No.

Kod :

RBT 3110
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Ijazah 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH)
Semester 5
PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

NO. KOD

:

RBT 3110

ANGKA GILIRAN:
PUSAT

TARIKH:

Mei 2011

MASA :

2 jam 30 minit

:

ARAHAN KEPADA CALON
1.
Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:

2.
3.

Bahagian A :
20 soalan objektif
Bahagian B :
4 soalan struktur
Bahagian C :
3 soalan esei
Jawab semua soalan Bahagian A dan B dan dua soalan dalam bahagian C
Jawab :Bahagian A pada kertas saranan jawapan
:Bahagian B pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan
:Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan

4.

Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama halaman depan ini
dan diserahkan kepada pengawas apabila masa peperiksaan tamat.

5.

Kertas soalan ini akan dikutip apabila masa peperiksaan tamat

6.

Masa tambahan 10 minit diberikan untuk calon membaca soalan sebelum menjawab
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN

NO. SOALAN/ MARKAH

A
( 20 markah )

1 - 20

B
( 40 markah )
C
( 40 markah )

1(a)

1(a)

1(b)

1(c)

2(a)

1(b)

2(b)

2(a)

3(a)

3(b)

2(b)

JUMLAH KESELURUHAN

BAHAGIAN A
1

SULIT

JUMLAH

4(a)

4(b)

3

Manakah antara berikut nisbah kecairan? E Nisbah Cepat F Nisbah Hutang G Nisbah Pelaburan H Nisbah Keberuntungan Wang yang ada di tangan hari ini adalah lebih bernilai daripada wang yang dijangka akan diterima pada satu masa hadapan Pernyataan di atas merujuk kepada konsep I Anuiti J Diskaun K Kompaun L Nilai Masa Wang 2 SULIT . Strategi penetapan harga merupakan sebahagian daripada strategi pemasaran.No. Kod : RBT 3110 ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Manakah antara berikut bukan strategi penetapan harga? A Harga berasaskan produk B Harga berasaskan pesaing C Tambah ‘mark-up’ pada harga kos D Harga berdasarkan nilai yang di tawarkan Manakah antara instrumen tabungan berikut tidak menawarkan kadar faedah kepada penyimpannya? A Bon B Akaun Semasa C Akaun Simpanan Tetap D Sijil Deposit Boleh Niaga Nisbah kecairan mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan.

III.00 S RM7000. III.00 T RM7500.81 W RM2400.No. IV dan V sahaja D II. Berapakah amaun yang akan terkumpul dalam akaun anda pada akhir lima? Q RM6105. Berapakah amaun yang akan terkumpul dalam akaun tersebut pada akhir tahun ke empat? U RM2155. Kod : RBT 3110 Amaun yang terkumpul di suatu masa depan apabila sejumlah wang sekaligus di simpan hari ini pada kadar tertentu untuk tempoh masa tertentu Pernyataan di atas merujuk M Nilai kini Anuiti N Nilai depan Anuiti O Nilai kini Amaun Sekaligus P Nilai depan Amaun Sekaligus Anda melabur RM1000.00 ke dalam akaun simpanan pada penghujung setiap tahun selama 5 tahun.00 tahun ke Sulaiman melabur RM500.05 V RM2262.00 ke dalam akaun simpanan di awal setiap tahun selama 4 tahun.00 R RM6715. III dan V sahaja C III.05 Manakah antara produk berikut sesuai untuk diniagakan secara perniagaan elektronik? II Buah-buahan III Sayur-sayuran IV Rumah kediaman V Barangan perhiasan VI Perkhidmatan pengangkutan A I. Kadar pulangan dijangkakan sebanyak 5% setahun.81 X RM2500. Kadar pulangan dijangkakan sebanyak 10% setahun. II. dan IV sahaja 3 SULIT . IV dan V B I.

