ORDIN Nr.

35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 27 mai 2003 In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se aproba Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman ANEXA 1 STANDARDE MINIME OBLIGATORII pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist PARTEA I Ingrijirea copilului plasat la asistentul maternal

1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenta maternala, daca se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii si promovarea egalitatii. 1.1. Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati si sexualitate. 1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistenta maternala actionand in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil; asistentul maternal si asistentul social al copilului lucreaza impreuna la cresterea respectului de sine al copilului si la dezvoltarea sentimentului ca este util. 1.3. Trecutul etnic, cultural si lingvistic al fiecarui copil trebuie sa fie consemnat si pastrat cu acuratete, acceptat si respectat; planul individualizat de protectie, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum si reevaluarile periodice ale masurii de protectie includ si tin cont de trecutul copilului. 1.4. Copilul este sprijinit si incurajat sa-si dezvolte abilitati de depasire a situatiilor discriminatorii; copiii apartinand minoritatilor sunt sprijiniti si incurajati sa-si dezvolte abilitati de raspuns la atitudinile discriminatorii. 1.5. Copilul cu dizabilitati beneficiaza de servicii specifice de sprijin si recuperare in vederea maximizarii potentialului sau, pentru o mai buna adaptare la o viata normala; copilului i se asigura echipament adecvat si, acolo unde este posibil, adaptarea casei sau masinii asistentului maternal. 1.6. Copilul este incurajat si are acces in aceeasi masura la oportunitati de dezvoltare a talentului, interesului sau pasiunilor lui; fiecare copil este incurajat sa-si dezvolte pasiunile in stransa legatura cu domenii de interes corespunzatoare varstei si abilitatilor personale. 1.7. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la ingrijirea si planurile de viitor in functie de varsta, experienta si capacitate de intelegere si are dreptul la sprijin si asistenta in exercitarea acestui drept. 2. Evaluarea nevoilor copilului este realizata inaintea luarii masurii de plasare la asistentul maternal, este comunicata tuturor partilor interesate si este revizuita periodic. 2.1. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare SPPC, respectiv de catre organismul privat autorizat, denumit in continuare OPA, in urma sesizarii, realizeaza evaluarea nevoilor copilului, care include aspecte legate de sanatate, identitate, familie si relatii sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament si deprinderi de ingrijire personala; o atentie deosebita se

acorda trecutului copilului referitor la origine etnica, cultura, limba, dizabilitati, sex si preferintelor copilului de a fi plasat cu fratii/surorile acestuia. 2.2. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluarii nevoilor sale, luand in considerare interesul superior al copilului. 2.3. Plasamentul in regim de urgenta este facut in conditiile prevazute de lege, cu justificarea in scris de catre asistentul social care a propus masura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului in acest caz se realizeaza in cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar in cazuri exceptionale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile. 2.4. Asistentul social al copilului realizeaza evaluarea nevoilor copilului in concordanta cu normele si etica profesionala in maximum 30 de zile de la data sesizarii; asistentul social ii implica in evaluarea nevoilor copilului pe urmatorii: familia copilului, copilul, persoana care il ingrijeste sau l-a avut in ingrijire, alti specialisti, precum si orice alte persoane relevante pentru viata copilului. 2.5. Asistentul social transmite copii ale evaluarii nevoilor copilului familiei copilului, asistentului maternal si oricarei alte persoane relevante, implicate in protectia si ingrijirea acelui copil; orice nemultumire a celor mai sus mentionati cu privire la continutul evaluarii se consemneaza si se ataseaza la dosar; daca este cazul, o copie a evaluarii nevoilor este transmisa si copilului. 2.6. Asistentul social al copilului realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii. 2.7. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului in stabilirea planului individualizat de protectie, recomandarea masurii de protectie, reevaluarea periodica a masurii si informarea autoritatilor competente. 3. Copilul plasat la asistentul maternal trebuie sa aiba intocmit un plan de permanenta si toate activitatile propuse in acest plan vor fi implementate; planul individualizat de protectie este revizuit periodic, orice modificare a planului fiind realizata numai dupa revizuire. 3.1. Asistentul social al copilului intocmeste planul individualizat de protectie, plan ce cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung, activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului; planul este intocmit inaintea plasarii copilului sau imediat dupa, in cazul plasamentului in regim de urgenta.

3.2. Asistentul social al copilului transmite, in cel mult doua saptamani de la plasarea copilului, copii ale planului individualizat de protectie urmatoarelor persoane: copilului, familiei acestuia si asistentului maternal; pe aceasta cale partile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate si ca acestea reprezinta modalitatea de a propune schimbari in planul de permanenta. 3.3. Pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului se realizeaza inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta; asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate si va facilita comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal). 3.4. Asistentul social al copilului intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil; conventia cuprinde elementele prevazute de lege, este in acord cu planul individualizat de protectie si detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului. 3.5. Asistentul social al copilului transmite copii ale conventiei de plasament copilului care a implinit varsta de 10 ani, asistentului maternal, familiei copilului, precum si altor persoane fizice sau juridice prevazute de lege; acolo unde nu este cazul, acest lucru se va consemna la dosarul copilului. 3.6. Revizuirea planului individualizat de protectie se realizeaza trimestrial, inaintea reevaluarii masurii de plasare; revizuirea se realizeaza si ori de cate ori modificari neasteptate in viata copilului impun acest lucru. 3.7. Revizuirea planului individualizat de protectie se face luand in considerare si nivelul dezvoltarii copilului raportat la parametrii corespunzatori varstei acestuia. 3.8. In procesul de revizuire a planului individualizat de protectie, asistentul social al copilului implica familia copilului, asistentul maternal, copilul si supervizorul asistentului social al copilului; asistentul social al copilului poate implica in acest proces orice alti specialisti care pot fi consultati cu privire la ingrijirea, protectia si dezvoltarea copilului. 3.9. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de intocmire si revizuire a planului individualizat de protectie vor fi implicati activ copilul, familia copilului si asistentul maternal; acolo unde este necesar, aceste structuri acorda asistenta necesara in functie de nevoile culturale, lingvistice sau dizabilitatile acestora. 3.10. Asistentul social al copilului intocmeste si pastreaza la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire; orice decizie sau recomandare rezultata in urma intalnirilor se notifica in scris, in cel mult doua saptamani, tuturor partilor.

8. asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protectie pentru stabilirea masurilor de sprijin si asistenta necesare atat pentru copil. 4. 4. asistentul maternal si familia sa. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluarii nevoilor copilului. Decizia de plasare a copilului va fi luata tinandu-se cont de opinia copilului in functie de varsta si capacitatea lui de intelegere si. Asistentul social al copilului consemneaza informatiile specifice luate in considerare la realizarea potrivirii. dizabilitatile si sexualitatea. precum si alti specialisti. Asistentul social al copilului realizeaza potrivirea in baza planului individualizat de protectie si a celor mai recente evaluari ale nevoilor copilului si. cultura si limba asistentului maternal. 4. culturala si lingvistica a acestuia. aceste informatii. in special de originea etnica. . se va lua in considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil.11. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate. 4. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizeaza numai in urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal.6. acolo unde este cazul. 4.3. a abilitatilor si competentelor asistentului maternal. in situatia in care acest lucru nu este posibil. 4. cunostintele.4. In cazul in care se impune incetarea masurii de protectie mai repede decat era prevazut in planul individualizat de protectie sau se identifica o situatie care ar conduce la acest lucru. 4. cat si pentru asistentul maternal.2. alti copii aflati in plasament la asistentul maternal. 4. in luarea deciziei se va urmari intampinarea acestor nevoi prin originea etnica. 4. Asistentul social al copilului trebuie sa identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunostinte care sunt eligibile pentru copil. de opinia familiei copilului. procesul de identificare a asistentului maternal va urmari ca acesta sa aiba deprinderile. Asistentul social al copilului implica in procesul de potrivire copilul. dar si acele informatii despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute in totalitate de catre asistentul maternal. Decizia de plasare va lua in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului. daca aceasta nu contravine interesului superior al copilului. respectiv. familia acestuia. dar si masurile de sprijin si asistenta prevazute in vederea compensarii vor fi mentionate in conventia de plasament. astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute.5. de posibilitatea plasarii copilului impreuna cu fratii/surorile acestuia. abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului.1. in recomandarea masurii de protectie.7.3.

6. copilul. SPPC/OPA are in vedere ca numarul de cazuri ale asistentului social sa permita acestuia sa aiba suficient timp pentru munca directa cu familia. asistentul social al copilului ia masuri suplimentare de pregatire. consiliere si sprijin al copilului. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. . supervizorul si alti specialisti. Asistentul social ia in considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal in afara comunitatii copilului numai in cazul in care asistentii maternali locali nu corespund nevoilor copilului. Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea. totodata. 5. asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaste familia si mediul asistentului maternal.2. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. familia si asistentul maternal cu privire la nominalizarea asistentului social. SPPC/OPA notifica in scris copilul. SPPC/OPA asigura pentru asistentul social indrumare si coordonare prin intermediul supervizorului. inainte de mutarea propriu-zisa a copilului.10.11. motivul va fi consemnat in planul individualizat de protectie. numarul vizitelor lunare. 4. In cazul plasarii copilului in afara comunitatii sau la un asistent maternal de origine etnica diferita de a copilului.1.4. Asistentul social al copilului viziteaza in mod regulat copilul. numarul si durata intalnirilor individuale sunt consemnate in conventia de plasament.5. 5. 5. 5. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare copil un asistent social cu pregatire specifica referitoare la dezvoltarea copilului si experienta directa in serviciul de asistenta maternala.9.7. avand inclusiv intalniri individuale cu copilul. asistentul maternal. in vederea atingerii obiectivelor stabilite in planul individualizat de protectie. Asistentul social al copilului se asigura ca in procesul de potrivire copilul dispune de o perioada de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-si putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare. 4. responsabilitatile acestuia si la modul cum poate fi contactat. in urma consultarii cu familia.4. Asistentul social al copilului este cel care intocmeste si semneaza planul individualizat de protectie. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la ingrijirea si protectia sa si care promoveaza bunastarea si dezvoltarea copilului. Asistentul social al copilului monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie. in cazul in care asistentul social al copilului este schimbat.3. 5. 5. 5. 5. copilul si asistentul maternal.

2.9.10. Asistentul maternal se implica activ in stimularea si dezvoltarea jocurilor copilului. in conditiile legii. Asistentul maternal asigura pentru copil. rechizite scolare. precum si de preferintele sau specificul cultural si religios al copilului.5. curtea si imprejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente.7.1. 6. mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata copilului. In cazul absentei pentru o perioada de timp a asistentului social. sigur si stimulativ pentru copilul plasat. o dieta care sa tina cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia.3. materiale igienico-sanitare. Locuinta asistentului maternal trebuie sa fie confortabila pentru toti cei care locuiesc acolo. La orice deplasare a copilului. prezinta acestuia potentialele surse de risc. 6.6.4. fiindu-i furnizate materiale referitoare la sanatatea si igiena personala si. 6. Asistentul social al copilului asigura. 6. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care il va sprijini in vederea intelegerii propriei culturi si in care copilul va fi valorizat si sustinut in dezvoltarea sa emotionala. 5. . 6.8. 6. Hainele copilului trebuie sa fie personalizate. Responsabilitatea pentru aceasta pregatire specifica revine asistentului social al copilului. Casa. insotit sau nu de asistentul maternal. precum si echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. SPPC/OPA notifica partile cu privire la aceasta situatie si desemneaza un inlocuitor. Asistentul maternal. suficiente. in acest sens SPPC/OPA asigurand fiecarui copil materiale si jucarii adecvate varstei si sexului. in prezenta asistentului social al copilului. 6.8. cu sprijinul SPPC/OPA. SPPC si OPA se asigura ca transportul se realizeaza in conditii de siguranta. SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament. 6. Asistentul maternal trebuie sa asigure un mediu sanatos. a copilului. Asistentul maternal este pregatit cu privire la problemele legate de sanatate si igiena. varstei copilului si sezonului. echipamentele electrice si cele provocatoare de incendii.9. iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate si spatiu ale copilului. cazarmament. materiale culturalsportive. locurile periculoase fiind clar marcate si asigurate tinandu-se cont de varsta copilului. 6. respectiv. bine intretinute si adecvate sexului. Copilul plasat dispune de propriul pat si dulap. 6. locuinta trebuie sa fie bine intretinuta si sa fie mentinute permanent curatenia si igiena. jucarii.5. 6.

5. Asistentul maternal sprijina copilul in mentinerea relatiilor cu prietenii si in dezvoltarea de noi relatii. Copilul plasat este protejat fata de orice forma de abuz.2. SPPC/OPA asigura in programul de pregatire a asistentului maternal instruirea specifica referitoare la ingrijirea copilului abuzat/neglijat. precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta. 7. neglijare. precum si a oricaror actiuni sau inactiuni care pot aduce atingere demnitatii copilului. Asistentul social al asistentului maternal prezinta acestuia. a oricaror forme de exploatare sau deprivare a copilului. 7. exploatare sau deprivare a copiilor plasati.6. precum si metodele de pastrare in siguranta a datelor. 7. 8. recunoasterea semnelor si comportamentului specific al victimelor abuzului si neglijarii.11. inainte de plasarea copilului. SPPC/OPA are un regulament cu privire la inregistrarea si procesarea cazurilor. necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia.4. In vederea obtinerii atestatului de asistent maternal. solicitantul si toti cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul. formulate la adresa personalului propriu si a familiilor asistentilor maternali.6. 8. Asistentul social al copilului aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil. toate datele sunt pastrate de SPPC/OPA pe o perioada minima de 10 ani de . standardele. informatiile sunt puse la dispozitia copilului sau oricarei persoane implicate in realizarea planului individualizat de protectie. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda prevederi clare pentru situatia in care copilul plasat lipseste nemotivat de la locuinta asistentului maternal. 7. SPPC/OPA include in cadrul regulamentelor interne si asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale. procedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului si se asigura ca acestea au fost intelese.7. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet si actualizat care cuprinde detalii despre natura si calitatea ingrijirii oferite si care reflecta trecutul copilului. 7. care sa stabileasca modul de intocmire a dosarului copilului si continutul acestuia. neglijare. 7.3. 7. 7. exploatare si deprivare. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului.1.1. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda instructiuni si masuri clare cu privire la modalitatile de investigare a suspiciunilor de abuz.

2. precum si detaliile cu privire la statutul legal al copilului. cat si asistentul maternal incurajeaza copilul sa reflecteze si sa-si inteleaga trecutul. 8. asistentul maternal va incuraja copilul sa faca el insusi astfel de inregistrari. Originalul certificatului de nastere al copilului se pastreaza in dosarul de la nivelul SPPC. cu consultarea asistentului maternal si familiei copilului. 9.6. parintii si asistentul maternal cunosc natura datelor continute in dosar.8. 8. precum si procedura referitoare la pastrarea si accesarea acestor date.7. Copilul. alte informatii relevante pentru copil si trecutul lui.3. Asistentul social al copilului. Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat sa isi mentina si sa isi dezvolte relatiile cu familia si prietenii. 8. decizii referitoare la masura de protectie. se va asigura ca aceste informatii privind originea copilului ii sunt dezvaluite in functie de varsta acestuia. Fiecarui copil plasat la asistent maternal i se intocmeste un dosar care este pastrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal. . 8. Atat asistentul social. asistentul social al copilului ofera sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga si sa faca fata acestor informatii. familia sa si asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este in asistenta maternala si inteleg motivele plasamentului. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului si revizuirile periodice ale acesteia. 8. cunosc durata si scopul acestei masuri. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregatirea si sprijinul necesare pentru inregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viata copilului.la dobandirea capacitatii de exercitiu a copilului. planul individualizat de protectie. nevoi. 8. informatii ce urmeaza a fi folosite de copil ulterior.4.9. dosarul trebuie sa includa realizarile si progresele copilului in dezvoltare. minutele intalnirilor de revizuire. sentimente si circumstante. in functie de varsta si capacitatea copilului.10. Asistentul maternal are acces la toate informatiile relevante pentru a ajuta copilul sa-si inteleaga si sa-si accepte trecutul. capacitatea de intelegere. 8. 8. Copilul. in concordanta cu planul individualizat de protectie si cu prevederile conventiei de plasament. orice dovezi care atesta dorintele si parerile exprimate de catre copil si daca acestea au fost luate in considerare. Asistentul social al copilului este instruit de angajator in vederea inregistrarii datelor la dosar.5. 8.

1. copilul este informat si pregatit in functie de varsta si de capacitatea sa de intelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sanatatea sa. inclusiv frecventa si localizarea vizitelor si supervizarea necesara. mai ales cand plasamentul este in afara comunitatii copilului.6. proceduri clare si concrete privind modalitatile prin care se realizeaza mentinerea relatiilor sociale ale fiecarui copil plasat. Asistentul social al copilului afla si sustine opinia copilului si .9. Asistentul social al copilului stabileste. se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o . emotionala si sociala. 9. Copilul plasat are un plan de prevenire. 10. cu consultarea asistentului maternal. coordoneaza toate activitatile referitoare la mentinerea relatiilor. Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor si consemneaza impactul acestora asupra copilului. monitorizarea si evaluarea acestora.7. Asistentul social al copilului. 10. cu consultarea asistentului maternal. interventie si recuperare. In procesul de evaluare si pregatire continua a fiecarui asistent maternal se subliniaza importanta sustinerii copilului pentru mentinerea relatiilor sale si se formeaza aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja si facilita astfel de relatii. planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale. precum si opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate in considerare la revizuirea planului individualizat de protectie. 9. Asistentul social al copilului.acolo unde este posibil . precum si privind sustinerea. 9. Copilul plasat la asistentul maternal primeste ingrijirea medicala care sa vina in intampinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica. Necesitatea si beneficiile acestor relatii pe care le are copilul sunt luate in considerare la realizarea fiecarui plasament in asistenta maternala. a copilului.3. aceste informatii. 10. realizat cu consultarea profesionistilor in domeniul medical. in conditiile legii.3. obligatiile de mai sus revin asistentului maternal.i se acorda prioritate in luarea deciziilor referitoare la mentinerea relatiilor.5. 9.4.2. In situatia in care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire. 9. 10.2. Asistentul social al copilului acorda atentie in special mentinerii acelor relatii care contribuie cu prioritate la definirea si pastrarea identitatii copilului.1. familiei si prietenilor acestuia. Copilul plasat beneficiaza de o evaluare medicala completa cel putin o data pe an. 9.

Nevoile educationale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate. Copilul va fi informat si ascultat cu privire la ingrijirea medicala in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. 11. Copilul plasat participa activ si este informat cu privire la procesul propriei ingrijiri medicale.7. SPPC/OPA asigura fiecarui asistent maternal o pregatire de baza cu privire la probleme de sanatate. se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului.5. 11. Consimtamantul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de ingrijire medicala si la tratamentul acordat va fi cerut si inregistrat la dosar.6. dupa caz.9. in situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia.8. 11. ingrijirea medicala implica atat confidentialitate. al copilului. 10. pentru a primi tratament medical sau orice interventie medicala. aceasta este actualizata pe toata durata plasamentului si insoteste copilul inainte si dupa plasare. inclusiv consiliere si terapie.10. Asistentul maternal primeste fisa medicala pentru fiecare copil plasat. 10. copilul fiind incurajat sa-si atinga potentialul maxim.ingrijire medicala corespunzatoare. 10. igiena si prim ajutor. in intocmirea planului individualizat de protectie si la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educationale ale copilului. 10. 10. 10. un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos. Asistentul maternal primeste inainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sanatate ale fiecarui copil ce urmeaza a fi plasat si este informat asupra procedurilor privind obtinerea consimtamantului parintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiaza de servicii medicale specifice care sa satisfaca nevoile de sanatate ale acestuia.4. SPPC/OPA. planifica impreuna educatia fiecarui copil plasat. . cu consultarea unitatii de invatamant. cu accent pe preventie si bolile transmisibile. in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. Asistentul social al copilului va lua in considerare la evaluarea nevoilor.2. in functie de varsta si capacitatea de intelegere. 10. cat si posibilitatea copilului de a alege.1. ingrijire stomatologica si oftalmologica. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical si cunoaste problemele medicale semnificative din familie.

asistentul maternal. cu referire speciala la rolul asistentului maternal in pregatirea tanarului pentru o viata independenta. 12. Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat sa-si dezvolte aptitudinile. 11. persoanele responsabile si termenele. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat in situatia incetarii masurii de plasare stipuleaza clar masurile ce trebuie luate. fiind monitorizate si revizuite anual. ajutorului financiar si de alt tip pentru a participa la excursiile scolare si alte activitati extrascolare.1. aceste proceduri sunt aduse la cunostinta comunitatii si sunt integrate in strategiile SPPC/OPA. 11. 11. 11. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui prescolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare si educare a prescolarilor.4. Tanarul. .5. cu consultarea asistentului maternal. cu consultarea scolii. se asigura ca orice forma de discriminare sau abuz suferit de copil este adusa in atentia scolii fara nici o intarziere. SPPC/OPA asigura fiecarui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la invatamant superior.8. Asistentul social al copilului.7.6. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului. SPPC/OPA stabileste proceduri referitoare la sprijinul si orientarea oferite copilului la incetarea masurii de plasare si trecerea la viata de adult. Asistentul maternal asigura un mediu in care educatia si invatarea sunt promovate. este incurajat sa se implice in procesul de luare a deciziilor si in implementarea planurilor de viitor. pregatire profesionala si angajare. cu sprijinul SPPC/OPA. SPPC/OPA. inainte de incetarea masurii de plasare. ajutorului la temele de casa. in aceasta situatie se vor identifica imediat forme de educatie alternativa pentru copilul exmatriculat. deprinderile si cunostintele necesare vietii de adult. 12.3. 12.3. 11. asistentului maternal si ale parintelui in procesul educativ al copilului sunt clar definite in conventia de plasament. in acest sens tanarul care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie primeste sprijin si orientare si dupa incetarea masurii de plasare la asistentul maternal. in situatia exmatricularii copilului plasat. stabileste procedura de notificare a asistentului social. supravegheaza participarea regulata a copilului la procesul educativ si sprijina participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei si echipamentului necesar. asistentului maternal sau parintelui. 12.2. daca este cazul.11. modalitatea de solutionare a acestor aspecte se consemneaza in dosarul copilului.

4. Solicitantul este evaluat de catre asistentul social desemnat. 13. criteriile pe baza carora se va face evaluarea si procedurile de revizuire a rezultatului evaluarii. 12. Asistentul social sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasare. 13. serviciile de educatie. SPPC/OPA monitorizeaza si evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la iesirea din sistemul de protectie a copilului si le utilizeaza in elaborarea strategiilor viitoare. Inainte de incetarea masurii de plasare. 12. Informatiile date potentialilor asistenti maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui sa le aiba. furnizandu-i toate informatiile despre sprijinul disponibil dupa incetarea masurii. 12. 13. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei. Solicitantul primeste informatii despre procesul de evaluare.2. unde este cazul. 12. PARTEA a II-a Asistentul maternal 13. . Asistentul maternal este pregatit si sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului inainte de incetarea masurii de plasare. de pregatire si de ajutor social. de angajare. 13. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat in situatia incetarii masurii de plasare sunt identificate si inregistrate de SPPC/OPA si solutionate in cooperare cu autoritatile publice sau private relevante. Procedura de evaluare implica toti membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul.5. in vederea stabilirii capacitatii sale de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita o masura de protectie. disponibil in conditiile legii. Asistentul maternal este evaluat si atestat inainte de a-i fi plasat un copil. alocatiile si beneficiile disponibile. SPPC/OPA stabileste relatii de colaborare eficiente cu autoritatile locale. inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati.9. 12. 13.8.4.7.5.12.1.6. sprijinul acordat. pentru a sprijini fiecare tanar care paraseste sistemul de protectie a copilului. se acorda o atentie speciala realizarii transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti.3. fiecare tanar primeste informatii complete si clare privind sprijinul financiar sau de alta natura.

intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. 14.6. abilitatile si experienta solicitantului. precum si de verificarile acestuia intreprinse la politie si la autoritatea locala. Asistentul maternal atestat este monitorizat si sprijinit de catre un asistent social si are acces la asistenta si alte tipuri de sprijin profesional. 13.10. . SPPC/OPA desemneaza un asistent social pentru fiecare asistent maternal. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa si la pregatirea raportului sau de evaluare. 14.9. varsta si nevoile copiilor. La incheierea evaluarii efectuate de asistentul social.8.1. tipul de plasament. precum si nevoile sale de sprijin si pregatire. acesta are dreptul sa consemneze informatii in raport si sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa. 13. 13. Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala si permanenta identificarea nevoilor de pregatire si a potentialului fiecarui asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza. 13.12.11. 13. Evaluarea tine cont de recomandarile de la locul de munca. acesta primeste informatii de la asistentul social despre evolutia procesului de evaluare si indicatii clare asupra demersurilor pe care trebuie sa le faca solicitantul pentru inaintarea procedurii.13. Evaluarea potentialilor asistenti maternali se realizeaza de un asistent social cu studii superioare si cu experienta in asistenta maternala si plasament familial. numarul de copii si mentiuni referitoare la sexul. medic sau de declaratiile personale ce sunt obtinute pentru fiecare solicitant de catre asistentul social. accepta. 13.7. 14.2. asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza este informat in scris. rezultatul este comunicat solicitantului. Decizia privind atestarea se motiveaza si cuprinde indicarea modalitatilor de contestare si se transmite in scris fiecarui solicitant. Solicitantul are dreptul sa solicite o copie din sectiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare inaintea luarii unei decizii. Raportul de evaluare este intocmit de catre asistentul social si include recomandarea privind atestarea solicitantului. informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o ingrijire de calitate copilului plasat. precum si a membrilor familiei acestuia. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal.

sprijin si consiliere pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate. precum si planificarea urmatoarelor vizite. inclusiv in situatii de urgenta. Asistentul maternal primeste de la asistentul social al copilului toate informatiile relevante despre originea copilului si istoricul acestuia. Asistentul maternal primeste informatii in scris de la SPPC/OPA privind drepturile si obligatiile legale ce ii revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. Asistentul social intocmeste rapoarte de vizite/intalnire ce sunt pastrate la dosarul asistentului maternal. Contractul incheiat intre SPPC/OPA si asistentul maternal mentioneaza serviciile si prestatiile ce pot fi oferite asistentului maternal. 15.11. 14. Asistentul maternal primeste informatii in scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenti maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti.14. acesta primeste de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil in astfel de situatii.3. pe durata plasamentului copilului. 14. 14.9. Asistentul maternal este instruit si pregatit pentru a dobandi aptitudinile si cunostintele necesare ingrijirii copilului plasat. 14. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru instruirea si pregatirea fiecarui asistent maternal. 14. acolo unde acestea exista. trecutul acestuia. neglijare sau orice alta plangere facuta impotriva lui. Raportul de vizita/intalnire consemneaza nevoile de sprijin si de pregatire exprimate de catre asistentul maternal. 14.1. rasa. . familia acestuia sau identificate de catre asistentul social.7. 14.5. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel putin o data pe luna.10. 14. proceduri ce sunt revizuite anual. cultura si religia. asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecarui asistent maternal. 15. Conventia de plasament detaliaza serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale copilului plasat si modul in care aceste servicii pot fi obtinute. asistentul maternal este informat despre sanatatea copilului si identitatea lui privind educatia. precum si detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijenta la care copilul a fost supus. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate daca exista suspiciuni de abuz.6.4. o copie de pe fiecare raport fiind transmisa acestuia.8.

cu participarea membrilor familiei asistentului maternal. precum si. 16.5. Asistentul social organizeaza o intalnire pentru evaluarea anuala. fiecare trebuie sa fie instruit in acest sens. 16. In procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicati asistenti maternali atestati. daca este cazul.2. recomandarile pentru mentinerea sau retragerea atestatului. limba si cultura.6. 15. opiniile copiilor plasati si ale parintilor acestora. experienta acumulata si rezultatele cercetarilor in domeniu. asistentilor sociali ai copiilor plasati. Asistentul maternal are consemnate in dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat si nevoile de instruire viitoare. precum si pentru mentinerea sau modificarea numarului si varstei copiilor pentru care a obtinut atestarea. SPPC/OPA sprijina asistentul maternal in a avea un rol activ in evaluarea anuala si faciliteaza participarea acestuia la evaluare in functie de nevoile specifice date de dizabilitate.1. 15. cu participarea asistentului maternal. . 15. precum si ale membrilor familiei acestuia. evaluare si instruire.7. oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informatii la calitatea si gama de servicii ale SPPC/OPA si de a se informa asupra procedurilor de recrutare. 16.3. care coroboreaza opiniile fiecarui asistent social responsabil pentru copilul plasat. 16. bazata pe evaluarea nevoilor copilului inaintea plasarii acestuia. Asistentul maternal primeste o instruire specifica de la asistentul social al copilului. Continutul si realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de catre SPPC/OPA in functie de nevoile identificate.15. 16. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal. nevoile de instruire si sprijin identificate ale asistentului maternal.4. Raportul include un plan de actiune pentru urmatoarele 12 luni.3. Intreaga instruire este bazata pe principiul egalitatii sanselor si al practicilor nediscriminatorii. Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA si include oportunitati pentru cursuri comune cu asistentii sociali si personalul din centrele rezidentiale. precum si copiii care sunt sau au fost plasati in asistenta maternala.4. cu conditia ca asistentul social al acestora sa ia masuri speciale de pregatire si protejare a lor. acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestati ca asistenti maternali. Raportul de evaluare anuala este realizat de asistentul social al asistentului maternal.2. daca este cazul. 15. opiniile asistentului maternal. 15.

familiile acestora si asistenti maternali.6. implicand parintii. 17. SPPC/OPA promoveaza o abordare de parteneriat in ingrijirea copiilor. rasa. SPPC/OPA organizeaza un serviciu de asistenta maternala care raspunde nevoilor fiecarui copil plasat. religie si sex ale copiilor.7. familiile acestora. copiilor plasati. Raportul de evaluare anuala. asistentii maternali. 17. copiii. 17. ce va include si planul de dezvoltare a serviciului de asistenta maternala. asistentilor sociali. SPPC/OPA pregateste si are la dispozitie asistenti maternali specializati pentru copilul cu dizabilitati.1. managerii serviciilor sociale. SPPC/OPA are o structura corespunzatoare din punct de vedere al numarului si competentei personalului care sa asigure coordonarea si functionarea eficienta a serviciului de asistenta maternala. 17. 18. 17. precum si familiilor lor.5. evaluarea activitatii asistentului maternal este obligatorie.5. acesta trebuie sa asigure posibilitati de plasare a copilului inclusiv in regim de urgenta. motivele si detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluarii. precum si asistenta maternala specializata pentru copilul cu nevoi speciale. 17. SPPC/OPA are o strategie anuala de dezvoltare a serviciilor de protectie a copilului.4. cultura. asistentilor maternali. 16. asistentii sociali ai serviciilor de asistenta maternala au calificarea profesionala si pregatirea necesara pentru a lucra cu copii. precum si orice alti specialisti. altor autoritati competente. incluzand posibile comentarii si obiectii ale asistentului maternal. In situatia aparitiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz si neglijare asupra copiilor. PARTEA a III-a Activitatea serviciului de asistenta maternala 17. dizabilitate. chiar inainte de implinirea termenului de 1 an. este parte a dosarului asistentului maternal.3. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala SPPC/OPA are in vedere particularitatile de limba. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil si familie. 16.16.6. SPPC/OPA are strategii care promoveaza si planifica asistenta maternala pentru copilul care necesita luarea unei masuri de protectie. alti membri de familie si alte persoane semnificative pentru copil. asistentii sociali. copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toti cei interesati.2. Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluarii. .

10. Asistentul social al copilului are un numar de maximum 25 de cazuri si asistentul social al asistentului maternal are un numar de 30 de cazuri. respectiv. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat si pentru fiecare asistent maternal. 18. Asistentii sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala beneficiaza de cursuri despre dezvoltarea copilului. 18. Asistentul social care lucreaza in serviciul de asistenta maternala are o fisa a postului care defineste clar sarcinile si responsabilitatile postului. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistenta maternala cunoaste responsabilitatile ce ii revin si primeste informatii despre functionarea acestui serviciu.8.7. . 18. 18. 18. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor de pregatire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala. precum si aptitudinile si cunostintele necesare pentru a le duce la indeplinire. 18.3. 18. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului si. SPPC/OPA are structura si proceduri clare pentru asigurarea recrutarii. Asistentul social al copilului nu este in acelasi timp si asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul.1. 18. precum si pentru evaluarea anuala a activitatii acestora.12. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor. SPPC/OPA are o structura organizatorica adecvata a serviciului de asistenta maternala. ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definite si intelese de parti.9. asigurate de angajator.4. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire si pregatire ale acestora. evaluarea nevoilor acestuia si monitorizarea cazului. 18. evaluarii. respectiv.5. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului si. in cadrul serviciului sunt angajati asistenti sociali cu studii superioare. planurile individualizate de protectie si revizuirea acestora sunt realizate in concordanta cu standardele si metodologia existenta.2. cel al asistentului maternal completeaza rapoartele in termenele stabilite de standard si metodologiile de lucru.11.6. Asistentul social al copilului si cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale. 18. cu o vechime minima de 2 ani in specialitate. 18. SPPC/OPA are un plan anual de pregatire si perfectionare a asistentilor sociali.18. in conformitate cu standardele si metodologia existenta. atestarii asistentilor maternali.

7. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistentii maternali si asistentii sociali cunosc atributiile si responsabilitatile ce revin fiecaruia. 19.3. 19. care monitorizeaza metodele de recrutare ale serviciilor publice si private si care.18. 19. analizarea si interpretarea informatiilor referitoare la serviciile pentru protectia copilului. in functie de evaluarea nevoilor sale. potrivit nevoilor copilului. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului colaboreaza in elaborarea strategiei de recrutare cu OPA. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului stabileste o strategie de recrutare a asistentilor maternali in masura sa mentina capacitatea serviciului de asistenta maternala de a veni in intampinarea nevoilor identificate in cazul fiecarui copil.5. astfel incat sa vina in intampinarea nevoilor fiecarui copil evaluat. 19. SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strangerea.4.15. cu accent pe calitatea ingrijirii acestora. modificari ale strategiei.6.1.2. In situatia existentei unor cazuri de renuntare la calitatea de asistent maternal.14. in functie de nevoile specifice ale fiecarui copil. exceptie facand cazurile in care acest lucru nu este posibil sau nu este in interesul acestuia. SPPC/OPA asigura prin asistentii sociali realizarea unui interviu . Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului implica in elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati si asistentii maternali atestati. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului asigura accesul la serviciul de asistenta maternala. SPPC/OPA asigura interventia altor categorii de specialisti. va realiza. in acest sens. 19. ca parte a strategiei judetene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protectia copilului. 19. Strategia de recrutare este revizuita anual de catre autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului. alte autoritati publice locale si cu orice alte institutii publice sau private. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului dispune de o retea proprie de asistenti maternali sau contracteaza acest tip de serviciu cu OPA. dupa evaluarea eficientei acestor metode. 19. 18. 19. autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali. In luarea deciziei de plasare se acorda prioritate plasarii copilului in comunitatea de unde provine. 18. daca este cazul.13.

b) strategia OPA. i) dosarul asistentului maternal. In implementarea prezentelor standarde. precum si de OPA: a) strategia judeteana a consiliului judetean/local al sectorului municipiului Bucuresti. rapoarte de activitate. contestatiilor. ANEXA 2 GHID METODOLOGIC de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist CAP. f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistenta maternala (de exemplu. urmatoarele documente vor fi luate in considerare de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. d) regulamentul de organizare si functionare al SPPC/OPA. evidente. c) conventii de parteneriat/contracte intre SPPC/OPA. g) fisele de post ale asistentilor sociali. h) contractele de munca ale asistentilor maternali. tipizate. k) dosarul familiei copilului plasat. m) programul de pregatire a asistentilor maternali. procedura de contestare).cu asistentul maternal pentru a obtine informatii referitoare la motivatia acestuia. aceste informatii vor fi utilizate in vederea imbunatatirii strategiei de recrutare si in preintampinarea unor astfel de evenimente. PARTEA a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor 20. 1 Serviciul de asistenta maternala Definitie Serviciul de asistenta maternala asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea. e) regulament de ordine interna. n) programul de pregatire a asistentilor sociali. ingrijirea si educarea . l) formulare. o) evidenta reclamatiilor. j) dosarul copilului plasat.

aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta. copil cu deficienta. urmand a se desemna asistentul social al copilului in vederea evaluarii nevoilor copilului si elaborarii planului de permanenta.copilului de catre un asistent maternal profesionist. Serviciul de asistenta maternala se poate organiza dupa cum urmeaza: 1. parte integranta a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii. sesizarea este preluata de catre compartimentul de asistenta maternala. La nivelul OPA: serviciul de asistenta maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfasurata de o echipa de . copil abuzat. serviciul public specializat pentru protectia copilului. denumite in continuare OPA. de la momentul aplicarii prezentului ghid metodologic. 1. Dezvoltarea serviciului de asistenta maternala se face in baza unei planificari anuale. Serviciul de asistenta maternala instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP. au in vedere particularitatile de limba. religie si orientare sexuala ale copiilor. sesizarile despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protectie de tip familial sau alternative de tip familial in vederea rezolvarii lor. denumit in continuare AMP. ca un compartiment distinct sau ca activitate prestata de un compartiment cu mai multe atributii. numai dupa aceasta etapa si in situatia in care prevenirea nu este posibila. la nivelul SPPC: compartimentul de asistenta maternala este parte a serviciului de protectie de tip familial sau alternative de tip familial. copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale. Organizarea si functionarea serviciului de asistenta maternala Serviciul de asistenta maternala este organizat de SPPC sau OPA in structura proprie. cultura. rasa.1. dizabilitate. asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunica compartimentului de asistenta maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal. in urma realizarii plasarii copilului la asistentul maternal. fara a realiza separarea copilului de familia biologica. denumit in continuare SPPC. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala. Exceptie de la acest parcurs se face in situatia copilului institutionalizat. plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu. 2. si organismele private autorizate. copil cu tulburari de comportament. asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistenta maternala devine responsabil de caz.

.participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP.prezentarea AMP. . accepta. asigurandu-se ca acestea au fost intelese. . pastrarea si actualizarea dosarului AMP.identificarea nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP. . a standardelor. .furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP. Categoriile de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentului de asistenta maternala sunt: .personal angajat. . calificat din punct de vedere profesional. conform standardelor prevazute in anexa nr. Responsabilitatile asistentilor sociali ai AMP care lucreaza in cadrul acestui serviciu includ: . . Responsabilitatile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ: . prezentand abilitatile si competentele AMP. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. in conformitate cu standardele prevazute la anexa nr.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind procedurile ce vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz.sprijinirea si monitorizarea activitatii AMP.intocmirea. . . neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui.asistentii sociali ai copilului plasat la AMP.participarea la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii.participarea la programe de pregatire specifica. . asigurandu-se ca acesta este informat in scris. precum si ale membrilor familiei acestuia. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. 1 si prezentului ghid metodologic. in urma sesizarii. . in vederea atestarii ca AMP. a nevoilor copilului care necesita o masura de protectie.evaluarea anuala a activitatii fiecarui AMP. inainte de plasarea copilului la acesta. 1 si prezentului ghid metodologic. precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii. conform standardelor prevazute in anexa nr. procedurilor si oricaror alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului.evaluarea capacitatii solicitantilor.asistentii maternali profesionisti. 1 si cu prezentul ghid metodologic. . procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta. de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie.revizuirea evaluarii nevoilor copilului. .evaluarea.asistentii sociali ai AMP. .

.monitorizarea si inregistrarea evolutiei planului de permanenta.participarea la programe de pregatire specifica. .organizarea. metodologiilor si a regulamentelor interne elaborate de angajator.coordonarea activitatilor privind mutarea copilului la AMP. .realizarea obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in conventia de plasament pentru fiecare copil. . . . 1 si prezentului ghid metodologic. Planul de implementare a strategiei anuale va include si masurile ce vor duce la dezvoltarea retelei de AMP in functie de nevoile identificate. . pastrarea si actualizarea dosarului copilului.coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP.intocmirea conventiei de plasament.respectarea procedurilor. 2 Recrutarea/identificarea AMP SPPC/OPA realizeaza anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea elaborarii si fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil si familie. inainte de mutarea copilului.intocmirea.participarea la programe de pregatire. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului.realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului.asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia. . CAP. in functie de recomandarea asistentului social al AMP intocmita in urma identificarii nevoilor de formare. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii.informarea in scris a AMP cu privire la drepturile si obligatiile legale ce ii revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. . .. inaintea plasarii acestuia. . coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. . .asigurarea ingrijirii copilului. .intocmirea si revizuirea planului de permanenta pentru copil. . Responsabilitatile AMP includ: .sprijinirea copilului in mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu familia sa. cu prietenii si cu orice alte persoane relevante din viata copilului. conform standardelor prevazute in anexa nr. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor.

buletin/carte de identitate). certificat de casatorie. SPPC/OPA transmite solicitantului un raspuns in scris cuprinzand confirmarea luarii in .organismului privat autorizat (OPA). CAP. etnie si dizabilitatilor identificate in urma analizei nevoilor.Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizata astfel incat serviciul de asistenta maternala sa raspunda nevoilor identificate si tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o masura de protectie. orice contactare a SPPC/OPA de catre persoane interesate se considera solicitare. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii de evaluare. la care va anexa: a) curriculum vitae. Totodata. SPPC/OPA va raspunde in maximum 3 zile fiecarei solicitari prin transmiterea unei informari cu privire la drepturile si obligatiile AMP. verbal. dupa modelul prevazut in prezentul ghid metodologic. d) copii de pe actele de studii. Recrutarea/identificarea trebuie sa conduca la atragerea unui numar suficient de solicitanti din care. etapele procesului de evaluare si criteriile minime obligatorii prevazute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. SPPC/OPA va tine evidenta solicitarilor venite pe parcursul sau dupa ce sa incheiat campania de recrutare. atasat acestui raspuns. Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita termenului de 90 de zile de la data inregistrarii. electronic). conform modelului prevazut in prezentul ghid metodologic. religie. Recrutarea/identificarea poate fi realizata direct de catre SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate in domeniu. 3 Evaluarea solicitantilor Persoana care doreste sa devina AMP se adreseaza: . vor fi selectati AMP. indiferent de forma in care a fost realizata (scris. solicitantul formuleaza o cerere de evaluare a capacitatii sale de a deveni AMP. IX). in urma evaluarii acestora. b) cazierul judiciar. sau . cultura. precum si particularitatilor de limba. In acest scop. In timpul procesului de recrutare/identificare sau dupa acest proces. SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare.serviciului public specializat pentru protectia copilului (SPPC). c) copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere.

etapa evaluarii initiale. In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile specificate de lege. ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunastarii copilului. Conditii materiale Solicitantii trebuie sa aiba drept de folosinta asupra locuintei (acest lucru va fi demonstrat cu acte). in vederea atestarii faptului ca toate persoanele mai sus amintite au starea de sanatate corespunzatoare ingrijirii unui copil. precum si a tuturor celor care locuiesc impreuna cu acesta trebuie sa fie buna. sa dispuna de spatiu suficient pentru asigurarea intimitatii tuturor celor care locuiesc in ea. impreuna cu cadrele medicale care le-au constatat. motivand concluziile raportului de evaluare. Evaluarea initiala In procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute in vedere. precum si etapele procesului de evaluare si criteriile ce vor fi avute in vedere in cursul acestui proces. modul de completare a cererii si existenta actelor necesare a fi anexate. Locuinta trebuie sa fie salubra. Asistentul social desemnat al SPPC/OPA care primeste cererea are obligativitatea de a verifica identitatea solicitantului. solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta obtin un certificat medical de evaluare completa a starii de sanatate. B. numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz. daca este cazul. 2. asistentul social responsabil de caz va realiza un raport intermediar de evaluare. dependinte corespunzatoare pentru igiena. asistentul social desemnat va analiza aspectele medicale cuprinse in evaluare. 1 si prezentul ghid metodologic. fara afectiuni medicale care pot afecta capacitatea de ingrijire a copilului plasat. Procesul de evaluare a capacitatii solicitantului de a ingriji un copil are doua etape: A. urmatoarele aspecte: 1. Pentru a confirma realizarea acestei verificari. Solicitantii trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. in mod obligatoriu. cu pat separat pentru fiecare copil. 3. . asistentul social va semna in rubrica special prevazuta in acest sens in cuprinsul cererii de evaluare.evidenta a cererii acestuia. In acest scop. etapa de pregatire La incheierea etapei evaluarii initiale. Starea de sanatate Starea de sanatate a solicitantului. In functie de raportul de evaluare intermediara se va lua decizia de catre asistentul social si solicitant daca se trece la etapa urmatoare sau nu. Pe baza acestor certificate. standardele prevazute in anexa nr. SPPC/OPA va raspunde cererii de evaluare a solicitantului in scris.

precum si ceilalti membri ai familiei care locuiesc cu solicitantul trebuie sa fie in mod obligatoriu prezenti la domiciliu in cursul primei vizite. Aceste vizite au drept scop verificarea conditiilor de viata ale solicitantilor si verificarea afirmatiilor facute in cererea de evaluare. Pe parcursul etapei de evaluare initiala. batrani. Intelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist 11. Vizite/intalniri la domiciliul solicitantului Solicitantii vor fi vizitati la domiciliu de catre asistentul social responsabil de caz. de catre persoanele care locuiesc cu acesta a necesitatii colaborarii cu familia biologica sau adoptiva a copilului 7. copii cu nevoi speciale. Aptitudini parentale 5. Potentialii AMP trebuie sa manifeste o atitudine nondiscriminativa fata de persoanele cu nevoi speciale si fata de minoritatile etnice. Experienta anterioara Experienta cu propriii copii sau experienta in ocrotirea altor copii. Atitudinea celorlalti membri ai familiei care locuiesc impreuna cu solicitantul fata de problematica specifica a copiilor care necesita masura de protectie si care pot intra in respectiva familie. pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP. bolnavi. In cazul unui cuplu. Acceptarea si intelegerea de catre solicitant si. . Profilul moral Solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta trebuie sa dovedeasca trasaturi pozitive de caracter. ambii parteneri. copii cu tulburari de comportament etc. Acceptarea si intelegerea de catre solicitant a drepturilor si responsabilitatilor care le-ar putea reveni din relatia cu angajatorul si. Atitudine non-discriminatorie a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta. nu un criteriu in sine.4. din conventia de plasament 8. Capacitatea solicitantului de a lucra in conditii de stres sau speciale (plasamentul de urgenta.) 10. respectiv. 9. 12. persoane cu handicap constituie un avantaj. respectiv. asistentul social desemnat al SPPC/OPA va realiza o serie de minimum 6 vizite/intalniri la domiciliul solicitantului si va obtine recomandari despre solicitant. 6. precum si faptul ca nu au suferit condamnari ramase definitive prin hotarare judecatoreasca. relatii sociale bune in comunitate.

Asistentul social va completa un raport dupa fiecare vizita. precum si intalniri in cadrul carora se vor purta discutii individuale cu fiecare persoana. In paralel cu obtinerea recomandarilor va continua procesul de evaluare prin efectuarea vizitelor mentionate la domiciliul solicitantilor pentru culegerea de informatii. asistentul social responsabil de caz intocmeste raportul intermediar de evaluare. Solicitantii selectati pe baza raportului intermediar de evaluare vor participa la un program obligatoriu de formare. precum si orice alte persoane pe care le apreciaza ca relevante. Recomandari si referinte Asistentul social va contacta familiile si persoanele indicate de solicitant pentru obtinerea referintelor. Observarea in perioada de evaluare a unor atitudini necorespunzatoare sau a altor aspecte care ar putea prejudicia ocrotirea copilului in familia respectiva va fi consemnata si poate constitui motiv de respingere a solicitarii. se poate lua decizia intreruperii procesului de evaluare. La incheierea acestei etape. CAP. in conformitate cu programacadru elaborata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. module . In etapa evaluarii initiale. poate solicita implicarea si a altor specialisti. respectiv. de la caz la caz. Pe baza acestui raport se face trecerea la etapa urmatoare . asistentul social. In cadrul acestor vizite vor avea loc intalniri la care vor participa toti membrii familiei solicitantului si persoanele care locuiesc cu acesta. 4 Procesul de pregatire a AMP Procesul de pregatire face parte din procesul de evaluare a AMP.etapa pregatirii. Pentru aceasta. care include module minime obligatorii si. asistentul social responsabil de caz va urmari sa identifice capacitatea solicitantului de ingrijire a unui copil si nevoile de pregatire. In cazul in care raportul intermediar indica existenta unor probleme ce afecteaza sau pot afecta capacitatea solicitantului de ingrijire a copilului. In procesul de evaluare pot fi incluse si interviuri cu alti profesionisti si orice investigatii suplimentare considerate utile de catre evaluator.Candidatii vor fi incurajati sa puna intrebari in legatura cu eventualele nelamuriri legate de profesia de AMP si sa aduca argumentele pe care le considera utile pentru sustinerea solicitarii lor.

In urma absolvirii modulelor de pregatire se va realiza de catre asistentul social desemnat al SPPC/OPA un raport final de pregatire ce va cuprinde toate informatiile cu privire la modulele absolvite. Raportul final de evaluare se ataseaza dosarului solicitantului. CAP. Raportul final de evaluare este realizat de catre asistentul social desemnat si cuprinde informatii din raportul intermediar de evaluare si din raportul final de pregatire. Sunt considerate confidentiale acele informatii care au fost culese de la terti cu privire la comportamentul si atitudinea solicitantului. cerere de evaluare.specializate. . Programul de pregatire se desfasoara in grupe de maximum 12 persoane. explicatii in scris fata de aspectele din raportul final care ii sunt defavorabile. precum si nivelul de acumulare a cunostintelor. Solicitantul are acces la acele parti neconfidentiale ale raportului final si poate depune la dosar completari. impreuna cu formatorii. La absolvirea fiecarui modul. dupa caz. Dosarul mai cuprinde: rapoartele de pregatire. solicitantul va intocmi o cerere de atestare care va fi inaintata autoritatii competente sa se pronunte asupra acesteia. recomandare ce va face referire la disponibilitatea SPPC/OPA de a angaja. precum si celelalte acte ale solicitantului prevazute de lege. 5 Atestarea AMP Pe baza dosarului intocmit de asistentul social in urma procesului de evaluare. raportul intermediar de evaluare. precum si unele observatii ale asistentului social. Absolvirea unuia sau mai multor module specializate duce la eliberarea atestatului de AMP specializat pentru una sau mai multe categorii de probleme ale copilului. va completa un raport de pregatire care va consemna atitudinea si comportamentul solicitantului. In vederea obtinerii atestatului de AMP este suficienta absolvirea modulelor minime obligatorii. La aceasta cerere se va atasa recomandarea asistentului social cu privire la eliberarea atestatului. asistentul social desemnat al SPPC/OPA va propune solicitantului sa repete modulul sau sa recomande incetarea procesului de pregatire si evaluare. asistentul social desemnat al SPPC/OPA. Daca se constata ca nivelul de cunostinte sau atitudinea solicitantului nu sunt corespunzatoare dupa absolvirea unui modul. rezultatele obtinute si observatii asupra atitudinii si comportamentului pe parcursul pregatirii.

In procesul de luare a deciziei de eliberare a atestatului va fi implicat activ solicitantul. traducere si interpretare daca este cazul). in vederea derularii procesului de potrivire conform standardelor prevazute in anexa nr.presupune luarea in considerare cel putin a urmatoarelor criterii referitoare la copil. . respectiv. contacteaza asistentii sociali ai AMP. daca este cazul. Etapele minime obligatorii care trebuie parcurse in cursul procesului de potrivire sunt urmatoarele: A. pe baza evaluarii nevoilor copilului si a planului individualizat de protectie. familia lui biologica (atunci cand este cazul) si.nivelul de specializare al AMP . Decizia autoritatii competente cu privire la eliberarea atestatului va fi comunicata conform reglementarilor legale. AMP si familia copilului. Asistentul social al copilului.1. religie. care sa raspunda nevoilor specifice ale copilului care urmeaza a fi plasat. . . CAP. 6 Plasarea si ingrijirea copilului la AMP In derularea activitatilor referitoare la plasarea si ingrijirea copilului la AMP vor fi implicati in mod activ si permanent copilul. Potrivirea teoretica .in urma eliberarii atestatului. Asistentul social al copilului este responsabilul de caz si coordoneaza intregul proces de potrivire. in acest sens SPPC/OPA asigurand toate conditiile necesare realizarii efective a acestei implicari (notificarea solicitantului cu privire la data si locul tinerii sedintei in care urmeaza a fi luata decizia. viitorul AMP (se va face referire si la planul de dezvoltare a serviciului).numarul si varsta copiilor ce pot fi plasati. A. si se va tine cont de opinia acestora. AMP: . Atestatul se elibereaza pe o durata de 3 ani si va cuprinde urmatoarele mentiuni obligatorii: . 1 si prezentului ghid metodologic. limba. Procesul de potrivire Procesul de potrivire consta in identificarea si pregatirea unei familii (AMP aflat in evidenta SPPC sau a unui OPA).perioada in care se va realiza prima evaluare anuala.in urma modulelor de pregatire absolvite. etnie.particularitatile copiilor ce pot fi plasati: deficiente.

Informarea si pregatirea tuturor partilor implicate Aceasta etapa presupune: . plasamentul in regim de urgenta nu permite parcurgerea fazelor de acomodare si are drept scop asigurarea imediata a securitatii grav amenintate a copilului. inclinatii/aptitudini. temperament. aptitudini.criteriile privind AMP: varsta. fiind conditionat numai de ritmul impus de copil in desfasurarea acestui proces.. ocupatie. Singura exceptie de la desfasurarea graduala a procesului de acomodare o reprezinta plasamentul copilului in regim de urgenta. impreuna cu persoana de referinta a copilului. situatia legala. intalniri coordonate de catre asistentul social al copilului. atitudinea fata de alte etnii.informarea AMP .asistentul social al copilului ii va aduce la cunostinta toate informatiile necesare. nationalitate.2. in masura in care ele sunt relevante pentru situatia copilului respectiv. Prin natura lui.se realizeaza potrivit capacitatii sale de intelegere si gradului sau de maturitate.informarea copilului . A.intalniri ale copilului cu AMP la domiciliul copilului. preferinte privind copilul. rasa. Aceasta etapa implica parcurgerea graduala a 3 faze: . .criteriile privind copilul se refera la: varsta acestuia. . competente profesionale. interese pentru diverse domenii.3. interesele aparente. disponibilitati. .intalniri pe teren neutru. rasa.criteriile privind familia naturala se refera la: varsta. Potrivirea teoretica se realizeaza cu participarea a cel putin 2 profesionisti: asistentul social al copilului (dupa caz. . interese pentru diverse domenii.se realizeaza sub rezerva respectarii interesului superior al copilului. nevoi speciale. resedinta (distanta fata de domiciliul familiei naturale). nationalitate. temperamentul sau. rasa. Numarul de vizite necesare difera de la o situatie la alta. relatiile cu alti copii. religie. ocupatie.informarea familiei naturale (si/sau a persoanelor importante pentru copil) . temperament. Acomodarea copilului cu AMP Acomodarea se realizeaza pe parcursul unui numar de intalniri intre copil si AMP si familia acestuia. nivel de educatie. nationalitate. religie. . alti copii prezenti in familie. A. . . inclinatii. in situatia in care acesta este deja institutionalizat) si asistentul social al AMP.intalniri la domiciliul AMP. religie. nivel de educatie.

propunerea de luare a masurii de plasament/incredintare fiind sustinuta de catre asistentul social al copilului.In aceasta etapa este obligatorie luarea in considerare a opiniei copilului . . C. . . acolo unde este necesara implicarea acestora).potrivit capacitatii sale de exprimare si gradului sau de maturitate .conventia se incheie pentru fiecare copil primit in plasament/incredintare.Recomandarea stabilirii masurii de plasament/incredintare a copilului la AMP se face de catre asistentul social al copilului si este o consecinta a evolutiei favorabile a procesului de acomodare. vor fi mentionate in conventia de plasament de catre asistentul social al copilului. in conditiile si cu elementele prevazute de legislatia in vigoare.AMP (si familie biologica.Hotararea de plasament/incredintare se face nominal la AMP.Decizia finala apartine autoritatii competente. concomitent sau separat.si a opiniei AMP. de catre cei 2 asistenti sociali implicati.Supervizarea vizitelor se realizeaza de catre cei 2 asistenti sociali. inca de la debutul procesului de acomodare si pe toata perioada lui de desfasurare. Toate informatiile importante cu privire la procesul de potrivire. B. informatii ce se refera la nivelul de potrivire intre nevoile copilului si aptitudinile si disponibilitatile AMP. in functie de evolutia favorabila sau nefavorabila a relatiei copil . Toate problemele identificate pe parcursul procesului de potrivire. in vederea stabilirii oportunitatii continuarii demersurilor legate de plasamentul copilului.Prezentarea cazului autoritatii competente se realizeaza in echipa. Este esentiala si obligatorie implicarea tuturor membrilor familiei AMP si persoanelor care locuiesc impreuna cu acesta. Hotararea de plasament/incredintare . precum si masurile ce vor fi luate de asistentul social al copilului vor fi mentionate in conventia de plasament. Mutarea propriu-zisa a copilului la AMP Imediat dupa ce autoritatea competenta a luat hotararea de plasament/incredintare se va incheia conventia de plasament/incredintare intre AMP si angajatorul sau. dupa cum urmeaza: . . cu acordul scris al sotului/sotiei AMP (unde este . Dificultatile majore aparute in cursul etapei de acomodare si imposibilitatea solutionarii lor au drept consecinta oprirea intregului proces de potrivire si identificarea unui alt AMP pentru acel copil.

. familie biologica.cazul).informatii referitoare la copil: identitatea. familia adoptiva va fi si ea implicata in revizuirea acestui plan. La stabilirea planului individualizat de protectie este obligatorie participarea tuturor celor implicati: asistent social al copilului. Planul individualizat de protectie Planul individualizat de protectie se intocmeste imediat dupa luarea in evidenta a copilului care necesita luarea unei masuri de protectie. . obiectele personale de care este atasat. . . Incheierea conventiei de plasament/incredintare intre AMP si angajator se realizeaza inainte de mutarea propriu-zisa a copilului si numai dupa pronuntarea hotararii de plasament/incredintare.modalitatile de supraveghere a activitatii AMP si de evaluare periodica a evolutiei copilului. la domiciliul AMP. Copilul va lua cu el. AMP. originea etnica si religioasa. situatia sa personala familiala. nevoile sale speciale. in cazul plasamentului.motivele hotararii de plasament/incredintare. precum si cele ale planului individualizat de protectie. urmand a fi revizuit periodic la 3 luni sau ori de cate ori este necesar. Intregul proces de mutare este coordonat de asistentul social al copilului.drepturile si obligatiile specifice ale partilor cu privire la ocrotirea copilului plasat. copil (in functie de varsta si gradul de maturitate).aceasta conventie cuprinde urmatoarele elemente: . Asistentul social responsabil de caz va consulta orice alta persoana care poate oferi informatii relevante pentru situatia copilului respectiv. Urmarirea plasamentului/incredintarii Urmarirea plasamentului/incredintarii copilului la AMP are la baza prevederile conventiei de plasament/incredintare. si se notifica autoritatii competente care a hotarat plasamentul/incredintarea copilului. E. D.modalitatile de mentinere a contactului intre copil si familia sa biologica (mentionandu-se explicit situatiile in care autoritatea competenta a stabilit ca pastrarea acestui contact nu este in interesul superior al copilului) si modul de pregatire a reintegrarii copilului in familia proprie. . .planul de aplicare si obiectivele plasamentului/incredintarii. Atunci cand finalitatea planului individualizat de protectie este adoptia. Mutarea efectiva a copilului are loc imediat dupa semnarea conventiei de plasament/incredintare de catre AMP. .1. sociala si medicala.

alte persoane cu care copilul ar trebui sa mentina legatura.Educatia copilului (in functie de varsta): . .masuri necesare/obiective privind educatia copilului.Planul cu privire la copil si responsabilitati: .responsabilitatile partilor implicate.termene de rezolvare. intelectuala. cu alte persoane resursa si cu AMP. .eventuale probleme sau motive de ingrijorare.masuri necesare/obiective privind legatura cu familia biologica. . . .Dezvoltarea copilului: . . .consideratii asupra celor mai recente evaluari medicale.motive de ingrijorare legate de dezvoltarea copilului. . . .o imagine generala asupra progreselor/regreselor inregistrate de copil de la un plan la altul. . .probleme/motive de ingrijorare. afectiva si comportamentala.Reusita plasamentului/incredintarii: .revizuirile si evaluarile periodice care au legatura cu toate aspectele incluse in planul individualizat de protectie. .Elementele minime care trebuie cuprinse la intocmirea planului individualizat de protectie sunt: .activitatile cu copilul.planurile curente legate de copil. incluzand dezvoltarea fizica. .starea de sanatate curenta. . .progresele inregistrate (evolutia plasamentului/incredintarii spre finalitatea propusa).evolutia starii de sanatate de la un plan la altul. .Mentinerea legaturii copilului cu familia biologica (daca este in interesul copilului): . .evolutia relatiei copilului cu familia biologica. . . cu familia naturala/adoptiva.progrese/regrese inregistrate la scoala/gradinita/domiciliu.masuri necesare/obiective privind dezvoltarea copilului. .imunizari.planificarea tuturor activitatilor si demersurilor asistentului social legate de rezolvarea situatiei copilului.Activitatea asistentului social responsabil de caz: . .masuri propuse/obiective.modul in care incredintarea/plasamentul satisface nevoile copilului.tratamente/masuri medicale necesare. . .Starea de sanatate a copilului: .

In situatii de urgenta. desfasurat cu parcurgerea acelorasi etape ale procesului de acomodare mentionate anterior.la AMP este saptamanala in prima luna de plasament/incredintare.anuntate si neanuntate . pronuntata de catre autoritatea competenta. Incetarea plasamentului/incredintarii Incetarea plasamentului/incredintarii la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protectie sau poate fi determinata de alte motive. . CAP.informarea. cand acest lucru nu este posibil. incetarea plasamentului/incredintarii la AMP se realizeaza printr-o hotarare de incetare. In acest sens. . cel putin bilunara. Lunar asistentul social va avea intalniri cu AMP si cu membrii familiei acestuia in vederea identificarii problemelor si nevoilor AMP. In ambele situatii.. Vizitele de urmarire Vizitele de urmarire vor fi realizate de catre asistentul social al copilului. In urma realizarii vizitelor. plecarea sa trebuie sa fie un proces gradual. 7 Serviciile de sprijin Pentru derularea in bune conditii a activitatii serviciului de asistenta maternala. 8 Evaluarea activitatii AMP Asistentul social al AMP este responsabil de monitorizarea activitatii acestuia. consilierea AMP in diverse domenii de interes. . asistentul social va monitoriza activitatea AMP si va face propuneri referitoare la instruirea acestuia. dupa caz. a masurii de ocrotire a copilului.Finalitatea planului si revizuirea lui se realizeaza in functie de evolutia cazului. asistentul social al copilului va intocmi pentru fiecare vizita un raport. AMP vor avea acces la serviciile dezvoltate de catre SPPC/OPA sau de alte autoritati la nivelul comunitatii. E. Frecventa minima a vizitelor asistentului social .facilitarea efectuarii de catre AMP a concediilor legale. revocare sau inlocuire.sustinerea activitatii AMP in situatii de urgenta. La fel ca si intrarea copilului in familia AMP.3. tinand cont de interesul superior al copilului E.sustinerea activitatii AMP pe timpul zilei. .2. CAP. se va alege solutia cea mai securizanta pentru copil. iar apoi. Rolul acestor servicii este de: .

La sfarsitul perioadei mentionate in atestat. . Pentru aceasta. . . asistentul social al AMP poate propune retragerea sau suspendarea atestatului eliberat.raspuns la sesizare.curriculum vitae/cazier/copii de pe actele de stare civila si de studii/alte acte prevazute de lege. .cerere de evaluare.hotarare/decizie de stabilire a masurii de protectie. Dosarul copilului: .sesizare/solicitare.revizuire a planului individualizat de protectie.raport de revizuire a planului individualizat de protectie.rapoarte de vizita/urmarire a evolutiei copilului. opiniile familiilor copiilor. . . Dosarul AMP: .raport de revizuire a evaluarii nevoilor. . asistentul social al AMP va avea intalniri si va consemna opiniile asistentilor sociali ai copiilor ce au fost plasati la AMP. .plan individualizat de protectie.raport de evaluare a nevoilor copilului. . . referitoare la prima evaluare anuala. 9 Documente minime existente in dosarul copilului. precum si ale oricaror alte persoane sau specialisti.raport de evaluare a nevoilor familiei si a imprejurarilor care au determinat separarea copilului de familie. opiniile copiilor. Raportul de evaluare anuala va contine informatii despre nivelul de pregatire si nevoile identificate de instruire ale AMP.raport privind ancheta sociala.sesizare/solicitare. familiei biologice si asistentului maternal A. asistentul social va intocmi raportul de evaluare anuala. Dosarul familiei biologice: .copii de pe actele de stare civila. .acte de stare civila. C.plan individualizat de protectie. CAP.raspuns la sesizare. . . B. . Daca situatia o impune. . . . . .raport privind ancheta sociala initiala.raport de vizita/intalnire cu copilul.hotarare de stabilire a gradului de handicap sau/si a orientarii scolare.

.... .... ..certificate medicale..propunere/recomandare a asistentului social....raport de evaluare anuala...... etc.. ..raport final de evaluare.. ... .. .cerere de eliberare a atestatului..... .nivelul estimat al drepturilor banesti..conventie de plasament.. adresa .. ........copie de pe contractul individual de munca...raport lunar de supervizare...raport de vizita la domiciliu........ ...recomandari/referinte. fax ... daca indepliniti conditiile minime prevazute de lege ... In urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacitatii dumneavoastra de a ingriji un copil. Institutia noastra . .. 10 Modele-cadru pentru actele necesare intocmirii dosarului AMP 10.............raport intermediar de evaluare..raport de pregatire.. (descrierea obiectului de activitate SPPC/OPA) Asistentul maternal.... .............. ca angajat al nostru ........1......are urmatoarele drepturi si responsabilitati: .... ........ e-mail .......atestat...cele prevazute de lege (rezumat)...... CAP......... Va multumim.SPPC/OPA .... Aceasta evaluare poate dura 90 de zile maximum si pe parcursul acestei perioade dumneavoastra si membrii familiei veti fi implicati in diverse activitati........... ..... Pentru a deveni asistent maternal trebuie sa formulati urmatoarea cerere de evaluare tip depusa la SPPC/OPA.. Va multumim pentru interes si pentru faptul ca ne-ati contactat.. Formular raspuns solicitare Antet SPPC/OPA Stimate domnule/Stimata doamna. ....

Director SPPC/OPA, 10.2. Cerere de evaluare in vederea eliberarii atestatului de AMP Antet SPPC/OPA Verificat identitatea solicitantului si existenta tuturor informatiilor necesare pentru demararea procedurii. Asistent social ..................... CERERE DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST Subsemnatul(a) ........................., domiciliat(a) in ..............., telefon ........................, va solicit acordarea atestatului de asistent maternal profesionist. Am luat cunostinta de conditiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de indatoririle si drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implica. Doresc sa devin asistent maternal profesionist din urmatoarele motive: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sunt de acord cu intreaga procedura de evaluare necesara pentru obtinerea atestatului si voi colabora cu specialistii responsabili de aceasta procedura. In cazul obtinerii atestatului, as dori sa primesc in ingrijire ..... copii. Prefer ca varsta copiilor sa fie intre .................. ani. Sunt disponibil(a) pentru ingrijirea unui copil cu nevoi speciale DA NU Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu familia naturala sau adoptiva a copilului. Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu SPPC sau OPA. Declar pe propria raspundere ca informatiile cuprinse in prezentul formular sunt adevarate si anexez toate documentele solicitate de lege. Semnatura candidatului ............. 10.3. Curriculum vitae al solicitantului Data .............

CURRICULUM VITAE 1. Date personale Numele ............................... Prenumele .......................... Alte nume purtate anterior (de exemplu: inainte de casatorie) ............................................................................... Locul si data nasterii .................................................... Act de identitate .................... seria ................ nr. ........, eliberat la data de ...................... de ................................. Numele parintilor: tata ................. mama ............................ Starea civila: casatorit(a) necasatorit(a) divortat(a) vaduv(a) Religie: practicata ....................... formala ....................... Copii: Numele si prenumele Data nasterii Scolarizare ................... ............. ........... ................... ............. ........... 2. Studii Ultima scoala absolvita ........ in anul ....... cu specializarea ......... Alte scoli absolvite: .......... in anul .................................. ................................ in anul .................................. Cursuri de perfectionare, specializare: .................. in anul .................................. ................................ in anul .................................. ................................ in anul .................................. 3. Experienta profesionala Profesia de baza .......................................................... Situatia profesionala actuala: angajat(a) somer(a) casnica pensionar(a) Ultimul loc de munca Unitatea ......................................... Telefon ................ Adresa .................................................................... Angajat pe postul ............. de la data de ......... pana la ........... Persoane care pot da referinte: ......................, functia ........... Alte locuri de munca: Unitatea Perioada Postul ocupat ........ ........ ............. ........ ........ .............

4. Alte abilitati Trasaturi de personalitate (enumerati cateva trasaturi care considerati ca va caracterizeaza): ........................................................... ............................................................................... Alte abilitati (in afara profesiei de baza, enumerati ce stiti si ce va place sa faceti): ............................................................. ............................................................................... Modalitati de petrecere a timpului liber: ................................. ............................................................................... 5. Date despre familie Membrii familiei care locuiesc la domiciliul meu: Numele si prenumele Gradul de rudenie cu solicitantul ................... ................................. ............. ................... ................................. .............

Data nasterii

Observatii in legatura cu acordul familiei de a primi un copil in plasament: ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Veniturile familiei: Venitul total lunar ................... constituit din: ................... 6. Starea de sanatate Starea mea de sanatate este: foarte buna/buna/satisfacatoare Sufar/nu sufar de nici o boala cronica transmisibila care ar face incompatibila exercitarea profesiei de asistent maternal profesionist. Anexez documentele medicale doveditoare. 7. Locuinta Locuinta in care voi primi copilul (copiii) in plasament sau incredintare este proprietate/inchiriata/in folosinta gratuita si are urmatoarele caracteristici: - locuinta la: bloc/casa; suprafata locuintei ........................ mp - nr. de camere: ....................; dependinte: ................... - utilitati si dotari (completati cu DA sau NU): apa curenta .............., gaze ......., iluminat ........, incalzire ........, TV ........., radio .......

Copilul/copiii plasat/plasati va/vor locui: in camera proprie ............., in camera copiilor din familie ..............., alte conditii ..................

In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se aproba Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman ANEXA 1 STANDARDE MINIME OBLIGATORII pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist PARTEA I Ingrijirea copilului plasat la asistentul maternal 1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenta maternala, daca se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii si promovarea egalitatii. 1.1. Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati si sexualitate. 1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistenta maternala actionand in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil; asistentul maternal si asistentul social al copilului lucreaza impreuna la cresterea respectului de sine al copilului si la dezvoltarea sentimentului ca este util. 1.3. Trecutul etnic, cultural si lingvistic al fiecarui copil trebuie sa fie consemnat si pastrat cu acuratete, acceptat si respectat; planul individualizat de protectie, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum si reevaluarile periodice ale masurii de protectie

care include aspecte legate de sanatate. cu aprobarea supervizorului. comportament si deprinderi de ingrijire personala. evaluarea nevoilor copilului in acest caz se realizeaza in cel mult 7 zile de la data plasamentului. 2.4.4. acolo unde este posibil. o atentie deosebita se acorda trecutului copilului referitor la origine etnica.1. realizeaza evaluarea nevoilor copilului. copiii apartinand minoritatilor sunt sprijiniti si incurajati sa-si dezvolte abilitati de raspuns la atitudinile discriminatorii. familie si relatii sociale. sex si preferintelor copilului de a fi plasat cu fratii/surorile acestuia. denumit in continuare SPPC. Copilul este incurajat si are acces in aceeasi masura la oportunitati de dezvoltare a talentului. Plasamentul in regim de urgenta este facut in conditiile prevazute de lege. copilului i se asigura echipament adecvat si. 2.7.5. persoana care il ingrijeste sau l-a avut in ingrijire. fiecare copil este incurajat sa-si dezvolte pasiunile in stransa legatura cu domenii de interes corespunzatoare varstei si abilitatilor personale. 2.3. denumit in continuare OPA. Copilul cu dizabilitati beneficiaza de servicii specifice de sprijin si recuperare in vederea maximizarii potentialului sau. iar in cazuri exceptionale. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protectia copilului. 1.6. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la ingrijirea si planurile de viitor in functie de varsta. Evaluarea nevoilor copilului este realizata inaintea luarii masurii de plasare la asistentul maternal. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluarii nevoilor sale. conduita. copilul. este comunicata tuturor partilor interesate si este revizuita periodic. dezvoltare emotionala. 1. 1. alti specialisti. interesului sau pasiunilor lui. luand in considerare interesul superior al copilului.includ si tin cont de trecutul copilului. Asistentul social al copilului realizeaza evaluarea nevoilor copilului in concordanta cu normele si etica profesionala in maximum 30 de zile de la data sesizarii. acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile. Copilul este sprijinit si incurajat sa-si dezvolte abilitati de depasire a situatiilor discriminatorii. cu justificarea in scris de catre asistentul social care a propus masura a motivelor acesteia. respectiv de catre organismul privat autorizat. 2. adaptarea casei sau masinii asistentului maternal. cultura. identitate.2. in urma sesizarii. pentru o mai buna adaptare la o viata normala. dizabilitati. 1. limba. precum si orice alte . 2. experienta si capacitate de intelegere si are dreptul la sprijin si asistenta in exercitarea acestui drept. asistentul social ii implica in evaluarea nevoilor copilului pe urmatorii: familia copilului.

5. Asistentul social transmite copii ale evaluarii nevoilor copilului familiei copilului. in cazul plasamentului in regim de urgenta. familie. asistent maternal). 3. o copie a evaluarii nevoilor este transmisa si copilului. 2. Asistentul social al copilului transmite copii ale conventiei de plasament copilului care a implinit varsta de 10 ani. orice nemultumire a celor mai sus mentionati cu privire la continutul evaluarii se consemneaza si se ataseaza la dosar. 2. orice modificare a planului fiind realizata numai dupa revizuire.6.4. familiei copilului. pe aceasta cale partile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate si ca acestea reprezinta modalitatea de a propune schimbari in planul de permanenta. familiei acestuia si asistentului maternal. reevaluarea periodica a masurii si informarea autoritatilor competente. 3. 2. Asistentul social al copilului intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil.2. planul individualizat de protectie este revizuit periodic. implicate in protectia si ingrijirea acelui copil. 3.3. este in acord cu planul individualizat de protectie si detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului.7. cel putin trimestriale. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului in stabilirea planului individualizat de protectie. Asistentul social al copilului intocmeste planul individualizat de protectie. planul este intocmit inaintea plasarii copilului sau imediat dupa.1. precum si altor persoane fizice sau juridice prevazute de lege. copii ale planului individualizat de protectie urmatoarelor persoane: copilului. plan ce cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung.5. Pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului se realizeaza inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare. conventia cuprinde elementele prevazute de lege. 3. 3. Copilul plasat la asistentul maternal trebuie sa aiba intocmit un plan de permanenta si toate activitatile propuse in acest plan vor fi implementate. activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului. asistentului maternal si oricarei alte persoane relevante. . asistentului maternal. acest lucru se va consemna la dosarul copilului.persoane relevante pentru viata copilului. 3. in cazul plasamentului in regim de urgenta. recomandarea masurii de protectie. asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate si va facilita comunicarea si informarea partilor (copil. acolo unde nu este cazul. pe durata masurii de protectie si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii. daca este cazul. Asistentul social al copilului realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate. in cel mult doua saptamani de la plasarea copilului. Asistentul social al copilului transmite.

tuturor partilor. 4. Asistentul social al copilului implica in procesul de potrivire copilul. familia acestuia.7. 3. protectia si dezvoltarea copilului. Asistentul social al copilului consemneaza informatiile specifice luate in considerare la realizarea potrivirii. dar si masurile de sprijin si asistenta prevazute in vederea compensarii vor fi mentionate in conventia de plasament.1. a abilitatilor si competentelor asistentului maternal. copilul si supervizorul asistentului social al copilului. asistentul social al copilului poate implica in acest proces orice alti specialisti care pot fi consultati cu privire la ingrijirea. Asistentul social al copilului realizeaza potrivirea in baza planului individualizat de protectie si a celor mai recente evaluari ale nevoilor copilului si. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizeaza numai in urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal. 3. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de intocmire si revizuire a planului individualizat de protectie vor fi implicati activ copilul. Asistentul social al copilului intocmeste si pastreaza la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire. familia copilului si asistentul maternal. respectiv. In cazul in care se impune incetarea masurii de protectie mai repede decat era prevazut in planul individualizat de protectie sau se identifica o situatie care ar conduce la acest lucru. in cel mult doua saptamani.2. aceste structuri acorda asistenta necesara in functie de nevoile culturale. In procesul de revizuire a planului individualizat de protectie.9.3. asistentul maternal si familia sa. asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protectie pentru stabilirea masurilor de sprijin si asistenta necesare atat pentru copil.8.10. . lingvistice sau dizabilitatile acestora. astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute. precum si alti specialisti. dar si acele informatii despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute in totalitate de catre asistentul maternal.11.3. orice decizie sau recomandare rezultata in urma intalnirilor se notifica in scris. acolo unde este necesar. revizuirea se realizeaza si ori de cate ori modificari neasteptate in viata copilului impun acest lucru. Revizuirea planului individualizat de protectie se face luand in considerare si nivelul dezvoltarii copilului raportat la parametrii corespunzatori varstei acestuia. aceste informatii. inaintea reevaluarii masurii de plasare. Revizuirea planului individualizat de protectie se realizeaza trimestrial. 4. cat si pentru asistentul maternal. 4. 4. 3. 3.6. alti copii aflati in plasament la asistentul maternal. asistentul maternal. 3. asistentul social al copilului implica familia copilului.

Decizia de plasare a copilului va fi luata tinandu-se cont de opinia copilului in functie de varsta si capacitatea lui de intelegere si. 5. Decizia de plasare va lua in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului. 5. in situatia in care acest lucru nu este posibil. Asistentul social al copilului este cel care intocmeste si semneaza planul individualizat de protectie. dizabilitatile si sexualitatea. 4. de posibilitatea plasarii copilului impreuna cu fratii/surorile acestuia. Asistentul social ia in considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal in afara comunitatii copilului numai in cazul in care asistentii maternali locali nu corespund nevoilor copilului. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluarii nevoilor copilului. daca aceasta nu contravine interesului superior al copilului. procesul de identificare a asistentului maternal va urmari ca acesta sa aiba deprinderile. in cazul in care asistentul social al copilului este schimbat. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la ingrijirea si protectia sa si care promoveaza bunastarea si dezvoltarea copilului. cunostintele. in luarea deciziei se va urmari intampinarea acestor nevoi prin originea etnica. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate. culturala si lingvistica a acestuia. asistentul social al copilului ia masuri suplimentare de pregatire. Asistentul social al copilului se asigura ca in procesul de potrivire copilul dispune de o perioada de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-si putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare. SPPC/OPA notifica in scris copilul. Asistentul social al copilului trebuie sa identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunostinte care sunt eligibile pentru copil. 4.10.11.7. in special de originea etnica.5. 4. consiliere si sprijin al copilului. motivul va fi consemnat in planul individualizat de protectie. se va lua in considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil. 4. familia si asistentul maternal .4. inainte de mutarea propriu-zisa a copilului. cultura si limba asistentului maternal. 4. de opinia familiei copilului. 4.1.2.9.8.6. 4. in recomandarea masurii de protectie. abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului. acolo unde este cazul.4. 5.3. 5. In cazul plasarii copilului in afara comunitatii sau la un asistent maternal de origine etnica diferita de a copilului. asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaste familia si mediul asistentului maternal. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare copil un asistent social cu pregatire specifica referitoare la dezvoltarea copilului si experienta directa in serviciul de asistenta maternala.

atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. responsabilitatile acestuia si la modul cum poate fi contactat. Asistentul social al copilului asigura. 5. in urma consultarii cu familia.6. copilul si asistentul maternal. mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata copilului. asistentul maternal. 6. respectiv. La orice deplasare a copilului. 5. sigur si stimulativ pentru copilul plasat. locuinta trebuie sa fie bine intretinuta si sa fie mentinute permanent curatenia si igiena. 6.cu privire la nominalizarea asistentului social. Asistentul maternal trebuie sa asigure un mediu sanatos.8. in conditiile legii. Asistentul social al copilului monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie. curtea si imprejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente. Locuinta asistentului maternal trebuie sa fie confortabila pentru toti cei care locuiesc acolo.5. 6. Asistentul maternal este pregatit cu privire la problemele legate de sanatate si igiena. 6. 6.4. avand inclusiv intalniri individuale cu copilul.9. SPPC si OPA se asigura ca transportul se realizeaza in conditii de siguranta.7.6. a copilului. SPPC/OPA asigura pentru asistentul social indrumare si coordonare prin intermediul supervizorului. supervizorul si alti specialisti.2. echipamentele electrice si cele provocatoare de incendii. . 5. SPPC/OPA are in vedere ca numarul de cazuri ale asistentului social sa permita acestuia sa aiba suficient timp pentru munca directa cu familia. numarul si durata intalnirilor individuale sunt consemnate in conventia de plasament. totodata. Casa. 6. 6. In cazul absentei pentru o perioada de timp a asistentului social. numarul vizitelor lunare. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti.3. locurile periculoase fiind clar marcate si asigurate tinanduse cont de varsta copilului. insotit sau nu de asistentul maternal. in prezenta asistentului social al copilului. iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate si spatiu ale copilului. in vederea atingerii obiectivelor stabilite in planul individualizat de protectie. 5. 5.4. Asistentul social al copilului viziteaza in mod regulat copilul.5. 5. fiindu-i furnizate materiale referitoare la sanatatea si igiena personala si.1. Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea. copilul. prezinta acestuia potentialele surse de risc. SPPC/OPA notifica partile cu privire la aceasta situatie si desemneaza un inlocuitor. Copilul plasat dispune de propriul pat si dulap. Asistentul maternal.

SPPC/OPA include in cadrul regulamentelor interne si asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale. 7. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. cu sprijinul SPPC/OPA. 7. 7. 6. procedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului si se asigura ca acestea au fost intelese. materiale igienico-sanitare. inainte de plasarea copilului.11. suficiente. exploatare si deprivare. neglijare. recunoasterea semnelor si comportamentului specific al victimelor abuzului si neglijarii. bine intretinute si adecvate sexului.Responsabilitatea pentru aceasta pregatire specifica revine asistentului social al copilului.4.3. Asistentul maternal se implica activ in stimularea si dezvoltarea jocurilor copilului. precum si a celorlalti copii ai . materiale cultural-sportive.7. jucarii. 7.9. Asistentul social al copilului aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil. Asistentul social al asistentului maternal prezinta acestuia. o dieta care sa tina cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia. 6. precum si de preferintele sau specificul cultural si religios al copilului. formulate la adresa personalului propriu si a familiilor asistentilor maternali. varstei copilului si sezonului. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care il va sprijini in vederea intelegerii propriei culturi si in care copilul va fi valorizat si sustinut in dezvoltarea sa emotionala. 6.10. Copilul plasat este protejat fata de orice forma de abuz. 7. a oricaror forme de exploatare sau deprivare a copilului. precum si a oricaror actiuni sau inactiuni care pot aduce atingere demnitatii copilului. necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia.6. SPPC/OPA asigura in programul de pregatire a asistentului maternal instruirea specifica referitoare la ingrijirea copilului abuzat/neglijat. Asistentul maternal sprijina copilul in mentinerea relatiilor cu prietenii si in dezvoltarea de noi relatii. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda instructiuni si masuri clare cu privire la modalitatile de investigare a suspiciunilor de abuz.5. standardele. in acest sens SPPC/OPA asigurand fiecarui copil materiale si jucarii adecvate varstei si sexului.8. cazarmament. 6. neglijare.2. solicitantul si toti cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul. SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament. Asistentul maternal asigura pentru copil. 7. Hainele copilului trebuie sa fie personalizate. precum si echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. exploatare sau deprivare a copiilor plasati.1. 7. rechizite scolare. In vederea obtinerii atestatului de asistent maternal. 6.

nevoi. 8. orice dovezi care atesta dorintele si parerile exprimate de catre copil si daca acestea au fost luate in considerare.7. 8.2. cunosc durata si scopul acestei masuri. Originalul certificatului de nastere al copilului se pastreaza in dosarul de la nivelul SPPC. precum si detaliile cu privire la statutul legal al copilului. Asistentul social al copilului. informatiile sunt puse la dispozitia copilului sau oricarei persoane implicate in realizarea planului individualizat de protectie. informatii ce urmeaza a fi folosite de copil ulterior.6. se va asigura ca aceste informatii privind originea copilului ii sunt dezvaluite in functie de varsta acestuia. planul individualizat de protectie. 8.1. 7. cat si asistentul maternal incurajeaza copilul sa reflecteze si sa-si inteleaga trecutul. Atat asistentul social. 8. minutele intalnirilor de revizuire. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet si actualizat care cuprinde detalii despre natura si calitatea ingrijirii oferite si care reflecta trecutul copilului. 8. SPPC/OPA are un regulament cu privire la inregistrarea si procesarea cazurilor. alte informatii relevante pentru copil si trecutul lui. Fiecarui copil plasat la asistent maternal i se intocmeste un dosar care este pastrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal. Copilul. precum si procedura referitoare la pastrarea si accesarea acestor date.5. Asistentul social al copilului este instruit de angajator in vederea inregistrarii datelor la dosar. 8. 8. dosarul trebuie sa includa realizarile si progresele copilului in dezvoltare. 8. care sa stabileasca modul de intocmire a dosarului copilului si continutul acestuia.4.asistentului maternal sau plasati la acesta. toate datele sunt pastrate de SPPC/OPA pe o perioada minima de 10 ani de la dobandirea capacitatii de exercitiu a copilului. precum si metodele de pastrare in siguranta a datelor.8. Copilul. cu consultarea asistentului maternal si familiei copilului. familia sa si asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este in asistenta maternala si inteleg motivele plasamentului.7. decizii referitoare la masura de protectie. capacitatea de intelegere. sentimente si circumstante. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda prevederi clare pentru situatia in care copilul plasat lipseste nemotivat de la locuinta asistentului maternal.3. asistentul social al copilului ofera sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga si sa faca fata acestor informatii. parintii si asistentul maternal cunosc natura datelor continute in dosar. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului si revizuirile periodice ale acesteia. 8. in functie de varsta si .

monitorizarea si evaluarea acestora. emotionala si sociala. asistentul maternal va incuraja copilul sa faca el insusi astfel de inregistrari. 9. in concordanta cu planul individualizat de protectie si cu prevederile conventiei de plasament. copilul este informat si pregatit in functie de varsta si de capacitatea sa de intelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sanatatea sa.3.4. Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat sa isi mentina si sa isi dezvolte relatiile cu familia si prietenii. 9. 9. aceste informatii. 8. In situatia in care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire. obligatiile de mai sus revin asistentului maternal. 8.6.2. familiei si prietenilor acestuia. 10.5. mai ales cand plasamentul este in afara comunitatii copilului. In procesul de evaluare si pregatire continua a fiecarui asistent maternal se subliniaza importanta sustinerii copilului pentru mentinerea relatiilor sale si se formeaza aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja si facilita astfel de relatii. proceduri clare si concrete privind modalitatile prin care se realizeaza mentinerea relatiilor sociale ale fiecarui copil plasat. 9. 9. precum si privind sustinerea.1.i se acorda prioritate in luarea deciziilor referitoare la mentinerea relatiilor. in conditiile legii. coordoneaza toate activitatile referitoare la mentinerea relatiilor. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregatirea si sprijinul necesare pentru inregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viata copilului. cu consultarea asistentului maternal. Asistentul maternal are acces la toate informatiile relevante pentru a ajuta copilul sa-si inteleaga si sa-si accepte trecutul. 10. Asistentul social al copilului acorda atentie in special mentinerii acelor relatii care contribuie cu prioritate la definirea si pastrarea identitatii copilului. 9.capacitatea copilului.7. inclusiv frecventa si localizarea vizitelor si supervizarea necesara. Copilul plasat beneficiaza de o evaluare medicala completa cel . Copilul plasat la asistentul maternal primeste ingrijirea medicala care sa vina in intampinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica. 9. Asistentul social al copilului stabileste. Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor si consemneaza impactul acestora asupra copilului.1.9. Necesitatea si beneficiile acestor relatii pe care le are copilul sunt luate in considerare la realizarea fiecarui plasament in asistenta maternala. precum si opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate in considerare la revizuirea planului individualizat de protectie.10. a copilului. 9. Asistentul social al copilului. Asistentul social al copilului afla si sustine opinia copilului si acolo unde este posibil .

6. Nevoile educationale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate. in situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia. 11. aceasta este actualizata pe toata durata plasamentului si insoteste copilul inainte si dupa plasare. 10. se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o ingrijire medicala corespunzatoare. un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos.10. realizat cu consultarea profesionistilor in domeniul medical. se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului. 11. 10. dupa caz. in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. 10. Asistentul maternal primeste fisa medicala pentru fiecare copil plasat. 10. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiaza de servicii medicale specifice care sa satisfaca nevoile de sanatate ale acestuia. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical si cunoaste problemele medicale semnificative din familie.putin o data pe an. 10. 10. cu accent pe preventie si bolile transmisibile. Asistentul social al copilului. inclusiv consiliere si terapie.5.3. Copilul plasat are un plan de prevenire.4.1. Copilul plasat participa activ si este informat cu privire la procesul propriei ingrijiri medicale.7. Copilul va fi informat si ascultat cu privire la ingrijirea medicala in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere.2. al copilului. 10. Asistentul social al copilului va lua in considerare la evaluarea . copilul fiind incurajat sa-si atinga potentialul maxim.9. 10. in functie de varsta si capacitatea de intelegere. cu consultarea asistentului maternal. cat si posibilitatea copilului de a alege. pentru a primi tratament medical sau orice interventie medicala. Asistentul maternal primeste inainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sanatate ale fiecarui copil ce urmeaza a fi plasat si este informat asupra procedurilor privind obtinerea consimtamantului parintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori. igiena si prim ajutor. planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale. Consimtamantul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de ingrijire medicala si la tratamentul acordat va fi cerut si inregistrat la dosar. SPPC/OPA asigura fiecarui asistent maternal o pregatire de baza cu privire la probleme de sanatate.8. ingrijire stomatologica si oftalmologica. interventie si recuperare. ingrijirea medicala implica atat confidentialitate. 10.

5. planifica impreuna educatia fiecarui copil plasat. SPPC/OPA asigura fiecarui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la invatamant superior. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui prescolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare si educare a prescolarilor.1. 12. SPPC/OPA stabileste proceduri referitoare la sprijinul si orientarea oferite copilului la incetarea masurii de plasare si trecerea la viata de adult. pregatire profesionala si angajare. inainte de incetarea masurii de plasare.4. Asistentul social al copilului.2. 11. 12. daca este cazul. cu consultarea scolii. in aceasta situatie se vor identifica imediat forme de educatie alternativa pentru copilul exmatriculat. 12. cu consultarea asistentului maternal. in acest sens tanarul care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie primeste sprijin si orientare si dupa incetarea masurii de plasare la asistentul maternal. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat . Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat sa-si dezvolte aptitudinile. asistentului maternal si ale parintelui in procesul educativ al copilului sunt clar definite in conventia de plasament. stabileste procedura de notificare a asistentului social. aceste proceduri sunt aduse la cunostinta comunitatii si sunt integrate in strategiile SPPC/OPA.nevoilor. 11. 12. SPPC/OPA.6. 11. SPPC/OPA. ajutorului financiar si de alt tip pentru a participa la excursiile scolare si alte activitati extrascolare. ajutorului la temele de casa. Asistentul maternal asigura un mediu in care educatia si invatarea sunt promovate. cu consultarea unitatii de invatamant. 11. in situatia exmatricularii copilului plasat.8. se asigura ca orice forma de discriminare sau abuz suferit de copil este adusa in atentia scolii fara nici o intarziere. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului. cu sprijinul SPPC/OPA.7. 11.3. in intocmirea planului individualizat de protectie si la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educationale ale copilului.2. deprinderile si cunostintele necesare vietii de adult. asistentului maternal sau parintelui. asistentul maternal. fiind monitorizate si revizuite anual. 11. Tanarul. modalitatea de solutionare a acestor aspecte se consemneaza in dosarul copilului. 11. supravegheaza participarea regulata a copilului la procesul educativ si sprijina participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei si echipamentului necesar.3. este incurajat sa se implice in procesul de luare a deciziilor si in implementarea planurilor de viitor.

fiecare tanar primeste informatii complete si clare privind sprijinul financiar sau de alta natura. furnizandu-i toate informatiile despre sprijinul disponibil dupa incetarea masurii. 13. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat in situatia incetarii masurii de plasare sunt identificate si inregistrate de SPPC/OPA si solutionate in cooperare cu autoritatile publice sau private relevante. de angajare. de pregatire si de ajutor social.7.1.4. 12. Solicitantul primeste informatii despre procesul de evaluare. criteriile pe baza carora se va face evaluarea si procedurile de revizuire a rezultatului evaluarii. persoanele responsabile si termenele. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei. 13.in situatia incetarii masurii de plasare stipuleaza clar masurile ce trebuie luate. pentru a sprijini fiecare tanar care paraseste sistemul de protectie a copilului. 13. 13. Asistentul maternal este evaluat si atestat inainte de a-i fi plasat un copil. cu referire speciala la rolul asistentului maternal in pregatirea tanarului pentru o viata independenta.5. Asistentul maternal este pregatit si sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului inainte de incetarea masurii de plasare. sprijinul acordat. alocatiile si beneficiile disponibile. Solicitantul este evaluat de catre asistentul social desemnat. 12. Asistentul social sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasare. 12. 12. 12. SPPC/OPA monitorizeaza si evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la iesirea din sistemul de protectie a copilului si le utilizeaza in elaborarea strategiilor viitoare.9. 13.5. SPPC/OPA stabileste relatii de colaborare eficiente cu autoritatile locale. 12. inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati. Informatiile date potentialilor asistenti maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui sa le aiba.2.4.8. in vederea stabilirii capacitatii sale de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita o masura de protectie.3. se acorda o atentie speciala realizarii transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti. Procedura de evaluare implica toti membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul.6. Inainte de incetarea masurii de plasare. unde este cazul. PARTEA a II-a Asistentul maternal 13. disponibil in conditiile legii. . serviciile de educatie.

SPPC/OPA desemneaza un asistent social pentru fiecare asistent maternal.12. 13. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa si la pregatirea raportului sau de evaluare. Evaluarea potentialilor asistenti maternali se realizeaza de un asistent social cu studii superioare si cu experienta in asistenta maternala si plasament familial. 13. Asistentul maternal atestat este monitorizat si sprijinit de catre un asistent social si are acces la asistenta si alte tipuri de sprijin profesional. precum si nevoile sale de sprijin si pregatire. 14. abilitatile si experienta solicitantului. medic sau de declaratiile personale ce sunt obtinute pentru fiecare solicitant de catre asistentul social.1. Raportul de evaluare este intocmit de catre asistentul social si include recomandarea privind atestarea solicitantului. accepta.7.3. Evaluarea tine cont de recomandarile de la locul de munca.13. Contractul incheiat intre SPPC/OPA si asistentul maternal mentioneaza serviciile si prestatiile ce pot fi oferite asistentului maternal. numarul de copii si mentiuni referitoare la sexul. La incheierea evaluarii efectuate de asistentul social. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele.2. Decizia privind atestarea se motiveaza si cuprinde indicarea modalitatilor de contestare si se transmite in scris fiecarui solicitant. Solicitantul are dreptul sa solicite o copie din sectiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare inaintea luarii unei decizii. rezultatul este comunicat solicitantului.8. 13.11. informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o ingrijire de calitate copilului plasat. acesta primeste informatii de la asistentul social despre evolutia procesului de evaluare si indicatii clare asupra demersurilor pe care trebuie sa le faca solicitantul pentru inaintarea procedurii. 13. varsta si nevoile copiilor. tipul de plasament. Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala si permanenta identificarea nevoilor de pregatire si a potentialului fiecarui asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza. 13.6. acesta are dreptul sa consemneze informatii in raport si sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa. 14. precum si a membrilor familiei acestuia.10. 14. asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza este informat in scris. precum si de verificarile acestuia intreprinse la politie si la autoritatea locala.4. 13. 14. Conventia de plasament detaliaza serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale . inclusiv in situatii de urgenta. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal.9. 14.

11. 14. 14. asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecarui asistent maternal. pe durata plasamentului copilului.1. Asistentul social intocmeste rapoarte de vizite/intalnire ce sunt pastrate la dosarul asistentului maternal. precum si planificarea urmatoarelor vizite. o copie de pe fiecare raport fiind transmisa acestuia.3. 15. Asistentul maternal primeste informatii in scris de la SPPC/OPA privind drepturile si obligatiile legale ce ii revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. 14. 15. Asistentul maternal primeste de la asistentul social al copilului toate informatiile relevante despre originea copilului si istoricul acestuia.4.5. acesta primeste de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil in astfel de situatii. Asistentul maternal primeste informatii in scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenti maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti. 15. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru instruirea si pregatirea fiecarui asistent maternal. sprijin si consiliere pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate. rasa. 15.copilului plasat si modul in care aceste servicii pot fi obtinute.6.9. 14. trecutul acestuia. acolo unde acestea exista. familia acestuia sau identificate de catre asistentul social. Intreaga instruire este bazata pe principiul egalitatii sanselor si al practicilor nediscriminatorii. 14. asistentul maternal este informat despre sanatatea copilului si identitatea lui privind educatia. 14. 15. Raportul de vizita/intalnire consemneaza nevoile de sprijin si de pregatire exprimate de catre asistentul maternal. cultura si religia. proceduri ce sunt revizuite anual.8. neglijare sau orice alta plangere facuta impotriva lui.5. In procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicati asistenti maternali atestati. precum si copiii care sunt sau au fost plasati in asistenta maternala. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate daca exista suspiciuni de abuz.7. Asistentul maternal primeste o instruire specifica de la . Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA si include oportunitati pentru cursuri comune cu asistentii sociali si personalul din centrele rezidentiale. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel putin o data pe luna. 14. cu conditia ca asistentul social al acestora sa ia masuri speciale de pregatire si protejare a lor. precum si detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijenta la care copilul a fost supus. 15. Asistentul maternal este instruit si pregatit pentru a dobandi aptitudinile si cunostintele necesare ingrijirii copilului plasat.10.2.

motivele si detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluarii. oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informatii la calitatea si gama de servicii ale SPPC/OPA si de a se informa asupra procedurilor de recrutare. evaluarea activitatii asistentului maternal este obligatorie. bazata pe evaluarea nevoilor copilului inaintea plasarii acestuia.1. SPPC/OPA are strategii care promoveaza si planifica asistenta maternala pentru copilul care necesita luarea unei masuri de protectie. limba si cultura. nevoile de instruire si sprijin identificate ale asistentului maternal. 16. precum si pentru mentinerea sau modificarea numarului si varstei copiilor pentru care a obtinut atestarea. Raportul de evaluare anuala. experienta acumulata si rezultatele cercetarilor in domeniu. 16. recomandarile pentru mentinerea sau retragerea atestatului. 15.5. . 16.7. Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluarii.4. 16. precum si ale membrilor familiei acestuia. 16. evaluare si instruire. incluzand posibile comentarii si obiectii ale asistentului maternal. 16. precum si. In situatia aparitiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz si neglijare asupra copiilor. daca este cazul. PARTEA a III-a Activitatea serviciului de asistenta maternala 17. Asistentul social organizeaza o intalnire pentru evaluarea anuala.2. 16. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal. care coroboreaza opiniile fiecarui asistent social responsabil pentru copilul plasat. 16.3. Raportul de evaluare anuala este realizat de asistentul social al asistentului maternal.asistentul social al copilului. fiecare trebuie sa fie instruit in acest sens.6.7. 15. Raportul include un plan de actiune pentru urmatoarele 12 luni. daca este cazul. cu participarea asistentului maternal. Asistentul maternal are consemnate in dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat si nevoile de instruire viitoare. asistentilor sociali ai copiilor plasati. chiar inainte de implinirea termenului de 1 an. acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestati ca asistenti maternali. este parte a dosarului asistentului maternal. cu participarea membrilor familiei asistentului maternal. Continutul si realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de catre SPPC/OPA in functie de nevoile identificate.6. SPPC/OPA sprijina asistentul maternal in a avea un rol activ in evaluarea anuala si faciliteaza participarea acestuia la evaluare in functie de nevoile specifice date de dizabilitate. opiniile copiilor plasati si ale parintilor acestora. opiniile asistentului maternal.

17. precum si orice alti specialisti. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat si pentru fiecare asistent maternal. 18. precum si asistenta maternala specializata pentru copilul cu nevoi speciale. SPPC/OPA promoveaza o abordare de parteneriat in ingrijirea copiilor. Asistentul social al copilului are un numar de maximum 25 de cazuri si asistentul social al asistentului maternal are un numar de 30 de cazuri. respectiv. . dizabilitate.3. asistentilor sociali. cu o vechime minima de 2 ani in specialitate. altor autoritati competente. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala SPPC/OPA are in vedere particularitatile de limba.4. SPPC/OPA are o structura corespunzatoare din punct de vedere al numarului si competentei personalului care sa asigure coordonarea si functionarea eficienta a serviciului de asistenta maternala.2. SPPC/OPA organizeaza un serviciu de asistenta maternala care raspunde nevoilor fiecarui copil plasat. 18. asistentii maternali. precum si familiilor lor. copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toti cei interesati. 17. familiile acestora si asistenti maternali. alti membri de familie si alte persoane semnificative pentru copil.5. copiilor plasati. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil si familie.2. asistentii sociali. 17.6. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistenta maternala cunoaste responsabilitatile ce ii revin si primeste informatii despre functionarea acestui serviciu.1. 17.3. ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definite si intelese de parti.4. SPPC/OPA are o strategie anuala de dezvoltare a serviciilor de protectie a copilului. religie si sex ale copiilor. rasa. SPPC/OPA pregateste si are la dispozitie asistenti maternali specializati pentru copilul cu dizabilitati. acesta trebuie sa asigure posibilitati de plasare a copilului inclusiv in regim de urgenta. 18. SPPC/OPA are o structura organizatorica adecvata a serviciului de asistenta maternala. cultura. 18. 17. asistentii sociali ai serviciilor de asistenta maternala au calificarea profesionala si pregatirea necesara pentru a lucra cu copii. familiile acestora. Asistentul social al copilului nu este in acelasi timp si asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul.1. implicand parintii. copiii. 18. managerii serviciilor sociale. asistentilor maternali. in cadrul serviciului sunt angajati asistenti sociali cu studii superioare. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului si.17. ce va include si planul de dezvoltare a serviciului de asistenta maternala.

SPPC/OPA se asigura ca in procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistentii maternali si asistentii sociali cunosc atributiile si responsabilitatile ce revin fiecaruia.14. Asistentii sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala beneficiaza de cursuri despre dezvoltarea copilului.12. SPPC/OPA asigura interventia altor categorii de specialisti. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire si pregatire ale acestora. 18. 18. respectiv. Asistentul social care lucreaza in serviciul de asistenta maternala are o fisa a postului care defineste clar sarcinile si responsabilitatile postului. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor de pregatire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala.15. Asistentul social al copilului si cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale. atestarii asistentilor maternali.13. astfel incat sa vina in . in functie de nevoile specifice ale fiecarui copil. precum si aptitudinile si cunostintele necesare pentru a le duce la indeplinire.9. 18.18. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor.5.10. 18. potrivit nevoilor copilului.1. 19.11. 18. cel al asistentului maternal completeaza rapoartele in termenele stabilite de standard si metodologiile de lucru.8. 18. SPPC/OPA are structura si proceduri clare pentru asigurarea recrutarii. planurile individualizate de protectie si revizuirea acestora sunt realizate in concordanta cu standardele si metodologia existenta. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului dispune de o retea proprie de asistenti maternali sau contracteaza acest tip de serviciu cu OPA.6. evaluarea nevoilor acestuia si monitorizarea cazului. 18. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului asigura accesul la serviciul de asistenta maternala. precum si pentru evaluarea anuala a activitatii acestora. asigurate de angajator. in conformitate cu standardele si metodologia existenta. 18. 19. 18. cu accent pe calitatea ingrijirii acestora. 18.7. SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strangerea. evaluarii. analizarea si interpretarea informatiilor referitoare la serviciile pentru protectia copilului. SPPC/OPA are un plan anual de pregatire si perfectionare a asistentilor sociali. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului si.

Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului colaboreaza in elaborarea strategiei de recrutare cu OPA. 19. 19. f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistenta maternala (de exemplu.2.4. procedura de contestare). 19. In luarea deciziei de plasare se acorda prioritate plasarii copilului in comunitatea de unde provine. dupa evaluarea eficientei acestor metode. aceste informatii vor fi utilizate in vederea imbunatatirii strategiei de recrutare si in preintampinarea unor astfel de evenimente.7. . daca este cazul. precum si de OPA: a) strategia judeteana a consiliului judetean/local al sectorului municipiului Bucuresti. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului implica in elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati si asistentii maternali atestati. urmatoarele documente vor fi luate in considerare de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. 19. in acest sens. exceptie facand cazurile in care acest lucru nu este posibil sau nu este in interesul acestuia. ca parte a strategiei judetene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protectia copilului. 19.6.intampinarea nevoilor fiecarui copil evaluat. SPPC/OPA asigura prin asistentii sociali realizarea unui interviu cu asistentul maternal pentru a obtine informatii referitoare la motivatia acestuia. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului stabileste o strategie de recrutare a asistentilor maternali in masura sa mentina capacitatea serviciului de asistenta maternala de a veni in intampinarea nevoilor identificate in cazul fiecarui copil. 19.3. d) regulamentul de organizare si functionare al SPPC/OPA. care monitorizeaza metodele de recrutare ale serviciilor publice si private si care.5. in functie de evaluarea nevoilor sale. modificari ale strategiei. PARTEA a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor 20. autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali. b) strategia OPA. e) regulament de ordine interna. alte autoritati publice locale si cu orice alte institutii publice sau private. In implementarea prezentelor standarde. In situatia existentei unor cazuri de renuntare la calitatea de asistent maternal. Strategia de recrutare este revizuita anual de catre autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului. g) fisele de post ale asistentilor sociali. c) conventii de parteneriat/contracte intre SPPC/OPA. va realiza.

h) contractele de munca ale asistentilor maternali. Serviciul de asistenta maternala instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP. 1 Serviciul de asistenta maternala Definitie Serviciul de asistenta maternala asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea. copil cu tulburari de comportament. aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta. ca un compartiment distinct sau ca activitate prestata de un compartiment cu mai multe atributii. Serviciul de asistenta maternala se poate organiza dupa cum urmeaza: 1. Dezvoltarea serviciului de asistenta maternala se face in baza unei planificari anuale. ingrijirea si educarea copilului de catre un asistent maternal profesionist. m) programul de pregatire a asistentilor maternali. denumit in continuare SPPC. plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu. serviciul public specializat pentru protectia copilului. copil cu deficienta. Organizarea si functionarea serviciului de asistenta maternala Serviciul de asistenta maternala este organizat de SPPC sau OPA in structura proprie. tipizate. j) dosarul copilului plasat. rapoarte de activitate. religie si orientare sexuala ale copiilor. parte integranta a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii. ANEXA 2 GHID METODOLOGIC de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist CAP. au in vedere particularitatile de limba. cultura. denumite in continuare OPA. copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale. evidente. i) dosarul asistentului maternal. si organismele private autorizate. l) formulare. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala. copil abuzat. contestatiilor. denumit in continuare AMP. sesizarile despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protectie de tip familial sau alternative de tip familial in vederea . dizabilitate. rasa. la nivelul SPPC: compartimentul de asistenta maternala este parte a serviciului de protectie de tip familial sau alternative de tip familial. k) dosarul familiei copilului plasat. o) evidenta reclamatiilor. n) programul de pregatire a asistentilor sociali.

1 si prezentului ghid metodologic.sprijinirea si monitorizarea activitatii AMP. in urma realizarii plasarii copilului la asistentul maternal. . in vederea atestarii ca AMP.evaluarea capacitatii solicitantilor. urmand a se desemna asistentul social al copilului in vederea evaluarii nevoilor copilului si elaborarii planului de permanenta.rezolvarii lor. 1. 1 si cu prezentul ghid metodologic. asigurandu-se ca acesta este informat in scris. fara a realiza separarea copilului de familia biologica.intocmirea. de la momentul aplicarii prezentului ghid metodologic. conform standardelor prevazute in anexa nr. . asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistenta maternala devine responsabil de caz. in conformitate cu standardele prevazute la anexa nr. . prezentand abilitatile si competentele AMP.participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP.asistentii sociali ai copilului plasat la AMP. procedurilor si oricaror alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului.asistentii sociali ai AMP. asigurandu-se ca acestea au fost intelese.participarea la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta. 2. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. Responsabilitatile asistentilor sociali ai AMP care lucreaza in cadrul acestui serviciu includ: . La nivelul OPA: serviciul de asistenta maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfasurata de o echipa de personal angajat. numai dupa aceasta etapa si in situatia in care prevenirea nu este posibila.1. pastrarea si actualizarea dosarului AMP.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP. . . Categoriile de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentului de asistenta maternala sunt: .furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind procedurile ce . asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunica compartimentului de asistenta maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal. accepta. calificat din punct de vedere profesional. a standardelor. sesizarea este preluata de catre compartimentul de asistenta maternala. de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie. . . Exceptie de la acest parcurs se face in situatia copilului institutionalizat. inainte de plasarea copilului la acesta. .asistentii maternali profesionisti.prezentarea AMP. .

coordonarea activitatilor privind mutarea copilului la AMP. precum si ale membrilor familiei acestuia. . Responsabilitatile AMP includ: . 1 si prezentului ghid metodologic. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. . . daca acestea nu contravin interesului superior al copilului.sprijinirea copilului in mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu familia sa.intocmirea si revizuirea planului de permanenta pentru copil. . a nevoilor copilului care necesita o masura de protectie.intocmirea.asigurarea ingrijirii copilului. metodologiilor si a regulamentelor interne elaborate de angajator. conform standardelor prevazute in anexa nr.organizarea.participarea la programe de pregatire.respectarea procedurilor.realizarea obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in conventia de plasament pentru fiecare copil. inaintea plasarii acestuia.revizuirea evaluarii nevoilor copilului. . in functie de recomandarea asistentului social al AMP intocmita in urma identificarii nevoilor de formare. . . .realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului.vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz.participarea la programe de pregatire specifica. .evaluarea. in urma sesizarii. cu prietenii si cu orice alte persoane relevante din viata copilului.coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP. precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii. Responsabilitatile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ: .evaluarea anuala a activitatii fiecarui AMP. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. . . neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui. conform standardelor prevazute in anexa nr. 1 si prezentului ghid metodologic. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor.intocmirea conventiei de plasament.identificarea nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. . .asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia. . . . . pastrarea si actualizarea dosarului copilului. . . inainte de mutarea copilului. .informarea in scris a AMP cu privire la drepturile si obligatiile legale ce ii revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii.participarea la programe de pregatire specifica.monitorizarea si inregistrarea evolutiei planului de permanenta.

d) copii de pe actele de studii. Totodata. indiferent de forma in care a fost realizata (scris. CAP. SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare.serviciului public specializat pentru protectia copilului (SPPC).organismului privat autorizat (OPA). SPPC/OPA va tine evidenta solicitarilor venite pe parcursul sau dupa ce s-a incheiat campania de recrutare. atasat acestui raspuns. cultura. etnie si dizabilitatilor identificate in urma analizei nevoilor. in urma evaluarii acestora. solicitantul formuleaza o cerere de evaluare a capacitatii sale de a deveni AMP. religie. conform modelului prevazut in prezentul ghid metodologic.CAP. Recrutarea/identificarea trebuie sa conduca la atragerea unui numar suficient de solicitanti din care. c) copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere. In acest scop. orice contactare a SPPC/OPA de catre persoane interesate se considera solicitare. Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita . precum si particularitatilor de limba. etapele procesului de evaluare si criteriile minime obligatorii prevazute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. la care va anexa: a) curriculum vitae. Recrutarea/identificarea poate fi realizata direct de catre SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate in domeniu. buletin/carte de identitate). dupa modelul prevazut in prezentul ghid metodologic. vor fi selectati AMP. certificat de casatorie. 3 Evaluarea solicitantilor Persoana care doreste sa devina AMP se adreseaza: . In timpul procesului de recrutare/identificare sau dupa acest proces. sau . Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizata astfel incat serviciul de asistenta maternala sa raspunda nevoilor identificate si tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o masura de protectie. b) cazierul judiciar. electronic). SPPC/OPA va raspunde in maximum 3 zile fiecarei solicitari prin transmiterea unei informari cu privire la drepturile si obligatiile AMP. 2 Recrutarea/identificarea AMP SPPC/OPA realizeaza anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea elaborarii si fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil si familie. verbal. IX). Planul de implementare a strategiei anuale va include si masurile ce vor duce la dezvoltarea retelei de AMP in functie de nevoile identificate.

Definitie: Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale. numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz. Cine utilizeaza serviciile sociale? Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii de evaluare. pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale. SPPC/OPA transmite solicitantului un raspuns in scris cuprinzand confirmarea luarii in evidenta a cererii acestuia. .termenului de 90 de zile de la data inregistrarii. in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate. pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. familiale sau de grup. vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei. precum si etapele procesului de evaluare si criteriile ce vor Serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in dificultate.

precum si de alte . Cand sunt acordate serviciile sociale furnizate? Cand bunastarea individuala sau colectiva se afla in situatie de risc.Cine furnizeaza serviciile sociale? Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale. in conditiile legii. Cel mai important ingredient este beneficiarul. Serviciile sociale. precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private. persoana care are nevoie de sprijin. a carei autonomie si calitate a vietii pot fi periclitate fara oferirea de servicii sociale. determinand astfel aparitia riscului de excluziune sociala. alaturi de prestatiile sociale.

Astfel. prieteni. alti reprezentanti ai societatii civile. interventia lui va fi completata de servicii de asistenta sociala de tip specializat. atat sistemul public de servicii sociale . intervin pentru solutionarea unor probleme potential generatoare de excluziune sociala. Complementaritatea realizata intre sistemul public si cel neguvernamental. acolo unde nu se poate. familii sau comunitati sunt interdependente si nu se pot trata separat.se . autoritati. cat si cel non-guvernamental. a tuturor actorilor comunitari in vederea realizarii obiectivelor propuse. interventia lucratorului social va porni de la diagnoza bazata pe o intelegere globala a tuturor problemelor existente si. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA SERVICIILOR SOCIALE Solidaritatea sociala: intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura singure nevoile sociale. Din aceasta perspectiva. Abordarea globala pornind de la premiza ca problemele unei persoane. acolo unde este nevoie. Organizarea comunitara necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul judetului si comunitatilor locale. Din acest motiv. vecini. colegi. Sistemul public garanteaza acoperirea drepturilor sociale. finalitatea serviciilor sociale este dezvoltarea capacitatilor individuale de functionare si o mai buna integrare sociala a individului cat si realizarea unui mediu social suportiv.sisteme de securitate sociala. organizatii. familie. dezvolta si organizeaza serviciile prevazute de lege si sutine financiar actiunile organizatiilor neguvernamentale. Parteneriatul activand o larga participare a mai multor institutii. prin preluarea lor de catre autoritatile publice locale sau la nivel zonal iar. prin realizarea unui parteneriat intre mai multe comunitati. Centrarea pe familie si comunitate avand ca obiectiv intarirea si dezvoltarea mediilor naturale de viata ale persoanelor (familia si comunitatea).

Serviciile sociale specializate au drept scop mentinerea. refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.poate inscrie intr-o politica sociala unitara. ambele categorii avand un caracter proactiv. care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala. Serviciile de ingrijire social-medicala sunt: a) servicii sociale.Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate. persoanelor victime ale violentei in familie. . persoanelor care sufera de boli incurabile. Lucrul in echipa bazat pe actiunea comuna a mai multor specialisti din domenii diferite care pot da raspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. de sprijin eficient a celor aflati in nevoie. b) servicii medicale si . coerenta. Resursele importante ale activitatii eficiente in echipa sunt suportul reciproc profesional si uman. axate doar pe o anume nevoie sau categorie de beneficiar. . Serviciile de ingrijire social medicala sunt servicii sociale specializate si se adreseaza persoanelor varstnice. luarea impreuna a deciziilor cu privire la abordarea fiecarui caz. TIPURI DE SERVICII SOCIALE Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate. copiilor cu nevoi speciale. persoanelor cu handicap. consultarea. bolnavilor cronici. diversificarea problematicii necesita crearea unui management eficient si eficace de sistem si nu trebuie sa conduca la infiintarea de noi institutii noi. Diversificarea activitatilor pe masura cresterii resurselor sistemul de servicii sociale reprezinta un cadru institutional structurat in care activitatile se diversifica pe masura aparitiei de noi resurse sau de noi probleme.

se aproba prin hotarare a Guvernului.86). cu exceptia celor de tip pilot.16 din OG nr.68/2004 privind serviciile sociale Criteriile de acreditare.c) servicii conexe acestora.11 din OG nr. incepand cu 1998 si a Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Hotararea Guvernului nr. SUBVENTII Programul de subventionare a asociatiilor si fundatiilor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii. la propunerea Ministerului Muncii. Solidaritatii Sociale si Familiei derulat in baza prevederilor Legii nr.86). . Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale face parte din HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului. Solidaritatii Sociale si Familiei. ( Art. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. precum si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala. Solidaritatii Sociale si Familiei ( Art.1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare [Detalii] ACREDITARI ACREDITARE Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii. la propunerea Ministerului Muncii. si se poate revizui ori de cate ori este necesar.

Alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local. Serviciul public de asistenta sociala. familial si comunitar. organizat la nivel judetean. cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei.Filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale . Furnizorii privati de servicii sociale pot fi: . are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate. . in functie de nevoile sociale identificate. . are responsabilitatea crearii. publice ori private.Institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala. 1. . Serviciul public de asistenta sociala.Persoane fizice autorizate in conditiile legii. 2. cultele religioase si orice alte forme organizate ale societatii civile. organizat la nivel local. mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar. urmarind reinsertia in mediul propriu de viata. cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata.Asociatiile si fundatiile.Serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local. . familial si comunitar.[Detalii] STANDARDE DE CALITATE [Detalii] FURNIZORI DE SERVICII FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice. in functie de nevoile sociale identificate. Furnizorii publici de servicii sociale pot fi: .

Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care. datorită unor motive de natură economică. limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Scurt istoric Asistenţa socială este componenta non-contributivă a sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul. fără priorităţi clar stabilite. Solidaritatii Sociale si Familiei. psihică sau socială. Societatile comerciale pot furniza servicii sociale numai prin intermediul fundatiilor proprii infiintate in acest scop.recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare. să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială. . Asistenţa socială dezvoltată rapid după 1990 a avut mai degrabă un caracter fragmentat.Organizatiile internationale de profil. constituit mai ales în jurul unor situaţii de criză. Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii. nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale. Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului. fizică. [Detalii] I. la propunerea Ministerului Muncii. În prima perioadă după 1990 sistemul de asistenţă socială urmărea . autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea. si se poate revizui ori de cate ori este necesar.

Cadru instituţional Anul 2001 a constituit pasul decisiv în crearea coerenţei legislative şi instituţionale fiind adoptată Legea nr.Coordonarea concertată a domeniului asistenţei sociale s-a realizat odată cu trecerea în subordinea Ministerului Muncii. a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei. . De asemenea. Ministerul Administraţiei şi Internelor. începând cu anul 2003.la nivel central. în acelaşi timp funcţionând mai multe instituţii de coordonare pe domenii sectoriale cum sunt copiii în dificultate. act normativ care deschide calea reformei şi dezvoltării sistemului naţional de asistenţă socială. . persoanele vârstnice. Principalele direcţii ale acestui nou sistem sunt: 1. În cele ce urmează sunt prezentate principalele aspecte ce ţin de organizarea sistemului naţional de asistenţă socială. persoanele cu handicap etc.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii centrale). II. şi a scăzut capacitatea de supervizare şi control. costuri sociale ridicate. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi realizată de mai multe instituţii guvernamentale cu rol sau cu unele atribuţii în domeniu (Ministerul Sănătăţii. Solidarităţii Sociale şi Familiei a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. politica de asistenţă socială coordonată de Ministerul Muncii.asigurarea unei protecţii minimale legislaţia adoptată în această perioadă având în vedere dezvoltarea unui sistem de beneficii pentru depăşirea perioadei de tranziţie către o economie de piaţă. Ministerul Justiţiei. O nouă abordare a construcţiei instituţionale după principiul „pâlniei”: . încercarea de descentralizare rapidă care a avut loc mai ales după 1997 a generat incoerenţă organizaţională.

Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile sale teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi locale. cât şi în ceea ce priveşte politicile sectoriale. prin coordonarea activităţilor desfăşurate de Ministerul Muncii. Colegiul este coordonat de ministrul muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap. Descentralizarea asistenţei sociale la nivel de autoritate locală.La nivel local (judeţ şi localitate) sistemul de asistenţă socială este integrat şi unitar. În acelaşi timp se consolidează rolul consiliilor judeţene în dezvoltarea activităţii de asistenţă socială la nivel judeţean şi în organizarea şi susţinerea activităţilor de asistenţă socială la nivel local. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap sunt apanajul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene.Din anul 2005 funcţionează Colegiul pentru coordonarea asistenţei sociale. 3. înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi. Organizarea sistemului naţional de servicii de asistenţă socială se . 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială şi Legii nr. 2. . preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. cât şi în furnizarea suportului financiar şi în servicii. Colegiul asigură caracterul unitar al politicii generale în domeniul asistenţei sociale. Autorităţile locale primesc responsabilităţi accentuate în stabilirea drepturilor de asistenţă socială. solidarităţii sociale şi familiei şi este format din secretarul de stat al Departamentului de Asistenţă Socială şi Politici Familiale din cadrul Ministerului Muncii.

naşterea.105/2003.alocaţia pentru nou-născuţi. parteneriatul. ajutoare sociale.stimulent lunar pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 (3) ani. .ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de . . III. în principal.105/2003. complementaritatea şi diversificarea activităţilor pe măsura creşterii resurselor. prevăzută de OUG nr. . prevăzută de OUG nr. ajutoare şi indemnizaţii) şi servicii sociale. Prestaţiile de asistenţă socială reprezintă transferuri financiare care pot fi acordate pe o perioadă determinată şi cuprind: alocaţii familiale. A.alocaţia lunară de plasament.26/1997 şi Legea nr. prevăzută de Legea nr.416/2001.întemeiază pe următoarele principii fundamentale: centrarea pe familie şi comunitate. Masuri de asistenţă socială Din punct de vedere al măsurilor de asistenţă socială aceastea se împart în prestaţii de asistenţă socială (alocaţii familiale. organizarea comunitară.416/2001 privind venitul minim garantat. educaţia şi întreţinerea copiilor şi se materializează în : . Ajutoarele sunt prestaţii acordate în bani şi în natură persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime şi se materializează în : . prevăzută de OUG nr. .alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. .alocaţia de stat pentru copii. .272/2004.61/1993.indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 (3) ani. Alocaţiile familiale se acordă familiilor cu copii şi au în vedere. indemnizaţii. .ajutorul social acordat în baza Legii nr. prevăzută de Legea nr.alocaţia familială complementară.

alocaţia socială pentru adulţii nevăzători cu handicap grav sau accentuat.indemnizaţia pentru adulţii nevăzători cu handicap grav salariaţi . precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. conform legilor speciale care reglementează acordarea acestor prestaţii. . din bugetul de stat şi din bugetele locale. în baza OUG nr.indemnizaţia pentru însoţitorul adultului nevăzător cu handicap grav. precum şi de alte sisteme de securitate socială. .ajutorul bănesc pentru achiziţionarea unei centrale termice individuale sau a unui arzător automatizat.Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi Indemnizaţiile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome şi pot fi: . în principal. Serviciile sociale. cu modificările şi completările ulterioare .5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. .urgenţă a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale. . vulnerabilitate sau dependenţă pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale. Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor. familiilor.indemnizaţia lunară de hrană pentru copii şi adulţi infectaţi/bolnavi HIV/SIDA. Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială se realizează.indemnizaţia cuvenită adulţilor cu handicap grav sau accentuat alţii decât nevăzătorii. grupurilor sau comunităţilor în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate. intervin pentru soluţionarea unor probleme potenţial generatoare de excluziune socială. alături de prestaţiile sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei . B.

Ca mari tipuri de servicii acestea sunt: .Indatoririle asistentului social Capitolul VI .Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social . sponsorizări şi donaţii. STATUTUL PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL (PROIECT) Capitolul I . Finanţarea serviciilor sociale se realizează.Etica profesiei de asistent social Capitolul III .Raspunderea disciplinara Capitolul X . cum sunt : solidaritatea socială. organizarea comunitară.Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social Capitolul II . . centrarea pe familie şi comunitate.publice locale. complementaritatea şi lucrul în echipă.Exercitarea drepturilor Capitolul V .servicii cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială . contribuţiile beneficiarilor.Relatiile care se stabilesc in exercitarea profesiei Capitolul VIII .Organizarea profesiei Capitolul IX .servicii specializate care au drept scop menţinerea. Furnizarea serviciilor sociale se bazează pe principii. bugetul de stat. precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private.Pregatirea. abordarea globală. din bugetele locale. perfectionarea si specializarea asistentului social Capitolul VII .Asistentul Social si caracteristicile profesiei de asistent social Capitolul IV .Dispozitii finale CAPITOLUL I . parteneriatul. în principal. refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

cand se pune in pericol viata si integritatea clientului si/sau a altor persoane. Articolul 5: Obligatia de a pastra confidentialitatea este absoluta si nelimitata in timp si se intinde asupra tuturor activitatilor asistentului social. asistentul social nu poate fi supus nici unei presiuni din partea autoritatilor publice sau a altor persoane fizice sau juridice care conduc la incalcarea prevederilor prezentului statut. Articolul 3: Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile etice fundamentale ale profesiei de asistent social care sunt cuprinse in Codul Etic al acestei profesiei. onestitate si confidentialitate. statutului profesiei. legii. demnitatea si unicitatea individului. Articolul 6: Asistentul social se asigura ca practicile.Articolul 1: Exercitarea profesiei de asistent social este supusa Constitutiei Romaniei. asistentul social respecta drepturile fundamentale ale omului. In exercitarea profesiei. importanta relatiilor interumane. Relatiile dintre asistentul social si clientii sai se bazeaza pe respect. obligatia de a pastra confidentialitatea nu mai este valabila. in temeiul legii si al prezentului statut. atunci cand exista conflicte de interese intre acesta si alti clienti. Valorile si principiile etice fundamentale ale asistentei sociale sunt: justitia sociala. Asistentul social furnizeaza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si informeaza clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit. exceptiile fiind prevazute in Codul Etic. Scopul exercitarii profesiei de asistent social il constituie acordarea de asistenta persoanelor. . Conventiilor internationale la care Romania este parte si regulilor eticii profesionale care se regasesc in Codul Etic al profesiei. grupurilor si comunitatilor aflate in dificultate si crearea conditiilor necesare intaririi sau recastigarii capacitatii acestora de a functiona social. integritatea persoanei. politicile si procedurile angajatorului sunt compatibile cu principiile etice ale profesiei prevazute de Codul Etic. confidentialitatea. Articolul 7: Asistentul social nu decide in numele clientului. si atunci cand se transfera cazul catre alt asistent social. Articolul 8: Asistentul social furnizeaza servicii unui singur client. Articolul 2: Libertatea si independenta profesiei de asistent social sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesie. In cazul in care se lucreaza in echipa pluridisciplinara. furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficiul clientilor. autodeterminarea. Articolul 4: In exercitarea profesiei.

. sussus CAPITOLUL III . dupa cum urmeaza: a) Asistent social categoria A .Etica profesiei de asistent social Articolul 10: Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. specializarea asistenta sociala. Articolul 16: Asistentii sociali carora li se aplica prevederile prezentului statut se impart in 3 categorii. Asistentii sociali categoria A care in termenul prevazut de lege nu a promovat examenul de licenta va trece automat in categoria B. revizuieste si urmareste respectarea Codului Etic. pregatirea asistentilor sociali stagiari.studii superioare de lunga durata. acreditata de stat in conditiile legii. Clasificare Articolul 15: Asistentul social este absolventul unei institutii de invatamant de specialitate. Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are obligatia de a actiona prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei si a demnitatii comunitatii profesionale. adopta. Articolul 12: Codul Etic reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si se refera la standardele de conduita ale acestora in relatiile cu clientii.Articolul 9: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are obligatia permanenta de a asigura exercitarea calificata a profesiei organizand. CAPITOLUL II . precum si standardele etice ale activitatii profesionale desfasurate de asistentul social. Articolul 11: Codul Etic contine principii generale de conduita profesionala si cuprinde valori si principii etice fundamentale corespunzatoare activitatii asistentului social. absolvite cu diploma de licenta . Aceasta calitate ii confera dreptul de a desfasura activitati profesionale specifice pregatirii. colegii precum si cu alte categorii de profesionisti. Principiile si valorile etice ale profesiei sunt cuprinse in Codul Etic.Asistentul Social si caracteristicile profesiei de asistent social Sectiunea 1: Definirea asistentului social. definite in raport cu nivelul studiilor necesare. ridicarea nivelului profesional si respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale. Articolul 13: Prevederile codului etic sunt obligatorii pentru toti asistentii sociali pe toata durata practicarii profesiei. Articolul 14: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania elaboreaza. in mod corespunzator primirea in profesie.

Daca se considera indreptatit. Perioada stagiului este de cel putin 12 luni dar nu mai mare de 24 de luni. In situatiile in care asistentul scial nu are supervizor.studii superioare de scurta durata. aplicare si executare legi. specializarea asistenta sociala. Articolul 18: Asistentii sociali sunt : asistenti sociali stagiari si asistenti sociali cu drepturi depline. In timpul stagiului asistentul social va purta denumirea de asistent social stagiar. absolvite cu diploma. (4). c) Asistent social categoria C . luarea deciziilor. coordonare. control. conducere. La solicitarea supervizorului si cu recomandarea angajatorului. (3).Biroul Regional. absolvite cu diploma. consiliere. alte activitati ce tin de practica asistentei sociale. culegere de date si informatii. (1). specializarea asistenta sociala. Stagiul este obligatoriu si efectiv. Stagiul reprezinta perioada premergatoare definitivarii in profesia de asistent social si are drept scop pregatirea profesionala a asistentului social la inceputul exercitarii profesiei.cercetare si invatamant. cu durata de minim 2 ani. alte activitati care tin de practica asistentei sociale si necesita studii superioare de specialitate.b) Asistent social categoria B .studii medii. asistentii sociali desfasoara urmatoarele activitati: a) Asistentii sociali din categoria A: supervizare. studii . sa aiba experienta practica si sa fie din categoria A. Este obligatoriu ca supervizorul sa fie absolvent al unui curs specializat de supervizare. furnizarea de servicii de acompaniere/asistare a clientului). Articolul 19: Pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social. Colegiul Asistentilor Sociali elibereaza avizul sau pentru recunoasterea dreptului la exercitare libera si calificata a profesiei de asistent social. asistentul social stagiar are dreptul de a solicita recunoasterea calitatii de asistent social prin adresare directa catre Colegiul Asistentilor Sociali. acesta apeleaza la Colegiul Asistentilor Sociali . elaborare de reglementari. Articolul 17: In functie de categoria din care fac parte. asistentii sociali cu drepturi depline sunt denumiti in continuare asistenti sociali. Asistentii sociali stagiari sunt supervizati numai de catre asistenti sociali. (2). unele activitati de conducere si coordonare de nivel mediu ( management mediu). c) Asistentii sociali din categoria C: activitati care necesita doar cunostinte de specialitate de nivel mediu (informare. fiecare asistent social participa la cel putin doua . b) Asistentii sociali din categoria B: aplicare si executare legi. Competentele supervizorului sunt stabilite de catre Colegiul Asistentilor Sociali. postliceale.

monitorizare si evaluare. c) certificat de sanatate. Asistentul social isi desfasoara activitatea in sistem public sau privat. Practica asistentei sociale include activitati de: prevenire. Articolul 20: Practica asistentei sociale presupune cunostinte care sa permita abordarea complexa a problematicii sociale. interventie directa. la fiecare 3 ani. (c) detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social. (d) nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate si nedemnitate prevazute de prezentul statut. conform prevederilor de la Articolul 15 din prezentul statut. invatamant si cercetare. in conditiile stabilite de lege. Articolul 24: In cazul in care un asistent social isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani. Articolul 23: Exercitarea profesiei de asistent social se face in baza autorizatiei de libera practica. pentru fiecare asistent social. b) certificat de caziei judiciar. care se acorda de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Colegiul Asistentilor . d) avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social se acorda pe baza urmatoarelor acte: a) diploma de licenta sau de absolvire eliberata de o institutie de invatamant de specialitate acreditata. Articolul 22: Formele de exercitare a profesiei de asistent social sunt date de caracterul liberal al acesteia. Colegiul Asistentilor Sociali reinnoieste avizul de exercitare libera si calificata a profesiei la fiecare 5 ani. Practica asistentei sociale presupune respectarea valorilor si principiilor etice ale asistentei sociale si utilizarea cunostintelor si abilitatilor specifice profesiei in scopul de a furniza servicii sociale conform standardelor profesionale. (b) este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant. in conditiile prevazute de prezentul statut si pe baze de reciprocitate stabilite prin Conventii la care Romania este parte.programe de perfectionare in domeniu. in conditiile legii. consultanta si expertiza profesionala. in conditiile legii. cu domiciliul in Romania. stabilire de relatii de colaborare si parteneriat Sectiunea 2: Exercitarea profesiei de asistent social si autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social Articolul 21: Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii: (a) este cetatean roman. Profesia de asistent social poate fi exercitata in Romania si de catre asistenti sociali cetateni straini.

Dupa expirarea termenului de 5 ani. cu respectarea prevederilor articolului 22 al prezentului statut. neprezentarea in maxim de 24 de luni pentru reinnoirea avizului conduce la reluarea procedurii de avizare si primire in profesie stabilita de Colegiul Asistentilor Sociali. Neprezentarea pentru avizare intr-o perioada de 10 ani conduce la pierderea definitiva a calitatii de asistent social. nu este permisa si nu este recunoscuta de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. b) asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia. (c) in caz de deces al asistentului social. b) promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii. conform dispozitiilor prezentului statut. Articolul 25: Controlul si supervizarea exercitarii profesiei de asistent social se realizeaza de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. inclusiv cele din domeniul social. (b) la solicitarea expresa a asistentului social. prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara. chiar daca a fost reabilitat. indifferent de durata. Articolul 27: Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu: a) persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu. d) desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri. Sectiunea 3 : Incompatibilitati Articolul 26: Exercitarea profesiei de asistent social de catre profesionisti din alte domenii. (b) Incalcarea in cunostinta de cauza a prevederilor codului etic si prezentului statut. Articolul 30: Exercitarea profesiei de asistent social se suspenda in urmatoarele situatii: (a) In caz de incompatibilitate.Sociali din Romania atesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii. Sectiunea 4: Incetarea si suspendarea exercitarii profesiei de asistent social si a calitatii de asistent social Articolul 29: Dreptul la exercitarea profesiei de asistent social inceteaza intr-una din urmatoarele situatii: (a) neprezentarea pentru reinoirea avizului in termenul stabilit de prezentul statut. . Articolul 28: Este nedemn de a exercita profesia de asisten social: a) asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil. c) folosesirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului. pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social.

daruri sau alte avantaje in interes personal. B.Indatoririle asistentului social Articolul 35: Asistentul social este dator sa isi indeplineasca cu profesionalism. Articolul 34: Sediul profesional si celelalte spatii in care asistentul social isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional.Articolul 31: Exercitarea profesiei de asistent social poate fi suspendata prin decizia Comisiei Superioare de Disciplina. sussus CAPITOLUL IV . documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional. . 17. pe baza autorizatiei de libera practica emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Articolul 39: Asistentilor sociali le este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect din partea clientilor. in cazurile prevazute in prezentul statut precum si in cazul in care impotriva asistentului social se desfasoara o actiune de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea unei fapte de natura sa prejudicieze prestigiul profesiei. conform prevederilor prezentului statut. Articolul 37: Asistentul social are obligatia de a acorda asistenta sociala in situatii de urgenta pe baza de voluntariat. Articolul 36: Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele. pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. loialitate si corectitudine sarcinile si responsabilitatile profesionale. respectand principiile si valorile etice ale profesiei de asistent social si sa nu intreprinda cu buna stiinta actiuni care sa aduca prejudicii acesteia. din prezentul statut in concordanta cu categoriile A. Articolul 33: Asistentul social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul la exercitarea libera a profesiei. Articolul 38: Asistentul social are indatorirea sa isi perfectioneze pregatirea profesionala continua. CAPITOLUL V .Exercitarea drepturilor Articolul 32: Asistentul Social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul sa exercite toate activitatile specifice profesiei prevazute la art. C si domeniul de specializare.

Articolul 42: Asistentii sociali participa la cursuri de specializare organizate de catre Colegiul Asistentilor Sociali sau de catre alte organisme autorizate in acest sens de catre acesta. CAPITOLUL VI . demnitatea. solidaritate intre profesionisti. a intregii comunitati profesionale a asistentilor sociali din Romania care este institutionalizata si reglementata conform legii.Relatiile care se stabilesc in exercitarea profesiei Articolul 44: Responsabilitatile si comportamentul asistentului social in relatiile sale profesionale sunt stabilite in Codul Etic al profesiei. constiinta. onoarea. potrivit Codului Etic si al competentelor. Articolul 43: Asistentul social va respecta reglementarile Colegiului Asistentilor Sociali privind pregatirea. loialitatea. Articolul 44: Relatiile dintre asistentii sociali se intemeiaza pe corectitudine. nonguvernamentala. CAPITOLUL VII . sentimentul de solidaritate sunt principii esentiale ale profesiei de asistent social si constituie indatoriri ale acestuia. sussus CAPITOLUL VIII . Articolul 45: Relatiile dintre asistentul social si client se fundamenteaza pe dreptul optional al clientului exercitat in conditiile legii si se intemeiaza pe respect si incredere reciproca. Articolul 49: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are drept scop reprezentarea si apararea intereselor profesiei de asistent social si . perfectionarea si specializarea asistentului social Articolul 41: Asistentul social are responsabilitatea de a participa la un program de pregatire profesionala continua in conformitate cu standardele stabilite de catre Colegiul Asistentilor Sociali. Asistentul Social este obligat sa respecte aceste principii in activitatea sa profesionala si in viata privata. respect reciproc.Pregatirea. Articolul 46: Asistentii sociali colaboreaza cu profesionistii din alte domenii in conformitate cu Codul Etic. umanismul. Articolul 48: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania este forma superioara de organizare profesionala.Articolul 40: Exercitiul liber al profesiei.Organizarea profesiei Articolul 47: Exercitarea libera a profesiei de asistent social este avizata de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania conform prevederilor prezentului statut. Articolul 45: Asistentii sociali colaboreaza cu alte institutii in interesul clientului respectand specificul si responsabilitatea fiecareia. colaborare. perfectionarea si specializarea in profesia de asistent social.

actioneaza pentru dezvoltarea acestei profesii si a prestigiului ei in societate. Galati. Structura regionala este urmatoarea : Biroul Regional .Maramures. Articolul 56: Consiliul Regional va alege dintre membrii sai un Birou Executiv format din presedinte. Harghita. Biroul Regional Timisoara penru judetele: Timis. ale Ministerului Public sau ale autoritatilor publice. Articolul 52: Colegiul este organizat la nivel national si regional. Constanta. Bihor. Giurgiu. Gorj. alesi de adunarea generala. Articolul 55: Consiliul Regional are un numar de membrii cu numarul de asistenti sociali inscrisi in evidenta. Sibiu. Vaslui. Caras-Severin. Braila. Biroul Regional -Tirgoviste pentru judetele: Prahova. Olt. Bacau. Arges. Dolj. Ialomita.intre 3 si 11 membri. Neamt. Relatiile care decurg din drepturile si obligatiile asistentilor sociali fata de Colegiu si Birourile Regionale deriva din calitatea lor de membri si se intemeiaza pe colegialitate. Iasi. Bistrita-Nasaud. Teleorman. Vilcea. Articolul 54: Din structura Colegiului fac parte Birouri Regionale in compunerea carora intra toti asistentii sociali care profeseaza pe raza teritoriului respectiv. Botosani. Tulcea. dupa cum urmeaza: . Alba. Dimbovita. Articolul 50: Colegiul Asistentilor Sociali este organizat pe baza eligibilitatii si ierarhiei Articolul 51: Independenta profesiei. Membrii Consiliului Regional se aleg pe o perioada hotarita de . Consiliul Regional si Biroul executiv al Consiliului. Mures. vicepresedinte si secretar general.pina la 500 de asistenti sociali insrisi in registru . autonomia Colegiului si exercitarea libera a profesiei de asistent social nu pot fi stirbite prin acte ale puterii executive.Craiova pentru judetele: Mehedinti. SatuMare. Biroul Regional . Articolul 57: a. Biroul Regional . Arad.Iasi pentru judetele: Suceava. Calarasi.13 membri.intre 1001-2000 de asistenti sociali inscrisi in registru. . Articolul 53: Forurile de conducere ale Colegiului la nivel regional sint: Adunarea Regionala. Buzau. 19 membri. Hunedoara. Salaj.Constanta pentru judetele: Vrancea. Biroul Regional Cluj-Napoca pentru judetele: Cluj. Biroul Regional Brasov pentru judetele: Brasov. .intre 501-1000 de asistenti sociali inscrisi in registru . Biroul Regional Bucuresti: pentru Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Congresul Colegiului se intruneste la fiecare doi ani. alese de Adunarea Generala respectiva. In mod exceptional. c. b. date in competenta sa prin regulamentul de functionare adoptat de Congresul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Consiliul National. Alegerea membrilor se face prin vot secret. prin vot direct si secret. la interval de 3 luni . b. b. Articolul 61: a. cu majoritatea simpla. b. b. . In vederea exercitarii atributiilor. Consiliul Regional exercita atributiile prevazute de lege. Consiliul National al Colegiului este alcatuit din cite un reprezentant al fiecarei regiuni.Congresul National al Colegiului. un reprezentant al asistentilor sociali din fiecare minister care are retea proprie de servicii de asistenta sociala. in conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de Congresul National al Colegilui Asistentilor Sociali din Romania. Daca nu se va realiza aceasta proportie. Consiliul Regional poate fi convocat in sedinte extraordinare. statutul profesiei si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului. Deciziile Consiliului Regional se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor. se vor organiza alegeri. Articolul 62: Congresul Colegiului adopta Codul Etic al profesiei de asistent social. Congresul National al Colegiului este alcatuit din reprezentantii alesi de Adunarea Generala din ficare regiune. Biroul Executiv. Articolul 58: a. Articolul 64: a. Articolul 59: a. Articolul 60: Conducerea Colegilului Asistentilor Sociali din Romania se exercita la nivel national de catre: a. b. Articolul 63: Intre sesiunile Congresului National. Congresul National al Colegiului. Norma de reprezentare este de 2 la 100. in prezenta a cel putin doua treimi din membrii alesi. in sedinte ordinare. prin participarea a doua treimi din numarul total al asistentilor sociali inscrisi in registru. Consiliul National al Colegiului decide cu cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la aliniatul (a). Membrii primului Consiliu Regional se aleg pe o perioada de doi ani. Consiliul Regional isi desfasoara activitatea in Comisii. la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai. Consiliul Regional se intruneste la convocarea presedintelui. Colegiul este condus de Consiliul National. c.

sussus CAPITOLUL IX . precum si regulamentul de functionare sint stabilite de catre acesta. solutioneaza in termen de 30 de zile dela inregistrare. c.). elaboreaza Codul Etic al profesiei si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului. Articolul 67: a. b. organizatiile. contestatiile formulate impotriva deciziilor date de Consiliile Regionale.Articolul 65: Atributiile Consiliului National al Colegiului sint: a. ca instanta superioara. ale statutului profesiei. fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de fiecare asistent social Consiliului Regional. b. etc.Raspunderea disciplinara Articolul 73: Fapta savarsita de asistentul social prin care se incalca dispozitile legii. doi vicepresedinti si un secretar general. Biroul Executiv este alcatuit dintr-un presedinte. Articolul 70: Colegiul Asistentilor Sociali poate reprezenta membrii sai in relatiile cu exteriorul (institutii private si publice. in conformitate cu propriile regulamente. in conformitate cu legea si regulamentele proprii. Biroul Executiv al Colegiului asigura activitatea permanenta a acestuia. Articolul 72: Colegiul Asistentilor Sociali se poate exprima in fata oricarei autoritati in situatiile privind culpa profesionala. Articolul 68: Consiliul National al Colegiului va fi consultat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in elaborarea programelor de asistenta sociala si actelor normative. in conditiile legii. deciziile obligatorii ale organelor de conducere. ale Birourilor Regionale in care asistentii sociali sunt inscrisi si ale Colegiului Asistentilor Sociali din Romania sau care este de natura de a prejudicia onoarea si prestigiul prfesiei sau . asupra competentei profesionale a oricarui asistent social. Articolul 71: Culpa profesionala se stabileste fie de catre Colegiul Asistentilor Sociali fie de catre justitie in functie de gravitatea faptelor si a consecintelor care decurg din acestea. Articolul 66: In cadrul Consiliului National al Colegiului functioneaza mai multe Comisii de specialitate ale caror competente. Articolul 69: Colegiul Asistentilor Sociali se pronunta. stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata Consiliului National al Colegiului.

Articolul 84: Comisia Superioara de Disciplina este alcatuita din reprezentanti ai Birourilor Regionale. independenta de organele de conducere ale Colegiului. independenta de organele de conducere ale Biroului Regional. Articolul 89: In cazul in care. Articolul 81: Comisia Regionala de Diciplina functioneaza ca instanta de fond pentru cazurile pe care le judeca. Articolul 82: Alcatuirea completelor disciplinare. alcatuita din 5 membri alesi de Adunarea Generala a Biroului Regional pe o perioada de 3 ani. desemnat catre Comisia Regionala de Disciplina. Articolul 79: Membrii Comisiei Regionale de Disciplina se aleg dintre asistentii sociali cu o vechime minima de 3 ani in activitatea profesionala. Articolul 75: Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.ale Colegiului Asistentilor Sociali. Articolul 88: Executarea deciziilor disciplinare se face conform prevederilor Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 86: Membrii Comisie Superioara de Disciplina aleg un presedinte. Articolul 77: Instantele disciplinare sunt : Comisia Regionala de Disciplina de la nivelul Birourilor Regionale si Comisia Superioara de Disciplina de la nivelul Colegiului Asistentilor Sociali. constituie abatere disiplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor prezentului statut. Articolul 83: In cadrul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania functioneaza Comisia Superioara de Disciplina. Articolul 74: Raspunderea disciplinara a asistentului social nu exclude raspunderea civila. Articolul 85: Fiecare Birou Regional are dreptul la cate un rerezentant care sa faca parte Comisia Superioara de Disciplina. programul sedintelor si organizarea evidentelor cade in sarcina Presedintelui. Articolul 78: In cadrul fiecarui Birou Regional functioneaza o Comisie Disciplinara. programul sedintelor si organizarea evidentelor. Presedintele Comisiei Superioare de Disciplina alcatuieste completul disciplinar. Comisia Regionala de Disciplina este convocata de catre Presedinte in sedinte ordinare. Articolul 80: Comisia Regionala de Disciplina este coordonata de un Presedinte ales de catre membrii acesteia. Articolul 87: Comisia Superioara de Disciplina functioneaza ca instanta de recurs definitiva pentru recursurile declarate ale asistentului social. Articolul 76: Comisia de disciplina din cadrul fiecarui Birou Regional al Colegiului Asistentilor Sociali este obligata sa tina evidenta tuturor sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui asistent social. exista un conflict de interese intre membrul delegat Mdin cadrul Biroului Regional si un asistent social . penala sau administrativa a acestuia.

acesta (membrul delegat) poate fi recuzat. au obligatia sa comunice datele conform ANEXEI si sa actualizeze aceste date in termen de 30 de zile de la angajarea asistentului social. institutiile care au angajati asistenti sociali conform definitiei de la art. Articolul 90: Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei. la Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 94: Prevederile prezentului Statut se aplica si sunt obligatorii atat pentru asistentii sociali care exercita profesia in prezent cat si tuturor absolventilor unei forme de invatamant specializarea asistenta sociala recunoscuta de lege. Biroului Regional din care face parte asistentul social cat si secretariatului Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. sussus .Dispozitii finale Articolul 93: Prezentul Statut poate fi modificat. Articolul 91: Decizia de excludere sau suspendare din profesie se va comunica Biroului Regional din care face parte asistentul social si secretariatului Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 92: Decizia privind aplicarea sanctiunilor disciplinare ori incetarea actiunii disciplinare se comunica asistentului social in cauza. Articolul 97: Prezentul statut intra in vigoare la 30 de zile dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Capitolul X . 15 din prezentul Statut. la Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. conform ANEXEI. Material realizat de reprezentantii asociatiilor asistentilor sociali din Romania. toti asistentii sociali din Romania au obligatia sa trimita cererea pentru avizare. completat si revizuit de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina. Articolul 95: In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului Statut in Monitorul Oficial al Romaniei. Articolul 96: In termen de 30 de zile de la data angajarii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful