You are on page 1of 32

Quèc héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


LuËt sè :
68/2006/QH11

Quèc héi
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 9
(Tõ ngµy 16 th¸ng 5 ®Õn ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006)

luËt
tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt

C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè
51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X,
kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt.

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh


LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng, c«ng bè vµ ¸p
dông tiªu chuÈn; x©y dùng, ban hµnh vµ ¸p dông quy chuÈn kü
thuËt; ®¸nh gi¸ sù phï hîp víi tiªu chuÈn, quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi cã
ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt t¹i
ViÖt Nam.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. Tiªu chuÈn lµ quy ®Þnh vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt vµ yªu
cÇu qu¶n lý dïng lµm chuÈn ®Ó ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm,
hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng vµ c¸c ®èi tîng kh¸c
trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi nh»m n©ng cao chÊt lîng vµ
hiÖu qu¶ cña c¸c ®èi tîng nµy.
Tiªu chuÈn do mét tæ chøc c«ng bè díi d¹ng v¨n b¶n ®Ó tù
nguyÖn ¸p dông.
2. Quy chuÈn kü thuËt lµ quy ®Þnh vÒ møc giíi h¹n cña
®Æc tÝnh kü thuËt vµ yªu cÇu qu¶n lý mµ s¶n phÈm, hµng ho¸,
dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng vµ c¸c ®èi tîng kh¸c trong ho¹t
®éng kinh tÕ - x· héi ph¶i tu©n thñ ®Ó b¶o ®¶m an toµn, vÖ
sinh, søc khoÎ con ngêi; b¶o vÖ ®éng vËt, thùc vËt, m«i trêng;
b¶o vÖ lîi Ých vµ an ninh quèc gia, quyÒn lîi cña ngêi tiªu dïng
vµ c¸c yªu cÇu thiÕt yÕu kh¸c.
Quy chuÈn kü thuËt do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
ban hµnh díi d¹ng v¨n b¶n ®Ó b¾t buéc ¸p dông.
3. Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn lµ viÖc x©y dùng,
c«ng bè vµ ¸p dông tiªu chuÈn, ®¸nh gi¸ sù phï hîp víi tiªu
chuÈn.
4. Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt lµ viÖc
x©y dùng, ban hµnh vµ ¸p dông quy chuÈn kü thuËt, ®¸nh gi¸
sù phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt.
5. §¸nh gi¸ sù phï hîp lµ viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng cña ho¹t
®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng trong
lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt vµ
yªu cÇu qu¶n lý quy ®Þnh trong tiªu chuÈn t¬ng øng vµ quy
chuÈn kü thuËt t¬ng øng.
§¸nh gi¸ sù phï hîp bao gåm ho¹t ®éng thö nghiÖm, hiÖu
chuÈn, gi¸m ®Þnh, chøng nhËn hîp chuÈn, chøng nhËn hîp quy,
c«ng bè hîp chuÈn, c«ng bè hîp quy, c«ng nhËn n¨ng lùc cña
phßng thö nghiÖm, phßng hiÖu chuÈn, tæ chøc chøng nhËn sù
phï hîp, tæ chøc gi¸m ®Þnh.
6. Chøng nhËn hîp chuÈn lµ viÖc x¸c nhËn ®èi tîng cña ho¹t
®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn phï hîp víi tiªu chuÈn t¬ng øng.
7. Chøng nhËn hîp quy lµ viÖc x¸c nhËn ®èi tîng cña ho¹t
®éng trong lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt phï hîp víi quy chuÈn
kü thuËt t¬ng øng.
8. C«ng bè hîp chuÈn lµ viÖc tæ chøc, c¸ nh©n tù c«ng bè
®èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn phï hîp víi tiªu
chuÈn t¬ng øng.
9. C«ng bè hîp quy lµ viÖc tæ chøc, c¸ nh©n tù c«ng bè ®èi
tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt phï hîp víi
quy chuÈn kü thuËt t¬ng øng.

2
10. C«ng nhËn lµ viÖc x¸c nhËn phßng thö nghiÖm, phßng
hiÖu chuÈn, tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp, tæ chøc gi¸m ®Þnh
cã n¨ng lùc phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn t¬ng øng.
§iÒu 4. ¸p dông ph¸p luËt
1. Trong trêng hîp cã sù kh¸c nhau gi÷a quy ®Þnh cña LuËt
nµy víi quy ®Þnh cña luËt kh¸c vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü
thuËt th× ¸p dông quy ®Þnh cña LuËt nµy.
2. Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ
nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh
cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
§iÒu 5. §èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu
chuÈn vµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh
vùc quy chuÈn kü thuËt
1. §èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ ®èi
tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt bao gåm:
a) S¶n phÈm, hµng ho¸;
b) DÞch vô;
c) Qu¸ tr×nh;
d) M«i trêng;
®) C¸c ®èi tîng kh¸c trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ®èi tîng cña ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh
vùc quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 6. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng trong lÜnh
vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt
1. Tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt ph¶i b¶o ®¶m n©ng
cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, n©ng cao
søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-
êng trong níc vµ quèc tÕ.
2. Tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt ph¶i ®¸p øng yªu cÇu
vÒ an toµn, an ninh quèc gia, vÖ sinh, søc khoÎ con ngêi, quyÒn
vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn cã liªn quan, b¶o vÖ ®éng vËt,
thùc vËt, m«i trêng vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn.
3. Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy
chuÈn kü thuËt ph¶i b¶o ®¶m c«ng khai, minh b¹ch, kh«ng
ph©n biÖt ®èi xö vµ kh«ng g©y trë ng¹i kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th¬ng m¹i. ViÖc x©y dùng tiªu

3
chuÈn ph¶i b¶o ®¶m sù tham gia vµ ®ång thuËn cña c¸c bªn cã
liªn quan.
4. ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt ph¶i:
a) Dùa trªn tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, kinh nghiÖm
thùc tiÔn, nhu cÇu hiÖn t¹i vµ xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;
b) Sö dông tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn khu vùc, tiªu
chuÈn níc ngoµi lµm c¬ së ®Ó x©y dùng tiªu chuÈn vµ quy
chuÈn kü thuËt, trõ trêng hîp c¸c tiªu chuÈn ®ã kh«ng phï hîp víi
®Æc ®iÓm vÒ ®Þa lý, khÝ hËu, kü thuËt, c«ng nghÖ cña ViÖt
Nam hoÆc ¶nh hëng ®Õn lîi Ých quèc gia;
c) ¦u tiªn quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh n¨ng sö dông s¶n
phÈm, hµng hãa; h¹n chÕ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu mang tÝnh m«
t¶ hoÆc thiÕt kÕ chi tiÕt;
d) B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng tiªu chuÈn vµ
hÖ thèng quy chuÈn kü thuËt cña ViÖt Nam.
§iÒu 7. ChÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn ho¹t
®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc
quy chuÈn kü thuËt
1. Chó träng ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt,
®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt.
2. Hç trî, thóc ®Èy nghiªn cøu, øng dông khoa häc vµ ph¸t
triÓn c«ng nghÖ phôc vô ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ
lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt.
3. KhuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, tæ chøc, c¸
nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi tham gia
x©y dùng, ¸p dông tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt, ®Çu t
ph¸t triÓn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy
chuÈn kü thuËt t¹i ViÖt Nam, ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ tiªu chuÈn vµ
quy chuÈn kü thuËt cho c¸c ngµnh kinh tÕ - kü thuËt.
§iÒu 8. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn
kü thuËt
1. Nhµ níc khuyÕn khÝch më réng hîp t¸c víi c¸c quèc gia,
vïng l·nh thæ, tæ chøc quèc tÕ, tæ chøc khu vùc, tæ chøc, c¸
nh©n níc ngoµi vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt; tranh thñ
sù gióp ®ì cña c¸c quèc gia, vïng l·nh thæ, tæ chøc quèc tÕ, tæ
chøc khu vùc, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi trªn c¬ së b¶o ®¶m
nguyªn t¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ, b×nh
®¼ng vµ cïng cã lîi.

4
2. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn vµ cã biÖn ph¸p thóc ®Èy viÖc ký
kÕt c¸c tho¶ thuËn song ph¬ng vµ ®a ph¬ng vÒ thõa nhËn lÉn
nhau ®èi víi kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù phï hîp nh»m t¹o thuËn lîi cho
viÖc ph¸t triÓn th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi c¸c quèc gia, vïng
l·nh thæ.
§iÒu 9. Nh÷ng hµnh vi bÞ nghiªm cÊm
1. Lîi dông ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc
quy chuÈn kü thuËt ®Ó c¶n trë, g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu ®èi
víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th¬ng m¹i cña tæ chøc, c¸
nh©n.
2. Th«ng tin, qu¶ng c¸o sai sù thËt vµ c¸c hµnh vi gian dèi
kh¸c trong ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy
chuÈn kü thuËt.
3. Lîi dông ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc
quy chuÈn kü thuËt ®Ó g©y ph¬ng h¹i ®Õn lîi Ých quèc gia,
quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi.

Ch¬ng II
X©y dùng, c«ng bè vµ ¸p dông Tiªu chuÈn

§iÒu 10. HÖ thèng tiªu chuÈn vµ ký hiÖu tiªu chuÈn


HÖ thèng tiªu chuÈn vµ ký hiÖu tiªu chuÈn cña ViÖt Nam
bao gåm:
1. Tiªu chuÈn quèc gia, ký hiÖu lµ TCVN;
2. Tiªu chuÈn c¬ së, ký hiÖu lµ TCCS.
§iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng, thÈm ®Þnh, c«ng bè
tiªu chuÈn
1. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬
quan thuéc ChÝnh phñ tæ chøc x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn
quèc gia vµ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh, c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia.
2. Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh
dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia vµ c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia.
3. C¸c tæ chøc x©y dùng vµ c«ng bè tiªu chuÈn c¬ së bao
gåm:
a) Tæ chøc kinh tÕ;
b) C¬ quan nhµ níc;
c) §¬n vÞ sù nghiÖp;
d) Tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp.

5
§iÒu 12. Lo¹i tiªu chuÈn
1. Tiªu chuÈn c¬ b¶n quy ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh, yªu cÇu
¸p dông chung cho mét ph¹m vi réng hoÆc chøa ®ùng c¸c quy
®Þnh chung cho mét lÜnh vùc cô thÓ.
2. Tiªu chuÈn thuËt ng÷ quy ®Þnh tªn gäi, ®Þnh nghÜa
®èi víi ®èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn.
3. Tiªu chuÈn yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh vÒ møc, chØ tiªu,
yªu cÇu ®èi víi ®èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu
chuÈn.
4. Tiªu chuÈn ph¬ng ph¸p thö quy ®Þnh ph¬ng ph¸p lÊy
mÉu, ph¬ng ph¸p ®o, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh, ph¬ng ph¸p ph©n
tÝch, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, ph¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm, ph¬ng
ph¸p gi¸m ®Þnh c¸c møc, chØ tiªu, yªu cÇu ®èi víi ®èi tîng cña
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn.
5. Tiªu chuÈn ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n
quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o
qu¶n s¶n phÈm, hµng ho¸.
§iÒu 13. C¨n cø x©y dùng tiªu chuÈn
Tiªu chuÈn ®îc x©y dùng dùa trªn mét hoÆc nh÷ng c¨n cø
sau ®©y:
1. Tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn khu vùc, tiªu chuÈn níc
ngoµi;
2. KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ, tiÕn bé kü
thuËt;
3. Kinh nghiÖm thùc tiÔn;
4. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, kh¶o nghiÖm, thö nghiÖm, kiÓm tra,
gi¸m ®Þnh.
§iÒu 14. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn
quèc gia
1. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia bao
gåm quy ho¹ch, kÕ ho¹ch n¨m n¨m vµ kÕ ho¹ch h»ng n¨m ®îc
lËp trªn c¬ së sau ®©y:
a) Yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;
b) §Ò nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n.
2. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia do Bé
Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi bé, c¬ quan ngang
bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã liªn quan tæ chøc lËp vµ th«ng
b¸o c«ng khai ®Ó lÊy ý kiÕn réng r·i tríc khi phª duyÖt.

6
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ phª duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch
x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia vµ th«ng b¸o c«ng khai quy ho¹ch,
kÕ ho¹ch ®ã trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy phª duyÖt.
3. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng
tiªu chuÈn quèc gia ®îc söa ®æi, bæ sung theo quyÕt ®Þnh cña
Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ. ViÖc söa ®æi, bæ sung
quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia ®îc thùc
hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
§iÒu 15. QuyÒn cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia x©y
dùng tiªu chuÈn quèc gia
1. §Ò nghÞ, gãp ý kiÕn vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng
tiªu chuÈn quèc gia.
2. Chñ tr× biªn so¹n hoÆc tham gia biªn so¹n dù th¶o tiªu
chuÈn quèc gia ®Ó ®Ò nghÞ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ
chøc thÈm ®Þnh, c«ng bè.
3. Gãp ý kiÕn vÒ dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia.
§iÒu 16. Ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia
1. Ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia lµ tæ chøc t vÊn kü
thuËt do Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ thµnh lËp cho tõng lÜnh vùc
tiªu chuÈn.
2. Thµnh viªn ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia bao gåm ®¹i
diÖn c¬ quan nhµ níc, tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, héi,
hiÖp héi, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kh¸c cã liªn quan, ngêi tiªu
dïng vµ c¸c chuyªn gia.
3. Ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia cã c¸c nhiÖm vô sau
®©y:
a) §Ò xuÊt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n, gi¶i ph¸p x©y
dùng tiªu chuÈn quèc gia;
b) Biªn so¹n dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia trªn c¬ së dù th¶o
do tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ; trùc tiÕp x©y dùng dù th¶o tiªu
chuÈn quèc gia; tham gia biªn so¹n, gãp ý kiÕn vÒ dù th¶o tiªu
chuÈn quèc tÕ, dù th¶o tiªu chuÈn khu vùc; tham gia thÈm
®Þnh dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia do bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng;
c) Tham gia ho¹t ®éng t vÊn, phæ biÕn tiªu chuÈn quèc gia
vµ tiªu chuÈn kh¸c;
d) Tham gia x©y dùng dù th¶o quy chuÈn kü thuËt khi ®îc
yªu cÇu.

7
§iÒu 17. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh,
c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia
1. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh, c«ng bè tiªu
chuÈn quèc gia ®èi víi dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia do bé, c¬
quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng ®îc quy
®Þnh nh sau:
a) C¨n cø kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia ®· ®îc
phª duyÖt, bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ
triÓn khai x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia;
b) Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ tæ
chøc lÊy ý kiÕn réng r·i, c«ng khai cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn
quan vÒ dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia; tæ chøc héi nghÞ chuyªn
®Ò víi sù tham gia cña c¸c bªn cã liªn quan ®Ó gãp ý vÒ dù
th¶o. Thêi gian lÊy ý kiÕn vÒ dù th¶o Ýt nhÊt lµ s¸u m¬i ngµy;
trong trêng hîp cÊp thiÕt liªn quan ®Õn søc khoÎ, an toµn, m«i
trêng th× thêi gian lÊy ý kiÕn cã thÓ ng¾n h¬n;
c) Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ nghiªn
cøu tiÕp thu ý kiÕn cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó hoµn chØnh dù
th¶o tiªu chuÈn quèc gia, lËp hå s¬ dù th¶o vµ chuyÓn cho Bé
Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh;
d) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh dù th¶o
tiªu chuÈn quèc gia theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña LuËt nµy. Thêi
h¹n thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc
hå s¬ hîp lÖ;
®) Trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy cã ý kiÕn thÈm
®Þnh nhÊt trÝ víi dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia, Bé trëng Bé Khoa
häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia;
e) Trong trêng hîp ý kiÕn thÈm ®Þnh kh«ng nhÊt trÝ víi dù
th¶o tiªu chuÈn quèc gia, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ göi ý kiÕn
thÈm ®Þnh cho bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia ®Ó hoµn chØnh. Sau
khi nhËn ®îc dù th¶o ®· ®îc hoµn chØnh, Bé trëng Bé Khoa häc
vµ C«ng nghÖ c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia theo quy ®Þnh t¹i
®iÓm ® kho¶n nµy. Trêng hîp kh«ng ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ gi÷a
hai bªn, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ
xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
2. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh, c«ng bè tiªu
chuÈn quèc gia ®èi víi dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia do tæ chøc,
c¸ nh©n ®Ò nghÞ ®îc quy ®Þnh nh sau:

8
a) Tæ chøc, c¸ nh©n biªn so¹n dù th¶o tiªu chuÈn hoÆc ®Ò
xuÊt tiªu chuÈn s½n cã ®Ó ®Ò nghÞ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
xem xÐt;
b) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ giao cho ban kü thuËt tiªu
chuÈn quèc gia biªn so¹n dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia trªn c¬ së
dù th¶o do tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ; tæ chøc lÊy ý kiÕn réng
r·i, c«ng khai cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vÒ dù th¶o; tæ
chøc héi nghÞ chuyªn ®Ò víi sù tham gia cña c¸c bªn cã liªn
quan ®Ó gãp ý vÒ dù th¶o. Thêi gian lÊy ý kiÕn vÒ dù th¶o Ýt
nhÊt lµ s¸u m¬i ngµy; trong trêng hîp cÊp thiÕt liªn quan ®Õn
søc khoÎ, an toµn, m«i trêng th× thêi gian lÊy ý kiÕn cã thÓ
ng¾n h¬n;
c) Ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia nghiªn cøu tiÕp thu ý
kiÕn cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó hoµn chØnh dù th¶o tiªu chuÈn
quèc gia vµ lËp hå s¬ dù th¶o tr×nh Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
xem xÐt;
d) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh dù th¶o
tiªu chuÈn quèc gia theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña LuËt nµy. Thêi
h¹n thÈm ®Þnh, thêi h¹n c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia theo quy
®Þnh t¹i ®iÓm d vµ ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh, c«ng bè tiªu
chuÈn quèc gia ®èi víi dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia do Bé Khoa
häc vµ C«ng nghÖ x©y dùng ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) C¨n cø kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia ®· ®îc
phª duyÖt, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ giao cho ban kü thuËt tiªu
chuÈn quèc gia t¬ng øng x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia
theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu nµy;
b) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh dù th¶o
tiªu chuÈn quèc gia theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña LuËt nµy. Thêi
h¹n thÈm ®Þnh, thêi h¹n c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia theo quy
®Þnh t¹i ®iÓm d vµ ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy.
4. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ hå s¬ dù th¶o tiªu chuÈn
quèc gia.
§iÒu 18. Néi dung thÈm ®Þnh dù th¶o tiªu chuÈn
quèc gia
1. Sù phï hîp cña tiªu chuÈn víi tiÕn bé khoa häc vµ c«ng
nghÖ, ®iÒu kiÖn vµ nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.

9
2. Sù phï hîp cña tiªu chuÈn víi quy chuÈn kü thuËt, quy
®Þnh cña ph¸p luËt, cam kÕt quèc tÕ cã liªn quan, yªu cÇu hµi
hoµ víi tiªu chuÈn quèc tÕ.
3. TÝnh thèng nhÊt, ®ång bé trong hÖ thèng tiªu chuÈn
quèc gia, viÖc tu©n thñ nguyªn t¾c ®ång thuËn vµ hµi hoµ lîi
Ých cña c¸c bªn cã liªn quan.
4. ViÖc tu©n thñ c¸c yªu cÇu nghiÖp vô, tr×nh tù, thñ tôc
x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia.
§iÒu 19. Rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, huû bá
tiªu chuÈn quèc gia
1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi bé, c¬
quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ tæ chøc rµ so¸t tiªu
chuÈn quèc gia ®Þnh kú ba n¨m mét lÇn hoÆc sím h¬n khi cÇn
thiÕt, kÓ tõ ngµy tiªu chuÈn ®îc c«ng bè.
2. ViÖc söa ®æi, bæ sung, thay thÕ tiªu chuÈn quèc gia ®-
îc thùc hiÖn theo tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña
LuËt nµy trªn c¬ së kÕt qu¶ rµ so¸t hoÆc ®Ò nghÞ cña tæ chøc,
c¸ nh©n.
3. ViÖc huû bá tiªu chuÈn quèc gia ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së
kÕt qu¶ rµ so¸t tiªu chuÈn quèc gia hoÆc ®Ò nghÞ huû bá tiªu
chuÈn quèc gia cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ, tæ chøc, c¸ nh©n.
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ thÈm ®Þnh hå s¬ huû bá tiªu
chuÈn quèc gia vµ c«ng bè huû bá tiªu chuÈn quèc gia sau khi cã
ý kiÕn nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia t-
¬ng øng.
§iÒu 20. X©y dùng, c«ng bè tiªu chuÈn c¬ së
1. Tiªu chuÈn c¬ së do ngêi ®øng ®Çu tæ chøc quy ®Þnh t¹i
kho¶n 3 §iÒu 11 cña LuËt nµy tæ chøc x©y dùng vµ c«ng bè ®Ó
¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng cña c¬ së.
2. Tiªu chuÈn c¬ së ®îc x©y dùng dùa trªn thµnh tùu khoa
häc vµ c«ng nghÖ, nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thùc tiÔn cña c¬ së.
KhuyÕn khÝch sö dông tiªu chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ,
tiªu chuÈn khu vùc, tiªu chuÈn níc ngoµi lµm tiªu chuÈn c¬ së.
3. Tiªu chuÈn c¬ së kh«ng ®îc tr¸i víi quy chuÈn kü thuËt
vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.
4. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, c«ng bè tiªu chuÈn c¬ së
thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ.

10
§iÒu 21. XuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh tiªu chuÈn
1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ gi÷ quyÒn xuÊt b¶n vµ ph¸t
hµnh tiªu chuÈn quèc gia.
2. C¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam tham gia tæ chøc quèc
tÕ, tæ chøc khu vùc vÒ tiªu chuÈn thùc hiÖn viÖc xuÊt b¶n, ph¸t
hµnh tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn khu vùc theo quy ®Þnh cña
tæ chøc ®ã.
ViÖc xuÊt b¶n, ph¸t hµnh tiªu chuÈn cña tæ chøc quèc tÕ,
tæ chøc khu vùc mµ ViÖt Nam kh«ng lµ thµnh viªn vµ tiªu chuÈn
níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo tho¶ thuËn víi tæ chøc ban hµnh
tiªu chuÈn ®ã.
3. Tæ chøc c«ng bè tiªu chuÈn c¬ së gi÷ quyÒn xuÊt b¶n
vµ ph¸t hµnh tiªu chuÈn c¬ së.
§iÒu 22. Th«ng b¸o, phæ biÕn tiªu chuÈn quèc gia
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
1. Th«ng b¸o c«ng khai viÖc c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia vµ
viÖc söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, huû bá tiªu chuÈn quèc gia
trong thêi h¹n Ýt nhÊt lµ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt
®Þnh;
2. Chñ tr×, phèi hîp víi bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan
thuéc ChÝnh phñ tæ chøc phæ biÕn, híng dÉn ¸p dông tiªu
chuÈn quèc gia;
3. §Þnh kú h»ng n¨m ph¸t hµnh danh môc tiªu chuÈn quèc
gia.
§iÒu 23. Nguyªn t¾c ¸p dông tiªu chuÈn
1. Tiªu chuÈn ®îc ¸p dông trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn.
Toµn bé hoÆc mét phÇn tiªu chuÈn cô thÓ trë thµnh b¾t
buéc ¸p dông khi ®îc viÖn dÉn trong v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt, quy chuÈn kü thuËt.
2. Tiªu chuÈn c¬ së ®îc ¸p dông trong ph¹m vi qu¶n lý cña
tæ chøc c«ng bè tiªu chuÈn.
§iÒu 24. Ph¬ng thøc ¸p dông tiªu chuÈn
1. Tiªu chuÈn ®îc ¸p dông trùc tiÕp hoÆc ®îc viÖn dÉn
trong v¨n b¶n kh¸c.
2. Tiªu chuÈn ®îc sö dông lµm c¬ së cho ho¹t ®éng ®¸nh
gi¸ sù phï hîp.
§iÒu 25. Nguån kinh phÝ x©y dùng tiªu chuÈn

11
1. Nguån kinh phÝ x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia bao gåm:
a) Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp theo dù to¸n ng©n s¸ch h»ng
n¨m ®îc duyÖt;
b) C¸c kho¶n hç trî tù nguyÖn cña tæ chøc, c¸ nh©n trong
níc, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi;
c) C¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c.
2. Nguån kinh phÝ x©y dùng tiªu chuÈn c¬ së do tæ chøc,
c¸ nh©n tù trang tr¶i vµ ®îc tÝnh lµ chi phÝ hîp lý.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc qu¶n lý, sö dông kinh phÝ
x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia.

Ch¬ng III
X©y dùng, ban hµnh vµ ¸p dông quy chuÈn kü thuËt

§iÒu 26. HÖ thèng quy chuÈn kü thuËt vµ ký hiÖu


quy chuÈn kü thuËt
HÖ thèng quy chuÈn kü thuËt vµ ký hiÖu quy chuÈn kü
thuËt cña ViÖt Nam bao gåm:
1. Quy chuÈn kü thuËt quèc gia, ký hiÖu lµ QCVN;
2. Quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng, ký hiÖu lµ QC§P.
§iÒu 27. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng, thÈm ®Þnh, ban
hµnh quy chuÈn kü thuËt
1. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng, thÈm ®Þnh, ban hµnh quy chuÈn
kü thuËt quèc gia ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé tæ chøc x©y
dùng vµ ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia trong ph¹m vi
ngµnh, lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng qu¶n lý;
b) Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh
dù th¶o quy chuÈn kü thuËt quèc gia;
c) ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc x©y dùng, thÈm ®Þnh, ban
hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia mang tÝnh liªn ngµnh vµ quy
chuÈn kü thuËt quèc gia cho ®èi tîng cña ho¹t ®éng trong lÜnh
vùc quy chuÈn kü thuËt thuéc tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña c¬ quan
thuéc ChÝnh phñ.
2. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng, thÈm ®Þnh, ban hµnh quy chuÈn
kü thuËt ®Þa ph¬ng ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
x©y dùng vµ ban hµnh quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng ®Ó ¸p

12
dông trong ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng ®èi víi s¶n phÈm,
hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng vµ yªu
cÇu cô thÓ vÒ m«i trêng cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa lý,
khÝ hËu, thuû v¨n, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa
ph¬ng;
b) Quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng ®îc ban hµnh sau khi
®îc sù ®ång ý cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh
t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy.
§iÒu 28. Lo¹i quy chuÈn kü thuËt
1. Quy chuÈn kü thuËt chung bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ kü
thuËt vµ qu¶n lý ¸p dông cho mét lÜnh vùc qu¶n lý hoÆc mét
nhãm s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh.
2. Quy chuÈn kü thuËt an toµn bao gåm:
a) C¸c quy ®Þnh vÒ møc, chØ tiªu, yªu cÇu liªn quan ®Õn
an toµn sinh häc, an toµn ch¸y næ, an toµn c¬ häc, an toµn
c«ng nghiÖp, an toµn x©y dùng, an toµn nhiÖt, an toµn hãa häc,
an toµn ®iÖn, an toµn thiÕt bÞ y tÕ, t¬ng thÝch ®iÖn tõ trêng,
an toµn bøc x¹ vµ h¹t nh©n;
b) C¸c quy ®Þnh vÒ møc, chØ tiªu, yªu cÇu liªn quan ®Õn
an toµn vÖ sinh thùc phÈm, an toµn dîc phÈm, mü phÈm ®èi víi
søc khoÎ con ngêi;
c) C¸c quy ®Þnh vÒ møc, chØ tiªu, yªu cÇu liªn quan ®Õn
vÖ sinh, an toµn thøc ¨n ch¨n nu«i, ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ
thùc vËt, thuèc thó y, chÕ phÈm sinh häc vµ ho¸ chÊt dïng cho
®éng vËt, thùc vËt.
3. Quy chuÈn kü thuËt m«i trêng quy ®Þnh vÒ møc, chØ
tiªu, yªu cÇu vÒ chÊt lîng m«i trêng xung quanh, vÒ chÊt th¶i.
4. Quy chuÈn kü thuËt qu¸ tr×nh quy ®Þnh yªu cÇu vÒ vÖ
sinh, an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, khai th¸c, chÕ biÕn, b¶o
qu¶n, vËn hµnh, vËn chuyÓn, sö dông, b¶o tr× s¶n phÈm, hµng
hãa.
5. Quy chuÈn kü thuËt dÞch vô quy ®Þnh yªu cÇu vÒ an
toµn, vÖ sinh trong dÞch vô kinh doanh, th¬ng m¹i, bu chÝnh,
viÔn th«ng, x©y dùng, gi¸o dôc, tµi chÝnh, khoa häc vµ c«ng
nghÖ, ch¨m sãc søc khoÎ, du lÞch, gi¶i trÝ, v¨n ho¸, thÓ thao,
vËn t¶i, m«i trêng vµ dÞch vô trong c¸c lÜnh vùc kh¸c.
§iÒu 29. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü
thuËt

13
1. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt bao
gåm quy ho¹ch, kÕ ho¹ch n¨m n¨m vµ kÕ ho¹ch h»ng n¨m ®îc
lËp trªn c¬ së sau ®©y:
a) Yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;
b) Yªu cÇu qu¶n lý nhµ níc;
c) §Ò nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n.
2. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt do
c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt chñ tr×, phèi hîp víi Bé
Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ c¬ quan cã liªn quan tæ chøc x©y
dùng, th«ng b¸o c«ng khai ®Ó lÊy ý kiÕn réng r·i tríc khi phª
duyÖt.
C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt phª duyÖt quy
ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt vµ th«ng b¸o
c«ng khai quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®ã trong thêi h¹n ba m¬i ngµy,
kÓ tõ ngµy phª duyÖt.
3. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng
quy chuÈn kü thuËt ®îc söa ®æi, bæ sung theo quyÕt ®Þnh cña
thñ trëng c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt. ViÖc söa ®æi,
bæ sung quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt ®îc
thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
§iÒu 30. C¨n cø x©y dùng quy chuÈn kü thuËt
Quy chuÈn kü thuËt ®îc x©y dùng dùa trªn mét hoÆc
nh÷ng c¨n cø sau ®©y:
1. Tiªu chuÈn quèc gia;
2. Tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn khu vùc, tiªu chuÈn níc
ngoµi;
3. KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ, tiÕn bé kü
thuËt;
4. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, kh¶o nghiÖm, thö nghiÖm, kiÓm tra,
gi¸m ®Þnh.
§iÒu 31. QuyÒn cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia x©y
dùng quy chuÈn kü thuËt
1. §Ò nghÞ, gãp ý kiÕn vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng
quy chuÈn kü thuËt.
2. Biªn so¹n dù th¶o quy chuÈn kü thuËt ®Ó ®Ò nghÞ c¬
quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt xem xÐt, ban hµnh.
3. Tham gia biªn so¹n dù th¶o quy chuÈn kü thuËt theo ®Ò
nghÞ cña c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt.

14
4. Gãp ý kiÕn vÒ dù th¶o quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 32. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh,
ban hµnh quy chuÈn kü thuËt
1. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh, ban hµnh quy
chuÈn kü thuËt quèc gia ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) C¨n cø kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt ®· ®îc
phª duyÖt, c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia quy
®Þnh t¹i §iÒu 27 cña LuËt nµy tæ chøc viÖc x©y dùng quy
chuÈn kü thuËt quèc gia víi sù tham gia cña ®¹i diÖn c¬ quan
nhµ níc, tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, doanh nghiÖp, c¸c tæ
chøc kh¸c cã liªn quan, ngêi tiªu dïng vµ c¸c chuyªn gia;
b) C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia tæ chøc
lÊy ý kiÕn réng r·i, c«ng khai cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan
vÒ dù th¶o quy chuÈn kü thuËt quèc gia; tæ chøc héi nghÞ
chuyªn ®Ò víi sù tham gia cña c¸c bªn cã liªn quan ®Ó gãp ý vÒ
dù th¶o. Thêi gian lÊy ý kiÕn vÒ dù th¶o Ýt nhÊt lµ s¸u m¬i
ngµy; trong trêng hîp cÊp thiÕt liªn quan ®Õn søc khoÎ, an toµn,
m«i trêng th× thêi gian lÊy ý kiÕn cã thÓ ng¾n h¬n theo quyÕt
®Þnh cña c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia;
c) C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia nghiªn
cøu tiÕp thu ý kiÕn cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó hoµn chØnh dù
th¶o quy chuÈn kü thuËt quèc gia, lËp hå s¬ dù th¶o sau khi ®·
thèng nhÊt ý kiÕn víi bé, ngµnh cã liªn quan vÒ néi dung vµ
chuyÓn cho Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®Ó tæ chøc thÈm
®Þnh;
d) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh dù th¶o
quy chuÈn kü thuËt quèc gia theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña LuËt
nµy. Thêi h¹n thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy
nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ;
®) C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia hoµn
chØnh dù th¶o vµ ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia trong
thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy cã ý kiÕn nhÊt trÝ cña c¬
quan thÈm ®Þnh. Trêng hîp kh«ng nhÊt trÝ víi ý kiÕn thÈm
®Þnh, c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia b¸o c¸o
Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
2. Tr×nh tù, thñ tôc x©y dùng, thÈm ®Þnh, ban hµnh quy
chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) C¨n cø kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt ®· ®îc
phª duyÖt, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -
¬ng tæ chøc viÖc x©y dùng quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng;

15
b) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
tæ chøc lÊy ý kiÕn réng r·i, c«ng khai cña tæ chøc, c¸ nh©n cã
liªn quan vÒ dù th¶o quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng; tæ chøc
héi nghÞ chuyªn ®Ò víi sù tham gia cña c¸c bªn cã liªn quan ®Ó
gãp ý vÒ dù th¶o. Thêi gian lÊy ý kiÕn vÒ dù th¶o Ýt nhÊt lµ s¸u
m¬i ngµy; trong trêng hîp cÊp thiÕt liªn quan ®Õn søc khoÎ, an
toµn, m«i trêng th× thêi gian lÊy ý kiÕn cã thÓ ng¾n h¬n theo
quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc
trung ¬ng;
c) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
nghiªn cøu tiÕp thu ý kiÕn cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó hoµn
chØnh dù th¶o quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng, lËp hå s¬ dù
th¶o vµ göi cho c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i
®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 27 cña LuËt nµy ®Ó lÊy ý kiÕn;
d) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
ban hµnh quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng trong thêi h¹n ba m¬i
ngµy, kÓ tõ ngµy cã ý kiÕn ®ång ý cña c¬ quan nhµ níc cã
thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 27 cña LuËt nµy.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ hå s¬ dù th¶o quy chuÈn kü
thuËt.
§iÒu 33. Néi dung thÈm ®Þnh dù th¶o quy chuÈn kü
thuËt quèc gia
1. Sù phï hîp cña quy chuÈn kü thuËt víi quy ®Þnh cña ph¸p
luËt vµ cam kÕt quèc tÕ cã liªn quan.
2. TÝnh thèng nhÊt, ®ång bé trong hÖ thèng quy chuÈn kü
thuËt quèc gia.
3. ViÖc tu©n thñ c¸c yªu cÇu nghiÖp vô, tr×nh tù, thñ tôc
x©y dùng quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 34. HiÖu lùc thi hµnh quy chuÈn kü thuËt
1. Quy chuÈn kü thuËt cã hiÖu lùc thi hµnh sau Ýt nhÊt s¸u
th¸ng, kÓ tõ ngµy ban hµnh, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2
§iÒu nµy.
2. Trong trêng hîp cÊp thiÕt liªn quan ®Õn søc kháe, an
toµn, m«i trêng, hiÖu lùc thi hµnh quy chuÈn kü thuËt cã thÓ sím
h¬n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü
thuËt.
3. Quy chuÈn kü thuËt quèc gia cã hiÖu lùc thi hành trong
ph¹m vi c¶ níc; quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng cã hiÖu lùc thi

16
hành trong ph¹m vi qu¶n lý cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh
phè trùc thuéc trung ¬ng ban hành quy chuÈn kü thuËt ®ã.
§iÒu 35. Rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, huû bá
quy chuÈn kü thuËt
1. C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt tæ chøc rµ so¸t
quy chuÈn kü thuËt ®Þnh kú n¨m n¨m mét lÇn hoÆc sím h¬n
khi cÇn thiÕt, kÓ tõ ngµy ban hµnh.
2. ViÖc söa ®æi, bæ sung, thay thÕ quy chuÈn kü thuËt ®-
îc thùc hiÖn theo tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña
LuËt nµy trªn c¬ së kÕt qu¶ rµ so¸t hoÆc ®Ò nghÞ cña tæ chøc,
c¸ nh©n.
3. C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt huû bá quy chuÈn
kü thuËt theo tr×nh tù sau ®©y:
a) Trªn c¬ së kÕt qu¶ rµ so¸t hoÆc ®Ò nghÞ cña tæ chøc,
c¸ nh©n, c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia tæ
chøc lËp hå s¬ huû bá quy chuÈn kü thuËt quèc gia; xem xÐt hå
s¬ vµ quyÕt ®Þnh huû bá quy chuÈn kü thuËt quèc gia sau khi
cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ;
b) Trªn c¬ së kÕt qu¶ rµ so¸t hoÆc ®Ò nghÞ cña tæ chøc,
c¸ nh©n, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -
¬ng tæ chøc lËp hå s¬ huû bá quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng;
xem xÐt hå s¬ vµ quyÕt ®Þnh huû bá quy chuÈn kü thuËt ®Þa
ph¬ng sau khi cã ý kiÕn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 27 cña LuËt nµy.
§iÒu 36. Th«ng b¸o, phæ biÕn, ®¨ng ký, xuÊt b¶n,
ph¸t hµnh quy chuÈn kü thuËt
1. C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm
sau ®©y:
a) Th«ng b¸o c«ng khai viÖc ban hµnh quy chuÈn kü thuËt
vµ viÖc söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, huû bá quy chuÈn kü thuËt
trong thêi h¹n Ýt nhÊt lµ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt
®Þnh;
b) Tæ chøc phæ biÕn, híng dÉn vµ triÓn khai ¸p dông quy
chuÈn kü thuËt;
c) Göi v¨n b¶n quy chuÈn kü thuËt ®Õn Bé Khoa häc vµ C«ng
nghÖ ®Ó ®¨ng ký;
d) XuÊt b¶n, ph¸t hµnh quy chuÈn kü thuËt.
2. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ph¸t hµnh ®Þnh kú h»ng
n¨m danh môc quy chuÈn kü thuËt.

17
§iÒu 37. Tr¸ch nhiÖm ¸p dông quy chuÈn kü thuËt
1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông quy chuÈn kü
thuËt cã liªn quan.
2. Trong qu¸ tr×nh ¸p dông quy chuÈn kü thuËt, tæ chøc, c¸
nh©n cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh kÞp thêi hoÆc kiÕn nghÞ víi c¬
quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c,
nh÷ng néi dung cha phï hîp ®Ó xem xÐt, xö lý.
C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm tr¶
lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn
®îc ý kiÕn ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n.
§iÒu 38. Nguyªn t¾c, ph¬ng thøc ¸p dông quy chuÈn
kü thuËt
1. Quy chuÈn kü thuËt ®îc ¸p dông b¾t buéc trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi
kh¸c.
2. Quy chuÈn kü thuËt ®îc sö dông lµm c¬ së cho ho¹t
®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp.
§iÒu 39. Nguån kinh phÝ x©y dùng quy chuÈn kü
thuËt
1. Nguån kinh phÝ x©y dùng quy chuÈn kü thuËt bao gåm:
a) Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp theo dù to¸n ng©n s¸ch h»ng
n¨m ®îc duyÖt;
b) C¸c kho¶n hç trî tù nguyÖn cña tæ chøc, c¸ nh©n trong
níc, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc qu¶n lý, sö dông kinh phÝ
x©y dùng quy chuÈn kü thuËt.

Ch¬ng IV
§¸nh gi¸ sù phï hîp
víi tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt
Môc 1
Quy ®Þnh chung vÒ ®¸nh gi¸ sù phï hîp

§iÒu 40. Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi ®¸nh gi¸ sù phï hîp
1. B¶o ®¶m th«ng tin c«ng khai, minh b¹ch cho c¸c bªn cã
liªn quan vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp.
2. B¶o mËt th«ng tin, sè liÖu cña tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸ sù
phï hîp.

18
3. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n s¶n
xuÊt, kinh doanh hoÆc nguån gèc xuÊt xø cña s¶n phÈm, hµng
ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh.
4. Tr×nh tù, thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp ph¶i hµi hoµ víi quy
®Þnh cña tæ chøc quèc tÕ cã liªn quan.
§iÒu 41. H×nh thøc ®¸nh gi¸ sù phï hîp
1. ViÖc ®¸nh gi¸ sù phï hîp víi tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü
thuËt do tæ chøc ®¸nh gi¸ sù phï hîp thùc hiÖn hoÆc tæ chøc,
c¸ nh©n c«ng bè sù phï hîp tù thùc hiÖn.
2. §¸nh gi¸ sù phï hîp víi tiªu chuÈn ®îc thùc hiÖn tù
nguyÖn theo yªu cÇu cña tæ chøc, c¸ nh©n díi h×nh thøc thö
nghiÖm, gi¸m ®Þnh, chøng nhËn hîp chuÈn vµ c«ng bè hîp
chuÈn.
3. §¸nh gi¸ sù phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt ®îc thùc hiÖn
b¾t buéc theo yªu cÇu qu¶n lý nhµ níc díi h×nh thøc thö
nghiÖm, gi¸m ®Þnh, chøng nhËn hîp quy vµ c«ng bè hîp quy.
§iÒu 42. Yªu cÇu ®èi víi tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü
thuËt dïng ®Ó ®¸nh gi¸ sù phï hîp
Tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt dïng ®Ó ®¸nh gi¸ sù phï
hîp ph¶i quy ®Þnh ®Æc tÝnh kü thuËt vµ yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ
cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn hiÖn
cã ë trong níc hoÆc níc ngoµi.
§iÒu 43. DÊu hîp chuÈn, dÊu hîp quy
1. DÊu hîp chuÈn, dÊu hîp quy lµ dÊu hiÖu chøng minh sù
phï hîp cña s¶n phÈm, hµng ho¸ víi tiªu chuÈn hoÆc quy chuÈn
kü thuËt t¬ng øng.
2. DÊu hîp chuÈn ®îc cÊp cho s¶n phÈm, hµng ho¸ sau khi
s¶n phÈm, hµng ho¸ ®îc chøng nhËn hîp chuÈn.
3. DÊu hîp quy ®îc cÊp cho s¶n phÈm, hµng ho¸ sau khi
s¶n phÈm, hµng ho¸ ®îc chøng nhËn hîp quy vµ c«ng bè hîp quy.
Môc 2
§¸nh gi¸ sù phï hîp víi tiªu chuÈn

§iÒu 44. Chøng nhËn hîp chuÈn


1. Chøng nhËn hîp chuÈn ®îc thùc hiÖn theo tháa thuËn
cña tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu chøng nhËn víi tæ chøc chøng
nhËn sù phï hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 cña LuËt nµy.

19
2. Tiªu chuÈn dïng ®Ó chøng nhËn hîp chuÈn lµ tiªu chuÈn
quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn khu vùc hoÆc tiªu
chuÈn níc ngoµi ®¸p øng yªu cÇu quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña LuËt
nµy.
§iÒu 45. C«ng bè hîp chuÈn
1. Tæ chøc, c¸ nh©n c«ng bè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô,
qu¸ tr×nh, m«i trêng phï hîp víi tiªu chuÈn t¬ng øng dùa trªn kÕt
qu¶ chøng nhËn hîp chuÈn do tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp
thùc hiÖn hoÆc kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña m×nh.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n c«ng bè hîp chuÈn ph¶i ®¨ng ký b¶n
c«ng bè hîp chuÈn t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
§iÒu 46. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n
®Ò nghÞ chøng nhËn hîp chuÈn
1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ chøng nhËn hîp chuÈn cã
c¸c quyÒn sau ®©y:
a) Lùa chän tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp;
b) §îc cÊp giÊy chøng nhËn hîp chuÈn cho s¶n phÈm, hµng
ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng ®· ®îc chøng nhËn hîp
chuÈn;
c) Sö dông dÊu hîp chuÈn trªn s¶n phÈm, hµng ho¸, bao gãi
cña s¶n phÈm, hµng ho¸, trong tµi liÖu vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸
®· ®îc chøng nhËn hîp chuÈn;
d) KhiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ chøng nhËn hîp chuÈn, vi ph¹m cña
tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp ®èi víi hîp ®ång chøng nhËn hîp
chuÈn.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ chøng nhËn hîp chuÈn cã c¸c
nghÜa vô sau ®©y:
a) B¶o ®¶m sù phï hîp cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô,
qu¸ tr×nh, m«i trêng víi tiªu chuÈn dïng ®Ó chøng nhËn hîp
chuÈn;
b) ThÓ hiÖn ®óng c¸c th«ng tin ®· ghi trong giÊy chøng
nhËn hîp chuÈn trªn s¶n phÈm, hµng ho¸, bao gãi cña s¶n phÈm,
hµng hãa, trong tµi liÖu vÒ ®èi tîng ®· ®îc chøng nhËn hîp
chuÈn;
c) Th«ng b¸o cho tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp khi cã söa
®æi, bæ sung tiªu chuÈn dïng ®Ó chøng nhËn hîp chuÈn;
d) Tr¶ chi phÝ cho viÖc chøng nhËn hîp chuÈn.

20
Môc 3
§¸nh gi¸ sù phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt

§iÒu 47. Chøng nhËn hîp quy


1. Chøng nhËn hîp quy ®îc thùc hiÖn b¾t buéc ®èi víi s¶n
phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng thuéc ®èi tîng
quy ®Þnh trong c¸c quy chuÈn kü thuËt t¬ng øng.
2. Quy chuÈn kü thuËt dïng ®Ó chøng nhËn hîp quy là quy
chuÈn kü thuËt quèc gia, quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng ®¸p
øng yªu cÇu quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña LuËt nµy.
3. Bé, c¬ quan ngang bé, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh
phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu
27 cña LuËt nµy chØ ®Þnh tæ chøc ®îc quyÒn chøng nhËn sù
phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt do m×nh ban hµnh trªn c¬ së
xem xÐt, lùa chän tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp quy ®Þnh t¹i
§iÒu 50 cña LuËt nµy.
4. Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp ®îc chØ ®Þnh thùc hiÖn
chøng nhËn hîp quy theo ph¬ng thøc do c¬ quan nhµ níc cã
thÈm quyÒn quy ®Þnh.
§iÒu 48. C«ng bè hîp quy
1. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc ®èi tîng
ph¶i ¸p dông quy chuÈn kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè s¶n
phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng phï hîp víi quy
chuÈn kü thuËt t¬ng øng dùa trªn kÕt qu¶ chøng nhËn hîp quy
do tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp ®îc chØ ®Þnh theo quy ®Þnh
t¹i kho¶n 3 §iÒu 47 cña LuËt nµy thùc hiÖn hoÆc kÕt qu¶ tù
®¸nh gi¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n trªn c¬ së kÕt qu¶ thö nghiÖm
cña phßng thö nghiÖm ®îc c«ng nhËn hoÆc chØ ®Þnh.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n c«ng bè hîp quy ph¶i ®¨ng ký b¶n
c«ng bè hîp quy t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
§iÒu 49. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n
®Ò nghÞ chøng nhËn hîp quy
1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ chøng nhËn hîp quy cã c¸c
quyÒn sau ®©y:
a) Lùa chän tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp ®· ®îc chØ
®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 47 cña LuËt nµy;
b) §îc cÊp giÊy chøng nhËn hîp quy cho s¶n phÈm, hµng
ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng ®· ®îc chøng nhËn hîp quy;

21
c) Sö dông dÊu hîp quy trªn s¶n phÈm, hµng ho¸, bao gãi
cña s¶n phÈm, hµng ho¸, trong tµi liÖu vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸
®· ®îc chøng nhËn hîp quy, c«ng bè hîp quy;
d) KhiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ chøng nhËn hîp quy, vi ph¹m cña
tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp ®èi víi hîp ®ång chøng nhËn hîp
quy.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ chøng nhËn hîp quy cã c¸c
nghÜa vô sau ®©y:
a) B¶o ®¶m sù phï hîp cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô,
qu¸ tr×nh, m«i trêng víi quy chuÈn kü thuËt t¬ng øng;
b) ThÓ hiÖn ®óng c¸c th«ng tin ®· ghi trong giÊy chøng
nhËn hîp quy, b¶n c«ng bè hîp quy trªn s¶n phÈm, hµng ho¸, bao
gãi cña s¶n phÈm, hàng ho¸, trong tµi liÖu vÒ ®èi tîng ®· ®îc
chøng nhËn hîp quy, c«ng bè hîp quy;
c) Cung cÊp tµi liÖu chøng minh viÖc b¶o ®¶m sù phï hîp
cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng víi quy
chuÈn kü thuËt t¬ng øng theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã
thÈm quyÒn hoÆc tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp;
d) T¹m dõng viÖc cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô,
qu¸ tr×nh kh«ng phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt t¬ng øng theo
quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn;
®) Tr¶ chi phÝ cho viÖc chøng nhËn hîp quy.
Môc 4
Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp

§iÒu 50. C¸c tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp


1. §¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng dÞch vô kü thuËt.
2. Doanh nghiÖp.
3. Chi nh¸nh cña tæ chøc chøng nhËn níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam.
§iÒu 51. §iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña tæ chøc chøng
nhËn sù phï hîp
Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu
kiÖn sau ®©y:
1. Cã bé m¸y tæ chøc vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu cña tiªu
chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi tæ chøc chøng nhËn
sù phï hîp;

22
2. ThiÕt lËp vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu
cña tiªu chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ;
3. §¨ng ký ho¹t ®éng chøng nhËn hîp chuÈn, chøng nhËn
hîp quy t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
§iÒu 52. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc chøng nhËn
sù phï hîp
1. Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp cã c¸c quyÒn sau ®©y:
a) CÊp giÊy chøng nhËn hîp chuÈn hoÆc giÊy chøng nhËn
hîp quy cho s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng
phï hîp víi tiªu chuÈn hoÆc quy chuÈn kü thuËt;
b) Giao quyÒn sö dông dÊu hîp chuÈn hoÆc dÊu hîp quy
cho tæ chøc, c¸ nh©n cã s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· ®îc chøng
nhËn hîp chuÈn hoÆc chøng nhËn hîp quy;
c) Thu håi giÊy chøng nhËn hîp chuÈn hoÆc giÊy chøng
nhËn hîp quy, quyÒn sö dông dÊu hîp chuÈn hoÆc dÊu hîp quy
®· cÊp.
2. Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp cã c¸c nghÜa vô sau
®©y:
a) Thùc hiÖn chøng nhËn hîp chuÈn hoÆc chøng nhËn hîp
quy theo lÜnh vùc ®· ®¨ng ký trªn c¬ së hîp ®ång ký kÕt víi tæ
chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ chøng nhËn;
b) B¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan vµ c«ng b»ng trong ho¹t
®éng chøng nhËn hîp chuÈn hoÆc chøng nhËn hîp quy; kh«ng
®îc thùc hiÖn ho¹t ®éng t vÊn cho tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ
chøng nhËn;
c) B¶o mËt c¸c th«ng tin thu thËp ®îc trong qu¸ tr×nh tiÕn
hµnh ho¹t ®éng chøng nhËn;
d) Gi¸m s¸t ®èi tîng ®· ®îc chøng nhËn nh»m b¶o ®¶m duy
tr× sù phï hîp cña ®èi tîng ®· ®îc chøng nhËn víi tiªu chuÈn
hoÆc quy chuÈn kü thuËt t¬ng øng;
®) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña
m×nh;
e) Th«ng b¸o réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i
chóng vÒ viÖc thu håi giÊy chøng nhËn vµ quyÒn sö dông dÊu
hîp chuÈn, dÊu hîp quy.
Môc 5
C«ng nhËn, thõa nhËn lÉn nhau

23
§iÒu 53. Ho¹t ®éng c«ng nhËn
1. Ho¹t ®éng c«ng nhËn ®îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c tæ chøc
sau ®©y:
a) Phßng thö nghiÖm;
b) Phßng hiÖu chuÈn;
c) Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp;
d) Tæ chøc gi¸m ®Þnh.
2. C¨n cø ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng c«ng nhËn lµ tiªu chuÈn
quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ.
3. Ho¹t ®éng c«ng nhËn do tæ chøc c«ng nhËn quy ®Þnh
t¹i §iÒu 54 cña LuËt nµy thùc hiÖn.
§iÒu 54. Tæ chøc c«ng nhËn
1. Tæ chøc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc thùc
hiÖn ®¸nh gi¸, c«ng nhËn n¨ng lùc cña c¸c tæ chøc quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 53 cña LuËt nµy.
2. Tæ chøc c«ng nhËn ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau
®©y:
a) Cã bé m¸y tæ chøc vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu cña tiªu
chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi tæ chøc c«ng nhËn;
®îc tæ chøc c«ng nhËn quèc tÕ hoÆc tæ chøc c«ng nhËn khu
vùc thõa nhËn;
b) Ho¹t ®éng phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn quèc gia,
tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi tæ chøc c«ng nhËn;
c) ThiÕt lËp vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu
cña tiªu chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ;
d) Ho¹t ®éng ®éc lËp, kh¸ch quan.
3. Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ quy ®Þnh vÒ tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng nhËn.
§iÒu 55. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc c«ng nhËn
1. Tæ chøc c«ng nhËn cã c¸c quyÒn sau ®©y:
a) CÊp chøng chØ c«ng nhËn cho tæ chøc quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 53 cña LuËt nµy;
b) Thu håi chøng chØ c«ng nhËn.
2. Tæ chøc c«ng nhËn cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
a) Thùc hiÖn viÖc c«ng nhËn trªn c¬ së ®Ò nghÞ c«ng
nhËn cña tæ chøc, c¸ nh©n;

24
b) B¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan vµ c«ng b»ng trong ho¹t
®éng c«ng nhËn; kh«ng ®îc thùc hiÖn ho¹t ®éng t vÊn cho tæ
chøc ®Ò nghÞ c«ng nhËn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 53 cña LuËt
nµy;
c) B¶o mËt c¸c th«ng tin thu thËp ®îc trong qu¸ tr×nh tiÕn
hµnh ho¹t ®éng c«ng nhËn;
d) Gi¸m s¸t tæ chøc ®îc c«ng nhËn nh»m b¶o ®¶m duy tr×
n¨ng lùc cña tæ chøc ®îc c«ng nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn t¬ng
øng;
®) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña
m×nh.
§iÒu 56. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc ®îc c«ng
nhËn
1. Tæ chøc ®îc c«ng nhËn cã c¸c quyÒn sau ®©y:
a) §îc ®Ò nghÞ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn sö dông
kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp vÒ chøng nhËn, thö
nghiÖm, hiÖu chuÈn, gi¸m ®Þnh ®· ®îc c«ng nhËn phôc vô yªu
cÇu qu¶n lý nhµ níc;
b) KhiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ c«ng nhËn, vi ph¹m cña tæ chøc
c«ng nhËn ®èi víi cam kÕt thùc hiÖn viÖc c«ng nhËn;
c) Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm c
kho¶n 1 §iÒu 53 cña LuËt nµy cßn cã c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 52 cña LuËt nµy.
2. Tæ chøc ®îc c«ng nhËn cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:
a) B¶o ®¶m bé m¸y tæ chøc vµ n¨ng lùc ®· ®îc c«ng nhËn
phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ t-
¬ng øng;
b) Duy tr× hÖ thèng qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu
chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ t¬ng øng;
c) B¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan, c«ng b»ng trong ho¹t ®éng
®¸nh gi¸ sù phï hîp;
d) Tæ chøc chøng nhËn sù phï hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm c
kho¶n 1 §iÒu 53 cña LuËt nµy cßn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô quy
®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 52 cña LuËt nµy;
®) Tr¶ chi phÝ cho viÖc c«ng nhËn.
§iÒu 57. Tho¶ thuËn thõa nhËn lÉn nhau
1. Tho¶ thuËn thõa nhËn lÉn nhau bao gåm:

25
a) ViÖc ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia, vïng l·nh thæ thõa nhËn
kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña nhau ®îc thùc hiÖn theo ®iÒu -
íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh
viªn;
b) ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña ViÖt Nam vµ tæ
chøc ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña c¸c quèc gia, vïng l·nh thæ thõa
nhËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña nhau ®îc thùc hiÖn trªn
c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn.
2. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi bé, c¬
quan ngang bé cã liªn quan tæ chøc thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn
thõa nhËn lÉn nhau quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

Ch¬ng V
Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn
vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt

§iÒu 58. Tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ


ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng trong
lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 59. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh
phñ thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng trong
lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt.
2. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
a) X©y dùng, ban hµnh hoÆc tr×nh c¬ quan nhµ níc, ngêi
cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch,
chiÕn lîc vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc
quy chuÈn kü thuËt; tæ chøc lËp vµ phª duyÖt quy ho¹ch, kÕ
ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia vµ quy chuÈn kü thuËt quèc
gia thuéc lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng qu¶n lý;
b) X©y dùng, ban hµnh hoÆc tr×nh c¬ quan nhµ níc, ngêi
cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu
chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n ®ã;
c) ThÈm ®Þnh vµ c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia; tæ chøc
x©y dùng vµ c«ng bè tiªu chuÈn quèc gia thuéc lÜnh vùc ®îc
ph©n c«ng qu¶n lý; ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng
cña ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia; híng dÉn x©y dùng vµ ¸p
dông tiªu chuÈn quèc gia; híng dÉn x©y dùng vµ c«ng bè tiªu

26
chuÈn c¬ së; híng dÉn ¸p dông tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn
khu vùc, tiªu chuÈn níc ngoµi;
d) ThÈm ®Þnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia; híng dÉn x©y
dùng quy chuÈn kü thuËt; tæ chøc x©y dùng, ban hµnh quy
chuÈn kü thuËt quèc gia thuéc lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng qu¶n lý;
®) Qu¶n lý vµ híng dÉn ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp;
e) X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt; tæ
chøc nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ vÒ tiªu chuÈn
vµ quy chuÈn kü thuËt;
g) Qu¶n lý ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn vµ quy
chuÈn kü thuËt;
h) Tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña m¹ng líi quèc gia
th«ng b¸o vµ hái ®¸p vÒ tiªu chuÈn, quy chuÈn kü thuËt vµ
®¸nh gi¸ sù phï hîp;
i) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn vµ tæ chøc híng dÉn thùc hiÖn
ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt; thùc hiÖn thèng
kª vÒ lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt;
k) KiÓm tra, thanh tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ tiªu
chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt; xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh
vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o.
§iÒu 60. Tr¸ch nhiÖm cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ
1. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn
h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
a) X©y dùng, ban hµnh hoÆc tr×nh c¬ quan nhµ níc, ngêi cã
thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn
vµ quy chuÈn kü thuËt cã liªn quan;
b) Tæ chøc lËp vµ phª duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y
dùng quy chuÈn kü thuËt quèc gia; tæ chøc x©y dùng vµ ban
hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia thuéc lÜnh vùc ®îc ph©n
c«ng qu¶n lý;
c) §Ò xuÊt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc
gia; tæ chøc x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia thuéc ngµnh,
lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng qu¶n lý;

27
d) Qu¶n lý viÖc x©y dùng, ban hµnh quy chuÈn kü thuËt
®Þa ph¬ng; cho ý kiÕn vÒ dù th¶o quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph-
¬ng;
®) Qu¶n lý ho¹t ®éng c«ng bè hîp quy, chøng nhËn hîp
quy;
e) Thùc hiÖn thèng kª vÒ ho¹t ®éng x©y dùng, ban hµnh,
¸p dông quy chuÈn kü thuËt do m×nh ban hµnh;
g) Tham gia ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn vµ quy
chuÈn kü thuËt;
h) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn, tæ chøc híng dÉn ¸p dông tiªu
chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt;
i) KiÓm tra, thanh tra vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quy
chuÈn kü thuËt; xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
k) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
quy chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i,
tè c¸o.
2. C¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô,
quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
a) X©y dùng vµ tr×nh c¬ quan nhµ níc, ngêi cã thÈm
quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn vµ
quy chuÈn kü thuËt cã liªn quan;
b) LËp vµ tr×nh c¬ quan nhµ níc, ngêi cã thÈm quyÒn phª
duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt quèc
gia;
c) Tæ chøc x©y dùng dù th¶o quy chuÈn kü thuËt quèc gia;
híng dÉn x©y dùng quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng; cho ý kiÕn
vÒ dù th¶o quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng;
d) §Ò xuÊt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc
gia; tæ chøc x©y dùng dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia thuéc ngµnh,
lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng qu¶n lý;
®) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn, tæ chøc híng dÉn ¸p dông tiªu
chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt;
e) Tham gia ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn vµ
quy chuÈn kü thuËt;
g) KiÓm tra, thanh tra vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quy
chuÈn kü thuËt; xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

28
h) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
quy chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i,
tè c¸o.
§iÒu 61. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm
sau ®©y:
1. §Ò xuÊt kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia vµ quy
chuÈn kü thuËt quèc gia; tæ chøc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y
dùng quy chuÈn kü thuËt ®Þa ph¬ng;
2. Ban hµnh vµ híng dÉn ¸p dông quy chuÈn kü thuËt ®Þa
ph¬ng;
3. X©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cÇn thiÕt cho ho¹t
®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn và lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt
cña ®Þa ph¬ng;
4. Tæ chøc thùc hiÖn vµ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt
vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt;
5. KiÓm tra, thanh tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ tiªu
chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt; xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt;
6. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o.
§iÒu 62. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt,
kinh doanh
1. C«ng bè tiªu chuÈn ¸p dông cho s¶n phÈm, hµng ho¸,
dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng.
2. C«ng bè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i tr-
êng phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt t¬ng øng.
3. B¶o ®¶m s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i
trêng phï hîp víi quy chuÈn kü thuËt, tiªu chuÈn ®· c«ng bè.
§iÒu 63. Tr¸ch nhiÖm cña héi, hiÖp héi
1. Tham gia ý kiÕn x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt,
tiªu chuÈn quèc gia vµ quy chuÈn kü thuËt cã liªn quan.
2. Phæ biÕn, tuyªn truyÒn, tËp huÊn kiÕn thøc cho héi viªn;
cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu

29
chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt cho héi viªn và cho c¬
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Ch¬ng VI
Thanh tra, xö lý vi ph¹m,
gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ tranh chÊp
vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn
vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt

§iÒu 64. Thanh tra vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu
chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt
1. Thanh tra vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ
lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt lµ thanh tra chuyªn ngµnh.
2. ViÖc thanh tra vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn
vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt vÒ thanh tra.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng
cña thanh tra vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh
vùc quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 65. Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn vµ quy
chuÈn kü thuËt
1. Ngêi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn vµ quy
chuÈn kü thuËt th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ
xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm
h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
2. Tæ chøc vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn
kü thuËt th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t
hµnh chÝnh, ®×nh chØ ho¹t ®éng; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i
båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 66. KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh
vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt
1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i víi c¬ quan nhµ n-
íc, ngêi cã thÈm quyÒn vÒ quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi
hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ níc, ngêi cã thÈm quyÒn mµ m×nh
cho lµ tr¸i ph¸p luËt hoÆc vÒ hµnh vi x©m ph¹m quyÒn vµ lîi
Ých hîp ph¸p cña m×nh vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn
vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

30
2. C¸ nh©n cã quyÒn tè c¸o víi c¬ quan nhµ níc, ngêi cã
thÈm quyÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn vµ
quy chuÈn kü thuËt.
§iÒu 67. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy
chuÈn kü thuËt
C¬ quan nhµ níc, ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,
tè c¸o cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü
thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o.
§iÒu 68. Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ho¹t ®éng trong
lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü
thuËt
Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c bªn cã tranh chÊp vÒ ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ lÜnh vùc quy chuÈn kü thuËt gi¶i
quyÕt tranh chÊp th«ng qua hoµ gi¶i; trêng hîp kh«ng hoµ gi¶i
®îc th× c¸c bªn cã quyÒn khëi kiÖn t¹i toµ ¸n hoÆc träng tµi
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Ch¬ng VII
§iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 69. §iÒu kho¶n chuyÓn tiÕp


1. Tiªu chuÈn ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh ®· ®îc ban hµnh
theo Ph¸p lÖnh chÊt lîng hµng ho¸ n¨m 1999 vµ theo luËt, ph¸p
lÖnh kh¸c ®îc xem xÐt, chuyÓn ®æi thµnh tiªu chuÈn quèc gia
hoÆc quy chuÈn kü thuËt quèc gia.
2. C¸c quy ®Þnh kü thuËt, quy tr×nh, quy ph¹m, quy
chuÈn, tµi liÖu kü thuËt b¾t buéc ¸p dông ®· ®îc ban hµnh phôc
vô qu¶n lý nhµ níc ®îc xem xÐt ®Ó chuyÓn ®æi thµnh quy
chuÈn kü thuËt.
3. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc chuyÓn ®æi tiªu chuÈn
ngµnh thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc quy chuÈn kü thuËt quèc
gia quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ viÖc chuyÓn ®æi c¸c quy
®Þnh kü thuËt, quy tr×nh, quy ph¹m, quy chuÈn, tµi liÖu kü
thuËt b¾t buéc ¸p dông thµnh quy chuÈn kü thuËt quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu nµy.
§iÒu 70. HiÖu lùc thi hµnh
LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m
2007.

31
§iÒu 71. Híng dÉn thi hµnh
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt
nµy.

LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 9 th«ng qua ngµy 29 th¸ng 6 n¨m
2006.
chñ tÞch quèc héi

NguyÔn Phó Träng

32