No. Tumpuan utama kawalan inventori adalah bagi memudahkan M aliran Dana N logistik produk O sistem pembelian P sistem entri pesanan Manakah antara berikut merupakan cara pengesahan yang dilakukan di dalam perniagaan e-dagang? 4 VII Sijil digital VIII Tunai digital IX Kepercayaan X Produk digital XI Tanda tangan digital SULIT . Apakah kegunaan teknik-teknik di atas? I Agen J Mobile K Pengiklanan L Media massa berasaskan web Kawalan inventori dan lejer am merupakan dua sistem nadi bagi sesebuah perniagaan edagang. Kod : RBT 3110 Ia boleh di tafsirkan sebagai permulaan kepada perancangan sesebuah teknologi dan melabur dalam teknologi tersebut. Fasa ini lebih berteraskan kepada eksperimen Fasa manakah menerangkan asimilasi teknologi di atas? E Fasa 1 F Fasa 2 G Fasa 3 H Fasa 4 ●Tetingkap muncul (pop-up window) ● Kata kunci di enjin pencarian ● Media Pelbagai (Rich Media) Maklumat di atas merujuk kepada teknik-teknik yang digunakan oleh syarikatsyarikat dalam perniagaan e-dagang.

III dan V D I. II. Beliau boleh mengambil semula barangnya jika notis bertulis tentang niatnya untuk mengambil semula milikan barang berakhir selepas M 20 hari N 21 hari O 22 hari P 23 hari Azizol seorang pemain bola sepak telah mengikat kontrak dengan Kelab Bola sepak Majlis Perbandaran Kangar selama 2 tahun. IV dan V Syarikat X telah menggunakan perisian cetak rompak untuk kegunaan komputer pengoperasian di dalam syarikatnya.No. Apakah akta yang boleh digunakan untuk mendakwa Syarikat X? E Akta Cetak Rompak F Akta Jenayah Komputer G Akta Transaksi Elektronik H Akta Perlindungan Data Personel Manakah institusi undang-undang yang tertinggi dalam sistem perundangan di Malaysia? I Mahkamah Tinggi J Mahkamah Sesyen K Mahkamah Rayuan L Mahkamah Persekutuan En. dan III B I. kecuali Q mendapat persetujuan semua pihak R syarat-syarat kontrak dilaksanakan sepenuhnya S kontrak itu belum tamat atau berakhir sepenuhnya T kemungkiran kontrak yang membolehkan pihak lain menuntut ganti rugi Berikut adalah manfaat memiliki perniagaan sendiri kecuali U Bebas memilih lokasi yang diingini V Berpeluang untuk membangun imej perniagaan W Mudah mendapat pembiayaan atau sumber kewangan X Bebas untuk membuat keputusan tanpa campur tangan pihak luar 5 SULIT . Kod : RBT 3110 A I. Berikut adalah cara membolehkan beliau melepaskan kontrak tersebut. Selepas 1 tahun beliau ingin berpindah ke sebuah kelab di Selangor kerana mendapat tawaran yang lebih menarik. II dan IV C I. II. III. Fauzi seorang peniaga kedai barangan elektrik.

III dan IV 6 SULIT . Cikgu Abdullah menggunakan kaedah pembelajaran CC Pembelajaran Mastering DD Pembelajaran Kontekstual EE Pembelajaran konstruktivisme FF Pembelajaran berdasarkan Masalah Yang manakah antara berikut sesuai dikaitkan dengan teknik penyelesaian masalah? XII Main Peranan XIII Sumbangsaran XIV Inkuiri-penemuan XV Kaedah sekpositori A I dan II B III dan IV C I. II. II dan IV D I. Kod : RBT 3110 ●menghubungkait ●mengalami ●mengaplikasi ●bekerjasama ●memindahkan Apakah kaedah pembelajaran yang menggunakan ciri-ciri di atas? Y Pembelajaran Mastering Z Pembelajaran Kontekstual AA Pembelajaran Kajian Masa Depan BB Pembelajaran Berdasarkan Masalah Cikgu Abdullah memulakan pengajarannya dengan murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.No.

No. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan. (a) Rancangan pemasaran merupakan dokumen yang mengandungi strategi yang terperinci untuk mencapai objektif pemasaran. (b) i _________________________________________________________ ii ________________________________________________________ iii _________________________________________________________ iv _________________________________________________________ v _________________________________________________________ [5 markah] Apakah dimaksudkan dengan strategi pemasaran? ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ [2 markah] (c) 7 Nyatakan tiga strategi pemasaran untuk memasarkan sesuatu produk. Nyatakan format rancangan pemasaran mengikut susunan yang betul. i _________________________________________________________ ii _________________________________________________________ iii _________________________________________________________ [3 markah] SULIT .

Kod : RBT 3110 2. Berikan maksud nisbah-nisbah berikut. (a) i Nisbah semasa ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [1 markah] ii Nisbah cepat ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [1 markah] iii Pusing ganti inventori ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [1 markah] iv Nisbah hutang ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [1 markah] v Nisbah pulangan ekuiti ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [1 markah] 8 SULIT .No.

Bhd. i Terangkan maksud analisis perbandingan industri. Purata Industri (b) 1. Bhd. ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [2 markah] ii Merujuk Jadual 1. 1. 0.03% Utara Steel Sdn. Bhd. Pulangan Atas aset 2.25% Perwaja Steel Sdn. 0.No. Kod : RBT 3110 Firma Malaysian Steel Sdn.96% [ markah] 1.27% Southn Steel Sdn. Bhd. ________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ [3 markah] 9 SULIT . Bhd.17% Jadual 1 di atas adalah Pulangan Atas Aset bagi firma-firma dalam industri perusahaan besi.35% Kek Seng Steel Sdn. huraikan analisis perbandingan industri di atas.

(a) Nyatakan maklumat yang boleh diperolehi daripada rajah 1 di atas. Kod : RBT 3110 3.No. Ramli di dalam sebuah bank Y. Masa 0 Aliran Tunai -1000 1 2 3 4 n 100 100 100 200 ? Rajah 1 menunjukkan garis masa pelaburan En. i ________________________________________________________ _________________________________________________________ ii _________________________________________________________ _________________________________________________________ iii _________________________________________________________ _________________________________________________________ iv _________________________________________________________ _________________________________________________________ v _________________________________________________________ _________________________________________________________ [5 markah] 10 SULIT .

Manakala Bank Y menawarkan kadar faedah simpanan 5. Kod : (b) RBT 3110 Bank X menawarkan kadar faedah simpanan 6% setahun dengan pengkompaunan setengah tahun. Manakah bank yang menawarkan pulangan yang lebih baik untuk simpanan anda? (Tunjukkan pengiraan anda) [5 markah] 11 SULIT .No.5% setahun dengan pengkompaunan setiap suku tahunan.

Kod : RBT 3110 4. Akta Jenayah Komputer telah diwartakan pada 30 Jun 1997.No. (a) i __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii _________________________________________________________ _________________________________________________________ iii _________________________________________________________ _________________________________________________________ iv _________________________________________________________ _________________________________________________________ v _________________________________________________________ _________________________________________________________ [5 markah] (b) Huraikan lima kesan pelaksanaan e-dagang kepada rakyat Malaysia. Berikan lima contoh kesalahan yang boleh di dakwa di bawah akta tersebut. i _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii _________________________________________________________ _________________________________________________________ iii _________________________________________________________ _________________________________________________________ iv _________________________________________________________ _________________________________________________________ v _________________________________________________________ _________________________________________________________ 12 SULIT .

[10 markah] 2. Hashim seorang bekas guru di salah sebuah sekolah kebangsaan di bandar Kota Bharu. Hashim kepada masyarakat dan negara. (a) Bagaimanakah sesebuah perniagaan elektronik mampu meningkatkan mutu sistem perkhidmatan pelanggannya? [10 markah] (b) Anda ingin menempah tiket penerbangan tambang murah secara online untuk ke Jakarta. [10 markah] (b) Huraikan masalah dan kekangan yang mungkin beliau hadapi serta cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Anda dikehendaki mengajar tajuk ”Promosi Melalui Pembungkusan”. [20 markah] 13 SULIT . Huraikan lima langkah membuat tempahan tersebut.No. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab mana-mana dua soalan. (a) Jelas melalui contoh sumbangan yang boleh diberikan oleh En. 1. En. [10 markah] 3. Sediakan satu rancangan pengajaran dalam bentuk pengajaran secara kontektual. Kelantan telah meletak jawatan dua tahun yang lalu kerana berminat untuk mengusahakan perusahaan membuat batik milik keluarganya.

No. Kod : RBT 3110 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 14 SULIT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful