Salam sejahtera, untuk tutorial kali ini, saya telah memilih Linguistik Komparatif.

Di sini, Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa sacara perbandingan, iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain, baik daripada segi fonologi, morfologi, sintaksis dan seumpamanya. Lazimnya, ahli bahasa membanding-bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa, bahasa Tagalog, bahasa Ibun, bahasa Kadazan, bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda, Perancis dan Jerman. Namun demikian ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membadingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan frasa dan ayat bahasa Inggeris. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah, dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful