Kempson (1977:123) menjelaskan ketaksaan sebagai kegandaan makna dari suatu tanda bahasa.

Ketaksaan menimbulkan penafsiran ganda dan ketaksaan itu terjadi pada tanda-tanda bahasa yang mengandungi oposisi multilateral. Ketaksaan makna juga didefinisikan sebagai sepotong ayat yang dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu bergantung kepada intonasi ayat itu diucapkan. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsure ketaksaan. Contoh: Ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. Ayat ini mengandungi unsure ketaksaan kerana dapat diertikan sebagai ibu kepada bapa (iaitu nenek) Mustafa telah meninggal dunia, atau kedua-dua ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. Dalam beberapa hal kadang-kadang kita menemui ayat yang bermakna lebih daripada satu yang umumnya disebut sebagai ayat yang taksa. Dari segi pemprosesan untuk pemahaman, ayat yang taksa memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi kerana pendengar meneka makna tertentu tetapi ternyata tekaannya itu salah sehingga dia harus memproses semula seluruh interpretasi. Ketaksaan terbahagi kepada dua jenis iaitu ketaksaan leksikal dan struktur. Ketaksaan leksikal hanya melibatkan kata-kata tertentu dalam sesebuah ayat. Hal ini berlaku apabila sesuatu kata mempunyai lebih daripada satu makna dan setiap makna menghasilkan pentafsiran yang berlainan untuk sesebuah ayat. Contohnya perkataan ‘bunga’ dalam ayat di bawah: Di rumah Pak Abu ada jambangan-jambangan bunga yang sedang mekar. Apabila seseorang mendengar ayat di atas, ia terpaksa memilih salah satu daripada dua makna bagi perkataan ‘bunga’, sama ada bunga dalam maksud yang biasa atau bunga yang dikiaskan untuk anak-anak gadis Pak Abu. Ketaksaan struktur pula wujud apabila dua atau lebih struktur yang berlainan dihubungkan dengan satu urutan kata yang serupa.setiap struktur mempunyai makna yang berlainan daripada struktur yang lain. contohnya apabila kita membaca ayat bahasa Inggeris yang berikut, kita dihadapkan dengan beberapa pentafsiran yang berbeza.

Melalui pengajaran yang telah dijalankan di dalam kelas. Yayasan ADIKARYA IKAPI dan THE FORD FOUNDATION. Zulkifley Hamid (2006). Ayat di atas dapat ditafsirkan sebagai mmepunyai tiga maksud yang berlainan. Oswald telah memasuki peraduan menembak. seseorang telah menembak Oswald. Mata yang diperolehnya sungguh mengagumkan dan peristiwa tersebut diingat sehingga sekarang.Oswald’s shooting is remembered. PTS Professional Publishing Sdn.. Psikolinguistik: Memahami asas pemerolehan bahasa.. Ketiga. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. saya ingin menambah maksud ketaksaan makna selain daripada yang telah dijelaskan seperti di atas. perkataan yang sama dan disusun dengan susunan yang sama dapat memberikan maksud yang berlainan. Wanita vs Perempuan Ini menimbulkan ketaksaan atau kekaburan makna kerana kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama tetapi pada hakikatnya kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang berlainan. Contohnya seperti yang telah dijelaskan oleh pensyarah semasa di dalam kelas ialah perkataan. Oswald telah menembak seseorang dan peristiwa itu diingat hingga sekarang. Daripada contoh di atas. Bhd. Kedua. RUJUKAN Hasan Alwi & Dendy Sugono (2002). Bhd. Telaah Bahasa dan Sastra. Ketaksaan juga merujuk kepada kekaburan atau ketidakpastian makna dan ayat taksa ini sedapat mungkin dihindari kerana ayat ini tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca. dan peristiwa Oswald ditembak itu diingat hingga sekarang. Antara contoh-contoh lain ialah seperti: Kolam vs Tasik . PTS Professional Publishing Sdn. Soenjono Dardjowidjojo (2005). Pertama.

Habuk vs Debu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful