﻣﺴﺠﺪ‬Rßb™ åØÌ‚äîj¾ ‫ ﺩﺍﻥ‬ŠÏb¾ .١ .‫ ﻣﺴﺠﺪ‬æõbäîjàÏ ‫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ÝîjàÌß ٠١
‫ ﺍﻭﻧﺘﻮﻕ‬íûîn×a ðb™bjÜÏ ‫ﺩﺍﻥ‬ .‫ ﺳﲏ ﺑﻴﻨﺎ‬Άîi ‫ ﻣﻴﻨﺖ ﺩﺍﱂ‬ÖìÏì¾ ١,١
.‫ﺩﺟﺎﺩﻳﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ .‫ ﺩﺭﻣﺎﻭﻥ‬Íí ‫ ﻣﻨﺠﺎﺩﻱ ﺍﻭﺳﻬﺎﻭﻥ‬١,٢
³íõb׊i ‫ ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺭﻭﻣﻮﺳﻦ‬.٢ .æaë…bÏŠÏ ‫ ﻛﺮﺟﺎﺳﺎﻡ ﺩﺍﻥ‬oËb ١,٣
åÌ‚äîiŠÏ
Rßb™ ÒaŠØ ‫ ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺑﻮﻛﻮ‬.٣
.‫ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻠﻴﺴﻴﺎ‬

@
24
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫ﻣﻮﺭﻳﺪ …‪: oÏa‬‬ ‫‪٢,٣,٢١‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪١‬‬ ‫‪ æõa‰a…ëbŠÏ‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ‬
‫‪ åØËŠäß .١‬ﺩﺍﻥ ‪ ÞaõìŠi‬ﺟﻮﺍﺏ ‪:‬‬ ‫‪ ´mŠÌÏ å×bmbrß .١‬ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺩﺍﻥ ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺩﺍﻥ ﺍﻧﺼﺎﺭ‬
‫‪ åÜäÌÏ -‬ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺩﺍﻥ ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ‪ æõa‰a…ëbŠÏ‬ﺩﺍﱂ‬
‫‪ -‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ‪ æõa‰a…ëbŠÏ‬ﺩﺍﱂ ﺇﺳﻼﻡ‪.‬‬ ‫ﺇﺳﻼﻡ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺳﺒﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ¾‪å×a‰a…ëbŠÐ‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٣‬ﺳﺒﺐ‪ ٢‬ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ‬
‫ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ …‪ åË‬ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ å×a‰a…ëbŠÏ‬ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ …‪ åË‬ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ åØÌ‚äîj¾ .٢‬ﺭﻳﺎﻛﺴﻲ ﲰﺒﻮﺗﻦ‬ ‫‪ å×bmbrß .٤‬ﺭﻳﺎﻛﺴﻲ ﻛﺪﻭﺍ‪-‬ﺩﻭﺍ ‪ÕèîÏ‬‬
‫ﻛﺪﻭﺍ ﺑﻠﻪ ‪ Ò…bçŠm ÕèîÏ‬ﺗﻴﻨﺪﻗﻦ‬ ‫‪ Ò…bçŠm‬ﺗﻴﻨﺪﻗﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ‬
‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ @@@‬ ‫ﻣﻔﺮ‪‬ﺍﻭﺩﺍﺭﺍﻛﻦ ‪.ÙíŠß‬‬
‫@@@@¾‪.ÙíŠß å×a‰a…ëbŠÐ‬‬ ‫‪ åØm‰aŠÐ¾ .٥‬ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬
‫‪ Íjßì .١‬ﺳﺎﺭﻥ ﺩﺍﻥ ‪ åÌ‚äîiŠÏ‬ﺑﻨﺘﻮﻕ‪٢‬‬ ‫‪ åØía‰bärß .١‬ﺑﻨﺘﻮﻕ‪ ٢‬ﺑﻨﺘﻮﺍﻥ ‪ Íí‬ﺩﺑﺮﻳﻜﻦ‬
‫ﺑﻨﺘﻮﺍﻥ ‪ Íí‬ﺩﺑﺮﻳﻜﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ ™‪åËìÛì‬‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ ™‪ åËìÛì‬ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ å×bmbrß .٢‬ﺭﻳﺎﻛﺴﻲ ™‪ åËìÛì‬ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‬
‫‪ .٢‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ‪ Ήëa ÑØî‬ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‬ ‫‪ Ò…bçŠm‬ﺑﻨﺘﻮﺍﻥ ™‪ åËìÛì‬ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ Ò…bçŠm‬ﺑﻨﺘﻮﺍﻥ ‪ RΉëa‬ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ÒìšÌ ٠٣‬ﺑﺮﻗﺮﺑﺎﻥ‪.‬‬
‫‪.Œíõì× .٣‬‬
‫‪ ïíõìÏ Î‰bÌß ٠٤‬ﺑﺮﺗﻴﻤﺎﻛﻦ@‪æõa‰a…ìŠÏ‬‬
‫@@ ﺍﺭﺱ ‪٣‬‬
‫‪ .١‬ﻻﻛﻮﻧﻦ ﻣﻨﺠﺎﻟﲔ ‪.æõa‰a…ëbŠÏ‬‬ ‫‪ å×bn튂äß .١‬ﲰﻮﻻ ﻗﻴﺼﻪ ‪æõa‰a…ëbŠÏ‬‬
‫‪ bníŠŠi åÌí†ämŠÏ .٢‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ×‪.åÛìÐßì‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺩﺍﻥ ﺍﻧﺼﺎﺭ‪.‬‬
‫‪†Ï‰… RæŠubÌÏ åØÌ‚äîj¾ ٠٣‬‬ ‫‪ ÝîjàÌß .٢‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ …‪aìîníŠÏ †Ï‰‬‬
‫‪ æõa‰a…ëbŠÏ aìîníŠÏ‬ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ ﺍﻧﺼﺎﺭ‬ ‫‪ æõa‰a…ëbŠÏ‬ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ ‪:‬‬
‫…‪ åË‬ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻭﻧﺘﻮﻕ ﺩﺟﺎﺩﻳﻜﻦ‬ ‫‪ åØmŠÌß ٢,١‬ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢,٢‬ﻣﻮﺟﻮﺩﻛﻦ ﻛﺎﺳﻴﻪ ﺳﺎﻳﻎ‪.‬‬
‫@@@‪NæbiŠÓŠi@ÒìšÌ@@R~S‬‬

‫@‬
‫‪25‬‬
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
: oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ @@R~S~RR
١ ‫@@ ﺍﺭﺱ‬òäí†ß@a‰bšã@åÓìnäjàÏ
‫ ﺳﺠﺎﺭﻩ‬³íõb׊i åÌíbm ‫ ﻣﻨﻮﻧﺘﻮﻥ‬.١ : ïš ‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻱ‬Í×ýi ‫ ﻻﺗﺮ‬å×bmbrß .١
Ùîã‫ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺍﻳﻠﻴﻜﺘﺮﻭ‬å×bãìšÌß ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ .åÓë…ë†× ١٠١
ßb™ åÌíbm ³íõb׊i ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi .٢ .‫ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻞ‬١٠٢
å×ë†äÏŠi åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﺩﺍﻥ‬åËŠäÏ .٣ .Öë…ë†äÏ ١٠٣
:ïš ‫ ﺗﺎﻧﻪ ﻋﺮﺏ ﺩﺭﻱ‬Îìvää bnÏ †Ð× ‫ ﳑﺒﺎﻭﺍ‬Íí ٢‫ ﻓﻜﺘﻮﺭ‬å×bmbrß .٢
‫ ﻛﺪﻭﺩﻭﻗﻦ‬- :‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åÓìnäjàÏ
‫ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻞ‬- ‫† ﻗﻮﻡ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬ω… æõbnäîßŠÏ ٢٠١
Öë…ë†äÏ - .åíŠubèß
Íí ٢‫ ﻓﻜﺘﻮﺭ‬ðõbäÌß bníŠŠi .٤ .‫ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬Í×ýi ‫ ﻻﺗﺮ‬٢٠٢
‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åÓìnäjàÏ †Ð× ‫ﳑﺒﺎﻭﺍ‬ .‫ ﺇﺳﻼﻡ‬åÔíõbj× ٢٠٣
‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬á™bîÏ ðõbäÌß åÜväÏ .٥ : ‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬á™bîÏ ‫ ﺍﻳﺴﻲ‬å×bmbrß ٠٣
‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi ‫ﺩﺍﻥ‬ ‫ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬٣,١
Œíõì× .٦ .‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã ‫ﺍﺩﺍﻟﻪ ﻛﺘﻮﺍ‬
: ‫ ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‬ÖŠ™ .٧ ‫ ﺩﺍﻥ‬pìãbÌß ‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺒﺲ‬Öë…ë†äÏ ٣,٢
@@@@@@á™bîÏ@³íõb׊i@a†äîß@bnÏ@@@@M .RÍîbß âb™a åØÜàÈÌß
òäí†ß@@@@@@@@@@ ë…bÏ ‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﱵ ﺑﺮﺳﺎﺗﻮ‬Öë…ë†äÏ ٣,٣
.‫ ﺍﻣﺎﻥ ﺩﺍﻣﺎﻱ‬Òë†îç ‫ﺩﺍﻥ‬
‫ ﺭﻋﻴﺔ ﻣﺴﱵ ﺑﻜﺮﺟﺎﺳﺎﻡ ﳑﺎﺟﻮﻛﻦ‬٣,٤
a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ ‫ﺍﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻲ ﺩﺍﻥ‬
@å×ì×ýß@a…@âb@buŠØi@bînä@ NT
@NåÔîubj×@@a‰b׊Ï
٢ ‫@@ ﺍﺭﺱ‬
åÓìnäjàÏ ‫ ﺑﺮﻧﺸﻴﺪ ﺑﺮﺗﻴﻤﺎﻛﻦ‬.١ ‫ ﺳﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻠﻮﻡ ﺩﺍﻥ‬åØËŠäß .١
.‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã .a‰bšã åÓìnäjàÏ ÐÜ
.‫ ﻧﺸﻴﺪ‬ÙíÛ ‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻳﺴﻲ‬ÞaõìŠi .٢ -ðb™biŠi ‫ ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺗﻮﻟﲑﻧﺴﻲ ﺍﻧﺘﺎﺭﺍ‬.٢
: ‫ ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‬ÖŠ™.٣ .‫ ﻗﻮﻡ‬ðb™bi
@
26
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
‫ ﺑﻴﺬﺍ ﺳﻮﺍﺳﺎﻥ ﺳﺒﻠﻮﻡ ﺩﺍﻥ‬Íí†äi -
‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åÓìnäjàÏ ÐÜ@@ @
ÙîÏaŠ™ Ήìi å×bãìšÌß åË…@@ @
‫ ﺩﺳﺪﻳﺎﻛﻦ‬Íí
pb×@ÍÜî@bØm@ NT
٣ ‫@@ ﺍﺭﺱ‬
a‰bšã åÓìnäjàÏ ٢‫ ﺳﺎﺭﻥ ﻛﺴﻦ‬Íjßì.١ a‰bšã åÓìnäjàÏ ٢‫ ﻛﺴﻦ‬åØía‰bärß .١
‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ .‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åÓìnäjàÏ ٢‫ ﻛﺴﻦ‬åËŠäÏ.٢ ÖìnäiŠm@LâbmŠÏ Íí ‫ ﺇﺳﻼﻡ‬a‰bšã sÓìnäiŠm .٢
: ‫ ﻛﺮﺟﺎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺲ‬ÖŠ™.٣ ‫ ﺭﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻪ‬æaë…bÏŠÏ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﺮﻣﻮﱐ‬
٢‫ ﻛﺴﻦ‬åØía‰bärß - ‫ ﺗﺮﺟﺎﻣﲔ‬a‰bšã æõa‫ﻛﻮﻛﻮﻩ ﻛﺴﺠﻬﺘﺮ‬
‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åÓìnäjàÏ ‫ ﻣﻠﻮﺍﺱ‬åË… Íjà׊i ‫ﺇﺳﻼﻡ‬
ÒaŠØ ‫ ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺑﻮﻛﻮ‬- a‰bšã ‫ ﻣﺮﻭﺍﻩ‬åØäçbmŠÐ¾ ‫ ﺑﺮﻗﺮﺑﺎﻥ‬.٣
‫ ﳑﱪﺳﻴﻬﻜﻦ‬Îìíë‰ Îìmì™ ÙîuëŠÏ .٤
‫ ﻗﻮﻡ‬ðb™bjÜÏ ‫ﺳﻜﻮﻟﻪ ﻣﻠﻴﺒﺘﻜﻦ‬
ÎaìvÏ ‫ ﺟﺎﺱ‬ÍäÌß – ìîÛìÏ .٥
a‰bšã@@@@
: oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ @@@@ R~S~RS
١ ‫ﺍﺭﺱ‬ Nòäí†ß@åØäçbmŠÐ¾
: ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi ‫ ﺩﺍﻥ‬Í‚äîiŠi .١ åØäçbmŠÐ¾ tìÛŠÏ ٢‫ ﺳﺒﺐ‬å×bmbrß .١ @@
.‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ åÌînäÐ× - .‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ @@
.‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ Ra‰b - .‫ ﺇﺳﻼﻡ‬âb™a åÌjà×ŠÏ åÌînäÐ× ١٠١
åØäçbmŠÐ¾ a‰b ‫ ﺳﺎﺭﻥ‬Íjßì .٢ Öë…ë†äÏ ‫ ﻣﻨﺠﺎﻣﲔ ﻛﺴﻼﻣﱳ‬١٠٢
‫ ﺱ‬Ùînãì× ‫ ﻛﻴﺖ ﺩﺍﱂ‬a‰bšã .‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
‫ﻫﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ ﺭﻋﻴﺔ‬æaë…bÏŠÏ åØÜØÌß ١,٣
‫ ﺳﺎﺭﻥ‬Íjßì ‫ ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬.٣ .‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ Ra‰b å×bmbrß .٢
å×bnäî ‫ ﺑﺮﺗﻴﻤﺎﻛﻦ‬ïíõìÏ „bjß .٤ ‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬á™bîÏ ‫ ﳑﺎﺗﻮﻫﻲ ﺍﻳﺴﻲ‬٢٠١
a‰bšã / ‫ ﺗﻨﺘﺮﺍ‬åÓìbÏ ‫ ﻣﻮﺟﻮﺩﻛﻦ‬٢٠٢
@
27
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
åØníõbÌß ‫ ﺳﺮﺗﺎ‬ïíõìÏ ‫ ﺍﻳﺴﻲ‬åØËŠäß .٥ ‫ﻛﺴﻼﻣﱳ‬
a‰bšã å×bnäî ‫ ﻧﻴﻼﻱ‬åË… .æõa‫ ﻛﺘﻨﺘﺮ‬³ÛaŠÏ å×bí†rß ٢٠٣
Íí åËŠÐÏ ïšîm‫ ﺳﺘﺮﺍ‬æììrß ٢٠٤
.Ùîmbànî
.a‰bšã å×bnäîPS
٢‫@@ ﺍﺭﺱ‬
‫ ﻛﺪﻭﺩﻭﻗﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ðõbäÌß bníŠŠi .١ ðb™bj ‫ ﻛﺪﻭﺩﻭﻗﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬åØËŠäß ٠١
‫ ﺩﻋﻮﻩ‬åÌjà×ŠÏ oìÏ ðb™bj .‫ ﺩﻋﻮﻩ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‬åÌjà×ŠÏ oìÏ
.‫ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‬ : a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ ‫„ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ‬bj¾ .٢
‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺮﺩﺍﺳﺮﻛﻦ‬ÞaõìŠi .٢ :٦٠ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻝ ﺍﻳﺔ‬
.‫ ﺩﺃﺗﺲ‬bníŠ ‫" ﻭﺃﻋﺪﻭﺍ ﳍﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﻦ‬
åÐîuaì× ‫„ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ‬bj¾ .٣ ‫ﺭﺑﺎﻁ ﺍﳋﻴﻞ ﺗﺮﻫﺒﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﻭ ﺍﷲ‬
.a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ laìvËìšÌm ‫ ﻧﻜﺎﺭﺍ ﺍﺩﺍﻟﻪ‬åØäçbmŠÐ¾ .٣
.„bi… Íí ‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ‬åËŠäÏ .٤ .‫ﺑﺮﺳﺎﻡ‬
a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ aëbèi åØËŠäß .٥
.‫ ﺑﺮﺳﺎﻡ‬laìvËìšÌm ‫ﻣﻨﺠﺎﺩﻱ‬
٣ ‫@@ ﺍﺭﺱ‬
æŠubÌÏ ðõbäÌß ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi ٠١ ‫ ﺩﺃﻣﺒﻴﻞ‬oÏa…@@Íí@@æŠubÌÏ@å×bmbrß .١
ðb™bj ‫ ﺑﻮﻟﻴﻪ ﺩﺟﺎﺩﻳﻜﻦ‬Íí : æŠuýÏ ‫† ﺗﺎﺟﻮﻕ‬ω…
.‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ ﺗﻼﺩﻥ‬ a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ ‫ ﺑﺮﺳﺪﻳﺎ‬١,١
: åÌ‚äîiŠÏ .٢ a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ ‫ ﺍﺧﻼﺹ‬١,٢
‫ ﻣﺎﺱ‬a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ a‰b - æbiŠÓŠi ‫ ﺭﻳﻼ‬١,٣
.‫ﻛﻴﲏ‬ ‫ ﻣﺎﺱ‬a‰bšã@åØäçbmŠÐ¾@a‰b å×bmbrß .٢
åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬.٣ ‫ﻛﻴﲏ‬
.‫ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ‬ :‫ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬a‰bšã åØäçbmŠÐ¾ ‫„ ﺩﻟﻴﻞ‬bj¾ .٣
‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻳﺔ‬åØËŠäß ‫„ ﺩﺍﻥ‬bj¾ .٤ ( ٣٩ ‫) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ ﺍﻳﺔ‬
.‫† ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ‬ω… ٣٩ ‫ﻢ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﷲ‬‫´ﺃﺫﻥ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﺄ‬
@NŒíõì×@NU . ‫ ﺍﻻﻳﺔ‬......... ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮﻫﻢ ﻟﻘﺪﻳﺮ‬
@
28
@ @l…a
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
:oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ @@S~Q
١ ‫ﺍﺭﺱ‬ @åÏë†îè×@a……@l…a
åë‰ìÌÏìí†íú åÌíbm ‫ ﻣﻨﻮﻧﺘﻮﻥ‬٠١ ‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ‬å×bmbrß ٠١ @@åí‰bè
.‫ﺩﻳﺮﻱ‬ ‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ÙîÐa å×bmbrß .٢ @
: åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﺳﺎﺭﻥ‬Íjßì ٠٢ ( ‫ ﻛﱪﺳﻴﻬﻦ ﺩﻳﺮﻱ ) ﻃﻬﺮﺓ‬٢,١ S~Q~QR@
‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ‬- ‫ ﻛﺼﻴﺤﱳ‬٢,٢ ðŠí…@ë‰ìÌß@l…a
ìí†íú åÌíbm ‫ﺑﺮﺩﺍﺳﺮﻛﻦ‬ ‫ ﺗﺎﺗﺎ ﺭﻳﺎﺱ‬٢,٣
‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ÙîÐa - .‫ ﻣﺎﺱ‬åë‰ìÌÏ ٢,٤ @@
:‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ‫ ﺍﺩﺏ‬åËŠäÏ .٣ .‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ٢‫ ﺍﺩﺏ‬å×bmbrß .٣
‫ ﻛﱪﺳﻴﻬﻦ‬- .‫ ﺩﻳﺮﻱ ﺳﻨﺪﻳﺮﻱ‬Ò…bçŠm ´mbèíŠÏ .٤
‫ ﺭﻭﺣﺎﱐ‬ïš ‫ ﻛﺼﻴﺤﱳ ﺩﺭﻱ‬-
.‫ﺩﺍﻥ ﺟﺴﻤﺎﱐ‬
،‫ ﺭﻣﺒﻮﺕ‬ÍînãìšÌß ïmŠÐ ‫ ﺗﺎﺗﺎ ﺭﻳﺎﺱ‬-
.‫ ﻛﻮﻛﻮ ﺩﺍﻥ ﺑﺮﺳﻮﻟﻴﻖ‬Îìmì¾
åÌ‚äîiŠÏ ‫ ﻣﺮﻭﻣﻮﺱ ﺣﺎﺻﻴﻞ‬-
.‫ﺗﺮﺳﺒﻮﺕ‬
٢‫ ﺍﺩﺏ‬ðõbäÌß ‫ ﺟﻮﺍﺏ‬Þaõì .٤
.‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß
٢ ‫ﺍﺭﺱ‬ @@
: åÌ‚äîiŠÏ ٠١ ‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß åÔíõbj× å×bmbrß@ NQ
.‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß åÔíõbj× - åë‰ìÌÏ åØíbibÌß ‫ ﻋﺎﻗﺒﺔ‬å×bmbrß .٢
.‫ ﺩﻳﺮﻱ‬åë‰ìÌÏ åØíbibÌß ‫ ﻋﺎﻗﺒﺔ‬- ‫ﺩﻳﺮﻱ‬
: a‰b ‫ ﺗﻮﳒﻮﻕ‬٠٢ ‫ ﺑﺘﻮﻝ‬Íí ‫ ﺗﺎﺗﺎ ﺭﻳﺎﺱ‬a‰b åØÜàÈÌß .٣
.‫ ﺑﺘﻮﻝ‬Íí ‫ ﺗﺎﺗﺎ ﺭﻳﺎﺱ‬- .‫ ﺩﻳﺮﻱ‬ë‰ìÌß ‫ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‬.٤
‫ ﻛﺼﻴﺤﱳ ﺟﺴﻤﺎﱐ‬-
‫ ﻛﱪﺳﻴﻬﻦ‬-
‫ ﺟﻮﺍﺏ‬Þaõì ‫ ﺩﺍﻥ‬åÌ‚äîiŠÏ ٠٣
@
29
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
: åÛaë†väÏ ðõbäÌß
.‫ ﻭﻗﺘﻮ ﺑﻼﺟﺮ‬-
.‫ ﺑﺮﻳﺎﺿﻪ‬-
.‫ ﻋﺒﺎﺩﺓ‬-
.‫ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ‬-
.‫ ﳑﺒﻮﺍﺕ ﺟﺪﻭﺍﻝ ﻫﺎﺭﻳﻦ‬.٤
@@ S@‰a@ @@
@@@pìØîÌß@ÒaŠØ@ì×ìi@paìj¾@ NQ @åë‰ìÌÏ@Rl…a@åØîbØîÐîýØÌß@PQ
@@ZÙîÐa@@@@ @@ðŠí…
@@bß@åë‰ìÌÏ@M @@Íí@ïÜÔã@ÝîÛ…@…ì–Ôß@ïàè¾@æa…@„bj¾@PR
@@³zî–×@M @@ZðŠí…@ë‰ìÌß@³íõb׊i@@@@
@@bí‰@bmbm@M @@H@SP@òía@I@âëŠÛa@ñ‰ì@Z@RPQ
@@@@@@@@@@@@åèî×@M ‫@@@@@@ " ﻓﺄﻗﻢ ﻭﺟﻬﻚ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮﺓ‬
ïÜÔã@ÝîÛ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@ NR " ‫ﺍﷲ ﺍﻟﱴ ﻓﻄﺮﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
@@@a…@´mŠÌÏ@æa…@ÝîÛ…@îÛìäß@ NS
@@ƒã@‫@ﺧﻂ‬Öìnäi@@@@
:oÏa… ‫ﻣﻮﺭﻳﺪ‬ ٣,٢
١ ‫ ﺍﻳﺒﻮ ﺩﺍﻥ ﺍﺭﺱ‬Ò…bçŠm ‫ﺍﺩﺏ‬
‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﺍﻥ ﺣﻜﻮﻡ‬åØËŠäß ٠١ ÎìÛìäß ‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﺍﻥ ﺣﻜﻮﻡ‬å×bmbrß .١ ‰aìÜ×/Òbi
.Òbi ‫ ﺍﻳﺒﻮ‬ÎìÛìäß .Òbi ‫ﺍﻳﺒﻮ‬ ٣,٢,٢
åËìÛìmŠÏ ‫ ﺳﺎﺭﻥ ﺑﻨﺘﻮﻕ‬Íjßì ٠٢ ‫† ﺍﻳﺒﻮ‬Ð× åËìÛìmŠÏ ٢‫ ﺑﻨﺘﻮﻕ‬å×bmbrß .٢ Òbi ‫ ﺍﻳﺒﻮ‬ÎìÛìäß ‫ﺍﺩﺏ‬
: Òbi ‫† ﺍﻳﺒﻮ‬Ð× : Òbi
.Òë†îç ‫ ﲰﺎﺱ‬- Òë†îç ‫ ﲰﺎﺱ‬٢٠١
.‫ ﺩﻧﻴﺎ‬ÝšÌîäß ÐÜ - ‫ ﺩﻧﻴﺎ‬ÝšÌîäß ‫ ﺳﺘﻠﻪ‬٢٠٢
٢‫ ﺑﻨﺘﻮﻕ‬ðõbäÌß åÜväÏ ٠٣ .Òbi ‫ ﺍﻳﺒﻮ‬ÎìÛìäß ٢‫ ﺍﺩﺏ‬å×bmbrß .٣
ICT å×bãìšÌß@åË… åËìÛìmŠÏ .Òbi ‫ ﺍﻳﺒﻮ‬ÎìÛìäß ٢‫ ﺍﺩﺏ‬åØÜàÈÌß .٤
ÎìÛìäß ٢‫ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺩﺏ‬ÞaõìŠi ٠٤
: Òbi ‫ﺍﻳﺒﻮ‬
@
30
‫‪æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by‬‬ ‫‪@ @æŠuýjàÏ@Άîi‬‬
‫‪.åÏì -‬‬
‫‪ -‬ﻣﺎﻧﻴﺲ ‪.Úìß‬‬
‫‪ -‬ﺗﻴﺪﻕ ‪.pìËëŠß‬‬
‫‪ -‬ﺍﺧﻼﺹ‪.‬‬
‫‪ „bj¾ ٠٥‬ﺩﺍﻥ ‪ ÅÐzÌß‬ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻭﻧﺘﻮﻕ‬
‫ﺍﻳﺒﻮ ‪: Òbi‬‬
‫"ﺭﺏ ﺍﻏﻔﺮﱄ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻯ ﻭﺍﺭﲪﻬﻤﺎ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﱏ ﺻﻐﲑﺍ"‬
‫ﺍﺭﺱ ‪٢‬‬ ‫@@‬
‫‪ .١‬ﻣﻨﺠﻠﺴﻜﻦ ×‪ åÔíõbj× ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ .١ @ìjía@ÎìÛìäß@l…a@åÔíõbj‬ﺑﺮﺍﺩﺏ‬
‫‪ ÎìÛìäß‬ﺍﻳﺒﻮ ‪.Òbi‬‬ ‫‪@ @NÒbi‬‬
‫‪: ë†íûí†äía †Ð× ١٠١‬‬ ‫‪ Íí@åËìÛìmŠÏ@åØía‰bärß .٢‬ﺗﻠﻪ ﺩﺑﺮﻳﻜﻦ‬
‫‪ ïÌíb… -‬ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﺒﻮ ‪Òbi‬‬ ‫×‪ †Ð‬ﺍﻳﺒﻮ ‪Òbi‬‬
‫‪ -‬ﺩﺑﺮﻱ ‪ übèÏ‬ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﷲ‬ ‫‪ .٣‬ﺳﻨﺘﻴﺎﺱ ‪ ÝîjàÌß‬ﺑﺮﺕ ﻛﺒﺎﺟﻴﻘﻦ‬
‫‪ -‬ﻣﻨﺠﺎﺩﻱ ﺍﻧﻖ ‪ Íí‬ﺻﺎﱀ‬ ‫‪.Òbiìjía‬‬
‫‪ oÏa†äß -‬ﺭﲪﺔ‬
‫‪ †Ð× ١٠٢‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﻼﻫﲑﻛﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ‪ÍîÛb Íí‬‬
‫ﺣﺮﻣﺖ ‪.ߊzÌß‬‬
‫‪ -‬ﻣﻮﺟﻮﺩﻛﻦ ‪åÌÛb×… æaë…bÏŠÏ‬‬
‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﻮﺟﻮﺩﻛﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ‪ÍíbrÏ Íí‬‬
‫ﺩﺍﻥ ﻫﺮﻣﻮﱐ‪.‬‬
‫‪:a‰bšã †Ð× ١٠٣‬‬
‫‪ -‬ﻣﻮﺟﻮﺩﻛﻦ ‪ Íí a‰bšã‬ﺍﻣﺎﻥ ﺩﺍﻣﺎﻱ‪.‬‬
‫‪ oÏa†äß a‰bšã -‬ﺭﲪﺔ ﺩﺍﻥ ﻛﻤﻌﻤﻮﺭﻥ‬
‫‪ å×bí†rß ٠٢‬ﺳﻨﺎﺭﺍﻱ ﺳﻴﻤﻖ ﺑﻨﺘﻮﻕ‪٢‬‬
‫‪ Íí åËìÛìmŠÏ‬ﺗﻠﻪ ﺩﺑﺮﻳﻜﻦ ×‪ †Ð‬ﺍﻳﺒﻮ ‪Òbi‬‬
‫@‬
‫‪31‬‬
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@ @@@S@@‰a @@
@å×bãìšÌß@åË…@æ…ým bníŠŠË†äß@NQ @åÔíõbj×@é–îÓ@üì@å×bn튂äß@@NQ
@@ Z@êìnãì@LICT @@NÒbi@ìjía@ÎìÛìäß
@@áîاa@æbàÔÛ@é–îÓ@@M@@@@@ @ÝîÛ…@…ì–Ôß@å×bmbrß@æa…@ÅÐzÌß@NR
@óÜ•@‫@ﺍﷲ‬Þì‰@òibz•@Ré–îÓ@M@@@@@ @@N³íõb׊i@@Íí@ïÜÔã
@@NáÜë@éîÜÇ@‫ﺍﷲ‬ @@HRS@òía@I@@‫@ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ‬ñ‰ì @@@
@@bníŠ@å׊a…Ši@laìu@ÞaõìŠi@NR ‫@@@´ ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺍﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﻻ ﺍﻳﺎﻩ‬
@ @@ðýîã@åË…@åØníõbÌß@æa…@æ…ým@@@@  ‫ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﻧﺎ‬
@@@Ò…bçŠm@éîb×@b¹ŠmŠi@æa…@‰ìØ‘@@@@ @@éîb×@b¹ŠmŠi@æa…@‰ìØ‘Ši@bînä@NS
@@Òbi@ìjía@åãbi‰ìÌÏ@@@@ @@NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@åãbi‰ìÌÏ
@@@Íí@Ré–îÓ@bníŠŠi@åÌí†ämŠÏ@NS
@@NÖìubm@åË…@³íõb׊i@@@@@
@@@å×ë†äÏŠi@îÏìäî@paìj¾@PT
@@NŠË……@Íí@bníŠ@@@@
@@@…ì–Ôß@å×bmbrß@æa…@ÅÐzÌß@PU
@@N³íõb׊i@Íí@ïÜÔã@ÝîÛ…@@@@@
@@ Z@oÏa…@†í‰ìß@ @@@@S~S
@@@@@Z@æ…ým@Hé–îÓI@bníŠ@ŠË†äß@ NQ Q@‰a@ @åÏë†îè×@a…@l…a
@ †Ï@tìjía@åË…@ìì@ÞaìväÏ@ò–îÓ@@@@ @@NïÜi@ÞaìuŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@N@Q @@ÞbîìŠi
‫@ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ‬åènäíŠàÏ@æbß‹@@@@ @@ïÜi@ÞaìuŠi@Rl…a@@å×bmbrß@N@R @@
.‫ﺍﳋﻄﺎﺏ‬ @@ïÜi@ÞaìuŠi@Rl…a@åØÜàÈÌß@@NS @@S~S~QS
bníŠ@ïía@Ínäm@laìu@ÞaõìŠi@NR @@@@NåÏë†îè×@a…@éãbßaŠi@@bînä@@NT ïÜi@ÞaìuŠi@l…a
ZðõbäÌß@åËŠäÏ@ NS @ @@
@@NïÜi@ÞaìuŠi@´mŠÌÏ@@@@M @@
@@NïÜi@ÞaìuŠi@@Rl…a@@@@M
@@Zêìnãì@ïÜi@ÞaìuŠi@l…a@ïüìàî@ NT
@@NÕíõbi@åË…@åšÌÜÏ@åíýß@@@@M
@@NÚìß@îãbß@@@@M
@
32
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@ @@@@R@‰a
@l…a@òàØy@æ‰b@ÍjßìNQ @@Z@ïÜi@ÞaìuŠi@l…a@òàØy@åØía‰bärß@@NQ
@@NïÜi@ÞaìuŠi @@æaìÐîäÏ@…bîm@Q~Q@@@@
@@ÞaìuŠi@l…a@òàØy@åØÜväß@PR @@æõaŠà×@Þìjàîm@Q~R@@@
@@NïÜi@@@@ @@ÕèîÏ@éÜi@aë†×@åäîÔî×@åØÛìjàîäß@Q~S@@@
@@@@@@ìÛŠÏ@Íí@a‰b׊Ï@åÌ‚äîiŠÏ@@NS @ð‰†äîç…@ìÛŠÏ@Íí@Ra‰b׊Ï@å×bmbrß@PR
@@NïÜi@ÞaìuŠi@b@ð‰†äîç…@@@@@ @@NïÜi@ÞaìuŠi b
@@@ÞaìuŠi@l…a@ïbØîÐîýØÌß@PT @âb@ߊzÌß@oߊy@bînä PS
@ð‰†äîç…@ìÛŠÏ@Íí@a‰b׊Ï@æa…@ïÜi@@@@@ @@ @@@ïãõbß
NïÜi@ÞaìuŠi@b @@
ZïÜi@ÞaìuŠi@l…a@@a‰b@Öì¬ìm@PU
@@åšÌÜÏ@aŠß@@@M
@@ߊzÌß@oߊy@@@M
@@
@@
@@ @S@‰a@ @@
@@ZRð@ðõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @@ZåÛaìu@Ήbi@Rð@å×bmbrß@@NQ
@@NåÛaìu@Ήbi@M @@NéîŠi@æa…@Þýy@Q~Q
@@NÞaìu@Ήbi@Rð@åØía‰bärß@PR @@Nƒí‰bm@pìÏìÛ@âìÜi@Q~R
@@åÛaìu@Ήbi@Rð@…ìØíŠß@PS @@NîÛaì׊i@Q~S
@@@Nåmëü@b @@NÕíõbi@æõa…d׊i@Q~T
@@NéÛìØ@@´nä×…@M @@NŠç@a†äm…@Q~U
@@NéÛìØ@ïaŠÏì×@@M @@N‫@ﺑﺮﻣﻨﻔﻌﺖ‬Q~V
@@åmëü@Ýî•by@ìßëŠß@NT @@@Nåë‰ëa@Òbîn@a…@‰ìãa@ÕÛìm@PR
@Ήbi@Rð@Ò…bçŠm@´mbèíŠÏ@@NS
@@NåÛaìu

@
33
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@ Z@oÏa…@†í‰ìß@ S~S~QT@
@@ @Q@‰a @@buŠØi@l…a
@@Rîäu@ìí†íú@åÌíbm@æìnãìäß@PQ @Íí@@æõbuŠØÏ@R@êìnãì@å×bmbrß@@@NQ
@@NICT@å×bãìšÌß@åË…@æõbuŠØÏ@@@@@ @@@NâaŠy@@æa…@Þýy
@@æõbuŠØÏ@îäu@laìu@ÞaõìŠi@ NR @@@NbuŠØi@Rl…a@åØía‰bärß@@NR
@@Nìí†íú@åÌíbm@å׊a…Ši@@@@ NbuŠØi@Rl…a@åØÜàÈÌß@@NS
@@@buŠØi@Rl…a@ðõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ@ NS @@@@NæõbuŠØÏ@a…@éãbßa@åØíbãìäß@NT
‫ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ‬ïmbîzÌß@æa…@„bj¾ .٤ @@@ZóÜÔã@ÝîÛ…@…ì–Ôß@ïàè¾@æa…@„bj¾@NU
‫ﻧﻘﻠﻰ‬ ‫@ ´ ﺍﻥ ﺍﷲ ﳛﺐ ﺍﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻋﻤﻼ ﺍﻥ‬
 ‫ﻳﺘﻘﻨﻪ‬
@@ @@@R@‰a @@
@@ZbuŠØi@l…a@åÌînäÐ×@åØÌ‚äîj¾@NQ @@@NbuŠØi@l…a@åÌînäÐ×@å×bmbrß@@NQ
@@NïbníŠÏ@åØnØÌîäß@M @@@@NbuŠØi@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ@å×bmbrß@NR
@@NîÛaì׊i@Íí@Úë…ëŠÏ@åØÜî•bzÌß@M @@@a…@âbbuŠØi@ÑØî@åØÜàÈÌß@NS
@@N׊i…@æa…@Þýy@Íí@ïÓ‹‰@M @@@@@@@@@@@@NæõbuŠØÏ@@@@
@@òjÓbÇ@åØía‰bärß@æa…@Í‚äîj¾@NR@ @@
@@NbuŠØi@Rl…a@åØíbibÌß@@@@@ @@
@@NbuŠØi@Rl…a@a†äîß@bnÏ@Š×ýß@PS
@@ @@@S@‰a
@åØnØÌîäß@a‰b@@åØÌ‚äîj¾@NQ @@@ïbníŠÏ@åØnØÌîäß@a‰b@åØía‰bärß@@NQ
@@æõbuŠØÏ@ìmaì@a……@ïbníŠÏ@ @@@@@@@@@@NbuŠ×@@@@@
@@åË…@³íõb׊i@bníŠ@@Ùîm@„bj¾@@NR @@NbuŠØi@@l…a@òàØy@@åØía‰bärß@@NR
@@Z@êìnãì@LbuŠØi@l…a@@@@@ @@@å׊a…Ši@æŠubÌÏ@æa…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@NS
@@NŠàÇ@bã†î@åË…@Íîjà×@übjàÌÏ@M @@@@@N„bi…@Íí@bníŠ@@@@
@buŠØi@l…a@åØÌ‚äîj¾@NS @@@@@ìmb@ðb™bj@æõbuŠØÏ@åØí…bväß@NT
@@ðŠi…@Íí@åÔînÏ@å׊a…Ši @@@@@@@@Nñ…bjÇ@@@@
NbuŠØi@l…a@Œíõì×NT
@@Npb×@ÍÜî@bØm@NU
@
34
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@ ZoÏa…@@†í‰ìß@ @@SPSPQU
@@ @Q@‰a@ @@æu@ê‰bíŒäß@l…a@@@@
@@Næu@ê‰bíŒäß@æ‰b@Íjßì@ NQ @@æu@@ê‰bíŒäß@@´mŠÌÏ@å×bmbrß@NQ @
Z@åÌ‚äîiŠÏ@ NR @@æu@@ê‰bíŒäß@Rl…a@åØía‰bärß@@NR @@
@@ê‰bí‹@´mŠÌÏ@@@@M @@æu@@ê‰bíŒäß@Rl…a@åØÜàÈÌß@@NS
@@æu@@ê‰bíŒäß@Rl…a@@@@M @@NÍíb@éîb×@æõbaŠÏ@ÖìÏì¾@@NT
@@æu@ê‰bíŒäß@Rl…a@üì@îÛìäß@ NS @@
@@âìÜj@@@@M
b@@@@M
@@ÐÜ@@@@M
@@ @@@R@‰a
@@ê‰bíŒäß@Ùîn×@åˉü@ïüìàîPQ @ð‰†äîç…@ìÛŠÏ@Íí@a‰b׊Ï@åØía‰bärß@@NQ
@@Z@êìnãì@Læu@@@ @@Næu@ê‰bíŒäß@Ùîn×
@@@@bÐäm@æu@éßëŠ×@Öìbß@@@@M @@Nâý@ð¾@Ö†îm@QPQ
@@@ìnäîÏ@ÖìnÌß@@@@@@@@ @@NåíaìŠi@Ö†îm@Íí@bß@QPR
@@@@ÕîìÌß@bmŠ@âý@ð¾@@@@M @@Næu@éßë‰@a…@Ήbi@ÕîìÌß@QPS
@@Næu@éßë‰@a…@RΉbi@@@@@@@@ @@Néßë‰@æaìm@åØjíõbÈÌß@@QPT
@@@ïüìàî@†Ï‰…@æŠubÌÏ@åØía‰bärßNR @@NoÐßìÌß@QPU
@@@@@@@@@@@@Nïã…ým…@Öìnãëa@pìjŠm@@@@ @@æu@ê‰bíŒäß@l…a@òàØy@å×bmbrß@@NR
@@@ê‰bíŒäß@RòàØy@åØÌ‚äîj¾@ NS @@áyŠÛa@òÜ•@åØmŠÌß@M
@@@Zêìnãì@Næu@@@@ @@æu@âb@´ãìߊè×@å×…ìuìß@M
@@@LáyŠÛa@@òÜ•@åØmŠÌß@@M @@NߊzÌß@òߊy@æõbaŠÏ@å×çýß@@NS
@@@âb@@´ãìߊè×@å×…ìuìß@@M
@@Næu@@@@@@
@@ @@@S@‰a @
@l…a@ìí†íú@ìí…ëõa@bí†îß@å×bãìšÌßNQ @@Z@åØí‰ìšîmbØÌß@NQ
æu@@ê‰bíŒäß @@Næu@ê‰bíŒäß@l…a@@Q~Q
@ê‰bíŒäß@l…a@ÒaŠØ@ì×ìi@paìj¾@NR @@@@@@@Næu@ê‰bíŒäß@Ùîn×@åˉü@@Q~R
@
35
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@æu @@Næu@ê‰bíŒäß@l…a@å×bàîmŠi@æìnäÏ@bäîj¾@@NR
@@@@@Nåãv×@å×bàîmŠi@æìnäÏ@bäîj¾@ NS @ð…ìiŠi@æa…@æìnä@åÏìŠi@bînä@ NS
@@NïíìÏ@„bj¾@NT @@Nbèi
@@
@@
@@ @@ZoÏa…@†í‰ìß @@SPSPQV
@@ @@Q@‰a @@åíõbߊi@Ùîn×@l…a
@@NåäíõbߊÏ@Rîäu@æ‰b@Íjßì@PQ @@@æa…@b@LâìÜj@Rl…a@å×bmbrß@PQ @@
@åäíõbߊÏ@ìmaì@åÌíbm@æìnãìäß PR @@@@@@Nåíõbߊi@ÐÜ@@@@
@@NICT@å×bãìšÌß @b@LâìÜj@l…a@åØîbØîÐîýØÌß@NR
@@@@@å׊a…Ši@laìu@ÞaõìŠi@ NS @@Nåíõbߊi@ÐÜ@æa…
NpìjŠm@åÌíbm@@@@@ @æa…@b@LâìÜj@Rl…a@åØÜàÈÌß@@NS
@@@Rl…a@åØía‰bärß@æa…@Ï@ÝäÌß@ NT @@Nåíõbߊi@ÐÜ
@@Z@åíõbߊi@@@@ @@NÍÛŠ¼@Íí@ðŠí…@´ÜÐí…@Öìnäj¾@@NT
@@Z@b@@@@@
@æa…@ðaì@Íí@åíb×bÏ@éîÜî¾ M
@@Nñ‰ìÇ@Òìmìäß
Noßý@æa…@ðaì@Íí@oз M
NåäíõbߊÏ@æ‰ìmaŠÏ@ïàè¾ M
NæõbaŠÏ@ÞëbÌß M
Nåãb×ì×@oËb@åØÜàÈÌß M
@@Z@ÐÜ@@@@@
@@åßýMâýŠi M
@Íí@ïmbç@åË…@åìmìÐ×@b¹Šäß M
NÚìiŠm
@oз@…@³ÛaŠÏ@üì@åÐàîrß M
NÞìni@Íí
@@
@
36
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@R@‰a@ @@
@@@l…aŠi@òàØy@åØÌ‚äîj¾@ NQ @@åíõbߊi@Ùîn×@l…a@òàØy@åØía‰bärß@@NQ
@@åíõbߊi@Ùîn×@@@@ @@@@@@@åíõbߊi@Ùîn×@Råˉü@åØÜväß@NR
@@Ínäm@laìu@ÞaõìŠi@æa…@ŠÏb¾@ NR @@òÇb@æa…@êìmbÏ@òЕ@ïmbîzÌß@@NS
@@b@Ήü…@Íí@åmaìiŠÏ@Rßb™@@@@
@@Nåíõbߊi@@@@
@†Ï‰…@å×ì@bníŠi@åÔînÏ@„bj¾@PS
NÕnî@bí†îß
@@@³íõb׊i@ÍînäÏ@Rïía@å׉aìÜÌß@ NS
@åíõbߊi@Ùîn×@l…a@åË…@@@@
@@N„bi…@Íí@åÔînÏ@å׊a…Ši
@@ @@@S@‰a @@
@@Z@åäíõbߊÏ@ïüìàî@ @NQ @Ùîn×@l…a@åØíbidÌß@òjÓbÇ@åØÜväß@NQ
@@Nl…a@åØÜàÈÌß@Íí@M @@Z@åíõbߊi
@@Nl…a@åØíbidÌß@Íí@M @@NåäíõbߊÏ@ìšÈšÌß@Q~Q
@@ïüìàî@ðõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ@ @NR @@NåçììߊÏ@æa…@åçë…b™ŠÏ@åØÛìjàîäß@Q~R
NpìjŠm@@@@@@@ @@@@@@@@@Nåä×ì×@oËb@åØèàÜß@Q~S
@@Ra‰b׊Ï@æŠuýÏ@Rïía@ìßëŠß@ @NS @Íí@æa…@Õíõbi@Íí@ì×ü@ðŠÏ@å×aˆîj¾@NR
NÖìubm@åË…@³íõb׊i@Íí @@Nåíõbߊi@Ùîn×@@Ήü…
@@ @@Nå×a‰@âb@ïãÛìm@ÖìÏì¾@NS
@@ ZoÏa…@@†í‰ìß@ SPSPRR@
@@ @Q@‰a@ @@´ÐàîàÏ@åË…@l…a@
@@´ÐàîàÏ@…ì–Ôß@Ínäm@æ‰b@Íjßì@ NQ @@´ÐàîàÏ@…ì–Ôß@å×bmbrß@@NQ
@@@@´ÐàîàÏ@…ì–Ôß@Ínäm@åËŠäÏ@NR @@´ÐàîàÏ@åË…@Rl…a@å×bmbrß@@NR @@
´ÐàîàÏ@åË…@l…a@Ínäm@åÌ‚äîiŠÏ@NS @@@´ÐàîàÏ@åË…@Rl…a@åØÜàÈÌß@@NS
@l…a@Ínäm@æŠuýÏ@Rïía@omb‚äß@ NT @@@N´ÐàîàÏ@@ߊzÌß@ NT
@Ýî•by@ð‰…@´ÐàîàÏ@åË… @@
@@åÌ‚äîiŠÏ
@
37
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@ R@‰a@ @
@åmëbu@oØÌîmbmbm@åØÌ‚äîj¾@NQ @@@@bmŠi@´ÐàîàÏ@…ì–Ôß@åØía‰ìèÌß@@@NQ
@@LoØÌíŠÏ@ðb™bjÜÏ…@´ÐàîàÏ @@@@Nêìnãì
@@Z@êìnãì@@@@ @@ZoØÌíŠÏ@ðb™bjÜÏ@´ÐàîàÏ@åØía‰bärß@PR
@@Nðäß@æa…ŠÏ@Z@a‰bšã@M @@Ü×@RPQ
@aìn×@OŠi@ðäß@Z@ðŠšã@M @@éÛìØ@RPR
@@Nðäß @@ÎìÐßb×@Oåßbm@RPS
@ïbîãb™‰ëa@‰ìn×ë@bmŠ@paìj¾@ NR @@áîÔß@RPT
@@@Z@êìnãì@åäîÐàîÐ× @@åèubu@OêŠíõa…@RPU
@@éÛìØ@æa…@Ü×@a……@åäîÐàîÐ×@@@M@ @ @@ðŠšã@RPV
@´ÐàîàÏ@åË…@l…a@åØí‰ìšîmbØÌß@ NS @@a‰bšã@RPW
@@ÙîÏaŠ™@ë‰ìÌÏ@Ήìi@pìØîÌß@ @åË…@l…aŠi@åÔíõbj×@åØía‰bärß@@PS
@@Në‰ì™@éîÛëa@å×bí†…@Íí@@@@ @@N´ÐàîàÏ
@@l…aŠi@åÔíõbj×@laìu@ÞaõìŠiPT @@N‰ìØ‘Ši@bînä@ NT
@@Z@´ÐàîàÏ@åË…@@@@ @³íõb׊i@óÜÔã@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@NU
@@NåËìÛìmŠÏ@oÏa†äß@ê…ìß@M @@‫@ﺣﺪﻳﺚ‬å׊a…Ši@´ÐàîàÏ@†Ð×@l…aŠi
@@Nåë‰ìÌÏ@åØç…ì¾@M "‫"ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ‬
@@ S@‰a@ @
@@N´ÐàîàÏ@åË…@l…a@åãì×üPQ @Ôi@bu@ðõb™ŠèÌß@a‰b@å×bmbrß@@NQ
@@Ra‰b@åØía‰bärß@æa…@Í‚äîj¾@PR @@Z´ÐàîàÏ
@@´ÐàîàÏ@Ôi@bu@ðõb™ŠèÌß@@@@@ @@NåíàÏ@ðõb™ŠèÌß@QPQ
@@@åØËŠäß@æa…@óÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾@NS @@@@@Íí@ba@åç…ìà×@bväß@QPR
t…ì–Ôß@@@@ @@Nå×bí†…@@@@@@@@@@
@@@a‰b@å×bàîmŠi@ïíõìÏ@ΉbÌß@NT @@@N´ÐàîàÏ@†Ð×@æõbîn×@QPS
N´ÐàîàÏ@ðõb™ŠèÌß@@@@ @@Z@óÜÔã@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@ NR
@@ ‫´ﺍﻃﻴﻊ ﺍﷲ ﻭﻃﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻭﱃ ﺍﻟﻸﻣﺮ‬
@@  ‫ﻣﻨﻜﻢ‬
@@Næbãa@âb@Ííb@éîb×@ÖìÏì¾@NS
@
38
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@@ @@@ZoÏa…@†í‰ìß @@@@@SPT
@@ @@@Q@‰a ìàÜÇ@pìnãìäß@l…a
@@…ì–Ôß@åËŠäÏ@æa…@æ‰b@Íjßì@PQ @@Në‰ì™@…ì–Ôß@åØËŠäß@ NQ @@
@@Në‰ì™@@@@ @@@ÎìÛìäß@Rl…a@åØía‰bärß@æa…@å×bmbrß NR @@SPTPV
@@@@ l…a@ðõbäÌß@laìu@ÞaõìŠi@ NR @@Në‰ì™@@@@ ë‰ì™@ÎìÛìäß@l…a
Në‰ì™@ÎìÛìäß@@@@@@@@ @@Në‰ì™@ÎìÛìäß@Rl…a@åØÜàÈÌß@PS @@
@@@ÎìÛìäß@Rl…a@a‰b@Öì¬ìm@ NS @@Në‰ì™@bu@ðõb™ŠèÌß@NT
@@Në‰ì™@@@@ @@
@@@³íõb׊i@æŠuýÏ@Rïía@ìßëŠß@NT
@@NÖìubm@@@@
@@ R@‰a@
@@@ÎìÛìäß@ìÛŠÏ@Rkj@åÌ‚äîiŠÏ@PQ @@Në‰ì™@ÎìÛìäß@ìÛŠÏ@Rkj@å×bmbrß@@NQ
@@ë‰ì™@@@@ @†Ð×@åËìÛìmŠÏ@RÖìnäi@åØía‰bärß@@NR
@@ICT@ðõìÛýß@Rßb™@åØÌíbäß@NR @@Në‰ì™
@@NéÛìØ@å×ì@ð‰bç@@M @@NÍíb@éîb×@ðýîã@ïmbîzÌß@@NS
@@NÍÛŠ¼@ꊙìãa@ð‰bç@@M
@@Nßb™@åÌíbm@å׊a…Ši@laìu@Þaõì@NS
@@NÕí†äÏ@åˉb×@îÛìäß@NT
@@Nðbè@ñ‰bjÇ@ë‰ì™@Zêìnãì@@@
@@ S‰a@ @@
@@l…a@òàØy@åØía‰bärß@æa…@Í‚äîj¾@PQ @@Në‰ì™@ÎìÛìäß@@l…a@òàØy@å×bmbrß@NQ
Në‰ì™@ÎìÛìäß@@@@@ @@ÎìÛìäß@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ@åØía‰bärß@NR
@@@ÞìÐßìÌß@Z@åÛìÐßì×@buŠ×@ÖŠ™@ NR @@@Në‰ì™@@@@
@@@@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ@oßìÜÈß@@@@ @@@@êìäÏ@åË…@åÜàÇ@ìmaì@å×ì×ýß@@NS
Në‰ì™@ÎìÛìäß@@@@ @@N‰ìuìu@æa…@ ‫@@@@ﺍﺧﻼﺹ‬
@@NåÛìÐßì×@buŠ×@ÖŠ™@Ýî•by@åÌnäjàÏ@NS @@
@@N†í‰ìß@åÌnäjàÏ@Ýî•by@ìßëŠß@NT
@@
@ @

@
39
ðëbu@æŠuýÏ
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@ @ @ @ZoÏa…@†í‰ìß @ðb™bjÜÏ@îÛìäß@T~QP
@ @ @ @@@Q@‰a @ @@@Ùîm@îäu
@æa…@pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@PQ @ @Z@pbía@Rîäu@ÝäÌßPQ @ @NT~QPLQ
@pbía@åÔînÏ@laìu@ÞaõìŠi @ @pbrÏ@pbía@QPQ 
@ îÛìäß@æa…@bäîj¾
@ @Z@êìnãì@LìnämŠm @ @N‫@ﻧﻔﻲ‬pbía@QPR @pbía@îäu@ðb™bjÜÏ
@ @@Z@‫@ﻧﻔﻲ‬pbía M @ @NÖ†äè×@pbía@QPS @ @
@@@@@@@@ð‰ì‚äß@éãŠÏ@Ö†îm@†»a@ @ @ëŠ@pbía@QPT
@ @@Z@Ö†äè×@pbía M @ @Ntbm@pbía@QPU
@ @@@@ðb@åË…@ÎìiìçŠi@ýî@ .pbía@@åÔînÏ@@„bj¾٠٢
@ @@Z@ëŠ@pbía M @ @Npbía@Rîäu@æõaˆîiŠÏ@å×bmbrß@PS
@@@@@@@Asnî×b@ðb@übÐ×@Lêë…a @ @@ðŠi…@Íí@pbía@îÛìäß@NT
@ @@Z@tbm@pbía M @Nðëbu@ðŠuýо@êìšËìMêìšËìŠi@NU
@@@@@@@@@_oî×@ã@âbã@é×bÏbî @ @
@ @òȺ@ð‰bç@åía@ð‰bç@M
@Íí@Rpbía@„bj¾@ïiìm@éîmü@NR
@ @Nå×bí†…@@
@ @@†Ï‰…@pbía@Rîäu@å×aˆîj¾@@NS
NðŠi…@Íí@@Ùîm@@@@@@
@ @Z@îÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@NT
@Íí@Rpbía@üì@´Ûbrß@†í‰ìß@M
@ @ðŠi…
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@
40
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@ @ @ @R@‰a @ @
@ @îÛìäß@æa…@„bj¾@ïiìm@éîmü@NQ @ @@@@pìØîÌß@pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@NQ
@@@@Ùîm@†Ï‰…@pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@@@@ @ @NÞìni@Íí@ïbãìnäía@@@@
@ @NðŠi…@Íí @@pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@æììrß@NR
@ @ZåÛìÐßì×@buŠ×@ÖŠ™@NR @ @@Þìni@Íí@pbía@ð…bväß
@pb×@ðbØˉ@æììrß@M @ @Nå×a‰@âb@ìnäj¾@ìnäi@NS
@ @Npbía@ð…bväß
@ @Npbía@„bj¾@M
@ @Npbía@îÛìäß@M
@ @ S‰a @ @
@ @Zpbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@NQ @NîmbßaŠ™@Íí@pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@bäîj¾@NQ
åîÛìn×@ðëbu@åîÛìm@†Ï‰…@M@ @ @H@bèi@bmbm@ìßë‰@pìØîÌß@I@@@
@ @Nïßë‰@@@@@@@ @Íí@ïbãìnäía@pìØîÌß@Š‚äÛ@åË…@„bj¾@NR
åîÛìn×@ïßë‰@åîÛìm@†Ï‰…@M@ @ @@NÞìni
@ @Nðëbu@@@@@@@ Npbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäßPS
@NðŠi…@Íí@Rpbía@îäu@åØÜØÌß@NR @ @ðëbu@îÛìäß@b@îÜm@NT
@ @
Z@oÏa…@†í‰ìß@ @ @TLQP
@ @ @Q@@‰a @îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß
@å×bí†…@éÜm@Íí@@Ùîm@„bj¾@PQ @@Z@@Ùîm@„bj¾@NQ @ @N@Ùîm
 NÞìni@Íí@ïbãìnäía@pìØîÌß@@@@@ @ @NbníŠi@QPQ @ @T~QP~R
@@Ùîm@‰ü@ðb™bjÜÏ@å×bí†rß@NR @ @Næ‰ìÏü@QPR @@LbníŠi@@Ùîm@îÛìäß
@ @Nðaì@Íí@@@@@ @ @NåÐëa@QPS @@@.åÐëa æa…@æ‰ìÏü
@@a‰b‚@‫@ﻛﻔﻬﻤﻦ‬åÛaõì@laìväß@NS @ @N„bi…@Íí@@Ùîm@îäu@Ï@ÝäÌßPR @ @
@ @NîÛìmŠi@æa…@åîÛ@@@@ @ @NÞìni@åË…@@Ùîm@üì@´ÛbrßPS
@ @pìØîÌß@@Ùîm@üì@´Ûbrß@NT Nðëbu@ðõbnäîPT
@ @NÞìni@Íí@o߉‫@@@@ﻓﻮ‬ @ @
@ @
@
41
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @æŠuýjàÏ@Άîi
@ @ @ @@@R@‰a @ @
@Íí@ïßë‰@@Ùîm@üì@îÛìäß@@NQ @åË…@ïßë‰@@Ùîm@üì@îÛìäß@PQ
@å×bãìšÌß@åË…@å×bí†…@@@@@  ðëbu@åîÛìm@å×bãìšÌß
@ @Nðëbu@åîÛìm
@Íí@ïbãìnäía@pìØîÌß@@Ùîm@„bj¾@NR
@Íí@@Ùîm@‰ü@ðb™bjÜÏ@„bj¾@PR
@ @NÞìni
@ @N´Ûb…@éÜm@@@@
@ @@@
@@bíbÏì@ðŠi…@Íí@Rpbía@æììrß@NS
@ @Nðëbu@Šuýi@æìØm@NS
@ @N@Þìni@Íí@@Ùîm@ð…bväß@@@@
@ @
@æõbmb׊Ï@åË…@@Ùîm@åØÐØÌÜß@NT
@ @NðŠi…@Íí
@ @
@ @
@ @ @ @@@S@‰a @ @
@ @@Íí@@Ùîm@„bj¾@åÌí†ämŠÏ@NQ @Íí@ïbãìnäía@æa…@ðb™@åË…@@Ùîm@„bj¾NQ
@ @Nå×bí†…@@@@ @ @NÞìni@@@
@ @N‫@ﻛﻔﻬﻤﻦ‬åÏaìu@îÛìäß@NR @ @N„bi…@Íí@@Ùîm@Ròía@ïàè¾@NR
@@@@æõbbi@pìØîÌß@æb®‰@îÛìäß@NS @ @N@Ùîm@îÛìäß@NS
@ @H@õýßa@I@Në‰ì™@@@@ N@âbbuŠØi@NS@
@Íí@ïã‰ìß@٢‫@ﺻﻔﺔ‬åØía‰bärß@NT @ @
@Íí@@Ùîm@a…@oÏa…Šm
@ @Nå×bí†…
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@
42