Comisia de Oncologie

CANCERUL MAMAR
G h i d d e d i a g n o s t i c [ i t ra t a m e n t
P ro f . d r. N i c o l a e G h i l e z a n ( Cl u j -N a p o c a ) , P ro f . d r. I o n B \ l \ n e sc u ( B u c u re [t i ) , Dr. Cri st i n a Vi t o c ( Cl u j -N a p o c a ) , P ro f . Dr. N . Gu ] u l esc u ( B u c u re[t i ) , D r. A l i n R a n c e a ( C l u j - N a p o c a )

I. INTRODUCERE
Cancerul mamar este cea mai frecventã tumorã malignã la femei în þara noastrã, cu aproximativ 4200 cazuri noi ºi 2500 decese/an. Tendinþa este de continuã creºtere, fãrã modificarea mortalitãþii, care se menþine constantã în ultimii 20 ani la cca 60-70%. Prima etapã în abordarea terapeuticã a cancerului mamar este confirmarea diagnosticului de malignitate. Suspiciunea clinicã trebuie confirmatã citologic prin puncþie cu ac fin, biopsie deschisã sau cu through-cut. Stabilirea diagnosticului de malignitate este obligatorie înainte de începerea tratamentului, pentru a putea discuta cu bolnava investigaþiile necesare stabilirii bilanþului preterapeutic ºi alternativele terapeutice existente.

II. BILANÞ PRETERAPEUTIC ªI STADIALIZARE
Stadializarea cancerului mamar se bazeazã pe sistemul TNM ºi se stabileºte pe baza unui bilanþ preterapeutic care trebuie sã precizeze extinderea anatomica în cele 3 compartimente: tumora primarã (T), adenopatia regionalã (N) ºi metastaze (M). În afara examenului clinic, mamografic ºi citologic/bioptic care se fac pentru precizarea diagnosticului de malignitate, bilanþul preterapeutic trebuie sã cuprindã ca investigaþii minime obligatorii: l radioscopia pulmonarã; l ecografia hepaticã; l laborator: - hemograma - fosfataza alcalinã. În stadiile avansate loco-regional, aceste investigaþii se completeazã opþional sau în funcþie de simptomatologie cu: l radiografiile de schelet; 409

abdomen.N: NX: adenopatia regionalã nu poate fi demonstratã N0: fãrã metastaze ganglionare N1: ganglioni axilari homolaterali mobili N2: ganglioni axilari homolaterali fixaþi N3: metastaze în ganglionii mamari interni Boala Paget asociatã cu masa tumoralã se clasificã conform dimensiunilor tumorii Aderenþa cutanatã. retracþia mamelonarã sau alte modificãri cutanate pot exista în leziunile T1. cu extindere directã la peretele toracic sau piele T4a: extensie la peretele toracic T4b: edem (inclusiv coajã de portocalã).0 cm în cel mai mare diametru T1c: mai mare de 1.0 cm în cel mai mare diametru T2: Tumorã mai mare de 2. În cazul în care chirurgia este prima secvenþã terapeuticã. l orice altã investigaþie justificatã de simptomatologia bolnavei. carcinom lobular in situ sau boala Paget a mamelonului. renale. bilanþul se completeazã cu investigaþii specifice. În funcþie de opþiunea terapeuticã aleasã.). a funcþiilor hepatice. etc.0 cm în cel mai mare diametru T4: Tumorã indiferent de dimensiuni. informaþia adusã de examenul histologic al piesei de exerezã completeazã stadializarea clinicã (cTNM) ºi aceastã stadializare histopatologicã (pTNM) devine principala fundamentare a deciziei terapeutice.T: TX: tumora primarã nu poate fi evidenþiatã T0: fãrã evidenþã de tumorã primarã Tis: carcinom in situ. Rolul stadializãrii este includerea bolnavelor în grupe cu caracteristici prognostice ºi conduitã terapeuticã asemãnãtoare. ulceraþia pielii. în cel mai mare diametru T1b: mai mare de 0. Clasificarea stadialã TNM a cancerului mamar. defineºte urmãtoarele categorii: Tumora primarã . sau noduli de permeaþie limitaþi la sân T4c: ambele caracteristici (T4a ºi T4b) prezente T4d: mastita carcinomatoasã Adenopatia regionalã . carcinom intraductal.5 cm sau mai puþin. respectiv explorarea coagulãrii.0 cm dar nu mai mult de 5.0 cm dar nu mai mult de 2.l scintigrafia osoasã. T2 sau T3 fãrã modificarea clasificãrii 2 1 410 .0 cm în cel mai mare diametru T3: Tumorã mai mare de 5. fãrã masã tumoralã asociatã1 T1: Tumorã < 2 cm în diametrul cel mai mare2: T1a: 0. cardiace etc.5 cm dar nu mai mult de 1. cutie cranianã. l tomografia computerizatã (torace.

N2. MO T3.2 cm pN1bi: metastaze în 1-3 ganglioni oricare > 0. nici una > 0. N3. N1. MO T2. orice N. N2. N 1.0 cm în cel mai mare diametru pN1biii: invazie extracapsularã a unui ganglion metastazat < 2. MO T3. N0. MO orice T.2 cm ºi toate < 2. este o boalã vindecabilã în stadiile iniþiale ºi cu frecvente ameliorãri de lungã duratã în stadiile avansate. N2. MO Stadiul III: IIIA: T0. MO Stadiul I: T1. M1 III. MO T1. MO T2. MO T1.0 cm sau mai mare în cel mai mare diametru pN2: ganglioni axilari homolaterali fixaþi pN3: metastaze în ganglionii mamari interni Metastaze la distanþã . N0.2 cm pN1b: metastaze.Clasificarea histopatologicã pN: pNX: adenopatia regionalã nu poate fi demonstratã pNO: fãrã metastaze ganglionare pN1: metastaze în ganglionii axilari homolaterali pN1a: micrometastaze. CATEGORII TERAPEUTICE Cancerul mamar. MO Stadiul II: IIA: T0.0 cm în cel mai mare diametru pN1bii: metastaze în > 4N. N0. MO Stadiul IV: orice T. MO T3. N2. > 0. MO IIB: T2. N1. radioterapeut ºi oncologul medical. N1. orice N.M: MX: prezenþa metastazelor nu poate fi demonstratã M0: fãrã metastaze la distanþã M1: metastaze la distanþã prezente (inclusiv metastaze în ganglionii supraclaviculari homolaterali) Gruparea pe stadii clinice: Stadiul 0: Tis. N0. Conduita terapeuticã este condiþionatã de sta411 . model de cooperare între chirurg.0 cm în cel mai mare diametru pN1biv: ganglion metastazat de 2.2 cm ºi toate < 2. MO IIIB: T4. oricare > 0.

Obiectivul terapeutic este vindecarea. vârsta bolnavei. cu precizarea conduitei ulterioare în funcþie de informaþia histologicã. cu sau fãrã tumorã palpabilã. T1N1 ºi T2N0 (stadiul IIA) precum ºi cazurile cu calcificãri difuze la examenul mamografic. B. este necesarã completarea rezecþiei chirurgicale pânã la obþinerea unor margini libere sau fãrã EIC restantã. C. Cancer mamar operabil: În aceastã categorie sunt incluse leziunile stadializate T1N0 (stadiul I). În funcþie de prima secvenþã terapeuticã. Secvenþa terapeuticã iniþialã poate fi medicalã sau radioterapie.interesarea microscopicã sau nu a marginilor de rezecþie ºi importanþa extensiei intraductale a leziunii tumorale (EIC): în cazul când aceste elemente sunt prezente. hormonoterapie). Categoria cancerelor mamare operabile: Tratamentul chirurgical este prima secvenþã. Secvenþa terapeuticã iniþialã este chirurgia. Examenul histopatologic al piesei de sectorectomie trebuie sã precizeze: . T0N1. STRATEGII TERAPEUTICE 1. Chirurgie conservatoare: sector cu evidare ganglionarã (minimum 10 ganglioni) ºi radioterapie postoperatorie a glandei mamare cu DT 50 Gy/5 sãptãmâni. 412 . Cancer mamar avansat loco-regional: Cuprinde leziunile: Stadiul IIB: n T2N1 n T3N0 Stadiul IIIA: n n n n n T0N2 T1N2 T2N2 T3N1 T3N2 Stadiul IIIB: n T4N3 Obiectivul terapeutic este vindecarea: etapa iniþialã este un tratament medical (citostatice. cu asigurarea unei calitãþi acceptabile a vieþii. statusul menopauzal ºi prezenþa receptorilor hormonali. cu douã opþiuni de valoare egalã în ce priveºte controlul loco-regional ºi supravieþuirea: a. Obiectivul terapeutic este paliaþia. se disting urmãtoarele categorii: A. Cancer mamar metastazat/recidivat: Include stadiile IV (M+). urmat de radioterapie ± chirurgie. chirurgicalã sau non-chirurgicalã. ºi cazurile recidivate loco-regional sau la distanþã dupã tratamente anterioare. IV.diul bolii.

numãrul de ganglioni invadaþi: dacã nu sunt ganglioni axilari invadaþi.G2/3 de malignitate .invazie vascularã .G2/3 de malignitate mamar peritumoral .tumori multicentrice . Examenul histopatologic trebuie sã specifice existenþa factorilor de risc pentru recidiva localã sau evoluþie la distanþã.incertitudini asupra corectitudinii bilanþului iniþial. receptori -/+) beneficiazã de tratament adjuvant. cu excepþia tumorilor < 2 cm diametru ºi fãrã ganglioni axilari invadaþi.componentã intraductalã extensivã . a fost situatã central (sau în cadranele interne).. Doza necesarã este 40 Gy/4 sãptãmâni pentru peretele toracic ºi regiunile ganglionare. cã toate categoriile de bolnave (N-/N+. evidenþã nivel A.margini de rezecþie pozitive . a examenului histologic sau calitãþii intervenþiei.vârsta < 35 ani cutanatã/mamelonarã . se poate administra secvenþial. ºi prezenþa sau absenþa receptorilor hormonali (tabel I). Mastectomie radicalã modificatã cu evidare axilarã: este urmatã de iradierea peretelui toracic. Tabel I. pre/postmenopauzã. dar astãzi se considerã. iradierea regiunilor ganglionare nu este necesarã cu excepþia ganglionilor mamari interni când tumora primarã. Factori de prognostic pentru recidiva localã sau evoluþie la distanþã Factori de prognostic pentru: l recidivã localã: l evoluþie la distanþã: .tumorã < 2 cm diametru . chimioterapie sau hormonoterapie este indicatã de rezultatul examenului histologic. 413 .N+ .> 4N+ . dupã terminarea acesteia.tumora > 2 cm . dar în cazul unei chimioterapii adjuvante. intercalatã între administrãrile de citostatice. sau în cazul unor factori de risc multipli pentru recidivã se poate administra concomitent. Iradierea regiunilor ganglionare se face numai în cazul tumorilor cu localizare internã . ºi a celor supraclaviculari când a fost interesat vârful axilei.pentru ganglionii mamari interni.receptori negativi . Radioterapia postoperatorie trebuie începutã imediat când plaga operatorie este cicatrizatã. Tratamente adjuvante: Necesitatea tratamentului adjuvant. mai mare de 2 cm.invazie limfaticã . b.invazie microscopicã .vârsta < 35 ani .invazie în þesutul .

Tabel IV. gradul de malignitate histologicã ºi vârsta tânãrã s-au stabilit ºi pentru aceastã categorie mai multe subgrupe prognostice (tabel III): Tabel III. dimensiunea tumorii. deºi cu prognostic net favorabil. FAC/FEC) Antracicline Droguri noi: taxani. CMF (a): intensitate ridicatã Ciclofosfamidã . CMF (b): intensitate redusã CTX 600 iv 1 21 MTX 40 iv 1 21 5FU 600 iv 1 21 414 . stabilindu-se urmãtoarele grupe de risc. Grupe de risc. statusul receptorilor.5FU 600 iv 1+8 28 2. În funcþie de factorii de risc. Grupe de risc pentru cancerul mamar N+ Risc Scãzut: Intermediar: Ridicat: Nr. vor avea totuºi cca 20% reºute ale bolii. Scheme de chimioterapie adjuvantã Schemã/Compus mg/m2 Administrare Ziua Interval (zile) 1. cancer mamar NO Factor de risc: Dimensiunea tumorii (cm) Receptori Grad histologic Vârsta (ani) Risc scãzut <1 pozitivi 1 > 50 Risc intermediar Risc crescut 1-2 pozitivi 1-2 35-50 >2 negativi 2-3 < 35 Schemele de chimioterapie recomandate ca tratament adjuvant în cazurile iniþial operabile sunt prezentate în tabelul IV.Cel mai puternic factor de prognostic este interesarea ganglionarã: cu cât numãrul de ganglioni invadaþi este mai mare. Modalitãþi noi de administrare: Dose density Bolnavele cu ganglioni N0. ganglioni invadaþi 1-3 4-9 > 10 Tip chimioterapie: CMF Antracicline (combinaþii diverse: AC/EC. în funcþie de care se adapteazã agresivitatea chimioterapiei (tabel II): Tabel II.CTX 600 iv 1+8 28 Metotrexat . cu atât creºte riscul de recidivã loco-regionalã ºi de evoluþie la distanþã. II.MTX 40 iv 1+8 28 5-Fluorouracil . º.a.

Tabel VI.risc intermediar ºi ridicat: 1-3N+: > 4N+: Indicaþii: fãrã tratament CMF (1) sau (2) EC x 4 FEC x 4 CMF EC x 4 FEC x 4 EC sau FEC x 6 E(A)=>CMF 415 . prima linie de tratament hormonal este tamoxifenul. EC E CTX 5. VII. are indicaþii pentru toate categoriile de bolnave. Intensificare: E (A) =>CMF E (A) CMF (1 sau 2) 600 75-100 600 60-100 600 iv iv iv iv iv 1 1 1 1 1 21 21 21 21 21 60-100 (75) iv 1 21: 4 cicluri 3 cicluri Hormonoterapia. pentru bolnavele în postmenopauzã.6 20 20 Ziua 1 zilnic zilnic Interval/duratã 28 zile = 2 ani 5 ani 5 ani Indicaþiile tratamenelor adjuvante medicale sunt prezentate în tabelele VI. în doze de 20 mg/zi (tabel V): Tabel V. Tratament hormonal: Compus Premenopauzã: Analog GNRH Tamoxifen +/Postmenopauzã: Tamoxifen +/Mg 3.Antracicline: 3. conform rezultatelor recent publicate. FEC 5FU Epidoxorubicin . Bolnavele în premenopauzã beneficiazã de ablaþie ovarianã (de preferat radiologicã sau medicalã ºi mai puþin chirurgicalã) urmatã de tamoxifen. care se administreaza 5 ani. VIII ºi IX. Indicaþii terapeutice în premenopauzã. receptori negativi Caracteristici: NO .risc scãzut: .E CTX 4.

> 4N+ Indicaþii: tamoxifen CMF idem tabel VI + tabel V Tabel VIII.risc scãzut: . sunt: l mastectomie radicalã pentru asigurarea controlului local: în cazurile cu risc de exulcerare ºi hemoragii. alternativele.risc intermediar ºi ridicat: 1-3N+. receptori pozitivi Caracteristici: N0 . receptori pozitivi Caracteristici: N0: 1-3N+: > =4N+: Indicaþii: Tamoxifen Tamoxifen + CMF Tamoxifen + FEC. Bolnava este reevaluatã dupã 4 cicluri de chimioterapie ºi dacã este o regresiune a tumorii primare < 4 cm. boalã staþionarã sau în evoluþie. 416 . urmãtoarele alternative sunt posibile: l sectorectomie + evidare axilarã. Categoria cancerelor avansate loco-regional Secvenþa terapeuticã iniþialã este chimioterapie neoadjuvantã cu o combinaþie cu antracicline sau E(A)=>CMF. în funcþie de situaþia clinicã. Indicaþii terapeutice: postmenopauza. EC sau E(A)=>CMF 2. Absenþa invaziei ganglionare microscopice dupã chimioterapie neoadjuvantã nu are semnificaþie prognosticã decât în cazul unui rãspuns complet histologic (pRC) ºi la nivelul tumorii primare. ºi completarea CT pânã la 6 cicluri. Indicaþii terapeutice: postmenopauzã.risc scãzut: . În cazul unui rãspuns parþial. deoarece nu oferã nici un alt beneficiu. cu sau fãrã hormonoterapie. l mastectomie radicalã + iradierea postoperatorie a peretelui toracic ºi regiunilor ganglionare în mod similar cu recomandarea precedentã. urmatã de iradierea sânului (50 Gy/5 sãptãmâni) ºi a regiunilor ganglionare (40 Gy). receptori negativi Caracteristici: N0 . Indicaþii terapeutice: premenopauzã.risc intermediar ºi ridicat: 1-3N+: > 4N+: Indicaþii: fãrã chimioterapie CMF CMF Antracicline (tabel VI) Tabel IX.Tabel VII. în funcþie de statusul menopauzal ºi receptorii hormonali (tabel V).

asociatã sau nu cu chimioterapie. (taxani. pentru o combinaþie mai agresivã. Hormonoterapia este tratamentul de elecþie. diagnosticate numai prin biopsie ºi examen histologic. 3. V. l mastectomie totalã bilateralã ± reconstrucþie mamarã. l vârsta < 35 ani. URMÃRIREA POST TERAPEUTICÃ Urmãrirea bolnavelor cu cancer mamar se face în primul rând prin examen clinic ºi în cazul unei simptomatologii suspecte. de intervalul liber ºi de tratamentul iniþial: ca regulã. l numãrul ºi tipul localizãrilor metastatice: localizãrile osoase au un prognostic mai favorabil decât cele viscerale. Primele douã entitãþi au urmãtoarele alternative terapeutice: l supraveghere clinicã ºi mamograficã (anual). sau la distanþã). Factorii de risc pentru recidivã sunt: l margini < 5 mm. în cadrul unui trial clinic. molecule noi). Alternativele terapeutice sunt: l sectorectomie + iradiere postoperatorie + tamoxifen: recidive 9-21% l mastectomie totalã: recidive 1-2%. fãrã nici un tratament anterior. în funcþie de durata probabilã a supravieþuirii ºi starea generalã (indicele de performanþã). l componentã intraductalã extinsã. l chimioprofilaxie cu tamoxifen. se vor face examinãri în consecinþã. Pentru cazurile care se prezintã iniþial cu metastaze. 4. Tratamentul recãderilor bolii depinde de localizarea lor (localã. Carcinomul ductal in situ are un prognostic mai grav ºi examenul histologic trebuie sã excludã cu certitudine o componentã invazivã. l schimbarea schemei de chimioterapie. carcinomul lobular in situ ºi carcinomul ductal in situ. 417 . decizia terapeuticã este condiþionatã de: l starea generalã a bolnavei exprimatã prin indicele de performanþã. antimetaboliþi. ca ºi localizãrile unice versus multiple. regionalã.l radioterapie exclusivã la DT 60-70 Gy/sân ºi 40 Gy/regiunile ganglionare cu supraimpresiuni pentru eventualele relicvate. Cancere metastazate sau recidivate Prognosticul acestor bolnave este rezervat ºi principalul obiectiv al tratamentului este ameliorarea calitãþii vieþii bolnavei. l hormonoterapie de linia II. l necroza/tipul comedo. fiecare recãdere indicã un proces sistemic ºi întotdeauna tratamentul local trebuie asociat cu unul general. semnalatã de obicei de bolnavã. Categoria leziunilor precanceroase Sunt considerate leziuni precanceroase hiperplazia atipicã.

Gãleºanu M. Breast conservation is a safe method in patients with small cancer of the breast: long-term results of three randomized trials on 1973 patients. J. et al.N. Cowan K. l examen ginecologic: anual.H. Renton S. vârsta bolnavei. 418 .E. Diseases of the breast. Modalitãþi ºi rezultate terapeutice în cancerul mamar. The importance of the resection margin in conservative surgery for breast cancer. N. 333(14): 907-91 1. l mamografie: la 2 luni dupã încheierea tratamentului iniþial. Engl.. Lippincott-Raven.. Hellman S. Gazet J.. Philadelphia. 1996. prin tratamente cât mai puþin toxice. decisivã pentru prognosticul bolnavei. obiectivul principal este calitatea vieþii..A.. J. Diferitele alternative terapeutice trebuie explicate bolnavei. Danforth D. Veronesi U . prezenþa adenopatiilor.Dintre examinãrile de rutinã sunt recomandate: l hemograma (hemoglobina). Redmond C. Jacobson J.. ºi colab. Ford H. 31A(10):1574-1579. Reanalysis and results after 12 years of follow-up in a randomized clinical trial comparing total mastectomy with lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer. Vitoc C. 1995. BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ 1.T.. metastazate sau în recãderile bolii. et al. 3. 1995. l fosfataza alcalinã. Fisher B. În stadii mult avansate. 22(1):17-22.. Tratamentul corect este multidisciplinar. Anderson S.R. Radioter & Oncol Med 1996. Engl. 2. Galimberti V. dimensiunile tumorii.. Paganelli G.C. 333 (22):1456-1461. Confirmarea histologicã a malignitãþii ºi un bilanþ preterapeutic complet sunt prima etapã pentru stadializare ºi precizarea conduitei terapeutice iniþiale. Studiu multicentric al SRRO. 5. Eur.. 7. Morrow M. VI.. Philadelphia 1996. Harris J.R. Surg. 6. JB Lippincott 1992.. secvenþialitatea metodelor terapeutice ºi agresivitatea lor fiind condiþionate de tipul histologic. Manual for staging cancer. N. Eur. Determinarea CA 15-3 ºi ACE are semnificaþie limitatã ºi nu este o examinare de rutinã. prezenþa receptorilor hormonali ºi statusul menopauzal. urmãrind vindecarea în stadiile iniþiale ºi o mare parte a stadiilor avansate locoregional. American Joint Committee on Cancer. 1995. 4. II 3-4:1-7. J. Ghilezan N. Med.C. Lippmann M. Oncol. Cancer.K. România 1990-1992.. l radioscopie pulmonarã + ecografie abdomen superior: anual. J. et al. Med. Ten-years results of a comparison of conservation with mastectomy in the treatment of stage I and II breast cancer. cu o frecvenþã în continuã creºtere. et al. la 2 ani în continuare... CONCLUZII Cancerul mamar este cea mai frecventã localizare tumoralã la femei în þara noastrã.

Lippincott. Natl. Perez and L. Med. Perez C. Untch. Clin.H. 12. Hepp. Zuckschwerdt Verlag Munchen 1998.. Brady. J. J. and T2 tumors. J. 1 1. Goldhirsch A. Valagussa P. Sittek. G. H.: M. EBCTCG. Third Edition. 419 . sub red. Reiser. Med. C. Breast: locally advanced (T3 and T4). 1995.Raven Publishers. 87:11411 145. Perez and L. Systemic treatment of early breast cancer by hormonal.. M. 10. M. Oncol.. 9. 15. Konecny. inflammatory and recurrent tumors. 15(5):2149-2156. Kessler. Brady.A. Cancer. Effects of radiotherapy and surgery in early breast cancer: an overview of the randomized trials. N. Recommended Breast Cancer Surveillance Guidelines. 1995. 1997. Moliterni A. The effect of recent findings from NSABP clinical trials on paradigms governing the therapy of primary invasive breast cancer. H. cytotoxic or imune therapy:133 randomised trials involving 31000 recurrences and 24000 deaths among 75000 women.8.E. W. Philadelphia 1997. Lippincott-Raven Publishers..A. 1995. Adjuvant cyclophosphamide. Philadelphia 1997. et al. A. 339(1-15):71-85. Lancet 1992. 333(22):1444-1455.C. 13. 332:901-906. În: Principles & Practice of Radiation Oncology. Senn H.E. Engl. Fisher B. 14.. Inst. ESO Aktuelle medikamentose Therapie maligner Erkrankungen in Osterreich. În: Principles & Practice of Radiation Oncology. 16. Perez C. Bonnadonna G.State of the Art. Wood W. EBCTCBG. and fluorouracil in node-positive breast cancer: the results of 20 years of follow-up. J. Zielinski. A. Edited by C.. sub red.. T1. ASCO. În: Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms . methotrexate. Third Edition. 1997. Taylor M. ESO Viena. N. Edited by C. Levitt S. Breast stage TIS. Meeting highlights: international consensus panel on the treatment of primary breast cancer. Engl. et al. Taylor M. W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful