Protokoli u mobilnoj telefoniji

Nikola Nojić 19/08

S A D R Ž A J:
MOBILNE MREŽE ZASNOVANE NA IP PROTOKOLU…………………………..……..1 1. 2. UVOD………………………………………………………………………………………...1 MOBILNI IP PROTOKOL (MIP)…………………………………………………..2 2.1. PREGLED MIP STANDARDA………………………………………….…..3 2.2. NEKA OD ZNAČAJNIJIH OGRANIČENJA U PRIMENI MIP………...4 2.3. PERSPEKTIVE ZA PRIMENU MIP U BEŽIČNIM MREŽAMA…………….…5 2.4. CELULARNI IP………………………………………………………………………………..6 3. UTICAJ TEHNOLOGIJA MOBILNIH MREŽA NA PRIMENU MIP…………6 3.1.GSM TEHNOLOGIJA……………………….…………………………………………………6 3.2. UMTS………………………………………………………………………………………..……..7 4. MOBILNA IP ARHITEKTURA…………………………………………………………..8 5.TEHNOLOGIJA TDMoIP U MOBILNOJ TELEFONIJI……………………….....10 6.ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………………16

LITERATURA………………………………………………………………...………..17

što obezbeĎuje jedinstvenu identifikaciju. Paralelno sa ovim procesima razvijaju se u okviru IETF asocijacije mobilni IP (MIP) standardi . U mrežama kod kojih se rutiranje obavlja primenom IP protokola jedinstvena terminalna adresa korisnika ima u osnovi dve funkcije: odreĎivanje lokacije I obavljanje identifikacije. UMTS).UVOD Kao kod Interneta i mreža za prenos podataka IP (Internet Protocol) postaje defacto standard jezgra mreže mobilnih telekomunikacionih sistema novijih generacija. 2+ i 3G (GPRS. EDGE. EDGE) i Internet servisa (WAP) u svet mobilnih komunikacija. mobilni IP standard nudi rešenje za ovaj problem. UvoĎenjem IP rešenja za obezbeĎenje mobilnosti terminala u osnovi se realizuje uvoĎenjem mobilnog IP protokola u jezgro Internet mreže. WLAN itd. MeĎutim.). UMTS. Istovremeno. ovakva IP mobilnost može se posmatrati kao roaming a terminal je portabilan sa stanovišta konekcije.Mobilni IP standard je predmet ekspertskih rasprava i istraživanja koje treba da stvore preduslove za njegovu primenu. xDSL. Mobilni IP održava istu IP adresu bez obzira na trenutnu lokaciju terminala. 1 .Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 MOBILNE MREŽE ZASNOVANE NA IP PROTOKOLU 1. Ovaj proces je zapčoeo uvoĎenjem paketske komutacije (GPRS.) ili bežičnih mreža (GSM. Ethernet LAN itd. Internet mreža je tradicionalno fiksna mreža. Pri tom će automatski primiti sve podatke koji su bili poslati na njegovu domicilnu (home) IP adresu. ovaj novi protocol preuzima dve vrste odgovornosti: za isporuku svih paketa do mobilnog terminala koji je u pokretu i za indiciranje lokacije mobilnog terminala na osnovu geografskih koordinata. Mobilnost uvodi dodatno konflikt izmeĎu ove dve funkcije. Pristup na jezgro mreže zasnovane na mobilnom IP može biti realizovan ravnopravno preko fiksnih mreža (PSTN. Na slici 1 prikazane su metode pristupa na jezgro mreže zasnovanom na mobilnom IP protokolu. tako da klijentski čvorovi mogu menjati svoju lokaciju I priključivati se na mrežu na svakom pogodnom mestu. Iz toga proizilazi da se mobilni IP protokol može posmatrati kao integrativni protokol za različite metode pristupa. GPRS. Ako se primeni celularna analogija.

MOBILNI IP PROTOKOL (MIP) Od početka uvoĎenja Interneta. Me Ďutim. IP mobilnost sa MIP protokolom u jezgru mreže preko različitih metoda pristupa Ovaj rad ima za cilj da pruži pregled mogućnosti primene i izloži inicijalni način za uvoĎenje novih mobilnih IP servisa u mobilnim mrežema treće generacije (3G). savremeni trendovi u paketski orjentisanoj jezgro mreži ukazuju sve više da je potrebno ukloniti postojeća topološka ograničenja. MIP predstavlja prvi pokušaj istinskog mobilnog protokola za rutiranje koje ide u susret sledećim zahtevima: IP adrese mobilnih čvorova treba da ostanu iste u cilju pružanja servisa na višim slojevima mobilni čvor treba da bude raspoloživ da komunicira i sa IP-mobilnim i IPfiksnim korespodentima mobilni čvorovi moraju biti na istom nivou sigurnosti i pouzdanosti kao i fiksni čvorovi.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Slika 1. kao što su zahtevi u pogledu servisa i pristupnih tehnologija. Mehanizam dinamičkog adresiranja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) predstavlja prvi korak u pravcu IP mobilnosti. da bi se došlo do odgovora kako mobilni IP može da pruži podršku ovim faktorima 2. U okviru toga uključena je implementacija IP u jezgro mreže kao i migracioni put od sistema generacije 2+ (GPRS. 2 . EDGE) ka 3G (UMTS) sistemima. MeĎutim ako se uvedu terminali sa mobilnim mogu ćnostima IP adresa će se menjati. Pored toga u radu su analizirani različiti faktori u okviru mobilnih mreža 3G. IP rutiranje zasnivalo se na regionalnom adresiranju.

odnosno od strane FA ako je u stranoj mreži. ukoliko podmreža ne koristi usluge FA. Uvode se dve nove mrežne funkcije: domicilni agent HA (Home Agent) i strani agent FA (Foreign Agent) . Funkciji povezivanja dodaju se nove mogućnosti kao što su: ažuriranje povezivanja. Mobilni IP podrazumeva da MN ima permanentnu adresu koja pripada podmreži u ovom slučaju to je domicilna mreža HN (Home Network). postavljanje zahteva za povezivanjem i potvrda povezivanja. U suštini satandardi MIPv4 i MIPv6 omogućavaju makro mobilnost. PREGLED MIP STANDARDA Na podrućju standardizacije može se govoriti o dva standarda: MIPv4 i MIPv6. Svaka druga podmreža u kojoj mobilni terminal može da se zatekne naziva se strana mreža FN (Foreign Network). odnosno koriste se istovremeno globalni i lokalni identifikatori mobilni čvor koji se nalazi van svog domicilnog odredišta ima dve adrese: domicilnu HA (Home Address) adresu i takozvanu CoA (Care of Address) adresu kad se nalazi van domicilnog područja. dok svaki terminal ili server koji komunicira sa MN nosi naziv korespodentni čvor CN. U terminološkom smislu svaki mobilni terminal koji poseduje karakteristiku mobilnosti naziva se mobilni čvor MN (Mobile Node). Upravljanje mobilnošću na osnovu MIPv4 standarda zasniva se na sledećim postavkama: primenjuje se hijerarhijsko adresiranje. pri čemu HA i FA obavljaju funkcije mrežnog prolaza (Gateway) za rutiranje u podmreži. 3 . Alternativno MN može doboti CoA dinamičkim putem mehanizma kao što je DHCP. MIPv6 standard omogućava i druge vrste funkcionalnosti kao što je dinamičko traženje HA. postojanje različitih opcija za zaglavlje domicilne adrese i automatsko konfigurisanje. tako da u slučaju tripartitnog rutiranja svaki korespodentni čvor zna aktuelnu adresu mobilnog čvora.1.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 2. Kad se nalazi u FN mobilni terminal privremeno dobija novu adresu sa geografskom oznakom koja se naziva Care of Address (CoA) ili FACoA ukoliko se koristi FA (Foreign Agent). Upravljanje mobilnošću na bazi MIPv6 stanadrada zasniva se na sledećim postavkama: Uvodi se funkcija povezivanja. Funkcija mobilnosti zahteva da MN bude administriran na mrežnom nivou od strane HA ako je u domicilnoj mreži.

Ovo može da predstavlja veliki problem u primeni MIP pošto se paketi šalju do MN i eksternim linkovima. Zbog toga komercijalni 4 . Provajderi Inernet servisa zbog sigurnosti filtriraju pakete na osnovu izvornih adresa. kad se MN kao posetilac kreće kroz drugu mrežu veoma udaljenu od domicilne mreže. MIPv4 procedure Preopterećenje: Procesi enkapsuliranja I tuneliranja kao i signalizacija kod MIP mogu u značajnoj meri opteretiti prenos podataka. Degradacija performansi i fenomen tripartitnog rutiranja mogu takoĎe dovesti do odreĎenih ograničenja kad se radi sa aplikacijama u realnom vremenu. što je prikazano na slici 2. može se desiti da se poveže direktno sa CN. Sigurnost: ObezbeĎuje se interakcijom sa ruterom za zaštitu (Firewall) i ulaznim ruterom za filtriranje. NEKA OD ZNAČAJNIJIH OGRANIČENJA U PRIMENI MIP Slučaj tripartitnog rutiranja: Paketi koji dolaze iz CN prosleĎuju se do HA odakle se isporučuju odgovarajućoj mreži u kojoj se MN nalazi kao posetilac.2. što može da redukuje radio resurse ako se koriste radio mreže za pristup. U najgorem slučaju.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 2. Slika 2.

Prednosti koje pruža primena MIP standard ogledaju se izmeĎu ostalog i u podršci brzom handoveru. zaobilazeći HA. To se posebno odnosi na preoterećenje i garantovanje performansi primenom optimiziranog rutiranja.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 proizvodi koji se razvijaju na osnovu MIPv4 standarda predviĎaju dodatne module koji sadrže rutere za zaštitu i filtriranje na ulazu. Za servise koji se raelizuju u relanom vremenu. MeĎutim ostaje kao otvoreno pitanje kad će biti definisana arhitektura za mikro mobilnost u mrežama za pristup AN (Access Network). čini se izglednim u bliskoj budućnosti. 5 . što je prikazano na slici 3 Slika 3. Optimizovano rutiranje kod MIPv6 2. koja je neophodna jer stroga vremenska ograničenja zahtevaju brzi handover u okviru IP čvorova.3. PERSPEKTIVE ZA PRIMENU MIP U BEŽIČNIM MREŽAMA Mogućnosti primene MIP standarda u bežičnim mrežama kao protokola za makro mobilnost u jezgro mreži koja je u potpunosti zasnovana na IP protokolu. Od MIPv6 se očekuje da reši navedene probleme. kao što su VoIP ili video konferencija ostaje otvoreno pitanje lokacije sistema za upravljanje mobilnošću terminala. Optimizirano rutiranje se izvodi kad MN informiše svoje korespodente o svojoj CoA adresi I počne da prima direktno tunelirane pakete.

Rešavanje mikro mobilnosti pomoću celularnog IP podrazumeva da arhitektura mreža za pristup mora biti zasnovana na IP protokolu.GSM TEHNOLOGIJA Primena MIP u okviru GSM mreže je uporedivo sa primenom modema u javnim komutiranim telefonskim mrežama. Mobilni hostovi koji se pridodaju na mrežu koriste IP adresu mrežnog prolaza kao svoju IP CoA adresu.6Kbit/s i može se pove_ati korišćenjem više kanala u paraleli za jednu IP sesiju. Mobilnost izmeĎu mrežnih prolaza se upravlja pomoću MIPv4 standarda. Celularni IP se odnosi na lokalnu Internet mobilnost koja u suštini predstavlja mikro mobilnost. Celularne IP mreže se povezuju na Internet preko mrežnog prolaza. MIP standard podržava globalnu odnosno makro mobilnost. Neki od predloga zasnivaju se na celularnom IP protokolu . 3.1.4. Postojeći GSM standard nije koncipiran da ide u susret ovim zahtevima. što podrazumeva da će veza izmeĎu aplikacija koje koriste IP kao mrežni protokol biti aktivna u dužem vremenskom trajanju. 3. Za povezivanje sa IP mrežnim prolazom koristi se protokol PPP (Point to Point Protocol) na drugom sloju. mobilne IP aplikacije treba da su uvek na raspolaganju. Sa druge strane.2. Pokretanje IP sesije preko GSM angažuje relativno veliko vreme. UMTS Razvoj i uvoĎenje UMTS u svet Interneta prikazan je na slici 4.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 3. UTICAJ TEHNOLOGIJA MOBILNIH MREŽA NA PRIMENU MIP 3. dok se mobilnost u okviru mreže za pristup obezbeĎuje putem celularnog IP. MeĎutim zauzimanje više kanala umanjuje mogućnosti realizacije drugog saobraćaja. Ako se posmatra dalje. Maksimalni protok je 9.Rešenje se očekuje kroz proširenje MIPv6 standarda. 6 . Univerzalna komponenta celularnih IP mreža je bazna stanica koja služi kao pristupna tačka AP (Access Point) koja u isto vreme rutira IP pakete I integriše celularne kontrolne funkcije koje su sadržane u mobilnom komutacionom centru MSC (Mobile Switching Centre) i u baznom staničnom kontroleru BSC (Base Station Controller). CELULARNI IP Da bi se rešio problem nedostataka MIPv4 u pogledu mikro mobilnosti danas postoji više predloga.

MOBILNA IP ARHITEKTURA Osnovna ideja pri izradi nove mrežne arhitekture sastoji se u odvajanju funkcije kontrole poziva od komutacione funkcije. MeĎutim. 7 . 4. jedna se zasniva na evoluciji GPRS mreže u kombinaciji sa GSM mrežom dok se druga zasniva na jezgro mreži realizovanoj u potpunoj IP tehnologiji. uključujući i mreže za pristup. Pored toga zahteva se da aplikacije budu nezevisne od prva dva sloja. Navedeni serveri treba da omoguće pristup do aplikacija kao i da preuzmu upravljanje sa kontrolnom ravni. Postoje dve opcije za UMTS jezgro mrež. Realizacija IP u sistemima 3G Uticaj asimetričnih protoka na dolaznom i odlaznom linku uzeta je u obzir već pri planiranju CDMA UMTS mreža. Prednost ovakve arhitekture je mogućnost efikasnog korišćenja mreže pri prenosu. i da preuzmu upravljanje sa korisničkom ravni. kako za servise na bazi komutacije kola tako i za servise na bazi komutacije paketa. dok mrežni prolazi treba da pruže mogućnost priključivanja na različite vrste mreža. ovakav tip arhitekture zahteva primenu nekih novih mrežnih elemenata kao što su serveri i mrežni prolazi za pojedine vrste medija. odnosno da se realizuju na višim slojevima. Struktura ove slojevite mrežne arhitekture prikazana je na slici 5.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Slika 4.

STM). čvorovi i oprema moraju u potpunosti biti zasnovani na IP protokolu. kontrolni i jezgro mreže (ATM. Struktura MIP mrežne arhitekture Kao važna funkcija i elemenat operativne podrške radio mreže za pristup OSRAN (Operation Support for the Radio Access Network) treba istaći podsistem za upravljanje radio pristupom RAM (Radio Access Managenent).Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Slika 5. videćemo da su glavni slojevi nove arhitekture: aplikacioni. Internet itd. odnosno ATM/IP okosnice kao ravni za konekciju sa pristupnom ravni. Navedeni sistemi. Pored navedenog ove mrežne arhitekture zahtevaju razvoj i primenu IP rutera koji mogu da rade u realnom vremenu. komutacioni centri okosnice i medijski mrežni prolazi. IP. Dalji razvoj arhutekture treba da dovede do spajanja servisne I kontrolne ravni. komutacioni. mrežni prolazi i ruteri i mreže za pristup. U kontrolnoj ravni nalaze se serveri za realizaciju servisa (govorni. 8 .). Ako se vratimo slici 5. U okviru ravni za konekciju smešteni su oprema za prenos i linije.

TEHNOLOGIJA TDMoIP U MOBILNOJ TELEFONIJI 5. pristupna ravan sadrži fiksne I bežične mreže za pristup.): 1. Sinhroni niz bitova se deli u segmente 2.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Na kraju. Pogodnosti ovakve tehnologije su: • Omogućeni su svi tradicionalni servisi (prenos i govora i podataka) • Koristi se postojeća oprema krajnjih korisnika • Povećavaju se prihodi od postojeće IP infrastrukture • Smanjuju se troškovi održavanja • Ekonomski povoljna primena uz brzu instalaciju Sve ovo se postiže uz istovremeno zadržavanje visokih performansi. Svakom segmentu se dodaje IP zaglavlje i tako se formira paket 3. Slika 6. Paketi se šalju na odredište preko IP mreže 9 . 5. mobilne telekomunikacione mreže i druge mreže kao što je Internet. TDMoIP tehnologija radi na sledećem principu (Slika 6.1 KRATAK PRIKAZ TEHNOLOGIJE TDMoIP Princip rada test sistema koji je realizovan u MTS zasniva se na konceptu i tehnologiji TDMoIP koja postojeći saobraćaj transparentno (za sve protokole i signalizacije) prenosi preko IP mreže. TDMoIP segmentiranje .

Slika 7. Budući da se ne vrše kompresija i potiskivanje govorne pauze (Silence Suppression) unosi se minimalno kašnjenje i ne utiče se na kvalitet govornog signala (za razliku od VoIP rešenja). prikazuje format rama za TDMoIP.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Na odredištu se vrši rekonstrukcija originalnog niza bitova. u okviru koga se definiše VLAN označavanje-tagging (ID i prioritet VLAN-a) u skladu sa preporukom IEEE 802.1p&q. zatim IP sloj koji sadrži TOS (Type Of Service) bajt. Delovi rama su MAC (Medium Access Control) sloj koji predstavlja eternet frejm. 10 .

Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 UDP (User Datagram Protocol) sloj koji se koristi za prenos broja odredišnog bandla. TOS se sastoji od 8 bita i definiše nivo IP prioriteta koji je isti za sve pakete. Potpuno je konfigurabilan. Payload koji predstavlja korisni sadržaj i CRC (Cyclic Redundancy Check) za proveru greške na prenosu. 11 .

4. Format rama 5. Saobraćaj sa E1 portova pretvara se u paket e i šalje preko mreže. Sa IP strane podržan je QoS (Quality of Service) preko potpuno konfigurabilnog ToS bajta (Slika 7. IP šemom adresiranja.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Slika 7. (Postoje i ureĎaji koji omogućavaju prenos 1. [1.) IPmux-4 poseduje 4 E1 RJ-45 porta i jedan 10-100BaseT uplink ka IP mreži.). Na drugoj strani IPmux -4 pretvara IP pakete u E1 saobraćaj. Podržani su sledeći tipovi E1 saobraćaja: • Unframed E1 • Framed E1 • Framed E1 sa CAS (Channel Associated Signaling) kao i prespajanje izmeĎu E1 portova na nivou 64Kb kanala. 5] Podržani su (u smislu generisanja i beleženja) svi standardni alarmi (LOS (Loss Of Signal). 16 E1 linija. Na ovaj način omogućen je prenos E1 saobraćaja za sve protokole signaliziranja preko mreže sa komutacijom paketa.2 OPIS IPMUX-4 UREĐAJA KOJI JE KORIŠĆEN U TEST MREŽI U probnoj mreži koja je realizovana korišćeni su TDMoIP multiplekseri (IPmux-4) proizvoĎača RAD Data Communications. 8. Ovakav multiplekser omogućava prenos 4 E1 linije preko IP i eternet mreža. LOF (Loss Of Frame)-AIS (Alarm Indication Signal)). SES (Severily Errored 12 .

dat je primer tehnike multibandlinga za sistem koji koristi IPmux-16 i IPmux-1 ureĎaje. a jedan bandl može uključivati ukupno do 31 64Kb kanal. umesto iznajmljenih linija i mikrotalasnih veza. bandlova (svežnjeva 64Kb kanala) za svaki E1 kanal. s tim što bi svaka od 31 lokacije imala kapacitet od jednog 64Kb kanala. Zatim se konfiguriše veza izmeĎu bandlova. a drugi bandl na drugu udaljenu lokaciju. U budućnosti. Na dve udaljene lokacije se za E1 kanal definiše jedan bandl sa 10 64Kb kanala. Za jedan E1 kanal može se definisati do 31 bandl. za E1 kanal (31x64Kb kanal) na centralnoj lokaciji na ureĎaju se definišu dva bandla. Jedan bandl sa centralne lokacije se šalje na jednu udaljenu lokaciju.[4] TDMoIP multiplekseri podržavaju multibundling mehanizam koji omogućuje proizvoljno preusmeravanje saobraćaja na nivou 64Kb kanala. Mehanizam se sastoji u definisanju tzv. gde su IP mreže magistralni sistemi mobilne telefonije. postojeći i ureĎaji treće generacije 13 . ProizvoĎači opreme za treću generaciju mobilne telefonije (UMTS) već su u odmaklim fazama razvoja TDMoIP rešenja. Na primer. i External/Internal loopback test (obavlja proveru kvaliteta realizovane veze). Broj 64Kb kanala u dva povezana bandla mora biti isti. tako što svaki bandl ima svoje odredište definisano IP adresom ureĎaja i brojem pridruženog bandla. [1. Sistem sa IPmux-16/IPmux-1 ureĎajima – ilustracija multibandlinga Na Slici 8. svaki sa po 10 64Kb kanala (ostalih 11 64Kb kanala tada nije iskorišćeno). što praktično znači da svaki 64Kb kanal može činiti jedan bandl.4] Slika 8. Zatim se izvrši pridruživanje bandlova izmeĎu lokacija. Na ovaj način se jedan E1 kanal može distribuirati na do 31 različitu lokaciju.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Seconds)-UAS (Unavailable Seconds) statistika.

Na Slici 10. Primena IPmux ureĎaja u mobilnoj telefoniji Na Slici 9.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 Slika 9. On je realizovan sa IPmux-4 ureĎajima. a druga je u zgradi Rudnapa. koji obavljaju funkciju TDMoIP multipleksera. Upotreba IP pristupne mreže omogućava jednostavno i jeftino povezivanje baznih stanica sa kontrolerom baznih stanica i centralom mobilne telefonije. Za probnu realizaciju su korišćene dve mikro bazne stanice. Lokacije su odabrane jer je bilo relativno jednostavno da se ostvari povezivanje na Intranet mrežu. dat je primer primene IPmux ureĎaja u sistemima mobilne telefonije . data je blok šema test sistema koji je bio u funkciji više od mesec dana u MTS. Stanice su malog kapaciteta pa njihov eventualni privremeni prekid rada ne bi doprineo većem narušavanju kvaliteta saobraćaja. Veza je realizovana preko postojeće Telekomove intranet mreže. 5.3 TEST SISTEM PRENOSA ZA MOBILNU TELEFONIJU Sistem za prenos od BSC-a do baznih stanica se zasniva na E1 signalu. Za potrebe ovog test sistema su korišćene tri lokacije: zgrada Lola instituta. primenom tehnologije TDMoIP uz upotrebu intranet mreže Telekom-a. Namena ovog sistema je bila da testira saobraćaj izmeĎu baznih stanica i BSC-a. Prva mikro stanica je u zgradi Lola instituta. zgrada Rudnapa i Železnik. Radnici Telekoma na 14 .

Prilikom puštanja u rad baznih stanica primenom TDMoIP saobraćaj je bio najnižeg prioriteta u intranet mreži preduzeća Telekom Srbija. što je bio dodatni otežavajući element. Slika 10. ObezbeĎivanjem najvišeg prioriteta postigla bi se stabilnost prenosnog puta kroz mrežu i garantovao visoki kvalitet saobraćaja. ali koji nije uticao na kvalitet veza.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 lokacijama gde su mikro bazne stanice mogli su da iznose eventualne primedbe koje se odnose na funkcionisanje stanica. Blok šema sistema 15 .

Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 6. 16 . Ako se koristi celularna analogija ova IP mobilnost može da se posmatra kao objedinjavajući protokol za različite pristupne metode za pružanje IP mobilnosti. bilo da se radi o govoru ili o podacima. mogućnost multikastinga itd. MIP standard nudi i druge pogodnosti tako što svaku aplikaciju može da učini mobilnom. Rešenja za uvoženje mobilnosti terminala u IP mreže predstavlja MIP standarda primenjen u Internet jezgro mreži. Kako osnovnu infrastrukturu za IP prestavlja Internet koji na bazi MIP standarda treba da obezbedi realizaciju globalnih servisa. upravljanje mobilnošću.ZAKLJUČAK Mobilni IP treba da doprinese pojednostavljenju i pojeftinjenju ovih sistema. Koristeći se osobinom nezavisnosti od medijuma primenjenog u mrežama za pristup (fiksne ili bežične) MIP je u stanju da obezbedi različite širine propusnih opsega prema potrebi. potrebno je ukloniti neka ograničenja koja današnji Internet ima u pogledu: sigurnost.

org/rfc/rfc2002.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-mobileip-cellularip00.Protokoli u mobilnoj telefoniji Nikola Nojić 19/08 LITERATURA [1] http://www. et al.ietf.txt [2] Ovum: Mobile IP 99. Gupta V. [4] http://www.: Hop-by Hop Toward Future Mobile Broadband IP. 00 Studies [3] Montenegro G. 2356. 17 . : Sun's SKIP Firewall Traversal for Mobile IP. 3.txt [5] Mahonen P. June 1998. IEEE Communications Magazine. March 2004. No. Vol. IETF RFC.. 42.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful