PRINSIP PENGAJARAN BACAAN BAHASA MELAYU

1.0 TEORI BACAAN
1.1 definisi
1.2 membaca daripada pelbagai sudut(teori)
1.3 model pembacan
1.1 Definisi Bacaan
+ Tidak ada satu pun pengertian yang tepat bagi menerangkan
konsep bacaan.
+ Secara umumnya apabila mendefinisikan bacaan ia akan
membincangkan tentang proses membaca itu sendiri.
Dalam Rahimah (1985:136)
+ Veneskey – menterjemahkan daripada tulisan kepada suatu bentuk
bahasa dimana pembaca sudah boleh menimbulkan makna daripadanya.
Cth : nuhid meha juni huedi - ayat yang tidak memberikan
makna kerana tidak
difahami maknanya.
Bihun berperasa ayam - ayat yang bermakna kerana
dapat difahami.
+ Lado - satu cara untuk memahami pola – pola bahasa daripada
bentuknya yang bertulis.
Cth : Saya jatuh tangga
Tangga jatuh saya
+ Bamberger - satu proses mengubah simbol – simbol grafik
kepada konsep intelektual.
Cth : . Þ4 ¤ 1 11 11 (membawa maksud entahlah) perkataan ini
tidak memberikan makna kerana kita tidak faham bentuk
grafiknya
+ Punfney - membaca adalah suatu proses pemikiran yang
konstruktif (kecil kepada yang lebih besar.
Cth : Kita membina daripada huruf kepada perkataan, kepada ayat dan
seterunya.
+ Atan Long - Melibatkan kebolehan mengenal lambang – lambang
dan menterjemahkan lambang – lambang itu semula kepada bunyi
bahasa dan memahami makna yang disampaikan oleh tulisan itu.
+ Goodman (1973) - Mendefinisikan bacaan sebagai proses
psikolinguistik yang bermula dengan pembaca mengamati perkataan
yang terdapat dalam teks yang dibaca sehingga terbentuknya makna
berdasarkan pengamatan yang dilakukan
• Baginya bukan proses mambaca itu tetapi yang penting adalah
makna.
+ Safiah Osman - Membaca adalah proses mendapatkan makna/
memahami teks yang dibaca.
1.2 Membaca daripada pelbagai sudut(teori)
+ Teori psikologi
+ Teori linguistik
+ Teori kognitif
Teori Psikologi
Aliran behavioris (pelaziman/ selalu)
× Pembelajaran melibatkan pembentukan tabiat melalui hubungan
antara rangsangan dengan tindak balas.
× Tumpuan kepada tindak balas yang nampak sahaja seperti tingkah
laku reflektif, pembentukan tabiat, pengulangan, latihtubi untuk
mendapatkan pembelajaran.
Pavlov (1927) Watson (1913) Skinner (1966) - Sependapat proses
pembelajaran berlaku melalui perlaziman. Membaca daripada pelbagai
sudut
× Aplikasi Teiri Psikologi - dalam proses pembacaan :
• Untuk kuasai kemahiran membaca seseorang itu perlu
berlatih membaca kepada mengecam huruf kepada
mengecam perkataan. Selain itu perlu mendapatkan makna
daripada perkataan, ayat secara automatik setelah
menguasai kemahiran membaca.
Cth : m + a + k + a + n ma + kan makan (proses
makan) makna.
(Dibaca berulang kali dimana guru membaca dahulu dan dikuti
oleh murid sehingga murid dapat menghafal
• Kebolehan membaca akan bertambah baik jika kemahiran
berkaiatannya dibuat berulang kali.
Teori linguistik
× Membaca sebagai psoses psikolinguistik di mana makna diperolehi
melalui hubungan media linguistik. Membaca sebenarnya
mendapatkan makna pada tahap dalaman kerana kita mengingati
makna keseluruhan teks yang dibaca dan tidak mencari makna
setiap perkataan yang dibaca.
Cth : teks yang memberikan makna kepada perkataan
- badannya berdaki
- die mendaki gunung
× pada awalnya ahli teori ini berpendapat makna diperolehi dengan
memberikan tumpuan kepada huruf, bunyi dan makna secara
automatik – Blommfield
× seterusnya mereka berpendapat proses mendapatkan makna
bergantung kepada intonasi , perkataan, susunan ayat, nahu serta
fungsi perkataan tertentu – Lefevre
Cth - Makan – makan akan berubah mengikut intonasi
iaitu dalam bentuk ayat perintah, seru,
jemput dan pujuk.
Dalam linguistik media bermakna intonasi perkataan, susunan
ayat, nahu serta fungsi dan lain2.
Konteks asal daki tidak dapat
memberikan makna sehingga
teks yang memberikan makna.
× Goodman pula berpendapat membaca adalah ” a
psycholinguistik guessing game” dimana pembaca mendapatkan
makna daripada teks yang dibaca yang melibatkan banyak kiu.
( melibatkan grofonik, sintaksis, semantik )
Grafonik - bunyi yang memberikan makna
Sintaksis - berkaiatan dengan perkataan atau susunan
ayat
× Beliau juga berpendapat dengan membuat generalisasi,
pembaca boleh mentafsir maklumat dengan tepat.
×Teori ini mengemukakan fenomena dimana makna tidak terdapat
di dalam teks yang dibaca tetapi didalam diri pembaca itu
sendiri.
× Makna lebih penting daripada perkataan
Cth : Perempuan – kita yang memberikan makna berdasarkan
pengalaman dan apa yang telah diberitahu sebelum ini juga
mempunyai ciri – ciri tertentu.
× Membaca melibatkan kiu bahasa iaitu grafonik, sintaktik, dan
semantik
× Berpendapat fonik tidak perlu diajar
× Membaca proses aktif untuk memperoleh makna
× Perkataan perlu diperkenalkan dalam konteks kerana makna
bergantung kepada konteks
Cth : Halaman – muka surat dan halaman rumah
Teori kognitif
Aliran Kognitif
× Membaca sebagai mengumpul, memproses serta mengguna maklumat
dan tidak hanya bertindak balas terhadap bahan bacaan.
• Apa yang diproses oleh otak maka ia adalah maklumat
× Menolak anggapan kemahiran berbahasa boleh diperolehi melalui
pembentukan kebiasaan ( menolak aliran psikologi – bahaviorisme )
× Berpendapat pembaca mendapatkan makna daripada bahan yang
dibaca melalui :
• Struktur permukaan bahasa – bilangan ayat
• Struktur dalaman bahasa – bilangan makna ayat
• Pengalaman dan pengetahuan sedia ada
CTH :
contoh ayat struktur permukaan
(berapa ayat yang kita
nampak )
sturktur dalaman
( makna setiapa ayat )
Anjing mengejar kucing
kucing di kejar anjing
2 1
Dia makan hati 1 2
he chiken is too hot to
eat
1 2
anjing mengejar kucing
kucing mengejar anjing
2 2
× Ahli kognitif piaget (1970) memperkenalkan konsep ” accomodation”
(ubahsuai/penyesuaian) dan konsep ”assimilation” (hubungkait/
penyerapan) – apabila seseorang berhadapan dengan sesuatu yang
baru yang tidak selaras dengan srtuktur kognitifnya yang sedia ada,
beliau akan cuba menyesuaikan sesuatu yang baru dengan
strukr=tur kognotif yang sedia ada padanya.
Cth – accomodation
Cth : assimilation
ikan
udang
besi
emas
Roti
High 5
canai
Konsep
asimilasi
gardenia
jala
tempayang
Roti
High 5
canai
Konsep
asimilasi
gardenia
jala
tempayang
× Guru boleh membantu murid mengunakan pelbagai strategik yang
berfaedah ketika, sebelum dan selepas membaca
× Paris (1987) – berpendapat murid boleh digalakan membaca teks
seolah – seolah mereka adalah ”reading detectives” dengan
meneliti teks untuk mencari klu untuk mengahasilkan pembacaan
yang baik.
× Klu merujuk kepada penanda wacana, urutan
Cth : selepas ini
Kerana itu
- kaitan dengan teks pemahaman : cari isi penting
1.3 Model Pembacaan
× Hasil daripada teori membaca mengikut aliran yang berbeza maka
wujud model pembacaan. Model pembacaan juga dikenali sebagai teori
proses membaca.
× Terdapat 4 model utama dalam membaca teks iaitu :
• Model bawah ke atas (bottom up model)
• Model atas ke bawah (top down model)
• Model interaktif (interactive model)
• Model transaksional (transacsional model)
MODEL BAWAH KE ATAS ( BOTTOM UP MODEL )
× Proses membaca bergerak secara linear iaitu dimulai dengan
memproses huruf, perkataan, frasa, kluasa dan ayat secara berurutan
bagi mendapatkan makna teks. Sangat berguna untuk bacaan pada
peringkat awal.
Pemahaman teks
Pembacaan teks penuh
Membaca perenggan
Membaca ayat
Membaca perkataan
Membaca huruf
× Ciri – ciri @ prinsip pendekatan mengajar model ini.
• Kenal pasti ciri – ciri huruf
• Menghubungkait ciri – ciri bagi memilih huruf
• Menggabungkan huruf bagi memilih pola ejaan
• Menghubungkait pola ejaan bagi memilih perkataan
• Menimbulkan proses menbina ayat, paragraf dan tahap
sesebuah teks.
• Pendekatan ini mendahulukan unsur yang terkecil dahulu
× Pendekatan yang menggunakan prinsip model bawah ke atas ialah
pendekatan binaan. Pendekatan ini mendahulukan unsur – unsur yang
terkecil dahulu. Terdapat 3 kaedah pendekatan binaan.
• Kaedah abjad
• Kaedah suku kata
• Kaedah fonik (bunyi)
• Perkataan
• ayat
Sudu
Su + du
S + u + d + u
S u d u
MODEL ATAS KE BAWAH (TOP DOWN MODEL)teori lingistik
× Membaca bukan hanya mengekodkan bahasa tulisan kepada bahasa lisan
Cthnya : lihat lambang pertronas sudah tahu itu adalah petronas
× Membaca tidak melibatkan proses setiap huruf dan setiap kata
× Membaca adalah membawa makna dalam teks dan bukannya
mengeluarkan makna daripada teks bacaan
(murid terus diperkenalkan ayat)
*konsep pengecaman dan menyebut w/p x boleh membaca
× Prinsip dan pendekatan mengajar model ini ialah :
• Memahami teks yang dica walaupun tidak mengenal setiap
perkataan yang dibaca.
• Menggunakan makna dan isyarat tatabahasa, mengenalpasti
perkatan yang tidak dikenali.
• Fokus utama dalam pengajaran adalah membaca ayat, paragraf
dan keseluruhan badan.
Pengalaman dan pengetahuan sedia ada
Tujuan bacaan
Pemahaman
teks
Kalau boleh
membaca ttp x
phm apa yang
di baca ia
dikira belum
boleh membaca
• Perkara yang penting dalam bacaan adalah jumlah dan jenis
maklumat yang diperolehi ketika membaca.
× Pendekatan yang menggunakan prinsip model atas ke bawah ialah :
• Pendekatan cerakin
• Pendekatan ini mendahulukan unsur yang terbesar dulu
• Terdapat 2 kaedah dalam pendekatan cerakin, iaitu
- kaedah perkataan
- kaedah ayat dan cerita
cth : saya ada sudu
saya + ada + sudu
MODEL INTERAKTIF (INTERACTIVE) linguistik & psikologi
× Membaca sebagai proses aktif bagi membentuk makna melalui
interaktif antara pembaca dan teks.
× Proses membaca bermula dengan rakaman maklumat grafik dalam
bentuk visual dan alat pencerakinan menginterpretasikan maklumat
yang diperolehi.
× Pemahaman teks bergantung kepada pembolehubah pembaca interaktif
dengan pembolehubah teks.
× Pembolehubah pembaca seperti minat, tujuan membaca, pengetahuan
mengenai topik, kecekapan bahasa, kesedaran proses membaca.
× Pembolehubah teks seperti jenis teks, struktur, sintaksis,
pembendaharaaan kata.
Alat minda
kita
Top down (teori
kognitif)
Bottom
down
Pengalaman & pengetahuan sedia
ada
Tujuan bacaan
Pemahaman teks
Membaca teks penuh
Membaca perenggan
Membaca ayat
Membaca perkataan
Membaca huruf
× Prinsip pendekatan mengajar model ini ialah :
• Menggunkan cetakan sebagai input dan makna sebagai output.
• Membaca adalah proses membuat tanggapan dan proses kognitif
• Model atas bawah dan bawah keatas boleh timbul secara silih
berganti atau serentak bergantung kepada pembolehubah
pembaca dan pembolehubah teks.
× Pendekatan mengunakan prinsip model interaktif ialah :
• Pendekatan elektik - pendekatan ini memandang berat
aspek sifat – sifat ejaan bahasa melayu yang fonemik, struktur
sukukata, tatabahasa, sistem sebutan.
MODEL TRANSAKSIONAL (TRANSACTIONAL MODEL)teori kognitif
× Model yang dilambangkan dari model interaktif.
× Menekankan konteks sosial
× Kesan hubungan dalam bentuk kitaran
× Respon pembaca terhadap bahan bergantung kepada tujuan mereka
membaca teks
× Percaya konteks mempengaruhi pengalaman pembaca.
pengalaman&pengetahuan sedia ada
Tujuan bacaan
Pemahaman teks
Membaca teks penuh
Membaca perenggan
Membaca ayat
Membaca perkataan
Membaca huruf
2.0 PRINSIP PENGAJARAN BAHASA
2.1 Proses membaca
× Membaca sebagai proses visual dan fonologi
× Membaca sebagai proses makna
× Membaca sebagai proses kognitif ( berfikir)
2.2 membaca sebagai proses visual dan fonologi
× mata memainkan peranan dalam proses membaca (bercetak, grafik,
yang dipaparkan)
× mata berfungsi merakam maklumat yang bercetak untuk diproses di
dalam otak
× maklumat ini dipanggil maklumat visual
× otak mengunakan visual sahaja tidak mengcukupi untuk kejayaan
sesuatu proses membaca.
× Kita perlu maklumat lain seperti kafahaman bahasa yang digunakan,
kesesuaian maklumat yang dibaca dan kebolehan membaca secara am
(visual sahaja tidak mencukupi)
× Maklumat visual dan maklumat bukan visual saling berhubung antara
satu sama lain ketika kita membaca iaitu lebih banyak kita membaca,
lebih sedikit maklumat visual yang diperlukan.
× Salah satu daripada kemahiran penting dalam membaca ialah
menggunakan semaksimumnya pengetahuan yang sedia ada tidak
penting kepada maklumat yang diperolehi melalui mata semasa
membaca untuk menjamin kejayaan proses membaca.
× Maklumat visual yang dirakam oleh mata ditafsirkan oleh otak.
× Untuk memprosesnya ia memakan masa dan had masa yang diperlukan
bergantung kepada beberapa banyak maklumat yang diperlukan
× Proses ini bergantung juga kepada beberapa pilihan yang perlu dibuat
oleh otak.
× Ini bermakna had laju kita mengenali sesuatu bergantung kepada
bilangan pilihan yang ada.
× Apabila kita membaca mata kita bergerak dengan cara melompat –
lompat. Istilah teknikal untuk kejadian ini dinamakan ginjatan.
× Antara ginjatan ada satu tempoh yang dipanggil penetapan (fixation)
(masa ini maklumat diperolehi dari teks)
× Tempoh penetapan penting kerana pada ketika ini lah maklumat
diperolahi dari teks.
× Manakala semasa ginjatan tiada maklumat yang dirakam
× Salah satu daripada kemahiran penting dalam membaca ialah
mengunakan semaksimunnya pengetahuan yang sedia ada tidak
bergantung kepada maklumat yang diperolehi melalui mata semasa
membaca untuk menjamin kejayaan proses membaca.
× Masa yang begitu lama diperlukan untuk penetapan kata dasar yang
agak panjang contohnya flywheels, machanical
× Makna perkataan yang lebih kompleks seperti :- ??????
× Tempoh penetapan sesuatu perkataan bergantung kepada tiga faktor
iaitu faktor kesan kepanjangan, kesan kekerapan dan kesan
konteks.(cth : kesantunan bahasa)
× Setelah mata merakam maklumat visual teks bacaan, proses
selanjutnya ialah pengecaman kata.
× Proses pengecaman kata ini berlaku didalam otak
× Pengecaman perkataan mengikut fonetik melibatkan penafsiran bunyi
yang dibuat oleh satu huruf tertentu atau gabungan huruf.
× Manakala cara pengecaman seluruh perkataan melibatkan pengecaman
perkataan secara keseluruhan.
(Lbh banyak kita mambaca, lebih sedikit tempoh yang diperlukan untuk
fhm.)
(tulisan cina, jepun, korea, sankrit dipanggil logo grafik)
Rakam maklumat
visual
Ditafsirkan oleh otak
(pengecaman kata)
Otak pilih maklumat
Bargantung kepada
3 faktor
konteks
kekerapan
Kesan
kepanjanga
n
2.3 Membaca sebagai proses makna (melalui pengalaman)
× Selepas mengecam perkataan, langkah seterusnya dalam bacan ialah
memahami makna.
× Kita belajar memahami makna melalui pengalaman. (bukan perkataan
yang beri makna, tetapi kita yang beri makna pada perkataan)
× Semasa kita membaca satu ayat, perkataan dan frasa yang kita temui,
mengaktifkan daya ingatan yang membenarkan kita untuk memahami/
makna mereka ( contoh buku resepi dan buku membuat kapal terbang)
× Kejadian ini dikenali sebagai mencari makna (semantik priming)
× Mencari makna ialah kesan yang memudahkan makna diberikan kepada
kata yang telah dicari terlebih dahulu.
× Kajian mengenai mencari makna ini menemukan satu perkara penting
dalam proses membaca iaitu model minda (mentel model)
× Dapat dikatakan bahawa makna perkataan tersimpan di dalam otak
dalam satu rangkaian.
× Setiap perkataan mempunyai model minda @ struktur semantiknya
sendiri.
× Boleh di andaikan disini apabila pembeca menjumpai satu perkataan
baru. Mereka akan bertindak membina model mental berkaitan
perkataan tersebut dengan bantuan model – model yang sedia wujud
dalam daya ingatan mereka.
× Menurut smith (1990), kata yang dilihat dalam bentuk tulisan itu ialah
srtuktur permukaan bahasa itu berbentuk penulisan.
× Manakala struktur dalaman pula berkait rapat dengan makna kepada
bentuk tulisan yang dapat dilihat oleh otak tadi.
× Smith (1990) jg berpendapat bukan perkataan membawa makna kepada
ayat tetapi ayat yang memberikan makna kepada perkataan. ( cth :
perkataan dalam - perkataan dalam tidak memberikan makna kepada
ayat tetapi ayat yang memberikan makna dalam)
2.4 Membaca sebagai proses kognitif
× Proses kognitif yang terlibat dalam proses membaca ialah
• Kognisi
• Ingatan
• Penakulan induktif
• Penakulan deduktif
• Penilaian
× Kognisi - ialah tindakan mengenal dan menterjamah symbol –
symbol yang dilakukan ketika mengecam
perkataan. (proses visual).
× Ingatan - melibatatkan penterjemahan pengalaman lampau @
pengalaman semasa keatas simbol. Perkatasn
@ idea.
× Penakulan induktif - bermaksud kebolehan mencantum fakta @
idea untuk membentuk generalisasi,
prinsip @ penilaian yang boleh
diaplikasikan kepada satu fakta yang
baru.
Cth: sampan
Bantuan makanan
Saling bertindak balas
Dapat menaakul
induktif dengan
membuat maksud @
mencantum jd banjir
Peperiksaan ditangguh
Perpindahan produk
× Penaakulan deduktif - melibatkan kebolehan mengunakan
kupmpulan fakta yang sedia
diketahui ke dalam bentuk yang
dilakukan dalam aktiviti mengarang
@ berfikir.
× Penilaian - melibatkan membuat sesuatu rumusan dengan cara
berfikir secara kritikal @ pertimbangan
mengenai sesuatu yang dibaca.
SISTEM KIU (CUE) DALAM BACAAN
Sistem kiu dalam perkataan
• Hubungan huruf – huruf @ grafem fonem
• Bentuk perkataan
• Perkataan yang sudah diketahui berbanding dengan perkataan baru.
• Imbuhan awalan, akhiran dan kedua – dua sekali
• Pola ejaan
• Faktor legibiliti - cth jarak antara huruf, bentuk huruf, jarak antara
baris
Sistem kiu dalam bahasa
• Pola ayat & susunan kata dalam ayat (subjek+prediket)
• Kata fungsi (dalam & halaman – banyak makna)
• Pola intonasi (pujuk, marah, rayu)
• Konteks bahasa
• Tanda – tanda bacaan
Kiu luaran pembaca @ bahasa
• Gambar, aktiviti, drama (cth : buku sains)
• Objek konkrit
• Memberitahu pelajar – pelajar makna perkataan tertentu
Kiu dalaman diri pembaca
• Kebolehan berbahasa
• Perbezaan dialek
• Faktor fisiologi
• Kemahiran tanggapan pembaca
• Pengalaman intelek & konsepsi pelajar
• Faktor fizikal, sosial dan emosi
Hubungan antara grafik, semantik & sintaksis
MEMBACA
Mengenalpasti perkataan
mengenalpas
ti symbol
secara visual
Hbgn bunyi
dgn symbol
(rakaman)
Sistem kiu grafik (kiu
dalam perkataan)
System luaran
Pemahaman (hbgn makna dgn
simbol
System kiu
sintaksis (kiu
kelancaran
bahasa)
System kiu
semantic (kiu
drpd
pengalaman)
Struktur dalaman
ANALISIS SUKATAN PELAJARAN
KURUKULUM
BAHASA
MELAYU
Hasil
pembelajaran
Kemahiran
bahasa
Sistem bahasa
Pengisian
kurikulum
Komponen :
- Hasil pembelajaran
- Huraian hasil
pembelajaran
- Cadangan aktiviti
- Kemahiran yang perlu
dicapai
- membaca
- menulis
- mendengar
- bertutur
- Tatabahasa
- System ejaan
- Sebutan dan intonasi
- Kosa kata
- peribahasa
- Pengetahuan
- Nilai
- Kewarganegaraan
- Peraturan sosiobudaya
- Kemahiran nilai
tambah
× Petunjuk yang jelas tentang kemahiran yang perlu dicapai oleh murid
× Hasil pembelajaran untuk kemahiran membaca : bermula dari hasil
pembelajaran ke 5 hingga hasil pembelajaran ke 7. ( sila rujuk sukatan
pelajaran tahun 1 -5)
× Kompenen hasil pembelajaran
• Hasil pembelajaran
• Huraian hasil pembelajaran
• Cadangan aktiviti/ nota ( sila rujuk sukatan pelajaran tahun 1 -5)
• Pernyataan kemahiran yang perlu icapai. Terdapat
pemeringkatan pernyataan kemahiran. Kemahiran yang terdahulu
perlu dicapai baru boleh disambung dengan kemahiran yang
seterusnya.
× Komponen huraian hasil pembelajaran
• Kemahiran yang perlu dicapai. Komponen yang perlu ditafsir
untuk membentuk objektif pengajaran dan pembelajaran
- terdapat 3 aras iaiti aras 1 ,2, 3. aras 1 perlu dikuasai
sebelum bergerak kearas 2 dan 3. ( sila rujuk sukatan
pelajaran tahun 1 -5)
Hasil pembelajaran
• dalam penulisan rancangan pengajaran istilah untuk huraian hasil
pembelajaran akan berubah menjadi fokus utama dan fokus
sampingan bergantung kepada kemahiran mana menjadi sasaran
utama pengajaran dan pembelajaran.
º Dalam proses pengajaran dan pembelajaran hasil pembelajaran
kemahiran membaca boleh digabungjalinkan dengan hasil
pembelajaran yang lain. ( sila rujuk sukatan pelajaran tahun 1
-5).
º Kompenan cadangan aktiviti/ nota panduan aktiviti yang b??????
× Kemahiran mendengar
× Kemahiran bertutur
× Kemahiran membaca
× Kemahiran menulis
× Dalam 1 pengajaran kemahiran bahasa ini selalunya digabungjalin ( sila
rujuk sukatan pelajaran tahun 1 -5).
× Tatabahasa
• Morfologi - struktur kata
Bentuk kata
Golongan kata
• Sintaksis - unsur utama ayat
Kemahiran bahasa
Sistem bahasa
Jenis ayat
Ragam ayat
Susunan ayat
Binaan ayat
Aspek tanda baca
× Sistem ejaan(2 suku kata.........)
× Sebutan dan intonasi (sajak/ pantun)
× Kosa kata
× Peribahasa
( sila rujuk sukatan pelajaran tahun 1 -5).
× Pengetahuan - sains, geografi, sejarah, matematik dll
× Nilai - berkasih sayang, bertolak ansur, bergotong royong
× Kewarganegaraan - menghargai tokoh kemerdekaan
× Peraturan sosiobudaya - kesantunan bahasa, laras bahasa,
peribahasa.
× Kemahiran bernialai tambah :
• Kemahiran berfikir (wajib setiap kali pengejaran)
• Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi
• Kemahiran belajar cara belajar
• Kajian masa depan
• Kecerdasan pelbagai
• Pembelajaran kontruktivisme
• Pembelajaran kontekstual
( sila rujuk sukatan pelajaran tahun 1 -5).
Pengisian kurikulum
IMEJ GURU PEMBACAAN
× Guru sebagai pakar
× Guru sebagai pembeca dan penulis
× Guru sebagai juruteknik
× Guru sebagai pelajar dan penyelidik
× Guru sebagai jurulatih
× Guru sebagai pelatih
TUJUAN – TUJUAN MEMBACA
Mengapa kita membaca?
Alasan mengapa kita membaca terlalu banyak
× Mengapa membaca dalam konteks pendidikan
• Untuk memahami sesuatu teks
• Belajar bahasa dan kandungan teks
• Membaca dengan satu paras kesedaran kritis
• Belajar baca secara fleksibel mengikut tujuan
× Membaca untuk memahami teks
• Merujuk kepada kemampuan pembaca mengenali tujuan dan
peranan teks yang dibaca.
• Mampu mengetahui topik utama teks dan bagaimana topik
tersebut dikembangkan.
• Mereka juga boleh menafsir ayat – ayat dalam teks tersebut
× A) belajar bahasa
• Menambah pembendaharaan kata setiap kali membaca
• Menembah makna daripada kamus
B) belajar kandungan teks
• Berupaya untuk memperoleh maklumat yang releven
• Berupaya menilai bukti dan hujah
• Berupaya membezakan idea utama dan butiran. (membanding
beza)
× Membaca pada satu paras yang tinggi dengan kritis (pembaca akan
menilai bahan bacaan)
• Pembaca boleh memikirkan objektif teks (memahami tujuan)
• Mereka sepatutnya boleh melihat apa yang cuba dilakukan oleh
penulis dan bagaimana ia melakukanya.
• Misalnya, tujuan utama iklan diadakan ialah cuba memujuk
pembeca
• Untuk memastikan pujukan mereka berjaya, mereka perlu
memilih perkataan dan bahasa yang sesuai.
× Membaca secara fleksibel mengikut tujuan
• Pembaca boleh membaca secara tinjauan, ambasan, intensif dan
ekstensif mengikut tujuan mereka membaca.
• Kepelbagaian jenis teks penting untuk membina gaya membaca
secara fleksibel.
• Model bacaan fleksibel
Pembaca yang matang dan fleksibel dapat menyesuaikan gaya
bacaan dengan tujuan mereka membaca.
• Model bacaan fleksibel
- kemahiran dalam bacaan fleksibel
- Luncuran/tinjauan/skimming
- Imbasan/spintas lalu/scanning
- Bacaan pantas
- Bacaan personal
- Bacaan analitis dan penilaian
- Bacaan belajar
Imbasan/spintas lalu/scanning
× Bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh
tanpa menitik beratkan perincian dan untuk mengetahui
sama ada sesuatu bahan itu perlu dibaca secara mendalam.
× Teknik :
- Membaca perenggan pertama baris demi baris
- Baca semua perkataan yang digaris, dihitamkan, dan
dicondongka.
- Membaca ayat pertama dalam setiap perenggan
- Memerhatikan gambar, carta, peta, dan bantuan –
bantuan grafik.
- Membaca perenggan terakhir seluruhnya.
Imbasan/spintas lalu/scanning
× Bertujuan untuk mendapatkan maklumat tertentu sahaja
× Teknik :
- Memerhatikan semua perkataan yang ditulis dengan
huruf besar.
- Menggunakan pola zig-zag, pola s, atas ke bawah dan
dari kiri ke kanan.
- Membaca apa yang perlu sahaja misalnya nama buku
rujukkan dan buku panduan telefon
Zig – zig Pola s
Bacaan pantas
× Bacaan pantas merupakan kaedah bacaan yang berada
ditengah diantara kaedah imbasan dan luncuran.
× Dilakukan untuk mendapatkan edia utama, isi sokongan, isi
huraian, dan pemikiran penulis secara am.
× Bacaan pantas juga mampu meningkatkan pemahaman
terhadap idea utama bahan dengan cara menunpukan
perhatian terhadapnya secara berterusan mengikut
keperluan.
× Amalan membaca pantas secara berterusan akan
membolehkan pembaca memendekkan tempoh membaca
mereka tanpa mengorbankan penguasaan makna.
× Setiap individu mempunyai tahap pembacaan yang mampu
dilihat dengan sekali pandang.
× Pembaca yang lemah akan berhenti disetiap perkataa
× Pembacan yang baik, baca 2 @ 3 perkataan
× Pembaca yang mahir, baca 3@ 4 perkataan sekaligus
× Latihan :
- Membaca huruf, nombor dan perkataan
- Membaca lajur
Pola atas ke bawah Pola kiri ke kanan
- Membaca teks :
- Gerak kebawah – pergearakan mata kebawah
- Gerakan menyamping – pergerakanmata ke
seluruh teks berpandukan gerekan tangan.
- pengurangan bidang bacaan – mengurangkan
fokus baca kata demi kata
- bacaan pola s – melatih mata bergerak mengikut
pola s dengan penduan gerakan jari.
Bacaan personal (isi masa lapang)
× Gaya bacaan yang lazim dilakukan oleh individu untuk
memcari maklumat secara am dan untuk keseronokan
mengikut tujaan membaca individu tersebut.
× Dalam gaya bacaan personal ini juga terdapat pross
menganalisis dan menilai bahan tetapi hanya untuk
memuaskan tujuan bacaan personal sahaja.
× Bacaan personal ini selalunya dilakukan oleh masyarakat
umum.
Bacaan analitis dan penilaian
× Pembaca yang serius selalunya menilai dan menganalisis
bahan yang dibaca.
× Namun demikian mereka ini bersikap memilih.
× Mereka akan memilih untuk menganalisis dan menilai
bahan yang dibaca berdasarkan kepada tujuan dan
keperluan.
× Oleh kerana gaya bacaan ini fleksibel maka kadang kala ia
digabungkan dengan gaya bacaan pelajar.
Bacaan Balajar
× Bacaan belajar dilakukan untuk tujuan pendidikan.
× Teknik yang digunakan untuk menentukan tujuan bacaan
pelajar iaitu melihat secara keseluruhan bahan, dan
membina soalan petafsiran yang spesifik.
× Terdapat banyak model bacaan belajar, kebanyakkannya
terkenal dengan akronim mereka seperti SQ3R (survey,
question, read, recite, dan review), KWLH (know, want,
lent, how), PQRST (preview, quistion, read, seif-recite,
dan test/text) dan DRA (directed reading activity).
PERINGKAT MELATIH KEMAHIRAN MEMBACA
× Bacaan intensif
• Dilakukan di dalam kelas
• Bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti,
memahami dan mentafsir.
× Bacaan ekstensif
• Dilakukan di luar kelas
• Bertujuan mendapat kepuasan, keseronokan dan ilmu
pengetahuan.
PENGAJARAN PERBENDAHARAAN KATA
× Matlamat pengajaran perbendaharaan kata
• Mengembangkan dan memperkaya bilangan perbendaharaan kata
• Membolehkan murid mendengar, bertutur, membaca dan menulis
secara berkesan
• Memperkuat diksi (pemilihan kata) murid supaya mereka
menyampaikan maklumat dengan berkesan.
× Kaiatan perbendaharaan kata dengan kefahaman
• Pengetahuan sedia ada. Khususnya tentang perkataan ialah
pengukur kefahaman.
× Prinsip pengajaran perbendaharaan kata
• Pengajaran perbendaharaan kata perlu membantu murid
mengaitkan makna perkataan baru dengan makna – makna
pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid
• Pengajaran perbendaharaan kata perlu dapat membantu murid
membina pengetahuan yang luas dan rapi tentang makna
perkataan.
• Pengajaran perbendaharaan kata perlu dapat melahirkan
penglibatan yang aktif bagi pihak murid.
• Pengajaran perbendaharaan kata perlu dapat membantu murid
membina strategi perkataan dan konsep baru secara bebas.
× Bentuk pengajaran perbendaharaan kata di sekolah spt brt:
• Penerangan secara langsung – mengajar tentang makna
perkataan baru atau sukar
• Minta mereka beri makna perkataan baru lepas baca bahan
• Beri perhatian kepada beberapa perkataan yang penting dan
minta mereka bina ayat daripadanya.
• Beri latihan – mereka cari makna dan bina ayat dari perkataan
tersebut.
× Jenis perbendaharaan kata
• Perbendaharaan kata am
- Perkataan yang biasa digunakan dan mempunyai makna yang
diketahui oleh orang ramai. Cth : makan, minun, tidur.
• Perbendaharaan kata khas
- Perkataan yang am atau biasa yang mempunyai erti khas atau
khusus apabila digunakan dalam bidang tertentu. Cth:
sudut,tolak, luas – bidang matematik.
× Perbendaharaan kata teknikal
• Perbendaharaan kata yang hanya digunakan dalam sesuatu
bidang dan perkataan yang maknanya hanya arif diketahui oleh
orang yang terlibat dan minat dalam bidang tersebut. Cth cakera
luit – disket
× Perbendaharaan kata pertuturan
• Perbendaharaan kata yang aktif biasanya digunakan dalam
pertuturan. ( melahirkan perkataan yang kita tahu guna)m
• (keluar melalui mulut)
× Perbendaharaan kata penulisan
• Perbendaharaan kata yang aktif biasanya digunakan dalam
penulisan. (menulis perkataan yang diketahui) (keluar melalui
mulut secara tulisan
× Perbendaharaan kata bacaan
• Perbendaharaan kata berbentuk pasif yang biasa ditemui ketika
membaca. ( kita baca tapi belum tentu maknanya sampai)
× Perbendaharaan kata pendengaran
• Perbendaharaan kata berbentuk pasif yang diperolehi ketika
mendengar.
× Panduan pemilihan perkataaan dan konsep yang perlu diajar (mcm
mana nak pilih perbendaharaan kata yang sesuai untuk diajar di
dalam kelas)
• Baca keseluruhan teks
• Analisis isi teks dan
senaraikan perkataan dan konsep utama.
• Tentukan perkataan atau
konsep yang perlu diajarkan :
- Kepentingan makna perkataan atau konsep untuk memahami
teks
- Perkaitan perkataan atau konsep dengan idea utama
- Kemungkinan makna perkataan atau konsep dinyatakan dalam
teks
- Kekerapan perkataan atau konsep ditemui dalam teks
- Darjah kesukaran makna perkataan atau konsep itu sendiri
- Masa pengajaran
- Kekerapan penemuan atau penggunaan perkataan atau konsep
tersebut dalam teks yang dibaca.
× Teknik Mengajar perbendaharaan kata
Teknik mengunakan konteks
• Mengetahui makna perkataan melalui penelitian pengunaan
perkataan dalam ayat (fungsi/makna perkataan dalam konteks
ayat).
• Biasanya murid tidak guna kamus.
• Jenis bantuan konteks
- Contoh @ huraian langsung
- memberikan contoh @ idea untuk menjelaskan
makna perkataan.
- Cth 1 : ali hidup dalam kemewahan. Rumahnya besar,
bapanya memandu kereta mahal dan ibunya
memakai pakaian yang cantik – cantik.
- Definisi
- Makna perkataan baru dalam ayat yang sama
- Cth : ali kebingungan. Tidak tahu apa yang patut
dilakukan.
- Selalunya ada pengunaan kata ialah, dinamakan,
dikenali dan tanda baca koma dan kurungan.
- Sinonim(perkataan seerti)
- cth : aminah menghadapi penderitaannya dengan
cekal, berani dan tabah.
- Antonim
- cth : perayaan yang meriah itu menjadi sedih dan
hiba
- cth : ali seorang yang pandai, manakala adiknya
lembam.
- Perbandingan
- ada kata kuncinya
- cth : hati keras macam batu.
- Selalunya mengunakan perkataan seperti, bagai,
bagaikan dan umpama.
- Hubungan sebab dan akibat
- cth : ali seorang hidung tinggi. Oleh itu ramai tidak
suka sikapnya yang sombong dan bangga diri.
(akibat tidak disukai)
Teknik kelancaran perkataan
• teknik pembinaan kosa kata yang boleh dijalankan secara
berpasangan, kumpulan atau secara kelas
• bahan rangsangan diberi dalam bentuk teks, bahan bacaan atau
berdasarkan pengetahuan sedia ada.
• Murid diberikan masa untuk menyenaraikan perkataan.
• Sesi sumbang saran diadakan, masa ditetapkan untuk memberi
sumbang saran.
• Aktiviti sumbang saran dilaksanakan dengan cara murid menyebut
perkataan dengan nyaring dan guru mencatatkan perkataan
tersebut di papan tukis.
• Guru melaksanakan aktiviti memilih dan mengkategorikan perkataan
sambil diperhatikan oleh murid.
• Matlamat teknik ini :
- Murid boleh menyumbang perkataan berdasarkan pengetahuan
sedia ada.
- Murid mendengar dan menyebut perkataan dengan betul.
- Murid dapat pengalaman cara mengkategorikan perkataan.
Teknik senarai – kumpul – namakan
• Membantu murid memahami perkataan khusus (teknikal dan am
• Membantu murid memahami perkataan atau konsep yang
berhubungan.
• Langkah melaksanakan senarai – kumpul – namakan :
- Guru pilih tajuk atau konsep
- Minta murid senaraikan perkataan atau frasa berkaitan tajuk
atau konsep yang dipilh oleh guru.
- Semua perkataan yang disenaraikan oleh murid diterima
- Minta murid membuat senarai yang lebih kecil dengan
mengumpulkan perkataan yang mempunyai ciri – ciri atau sifat
yang sama (guru perlu membimbing murid)
- Untuk memudahkan pengajaran jadual boleh digunakan
- Cth : tajuk pasar

Teknik ciri – ciri matriks
Membeli kotor Bandar menjual
Minuman malam pekan pagi
Pasu buah ayam bising
Tani sayur itik sibuk
Raya makanan meriah
• Teknik yang dapat menolong murid membina kebolehan mengelas
perkataan ke dalam kategori berdasarkan ciri – ciri yang di miliki
atau yang dimiliki bersama.( cth : senaraikan haiwan – haiwan yang
diketahui)
• Perkataan tidak sukar kerana masih dalam lingkungan pengetahuan
sedia ada murid.
• Lebih banyak lajur dalam matriks akan lebih baik.
• Langkah – langkah pelaksanaan teknik ciri – ciri matriks :
- Pilih satu kategori atau konsep yang berkait dengan tajuk yang
diajar.
- Minta murid senaraikan ahli bagi kategori atau konsep yang
diberikan.
- Bimbing murid senaraikan ciri – ciri kategori atau konsep.
- Bimbing murid bina matriks.
- Bimbing murid isikan matriks.
- Galakan murid perluaskanmatriks.
- Cth :
+/- terbang berenang merayap besar kecil karnivol omnivor herbivor
gajah - - + -
harimau - - + -
singa - - + -
kambing - - + -
lembu - - + -
cicak - - - +
lipas + - - +
semut - - - +
nyamuk + - - +
ikan - + - +
Pemetaan semantik
• Teknik menyusun dan mengelaskan perkataan dan frasa
berdasarkan hubungan makna dalam bentuk grafik.
• Nilai penggunaan peta semantik terletak pada perkaitan dan
penyusunan yang dibuat.
• Peta semantik membantu murid melihat jaringan perkaiatan sesuatu
perkataan, kategori dan konsep.
• Langkah – lanhkah pelaksanaan petaan semantik :
- Langkah teknik kelancaran perkataan, teknik – senarai –
kumpul – namakan, dan teknik matriks boleh digunakan
sebagai langkah mengkategorikan.
- Langkah seterusnya membina peta semantik berdasarkan
kategori.
- Cth :sekolah Jenis
Benda2 yang
digunakan
Mata
pelajaran
Orang
yang
terlibat
Guru besar
Guru
Murid
Agama
Rendah
Menengah
Pembaris
Papan tulis
Kertas
Kapur
Sejarah
geografi
Sains
Mate
Penggunaan kamus
• Cara yang paling mudah dan maklumat tepat
• Langkah terakhir digunakan untuk mendapatkan makna kerana
mengganggu proses bacaan.
• Teknik yang betul perlu diajar bila dan bagaimana mengunakan
kamus boleh dijalankan untuk kemahiran tertentu.
(Sila rujuk huraian sukatan pelajaran bahasa melayu tahun 1 – 5)
KEFAHAMAN MEMBACA
× Definisi kefahaman membaca ialah keupayaan menubuhkan,
menafsirkan dan menilai sesuatu dengan apa – apa yang dibaca.
× Proses kefahaman merangkumi proses seperti mengecam perkataan,
memilih perkataan yang sesuai (berlaku dalam minda selepas
maklumat dirakam oleh visual mata), menghubungkaitkan idea dengan
pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada, menyusun idea,
menubuhkan generalisasi dan juga menilai.
× Kategori kefahaman membaca. Terdapat pelbagai kategori kefahaman
membaca iaitu :
- Smith (1969)
• Literal
• Tafsirkan
• Kritikan
• Kreatif
Pen
- Barret (1996)
• Literal
• Mengorganisasikan semula
• Kefahaman inferens
• Penilaian
• Penikmatan
- Santoz (1976)
• Mengecam atau butiran secara literal
• Terjemahan
• Aplikasi
• Analisis
• Inferensi
• Penilaian
- Taksonomi Bloom (1956)
• Pengetahuan
• Pemahaman
• Aplikasi
• Analisis
• Sintesis
• Penilaian
- Azman Wan Chik (1987)
• Pemahaman literal
• Pemahaman inferens
• Pemahaman penilaian
• Pemahaman aplikasi
- Marohani Yusoff (1999)
• Penubuhan makna
• Pentafsiran makna
• Penilaian makna
× Kategori kefahaman membaca – walaupun terdapat banyak
pengkategorian kefahaman membaca daripada tokoh yang berbeza,
secara umumnya kefahaman membaca boleh dibahagikan kepada :
• Kefahaman literal
• Kefahaman inferensi
• Kefahaman kritikal
Kefahaman literal
• Kefahaman berdasarkan apa yang difaham daripada perkataan
dan idea penulis. Peringkat ini murid hanya mengecam dan
mengingati apa yang ditatakan oleh penulis hahaja. ( peringkat
kefahaman paling rendah)
• Terdapat 7 kemahiran yang perlu dikuasai untuk peringkat ini.
(yang tersurat sahaja, tidak tersirat)
1. makna perkataan
- menggunakan kemahiran struktural
- menggunakan konteks gambar
- menggunakan konteks bercetak
- menggunakan kamus
- mengecam sinonim dengan antonim
- mengenal pasti perkataan dengan pelabagai makna
- mengecam kesan penekanan ke atas makna
2. makna ayat
- dengan menggunakan bantuan tipografi seperti
tanda baca dan taip khas. (soalan yang jawapanya
ada dalam petikan)
- menegenalpasti perkataan dengan pelbagai makna
3. huraian isi
- mengecam dan mengingati penjelasan isi – isi penting
4. idea utama
- mengecam dan mengingati isi – isi penting
5. urutan idea
- perkembangan plot
- perkembangan perwatakan
- perbincangan atau pertentang pendapat
6. perbandingan
- mengecam dan mengingati sama ada terdapat
persamaan atau perbezaan antara watak, peristiwa
atau situasi (hanya banding antara marah/ putih @
baik/ jahat)
7. hubungan sebab dan akibat
- pada peringkat ini guru boleh membantu murid
dengan menarik perhatian mereka kepada perkataan
dan frasa yang berkaitan dengan ”sebab”, ”kerana” ,
”akibatnya”.
• cth soalan exam
1. kefahaman peringkat literal, jenis perbandingan
ialah......
2. sila simpulkan apakan proses mengecam dan mengingat
pada peringkat literal
Kefahaman inferensi
• kemampuan mentafsir makna, iaitu kefahaman berdasarkan
keupayaan pembaca membuat ringkasan, interpretasi,
generalisasi, kesimpulan dan telahan.
• Pembaca seharusnya boleh menggabungkan fakta – fakta yang
diberikan untuk mencapai kesimpulan yang tidak dinyatakan.
• Cth : teke teki teke tekuk, ular mati hisap rokok
- ular mati sebab hisap rokok (literal)
- ubat nyamuk ( inferens)
1. membuat kesimpulan
- membuat kesimpulan boleh bermula daripada peringkat
yang paling mudah iaitu berdasarkan perenggan pendek
yang berupa teka teki hinggalah kepada bahan bacaan
yang lebih panjang seperti hasil kesusasteraan kanak –
kanak yang popular.
2. mengeluarkan idea utama
- idea yang dimaksudkan tidak dinyatakan dan perlulah
diandaikan oleh pembaca berdasarkan petunjuk yang
terdapat dalam petikkan.
3. membuat perbandingan
- perbazaan dan persamaan tidak dinyatakan dengan
jelas. Selepas membaca dan mendapatkan gambaran
barulah mereka melihat ciri yang boleh dibandingkan.
(jahat macam mana/baik macam mana).
4. menunjukkan hubungan sebab dan akibat
- murid diminta mengenalpasti atau membayangkan
hubungan sebab akibat yang tidak dinyatakan atau
berikan. Sebarang petunjuk dalam petikan.
- Cth : akibat banjir
- penyakit merebak (dalam petikan)
- boleh dibuat hubungkait diluar petikan seperti kos
rawatan pesakit meningkat dan dll.
5. membuat jangkaan
- membuat jangkaan terhadap peristiwa yang akan
berlaku berdasarkan peristiwa yang lepas yang
terdapat dalam petikan.
6. memahami dan menghuraikan bahasa kiasan
- interpretasi terhadap unsur – unsur bahasa yang
berbentuk ibarat, peribahasa, metafora dan
personifikasi
- cth : berat sama dipikul, ringan sama di jinjing.
Kefahaman kritikal
• kefahaman berdasarkan penilaian secara keseluruhan terhadap
bahasa dan kesan bahan bacaan.
• Cth : melihat kebenaran @ kesahihan satu tajuk/ teks. Spt :
penyakit merebak : kenapa penyakit merebak?.
• Kefahaman kritikal memerlukan pembacaan yang kritikal iaitu
membuat penilaian terhadap apa yang dibaca, membandingkan
idea dan membuat kesimpulan tentang ketepatan dan
kesesuaian idea – idea itu.
1. membezakan kenyataan daripada fantasi (ulangan perkara
yang di bayangkan)
- apabila membaca mereka digalakkan berfikir sama ada
sesuatu peristiwa itu boleh berlaku ataupun tidak.
2. membezakan fakta daripada pendapat (ada bukti yang
spesifik)
- murid dibiasakan dengan pernyataan yang boleh
dibuktikan.
3. menentukan tujuan pengarang
- mengenalpasti tujuan sebenar pengarang menghasilkan
karya yang dibaca, iaitu sama ada untuk menghibirkan,
menyampaikan pengetahuan, nasihat atau mesej.
KEMAHIRAN ASAS DALAM KEFAHAMAN BACAAN
* terdapat tujuh kategori kemahiran asas yang perlu ada pada murid.
1. Mengikut arahan
• Keupayaan mengikut langkah – langkah yang tertentu bagi menyiapkan
atau menjalankan sesuatu tugas atau gerak kerja.
• Cth : jalan 3 langkah ke hadapan dan pandang ke belakang. Teruskan
3 langkah kehadapan sambil kepala pandang ke belakang.
• Langkah – langkah
- Membaca sakali imbas arahan yang diberikan untuk menentukan
makna perkataan yang tidak diketahui.
- Membeca teliti arahan untuk menentukan isi arahan
- Membaca semula arahan dan menomborkan arahan ikut urutan jika
perlu
- Menjalankan setiap arahan yang diberikan.
- Menyemak setiap langkah dengan merujuk arahan yang diberikan.
2. Mencari butiran
• Kebolehan untuk mencari maklumat, fakta atau isi tertentu yang
terdapat dalam petikan atau bahan bacaan. Maklumat seperti nama
tempat, orang, peristiwa, pendapat, dan tarikh atau masa.
• Langkah – langkah :
- Membuat tujuan membaca selaras dengan kehendak soalan dan
arahan.
- Mencari butiran
- Membaca seointas lalu untuk mencari dan mendapatkan makna
perkataan susah yang terdapat dalam bahan berkenaan.
- Membaca setiap ayat dengan teliti untuk mendapatkan butiran yang
penting.
- Memilih butiran yang dikehendaki bagi menjawab soalan atau
mengikut arahan.
3. Menentukan idea pokok
• Kebolehan menentukan idea, isi atau mesej utama yang terdapat
dalam sesebuah bahan bacaan atau perenggan.
• Langkah – langkah
- Membaca bahan sepintas lalu bagi mencari dan
mendapatkan maksud keseluruhan bahan dan makna perkataan
yang susah.
- Membaca keseluruhan bahan dengan teliti serta
memberikan perhatian kepada ayat utama dan ayat rumusan untuk
mendapatkan gambaran ringkas tentang idea pokok bahan
berkenaan.
- Membaca perenggan demi perenggan untuk mendapat
butiran
- Membentuk idea pokok bagi setiap perenggan yang
dibaca
- Membuat pertimbangan tentang idea pokok yang
mempunyai butiran yang hamper sama.
- Berdasarkan idea – idea pokok yang didapati daripada
perenggan, bentuk sebuah idea pokok yang utama.
4. Menentukan urutan cerita
• Kebolehan untuk mengingat dan menentukan maklumat isi, fakta atau
peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan mengikut urutan atau
susunan yang tertentu.
• Langkah – langkah :
- Membaca bahan sepintas lalu bagi mendapatkan gambaran ringkas
tentang isi bahan.
- Membaca perenggan demi perenggan dengan penumpuan kepada
perkembangan isi atau jalan cerita bahan tersebut.
- Membentuk gambaran bagi setiap kejadian yang digambarkan oleh
ayat atau perenggan.
- Menyusun isi atau peristiwa dalam satu urutan yang sesuai dengan
idea keseluruhan bahan bacaan.
5. Membuat kesimpulan
• Kebolehan untuk memberi pendapat atau membuat pentafsiran
tentang apa – apa yang dibaca. Perlakuan ini mestilah didasarkan pada
maklumat yang terdapat dalam bahan bacaan yang tidak diterangkan
dengan jelas.
• Langkah – langkah :
- Membaca sepintas lalu untuk mendapatkan makna perkataan sukar
dan gambaran am tentang isi bahan.
- Membaca semula bahan, perenggan demi perenggan untuk mencari
dan mencatat maklumat atau isi penting.
- Menilai maklumat penting tang dicatatkan bagi setiap perenggan.
- Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat penting yang didapati
daripada setiap perenggan.
6. membuat inferens
• kebelahan untuk menyatakan idea atau membuat telahan atau tekaan
bahan bacaan berdasarkan maklumat yang diberikan oleh bahan
tersebut dan pengalaman – pengalaman yang lalu.
• Langkah – langkah :
- Membaca dan memahami bahan bacaan untuk mendapatkan
gambaran yang menyeluruh tentang isinya.
- Membaca isi bahan tersebut semula untuk menentukan fakta dan
pendapat.
- Menilai dan menimbangkan fakta dan pendapat untuk membuat
perbezaan.
- Membuat inferens berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang
dibuat tentang fakta dan pendapat.
7. Membuat penilaian
• Kebolehan menilai dan mengenalpasti fakta yang selaras dengan
kriteria yang ditubuhkan serta membuat penilaian berdasarkan bukti
dan keputusan yang diambil.
• Langkah – langkah :
- Membaca bahan bacaan sepintas lalu untuk mendapatkan makna
perkataan susah dan gambaran umum tentang isi bahan tersebut.
- Membaca sekali lagi untuk menentukan isi atau aspek yang hendak
dibuat penilaian.
- Menubuhkan kriteria untuk digunakan bagi membuat penilain.
- Mendapatkan isi, atau bukti yang berkaitan untuk membantu
dalam membuat penilaian. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan
meneliti isi bahan itu dan juga menggunakan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.
- Membaca semula bahan berkenaan untuk menyesuaikan maklumat
dengan kriteria yang ditubuhakan
- Berdasarkan langkah (e) penilaian dapat ditubuhakan.
Contoh persediaan mengajar bacaan menggunakan teknik
SQ3R ( Survey, Question, Read, Recite, Review )
masa /
langkah
isi kandungan/ aktiviti guru aktiviti
murid
catatan
set
induksi
langkah
1
SQ3R
ajarkan tenik survey/ tinjanuan
- ajar kemahiran yang sesuai
- tidak perlu abnyak dalam satu
– satu perenggan.
Langkah
2
ajarkan teknik Question/ soalan
- membentuk soalan sendiri
gabungjalin kemahiran menulis
- membina ayat tanya
langkah
3
ajarkan teknik read/baca
- membaca teliti
- menjawab soalan yang dibina
dalam langkah 2
langkah
4
ajarkan teknik recite
- menyatakan semula isi yang
diperolehi.
gabungjalin kemahiran menulis
- menyenarai isi ikut urutan
langkah
5
ajarkan teknik review
- menyemak semula jawapan
yang diperolehi.
penutup
Contoh persediaan mengajar bacaan mengunakan teknik
KWLH (Know. Want, Lean, How)
masa /
langkah
isi kandungan/ aktiviti guru aktiviti
murid
catatan
set
induksi
langkah
1
KWLH
- sediakan jadual KWLH
- terangkan kepada murid bagaimana
mengunakan jadual KWLH
Langkah
2
ajarkan teknik Know
- murid lihat tajuk baham bacaan
- murid isikan ruang ”k” dengan
perkara yang sudah diketahui.
langkah
3
ajarkan teknik Want
- murid lihat apa yang dicatat dalam
ruang ”k”
- murid mengisi ruang ”W” berkaitan
dengan perkara yang ingin
diketahui dari bahan yang mereka
tidak tahu/ catat dalam ruang ”k”
langkah
4
ajarkan teknik Lean
- murid membaca bahan
- murid mengisi ruang ”L” dengan
perkara baru yang mereka pelajari
langkah
5
ajarkan teknik H
- murid melihat semula jadual yang
diisi
- murid mengisi ruang ”H” iaiti
bagaimana mereka boleh
mendapatkan maklumat tambahan
mengenai bahan yang dibaca.
penutup

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times