You are on page 1of 2

BAI SO 1

1. Trnh by li v d 3.4 trang 207 v v d 4.2 trang 216 Sch BT XSTK


2012 (N..HUY).
2.

Mot nghien cu c tien hanh thanh pho cong


nghiep X e xac nh ty le nhng ngi i lam
bang xe may, xe ap va buyt. Viec ieu tra c
tien hanh tren hai nhom. Ket qua nh sau:
Xe may

Buyt

Xe ap

25

100

125

Nam

75

120

205

Vi mc y ngha = 5%, hay nhan nh xem co s


khac nhau ve c cau s dung cac phng tien giao
thong i lam trong hai nhom cong nhan nam va
cong nhan n hay khong.
3. Mot cuoc ieu tra xa hoi hoc c tien hanh 5
thanh pho A, B, C, D, E yeu cau nhng ngi c hoi
dien ta mc o thoa man cua mnh oi vi thanh
phoi ma ho ang song. Ket qua c cho nh sau:
Thanh
pho

A
B
C
D
E

Mc o thoa man
Rat
thoa
man

Tng
oi

Khong

220
130
84
156
122

121
207
54
95
164

63
75
24
43
73

Vi mc y ngha = 3%, kiem nh xem mc o thoa


man cuoc song co phan bo giong nhau trong 5 thanh
pho tren hay khong?
4. Sau ay la so lieu ve so lng mot loai bao ngay ban c
5 quan noi thanh:
Ngay khao

Quan noi thanh

sat

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Th hai
Th ba
Th t
Th nam
Th sau
Th bay

22
21
25
24
28
30

18
18
25
24
19
22

22
22
25
18
15
28

18
18
19
20
22
25

18
19
20
22
25
25

Lng bao ban c 5 quan co khac nhau thc s khong?


Chon = 2%. Lng bao ban ra co chu tac ong cua cac yeu to
ngay trong tuan khong?
5.Theo doi ngau nhien gia thue nha tai 5 thanh
kien thue nha nh nhau) thu c cac so lieu sau:
Thanh pho 90
120 850 132 140 115
A
0
0
0
0
0
Thanh pho 62
640 775 100 690 550
B
5
0
Thanh pho 41
400 420 560 780 620
C
5
Thanh pho 41
310 320 280 500 385
D
0
Thanh pho 34
425 275 210 575 360
E
0

pho (vi ieu


975
840
800

75
0
39
0

440

Hay tm P-value e kiem nh xem co s khac biet ve gia


thue nha 5 thanh pho noi tren hay khong.